Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Page 1

Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto. Helsingin väestöstä, sen rakenteesta ja muutoksista on saatavissa tietoja myös muista Tilastoja-sarjan väestöjulkaisuista sekä Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta. Lisäksi Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta (www.aluesarjat.fi) sisältää väestötietoja pääkaupunkiseudulta alueittain ja Helsingin seudusta kunnittain, ja Nordstat-tilastotietokanta (www.nordstat.org) väestötietoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista. Edellä mainittujen lisäksi keskeiset väestötiedot on saatavissa avoimena datana Helsinki Region Infoshare-palvelussa (www.hri.fi).

Julkaisutilaukset p. 09 310 36293 Internet www.hel.fi/kaupunkitieto

Tilastoja 2020:10

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019 Pekka Vuori, Netta Mäki, Claudia Bergroth

Tilastoja 2020:10

Tässä julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä väestönmuutokset vuonna 2018. Julkaisu sisältää niin ikään analyysejä väestön demografisesta rakenteesta sekä syntyvyydestä ja hedelmällisyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Tiedot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksesta hankittuihin aineistoihin.

Pekka Vuori & Netta Mäki & Claudia Bergroth  Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019


Tiedustelut Pekka Vuori, p. 09 310 36300 Netta Mäki, p. 09 310 36373 Claudia Bergroth, p. 09 310 36507 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Osoite

ISTÖME

R

I

09 310 36377

R PÄ

KK

Puhelin

YM

PL 550, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18–20 A)

Internet www.hel.fi/kaupunkitieto Tilaukset, jakelu p. 09 310 36293 kaupunkitieto.tilaukset@hel.fi

M

ILJ

ÖMÄRK

Painotuote Alateksti 4041 1234 0949 5678

T


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019

Tilastoja 2020:10

Pekka Vuori, Netta Mäki, Claudia Bergroth


Käännökset Magnus Gräsbeck Kartat Claudia Bergroth Kuviot Pekka Vuori, Netta Mäki, Claudia Bergroth, Lotta Haglund Taitto Lotta Haglund Valokuvat Sivu 4: Helsinki Marketing / Maija Astikainen Paino Next Print Oy, Helsinki 2020 Painettu ISSN 2489-4303 Verkossa ISSN 2489-4311


Sisällys Esipuhe......................................................................................................................5 Förord.......................................................................................................................6 Helsingin väestön rakenne vuodenvaihteessa 2019/2020.........................................7 Väkiluku...................................................................................................................... 7 Ikärakenne............................................................................................................... 10 Helsingin ikärakenne verrattuna muuhun Suomeen...............................................15 Syntymäpaikka, äidinkieli, ja kansalaisuus...............................................................18 Syntymäpaikka..........................................................................................................19 Äidinkieli...................................................................................................................20 Kansalaisuus............................................................................................................ 25 Uskonnollinen yhdyskunta....................................................................................... 27 Siviilisääty, perheet ja asuntokunnat.......................................................................29 Siviilisääty................................................................................................................ 29

Asuntokunnat........................................................................................................... 34 Väestönmuutokset vuonna 2019..............................................................................37 Syntyvyys.................................................................................................................40 Kuolleisuus...............................................................................................................44 Muuttaneisuus.........................................................................................................46 Laatuseloste............................................................................................................53 Aluejakomuutokset vuonna 2012.............................................................................54 Liitetaulukot.............................................................................................................55 Luettelo julkaisemattomista taulukoista..................................................................57 Taulusto................................................................................................................... 61 Liite: Helsingin piirijakojärjestelmä / aluejakokartta

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Perheet.....................................................................................................................31

3


Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

”Peruspiireistä eniten kasvoivat Kallio, Kaarela ja Herttoniemi. Kallion kasvu johtuu ennen kaikkea Kalasataman ja Sompasaaren kasvusta.”

4


Esipuhe Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 -julkaisu kokoaa yhteen tietoja Helsingin väestöstä ja asuntokunnista. Julkaisu sisältää perinteiseen tapaan katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Lisäksi julkaisussa esitetään suur- ja peruspiireittäisiä sekä koko kaupungin tasoisia tietoja syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä sekä aikasarjoja eri väestönmuutostekijöistä ja niiden vaikutuksesta alueen väestörakenteeseen. Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto. Julkaisusta ovat vastanneet järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, erikoistutkija Netta Mäki sekä tutkija Claudia Bergroth ja yliaktuaari Marjo Kaasila. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia julkaisun toteuttamiseen osallistuneita. Helsingissä syyskuussa 2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Ari Jaakola tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

5


Förord Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019 är en publikation som samlar ihop uppgifter om befolkningen och om bostadshushållen. I publikationen finns en översikt om folkmängdens utveckling i Helsingfors samt om befolkningens demografiska struktur och familjestrukturer. Där presenteras också uppgifter om nativitet, mortalitet och migration både för hela staden, för stordistrikten och för distrikten. Den innehåller också tidsserier om olika faktorer bakom befolkningsförändringarna och deras inverkan på ett områdes befolkningsstruktur. Publikationens tabellbilagor kan laddas i Excel-format via publikationens online version på websida www.hel.fi/kaupunkitieto. Publikationen har uppgjorts under ledning av systemchef Pekka Vuori, specialforskare Netta Mäki, forskare Claudia Bergroth och överaktuarie Marjo Kaasila. Jag vill varmt tacka alla som deltog i genomförandet av publikationen. Helsingfors, september 2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Ari Jaakola statistik- och informationschef

6


Helsingin väestön rakenne vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui vuodenvaihteessa Kuvio 1. Helsingin väkiluku 1.1.1875–1993 sekä vuodenvaihteissa 2019/2020 vakituisesti 653 835 asu1993/1994–2019/2020 kasta. Väkiluku kasvoi vuoden 2019 aiLukumäärä kana 5 793 hengellä. Helsingin väkilu700 000 ku kääntyi nousuun vuonna 2005, ja kasvu on jatkunut sen jälkeen. Koko 600 000 1970-luvun aina vuoteen 1981 väkilu500 000 ku aleni vuosittain ja oli alimmillaan 482 833 asukasta, ja 1980-luvun alku400 000 puolellakin väestö kasvoi hitaasti. Helsinkiläisten määrä kasvoi 1980-luvun 300 000 loppupuolella ja vuosina 1990–2001 ja 200 000 laski vähän vuosina 2002–2004. Vuoden 2019 aikana asukasmäärä 100 000 kasvoi lukumääräisesti eniten Eteläi0 sessä suurpiirissä ja suhteellisesti eni1875 1900 1925 1950 1975 2000 ten Kaakkoisessa suurpiirissä. SuurLähde: Tilastokeskus piireistä ainoastaan Östersundomissa väestö väheni, usean edellisen vuoden tapaan (Liitetaulukko 1). Peruspiireistä eniten kasvoivat sekä määrällisesti että suhteellisesti Kallio, Kaarela ja Herttoniemi. Kallion kasvu johtuu ennen kaikkea Kalasataman ja Sompasaaren kasvusta ja Kaarelan puolestaan Kuninkaantammen kasvusta. Väkimäärä väheni suhteellisesti eniten Östersundomin ja Jakomäen peruspiireissä. Väestönkasvu on vaihdellut ennen kaikkea muuttoliikkeen vaihtelun seurauksena. Syntyvyys ja kuolleisuus ovat pitkään olleet suhteellisen vakaita, ja vuonna 2019 syntyneiden enemmyys Helsingissä oli 1,9 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti. Tämän luonnollisen väestönkasvun lisäksi väkilukua kasvattaa etenkin Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta tuleva muuttovoitto. Naisia on Helsingissä ollut miehiä enemmän jo hyvin pitkään, ja vuodenvaihteessa 2019/2020 helsinkiläisistä lähes 53 prosenttia oli naisia (Liitetaulukko 3). Naisenemmyys on kuitenkin pienentynyt vähitellen ennen kaikkea miesten matalamman elinajanodotteen kasvaessa naisten elinajanodotetta nopeammin: kun vuodenvaihteessa 2019/2020 oli 1 000 miestä kohden 1 104 naista, oli suhdeluku viisi vuotta sitten 1 118. Naisia oli suhteessa miehiin eniten esimerkiksi Reijolassa, Munkkiniemessä, ja Taka-Töölössä, joissa osin myös iäkkäiden osuus oli suuri. Miesten osuus on suurin tyypillisesti pientalovaltaisilla alueilla kuten Itä-Pakilassa ja Östersundomissa, joissa on hienoinen miesenemmyys. Vakituisesti asuvien lisäksi Helsingissä asui 6 556 sellaista henkeä, joiden vakituinen kotipaikka oli jossakin toisessa kunnassa (Julkaisematon taulukko 11). Vakituisesti Helsingissä asuvien lukuun suhteutettuna tilapäisesti Helsingissä asuvia oli eniten kantakaupungissa ja niillä alueilla, joilla on opiskelija-asuntoja. Toisaalta myös 5 768 helsinkiläistä asui tilapäisesti muualla. Jos tilapäisesti Helsingissä asuvat lasketaan yhteen vakituisesti asuvien kanssa ja tilapäisesti muualla asuvat helsinkiläiset poistetaan luvusta, Helsingissä asui 654 623 henkeä. Helsingissä vakituisesti asuvista 14 646 henkeä ei ollut kirjoilla millään asuinalueella. Heistä osa oli vailla vakinaista asuntoa tai tietymättömissä, osa oli tilapäisesti ulkomailla tai asui laitoksessa.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Väkiluku

7


Taulukko 1.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuosi (31.12.)

8

Helsingin väkiluku tammikuun 1. päivänä 1875–1993 ja vuodenvaihteissa 1993/1994–2019/20201

Koko väestö

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (31.12.)

Koko väestö

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (31.12.)

Muutos ed. vuoden aikana

Koko väestö

1874

23 070

-366

1911

129 396

6 310

1948

359 813

2 674

1875

25 080

2 010

1912

145 390

15 994

1949

368 519

8 706

1876

24 777

-303

1913

149 809

4 419

1950

375 981

7 462

1877

25 747

970

1914

153 467

3 658

1951

384 521

8 540

1878

27 407

1 660

1915

169 938

16 471

1952

394 511

9 990

1879

36 346

8 939

1916

161 911

-8 027

1953

396 343

1 832

1880

37 323

977

1917

155 735

-6 176

1954

403 970

7 627

1881

37 970

647

1918

144 323

-11 412

1955

412 195

8 225

1882

39 230

1 260

1919

152 200

7 877

1956

421 160

8 965

1883

41 234

2 004

1920

154 922

2 722

1957

431 049

9 889

1884

41 579

345

1921

154 978

56

1958

441 678

10 629

1885

43 345

1 766

1922

153 981

-997

1959

448 315

6 637

1886

47 149

3 804

1923

156 655

2 674

1960

457 121

8 806

1887

49 721

2 572

1924

162 070

5 415

1961

467 371

10 250

1888

53 910

4 189

1925

168 605

6 535

1962

477 110

9 739

1889

56 236

2 326

1926

177 314

8 709

1963

487 422

10 312

1890

58 799

2 563

1927

188 607

11 293

1964

494 796

1891

60 295

1 496

1928

201 480

12 873

1965

507 283

1892

60 417

122

1929

205 833

4 353

1966

516 472

9 189

1893

61 976

1 559

1930

209 378

3 545

1967

522 307

5 835

1894

64 554

2 578

1931

214 110

4 732

1968

525 628

3 321

1895

67 653

3 099

1932

217 346

3 236

1969

523 677

-1 951

1896

70 698

3 045

1933

221 524

4 178

1970

522 235

-1 442

1897

71 365

667

1934

225 482

3 958

1971

520 042

-2 193

1898

75 492

4 127

1935

230 394

4 912

1972

515 520

-4 522

1899

79 126

3 634

1936

236 725

6 331

1973

510 205

-5 315

1900

82 213

3 087

1937

246 784

10 059

1974

502 961

-7 244

1901

82 604

391

1938

258 117

11 333

1975

497 269

-5 692

1902

88 838

6 234

1939

252 484

1903

90 407

1 569

1940

1904

93 626

3 219

1905

98 674

1906

7 374 6

12 487

-5 633

1976

492 413

-4 856

277 995

2

25 511

1977

488 268

-4 145

1941

253 890

3

-24 105

1978

485 403

-2 865

5 048

1942

258 061

4 171

1979

483 675

-1 728

103 485

4 811

1943

265 336

7 275

1980

482 833

-842

1907

108 802

5 317

1944

276 277

10 941

1981

482 989

156

1908

111 907

3 105

1945

341 563

65 286

1982

484 124

1 135

1909

118 736

6 829

1946

357 533

15 970

1983

484 391

267

1910

123 086

4 350

1947

357 139

-394

1984

483 364

-1 027

4

5


Taulukko 1. Vuosi (31.12.)

Helsingin väkiluku tammikuun 1. päivänä 1875–1993 ja vuodenvaihteissa 1993/1994–2019/20201, jatkuu...

Koko väestö

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (31.12.)

Koko väestö

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (31.12.)

Koko väestö

Muutos ed. vuoden aikana

1985

485 263

1 899

1997

539 363

7 310

2009

583 350

6 718

1986

488 604

3 341

1998

546 317

6 954

2010

588 549

5 199

1987

491 148

2 544

1999

551 123

4 806

2011

595 384

6 835

1988

491 777

629

2000

555 474

4 351

2012

603 968

8 584

1989

490 872

-905

2001

559 718

4 244

2013

612 664

8 696

1990

492 499

1 627

2002

559 716

-2

2014

620 715

8 051

1991

497 526

5 027

2003

559 330

-386

2015

628 208

7 493

1992

501 518

3 992

2004

559 046

-284

2016

635 181

6 973

1993

508 659

7 141

2005

560 905

1 859

2017

643 272

8 091

1994

515 765

7 106

2006

564 521

3 616

2018

648 042

4 770

1995

525 031

9 266

2007

568 531

4 010

2019

653 835

5 793

1996

532 053

7 022

2008

576 6327

8 101

1 Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1951 lähtien sekä vuonna 1915, jolloin lukuihin sisältyy Venäjän alamaisia. 2 Tähän sisältyvät ne siirtoväkeen kuuluvat henkilöt, luvultaan 27 128, jotka vuonna 1941 on merkitty Helsingin henkikirjoihin. 3 Tähän sisältyy noin 6 000 siirtoväkeen kuuluvaa henkilöä, jotka jäivät Helsinkiin asumaan. 4 Lukuihin sisältyvät tästä lähtien siirtoväkeen kuuluvat. 5 Vuoden 1946 alueliitoksen lisäys 51 054 henkilöä 6 Kaupunkiin vuonna 1966 liitetyn Vuosaaren lisäys 2 706 henkilöä 7 Vuoden 2009 alueliitoksessa Sipoosta ja Vantaalta siirtyi 2 063 henkeä.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: 1875– henkikirjat, 1985–1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus

9


Ikärakenne Väestön ikärakennetta ja sen muutoksia voidaan tarkastella keskeisten kunnallisten palvelujen näkökulmasta. Vuodenvaihteessa 2019/2020 väestöstä kaksi kolmasosaa oli työikäisiä, kun alle 18-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä kumpiakin oli noin 17 prosenttia. Alle 1-vuotiaiden helsinkiläisten määrä pysyi ennallaan vuonna 2019. Varhaiskasvatusikäisten, 1–6-vuotiaiden määrä väheni 516:lla eli 1,3 prosentilla. Peruskouluikäisten määrä kasvoi yhteensä 1 404 hengellä, 2,7 prosentilla. Alakouluikäisten ikäluokka kasvoi vajaalla tuhannella ja yläkouluikäisiä tuli reilut 400 lisää. Toisen asteen opiskelijoiden ikäluokan, 16–18-vuotiaiden, määrä kääntyi nyt myös kasvuun, ja viime vuoden aikana heidän määränsä kasvoi lähes 200 nuorella. Työikäisten, 18–64-vuotiaiden määrä kasvoi muuttovoiton vuoksi edellisvuodesta puolella prosentilla 431 500 henkeen. 65 vuotta täyttäneitä oli nyt 2 prosenttia eli 2 315 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja osin suurten ikäluokkien ikääntymisen myötä 70-vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 2 769 hengellä (3,5 prosenttia). 85 vuotta täyttäneitä oli nyt 233 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin (kasvua 0,7 prosenttia). Taulukko 2. Helsingin väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuodenvaihteissa 2017/2018−2019/2020 Ikäryhmä

Ikä, vuotta

2017/18

2018/19

2019/20

Muutos vuonna 2019 Lukumäärä

Alaikäiset

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Päivähoitoikäiset

10

Esikouluikäiset Peruskouluikäiset

Lukio-/ammattikouluikäiset Työikäiset Eläkeläiset

Koko väestö Lähde: Tilastokeskus

%

0−17

107 349

108 526

109 750

1 224

1,1

0–6

46 033

45 799

45 281

-518

-1,1

0

6 548

6 297

6 295

-2

0,0

1–2

13 404

13 062

12 554

-508

-3,9

3–5

19 789

19 972

19 805

-167

-0,8

6

6 292

6 468

6 627

159

2,5

7–15

50 683

52 253

53 657

1 404

2,7

7

6 346

6 315

6 483

168

2,7

7–12

35 149

36 113

37 098

985

2,7

13–15

15 534

16 140

16 559

419

2,6

16–18

16 132

16 097

16 286

189

1,2

16

5 169

5 165

5 530

365

7,1

18–64

427 555

429 213

431 467

2 254

0,5

65+

108 368

110 303

112 618

2 315

2,1

75+

45 236

46 608

48 189

1 581

3,4

85+

13 544

13 662

13 895

233

1,7

643 272

648 042

653 835

5 793

0,9


Kuvio 2. 0–6-vuotiaiden määrä 500 m x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2019/2020

0–6-vuotiaiden määrä 500 m tilastoruuduilla 5–49 50–99 100–199 200–609 Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

0–6-vuotiaiden osuus alueen väestöstä, % Alueiden keskiarvo = 7,0 % Alle 5,5 5,5–6,8 6,9–8,4 Yli 8,5 Tieto puu uu . Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Kuvio 3. 0–6-vuotiaiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

11


Päivähoitoikäisiä oli vuodenvaihteessa 2019/2020 lukumääräisesti eniten Itäisen suurpiirin alueella (Liitetaulukko 2). Peruspiirejä katsottaessa tämän ikäisiä oli eniten Mellunkylässä, Vuosaaressa ja Kampinmalmilla, osa-alueita tarkasteltaessa puolestaan Kontulassa, Myllypurossa ja Jätkäsaaressa. Alle 7-vuotiaiden osuus alueen väestöstä puolestaan oli suurin Koillisessa suurpiirissä (8,2 prosenttia), ja peruspiirejä tarkasteltaessa Latokartanossa, Myllypurossa ja Tuomarinkylässä (8,7– 8,8 prosenttia). Osuus oli puolestaan pienin Alppiharjun (2,9 prosenttia) ja Kallion (4,1 prosenttia) peruspiireissä. Yleensäkin esikaupunkialueilla on sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten osuus korkeampi kuin kantakaupungissa. Vuonna 2019 päivähoitoikäisten määrä kasvoi Läntisen ja Kaakkoisen suuripiirien alueilla, 66 lasta molemmissa, mutta pieneni kaikissa muissa suurpiireissä, eniten Koillisessa suurpiirissä (vähennystä 309 lasta). Peruspiireistä alle 7-vuotiaiden lukumäärä kasvoi eniten Kaarelassa, Kalliossa ja Kampinmalmilla ja pieneni eniten Puistolan peruspiirissä (98 lasta).

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Kuvio 4. 7–15-vuotiaiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

12

7–15-vuotiaiden osuus alueen väestöstä, % Alueiden keskiarvo = 8,2 % Alle 6,0 6,0–8,1 8,2–11,9 Yli 12,0 Tieto puu uu . Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY


Kuvio 5. 7–15-vuotiaiden määrä 500 m x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2019/2020

7–15-vuotiaiden määrä 500 m tilastoruuduilla 5–49 50–99 100–199 200–463

Peruskouluikäisiä oli edellisen vuoden tapaan lukumääräisesti eniten Itäisen, Koillisen ja Läntisen suurpiirin alueilla ja Vuosaaren, Mellunkylän ja Malmin peruspiireissä. Suhteellisesti eniten peruskouluikäisiä oli Östersundomin, Tuomarinkartanon sekä Itä-Pakilan peruspiireissä. Pienin kouluikäisten osuus alueen väestöstä (1,6 %) oli Alppiharjussa. Edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna peruskouluikäisten kasvu oli suurinta Eteläisessä (367 lasta), Keskisessä (255 lasta), Koillisessa (214 lasta) ja Kaakkoisessa (208 lasta) suurpiirissä sekä Kallion, Ullanlinnan ja Laajasalon peruspiirissä. Koululaisten määrä väheni Östersundomin suurpiirissä.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

13


Kuvio 6. 65 vuotta täyttäneiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

vuo a täyttäneiden täy äneiden 65 vuotta osuus alueen alueen väestöstä, väestöstä,% % Alueiden keskiarvo = 18,9 % Alle 14,0 14,0–18,8 18,9–21,9 Yli 21,9 Tieto puu uu

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

14

Kuvio 7. 65 vuotta täyttäneiden määrä 500 m x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2019/2020

65 vuotta täyttäneiden määrä 500 m tilastoruuduilla 5–99 100–249 250–499 500–1268 Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY


Myös 65 vuotta täyttäneiden määrä vaihtelee alueittain. Pääsääntöisesti heitä on paljon vanhoilla ja vähän uusilla asuinalueilla. Vuodenvaihteessa ikääntyneitä oli suhteessa eniten Maunulan, Länsi-Pakilan ja Munkkiniemen peruspiireissä (22–23 % alueiden väestöstä). Suhteellisesti vähiten 65 vuotta täyttäneitä oli Östersundomin, Alppiharjun ja Kallion peruspiireissä, joissa heitä oli 12–14 prosenttia alueen väestöstä. 65 vuotta täyttäneiden ikäluokan osuus kasvoi edellisvuodesta kaikissa suurpiireissä. Eniten (0,6–0,7 prosenttiyksikköä) tämän ikäisten osuus kasvoi Östersundomin, Pitäjänmäen ja Vuosaaren peruspiireissä. Yli 65-vuotiaiden osuus pieneni eniten Kallion peruspiirissä (-0,2 prosenttiyksikköä). 75 vuotta täyttäneitä oli suhteellisesti paljon samoilla alueilla kuin 65 vuotta täyttäneitä. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi edellisvuodesta erityisesti Kampinmalmin, Vuosaaren ja Kaarelan peruspiireissä ja vähentyi Kallion peruspiirissä.

Suomen väestönkasvu keskittyi vuonna 2019 edellisten vuosien tapaan Helsingin seudulle ja erityisesti pääkaupunkiseudulle (Taulukko 3). Koko maan väkiluku kasvoi 7 373 hengellä, mutta Helsingin seudun kasvu oli 19 492 henkeä. Seudun ulkopuolisen Suomen väestömäärä väheni siis 12 119, hieman viime vuotta enemmän. Helsingin seudun väestönkasvusta 30 prosenttia oli Helsingin väestömäärän kasvua, 61 prosenttia muun pääkaupunkiseudun kasvua ja 9 prosenttia muun Helsingin seudun kasvua. Helsingin saaman muuttovoiton lisäksi väestönkasvun taustalla on suhteellisen nuori ikärakenne, ja syntyneiden enemmyys onkin Helsingissä suurempi kuin muualla maassa. Verrattuna koko maahan Helsingissä korostui edelleen erityisesti nuorten, 20–30-vuotiaiden osuus väestöstä, mutta myös 30–40-vuotiaita oli suurempi osuus kuin muualla pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Alle 20-vuotiaiden osuus oli Helsinkiä korkeampi niin naapurikunnissa kuin muualla Helsingin seudulla mutta myös muualla Uudellamaalla ja koko Suomessa keskimäärin. Lisäksi 60 vuotta täyttäneiden osuus oli Helsingissä hieman suurempi kuin Espoossa tai Vantaalla, mutta selvästi alhaisempi kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Helsingin ikärakenne verrattuna muuhun Suomeen

15


Taulukko 3. Helsingin ja vertailualueiden väestö iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019 Yhteensä

Ikä, vuotta 0–14

15–29

30–44

45–59

60–74

75+

2019/2020 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu

1

2

Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa

653 835

93 557

133 777

161 572

117 463

99 277

48 189

533 303

97 147

103 530

122 611

101 770

75 772

32 473

324 199

58 592

52 622

63 467

69 072

57 010

23 436

1 511 337

249 296

289 929

347 650

288 305

232 059

104 098

178 388

28 311

25 185

30 560

38 003

38 094

18 235

Uusimaa yhteensä

1 689 725

277 607

315 114

378 210

326 308

270 153

122 333

Muu Suomi

3 835 567

593 429

651 186

679 815

712 730

796 157

402 250

Koko maa

5 525 292

871 036

966 300

1 058 025

1 039 038

1 066 310

524 583

2019/2020

%

Helsinki

100

14,3

20,5

24,7

18,0

15,2

7,4

Muu pääkaupunkiseutu1

100

18,2

19,4

23,0

19,1

14,2

6,1

Muu Helsingin seutu2

100

18,1

16,2

19,6

21,3

17,6

7,2

Helsingin seutu yhteensä

100

16,5

19,2

23,0

19,1

15,4

6,9

Muu Uusimaa

100

15,9

14,1

17,1

21,3

21,4

10,2

Uusimaa yhteensä

100

16,4

18,6

22,4

19,3

16,0

7,2

Muu Suomi

100

15,5

17,0

17,7

18,6

20,8

10,5

Koko maa

100

15,8

17,5

19,1

18,8

19,3

9,5

5 793

839

-1 566

3 822

208

909

1 581

11 890

815

2 984

4 064

1 273

945

1 809

Muutos vuonna 2019 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu

1

Muu Helsingin seutu

2

Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi Koko maa Muutos vuonna 2019

1 809

-1 112

250

225

273

955

1 218

19 492

542

1 668

8 111

1 754

2 809

4 608

-791

-712

-539

-363

-82

273

632

18 701

-170

1 129

7 748

1 672

3 082

5 240

-11 328

-11 028

-6 244

1 765

-10 994

7 799

7 374

7 373

-11 198

-5 115

9 513

-9 322

10 881

12 614

0,9

-1,2

2,4

0,2

0,9

3,4

%

Helsinki

0,9

Muu pääkaupunkiseutu

2,3

0,8

3,0

3,4

1,3

1,3

5,9

Muu Helsingin seutu2

0,6

-1,9

0,5

0,4

0,4

1,7

5,5

Helsingin seutu yhteensä

1,3

0,2

0,6

2,4

0,6

1,2

4,6

-0,4

-2,5

-2,1

-1,2

-0,2

0,7

3,6

1,1

-0,1

0,4

2,1

0,5

1,2

4,5

1

Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi

-0,3

-1,8

-0,9

0,3

-1,5

1,0

1,9

Koko maa

0,1

-1,3

-0,5

0,9

-0,9

1,0

2,5

1 Espoo, Vantaa, Kauniainen. 2 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti. Lähde: Tilastokeskus

16


Kuvio 8. Helsingin koko maan väestö iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

Naiset, Helsinki Naiset, Koko maa Miehet, Helsinki Miehet, Koko maa

0,8

0,6

0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 Osuus (%) koko väestöstä

0,6

0,8

1,0

1,2

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (alle 15-vuotiaiden) ja vanhuseläkeikäisten (65 vuotta täyttäneiden) määrän suhdetta työikäisen väestön määrään. Väestöllinen huoltosuhde pysytteli koko maassa pitkään 50 tietämissä, jolloin siis sataa työikäistä kohti oli noin 50 lasta ja eläkeikäistä. 2000-luvun alun jälkeen huoltosuhde on kuitenkin heikentynyt, ja vuonna 2019 se oli 61. Helsingin osalta tilanne on ollut parempi. Huoltosuhde oli Helsingissä pitkään alle 40 eli sataa työikäistä kohti oli sen verran lapsia ja eläkeikäisiä, mutta 2010-luvun aikana luku on kuitenkin noussut vähitellen 46:een. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä muistaa, että lukumääräisesti ikääntyneitä on Helsingissä paljon ja heidän määränsä kasvaa lähivuosina nopeasti.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Ikä, vuotta 99+ 96 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 1,2 1,0

17


Kuvio 9. Väestöllinen huoltosuhde koko maassa ja Helsingissä 1.1.1972–1993 sekä vuodenvaihteessa 1993/1994–2019/2020 Lasta ja vanhusta / 100 työikäistä 70

65 vuotta täyttäneet 0–14-vuotiaat

Koko Suomi

60

Lasta ja vanhusta / 100 työikäistä 70

Helsinki

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

1972 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 1972 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20

Vuosi

Vuosi

Lähde: Tilastokeskus

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntymäpaikka, äidinkieli, ja kansalaisuus

18

Kuvio 10 antaa yleiskuvan helsinkiläisten taustasta kansalaisuuden, syntymämaan ja äidinkielen mukaan. Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingin väestöstä 63 650 henkeä eli 9,7 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia. Heistä suurin osa oli myös syntynyt ulkomailla ja heidän äidinkielensä oli niin ikään lähes aina muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Hieman yli 5 000 henkeä eli 8 prosenttia ulkomaan kansalaisista oli syntynyt Suomessa ja kolmella prosentilla ulkomaan kansalaisista äidinkieli oli suomi, ruotsi tai saame. Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Vuodenvaihteessa 2019/2020 ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä 107 671 henkeä (Liitetaulukko 10A). Kuvio 10. Väestö kansalaisuuden, syntymämaan ja äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 653 835

Kansalaisuus Suomen 590 185

Syntymämaa Suomi 553 043

Äidinkieli suomi ruotsi saame 537 909

Äidinkieli muu 15 134

Lähde: Tilastokeskus

Kansalaisuus ulkomaan 63 650

Syntymämaa ulkomaat 37 142

Äidinkieli suomi ruotsi saame 7 936

Äidinkieli muu 29 206

Syntymämaa Suomi 5 065

Äidinkieli suomi ruotsi saame 781

Äidinkieli muu 4 284

Syntymämaa ulkomaat 58 585

Äidinkieli suomi ruotsi saame 1 150

Äidinkieli muu 57 435


Syntymäpaikka Vuonna 2019 syntyperäisten helsinkiläisten osuus kaikista helsinkiläisistä pieneni edelleen aavistuksen ja se oli 40 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla syntyneitä oli 6,8 prosenttia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla syntyneitä 5 prosenttia väestöstä. Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla oli kussakin syntynyt noin 3 prosenttia helsinkiläisistä. Ulkomailla syntyneiden osuus kasvoi edelleen ja oli nyt 14,6 prosenttia. Taulukko 4. Helsingin väestö syntymäpaikan mukaan vuodenvaihteissa 2017/2018−2019/2020 2017/18 Lkm.

2018/19

%

Lkm.

2019/20

%

Lkm.

