__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Helsingfors områdesvis Helsinki by District

2019

Helsinki alueittain means Helsinki by District, and presents the 8 major districts and 34 districts of the city – their background, structure and public services – drawing on historical, statistical and town planning data. Comparisons with the rest of Helsinki are also made. The descriptions of the districts are complemented by a short description of Helsinki’s urban structure as a part of the Helsinki Region.

Helsinki by District

Helsingfors områdesvis presenterar de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors – deras bakgrund, uppbyggnad och service – utgående från historia, statistik och planläggning. Jämförelser med övriga delar av Helsingfors görs också. Helheten kompletteras av en komprimerad översikt av Helsingfors stadsstruktur som en del av Helsingforsregionen.

Helsingfors områdesvis

Helsinki alueittain 2019 esittelee Helsingin 8 suurpiiriä ja 34 peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluista historia-, tilasto- ja suunnitelmatietojen pohjalta. Alueita verrataan myös muuhun Helsinkiin. Aluekuvauksia täydentää tiivis katsaus koko Helsingin alueelliseen rakenteeseen ja asemaan osana laajempaa seutua.

Helsinki alueittain

Helsinki alueittain 2019

Helsinki alueittain 2019

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsigfors stadskansliet stadsforskning och -statistik City of Helsinki, Executive Office Urban Research and Statistics

Helsingfors områdesvis Helsinki by District


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot PL 550, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 Helsingfors stad, stadskansliet stadsforskning och -statistik PB 550, 00099 Helsingfors stad tel. 09 310 1612 City of Helsinki, Executive Office, Urban Research and Statistics P.O.Box 550, FI-00099 City of Helsinki tel. +358 9 310 1612 www.hel.fi/kaupunkitieto Tilaukset / jakelu Beställningar / distribution Orders / distribution S-posti / e-mail

p. 09 310 36293 tel. 09 310 36293 tel. +358 9 310 36293 kaupunkitieto.tilaukset@hel.fi


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik City of Helsinki, Executive Office, Urban Research and Statistics

Helsinki alueittain 2019 Helsingfors omrĂĽdesvis Helsinki by District

Helsinki Helsingfors 2020


Julkaisun toimitus Tea Tikkanen Redigering Editors Käännökset Översättningar Translations

Magnus Gräsbeck

Taitto Petri Berglund Ombrytning General layout Kansi Tarja Sundström-Alku Pärm Cover Kansikuvitus Pärm illustration Cover Illustration

Minna Alanko

Valokuvat Foton Photos

Helsingin kaupungin tietokeskus / Raimo Riski, Lotta Haglund

Tekninen toteutus Tekniskt utförande Technical Editing

Otto Burman Tea Tikkanen Pekka Vuori

Kartat Pohja-aineistot: Kartor © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2019 Maps © Liikennevirasto / Digiroad 2019 © Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 2019 Teema: Pääkaupunkiseudun palvelukartta Paino Tryckeri Print

Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2020

ISSN-L 2323-4539 ISSN 2323-4547 (Verkkojulkaisu)


Helsinki alueittain 2019 Helsingfors omrĂĽdesvis Helsinki by District ESIPUHE FĂśrord Preface

5 6 7

HELSINKI VUONNA 2019 Helsingfors ĂĽr 2019 Helsinki in 2019

8 18 21

HELSINKI ALUEITTAIN Helsinfors omrĂĽdesvis Helsinki by District

10 19 22

HELSINKI – HELSINGFORS 1. Eteläinen suurpiiri – SÜdra stordistriktet 101 Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 102 Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 103 Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 104 Taka-TÜÜlÜn peruspiiri – Bortre TÜlÜ distrikt 105 Lauttasaaren peruspiiri – DrumsÜ distrikt

26 30 34 38 42 46 50

2. Läntinen suurpiiri – Västra stordistriktet 201 Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 202 Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 203 Haagan peruspiiri – Haga distrikt 204 Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 205 Kaarelan peruspiiri – KürbÜle distrikt

54 58 62 66 70 74

3. Keskinen suurpiiri – Mellersta stordistriktet 301 Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 302 Alppiharjun peruspiiri – ÅshÜjdens distrikt 303 Vallilan peruspiiri – Vallgürds distrikt 304 Pasilan peruspiiri – BÜle distrikt 305 Vanhankaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt

78 82 86 90 94

4. Pohjoinen suurpiiri – Norra stordistriktet 401 Maunulan peruspiiri – Münsas distrikt 402 Länsi-Pakilan peruspiiri – Västra BaggbÜle distrikt 403 Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 404 Oulunkylän peruspiiri – Åggelby distrikt 405 Itä-Pakilan peruspiiri – Östra BaggbÜle distrikt

98 102 106 110 114 118 122

5. Koillinen suurpiiri – NordÜstra stordistriktet 501 Latokartanon peruspiiri – Ladugürdens distrikt 502 Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 503 Malmin peruspiiri – Malms distrikt 504 Suutarilan peruspiiri – SkomakarbÜle distrikt 505 Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 506 Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt

126 130 134 138 142 146 150

6. Kaakkoinen suurpiiri – SydÜstra stordistriktet 601 Kulosaaren peruspiiri – BrändÜ distrikt 602 Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 603 Laajasalon peruspiiri – DegerÜ distrikt

154 158 162 166

7. Itäinen suurpiiri – Östra stordistriktet 701 Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 702 Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 703 Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 704 Vuosaaren peruspiiri – NordsjÜ distrikt

170 174 178 182 186

8. / 801 Östersundomin suur- ja peruspiiri – Östersundoms stordistrikt och distrikt

190

KĂ„SITEMĂ„Ă„RITELMĂ„T JA LĂ„HTEET %HJUHSSVGHÂżQLWLRQHURFKNlOORU 'HÂżQLWLRQVDQGVRXUFHV

194 

ASIASANAT Index Key-word index

201 201 201


Esipuhe Helsinki on kasvanut viimeisten kahdensadan vuoden kuluessa noin 4 000 asukkaan pikkukaupungista yli 654 000 asukkaan kaupungiksi. Yhdessä kehyskuntiensa kanssa se muodostaa yli 1,5 miljoonan asukkaan, Euroopankin mittakaavassa merkittävän, suurkaupunkialueen. Helsinki koostuu omaleimaisista kaupunginosista, joista jokaisella on oma historiansa ja nykyilmeensä. Kaupunki on jatkuvassa muutoksen tilassa ja monien kaupunginosien varalle on suuria tulevaisuuden suunnitelmia. Helsinki alueittain -julkaisu kuvaa tätä moni-ilmeisyyttä ja kehitystä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille: päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkeinoelämälle ja järjestöille, tiedostusvälineille sekä luonnollisesti kaupungin asukkaille. Kirjan alussa on katsaus kaupungin kehitykseen sekä alueiden vertailu. Tämän jälkeen kutakin Helsingin kahdeksaa suurpiiriä ja 34 peruspiiriä kuvataan tarkemmin tiedoin. Peruspiirien historiasta kerrotaan pääpiirteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös tulevaisuutta valotetaan. Alueiden maankäyttöä ja palveluita kuvataan yksityiskohtaisin kartoin. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan tilastollisen kuvaajan avulla. Kutakin aluetta verrataan koko kaupunkiin ja myös muihin alueisiin. Julkaisun tilastot ja kaaviot on päivitetty uusimmilla tiedoilla alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Tilasto-osan asiasanojen käännökset ovat ruotsiksi ja englanniksi julkaisun lopussa. Julkaisun ulkoasu on uudistettu Helsingin visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Helsinki alueittain on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilta: www.hel.fi/kaupunkitieto. Useimmat kirjan perustilastot voi poimia myös osa-alueittain Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta: www.aluesarjat.fi. Tietokanta sisältää vertailutietoja myös Espoon ja Vantaan tilastoalueilta. Kuvioiden datat saa saavutettavassa muodossa osoitteesta kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. Julkaisun tekemisestä on vastannut kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tutkija Tea Tikkanen. Helsinki vuonna 2019 -osuuden on kirjoittanut järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori. Julkaisun laadintaan ovat osallistuneet lisäksi informaatikko Marja Huotari, tilastonlaatija Petri Berglund sekä kääntäjä Magnus Gräsbeck. Useat kaupungin asiantuntijat ovat antaneet aineistoja julkaisua varten. Kiitän lämpimästi kaikkia julkaisun tekemiseen osallistuneita. Helsingissä toukokuussa 2020 Ari Jaakola tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
Förord Under de tvåhundra åren har Helsingfors vuxit från en 4 000 invånares småstad till en stad med 654 000 invånare. Tillsammans med de omgivande kommunerna staden bildar en i europeiskt mått betydande stadsregion med 1,5 miljoner invånare. Helsingfors är en mångfacetterad stad med manga bevarade tidsstrata. Den består av många särpräglade stadsdelar som var och en har sin egen historia och framtoning. Dessutom förändras staden ständigt, och för många stadsdelar finns stora framtidsplaner. Publikationen Helsingfors områdesvis beskriver denna pluralism och utveckling. Den är avsedd för alla som är intresserade av ett lokalt Helsingfors: beslutsfattare, planerare och forskare, studerande och skolelever, näringsliv och föreningar, media samt givetvis stadens invånare. I början av boken finns en översikt av stadens utveckling, samt en jämförelse av områdena. Vart och ett av Helsingfors åtta stordistrikt och 34 distrikt beskrivs på fyra sidor. Huvuddragen i varje distrikts historia skildras – liksom en glimt av framtiden – på finska, svenska och engelska. Markanvändning och service i distrikten beskrivs på detaljerade kartor. Varje områdes statistiska profil gestaltas av åtta karakteristika, och en jämförelse med hela staden och övriga områden görs. Statistiken och figurerna i publikationen har uppdaterats med färskaste rön om områdenas befolkning, utbildnings och inkomstnivå, boende, sysselsättning och arbetsplatser samt utbildnings-, social-, hälso- och övrig service. Översättningar till svenska och engelska av sökord i statistikavsnittet finns i slutet av publikationen. Publikationens layout har omformats för att matcha Helsingfors visuella utseende. Helsingfors områdesvis kan läsas på Helsingfors stads webbsidor www.hel.fi/kaupunkitieto. Det mesta av basstatistiken i boken kan också fås områdesvis på www.aluesarjat.fi (Områdesdatabasen för Helsingforsregionen). Databasen innehåller också jämförelser med områden i Esbo och Vanda. Figurernas data fås i tillgänglig form av kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. För sammanställandet av publikationen svarade utredare Tea Tikkanen vid Stadskansliet enhet för stadsforskningen och -statistiken. Avsnittet om Helsingfors år 2019 skrevs av systemchef Pekka Vuori. Informatiker Marja Huotari, statistikförare Petri Berglund och översättare Magnus Gräsbeck har medverkat. Många sakkunniga inom stadens förvaltning har bidragit med material för publikationen. Jag tackar varmt alla dem som varit med och hjälpt till! Helsingfors, maj 2020 Ari Jaakola statistik- och informationstjänstchef
Preface During the last two centuries the City of Helsinki has grown from a small town of 4,000 people to a city of 654,000. Together with the surrounding municipalities it forms a city region of 1.5 million residents – of importance even by European standards. Helsinki is a vibrant city with many historical strata. It consists of many characteristic districts each of which has a history and a profile of their own. Also, the city is in a process of constant change, and for many districts, there are great plans for the future. The publication Helsinki by District describes this pluralism and development. It is a book for anyone taking an interest in Helsinki at district level: policy makers, planners and researchers, students, companies and associations, media and, of course, the inhabitants themselves. The book begins with an overview of the city’s development, and a comparison of districts. Each of Helsinki’s eight major districts and 34 districts is described on four pages. The essentials of the history of each district – and a glimpse into future – are given in Finnish, Swedish and English. Land use and service in the districts are described on detailed maps. The statistical profile of each district is drawn in terms of eight characteristics, and comparisons with the whole city and other areas are made. Statistics and graphs have been updated with freshest data on population, education and income level, housing, employment and jobs as well as education, social, health and other public services. Translations into Swedish and English of key words in the statistics section can be found at the end of the publication. The layout of the publication has been redesigned to match the visual look of Helsinki. Helsinki by District can be studied on the website of City of Helsinki www.hel.fi/kaupunkitieto. Most of the basic statistics included in the book can also be found at subdistrict level on www.aluesarjat.fi, (the Helsinki Region Database). The database also contains comparisons with districts in Helsinki’s neighbour cities Espoo and Vantaa. The data of the figures can be had from kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. The publication was compiled by Researcher Tea Tikkanen at City Executive Office unit for Urban Research and Statistics. The section on Helsinki in 2019 was written by Systems Manager Pekka Vuori. Contributions to the work were also made by Information specialist Marja Huotari, Statistics author Petri Berglund and Translator Magnus Gräsbeck. Many experts within the city administration contributed with material for the publication. Many thanks indeed to all who helped us in our work!

Helsinki, May 2020 Ari Jaakola Statistics and Information Services Manager

7


Helsinki vuonna 2019 Helsingin väkiluku oli 648 042 henkeä vuodenvaihteessa 2018/2019. VäestÜn määrä kasvoi vuoden 2018 aikana 4 770 asukkaalla, 0,7 prosenttia. Helsinki on kasvanut 2010-luvulla jo yli 64 700 asukkaalla, mikä vastaa 7 200 hengen vuosikasvua. Vuosien 2000–2009 keskimääräinen kasvu oli 3 200 henkeä.

Helsingin ja Helsingin seudun väestÜkehitys Helsinki on kasvanut rajojensa yli jo kauan sitten, ja se muodostaa nyt yhdessä ympärÜivien kuntien kanssa 1,49 miljoonan asukkaan tyÜ- ja asuntomarkkina-alueen, Helsingin seudun. Siihen kuuluu Helsingin ja pääkaupunkiseudun muiden kuntien, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten, lisäksi kymmenen kehyskuntaa. Helsingin väkiluku kaksinkertaistui 20–30 vuoden välein Helsingin pääkaupungiksi tulemisesta vuodesta 1812 aina 1960-luvulle saakka. Sen jälkeen Helsingin ympäristÜkunnat alkoivat kasvaa, kun pääkaupunkiin pakkautunut väestÜ alkoi etsiä asumisväljyyttä kaupungin rajan ulkopuolelta. 1960-luvun maaltamuuton jälkeen seurasi vähäisemmän muuttamisen jakso, mutta jo 1980-luvun alkupuolella seudun muuttovoitto alkoi jälleen kasvaa voimakkaasti. Vielä nopeamman kasvun aika alkoi 1990-luvun alkupuolella, jolloin myÜs muuttovoitto ulkomailta kasvoi huomattavasti. 2010-luvulla Helsingin seudun väkiluku on kasvanut 156 000 henkeä eli keskimäärin 17 400 vuodessa. Helsingin kaupungin keskimääräinen väestÜnkasvu on ollut 1,2 prosenttia ja muun pääkaupunkiseudun 1,7 prosenttia vuodessa. Kehysalueen kasvu on hidastunut merkittävästi 2000-luvuna alkuvuosista, ja on 2010-luvulla keskimäärin 0,8 % vuodessa. Helsingin väestÜ kasvoi erityisen nopeasti 2008–2016. Ulkomaalaisten muutto ulkomailta kasvatti vuoteen 2014 saakka Helsinkiä enemmän kuin seudun ulkopuolelta saatu kotimainen muuttovoitto. Helsingin kasvua lisäsi huomattavasti myÜs se, että kaupungille ominainen muuttotappio naapurikuntiin ja seudun kehyskuntiin väheni vuoteen 2013 saakka. Viime vuosina muuttotappio erityisesti Espooseen ja Vantaalle on kasvanut ja Helsingin kasvu on hidastunut. Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi nopeasti vuosina 2009–2014, jolloin keskimääräinen kasvu oli yli 1 000 henkeä vuodessa. Nyt kasvu on pysähtynyt syntyvyyden alenemisen takia, ja 0-vuotiaiden määrä on jo vähentynyt vuosina 2016–2018. Peruskouluikäisten määrä alkoi kasvaa vuonna 2011, ja vuosina 2017 ja 2018 ikäluokka kasvoi yhteensä 3 500 hengellä. Toisen asteen ikäluokan, 16–18-vuotiaiden, määrän lasku pysähtyi vuonna 2015, ja sen jälkeen heidän määränsä on pysynyt lähes samana. Vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien vaikutus Helsinginkin ikärakenteeseen on merkittävä. yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut 4 300 eli 4 % kahden viime vuoden aikana. Helsingin eläkeikäisen väestÜn osuus oli 14,5 % koko väestÜstä vuonna 2010, nyt 17 %.

Helsingin viimeaikaiset muutokset Helsingin väkiluku kasvoi vuosien 2017–2018 aikana lähes 13 000 hengellä. Peruspiireistä eniten kasvoivat Kampinmalmi (4 100 henkeä), Laajasalo (1 600), Lauttasaari (1 100) ja Mellunkylä (1 000). VäestÜ taas väheni Malmilla (-200 henkeä), Vartiokylässä (-180), Ullanlinnassa (-160) ja Östersundomissa (-100). Helsingissä rakennettiin keskimäärin 4 850 asuntoa vuosina 2017–2018. Asuntotuotanto on kasvanut vuosien 2010–2016 tasosta, jolloin vuosittain valmistui 4 100 asuntoa. Vuosina 2017–2019 valmistui yhteensä 16 400 asuntoa, kun edellisellä kolmivuotisjaksolla valmistui 4 000 vähemmän. Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen huoneistokoko oli 60 m², kun viime vuosikymmenellä se oli 72,8 m². Asunnoista 89 % oli kerrostaloissa. ARA:n, valtion tukeman asuntotuotannon, keskimääräinen vuosituotanto on myÜs kasvanut, ja kolmasosa valmistuneista asunnoista oli ARA-vuokraja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 37 % rakennettiin kantakaupunkiin, kun viime vuosikymmenellä kantakaupunkiin valmistui vain 20 prosenttia Helsingin uusista asunnoista. Tämä johtui etenkin Jätkäsaaren ja Kalasataman projektialueiden rakentamisesta.
Kuva 1.

Väkiluvun muutos Helsingin peruspiireissä 31.12.2016–2018

Figur 1. Figure 1.

FolkmängdsfÜrändring i distrikten i Helsingfors 31.12.2016–2018 Population change in Helsinki’s districts 31 Dec. 2016–2018

sćŏĹ?ůƾǀƾŜžƾƾƚŽĆ?ǀƾŽĆ?Ĺ?ŜĂώϏϭϳŊĂώϏϭϴ ,ĞůĆ?Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?ĹśĂůƾĞĞƚLJŚƚĞĞŜĆ?ćĎ­Ď°ĎŽĎ´ĎŻ  

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<

TyĂśpaikkojen määrä väheni Helsingin seudulla vuosina 2013 ja 2014. Viime vuosina tyĂśpaikkoja on taas syntynyt, ja vuosina 2016â&#x20AC;&#x201C;2017 Helsingin tyĂśpaikkamäärä kasvoi 18 000 ja koko seudun kasvu oli 32 000. Helsingin tyĂśpaikoista 65 % sijaitsee kantakaupungissa, ydinkeskustan lisäksi Reijolassa, Kalliossa, Vallilassa ja Pasilassa. Esikaupunkien tärkein tyĂśpaikkakeskittymä on Pitäjänmäki, lisäksi muita enemmän tyĂśpaikkoja on Malmilla, Vanhakaupungissa, Herttoniemessä, Vartiokylässä ja Haagassa. Kuva 2.

TyÜpaikkojen määrä Helsingin suurpiireissä 31.12.2017

Figur 2. Figure 2.

Antalen jobb stordistriktvis i Helsingfors 31.12.2017 Jobs in Helsinki by Major District on 31 Dec. 2017

7\|SDLNDWWRLPLDODQPXNDDQONP  7XRWDQWR /LLNHQQH .DXSSD <ULW\VSDOYHOXW <KWHLVNXQQSDOYHOXW

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<
Helsinki alueittain VäestĂś Helsingin väestĂś eroaa rakenteeltaan selvästi koko Suomen väestĂśstä. Helsingissä suurimmat ikäluokat ovat 23â&#x20AC;&#x201C;40-vuotiaat, ja erityisesti 26â&#x20AC;&#x201C;30-vuotiaat, kun koko maassa 50â&#x20AC;&#x201C;72-vuotiaita on eniten. Sekä lapsia että eläkeikäisiä on Helsingissä suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa. Alle 17-vuotiaita on 17 prosenttia helsinkiläisistä, koko maassa 19 %. Helsingissä yli 65-vuotiaiden osuus on 17 %, koko maassa 22 %. Erot Helsingin eri osien välillä ovat erittäin suuret. Helsinkiin muuttavat nuoret lĂśytävät ensiasuntonsa usein kantakaupungin pienasuntovaltaisesta Alppiharjusta. Kaksi kolmasosaa Maunulan asunnoista on 1950â&#x20AC;&#x201C;60-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa, ja yli 65-vuotiaiden osuus on Helsingin peruspiireistä suurin. Latokartanoon on rakennettu 2000-luvun alusta lähtien Helsingissä suhteellisesti eniten kerrostaloasuntoja, joissa lapsia on paljon. Lapsiperheiden osuus on Ă&#x2013;stersundomin pientaloalueella Helsingin suurin. Kuva 3.

VäestÜn ikärakenne Helsingissä ja Alppiharjun, Maunulan, Tuomarinkylän sekä Latokartanon peruspiireissä 31.12.2018

Figur 3.

Befolkning efter ĂĽlder i Helsingfors samt i distrikten Ă&#x2026;shĂśjden, MĂĽnsas, Domarby och LadugĂĽrden 31.12.2018 Population by age in Helsinki and the districts of Alppiharju, Maunula, Tuomarinkylä and Latokartano on 31 Dec. 2018

Figure 3.

$OSSLKDUMXá&#x201E;¤ cVK|MGHQ

,NlYXRWWD <OL á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ Lähde: Tilastokeskus ,NlYXRWWD <OL á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ á&#x201E;¤ +HOVLQNL

  1DLVHW 0LHKHW

,NlYXRWWD <OL          

 +HOVLQNL

  1DLVHW 0LHKHW +HOVLQNL

Đš

0DXQXODá&#x201E;¤ 0nQVDV

7XRPDULQN\OlĂ­'RPDUE\

,NlYXRWWD <OL          Đš 1DLVHW

 0LHKHWĐš

/DWRNDUWDQRá&#x201E;¤ /DGXJnUGHQ +HOVLQNL

  1DLVHW 0LHKHWĐš


Helsingin väestĂśstä kuului vuodenvaihteessa 2018/2019 perheisiin 65 prosenttia, ja perheiden keskikoko oli 2,7 henkeä. Perheiden osuus on suurin Ă&#x2013;stersundomissa sekä Pohjois- ja Koillis-Helsingin pientaloalueilla. Lapsiperheitä eli perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, oli Tuomarinkylän asuntokunnista 38 prosenttia ja Ă&#x2013;stersundomissa 39 prosenttia. Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheiden osuus oli suurin Jakomäen, Mellunkylän, Vuosaaren ja Pukinmäen peruspiireissä, esim. Jakomäessä 43 prosenttia. Kantakaupungin itäosissa suurin osa asunnoista on pieniä, ja yksinasuminen on siellä yleisintä. Alppiharjussa 72 prosentissa asunnoista asutaan yksin, Kalliossa 63 prosentissa. Helsingissä asumisväljyys on kaikista Suomen kunnista pienin. Helsinkiläisten asumisväljyyden kehitys pysähtyi täysin vuonna 2007, ja on ollut siitä lähtien noin 34 m²/henkilĂś. Koko maan keskiarvo on nyt 40,8 m²/henkilĂś, ja väljyys on kasvanut 3,3 m² vuoden 2005 jälkeen. Väljimmin asutaan vanhoilla pientaloalueilla ja kantakaupungin eteläosissa sekä niillä vanhoilla esikaupunkialueilla, joissa asuntojen keskikoko on suuri. Ahtaimmin asutaan pienasuntovaltaisissa Kalliossa, Alppiharjussa ja Vallilassa. Kuva 4.

Asuntokuntien keskikoko (henkilÜä/asunto) peruspiireittäin 31.12.2018

Figur 4. Figure 4.

BostadshushĂĽllens medelstorlek distriktsvis 31.12.2018 Average size of households in Helsinki districts on 31.Dec. 2018

Ć?ƾŜĆ&#x161;ŽŏƾŜĆ&#x;Ä&#x17E;ŜŏÄ&#x17E;Ć?ĹŹĹ?ŏŽŏŽ ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń Ď­Í&#x2DC;Ď´Ď´ ĎŽÍ&#x2022;Ď­ĎŹ Ͳ ĎŻÍ&#x2022;ĎŹĎ­ Ď­Í&#x2022;Ď´Ď´ Ͳ ĎŽÍ&#x2022;ĎŹĎľ Ď­Í&#x2022;ϳϏ Ͳ Ď­Í&#x2022;Ď´Ďł Ď­Í&#x2022;ĎŻĎą Ͳ Ď­Í&#x2022;ϲϾ

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<
Kuva 5.

Asumistiheys peruspiireittäin, huoneita henkilÜä kohden, kun keittiÜtä ei lasketa huoneeksi 31.12.2018

Figur 5. Figure 5.

Boendetäthet rum/ person (kÜket inte räknat som rum) 31.12.2018 Housing density, rooms per person (kitchen not a room) on 31.Dec.2018

,ƾŽŜÄ&#x17E;ĆŠÄ&#x201A;ÍŹĹ&#x161;Ä&#x17E;ŜŏĹ?ĹŻĆ&#x201A; ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń Ď­Í&#x2DC;ĎŻ Ď­Í&#x2022;Ď°ĎŹ Ͳ Ď­Í&#x2022;Ϲϭ Ď­Í&#x2022;ĎŻĎ­ Ͳ Ď­Í&#x2022;ĎŻĎľ Ď­Í&#x2022;ĎŽĎŹ Ͳ Ď­Í&#x2022;ĎŻĎŹ Ď­Í&#x2022;Ď­Ď­ Ͳ Ď­Í&#x2022;Ď­Ďľ

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<

Asuntokanta Helsinki on pienasunto- ja kerrostalovaltainen kaupunki. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista on 86 prosenttia. Tuomarinkylässä, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Ă&#x2013;stersundomissa vähintään 90 % asunnoista on kuitenkin pientaloissa. YksiĂśitä on 23 prosenttia, ja kaksioita tai sitä pienempiä asuntoja on asunKuva 6.

Asuntojen hallintaperuste suurpiireittäin 31.12.2018

Figur 6. Figure 6.

Bostädernas upplütelseform stordistriktsvis 31.12.2018 Tenure status of dwellings by major district on 31 Dec. 2018

Ć?ƾŜĆ&#x161;ŽŊÄ&#x17E;Ĺś Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E; ϲϲĎŹĎŹĎŹ ĎŻĎŻĎŹĎŹĎŹ ϲϲϏϏ

Lähde: Tilastokeskus

ZͲÇ&#x20AC;ƾŽŏĆ&#x152;Ä&#x201A;ͲÄ&#x201A;Ć?ƾŜŜŽĆ&#x161; DƾƾĆ&#x161;Ç&#x20AC;ƾŽŏĆ&#x152;Ä&#x201A;ͲÄ&#x201A;Ć?ƾŜŜŽĆ&#x161; Ć?ƾžĹ?Ć?Ĺ˝Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ĆľĆ?Ä&#x201A;Ć?ƾŜŜŽĆ&#x161; KĹľĹ?Ć?Ć&#x161;ĆľĆ?Ä&#x201A;Ć?ƾŜŜŽĆ&#x161; DƾƾĆ&#x161; Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<
tokannasta 59 prosenttia. Kaikkien asuntojen keskikoko on 63,3 m². Keskikoko on suurin Ă&#x2013;stersundomissa, 160 m², sekä Tuomarinkylässä, Länsi- ja Itä-Pakilassa 98â&#x20AC;&#x201C;99 m². Pienimmät asunnot ovat Alppiharjussa, keskimäärin 38 m², Kalliossa 45 m² ja Vallilassa 50 m². Helsingin kaikista vakinaisesti asutuista asunnoista omistusasuntoja on 45 prosenttia ja vuokra-asuntoja 49 prosenttia. ARA-vuokra-asuntoja on 20 % asuntokannasta. Pientalovaltaisilla Pohjois-Helsingin alueilla ja Ă&#x2013;stersundomissa omistusasuntoja on asunnoista 83â&#x20AC;&#x201C;88 %, kun taas Jakomäessä omistusasuntoja on 27 % asunnoista. Vuokra-asuntovaltaisetkin alueet eroavat huomattavasti toisistaan: kantakaupungin vuokra-asunnot ovat valtaosin vapaarahoitteisia, kun taas 77 prosenttia kaikista Helsingin ARA-vuokraasunnoista sijaitsee esikaupungeissa. Suurin ARA-vuokra-asuntojen osuus on Jakomäen (60 %) ja Maunulan (43 %) peruspiireissä.

VäestĂśn sosioekonominen rakenne Alueiden väestĂśn koulutus- ja tulotaso on matalin niillä alueilla, joilla on paljon pienituloisille tarkoitettuja ARA-vuokrataloja, etenkin vanhoissa lähiĂśissä. Kantakaupunki ja pientaloalueet edustavat taas toista ääripäätä. TyĂśllisyysaste on korkea Lauttasaaressa, Taka-TÜÜlĂśssä ja Pohjois-Helsingin pientaloalueilla, joissa 20â&#x20AC;&#x201C;64-vuotiaiden tyĂśllisyysaste oli yli 80 prosenttia. Jakomäessä se jäi 63 prosenttiin, samoin useimmilla Itäisen suurpiirin alueilla jäätiin selvästi alle keskiarvon. Jakomäessä oli myĂśs peruspiirien korkein tyĂśttĂśmyysaste, 18 prosenttia. Kuva 7.

VäestÜn koulutustaso: Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, osuus 15 vuotta täyttäneistä peruspiireittäin 31.12.2018

Figur 7.

Befolkningens utbildningsnivĂĽ: ingen skolning efter grundskolenivĂĽn, andel av de 15 ĂĽr fyllda distrikts vis 31.12.2018 Education level of population: proportion of 15 year old or older having no post-compulsory education, on 31 Dec. 2018

Figure 7.

sÄ&#x201A;Ĺ?ĹśĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĆ?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2022;ώϹͲϲϰͲÇ&#x20AC;ƾŽĆ&#x161;Í&#x2DC; ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń ϭϲÍ&#x2022;Ď°Đš ĎŽĎŽÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ ĎŻĎŻÍ&#x2022;Ďł ϭϲÍ&#x2022;Ď° Ͳ ĎŽĎ­Í&#x2022;Ďľ Ď­Ď­Í&#x2022;ĎŹ Ͳ ϭϲÍ&#x2022;ĎŻ ĎłÍ&#x2022;ĎŽ Ͳ Ď­ĎŹÍ&#x2022;Ďľ

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<
Korkeimman tyĂśttĂśmyyden alueet ovat pääosin Itäisessä suurpiirissä, jossa kolmannes väestĂśstä asuu osa-alueilla, joilla tyĂśttĂśmyysaste on 18â&#x20AC;&#x201C;21 prosenttia. Kuva 8. TyĂśttĂśmyysaste Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2017 Figur 8. ArbetslĂśshetsgraden i Helsingfors distrikt med medeltalet fĂśr hela staden 31.12.2017 Figure 8. Rate of unemployment in Helsinkiâ&#x20AC;&#x2122;s districts compared with the average for the whole city on 31.Dec.2017

dÇ&#x2021;Ć&#x201A;ĆŠĆ&#x201A;ĹľÇ&#x2021;Ç&#x2021;Ć?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Đš ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń ĎľÍ&#x2022;ĎŽĐš Ď­ĎŽÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ ϭϲÍ&#x2022;Ďľ ĎľÍ&#x2022;ĎŽ Ͳ Ď­Ď­Í&#x2022;Ďľ ϲÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ ĎľÍ&#x2022;Ď­ Ď°Í&#x2022;ĎŻ Ͳ ĎąÍ&#x2022;Ďľ

Lähde: Tilastokeskus

Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<

Kuva 9.

TyÜllisyysaste peruspiireittäin 31.12.2017

Figur 9. Figure 9.

Sysselsättningsgrad distriktsvis 31.12.2017 Employment rate by district on 31.Dec.2017 7\|OOLV\\VDVWH±YXRWLDDW 

Lähde: Tilastokeskus

/DXWWDVDDUL 7XRPDULQN\Ol /lQVL3DNLOD gVWHUVXQGRP ,Wl3DNLOD 7DND7||O| 9LURQQLHPL 8OODQOLQQD 0XQNNLQLHPL .DPSLQPDOPL .XORVDDUL 9DOOLOD 2XOXQN\Ol .DOOLR 5HLMROD /DDMDVDOR 3XLVWROD $OSSLKDUMX 6XXWDULOD 9DQKDNDXSXQNL +DDJD 0DOPL +(/6,1., 3LWlMlQPlNL +HUWWRQLHPL /DWRNDUWDQR .DDUHOD 0\OO\SXUR 0DXQXOD 3XNLQPlNL 3DVLOD 9DUWLRN\Ol 9XRVDDUL 0HOOXQN\Ol -DNRPlNL

                  


VäestĂś tulotaso vaihtelee Helsingissä huomattavasti. Asuntokuntien kokoon ja ikärakenteeseen eli kulutusyksikkÜÜn suhteutettu käytettävissä oleva mediaanitulo oli Helsingissä keskimäärin 25 700 euroa / asuntokunta. Hyvätuloisimmissa peruspiireissä Ă&#x2013;stersundomissa, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Tuomarinkylässä tulot ylittivät keskiarvon 32â&#x20AC;&#x201C;45 %, kun taas matalimman tulotason peruspiirissä Jakomäessä jäätiin 22 prosenttia keskiarvosta. Tulojakauma vaihteli myĂśs huomattavasti. Pohjois-Helsingin pientalovaltaisissa peruspiireissä ja Vironniemellä asuntokunnista 38â&#x20AC;&#x201C;47 prosenttia kuului suurituloisimpaan viidennekseen, kun taas Mellunkylässä ja Jakomäessä suurituloisia oli alle 10 prosenttia. Vastaavasti pienituloisimpaan viidennekseen kuului näillä alueilla sekä Alppiharjussa ja Maunulassa yli neljännes asuntokunnista. Kuva 10. Asuntokuntien kulutusyksikkĂśkohtaisten käytettävissä olevien rahatulojen mediaani 2017, poikkeama Helsingin keskiarvosta, % Figur 10.

Medianen fĂśr bostadshushĂĽllens disponibla inkomst per konsumentenhet ĂĽr 2017, avvikelse (%) frĂĽn medeltalet fĂśr Helsingfors Figure 10. Median for householdsâ&#x20AC;&#x2122; disposable income per consumer unit in 2017, deviation (%) from the average for Helsinki 3RLNNHDPD+HOVLQJLQNHVNLDUYRVWD

Lähde: Tilastokeskus

gVWHUVXQGRP /lQVL3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl3DNLOD 9LURQQLHPL /DXWWDVDDUL 8OODQOLQQD .XORVDDUL .DPSLQPDOPL 7DND7||O| 0XQNNLQLHPL 3XLVWROD /DDMDVDOR 2XOXQN\Ol 6XXWDULOD 5HLMROD +(/6,1., .DOOLR 3LWlMlQPlNL 9DOOLOD 0DOPL 9DQKDNDXSXQNL 3DVLOD +HUWWRQLHPL +DDJD 9DUWLRN\Ol .DDUHOD /DWRNDUWDQR 9XRVDDUL 0\OO\SXUR $OSSLKDUMX 3XNLQPlNL 0DXQXOD 0HOOXQN\Ol -DNRPlNL Kunnallisten palveluiden käyttĂś Kunnan tarjoamien palveluiden käyttÜÜn vaikuttavat toisaalta alueen asukasrakenne ja toisaalta myĂśs kunnan tarjoamien palvelujen määrä ja laatu. Helsingissä hoidettiin 67,7 prosenttia päivähoitoikäisistä, 1â&#x20AC;&#x201C;6-vuotiaista, lapsista kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa vuonna 2018. Kunnallista varhaiskasvatusta käytettiin yleisemmin Itä- ja Länsi-Pakilassa, Tuomarinkylässä, Vallilassa ja Oulunkylässä. Pienimmät osuudet olivat Ullanlinnassa, Jakomäessä, Kampinmalmilla, Munkkiniemessä ja Ă&#x2013;stersundomissa.
Kuva 11. Kunnallisessa kokopäivähoidossa olevien lasten osuus 1â&#x20AC;&#x201C;6-vuotiaista peruspiireittäin vuonna 2018 Figur 11. Andelen 1â&#x20AC;&#x201C;6-ĂĽringar som fick kommunal dagvĂĽrd, distriktvis ĂĽr 2018 Figure 11. Proportion of 1â&#x20AC;&#x201C;6 year olds receiving municipal day care, by district in 2018

WÄ&#x2021;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x2021;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ĺ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć?Ć?Ä&#x201A;Đš ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń ϲϳÍ&#x2022;ϳК ϳϭÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ ϳϲÍ&#x2022;ĎŻ ϲϳÍ&#x2022;Ďł Ͳ ϳϏÍ&#x2022;Ďľ ϲϹÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ ϲϳÍ&#x2022;ϲ ϹϾÍ&#x2022;ĎŻ Ͳ ϲϰÍ&#x2022;Ďľ Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<

Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kunnallisten terveyspalvelujen käyttÜÜn vaikuttavat muun muassa väestĂśn ikärakenne, väestĂśn tulotaso ja tyĂśllisyys. Kunnallisia terveyspalveluita käytettiin eniten Maunulassa, Munkkiniemessä, Myllypurossa sekä Jakomäessä ja vähiten Ă&#x2013;stersundomissa, Ullanlinnassa, Kampinmalmilla ja Vironniemessä. Kuva 12. Kunnallisten terveyspalveluiden käyttĂś: Avohoitokäynnit asukasta kohden peruspiireittäin vuonna 2018 Figur 12. Nyttjandet av kommunal hälsovĂĽrd: besĂśk vid ĂśppenvĂĽrden per invĂĽnare, distriktsvis 2018 Figure 12. Use of municipal health care: visits at open care per inhabitant, by district in 2018

Ç&#x20AC;Ĺ˝Ĺ&#x161;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x161;ŽŏÄ&#x2021;Ç&#x2021;ŜŜĹ?Ć&#x161;Í&#x2022;Đš ,Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ŜŏĹ?Ń Ď­Ď­Í&#x2022;ĎŻĐš Ď­ĎŻÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ Ď­Ď´Í&#x2022;Ďľ Ď­Ď­Í&#x2022;ĎŻ Ͳ Ď­ĎŽÍ&#x2022;Ďľ Ď­ĎŹÍ&#x2022;ĎŹ Ͳ Ď­Ď­Í&#x2022;ĎŽ ĎąÍ&#x2022;ĎŽ Ͳ ĎľÍ&#x2022;Ďľ Â&#x2039;+HOVLQJLQNDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW+HOVLQJLQVHXGXQNXQQDWMD+6<

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kuva 13. Peruspiirien vertailua Figur 13. Jämförelser mellan distrikt Figure 13. Comparisons between districts

(Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus)

<OLYXRWLDDW

±YXRWLDDW 6XXULQRVXXV

3LHQLQRVXXV Peruspiiri %

6XXULQRVXXV Peruspiiri %

$OSSLKDUMX .DOOLR 7DND7||O| gVWHUVXQGRP 8OODQOLQQD 9LURQQLHPL +DDJD .DPSLQPDOPL 3DVLOD 0XQNNLQLHPL

0DXQXOD /lQVL3DNLOD 0XQNNLQLHPL 3XNLQPlNL 9DUWLRN\Ol 9LURQQLHPL /DDMDVDOR .XORVDDUL 3DVLOD 2XOXQN\Ol

Peruspiiri % /DWRNDUWDQR 0\OO\SXUR 7\RPDULQN\Ol 3XLVWROD -DNRPlNL 3XNLQPlNL 6XXWDULOD ,Wl3DNLOD /DDMDVDOR 9DQKDNDXSXQNL

.RNRNDXSXQNL

Peruspiiri

6XXULQRVXXV %

gVWHUVXQGRP 9DOOLOD $OSSLKDUMX .DOOLR /DWRNDUWDQR .DPSLQPDOPL 9DQKDNDXSXQNL 3XLVWROD .DDUHOD 3LWlMlQPlNL

3LHQLQRVXXV

Peruspiiri

/lQVL3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl3DNLOD gVWHUVXQGRP /DXWWDVDDUL 0XQNNLQLHPL 9LURQQLHPL 7DND7||O| 8OODQOLQQD 9DOOLOD

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 9XRVDDUL .DDUHOD 9DUWLRN\Ol 3XNLQPlNL 0\OO\SXUR /DWRNDUWDQR 3DVLOD 3LWlMlQPlNL

%

$OSSLKDUMX .DOOLR 9DOOLOD 3DVLOD 7DND7||O| .DPSLQPDOPL 5HLMROD +DDJD 8OODQOLQD 9DQKDNDXSXQNL

Peruspiiri

%

gVWHUVXQGRP 7XRPDULQN\Ol /lQVL3DNLOD ,Wl3DNLOD 6XXWDULOD 3XLVWROD /DDMDVDOR 0DOPL .XORVDDUL 2XOXQN\Ol

.RNRNDXSXQNL

.RNRNDXSXQNL

9XRNUDDVXQQRW

$VXPLVYlOM\\VPDVXNDV 9lKLWHQPDVXNDV

%

gVWHUVXQGRP .XORVDDUL /lQVL3DNLOD ,Wl3DNLOD 9LURQQLHPL 7XRPDULQN\Ol 0XQNNLQLHPL 8OODQOLQQD /DDMDVDOR 2XOXQN\Ol

%

$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 3LHQLQRVXXV

6XXULQRVXXV Peruspiiri %

Peruspiiri

Peruspiiri

.RNRNDXSXQNL

9LHUDVNLHOLVHW

(QLWHQPDVXNDV

3LHQLQRVXXV

Peruspiiri

%

Peruspiiri

$OSSLKDUMX 9DOOLOD .DOOLR 9DQKDNDXSXQNL +DDJD 5HLMROD /DWRNDUWDQR 3LWlMlQPlNL 3DVLOD .DDUHOD

gVWHUVXQGRP /lQVL3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl3DNLOD 9LURQQLHPL /DXWWDVDDUL 8OODQOLQQD .XORVDDUL .DPSLQPDOPL 7DND7||O|

Peruspiiri

7\|WW|P\\VDVWH 3LHQLPPlWWXORW

.RUNHLQ

Peruspiiri â&#x201A;¬ / vuosi

Peruspiiri

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 0DXQXOD 3XNLQPlNL $OSSLKDUMX 0\OO\SXUR 9XRVDDUL /DWRNDUWDQR .DDUHOD 9DUWLRN\Ol

0DWDOLQ %

Peruspiiri %

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 9XRVDDUL 9DUWLRN\Ol 0\OO\SXUR +HUWWRQLHPL 3XNLQPlNL 0DXQXOD .DDUHOD 0DOPL

/lQVL3DNLOD 7XRPDULQN\Ol /DXWWDVDDUL 9LURQQLHPL gVWHUVXQGRP ,Wl3DNLOD 8OODQOLQQD 7DND7||O| 0XQNNLQLHPL .DPSLQPDOPL

.RNRNDXSXQNL

.RNRNDXSXQNL¼YXRVL%

/lQVL3DNLOD gVWHUVXQGRP 7XRPDULQN\Ol ,Wl3DNLOD 6XXWDULOD .XORVDDUL 3XLVWROD /DXWWDVDDUL 9LURQQLHPL 8OODQOLQQD

.RNRNDXSXQNL

7XORWNXOXWXV\NVLNN|¼ Peruspiiri â&#x201A;¬ / vuosi

%

-DNRPlNL 0DXQXOD 9DQKDNDXSXQNL +HUWWRQLHPL 9DOOLOD 3DVLOD /DWRNDUWDQR $OSSLKDUMX .DOOLR 0HOOXQN\Ol

.RNRNDXSXQNL

6XXULPPDWWXORW

3LHQLQRVXXV

6XXULQRVXXV


Helsingfors ĂĽr 2019 Vid ĂĽrsskiftet 2018/2019 hade Helsingfors 648 042 invĂĽnare, efter en folkĂśkning om 4 770, alias 0,7 procent, ĂĽr 2018. Under 2010-talet har Helsingfors folkĂśkning varit sammanlagt drygt 64 700, i snitt 7 200 per ĂĽr. Under ĂĽren 2000â&#x20AC;&#x201C;2009 var genomsnittsĂśkningen 3 200 personer.

