Page 1


Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries (Inclou el Codi de Consum) 3ª Edició

Edició a càrrec de:

JUDITH SOLÉ RESINA Professora Titular de Dret Civil Universitat Autònoma de Barcelona

tirant lo b anch


Copyright © 2010 És rigorosament prohibida, sense l'autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant lo Blanch publicarà la pertinent correcció en la pàgina web www.tirant. com (http://www.tirant.com). Els textos jurídics que apareixen s’ofereixen amb una finalitat informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch vetlla per l’actualitat, exactitud i veracitat dels mateixos, però adverteix que no són textos oficials i declina tota responsabilitat pels danys ocasionats per les inexactituds o incorreccions en els que puguin incórrer. Els únics textos considerats legalment vàlids són els que apareixen a les publicacions oficials dels corresponents organismes autonòmics o nacionals

©

©

JUDITH SOLÉ RESINA

D'AQUESTA EDICIÓ: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Grafiques, 14 - 46010 - València TELFS: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/361 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es DIPÒSIT LEGAL: BII.S.B.N.: 978-84-9876-964-7 IMPRIMEIX: Gráficas Díaz Tuduri, S.L. MAQUETA: PMc Media Pot enviar-nos els seus suggeriments a atencioncliente@tirant.com. També disposa d’un Procediment de queixes, d’acord amb el que s’estableix a www.tirant.net/ index.php/empresa/politicas-de-empresa.


INDEX SISTEMÀTIC 1. CODI CIVIL DE CATALUNYA I. Lleis del Codi Civil de Catalunya a. Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya Preàmbul ..................................................................................... Articles 1 a 7 ............................................................................... Disposició transitòria ................................................................... Disposicions finals ........................................................................

25 30 32 33

b. Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals Preàmbul ..................................................................................... Article únic .................................................................................. Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposició final .............................................................................

35 41 41 49 49

c. Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques Preàmbul ..................................................................................... Article únic .................................................................................. Disposicions addicionals ................................................................ Disposicions transitòries ................................................................ Disposicions derogatòries .............................................................. Disposicions finals ........................................................................

51 57 57 59 61 61

d. Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions Preàmbul ..................................................................................... Article únic .................................................................................. Disposicions addicionals ................................................................

63 80 80


8

INDEX SISTEMÀTIC

Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

81 83 83

e. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família Preàmbul ..................................................................................... Article únic .................................................................................. Disposicions addicionals ................................................................ Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

87 106 106 110 114 114

II. CODI CIVIL DE CATALUNYA Llibre primer. Disposicions generals ............................................... Títol I. Disposicions preliminars .................................................. Títol II. La prescripció i la caducitat ............................................ Capítol I. La prescripció ......................................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Interrupció de la prescripció ......................... Secció tercera. Suspensió de la prescripció .......................... Secció quarta. Terminis de prescripció i còmput ................... Capítol II. La caducitat ........................................................... Llibre segon. La persona i la família ............................................... Títol I. La persona física ............................................................ Capítol I. Personalitat civil i capacitat ...................................... Capítol II. Autonomia de la persona en l’àmbit de la salut.......... Secció primera. Tractaments mèdics.................................... Secció segona. Internaments............................................... Secció tercera. Decisions sobre el propi cos ......................... Títol II. Les institucions de protecció de la persona ....................... Capítol I. Disposicions comunes ............................................. Capítol II. La tutela ................................................................ Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Delació voluntària........................................ Secció tercera. Delació judicial ............................................ Secció quarta. Cosntitució i exercici de la tutela .................... Secció cinquena. Contingut de la tutela ................................

119 119 120 120 120 122 123 124 125 126 126 126 129 129 130 131 131 131 132 132 133 135 136 141


