Тіні / Shadows #1

Page 5

Колонка головного Editor-in-Chief's редактора Column Вітаю вас, шановні читачі! Якщо людина раптом не побачить своєї тіні на стіні, вона точно злякається. Так само люди, що розмовляють різними мовами, лякаються, якщо перекладач зникає, не приходить або просто мовчить. Хто такі перекладачі? Ці люди залишаються непомітними, їхнє ім’я друкують дрібним шрифтом у перекладених ними книжках, а іноді й узагалі не вказують під час конференцій, симпозіумів та самітів. Перекладачі спостерігають за життям у всьому його розмаїтті, працюючи в лікарнях, у відділках поліції, на заводах чи на виставках і ярмарках. Подорожуючи різними країнами, вони вивчають психологічні та культурні особливості різних народів, часто не встигаючи побачити пам’ятки архітектури. Вони підписують договори про конфіденційність і зберігають державні та комерційні таємниці краще за будь-кого. Журнал “Тіні” ставить за мету створити платформу для спілкування між перекладачами з різних країн. Тут вони діляться своїм досвідом, спілкуються з авторами художніх творів, сперечаються і відкривають для себе щось нове в професії. Статті в журналі будуть цікавими й читачеві, який не пов’язаний із перекладацтвом – перекладену літературу читають і обговорюють у всьому світі, а цікаві факти про медицину, поліцію чи журналістику можуть розповісти саме перекладачі. Вони працюють у різних

Dear readers! If all of a sudden people cannot see their shadows on the wall they get scared. Similarly, people speaking different languages get scared if an interpreter disappears, does not come or just stops speaking. Who are interpreters and translators? They are professionals whose name is printed in small font in the books they translate, or is not even mentioned during conferences, symposiums and summits? Translators observe life in all its diversity; working in hospitals, police departments, at factories or exhibitions and fairs. Travelling around different counties they learn thoroughly the psychological and cultural features of different nations, while often having no time to see architectural monuments. They sign non-disclosure agreements and keep state and commercial secrets better than anybody else. The purpose of Shadows is to be a platform of communication for translators and interpreters of all countries. Here they can share their experience, talk to authors, dispute and discover something new in their profession. The journal articles are also interesting for the readers who are not involved in any translation work. Translated literature is read and discussed everywhere in the world, and one can learn interesting facts about medicine, police, journalism or other fields from interpreters and translators, for they work in the field without actually belonging to it. They are most often


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.