Page 1

RÈGIM JURÍDIC DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

JUDITH GIFREU I FONT Professora titular de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

JOSEP RAMON FUENTES I GASÓ Professor titular de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili

tirant lo b anch València, 2009


Copyright ® 2009 És rigorosament prohibida, sense l’autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant lo Blanch publicarà la pertinent correcció a la pàgina web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© JUDITH GIFREU I FONT JOSEP RAMON FUENTES I GASÓ i altres

© D’aquesta edició: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Gràfiques, 14 - 46010 - València TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es DIPÒSIT LEGAL: V-589-2009 I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 442 - 0 MAQUETACIÓ: PMc Media


Índex Abreviatures ................................................................................................................................

19

Prefaci. Il·lm. senyor Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ...................................................................................................................

27

Pròleg. Dr. Luciano Parejo Alfonso, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid ..............................................................................................................................

29

Introducció. Judith Gifreu i Font i Josep Ramon Fuentes i Gasó ...........................................

39

PART PRIMERA Marc jurídic Capítol 1. Els antecedents històrics i jurídics de l’administració local catalana. Antoni M. Jordà i Fernández 1. Introducció ......................................................................................................................

43

2. L’època medieval i moderna fins el Decret de Nova Planta ..........................................

44

3. El Decret de Nova Planta (1716) ....................................................................................

49

4. El municipi constitucional (segle XIX) .........................................................................

50

5. El constitucionalisme i les diputacions provincials (segle XIX) ..................................

55

6. El món local en començar el segle XX ..........................................................................

57

7. La IIª República ..............................................................................................................

58

8. L’administració local (1939-1978) ..................................................................................

59

Capítol 2. Els fonaments constitucionals i estatutaris de l’administració local a Catalunya. Jordi Barrat i Esteve 1. Marc constitucional i autonomia local ..........................................................................

63

2. Les entitats locals a l’EAC de 2006.................................................................................

66

Capítol 3. Els ens locals i Europa. Alfonso González Bondia 1. Introducció ......................................................................................................................

75

2. La institucionalització de la cooperació europea entre els ens locals .........................

75

3. El camí cap a un marc jurídic comú europeu en matèria d’administració local: especial referència a la Carta Europea d’Autonomia Local .........................................

82

4. Els ens locals en el marc de la UE .................................................................................

87

Capítol 4. La normativa de caràcter local. José Luis Blasco Díaz 1. Introducció ......................................................................................................................

95

2. Fonament i titularitat de la potestat normativa local ...................................................

96

3. Tipologia de la normativa reglamentària local .............................................................

99

4. Procediment d’aprovació ................................................................................................

104

5. Àmbit i límits ..................................................................................................................

110


8

ÍNDEX

Capítol 5. El règim electoral local. Juan Ignacio Soto Valle 1. El marc normatiu electoral. Sistema electoral i sistema de govern ............................

117

2. El dret de sufragi. Electors i elegibles ...........................................................................

118

3. El sistema electoral local ................................................................................................

120

4. El procediment electoral local .......................................................................................

122

5. L’elecció dels alcaldes i alcaldesses. Una aposta per l’elecció directa ..........................

126

6. La moció de censura .......................................................................................................

131

7. La qüestió de confiança ..................................................................................................

134

Capítol 6. Les relacions interadministratives dels ens locals. Joaquim Ferret i Jacas 1. Les competències locals com a qüestió prèvia de les relacions interadministratives dels ens locals .................................................................................................................

139

2 Coordinació i cooperació ...............................................................................................

141

3. Relacions de coordinació ...............................................................................................

142

4. Coordinació i participació organitzativa .......................................................................

144

5. Un supòsit específic: el consell dels governs locals .......................................................

145

6. Relacions de cooperació .................................................................................................

146

7. L’ens intermedi com a ens de cooperació ......................................................................

147

8. L’etern problema de les diputacions provincials ...........................................................

148

9. Una reflexió final .............................................................................................................

149

Capítol 7. El model d’organització territorial a Catalunya. Josep Mir i Bagó 1. Introducció ......................................................................................................................

151

2. Antecedents històrics ......................................................................................................

152

3. El model d’organització territorial de l’EAC’79 ............................................................

159

4. El model d’organització territorial de l’EAC de 2006 ...................................................

178

PART SEGONA Organització i competències locals Capítol 8. Els ens supramunicipals de caràcter obligatori (I): la vegueria. Josep Maria Sabaté i Vidal 1. Introducció ......................................................................................................................

187

2. Antecedents històrics ......................................................................................................

187

3. Regulació constitucional i estatutària ...........................................................................

193

4. Règim competencial .......................................................................................................

200

5. Organització i règim electoral........................................................................................

203

6. Recursos econòmics .......................................................................................................

206

7. Relacions amb l’administració desconcentrada de la Generalitat ...............................

209

Capítol 9. Els ens supramunicipals de caràcter obligatori (II): la comarca. Joan Manel Trayter i Jiménez 1. Orígens històrics de l‘organització comarcal ................................................................

213

2. Configuració normativa de la comarca d’acord amb l’ordenament jurídic vigent aplicable abans de l’entrada en vigor de l’EAC ...................................................................

215


ÍNDEX

3. Configuració de la comarca segons les previsions de l’EAC .........................................

9 223

Capítol 10. Els ens supramunicipals de caràcter potestatiu: entitats metropolitanes, mancomunitats, consorcis i altres formes associatives. Jaume Renyer i Alimbau 1. Introducció ......................................................................................................................

229

2. Les entitats metropolitanes ............................................................................................

231

3. Les mancomunitats de municipis ..................................................................................

239

4. Els consorcis ...................................................................................................................

242

5. Les formes de gestió dels serveis públics i d'iniciativa econòmica conjunta entre diversos ajuntaments ......................................................................................................

245

6. Les fórmules associatives lligades a l'urbanisme ..........................................................

246

7. Les comunitats de municipis .........................................................................................

247

Capítol 11. El municipi (I): organització i règim jurídic. Carmen Alonso Higuera 1. Introducció ......................................................................................................................

249

2. Les determinacions originals de la legislació bàsica i la seva evolució posterior .......

250

3. El règim legal actual .......................................................................................................

260

4. Previsions de futur ..........................................................................................................

269

5. A tall de conclusió ...........................................................................................................

275

Capítol 12. El municipi (II): les grans ciutats i la Carta Municipal de Barcelona. Maria Àngels Orriols i Sallés 1. El règim especial dels municipis de gran població instituït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local .............................

279

2. El règim especial de la ciutat de Barcelona ..................................................................

294

Capítol 13. Els ens inframunicipals de caràcter potestatiu: districtes i entitats municipals descentralitzades. Anna Pallarès i Serrano 1. Plantejament ...................................................................................................................

299

2. Els districtes ....................................................................................................................

300

3. Les entitats municipals descentralitzades .....................................................................

303

PART TERCERA Règim jurídic i gestió local Capítol 14. L’estatut dels electes locals. Josep M. Elorduy i Vidal 1. Introducció ......................................................................................................................

323

2. Elecció dels electes locals ...............................................................................................

324

3. Accés al càrrec.................................................................................................................

328

4. Supòsits d'inelegibilitat, incompatibilitat i pèrdua de la condició ..............................

328

5. Drets i deures ..................................................................................................................

331


10

ÍNDEX

Capítol 15. El règim de funcionament i adopció d’actes i acords dels ens locals. Joan Anton Font i Monclús 1. Introducció ......................................................................................................................

347

2. L'organització dels ens locals .........................................................................................

350

Capítol 16. La llengua a l’administració local. Joan Ramon Solé i Durany 1. La regulació dels usos lingüístics...................................................................................

373

2. La regulació dels coneixements lingüístics del personal propi ....................................

383

3. Els funcionaris amb habilitació estatal .........................................................................

390

4. Conclusions .....................................................................................................................

399

Capítol 17. La participació ciutadana local. Joaquim Brugué i Torruella 1. Introducció: De l'administració a la política local ........................................................

403

2. Actors polítics i comportament electoral ......................................................................

405

3. Lideratge polític i democràcia local ..............................................................................

407

4. Democràcia representativa i democràcia participativa ................................................

409

5. Consolidar i repensar la participació ciudadana ..........................................................

411

Capítol 18. Les polítiques públiques locals. Xavier Bertrana i Horta 1. Introducció ......................................................................................................................

417

2. Lideratge polític, eficàcia i legitimitat ...........................................................................

418

3. Serveis i polítiques ..........................................................................................................

419

4. Política territorial: proximitat i equilibri ......................................................................

420

5. L'economia ......................................................................................................................

421

6. El benestar ......................................................................................................................

421

7. Immigració i qualitat urbana .........................................................................................

422

8. Representació i capacitat política a la governança .......................................................

423

Capítol 19. La societat de la informació i del coneixement a l’àmbit local. Ramon Jordi Moles i Plaza 1. Sobre la societat del coneixement: universitats, recerca i societat de la informació .....

427

2. La tercera missió de les universitats .............................................................................

431

3. Les tecnologies de la informació a l'àmbit local ...........................................................

436

4. Conclusions .....................................................................................................................

445

Capítol 20. La gestió de la qualitat a l’administració local. Judith Gifreu i Font 1. La modernització de les administracions públiques ....................................................

449

2. Una eina per a la millora de la qualitat dels serveis públics locals: les cartes de serveis ...................................................................................................................................

455

3. La gestió de la qualitat, un paradigma de gestió pública .............................................

457

4. Recomanacions i estratègies per a implementar un pla de qualitat a l’administració local .................................................................................................................................

470

5. A manera de conclusió ...................................................................................................

473


ÍNDEX

11

Capítol 21. La jurisdicció contenciosa administrativa i els ens locals. José María Macías Castaño 1. Introducció ......................................................................................................................

477

2. Models de control de la legalitat de l’actuació de l’administració i evolució del model espanyol ..........................................................................................................................

478

3. Àmbit de coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa ..........................

481

4. Planta i competència ......................................................................................................

483

5. L’element subjectiu: capacitat i legitimació ..................................................................

486

6. L’objecte del recurs contenciós administratiu ...............................................................

488

7. El procediment contenciós administratiu .....................................................................

490

8. Els recursos contra les decisions dels òrgans de la jurisdicció contenciosa ...............

496

9. L’execució de la sentència...............................................................................................

498

PART QUARTA Activitats administratives locals Capítol 22. L’activitat de policia a l’administració local: la llicència. Lucía Casado Casado 1. Introducció ......................................................................................................................

503

2. La intervenció dels ens locals en l’activitat privada: l’activitat local d’ordenació i intervenció administrativa .............................................................................................

504

3. Els principis generals que regeixen l’activitat local d’ordenació i d’intervenció administrativa .........................................................................................................................

505

4. Les modalitats de l’activitat local d’ordenació i intervenció administrativa ...............

510

5. Les llicències i altres actes de control preventiu ...........................................................

512

6. Les ordres individuals de manament.............................................................................

532

7. L’ordenació sectorial i les autoritzacions reglamentades .............................................

538

Capítol 23. L’activitat sancionadora local. Joan Amenós i Álamo i Blanca Gifre i Álvarez 1. Sancions administratives i administració local ............................................................

545

2. Atribució de la potestat sancionadora a l’administració local .....................................

546

3. La regulació legal de les sancions ..................................................................................

548

4. Principis de la potestat sancionadora ............................................................................

550

5. Principis del procediment sancionador .........................................................................

559

Capítol 24. L’activitat de foment a l’administració local: la subvenció. Marta Franch i Saguer 1. Introducció ......................................................................................................................

565

2. Mesures de foment..........................................................................................................

566

3. Normativa aplicable a les subvencions..........................................................................

567

4. Concepte de subvenció i naturalesa jurídica .................................................................

568

5. Àmbit subjectiu ...............................................................................................................

571

6. Principis del sistema subvencional ................................................................................

572

7. Procediment de creació i atorgament ............................................................................

573

8. Gestió, justificació i control ...........................................................................................

579


12

ÍNDEX

9. Procediment de reintegrament ......................................................................................

582

10. Infraccions i sancions administratives ..........................................................................

583

Capítol 25. Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. José Luis Martínez-Alonso i Camps 1. Introducció .....................................................................................................................

585

2. Prestació de serveis per una sola administració local sense personificació instrumental ....................................................................................................................................

596

3. Prestació de serveis mitjançant organismes públics: organisme autònom i entitat pública empresarial ........................................................................................................

598

4. Prestació de serveis mitjançant societat mercantil local .............................................

604

5. Col·laboració entre administracions locals per a la prestació de serveis sense personificació instrumental ....................................................................................................

608

6. Les mancomunitats de municipis .................................................................................

612

7. Els consorcis ...................................................................................................................

616

8. Les societats mercantils constituïdes per diverses entitats locals ...............................

620

Capítol 26. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta. José Luis Martínez-Alonso i Camps 1. Introducció: decisió administrativa i base contractual de la prestació indirecta de serveis públics .................................................................................................................

621

2. Tramitació de l’expedient i formalització del contracte de gestió de servei públic .....

625

3. La concessió de serveis públics: especialitats de l’àmbit local. Concepte i diferències entre la concessió de servei públic i la d’obra pública ..................................................

627

4. Especialitats de les altres modalitats de gestió indirecta de serveis públics locals: gestió interessada, concert, societat d’economia mixta i problemàtica sobre l’extinció de l’arrendament ..................................................................................................................

645

Capítol 27. L’activitat econòmica dels ens locals. Carlos Padrós i Reig 1. Introducció ......................................................................................................................

651

2. Els procesos de liberalització econòmica ......................................................................

653

3. Delimitació entre activitat-competència i activitat-servei ............................................

656

4. Les activitats-empresa: la iniciativa pública local en l’activitat econòmica ................

665

Capítol 28. La funció pública local. Xavier Boltaina i Bosch 1. Una aproximació al marc jurídic ...................................................................................

675

2. La distinció entre personal funcionari i personal laboral a les corporacions locals catalanes .........................................................................................................................

679

3. Classes de personal a les corporacions locals catalanes ...............................................

682

4. Estructura del personal de les corporacions locals .......................................................

685

5. Els instruments de gestió dels recursos humans...........................................................

687

6. Sistema retributiu ...........................................................................................................

690

7. Selecció del personal .......................................................................................................

693

8. Promoció i carrera professional del personal de les corporacions locals ....................

696

9. Representació i negociació col·lectiva ...........................................................................

698

10. Règim disciplinari i d’incompatibilitats ........................................................................

701


ÍNDEX

13

Capítol 29. El model directiu a les entitats locals. Carles Ramió i Matas 1. Introducció ......................................................................................................................

705

2. El context des d’una perspectiva crítica: les transformacions de les administracions locals ................................................................................................................................

706

3. Els dilemes en relació amb els directius locals .............................................................

718

4. Algunes propostes ...........................................................................................................

721

Capítol 30. L’expropiació forçosa a l’àmbit local. Celsa Pico Lorenzo 1. L’expropiació forçosa en els textos supranacionals .......................................................

727

2. L’expropiació forçosa a la Constitució i a l’EAC ...........................................................

728

3. Objecte de l’expropiació forçosa.....................................................................................

729

4. Subjectes de l’expropiació...............................................................................................

730

5. La causa de l’expropiació. La declaració d’utilitat pública i interès social ..................

733

6. La relació de béns i drets i la necessitat d’ocupació dels béns o de l’adquisició dels drets .................................................................................................................................

734

7. La determinació del preu just expropiatori ...................................................................

737

8. Manera de determinar el preu just en cas de discòrdia. L’òrgan taxador ....................

740

9. L’ocupació i el pagament.................................................................................................

745

10. Les garanties del transcurs del temps. Els interessos de demora i la retaxació..........

746

11. La reversió.......................................................................................................................

748

Capítol 31. La contractació administrativa local. Belén Noguera de la Muela 1. Introducció .....................................................................................................................

757

2. Abast del concepte «poder adjudicador». Les administracions locals subjectes a la LCSP...............................................................................................................................

760

3. L’actual sistema de fonts aplicable a la contractació local...........................................

766

4. Classificació dels contractes i règim jurídic..................................................................

767

5. Requisits dels contractes................................................................................................

774

6. Fases de la contractació .................................................................................................

780

Capítol 32. La responsabilitat patrimonial dels ens locals. Neus Ollé i Povill 1. Preàmbul .........................................................................................................................

793

2. Introducció ......................................................................................................................

794

3. Concepte i legislació aplicable .......................................................................................

794

4. Característiques ..............................................................................................................

795

5. Requisits ..........................................................................................................................

795

6. Import de la indemnització: reparació integral ............................................................

809

7. El procediment per a exigir responsabilitat a les administracions públiques ............

811

Capítol 33. El medi ambient a l’àmbit local. David Sanz Pérez 1. Introducció ......................................................................................................................

819

2. Breu referència històrica ................................................................................................

820

3. La CE de 1978 i l’EAC de 2006: l’autonomia local ........................................................

822

4. LBRL i TRLMC: el règim competencial bàsic...............................................................

825


14

ÍNDEX

5. Àmbits sectorials .............................................................................................................

829

6. Conclusions .....................................................................................................................

838

Capítol 34. L’activitat urbanística dels ens locals. Judith Gifreu i Font 1. Preliminars ......................................................................................................................

841

2. La connexió existent entre l’urbanisme i l’ordenació del territori ...............................

844

3. El contingut de l’activitat urbanística i el paper dels ens locals ..................................

849

4. El règim urbanístic de la propietat del sòl ....................................................................

853

5. El planejament urbanístic ..............................................................................................

865

6. La gestió i l’execució urbanístiques ...............................................................................

873

7. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl .................................................

875

8. La protecció de la legalitat urbanística .........................................................................

879

9. Concurrència amb il·lícit penal. Els delictes contra l’ordenació del territori .............

883

Capítol 35. L’habitatge en el món local. Carme Trilla i Bellart 1. Limitacions del concepte de «competències» en matèria d’habitatge .........................

885

2. Competències municipals ..............................................................................................

888

3. Propostes de revisió ........................................................................................................

892

4. Les noves polítiques d’habitatge i el món local .............................................................

894

5. La Llei del dret a l’habitatge ...........................................................................................

895

Capítol 36. Els béns de l’administració local. Josep Ramon Barberà i Gomis 1. El patrimoni local ...........................................................................................................

899

2. Els béns de domini públic ..............................................................................................

903

3. Els béns comunals ..........................................................................................................

911

4. Els béns patrimonials .....................................................................................................

913

5. La tutela del patrimoni local ..........................................................................................

917

Capítol 37. La protecció de dades a l’àmbit local. Esther Mitjans i Perelló 1. La societat del coneixement i la protecció de les dades personals ..............................

921

2. Rellevància de la protecció de les dades personals .......................................................

922

3. Requeriments de la normativa de protecció de dades per a les entitats locals ...........

923

4. Recomanacions generals ................................................................................................

934

5. Conclusions .....................................................................................................................

935

Capítol 38. La seguretat i la prevenció a l’administració local. Josep Ramon Fuentes i Gasó 1. Introducció ......................................................................................................................

937

2. El concepte de seguretat pública ...................................................................................

938

3. El règim jurídic de la seguretat pública ........................................................................

939

4. Les competències dels ens locals en matèria de seguretat pública..............................

946

5. L’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya .........................................

948

6. Epíleg ...............................................................................................................................

950


ÍNDEX

15

Capítol 39. La prevenció de riscos laborals a l’administració local. Miquel Àngel Purcalla Bonilla 1. Introducció: seguretat integrada i seguretat participada a l’administració local .......

953

2. La competència de la comunitat autonòma catalana en matèria de seguretat i salut laboral ..............................................................................................................................

955

3. Gestió de la prevenció a l’administració local ...............................................................

958

Capítol 40. La justícia local. Montserrat Vendrell i Tornabell 1. Introducció: la justícia local i les administracions locals.............................................

975

2. Breus antecedents històrics de la justícia local.............................................................

976

3. Regulació de la justícia de pau.......................................................................................

977

4. Proposta de nova regulació de la justícia local .............................................................

979

5. Vies alternatives de resolució de conflictes a l’esfera local ...........................................

982

6. Conclusions .....................................................................................................................

986

PART CINQUENA Competències locals sectorials Capítol 41. El sector de les telecomunicacions a l’àmbit local. Ferran Pons i Cànovas 1. La regulació local i les limitacions del dret dels operadors de telecomunicacions a l’ocupació del domini públic i privat .............................................................................

991

2. L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació per l’administració local. L’administració electrònica ..................................................................................

994

3. La regulació i la gestió del servei públic audiovisual d’àmbit local i la implantació de la televisió digital terrestre .............................................................................................

1001

Capítol 42. El patrimoni cultural local. Encarnació Ricart i Martí 1. Breus referències històriques .........................................................................................

1009

2. Patrimoni cultural o patrimoni històric artístic; no és una qüestió merament terminològica ..........................................................................................................................

1011

3. Dos conceptes de patrimoni cultural .............................................................................

1011

4. Finalitat de la sobreprotecció .........................................................................................

1012

5. Marc jurídic .....................................................................................................................

1012

6. Categories de protecció ...................................................................................................

1014

7. Especificitats pel que fa als béns mobles .......................................................................

1016

8. Especificitats pel que fa als béns immobles...................................................................

1018

9. Patrimoni arqueològic i paleontològic ..........................................................................

1020

10. Museus.............................................................................................................................

1022

11. Patrimoni documental i bibliogràfic ..............................................................................

1022

12. Patrimoni etnogràfic .......................................................................................................

1024

Capítol 43. L’activitat comercial i la protecció dels consumidors a l’àmbit local. Eva Pich i Frutos 1. Introducció ......................................................................................................................

1027

2. Evolució de la normativa reguladora de la implantació d’establiments comercials i el paper del municipi ......................................................................................................

1028


16

ÍNDEX

3. L’àmbit competencial dels municipis en virtud de l’autonomia local..........................

1034

4. Valoracions jurisprudencials de la normativa comercial des de la perspectiva de l’autonomia local .................................................................................................................. 1036 5. Darreres consideracions: el paper desenvolupat pels municipis i previsions de futur ..

1038

Capítol 44. La gestió de la immigració a l’àmbit local. Àngels Galiana i Saura 1. Introducció: base jurídica i delimitació competencial de la immigració a Espanya ..

1041

2. El padró municipal d’habitants i la inscripció d’estrangers .........................................

1045

3. Tràmits locals i situació jurídica dels estrangers ..........................................................

1049

4. Participació dels estrangers a l’administració local......................................................

1052

5. Els ajuntaments i l’efectivitat dels drets dels estrangers al municipi ..........................

1055

6. Recapitulació ..................................................................................................................

1059

Capítol 45. Els transports i la mobilitat al món local. Alfons Perona Gómez 1. Introducció ......................................................................................................................

1063

2. La mobilitat urbana ........................................................................................................

1064

3. La Llei de mobilitat de Catalunya ..................................................................................

1069

4. Les competències municipals en matèria de trànsit.....................................................

1071

5. Conclusió .........................................................................................................................

1074

Capítol 46. Les competències locals en matèria de turisme, joventut, esport i lleure. Rafel Audivert i Arau i Marina Ramos i Solé 1. Introducció ......................................................................................................................

1077

2. Turisme ............................................................................................................................

1078

3. Esport i lleure..................................................................................................................

1083

4. Joventut ...........................................................................................................................

1085

5. La sempre difícil gestió de les competències analitzades.............................................

1088

6. Conclusions .....................................................................................................................

1092

Capítol 47. Les competències locals en matèria de cultura i ensenyament. Joan Amenós i Álamo 1. Introducció ......................................................................................................................

1097

2. Les dificultats de definició del mot “cultura” i els obstacles de qualsevol política cultural ................................................................................................................................. 1097 3. Les competències de l’administració local al camp cultural ........................................

1102

4. Breu referència a les competències del municipi en matèria d’ensenyament.............

1112

Capítol 48. La protecció de la salut pública i la seguretat alimentària a l’àmbit local. Samuel Losada Manosalvas 1. Introducció ......................................................................................................................

1115

2. La protecció de la salut pública municipal ...................................................................

1119

3. La seguretat alimentària municipal...............................................................................

1122

4. La promoció de la salut en l’àmbit municipal: per un canvi de mirada ......................

1129

5. Conclusions .....................................................................................................................

1131


ÍNDEX

17

Capítol 49. Les competències locals en matèria de sanitat i d’ocupació. Jordi Jaria i Manzano 1. Introducció ......................................................................................................................

1133

2. Sanitat .............................................................................................................................

1133

3. Ocupació .........................................................................................................................

1144

Capítol 50. Les altres competències locals. Jordi Jaria i Manzano 1. Introducció ......................................................................................................................

1147

2. Enllumenat públic ..........................................................................................................

1148

3. Neteja viària ....................................................................................................................

1151

4. Abastament d’aigua potable ...........................................................................................

1152

5. Pavimentació i conservació de vies públiques ..............................................................

1157

6. Parcs i jardins .................................................................................................................

1158

PART SISENA Règim econòmic i financer local Capítol 51. El pressupost local. Francesc Roldán Burgos i Lluís Malavía Muñoz 1. Presentació ......................................................................................................................

1163

2. El pressupost local: principis, normes i pràctiques ......................................................

1164

3. El pressupost i l’activitat financera de les entitats locals .............................................

1170

4. El pressupost i la gestió pública local............................................................................

1175

5. Els resultats de la gestió del pressupost: lectura i valoració ........................................

1177

6. Síntesi final: una visió institucional i dinàmica del pressupost local ..........................

1179

Capítol 52. La comptabilitat pública local. Maria Petra Sáiz Antón 1. Introducció. Evolució, situació actual de la comptabilitat pública local i perspectives futures .............................................................................................................................

1183

2. Naturalesa, concepte i característiques de la comptabilitat pública local ..................

1189

3. La darrera reforma de la comptabilitat pública local. Les instruccions de comptabilitat per a l’administració local ......................................................................................

1191

4. Conclusions .....................................................................................................................

1201

Capítol 53. El control i la fiscalització de l’activitat econòmica del sector públic local. Tomàs Carbonell i Vila 1. Aproximació al concepte de control ..............................................................................

1205

2. Visions semàntiques de la paraula control ....................................................................

1206

3. Classes de control ...........................................................................................................

1211

4. Evolució normativa en l’àmbit de gestió de les finances públiques .............................

1212

5. Conclusions finals ...........................................................................................................

1220

Capítol 54. L’auditoria pública local. Manuel Sierra Tomàs 1. El sector públic local ......................................................................................................

1223

2. L’activitat municipal i l’activitat financera ....................................................................

1225


18

ÍNDEX

3. El control intern..............................................................................................................

1227

4. L’auditoria pública ..........................................................................................................

1230

5. Els treballs i els informes d’auditoria ............................................................................

1232

6. Els efectes de l’auditoria .................................................................................................

1233

Capítol 55. Les hisendes locals (I): els recursos financers dels ens locals. Maria Dolores Arias Abellán 1. Introducció ......................................................................................................................

1237

2. El marc normatiu ...........................................................................................................

1238

3. La hisenda: composició i competències ........................................................................

1238

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) ..................................................................

1243

Capítol 56. Les hisendes locals (II): els ingressos tributaris. Els impostos. Montserrat Peretó i Garcia 1. Introducció ......................................................................................................................

1257

2. Impost sobre béns immobles .........................................................................................

1258

3. Impost sobre activitats econòmiques ............................................................................

1265

4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica ...................................................................

1271

5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .......................................................

1275

6. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana .......................

1277

Capítol 57. Les hisendes locals (III): els ingressos tributaris. Les taxes i les contribucions especials. José Antonio Fernández Amor 1. Introducció ......................................................................................................................

1281

2. Les taxes dels ens locals .................................................................................................

1282

3. Les contribucións especials dels ens locals ...................................................................

1286

Capítol 58. La recaptació local. Àngela Acín Ferrer 1. Introducció ......................................................................................................................

1295

2. Disposicions generals .....................................................................................................

1296

3. Extinció del deute ...........................................................................................................

1299

4. Recaptació en periode voluntari ....................................................................................

1307

5. Recaptació en periode executiu .....................................................................................

1310


Abreviatures AAVV

autors varis

ACA

Agència Catalana de l’Aigua

ACM

Associació Catalana de Municipis i Comarques

ACPD

Agència Catalana de Protecció de Dades

ACSA

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

AEAT

Agència Estatal d’Administració Tributària

AEM

Associació Europea d’Electes de Muntanya

AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

AES

avantprojecte d’explotació del servei

AOC

Administració Oberta de Catalunya

ARE

Assemblea de les Regions d’Europa

art./arts.

article/articles

BCIL

bé cultural d’interès local

BCIN

bé cultural d’interès nacional

BEI

Banc Europeu d’Inversions

BOE

Butlletí Oficial de l’Estat

BOP

Butlletí oficial de la província

CAC

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

CAF

Marc comú d’avaluació

CATCert

Agència Catalana de Certificació

CCAA

comunitats autònomes

CCRE

Consell de Municipis i Regions d’Europa

CE

Constitució Espanyola

CEAL

Carta Europea d’Autonomia Local

CECAT

Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

CGLU

Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units

CIC

Consell Interuniversitari de Catalunya

CIRIT

Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica

CJA

Comissió Jurídica Assessora

CMB

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona

CPLRE

Congrés dels Poders Locals i Regionals d’Europa

CTEC

Comissió Territorial d’Equipaments Comercials

D

decret

DA

disposició addicional

DD

disposició derogatòria

DF

disposició final

DL

decret llei


20

ABREVIATURES

DLeg

decret legislatiu

DNM

Directrius nacionals de mobilitat

DOCE

Diari Oficial de la Comunitat Europea

DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOUE

Diari Oficial de la Unió Europea

DT

disposició transitòria

DURSI

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

(E)

estatal

EAC

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (E)

EAC’79

Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya (E)

EBEP

Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (E)

EFQM

Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat

ELA

entitat local de l’aigua

EPE

entitat pública empresarial

ET

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (E)

EVAM

Avaluació, aprenentatge i millora

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FEMP

Federación Española de Municipios y Provincias

FJ

fonament jurídic

FMC

Federació de Municipis de Catalunya

IAE

Impost sobre activitats econòmiques

IBI

Impost sobre béns immobles

ICAL’90

Instrucció de comptabilitat per a l’administració local i Instrucció de comptabilitat de tractament simplificat, aprovades per sengles ordres de 17 de juliol de 1990, Ministeri d’Economia i Hisenda (E)

ICAL04

Instruccions de comptabilitat per a l’administració local, aprovades per ordres núms. 4040, 4041 i 4042, de 23 de desembre de 2004, Ministeri d’Economia i Hisenda (E)

ICIO

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

IEC

Institut d’Estudis Catalans

IES

Institut d’Estudis de la Salut

IGAE

Intervenció General de l’Administració de l’Estat

IIVTNU

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

INAP

Instituto Nacional de Administración Pública

IPC

índex de preu de consum

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques

ISO

Organització Internacional per a la Estandardització

ITCAT

Consorci d’Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya

IULA

Unió Internacional de Ciutats i Poders d’Europa

IVA

Impost sobre el valor afegit


ABREVIATURES

IVTM

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

JCCA

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

JEC

Jurat d’Expropiació de Catalunya

JECent

Junta Electoral Central

JEP

Junta electoral provincial

JEZ

Junta electoral de zona

JPE

Jurat provincial d’expropiació

21

LBRL

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (E)

LCAC

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

LCAP

Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (E)

LCB

Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa

LCOP

Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d’obres públiques (E)

LCSP

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (E)

LEC

Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (E)

LEF

Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 (E)

LGP

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (E)

LGS

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (E)

LGT

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (E)

LHL

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (E)

LI

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques (E)

LIIAA

Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental

LJCA

Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (E)

LJEC

Llei 9/2005, de 9 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya

LMMGL

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local (E)

LMRFP

Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (E)

LMRLC

Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya

LNL

Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística

LOCC

Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya

LOCFS

Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat (E)

LOE

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (E)

LOFAGE

Llei 6/1997, de 27 de novembre, d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat (E)

LOLR

Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa (E)

LOLS

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (E)


22

ABREVIATURES

LOPD

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (E)

LOPJ

Llei orgànica 6/1995, d’1 de juliol, del poder judicial (E)

LORAP

Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques (E)

LOREG

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (E)

LOSC

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya

LOSOCSOC

Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya

LOSPC

Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació de la seguretat pública de Catalunya

LOT

lleis d’organització territorial de Catalunya

LOTC

Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional (E)

LPAP

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (E)

LPCC

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català

LPCC

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

LPCD

Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les diputacions provincials

LPCIC

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (E)

LPGE

Llei de pressupostos generals de l’Estat

LPHE

Llei 16/1995, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (E)

LPL

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

LPL

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals

LPRI

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (E)

LPUOSC

Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del PUOSC i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de els obres i els serveis a incloure-hi

LRJPAC

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (E)

LRSV

Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (E)

LS07

Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl (E)

LS1956

Llei de règim del sòl i ordenació urbana, de 12 de maig de 1956 (E)

LSB

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya

LTC

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

LTSV

Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (E)

MAP

Ministeri d’Administracions Públiques

NIC

Normes internacionals de comptabilitat

NIIF

Normes internacionals d’informació financera

O

ordre

OA

organisme autònom

OCDE

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

OCE

Oficina del Cens Electoral


ABREVIATURES

23

OED

organització especial desconcentrada

OIT

Organització Internacional del Treball

OM

ordre ministerial

OMC

Organització Mundial del Comerç

OOAA

organismes autònoms

PAC

programa d’actuació comarcal

PAUM

Programa d’actuació urbanística municipal

PCAP

plec de clàusules administratives particulars

PDIT

Pla director d’infraestructures de comunicacions

PGC

Pla general de comptabilitat per a les empreses espanyoles, aprovat per Decret 1643/1990, de 20 de desembre

PGC08

Pla general de comptabilitat, aprovat per Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre (E)

PGCL’90

Pla general de comptabilitat local, aprovat per les ICAL’90 (E)

PGCL04

Pla general de comptabilitat pública local, aprovat per les ICAL04 (E)

PGCP

Pla general de comptabilitat pública

PGCP’94

Pla general de comptabilitat pública per a l’Administració de l’Estat, aprovat per Ordre de 6 de maig de 1994 (E)

PIB

producte interior brut

PIC

Projecte Internet Catalunya

PIL

personificacions instrumentals locals

POEC

programes d’orientació dels equipaments comercials

POUM

pla d’ordenació urbanística municipal

PPTP

plec de prescripcions tècniques particulars

PSAC

Pla de seguretat alimentària de Catalunya

PTSEC

Pla territorial sectorial d’equipaments comercials

PUOSC

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

RAP

Revista de Administración Pública

RBEL

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (E)

RD

reial decret

RDL

reial decret llei

RDLeg

reial decret legislatiu

RDTP

Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la demarcació territorial i població dels ens locals

RDUMA

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente

REALA

Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica

REDA

Revista Española de Derecho Administrativo

REF

Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa (E)

RGLCAP

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (E)


24

ABREVIATURES

RGR

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació (E)

RGS

Reial Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (E)

RLLT

relació de llocs de treball

RLOPD

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (E)

RLUC

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya

ROAS

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

ROF

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (E)

ROM

reglament orgànic municipal

RPEL

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals

RPSELC

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya

RRP

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial (E)

RSCL

Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals (E)

RSP

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de reforma del reglament de serveis de prevenció (E)

RVAP

Revista Vasca de Administración Pública

SML

societat mercantil local

SNU

sòl no urbanitzable

ss.

següents

STC/SSTC

sentència/es Tribunal Constitucional

STJCE/SSTJCE

sentència/es Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

STS/SSTS

sentència/es Tribunal Suprem

STSJ/SSTSJ

sentència/es Tribunal Superior de Justícia

STSJC/SSTSJC

sentència/es Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

SU

sòl urbà

SUC

sòl urbà consolidat

SUD

sòl urbanitzable delimitat

SUNC

sòl urbà no consolidat

SUND

sòl urbanitzable no delimitat

TALTSV

Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (E)

TCE

Tractat constitutiu de la Comunitat Europea

TDT

televisió digital terrestre

1_9788498764420  

JUDITH GIFREU I FONT Professor titular de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili Professora titular de dret administratiu, Univers...

1_9788498764420  

JUDITH GIFREU I FONT Professor titular de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili Professora titular de dret administratiu, Univers...