Page 1

TILASTOJA 2018

TILASTOJA 2018

22

22

Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel. fi/kaupunkitieto. Helsingin väestöstä, sen rakenteesta ja muutoksista on saatavissa tietoja myös muista Tilastoja-sarjan väestöjulkaisuista sekä Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta. Lisäksi Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta (www.aluesarjat.fi) sisältää väestötietoja pääkaupunkiseudulta alueittain ja Helsingin seudusta kunnittain, ja Nordstat-tilastotietokanta (www.nordstat.org) väestötietoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista. Edellä mainittujen lisäksi keskeiset väestötiedot on saatavissa avoimena datana Helsinki Region Infoshare-palvelussa (www.hri.fi). Julkaisutilaukset p. 09 310 36293 Internet www.hel.fi/kaupunkitieto

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2017/2018 och befolkningsförändringar år 2017

22 TILASTOJA 2018

Tässä julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä väestönmuutokset vuonna 2017. Julkaisu sisältää niin ikään analyysejä väestön demografisesta rakenteesta sekä syntyvyydestä ja hedelmällisyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Tiedot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksesta hankittuihin aineistoihin.

NETTA MÄKI & PEKKA VUORI HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017

NETTA MÄKI & PEKKA VUORI


TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Netta Mäki, p. – tel. +358 9 310 36373 Pekka Vuori, p. – tel. +358 9 310 36300 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik City of Helsinki, Executive Office, Urban Research and Statistics OSOITE ADRESS ADDRESS PL 550, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18-20 A) PB 550, 00099 Helsingfors stad (Broholmsgatan 18-20 A) P.O.Box 550, FI-00099 City of Helsinki Finland (Siltasaarenkatu 18-20 A)

PUHELIN TELEFON TELEPHONE 09 310 1612 INTERNET WWW.HEL.FI/KAUPUNKITIETO TILAUKSET, JAKELU BESTÄLLNINGAR, DISTRIBUTION ORDERS, DISTRIBUTION p. – tel. 09 310 36293 tietokeskus.tilaukset@hel.fi


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2017/2018 och befolkningsförändringar år 2017

TILASTOJA STATISTIK STATISTICS

2018:22


KÄÄNNÖKSET ÖVERSÄTTNING TRANSLATIONS Magnus Gräsbeck KUVIOT FIGURER GRAPHS Pekka Vuori, Petri Berglund TAITTO LAYOUT GENERAL LAYOUT Petri Berglund KANSI OMSLAG COVER Kuva | Bild | Picture: Helsinki Marketing / Kuvatoimisto Kuvio Oy PAINO TRYCKERI PRINT Edita Prima Oy, Helsinki 2018

ISSN 2489-4311 (verkossa)


SISÄLLYS

Laatuseloste���������������������������������������������������������������������������������������������������41 Aluejakomuutokset vuonna 2012������������������������������������������������������������������� 42 Liitetaulukot.................................................................................................... 43 Luettelo julkaisemattomista taulukoista......................................................... 45 Taulusto��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Liite: Helsingin piirijakojärjestelmä / aluejakokartta

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Esipuhe������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4 Förord������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Helsingin väestön rakenne vuodenvaihteessa 2017/2018................................. 5 Väkiluku����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Ikärakenne������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 Helsingin ikärakenne verrattuna muuhun Suomeen������������������������������ 11 Syntymäpaikka, äidinkieli ja kansalaisuus����������������������������������������������13 Syntymäpaikka����������������������������������������������������������������������������������������14 Äidinkieli���������������������������������������������������������������������������������������������������15 Kansalaisuus��������������������������������������������������������������������������������������������18 Uskonnollinen yhdyskunta����������������������������������������������������������������������20 Siviilisääty, perheet ja asuntokunnat.............................................................. 22 Siviilisääty����������������������������������������������������������������������������������������������� 22 Perheet��������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 Asuntokunnat������������������������������������������������������������������������������������������ 26 Väestönmuutokset vuonna 2017..................................................................... 28 Syntyvyys������������������������������������������������������������������������������������������������30 Kuolleisuus���������������������������������������������������������������������������������������������� 34 Muuttaneisuus���������������������������������������������������������������������������������������� 36

3


Esipuhe

Förord

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017 -julkaisu sisältää tietoja Helsingin väestöstä ja asuntokunnista. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Lisäksi julkaisussa esitetään suur- ja peruspiireittäisiä sekä koko kaupungin tasoisia tietoja syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä sekä aikasarjoja eri väestönmuutostekijöistä ja niiden vaikutuksesta alueen väestörakenteeseen. Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto. Julkaisusta ovat vastanneet yliaktuaari Netta Mäki ja järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori. Sen laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatija Petri Berglund ja tutkija Marjo Kaasila. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia julkaisun toteuttamiseen osallistuneita.

Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2017/2018 och befolkningsförändringar år 2017 är en publikation som innehåller uppgifter om befolkningen och om bostadshushållen. I publikationen finns en översikt om folkmängdens utveckling i Helsingfors samt om befolkningens demografiska struktur och familjestrukturer. Där presenteras också uppgifter om nativitet, mortalitet och migration både för hela staden, för stordistrikten och för distrikten. Den innehåller också tidsserier om olika faktorer bakom befolkningsförändringarna och deras inverkan på ett områdes befolkningsstruktur. Publikationens tabellbilagor kan laddas i Excel-format via publikationens online version på websida www.hel.fi/kaupunkitieto. Publikationen har uppgjorts under ledning av överaktuarie Netta Mäki och systemchef Pekka Vuori. Statistikförare Petri Berglund och forskare Marjo Kaasila har medverkat. Jag vill varmt tacka alla som deltog i genomförandet av publikationen.

Helsingissä marraskuussa 2018 Ari Jaakola tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Helsingfors, november 2018

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ari Jaakola statistik- och informationschef

4


Väkiluku Helsingissä asui vuodenvaihteessa 2017/2018 vakituisesti 643 272 asukasta. Väkiluku kasvoi vuoden 2017 aikana 8 091 hengellä. Helsingin väkiluku kääntyi nousuun vuonna 2005, ja kasvu on jatkunut sen jälkeen. Koko 1970-luvun aina vuoteen 1981 väkiluku aleni vuosittain ja oli alimmillaan 482 833 asukasta, ja 1980-luvun alkupuolellakin väestö kasvoi hitaasti. Helsinkiläisten määrä kasvoi 1980-luvun loppupuolella ja vuosina 1990–2001 ja väheni vähän vuosina 2002–2004. Edellisten vuosien tapaan asukasmäärä laski hieman Östersundomissa ja kasvoi kaikissa muissa suurpiireissä, lukumääräisesti eniten Eteläisessä ja Itäisessä suurpiirissä ja suhteellisesti eniten Eteläisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä (Liitetaulukko 1). Määrällisesti kasvu oli suurinta Kampinmalmin, Lauttasaaren ja Mellunkylän peruspiireissä, suhteellinen kasvu puolestaan oli suurinta Kampinmalmin, Jakomäen ja Lauttasaaren peruspiireissä. Kampinmalmin kasvu muodostuu ennen kaikkea Jätkäsaaren kasvusta. Väkimäärä väheni suhteellisesti eniten Östersundomin ja Malmin peruspiireissä. Väestönkasvu on vaihdellut ennen kaikkea muuttoliikkeen vaihtelun seurauksena. Syntyvyys ja kuolleisuus ovat pitkään olleet suhteellisen vakaita, ja vuonna 2017 syntyneiden enemmyys Helsingissä oli 2,4 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti. Tämän Kuvio 1.

luonnollisen väestönkasvun lisäksi väkilukua kasvattaa etenkin Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta tuleva muuttovoitto. Naisia on Helsingissä ollut miehiä enemmän jo hyvin pitkään, ja vuodenvaihteessa 2017/2018 helsinkiläisistä lähes 53 prosenttia oli naisia (Liitetaulukko 3). Naisenemmyys on kuitenkin pienentynyt vähitellen ennen kaikkea miesten matalamman elinajanodotteen kasvaessa naisten elinajanodotetta nopeammin: kun vuodenvaihteessa 2017/2018 oli 1 000 miestä kohden 1 107 naista, oli suhdeluku viisi vuotta sitten 1 126. Naisia oli suhteessa miehiin eniten esimerkiksi Munkkiniemessä, Reijolassa ja TakaTöölössä, joissa osin myös iäkkäiden osuus oli suuri. Vakituisesti asuvien lisäksi Helsingissä asui 13 635 sellaista henkeä, joiden vakituinen kotipaikka oli jossakin toisessa kunnassa (Julkaisematon taulukko 11). Vakituisesti Helsingissä asuvien lukuun suhteutettuna tilapäisesti Helsingissä asuvia oli eniten Eteläisen ja Keskisen suurpiirin alueilla. Toisaalta myös 7 230 helsinkiläistä asui tilapäisesti muualla. Jos tilapäisesti Helsingissä asuvat lasketaan yhteen vakituisesti asuvien kanssa ja tilapäisesti muualla asuvat helsinkiläiset poistetaan luvusta, Helsingissä asui 649 677 henkeä. Helsingissä vakituisesti asuvista 16 602 henkeä ei ollut kirjoilla millään asuinalueella. Heistä osa oli vailla vakinaista asuntoa tai tietymättömissä, osa oli tilapäisesti ulkomailla tai asui laitoksessa.

Helsingin väkiluku 1.1.1875–1993 sekä vuodenvaihteissa 1993/1994–2017/2018 Lkm. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1875

Lähde: Tilastokeskus

1900

1925

1950

1975

2000

2018

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

HELSINGIN VÄESTÖN RAKENNE VUODENVAIHTEESSA 2017/2018

5


HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 1. Helsingin väkiluku 1.1.1875–1993 ja vuodenvaihteissa 1993/1994–2017/2018

6

Vuosi (1.1.)

Koko väestö

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922

23 070 25 080 24 777 25 747 27 407 36 346 37 323 37 970 39 230 41 234 41 579 43 345 47 149 49 721 53 910 56 236 58 799 60 295 60 417 61 976 64 554 67 653 70 698 71 365 75 492 79 126 82 213 82 604 88 838 90 407 93 626 98 674 103 485 108 802 111 907 118 736 123 086 129 396 145 390 149 809 153 467 169 938 161 911 155 735 144 323 152 200 154 922 154 978

1

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (1.1.)

Koko väestö

-366 2 010 -303 970 1 660 8 939 977 647 1 260 2 004 345 1 766 3 804 2 572 4 189 2 326 2 563 1 496 122 1 559 2 578 3 099 3 045 667 4 127 3 634 3 087 391 6 234 1 569 3 219 5 048 4 811 5 317 3 105 6 829 4 350 6 310 15 994 4 419 3 658 16 471 -8 027 -6 176 -11 412 7 877 2 722 56

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

153 981 156 655 162 070 168 605 177 314 188 607 201 480 205 833 209 378 214 110 217 346 221 524 225 482 230 394 236 725 246 784 258 117 252 484 277 995 253 890 258 061 265 336 276 277 341 563 357 533 357 139 359 813 368 519 375 981 384 521 394 511 396 343 403 970 412 195 421 160 431 049 441 678 448 315 457 121 467 371 477 110 487 422 494 796 507 283 516 472 522 307 525 628 523 677

4

2 3

5

6

Muutos ed. vuoden aikana

Vuosi (1.1.)

Koko väestö

-997 2 674 5 415 6 535 8 709 11 293 12 873 4 353 3 545 4 732 3 236 4 178 3 958 4 912 6 331 10 059 11 333 -5 633 25 511 -24 105 4 171 7 275 10 941 65 286 15 970 -394 2 674 8 706 7 462 8 540 9 990 1 832 7 627 8 225 8 965 9 889 10 629 6 637 8 806 10 250 9 739 10 312 7 374 12 487 9 189 5 835 3 321 -1 951

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

522 235 520 042 515 520 510 205 502 961 497 269 492 413 488 268 485 403 483 675 482 833 482 989 484 124 484 391 483 364 485 263 488 604 491 148 491 777 490 872 492 499 497 526 501 518 508 659 515 765 525 031 532 053 539 363 546 317 551 123 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 576 632 583 350 588 549 595 384 603 968 612 664 620 715 628 208 635 181 643 272

Muutos ed. vuoden aikana

7

-1 442 -2 193 -4 522 -5 315 -7 244 -5 692 -4 856 -4 145 -2 865 -1 728 -842 156 1 135 267 -1 027 1 899 3 341 2 544 629 -905 1 627 5 027 3 992 7 141 7 106 9 266 7 022 7 310 6 954 4 806 4 351 4 244 -2 -386 -284 1 859 3 616 4 010 8 101 6 718 5 199 6 835 8 584 8 696 8 051 7 493 6 973 8 091

Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1951 lähtien sekä vuonna 1915, jolloin lukuihin sisältyy Venäjän alamaisia. Tähän sisältyvät ne siirtoväkeen kuuluvat henkilöt, luvultaan 27 128, jotka vuonna 1941 on merkitty Helsingin henkikirjoihin. 3 Tähän sisältyy noin 6 000 siirtoväkeen kuuluvaa henkilöä, jotka jäivät Helsinkiin asumaan. 4 Lukuihin sisältyvät tästä lähtien siirtoväkeen kuuluvat. 5 Vuoden 1946 alueliitoksen lisäys 51 054 henkilöä 6 Kaupunkiin vuonna 1966 liitetyn Vuosaaren lisäys 2 706 henkilöä 7 Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2009 alueliitoksessa Sipoosta ja Vantaalta siirtyi 2 063 henkeä. 2


Ikärakenne Väestön ikärakennetta ja sen muutoksia voidaan tarkastella keskeisten kunnallisten palvelujen näkökulmasta. Vuodenvaihteessa 2017/2018 väestöstä kaksi kolmasosaa oli työikäisiä, kun alle 18-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä kumpiakin oli vajaa 17 prosenttia. Alle 1-vuotiaiden helsinkiläisten määrä väheni 3,0 prosentilla vuonna 2017. Sen sijaan päivähoitoikäisten määrä kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia ja alakouluikäisten ikäluokka peräti hieman yli 4 prosenttia. Alle kouluikäisiä oli noin 230 enemmän kuin edellisvuonna ja alakouluikäisiä noin 1 420 enemmän. Peruskouluikäisten määrä kasvoi

yhteensä lähes 1 900 hengellä. Keskiasteen opiskelijoiden ikäluokan, 16–18-vuotiaiden, kasvu pysähtyi neljä vuotta sitten. Viime vuoden aikana heidän määränsä kasvoi 83 nuorella. Työikäisten määrä kasvoi muuttovoiton vuoksi edellisvuodesta vajaalla prosentilla reiluun 427 500 henkeen. 65 vuotta täyttäneitä oli nyt noin 2 prosenttia eli 2 376 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja osin suurten ikäluokkien ikääntymisen myötä 70 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi peräti 3 375 hengellä (4,7 prosenttia). 85 vuotta täyttäneitä oli nyt noin 340 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin (kasvua 2,5 prosenttia).

Taulukko 2. Helsingin väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuodenvaihteissa 2015/2016−2017/2018 Ikä, vuotta

2015/16

2016/17

2017/18

Alaikäiset Päivähoitoikäiset

0−17 0–6 0 1–2 3–5 6 7–15 7 7–12 13–15 16–18 16

103 530 45 379 6 929 13 387 19 047 6 016 47 675 5 967 32 684 14 991 16 085 5 173

105 240 45 807 6 750 13 382 19 359 6 316 48 799 6 019 33 730 15 069 16 049 5 345

107 349 46 033 6 548 13 404 19 789 6 292 50 683 6 346 35 149 15 534 16 132 5 169

2 109 226 -202 22 430 -24 1 884 327 1 419 465 83 -176

2,0 0,5 -3,0 0,2 2,2 -0,4 3,9 5,4 4,2 3,1 0,5 -3,3

18–64

420 614

423 949

427 555

3 606

0,9

65+ 75+ 85+

104 064 43 199 12 949

105 992 44 819 13 208

108 368 45 236 13 544

2 376 417 336

2,2 0,9 2,5

628 208

635 181

643 272

8 091

1,3

Esikouluikäiset Peruskouluikäiset

Lukio-/ammattikouluikäiset Työikäiset Eläkeikäiset

Koko väestö Lähde: Tilastokeskus

Muutos vuonna 2017 % Lkm.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ikäryhmä

7


Päivähoitoikäisiä oli vuodenvaihteessa 2017/2018 lukumääräisesti eniten Itäisen suurpiirin alueella (Liitetaulukko 2). Peruspiirejä katsottaessa tämän ikäisiä oli eniten Vuosaaressa, Mellunkylässä ja Kampinmalmilla, osa-alueita tarkasteltaessa puolestaan Kontulassa, Myllypurossa ja Latokartanossa. Alle 7-vuotiaiden osuus alueen väestöstä puolestaan oli suurin Koillisessa suurpiirissä (lähes 9 prosenttia), ja peruspiirejä tarkasteltaessa Latokartanossa (9,4 prosenttia), Tuomarinkylässä ja Myllypurossa. Osuus oli puolestaan pienin Alppiharjun (alle 3 prosenttia) ja Kallion peruspiireissä. Yleensäkin esikaupunkialueilla on sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten osuus korkeampi kuin kantakaupungissa. Vuonna 2017 päivähoitoikäisten määrä kasvoi Eteläisen (137 lasta), Itäisen (127 lasta) ja Kaakkoisen (66 lasta) suuripiirin alueilla, mutta pieneni kaikissa muissa suurpiireissä, eniten Läntisessä suurpiirissä (vähennystä 50 lasta). Perus-

piireistä alle 7-vuotiaiden lukumäärä kasvoi eniten Kampinmalmilla ja Mellunkylässä ja pieneni eniten Malmilla (92 lasta). Kuvio 2. 0–6-vuotiaiden määrä 500 x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2017/2018 Lähde: Helsingin kuntarekisteri

0-6-vuotiaat 500 m ruutu 175 - 523 100 - 174 50 - 99 5 - 49

Kuvio 3. 0–6-vuotiaiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä Kaarela Kaarela

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Malmi Malmi

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Pasila Pasila

8

Kallio Kallio

Lauttasaari Lauttasaari

Lähde: Tilastokeskus

Vartiokylä Vartiokylä

Vuosaari Vuosaari

Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Kampinmalmi Kampinmalmi

Myllypuro Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Vironniemi Vironniemi Ullanlinna Ullanlinna

0-6-vuotiaat, osuus, %

Kulosaari Kulosaari Laajasalo Laajasalo

Helsinki, alueet = 7,25 % 8,75 - 16,30 7,25 - 8,74 5,50 - 7,24 Alle 5,50

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus

Peruskouluikäisiä oli edellisen vuoden tapaan lukumääräisesti eniten Itäisen, Koillisen ja Läntisen suurpiirin alueilla ja Vuosaaren, Mellunkylän ja Malmin peruspiireissä. Suhteellisesti eniten peruskouluikäisiä oli Tuomarinkartanossa (20 %) sekä Östersundomin peruspiirin alueilla Landbossa ja Puroniityssä. Pienin kouluikäisten osuus alueen väestöstä (noin 1 %) oli Harjussa ja Torkkelinmäellä. Edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna peruskouluikäisten kasvu oli suurinta Eteläisessä (512 lasta), Koillisessa (338 lasta) ja Keskisessä (308 lasta) suurpiirissä


Kuvio 4. 7–15-vuotiaiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä Kaarela Kaarela

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

Pasila Pasila

Kallio Kallio

Lauttasaari Lauttasaari

Vuosaari Vuosaari

7-15-vuotiaat, osuus, %

Kulosaari Kulosaari

Vironniemi Vironniemi

Helsinki, alueet = 7,9 % Laajasalo Laajasalo

Ullanlinna Ullanlinna

12,0 - 20,0 7,9 - 11,9 6,0 - 7,8 Alle 6,0

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus

sekä Kampinmalmin, Mellunkylän ja Vanhankaupungin peruspiirissä. Koululaisten määrä väheni Östersundomin suurpiirissä. Myös 65 vuotta täyttäneiden määrä vaihtelee alueittain. Pääsääntöisesti heitä on paljon vanhoilla ja vähän uusilla asuinalueilla. Vuodenvaihteessa ikääntyneitä oli suhteessa eniten Kaivopuistossa, Pihlajistossa, Pirkkolassa ja Vanhassa Munkkiniemessä (yli 25 % alueiden väestöstä). Vähiten 65 vuotta täyttäneitä oli Kyläsaaressa, Santahaminassa, Tuomarinkartanossa ja Viikin tiedepuistossa, joissa heitä oli alle 3 prosenttia alueen väestöstä. Osassa näistä alueista lasten osuus puolestaan on suuri.

65 vuotta täyttäneiden ikäluokan osuus kasvoi edellisvuodesta kaikissa suurpiireissä. Eniten (vähintään 5 prosenttia) tämän ikäisten osuus kasvoi Oulunkylän ja Puistolan peruspiireissä. Haagan peruspiirissä 65-vuotiaiden osuus sen sijaan pieneni eniten (0,4 prosenttia). 75 vuotta täyttäneitä oli suhteellisesti paljon samoilla alueilla kuin 65 vuotta täyttäneitä. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi edellisvuodesta erityisesti Vuosaaren ja Oulunkylän peruspiireissä ja vähentyi Haagan ja Vartiokylän peruspiirissä.

Kuvio 5. 7–15-vuotiaiden määrä 500 x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Kuvio 6. Yli 65-vuotiaiden määrä 500 x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Lähde: Helsingin kuntarekisteri

Lähde: Helsingin kuntarekisteri

7-15-vuotiaat 500 m ruutu 150 - 424 74 - 149 30 - 74 5 - 29

Yli 65-vuotiaat 500 m ruutu 500 - 1 220 250 - 499 100 - 249 5 - 99

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Tilastokeskus

Vartiokylä Vartiokylä Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Kampinmalmi Kampinmalmi

Myllypuro Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Malmi Malmi

9


Kuvio 7. 65 vuotta täyttäneiden osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä Kaarela Kaarela

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

Pasila Pasila

Kallio Kallio

Lauttasaari Lauttasaari

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Tilastokeskus

10

Vartiokylä Vartiokylä

Vuosaari Vuosaari

Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Kampinmalmi Kampinmalmi

Myllypuro Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Malmi Malmi

Vironniemi Vironniemi Ullanlinna Ullanlinna

yli 65-vuotiaat, osuus, %

Kulosaari Kulosaari

Helsinki, alueet = 17,0 % Laajasalo Laajasalo

21,0 - 26,8 17,0 - 20,9 12,0 - 16,9 Alle 12,0

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus


Helsingin ikärakenne verrattuna muuhun Suomeen Suomen väestönkasvu keskittyi edelleen vuonna 2017 Helsingin seudulle ja erityisesti pääkaupunkiseudulle (Taulukko 3). Koko maan väkiluku kasvoi 9 833 hengellä, mutta Helsingin seudun kasvu oli 18 476 henkeä. Seudun ulkopuolisen Suomen väestömäärä väheni siis 8 643 hengellä. Helsingin seudun väestönkasvusta 44 prosenttia oli Helsingin väestömäärän kasvua, 45 prosenttia muun pääkaupunkiseudun kasvua ja 11 prosenttia muun Helsingin seudun kasvua. Helsingin saaman muuttovoiton lisäksi väestönkasvun taustalla on suhteellisen nuori ikärakenne,

ja syntyneiden enemmyys onkin Helsingissä suurempi kuin muualla maassa. Verrattuna koko maahan Helsingissä korostui edelleen erityisesti nuorten, 20–30-vuotiaiden osuus väestöstä, mutta myös 30–40-vuotiaita oli suurempi osuus kuin muualla pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Sen sijaan alle 20-vuotiaiden osuus oli Helsinkiä korkeampi niin naapurikunnissa kuin muualla Helsingin seudulla, mutta myös muualla Uudellamaalla ja koko Suomessa keskimäärin. Lisäksi 60 vuotta täyttäneiden osuus oli Helsingissä hieman suurempi kuin Espoossa tai Vantaalla, mutta selvästi alhaisempi kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Yhteensä

Ikä, vuotta 0–14

2017/2018 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu1 Muu Helsingin seutu2 Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi Koko maa

643 272 511 695 320 128 1 475 095 180 529 1 655 624 3 857 506 5 513 130

2017/2018 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu1 Muu Helsingin seutu2 Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi Koko maa

15–29

30–44

45–59

60–74

75+

91 743 95 385 60 486 247 614 29 776 277 390 613 034 890 424

137 079 98 447 51 879 287 405 26 322 313 727 664 405 978 132

153 670 114 936 62 960 331 566 31 344 362 910 672 671 1 035 581

117 840 99 967 68 564 286 371 38 507 324 878 737 565 1 062 443

97 704 73 773 55 062 226 539 37 394 263 933 780 817 1 044 750

45 236 29 187 21 177 95 600 17 186 112 786 389 014 501 800

% 100 100 100 100 100 100 100 100

14,3 18,6 18,9 16,8 16,5 16,8 15,9 16,2

21,3 19,2 16,2 19,5 14,6 18,9 17,2 17,7

23,9 22,5 19,7 22,5 17,4 21,9 17,4 18,8

18,3 19,5 21,4 19,4 21,3 19,6 19,1 19,3

15,2 14,4 17,2 15,4 20,7 15,9 20,2 19,0

7,0 5,7 6,6 6,5 9,5 6,8 10,1 9,1

Muutos vuonna 2017 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu1 Muu Helsingin seutu2 Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi Koko maa

8 091 8 374 2 011 18 476 -1 145 17 331 -7 498 9 833

2 071 886 -501 2 456 -558 1 898 -5 652 -3 754

282 1 746 273 2 301 -458 1 843 -5 254 -3 411

3 789 2 563 -88 6 264 -420 5 844 1 824 7 668

-382 451 4 73 -467 -394 -15 140 -15 534

1 914 1 780 1 717 5 411 494 5 905 17 000 22 905

417 948 606 1 971 264 2 235 -276 1 959

Muutos vuonna 2017 Helsinki Muu pääkaupunkiseutu1 Muu Helsingin seutu2 Helsingin seutu yhteensä Muu Uusimaa Uusimaa yhteensä Muu Suomi Koko maa

% 1,3 1,7 0,6 1,3 -0,6 1,1 -0,2 0,2

2,3 0,9 -0,8 1,0 -1,8 0,7 -0,9 -0,4

0,2 1,8 0,5 0,8 -1,7 0,6 -0,8 -0,3

2,5 2,3 -0,1 1,9 -1,3 1,6 0,3 0,7

-0,3 0,5 0,0 0,0 -1,2 -0,1 -2,0 -1,4

2,0 2,5 3,2 2,4 1,3 2,3 2,2 2,2

0,9 3,4 2,9 2,1 1,6 2,0 -0,1 0,4

1

Espoo, Vantaa, Kauniainen

2

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 3. Helsingin ja vertailualueiden väestö iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017

11


Kuvio 8. Helsingin ja koko maan väestö iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ikä, vuotta 99+ 96 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 1,2 1,0

12

Naiset, Helsinki Naiset, Koko maa Miehet, Helsinki Miehet, Koko maa

0,8

0,6

0,4

0,2 0,0 0,2 0,4 Osuus (%) koko väestöstä

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (alle 15-vuotiaiden) ja vanhuseläkeikäisten (65 vuotta täyttäneiden) määrän suhdetta työikäisen väestön määrään. Väestöllinen huoltosuhde pysytteli koko maassa pitkään 50 henkilön tietämissä, jolloin siis sataa työikäistä kohti oli noin 50 lasta ja eläkeikäistä.

0,6

0,8

1,0

1,2 Lähde: Tilastokeskus

2000-luvun alun jälkeen huoltosuhde on kuitenkin heikentynyt, ja vuonna 2017 se oli 60. Helsingin osalta tilanne on ollut parempi. Huoltosuhde oli Helsingissä pitkään alle 40 eli sataa työikäistä kohti oli sen verran lapsia ja eläkeikäisiä, mutta 2010-luvun aikana luku on kuitenkin noussut vähitellen 45:een.

Kuvio 9. Väestöllinen huoltosuhde koko maassa ja Helsingissä 1.1.1972–1993 sekä vuodenvaihteissa 1993/1994–2016/2017 lasta ja vanhusta /

Helsinki

70 60

65 vuotta täyttäneet 0–14-vuotiaat

Koko Suomi

100 työikäistä

70 60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

Lähde: Tilastokeskus


Syntymäpaikka, äidinkieli ja kansalaisuus Kuvio 10 antaa yleiskuvan helsinkiläisten taustasta kansalaisuuden, syntymämaan ja äidinkielen mukaan. Vuodenvaihteessa 2017/2018 Helsingin väestöstä 9,5 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia. Heistä suurin osa oli myös syntynyt ulkomailla, ja heidän äidinkielensä oli niin ikään lähes aina muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Reilu 4 800 henkeä eli 8 prosenttia ulkomaan kansalaisista oli syntynyt Suomessa ja 3,3 prosentilla ulkomaan kansalaisista äidinkieli oli suomi, ruotsi tai saame.

Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Vuodenvaihteessa 2017/2018 ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä 99 908 henkeä (Liitetaulukko 10A).

Kuvio 10. Väestö kansalaisuuden, syntymämaan ja äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

Väestö vuodenvaihteessa 2017/2018

643 272

Kansalaisuus Suomen

Kansalaisuus ulkomaan

582 303

60 969

Syntymämaa Suomi

Syntymämaa ulkomaat

Syntymämaa Suomi

Syntymämaa ulkomaat

548 516

33 787

4 839

56 130

Äidinkieli suomi ruotsi saame

535 280

Äidinkieli muu

13 236

Äidinkieli suomi ruotsi saame

7 704

Äidinkieli muu

26 083

Äidinkieli suomi ruotsi saame

848

Äidinkieli muu

3 991

Äidinkieli suomi ruotsi saame

1 171

Äidinkieli muu

54 959 HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Tilastokeskus

13


Syntymäpaikka

prosenttia väestöstä. Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla oli kussakin syntynyt noin 3 prosenttia helsinkiläisistä. Erityisesti ulkomailla syntyneiden osuus kasvoi ja oli nyt 14,0 prosenttia.

