KBBL Årsmelding 2018

Page 1

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

2018 Ã…RSMELDING OG REGNSKAP


– med hjerte for by’n oss


INNHOLD Styrets beretning 2018 4 Om KBBL 4 Tillitsvalgte 4 Administrasjon 5 2018 kort oppsummert 6 Virksomhetsområdene 6 Organisering 11 Regnskap/økonomi 12 Samfunnsengasjement 13 Planer fremover 14 Regnskap 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter til regnskapet 18 Revisors beretning 19 KBBL som forretningsfører

20

DAGSORDEN GENERAL­FORSAMLING Sted: Thon Hotell Kristiansund, Innlandet Dato: 11. juni 2019 Tid: kl. 18.00 Før Generalforsamlingen: status fra KBBL ved adm.dir. Vidar Solli 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av møteleder c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt d) Valg av møtesekretær og to personer til å underskrive protokollen 2. ÅRSMELDING 2018 3. a) b) c) d)

ÅRSREGNSKAP 2018 Resultatregnskap 2018 Balanse 2018 Revisors beretning Disponering av årsresultat

4. VALG a) Valg av tillitsvalgte til styret b) Valg av valgkomité

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2018 Forsidebilde: KBBL

5. GODTGJØRELSE TIL: a) Styrets leder og medlemmer b) Godtgjørelse til revisor Etter Generalforsamlingen: Avslutningskåseri v/Petter Ingeberg: «Da 2. verdenskrig kom til Kristiansund og til Allenengen skole»

Bilder: KBBL, Heine Schjølberg/Studio400 Design: EKH Grafisk Papir: Edixion

AL Kristiansund Boligbyggelag Styret

Årsmelding og regnskap 2018

3


STYRETS BERETNING 2018 OM KBBL KBBL er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Vårt hovedformål er å bygge og forvalte boliger for våre andelseiere, og gjennom dette tilbyr vi

tjenester som boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, boligbygging og medlemsfordeler.

TILLITSVALGTE 2018/2019 STYRET Medlemmer Anders Marthinussen*, styreleder Ture Haugen Astrid Rønning Gunn Eva Mjønes* Vidar Fagerheim* Heidi Sæther (ansattes representant) Robert Nordvik (kommunens repr.) VÅR VISJON

KBBL skal bidra til at Kristiansunds­ regionen blir verdens beste bosted!

4

AL Kristiansund Boligbyggelag

Varamedlemmer Erik Aasprong*, møter fast i styret Cathrine Elde Husby* Daniel Lillebø* Camilla Larsen Thomassen* Inger Øksenvåg (ansattes repr.) Erik Hansen (kommunens repr.)

VALGKOMITÉEN Medlemmer Sigurd Marsteen* Anniken Hjelle* Olav Loe* Ingunn Pauline Strøm Oterhals* Astrid Rønning (styrets repr.) Varamedlemmer Tina H. Sakshaug* Kai Bratteng* Vidar Fagerheim* (styrets repr.) De som er markert med stjerne, er på valg i 2019.


ADMINISTRASJON PR. 1. MAI 2019 LEDELSE, STAB OG UTVIKLING Vidar Solli, adm. dir. Liv Berit Bach Heidi Sæther TEKNISKE TJENESTER Johan Grønvik, teknisk sjef Pål Sæther Roger Storsæther Bjørn Blakstad

REGNSKAP, FORVALTNING OG MEDLEM Inger Øksenvåg, leder regnskap og forvaltning Brynjar Jacobsen Iren Gimnes Karianne Hammervik Strand Britt Stokke, teamleder forvaltning Anita Larsen Tina Helen Sakshaug Joakim Øksenvåg

Årsmelding og regnskap 2018

5


2018 KORT OPPSUMMERT I 2018 fikk KBBL med datterselskaper et samlet underskudd på kr 1 660 723,- som relaterer seg til drift av eiendomsmegling og nybygg. Vi har fått tilført 6 nybygde ­boenheter til forretnings­førsel, Lofotgata 5 Borettslag. Det ble ferdigstilt rehabili­ teringsprosjekter av ulik grad i 3 av våre borettslag.

