Page 1


INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA DRETS REALS


INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA Volum IV

DRETS REALS

LLUÍS PUIG I FERRIOL

ENCARNA ROCA I TRIAS

Catedràtic de Dret Civil

Catedràtica de Dret Civil

amb la col.laboració de:

JOAN M. ABRIL CAMPOY

M. EULÀLIA AMAT LLARI

Professor Titular de Dret Civil

Professora Titular de Dret Civil

tirant lo b anch València, 2007


Copyright © 2007 Ès rigorosament prohibida, sense l'autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant ho Blanch publicarà la pertinent correcció en la pàgina web www.tirant.com (http://www. tirant.com).

© LLUÍS PUIG i ENCARNA ROCA

© D'AQUESTA EDICIÓ: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Grafiques, 14 - 46010 - València TELFS: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/361 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es DIPÒSIT LEGAL: V - 3883-2007 I.S.B.N.: 978 - 84 - 8456 - 948 - 0 IMPRIMEIX: GUADA IMPRESORES, S.L. - PMc


Índex sistemàtic Llista de mots abreujats ..................................................................................... Llista de títols de revista abreujats ................................................................. Bibliografia general...............................................................................................

27 29 31

CAPÍTOL I INTRODUCCIÓ ALS DRETS REALS 1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA................................................... 2. EL DRET REAL ........................................................................................... I. Concepte .............................................................................................. II. La distinció entre el dret real i el dret personal .............. III. Característiques dels drets reals ................................................ IV. Situacions dubtoses ......................................................................... A) L’ANOMENAT IUS AD REM ...................................................... B) LES OBLIGACIONS PROPTER REM ....................................... C) ELS DRETS REALS IN FACIENDO ......................................... V. Classes de drets reals .................................................................... VI. Autonomia privada i drets reals ................................................ 3. LA RELACIÓ JURÍDICA REAL .............................................................. I. Subjectes.............................................................................................. II. Objecte: bé en sentit jurídic ........................................................ A) CONCEPTE ..................................................................................... B) BÉNS IMMOBLES I MOBLES ................................................... a) Béns immobles .......................................................................... b) Béns mobles ............................................................................... C) UNIVERSALITATS DE COSES .................................................. a) Universalitats de fet ................................................................. b) Universalitats de dret .............................................................. D) EL PATRIMONI ............................................................................. a) Concepte...................................................................................... b) Modalitats .................................................................................. E) FRUITS............................................................................................ a) Concepte i classes ..................................................................... b) Atribució ..................................................................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

33 34 34 35 36 38 38 39 40 41 43 45 45 46 46 50 51 53 54 54 55 56 56 58 59 59 61 63 64

CAPÍTOL II LA POSSESSIÓ (I) 1. CONCEPTE..................................................................................................... 2. ELEMENTS DE LA POSSESSIÓ .............................................................

65 68


8

ÍNDEX SISTEMÀTIC

La tinença........................................................................................... L’ànim del titular ............................................................................. CLASSSES DE POSSESSIÓ ............................................................ La possessió en nom propi i en nom aliè. El servidor de la possessió......................................................................................... II. Possessió mediata i immediata ................................................... 4. L’OBJECTE DE LA POSSESSIÓ ............................................................. I. Les coses com objecte de la possessió .................................... II. Els drets com objecte de la possessió ..................................... 5. EL CONTINGUT DE LA POSSESSIÓ ................................................... 6. EL CONCEPTE POSSESSORI.................................................................. I. La possessió en concepte de titular ......................................... II. El concepte de tenidor .................................................................. III. La permanència del concepte possessori. La inversió ....... IV. Les conseqüències del concepte possessori ............................ A) LA PRESUMPCIÓ DE BONA FE .............................................. B) LA PRESUMPCIÓ DE TÍTOL .................................................... C) LA IRREIVINDICABILITAT ......................................................... BIBIOGAFIA SUMÀRIA ................................................................................... JURISPRUDÈNCIA CITADA ........................................................................... I. II. 3. LES I.