Befolkningsutvecklingen i Helsingfors och Helsingforsregionen Helsingfors har vuxit Ăśver sina bräddar sedan länge redan, och bildar nu tillsammans med de omgivande kommunerna en arbets- och bostadsmarknad med 1,49 miljoner invĂĽnare kallad Helsingforsregionen. I den ingĂĽr fĂśrutom Helsingfors och de Ăśvriga tre kommunerna i Huvudstadsregionen, dvs. Esbo, Grankulla och Vanda, även tio kranskommuner i regionens yttre zon. Efter att Helsingfors ĂĽr 1812 blev huvudstad fĂśrdubblades dess folkmängd med 20â&#x20AC;&#x201C;30 ĂĽrs mellanrum fram till 1960-talet. Därefter bĂśrjade kommunerna kring Helsingfors växa, dĂĽ den befolkning som trängdes i huvudstaden sĂśkte rymligare boende utanfĂśr stadens gränser. Efter â&#x20AC;?flykten frĂĽn landsbygdenâ&#x20AC;? pĂĽ 1960-talet fĂśljde en period av lugnare flyttande, men redan i bĂśrjan av 1980-talet bĂśrjade regionens flyttningsĂśverskott ĂĽter växa starkt. Ă&#x201E;nnu snabbare folkĂśkning blev det i bĂśrjan av 1990-talet, dĂĽ inflyttningen även frĂĽn utlandet Ăśkade märkbart. PĂĽ 2010-talet har Helsingforsregionens folkmängd vuxit med 156 000, alltsĂĽ i medeltal 17 400 om ĂĽret. I Helsingfors har den ĂĽrliga folkĂśkningen varit i genomsnitt 1,2 procent, i Ăśvriga Huvudstadsregionen 1,7 procent. I Yttre Helsingforsregionen har folkĂśkningen blivit märkbart lĂĽngsammare än den var under de fĂśrsta ĂĽren pĂĽ 2000-talet, och under 2010-talet har den varit i medeltal 0,8 procent om ĂĽret. I själva Helsingfors var folkĂśkningen snabb i synnerhet ĂĽren 2008â&#x20AC;&#x201C;2016. DĂĽ utĂśkades, fram till ĂĽr 2014, Helsingfors folkmängd mera av utländska medborgare frĂĽn utlandet än av inhemska migrationen frĂĽn Finland utanfĂśr Helsingforsregionen. Helsingfors folkĂśkning växte märkbart även genom att stadens typiska flyttningsunderskott till Ăśvriga Huvudstadsregionen och yttre Helsingforsregionen minskade fram till ĂĽr 2013. De senaste ĂĽren har flyttningsfĂśrlusten till i synnerhet Esbo och Vanda vuxit, och Helsingfors folkĂśkning blivit lĂĽngsammare. Antalet barn i dagvĂĽrdsĂĽlder växte snabbt i Helsingfors ĂĽren 2009â&#x20AC;&#x201C;2014, med i medeltal drygt 1 000 per ĂĽr. Nu har den Ăśkningen avstannat i och med sjunkande nativitet, och antalet under 1-ĂĽringar minskade ĂĽren 2016â&#x20AC;&#x201C;2018. Antalet barn i grundskoleĂĽldern bĂśrjade växa i Helsingfors ĂĽr 2011, och ĂĽren 2017â&#x20AC;&#x201C;2018 Ăśkade de med sammanlagt 3 500. Minskningen i antalet 16â&#x20AC;&#x201C;18-ĂĽringar, andra stadiets ĂĽldersklass, avstannade ĂĽr 2015, och sedan dess har deras antal varit nästan ofĂśrändrat. Befolkningens ĂĽldersstruktur pĂĽverkas även i Helsingfors starkt av de stora efterkrigsĂĽrskullarna (fĂśdda 1945â&#x20AC;&#x201C;50). Antalet Ăśver 65-ĂĽringar har vuxit med 4 300 alias 4 procent sammanlagt under de senaste tvĂĽ ĂĽren. Ă&#x2026;r 2010 var pensionärernas andel av Helsingfors befolkning 14,5 procent, idag är den 17 procent.

FĂśrändringar i Helsingfors pĂĽ sistone Ă&#x2026;ren 2017â&#x20AC;&#x201C;2018 växte Helsingfors folkmängd med sammanlagt nästan 13 000. Bland distrikten växte folkmängden mest i Kampmalmen (4 100), DegerĂś (1 600), DrumsĂś (1 100) och Mellungsby (1 000). Folkmängden minskade i Malm (-200), Botby (-180), Ulrikasborg (-160) och Ă&#x2013;stersundom (-100). Ă&#x2026;ren 2017â&#x20AC;&#x201C;2018 byggdes det i medeltal 4 850 bostäder i Helsingfors. Bostadsproduktionen har Ăśkat jämfĂśrt med ĂĽren 2010â&#x20AC;&#x201C;2016, dĂĽ den i medeltal uppgick till 4 100 per ĂĽr. Ă&#x2026;ren 2017â&#x20AC;&#x201C;2019 färdigställdes sammanlagt 16 400 bostäder, vilket var 4 000 fler än under fĂśregĂĽende treĂĽrsperiod. De färdigställda bostädernas medelstorlek var 60 kvadratmeter, att jämfĂśra med 72,8 kvm under fĂśregĂĽende ĂĽrtionde. Av bostäderna lĂĽg 89 procent i flervĂĽningshus. Den ĂĽrliga produktionen av ARA-bostäder, alltsĂĽ sĂĽdana som byggts med statligt stĂśd, har ocksĂĽ vuxit, sĂĽ att en tredjedel av de bostäder som färdigställdes var ARA-bostäder Av alla nya bostäder i Helsingfors byggdes 37 procent i innerstaden, att jämfĂśra med bara 20 procent under fĂśregĂĽende ĂĽrtionde. Detta berodde i synnerhet pĂĽ att projektomrĂĽdena Busholmen och Fiskehamnen byggdes. Ă&#x2026;ren 2013â&#x20AC;&#x201C;2014 minskade antalet arbetstillfällen i Helsingforsregionen. De senaste ĂĽren har det uppstĂĽtt 


nya jobb igen, och åren 2016–2017 växte antalet jobb i Helsingfors med 18 000, i hela Helsingfors regionen med 32 000. Av jobben i Helsingfors ligger 65 procent i innerstaden, närmare bestämt i stadskärnan eller i Grejus, Berghäll, Vallgård eller Böle. Viktigaste arbetsplatskoncentrationen i ytterstaden ligger i Sockenbacka, och mer arbetsplatser än annanstans finns det också i Malm, Gammelstaden, Hertonäs, Botby och Haga.

Helsingfors områdesvis Befolkningsstruktur Till strukturen avviker Helsingfors befolkning klart från hela Finlands. I Helsingfors är 23–40-åringarna, i synnerhet 26–30-åringarna, den största ålderskategorin, i hela Finland 50–72-åringarna. Andelarna barn och pensionärer bland befolkningen är mindre i Helsingfors än i Finland som helhet. I Helsingfors är 17 procent av befolkningen under 17 år gamla, i hela landet 19 procent. Andelen 65 år gamla eller äldre är 17 procent i Helsingfors, och 22 procent i hela landet. Skillnaderna mellan olika delar av Helsingfors är mycket stora. Unga som flyttar till Helsingfors får ofta sin första bostad i innerstadsområdet Åshöjden, där de små bostäderna dominerar. I Månsas ligger två tredjedelar av bostäderna i höghus (dvs. flervåningshus) byggda på 1950–60-talet, och andelen 65-åringar eller äldre är störst bland distrikten i Helsingfors. I Ladugården har man allt sedan början av 2000-talet byggt förhållandevis mest höghusbostäder, och där bor det mycket barn. Andelen barnfamiljer är störst i småhusområdet Östersundom i östra Helsingfors. Till familj hörde vid årsskiftet 2018–19 två tredjedelar (65 %) av Helsingfors invånare, och familjernas medelstorlek var 2,7 personer. Störst var andelen familjer i Östersundom och i småhusområdena i norra och nordöstra Helsingfors. Andelen barnfamiljer, alltså sådana med barn under 18, bland bostadshushållen var 38 procent i Domarby och 39 procent i Östersundom. Bland barnfamiljerna var andelen enföräldersfamiljer störst i distrikten Jakobacka, Mellungsby, Nordsjö och Bocksbacka, som exempel 43 procent i Jakobacka. I de östra delarna av innerstaden är största delen av bostäderna små, och att bo ensam är vanligt. I Åshöjden bor man ensam i 72 procent av bostäderna, i Berghäll i 63 procent. Helsingfors har minsta boenderymligheten bland alla kommuner Finland. Boenderymligheten slutade helt växa år 2007 i Helsingfors, och har sedan dess varit cirka 34 kvadratmeter per person. För närvarande är medeltalet för hela landet 40,8 kvm/person, och sedan år 2005 har det stigit med 3,3 kvadratmeter. Rymligast bor man i gamla småhusområden och i södra innerstaden samt i de gamla förorter där bostädernas medelstorlek varit stor. Trängst bor man i Berghäll, Åshöjden och Vallgård, där de små bostäderna dominerar.

Bostadsbeståndet I Helsingfors ligger bostäderna för det mesta småbostäder i höghus (dvs. flervåningshus). Höghusbostädernas andel av alla bostäder är 86 procent. Men i Domarby, Östra resp. Västra Baggböle och Östersundom finns minst 90 procent av bostäderna i småhus. Nästan var fjärde bostad (23 %) i Helsingfors är en etta, och sex av tio (59 %) en etta eller tvåa. Medelstorleken på alla bostäder i staden är 63,3 kvadratmeter. Lokalt är medelstorleken störst i Östersundom, 160 kvadratmeter, samt i Domarby och Västra resp. Östra Baggböle, 98–99 kvm. Minst är bostäderna i Åshöjden, i medeltal 38 kvadratmeter, i Berghäll 45 kvm, och i Vallgård 50 kvm. Av alla varaktigt bebodda bostäder i Helsingfors är 45 procent ägarbostäder och 49 procent hyresbostäder. ARA-bostäderna (byggda med samhällsstöd) utgör 20 procent av bostadsbeståndet. I de småhusdominerade områdena i norra Helsingfors och i Östersundom är 83–88 procent av bostäderna ägarbostäder, medan andelen ägarbostäder är 27 procent i Jakobacka. Också de hyresbostadsdominerade områdena är sinsemellan klart olika: i innerstaden handlar hyresbostäder övervägande om marknadshyresbostäder, medan ytterstaden har 77 procent av Helsingfors alla ARA-bostäder. Störst är andelen ARAbostäder i Jakobacka och Månsas, med 60 resp. 43 procent av bostadsbeståndet. 


Befolkningens socioekonomiska struktur Befolkningens utbildnings- och inkomstnivå är lägst i de områden särskilt i gamla förorter där det finns mycket ARA-hyresbostäder, som ju byggts med tanke på låginkomsttagare. I det avseendet är innerstaden och småhusområdena den andra ytterligheten. Sysselsättningsgraden är hög i Drumsö, Bortre Tölö och i småhusområdena i norra Helsingfors: över 80 procent bland 20–64-åringarna. I Jakobacka var den 63 procent, och även i de flesta områden i Östra stordistriktet klart under medeltalet. Jakobacka hade också den högsta arbetslöshetsgraden, 18 procent, bland alla distrikt. De områden där arbetslöshetsgraden är högst ligger i huvudsak i Östra stordistriktet, där en tredjedel av befolkningen bor i delområden med en 18–21 procents arbetslöshetsgrad. Befolkningens inkomstnivå varierar betydligt inom Helsingfors. Den till bostadshushållets storlek och åldersstruktur relaterade disponibla medianinkomsten (per konsumentenhet) var i medeltal 25 700 euro per bostadshushåll i Helsingfors år 2017. I de distrikt där inkomstnivån var högst, alltså Östersundom, Östra resp. Västra Baggböle och Domarby låg inkomsterna 32–45 procent över stadsmedeltalet, medan Jakobacka med den lägsta inkomstnivån låg 22 procent under det. Även inkomstfördelningen varierade kännbart. I de småhusdominerade distrikten i norra Helsingfors och i Estnäs hörde 38–47 procent av bostadshushållen till den högsta inkomstkvintilen i staden, medan denna andel i Mellungsbacka och Jakobacka var mindre än tio procent. På motsvarande sätt hörde över en fjärdedel av invånarna i de två sistnämnda områdena samt Åshöjden och Månsas till lägsta inkomstkvintilen.

Nyttjande av kommunal service Nyttjandet av den kommunala servicen påverkas av dels områdets invånarstruktur, dels den kommunala servicens kvantitet och kvalitet. År 2018 gick två tredjedelar (67,7 %) av 1–6-åringarna i kommunalt dagis eller familjedagvård i Helsingfors. Den kommunala småbarnspedagogiken anlitades allmännast i Östra resp. Västra Baggböle, Domarby, Vallgård och Åggelby. Minst var andelarna i Ulrikasborg, Jakobacka, Kampmalmen, Munksnäs och Östersundom. Nyttjandet av den kommunala hälsovården påverkas av bland annat befolkningens åldersstruktur, inkomstnivå och sysselsättningsgrad. Mest anlitades den kommunala hälsotjänsten i Månsas, Munksnäs, Kvarnbäcken och Jakobacka, och minst i Östersundom, Ulrikasborg, Kampmalmen och Estnäs.
Helsinki in 2019 Having grown by 4,770, (i.e. 0.7%) in 2018, Helsinki’s population was 648,042 on 1 January 2019. With an average annual growth of 7,200 since 2010, Helsinki’s population had then grown by a total of 64,700. Corresponding growth between 2000 and 2009 had been at 3,200.

Population trend in Helsinki and the Helsinki Region Helsinki has long since expanded beyond its borders, and today it makes up, together with its neighbouring municipalities, a 1.49 million inhabitant job and housing market, the Helsinki Region. Besides Helsinki, this region comprises Espoo, Kauniainen and Vantaa (together forming the Helsinki Metropolitan Area), and the ten municipalities of the Outer Helsinki Region. After Helsinki became the national capital in 1812, its population would double at 20–30 year intervals up until the 1960s, at which time its surrounding municipalities began to grow, as people in the crowded capital began looking for more spacious housing outside the city. Helsinki’s population was fed in the 1960s by large numbers of people leaving their homes in rural Finland to find work and better conditions in the large cities. Subsequently, after a short period of lesser migration, the early 1980s saw the migration gain of the region pick up strongly again. A period of even faster population growth began in the early 1990s, as foreign immigration, too, started to grow strongly. Between 2010 and 2018, Helsinki’s population grew by 156,000, averaging 17,400 a year. The average population growth rate was 1.2 per cent in Helsinki proper and 1.7 per cent in the rest of Helsinki Metropolitan Area. In the 2010s, the population of the Outer Helsinki Region grew significantly slower (by 0.8 per cent a year) than right after the millennium. Helsinki’s population grew particularly rapidly between 2008 and 2016. Up until 2014, foreign migration from abroad raised the population figure more than did the domestic migration from outside the Helsinki Region. Population growth in Helsinki was also considerably increased by the fact that the city’s customary migration loss to the neighbouring municipalities decreased up until 2013. In recent years, Helsinki’s migration loss to, especially, Espoo and Vantaa has grown, making growth slower in Helsinki. The number of 0–6 year olds grew rapidly in the years 2009–2014, by over 1,000 on average per annum in Helsinki. With falling birth rates in recent years, this growth has come to a halt, and, in fact, the number of 0 year olds fell during the period 2016–2018. The number of 7–15 year olds began to grow in 2011, and in the years 2017 and 2018, this age group grew by a total of 3,500 in Helsinki. The decline in 16–18 year olds came to a halt in 2015, after which their numbers have remained almost unchanged. The post-war baby boomers strongly impact Helsinki’s age pyramid, with over 65 year olds increasing in number by 4,300 (i.e. 4%) over the last two years. In 2010, this age group made up 14.5 per cent of Helsinki’s population, today 17 per cent.

Recent changes in Helsinki Over the period 2017–2018, Helsinki’s population grew by a total of 13,000. Among districts, those growing the most include Kampinmalmi (4,100), Laajasalo (1,600), Lauttasaari (1,100) and Mellunkylä (1,000). The population decreased in the districts of Malmi (-200), Vartiokylä (-180), Ullanlinna (-160) ja Östersundom (-100). In those years, 2017 and 2018, an annual average of 4,850 dwellings were built in Helsinki. Thereby housing production had grown compared with the years 2010–2016, when 4,100 new dwellings were completed annually. During the period 2017–2019, a total of 16,400 new dwellings were completed in Helsinki, i.e. 4,000 more than during the previous three-year period. The average floor area of these dwellings was 60 square metres, contrasting with the figure for the previous decade (72.8 m2). Of all these new dwellings, 89 per cent were in blocks of flats. The average annual production of ARA housing (state-subsidised) has grown, too, with a share of one-third of all new-built dwellings during this period. Of dwellings in Helsinki, 37 per cent were completed in Inner Helsinki, marking a clear increase from the previous decade’s 20 per cent. This 


comes primarily from the construction of large developments in the inner-city districts of Jätkäsaari and Kalasatama. In the years 2013 and 2014, the number of jobs decreased in the Helsinki Region. Recent years have seen vigorous creation of new jobs: over the period 2016–2017, jobs increased by a total of 18,000 in Helsinki proper and by 32,000 in the Helsinki Region as a whole. Of all jobs in Helsinki, 65 per cent are in Inner Helsinki, more precisely in the central business district or in Reijola, Kallio, Vallila or Pasila. The largest concentration of jobs in Outer Helsinki is Pitäjänmäki, with above-average numbers of jobs in the Malmi, Vanhakaupunki, Herttoniemi, Vartiokylä and Haaga districts, too.

Helsinki by District Population Helsinki’s population structure is clearly different from that of Finland as a whole. Whereas in the whole country, 50–72 year olds make up the largest age groups, in Helsinki 23–40 year olds (especially 26–30 year olds) do. The proportions of both children and old-age pensioners are smaller in Helsinki than in the country as a whole. The percentage of 17 year olds or younger is 17 in Helsinki and 19 in Finland. The 65 year olds or older make up 17 per cent of the population in Helsinki, and 22 per cent in Finland. Differences between various parts of Helsinki are great. Young people moving to Helsinki often find their first home in the inner-city district of Alppiharju, where small dwellings predominate. In Maunula, two-thirds of dwellings lie in blocks of flats built in the 1950s or 60s, and the proportion of 65 year olds or older is the largest among all Helsinki districts. Since the early 2000s, the proportion of new block-of-flat dwellings completed has been largest in Latokartano, attracting many families with children. The largest proportion of families with children is found in the small-house areas in Östersundom district. On 1 January 2019, families accounted for 65 per cent of Helsinki’s population, the average family consisting of 2.7 persons. The proportion of families in the population is largest in Östersundom and the smallhouse areas of northern and north-eastern Helsinki. The proportion of families with children, i.e. those with children under 18 years of age, was 38 per cent in Tuomarinkylä and 39 per cent in Östersundom. Among families with children, the proportion of one-parent families was largest in the districts of Jakomäki, Mellunkylä, Vuosaari and Pukinmäki: 43 per cent in Jakomäki, for example. In the eastern parts of Inner Helsinki, the majority of dwellings are small, and living alone is common. In Alppiharju 72 per cent, and in Kallio 63 per cent, of dwellings are inhabited by only one person. Helsinki has the smallest floor space per person of all municipalities in Finland. A long period of growth in floor space per person in Helsinki came to a halt in 2007, and the figure has since stayed at around 34 square metres. The average for Finland as a whole today is 40.8 sq.m., which is 3.3 sq.m. more than in 2005. Residents live most spaciously in old small-house suburban districts and in the southern parts of Inner Helsinki, as indeed in those old suburbs where the average size of dwelling is large. The most crowded housing is found in Kallio, Alppiharju and Vallila, were dwellings are predominantly small.

Dwelling stock Small dwellings in blocks of flats is the most common form of housing in Helsinki. Of all dwellings in the city, 86 per cent are in blocks of flats. However, in Tuomarinkylä, Itä-Pakila, Länsi-Pakila, and Östersundom, at least 90 per cent of dwellings are in small houses. With 23 per cent of the dwellings having one room and a kitchen, 59 per cent have no more than two rooms and a kitchen. The average size of all dwellings is 63.3 square metres. In districts, the average size is largest in Östersundom (160 sq.m.) and in Tuomarinkylä, Länsi-Pakila, and Itä-Pakila (98–99 sq.m.). The smallest dwellings are found in Alppiharju (38 sq.m. on average), Kallio (45 sq.m.) and Vallila (50 sq.m.). Of all the permanently occupied dwellings in Helsinki, 45 per cent are owner-occupied and 49 per cent rented dwellings. 20 per cent of the entire dwelling stock are state-subsidised ARA rented dwellings. The proportion of owner-occupied dwellings reaches between 83 and 88 per cent in the small-house domi


nated areas in northern Helsinki and in Östersundom, whilst Jakomäki, at the other extreme, is at 27 per cent. Those areas, too, where tenancy prevails differ considerably from one another: in Inner Helsinki, tenants predominantly pay market price rents, whilst outer Helsinki has 77 per cent of the ARA social housing. The largest proportions of ARA dwellings are found in Jakomäki (60%) and Maunula (43%).

Socioeconomic structure of the population The education and income levels of the population are lowest in those areas with a high percentage of ARA social housing, typically so in old suburban districts. Inner Helsinki and small house areas, in turn, are the other extreme. Employment rates are high in Lauttasaari, Taka-Töölö and the small-house areas in northern Helsinki: over 80 per cent among 20–64 year olds. In Jakomäki, the rate was 63 per cent, and in most parts of the Eastern Major districts, it was clearly below average. Jakomäki also had the highest unemployment rate among districts, 18 per cent. Those areas with the highest unemployment rates primarily lie in the Eastern Major District, where onethird of the population live in areas with an unemployment rate between 18 and 21 per cent. The level of income of the population varies considerably in Helsinki. In 2017, the disposable income of households in relation to their size and age structure i.e. the median disposable income of households per consumer unit in Helsinki was €25,700. Whereas in those districts with the highest income levels, i.e. Östersundom, Itä-Pakila, Länsi-Pakila and Tuomarinkylä, incomes are 32–45 per cent above average, they are 22 per cent below average in Jakomäki. Income structures, too, vary considerably: In the small-house dominated areas of northern Helsinki and on the Helsinki Isthmus, 38–47 per cent of residents belong to the city’s highest income quintile, but in Mellunkylä and Jakomäki, less than ten per cent do. Similarly, over one-quarter of residents in the latter two districts and in Alppiharju and Maunula belong to the lowest income quintile.

Use of municipal services The use of municipal (i.e. local authority / council) services depends on the population structure in an area and on the quantity and quality of these services. In 2018, two-thirds (67,7%) of 1–6 year olds in Helsinki attended municipal child day care centres or family day care. Municipal early childhood education was most commonly used in Itä-Pakila, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä, Vallila and Oulunkylä. The lowest percentages were found in Ullanlinna, Jakomäki, Kampinmalmi, Munkkiniemi and Östersundom. The use of municipal health services depends on, for example, the population’s age structure, income level and employment rate. Municipal health services were most commonly used in Maunula, Munkkiniemi, Myllypuro and Jakomäki, and least so in Östersundom, Ullanlinna, Kampinmalmi and Vironniemi.
TILASTOT STATISTIK STATISTICS


+HOVLQNL Helsingfors grundades ursprungligen vid Vanda Ã¥minne i Helsinge socken, och staden fick sitt namn av den närbelägna forsen. I och med att Gammelstadsfjärden var alltför grund flyttades staden till ett bättre hamnläge vid nuvarande Kronohagen ute pÃ¥ Estnäs Ã¥r 1640. Ã&#x2026;r 1946 mer än femdubblades Helsingfors yta i och med att Haga köping samt Ã&#x2026;ggelby, Brändö och Hoplax kommuner samt stora delar av Helsinge kommun inkorporerades. I den senaste stora omrÃ¥dessammanslagningen, Ã¥r 1966, anslöts Nordsjö till Helsingfors.

+HOVLQNLSHUXVWHWWLLQDOXQSHULQ9DQWDDQMRHQVXXOOHMDNDXSXQNLVDL QLPHQVlOlKHLVHVWl+HOVLQJLQNRVNHVWD9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQ PDWDOXXGHQWDNLD+HOVLQNLVLLUUHWWLLQSDUHPPDOOHVDWDPDSDLNDOOH 9LURQQLHPHOOH.UXXQXQKDNDDQYXRQQD 9XRQQD+HOVLQJLQNDXSXQJLQDOXHODDMHQL\OLYLLVLQNHUWDLVHNVL NXQNDXSXQNLLQOLLWHWWLLQ+DDJDQNDXSSDOD2XOXQN\OlQ.XORVDDUHQ MD+XRSDODKGHQNXQQDWNRNRQDDQVHNlODDMRMDRVLD+HOVLQJLQ PDDODLVNXQQDVWD9XRGHQDOXHOLLWRNVHVVD9XRVDDULOLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ9LLPHLVLQDOXHOLLWRVROLNXQRVD6LSRRWDMD 9DQWDDQ9lVWHUNXOODQNLLODDOLLWHWWLLQ+HOVLQNLLQMD+HOVLQNLVDL VXXUSLLULQVlgVWHUVXQGRPLQ.DWDMDQRNDQ,WlMD/lQVL3DVLODQ 5XRKRODKGHQMD3LNNX+XRSDODKGHQDVXLQDOXHHWYDOPLVWXLYDW OXYXOOD1lLGHQMlONHHQRQUDNHQQHWWXHVLPHUNLNVL$UDELDQUDQQDVVD (WHOl+HUPDQQLVVD/DWRNDUWDQRVVD+HUWWRQLHPHQUDQQDVVDMD $XULQNRODKGHVVD +HOVLQNLLQUDNHQQHWDDQYLONNDDVWLXXVLDDOXHLWDNXQ-lWNlVDDUHQ .DODVDWDPDQ3DVLODQMD.UXXQXQYXRUHQUDQQDQ VHNl+RQNDVXRQMD.XQLQNDDQWDPPHQUDNHQWDPLQHQRQ Nl\QQLVW\Q\W8XVLOOHDOXHLOOHUDNHQQHWDDQDVXQWRMDMDWRLPLWLORMD 8XVLHQNDXSXQJLQRVLHQUDNHQWDPLVHQOLVlNVLNHVNXVWDDOXHWWD NHKLWHWllQMDYDQKRMDNDXSXQJLQRVLDWl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ +HOVLQJLQOLLNHQQHMlUMHVWHOPllNHKLWHWllQUDLGHOLLNHQWHHVHHQ SHUXVWXHQMRXNNROLLNHQWHHQSDOYHOXWDVRDQRVWDPDOODVHNlNlYHO\MD S\|UlLO\PDKGROOLVXXNVLDOLVllPlOOl+HOVLQJLVVlHQQXVWHWDDQDVXYDQ \OLDVXNDVWDYXRQQDPÃ¥ 1990-talet uppstod nya bostadsomrÃ¥den pÃ¥ Skatudden, i Ã&#x2013;stra och Västra Böle, i Gräsviken och LillHoplax. Sedermera har det byggts i t.ex. Arabiastranden, Södra Hermanstad, LadugÃ¥rden, Hertonäs strand och Solviken.

Helsinki (originally Helsingfors) was first founded at the mouth of the Vantaanjoki river in the Helsinge parish, and the city got its name after the nearby rapids. As the access by sea was too shallow, the city was moved to a better location on the Vironniemi (Estnäs) isthmus in 1640. In 1946 Helsinki's area grew five-fold when the neighbouring municipalities of Haaga, Oulunkylä, Kulosaari and Huopalahti as well as large areas of the Helsinge parish were incorporated into the city. The last great incorporation, in 1966, added Vuosaari to Helsinki. The 1990s saw the rise of new residential areas on Katajanokka, in Länsi-Pasila and Itä-Pasila, in Ruoholahti and in Pikku-Huopalahti. After 2000, construction has been going in Arabianranta, Etelä-Hermanni, Latokartano, Herttoniemenranta and Aurinkolahti.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
+HOVLQNL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW (WHOlLQHQVXXUSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD /lQWLQHQVXXUSLLUL

.HVNLQHQVXXUSLLUL

3RKMRLQHQVXXUSLLUL

.RLOOLQHQVXXUSLLUL

.DDNNRLQHQVXXUSLLUL

,WlLQHQVXXUSLLUL

gVWHUVXQGRPLQVXXUSLLUL

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,2 venäjä 18 506 viro, eesti 10,9 11 100 10 837 10,6 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW  +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

 Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

Families, households   

%  

 

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings     K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

 

$VXQWRNDQQDQLNl

     3(5+((7-$$68172.811$7

 

$6811279b(67g(11867(Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW%    

 

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW$VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDWb,',1.,(/,-$.$16$/$,6886 0XXW <KWHHQVl

 

78/27$62

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR   

    
+HOVLQNL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

  

9626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWRONP   

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

 ONP 

 Dhhd

s^> Z<WW^^W

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP       

8/.2,/8Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

 

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
(WHOlLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 9LURQQLHPL±(VWQlV 8OODQOLQQD±8OULNDVERUJ .DPSLQPDOPL±.DPSPDOPHQ 7DND7||O|±%RUWUH7|O| /DXWWDVDDUL±'UXPV|
folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
(WHOlLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9LURQQLHPHQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

8OODQOLQQDQSHUXVSLLUL

.DPSLQPDOPLQSHUXVSLLUL

7DND7||O|QSHUXVSLLUL

/DXWWDVDDUHQSHUXVSLLUL

<KWHHQVl

 %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,7 venäjä 1 905 englanti 15,9 1 711 756 7,0 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings     / 1000 as.  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production     

    

    
(WHOlLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<WW^3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP       

8/.2,/8ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝^W<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
9LURQQLHPHQSHUXVSLLUL I ESTNÃ&#x201E;S finns Helsingfors och Finlands administrativa centrum. Ã&#x2026;r 1640 flyttades Helsingfors frÃ¥n Vanda Ã¥minne ut pÃ¥ Estnäs. I Kronohagen ligger stadens kejserligaempirecentrum: Senatstorget med bl. a. Storkyrkan, Universitetet och StatsrÃ¥dsborgen.Gloet är Helsingfors kommersiella centrum. Skatuddshamnen har livlig passagerartrafik, och de gamla magasinen har omändrats för modernare bruk. I Skatuddens östra ända byggdes i början av 1980-talet ett nytt bostadsomrÃ¥de. Tölöviken hÃ¥ller pÃ¥ att bli en kulturknutpunkt med bl.a. Museet för nutidskonst Kiasma och Musikhuset.

9LURQQLHPHOOlRQ+HOVLQJLQMDNRNR6XRPHQKDOOLQQROOLQHQMD WDORXGHOOLQHQNHVNXV1\N\LVHQ+HOVLQJLQNDVYXDONRLNXQ 9DQWDDQMRHQVXXOOHSHUXVWHWWXYDQKDNDXSXQNLVLLUUHWWLLQYXRQQD 9LURQQLHPHOOHOXYXQSXROLYlOLLQDVWL+HOVLQJLQUDNHQQHWWXDOXH UDMRLWWXLOlKHVNRNRQDDQ9LURQQLHPHHQMDVLLWlMRQNLQYHUUDQHWHOllQ +LVWRULDQlN\\P\|VDOXHHQQ\N\LVLVVlUDNHQQXNVLVVDMRLVWD QHOMlVRVDRQYDOPLVWXQXW±OXYXLOOD .UXXQXQKDDVVDRQ+HOVLQJLQYDQKDHPSLUHNHVNXVWD6HQDDWLQWRULMD VHQ\PSlULOOlRYDWWXRPLRNLUNNR\OLRSLVWRYDOWLRQHXYRVWRQOLQQD VHNlOXNXLVDWPXXWYDOWDNXQQDQDUYRNNDDWMXONLVHWUDNHQQXNVHW 7RULNRUWWHOLHQSHUXVNRUMDXVRQYDOPLVWXQXWMDDOXHRQRVD+HOVLQJLQ NlYHO\MDOLLNHNHVNXVWDD.UXXQXQKDNDRQP\|VDVXNNDDQ NDXSXQJLQRVD .OXXYLRQ+HOVLQJLQOLLNHWRLPLQQDQ\GLQNHVNXV5DXWDWLHDVHPD SllSRVWLVXXULPPDWWDYDUDWDORWWlUNHLPSLHQOLLNHSDQNNLHQMDXVHLGHQ VXXU\ULW\VWHQSllNRQWWRULWVHNlPRQHW\OLRSLVWRQUDNHQQXNVHWMD NHVNXVWDNDPSXNVHQNLUMDVWRRYDW.OXXYLVVD.OXXYLVVDRQYDLQQRLQ DVXNDVWDPXWWDW\|SDLNNRMDRQ\OL.DWDMDQRNDOODRQ YLONDVPDWNXVWDMDVDWDPD.DWDMDQRNDQNlUNHHQYDOPLVWXLOXYXQ DOXVVDPHUHOOLQHQDVXLQDOXH.DXSSDWRULQNXSHHVHHQDYDWWLLQ PHULN\OS\OlYXRQQD 7||O|QODKGHQ\PSlULVW|VWlRQWXORVVD+HOVLQJLQNXOWWXXULQ NHVNLWW\PlMRVVD9LURQQLHPHQSHUXVSLLULQDOXHHOODRYDWQ\N\WDLWHHQ PXVHR.LDVPD6DQRPDWDORVHNl0XVLLNNLWDORMDYXRQQD YDOPLVWXQXW.HVNXVWDNLUMDVWR2RGLThe district of VIRONNIEMI is the administrative and financial centre of Helsinki and Finland. In 1640, Helsinki was moved from its old location in Vanhakaupunki to the isthmus of Vironniemi. The blocks of Kruununhaka are home to many of the nationâ&#x20AC;&#x2122;s spiritual and secular sanctuaries: the Senate Square, the Lutheran Cathedral, the University, the Government Palace etc. Kluuvi is Helsinkiâ&#x20AC;&#x2122;s commercial centre. There is brisk passenger traffic in the harbour of Katajanokka, and the old warehouses have been converted for a variety of uses. In the early 1980â&#x20AC;&#x2122;s, a new urban residential area was built on the eastern headland. The Töölönlahti bay area is becoming a cultural hub with e.g. the Kiasma Museum of Contemporary Art, and the Helsinki Music Centre.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
9LURQQLHPHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .UXXQXQKDND

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  .OXXYL.DWDMDQRNND<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,4 englanti 191 venäjä 17,6 173 74 7,5 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

   

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

    
9LURQQLHPHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786  

 

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
8OODQOLQQDQSHUXVSLLUL

+HOVLQJLQQLHPHQHWHOlRVD(VSODQDGLVWDOlKWLHQNXXOXX8OODQOLQQDQ SHUXVSLLULQ1LPL8OODQOLQQD8OULNDVERUJMXRQWXXOXYXQ OLQQRLWXVVXXQQLWHOPLVWD.DDUWLQNDXSXQNLMRQNDV\GlQRQ .DVDUPLWRULMDVHQODLGDOOHOXYXOODUDNHQQHWWX.DDUWLQNDVDUPL NXXOXXNHVNXVWDQW\|SDLNNDDOXHLVLLQ3XQDYXRULROLW\|YlHQ DVXQWRDOXHWWDYLHOlOXYXQDOXVVD+LHWDODKGHQWHODNNDMD 5REDQNlYHO\NDWXWXRYDWDOXHHOOHHOlPllMDOLLNHQQHWWlXVHLPPDW SHUXVSLLULQOXNXLVLVWDUDYLQWRORLVWDMDNDKYLORLVWDRYDW3XQDYXRUHVVD (LUDQKXYLODNDXSXQJLQRVDUDNHQQHWWLLQYXRVLVDGDQYDLKWHHQMlONHHQ VLOORLVWHQXXVLHQNDXSXQNLLKDQWHLGHQPDOOLHVLPHUNLNVL 8OODQOLQQDUDNHQQHWWLLQDOXNVLSXXWDORYDOWDLVHQDPXWWDQ\N\LQHQ DVXQWRNDQWDRQUDNHQQHWWXVXXUHOWDRVLQMXJHQGW\\OLQMDOXYXQ IXQNLVW\\OLQDLNDQD.DLYRSXLVWRVDLDONXQVDDYDWXVWDN\OS\OlVWl MD.DLYRKXRQHUDYLQWRODVWD9DQKDQ.DLYRSXLVWRQKXYLODDOXHHOODRQ Q\N\llQOXNXLVLDVXXUOlKHW\VW|Ml (WHQNLQ(LUDQ8OODQOLQQDQMD.DLYRSXLVWRQSXLVWRWMDUDQQDWRYDW NDXSXQNLODLVWHQ\KWHLVWlXONRLOXDOXHWWD3HUXVSLLULLQNXXOXXOLVlNVL 6XRPHQOLQQDQOLQQRLWXVVDDULVHNlXVHLWDSLHQHKN|MlVDDULD 7DYRLWWHHQDRQOLLWWll(WHOlVDWDPDQDOXHMDPDWNXVWDMDVDWDPD SDUHPPLQRVDNVLNHVNXVWDQNDXSXQNLUDNHQQHWWD 6LQHEU\FKRIILQHQWLQHQSDQLPRDOXHRQPXXWWXQXWDVXQWRMD WRLPLVWRDOXHHNVLMD(LUDQUDQQDQDVXQWRDOXHYDOPLVWXL0XQNNLVDDUHQ YDULNNRMDSXKGLVWDPRDOXHHOOH+HUQHVDDUHHQRQVXXQQLWHOWXDVXQWRMD MDSDOYHOXLWDQRLQDVXNNDDOOHMDW\|SDLNDOOH5LVWHLO\MD YHQHVDWDPDQ\KWH\WHHQVXXQQLWHOODDQP\|VPDWNDLOXMDYDSDD DMDQSDOYHOXLWDHelsinforsnäsets södra ända bildar distriktet ULRIKASBORG. Gardesstaden är en del av det absoluta arbetsplatscentrum. Rödberget strax intill Sandvikens skeppsvarv var ännu i början av 1970-talet arbetarområde. Eira, med fristående hus för några familjer, byggdes i början av 1900-talet som ett exempel på dåtida nya stadsbildsideal. Ulrikasborg är till stor del byggt i jugendstil och i 1930talsfunkisstil. Diplomatkvarteren vid Brunnsparken fick sin början kring badhuset som öppnades 1838. Eiras, Ulrikasborgs och Brunnsparkens parker och stränder är ett populärt rekreationsområde för hela staden. Sveaborgs fästningsöar ligger också i detta distrikt. Sinebrychoffs bryggeriområde är numera kontorsoch bostadsområde, och byggnaderna i det nya bostadsområdet Eirastranden är byggda.

