Page 1


Ftuvejt!qfs!b!vob Mmfj!ef!Hpwfsot!Mpdbmt! ef!Dbubmvozb!3118.3122 In memoriam Juli Gens i Rivalt

Jaume Renyer i Alimbau Josep Ramon Fuentes i Gasó Juan Ignacio Soto Valle Xavier Forcadell i Esteller Professors de Dret Administratiu Universitat Rovira i Virgili

Pròleg Enric Argullol i Murgadas

tirant lo b anch València, 2011


Copyright ® 2011 Està rigorosament prohibida, sense l’autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant lo Blanch publicarà la pertinent correcció en la pàgina web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© JAUME RENYER I ALIMBAU JOSEP RAMON FUENTES I GASÓ JUAN IGNACIO SOTO VALLE XAVIER FORCADELL I ESTELLER © ENRIC ARGULLOL I MURGADAS, Pròleg © ANDER SOTO, Disseny de portada i contraportada

© D’AQUESTA EDICIÓ: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Grafiques, 14 - 46010 - València TELFS: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/361 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9004-084-3 MAQUETA: PMc Media Pot enviar-nos els seus suggeriments a atencioncliente@tirant.com. També disposa d’un Procediment de queixes, d’acord amb el que s’estableix a www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa.


“..convé que la llei no sigui mai rígida; és precís donar als pobles un vestit flexible, que s’adapti als perfils de cada un d’ells. Res més absurd, res més equivocat en matèria municipal, que l’imposar fórmules per un jurisconsult de despatx, que cregui que amb l’estudi teòric dels problemes preveu les possibilitats i contingències humanes...”.

PI I SUNYER, Josep Maria, Conferències sobre l’Estatut de Catalunya, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona, 1933.


Índex PRÒLEG .....................................................................................................................

29

PREFACI ....................................................................................................................

33

A. FULL DE RUTA. NOVA LLEI DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA .................................................................................................. 1. LA NOVA LLEI DELS GOVERSN LOCALS DE CATALUNYA .............. 2. L’ESTATUT DE CATALUNYA I ELS GOVERNS LOCALS..................... 3. L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN LOCAL ............................................. 4. EL MUNICIPI I L’AUTONOMIA MUNICIPAL ........................................ 5. LES COMPETÈNCIES LOCALS .............................................................. 6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. POTESTAT NORMATIVA ........ 7. ELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS ...........................................................

53 53 54 54 55 57 58 58

B. DOCUMENT DE BASES PER A LA ELABORACIÓ D’UN AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA...................................

61

I. INTRODUCCIÓ .................................................................................

66

II. ANTECEDENTS HISTÒRICS ..........................................................

71

III. ÀMBIT D’APLICACIÓ .......................................................................

78

IV. PRINCIPIS INSPIRADORS DE LA FUTURA LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA ............................................................... IV.1. El principi de legalitat ............................................................. IV.2. El principi democràtic ............................................................. IV.3. El principi d’autonomia local .................................................. IV.4. El principi de subsidiarietat i proximitat, i principi d’equilibri territorial .................................................................................. IV.5. Els principis de diferenciació, d’asimetria i de flexibilitat institucional .............................................................................. IV.6. El principi de suficiència financera ........................................ V. EL MODEL TERRITORIAL I ELS ENS LOCALS DE CATALUNYA ..................................................................................... V.1. El Municipi ............................................................................... V.1.1. L’autonomia local com a fonament de les competències dels ens locals ............................................................ V.1.2. L’organització municipal ..........................................

79 79 80 82 83 85 86

88 88 90 96


V.2.

V.3.

V.4.

V.5.

V.1.3. Marc legal estable de garantia i definició de l’abast material del conjunt de drets, deures i potestats que configuren l’autonomia local .................................... V.1.4. Marc legal mínim de l’organització municipal ........ V.1.5. El paper dels reglaments orgànics ........................... La Vegueria............................................................................... V.2.1. La vegueria en l’organització territorial de Catalunya ................................................................... V.2.2. Règim electoral. Una elecció indirecta més representativa........................................................................... V.2.3. L’Organització veguerial ........................................... V.2.4. El règim competencial. La capacitat de gestió ........ V.2.5. Especial consideració de l’urbanisme com a competència pròpia supramunicipal de la vegueria: la junta d’urbanisme ............................................................... V.2.6. L’Administració perifèrica de la vegueria: el consell comarcal .................................................................... La Comarca .............................................................................. V.3.1. Naturalesa i règim jurídic ......................................... V.3.2. La divisió comarcal. Establiment i modificació ...... V.3.3. L’organització comarcal. El protagonisme de la gestió ............................................................................... V.3.4. El règim competencial. Una direcció eficient cap els serveis locals de qualitat ........................................... Altres administracions de caràcter Local. Les Àrees Metropolitanes I el Règim Especial de la Ciutat de Barcelona ........... V.4.1. Les àrees metropolitanes .......................................... V.4.2. Règim Municipal de la ciutat de Barcelona............. El Consell de Governs Locals ..................................................