INDEX SISTEMÀTIC Secció Sisena. Extinció ....................................................... Secció Setena. El consell de tutela ....................................... Capítol III. La curatela............................................................ Capítol IV. El defensor judicial ................................................ Capítol V. La guarda de fet .................................................... Capítol VI. L’assistència ......................................................... Capítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent ......................................................................... Capítol VIII. La protecció dels menors desemparats .................. Títol III. La família ..................................................................... Capítol I. Abast de la institució familiar .................................... Secció primera. El matrimoni: disposicions generals i efectes . Secció segona. Relacions econòmiques entre els cònjuges ..... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. Adquisicions oneroses amb pacte de supervivència................................................................. Secció tercera. Els capítols matrimonials .............................. Secció quarta. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de capítols matrimonials ........................................... Secció cinquena. Els drets viduals familiars ........................... Capítol II. Règims econòmics matrimonials .............................. Secció primera. El règim de separació de béns ..................... Secció segona. El règim de participació en els guanys ........... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. La liquidació del règim......................... Subsecció tercera. Pagament del crèdit de participació....... Secció tercera. L’associació a compres i millores .................. Secció quarta. L’agermanament o pacte de mig per mig ....... Secció cinquena. El pacte de convinença o mitja guadanyeria Secció sisena. El règim de comunitat de béns ....................... Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial ............................................................ Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Cura dels fills .............................................. Secció tercera. Prestació compensatòria .............................. Secció quarta. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar .......................................................................... Capítol IV. Convivència estable en parella ............................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Extinció de la parella estable ......................... Secció tercera. Efectes de l’extinció de la parella estable ........

9 145 146 147 149 150 151 152 156 158 158 158 160 160 161 162 164 165 165 165 168 168 170 171 172 173 173 173 176 176 179 182 184 186 186 187 188


10

INDEX SISTEMÀTIC

Capítol V. La filiació .............................................................. Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. La filiació per naturalesa .............................. Subsecció primera. Disposicions generals de la determinació de la filiació ................................................................ Subsecció segona. La determinació de la filiació matrimonial .............................................................................. Subsecció tercera. La determinació de la filiació no matrimonial ............................................................................ Subsecció quarta. Regles comunes a les accions de filiació . Subsecció cinquena. La reclamació de la filiació ................ Subsecció sisena. La impugnació de la filiació ................... Secció tercera. La filiació adoptiva....................................... Subsecció primera. Condicions requerides per a l’adopció.. Subsecció segona. L’acolliment preadoptiu ....................... Subsecció tercera. Constitució de l’adopció....................... Subsecció quarta. Adopció i acolliment internacionals ........ Subsecció cinquena. Efectes específics de la filiació adoptiva Subsecció sisena. Extinció ............................................... Capítol VI. Potestat parental................................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. L’exercici de la potestat parental................... Secció tercera. El contingut de la potestat parental ............... Secció quarta. L’extinció de la potestat ................................ Secció cinquena. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat.. Capítol VII. Aliments d’origen familiar ..................................... Títol IV. Les relacions convivencials d’ajuda mútua ....................... Llibre tercer. Persones jurídiques .................................................... Títol I. Disposicions generals ...................................................... Capítol I. La personalitat jurídica i els seus atributs.................... Capítol II. Actuació i representació de les persones jurídiques .... Capítol III. Règim comptable i documental ............................... Capítol IV. Modificacions estructurals i liquidació ...................... Secció primera. Fusió, escissió i transformació ..................... Secció segona. Liquidació ................................................... Capítol V. Publicitat registral .................................................. Títol II. De les associacions ........................................................ Capítol I. Naturalesa i constitució ............................................ Capítol II. Organització i funcionament .................................... Secció primera. Òrgans de l’associació ................................ Secció segona. Assemblea general.......................................

190 190 190 190 190 192 194 194 195 197 197 199 200 201 203 204 205 205 207 210 214 214 215 218 220 220 220 223 228 229 229 231 233 236 236 238 238 239