Vuonna 2017 syntyperäisten helsinkiläisten osuus kaikista helsinkiläisistä pieneni edelleen aavistuksen, ja se oli 40,4 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla syntyneitä oli 6,7 prosenttia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla syntyneitä 5

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 4. Helsingin väestö syntymäpaikan mukaan vuodenvaihteissa 2015/2016−2017/2018

14

Muutos vuonna 2016 2017

Syntymäpaikka / maakunta

2015/16 Lkm.

%

2016/17 Lkm.

%

2017/18 Lkm.

%

Yhteensä

628 208

100

635 181

100

643 272

100

6 973

8 091

Helsinki Muu pääkaupunkiseutu1 Espoo Vantaa Muu Helsingin seutu2 Muu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Luovutettu alue Ulkomaat

256 247 40 864 20 338 19 743 18 920 12 449 16 531 10 282 10 035 19 421 12 872 13 856 10 656 14 286 18 559 15 506 15 350 10 793 6 288 3 246 17 165 5 868 10 549 282 6 185 81 998

40,8 6,5 3,2 3,1 3,0 2,0 2,6 1,6 1,6 3,1 2,0 2,2 1,7 2,3 3,0 2,5 2,4 1,7 1,0 0,5 2,7 0,9 1,7 0,0 1,0 13,1

257 860 41 767 20 876 20 095 19 176 12 503 16 803 10 316 9 995 19 737 12 926 13 900 10 694 14 188 18 431 15 376 15 349 10 740 6 330 3 275 17 270 5 890 10 562 283 5 703 86 107

40,6 6,6 3,3 3,2 3,0 2,0 2,6 1,6 1,6 3,1 2,0 2,2 1,7 2,2 2,9 2,4 2,4 1,7 1,0 0,5 2,7 0,9 1,7 0,0 0,9 13,6

259 627 42 854 21 500 20 525 19 553 12 577 17 065 10 367 10 079 20 094 13 084 14 025 10 724 14 147 18 409 15 297 15 384 10 737 6 452 3 300 17 494 5 897 10 643 285 5 261 89 917

40,4 6,7 3,3 3,2 3,0 2,0 2,7 1,6 1,6 3,1 2,0 2,2 1,7 2,2 2,9 2,4 2,4 1,7 1,0 0,5 2,7 0,9 1,7 0,0 0,8 14,0

1 613 903 538 352 256 54 272 34 -40 316 54 44 38 -98 -128 -130 -1 -53 42 29 105 22 13 1 -482 4 109

1 767 1 087 624 430 377 74 262 51 84 357 158 125 30 -41 -22 -79 35 -3 122 25 224 7 81 2 -442 3 810

1

Espoo, Vantaa, Kauniainen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti

2

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 11. Helsingin väestö iän ja syntymäpaikan mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 14 000

Lkm. Ulkomaat Luovutettu alue

12 000

Muu Suomi Muu Helsingin seutu

10 000

Helsinki

8 000 6 000 4 000 2 000 0 Lähde: Tilastokeskus

Ikä 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Ulkomailla syntyneitä oli erityisesti 25−44-vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan syntymäpaikat erosivat muiden helsinkiläisten syntymäpaikoista myös niin, että Helsingissä syntyneiden osuus oli hieman matalampi. Yli 70-vuotiaista helsinkiläisistä hyvin harva oli syntynyt ulkomailla. Vuodenvaihteessa 2017/2018 Helsingissä asui vielä 5 260 vähintään 70-vuotiasta, jotka ovat syntyneet Neuvostoliitolle sotien jälkeen luovutetulla alueella. Heidän määränsä vähenee kuitenkin nopeasti, sillä vuotta aiemmin luku oli 5 700 henkeä.

Äidinkieli Vuoden 2017 aikana suomen- ja saamenkielisten helsinkiläisten määrä kasvoi, ja oli 2 872 edellisvuotta suurempi. Ruotsinkielisten määrä kasvoi 164 hengellä, ja vuodenvaihteessa 2017/2018 heitä oli 36 361, jolloin väestöosuus oli 5,7 prosenttia.

Näiden kieliryhmien suhteelliset osuudet pienenivät hieman, koska muunkielisten helsinkiläisten määrä on kasvanut enemmän. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi 5 055 hengellä eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Vieraskielisen väestön määrä oli 98 269 eli 15,3 prosenttia väestöstä. Vuoden 2017 lopussa suurimmat vieraskielisten kieliryhmät olivat venäjänkieliset (18 163 henkeä), vironkieliset (11 472 henkeä) ja somalinkieliset (10 225 henkeä) (Liitetaulukko 12A). Näihin kolmeen kieliryhmään kuului 41 prosenttia vieraskielisistä. Huomattava osa Helsingin väkiluvun kasvusta johtuu muun kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten väestömäärän kasvusta (Kuvio 11). Kuluvan vuosikymmenen aikana muunkielisten osuus väestönkasvusta on ollut keskimäärin 65 prosenttia.

Lkm.

%

Suomi1 Lkm.

1980 1985 1990 1995 2000

483 675 483 364 490 872 515 765 551 123

100 100 100 100 100

434 530 437 162 445 733 459 974 485 164

89,8 90,4 90,8 89,2 88,0

46 018 41 864 38 546 36 517 36 362

9,5 8,7 7,9 7,1 6,6

3 127 4 338 6 593 19 274 29 597

0,7 0,9 1,3 3,7 5,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

560 905 564 521 568 531 576 632 583 350 588 549 595 384 603 968 612 664 620 715 628 208 635 181 643 272

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

483 552 483 328 483 035 486 263 488 579 489 670 491 524 494 686 498 351 501 321 504 072 505 770 508 642

86,2 85,6 85,0 84,3 83,8 83,2 82,5 81,9 81,3 80,8 80,2 79,6 79,1

34 774 34 695 34 505 35 124 35 198 35 459 35 537 35 674 35 844 35 845 36 004 36 197 36 361

6,2 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7

42 579 46 498 50 991 55 245 59 573 63 420 68 323 73 608 78 469 83 549 88 132 93 214 98 269

7,6 8,2 9,0 9,6 10,2 10,8 11,5 12,2 12,8 13,5 14,0 14,7 15,3

Vuosimuutos -0,2 -842 0,4 1 899 0,3 1 627 1,8 9 266 4 351 0,8

-95 2 285 1 096 6 912 3 389

0,0 0,5 0,2 1,5 0,7

-964 -566 -754 -2 -234

-2,1 -1,4 -2,0 0,0 -0,6

217 180 1 285 2 356 1 196

6,9 4,1 19,5 12,2 4,0

0,6 0,7 1,4 1,2 0,9 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3

-224 -293 3 228 2 316 1 091 1 854 3 162 3 665 2 970 2 751 1 698 2 872

0,0 -0,1 0,7 0,5 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,3 0,6

-79 -190 619 74 261 78 137 170 1 159 193 164

-0,2 -0,6 1,8 0,2 0,7 0,2 0,4 0,5 0,0 0,4 0,5 0,5

3 919 4 493 4 254 4 328 3 847 4 903 5 285 4 861 5 080 4 583 5 082 5 055

8,4 8,8 7,7 7,3 6,1 7,2 7,2 6,2 6,5 5,5 5,8 5,4

Vuosi

1980 1985 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1

3 616 4 010 8 101 6 718 5 199 6 835 8 584 8 696 8 051 7 493 6 973 8 091

Ml. saamenkieliset

%

Ruotsi Lkm.

%

Muu Lkm.

%

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 5. Helsingin väestö äidinkielen mukaan 1.1.1980–90 sekä vuodenvaihteissa 1994/95–2017/18

15


Kuvio 12. Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan Helsingissä 1992–2017 Lkm. 10 000

Muu kieli Ruotsi Suomi ja saame Yhteensä

8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 13. Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Koko väestö

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ikä

16

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Miehet

8

6

4

Naiset

2

0

2

4

6

8

%

Ruotsinkielinen väestö

Ikä

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Miehet

6

Lähde: Tilastokeskus

4

Naiset

2

0

2

4

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Miehet

8

6

6

8

4

Naiset

2

0

2

4

1

6

8

%

Ml. saamenkieliset

Muunkielinen väestö

Ikä

% 8

Suomenkielinen1 väestö

Ikä

95– 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Miehet

Naiset

% 8

6

4

2

0

2

4

6

8


Ikärakenteeltaan muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat poikkeavat selvästi suomenkielisistä. Ruotsinkielisillä sekä nuorten että vanhojen ikäryhmien osuus väestöstä oli suurempi kuin suomenkielisillä, ja keski-ikäisiä puolestaan oli ruotsinkielisissä suhteessa vähemmän kuin suomenkielisissä. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisessä väestössä korostui 25–39-vuotiaiden suuri osuus erityisesti miehillä. Muutenkin vieraskieli-

set olivat suomenkielisiä nuorempia: lasten osuus oli korkeampi ja ikääntyneiden osuus selvästi alhaisempi. Kun alle 15-vuotiaiden osuus oli suomenkielisillä hieman yli 13 prosenttia ja ruotsinkielisillä vajaa 17 prosenttia, oli se noin 18 prosenttia muunkielisillä. Vastaavasti 65 vuotta täyttäneitä oli suomenkielisistä vajaa 19 prosenttia, ruotsinkielisistä peräti 23 prosenttia, mutta vieraskielisistä vain 4 prosenttia.

Kuvio 14. Ruotsin- ja vieraskielisten määrä Helsingissä 500 x 500 m ruuduittain vuodenvaihteessa 2017/2018 Lähde: Helsingin kuntarekisteri

Ruotsinkieliset 500 m ruutu 200 - 1 020 50 - 199 25 - 49 5 - 24

Vieraskielisten osuus alueen asukkaista oli korkein Jakomäen ja Mellunkylän peruspiireissä. Kallah-den, Meri-Rastilan, Kurkimäen ja Itäkeskuksen asukkaista yli 34 prosenttia oli äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä (Julkaisematon taulukko 1). Osuus oli puolestaan pienin Länsija Itä-Pakilan, Tuomarinkylän sekä Östersundomin peruspiireissä. Ruotsinkielisiä taas asuu erityisesti ranta-alueilla, eniten Östersundomin, Kulosaaren ja Ullanlinnan peruspiireissä. Ruotsinkielisiä asuu pääsääntöisesti suhteellisen paljon siellä, missä vieraskielisiä asuu vähän, mutta esimerkiksi Kulosaaressa asuu melko paljon sekä ruotsin- että vieraskielisiä. Niin ikään Eteläisessä suurpiirissä on alueita, joilla sekä ruotsin- että vieraskielisten osuus on melko korkea. Vaikka vieraskielisten osuus väestöstä on tiheästi asutetulla keskusta-alueella pieni, määrällisesti heitä asuu siellä paljon.

Muu kuin suomi tai ruotsi 500 m ruutu 500 - 1 520 150 - 499 75 - 149 5 - 74

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Helsingin kuntarekisteri

17


Kuvio 15. Helsingin ruotsinkielisten osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä Kaarela Kaarela

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

Pasila Pasila

Vuosaari Vuosaari

Helsinki, alueet = 5,7 % Yli 10,0 5,7 - 9,9 3,0 - 5,6 Alle 3,0

Laajasalo Laajasalo

Vironniemi Vironniemi

Kampinmalmi Kampinmalmi

Ruotsinkieliset, osuus, %

Kulosaari Kulosaari

Kallio Kallio

Lähde: Tilastokeskus

Vartiokylä Vartiokylä Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Lauttasaari Lauttasaari

Myllypuro Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Malmi Malmi

Ullanlinna Ullanlinna

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus

Kuvio 16. Helsingin vieraskielisten osuus alueen väestöstä osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Kaarela Kaarela

18

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Malmi Malmi

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

Pasila Pasila

Kallio Kallio

Lauttasaari Lauttasaari

Lähde: Tilastokeskus

Vartiokylä Vartiokylä

Vuosaari Vuosaari

Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Kampinmalmi Kampinmalmi

Myllypuro Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Vironniemi Vironniemi

Vieraskieliset, osuus, %

Kulosaari Kulosaari

Helsinki, alueet = 14,7 % Laajasalo Laajasalo

Ullanlinna Ullanlinna

20,0 - 37,1 14,7 - 19,9 8,0 - 14,6 Alle 8,0

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus

Kansalaisuus Vuodenvaihteessa 2017/2018 vieraskielisiä oli Helsingissä noin 1,6 kertaa niin paljon kuin ulkomaan kansalaisia. Eroa selittää se, että kansalaisuuden vaihtaminen on äidinkielen vaihtamista yleisempää. Muita kuin Suomen kansalaisia oli Helsingissä vuodenvaihteessa 60 969 eli 9,5 prosenttia väestöstä, ja näistä 39 prosenttia oli jonkin muun EU-maan kansalaisia (Taulukko 6). Suurimmat kansalaisuus-

ryhmät olivat Viron kansalaiset (12 324 henkeä), Venäjän kansalaiset (5 876 henkeä), Irakin (3 098 henkeä) ja Somalian kansalaiset (2 851 henkeä). Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 1 199 hengellä eli lähes 2 prosentilla vuoden 2017 aikana. Edellisestä vuodenvaihteesta lukumääräisesti eniten kasvoi Irakin, Vietnamin, Syyrian, Filippiinien ja Afganistanin kansalaisten määrät, mutta esimerkiksi Somalian kansalaisten määrä kasvoi vain vähän.


Ulkomaan kansalaisten lisäksi helsinkiläisistä 33 787 oli ulkomailla syntyneitä Suomen kansalaisia. Luku kasvoi vuoden 2017 aikana 2 640 hengellä eli 8,5 prosenttia. Viime vuosina Suomen kansalaisuus on myönnetty huomattavasti useammalle kuin aikaisemmin. Vuosien 2004–2016 aikana kansalaisuus myönnettiin Helsingissä yhteensä noin 21 000 hengelle. Vuonna 2017 kansalaisuuksia myönnettiin toistaiseksi eniten eli 3 057. Suurimmat Suomen kansalaisuuden saaneet ryhmät olivat venäläiset, somalialaiset, irakilaiset ja virolaiset. Kuten edellä mainittiin, ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä viime vuodenvaihteessa 99 908 henkeä.

Ulkomaalaistaustaiset jakautuvat ulkomailla syntyneiden ensimmäiseen sukupolveen ja Suomessa syntyneiden toiseen sukupolveen. Suurin osa (82,1 %) Helsingin ulkomaalaistaustaisista kuului ensimmäiseen sukupolven. Toisen polven maahanmuuttajataustaisia oli noin 17 900 henkeä eli 1 300 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta esimerkiksi Itäisen Afrikan alueelta kotoisin olevista toiseen sukupolveen kuului jopa melkein 40 prosenttia. (Liitetaulukko 10A.)

Maaryhmä

2014/15 Lkm.

%

2015/16 Lkm.

%

2016/17 Lkm.

%

2017/18 Lkm.

%

Yhteensä

620 715

100

628 208

100

635 181

100

643 272

100

Suomi Ulkomaat yhteensä

565 270 55 445

91,1 8,9

570 601 57 607

90,8 9,2

575 411 59 770

90,6 9,4

582 303 60 969

90,5 9,5

31 135 23 107 12 568 1 268 2 463 368 7 660 6 161 6 982 1 316 1 182 5 719 8 254 274 583

5,0 3,7 2,0 0,2 0,4 0,1 1,2 1,0 1,1 0,2 0,2 0,9 1,3 0,0 0,1

31 902 23 680 12 834 1 260 2 540 387 7 835 6 252 7 142 1 388 1 233 6 198 8 870 282 592

5,1 3,8 2,0 0,2 0,4 0,1 1,2 1,0 1,1 0,2 0,2 1,0 1,4 0,0 0,1

32 199 23 957 12 679 1 189 2 674 379 7 863 6 242 7 230 1 477 1 287 6 648 10 016 291 622

5,1 3,8 2,0 0,2 0,4 0,1 1,2 1,0 1,1 0,2 0,2 1,0 1,6 0,0 0,1

31 619 23 672 12 324 1 158 2 836 384 7 563 5 876 7 238 1 557 1 360 7 033 11 222 285 655

4,9 3,7 1,9 0,2 0,4 0,1 1,2 0,9 1,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,0 0,1

Eurooppa EU-maat1 Viro Ruotsi 2000-luvulla liittyneet (pl. Viro) Muu Pohj.- ja Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa Venäjä Afrikka Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka ja Karibia Kaakkois- ja Itä-Aasia Etelä-, Keski- ja Länsi-Aasia Oseania Valtioton ja tuntematon Muutos vuonna 2017 Maaryhmä

Yhteensä

Ikä, vuotta 0–6 7–15

16–29

30–44

45–64

65–74

75+

Asukkaat yhteensä

8 091

226

1 884

243

3 789

-427

1 959

417

Suomi Ulkomaat yhteensä

6 892 1 199

69 157

1 696 188

106 137

3 376 413

-623 196

1 859 100

409 8

-580 -285 -355 -31 162 5 -300 -366 8 80 73 385 1 206 -6 33

-60 -9 -28 -9 20 -1 -50 -64 -34 13 7 9 213 8

9 16 -28 -9 19 2 -9 -22 4 17 1 12 133 12

-311 -228 -188 -4 31 5 -88 -104 9 -5 -16 98 359 -8 7

-272 -149 -141 -10 54 -3 -120 -143 -3 52 69 198 362 -3 10

-32 40 -5 0 22 -1 -71 -66 24 -1 12 68 135 0 -10

88 34 40 1 16 4 50 42 2 2 0 0 3 0 5

-2 11 -5 0 0 -1 -12 -9 6 2 0 1 1

Eurooppa EU-maat Viro Ruotsi 2000-luvulla liittyneet (pl. Viro) Muu Pohj.- ja Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa Venäjä Afrikka Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka ja Karibia Kaakkois- ja Itä-Aasia Etelä-, Keski- ja Länsi-Aasia Oseania Valtioton ja tuntematon

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 6. Helsingin väestö kansalaisuuden mukaan vuodenvaihteissa 2014/15–2017/18 sekä muutos vuonna 2017

19


Uskonnollinen yhdyskunta Vuodenvaihteessa 2017/2018 rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 42 prosenttia kaikista helsinkiläisistä. Miehillä tämä osuus oli suurempi (47 prosenttia) kuin naisilla (38 prosenttia). Kuten aikaisempinakin vuosina, uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia oli erityisesti 20−39-vuotiaissa, ja tämän ikäryhmän miehistä 55 prosenttia ei kuulunutkaan mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan (Liitetaulukko 13). Sen sijaan 65 vuotta täyttäneistä naisista melkein 80 prosenttia kuului johonkin rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Helsinkiläisistä naisista 58 prosenttia kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon, kun miehistä vastaava osuus oli 49 prosenttia. 2010-luvun aikana sekä naisten että miesten osuudet ovat pienentyneet keskimäärin reilun prosenttiyksikön vuodessa.

Muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät kasvoivat yhteensä yli 1 100 hengellä, mutta osuudet väestöstä säilyivät, ja näin ollen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuudet nousivat. Evankelisluterilaisten määrä ja väestöosuudet pienenivät kaikissa ikäluokissa paitsi 65 vuotta täyttäneissä. Eniten vähenemistä tapahtui 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä. Kuviossa 17 esitetään Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuudet 1998–2017 Helsingissä ja koko Suomessa. Sekä miehillä että naisilla koko kyseisen ajanjakson aikana uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus on ollut huomattavasti suurempi Helsingissä kuin koko maassa. Lisäksi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus on suurentunut ajanjakson aikana Helsingissä nopeammin kuin koko maassa.

Kuvio 17. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomien osuus Helsingissä ja koko maassa 1998–2017 %

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

30,0

20

20,0 10,0 0,0

Lähde: Tilastokeskus

Helsinki Ev.lut.kirkko Miehet

Helsinki Ev.lut.kirkko Naiset

Helsinki Usk.yhdysk.kuulumattomat Miehet

Helsinki Usk.yhdysk.kuulumattomat Naiset

Suomi Ev.lut.kirkko Miehet

Suomi Ev.lut.kirkko Naiset

Suomi Usk.yhdysk.kuulumattomat Miehet

Suomi Usk.yhdysk.kuulumattomat Naiset


Tieto uskonnollisesta yhdyskunnasta saadaan väestötietojärjestelmästä. Tilastot eivät kuitenkaan anna ulkomaalaisten uskonnollisuudesta oikeaa kuvaa, sillä kaikki ulkomaalaisten uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole rekisterissä, eivätkä kaikki uskonnolliset henkilöt liity seurakuntiin. Esimerkiksi helsinkiläisistä muslimeista vain osa kuuluu rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä tuleekin

muistaa tulkittaessa Kuviota 18. Se ei siis niinkään kuvaa uskonnollista tunnustuksellisuutta, vaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien osuuksien ajallista muutosta. Vuosien 1998 ja 2017 välillä islamilaisseurakuntiin ja katoliseen kirkkoon kuuluvien osuuden ovat kasvaneet. Muiden kuviossa esiteltyjen uskonnollisten yhdyskuntienosalta muutoksen ovat olleet hyvin vähäisiä.

Kuvio 18. Eräisiin rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien osuus Helsingissä 1998–2017 % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Ortodoksinen kirkkokunta

Islamilaisseurakunnat

Katolinen kirkko Suomessa

Jehovan todistajat

Suomen vapaakirkot

Juutalaisseurakunnat

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Tilastokeskus

21


SIVIILISÄÄTY, PERHEET JA ASUNTOKUNNAT Siviilisääty Helsinkiläisistä 15 vuotta täyttäneistä 48 prosenttia oli naimattomia vuodenvaihteessa 2017/2018. Reilu kolmasosa helsinkiläisistä oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, 13 prosenttia eronnut ja reilu 4 prosenttia leskiä. Laki parisuhteiden rekisteröimisestä oli voimassa 1.3.2002–28.2.2017. Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta

olevat ovat saattaneet solmia avioliiton. Samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Vuoden 2018 alussa 1 190 helsinkiläistä eli rekisteröidyssä parisuhteessa, mikä oli 42 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rekisteröidystä parisuhteesta eronneita oli 555, mikä oli vain vähän enemmän kuin edellisenä vuonna. Iso osa rekisteröidyssä parisuhteessa olevista oli siis muuttanut parisuhteensa avioliitoksi.

Taulukko 7. Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Yhteensä 2017/18 Lkm.

2016/17 % %

Miehet 2017/18 Lkm.

2016/17 % %

Naiset 2017/18 Lkm.

%

2016/17 %

Yhteensä

551 529

100

100

258 293

100

100

293 236

100

100

Naimaton Naimisissa Rekisteröidyssä parisuhteessa1 Eronnut Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta Leski Leski rekisteröidystä parisuhteesta

265 258 189 992

48,1 34,4

48,0 34,3

129 894 94 482

50,3 36,6

50,2 36,5

135 364 95 510

46,2 32,6

46,1 32,3

1 190 71 285

0,2 12,9

0,4 13,0

690 28 426

0,3 11,0

0,4 11,1

500 42 859

0,2 14,6

0,3 14,6

555 23 197

0,1 4,2

0,1 4,3

252 4 508

0,1 1,7

0,1 1,8

303 18 689

0,1 6,4

0,1 6,5

52

0,0

0,0

41

0,0

0,0

11

0,0

0,0

1

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton. Samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat halutessaan muuttaa ilmoituksella parisuhteensa avioliitoksi.

22

Väestön siviilisäätyrakenne ei juuri muuttunut edellisestä vuodenvaihteesta. Sen sijaan, jos tarkastellaan muutosta pidemmän ajanjakson aikana, siviilisäätyrakenne on muuttunut selkeämmin. Kaksikymmentä vuotta sitten naimattomien osuus oli noin 6 prosenttiyksikköä pienempi. Lisäksi varsinkin naimisissa olevien miesten ja naisleskien osuudet ovat hieman laskeneet. Naisleskien osuuden laskua selittää esimerkiksi se, että miesten elinikä on lähestynyt naisten elinikää. Vuonna 2017 avioliittoja solmittiin 4 146 kappaletta, mikä on melkein neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Avioeroja sen sijaan oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Melkein neljäsosa kaikista eronneista oli ollut naimisissa aiemminkin. Kaikkien niiden naisten avioliitoista, joilla oli Suomen kansalaisuus, 18 prosenttia oli liittoja ulkomaan kansalaisen kanssa. Vastaava osuus miehillä oli 15 prosenttia. Sekä naisilla että miehillä uudet avioliitot ulkomaan kansalaisten kanssa olivat yleisempiä kuin viime vuonna. Maanosista selvästi yleisimpiä olivat avioliitot eurooppalaisten kanssa. (Julkaisemattomat taulukot 18–23.)

Lähde: Tilastokeskus


Taulukko 8. Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö (%) sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteissa 1991/1992–2017/2018 Miehet Naimaton

Naimisissa

Eronnut

Leski

Naiset Naimaton

Naimisissa

Eronnut

Leski

40,4 40,7 41,2 41,8 42,6 43,2 44,0 44,7 45,4 46,0 46,6 46,7 46,9 47,1 47,5 48,0 48,5 48,8 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,8 49,9 50,2 50,3

46,4 45,9 45,3 44,6 43,6 42,9 42,1 41,3 40,6 40,0 39,5 39,4 39,1 38,9 38,7 38,3 38,0 37,8 37,8 37,7 37,5 37,5 37,3 37,2 37,1 36,9 36,8

10,7 11,0 11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,6 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1

2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

38,0 38,0 38,4 39,0 39,6 40,1 40,6 41,2 41,7 42,2 42,6 42,8 43,0 43,1 43,3 43,9 44,2 44,5 44,6 44,8 45,0 45,3 45,5 45,8 45,9 46,1 46,2

37,4 37,1 36,9 36,5 36,0 35,5 35,0 34,7 34,2 33,9 33,6 33,5 33,3 33,3 33,2 32,9 32,8 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,8 32,7 32,7 32,7 32,7

12,8 13,1 13,2 13,4 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7

11,9 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 9,7 9,5 9,2 9,0 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1

Vuodesta 2002 lähtien Naimisissa-luokka sisältää myös rekisteröidyt parisuhteet, Eronneet-luokka erot myös rekisteröidystä parisuhteesta ja Leski-luokka myös rekisteröidystä parisuhteesta leskeksi jääneet.

Lähde: Tilastokeskus

Vuodenvaihteessa 2017/2018 Helsingissä oli 158 063 perhettä, joihin kuului 65,4 prosenttia kaupungin väestöstä. Perheiden lukumäärä on kasvanut väestön kasvun mukana viime vuodet, mutta pitkällä aikavälillä perheväestön osuus helsinkiläisistä on pienentynyt. Vastaavasti perheiden keskikoko – 2,66 henkilöä – on pysynyt lähes samana viimeiset vuodet, mutta tarkasteltaessa pidempää ajanjaksoa sekin on pienentynyt. Lapsettomia pareja oli yli puolet kaikista perheistä: avioparien osuus oli lähes 30 ja avoparien 21 prosenttia. Aviopari ja lapsia -perheitä oli 26 prosenttia ja avopari ja lapsia -perheitä 7,5 prosenttia kaikista perheistä. Yhden vanhemman perheiden osuus oli 16 prosenttia. Avopareiksi laskettavien osuus hieman laski ja avioparien osuus pysyi samana kuin edellisvuonna. Väestön vanheneminen lisää hieman lapsettomien parien määrää, sillä lapsettomiksi katsotaan kaikki ne parit, joiden lapset eivät asu samassa asuntokunnassa. Sen sijaan yhden vanhemman perheiden osuus kaikista perheistä nousi hieman edellisvuoden tasosta.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Perheet

23


Taulukko 9. Perheet ja lapset 31.12.1960–90 ja vuodenvaihteissa 1993/1994–2017/2018

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Vuosi

24

Perheitä

Henkilöitä

Osuus väestöstä %

Lapsia Yht.1

Keskiarvo / perhe

0–6-vuotiaita Keskiarvo Yht. / perhe

Perheen keskikoko

1960 1970 1980 1985 1987 19902

110 096 125 833 114 735 111 722 110 844 126 659

348 064 387 638 332 251 320 339 315 948 345 105

76,9 76,0 68,8 66,0 64,5 71,1

146 074 156 203 125 146 119 394 116 592 111 848

1,33 1,24 1,09 1,07 1,05 0,88

43 640 47 878 35 680 35 764 35 970 36 258

0,40 0,38 0,31 0,32 0,32 0,29

3,16 3,08 2,90 2,87 2,85 2,73

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

125 772 126 172 127 532 129 765 131 082 131 820 133 387 134 755 135 387

341 271 342 777 346 434 352 316 355 695 357 868 361 873 365 356 366 540

68,6 68,3 68,1 68,3 67,7 67,3 67,1 66,9 66,5

111 458 112 103 113 729 114 556 115 826 116 832 117 983 118 775 118 937

0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,88

36 853 38 109 39 645 41 149 41 947 41 993 41 652 41 026 40 113

0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30

2,71 2,72 2,72 2,72 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

136 710 137 821 137 911 137 704 137 641 137 776 138 151 139 005 141 378 143 281

369 350 371 043 370 517 369 260 368 008 367 452 367 822 369 361 375 193 379 800

66,5 66,3 66,2 66,0 65,8 65,5 65,2 65,0 65,1 65,1

119 355 118 838 118 119 117 243 116 028 114 924 114 284 113 952 115 259 116 254

0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81

39 095 38 109 37 237 36 783 36 281 35 974 35 915 35 998 37 030 38 275

0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27

2,70 2,69 2,69 2,68 2,67 2,67 2,67 2,66 2,65 2,65

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

144 528 146 113 148 303 150 602 152 650 154 753 156 620 158 063

383 160 387 314 392 796 399 113 405 174 411 154 416 171 420 733

65,1 65,1 65,0 65,1 65,3 65,4 65,5 65,4

117 321 118 343 119 745 121 664 123 782 125 858 127 469 129 541

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82

39 190 40 238 41 349 42 547 43 689 44 566 45 069 45 296

0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29

2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,66 2,66 2,66

2 Vuodesta 1990 lähtien tilasto sisältää myös lapsettomat avoparit ja Iästä riippumatta sellaiset avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia.