68 71 71 72 73 74 75 76 77 79 80 80 81 82 83 84 85 88 89

CAPÍTOL III LA POSSESSIÓ (II) 1. L’ADQUISICIÓ I L’ACABAMENT DE LA POSSESSIÓ..................... I. Les vies per adquirir la possessió ............................................ A) ADQUISICIÓ DE LA POSSESSIÓ PEL FET DE QUEDAR LA COSA O EL DRET OBJECTE A L’ÀMBIT DE PODER DE L’ADQUIRENT ........................................................................ B) L’ADQUISICIÓ DERIVATIVA ....................................................... C) L’ADQUISICIÓ DE LA POSSESSIÓ PER DECISIÓ JUDICIAL ................................................................................................. II. La pèrdua de la possessió ............................................................ A) LES CAUSES VOLUNTÀRIES. .................................................. B) LES CAUSES INVOLUNTÀRIES. .............................................. 2. LA PROTECCIÓ DE LA POSSESSIÓ. ................................................... I. Les accions possessòries. ............................................................... A) LES ACCIONS PER RETENIR I RECOBRAR LA POSSESSIÓ. .................................................................................................. B) LES ACCIONS D’OBRA NOVA I OBRA RUÏNOSA. .............. II. L’acció publiciana............................................................................. 3. LIQUIDACIÓ DE LA SITUACIÓ POSSESSÒRIA ............................... I. Els fruits ............................................................................................. A) L’ADQUISICIÓ DELS FRUITS PEL POSSEÏDOR DE BONA FE ..................................................................................................... B) EL DEURE DE RESTITUCIÓ DEL DELS FRUITS ADQUIRITS PEL POSSEÏDOR DE MALA FE .................................... II. Les despeses....................................................................................... III. La responsabilitat pel deteriorament o pèrdues ..................

91 92

92 93 93 94 95 97 100 100 101 102 103 105 107 108 109 110 111


ÍNDEX SISTEMÀTIC

4. LA POSSESSIÓ I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT ................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

9 113 114 115

CAPÍTOL IV ADQUISICIÓ DELS DRETS REALS 1. TÍTOLS D’ADQUISICIÓ ............................................................................. 2. EL SISTEMA DEL TÍTOL I LA TRADICIÓ ........................................ I. Concepte .............................................................................................. II. Abast del requisit de la tradició ............................................... III. Estructura de la tradició .............................................................. IV. Classes de tradició .......................................................................... A) LA TRADICIÓ REAL O MATERIAL.......................................... B) TRADICIÓ SENSE LLIURAMENT MATERIAL DEL BÉ ...... a) La tradició instrumental ......................................................... b) El constitutum possessorium ................................................... c) La tradició simbòlica ............................................................... d) La conformitat del transmitent i adquirent......................... e) La tradició brevi manu ........................................................... C) TRADICIÓ DELS BÉNS INCORPORALS ................................. V. Interrelació entre el títol i la tradició .................................... VI. Tradició i inscripció en el Registre de la Propietat .......... VII. Despeses derivades de la tradició ............................................. BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

117 120 120 121 123 125 126 126 127 130 132 133 135 135 137 138 139 140 140

CAPÍTOL V LA USUCAPIÓ 1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA................................................... 2. CONCEPTE I FONAMENT........................................................................ 3. ESTRUCTURA ............................................................................................... I. Subjectes.............................................................................................. II. Objecte ................................................................................................. III. Requisits .............................................................................................. A) POSSESSIÓ EN CONCEPTE DE TITULAR ........................... B) POSSESSIÓ PÚBLICA ................................................................. C) POSSESSIÓ PACÍFICA................................................................. D) POSSESSIÓ ININTERROMPUDA .............................................. E) PROVA D’AQUESTS REQUISITS............................................... 4. INTERRUPCIÓ DE LA POSSESSIÓ PER A USUCAPIR ................ I. Causes d’interrupció........................................................................ II. Efectes de la interrupció .............................................................. 5. SUSPENSIÓ DE LA POSSESSIÓ PER A USUCAPIR ...................... I. Concepte .............................................................................................. II. Causes .................................................................................................. 6. TERMINIS.......................................................................................................

143 144 145 145 147 148 148 152 153 154 154 156 156 160 160 160 161 164


10

ÍNDEX SISTEMÀTIC

7. EFECTES ........................................................................................................ I. Eficàcia................................................................................................. II. Renúncia.............................................................................................. III. La usucapió alliberatòria .............................................................. 8. DRET TRANSITORI .................................................................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

