KBBL – Årsmelding 2019

Page 1

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

2019 Ã…RSMELDING OG REGNSKAP


– med hjerte for by’n oss


INNHOLD Styrets beretning 2019 4 Om KBBL 4 Tillitsvalgte 4 Administrasjon 5 2019 kort oppsummert 6 Virksomhetsområdene 6 Organisering 11 Regnskap/økonomi 11 Samfunnsengasjement 12 Planer fremover 13 Regnskap 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter til regnskapet 18 Revisors beretning 19 KBBL som forretningsfører

20

DAGSORDEN GENERAL­FORSAMLING Sted: Thon Hotell Kristiansund, Innlandet Dato: 24. august 2020 Tid: kl. 18.00

1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av møteleder c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt d) Valg av møtesekretær og to personer til å underskrive protokollen 2. ÅRSMELDING 2019 3. a) b) c) d)

ÅRSREGNSKAP 2019 Resultatregnskap 2019 Balanse 2019 Revisors beretning Disponering av årsresultat

4. VALG a) Valg av tillitsvalgte til styret b) Valg av valgkomité c) Valg av revisor

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019

5. GODTGJØRELSE TIL: a) Styrets leder og medlemmer b) Godtgjørelse til revisor AL Kristiansund Boligbyggelag Styret

Forsidebilde: Per Kvalvik Bilder: KBBL, Luxe Foto, Heine Schjølberg/Studio400 Design: EKH Grafisk Papir: Edixion

Årsmelding og regnskap 2019

3


STYRETS BERETNING 2019 OM KBBL KBBL er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Vårt hovedformål er å bygge og forvalte boliger for våre andelseiere, og gjennom dette tilbyr vi

tjenester som boligforvaltning, regn­ skap, teknisk rådgiving, boligbygging og medlemsfordeler.

TILLITSVALGTE 2019/2020

VÅR VISJON

KBBL skal bidra til at Kristiansunds­ regionen blir verdens beste bosted!

4

AL Kristiansund Boligbyggelag

STYRET Medlemmer Anders Marthinussen, styreleder Ture Haugen* Astrid Rønning* Gunn Eva Mjønes Vidar Fagerheim Heidi Sæther (ansattes representant) Robert Nordvik/ Steinar Betten fra des. 2019 (kommunens repr.)

Erik Hansen/ Elin Wasmut Hansen fra des. 2019 (kommunens repr.)

Varamedlemmer Erik Aasprong*, møter fast i styret Cathrine Elde Husby* Daniel Lillebø* Camilla Larsen Thomassen* Inger Øksenvåg (ansattes repr.)

Varamedlemmer Tina H. Sakshaug Otterlei* Sigurd Marsteen* Vidar Fagerheim* (styrets repr.)

VALGKOMITÉEN Medlemmer Kai Bratteng* Anniken Hjelle* Olav Loe* Ingunn Pauline Strøm Oterhals* Astrid Rønning (styrets repr.)

De som er markert med stjerne, er på valg i 2020.


ADMINISTRASJON PR. 1. MAI 2020 LEDELSE, STAB OG UTVIKLING Vidar Solli, adm. dir. Heidi Sæther TEKNISKE TJENESTER Johan Grønvik, teknisk sjef Pål Sæther Roger Storsæther Bjørn Blakstad

REGNSKAP, FORVALTNING OG MEDLEM Inger Øksenvåg, leder regnskap og forvaltning Liv Berit Bach, teamleder forvaltning Brynjar Jacobsen Iren Gimnes Karianne Hammervik Strand Anita Larsen Tina Helen Sakshaug Otterlei Joakim Øksenvåg Britt Stokke

Årsmelding og regnskap 2019

5


2019 KORT OPPSUMMERT Vi har gjennom de siste 2 år gjort vesentlige endringer i KBBLs drift, hvor vi nå har mer fokus på primær­ tjenestene til boligbyggelaget. Dette mener vi at vi har lyktes godt med, og fjorårets driftsresultat viser det samme med et positivt resultat på kr. 935 995. Nyprosjekt gir store utslag i økono­ mien, og varierer fra år til år. I 2019 fikk KBBL med datterselskaper et samlet underskudd på kr. 5 245 413,– som relaterer seg til underskudd i datter­ selskap, og i all hovedsak prosjektet med bygging av omsorgsboliger i Skolegata 12 hvor datterselskap fikk overskridelser på grunn av konkurs hos underentreprenør og byggefeil. Til

tross for konkursen ble prosjektet full­ ført, og til slutt ble dette gode boliger og et godt fellesskap for beboerne. Vi har fått tilført 35 nybygde boenheter til forretningsførsel fordelt på 3 ulike borettslag. Det ble ferdigstilt rehab­ iliteringsprosjekter av ulik grad i 4 av våre borettslag. Medlemstallet holder seg stabilt og ved årsskiftet hadde KBBL 4532 med­ lemmer. Vi får stadig henvendelser fra frittstående borettslag og sameier i Kristiansund som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører, og porte­ føljen som vi utfører forretningsførsel for utgjør nå 121 boligselskaper.

MEDLEMMER

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

4532 FORVALTEDE BOENHETER

2219 BORETTSLAG/ BOLIGSELSKAPER

121

6

AL Kristiansund Boligbyggelag

MEDLEMMER OG MEDLEMSKAP Forkjøpsretten er tradisjonelt den ­viktigste medlemsfordelen med ­medlemskapet i KBBL. I tillegg er det mange gode lokale medlemsavtaler tilgjengelig for KBBLs medlemmer. Vi opplever at næringslivet anser KBBLs medlemmer som en attraktiv kunde­ gruppe, og at det er stor vilje for å tilby gode medlemstilbud. I 2019 var det 184 nye medlemmer som meldte seg inn, og etter normalt frafall av medlemmer, var medlems­ tallet oppe i 4532 ved utgangen av året. I Bomagasinet (opplag ca 4.800), på våre hjemmesider og på Facebook ­forsøker vi å formidle saker som er interessante for både våre bolig­selskaper og for våre enkelt­ medlemmer. Medlemsfordelene blir også jevnlig profilert gjennom disse

kanalene, samt kommunisert til med­ lemmene pr. e-post, egne hjemmesider og KBBLs medlemsapp. REGNSKAP OG BOLIGFORVALTNING KBBL utførte forretningsførsel for 2 219 boligenheter. Av disse var 276 i frittstående borettslag og 122 i sam­ eier/stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap til boligselskap utføres også regnskapstjenester for 16 aksje­selskap og 1 sameie, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datter­ selskapene og KBBLs eget regnskap. Våre forvaltningstjenester er organi­ sert slik at alle boligselskaper har sin dedikerte rådgiver, som kjenner godt til borettslagenes aktiviteter og behov innen finansiering, vedlikehold, regn­ skap osv. Det nettbaserte verktøyet «Styreportalen» letter arbeidet for de tillitsvalgte i boligselskapene, og er tatt


i bruk av nesten alle våre boligselskap. Det er som tidligere år avholdt kurs rettet mot boligselskapenes tillitsvalgte: I mai holdt vi kurs om styrets arbeid gjennom året, styreportalen samt en presentasjon om vedlikeholdsplan og brannsikkerhet i boligselskap. I nov­ ember ble det arrangert tillitsvalgt­ konferanse på Scandic Hotell. Der var det gjennomgang av forsikring, presenta­sjon av digital vedlikeholds­ plan og HMS, samt presentasjoner fra eksterne inklusiv Kjetil Thorsen fra KBK. TEKNISKE TJENESTER Det har i 2019 vært stor aktivitet i forbindelse med både bygging av nye boliger samt rehabilitering av ­eksisterende bygninger i våre bolig­ selskaper. Teknisk avdeling har i 2019 jobbet en god del med ulike prosjekter som kommer for salg fremover, deri­ blant prosjektet Port Arthur som får byggestart i 2020. I 2019 ble det jobbet mye med ­utvikling av vårt nye digitale vedlikeholdssystem, KBBL VLP. Vedlikeholdssystemet ble

presentert på kurs for tillitsvalgte som ble avholdt i november 2019, og flere lag bestilte dette etter presentasjonen. Det nye systemet gir boligselskapene muligheten for å få økonomisk støtte fra Husbanken, samt premiereduk­ sjon på bygnings­forsikringen, dette i motsetning til vårt gamle og utgående system. Vi ser at flere og flere bolig­ selskap nå bestiller systemet da de ønsker å få kontroll over vedlikeholdet sitt, og forutsigbarhet i forhold til lagets felles­kostnader. Tilbakemeldingene fra alle de som nå har tatt i bruk det nye systemet er meget gode. Vi foretar også oppfølging av en rekke små og store forsikringsskader for boligselskap­ ene. Teknisk avdeling j­obber kontinu­ erlig mot boligselskapene med økt fokus på skade­forebyggende tiltak, for å redusere faren for forsikringsskader. I tillegg til dette tilbys tjenester som trykktesting av nye ­boliger, termo­ grafering, uavhengig kontroll, bygge­ lånsoppfølging, radon­måling, skade- og reklamasjons­taksering og generell ­byggeteknisk rådgiving.

Årsmelding og regnskap 2019

7


1

2 3

Bildene viser noen rehabiliteringer og nye boliger i 2019 1  Hegerberget 16–34 Borettslag 2  Borettslaget Sørsundveien 37 3  Bendixens gate 4 Borettslag 4  Storskarven Borettslag 5  Skolegata 12 Borettslag 6  Havsikten Borettslag 7 Skonnert/Schjetnansgate Borettslag

8

AL Kristiansund Boligbyggelag

4

5

6

7


Oppsummert ble det ferdigstilt hele 35 nye boenheter, og igangsatt bygging av ytterligere 13 boenheter i 2019.

Rehabiliteringer ferdigstilt i 2019 ≠  Skonnertgata Schjetnansgate Borettslag ≠  Havsikten Borettslag ≠  Hegerberget 16–34 Borettslag ≠  Sørsundveien 37 Borettslag

Nye boliger ferdigstilt i 2019 ≠  23 boliger i Skolegata 12 Borettslag ≠  6 boliger i Storskarven 65 Borettslag ≠  6 boliger i Bendixensgate 4 Borettslag

Rehabiliteringer påbegynt i 2019 ≠  Bremsneshatten Borettslag ≠  Grendalsgate 24–34 Borettslag ≠  Kokkolaveien Borettslag

Nye boliger igangsatt i 2019 ≠  13 boliger i Valen Borettslag

BOLIGBYGGING Boligbygging i KBBL gjennomføres i våre datterselskap, hvor oppfølgingen av byggeaktiviteten i all hovedsak ­følges opp fra ansatte i KBBL. I 2019 var det særlig oppstart på Skorpa og ferdig­ stillelsen av omsorgsboliger i Skole­gata, samt boligprosjektet Port Arthur som har fått mye oppmerksomhet. Gjennom Skorpa Eiendom er det hyret ekstern bistand for gjennomføring av utbygging av infrastruktur på Skorpa, mens KBBL bistår med prosjektering av boligene i byggefelt 1 og 2. Vi har i 2019 omorganisert internt og satt på én ekstra ressurs i fasen for prosjektutvikling. Vi har mange spennende prosjekter på gang i nær fremtid, med hovedfokus på Skorpa, Port Arthur og Stella Maris. KBBL har i 2019 også bistått i arbeidet med å etab­lere gode lokaler for frivillig­ sentralen i Skolegata 12, med prosjekt­ ledelse fra teknisk avdeling.

VAKTMESTER- OG ­HÅNDVERKERTJENESTER Vaktmestertjenester tilbys gjennom eget selskap: Sameiet KBBL Service­ sentral. Servicesentralen har i 2019 hatt et stabilt år med god ordretilgang. Det er i dag 4 ansatte i 100 % stilling, i tillegg er det benyttet en del vikarer i sommermånedene. Fokusområdet i sentralen er rene vaktmestertjenester, og den siste tiden har det også vært en økende tilgang av boligselskap som ønsker bistand til internkontrol­ len i lagene. Fra 2020 er det startet implementering av digital HMS/ intern­ kontrollsystem for boligselskap (KBBL HMS), og allerede er ca. halvparten av sameiets eiere inne på denne nye løsningen. Datterselskapet KBBL Boligbygg AS leverer håndverkertjenester og har 1 ansatt i 100% stilling. Det vises for øvrig til selskapenes egne års­ meldinger. NYE BOENHETER

REHABILITERINGER BORETTSLAG

3

4

13

35

Igangsatt

Ferdigstilt

Igangsatt

Ferdigstilt

Årsmelding og regnskap 2019

9


Port Arthur leilighetsprosjekt, byggestart i 2020.

Valen Borettslag pü Skorpa, første innflytting planlagt i 2020.

10

AL Kristiansund Boligbyggelag


ORGANISERING AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

KBBL Prosjekt AS  Utvikling av boligprosjekt 100 %

KBBL Utleieboliger AS Utleie av boliger 100 %

KBBL Boligbygg AS Vaktmester og håndverker­tjenester 100 %

Sameiet KBBL Servicesentral (deleier) Nordic Light Events AS (16,3 %) Ulike BBL samarbeids­selskap

KBBL Eiendomsutvikling AS, 100%  (66,67% eier av Skorpa Eiendom AS) KBBL Mino AS  50% (100 % eier av Tegneassistenten AS) KBBL Bygg AS  75% (100% fra 15.07.20) Nergata 8 AS  20% Kristiansund Boligutvikling AS  50% (solgt 01.07.20) P. Bendixensgate 4 AS  33,33% (under avvikling i 2020)

REGNSKAP/ØKONOMI 2019 2018 2017 Driftsinntekter 21 078 521 26 667 200 25 241 619 Driftsresultat 935 995 –696 844 153 559 Årsresultat –5 245 413 –1 660 723 791 917 31.12.19 31.12.18 31.12.17 Balansesum 42 071 010 48 349 219 51 271 094 Egenkapital 28 388 254 33 597 421 35 185 244 Egenkapitalprosent 67,48% 69,49% 68,63% Regnskapet for 2019 viser et driftsoverskudd på kr 935 995,–. Inklusiv årsresultater i datter­ selskaper og selskaper hvor KBBL har eier­andeler, blir underskuddet kr 5 245 413,–. Det har ikke inntruf­ fet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap

og balanse med noter tilfredsstil­ lende og foreslår at underskuddet på kr 5 245 413,– dekkes fra fond for vurderingsforskjeller og annen egen­ kapital. Styremøter Styret har avholdt 9 møter og be­ handlet i alt 47 protokollførte saker. ­Valg­komiteen har hatt 1 møte.

Årsmelding og regnskap 2019

11


ANSATTE

7+8 STYRET

4+3

Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 11. juni 2019 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar: kr 88 000,– Styremedlemmers honorar: kr 22 000,– Møtegodtgjørelse pr. møte: kr 1 320,– Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS, samt KBBL Eiendomsutvikling AS. For dette styre­ arbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjør­ elser til tillitsvalgte ble i 2019 utgiftsført med kr 301 400,–. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeids­ miljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. Samlet sykefravær utgjør 1,94 %, som er en nedgang fra forrige år.

Likestilling Pr. 31.12.19 hadde bedriften 15 fast ansatte, hvorav 7 menn og 8 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretnings­ skikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. kor­ rupsjon og nærståendeproblematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Boligbyggelaget har ikke drevet med forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019.

SAMFUNNSENGASJEMENT KBBL har følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» Dette forsøker vi å gjenspeile både gjennom primæroppgavene bolig­ bygging og boligforvaltning – det å skape gode hjem for folk, men også i vår rolle som aktiv i ­lokalsamfunnet. For KBBL er det viktig å være en samfunnsengasjert støttespiller og ­initiativtaker til positive tiltak i nær­ miljøet, være en pådriver for JA-­ kommunen Kristiansund, samt være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og

12

AL Kristiansund Boligbyggelag

er positive ambassadører for. KBBL er stolte av å oppfattes som en aktiv og deltakende støttespiller til kultur og idrettsaktiviteter i vårt nærmiljø. I tillegg har vi stor interesse i å fortsette ­arbeidet med å være en påvirknings­ kraft i utviklingen av sentrum. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag kr 366 000,– i 2019.


PLANER FREMOVER Både gjennom vår ordinære forretnings­drift og vår rolle som sam­ funnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker ­kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fort­ sette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sen­ tral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon, men også ved bruk av gode sam­ arbeidspartnere. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i ­markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus

på spennende utbyggings­prosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. Vi jobber også systematisk for at eksisterende boligmasse skal kunne fornyes på en fremtidsrettet og bærekraftig måte – og deltar bl.a. i en prosjektgruppe sammen med mange boligbyggelag i Norge som jobber for en tiltaksplan for bærekraftighet i ­rehabiliteringsprosjekter av eksist­ erende bygg. Vi ønsker å være gode rådgivere i slike prosjekter, og det er viktig for oss at våre medlemmer og boligselskaper har boliger som opp­ leves som gode å bo i, og som er attraktive i markedet.

Årsmelding og regnskap 2019

13


Vi i KBBL er opptatt av å være aktiv og engasjert for å skape et levende bysentrum i Kristiansund. Dette være seg gjennom å fremskaffe gode ­boliger i sentrum, delta i forsterkningen av Gågata og Skolegata, og i tillegg jobbe aktivt for å få økt aktivitetsnivå i sent­ rum. Her vil tilrettelegging for ­etablering av Frivilligsentral og videre utvidelse av næringsarealer bidra ­positivt. Vi ønsker også å være en positiv ­påvirker for å bevare og forsterke Kristian­sunds identitet gjennom bygge­skikk, stedstilpasset de enkelte ­særtrekk fra ulike tidsepoker og ­by­deler. Vi bidrar til å bevare de poly­krome særtrekkene i de områd­ ene dette tilrådes, f.eks. gjennom rehabiliterings­prosjekter i eksisterende boligsel­skaper. Vi har valgt å forsterke særtrekk fra I­nnlandets arkitektur bl.a. gjennom fargevalg på Port Arthur. Når ­ ydeler, som på Skorpa, vi utvikler nye b ­ tvikles som egner seg vil nye særtrekk u for fremtiden. På Skorpa vil vi se noe som er ganske nytt i Kristian­sund: en enhetlig tun-­bebyggelse internt på felt­ ene, men med variasjon fra felt til felt. Utbygging på Skorpa og bygge­ prosjektet Port Arthur på Innlandet vil

være store pilarer i vår bygge­virksomhet den nærmeste tiden, og vi har også til vurdering å løfte vår satsing på Averøy, som vil få økt attraktivitet og tilknytning til Kristiansund når A ­ tlanterhavstunnelen nå er ferdig nedbetalt. I skrivende stund er vi kommet halv­ veis i annerledesåret 2020. Korona­ situasjonen har satt oss alle på en prøve, og det er godt å se at ­samfunnet nærmer seg normalen igjen. Også i boligbyggelaget måtte vi snu oss rundt fort og tilpasse driften til mer digitale løsninger, både for å kunne løse van­ lige driftsutfordringer for våre ­kunder og medlemmer, og kanskje spesielt for å kunne gjennomføre årets general­ forsamlinger. Et verktøy for avholdelse av digitale årsmøter ble raskt utviklet, og lovgivingen vil trolig åpne for slike løsninger på permanent basis. Vi jobber videre med å utvikle gode, digitale løs­ ninger for våre tjen­ester, men skal også være gode i fysisk tilstedeværelse for kundene våre, da vi ser det settes stor pris på. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillits­ valgte og de ansatte for et godt sam­ arbeid i 2019.

Kristiansund, 29. juni 2020 I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag

Anders Marthinussen

Vidar Fagerheim

styreleder

nestleder

Astrid Rønning

Ture Haugen

styremedlem

styremedlem

Steinar Betten kommunens repr.

14

AL Kristiansund Boligbyggelag

Gunn Eva Mjønes styremedlem

Heidi Sæther

Vidar Solli

ansattes repr.

adm. dir.


REGNSKAP


RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTER

2019

2018

Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

8 761 141 8 709 982 324 460 1 147 597 731 742 1 403 598 21 078 521

8 601 922 8 617 658 7 340 582 1 206 848 0 900 189 26 667 200

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

0 14 557 656 524 415 5 060 455 20 142 526

3 138 355 18 414 645 567 751 5 243 294 27 364 044

935 995

(696 844)

Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

89 007 72 949 161 956

194 147 41 685 235 832

Finanskostnader Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader Netto finansposter

217 992 5 910 411 6 128 403 (5 966 447)

246 998 1 091 445 1 338 443 (1 102 611)

Ordinært res. før skattekostnad

(5 030 452)

(1 799 455)

5

214 961

(138 732)

Ordinært resultat

(5 245 413)

(1 660 723)

Årsresultat

(5 245 413)

(1 660 723)

Overf. og disponeringer Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

(5 910 299) 664 886 (5 245 413)

(1 091 445) (569 278) (1 660 723)

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Skattekostnad på ordinært resultat

12 M

Årsresultat

10 M

Driftsresultat

8M 6M 4M 2M 0 -2 M -4 M -6 M

16

2014

AL Kristiansund Boligbyggelag

2015

2016

2017

2018

2019


BALANSE EIENDELER NOTER 31.12.19 31.12.18 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 5 0 65 556 Sum immaterielle eiendeler 0 65 556 Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 Andre varige driftsmidler 3,6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 Sum varige driftsmidler

8 516 758 220 269 0 8 737 027

11 034 459 351 398 7 000 11 392 857

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

17 355 633 6 921 753 964 601 25 241 987 33 979 014

22 865 932 2 461 397 964 601 26 291 930 37 750 343

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

3 692 267 1 678 551 5 370 818

2 566 195 7 383 209 9 949 404

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 Sum omløpsmidler Sum eiendeler

2 721 178 8 091 996 42 071 010

649 473 10 598 876 48 349 219

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital

2 269 750 3 230 000 5 499 750

2 232 550 3 230 000 5 462 550

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

15 750 233 7 138 271 22 888 504 28 388 254

21 660 532 6 474 339 28 134 871 33 597 421

GJELD Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 5 Sum avsetning for forpliktelser

122 339 122 339

0 0

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld

7 518 823 7 518 823

8 875 210 8 875 210

Sum langsiktig gjeld

7 641 162

8 875 210

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

863 808 1 615 607 27 066 1 452 639 2 082 474 6 041 594 13 682 756 42 071 010

5 544 963 977 24 074 2 272 821 2 610 172 5 876 588 14 751 798 48 349 219

Kristiansund, den 31.12.2019 / 29.06.2020 Astrid Elisabeth Rønning  styremedlem Steinar Magne Betten  styremedlem

Anders Marthinussen  styrets formann Vidar Fagerheim  nestleder Heidi Sæther  styremedlem (ansattes repr.)

Ture H. Haugen  styremedlem Gunn Eva Mjønes  styremedlem Vidar Solli  daglig leder

Årsmelding og regnskap 2019

17


NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps­ skikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til ­betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses­ kost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet sel­ skap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapi­ talmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskaps­ posten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

NOTE 1 Lønnskostnad Selskapet har hatt 15,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 10 508 208 1 721 416 1 315 014 1 013 018 14 557 656

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 13 408 565 2 209 752 2 083 379 712 949 18 414 645 1 231 314 301 400 60 193 4 944 11 330 76 467

NOTE 2 Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP-ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Den kollektive ­pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Antall personer som omfattes Aldersfordeling: < 30 år 30–40 år 40–50 år 50–60 år > 60 år

18

2019 2018 2017 15 21 21

AL Kristiansund Boligbyggelag

0 4 4 3 4 4 5 9 8 6 2 3 1 2 2

NOTE 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg/ Andre varige Driftsløsøre, Sum eiendommer driftsmidler inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 14 650 533 6 609 010 254 453 21 513 996 + Tilgang 736 842 0 0 736 842 - Avgang 2 830 132 123 895 25 000 2 979 027 Anskaffelseskost pr. 31/12

12 557 243

6 485 115

229 453

19 271 811

Oppskrivning pr. 1/1 - Avgang Oppskrivning pr. 31/12

3 230 000 0 3 230 000

0 0 0

0 0 0

3 230 000 0 3 230 000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 + Ordinære avskrivninger + Avskr. på oppskrivning - Tilbakeført avskrivning + Ekstraord nedskrivninger

6 846 074 359 411 65 000 0 0

6 257 613 98 171 0 90 937 0

247 453 1 833 0 19 833 0

13 351 140 459 415 65 000 110 770 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

7 270 485

6 264 847

229 453

13 764 785

Balanseført verdi pr 31/12

8 516 758

220 268

0

8 737 026

Prosentsats for ord.avskr 1-33 10-33 10-14

NOTE 4 Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskaps­lovens §1–6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide ­konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egen­ kapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel KBBL Prosjekt AS 1 000 000 16 750 233 100,00% KBBL Utleieboliger AS 105 400 105 400 100,00% KBBL Boligbygg AS 500 000 500 000 100,00% Totalt 1 205 400 17 355 633

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Prosjekt AS Utleieboliger AS Boligbygg AS Inngående balanse pr 01.01. 18 067 285 4 688 054 110 593 +/- Inntektsført resultat - 1 440 281 - 4 582 654 - 10 593 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 400 000 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 16 627 004 105 400 500 000 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det fore­ ligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Kortsiktig fordring Langsiktig fordring

Virksomhetstype: Datterselskap Datterselskap

Pr 31.12. i år 0 4 931 037

antstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. P Datterselskap

0

Pr 31.12. i fjor 0 2 461 397 0

NOTE 5 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader -5 030 452 + Permanente og andre forskjeller 5 884 523 + Endring i midlertidige forskjeller 323 496 = Inntekt før anvendelse av framført underskudd 1 177 567 - Anvendt skattemessig framførbart underskudd 1 177 567 = Inntekt 0 Netto skattbar formue (avrundet) 18 053 674


UAVHENGIG REVISORS BERETNING UTTALELSE OM REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats i inntektsåret

0 27 066 27 066 122 339 65 556 214 961 22

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen

27 066 27 066

Utsatt skatt/utsatt skattefordel 2019 2018 + Driftsmidler inkl. goodwill 202 562 1 499 538 + Utestående fordringer -540 195 -128 392 + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) 30 240 30 240 + Gevinst- og tapskonto 1 403 511 0 - Andre avsetninger for forpliktelser 237 806 219 577 - Skattem. fremf. underskudd som utlignes 302 224 1 479 791 = Grunnlag utsatt skatt 556 089 -297 982 Utsatt skatt 122 339 0 Negativt grunnlag utsatt skatt 0 297 982 = Grunnlag utsatt skattefordel 0 297 982 Utsatt skattefordel 0 65 556

NOTE 6 Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 7 518 823

I fjor 8 880 754

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 8 516 758 Øvrig driftstilbehør 220 269 Driftsløsøre 0 Sum pantsatte eiendeler 8 737 027

11 034 459 351 398 7 000 11 392 857

NOTE 7 Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

200 000 100 000 123 100 15 000 500 001 25 000 1 500 964 601

NOTE 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 456 520 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 628 271.

NOTE 9 Andelskapital

Aksjekapital / Overkurs Fond for selskapskapital fond vurderings- forskjeller Pr 1.1. 2 232 550 3 230 000 21 660 532 +Fra årets resultat 0 0 - 5 910 299 -Til årets resultat 0 0 0 37 200 0 0 +/-Andre transaksjoner: =Pr 31.12. 2 269 750 3 230 000 15 750 233

Andre transaksjoner andelskapital består av: Utmeldinger og nytegning av andeler.

Annen EK / udekket tap 6 474 339 663 932 0 0 7 138 271

Konklusjon Vi har revidert AL Kristiansund Boligbyggelag sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 5.245.413. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regn­ skapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revi­ sjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har over­ holdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nød­ vendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskap­ ets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregn­ skapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inne­ holder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kon­ trollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informa­ sjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og o ­ versiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskaps­ opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansund, den 30.06.2020 Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

19


BOLIGSELSKAP OG ANDRE SELSKAP TILSLUTTET KBBL SOM FORRETNINGSFØRER Allanengen Borettslag Bendiksensgate 43–47 Borettslag Bendixens gate 4 Borettslag Bentnesveien Borettslag Borettslaget Dalegata 54 BCD Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Borettslaget Måseveien 20 Borettslaget Sørsundveien 37 Boxaspenenga Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Byhagen Kristiansund Borettslag Dahlbakken Borettslag Dalegata 21 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Dragatoppen Borettslag Draget Borettslag Fiskergata 14 Borettslag Flintegata Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Fredericiaveien Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Galeas/Skonnertgate Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Gomalandets Borettslag Grendalsgata 1–5 Borettslag Grendalsgata 24–34 Borettslag Grendalsgata 6–22 Borettslag Grindalsenga Borettslag Grindhaugen Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Hauggt. 22 Borettslag Havbrisen Borettslag Havgapet Borettslag Havsikten Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Horisonten Borettslag Härnösandveien Borettslag Innlandet Brygge Borettslag Innlandets Borettslag Ivar Aasensgate 15 Borettslag

Jørihaugen Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Jøritunet Borettslag Karihola Borettslag Karitunet Borettslag Kariveien Borettslag Karo 1 Borettslag Kirkelandet Borettslag Kjørsetorget Borettslag Knudtzondalen Borettslag Kokkolaveien Borettslag Kroghkaia Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Lille Skaugum Borettslag Lofotgata 5 Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lyhsenga 2 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Marcussundet Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Milnveien 1 Borettslag Myra Borettslag Nedre Enggate 13 Borettslag Nergata 8 Borettslag Norddalsveien Borettslag Nordlandet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Omagata Borettslag Ormtunga Borettslag Parken Borettslag Rensvik Borettslag Rensviktunet Borettslag Roligheten 2 Borettslag Roligheten Borettslag Røsandåsen Borettslag Rådhustunet Borettslag Sameiet Freiveien 79 Sameiet Langveien 36 Sameiet Langveien 72

Sameiet Storgata 18 Skjærva Borettslag Skolegata 12 Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Solsvingen Borettslag Stavnesveien Borettslag Stiftelsen Frei Trygdeboliger Stiftelsen Omsundet Trygdeboliger Storbakken Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag Storskarven Borettslag Storskarven 65 Borettslag Strykjernet Borettslag Talgøenga Lag 1 Borettslag Talgøenga Lag 2 Borettslag Talgøenga Lag 3 Borettslag Talgøenga Lag 4 Borettslag Talgøenga Lag 5 Borettslag Teistholmveien Borettslag Terrasseveien velforening Tors vei Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Wesselgate 10 Borettslag Ørnvika Borettslag

AL Kristiansund Boligbyggelag Sameiet KBBL Servicesentral Fager Holding AS Faktisk AS Folkets Hus Kristiansund SA KBBL Bygg AS KBBL Mino AS KBBL Prosjekt AS KBBL Boligbygg AS KBBL Eiendomsutvikling AS KBBL Utleieboliger AS Kristiansund Boligutvikling AS Nergata 8 AS Nordic Light Events AS P. Bendixensgate 4 AS Polykrom AS Skorpa Eiendom AS Tegneassistenten AS

KBBL Langveien 16 6509 Kristiansund

71 58 74 00 firmapost@kbbl.no www.kbbl.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.