Muutos vuonna

%

2018

2019

Yhteensä

643 272

100

648 042

100

653 835

100

4 770

5 793

Helsinki

259 627

40,4

260 588

40,2

261 528

40,0

961

940

Muu pääkaupunkiseutu1

42 854

6,7

43 671

6,7

44 598

6,8

817

927

Espoo

21 500

3,3

21 977

3,4

22 516

3,4

477

539

Vantaa

20 525

3,2

20 840

3,2

21 218

3,2

315

378

Muu Helsingin seutu2

19 553

3,0

19 942

3,1

20 363

3,1

389

421

Muu Uusimaa

12 577

2,0

12 535

1,9

12 498

1,9

-42

-37

Varsinais-Suomi

17 065

2,7

17 347

2,7

17 690

2,7

282

343

Satakunta

10 367

1,6

10 366

1,6

10 393

1,6

-1

27

Kanta-Häme

10 079

1,6

10 154

1,6

10 163

1,6

75

9

Pirkanmaa

20 094

3,1

20 271

3,1

20 438

3,1

177

167

Päijät-Häme

13 084

2,0

13 124

2,0

13 226

2,0

40

102

Kymenlaakso

14 025

2,2

14 068

2,2

14 088

2,2

43

20

Etelä-Karjala

10 724

1,7

10 744

1,7

10 750

1,6

20

6

Etelä-Savo

14 147

2,2

14 087

2,2

14 017

2,1

-60

-70

Pohjois-Savo

18 409

2,9

18 213

2,8

18 163

2,8

-196

-50

Pohjois-Karjala

15 297

2,4

15 234

2,4

15 070

2,3

-63

-164

Keski-Suomi

15 384

2,4

15 486

2,4

15 479

2,4

102

-7

Etelä-Pohjanmaa

10 737

1,7

10 703

1,7

10 682

1,6

-34

-21

Pohjanmaa

6 452

1,0

6 517

1,0

6 619

1,0

65

102

Keski-Pohjanmaa

3 300

0,5

3 357

0,5

3 391

0,5

57

34

17 494

2,7

17 652

2,7

17 708

2,7

158

56

5 897

0,9

5 886

0,9

5 886

0,9

-11

0

10 643

1,7

10 618

1,6

10 660

1,6

-25

42

Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Luovutettu alue Ulkomaat

285

0,0

284

0,0

293

0,0

-1

9

5 261

0,8

4 788

0,7

4 405

0,7

-473

-383

89 917

14,0

92 407

14,3

95 727

14,6

2 490

3 320

1 Espoo, Vantaa, Kauniainen. 2 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti. Lähde: Tilastokeskus

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntymäpaikka / maakunta

19


Lähde: Tilastokeskus

Ulkomailla syntyneitä oli erityisesti 25−44-vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan syntymäpaikat erosivat muiden helsinkiläisten syntymäpaikoista myös niin, että Helsingissä syntyneiden osuus oli hieman matalampi. Yli 70-vuotiaista helsinkiläisistä hyvin harva oli syntynyt ulkomailla. Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui vielä 4 405 vähintään 70-vuotiasta, jotka ovat syntyneet Neuvostoliitolle sotien jälkeen luovutetulla alueella. Heidän määränsä vähenee kuitenkin nopeasti, sillä vuotta aiemmin luku oli 4 788 henkeä. Kuvio 11. Helsingin väestö iän ja syntymäpaikan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Lukumäärä 14 000

Ulkomaat Luovutettu alue Muu Suomi Muu Helsingin seutu Helsinki

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

0

20

0

10

20

30

40 50 60 Ikä, vuotta

70

80

90

100

Lähde: Tilastokeskus

Äidinkieli Vuoden 2019 aikana suomen- ja saamenkielisten helsinkiläisten määrä kasvoi 1 427 hengellä, vajaa 400 enemmän kuin vuonna 2018. Ruotsinkielisten määrä kasvoi 132 hengellä, ja vuodenvaihteessa 2019/2020 heitä oli 36 665, jolloin väestöosuus oli 5,6 prosenttia. Näiden kieliryhmien suhteelliset osuudet pienenivät hieman, koska muunkielisten helsinkiläisten määrä on kasvanut enemmän. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi 4 234 hengellä eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2011–2017 kieliryhmä kasvoi keskimäärin 5 000 asukkaalla vuodessa. Kieliryhmään kuuluvien määrä oli 106 059 eli 16,2 prosenttia väestöstä. Vuoden 2019 lopussa suurimmat vieraskielisten kieliryhmät olivat venäjänkieliset (18 869 henkeä), somalinkieliset (11 466 henkeä) ja vironkieliset (10 620). (Liitetaulukko 12A). Näihin kolmeen kieliryhmään kuului 39 prosenttia vieraskielisistä. Huomattava osa Helsingin väkiluvun kasvusta johtuu muun kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten väestömäärän kasvusta (Kuvio 12). Kuluvan vuosikymmenen aikana muunkielisten osuus väestönkasvusta on ollut keskimäärin 66 prosenttia.


Taulukko 5. Helsingin väestö äidinkielen mukaan 1.1.1980–1990 sekä vuodenvaihteissa 1994/1995–2019/2020 Vuosi

Suomi1 %

Lkm.

Ruotsi %

Muu

31.12.

Lkm.

Lkm.

%

Lkm.

%

1990

492 400

100

446 782

90,7

37 791

7,7

7 827

1,6

1995

525 031

100

466 886

88,9

36 515

7,0

21 630

4,1

2000

555 474

100

488 553

88,0

36 128

6,5

30 793

5,5

2005

560 905

100

483 552

86,2

34 774

6,2

42 579

7,6

2006

564 521

100

483 328

85,6

34 695

6,1

46 498

8,2

2007

568 531

100

483 035

85,0

34 505

6,1

50 991

9,0

2008

576 632

100

486 263

84,3

35 124

6,1

55 245

9,6

2009

583 350

100

488 579

83,8

35 198

6,0

59 573

10,2

2010

588 549

100

489 670

83,2

35 459

6,0

63 420

10,8

2011

595 384

100

491 524

82,6

35 537

6,0

68 323

11,5

2012

603 968

100

494 686

81,9

35 674

5,9

73 608

12,2

2013

612 664

100

498 351

81,3

35 844

5,9

78 469

12,8

2014

620 715

100

501 321

80,8

35 845

5,8

83 549

13,5

2015

628 208

100

504 072

80,2

36 004

5,7

88 132

14,0

2016

635 181

100

505 770

79,6

36 197

5,7

93 214

14,7

2017

643 272

100

508 642

79,1

36 361

5,7

98 269

15,3

2018

648 042

100

509 684

78,6

36 533

5,6

101 825

15,7

2019

653 835

100

511 111

78,2

36 665

5,6

106 059

16,2

-754

-2,0

1 285

19,5

1990

1 627

0,3

1 096

0,2

1995

9 266

1,8

6 912

1,5

-2

0,0

2 356

12,2

2000

4 351

0,8

3 389

0,7

-234

-0,6

1 196

4,0

2005

1 859

0,3

-1 219

-0,3

-97

-0,3

3 175

8,1

2006

3 616

0,6

-224

0,0

-79

-0,2

3 919

9,2

2007

4 010

0,7

-293

-0,1

-190

-0,5

4 493

9,7

2008

8 101

1,4

3 228

0,7

619

1,8

4 254

8,3

2009

6 718

1,2

2 316

0,5

74

0,2

4 328

7,8

2010

5 199

0,9

1 091

0,2

261

0,7

3 847

6,5

2011

6 835

1,2

1 854

0,4

78

0,2

4 903

7,7

2012

8 584

1,4

3 162

0,6

137

0,4

5 285

7,7

2013

8 696

1,4

3 665

0,7

170

0,5

4 861

6,6

2014

8 051

1,3

2 970

0,6

1

0,0

5 080

6,5

2015

7 493

1,2

2 751

0,5

159

0,4

4 583

5,5

2016

6 973

1,1

1 698

0,3

193

0,5

5 082

5,8

2017

8 091

1,3

2 872

0,6

164

0,5

5 055

5,4

2018

4 770

0,7

1 042

0,2

172

0,5

3 556

3,6

2019

5 793

0,9

1 427

0,3

132

0,4

4 234

4,2

1 Ml. saamenkieliset. Lähde: Tilastokeskus

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuosimuutos

21


Kuvio 12. Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan 1992–2019 Lukumäärä 10 000

Muu kieli Ruotsi Suomi ja saame Yhteensä

8 000

6 000

4 000

2 000

0

-2 000

-4 000 1992

94

96

98

00

02

04 06 Vuosi

08

10

12

14

16

18 19

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus

22

Ikärakenteeltaan muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat poikkeavat selvästi suomenkielisistä. Ruotsinkielisillä sekä nuorten että vanhojen ikäryhmien osuus väestöstä oli suurempi kuin suomenkielisillä, ja keski-ikäisiä puolestaan oli ruotsinkielisissä suhteessa vähemmän kuin suomenkielisissä. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisessä väestössä korostui 25–44-vuotiaiden suuri osuus erityisesti miehillä. Muutenkin vieraskieliset olivat suomenkielisiä nuorempia: lasten osuus oli korkeampi ja ikääntyneiden osuus selvästi alhaisempi. Kun alle 15-vuotiaiden osuus oli suomenkielisillä 13 prosenttia ja ruotsinkielisillä 17 prosenttia, oli se muunkielisillä yli 18 prosenttia. Vastaavasti 65 vuotta täyttäneitä oli suomenkielisistä 19 prosenttia, ruotsinkielisistä peräti 23 prosenttia mutta vieraskielisistä vain 4 prosenttia.


Kuvio 13. Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Koko väestö Miehet

8

6

4

2

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Naiset

0

2

4

6

8%

Miehet

8

6

Ruotsinkielinen väestö 95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Miehet

8

6

4

2

2

4

6

2

0

2

4

6

8%

Muunkielinen väestö 95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Naiset

0

4

Naiset

8%

Miehet

8

6

4

Naiset

2

0

2

4

6

8%

1 Ml. Saamenkieliset. Lähde: Tilastokeskus

Vieraskielisten osuus alueen asukkaista oli korkein Jakomäen (35 %) ja Mellunkylän (32 %) peruspiireissä. Kallahden, Itäkeskuksen ja Meri-Rastilan asukkaista 39–40 prosenttia oli äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä (Julkaisematon taulukko 1). Osuus oli puolestaan pienin Länsi- ja Itä-Pakilan, Tuomarinkylän sekä Östersundomin peruspiireissä. Ruotsinkielisiä taas asuu erityisesti ranta-alueilla, eniten Östersundomin, Kulosaaren ja Ullanlinnan peruspiireissä. Ruotsinkielisiä asuu pääsääntöisesti suhteellisen paljon siellä, missä vieraskielisiä asuu vähän, mutta esimerkiksi Kulosaaressa asuu melko paljon sekä ruotsin- että vieraskielisiä. Niin ikään Eteläisessä suurpiirissä on alueita, joilla sekä ruotsin- että vieraskielisten osuus on melko korkea.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Suomenkielinen väestö1

23


Kuvio 14. Ruotsin- ja vieraskielisten määrä Helsingissä 500m x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2019/2020

Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

Ruotsinkielisten määrä 500 m ruudulla

Äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi 500 m ruudulla

5–24

5–99

25–49

100–249

0–199

250–499

200–1022

500–1400

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Kuvio 15. Ruotsinkielisten osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

24

Ruotsinkielisten osuus alueen väestöstä, % Alueiden keskiarvo = 5,7 % Alle 3,0 3–5,6 5,7–9,9 Yli 10,0 Tieto puu uu Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY


Kuvio 16. Äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame: Osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

Muunkielisten osuus alueen väestöstä, % Alueiden keskiarvo = 15,7 % Alle 8,0 8,0–15,6 15,7–22,9 23,0–40,0 Tieto puu uu . Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

Vuodenvaihteessa 2019/2020 vieraskielisiä oli Helsingissä noin 1,7 kertaa niin paljon kuin ulkomaan kansalaisia. Eroa selittää se, että kansalaisuuden vaihtaminen on äidinkielen vaihtamista yleisempää. Muita kuin Suomen kansalaisia oli Helsingissä vuodenvaihteessa 63 650 eli 9,7 prosenttia väestöstä, ja näistä 36 prosenttia oli jonkin muun EU-maan kansalaisia (Taulukko 6). Suurimmat kansalaisuusryhmät olivat Viron kansalaiset (11 276 henkeä), Venäjän kansalaiset (5 794 henkeä), Irakin (3 661 henkeä), Somalian (2 806 henkeä) ja Kiinan (2 786) kansalaiset. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 1 571 hengellä eli 2,5 prosentilla vuoden 2019 aikana. Edellisestä vuodenvaihteesta lukumääräisesti eniten kasvoivat Filippiinien, Intian, Afganistanin ja Irakin kansalaisten määrät, mutta erityisesti Viron, mutta myös Venäjän ja Syyrian kansalaisten määrä väheni. Ulkomaan kansalaisten lisäksi helsinkiläisistä 37 142 oli ulkomailla syntyneitä Suomen kansalaisia. Luku väheni vuoden 2019 aikana 170:llä. Tällä vuosikymmenellä Suomen kansalaisuus on myönnetty huomattavasti useammalle kuin aikaisemmin. Vuonna 2019 kansalaisuuksia myönnettiin 2 293, yhtä paljon kuin keskimäärin viiden edellisen vuoden aikana. Suurimmat Suomen kansalaisuuden saaneet ryhmät olivat venäläiset, somalialaiset, virolaiset ja irakilaiset. Kuten edellä mainittiin, ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä viime vuodenvaihteessa 107 671 henkeä. Ulkomaalaistaustaiset jakautuvat ulkomailla syntyneiden ensimmäiseen sukupolveen ja Suomessa syntyneiden toiseen sukupolveen. Suurin osa (81,3 %) Helsingin ulkomaalaistaustaisista kuului ensimmäiseen sukupolven. Toisen polven maahanmuuttajataustaisia oli noin 20 100 henkeä eli 1 100 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta esimerkiksi Itäisen Afrikan alueelta kotoisin olevista toiseen sukupolveen kuului jo yli 40 prosenttia. (Liitetaulukko 10A.)

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Kansalaisuus

25


Taulukko 6. Helsingin väestö kansalaisuuden mukaan vuodenvaihteissa 2016/17–2019/20 sekä muutos vuonna 2019 Maaryhmä

2016/17 Lkm.

2017/18

%

Lkm.

2018/19

%

Lkm.

2019/20

%

Lkm.

%

Yhteensä

635 181

100

643 272

100

648 042

100

653 835

100

Suomi

575 411

90,6

582 303

90,5

585 963

90,4

590 185

90,3

Ulkomaat yhteensä

59 770

9,4

60 969

9,5

62 079

9,6

63 650

9,7

Eurooppa

32 199

5,1

31 619

4,9

31 277

4,8

31 211

4,8

EU-maat

23 957

3,8

23 672

3,7

23 261

3,6

23 067

3,5

Viro

12 679

2,0

12 324

1,9

11 863

1,8

11 276

1,7

Ruotsi

1 189

0,2

1 158

0,2

1 192

0,2

1 204

0,2

2000-luvulla liittyneet (pl. Viro)

2 674

0,4

2 836

0,4

2 869

0,4

3 023

0,5

379

0,1

384

0,1

387

0,1

408

0,1

7 863

1,2

7 563

1,2

7 629

1,2

7 736

1,2

Muu Pohj.- ja Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa

6 242

1,0

5 876

0,9

5 871

0,9

5 794

0,9

Afrikka

Venäjä

7 230

1,1

7 238

1,1

7 233

1,1

7 400

1,1

Pohjois-Amerikka

1 477

0,2

1 557

0,2

1 621

0,3

1 717

0,3

Latinalainen Amerikka ja Karibia

1 287

0,2

1 360

0,2

1 396

0,2

1 471

0,2

Kaakkois- ja Itä-Aasia

6 648

1,0

7 033

1,1

7 385

1,1

7 850

1,2

10 016

1,6

11 222

1,7

12 173

1,9

13 019

2,0

Oseania

291

0,0

285

0,0

316

0,0

339

0,1

Valtioton ja tuntematon

622

0,1

655

0,1

678

0,1

643

0,1

Etelä-, Keski- ja Länsi-Aasia

Muutos vuonna 2019 Maaryhmä

Yhteensä

Ikä, vuotta

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

0–6

26

7–15

16–29

30–44

45–64

65–74

75+

Asukkaat yhteensä

5 793

-518

1 404

-1 613

3 822

383

734

1 581

Suomi

4 222

-492

1 106

-1 392

2 763

-7

680

1 564

Ulkomaat yhteensä

1 571

-26

298

-221

1 059

390

54

17

Eurooppa

-66

-115

63

-169

77

44

21

13

EU-maat

-194

-69

30

-205

11

33

7

-1

Viro

-587

-88

-16

-238

-147

-112

24

-10

12

-2

22

-2

2

-8

0

0

154

16

21

0

72

59

-10

-4

Ruotsi 2000-luvulla liittyneet (pl. Viro) Muu Pohj.- ja Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa1 Venäjä Afrikka

21

-5

7

5

5

6

1

2

107

-41

26

31

61

5

13

12

-77

-49

6

13

-42

-20

4

11

167

15

30

-56

104

51

17

6

Pohjois-Amerikka

96

7

1

3

56

25

5

-1

Latinalainen Amerikka ja Karibia

75

7

1

5

62

2

-4

2

Kaakkois- ja Itä-Aasia

465

11

61

-22

273

134

8

0

Etelä-, Keski- ja Länsi-Aasia

846

67

146

11

489

134

-1

0

23

2

0

5

12

4

1

-35

-20

-4

2

-14

-4

7

Oseania Valtioton ja tuntematon Lähde: Tilastokeskus

-2


Uskonnollinen yhdyskunta Vuodenvaihteessa 2019/2020 rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 44 prosenttia kaikista helsinkiläisistä. Miehillä tämä osuus oli suurempi (49 prosenttia) kuin naisilla (40 prosenttia). Kuten aikaisempinakin vuosina uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia oli erityisesti 20−39-vuotiaissa, ja tämän ikäryhmän miehistä 57 prosenttia ei kuulunutkaan mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan (Liitetaulukko 13). Sen sijaan 65 vuotta täyttäneistä naisista lähemmäs 75 prosenttia kuului johonkin rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Helsinkiläisistä naisista 56 prosenttia kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon, kun miehistä vastaava osuus oli 47 prosenttia. 2010-luvun aikana sekä naisten että miesten osuudet ovat pienentyneet keskimäärin reilun prosenttiyksikön vuodessa. Muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät kasvoivat yhteensä 192 hengellä, mutta osuus väestöstä säilyi, ja näin ollen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuudet nousivat. Evankelisluterilaisten määrä ja väestöosuudet pienenivät kaikissa ikäluokissa paitsi 65 vuotta täyttäneissä. Kuviossa 17 esitetään Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuudet 1999–2019 Helsingissä ja koko Suomessa. Sekä miehillä että naisilla koko kyseisen ajanjakson aikana uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus on ollut huomattavasti suurempi Helsingissä kuin koko maassa. Lisäksi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus on suurentunut ajanjakson aikana Helsingissä nopeammin kuin koko maassa. Kuvio 17. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus Helsingissä ja koko maassa vuodenvaihteissa 1998/1999–2019/2020 Prosenttia 100 90 80

Suomi Ev.lut.kirkko naiset Suomi Ev.lut.kirkko miehet

70

Helsinki Ev.lut.kirkko naiset

60

Helsinki Usk.yhdysk. kuulumattomat miehet

50

Helsinki Ev.lut.kirkko miehet

40

Helsinki Usk.yhdysk. kuulumattomat naiset

30

Suomi Usk.yhdysk. kuulumattomat miehet

20 10

Suomi Usk.yhdysk. kuulumattomat naiset

0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 Lähde: Tilastokeskus

27


Tieto uskonnollisesta yhdyskunnasta saadaan väestötietojärjestelmästä. Tilastot eivät kuitenkaan anna ulkomaalaisten uskonnollisuudesta oikeaa kuvaa, sillä kaikki ulkomaalaisten uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole rekisterissä, eivätkä kaikki uskonnolliset henkilöt liity seurakuntiin. Esimerkiksi helsinkiläisistä muslimeista vain osa kuuluu rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä tuleekin muistaa tulkittaessa Kuviota 18. Se ei siis niinkään kuvaa uskonnollista tunnustuksellisuutta, vaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien osuuksien ajallista muutosta. Vuosien 1998 ja 2019 välillä islamilaisseurakuntiin ja viime vuoteen saakka katoliseen kirkkoon kuuluvien osuudet ovat kasvaneet. Muiden kuviossa esiteltyjen uskonnollisten yhdyskuntienosalta muutoksen ovat olleet hyvin vähäisiä. Kuvio 18. Eräisiin rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien osuus Helsingissä vuodenvaihteissa 1998/1999–2019/2020 Prosenttia 1,8 1,6 1,4

Ortodoksinen kirkkokunta

1,2 1,0

Islamilaisseurakunnat

0,8

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

0,6

28

Katolinen kirkko Suomessa

0,4 0,2 0,0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Lähde: Tilastokeskus

Jehovan todistajat Suomen vapaakirkot Juutalaisseurakunnat


Siviilisääty, perheet ja asuntokunnat Siviilisääty Helsinkiläisistä 15 vuotta täyttäneistä 48 prosenttia oli naimattomia vuodenvaihteessa 2019/2020. Reilu kolmasosa helsinkiläisistä oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, 13 prosenttia eronnut ja 4 prosenttia leskiä. Laki parisuhteiden rekisteröimisestä oli voimassa 1.3.2002–28.2.2017. Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat ovat saattaneet solmia avioliiton tai hakemuksesta muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi. Samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Vuoden 2019 lopussa 944 helsinkiläistä eli rekisteröidyssä parisuhteessa, mikä oli 54 prosenttia vähemmän kuin ennen lakimuutosta. Rekisteröidystä parisuhteesta eronneita oli 611, mikä oli vain vähän enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Iso osa rekisteröidyssä parisuhteessa olevista on siis muuttanut parisuhteensa avioliitoksi. Taulukko 7. Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Yhteensä 2019/20 Lkm.

%

Miehet 2018/19

2019/20

%

Lkm.

%

Naiset 2018/19

2019/20

%

Lkm.

2018/19 %

%

Yhteensä

560 278

100

100

262 884

100

100

297 394

100

100

Naimaton

271 020 48,4

48,2

132 760 50,5

50,4

138 260 46,5

46,3

Naimisissa

192 554 34,4

34,4

95 803 36,4

36,5

96 751 32,5

32,5

Rekisteröidyssä parisuhteessa1 Eronnut Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta Leski Leski rekisteröidystä parisuhteesta

944

0,2

0,2

72 306 12,9

13,0

573

0,2

0,2

28 879 11,0

11,0

371

0,1

0,1

43 427 14,6

14,7

611

0,1

0,1

274

0,1

0,1

337

0,1

0,1

22 785

4,1

4,1

4 552

1,7

1,7

18 233

6,1

6,3

58

0,0

0,0

43

0,0

0,0

15

0,0

0,0

1 Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton. Samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat halutessaan muuttaa ilmoituksella parisuhteensa avioliitoksi. Lähde: Tilastokeskus

Väestön siviilisäätyrakenne ei juuri muuttunut edellisestä vuodenvaihteesta. Sen sijaan, jos tarkastellaan muutosta pidemmän ajanjakson aikana, siviilisäätyrakenne on muuttunut selkeämmin. Kaksikymmentä vuotta sitten naimattomien osuus oli 5 prosenttiyksikköä pienempi. Lisäksi varsinkin naimisissa olevien miesten ja naisleskien osuudet ovat hieman laskeneet. Naisleskien osuuden laskua selittää esimerkiksi se, että miesten elinikä on lähestynyt naisten elinikää. Vuonna 2019 avioliittoja solmittiin 3 632 kappaletta, mikä oli saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 avioliittojen määrä pieneni peräti 12 prosenttia, mutta tämä liittyi avioliittojen suureen määrään vuonna 2017, mikä puolestaan johtui edellä mainitusta avioliittolain uudistamisesta. Avioeroja vuonna 2019 puolestaan otet-

29


tiin 1 562 kappaletta, mikä oli edellisvuotta vähemmän. Viidesosa kaikista eronneista oli ollut naimisissa aiemminkin. Kaikkien niiden naisten avioliitoista, joilla oli Suomen kansalaisuus, 15 prosenttia oli liittoja ulkomaan kansalaisen kanssa. Vastaava osuus miehillä oli 13 prosenttia. Naisilla uudet avioliitot ulkomaan kansalaisten kanssa olivat vuonna 2019 hieman harvinaisempia kuin edellisenä vuonna, miehillä puolestaan hieman yleisempiä. Sekä suomalaisnaisilla että -miehillä yleisimpiä olivat avioliitot eurooppalaisten kanssa, mutta suomalaismiehet avioituivat lähes yhtä usein Kaakkois- ja Itä-Aasiasta kotoisin olevien kanssa. (Julkaisemattomat taulukot 18–23.) Taulukko 8. Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö (%) sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 1991/1992–2019/2020 31.12.

Miehet

Naiset

Naimaton Naimisissa Eronnut

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Naimaton Naimisissa Eronnut

Leski

40,4

46,4

10,7

2,5

38,0

37,4

12,8

11,9

1992

40,7

45,9

11,0

2,4

38,0

37,1

13,1

11,7

1993

41,2

45,3

11,1

2,4

38,4

36,9

13,2

11,4

1994

41,8

44,6

11,3

2,4

39,0

36,5

13,4

11,1

1995

42,6

43,6

11,5

2,3

39,6

36,0

13,7

10,8

1996

43,2

42,9

11,6

2,3

40,1

35,5

13,9

10,5

1997

44,0

42,1

11,7

2,2

40,6

35,0

14,1

10,2

1998

44,7

41,3

11,8

2,2

41,2

34,7

14,2

9,9

1999

45,4

40,6

11,9

2,1

41,7

34,2

14,4

9,7

2000

46,0

40,0

11,8

2,1

42,2

33,9

14,5

9,5

2001

46,6

39,5

11,9

2,1

42,6

33,6

14,6

9,2

2002

30

Leski

1991

46,7

39,4

11,9

2,0

42,8

33,5

14,7

9,0

2003

46,9

39,1

11,9

2,0

43,0

33,3

14,8

8,9

2004

47,1

38,9

11,9

2,0

43,1

33,3

14,9

8,7

2005

47,5

38,7

11,8

2,0

43,3

33,2

14,9

8,5

2006

48,0

38,3

11,8

2,0

43,9

32,9

14,9

8,3

2007

48,5

38,0

11,6

2,0

44,2

32,8

14,8

8,1

2008

48,8

37,8

11,5

1,9

44,5

32,9

14,8

7,9

2009

48,9

37,8

11,4

1,9

44,6

32,9

14,8

7,7

2010

49,1

37,7

11,3

1,9

44,8

32,9

14,8

7,5

2011

49,3

37,5

11,3

1,9

45,0

32,9

14,8

7,3

2012

49,5

37,5

11,2

1,8

45,3

32,9

14,7

7,1

2013

49,7

37,3

11,2

1,8

45,5

32,8

14,7

6,9

2014

49,8

37,2

11,2

1,8

45,8

32,7

14,7

6,8

2015

49,9

37,1

11,2

1,8

45,9

32,7

14,8

6,6

2016

50,2

36,9

11,2

1,8

46,1

32,7

14,7

6,5

2017

50,3

36,8

11,1

1,8

46,2

32,7

14,7

6,4

2018

50,4

36,7

11,1

1,8

46,3

32,6

14,8

6,3

2019

50,5

36,7

11,1

1,7

46,5

32,7

14,7

6,1

1

1 Vuodesta 2002 lähtien Naimisissa-luokka sisältää myös rekisteröidyt parisuhteet, Eronneet-luokka erot myös rekisteröidystä parisuhteesta ja Leski-luokka myös rekisteröidystä parisuhteesta leskeksi jääneet. Lähde: Tilastokeskus


Perheet

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä oli 160 469 perhettä, joihin kuului 65,3 prosenttia kaupungin väestöstä. Perheiden lukumäärä on kasvanut väestön kasvun mukana viime vuodet, mutta pitkällä aikavälillä perheväestön osuus helsinkiläisistä on pienentynyt. Vastaavasti perheiden keskikoko – 2,66 henkilöä – on pysynyt lähes samana viimeiset vuodet, mutta tarkasteltaessa pidempää ajanjaksoa sekin on pienentynyt. Lapsettomia pareja oli yli puolet kaikista perheistä: avioparien osuus oli lähes 30 ja avoparien 21 prosenttia. Aviopari ja lapsia -perheitä oli 25,8 prosenttia ja avopari ja lapsia -perheitä 7,6 prosenttia kaikista perheistä. Yhden vanhemman perheiden osuus oli vajaa 16 prosenttia. Aviopareiksi laskettavien osuus hieman laski ja avoparien osuus kasvoi edellisvuodesta. Väestön vanheneminen lisää hieman lapsettomien parien määrää, sillä lapsettomiksi katsotaan kaikki ne parit, joiden lapset eivät asu samassa asuntokunnassa. Yhden vanhemman perheiden osuus kaikista perheistä laski hieman edellisvuoden tasosta.

31


Taulukko 9. Perheet ja lapset Helsingissä 31.12.1960–1990, 1.1.1992 ja 1993 sekä vuodenvaihteissa 1993/1994–2019/2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuosi

32

Perheitä

Henkilöitä

Osuus väestöstä %

Lapsia Yhteensä

1

0–6-vuotiaita

Keskiarvo / perhe

Yhteensä

Keskiarvo / perhe

Perheen keskikoko

1960

110 096

348 064

76,9

146 074

1,33

43 640

0,40

3,16

1970

125 833

387 638

76,0

156 203

1,24

47 878

0,38

3,08

1980

114 735

332 251

68,8

125 146

1,09

35 680

0,31

2,90

1985

111 722

320 339

66,0

119 394

1,07

35 764

0,32

2,87

1987

110 844

315 948

64,5

116 592

1,05

35 970

0,32

2,85

19902

126 659

345 105

71,1

111 848

0,88

36 258

0,29

2,73

1992

125 772

341 271

68,6

111 458

0,89

36 853

0,29

2,71

1993

126 172

342 777

68,3

112 103

0,89

38 109

0,30

2,72

1994

127 532

346 434

68,1

113 729

0,89

39 645

0,31

2,72

1995

129 765

352 316

68,3

114 556

0,88

41 149

0,32

2,72

1996

131 082

355 695

67,7

115 826

0,88

41 947

0,32

2,71

1997

131 820

357 868

67,3

116 832

0,89

41 993

0,32

2,71

1998

133 387

361 873

67,1

117 983

0,88

41 652

0,31

2,71

1999

134 755

365 356

66,9

118 775

0,88

41 026

0,30

2,71

2000

135 387

366 540

66,5

118 937

0,88

40 113

0,30

2,71

2001

136 710

369 350

66,5

119 355

0,87

39 095

0,29

2,70

2002

137 821

371 043

66,3

118 838

0,86

38 109

0,28

2,69

2003

137 911

370 517

66,2

118 119

0,86

37 237

0,27

2,69

2004

137 704

369 260

66,0

117 243

0,85

36 783

0,27

2,68

2005

137 641

368 008

65,8

116 028

0,84

36 281

0,26

2,67

2006

137 776

367 452

65,5

114 924

0,83

35 974

0,26

2,67

2007

138 151

367 822

65,2

114 284

0,83

35 915

0,26

2,67

2008

139 005

369 361

65,0

113 952

0,82

35 998

0,26

2,66

2009

141 378

375 193

65,1

115 259

0,82

37 030

0,26

2,65

2010

143 281

379 800

65,1

116 254

0,81

38 275

0,27

2,65

2011

144 528

383 160

65,1

117 321

0,81

39 190

0,27

2,65

2012

146 113

387 314

65,1

118 343

0,81

40 238

0,28

2,65

2013

148 303

392 796

65,0

119 745

0,81

41 349

0,28

2,65

2014

150 602

399 113

65,1

121 664

0,81

42 547

0,28

2,65

2015

152 650

405 174

65,3

123 782

0,81

43 689

0,29

2,65

2016

154 753

411 154

65,4

125 858

0,81

44 566

0,29

2,66

2017

156 620

416 171

65,5

127 469

0,81

45 069

0,29

2,66

2018

158 063

420 733

65,4

129 541

0,82

45 296

0,29

2,66

2019

159 092

423 794

65,4

130 544

0,82

45 097

0,28

2,66

2020

160 469

427 236

65,3

131 315

0,82

44 579

0,28

2,66

1 Iästä riippumatta. 2 Vuodesta 1990 lähtien tilasto sisältää myös lapsettomat avoparit ja sellaiset avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia. Lähde: Tilastokeskus

Lapsettomista pareista 58 prosenttia oli avioliitossa ja loput avoliitossa. Sen sijaan niistä pariskunnista, joilla oli lapsia, jopa 77 prosenttia oli naimisissa. Avoliitot olivat yleisempiä nuoremmilla ikäluokilla. Niistä pareista, joissa vanhempi puolisoista oli täyttänyt 65 vuotta, aviopareja oli 87 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi koko 30−34-vuotiaiden ikäluokassa avioituneiden osuus oli 47 prosenttia, mutta saman ikäisistä lapsettomista pariskunnista avioituneita oli vain 26 prosenttia (Julkaisematon taulukko 12).


Perheitä, joissa asui lapsen asemassa olevia, oli 78 662. Näistä joka viidennessä kaikki lapset olivat täyttäneet 18 vuotta, 80 prosentissa oli siis ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi ja 42 prosentissa ainakin yksi alle kouluikäinen lapsi. Isä ja lapsia -perheissä 44 prosentissa kaikki lapset olivat 18 vuotta täyttäneitä, joten isän kanssa asui harvemmin pieniä lapsia kuin äidin kanssa. Lapsiperheiksi määritellään asuntokunnat, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Vuodenvaihteessa 2019/2020 lapsiperheitä oli 62 972, mikä oli noin 600 perhettä enemmän kuin edellisvuonna. Lapsiperheistä suurin osa, 55 prosenttia, oli avioparin perheitä. Pidemmällä aikavälillä eli viimeisen kymmenen vuoden aikana yhden vanhemman perheiden osuus kaikista lapsiperheistä on laskenut noin prosenttiyksikön. Vuodenvaihteessa 2019/2020 äidin huoltamia perheitä oli 25 prosenttia ja isän 3 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheen keskimääräinen lapsiluku oli edelleen 1,8 lasta. Taulukko 10. Perheet ja perheisiin kuuluvat henkilöt perhetyypin sekä lapset perhetyypin ja iän mukaan Helsingissä vuodenvaihteessa 2019/2020 Perheitä

Henkilöitä

Yhteensä Kaikki perheet

%

Lapsia Yhteensä

160 469

100

427 236

0–17-v.

0–6-v.

131 315

18+ v.

44 579 106 633

24 682

Lapseton aviopari*

47 575

29,6

95 150

.

.

.

.

Lapseton avopari

34 232

21,3

68 464

.

.

.

.

Aviopari* ja lapsia

41 399

25,8

157 612

74 814

26 494

62 257

12 557

Avopari ja lapsia

12 246

7,6

43 426

18 934

9 677

17 061

1 873

Äiti ja lapsia

21 588

13,5

54 715

33 127

7 958

24 678

8 449

Isä ja lapsia

3 429

2,1

7 869

4 440

450

2 637

1 803

*Ml. rekisteröity parisuhde.

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 11. Perheet, joissa on lapsen asemassa olevia perhetyypin, lasten iän ja lapsiluvun mukaan Helsingissä vuodenvaihteessa 2019/2020 Perhetyyppi

Perheitä yhteensä1

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–6-vuotias. Lasten määrä, kpl Yht.

1

2

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–6-vuotias. Lasten määrä, %

3+

Yht.

1

2

3+

Perheet, joissa lapsia

78 662

33 141

22 946

9 072

1 123

42,1

29,2

11,5

1,4

Aviopari ja lapsia

41 399

18 947

12 252

5 927

768

45,8

29,6

14,3

1,9

Avopari ja lapsia

12 246

7 518

5 525

1 841

152

61,3

45,1

15,0

1,2

Äiti ja lapsia

21 588

6 278

4 820

1 258

200

29,0

22,3

5,8

0,9

Isä ja lapsia

3 429

398

349

46

3

11,6

10,2

1,3

0,1

Perhetyyppi

Perheitä yhteensä1

2

Perheet, joissa lapsia

78 662

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–17-vuotias. Lasten määrä, kpl

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–17-vuotias. Lasten määrä, %

Yht.

1

2

3+

62 972

30 564

24 200

8 208

Yht.

1

2

3+

80,1

38,9

30,8

10,4

Aviopari ja lapsia

41 399

34 392

13 914

15 097

5 381

83,1

33,6

36,5

13,0

Avopari ja lapsia

12 246

11 089

6 248

3 932

909

90,5

51,0

32,1

7,4

Äiti ja lapsia

21 588

15 565

9 061

4 691

1 813

72,1

42,0

21,7

8,4

Isä ja lapsia

3 429

1 926

1 341

480

105

56,2

39,1

14,0

3,1

2

1 Perheessä lapsen asemassa olevia iästä riippumatta. 2 Ml. rekisteröity parisuhde. Lähde: Tilastokeskus

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Perhetyyppi

33


Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuodenvaihteessa helsinkiläisissä perheissä oli 131 315 lasta, mikä oli vajaa 800 lasta enemmän kuin vuoden 2019 alussa. Lapsista 81 prosenttia oli alle 18-vuotiaita. Alle 7-vuotiaiden osuus (34 %) on kasvanut vuodesta 2006 lähtien, mutta kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 2016, mikä liittynee hedelmällisyyden pienenemiseen. Perheet ovat pienimpiä Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä. Suurimmat perheet sekä suhteellisesti eniten lapsiperheitä asuu puolestaan Östersundomin, Itäisen, Koillisen ja Pohjoisen suurpiirin alueilla, muun muassa Östersundomin peruspiirissä, Puistolassa, Tuomarinkylässä, Jakomäessä sekä Itä- ja Länsi-Pakilassa (Liitetaulukko 16). Sellaisia perheitä, joissa vähintään toinen vanhemmista oli ruotsinkielinen, oli 12 500 vuodenvaihteessa 2019/2020. Erityisesti ruotsinkielisillä korostui lapsettomien avioparien korkea osuus, mitä selittää ruotsinkielisen väestön vanhempiin ikäluokkiin painottuva ikärakenne. Toisaalta yksinhuoltajaperheitä oli ruotsinkielisillä huomattavasti vähemmän kuin suomenkielisillä. (Julkaisematon taulukko 13A.) Helsingissä oli viime vuodenvaihteessa 7 373 sellaista lapsiperhettä, joissa kummankin vanhemman äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Verrattuna edelliseen vuodenvaihteeseen näiden perheiden määrä kasvoi noin 300:llä eli neljä prosenttia. Keskimääräinen lapsiluku näissä perheissä oli 2,2 eli 0,4 lasta enemmän kuin helsinkiläisissä lapsiperheissä keskimäärin. Varsinkin pieniä lapsia oli vieraskielisissä perheissä suhteessa enemmän. Myös ylipäätään perhetyypit erosivat vieraskielisillä suomenkielisten perhetyypeistä. Jopa yli puolet kahden vieraskielisen henkilön perheistä koostui aviopari ja lapsia -perheistä. Lisäksi esimerkiksi lapsettomia avopareja oli vieraskielisten perheistä vain 15 prosenttia eli 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin niistä perheistä, joiden kumpikin vanhempi puhui äidinkielenään suomea. Sellaiset pariskunnat, joissa nainen oli vieraskielinen ja mies suomen- tai ruotsinkielinen (6 396 perhettä), muistuttivat perherakenteeltaan enemmän täysin suomenkielisiä pariskuntia kuin vieraskielisen miehen ja suomen- tai ruotsinkielisen naisen parit (7 694 perhettä). Miehet olivat useimmiten liitossa venäjänkielisten naisten ja naiset englanninkielisten miesten kanssa. (Julkaisematon taulukko 13A ja 13B.)

34

Asuntokunnat Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä oli 339 786 asuntokuntaa, ja niissä asui keskimäärin 1,86 asukasta. Keskikoko on kasvanut hieman vuodesta 2009 lähtien, mutta kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 2017. Asuntokunnista lähes puolet (49,3 %) oli yhden hengen asuntokuntia. Niiden osuus vastaavan ikäisten kaikista asuntokunnista oli suurin toisaalta alle 25-vuotiailla ja toisaalta 75 vuotta täyttäneillä. Erityisesti nuorten ikäryhmien kohdalla yhden hengen asuntokuntien määrä ja osuus on kasvanut viime vuodesta. Kahden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli 30 prosenttia ja kolmen hengen 10 prosenttia. Vähintään neljän hengen asuntokuntien osuus oli 10,4 prosenttia.


Taulukko 12. Yhden hengen asuntokunnat iän mukaan Helsingissä vuodevaihteissa 2016/2017–2019/2020 Vuosi

Yhteensä

Ikä, vuotta –24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–

2016

156 554

13 071

32 312

19 835

21 243

24 182

22 992

22 919

2017

160 760

13 936

34 059

20 461

20 812

24 542

23 828

23 122

2018

163 964

14 454

35 179

21 257

20 343

24 977

24 147

23 607

2019

167 358

15 058

36 352

21 935

20 047

25 323

24 455

24 188

Prosenttiosuus vastaavan ikäisen väestön asuntokunnista (asuntokunnan vanhimman henkilön iän mukaan) 2016

48,1

65,3

48,3

35,2

40,2

48,9

52,2

64,3

2017

48,6

68,7

49,8

34,9

39,9

48,8

52,6

64,3

2018

48,9

70,9

51,1

35,0

39,8

48,7

53,0

63,8

2019

49,3

72,9

52,1

35,2

39,4

48,7

53,2

63,2

Helsinkiläisistä 26 prosenttia asui yksin. Suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön vähiten yksin asuvia oli 35−44-vuotiaiden ikäluokassa (Kuvio 19). Yksin asuttiin erityisesti vanhoina: 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä yksin asui 50 prosenttia. Miehet asuivat naisia useammin yksin varhaisessa keski-iässä ja naiset miehiä useammin nuorina ja etenkin vanhoina. Yksin asuvien osuus laski hieman vuodesta 2007 aina vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen osuus on taas noussut. Samalla kun yhden hengen asuntokuntien osuus laski, kahden hengen asuntokuntien osuus on noussut hieman erityisesti iäkkäiden kohdalla. Tätä selittää esimerkiksi suurten ikäluokkien vanheneminen, sillä erityisesti 65−79-vuotiaat asuvat kahden hengen asuntokunnissa. Verrattuna koko maan tilanteeseen naiset asuvat Helsingissä kaikissa ikäryhmissä huomattavasti useammin yksin. Ero on pienin hyvin nuorten osalta, mutta nuorten aikuisten ja keski-ikäisten ikäryhmissä ero on suuri. Miesten osalta tilanne on kahta nuorinta ikäryhmää lukuun ottamatta samanlainen, mutta ero Helsingin ja koko maan osalta yksinasuvien osuudessa kussakin ikäryhmässä on paljon pienempi naisiin verrattuna. Kuvio 19. Yksinasuvien osuus ikäluokasta sukupuolen mukaan Helsingissä ja Suomessa vuodevaihteessa 2019/2020 Prosenttia 70

Suomi, miehet Helsinki, miehet

60

Suomi, naiset Helsinki, naiset

50 40 30 20 10 0

16−24

25−34

35−44

45−54 Ikä, vuotta

55−64

65−74

75−

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus

35


Helsingin eri alueet poikkeavat asuntokuntarakenteeltaan varsin paljon toisistaan (Liitetaulukko 17A). Östersundomin suurpiirissä jopa 51 prosenttia asuntokunnista ja Pohjoisessa suurpiirissä 29 prosenttia oli vähintään kolmen henkilön asuntokuntia, kun taas Keskisessä, Eteläisessä ja Läntisessä suurpiirissä näin oli alle 20 prosentissa asuntokunnista. Yksin asuminen oli yleisintä Keskisessä suurpiirissä, jossa 36 prosenttia asukkaista asui yksin ja 58 prosentissa asuntokunnista asui vain yksi asukas. Pohjoisessa suurpiirissä vain 18 prosenttia asukkaista asui yksin, ja Östersundomissa yksin asuminen oli vieläkin huomattavasti harvinaisempaa.

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastoissa perheeksi määritellään vain samassa asuntokunnassa asuvat henkilöt. Lapsettomilla avio- ja avopareilla voi siis olla lapsia, jotka eivät asu perheen kanssa samassa asunnossa. Useamman kuin yhden hengen asuntokunnista perhe eroaa siten, että samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvia ihmisiä ei lasketa perheeksi, ellei heillä ole rekisteröityä parisuhdetta. Sen sijaan katsotaan, että sisaruksia ja serkuksia lukuun ottamatta kaikki yhdessä asuvat eri sukupuolta olevat muodostavat perheen. Lisäksi perhe eroaa asuntokunnasta niin, että perheeseen lasketaan kuuluvaksi korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea, joten esimerkiksi perheen kanssa asuvaa isovanhempaa ei lasketa perheeseen. Sen sijaan esimerkiksi vanha äiti ja hänen omaishoitaja-lapsensa muodostavat tilastoissa perheen.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lapsiperheiksi katsotaan asuntokunnat, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

36


Väestönmuutokset vuonna 2019 Helsinkiläisiä syntyi vuoden 2019 aikana 6 332, mikä oli vähemmän kuin usean edellisen vuoden aikana, vaikka väkiluku on samalla kasvanut. Kuolleiden määrä oli 5 118 eli noin 70 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden enemmyys oli näin 1 214 henkeä. Tämän niin kutsutun luonnollisen väestönkasvun lisäksi Helsinki sai muuttovoittoa yhteensä 4 643 henkeä, mikä on vajaa 900 henkeä enemmän kuin viime vuonna. Helsingin muuttotappio muulle Helsingin seudulle kasvoi noin 700 hengellä. Sen sijaan ulkomailta saatu muuttovoitto oli suurempi kuin moneen vuoteen. Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta Helsinki sai muuttovoittoa edelleen enemmän kuin keskimäärin vuosina 2002–2014. Taulukko 13. Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet Helsingissä 1975–2019 Vuosi

Väestö (31.12.)

Syntyneet

Kuolleet

SyntyneiMuuttaneet Helsingin rajan yli den enemTulo Lähtö Netto myys

Helsingin sisäiset1

Vuosikeskiarvo 1975–79

489 734

6 196

5 243

953

21 401

25 472

-2 884

..

1980–84

483 816

5 921

5 196

725

21 723

22 006

-283

55 858

1985–89

488 789

5 945

5 533

412

23 838

23 234

604

58 134

1990–94

503 162

6 633

5 413

1 220

25 357

21 377

3 980

61 316

1995–99

538 777

6 426

5 235

1 191

30 007

24 269

5 738

76 614

2000–04

558 657

6 199

5 128

1 071

32 389

31 828

560

83 144

2005–09

570 788

6 256

4 895

1 361

35 750

32 678

3 072

84 580

2010–14

604 256

6 754

5 037

1 717

38 742

32 891

5 851

90 616

2015

628 208

7 016

5 135

1 881

41 898

36 351

5 547

105 664

2016

635 181

6 803

5 130

1 673

42 562

37 460

5 102

99 966

2017

643 272

6 566

5 042

1 524

43 649

36 531

7 118

100 033

2018

648 042

6 388

5 191

1 197

42 286

38 526

3 760

99 127

2019

653 835

6 332

5 118

1 214

42 670

38 027

4 643

101 619

1975–79

12,7

10,7

1,9

43,7

52,0

-5,9

..

1980–84

12,2

10,7

1,5

44,9

45,5

-0,6

115,5

1985–89

12,2

11,3

0,8

48,8

47,5

1,2

118,9

1990–94

13,2

10,8

2,4

50,4

42,5

7,9

121,9

1995–99

11,9

9,7

2,2

55,7

45,0

10,6

142,2

2000–04

11,1

9,2

1,9

58,0

57,0

1,0

148,8

2005–09

11,0

8,6

2,4

62,6

57,3

5,4

148,2

2010–14

11,2

8,3

2,8

64,1

54,4

9,7

150,0

2015

11,2

8,2

3,0

67,1

58,2

8,9

169,2

2016

10,8

8,1

2,6

67,4

59,3

8,1

158,3

2017

10,3

7,9

2,4

68,3

57,1

11,1

156,5

2018

9,9

8,0

1,9

65,5

59,7

5,8

153,5

2019

9,7

7,9

1,9

65,6

58,4

7,1

156,1

Vuosikeskiarvo o/oo

Vuosittain

o/oo

o/oo = Tuhatta asukasta kohti.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuosittain

Lähde: Tilastokeskus

37


Lukumääräisesti eniten lapsia (1 162) syntyi vuoden 2019 aikana Eteläisessä suurpiirissä. Alueen 15–44-vuotiaiden naisten väestöön suhteutettuna syntyvyys oli korkeinta Myllypuron, Pukinmäen ja Mellunkylän peruspiireissä ja pienintä Keskisen suurpiirin ja Östersundomin alueilla. Syntyneiden enemmyys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus oli sekä lukumääräisesti että alueen väestömäärään suhteutettuna korkein Eteläisessä ja Koillisessa suurpiirissä. Kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän vain Pohjoisessa suurpiirissä, mutta Östersundomissa ero oli hyvin pieni. Lisäksi muutamissa peruspiireissä, kuten Vartiokylässä, Munkkiniemessä ja Maunulassa, kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Ulkoinen eli Helsingin rajan ylittävä muuttoliike (nettomuutto) oli edelleen vilkkainta Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä. Eteläisen suurpiirin jälkeen Läntiseen suurpiiriin muutettiin lukumääräisesti eniten kaupungin ulkopuolelta. Kaikissa muissa suurpiireissä paitsi Pohjoisessa suurpiirissä ja Östersundomissa kirjattiin kunnan rajan ylittävää muuttovoittoa. Peruspiireistä ulkoista muuttovoittoa sai selvästi eniten Kampinmalmi, ja sen jälkeen Kallion ja Ullanlinnan peruspiirit. Taulukko 14. Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet suurpiireittäin Helsingissä 2001–2019 Suurpiiri Vuosi

Syntyneet

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys Lkm.

Kunnan rajan ylittävät muutot

o/oo

Tulomuutot

Lähtömuutot

Netto

Koko kaupunki 2001–20051

6 163

5 060

1 103

2,0

32 725

32 700

25

2006–2010

6 377

4 959

1 417

2,5

36 084

32 405

3 679

2011–2015

6 816

5 042

1 773

2,9

39 996

33 758

6 239

2016

6 803

5 130

1 673

2,6

42 562

37 460

5 102

2017

6 566

5 042

1 524

2,4

43 649

36 531

7 118

2018

6 388

5 191

1 197

1,9

42 286

38 526

3 760

2019

6 332

5 118

1 214

1,9

42 670

38 027

4 643

2001–20051

1 000

733

267

2,8

7 302

6 552

750

2006–2010

1 137

664

473

4,8

7 977

6 439

1 539

2011–20151

1 195

698

497

4,7

9 003

6 744

2 259

2016

1 260

701

559

5,0

9 879

7 244

2 635

2017

1 175

715

460

4,0

10 663

7 207

3 456

2018

1 192

666

526

4,5

9 737

7 343

2 394

2019

1 162

693

469

3,9

9 911

7 320

2 591

2001–20051

1 104

827

278

2,8

6 821

7 014

-192

2006–2010

1 118

817

302

3,0

7 536

6 750

786

2011–20151

1 203

895

308

2,9

8 174

6 758

1 416

2016

1 117

902

215

2,0

8 648

7 298

1 350

2017

1 143

908

235

2,2

8 990

7 341

1 649

2018

1 120

929

191

1,7

8 523

7 500

1 023

2019

1 134

916

218

2,0

8 450

7 388

1 062

2001–20051

665

710

-45

-0,6

5 947

4 824

1 123

2006–20101

751

670

81

1,0

6 559

4 754

1 804

2011–2015

957

714

243

2,8

7 277

5 094

2 183

1

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

1

38

1. Eteläinen 1

2. Läntinen 1

3. Keskinen

1


Taulukko 14. Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet suurpiireittäin Helsingissä 2001–2019, jatkuu... Suurpiiri Vuosi

Syntyneet

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys Lkm.

Kunnan rajan ylittävät muutot

o/oo

Tulomuutot

Lähtömuutot

Netto

2016

996

698

298

3,3

7 616

5 561

2 055

2017

957

701

256

2,8

7 472

5 448

2 024

2018

882

694

188

2,0

7 599

5 520

2 079

2019

871

696

175

1,9

7 383

5 295

2 088

2001–20051

400

334

67

1,6

1 345

1 622

-277

2006–2010

415

314

101

2,5

1 386

1 470

-84

2011–2015

429

318

111

2,7

1 586

1 504

82

2016

454

318

136

3,2

1 602

1 583

19

2017

403

316

87

2,0

1 749

1 620

129

2018

407

345

62

1,4

1 618

1 572

46

2019

358

362

-4

-0,1

1 652

1 672

-20

2001–20051

1 098

536

562

6,5

3 926

4 360

-434

2006–2010

1 170

584

586

6,4

4 506

4 577

-72

2011–2015

1 216

665

551

5,7

5 043

4 739

304

2016

1 197

693

504

5,1

5 254

5 097

157

2017

1 143

731

412

4,1

5 473

5 134

339

2018

1 091

787

304

3,0

5 234

5 131

103

2019

1 039

768

271

2,7

5 516

5 393

123

2001–20051

574

360

214

4,6

1 952

2 028

-76

2006–2010

530

371

158

3,4

2 022

1 988

34

2011–20151

567

418

148

3,1

2 212

1 871

341

2016

505

434

71

1,4

2 601

2 049

552

2017

563

371

192

3,8

2 625

2 196

429

2018

514

417

97

1,9

2 724

2 142

582

2019

552

412

140

2,6

2 614

2 047

567

2001–20051

1 216

720

495

5,1

4 504

4 379

126

2006–2010

1 197

777

420

4,1

4 814

4 274

540

2011–20151

1 190

894

296

2,8

5 273

4 251

1 022

2016

1 233

1 012

221

2,0

5 597

4 775

822

2017

1 143

989

154

1,4

6 077

4 869

1 208

2018

1 133

1 029

104

0,9

5 644

4 827

817

2019

1 157

994

163

1,4

5 842

5 279

563

4. Pohjoinen 1

1

5. Koillinen 1

1

1

7. Itäinen 1

8. Östersundom 2011–20151

13

7

6

2,8

76

79

-3

2016

9

5

4

2,0

87

75

12

2017

8

7

1

0,5

83

89

-6

2018

8

8

0

0,0

77

126

-49

2019

10

7

3

1,6

71

94

-23

1 Vuosikeskiarvo. o/oo = tuhatta asukasta kohti.

Lähde: Tilastokeskus.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

6. Kaakkoinen

39


Syntyvyys Vuoden 2019 aikana Helsingissä syntyi 6 332 lasta eli 56 lasta vähemmän kuin edellisvuonna. Vähemmän lapsia on syntynyt viimeksi vuonna 2007, jolloin väkilukukin oli pienempi. Syntyvyys oli 9,7 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti, eli myös väkilukuun suhteutettuna syntyvyys laski edellisistä vuosista. Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin saamien lasten lukumäärä oli 1,11 lasta vuonna 2019. Hedelmällisyys on ollut tätä alhaisempaa vain vuonna 1973 sekä lähes yhtä alhaisella tasolla 1930-luvun loppupuolella. 1970-luvun alun matalan hedelmällisyyden vuosien jälkeen kokonaishedelmällisyysluku nousi noin 1,5 lapseen 1990-luvun alkuvuosina, jonka jälkeen se laski 2000-luvulle tultaessa. Hedelmällisyys nousi hitaasti vuoteen 2010 saakka, mutta on pienentynyt sen jälkeen viimeisten vuosien aikana. Kokonaishedelmällisyysluku on Helsingissä ollut huomattavasti koko Suomea pienempi. Ero oli viime vuonna 0,24 lasta eli hedelmällisyys oli Helsingissä lähes 20 prosenttia pienempää. Toisaalta, vaikka kokonaishedelmällisyysluku on Helsingissä alempi, niin väestönkasvun seurauksena syntyneiden lukumäärän väheneminen on ollut pienempää kuin muussa Suomessa. Taulukko 15. Syntyneet ja yleinen syntyneisyysluku Helsingissä sekä kokonaishedelmällisyysluku Helsingissä ja Suomessa 1971–2019 Vuosi

Syntyneitä

1971–19751

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

40

Kokonaishedelmällisyysluku Helsinki

Suomi

6 465

12,6

1,26

1,62

1

5 994

12,3

1,25

1,67

1

1976–1980 1981–1985

Yleinen syntyvyysluku2

5 949

12,3

1,31

1,69

1986–19901

6 110

12,5

1,36

1,68

1991–1995

6 696

13,2

1,46

1,82

1

1996–2001

6 351

11,7

1,32

1,74

2001–20051

6 163

11,0

1,31

1,76

2006–2010

6 377

11,1

1,35

1,85

6 816

11,2

1,32

1,75

2015

7 016

11,2

1,30

1,65

2016

6 803

10,8

1,24

1,57

2017

6 566

10,3

1,18

1,49

2018

6 388

9,9

1,13

1,41

2019

6 332

9,7

1,11

1,35

2011–2015

1

1

1

1 Vuosikeskiarvo. 2 Tuhatta asukasta kohti. Lähde: Tilastokeskus.

Ikäryhmittäisissä hedelmällisyysluvuissa tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten määriä verrataan vastaavan ikäisten naisten määrään. Hedelmällisyys pieneni vuonna 2017 kaikissa ikäryhmissä ja vuonna 2018 edelleen kaikissa alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä. Viime vuonna hedelmällisyys pieneni vielä muissa ikäryhmissä paitsi 30–39-vuotiailla. Selvästi korkein hedelmällisyys oli 30–34-vuotiailla. Kuviosta 21 nähdään, miten ikäryhmittäinen hedelmällisyys on muuttunut ajassa: kun kolmekymmentä vuotta sitten hedelmällisyys oli suurinta 29-vuotiailla, viime vuonna se oli 33 vuoden ikäisillä. Erityisesti nuorten ikäryhmien hedelmällisyys on pienentynyt tasaisesti vuosikymmenestä toiseen – ja huomattavasti vielä viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Sen sijaan 35 vuotta täyttäneiden hedelmällisyys ei ole kymmenessä vuodessa muuttunut lainkaan.


Kuvio 20. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1970–2019 ‰ 110 100

Ikä, vuotta:

90

30–34

80 70

35–39

60 50 40

25–29

30

40–44

20

20–24

10

–19

0

45– 1970 75

80

85

90

95 00 Vuosi

05

10

15

19

Taulukko 16. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1981−2019 Naisen ikä, vuotta –19 1981–19851 1986–1990 1991–1995

1

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45+

11,7

51,3

94,0

70,3

29,2

5,2

0,2

12,2

46,6

88,9

82,6

34,5

7,0

0,3

11,0

47,1

93,3

92,8

42,9

7,6

0,3

1996–20001

9,8

34,6

76,1

87,9

48,4

9,8

0,4

2001–2005

10,3

30,6

65,3

90,5

53,4

12,6

0,7

1

1

2006–2010

7,5

26,9

61,3

98,8

59,5

13,6

0,9

2011–20151

5,7

23,7

55,7

96,9

67,1

15,6

0,9

2015

4,6

21,6

53,1

96,8

67,4

17,2

0,9

2016

4,5

19,3

50,4

90,5

65,1

19,5

1,6

2017

3,2

18,7

45,6

88,9

62,3

17,6

1,2

2018

2,9

16,4

42,8

83,9

62,7

18,1

1,6

2019

2,8

15,3

38,9

84,2

63,8

17,5

1,4

1

1 Vuosikeskiarvo.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuosi

41


Kuvio 21.

Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä vuosina 1989, 1999, 2009 ja 2019, kolme vuoden liukuvat keskiarvot ‰ 110

1989 1999 2009 2019

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15

17 16

18

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Ikä, vuotta

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus

42

Helmällisyys oli vuonna 2019 koko kaupungin keskiarvoa pienempää Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä, ja jälkimmäisellä alueella naiset saivat keskimäärin 0,81 lasta. Läntisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli koko kaupungin keskitasoa ja muissa suurpiireissä kaupungin keskiarvoa korkeampi. Koillisessa ja Itäisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli 1,4–1,5 lasta. Verrattuna tilanteeseen 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa kokonaishedelmällisyysluku on pienentynyt eniten Keskisen ja Koillisen suurpiirin alueilla, vähiten Eteläisessä suurpiirissä. Vuosina 2017−2019 peruspiireistä korkein hedelmällisyys oli Itä-Pakilan, Myllypuron Jakomäen ja Puistolan naisilla. Näillä alueilla kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2018 oli 1,6–1,7 lasta, mikä on kuitenkin hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Suhteellisesti vähiten synnytettiin Alppiharjussa ja Kalliossa (kokonaishedelmällisyysluku jäi noin 0,6–0,7 lapseen). Kuvio 22. Kokonaishedelmällisyysluku suurpiireittäin 1988–2019, kolmen vuoden liukuvat keskiarvot Lasta 2,2

Suurpiiri: Itäinen

2,0 1,8

Koillinen

1,6

Pohjoinen

1,4

Kaakkoinen

1,2

Helsinki Läntinen

1,0

Eteläinen

0,8 0,6 1988 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Vuosi

Keskinen


Kuvio 23. Kokonaishedelmällisyysluku osa-alueittain keskimäärin vuosina 2017–2019

Kokonaishedelmällisyysluku keskimäärin 2017–2019 Alueiden keskiarvo = 1,16 % Koko Suomi = 1,42 % Alle 1,00 1,00–1,15 1,16–1,49 1,50–2,58 Tieto puu uu

Syntyvyys tarkoittaa syntyneiden lasten osuutta koko väestöstä. Syntyneiden enemmyys on syntyneiden ja kuolleiden erotus. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kertovat tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten ja vastaavan ikäisten naisten suhdeluvun. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta naiset keskimäärin saisivat elinaikanaan, jos tietyn vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut eivät muuttuisi. Se lasketaan summaamalla nämä ikäryhmittäiset luvut yhteen.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

43


Kuolleisuus Vuonna 2019 helsinkiläisistä 5 118 kuoli, mikä oli 73 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolleisuus pieneni hieman edellisvuodesta ja oli 7,9 henkeä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti. Taulukossa 17 esitetään viimeisten vuosien osalta myös ikävakioitu kuolleisuus, joka ottaa huomioon toisaalta väestön ikärakenteen muutoksen ajassa ja toisaalta sukupuolten erilaisen ikärakenteen. Miesten ikävakioitu kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin naisten. Se on kuitenkin pienentynyt melko tasaisesti myös kuluvan vuosikymmenen aikana. Naisten osalta muutos on ollut hieman vähäisempi, tosin vuonna 2019 naisten kuolleisuus pieneni selvästi. Tällaiset vuosittaiset vaihtelut liittyvät osin satunnaisuuteen. Taulukko 17. Kuolleet ja kuolleisuus Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 1986–2019 Vuosi

Yhteensä Lkm.

Ikävakioitu2, o/oo

o/oo

Ikä 0–64-vuotiaat

65–74-vuotiaat

75–84-vuotiaat

85+ vuotiaat

Lkm.

Lkm.

Lkm.

Lkm.

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Koko väestö

44

1986–19901

5 598

11,4

1 460

3,5

1 166

30,1

1 872

72,4

1 099

189,5

1991–1995

5 311

10,5

1 309

3,0

1 014

26,2

1 711

67,4

1 276

171,6

1996–20001

5 197

9,5

1 236

2,6

958

24,2

1 498

59,7

1 505

166,8

2001–2005

1

5 060

9,0

1 230

2,5

853

21,4

1 410

53,6

1 567

163,2

2006–20101

4 959

8,6

1 246

2,6

779

17,9

1 316

47,2

1 619

150,2

2011–2015

1

5 042

8,3

1 030

2,0

898

16,3

1 302

44,5

1 812

148,8

2015

5 135

8,2

10,0

941

1,8

939

15,7

1 332

44,1

1 923

150,8

2016

5 130

8,1

9,7

945

1,8

928

15,2

1 336

43,2

1 921

146,9

2017

5 042

7,9

9,4

898

1,7

966

15,5

1 315

41,5

1 863

139,3

2018

5 191

8,0

9,5

876

1,6

1 002

15,8

1 373

42,5

1 940

142,6

2019

5 118

7,9

9,1

851

1,6

1 008

15,7

1 353

40,2

1 906

138,3

Miehet 1986–19901

2 471

11,2

994

5,0

602

46,3

668

100,4

207

208,7

1991–19951

2 312

10,0

892

4,3

543

39,0

608

91,5

268

195,9

1

1996–2000

2 272

9,1

830

3,7

552

35,7

555

79,5

334

189,2

1

2001–2005

2 262

8,7

812

3,5

499

30,5

579

71,4

372

197,5

2006–20101

2 293

8,5

835

3,5

469

25,8

603

63,5

386

168,0

2011–2015

2 316

8,1

673

2,7

523

22,4

623

58,5

497

168,9

2015

2 356

8,0

12,9

626

2,5

548

21,4

637

56,9

545

167,8

2016

2 372

7,9

12,6

608

2,4

537

20,6

651

56,6

576

168,3

2017

2 380

7,9

12,3

595

2,3

567

21,3

630

53,2

588

165,0

2018

2 409

7,9

12,1

557

2,1

597

22,1

689

56,5

566

152,6

2019

2 415

7,8

11,9

542

2,0

605

22,2

661

51,7

607

158,0

1986–19901

3 127

11,6

461

2,1

565

21,9

1 204

62,8

892

185,5

1991–1995

1

1

Naiset 2 999

10,9

417

1,8

471

19,0

1 103

58,9

1 008

166,2

1996–20001

2 926

10,0

406

1,7

406

16,9

943

52,0

1 171

161,4

2001–2005

2 798

9,4

417

1,7

354

15,0

831

45,6

1 195

154,8

1

1

2006–2010

2 667

8,7

411

1,6

310

12,2

713

38,8

1 232

145,4

2011–20151

2 726

8,5

357

1,4

376

11,8

679

36,5

1 314

142,4

2015

2 779

8,4

8,2

315

1,2

391

11,4

695

36,5

1 378

145,0

2016

2 758

8,3

8,0

337

1,3

391

11,2

685

35,3

1 345

139,3

2017

2 662

7,9

7,6

303

1,1

399

11,2

685

34,6

1 275

129,9

2018

2 782

8,2

7,8

319

1,2

405

11,1

684

34,0

1 374

138,9

2019

2 703

7,9

7,4

309

1,1

403

11,0

692

33,2

1 299

130,7

1

1 Vuosikeskiarvo. o/oo = Tuhatta asukasta kohti. 2 Ikävakioinnissa käytetty Eurostatin vakioväestöä.

Lähde: Tilastokeskus.