165 165 167 168 170 171 171

CAPÍTOL VI LA DONACIÓ 1. LA DONACIÓ COM A TÍTOL ADQUISITIU ........................................ I. Concepte i naturalesa de la donació........................................ II. Les classes de donacions .............................................................. A) LES DONACIONS ENTRE VIUS I PER CAUSA DE MORT............................................................................................... B) LES DONACIONS SEGONS LA CAUSA QUALIFICADA PEL MATRIMONI ................................................................................... C) LES DONACICONS ESPECIALS, QUALIFICADES PELS PACTES QUE S’INCLOUEN ....................................................... D) LES DONACIONS EN OCASIÓ DE CAPTACIONS PÚBLIQUES ............................................................................................... E) ELS ALTRES NEGOCIS AMB CAUSA GRATUÏTA ............... 2. ELS ELEMENTS DE LA DONACIÓ....................................................... I. La capacitat ....................................................................................... II. L’objecte ............................................................................................... A) L’OBJECTE DE LES DONACIONS EN GENERAL ............... B) LES EXCEPCIONS........................................................................ C) ELS LÍMITS ................................................................................... III. La causa .............................................................................................. A) LA CAUSA GRATUÏTA................................................................. B) LA CAUSA REMUNERATÒRIA .................................................. IV. La forma.............................................................................................. V. L’acceptació ........................................................................................ A) L’ACCEEPTACIÓ COM A NEGOCI JURÍDIC AUTÒNOM ... B) LA IRREVOCABILITAT ................................................................ 3. EFECTES DE LES DONACIONS ............................................................ I. La transmissió de la titularitat d’allò donat ......................... II. Els efectes generals de la causa gratuïta............................... A) EL SANEJAMENT PER EVICCIÓ I PER VICIS OCULTS .. a) Sanejament per evicció ............................................................ b) Sanejament per vicis ocults .................................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

173 173 176 176 177 177 178 178 179 179 182 182 183 183 183 183 184 186 188 189 190 191 191 192 192 192 193 193 193


ÍNDEX SISTEMÀTIC

11

CAPÍTOL VII LA DONACIÓ (II) 1. LA REVOCACIÓ ........................................................................................... I. Concepte .............................................................................................. II. Les causes de revocació ................................................................ A) LA SOBREVIVENÇA DE FILLS DELS DONANTS I LA SUPERVIVÈNCIA DE FILLS QUE ELS DONANTS CREIEN MORTS ............................................................................................ B) L’INCOMPLIMENT DE LES CÀRREGUES IMPOSADOS AL DONATARI ...................................................................................... C) LA INGRATITUD DELS DONATARIS ...................................... D) LA POBRESA DELS DONANTS ................................................ E) PROCEDIMENT ............................................................................. a) Legitimació activa ..................................................................... b) Legitimació passiva .................................................................. c) Termini per a l’exercici de l’acció .......................................... E) EFECTES ........................................................................................ III. L’acció revocatòria de les donacions per frau de creditors ........................................................................................................ A) EL SISTEMA DE PROTECCIÓ DELS CREDITOS ................ B) REQUISITS ..................................................................................... C) L’ACCIÓ REVOCATÒRIA..............................................................

195 195 196

2. LES DONACIONS ESPECIALS ................................................................ I. Les donacions condicionals i a termini, en especial, les donacions amb clàusula de reversió ......................................... A) LES DONACIONS CONDICIONALS.......................................... B) LOS DONACIONS AMB CLÀUSULA DE REVERSIÓ ........... II. Les donacions amb càrrega o modals ...................................... III. Les donacions amb facultat de disposar ................................. BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

206

196 196 197 198 199 199 199 199 200 201 201 203 204

207 207 208 211 213 215 215

CAPÍTOL VIII MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS 1. L’ACCESSIÓ ................................................................................................... I. L’accessió en el dret civil català ............................................... II. Concepte i configuració jurídica ................................................ III. Determinació del seu abast .......................................................... IV. Incidència del principi de la bona fe ...................................... 2. L’ACCESSIÓ IMMOBILIÀRIA ................................................................... I. Determinació del seu abast .......................................................... II. Accessió immobiliària amb concurrència de bona fe ......... A) PREVALENÇA DEL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDIT ................................................................................................... B) EXCEPCIONS AL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDIT III. Accessió immobiliària amb concurrència de mala fe .........

217 217 218 220 222 225 225 227 227 232 236


12

ÍNDEX SISTEMÀTIC

IV. Construcció amb materials aliens .............................................. 3. L’ACCESSIÓ MOBILIÀRIA ........................................................................ I. Adjunció de béns mobles .............................................................. II. Barreja ................................................................................................. III. Especificació ....................................................................................... 4. EXTINCIÓ DELS DRETS REALS ........................................................... I. Pèrdua del bé.................................................................................... II. Per consolidació ............................................................................... III. Per renúncia ...................................................................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