INDEX SISTEMÀTIC Secció tercera. Òrgan de govern ......................................... Capítol III. Drets i deures dels associats .................................... Capítol IV. Modificacions estructurals i dissolució...................... Títol III. De les fundacions.......................................................... Capítol I. Naturalesa i constitució ............................................ Capítol II. Organització i funcionament .................................... Capítol III. Règim econòmic ................................................... Secció primera. Patrimoni i activitats econòmiques de la fundació ................................................................................ Secció segona. Comptes anuals .......................................... Capítol IV. Fons especials ...................................................... Capítol V. Modificacions estructurals i dissolució ...................... Capítol VI. El protectorat ....................................................... Llibre quart. Successions ............................................................... Títol I. Disposicions generals ...................................................... Capítol I. La successió hereditària ........................................... Capítol II. La capacitat successòria .......................................... Títol II. La successió testada ....................................................... Capítol I. Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries ..................................................................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Els testaments notarials ................................ Subsecció primera. El testament obert .............................. Subsecció segona. El testament tancat.............................. Secció tercera. El testament hològraf ................................... Secció quarta. Els codicils i les memòries testamentàries ........ Capítol II. Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàries ................................................................... Capítol III. La institució d’hereu .............................................. Secció primera. Disposicions generals ..................................... Secció segona. La institució d’hereu sota condició .................... Capítol IV. Disposicions fiduciàries .......................................... Secció primera. La designació d’hereu per fiduciari ............... Subsecció primera. La designació d’hereu pel cònjuge o pel convivent ................................................................... Subsecció segona. La designació d’hereu pels parents ....... Secció segona. Els hereus i legataris de confiança ................. Capítol V. Les substitucions hereditàries .................................. Secció primera. La substitució vulgar ................................... Secció segona. La substitució pupil·lar ................................. Secció tercera. La substitució exemplar ................................

11 241 245 247 249 249 255 260 260 262 263 265 268 270 270 270 271 274 274 274 275 276 277 278 278 279 283 283 285 287 287 287 288 290 291 291 292 293


12

INDEX SISTEMÀTIC

Capítol VI. Els fideïcomisos .................................................... Secció primera. Els fideïcomisos en general .......................... Secció segona. Interpretació dels fideïcomisos ...................... Secció tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està pendent Secció quarta. Disposició dels béns fideïcomesos .................. Secció cinquena. Els efectes del fideïcomís en el moment de la delació .......................................................................... Secció sisena. El fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu........................................................................ Capítol VII. Els llegats ............................................................ Secció primera. Els llegats i llurs efectes ............................... Secció segona. Les classes de llegats.................................... Secció tercera. La ineficàcia dels llegats ............................... Capítol VIII. Les disposicions modals ....................................... Capítol IX. Els marmessors..................................................... Títol III. La successió contractual i les donacions per causa de mort Capítol I. Els pactes successoris .............................................. Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Els heretaments........................................... Secció tercera. Pactes successoris d’atribució particular ......... Capítol II. Les donacions per causa de mort ............................. Títol IV. La successió intestada ................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. L’ordre de succeir................................................... Secció primera. La successió en línia directa descendent ....... Secció segona. La successió del cònjuge vidu i del convivent en unió estable de parella supervivent ................................... Secció tercera. La sucessió en línia directa ascendent ............ Secció quarta. La successió dels col·laterals .......................... Secció cinquena. La successió de la Generalitat de Catalunya Capítol III. La successió en cas d’adopció................................. Capítol IV. La successió de l’impúber ...................................... Títol V. Altres atribucions successòries determinades per la llei ...... Capítol I. La llegítima............................................................. Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Els legitimaris i la determinació de la llegítima Secció tercera. L'atribució, la imputació, la percepció i el pagament de la llegítima ........................................................ Secció quarta. La preterició i el desheretament ..................... Secció cinquena. La inoficiositat .......................................... Secció sisena. L’extinció de la llegítima ................................

295 295 298 299 305 308 310 312 312 319 323 326 328 332 332 332 337 340 341 342 342 344 344 344 346 346 347 348 348 349 349 349 349 351 354 356 357