1

Lapsettomista pareista 58 prosenttia oli avioliitossa ja loput avoliitossa. Sen sijaan niistä pariskunnista, joilla oli lapsia, jopa 79 prosenttia oli naimisissa. Avoliitot olivat yleisempiä nuoremmilla ikäluokilla. Niistä pareista, joissa vanhempi puolisoista oli täyttänyt 65 vuotta, aviopareja oli 88 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi koko 30−34-vuotiaiden ikäluokassa avioituneiden osuus oli 48 prosenttia, mutta saman ikäisistä lapsettomista pariskunnista avioituneita oli vain 26 prosenttia (Julkaisematon taulukko 12). Perheitä, joissa asui lapsen asemassa olevia, oli 77 798. Näistä 21 prosentissa kaikki lapset olivat täyttäneet 18 vuotta, 79 prosentissa oli siis ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi ja 43 prosentissa ainakin yksi alle kouluikäinen lapsi. Isä ja lapsia -perheissä 45 prosentissa kaikki lapset olivat 18 vuotta täyttäneitä, joten isän kanssa asui harvemmin pieniä lapsia kuin äidin kanssa.

Lähde: Tilastokeskus

Lapsiperheiksi määritellään asuntokunnat, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Vuodenvaihteessa 2017/2018 lapsiperheitä oli 61 819, mikä oli lähes tuhat perhettä enemmän kuin edellisvuonna. Lapsiperheistä suurin osa, 55 prosenttia, oli avioparin perheitä. Pidemmällä aikavälillä eli viimeisen kymmenen vuoden aikana yhden vanhemman perheiden osuus kaikista lapsiperheistä on laskenut reilun prosenttiyksikön. Vuodenvaihteessa 2017/2018 äidin huoltamia perheitä oli 25 prosenttia ja isän 3 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheen keskimääräinen lapsiluku oli edelleen 1,8 lasta.


Taulukko 10. Perheet ja perheisiin kuuluvat henkilöt perhetyypin sekä lapset perhetyypin ja iän mukaan vuoden- vaihteessa 2017/2018 Perhetyyppi

Perheitä yht.

%

Kaikki perheet

158 063 46 759 33 506 40 934 11 930 21 662 3 272

Lapseton aviopari* Lapseton avopari Aviopari* ja lapsia Avopari ja lapsia Äiti ja lapsia Isä ja lapsia

Henkilöitä

Lapsia yht.

0–6-v.

0–17-v.

18+ v.

100

420 733

129 541

45 296

104 080

25 461

29,6 21,2 25,9 7,5 13,7 2,1

93 518 67 012 155 956 42 238 54 540 7 469

. . 74 088 18 378 32 878 4 197

. . 27 209 9 558 8 087 442

. . 61 128 16 356 24 193 2 403

. . 12 960 2 022 8 685 1 794 Lähde: Tilastokeskus

*Ml. rekisteröity parisuhde

Taulukko 11. Perheet, joissa on lapsen asemassa olevia perhetyypin, lasten iän ja lapsiluvun mukaan vuoden vaihteessa 2017/2018 Perheitä yhteensä1

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–6-vuotias lasten määrä Yht. 1 2

3+

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–6-vuotias (%) lasten määrä Yht. 1 2

3+

Perheet, joissa lapsia

77 798

33 368

22 720

9 492

1 156

42,9

29,2

12,2

1,5

Aviopari2 ja lapsia Avopari ja lapsia Äiti ja lapsia Isä ja lapsia

40 934 11 930 21 662 3 272

19 233 7 381 6 382 372

12 135 5 377 4 902 306

6 303 1 842 1 285 62

795 162 195 4

46,9 61,9 29,4 11,4

29,6 45,1 22,6 9,4

15,4 15,4 5,9 1,9

1,9 1,4 0,9 0,1

Perhetyyppi

Perheitä yhteensä1

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–17-vuotias lasten määrä 2 1 Yht.

3+

Perheitä, joissa ainakin yksi 0–17-vuotias (%) lasten määrä 2 1 Yht.

3+

Perheet, joissa lapsia

77 798

61 819

30 596

23 189

8 034

79,4

39,3

29,8

10,3

Aviopari2 ja lapsia Avopari ja lapsia Äiti ja lapsia Isä ja lapsia

40 934 11 930 21 662 3 272

33 836 10 714 15 458 1 811

13 930 6 160 9 189 1 317

14 536 3 704 4 537 412

5 370 850 1 732 82

82,6 89,7 71,3 55,4

34,0 51,6 42,4 40,3

35,5 31,0 20,9 12,6

13,1 7,1 8,0 2,5

1

Perheessä lapsen asemassa olevia iästä riippumatta

2

Ml. rekisteröity parisuhde

Vuodenvaihteessa helsinkiläisissä perheissä oli 129 541 lasta, mikä oli 2 072 enemmän kuin vuoden 2017 alussa. Lapsista 80 prosenttia oli alle 18-vuotiaita. Alle 7-vuotiaiden osuus (35 %) on kasvanut vuodesta 2006 saakka, mutta kasvu pysähtyi viime vuonna, mikä liittynee hedelmällisyyden pienenemiseen. Perheet ovat pienimpiä Keskisessä ja Eteläisessä suurpiirissä. Suurimmat perheet sekä suhteellisesti eniten lapsiperheitä asuu puolestaan Östersundomin, Pohjoisen ja Koillisen suurpiirin alueilla, muun muassa Östersundomin peruspiirissä sekä Itä- ja Länsi-Pakilassa, Puistolassa, Tuomarinkylässä ja Jakomäessä (Liitetaulukko 16). Sellaisia perheitä, joissa vähintään toinen puolisoista oli ruotsinkielinen, oli 12 849 vuodenvaih-

Lähde: Tilastokeskus

teessa 2017/2018. Erityisesti ruotsinkielisillä korostui lapsettomien avioparien korkea osuus, mitä selittää ruotsinkielisen väestön vanhempiin ikäluokkiin painottuva ikärakenne. Toisaalta yksinhuoltajaperheitä oli ruotsinkielisillä huomattavasti vähemmän kuin suomenkielisillä. (Julkaisematon taulukko 13A.) Helsingissä oli viime vuodenvaihteessa 6 753 sellaista lapsiperhettä, joissa kummankin vanhemman äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Verrattuna edelliseen vuodenvaihteeseen näiden perheiden määrä kasvoi noin 470:lla eli 7,5 prosenttia. Keskimääräinen lapsiluku näissä perheissä oli 2,2 eli 0,4 lasta enemmän kuin helsinkiläisissä lapsiperheissä keskimäärin. Varsinkin pieniä lapsia oli vieraskielisissä perheissä suhteessa enemmän. Myös

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Perhetyyppi

25


perhetyypit erosivat vieraskielisillä suomenkielisten perhetyypeistä. Jopa yli puolet kahden vieraskielisen vanhemman perheistä koostui aviopari ja lapsia -perheistä. Lisäksi esimerkiksi lapsettomia avopareja oli vieraskielisten perheistä vain 15 prosenttia eli 12 prosenttiyksikköä vähemmän kuin niistä perheistä, joiden kumpikin vanhempi puhui äidinkielenään suomea. Sellaiset pariskunnat, joissa nainen oli vieraskielinen ja mies suomen- tai ruotsinkielinen (5 921 perhettä), muistuttivat perherakenteeltaan enemmän täysin suomenkielisiä pariskuntia kuin vieraskielisen miehen ja suomen- tai ruotsinkielisen naisen parit (7 271 perhettä). Miehet olivat useimmiten liitossa venäjänkielisten naisten ja naiset englanninkielisten miesten kanssa. (Julkaisematon taulukko 13A ja 13B.)

Asuntokunnat Vuodenvaihteessa 2017/2018 Helsingissä oli 330 933 asuntokuntaa, ja niissä asui keskimäärin 1,88 asukasta. Keskikoko on kasvanut hieman vuodesta 2009 lähtien. Asuntokunnista lähes puo-

let (48,6 %) oli yhden hengen asuntokuntia. Niiden osuus vastaavan ikäisten kaikista asuntokunnista oli suurin toisaalta alle 25-vuotiailla ja toisaalta 75 vuotta täyttäneillä. Erityisesti nuorten ikäryhmien kohdalla yhden hengen asuntokuntien määrä ja osuus on kasvanut viime vuodesta. Kahden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli 31 prosenttia ja kolmen hengen 10 prosenttia. Vähintään neljän hengen asuntokuntien osuus oli vajaa 11 prosenttia. Helsinkiläisistä 25 prosenttia asui yksin. Suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön vähiten yksin asuvia oli 16–24- ja 35−44-vuotiaiden ikäluokissa (Kuvio 19). Yksin asuttiin erityisesti vanhoina: 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä yksin asui 51 prosenttia. Miehet asuivat naisia useammin yksin varhaisessa keski-iässä ja naiset miehiä useammin nuorina ja etenkin vanhoina. Yksin asuvien osuus laski hieman vuodesta 2007 aina viime vuoteen asti. Samalla kun yhden hengen asuntokuntien osuus laski, kahden hengen asuntokuntien osuus on noussut hieman erityisesti iäkkäiden kohdalla. Tätä selittää esimerkiksi suurten ikäluokkien vanheneminen,

Taulukko 12. Yhden hengen asuntokunnat iän mukaan vuodevaihteissa 2016/2017 ja 2017/2018 Vuosi 2016 2017

Yhteensä

Ikä, vuotta 25–34 –24

35–44

45–54

55–64

65–74

75–

156 554 160 760

13 071 13 936

32 312 34 059

19 835 20 461

21 243 20 812

24 182 24 542

22 992 23 828

22 919 23 122

48,9 48,8

52,2 52,6

64,3 64,3

Prosenttiosuus vastaavan ikäisen väestön asuntokunnista

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

2016 2017

26

65,3 68,7

48,1 48,6

48,3 49,8

35,2 34,9

40,2 39,9

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 19. Yksinasuvat (=yhden hengen asuntokunnat) sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä ja Suomessa vuodenvaihteessa 2017/2018 70

% Suomi, miehet

60 50

Helsinki, miehet Suomi, naiset Helsinki, naiset

40 30 20 10 0 Lähde: Tilastokeskus

16−24

25−34

35−44

45−54

55−64

65−74

75−

Ikä


sillä erityisesti 65−79-vuotiaat asuvat kahden hengen asuntokunnissa. Verrattuna koko maan tilanteeseen naiset asuvat Helsingissä kaikissa ikäryhmissä huomattavasti useammin yksin. Ero on pienin hyvin nuorten ja vanhojen osalta, mutta nuorten aikuisten ja keski-ikäisten ikäryhmissä ero on suuri. Miesten osalta tilanne on nuorinta ikäryhmää lukuun ottamatta samanlainen, mutta ero Helsingin ja koko maan osalta yksinasuvien osuudessa kussakin ikäryhmässä on paljon pienempi. Helsingin eri alueet poikkeavat asuntokuntarakenteeltaan varsin paljon toisistaan (Liitetaulukko 17A). Östersundomin suurpiirissä jopa 57 prosenttia asuntokunnista ja Pohjoisessa suurpiirissä 30 prosenttia oli vähintään kolmen henkilön asuntokuntia, kun taas Keskisessä, Eteläisessä ja Läntisessä suurpiirissä näin oli alle 20 prosentissa asuntokunnista. Yksin asuminen oli yleisintä Keskisessä suurpiirissä, jossa 35 prosenttia asukkaista asui yksin ja 58 prosentissa asuntokunnista asui vain yksi asukas. Pohjoisessa suurpiirissä vain 18 prosenttia asukkaista asui yksin, ja Östersundomissa yksin asuminen oli vieläkin huomattavasti harvinaisempaa.

Tilastoissa perheeksi määritellään vain samassa asuntokunnassa asuvat henkilöt. Lapsettomilla avioja avopareilla voi siis olla lapsia, jotka eivät asu perheen kanssa samassa asunnossa. Useamman kuin yhden hengen asuntokunnista perhe eroaa siten, että samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvia ihmisiä ei lasketa perheeksi, ellei heillä ole rekisteröityä parisuhdetta. Sen sijaan katsotaan, että sisaruksia ja serkuksia lukuun ottamatta kaikki yhdessä asuvat eri sukupuolta olevat muodostavat perheen. Lisäksi perhe eroaa asuntokunnasta niin, että perheeseen lasketaan kuuluvaksi korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea, joten esimerkiksi perheen kanssa asuvaa isovanhempaa ei lasketa perheeseen. Sen sijaan esimerkiksi vanha äiti ja hänen omaishoitaja-lapsensa muodostavat tilastoissa perheen. Lapsiperheiksi katsotaan asuntokunnat, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

27


VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017 Helsinkiläisiä syntyi vuoden 2017 aikana 6 566, mikä oli vähemmän kuin usean edellisen vuoden aikana, vaikka väkiluku on samalla kasvanut. Kuolleiden määrä oli 5 042 eli lähes 100 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden enemmyys oli näin 1 524 henkeä. Tämän niin kutsutun luonnollisen väestönkasvun lisäksi Helsinki sai muuttovoittoa yhteensä 7 118 henkeä, mikä on huomattavasti muutamaa edellistä vuotta enemmän. Kasvua tuli etenkin muutoista Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta. Edellisvuoden tapaan Helsingistä muutettiin enemmän Espooseen ja erityisesti Vantaalle kuin näiltä alueilta Helsinkiin, mutta muuttotappio on viime vuosina ollut pienempi kuin aiemmin 2000-luvulla. Lukumääräisesti eniten lapsia (1 175) syntyi vuoden 2017 aikana Eteläisessä suurpiirissä. Alueen 15–44-vuotiaiden naisten väestöön suhteutettuna syntyvyys oli korkeinta Jakomäen, Pukinmäen, Myllypuron ja Puistolan peruspiireissä ja pienintä

Östersundomin ja Keskisen suurpiirin alueilla. Syntyneiden enemmyys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus oli sekä lukumääräisesti että alueen väestömäärään suhteutettuna korkein Eteläisessä ja Koillisessa suurpiirissä. Kuolleiden määrä ei ylittänyt syntyneiden määrää missään suurpiirissä, mutta Östersundomissa ero oli hyvin pieni. Lisäksi muutamissa peruspiireissä, kuten Vartiokylä, Munkkiniemi ja Haaga, kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Ulkoinen eli Helsingin rajan ylittävä muuttoliike (nettomuutto) oli edelleen vilkkainta Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä. Eteläisen suurpiirin jälkeen Läntiseen suurpiiriin muutettiin lukumääräisesti eniten kaupungin ulkopuolelta. Kaikissa muissa suurpiireissä paitsi Östersundomissa kirjattiin kunnan rajan ylittävää muuttovoittoa, mutta Pohjoisessa suurpiirissä tämä muuttovoitto jäi melko pieneksi. Peruspiireistä ulkoista muuttovoittoa sai selvästi eniten Kampinmalmi, ja sen jälkeen Kallion ja Haagan peruspiirit.

Taulukko 13. Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet 1976–2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Vuosi

28

Väestö (1.1.)

Syntyneet

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Muuttaneet Helsingin rajan yli Tulo Lähtö

Netto

Helsingin sisäiset1

Vuosikeskiarvo 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–00 2001–05 2006–10 2011–15

489 734 483 816 488 789 503 162 538 777 558 657 570 788 604 256

5 994 5 949 6 110 6 696 6 351 6 163 6 377 6 816

5 240 5 238 5 598 5 334 5 197 5 060 4 959 5 042

754 711 512 1 363 1 154 1 103 1 417 1 773

20 974 21 916 22 663 25 649 30 814 32 725 36 084 39 996

23 935 21 887 22 014 20 706 25 930 32 700 32 405 33 758

-2 961 29 649 4 943 4 883 25 3 679 6 239

57 106 56 188 56 932 66 295 75 905 86 449 83 864 ..

Vuosittain 2013 2014 2015 2016 2017

603 968 612 664 620 715 628 208 635 181

6 789 6 907 7 016 6 803 6 566

4 974 5 049 5 135 5 130 5 042

1 815 1 858 1 881 1 673 1 524

39 899 40 312 41 898 42 562 43 649

33 028 33 884 36 351 37 460 36 531

6 871 6 428 5 547 5 102 7 118

93 334 93 862 .. .. ..

12,3 12,3 12,4 13,2 11,7 11,0 11,1 11,2

10,7 10,8 11,4 10,5 9,6 9,0 8,6 8,3

1,6 1,4 0,9 2,7 2,1 2,0 2,5 2,9

43,0 45,3 46,3 50,6 56,9 58,5 62,9 65,7

49,0 45,2 45,0 40,9 47,8 58,5 56,5 55,5

-6,0 0,1 1,3 9,7 9,0 0,0 6,4 10,3

117,5 116,1 116,3 130,7 140,1 154,6 146,2 ..

11,2 11,2 11,2 10,8 10,3

8,2 8,2 8,2 8,1 7,9

3,0 3,0 3,0 2,7 2,4

65,6 65,4 67,1 67,4 68,3

54,3 54,9 58,2 59,3 57,1

11,3 10,4 8,9 8,1 11,1

153,4 152,2 .. .. ..

Vuosikeskiarvo 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–00 2001–05 2006–10 2011–15

o/oo

Vuosittain 2013 2014 2015 2016 2017 o/oo = Tuhatta asukasta kohti

1

Vuosien 2015, 2016 ja 2017 tietoja ei ole saatu.

Lähde: Tilastokeskus


Taulukko 14. Syntyneet, kuolleet ja muuttaneet suurpiireittäin 2001–2017 Syntyneet

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys o/oo Lkm.

Koko kaupunki 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017

6 163 6 377 6 816 7 016 6 803 6 566

5 060 4 959 5 042 5 135 5 130 5 042

1 103 1 417 1 773 1 881 1 673 1 524

2,0 2,5 2,9 3,0 2,6 2,4

32 725 36 084 39 996 41 898 42 562 43 649

32 700 32 405 33 758 36 351 37 460 36 531

25 3 679 6 239 5 547 5 102 7 118

1. Eteläinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017

1 000 1 137 1 195 1 209 1 260 1 175

733 664 698 710 701 715

267 473 497 499 559 460

2,8 4,8 4,7 4,6 5,0 4,0

7 302 7 977 9 003 9 608 9 879 10 663

6 552 6 439 6 744 7 283 7 244 7 207

750 1 539 2 259 2 325 2 635 3 456

2. Läntinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017

1 104 1 118 1 203 1 234 1 117 1 143

827 817 895 912 902 908

278 302 308 322 215 235

2,8 3,0 2,9 3,0 2,0 2,2

6 821 7 536 8 174 8 406 8 648 8 990

7 014 6 750 6 758 7 026 7 298 7 341

-192 786 1 416 1 380 1 350 1 649

3. Keskinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017

665 751 957 1 075 996 957

710 670 714 780 698 701

-45 81 243 295 298 256

-0,6 1,0 2,8 3,3 3,3 2,8

5 947 6 559 7 277 7 778 7 616 7 472

4 824 4 754 5 094 5 413 5 561 5 448

1 123 1 804 2 183 2 365 2 055 2 024

400 415 429 441 454 403

334 314 318 317 318 316

67 101 111 124 136 87

1,6 2,5 2,7 2,9 3,2 2,0

1 345 1 386 1 586 1 586 1 602 1 749

1 622 1 470 1 504 1 506 1 583 1 620

-277 -84 82 80 19 129

1 098 1 170 1 216 1 233 1 197 1 143

536 584 665 690 693 731

562 586 551 543 504 412

6,5 6,4 5,7 5,6 5,1 4,1

3 926 4 506 5 043 5 155 5 254 5 473

4 360 4 577 4 739 4 908 5 097 5 134

-434 -72 304 247 157 339

574 530 567 594 505 563

360 371 418 423 434 371

214 158 148 171 71 192

4,6 3,4 3,1 3,5 1,4 3,8

1 952 2 022 2 212 2 209 2 601 2 625

2 028 1 988 1 871 2 021 2 049 2 196

-76 34 341 188 552 429

1 216 1 197 1 190 1 187 1 233 1 143

720 777 894 934 1 012 989

495 420 296 253 221 154

5,1 4,1 2,8 2,3 2,0 1,4

4 504 4 814 5 273 5 378 5 597 6 077

4 379 4 274 4 251 4 470 4 775 4 869

126 540 1 022 908 822 1 208

13 6 9 8

7 6 5 7

6 0 4 1

2,8 0,0 2,0 0,5

76 75 87 83

79 76 75 89

-3 -1 12 -6

4. Pohjoinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017 5. Koillinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017 6. Kaakkoinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017 7. Itäinen 2001–051 2006–101 2011–151 2015 2016 2017 8. Östersundom 2011–151 2015 2016 2017 1

Vuosikeskiarvo

o/oo = tuhatta asukasta kohti

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Kunnan rajan ylittävät muutot TuloLähtömuutot Netto muutot

Suurpiiri Vuosi

29


Syntyvyys Vuoden 2017 aikana Helsingissä syntyi 6 566 lasta eli lähes 240 lasta vähemmän kuin edellisvuonna. Vähemmän lapsia on syntynyt viimeksi vuonna 2009, jolloin väkilukukin oli pienempi. Syntyvyys oli 10,3 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti, eli myös väkilukuun suhteutettuna syntyvyys laski edellisten vuosien tasosta. Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin saamien lasten lukumäärä oli 1,18 lasta vuonna 2017. Edellisen kerran hedelmällisyys on ollut tätä alhaisempaa 1970-luvun alkuvuosina sekä 1930luvun loppupuolella. 1970-luvun alun jälkeen koko-

naishedelmällisyysluku nousi lähes 1,5 lapseen 1990-luvun alkuvuosina, jonka jälkeen se laski 2000-luvulle tultaessa. Hedelmällisyys nousi hitaasti vuoteen 2010 saakka, mutta on pienentynyt sen jälkeen aivan viimeisten vuosien aikana. Kokonaishedelmällisyysluku on Helsingissä ollut huomattavasti koko Suomea pienempi. Ero oli viime vuonna 0,31 lasta eli hedelmällisyys oli Helsingissä 21 prosenttia pienempää. Toisaalta, vaikka kokonaishedelmällisyysluku on Helsingissä alempi, niin syntyneiden lukumäärän väheneminen on väestönkasvun seurauksena ollut pienempää kuin muussa Suomessa.

Taulukko 15. Syntyneet ja yleinen syntyneisyysluku Helsingissä sekä kokonaishedelmällisyysluku Helsingissä ja Suomessa 1971–2017 Vuosi

Synty-

Yleinen

Kokonaishedelmällisyysluku

neitä

syntyvyysluku

1971–751 1976–801 1981–851 1986–901 1991–951 1996–001 2001–051 2006–101 2011–151

6 465 5 994 5 949 6 110 6 696 6 351 6 163 6 377 6 816

2013 2014 2015 2016 2017

6 789 6 907 7 016 6 803 6 566

2

Helsinki

Suomi

12,6 12,3 12,3 12,5 13,2 11,7 11,0 11,1 11,2

1,26 1,25 1,31 1,36 1,46 1,32 1,31 1,35 1,32

1,62 1,67 1,69 1,68 1,82 1,74 1,76 1,85 1,75

11,2 11,2 11,2 10,8 10,3

1,31 1,30 1,30 1,24 1,18

1,75 1,71 1,65 1,57 1,49

Vuosikeskiarvo 2Tuhatta asukasta kohti

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

1

30

Ikäryhmittäisissä hedelmällisyysluvuissa tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten määriä verrataan vastaavan ikäisten naisten määrään. Hedelmällisyys pieneni edellisvuodesta kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2017 edelleen selvästi korkein hedelmällisyys oli 30–34-vuotiailla, vaikka myös tämän ikäryhmän hedelmällisyys hieman laski. Kuviosta 20 nähdään, miten ikäryhmittäinen hedelmällisyys on muuttunut ajassa: kun vajaa kolmekymmentä vuotta sitten hedelmällisyys oli suurinta 29-vuotiailla, viime vuonna se oli 33 vuoden ikäisillä. Erityisesti nuorten ikäryhmien hedelmällisyys on pienentynyt tasaisesti vuosikymmenestä toiseen.

Lähde: Tilastokeskus


Kuvio 20. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1970–2017 ‰ 110

Ikä, vuotta

100

30–34

90 80 70

35–39

60 50

25–29

40 30

20–24 40–44

20 10 0 1970

Lähde: Tilastokeskus

1970

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

–19 45–

Vuosi

Naisen ikä, vuotta –19 20–24

1981–851 1986–901 1991–951 1996–001 2001–051 2006–101 2011–151

11,7 12,2 11,0 9,8 10,3 7,5 5,7 5,2 5,6 4,6 4,5 3,2

2013 2014 2015 2016 2017 1

Vuosikeskiarvo

25–29

30–34

35–39

40–44

45+

51,3 46,6 47,1 34,6 30,6 26,9 23,7

94,0 88,9 93,3 76,1 65,3 61,3 55,7

70,3 82,6 92,8 87,9 90,5 98,8 96,9

29,2 34,5 42,9 48,4 53,4 59,5 67,1

5,2 7,0 7,6 9,8 12,6 13,6 15,6

0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9 0,9

23,2 25,0 21,6 19,3 18,7

55,8 53,4 53,1 50,4 45,6

95,5 95,4 96,8 90,5 88,9

68,4 68,1 67,4 65,1 62,3

15,9 14,2 17,2 19,5 17,6

0,8 0,9 0,9 1,6 1,2 Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 21. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä vuosina 1988, 1997, 2007 ja 2017, kolmen vuoden liukuvat keskiarvot ‰ 110 100 90 80

1988 1997 2007 2017

70 60 50 40 30 20 10 0 Lähde: Tilastokeskus

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Ikä, vuotta

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 16. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1981–2017

31


Hedelmällisyys oli vuonna 2017 koko kaupungin keskiarvoa pienempää Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä, ja jälkimmäisellä alueella naiset saivat keskimäärin 0,90 lasta. Läntisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli koko kaupungin keskitasoa ja muissa suurpiireissä kaupungin keskiarvoa korkeampi. Koillisessa ja Itäisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli 1,5–1,6 lasta. Verrattuna tilanteeseen 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa

kokonaishedelmällisyysluku on pienentynyt eniten Keskisen ja Koillisen suurpiirin alueilla. Vuosina 2016−2017 peruspiireistä korkein hedelmällisyys oli Jakomäen, Myllypuron ja Itä-Pakilan naisilla. Näillä alueilla kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2017 oli 1,8–1,9 lasta, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti vähiten synnytettiin Alppiharjussa ja Kalliossa (kokonaishedelmällisyysluku jäi noin 0,6–0,8 lapseen).

Kuvio 22. Kokonaishedelmällisyysluku suurpiireittäin 1988–2017, kolmen vuoden liukuvat keskiarvot ‰ 2,20 2,00 Koillinen

1,80

Itäinen 1,60

Pohjoinen Kaakkoinen

1,40

Helsinki 1,20

Läntinen Eteläinen

1,00

Keskinen

0,80 0,60 Lähde: Tilastokeskus

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Kuvio 23. Kokonaishedelmällisyysluku osa-alueittain 2016–2017

32

Suutarila Suutarila

Puistola Puistola

Tuomarinkylä Tuomarinkylä Kaarela Kaarela

Pitäjänmäki Pitäjänmäki

Itä-Pakila Itä-Pakila Pukinmäki Pukinmäki

Länsi-Pakila Länsi-Pakila Maunula Maunula

Mellunkylä Mellunkylä

Oulunkylä Oulunkylä Latokartano Latokartano

Pasila Pasila

Kallio Kallio

Lauttasaari Lauttasaari

Lähde: Tilastokeskus

Vartiokylä Vartiokylä

Vuosaari Vuosaari

Herttoniemi Herttoniemi

Alppiharju Alppiharju

Kampinmalmi Kampinmalmi

Myllypuro

Vanhakaupunki Vanhakaupunki

Reijola Reijola

Munkkiniemi Munkkiniemi

Östersundom Östersundom

Jakomäki Jakomäki

Malmi Malmi

Vironniemi Vironniemi Ullanlinna Ullanlinna

Helsinki, alueet = 1,25

Kulosaari Kulosaari

(Suomi = 1,53) Laajasalo Laajasalo

1,54 - 2,43 1,25 - 1,53 1,00 - 1,24 Alle 1,00

© Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 - Tilastoaineisto Tilastokeskus


Syntyvyys tarkoittaa syntyneiden lasten osuutta koko väestöstä. Syntyneiden enemmyys on syntyneiden ja kuolleiden erotus. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kertovat tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten ja vastaavan ikäisten naisten suhdeluvun.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta naiset keskimäärin saisivat elinaikanaan, jos tietyn vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut eivät muuttuisi. Se lasketaan summaamalla nämä ikäryhmittäiset luvut yhteen.