239 242 242 244 246 247 248 249 250 251 252

CAPÍTOL IX EL DRET DE PROPIETAT 1. LA DEFINICIÓ CONSTITUCIONAL DE LA PROPIETAT ............... I. El concepte de propietat i la seva evolució.......................... A) L’EVOLUCIÓ ................................................................................... B) LA PROPIETAT CONSTITUCIONAL ......................................... II. La funció social de la propietat ................................................ 2. LA PROPIETAT COM A DRET SUBJECTIU ...................................... I. El contingut del dret de propietat ........................................... A) EL DRET D’USAR ........................................................................ B) EL DRET DE GAUDIR ................................................................ C) EL DRET DE DISPOSAR............................................................ D) LA REGLA RESIDUAL DE L’ARTICLE 541-1 ........................ II. Els titulars del dret de propietat .............................................. III. L’objecte del dret de propietat ................................................... A) EL CONCEPTE .............................................................................. B) LA FIXACIÓ DE L’OBJECTE: LES ACCIONS DE TANCAMENT DE FINQUES I D’ATERMENAMENT .......................... a) Concepte...................................................................................... b) Procediment................................................................................ c) Legitimació ................................................................................. d) Requisits de l’acció ................................................................... e) Els efectes de l’acció de delimitació ...................................... IV. Els modes específics d’adquisició de la propietat ............... A) L’OCUPACIÓ ................................................................................... a) Subjectes ..................................................................................... b) L’objecte ...................................................................................... B) LA DESCOBERTA D’OBJECTES DE VALOR EXTRAORDINARI ................................................................................................ C) LES TROBALLES.......................................................................... a) Troballes de propietari conegut .............................................. b) Troballes de propietari desconegut ......................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

253 253 253 255 257 259 260 260 261 262 264 265 266 266 267 267 268 269 269 271 271 272 272 272 275 276 276 277 278 278


ÍNDEX SISTEMÀTIC

13

CAPÍTOL X EL DRET DE PROPIETAT RESTRICCIONS DEL DRET DE PROPIETAT.......................... El concepte de restriccions del dret de propietat .............. Les restriccions en interès públic ............................................. Les restriccions en interès privat ............................................. A) LES RELACIONS DE VEÏNATGE ............................................. a) Pas de l’aigua ........................................................................... b) Distàncies en matèria de construccions i plantacions ........ c) Llums i vistes ........................................................................... B) RESTRICCIONS DE LA PROPIETAT PER ESTAT DE NECESSITAT ....................................................................................... C) LES IMMISSIONS ........................................................................ a) Concepte de les immissions..................................................... b) Règim jurídic de les immissions............................................ 2. LES ACCIONS QUE PROTEGEIXEN EL DOMINI ........................... I. L’acció reivindicatòria .................................................................... A) CONCEPTE ..................................................................................... B) CARACTERÍSTIQUES DE L’ACCCIÓ REIVINDICATÒRIA ... C) ELS REQUISITS DE L’ACCIÓ REIVINDICATÒRIA .............. D) ELS EFECTES DE L’ACCIÓ REIVINDICATÒRIA .................. II. L’acció declarativa del domini .................................................... III. L’acció negatòria .............................................................................. A) CONCEPTE ..................................................................................... B) LEGITIMACIÓ ACTIVA I PASSIVA ........................................... C) REQUISITS ..................................................................................... D) EFECTES DE L’ACCIÓ NEGATÒRIA ....................................... E) LA PRESCRIRPCIÓ DE L’ACCIÓ NEGATÒRIA ..................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

1. LES I. II. III.

279 279 280 283 284 284 285 288 288 289 290 292 296 296 296 299 301 304 305 305 306 307 307 309 310 312 312

CAPÍTOL XI LA COMUNITAT ORDINÀRIA INDIVISA (I) 1. LES SITUACIONS DE COMUNITAT: CONCEPTE I MODALITATS ................................................................................................................. 2. LA COMUNITAT INDIVISA ORDINÀRIA ............................................. I. Concepte i règim jurídic ............................................................... II. Constitució .......................................................................................... A) PER NEGOCI JURÍDIC ENTRE VIUS .................................... B) USUCAPIÓ ...................................................................................... C) DISPOSICIÓ PER CAUSA DE MORT ...................................... D) PER LLEI ....................................................................................... III. Drets individuals dels cotitulars ................................................ A) FACULTATS DISPOSITIVES ....................................................... B) DRETS D’ADQUISICIÓ PREFERENT ....................................... a) El dret de tanteig .................................................................... b) El dret de retracte ...................................................................