The southernmost parts of Inner Helsinki belong to the ULLANLINNA district. Kaartinkaupunki is part of the hottest job area in the city centre. Punavuori next to Länsisatama harbour used to be a workerâ&#x20AC;&#x2122;s district until the 1970â&#x20AC;&#x2122;s.The fashionable Eira blocks were built in the early stages of the 20th century, a textbook example of the freshest ideas of urban construction of that day. Most of the buildings in Ullanlinna were built in the Art Noveau style, or the Functionalist style of the 1930â&#x20AC;&#x2122;s. The Kaivopuisto diplomat blocks came about around the former sea baths (19th century) by the headland. Kaivopuisto parks and sea shores especially are a popular recreational zone for everyone. The district also comprises the fortress islands of Suomenlinna and a number of smaller islands. The former Sinebrychoff brewery area has been converted for housing and offices. The buildings of the new Eiranranta housing development have been built.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
8OODQOLQQDQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DDUWLQNDXSXQNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD (LUD

8OODQOLQQD

.DLYRSXLVWR

+HUQHVDDUL

6XRPHQOLQQD

/lQVLVDDUHW<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,5 venäjä 390 englanti 18,3 366 153 7,7 espanja 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     

  / 1000 as.   

$681127Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW

   

9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW3XQDYXRUL

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW   K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

      

        
8OODQOLQQDQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<WW^3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝^W<K< s/,Z ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.DPSLQPDOPLQSHUXVSLLUL

.DPSLQRVDDOXHHOOHQLPHQRQDQWDQXWMR5XRWVLQYDOODQDLNDQD DOXHHOODROOXWVRWDYlHQKDUMRLWXVNHQWWlNDPSSL.DPSLVWD UDNHQQHWWLLQDOXNVLSllRVLQW\|YlHVW|QSXXWDORDOXHMRVWDRQVlLO\WHWW\ 5XRKRODKGHQVDGDQPDUNDQYLOORMHQSXXWDUKDNRUWWHOL1\N\LVLQ .DPSLVVDRQW\|SDLNNRMDOlKHVMDDVXNNDLWD\OL 9DQKDDNLUNNRSXLVWRDRQNl\WHWW\KDXWDXVPDDQDMROXYXOWD DONDHQ .LYLNDXSXQNLNRUWWHOLWMD\KWHQlLVHWNDWXQlN\PlWWHNHYlW(WX 7||O|VWlDLQXWNHUWDLVHQMDK\YLQVlLO\QHHQNRNRQDLVXXGHQ$OXHHQ HQVLPPlLQHQUDNHQWXPLVYDLKHVLMRLWWXLYXRVLOOH± /HLPDOOLVLQWRLQHQYDLKHROLOXYXOODMROORLQ+HOVLQJLQ UDNHQWDPLQHQROLYLONNDLQWDMXXUL(WX7||O|VVl.DXSXQJLQRVDVWDWXOL YDNDYDUDLVHQNHVNLOXRNDQDVXLQ\PSlULVW|5DNHQWDPLVHVVD WDYRLWHOWLLQ\KWHQlLVWlNDXSXQNLNXYDD\NVLWWlLVHWUDNHQQXNVHW QRXGDWWLYDW\KWHLVHVWLVRYLWWXDNHUURVNRUNHXWWDNDWWROLVWDQ NRUNRDVHPDDVRNNHOLNRUNHXWWDNDWWRPXRWRDMDMXONLVLYXMlVHQWHO\l (WX7||O|QUDNHQWXPLVHQNROPDVYDLKHDMRLWWXLOXYXOOH 5DNHQWDPLQHQNHVNLWW\LOlKLQQl0HFKHOLQLQNDGXQMD 9lLQlP|LVHQNDGXQYlOLVLLQNRUWWHOHLKLQMD(WHOlLVHOOH +HVSHULDQNDGXOOH9DLNXWWHLWDDPPHQQHWWLLQNDQVDLQYlOLVHVWl PRGHUQLVPLVWDMDWlVWlSDLNDOOLVHVWDVRYHOOXNVHVWDDOHWWLLQNl\WWll QLPLW\VWlW||O|OlLVIXQNLV(WX7||O|VVlRQSDOMRQMXONLVLD UDNHQQXNVLDNXWHQ(GXVNXQWDWDOR.DQVDOOLVPXVHRMD)LQODQGLDWDOR /lQQHVVlODDMDDQSXLVWRDOXHHVHHQOLLWW\YlW+LHWDQLHPHQKDXWDXVPDD MD+LHWDUDQQDQXLPDUDQWD/DSLQODKGHQHQWLVHQVDLUDDODDOXHHQ SXLVWRNVLNDDYRLWHWWXSXXWDUKDOLVllYLKHUDOXHWDUMRQWDD 5XRKRODKWLRQHQVLPPlLQHQ/lQVLVDWDPDQRVDMRNDRQNXQQRVWHWWX SllRVLQOXYXOODWHROOLVXXVPDDVWDDVXLQMDW\|SDLNNDDOXHHNVL &UXVHOOLQVLOWD\KGLVWll5XRKRODKGHQMDNDQDYDQHWHOlSXROHOODROHYDQ -lWNlVDDUHQ7DYDUDOLLNHQQHVLLUW\L9XRVDDUHQVDWDPDDQYXRQQD 6DWDPDOWDYDSDXWXQHHOOHPDDOOHUDNHQQHWDDQYXRVLQD -lWNlVDDUHQXXVLPHUHOOLQHQNDQWDNDXSXQJLQRVD0DWNXVWDMDVDWDPD VlLO\\-lWNlVDDUHVVDKAMPMALMENS distrikt. Kampen är en tättbebyggd stadsdel med raka, livligt trafikerade gator, och är en del av stadens absoluta arbetsplatscentrum. Kvarteren med stenhus vägg i vägg och de enhetliga gatuvyerna för Främre Tölö till en unik och välbevarad helhet. I Främre Tölö finns många offentliga byggnader bl. a. Finlandia-huset, Nationalmuseet och Riksdagshuset. I väster ligger ett stort parkområde med bl. A. Sandudds badstrand. Gräsviken företräder sista skriket inom havsnärä bostadsbygge, med ett kännbart inslag kontorkvarter. Denna nya struktur sprids småningom över hela Västra hamnen. Affärscentret Kampen och den nya underjordiska busstationen har inneburit märkbara förändringar i stadskärnan.

KAMPINMALMI. The sub-district of Kamppi is densely constructed, with heavy traffic, and forms a part of the central job zone. The blocks with wallto-wall stone houses and the uniform streetscapes make Etu-Töölö a unique and well-preserved whole. Etu-Töölö has many public buildings, e. g. the Finlandia Hall, the National Museum and the Parliament Building. Ruoholahti is a good representative of new waterfront housing, but it also has large office blocks. This structure is going to be extended throughout the West Harbour area. The Kamppi Centre and its underground bus terminal have implied considerable change in the area.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.DPSLQPDOPLQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DPSSL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

(WX7||O|

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW   5XRKRODKWL/DSLQODKWL

-lWNlVDDUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,0 venäjä 813 englanti 15,1 723 318 6,6 espanja 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

/ 1000 as.  

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing productionFamilies, households   3(5+((7-$$68172.811$7

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 

 

    
.DPSLQPDOPLQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
7DND7||O|QSHUXVSLLUL I BORTRE TÃ&#x2013;LÃ&#x2013; fanns i tiden Helsingfors äldsta fabriker. PÃ¥ Sockerfabrikens tomt ligger idag nya Nationaloperan. I södra ändan uppvisar stadsdelen ännu slutna kvarter, men i de norra och västra delarna ser man redan öppnare och mera funkisbetonade lösningar. Ã&#x2013;stra delen domineras av DjurgÃ¥rdens centralidrottspark med bl.a. Olympiastadion och Ishallen. En fotbollsarena har byggts invid Olympiastadion. I väster finns det betydande parkomrÃ¥den vid Edesviken.

7DND7||O|DONDD+HVSHULDQNDGXQSXLVWRNDGXVWD+HVSHULDQ HVSODQDGLVWDMDMDWNXXOlKHOOH7XOOLQSXRPLD$OXHHOODROLDLNDQDDQ OXNXLVLDWHROOLVXXVODLWRNVLD1LLVWlNXXOXLVLQROL7||O|QVRNHULWHKGDV MRQNDWRQWLOOD7||O|QODKGHQUDQQDOODRQQ\W.DQVDOOLVRRSSHUD7DND 7||O|RQROOXWDOXVWDDONDHQHQQHQNDLNNHDDVXLQDOXHWWDHWHQNLQ KXYLODDOXHWWD+XYLORLVWDRYDWMlOMHOOl%UnYDOODVHNl3DXOLJLQKXYLOD 1\N\LQHQSllPLQLVWHULHQYLUNDDVXQWR.HVlUDQWDDONXDDQ%MlOER VLMDLWVHHP\|V7DND7||O|VVl6HROLYDOPLVWXHVVDDQYXRQQD NDXNDQD+HOVLQJLQNDXSXQJLQUDMRMHQXONRSXROHOOD 7DND7||O|RQNDDYRLWHWWXOXYXQDOXVVDVDPDDQDLNDDQ(WX 7||O|QNDQVVD0HUNLWWlYlRVD7DND7||O|QNDXSXQJLQRVDVWD PXRGRVWDDPDDQ\KWHQlLVLPPlQOXYXQ DVXLQNHUURVWDORNRUWWHOLHQDOXHHQ7DND7||O|QDVHPDNDDYDRQ HWHOlVVlYLHOlVXOMHWWXDNRUWWHOLUDNHQQHWWDPXWWDPXXWWXXOlQQHVVlMD SRKMRLVHVVDDYRLPHNVLIXQNLVNRUWWHOLDOXHHNVL7DND7||O|Q OlQVLRVDVVDRQVXXUL.LYHOl+HVSHULDQVDLUDDODDOXHVHNl PHUHQUDQWDDQXORWWXYLDODDMRMDSXLVWRDOXHLWDNXWHQ6LEHOLXNVHQSXLVWR MD7RSHOLXNVHQSXLVWR$OXHHQLWlSXROWDKDOOLWVHH(OlLQWDUKDQ OLLNXQWDSXLVWRMRVVDRYDWPXXQPXDVVD2O\PSLDVWDGLRQMllKDOOL 7||O|QNLVDKDOOLMDXLPDVWDGLRQ3DOORNHQWWLHQDOXHHOOHRQUDNHQQHWWX MDONDSDOORDUHHQD9XRQQDYDOPLVWXQHHQ.DQVDQHOlNHODLWRNVHQ UDNHQQXNVHQVXXQQLWWHOLYDW$LQRMD$OYDU$DOWR OXYXOODUDNHQQHWWX7DLYDOODKGHQNDVDUPLDOXHRQVXRMHOWXMD DOXHHQUDNHQQXNVHWRQPXXWHWWXDVXQQRLNVLVHNlP\\PlOlWLORLNVLHelsinki's oldest factories once stood in TAKA-TÃ&#x2013;Ã&#x2013;LÃ&#x2013; district. The new National Opera stands on the ground of a former sugar refinery. In the southern end of the district, blocks are mainly closed, whereas the northern and western parts display less crowded and more functionalism-inspired architecture. The eastern part is dominated by Eläintarha sports park, with e.g. the Olympic Stadium and the Ice Stadium. A football Stadium has been constructed next to the Olympic Stadium. To the west, park areas spread towards Taivallahti bay.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
7DND7||O|QSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7DND7||O|

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,0 venäjä 194 englanti 14,4 174 103 8,5 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings 

     

   Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production3(5+((7-$$68172.811$7YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW  

    
7DND7||O|QSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl

  

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

  

 ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

<K< s/,Z

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;DƾƾĆ&#x161;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
/DXWWDVDDUHQSHUXVSLLUL DRUMSÃ&#x2013; distrikt. I början av 1900talet började man bygga villor pÃ¥ Drumsö. DÃ¥ gick dit en färja frÃ¥n staden. PÃ¥ 1930-talet byggdes vägen västerut till Esbo. De första höghusen byggdes Ã¥r 1937. PÃ¥ Hallonnäset har industri- och kontorskvarter byggts om för boende. Björkholmen planeras som en havsnärä och urban stadsdel med en station för Västmetron. Det finns över 7 000 arbetsplatser pÃ¥ Drumsö, trots att industrin allt mer fÃ¥tt ge vika för bostäder. Drumsö har flere bÃ¥thamnar och rekreationsparker samt tvÃ¥ badstränder.

9DQKDDQ/DXWWDVDDUHQN\OllQNXXOXYDQPDDQYLOMHO\VNDUWDQRQRPLVWL YXRGHVWDOlKWLHQNDXSSDQHXYRV-XOLXV7DOOEHUJ+lQODDGLWXWWL DUNNLWHKWL%LUJHU%UXQLODOODWRQWWLHQMDRWXVRKMHOPDQMD UDNHQQXVVXXQQLWHOPDQ/DXWWDVDDUHQKXYLODDVXWXNVHOOH+|\U\ODLYD 'UXPV|DONRLOLLNHQQ|LGlYXRQQDQ\N\LVHQ/DXWWDVDDUHQWLHQ SllVWl5XRKRODKWHHQ/DXWWDOLLNHQWHHQNRUYDQQXWVLOWDUDNHQQHWWLLQ OXYXOODMDWLHOlQWHHQ(VSRRVHHQYDOPLVWXL9HVLMRKWRMD YLHPlULYHUNRVWRVHNlHQVLPPlLVHWNHUURVWDORWYDOPLVWXLYDW +HOVLQNLLQOLLWWlPLVHQMlONHHQYXRQQD/DXWWDVDDUHHQDONRL NHKLWW\lHQVLPPlLVLlNHUURVWDORYDOWDLVLDHVLNDXSXQNLDOXHLWD$OXHWWD RQUDNHQQHWWXMDWNXYDVWLHWHQNLQYLLVLN\PPHQOXYXOOD (WHOlLQHQ/DXWWDVDDULRQOXYXQORSXOWDOlKWLHQWl\GHQW\Q\W VXXULOODNHUURVWDORNRUWWHOHLOOD7l\GHQWlYlUDNHQWDPLQHQMD WRLPLWLODWRQWWLHQPXXWWDPLQHQDVXLQUDNHQWDPLVHHQMDWNXXHGHOOHHQ /DXWWDVDDUHHQMD.RLYXVDDUHHQYDOPLVWXLOlQVLPHWURQDVHPDW .RLYXVDDUHQVXXQQLWHOODDQXXWWDPHUHOOLVWlDVXQWRMDW\|SDLNND DOXHWWD.DWDMDKDUMXQNRKGDOODWXWNLWDDQPDKGROOLVXXWWDYLHGl /lQVLYl\OlWXQQHOLLQQLLQHWWlDOXHHOOHYRLVLUDNHQWDDDVXQWRMDMD W\|SDLNNRMD 7\|SDLNNRMDRQ/DXWWDVDDUHVVDQRLQYDLNNDWHROOLVXXVRQ YlLVW\Q\WDVXQWRUDNHQWDPLVHQWLHOWl/DXWWDVDDUHVVD XONRLOXPDKGROOLVXXGHWRYDWHULQRPDLVHWVLOOlVDDUHVVDRQQHOMl YHQHVDWDPDDVHNlXONRLOXSXLVWRMDMDNDNVLXLPDUDQWDDThe construction of villas on LAUTTASAARI island began in the early 1900s. A bridge replaced the ferry in the 1930s, and the road westwards to Espoo was built. The first blocks of flats were built in the 1930s. Many of the former industrial and business blocks in Vattuniemi headland have been converted to housing. The Koivusaari area is planned to become a waterfront district with a new metro station. Although in recent years, business has given way to housing, there are still over 7,000 jobs in Lauttasaari. The district has several marinas and parks, and two beaches.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
/DXWWDVDDUHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RWNDYXRUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

9DWWXQLHPL

0\OO\NDOOLR

.RLYXVDDUL<KWHHQVl

 %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,7 venäjä 335 englanti 14,3 257 137 7,6 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

/ 1000 as.  

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing productionFamilies, households   3(5+((7-$$68172.811$7

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW 

    
/DXWWDVDDUHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

 

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

 

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 

<K< s/,Z

 

 ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
/lQWLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 5HLMROD±*UHLMXV 0XQNNLQLHPL±0XQNVQlV +DDJD±+DJD 3LWlMlQPlNL±6RFNHQEDFND .DDUHOD±.nUE|OH
folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
/lQWLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 5HLMRODQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0XQNNLQLHPHQSHUXVSLLUL+DDJDQSHUXVSLLUL

3LWlMlQPlHQSHUXVSLLUL

.DDUHODQSHUXVSLLUL

<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,5 venäjä 2 631 somali 11,2 1 893 1 815 10,7 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings     / 1000 as.  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

    

    
/lQWLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
5HLMRODQSHUXVSLLUL Mejlans och Dal i södra delen av distriktet GREJUS hör till den traditionella innerstaden. Där ligger Helsinfors universitets centralsjukhus. I sydväst ligger den stora Mejlansparken, där ännu många av de gamla villorna från omkring år 1900 finns kvar. I parkområdet ligger också republikens presidents tjänstebostad Talludden och f.d. presidenten Urho Kekkonens Ekudden, som är museum. Fölisön gjordes till folkpark redan 1890, och är fortfarande ett populärt fritidsmål.

5HLMRODRQVDDQXWQLPHQVl*UHMXNVHQ5HLMRODQWLODQPXNDDQ 0DQQHUKHLPLQWLHMD3DFLXNVHQNDWXKDONRYDWPHUHHQMD NHVNXVSXLVWRRQUDMDXWXYDDSHUXVSLLULl/DDNVRQNDXSXQJLQRVDQSLQWD DODVWDODDMDDOXHRQ.HVNXVSXLVWRD/DDNVRQVDLUDDODQYDQKLPPDW RVDWUDNHQQHWWLLQMROXYXOOD6RGDQMlONHHQ0DQQHUKHLPLQWLHQ YDUUHOOH.HVNXVSXLVWRQODLGDOOHUDNHQQHWWLLQPXXQPXDVVDULYL NDKGHNVDQNHUURNVLVLDYDOWLRQUDKRLWWDPLDDVXLQWRUQHMD 0HLODKGHQ\KWHQlLQHQDOXHNLUNNRLQHHQMDSXLVWRDNVHOHLQHHQRQ UDNHQWXQXW±OXYXLOOD0HLODKGHQVDLUDDODDOXHHGXVWDD 6XRPHQVDLUDDODUDNHQWDPLVHVVDUDNHQQXVKLVWRULDOOLVHVWLMD WDLWHHOOLVHVWLPRQLSXROLVWDNRNRQDLVXXWWDMRQNDPDDPHUNNLQlNRKRDD 0HLODKGHQVDLUDDODWRUQL0HLODKWHHQRQYXRVLN\PPHQWHQNXOXHVVD V\QW\Q\WOllNHWLHWHHQNDPSXVMRVVDRQVDLUDDODWLORMHQOLVlNVL WXWNLPXVMDRSHWXVWLORMD/DDNVRQVDLUDDODDOXHHOOH0HLODKGHQ VDLUDDODNDPSXNVHQOlKHLV\\WHHQNHVNLWHWllQOLVllVDLUDDODWRLPLQWDD 3DFLXNVHQNDGXQOlQVLSXROHQYHKUHlOOlYLUNLVW\VDOXHHOODRQ0HLODKGHQ DUERUHWXPMDOLLNXQWDSXLVWR 9DQKDDQ0HLODKGHQNDUWDQRRQNXXOXQHHOODDOXHHOODRQYLHOl OXYXQYDLKWHHVVDUDNHQQHWWXMDKXYLORLWD6HXUDVDDUHQWLHQ 7DPPLQLHPHQWLHQ0HLODKGHQWLHQMD+HLNLQQLHPHQWLHQKXYLODDOXH RQYDOWDNXQQDQWDVROODNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLPHUNLWWlYl+XYLORLVWD VXXULRVDRQQ\N\LVLQ\NVLW\LVHVVlDVXLQNl\W|VVl3UHVLGHQWLQHQWLQHQ YLUNDDVXQWR7DPPLQLHPLWRLPLL8UKR.HNNRVHQPXVHRQD$OXHHOOD RQP\|VQ\N\LQHQSUHVLGHQWLQYLUNDDVXQWR0lQW\QLHPL6HXUDVDDUL XLPDUDQWRLQHHQRVRLWHWWLLQYXRQQDNDQVDQSXLVWRNVL P\|KHPPLQVDDUHOOHSHUXVWHWWLLQXONRPXVHR0HLODKGHQKXYLODDOXH RQPHUNLWWlYlXONRLOXMDYLUNLVW\VDOXH 0DQQHUKHLPLQWLHMDNDD5XVNHDVXRQNDXSXQJLQRVDQNDKWLD LWlSXROHOOHMll9DQKD5XVNHDVXRMDOlQVLSXROHOOHSllRVLQ OXYXOODUDNHQQHWWX3LNNX+XRSDODKWL5XVNHDVXRQDVXLQDOXHRQ UDNHQQHWWXSllRVLQOXYXOOD0DQQHUKHLPLQWLHQYDUUHVVDRQ DVXLQMDWRLPLVWRUDNHQQXNVLD5XVNHDVXROODRQK\YlWXONRLOXMD YLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHW.HVNXVSXLVWRVVDMeilahti and Laakso in the southern part of REIJOLA district feature conventional city structure. The Helsinki University Central Hospital lies in this area. The large Meilahti park lies by the sea to the southwest. The area still contains most of the old villas from around a.d. 1900. Mäntyniemi, the residence of the President of the Republic also lies in this park area, and that of ex-president Urho Kekkonen, the latter building functioning today as a museum. The island of Seurasaari became a national park in 1890, and is still a popular venue for outings and recreation.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
5HLMRODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0HLODKWL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

/DDNVR

9DQKD5XVNHDVXR3LNNX+XRSDODKWL <KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,6 somali 405 venäjä 13,6 281 169 8,2 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

      K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

      

        
5HLMRODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
0XQNNLQLHPHQSHUXVSLLUL MUNKSNÃ&#x201E;S började byggas när Eliel Saarinens plan för Stor-Helsingfors 1915 ännu var aktuell, och en del av den blev genomförd i Gamla Munksnäs. Gamla vägen till Esbo gÃ¥r genom de ansedda bostadsomrÃ¥dena Granö och Lövö. Munkshöjdens naturnära och glest bebyggda höghusomrÃ¥de är ett gott exempel pÃ¥ förstadsbygge frÃ¥n 1950-talet. Strax intill, vid Talistranden byggdes ett litet höghusomrÃ¥de i början av 1990-talet. Näshöjden är ett höghusomrÃ¥de frÃ¥n 1960-talet.

0XQNNLQLHPHQN\OlQWLORLVWDPXRGRVWHWWLLQOXYXOOD 0XQNNLQLHPHQNDUWDQRMRQNDPDDQRPLVWXVMDPDDQP\\QWL\KWL|0 *6WHQLXVRVWLYXRQQD.DXSSDQHXYRV-XOLXV7DOOEHUJWLODVL YXRQQD(OLHO6DDULVHOWD6XXU+HOVLQNLVXXQQLWHOPDQMRKRQ OLLWW\LVDWHOOLLWWLNDXSXQNLQD0XQNNLQLHPHQ+DDJDQKXYLOD\KG\VNXQWD 6XXQQLWHOPDVWDWRWHXWXLNDWXMDNRUWWHOLMDNR9DQKDQ0XQNNLQLHPHQ DOXHHOODMDUDQQDQWXQWXPDDQ±OXYXLOODUDNHQQHWXW(OLHO 6DDULVHQVXXQQLWWHOHPDWULYLWDORW0XQNNLQLHPLOLLWHWWLLQ+HOVLQNLLQ VXXUHVVDDOXHOLLWRNVHVVDYXRQQD.DXSXQNLPDLQHQ UDNHQWDPLQHQROLWRVLQMRDONDQXWOXYXOOD0XQNNLQLHPHQ SXLVWRWLHQ\PSlULOOl (VSRRVHHQYLHYlOXYXQSXROLYlOLVVlUDNHQQHWWXWLHNXONHH .XXVLVDDUHQMD/HKWLVDDUHQKDONL.XXVLVDDUHQDVXLQDOXHHOODRQP\|V XVHLWDVXXUOlKHW\VW|MlVHNl'LGULFKVHQLQMD*\OOHQEHUJLQWDLGHPXVHRW /HKWLVDDUHQPDDWODKMRLWHWWLLQNLUNROOHMRNDWROLVHOODDMDOOD OXYXOODVDDUHHQUDNHQQHWWLLQSLHQLNHUURVMDULYLWDORDOXH/HKWLVDDUHVWD MRKWDDNHY\HQOLLNHQWHHQVLOWD.DVNLVDDUHQNDXWWD/DXWWDVDDUHHQ 0XQNNLYXRULRQHVLPHUNNLOXRQQRQOlKHLVHVWlMDPHONRYlOMlVWL UDNHQQHWXVWDOXYXQOlKL|UDNHQWDPLVHVWD0XQNNLYXRUWDNLHUWll 8OYLODQWLHMRQNDVLVlSXROHOOHMllYlDOXHRQSllRVLQOLLNHQWHHOWl UDXKRLWHWWX<NVL6XRPHQHQVLPPlLVLVWlRVWRVNHVNXNVLVWD UDNHQQHWWLLQDOXHHOOHDUNNLWHKWLNLOSDLOXQSHUXVWHHOODMD DVHPDNDDYDPXXWRVPDKGROOLVWDDNHVNXNVHQODDMHQWDPLVHQ 1LHPHQPlNLRQOXYXQNHUURVWDORDOXH7DOLQUDQWDRQ,VRQ +XRSDODKGHQUDQQDQPHUHOOLQHQOXYXQDVXLQDOXH /HKWLVDDUHHQ.XXVLVDDUHQWLHQHWHOlSXROHOOHRQYDOPLVWXQXWXXVLD DVXLQNHUURVWDORMDULYLWDORMDMDMRQNLQYHUUDQOLLNHWLODDThe construction of MUNKKINIEMI started according to Eliel Saarinen's plan for Greater Helsinki 1915, and some parts of the plan were implemented in Vanha Munkkiniemi (old Munkkiniemi). The old road to Espoo runs through the fine residential areas of Kuusisaari and Lehtisaari. Munkkivuori housing estate is a good example of spacious suburb construction of the 1950s. Close by, at Talinranta, a small area of tall houses was built in the early 1990s. Niemenmäki is a housing estate from the 1960s.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
0XQNNLQLHPHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9DQKD0XQNNLQLHPL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD .XXVLVDDUL/HKWLVDDUL

0XQNNLYXRUL

1LHPHQPlNL7DOLQUDQWD<KWHHQVl

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

%  

 

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings    

  / 1000 as.  $VXQWRNDQQDQLNl

     Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й 

$681127Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,6 venäjä 213 viro, eesti 13,0 177 149 10,9 englanti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDWb,',1.,(/,-$.$16$/$,6886 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

      

        
0XQNNLQLHPHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
+DDJDQSHUXVSLLUL HAGA var ursprungligen en by i Helsinge socken, och blev köping år 1923. Södra Haga blev aldrig någon typisk förstad, för att höghusen byggdes på gamla villatomter, vilket gav området en lummig karaktär. Norra Haga byggdes ut mera enhetligt på 1950-talet och 1970-talet, och området kännetecknas av höga höghus. Höghusområdet Stenhagen intill Centralparken byggdes på 1960-talet. En plan för Haga-Vanda inverkade i tiden på Hagas framtoning. Också Mårtendalsbanan byggd på 1970- talet ingick planen. Väster om Norra Haga byggdes på 1980-talet det tättbebyggda höghusområdet Lassas.

+DDJDQDOXHPXRGRVWLSllRVDQHQWLVWl+XRSDODKGHQN\Oll+HOVLQJLQ SLWlMlVVl+DDJDQQLPLRWHWWLLQNl\WW||QOXYXQDOXVVDNXQ PDDQRPLVWXVMDPDDQP\\QWL\KWL|0*6WHQLXVDONRLVXXQQLWHOOD DOXHHOOHKXYLOD\KG\VNXQWDD.DXSSDODNVL+DDJDWXOL+HOVLQNLLQ OLLWWlPLVHQMlONHHQDONRLNHUURVWDORUDNHQWDPLQHQ(WHOl +DDJDVVDUDNHQWDPLQHQNDVYDWWLYlNLOXNXDOXYXQORSXOOH VDDNND(WHOl+DDJDHLROOXWW\\SLOOLQHQOlKL|NRVNDPDDROLXVHDQ \NVLW\LVHQRPLVWDMDQKDOOXVVDMDNRVNDYDQKRLOOHKXYLODWRQWHLOOH UDNHQQHWWLLQSLHQLlMDPDWDOLDNHUURVWDORMD3RKMRLV+DDJD UDNHQQHWWLLQ+DDJDQNDXSSDODQWDNDPHWVLLQ\KWHQlLVHPPLQMD OXYXLOOD3RKMRLV+DDJDQPDDPHUNNLQlRYDWHGHOOHHQNDXDV QlN\YlWNRUNHDWDVXLQWDORW.LYLKDNDRQSLHQLOXYXOOD UDNHQQHWWXNHUURVWDORDOXH.HVNXVSXLVWRQN\OMHVVl +DDJDDQRQYDLNXWWDQXWPHUNLWWlYlVWL+DDJD9DQWDDVXXQQLWHOPD MRQNDUXQNRQDRQOXYXOODYDOPLVWXQXW0DUWLQODDNVRQUDWD /DVVLODQUDNHQWDPLQHQYDXKGLWWXL3RKMRLV+DDJDQDVHPDQ YDOPLVWXWWXDOXYXOOD/DDMDVXRQSXLVWR$OSSLUXXVXSXLVWRLQHHQ MDXONRLOXUHLWWHLQHHQRQWlUNHlYLUNLVW\VDOXHNHVNHOOl+DDJDD(WHOl MD3RKMRLV+DDJDQUDMDPDLOOD.RUSSDDQPlNLNXXOXXYLUDOOLVHVWL +DDJDQNDXSXQJLQRVDDQPXWWDVHRQNDXSXQNLUDNHQWHHOOLVHVWL3LNNX +XRSDODKGHQSRKMRLVLQRVD (WHOl+DDJDDRQ±OXYXLOODWl\GHQQ\VUDNHQQHWWXHLNl DVXNDVOXNXROHHQllODVNHQXW5DGDQSRKMRLVSXROHOOH(OLHO6DDULVHQ WLHQPROHPPLOOHSXROLOOHODDGLWWXQV+DDJDQNHVNLRVDQNDDYDMD UDGDQHWHOlSXROHQ,VRQQHYDQNDDYDWXRDOXHHOOHP\|VWl\GHQWlYll DVXLQUDNHQWDPLVWD/lQVL+DDJDVVDVXXQQLWHOODDQ9LKGLQWLHQ EXOHYDUGLNDXSXQNLDHAAGA (orig. Haga) was an old village in the former parish of Helsinge. It became a borough in 1923. The southern part, Etelä-Haaga (southern Haaga) never became an ordinary suburb â&#x20AC;&#x201C; the blocks of flats were built on the grounds of old one-family houses. Pohjois-Haaga (northern Haaga) was constructed more uniformly in the 1950s and 1970s, and the area is characterised by tall blocks of flats. Kivihaka is a smallish housing development next to Keskuspuisto central park. The appearance of Haaga was originally influenced by a plan for Haaga-Vantaa, in which the Martinlaakso railway was also included. In the 1980s, a housing development was built in Lassila to the west of Pohjois-Haaga.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
+DDJDQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH (WHOl+DDJD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  .LYLKDND

3RKMRLV+DDJD

/DVVLOD<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 13,7 venäjä 503 somali 9,5 350 295 8,0 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

lägenhetstyper types of dwellings 

     

   

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production3(5+((7-$$68172.811$7  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW 

 

  

    
+DDJDQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

 

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

 

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 

<K< s/,Z

 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
3LWlMlQPlHQSHUXVSLLUL När Kustbanan blev färdig år 1904, blev bebyggelsen kring SOCKENBACKA station snabbt tätare. Vid järnvägen uppstod också ett betydande industriområde, i huvudsak kring Strömbergs gjuteri. Höghusområdet Reimars byggdes främst på 1970-talet. I Kånala finns ett höghusområde och ett industri- och lagerområde. I norra hörnet av Kånala mellan Vichtisvägen och Esbo gräns planläggs ett område för småhusbygge. Smedjebacka är en 50-talsförstad mitt i Tali parkområde, där det finns både koloniträdgård och golfbana. Det lilla frontmannahusområdet i Martas hör också till Sockenbacka. I Sockenbacka har det byggts nya bostadsområden.

3LWlMlQPlNLNXXOXL+HOVLQJLQSLWlMllQHQQHQYXRWWD5DQWDUDGDQ YDOPLVWXWWXDYXRQQD3LWlMlQPlHQDVHPDQWLHQRRQDVXWXV WLLYLVW\LQRSHDVWL$VHPDQVHXWXNXXOXXQ\N\LVLQ5HLPDUODQRVD DOXHHVHHQMRNDRQSllRVLQOXYXOODUDNHQQHWWXD NHUURVWDORDOXHWWD5DGDQYDUWHHQV\QW\LP\|VKXRPDWWDYD WHROOLVXXVDOXH6WU|PEHUJLQYDOLPRQ\PSlULOOH.RQDODVlLO\LYLHOl SLWNllQ+HOVLQNLLQOLLWWlPLVHQMlONHHQPDDWDORXVDOXHHQD$VXQWRDOXH RQVLWWHPPLQODDMHQWXQXWSRKMRLVHHQ3DMDPlNLRQ YLLVLN\PPHQOXYXOODUDNHQQHWWXOlKL|7DOLQSXLVWRDOXHHQNHVNHOOl 7DOLQNDUWDQRQDOXHHVHHQNXXOXXODDMDQSXLVWRQOLVlNVL VLLUWRODSXXWDUKDMDJROINHQWWl3LWlMlQPlNHHQNXXOXXOLVlNVLSLHQL 0DUWWLODQRPDNRWLDOXHMRVVDRQULQWDPDPLHVWDORMD 3LWlMlQPlHQWHROOLVXXVDOXHRQPXXWWXQXW+HOVLQJLQHVLNDXSXQNLHQ PHUNLWWlYlNVLVHNRLWWXQHHNVLW\|SDLNNDDOXHHNVL$OXHHOOH UDNHQQHWDDQ\KlXXVLDWRLPLVWRVHNlDVXLQUDNHQQXNVLDRVLWWDLQ PXXWWDPDOODYDQKRMDWHROOLVXXVWRQWWHMDWHKRNNDDPSDDQNl\WW||Q 3HUXVSLLULQWRLQHQWlUNHlW\|SDLNNDDOXHRQ.RQDODQWHROOLVXXVMD YDUDVWRDOXH9LKGLQWLHQYDUUHOOD.RQDODDQUDNHQQHWDDQ:DOOLQPDDQ NHUURVWDORMDSLHQWDORDOXHWWDQRLQDVXNNDDOOHXXGHQ NDXSSDNHVNXV5LVWLNRQOlKHWW\YLOOH7DOLQVLLUWRODSXXWDUKDQNXSHHVVD RQXXGHKNR7DOLQOHKGRQNHUURVWDORDOXHMD.XWRPRWLHQDOXHHOOD PXXWHWDDQYDQKRMDWHROOLVXXVUDNHQQXNVLDDVXQWRNl\WW||Q 3DWWHULPlHQDOXHHOOHRQVXXQQLWHOWX5DLGH-RNHULQSLNDUDLWLRWLHWl 5DLWLRWLHQOLQMDXVNXONHH3LWlMlQPlHQWLHQMD7DNNDWLH5DYLWLHQYlOLOOl RVLWWDLQWXQQHOLQDDOXHHQDUYRNNDDQOLQQRLWXVDOXHHQDOLWVHWhen the railway westwards from Helsinki was completed in 1904, more houses were soon built around PITÃ&#x201E;JÃ&#x201E;NMÃ&#x201E;KI (orig. Sockenbacka) station. The Strömberg industrial zone also rose in that area. Reimarla has a housing estate built in the 1970s. In Konala, there is a residential area and an industrial and warehouse zone. Its northern corner between Vihdintie and the border to Espoo is being surveyed for the construction of detached or terraced housing. Pajamäki is a housing estate built in the 1950s next to Tali park, where there is an allotment garden and a golf course. The small area of war veteran houses in Marttila also belongs to the Pitäjänmäki district. New housing estates have been built in Pitäjänmäki.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
3LWlMlQPlHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RQDOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

3DMDPlNL7DOL

5HLPDUOD

0DUWWLOD3LWlMlQPlHQ\ULW\VDOXH<KWHHQVl

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     3(5+((7-$$68172.811$7

%  

+XRQHLVWRW\\SLW

    

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW$VXQWRNDQQDQLNl Befolkningsprognos Population forecast й 

$6811279b(67g(11867(

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 13,4 somali 449 venäjä 12,6 423 409 12,2 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDWb,',1.,(/,-$.$16$/$,6886 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

   

    
3LWlMlQPlHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.DDUHODQSHUXVSLLUL KÃ&#x2026;RBÃ&#x2013;LE distrikt var ren landsbyggd ända tills man började bygga förstaden Gamlas i slutet av 1950-talet. I medlet av 1970-talet blev MÃ¥rtensdalbanan färdig, och antalet bostäder i Gamlas fördubblades pÃ¥ nÃ¥gra Ã¥r. PÃ¥ 1980talet byggdes pÃ¥ Ã¥krarna i MalmgÃ¥rd ett nytt slags tätortsomrÃ¥de, där bostadshus av omväxlande slag samsas med arbetsplatser i en tättbebyggd stadsmässig miljö. SmÃ¥husomrÃ¥dena i Magnuskärr och HÃ¥kansÃ¥ker gränsar till Centralparken. I nordöstra KÃ¥rböle byggs det nya smÃ¥husdominerade bostadsomrÃ¥det Kungseken.