33


Kuolleisuus Vuonna 2017 helsinkiläisistä 5 042 kuoli, mikä oli 88 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koska kaupungin väkiluku on samaan aikaan kasvanut, myös kuolleisuus pieneni ja oli 7,9 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti. Taulukossa 17 esitetään viimeisten vuosien osalta myös ikävakioitu kuolleisuus, joka ottaa huomioon toisaalta väestön ikära-

kenteen muutoksen ajassa ja toisaalta sukupuolten erilaisen ikärakenteen. Miesten ikävakioitu kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin naisten. Se on kuitenkin pienentynyt melko tasaisesti myös kuluvan vuosikymmenen aikana. Naisten osalta muutos on ollut hieman vähäisempi lukuun ottamatta viime vuotta.

Taulukko 17. Kuolleet ja kuolleisuus Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 1986–2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Vuosi

34

Yhteensä Lkm.

o/oo

Koko väestö 1986–901 1991–951 1996–001 2001–051 2006–101 2011–151 2013 2014 2015 2016 2017

5 598 5 311 5 197 5 060 4 959 5 042 4 974 5 049 5 135 5 130 5 042

11,4 10,5 9,5 9,0 8,6 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 7,9

Miehet 1986–901 1991–951 1996–001 2001–051 2006–101 2011–151 2013 2014 2015 2016 2017

2 471 2 312 2 272 2 262 2 293 2 316 2 301 2 296 2 356 2 372 2 380

11,2 10,0 9,1 8,7 8,5 8,1 8,0 7,9 8,0 7,9 7,9

Naiset 1986–901 1991–951 1996–001 2001–051 2006–101 2011–151 2013 2014 2015 2016 2017

3 127 2 999 2 926 2 798 2 667 2 726 2 673 2 753 2 779 2 758 2 662

11,6 10,9 10,0 9,4 8,7 8,5 8,3 8,5 8,4 8,3 7,9

Ikävakioitu2 o/oo

Ikä 0–64-v. o/oo Lkm.

65–74-v. o/oo Lkm.

10,0 10,0 10,0 9,7 9,4

1 460 1 309 1 236 1 230 1 246 1 030 1 015 993 941 945 898

3,5 3,0 2,6 2,5 2,6 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7

1 166 1 014 958 853 779 898 907 892 939 928 966

30,1 26,2 24,2 21,4 17,9 16,3 16,3 15,4 15,7 15,2 15,5

13,3 12,7 12,9 12,6 12,3

994 892 830 812 835 673 671 664 626 608 595

5,0 4,3 3,7 3,5 3,5 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3

602 543 552 499 469 523 543 509 548 537 567

46,3 39,0 35,7 30,5 25,8 22,4 23,0 20,6 21,4 20,6 21,3

8,1 8,2 8,2 8,0 7,6

461 417 406 417 411 357 344 329 315 337 303

2,1 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1

565 471 406 354 310 376 364 383 391 391 399

21,9 19,0 16,9 15,0 12,2 11,8 11,3 11,5 11,4 11,2 11,2

75–84-v. o/oo Lkm.

85+ v. Lkm.

o/oo

72,4 67,4 59,7 53,6 47,2 44,5 43,5 43,9 44,1 43,2 41,5

1 099 1 276 1 505 1 567 1 619 1 812 1 781 1 853 1 923 1 921 1 863

189,5 171,6 166,8 163,2 150,2 148,8 146,7 149,3 150,8 146,9 139,3

668 100,4 91,5 608 79,5 555 579 71,4 63,5 603 623 58,5 55,1 586 57,8 634 637 56,9 56,6 651 53,2 630

207 268 334 372 386 497 501 489 545 576 588

208,7 195,9 189,2 197,5 168,0 168,9 171,4 159,4 167,8 168,3 165,0

62,8 58,9 52,0 45,6 38,8 36,5 36,9 35,9 36,5 35,3 34,6

892 1 008 1 171 1 195 1 232 1 314 1 280 1 364 1 378 1 345 1 275

185,5 166,2 161,4 154,8 145,4 142,4 138,9 146,0 145,0 139,3 129,9

1 872 1 711 1 498 1 410 1 316 1 302 1 271 1 311 1 332 1 336 1 315

1 204 1 103 943 831 713 679 685 677 695 685 685

1

Vuosikeskiarvo o/oo = Tuhatta asukasta kohti Ikävakioinnissa käytetty Eurostatin vakioväestöä

2

Pienentynyt kuolleisuus näkyy myös elinajanodotteen kasvuna. Vuonna 2017 helsinkiläisen vastasyntyneen miehen elinajanodote oli 78,4 ja naisen 84,3 vuotta. Elinajanodote on jatkanut tasaista kasvuaan. Kahdessakymmenessä vuodessa helsinkiläismiehet ovat keskimäärin saaneet noin 5,5 lisävuotta elinajanodotteeseensa ja naiset 3,7 lisävuotta. Elinajanodote on pääsääntöisesti ollut Helsingissä hieman koko maata alhaisempi, mutta ero on viime vuo-

Lähde Tilastokeskus

sina ollut enää hyvin pieni – viime vuonna naisten elinajanodote ei poikennut koko maan keskiarvosta ja miehillä elinajanodote oli 0,3 vuotta koko Suomen lukua lyhempi. Sukupuolten välillä on edelleen suuri ero elinajanodotteessa: vuonna 2017 naisten elinajanodote oli 5,8 vuotta pitempi kuin miesten. Ero on kuitenkin kaventunut, sillä miesten elinajanodote on kasvanut naisten odotetta nopeammin.


Kuvio 24. Miesten ja naisten elinajanodote Helsingissä ja Suomessa 1976–2017 Ikä, vuotta 85 83 81 79 77 75 73

Suomi, Naiset

71

Helsinki, Naiset Suomi, Miehet

69

Helsinki, Miehet

67 65

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Lähde: Tilastokeskus

Alueittaiset erot elinajanodotteessa ovat Helsingissä suuret: suurpiirien välillä enimmillään 5,3 vuotta miehillä ja 3,0 vuotta naisilla. Pisimmät elinajanodotteet olivat Eteläisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä

(miehillä lähes 81 vuotta ja naisilla yli 85 vuotta), lyhin puolestaan Keskisessä suurpiirissä, jossa miesten elinajanodote on vain 75,6 vuotta.

Suurpiiri

Miehet Vuotta

(95% LV)

Naiset Vuotta

(95% LV)

Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen

80,9 78,6 75,6 80,9 78,2 78,9 77,3

(80,4–81,5) (78,0–79,1) (75,0–76,2) (80,2–81,7) (77,7–78,7) (78,2–79,6) (76,8–77,8)

85,7 84,7 82,7 85,6 83,7 84,5 83,3

(85,3–86,2) (84,3–85,1) (82,1–83,3) (84,8–86,3) (83,2–84,2) (83,8–85,1) (82,9–83,8)

Helsinki, asuntoväestö Helsinki Suomi

78,5 78,2 78,3

84,3 83,8 84,0

Lähde: Tilastokeskus

Kuolleisuus tarkoittaa kuolleiden osuutta väestöstä. Kuolleisuuden ikävakioinnilla poistetaan väestön ikärakenteen ja sen muutoksen vaikutus kuolleisuuslukuihin. Tällöin nähdään, miten kuolleisuus muuttuisi, jos väestön ikärakenne pysyisi samana tarkasteltavan ajanjakson aikana. Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että kuolleisuus pysyy ennallaan kaikissa ikäryhmissä.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 18. Miesten ja naisten elinajanodote suurpiireittäin viisivuotisjaksolla 2013–2017

35


Muuttaneisuus

muutettiin aavistuksen edellistä vuotta edemmän. Ulkomailta tulijoiden määrä sen sijaan pieneni vajaalla 100 hengellä. Helsingistä lähtijöiden muuttomatka oli keskimäärin lyhempi kuin tänne tulijoiden. Lähtijöistä 55 prosenttia jäi Uudellemaalle ja 40 prosenttia pääkaupunkiseudun muihin kuntiin. Muihin Etelä-Suomen kuntiin muutti 18 prosenttia ja kauemmas Suomeen 13 prosenttia. Tilastojen mukaan ulkomaille muutti noin joka seitsemäs muuttaja. Ulkomaille lähtijöitä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta enemmän kuin sitä edellisinä vuosina.

Vuonna 2017 Helsinkiin muutti yhteensä 7 118 henkeä enemmän kuin Helsingistä muutti pois. Muuttovoittoa tuli etenkin Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta. Helsinkiin muuttaneista 44 prosenttia muutti Uudeltamaalta. Sekä määrä että osuus olivat hieman suuremmat kuin edellisenä vuonna. Muut muuttajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti kolmeen ryhmään: muualta Etelä-Suomesta, muualta Suomesta ja ulkomailta muuttaneisiin. Muista Etelä-Suomen kunnista tuli muuttajia hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna, ja myös muualta Suomesta

Kuvio 25. Helsingin muuttovoitto tai -tappio (nettomuutto) muuttoalueen mukaan 1980–2017 Lkm. 8 000

7 000

Yhteensä

6 000

Uudenmaan ulkopuolinen Suomi

5 000 4 000 3 000

Ulkomaat

2 000

Helsingin seudun ulkopuolinen Uusimaa2)

1 000 0 -1 000

Helsingin seutu1)

-2 000 -3 000 -4 000 -5 000 1980

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

1)

36

1985

1990

1995

2000

Ml. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien

2)

2005

2010

2015

Pl. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä on totutusti ollut enemmän lähtömuuttajia Helsingin seudun muihin kuntiin kuin niistä on ollut tulomuuttajia Helsinkiin. Vuonna 2013 Helsinki sai muuttovoittoa pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Helsingin seudulta eli niin kutsutuista kehyskunnista ensimmäisen kerran sitten vuoden 1996, mutta neljän viime vuoden aikana muutto tälle alueelle on jälleen ollut vilkkaampaa kuin toisin päin. Kaikista muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneista 10 prosenttia muutti seudun kehyskunnista. Helsingistä kehyskuntiin muuttaneiden määrä ja osuus olivat hieman suuremmat kuin vuonna 2016. Muutto sekä ulkomailta että ulkomaille väheni hieman edellisvuodesta, mutta koska Helsingistä ulkomaille suuntautuva muutto väheni enemmän, oli ulkomainen muuttovoitto, 2 091 henkeä, edellisvuotta suurempi. Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu loppukesästä 2015 lähtien näkyy edelleen osin niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa tulo-

muuttoluvuissa: vuoden 2017 aikana Helsingin ulkomaankansalaisista eniten kasvoikin Irakin ja kolmanneksi eniten Syyrian kansalaisten lukumäärä. Muuttoliike oli erityisen vilkasta pääkaupunkiseudulla. Helsingin rajan ylittävistä muutoista siis suurin osa suuntautui Uudellemaalle tai Uudeltamaalta, ja Uudenmaan sisällä muuttovilkkaus oli suurta Espoon ja erityisesti Vantaan osalta. Edellisvuoden tapaan Helsingistä muutettiin enemmän Espooseen ja Vantaalle kuin näiltä alueilta Helsinkiin. Vuoden 2017 kotimaan tulomuutoista 37 prosenttia tuli Espoosta tai Vantaalta. Kaikista Helsingistä muualle Suomeen lähteneistä Espooseen tai Vantaalle muuttaneiden yhteenlaskettu osuus oli 46 prosenttia. Molempiin naapurikuntiin muutti noin joka viides kaikista pääkaupungista pois muuttavista, Vantaalle viime vuoden tapaan hieman useampi kuin Espooseen.


Alue

2001–051 Lkm.

2006–101 Lkm. %

2011–151 Lkm. %

%

2015 Lkm.

%

2016 Lkm.

%

2017 Lkm.

%

Tulomuutto Helsinkiin Yhteensä

32 725

100

36 084

100

39 996

100

41 898

100

42 562

100

43 649

100

Lähtöalue Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo Vantaa Muu H:gin seutu2 Muu Uusimaa3 Muu Etelä-Suomi4 Muu Suomi Ulkomaat

15 141 10 643 5 295 5 129 2 934 1 564 6 852 6 440 4 292

46,3 32,5 16,2 15,7 9,0 4,8 20,9 19,7 13,1

15 247 10 609 5 503 4 890 3 110 1 527 7 537 6 920 6 380

42,3 29,4 15,2 13,6 8,6 4,2 20,9 19,2 17,7

17 599 12 435 6 471 5 712 3 534 1 631 8 253 7 139 7 005

44,0 31,1 16,2 14,3 8,8 4,1 20,6 17,8 17,5

18 631 13 186 6 844 6 075

44,5 31,5 16,3 14,5

18 422 13 173 6 789 6 096 3 615 1 634 9 285 7 631 7 224

43,3 31,0 16,0 14,3 8,5 3,8 21,8 17,9 17,0

19 095 13 628 6 948 6 423 3 735 1 732 9 532 7 882 7 140

43,7 31,2 15,9 14,7 8,6 4,0 21,8 18,1 16,4

Lähtömuutto Helsingistä 32 700 Yhteensä

100

32 405

100

33 758

100

36 351

100

37 460

100

36 531

100

Kohdealue Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo Vantaa Muu H:gin seutu2 Muu Uusimaa3 Muu Etelä-Suomi4 Muu Suomi Ulkomaat

59,8 41,5 21,4 19,4 12,7 5,7 16,9 13,7 9,5

18 491 12 767 6 313 6 285 4 044 1 680 5 796 4 812 3 306

57,1 39,4 19,5 19,4 12,5 5,2 17,9 14,9 10,2

18 711 13 541 6 830 6 463 3 663 1 507 6 126 4 931 3 989

55,4 40,1 20,2 19,1 10,9 4,5 18,1 14,6 11,8

20 055 14 678 7 340 7 079

55,2 40,4 20,2 19,5

3 873 1 504 6 442 5 140 4 714

10,7 4,1 17,7 14,1 13,0

20 556 15 148 7 199 7 754 3 851 1 557 6 428 5 069 5 407

54,9 40,4 19,2 20,7 10,3 4,2 17,2 13,5 14,4

20 090 14 696 7 158 7 302 3 936 1 458 6 506 4 886 5 049

55,0 40,2 19,6 20,0 10,8 4,0 17,8 13,4 13,8

Nettomuutto Yhteensä

19 564 13 559 6 998 6 344 4 141 1 864 5 535 4 485 3 117

3 778 9,0 1 667 4,0 8 891 21,2 7 679 18,3 6 697 16,0

25

3 679

6 239

5 547

5 102

7 118

Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo Vantaa Muu H:gin seutu2 Muu Uusimaa3 Muu Etelä-Suomi4 Muu Suomi Ulkomaat

-4 423 -2 915 -1 703 -1 215 -1 207 -300 1 317 1 955 1 175

-3 244 -2 158 -810 -1 396 -933 -153 1 741 2 107 3 074

-1 112 -1 107 -358 -751 -129 124 2 126 2 208 3 016

-1 424 -1 492 -496 -1 004 -95 163 2 449 2 539 1 983

-2 134 -1 975 -410 -1 658 -236 77 2 857 2 562 1 817

-995 -1 068 -210 -879 -201 274 3 026 2 996 2 091

Helsingin sisäiset5

86 449

83 864

..

..

..

..

1

Vuosikeskiarvo

2

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti sekä Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien

3

Pl. Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2005 lähtien

4

Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja

Etelä-Karjalan maakunnat 5 Sisäisten muuttojen osalta vuosien 2015, 2016 ja 2017 tietoja ei ole saatu. Huom. Summat sisaltävät alue tuntemattoman.

Lähde Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Taulukko 19. Muuttoliike tulo- / lähtöalueen mukaan 2001–2017

37


Kuvio 26. Muuttaneisuus muuttoalueittain 2017 Tulomuutto

‰ 16

Lähtömuutto

Nettomuutto

11

14,9

6

10,9 11,2

10,0

12,3

11,4 5,8

7,9

7,6

6,2 2,7

1

4,7 2,3

4,7

3,3

0,4

-0,3

-0,3

-4

11,2

10,2

-1,4

Espoo

Vantaa

Muu Hgin seutu

Muu Uusimaa

Muu Etelä-Suomi

Muu Suomi

Ulkomaat

Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2017 Helsinkiin muuttaneet olivat edellisten vuosien tapaan nuorempia kuin kaupungista lähtijät. Lähes puolet tulijoista oli 20–29-vuotiaita, kun vastaava osuus lähtijöistä oli 41 prosenttia. Lisäksi

muuttajien ikärakenteesta voi päätellä, että Helsingistä pois muuttavat ovat edelleen useammin kuin tänne tulijat perheitä, joissa on pieniä lapsia.

Kuvio 27. Muuttaneet iän mukaan 1980−2017 Helsinkiin

%

Helsingistä

% 35

35

30

30

30–44

20–24 25

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

25

38

20–24

30–44 20

25–29

25–29

15

15

45–64 45–64

10

16–19 0–6

5 0 1980

20

7–15 65+ -85

-90

-95

-00

-05

-10

2015

10

16–19 0–6

5 0 1980 -85

65+ 7–15 -90

-95

-00

-05

-10

2015

Lähde: Tilastokeskus

Kaiken kaikkiaan Helsinki sai vuonna 2017 muuttovoittonsa erityisesti 15–29-vuotiaista muuttajista ja heistä varsinkin 19–26-vuotiaista (Julkaisematon taulukko 32C). 15−29-vuotiaiden muuttovoitto oli 7 788 henkeä, mikä oli peräti noin 650 henkeä edellisvuotta enemmän. 20−24-vuotiaiden ikäluokka muutti vilkkaimmin suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön. Vuonna 2017 Helsinki sai muuttotappio-

ta aiempien vuosien tapaan erityisesti Espooseen ja Vantaalle sekä muualle Helsingin seudulle muuttaneista 30–39-vuotiaista. Myös alle 5-vuotiaita ja eläkeikäisiä muutti enemmän kaupungista pois kuin kaupunkiin. Muualta Suomesta pääkaupunki sen sijaan nettosi erityisesti 20–24-vuotiaita.


Kuvio 28. Muuttovilkkaus iän ja muuttoalueen mukaan 2017 Muu pääkaupunkiseutu

‰ 140

Muu Helsingin seutu

‰ 140

Tulomuutot

120

120

Lähtömuutot

100

100

65+

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

Muu Suomi

‰ 140

25–29

20–24

15–19

5–9

10–14

0–4

65+

60–64

55–59

50–54

45–49

0

40–44

0

35–39

20

30–34

20

25–29

40

20–24

40

15–19

60

10–14

60

5–9

80

0–4

80

Ulkomaat

‰ 140 Tulomuutot

120

120

Lähtömuutot

65+

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

5–9

10–14

0–4

65+

60–64

55–59

0

50–54

0

45–49

20

40–44

20

35–39

40

30–34

40

25–29

60

20–24

60

15–19

80

5–9

80

10–14

100

0–4

100

Ulkomainen muuttoliike poikkeaa ikärakenteeltaan kotimaisesta muuttoliikkeestä. Viime vuosien aikana ulkomailta on pääsääntöisesti muuttanut Helsinkiin kaiken ikäisiä enemmän kuin kaupungista ulkomaille, mutta vuodesta 2015 lähtien 50 vuotta täyttäneitä on muuttanut hieman enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Helsinkiin. Edellisvuosien tapaan ulkomailta muutti viime vuonna varsinkin pikkulapsia ja 20–34-vuotiaita. Vuosina 2000–2004 alle 15-vuotiaiden muuttovoitto ulkomailta oli keskimäärin 130 lasta vuodessa, minkä jälkeen se on pääsääntöisesti lisääntynyt vuosittain. Vuonna 2017 ulkomainen muuttovoitto oli jälleen hieman kahta edellisvuotta suurempi eli noin 650 lasta. Vuonna 2017 ulkomailta muuttaneista ulkomaan kansalaisista 45 prosenttia muutti Helsinkiin Euroopasta. Tämä osuus on pienentynyt viime vuosina nopeasti. Vielä vuonna 2015 osuus oli 56 prosenttia ja viime vuonnakin vajaa neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017. EU-maista muuttaneiden osuus oli noin 34 prosenttia. Myös Virosta muuttaneiden osuus on pienentynyt huomattavasti: vuosien 2015 ja 2016 välillä osuus pieneni noin viisi prosenttiyksikköä, ja vuoden 2017 aikana vielä va-

jaa 3 prosenttiyksikköä. Aasiasta tulleita oli 37 prosenttia. Edellisen vuoden aikana kasvoi erityisesti Etelä-, Länsi- ja Keski-Aasiasta muuttaneiden osuus, mutta vuonna 2017 ei osuus enää muuttunut. Afrikasta tulleita oli 7 prosenttia ja Pohjois-Amerikasta 4 prosenttia kaikista Helsinkiin muuttaneista ulkomaan kansalaisista. Muuttovirrat näyttävät siis hieman erilaisilta kuin edellisvuonna, sillä Euroopasta muuttaneiden osuus on edelleen hieman laskenut. Joissain tapauksissa jopa 50 prosenttia ulkomailta Helsinkiin muuttaneista Euroopan tai Aasian maiden kansalaisista kuului ikäluokkaan 16−29-vuotiaat. Sen sijaan ulkomailta muuttaneissa muiden maiden kansalaisissa 45 vuotta täyttäneitä oli vain noin 10 prosenttia.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Lähde: Tilastokeskus

39


Muuttovilkkaudella tarkoitetaan muuttaneiden määrää suhteessa lähtöalueen väestöön. Nettomuutto on tulomuuton ja lähtömuuton erotus. Kuntien välisiin muuttoihin lasketaan niiden kunnasta toiseen kuntaan muuttaneiden henkilöiden muutot, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Maahan muuttaneen henkilön tulee ilmoittaa muutostaan maistraatille, jos hän on oleskellut Suomessa yli kolme kuukautta tai aikoo oleskella täällä yhtämittaisesti yli vuoden. Ulkomaan kansalaisen vakituinen asuminen Suomessa edellyttää, että hänellä on ollut oleskelun sallivat edellytykset vähintään vuoden (EU-maan kansalainen) ja että hänellä on vuoden oleskeluun oikeuttava lupa tai jatko-oikeus oleskeluun. Vakituiseen maahanmuuttoon ei lasketa esimerkiksi diplomaattien tai kehitysyhteistyössä toimivien ulkomaan kansalaisten muuttoja.

40


Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä väestönmuutokset vuonna 2017 -tilastojulkaisu on luonteeltaan vuosittain tuotettavaa perustilastoa. Tilastot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksen tietoihin. Korttelitasoiset tiedot tuotetaan edelleen Helsingin väestötietojärjestelmästä. Tietosuojan vuoksi alueittaisissa taulukoissa ei esitetä väestön rakenne- tai muutostietoja sellaisilta alueilta, joiden väestömäärä on pienempi kuin 100 henkeä ja perhe- / asuntokuntataulukoissa alueilta, joilla on alle 100 perhettä tai asuntokuntaa. Tietoja ei esitetä pienalueittain. Vuoteen 1993 asti tilastoissa käytettiin vuoden ensimmäisen päivän asukaslukutietoa, minkä jälkeen alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaista vuodenvaihteen asukaslukua. Vuoteen 1995 asti otettiin asukaslukutietoa muodostettaessa huomioon kaikki maaliskuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Vuodenvaihteesta 1995 / 1996 lähtien tietotuotantoa varhaistettiin niin, että tilastoissa otettiin huomioon tammikuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Yksinkertaisuuden vuoksi muutamissa aikasarjoja sisältävissä taulukoissa käytetään vuoden ensimmäisen päivän merkintää. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään on merkitty ulkomaalaisia, joilla yhä näkyy väestötietojärjestelmässä kotikunta Suomessa, vaikka henkilöt tosiasiassa eivät ole enää vuosiin asuneet Suomessa. Pääosa näistä henkilöistä on merkitty väestötietojärjestelmään ”tietymättömissä” oleviksi. Kun ihmiset muuttavat ulkomaille, eivät he tee aina muuttoilmoitusta, joten he jäävät lähtökunnan vakinaiseen väestöön. Kotikuntalakia muutettiin lokakuussa 2016 siten, että väestörekisterissä pitkään tietymättömissä olevat henkilöt voidaan poistaa kunnan väestöstä, mutta tätä lakia ei ole vielä sovellettu tässä aineistossa. Koska tietymättömissä olevien määrä on kasvanut Helsingissä nopeasti, Tilastokeskus alkoi vuonna 2011 poistaa Helsingin väestötilastoista pitkään tietymättömissä olleita ulkomaan kansalaisia. Vuodenvaihteessa 2017/2018 poistettiin 2 000 ja edellisvuonna 2 645 asukasta.

Vuoden 2009 alussa Helsinkiin liitettiin Sipoosta ja Vantaalta alueita, joista muodostettiin uusi suurpiiri 8, Östersundom, johon kuuluu peruspiiri 801 Östersundom. Peruspiiri jakautuu osa-alueisiin 550 Östersundom, 560 Salmenkallio, 570 Talosaari, 580 Karhusaari, 591 Landbo ja 592 Puroniitty. Vuonna 2012 tehtiin aluejakomuutos, josta on tarkempi kuvaus seuraavassa luvussa. Vuoteen 2006 saakka Helsingin seutu käsitti 12 kuntaa, eli Helsingin ja 11 naapurikuntaa. Nykyään Helsingin seutu käsittää yhteensä 14 kuntaa, kun Mäntsälä ja Pornainen liittyivät Helsingin seudun yhteistyöhön. Keskeisimmät julkaisun tilastot löytyvät lisäksi Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta (www.aluesarjat.fi). Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto, ja julkaistut taulukot löytyvät myös Helsinki Region Infoshare -tietokannasta (www.hri.fi). Helsingin väestöstä, perheistä ja väestönmuutoksista on saatavissa tietoja paitsi tästä julkaisusta myös muutoin Tilastoja-sarjasta, Tilastollisesta vuosikirjasta sekä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kotisivuilta www.hel.fi/kaupunkitieto.

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Laatuseloste

41


HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Aluejakomuutokset vuonna 2012

42

Helsingin aluejakoa muutettiin vuonna 2012 (kaupunginhallitus 26.11.2012). Seuraavat muutokset vaikuttavat väestötilastoihin: Uusia osa-alueita muodostettiin 15 kpl, tunnuksiltaan ja nimiltään seuraavat: • 105 Lauttasaaren peruspiiriin 311 Kotkavuori, 312 Vattuniemi, 313 Myllykallio ja 314 Koivusaari • 201 Reijolan peruspiiriin 161 Vanha Ruskeasuo. Osa-alue muodostettiin Ruskeasuon entisistä pienalueista 1 ja 3. • 201 Reijolan peruspiiriin 162 Pikku Huopalahti Osa-alue muodostettiin Ruskeasuon ent. pienalueesta 2. Lisäksi uuteen osa-alueeseen siirrettiin Meilahden (150) ent. pienalue 5 ja EteläHaagan (291) ent. pienalue 6. Samalla EteläHaagan ent. pienalue 6 siirtyi Haagan peruspiiristä (203) Reijolan peruspiiriin (201). • Tilastoalueena kantakaupunki (1.–27. kaupunginosat) kasvoi em. pienalueen verran. Meilahden (150) ja Etelä-Haagan (291) osa-alueet pienenivät, mutta niiden tunnukset tai nimet eivät muuttuneet. • 205 Kaarelan peruspiiriin 336 Honkasuo • 301 Kallion peruspiiriin 101 Vilhonvuori, 102 Kalasatama, 103 Sompasaari ja 104 Hanasaari • 303 Vallilan peruspiiriin 211 Hermanninmäki, 212 Hermanninranta ja 213 Kyläsaari • 505 Puistolan peruspiiriin 415 Alppikylä Muutos vaikuttaa vähentävästi 413 Tattarisuon osa-alueen tilastoissa. Samalla käytöstä poistui neljä osa-aluetta: 100 Sörnäinen, 160 Ruskeasuo, 210 Hermanni ja 310 Lauttasaari. Näin ollen osa-alueiden määrä kasvoi 11:llä, jolloin osa-alueita on kaikkiaan 148.

Neljän osa-alueen nimi muuttui: • 204 Munkkisaari, uusi nimi on 204 Hernesaari. • 433 Herttoniemen teollisuusalue, uusi nimi on 433 Herttoniemen yritysalue. • 465 Pitäjänmäen teollisuusalue, uusi nimi on 465 Pitäjänmäen yritysalue. • 494 Tahvonlahti, uusi nimi on 494 Kruunuvuorenranta. Osa-aluerajaa siirrettiin länteen, mikä ei vaikuta väestö tai rakennuskantatilastoihin. Lisäksi seuraavien osa-alueiden rajoihin tehtiin tarkistuksia: • Pohjois-Haagan ja Lassilan välistä rajaa siirrettiin siten, että Lassila laajeni Pohjois-Haagan suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli noin 130 henkeä vuodenvaihteessa 2012/2013. • Siltamäen ja Töyrynummen välistä rajaa siirrettiin siten, että Siltamäki laajeni Töyrynummen suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli yli 1000 henkeä vuodenvaihteessa 2012/2013.


LIITETAULUKOT Taulukot ovat saatavissa julkaisun verkkoversion liitteinä (osoitteessa www.hel.fi/kaupunkitieto, kohdasta Julkaisut, Tilastojulkaisut, Tilastoja 2018:22) tai Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä, puh. (09) 310 36 377. Väestö 1. Väestö vuodenvaihteissa 2007/2008–2017/2018 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain 2.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017

3.

Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus vuodenvaihteessa 2017/2018 piireittäin ja osaalueittain

4A.

Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

4B.

Väestö iän (1-v., kumulatiivinen) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

5.

Väestö syntymäpaikan, sukupuolen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

6.