315 318 318 321 322 322 323 324 324 325 328 329 331


14

ÍNDEX SISTEMÀTIC

IV. Posició jurídica dels cotitulars en relació amb l’objecte de la comunitat ....................................................................................... A) FACULTATS D’ÚS I GAUDI ....................................................... B) GESTIÓ DELS BÉNS COMUNS................................................ C) ACTES DE DISPOSICIÓ ............................................................. D) PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES ........................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

333 333 337 342 343 344 344

CAPÍTOL XII LA COMUNITAT INDIVISA ORDINÀRIA (II) 1. DISSOLUCIÓ DE LA COMUNITAT ........................................................ 2. LA DIVISIÓ DEL BÉ OBJECTE DE LA COMUNITAT ................... I. Consideracions generals ................................................................. II. Configuració jurídica ...................................................................... III. Límits a la pretensió de divisió ................................................. A) LA INDIVISIBILITAT CONVENCIONAL .................................. B) LA INDIVISIBILITAT ESTABLERTA PER ACTE UNILATERAL .................................................................................................. C) LA INDIVISIBILITAT ECONÒMICA .......................................... D) SUSPENSIÓ DE LA DIVISIÓ .................................................... IV. Procediments divisors ..................................................................... A) LA DIVISIÓ CONVENCIONAL ................................................... a) Subjectes ..................................................................................... b) Modalitats .................................................................................. B) LA DIVISIÓ ARBITRAL ............................................................... C) LA DIVISIÓ JUDICIAL ................................................................ V. La divisió i els drets de tercers ................................................ VI. Efectes de la divisió ....................................................................... A) EN RELACIÓ AMB ELS COTITULARS ................................... B) RESPECTE A TERCERS ............................................................. C) L’OBLIGACIÓ DE SANEJAMENT.............................................. BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA ..............................................................................

347 349 349 350 351 352 354 355 356 357 357 358 360 364 364 366 368 369 369 370 371

CAPÍTOL XIII LA PROPIETAT HORITZONTAL 1. CONCEPTE I TRETS DEFINITORIS. LES DIVERSES PROPIETATS HORITZONTALS ........................................................................................... 2. LA CONFIGURACIÓ DE LA PROPIETAT HORITZONTAL ............ I. L’objecte i la noció de quota. Classes de quota i la seva modificació .......................................................................................... II. L’establiment del règim: el títol constitutiu .......................... III. Els Estatuts i els reglaments de règim interior .................. 3. ELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA COMUNITAT ........................... I. Presidència, Secretaria i Administració ...................................

373 377 377 380 383 385 386


ÍNDEX SISTEMÀTIC

II. La Junta de Propietaris: convocatòria i assistència a les reunions ............................................................................................... 4. ADOPCIÓ D’ACORDS I IMPUGNACIÓ................................................. I. El dret de vot i el seu exercici ................................................. II. El règim d’adopció d’acords i el còmput dels vots ............ III. La vinculació dels acords: suspensió i impugnació ............ 5. EXTINCIÓ DEL RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL ............ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

15

388 391 391 391 393 394 395 395

CAPÍTOL XIV LA PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE 1. ELS ELEMENTS PRIVATIUS ................................................................... I. Els annexos i els elements privatius de benefici comú .... II. L’obligació de conservació i manteniment dels elements privatius i les limitacions i servituds legals ......................... A) DRETS I DEURES DELS TITULARS DELS ELEMENTS PRIVATIUS ...................................................................................... B) LES LIMITACIONS I SERVITUDS LEGALS .......................... 2. ELS ELEMENTS COMUNS ....................................................................... I. Manteniment i disposició d’elements comuns ........................ II. Les despeses comunes .................................................................... 3. LA RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT .................................... 4. LES ACTIVITATS PROHIBIDES I EL SEU CESSAMENT ............. BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

397 398 399 399 402 403 404 406 408 411 413 414

CAPÍTOL XV LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I PER PARCEL·LES 1. LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I LA SEVA CONFIGURACIÓ ........................................................................................................ I. Constitució i quotes ........................................................................ II. Regulació de les subcomunitats i acords................................ 2. LES COMUNITATS I SUBCOMUNITATS PER A GARATGES I TRASTERS...................................................................................................... 3. LA PROPIETAT HORITZONTAL PER PARCEL·LES........................ I. El títol de constitució i la contància registral..................... II. Elements comuns i privatius ....................................................... III. El dret intertemporal ..................................................................... IV. Extinció ................................................................................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

415 416 417 418 420 423 426 427 428 429 429


16

ÍNDEX SISTEMÀTIC

CAPÍTOL XVI COMUNITATS ESPECIALS 1. LA COMUNITAT PER TORNS ................................................................. I. Concepte .............................................................................................. II. Règim jurídic ..................................................................................... III. Naturalesa jurídica .......................................................................... IV. Objecte ................................................................................................. V. Característiques ................................................................................ VI. Constitució de la comunitat per torns .................................... VII. Contingut de la comunitat per torns ....................................... VIII. Extinció del règim ........................................................................... 2. LA COMUNITAT ESPECIAL PER RAÓ DE MITGERIA ................. I. Concepte .............................................................................................. 3. LA MITGERIA DE CÀRREGA ................................................................. I. Concepte .............................................................................................. II. Constitució .......................................................................................... III. Règim jurídic ..................................................................................... 4. LA MITGERIA DE TANCA ........................................................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

431 431 432 435 438 441 442 445 447 449 449 452 452 453 455 458 460 461

CAPÍTOL XVII EL DRET REAL D’USDEFRUIT 1. CONSIDERACIONS GENERALS .............................................................. I. Precedents........................................................................................... II. Concepte i característiques .......................................................... III. Règim jurídic ..................................................................................... 2. CONSTITUCIÓ............................................................................................... I. Per negoci jurídic entre vius ...................................................... II. Per negoci jurídic per causa de mort ..................................... III. Per usucapió ...................................................................................... IV. Per llei ................................................................................................. V. A non domino .................................................................................... VI. Determinacions accessòries........................................................... 3. OBJECTE ........................................................................................................ I. En general .......................................................................................... II. Usdefruit de béns deteriorables ................................................. III. Usdefruit de béns consumibles ................................................... 4. MODALITATS................................................................................................. I. Usdefruit universal i particular ................................................. II. Usdefruit total i parcial ................................................................ III. Usdefruit simultani i successiu................................................... A) COTITULARITAT EN L’USDEFRRUIT ..................................... B) USDEFRUIT SUCCESSIU ........................................................... 5. TEMPORALITAT DEL DRET D’USDEFRUIT...................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

463 463 464 468 470 470 471 472 472 473 473 475 475 475 477 479 479 480 481 481 484 485 487 488


ÍNDEX SISTEMÀTIC

17

CAPÍTOL XVIII EL DRET REAL D’USDEFRUIT (II) 1. EXERCICI DEL DRET D’USDEFRUIT .................................................. I. Posició jurídica de l’usufructuari .............................................. A) OBLIGACIONS ............................................................................... a) Obligacions inicials .................................................................. b) Obligacions mentre està vigent el dret d’usdefruit ............. c) Obligacions posteriors a l’extinció de l’usdefruit ................. B) DRETS ............................................................................................. a) Possessió ..................................................................................... b) Gaudi .......................................................................................... c) Millores....................................................................................... d) Disposició del dret d’usdefruit ................................................ a’) Determinació del seu abast ............................................... b’) Dret d’adquisició preferent del nu propietari................. e) En les situacions de cotitularitat........................................... II. Posició jurídica del nu propietari ............................................. A) DRETS DEL NU PROPIETARI .................................................. a) Drets correlatius a determinades obligacions a càrrec de l’usufructuari ............................................................................. b) Facultats dispositives ............................................................... c) Exercici de l’acció de divisió de la comunitat .................... B) OBLIGACIONS DEL NU PROPIETARI .................................... a) Despeses a càrrec seu .............................................................. b) En relació amb l’usdefruit de finca hipotecada .................. 2. EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT .................................................................. I. Causes d’extinció .............................................................................. II. Efectes .................................................................................................. 3. PROTECCIÓ DEL DRET D’USDEFRUIT ............................................. BIBLIOGRAFIA SUMÁRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

489 489 489 489 492 496 498 498 499 501 502 503 507 511 512 512 512 513 516 518 518 520 522 522 527 527 528 528

CAPÍTOL XIX EL DRET REAL D’USDEFRUIT (III). EL DRET D’ÚS I EL DRET D’HABITACIÓ 1. PARTICULARITATS EN MATÈRIA DE DRET D’USDEFRUIT ...... I. L’usdefruit amb facultat de disposició ..................................... A) CONCEPTE I FINALITATS ......................................................... B) CONSTITUCIÓ ............................................................................... C) CONTINGUT .................................................................................. a) Respecte a l’usufructuari ......................................................... a’) Posició jurídica de l’usufructuari en l’usdefruit amb facultat de disposició .......................................................... b’) Abast de les facultats dispositives ................................... c’) L’usdefruit amb facultat de disposició amb consentiment d’altri ....................................................................................