.DDUHODROLYXRGHQDOXHOLLWRNVHHQVDDNNDSHONNllPDDVHXWXD 0XXWRVNDXSXQNLPDLVHNVLDONRLOXYXQORSXVVDNXQ .DQQHOPlHQOlKL|QUDNHQWDPLQHQDONRLOXYXQSXROLYlOLVVl YDOPLVWXL0DUWLQODDNVRQUDWDMD.DQQHOPlHQDVXQWRNDQWD NDNVLQNHUWDLVWXLPXXWDPDVVDYXRGHVVD$OXHWWDRQWl\GHQQHWW\ HGHOOHHQOXYXOODNLQ.DDUHODQNXOWWXXULHOlPlQNHVNXVRQ .DQQHOWDORDOXHHQDVXNNDLGHQRORKXRQH 0DOPLQNDUWDQRROL\OLRSLVWRQNRHWLODMDVHQSHOORLOODKDUMRLWHWWLLQ PDDWDORXWWDOXYXQORSSXXQDVWL7LODQSllUDNHQQXVMlL PHWVlVDDUHNNHHVHHQNXQSHOWRDOXHLOOHNRKRVLOXYXOOD XXGHQW\\SSLQHQDVXQWRDOXH0RQLPXRWRLVWDULNDVWD DVXQWRUDNHQQXVNDQWDDHLROHHURWHWWXW\|SDLNRLVWDWLLYLLQ NDXSXQNLPDLVHVVD\PSlULVW|VVl0DOPLQNDUWDQRRQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQXXVLDDVXLQNRUWWHOHMD0DXQXQQHYDQMD +DNXQLQPDDQ.HVNXVSXLVWRRQUDMRLWWXYDWSLHQWDORDOXHHWRYDW UDNHQQHWXWSllRVLQVRGDQMlONHHQRVLWWDLQULQWDPDPLHVWRQWHLOOH OXYXOODDVXQWRDOXHLGHQODLWDPLOOHUDNHQQHWWLLQUXQVDDVWLXXVLDDVXQWRMD MD+DNXQLQPDDQDVXNDVOXNXNROPLQNHUWDLVWXL .DQQHOPlHVVlRQNRRNDVNDXSSDNHVNXVMDDOXHHOOHYRLOLVlNVL UDNHQWDDWRLPLVWRWLORMDMDVLHOOlRQYDUDXVXXWWDWHUYH\VDVHPDD YDUWHQ+RQNDVXROOHUDNHQQHWDDQDVXNNDDQHNRWHKRNDV NDXSXQNLN\OlMRNDWXNHXWXX0DOPLQNDUWDQRQMD0\\UPlHQ SDOYHOXLKLQ.XQLQNDDQWDPPHHQV\QW\\XXVLDVXNNDDQ DVXLQDOXHMRKRQWXOHHNHUURVMDSLHQWDORMHQOLVlNVLN\OlWDOR OlKLSDOYHOXLQHHQXXWWDW\|SDLNNDDVHNlDOXHLWD YLUNLVW\VNl\WW||QMDXLPDODPSLKAARELA (orig. Kårböle) was pure countryside until construction of the Kannelmäki suburb began in the late 1950s. The middle of the 1970s also saw completion of the local railway to Martinlaakso, and the number of dwellings in Kannelmäki doubled within a few years. Kaarela is still developing. A new type of residential area rose in the fields of Malminkartano in the 1980s. Its urban structure is relatively dense, with a medley of dwellings and working places. The detached and terraced house areas of Maununneva and Hakuninmaa border on Keskuspuisto central park. In the north-eastern part of Kaarela, a new development for mostly detached and terraced housing called Kuninkaantammi is being built.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.DDUHODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DQQHOPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

0DXQXQQHYD

0DOPLQNDUWDQR

+DNXQLQPDD

.XQLQNDDQWDPPL+RQNDVXR<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,6 venäjä 1 211 viro, eesti 11,8 765 636 9,8 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

  

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

%  

 

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й$VXQWRNDQQDQLNl

   

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW  

$6811279b(67g(11867(

%    

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW   

$680,62/27Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDWBoende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|,.b5$.(11(

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production     

    

    
.DDUHODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.HVNLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW .DOOLR±%HUJKlOO $OSSLKDUMX±cVK|MGHQ 9DOOLOD±9DOOJnUG 3DVLOD±%|OH 9DQKDNDXSXQNL±*DPPHOVWDGHQ
folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek average age of population mean size of dwelling households

tertiärnivå tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.HVNLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DOOLRQSHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

$OSSLKDUMXQSHUXVSLLUL

9DOOLODQSHUXVSLLUL

3DVLODQSHUXVSLLUL

9DQKDQNDXSXQJLQSHUXVSLLUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 1 425 englanti 10,4 1 019 819 8,3 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR     

   Families, households    K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

 9lHVW|

3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellingsYXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

   

 

    
.HVNLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.DOOLRQSHUXVSLLUL

,WlLQHQ9LHUWRWLH Q\N+lPHHQWLHQ 6LOWDVDDUHOWD.XPSXODDQROL WlUNHl,WlLVHQNDQWDNDXSXQJLQNHKLW\NVHOOH7LHQLWlSXROHOOHNRKRVL WHKWDLWDMDOlQVLSXROHOOHDVXWXVWD6XRPHQHQVLPPlLQHQMXQDUDWD 3DVLODVWD6|UQlLVWHQVDWDPDDQDYDWWLLQMDVLLWlDONRL6|UQlLVWHQ YRLPDNDVNDVYX.DXSXQNLUDNHQWDPLQHQOHYLVL.DOOLRRQNXQ PXXWDPDWWHKWDLOLMDWSHUXVWLYDWRVDNH\KWL|QW\|YlHQDVXWWDPLVHNVL .DOOLRQNRUNHLPPDOODNRKGDOODRQOXYXQDVXQWRXXGLVWXNVHQ P\|WlV\QW\Q\WSXLVWRPDLQHQ7RUNNHOLQPlHQDVXLQDOXH.DOOLR XXGLVWXLVRWLHQMlONHHQQRSHDVWLMDOXYXOODYLLPHLVWHQNLQ NRUWWHOLHQSXXWDORWPXXWWXLYDWNLYLWDORLNVL$OXHHQPDDPHUNNLRQ /DUV6RQFNLQYXRQQDVXXQQLWWHOHPD.DOOLRQNLUNNR 1\N\NXOWWXXULDHGXVWDYDWPXXQPXDVVD.DXSXQJLQWHDWWHULMDVHQ NHVlQDDSXUL+HOVLQJLQ-XKODYLLNNRMHQ+XYLODWHOWWD7l\WW|PDDOOH OXYXOODSHUXVWHWWX+DNDQLHPHQWRULQDOXHRQ\Kl.DOOLRQNHVNXV 0\|V.DUKXSXLVWRVWDRQWXOOXWYLLPHYXRVLQDDOXHHQWlUNHl NRKWDDPLVSDLNND 0HULKDDVWDDONRLOXYXOODYDQKRMHQWHROOLVXXVDOXHLGHQ PXXWWDPLQHQHULNl\WW||Q6|UQlLVWHQHQWLVHOOHWHROOLVXXVDOXHHOOHRQ UDNHQQHWWXDVXQWRMDW\|SDLNNRMDMDNXOWWXXULSDOYHOXMD6|UQlLVWHQ VDWDPDDOXHHQMD+DQDVDDUHQMRSXUHWXQ$YRLPDODLWRNVHQMD KLLOLNDVDQWLODOOHWXOHHPHUHOOLVHQDVXPLVHQMDW\|QWHRQNDXSXQJLQRVD DVXNNDDQMDW\|SDLNDQ.DODVDWDPD $VXQWRUDNHQWDPLQHQDONRLYXRQQDMDDOXHHOODDVXXMROlKHV DVXNDVWD.RNRQDLVXXGHVVDDQDOXHYDOPLVWXXYDVWDOXYXQ DOXVVD+DNDQLHPHVVlVXXQQLWHOODDQ.UXXQXVLOWRMHQUDLWLR\KWH\WWlMD 0HULKDDQVLOWDDRVDQD.UXXQXVLOODWKDQNHWWD6XYLODKGHQYDQKDD HQHUJLDQWXRWDQWRDOXHWWDNHKLWHWllQNXOWWXXULNHVNLWW\PlNVL .DOOLRRQ6XRPHQWLKHLPPLQUDNHQQHWWXDOXHMDSLHQDVXQWRMHQRVXXV RQ+HOVLQJLQVXXULPSLD$VXQQRLVWDSURVHQWWLDRQ\NVL|LWlWDL NDNVLRLWDBERGHÃ&#x201E;LLS distrikt. Industrialiseringen pÃ¥ 1860-talet gav upphov till industriomrÃ¥det vid Sörnäs hamn och arbetarkvarteren i Berghäll. Denna trähusdominerade stadsdel förnyades snabbt, och de sista träkvarteren fick vika för stenhus pÃ¥ 1960-talet. Berghäll är ett av de tätast bebyggda omrÃ¥dena i Helsingfors. Sörnäs hÃ¥ller pÃ¥ att byggas om för kontor, boende och kulturtjänster. Hagnäs saluhall och torg är fortfarande centrum i Beghäll. Högsta punkten i Berghäll är Torkelsbacken frÃ¥n 1920-talet, ett ljust och parkliknande bostadsomrÃ¥de. I Berghäll är bostäderna smÃ¥, och barnfamiljer är relativt sällsynta. Berghäll har blivit ett ställe där mÃ¥nga unga vuxna har sin första egna bostad. I hamnomrÃ¥det i Sörnäs byggs Fiskehamnen, en ny havsnära stadsdel.

The industrialisation in the 1860s gave birth to the industrial areas around Sörnäinen Harbour, and to the worker's district of KALLIO. The last of the original wooden houses of this area were demolished in the 1960s to make way for blocks of flats. Kallio is one of Helsinki's most densely constructed areas. The industrial area of Sörnäinen is being converted for housing, business premises, and cultural amenities. The Hakaniemi market square and hall still form the heart of Kallio. The highest spot in Kallio is Torkkelinmäki, a luminous and park-like residential area built in the 1920s. In Kallio, dwellings are small, and the percentage of families with children is low. Kallio has become a place where many young adults have their first home of their own. The old fishing harbour of Sörnäinen will give way to Kalasatama, a new waterfront development.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­bostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.DOOLRQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9LOKRQYXRUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  .DODVDWDPD6RPSDVDDUL

+DQDVDDUL

6LOWDVDDUL

/LQMDW

7RUNNHOLQPlNL<KWHHQVl

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings   

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households    K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

 

3(5+((7-$$68172.811$7

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock  / 1000 as.  

%  

+XRQHLVWRW\\SLW

     Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP $VXQWRNDQQDQLNl й 

$681127Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,5 venäjä 479 englanti 13,2 382 225 7,8 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDWb,',1.,(/,-$.$16$/$,6886   

    
.DOOLRQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
$OSSLKDUMXQSHUXVSLLUL Ã&#x2026;SHÃ&#x2013;JDENS distrikt. Det tättbebyggda Ã&#x2026;s, byggt pÃ¥ 1920-och 1930-talet, var först en arbetarstadsdel. OmrÃ¥det har gott om smÃ¥ butiker och krogar. Alphyddan finns ännu nÃ¥gra ursprungliga trähus, av vilka man restaurerat en grupp bostadshus byggda för kommunala arbetare Ã¥r 1910. Det allmänna intrycket i Alphyddan är lägre och grönare än i Ã&#x2026;s - nästan hälften av markytan är park. Alphyddan har ocksÃ¥ en av Finlands största turistatraktioner nöjesfältet Borgbacken. Bostäderna i Alphyddan är mestadels smÃ¥, och därför bor där mÃ¥nga unga vuxna.

$OSSLKDUMXQSHUXVSLLULLQNXXOXYDQ+DUMXQHURWWDD.DOOLRQ SHUXVSLLULVWl+HOVLQJLQNDWX+DUMXUDNHQQHWWLLQSllRVLQMD OXYXLOODW\|YlHQWLLYLLNVLDVXLQDOXHHNVL6|UQlLVWHQ PHWURDVHPDQ\PSlULVW|lSDUDQQHWWLLQOXYXOODMDYLHUHLQHQQV .LQDSRULQNRUWWHOLUDNHQQHWWLLQSllRVLQXXGHOOHHQ+DUMXVVDRQ UXQVDDVWLSLNNXNDXSSRMDMDUDYLQWRORLWD.DOOLRQXUKHLOXNHQWWlHOL %UDKHQNHQWWlRQNRNRNDQWDNDXSXQJLQWlUNHlOLLNXQWDSDLNND $OSSLODVVDRQYLHOlMlOMHOOlPXXWDPLDDONXSHUlLVLlSXXWDORMDMRLVWD XVHLPPDWRQSHUXVNRUMDWWX/LQQDQPlHQMXXUHOOD.LUVWLQNXMDQ YDUUHOODRQHQWLV|LW\YXRQQDYDOPLVWXQXWNXQQDOOLVWHQ W\|YlHQDVXQWRMHQU\KPlSLKDSLLUHLQHHQRVDDOXHHVWDRQ 7\|YlHQDVXQWRPXVHRQD$OSSLODQ\OHLVLOPHRQ+DUMXDYLKUHlPSL NRVNDOlKHVSXROHW$OSSLODQSLQWDDODVWDRQSXLVWRD$OSSLODVVDRQ YDOWDNXQQDOOLVHVWLPHUNLWWlYlWXULVWLNRKGH/LQQDQPlHQKXYLSXLVWR +XYLSXLVWRQDOXHHOODRQNDNVLNDDYDOODVXRMHOWXDYHVLKXROWRNl\W|VWl SRLVWHWWXDYHVLWRUQLD $OSSLKDUMXQDVXQQRWRYDWSLHQLlMDVLNVLDOXHHOODDVXXHULW\LVHVWL QXRULDDLNXLVLD/DVWHQRVXXVYlHVW|VWlRQ+HOVLQJLQDOKDLVLQ $OSSLODQYlOLWW|PlVVlOlKHLV\\GHVVl3DVLODQNRQHSDMDQDOXHHOOH YDOPLVWXXXXVLW\|MDDVXLQDOXHALPPIHARJU. Densely built Harju subdistrict is a former workersâ&#x20AC;&#x2122; area dating from the 1920s and 1930s, with plenty of small shops and restaurants. There are still a few of the original wooden houses remaining in Alppila, among others a group of houses built for municipal workers in 1910, which has been restored. The cityscape in Alppila is lower and greener than in Harju â&#x20AC;&#x201C; almost half the area consists of parks. Alppila is also home to one of Finland`s greatest tourist attractions, the Linnanmäki amusement park. Dwellings are small in Alppiharju, and the number of young adults is great.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­bostädernas medelstorlek mean size of dwellings
$OSSLKDUMXQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH +DUMX

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

$OSSLOD<KWHHQVl %  

 

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,3 venäjä 164 englanti 11,2 129 90 7,8 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR       

 

 K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      9lHVW|Families, households   

3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellingsYXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

  

    
$OSSLKDUMXQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786  

 

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

 

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

 

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 

<K< s/,Z

 

 ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
9DOOLODQSHUXVSLLUL

3XX9DOOLODUDNHQQHWWLLQYXRVLQD±MDVHROLDLNDQVD UDNHQWDPLVLKDQWHLGHQPDOOLHVLPHUNNL$OXHVDQHHUDWWLLQOXYXOOD MDPLOM||RQVlLO\Q\W\KWHQlLVHQl9DOOLODQPXLVVDNLQRVLVVD WRWHXWHWWLLQUDNHQQXVWDLWHHOOLVLDMDVRVLDDOLVLDLKDQWHLWDPXXQPXDVVD .RQHHQMD6LOWD2\QVXXULXPSLNRUWWHOL9DOOLODVVDROL W\|YlHQDVXQWRDOXHLGHQ\OHLVHQOXRQWHHQPXNDLVHVWLSllRVLQYDLQ SLHQLlDVXQWRMD/DVWHQMDYDUVLQNLQNRXOXODLVWHQPllUlYlKHQW\L OXYXOOHDVWL9DOOLODQSHUXVSLLULLQNXXOXYD+HUPDQQLROLYLOOLVWL NDVYDYDWLLYLVSXXWDORDOXHOXYXOOD$OXHVDLQLPHQVl.XPSXODQ NDUWDQRQRPLVWDMDQ+HUPDQ6WDQGHUWVNM|OG1RUGHQVWDPLQPXNDDQ 1\N\LQHQ+HUPDQQLRQUDNHQQHWWXMDOXYXLOODNRNRQDDQ XXGHVWDDQMDYDQKRMDSXXWDORMDRQHQllPXXWDPD 9DOOLODQWHROOLVXXVDOXHRQPXXWWXQXWNRVNDWHROOLVXXVW\|SDLNNRMHQ RVXXVRQYlKHQW\Q\WNROPDQQHNVHHQOXYXQDONXXQYHUUDWWXQDMD WLODOOHRQQRXVVXWUDKRLWXNVHQMDHULW\LVHVWLWLHWROLLNHQWHHQWRLPLWLORMD 2VDYDQKHPPLVWDWHROOLVXXVUDNHQQXNVLVWDRQPXXWHWWXWDLWHLOLMRLGHQ MDPXRWRLOLMRLGHQNl\WW||Q$OHNVLV.LYHQNDWXXQUDMRLWWXYDQ3DVLODQ NRQHSDMDQDOXHHQWHROOLVXXVNRUWWHOLRQPXXWWXQXWDVXLQMD WRLPLWLODNl\WW||Q+LVWRULDOOLVHVWLDUYRNNDDWUDNHQQXNVHWRQVXRMHOWX NDDYDOOD +lPHHQWLHQMD0lNHOlQNDGXQULVWH\NVHQWXQWXPDDQSXLVWRPDLVHHQ \PSlULVW||QRQUDNHQQHWWX(WHOl+HUPDQQLQDVXLQDOXHMRNDYLHWWL DYDMDLVLDDQYXRQQD3DLNDOODROLYDWDLHPPLQ9DOWLRQ HOlLQOllNLQWlMDHOLQWDUYLNHODLWRNVHWMRWNDPXXWWLYDW9LLNNLLQ(WHOl +HUPDQQLQDVXLQNRUWWHOLWMDNDDQWXYDWQHOMllQVXXUNRUWWHOLLQ9HKUH\V RQVlLO\Q\WNRVNDXXGLVUDNHQQXNVHWK\|G\QWlYlWSXUHWWDYLD UDNHQQXNVLDMDNXQQLRLWWDYDWYDQKDDSXXVWRDTill VALLGÃ&#x2026;RDS distrikt hör bostadsomrÃ¥dena Hermanstad och VallgÃ¥rd, med stora arbetsplatsomrÃ¥den. De ursprungliga trähusen i Hermanstad har med tiden nästan helt ersatts med nya byggnader. Trä-VallgÃ¥rd, som byggdes 1910â&#x20AC;&#x201C;27 och var ett mönster för sin tids byggnadsideal, sanerades pÃ¥ 1980talet, och miljön förblev enhetlig och intakt. Hermanstad utvidgas efter hand mot stranden.VallgÃ¥rds industriomrÃ¥de hÃ¥ller delvis pÃ¥ att ändras om: Fredriksbergs mekaniska verkstadsomrÃ¥de görs om till bostäder och affärs- och kontorslokaler, och de historiskt värdefylla byggnaderna fredas i stadsplanen. I den parklika miljön nära korsningen av Tavastvägen och Backasgatan har man byggt bostadsomrÃ¥det Södra Hermanstad, vars bostadskvarter är uppdelade i fyra storkvarter.

VALLILA district comprises the residential blocks of Hermanni and Vallila, with large job areas. Todayâ&#x20AC;&#x2122;s Hermanni has been almost totally rebuilt, and only a few of the original wooden houses are left. Wooden PuuVallila, built in 1910â&#x20AC;&#x201C;27, is a model example of Finnish construction ideals of that time. It was restored in the 1980s, and the milieu has remained intact. Vallila has mainly small dwellings, and the number of children decreased dramatically up until the 1980s. Hermanni is gradually enlarged towards the shore. In Vallila, the grounds of the VR State Railways´ mechanical engineering depot have been and are being converted for housing and business premises, and historically valuable buildings are preserved. In the park-like milieu near the crossing between Hämeentie and Mäkelänkatu streets, the EteläHermanni housing development has been erected, with housing blocks grouped into four major blocks.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
9DOOLODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH +HUPDQQLQPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

+HUPDQQLQUDQWD

.\OlVDDUL

9DOOLOD<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,8 venäjä 218 englanti 11,4 168 149 10,1 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings 

     

   Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

 

3(5+((7-$$68172.811$7YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

   

    
9DOOLODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
3DVLODQSHUXVSLLUL

3DVLODQNRQHSDMDQUDNHQWDPLQHQOXYXQDOXVVDVXXQWDVL NDXSXQJLQNDVYXD3DVLODQVXXQWDDQ(OLHO6DDULVHQYXRGHQ 6XXU+HOVLQJLQDVHPDNDDYDQHKGRWXNVHVVDHVLWHWWLLQ YDVWDYDOPLVWXQHHQ+HOVLQJLQUDXWDWLHDVHPDQWRLPLQWRMHQVLLUWlPLVWl 3DVLODDQMDWLLYLVWlNDXSXQNLUDNHQQHWWDDVHPDQPROHPPLOOHSXROLOOH 6XXQQLWHOPDHLWXROORLQWRWHXWXQXWPXWWDDMDWXV3DVLODQ UDNHQWDPLVHVWDMlLLWlPllQ3XXWDORDOXHSXUHWWLLQOXYXQORSXVVD /lQVL3DVLODVVDXXVLHQDVXQWRDOXHLGHQWLHOWlMDMRNXQHQSXXWDOR VllVWHWWLLQPXLVWRQDPHQQHHQDMDQLOPHHVWl ,Wl3DVLODUDNHQQHWWLLQOXYXQORSXQWHNQLLNNDDLKDQQRLYDVVD KHQJHVVlMDODQNXONXMDPRRWWRULOLLNHQQHRPLOOHWDVRLOOHHQMD UDNHQWDPLQHQROLPDVVLLYLVWD7RLPLWLODDV\QW\LUXQVDDVWLMDPRQHW YLUDVWRWMD\ULW\NVHWPXXWWLYDWNHVNXVWDVWD,Wl3DVLODDQ/lQVL 3DVLODVVDDVXQWRNRUWWHOLWUDNHQQHWWLLQ\KGHQQlN|LVHPPLNVLMD PDWDODPPLNVLNXLQ,Wl3DVLODVVDYDLNND/lQVL3DVLODRQWHKRNNDDVWL UDNHQQHWWX.HVNXVSXLVWRQYlOLW|QOlKHLV\\VWHNHHDOXHHVWD ODSVLSHUKHLOOHVRSLYDQ 3DVLODQDOXHHOODDVXXQRLQLKPLVWlMDW\|SDLNNRMDRQ\OL NXWHQPXXQPXDVVD+HOVLQJLQ0HVVXNHVNXV3DVLODQWYMD UDGLRNHVNLWW\PlXUKHLOXMDYLLKGHNHVNXV+DUWZDOO$UHHQD SllNLUMDVWRMDSROLLVLWDOR,OPDODRQPXXWWXPDVVDNDXSXQNLPDLVHNVL PHGLDMD\ULW\VWRLPLQQDQDOXHHNVLVHNlDVXLQDOXHHNVL3RKMRLV 3DVLODVVD,OPDODQUDWDSLKDQMD.HVNXVSXLVWRQYlOLQHQDOXHPXXWWXX W\|SDLNNDMDDVXLQDOXHHNVL .HVNL3DVLODDNHKLWHWllQXUEDDQLNVLW\|SDOYHOXMDDVXLQDOXHHNVL $OXHHOOHRQYDOPLVWXQXWNHVNXVMRNDRQNROPHQNRUWWHOLQ NRNRQDLVXXVMDNDXSDQNXOWWXXULQOLLNHHOlPlQVHNlOLLNHQWHHQ NHVNXVDet nuvarande BÃ&#x2013;LE gestaltades redan i Eliel Saarinens stadsplaneförslag för Stor- Helsingfors av Ã¥r 1918, där Järnvägsstationen skulle flyttas till Böle med ett tätt stadssamhälle pÃ¥ var sida. Ã&#x2013;stra Böle byggdes pÃ¥ 1960-talet enligt principen att skilja fotgängartrafik och motortafik frÃ¥n varandra. Massiva kontorsbyggnader och bostadshus stÃ¥r här i bästa sämja. Bostadshusen som pÃ¥ 1980-talet byggdes i Västra Böle blev mindre och mera varierade. Mellersta Böle planeras bli ett omrÃ¥de för affärer, kontor, förvaltning och service samt boende. MÃ¥let är att förena Ã&#x2013;stra ach Västra Böle, som skiljs Ã¥t av bangÃ¥rden, och att skapa ett localcentrum i omrÃ¥det. Böle har över 25 000 jobb, och är ett alternativ till arbetsplatsomrÃ¥dena i affärscentrum.

Todayâ&#x20AC;&#x2122;s PASILA was already shaped in Eliel Saarinenâ&#x20AC;&#x2122;s 1918 town plan for a Greater Helsinki, which suggested that the central railway station be moved to Pasila, with densely built areas on both sides of the railway. Itä-Pasila was built according to a pattern where pedestrian zones are separated from motor vehicle zones. The area has a mixture of large office buildings and residential blocks of flats. In LänsiPasila, residential blocks of flats were built in the 1980s, but with smallerscale architecture. The goal is to unite Itä-Pasila and Länsi-Pasila, which are separated by the rail yard, into a large local centre. With over 25,000 jobs today, Pasila competes with the main city centre as a location for business.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
3DVLODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH /lQVL3DVLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

,Wl3DVLOD.HVNL3DVLOD<KWHHQVl

3RKMRLV3DVLOD

 

 %  

 

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,3 somali 330 venäjä 13,5 244 116 6,4 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings    YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

  

    
3DVLODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
9DQKDQNDXSXQJLQSHUXVSLLUL GAMMELSTADEN vid Vanda ås mynning är stället där Helsingfors grundlades år 1550. Nu kantas forsen av gamla industribyggnader med bl. a. ett museum för teknik. I Majstad ligger den berömda Arabia porslinfabrik. Trähusområdet i Gumtäkt har under senare år byggts ut bl. a. med universitetets institutioner. Trä-Kottby, byggt på 1920-talet, anses vara Helsingfors arkitektoniskt bästa trähusområde. I Kottby finns Olympiabyn, ett bostadsområde byggt på 1930-talet inför de olympiska spelen. Vid Majstadsstranden byggs det nya bostadsområdet Arabiastranden för ca 7 500 invånare. Området ligger intill konstindustricentret i Arabia.

9DQKDNDXSXQNLRQVDDQXWQLPHQVlVLLWlHWWl9DQWDDQMRHQVXXOOH SHUXVWHWWLLQDONXSHUlLQHQ+HOVLQNLYXRQQD6LHOWlNDXSXQNL VLLUUHWWLLQQ\N\LVHOOHSDLNDOOHHQ9LURQQLHPHOOH9DQKDVWD DVXWXNVHVWDRQYDLQDUNHRORJLVLDO|\W|Ml1\N\llQDOXHHOODRQPXXQ PXDVVDNDXSXQJLQHQVLPPlLVHQYHVLODLWRNVHQWXRWDQWRUDNHQQXNVLD 1LLKLQVLMRLWWXXHVLPHUNLNVL7HNQLLNDQPXVHR 7RXNRODRQSllRVLQMDOXYXLOODUDNHQQHWWXD SXXWDORDOXHWWDMRWDUHXQXVWDYDW+lPHHQWLHQYDUUHOOHOXYXOOD UDNHQQHWXWNHUURVWDORW$UDELDQSRVOLLQLWHKGDVRQWHKGDVDOXHHQ WHKWDLVWDYDQKLQMDNXXOXLVLQ7HKGDVUDNHQQXWWLMRXNRQKXYLODPDLVLD W\|YlHQDVXQWRMD.XPSXODQYDQKDDSXXWDORDOXHWWDRYDWWl\GHQWlQHHW YLLPHYXRVLQDPXXQPXDVVD\OLRSLVWRQODLWRNVHW 3XX.lS\OlUDNHQQHWWLLQOXYXOODW\|YlHQKXYLODDOXHHNVL 3HUXVSDUDQQHWWXDDOXHWWDSLGHWllQDUNNLWHKWRQLVHVWLSDUKDDQD SXXWDORDOXHHQD+HOVLQJLVVl7DLYDVNDOOLROODQlNHHHGHOOHHQ\KGHQ +HOVLQJLQLOPDSXROXVWXNVHQWlUNHLVWlW\NNLSDWWHUHLVWDOXYXQ IXQNLVDOXH2O\PSLDN\OlMDYDVWDSlLQHQYXRGHQ2O\PSLDODLVLLQ YDOPLVWXQXW.LVDN\OlRYDWXXGHPSDDDVXWXVWD.lS\OlVVl.RVNHODQ RPDNRWLDOXHWWDDOHWWLLQUDNHQWDDOXYXQORSXOODMDNHUURVWDORWRQ UDNHQQHWWXMDOXYXLOOD $UDELDQUDQQDQQRLQDVXNNDDQDVXLQDOXHMRQQHRQNHVNLWW\Q\W WDLWHHQMDPXRWRLOXQRSSLODLWRNVLDVHNlWDLGHWHROOLVXXVDODQ W\|SDLNNRMD9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQUDQWDDQRQUDNHQQHWWXNRNR NDXSXQJLQRVDQODDMXLQHQSXLVWRDOXHVANHAKAUPUNKI at the mouth of river Vantaa is the place where Helsinki was originally founded by Swedish king Gustav Vasa in 1550. Today, the rapids are rimmed with old buildings including a museum of technology. In Toukola lies the famous old Arabia china factory. In Kumpula, the University of Helsinki has built new premises. Puu-Käpylä is considered Helsinkiâ&#x20AC;&#x2122;s architecturally most interesting wooden house area. The Olympic Village, a district built in the 1930s for accommodation during the Olympics, lies in Käpylä. Near the waterfront in Toukolanranta, the Arabianranta housing area for around 7,500 inhabitants is being built. The area lies next to the Arabia Centre for arts, crafts and design.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
9DQKDQNDXSXQJLQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7RXNROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  $UDELDQUDQWD

.XPSXOD

.lS\Ol

.RVNHOD9DQKDNDXSXQNL<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 12,7 venäjä 320 somali 9,6 243 241 9,5 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

          K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing productionFamilies, households   3(5+((7-$$68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

%  

+XRQHLVWRW\\SLW Befolkningsprognos Population forecast й$VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867( 

$681127%    

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW   

$680,62/27Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDWBoende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|,.b5$.(11(

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW 

 

    
9DQKDQNDXSXQJLQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
3RKMRLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 0DXQXOD±0nQVDV /lQVL3DNLOD±9lVWUD%DJJE|OH 7XRPDULQN\Ol±'RPDUE\ 2XOXQN\OlcJJHOE\ ,Wl3DNLOD±gVWUD%DJJE|OH
folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
3RKMRLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 0DXQXODQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

/lQVL3DNLODQSHUXVSLLUL

7XRPDULQN\OlQSHUXVSLLUL

2XOXQN\OlQSHUXVSLLUL

,Wl3DNLODQSHUXVSLLUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 544 viro, eesti 13,0 485 391 10,5 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

    

    
3RKMRLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
0DXQXODQSHUXVSLLUL MÃ&#x2026;NSAS nuvarande bebyggelse började med villor i Krämertsskog och Storkärr omkring Ã¥r 1900. I Britas reserverades tomter för evakuerade och frontmän, och 150 donerade villor frÃ¥n Sverige byggdes. OmrÃ¥det har tack vare fredningsbeslut bevarats helt i ursprungligt skick. I Krämertsskog finns nyare radhus och villor. I MÃ¥nsas byggdes pÃ¥ 1950-talet ett naturnära höghusomrÃ¥de. Ett mÃ¥l idag är att göra om dess gamla köpcentrum till ett inbjudande lokalcentrum med butiker, lokaler och bostäder. MÃ¥nsasparken är en del av Centralparken, och pÃ¥ promenadavstÃ¥nd ligger Britas idrottspark, sÃ¥ möjligheterna till friluftsliv och idrott är mycket goda.

0DXQXODRQVDDQXWQLPHQVlDOXHHOODVLMDLQQHHQ0nQVDVLQYHURWDORQ PXNDDQ0DXQXODQQ\N\LQHQDVXWXVRQDONDQXW0HWVlOlQMD6XXUVXRQ KXYLODUDNHQWDPLVHVWDYXRVLVDGDQYDLKWHHVVD(QVLPPlLVLlXXVLD RPDNRWLDOXHLWDROL3LUNNRODMRVWDYDUDWWLLQVLLUWRODLVLOOHMD ULQWDPDPLHKLOOHWRQWWHMDMDMRQQHS\VW\WHWWLLQ5XRWVLQ ODKMRLWWDPDDRPDNRWLWDORD3LUNNRODRQVXRMHOXPllUl\VWHQYXRNVL VlLO\Q\WWl\VLQDONXSHUlLVHVVlDVXVVDDQ 0DXQXODQSXXWDORDOXHDONRLPXXWWXDYLLVLN\PPHQOXYXOOD OXRQQRQOlKHLVHNVLNHUURVWDOROlKL|NVL6HQMlONHHQ0DXQXODQ DVXQWRNXQWDUDNHQQHMDDVXNDVPllUlRYDWPXXWWXQHHWKXRPDWWDYDVWL (VLPHUNLNVLYXRQQDDVXNNDLWDROLYLHOlQRLQMDUHLOX QHOMlN\PPHQWlYXRWWDP\|KHPPLQ 0DXQXODQNHVNXVWDDQWl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQDVXLQWDORMDMDOLLNHWLODD 6XXUVXROOHMD3DNLODQHWHOlUHXQDDQRQNDDYRLWHWWXNDXSXQNLPDLVLD SLHQWDORMD6XXQQLWWHLOODROHYD5DLGH-RNHULNXONHHDOXHHQSRLNNL 0DXQXODQHWHOlRVDDQRQYDKYLVWHWWXDVHPDNDDYDHKGRWXVMROOD VXRMHOODDQK\YLQVlLO\Q\WOXYXQDOXHNRNRQDLVXXV$OXHHOOHRQ YDOPLVWXQXWNRUMDXVWDSDRKMH 0DXQXODQOlQVLSXROHOODRQNHVNHOWlNDXSXQNLDDONDYDODDMD .HVNXVSXLVWRMRKRQNXXOXYDWPXXQPXDVVD0DXQXODQSXLVWRMD 3LUNNRODQXUKHLOXSXLVWR0DXQXODQXONRLOXMD YLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHWRYDW+HOVLQJLQSDUKDLWDVLOOl3LUNNRODQ XUKHLOXSXLVWRRQNlYHO\HWlLV\\GHOOlCurrent construction in MAUNULA started with villas and summer houses in Metsälä and Suursuo around 1900. In Pirkkola, plots were reserved for war veterans and Karelian evacuees after the war, and 150 one-family houses donated from Sweden were built. The area has since been preserved by decree, and is totally intact. In Metsälä, there are newer terraced and detached houses. In Maunula, an estate of blocks of flats was built in a natural setting in the 1950s. A goal today is to turn its old shopping centre into an inviting local centre with shops, business premises and housing. Maunulanpuisto park is part of the Keskuspuisto central park, and Pirkkola sports park is next door. Thus, the inhabitants of the area have excellent opportunities for outdoor pursuits.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
0DXQXODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3LUNNROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

0DXQXOD

 0HWVlOl0DXQXODQSXLVWR<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,6 somali 209 venäjä 13,5 160 121 10,2 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings    YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

    

    
0DXQXODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<WW^3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝^W<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
/lQVL3DNLODQSHUXVSLLUL VÃ&#x201E;STRA BAGGBÃ&#x2013;LE distrikt. En god bit in pÃ¥ 1900-talet levde man huvudsakligen av jordbruk i Baggböle, men smÃ¥ningom började det flytta in industriarbetare frÃ¥n de allt trängre centrumkvarteren. Ett särdrag i Baggböle var att det var arbetarna själva, organiserade i tre bostadsandelslag, som skaffade bostadsmarken. OmrÃ¥det fick en enhetlig prägel efter att det införlivats med Helsingfors, där byggandet skulle ske enligt godkända typritningar. I slutet av 1960-talet började villorna kompletteras med radhus. Baggböle gränsar till Centralparken, och Britas idrottspark ligger strax intill.

9XRVLVDGDQYDLKWHHVVD3DNLODVVDHOHWWLLQPDDQYLOMHO\NVHOOlPXWWD YlKLWHOOHQWHROOLVXXVW\|YlNHlDONRLPXXWWDDDOXHHOOHDKWDDNVL Nl\QHHVWlNHVNXVWDVWD3DNLODVVDPDDWDVXPLVHHQKDQNNL SRLNNHXNVHOOLVHVWLNROPHW\|YlHVW|QLWVHQVlSHUXVWDPDDDVXQWR RVXXVNXQWDD(OR$ONXMD/HSROD1HHOlYlWYLHOlNLQ SDLNDQQLPLVW|VVl5DNHQWDPLQHQROLYDSDDWDYXRGHQ DVHPDNDDYDODLQYRLPDDQWXORRQVDDNND$OXHVDL\KWHQlLVHQLOPHHQ NXQYXRGHQDOXHOLLWRNVHQMlONHHQSLWLUDNHQWDDNDXSXQJLQ K\YlNV\PLHQW\\SSLSLLUXVWXVWHQPXNDLVHVWL6XXUWHQWRQWWLHQYDQKDW RPDNRWLWDORWNRUYDXWXLYDWYlKLWHOOHQULYLWDORLOODOXYXQORSXVVD $OXHHOODRQYRLQXWWl\GHQQ\VUDNHQWDDWLLYLVWlPlOOlYDQKDD NDXSXQNLUDNHQQHWWDPXXQPXDVVDWRQWWLMDNRMHQP\|Wl/lQVL3DNLODQ HWHOlUHXQDDQRQ0DXQXODQNRLOOLVRVDQNDDYRLWXNVHQ\KWH\GHVVl YDOPLVWXQXWSLHQWDORDOXH 9DUVLQDLVHQ/lQVL3DNLODQDOXHHOODRQYlKlQSXLVWRMD1LLVWlODDMLQRQ DOXHHQNHVNHOOl.HKl,QSRKMRLVSXROHOODROHYD3DNLODQSXLVWR $VXNNDLGHQYLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHWRYDWNXLWHQNLQK\YlWVLOOlODDMD .HVNXVSXLVWRMD3LUNNRODQXUKHLOXSXLVWRRYDWDLYDQYLHUHVVlLÃ&#x201E;NSI-PAKILA. Well into the 20th century, the main livelihood in Pakila (orig. Baggböle) was agriculture, but as inner Helsinki became more crowded, factory workers started settling in the area. A peculiarity was that the construction ground in Pakila was purchased by the workers themselves organised in three cooperative societies. The area took on a more coherent aspect after it was incorporated into Helsinki, where construction had to take place according to type drawings approved by the city. In the late 1960s, terraced houses gradually complemented the old one-family houses. Pakila lies next to Keskuspuisto central park and Pirkkola sports park.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
/lQVL3DNLODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH /lQVL3DNLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,2 viro, eesti 50 venäjä 15,5 45 29 10,0 englanti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings   Families, households     / 1000 as.  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

 

    
/lQVL3DNLODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

     

 ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
7XRPDULQN\OlQSHUXVSLLUL DOMARBY distrikt. Villaområdet i Svedängen började byggas på 1940talet, och i synnerhet på 1980-talet, byggdes där mycket. Villasamhället i Torparbacken byggdes på 1950-talet. Allt sedan Bostadsmässan 1980 har området byggts ut. Byggandet fortsätter ännu i Domarby, som är ett typiskt barnfamiljområde. Domarbyborna har utmärkta möjligheter till friluftsliv: hela norra ändan av Centralparken breder ut sig strax intill, och friluftsområdena kommer att utvecklas ytterligare. Svedängen har ett mycket anlitat belyst skidspår med garanterad snö under vintermånaderna.

3DORKHLQlQRPDNRWLDOXHNXXOXXHWHOlRVDVWDDQ3DNLODQDOXHHVHHQMRWD DOHWWLLQUDNHQWDDOXYXOOD2VDVHQDLNDLVHVWDUDNHQQXVNDQQDVWDRQ NRUYDXWXQXWOXYXQSXROLYlOLVWlOlKWLHQXVHLPPLWHQULYLWDORLOOD 3DORKHLQlQSRKMRLVRVDRQUDNHQQHWWXDOXVWDDONDHQRPDNRWLMD ULYLWDORDOXHHNVL+HOVLQJLVVlROLSXODSLHQWDORWRQWHLVWDYDUVLQNLQ OXYXQQRXVXNDXGHQDLNDQDMD3DORKHLQllQQRXVLYXRVLWWDLQ+HOVLQJLQ RPDNRWLWDORLVWDN\PPHQHVRVD 7RUSSDULQPlHQRPDNRWLDOXHUDNHQQHWWLLQOXYXOOD9XRGHQ DVXQWRPHVVXLVWDOlKWLHQDOXHWWDRQWl\GHQQHWW\$OXHHQLWlRVDDQRQ P\|VOXYXOODNDDYRLWHWWXWl\GHQWlYllSLHQWDORDVXWXVWDVDPDOOD NXQDONXSHUlLQHQ7RUSSDULQPlHQULQWDPDPLHVWDORDOXHRQVXRMHOWX DVHPDNDDYDOOD7XRPDULQN\OlRQSLHQWDORDOXHHQDODSVLSHUKHLGHQ DOXHWWD 7XRPDULQN\OlVVlXONRLOXPDKGROOLVXXGHWRYDWHULQRPDLVHWNRVNDVHQ \PSlULOOlRYDW.HVNXVSXLVWRRQNXXOXYDQ+DOWLDODQXSHDWYLKHUMD XONRLOXDOXHHW1RLQQKHKWDDULQPHWVlRQ+HOVLQJLVVlODDMLQ \KWHQlLQHQPHWVlDOXH+HOVLQJLQYDQKLPPDWKRLGHWXWSHOWRDOXHHW VHNlDUYRNNDDWOXRQQRQVXRMHOXDOXHHWRYDWP\|V+DOWLDODVVD 3LWNlNRVNLRQHUlPDDPDLVHPDNDXSXQJLVVDTUOMARINKYLÃ&#x201E;. The one-family house area in Paloheinä started being built in the 1940s, and especially during the boom of the 1980s, construction was lively. The small house area of Torpparinmäki was built in the 1950s. After the Asuntomessut housing exhibition in 1980, the area has been extended. Construction is still going on in Tuomarinkylä, which is a typical area for families with children. The opportunities for outdoor pursuits are excellent in Tuomarinkylä: the large northern end of Keskuspuisto central park is next door, and the opportunities are being improved continuously. Paloheinä has a very frequented illuminated cross-country ski trail with guaranteed snow throughout the winter months.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
7XRPDULQN\OlQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3DORKHLQl

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

7RUSSDULQPlNL

+DOWLDOD<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,7 venäjä 81 englanti 12,7 55 49 11,3 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings    YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

      

        
7XRPDULQN\OlQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

     

 ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
2XOXQN\OlQSHUXVSLLUL Ã&#x2026;GGELBY distrikt. Redan pÃ¥ 1800talet uppstod en varierad villabebyggelse i Ã&#x2026;ggelby. En del av dessa smÃ¥hus stÃ¥r ännu kvar mellan höghuskvarteren. Mot slutet av 1980talet byggdes mycket i Ã&#x2026;ggelby. I synnerhet de tomma tomterna i Grindsbacka fylldes med stora villor och radhus. I Grinddal, intill koloniträdgÃ¥rden, finns ett höghusomrÃ¥de. Strandparkerna och friluftsstrÃ¥ken vid Vanda Ã¥ är de viktigaste rekreationsomrÃ¥dena. I Ã&#x2026;ggelby idrottspark ligger bl. a. den första konstisbanan i Helsingfors.

