Berghs Contact 2106 8-6-2021

Page 1

Berghs Contact

VIJFDE JAARGANG - JUNI 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

DE MOOISTE VOORSTELLINGEN VOOR HET NIEUWE THEATERSEIZOEN 2021-2022

Kijk op lievekamp.nl voor ons programma! 2021 / 2022

Bestel geruOPst! KIJK PAGINA 6

TH EATER PRO GR AM MA DE LIE VE KA MP

202 1 / 202 2

3 EN 4 DECEMBER

Christel de Laat / 57 ER 17 T/M 19 NOVEMB

WW W.L IEV EK AM

Musical Titanic / 46

P.N L

MBENE R EEN ADE IZOEN WEE OOK DIT SE

GRAMM MEND PRO

A


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

KRACHTEN BUNDELEN MET GOEDE DOELEN WEEK BERGHEM Niet iedere keer een andere collectant voor de deur en wéér een paar euro in een bus hoeven doen, maar eenmalig een donatie reserveren voor verschillende goede doelen. Het ‘collectief collecteren’ wint steeds meer aan populariteit. Voor veel mensen is het een uitkomst en de organisaties achter de collectanten kunnen de krachten bundelen. In september gaat het ook in Berghem gemeengoed worden. Door Mark van der Donk Ravenstein, Schaijk-Reek, Uden, Heesch, verschillende maasdorpen, Veghel en Sint Oedenrode gingen Berghem onder meer al voor. Met een jaarlijkse Goede Doelen Week, waarin inwoners zelf mogen bepalen hoeveel geld ze aan welk(e) doel(en) willen besteden, zijn de soms wekelijkse collectanten voor de deur er verleden tijd. In Berghem zijn Rosita de Waal en Daniëlle Toebast de initiatiefnemers van de actie. “Ik ben al heel wat jaren actief als coördinator voor de Nierstichting. Mijn buurvrouw doet dat voor het Longfonds”, vertelt De Waal. “Ieder had zijn eigen collecte, maar we liepen tegen dezelfde knelpunten aan. Oudere collectanten haakten vanwege hun leeftijd af en het animo onder de jongere generaties om het stokje over te nemen is simpelweg minder groot.” Voor de straatgenoten was die jaarlijkse uitdaging het zetje wat ze nodig hadden om de handen ineen te slaan. “We hadden gehoord dat in Ravenstein de Goede Doelen Week een groot succes is en dachten: het zou mooi zijn als we dat ook konden doen bij ons. Hun voorzitter is met ons komen praten en Schaijk heeft ons ook op weg geholpen. Hoewel de klus groter bleek dan we gedacht hadden, besloten we het te gaan opzetten.” Er moest onder meer een stichting opgezet worden, met een voorzitter, penningmeester en secretaris. “Dat wilden wij zelf niet zijn. We hebben geen bestuurlijke ervaring en wilden niet alles op onze schouders nemen. Gelukkig vonden we in Gontje van Duren, al jaren voorzitter van de Berghemse Zonnebloem, iemand die ook de hamer wilde oppakken bij ons. Ze is vorig jaar met pensioen gegaan en heeft veel contacten in het dorp. Via haar kwam ook penningmeester Angelique Oudejans erbij en secretaris is Ellie de Groot geworden. Ook al zo’n duizendpoot, die onder meer

actief is bij het Vrouwencontact en Berghem Sport.” Marcel Pennings, coördinator van het Rode Kruis, completeert het zeskoppige bestuur. “Die liep ook al tegen dezelfde problemen aan als wij. We hebben nu allemaal onze eigen taak en gaan de krachten bundelen.”

UITLEG

In de week van de Nierstichting, 19 tot 25 september, zal de eerste Goede Doelen Week van Berghem plaatsvinden. “Meestal wordt gekozen voor de weken van het KWF of de Hartstichting, omdat dat het dichtst bij de mensen staat. Maar wij kiezen bewust voor deze week, omdat het net na de vakantie is, eigenlijk altijd mooi weer en de klok nog niet verzet. En gezien de coronamaatregelen wilden we het ook niet te vroeg in het jaar doen.”