529 529 529 531 533 533 533 534 537


18

ÍNDEX SISTEMÀTIC

d’) Usdefruit amb facultat de disposició en cas de necessitat ....................................................................................... b) Respecte el nu propietari......................................................... II. Usdefruit de boscos i de plantes ............................................... A) ARBRES O ARBUSTOS QUE ES RENOVEN O REBROTEN .................................................................................................. B) ARBRES O ARBUSTOS QUE NO ES RENOVEN NI REBROTEN .......................................................................................... C) USDEFRUIT DE MATES ............................................................. D) BOSCOS .......................................................................................... E) CONJUNT D’ARBRES QUE NO SÓN BOSCOS .................... F) ARBRES MORTS I DANYATS .................................................... III. Usdefruit de diners ......................................................................... IV. Usdefruit de participacions en fons d’inversió ..................... 2. EL DRET D’ÚS I EL DRET D’HABITACIÓ ........................................ I. Disposicions comunes ..................................................................... A) CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC ................................................ B) CONSTITUCIÓ ............................................................................... C) MODALITATS ................................................................................. D) INDISPONIBILITAT ...................................................................... E) EXTINCIÓ ....................................................................................... II. El dret d’ús ........................................................................................ III. El dret d’habitació ........................................................................... BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

539 542 543 544 545 545 546 548 548 549 550 556 556 556 557 558 559 561 562 565 567 568

CAPÍTOL XX EL DRET DE SUPERFÍCIE I EL DRET DE VOL 1. EL DRET DE SUPERFÍCIE ..................................................................... I. Precedents........................................................................................... II. Legislació aplicable ......................................................................... III. Concepte .............................................................................................. IV. Classes de superfície....................................................................... V. Constitució del dret de superfície ............................................. A) CAPACITAT ..................................................................................... B) OBJECTE ........................................................................................ C) FORMA ............................................................................................ D) INSCRIPCIÓ ................................................................................... VI. El contingut del dret de superfície .......................................... A) EL CONTINGUT NECESSARI: L’ARTICLE 564-3.2............... B) EL CONTINGUT VOLUNTARI ................................................... VII. L’oposabilitat del dret de superfície ......................................... VIII. L’extinció del dret de superfície ................................................ A) CAUSES .......................................................................................... B) EFECTES ........................................................................................ 2. ELS DRETS DE VOL I SUBEDIFICACIÓ ........................................... I. Concepte .............................................................................................. II. Constitució ..........................................................................................

569 569 570 571 573 573 573 574 574 575 575 575 578 583 584 584 584 586 586 588


ÍNDEX SISTEMÀTIC

A) CAPACITAT ..................................................................................... B) FORMA ............................................................................................ C) CONTINGUT .................................................................................. III. Efectes .................................................................................................. IV. Extinció ................................................................................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

19 588 588 588 590 591 591 591

CAPÍTOL XXI ELS DRETS DE CENS 1. CONSIDERACIONS GENERALS .............................................................. I. Normativa vigent a Catalunya .................................................... II. Concepte .............................................................................................. III. Naturalesa jurídica .......................................................................... IV. Classes .................................................................................................. 2. CONSTITUCIÓ DEL DRET DE CENS .................................................. I. Objecte ................................................................................................. II. Subjectes.............................................................................................. III. Formes de constitució .................................................................... IV. Inscripció............................................................................................. 3. DRETS DEL CENSATARI .......................................................................... I. Dret de propietat sobre la finca ................................................ II. Divisió dels censos .......................................................................... A) DRET VIGENT............................................................................... B) DRET TRANSITORI...................................................................... 4. DRETS DEL CENSALISTA ....................................................................... I. Entrada ................................................................................................ II. Transmissió del cens ....................................................................... III. Pensió ................................................................................................... A) CARÀCTER ESSENCIAL DE LA PENSIÓ............................... B) DETERMINACIÓ............................................................................ C) PAGAMENT..................................................................................... D) EFECTES DE LA MANCA DE PAGAMENT DE LES PENSIONS .............................................................................................. E) MODIFICACIÓ DE LA PENSIÓ ................................................. F) INEXIGIBILITAT ............................................................................ 5. EXTINCIÓ DELS CENSOS ........................................................................ I. Causes .................................................................................................. II. La redempció dels censos ............................................................. A) DRET VIGENT............................................................................... B) DRET TRANSITORI...................................................................... a) Principi general de redimibilitat............................................ b) Subjectes ..................................................................................... c) Valoració dels drets redimibles............................................... d) Limitacions................................................................................. e) Regla especial pels casos de subemfiteusi ............................ f) Redempció del cens vitalici ..................................................... g) Censos de l’Estat ......................................................................