+HOVLQJLQSLWlMllQNXXOXQHHVWD2XOXQN\OlVWlORKNRWWLLQWRQWWHMD KXYLORLNVLMROXYXOODNDXSXQJLQYLUNDPLHVSHUKHLOOH$VHPDQ YDOPLVWXWWXDDVXQQRWPXXWWXLYDWQRSHDVWL\PSlULYXRWLVLNVL 9XRQQD2XOXQN\OlVWlWXOLLWVHQlLQHQNXQWD +XYLODUDNHQWDPLQHQWXRWWLPRQLPXRWRLVHQ\PSlULVW|QMRVVD QLNNDULW\\OLMD7HULMRHOWDVLLUUHW\WKXYLODWYDLKWHOLYDW9lULNNllVVl \KG\VNXQQDVVDDVXLSDOMRQWDLWHLOLMRLWD9XRGHQDOXHOLLWRNVHQ MlONHHQNXQWDNDDYRLWHWWLLQSllDVLDVVDRPDNRWLDOXHLNVLMDYlOMLNVL NHUURVWDORNRUWWHOHLNVL .lVN\QKDOWLMDQWLHQSRKMRLVSXROHOOHQRXVLOXYXOODDMDOOHHQ W\\SLOOLQHQ3DWRODQNHUURVWDORDOXHMRNDNHK\VWllYDQKHPSDD SLHQWDORDOXHWWD$OXHHOOHRQNDDYRLWHWWXWl\GHQQ\VUDNHQWDPLVWDMD XXVLSlLYLWWlLVWDYDUDNDXSSD.lVN\QKDOWLMDQWLHQYDUWHHQ2XOXQN\OllQ UDNHQQHWWLLQOXYXQORSXOODUXQVDDVWLHWHQNLQ9HUlMlPlHQRVD DOXHWl\WW\LVXXULVWDRPDNRWLMDULYLWDORLVWD8XVLQYDUVLQDLQHQ DVXQWRDOXHRQOXYXOODYDOPLVWXQXW9HUlMlODDNVR2XOXQN\OlQ VLLUWRODSXXWDUKDDQUDMRLWWXYDNHUURVWDORDOXH2XOXQN\OlQNHVNXVWDVVD YDQKDQDVHPDQOlKHOOlRQVXXULQRVDDOXHHQSDOYHOXLVWD.HVNXVWDD NHKLWHWllQWLLYLLPPlNVLMDYHWRYRLPDLVHPPDNVL0\|VVXXQQLWHOOXQ 5DLGH-RNHULQMDSllNDWXMHQYDUUHOOHVXXQQLWHOODDQXXVLD DVXLQUDNHQQXNVLDMDOLLNHWLORMD2XOXQN\OlQORXQDLVNXOPDDQ.lS\OlQ DVHPDQWXQWXPDDQMD0HWVlOllQSllUDGDQMD7XXVXODQYl\OlQ PROHPPLQSXROLQRQV\QW\Q\WWRLPLVWRWDORMHQNHVNLWW\Pl0HWVlOlQ SLHQWDORDOXHHOODYDQKDWKXYLODWRYDWYlLVW\QHHWULYLMD RPDNRWLUDNHQWDPLVHQWLHOWl 9DQWDDQMRNLUDQWDSXLVWRLQHHQMDXONRLOXUHLWWHLQHHQ3LNNXNRVNHQ XLPDUDQWDVHNlDOXHHQSRKMRLVRVDQODDMDPHWVlDOXHRYDWWlUNHLPPlW YLUNLVW\VDOXHHW2XOXQN\OlVVl8UKHLOXSXLVWRVVDYRLOXLVWHOOD WHNRMllNHQWlOOlMRNDROLHQVLPPlLQHQ+HOVLQJLVVl.HVlLVLQ WHNRMllUDWDRQWHQQLVNl\W|VVl/LLNXQWDSXLVWRRQRQNHVNLWHWW\ HQHPPlQNLQMllXUKHLOXDKDUMRLWXVMllKDOOLVHNlFXUOLQJKDOOL 8UKHLOXNHQWlQOlPPLWHWWlYlOOlWHNRQXUPHOODYRLSHODWDMDONDSDOORD \PSlULYXRGHQA varied villa settlement came about in OULUNKYLÃ&#x201E; already in the 19th century. Some of the old houses still stand among the modern blocks of flats. In the late 1980s, construction was lively in Oulunkylä, and the empty grounds in Veräjämäki especially were filled with detached and terraced houses. In Veräjälaakso next to the allotment garden lies a housing estate. The forests and parks along Vantaanjoki river form the most important recreational zone in the area. Oulunkylä sports park is home to the first artificial skating rink in Helsinki.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
2XOXQN\OlQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3DWROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

9HUlMlPlNL

9HUlMlODDNVR<KWHHQVl %  

 

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,0 viro, eesti 244 venäjä 14,0 228 151 9,3 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

lägenhetstyper types of dwellings 

     

   

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

 

3(5+((7-$$68172.811$7  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

   

    
2XOXQN\OlQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
,Wl3DNLODQSHUXVSLLUL

3DNLODQLWlRVDQMD7XRPDULQNDUWDQRQPXRGRVWDPDQSHUXVSLLULQ DVXNNDLVWDVXXULQRVDDVXX,Wl3DNLODQRVDDOXHHOOD6HNXXOXX VDPDDQDLNDDQUDNHQQHWWXXQSLHQWDORY\|K\NNHHVHHQNXLQ/lQVL 3DNLODMD3DORKHLQlQHWHOlRVD+HOVLQNLLQOLLWWlPLVHQMlONHHQYXRQQD 3DNLODRVRLWHWWLLQRPDNRWLDOXHHNVL6LHOOlWXOLUDNHQWDD NDXSXQJLQK\YlNV\PLHQW\\SSLSLLUXVWXVWHQPXNDDQMDVHQYXRNVL DOXHHOODRQHGHOOHHQ\KWHQlLQHQOHLPD3LHQWDORDOXHWWDRQODDMHQQHWWX ,Wl3DNLODQSRKMRLVUDMDOOH7XRPDULQNDUWDQRQRVDDOXHHOOHNDKGHVVD YDLKHHVVDMDOXYXLOOD,Wl3DNLODQSLHQWDORDOXHHQMD 9DQWDDQMRHQYlOLVVlRQNDNVLVLLUWRODSXXWDUKDD 7XRPDULQNDUWDQRQRVDDOXHHOODRQ7XRPDULQN\OlQNDUWDQRMRND NXXOXXQ\N\LVLQ+HOVLQJLQNDXSXQJLQPXVHRRQMDMRQNDPDLWD NDXSXQNLYLOMHOHH.DUWDQRUDNHQQXNVHVVDRQP\|VUDYLQWROD .DUWDQRQSRLNNHXNVHOOLVHQNRPHDDNXVWDYLODLVHOOHDMDOOHW\\SLOOLVWl UDNHQQXVU\KPll\PSlU|LOXYXQDOXVVDVXXQQLWHOWXSXLVWR .DUWDQRWRLPLLQ\N\LVLQPXVHRQDMDKHOVLQNLOlLVWHQ UDWVDVWXVKDUUDVWXNVHQNHVNXNVHQD7XRPDULQNDUWDQRQDOXHHOODRQ P\|VYLQWWLNRLUDNHVNXV ,Wl3DNLODVVDDVXXPXLGHQ3RKMRLV+HOVLQJLQSLHQWDORDOXHLGHQWDSDDQ UXQVDDVWLODSVLSHUKHLWlÃ&#x2013;STRA BAGGBÃ&#x2013;LE distrikt. Av invÃ¥narna i det distrikt som bestÃ¥r av Baggböles östra del och DomargÃ¥rd bor största delen i delomrÃ¥det Ã&#x2013;stra Baggböle, som är en del av samma ungefär samtidigt byggda smÃ¥huszon som Västra Baggböle och Svedängens södra del och som byggdes ut enhetlig pÃ¥ 1940â&#x20AC;&#x201C;50-talet. Mellan smÃ¥husomrÃ¥det i Ã&#x2013;stra Baggböle och Vanda Ã¥ ligger tvÃ¥ koloniträdgÃ¥rdar. I delomrÃ¥det DomargÃ¥rd ligger Domarby GÃ¥rd, som nuförtiden tillhör Helsingfors stadsmuseum, och vars mark staden odlar. HerrgÃ¥rdens stÃ¥tliga gustavianska byggnader omges av en park som anlagts i början av 1800-talet. GÃ¥rden är förutom museum ett centrum för ridsporten i Helsingfors. I omrÃ¥det DomargÃ¥rd finns ocksÃ¥ ett vinthundscenter.

ITÃ&#x201E;-PAKILA. Of the residents of the district made up of Pakila´s eastern part and Tuomarinkartano, the majority live in the sub-district of Itä-Pakila, which is part of the same small house zone as Länsi-Pakila and Paloheinä built roughly at the same time in the 1940â&#x20AC;&#x201C;50s. Between the small house area in Itä-Pakila and River Vantaa, there are two allotment gardens. Tuomarinkylän Kartano manor (orig. Domarby GÃ¥rd) is situated in the subdistrict of Tuomarinkartano. The manor now belongs to Helsinki City Museum, and the city cultivates its fields. The stately buildings in late 18th century Gustavian neo-classical style are surrounded by a park designed in the early 19th century. Nowadays the manor serves not only as a museum but as a centre for horse riding in Helsinki. In the Tuomarinkartano area there is also a greyhound centre.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
,Wl3DNLODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH ,Wl3DNLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

7XRPDULQNDUWDQR<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 30 persia, farsi 10,6 22 21 10,1 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

   

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

 

    
,Wl3DNLODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786  

 

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

 

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

 

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

 

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 

 ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.RLOOLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW /DWRNDUWDQR±/DGXJnUGHQ 3XNLQPlNL±%RFNVEDFND 0DOPL±0DOP 6XXWDULOD±6NRPDNDUE|OH 3XLVWROD3DUNVWDG -DNRPlNL±-DNREDFND
folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

tertiärnivå bostadshushållens medelstorlek mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.RLOOLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW /DWRNDUWDQRQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DOPLQSHUXVSLLUL

6XXWDULODQSHUXVSLLUL

3XLVWRODQSHUXVSLLUL-DNRPlHQSHUXVSLLUL <KWHHQVl

b,',1.,(/,-$.$16$/$,68869b(67g108872.6(7

 

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings   

Families, households    K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

 9lHVW|

3(5+((7-$$68172.811$7

%    / 1000 as.  $VXQWRNDQQDQLNl

     Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й 

$681127Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,4 venäjä 3 483 viro, eesti 12,9 2 314 1 985 11,1 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW3XNLQPlHQSHUXVSLLUL   

 

    
.RLOOLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
/DWRNDUWDQRQSHUXVSLLUL LADUGÃ&#x2026;RDENS distrikt. LadugÃ¥rden ligger pÃ¥ gamla Viks gÃ¥rd frÃ¥n 1550talet. Vik fastställdes som stadsdel Ã¥r 1959 och delades upp i delomrÃ¥dena LadugÃ¥rden och Viksbacka. De nya delomrÃ¥dena sedan Ã¥r 1999 heter Vikstranden och Viks forskarpark. Viks forskarpark har vuxit upp kring Helsingfors universitets institutioner och är ett internationellt betydande centrum för forskning, undervisning och företagsverksamhet inom biologi och bioteknik. LadugÃ¥rden, det största bostadsomrÃ¥det i Vik, hÃ¥ller att bli färdig. Rönnbacka är den första förorten i Finland som byggts helt med elementteknik. NaturskyddsomrÃ¥det vid Gammelstadsfjärden är ett berömt häckningsomrÃ¥de.

/DWRNDUWDQRQSHUXVSLLULRQQLPHWW\OXYXOODSHUXVWHWXQ9LLNLQ /DWRNDUWDQRQWLODQPXNDDQ9LLNNLYDKYLVWHWWLLQNDXSXQJLQRVDNVL YXRQQD6DPDOODVHMDHWWLLQ9LLNLQPlHQMD/DWRNDUWDQRQRVD DOXHLVLLQ9LLNLQWLHGHSXLVWRQMD9LLNLQUDQQDQRVDDOXHHWV\QW\LYlW YXRQQD 3HUXVSLLULQNHVNXVRQ9LLNLQWLHGHSXLVWRMDVHQ\KWH\WHHQUDNHQQHWWX NDXSSDNHVNXV7LHGHSXLVWRRQUDNHQWXQXW+HOVLQJLQ\OLRSLVWRQ NDPSXNVHQ\PSlULOOHMRNDRQPDDWDORXVMDPHWVlWLHWHLVLLQ IDUPDVLDDQMDELRWLHWHLVLLQHULNRLVWXQXWNHVNLWW\Pl$OXHHOODRQ \OLRSLVWRQODLWRVUDNHQQXNVLD.RURQDLQIRNHVNXVNLUMDVWRLQHHQ WXWNLPXVODLWRNVLDMD\ULW\NVLlVHNl<OLRSLVWROOLQHQHOlLQVDLUDDOD <OLRSLVWRQRSHWXVMDWXWNLPXVWLODMDWNDDYLOMHO\l9LLNLQSHOWRDOXHLOOD /DWRNDUWDQRQ9LLNLQVXXULPPDQDVXLQDOXHHQUDNHQWDPLQHQRQ ORSSXVXRUDOOD(WHOlRVDVVDRQHNRORJLVHQDVXLQUDNHQWDPLVHQNRHDOXH (NR9LLNNL 9LLNLQPlHQDVXLQDOXHHQLWlRVDRQYDOPLVMDOlQVLRVDDUDNHQQHWDDQ 9LLNLQPlHQMlWHYHGHQNHVNXVSXKGLVWDPRWRLPLLSllRVLQ PDDQDODLVLVVDNDOOLRWLORLVVD9LLNLQUDQWDRQXXGLVWXQXW9DQWDDQMRHQ VXXQRVDOWD(QWLQHQVlKN|DVHPDDOXHRQPXXWWXQXW 9DQKDQNDXSXQJLQNRVNHQDVXLQDOXHHNVL-RNLVXXQYDQKDPDLVHPD UDNHQQXNVLQHHQMDNHY\HQOLLNHQWHHQ\KWH\NVLQHHQRQVlLO\WHWW\ 3LKODMDPlNLRQ6XRPHQPRGHUQLQDUNNLWHKWXXULQPHUNNLNRKWHLWD6H RQHQVLPPlLQHQOXYXQOlKL|+HOVLQJLVVlMRQND NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLDUYRNDVNRNRQDLVXXVRQVXRMHOWX3LKODMLVWRQ NHUURVWDORDOXHUDNHQQHWWLLQOXYXQDOXVVD 9LLNLQ9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQOXRQQRQVXRMHOXDOXHRQ NDQVDLQYlOLVHVWLNLQPHUNLWWlYlOLQWXNRVWHLNNRLATOKARTANO district. Viikki became a city district in 1959, and was divided into the sub-districts Latokartano and Viikinmäki. The new sub-districts since 1999 are called Viikinranta and Viikin tiedepuisto. In the latter, the Viikki Science Park has grown up around Helsinki University's facilities in the area. The Science Park is a centre for research, study and entrepreneurship focused on biology and biotechnology. Latokartano, the largest of the housing areas of Viikki, is almost constructed. Pihlajamäki is the first suburb in Finland built entirely using the building elements technique. The nature conservation area of Vanhankaupunginselkä bay is a famous bird wetland.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
/DWRNDUWDQRQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9LLNLQUDQWD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

/DWRNDUWDQR

9LLNLQWLHGHSXLVWR

9LLNLQPlNL

3LKODMDPlNL3LKODMLVWR<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,5 venäjä 909 viro, eesti 12,3 640 519 10,0 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

 Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

%

lägenhetstyper types of dwellings    

 

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stockFamilies, households   

  

+XRQHLVWRW\\SLW

     3(5+((7-$$68172.811$7$VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867( 

$681127%    

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW   

$680,62/27Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDWBoende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|,.b5$.(11(

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW  

    
/DWRNDUWDQRQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161; Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
3XNLQPlHQSHUXVSLLUL BOCKSBACKA var en av de äldsta byarna i Helsinge socken. De första höghusen byggdes där pÃ¥ 1960-talet, men i huvudsak har omrÃ¥det bebyggts under 1970â&#x20AC;&#x201C;80-talet. Största delen av bocksbackaborna bor norr om Ring I. Lerstrand sydost om järnvägen har byggts senare, likasÃ¥ Bocksbackatriangelns omrÃ¥de. Bocksbacka är ett tättbebyggt och varierande bostadsomrÃ¥de. KöpcentrumomrÃ¥det förnyas, och det nedrivna köpcentrumet har givit rum för seniorbostäder.

3XNLQPlNLNXXOXX+HOVLQJLQSLWlMlQYDQKLPSLLQN\OLLQ3XNLQPlHQ NDUWDQRRQDOXHHQYXRVLVDWDLVHQDVXWXNVHQSHUXMD3XNLQPlHQDVHPDQ WXQWXPDDQSDOVWRLWHWWLLQOXYXOODRPDNRWLDOXH(QVLPPlLVHW NHUURVWDORWUDNHQQHWWLLQOXYXOODPXWWDDOXHRQUDNHQQHWWX SllRVLQMDOXYXLOOD.HKlWLHQSRKMRLVSXROHOODDVXXVXXULQ RVDSXNLQPlNHOlLVLVWl5DGDQHWHOlSXROLQHQ9DQWDDQMRNHHQ UDMRLWWXYD6DYHODQDOXHUDNHQQHWWLLQ±OXNXMHQYDLKWHHVVD 9LLPHLVLPSlQlYDOPLVWXL3XNLQPlHQNROPLRQDOXHOXYXOOD .HKlWLHQOLLNHQQHMlUMHVWHO\WRYDWPXRNDQQHHW3XNLQPlHQ\PSlULVW|l YLLPHYXRVLQDKXRPDWWDYDVWL 3XNLQPlNLRQWLLYLVDVXQWRDOXHMRVVDNHUURVWDORWVHNlYDQKDWMDXXGHW RPDNRWLMDULYLWDORWYDLKWHOHYDW$VHPDQWXQWXPDVVDUDGDQ PROHPPLOODSXROLOODROHYLHQDOXHLGHQNl\WW|lRQWDUNRLWXVVHONH\WWll MDWl\GHQQ\VUDNHQWDDVHNlSDUDQWDDYLLKW\LV\\WWl MDODQNXONX\KWH\NVLlS\VlN|LQWLlMDOLLNHQQHWXUYDOOLVXXWWD3XNLQPlHQ SXUHWXQRVWRVNHVNXNVHQWLODOOHRQUDNHQQHWWXVHQLRULNHUURVWDORMRQND DODNHUUDVVDRQP\|VOLLNHWLORMDPUKINMÃ&#x201E;KI (orig. Bocksbacka) was one of the oldest villages of former Helsinge parish. The first blocks of flats were built in the 1960s, but the majority only in the 1970s and 1980s. Most inhabitants live north of Ring Road I. Savela area was constructed later to the south-east of the railway, the area of the Pukinmäki triangle was built still later. Pukinmäki is a densely constructed and varied suburb. The old shopping centre has been demolished, and new flats for seniors have been constructed.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
3XNLQPlHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3XNLQPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,6 venäjä 372 somali 13,0 247 197 10,4 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7          K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing productionFamilies, households   3(5+((7-$$68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

lägenhetstyper types of dwellingsYXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW 

    
3XNLQPlHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

 

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

 

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

 

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
0DOPLQSHUXVSLLUL MALMS distrikt. Malm-Mosabacka uppkom i och med järnvägen till Riihimäki, och Malm blev världsligt centrum i Helsinge socken innan det införlivades med Helsingfors. En stor förändring skedde på 1980-talet, då Malms lokalcentrum byggdes. Norr om Malm ligger det stora småhusområdet Staffanslätten. Ett arbetarsamhälle som i början av 1900-talet grundades i Mosabacka har bibehållits ganska väl, trots att det byggts en hel del nytt. Malms flygfält fortsätter tillsvidare att verka.

0DOPLROLNHVNLDLNDLVHQ+HOVLQJLQSLWlMlQVXXULPSLDN\OLl$VXWXVROL PDDVHXWXPDLVWDVLLKHQDVWLNXQ0DOPLQUDXWDWLHS\VlNNLDYDWWLLQ 0DOPL7DSDQLODQ\KG\VNXQWDSHUXVWHWWLLQMD0DOPLDONRL NDVYDDQRSHDVWLYlHVW|ROLSllDVLDVVDWHKWDLGHQW\|YlNHl0DOPLROL +HOVLQJLQSLWlMlQNHVNXV$OXHOLLWRNVHVVDYXRQQD0DOPL OLLWHWWLLQ+HOVLQNLLQOXYXOODUDNHQQHWWLLQOXNXLVLD NHUURVWDORDOXHLWD+HOVLQJLQNHVNXVWDQXONRSXROHOOHPXWWD0DOPLQ DOXHNHVNXNVHQMDDVHPDQ\PSlULVW|QUDNHQWDPLQHQDONRLSllDVLDVVD YDVWDOXYXOOD0DOPLQKDXWDXVPDDYLKLWWLLQNl\WW||QMD VLWlRQODDMHQQHWWXYLLPHNVL 0DOPLRQNRLOOLVHQ+HOVLQJLQNHVNXVMRWDNHKLWHWllQ0DOPLQ NHVNXVWDYLVLRQPXNDLVHVWLWXOHYLQDYXRVLQD3HUXVSLLULVVlRQQRLQ DVXNDVWDMDW\|SDLNNDD0DOPLQNHVNXVWDQOlKHOOlROHYDQ WHROOLVXXVDOXHHQNRUWWHOHLWDRQPXXWHWWXDVXQQRLNVL-lOMHOOHMllYlRVD WHROOLVXXVDOXHHVWDVlLO\\\ULW\VNl\W|VVl0\|VPXXDOOD0DOPLQ DOXHHOODRQWl\GHQQ\VUDNHQQHWWXMDWXWNLWDDQDVXQWRMHQ UDNHQWDPLVPDKGROOLVXXNVLD0DOPLOODRQP\|VODDMRMD YLUNLVW\VDOXHLWD 9DQKD7DSDQLQN\OlMDNDXWXX7DSDQLQYDLQLRQSLHQWDORDOXHHVHHQVHNl 7DSDQLODDQMRNDRQYXRVLVDGDQDOXVVDSHUXVWHWWXW\|OlLV\KG\VNXQWD 6HRQVlLO\Q\WYDUVLQK\YLQDONXSHUlLVHVVlDVXVVDDQYDLNNDYLLPH YXRVLQDRQUDNHQQHWWXSDOMRQXXWWDNLQ 9XRQQDUDNHQQHWWX0DOPLQOHQWRNHQWWlMDWNDDWRLVWDLVHNVL WRLPLQWDDQVDYDOYRPDWWRPDQDOHQWRSDLNNDQDMDWLORMDMDDOXHWWD Nl\WHWllQHULODLVWHQWDSDKWXPLHQSDLNNDQD0DOPLQOHQWRNHQWlQ DVXQWRUDNHQWDPLQHQSllVHHDONDPDDQOXYXQDONXSXROHOOD 9DQKDWUDNHQQXNVHWRQVXRMHOWXMDQHRWHWDDQNXOWWXXULQMDYDSDDDMDQ Nl\WW||Q7DWWDULKDUMXVlLO\\HGHOOHHQ\ULW\VDOXHHQDMalmi-Tapanila came about along with the railway to the north, and MALMI became the secular centre of Helsinge parish before it was incorporated into Helsinki. Great change took place in the 1980s, when the local centre of Malmi was built. Tapaninvainio to the north of Malmi is a detached house area. A workersâ&#x20AC;&#x2122; community founded in Tapanila (orig. Mosabacka) in the early 20th century has remained fairly intact, although many new houses have been built. Malmi airport still serves private aircraft.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
0DOPLQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH <Ol0DOPL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

7DSDQLQYDLQLR7DSDQLOD<KWHHQVlb,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     

  / 1000 as.   

$681127Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW

   

9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,6 venäjä 714 somali 13,1 565 506 11,7 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW0DOPLQOHQWRNHQWWl7DWWDULKDUMX

$OD0DOPL K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

    
0DOPLQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
6XXWDULODQSHUXVSLLUL SKOMAKARBÃ&#x2013;LE har haft bebyggelse i Ã¥rhundraden. Villabyggelsen kom dit i början av 1900-talet. De första höghusen i Brobacka byggdes i slutet av 1960-talet. PÃ¥ 1980-talet uppstod där mÃ¥nga nya tättbebyggda smÃ¥huskvarter. Lidmalmen omplanerades pÃ¥ 1980-talet, och där uppstod rymlig smÃ¥husbebyggelse. Kervo Ã¥ och dess strandpark utgör stommen i brobackamiljön, och är samtidigt ett omtyckt rekreationsomrÃ¥de.

+HOVLQJLQSLWlMlQN\OlNXQWDDQNXXOXQXW6XXWDULODRQ9DQWDDQMRHQ YDUUHQPHUNLWWlYLlN\OLlMRVVDRQROOXWDVXWXVWDMRYXRVLVDWRMD 2PDNRWLDVXPLQHQOHYLVLDOXHHOOHOXYXQDOXVVD6LOWDPlHQ SLHQWDORDOXHHOOHUDNHQQHWWLLQHQVLPPlLVHWNHUURVWDORWOXYXQ ORSXVVDOXYXOOD\PSlULVW||QQRXVLVXKWHHOOLVHQWLLYLLWl SLHQNHUURVWDORNRUWWHOHLWD6XXWDULODDQUDNHQQHWDDQXXVLDDVXQWRMD HQWLVWHQDVXLQMDSDOYHOXUDNHQQXVWHQ\KWH\WHHQ 7|\U\QXPPHQRVDDOXHV\QW\LYXRQQDRVLWWDLQ 7DSDQLQYDLQLRVWDRVLWWDLQ6LOWDPlHVWlMD$OD7LNNXULODVWD9DQKDOOH RPDNRWLDOXHHOOHODDGLWWLLQDVHPDNDDYDWMDVLQQHQRXVLXXWWDYlOMlKN|l SLHQWDORDVXWXVWD-lOOHHQUDNHQWDPLVDMDOWDRYDWSHUlLVLQ\KWHQlLVHWQLLQ VDQRWXWULQWDPDPLHVWDORNDGXWNXWHQ8XGLVUDLYDDMDQWLHMD <OlNDVNHQNXMDMRLOOHRQODDGLWWXVXRMHOXNDDYD .HUDYDQMRNLUDQWDSXLVWRLQHHQRQ6LOWDPlHQYLUNLVW\VDOXHMDPDLVHPDQ NHVNHLVLQHOHPHQWWL5DQWDSXLVWRQDOXHHOOHVLMRLWWXYDWP\|V6LOWDPlHQ XUKHLOXSXLVWRMDSDOVWDYLOMHO\DOXH6XXWDULODQWHROOLVXXVDOXHHQNDDYDW RQXXVLWWXMDVDPDOODWRQWWLHQPllUllRQOLVlWW\SUUTARILA (orig. Skomakarböle) has been inhabited for centuries. The first suburban one-family houses were built in the early 20th century. The first blocks of flats were built in Siltamäki in the late 1960s. The old small house area of Töyrynummi was replanned in the 1980s, and became home to many new, relatively scattered detached and semi-detached houses. Keravanjoki, a tributary of Vantaa river, and the parks on its banks are the major features in the Siltamäki landscape.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
6XXWDULODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 6LOWDPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

7|\U\QXPPL<KWHHQVl %  

 

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,1 venäjä 211 viro, eesti 11,6 162 105 7,5 englanti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households        3(5+((7-$$68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

   

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

    

    
6XXWDULODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786   

  

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
3XLVWRODQSHUXVSLLUL

3XLVWRODQRPDNRWLDOXHV\QW\LYXRVLVDGDQDOXVVD$E3DUNVWDG:DQGD 3XLVWRN\OlQLPLVHQ\KWL|QDOXOOHSDQHPDQD3XLVWRODQDVHPDQ \PSlULVW|VWlDVXWXVOHYLVLODDMDOOHYDUVLQNLQUDGDQLWlSXROHOOD $VHPDQOlQVLSXROLVLOOHSHOORLOOH±OXYXLOODNRKRQQXW 7DSXOLNDXSXQJLQNHUURVWDOROlKL|HGXVWDDDMDOOHHQRPLQDLVWD HOHPHQWWLUDNHQWDPLVWD.XQDOXHHQSXLVWRMHQMDSLKRMHQNDVYLOOLVXXV SHKPHQWllQ\WPDLVHPDDYRL7DSXOLNDXSXQNLDSLWllYLHKlWWlYlQl OlKL|Ql7DSXOLNDXSXQJLQDOXHHOOHRQODDGLWWXXVHLWD Wl\GHQQ\VUDNHQWDPLVHQPDKGROOLVWDYLDDVHPDNDDYDQPXXWRNVLD MRLGHQRQDUYLRLWXOLVllYlQDOXHHQYlHVW|l7DSXOLNDXSXQJLQ NHUURVWDORDOXHHQHWHOlSXROLQHQSLHQWDORDOXHNXXOXX7DSDQLODQ YDQKDDQRPDNRWLDOXHHVHHQ 3XLVWRODQMD+HLNLQODDNVRQSLHQWDORDOXHLOODRQ\KlYDQKRMD OXYXQDONXSXROHQKXYLORLWDPXWWDSllRVLQUDNHQQXVNDQWDRQ NRUYDXWXQXWULYLWDORLOODMDXXVLOODRPDNRWLWDORLOOD$XULQNRPlHQ DOXHHQYLUNLVW\VNl\WW|lHGLVWHWllQMDSRKMRLVODLWDDQRQVXXQQLWHOWX XXVLDSLHQWDORWRQWWHMD /DKGHQYl\OlQYDUUHVVDROHYDQ$OSSLN\OlQDOXHHOOHRQYDOPLVWXPDVVD PRQLSXROLQHQSLHQWDORNDXSXQJLQRVD7DWWDULVXRQSLHQWHROOLVXXVMD YDUDVWRDOXHRQ+HOVLQJLQYLLPHLVLlURPXYDUDVWRLQWLLQNl\WHWW\Ml DOXHLWDMRNDNHKLWW\\K\YllYDXKWLDPRQLSXROLVHNVLSDOYHOXMD W\|SDLNNDDOXHHNVLPARKSTADS villasamhälle uppstod i början av 1900-talet. Från Parkstad station spred bebyggelsen sig i synnerhet österut. På 1970-talet restes den tidstypiska elementhusförstaden Stapelstaden på åkrarna väster om banan. I småhusområderna i Parkstad och Henriksdal finns ännu några av de gamla villorna kvar, men mestadels har de ersatts av nybyggen, ofta radhus. Byggboomen i slutet av 1980-talet ökade folkmängden i Parkstad och Henriksdal. Byggandet har ökat igen de senaste åren. I delområdet Alpbyn håller en mångsidig småhusstadsdel på att resa sig. Tattarmossens småindustrioch lagerområde är ett av de sista områdena för skrotlagring i Helsingfors. Det håller på att utvecklas till ett mångsidigt service- och arbetsplatsområde.

The small house community of PUISTOLA came about at the beginning of the 20th century. It spread mostly eastwards from the railway station. The concrete housing estate in Tapulikaupunki to the west of the station represents typical 1970s suburban construction. The small house areas of Puistola and Heikinlaakso still have a few of the century-old villas, but most of the buildings are of more recent origin, often terraced houses. The building boom of the late 1980s made the areaâ&#x20AC;&#x2122;s population grow. Construction has increased again in recent years. In the Alppikylä sub district, a versatile small-house development is being built. The industrial zone of Tattarisuo is one of the last areas in Helsinki still used for scrapyards. It is being developed into a varied zone of service and industry.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
3XLVWRODQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7DSXOLNDXSXQNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

3XLVWROD

+HLNLQODDNVR

7DWWDULVXR

$OSSLN\Ol<KWHHQVl

 %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,8 venäjä 600 somali 13,0 416 403 12,6 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production   

 

    
3XLVWRODQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
-DNRPlHQSHUXVSLLUL JAKOBACKA stadsdel byggdes på några år i slutet av 1960-talet, och i början bara med kommunala hyreshus. På 1970-talet byggdes norra Jakobacka ut med ägarbostäder. Sedan 1980-talet har man gjort betydande förbättringar i näromgivningen i Jakobacka: bostäder har reparerats och nya hus har byggts. Inom ramen för Förstadsprojektet har man beklätt gamla höghus med tegel. I dag avviker Jakobacka med sin naturnära miljö snarast till sin fördel från genomsnittsförstäderna. Dess bostadsbestånd kommer att göras mångsidigare och kompletteras med småhus även i fortsättningen.

-DNRPlHQDVXQWRDOXHUDNHQQHWWLLQNRLOOLVHQ+HOVLQJLQNDOOLRLOOH OXYXQORSXOOD$OXHHQHWHOlRVDDQUDNHQQHWWLLQNDXSXQJLQ YXRNUDWDORMDMDOXYXOODDOXHHQSRKMRLVRVDDQSllDVLDVVD RPLVWXVDVXQWRMD-DNRPlHVVlDORLWHWWLLQOXYXOODKXRPDWWDYLD \PSlULVW|QSDUDQQXNVLDDVXQWRMDNRUMDWWLLQMDNHUURVWDORDOXHHQ UHXQRLOOHWl\GHQQ\VUDNHQQHWWLLQXXVLDDVXLQWDORMDP\|VULYLWDORMD 9XRQQDNl\QQLVW\L-DNRPlHQNLLQWHLVW|W2\Q Q\N+HND -DNRPlNL2\ RPLVWDPLHQNLLQWHLVW|MHQODDMDSHUXVSDUDQQXVRKMHOPD .LLQWHLVW|MHQNRUMDXVRQPXXWWDQXW(WHOl-DNRPlHQLOPHHQYDQKDW HOHPHQWWLNHUURVWDORWRQYHUKRWWXWLLOLMXONLVLYXLQKLVVLWW|PLLQWDORLKLQ RQUDNHQQHWWXKLVVHMlMDDVXQWRMDRQXXGLVWHWWXSHUXVWHHOOLVHVWL -DNRPlHVVlRQSXUHWWXNDNVL+HOVLQJLQNDXSXQJLQRPLVWDPDD KXRQRNXQWRLVWDODPHOOLWDORDMDWLODOOHRQUDNHQQHWWXXXGHWNHUURVWDORW -DNRPlHQNHVNLRVDQ\PSlULVW|lNHKLWHWllQ+XRQRNXQWRLVLD UDNHQQXNVLDVDDWHWDDQSXUNDDMDWLODOOHVXXQQLWHOODDQXXVLD UDNHQQXNVLD$OXHHOOHVXXQQLWHOODDQSHUXVNRXOXQSlLYlKRLGRQMD QXRULVRWDORQWLORMHQXXGLVWDPLVWD/LLNXQWDSXLVWRQMDNRXOXMHQ \PSlULVW|QNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDQSRKMDOWDXUKHLOXSXLVWRQNHQWWLl RQYLLPHYXRVLQDXXGLVWHWWX8LPDKDOOLRQSHUXVNRUMDWWXMD ODDMHQQHWWXMDVHQ\KWH\WHHQRQUDNHQQHWWXXXVLDULYLWDORMD 2VWRVNHVNXNVHQ\PSlULVW|VVlRQWRWHXWHWWXOLLNHQQHMlUMHVWHO\MHQMD OlKL\PSlULVW|QSDUDQQXNVLDVHNlOLLNHWLORMHQOLVlUDNHQWDPLVWD -DNRPlHQDVXQWRNDQQDVWDVXXULQRVDRQ\KlNDXSXQJLQYXRNUDWDORMD MDDUDYDRPLVWXVDVXQWRMD$VXNDVPllUlRQYDNLLQWXQXWQ\N\WDVROOH OXYXQDOXVVD-DNRPlHQLWlSXROLQHQKLHNNDNXRSSDDOXHMRND RVLWWDLQNXXOXX9DQWDDQNDXSXQNLLQRQNXQQRVWHWWXMDPDLVHPRLWX YLUNLVW\VNl\WW||QThe suburb of JAKOMÃ&#x201E;KI was built within a few years during the late 1960s, and originally contained only council houses. In the 1970s, the northern part of the area was constructed with owner-occupied blocks of flats. Since the 1980s, considerable improvements have been made in the Jakomäki environment: dwellings have been repaired and new houses have been built. In the framework of a municipal suburb improvement project, old blocks of flats have been coated with bricks. Today, the area differs from other housing estates mostly to its advantage. Its housing stock is going to be made more varied, with more detached and terraced houses in future, too.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
-DNRPlHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH -DNRPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 34,7 venäjä 677 viro, eesti 20,8 406 143 7,3 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings 

     

  

/ 1000 as.  

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

 

3(5+((7-$$68172.811$7

  Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

   

    
-DNRPlHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

     

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.DDNNRLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW .XORVDDUL%UlQG| +HUWWRQLHPL±+HUWRQlV /DDMDVDOR±'HJHU|
folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå average age of population mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.DDNNRLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW .XORVDDUHQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  

+HUWWRQLHPHQSHUXVSLLUL/DDMDVDORQSHUXVSLLUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 20,9 venäjä 1 523 viro, eesti 11,7 852 707 9,7 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

    
.DDNNRLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
.XORVDDUHQSHUXVSLLUL BRĂ&#x201E;NDĂ&#x2013; distrikt. I bĂśrjan av 1900talet skapade en s.k. villastadsrĂśrelse ett särpräglat samhälle pĂĽ BrändĂś. I motsats till Ăśvriga stadsdelar bar det nĂĽgot av en elitistisk prägel. Arkitekt Lars Sonck gjorde stadsplanen enligt engelska trädgĂĽrdsstadsideal. PĂĽ 1960talet byggde man hĂśghus pĂĽ BrändĂś, men mest längs Ă&#x2013;sterleden och norra stranden, sĂĽ stĂśrsta delen av den gamla villastaden blev kvar. Distriktet har rekreationsomrĂĽden som är viktiga fĂśr hela staden: HĂśgholmens djurgĂĽrd (gr. 1889) och rekreationsomrĂĽdena pĂĽ BlĂĽbärslandet och Stenudden.

OXYXQDOXQKXYLODNDXSXQNLDMDWXVV\QQ\WWL.XORVDDUHHQ \KG\VNXQQDQMRNDVDLXVHLPPLVWDPXLVWDNDXSXQJLQRVLVWD SRLNNHDYDQHOLWLVWLVHQOHLPDQ.XORVDDULROLHQVLPPlLVHWYXRGHW KXYLODNDXSXQNL\KWL|QlNXQSHUXVWHWWX%UlQG|9LOODVWDG\KWL| KDQNNLRPLVWXNVHHQVDPDDW1LLOOHDUNNLWHKWL/DUV6RQFNODDWL DVHPDNDDYDQHQJODQWLODLVHQSXXWDUKDNDXSXQJLQLKDQWHLWDVHXUDWHQ .XORVDDUHQ\KGLVWLYDUVLQDLVHHQ+HOVLQNLLQYXRGHVWDDONDHQ VLOWDMRWDSLWNLQNXONLUDLWLRYDXQX(QQHQVLOODQUDNHQWDPLVWD UDLWLRYDXQXWNXOMHWHWWLLQVDDUHHQK|\U\ODXWDOOD9XRGHVWDDONDHQ .XORVDDULROLLWVHQlLQHQNXQWDNXQQHVVHOLLWHWWLLQ+HOVLQNLLQYXRGHQ VXXUHVVDDOXHOLLWRNVHVVD OXYXOODVDDUHHQWHKWLLQNHUURVWDORMDMDQHUDNHQQHWWLLQSllRVLQ ,WlYl\OlQYDUUHOOHMDVDDUHQSRKMRLVUDQQDOOH9DQKDVWD UDNHQQXVNDQQDVWDRQVlLO\Q\WKXRPDWWDYDRVDMDNRNRPLOM||RQ VlLO\Q\WSRLNNHXNVHOOLVHQK\YLQ.XOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLPHUNLWWlYlQ KXYLODDOXHHQDUYRNNDLPSLHQUDNHQQXVWHQMD\PSlULVW|QOXRQWHHQ VlLO\PLQHQRQWXUYDWWXOXYXOODWHKG\OOlDVHPDNDDYDQ PXXWRNVHOOD.XORVDDUHQSHUXVSLLULVVlRYDW+HOVLQJLOOHWlUNHlW YLUNLVW\VDOXHHW0XVWLNNDPDDVHNlSHUXVWHWWX.RUNHDVDDUHQ HOlLQWDUKD.DODVDWDPDVWD0XVWLNNDPDDOOHYDOPLVWXLNHY\HQOLLNHQWHHQ ,VRLVlQVLOWDYXRQQDKULOSAARI. In the early 1900s, a strong garden town movement gave birth to a villa community on Kulosaari island. The area, planned by architect Lars Sonck in the spirit of British garden town ideals had something of an â&#x20AC;?eliteâ&#x20AC;? label. In the 1960s, blocks of flats were built on the island, but mostly along the main road in the northern part of the island, a fact which saved the great majority of the old buildings. The district includes the Helsinki Zoo at Korkeasaari (founded 1889), and two other major recreational areas: Mustikkamaa island and Kivinokka park.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
.XORVDDUHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 0XVWLNNDPDD.RUNHDVDDUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

.XORVDDUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 22,5 venäjä 83 englanti 12,5 46 36 9,8 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings 

     

  

/ 1000 as.  

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

 

3(5+((7-$$68172.811$7

  Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

    

    
.XORVDDUHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786  

 

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

<K< s/,Z ONP 

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
+HUWWRQLHPHQSHUXVSLLUL HERTONÃ&#x201E;S hörde till de äldsta byarna i Helsinge socken. Hertonäs gÃ¥rd är en historisk och naturskön del av omrÃ¥det. Det höghusomrÃ¥de som pÃ¥ 1950-talet byggdes i Hertonäs var en av de första förstäderna i Helsingfors. Redan dÃ¥ fanns där en hamn och ett industriomrÃ¥de. PÃ¥ senare Ã¥r har det i Kasberget byggts nya bostäder. Distriktet omfattar dessutom delomrÃ¥det Tammelund, ett smÃ¥husomrÃ¥de. Hertonäs har mÃ¥nga arbetsplatplatser och servicenivÃ¥n är god. Kring Hertonäs metrostation hÃ¥ller man pÃ¥ att utveckla ett mÃ¥ngsidig lokalcentrum. Hertonässtranden, ett havsnära bostadsomrÃ¥de, är färdig.

