De Nieuwe Dubbeldammer - Editie 3 - 2021

Page 1

Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 202

Een zaak voor mannenJaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021 Een zaak voor mannen

hij wilde ongebonden zijn. Dit jaar zette hij de stap om zelfstandig aan de slag te gaan. Naast r Paul Seesink het barbierswerk kan Tristan de26 cliënten zijn in eigen3 - Juli 2021 trimmen, nuhij wilde - Nummer r voorheen aan de Oudendijk 142 nog een dubbele hem wel wat. Kappen, Jaargang ongebonden zijn. Dit jaar atelier vervaardigde artisane, cosmetica én praten, veel praten. zette hij de stap om zelfstandig ge tussen twee woningen leunde, bevindt zich nu ambachtelijke bieden. aanongebonden de slag cosmetica te Ditgaan. Naast barbershop. hij wilde zijn. jaar Elk product daarvan is uniek en in door Paul Seesink Allround het barbierswerk kan Tristan zette hij de stap om zelfstandig Hij liet de politiek voor wat het enkele deoplage. cliënten de slag te gaan. zijn Naastin eigen Waar voorheen aan de Oudendijk 142 nog een dubbele hem wel wat. Kappen, trimmen,aan nu door Paul Seesink het barbierswerk kan Tristan wascosmetica en ging in Utrecht een schoatelier vervaardigde artisane, én praten, veel praten. garage tussen twee woningen leunde, bevindt zich nu Moustache nu de cliënten zijn in eigen ambachtelijke cosmetica bieden. volgen aanKappen, de Hairtrimmen, kappershem wel wat. Waar voorheen aan de Oudendijk 142 nog een dubbele ling een barbershop. atelier artisane, Deze allround barbier is enmet cosmetica én praten, veel praten. Elk vervaardigde product daarvan is uniek in Een praktijkopleiding garage tussen twee woningen leunde, bevindt zich nu opleiding. Allround ambachtelijke cosmetica bieden. zijn zijdeachtig halflang haar enkele oplage. een barbershop. in het barbiersen herenvak. Hij liet de politiek voor wat In hetElk product daarvan is uniek en in Allround opvallend gekapt. Hij draagt 2019 ronde hij in de Domstad, was en ging in Utrecht een schooplage. Hij liet de politiek voor wat het enkele perfect getrimde baard, Moustache lingdiploma, volgen de Hair kappers- een met de basisopleiding was en ging inaan Utrecht een schode tondeuse. Ruikt de geu Deze allround geen barbier met met daarboven snor,is maar opleiding. Een praktijkopleiding Barbier Allround af.Hair Eenkappersjaar later Moustache ling volgen aan de van zijn zelfgemaakte crèmezijn zijdeachtig halflang haar moustache opkrullende allround barbiermet is met in het barbiersenhet herenvak. opleiding. praktijkopleiding behaalde hijEenzelfs diplomaInDezeeen zijdeachtig opvallend gekapt. Hij met draagt Eenhalflang knevel haar die zijn puckzepen en pommades. in2019 het barbiersIn zijn punten. ronde hijen inherenvak. de Domstad, opvallend gekapt. Hij draagt een perfect getrimde baard, 2019 hij indedebasisopleiding Domstad, eigen gemaakte pommade in alles maakt die beleving. Tris met ronde diploma, een perfect getrimdegeen baard, de Ruikt de geurek met diploma, de basisopleiding met daarboven snor, laattondeuse. de man zijn vrouwelijke Barbier Allround af. Een jaar latermet vorm wordt gehouden. Aanmaar zijn de tondeuse. Ruikt de geuren daarboven geen snor, maar van zijn zelfgemaakte crème- e Barbier Allround Een het jaar later een moustache met herontdekken. behaalde hij af. zelfs diploma vinger draagt een opkrullende opvallende van zijn zelfgemaakte crème- en met hij opkrullende behaalde hij zelfs het diploma een moustache puckzepen en pommades. Da punten. Een knevel die met zijn puckzepen en pommades. Dat ring.Een Hij knevel is strak punten. die gekleed met zijn en zijn alles maakt die beleving. Trista eigen gemaakte pommade in alles maakt die beleving. Tristan Manliness eigen gemaaktezit,pommade in in het stropdas met plooi laat deAndel man zijn kan vorm gehouden. zijnde man zijn vrouwelijke kant vormmidden, wordt wordt gehouden. Aan zijnAanlaat Van wil vrouwelijke het hier niet © Marian Vermeeren perfect. herontdekken. herontdekken. een opvallende vingervinger draagtdraagt hij eenhij opvallende laten. Hij wil meer dan allrou leidde hij mensen bij hun reïnstrak gekleed ring. ring. Hij is Hij strakis gekleed en zijn en zijn zijn en alles bieden wat een m Beleving stropdas zit, met het inManliness stropdas zit, plooi met inplooi het Manliness tegratietraject. Hij zag zichzelf dit nodig heeft. Zo wilbijhij cliënb Voor de perfect. spiegel staat opvallend Van AndelVan wil Andel het hierwil niet MarianVermeeren het hierzijnniet midden, perfect. © ©Marian midden, werk echter niet zijn heleVermeeren leven adviseren bij eigen trimwe laten. Hij wil meer dan allround een klassieke Duitse goudkleurige laten. Hij wil meer dan allroun leidde mensendat hun reïnreïndoen.leidde Van Andel merkte en alles bieden wat een man hij hijmensen bijbij praten hun Tristan denkt ook aanmae Beleving barbierstoel. Met groen zijnleer zijn en alles bieden wat een tegratietraject. Hij zag zichzelf dit Beleving een van zijn talenten was en zocht nodig heeft. Zo wil hij zijn cliënten om spec tegratietraject. Hij zag zichzelf dit Voor de spiegel staat opvallend kleine bibliotheek gestoffeerd is het bijna troon. heeft. Zo wil hij zijn cliënte werk echter niet zijnpolitiek. hele leven Voor deDuitse spiegel staat een opvallend adviseren nodig bij mannen eigen trimwerk. het inwerk Papendrecht de een klassieke goudkleurige echter nietinmerkte zijn hele leven op gerichte boeken doen. Van Andel dat praten adviseren bij De is duidelijk koning. Hij eencliënt klassieke ook aan eigen een trimwerk barbierstoel. Met Duitse groen goudkleurige leer Tristan denkt Gelijkdoen. was hij bezig met een Andel merkte daten praten gaan uitlenen. Het gaat eenVan vanthuis zijn talenten was zocht Tristan denkt ook aan eed neemt kleine om speciaal barbierstoel. groen zoekt leer bibliotheek gestoffeerd ishet het kapsel bijnaMet eenserieus, troon. andere cosmetica. Een eeninteresse: vaninzijn talenten was zocht het Papendrecht in deen politiek. opgerichte de bibliotheek Oudendijk ar kleine om ‘The speciaa op mannen boeken teom naar symmetrie enbijna eenHij ‘vierkante gestoffeerd is het een troon. De cliënt is duidelijk koning. huidverzorgingslijn speciaal hetGelijk in Papendrecht inbezig de voor politiek. was hij thuis met een manliness’. gaan uitlenen. Het gaat daar neemt kapsel aanblik’. Even snel zoekt knippen en op mannen gerichte boeken t Dehetcliënt is serieus, duidelijk koning. Hij andere cosmetica. mannen. Hij werd bedreven Gelijk wasinteresse: hij thuis bezig metinEen een op de Oudendijk om ‘The artHet of gaataandaa gaan Wat uitlenen. nog ontbreekt naar symmetrie en een ‘vierkante neemt het kapsel zoekt scheren is er niet serieus, bij. “Naar de huidverzorgingslijn speciaal andere interesse: cosmetica. Een het zelf maken van zepen, lotionsvoor manliness’. snel moet knippen op de Oudendijk om ‘The art o barbershop is een barbiersp naarEven symmetrie en een barbier gaan eenen‘vierkante beleving mannen. Hij werd bedreven in Master Barbier. Van Andel ging aanblik’. huidverzorgingslijn speciaal Wat nogmanliness’. ontbreekt aan zijn en parfums. Tristan vond dáárinvoor scheren is er niet bij. “Naar de aan de gevel met een rood-w aanblik’. Even knippen en het zelf maken van zepen, lotions direct de praktijk in en heeft inmidzijn”, zegtmoet hij.een Desnel klant zit onder barbershop is een barbierspaal mannen. Hij werd bedreven gaan beleving de meeste voldoening. “Als dáárin ik in Master Barbier. Van Andel ging barbier Wat nog ontbreekt aan zij en parfums. Tristan vond helix, scheren is er niet bij.schort. “Naaraande een Hijde gevel met de een bekende rood-witte spiraal. dels opdeverschillende locaties zegt rood-wit-blauwe hij. De klant zit onder hetde zelf maken van zepen, lotions praktijk in en heeft inmid- in zijn”, barbier jou was zou ik barbier worden”, barbershop is een meeste voldoening. “Als ik direct moet eenHijbeleving er, belooft hij. helix, bekende spiraal. Diebarbierspaa Master Barbier. Hij Vanlocaties Andel hetgaan zachte gezoem van de komt rood-wit-blauwe schort. land wilde méér, en jou parfums. Tristan vond dáárin hetdels op gewerkt. verschillende in gingeen hoort zei zijn zus op een Dat worden”, leek was zou ikdag. barbier aan de zegt hij.gezoem De klant komt er, belooft hij.gevel met een rood-witt het zachte vanzit onder direct praktijkHij in wilde en heeft inmid-hoort zijn”, landdegewerkt. méér, de zei meeste “Alsleekik het zijn zusvoldoening. op een dag. Dat maart 2021 heeft Tristan helix, de bekende spiraal. Di dels op verschillende locaties in een rood-wit-blauwe schort. Hij 2021 heeft Tristanjou was zou ik barbier worden”, ndel zijnSinds eigenmaart barbierszaak komt er, belooft hij. het land gewerkt. Hij wilde méér, hoort het zachte gezoem van van Andel zijn eigen barbierszaakzei zijn zus op een dag. Dat leek ubbeldam. Afgelopen Afgelopen winter winter op Dubbeldam. maart 2021 heeft Tristan j Sinds de garages slopen en een liet hij garages slopen en een van Andel zijndeeigen barbierszaak e sfeervolle zaak bouwen. kleine sfeervolle zaak bouwen. op Dubbeldam. Afgelopen winter Het gevelbord geeftaan duidelijk aan evelbord geeft duidelijk liet hij de garages slopen en een is dat daar geen kapperszaak daar kapperszaak is kleinegeen sfeervolle zaak bouwen. gevestigd, maar een ‘barbershop’, stigd, maar een ‘barbershop’, Het gevelbord een zaakgeeft voorduidelijk mannen aan en dan zaak en baarden. dan isZoals dat voor daar geen kapperszaak liefstmannen mannen met mannen met baarden. Zoalsis het ‘The op de deureen is te‘barbershop’, lezen, gevestigd, maar deur is Roadside te lezen, is het ‘The Bumpkin Barbershop’ een zaak voor mannen en dan geworden. side Barbershop’ liefst Bumpkin mannen met baarden. Zoals Bumpkin, boerenkinkel, verwijst rden. op de deur is te lezen, is het ‘The naar Tristans vroegere job. pkin, boerenkinkel, Roadside Bumpkin verwijst Barbershop’ Op een stoeterij in de polder, begegeworden.vroegere job. Op Tristans Bumpkin, boerenkinkel, verwijst stoeterij in de polder, begenaar Tristans vroegere job.zelfOphet gat nog wat ku nnen ennestkast, waar de vogels een stoeterij in de polder, begepechtennestkast, waar de vogels zelf het gat nog wat ku nnen