VRIJWILLIGERS

Het gezamenlijke bestand van alle goede doelen telt in totaal 200 collectanten. “Maar dat is wel een vuile lijst”, zegt De Waal erbij. “Misschien kunnen of willen ze niet allemaal meer meehelpen. Maar we hopen en verwachten dat er enthousiasme genoeg zal zijn om mee te collecteren. Binnenkort willen we, als de maatregelen het toelaten, een of meer bijeenkomst(en) organiseren, waarin we samen met de vertrouwde coördinator aan de collectanten uitleg geven over de nieuwe opzet. We proberen de mensen in de wijk in te delen die ze gewend zijn. En we hebben natuurlijk ook de nodige vrijwilligers nodig die niet de huizen langs gaan, maar de enveloppen klaar maken voor verzending, alles weer ontvangen, tellen, enzovoorts.” Met de bundeling van 15 verschillende collectegroepen is de Goede Doelen Week Berghem direct een organisatie van formaat. “We willen misschien ook bussen neerzetten bij lokale winkels en daarnaast een website en Facebookpagina in ontwikkeling.” Er komt heel wat bij kijken, zo legt De Waal ons uit, maar dat hebben de kartrekkers er graag voor over. “Wij zijn ook maar vrijwilligers, maar willen het wel goed en veilig doen. Gelukkig hebben we al diverse ondernemers bereid gevonden om ons van startkapitaal te voorzien. Er zal toch geïnvesteerd moeten worden in de verzegeling, nieuwe collectebussen en enveloppen. Maar als we eerste collecteweek op poten hebben, kunnen we de komende jaren vooruit voor de goede doelen.”

Een week voorafgaand aan de collectedagen, ontvangen alle inwoners van Berghem een brief met uitleg en een lijst met alle goede doelen die meedoen. “De collectanten bellen de eerste keer overal aan om het principe nog even goed uit te leggen”, aldus De Waal, die datzelfde meteen zelf ook maar doet: “Iedereen mag zelf bepalen hoeveel geld voor welk doel hij of zij doneert. De ingevulde lijst doe je, inclusief het bijbehorende geld, in een bijgevoegde envelop en die wordt dan in de collecteweek opgehaald aan huis.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DORPSRAAD BERGHEM

is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in het dorp. Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

OMGEVINGSVISIE

Omgevingsvisie is een thema dat in de komende tijd hoog op de agenda van de gemeente Oss staat en daarmee ook van de Dorpsraad Berghem. Het zijn de voorbereidingen op de Omgevingswet die in de loop van 2022 ingaat. Het gaat om een omgevingsvisie voor de komende 10 tot 20 jaar. Volgens de Omgevingswet dient iedere gemeente voor zijn eigen grondgebied een omgevingsvisie te maken. Daarin dienen plannen te staan voor de toekomst van de leefomgeving. Bijvoorbeeld zaken als duurzaamheid, vergrijzing, klimaatverandering, andere vormen van vervoer en ruimte voor woningen en bedrijven. Door de nieuwe Omgevingswet wordt er van de gemeente Oss verwacht om samen met inwoners te bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. De gemeente Oss heeft de omgevingsvisie opgedeeld in drie delen te weten : Gebiedsvisie Buitengebied, Gebiedsvisie Stedelijk Gebied en Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Uiteindelijk worden deze drie omgevingsvisies samengevoegd tot één document, de “omgevingsvisie” geheten. Gebiedsvisie Stedelijk Gebied Door de gemeente Oss is de keuze gemaakt om Berghem in te delen in het onderdeel ‘Gebiedsvisie Stedelijk Gebied’. De ontwikkeling van deze gebiedsvisie gaat in de komende periode spelen. Op 1 juni is daarvoor een discussienota op de website van de gemeente Oss gezet. Onderwerpen die in de gebiedsvisie naar voren komen zijn de volgende. Gezond en veilig stedelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit van leven, zingeving, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, toegankelijke voorzieningen en omgevingsveiligheid. Ontspannen en complete woonstad. Denk

aan woningbouw, herstructurering, natuurinclusiviteit, bereikbaarheid, infrastructuur, kwaliteit van bestaande wijken en ontspanningsvoorzieningen. Bereikbaarheid stedelijk gebied. Denk aan regionale bereikbaarheid, stationslocaties, fietsvoorzieningen en parkeergelegenheid Ondernemende stad. Denk aan duurzaamheid, innovatie, circulaire economie, (herstructurering) bedrijventerreinenen werkgelegenheid Energieneutraal, klimaatrobuust en biodivers. Denk aan energiebesparing, windmolens, zonnepanelen, groene leefomgeving, biodiversiteit en natuurinclusiviteit