+HUWWRQLHPLROL+HOVLQJLQSLWlMlQYDQKLPSLDN\OLlMRVVDROLMR NHVNLDMDOODXVHLWDWLORMD+HUWWRQLHPHQNDUWDQRMDHWHQNLQVHQSXLVWR RYDWKLVWRULDOOLVHVWLMDPDLVHPDOOLVHVWLDUYRNNDLWDDOXHLWD9XRGHQ VXXUHQDOXHOLLWRNVHQMlONHHQNDXSXQJLQXXVLOOHOLLWRVDOXHLOOH UDNHQQHWWLLQXXGHQODLVLDDVXQWRDOXHLWDOlKL|LWlMRLVWD+HUWWRQLHPLROL HQVLPPlLVLl$OXHHOODWRLPLVLOORLQVDWDPDMDODDMDWHROOLVXXVDOXH $OXQSHULQRPDNRWLDOXHHNVLVXXQQLWHOWXXQ/lQVL+HUWWRQLHPHHQ UDNHQQHWWLLQHQLPPlNVHHQNHUURVWDORMDDOXHODDMHQLQRSHDVWL 5RLKXYXRUHHQ +HUWWRQLHPHQPHWURDVHPDQVHXWXDNHKLWHWllQ$OXHHOOHRQ VXXQQLWHOWXDVXLQMDOLLNHWLODUDNHQWDPLVWD0HWURDVHPDQOlKHLV\\WHQ RQYDOPLVWXQXW+HUWVLOlKLSDOYHOXNHVNXV/lQVL+HUWWRQLHPHQ DOXHHOOHWl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQDVXQWRMDMDYDQKDQVDLUDDODDOXHHQ WLODOOHVXXQQLWHOODDQXXWWDDVXLQDOXHWWD+HUWWRQLHPHQ\ULW\VDOXHRQ WlUNHlW\|SDLNNDDOXHMROOHRQWHNHLOOlXXVLDVHPDNDDYDMD VXXQQLWWHOXSHULDDWWHHWMRLVVDRWHWDDQKXRPLRRQP\|V DVXLQUDNHQWDPLVHQPDKGROOLVXXV3HUXVSLLULLQNXXOXXP\|V 7DPPLVDORQDVXNNDDQSLHQWDORDOXH +HUWWRQLHPHQUDQWDRQUDNHQQHWWX+HUWWRQLHPHQNDUWDQRQ +HUWWXDQLHPHQDOXHHOOHMRQNDNDXSXQNLRVWLYXRQQDDVXWXNVHQ MDHQQHQNDLNNHDWHROOLVXXGHQWDUSHLVLLQ+HUWWRQLHPHQUDQQDQ DVXQWRDOXHRQYDOPLVWXQXWHQWLVHQVDWDPDQSDLNDOOH $VXNNDLOODRQUXQVDDVWLXONRLOXUHLWWHMlQHOMlYHQHVDWDPDDMD 9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQUDQWDDOXHHVHHQOLLWW\YlXUKHLOXSXLVWRHERTTONIEMI was one of the oldest villages of former Helsinge parish. Old Hertonäs gÃ¥rd manor is a historical and idyllic place. The housing estate that was built in Herttoniemi in the 1950s is one of Helsinkiâ&#x20AC;&#x2122;s first suburbs. Already then, the area had a harbour and a large industrial area. Many new dwellings have been built in Roihuvuori in later years. The district also includes the Tammisalo sub-district, with old villas and detached houses. Herttoniemi has many workplaces, and the service level of the district is good. A varied local centre is being developed around Herttoniemi metro station. Herttoniemenranta, a new urban residential area is being completed.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
+HUWWRQLHPHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW /lQVL+HUWWRQLHPL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

5RLKXYXRUL

+HUWWRQLHPHQ\ULW\VDOXH+HUWWRQLHPHQUDQWD7DPPLVDOR <KWHHQVl

 %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,9 venäjä 782 somali 12,4 575 535 11,6 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

      K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production  

 

    
+HUWWRQLHPHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
/DDMDVDORQSHUXVSLLUL

/DDMDVDORVVDRQROOXWNDUWDQRLWDOXYXOWDVDDNND0XXWDPD YDQKRLVWDSllUDNHQQXNVLVWDRQ\KlSDLNDOODDQ/DDMDVDORRQ UDNHQQHWWLLQOXYXQORSXOODMDOXYXQDOXVVDNHVlDVXQWRMDMD P\|KHPPLQRPDNRWLWDORMD.HUURVMDULYLWDORDOXHLWDRQUDNHQQHWWX OXYXOWDOlKWLHQ 6XXULQRVDODDMDVDORODLVLVWDDVXX<OLVN\OlVVl$VXQQRLVWDQHOMl YLLGHVRVDDRQMDOXYXLOODUDNHQQHWXLVVDNHUURVWDORLVVD <OLVN\OlVVlRYDWWlUNHLPPlWSDOYHOXW -ROODVROLYlOMllRPDNRWLDOXHWWDOXYXOOHVDDNNDPXWWDVHQ MlONHHQDOXHHOOHRQUDNHQQHWWXWLLYLLWlNLQSLHQWDORDOXHLWD$OXH Wl\GHQW\\HGHOOHHQ 9DUWLRVDDUHVVDMD9LOOLQJLVVlRQOlKHVSHONlVWllQNHVlDVXWXVWD 6DQWDKDPLQDVVDMRNDROLOXYXOODHKGROOD+HOVLQJLQNDXSXQJLQ HQVLPPlLVHNVLVLMDLQWLSDLNDNVLRQQ\N\LVLQYDUXVNXQWDMD PDDQSXROXVWXVNRUNHDNRXOX 7XOOLVDDULMD+HYRVVDOPLRYDWSllRVLQYLUNLVW\VMDOXRQWRDOXHWWD /DDMDVDORQPHUNLWWlYLlYLUNLVW\VDOXHLWDRYDW$LWWDVDDUL/DDMDVDORQ XLPDUDQWDMD7XOOLVDDUHQXONRLOXSXLVWR .UXXQXYXRUHQUDQWDDXXWWDPHUHOOLVWlNDXSXQJLQRVDDUDNHQQHWDDQ /DDMDVDORQ|OM\VDWDPDOWDYDSDXWXQHHOOHDOXHHOOHMDVHQ\PSlULVW||Q .UXXQXYXRUHQUDQWDRQVXXQQLWHOWXNDXSXQNLPDLVHNVLPXWWD OXRQQRQOlKHLVHNVLDVXNNDDQDOXHHNVL.UXXQXVLOODWKDQNH \KGLVWllYDOPLVWXWWXDDQ/DDMDVDORQNDQWDNDXSXQNLLQNXQ+HOVLQJLQ NHVNXVWDQMD/DDMDVDORQYlOLOOHUDNHQQHWDDQUDLWLRWLH\KWH\VPÃ¥ DEGERÃ&#x2013; har det funnits herrgÃ¥rdar sedan 1600-talet. Helsingforsborna började smÃ¥ningom bygga sommarvillor, och sedan 1960talet ocksÃ¥ höghus och radhus i Degerö. Distriktet omfattar mÃ¥nga öar, bl.a. VÃ¥rdö och Villinge, där det fortfarande finns nästan bara sommarbosättning. Ã&#x2013;n Sandhamn upptas av garnisoner och av Försvarshögskolan. Sydvästra Uppby domineras av höghus. I Jollas och Hästnässund växer folkmängden som följd av ny, tät bebyggelse. PÃ¥ det omrÃ¥de som friställs dÃ¥ Degerö öljehamn flyttat bort planeras ett nytt bostadsomrÃ¥de: Kronbergsstranden med 11 000 invÃ¥nare. Vid planeringen betonas havsnärheten, synkontakten med Helsingfors centrum och anpassningen till omrÃ¥dets vackra natur.

There have been manors in the island of LAAJASALO (orig. Degerö) since the 17th century. People from Helsinki first built villas in the area. Since the 1960s, blocks of flats and terraced houses have been built as well. The district has many islands, including Vartiosaari and Villinki, which still mostly have summer houses. Santahamina is a garrison island, where the National Defence University also lies. Southwestern Yliskylä is dominated by blocks of flats. The population of Jollas and Hevossalmi is growing owing to new, dense residential construction. On the premises of the former Laajasalo oil harbour, the Kruunuvuorenranta waterfront development for 11,000 inhabitants will be built. Its maritime character, the sight contact with Helsinki's old centre, and adaptation to wildlife are emphasised in the plans.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
/DDMDVDORQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9DUWLRVDDUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

-ROODV

7XOOLVDDUL

.UXXQXYXRUHQUDQWD

+HYRVVDOPL

9LOOLQNL

6DQWDKDPLQD,WlVDDUHW<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 28,9 venäjä 658 viro, eesti 12,4 281 183 8,0 arabia 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW  +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

9b(67g(11867(

 Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

 

  

$681127

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

         K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production 

Families, households   

3(5+((7-$$68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

$VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW%    $680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

 

78/27$62

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR<OLVN\Ol

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW   

    
/DDMDVDORQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

 <K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
,WlLQHQVXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 9DUWLRN\Ol±%RWE\ 0\OO\SXUR±.YDUQElFNHQ 0HOOXQN\Ol±0HOOXQJVE\ 9XRVDDUL1RUGVM|
folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå average age of population mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
,WlLQHQVXXUSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9DUWLRN\OlQSHUXVSLLUL  

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0\OO\SXURQSHUXVSLLUL

 0HOOXQN\OlQSHUXVSLLUL9XRVDDUHQSHUXVSLLUL<KWHHQVl %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 21,4 venäjä 6 323 somali 13,1 3 852 3 306 11,2 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR     

   3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

lägenhetstyper types of dwellingsYXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

    
,WlLQHQVXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^^W3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝<K< s/,Z Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
9DUWLRN\OlQSHUXVSLLUL BOTBY har fÃ¥tt sitt namn av en fornborg. Marudds villasamhälle byggdes pÃ¥ 1920-talet, men de flesta villorna är nyare. I BotbyÃ¥sen uppstod arbetarbosättning pÃ¥ 1930-talet, och omrÃ¥det har bibehÃ¥llit sina mÃ¥nga olika tidsstilar. Förstadsbygge i större skala inleddes pÃ¥ 1960-talet i omrÃ¥det Botby gÃ¥rd. Botbyhöjden är en s.k. betongförstad frÃ¥n slutet av 1960-talet. Bostads- och kontorsbyggnader har byggts kring Botby gÃ¥rds metrostation, som öppnades Ã¥r 1998. I Ã&#x2013;stra centrum planeras pÃ¥ omrÃ¥det kring City-market bl.a. en stormarknad, bostäder och en parkeringsanläggning.

9DUWLRN\OlVWlVXXULQRVDRQNXXOXQXW3XRWLODQNDUWDQRRQ 0DDQKDQNLQWD\KWL|%RWE\*RGVRVWLNDUWDQRQPDDWYXRQQD 0DUMDQLHPHQKXYLOD\KG\VNXQWDUDNHQQHWWLLQOXYXOOD2VD YDQKRLVWDKXYLORLVWDRQVlLO\Q\WPXWWDSllRVDUDNHQQXNVLVWDRQ XXGHPSLD1\N\LVHHQ9DUWLRKDUMXXQV\QW\LOXYXOODXXGHQ 3RUYRRQWLHQYDOPLVWXWWXDW\|OlLVDVXWXVWDMRNDROLDONXQDQ\N\LVLOOH SLHQWDORDOXHLOOH5DNHQQXVNDQQDVVDRYDWVlLO\QHHWPRQHQDLNDNDXGHQ WXQQXVSLLUWHHW 3XRWLODVWDNl\QQLVW\LOXYXQDOXVVDODDMDOlKL|UDNHQWDPLQHQ $OXHHOOHRPLQDLVWDRYDWOlKL|VVlHSlWDYDOOLVHWSXROLNVLDYRQDLVHW XPSLNRUWWHOLWMDNDUWDQROOHMRKWDYDKLHQRHVLNDXSXQNLEXOHYDUGL 5DQWDNDUWDQRQWLH3XRWLODQPHWURDVHPDDYDWWLLQMDVHQ \PSlULOOHRQUDNHQQHWWXDVXQWRMD5DQWDDOXHHWRYDWRVD,Wl+HOVLQJLQ PHUHOOLVWlNXOWWXXULSXLVWRVXXQQLWHOPDD 3XRWLQKDUMXV\QW\LEHWRQLOlKL|QlYXRVLN\PPHQHQORSXOOD 5RLKXSHOORQ\ULW\VDOXHHOOHYDOPLVWHOODDQVXXQQLWWHOXSHULDDWWHLWD MRLGHQWDUNRLWXNVHQDRQWXUYDWDHOLQNHLQRHOlPlQWRLPLQWDDOXHHOOD 5RLKXSHOWRRQRQVXXQQLWHOWXP\|V5DLGH-RNHULQS\VlNNHMlMRLGHQ OlKHLV\\GHVVlUDNHQWDPLVWDWLLYLVWHWllQ$OXHHOODRQP\|VYDUDXV PHWURDVHPDOOH .RNRLWlLVHQVXXQQDQNHVNXNVHQ,WlNHVNXNVHQUDNHQWDPLQHQ DORLWHWWLLQYXRWWDVLWWHQ,WlNHVNXNVHVVDRQWXKDQVLHQDVXNNDLGHQ OLVlNVLXVHLWDNDXSSDNHVNXNVLDWDYDUDWDORMDMDNXOWWXXULNHVNXV6WRD $OXHHOOHRQUDNHQQHWWXMDWNXYDVWLOLVll9LLPHNVLRQODDGLWWX VXXQQLWHOPD,WlYl\OlQNDWWDPLVHVWDRVLWWDLQ 3HUXVSLLULQYLUNLVW\VDOXHLWDRYDW9DUWLRN\OlQODKGHQUDQWDDOXHHWMD 0DUMDQLHPHQVLLUWRODSXXWDUKDVARTIOKYLÃ&#x201E; (orig. Botby) gets its name from a former wooden fortress. The Marjaniemi villa community was built in the 1920s, but most of its houses are newer. In the 1930s, workersâ&#x20AC;&#x2122; settlements were built in Vartioharju. Larger-scale suburb construction started in the 1960s in Puotila. Puotinharju, a concrete suburb, was built in the late 1960s. The decision to build the metro and the eastern great centre of Itäkeskus was made in the early 1970s. Housing and office premises have risen around Puotila metro station, which opened in 1998. In Itäkeskus, on the area around Citymarket another large mall, dwellings and a car park are planned.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
9DUWLRN\OlQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9DUWLRKDUMX

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

 3XRWLQKDUMX0DUMDQLHPL

5RLKXSHOWR,WlNHVNXV<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,6 somali 822 venäjä 14,7 726 507 10,2 arabia 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     

  / 1000 as.   

$681127Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW

   

9b(67g(11867(

%    

$680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW3XRWLOD

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW   K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production      

      

    
9DUWLRN\OlQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
0\OO\SXURQSHUXVSLLUL Ã&#x201E;nnu pÃ¥ 1950-talet bestod KVARNBÃ&#x201E;CKEN av skog och mark, men pÃ¥ 1960-talet uppstod där ett höghusomrÃ¥de med närservice. Kvarnbäcken är en typisk 1960talsförstad, där grundlig sanering av betongelementhusen blivit aktuell. Dessutom har bebyggelsen brett ut sig â&#x20AC;&#x201C; och gör det även i fortsättningen i form av ny, tät smÃ¥husbebyggelse bÃ¥de mot väster och söder. Ã&#x201E;ven Kvarnbäckens centrum har förnyats.

0\OO\SXURRQVDDQXWQLPHQVl9LLNLQSHOWRMHQODVNXRMDQYDUUHQ SLHQHVWlP\OO\VWl$OXHROLYLHOlOXYXOODOlKHVQHLWVHHOOLVWl PHWVllMDNDOOLRWDOXYXOODDONDQXWPXXWWRSllNDXSXQNLVHXGXOOH Nl\QQLVWLUDNHQWDPLVHQP\|V0\OO\SXURVVD.HUURVWDORDOXH OlKLSDOYHOXLQHHQROLOlKHVYDOPLVYXRVLN\PPHQHQORSSXXQPHQQHVVl $VXNNDLWDROLPXWWDW\|SDLNNRMDHLDOXHHOOHMXXULV\QW\Q\WMD YlNLNlYLW|LVVlSllRVLQNHVNXVWDVVD 0\OO\SXURQW\\SLOOLVHQOXYXQHVLNDXSXQNLDOXHHQOlQVLUHXQDOOH UDNHQQHWWLLQSLHQWDORDOXHWWDOXYXOWDOlKWLHQMDVLWl Wl\GHQQHWWLLQOXYXOODSDULOODNHUURVWDORNRUWWHOLOOD 3LHQWDORUDNHQWDPLQHQRQODDMHQWXQXWOlQWHHQMD+DOODLQYXRUHQWLHQ DOXHV\QW\LOXYXQDOXVVD(WHOl0\OO\SXURVVDMDWNXX 0\OO\SXURQSXLVHQNDXSXQNLN\OlQUDNHQWDPLQHQ8XVLWLLYLV SLHQWDORDOXHSHUXVWXXNDQVDLQYlOLVHQDUNNLWHKWXXULNLOSDLOXQ YRLWWDQHHVHHQHKGRWXNVHHQ 0\OO\SXURQNHVNXNVHHQPHWURDVHPDQMD.HKl,Q0\OO\SXURQ OLLWW\PlQ\PSlULVW|lRQNHKLWHWW\MDDOXHHOOHRQYDOPLVWXQXWMD UDNHQQHWDDQHGHOOHHQDVXQWRMDMDWRLPLWLORMD$OXHHOOHYDOPLVWXL YXRQQD0\OO\SXURQMD,WlNHVNXNVHQ\KWHLQHQWHUYH\VDVHPD 9DQKDQRVWRVNHVNXNVHQWLODOOHRQYDOPLVWXQXWYDLKHLWWDLQ0\OO\SXURQ XXVLSDOYHOXNHVNXV3llSDLQRDVXQWRUDNHQWDPLVHVVDRQ .DUKXQNDDWDMDQDOXHHOODMDSLHQWDORDOXHLOOD 0\OO\SXURRQRQYDOPLVWXQXWP\|VXXVLDRSSLODLWRNVLD0\OO\SXURQ OLLNXQWDSXLVWRRQ+HOVLQJLQVXXULPSLD3XLVWRQYLHUHVVlRQYLONDV VDOLEDQG\NHVNXVMD/LLNXQWDP\OO\In MYLLYPURO, where in the 1950s there had only been forest, a modern housing estate was completed in the 1960s, with full community services. Myllypuro is a typical housing estate from the 1960s, where today thorough repair of the concrete element houses is on the agenda â&#x20AC;&#x201C; and taking place. New housing developments in the form of new dense, small-scale construction have and will spread to the west and south of the estate. There have been changes in the centre of Myllypuro, too.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
0\OO\SXURQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0\OO\SXUR

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

<KWHHQVl %  

 

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 20,0 venäjä 548 somali 15,0 411 323 11,8 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7

/ 1000 as.  Families, households   

lägenhetstyper types of dwellings    

  

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock      Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

%  

+XRQHLVWRW\\SLWBefolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW $VXQWRNDQQDQLNl9b(67g(11867(

%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

 

    
0\OO\SXURQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;

DƾƾĆ&#x161;

zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;

<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
0HOOXQN\OlQSHUXVSLLUL MELLUNKYLÃ&#x201E; distrikt. Ã&#x201E;nnu i början av 1960-talet fanns det i Mellungsby bara nÃ¥gra spridda smÃ¥husomrÃ¥den, men numera bestÃ¥r omrÃ¥det av fem bostadsomrÃ¥den av olika Ã¥lder. I början av 1960-talet genomfördes Finlands största förstadsprojekt dittills - GÃ¥rdsbacka - med rekordfart: ett bostadsomrÃ¥de för 20 000 invÃ¥nare uppstod pÃ¥ nÃ¥gra Ã¥r. OmrÃ¥det kompletteras av Tranbacka, byggt pÃ¥ 1980-talet. Sedan byggdes Mellungsbackas och Ã&#x201E;rvings höghusomrÃ¥den. Höghus har byggts längs metrobanan. Mellungsbackas metrostations omgivning skall utvecklas vidare. I Stensböle byggdes Ã¥ren 1992â&#x20AC;&#x201C;2006 ett bostadsomrÃ¥de intill en omfattande frilufspark.

0HOOXQN\OlRQ+HOVLQJLQSLWlMlQYDQKRMDN\OLl9LHOlOXYXQ DOXVVD0HOOXQN\OlVVlROLYDLQMRLWDNLQHULOOLVLlSLHQWDORDOXHLWD 1\N\LVLQDOXHKDKPRWWXXYLLWHQlHULLNlLVHQlDVXLQDOXHHQD.RQWXODQ \OLDVXNNDDQHVLNDXSXQNLDOXHNHUURVWDORLQHHQYDOPLVWXL SDULVVDYXRGHVVDOXYXQDOXVVD0HWURDVHPDQYDOPLVWXHVVD NRKHQQHWWLLQP\|VRVWRVNHVNXVDOXHWWDMRWDRQNHKLWHWW\ Wl\GHQQ\VUDNHQWDPDOODXXVLDOLLNHSDOYHOXMDDVXLQUDNHQQXNVLD .RQWXODQRVWRVNHVNXNVHQOlKHLV\\WHHQUDNHQWXXXXVL NRUWWHOLNRNRQDLVXXVMDYDQKRMHQNHUURVWDORMHQORPDDQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ 0HOOXQPlHQNHUURVWDORDOXHHQHQVLPPlLQHQYDLKHUDNHQQHWWLLQ MDOXNXMHQYDLKWHHVVD$VXQWRMDUDNHQQHWWLLQOLVllPHWURDVHPDQ \PSlULVW||QMRHQQHQVHQNl\WW||QRWWRD0HOOXQPlHVVlUDNHQWXX YDLKHLWWDLQ1DXODNDOOLRQDOXHMDPHWURDVHPDQ\PSlULVW|lNHKLWHWllQ MDSDOYHOXMHQSDUDQQHWDDQ .RQWXODQYLHUHHQV\QW\LOXYXOODSLHQLPXRWRLVWD NHUURVWDORUDNHQWDPLVWDHGXVWDYD.XUNLPlNL9HVDODROLYLHOl OXYXQDOXVVDSLHQWDORDOXHWWDMRVVDROLYDLQ\NVLVXXUL NHUURVWDORNRUWWHOL0HWURQP\|WlPHWURUDGDQYDUVLRQUDNHQQHWWX NHUURVWDORDOXHHNVL .LYLNRQUDNHQWDPLQHQDONRLOXYXQDOXVVD1DXKDPDLQHQ NHUURVWDORYDOWDLQHQDVXLQDOXHRQ.RQWXODQMD.XUNLPlHQN\OMHVVl 8XGHQQRLQW\|SDLNDQDOXHHQUDNHQWDPLQHQNHVNLWW\\ /DKGHQYl\OlQYDUWHHQ$VXLQMDW\|SDLNNDDOXHHQYlOLVHQODDMDQ XONRLOXSXLVWRQHWHOlRVDDQRQUDNHQWHLOODXUKHLOXNHQWWLlMDPXLWD SDOYHOXMDWDUMRDYDOLLNXQWDSXLVWR.HKl,QMD.LYLNRQWLHQWXOHYDQ HULWDVROLLWW\PlQWXQWXPDDQRQNDDYRLWHWWXXXWWDDVXLQUDNHQWDPLVWD 0HOOXQN\OlQDOXHHOOHRQVXXQQLWWHLOODXVHLWDXXVLDSLHQWDORDOXHLWDMELLUNKYLÃ&#x201E;. Still in the early 1960s, there were only scattered detached house areas in Mellunkylä, but today the area consists of five housing neighbourhoods of different ages. In the early 1960s, Finlandâ&#x20AC;&#x2122;s largest suburb Kontula was built in record time: a housing estate for more than 20 000 people arose in only a few years. Kurkimäki, built in the 1980s, complements the area. Then, the blockof-flat neighbourhoods of Mellunmäki and Vesala were built. Blocks of flats have been constructed along the metro line. The surrounding of Mellunmäki metro station will be developed. In 1992â&#x20AC;&#x201C;2006, an estate was constructed in Kivikko, next to a large recreation area.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­bostädernas medelstorlek mean size of dwellings
0HOOXQN\OlQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RQWXOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

0HOOXQPlNL.LYLNNR.XUNLPlNL<KWHHQVl

9HVDOD

 

 %   

78/27$62Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 21,3 venäjä 2 574 viro, eesti 12,6 1 520 1 485 12,3 somali 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings 

     

   Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households   

 K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production     

 

3(5+((7-$$68172.811$7YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock Befolkningsprognos Population forecast й

%  

+XRQHLVWRW\\SLW9b(67g(11867($VXQWRNDQQDQLNl%       

 

$681127Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW,.b5$.(11(

$680,62/27

 

Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

    

    
0HOOXQN\OlQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśWĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161; Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
9XRVDDUHQSHUXVSLLUL Med sin naturnära miljö är NORDSJÃ&#x2013; ett viktigt rekreationsomrÃ¥de för helsingforsborna. Ett glest höghusomrÃ¥de byggdes där i medlet av 1960-talet. En andra period av bostadsbyggande inföll 1989â&#x20AC;&#x201C;1994 (Havsrastböle) och byggandet har sedan dess fortsatt bl.a. i Kallvik, Solvik och flera ställen i Mellersta Nordsjö. Det fortgÃ¥r ocksÃ¥ pÃ¥ de smÃ¥husdominerade stränderna och i Norra Nordsjö. Ã&#x2026;r 2003 inleddes byggandet av den nya godshamnen i östra delen av Nordsjö, där det förr fanns ett varv. Hamnen togs i bruk Ã¥r 2008. Bredvid hamnomrÃ¥det ligger ocksÃ¥ stadens naturgaskraftverk.

9XRVDDULOLLWHWWLLQ+HOVLQJLQPDDODLVNXQQDVWD+HOVLQNLLQYXRQQD (WHOl9XRVDDUHVWDWXOLOXYXOODKXYLODDOXHWWDMRQND OLLNHQQHKRLGHWWLLQK|\U\ODLYDOOD9XRVDDULVlLO\LSllRVLQ PDDWDORXVDOXHHQDOXYXQORSXOOHMROORLQ2\6DVHND$ERVWL WLLOLWHKGDVWDYDUWHQ9XRVDDUHQNDUWDQRLGHQPDDWOXYXOOD $VXQWRVllVWlMlWU\UDNHQQXWWL6DVHNDQPDLOOHPHWVlNDXSXQNL LGHRORJLDQPXNDLVHQRVLWWDLQKDUWLDSDQNNLUDNHQWDPLVHQDWRWHXWHWXQ NHUURVWDORDOXHHQ 9XRVDDULRQNXXOXQXWOXYXQDOXVWDDONDHQ+HOVLQJLQ PHUNLWWlYLLQDVXQWRWXRWDQWRDOXHLVLLQ0HUL5DVWLODYDOPLVWXL HQVLPPlLVHQlMDVHXUDDYDQD.DOODKWLMRVVDNDXSXQNLPDLVHW NHUURVWDORNRUWWHOLWXORWWXYDWPHUHQUDQWDDQ5DVWLODQPHWURDVHPDQ \PSlULVW||QUDNHQQHWDDQXXVLDDVXQWRMD$XULQNRODKGHQDOXHWWDRQMR UDNHQQHWWXYXRGHQDMDQ$OXHRQWXQQHWWXPXXQPXDVVD XLPDUDQQDVWDMD8XWHODQNDQDYDVWD0\|V3DXOLJLQNDKYLSDDKWLPRQ SDLNDOOHRQUDNHQQHWWXXXVLDDVXQWRNRUWWHOHLWD$XULQNRODKWHHQ UDNHQQHWWLLQWDLWHLOLMDWDOR+HOVLQJLQNDXSXQJLQYXRWLVMXKODYXRGHQ NXQQLDNVL/LVlNVLRQUDNHQQHWWXP\|VXVHLWDSLHQHKN|MlNHUURVMD SLHQWDORDOXHLWDNXWHQ5DVWLODQNDOOLR3RUVODKGHQWLHQDOXHMD SXXUDNHQWDPLVHHQHULNRLVWXQXW2PHQDPlNL 0HWURDVHPDQ\PSlULOOHRQUDNHQWXQXW9XRVDDUHQSDOYHOXNHVNXVWD MRND\KGLVWllYDQKDWMDXXGHWDVXLQDOXHHW 9XRVDDUHVVDRWHWWLLQNl\WW||QYXRQQD+HOVLQJLQWDYDUDVDWDPD 6DWDPDNHVNXVMD0HULSRUWLQ\ULW\VDOXHRYDWNHKLWW\QHHWPHUHOOLVWHQ WRLPLQWRMHQW\|SDLNNDNHVNLWW\PlNVL6DWDPDDOXHHQYLHUHVVlRQP\|V +HOVLQJLQPDDNDDVXOODWRLPLYDYRLPDODLWRV 9XRVDDUHVVDRQXVHLWD+HOVLQJLQXONRLOXMDOXRQWRDOXHLWDPXXQ PXDVVD8XWHODMD0XVWDYXRUL/LVlNVLRQSLHQYHQHVDWDPLDMD XLPDUDQWRMDThe large green areas, the sea and the beaches have made VUOSAARI an important recreational area for Helsinki's inhabitants. Rastila camping ground is also located in the area. A housing estate with scattered blocks of flats was built in the area in the mid 1960s. A second period of housing construction was seen in Vuosaari (Meri-Rastila), in 1989-1994. Construction has continued in Kallahti, Aurinkolahti, and several spots in KeskiVuosaari (middle Vuosaari) It is also going on in the small house dominated waterfront areas and in the northern parts. In 2003, the construction of the new large cargo port of Helsinki started in the eastern part of Vuosaari where the shipyard once lay. The harbour has been in operation since autumn 2008. The city's natural gas power station lies nearby.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­bostädernas medelstorlek mean size of dwellings
9XRVDDUHQSHUXVSLLUL

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .HVNL9XRVDDUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

1RUGVM|QNDUWDQR8XWHOD

0HUL5DVWLOD

.DOODKWL

$XULQNRODKWL

5DVWLOD

1LLQLVDDUL

0XVWDYXRULModersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 25,5 venäjä 2 475 somali 11,7 1 134 1 028 10,6 viro, eesti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW  +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

9b(67g108872.6(7

3(5+((7-$$68172.811$7Families, households   

 

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

     

  / 1000 as.  $681127Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNR

 й

 Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW 

$VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW9b(67g(11867(

%    $680,62/27   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW ,.b5$.(11(

 

78/27$62

<KWHHQVl

b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR

      K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

  

    
9XRVDDUHQSHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

 

7<g92,0$

 NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

 ONP 

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8       

ODVWD  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

  

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

  

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

DƾƾĆ&#x161;:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝ Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL

 

 

+HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL$XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW $/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 
gVWHUVXQGRPLQVXXU SHUXVSLLUL 

Det sydvästra hörnet av Sibbo och den sydöstra spetsen av Vanda anslöts till Helsingfors fr.o.m. 1 januari 2009. Vid sammanslagningen bildades ett Ã¥ttonde stordistrikt i Helsingfors, med namnet Ã&#x2013;STERSUNDOM, efter den äldsta byn i det anslutna omrÃ¥det. Ã&#x2013;stersundom är ocksÃ¥ namnet pÃ¥ ett distrikt samt ett delomrÃ¥de, och det hyser de viktigaste kulturhistoriska miljöerna i det nya stordistriktet. Idag är stordistriktet till största delen gles landsbygd, men i framtiden är siktet inställt pÃ¥ ca 40 000 invÃ¥nare. För Ã&#x2013;stersundom utarbetas en gemensam generalplan för tre kommuner, Helsingfors, Sibbo och Vanda.

gVWHUVXQGRPOLLWHWWLLQ+HOVLQNLLQYXRQQD6HQQLPLYLLWWDD DOXHHQYDQKLPSDDQN\OllQ6DPDQQLPHQRYDWVDDQHHWQLLQVXXUMD SHUXVSLLULNXLQRVDDOXHNLQ 6XXUSLLULQPHUNLWWlYLPPlWNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHWPLOM||WRYDW gVWHUVXQGRPLQRVDDOXHHOODgVWHUVXQGRPLQNDUWDQR6DNDUL 7RSHOLXNVHQYDQKXXGHQNRWLQDWXQQHWWX9LOOD%M|UNXGGHQMD gVWHUVXQGRPLQNDSSHOL7lPl+HOVLQJLQYDQKLQUDNHQQXVMDNLUNNR UDNHQQHWWLLQYXRQQD gVWHUVXQGRPUDMRLWWXXSRKMRLVHVVD6LSRRQNRUYHQNDQVDOOLVSXLVWRRQ MDHWHOlRVLVVDRQQRLQKD1DWXUDDOXHWWD5DQWDYLLYDDRQ \KWHHQVlQRLQNPMRVWD1DWXUDDOXHHQUDQWDDRQQRLQ NP.RUNHXVVXKWHHWYDLKWHOHYDWUDQQLNRQPHUHQSLQQDQWDVRVWD 6LSRRQNRUYHQ\OlQJ|QOlKHVPHWULLQ 6XXUSLLULRQYLHOlSllRVLQYlOMllPDDVHXWXDDOXHHOODRQQRLQ DVXNDVWD9lHVW|NHVNLWW\\.DUKXVDDUHQMD/DQGERQSLHQWDORDOXHLOOH VHNlgVWHUVXQGRPLQRVDDOXHHOOH6HQOlSLNXONHYDW3RUYRRQYl\OlMD 8XVL3RUYRRQWLHMRQNDYDUUHOODRQSLHQLSDOYHOXNHVNLWW\Pl gVWHUVXQGRPLLQVXXQQLWHOODDQUDLGHOLLNHQQH\KWH\WWlMDXXWWD SLHQWDORYDOWDLVWDNDXSXQJLQRVDDQRLQDVXNNDDOOH$OXHHQ VXXQQLWWHOXVVDMDWRWHXWXNVHVVDKXRPLRLGDDQHULW\LVHVWLNLHUWRWDORXV (NRORJLVXXVRQRWHWWXKXRPLRRQ\OHLVNDDYDQODDGLQQDVVD gVWHUVXQGRPLLQMDVLLKHQUDMRLWWXYLOOH9DQWDDQMD6LSRRQDOXHLOOH ODDGLWDDQNROPHQNXQQDQ\KWHLVWl\OHLVNDDYDDThe southwest corner of Sipoo and the southeast tip of Vantaa were annexed into Helsinki as of 1 January 2009. The merger implied the formation of an eight major district in Helsinki, that of Ã&#x2013;STERSUNDOM, named after the oldest village in the annexed area. Ã&#x2013;stersundom is also the name of a district within the major district, a district that has the most important cultural and historical milieu. Today, the major district mainly consists of sparsely constructed countryside. However, the aim for the future is around 40 000 inhabitants. City of Helsinki and neighbouring cities Vantaa and Sipoo are in the process of prepairing a joint city plan for Ã&#x2013;stersundom.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭbostädernas medelstorlek mean size of dwellings
gVWHUVXQGRPLQVXXU SHUXVSLLUL 

$/8((79lHVW|7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH gVWHUVXQGRP

Utbildningnivå Educational level YXRWWDWl\WWlQHHWONP 3HUXVDVWHWDLWXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHDDVWH /XNLRRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD  $PPDWLOOLVHQNRXOXWXNVHQRSLVNHOLMDWMD RVXXVYXRWLDLVWD 

7DORVDDUL

.DUKXVDDUL

/DQGER3XURQLLWW\<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW  5XRWVLQNLHOLVHW  9LHUDVNLHOLVHW  Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 34,5 venäjä 40 viro, eesti 19,0 22 15 12,9 englanti 8ONRPDDQNDQVDODLVHW  8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVlV\QW\QHHW 

,.b5$.(11(

 Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

  

  

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHWONP .XROOHHWONP 0XXWWDQHHWDOXHHOOHONP 0XXWWDQHHWDOXHHOWDONP 

/ 1000 as.  

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQONP $VXQWRNXQWLHQNHVNLNRNR KHQJHQDVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQONP /DSVLSHUKHLGHQONP 3HUKHHQNHVNLNRNRFamilies, households

 %  

 

$VXQWRNDQQDQLNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings 

     

    K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production     

$6811273(5+((7-$$68172.811$7

 Bostäder Dwellings $VXQQRW\KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUDDVXQQRW $5$YXRNUDDVXQQRW9b(67g(11867(

$680,62/27%    

   Boende Housing $VXQQRQNHVNLNRNRP $VXPLVYlOM\\VPDVXNDV $VXPLVWLKH\VKXRQHWWDKO|Ã&#x2026;lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OLYXRWLDDW

 

78/27$62b,',1.,(/,-$.$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORWDVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQPHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQPHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHWDVXQWRNXQQDW6DOPHQNDOOLR

0DDSLQWDDODNP $VXNNDDW 7\|SDLNDW  

 

    
gVWHUVXQGRPLQVXXU SHUXVSLLUL 

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections 7<g92,0$ NHUURVDODP   

9$5+$,6.$69$786  

 

NRXOXMD   

RSSLODLWD   

ONP  

DVXNDV  

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQVDDMDW /DVWHQVXRMHOXQDVLDNNDDWYXRWLDDW

  

Dhhd

s^> Z<W

W^

^W<K< s/,Z3$/9(/83,67((7Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLWMDKDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW 

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW 

0XXWYlKLWWlLVNDXSDW 

5DYLQWRODW 

.DKYLODWMDEDDULW 

ONP

8/.2,/8Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRDKD 0HWVllKD 8LPDUDQQDWNSO

 

       

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW\KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHWDODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW\OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHWDODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW\OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLVMDHULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;

 

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHWSlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHWSHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW\NVLW\LVHQKRLGRQWXHQSLLULVVl /DSVHWNRWLKRLGRQWXHQSLLULVVl Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH 

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW\KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHWUDNHQQXNVHW 7HROOLVXXVMDYDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXWUDNHQQXNVHW

dƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝

<Ä&#x201A;ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;zĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;

zĹ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆľĆ&#x161;DƾƾĆ&#x161;

:ƾůŏĹ?ĹśÄ&#x17E;Ĺś

WĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

dÄ&#x17E;ŽůůĹ?ĹśÄ&#x17E;ŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ˝

     

 ONP 

 /,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL +HQNLO|YDKLQNRRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQYXRVL $XWRWWRPDWDVXQWRNXQQDW 

  

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWDNP 7\|SDLNNRMDNP .HUURVDODKD

 


Käsitemääritelmät ja lähteet ALUEJAKO Helsingin piirijakojärjestelmä. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. ALUESUHDELUKUJA Asukkaita / km2 31.12.2018 Työpaikkoja / km2 31.12.2017 Kerrosala / ha 31.12.2018 ASUMISOLOT 31.12.2018 Asuntojen keskikoko on asuinhuoneistojen kokonaisalan ja asuntojen yhteismäärän välinen suhdeluku. Asumisväljyys on asunnon pinta-alan ja siinä asuvien henkilöiden välinen suhde. Asumistiheys on asunnon huoneiden ja siinä asuvien henkilöiden lukumäärän välinen suhde, keittiötä ei ole laskettu huoneeksi. Lähde: Tilastokeskus. ASUNNOT 31.12.2018 Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOKANNAN IKÄ Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOTUOTANTO 1970–2018 Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. HUONEISTOTYYPIT 2018 Lähde: Tilastokeskus. IKÄRAKENNE 31.12.2018 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Tilastokeskus. KOULUT 2019 Erikois- ja erityiskoulujen oppilastiedot ovat osin vuodelta 2018. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Toimiala ja Opetushallinnon tilastopalvelu, Vipunen. KOULUTUSTASO 31.12.2018 Väestön koulutusrakennetilastoissa on tiedot 25–64-vuotta täyttäneen väestön korkeimmasta suorittamasta tutkinnosta ja saman tasoisista tutkinnoista viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Keskiasteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet. Korkea-aste sisältää opistoasteen, ammatillisen korkeaasteen, ammattikorkeakoulun, alemmat korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot, ylemmät korkeakoulututkinnot, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Lähde: Tilastokeskus.

KUNNALLISVAALIT 2017 Kunnallisvaaleissa vaalipäivänä annettujen äänien osuudet puolueittain. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. LIIKENNE 2014–2018 Jalankulkija- ja henkilövahinko-onnettomuudet Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, liikenneonnettomuusrekisteri. Autottomat asuntokunnat (31.12.2017): tieto kuvaa autottomien asuntokuntien osuutta kaikista asuntokunnista. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. PALVELUPISTEET 2020 Uimahallit: julkisessa käytössä olevat. Liikuntasalit ja -hallit (sisäliikuntapaikat): liikuntasali, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2150, on muun rakennuksen yhteydessä oleva liikuntatila. Liikuntahalli, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2210, on useiden lajien liikuntatiloja sisältävä rakennus. Pallokenttä (ulkoliikunta): palloiluun, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 1340, tarkoitettu kenttä. Yksi tai useampi palloilulaji mahdollista. Kirkot: Helsingin seurakuntayhtymän hallinnoimat, ortodoksiset ja muut. Apteekit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 4773. Päivittäistavarakauppa sisältää elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoismyymälät sekä laajan tavaravalikoiman vähittäiskaupat, joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4711 ja 472. Muut vähittäiskaupat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4719, 473–479 Ravintolat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 561 Kahvilat ja baarit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 563 Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden tiedot perustuvat yritysrekisteriin, jossa joidenkin yritysten osoitteeksi on ilmoitettu palvelupisteen sijaan yrityksen hallinnollinen osoite. Tästä syystä palvelupisteiden lukumäärän aikasarjavertailu tuottaa suuntaa-antavan tiedon alueen toimipaikkojen määrällisestä kehityksestä. Lähde: Valtakunnallinen liikuntapaikkojen tietojärjestelmä (LIPAS), Helsingin seurakuntayhtymä ja Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri. PERHEET JA ASUNTOKUNNAT 31.12.2018 Perheen muodostavat - avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naimaton tai naimattomat lapsensa tai jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen - avio- tai avopari, jonka luona ei asu vakituisesti lapsia. Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Yksin asuvat eivät kuulu perheväestöön. Lähde: Tilastokeskus. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lähde: Tilastokeskus. 


jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Työttömiin (työtön työvoima) luetaan vuoden 2018 joulukuussa työttömänä olleet henkilöt. Nuorisotyöttömyys: 15–24-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömyys: yli vuoden työttömänä yhtäjaksoisesti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä. Työllisyysaste: Työllisten osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

RAKENNUSKANTA 2018 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen mukaan. Pientalo: erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot Kerrostalo: alle ja yli 4 kerrokselliset kerrostalot Liike: liike- ja toimistorakennukset Julkinen: hoitoalan, kokoontumis- ja opetusrakennukset Teollisuus: liikenteen, teollisuus- ja varastorakennukset Lähde: Tilastokeskus. SOSIAALIPALVELUT 2018 Perustoimeentulotuki: Perustoimeentulotuen saajat (päähenkilöt ja osalliset). Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuonna 2017. Lähde: KELA

ULKOILU 2020 Metsäpinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat C1–C5. Puistopinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat A1–A3 ja B1–B5. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Lastensuojelun asiakkaat: 1.4.2016 voimaan astunut lakimuutos muutti lastensuojelun asiakkuuden määritelmää. Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TERVEYSPALVELUT 2018 Avohoitokäynnit: Perusterveydenhuolto (lääkärin vastaanotto, terveyskeskuspäivystys, kotisairaanhoito, hammashuolto ja muu perusterveydenhuolto) ja erikoissairaanhoito (somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito). Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TOIMITILARAKENNUKSET 31.12.2018 Toimitilarakennuksilla tarkoitetaan muita kuin asuinrakennuksia. Toimistot sisältyvät liikerakennuksiin. Lähde: Tilastokeskus. TULOTASO 2017 Tuloilla tarkoitetaan valtionveronalaisia tuloja. Pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden jää pienemmäksi kuin 60 % koko maan kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Lähde: Tilastokeskus.