Kuolleisuutta voidaan tarkastella myös elinajanodotteena, joka on helposti miellettävä luku. Vuonna 2019 helsinkiläisen vastasyntyneen miehen elinajanodote oli 79,0 ja naisen 84,4 vuotta. Elinajanodote on jatkanut tasaista kasvuaan. Kahdessakymmenessä vuodessa helsinkiläismiehet ovat keskimäärin saaneet noin 6,2 lisävuotta elinajanodotteeseensa ja naiset 3,8 lisävuotta. Elinajanodote on pääsääntöisesti ollut Helsingissä hieman koko maata alhaisempi, mutta ero on viime vuosina ollut enää hyvin pieni – viime vuonna helsinkiläismiesten elinajanodote oli vain 0,1 vuotta koko Suomen lukua lyhempi ja naisillakin eroa oli vain 0,2 vuotta. Sukupuolten välillä on edelleen suuri ero elinajanodotteessa: vuonna 2019 naisten elinajanodote oli 5,3 vuotta pitempi kuin miesten. Ero on kuitenkin kaventunut, sillä miesten elinajanodote on kasvanut naisten odotetta nopeammin. Kuvio 24. Miesten ja naisten elinajanodote Helsingissä ja Suomessa 1976–2019 Ikä, vuotta 85 83 81 79 77 75

71

Suomi, naiset Helsinki, naiset

69

Suomi, miehet

67

Helsinki, miehet

65 1976 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 19 Vuosi

Alueittaiset erot elinajanodotteessa ovat Helsingissä suuret: suurpiirien välillä enimmillään 5,9 vuotta miehillä ja 2,5 vuotta naisilla. Pisimmät elinajanodotteet olivat Eteläisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä (miehillä viisivuotisjaksolla 2015–2019 yli 81 vuotta ja naisilla lähes 86 vuotta), lyhin puolestaan Keskisessä suurpiirissä, jossa miesten elinajanodote oli vain 76,1 vuotta.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

73

45


Taulukko 18. Miesten ja naisten elinajanodote suurpiireittäin viisivuotisjaksolla 2015–2019 Suurpiiri

Miehet

Naiset

Vuotta

(95% LV)

Vuotta

(95% LV)

Eteläinen

82,0

(81,5–82,5)

85,8

(85,4–86,3)

Läntinen

78,8

(78,3–79,3)

85,0

(84,6–85,4)

Keskinen

76,1

(75,5–76,6)

83,3

(82,7–83,8)

Pohjoinen

81,3

(80,5–82,1)

85,5

(84,8–86,2)

Koillinen

78,0

(77,5–78,6)

84,0

(83,5–84,5)

Kaakkoinen

79,2

(78,5–79,9)

84,8

(84,2–85,3)

Itäinen

78,0

(77,5–78,5)

83,5

(83,1–84,0)

Helsinki, asuntoväestö

78,9

84,5

Helsinki

78,6

84,1

Suomi

78,7

84,3

Kuolleisuus tarkoittaa kuolleiden osuutta väestöstä. Kuolleisuuden ikävakioinnilla poistetaan väestön ikärakenteen ja sen muutoksen vaikutus kuolleisuuslukuihin. Tällöin nähdään, miten kuolleisuus muuttuisi, jos väestön ikärakenne pysyisi samana tarkasteltavan ajanjakson aikana. Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että kuolleisuus pysyy ennallaan kaikissa ikäryhmissä.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Muuttaneisuus

46

Vuonna 2019 Helsinkiin muutti yhteensä noin 4 640 henkeä enemmän kuin Helsingistä muutti pois. Muuttovoittoa tuli edelleen Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta lähes yhtä paljon kuin viime vuonna ja kaksi vuotta sitten, jolloin muuttovoitto oli poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2017 suurta muuttovoittoa selittää se, että vuonna 2015 maahan tulleita ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita muutti paljon Helsinkiin. Viime vuosia suurempaa muuttovoittoa Helsinki on saanut seudun ulkopuolisesta Suomesta 1960-luvun alun jälkeen vain ajanjaksolla 1994–1999, ja silloinkin muuttojen määrää kasvatti kotikuntalain muutos. Helsinki sai muuttovoittoa ulkomailta yhteensä noin 2 900 henkeä, mikä oli enemmän kuin kertaakaan vuoden 2012 jälkeen. Määrä oli samalla yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, jolloin muuttovoiton pienuuteen vaikutti osaltaan tosiasiallisesti jo aikaisempina vuosina pois muuttaneiden muuttojen kirjaaminen vuodelle 2018. Helsingin muuttotappio kasvoi etenkin Espooseen, mikä vastasi 45 % pääkaupunkiseudulle kohdistuneesta muuttotappiosta. Muuttotappio kasvoi myös Sipooseen, Kirkkonummelle, Tuusulaan ja Mäntsälään. Muuttotappio Helsingin ulkopuoliselle Helsingin seudulle oli yhteensä 3 820 henkeä, ja tätä enemmän pois muuttaneita on tullut viimeksi vuonna 2007. Helsinkiin muuttaneista 43 prosenttia muutti Uudeltamaalta. Sekä määrä että osuus olivat lähes yhtä suuret kuin edellisenä vuonna. Muut muuttajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti kolmeen ryhmään: muualta Etelä-Suomesta, muualta Suomesta ja ulkomailta muuttaneisiin. Muista Etelä-Suomen kunnista ja muualta Suomesta tuli muuttajia hieman vähemmän kuin viime vuonna. Ulkomailta tulijoiden määrä sen sijaan suureni noin 350 hengellä.


Helsingistä lähtijöiden muuttomatka oli keskimäärin lyhempi kuin tänne tulijoiden. Lähtijöistä 59 prosenttia jäi Uudellemaalle ja 44 prosenttia pääkaupunkiseudun muihin kuntiin. Muihin Etelä-Suomen kuntiin muutti 17 prosenttia ja kauemmas Suomeen 12 prosenttia. Tilastojen mukaan ulkomaille muutti joka kahdeksas muuttaja. Ulkomaille lähtijöitä oli vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Vuosien 2017 ja 2018 korkeampia määriä selittää osittain tietymättömissä olevien poistaminen rekisteristä (katso tarkemmin julkaisun Laatuseloste). Kuvio 25. Helsingin muuttovoitto ja -tappio (nettomuutto) muuttoalueen mukaan 1980–2019 Lukumäärä 8 000 7 000 6 000 4 000

Uudenmaan ulkopuolinen Suomi

3 000

Yhteensä

2 000

Ulkomaat

5 000

1 000

Helsingin seudun ulkopuolinen Uusimaa2

0 -1 000 -2 000

Helsingin seutu1

-3 000 -4 000 -6 000 1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015 2019

1) Ml. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien. 2) Pl. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien.

Helsingissä on totutusti ollut enemmän lähtömuuttajia Helsingin seudun muihin kuntiin kuin niistä on ollut tulomuuttajia Helsinkiin. Vuonna 2013 Helsinki sai muuttovoittoa pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Helsingin seudulta eli niin kutsutuista kehyskunnista ensimmäisen kerran sitten vuoden 1996, mutta vuosina 2014–2019 muutto kehysalueelle on jälleen ollut vilkkaampaa kuin toisin päin. Kaikista muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneista 10 prosenttia muutti seudun kehyskunnista. Helsingistä kehyskuntiin muuttaneiden määrä ja osuus olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2018. Muutto ulkomailta kasvoi ja muutto ulkomaille laski edellisvuodesta, mikä näkyi viime vuotta selvästi korkeampana ulkomaisena nettomuuttona. Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu loppukesästä 2015 lähtien näkyy edelleen jonkin verran niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa tulomuuttoluvuissa: vuoden 2019 aikana syntyperältään ulkomaalaisista eniten kasvoi niiden asukkaiden lukumäärä, joilla taustamaa oli Somalia, Irak, Filippiinit ja Afganistan. Irakilaisten ja syyrialaisten määrän kasvu kuitenkin hidastui selvästi edellisistä vuosista. Muuttoliike oli erityisen vilkasta pääkaupunkiseudulla. Helsingin rajan ylittävistä muutoista siis suurin osa suuntautui Uudellemaalle tai Uudeltamaalta, ja Uudenmaan sisällä muuttovilkkaus oli suurta Espoon ja erityisesti Vantaan osalta. Edellisvuoden tapaan Helsingistä muutettiin enemmän Espooseen ja Vantaalle kuin näiltä alueilta Helsinkiin.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

-5 000

47


Vuoden 2019 kotimaan tulomuutoista 38 prosenttia tuli Espoosta tai Vantaalta. Kaikista Helsingistä muualle Suomeen lähteneistä Espooseen tai Vantaalle muuttaneiden yhteenlaskettu osuus oli 50 prosenttia. Sekä Espooseen että Vantaalle muutti neljännes kaikista pääkaupungista muualle Suomeen muuttavista. Taulukko 19. Muuttoliike tulo-/lähtöalueen mukaan 2001–2019 Alue

2001–20051

Lkm.

%

2006–20101

Lkm.

%

2011–20151

Lkm.

%

2017

Lkm.

2018

%

Lkm.

2019

%

Lkm.

%

Tulomuutto Helsinkiin Yhteensä

32 725

100

36 084

100

39 996

100

43 649

100

42 286

100

42 670

100

15 141

46,3

15 247

42,3

17 599

44,0

19 095

43,7

18 167

43,0

18 452

43,2

10 643

32,5

10 609

29,4

12 435

31,1

13 628

31,2

13 164

31,1

13 416

31,4

5 295

16,2

5 503

15,2

6 471

16,2

6 948

15,9

6 749

16,0

6 645

15,6

5 129

15,7

4 890

13,6

5 712

14,3

6 423

14,7

6 128

14,5

6 535

15,3

2 934

9,0

3 110

8,6

3 534

8,8

3 735

8,6

3 473

8,2

3 469

8,1

1 564

4,8

1 527

4,2

1 631

4,1

1 732

4,0

1 530

3,6

1 567

3,7

6 852

20,9

7 537

20,9

8 253

20,6

9 532

21,8

9 441

22,3

9 268

21,7

Muu Suomi

6 440

19,7

6 920

19,2

7 139

17,8

7 882

18,1

7 367

17,4

7 287

17,1

Ulkomaat

4 292

13,1

6 380

17,7

7 005

17,5

7 140

16,4

7 311

17,3

7 663

18,0

32 700

100

32 405

100

33 758

100

36 531

100

38 526

100

38 027

100

19 564

59,8

18 491

57,1

18 711

55,4

20 090

55,0

21 162

54,9

22 268

58,6

13 559

41,5

12 767

39,4

13 541

40,1

14 696

40,2

15 870

41,2

16 882

44,4

Espoo

6 998

21,4

6 313

19,5

6 830

20,2

7 158

19,6

7 468

19,4

8 219

21,6

Vantaa

6 344

19,4

6 285

19,4

6 463

19,1

7 302

20,0

8 177

21,2

8 428

22,2

4 141

12,7

4 044

12,5

3 663

10,9

3 936

10,8

3 897

10,1

3 827

10,1

Lähtöalue Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo Vantaa Muu H:gin seutu

2

Muu Uusimaa3 Muu Etelä-Suomi

4

Lähtömuutto Helsingistä Yhteensä Kohdealue Uusimaa Pääkaupunkiseutu

Muu H:gin seutu Muu Uusimaa

2

1 864

5,7

1 680

5,2

1 507

4,5

1 458

4,0

1 395

3,6

1 559

4,1

Muu Etelä-Suomi4

5 535

16,9

5 796

17,9

6 126

18,1

6 506

17,8

6 659

17,3

6 493

17,1

Muu Suomi

4 485

13,7

4 812

14,9

4 931

14,6

4 886

13,4

4 695

12,2

4 520

11,9

Ulkomaat

3 117

9,5

3 306

10,2

3 989

11,8

5 049

13,8

6 010

15,6

4 746

12,5

3

Nettomuutto Yhteensä Uusimaa Pääkaupunkiseutu

25

3 679

6 239

7 118

3 760

4 643

-4 423

-3 244

-1 112

-995

-2 995

-3 816

-2 915

-2 158

-1 107

-1 068

-2 706

-3 466

Espoo

-1 703

-810

-358

-210

-719

-1 574

Vantaa

-1 215

-1 396

-751

-879

-2 049

-1 893

2

-1 207

-933

-129

-201

-424

-358

-300

-153

124

274

135

8

Muu Etelä-Suomi4

1 317

1 741

2 126

3 026

2 782

2 775

Muu Suomi

1 955

2 107

2 208

2 996

2 672

2 767

Ulkomaat

1 175

3 074

3 016

2 091

1 301

2 917

86 449

83 864

94 571

100 033

99 127

101 619

Muu H:gin seutu Muu Uusimaa

3

Helsingin sisäiset 1 Vuosikeskiarvo.

2 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti sekä Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien. 3 Pl. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien. 4 Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Huom. Summat sisaltävät alue tuntemattoman.

48

Lähde: Tilastokeskus.


Kuvio 26. Muuttaneisuus muuttoalueittain 2019 Espoo Vantaa

Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto

Muu Helsingin seutu Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Ulkomaat -5 -4 -3 -2 -1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 ‰

Kuvio 27. Muuttaneet iän mukaan 1980–2019 Prosenttia

Prosenttia

35

35

Helsinkiin 20–24

30

Helsingistä 30–44

30

30–44 25

25–29

20

25–29 25

20–24

20

15

45–64 16–19

10

0–6 7–15

5

65+

0

15

45–64 16–19

10

0–6 65+

5

7–15

0

1980 85 90 95 00 05 10 15 19

Vuosi

1980 85 90 95 00 05 10 15 19

Vuosi

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Vuonna 2019 Helsinkiin muuttaneet olivat edellisten vuosien tapaan nuorempia kuin kaupungista lähtijät. Lähes puolet tulijoista oli 20–29-vuotiaita, kun vastaava osuus lähtijöistä oli vajaa 40 prosenttia. Lisäksi muuttajien ikärakenteesta voi päätellä, että Helsingistä pois muuttavat ovat edelleen useammin kuin tänne tulijat perheitä, joissa on pieniä lapsia.

49


Kaiken kaikkiaan Helsinki sai vuonna 2019 muuttovoittonsa erityisesti 15–29-vuotiaista muuttajista ja heistä varsinkin 19–26-vuotiaista (Julkaisematon taulukko 32C). 15−29-vuotiaiden muuttovoitto oli 6 333 henkeä, mikä oli hieman enemmän kuin viime vuonna. 20−24-vuotiaiden ikäluokka muutti vilkkaimmin suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön. Vuonna 2019 Helsinki sai muuttotappiota aiempien vuosien tapaan erityisesti Espooseen ja Vantaalle sekä muualle Helsingin seudulle muuttaneista 30–34-vuotiaista. Myös alle 5-vuotiaita ja eläkeikäisiä muutti enemmän kaupungista pois kuin kaupunkiin. Muualta Suomesta pääkaupunki sen sijaan nettosi erityisesti 20–24-vuotiaita. Kuvio 28. Muuttovilkkaus iän ja muuttoalueen mukaan 2019 ‰

Muu pääkaupunkiseutu

140

Tulomuutot Lähtömuutot

120

100

80

80

60

60

40

40

20

20 0 0–4

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Muu Helsingin seutu Tulomuutot Lähtömuutot

120

100

0

50

‰ 140

10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 5–9 15–19 25–29 35–39 45–49 55–59 65+

0–4

Ikä, vuotta ‰

Muu Suomi

140

10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 5–9 15–19 25–29 35–39 45–49 55–59 65+

Ikä, vuotta ‰

Ulkomaat

140

Tulomuutot Lähtömuutot

120 100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

Tulomuutot Lähtömuutot

120

0 0–4

10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 5–9 15–19 25–29 35–39 45–49 55–59 65+

Ikä, vuotta

0–4

10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 5–9 15–19 25–29 35–39 45–49 55–59 65+

Ikä, vuotta


Ulkomainen muuttoliike poikkeaa ikärakenteeltaan kotimaisesta muuttoliikkeestä. Viime vuosien aikana ulkomailta on pääsääntöisesti muuttanut Helsinkiin kaiken ikäisiä enemmän kuin kaupungista ulkomaille, mutta vuodesta 2015 lähtien 50 vuotta täyttäneitä on muuttanut hieman enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Helsinkiin, ja vuonna 2018 jo 40 vuotta täyttäneiden ulkomainen muuttoliike oli tappiollinen. Edellisvuosien tapaan ulkomailta muutti viime vuonna varsinkin pikkulapsia ja 20–34-vuotiaita. Vuosina 2000–2004 alle 15-vuotiaiden muuttovoitto ulkomailta oli keskimäärin 130 lasta vuodessa, minkä jälkeen se on pääsääntöisesti lisääntynyt vuosittain vuoteen 2012 asti, jolloin vastaava lukema oli lähes 700 lasta. Vuonna 2019 ulkomainen muuttovoitto oli hieman edellisvuotta pienempi eli noin 530 lasta. Vuonna 2019 ulkomailta muuttaneista ulkomaan kansalaisista 48 prosenttia muutti Helsinkiin Euroopasta (Julkaisematon taulukko 42). Tämä osuus laski noin kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Vuosina 2016 ja 2017 Euroopasta muuttaneiden ulkomaan kansalaisten osuus pienentyi selvästi, sillä vielä vuonna 2015 osuus oli 56 prosenttia. EUmaista muuttaneiden osuus oli noin 34 prosenttia. Myös Virosta muuttaneiden osuus on pienentynyt huomattavasti viime vuosina: vuosien 2015 ja 2018 välillä osuus pieneni noin yhdeksän prosenttiyksikköä ja vuonna 2019 vajaat kaksi prosenttiyksikköä muuttaneiden osuuden ollessa enää 7 prosenttia. Aasiasta tulleita oli 38 prosenttia eli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018. Afrikasta tulleita oli 6 prosenttia ja Pohjois-Amerikasta 4 prosenttia kaikista Helsinkiin muuttaneista ulkomaan kansalaisista. Ulkomailta Helsinkiin muuttaneista Afrikan sekä Kaakkois- ja Itä-Aasian kansalaisista noin kaksi viidestä kuului ikäluokkaan 16−29-vuotiaat. Ylipäätään ulkomailta Helsinkiin muuttaneet olivat nuorempia kuin Helsingistä ulkomaille muuttaneet. Esimerkiksi ulkomailta muuttaneissa muiden maiden kansalaisissa 45 vuotta täyttäneitä oli vain noin 9 prosenttia.

Muuttovilkkaus, Muu ovilkkaus,‰ ‰ Alueiden keskiarvo = 204 Alle 150 150–199 200–250 Yli 250 Tieto puu uu

Tilastoaineisto: ©Helsingin kuntarekisteri Taustakartan aineistot: © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Kuvio 29. Muuttovilkkaus osa-alueittain Helsingissä vuonna 2019

51


Alueittaista muuttovilkkautta voidaan kuvata suhteuttamalla lähtömuuttojen lukumäärä alueen asukaslukuun niin, että lähtömuutot sisältävät myös muutot alueen sisällä. Näin tarkasteltuna muuttaneisuus oli vuonna 2019 vilkkainta Viikin tiedepuistossa, Kyläsaaressa sekä kantakaupungin perinteisillä kivitaloalueilla, etenkin Alppiharjun ja Kallion peruspiireissä. Alhaisinta se oli pientaloalueilla eri puolilla Helsinkiä, etenkin Tuomarinkylän, Länsi-Pakilan ja Östersundomin peruspiireissä.

Muuttovilkkaudella tarkoitetaan muuttaneiden määrää suhteessa lähtöalueen väestöön. Nettomuutto on tulomuuton ja lähtömuuton erotus. Kuntien välisiin muuttoihin lasketaan niiden kunnasta toiseen kuntaan muuttaneiden henkilöiden muutot, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Maahan muuttaneen henkilön tulee ilmoittaa muutostaan maistraatille, jos hän on oleskellut Suomessa yli kolme kuukautta tai aikoo oleskella täällä yhtämittaisesti yli vuoden. Ulkomaan kansalaisen vakituinen asuminen Suomessa edellyttää, että hänellä on ollut oleskelun sallivat edellytykset vähintään vuoden (EU-maan kansalainen) ja että hänellä on vuoden oleskeluun oikeuttava lupa tai jatko-oikeus oleskeluun. Vakituiseen maahanmuuttoon ei lasketa esimerkiksi diplomaattien tai kehitysyhteistyössä toimivien ulkomaan kansalaisten muuttoja.

52


Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä väestönmuutokset vuonna 2019 -tilastojulkaisu on luonteeltaan vuosittain tuotettavaa perustilastoa. Tilastot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksen tietoihin. Korttelitasoiset tiedot tuotetaan edelleen Helsingin väestötietojärjestelmästä. Tietosuojan vuoksi alueittaisissa taulukoissa ei esitetä väestön rakenne- tai muutostietoja sellaisilta alueilta, joiden väestömäärä on pienempi kuin 100 henkeä ja perhe-/asuntokuntataulukoissa alueilta, joilla on alle 100 perhettä tai asuntokuntaa. Tietoja ei esitetä pienalueittain. Vuoteen 1993 asti tilastoissa käytettiin vuoden ensimmäisen päivän asukaslukutietoa, minkä jälkeen alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaista vuodenvaihteen asukaslukua. Vuoteen 1995 asti otettiin asukaslukutietoa muodostettaessa huomioon kaikki maaliskuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Vuodenvaihteesta 1995/1996 lähtien tietotuotantoa varhaistettiin niin, että tilastoissa otettiin huomioon tammikuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Tänä vuonna siirryttiin käyttämään aikasarjoja sisältävissä taulukoissa vuoden viimeisen päivän merkintää aikaisemmin käytetyn 1. tammikuuta sijasta. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään on merkitty ulkomaalaisia, joilla yhä näkyy väestötietojärjestelmässä kotikunta Suomessa, vaikka henkilöt tosiasiassa eivät ole enää vuosiin asuneet Suomessa. Pääosa näistä henkilöistä on merkitty väestötietojärjestelmään ”tietymättömissä” oleviksi. Kun ihmiset muuttavat ulkomaille, eivät he tee aina muuttoilmoitusta, joten he jäävät lähtökunnan vakinaiseen väestöön. Kotikuntalakia muutettiin lokakuussa 2016 siten, että väestörekisterissä pitkään tietymättömissä olevat henkilöt voidaan poistaa kunnan väestöstä, mutta tätä lakia ei ole vielä sovellettu tässä aineistossa. Koska tietymättömissä olevien määrä on kasvanut Helsingissä nopeasti, Tilastokeskus alkoi vuonna 2011 poistaa Helsingin väestötilastoista pitkään tietymättömissä olleita ulkomaan kansalaisia. Vuodenvaihteessa 2019/2020 poistettiin 1 000 ja edellisvuonna 1 900 asukasta. Vuoden 2009 alussa Helsinkiin liitettiin Sipoosta ja Vantaalta alueita, joista muodostettiin uusi suurpiiri 8, Östersundom, johon kuuluu peruspiiri 801 Östersundom. Peruspiiri jakautuu osa-alueisiin 550 Östersundom, 560 Salmenkallio, 570 Talosaari, 580 Karhusaari, 591 Landbo ja 592 Puroniitty. Vuonna 2012 tehtiin aluejakomuutos, josta on tarkempi kuvaus seuraavassa luvussa. Vuoteen 2006 saakka Helsingin seutu käsitti 12 kuntaa, eli Helsingin ja 11 naapurikuntaa. Nykyään Helsingin seutu käsittää yhteensä 14 kuntaa, kun Mäntsälä ja Pornainen liittyivät Helsingin seudun yhteistyöhön. Keskeisimmät julkaisun tilastot löytyvät lisäksi Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta (www.aluesarjat.fi). Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto, ja julkaistut taulukot löytyvät myös Helsinki Region Infoshare -tietokannasta (www.hri.fi). Helsingin väestöstä, perheistä ja väestönmuutoksista on saatavissa tietoja paitsi tästä julkaisusta myös muutoin Tilastoja-sarjasta, Tilastollisesta vuosikirjasta sekä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kotisivuilta www.hel.fi/kaupunkitieto.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Laatuseloste

53


Aluejakomuutokset vuonna 2012 Helsingin aluejakoa muutettiin vuonna 2012 (kaupunginhallitus 26.11.2012).

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Seuraavat muutokset vaikuttavat väestötilastoihin: • Uusia osa-alueita muodostettiin 15 kpl, tunnuksiltaan ja nimiltään seuraavat: • 105 Lauttasaaren peruspiiriin 311 Kotkavuori, 312 Vattuniemi, 313 Myllykallio ja 314 Koivusaari • 201 Reijolan peruspiiriin 161 Vanha Ruskeasuo. Osa-alue muodostettiin Ruskeasuon entisistä pienalueista 1 ja 3. • 201 Reijolan peruspiiriin 162 Pikku Huopalahti. Osa-alue muodostettiin Ruskeasuon entisestä pienalueesta 2. Lisäksi uuteen osa-alueeseen siirrettiin Meilahden (150) entinen pienalue 5 ja Etelä-Haagan (291) entinen pienalue 6. Samalla Etelä-Haagan entinen pienalue 6 siirtyi Haagan peruspiiristä (203) Reijolan peruspiiriin (201). Tilastoalueena kantakaupunki (1.–27. kaupunginosat) kasvaa edellä mainitun pienalueen verran. Meilahden (150) ja Etelä-Haagan (291) osa-alueet pienenivät, mutta niiden tunnukset tai nimet eivät muuttuneet. • 205 Kaarelan peruspiiriin 336 Honkasuo • 301 Kallion peruspiiriin 101 Vilhonvuori, 102 Kalasatama, 103 Sompasaari ja 104 Hanasaari • 303 Vallilan peruspiiriin 211 Hermanninmäki, 212 Hermanninranta ja 213 Kyläsaari • 505 Puistolan peruspiiriin 415 Alppikylä. Muutos vaikuttaa vähentävästi 413 Tattarisuon osa-alueen tilastoissa. • Samalla käytöstä poistui neljä osa-aluetta: 100 Sörnäinen, 160 Ruskeasuo, 210 Hermanni ja 310 Lauttasaari. Näin ollen osa-alueiden määrä kasvoi 11:llä, jolloin osa-alueita on kaikkiaan 148.

54

Neljän osa-alueen nimi muuttui: • 204 Munkkisaari, uusi nimi on 204 Hernesaari • 433 Herttoniemen teollisuusalue, uusi nimi on 433 Herttoniemen yritysalue • 465 Pitäjänmäen teollisuusalue, uusi nimi on 465 Pitäjänmäen yritysalue • 494 Tahvonlahti, uusi nimi on 494 Kruunuvuorenranta. Osa-aluerajaa siirrettiin länteen, mikä ei vaikuta väestö tai rakennuskantatilastoihin. Lisäksi seuraavien osa-alueiden rajoihin tehtiin tarkistuksia: • Pohjois-Haagan ja Lassilan välistä rajaa siirrettiin siten, että Lassila laajeni Pohjois-Haagan suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli noin 130 henkeä vuodenvaihteessa 2012/2013. • Siltamäen ja Töyrynummen välistä rajaa siirrettiin siten, että Siltamäki laajeni Töyrynummen suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli yli 1 000 henkeä vuodenvaihteessa 2012/2013.


Liitetaulukot Taulukot ovat saatavissa julkaisun verkkoversion liitteinä (osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto, kohdasta Julkaisut, Tilastojulkaisut, Tilastoja 2020:10) tai Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä, puh. (09) 310 36377. Voit ladata liitetaulukot myös täältä.

1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain

2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

3.

Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus vuodenvaihteessa 2019/2020 piireittäin ja osa-alueittain

4A.

Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

4B.

Väestö iän (1-v, kumulatiivinen) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

5.

Väestö syntymäpaikan, sukupuolen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

6.

Väestö iän (5-v.), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

7A.

Väestö iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

7B.

Naiset iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

7C.

Miehet iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

8A.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

8B.

Ruotsinkielinen väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

9A.

Väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020 9B. Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

9C.

Muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

10A.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

10B.

Ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

11A.

Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

11B.

Miehet: Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

11C.

Naiset: Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

11D.

Koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset maan ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Väestö

55


12A.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

12B.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

13.

Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

14A.

Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

14B.

Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Siviilisääty, perheet ja asuntokunnat

56

15A.

Väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

15B.

Suomenkielinen väestö iän (5v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

15C.

Ruotsinkielinen väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

15D.

Muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

15E.

Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

16.

Perheet ja lapset sekä väestön perherakennetta kuvaavia tunnuslukuja piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

17A.

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

17B.

Asuntokunnat koon ja vanhimman henkilön iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

17C.

Yksin asuvat (=yhden hengen asuntokunnat) sukupuolen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

Väestönmuutokset 18.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain vuonna 2019


Luettelo julkaisemattomista taulukoista Taulukot ovat saatavissa Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä, puh. (09) 310 36377.

1.

Väestö äidinkielen mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

2A.

Väestö ja 0–24-vuotiaat iän (1-v.) mukaan piireittäin ja pienalueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

2B.

Ruotsinkielinen väestö ja 0–24-vuotiaat iän (1-v.) mukaan piireittäin ja pienalueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

3.

65 vuotta täyttänyt väestö iän (5-v.), äidinkielen ja sukupuolen mukaan osaalueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

4.

Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

5.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

6.

Väestö iän mukaan sekä sukupuoli, ruotsinkielinen väestö ja asuntokunnat kortteleittain vuodenvaihteessa 2019/2020

7.

Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

8.

Ulkomaan kansalaiset äidinkielen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

9.

Koko väestö, ulkomaalaistaustaiset ja vieraskieliset osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

10.

Tilapäisesti Helsingissä asuvat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

11.

Nettoasukasluku (= vakituisesti asuvat + tilapäisesti asuvat - tilapäisesti muualla asuvat) iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

Perheet 12.

Henkilöt, perheet ja lapset naisen/miehen iän ja perhetyypin mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

13A.

Henkilöt, perheet ja lapset naisen ja miehen äidinkielen ja perhetyypin mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2019/2020

13B.

Perheet puolisoiden/vanhempien äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

13C.

Lapsiperheet puolisoiden/vanhempien äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

14.

Henkilöt, perheet ja lapset naisen ja miehen kansalaisuuden ja perhetyypin mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

15.

Perheet lasten lukumäärän ja perhetyypin mukaan sekä lapset lukumäärän ja iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Väestö

57


16.

Lapsiperheet lasten lukumäärän ja perhetyypin mukaan sekä lapset lasten lukumäärän ja iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

17.

Lapset perhetyypin ja lasten iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020

Solmitut avioliitot 18. 19. 20A. 20B.

Solmitut avioliitot naisen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2019 Solmitut avioliitot naisen ja miehen iän mukaan 2019 Solmitut avioliitot naisen ja miehen kansalaisuuden mukaan 2019 Solmitut avioliitot naisen ja miehen äidinkielen mukaan 2019

Avioerot 21A. 21B. 22. 23.

Avioerot naisen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2019 Avioerot miehen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2019 Avioerot naisen ja miehen iän mukaan 2019 Avioerot naisen ja miehen kansalaisuuden mukaan 2019

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntyneet

58

24A.

Elävänä syntyneet äidinkielen, sukupuolen, äidin iän (5-v.) ja avioisuuden mukaan 2019

24B.

Elävänä syntyneet äidin iän (5-v.) ja äidin äidinkielen mukaan 2019

24C.

Elävänä syntyneet äidin kansalaisuuden ja äidin iän (5-v.) mukaan 2019

25.

Elävänä syntyneet sukupuolen, äidin iän (5-v.), äidinkielen ja avioisuuden mukaan osa-alueittain 2019

Kuolleet 26.

Kuolleet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2019

27A.

Kuolleet iän (5-v.), sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 2019

27B.

Kuolleet kansalaisuuden ja iän mukaan 2019

27C.

Kuolleet äidinkielen ja iän mukaan 2019

28.

Kuolleet siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan osa-alueittain 2019

Muuttaneet 29.

Helsingin sisäinen muuttoliike tulo/lähtöalueen mukaan osa-alueittain 2019

30.

Helsingin sisäinen muuttoliike muuttajien iän ja sukupuolen mukaan peruspiireittäin 2019

31.

Helsingin muuttoliike (sisäinen + ulkoinen) muuttajien iän mukaan osaalueittain 2019

32A.

Helsinkiin muuttaneet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2019

32B.

Helsingistä muuttaneet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2019

32C.

Nettomuutto iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2019

33.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän (5-v.), äidinkielen, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2019


34.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen, iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan 2019

35.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain 2019

36.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän ja äidinkielen mukaan peruspiireittäin 2019

37.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen mukaan peruspiireittäin 2019

38.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet ruotsinkieliset sekä nettomuutto lähtö/ tuloalueen mukaan suurpiireittäin 2019

39.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet muun kuin suomen- tai ruotsinkieliset sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen mukaan suurpiireittäin 2019

40.

Ulkomailta Helsinkiin ja Helsingistä ulkomaille muuttaneet sekä nettomuutto kansalaisuuden ja iän mukaan 2019

41.

Suomesta Helsinkiin ja Helsingistä Suomeen muuttaneet ulkomaan kansalaiset sekä nettomuutto kansalaisuuden ja iän mukaan 2019

42.

Ulkomailta Helsinkiin ja Helsingistä ulkomaille muuttaneet sekä nettomuutto muuttomaan ja kansalaisuuden mukaan 2019

43.

Suomen kansalaisuuden saaneet iän ja äidinkielen mukaan 2019

44.

Suomen kansalaisuuden saaneet aikaisemman kansalaisuuden ja iän mukaan 2019

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Suomen kansalaisuuden saaneet

59


60

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019


1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain

2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

4.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Taulusto

61


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Väestö 31.12.2009–2019

Alue Koko Helsinki 1 ETELÄINEN SUURPIIRI 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

583 350

588 549

595 384

603 968

612 664

620 715

628 208

635 181

643 272

648 042

653 835

99 683

100 664

101 586

104 054

106 201

108 210

110 124

112 675

116 443

117 983

119 515

11 671

11 938

11 948

12 111

12 218

12 269

12 482

12 504

12 629

12 698

12 957

6 872

7 046

7 037

7 106

7 202

7 202

7 376

7 414

7 447

7 481

7 473

424

439

443

514

562

621

636

642

641

640

652

4 375

4 453

4 468

4 491

4 454

4 446

4 470

4 448

4 541

4 577

4 832

23 050

23 360

23 572

24 002

23 997

24 045

24 367

24 638

24 508

24 477

24 643

972

975

987

999

988

985

1 050

1 039

1 012

1 036

1 035

050 Punavuori

8 440

8 520

8 678

8 899

8 973

9 057

9 071

9 226

9 221

9 124

9 217

060 Eira

1 019

1 078

1 077

1 083

1 098

1 077

1 092

1 094

1 133

1 101

1 081 10 858

070 Ullanlinna

10 291

10 502

10 483

10 586

10 489

10 543

10 629

10 806

10 706

10 821

090 Kaivopuisto

446

432

455

462

474

489

502

473

494

472

465

204 Hernesaari

1 081

1 072

1 096

1 220

1 191

1 111

1 232

1 249

1 202

1 219

1 243

801

781

796

753

783

782

790

750

739

704

744

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

30 394

30 300

30 450

31 534

33 006

34 625

35 414

36 820

39 617

40 934

41 714

040 Kamppi

11 327

11 429

11 218

11 269

11 395

11 545

11 709

12 016

12 228

12 287

12 258

130 Etu-Töölö

13 649

13 498

13 873

14 147

14 124

14 203

14 559

14 750

14 992

15 152

15 075

3 126

3 092

3 059

3 004

3 026

3 003

3 051

2 987

3 029

3 020

2 964

520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmi

201 Ruoholahti 202 Lapinlahti

28

28

28

28

28

29

28

28

26

26

26

2 264

2 253

2 272

3 086

4 433

5 845

6 067

7 039

9 342

10 449

11 391

14 502

14 654

14 827

15 002

15 048

14 965

15 244

15 487

15 492

15 548

15 734

140 Taka-Töölö

14 502

14 654

14 827

15 002

15 048

14 965

15 244

15 487

15 492

15 548

15 734

105 Lauttasaari

20 066

20 412

20 789

21 405

21 932

22 306

22 617

23 226

24 197

24 326

24 467

203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö

310 Lauttasaari (vuoteen 2012)

20 066

20 412

20 789

.

.

.

.

.

.

.

.

311 Kotkavuori

.

.

.

7 718

7 854

7 946

7 960

8 117

8 506

8 550

8 528

312 Vattuniemi

.

.

.

6 798

7 118

7 398

7 696

8 043

8 411

8 509

8 563

313 Myllykallio

.

.

.

6 889

6 960

6 962

6 961

7 066

7 280

7 267

7 376

314 Koivusaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

101 328

101 807

103 699

104 082

104 955

106 287

107 085

108 318

109 306

110 438

111 890

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola

15 702

15 795

15 967

17 015

16 982

17 208

17 405

17 406

17 401

17 486

17 540

150 Meilahti

6 858

6 896

6 968

5 013

5 023

5 062

5 091

5 109

5 111

5 146

5 198

160 Ruskeasuo (vuoteen 2012)

7 023

7 049

7 123

.

.

.

.

.

.

.

.

161 Vanha Ruskeasuo

.

.

.

2 792

2 803

2 911

3 000

2 967

2 963

2 990

2 992

162 Pikku Huopalahti

.

.

.

7 350

7 270

7 319

7 373

7 342

7 341

7 290

7 260

180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi

1 821

1 850

1 876

1 860

1 886

1 916

1 941

1 988

1 986

2 060

2 090

17 328

17 348

17 412

17 334

17 522

17 624

17 629

17 712

17 982

17 948

18 245

8 438

8 494

8 504

8 446

8 469

8 507

8 524

8 569

8 848

8 818

9 122

302 Kuusisaari

538

544

563

545

538

558

556

556

538

524

551

303 Lehtisaari

1 155

1 174

1 160

1 148

1 125

1 138

1 098

1 143

1 184

1 243

1 225

304 Munkkivuori

4 753

4 701

4 771

4 751

4 915

4 949

5 014

5 026

5 019

4 902

4 937

305 Niemenmäki

1 264

1 280

1 276

1 307

1 317

1 317

1 311

1 275

1 274

1 346

1 298

306 Talinranta

1 180

1 155

1 138

1 137

1 158

1 155

1 126

1 143

1 119

1 115

1 112

25 908

26 433

26 806

25 758

26 126

26 539

26 771

27 392

27 606

27 761

27 641

12 191

12 312

12 385

11 261

11 548

11 740

11 983

12 425

12 491

12 502

12 616

821

811

852

881

887

875

896

870

890

913

911

8 724

9 075

9 333

9 197

9 273

9 469

9 450

9 610

9 672

9 621

9 641

203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala

62

2009

4 172

4 235

4 236

4 419

4 418

4 455

4 442

4 487

4 553

4 725

4 473

15 465

15 502

16 565

17 064

17 406

17 696

17 923

18 016

18 122

18 455

18 478

4 838

4 862

5 529

5 835

6 086

6 134

6 197

6 229

6 316

6 498

6 438


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Muutos vuodessa

Alue Koko Helsinki 1 ETELÄINEN SUURPIIRI 101 Vironniemi 010 Kruununhaka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 199

6 835

8 584

8 696

8 051

7 493

6 973

8 091

4 770

5 793

981

922

2 468

2 147

2 009

1 914

2 551

3 768

1 540

1 532

267

10

163

107

51

213

22

125

69

259

174

-9

69

96

0

174

38

33

34

-8

020 Kluuvi

15

4

71

48

59

15

6

-1

-1

12

080 Katajanokka

78

15

23

-37

-8

24

-22

93

36

255

310

212

430

-5

48

322

271

-130

-31

166

102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki

3

12

12

-11

-3

65

-11

-27

24

-1

050 Punavuori

80

158

221

74

84

14

155

-5

-97

93

060 Eira

59

-1

6

15

-21

15

2

39

-32

-20

070 Ullanlinna

211

-19

103

-97

54

86

177

-100

115

37

090 Kaivopuisto

-14

23

7

12

15

13

-29

21

-22

-7

204 Hernesaari

-9

24

124

-29

-80

121

17

-47

17

24

-20

15

-43

30

-1

8

-40

-11

-35

40

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-94

150

1 084

1 472

1 619

789

1 406

2 797

1 317

780

040 Kamppi

102

-211

51

126

150

164

307

212

59

-29

130 Etu-Töölö

-151

375

274

-23

79

356

191

242

160

-77

-34

-33

-55

22

-23

48

-64

42

-9

-56

520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmi

201 Ruoholahti 202 Lapinlahti

0

0

0

0

1

-1

0

-2

0

0

-11

19

814

1 347

1 412

222

972

2 303

1 107

942

152

173

175

46

-83

279

243

5

56

186

140 Taka-Töölö

152

173

175

46

-83

279

243

5

56

186

105 Lauttasaari

346

377

616

527

374

311

609

971

129

141

203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö

310 Lauttasaari (vuoteen 2012)

346

377

.

.

.

.

.

.

.

.

311 Kotkavuori

.

.

.

136

92

14

157

389

44

-22

312 Vattuniemi

.

.

.

320

280

298

347

368

98

54

313 Myllykallio

.

.

.

71

2

-1

105

214

-13

109

314 Koivusaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

479

1 892

383

873

1 332

798

1 233

988

1 132

1 452

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola

93

172

1 048

-33

226

197

1

-5

85

54

150 Meilahti

38

72

-1 955

10

39

29

18

2

35

52

160 Ruskeasuo (vuoteen 2012)

26

74

.

.

.

.

.

.

.

.

161 Vanha Ruskeasuo

.

.

.

11

108

89

-33

-4

27

2

162 Pikku Huopalahti

.

.

.

-80

49

54

-31

-1

-51

-30

29

26

-16

26

30

25

47

-2

74

30

20

64

-78

188

102

5

83

270

-34

297

56

10

-58

23

38

17

45

279

-30

304

180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari

6

19

-18

-7

20

-2

0

-18

-14

27

303 Lehtisaari

19

-14

-12

-23

13

-40

45

41

59

-18

-52

70

-20

164

34

65

12

-7

-117

35 -48

304 Munkkivuori 305 Niemenmäki

16

-4

31

10

0

-6

-36

-1

72

-25

-17

-1

21

-3

-29

17

-24

-4

-3

525

373

-1 048

368

413

232

621

214

155

-120

291 Etelä-Haaga

121

73

-1 124

287

192

243

442

66

11

114

292 Kivihaka

-10

41

29

6

-12

21

-26

20

23

-2

293 Pohjois-Haaga

351

258

-136

76

196

-19

160

62

-51

20

63

1

183

-1

37

-13

45

66

172

-252

37

1 063

499

342

290

227

93

106

333

23

24

667

306

251

48

63

32

87

182

-60

306 Talinranta 203 Haaga

294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala

63


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Väestö 31.12.2009–2019

Alue

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

461 Pajamäki

1 846

1 853

1 843

1 862

1 820

1 830

1 875

1 868

1 825

1 868

462 Tali

1 111

1 103

1 099

1 090

1 084

1 106

1 090

1 064

1 032

1 049

995

463 Reimarla

4 711

4 714

4 770

4 826

4 782

4 944

5 078

5 050

5 070

5 160

5 230

361

353

339

346

321

323

347

343

336

324

319

464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki

1 858

2 598

2 617

2 985

3 105

3 313

3 359

3 336

3 462

3 543

3 556

3 638

26 925

26 729

26 949

26 911

26 919

27 220

27 357

27 792

28 195

28 788

29 986

12 851

12 693

12 913

12 958

13 031

13 157

13 141

13 296

13 272

12 979

12 899

332 Maununneva

2 562

2 553

2 568

2 566

2 567

2 655

2 702

2 667

2 701

2 655

2 647

333 Malminkartano

8 600

8 597

8 613

8 574

8 495

8 537

8 693

8 710

8 538

9 018

9 179

334 Hakuninmaa

2 812

2 788

2 753

2 708

2 719

2 769

2 716

2 754

2 771

2 737

2 766

100

98

102

105

107

102

105

271

625

1 079

2 118

.

.

.

-

-

-

-

94

288

320

377

78 561

80 268

82 000

84 668

87 022

88 651

90 737

91 955

92 618

93 534

94 793

25 606

25 919

26 300

27 051

27 674

28 334

29 068

29 175

29 373

29 703

31 188

335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI 301 Kallio 100 Sörnäinen (vuoteen 2012)

7 103

7 109

7 270

.

.

.

.

.

.

.

.

101 Vilhonvuori

.

.

.

7 353

7 342

7 391

7 501

7 454

7 287

7 386

7 272

102 Kalasatama

.

.

.

598

1 141

1 580

2 133

2 381

2 522

2 898

3 405

103 Sompasaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

74

1 178

104 Hanasaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

111 Siltasaari

2 235

2 293

2 347

2 346

2 378

2 431

2 458

2 471

2 563

2 546

2 533

112 Linjat

9 335

9 539

9 517

9 675

9 702

9 760

9 914

9 885

9 884

9 677

9 695

113 Torkkelinmäki

6 933

6 978

7 166

7 079

7 111

7 172

7 062

6 984

7 117

7 122

7 105

11 731

11 687

11 818

11 916

12 030

11 727

11 937

12 089

12 177

12 043

12 041

121 Harju

7 393

7 372

7 439

7 471

7 576

7 392

7 485

7 553

7 610

7 513

7 473

122 Alppila

4 338

4 315

4 379

4 445

4 454

4 335

4 452

4 536

4 567

4 530

4 568

12 306

12 586

13 239

13 514

14 419

15 123

15 651

16 431

16 532

16 731

16 868

302 Alppiharju

303 Vallila 210 Hermanni (vuoteen 2012)

4 533

4 665

5 124

.

.

.

.

.

.

.

.

211 Hermanninmäki

.

.

.

5 292

5 617

5 858

6 019

6 112

6 073

6 036

6 019

212 Hermanninranta

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

213 Kyläsaari

.

.

.

36

213

306

306

306

319

320

418

7 773

7 921

8 115

8 186

8 589

8 959

9 326

10 013

10 140

10 375

10 431

220 Vallila 304 Pasila

8 484

8 601

8 588

8 866

9 184

9 182

9 219

9 188

9 377

9 609

9 537

4 485

4 558

4 630

4 826

5 107

5 105

5 093

5 103

5 235

5 627

5 574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 863

3 904

3 816

3 908

3 946

3 944

3 994

3 960

4 009

3 940

3 879

136

139

142

132

131

133

132

125

133

42

84

20 434

21 475

22 055

23 321

23 715

24 285

24 862

25 072

25 159

25 448

25 159

231 Toukola

1 433

1 403

1 440

1 440

1 484

1 493

1 506

1 503

1 485

1 478

1 494

232 Arabianranta

4 201

4 906

5 342

6 086

6 340

6 648

7 271

7 501

7 494

7 452

7 371

240 Kumpula

3 737

3 883

3 891

3 924

4 033

3 941

3 838

3 895

3 949

4 397

4 372

250 Käpylä

7 534

7 643

7 696

7 765

7 715

8 089

8 114

8 051

8 073

7 996

7 788

260 Koskela

3 307

3 295

3 325

3 312

3 344

3 325

3 336

3 339

3 349

3 337

3 328

222

345

361

794

799

789

797

783

809

788

806

41 164

41 221

41 306

41 518

41 797

42 218

42 723

42 768

43 112

42 878

43 340

8 584

8 648

8 661

8 500

8 523

8 777

9 001

8 971

9 086

9 030

9 034

482

491

472

472

474

470

493

486

485

477

474

282 Maunula

7 044

7 062

7 102

6 942

6 974

7 228

7 425

7 389

7 524

7 476

7 500

283 Metsälä

1 057

1 093

1 084

1 086

1 075

1 079

1 083

1 096

1 076

1 077

1 060

1

2

3

-

-

-

-

-

1

-

-

171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki

270 Vanhakaupunki 4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula 281 Pirkkola

286 Maunulanpuisto

64

2009


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Muutos vuodessa

Alue 461 Pajamäki 462 Tali

2010

2011 7

2012 -10

2013 19

2014 -42

2015 10

2016

2017

2018

2019

45

-7

-43

43

-10

-8

-4

-9

-6

22

-16

-26

-32

17

-54

463 Reimarla

3

56

56

-44

162

134

-28

20

90

70

464 Marttila

-8

-14

7

-25

2

24

-4

-7

-12

-5

465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki

19

368

120

208

46

-23

126

81

13

82

-196

220

-38

8

301

137

435

403

593

1 198 -80

-158

220

45

73

126

-16

155

-24

-293

332 Maununneva

-9

15

-2

1

88

47

-35

34

-46

-8

333 Malminkartano

-3

16

-39

-79

42

156

17

-172

480

161

-24

-35

-45

11

50

-53

38

17

-34

29

-2

4

3

2

-5

3

166

354

454

1 039

.

.

.

-

-

-

-

194

32

57

1 707

1 732

2 668

2 354

1 629

2 086

1 218

663

916

1 259

313

381

751

623

660

734

107

198

330

1 485

334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI 301 Kallio 100 Sörnäinen (vuoteen 2012)

6

161

.

.

.

.

.

.

.

.

101 Vilhonvuori

.

.

.

-11

49

110

-47

-167

99

-114

102 Kalasatama

.

.

.

543

439

553

248

141

376

507

103 Sompasaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

1 104

104 Hanasaari

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

58

54

-1

32

53

27

13

92

-17

-13

204

-22

158

27

58

154

-29

-1

-207

18

45

188

-87

32

61

-110

-78

133

5

-17

-44

131

98

114

-303

210

152

88

-134

-2

121 Harju

-21

67

32

105

-184

93

68

57

-97

-40

122 Alppila

-23

64

66

9

-119

117

84

31

-37

38

280

653

275

905

704

528

780

101

199

137

111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju

303 Vallila 210 Hermanni (vuoteen 2012)

132

459

.

.

.

.

.

.

.

.

211 Hermanninmäki

.

.

.

325

241

161

93

-39

-37

-17

212 Hermanninranta

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

213 Kyläsaari

.

.

.

177

93

0

0

13

1

98

148

194

71

403

370

367

687

127

235

56

117

-13

278

318

-2

37

-31

189

232

-72

73

72

196

281

-2

-12

10

132

392

-53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-88

92

38

-2

50

-34

49

-69

-61

3

3

-10

-1

2

-1

-7

8

-91

42

1 041

580

1 266

394

570

577

210

87

289

-289

220 Vallila 304 Pasila 171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola

-30

37

0

44

9

13

-3

-18

-7

16

232 Arabianranta

705

436

744

254

308

623

230

-7

-42

-81

240 Kumpula

146

8

33

109

-92

-103

57

54

448

-25

250 Käpylä

109

53

69

-50

374

25

-63

22

-77

-208

260 Koskela

-12

30

-13

32

-19

11

3

10

-12

-9

270 Vanhakaupunki

123

16

433

5

-10

8

-14

26

-21

18

57

85

212

279

421

505

45

344

-234

462

64

13

-161

23

254

224

-30

115

-56

4

9

-19

0

2

-4

23

-7

-1

-8

-3

282 Maunula

18

40

-160

32

254

197

-36

135

-48

24

283 Metsälä

36

-9

2

-11

4

4

13

-20

1

-17

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula 281 Pirkkola

286 Maunulanpuisto

65


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Väestö 31.12.2009–2019

Alue

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

402 Länsi-Pakila

6 587

6 623

6 729

6 867

6 874

6 945

7 034

6 984

7 033

6 987

7 008

341 Länsi-Pakila

6 587

6 623

6 729

6 867

6 874

6 945

7 034

6 984

7 033

6 987

7 008

403 Tuomarinkylä

8 585

8 587

8 521

8 623

8 678

8 649

8 702

8 734

8 699

8 668

8 718

351 Paloheinä

5 979

6 028

5 967

5 935

5 961

5 905

5 945

6 007

5 961

5 920

5 915

352 Torpparinmäki

2 590

2 543

2 539

2 680

2 709

2 735

2 748

2 717

2 728

2 739

2 794

16

16

15

8

8

9

9

10

10

9

9

404 Oulunkylä

13 634

13 637

13 675

13 800

14 042

14 118

14 332

14 374

14 597

14 522

14 903

284 Patola

9 413

9 443

9 425

9 525

9 785

9 871

9 994

10 130

10 289

10 247

10 661

285 Veräjämäki

2 848

2 807

2 837

2 854

2 855

2 853

2 940

2 851

2 949

2 928

2 909

287 Veräjälaakso

1 373

1 387

1 413

1 421

1 402

1 394

1 398

1 393

1 359

1 347

1 333

3 774

3 726

3 720

3 728

3 680

3 729

3 654

3 705

3 697

3 671

3 677

3 504

3 442

3 439

3 454

3 401

3 439

3 365

3 415

3 411

3 382

3 393

354 Haltiala

405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

270

284

281

274

279

290

289

290

286

289

284

5 KOILLINEN SUURPIIRI

92 690

93 844

95 006

95 481

96 857

97 543

97 995

98 941

99 765

100 373

100 534

501 Latokartano

21 149

21 633

22 518

23 232

23 947

24 418

24 572

24 751

25 043

25 092

25 116

361 Viikinranta

1 054

1 070

1 083

1 245

1 230

1 268

1 255

1 280

1 296

1 289

1 315

362 Latokartano

7 921

8 049

8 491

8 886

9 172

9 303

9 530

9 606

9 786

9 822

9 722

762

926

1 110

1 233

1 200

1 284

1 309

1 268

1 253

1 292

1 246

364 Viikinmäki

1 296

1 509

1 727

1 754

2 106

2 361

2 567

2 675

2 699

2 774

2 790

383 Pihlajamäki

7 492

7 440

7 389

7 406

7 550

7 558

7 425

7 240

7 370

7 345

7 416

386 Pihlajisto

2 624

2 639

2 718

2 708

2 689

2 644

2 486

2 682

2 639

2 570

2 627

363 Viikin tiedepuisto

502 Pukinmäki

8 292

8 273

8 257

8 139

8 265

8 260

8 383

8 317

8 371

8 573

8 715

8 292

8 273

8 257

8 139

8 265

8 260

8 383

8 317

8 371

8 573

8 715

27 947

28 289

28 631

28 781

28 799

28 986

28 918

29 287

29 087

29 078

29 101

381 Ylä-Malmi

6 642

6 525

6 577

6 623

6 522

6 557

6 458

6 545

6 493

6 457

6 467

382 Ala-Malmi

4 878

5 290

5 520

5 678

5 873

5 885

5 964

6 122

6 050

6 179

6 175

5

5

4

5

5

2

6

6

5

8

7

385 Malmin lentokenttä

2 420

2 412

2 394

2 337

2 345

2 374

2 331

2 301

2 295

2 256

2 236

391 Tapaninvainio

7 931

7 956

7 956

7 945

7 936

8 030

7 997

8 200

8 184

8 074

8 073

392 Tapanila

6 071

6 101

6 180

6 193

6 118

6 138

6 162

6 113

6 060

6 104

6 143

504 Suutarila

370 Pukinmäki 503 Malmi

384 Tattariharju

11 304

11 208

11 154

11 093

11 122

11 284

11 226

11 230

11 362

11 509

11 608

401 Siltamäki

6 595

6 552

6 533

7 687

7 754

7 871

7 835

7 839

8 016

8 179

8 241

403 Töyrynummi

4 709

4 656

4 621

3 406

3 368

3 413

3 391

3 391

3 346

3 330

3 367

505 Puistola

18 372

18 658

18 672

18 724

19 070

19 312

19 589

20 068

20 255

20 384

20 369

402 Tapulikaupunki

8 564

8 584

8 615

8 565

8 621

8 491

8 675

8 888

8 953

8 989

8 915

411 Puistola

6 735

6 689

6 672

6 693

6 647

6 741

6 583

6 718

6 668

6 633

6 597

412 Heikinlaakso

3 021

3 021

2 959

2 979

3 023

3 019

3 000

2 968

2 992

2 993

2 990

52

364

426

14

17

13

12

16

13

11

11

.

.

.

473

762

1 048

1 319

1 478

1 629

1 758

1 856

413 Tattarisuo 415 Alppikylä 506 Jakomäki

5 626

5 783

5 774

5 512

5 654

5 283

5 307

5 288

5 647

5 737

5 625

414 Jakomäki

5 626

5 783

5 774

5 512

5 654

5 283

5 307

5 288

5 647

5 737

5 625

46 666

47 028

47 565

48 153

48 608

48 971

49 375

50 476

51 407

52 850

54 250

3 770

3 771

3 752

3 828

3 824

3 853

3 827

3 864

3 965

4 007

3 990

19

19

20

19

17

20

21

23

15

14

13

6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari 190 MustikkamaaKorkeasaari 420 Kulosaari

3 751

3 752

3 732

3 809

3 807

3 833

3 806

3 841

3 950

3 993

3 977

602 Herttoniemi

26 423

26 639

26 849

27 317

27 814

28 126

28 463

28 282

28 566

28 875

29 843

431 Länsi-Herttoniemi

8 016

8 037

8 078

8 436

8 532

8 626

8 728

8 564

8 729

8 847

8 777

432 Roihuvuori

7 570

7 655

7 695

7 765

7 738

7 714

7 728

7 654

7 745

7 869

8 058

39

39

43

47

415

608

709

712

709

727

1 072

434 Herttoniemenranta

8 598

8 703

8 812

8 846

8 841

8 930

9 051

9 117

9 152

9 178

9 634

440 Tammisalo

2 200

2 205

2 221

2 223

2 288

2 248

2 247

2 235

2 231

2 254

2 302

433 Herttoniemen yritysalue


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Muutos vuodessa

Alue

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

402 Länsi-Pakila

36

106

138

7

71

89

-50

49

-46

21

341 Länsi-Pakila

36

106

138

7

71

89

-50

49

-46

21

2

-66

102

55

-29

53

32

-35

-31

50

403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 354 Haltiala 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila

49

-61

-32

26

-56

40

62

-46

-41

-5

-47

-4

141

29

26

13

-31

11

11

55

0

-1

-7

0

1

0

1

0

-1

0

3

38

125

242

76

214

42

223

-75

381

30

-18

100

260

86

123

136

159

-42

414

-41

30

17

1

-2

87

-89

98

-21

-19 -14

14

26

8

-19

-8

4

-5

-34

-12

-48

-6

8

-48

49

-75

51

-8

-26

6

-62

-3

15

-53

38

-74

50

-4

-29

11

353 Tuomarinkartano

14

-3

-7

5

11

-1

1

-4

3

-5

5 KOILLINEN SUURPIIRI

1 154

1 162

475

1 376

686

452

946

824

608

161

484

885

714

715

471

154

179

292

49

24

501 Latokartano 361 Viikinranta

16

13

162

-15

38

-13

25

16

-7

26

362 Latokartano

128

442

395

286

131

227

76

180

36

-100

363 Viikin tiedepuisto

164

184

123

-33

84

25

-41

-15

39

-46

364 Viikinmäki

213

218

27

352

255

206

108

24

75

16

383 Pihlajamäki

-52

-51

17

144

8

-133

-185

130

-25

71

386 Pihlajisto

15

79

-10

-19

-45

-158

196

-43

-69

57

502 Pukinmäki

-19

-16

-118

126

-5

123

-66

54

202

142

-19

-16

-118

126

-5

123

-66

54

202

142

342

342

150

18

187

-68

369

-200

-9

23

370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi

-117

52

46

-101

35

-99

87

-52

-36

10

382 Ala-Malmi

412

230

158

195

12

79

158

-72

129

-4

0

-1

1

0

-3

4

0

-1

3

-1

385 Malmin lentokenttä

-8

-18

-57

8

29

-43

-30

-6

-39

-20

391 Tapaninvainio

25

0

-11

-9

94

-33

203

-16

-110

-1

392 Tapanila

30

79

13

-75

20

24

-49

-53

44

39

504 Suutarila

384 Tattariharju

-96

-54

-61

29

162

-58

4

132

147

99

401 Siltamäki

-43

-19

1 154

67

117

-36

4

177

163

62

403 Töyrynummi

-53

-35

-1 215

-38

45

-22

0

-45

-16

37

286

14

52

346

242

277

479

187

129

-15

20

31

-50

56

-130

184

213

65

36

-74

-46

-17

21

-46

94

-158

135

-50

-35

-36 -3

505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso

0

-62

20

44

-4

-19

-32

24

1

312

62

-412

3

-4

-1

4

-3

-2

0

415 Alppikylä

.

.

.

289

286

271

159

151

129

98

506 Jakomäki

157

-9

-262

142

-371

24

-19

359

90

-112

414 Jakomäki

157

-9

-262

142

-371

24

-19

359

90

-112

362

537

588

455

363

404

1 101

931

1 443

1 400

1

-19

76

-4

29

-26

37

101

42

-17

0

1

-1

-2

3

1

2

-8

-1

-1

413 Tattarisuo

6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari 190 MustikkamaaKorkeasaari 420 Kulosaari

1

-20

77

-2

26

-27

35

109

43

-16

216

210

468

497

312

337

-181

284

309

968

431 Länsi-Herttoniemi

21

41

358

96

94

102

-164

165

118

-70

432 Roihuvuori

85

40

70

-27

-24

14

-74

91

124

189

0

4

4

368

193

101

3

-3

18

345

105

109

34

-5

89

121

66

35

26

456

5

16

2

65

-40

-1

-12

-4

23

48

602 Herttoniemi

433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Väestö 31.12.2009–2019

Alue 603 Laajasalo 480 Vartiosaari 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 500 Villinki

2009

2010

16 473

2011

16 618

2012

16 964

2013

17 008

2014

16 970

2015

16 992

2016

17 085

2017

18 330

2018

18 876

2019

19 968

20 417

24

23

23

24

23

24

17

16

16

11

9

10 814

11 007

11 297

11 378

11 330

11 376

11 522

12 180

12 522

12 626

12 925

3 066

3 059

3 097

3 062

3 100

3 103

3 072

3 093

3 096

3 101

3 098

10

8

8

14

15

12

10

622

788

1 202

1 454

378

374

369

357

363

367

372

378

397

1 034

1 117

1 693

1 667

1 670

1 690

1 684

1 674

1 664

1 631

1 662

1 607

1 443

7

8

8

8

3

3

3

1

-

-

-

465

456

482

473

450

431

423

408

394

386

370

16

16

10

2

2

2

2

1

1

1

1

103 227

103 373

103 816

105 781

106 605

107 957

109 420

110 671

112 012

112 671

113 001

21 363

21 303

21 282

21 606

21 945

22 098

22 235

22 253

22 423

22 071

22 090

451 Vartioharju

6 074

6 017

6 015

6 025

5 970

5 933

6 018

6 124

6 136

6 032

6 013

452 Puotila

4 851

4 936

4 844

4 930

5 080

5 166

5 172

5 098

5 127

4 911

4 983

453 Puotinharju

3 622

3 594

3 684

4 045

4 145

4 223

4 225

4 298

4 314

4 316

4 264

455 Marjaniemi

1 970

1 961

1 957

1 989

1 990

2 003

2 020

1 984

1 985

1 985

2 039

510 Santahamina 532 Itäsaaret 7 ITÄINEN SUURPIIRI 701 Vartiokylä

456 Roihupelto 457 Itäkeskus 702 Myllypuro

25

29

22

20

19

25

23

19

13

18

15

4 821

4 766

4 760

4 597

4 741

4 748

4 777

4 730

4 848

4 809

4 776

9 613

9 679

9 744

10 597

10 705

11 385

11 744

12 200

12 164

12 567

12 770 12 770

454 Myllypuro

9 613

9 679

9 744

10 597

10 705

11 385

11 744

12 200

12 164

12 567

703 Mellunkylä

36 425

36 600

36 847

36 887

37 123

37 363

37 600

38 063

38 771

39 071

39 117

471 Kontula

13 274

13 246

13 287

13 365

13 396

13 519

13 689

14 031

14 418

14 342

14 108

472 Vesala

7 331

7 299

7 267

7 275

7 449

7 516

7 504

7 502

7 410

7 532

7 424

473 Mellunmäki

8 047

8 247

8 533

8 512

8 571

8 569

8 561

8 611

8 743

8 730

9 104

474 Kivikko

5 075

5 060

5 040

5 035

4 973

5 021

5 118

5 188

5 244

5 206

5 200

475 Kurkimäki

2 698

2 748

2 720

2 700

2 734

2 738

2 728

2 731

2 956

3 261

3 281

35 826

35 791

35 943

36 691

36 832

37 111

37 841

38 155

38 654

38 962

39 024

13 569

13 535

13 543

13 677

13 608

13 595

13 917

13 949

13 897

13 946

14 015

542 Nordsjön kartano

6

3

3

2

1

1

1

-

-

-

-

543 Uutela

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

7

544 Meri-Rastila

5 224

5 161

5 166

5 261

5 277

5 258

5 251

5 327

5 414

5 389

5 440

545 Kallahti

6 991

6 970

6 992

6 936

6 887

6 919

6 897

6 854

6 853

6 841

6 833

546 Aurinkolahti

5 821

5 890

6 021

6 623

6 869

7 170

7 437

7 695

7 841

8 033

8 035

547 Rastila

4 209

4 226

4 212

4 181

4 165

4 162

4 332

4 323

4 642

4 745

4 694

548 Niinisaari

-

-

-

5

19

-

-

-

-

-

-

549 Mustavuori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

2 113

2 116

2 121

2 119

2 094

2 063

2 056

2 044

2 007

1 944

1 866

801 Östersundom

2 113

2 116

2 121

2 119

2 094

2 063

2 056

2 044

2 007

1 944

1 866

548

546

527

542

538

529

533

530

523

497

471

560 Salmenkallio

37

37

38

38

40

33

33

28

27

34

30

570 Talosaari

66

60

62

58

87

62

62

62

64

60

58

580 Karhusaari

410

415

429

432

406

420

428

442

418

412

405

591 Landbo

857

865

875

866

841

840

817

795

788

767

733

592 Puroniitty

195

193

190

183

182

179

183

187

187

174

169

17 918

18 228

18 285

18 112

18 525

18 815

18 693

17 333

16 602

15 371

14 646

Kantakaupunki

173 899

176 334

178 784

184 351

188 290

191 783

195 670

198 833

202 280

204 691

207 394

Esikaupungit

391 533

393 987

398 315

401 505

405 849

410 117

413 845

419 015

424 390

427 980

431 795

704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari

550 Östersundom

Muut

68


Taulu 1.

Väestö 31.12.2009–2019 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Muutos vuodessa

Alue 603 Laajasalo 480 Vartiosaari

2010

2011 145

2012 346

2013 44

2014 -38

2015 22

2016 93

2017

1 245

2018 546

2019

1 092

449

-1

0

1

-1

1

-7

-1

0

-5

-2

193

290

81

-48

46

146

658

342

104

299

492 Jollas

-7

38

-35

38

3

-31

21

3

5

-3

493 Tullisaari

-2

0

6

1

-3

-2

612

166

414

252

494 Kruunuvuorenranta

-4

-5

-12

6

4

5

6

19

637

83

-26

3

20

-6

-10

-10

-33

31

-55

-164

491 Yliskylä

495 Hevossalmi 500 Villinki 510 Santahamina 532 Itäsaaret 7 ITÄINEN SUURPIIRI 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila

1

0

0

-5

0

0

-2

-

-

-

-9

26

-9

-23

-19

-8

-15

-14

-8

-16

0

-6

-8

0

0

0

-1

0

0

0

146

443

1 965

824

1 352

1 463

1 251

1 341

659

330

-60

-21

324

339

153

137

18

170

-352

19

-57

-2

10

-55

-37

85

106

12

-104

-19

85

-92

86

150

86

6

-74

29

-216

72

453 Puotinharju

-28

90

361

100

78

2

73

16

2

-52

455 Marjaniemi

-9

-4

32

1

13

17

-36

1

0

54

456 Roihupelto 457 Itäkeskus 702 Myllypuro

4

-7

-2

-1

6

-2

-4

-6

5

-3

-55

-6

-163

144

7

29

-47

118

-39

-33

66

65

853

108

680

359

456

-36

403

203 203

454 Myllypuro

66

65

853

108

680

359

456

-36

403

703 Mellunkylä

175

247

40

236

240

237

463

708

300

46

471 Kontula

-28

41

78

31

123

170

342

387

-76

-234

472 Vesala

-32

-32

8

174

67

-12

-2

-92

122

-108

473 Mellunmäki

200

286

-21

59

-2

-8

50

132

-13

374

474 Kivikko

-15

-20

-5

-62

48

97

70

56

-38

-6

475 Kurkimäki

50

-28

-20

34

4

-10

3

225

305

20

-35

152

748

141

279

730

314

499

308

62

-34

8

134

-69

-13

322

32

-52

49

69

-3

0

-1

-1

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-1

544 Meri-Rastila

-63

5

95

16

-19

-7

76

87

-25

51

545 Kallahti

-8

704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 542 Nordsjön kartano 543 Uutela

-21

22

-56

-49

32

-22

-43

-1

-12

546 Aurinkolahti

69

131

602

246

301

267

258

146

192

2

547 Rastila

17

-14

-31

-16

-3

170

-9

319

103

-51

548 Niinisaari

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

549 Mustavuori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

3

5

-2

-25

-31

-7

-12

-37

-63

-78

801 Östersundom

3

5

-2

-25

-31

-7

-12

-37

-63

-78

-2

-19

15

-4

-9

4

-3

-7

-26

-26

550 Östersundom 560 Salmenkallio 570 Talosaari 580 Karhusaari 591 Landbo

0

1

0

2

-7

0

-5

-1

7

-4

-6

2

-4

29

-25

0

0

2

-4

-2

5

14

3

-26

14

8

14

-24

-6

-7 -34

8

10

-9

-25

-1

-23

-22

-7

-21

-2

-3

-7

-1

-3

4

4

0

-13

-5

310

57

-173

413

290

-122

-1 360

-731

-1 231

-725

Kantakaupunki

2 435

2 450

5 567

3 939

3 493

3 887

3 163

3 447

2 411

2 703

Esikaupungit

2 454

4 328

3 190

4 344

4 268

3 728

5 170

5 375

3 590

3 815

592 Puroniitty Muut

- = ei tapauksia. . = loogisesti mahdoton esittää.

Lähde: Tilastokeskus

69


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

Koko Helsinki

653 835

100

45 281

6,9

53 657

8,2

442 279

67,6

112 618

17,2

1 ETELÄINEN SUURPIIRI

119 515

100

7 414

6,2

7 936

6,6

83 951

70,2

20 214

16,9

12 957

100

740

5,7

913

7,0

8 728

67,4

2 576

19,9

7 473

100

410

5,5

506

6,8

5 266

70,5

1 291

17,3

652

100

30

4,6

18

2,8

485

74,4

119

18,3

4 832

100

300

6,2

389

8,1

2 977

61,6

1 166

24,1

101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna

24 643

100

1 358

5,5

1 729

7,0

17 472

70,9

4 084

16,6

030 Kaartinkaupunki

1 035

100

53

5,1

63

6,1

719

69,5

200

19,3

050 Punavuori

9 217

100

456

4,9

515

5,6

6 877

74,6

1 369

14,9

060 Eira

1 081

100

69

6,4

109

10,1

714

66,0

189

17,5

10 858

100

616

5,7

825

7,6

7 501

69,1

1 916

17,6

090 Kaivopuisto

465

100

24

5,2

41

8,8

265

57,0

135

29,0

204 Hernesaari

1 243

100

74

6,0

45

3,6

931

74,9

193

15,5

744

100

66

8,9

131

17,6

465

62,5

82

11,0

103 Kampinmalmi

41 714

100

2 643

6,3

2 524

6,1

30 443

73,0

6 104

14,6

040 Kamppi

12 258

100

567

4,6

569

4,6

9 182

74,9

1 940

15,8

130 Etu-Töölö

15 075

100

784

5,2

929

6,2

10 657

70,7

2 705

17,9

201 Ruoholahti

2 964

100

212

7,2

271

9,1

2 091

70,5

390

13,2

203 Jätkäsaari

11 391

100

1 080

9,5

755

6,6

8 491

74,5

1 065

9,3 18,2

070 Ullanlinna

520 Suomenlinna

104 Taka-Töölö

15 734

100

827

5,3

813

5,2

11 234

71,4

2 860

15 734

100

827

5,3

813

5,2

11 234

71,4

2 860

18,2

24 467

100

1 846

7,5

1 957

8,0

16 074

65,7

4 590

18,8

311 Kotkavuori

8 528

100

607

7,1

586

6,9

5 837

68,4

1 498

17,6

312 Vattuniemi

8 563

100

701

8,2

684

8,0

5 313

62,0

1 865

21,8

313 Myllykallio

7 376

100

538

7,3

687

9,3

4 924

66,8

1 227

16,6

111 890

100

7 552

6,7

8 725

7,8

75 485

67,5

20 128

18,0

17 540

100

1 099

6,3

1 407

8,0

12 036

68,6

2 998

17,1

150 Meilahti

5 198

100

293

5,6

332

6,4

3 837

73,8

736

14,2

161 Vanha Ruskeasuo

2 992

100

171

5,7

196

6,6

2 103

70,3

522

17,4

162 Pikku Huopalahti

7 260

100

532

7,3

795

11,0

4 635

63,8

1 298

17,9

180 Laakso

2 090

100

103

4,9

84

4,0

1 461

69,9

442

21,1

202 Munkkiniemi

18 245

100

1 152

6,3

1 622

8,9

11 499

63,0

3 972

21,8

140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola

301 Vanha Munkkiniemi

9 122

100

589

6,5

761

8,3

5 502

60,3

2 270

24,9

302 Kuusisaari

551

100

30

5,4

85

15,4

330

59,9

106

19,2

303 Lehtisaari

1 225

100

79

6,4

116

9,5

755

61,6

275

22,4

304 Munkkivuori

4 937

100

292

5,9

450

9,1

3 209

65,0

986

20,0

305 Niemenmäki

1 298

100

86

6,6

108

8,3

886

68,3

218

16,8

306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga

70

Väestö vuodenvaihteessa 2019/2020

1 112

100

76

6,8

102

9,2

817

73,5

117

10,5

27 641

100

1 703

6,2

1 655

6,0

19 127

69,2

5 156

18,7

12 616

100

734

5,8

749

5,9

9 178

72,7

1 955

15,5

911

100

53

5,8

36

4,0

652

71,6

170

18,7

9 641

100

609

6,3

589

6,1

6 552

68,0

1 891

19,6

294 Lassila

4 473

100

307

6,9

281

6,3

2 745

61,4

1 140

25,5

204 Pitäjänmäki

18 478

100

1 305

7,1

1 508

8,2

12 561

68,0

3 104

16,8

320 Konala

6 438

100

459

7,1

551

8,6

4 339

67,4

1 089

16,9

461 Pajamäki

1 858

100

138

7,4

100

5,4

1 285

69,2

335

18,0


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

Muutos vuonna 2019 Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

Koko Helsinki

5 793

0,9

-518

-1,1

1 404

2,7

2 592

0,6

2 315

2,1

1 ETELÄINEN SUURPIIRI

1 532

1,3

-23

-0,3

367

4,8

783

0,9

405

2,0

259

2,0

-10

-1,3

27

3,0

178

2,1

64

2,5

010 Kruununhaka

-8

-0,1

-24

-5,5

4

0,8

-9

-0,2

21

1,7

020 Kluuvi

12

1,9

5

20,0

-3

-14,3

-2

-0,4

12

11,2

255

5,6

9

3,1

26

7,2

189

6,8

31

2,7

101 Vironniemi

080 Katajanokka 102 Ullanlinna

166

0,7

-53

-3,8

124

7,7

18

0,1

77

1,9

030 Kaartinkaupunki

-1

-0,1

-4

-7,0

9

16,7

-11

-1,5

5

2,6

050 Punavuori

93

1,0

-15

-3,2

30

6,2

46

0,7

32

2,4

-20

-1,8

-10

-12,7

3

2,8

-7

-1,0

-6

-3,1

37

0,3

-32

-4,9

60

7,8

-25

-0,3

34

1,8

090 Kaivopuisto

-7

-1,5

-2

-7,7

2

5,1

-13

-4,7

6

4,7

204 Hernesaari

24

2,0

3

4,2

5

12,5

8

0,9

8

4,3

520 Suomenlinna

40

5,7

7

11,9

15

12,9

20

4,5

-2

-2,4

060 Eira 070 Ullanlinna

103 Kampinmalmi

780

1,9

107

4,2

97

4,0

426

1,4

150

2,5

040 Kamppi

-29

-0,2

8

1,4

10

1,8

-61

-0,7

14

0,7

130 Etu-Töölö

-77

-0,5

-10

-1,3

-1

-0,1

-87

-0,8

21

0,8

201 Ruoholahti

-56

-1,9

-20

-8,6

0

0,0

-47

-2,2

11

2,9

203 Jätkäsaari

942

9,0

129

13,6

88

13,2

622

7,9

103

10,7

186

1,2

6

0,7

38

4,9

92

0,8

50

1,8

186

1,2

6

0,7

38

4,9

92

0,8

50

1,8

141

0,6

-73

-3,8

81

4,3

69

0,4

64

1,4

311 Kotkavuori

-22

-0,3

-22

-3,5

19

3,4

-13

-0,2

-6

-0,4

312 Vattuniemi

54

0,6

-23

-3,2

22

3,3

6

0,1

49

2,7

313 Myllykallio

109

1,5

-28

-4,9

40

6,2

76

1,6

21

1,7

1 452

1,3

66

0,9

207

2,4

618

0,8

561

2,9

54

0,3

-17

-1,5

1

0,1

-30

-0,2

100

3,5

104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola 150 Meilahti

52

1,0

16

5,8

5

1,5

5

0,1

26

3,7

161 Vanha Ruskeasuo

2

0,1

-8

-4,5

18

10,1

-29

-1,4

21

4,2

162 Pikku Huopalahti

-30

-0,4

-19

-3,4

-17

-2,1

-33

-0,7

39

3,1

180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi

30

1,5

-6

-5,5

-5

-5,6

27

1,9

14

3,3

297

1,7

9

0,8

75

4,8

146

1,3

67

1,7

304

3,4

17

3,0

27

3,7

215

4,1

45

2,0

302 Kuusisaari

27

5,2

0

0,0

8

10,4

19

6,1

0

0,0

303 Lehtisaari

2,6

-18

-1,4

10

14,5

8

7,4

-43

-5,4

7

304 Munkkivuori

35

0,7

-8

-2,7

25

5,9

3

0,1

15

1,5

305 Niemenmäki

-48

-3,6

-2

-2,3

-1

-0,9

-41

-4,4

-4

-1,8

306 Talinranta

-3

-0,3

-8

-9,5

8

8,5

-7

-0,8

4

3,5

-120

-0,4

-12

-0,7

34

2,1

-167

-0,9

25

0,5

114

0,9

7

1,0

33

4,6

24

0,3

50

2,6

292 Kivihaka

-2

-0,2

-5

-8,6

-6

-14,3

2

0,3

7

4,3

293 Pohjois-Haaga

20

0,2

11

1,8

12

2,1

17

0,3

-20

-1,0

203 Haaga 291 Etelä-Haaga

-252

-5,3

-25

-7,5

-5

-1,7

-210

-7,1

-12

-1,0

204 Pitäjänmäki

294 Lassila

23

0,1

-57

-4,2

29

2,0

-62

-0,5

113

3,8

320 Konala

-60

-0,9

9

2,0

23

4,4

-140

-3,1

48

4,6

461 Pajamäki

-10

-0,5

2

1,5

-3

-2,9

-16

-1,2

7

2,1

71


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue

Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

995

100

82

8,2

96

9,6

695

69,8

122

12,3

5 230

100

382

7,3

449

8,6

3 490

66,7

909

17,4

319

100

19

6,0

30

9,4

183

57,4

87

27,3

3 638

100

225

6,2

282

7,8

2 569

70,6

562

15,4

29 986

100

2 293

7,6

2 533

8,4

20 262

67,6

4 898

16,3

12 899

100

845

6,6

930

7,2

8 534

66,2

2 590

20,1

332 Maununneva

2 647

100

200

7,6

336

12,7

1 626

61,4

485

18,3

333 Malminkartano

9 179

100

748

8,1

799

8,7

6 513

71,0

1 119

12,2

334 Hakuninmaa

2 766

100

215

7,8

307

11,1

1 729

62,5

515

18,6

335 Kuninkaantammi

2 118

100

243

11,5

135

6,4

1 569

74,1

171

8,1

377

100

42

11,1

26

6,9

291

77,2

18

4,8

94 793

100

5 220

5,5

4 626

4,9

71 363

75,3

13 584

14,3

31 188

100

1 287

4,1

892

2,9

24 739

79,3

4 270

13,7

101 Vilhonvuori

7 272

100

271

3,7

181

2,5

5 617

77,2

1 203

16,5

102 Kalasatama

3 405

100

292

8,6

204

6,0

2 480

72,8

429

12,6

103 Sompasaari

1 178

100

144

12,2

109

9,3

869

73,8

56

4,8

111 Siltasaari

2 533

100

98

3,9

83

3,3

1 936

76,4

416

16,4

112 Linjat

9 695

100

318

3,3

225

2,3

7 640

78,8

1 512

15,6

113 Torkkelinmäki

7 105

100

164

2,3

90

1,3

6 197

87,2

654

9,2

302 Alppiharju

12 041

100

351

2,9

194

1,6

9 977

82,9

1 519

12,6

121 Harju

7 473

100

186

2,5

98

1,3

6 253

83,7

936

12,5

205 Kaarela 331 Kannelmäki

336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI 301 Kallio

122 Alppila 303 Vallila 211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari

4 568

100

165

3,6

96

2,1

3 724

81,5

583

12,8

16 868

100

1 056

6,3

859

5,1

12 977

76,9

1 976

11,7

6 019

100

364

6,0

441

7,3

4 345

72,2

869

14,4

418

100

1

0,2

-

-

415

99,3

2

0,5

10 431

100

691

6,6

418

4,0

8 217

78,8

1 105

10,6

9 537

100

577

6,1

503

5,3

6 605

69,3

1 852

19,4

171 Länsi-Pasila

5 574

100

336

6,0

280

5,0

3 833

68,8

1 125

20,2

173 Itä-Pasila

3 879

100

238

6,1

220

5,7

2 699

69,6

722

18,6

305 Vanhakaupunki

220 Vallila 304 Pasila

25 159

100

1 949

7,7

2 178

8,7

17 065

67,8

3 967

15,8

231 Toukola

1 494

100

91

6,1

116

7,8

1 011

67,7

276

18,5

232 Arabianranta

7 371

100

664

9,0

742

10,1

5 055

68,6

910

12,3

240 Kumpula

4 372

100

280

6,4

288

6,6

3 356

76,8

448

10,2

250 Käpylä

7 788

100

632

8,1

653

8,4

4 954

63,6

1 549

19,9

260 Koskela

3 328

100

211

6,3

279

8,4

2 117

63,6

721

21,7

270 Vanhakaupunki

806

100

71

8,8

100

12,4

572

71,0

63

7,8

43 340

100

3 376

7,8

4 856

11,2

26 442

61,0

8 666

20,0

9 034

100

621

6,9

805

8,9

5 572

61,7

2 036

22,5

474

100

24

5,1

61

12,9

257

54,2

132

27,8

282 Maunula

7 500

100

536

7,1

628

8,4

4 628

61,7

1 708

22,8

283 Metsälä

1 060

100

61

5,8

116

10,9

687

64,8

196

18,5

7 008

100

514

7,3

879

12,5

4 054

57,8

1 561

22,3

7 008

100

514

7,3

879

12,5

4 054

57,8

1 561

22,3

8 718

100

755

8,7

1 237

14,2

5 148

59,1

1 578

18,1

5 915

100

489

8,3

828

14,0

3 467

58,6

1 131

19,1

2 794

100

266

9,5

409

14,6

1 674

59,9

445

15,9

14 903

100

1 177

7,9

1 449

9,7

9 434

63,3

2 843

19,1

4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula 281 Pirkkola

402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 404 Oulunkylä

72

Väestö vuodenvaihteessa 2019/2020


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue 462 Tali

Muutos vuonna 2019 Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

-54

%

7–15

-5,1

-13

-13,7

% -9

16–64

%

65+

%

-8,6

-38

-5,2

6

5,2

463 Reimarla

70

1,4

-43

-10,1

2

0,4

92

2,7

19

2,1

464 Marttila

-5

-1,5

-6

-24,0

-6

-16,7

3

1,7

4

4,8

465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI 301 Kallio 101 Vilhonvuori

82

2,3

-6

-2,6

22

8,5

37

1,5

29

5,4

1 198

4,2

143

6,7

68

2,8

731

3,7

256

5,5

-80

-0,6

-6

-0,7

26

2,9

-133

-1,5

33

1,3

-8

-0,3

7

3,6

-20

-5,6

-15

-0,9

20

4,3

161

1,8

21

2,9

-18

-2,2

80

1,2

78

7,5

29

1,1

-7

-3,2

9

3,0

-13

-0,7

40

8,4

1 039

96,3

117

92,9

66

95,7

771

96,6

85

98,8

57

17,8

11

35,5

5

23,8

41

16,4

0

0,0

1 259

1,3

-76

-1,4

255

5,8

848

1,2

232

1,7

1 485

5,0

110

9,3

139

18,5

1 091

4,6

145

3,5

-114

-1,5

-47

-14,8

0

0,0

-69

-1,2

2

0,2

102 Kalasatama

507

17,5

24

9,0

31

17,9

376

17,9

76

21,5

103 Sompasaari

1 104

1 491,9

137

1 957,1

105

2 625,0

814

1 480,0

48

600,0

-13

-0,5

-13

-11,7

-4

-4,6

-15

-0,8

19

4,8

18

0,2

4

1,3

2

0,9

11

0,1

1

0,1

-17

-0,2

5

3,1

5

5,9

-26

-0,4

-1

-0,2

111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju

-2

0,0

-13

-3,6

28

16,9

-16

-0,2

-1

-0,1

121 Harju

-40

-0,5

-12

-6,1

10

11,4

-13

-0,2

-25

-2,6

122 Alppila

38

0,8

-1

-0,6

18

23,1

-3

-0,1

24

4,3

137

0,8

-59

-5,3

71

9,0

82

0,6

43

2,2

-17

-0,3

-51

-12,3

25

6,0

-2

0,0

11

1,3

213 Kyläsaari

98

30,6

1

100,0

-

-

97

30,5

0

0,0

220 Vallila

56

0,5

-9

-1,3

46

12,4

-13

-0,2

32

3,0

-72

-0,7

-24

-4,0

-1

-0,2

-49

-0,7

2

0,1

171 Länsi-Pasila

-53

-0,9

-8

-2,3

-15

-5,1

-39

-1,0

9

0,8

173 Itä-Pasila

-61

-1,5

-19

-7,4

13

6,3

-45

-1,6

-10

-1,4

-289

-1,1

-90

-4,4

18

0,8

-260

-1,5

43

1,1

16

1,1

-10

-9,9

6

5,5

14

1,4

6

2,2

-81

-1,1

-34

-4,9

13

1,8

-110

-2,1

50

5,8

303 Vallila 211 Hermanninmäki

304 Pasila

305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki 4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula

-25

-0,6

-19

-6,4

-12

-4,0

-25

-0,7

31

7,4

-208

-2,6

-38

-5,7

9

1,4

-141

-2,8

-38

-2,4

-9

-0,3

15

7,7

-9

-3,1

-6

-0,3

-9

-1,2

18

2,3

-4

-5,3

11

12,4

8

1,4

3

5,0

462

1,1

-30

-0,9

167

3,6

136

0,5

189

2,2

4

0,0

-20

-3,1

44

5,8

-50

-0,9

30

1,5

281 Pirkkola

-3

-0,6

-6

-20,0

7

13,0

-13

-4,8

9

7,3

282 Maunula

24

0,3

-10

-1,8

34

5,7

-11

-0,2

11

0,6

283 Metsälä

-17

-1,6

-4

-6,2

3

2,7

-26

-3,6

10

5,4

21

0,3

-27

-5,0

32

3,8

-24

-0,6

40

2,6

402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 404 Oulunkylä

21

0,3

-27

-5,0

32

3,8

-24

-0,6

40

2,6

50

0,6

-35

-4,4

39

3,3

7

0,1

39

2,5

-5

-0,1

-23

-4,5

5

0,6

-16

-0,5

29

2,6

55

2,0

-12

-4,3

34

9,1

24

1,5

9

2,1

381

2,6

44

3,9

57

4,1

211

2,3

69

2,5

73


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue 284 Patola

Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

10 661

100

770

7,2

990

9,3

6 753

63,3

2 148

20,1

285 Veräjämäki

2 909

100

255

8,8

294

10,1

1 794

61,7

566

19,5

287 Veräjälaakso

1 333

100

152

11,4

165

12,4

887

66,5

129

9,7

405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

3 677

100

309

8,4

486

13,2

2 234

60,8

648

17,6

3 393

100

271

8,0

425

12,5

2 056

60,6

641

18,9

284

100

38

13,4

61

21,5

178

62,7

7

2,5

100 534

100

8 210

8,2

10 284

10,2

65 002

64,7

17 038

16,9

25 116

100

2 211

8,8

2 583

10,3

16 722

66,6

3 600

14,3

361 Viikinranta

1 315

100

142

10,8

98

7,5

862

65,6

213

16,2

362 Latokartano

9 722

100

989

10,2

1 331

13,7

6 457

66,4

945

9,7

363 Viikin tiedepuisto

1 246

100

60

4,8

33

2,6

1 119

89,8

34

2,7

364 Viikinmäki

2 790

100

295

10,6

328

11,8

1 866

66,9

301

10,8

383 Pihlajamäki

7 416

100

535

7,2

581

7,8

4 870

65,7

1 430

19,3

386 Pihlajisto

2 627

100

190

7,2

212

8,1

1 548

58,9

677

25,8

8 715

100

677

7,8

633

7,3

5 587

64,1

1 818

20,9

8 715

100

677

7,8

633

7,3

5 587

64,1

1 818

20,9

5 KOILLINEN SUURPIIRI 501 Latokartano

502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi

29 101

100

2 195

7,5

2 867

9,9

18 804

64,6

5 235

18,0

381 Ylä-Malmi

6 467

100

441

6,8

507

7,8

4 343

67,2

1 176

18,2

382 Ala-Malmi

6 175

100

462

7,5

590

9,6

4 019

65,1

1 104

17,9

385 Malmin lentokenttä

2 236

100

190

8,5

257

11,5

1 472

65,8

317

14,2

391 Tapaninvainio

8 073

100

614

7,6

806

10,0

4 875

60,4

1 778

22,0

392 Tapanila

6 143

100

488

7,9

707

11,5

4 088

66,5

860

14,0

11 608

100

974

8,4

1 251

10,8

7 220

62,2

2 163

18,6

401 Siltamäki

8 241

100

680

8,3

872

10,6

5 102

61,9

1 587

19,3

403 Töyrynummi

3 367

100

294

8,7

379

11,3

2 118

62,9

576

17,1

20 369

100

1 701

8,4

2 432

11,9

13 017

63,9

3 219

15,8

402 Tapulikaupunki

8 915

100

722

8,1

961

10,8

5 786

64,9

1 446

16,2

411 Puistola

6 597

100

548

8,3

832

12,6

3 962

60,1

1 255

19,0

412 Heikinlaakso

2 990

100

226

7,6

422

14,1

1 953

65,3

389

13,0

415 Alppikylä

1 856

100

205

11,0

217

11,7

1 306

70,4

128

6,9

5 625

100

452

8,0

518

9,2

3 652

64,9

1 003

17,8

504 Suutarila

505 Puistola

506 Jakomäki 414 Jakomäki 6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari 190 MustikkamaaKorkeasaari

5 625

100

452

8,0

518

9,2

3 652

64,9

1 003

17,8

54 250

100

4 207

7,8

5 029

9,3

35 326

65,1

9 688

17,9

3 990

100

277

6,9

435

10,9

2 491

62,4

787

19,7

13

100

-

-

2

15,4

10

76,9

1

7,7

420 Kulosaari

3 977

100

277

7,0

433

10,9

2 481

62,4

786

19,8

602 Herttoniemi

29 843

100

2 289

7,7

2 486

8,3

20 135

67,5

4 933

16,5

431 Länsi-Herttoniemi

8 777

100

641

7,3

610

6,9

6 061

69,1

1 465

16,7

432 Roihuvuori

8 058

100

593

7,4

678

8,4

5 409

67,1

1 378

17,1

433 Herttoniemen yritysalue

1 072

100

107

10,0

55

5,1

715

66,7

195

18,2

434 Herttoniemenranta

9 634

100

765

7,9

871

9,0

6 654

69,1

1 344

14,0

440 Tammisalo

2 302

100

183

7,9

272

11,8

1 296

56,3

551

23,9

603 Laajasalo

20 417

100

1 641

8,0

2 108

10,3

12 700

62,2

3 968

19,4

491 Yliskylä

12 925

100

963

7,5

1 250

9,7

7 754

60,0

2 958

22,9

3 098

100

257

8,3

450

14,5

1 926

62,2

465

15,0

492 Jollas

74

Väestö vuodenvaihteessa 2019/2020


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

Muutos vuonna 2019 Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

284 Patola

414

4,0

25

3,4

69

7,5

252

3,9

68

3,3

285 Veräjämäki

-19

-0,6

9

3,7

2

0,7

-28

-1,5

-2

-0,4

287 Veräjälaakso

-14

-1,0

10

7,0

-14

-7,8

-13

-1,4

3

2,4

405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano 5 KOILLINEN SUURPIIRI 501 Latokartano 361 Viikinranta

6

0,2

8

2,7

-5

-1,0

-8

-0,4

11

1,7

11

0,3

7

2,7

-4

-0,9

-3

-0,1

11

1,7

-5

-1,7

1

2,7

-1

-1,6

-5

-2,7

0

0,0

161

0,2

-309

-3,6

214

2,1

-167

-0,3

423

2,5

24

0,1

-81

-3,5

92

3,7

-48

-0,3

61

1,7

26

2,0

5

3,6

13

15,3

7

0,8

1

0,5

-100

-1,0

-66

-6,3

8

0,6

-77

-1,2

35

3,8

-46

-3,6

-7

-10,4

8

32,0

-47

-4,0

0

0,0

364 Viikinmäki

16

0,6

-19

-6,1

18

5,8

-2

-0,1

19

6,7

383 Pihlajamäki

71

1,0

12

2,3

34

6,2

14

0,3

11

0,8

362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto

386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi

57

2,2

-6

-3,1

11

5,5

57

3,8

-5

-0,7

142

1,7

-37

-5,2

28

4,6

84

1,5

67

3,8

142

1,7

-37

-5,2

28

4,6

84

1,5

67

3,8

23

0,1

-74

-3,3

38

1,3

-98

-0,5

157

3,1

381 Ylä-Malmi

10

0,2

-23

-5,0

27

5,6

-27

-0,6

33

2,9

382 Ala-Malmi

-4

-0,1

-51

-9,9

20

3,5

0

0,0

27

2,5

385 Malmin lentokenttä

-20

-0,9

0

0,0

-10

-3,7

-24

-1,6

14

4,6

391 Tapaninvainio

-1

0,0

-8

-1,3

-12

-1,5

-31

-0,6

50

2,9

392 Tapanila

39

0,6

8

1,7

13

1,9

-17

-0,4

35

4,2

99

0,9

22

2,3

2

0,2

14

0,2

61

2,9

401 Siltamäki

62

0,8

18

2,7

5

0,6

-4

-0,1

43

2,8

403 Töyrynummi

37

1,1

4

1,4

-3

-0,8

18

0,9

18

3,2

-15

-0,1

-98

-5,4

61

2,6

-48

-0,4

70

2,2

402 Tapulikaupunki

-74

-0,8

-67

-8,5

51

5,6

-101

-1,7

43

3,1

411 Puistola

-36

-0,5

6

1,1

-33

-3,8

-32

-0,8

23

1,9

-3

-0,1

-18

-7,4

8

1,9

5

0,3

2

0,5

504 Suutarila

505 Puistola

412 Heikinlaakso 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki 6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari 190 MustikkamaaKorkeasaari

98

5,6

-19

-8,5

35

19,2

80

6,5

2

1,6

-112

-2,0

-41

-8,3

-7

-1,3

-71

-1,9

7

0,7

-112

-2,0

-41

-8,3

-7

-1,3

-71

-1,9

7

0,7

1 400

2,6

66

1,6

208

4,3

924

2,7

202

2,1

-17

-0,4

-6

-2,1

12

2,8

-32

-1,3

9

1,2

-1

-7,1

-

-

0

0,0

-2

-16,7

1

100,0

420 Kulosaari

-16

-0,4

-6

-2,1

12

2,9

-30

-1,2

8

1,0

602 Herttoniemi

968

3,4

65

2,9

94

3,9

678

3,5

131

2,7

431 Länsi-Herttoniemi

-70

-0,8

-11

-1,7

0

0,0

-45

-0,7

-14

-0,9

432 Roihuvuori

189

2,4

7

1,2

57

9,2

88

1,7

37

2,8

433 Herttoniemen yritysalue

345

47,5

57

114,0

23

71,9

216

43,3

49

33,6

434 Herttoniemenranta

456

5,0

6

0,8

12

1,4

387

6,2

51

3,9

48

2,1

6

3,4

2

0,7

32

2,5

8

1,5

603 Laajasalo

449

2,2

7

0,4

102

5,1

278

2,2

62

1,6

491 Yliskylä

299

2,4

-10

-1,0

119

10,5

193

2,6

-3

-0,1

-3

-0,1

5

2,0

-19

-4,1

4

0,2

7

1,5

440 Tammisalo

492 Jollas

75


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

%

7–15

493 Tullisaari

1 454

100

141

9,7

494 Kruunuvuorenranta

1 117

100

125

11,2

495 Hevossalmi

1 443

100

106

7,3

510 Santahamina 7 ITÄINEN SUURPIIRI 701 Vartiokylä

% 73

16–64

%

65+

%

5,0

1 087

74,8

153

10,5

80

7,2

748

67,0

164

14,7

196

13,6

920

63,8

221

15,3

370

100

49

13,2

59

15,9

258

69,7

4

1,1

113 001

100

8 686

7,7

10 989

9,7

71 714

63,5

21 612

19,1

22 090

100

1 534

6,9

2 037

9,2

14 086

63,8

4 433

20,1

451 Vartioharju

6 013

100

375

6,2

705

11,7

3 786

63,0

1 147

19,1

452 Puotila

4 983

100

343

6,9

390

7,8

3 219

64,6

1 031

20,7

453 Puotinharju

4 264

100

302

7,1

298

7,0

2 776

65,1

888

20,8

455 Marjaniemi

2 039

100

113

5,5

213

10,4

1 260

61,8

453

22,2

457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä

4 776

100

401

8,4

431

9,0

3 030

63,4

914

19,1

12 770

100

1 108

8,7

1 262

9,9

8 000

62,6

2 400

18,8

12 770

100

1 108

8,7

1 262

9,9

8 000

62,6

2 400

18,8

39 117

100

3 065

7,8

3 750

9,6

24 967

63,8

7 335

18,8

14 108

100

1 128

8,0

1 320

9,4

8 546

60,6

3 114

22,1

472 Vesala

7 424

100

572

7,7

814

11,0

4 890

65,9

1 148

15,5

473 Mellunmäki

9 104

100

618

6,8

684

7,5

5 824

64,0

1 978

21,7

474 Kivikko

5 200

100

441

8,5

625

12,0

3 537

68,0

597

11,5

471 Kontula

475 Kurkimäki

3 281

100

306

9,3

307

9,4

2 170

66,1

498

15,2

39 024

100

2 979

7,6

3 940

10,1

24 661

63,2

7 444

19,1

14 015

100

980

7,0

1 234

8,8

8 598

61,3

3 203

22,9

544 Meri-Rastila

5 440

100

481

8,8

552

10,1

3 771

69,3

636

11,7

545 Kallahti

6 833

100

638

9,3

886

13,0

4 223

61,8

1 086

15,9

546 Aurinkolahti

8 035

100

582

7,2

712

8,9

5 046

62,8

1 695

21,1

704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari

547 Rastila

4 694

100

298

6,3

556

11,8

3 021

64,4

819

17,4

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

1 866

100

103

5,5

266

14,3

1 272

68,2

225

12,1

801 Östersundom

1 866

100

103

5,5

266

14,3

1 272

68,2

225

12,1

550 Östersundom

471

100

24

5,1

63

13,4

284

60,3

100

21,2

580 Karhusaari

405

100

27

6,7

56

13,8

287

70,9

35

8,6

591 Landbo

733

100

40

5,5

110

15,0

554

75,6

29

4,0

592 Puroniitty

169

100

7

4,1

27

16,0

101

59,8

34

20,1

Muut

76

Väestö vuodenvaihteessa 2019/2020

14 646

100

513

3,5

946

6,5

11 724

80,0

1 463

10,0

Kantakaupunki

207 394

100

11 887

5,7

12 014

5,8

151 286

72,9

32 207

15,5

Esikaupungit

431 795

100

32 881

7,6

40 697

9,4

279 269

64,7

78 948

18,3


Taulu 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä muutos vuonna 2019

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 510 Santahamina 7 ITÄINEN SUURPIIRI 701 Vartiokylä

Muutos vuonna 2019 Yht.

%

Ikä, vuotta 0–6

252

21,0

% 20

7–15 16,5

%

16–64

13

21,7

%

187

65+

%

20,8

32

26,4

83

8,0

13

11,6

-8

-9,1

51

7,3

27

19,7

-164

-10,2

-12

-10,2

-10

-4,9

-141

-13,3

-1

-0,5

-16

-4,1

-9

-15,5

7

13,5

-14

-5,1

0

0,0

330

0,3

-171

-1,9

101

0,9

40

0,1

360

1,7 0,3

19

0,1

-20

-1,3

-7

-0,3

32

0,2

14

-19

-0,3

-6

-1,6

-6

-0,8

-25

-0,7

18

1,6

72

1,5

-1

-0,3

-9

-2,3

95

3,0

-13

-1,2

453 Puotinharju

-52

-1,2

-18

-5,6

-10

-3,2

-12

-0,4

-12

-1,3

455 Marjaniemi

54

2,7

5

4,6

-4

-1,8

44

3,6

9

2,0

451 Vartioharju 452 Puotila

457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä

-33

-0,7

1

0,3

22

5,4

-68

-2,2

12

1,3

203

1,6

-37

-3,2

99

8,5

109

1,4

32

1,4

203

1,6

-37

-3,2

99

8,5

109

1,4

32

1,4

46

0,1

-41

-1,3

6

0,2

-3

0,0

84

1,2

471 Kontula

-234

-1,6

-52

-4,4

-9

-0,7

-112

-1,3

-61

-1,9

472 Vesala

-108

-1,4

-24

-4,0

15

1,9

-128

-2,6

29

2,6

473 Mellunmäki

374

4,3

48

8,4

9

1,3

249

4,5

68

3,6

474 Kivikko

-6

-0,1

-11

-2,4

-3

-0,5

-31

-0,9

39

7,0

475 Kurkimäki

20

0,6

-2

-0,6

-6

-1,9

19

0,9

9

1,8

62

0,2

-73

-2,4

3

0,1

-98

-0,4

230

3,2

541 Keski-Vuosaari

69

0,5

11

1,1

13

1,1

-24

-0,3

69

2,2

544 Meri-Rastila

51

0,9

-1

-0,2

6

1,1

18

0,5

28

4,6

545 Kallahti

-8

-0,1

-28

-4,2

-11

-1,2

-6

-0,1

37

3,5

2

0,0

-46

-7,3

17

2,4

-53

-1,0

84

5,2

704 Vuosaari

546 Aurinkolahti 547 Rastila

-51

-1,1

-9

-2,9

-22

-3,8

-32

-1,0

12

1,5

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

-78

-4,0

-6

-5,5

-13

-4,7

-63

-4,7

4

1,8

801 Östersundom

-78

-4,0

-6

-5,5

-13

-4,7

-63

-4,7

4

1,8

-26

-5,2

-1

-4,0

2

3,3

-24

-7,8

-3

-2,9

550 Östersundom 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty Muut

-7

-1,7

1

3,8

1

1,8

-12

-4,0

3

9,4

-34

-4,4

-4

-9,1

-16

-12,7

-14

-2,5

0

0,0

-5

-2,9

-2

-22,2

0

0,0

-4

-3,8

1

3,0

-725

-4,7

-35

-6,4

-102

-9,7

-527

-4,3

-61

-4,0

Kantakaupunki

2 703

1,3

-43

-0,4

542

4,7

1 530

1,0

674

2,1

Esikaupungit

3 815

0,9

-440

-1,3

964

2,4

1 589

0,6

1 702

2,2

Lähde: Tilastokeskus

77


Taulu 3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Ulkomaalaistaustaiset1 yhteensä Yhteensä

Ulkomaat yhteensä Eurooppa EU-maat

Naiset

Yhteensä

Miehet

Toinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Naiset

107 671

56 511

51 160

87 553

46 213

41 340

20 118

10 298

9 820

46 942

22 947

23 995

40 366

19 532

20 834

6 576

3 415

3 161

23 987

13 173

10 814

21 439

11 835

9 604

2 548

1 338

1 210

12 093

5 848

6 245

10 537

5 015

5 522

1 556

833

723

Iso-Britannia

1 474

1 197

277

1 436

1 182

254

38

15

23

Saksa

1 305

702

603

1 198

647

551

107

55

52

984

681

303

952

667

285

32

14

18

Viro

Italia Ruotsi

953

587

366

699

466

233

254

121

133

Espanja

947

598

349

911

583

328

36

15

21

Ranska

872

570

302

837

549

288

35

21

14

Romania

816

487

329

722

434

288

94

53

41

Puola

767

335

432

676

292

384

91

43

48

Bulgaria

554

293

261

504

266

238

50

27

23

Latvia

504

229

275

423

184

239

81

45

36

Unkari

390

194

196

357

177

180

33

17

16 5

Kreikka

363

241

122

349

232

117

14

9

Alankomaat

342

259

83

332

253

79

10

6

4

Liettua

315

139

176

264

116

148

51

23

28

Entinen Tšekkoslovakia

208

100

108

193

92

101

15

8

7

Portugali

199

136

63

194

135

59

5

1

4

Tanska

176

123

53

165

115

50

11

8

3

Irlanti

167

135

32

165

133

32

2

2

0

Itävalta

158

93

65

144

82

62

14

11

3

Belgia

147

97

50

142

95

47

5

2

3

Tšekki

66

28

38

63

25

38

3

3

0

Kroatia

59

33

26

53

29

24

6

4

2

Slovakia

57

26

31

53

24

29

4

2

2

Kypros

29

20

9

29

20

9

0

0

0

Slovenia

21

10

11

21

10

11

0

0

0

Luxemburg

11

4

7

10

4

6

1

0

1

Malta

10

8

2

10

8

2

0

0

0

Muu Pohjois- ja Länsi-Eurooppa

350

236

114

329

224

105

21

12

9

Sveitsi

149

105

44

136

96

40

13

9

4

Norja

148

97

51

141

94

47

7

3

4

Islanti

51

33

18

50

33

17

1

0

1

2

1

1

2

1

1

0

0

0

Monaco Muu Eurooppa

22 605

9 538

13 067

18 598

7 473

11 125

4 007

2 065

1 942

18 287

7 428

10 859

15 218

5 866

9 352

3 069

1 562

1 507

Entinen Jugoslavia

2 033

1 102

931

1 437

786

651

596

316

280

Venäjä

Entinen Neuvostoliitto

78

Miehet

Ensimmäinen sukupolvi

1 373

547

826

1 196

459

737

177

88

89

Ukraina

332

149

183

291

119

172

41

30

11

Albania

205

133

72

187

123

64

18

10

8

Serbia ja Montenegro

154

83

71

94

49

45

60

34

26

Valko-Venäjä

68

24

44

61

21

40

7

3

4

Bosnia-Hertsegovina

46

20

26

32

14

18

14

6

8

Makedonia

42

22

20

27

12

15

15

10

5

Moldova

33

18

15

29

14

15

4

4

0


Taulu 3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Ulkomaalaistaustaiset1 yhteensä Yhteensä

Serbia

Miehet

Ensimmäinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Toinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Naiset

26

11

15

24

10

14

2

1

1

6

1

5

2

0

2

4

1

3

21 386

12 150

9 236

13 997

8 365

5 632

7 389

3 785

3 604

3 002

1 985

1 017

2 222

1 591

631

780

394

386

1 227

787

440

871

601

270

356

186

170

Algeria

585

384

201

422

304

118

163

80

83

Egypti

500

382

118

430

348

82

70

34

36

Tunisia

413

284

129

289

216

73

124

68

56

Sudan

216

107

109

158

83

75

58

24

34

59

41

18

50

39

11

9

2

7

Montenegro Afrikka Pohjois-Afrikka Marokko

Libya Etelä-Sudan

2

0

2

2

0

2

0

0

0

Länsi-Afrikka

2 782

1 923

859

2 315

1 694

621

467

229

238

Nigeria

1 097

724

373

905

636

269

192

88

104

Ghana

713

456

257

567

386

181

146

70

76

Gambia

499

390

109

426

350

76

73

40

33

Senegal

112

91

21

103

88

15

9

3

6

Norsunluurannikko

70

51

19

61

45

16

9

6

3

Sierra Leone

70

52

18

61

48

13

9

4

5

Guinea

56

45

11

52

43

9

4

2

2

Liberia

54

32

22

39

22

17

15

10

5

Togo

43

28

15

39

26

13

4

2

2

Burkina Faso

21

16

5

19

15

4

2

1

1

Mali

10

9

1

10

9

1

0

0

0

Niger

10

8

2

7

6

1

3

2

1

Benin

8

6

2

7

5

2

1

1

0

Mauritania

8

7

1

8

7

1

0

0

0

Guinea-Bissau

8

6

2

8

6

2

0

0

0

Kap Verde

3

2

1

3

2

1

0

0

0

Keski-Afrikka

1 853

996

857

1 220

679

541

633

317

316

Kongon demokraattinen tasavalta

983

478

505

574

272

302

409

206

203

Kamerun

539

322

217

417

266

151

122

56

66

Angola

268

157

111

184

114

70

84

43

41

Kongo (Kongon tasavalta)

41

28

13

26

18

8

15

10

5

Päiväntasaajan Guinea

12

4

8

11

4

7

1

0

1

Keski-Afrikan tasavalta

6

4

2

4

2

2

2

2

0

Gabon

3

2

1

3

2

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Itä-Afrikka

Tsad

13 616

7 167

6 449

8 117

4 326

3 791

5 499

2 841

2 658

Somalia

11 425

5 980

5 445

6 493

3 422

3 071

4 932

2 558

2 374

1 105

599

506

760

427

333

345

172

173

Kenia

461

227

234

364

180

184

97

47

50

Tansania

198

125

73

136

90

46

62

35

27

Eritrea

127

78

49

109

70

39

18

8

10

Uganda

66

27

39

63

26

37

3

1

2

Ruanda

55

31

24

42

24

18

13

7

6

Zimbabwe

51

32

19

42

26

16

9

6

3

Sambia

48

26

22

42

24

18

6

2

4

Etiopia

79


Taulu 3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Ulkomaalaistaustaiset1 yhteensä Yhteensä

Yhteensä

Miehet

Naiset

Yhteensä

Miehet

Naiset

25

11

14

23

10

13

2

1

1

Djibouti

17

6

11

6

2

4

11

4

7

Burundi

15

10

5

14

10

4

1

0

1

Mauritius

13

9

4

13

9

4

0

0

0

Madagaskar

4

2

2

4

2

2

0

0

0

Malawi

4

3

1

4

3

1

0

0

0

Seychellit

2

1

1

2

1

1

0

0

0

133

79

54

123

75

48

10

4

6

108

69

39

102

66

36

6

3

3

18

8

10

15

7

8

3

1

2

Etelä-Afrikka Namibia Botswana

7

2

5

6

2

4

1

0

1

1 792

1 130

662

1 688

1 074

614

104

56

48

1 792

1 130

662

1 688

1 074

614

104

56

48

1 469

923

546

1 386

880

506

83

43

40

323

207

116

302

194

108

21

13

8

2 553

1 512

1 041

2 414

1 434

980

139

78

61

857

561

296

821

543

278

36

18

18

Meksiko

366

240

126

359

235

124

7

5

2

Kuuba

Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikka Yhdysvallat Kanada Latinalainen Amerikka ja Karibia Keski-Amerikka ja Karibia

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Naiset

Toinen sukupolvi

Mosambik

Etelä-Afrikka

80

Miehet

Ensimmäinen sukupolvi

208

152

56

200

149

51

8

3

5

Dominikaaninen tasavalta

59

30

29

51

27

24

8

3

5

Nicaragua

48

22

26

46

21

25

2

1

1

Jamaika

45

30

15

39

28

11

6

2

4

Costa Rica

30

23

7

28

22

6

2

1

1

Honduras

22

11

11

21

10

11

1

1

0

El Salvador

18

10

8

18

10

8

0

0

0

Guatemala

18

13

5

18

13

5

0

0

0

Trinidad ja Tobago

17

9

8

17

9

8

0

0

0

Panama

12

10

2

10

8

2

2

2

0

Barbados

3

1

2

3

1

2

0

0

0

Haiti

3

3

0

3

3

0

0

0

0

Dominica

2

2

0

2

2

0

0

0

0

Saint Lucia

2

1

1

2

1

1

0

0

0

Bahama

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Alankomaiden Antillit

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Saint Kitts ja Nevis

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Saint Vincent ja Grenadiinit

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Etelä-Amerikka

1 696

951

745

1 593

891

702

103

60

43

Brasilia

599

313

286

567

297

270

32

16

16

Kolumbia

252

135

117

234

124

110

18

11

7

Chile

210

127

83

196

117

79

14

10

4

Peru

208

112

96

195

105

90

13

7

6

Argentiina

154

98

56

148

96

52

6

2

4

Venezuela

91

47

44

84

44

40

7

3

4

Ecuador

75

50

25

71

46

25

4

4

0

Bolivia

58

36

22

49

29

20

9

7

2

Uruguay

32

20

12

32

20

12

0

0

0

Paraguay

13

9

4

13

9

4

0

0

0

3

3

0

3

3

0

0

0

0

Guyana


Taulu 3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Ulkomaalaistaustaiset1 yhteensä Yhteensä

Suriname Aasia Länsi- ja Keski-Aasia

Miehet

Ensimmäinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Toinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Naiset

1

1

0

1

1

0

0

0

0

33 375

17 806

15 569

27 622

14 915

12 707

5 753

2 891

2 862

12 895

7 804

5 091

10 330

6 487

3 843

2 565

1 317

1 248

Irak

6 239

3 852

2 387

5 062

3 263

1 799

1 177

589

588

Turkki

2 435

1 526

909

1 836

1 221

615

599

305

294

Iran

1 786

989

797

1 476

818

658

310

171

139

Syyria

1 144

659

485

956

566

390

188

93

95

Libanon

260

171

89

191

124

67

69

47

22

Israel

242

170

72

212

157

55

30

13

17

Jordania

146

90

56

99

62

37

47

28

19

Saudi-Arabia

118

61

57

70

39

31

48

22

26

Jemen

96

53

43

73

42

31

23

11

12

Kazakstan

73

24

49

61

17

44

12

7

5

Kuwait

73

45

28

53

35

18

20

10

10

Uzbekistan

61

41

20

52

36

16

9

5

4

Azerbaidžan

58

31

27

53

28

25

5

3

2

Georgia

35

15

20

28

13

15

7

2

5

Palestiina

33

24

9

28

21

7

5

3

2

Arabiemiraattien liitto

27

20

7

24

18

6

3

2

1

Armenia

24

10

14

17

7

10

7

3

4

Tadžikistan

15

9

6

13

7

6

2

2

0

Qatar

12

5

7

8

4

4

4

1

3

Kirgisia

9

3

6

9

3

6

0

0

0

Bahrain

5

4

1

5

4

1

0

0

0

Oman

4

2

2

4

2

2

0

0

0

Itä-Aasia

4 622

2 046

2 576

4 013

1 728

2 285

609

318

291

Kiina

3 764

1 702

2 062

3 219

1 428

1 791

545

274

271

Japani

553

220

333

501

187

314

52

33

19

Etelä-Korea (Korean tasavalta)

291

120

171

279

109

170

12

11

1

13

3

10

13

3

10

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

Mongolia Pohjois-Korea Kaakkois-Aasia

6 153

2 286

3 867

5 324

1 877

3 447

829

409

420

Vietnam

2 716

1 171

1 545

2 144

903

1 241

572

268

304

Filippiinit

1 471

542

929

1 360

480

880

111

62

49

Thaimaa

1 318

263

1 055

1 252

226

1 026

66

37

29

Indonesia

227

112

115

213

104

109

14

8

6

Malesia

134

61

73

121

56

65

13

5

8

Myanmar

118

68

50

96

56

40

22

12

10

Kambodža

99

34

65

71

20

51

28

14

14

Singapore

61

30

31

60

29

31

1

1

0

6

3

3

5

2

3

1

1

0

Laos

3

2

1

2

1

1

1

1

0

Etelä-Aasia

Brunei

9 705

5 670

4 035

7 955

4 823

3 132

1 750

847

903

Afganistan

2 412

1 275

1 137

1 920

1 053

867

492

222

270

Intia

2 265

1 358

907

2 002

1 229

773

263

129

134

Nepal

1 919

1 177

742

1 687

1 046

641

232

131

101

Bangladesh

1 558

924

634

1 161

737

424

397

187

210

81


Taulu 3.

Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Ulkomaalaistaustaiset1 yhteensä Yhteensä

Pakistan Sri Lanka Turkmenistan Bhutan

Miehet

Ensimmäinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Toinen sukupolvi

Naiset

Yhteensä

Miehet

Naiset

1 082

679

403

832

553

279

250

126

124

455

253

202

341

201

140

114

52

62

10

2

8

9

2

7

1

0

1

4

2

2

3

2

1

1

0

1

374

277

97

365

270

95

9

7

2

367

271

96

360

265

95

7

6

1

283

209

74

276

203

73

7

6

1

84

62

22

84

62

22

0

0

0

7

6

1

5

5

0

2

1

1

Fidži

4

3

1

2

2

0

2

1

1

Papua-Uusi-Guinea

2

2

0

2

2

0

0

0

0

Oseania Australia ja Uusi-Seelanti Australia Uusi-Seelanti Tyynenmeren alue

Tonga Tuntematon

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1 249

689

560

1 101

623

478

148

66

82

1 Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Ulkomaalaistaustaiset jakautuvat ulkomailla syntyneiden ensimmäiseen sukupolveen ja Suomessa syntyneiden toiseen sukupolveen. Henkilön taustamaa on ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Useimpien ulkomailla syntyneiden vanhemmista ei ole Suomen väestötietojärjestelmässä tietoa, vaan heidän taustamaansa on oma syntymämaa.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus

82


Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

Äidinkieli

Yhteensä

Ikä, vuotta 0–6

7–15

16–18

19–24

25–44

45–64

65+

Koko väestö

653 835

45 281

53 657

16 286

48 979

224 703

152 311

112 618

suomi

511 043

32 357

39 522

12 125

36 836

166 961

123 700

99 542

ruotsi

36 665

3 179

3 428

974

3 570

10 422

6 765

8 327

venäjä

18 869

1 145

1 722

569

1 410

7 193

5 003

1 827

somali

11 466

2 101

2 107

725

1 642

3 378

1 322

191

eesti, viro

10 620

557

900

262

596

3 882

3 788

635

arabia

7 963

952

1 276

275

538

3 289

1 439

194

englanti

7 121

598

462

150

488

3 649

1 442

332

kiina

3 820

299

232

63

231

2 151

743

101

kurdi

3 580

477

504

122

272

1 592

550

63

persia

3 139

410

322

121

400

1 338

445

103

espanja

3 022

148

127

49

158

1 863

570

107

vietnam

2 559

126

172

53

559

1 249

342

58

nepali

1 928

201

153

54

206

1 189

124

-

turkki

1 917

145

154

42

110

870

507

89

ranska

1 862

152

141

43

126

953

366

81

saksa

1 779

103

105

18

92

978

310

173

bengali

1 648

204

186

56

107

846

244

5

albania

1 588

216

201

58

172

657

257

27

thai

1 352

43

87

46

109

635

416

16

tagalog, pilipino

1 244

62

96

29

66

715

252

24

italia

1 122

52

35

10

54

705

216

50

portugali

1 081

71

65

20

68

691

156

10

urdu

914

122

90

26

55

479

129

13

hindi

808

74

73

8

18

506

112

17

romania

780

61

58

11

43

455

136

16

puola

752

36

31

5

38

426

152

64

japani

681

58

45

11

31

336

153

47

amhara

661

101

53

14

26

339

123

5

tamili

624

76

85

18

30

305

97

13

ukraina

610

32

37

11

45

326

128

31

bulgaria

551

41

55

9

41

229

133

43

lingala

503

63

84

35

70

148

95

8

unkari

472

30

18

13

30

263

86

32

kreikka

451

21

25

5

28

226

121

25

hollanti

436

9

11

-

18

274

95

27

afgaani, pašto

424

77

78

23

54

148

32

12

suahili

392

51

47

6

18

221

46

-

igbo

351

48

20

-

6

203

68

-

korea

346

8

24

6

20

228

58

-

bosnia*

341

18

40

18

39

117

78

31

liettua

297

17

23

5

21

171

52

8

pandžabi

292

21

32

11

16

129

65

18

latvia, lätti

288

15

12

-

20

173

54

11

tšetšeeni

260

43

46

24

27

69

42

9

indonesia, bahasa indonésia

230

10

15

-

15

152

31

-

serbokroatia

224

-

9

-

14

81

93

21

tšekki

220

18

12

-

15

134

29

9

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Taulu 4.

83


Taulu 4.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020

Äidinkieli

Yhteensä

Ikä, vuotta

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

0–6

84

7–15

16–18

19–24

25–44

45–64

65+

joruba

220

35

15

-

5

141

20

-

telugu

209

17

22

-

-

146

18

-

tigrinja

207

30

19

11

37

72

34

-

tanska

205

15

11

-

16

108

42

12

twi

198

21

22

5

5

101

44

-

turkmeeni

196

29

32

7

17

73

36

-

uzbekki

179

15

16

-

17

117

13

-

heprea, ivrit

166

7

7

-

8

76

52

12

azeri

159

10

19

8

7

67

46

-

wolof

159

14

19

6

12

72

33

-

serbia

156

12

13

5

12

102

11

-

norja

155

-

-

-

10

87

36

15

akan

142

20

17

-

5

59

33

-

uiguuri

139

21

22

5

10

55

24

-

marathi

135

16

17

-

-

95

-

-

malajalam

134

14

13

-

-

82

16

-

slovakki

113

8

-

-

12

79

8

-

ruanda, kinjaruanda, njaruanda

106

14

19

6

12

45

7

-

tataari

92

7

9

-

10

27

20

15

kroatia

89

5

-

-

6

62

9

-

kikongo, kongo

89

-

5

-

7

28

43

-

hausa

83

14

10

-

5

45

8

-

georgia, gruusia

83

9

-

-

6

43

15

-

singali

83

6

5

-

-

45

21

-

makedonia

78

14

-

-

11

40

9

-

khmer, kambodža

76

6

-

-

-

45

12

-

armenia

74

6

-

-

5

34

20

6

fulani, fulfulde

73

10

10

-

5

41

7

-

saame

68

7

5

-

-

23

23

5

galla, afan oromo, oromo

67

9

9

-

5

25

14

-

kannada

66

-

7

-

-

44

9

-

islanti

59

-

9

-

-

30

13

-

kikuju

58

-

-

-

-

40

8

-

sloveeni

57

-

-

-

-

38

8

-

burma

55

-

10

-

5

19

12

-

katalaani

48

7

-

-

-

36

-

-

gudžarati, gujarati

48

8

-

-

-

31

-

-

valkovenäjä

41

-

-

-

-

25

8

-

malaiji

28

-

-

-

-

15

7

-

shona

27

6

-

-

-

13

-

-

kazakki

26

-

-

-

-

11

7

-

ewe*

25

-

-

-

-

17

-

-

orija

22

-

-

-

-

17

-

-

Luba-Katanga**

18

-

-

-

-

-

6

-

mongoli

18

-

-

-

-

9

-

-

ganda, luganda

15

-

-

-

-

13

-

-

tadžikki

15

-

-

-

-

7

-

-

afrikaans

14

-

-

-

-

12

-

-

kirgiisi

14

-

-

-

5

9

-

-


Taulu 4. Äidinkieli

Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 Yhteensä

Ikä, vuotta 0–6

7–15

16–18

19–24

25–44

45–64

65+

baski

10

-

-

-

-

6

-

-

sindhi

10

-

-

-

-

-

-

-

avaari

9

-

-

-

-

-

-

-

bambara*

9

-

-

-

-

6

-

-

moldavia

9

-

-

-

-

5

-

-

malta

8

-

-

-

-

-

-

-

lao

7

-

-

-

-

-

-

-

ambo, ndonga

7

-

-

-

-

5

-

-

rundi, kirundi

7

-

-

-

-

-

-

-

kašmiri

6

-

-

-

-

5

-

-

letzeburg, luxemburg

6

-

-

-

-

-

-

-

njandža, tšewa*

6

-

-

-

-

5

-

-

1 715

171

191

41

111

812

339

50

143

12

23

-

16

69

20

-

muu tuntematon

* Kielellä ei ole virallista suomenkielistä nimeä. ** Kielen nimi englanninkielinen. Huom. - = Tapauksia on vähemmän kuin 5.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus

85


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue

Syntyneet

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto yhteensä

Lähtömuutto yhteensä

Koko Helsinki

5 793

6 332

5 118

1 214

144 289

139 646

1 ETELÄINEN SUURPIIRI

1 532

1 162

693

469

29 149

28 168

259

94

70

24

3 169

2 949

-8

51

37

14

1 809

1 835

101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna

12

9

0

9

171

166

255

34

33

1

1 189

948 6 115

166

226

131

95

6 167

030 Kaartinkaupunki

-1

12

4

8

247

258

050 Punavuori

93

87

43

44

2 478

2 435

060 Eira 070 Ullanlinna

-20

7

9

-2

232

249

37

97

58

39

2 600

2 613

090 Kaivopuisto

-7

3

4

-1

67

76

204 Hernesaari

24

14

9

5

348

330

520 Suomenlinna

40

6

4

2

195

154

103 Kampinmalmi

780

436

192

244

11 082

10 580

040 Kamppi

-29

130

60

70

3 339

3 454

130 Etu-Töölö

-77

126

90

36

3 639

3 762

201 Ruoholahti

-56

30

16

14

610

679

203 Jätkäsaari

942

150

26

124

3 493

2 684

104 Taka-Töölö

186

152

135

17

4 035

3 873

140 Taka-Töölö

186

152

135

17

4 035

3 873

105 Lauttasaari

141

254

165

89

4 696

4 651

311 Kotkavuori

-22

98

76

22

1 682

1 727

312 Vattuniemi

54

91

59

32

1 442

1 426

313 Myllykallio

109

65

30

35

1 572

1 498

1 452

1 134

916

218

24 682

23 513

54

168

146

22

3 613

3 585 1 281

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola 150 Meilahti

52

55

22

33

1 298

161 Vanha Ruskeasuo

2

27

33

-6

692

683

162 Pikku Huopalahti

-30

67

78

-11

1 147

1 167

180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi

30

19

13

6

476

454

297

150

184

-34

3 845

3 530 1 678

304

72

118

-46

2 017

302 Kuusisaari

27

4

4

0

72

46

303 Lehtisaari

-18

17

15

2

211

233

304 Munkkivuori

35

39

29

10

989

968

305 Niemenmäki

-48

14

11

3

325

373

-3

4

7

-3

231

232

-120

276

299

-23

6 209

6 308

114

114

125

-11

3 242

3 121

306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka

-2

9

4

5

174

181

293 Pohjois-Haaga

20

102

102

0

2 023

2 001

-252

51

68

-17

770

1 005

294 Lassila 204 Pitäjänmäki

86

Väkiluvun muutos

23

204

124

80

4 128

4 198

320 Konala

-60

69

40

29

1 223

1 314

461 Pajamäki

-10

27

8

19

430

457

462 Tali

-54

11

4

7

161

220

463 Reimarla

70

49

38

11

1 315

1 253

464 Marttila

-5

0

1

-1

33

37


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue Koko Helsinki 1 ETELÄINEN SUURPIIRI 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori

Nettomuutto yhteensä

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

Tulomuutto Hgin sisäinen

Lähtömuutto Hgin sisäinen

Nettomuutto Hgin sisäinen

4 643

42 670

38 027

4 643

101 619

101 619

0

981

9 911

7 320

2 591

19 238

20 848

-1 610

220

976

618

358

2 193

2 331

-138

-26

565

374

191

1 244

1 461

-217

5

77

40

37

94

126

-32

241

334

204

130

855

744

111 -446

52

1 931

1 433

498

4 236

4 682

-11

83

67

16

164

191

-27

43

778

553

225

1 700

1 882

-182

060 Eira

-17

62

62

0

170

187

-17

070 Ullanlinna

-13

813

622

191

1 787

1 991

-204

090 Kaivopuisto

-9

26

18

8

41

58

-17

204 Hernesaari

18

120

81

39

228

249

-21

520 Suomenlinna

41

49

30

19

146

124

22

103 Kampinmalmi

502

3 889

2 749

1 140

7 193

7 831

-638

040 Kamppi

-115

1 267

879

388

2 072

2 575

-503

130 Etu-Töölö

-123

1 376

902

474

2 263

2 860

-597

201 Ruoholahti

-69

193

149

44

417

530

-113

203 Jätkäsaari

809

1 052

818

234

2 441

1 866

575

104 Taka-Töölö

162

1 485

1 033

452

2 550

2 840

-290

140 Taka-Töölö

162

1 485

1 033

452

2 550

2 840

-290

105 Lauttasaari

45

1 630

1 487

143

3 066

3 164

-98

311 Kotkavuori

-45

598

552

46

1 084

1 175

-91

312 Vattuniemi

16

477

485

-8

965

941

24

313 Myllykallio

74

555

450

105

1 017

1 048

-31

1 169

8 450

7 388

1 062

16 232

16 125

107

28

1 126

952

174

2 487

2 633

-146

2 LÄNTINEN SUURPIIRI 201 Reijola 150 Meilahti

17

452

381

71

846

900

-54

161 Vanha Ruskeasuo

9

223

159

64

469

524

-55

162 Pikku Huopalahti

-20

296

293

3

851

874

-23

180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi

22

155

119

36

321

335

-14

315

1 215

953

262

2 630

2 577

53

339

614

390

224

1 403

1 288

115

302 Kuusisaari

26

23

13

10

49

33

16

303 Lehtisaari

-22

88

109

-21

123

124

-1

304 Munkkivuori

21

284

253

31

705

715

-10

305 Niemenmäki

-48

126

111

15

199

262

-63

-1

80

77

3

151

155

-4

-99

2 236

1 942

294

3 973

4 366

-393

121

1 122

951

171

2 120

2 170

-50

306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka

-7

43

40

3

131

141

-10

293 Pohjois-Haaga

22

817

657

160

1 206

1 344

-138

-235

254

294

-40

516

711

-195

294 Lassila 204 Pitäjänmäki

-70

1 501

1 572

-71

2 627

2 626

1

320 Konala

-91

447

562

-115

776

752

24

461 Pajamäki

-27

137

166

-29

293

291

2

462 Tali

-59

40

69

-29

121

151

-30

463 Reimarla

62

511

414

97

804

839

-35

464 Marttila

-4

11

12

-1

22

25

-3

87


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto yhteensä

Lähtömuutto yhteensä

82

48

33

15

966

917

1 198

336

163

173

6 887

5 892

-80

121

124

-3

2 782

2 874

-8

26

4

22

252

282

161

105

28

77

2 023

1 948

29

31

6

25

367

362

43

0

43

1 307

318

57

10

1

9

156

108

1 259

871

696

175

24 316

23 282

1 485

239

203

36

9 946

8 519

101 Vilhonvuori

-114

55

60

-5

1 985

2 097

102 Kalasatama

507

38

10

28

1 199

721

111 Siltasaari

-13

27

10

17

630

663

336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI 301 Kallio

112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju

18

66

98

-32

2 738

2 692

-17

45

25

20

2 261

2 308

-2

94

85

9

3 433

3 453

-40

49

58

-9

2 199

2 236

38

45

27

18

1 234

1 217

137

210

102

108

3 975

3 949

-17

63

47

16

1 184

1 215

98

1

0

1

271

174

220 Vallila

56

146

55

91

2 520

2 560

304 Pasila

-72

77

91

-14

2 154

2 214

171 Länsi-Pasila

-53

42

42

0

1 172

1 223

173 Itä-Pasila

-61

35

49

-14

909

960

-289

251

215

36

4 808

5 147

121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari

305 Vanhakaupunki

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntyneet

1 039

335 Kuninkaantammi

88

Väkiluvun muutos

231 Toukola

16

12

7

5

281

273

232 Arabianranta

-81

69

21

48

1 508

1 639

240 Kumpula

-25

38

16

22

959

1 011

-208

93

118

-25

1 216

1 401

-9

30

49

-19

664

656

250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki 4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula

18

9

4

5

180

167

462

358

362

-4

6 905

6 437

4

74

109

-35

1 568

1 531

281 Pirkkola

-3

1

2

-1

38

40

282 Maunula

24

67

102

-35

1 359

1 302

283 Metsälä

-17

6

5

1

171

189

402 Länsi-Pakila

21

46

49

-3

842

816

341 Länsi-Pakila

21

46

49

-3

842

816

403 Tuomarinkylä

50

64

45

19

926

889

351 Paloheinä

-5

37

33

4

590

596

352 Torpparinmäki

55

27

12

15

336

293

404 Oulunkylä

381

151

137

14

3 036

2 674

284 Patola

414

102

102

0

2 308

1 899

285 Veräjämäki

-19

34

32

2

515

539

287 Veräjälaakso

-14

15

3

12

213

236

405 Itä-Pakila

6

23

22

1

533

527

342 Itä-Pakila

11

21

22

-1

484

471


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 465 Pitäjänmäen yritysalue

Nettomuutto yhteensä

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

Tulomuutto Hgin sisäinen

Lähtömuutto Hgin sisäinen

Nettomuutto Hgin sisäinen

49

355

349

6

611

568

43

995

2 372

1 969

403

4 515

3 923

592

331 Kannelmäki

-92

992

867

125

1 790

2 007

-217

332 Maununneva

-30

83

72

11

169

210

-41

75

720

746

-26

1 303

1 202

101

205 Kaarela

333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo 3 KESKINEN SUURPIIRI

5

140

132

8

227

230

-3

989

367

114

253

940

204

736

48

70

38

32

86

70

16

1 034

7 383

5 295

2 088

16 933

17 987

-1 054

1 427

2 972

1 901

1 071

6 974

6 618

356

101 Vilhonvuori

-112

642

491

151

1 343

1 606

-263

102 Kalasatama

478

300

153

147

899

568

331

111 Siltasaari

-33

200

160

40

430

503

-73

301 Kallio

112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila

46

880

594

286

1 858

2 098

-240

-47

755

493

262

1 506

1 815

-309

-20

1 156

764

392

2 277

2 689

-412

-37

760

468

292

1 439

1 768

-329

17

396

296

100

838

921

-83

26

1 220

897

323

2 755

3 052

-297

-31

342

260

82

842

955

-113

97

124

75

49

147

99

48

220 Vallila

-40

754

562

192

1 766

1 998

-232

304 Pasila

-60

739

578

161

1 415

1 636

-221

171 Länsi-Pasila

-51

414

327

87

758

896

-138

173 Itä-Pasila

-51

303

247

56

606

713

-107

-339

1 296

1 155

141

3 512

3 992

-480

211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari

305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki 4 POHJOINEN SUURPIIRI 401 Maunula

8

65

69

-4

216

204

12

-131

430

374

56

1 078

1 265

-187

-52

303

233

70

656

778

-122

-185

259

276

-17

957

1 125

-168

8

199

160

39

465

496

-31

13

40

43

-3

140

124

16

468

1 652

1 672

-20

5 253

4 765

488

37

340

361

-21

1 228

1 170

58

281 Pirkkola

-2

10

16

-6

28

24

4

282 Maunula

57

290

311

-21

1 069

991

78

283 Metsälä

-18

40

34

6

131

155

-24

402 Länsi-Pakila

26

213

242

-29

629

574

55

341 Länsi-Pakila

26

213

242

-29

629

574

55

403 Tuomarinkylä

37

196

236

-40

730

653

77

351 Paloheinä

-6

132

155

-23

458

441

17

352 Torpparinmäki

43

64

81

-17

272

212

60

404 Oulunkylä

362

745

673

72

2 291

2 001

290

284 Patola

409

519

485

34

1 789

1 414

375

285 Veräjämäki

-24

166

123

43

349

416

-67

287 Veräjälaakso

-23

60

65

-5

153

171

-18

405 Itä-Pakila

6

158

160

-2

375

367

8

342 Itä-Pakila

13

145

137

8

339

334

5

89


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 353 Tuomarinkartano 5 KOILLINEN SUURPIIRI

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto yhteensä

Lähtömuutto yhteensä

-5

2

0

2

49

56

161

1 039

768

271

17 675

17 797

24

299

159

140

5 186

5 319

361 Viikinranta

26

28

3

25

249

249

-100

129

49

80

1 917

2 098

-46

13

0

13

631

694

364 Viikinmäki

16

42

8

34

406

426

383 Pihlajamäki

71

71

65

6

1 515

1 457

386 Pihlajisto

57

16

34

-18

468

395

502 Pukinmäki

142

105

81

24

1 763

1 648

370 Pukinmäki

142

105

81

24

1 763

1 648

23

263

245

18

4 580

4 574

381 Ylä-Malmi

10

65

61

4

1 271

1 266

382 Ala-Malmi

-4

48

62

-14

1 204

1 191

363 Viikin tiedepuisto

503 Malmi

385 Malmin lentokenttä

-20

26

5

21

278

320

391 Tapaninvainio

-1

63

76

-13

881

874

392 Tapanila

39

61

40

21

945

922

504 Suutarila

99

113

75

38

1 878

1 819

401 Siltamäki

62

87

56

31

1 455

1 423

403 Töyrynummi

37

26

19

7

423

396

505 Puistola

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntyneet

501 Latokartano 362 Latokartano

90

Väkiluvun muutos

-15

207

144

63

3 288

3 354

402 Tapulikaupunki

-74

107

83

24

1 637

1 731

411 Puistola

-36

62

30

32

759

824

412 Heikinlaakso

-3

17

22

-5

415

413

415 Alppikylä

98

21

9

12

474

383

506 Jakomäki

-112

52

64

-12

980

1 083

414 Jakomäki

-112

52

64

-12

980

1 083

1 400

552

412

140

10 993

9 747

-17

36

23

13

715

741

420 Kulosaari

-16

36

23

13

713

738

602 Herttoniemi

6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari

968

326

233

93

6 507

5 639

431 Länsi-Herttoniemi

-70

105

78

27

1 662

1 761

432 Roihuvuori

189

85

90

-5

1 791

1 596

433 Herttoniemen yritysalue

345

12

4

8

555

219

434 Herttoniemenranta

456

111

45

66

2 166

1 781

48

13

16

-3

333

282

603 Laajasalo

440 Tammisalo

449

190

156

34

3 771

3 367

491 Yliskylä

299

96

136

-40

2 404

2 069

-3

28

7

21

449

477

252

30

5

25

468

242

492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta

83

11

2

9

178

105

-164

13

5

8

162

335

510 Santahamina

-16

12

1

11

110

137

7 ITÄINEN SUURPIIRI

330

1 157

994

163

20 772

20 643

19

219

244

-25

4 035

3 999

-19

38

37

1

815

834

72

52

74

-22

1 096

1 007

-52

52

69

-17

862

898

495 Hevossalmi

701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 353 Tuomarinkartano 5 KOILLINEN SUURPIIRI 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano

Nettomuutto yhteensä

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

Tulomuutto Hgin sisäinen

Lähtömuutto Hgin sisäinen

-7

13

23

-10

36

33

Nettomuutto Hgin sisäinen 3

-122

5 516

5 393

123

12 159

12 404

-245

-133

1 601

1 535

66

3 585

3 784

-199

0

55

62

-7

194

187

7

-181

475

590

-115

1 442

1 508

-66

363 Viikin tiedepuisto

-63

320

253

67

311

441

-130

364 Viikinmäki

-20

72

130

-58

334

296

38

383 Pihlajamäki

58

523

397

126

992

1 060

-68

386 Pihlajisto

73

156

103

53

312

292

20

502 Pukinmäki

115

580

477

103

1 183

1 171

12

370 Pukinmäki

115

580

477

103

1 183

1 171

12

6

1 319

1 288

31

3 261

3 286

-25

381 Ylä-Malmi

5

431

358

73

840

908

-68

382 Ala-Malmi

13

362

343

19

842

848

-6

503 Malmi

385 Malmin lentokenttä

-42

60

88

-28

218

232

-14

7

206

244

-38

675

630

45

392 Tapanila

23

260

255

5

685

667

18

504 Suutarila

59

605

603

2

1 273

1 216

57

401 Siltamäki

32

520

483

37

935

940

-5

403 Töyrynummi

27

85

120

-35

338

276

62

391 Tapaninvainio

505 Puistola

-66

1 118

1 086

32

2 170

2 268

-98

402 Tapulikaupunki

-94

604

588

16

1 033

1 143

-110

411 Puistola

-65

230

240

-10

529

584

-55

2

157

149

8

258

264

-6

415 Alppikylä

91

124

109

15

350

274

76

506 Jakomäki

-103

293

404

-111

687

679

8

414 Jakomäki

-103

293

404

-111

687

679

8

1 246

2 614

2 047

567

8 379

7 700

679

-26

171

147

24

544

594

-50

420 Kulosaari

-25

169

146

23

544

592

-48

602 Herttoniemi

412 Heikinlaakso

6 KAAKKOINEN SUURPIIRI 601 Kulosaari

868

1 528

1 118

410

4 979

4 521

458

431 Länsi-Herttoniemi

-99

388

325

63

1 274

1 436

-162

432 Roihuvuori

195

476

337

139

1 315

1 259

56

433 Herttoniemen yritysalue

336

76

36

40

479

183

296

434 Herttoniemenranta

385

506

366

140

1 660

1 415

245

51

82

54

28

251

228

23

603 Laajasalo

440 Tammisalo

404

915

782

133

2 856

2 585

271

491 Yliskylä

335

548

454

94

1 856

1 615

241

492 Jollas

-28

91

117

-26

358

360

-2

493 Tullisaari

226

148

67

81

320

175

145

494 Kruunuvuorenranta

73

37

33

4

141

72

69

-173

32

53

-21

130

282

-152

510 Santahamina

-27

59

57

2

51

80

-29

7 ITÄINEN SUURPIIRI

129

5 842

5 279

563

14 930

15 364

-434

36

1 143

900

243

2 892

3 099

-207 -13

495 Hevossalmi

701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju

-19

184

190

-6

631

644

89

339

200

139

757

807

-50

-36

238

206

32

624

692

-68

91


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 455 Marjaniemi

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto yhteensä

Lähtömuutto yhteensä

54

15

13

2

277

224

-33

62

51

11

976

1 024

702 Myllypuro

203

147

113

34

2 037

1 873

454 Myllypuro

203

147

113

34

2 037

1 873

703 Mellunkylä

46

395

358

37

7 676

7 688

471 Kontula

-234

130

191

-61

2 905

3 078

472 Vesala

-108

74

46

28

1 148

1 288

374

88

86

2

1 901

1 532

474 Kivikko

-6

65

16

49

1 087

1 147

475 Kurkimäki

20

38

19

19

635

643

62

396

279

117

7 024

7 083

541 Keski-Vuosaari

69

124

147

-23

2 383

2 295

544 Meri-Rastila

51

64

26

38

1 069

1 060

545 Kallahti

-8

75

33

42

1 194

1 240

2

82

50

32

1 532

1 564

-51

51

23

28

846

923

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

-78

10

7

3

136

218

801 Östersundom

-78

10

7

3

136

218

-26

3

3

0

42

69

-7

3

2

1

46

54

-34

3

1

2

39

75

704 Vuosaari

546 Aurinkolahti 547 Rastila

550 Östersundom 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty

-5

0

1

-1

7

11

-725

49

270

-221

9 661

9 841

Kantakaupunki

2 703

1 947

1 370

577

52 384

50 387

Esikaupungit

3 815

4 336

3 478

858

82 244

79 418

Muut

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Syntyneet

457 Itäkeskus

473 Mellunmäki

92

Väkiluvun muutos


Taulu 5.

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2019

Alue 455 Marjaniemi

Nettomuutto yhteensä

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

Tulomuutto Hgin sisäinen

Lähtömuutto Hgin sisäinen

Nettomuutto Hgin sisäinen

53

73

55

18

204

169

35

457 Itäkeskus

-48

306

244

62

670

780

-110

702 Myllypuro

164

469

475

-6

1 568

1 398

170

454 Myllypuro

164

469

475

-6

1 568

1 398

170

703 Mellunkylä

-12

2 297

2 139

158

5 379

5 549

-170

471 Kontula

-173

900

752

148

2 005

2 326

-321

472 Vesala

-140

325

340

-15

823

948

-125

473 Mellunmäki

369

549

512

37

1 352

1 020

332

474 Kivikko

-60

303

349

-46

784

798

-14

-8

220

186

34

415

457

-42

-59

1 933

1 765

168

5 091

5 318

-227

88

636

574

62

1 747

1 721

26

9

371

294

77

698

766

-68

545 Kallahti

-46

314

274

40

880

966

-86

546 Aurinkolahti

-32

399

399

0

1 133

1 165

-32

547 Rastila

-77

213

223

-10

633

700

-67

8 ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI

-82

71

94

-23

65

124

-59

801 Östersundom

-82

71

94

-23

65

124

-59

-27

25

38

-13

17

31

-14

-8

23

25

-2

23

29

-6

-36

21

24

-3

18

51

-33

475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 544 Meri-Rastila

550 Östersundom 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty

-4

2

4

-2

5

7

-2

-180

1 231

3 539

-2 308

8 430

6 302

2 128

Kantakaupunki

1 997

16 792

12 081

4 711

35 592

38 306

-2 714

Esikaupungit

2 826

24 647

22 407

2 240

57 597

57 011

586

Muut

Lähde: Tilastokeskus

93


KUVAILULEHTI

HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNGINKANSLIA KAUPUNKITUTKIMUS JA -TILASTOT PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tekijä(t)

Vuori, Pekka & Mäki, Netta & Bergroth, Claudia Nimike

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Julkaisija (toimiala tai laitos)

Julkaisuaika

2020

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Sarjan nimike

93 + kuvailulehti Osanumero

Tilastoja - Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot ISSN (painettu) 2489-4303

Sivumäärä, liitteet

ISSN (verkossa) 2489-4311

2020:10 Kieli

suomi

Tiivistelmä

Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa 2019/2020 oli 653 835 henkeä. Vuoden 2019 aikana väkiluku kasvoi 5 793 asukkaalla, mikä oli noin tuhat henkeä enemmän kuin viime vuonna. Vakituisesti asuvien lisäksi Helsingissä asui 6 556 sellaista henkilöä, joiden vakituinen kotipaikka oli jossain muussa kunnassa. Helsinkiläisten perheiden määrä vuodenvaihteessa 2019/2020 oli 160 469. Perheisiin kuului 65 prosenttia kaupungin väestöstä. Lapsiperheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, oli 62 972. Helsinkiläisiä syntyi vuoden 2019 aikana 6 332 ja kuolleiden määrä oli 5 118. Kaupunkiin muutti 42 670 henkilöä, joista 7 663 ulkomailta. Poismuuttajia oli 38 027, joista 4 746 muutti ulkomaille. Kokonaismuuttovoitoksi tuli siten 4 643 henkeä. Vuodenvaihteen asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoihin. Tiedot, jotka tuotetaan kortteleittain, on puolestaan tuotettu Helsingin väestötietojärjestelmästä. Julkaisun verkkoversion liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa.

Asiasanat

Väestön ikä, siviilisääty, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymäpaikka, asuntokunnat, perhetyyppi, lasten ikä ja lukumäärä, syntyneet, kuolleet, muuttaneet, Suomen kansalaisuuden saaneet

Hinta

hinnaston mukaan

Jakelu

puh. 09 310 36293


1

ETELÄINEN SUURPIIRI - SÖDRA STORDISTRIKTET

403

101

Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 010 Kruununhaka- Kronohagen 020 Kluuvi - Gloet 080 Katajanokka - Skatudden

Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 351 Paloheinä - Svedängen 352 Torpparinmäki – Torparbacken 354 Haltiala - Tomtbacka

404

Oulunkylän peruspiiri – Åggelby distrikt 284 Patola - Dammen 285 Veräjämäki – Grindbacka 287 Veräjälaakso - Grinddal

102

Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 030 Kaartinkaupunki - Gardesstaden 050 Punavuori - Rödbergen 060 Eira 070 Ullanlinna - Ulrikasborg 090 Kaivopuisto - Brunnsparken 204 Hernesaari - Ärtholmen 520 Suomenlinna - Sveaborg 531 Länsisaaret - Västra holmarna

405

5 501

103

Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 040 Kamppi - Kampen 130 Etu-Töölö - Främre Tölö 201 Ruoholahti – Gräsviken 202 Lapinlahti - Lappviken 203 Jätkäsaari - Busholmen

Itä-Pakilan peruspiiri - Östra Baggböle distrikt 342 Itä-Pakila - Östra Baggböle 353 Tuomarinkartano - Domargård KOILLINEN SUURPIIRI - NORDÖSTRA STORDISTRIKTET Latokartanon peruspiiri – Ladugårdens distrikt 361 Viikinranta - Viksstranden 362 Latokartano - Ladugården 363 Viikin tiedepuisto - Viks forskarpark 364 Viikinmäki - Viksbacka 383 Pihlajamäki - Rönnbacka 386 Pihlajisto - Rönninge

104

Taka-Töölön peruspiiri - Bortre Tölö distrikt 140 Taka-Töölö - Bortre Tölö

502

Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 370 Pukinmäki-Bocksbacka

105

Lauttasaaren peruspiiri – Drumsö distrikt 311 Kotkavuori – Örnberget 312 Vattuniemi – Hallonnäs 313 Myllykallio – Kvarnberget 314 Koivusaari – Björkholmen

503

Malmin peruspiiri – Malms distrikt 381 Ylä-Malmi - Övre Malm 382 Ala-Malmi - Nedre Malm 384 Tattariharju - Tattaråsen 385 Malmin lentokenttä - Malms flygfält 391 Tapaninvainio - Staffansslätten 392 Tapanila - Mosabacka

2 201

202

203

204

LÄNTINEN SUURPIIRI - VÄSTRA STORDISTRIKTET Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 150 Meilahti - Mejlans 161 Vanha Ruskeasuo – Gamla Brunakärr 162 Pikku Huopalahti - Lillhoplax 180 Laakso - Dal Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 301 Vanha Munkkiniemi - Gamla Munksnäs 302 Kuusisaari – Granö 303 Lehtisaari - Lövö 304 Munkkivuori - Munkshöjden 305 Niemenmäki - Näshöjden 306 Talinranta – Talistranden

504

505

506

Haagan peruspiiri – Haga distrikt 291 Etelä-Haaga - Södra Haga 292 Kivihaka - Stenhagen 293 Pohjois-Haaga - Norra Haga 294 Lassila - Lassas

6

Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 320 Konala - Kånala 461 Pajamäki - Smedjebacka 462 Tali 463 Reimarla - Reimars 464 Marttila - Martas 465 Pitäjänmäen yritysalue - Sockenbacka företagsområde

602

KESKINEN SUURPIIRI - MELLERSTA STORDISTRIKTET

301

Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 101 Vilhonvuori – Vilhelmsberg 102 Kalasatama – Fiskehamnen 103 Sompasaari – Sumparn 104 Hanasaari - Hanaholmen 111 Siltasaari - Broholmen 112 Linjat - Linjerna 113 Torkkelinmäki - Torkelsbacken

302

303

304

305

4

Alppiharjun peruspiiri – Åshöjdens distrikt 121 Harju - Ås 122 Alppila - Alphyddan Vallilan peruspiiri – Vallgårds distrikt 211 Hermanninmäki – Hermanstadsbacken 212 Hermanninranta – Hermanstadsstranden 213 Kyläsaari - Byholmen 220 Vallila - Vallgård Pasilan peruspiiri – Böle distrikt 171 Länsi-Pasila - Västra Böle 172 Pohjois-Pasila - Norra Böle 173 Itä-Pasila - Östra Böle 174 Keski-Pasila - Mellersta Böle Vanhakaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt 231 Toukola - Majstad 232 Arabianranta - Arabiastranden 240 Kumpula - Gumtäkt 250 Käpylä - Kottby 260 Koskela - Forsby 270 Vanhakaupunki – Gammelstaden

Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt 414 Jakomäki – Jakobacka KAAKKOINEN SUURPIIRI - SYDÖSTRA STORDISTRIKTET

592

5

KOILLINEN NORDÖSTRA

364

suurpiiri - stordistrikt

701 VARTIOKYLÄ BOTBY

4

Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 451 Vartioharju – Botbyåsen 452 Puotila - Botby gård 453 Puotinharju - Botbyhöjden 455 Marjaniemi – Marudd 456 Roihupelto - Kasåkern 457 Itäkeskus - Östra centrum

702

Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 454 Myllypuro - Kvarnbäcken

703

Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 471 Kontula - Gårdsbacka 472 Vesala - Ärvings 473 Mellunmäki - Mellungsbacka 474 Kivikko - Stensböle 475 Kurkimäki - Tranbacka

704

8

Vuosaaren peruspiiri – Nordsjö distrikt 541 Keski-Vuosaari - Mellersta Nordsjö 542 Nordsjön kartano - Nordsjö gård 543 Uutela - Nybondas 544 Meri-Rastila - Havsrastböle 545 Kallahti - Kallvik 546 Aurinkolahti - Solvik 547 Rastila - Rastböle 548 Niinisaari - Bastö 549 Mustavuori - Svarta backen ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI - ÖSTERSUNDOMS STORDISTRIKT

801 Maunulan peruspiiri – Månsas distrikt 281 Pirkkola - Britas 282 Maunula - Månsas 283 Metsälä - Krämertsskog 286 Maunulanpuisto - Månsasparken

402

Länsi-Pakilan peruspiiri - Västra Baggböle distrikt 341 Länsi-Pakila - Västra Baggböle

Östersundomin peruspiiri – Östersundoms distrikt 550 Östersundom 560 Salmenkallio - Sundberg 570 Talosaari - Husö 580 Karhusaari - Björnsö 591 Landbo 592 Puroniitty – Bäckängen

402

Tapulikaupunki Stapelstaden

4 Siltamäki Brobacka

403

Töyrynummi Lidmalmen

3

1

Puistola Parkstad

335

Haltiala Tomtbacka

2

334

Honkasuo 0 Hongasmossa

5

333

351

205

1

1

2

320

Konala Kånala

3

332

331

4

342

402

2

3

PITÄJÄNMÄKI SOCKENBACKA

5 2

1

Marttila Martas

Reimarla Reimars

MAUNULA MÅNSAS

1 Pohjois-Haaga Norra Haga

4

Pajamäki Smedjebacka

461 0

2

1

HAAGA HAGA

462 Tali

2

3

2 0

1

2

1

LänsiPasila 2 Västra Böle

161

3 1

202

1 3

4

4

201

MUNKKINIEMI MUNKSNÄS

302

180

140

303 1

2

4

0

3

Lapinlahti Lappviken

311

3

2

105

1

040

Ruoholahti Gräsviken

1

LAUTTASAARI DRUMSÖ

2

8 0

201

Kamppi Kampen

5 2 KAMPINMALMI

Punavuori Rödbergen

3

313 3

1

6

203

Jätkäsaari Busholmen

7 2

3

190

010

Kruununhaka Kronohagen

3

Mustikkamaa-Korkeasaari Blåbärslandet-Högholmen

Katajanokka Skatudden

7

4

7

2

3

060 Eira Eira

Jollas

3

2

500

1

Villinki Villinge

2

1 0 3

3 1

1

1 102

Vattuniemi 4 Hallonnäs

2

492 495

Ullanlinna Ulrikasborg

204

Hernesaari Ärtholmen

070

2

1

0 2

Itäsaaret Östra holmarna

6

LAAJASALO DEGERÖ

Hevossalmi Hästnässund

5

090

532

603

Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden

2 2

3

6

3

494 1

080

Kallahti Kallvik

KAAKKOINEN SYDÖSTRA

6

101 VIRONNIEMI 1ESTNÄS

545

480 Vartiosaari Vårdö

2

1

2 1

1

2

2

ITÄINEN ÖSTRA

Yliskylä Uppby

5

543

7

544 Meri-Rastila Havsrastböle

0

Kaivopuisto Brunnsparken

312

2

103

Aurinkolahti Solvik

Uutela Nybondas

3

1

Tullisaari Turholm

3 3

546

2

2

491

493

2

2

2

Tammisalo Tammelund

4

Kulosaari Brändö

Nordsjön kartano Nordsjö gård

1

1 1

0

1

420

2

455

0

Herttoniemenranta Hertonäs strand

Sompasaari Sumparn

4

KAMPMALMEN

Myllykallio Kvarnberget

Gardesstaden

2 050

1 4

030 3 1Kaartinkaupunki

5 6

7

1

103

1

2 3 7 6 3 5

4

4

0

Kotkavuori Örnberget

3

5

1 4

0

3

434

5

1

Rastila 2 Rastböle

4

2

542

440

5

4

VUOSAARI NORDSJÖ

547

Puotila Botby gård

Marjaniemi Marudd

432

704

2

0

Roihuvuori Kasberget

2

3

1

0

4

2

301

601

6

KULOSAARI 1 BRÄNDÖ

4

1

KALLIO BERGHÄLL

104

1

Gloet

314

1

Kalasatama Fiskehamnen

2

Hanasaari Hanaholmen

Broholmen

Kluuvi 1

1

202

1

2

020

3

130

Etu-Töölö Främre Tölö

Koivusaari Björkholmen

2

Linjat Linjerna

5 2

101

0

111 2 1 Siltasaari

5

2

112

2

2

211

Vilhonvuori Vilhelmsberg

Torkkelinmäki Torkelsbacken

1 3

Taka-Töölö Bortre Tölö

150

Meilahti Mejlans

Harju 121 Ås

0

113

1

6

1

212

Hermanninranta Hermanstadsstranden

Hermanninmäki 3VALLILA Hermanstadsbacken VALLGÅRD 3 2 102

1

ALPPIHARJU ÅSHÖJDEN

TAKA-TÖÖLÖ BORTRE TÖLÖ

4

303

302 2

1

5

452

457

1

433

0

8

9

1

2 Herttoniemen yritysalue Hertonäs företagsområde

Niinisaari Bastö

2

Itäkeskus Östra centrum

2

548

541 Keski-Vuosaari Mellersta Nordsjö

Vartioharju Botbyåsen

3

3

3

Kyläsaari Byholmen

2

6

1

Alppila Alphyddan

104

3

4

1 122

2 213

220 Vallila Vallgård

1

2

602

HERTTONIEMI HERTONÄS

Arabianranta Arabiastranden

7

173

1

1

6

451

1 4

Kasåkern

3

3

VARTIOKYLÄ BOTBY

Puotinharju Botbyhöjden

0 Roihupelto

431 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs

232

Kumpula Gumtäkt

1

4

453

LATOKARTANO LADUGÅRDEN

1

Mustavuori Svarta backen

0

701

5

456

2

0

0

4

4

3

5 6

702 8

MYLLYPURO KVARNBÄCKEN

501

Toukola Majstad

2

240

KeskiItä-Pasila Pasila Östra Böle Mellersta Böle

3

0

Lehtisaari Lövö

174

1

1

305

0

3

0

270

Vanhakaupunki Gammelstaden

549

2

Kvarnbäcken

2

Talosaari Husö

Salmenkallio Sundberg

Mellunmäki Mellungsbacka

4

3

361

VANHAKAUPUNKI GAMMELSTADEN 231

5 4

Laakso 2 Dal

REIJOLA GREJUS

Kuusisaari Granö

2

471

454

560

0

473

7 Myllypuro

1

Viikinranta Viksstranden

570 1

2

Kontula Gårdsbacka

Kurkimäki Tranbacka

3

KOILLINEN NORDÖSTRA

1

3

362 Latokartano Ladugården

5

Koskela Forsby

Ärvings

MELLUNKYLÄ MELLUNGSBY

475

0

4

1

2

1

260

250

KESKINEN MELLERSTA

171

Vanha Ruskeasuo Gamla Brunakärr

301 Vanha Munkkiniemi Gamla Munksnäs

304 2

2

2

Käpylä Kottby

1

3

3

2 Vesala

1

Viikin tiedepuisto Viks forskarpark

Viikinmäki Viksbacka

0

472

703

363

364

2

6

PASILA BÖLE

3

162

Näshöjden

2

0

0

Pikku Huopalahti Munkkivuori 1 305 3 Lillhoplax Munkshöjden Niemenmäki

1

1 6

2

4

285

1

Pohjois-Pasila Norra Böle

292

Kivihaka Stenhagen

Etelä-Haaga Södra Haga

1

304

Talinranta Talistranden

2

291

LÄNTINEN VÄSTRA

0

172

0

0

474

Kivikko Stensböle

2

2

Veräjämäki Grindbacka

3

3

203

384

4

383

580 Karhusaari Björnsö

0

Tattariharju Tattaråsen

Pihlajamäki Rönnbacka

0

1

465

4

OULUNKYLÄ 2 ÅGGELBY 8

2

Pitäjänmäen yritysalue 1 Sockenbacka företagsområde 5

Veräjälaakso Grinddal

Metsälä Krämertsskog

Maunulanpuisto Månsasparken

4

1

283

286

2

287

2 7

5

404

3

1

0

0

3

Maunula Månsas

401

293

0

282

2

281

Pirkkola Britas

3

Lassila Lassas

464

1

463

294

4

2

1

801

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

3

Ala-Malmi Nedre Malm

3

Pihlajisto Rönninge

Östersundom Östersundom

1

382

386

0

550

Jakomäki Jakobacka

Malmin lentokenttä Malms flygfält

5

2 4

0

414

1

4

370

3

Patola Dammen

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

JAKOMÄKI JAKOBACKA

0

385

3

3

284

6

3

1

1

1

3

2

1

381

Pukinmäki Bocksbacka

2

Länsi-Pakila Västra Baggböle

1

4

1

503

Ylä-Malmi Övre Malm

PUKINMÄKI BOCKSBACKA

4

6

1

341

2

3 5

5

Itä-Pakila Östra Baggböle

4

LÄNSI-PAKILA VÄSTRA BAGGBÖLE

Maununneva Magnuskärr

Kannelmäki 1 Gamlas

2

204

2

2

KAARELA KÅRBÖLE

7

Tattarisuo Tattarmossen

MALMI MALM

506

Alppikylä Alpbyn

413

3

8

415

1 2

502

2

2

4

6

391

ITÄ-PAKILA ÖSTRA BAGGBÖLE

1

Paloheinä Svedängen

2

1 Tapaninvainio Staffansslätten

0

0 3

2 6

2

Tuomarinkartano Domargård

405

Hakuninmaa Håkansåker

Malminkartano Malmgård

4

3

3

353

1

POHJOINEN NORRA

1

336

5

Torpparinmäki Torparbacken

4

Kuninkaantammi Kungseken

PUISTOLA PARKSTAD

Tapanila Mosabacka

352

0

Heikinlaakso Henriksdal

505

392

6

354

591 Landbo

412

411

5

DOMARBY 2

2 1

4

2

403

0 TUOMARINKYLÄ

Laajasalon peruspiiri – Degerö distrikt 480 Vartiosaari - Vårdö 491 Yliskylä - Uppby 492 Jollas 493 Tullisaari - Turholm 494 Kruunuvuorenranta- Kronbergsstranden 495 Hevossalmi - Hästnässund 500 Villinki - Villinge 510 Santahamina - Sandhamn 532 Itäsaaret - Östra holmarna ITÄINEN SUURPIIRI - ÖSTRA STORDISTRIKTET

0

2

3

pienalue - småområde 401

Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 431 Länsi-Herttoniemi - Västra Hertonäs 432 Roihuvuori - Kasberget 433 Herttoniemen yritysalue - Hertonäs företagsområde 434 Herttoniemenranta - Hertonäs strand 440 Tammisalo - Tammelund

701

504 SUUTARILA SKOMAKARBÖLE

6

peruspiiri - distrikt

ULLANLINNA

531 ULRIKASBORG

POHJOINEN SUURPIIRI - NORRA STORDISTRIKTET

401

osa-alue - delområde

2

Kulosaaren peruspiiri – Brändö distrikt 190 Mustikkamaa - Korkeasaari - Blåbärslandet - Högholmen 420 Kulosaari - Brändö

7

Puroniitty Bäckängen

3

Viikinranta Viksstranden

306

Kaarelan peruspiiri – Kårböle distrikt 331 Kannelmäki - Gamlas 332 Maununneva - Magnuskärr 333 Malminkartano - Malmgård 334 Hakuninmaa - Håkansåker 335 Kuninkaantammi – Kungseken 336 Honkasuo - Hongasmossa

3

Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 402 Tapulikaupunki - Stapelstaden 411 Puistola - Parkstad 412 Heikinlaakso - Henriksdal 413 Tattarisuo - Tattarmossen 415 Alppikylä - Alpbyn

Piirijako - distriktsindelning

3

601

603 205

Suutarilan peruspiiri – Skomakarböle distrikt 401 Siltamäki - Brobacka 403 Töyrynummi - Lidmalmen

HELSINGIN PIIRIJAKOJÄRJESTELMÄ HELSINGFORS DISTRIKTSINDELNING

ETELÄINEN SÖDRA

510

Santahamina Sandhamn

520

0

Suomenlinna Sveaborg

2

Länsisaaret Västra holmarna

1

2

Khs 26.1 .2012 §1329 0

1

2 km


Julkaisutilaukset p. 09 310 36293 Internet www.hel.fi/kaupunkitieto

Tilastoja 2020:10

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019 Pekka Vuori, Netta Mäki, Claudia Bergroth

Tilastoja 2020:10

Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto. Helsingin väestöstä, sen rakenteesta ja muutoksista on saatavissa tietoja myös muista Tilastojasarjan väestöjulkaisuista sekä Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta. Lisäksi Helsingin seudun aluesarjattilastotietokanta (www.aluesarjat.fi) sisältää väestötietoja pääkaupunkiseudulta alueittain ja Helsingin seudusta kunnittain, ja Nordstat-tilastotietokanta (www.nordstat.org) väestötietoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista. Edellä mainittujen lisäksi keskeiset väestötiedot on saatavissa avoimena datana Helsinki Region Infoshare-palvelussa (www.hri.fi).

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019

Tässä julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2019/2020 sekä väestönmuutokset vuonna 2019. Julkaisu sisältää niin ikään analyysejä väestön demografisesta rakenteesta sekä syntyvyydestä ja hedelmällisyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Tiedot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksesta hankittuihin aineistoihin.

Pekka Vuori & Netta Mäki & Claudia Bergroth

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2019/2020 och befolkningsförändringar år 2019