VI. RÈGIM JURÍDIC DEL FUNCIONAMENT I DELS ACTES DELS GOVERNS LOCALS .......................................................................... VI.1. Règim jurídic i funcionament dels ens locals de Catalunya: marc constitucional i estatutari .............................................. VI.1.1. Funcionament dels òrgans necessaris dels ens locals catalans ...................................................................... VI.1.1.1. L’alcalde i els tinents d’alcalde. El president i els vicepresidents ................................. VI.1.1.2. El ple ...................................................... VI.1.1.3. La Junta o el Consell de Govern Local . VI.1.2. Els òrgans no necessaris dels ens locals catalans .... VI.1.3. Els règims municipals especials: la ciutat de Barcelona i el consell obert......................................................... VI.1.4. Els municipis de gran població ................................ VI.1.5. Altres règims municipals especials: turístics, industrials, de muntanya i historicoartístics ....................

101 102 107 108 108 114 117 120

123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 139

142 142 144 144 145 146 146 146 147 148


VI.1.6. Les àrees metropolitanes .......................................... VI.1.7. Entitats municipals descentralitzades (EMD) ......... VI.1.8. Els ens locals de naturalesa associativa. Els consorcis, les mancomunitats de municipis, les comunitats de municipis ................................................................... VI.2. Règim d’impugnació dels Actes i Acords ................................ VI.2.1. Matisacions al règim d’impugnació estatal i autonòmica de les decisions dels ens locals ........................ VI.2.2. La dignificació dels recursos administratius ........... VI.2.3. La inexistència de termini per tal d’impugnar els actes presumptes................................................................. VI.2.4. Doble instància administrativa en matèria de sancions .............................................................................. VI.2.5. La legitimació activa dels electes locals per tal d’impugnar els actes i disposicions de la corporació. La impugnabilitat dels actes interns dels grups polítics locals .................................... VI.2.6. La impugnabilitat en via administrativa de les disposicions reglamentàries locals ................................ VI.2.7. Prevencions en matèria de responsabilitat patrimonial.............................................................................. VI.2.8. L’Oficina de Defensa Local a la seu dels òrgans jurisdiccionals ............................................................... VI.2.9. Despeses de defensa i representació processal dels electes i del personal local ........................................ VI.2.10. La suspensió cautelar provisional ............................ VI.2.11. L’autorització judicial d’entrada en domicili ........... VI.2.12. L’execució comissarial de les resolucions judicials .

148 149

150 151 151 152 154 155

156 156 157 157 158 158 158 159

VII. ESTATUT DELS MEMBRES DELS GOVERNS LOCALS ............. VII.1. Catàleg de drets i deures .......................................................... VII.2. Registre d’interessos ................................................................ VII.3. El dret a la informació ............................................................. VII.4. El dret al càrrec ........................................................................ VII.5. Drets econòmics i de cobertura social .................................... VII.6. Deures .......................................................................................

159 160 161 163 165 166 167

VIII. LES NOVES TECNOLOGIES A L’ÀMBIT LOCAL ......................... VIII.1. La Llei d’accés electrònic com a marc .................................... VIII.2. El règim jurídic de l’administració electrònica ...................... VIII.3. La nova LGLC i les TIC ............................................................

169 169 171 174

IX. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN LOCAL .......................... IX.1. La participació ciutadana i les polítiques públiques locals ... IX.2. Articulació de la participació ciutadana a l’àmbit local ........ IX.3. El dret d’iniciativa ciutadana i de consulta popular en l’estatut del veí ........................................................................................

177 177 180 184


12

ÍNDEX

X. ELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS, ACTIVITAT ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ .............................................................................. X.1. Dret comunitari europeu i serveis públics.............................. X.2. Propostes de modificació de la regulació catalana sobre els serveis públics locals ................................................................ X.2.1. La regulació sobre l’establiment i modificació dels serveis públics locals ha de mantenir-se (TRLMRLC, 247 i 250, i ROAS, 153 a 187), per bé que introduint les mesures següents ................................................. X.2.2. Sobre l’esquema de les formes de gestió dels serveis públics directes i indirectes es podrien introduir les següents modificacions ............................................. X.2.3. Potestats de les personificacions instrumentals locals i de les mancomunitats i consorcis .......................... X.2.4. Mesures de racionalització en relació amb les personificacions instrumentals locals ............................... X.2.5. Normes de funcionament i controls administratius dels serveis ............................................................................................ X.2.6. Sobre la gestió indirecta ........................................... X.3. Articulació de les formes de gestió dels serveis públics i les personificacions instrumentals que realitzen activitats econòmiques....................................................................................... X.4. La contractació local ................................................................