Een zaak voor mannen

Inhoudsopgave

nhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Appartementen

Pagina 3 Wandeling

Pagina 4 Eenzaamheid dreigt

Pagina 5 Bestendig wonen (2)

Pagina 7 VoedselBos moet weg

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk - Buurtwerk Dordrecht Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5 Bestendig wonen (2)

Pagina 7


Servicekolom Huisartsenpost tel. 654 26 00 Aafje Bereikbaar 7 dagen per week en 24 uur per dag, tel. 088 8 233 233 Wijkagenten Dubbeldam Overkampweg 109, Dordrecht, tel. 0900-8844 Linda van Zwieten Esmeralda Folkersma Trivire wonen Callistolaan 2 Op werkdagen tel. te bereiken van 8.30 tot 16.30 uur onder tel. 078 633 16 00. Openingstijden kantoor: ma/di/do van 08.30-16.30 uur email: wonen@trivire.nl website: www.trivire.nl Wijkcentrum De Gravin Vijverlaan 1004 tel. 616 43 33 Openingstijden: ma - vrij 8.30-13.00 uur 13.30-17.00 uur Clienten Service Bureau Het Parkhuis Op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur tel. 622 00 11 of csb@hetparkhuis.nl Uitzendingen RTV - D Tips en nieuws uit de wijken graag doorgeven aan RTV - D tel. 649 26 49 Servicepunt Dubbeldam Vijverlaan 1004 3319 PK Dordrecht Openingstijden: dinsdag 13.00-17.00 uur woensdag 10.00-12.00 uur donderdag 13.00-20,00 uur vrijdag 10.00-12.00 uur Postagentschap Rechte Zandweg 10 tel. 616 23 35 Openingstijden: ma - vrij 8.00-17.30 uur za 8.00-15.00 uur Wijknetwerk Dubbeldam Ondersteund door: Dordt Sport, Dubbelmonde, Gemeente Dordrecht, Gravenhorst, Helpende Handen, MEE, Parkhuis, Politie, R-newt, Sociaal Team en Trivire

Wijkmanager Dubbeldam: William Jacobs Jongerenwerk R-Newt ContourdeTwern, Tel. 078 632 41 00 woonadviesdordt@contour detwern.nl Internet www.contourde twern.nl Netwerk tel. 622 22 44 Wijklijn tel. 14 078 TIEN Plus Uitgever Dordtse Wijkkranten Jacob Marisstraat 70 3314 TK Dordrecht www.tienplus.net tienplus@desocialebasis.nl Tel. 078 750 89 66

Werelds gerecht op een Dubbeldams bord door Linda Wouters

Deze keer een Portugees recept van een vrouw, die ik al ken sinds ik in Middenhoeve woon, namelijk van Maria Westerhout. knoflook Ria is al heel lang verknocht aan een laurierblaadje het land Portugal en had er samen zout en peper met haar man een vakantiewoning een scheut witte of rode wijn waar ze ieder jaar naar toe gingen. boter / olijfolie of beide water Zo leerde haar oudste dochter Portugese paprikapoeder er een Portugese jongeman aardappelen kennen. Nu is Alice, haar dochter, wortelen getrouwd en woont ze in Portugal seizoensgroenten naar keus met haar gezin. Omdat Ria nu (bijvoorbeeld doperwten, bij haar dochter kan logeren, is snijbonen, paprika) de vakantiewoning inmiddels eventueel een bouillonblokje verkocht. Ook is haar man, Jan toevoegen Westerhout, inmiddels overleden. Toch blijft Ria door haar dochter verbonden met dit mooie land en Bereiding: gaf ze mij dit overheerlijke recept Snijd het vlees in blokjes, iets van Jardineira van haar dochter groter dan een dobbelsteen en doe het samen met zout, Alice, een Portugese stoofpot. peper, fijn gesneden knoflook, een laurierblaadje en de Benodigdheden: 1 kilo rundvlees of varkensvlees paprikapoeder in een schaal. Voeg de wijn toe en laat dit met 2 uien

de kruiden ca 1,5 uur staan en intrekken. Doe de boter samen met olijfolie (of een van beide) in de pan en laat het smelten. Fruit de uien aan. Voeg het vlees na 1,5 uur toe met wat water en laat dan alles gaar stoven tot het lekker gaar en zacht is. Schil ondertussen de aardappels en snijd deze in blokjes. Snijd alle groenten in plakjes. Als het vlees gaar is, alle groente toevoegen en mee laten koken.

Dan op het laatst nog op smaak maken met een bouillonblokje, indien nodig of wenselijk en voeg wat extra Portugese paprikapoeder om de saus mooi rood te kleuren. De jardineira smaakt het best de volgende dag. Dus of een dag van tevoren deze heerlijke stoofpot klaar maken of ‘s morgens vroeg. Zo kunnen alle smaken goed in elkaar trekken. Eet smakelijk.

Een appartementencomplex voor gevleugelde vrienden door Wil van Houwelingen

Op het moment dat je Middenhoeve binnengaat, vallen direct de nestkastjes op aan de muur van het pand aan de Abeelstraat 2.

© Marian Vermeeren

De bewoner Jeroen Bos vertelt hoe het is begonnen: “In 2014 waren we op vakantie in de omgeving van Doesburg en tijdens een fietstocht kwamen we langs een huis met heel veel nestkastjes op de muur. Dat vonden we zo leuk dat we het idee hebben meegenomen naar ons eigen huis.” “En,” zegt Jeroen, ”we zijn in hetzelfde jaar 2014 begonnen met vijf kastjes die we tijdens diezelfde vakantie tegenkwamen in een cadeauwinkeltje. Die vijf vogelkastjes hebben we na de vakantie direct op de muur van ons huis geplaatst. De allereerste was de camper met een knipoog

naar onze eigen camper. Daarna is het voor de verjaardag van mijn vrouw een standaard verjaardagscadeau geworden en proberen we nu iedere vakantie een vogelhuisje te scoren en zo houden we tevens van elk verblijf een vakantiesouvenir over. Met gepaste trots vertelt Jeroen verder, “We nemen nu standaard wel één of twee grappige huisjes mee. Het is wel een beetje een sport aan het worden om de allerleukste te vinden.” Cadeauwinkeltjes Inmiddels hangen er al meer dan 30! Volgens Jeroen is het

belangrijk dat de kastjes, die ze her en der tegenkomen, niet standaard mogen zijn. Over het algemeen slagen ze bij cadeauwinkeltjes, maar ook de Lidl heeft af en toe erg leuke te koop. Omdat niet altijd alle huisjes geschikt zijn om met weer en wind buiten te hangen, legt de verzamelaar uit: “Ze worden eerst afgelakt met botenlak om ze te beschermen voor ze worden opgehangen.”