Väestö iän (5-v.), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

7A.

Väestö iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

7B.

Naiset iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

7C.

Miehet iän (5-v.) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

8A.

Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

8B.

Ruotsinkielinen väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

9A.

Väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

9B.

Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

9C.

Muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

10A. Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 10B. Ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

11B.

Miehet: Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

11C. Naiset: Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 11D. Koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset maan ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 12A. Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 12B. Väestö äidinkielen ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 13.

Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

14A. Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 14B. Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Siviilisääty, perheet ja asuntokunnat 15A. Väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 15B. Suomenkielinen väestö iän (5v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 15C. Ruotsinkielinen väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 15D. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän (5-v.), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 15E. Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

11A. Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

43


16.

Perheet ja lapset sekä väestön perherakennetta kuvaavia tunnuslukuja piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

17A. Asuntokunnat henkilöluvun mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018 17B. Asuntokunnat koon ja vanhimman henkilön iän mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 17C. Yksin asuvat (=yhden hengen asuntokunnat) sukupuolen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 Väestönmuutokset

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

18.

44

Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain vuonna 2017


LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUKOISTA Taulukot ovat saatavissa Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä, puh. (09) 310 36377. Väestö 1.

Väestö äidinkielen mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

2A.

Väestö ja 0–24-vuotiaat iän (1-v.) mukaan piireittäin ja pienalueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

2B.

Ruotsinkielinen väestö ja 0–24-vuotiaat iän (1-v.) mukaan piireittäin ja pienalueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

3.

65 vuotta täyttänyt väestö iän (5-v.), äidinkielen ja sukupuolen mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

4.

Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

5.

Väestö äidinkielen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

6.

Väestö iän mukaan sekä sukupuoli, ruotsinkielinen väestö ja asuntokunnat kortteleittain vuodenvaihteessa 2017/2018

7.

Koko väestö ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

8.

Ulkomaan kansalaiset äidinkielen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018

9.

Koko väestö, ulkomaalaistaustaiset ja vieraskieliset osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

10.

Tilapäisesti Helsingissä asuvat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

11.

Nettoasukasluku (= vakituisesti asuvat + tilapäisesti asuvat - tilapäisesti muualla asuvat) iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Perheet 12.

Henkilöt, perheet ja lapset naisen/miehen iän ja perhetyypin mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

13A. Henkilöt, perheet ja lapset naisen ja miehen äidinkielen ja perhetyypin mukaan suurpiireittäin vuodenvaihteessa 2017/2018 13C. Lapsiperheet puolisoiden/vanhempien äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 14.

Henkilöt, perheet ja lapset naisen ja miehen kansalaisuuden ja perhetyypin mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

15.

Perheet lasten lukumäärän ja perhetyypin mukaan sekä lapset lukumäärän ja iän mukaan osaalueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

16.

Lapsiperheet lasten lukumäärän ja perhetyypin mukaan sekä lapset lasten lukumäärän ja iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

17.

Lapset perhetyypin ja lasten iän mukaan osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018

Solmitut avioliitot 18.

Solmitut avioliitot naisen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2017

19.

Solmitut avioliitot naisen ja miehen iän mukaan 2017

20A. Solmitut avioliitot naisen ja miehen kansalaisuuden mukaan 2017 20B. Solmitut avioliitot naisen ja miehen äidinkielen mukaan 2017 Avioerot 21A. Avioerot naisen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2017 21B. Avioerot miehen iän ja avioliiton järjestysluvun mukaan 2017 22.

Avioerot naisen ja miehen iän mukaan 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

13B. Perheet puolisoiden/vanhempien äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018

45


23.

Avioerot naisen ja miehen kansalaisuuden mukaan 2017

Syntyneet 24A. Elävänä syntyneet äidinkielen, sukupuolen, äidin iän (5-v.) ja avioisuuden mukaan 2017 24B. Elävänä syntyneet äidin iän (5-v.) ja äidin äidinkielen mukaan 2017 24C. Elävänä syntyneet äidin kansalaisuuden ja äidin iän (5-v.) mukaan 2017 25.

Elävänä syntyneet sukupuolen, äidin iän (5-v.), äidinkielen ja avioisuuden mukaan osa-alueittain 2017

Kuolleet 26.

Kuolleet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2017

27A. Kuolleet iän (5-v.), sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 2017 27B. Kuolleet kansalaisuuden ja iän mukaan 2017 27C. Kuolleet äidinkielen ja iän mukaan 2017 28.

Kuolleet siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan osa-alueittain 2017

Muuttaneet 29A. Helsinkiin muuttaneet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2017 29B. Helsingistä muuttaneet iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

29C. Nettomuutto iän (1-v.), sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2017

46

30.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän (5-v.), äidinkielen, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2017

31.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen, iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan 2017

32.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain 2017

33.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto iän ja äidinkielen mukaan peruspiireittäin 2017

34.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen mukaan peruspiireittäin 2017

35.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet ruotsinkieliset sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen mukaan suurpiireittäin 2017

36.

Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet muun kuin suomen- tai ruotsinkieliset sekä nettomuutto lähtö/tuloalueen mukaan suurpiireittäin 2017

37.

Ulkomailta Helsinkiin ja Helsingistä ulkomaille muuttaneet sekä nettomuutto kansalaisuuden ja iän mukaan 2017

38.

Suomesta Helsinkiin ja Helsingistä Suomeen muuttaneet ulkomaan kansalaiset sekä nettomuutto kansalaisuuden ja iän mukaan 2017

39.

Ulkomailta Helsinkiin ja Helsingistä ulkomaille muuttaneet sekä nettomuutto muuttomaan ja kansalaisuuden mukaan 2017

Suomen kansalaisuuden saaneet 40.

Suomen kansalaisuuden saaneet iän ja äidinkielen mukaan 2017

41.

Suomen kansalaisuuden saaneet aikaisemman kansalaisuuden ja iän mukaan 2017


Taulusto Väestö vuodenvaihteissa 2007/2008–2017/2018 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017 Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

1. 2. 3. 4. 5.

47


Taulu 1. Väestö vuodenvaihteissa 2007/2008–2017/2018 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain 2008

Alue

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Koko Helsinki

48

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

568 531 576 632 583 350 588 549 595 384 603 968 612 664 620 715 628 208 635 181 643 272

1 Eteläinen suurpiiri 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Hernesaari 520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmi 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 202 Lapinlahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari 310 Lauttasaari (vuoteen 2012) 311 Kotkavuori 312 Vattuniemi 313 Myllykallio 314 Koivusaari

97 313 11 514 6 763 402 4 349 22 371 886 8 231 989 10 214 451 802 798 29 455 10 867 13 129 3 204 11 2 244 14 329 14 329 19 644 19 644 . . . .

2 Läntinen suurpiiri 201 Reijola 150 Meilahti 160 Ruskeasuo (vuoteen 2012) 161 Vanha Ruskeasuo 162 Pikku Huopalahti 180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo

99 645 100 695 101 328 101 807 103 699 104 082 104 955 106 287 107 085 108 318 109 306 15 425 15 670 15 702 15 795 15 967 17 015 16 982 17 208 17 405 17 406 17 401 5 111 5 109 5 091 5 062 5 023 5 013 6 968 6 896 6 858 6 848 6 738 . . . . . . 7 123 7 049 7 023 7 027 6 922 . . . . . 2 792 2 803 2 911 3 000 2 967 2 963 7 341 7 342 7 373 7 319 7 270 7 350 . . . . . 1 765 1 795 1 821 1 850 1 876 1 860 1 886 1 916 1 941 1 988 1 986 16 942 17 082 17 328 17 348 17 412 17 334 17 522 17 624 17 629 17 712 17 982 8 225 8 244 8 438 8 494 8 504 8 446 8 469 8 507 8 524 8 569 8 848 538 556 556 558 538 545 563 544 538 560 558 1 184 1 143 1 098 1 138 1 125 1 148 1 160 1 174 1 155 1 144 1 148 4 615 4 698 4 753 4 701 4 771 4 751 4 915 4 949 5 014 5 026 5 019 1 274 1 275 1 311 1 317 1 317 1 307 1 276 1 280 1 264 1 261 1 230 1 166 1 175 1 180 1 155 1 138 1 137 1 158 1 155 1 126 1 143 1 119 25 705 25 807 25 908 26 433 26 806 25 758 26 126 26 539 26 771 27 392 27 606 12 127 12 138 12 191 12 312 12 385 11 261 11 548 11 740 11 983 12 425 12 491 896 870 890 875 887 881 852 811 821 821 811 9 672 9 610 9 450 9 469 9 273 9 197 9 333 9 075 8 724 8 694 8 689 4 078 4 154 4 172 4 235 4 236 4 419 4 418 4 455 4 442 4 487 4 553 15 159 15 334 15 465 15 502 16 565 17 064 17 406 17 696 17 923 18 016 18 122 4 809 4 859 4 838 4 862 5 529 5 835 6 086 6 134 6 197 6 229 6 316 1 825 1 868 1 875 1 830 1 820 1 862 1 843 1 853 1 846 1 841 1 802 1 032 1 064 1 090 1 106 1 084 1 090 1 099 1 103 1 111 1 105 1 078 4 944 5 078 5 050 5 070 4 782 4 826 4 770 4 714 4 711 4 645 4 698 336 343 347 323 321 346 339 353 361 362 357 2 415 2 522 2 598 2 617 2 985 3 105 3 313 3 359 3 336 3 462 3 543 26 414 26 802 26 925 26 729 26 949 26 911 26 919 27 220 27 357 27 792 28 195 12 505 12 770 12 851 12 693 12 913 12 958 13 031 13 157 13 141 13 296 13 272 2 701 2 667 2 702 2 655 2 567 2 566 2 568 2 553 2 562 2 496 2 501 8 538 8 710 8 693 8 537 8 495 8 574 8 613 8 597 8 600 8 640 8 538 2 708 2 719 2 769 2 716 2 754 2 771 2 753 2 788 2 812 2 793 2 769 625 271 105 102 107 105 102 98 100 103 101 . . . . . 94 288

3 Keskinen suurpiiri 301 Kallio 100 Sörnäinen (vuoteen 2012) 101 Vilhonvuori 102 Kalasatama 103 Sompasaari 104 Hanasaari 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki

75 223 25 083 6 969 . . . . 2 297 8 957 6 860

Kts. aluejakomuutokset vuonna 2012, s. 42

98 058 11 626 6 873 376 4 377 22 624 898 8 339 993 10 154 450 991 799 29 722 10 970 13 335 3 150 28 2 239 14 380 14 380 19 706 19 706 . . . .

76 677 25 376 7 038 . . . . 2 286 9 183 6 869

99 683 100 664 101 586 104 054 106 201 108 210 110 124 112 675 116 443 11 671 11 938 11 948 12 111 12 218 12 269 12 482 12 504 12 629 6 872 7 046 7 037 7 106 7 202 7 202 7 376 7 414 7 447 641 642 636 621 562 514 443 439 424 4 541 4 448 4 470 4 446 4 454 4 491 4 468 4 453 4 375 23 050 23 360 23 572 24 002 23 997 24 045 24 367 24 638 24 508 1 012 1 039 1 050 985 988 999 987 975 972 8 440 8 520 8 678 8 899 8 973 9 057 9 071 9 226 9 221 1 133 1 094 1 092 1 077 1 098 1 083 1 077 1 078 1 019 10 291 10 502 10 483 10 586 10 489 10 543 10 629 10 806 10 706 494 473 502 489 474 462 455 432 446 1 202 1 249 1 232 1 111 1 191 1 220 1 096 1 072 1 081 753 783 782 790 750 739 796 781 801 1 1 1 1 1 30 394 30 300 30 450 31 534 33 006 34 625 35 414 36 820 39 617 11 327 11 429 11 218 11 269 11 395 11 545 11 709 12 016 12 228 13 649 13 498 13 873 14 147 14 124 14 203 14 559 14 750 14 992 3 029 2 987 3 051 3 003 3 026 3 004 3 059 3 092 3 126 26 28 28 29 28 28 28 28 28 2 272 3 086 4 433 5 845 6 067 7 039 9 342 2 253 2 264 14 502 14 654 14 827 15 002 15 048 14 965 15 244 15 487 15 492 14 502 14 654 14 827 15 002 15 048 14 965 15 244 15 487 15 492 20 066 20 412 20 789 21 405 21 932 22 306 22 617 23 226 24 197 20 066 20 412 20 789 . . . . . . 8 506 8 117 7 960 7 946 7 854 7 718 . . . 8 411 8 043 7 696 7 398 7 118 6 798 . . . . . . 6 889 6 960 6 962 6 961 7 066 7 280 . . .

78 561 25 606 7 103 . . . . 2 235 9 335 6 933

80 268 25 919 7 109 . . . . 2 293 9 539 6 978

82 000 26 300 7 270 . . . . 2 347 9 517 7 166

84 668 27 051 . 7 353 598 2 346 9 675 7 079

87 022 27 674 . 7 342 1 141 2 378 9 702 7 111

88 651 28 334 . 7 391 1 580 2 431 9 760 7 172

90 737 29 068 . 7 501 2 133 2 458 9 914 7 062

91 955 29 175 . 7 454 2 381 2 471 9 885 6 984

92 618 29 373 . 7 287 2 522 2 563 9 884 7 117


Koko Helsinki

Muutos vuodessa 2009 2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 101

6 718

5 199

6 835

8 584

8 696

8 051

7 493

6 973

8 091

1 Eteläinen suurpiiri 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Hernesaari 520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmi 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 202 Lapinlahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari 310 Lauttasaari (vuoteen 2012) 311 Kotkavuori 312 Vattuniemi 313 Myllykallio 314 Koivusaari

745 112 110 -26 28 253 12 108 4 -60 -1 189 1 267 103 206 -54 17 -5 51 51 62 62 . . . .

1 625 45 -1 48 -2 426 74 101 26 137 -4 90 2 672 357 314 -24 0 25 122 122 360 360 . . . .

981 267 174 15 78 310 3 80 59 211 -14 -9 -20 -94 102 -151 -34 0 -11 152 152 346 346 . . . .

922 10 -9 4 15 212 12 158 -1 -19 23 24 15 150 -211 375 -33 0 19 173 173 377 377 . . . .

2 468 163 69 71 23 430 12 221 6 103 7 124 -43 1 084 51 274 -55 0 814 175 175 616 . . . . .

2 147 107 96 48 -37 -5 -11 74 15 -97 12 -29 30 1 472 126 -23 22 0 1 347 46 46 527 . 136 320 71 .

2 009 51 0 59 -8 48 -3 84 -21 54 15 -80 -1 0 1 619 150 79 -23 1 1 412 -83 -83 374 . 92 280 2 -

1 914 213 174 15 24 322 65 14 15 86 13 121 8 0 789 164 356 48 -1 222 279 279 311 . 14 298 -1 -

2 551 22 38 6 -22 271 -11 155 2 177 -29 17 -40 0 1 406 307 191 -64 0 972 243 243 609 . 157 347 105 -

3 768 125 33 -1 93 -130 -27 -5 39 -100 21 -47 -11 0 2 797 212 242 42 -2 2 303 5 5 971 . 389 368 214 -

2 Läntinen suurpiiri 201 Reijola 150 Meilahti 160 Ruskeasuo (vuoteen 2012) 161 Vanha Ruskeasuo 162 Pikku Huopalahti 180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo

1 050 245 110 105 . . 30 140 19 2 -4 83 31 9 102 11 10 5 76 175 50 39 27 -53 5 107 388 265 -5 102 24 2 .

633 32 10 -4 . . 26 246 194 -22 11 55 3 5 101 53 0 30 18 131 -21 5 6 66 -1 76 123 81 66 -40 19 -3 .

479 93 38 26 . . 29 20 56 6 19 -52 16 -25 525 121 -10 351 63 37 24 7 -8 3 -8 19 -196 -158 -9 -3 -24 -2 .

1 892 172 72 74 . . 26 64 10 19 -14 70 -4 -17 373 73 41 258 1 1 063 667 -10 -4 56 -14 368 220 220 15 16 -35 4 .

383 1 048 -1 955 . . . -16 -78 -58 -18 -12 -20 31 -1 -1 048 -1 124 29 -136 183 499 306 19 -9 56 7 120 -38 45 -2 -39 -45 3 .

873 -33 10 . 11 -80 26 188 23 -7 -23 164 10 21 368 287 6 76 -1 342 251 -42 -6 -44 -25 208 8 73 1 -79 11 2 .

1 332 226 39 . 108 49 30 102 38 20 13 34 0 -3 413 192 -12 196 37 290 48 10 22 162 2 46 301 126 88 42 50 -5 -

798 197 29 . 89 54 25 5 17 -2 -40 65 -6 -29 232 243 21 -19 -13 227 63 45 -16 134 24 -23 137 -16 47 156 -53 3 -

1 233 1 18 . -33 -31 47 83 45 0 45 12 -36 17 621 442 -26 160 45 93 32 -7 -26 -28 -4 126 435 155 -35 17 38 166 -

988 -5 2 . -4 -1 -2 270 279 -18 41 -7 -1 -24 214 66 20 62 66 106 87 -43 -32 20 -7 81 403 -24 34 -172 17 354 194

3 Keskinen suurpiiri 301 Kallio 100 Sörnäinen (vuoteen 2012) 101 Vilhonvuori 102 Kalasatama 103 Sompasaari 104 Hanasaari 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki

1 454 293 69 . . . . -11 226 9

1 884 230 65 . . . . -51 152 64

1 707 313 6 . . . . 58 204 45

1 732 381 161 . . . . 54 -22 188

2 668 751 . . . . . -1 158 -87

2 354 623 . -11 543 32 27 32

1 629 660 . 49 439 53 58 61

2 086 734 . 110 553 27 154 -110

1 218 107 . -47 248 13 -29 -78

663 198 . -167 141 92 -1 133

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Alue

49


Taulu 1. Väestö vuodenvaihteissa 2007/2008–2017/2018 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Alue

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11 497 7 221 4 276 10 822 3 580 . . . 7 242 8 276 4 308 3 833 135 19 545 1 411 3 190 3 817 7 670 3 261 196

11 596 7 335 4 261 11 356 3 825 . . . 7 531 8 376 4 368 3 868 140 19 973 1 426 3 547 3 829 7 650 3 304 217

11 731 7 393 4 338 12 306 4 533 . . . 7 773 8 484 4 485 3 863 136 20 434 1 433 4 201 3 737 7 534 3 307 222

11 687 7 372 4 315 12 586 4 665 . . . 7 921 8 601 4 558 3 904 139 21 475 1 403 4 906 3 883 7 643 3 295 345

11 818 7 439 4 379 13 239 5 124 . . . 8 115 8 588 4 630 3 816 142 22 055 1 440 5 342 3 891 7 696 3 325 361

11 916 7 471 4 445 13 514 . 5 292 36 8 186 8 866 4 826 3 908 132 23 321 1 440 6 086 3 924 7 765 3 312 794

12 030 7 576 4 454 14 419 . 5 617 213 8 589 9 184 5 107 3 946 131 23 715 1 484 6 340 4 033 7 715 3 344 799

11 727 7 392 4 335 15 123 . 5 858 306 8 959 9 182 5 105 3 944 133 24 285 1 493 6 648 3 941 8 089 3 325 789

11 937 7 485 4 452 15 651 . 6 019 306 9 326 9 219 5 093 3 994 132 24 862 1 506 7 271 3 838 8 114 3 336 797

12 089 7 553 4 536 16 431 . 6 112 306 10 013 9 188 5 103 3 960 125 25 072 1 503 7 501 3 895 8 051 3 339 783

12 177 7 610 4 567 16 532 . 6 073 319 10 140 9 377 5 235 4 009 133 25 159 1 485 7 494 3 949 8 073 3 349 809

4 Pohjoinen suurpiiri 401 Maunula 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 286 Maunulanpuisto 402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 354 Haltiala 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

40 806 8 506 497 6 980 1 027 2 6 490 6 490 8 552 5 958 2 579 15 13 640 9 337 2 864 1 439 3 618 3 431 187

41 058 8 579 498 7 047 1 033 1 6 588 6 588 8 564 5 936 2 612 16 13 606 9 334 2 846 1 426 3 721 3 480 241

41 164 8 584 482 7 044 1 057 1 6 587 6 587 8 585 5 979 2 590 16 13 634 9 413 2 848 1 373 3 774 3 504 270

41 221 8 648 491 7 062 1 093 2 6 623 6 623 8 587 6 028 2 543 16 13 637 9 443 2 807 1 387 3 726 3 442 284

41 306 8 661 472 7 102 1 084 3 6 729 6 729 8 521 5 967 2 539 15 13 675 9 425 2 837 1 413 3 720 3 439 281

41 518 8 500 472 6 942 1 086 6 867 6 867 8 623 5 935 2 680 8 13 800 9 525 2 854 1 421 3 728 3 454 274

41 797 8 523 474 6 974 1 075 6 874 6 874 8 678 5 961 2 709 8 14 042 9 785 2 855 1 402 3 680 3 401 279

42 218 8 777 470 7 228 1 079 6 945 6 945 8 649 5 905 2 735 9 14 118 9 871 2 853 1 394 3 729 3 439 290

42 723 9 001 493 7 425 1 083 7 034 7 034 8 702 5 945 2 748 9 14 332 9 994 2 940 1 398 3 654 3 365 289

42 768 8 971 486 7 389 1 096 6 984 6 984 8 734 6 007 2 717 10 14 374 10 130 2 851 1 393 3 705 3 415 290

43 112 9 086 485 7 524 1 076 1 7 033 7 033 8 699 5 961 2 728 10 14 597 10 289 2 949 1 359 3 697 3 411 286

5 Koillinen suurpiiri 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 384 Tattariharju 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarila 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 413 Tattarisuo 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki

90 422 19 037 694 6 171 757 1 290 7 443 2 682 8 327 8 327 27 839 6 791 4 911 5 2 480 8 015 5 637 11 151 6 417 4 734 18 379 8 539 6 777 3 004 59 . 5 689 5 689

91 390 20 138 837 7 103 735 1 301 7 484 2 678 8 278 8 278 27 668 6 615 4 901 5 2 451 7 982 5 714 11 205 6 475 4 730 18 425 8 592 6 752 3 026 55 . 5 676 5 676

92 690 21 149 1 054 7 921 762 1 296 7 492 2 624 8 292 8 292 27 947 6 642 4 878 5 2 420 7 931 6 071 11 304 6 595 4 709 18 372 8 564 6 735 3 021 52 . 5 626 5 626

93 844 21 633 1 070 8 049 926 1 509 7 440 2 639 8 273 8 273 28 289 6 525 5 290 5 2 412 7 956 6 101 11 208 6 552 4 656 18 658 8 584 6 689 3 021 364 . 5 783 5 783

95 006 22 518 1 083 8 491 1 110 1 727 7 389 2 718 8 257 8 257 28 631 6 577 5 520 4 2 394 7 956 6 180 11 154 6 533 4 621 18 672 8 615 6 672 2 959 426 . 5 774 5 774

95 481 23 232 1 245 8 886 1 233 1 754 7 406 2 708 8 139 8 139 28 781 6 623 5 678 5 2 337 7 945 6 193 11 093 7 687 3 406 18 724 8 565 6 693 2 979 14 473 5 512 5 512

96 857 23 947 1 230 9 172 1 200 2 106 7 550 2 689 8 265 8 265 28 799 6 522 5 873 5 2 345 7 936 6 118 11 122 7 754 3 368 19 070 8 621 6 647 3 023 17 762 5 654 5 654

97 543 24 418 1 268 9 303 1 284 2 361 7 558 2 644 8 260 8 260 28 986 6 557 5 885 2 2 374 8 030 6 138 11 284 7 871 3 413 19 312 8 491 6 741 3 019 13 1 048 5 283 5 283

97 995 24 572 1 255 9 530 1 309 2 567 7 425 2 486 8 383 8 383 28 918 6 458 5 964 6 2 331 7 997 6 162 11 226 7 835 3 391 19 589 8 675 6 583 3 000 12 1 319 5 307 5 307

98 941 24 751 1 280 9 606 1 268 2 675 7 240 2 682 8 317 8 317 29 287 6 545 6 122 6 2 301 8 200 6 113 11 230 7 839 3 391 20 068 8 888 6 718 2 968 16 1 478 5 288 5 288

99 765 25 043 1 296 9 786 1 253 2 699 7 370 2 639 8 371 8 371 29 087 6 493 6 050 5 2 295 8 184 6 060 11 362 8 016 3 346 20 255 8 953 6 668 2 992 13 1 629 5 647 5 647

6 Kaakkoinen suurpiiri 601 Kulosaari 190 Mustikkamaa-Korkeas. 420 Kulosaari

46 108 3 771 23 3 748

46 230 3 735 19 3 716

46 666 3 770 19 3 751

47 028 3 771 19 3 752

47 565 3 752 20 3 732

48 153 3 828 19 3 809

48 608 3 824 17 3 807

48 971 3 853 20 3 833

49 375 3 827 21 3 806

50 476 3 864 23 3 841

51 407 3 965 15 3 950

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 210 Hermanni (vuoteen 2012) 211 Hermanninmäki 212 Hermanninranta 213 Kyläsaari 220 Vallila 304 Pasila 171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki

50


302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 210 Hermanni (vuoteen 2012) 211 Hermanninmäki 212 Hermanninranta 213 Kyläsaari 220 Vallila 304 Pasila 171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki 4 Pohjoinen suurpiiri 401 Maunula 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 286 Maunulanpuisto 402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 354 Haltiala 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano 5 Koillinen suurpiiri 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 384 Tattariharju 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarila 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 413 Tattarisuo 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki 6 Kaakkoinen suurpiiri 601 Kulosaari 190 Mustikkamaa-Korkeas. 420 Kulosaari

Muutos vuodessa 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

99 114 -15 534 245 . . . 289 100 60 35 5 428 15 357 12 -20 43 21

135 58 77 950 708 . . . 242 108 117 -5 -4 461 7 654 -92 -116 3 5

-44 -21 -23 280 132 . . . 148 117 73 41 3 1 041 -30 705 146 109 -12 123

131 67 64 653 459 . . . 194 -13 72 -88 3 580 37 436 8 53 30 16

98 32 66 275 . . . . 71 278 196 92 -10 1 266 0 744 33 69 -13 433

114 105 9 905 . 325 177 403 318 281 38 -1 394 44 254 109 -50 32 5

-303 -184 -119 704 . 241 93 370 -2 -2 -2 2 570 9 308 -92 374 -19 -10

210 93 117 528 . 161 0 367 37 -12 50 -1 577 13 623 -103 25 11 8

152 68 84 780 . 93 0 687 -31 10 -34 -7 210 -3 230 57 -63 3 -14

88 57 31 101 . -39 13 127 189 132 49 8 87 -18 -7 54 22 10 26

252 73 1 67 6 -1 98 98 12 -22 33 1 -34 -3 -18 -13 103 49 54

106 5 -16 -3 24 0 -1 -1 21 43 -22 0 28 79 2 -53 53 24 29

57 64 9 18 36 1 36 36 2 49 -47 0 3 30 -41 14 -48 -62 14

85 13 -19 40 -9 1 106 106 -66 -61 -4 -1 38 -18 30 26 -6 -3 -3

212 -161 0 -160 2 138 138 102 -32 141 -7 125 100 17 8 8 15 -7

279 23 2 32 -11 7 7 55 26 29 0 242 260 1 -19 -48 -53 5

421 254 -4 254 4 71 71 -29 -56 26 1 76 86 -2 -8 49 38 11

505 224 23 197 4 89 89 53 40 13 0 214 123 87 4 -75 -74 -1

45 -30 -7 -36 13 -50 -50 32 62 -31 1 42 136 -89 -5 51 50 1

344 115 -1 135 -20 49 49 -35 -46 11 0 223 159 98 -34 -8 -4 -4

968 1 101 143 932 -22 11 41 -4 -49 -49 -171 -176 -10 0 -29 -33 77 54 58 -4 46 53 -25 22 -4 . -13 -13

1 300 1 011 217 818 27 -5 8 -54 14 14 279 27 -23 0 -31 -51 357 99 120 -21 -53 -28 -17 -5 -3 . -50 -50

1 154 484 16 128 164 213 -52 15 -19 -19 342 -117 412 0 -8 25 30 -96 -43 -53 286 20 -46 0 312 . 157 157

1 162 885 13 442 184 218 -51 79 -16 -16 342 52 230 -1 -18 0 79 -54 -19 -35 14 31 -17 -62 62 . -9 -9

475 714 162 395 123 27 17 -10 -118 -118 150 46 158 1 -57 -11 13 -61 1 154 -1 215 52 -50 21 20 -412 . -262 -262

1 376 715 -15 286 -33 352 144 -19 126 126 18 -101 195 0 8 -9 -75 29 67 -38 346 56 -46 44 3 289 142 142

686 471 38 131 84 255 8 -45 -5 -5 187 35 12 -3 29 94 20 162 117 45 242 -130 94 -4 -4 286 -371 -371

452 154 -13 227 25 206 -133 -158 123 123 -68 -99 79 4 -43 -33 24 -58 -36 -22 277 184 -158 -19 -1 271 24 24

946 179 25 76 -41 108 -185 196 -66 -66 369 87 158 0 -30 203 -49 4 4 0 479 213 135 -32 4 159 -19 -19

824 292 16 180 -15 24 130 -43 54 54 -200 -52 -72 -1 -6 -16 -53 132 177 -45 187 65 -50 24 -3 151 359 359