INDEX SISTEMÀTIC Capítol II. La quarta vidual ..................................................... Títol VI. L’adquisició de l’herència .............................................. Capítol I. L’acceptació i la repudiació de l’herència................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. L’acceptació de l’herència pura i simple i a benefici d’inventari ......................................................... Secció tercera. Els efectes de l’acceptació de l’herència ......... Secció quarta. El benefici de separació de patrimonis ............ Secció cinquena. Els béns adquirits per menors d’edat o incapacitats ............................................................................. Capítol II. El dret d’acréixer .................................................... Capítol III. La comunitat hereditària ........................................ Capítol IV. La partició i la col·lació ......................................... Secció primera. La partició ................................................. Secció segona. La col·lació ................................................. Capítol V. La protecció del dret hereditari ............................... Llibre cinquè ................................................................................ Títol I. Dels béns ....................................................................... Títol II. De la possessió .............................................................. Capítol I. Adquisició i extinció ................................................ Capítol II. Efectes .................................................................. Títol III. De l’adquisició, la transmissió i l’extinció del dret real ....... Capítol I. Adquisició .............................................................. Secció primera. Disposició general ...................................... Secció segona. Tradició ...................................................... Secció tercera. Donació...................................................... Secció quarta. Usucapió ..................................................... Capítol II. Extinció dels drets reals ........................................... Títol IV. Del dret de propietat .................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Secció primera. La propietat i la seva funció social ............... Secció segona. Els fruits ..................................................... Capítol II. Títols d’adquisició exclusius del dret de propietat ....... Secció primera. Accessió .................................................... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. Accessió immobiliària .......................... Subsecció tercera. Accessió mobiliària .............................. Secció segona. Ocupació .................................................... Capítol III. Abandonament ..................................................... Capítol IV. Protecció del dret de propietat ............................... Secció primera. Reivindicació .............................................

13 358 360 360 360 362 364 365 365 366 367 369 369 372 373 374 374 375 375 376 378 378 378 378 379 384 386 387 387 387 387 388 388 388 388 390 391 393 393 393


14

INDEX SISTEMÀTIC

Secció segona. Exclusió ...................................................... Subsecció primera. Acció negatòria ................................. Subsecció segona. Tancament de finques ......................... Subsecció tercera. Delimitació i fitació .............................. Capítol V. Restriccions al dret de propietat .............................. Capítol VI. Relacions de veïnatge ............................................ Secció primera. Relacions de contigüitat .............................. Secció segona. Estat de necessitat ....................................... Secció tercera. Immissions .................................................. Títol V. De les situacions de comunitat ........................................ Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Comunitat ordinària indivisa .................................... Secció primera. Règim jurídic ............................................. Secció segona. Drets individuals sobre la comunitat............... Secció tercera. Drets i deures sobre l’objecte de la comunitat . Secció quarta. Extinció ....................................................... Capítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontal................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Subsecció primera. Configuració de la comunitat .............. Subsecció segona. Constitució de la comunitat .................. Subsecció tercera. Òrgans de la comunitat ........................ Secció segona. Propietat horitzontal simple .......................... Secció tercera. Propietat horitzontal complexa ..................... Secció quarta. Propietat horitzontal per parcel·les ................. Capítol IV. Comunitat especial per torns ................................. Secció primera. Règim jurídic ............................................. Secció segona. Constitució ................................................. Secció tercera. Contingut ................................................... Capítol V. Comunitat especial per raó de mitgeria .................... Secció primera. Mitgeria..................................................... Secció segona. Mitgeria de càrrega...................................... Secció tercera. Mitgeria de tanca ......................................... Títol VI. Dels drets reals limitats ................................................. Capítol I. El dret d'usdefruti .................................................... Secció primera. Constitució i règim de l’usdefruit .................. Secció segona. Extinció, liquidació i accions en defensa de l’usdefruit....................................................................... Secció tercera. Usdefruit amb facultat de disposició ............... Secció quarta. Usdefruit de boscos i de plantes ..................... Secció cinquena. Usdefruit de diners i de participacions en fons d’inversió i en altres instruments d’inversió col·lectiva ........

393 393 394 394 395 396 396 399 399 401 401 401 401 402 403 404 405 405 405 408 411 418 422 424 427 427 428 430 431 431 431 433 433 433 433 437 438 439 440