Boomhuisjes Behalve de kastjes aan de muur hangen er nog twee vogelhuisjes in de boom voor het huis, waarvan er één een nestkastje is. Jeroen zegt: “Hier heeft een tijdje geleden een roodborstje ingezeten. Het andere huisje is een voederhuisje. We hebben ze in de boom gehangen, omdat beide vogelhuisjes niet geschikt waren om aan de muur te hangen vanwege de vorm.” Hoogtevrees Er vallen, wanneer je meerdere appartementen hebt ophangen, bepaalde gedragspatronen op bij de vogels, althans zo lijkt het. Volgens de familie Bos zijn ze schuw en proberen ze naar binnen

te gaan wanneer je even niet oplet. Bovendien lijkt het er een beetje op dat de vogels hoogtevrees hebben, want de onderste huisjes zijn het vaakst bewoond. Momenteel zijn er nu minstens twee “appartementen” bewoond door kool- of pimpelmezen. Vorig jaar was het gele huisje favoriet, dit jaar zit er in ieder geval een nestje in de blauwe. Als de eitjes eenmaal uit zijn, hoor je aan het piepen van de kleintjes welke er echt bewoond zijn.

Creatief Behalve de nestkasten in allerlei maten en vormen, staan er in en om het huis en in de tuin nog diverse voorwerpen ((kunstobjecten) die duiden op een creatief brein. Jeroen legt uit: “Mijn vrouw is creatief ingesteld, de meeste objecten zijn door haar gemaakt.” En over de belangstelling zegt Jeroen tot slot: “We horen regelmatig wandelaars de kastjes tellen. Ook de poppen boven de deur zijn een bezienswaardigheid. Mensen blijven even staan om ze te bekijken. Een toeristische trekpleister zijn we (hopelijk) niet. Daar merken we zelf gelukkig nog niet heel veel van.”

Nestkasten in het Dubbelmondepark

Colofon

Redactie: Wil van Houwelingen Linda Wouters Paul Seesink Ellen Koster Caroline van van der Mijle Michael van Pijlen Foto’s: Marian Vermeeren Opmaak: Nol Bakker Druk: Rodi

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021

Het huis van de boommarter heeft zelfs twee ingangen.

© Marian Vermeeren

Pagina 2


Wandeling met de Wijkmanager

“Dubbeldam heeft het goed, maar nu niet achterover hangen.” door Caroline van der Mijle Dubbeldam scoort uitstekend in alle onderzoeken naar welzijn en leefbaarheid Dordrecht. Er is weinig criminaliteit, nauwelijks overlast, bewoners waarderen hun woonomgeving met een 8, het gemiddelde inkomen is hoog en de werkloosheid laag. “Toch kunnen we niet achterover hangen,” vindt wijkmanager William Jacobs: “Nu is het zaak ervoor te zorgen dat het zo blijft en dat gaat zeker niet vanzelf.” weer doorgelopen is: “Dit soort toevallige ontmoetingen zijn natuurlijk heel waardevol en inspirerend maar ik zoek het ook actief op, bijvoorbeeld door het organiseren van een leefbaarheidsplatform. Binnen dit platform overleg ik met sleutelfiguren in de wijk, zoals de buurtwerker, handhaving, de wijkagent en de jongerenwerker en natuurlijk ook actieve Dubbeldammers, we nodigen regelmatig gastsprekers uit. “

Wijkmanager William Jakobs

© Marian Vermeeren

Als wijkmanager houdt William zich nu al zo’n jaar of twee bezig met het reilen en zeilen in Dubbeldam. Tijdens een wandelingetje door het Dubbelsteijnpark vertelt hij hierover: “Eigenlijk ben in steeds bezig om bruggetjes te slaan tussen bewoners in Dubbeldam en beleidsmakers in het Stadskantoor. Zo hoor ik bijvoorbeeld vaak dat het groen en de rust in deze wijk grote pluspunten zijn, maar dat het hier soms wel saai kan zijn.” Breed armgebaar: “Kijk eens om je heen wat een prachtige groene oase het hier is. Toch is het hier vaak doodstil, jammer, kan deze ruimte niet beter benut worden? Contact met bewoners Juist op dat moment passeert een mevrouw die haar honden uitlaat en er ontstaat meteen een levendig gesprek. Allerlei mogelijkheden passeren de revue om het park levendiger te maken, variërend van Rommeldam in het park (toch maar niet, sommige tradities moet je niet veranderen) tot een kleinschalige herfstfair met sfeervolle kraampjes met streekproducten. Zo vanzelfsprekend verloopt het contact met bewoners niet altijd, vertelt William als de mevrouw

Weinig voorzieningen Inmiddels zijn we aangekomen op het Damplein en onder het genot van een kopje koffie op het terrasje bij de bakker, kijkt William terug op de afgelopen twee jaar: “Er zijn veel mooie ontwikkelingen, zoals de herinrichting van dit plein en de komst van dit terrasje waar Dubbeldammers elkaar kunnen ontmoeten. Dat is best hard nodig, want zoveel ontmoetingsplekken hebben we hier niet. Dubbeldam heeft het goed, maar ik maak me toch ook zorgen om de eenzaamheid achter de voordeur. Dubbeldammers klagen niet snel. Er lijken minder ondersteuningsvragen dan in andere wijken, het idee leeft dat het allemaal wel goed gaat in Dubbeldam en daarom zijn er dus ook minder wijkvoorzieningen. Zo is hier geen buurthuis en geen eigen sociaal wijkteam. Gelukkig

Het Dubbeldamse gevoel door Michael Pijlen

In september woon ik nu 2 jaar in Dubbeldam, mijn vriendin is een echte Dubbeldamse. Even heeft ze op diverse plekken in Dordrecht gewoond om samen weer te belanden in Dubbeldam. Dubbeldam waar je het echte dorpsgevoel ervaart. Vriendelijke mensen, mooie straatjes, parken en een winkelplein waar van alles gebeurt. Ons kent ons, je komt altijd wel een bekende tegen. Toen kwam de corona, alles moest het geluk dat ik mijn werk niet vanuit op slot, we mochten niet meer huis kan doen. Geen Rommeldam, winkelen, naar een terrasje of met geen ijsbaan, geen wielerwedstrijd, z’n allen bij elkaar op visite. Mijn niet zwemmen in de Dubbel, kortom vriendin moet thuiswerken, ik heb het werd stil in Dubbeldam.

Pagina 3

hebben we hier nog een bijna dorps gevoel voor saamhorigheid en een zeer rijk verenigings- en kerkleven. Maar niet iedereen is hierbij aangesloten en als dan ook nog het sociale netwerk wegvalt, dan kun je je óók in Dubbeldam behoorlijk alleen voelen.” Bewonersinitiatieven William pikt deze signalen op en bespreekt dat op het stadskantoor met ambtenaren en bestuurders, zodat zij het beleid hierop aan kunnen passen. William: “Dubbeldam heeft actieve bewoners, de gemeente wil dat graag stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld een wijkwens aanvragen: een laagdrempelige subsidie voor goede ideeën die de wijk gezelliger maakt. Daarnaast is het ook mijn taak om verbindingen te leggen in de wijk en het onderlinge contact in de wijk te stimuleren. Als actieve bewoners elkaar weten te vinden, ontstaan er mooie dingen.” Als voorbeeld noemt William ‘Tuinmomentje’, een bewonersinitiatief waarbij Dubbeldammers hun tuin openstellen voor mensen die zelf geen tuin hebben. “Zoiets moet je als gemeente stimuleren en ondersteunen. Als wijkmanager kan ik daarbij een verbindende rol spelen” Heeft u ook een goed idee of signaleert u een ontwikkeling in de wijk die u graag onder de aandacht wilt brengen? Stuurt u dan een mailtje naar wijkmanagers@ dordrecht.nl . Op deze site vindt u meer informatie over de wijkmanager: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/ Overzicht_Inwoners/Wijken/ Wijkmanagers.

Vreemde vogels Ik durf het bijna niet te bekennen en u moet het ook maar niet verder vertellen, maar ik ben niet echt een Dubbeldamse. Sterker nog, ik ben ook geen Dordtse, maar een geboren Rotterdamse. Vroeger in Rotterdam hadden we heus ook wel beestjes in onze tuin. Bijen, wespen, spinnen, musjes, veel spreeuwen, een enkele merel en zo nu en dan een rat. Mooie vogels zoals koolmeesjes, roodborstjes en eksters waren vogels die wij als kind alleen in onze vakantie elders in het land te zien kregen. Voor ons waren het exotische dieren, die bij ons thuis niet voorkwamen. Toen ik in Dordrecht kwam wonen werd het aantal soorten dat ik regelmatig tegenkwam al behoorlijk uitgebreid. Duiven, roeken en koolmeesjes werden al bekende vogels. Maar eenmaal gevestigd in Dubbeldam, ging er een vogelwereld voor me open. Eksters, koolmeesjes, roodborstjes, winterkoninkjes, boomkruipers, halsbandparkieten; ze zijn hier vaste gasten in mijn tuin. Niet dat ik ze in het begin allemaal herkende, maar de gratis onlinecursus Tuinvogels Herkennen, van de Vogelbescherming deed wonderen voor mijn kennis. Zelfs de staartmeesjes, pimpelmeesje en vinkjes leerde ik kennen. Tot mijn grote vreugde komt er zelfs een enkele maal een grote bonte specht in mijn boom hameren en vorig jaar kwam een groene specht tot twee keer toe miertjes snoepen in mijn eigen tuin. In het Dubbelsteynpark hoor ik nog veel meer soorten en af en toe zie ik ze in een flits voorbijvliegen. Ik ben in de loop der jaren steeds meer gaan houden van onze gevleugelde vriendjes. Niet dat ik ooit een echte vogelaar zal worden, die urenlang met de verrekijker ergens op wacht gaat staan of zitten om een glimp op te vangen van een nog niet eerder gesignaleerde vogel. Maar ik vind het toch wel erg leuk om een vogel te ontmoeten, die ik nog niet eerder in het echt gezien had. Dit jaar was dat de ooievaar. En ook dit jaar heb ik pas het verschil leren kennen tussen een waterhoentje en een meerkoetje. Inderdaad, ik blijf een stadsmeisje… maar ik leer nog wel steeds bij! Dubbeldame

Nestkasten in het Dubbelmondepark

Goed verborgen onder de begroeiing staat een riante egelvilla.