122 -36 -4 -32

436 35 0 35

362 1 0 1

537 -19 1 -20

588 76 -1 77

455 -4 -2 -2

363 29 3 26

404 -26 1 -27

1 101 37 2 35

931 101 -8 109

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Alue

51


Taulu 1. Väestö vuodenvaihteissa 2007/2008–2017/2018 sekä väkiluvun muutos piireittäin ja osa-alueittain Alue 602 Herttoniemi 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo 603 Laajasalo 480 Vartiosaari 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 500 Villinki 510 Santahamina 532 Itäsaaret

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

7 Itäinen suurpiiri 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 456 Roihupelto 457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 542 Nordsjön kartano 543 Uutela 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 548 Niinisaari 549 Mustavuori

52

8 Östersundomin suurpiiri 801 Östersundom 550 Östersundom 560 Salmenkallio 570 Talosaari 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty Muut Kantakaupunki Esikaupungit - = ei tapauksia . = loogisesti mahdoton esittää

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26 042 8 076 7 418 30 8 287 2 231 16 295 25 10 738 3 000 9 352 1 738 7 409 17

26 130 8 057 7 427 27 8 412 2 207 16 365 23 10 732 3 064 9 366 1 733 9 411 18

26 423 8 016 7 570 39 8 598 2 200 16 473 24 10 814 3 066 10 378 1 693 7 465 16

26 639 8 037 7 655 39 8 703 2 205 16 618 23 11 007 3 059 8 374 1 667 8 456 16

26 849 8 078 7 695 43 8 812 2 221 16 964 23 11 297 3 097 8 369 1 670 8 482 10

27 317 8 436 7 765 47 8 846 2 223 17 008 24 11 378 3 062 14 357 1 690 8 473 2

27 814 8 532 7 738 415 8 841 2 288 16 970 23 11 330 3 100 15 363 1 684 3 450 2

28 126 8 626 7 714 608 8 930 2 248 16 992 24 11 376 3 103 12 367 1 674 3 431 2

28 463 8 728 7 728 709 9 051 2 247 17 085 17 11 522 3 072 10 372 1 664 3 423 2

28 282 8 564 7 654 712 9 117 2 235 18 330 16 12 180 3 093 622 378 1 631 1 408 1

28 566 8 729 7 745 709 9 152 2 231 18 876 16 12 522 3 096 788 397 1 662 394 1

101 648 102 674 103 227 103 373 103 816 105 781 106 605 107 957 109 420 110 671 112 012 21 063 21 322 21 363 21 303 21 282 21 606 21 945 22 098 22 235 22 253 22 423 6 136 6 124 6 018 5 933 5 970 6 025 6 015 6 017 6 074 5 978 5 937 4 835 4 867 4 851 4 936 4 844 4 930 5 080 5 166 5 172 5 098 5 127 4 314 4 298 4 225 4 223 4 145 4 045 3 684 3 594 3 622 3 629 3 661 1 970 1 986 1 970 1 961 1 957 1 989 1 990 2 003 2 020 1 984 1 985 19 25 29 22 20 19 25 23 19 13 17 4 848 4 730 4 777 4 748 4 741 4 597 4 760 4 766 4 821 4 843 4 643 9 181 9 303 9 613 9 679 9 744 10 597 10 705 11 385 11 744 12 200 12 164 9 744 10 597 10 705 11 385 11 744 12 200 12 164 9 679 9 613 9 303 9 181 36 394 36 347 36 425 36 600 36 847 36 887 37 123 37 363 37 600 38 063 38 771 13 276 13 254 13 274 13 246 13 287 13 365 13 396 13 519 13 689 14 031 14 418 7 258 7 241 7 331 7 299 7 267 7 275 7 449 7 516 7 504 7 502 7 410 8 046 8 104 8 047 8 247 8 533 8 512 8 571 8 569 8 561 8 611 8 743 5 244 5 188 5 118 5 021 4 973 5 035 5 040 5 060 5 075 5 060 5 085 2 729 2 688 2 698 2 748 2 720 2 700 2 734 2 738 2 728 2 731 2 956 35 010 35 702 35 826 35 791 35 943 36 691 36 832 37 111 37 841 38 155 38 654 13 415 13 598 13 569 13 535 13 543 13 677 13 608 13 595 13 917 13 949 13 897 1 1 1 2 3 3 6 6 6 7 9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 102 5 228 5 224 5 161 5 166 5 261 5 277 5 258 5 251 5 327 5 414 6 853 6 854 6 897 6 919 6 887 6 936 6 992 6 970 6 991 6 985 6 942 5 288 5 647 5 821 5 890 6 021 6 623 6 869 7 170 7 437 7 695 7 841 4 642 4 323 4 332 4 162 4 165 4 181 4 212 4 226 4 209 4 229 4 250 5 19 . . . . . . . .

2 063 2 063 540 40 58 374 859 192

2 113 2 113 548 37 66 410 857 195

2 116 2 116 546 37 60 415 865 193

2 121 2 121 527 38 62 429 875 190

2 119 2 119 542 38 58 432 866 183

2 094 2 094 538 40 87 406 841 182

2 063 2 063 529 33 62 420 840 179

2 056 2 056 533 33 62 428 817 183

2 044 2 044 530 28 62 442 795 187

2 007 2 007 523 27 64 418 788 187

17 366

17 787

17 918

18 228

18 285

18 112

18 525

18 815

18 693

17 333

16 602

168 340 170 718 173 899 176 334 178 784 184 351 188 290 191 783 195 670 198 833 202 280 382 825 388 127 391 533 393 987 398 315 401 505 405 849 410 117 413 845 419 015 424 390


602 Herttoniemi 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo 603 Laajasalo 480 Vartiosaari 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 500 Villinki 510 Santahamina 532 Itäsaaret 7 Itäinen suurpiiri 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 456 Roihupelto 457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 542 Nordsjön kartano 543 Uutela 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 548 Niinisaari 549 Mustavuori 8 Östersundomin suurpiiri 801 Östersundom 550 Östersundom 560 Salmenkallio 570 Talosaari 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty Muut Kantakaupunki Esikaupungit - = ei tapauksia . = loogisesti mahdoton esittää

Muutos vuodessa 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

88 -19 9 -3 125 -24 70 -2 -6 64 0 14 -5 2 2 1

293 -41 143 12 186 -7 108 1 82 2 1 12 -40 -2 54 -2

216 21 85 0 105 5 145 -1 193 -7 -2 -4 -26 1 -9 0

210 41 40 4 109 16 346 0 290 38 0 -5 3 0 26 -6

468 358 70 4 34 2 44 1 81 -35 6 -12 20 0 -9 -8

497 96 -27 368 -5 65 -38 -1 -48 38 1 6 -6 -5 -23 0

312 94 -24 193 89 -40 22 1 46 3 -3 4 -10 0 -19 0

337 102 14 101 121 -1 93 -7 146 -31 -2 5 -10 0 -8 0

-181 -164 -74 3 66 -12 1 245 -1 658 21 612 6 -33 -2 -15 -1

284 165 91 -3 35 -4 546 0 342 3 166 19 31 -14 0

1 026 259 41 32 -32 16 2 200 122 122 -47 -22 -17 58 -25 -41 692 183 0 2 126 43 359 -21 -

553 41 96 -16 -7 -16 6 -22 310 310 78 20 90 -57 15 10 124 -29 0 -3 -4 6 174 -20 -

146 -60 -57 85 -28 -9 4 -55 66 66 175 -28 -32 200 -15 50 -35 -34 -3 0 -63 -21 69 17 -

443 -21 -2 -92 90 -4 -7 -6 65 65 247 41 -32 286 -20 -28 152 8 0 0 5 22 131 -14 -

1 965 324 10 86 361 32 -2 -163 853 853 40 78 8 -21 -5 -20 748 134 -1 0 95 -56 602 -31 -

824 339 -55 150 100 1 -1 144 108 108 236 31 174 59 -62 34 141 -69 -1 0 16 -49 246 -16 14 -

1 352 153 -37 86 78 13 6 7 680 680 240 123 67 -2 48 4 279 -13 0 0 -19 32 301 -3 -

1 463 137 85 6 2 17 -2 29 359 359 237 170 -12 -8 97 -10 730 322 0 0 -7 -22 267 170 -

1 251 18 106 -74 73 -36 -4 -47 456 456 463 342 -2 50 70 3 314 32 1 76 -43 258 -9 -

1 341 170 12 29 16 1 -6 118 -36 -36 708 387 -92 132 56 225 499 -52 0 87 -1 146 319 -

. . . . . . . .

50 50 8 -3 8 36 -2 3

3 3 -2 0 -6 5 8 -2

5 5 -19 1 2 14 10 -3

-2 -2 15 0 -4 3 -9 -7

-25 -25 -4 2 29 -26 -25 -1

-31 -31 -9 -7 -25 14 -1 -3

-7 -7 4 0 0 8 -23 4

-12 -12 -3 -5 0 14 -22 4

-37 -37 -7 -1 2 -24 -7 0

421

131

310

57

-173

413

290

-122

-1 360

-731

2 378 5 302

3 181 3 406

2 435 2 454

2 450 4 328

5 567 3 190

3 939 4 344

3 493 4 268

3 887 3 728

3 163 5 170

3 447 5 375

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Alue

53


Taulu 2. Väestö piireittäin ja osa-alueittain iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

54

Väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 Ikä, vuotta % 0–6 % Yht.

7–15

%

16–64

%

65+

%

Koko Helsinki

643 272

100

46 033

7,2

50 683

7,9

438 188

68,1

108 368

16,8

1 Eteläinen suurpiiri 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Hernesaari 520 Suomenlinna 103 Kampinmalmi 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari 311 Kotkavuori 312 Vattuniemi 313 Myllykallio

116 443 12 629 7 447 641 4 541 24 508 1 012 9 221 1 133 10 706 494 1 202 739 39 617 12 228 14 992 3 029 9 342 15 492 15 492 24 197 8 506 8 411 7 280

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 466 778 455 23 300 1 442 52 492 86 654 30 64 64 2 510 595 841 229 845 822 822 1 914 656 720 538

6,4 6,2 6,1 3,6 6,6 5,9 5,1 5,3 7,6 6,1 6,1 5,3 8,7 6,3 4,9 5,6 7,6 9,0 5,3 5,3 7,9 7,7 8,6 7,4

7 100 857 476 20 361 1 538 52 448 116 730 41 41 110 2 191 501 877 263 550 738 738 1 776 509 637 630

6,1 6,8 6,4 3,1 7,9 6,3 5,1 4,9 10,2 6,8 8,3 3,4 14,9 5,5 4,1 5,8 8,7 5,9 4,8 4,8 7,3 6,0 7,6 8,7

82 459 8 557 5 277 492 2 788 17 558 716 6 970 735 7 446 291 919 480 29 153 9 242 10 609 2 165 7 114 11 139 11 139 16 052 5 852 5 293 4 907

70,8 67,8 70,9 76,8 61,4 71,6 70,8 75,6 64,9 69,5 58,9 76,5 65,0 73,6 75,6 70,8 71,5 76,2 71,9 71,9 66,3 68,8 62,9 67,4

19 418 2 437 1 239 106 1 092 3 970 192 1 311 196 1 876 132 178 85 5 763 1 890 2 665 372 833 2 793 2 793 4 455 1 489 1 761 1 205

16,7 19,3 16,6 16,5 24,0 16,2 19,0 14,2 17,3 17,5 26,7 14,8 11,5 14,5 15,5 17,8 12,3 8,9 18,0 18,0 18,4 17,5 20,9 16,6

2 Läntinen suurpiiri 201 Reijola 150 Meilahti 161 Vanha Ruskeasuo 162 Pikku Huopalahti 180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo

109 306 17 401 5 111 2 963 7 341 1 986 17 982 8 848 538 1 184 5 019 1 274 1 119 27 606 12 491 890 9 672 4 553 18 122 6 316 1 825 1 032 5 070 336 3 543 28 195 13 272 2 701 8 538 2 771 625 288

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 558 1 161 291 191 570 109 1 181 569 40 73 329 81 89 1 724 719 52 632 321 1 397 481 132 90 433 23 238 2 095 857 214 704 225 64 31

6,9 6,7 5,7 6,4 7,8 5,5 6,6 6,4 7,4 6,2 6,6 6,4 8,0 6,2 5,8 5,8 6,5 7,1 7,7 7,6 7,2 8,7 8,5 6,8 6,7 7,4 6,5 7,9 8,2 8,1 10,2 10,8

8 198 1 348 285 161 806 96 1 507 727 77 96 425 97 85 1 547 701 45 553 248 1 436 496 99 93 445 43 260 2 360 922 352 751 276 43 16

7,5 7,7 5,6 5,4 11,0 4,8 8,4 8,2 14,3 8,1 8,5 7,6 7,6 5,6 5,6 5,1 5,7 5,4 7,9 7,9 5,4 9,0 8,8 12,8 7,3 8,4 6,9 13,0 8,8 10,0 6,9 5,6

74 414 12 132 3 840 2 132 4 736 1 424 11 392 5 328 322 753 3 275 877 837 19 177 9 109 635 6 584 2 849 12 409 4 369 1 267 737 3 313 186 2 537 19 304 8 977 1 698 6 127 1 809 468 225

68,1 69,7 75,1 72,0 64,5 71,7 63,4 60,2 59,9 63,6 65,3 68,8 74,8 69,5 72,9 71,3 68,1 62,6 68,5 69,2 69,4 71,4 65,3 55,4 71,6 68,5 67,6 62,9 71,8 65,3 74,9 78,1

19 136 2 760 695 479 1 229 357 3 902 2 224 99 262 990 219 108 5 158 1 962 158 1 903 1 135 2 880 970 327 112 879 84 508 4 436 2 516 437 956 461 50 16

17,5 15,9 13,6 16,2 16,7 18,0 21,7 25,1 18,4 22,1 19,7 17,2 9,7 18,7 15,7 17,8 19,7 24,9 15,9 15,4 17,9 10,9 17,3 25,0 14,3 15,7 19,0 16,2 11,2 16,6 8,0 5,6

92 618 29 373 7 287 2 522 2 563 9 884 7 117 12 177 7 610 4 567 16 532 6 073 319 10 140

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 377 1 173 312 222 122 327 190 349 191 158 1 108 444 2 662

5,8 4,0 4,3 8,8 4,8 3,3 2,7 2,9 2,5 3,5 6,7 7,3 0,6 6,5

4 214 706 177 133 83 223 90 177 87 90 762 407 355

4,5 2,4 2,4 5,3 3,2 2,3 1,3 1,5 1,1 2,0 4,6 6,7 3,5

69 880 23 460 5 611 1 872 1 984 7 808 6 185 10 147 6 390 3 757 12 789 4 377 316 8 096

75,4 79,9 77,0 74,2 77,4 79,0 86,9 83,3 84,0 82,3 77,4 72,1 99,1 79,8

13 147 4 034 1 187 295 374 1 526 652 1 504 942 562 1 873 845 1 1 027

14,2 13,7 16,3 11,7 14,6 15,4 9,2 12,4 12,4 12,3 11,3 13,9 0,3 10,1

3 Keskinen suurpiiri 301 Kallio 101 Vilhonvuori 102 Kalasatama 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari 220 Vallila


Muutos vuonna 2017 Yht.

%

0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

Koko Helsinki

8 091

1,3

226

0,5

1 884

3,9

3 605

0,8

2 376

2,2

1 Eteläinen suurpiiri 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Hernesaari 520 Suomenlinna 103 Kampinmalmi 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari 311 Kotkavuori 312 Vattuniemi 313 Myllykallio

3 768 125 33 -1 93 -130 -27 -5 39 -100 21 -47 -11 2 797 212 242 42 2 303 5 5 971 389 368 214

3,3 1,0 0,4 -0,2 2,1 -0,5 -2,6 -0,1 3,6 -0,9 4,4 -3,8 -1,5 7,6 1,8 1,6 1,4 32,7 0,0 0,0 4,2 4,8 4,6 3,0

137 -21 -36 2 13 -54 -4 -25 -1 -2 4 -8 -18 174 7 -3 -3 173 -9 -9 47 30 14 3

1,9 -2,6 -7,3 9,5 4,5 -3,6 -7,1 -4,8 -1,1 -0,3 15,4 -11,1 -22,0 7,4 1,2 -0,4 -1,3 25,7 -1,1 -1,1 2,5 4,8 2,0 0,6

512 41 33 -5 13 120 0 49 14 58 0 -7 6 194 35 46 5 108 38 38 119 32 37 50

7,8 5,0 7,4 -20,0 3,7 8,5 0,0 12,3 13,7 8,6 0,0 -14,6 5,8 9,7 7,5 5,5 1,9 24,4 5,4 5,4 7,2 6,7 6,2 8,6

2 677 87 37 -3 53 -249 -27 -31 23 -189 16 -36 -5 2 167 112 181 16 1 861 -25 -25 697 288 271 138

3,4 1,0 0,7 -0,6 1,9 -1,4 -3,6 -0,4 3,2 -2,5 5,8 -3,8 -1,0 8,0 1,2 1,7 0,7 35,4 -0,2 -0,2 4,5 5,2 5,4 2,9

442 18 -1 5 14 53 4 2 3 33 1 4 6 262 58 18 24 161 1 1 108 39 46 23

2,3 0,7 -0,1 5,0 1,3 1,4 2,1 0,2 1,6 1,8 0,8 2,3 7,6 4,8 3,2 0,7 6,9 24,0 0,0 0,0 2,5 2,7 2,7 1,9

2 Läntinen suurpiiri 201 Reijola 150 Meilahti 161 Vanha Ruskeasuo 162 Pikku Huopalahti 180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo

988 0,9 0,0 -5 2 0,0 -0,1 -4 -1 0,0 -0,1 -2 1,5 270 279 3,3 -3,2 -18 41 3,6 -0,1 -7 -1 -0,1 -2,1 -24 0,8 214 66 0,5 2,3 20 62 0,6 1,5 66 0,6 106 1,4 87 -2,3 -43 -32 -3,0 0,4 20 -7 -2,0 2,3 81 1,5 403 -0,2 -24 1,3 34 -172 -2,0 0,6 17 354 130,6 194 206,4

-50 -0,7 -0,4 -5 13 4,7 0,0 0 -25 -4,2 6,9 7 -3,4 -41 -2 -0,4 -5 -11,1 6 9,0 -9,9 -36 -7 -8,0 3,5 3 -0,2 -4 -16 -2,2 -1,9 -1 -10 -1,6 7,7 23 -2,6 -37 -2,8 -14 -2,9 -4 -15 -14,3 -1,6 -7 3 15,0 0,0 0 1,8 37 -0,3 -3 -6,6 -15 -1 -0,1 2,3 5 30 88,2 21 210,0

284 3,6 2,5 33 -6 -2,1 -0,6 -1 34 4,4 6,7 6 3,1 45 45 6,6 -1,3 -1 -3 -3,0 2,9 12 0 0,0 -8,6 -8 6,3 91 42 6,4 -2,2 -1 29 5,5 9,3 21 2,1 30 2,3 11 13 15,1 0 0,0 -1,1 -5 -3 -6,5 5,7 14 3,7 85 0,8 7 2,9 10 32 4,5 1,5 4 21 95,5 11 220,0

438 0,6 -0,6 -72 4 0,1 0,7 15 -67 -1,4 -1,7 -24 2,1 239 224 4,4 -4,7 -16 24 3,3 0,8 25 4 0,5 -2,6 -22 0,8 147 65 0,7 3,6 22 56 0,9 0,1 4 0,0 1 0,9 41 -4,7 -62 -25 -3,3 0,6 19 -11 -5,6 1,6 39 0,6 123 -68 -0,8 1,0 17 -232 -3,6 -1,3 -23 276 143,8 153 212,5

316 1,7 1,4 39 -9 -1,3 -3,6 -18 57 4,9 2,6 9 0,7 27 12 0,5 4,2 4 14 5,6 -0,8 -8 2 0,9 2,9 3 -0,4 -20 -25 -1,3 0,0 0 -13 -0,7 1,6 18 4,0 112 49 5,3 3,2 10 8 7,7 1,5 13 4 5,0 5,8 28 3,7 158 40 1,6 5,3 22 29 3,1 7,2 31 27 117,4 9 128,6

3 Keskinen suurpiiri 301 Kallio 101 Vilhonvuori 102 Kalasatama 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari 220 Vallila

663 198 -167 141 92 -1 133 88 57 31 101 -39 13 127

-8 55 -4 23 10 2 24 -3 -3 0 1 -17 -2 20

308 74 -12 22 8 45 11 18 11 7 66 30 36

177 37 -135 71 73 -52 80 48 38 10 9 -64 15 58

186 32 -16 25 1 4 18 25 11 14 25 12 0 13

0,7 0,7 -2,2 5,9 3,7 0,0 1,9 0,7 0,8 0,7 0,6 -0,6 4,2 1,3

-0,1 4,9 -1,3 11,6 8,9 0,6 14,5 -0,9 -1,5 0,0 0,1 -3,7 -50,0 3,1

7,9 11,7 -6,3 19,8 10,7 25,3 13,9 11,3 14,5 8,4 9,5 8,0 11,3

0,3 0,2 -2,3 3,9 3,8 -0,7 1,3 0,5 0,6 0,3 0,1 -1,4 5,0 0,7

1,4 0,8 -1,3 9,3 0,3 0,3 2,8 1,7 1,2 2,6 1,4 1,4 0,0 1,3

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

55


Taulu 2. Väestö piireittäin ja osa-alueittain iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

56

Väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 Ikä, vuotta Yht. % 0–6 %

7–15

%

16–64

%

65+

%

304 Pasila 171 Länsi-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki

9 377 5 235 4 009 133 25 159 1 485 7 494 3 949 8 073 3 349 809

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

595 325 264 6 2 152 107 786 295 671 207 86

6,3 6,2 6,6 4,5 8,6 7,2 10,5 7,5 8,3 6,2 10,6

497 273 205 19 2 072 107 693 288 626 270 88

5,3 5,2 5,1 14,3 8,2 7,2 9,2 7,3 7,8 8,1 10,9

6 459 3 560 2 795 104 17 025 992 5 196 2 960 5 161 2 138 578

68,9 68,0 69,7 78,2 67,7 66,8 69,3 75,0 63,9 63,8 71,4

1 826 1 077 745 4 3 910 279 819 406 1 615 734 57

19,5 20,6 18,6 3,0 15,5 18,8 10,9 10,3 20,0 21,9 7,0

4 Pohjoinen suurpiiri 401 Maunula 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

43 112 9 086 485 7 524 1 076 7 033 7 033 8 699 5 961 2 728 14 597 10 289 2 949 1 359 3 697 3 411 286

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 490 676 25 591 60 557 557 802 535 267 1 144 747 257 140 311 274 37

8,1 7,4 5,2 7,9 5,6 7,9 7,9 9,2 9,0 9,8 7,8 7,3 8,7 10,3 8,4 8,0 12,9

4 595 734 58 560 116 856 856 1 191 818 373 1 333 854 288 191 481 424 57

10,7 8,1 12,0 7,4 10,8 12,2 12,2 13,7 13,7 13,7 9,1 8,3 9,8 14,1 13,0 12,4 19,9

26 591 5 689 280 4 688 720 4 124 4 124 5 212 3 545 1 658 9 302 6 578 1 824 900 2 264 2 077 187

61,7 62,6 57,7 62,3 66,9 58,6 58,6 59,9 59,5 60,8 63,7 63,9 61,9 66,2 61,2 60,9 65,4

8 436 1 987 122 1 685 180 1 496 1 496 1 494 1 063 430 2 818 2 110 580 128 641 636 5

19,6 21,9 25,2 22,4 16,7 21,3 21,3 17,2 17,8 15,8 19,3 20,5 19,7 9,4 17,3 18,6 1,7

5 Koillinen suurpiiri 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarila 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki

99 765 25 043 1 296 9 786 1 253 2 699 7 370 2 639 8 371 8 371 29 087 6 493 6 050 2 295 8 184 6 060 11 362 8 016 3 346 20 255 8 953 6 668 2 992 1 629 5 647 5 647

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 556 2 350 154 1 099 55 320 512 210 671 671 2 304 483 502 205 647 467 933 644 289 1 807 783 555 256 213 491 491

8,6 9,4 11,9 11,2 4,4 11,9 6,9 8,0 8,0 8,0 7,9 7,4 8,3 8,9 7,9 7,7 8,2 8,0 8,6 8,9 8,7 8,3 8,6 13,1 8,7 8,7

9 845 2 440 77 1 324 24 293 538 184 577 577 2 813 478 566 251 825 693 1 220 826 394 2 279 874 868 378 159 516 516

9,9 9,7 5,9 13,5 1,9 10,9 7,3 7,0 6,9 6,9 9,7 7,4 9,4 10,9 10,1 11,4 10,7 10,3 11,8 11,3 9,8 13,0 12,6 9,8 9,1 9,1

65 148 16 743 860 6 476 1 141 1 814 4 897 1 555 5 418 5 418 19 031 4 414 3 925 1 533 5 052 4 104 7 193 5 068 2 125 13 127 5 938 4 068 1 973 1 136 3 636 3 636

65,3 66,9 66,4 66,2 91,1 67,2 66,4 58,9 64,7 64,7 65,4 68,0 64,9 66,8 61,7 67,7 63,3 63,2 63,5 64,8 66,3 61,0 65,9 69,7 64,4 64,4

16 216 3 510 205 887 33 272 1 423 690 1 705 1 705 4 939 1 118 1 057 306 1 660 796 2 016 1 478 538 3 042 1 358 1 177 385 121 1 004 1 004

16,3 14,0 15,8 9,1 2,6 10,1 19,3 26,1 20,4 20,4 17,0 17,2 17,5 13,3 20,3 13,1 17,7 18,4 16,1 15,0 15,2 17,7 12,9 7,4 17,8 17,8

6 Kaakkoinen suurpiiri 601 Kulosaari 420 Kulosaari 602 Herttoniemi 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo 603 Laajasalo 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 510 Santahamina

51 407 3 965 3 950 28 566 8 729 7 745 709 9 152 2 231 18 876 12 522 3 096 788 397 1 662 394

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 089 297 297 2 226 651 580 43 779 173 1 566 999 251 78 43 131 64

8,0 7,5 7,5 7,8 7,5 7,5 6,1 8,5 7,8 8,3 8,0 8,1 9,9 10,8 7,9 16,2

4 612 391 389 2 321 560 590 25 876 270 1 900 1 063 475 42 47 218 55

9,0 9,9 9,8 8,1 6,4 7,6 3,5 9,6 12,1 10,1 8,5 15,3 5,3 11,8 13,1 14,0

33 485 2 501 2 488 19 307 6 041 5 234 505 6 279 1 248 11 677 7 534 1 922 595 249 1 090 273

65,1 63,1 63,0 67,6 69,2 67,6 71,2 68,6 55,9 61,9 60,2 62,1 75,5 62,7 65,6 69,3

9 221 776 776 4 712 1 477 1 341 136 1 218 540 3 733 2 926 448 73 58 223 2

17,9 19,6 19,6 16,5 16,9 17,3 19,2 13,3 24,2 19,8 23,4 14,5 9,3 14,6 13,4 0,5


Muutos vuonna 2017 Yht.