Medlemstallet øker jevnt, og både ­medlemsfordeler og opptjening av ansien­nitet er motivasjon for innmelding. Ved årsskiftet hadde KBBL 4 539 medlemmer. Vi får stadig henvendelser fra frittstående borettslag og sameier i ­Kristiansund som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører, og porteføljen som vi utfører forretningsførsel for utgjør nå 118 boligselskaper.

VIRKSOMHETSOMRÅDENE MEDLEMMER

4539 FORVALTEDE BOENHETER

2184 BORETTSLAG/ BOLIGSELSKAPER

118

6

AL Kristiansund Boligbyggelag

MEDLEMMER OG MEDLEMSKAP Forkjøpsretten er tradisjonelt den ­viktigste medlemsfordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg er det mange gode lokale medlemsavtaler tilgjengelig for KBBLs medlemmer. Vi opplever at næringslivet anser KBBLs ­medlemmer som en attraktiv kundegruppe, og at det er stor vilje for å tilby gode medlems­tilbud. I 2018 var det 241 nye medlemmer som meldte seg inn, og etter normalt frafall av medlemmer, var medlemstallet oppe i 4539 ved utgangen av året. I Bomagasinet (opplag ca 4.800), på våre hjemmesider og på Facebook forsøker vi å formidle saker som er interessante for både våre boligselskaper og for våre enkeltmedlemmer. Medlemsfordelene blir også jevnlig profilert gjennom disse kanalene, samt kommunisert til medlemmene pr. e-post, egne hjemmesider og vår nye medlemsapp som ble lansert i 2018.

REGNSKAP OG BOLIGFORVALTNING KBBL utførte forretningsførsel for 2 184 boligenheter. Av disse var 276 i frittstående borettslag og 122 i sameier/stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap til boligselskap utføres også regnskapstjenester for 16 ­aksje­selskap og 1 sameie, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene og KBBLs eget regnskap. Våre forvaltningstjenester er organisert slik at alle b ­ oligselskaper har sin dedikerte rådgiver, som skal kjenne godt til borettslagenes ­aktivi­teter og behov innen f­inansiering, ­vedlikehold, regnskap osv. Det nettbaserte verktøyet «Styreportalen» ­letter arbeidet for de tillitsvalgte i boligselskapene, og er tatt i bruk av nesten alle våre boligselskap. Det er som tidligere år avholdt kurs rettet mot boligselskapenes tillitsvalgte: I februar holdt vi kurs om ­regnskap og gjennomføring av general­forsamling, i mai et kurs for nye tillitsvalgte og i november en


temakveld med eksterne foredragsholdere, der temaet var brannfore­ byggende tiltak, HMS og naboskap. Det er i 2018 inngått ny og reforhandlet bankavtale med SpareBank 1 Nordvest. KBBL opplever dette som en god og fremtidsrettet avtale for både andelseiere og boligselskaper, med både lave renter og nye digitale tjenester. TEKNISKE TJENESTER Det har i 2018 vært stor aktivitet i ­forbindelse med både bygging av nye boliger samt rehabilitering av eksist­ erende bygninger i våre ­boligsel­skaper. Teknisk avdeling har også jobbet en god del med prosjektering av nye ­boliger som kommer for salg etter hvert. I tillegg jobber våre ansatte mye

med å bistå boligselskapene med å få satt vedlikeholdsplanlegging i system gjennom 10-års vedlikeholdsplaner. Vi ser at flere og flere boligselskap ønsker å inngå fast avtale om dette, og tilbake­meldingene fra alle de som har tatt systemet i bruk er meget gode. Vi foretar også mye oppfølging av en rekke små og store forsikringsskader for boligselskapene. Teknisk avdeling jobber kontinuerlig mot ­boligselskap­ene med økt fokus på ­skadeforebyggende tiltak, for å redusere faren for forsikringsskader. I tillegg til dette tilbys tjenester som trykk­ testing av nye b ­ oliger, termo­grafering, uav­hengig kontroll, byggelånsopp­ følging, radon­måling, skade- og­ ­reklamasjonstaksering og generell byggeteknisk rådgiving.

Teknisk avdeling hos KBBL har stor fokus på å hjelpe borettslagene med planlegging og ­gjennomføring av vedlikeholdsplaner og -tiltak.