Ik weet van mijn vriendin dat er een hele leuke club altijd met elkaar ging zwemmen in de Dubbel. Voor velen was dat ook de plek waar ze hun sociale contacten onderhielden, dat ging dus niet meer. Sommige ouderen vereenzaamden. Toen kregen we als klap op de vuurpijl ook nog eens de avondklok, het werd stil op straat. Je kon een blad horen vallen, hier en daar een verdwaalde auto of fietser, dat was het. Gelukkig werd het lente, de

© Marian Vermeeren

bomen werden weer groener, frisse groene kleuren betekent altijd weer een nieuw begin. Er komen versoepelingen, winkels mogen weer open, we mogen elkaar weer bezoeken, je ziet Dubbeldam opbloeien, vrolijke mensen bij de ijswinkel, de bakker of in de supermarkt. De Dubbel mag weer open, lekker zwemmen, het begint weer te bruisen, het Dubbeldamse gevoel spreekt, je voelt het. De bomen in de Prunuslaan staan in bloei, overal stroken gele bloemen,

geroezemoes, barbecues worden aangestoken, daar word je toch gewoon blij van. Hopelijk horen we snel weer het fluitje bij de korfbal, kortom het begint weer te leven. Ik ben benieuwd wanneer we weer kunnen genieten van Rommeldam, de wielerwedstrijd en een leuke gezellige Koningsdag. Voor nu neem ik nog maar een ijsje of ga ik op een terrasje genieten van een bakkie koffie met uitzicht op het Damplein.

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021


Ingezonden brief

Als regelmatige wandelaar in het Dubbelmondepark zie ik daar nogal wat ´prettige´ veranderingen.

Heel wat vogelnestkastjes en zo, heel leuk. Ook een paar grote grijze kasten met heel smalle gleufjes, maar waar zijn die nou voor bedoeld? En waar ik blij mee zou zijn is een plattegrond van het Dubbelmondepark. Is dat mogelijk? Bij voorbaat dank! Ook wil ik m’n waardering uitspreken over het onderhoud, schone paden, en de aandacht voor een stukje park waar het fijn wandelen is. Een hartelijke groet, Jan Brugmans

Eervolle vermelding

In de vorige krant stond er een puzzel, enkele lezers hebben de moeite genomen om ons het juiste antwoord toe te zenden Uit de vele inzendingen hebben we de winnaar getrokken. Het is Sabine Breevaart geworden. Vleermuizen hebben een grote keus aan behuizing in het © Marian Vermeeren Dubbelmondepark.

De Gravin is weer open

Tot grote vreugde van bezoekers, vrijwilligers en bestuur is wijkcentrum De Gravin weer geopend. De kaartclubs, biljarters en dansers kunnen weer terecht, alleen de zangers van het Retrokoor moeten nog wat langer wachten. Ook u kunt weer langskomen voor een praatje of een drankje. Hierbij gelden natuurlijk wel de huidige RIVM-regels, reserveren en aanmelden bij binnenkomst en vol is vol, voorlopig maximaal 50 bezoekers. Tijdens lopen draagt u een mondkapje en u houdt 1,5 m afstand. Daarnaast maakt u zo min mogelijk gebruik van de toiletruimte; indien het toch noodzakelijk is, was uw handen ervoor en erna, er staat tevens desinfecterende gel. Kegelen Voor de kegelclub op de vrijdagochtend is men nog op zoek naar nieuwe leden. Van half elf tot twaalf uur kunt u uw geluk beproeven op de originele houten kegelbaan. Ook kan De Gravin nog barvrijwilligers gebruiken. Met name op donderdagochtend en -middag komen ze nog handen tekort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder Jolanda via email beheer.degravin@gmail.com of telefonisch in de ochtend van maandag t/m donderdag 078-6164333.

Nestkasten in het Dubbelmondepark

Ook mensenkinderen hebben een nest gebouwd in het park.

Eenzaamheid dreigt voor coronapup Blaffen, piepen, huilen, loeien, het kunnen allemaal reacties zijn van de vele honden die straks plots alleen thuis zitten. Doordat de baasjes tijdens de corona periode meer thuis zijn, hebben veel honden verlatingsangst opgebouwd. Dit geldt zowel voor een tijdens de coronaperiode gekochte pup, een zogeheten ‘coronapup’, alsook voor de honden die al langer hun mandje op Dubbeldam hebben.

Tijdens de corona periode hebben veel mensen in Nederland een pup aangeschaft, zo ook in Dubbeldam. Momenteel heeft één op de vijf Dubbeldammers een hond. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er bij de negen locaties van dierenkliniek Basic Vets, waaronder die aan de Kromme Zandweg, 3000 nieuwe gezelschapsdieren aangemeld, waarvan veel honden. Door de vele aanmeldingen hanteren ze

op dit moment een opname stop voor nieuwe patiënten. JP’s Pack Doggy Day Care en Sit Stay Fetch Dogcentre zijn twee dagopvang locaties voor honden op Dubbeldam. Beide bieden ook een uitlaatservice aan. Sit Stay Fetch Dogcentre laat weten dat het aantal honden in de wijk is toegenomen. Ook berichten ze: ‘Zodra Nederland weer aan het werk gaat zullen er veel honden zijn met verlatingsangst.

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021

Dit zal zorgen voor groei bij de dagopvang en uitlaatservice maar is natuurlijk niet goed voor de honden en de buren.’ Bij JP’s Pack Doggy Day Care geven ze aan dat in het begin van de corona periode het iets rustiger was, maar dat ook zij het weer drukker krijgen door meer aanmeldingen. Naast de dagopvang locaties en uitlaatservices zijn er ook nog andere opties om eenzaamheid bij de honden tegen te gaan. Zo kan er bijvoorbeeld geïnformeerd worden bij vrienden, familie en buren of zij wellicht de hond kunnen uitlaten of een dagdeel kunnen oppassen. Mocht men in een noodgeval de hond willen afstaan, dan kan men terecht bij Dierenzorgcentrum

Louterbloem, het asiel in Dordrecht. Ondanks berichten in de media dat er nu ook veel coronapups bij de asielen worden afgeleverd, melden zij dat ze die tot op heden gelukkig nog niet ontvangen hebben. Zij willen eenieder wel op het hart drukken, de hondjes die uit nood een

© Marian Vermeeren

nieuw mandje zoeken niet op marktplaats te plaatsen. Hopelijk is dit laatste redmiddel niet nodig, en kunnen de viervoeters vrolijk blijven rondsnuffelen in één van de Dubbeldamse parken of rondhuppelen in Dubbeldamse wei. Ellen Koster

JP’s Pack Doggy Day Care

Pagina 4


Bestendig wonen: De Badkamer deel 2

Trivire aan de slag in Dubbeldam!

wel goed laten adviseren want er zit veel kaf onder het LEDkoren. Zij zal ook letten op de kleurtemperatuur die aangeduid wordt met ‘Kelvin’. Een warme, aangename kleur zal zij vinden tussen 2700K en 3000K. Ria zou voor de lichtsterkte bij LED’s niet meer moeten denken in Watt maar in Lumen. Zij zal zich eens goed laten informeren door haar verlichtingsleverancier, waarbij zij hem gelijk vraagt om de hoofdverlichting door een bewegingssensor te laten schakelen. Wel zo gemakkelijk!

Trivire is haar woningen volop aan het verduurzamen. Zo onderzoeken we ook de huurwoningen in Dubbeldam. De vernieuwing van onze woningen in Dubbeldam wordt een proces van meerdere jaren. Dit omdat we niet alle woningen tegelijk aan kunnen pakken. Ook willen we bewoners zoveel mogelijk laten doorstromen binnen de wijk, daarom pakken we het dus in fases aan.

door Paul Seesink

Veel oudere Dubbeldammers willen graag nog lang in hun geliefde huis, hun thuis, blijven wonen. Oók als het allemaal wat moeilijker gaat. In de kranten van maart en mei keken wij naar de trap en een stukje van de badkamer in Ria’s woning. In deze derde bijdrage treft u weer een paar kleine tips om nog jaren van uw badkamer te genieten.