Uimarannat: Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatima uimarantaluettelo, suuret ja pienet yleiset uimarannat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008). Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. VARHAISKASVATUS 2018 Kaupungin omistamat päiväkodit, yksityiset ostopalvelupäiväkodit ja kunnallinen perhepäivähoito. Kotihoidontukea saavien lasten lukumäärä ja yksityisen hoidon tukea saavien lasten lukumäärä. Lasten lukumäärä tilastoitu lapsen asuinpaikan mukaan. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. VÄESTÖ 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Helsingin väestötilasto, 31.12.2019–31.12.2033 Helsingin väestöennuste Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot.

TYÖPAIKAT 31.12.2017 Työpaikat on ryhmitelty toimialarakenteen (Toimialaluokitus TOL 2008) mukaan viiteen luokkaan. Tuotanto sisältää toimialat B–F (kaivostoiminta, teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä rakentaminen). Kauppa sisältää toimialat G ja I (kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta). Liikenne sisältää toimialan H (kuljetus ja varastointi) Yrityspalvelut sisältää toimialat J–N (informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta). Yhteiskunnalliset palvelut sisältää toimialat O–U (julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitaloudet työnantajina sekä kansainvälisten organisaatioiden toiminta). Työpaikat yhteensä sisältää edelliset työpaikkaluokat lisättynä toimialalla A (maa-, metsä ja kalatalous) + X (tuntematon). Lähde: Tilastokeskus. TYÖVOIMA 2018 Työvoimaan luetaan kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt, 

VÄESTÖENNUSTE 31.12.2033 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖNMUUTOKSET 2018 Helsingin muuttoliike kuvaa kaupungin rajat ylittäviä muuttoja. Suur- ja peruspiirien muuttoliike kuvaa kaupungin sisäistä muuttoliikettä alueelta toiselle. Lähde: Tilastokeskus. ÄIDINKIELI JA KANSALAISUUS 31.12.2018 Vieraskieliset = muut kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset Alueen kolme yleisintä vierasta kieltä ja niiden osuus kaikista vieraskielisistä. Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Lähde: Tilastokeskus.


Begreppsdefinitioner och källor ARBETSKRAFT 2018 Till arbetskraften räknas alla 15â&#x20AC;&#x201C;74-ĂĽringar som under beräkningsveckan var sysselsatta eller arbetslĂśsa. Till den sysselsatta arbetskraften räknas alla 18â&#x20AC;&#x201C;74-ĂĽringar som varit sysselsatta under beräkningsveckan. Som arbetslĂśsa (arbetslĂśs arbetskraft) räknas de som varit arbetslĂśsa under december 2018. UngdomsarbetslĂśshetsgrad: 15â&#x20AC;&#x201C;24-ĂĽringar LĂĽngtidsarbetslĂśshet: personer som varit arbetslĂśsa i Ăśver ett ĂĽr i sträck Andelen lĂĽngtidsarbetslĂśsa bland alla arbetslĂśsa Sysselsättningsgrad: De sysselsattas andel av 20-64-ĂĽringarna Källa: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistiken, och arbets- och näringsministeriet. ARBETSPLATSER 31.12.2017 Arbetsplatserna har grupperats (NI 2008) i fem klasser enligt näringsgren. Produktion inbegriper näringsgrenarna Bâ&#x20AC;&#x201C;F (utvinning av mineral, tillverkning, fĂśrsĂśrjning av el, gas, värme och kyla och byggverksamhet). Handel inbegriper näringsgrenarna G och I (handel samt hotell- och restaurangverksamhet). 7UDÂżNLQQHIDWWDUQlULQJVJUHQDUQD+ WUDQVSRUWRFKPDJDVLQHring). FĂśretagsservice omfattar näringsgrenarna Jâ&#x20AC;&#x201C;N (informationsRFKNRPPXQLNDWLRQVYHUNVDPKHWÂżQDQVRFKI|UVlNULQJVYHUNsamhet, fastighetsverksamhet, yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt fĂśrvaltning- och stĂśdtjänster). Samhällelig service omfattar näringsgrenarna Oâ&#x20AC;&#x201C;U (offentlig fĂśrvaltning, utbildning, hälso- och socialtjänster, kultur, nĂśje och fritid, annan serviceverksamhet, hushĂĽll som arbetsgivare samt internationella organisationers verksamhet). Arbetsplatserna sammanlagt inbegriper ovannämnda näULQJVJUHQDUMlPWHMRUGRFKVNRJVEUXNHWRFKÂżVNHVDPW; (näringsgrenen okänd). Källa: Statistikcentralen.

BOSTADSBESTĂ&#x2026;NDETS Ă&#x2026;LDER Källa: Statistikcentralen. FAMILJER OCH BOSTADSHUSHĂ&#x2026;LL 31.12.2018 En familj bestĂĽr av - fĂśräldrar som bor i lagligt eller Ăśppet äktenskap och deras ogifta barn, eller nĂĽgondera fĂśräldern jämte ogifta barn - gift eller samboende par utan hemmaboende barn. En familj kan bara bestĂĽ av personer som bor tillsammans. Ensamboende hĂśr inte till familjebefolkningen. Ett bostadshushĂĽll bestĂĽr av alla de personer som varaktigt bor i en och samma bostad. Källa: Statistikcentralen. BOSTADSPRODUKTION 1970â&#x20AC;&#x201C;2018 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. BOSTĂ&#x201E;DER 31.12.2018 Källa: Statistikcentralen. BYGGNADSBESTĂ&#x2026;NDET 2018 Byggnaders vĂĽningsyta enligt bruksändamĂĽl SmĂĽhus: enskilda smĂĽhus, radhus och kedjehus +|JKXVGHPHGK|JVWWUHYnQLQJDURFKGHPHGHOOHUĂ&#x20AC;HUD vĂĽningar. Affär: affärs- och / eller kontorsbyggnader Offentlig: byggnader fĂśr omsorg, konferens och / eller undervisning Industri: byggnader fĂśr industri, transport och / eller lagring Källa: Statistikcentralen. FOLKMĂ&#x201E;NGD 31.12.1985â&#x20AC;&#x201C;31.12.2033 31.12.1985â&#x20AC;&#x201C;31.12.2018 Befolkningsstatistiken fĂśr Helsingfors 31.12.2019â&#x20AC;&#x201C;31.12.2033 Befolkningsprognosen fĂśr Helsingfors Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

BEFOLKNINGSFĂ&#x2013;RĂ&#x201E;NDRINGAR 2018 3HUVRQHUVRPĂ&#x20AC;\WWDWIUnQHWWRPUnGH8SSJLIWHUQDI|UKHOD +HOVLQJIRUVJlOOHUĂ&#x20AC;\WWQLQJDU|YHUVWDGHQVJUlQV8SSJLIWHUQD I|UVWRUGLVWULNWRFKGLVWULNWEHVNULYHUĂ&#x20AC;\WWDQGHWPHOODQROLND delar av staden. Källa: Statistikcentralen.

FRILUFTSLIV 2020 Skogsareal: skĂśtselklasserna C1â&#x20AC;&#x201C;C5 i Byggnadskontorets register Ăśver allmänna omrĂĽden (YlRe) 16.1.2020 Parkareal: skĂśtselklasserna A1â&#x20AC;&#x201C;A3 och B1â&#x20AC;&#x201C;B5 i Byggnadskontorets register Ăśver allmänna omrĂĽden (YlRe) 16.1.2020 Källa: Helsingfors stad, StadsmiljĂśsektorn.

BEFOLKNINGSPROGNOS 31.12.2033 Barnen grupperade enligt dagvürds- resp. grundskolülder, befolkningen i arbetsfÜr ülder samt de äldre i egna grupper. Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

Badstränder: en av kommunens hälsoskyddsmyndigheter uppgjord fÜrteckning Üver badstränder, stora och smü allmänna simstränder. Social- och hälsovürdsministeriets fÜrordning om kvalitetskraven och Üvervakningen i früga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008). Källa: Helsingfors stad, StadsmiljÜsektorn.

BOENDEFĂ&#x2013;RHĂ&#x2026;LLANDEN 31.12.2018 Bostädernas medelstorlek är kvoten mellan bostädernas sammanlagda yta och deras sammanlagda antal. Boendeutrymmet är kvoten mellan bostadens yta och dess antal invĂĽnare. Boendetätheten är kvoten mellan bostadens antal rum utan kĂśk och dess antal invĂĽnare. Källa: Statistikcentralen.

HĂ&#x201E;LSOSERVICE 2018 Ă&#x2013;ppenvĂĽrdsbesĂśk: PrimärhälsovĂĽrd (läkarmottagning, hälsocentraljour, hemsjukvĂĽrd, tandvĂĽrd och Ăśvrig primärhälsovĂĽrd) samt specialsjukvĂĽrd (somatisk resp. psykiatrisk specialsjukvĂĽrd) Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovĂĽrdssektorn. 


INKOMSTNIVĂ&#x2026; 2017 Med inkomst avses statsskattepliktig inkomst. Inkomsterna per invĂĽnare har beräknats utgĂĽende frĂĽn befolkningens statsskattepliktiga inkomst. LĂĽginkomsttagare är bostadshushĂĽll vars disponibla inkomst per konsumentenhet är mindre än 60 procent av medianinkomsten bland alla hushĂĽll i hela landet. Källa: Statistikcentralen. KOMMUNALVAL 2017 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

serviceställen endast en riktningsgivande bild av hur antalet arbetsställen i ett omrĂĽde har utvecklats. Källa: LIPAS, Jyväskylä Universitet, Helsingfors kyrkliga samfällighet och Statistikcentralen. SKOLOR 2019 Uppgifterna om eleverna vid specialiserade skolor och specialskolor är delvis frĂĽn ĂĽr 2018. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn och Vipunen - utbildningsfĂśrvaltningens statistiktjänst SMĂ&#x2026;BARNSPEDAGOGIK 2018 Daghem ägda av staden, privata daghem som staden upphandlar tjänster av, samt kommunal familjedagvĂĽrd. Antal barn som fĂĽr stĂśd fĂśr hemvĂĽrd resp. privat vĂĽrd. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn.

LOKALA TĂ&#x201E;THETER InvĂĽnare per km2 31.12.2018 Arbetsplatser per km2 31.12.2017 VĂĽningsyta per ha 31.12.2018 LĂ&#x201E;GENHETSTYPER 2018 Källa: Statistikcentralen. MODERSMĂ&#x2026;L OCH NATIONALITET 31.12.2018 3HUVRQHUPHGXWOlQGVNWPRGHUVPnO |YULJDlQÂżQVN svensk- eller samesprĂĽkiga De tre vanligaste utländska modersmĂĽlen i omrĂĽdet och deras talares andel av alla med utländskt modersmĂĽl i omrĂĽdet Utlänningar = utländska medborgare De personer vars enda kända fĂśrälder eller bĂĽda fĂśräldrar är fĂśdda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är ocksĂĽ utrikes fĂśdda personer med fĂśräldrar om vilka GHWLQWHÂżQQVXSSJLIWHULEHIRONQLQJVGDWDV\VWHPHW Källa: Statistikcentralen. OMRĂ&#x2026;DESINDELNING Distrikt: Helsingfors distriktsindelning Stadsstyrelsen 26.11.2012. SERVICESTĂ&#x201E;LLEN 2020 Simhallar: de som är i allmänt bruk. Idrottssalar och idrottshallar (lokaler fĂśr innemotion) (enligt nationella datasystemet fĂśr motionsställen LIPAS.): En idrottssal, typkod 2150 i LIPAS, är en lokal fĂśr motion i anknytning till Ăśvrig byggnad. En idrottshall, typkod 2210 i LIPAS, är en byggnad som inneKnOOHUORNDOHUI|UĂ&#x20AC;HUDROLNDJUHQDU En bollplan (utemotion), typkod 1340 i LIPAS, är en plan DYVHGGI|UEROOVSHO(QHOOHUĂ&#x20AC;HUDEROOVSHOVJUHQDUP|MOLJD Kyrkor: fĂśrvaltade av Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt ortodoxa och Ăśvriga. Dagligvaruhandeln inbegriper specialaffärer fĂśr livsmedel, drycker och tobak samt affärer med ett brett sortiment där minst hälften utgĂśrs av livsmedel, drycker och tobak. Näringsgrenarna 4711 och 472 i näringsindelningen NI 2008. Ă&#x2013;vrig detaljhandel: Näringsgrenarna 4719, 473â&#x20AC;&#x201C;479 i näringsindelningen NI 2008 Restauranger: Näringsgrenarna 561 i näringsindelningen NI 2008. KafĂŠer och barer: Näringsgrenarna 563 i näringsindelningen NI 2008. Uppgifterna om butiker, kafĂŠer och restauranger bygger pĂĽ FĂśretags- och organisationsdatasystemet, där i vissa fall fĂśretagets administrativa adress uppgivits i stället fĂśr dess serviceställe. DärfĂśr ger en kronologisk jämfĂśrelse av antalet 

SOCIALSERVICE 2018 Grundläggande utkomststĂśd: Mottagare av grundläggande utkomststĂśd (huvudpersoner och delaktiga). Beviljandet och utbetalandet av grundläggande utkomststĂśd Ăśvergick ĂĽr 2017 frĂĽn kommunerna till FPA. Källa: FPA Barnskyddets klienter: I och med en lagändring som trädde LNUDIWI|UlQGUDGHVGHÂżQLWLRQHQSnNOLHQWVNDSKRV barnskyddet. Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovĂĽrdssektorn. TRAFIK 2014â&#x20AC;&#x201C;2018 Fotgängar- och personskadeolyckor Källa: Helsingfors stad, StadsmiljĂśsektorns register Ăśver WUDÂżNRO\FNRU BostadshushĂĽll utan bil (31.12.2017): andelen billĂśsa hushĂĽll bland samtliga bostadshushĂĽll. Källa: Statistikcentralen och Finlands miljĂścentral SYKE. UTBILDNINGSNIVĂ&#x2026; 31.12.2018 Statistiken om befolkningens utbildningsstruktur innehĂĽller uppgifter om de 25â&#x20AC;&#x201C;64 ĂĽr fylldas maximiutbildning, dvs. hĂśgsta avlagda examen. Av examina pĂĽ samma nivĂĽ anges den som är en yrkesexamen. Utbildning pĂĽ mellannivĂĽ alias sekundärnivĂĽ inbegriper den allmänbildande gymnasieutbildningen samt yrkesinriktad utbildning i gymnasieĂĽlder. HĂśg nivĂĽ alias tertiärnivĂĽ inbegriper yrkesinstituts-, yrkeshĂśgskol- och lägre hĂśgskolexamina, tilläggsexamen vid yrkeshĂśgskola, hĂśgre hĂśgskolexamen, specialiseringsstudier fĂśr läkare samt licentiat- eller doktorsexamen. Källa: Statistikcentralen. VERKSAMHETSLOKALER 31.12.2018 Med lokalbyggnader avses byggnader som inte är avsedda fĂśr boende. Kontoren hĂśr till affärsbyggnaderna. Källa: Statistikcentralen. Ă&#x2026;LDERSSTRUKTUR 31.12.2018 Barnen enligt dagvĂĽrds- och grundskolĂĽlder, befolkningen i arbetsĂĽlder och ĂĽldringarna skilt fĂśr sig. Källa: Statistikcentralen


Definitions and sources AGE OF DWELLING STOCK Source: Statistics Finland. AGE STRUCTURE 31.12.2018 Children divided into day-care centre- and school-aged, people of working age and old people are in separate groups. Source: Statistics Finland. AREA DIVISION Districts: Helsinkiâ&#x20AC;&#x2122;s district division approved by the City Board on November 26, 2012. AREA RATIOS Inhabitants per km2 31.12.2018 Jobs per km2 31.12.2017 Floor space per ha. 31.12.2018 BUILDING STOCK 2018 Floor area of buildings by purpose of use Small houses: detached houses, terraced houses and chain houses %ORFNVRIĂ&#x20AC;DWVWKRVHZLWKPD[WKUHHĂ&#x20AC;RRUVDQGWKRVHZLWK IRXUĂ&#x20AC;RRUVRUPRUH 7UDGHEXLOGLQJVIRUVKRSVDQGRURIÂżFHV Public: buildings for care, conferences and / or education Manufacturing: buildings for manufacturing, transport and / or storage Source: Statistics Finland. BUSINESS PREMISES 31.12.2018 Business premises are other than residential buildings. OfÂżFHVDUHLQFOXGHGLQWUDGHEXLOGLQJV Source: Statistics Finland. EARLY EDUCATION 2018 Child day care centres owned by the city, private day care centres providing services for the city, and municipal day care in families. The number of children whose families receive the child home care allowance, and the number of those receiving the private day care allowance. Source: City of Helsinki, Education division. DWELLING PRODUCTION 1970â&#x20AC;&#x201C;2018 6RXUFH&LW\RI+HOVLQNL&LW\([HFXWLYH2IÂżFH8UEDQ5Hsearch and Statistics. DWELLINGS 31.12.2018 Source: Statistics Finland. FAMILIES AND DWELLING HOUSEHOLDS 31.12.2018 A family consists of - a married or unmarried couple and their unmarried children, or either parent with her / his unmarried children - a married or unmarried couple without children at home. A family can consist only of people living together. Singles are not included in the family population. A dwelling household consists of all those people living permanently in the same dwelling. Source: Statistics Finland.

HEALTH SERVICES 2018 Community health care visits: Primary health care (doctorsâ&#x20AC;&#x2122; surgeries, health centre emergency duty, home nursing, dental care and other primary health care), as well as specialised medical care (somatic and psychiatric specialised medical care). Source: City of Helsinki, Social services and health care division. HOUSING CONDITIONS 31.12.2018 The mean size of dwellings is the ratio between the total resiGHQWLDOĂ&#x20AC;RRUVSDFHDQGWKHWRWDOQXPEHURIGZHOOLQJV +RXVLQJVSDFHLVWKHĂ&#x20AC;RRUVSDFHSHUSHUVRQ Housing density is the number of rooms per person without kitchen. Source: Statistics Finland. HOUSING PRODUCTION 1970â&#x20AC;&#x201C;2018 6RXUFH&LW\RI+HOVLQNL&LW\([HFXWLYH2IÂżFH8UEDQ5Hsearch and Statistics. INCOME LEVEL 2017 Income here refers to income subject to state taxation. The income per inhabitant has been calculated from the state taxable income of the whole population. Households at risk of poverty (i.e. low-income earners) are those household dwelling units (i.e. households) whose disposable income per consumption unit is lower than 60 percent of the median income of all households in Finland. Source: Statistics Finland. JOBS 31.12.2017 -REVKDYHEHHQGLYLGHGLQWRÂżYHFDWHJRULHV Production joins the IC categories Bâ&#x20AC;&#x201C;F (mining, manufacturing, energy and water supply and construction). Trade covers industries G and I (trade, accommodation and food services activities). Transport covers industries H (transportation and storage). Business services include the industries Jâ&#x20AC;&#x201C;N (information and FRPPXQLFDWLRQÂżQDQFLDODQGLQVXUDQFHDFWLYLWLHVUHDOHVWDWH DFWLYLWLHVSURIHVVLRQDOVFLHQWLÂżFDQGWHFKQRORJLFDODFWLYLWLHV as well as administrative and support service activities). Society services include the industries Oâ&#x20AC;&#x201C;U (public administration and defence; compulsory social security, education, human health and social services, arts, entertainment, recreation, other service activities, households as employers and the activities of international organisations). Jobs total contains the above mentioned categories plus forHVWU\DJULFXOWXUHDQGÂżVKLQJSOXV; LQGXVWU\XQNQRZQ Source: Statistics Finland. LABOUR 2018 Included in the labour force are all 15â&#x20AC;&#x201C;74 year olds having been employed or unemployed on the census week. Included in the employed labour force are all 18â&#x20AC;&#x201C;74 year olds having been employed on the census week. Included in the unemployed labour force are persons having been unemployed in December 2018. Long-term unemployment: over one year of uninterrupted unemployment 


Proportion of long-term unemployed among all unemployed people Employment rate: the proportion of employed people among 20â&#x20AC;&#x201C;64 year olds Source: Statistics Finland, Employment Statistics and Ministry of Employment and the Economy.

POPULATION CHANGES 2018 Here, migration in Helsinki is about people moving across the city boundary. Migration in major districts and districts is about people moving from one district to another. Source: Statistics Finland.

LANGUAGE AND NATIONALITY 31.12.2018 Foreign languages = other than Finnish, Swedish or Sami The three most common foreign languages in the area, and their proportion of all people with a foreign mother tongue in the area. Foreigners = foreign nationals Persons whose both parents or the only known parent have been born abroad are considered to be persons with foreign background. Persons who have been born abroad and whose parentsâ&#x20AC;&#x2122; data are not included in the Population Information System are also considered to be persons with foreign background. Source: Statistics Finland.

POPULATION PROJECTION 31.12.2033 Children divided into 0â&#x20AC;&#x201C;6 year olds and 7â&#x20AC;&#x201C;15 year olds. Working-age population and elderly in separate groups. 6RXUFH&LW\RI+HOVLQNL&LW\([HFXWLYH2IÂżFH8UEDQ5Hsearch and Statistics.

LEVEL OF EDUCATION 31.12.2018 Statistics on the populationâ&#x20AC;&#x2122;s educational structure include data on the maximal education of 25â&#x20AC;&#x201C;64 year olds. In case of two degrees of the same level the one that is vocational is indicated. (Upper) secondary education includes general secondary education and vocational secondary education. Tertiary level includes completed studies at vocational institutes, polytechnics and applied science universities as well as lower university degrees, supplementary degrees at polytechnics or applied science universities, higher university degrees, specialisation studies for physicians, and PhD and similar degrees. Source: Statistics Finland. MUNICIPAL ELECTIONS 2017 6RXUFH&LW\RI+HOVLQNL&LW\([HFXWLYH2IÂżFH8UEDQ5Hsearch and Statistics. OUTDOOR PURSUITS 2020 Forest area: Management categories C1â&#x20AC;&#x201C;C5 in the Public Works Departmentâ&#x20AC;&#x2122;s register of public areas as of 16 Jan. 2020. Park area: Management categories A1â&#x20AC;&#x201C;A3 and B1â&#x20AC;&#x201C;B5 in the Public Works Departmentâ&#x20AC;&#x2122;s register of public areas as of 16 Jan. 2020 Beaches: A list of beaches compiled by the health protection authorities of the city, including large and small public beaches. The Ministry of Social Affairs and Healthâ&#x20AC;&#x2122;s decree on water quality requirements and supervision at public beaches (177/2008). Source: Helsinki City, The Urban Environment Division. POPULATION 31.12.1985â&#x20AC;&#x201C;31.12.2033 31.12.1985â&#x20AC;&#x201C;31.12.2018 Population statistics of Helsinki 31.12.2019â&#x20AC;&#x201C;31.12.2033 Population forecast for Helsinki 6RXUFH&LW\RI+HOVLQNL&LW\([HFXWLYH2IÂżFH8UEDQ5Hsearch and Statistics.

PUBLIC SERVICE FACILITIES 2020 Indoor swimming pools (swimming halls): Those in public use )DFLOLWLHVIRUH[HUFLVH 1DWLRQDOFODVVLÂżFDWLRQRIVSRUWVIDFLOLties LIPAS): Gymnastics hall (type code 2150): A facility connected to another building. Sports hall (type code 2210): A building containing facilities for various sports. %DOOÂżHOG W\SHFRGH $ÂżHOGLQWHQGHGIRUEDOOJDPHV One or more types of ball games possible. Churches: Those managed by the Parish Union of Helsinki, those of the Orthodox church, and others. Trade with perishables includes specialised shops for food, beverages and tobacco, and also non-specialised stores where food, beverages and tobacco make up at least half of total sales. Industries 4711 and 472 in the Standard Industrial &ODVVLÂżFDWLRQ72/ Other retail trade: industries 4719, 473â&#x20AC;&#x201C;479 in the Industrial &ODVVLÂżFDWLRQ72/ 5HVWDXUDQWV,QGXVWU\LQWKH,QGXVWULDO&ODVVLÂżFDtion. &DIHVDQGEDUV,QGXVWU\LQWKH,QGXVWULDO&ODVVLÂżcation. Data on shops, cafĂŠs and restaurants are based on the Finnish Business Information System in which, for some businesses, the administrative address of the business has been entered instead of the actual premises. Therefore, an estimation over time of the number of premises will only be indicative. Source: LIPAS, University of Jyväskylä, Parish Union of Helsinki, and Statistics Finland. SCHOOLS 2019 Pupil data from special schools partly concern the year 2018. Source: City of Helsinki, Education Division and Vipunen Education Statistics Finland SOCIAL SERVICES 2018 %DVLFVRFLDODVVLVWDQFHEHQHÂżW5HFLSLHQWVRIEDVLFVRFLDODVVLVWDQFHEHQHÂżW DSSOLFDQWVDQGEHQHÂżFLDULHV ,QWKH JUDQWLQJDQGSD\PHQWRIWKHEDVLFVRFLDODVVLVWDQFHEHQHÂżW was transferred to a Finnish national social security institution, instead of, as earlier, the municipalities. Source: Kela (the Finnish national social security institution) &KLOGZHOIDUHFOLHQWVVXSHUYLVHG7KHOHJDOGHÂżQLWLRQRIDFKLOG protection client was revised as of 1 April 2016. Source: City of Helsinki, Social services and health care division.
TRAFFIC AND TRANSPORT 2014–2018 Pedestrian accidents and accidents leading to personal injury Source: Helsinki City, The Urban Environment Division’s UHJLVWHURIWUDI¿FDFFLGHQWV Households with no car (31.12.2017): the proportion of dwelling households not having a car among all dwelling households. Source: Statistics Finland and the Finnish Environment Institute SYKE. TYPES OF DWELLINGS 2018 Source: Statistics Finland.
ASIASANAT

INDEX

KEY WORD INDEX

1-hengen asuntokunnat 15 vuotta täyttäneet, lkm. alkot, Oy Alko Ab

1-personshushĂĽll antal 15 ĂĽr fyllda $/.2ÂżQOlQGVNDYLQ VSULW monopolet omrĂĽdesindelning lokala tätheter yrkesskolelever och andel av 16â&#x20AC;&#x201C;18-ĂĽringarna apotek ARA-hyresbostäder folktäthet, pers / km2 invĂĽnare invĂĽnare / km2 boendefĂśrhĂĽllanden boendetäthet, rum / person boendeutrymme m2 / invĂĽnare bostadshushĂĽllens medelstorlek bostäder bostadsbestĂĽndets ĂĽlder bostadshushĂĽllen bostadshushĂĽllens medelstorlek bostadshushĂĽllens antal bostadshushĂĽllens medianinkomst

one person households number of 15 year olds ALKO, the Finnish State Alcohol Monopoly

aluejako aluesuhdelukuja ammattikoulua käyvät ja osuus 16â&#x20AC;&#x201C;18-vuotiaista apteekit ARA-vuokra-asunnot asukastiheys, hlĂś / km2 asukkaat asukkaita / km2 asumisolot asumistiheys, huonetta / hlĂś asumisväljyys m2 / asukas asunnon keskikoko asunnot asuntokannan ikä asuntokunnat asuntokunnan keskikoko asuntokuntien lkm. asuntokuntien mediaanitulot asuntotuotanto autottomat asuntokunnat avohoitokäynnit yhteensä eduskuntavaalit enintään perusaste erikois- ja erityiskoulut erikoissairaanhoito Helsingissä syntyneet henkilĂśvahinko-onnettomuuksia keskimäärin vuodessa huoneistotyypit ikärakenne jalankulkijaonnettomuuksia keskimäärin vuodessa julkiset rakennukset kaupungin peruspiirien keskiarvo suurpiirien keskiarvo kahvilat ja baarit kerrosala keskiaste kirjastot kirkot korkea-aste koulut koulutustaso kulttuurikeskus kulutusyksikkĂśkohtainen mediaanitulo kuolleet lapset päivähoidossa lapset perhepäivähoidossa lapset päiväkotihoidossa lapset kotihoidontuen piirissä lapset yksityisen hoidon tuen piirissä lapsiperheiden lkm.

lägenhetstyper üldersstruktur fotgängarolyckor, ürsmedeltal

area division area ratios students at vocational schools, and their proportion of 16â&#x20AC;&#x201C;18 year olds pharmacies state-subsidised rented dwellings population density, persons / sq.km inhabitants inhabitants per sq.km housing conditions housing density, rooms per person housing space sq.m / inhabitant mean size of dwelling dwellings age of dwelling stock dwelling households mean size of dwelling households number of dwelling households median income of households (household dwelling units) housing production households with no car community health care visits, total parliamentary elections basic education only specialised and special schools special health care people born in Helsinki accidents leading to personal injury, annual mean types of dwellings age structure pedestrian accidents, annual mean

offentliga byggnader medeltalet fĂśr stadens distrikt stordistrikt kafĂŠer, pubar och barer vĂĽningsyta mellannivĂĽ bibliotek kyrka hĂśgskolenivĂĽ skolor utbildningsnivĂĽ kulturcentrum konsumtionsenhets medianinkomst avlidna barn i dagvĂĽrd barn i familjedagvĂĽrd barn pĂĽ daghem barn som fĂĽr hemvĂĽrdsstĂśd barn som fĂĽr stĂśd fĂśr privat vĂĽrd av barn barnfamiljernas antal

public buildings average for the city districts major districts cafes and bars Ă&#x20AC;RRUDUHD upper secondary education libraries churches tertiary education schools level of education cultural centre median income of consumption unit number of deceased children in day care children in family day care children at day care centres children receiving the home care allowance children receiving the private day care allowance number of families with children

bostadsproduktion bostadshushĂĽll utan bil ĂśppensjukvĂĽrdsbesĂśk sammanlagt riksdagsval hĂśgst grundskolnivĂĽ specialiserade- och specialskolor specialsjukvĂĽrd personer fĂśdda i Helsingfors personskadeolyckor, ĂĽrsmedeltal
lastensuojelun asiakkaat leikkipuistot liikerakennukset liikuntasalit ja -hallit lukiot lukiota käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista maapinta-ala metsää muut rakennukset muut vähittäiskaupat muuttaneet alueelle muuttaneet alueelta nuorisotalo nuorisotyöttömyysaste osa-alue pallokentät palvelupisteet perheet perheen keskikoko perheiden lkm. peruspiiri peruspiirin arvo perusterveydenhuolto pienituloiset asuntokunnat pientaloasunnot pitkäaikaistyöttömyys postit puistoa päivittäistavarakaupat päiväkoti, -kodit rakennuskanta ravintolat ruotsinkieliset alakoulut

barnskyddets klienter lekpark affärsbyggnader idrottssalar och -hallar gymnasier gymnasister och deras andel av 16–18-åringarna markareal skog övriga byggnader övriga detaljhandlar LQÀ\WWQLQJWLOORPUnGHW XWÀ\WWQLQJIUnQRPUnGHW ungdomsgård ungdomsarbetslöshetsgrad delområde bollplaner serviceställen familjer familjens medelstorlek familjernas antal distrikt distriktets värde (värdet för distriktet) bashälsovård låginkomsttagare bostadshushållen småhusbostäder långtidsarbetslöshet post park dagligvarubutiker daghem byggnadsbeståndet restauranger svenskspråkiga lågstadieskolor

ruotsinkieliset yläkoulut

svenskspråkiga högstadieskolor

sairaala sosiaalipalvelut suomenkieliset alakoulut

sjukhus socialservice ¿QVNVSUnNLJDOnJVWDGLHVNRORU

suomenkieliset yläkoulut

¿QVNVSUnNLJDK|JVWDGLHVNRORU

suurpiiri syntyneet teollisuus- ja varastorakennukset terveysasemat terveyspalvelut toimeentulotuen saaja toimitilarakennukset tulot / asukas tulotaso työpaikat työpaikkoja / km2 työttömyysaste työllisyysaste työvoima uimahallit uimarannat ulkoilu ulkomaan kansalaiset

stordistrikt födda industri- och lagerbyggnader hälsostationer hälsotjänster utkomststödstagare verksamhetslokaler (dvs. lokaler) inkomster per invånare inkomstnivå jobb jobb per km2 arbetslöshetsgrad sysselsättningsgrad arbetskraft simhall badstrand friluftsliv utländsk medborgare 

child welfare clients supervised park for children business buildings gymnastics halls and sports halls upper secondary schools upper secondary school students, and their proportion of 16–18 year olds land area forests other buildings other retail shops immigration to the area emigration from the area youth centre youth unemployment rate sub-district EDOO¿HOGV service facilities families mean size of families number of families district value for the district primary health care low-income dwelling households dwellings in detached and terraced houses long-term unemployment SRVWRI¿FHV parks groceries child day care centres building stock restaurants Swedish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Swedish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools hospital social services Finnish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Finnish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools major district births buildings for manufacturing and storage health centres health services social assistance recipients business premises income per inhabitant income level jobs jobs per sq.km unemployment rate employment rate labour force public indoor swimming pools public beaches outdoor recreation foreign citizenship


ulkomaalaistaustaiset varhaiskasvatus vieraskieliset vuokra-asunnot väestö väestöennuste väestönsuoja väestön keski-ikä väestönmuutokset äidinkieli ja kansalaisuus

personer med utländsk bakgrund småbarnsfostran personer med främmande modersmål hyresbostäder befolkning befolkningsprognos skyddsrum befolkningens medelålder befolkningsförändringar modersmål och nationalitetpeople with a foreign background early education people with a foreign mother tongue rented dwellings population population projection civil defence shelter average age of population population changes mother tongue and nationality


Käsitemääritelmät ja lähteet ALUEJAKO Helsingin piirijakojärjestelmä. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. ALUESUHDELUKUJA Asukkaita / km2 31.12.2018 Työpaikkoja / km2 31.12.2017 Kerrosala / ha 31.12.2018 ASUMISOLOT 31.12.2018 Asuntojen keskikoko on asuinhuoneistojen kokonaisalan ja asuntojen yhteismäärän välinen suhdeluku. Asumisväljyys on asunnon pinta-alan ja siinä asuvien henkilöiden välinen suhde. Asumistiheys on asunnon huoneiden ja siinä asuvien henkilöiden lukumäärän välinen suhde, keittiötä ei ole laskettu huoneeksi. Lähde: Tilastokeskus. ASUNNOT 31.12.2018 Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOKANNAN IKÄ Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOTUOTANTO 1970–2018 Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. HUONEISTOTYYPIT 2018 Lähde: Tilastokeskus. IKÄRAKENNE 31.12.2018 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Tilastokeskus. KOULUT 2019 Erikois- ja erityiskoulujen oppilastiedot ovat osin vuodelta 2018. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Toimiala ja Opetushallinnon tilastopalvelu, Vipunen. KOULUTUSTASO 31.12.2018 Väestön koulutusrakennetilastoissa on tiedot 25–64-vuotta täyttäneen väestön korkeimmasta suorittamasta tutkinnosta ja saman tasoisista tutkinnoista viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Keskiasteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet. Korkea-aste sisältää opistoasteen, ammatillisen korkeaasteen, ammattikorkeakoulun, alemmat korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot, ylemmät korkeakoulututkinnot, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Lähde: Tilastokeskus.

KUNNALLISVAALIT 2017 Kunnallisvaaleissa vaalipäivänä annettujen äänien osuudet puolueittain. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. LIIKENNE 2014–2018 Jalankulkija- ja henkilövahinko-onnettomuudet Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, liikenneonnettomuusrekisteri. Autottomat asuntokunnat (31.12.2017): tieto kuvaa autottomien asuntokuntien osuutta kaikista asuntokunnista. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. PALVELUPISTEET 2020 Uimahallit: julkisessa käytössä olevat. Liikuntasalit ja -hallit (sisäliikuntapaikat): liikuntasali, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2150, on muun rakennuksen yhteydessä oleva liikuntatila. Liikuntahalli, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2210, on useiden lajien liikuntatiloja sisältävä rakennus. Pallokenttä (ulkoliikunta): palloiluun, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 1340, tarkoitettu kenttä. Yksi tai useampi palloilulaji mahdollista. Kirkot: Helsingin seurakuntayhtymän hallinnoimat, ortodoksiset ja muut. Apteekit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 4773. Päivittäistavarakauppa sisältää elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoismyymälät sekä laajan tavaravalikoiman vähittäiskaupat, joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4711 ja 472. Muut vähittäiskaupat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4719, 473–479 Ravintolat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 561 Kahvilat ja baarit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 563 Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden tiedot perustuvat yritysrekisteriin, jossa joidenkin yritysten osoitteeksi on ilmoitettu palvelupisteen sijaan yrityksen hallinnollinen osoite. Tästä syystä palvelupisteiden lukumäärän aikasarjavertailu tuottaa suuntaa-antavan tiedon alueen toimipaikkojen määrällisestä kehityksestä. Lähde: Valtakunnallinen liikuntapaikkojen tietojärjestelmä (LIPAS), Helsingin seurakuntayhtymä ja Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri. PERHEET JA ASUNTOKUNNAT 31.12.2018 Perheen muodostavat - avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naimaton tai naimattomat lapsensa tai jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen - avio- tai avopari, jonka luona ei asu vakituisesti lapsia. Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Yksin asuvat eivät kuulu perheväestöön. Lähde: Tilastokeskus. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lähde: Tilastokeskus.


RAKENNUSKANTA 2018 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen mukaan. Pientalo: erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot Kerrostalo: alle ja yli 4 kerrokselliset kerrostalot Liike: liike- ja toimistorakennukset Julkinen: hoitoalan, kokoontumis- ja opetusrakennukset Teollisuus: liikenteen, teollisuus- ja varastorakennukset Lähde: Tilastokeskus. SOSIAALIPALVELUT 2018 Perustoimeentulotuki: Perustoimeentulotuen saajat (päähenkilöt ja osalliset). Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuonna 2017. Lähde: KELA Lastensuojelun asiakkaat: 1.4.2016 voimaan astunut lakimuutos muutti lastensuojelun asiakkuuden määritelmää. Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TERVEYSPALVELUT 2018 Avohoitokäynnit: Perusterveydenhuolto (lääkärin vastaanotto, terveyskeskuspäivystys, kotisairaanhoito, hammashuolto ja muu perusterveydenhuolto) ja erikoissairaanhoito (somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito). Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TOIMITILARAKENNUKSET 31.12.2018 Toimitilarakennuksilla tarkoitetaan muita kuin asuinrakennuksia. Toimistot sisältyvät liikerakennuksiin. Lähde: Tilastokeskus. TULOTASO 2017 Tuloilla tarkoitetaan valtionveronalaisia tuloja. Pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden jää pienemmäksi kuin 60 % koko maan kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Lähde: Tilastokeskus. TYÖPAIKAT 31.12.2017 Työpaikat on ryhmitelty toimialarakenteen (Toimialaluokitus TOL 2008) mukaan viiteen luokkaan. Tuotanto sisältää toimialat B–F (kaivostoiminta, teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä rakentaminen). Kauppa sisältää toimialat G ja I (kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta). Liikenne sisältää toimialan H (kuljetus ja varastointi) Yrityspalvelut sisältää toimialat J–N (informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta). Yhteiskunnalliset palvelut sisältää toimialat O–U (julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitaloudet työnantajina sekä kansainvälisten organisaatioiden toiminta). Työpaikat yhteensä sisältää edelliset työpaikkaluokat lisättynä toimialalla A (maa-, metsä ja kalatalous) + X (tuntematon). Lähde: Tilastokeskus. TYÖVOIMA 2018 Työvoimaan luetaan kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt,

jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Työttömiin (työtön työvoima) luetaan vuoden 2018 joulukuussa työttömänä olleet henkilöt. Nuorisotyöttömyys: 15–24-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömyys: yli vuoden työttömänä yhtäjaksoisesti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä. Työllisyysaste: Työllisten osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö. ULKOILU 2020 Metsäpinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat C1–C5. Puistopinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat A1–A3 ja B1–B5. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Uimarannat: Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatima uimarantaluettelo, suuret ja pienet yleiset uimarannat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008). Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. VARHAISKASVATUS 2018 Kaupungin omistamat päiväkodit, yksityiset ostopalvelupäiväkodit ja kunnallinen perhepäivähoito. Kotihoidontukea saavien lasten lukumäärä ja yksityisen hoidon tukea saavien lasten lukumäärä. Lasten lukumäärä tilastoitu lapsen asuinpaikan mukaan. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. VÄESTÖ 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Helsingin väestötilasto, 31.12.2019–31.12.2033 Helsingin väestöennuste Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖENNUSTE 31.12.2033 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖNMUUTOKSET 2018 Helsingin muuttoliike kuvaa kaupungin rajat ylittäviä muuttoja. Suur- ja peruspiirien muuttoliike kuvaa kaupungin sisäistä muuttoliikettä alueelta toiselle. Lähde: Tilastokeskus. ÄIDINKIELI JA KANSALAISUUS 31.12.2018 Vieraskieliset = muut kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset Alueen kolme yleisintä vierasta kieltä ja niiden osuus kaikista vieraskielisistä. Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Lähde: Tilastokeskus.