INDEX SISTEMÀTIC Capítol II. El dret d’ús i el dret d’habitació ................................ Secció primera. Disposicions comunes................................. Secció segona. Dret d’ús .................................................... Secció tercera. Dret d’habitació ........................................... Capítol III. Els drets d’aprofitament parcial ............................... Capítol IV. El dret de superfície .............................................. Capítol V. Els drets de cens .................................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Cens emfitèutic ........................................... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. Lluïsme .............................................. Subsecció tercera. Fadiga ................................................ Secció tercera. Cens vitalici ................................................ Capítol VI. Les servituds......................................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Servituds forçoses........................................ Secció tercera. Extinció de les servituds................................ Secció quarta. Protecció del dret de servitud ......................... Capítol VII. El dret de vol ....................................................... Capítol VIII. Els drets d’adquisició ........................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Drets d’adquisició voluntària ......................... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. Dret d’opció ....................................... Subsecció tercera. Drets voluntaris de tanteig i retracte ...... Secció tercera. Drets de retracte legals ................................. Subsecció primera. Retracte de confrontants .................... Subsecció segona. La torneria ......................................... Secció quarta. Preferència entre drets d’adquisició legals ....... Capítol IX. Els drets reals de garantia ...................................... Secció primera. Disposicions generals ................................. Secció segona. Garanties possessòries ................................. Subsecció primera. Dret de retenció................................. Subsecció segona. Dret de penyora ................................. Subsecció tercera. Dret d’anticresi ................................... Secció tercera. Dret d’hipoteca ........................................... Subsecció primera. Disposicions generals ......................... Subsecció segona. Supòsits especials d’hipoteca ...............

15 442 442 443 443 444 445 447 447 451 451 451 452 454 455 455 456 458 458 459 461 461 462 462 463 464 465 465 466 467 468 468 469 469 473 476 478 478 478


16

INDEX SISTEMÀTIC 2. DECRET LEGISLATIU 1/1984, DE 19 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA

Títol preliminar. De l’aplicació del Dret civil de Catalunya ............. Llibre I. De la família..................................................................... Títol Primer. De la filiació (Derogat) ............................................ Títol Segon. De les mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció (Substituït) ........................................................ Títol Tercer. De les relacions patrimonials entre cònjuges ............. Capítols I a IV (Substituïts) ...................................................... Capítol V. Del dot ................................................................. Capítol VI. De la tenuta ......................................................... Capítol VII. De l’aixovar i del cabalatge ................................... Capítol VIII. De l’esponsalici o escreix ..................................... Capítol IX. Del tantumdem ..................................................... Capítol X. El règim de participació en els guanys (Substituït) ...... Capítol XI. Els règims econòmics en el dret local ...................... Seccions primera a tercera (Substituïdes) .............................. Secció quarta. El pacte d’igualtat de béns i guanys ................ Títol Quart. Dels heretaments (Substituït)..................................... Llibre II. De les successions (Substituït) ............................................ Llibre III. Dels drets reals ............................................................... Títol Primer. De la tradició i de l’accessió (Derogat) ...................... Títol Segon. De l’usdefruit (Substituït).......................................... Títol Tercer. De les servitus (Derogat) ......................................... Títol Quart. De la rabassa morta (Derogat) .................................. Llibre IV. De les obligacions i els contractes i de la prescripció .......... Títol Primer. De les obligacions i els contractes ............................ Capítol I. De la rescissió per lesió: concepte i naturalesa ........... Capítol II. De la determinació de la lesió i dels efectes de la rescissió .................................................................................... Capítol III. De la venda a carta de gràcia i de la torneria ............ Secció primera. De la venda a carta de gràcia....................... Secció segona. De la torneria (Derogada) ............................. Capítol IV. Dels censals i els violaris (Derogat) .......................... Capítol V. Dels contractes especials sobre explotació de terres i sobre ramaderia (Substituït) ................................................. Capítol VI. De la donació (Derogat) ......................................... Títol Segon. De la prescripció .................................................... Capítol I. De la usucapió (Derogat) ..........................................

487 488 488 488 488 488 489 491 492 493 494 494 495 495 495 495 495 496 496 496 496 496 497 497 497 497 498 498 499 500 500 500 500 500


INDEX SISTEMÀTIC Capítol II. De la prescripció extintiva (Derogat) ......................... Disposicions finals ........................................................................ Disposicions transitòries ................................................................

17 501 501 501

3. PERSONA I. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència Preàmbul ..................................................................................... Títol I. Disposicions generals, principis rectors i actuaciones de les administracions públiques ....................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Principis rectors ..................................................... Capítol III. Planificació i coordinació ........................................ Títol II. Dels drets dels infants i els adolescents ............................. Capítol I. Drets i llibertats civils i polítics .................................. Capítol II. Drets en l'àmbit familiar .......................................... Capítol III. Benestar material i personal ................................... Capítol IV. Salut .................................................................... Capítol V. Educació ............................................................... Capítol VI. L'infant i l'adolescent en l'àmbit social ..................... Capítol VII. Medi ambient i espai urbà ..................................... Capítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l'esport .............. Capítol IX. Publicitat i mitjans de comunicació social i espectacles ................................................................................... Capítol X. Consum de productes i serveis ................................ Títol III. De la prevenció general ................................................. Títol IV. De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents ......................................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Serveis públics especialitzats i foment de la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescents ................. Capítol III. Accés prioritari a serveis i programes ...................... Títol V. De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament ............................................................ Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Les situacions de risc .............................................. Capítol III. Protecció dels infants i els adolescents desemparats .. Secció primera. El desemparament......................................

505 517 517 518 523 527 527 529 530 531 533 535 535 537 538 540 542 545 545 549 550 551 551 552 555 555


18

INDEX SISTEMÀTIC

Secció segona. Impossibilitat temporal de complir les funcions de guarda .............................................................................. Secció tercera. Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparats ...................................................................... Subsecció primera. Acolliment familiar ............................. Subsecció segona. Acolliment en una unitat convivencial d'acció educativa ......................................................... Subsecció tercera. Acolliment en centre ........................... Subsecció quarta. Mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal ................................................... Subsecció cinquena. L'acolliment preadoptiu..................... Capítol IV. Suport posterior a l'emancipació o a la majoria d'edat Capítol V. Actuacions de protecció en els supòsits d'aplicació de la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors Títol VI. Infraccions i sancions .................................................... Capítol I. Infraccions .............................................................. Capítol II. Sancions administratives ......................................... Capítol III. Procediment sancionador ....................................... Disposicions addicionals ................................................................ Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

561 562 563 565 565 570 570 571 572 573 573 576 577 578 579 580 581

II. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica Preàmbul ..................................................................................... Capítol I. Les disposicions directives ........................................ Capítol II. El dret a la informació............................................. Capítol III. Dret a la intimitat .................................................. Capítol IV. Respecte al dret a l’autonomia del pacient............... Capítol V. Sobre la història clínica .......................................... Capítol VI. Drets en relació amb la història clínica .................... Disposició addicional .................................................................... Disposició transitòria .................................................................... Disposició final .............................................................................

585 587 587 588 589 591 595 595 596 596


INDEX SISTEMÀTIC

19

III. Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentación clínica Preàmbul ..................................................................................... Article únic .................................................................................. Disposició addicional .................................................................... Disposicions finals ........................................................................

597 600 600 600

4. CONTRACTES I. Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques Preàmbul ..................................................................................... Capítol Primer. Disposicions generals...................................... Capítol II. El censal ................................................................ Capítol III. La pensió vitalícia .................................................. Disposició transitòria .................................................................... Disposicions finals ........................................................................

605 606 606 607 610 610

II. Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans Preàmbul ..................................................................................... Capítol I. Constitució ............................................................. Capítol II. Extinció ................................................................. Disposició addicional ................................................................... Disposició final .............................................................................

611 612 613 616 616

III. Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura Preàmbul ..................................................................................... Disposició final .............................................................................

617 620

IV. Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració Preàmbul .....................................................................................

621


20

INDEX SISTEMÀTIC

Capítol I. Contracte d’integració ............................................. Capítol II. Parts contractants................................................... Disposició transitòria .................................................................... Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

622 625 628 628 628

V. Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu Exposició de motius ...................................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Arrendament rústic ................................................. Secció primera. Drets i obligacions de les parts..................... Secció segona. Renda ........................................................ Secció tercera. Durada dels contractes ................................. Secció quarta. Despeses i millores ....................................... Secció cinquena. Extinció del contracte ................................ Secció sisena. Drets d’adquisició preferent ........................... Capítol III. Parceria i masoveria .............................................. Capítol IV. Altres tipus de contractes de conreu ....................... Capítol V. Arbitratge i mediació .............................................. Capítol VI. Adquisició preferent de sòl agrari ........................... Disposicions addicionals ................................................................ Disposició transitòria .................................................................... Disposicions finals ........................................................................