© Paul Seesink

Staande houden in de douche Ria zag laatst bij haar vriendin, Fatima, de badkamer met een gewone vierkante douchecabine. Ria heeft, net zoals veel mensen, de gewoonte om met de rug of juist precies andersom naar douchestang en -kraan te staan. Bij Fatima zijn douche en mengkraan overhoeks geplaatst. Daardoor staat zij automatisch diagonaal in de douchecabine en heeft zij letterlijk meer armslag. Ria wil ook wel eens zittend douchen en denkt aan een douchestoel. Fatima ook, maar die zag niets in een losse en veel ruimte innemende stoel. Zij koos voor een opklapbare zitting aan de wand. Voor het staande werk vindt zij houvast aan twee royale wandgrepen die degelijk aan de wand geschroefd zijn. Ria vond het een slim idee, hoewel zij dan graag een zitting wil met een opklapbare rug en armleggers. Er is veel te koop op sanitair gebied. Tip Niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen is een z.g. cooltouch-thermostaatkraan een veilige uitkomst! Veilig licht Gezien de vochtige omgeving zijn lampen van goede kwaliteit een eerste vereiste. De verlichtingsarmaturen dienen stof- en

Pagina 5

spatwaterdicht te zijn. Hier komt de IP-waarde, de Ingress Protection, om de hoek kijken. Hoe hoger het getal, hoe meer afgesloten het armatuur is. Een IP-waarde van 21 is voor Ria’s badkamer de minimale waarde. Boven de douche, bij een bad zijn lampen met een IP-waarde van 65 noodzakelijk om veilig te

badderen. Boven de wastafel is IP44 voldoende. Daar dient de verlichting boven en/of naast de spiegel te worden aangebracht om onnatuurlijke schaduwvorming te voorkomen. LED-lampen zijn, met uitzondering van de aankoopprijs, ideaal. Zij gaan heel lang mee en verbruiken weinig energie (Watt). Ria zal zich

Gezond badkamerklimaat In Ria’s badkamer vormt zich veel waterdamp. Zij heeft geen mechanische afzuiging en het vocht hecht zich aan plafond en wanden. Schimmel als zwarte vlekken heeft zich in de hoeken gevestigd. Doordat de lucht vervuilt, ruikt het niet fris en die schimmel is ongezond. Slechte luchtkwaliteit en schimmel kunnen oorzaak zijn van hoofdpijn, astma, keelklachten, oog jeuk, huidirritatie én doktersbezoeken. Met een eenvoudige mechanische afzuiging in het ventilatiekanaal kan dit worden opgelost. Een inbouwventilator zou dan de voorkeur verdienen omdat die

minder geluid produceert. Een ventilatiesleuf in haar badkamerraam kan als luchttoevoer dienen. Ria is geadviseerd die sleuf zo veel als het kan, het hele jaar door, dag en nacht, open te laten staan. Planten Planten zijn niet alleen leuk om te zien, maar verbeteren ook nog eens de luchtkwaliteit. Ria kan kiezen uit een aantal planten die bijzonder geschikt zijn voor haar badkamer. Naast de gemakkelijk te onderhouden varen, zou zij kunnen denken aan de Aloë Vera of de Bromelia. Beide heel sterke planten. De Spathiphyllum, Lepelplant, verwijdert giftige stoffen uit de lucht en is gek op vocht. De Kwartjesplant, Aspidistra, Vrouwentong en Orchideeën doen het ook goed in een vochtige ruimte. Planten die van huis uit, of liever van bos uit, vochtminnend zijn. Ria kan niet wachten; het wordt vast een praktische én gezellige badkamer.

Ingezonden stuk van Trivire door Zippora de Jonge

Wijkvisie Er is door Trivire een wijkvisie geschreven waarin een aantal uitgangspunten en opgaven benoemd zijn voor de toekomst van Dubbeldam. Hierin staat hoe Trivire de toekomst van de wijk ziet en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat wij in 2019 hielden. Zo ziet Trivire Dubbeldam in de toekomst nog steeds als het mooie dorp waar zowel oude als nieuwe Dubbeldammers trots op zijn en waar jong en oud met plezier naast en met elkaar wonen. De woningen zijn vernieuwd en beter van kwaliteit. Er is doorstroming mogelijk voor zowel senioren als jongere doelgroepen. Senioren kunnen in een passende woning oud worden met de benodigde zorg in de buurt. Hier zijn dan ook meer gelijkvloerse woningen voor nodig. Daarnaast ziet Trivire in Dubbeldam graag meer betaalbare huurwoningen. Een vernieuwing of verbetering van een woning zorgt vrijwel altijd voor een hogere huur, maar een goed geïsoleerd huis zorgt ook voor een ruim lagere energierekening. We hebben oog voor de betaalbaarheid en zorgen ervoor dat het merendeel van de woningen toegankelijk blijft voor huishoudens die huurtoeslag krijgen. Fases in Dubbeldam Vanwege het aantal woningen en de samenhang binnen de wijk, willen we de woningen in fases aanpakken. Bij fase 1 horen de huurwoningen aan de Koningstraat, Stadhouderstraat, Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Goudenregenstraat, Acaciastraat en de Platanenlaan. In deze fase hebben we al aannemer Zwaluwe Bouw geselecteerd die al veel onderzoek binnen en buiten de woningen gedaan heeft. Op basis daarvan verwachten we na de zomer een plan wat zij met de woningen willen doen om ze

energiezuiniger en comfortabeler te maken. Uiteraard bespreken we deze plannen uitvoerig met de klankbordgroep. In fase twee plegen we onderhoud aan de Vijverlaan en Vijverplantsoen. Dit onderhoud bestaat vooral uit planmatige werkzaamheden en loopt via onze onderhoudsplanning. Tot fase drie behoren de woningen aan de Damstraat, Dubbeldreef, Gorterstraat, Verweystraat, Van Deysselstraat, De Merodestraat en Nijhofflaan. Deze fase is nog wat minder concreet, omdat daar ook al allerlei onderzoeken lopen naar onder andere de technische staat van de woningen. Blijf op de hoogte! Uiteraard houden we onze huurders in Dubbeldam op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dit doen we vaak met nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Maar omdat u ook vast nieuwsgierig bent naar onze plannen in uw wijk, houden we u ook in grote lijnen via deze wijkkrant op de hoogte. Op www. trivire.nl/dubbeldam informeren wij belangstellenden ook over de ontwikkelingen in Dubbeldam.

© Carin Duburck

Nestkasten in het Dubbelmonde park

Uilennestkast, goed hoog in de boom. Het gat is groot ge© Marian Vermeeren noeg om zo binnen te vliegen. De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021


Krantencoppen:

Bijdrage van de wijkagent

Krantencoppen:

door Linda van Zwieten, Wijkagent Dubbeldam De zomervakantie komt er weer lamp aan. Dan lijkt het alsof aan en als het mooi weer is gaan er iemand aanwezig is. Stel de mensen graag naar buiten. Van- hiervoor bijvoorbeeld een Linda van Zwieten, Wijkagent Dubbeldam lichtschakewege dedoor coronamaatregelen ble- automatische laar lamp aan. in. ven mensen echter veel meer thuis Dan lijkt het alsof De zomervakantie komt er weer dan voorheen. Daardoor werd er er iemand aanwezig is. Stel aan en als het mooi weer is gaan l Sluit ramen en deuren veel minder ingebroken in woninhiervoor bijvoorbeeld een de mensen graag naar buiten. Vangoed af, ook als u maar automatische lichtschakegen. Maar coronamaat- blewegeals de de coronamaatregelen even weg bent. Draai de echter veel meer thuis laar in. regelen ven zijnmensen versoepeld, grijpen deur ook altijd op slot. voorheen. werd er l Sluit ramen en deuren inbrekersdanweer hun Daardoor kans. Bij veel minder ingebroken Heeft u een mooi weer doen we graag indewoningoed af,achterom? ook als u Doe maar gen. Maar als de coronamaatslotde ramen open, maar sluit deze de poort even ook weg goed bent. op Draai zijn versoepeld, grijpen vooraltijd verlichting deur ook op slot. in weer alsregelen u weggaat. Doe dit ook en zorg inbrekers weer hun kans. Bij de tuin. op de mooi bovenverdieping, weer doen we want graag de Heeft u een achterom? Doe een inbreker zo naar de kostbare poort ookapparatuur, goed op slot ramen isopen, maarbinnen sluit deze l Leg geklommen. vakantieDoe gaatdit ook en laptops zorg voor weerAls alsuuopweggaat. zoals enverlichting iPad, uitin vraag uwopburen om extra op uw want de tuin. de bovenverdieping, het zicht. huis te letten. Zij kunnen eennaar oog-binnen l Leg kostbare apparatuur, een inbreker is zo l Heeft u struiken rondom Als u op vakantie gaat je in hetgeklommen. zeil houden wanneer zoals laptops en iPad, uit het het huis? Zorg ervoor dat vraag uw buren extra op uw u er niet bent. Als eromiemand zicht. huis te letten. Zij kunnen een oogdeze kort zijn, zodat het uw plantjes water komt geven l Heeft u struiken rondom je in het zeil houden wanneer voor buren en voorbijvraag dan of de binnenkomende huishet huis? ervoor u er niet bent. Als er iemand is. dat goed Zorg te zien post buiten het zicht gelegd gangers deze kort zijn, zodat het uw plantjes water komt geven kan worden. Zo voorkomt u dat huis voor buren en voorbijl Zorg dat er geen ladders, vraag dan of de binnenkomende inbrekerspostgemakkelijk is. gangersof goed te zienhulpbuiten het kunnen zicht gelegd containers andere zien dat kan u alworden. een tijdje niet thuis Zo voorkomt u dat middelen bij eruw l Zorg dat geenwoning ladders, bent geweest. Houdgemakkelijk de gordijnen inbrekers kunnen staan die het makkelijk containers of andere hulpopen, enzien zorg eentijdje lampje dat voor u al een niet thuis middelen bij binnen uw woning maken om naar te bent geweest. Houdhetdeofgordijnen in de avonduren. Zo lijkt u klimmen. staan die het makkelijk en zorg voor een lampje maken om naar binnen te gewoon open, thuis bent. schuifpui is inbraakin de avonduren. Zo lijkt het of l u Een klimmen. Verder hierbij gewoon nog thuis wat bent.andere gevoelig. Breng hiervoorEen schuifpui is inbraaktips om een woninginbraak een lspeciaal geschikt slot Verder hierbij nog wat andere gevoelig. Breng hiervoorte voorkomen: aan.een speciaal geschikt slot tips om een woninginbraak te voorkomen: l Bel altijd 112 bij een aan. geen huissleutels l Verstop verdachte situatie. U kent onder een deurmat of in een l Bel altijd 112 bij een l Verstop geen huissleutels uw eigen buurt het beste, bloempot. Dit deurmat zijn ookofvoor verdachte situatie. U kent onder een in een dus alsuw u het nietbuurt vertrouwt, eigen het beste, inbrekers geen ‘geheime’ bloempot. Dit zijn ook voor dus voor als u niets. het niet vertrouwt, inbrekers geen ‘geheime’ is dat niet plaatsen. is dat niet voor niets. plaatsen. l Hang geen adreslabel l Laat als het donker is Hang geen adreslabel aan l Laat als bent het donker aan luw sleutel(bos). en u niet thuis een is

Bijdrage van de wijkagent

en u niet thuis bent een

Jongeren in Dubbeldam: Wij hebben hier altijd een avondklok Jongeren in Dubbeldam: Wij hebben hier altijd een avondklok

door Caroline van der Mijle

Hoe is het om jong te zijn in Dubbeldam? De wijk die bekend staat om de keurige straten, de aangeharkte tuintjes, de vergrijsde bevolking en de kneuterige dorpse sfeer. Wat doe je dan als je jong bent en andere jongeren wilt ontmoeten, waar kun jedoor heen? Het antwoord: naar de schuur in de achtertuin van je ouders. Caroline van der Mijle Hoe is het om jong te zijn in Dubbeldam? De wijk die bekend staat om de keurige straten, de aangeharkte tuintjes, de vergrijsde bevolking en de kneuterige dorpse sfeer. Wat doe je dan als je jong bent en andere jongeren wilt ontmoeten, waar kun je heen? Het antwoord: naar de schuur in de achtertuin van je ouders.

© Marian Vermeeren

Het bruisende nachtleven van Dubbeldamse jongeren blijkt zich Het bruisende nachtleven van deels af te spelen in schuurtjes Dubbeldamse jongeren blijkt zich en tuinhuisjes. Max (19) en zijn deels Max af te (19, spelen in schuurtjes vriend “noem mij maar en tuinhuisjes. Max en war”) zijn Duifie, anders raak je(19) in de vriend Max (19, “noem mij maar weten alleen al in Dubbeldam vijf Duifie, anders raak je in de war”) weten alleen al in Dubbeldam vijf

uw sleutel(bos).

Dubbeldam ininhet Dubbeldam hetnieuws nieuws door de de jaren heen door jaren heen door Caroline vanMijle der Mijle door Caroline van der

In deze rubriek belichtenwewe In deze rubriek belichten Dubbeldam Welnee! Dubbeldam saai?saai? Welnee! telkens een bijzonder, ontroerend, telkens een bijzonder, ontroerend, Door de jaren Door de jaren heen heen heeftheeft grappig of juist luguber nieuwszich wat heelafgespeeld wat afgespeeld grappig of juist luguber nieuwszich heel bericht uit vroegere tijden. wat eens een boerendorpje bericht uit vroegere tijden. wat eens een boerendorpje Dit keer een bericht uit de maar wel een zelfstandige Dit keer een bericht uit de maar wel een zelfstandige landelijke communistische krant gemeente was. landelijke communistische krant gemeente was. ‘De Waarheid’ van 26 maart 1960. ‘De Waarheid’ van 26 maart 1960.

Jongerenwerker Amine Jongerenwerker Amine Marian Vermeeren Daoud ©© Marian Vermeeren Daoud schuren waar ze terecht kunnen.

schuren terecht kunnen. Wel je waar eigenzebier meenemen. Wel je eigen bier meenemen. Duifie: “We moeten wel, nu Duifie: wel, nu kunnen “We we na moeten 21.00 uur sowieso kunnen na 21.00 uur op sowieso nergensweterecht (red: het nergens (red: opgeldt het moment terecht van dit schrijven er nog een maargeldt in moment van avondklok) dit schrijven Dubbeldam is er eigenlijk altijd er nog een avondklok) maar in een avondklok. enige wat hier Dubbeldam is Het er eigenlijk altijd na 21.00 uur nog open is hier de een avondklok. Het enigeis,wat BP, zelfs de snackbar is gesloten.” na 21.00 uur nog open is, is de BP, zelfs de snackbar is gesloten.” Ouders Eén van de schuren waar ze

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021

Ouders terecht kunnen is bij Duifie thuis. Eén de hebben schurenliever waardatze “Mijnvan ouders terecht is bij Duifie thuis. ik mijnkunnen vrienden thuis ontmoet dan dat ik ergens op liever straat of “Mijn ouders hebben dat in een fietstunnel rondhang.” ik mijn vrienden thuis ontmoet Max’datouders hebben luxeof dan ik ergens op die straat niet: “Onze schuur staat bomvol in een fietstunnel rondhang.” met ouders fietsen en anderedietroep Max’ hebben luxe maar mijn moeder vindt het wel niet: “Onze staat bomvol prima als ikschuur iets organiseer in met fietsen en andere de tuin ofzo, beter dat dan troep een maar moederomdat vindt we het de wel boetemijn oplopen prima als ik iets organiseer in de tuin ofzo, beter dat dan een boete oplopen omdat we de

avondklok schenden. Als straks Moerdijk, haha! Zo verplaatsen © Marian Vermeeren we ons allemaal. Gelukkig is dat de avondklok wordt opgeheven Moerdijk, haha! Zo nodig, verplaatsen nu niet meer onze ouders avondklok schenden. Als weer strakseens zullen we heus wel we ons allemaal. denaar avondklok vonden datGelukkig geen isfijndatidee en de stadwordt gaan,opgeheven maar je hebt nu niet nodig, onze ouders zullen we heus zijnmeerook toleranter geworden. niet altijd geld wel om weer uit teeens gaan en vonden dat geen fijn idee naar de stad gaan, maar je hebt dit is eigenlijk net zo gezellig. Ik De meeste ouders ensnappen zijn ook toleranter geworden. niet altijddat geldweomgeluk uit tehebben gaan en want zo langzamerhand wel dat we denk ouders snappen dit is eigenlijk net zo gezellig. Ik De meeste elkaar willen blijven zien. In de in Dubbeldam wonen relatief rijke denk dat we geluk hebben want zo langzamerhand wel dat we schuur komen we diewonen wat meer elkaar willen blijven zien. In nu de samen in mensen Dubbeldam relatiefruimte rijke in hooguit mensen. We hun tuin schuur schuurmetkomen we vier nu samen mensen dieofwat meerhebben. ruimte inAls je kletsen en leggen in Krispijn of Wielwijk op een flatje We kaartje, hun tuin of schuur hebben. Als je met hooguit vier mensen. een maar we zouden in Dubbeldam wel anders.” in woont, Krispijn is of dat Wielwijk op een flatje kletsen en leggen een kaartje, maar echt we zouden in Dubbeldam heel graag een community woont, is dat wel anders.” echt heel graag een hebben. communityIets met center willen Jongerenwerker centereen willen hebben. Ietspingpongtafel met Jongerenwerker barretje en een Dat beaamt jongerenwerker Amine een barretje en een pingpongtafel Dat beaamt jongerenwerker Amine Daoudi van RNewt (Jongerenwerk ofzo. Oh noemen jullie dat een ofzo. Oh noemen jullie dat een Daoudi van RNewt (Jongerenwerk in Dordrecht) Sinds januari dit jaar buurthuis? Ja nou, zoiets.” in Dordrecht) Sinds januari dit jaar buurthuis? Ja nou, zoiets.” is Dubbeldam zijn werkgebied. is Dubbeldam zijn werkgebied. Oproep: Zelfis ishij hij geboren en getogen Oproep: Zelf geboren en getogen Jongerenwerker in Krispijn. De jongerencultuur Amine Amine komt komt in Krispijn. De jongerencultuur Jongerenwerker graag in contact met in Dubbeldam is echt anders in Dubbeldam is echt anders graag in contact met jongerenjongeren te horen hun wensen zijn. om teom horen wat hunwat wensen zijn. dandiediein in andere wijken dan andere wijken in dein de Een buurthuis kan hij niet Een buurthuis kan beloven hij niet beloven stad. stad. “Dorpser, “Dorpser,probleemlozer probleemlozer maar wie een goed heeft, maar vat vat hij hij maar wie eenidee goed ideekan heeft, kan maarmeer meerverborgen”, verborgen”, zich bij hem melden. Amine: “We samen. Om die reden deed zich zich bij hem melden. Amine: “We samen. Om die reden deed zich hebben best wat mogelijkheden afgelopen jaar een bijzonder afgelopen jaar een bijzonder hebben best wat mogelijkheden en we slaan graag graag een brug probleem voor: jongeren uit heel we slaan een brug probleem voor: jongeren uit heel enjongeren en de gemeente. Dordrecht zochten soms hun heil tussentussen jongeren en de gemeente. Dordrecht zochten soms hun heil in Dubbeldam omdat daar minder Wij zijn hun stem. Dus weet je Wij jezijn stem. Dus weet je in Dubbeldam omdat daar minder iets, wil ietshun of zit je ergens politie en handhaving is. Groepjes iets, wil je iets of zit je ergens politie en handhaving is. Groepjes vrienden uit Krispijn, Crabbenhof mee? Bel Amine: 0630933235. mee? Bel Amine: 0630933235. vrienden uit Krispijn, Crabbenhof of Sterrenburg ontmoetten el- Amine wil deze zomer graag leuke Amine wilorganiseren deze zomervoor graag leuke evenementen of op Sterrenburg ontmoetten kaar het Damplein of op de eljongeren in Dubbeldam, zoals evenementen organiseren voor parkeerplaats bij de Beatrixschool. kaar op het Damplein of op de een online zoals Amine: “We kregen signalen van een voetbaltoernooi jongeren in ofDubbeldam, parkeerplaats bij de Beatrixschool. game-event. Blijf op de hoogte handhaving en kregen politie signalen dat dat van een voetbaltoernooi of een online Amine: “We van alle activiteiten voor jongeren gebeurde. Wij gaan daar dan handhaving en politie dat dat game-event. Blijf op de hoogte via Instagram: Rnewt.dordrecht. naartoe om hetWijgesprek gebeurde. gaan aan daarte dan van alle activiteiten voor jongeren gaan. Ja, ook ’s avonds. Ik begrijp naartoe om het gesprek aan te via Instagram: Rnewt.dordrecht. het wel, maar maak hen ook Nestkasten in het gaan. Ja, avonds. begrijp duidelijk datook het ’secht niet Ik kan. Dubbelmondepark het wel, maar maak hen We leven met een pandemie, dan ook Nestkasten in het duidelijk dat het echtpakken niet kan. Dubbelmondepark moet je je verantwoording met een pandemie, enWe nietleven met zoveel mensen samen dan komen.” moet je je verantwoording pakken en niet met zoveel mensen samen Community komen.” Center Max en Max hebben niets gemerkt van het bezoek Center uit de andere Voor de ijsvogels is een Community wijken. Ze moeten erom lachen: grote berg klei aangebracht, Max en Max hebben niets gemerkt “Wij ontmoetten elkaar tijdens de waar ze hopelijk hun nest in de ijsvogels is een van coronagolf het bezoek uit dein de andere gaanVoor bouwen. eerste verstopt grote berg klei aangebracht, wijken. Ze de moeten erom lachen: © Marian Vermeeren bosjes langs A16 onder de