%

0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

304 Pasila 171 Länsi-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki

189 132 49 8 87 -18 -7 54 22 10 26

2,1 2,6 1,2 6,4 0,3 -1,2 -0,1 1,4 0,3 0,3 3,3

1 1 -1 1 -62 -17 -9 10 -32 -13 -1

0,2 0,3 -0,4 20,0 -2,8 -13,7 -1,1 3,5 -4,6 -5,9 -1,1

24 9 9 6 126 7 41 11 30 28 9

5,1 3,4 4,6 46,2 6,5 7,0 6,3 4,0 5,0 11,6 11,4

141 98 42 1 -58 -14 -84 13 5 3 19

2,2 2,8 1,5 1,0 -0,3 -1,4 -1,6 0,4 0,1 0,1 3,4

23 24 -1 0 81 6 45 20 19 -8 -1

1,3 2,3 -0,1 0,0 2,1 2,2 5,8 5,2 1,2 -1,1 -1,7

4 Pohjoinen suurpiiri 401 Maunula 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

344 115 -1 135 -20 49 49 -35 -46 11 223 159 98 -34 -8 -4 -4

0,8 1,3 -0,2 1,8 -1,8 0,7 0,7 -0,4 -0,8 0,4 1,6 1,6 3,4 -2,4 -0,2 -0,1 -1,4

-40 16 -4 23 -3 0 0 -56 -40 -16 4 5 20 -21 -4 -6 2

-1,1 2,4 -13,8 4,0 -4,8 0,0 0,0 -6,5 -7,0 -5,7 0,4 0,7 8,4 -13,0 -1,3 -2,1 5,7

180 66 6 57 3 17 17 33 11 22 58 41 14 3 6 8 -2

4,1 9,9 11,5 11,3 2,7 2,0 2,0 2,8 1,4 6,3 4,5 5,0 5,1 1,6 1,3 1,9 -3,4

-46 17 -9 39 -14 0 0 -65 -53 -12 18 19 23 -24 -16 -11 -5

-0,2 0,3 -3,1 0,8 -1,9 0,0 0,0 -1,2 -1,5 -0,7 0,2 0,3 1,3 -2,6 -0,7 -0,5 -2,6

250 16 6 16 -6 32 32 53 36 17 143 94 41 8 6 5 1

3,1 0,8 5,2 1,0 -3,2 2,2 2,2 3,7 3,5 4,1 5,3 4,7 7,6 6,7 0,9 0,8 25,0

824 292 16 180 -15 24 130 -43 54 54 -200 -52 -72 -6 -16 -53 132 177 -45 187 65 -50 24 151 359 359

0,8 1,2 1,3 1,9 -1,2 0,9 1,8 -1,6 0,6 0,6 -0,7 -0,8 -1,2 -0,3 -0,2 -0,9 1,2 2,3 -1,3 0,9 0,7 -0,7 0,8 10,2 6,8 6,8

-10 -31 -6 -7 1 -14 -18 13 55 55 -92 -30 -28 16 -13 -37 6 16 -10 6 5 8 -3 -4 46 46

-0,1 -1,3 -3,8 -0,6 1,9 -4,2 -3,4 6,6 8,9 8,9 -3,8 -5,8 -5,3 8,5 -2,0 -7,3 0,6 2,5 -3,3 0,3 0,6 1,5 -1,2 -1,8 10,3 10,3

338 85 14 37 2 15 10 7 10 10 101 -2 41 -10 27 45 34 26 8 69 18 3 11 37 39 39

3,6 3,6 22,2 2,9 9,1 5,4 1,9 4,0 1,8 1,8 3,7 -0,4 7,8 -3,8 3,4 6,9 2,9 3,3 2,1 3,1 2,1 0,3 3,0 30,3 8,2 8,2

59 151 -6 93 -17 2 136 -57 -41 -41 -319 -48 -88 -13 -79 -89 40 93 -53 -37 -52 -98 5 110 265 265

0,1 0,9 -0,7 1,5 -1,5 0,1 2,9 -3,5 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -2,2 -0,8 -1,5 -2,1 0,6 1,9 -2,4 -0,3 -0,9 -2,4 0,3 10,7 7,9 7,9

437 87 14 57 -1 21 2 -6 30 30 110 28 3 1 49 28 52 42 10 149 94 37 11 8 9 9

2,8 2,5 7,3 6,9 -2,9 8,4 0,1 -0,9 1,8 1,8 2,3 2,6 0,3 0,3 3,0 3,6 2,6 2,9 1,9 5,2 7,4 3,2 2,9 7,1 0,9 0,9

931 101 109 284 165 91 -3 35 -4 546 342 3 166 19 31 -14

1,8 2,6 2,8 1,0 1,9 1,2 -0,4 0,4 -0,2 3,0 2,8 0,1 26,7 5,0 1,9 -3,4

66 18 18 35 29 -5 -11 20 2 13 17 -27 20 8 -1 -3

1,6 6,5 6,5 1,6 4,7 -0,9 -20,4 2,6 1,2 0,8 1,7 -9,7 34,5 22,9 -0,8 -4,5

116 25 27 37 13 29 -2 4 -7 54 34 16 2 -2 5 0

2,6 6,8 7,5 1,6 2,4 5,2 -7,4 0,5 -2,5 2,9 3,3 3,5 5,0 -4,1 2,3 0,0

512 54 59 84 92 43 13 -66 2 374 229 -1 125 14 17 -12

1,6 2,2 2,4 0,4 1,5 0,8 2,6 -1,0 0,2 3,3 3,1 -0,1 26,6 6,0 1,6 -4,2

2,6 237 4 0,5 0,6 5 2,8 128 2,1 31 24 1,8 -3 -2,2 6,7 77 -1 -0,2 2,9 105 62 2,2 3,5 15 19 35,2 -1 -1,7 4,7 10 1 100,0

5 Koillinen suurpiiri 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarila 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki 6 Kaakkoinen suurpiiri 601 Kulosaari 420 Kulosaari 602 Herttoniemi 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo 603 Laajasalo 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 510 Santahamina

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

57


Taulu 2. Väestö piireittäin ja osa-alueittain iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä muutos vuonna 2017 Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue 7 Itäinen suurpiiri 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 8 Östersundomin suurpiiri 801 Östersundom 550 Östersundom 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty Muut

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Kantakaupunki Esikaupungit

58

Väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 Ikä, vuotta Yht. % 0–6 %

7–15

%

16–64

%

65+

%

112 012 22 423 6 136 5 127 4 314 1 985 4 848 12 164 12 164 38 771 14 418 7 410 8 743 5 244 2 956 38 654 13 897 5 414 6 853 7 841 4 642

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 808 1 565 380 378 301 108 397 1 108 1 108 3 006 1 132 607 547 451 269 3 129 962 479 709 632 347

7,9 7,0 6,2 7,4 7,0 5,4 8,2 9,1 9,1 7,8 7,9 8,2 6,3 8,6 9,1 8,1 6,9 8,8 10,3 8,1 7,5

10 737 2 051 724 401 290 238 398 1 125 1 125 3 703 1 311 787 660 673 272 3 858 1 219 545 865 669 560

9,6 9,1 11,8 7,8 6,7 12,0 8,2 9,2 9,2 9,6 9,1 10,6 7,5 12,8 9,2 10,0 8,8 10,1 12,6 8,5 12,1

71 448 14 350 3 899 3 273 2 825 1 194 3 147 7 581 7 581 24 820 8 728 4 906 5 641 3 582 1 963 24 697 8 618 3 826 4 278 4 994 2 978

63,8 64,0 63,5 63,8 65,5 60,2 64,9 62,3 62,3 64,0 60,5 66,2 64,5 68,3 66,4 63,9 62,0 70,7 62,4 63,7 64,2

21 019 4 457 1 133 1 075 898 445 906 2 350 2 350 7 242 3 247 1 110 1 895 538 452 6 970 3 098 564 1 001 1 546 757

18,8 19,9 18,5 21,0 20,8 22,4 18,7 19,3 19,3 18,7 22,5 15,0 21,7 10,3 15,3 18,0 22,3 10,4 14,6 19,7 16,3

2 007 2 007 523 418 788 187

100 100 100 100 100 100

116 116 33 28 40 9

5,8 5,8 6,3 6,7 5,1 4,8

304 304 66 55 140 33

15,1 15,1 12,6 13,2 17,8 17,6

1 378 1 378 325 306 581 113

68,7 68,7 62,1 73,2 73,7 60,4

209 209 99 29 27 32

10,4 10,4 18,9 6,9 3,4 17,1

16 602

100

573

3,5

1 078

6,5

13 385

80,6

1 566

9,4

202 280 424 390

100 100

12 090 33 370

6,0 7,9

10 888 38 717

5,4 9,1

148 432 276 371

73,4 65,1

30 870 75 932

15,3 17,9


7 Itäinen suurpiiri 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 8 Östersundomin suurpiiri 801 Östersundom 550 Östersundom 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty Muut Kantakaupunki Esikaupungit

Muutos vuonna 2017 Yht.

%

0–6

%

7–15

%

16–64

%

65+

%

1 341 170 12 29 16 1 118 -36 -36 708 387 -92 132 56 225 499 -52 87 -1 146 319

1,2 0,8 0,2 0,6 0,4 0,1 2,5 -0,3 -0,3 1,9 2,8 -1,2 1,5 1,1 8,2 1,3 -0,4 1,6 0,0 1,9 7,4

127 36 6 10 19 -8 9 -5 -5 131 97 -41 28 -3 50 -35 -60 14 6 -13 18

1,5 2,4 1,6 2,7 6,7 -6,9 2,3 -0,4 -0,4 4,6 9,4 -6,3 5,4 -0,7 22,8 -1,1 -5,9 3,0 0,9 -2,0 5,5

162 17 -9 21 -3 10 -2 2 2 129 75 14 0 2 38 14 9 -41 -12 35 23

1,5 0,8 -1,2 5,5 -1,0 4,4 -0,5 0,2 0,2 3,6 6,1 1,8 0,0 0,3 16,2 0,4 0,7 -7,0 -1,4 5,5 4,3

658 87 -14 22 -2 2 85 -40 -40 304 224 -98 46 33 99 307 -38 69 -5 45 236

0,9 0,6 -0,4 0,7 -0,1 0,2 2,8 -0,5 -0,5 1,2 2,6 -2,0 0,8 0,9 5,3 1,3 -0,4 1,8 -0,1 0,9 8,6

394 30 29 -24 2 -3 26 7 7 144 -9 33 58 24 38 213 37 45 10 79 42

1,9 0,7 2,6 -2,2 0,2 -0,7 3,0 0,3 0,3 2,0 -0,3 3,1 3,2 4,7 9,2 3,2 1,2 8,7 1,0 5,4 5,9

-37 -37 -7 -24 -7 0

-1,8 -1,8 -1,3 -5,4 -0,9 0,0

-6 -6 3 -4 -7 0

-4,9 -4,9 10,0 -12,5 -14,9 0,0

-36 -36 -10 -7 -18 0

-10,6 -10,6 -13,2 -11,3 -11,4 0,0

0 0 -6 -15 19 0

0,0 0,0 -1,8 -4,7 3,4 0,0

5 5 6 2 -1 0

2,5 2,5 6,5 7,4 -3,6 0,0

-731

-4,2

10

1,8

20

1,9

-870

-6,1

109

7,5

3 447 5 375

1,7 1,3

77 139

0,6 0,4

732 1 132

7,2 3,0

2 080 2 395

1,4 0,9

558 1 709

1,8 2,3

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue

59


Taulu 3. Ulkomaalaistaustainen1 väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Maanosa Maaryhmä Maa

Toinen sukupolvi Yhteensä Miehet

Naiset

99 908

52 469

47 439

81 975

43 249

38 726

17 933

9 220

8 713

Eurooppa

45 997

22 415

23 582

39 915

19 221

20 694

6 082

3 194

2 888

24 105 12 792 1 342 1 270 968 926 890 859 766 692 513 460 385 361 313 297 223 196 175 170 156 120 63 62 39 33 17 9 8

13 135 6 194 1 088 683 612 641 542 561 356 394 267 196 190 240 245 128 107 137 144 118 90 86 32 28 21 21 5 3 6

10 970 6 598 254 587 356 285 348 298 410 298 246 264 195 121 68 169 116 59 31 52 66 34 31 34 18 12 12 6 2

21 705 11 278 1 304 1 178 940 890 656 826 684 621 471 388 354 352 305 247 209 191 172 162 145 115 56 59 36 33 17 8 8

11 856 5 370 1 073 634 599 622 430 542 315 356 243 155 177 235 240 103 100 135 142 113 81 84 28 25 19 21 5 3 6

9 849 5 908 231 544 341 268 226 284 369 265 228 233 177 117 65 144 109 56 30 49 64 31 28 34 17 12 12 5 2

2 400 1 514 38 92 28 36 234 33 82 71 42 72 31 9 8 50 14 5 3 8 11 5 7 3 3 0 0 1 0

1 279 824 15 49 13 19 112 19 41 38 24 41 13 5 5 25 7 2 2 5 9 2 4 3 2 0 0 0 0

1 121 690 23 43 15 17 122 14 41 33 18 31 18 4 3 25 7 3 1 3 2 3 3 0 1 0 0 1 0

360 163 141 52 2 1 1

247 113 95 36 1 1 1

113 50 46 16 1 0 0

336 149 133 50 2 1 1

233 104 91 35 1 1 1

103 45 42 15 1 0 0

24 14 8 2 0 0 0

14 9 4 1 0 0 0

10 5 4 1 0 0 0

21 532 17 836 1 874 1 070 282 153 142 54 44 29 29 18 1

9 033 7 199 1 032 424 125 80 96 19 19 16 15 8 0

12 499 10 637 842 646 157 73 46 35 25 13 14 10 1

17 874 14 988 1 330 935 244 96 137 50 31 25 21 16 1

7 132 5 741 740 353 100 46 93 17 13 12 10 7 0

10 742 9 247 590 582 144 50 44 33 18 13 11 9 1

3 658 2 848 544 135 38 57 5 4 13 4 8 2 0

1 901 1 458 292 71 25 34 3 2 6 4 5 1 0

1 757 1 390 252 64 13 23 2 2 7 0 3 1 0

19 324

11 033

8 291

12 788

7 682

5 106

6 536

3 351

3 185

Pohjois-Afrikka Marokko Algeria Egypti Tunisia Entinen Sudan Libya Sudan Etelä-Sudan

2 771 1 162 544 436 383 171 67 7 1

1 864 758 364 343 270 77 45 7 0

907 404 180 93 113 94 22 0 1

2 041 826 393 373 266 123 52 7 1

1 487 579 286 309 205 61 40 7 0

554 247 107 64 61 62 12 0 1

730 336 151 63 117 48 15 0 0

377 179 78 34 65 16 5 0 0

353 157 73 29 52 32 10 0 0

Länsi-Afrikka Nigeria Ghana Gambia Senegal Norsunluurannikko Sierra Leone Liberia

2 499 964 679 437 98 63 62 49

1 738 658 439 337 77 45 46 27

761 306 240 100 21 18 16 22

2 118 829 543 370 90 57 55 39

1 553 601 370 299 75 41 43 20

565 228 173 71 15 16 12 19

381 135 136 67 8 6 7 10

185 57 69 38 2 4 3 7

196 78 67 29 6 2 4 3

Muu Pohjois- ja Länsi-Eurooppa Sveitsi Norja Islanti Färsaaret Monaco Guernsey

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ensimmäinen sukupolvi Yhteensä Miehet Naiset

Ulkomaat yhteensä

EU-maat Viro Iso-Britannia Saksa Espanja Italia Ruotsi Ranska Puola Romania Bulgaria Latvia Unkari Kreikka Alankomaat Liettua Entinen Tšekkoslovakia Portugali Irlanti Tanska Itävalta Belgia Kroatia Tšekki Slovakia Kypros Slovenia Luxemburg Malta

60

Ulkomaantaustaiset yhteensä Miehet Naiset Yhteensä

Muu Eurooppa Entinen Neuvostoliitto Entinen Jugoslavia Venäjä Ukraina Serbia ja Montenegro Albania Valko-Venäjä Bosnia-Hertsegovina Moldova Makedonia Serbia Montenegro Afrikka


Ulkomaantaustaiset yhteensä Yhteensä Miehet Naiset

Ensimmäinen sukupolvi Yhteensä Miehet Naiset

Toinen sukupolvi Yhteensä Miehet

Naiset

46 41 18 9 9 9 7 5 3

37 28 13 8 8 6 4 3 2

9 13 5 1 1 3 3 2 1

42 38 17 9 9 5 7 5 3

35 27 13 8 8 4 4 3 2

7 11 4 1 1 1 3 2 1

4 3 1 0 0 4 0 0 0

2 1 0 0 0 2 0 0 0

2 2 1 0 0 2 0 0 0

1 741 928 477 272 43 12 6 2 1

940 450 291 160 29 5 4 0 1

801 478 186 112 14 7 2 2 0

1 163 543 386 187 29 11 4 2 1

646 256 248 114 20 5 2 0 1

517 287 138 73 9 6 2 2 0

578 385 91 85 14 1 2 0 0

294 194 43 46 9 0 2 0 0

284 191 48 39 5 1 0 0 0

Itä-Afrikka Somalia Etiopia Kenia Tansania Eritrea Uganda Ruanda Sambia Zimbabwe Mosambik Burundi Djibouti Mauritius Malawi Madagaskar Seychellit

12 188 10 203 1 001 431 188 108 53 46 45 31 30 15 15 11 5 4 2

6 416 5 327 547 205 121 69 29 28 24 21 16 10 4 8 4 2 1

5 772 4 876 454 226 67 39 24 18 21 10 14 5 11 3 1 2 1

7 351 5 832 716 353 129 99 49 36 40 26 29 14 6 11 5 4 2

3 925 3 064 408 170 87 65 27 22 22 18 15 10 2 8 4 2 1

3 426 2 768 308 183 42 34 22 14 18 8 14 4 4 3 1 2 1

4 837 4 371 285 78 59 9 4 10 5 5 1 1 9 0 0 0 0

2 491 2 263 139 35 34 4 2 6 2 3 1 0 2 0 0 0 0

2 346 2 108 146 43 25 5 2 4 3 2 0 1 7 0 0 0 0

Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka Namibia Botswana

125 104 16 5

75 69 5 1

50 35 11 4

115 98 13 4

71 66 4 1

44 32 9 3

10 6 3 1

4 3 1 0

6 3 2 1

Pohjois-Amerikka

1 629

1 054

575

1 539

1 008

531

90

46

44

Pohjois-Amerikka Yhdysvallat Kanada Bermuda

1 629 1 342 285 2

1 054 867 185 2

575 475 100 0

1 539 1 266 271 2

1 008 827 179 2

531 439 92 0

90 76 14 0

46 40 6 0

44 36 8 0

2 312

1 376

936

2 187

1 306

881

125

70

55

806 314 216 62 43 38 26 24 19 16 15 12 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

524 204 155 33 28 18 18 11 14 10 7 10 3 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1

282 110 61 29 15 20 8 13 5 6 8 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

771 311 208 52 37 36 24 22 19 16 15 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

506 202 152 28 26 17 17 9 14 10 7 8 3 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1

265 109 56 24 11 19 7 13 5 6 8 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

35 3 8 10 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2 3 5 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 1 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guinea Togo Burkina Faso Mali Mauritania Niger Benin Guinea-Bissau Kap Verde Keski-Afrikka Kongon demokraattinen tasavalta Kamerun Angola Kongo (Kongon tasavalta) Päiväntasaajan Guinea Keski-Afrikan tasavalta Gabon Tsad

Latinalainen Amerikka ja Karibia Keski-Amerikka ja Karibia Meksiko Kuuba Dominikaaninen tasavalta Jamaika Nicaragua Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Trinidad ja Tobago Panama Barbados Haiti Bahama Dominica Saint Lucia Caymansaaret Guadaloupe Martinique Alankomaiden Antillit Saint Martin Saint Kitts ja Nevis Saint Vincent ja Grenadiinit

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Maanosa Maaryhmä Maa

61


Taulu 3. Ulkomaalaistaustainen1 väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Maanosa Maaryhmä Maa Etelä-Amerikka Brasilia Kolumbia Peru Chile Argentiina Venezuela Ecuador Bolivia Uruguay Paraguay Guyana Suriname

Toinen sukupolvi Yhteensä Miehet

Naiset

852 258 117 107 113 102 42 48 34 20 8 2 1

654 231 106 93 71 53 42 22 22 11 3 0 0

1 416 466 206 187 169 149 79 68 47 31 11 2 1

800 247 109 99 103 99 39 46 27 20 8 2 1

616 219 97 88 66 50 40 22 20 11 3 0 0

90 23 17 13 15 6 5 2 9 0 0 0 0

52 11 8 8 10 3 3 2 7 0 0 0 0

38 12 9 5 5 3 2 0 2 0 0 0 0

29 294

15 773

13 521

24 350

13 282

11 068

4 944

2 491

2 453

11 295 5 335 2 242 1 624 933 258 242 141 87 80 70 56 44 43 33 28 22 21 10 8 8 7 3

6 922 3 327 1 421 916 555 166 168 82 50 40 43 19 24 29 24 16 12 15 4 7 2 1 1

4 373 2 008 821 708 378 92 74 59 37 40 27 37 20 14 9 12 10 6 6 1 6 6 2

9 083 4 329 1 696 1 366 799 194 203 99 51 62 47 46 37 35 29 24 17 18 7 8 8 5 3

5 795 2 826 1 142 778 489 122 152 59 34 33 30 13 20 25 22 14 10 13 2 7 2 1 1

3 288 1 503 554 588 310 72 51 40 17 29 17 33 17 10 7 10 7 5 5 1 6 4 2

2 212 1 006 546 258 134 64 39 42 36 18 23 10 7 8 4 4 5 3 3 0 0 2 0

1 127 501 279 138 66 44 16 23 16 7 13 6 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0

1 085 505 267 120 68 20 23 19 20 11 10 4 3 4 2 2 3 1 1 0 0 2 0

Itä-Aasia Kiina Japani Etelä-Korea (Korean tasavalta) Taiwan Hongkong Mongolia Pohjois-Korea

4 325 3 310 555 296 90 61 12 1

1 926 1 521 221 125 24 31 3 1

2 399 1 789 334 171 66 30 9 0

3 790 2 836 509 286 87 59 12 1

1 645 1 281 192 116 22 30 3 1

2 145 1 555 317 170 65 29 9 0

535 474 46 10 3 2 0 0

281 240 29 9 2 1 0 0

254 234 17 1 1 1 0 0

Kaakkois-Aasia Vietnam Thaimaa Filippiinit Indonesia Malesia Myanmar Kambodža Singapore Laos Brunei

5 406 2 442 1 266 1 135 180 122 115 89 49 5 3

1 985 1 053 256 406 87 57 69 31 24 1 1

3 421 1 389 1 010 729 93 65 46 58 25 4 2

4 653 1 897 1 206 1 054 172 111 93 65 48 5 2

1 614 799 221 360 81 53 57 19 23 1 0

3 039 1 098 985 694 91 58 36 46 25 4 2

753 545 60 81 8 11 22 24 1 0 1

371 254 35 46 6 4 12 12 1 0 1

382 291 25 35 2 7 10 12 0 0 0

Etelä-Aasia Intia Afganistan Nepal Bangladesh Pakistan Sri Lanka Turkmenistan Bhutan

8 268 1 988 1 952 1 620 1 319 942 438 6 3

4 940 1 219 1 017 1 049 798 610 244 2 1

3 328 769 935 571 521 332 194 4 2

6 824 1 758 1 556 1 454 981 733 334 6 2

4 228 1 105 833 951 638 502 196 2 1

2 596 653 723 503 343 231 138 4 1

1 444 230 396 166 338 209 104 0 1

712 114 184 98 160 108 48 0 0

732 116 212 68 178 101 56 0 1

329

246

83

321

240

81

8

6

2

319 251 68

238 186 52

81 65 16

313 245 68

233 181 52

80 64 16

6 6 0

5 5 0

1 1 0

Länsi- ja Keski-Aasia Irak Turkki Iran Syyria Libanon Israel Jordania Saudi-Arabia Jemen Kuwait Kazakstan Azerbaidžan Uzbekistan Palestiina Georgia Armenia Arabiemiraattien liitto Tadžikistan Bahrain Kirgisia Qatar Oman

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ensimmäinen sukupolvi Yhteensä Miehet Naiset

1 506 489 223 200 184 155 84 70 56 31 11 2 1

Aasia

62

Ulkomaantaustaiset yhteensä Yhteensä Miehet Naiset

Oseania Australia ja Uusi-Seelanti Australia Uusi-Seelanti


Maanosa Maaryhmä Maa Tyynenmeren alue Fidži Papua-Uusi-Guinea Tonga Ranskan Polynesia Tuntematon

Ulkomaantaustaiset yhteensä Yhteensä Miehet Naiset

Ensimmäinen sukupolvi Yhteensä Miehet Naiset

Toinen sukupolvi Yhteensä Miehet

Naiset

10 4 3 2 1

8 3 2 2 1

2 1 1 0 0

8 2 3 2 1

7 2 2 2 1

1 0 1 0 0

2 2 0 0 0

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

1 023

572

451

875

510

365

148

62

86

1

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Ulkomaalaistaustaiset jakautuvat ulkomailla syntyneiden ensimmäiseen sukupolveen ja Suomessa syntyneiden toiseen sukupolveen. Henkilön taustamaa on ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Useimpien ulkomailla syntyneiden vanhemmista ei ole Suomen väestötietojärjestelmässä tietoa, vaan heidän taustamaansa on oma syntymämaa. Lähde: Tilastokeskus

63


Taulu 4. Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 Yhteensä

Ikä, vuotta 0–6

7–15

16–18

19–24

25–44

45–64

65+

Koko väestö

643 272

46 033

50 683

16 132

51 957

217 687

152 412

108 368

suomi ruotsi venäjä eesti, viro somali arabia englanti kiina kurdi espanja persia vietnam ranska turkki saksa nepali bengali albania thai italia tagalog, pilipino portugali urdu puola hindi romania amhara japani tamili bulgaria lingala ukraina unkari kreikka hollanti suahili afgaani, pašto bosnia* korea igbo pandžabi liettua latvia, lätti serbokroatia tšetšeeni tšekki tanska twi indonesia, bahasa indonésia telugu joruba tigrinja turkmeeni heprea, ivrit azeri norja wolof uiguuri akan uzbekki serbia malajalam marathi kikongo, kongo

508 571 36 361 18 163 11 472 10 225 6 783 6 431 3 531 3 362 2 850 2 613 2 274 1 758 1 734 1 715 1 632 1 390 1 383 1 301 1 067 967 966 800 761 683 650 618 615 594 512 489 483 463 455 400 366 362 345 310 305 287 278 250 237 236 235 197 188 184 184 184 179 170 168 145 140 140 132 130 128 114 108 100 93

33 796 3 183 1 232 685 1 874 846 533 279 453 117 302 138 140 132 88 147 183 196 30 49 45 70 100 37 59 46 76 46 64 39 73 22 32 18 9 53 72 24 8 36 27 15 13 47 22 10 19 5 11 31 20 22 10 11 14 24 18 6 10 13 8 -

38 025 3 235 1 577 917 1 941 1 014 365 161 434 126 252 151 145 119 76 128 162 177 100 37 68 61 77 29 46 45 55 44 82 47 85 22 22 26 9 36 64 48 19 12 33 22 11 10 45 9 5 18 13 17 6 16 26 7 19 23 19 12 15 12 7 12 8

12 135 979 522 308 691 222 114 75 98 36 144 66 37 48 25 47 46 67 45 10 22 14 25 12 6 11 15 15 10 31 16 6 6 8 23 12 5 10 6 16 5 6 10 7 5 6 6 -

40 206 3 530 1 400 669 1 583 501 427 271 285 136 308 510 118 105 82 214 95 157 108 53 48 66 52 48 19 26 20 18 29 39 67 46 24 31 24 13 46 42 14 11 14 17 25 19 26 14 19 8 12 7 26 15 8 9 10 10 6 5 11 9 5 9

163 228 10 126 7 062 4 437 2 821 2 785 3 390 1 974 1 562 1 839 1 117 1 040 926 797 979 1 015 687 553 651 681 561 619 416 437 444 404 350 318 302 226 146 245 270 229 240 216 126 120 216 194 131 166 146 89 64 153 101 106 123 141 125 68 67 71 63 81 62 58 56 86 72 66 75 30

125 312 6 917 4 816 3 908 1 148 1 249 1 293 699 479 495 410 317 331 444 301 81 212 210 351 192 202 129 117 148 90 107 102 129 90 113 82 109 75 124 91 37 24 73 45 49 55 46 42 91 33 22 45 31 26 12 15 37 32 55 38 29 25 18 34 8 12 40

95 869 8 391 1 554 548 167 166 309 72 51 101 80 52 61 89 164 5 23 16 45 21 7 13 58 13 16 45 12 38 5 23 34 21 23 7 26 17 6 10 22 5 13 12 13 16 -

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Äidinkieli

64


kroatia tataari slovakki hausa armenia georgia, gruusia saame singali ruanda, kinjaruanda, njaruanda khmer, kambodža galla, afan oromo, oromo fulani, fulfulde islanti kikuju kannada makedonia katalaani gudžarati, gujarati sloveeni burma valkovenäjä orija ewe* malaiji kazakki Luba-Katanga** tadžikki baski ganda, luganda shona mongoli afrikaans moldavia sindhi rundi, kirundi avaari njandža, tšewa* assami bambara* kirgiisi letzeburg, luxemburg lao malta ambo, ndonga muu tuntematon

Yhteensä

Ikä, vuotta 0–6

7–15

16–18

19–24

25–44

45–64

65+

92 89 88 86 75 74 71 71 68 67 67 62 62 58 55 54 51 48 48 46 38 27 23 22 21 21 17 16 15 15 14 12 11 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 1 515 133

5 8 16 6 8 9 5 12 7 12 7 6 6 5 5 163 14

11 9 5 9 5 11 5 8 7 10 5 141 14

30 7

6 7 7 8 8 6 7 9 7 7 98 5

67 28 69 48 32 39 21 36 29 36 31 36 32 43 36 27 40 33 34 14 23 19 13 14 8 5 5 12 12 8 6 10 7 6 6 5 5 743 78

8 18 5 22 11 21 20 5 10 10 7 14 5 5 9 5 9 7 5 6 5 6 304 13

14 5 5 36 -

* Kielellä ei ole virallista suomenkielistä nimeä ** Kielen nimi englanninkielinen Huom. - = Tapauksia on vähemmän kuin 5

Lähde: Tilastokeskus

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Äidinkieli

65


Taulu 5. Väestönmuutokset piireittäin ja osa-alueittain 2017

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Alue

66

Väkiluvun Syntyneet muutos

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

Koko Helsinki

8 091

6 566

5 042

1 524

43 649

36 531

7 118

1 Eteläinen suurpiiri 101 Vironniemi 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinna 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Hernesaari 520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmi 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 202 Lapinlahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölö 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaari 311 Kotkavuori 312 Vattuniemi 313 Myllykallio

3 768 125 33 -1 93 -130 -27 -5 39 -100 21 -47 -11 0 2 797 212 242 42 -2 2 303 5 5 971 389 368 214

1 175 104 62 2 40 225 5 83 14 108 3 7 5 0 418 115 153 37 0 113 141 141 287 96 113 78

715 81 37 6 38 149 4 50 8 73 3 10 1 0 188 68 92 8 1 19 149 149 148 70 41 37

460 23 25 -4 2 76 1 33 6 35 0 -3 4 0 230 47 61 29 -1 94 -8 -8 139 26 72 41

10 663 972 573 102 297 1 963 100 830 66 792 19 122 34 0 4 384 1 327 1 425 215 0 1 417 1 465 1 465 1 879 761 522 596

7 207 662 388 57 217 1 558 71 614 59 655 17 95 47 0 2 474 853 923 156 1 541 1 067 1 067 1 446 537 457 452

3 456 310 185 45 80 405 29 216 7 137 2 27 -13 0 1 910 474 502 59 -1 876 398 398 433 224 65 144