631 635 637 637 638 638 639 640 642 644 645 645 646 647 648 648

5. CONSUM I. Llei 22/2010, del 20 de juliol, de consum de Catalunya Preàmbul ..................................................................................... Llibre primer. Disposicions generals ............................................... Títol I. Disposicions preliminars .................................................. Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions ...................... Capítol II. Principis informadors del dret de consum ................. Títol II. Dels drets bàsics de les persones consumidores ................ Capítol I. Drets de les persones consumidores .......................... Capítol II. Dret a la protecció de la salut i a la seguretat ............ Capítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials Capítol IV. Dret a la indemnització i la reparació de danys ........

651 663 663 663 666 666 666 667 669 671


21

INDEX SISTEMÀTIC

Capítol V. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica ... Capítol VI. Dret a la informació, l'educació i la formació ........... Secció primera. Informació dels béns i serveis ...................... Secció segona. Informació a la persona consumidora ............ Secció tercera. Educació i formació en consum..................... Capítol VII. Dret a la representació, la consulta i la participació. Les organitzacions de persones consumidores ...................... Capítol VIII. Drets lingüístics ................................................... Títol III. De la resolució extrajudicial de conflictes ......................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Mediació ............................................................... Capítol III. Arbitratge ............................................................. Llibre segon. Requisits de les relacions de consum ........................... Títol I. Disposicions generals ...................................................... Capítol I. Requisits comuns .................................................... Capítol II. Requisits de les relacions de consum als establiments . Títol II. De les modalitats especials de relacions de consum ........... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Relacions de consum a distància .............................. Capítol III. Relacions de consum fora d'establiment comercial .... Capítol IV. Relacions de consum per mitjà de màquines automàtiques ................................................................................ Capítol V. Relacions de consum en establiments no sedentaris .. Títol III. De les relacions de consum per mitjà d'intermediaris ........ Capítol I. Requisits i obligacions .............................................. Títol IV. De l'adquisició i l'arrendament de béns ........................... Capítol I. Béns immobles ....................................................... Capítol II. Béns mobles .......................................................... Títol V. De les obligacions en la prestació de serveis .................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei ........................ Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidores ....................................................................................... Títol I. Disposicions generals ...................................................... Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Els principis de la disciplina del mercat ..................... Títol II. De la inspecció i el control de mercat .............................. Capítol I. Disposicions generals .............................................. Capítol II. Activitats d'inspecció ............................................... Capítol III. Mesures cautelars i definitives ................................. Capítol IV. Altres activitats de control ......................................

672 672 672 674 677 678 682 683 683 684 685 686 686 686 693 694 694 694 696 697 698 699 699 700 700 701 702 702 706 709 709 709 711 714 714 716 720 722


22

INDEX SISTEMÀTIC

Títol III. De les infraccions i les sancions ...................................... Capítol I. Tipificació de les infraccions ..................................... Capítol II. Classificació de les infraccions ................................. Capítol III. Sancions............................................................... Capítol IV. Responsabilitat per infraccions ............................... Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les sancions .......... Títol IV. Del procediment sancionador ........................................ Capítol I. Procediment sancionador......................................... Capítol II. Multes coercitives ................................................... Disposicions addicionals ................................................................ Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

723 723 728 730 733 734 735 735 737 738 739 740 741

6. MEDIACIÓ I. Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat Preàmbul ..................................................................................... Capítol I. Disposicions generals ..................................................... Capítol II. Principis de la mediació .......................................... Capítol III. Desenvolupament de la mediació ............................ Capítol IV. Organització i registres .......................................... Capítol V. Règim sancionador ................................................ Capítol VI. Règim de recursos ................................................ Disposicions addicionals ................................................................ Disposicions transitòries ................................................................ Disposició derogatòria .................................................................. Disposicions finals ........................................................................

745 750 752 754 757 762 763 764 765 765 765

Index analític del Codi Civil de Catalunya ........................................

769


1. CODI CIVIL DE CATALUNYA

1_9788498769647  

(Inclou el Codi de Consum) tirant lo b anch J UDITH S OLÉ R ESINA 3ª Edició Professora Titular de Dret Civil Universitat Autònoma de Barcelo...

1_9788498769647  

(Inclou el Codi de Consum) tirant lo b anch J UDITH S OLÉ R ESINA 3ª Edició Professora Titular de Dret Civil Universitat Autònoma de Barcelo...