“Wij ontmoetten elkaar tijdens de eerste coronagolf verstopt in de bosjes langs de A16 onder de

waar ze hopelijk hun nest in gaan bouwen.

© Marian Pagina 6Vermeeren

Pagina 6


VoedselBos moet weg Dubbeldam zingt dat ouwe liedje (2) door Paul Seesink

door Linda Wouters

Het voedselbos op het grondgebied van Stichting de Hoop aan de Provinciale Weg moet per 1 oktober weg van het terrein dat sinds 2018 door Stichting BuitenZinnig in gebruik is om een voedselbos te realiseren.

© Marian Vermeeren

In februari 2020 vernam Stichting BuitenZinnig van Stichting de Hoop dat er gezocht moest worden naar een andere locatie voor het VoedselBos. Dit was voor Hans van de Velde, de voorzitter van de stichting, een slecht nieuwsbericht. “Waar vind je op het eiland van Dordrecht een andere plek om een nieuw voedselbos op te zetten?” vraagt hij zich steeds af. “Er zitten minstens 30.000 manuren in dit project en er is ook veel geld in dit project gestopt, maar het ergste vind ik dat de dagbesteding voor kwetsbare mensen mogelijk niet voortgezet kan worden. Wanneer we geen andere locatie vinden voor ons project, dan staan die mensen op straat.” Onderkomen Hans vertelt verder: “We hebben een tijdelijke plek gekregen in een school aan de Dr. Zamenhoflaan, waar we twee lokalen tot onze beschikking hebben en waar we gebruik kunnen maken van een strook grond om te bewerken. De bomen die op het terrein bij stichting de Hoop bij het VoedselBos waren geplant, hebben we hier tijdelijk kunnen planten. We zouden heel graag dit project voortzetten voor al die mensen die hier werken als vrijwilliger. Het zijn veelal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar iedereen is welkom.” Voedselbos Een voedselbos gaat uit van de permacultuur, een manier van verbouwen, waarbij gebruik gemaakt wordt van zeven groeilagen: hoge bomen, lage bomen, struiken, lage

kruiden, bodembedekkers, klimplanten en knolgewassen. Het is simpel gezegd ‘een bos met voedsel’, waarbij gewassen eetbare delen hebben. Het realiseren van een voedselbos op het eiland van Dordrecht was altijd het doel van Stichting BuitenZinnig. Dat is met hard werken gelukt en het werd een project dat niet alleen duurzaam was, maar ook opgezet is op sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze. Hans en velen met hem vinden het dan ook bijzonder jammer dat er een einde aan dit project is gekomen in de wijk Dubbeldam. Oproep Hans heeft regelmatig overleg met de gemeente en heeft de toezegging gekregen dat de gemeente wil meedenken. De gemeente is na alle overleg nu aan zet, maar er is nog geen licht aan de horizon. Daarom doet Hans een oproep aan de lezers van deze wijkkrant: “Mocht iemand op het eiland van Dordrecht een stuk grond hebben, waar we een voedselbos kunnen creëren, neem dan contact met mij op (contactgegevens zijn te vinden op de website van Stichting BuitenZinnig). Wellicht is er een boer die de helpende hand kan reiken. Dat stuk grond moet wel de mogelijkheid hebben om een onderkomen op te bouwen of aan te passen voor het opvangen van de mensen die voor de dagbesteding bij ons werken. De grootte van het stuk grond is van minder belang.” Hans eindigt het gesprek: “Als de mensen van de dagbesteding maar door kunnen.”

Nestkasten in het Dubbelmondepark

Spechtennestkast, waar de vogels zelf het gat nog wat kunnen uithakken. Pagina 7

Een groot insectenhotel met luxe kamers.

© Marian Vermeeren

In nummer 2, mei 2021, van de wijkkrant stond een Dubbeldams lied. Daarin werden veel bijnamen genoemd. Wie waren de mensen achter die namen? Wij kregen enkele reacties. Mevrouw Groeneveld-van de wist over welke In’t Veld je het had. Merwe, Marianne Moree en Jan- Bas de Knor betrof Bas Dubbelnette in ’t Veld met haar zus Loes, man die met paard en wagen noemen ons de mensen achter bloemen ventte vanaf zijn huis die bijnamen. aan de Haaswijkweg. Zo blijkt dat Aai den Bap feitelijk Aai van Valen is. Een kolenboer die Café’s Jan de Teen was Jan van de gevestigd was aan de Oudendijk. Keesie slaat op Kees van de Merwe. Hij was de kroegbaas van Merwe die een bedrijf had in onder Café Het Fort aan de Noordendijk. Hij stak per ongeluk zijn teen af meer olie aan de Vissersdijk. met een steekijzer en dankte Achter Den Bik gaat Aai de Jong daaraan zijn bijnaam. schuil. Deze beste man verhuisde naar Amsterdam waar hij een Jan de Pro, Jan in ‘t Veld was eveneens een opa van Jannette vogeltjeswinkel begon. in ’t Veld. Hij runde een café aan Jaap de Sik was Jacob van der de Oudendijk. Jannette: “Later Weijden, de opa van Jannette. vestigde zich daar fietsenmaker Zij weet niet hoe hij aan die Goos Stam. Er waren veel bijnaam kwam, want hij had geen families In ‘t Veld. Omdat mijn sik. Samen met oma Maaike opa op school nogal pienter uit runde hij aan de Oudendijk de hoek kwam noemde ze hem een kruidenierszaak. Hij bracht ook boodschappen rond met hondenkar en paard-en-wagen tot aan de tweede tol toe. Hij verkocht van alles en dus ook rookwaren. Jannette haar vader, Joris in ’t Veld, heeft later deze kruidenierswinkel overgenomen.

op school de Profeet. De pro is daar een afkorting van. Voordat opa aan de Oudendijk het café overnam van Saar de Post, had hij een café aan het Vissertje op de plaats tussen het politiebureau en de Haaswijkweg. Dat werd toen overgenomen door Goof de Kwaak. Daarnaast had opa ook een strandtent bij Willemsdorp. Op een gegeven moment is opa Café De Willeminaboom gestart aan de Rijksstraatweg. Mijn oom Aart en ome Koos en later zoon Hans hebben dat nog een lange tijd uitgebaat. Opa Jan maakte de ijsjes zelf in het onderhuis van het café aan de Oudendijk. Er werden grote staven ijs gekocht in de stad om het ijs koel te houden. In de zomermaanden kwam zodoende menig Dubbeldammer naar de Oudendijk voor een ‘wereldberoemd’ ijsje van Jan de Pro.” Zo haalt een simpel oud liedje voor veel wijkbewoners een aantal bekende Dubbeldammers uit de vergetelheid.

Nog meer bijnamen De koekjes komen nog steeds van bakker Korteweg. Aai Verkuil had een groenten- en fruitzaak aan het Damplein. Wim van Gink verbleef met zijn paarden in de Damstraat. Izaak Chastelet verkocht aan de Dubbelsteynlaan eieren van zijn kippen. De naam Langerak verwijst naar Slagerij Langerak, die tot voor enige jaren aan het einde van de Rechte Zandweg zijn winkel beheerde. Aai de Kadet was de bijnaam van bakker Aai Bijl. Zijn nazaten rijden nog steeds hun producten rond. Juffrouw Kwak huisde aan de Haaswijkweg. Over die De Pet en zijn stier, vertelt Jannette, dat het hier gaat over de familie In’t Veld aan de Noordendijk. Jan met de Pet werd hij genoemd omdat je anders niet

Minibieb

door Linda Wouters Naast de minibiebs aan de Elzenlaan, de Dubbeldreef en de DubbelsteijnlaanOost is er ook een minibibliotheek te vinden in de Baron van Boetzelaarlaan op nummer 90. Deze minibieb staat in de voortuin langs het trottoir. U kunt het niet missen. Het bevat een leuke collectie, waaronder het boek Haar naam was Sara van Tatiana de Rosnay. Een boek dat zeker de moeite waard is om te lezen. Daarnaast staat het boek Giph van Ronald Giphart. Ook vindt u er twee boeken van Nicci French.

Voor elk wat wils Op het kastje staat geschreven dat de boeken geleend en geruild kunnen worden. U brengt dus het gelezen boek terug of u plaats er een ander boek in. Zo blijft het kastje gevuld en is er steeds voldoende keus. Mocht u als lezer ook een minibieb beginnen, vergeet dan niet om de redactie van De Nieuwe Dubbeldammer hierover in te lichten, dan kan ook uw boekenkastje onder de aandacht worden gebracht. Wanneer we geen reacties krijgen, dan is dit het laatste stukje in de wijkkrant over de minibiebs. Wellicht is het een leuk idee om een wandeling te maken langs alle vier de kastjes. Dat is dan twee

vliegen in een klap! Beweging en een mooi boek op de koop toe.

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 26 - Nummer 3 - Juli 2021


PERSBERICHT

Tuinmomentje Dubbeldam door Goverdina Philips

Vanaf de maand mei 2021 hebben een aantal bewoners van de wijk Dubbeldam opnieuw hun tuinen opengesteld voor een bezoek, een bewonersinitiatief genaamd Tuinmomentje.

Dubbeldammers stellen hun tuin

(op afspraak) open voor een ‘kijkje in de tuin’, een kopje koffie of thee, een praatje of gewoon een rustig momentje in een van de tuinen. Voor een bezoek aan de tuinen kan gekozen worden uit verschillende tuinen: Onder de notenboom, De bostuin, Martina’s tuin, Oranje tuintje en zelfs Nostalgisch Dubbeldams tuintje! Iedereen is welkom, alleen of samen met familie/vrienden. Natuurlijk worden de RIVMmaatregelen gerespecteerd en houden we ook buiten in de

tuin 1,5 meter afstand. Voor een bezoek aan van deze tuinen kan men contact opnemen met de coördinator tuinmomentje. Zij regelt een tuinbezoek dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bezoeker. De coördinator is bereikbaar onder nummer: 06 227 323 94 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Er is ook een Facebookpagina die bezoekers vooraf kunnen raadplegen: Tuinmomentje Dubbeldam. Op deze facebookpagina staan de foto’s

met bijbehorende namen van de tuinen. Het is fijn om er in deze periode met nogal wat beperkingen er even uit te zijn, de natuur in. Genieten van alles wat bloeit en groeit. Het project Tuinmomentje is een mooi alternatief om op een veilige en verantwoorde manier naar buiten te gaan en andere mensen te ontmoeten: in een klein gezelschap, in de buitenlucht. Natuurlijk hopen we op vele bezoekers dus tot ziens in een van onze bijzondere tuinen!

Zwemmen en waterpret is weer mogelijk in de Dubbel door Linda Wouters Het zwembad De Dubbel is na een grondige verbouwing weer open. Het gebouw, zowel het binnen- als het buitenbad en het peuterbadje hebben een complete metamorfose ondergaan.

Het gebouw, de baden en alle installaties voldoen nu weer aan de hedendaagse eisen en het zwembad kan weer jaren

een van de wanden in het binnenzwembad de kleur paars te geven. Deze kleur komt steeds terug in het zwembad, ook bij het peuterbad, dat door een hekwerk is afgeschermd van het grote buitenbad. Peuters kunnen er veilig genieten van al het water en de leuke speelattributen.

Zwemles Het baby- en peuterzwemmen is weer van start gegaan. Ook de zwemlessen voor kinderen zijn al weer enkele weken begonnen. Lynn, een van de kleuters in het eerste badje, zegt hierover: “Ik ben blij dat De Dubbel open is. Nu kan ik hier naar zwemles en kom ik de kinderen uit mijn klas tegen bij het zwemmen en ook de kinderen uit de buurt. Ik kan © Marian Vermeeren zelfs lopend naar het zwembad toe.” Het is inderdaad fijn dat het mee. Alle delen van het gebouw zwembad weer open is, want het zijn met elkaar verbonden en heeft een belangrijke wijkfunctie hebben een moderne uitstraling voor jong en oud. Zo kan iedereen gekregen. Er is gekozen om ook weer banenzwemmen en is

de activiteit aquafit / aquagym ook weer mogelijk. Alle activiteiten zijn echter wel aan spelregels gebonden, die net als de tarieven terug te vinden zijn op de website van het zwembad. (www. zwembaddedubbel.nl)

Tuinmomentje is een bewonersnitiatief dat wordt ondersteund door Buurtwerk Dordrecht. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld zijn: Sociaal wijkteam, sociaal makelaar, buurtwerk Dubbeldam, Helpende Handen, Aafje, vrijwilligersorganisaties Gravin, huisartsenpraktijken (met name de praktijk ondersteuners) en de kerk in Dubbeldam. Zij hebben immers zicht op de (huiselijke) omstandigheden en weten waar de behoefte ligt.

wil deelnemen aan een activiteit moet zich via de website van het zwembad aanmelden door een les te reserveren via de reserveringslijst. Wie recreatief wil zwemmen moet een tijd reserveren op de voorpagina van de website. Zo kan het zwembadpersoneel toch toezicht houden en werken volgens de coronamaatregelen. Een kaartje kost 5 euro, maar wie regelmatig gebruik maakt van het zwembad kan een 12-rittenkaart kopen. Dit jaar zijn er helaas geen abonnementen beschikbaar. Ik wens de Dubbeldammers, jong en oud, veel waterpret in De Dubbel.

Reserveren Veel activiteiten van De Dubbel zijn gelukkig weer mogelijk. Het verwarmde buitenbad 50% is nu ook weer open korting voor het recreatieve Strijkservice zwemmen met een temperatuur van 23 graden. Er is echter een Geen tijd, geen zin of geen mogelijkheden restrictie verbonden om te strijken? Wij helpen u graag! aan de toegang tot het zwembad. Wie 06-83596621 - www.zonetjez.nl

Beter Voor Dordt heeft dankzij u de afgelopen jaren veel kunnen betekenen voor de stad! Wij werken op dit moment aan een programma voor de komende jaren, welk punt mag daarin niet ontbreken? Laat het ons weten!

INZET078! is het centrum voor vrijwillige inzet in Dordrecht. Een persoonlijke aanpak bij het vinden van leuk vrijwilligerswerk staat voorop. Wat wil je doen? Wat levert het jou op? Waar word je blij van? Vervolgens gaan we op zoek naar een passende vrijwilligersbaan bij een organisatie waar jij je thuis voelt.

Bent u Beter Voor Dordt? We zijn voor nu en in de toekomst op zoek naar actieve (Raads)leden! Meld u! We gaan graag met u in gesprek! DUBBELDAM@BETERVOORDORDT.NL 06 1220 1572 FACEBOOK.COM/BETERVOORDORDT @BETERVOORDORDT VOORSTRAAT 367, 3311 CT DORDRECHT

Wat wil jij? Mensen ontmoeten gezelligheid, nieuwe vrienden Gewoon lekker bezig zijn afwisseling, even uit de sleur Iets voor een ander doen

Doe de vrijwilliger scheck www.inzet 078.nl

voldoening, zingeving Iets nieuws leren uitdaging, upgrade cv, opstap betaalde baan

Damstraat 92 Dordrecht

Voor al uw

drukwerk Ontwerp | printen | Drukken kOpiëren | Afwerken

Bel voor meer info of een kennismakingsgesprek: 078-2063002 VOlg Ons Op

Reewegpad 22 doRdRecht

Jouw inzet telt dubbel

078 - 621 38 82 www.Drukkerij-rAD.nl

078-6160460 WWW.GOOSSTAMFIETSEN.NL

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN leuk om te trakteren of cadeau te geven! Met het originele verhaal!* (* zie ook boek DORDT 800 jaar nr.10) BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • 078- 6134702