2 Läntinen suurpiiri 201 Reijola 150 Meilahti 161 Vanha Ruskeasuo 162 Pikku Huopalahti 180 Laakso 202 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäki 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen yritysalue 205 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa 335 Kuninkaantammi 336 Honkasuo

988 -5 2 -4 -1 -2 270 279 -18 41 -7 -1 -24 214 66 20 62 66 106 87 -43 -32 20 -7 81 403 -24 34 -172 17 354 194

1 143 185 46 31 77 31 159 84 4 13 39 6 13 297 125 11 109 52 197 62 25 11 59 6 34 305 130 15 116 30 9 5

908 147 35 27 73 12 174 109 2 13 40 10 0 305 129 4 91 81 105 29 10 6 36 0 24 177 121 7 40 8 1 0

235 38 11 4 4 19 -15 -25 2 0 -1 -4 13 -8 -4 7 18 -29 92 33 15 5 23 6 10 128 9 8 76 22 8 5

8 990 1 267 494 230 363 180 1 340 636 15 88 359 154 88 2 476 1 199 77 833 367 1 608 553 155 54 562 4 280 2 299 1 059 77 766 154 146 97

7 341 1 109 400 218 365 126 994 419 30 60 298 100 87 1 871 944 57 593 277 1 452 537 149 60 444 19 243 1 915 880 75 802 130 18 10

1 649 158 94 12 -2 54 346 217 -15 28 61 54 1 605 255 20 240 90 156 16 6 -6 118 -15 37 384 179 2 -36 24 128 87

3 Keskinen suurpiiri 301 Kallio 101 Vilhonvuori 102 Kalasatama 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila 303 Vallila 211 Hermanninmäki 213 Kyläsaari 220 Vallila

663 198 -167 141 92 -1 133 88 57 31 101 -39 13 127

957 265 78 32 27 72 56 95 52 43 193 73 0 120

701 193 51 14 7 90 31 93 60 33 112 59 0 53

256 72 27 18 20 -18 25 2 -8 10 81 14 0 67

7 472 2 807 607 193 213 947 847 1 249 793 456 1 300 380 102 818

5 448 2 006 488 159 132 678 549 817 482 335 915 283 89 543

2 024 801 119 34 81 269 298 432 311 121 385 97 13 275


Väkiluvun Syntyneet muutos

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

304 Pasila 171 Länsi-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhakaupunki 231 Toukola 232 Arabianranta 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki

189 132 49 8 87 -18 -7 54 22 10 26

87 46 40 1 317 15 110 54 96 24 18

78 32 46 0 225 21 22 18 119 41 4

9 14 -6 1 92 -6 88 36 -23 -17 14

782 388 383 11 1 334 74 471 290 263 201 35

530 284 234 12 1 180 72 436 216 282 149 25

252 104 149 -1 154 2 35 74 -19 52 10

4 Pohjoinen suurpiiri 401 Maunula 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 286 Maunulanpuisto 402 Länsi-Pakila 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 354 Haltiala 404 Oulunkylä 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakila 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano

344 115 -1 135 -20 1 49 49 -35 -46 11 0 223 159 98 -34 -8 -4 -4

403 85 1 75 9 0 55 55 58 35 23 0 177 115 44 18 28 25 3

316 89 2 78 9 0 39 39 38 31 7 0 127 93 26 8 23 23 0

87 -4 -1 -3 0 0 16 16 20 4 16 0 50 22 18 10 5 2 3

1 749 371 4 293 73 1 265 265 222 139 83 0 794 568 157 69 97 88 9

1 620 368 18 296 54 0 212 212 262 166 96 0 667 442 160 65 111 94 17

129 3 -14 -3 19 1 53 53 -40 -27 -13 0 127 126 -3 4 -14 -6 -8

824 292 16 180 -15 24 130 -43 54 54 -200 -52 -72 -1 -6 -16 -53 132 177 -45 187 65 -50 24 -3 151 359 359

1 143 314 17 144 12 36 71 34 110 110 304 67 75 0 29 70 63 112 73 39 231 114 62 25 0 30 72 72

731 152 8 40 0 7 62 35 97 97 240 71 64 0 15 64 26 71 53 18 118 69 32 15 0 2 53 53

412 162 9 104 12 29 9 -1 13 13 64 -4 11 0 14 6 37 41 20 21 113 45 30 10 0 28 19 19

5 473 1 576 59 541 272 95 513 96 500 500 1 218 370 329 0 58 233 228 621 511 110 1 199 737 184 184 2 92 359 359

5 134 1 351 81 466 198 124 377 105 457 457 1 281 351 316 1 96 257 260 566 458 108 1 136 646 258 157 4 71 343 343

339 225 -22 75 74 -29 136 -9 43 43 -63 19 13 -1 -38 -24 -32 55 53 2 63 91 -74 27 -2 21 16 16

931 101 -8 109 284 165 91 -3 35 -4

563 28 0 28 342 115 70 6 133 18

371 20 0 20 213 69 78 8 43 15

192 8 0 8 129 46 -8 -2 90 3

2 625 189 0 189 1 530 436 465 107 458 64

2 196 156 1 155 1 261 344 365 63 423 66

429 33 -1 34 269 92 100 44 35 -2

5 Koillinen suurpiiri 501 Latokartano 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäki 370 Pukinmäki 503 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 384 Tattariharju 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarila 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistola 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 413 Tattarisuo 415 Alppikylä 506 Jakomäki 414 Jakomäki 6 Kaakkoinen suurpiiri 601 Kulosaari 190 Mustikkamaa-Korkeas. 420 Kulosaari 602 Herttoniemi 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen yritysalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Alue

67


Alue

Väkiluvun Syntyneet muutos

Kuolleet

Syntyneiden enemmyys

Tulomuutto kuntaan

Lähtömuutto kunnasta

Nettomuutto kuntien välinen

546 0 342 3 166 19 31 -1 -14 0

193 0 134 19 14 4 12 0 10 0

138 0 115 14 4 0 4 1 0 0

55 0 19 5 10 4 8 -1 10 0

906 0 595 79 85 14 50 0 83 0

779 4 490 109 46 10 55 0 65 0

127 -4 105 -30 39 4 -5 0 18 0

1 341 170 12 29 16 1 -6 118 -36 -36 708 387 -92 132 56 225 499 -52 0 87 -1 146 319

1 143 207 43 67 39 7 1 50 133 133 380 143 67 75 60 35 423 142 0 68 83 84 46

989 247 47 76 43 15 0 66 125 125 335 184 40 72 21 18 282 152 0 24 60 29 17

154 -40 -4 -9 -4 -8 1 -16 8 8 45 -41 27 3 39 17 141 -10 0 44 23 55 29

6 077 1 193 159 355 250 80 3 346 451 451 2 318 953 385 399 353 228 2 115 596 0 422 395 468 234

4 869 914 179 246 206 66 8 209 392 392 1 857 595 439 358 276 189 1 706 583 0 272 310 398 143

1 208 279 -20 109 44 14 -5 137 59 59 461 358 -54 41 77 39 409 13 0 150 85 70 91

-37 -37 -7 -1 2 -24 -7 0

8 8 4 0 2 0 0 2

7 7 1 1 0 1 3 1

1 1 3 -1 2 -1 -3 1

83 83 27 8 0 12 26 10

89 89 37 6 1 13 28 4

-6 -6 -10 2 -1 -1 -2 6

-731

31

304

-273

..

..

..

3 447 5 375

2 030 4 505

1 415 3 323

615 1 182

17 523 25 609

12 319 21 585

5 204 4 024

603 Laajasalo 480 Vartiosaari 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Kruunuvuorenranta 495 Hevossalmi 500 Villinki 510 Santahamina 532 Itäsaaret 7 Itäinen suurpiiri 701 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 456 Roihupelto 457 Itäkeskus 702 Myllypuro 454 Myllypuro 703 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari 543 Uutela 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila

HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

8 Östersundomin suurpiiri 801 Östersundom 550 Östersundom 560 Salmenkallio 570 Talosaari 580 Karhusaari 591 Landbo 592 Puroniitty

68

Muut * Kantakaupunki Esikaupungit *Muuttojen osalta tietoja ei ole saatu.

Lähde: Tilastokeskus


KUVAILULEHTI

HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNGINKANSLIA KAUPUNKITUTKIMUS JA -TILASTOT PL 550, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tekijä(t)

Netta Mäki, Pekka Vuori Nimike

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017 / 2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017

Julkaisija (virasto tai laitos)

Julkaisuaika

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

2018

Sivumäärä, liitteet

68 + piirijakokartta

Sarjan nimike

Osanumero

Tilastoja - Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

2018: 22

ISSN (painettu) 2489-4303

ISSN (verkossa) 2489-4311

Kieli

suomi

Tiivistelmä

Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa 2017/2018 oli 643 272 henkeä. Vuoden 2017 aikana väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla eli hieman enemmän kuin kolmena edellisenä vuonna. Vakituisesti asuvien lisäksi Helsingissä asui 13 635 sellaista henkilöä, joiden vakituinen kotipaikka oli jossain muussa kunnassa. Helsinkiläisten perheiden määrä vuodenvaihteessa 2017/2018 oli 158 063. Perheisiin kuului 65 prosenttia kaupungin väestöstä. Lapsiperheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, oli 61 819. Helsinkiläisiä syntyi vuoden 2017 aikana 6 566 ja kuolleiden määrä oli 5 042. Kaupunkiin muutti 43 649 henkilöä, joista 7 140 ulkomailta. Poismuuttajia oli 36 531, joista 5 049 muutti ulkomaille. Kokonaismuuttovoitoksi tuli siten 7 118 henkeä. Vuodenvaihteen asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä väestön keskusrekisteriin saadut edellisen vuoden muutostiedot. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoihin. Tiedot, jotka tuotetaan kortteleittain, on puolestaan tuotettu Helsingin väestötietojärjestelmästä. Julkaisun verkkoversion liitetaulukot ovat ladattavissa Excelmuodossa.

Asiasanat

Väestön ikä, siviilisääty, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymäpaikka, asuntokunnat, perhetyyppi, lasten ikä ja lukumäärä, syntyneet, kuolleet, muuttaneet, Suomen kansalaisuuden saaneet

Hinta

hinnaston mukaan

Jakelu

puh. 09 310 36293


1

ETELÄINEN SUURPIIRI - SÖDRA STORDISTRIKTET

403

101

Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 010 Kruununhaka- Kronohagen 020 Kluuvi - Gloet 080 Katajanokka - Skatudden

Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 351 Paloheinä - Svedängen 352 Torpparinmäki – Torparbacken 354 Haltiala - Tomtbacka

404

Oulunkylän peruspiiri – Åggelby distrikt 284 Patola - Dammen 285 Veräjämäki – Grindbacka 287 Veräjälaakso - Grinddal

102

Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 030 Kaartinkaupunki - Gardesstaden 050 Punavuori - Rödbergen 060 Eira 070 Ullanlinna - Ulrikasborg 090 Kaivopuisto - Brunnsparken 204 Hernesaari - Ärtholmen 520 Suomenlinna - Sveaborg 531 Länsisaaret - Västra holmarna

405

5 501

103

Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 040 Kamppi - Kampen 130 Etu-Töölö - Främre Tölö 201 Ruoholahti – Gräsviken 202 Lapinlahti - Lappviken 203 Jätkäsaari - Busholmen

Itä-Pakilan peruspiiri - Östra Baggböle distrikt 342 Itä-Pakila - Östra Baggböle 353 Tuomarinkartano - Domargård KOILLINEN SUURPIIRI - NORDÖSTRA STORDISTRIKTET Latokartanon peruspiiri – Ladugårdens distrikt 361 Viikinranta - Viksstranden 362 Latokartano - Ladugården 363 Viikin tiedepuisto - Viks forskarpark 364 Viikinmäki - Viksbacka 383 Pihlajamäki - Rönnbacka 386 Pihlajisto - Rönninge

104

Taka-Töölön peruspiiri - Bortre Tölö distrikt 140 Taka-Töölö - Bortre Tölö

502

Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 370 Pukinmäki-Bocksbacka

105

Lauttasaaren peruspiiri – Drumsö distrikt 311 Kotkavuori – Örnberget 312 Vattuniemi – Hallonnäs 313 Myllykallio – Kvarnberget 314 Koivusaari – Björkholmen

503

Malmin peruspiiri – Malms distrikt 381 Ylä-Malmi - Övre Malm 382 Ala-Malmi - Nedre Malm 384 Tattariharju - Tattaråsen 385 Malmin lentokenttä - Malms flygfält 391 Tapaninvainio - Staffansslätten 392 Tapanila - Mosabacka

2 201

202

203

204

LÄNTINEN SUURPIIRI - VÄSTRA STORDISTRIKTET Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 150 Meilahti - Mejlans 161 Vanha Ruskeasuo – Gamla Brunakärr 162 Pikku Huopalahti - Lillhoplax 180 Laakso - Dal Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 301 Vanha Munkkiniemi - Gamla Munksnäs 302 Kuusisaari – Granö 303 Lehtisaari - Lövö 304 Munkkivuori - Munkshöjden 305 Niemenmäki - Näshöjden 306 Talinranta – Talistranden

504

505

506

Haagan peruspiiri – Haga distrikt 291 Etelä-Haaga - Södra Haga 292 Kivihaka - Stenhagen 293 Pohjois-Haaga - Norra Haga 294 Lassila - Lassas

6

Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 320 Konala - Kånala 461 Pajamäki - Smedjebacka 462 Tali 463 Reimarla - Reimars 464 Marttila - Martas 465 Pitäjänmäen yritysalue - Sockenbacka företagsområde

602

KESKINEN SUURPIIRI - MELLERSTA STORDISTRIKTET

301

Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 101 Vilhonvuori – Vilhelmsberg 102 Kalasatama – Fiskehamnen 103 Sompasaari – Sumparn 104 Hanasaari - Hanaholmen 111 Siltasaari - Broholmen 112 Linjat - Linjerna 113 Torkkelinmäki - Torkelsbacken

302

303

304

305

4

Alppiharjun peruspiiri – Åshöjdens distrikt 121 Harju - Ås 122 Alppila - Alphyddan Vallilan peruspiiri – Vallgårds distrikt 211 Hermanninmäki – Hermanstadsbacken 212 Hermanninranta – Hermanstadsstranden 213 Kyläsaari - Byholmen 220 Vallila - Vallgård Pasilan peruspiiri – Böle distrikt 171 Länsi-Pasila - Västra Böle 172 Pohjois-Pasila - Norra Böle 173 Itä-Pasila - Östra Böle 174 Keski-Pasila - Mellersta Böle Vanhakaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt 231 Toukola - Majstad 232 Arabianranta - Arabiastranden 240 Kumpula - Gumtäkt 250 Käpylä - Kottby 260 Koskela - Forsby 270 Vanhakaupunki – Gammelstaden

Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt 414 Jakomäki – Jakobacka KAAKKOINEN SUURPIIRI - SYDÖSTRA STORDISTRIKTET

592

5

KOILLINEN NORDÖSTRA

364

suurpiiri - stordistrikt

701 VARTIOKYLÄ BOTBY

4

Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 451 Vartioharju – Botbyåsen 452 Puotila - Botby gård 453 Puotinharju - Botbyhöjden 455 Marjaniemi – Marudd 456 Roihupelto - Kasåkern 457 Itäkeskus - Östra centrum

702

Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 454 Myllypuro - Kvarnbäcken

703

Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 471 Kontula - Gårdsbacka 472 Vesala - Ärvings 473 Mellunmäki - Mellungsbacka 474 Kivikko - Stensböle 475 Kurkimäki - Tranbacka

704

8

Vuosaaren peruspiiri – Nordsjö distrikt 541 Keski-Vuosaari - Mellersta Nordsjö 542 Nordsjön kartano - Nordsjö gård 543 Uutela - Nybondas 544 Meri-Rastila - Havsrastböle 545 Kallahti - Kallvik 546 Aurinkolahti - Solvik 547 Rastila - Rastböle 548 Niinisaari - Bastö 549 Mustavuori - Svarta backen ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI - ÖSTERSUNDOMS STORDISTRIKT

801 Maunulan peruspiiri – Månsas distrikt 281 Pirkkola - Britas 282 Maunula - Månsas 283 Metsälä - Krämertsskog 286 Maunulanpuisto - Månsasparken

402

Länsi-Pakilan peruspiiri - Västra Baggböle distrikt 341 Länsi-Pakila - Västra Baggböle

Östersundomin peruspiiri – Östersundoms distrikt 550 Östersundom 560 Salmenkallio - Sundberg 570 Talosaari - Husö 580 Karhusaari - Björnsö 591 Landbo 592 Puroniitty – Bäckängen

402

Tapulikaupunki Stapelstaden

4 Siltamäki Brobacka

403

Töyrynummi Lidmalmen

3

1

Puistola Parkstad

335

Haltiala Tomtbacka

2

334

Honkasuo 0 Hongasmossa

5

333

351

205

1

1

2

320

Konala Kånala

3

332

331

4

342

402

2

3

PITÄJÄNMÄKI SOCKENBACKA

5 2

1

Marttila Martas

Reimarla Reimars

MAUNULA MÅNSAS

1 Pohjois-Haaga Norra Haga

4

Pajamäki Smedjebacka

461 0

2

1

HAAGA HAGA

462 Tali

2

3

2 0

1

2

1

LänsiPasila 2 Västra Böle

161

3 1

202

1 3

4

4

201

MUNKKINIEMI MUNKSNÄS

302

180

140

303 1

2

4

0

3

Lapinlahti Lappviken

311

3

2

105

1

040

Ruoholahti Gräsviken

1

LAUTTASAARI DRUMSÖ

2

8 0

201

Kamppi Kampen

5 2 KAMPINMALMI

Punavuori Rödbergen

3

313 3

1

6

203

Jätkäsaari Busholmen

7 2

3

190

010

Kruununhaka Kronohagen

3

Mustikkamaa-Korkeasaari Blåbärslandet-Högholmen

Katajanokka Skatudden

7

4

7

2

3

060 Eira Eira

Jollas

3

2

500

1

Villinki Villinge

2

1 0 3

3 1

1

1 102

Vattuniemi 4 Hallonnäs

2

492 495

Ullanlinna Ulrikasborg

204

Hernesaari Ärtholmen

070

2

1

0 2

Itäsaaret Östra holmarna

6

LAAJASALO DEGERÖ

Hevossalmi Hästnässund

5

090

532

603

Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden

2 2

3

6

3

494 1

080

Kallahti Kallvik

KAAKKOINEN SYDÖSTRA

6

101 VIRONNIEMI 1ESTNÄS

545

480 Vartiosaari Vårdö

2

1

2 1

1

2

2

ITÄINEN ÖSTRA

Yliskylä Uppby

5

543

7

544 Meri-Rastila Havsrastböle

0

Kaivopuisto Brunnsparken

312

2

103

Aurinkolahti Solvik

Uutela Nybondas

3

1

Tullisaari Turholm

3 3

546

2

2

491

493

2

2

2

Tammisalo Tammelund

4

Kulosaari Brändö

Nordsjön kartano Nordsjö gård

1

1 1

0

1

420

2

455

0

Herttoniemenranta Hertonäs strand

Sompasaari Sumparn

4

KAMPMALMEN

Myllykallio Kvarnberget

Gardesstaden

2 050

1 4

030 3 1Kaartinkaupunki

5 6

7

1

103

1

2 3 7 6 3 5

4

4

0

Kotkavuori Örnberget

3

5

1 4

0

3

434

5

1

Rastila 2 Rastböle

4

2

542

440

5

4

VUOSAARI NORDSJÖ

547

Puotila Botby gård

Marjaniemi Marudd

432

704

2

0

Roihuvuori Kasberget

2

3

1

0

4

2

301

601

6

KULOSAARI 1 BRÄNDÖ

4

1

KALLIO BERGHÄLL

104

1

Gloet

314

1

Kalasatama Fiskehamnen

2

Hanasaari Hanaholmen

Broholmen

Kluuvi 1

1

202

1

2

020

3

130

Etu-Töölö Främre Tölö

Koivusaari Björkholmen

2

Linjat Linjerna

5 2

101

0

111 2 1 Siltasaari

5

2

112

2

2

211

Vilhonvuori Vilhelmsberg

Torkkelinmäki Torkelsbacken

1 3

Taka-Töölö Bortre Tölö

150

Meilahti Mejlans

Harju 121 Ås

0

113

1

6

1

212

Hermanninranta Hermanstadsstranden

Hermanninmäki 3VALLILA Hermanstadsbacken VALLGÅRD 3 2 102

1

ALPPIHARJU ÅSHÖJDEN

TAKA-TÖÖLÖ BORTRE TÖLÖ

4

303

302 2

1

5

452

457

1

433

0

8

9

1

2 Herttoniemen yritysalue Hertonäs företagsområde

Niinisaari Bastö

2

Itäkeskus Östra centrum

2

548

541 Keski-Vuosaari Mellersta Nordsjö

Vartioharju Botbyåsen

3

3

3

Kyläsaari Byholmen

2

6

1

Alppila Alphyddan

104

3

4

1 122

2 213

220 Vallila Vallgård

1

2

602

HERTTONIEMI HERTONÄS

Arabianranta Arabiastranden

7

173

1

1

6

451

1 4

Kasåkern

3

3

VARTIOKYLÄ BOTBY

Puotinharju Botbyhöjden

0 Roihupelto

431 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs

232

Kumpula Gumtäkt

1

4

453

LATOKARTANO LADUGÅRDEN

1

Mustavuori Svarta backen

0

701

5

456

2

0

0

4

4

3

5 6

702 8

MYLLYPURO KVARNBÄCKEN

501

Toukola Majstad

2

240

KeskiItä-Pasila Pasila Östra Böle Mellersta Böle

3

0

Lehtisaari Lövö

174

1

1

305

0

3

0

270

Vanhakaupunki Gammelstaden

549

2

Kvarnbäcken

2

Talosaari Husö

Salmenkallio Sundberg

Mellunmäki Mellungsbacka

4

3

361

VANHAKAUPUNKI GAMMELSTADEN 231

5 4

Laakso 2 Dal

REIJOLA GREJUS

Kuusisaari Granö

2

471

454

560

0

473

7 Myllypuro

1

Viikinranta Viksstranden

570 1

2

Kontula Gårdsbacka

Kurkimäki Tranbacka

3

KOILLINEN NORDÖSTRA

1

3

362 Latokartano Ladugården

5

Koskela Forsby

Ärvings

MELLUNKYLÄ MELLUNGSBY

475

0

4

1

2

1

260

250

KESKINEN MELLERSTA

171

Vanha Ruskeasuo Gamla Brunakärr

301 Vanha Munkkiniemi Gamla Munksnäs

304 2

2

2

Käpylä Kottby

1

3

3

2 Vesala

1

Viikin tiedepuisto Viks forskarpark

Viikinmäki Viksbacka

0

472

703

363

364

2

6

PASILA BÖLE

3

162

Näshöjden

2

0

0

Pikku Huopalahti Munkkivuori 1 305 3 Lillhoplax Munkshöjden Niemenmäki

1

1 6

2

4

285

1

Pohjois-Pasila Norra Böle

292

Kivihaka Stenhagen

Etelä-Haaga Södra Haga

1

304

Talinranta Talistranden

2

291

LÄNTINEN VÄSTRA

0

172

0

0

474

Kivikko Stensböle

2

2

Veräjämäki Grindbacka

3

3

203

384

4

383

580 Karhusaari Björnsö

0

Tattariharju Tattaråsen

Pihlajamäki Rönnbacka

0

1

465

4

OULUNKYLÄ 2 ÅGGELBY 8

2

Pitäjänmäen yritysalue 1 Sockenbacka företagsområde 5

Veräjälaakso Grinddal

Metsälä Krämertsskog

Maunulanpuisto Månsasparken

4

1

283

286

2

287

2 7

5

404

3

1

0

0

3

Maunula Månsas

401

293

0

282

2

281

Pirkkola Britas

3

Lassila Lassas

464

1

463

294

4

2

1

801

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

3

Ala-Malmi Nedre Malm

3

Pihlajisto Rönninge

Östersundom Östersundom

1

382

386

0

550

Jakomäki Jakobacka

Malmin lentokenttä Malms flygfält

5

2 4

0

414

1

4

370

3

Patola Dammen

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

JAKOMÄKI JAKOBACKA

0

385

3

3

284

6

3

1

1

1

3

2

1

381

Pukinmäki Bocksbacka

2

Länsi-Pakila Västra Baggböle

1

4

1

503

Ylä-Malmi Övre Malm

PUKINMÄKI BOCKSBACKA

4

6

1

341

2

3 5

5

Itä-Pakila Östra Baggböle

4

LÄNSI-PAKILA VÄSTRA BAGGBÖLE

Maununneva Magnuskärr

Kannelmäki 1 Gamlas

2

204

2

2

KAARELA KÅRBÖLE

7

Tattarisuo Tattarmossen

MALMI MALM

506

Alppikylä Alpbyn

413

3

8

415

1 2

502

2

2

4

6

391

ITÄ-PAKILA ÖSTRA BAGGBÖLE

1

Paloheinä Svedängen

2

1 Tapaninvainio Staffansslätten

0

0 3

2 6

2

Tuomarinkartano Domargård

405

Hakuninmaa Håkansåker

Malminkartano Malmgård

4

3

3

353

1

POHJOINEN NORRA

1

336

5

Torpparinmäki Torparbacken

4

Kuninkaantammi Kungseken

PUISTOLA PARKSTAD

Tapanila Mosabacka

352

0

Heikinlaakso Henriksdal

505

392

6

354

591 Landbo

412

411

5

DOMARBY 2

2 1

4

2

403

0 TUOMARINKYLÄ

Laajasalon peruspiiri – Degerö distrikt 480 Vartiosaari - Vårdö 491 Yliskylä - Uppby 492 Jollas 493 Tullisaari - Turholm 494 Kruunuvuorenranta- Kronbergsstranden 495 Hevossalmi - Hästnässund 500 Villinki - Villinge 510 Santahamina - Sandhamn 532 Itäsaaret - Östra holmarna ITÄINEN SUURPIIRI - ÖSTRA STORDISTRIKTET

0

2

3

pienalue - småområde 401

Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 431 Länsi-Herttoniemi - Västra Hertonäs 432 Roihuvuori - Kasberget 433 Herttoniemen yritysalue - Hertonäs företagsområde 434 Herttoniemenranta - Hertonäs strand 440 Tammisalo - Tammelund

701

504 SUUTARILA SKOMAKARBÖLE

6

peruspiiri - distrikt

ULLANLINNA

531 ULRIKASBORG

POHJOINEN SUURPIIRI - NORRA STORDISTRIKTET

401

osa-alue - delområde

2

Kulosaaren peruspiiri – Brändö distrikt 190 Mustikkamaa - Korkeasaari - Blåbärslandet - Högholmen 420 Kulosaari - Brändö

7

Puroniitty Bäckängen

3

Viikinranta Viksstranden

306

Kaarelan peruspiiri – Kårböle distrikt 331 Kannelmäki - Gamlas 332 Maununneva - Magnuskärr 333 Malminkartano - Malmgård 334 Hakuninmaa - Håkansåker 335 Kuninkaantammi – Kungseken 336 Honkasuo - Hongasmossa

3

Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 402 Tapulikaupunki - Stapelstaden 411 Puistola - Parkstad 412 Heikinlaakso - Henriksdal 413 Tattarisuo - Tattarmossen 415 Alppikylä - Alpbyn

Piirijako - distriktsindelning

3

601

603 205

Suutarilan peruspiiri – Skomakarböle distrikt 401 Siltamäki - Brobacka 403 Töyrynummi - Lidmalmen

HELSINGIN PIIRIJAKOJÄRJESTELMÄ HELSINGFORS DISTRIKTSINDELNING

ETELÄINEN SÖDRA

510

Santahamina Sandhamn

520

0

Suomenlinna Sveaborg

2

Länsisaaret Västra holmarna

1

2

Khs 26.1.2012 §1329 0

1

2 km


TILASTOJA 2018

TILASTOJA 2018

22

22

Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversion yhteydessä osoitteessa www.hel. fi/kaupunkitieto. Helsingin väestöstä, sen rakenteesta ja muutoksista on saatavissa tietoja myös muista Tilastoja-sarjan väestöjulkaisuista sekä Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta. Lisäksi Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta (www.aluesarjat.fi) sisältää väestötietoja pääkaupunkiseudulta alueittain ja Helsingin seudusta kunnittain, ja Nordstat-tilastotietokanta (www.nordstat.org) väestötietoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista. Edellä mainittujen lisäksi keskeiset väestötiedot on saatavissa avoimena datana Helsinki Region Infoshare-palvelussa (www.hri.fi). Julkaisutilaukset p. 09 310 36293 Internet www.hel.fi/kaupunkitieto

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2017/2018 och befolkningsförändringar år 2017

22 TILASTOJA 2018

Tässä julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2017/2018 sekä väestönmuutokset vuonna 2017. Julkaisu sisältää niin ikään analyysejä väestön demografisesta rakenteesta sekä syntyvyydestä ja hedelmällisyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Tiedot perustuvat edellisten vuosien tapaan Tilastokeskuksesta hankittuihin aineistoihin.

NETTA MÄKI & PEKKA VUORI HELSINGIN VÄESTÖ VUODENVAIHTEESSA 2017/2018 JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2017

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017/2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017

NETTA MÄKI & PEKKA VUORI

Profile for Kaupunkitutkimus ja -tilastot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017 / 2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017  

Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa 2017/2018 oli 643 272 henkeä. Vuoden 2017 aikana väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla eli hieman enemmän kui...

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2017 / 2018 ja väestönmuutokset vuonna 2017  

Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa 2017/2018 oli 643 272 henkeä. Vuoden 2017 aikana väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla eli hieman enemmän kui...

Advertisement