Begreppsdefinitioner och källor ARBETSKRAFT 2018 Till arbetskraften räknas alla 15–74-åringar som under beräkningsveckan var sysselsatta eller arbetslösa. Till den sysselsatta arbetskraften räknas alla 18–74-åringar som varit sysselsatta under beräkningsveckan. Som arbetslösa (arbetslös arbetskraft) räknas de som varit arbetslösa under december 2018. Ungdomsarbetslöshetsgrad: 15–24-åringar Långtidsarbetslöshet: personer som varit arbetslösa i över ett år i sträck Andelen långtidsarbetslösa bland alla arbetslösa Sysselsättningsgrad: De sysselsattas andel av 20-64-åringarna Källa: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistiken, och arbets- och näringsministeriet. ARBETSPLATSER 31.12.2017 Arbetsplatserna har grupperats (NI 2008) i fem klasser enligt näringsgren. Produktion inbegriper näringsgrenarna B–F (utvinning av mineral, tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla och byggverksamhet). Handel inbegriper näringsgrenarna G och I (handel samt hotell- och restaurangverksamhet). Trafik innefattar näringsgrenarna H (transport och magasinering). Företagsservice omfattar näringsgrenarna J–N (informationsoch kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt förvaltning- och stödtjänster). Samhällelig service omfattar näringsgrenarna O–U (offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och socialtjänster, kultur, nöje och fritid, annan serviceverksamhet, hushåll som arbetsgivare samt internationella organisationers verksamhet). Arbetsplatserna sammanlagt inbegriper ovannämnda näringsgrenar jämte jord- och skogsbruket och fiske samt X (näringsgrenen okänd). Källa: Statistikcentralen.

BOSTADSBESTÅNDETS ÅLDER Källa: Statistikcentralen. FAMILJER OCH BOSTADSHUSHÅLL 31.12.2018 En familj består av - föräldrar som bor i lagligt eller öppet äktenskap och deras ogifta barn, eller någondera föräldern jämte ogifta barn - gift eller samboende par utan hemmaboende barn. En familj kan bara bestå av personer som bor tillsammans. Ensamboende hör inte till familjebefolkningen. Ett bostadshushåll består av alla de personer som varaktigt bor i en och samma bostad. Källa: Statistikcentralen. BOSTADSPRODUKTION 1970–2018 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. BOSTÄDER 31.12.2018 Källa: Statistikcentralen. BYGGNADSBESTÅNDET 2018 Byggnaders våningsyta enligt bruksändamål Småhus: enskilda småhus, radhus och kedjehus Höghus: de med högst tre våningar och de med 4 eller flera våningar. Affär: affärs- och / eller kontorsbyggnader Offentlig: byggnader för omsorg, konferens och / eller undervisning Industri: byggnader för industri, transport och / eller lagring Källa: Statistikcentralen. FOLKMÄNGD 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Befolkningsstatistiken för Helsingfors 31.12.2019–31.12.2033 Befolkningsprognosen för Helsingfors Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2018 Personer som flyttat från ett område: Uppgifterna för hela Helsingfors gäller flyttningar över stadens gräns. Uppgifterna för stordistrikt och distrikt beskriver flyttandet mellan olika delar av staden. Källa: Statistikcentralen.

FRILUFTSLIV 2020 Skogsareal: skötselklasserna C1–C5 i Byggnadskontorets register över allmänna områden (YlRe) 16.1.2020 Parkareal: skötselklasserna A1–A3 och B1–B5 i Byggnadskontorets register över allmänna områden (YlRe) 16.1.2020 Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn.

BEFOLKNINGSPROGNOS 31.12.2033 Barnen grupperade enligt dagvårds- resp. grundskolålder, befolkningen i arbetsför ålder samt de äldre i egna grupper. Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

Badstränder: en av kommunens hälsoskyddsmyndigheter uppgjord förteckning över badstränder, stora och små allmänna simstränder. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008). Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn.

BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2018 Bostädernas medelstorlek är kvoten mellan bostädernas sammanlagda yta och deras sammanlagda antal. Boendeutrymmet är kvoten mellan bostadens yta och dess antal invånare. Boendetätheten är kvoten mellan bostadens antal rum utan kök och dess antal invånare. Källa: Statistikcentralen.

HÄLSOSERVICE 2018 Öppenvårdsbesök: Primärhälsovård (läkarmottagning, hälsocentraljour, hemsjukvård, tandvård och övrig primärhälsovård) samt specialsjukvård (somatisk resp. psykiatrisk specialsjukvård) Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn.


INKOMSTNIVÅ 2017 Med inkomst avses statsskattepliktig inkomst. Inkomsterna per invånare har beräknats utgående från befolkningens statsskattepliktiga inkomst. Låginkomsttagare är bostadshushåll vars disponibla inkomst per konsumentenhet är mindre än 60 procent av medianinkomsten bland alla hushåll i hela landet. Källa: Statistikcentralen. KOMMUNALVAL 2017 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. LOKALA TÄTHETER Invånare per km2 31.12.2018 Arbetsplatser per km2 31.12.2017 Våningsyta per ha 31.12.2018 LÄGENHETSTYPER 2018 Källa: Statistikcentralen. MODERSMÅL OCH NATIONALITET 31.12.2018 Personer med utländskt modersmål = övriga än finsk-, svensk- eller samespråkiga De tre vanligaste utländska modersmålen i området och deras talares andel av alla med utländskt modersmål i området Utlänningar = utländska medborgare De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Källa: Statistikcentralen. OMRÅDESINDELNING Distrikt: Helsingfors distriktsindelning Stadsstyrelsen 26.11.2012. SERVICESTÄLLEN 2020 Simhallar: de som är i allmänt bruk. Idrottssalar och idrottshallar (lokaler för innemotion) (enligt nationella datasystemet för motionsställen LIPAS.): En idrottssal, typkod 2150 i LIPAS, är en lokal för motion i anknytning till övrig byggnad. En idrottshall, typkod 2210 i LIPAS, är en byggnad som innehåller lokaler för flera olika grenar. En bollplan (utemotion), typkod 1340 i LIPAS, är en plan avsedd för bollspel. En eller flera bollspelsgrenar möjliga. Kyrkor: förvaltade av Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt ortodoxa och övriga. Dagligvaruhandeln inbegriper specialaffärer för livsmedel, drycker och tobak samt affärer med ett brett sortiment där minst hälften utgörs av livsmedel, drycker och tobak. Näringsgrenarna 4711 och 472 i näringsindelningen NI 2008. Övrig detaljhandel: Näringsgrenarna 4719, 473–479 i näringsindelningen NI 2008 Restauranger: Näringsgrenarna 561 i näringsindelningen NI 2008. Kaféer och barer: Näringsgrenarna 563 i näringsindelningen NI 2008. Uppgifterna om butiker, kaféer och restauranger bygger på Företags- och organisationsdatasystemet, där i vissa fall företagets administrativa adress uppgivits i stället för dess serviceställe. Därför ger en kronologisk jämförelse av antalet

serviceställen endast en riktningsgivande bild av hur antalet arbetsställen i ett område har utvecklats. Källa: LIPAS, Jyväskylä Universitet, Helsingfors kyrkliga samfällighet och Statistikcentralen. SKOLOR 2019 Uppgifterna om eleverna vid specialiserade skolor och specialskolor är delvis från år 2018. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn och Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst SMÅBARNSPEDAGOGIK 2018 Daghem ägda av staden, privata daghem som staden upphandlar tjänster av, samt kommunal familjedagvård. Antal barn som får stöd för hemvård resp. privat vård. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn. SOCIALSERVICE 2018 Grundläggande utkomststöd: Mottagare av grundläggande utkomststöd (huvudpersoner och delaktiga). Beviljandet och utbetalandet av grundläggande utkomststöd övergick år 2017 från kommunerna till FPA. Källa: FPA Barnskyddets klienter: I och med en lagändring som trädde i kraft 1.4.2016 förändrades definitionen på klientskap hos barnskyddet. Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn. TRAFIK 2014–2018 Fotgängar- och personskadeolyckor Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorns register över trafikolyckor. Bostadshushåll utan bil (31.12.2017): andelen billösa hushåll bland samtliga bostadshushåll. Källa: Statistikcentralen och Finlands miljöcentral SYKE. UTBILDNINGSNIVÅ 31.12.2018 Statistiken om befolkningens utbildningsstruktur innehåller uppgifter om de 25–64 år fylldas maximiutbildning, dvs. högsta avlagda examen. Av examina på samma nivå anges den som är en yrkesexamen. Utbildning på mellannivå alias sekundärnivå inbegriper den allmänbildande gymnasieutbildningen samt yrkesinriktad utbildning i gymnasieålder. Hög nivå alias tertiärnivå inbegriper yrkesinstituts-, yrkeshögskol- och lägre högskolexamina, tilläggsexamen vid yrkeshögskola, högre högskolexamen, specialiseringsstudier för läkare samt licentiat- eller doktorsexamen. Källa: Statistikcentralen. VERKSAMHETSLOKALER 31.12.2018 Med lokalbyggnader avses byggnader som inte är avsedda för boende. Kontoren hör till affärsbyggnaderna. Källa: Statistikcentralen. ÅLDERSSTRUKTUR 31.12.2018 Barnen enligt dagvårds- och grundskolålder, befolkningen i arbetsålder och åldringarna skilt för sig. Källa: Statistikcentralen


Definitions and sources AGE OF DWELLING STOCK Source: Statistics Finland. AGE STRUCTURE 31.12.2018 Children divided into day-care centre- and school-aged, people of working age and old people are in separate groups. Source: Statistics Finland. AREA DIVISION Districts: Helsinki’s district division approved by the City Board on November 26, 2012. AREA RATIOS Inhabitants per km2 31.12.2018 Jobs per km2 31.12.2017 Floor space per ha. 31.12.2018 BUILDING STOCK 2018 Floor area of buildings by purpose of use Small houses: detached houses, terraced houses and chain houses Blocks of flats: those with max. three floors, and those with four floors or more Trade: buildings for shops and / or offices Public: buildings for care, conferences and / or education Manufacturing: buildings for manufacturing, transport and / or storage Source: Statistics Finland. BUSINESS PREMISES 31.12.2018 Business premises are other than residential buildings. Offices are included in trade buildings. Source: Statistics Finland. EARLY EDUCATION 2018 Child day care centres owned by the city, private day care centres providing services for the city, and municipal day care in families. The number of children whose families receive the child home care allowance, and the number of those receiving the private day care allowance. Source: City of Helsinki, Education division. DWELLING PRODUCTION 1970–2018 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. DWELLINGS 31.12.2018 Source: Statistics Finland. FAMILIES AND DWELLING HOUSEHOLDS 31.12.2018 A family consists of - a married or unmarried couple and their unmarried children, or either parent with her / his unmarried children - a married or unmarried couple without children at home. A family can consist only of people living together. Singles are not included in the family population. A dwelling household consists of all those people living permanently in the same dwelling. Source: Statistics Finland.

HEALTH SERVICES 2018 Community health care visits: Primary health care (doctors’ surgeries, health centre emergency duty, home nursing, dental care and other primary health care), as well as specialised medical care (somatic and psychiatric specialised medical care). Source: City of Helsinki, Social services and health care division. HOUSING CONDITIONS 31.12.2018 The mean size of dwellings is the ratio between the total residential floor space and the total number of dwellings. Housing space is the floor space per person. Housing density is the number of rooms per person without kitchen. Source: Statistics Finland. HOUSING PRODUCTION 1970–2018 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. INCOME LEVEL 2017 Income here refers to income subject to state taxation. The income per inhabitant has been calculated from the state taxable income of the whole population. Households at risk of poverty (i.e. low-income earners) are those household dwelling units (i.e. households) whose disposable income per consumption unit is lower than 60 percent of the median income of all households in Finland. Source: Statistics Finland. JOBS 31.12.2017 Jobs have been divided into five categories. Production joins the IC categories B–F (mining, manufacturing, energy and water supply and construction). Trade covers industries G and I (trade, accommodation and food services activities). Transport covers industries H (transportation and storage). Business services include the industries J–N (information and communication, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technological activities as well as administrative and support service activities). Society services include the industries O–U (public administration and defence; compulsory social security, education, human health and social services, arts, entertainment, recreation, other service activities, households as employers and the activities of international organisations). Jobs total contains the above mentioned categories plus forestry, agriculture and fishing plus X (industry unknown). Source: Statistics Finland. LABOUR 2018 Included in the labour force are all 15–74 year olds having been employed or unemployed on the census week. Included in the employed labour force are all 18–74 year olds having been employed on the census week. Included in the unemployed labour force are persons having been unemployed in December 2018. Long-term unemployment: over one year of uninterrupted unemployment


Proportion of long-term unemployed among all unemployed people Employment rate: the proportion of employed people among 20–64 year olds Source: Statistics Finland, Employment Statistics and Ministry of Employment and the Economy.

POPULATION CHANGES 2018 Here, migration in Helsinki is about people moving across the city boundary. Migration in major districts and districts is about people moving from one district to another. Source: Statistics Finland.

LANGUAGE AND NATIONALITY 31.12.2018 Foreign languages = other than Finnish, Swedish or Sami The three most common foreign languages in the area, and their proportion of all people with a foreign mother tongue in the area. Foreigners = foreign nationals Persons whose both parents or the only known parent have been born abroad are considered to be persons with foreign background. Persons who have been born abroad and whose parents’ data are not included in the Population Information System are also considered to be persons with foreign background. Source: Statistics Finland.

POPULATION PROJECTION 31.12.2033 Children divided into 0–6 year olds and 7–15 year olds. Working-age population and elderly in separate groups. Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics.

LEVEL OF EDUCATION 31.12.2018 Statistics on the population’s educational structure include data on the maximal education of 25–64 year olds. In case of two degrees of the same level the one that is vocational is indicated. (Upper) secondary education includes general secondary education and vocational secondary education. Tertiary level includes completed studies at vocational institutes, polytechnics and applied science universities as well as lower university degrees, supplementary degrees at polytechnics or applied science universities, higher university degrees, specialisation studies for physicians, and PhD and similar degrees. Source: Statistics Finland. MUNICIPAL ELECTIONS 2017 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. OUTDOOR PURSUITS 2020 Forest area: Management categories C1–C5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020. Park area: Management categories A1–A3 and B1–B5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020 Beaches: A list of beaches compiled by the health protection authorities of the city, including large and small public beaches. The Ministry of Social Affairs and Health’s decree on water quality requirements and supervision at public beaches (177/2008). Source: Helsinki City, The Urban Environment Division. POPULATION 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Population statistics of Helsinki 31.12.2019–31.12.2033 Population forecast for Helsinki Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics.

PUBLIC SERVICE FACILITIES 2020 Indoor swimming pools (swimming halls): Those in public use Facilities for exercise (National classification of sports facilities LIPAS): Gymnastics hall (type code 2150): A facility connected to another building. Sports hall (type code 2210): A building containing facilities for various sports. Ball field (type code 1340): A field intended for ball games. One or more types of ball games possible. Churches: Those managed by the Parish Union of Helsinki, those of the Orthodox church, and others. Trade with perishables includes specialised shops for food, beverages and tobacco, and also non-specialised stores where food, beverages and tobacco make up at least half of total sales. Industries 4711 and 472 in the Standard Industrial Classification TOL 2008. Other retail trade: industries 4719, 473–479 in the Industrial Classification TOL 2008. Restaurants: Industry 561 in the 2008 Industrial Classification. Cafes and bars: Industry 563 in the 2008 Industrial Classification. Data on shops, cafés and restaurants are based on the Finnish Business Information System in which, for some businesses, the administrative address of the business has been entered instead of the actual premises. Therefore, an estimation over time of the number of premises will only be indicative. Source: LIPAS, University of Jyväskylä, Parish Union of Helsinki, and Statistics Finland. SCHOOLS 2019 Pupil data from special schools partly concern the year 2018. Source: City of Helsinki, Education Division and Vipunen Education Statistics Finland SOCIAL SERVICES 2018 Basic social assistance benefit: Recipients of basic social assistance benefit (applicants and beneficiaries). In 2017, the granting and payment of the basic social assistance benefit was transferred to a Finnish national social security institution, instead of, as earlier, the municipalities. Source: Kela (the Finnish national social security institution) Child welfare clients supervised: The legal definition of a child protection client was revised as of 1 April 2016. Source: City of Helsinki, Social services and health care division.


TRAFFIC AND TRANSPORT 2014–2018 Pedestrian accidents and accidents leading to personal injury Source: Helsinki City, The Urban Environment Division’s register of traffic accidents. Households with no car (31.12.2017): the proportion of dwelling households not having a car among all dwelling households. Source: Statistics Finland and the Finnish Environment Institute SYKE. TYPES OF DWELLINGS 2018 Source: Statistics Finland.


ASIASANAT

INDEX

KEY WORD INDEX

1-hengen asuntokunnat 15 vuotta täyttäneet, lkm. alkot, Oy Alko Ab

1-personshushåll antal 15 år fyllda ALKO, finländska vin- & sprit monopolet områdesindelning lokala tätheter yrkesskolelever och andel av 16–18-åringarna apotek ARA-hyresbostäder folktäthet, pers / km2 invånare invånare / km2 boendeförhållanden boendetäthet, rum / person boendeutrymme m2 / invånare bostadshushållens medelstorlek bostäder bostadsbeståndets ålder bostadshushållen bostadshushållens medelstorlek bostadshushållens antal bostadshushållens medianinkomst

one person households number of 15 year olds ALKO, the Finnish State Alcohol Monopoly

aluejako aluesuhdelukuja ammattikoulua käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista apteekit ARA-vuokra-asunnot asukastiheys, hlö / km2 asukkaat asukkaita / km2 asumisolot asumistiheys, huonetta / hlö asumisväljyys m2 / asukas asunnon keskikoko asunnot asuntokannan ikä asuntokunnat asuntokunnan keskikoko asuntokuntien lkm. asuntokuntien mediaanitulot asuntotuotanto autottomat asuntokunnat avohoitokäynnit yhteensä eduskuntavaalit enintään perusaste erikois- ja erityiskoulut erikoissairaanhoito Helsingissä syntyneet henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin vuodessa huoneistotyypit ikärakenne jalankulkijaonnettomuuksia keski määrin vuodessa julkiset rakennukset kaupungin peruspiirien keskiarvo suurpiirien keskiarvo kahvilat ja baarit kerrosala keskiaste kirjastot kirkot korkea-aste koulut koulutustaso kulttuurikeskus kulutusyksikkökohtainen mediaanitulo kuolleet lapset päivähoidossa lapset perhepäivähoidossa lapset päiväkotihoidossa lapset kotihoidontuen piirissä lapset yksityisen hoidon tuen piirissä lapsiperheiden lkm.

lägenhetstyper åldersstruktur fotgängarolyckor, årsmedeltal

area division area ratios students at vocational schools, and their proportion of 16–18 year olds pharmacies state-subsidised rented dwellings population density, persons / sq.km inhabitants inhabitants per sq.km housing conditions housing density, rooms per person housing space sq.m / inhabitant mean size of dwelling dwellings age of dwelling stock dwelling households mean size of dwelling households number of dwelling households median income of households (household dwelling units) housing production households with no car community health care visits, total parliamentary elections basic education only specialised and special schools special health care people born in Helsinki accidents leading to personal injury, annual mean types of dwellings age structure pedestrian accidents, annual mean

offentliga byggnader medeltalet för stadens distrikt stordistrikt kaféer, pubar och barer våningsyta mellannivå bibliotek kyrka högskolenivå skolor utbildningsnivå kulturcentrum konsumtionsenhets medianinkomst avlidna barn i dagvård barn i familjedagvård barn på daghem barn som får hemvårdsstöd barn som får stöd för privat vård av barn barnfamiljernas antal

public buildings average for the city districts major districts cafes and bars floor area upper secondary education libraries churches tertiary education schools level of education cultural centre median income of consumption unit number of deceased children in day care children in family day care children at day care centres children receiving the home care allowance children receiving the private day care allowance number of families with children

bostadsproduktion bostadshushåll utan bil öppensjukvårdsbesök sammanlagt riksdagsval högst grundskolnivå specialiserade- och specialskolor specialsjukvård personer födda i Helsingfors personskadeolyckor, årsmedeltal


lastensuojelun asiakkaat leikkipuistot liikerakennukset liikuntasalit ja -hallit lukiot lukiota käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista maapinta-ala metsää muut rakennukset muut vähittäiskaupat muuttaneet alueelle muuttaneet alueelta nuorisotalo nuorisotyöttömyysaste osa-alue pallokentät palvelupisteet perheet perheen keskikoko perheiden lkm. peruspiiri peruspiirin arvo perusterveydenhuolto pienituloiset asuntokunnat pientaloasunnot pitkäaikaistyöttömyys postit puistoa päivittäistavarakaupat päiväkoti, -kodit rakennuskanta ravintolat ruotsinkieliset alakoulut

barnskyddets klienter lekpark affärsbyggnader idrottssalar och -hallar gymnasier gymnasister och deras andel av 16–18-åringarna markareal skog övriga byggnader övriga detaljhandlar inflyttning till området utflyttning från området ungdomsgård ungdomsarbetslöshetsgrad delområde bollplaner serviceställen familjer familjens medelstorlek familjernas antal distrikt distriktets värde (värdet för distriktet) bashälsovård låginkomsttagare bostadshushållen småhusbostäder långtidsarbetslöshet post park dagligvarubutiker daghem byggnadsbeståndet restauranger svenskspråkiga lågstadieskolor

ruotsinkieliset yläkoulut

svenskspråkiga högstadieskolor

sairaala sosiaalipalvelut suomenkieliset alakoulut

sjukhus socialservice finskspråkiga lågstadieskolor

suomenkieliset yläkoulut

finskspråkiga högstadieskolor

suurpiiri syntyneet teollisuus- ja varastorakennukset terveysasemat terveyspalvelut toimeentulotuen saaja toimitilarakennukset tulot / asukas tulotaso työpaikat työpaikkoja / km2 työttömyysaste työllisyysaste työvoima uimahallit uimarannat ulkoilu ulkomaan kansalaiset

stordistrikt födda industri- och lagerbyggnader hälsostationer hälsotjänster utkomststödstagare verksamhetslokaler (dvs. lokaler) inkomster per invånare inkomstnivå jobb jobb per km2 arbetslöshetsgrad sysselsättningsgrad arbetskraft simhall badstrand friluftsliv utländsk medborgare

child welfare clients supervised park for children business buildings gymnastics halls and sports halls upper secondary schools upper secondary school students, and their proportion of 16–18 year olds land area forests other buildings other retail shops immigration to the area emigration from the area youth centre youth unemployment rate sub-district ball fields service facilities families mean size of families number of families district value for the district primary health care low-income dwelling households dwellings in detached and terraced houses long-term unemployment post offices parks groceries child day care centres building stock restaurants Swedish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Swedish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools hospital social services Finnish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Finnish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools major district births buildings for manufacturing and storage health centres health services social assistance recipients business premises income per inhabitant income level jobs jobs per sq.km unemployment rate employment rate labour force public indoor swimming pools public beaches outdoor recreation foreign citizenship


ulkomaalaistaustaiset varhaiskasvatus vieraskieliset vuokra-asunnot väestö väestöennuste väestönsuoja väestön keski-ikä väestönmuutokset äidinkieli ja kansalaisuus

personer med utländsk bakgrund småbarnsfostran personer med främmande modersmål hyresbostäder befolkning befolkningsprognos skyddsrum befolkningens medelålder befolkningsförändringar modersmål och nationalitet

people with a foreign background early education people with a foreign mother tongue rented dwellings population population projection civil defence shelter average age of population population changes mother tongue and nationality


1

ETELÄINEN SUURPIIRI - SÖDRA STORDISTRIKTET

403

101

Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 010 Kruununhaka- Kronohagen 020 Kluuvi - Gloet 080 Katajanokka - Skatudden

Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 351 Paloheinä - Svedängen 352 Torpparinmäki – Torparbacken 354 Haltiala - Tomtbacka

404

Oulunkylän peruspiiri – Åggelby distrikt 284 Patola - Dammen 285 Veräjämäki – Grindbacka 287 Veräjälaakso - Grinddal

102

Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 030 Kaartinkaupunki - Gardesstaden 050 Punavuori - Rödbergen 060 Eira 070 Ullanlinna - Ulrikasborg 090 Kaivopuisto - Brunnsparken 204 Hernesaari - Ärtholmen 520 Suomenlinna - Sveaborg 531 Länsisaaret - Västra holmarna

405

5 501

103

Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 040 Kamppi - Kampen 130 Etu-Töölö - Främre Tölö 201 Ruoholahti – Gräsviken 202 Lapinlahti - Lappviken 203 Jätkäsaari - Busholmen

Itä-Pakilan peruspiiri - Östra Baggböle distrikt 342 Itä-Pakila - Östra Baggböle 353 Tuomarinkartano - Domargård KOILLINEN SUURPIIRI - NORDÖSTRA STORDISTRIKTET Latokartanon peruspiiri – Ladugårdens distrikt 361 Viikinranta - Viksstranden 362 Latokartano - Ladugården 363 Viikin tiedepuisto - Viks forskarpark 364 Viikinmäki - Viksbacka 383 Pihlajamäki - Rönnbacka 386 Pihlajisto - Rönninge

104

Taka-Töölön peruspiiri - Bortre Tölö distrikt 140 Taka-Töölö - Bortre Tölö

502

Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 370 Pukinmäki-Bocksbacka

105

Lauttasaaren peruspiiri – Drumsö distrikt 311 Kotkavuori – Örnberget 312 Vattuniemi – Hallonnäs 313 Myllykallio – Kvarnberget 314 Koivusaari – Björkholmen

503

Malmin peruspiiri – Malms distrikt 381 Ylä-Malmi - Övre Malm 382 Ala-Malmi - Nedre Malm 384 Tattariharju - Tattaråsen 385 Malmin lentokenttä - Malms flygfält 391 Tapaninvainio - Staffansslätten 392 Tapanila - Mosabacka

2 201

202

203

204

LÄNTINEN SUURPIIRI - VÄSTRA STORDISTRIKTET Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 150 Meilahti - Mejlans 161 Vanha Ruskeasuo – Gamla Brunakärr 162 Pikku Huopalahti - Lillhoplax 180 Laakso - Dal Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 301 Vanha Munkkiniemi - Gamla Munksnäs 302 Kuusisaari – Granö 303 Lehtisaari - Lövö 304 Munkkivuori - Munkshöjden 305 Niemenmäki - Näshöjden 306 Talinranta – Talistranden

504

505

506

Haagan peruspiiri – Haga distrikt 291 Etelä-Haaga - Södra Haga 292 Kivihaka - Stenhagen 293 Pohjois-Haaga - Norra Haga 294 Lassila - Lassas

6

Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 320 Konala - Kånala 461 Pajamäki - Smedjebacka 462 Tali 463 Reimarla - Reimars 464 Marttila - Martas 465 Pitäjänmäen yritysalue - Sockenbacka företagsområde

602

KESKINEN SUURPIIRI - MELLERSTA STORDISTRIKTET

301

Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 101 Vilhonvuori – Vilhelmsberg 102 Kalasatama – Fiskehamnen 103 Sompasaari – Sumparn 104 Hanasaari - Hanaholmen 111 Siltasaari - Broholmen 112 Linjat - Linjerna 113 Torkkelinmäki - Torkelsbacken

302

303

304

305

4

Alppiharjun peruspiiri – Åshöjdens distrikt 121 Harju - Ås 122 Alppila - Alphyddan Vallilan peruspiiri – Vallgårds distrikt 211 Hermanninmäki – Hermanstadsbacken 212 Hermanninranta – Hermanstadsstranden 213 Kyläsaari - Byholmen 220 Vallila - Vallgård Pasilan peruspiiri – Böle distrikt 171 Länsi-Pasila - Västra Böle 172 Pohjois-Pasila - Norra Böle 173 Itä-Pasila - Östra Böle 174 Keski-Pasila - Mellersta Böle Vanhakaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt 231 Toukola - Majstad 232 Arabianranta - Arabiastranden 240 Kumpula - Gumtäkt 250 Käpylä - Kottby 260 Koskela - Forsby 270 Vanhakaupunki – Gammelstaden

Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt 414 Jakomäki – Jakobacka KAAKKOINEN SUURPIIRI - SYDÖSTRA STORDISTRIKTET

592

5

KOILLINEN NORDÖSTRA

364

suurpiiri - stordistrikt

701 VARTIOKYLÄ BOTBY

4

Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 451 Vartioharju – Botbyåsen 452 Puotila - Botby gård 453 Puotinharju - Botbyhöjden 455 Marjaniemi – Marudd 456 Roihupelto - Kasåkern 457 Itäkeskus - Östra centrum

702

Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 454 Myllypuro - Kvarnbäcken

703

Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 471 Kontula - Gårdsbacka 472 Vesala - Ärvings 473 Mellunmäki - Mellungsbacka 474 Kivikko - Stensböle 475 Kurkimäki - Tranbacka

704

8

Vuosaaren peruspiiri – Nordsjö distrikt 541 Keski-Vuosaari - Mellersta Nordsjö 542 Nordsjön kartano - Nordsjö gård 543 Uutela - Nybondas 544 Meri-Rastila - Havsrastböle 545 Kallahti - Kallvik 546 Aurinkolahti - Solvik 547 Rastila - Rastböle 548 Niinisaari - Bastö 549 Mustavuori - Svarta backen ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI - ÖSTERSUNDOMS STORDISTRIKT

801 Maunulan peruspiiri – Månsas distrikt 281 Pirkkola - Britas 282 Maunula - Månsas 283 Metsälä - Krämertsskog 286 Maunulanpuisto - Månsasparken

402

Länsi-Pakilan peruspiiri - Västra Baggböle distrikt 341 Länsi-Pakila - Västra Baggböle

Östersundomin peruspiiri – Östersundoms distrikt 550 Östersundom 560 Salmenkallio - Sundberg 570 Talosaari - Husö 580 Karhusaari - Björnsö 591 Landbo 592 Puroniitty – Bäckängen

402

Tapulikaupunki Stapelstaden

4 Siltamäki Brobacka

403

Töyrynummi Lidmalmen

3

1

Puistola Parkstad

335

Haltiala Tomtbacka

2

334

Honkasuo 0 Hongasmossa

5

333

351

205

1

1

2

320

Konala Kånala

3

332

331

4

342

402

2

3

PITÄJÄNMÄKI SOCKENBACKA

5 2

1

Marttila Martas

Reimarla Reimars

MAUNULA MÅNSAS

1 Pohjois-Haaga Norra Haga

4

Pajamäki Smedjebacka

461 0

2

1

HAAGA HAGA

462 Tali

2

3

2 0

1

2

1

LänsiPasila 2 Västra Böle

161

3 1

202

1 3

4

4

201

MUNKKINIEMI MUNKSNÄS

302

180

140

303 1

2

4

0

3

Lapinlahti Lappviken

311

3

2

105

1

040

Ruoholahti Gräsviken

1

LAUTTASAARI DRUMSÖ

2

8 0

201

Kamppi Kampen

5 2 KAMPINMALMI

Punavuori Rödbergen

3

313 3

1

6

203

Jätkäsaari Busholmen

7 2

3

190

010

Kruununhaka Kronohagen

3

Mustikkamaa-Korkeasaari Blåbärslandet-Högholmen

Katajanokka Skatudden

7

4

7

2

3

060 Eira Eira

Jollas

3

2

500

1

Villinki Villinge

2

1 0 3

3 1

1

1 102

Vattuniemi 4 Hallonnäs

2

492 495

Ullanlinna Ulrikasborg

204

Hernesaari Ärtholmen

070

2

1

0 2

Itäsaaret Östra holmarna

6

LAAJASALO DEGERÖ

Hevossalmi Hästnässund

5

090

532

603

Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden

2 2

3

6

3

494 1

080

Kallahti Kallvik

KAAKKOINEN SYDÖSTRA

6

101 VIRONNIEMI 1ESTNÄS

545

480 Vartiosaari Vårdö

2

1

2 1

1

2

2

ITÄINEN ÖSTRA

Yliskylä Uppby

5

543

7

544 Meri-Rastila Havsrastböle

0

Kaivopuisto Brunnsparken

312

2

103

Aurinkolahti Solvik

Uutela Nybondas

3

1

Tullisaari Turholm

3 3

546

2

2

491

493

2

2

2

Tammisalo Tammelund

4

Kulosaari Brändö

Nordsjön kartano Nordsjö gård

1

1 1

0

1

420

2

455

0

Herttoniemenranta Hertonäs strand

Sompasaari Sumparn

4

KAMPMALMEN

Myllykallio Kvarnberget

Gardesstaden

2 050

1 4

030 3 1Kaartinkaupunki

5 6

7

1

103

1

2 3 7 6 3 5

4

4

0

Kotkavuori Örnberget

3

5

1 4

0

3

434

5

1

Rastila 2 Rastböle

4

2

542

440

5

4

VUOSAARI NORDSJÖ

547

Puotila Botby gård

Marjaniemi Marudd

432

704

2

0

Roihuvuori Kasberget

2

3

1

0

4

2

301

601

6

KULOSAARI 1 BRÄNDÖ

4

1

KALLIO BERGHÄLL

104

1

Gloet

314

1

Kalasatama Fiskehamnen

2

Hanasaari Hanaholmen

Broholmen

Kluuvi 1

1

202

1

2

020

3

130

Etu-Töölö Främre Tölö

Koivusaari Björkholmen

2

Linjat Linjerna

5 2

101

0

111 2 1 Siltasaari

5

2

112

2

2

211

Vilhonvuori Vilhelmsberg

Torkkelinmäki Torkelsbacken

1 3

Taka-Töölö Bortre Tölö

150

Meilahti Mejlans

Harju 121 Ås

0

113

1

6

1

212

Hermanninranta Hermanstadsstranden

Hermanninmäki 3VALLILA Hermanstadsbacken VALLGÅRD 3 2 102

1

ALPPIHARJU ÅSHÖJDEN

TAKA-TÖÖLÖ BORTRE TÖLÖ

4

303

302 2

1

5

452

457

1

433

0

8

9

1

2 Herttoniemen yritysalue Hertonäs företagsområde

Niinisaari Bastö

2

Itäkeskus Östra centrum

2

548

541 Keski-Vuosaari Mellersta Nordsjö

Vartioharju Botbyåsen

3

3

3

Kyläsaari Byholmen

2

6

1

Alppila Alphyddan

104

3

4

1 122

2 213

220 Vallila Vallgård

1

2

602

HERTTONIEMI HERTONÄS

Arabianranta Arabiastranden

7

173

1

1

6

451

1 4

Kasåkern

3

3

VARTIOKYLÄ BOTBY

Puotinharju Botbyhöjden

0 Roihupelto

431 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs

232

Kumpula Gumtäkt

1

4

453

LATOKARTANO LADUGÅRDEN

1

Mustavuori Svarta backen

0

701

5

456

2

0

0

4

4

3

5 6

702 8

MYLLYPURO KVARNBÄCKEN

501

Toukola Majstad

2

240

KeskiItä-Pasila Pasila Östra Böle Mellersta Böle

3

0

Lehtisaari Lövö

174

1

1

305

0

3

0

270

Vanhakaupunki Gammelstaden

549

2

Kvarnbäcken

2

Talosaari Husö

Salmenkallio Sundberg

Mellunmäki Mellungsbacka

4

3

361

VANHAKAUPUNKI GAMMELSTADEN 231

5 4

Laakso 2 Dal

REIJOLA GREJUS

Kuusisaari Granö

2

471

454

560

0

473

7 Myllypuro

1

Viikinranta Viksstranden

570 1

2

Kontula Gårdsbacka

Kurkimäki Tranbacka

3

KOILLINEN NORDÖSTRA

1

3

362 Latokartano Ladugården

5

Koskela Forsby

Ärvings

MELLUNKYLÄ MELLUNGSBY

475

0

4

1

2

1

260

250

KESKINEN MELLERSTA

171

Vanha Ruskeasuo Gamla Brunakärr

301 Vanha Munkkiniemi Gamla Munksnäs

304 2

2

2

Käpylä Kottby

1

3

3

2 Vesala

1

Viikin tiedepuisto Viks forskarpark

Viikinmäki Viksbacka

0

472

703

363

364

2

6

PASILA BÖLE

3

162

Näshöjden

2

0

0

Pikku Huopalahti Munkkivuori 1 305 3 Lillhoplax Munkshöjden Niemenmäki

1

1 6

2

4

285

1

Pohjois-Pasila Norra Böle

292

Kivihaka Stenhagen

Etelä-Haaga Södra Haga

1

304

Talinranta Talistranden

2

291

LÄNTINEN VÄSTRA

0

172

0

0

474

Kivikko Stensböle

2

2

Veräjämäki Grindbacka

3

3

203

384

4

383

580 Karhusaari Björnsö

0

Tattariharju Tattaråsen

Pihlajamäki Rönnbacka

0

1

465

4

OULUNKYLÄ 2 ÅGGELBY 8

2

Pitäjänmäen yritysalue 1 Sockenbacka företagsområde 5

Veräjälaakso Grinddal

Metsälä Krämertsskog

Maunulanpuisto Månsasparken

4

1

283

286

2

287

2 7

5

404

3

1

0

0

3

Maunula Månsas

401

293

0

282

2

281

Pirkkola Britas

3

Lassila Lassas

464

1

463

294

4

2

1

801

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

3

Ala-Malmi Nedre Malm

3

Pihlajisto Rönninge

Östersundom Östersundom

1

382

386

0

550

Jakomäki Jakobacka

Malmin lentokenttä Malms flygfält

5

2 4

0

414

1

4

370

3

Patola Dammen

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

JAKOMÄKI JAKOBACKA

0

385

3

3

284

6

3

1

1

1

3

2

1

381

Pukinmäki Bocksbacka

2

Länsi-Pakila Västra Baggböle

1

4

1

503

Ylä-Malmi Övre Malm

PUKINMÄKI BOCKSBACKA

4

6

1

341

2

3 5

5

Itä-Pakila Östra Baggböle

4

LÄNSI-PAKILA VÄSTRA BAGGBÖLE

Maununneva Magnuskärr

Kannelmäki 1 Gamlas

2

204

2

2

KAARELA KÅRBÖLE

7

Tattarisuo Tattarmossen

MALMI MALM

506

Alppikylä Alpbyn

413

3

8

415

1 2

502

2

2

4

6

391

ITÄ-PAKILA ÖSTRA BAGGBÖLE

1

Paloheinä Svedängen

2

1 Tapaninvainio Staffansslätten

0

0 3

2 6

2

Tuomarinkartano Domargård

405

Hakuninmaa Håkansåker

Malminkartano Malmgård

4

3

3

353

1

POHJOINEN NORRA

1

336

5

Torpparinmäki Torparbacken

4

Kuninkaantammi Kungseken

PUISTOLA PARKSTAD

Tapanila Mosabacka

352

0

Heikinlaakso Henriksdal

505

392

6

354

591 Landbo

412

411

5

DOMARBY 2

2 1

4

2

403

0 TUOMARINKYLÄ

Laajasalon peruspiiri – Degerö distrikt 480 Vartiosaari - Vårdö 491 Yliskylä - Uppby 492 Jollas 493 Tullisaari - Turholm 494 Kruunuvuorenranta- Kronbergsstranden 495 Hevossalmi - Hästnässund 500 Villinki - Villinge 510 Santahamina - Sandhamn 532 Itäsaaret - Östra holmarna ITÄINEN SUURPIIRI - ÖSTRA STORDISTRIKTET

0

2

3

pienalue - småområde 401

Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 431 Länsi-Herttoniemi - Västra Hertonäs 432 Roihuvuori - Kasberget 433 Herttoniemen yritysalue - Hertonäs företagsområde 434 Herttoniemenranta - Hertonäs strand 440 Tammisalo - Tammelund

701

504 SUUTARILA SKOMAKARBÖLE

6

peruspiiri - distrikt

ULLANLINNA

531 ULRIKASBORG

POHJOINEN SUURPIIRI - NORRA STORDISTRIKTET

401

osa-alue - delområde

2

Kulosaaren peruspiiri – Brändö distrikt 190 Mustikkamaa - Korkeasaari - Blåbärslandet - Högholmen 420 Kulosaari - Brändö

7

Puroniitty Bäckängen

3

Viikinranta Viksstranden

306

Kaarelan peruspiiri – Kårböle distrikt 331 Kannelmäki - Gamlas 332 Maununneva - Magnuskärr 333 Malminkartano - Malmgård 334 Hakuninmaa - Håkansåker 335 Kuninkaantammi – Kungseken 336 Honkasuo - Hongasmossa

3

Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 402 Tapulikaupunki - Stapelstaden 411 Puistola - Parkstad 412 Heikinlaakso - Henriksdal 413 Tattarisuo - Tattarmossen 415 Alppikylä - Alpbyn

Piirijako - distriktsindelning

3

601

603 205

Suutarilan peruspiiri – Skomakarböle distrikt 401 Siltamäki - Brobacka 403 Töyrynummi - Lidmalmen

HELSINGIN PIIRIJAKOJÄRJESTELMÄ HELSINGFORS DISTRIKTSINDELNING

ETELÄINEN SÖDRA

510

Santahamina Sandhamn

520

0

Suomenlinna Sveaborg

2

Länsisaaret Västra holmarna

1

2

Khs 26.1.2012 §1329 0

1

2 km


Helsingfors områdesvis Helsinki by District peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluista historia-, tilasto- ja suunnitelmatietojen pohjalta. Alueita verrataan myös muuhun Helsinkiin. Aluekuvauksia täydentää tiivis katsaus koko Helsingin alueelliseen rakenteeseen ja asemaan osana laajempaa seutua. Helsingfors områdesvis presenterar de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors – deras bakgrund, uppbyggnad och service – utgående från historia, statistik och planläggning.

Helsingfors stadsstruktur som en del av Helsingforsregionen.

the 8 major districts and 34 districts of the city – their background, structure and public services – drawing on historical, statistical and town planning data. Comparisons with the rest of Helsinki are also made. The descriptions of the districts are complemented by a short description of Helsinki’s urban structure as a part of the Helsinki Region.

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsigfors stadskansliet stadsforskning och -statistik Urban Research and Statistics

Profile for Kaupunkitutkimus ja -tilastot

Helsinki alueittain 2019  

Helsinki alueittain 2019 esittelee Helsingin 8 suurpiiriä ja 34 peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluist...

Helsinki alueittain 2019  

Helsinki alueittain 2019 esittelee Helsingin 8 suurpiiriä ja 34 peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluist...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded