Page 1

manuals

especialitats de Dret, Criminologia, Economia i Sociologia. Una col.lecció clàsica en la literatura universitària espanyola.

Tots els títols de la col.lecció m a n u a l s els trobarà en la pàgina web de Tirant lo Blanch. www.tirant.es

Lluís Puig i Ferriol Encarna Roca i Trias

manuals

Llibres de text per a totes les

INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA II-2

manuals

INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA II-2


INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA DRET DE FAMÍLIA II-2

Lluís Puig i Ferriol Encarna Roca i Trias

Valencia, 2014


Copyright ® 2014 És rigorosament prohibida, sense l’autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant lo Blanch publicarà la pertinent correcció en la pàgina web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© Lluís Puig Ferriol Encarna Roca Trias

© TIRANT LO BLANCH D’AQUESTA EDICIÓ: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Grafiques, 14 - 46010 - València TELFS: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/361 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-593-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Pot enviar-nos els seus suggeriments a atencioncliente@tirant.com. També disposa d’un Procediment de queixes, d’acord amb el que s’estableix a www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa.


Índex Llista de mots abreujats.................................................................................................. 21 Bibliografia general........................................................................................................ 25 Introducció EL FET FAMILIAR 1. INTRODUCCIÓ: CANVIS SOCIALS I CANVIS LEGISLATIUS.............................. 27 I. Plantejament.................................................................................................. 27 II. Els canvis....................................................................................................... 28 III. La protecció dels drets fonamentals dels individus i la declaració constitucional de protecció de la família............................................................................... 31 2. FAMÍLIA I FORMES FAMILIARS........................................................................... 32 3. FAMÍLIA I RUPTURA DE LES RELACIONS FAMILIARS: AUTONOMIA I PRINCIPIS IMPERATIUS................................................................................................. 36 I. L’organització de les relacions entre ex cònjuges: els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial...................................................................................... 38 II. El clean break down....................................................................................... 40 III. L’organització de les relacions parentals. El pla de parentalitat...................... 41 4. L’AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT EN EL NOU DRET DE FAMÍLIA................ 43 Capítol I ELS ALIMENTS 1. L’OBLIGACIÓ D’ALIMENTS ENTRE FAMILIARS................................................ 47 I. Principi d’autonomia. Concepte i fonament dels aliments.............................. 47 II. Requisits........................................................................................................ 50 A) Parentiu entre la persona alimentada i la que té el deure de prestar els aliments.................................................................................................... 50 B) Estat de necessitat de la persona alimentada............................................. 51 C) Possibilitats econòmiques de la persona obligada..................................... 52 2. EL DEUTE D’ALIMENTS........................................................................................ 52 I. Concepte i característiques............................................................................. 52 A) Obligació personalíssima.......................................................................... 53 B) Obligació irrenunciable............................................................................ 53 C) Obligació recíproca.................................................................................. 54 D) Obligació imprescriptible.......................................................................... 54 E) Obligació mancomunada.......................................................................... 54 F) Deute de diners......................................................................................... 55 II. Les persones obligades a prestar aliments....................................................... 56 III. La persona alimentada................................................................................... 58 IV. Aliments prestats per terceres persones.......................................................... 59 V. Contingut del dret d’aliments......................................................................... 62 A) Concepte.................................................................................................. 62


8

Índice

B) Quantia. La distinció entre aliments civils i naturals................................. 63 C) Naixement de l’obligació, forma de compliment i assegurament............... 65 VI. Extinció de l’obligació d’alimentar................................................................. 67 3. ELS ALIMENTS VOLUNTARIS............................................................................... 69 Capítol II EL MATRIMONI 1. ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS.................................................................... 71 2. EL CONCEPTE I ELS REQUISITS DEL MATRIMONI........................................... 71 I. Concepte i característiques............................................................................. 71 II. El sistema matrimonial................................................................................... 73 III. Els requisits del matrimoni............................................................................. 74 A) L’edat........................................................................................................ 74 B) Existència d’un matrimoni anterior no dissolt.......................................... 75 C) Parentiu.................................................................................................... 75 D) Crim......................................................................................................... 76 IV. El consentiment matrimonial......................................................................... 76 A) El consentiment........................................................................................ 76 B) La manca de consentiment........................................................................ 77 C) Els vicis de la voluntat.............................................................................. 79 D) El matrimoni per poder............................................................................ 80 3. LA FORMA I LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI............................................. 81 I. La forma........................................................................................................ 81 A) Matrimoni en forma civil.......................................................................... 81 B) Matrimoni en forma religiosa................................................................... 82 C) Matrimoni en perill de mort..................................................................... 83 D) El matrimoni secret................................................................................... 83 E) Matrimoni d’espanyols a l’estranger i d’estrangers a Espanya................... 84 4. TÍTOL I PROVA DEL MATRIMONI....................................................................... 84 Capítol III ELS EFECTES DEL MATRIMONI 1. ELS EFECTES PERSONALS DEL MATRIMONI.................................................... 87 I. La definició del matrimoni............................................................................. 87 II. Drets i deures dels cònjuges............................................................................ 88 A) El principi d’igualtat................................................................................. 88 B) Drets i deures............................................................................................ 89 III. El domicili familiar........................................................................................ 90 2. EFECTES PATRIMONIALS DEL MATRIMONI: EL RÈGIM PRIMARI................ 91 I. Concepte........................................................................................................ 91 II. La direcció de la família................................................................................. 92 III. La contribució a les despeses familiars........................................................... 94 A) Concepte i classes..................................................................................... 94 B) Deure i forma de contribució.................................................................... 98 C) La gestió domèstica.................................................................................. 102 D) La responsabilitat per deutes familiars...................................................... 102


Índice

9

IV. L’habitatge familiar........................................................................................ 104 A) Concepte.................................................................................................. 104 B) La disposició de l’habitatge familiar......................................................... 105 Capítol IV LA CONTRACTACIÓ ENTRE CÒNJUGES 1. LA CONTRACTACIÓ ENTRE CÒNJUGES............................................................ 111 I. Plantejament general...................................................................................... 111 II. Les donacions entre cònjuges......................................................................... 112 A) Classes...................................................................................................... 113 B) La revocació............................................................................................. 113 C) Procediment.............................................................................................. 115 D) Efectes...................................................................................................... 115 III. Les donacions per raó de matrimoni.............................................................. 116 A) Concepte.................................................................................................. 116 B) Constitució............................................................................................... 117 C) Règim jurídic............................................................................................ 117 D) Eficàcia..................................................................................................... 118 E) Ineficàcia.................................................................................................. 118 IV. Els contractes de gestió.................................................................................. 120 V. El préstec....................................................................................................... 123 2. CONTRACTES ONEROSOS AMB PACTE DE SUPERVIVÈNCIA......................... 123 I. Concepte i configuració jurídica..................................................................... 123 A) Qui pot contractar el pacte de supervivència............................................ 124 B) La discutida naturalesa del pacte de supervivència.................................... 125 II. Requisits........................................................................................................ 126 III. Efectes constant matrimoni............................................................................ 127 IV. Efectes a la mort d’un dels titulars................................................................. 128 V. Ineficàcia: transformació de la mancomunitat en comunitat ordinària........... 129 A) El casos generals....................................................................................... 129 B) L’extinció de la comunitat per l’embargament de la part d’un dels cònjuges............................................................................................................ 131 Capítol V EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS 1. LES RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE ELS CÒNJUGES............................... 135 I. Precedents i règim vigent................................................................................ 135 II. Àmbit d’aplicació........................................................................................... 136 III. Règim econòmic conjugal paccionat i legal.................................................... 137 2. EL RÈGIM LEGAL DE BÉNS.................................................................................. 138 3. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS.......................................................................... 141 I. Concepte i funció........................................................................................... 141 II. Estructura...................................................................................................... 143 A) Subjectes................................................................................................... 143 B) Objecte..................................................................................................... 145 C) Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial........................................... 145


10

Índice

a) Determinació del seu abast.................................................................. 145 b) Requisits............................................................................................. 147 c) Aspectes subjectius.............................................................................. 149 d) Efectes................................................................................................. 152 e) Dret transitori..................................................................................... 153 III. Requisits........................................................................................................ 154 IV. Modificació.................................................................................................... 156 V. Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials.... 158 VI. Ineficàcia........................................................................................................ 159 A) Invalidesa................................................................................................. 159 B) Ineficàcia.................................................................................................. 159 Capítol VI EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS

1. L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM DE SEPARACIO DE BÉNS.......................................... 165 2. EL REGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS.................................................................... 168 I. Concepte........................................................................................................ 168 II. La naturalesa................................................................................................. 169 III. Determinació de les masses patrimonials........................................................ 171 A) Béns que formen part de cada massa patrimonial..................................... 171 B) La prova de la titularitat dels béns. Les presumpcions.............................. 174 IV. La gestió dels béns privatius........................................................................... 177 V. La protecció dels creditors dels cònjuges........................................................ 178 A) La presumpció de gratuïtat de l’art 231-11............................................... 178 B) La presumpció de donació de l’art. 231-12............................................... 179 C) L’embargament de comptes indistints........................................................ 182 3. LA LIQUIDACIÓ DEL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS.................................... 183 I. Els supòsits de liquidació del règim................................................................ 183 A) Liquidació en la dissolució del matrimoni per mort o declaració de mort. 184 B) Naturalesa i característiques de la liquidació del règim de separació de béns.......................................................................................................... 185 C) Les circumstàncies que originen el dret a la compensació econòmica........ 189 D) La quantia de la compensació................................................................... 191 E) El càlcul de la compensació...................................................................... 192 F) Imputacions.............................................................................................. 195 G) Forma de pagament.................................................................................. 195 H) La modificació del règim i els pactes sobre la compensació....................... 196 I) La reclamació........................................................................................... 198 J) La compensació econòmica per raó de treball en la nul·litat del matrimoni.............................................................................................................. 200 3. LA DIVISIÓ DELS BÉNS EN PROINDIVÍS............................................................. 201 Capítol VII EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS 1. EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS.................................................. 205 I. Noció i modalitats......................................................................................... 205


Índice

2.

3.

4.

5.

11

II. Règim jurídic................................................................................................. 207 III. Funcionament del règim de participació en els guanys abans de la seva extinció.................................................................................................................. 208 EXTINCIÓ DEL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS........................... 210 I. Causes d’extinció........................................................................................... 210 A) Causes d’extinció necessària...................................................................... 210 B) Altres causes d’extinció............................................................................. 211 II. Efectes............................................................................................................ 212 LIQUIDACIÓ DEL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS........................ 213 I. El patrimoni final........................................................................................... 214 II. El patrimoni inicial........................................................................................ 216 III. Determinació dels guanys............................................................................... 220 EL CRÈDIT DE PARTICIPACIÓ.............................................................................. 221 I. Configuració jurídica..................................................................................... 221 II. Pagament del crèdit de participació................................................................ 222 III. Protecció del crèdit de participació................................................................. 223 IV. Prescripció del crèdit de participació.............................................................. 225 VARIETATS LOCALS DEL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS........... 225 I. L’associació a compres i millores.................................................................... 226 A) Noció i règim jurídic................................................................................. 226 B) Estructura................................................................................................. 226 C) Configuració jurídica................................................................................ 227 D) Gestió....................................................................................................... 229 E) Càrregues................................................................................................. 230 F) Dissolució................................................................................................. 230 II. El pacte de convinença o mitja guadanyeria................................................... 230 A) Concepte i règim jurídic............................................................................ 230 B) Configuració jurídica................................................................................ 231 C) Objecte..................................................................................................... 233 D) Efectes...................................................................................................... 233 Capítol VIII EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS

1. ELS RÈGIMS DE COMUNITAT DE BÉNS A CATALUNYA................................... 235 2. EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS................................................................. 237 I. Concepte i règim jurídic................................................................................. 237 II. Estructura...................................................................................................... 238 A) Béns comuns............................................................................................. 238 B) Béns privatius........................................................................................... 241 C) La norma de tancament............................................................................ 244 III. Gestió dels béns comuns i dels béns privatius................................................. 245 A) Gestió dels béns comuns........................................................................... 246 B) Gestió dels béns privatius.......................................................................... 249 IV. Extinció del règim de comunitat de béns........................................................ 251 A) Causes d’extinció...................................................................................... 251 B) Efectes...................................................................................................... 251 3. L’AGERMANAMENT O PACTE DE MIG PER MIG.............................................. 254


12

Índice

I. Noció............................................................................................................. 254 II. Configuració jurídica de l’agermanament....................................................... 254 III. Objecte.......................................................................................................... 255 IV. Gestió............................................................................................................ 257 V. Liquidació...................................................................................................... 257 Capítol IX ELS DRETS VIDUALS FAMILIARS

1. LA PROTECCIÓ DEL CÒNYUGE SUPERVIVENT................................................ 259 I. Posicions que s’observen en el dret espanyol.................................................. 259 II. La protecció del cònjuge supervivent en el dret civil de Catalunya................. 260 2. DRET AL PARAMENT DE L’HABITATGE............................................................. 262 3. L’ANY DE VIDUÏTAT.............................................................................................. 265 I. Concepte i funció........................................................................................... 265 II. Naturalesa jurídica......................................................................................... 266 III. Estructura...................................................................................................... 267 IV. Facultats del cònjuge supervivent................................................................... 268 V. Extinció i pèrdua............................................................................................ 270 4. L’USDEFRUIT UNIVERSAL CAPITULAR............................................................... 271 I. Precedents...................................................................................................... 271 II. Noció............................................................................................................. 272 III. Constitució.................................................................................................... 273 IV. Contingut....................................................................................................... 274 V. Extinció......................................................................................................... 276 Capítol X CRISIS MATRIMONIALS: CAUSES I NORMES PROCESSALS 1. CAUSES.................................................................................................................... 279 I. Competència per determinar les causes i els efectes de les crisis matrimonials............................................................................................................... 279 II. Les solucions legals a les crisis matrimonials.................................................. 280 A) Les causes de la nul·litat del matrimoni.................................................... 280 B) Les causes de separació............................................................................. 282 C) Les causes de divorci................................................................................. 282 2. ELS PROCEDIMENTS MATRIMONIALS.............................................................. 283 I. Referències generals....................................................................................... 283 II. Les regles comunes als dos tipus de procediment............................................ 285 A) Jurisdicció................................................................................................. 285 B) Competència objectiva i funcional............................................................ 285 C) Tramitació................................................................................................ 285 D) Postulació................................................................................................. 286 E) Legitimació............................................................................................... 286 3. LES MESURES PROVISIONALS.............................................................................. 287 I. Concepte........................................................................................................ 287 II. Tipus de mesures............................................................................................ 288 III. Procediment................................................................................................... 292


Índice

13

IV. Efectivitat de les mesures................................................................................ 293 4. EL PROCEDIMENT PER ACORD DELS CÒNJUGES O SOL·LICITAT PER UN AMB EL CONSENTIMENT DE L’ALTRE............................................................... 294 I. Consideracions generals................................................................................. 294 II. Qüestions de procediment.............................................................................. 295 A) Competència............................................................................................. 295 B) Legitimació i postulació............................................................................ 295 C) Altres persones interessades...................................................................... 295 D) Inici del procediment................................................................................ 296 E) El conveni regulador................................................................................. 296 F) Fase judicial.............................................................................................. 299 5. PROCEDIMENTS MATRIMONIALES SENSE CONSENS O CONTENCIOSOS.. 300 I. Consideracions generals................................................................................. 300 II. El desenvolupament del procediment............................................................. 301 A) La demanda i la contestació a la demanda................................................ 301 B) La reconvenció......................................................................................... 302 C) L’acumulació d’accions............................................................................. 304 D) La vista i la prova..................................................................................... 305 E) La transformació del procés contenciós en un procés consensuat.............. 307 F) La sentència i les mesures definitives......................................................... 307 G) Els recursos............................................................................................... 308 H) La reconciliació dels cònjuges................................................................... 309 6. MODIFICACIÓ DE LES MESURES DEFINITIVES................................................. 311 I. Raons de la modificació de les mesures.......................................................... 311 II. Procediment................................................................................................... 312 A) Legitimació............................................................................................... 312 B) Objecte del procés.................................................................................... 312 C) Procediment.............................................................................................. 313 7. EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES......................................................................... 314 I. Plantejament general...................................................................................... 314 II. Aspectes procedimentals................................................................................ 316 A) Títol executiu............................................................................................ 316 B) Compètencia............................................................................................. 317 C) Legitimació i postulació............................................................................ 317 D) Caducidad................................................................................................ 317 E) Execució de prestacions dineràries............................................................ 317 F) Execució de mesures no dineràries............................................................ 318 G) Inscripció de la sentència en els registres públics....................................... 319 Capítol XI LA REGULACIÓ VOLUNTÀRIA DELS EFECTES DE LA CRISIS MATRIMONIAL: EL CONVENI REGULADOR I ELS PACTES FORA DEL CONVENI 1. EL CONVENI REGULADOR.................................................................................. 323 I. Concepte........................................................................................................ 323 II. Contingut....................................................................................................... 324 A) Mesures relatives als fills sotmesos a la potestat parental.......................... 325 B) Aliments i altres despeses.......................................................................... 326


14

Índice

C) Règim de relacions personals d’altres familiars amb els fills...................... 327 D) Qüestions patrimonials............................................................................. 328 2. PACTES ATÍPICS CONTINGUTS EN EL CONVENI REGULADOR..................... 329 I. Concepte........................................................................................................ 329 II. Límits dels pactes........................................................................................... 330 A) Pacte de no interposar una demanda de separació o divorci..................... 330 B) El pacte de renúncia.................................................................................. 331 C) Les donacions........................................................................................... 333 3. PACTES FORA DEL CONVENI REGULADOR...................................................... 335 I. Concepte........................................................................................................ 335 II. Requisits i tipus.............................................................................................. 338 A) Tipus de pactes......................................................................................... 338 B) Requisits................................................................................................... 338 III. Aspectes processals........................................................................................ 342 Capítol XII DISPOSICIONS A MANCA DE CONVENI: LA RESPONSABILITAT PARENTAL, L’ATRIBUCIÓ DE L’HABITATGE FAMILIAR I LA PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA 1. DISPOSICIONS A MANCA DE CONVENI............................................................ 345 2. LES NORMES SOBRE ELS EFECTES DE LA CRISIS MATRIMONIAL................. 346 I. Disposicions en relació amb els fills................................................................ 346 A) Efectes respecte a la responsabilitat parental............................................. 346 B) El Pla de parentalitat................................................................................ 348 C) L’exercici de la guarda.............................................................................. 352 D) L’obligació d’aliments als fills menors d’edat............................................. 359 E) Els aliments als fills majors d’edat o emancipats....................................... 361 II. L’ús de l’habitatge familiar i del parament...................................................... 363 A) Plantejament general................................................................................. 363 B) Criteris per l’atribució de l’habitatge........................................................ 365 C) Règim de l’atribució................................................................................. 368 D) La disposició de l’habitatge familiar......................................................... 372 E) Despeses que genera l’habitatge................................................................ 372 F) Extinció del dret d’ús................................................................................ 373 III. La prestació compensatòria............................................................................ 375 A) Naturalesa jurídica................................................................................... 375 B) Paràmetres a tenir en compte per a la fixació de la quantia de la pensió compensatòria.......................................................................................... 379 C) Actualització i garanties............................................................................ 381 D) Pagament.................................................................................................. 381 E) Modificació.............................................................................................. 382 F) Extinció.................................................................................................... 383 Capítol XIII LA MEDIACIÓ 1. REGULACIÓ DE LA MEDIACIÓ............................................................................ 389 2. LA NATURALESA DE LA MEDIACIÓ................................................................... 391


Índice

15

I. La mediació com a eina per a la resolució dels conflictes familiars................. 391 II. Concepte........................................................................................................ 391 III. Els principis rectors........................................................................................ 392 IV. Les matèries que poden ser objecte de mediació............................................. 395 V. Les classes de mediació.................................................................................. 398 VI. La persona mediadora.................................................................................... 399 VII. El procediment............................................................................................... 400 A) Legitimació............................................................................................... 400 B) Designació de la persona mediadora......................................................... 402 C) Procediment.............................................................................................. 402 D) Acabament de la mediació........................................................................ 403 VIII. Els efectes de la mediació............................................................................... 404 Capítol XIV LES CONVIVÈNCIES ESTABLES EN PARELLA 1. MATRIMONI I CONVIVÈNCIES ESTABLES EN PARELLA.................................. 407 2. ELS PRINCIPIS BÀSICS DE LA REGULACIÓ DE LES PARELLES DE FET........... 410 I. El principi de seguretat jurídica...................................................................... 411 II. L’autonomia de la voluntat............................................................................ 411 III. L’equilibri entre patrimonis i l’exclusió de l’enriquiment................................ 413 3. INICI DE LA CONVIVÈNCIA ESTABLE................................................................ 414 I. L’estabilitat com a requisit essencial dels efectes de la convivència................. 414 II. Requisits per a la constitució de la convivència.............................................. 416 A) Requisits personals.................................................................................... 416 B) La convivència.......................................................................................... 418 C) La constitució per mitjà d’escriptura pública............................................ 419 4. EFECTES DURANT LA CONVIVÈNCIA............................................................... 420 I. Plantejament general introductori: el pacte sobre els efectes de la convivència estable............................................................................................................ 420 II. Els efectes durant la convivència.................................................................... 422 A) La tutela................................................................................................... 422 B) Efectes successoris.................................................................................... 422 C) La disposició de l’habitatge familiar......................................................... 422 D) Les compravendes amb pacte de supervivència......................................... 423 E) Els efectes relatius a la funció pública....................................................... 424 V. Relacions patrimonials................................................................................... 424 5. EXTINCIÓ............................................................................................................... 426 I. Les causes d’extinció...................................................................................... 426 A) La mort.................................................................................................... 426 B) Causes que tenen com a base la voluntat dels convivents.......................... 427 C) El matrimoni de qualsevol dels convivents................................................ 427 D) Els efectes de l’extinció............................................................................. 428 E) El procediment......................................................................................... 428 II. Els pactes reguladors dels efectes de l’extinció................................................ 429 A) Pactes atorgats en previsió de la ruptura de la convivència....................... 429 B) Pactes atorgats desprès de la ruptura de la convivència............................. 430 III. Efectes de l’extinció........................................................................................ 431


16

Índice

A) Efectes en relació als fills........................................................................... 432 B) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar.............................. 433 C) La compensació econòmica per raó de treball........................................... 434 D) La prestació alimentària........................................................................... 437 IV. Efectes de l’extinció de la parella estable per mort d’un dels convivents......... 442 V. Les normes transitòries.................................................................................. 443 Capítol XV LA FILIACIÓ 1. CONSIDERACIONS GENERALS............................................................................ 447 I. Concepte........................................................................................................ 447 II. Règim jurídic................................................................................................. 448 III. Dret transitori................................................................................................ 450 IV. Classes de filiació........................................................................................... 451 V. La fecundació assistida................................................................................... 453 A) Concepte i règim jurídic............................................................................ 453 B) Configuració jurídica................................................................................ 455 C) Modalitats................................................................................................ 456 D) Subjectes................................................................................................... 457 2. DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ....................................................................... 460 3. DETERMINACIÓ EXTRAJUDICIAL DE LA FILIACIÓ MATRIMONIAL............. 462 I. Fills nascuts després del matrimoni dels pares................................................ 463 II. Fills nascuts abans del matrimoni dels pares.................................................. 465 III. Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial en els casos de fecundació assistida de la dona casada............................................................................. 466 A) Modalitats................................................................................................ 466 B) Requisits................................................................................................... 468 C) Efectes...................................................................................................... 473 D) Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial en els casos de fecundació assistida post mortem...................................................................... 474 4. DETERMINACIÓ EXTRAJUDICIAL DE LA FILIACIÓ NO MATRIMONIAL...... 476 I. Reconeixement formal................................................................................... 476 A) Concepte i classes..................................................................................... 476 B) Capacitat.................................................................................................. 478 C) Requisits d’eficàcia................................................................................... 479 D) Modalitats................................................................................................ 481 II. Presumpció de paternitat no matrimonial...................................................... 483 III. Expedient registral......................................................................................... 485 IV. Sentència........................................................................................................ 485 V. Determinació de la maternitat........................................................................ 485 VI. Determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial en els casos de fecundació assistida................................................................................................ 486 VII. Eficàcia limitada............................................................................................. 488


Índice

17

Capítol XVI LA FILIACIÓ: ACCIONS DE FILIACIÓ I EFECTES 1. DETERMINACIÓ JUDICIAL DE LA FILIACIÓ...................................................... 493 I. Les accions de filiació..................................................................................... 493 A) En general................................................................................................. 493 B) Legitimació passiva................................................................................... 494 C) Mesures cautelars..................................................................................... 495 D) L’excepció de relacions sexuals de la mare amb altres persones (execpeito plurium concubentium)............................................................................ 496 E) Mitjans de prova...................................................................................... 498 II. Les accions de reclamació de la filiació........................................................... 501 A) L’acció de reclamació de la filiació matrimonial........................................ 501 B) L’acció de reclamació de la filiació no matrimonial................................... 503 III. Les accions d’impugnació de la filiació........................................................... 505 A) L’acció d’impugnació de la paternitat i la maternitat matrimonials........... 505 B) L’acció d’impugnació de la paternitat i maternitat no matrimonials.......... 510 C) Impugnació del reconeixement de la paternitat......................................... 511 IV. Acumulació de pretensions............................................................................. 516 2. ELS EFECTES DE LA FILIACIÓ.............................................................................. 518 I. Equiparació d’efectes..................................................................................... 518 II. Contingut de la relació de paternitat i filiació................................................. 518 Capítol XVII L’ADOPCIÓ 1. CONSIDERACIONS GENERALS............................................................................ 523 I. Concepte i naturalesa jurídica........................................................................ 523 II. Dret transitori................................................................................................ 524 2. SUBJECTES.............................................................................................................. 525 I. L’adoptant...................................................................................................... 526 II. La persona adoptada...................................................................................... 528 3. L’ACOLLIMENT PREADOPTIU............................................................................. 533 I. Concepte i funcions........................................................................................ 533 II. Supòsits.......................................................................................................... 533 III. Constitució.................................................................................................... 535 IV. Efectes............................................................................................................ 536 V. Extinció......................................................................................................... 537 4. CONSTITUCIÓ DE L’ADOPCIÓ............................................................................ 539 I. Proposta d’adopció........................................................................................ 540 II. Persones que han de consentir l’adopció........................................................ 540 III. Persones que han d’assentir l’adopció............................................................ 541 IV. Persones que han de ser escoltades................................................................. 543 V. Resolució de l’expedient................................................................................. 544 5. EFECTES DE L’ADOPCIÓ....................................................................................... 544 I. Equiparació entre la filiació per naturalesa i la filiació adoptiva..................... 544 II. Efectes de l’adopció en l’esfera personal de la persona adoptada.................... 544 III. Efectes de l’adopció en l’esfera familiar de la persona adoptada..................... 546