Årsmelding og regnskap 2018

7


2

1

3 Bildene viser noen rehabiliteringer og nye boliger i 2018 1  Talgøenga lag 1 Borettslag 2  Skonnert/Schjetnansgate Borettslag 3  Havbrisen Borettslag 4  Lofotgata 5 Borettslag 5  P. Bendixens gate Borettslag 6  Roligheten Borettslag

4

5 6

8

AL Kristiansund Boligbyggelag


Avdelingen har i dag 4 ansatte, og disse har lang erfaring og bred kompe­ tanse fra byggebransjen – innen nybygg, boligfornyelse og forvaltning av boliger. Vi har fokus på at de ansatte skal holde seg oppdatert innen våre ­tjenesteområder gjennom kurs og videre­utdanning.

oppsto i perioden før og etter bygg­ entreprenøren gikk konkurs ved årsskiftet 2018/2019. Avdelingen har også bistått i ­arbeidet med å etab­ lere gode lokaler for ­frivilligsentralen i Skole­gata 12. ­Oppsummert ble det ferdigstilt 6 nye boenheter, og igangsatt bygging av ytterligere 29 ­boenheter i 2018.

Rehabiliteringer ferdigstilt i 2018 ≠  Roligheten Borettslag ≠  Havbrisen Borettslag ≠  Talgøenga Lag 1 Borettslag

Nye boliger ferdigstilt i 2018 ≠  6 boliger i Lofotgata 5 Borettslag

Rehabiliteringer påbegynt i 2018 ≠  Skonnertgata/Schjetnansgate Borettslag

Nye boliger igangsatt i 2018 ≠  6 boliger i Storskarven 65 ­Borettslag ≠  23 boliger i Skolegata 12 Borettslag

BOLIGBYGGING Boligbygging i KBBL gjennom­ føres i våre datterselskap, hvor vår ­tekniske avdeling i all hovedsak foretar bygge­oppfølgingen. I 2018 er det særlig oppstart på Skorpa og omsorgs­boliger i Skolegata, samt bolig­prosjektet Port Arthur som har fått mye oppmerksomhet. Gjennom Skorpa E ­ iendom er det hyret ekstern bistand for gjennomføring av utbygging av infrastruktur på Skorpa, mens KBBL har bistått blant annet med prosjektering av det første boretts­ laget. Omsorgsprosjektet i Skolegata 12+14 har vært et meget tidkrevende byggeprosjekt i 2018, dette også med tanke på de utfordringene som

EIENDOMSMEGLING KBBL solgte sin eiendomsmeglervirksomhet til EiendomsMegler 1 fra 1. januar 2019, og 2018 ble derfor siste ordinære driftsår. Det har over tid vært et utfordrende boligmarked i Kristiansund, og KBBL har vurdert hvordan man skal drive eiendoms­ meglertjenester i fremtiden. Det er krevende å være liten og selvstendig som eiendomsmeglervirksomhet, og vi har tro på at denne løsningen sikrer at meglertjenestene både vil være fremtidsrettet og få en k ­ raftig «motor» i en organisasjon som Eiendoms­ Megler 1. Overgangen ble gjennomført som en virksomhetsoverdragelse.

REHABILITERINGER BORETTSLAG

NYE BOENHETER

1

3

29

6

Igangsatt

Ferdigstilt

Igangsatt

Ferdigstilt

Årsmelding og regnskap 2018

9


De ansatte på eiendomsmeglingen i KBBL fikk tilbud om tilsvarende stillinger i Eiendoms­Megler 1, noe som de fleste valgte å takke ja til. Eiendomsmegler­tjenestene til ­EiendomsMegler 1 tilbys fra 2019 gjennom to salgsteam, i både KBBL sine lokaler og i SpareBank 1 Nordvest sine lokaler. KBBL er svært ­fornøyd med den nye løsningen, og

10

AL Kristiansund Boligbyggelag

har tro på at en slik virksomhets­ endring vil føre til en bedre eiendomsmeglertjeneste for blant annet våre medlemmer, samt at KBBL kan satse videre med fullt trykk på sin kjernevirksomhet. VAKTMESTERTJENESTER Vaktmestertjenester tilbys gjennom eget selskap: Sameiet KBBL Service­sentral. Servicesentralen har i 2018 hatt et stabilt år med god ­ordre­tilgang. Det er i dag 5 ansatte i 100 % stilling, i tillegg er det benyttet en del vikarer i sommermånedene. Fokusområdet i sentralen er rene vaktmestertjenester, og den siste tiden har det også vært en økende tilgang av boligselskap som ønsker bistand til internkontrollen i lagene. Det vises for øvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding.


ORGANISERING

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

KBBL Prosjekt AS  Utvikling av boligprosjekt 100 %

KBBL Utleieboliger AS Utleie av boliger 100 %

KBBL Boligbygg AS Vaktmester og håndverker­tjenester 100 %

Sameiet KBBL Servicesentral (deleier) Nordic Light Events AS (16,3 %) Ulike BBL samarbeids­selskap

KBBL Eiendomsutvikling AS, 100%  (66,67% eier av Skorpa Eiendom AS) KBBL Mino AS  50% (100 % eier av Tegneassistenten AS) KBBL Bygg AS  75% Nergata 8 AS  20% Kristiansund Boligutvikling AS 50% P. Bendixensgate 4 AS  33,33%

Årsmelding og regnskap 2018

11


REGNSKAP/ØKONOMI 2018 2017 2016 Driftsinntekter 26 667 200 25 241 619 25 538 703 Driftsresultat -696 844 153 559 -1 147 658 Årsresultat -1 660 723 791 917 -48 555 31.12.18 31.12.17 31.12.16 Balansesum 48 349 219 51 271 094 50 362 174 Egenkapital 33 597 421 35 185 244 34 332 404 Egenkapitalprosent 68,63% 68,17% 68,04%

Regnskapet for 2018 viser et drifts­ underskudd på kr 696 844,-. Inklusiv årsresultater i datterselskaper og ­selskaper hvor KBBL har eierandeler, blir underskuddet kr 1 660 723,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfreds­stillende og foreslår at underskuddet på kr 1 660 723,­dekkes fra fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital. Styremøter Styret har avholdt 5 møter og behandlet i alt 38 protokollførte saker. I tillegg har det vært gjennomført årlig strategiarbeid i styret. Valgkomiteen har hatt 1 møte.

ANSATTE

7+8

12

AL Kristiansund Boligbyggelag

Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 11. juni 2018 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar: kr 88 000,Styremedlemmers honorar: kr 22 000,Møtegodtgjørelse pr. møte: kr 1 320,Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS

og KBBL Utleieboliger AS, samt KBBL Eiendomsutvikling AS. For dette styre­ arbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2018 utgiftsført med kr 308 000,-. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller u ­ lykker i 2018. Samlet sykefravær utgjør 3,83 %, som er en nedgang fra forrige år, og skyldes i hovedsak en langtidssykemelding. Likestilling Pr. 31.12.18 hadde bedriften 15 fast ansatte, hvorav 7 menn og 8 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretningsskikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at ­organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. ­korrupsjon


og nærståendeproblem­atikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hend­elser.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter Boligbyggelaget har ikke drevet med forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018.

SAMFUNNSENGASJEMENT KBBL har følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir ­verdens beste bosted!» Dette skal bl.a. gjenspeiles enda sterkere gjennom bredden i våre byggeprosjekt i tiden fremover, og langsiktig innsats for å sikre variasjon i boligtilbudet er i ferd med å realiseres. For KBBL er det viktig å være en samfunnsengasjert støttespiller og initiativ­ taker til positive tiltak i nærmiljøet, være en pådriver for JA-kommunen Kristian­ sund, samt være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og

kultur er arenaer vi både deltar i, støtter ­økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktivi­ teter for barn og unge vært bærende elementer i vår rolle som støttespiller. KBBL er stolte av å oppfattes som en aktiv og deltakende støttespiller til ­kultur og idrettsaktiviteter i vårt nærmiljø. I tillegg har vi stor interesse i å fortsette arbeidet med å være en påvirkningskraft i utviklingen av sentrum, med spesiell fokus på Gågata og Skolegata. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag kr 420 000,- i 2018.


PLANER FREMOVER Både gjennom vår ordinære forretningsdrift og vår rolle som samfunnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fortsette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket sam­ arbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon, men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i ­markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. Vi jobber også systematisk for at eksist­ erende boligmasse skal kunne fornyes på en fremtidsrettet og bærekraftig måte - både gjennom eksempelvis ny teknologi, miljøtiltak, heisprosjekter og løsninger for el-billading i borettslag og sameier. Vi ønsker å være gode råd­ givere i slike prosjekter, og det er viktig for oss at våre medlemmer og boligselskaper har boliger som oppleves som gode å bo i, og som er attraktive i markedet.

Naturlig nok vil utbyggingen av Skorpa få mye av vår fokus i årene fremover, nå er vi ferdig med 2 broer og mye infrastruktur, og er klar for boligbygging. Vi ser også veldig frem til ferdigstillelse og innflytting i 23 omsorgsboliger i Skolegata 12/14, samt igangsetting av flere spennende prosjekter i 2019. Vi i KBBL er opptatt av å være aktiv og engasjert for å skape et levende bysentrum i Kristiansund. Dette være seg gjennom å fremskaffe gode ­boliger i sentrum, delta i forsterkningen av Gågata og Skolegata, og i tillegg jobbe aktivt for å få økt aktivitetsnivå i sent­ rum. Her vil etablering av Frivilligsentral og videre utvidelse av næringsarealer bidra positivt. Vi ønsker også å være en positiv påvirker for å bevare og forsterke den delen av Kristiansunds identitet som omhandler gjenreisings­ arkitektur og polykromt uttrykk. Vi vil også for våre nybygg forsøke å tilpasse det ­poly­krome til dagens byggestil. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, ­tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2018.

Kristiansund, 06. mai 2019 I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag

Anders Marthinussen

Vidar Fagerheim

styreleder

nestleder

Astrid Rønning

Ture Haugen

styremedlem

styremedlem

Robert Nordvik kommunens repr.

14

AL Kristiansund Boligbyggelag

Gunn Eva Mjønes styremedlem

Heidi Sæther

Vidar Solli

ansattes repr.

adm. dir.


REGNSKAP


RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTER

2018

2017

Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

8 601 922 8 617 658 7 340 582 1 206 848 900 189 26 667 200

8 187 811 8 277 496 6 366 398 1 136 200 1 273 714 25 241 619

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

3 138 355 18 414 645 567 751 5 243 294 27 364 044

2 440 378 17 062 492 647 437 4 937 754 25 088 061

(696 844)

153 559

Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 4 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

0 194 147 41 685 235 832

791 005 93 292 41 685 925 982

Finanskostnader Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader Netto finansposter

246 998 1 091 445 1 338 443 (1 102 611)

239 175 135 239 310 686 672

Ordinært res. før skattekostnad

(1 799 455)

840 231

5

(138 732)

48 314

Ordinært resultat

(1 660 723)

791 917

Årsresultat

(1 660 723)

791 917

Overf. og disponeringer Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

(1 091 445) (569 278) (1 660 723)

791 005 912 791 917

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Skattekostnad på ordinært resultat

10 M

Årsresultat

Driftsresultat

8M 6M 4M 2M 0 –2M 2014

16

AL Kristiansund Boligbyggelag

2015

2016

2017

2018


BALANSE EIENDELER NOTER 31.12.18 31.12.17 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 5 65 556 0 Sum immaterielle eiendeler 65 556 0 Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 Andre varige driftsmidler 3,6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 Sum varige driftsmidler

11 034 459 351 398 7 000 11 392 857

10 825 510 492 738 9 000 11 327 248

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

22 865 932 2 461 397 964 601 26 291 930 37 750 343

23 957 377 3 874 266 964 601 28 796 244 40 123 492

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

28 419 9 920 985 9 949 404

164 151 10 093 336 10 257 487

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

(662) (662)

(193) (193)

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 Sum omløpsmidler Sum eiendeler

650 134 10 598 876 48 349 219

890 308 11 147 602 51 271 094

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital

2 232 550 3 230 000 5 462 550

2 159 650 3 230 000 5 389 650

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

21 660 532 6 474 339 28 134 871 33 597 421

22 751 977 7 043 617 29 795 594 35 185 244

GJELD Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 5 Sum avsetning for forpliktelser

0 0

97 250 97 250

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld

8 875 210 9 480 972

9 480 972 10 073 854

Sum langsiktig gjeld

8 875 210

9 480 972

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

5 544 963 977 24 074 2 272 821 2 610 172 5 876 588 14 751 798 48 349 219

0 1 951 058 32 866 2 848 816 1 674 890 6 507 629 16 085 851 51 271 094

Kristiansund, den 31.12.2018 / 06.05.2019 Astrid Elisabeth Rønning  styremedlem Robert Nordvik  styremedlem

Anders Marthinussen  styrets formann Vidar Fagerheim  nestleder Heidi Sæther  styremedlem (ansattes repr.)

Ture H. Haugen  styremedlem Gunn Eva Mjønes  styremedlem Vidar Solli  daglig leder

Årsmelding og regnskap 2018

17


NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til ­be­taling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses­ kost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet ­selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i ­datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egen­ kapital­metoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

NOTE 1 Lønnskostnad Selskapet har hatt 21,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 13 408 565 2 209 752 2 083 379 712 949 18 414 645

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 13 143 687 2 072 461 1 700 429 145 914 17 062 492 1 231 637 308 000 57 731 3 600 12 200 73 531

NOTE 2 Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Antall personer som omfattes Aldersfordeling: < 30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år > 60 år

18

2018 2017 2016 21 21 22

AL Kristiansund Boligbyggelag

4 4 4 4 4 5 9 8 8 2 3 4 2 2 3

NOTE 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg/ Andre varige Driftsløsøre, Sum eiendommer driftsmidler inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 13 933 336 6 609 010 254 453 20 796 799 + Tilgang 717 197 0 0 717 197 - Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 14 650 533 6 609 010 254 453 21 513 996 Oppskrivning pr. 1/1 3 230 000 0 0 3 230 000 - Avgang 0 0 0 0 Oppskrivning pr. 31/12 3 230 000 0 0 3 230 000 Akk. av/nedskr. pr 1/1 6 421 663 6 116 273 245 453 12 783 389 + Ordinære avskrivninger 359 411 141 340 2 000 502 751 + Avskr. på oppskrivning 65 000 0 0 65 000 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12

6 846 074

6 257 613

247 453

13 351 140

Balanseført verdi pr 31/12

11 034 459

351 397

7 000

11 392 856

Prosentsats for ord.avskr 1-33 10-33 10-14

NOTE 4 Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide ­konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egen­ kapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel KBBL Prosjekt AS 1 000 000 18 067 285 100,00% KBBL Utleieboliger AS 105 400 4 688 054 100,00% KBBL Servicesentral AS 100 000 110 593 100,00% Totalt 1 205 400 22 865 932 Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr 01.01. 18 778 819 5 030 758 147 800 +/- Inntektsført resultat - 711 534 - 342 704 - 37 207 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 18 067 285 4 688 054 110 593 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Kortsiktig fordring Langsiktig fordring

Virksomhetstype: Datterselskap Datterselskap

Pr 31.12. i år 0 3 874 266

antstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. P Datterselskap

0

Pr 31.12. i fjor 0 3 665 208 0

NOTE 5 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt

-1 799 455 1 078 643 32 857 -687 954

Netto skattbar formue (avrundet)

16 059 042


UAVHENGIG REVISORS BERETNING UTTALELSE OM REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats i inntektsåret

0 24 074 24 074 -97 250 -65 556 -138 732 23

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Utsatt skatt/utsatt skattefordel + Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

24 074 24 074 2018 1 499 538 -128 392 30 240 219 577 1 479 791 -297 982 0 297 982 297 982 65 556

2017 1 664 443 -236 696 30 240 243 321 791 837 422 829 97 250 0 0 0

NOTE 6 Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 8 880 754

I fjor 9 480 972

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 11 034 459 Øvrig driftstilbehør 351 398 Driftsløsøre 7 000 Sum pantsatte eiendeler 11 392 857

10 825 510 492 738 9 000 11 327 248

NOTE 7 Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

200 000 100 000 123 100 15 000 500 001 25 000 1 500 964 601

NOTE 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 628 271 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 605 043.

Aksjekapital / Overkurs selskapskapital fond Pr 1.1. 2 159 650 3 230 000 +Fra årets resultat 0 0 -Til årets resultat 0 0 +/-Andre transaksjoner: 72 900 0 =Pr 31.12. 2 232 550 3 230 000

Andre transaksjoner andelskapital består av: Utmeldinger og nytegning av andeler.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV

NOTE 9 Andelskapital

Konklusjon Vi har revidert AL Kristiansund Boligbyggelag sitt årsregnskap som viser et underskudd på Kr 1.660.723. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Fond for vurderings- forskjeller 22 751 977 - 1 091 445 0 0 21 660 532

Annen EK / udekket tap 7 043 617 - 569 278 0 0 6 474 339

Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansund, den 08.05.2019 Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

19


BOLIGSELSKAP OG ANDRE SELSKAP TILSLUTTET KBBL SOM FORRETNINGSFØRER Allanengen Borettslag Bendixensgata 4 Borettslag Bendiksensgate 43–47 Borettslag Bentnesveien Borettslag Borettslaget Dalegata 54 BCD Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Borettslaget Måseveien 20 Borettslaget Sørsundveien 37 Boxaspenenga Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Byhagen Kristiansund Borettslag Dahlbakken Borettslag Dalegata 21 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Dragatoppen Borettslag Draget Borettslag Fiskergata 14 Borettslag Flintegata Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Fredericiaveien Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Galeas/Skonnertgate Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Gomalandets Borettslag Grendalsgata 1–5 Borettslag Grendalsgata 24–34 Borettslag Grendalsgata 6–22 Borettslag Grindalsenga Borettslag Grindhaugen Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Hauggt. 22 Borettslag Havbrisen Borettslag Havgapet Borettslag Havsikten Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Horisonten Borettslag Härnösandveien Borettslag Innlandet Brygge Borettslag Innlandets Borettslag

Ivar Aasensgate 15 Borettslag Jørihaugen Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Jøritunet Borettslag Karihola Borettslag Karitunet Borettslag Kariveien Borettslag Karo 1 Borettslag Kirkelandet Borettslag Kjørsetorget Borettslag Knudtzondalen Borettslag Kokkolaveien Borettslag Kroghkaia Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Lille Skaugum Borettslag Lofotgata 5 Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lyhsenga 2 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Marcussundet Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Milnveien 1 Borettslag Myra Borettslag Nedre Enggate 13 Borettslag Nergata 8 Borettslag Norddalsveien Borettslag Nordlandet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Omagata Borettslag Ormtunga Borettslag Parken Borettslag Rensvik Borettslag Rensviktunet Borettslag Roligheten 2 Borettslag Roligheten Borettslag Røsandåsen Borettslag Rådhustunet Borettslag Sameiet Freiveien 79

Sameiet Langveien 36 Sameiet Langveien 72 Sameiet Storgata 18 Skjærva Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Solsvingen Borettslag Stavnesveien Borettslag Stift. Frei Trygdeboliger Storbakken Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag Storskarven Borettslag Strykjernet Borettslag Talgøenga Lag 1 Borettslag Talgøenga Lag 2 Borettslag Talgøenga Lag 3 Borettslag Talgøenga Lag 4 Borettslag Talgøenga Lag 5 Borettslag Teistholmveien Borettslag Terrasseveien velforening Tors vei Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Wesselgate 10 Borettslag Ørnvika Borettslag

AL Kristiansund Boligbyggelag Sameiet KBBL Servicesentral Fager Holding AS Faktisk AS Folkets Hus Kristiansund SA KBBL Bygg AS KBBL Mino AS KBBL Prosjekt AS KBBL Boligbygg AS KBBL Eiendomsutvikling AS KBBL Utleieboliger AS Kristiansund Boligutvikling AS Nergata 8 AS Nordic Light Events AS P. Bendixensgate 4 AS Polykrom AS Skorpa Eiendom AS Tegneassistenten AS

KBBL Langveien 16 6509 Kristiansund

71 58 74 00 firmapost@kbbl.no www.kbbl.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.