593 593 595 596 597 598 598 598 599 601 601 601 602 602 603 604 604 605 605 605 605 606 608 608 609 609 609 610 611 612 613 613 614 617 617 618 618


20

ÍNDEX SISTEMÀTIC

III. Prescripció .......................................................................................... IV. Cancel.lació dels censos extingits .............................................. BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

618 620 621 621

CAPÍTOL XXII ELS DRETS DE CENS (II) 1. EL CENS EMFITÈUTIC ............................................................................. I. Noció ..................................................................................................... II. Lluïsme................................................................................................. A) NOCIÓ ............................................................................................. B) QUANTIA DEL LLUSME¨ ........................................................... C) MERITACIÓ DEL LLUÏSME....................................................... D) SUBJECTES ................................................................................... E) EXTINCIÓ ....................................................................................... III. Fadiga................................................................................................... A) NOCIÓ I FONAMENT .................................................................. B) SUBJECTES ................................................................................... C) RELACIÓ ENTRE ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTE........................................................................................... D) SUPÒSITS EN QUÈ ÉS PROCEDENT .................................... E) PÈRDUA DEL DRET DE FADIGA ............................................ F) EXERCICI DEL DRET DE FADIGA ......................................... G) EFECTES ........................................................................................ 2. EL CENS VITALICI..................................................................................... I. Noció ..................................................................................................... II. Constitució .......................................................................................... III. Efectes .................................................................................................. IV. Extinció ................................................................................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

623 623 625 625 626 627 630 631 631 631 632 633 634 635 635 636 636 636 637 638 639 640 640

CAPÍTOL XXIII LES SERVITUDS 1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA................................................... 2. CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES ..................................................... 3. CONSTITUCIÓ............................................................................................... I. Subjectes.............................................................................................. II. Objecte ................................................................................................. III. Formes.................................................................................................. A) TÍTOL .............................................................................................. B) SERVITUD DE PROPIETARI ..................................................... C) PER SIGNE APARENT ................................................................ D) NO CONSTITUCIÓ PER USUCAPIÓ........................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

643 644 647 647 650 651 651 654 656 659 663 665


ÍNDEX SISTEMÀTIC

21

CAPÍTOL XXIV LES SERVITUDS (II) 1. CONTINGUT .................................................................................................. I. En general .......................................................................................... II. Exercici ................................................................................................ III. Contingut accessori de la servitud ........................................... 2. PROTECCIÓ DEL DRET DE SERVTUD .............................................. I. L’acció confessòria de servitud ................................................... II. Legitimació ......................................................................................... III. Requisits .............................................................................................. IV. Prescripció .......................................................................................... 3. EXTINCIÓ DE LES SERVITUDS ............................................................ I. Per causes relatives als subjectes ............................................. II. Per causes referents a l’objecte ................................................. III. Condició i termini ........................................................................... 4. LA SERVITUD DE LLUMS I VISTES ................................................... 5. LES SERVITUDS FORÇOSES .................................................................. I. Concepte i requisits per a la seva constitució..................... II. La servitud de pas .......................................................................... III. La servitud d’accés a una xarxa general ............................... IV. La servitud d’aqüeducte ................................................................ 6. ELS DRETS D’APROFITAMENT PARCIAL ......................................... I. Precedents i règim jurídic ........................................................... II. Concepte .............................................................................................. III. Objecte ................................................................................................. IV. Constitució .......................................................................................... V. Contingut............................................................................................. VI. Extinció ................................................................................................ BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA .............................................................................. JURISPRUDÈNCIA CITADA ...........................................................................

667 667 668 669 671 671 672 672 674 674 674 677 678 678 680 680 682 683 685 686 686 688 689 691 692 693 694 695

CAPÍTOL XXV ELS DRETS D’ADQUISICIÓ 1. ELS PRECEDENTS ..................................................................................... 2. LA REGULACIÓ GENERAL DELS DRETS D’ADQUISICIÓ .......... I. Concepte i característiques .......................................................... II. Els tipus .............................................................................................. III. L’objecte ............................................................................................... IV. La constitució .................................................................................... A) CAPACITAT ..................................................................................... B) TÍTOL .............................................................................................. C) FORMA ............................................................................................ D) EL CONTINGUT............................................................................ V. L’exercici ............................................................................................. A) L’ADQUISICIÓ DE LA PROPIETAT DELS BÉNS SUBJECTES A UN DRET D’ADQUISICIÓ ......................................................

697 698 698 701 703 705 705 705 706 706 708 709

1_9788484569480  

INSTITUCIONS DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA DRETS REALS E NCARNA R OCA I T RIAS M. E ULÀLIA A MAT L LARI L LUÍS P UIG I F ERRIOL tirant lo b an...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you