18

Índice

IV. Efectes de l’adopció en l’esfera patrimonial de la persona adoptada............... 549 V. Efectes de l’adopció en l’esfera successòria..................................................... 549 6. EXTINCIÓ DE L’ADOPCIÓ.................................................................................... 550 I. Irrevocabilitat de l’adopció............................................................................ 550 II. Extinció de l’adopció..................................................................................... 550 7. ADOPCIÓ INTERNACIONAL................................................................................ 552 I. Concepte i normativa vigent.......................................................................... 552 II. Principis informadors..................................................................................... 555 III. Tramitació..................................................................................................... 559 IV. Funcions d’intermediació............................................................................... 560 Capítol XVIII LA POTESTAT PARENTAL (I) 1. CONSIDERACIONS GENERALS............................................................................ 563 I. Precedents i règim vigent................................................................................ 563 II. Concepte i característiques............................................................................. 564 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE LA POTESTAT PARENTAL.............................................. 567 I. Persones subjectes a la potestat parental........................................................ 567 II. Exercici.......................................................................................................... 567 A) Principi general d’exercici conjunt............................................................ 567 B) Exercici exclusiu....................................................................................... 570 C) Incidència del principi d’autonomia privada............................................. 571 D) Vida separada dels progenitors................................................................. 573 E) Desacords entre els progenitors................................................................ 576 F) Progenitors menors d’edat........................................................................ 578 G) Famílies reconstituïdes.............................................................................. 581 Capítol XIX LA POTESTAT PARENTAL (II) 1. VICISSITUDS DE LA POTESTAT PARENTAL........................................................ 589 I. Privació.......................................................................................................... 589 II. Suspensió....................................................................................................... 592 III. Recuperació................................................................................................... 593 2. CONTINGUT DE LA POTESTAT PARENTAL....................................................... 593 I. Actuació dels progenitors com a representants legals dels fills........................ 594 II. En l’esfera personal........................................................................................ 596 A) Deures de cura i convivència..................................................................... 596 B) Relacions personals.................................................................................. 597 C) Aliments i educació................................................................................... 600 D) Facultats dels progenitors......................................................................... 603 III. En l’esfera patrimonial................................................................................... 604 A) Administració dels béns dels fills............................................................... 604 B) Actes de disposició i assimilats.................................................................. 608 a) El requisit de l’autorització judicial..................................................... 608 b) Actes que requereixen l’autorització judicial........................................ 609 c) Requisits............................................................................................. 615


Índice

19

d) Autoritzacions alternatives.................................................................. 616 e) Règim jurídic dels actes realitzats sense l’autorització judicial o sense els consentiments alternatius............................................................... 617 C) Extinció de l’administració....................................................................... 618 D) Deures dels fills......................................................................................... 619 3. EXTINCIÓ DE LA POTESTAT PARENTAL............................................................ 621