185 186 188

189

190 191 192 193 194

194 197

XI. MEDI AMBIENT I GOVERNS LOCALS ......................................... 204 XI.1. Les vegueries i la protecció del medi ambient en el nou model d’organització territorial local de Catalunya .......................... 204 XI.2. Una proposta organitzativa: les Juntes Veguerials de Medi Ambient .................................................................................... 206 XII. LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALS ................ XII.1. Evolució de la regulació de la potestat sancionadora local ... XII.2. Abast i límits a la potestat sancionadora local .......................

209 209 212

XIII. EL PATRIMONI, EL PERSONAL I LES FINANCES DELS GOVERNS LOCALS ............................................................................................. XIII.1. El patrimoni local .................................................................... XIII.2. El personal al servei dels ens locals ........................................ XIII.3. Les finances dels governs locals ..............................................

214 214 219 224

XIV. ANNEX I. REFERÈNCIES NORMATIVES I JURISPRUDENCIALS ..................................................................................................... XIV.1. Carta municipal de Barcelona ................................................. XIV.2. Comissió Jurídica Assessora.................................................... XIV.3. Consell Consultiu i/o Consell de Garanties Estatutàries........ XIV.4. Consultes Populars...................................................................

232 232 233 234 234


ÍNDEX

XIV.5. XIV.6. XIV.7. XIV.8. XIV.9. XIV.10. XIV.11. XIV.12. XIV.13. XIV.14. XIV.15. XIV.16. XIV.17. XIV.18. XIV.19. XIV.20 XIV.21. XIV.22. XIV.23. XIV.24. XIV.25.

13

Contractes ................................................................................. Desenvolupament Rural .......................................................... Espectacles Públics .................................................................. Esport ....................................................................................... Empresa Pública ...................................................................... Expropiació Forçosa ................................................................ Finances Públiques .................................................................. Funció Pública ......................................................................... Govern de Catalunya ................................................................ Responsabilitat Patrimonial .................................................... Medi Ambient ........................................................................... Pla únic d’obres i serveis de Catalunya ................................... Política Territorial .................................................................... Procediment Sancionador de la Generalitat .......................... Règim Electoral ........................................................................ Règim Jurídic i Procediment Administratiu a Catalunya ...... Seguretat Pública ..................................................................... Sindicatura de Comptes........................................................... Síndic de Greuges .................................................................... Subvencions ............................................................................. Urbanisme ................................................................................

234 235 235 235 235 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 239 240 242 243 243 243

C. AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA .. PREÀMBUL ....................................................................................................

245 254

TÍTOL I. DE LES DISPOSICIONS GENERALS ............................................. CAPÍTOL I. DELS ENS LOCALS ............................................................ Article 1. Ens locals ......................................................... Article 2. Règim especial de l’Aran ................................. Article 3. Llengua dels ens locals .................................... Article 4. Legislació sobre règim local............................ Article 5. Règim de Carta i Reglament orgànic comarcal Article 6. Consell de Governs Locals de Catalunya........ Article 7. Comissió mixta Govern de la Generalitat-Governs Locals ..................................................... Article 8. Potestats dels ens locals territorials................ Article 9. Competències dels ens locals .......................... Article 10. Registre d’ens locals ........................................ CAPÍTOL II. DELS PRINCIPIS GENERALS DEL RÈGIM LOCAL ....... Article 11. Principis generals d’actuació dels ens locals .. Article 12. Principi d’autonomia local .............................. Article 13. Principi de subsidiarietat ................................ Article 14. Principi de diferenciació ................................. Article 15. Principi d’igualtat dels ciutadans en l’accés als serveis públics ..................................................

264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 269 269 269 269 270 270 270 270


14

ÍNDEX

Article 16. Article 17. Article 18. Article 19. Article 20.

Principi d’equilibri territorial.......................... Principi de suficiència financera .................... Principi de desenvolupament sostenible ........ Foment de les polítiques d’igualtat ................. Principi de cooperació interterritorial europea

270 270 271 271 271

TÍTOL II. DE LA POTESTAT NORMATIVA LOCAL ....................................... Article 21. Potestat normativa local.................................. Article 22. Potestat normativa municipal......................... Article 23. Potestat normativa veguerial .......................... Article 24. Potestat normativa comarcal .......................... Article 25. Procediment d’elaboració i aprovació de les normes locals ...................................................

272 272 272 273 273

DEL TERRITORI, DENOMINACIÓ, CAPITALITAT I SÍMBOLS DELS ENS LOCALS.......................................................................... CAPÍTOL I. DEL TERRITORI DELS ENS LOCALS .............................. Article 26. Definició i característiques ............................. Article 27. Alteració del terme municipal......................... Article 28. Agregació total, parcial o fusió de municipis. Article 29. Creació de municipis ....................................... Article 30. Procediment d’alteració .................................. Article 31. Aprovació ......................................................... Article 32. Fusions i agregacions municipals................... Article 33. Modificació del territori veguerial i comarcal Article 34. Delimitació, atermenament i disfuncionalitats territorials ........................................................ Article 35. Divisió veguerial .............................................. Article 36. Modificació del territori veguerial .................. Article 37. Canvi d’adscripció veguerial ........................... Article 38. Creació i supressió de vegueries ..................... Article 39. Divisió comarcal .............................................. Article 40. Modificació del territori comarcal.................. Article 41. Canvi de comarca ............................................ Article 42. Creació i supressió de comarques .................. CAPÍTOL II. DE LA DENOMINACIÓ I LA CAPITALITAT DELS ENS LOCALS. ............................................................................... Article 43. Denominació .................................................... Article 44. Canvi de denominació ..................................... Article 45. Registre i publicació ........................................ Article 46. Denominació dels òrgans dels ens locals ....... Article 47. Capitalitat dels ens locals ................................ CAPÍTOL III. DELS SÍMBOLS DELS ENS LOCALS ............................... Article 48. Escut i emblema .............................................. Article 49. Bandera ............................................................ Article 50. Aprovació o modificació .................................

273

TÍTOL III.

275 275 275 275 276 276 277 278 278 279 280 280 280 281 282 282 282 283 284 284 284 285 286 286 286 286 286 287 287


ÍNDEX

15

TÍTOL IV. DE LA POBLACIÓ I DE L’ESTATUT DEL VEÍ O VEÍNA .............. CAPÍTOL I. DEL PADRÓ I DE LA CONDICIÓ DE VEÍ O VEÏNA ........ Article 51. Inscripció al padró i adquisició de la condició de veí o veïna.................................................... Article 52. Definició i caràcter de les dades del padró .... Article 53. Dades obligatòries ........................................... Article 54. Gestió del padró ............................................... CAPÍTOL II. DE L’ESTATUT DEL VEÍ I LA VEÏNA ............................... Article 55. Drets dels veïns i veïnes................................... Article 56. Efectivitat i exigibilitat dels drets ................... Article 57. Deures dels veïns i veïnes ................................

288 288

TÍTOL V. DEL MUNICIPI ................................................................................. Article 58. Municipi ........................................................... CAPÍTOL I. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL .................................. Article 59. Govern i administració.................................... Article 60. Òrgans .............................................................. Article 61. Grups municipals ............................................ Article 62. Estatut jurídic dels grups municipals............. Article 63. Ple ..................................................................... Article 64. Comissions delegades del ple .......................... Article 65. Alcalde o alcaldessa ......................................... Article 66. Govern .............................................................. Article 67. Tinents d’alcalde .............................................. Article 68. Delegació d’atribucions ................................... Article 69. Comissions d’estudi, informe i consulta ........ Article 70. Comissió especial de comptes......................... Article 71. Síndic o síndica municipal.............................. Article 72. Òrgans territorials de gestió desconcentrada .. Article 73. Districtes i nuclis separats de població .......... Article 74. Òrgans de participació sectorial ..................... Article 75. Funcions dels òrgans de participació i delegació de funcions ....................................................... Article 76. Delegació de funcions als òrgans territorials de participació ...................................................... CAPÍTOL II. DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS ......................... Article 77. Competències municipals ............................... Article 78. Programa d’actuació municipal ...................... Article 79. Serveis mínims ................................................ Article 80. Serveis essencials ............................................. Article 81. Dispensa de la prestació de serveis................. Article 82. Supòsits d’innecesarietat d’instrucció d’expedient.................................................................. Article 83. Convenis marc de subsidiarietat local............ CAPÍTOL III. DELS RÈGIMS ESPECIALS ............................................... Article 84. Municipis de règim especial ...........................

292 292 292 292 292 293 295 296 298 298 301 301 301 302 302 303 303 304 304

288 288 289 289 290 290 291 291

305 305 306 306 307 308 308 309 309 310 310 310


16

ÍNDEX

Article 85. Règim de consell obert .................................... DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES ....................................................................................... Article 86. Creació ............................................................. Article 87. Òrgans de govern ............................................. Article 88. Competències i règim de funcionament.........

311

TÍTOL VI. DE LA VEGUERIA ............................................................................ CAPÍTOL I. DE LA NATURALESA JURÍDICA I LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE VEGUERIA ......................................... Article 89. Vegueria ........................................................... Article 90. Govern i administració.................................... Article 91. Competències ................................................... Article 92. Funcions d’assistència i cooperació ............... Article 93. Col·laboració en seu d’execució de resolucions judicials ............................................................ CAPÍTOL II. DEL RÈGIM ELECTORAL I DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE VEGUERIA .................................................. Article 94. Designació dels consellers o conselleres ........ Article 95. Constitució del Consell de Vegueria ............... Article 96. Vacants ............................................................. CAPÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE VEGUERIA .. Article 97. Organització bàsica ......................................... Article 98. Organització complementària ........................ Article 99. Grups polítics ................................................... Article 100. Ple ..................................................................... Article 101. President o presidenta ..................................... Article 102. Govern .............................................................. Article 103. Vice-presidents o vice-presidentes .................. Article 104. Comissions d’estudi, informe i consulta ........ Article 105. Comissió especial de comptes......................... Article 106. Comissió de coordinació territorial ................ Article 107. Junta d’urbanisme ........................................... Article 108. Junta de medi ambient .................................... Article 109. Junta de seguretat............................................ Article 110. Junta de patrimoni cultural ............................

315

TÍTOL VII. DE LA COMARCA ............................................................................. Article 111. Naturalesa i règim jurídic ............................... Article 112. Òrgans .............................................................. Article 113. Consell d’alcaldes ............................................. Article 114. President o presidenta ..................................... Article 115. Gerència ........................................................... Article 116. Competències comarcals ................................. Article 117. Cooperació i assistència als municipis ...........

330 330 330 330 331 332 332 333

CAPÍTOL IV.

312 312 313 314

315 315 315 315 316 317 318 318 320 320 321 321 321 322 322 323 324 325 325 325 326 326 327 328 329


ÍNDEX

17

TÍTOL VIII. DEL RÈGIM ESPECIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA .......... Article 118. Règim especial de capitalitat .......................... Article 119. Carta municipal de Barcelona ........................ Article 120. Normativa sectorial .........................................

333 333 334 334

TÍTOL IX. DE LES ENTITATS METROPOLITANES ....................................... Article 121. Naturalesa jurídica.......................................... Article 122. Creació, modificació i supressió ..................... Article 123. Organització..................................................... Article 124. Competències ...................................................

334 334 335 335 336

TÍTOL X. DE LES MANCOMUNITATS I LES COMUNITATS DE MUNICIPIS ...................................................................................................... Article 125. Dret a mancomunar-se .................................... Article 126. Naturalesa, estatuts i organització ................. Article 127. Estatuts ............................................................ Article 128. Dissolució ......................................................... Article 129. Comunitats de municipis ................................ TÍTOL XI. DEL FUNCIONAMENT DELS GOVERNS LOCALS ...................... Article 130. Principis generals de funcionament ............... CAPÍTOL I. DEL RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS PLENARIS Article 131. Lloc i assistència .............................................. Article 132. Règim de sessions ............................................ Article 133. Convocatòria .................................................... Article 134. Contingut de les sessions ................................ Article 135. Quòrum de constitució.................................... Article 136. Publicitat de les sessions ................................. Article 137. Identificació dels assumptes sotmesos a debat ..................................................................... Article 138. Dictàmens i informes de les comissions d’estudi, d’informe o consulta ........................................ Article 139. Propostes de resolució..................................... Article 140. Mocions ............................................................ Article 141. Debats ............................................................... Article 142. Aprovació de les propostes i explicació de vot ................................................................... Article 143. Precs i preguntes.............................................. CAPÍTOL II. DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL GOVERN I DELS ALTRES ÒRGANS ............................................................................... Article 144. Sessions del govern.......................................... Article 145. Sessions de les comissions d’estudi o de consulta i comissions delegades del ple ........................ Article 146. Sessions de la comissió especial de comptes ... Article 147. Convocatòria i funcionament dels altres òrgans col·legiats i de participació .............................

337 337 338 338 339 339 340 340 340 340 340 341 342 343 343 343 344 345 345 346 346 346 347 347 347 347 348


18

ÍNDEX

CAPÍTOL III. DEL RÈGIM D’ADOPCIÓ D’ACORDS I DE LES ACTES .. Article 148. Adopció d’acords ............................................. Article 149. Informes preceptius......................................... Article 150. Règim d’adopció d’acords ............................... Article 151. Obligació d’aixecar acta .................................. Article 152. Llibre d’actes ....................................................

348 348 349 350 351 352

TÍTOL XII. DE L’ESTATUT DELS MEMBRES DELS ENS LOCALS............... Article 153. Legislació aplicable ......................................... Article 154. Denominacions ................................................ Article 155. Dret de sufragi passiu i incompatibilitats ...... Article 156. Catàleg de drets i deures ................................. Article 157. Registre d’interessos ........................................ Article 158. Dret a la informació ........................................ Article 159. Assistència a les sessions ................................. Article 160. Retribucions i indemnitzacions ...................... Article 161. Responsabilitats............................................... Article 162. Règim sancionador .......................................... Article 163. Mitjans de suport .............................................

352 352 353 353 353 355 355 356 357 357 358 358

TÍTOL XIII. DEL RÈGIM D’IMPUGNACIÓ D’ACTES I ACORDS ...................... CAPÍTOL I. DEL RÈGIM JURÍDIC ......................................................... Article 164. Executivitat dels actes locals i fi de la via administrativa ...................................................... Article 165. Revisió de disposicions, actes i acords ........... Article 166. Responsabilitat patrimonial............................ Article 167. Defensa dels drets i dels béns ......................... Article 168. Conflictes d’atribucions................................... Article 169. Representació i defensa................................... CAPÍTOL II. DE LA IMPUGNACIÓ D’ACTES I ACORDS ....................... Article 170. Legitimació ...................................................... Article 171. Requeriment pel Govern de la Generalitat..... Article 172. Impugnació directa pel Govern de la Generalitat ................................................................... Article 173. Ampliació d’informació ................................... Article 174. Impugnació de les decisions adoptades pels grups polítics....................................................

359 359

TÍTOL XIV. DE LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES........................ CAPÍTOL I. De les relacions entre els ens locals i el govern de la generalitat..................................................................................... Article 175. Principis orientadors de les relacions entre els ens locals i el Govern de la Generalitat .......... Article 176. Tramesa d’actes i acords ................................. Article 177. Òrgans paritaris de col·laboració ................... Article 178. Plans sectorials de coordinació.......................

363

359 359 359 360 360 360 361 361 361 361 361 362 362

363 363 364 364 364


ÍNDEX

CAPÍTOL II.

Article 179. Execució subsidiària de competències locals .. Article 180. Actuació integrada i col·laboració amb els ens locals................................................................. Article 181. Objecte del pla director d’inversions locals de Catalunya. ........................................................ Article 182. Elaboració i aprovació .................................... Article 183. Durada i execució dels programes.................. DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS ENS LOCALS ..................................................................................... Article 184. Delegació de competències ............................. Article 185. Dotació econòmica i mitjans .......................... Article 186. Procediment ..................................................... Article 187. Assignació de competències ............................

TÍTOL XV. DE LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS LOCALS .................................................................................................. Article 188. Dret d’associació dels ens locals ..................... Article 189. Personalitat i estatuts ...................................... Article 190. Registre d’associacions .................................... Article 191. Organitzacions associatives més representatives ..................................................................... Article 192. Ajuts i protecció a la seva activitat ................. Article 193. Legislació supletòria........................................ TÍTOL XVI. DE LA INFORMACIÓ, LA TRANSPARENCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L’ACCIÓ DELS ENS LOCALS ............................. CAPÍTOL I. DE LA INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS ENS LOCALS ..................................................................................... Article 194. Dret d’accés a la informació............................ Article 195. Publicitat de les actuacions locals .................. Article 196. Sistema d’atenció individualitzada a les peticions ................................................................. Article 197. Queixes i reclamacions.................................... CAPÍTOL II. DE LA PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ DELS ENS LOCALS Article 198. Promoció de la participació ............................ Article 199. Tipus de participació ....................................... Article 200. Participació directa ......................................... Article 201. Foment de l’associacionisme .......................... Article 202. Pla de participació ........................................... Article 203. Òrgans consultius de participació .................. Article 204. Processos de participació ................................ Article 205. Memòria participativa ..................................... CAPÍTOL III. DE LA INICIATIVA CIUTADANA ....................................... Article 206. Concepte i tipus ............................................... Article 207. Subjectes legitimats i forma d’exercici ........... Article 208. Nombre mínim de signatures .........................

19 365 365 365 366 366 367 367 367 368 368

369 369 370 370 370 371 371

371 371 371 372 372 372 373 373 373 373 374 374 375 375 376 376 376 376


20

ÍNDEX

CAPÍTOL IV.

Article 209. Sol·licitud d’admissió a tràmit ........................ Article 210. Recollida de signatures ................................... Article 211. Acreditació de la inscripció al padró municipal ..................................................................... Article 212. Efectes de la recollida suficient de signatures DE LES CONSULTES POPULARS I LES ENQUESTES CIUTADANES. ..................................................................... Article 213. Consulta popular ............................................. Article 214. Consulta popular per via de referèndum d’iniciativa institucional ......................................... Article 215. Consulta popular per via de referèndum d’iniciativa ciutadana.............................................. Article 216. Convocatòria i publicació ............................... Article 217. Enquestes ciutadanes ......................................

377 378 378 378 379 380 380 380 381 381 382

TÍTOL XVII. DE LES NOVES TECNOLOGIES ALS ENS LOCALS .................... Article 218. Foment de l’administració electrònica ........... Article 219. Ordenança d’administració electrònica ......... Article 220. Seu electrònica ................................................ Article 221. Informació administrativa .............................. Article 222. Tauler d’anuncis electrònic ............................. Article 223. Gestió d’identitat i signatura electrònica ....... Article 224. Actuació administrativa automatitzada .........

383 383 383 384 384 385 386 386

TÍTOL XVIII. DE LES FINANCES LOCALS........................................................... Article 225. Finances locals ................................................. Article 226. Facultats en matèria tributària ....................... Article 227. Distribució de responsabilitats administratives ..................................................................... Article 228. Finançament de nous serveis traspassats o delegats............................................................. Article 229. Cadastre ........................................................... Article 230. Dels pressupostos generals dels ens locals ..... Article 231. Abast subjectiu i contingut dels pressupostos generals ............................................................ Article 232. Control intern i comptabilitat ......................... Article 233. Tutela financera ............................................... Article 234. Règim comptable ............................................. Article 235. Pronunciaments en matèria de control i comptabilitat. ............................................................ Article 236. Dipòsit i publicitat dels comptes anuals ........

387 387 388

TÍTOL XIX. DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALS .......................................... CAPÍTOL I. DELS BÉNS I DRETS DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALS .............................................................................

391

388 389 389 389 389 390 390 390 390 391

391


ÍNDEX

Article 237. Principis relatius als béns i drets del patrimoni ....................................................................... Article 238. Béns i drets del patrimoni local ...................... Article 239. Béns de domini públic..................................... Article 240. Béns comunals ................................................. Article 241. Béns patrimonials............................................ Article 242. Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge ....... Article 243. Patrimoni cultural ........................................... Article 244. Alteració de la qualificació jurídica dels béns . Article 245. Mutacions demanials ...................................... CAPÍTOL II. DEL TRÀFIC JURÍDIC DELS BÉNS I DRETS ............... Article 246. Adquisició de béns ........................................... Article 247. Adquisició de béns a títol onerós .................... Article 248. Adquisició de béns a títol lucratiu .................. Article 249. Adquisició per successió administrativa ........ Article 250. Alienació de béns patrimonials....................... Article 251. Parcel·les sobreres i béns no utilitzables ........ Article 252. Alienació per permuta ..................................... Article 253. Permuta de cosa futura ................................... Article 254. Cessió gratuïta de béns patrimonials ............. Article 255. Adscripció i aportació de béns a ens instrumentals i altres administracions. ........................... Article 256. Competència en l’adjudicació dels negocis patrimonials ..................................................... CAPÍTOL III. DE LA UTILITZACIÓ I L’APROFITAMENT DELS BÉNS Article 257. Utilització dels béns de domini públic ........... Article 258. Subjecció a llicència i concessió ..................... Article 259. Concessions administratives sobre el domini públic ................................................................ Article 260. Competència per l’atorgament de les llicències i concessions .................................................... Article 261. Utilització dels béns patrimonials .................. Article 262. Cessió en precari l’ús de béns patrimonials ... Article 263. Règim jurídic dels negocis patrimonials ........ CAPÍTOL IV. DE LA CONSERVACIÓ, LA PROTECCIÓ I LA DEFENSA DELS BÉNS I DRETS ......................................................... Article 264. Inventari ........................................................... Article 265. Identificació i control ...................................... Article 266. Inscripció al Registre de la propietat ............. Article 267. Béns d’organismes autònoms ......................... Article 268. Acció investigadora ......................................... Article 269. Atermenament dels béns ................................. Article 270. Recuperació d’ofici .......................................... Article 271. Desnonament administratiu de béns.............. Article 272. Exercici d’accions ............................................ Article 273. Protecció davant actuacions judicials ............

21

391 391 392 392 392 393 394 394 395 395 395 396 396 397 397 398 398 399 399 399 400 400 400 401 401 402 403 403 404 404 404 405 405 405 405 406 406 407 407 407


22

ÍNDEX

Article 274. Responsabilitats i sancions ............................. TÍTOL XX . DE LES OBRES, DE LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS, DEL FOMENT I DE LA CONTRACTACIÓ DELS ENS LOCALS ........... CAPÍTOL I. DE LES OBRES ELS ENS LOCALS ................................... Article 275. Obres locals ...................................................... Article 276. Projecte d’obres................................................ CAPÍTOL II. DE LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS DELS ENS LOCALS ..................................................................................... Secció I. De les disposicions generals ................................................ Article 277. Règim de prestació dels serveis i exercici d’activitats econòmiques ........................................ Article 278. Creació, organització i supressió de serveis ... Article 279. Reglamentació dels serveis ............................. Article 280. Igualtat en l’accés i participació dels usuaris Article 281. Accés a la informació ...................................... Secció II. De la gestió dels serveis locals ............................................. Article 282. Formes de gestió dels serveis locals ............... Article 283. Establiment i garantia del servei.................... Article 284. Direcció i control del servei ............................ Secció III. De la gestió directa dels serveis locals ................................ Article 285. Gestió directa i sense personificació del servei ..................................................................... Article 286. Organisme autònom ........................................ Article 287. Agència pública ................................................ Article 288. Entitat pública empresarial ............................. Article 289 Societat mercantil ............................................. Article 290. Transformació de societats.............................. Article 291. Direcció i administració de la societat............ Secció IV. De la gestió indirecta dels serveis locals ............................. Article 292. Concessió .......................................................... Article 293. Gestió interessada ............................................ Article 294. Concert.............................................................. Article 295. Societats mercantils d’economia mixta .......... Article 296. Participació en el capital social ....................... Article 297. Cooperatives ..................................................... Article 298. Règim de la gestió indirecta ............................ Article 299. Tarifes dels serveis ........................................... Article 300. Acció concertada .............................................. Secció V. De l’activitat econòmica dels ens locals .............................. Article 301. Exercici d’activitats .......................................... Article 302. Compatibilitat entre activitats econòmiques i serveis públics .................................................. Secció VI. Dels consorcis....................................................................... Article 303. Consorci ............................................................ Article 304. Òrgans del consorci .........................................

408

408 408 408 409 410 410 410 410 411 411 411 411 411 412 413 413 413 413 414 414 415 415 415 416 416 417 417 417 418 418 418 419 419 420 420 421 421 421 421


ÍNDEX

23

Article 305. Règim i formes de gestió ................................. Secció VII. De les fundacions privades locals........................................ Article 306. Fundacions privades d’iniciativa local ............ CAPÍTOL III. DE L’ACTIVITAT DE FOMENT DELS ENS LOCALS ....... Article 307. Activitat de foment ........................................... Article 308. Subvencions ..................................................... Article 309. Convocatòria .................................................... Article 310. Bases ................................................................. Article 311. Procediments .................................................... Article 312. Atorgament ....................................................... Article 313. Justificació........................................................ Article 314. Reintegrament .................................................. Article 315. Infraccions i sancions ...................................... CAPÍTOL IV. DE LA CONTRACTACIÓ DELS ENS LOCALS .................. Article 316. Contractes locals i normativa reguladora ....... Article 317. Competència contractual ................................. Article 318. Informes i dictàmens ....................................... Article 319. Meses de contractació ...................................... Article 320. Publicitat .......................................................... Article 321. Procediments d’adjudicació i tècniques de racionalització de la contractació................... Article 322. Plecs de clàusules administratives generals ... Article 323. Regles bàsiques de les prescripcions tècniques .................................................................. Article 324. Garanties .......................................................... Article 325. Expedient de contractació .............................. Article 326. Adequació de l’execució del contracte a la llengua catalana ............................................... Article 327. Execució directa d’obres ................................. Article 328. Confidencialitat ............................................... Article 329. Reserva de contractes a entitats amb finalitats socials ............................................................... Article 330. Portal electrònic de la contractació ...............

422 422 422 423 423 423 423 423 424 424 424 425 425 425 425 426 427 428 428

TÍTOL XXI. DE LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALS .......... Article 331. Principis rectors de l’exercici de la potestat sancionadora.................................................... Article 332. De la tipificació d’infraccions molt greus....... Article 333. De les infraccions greus i lleus........................ Article 334. De les sancions................................................. Article 335. Abstenció de l’instructor dels expedients sancionadors .......................................................... Article 336. Garanties de la doble instància administrativa ......................................................................

432

TÍTOL XXII. DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS .......................

435

429 429 430 430 430 431 431 431 432 432

432 433 433 434 434 434

1_9788490040843  
1_9788490040843