Llista de mots abreujats ALI: American Law Institute AP: Audiència Provincial APBcn: Audiència Provincial de Barcelona ATB: Audiència Territorial de Barcelona BOE: Butlletí oficial de l’Estat CC.: Codi civil Com.: Codi de comerç CDCC/CDC: Compilació del Dret civil de Catalunya CDCFA: Codi del Dret civil foral d’Aragó CE: Constitució espanyola CF. Codi de família CFN Compilació Foral de Navarra CP Codi Penal CS: Codi de successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya D: Decret DA: Disposició addicional DD: Disposició derogatòria DF: Disposició final DOGC: Diari oficial de la Generalitat de Catalunya DT: Disposició transitòria EAC: Estatut d’autonomia de Catalunya FJ: Fonament jurídic IAP Interlocutòria Audiència Provincial IAPBcn Interlocutòria Audiencia Provincial de Barcelona INSS Institut Nacional de la Seguretat Social ITSJC: Interlocutòria Tribunal Superior de Justícia de Catalunya LAI: Llei d’Adopció Internacional LAPG: Llei d’Acolliment de Persones Grans LAU: Llei d’Arrendaments urbans LCon: Llei Concursal LDOIA: Llei dels Drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. LEC: Llei d’Enjudiciament civil LF: Llei de Filiacions LH: Llei Hipotecària


22

Llista de mots abreujats

LMDP: LOPJ: LOPM: LOVG:

Llei de Mediació en l’àmbit del Dret privat. Llei Orgànica del Poder judicial Llei orgànica de Protecció del Menor. Llei orgànica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gènero LPM: Llei de Protecció de Menors. LRC: Llei del Registre civil LTRHA: Llei de Tècniques de Reproducció Humana Assistida LUEP: Llei d’unions estables de parella NU: Nacions Unides. RD: Reial Decret RDGRN: Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat RDGDEJ: Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. RDL: Reial Decret Llei. RH: Reglament hipotecari RLMDP: Reglament de la Llei de Mediació de Dret privat. RN: Reglament Notarial RRC: Reglament del Registre civil RRM: Reglament del Registre Mercantil SAPB Sentència Audiència Provincial de Barcelona SAPG Sentència Audiència Provincial de Girona SAPT Sentència Audiència Provincial de Tarragona SSAPBcn Sentències de l’Audiència Provincial de Barcelona STC-SSTC: Sentència/es del Tribunal Constitucional STCC: Sentència del Tribunal de Cassació de la Generalitat de Catalunya STEDH: Sentència del Tribunal europeu de Drets Humans STS-SSTS: Sentència/es del Tribunal Suprem STSJC/SSTSJC: Sentència/es del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya TC: Tribunal Constitucional TEDH: Tribunal Europeu de Drets Humans TS: Tribunal Suprem TSJC: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Els articles del Codi civil de Catalunya se citen sense indicació


Llista de mots abreujats

LLISTA DE TÍTOLS DE REVISTES ABREUJATS ADC: BCERC CCJC: DPC: LCB: RDP: RCDI: RCDP: RGLJ: RJC:

Anuario de Derecho civil Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña Cuadernos Civitas de Jurisprudencia civil Derecho privado y Constitución La Llei de Catalunya i Balears Revista de Derecho privado Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Revista catalana de Dret privat Revista General de Legislación y Jurisprudencia Revista Jurídica de Catalunya

23


Bibliografia general BADOSA COLL (director). MARSAL GUILLAMET (coordinador). Manual de Dret civil català. Marcial Pons. Madrid, 2003. BOSCH CAPDEVILA, DEL POZO CARRASCOSA, VAQUER ALOY. El nou dret de família a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2012. EGEA FERNÁNDEZ-FERRER RIBA (Directors). Comentaris al Codi de Família, a la llei d’Unions estables de Parella i a la llei de Situacions convivencials d’ajuda mútua. Albert Lamarca-Covadonga Ruisánchez (coordinadors.). Editorial Tecnos, Madrid, 2000. GARRIDO MELERO. El nuevo derecho de la persona y de la familia: libro segundo del Código civil de Cataluña. Barcelona, Bosch, 2011. GETE-ALONSO CALERA, YSÁS SOLANES, SOLÉ RESINA. Derecho de família vigente en Cataluña. Tirant lo Blanch, València, 2010. 2ª edició. MALUQUER DE MOTES (Coord). Derecho de Familia. Análisis desde el Derecho catalán. Editorial Bosch. Barcelona, 2005. 2ª ed. PUIG BLANES-SOSPEDRA NAVAS (coordinadores). Comentarios al Código civil de Cataluña. Civitas-Thomson Reuters. Navarra, 2011. PUIG FERRIOL, coordinador. Memento Experto. Civil Cataluña. Ediciones Francis Lefebvre. Madrid, 2012. ROCA TRIAS (coord. General), ORTUÑO MUÑOZ (coord.). Persona y Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña. SEPIN, Madrid, 2011.

1_9788490535936  
1_9788490535936