INBRENG GEVRAAGD

Graag willen we de inwoners van Berghem vragen mee te denken en ideeën, gedachten, wanklanken of anderszins over genoemde onderwerpen aan de Dorpsraad te mailen: dorpsraad@berghem.nl Daarmee willen we een breder en goed beeld krijgen wat er bij de inwoners van Berghem leeft om, als vertegenwoordigers dit te kunnen uitdragen en/of verder te onderzoeken. Enquête Ook kan iedere inwoner van de gemeente Oss een enquête invullen via de website van de gemeente Oss. Echter de Dorpsraad krijgt geen inzicht in de antwoorden van de enquête en kunnen deze dus, zo nodig, niet in ons advies meenemen. De Omgevingswet is een aangenomen, maar nog niet ingegane Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

GROEN ONDERHOUD IN BERGHEM

Zoals iedereen gemerkt kan hebben is het de laatste weken groeizaam weer. De beplanting staat er goed bij en nieuwe aanplant slaat goed aan. Met het groeizame weer komt ook onkruid goed uit de grond. Daar wordt alles aan gedaan om het onder controle te houden. Grote werkzaamheden Naast onkruid staan er ook wat grotere werkzaamheden gepland. Begin juni beginnen we met de eerste ronde van het knippen van de hagen. Dat betekent dat er op de doorgaande wegen wellicht wat hinder kan zijn van de knipmachine. Dit proberen we tot het minimum te beperken. Bestrating Borstelen In week 23 en 24 staat het borstelen en vegen van de bestrating op de planning. Helaas is niet precies te zeggen wanneer het in welke wijk precies gebeurt maar mochten stukken overgeslagen worden, bijvoorbeeld door obstakels als auto’s, zal dit naderhand handmatig opgelost worden. Maaiseizoen Ook is het maaiseizoen begonnen. Door het natte weer zullen er wat meer grasresten op stoepen achterblijven dan wenselijk. Hier zal zo goed mogelijk op gelet worden en zo nodig opgeruimd. Na het maaien wordt nog een rondje gemaakt om het lange gras langs obstakels, zoals banken en lantaarnpalen, weg te halen zodat alles er daarna weer netjes bij ligt.


pagina 5

Inspraak bewoners Al met al is er genoeg te doen in Berghem en doen we er alles aan om het netjes te houden en de overlast te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat sommige stukken niet naar verwachting van bewoners zijn uitgevoerd. Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag en wordt er naar een passende oplossing gezocht. Om de bewoners van Berghem meer te betrekken bij het groenonderhoud zijn we bezig om een inloopspreekuur te organiseren. De bedoeling is om dit eenmaal per week in de Berchplaets te realiseren. Wanneer de de corona beperkingen het toe laten zullen we de bewoners informeren over het hoe en wat precies. Roel Bouwma, te bereiken via rbouwman@ ibn.nl

ROB ZIJDERVELD GEBIEDSBEHEERDER BERGHEM

Rob Zijderveld en is sinds 3 jaar de gebiedsbeheerder van Berghem vanuit gemeente Oss. Binnen de gemeente maak ik onderdeel uit van de afdeling IBOR (Inrichting en Beheer

www.thuisinhetnieuws.nl Openbare Ruimte). Als gebiedsbeheerder ben ik het aanspreekpunt voor zaken die vooral over de fysieke kant van de openbare ruimte gaan. In goede samenwerking met de Dorpsraad en de IBN proberen we om de openbare ruimte van Berghem met alle middelen die we hebben gebruiksvriendelijk, schoon en zo veilig mogelijk te maken en te houden. Via deze weg weet u nu wie er aanspreekbaar is voor een goed onderhoud van de openbare ruimte van Berghem. Als er iets is waarmee ik kan helpen, ben ik via de Dorpsraad te bereiken. Persoonlijk En dan nog even kort over mij persoonlijk: ben 37 jaar en woon samen met mijn vrouw en zoontje in Rosmalen. Oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land, Zwijndrecht om precies te zijn. Na mijn studie aan de Has Hogeschool in Den Bosch ben ik binnen de gemeente Den Bosch blijven wonen. Via deze weg weet u nu iets beter wie ik ben en wat u van mij kunt verwachten. Als er iets is waarmee ik u kan helpen, dan ben ik er voor u.

JUDITH SWINKELS WIJKCOÖRDINATOR VAN BERGHEM

Sinds januari 2021 ben ik voor de gemeente Oss wijkcoördinator voor Berghem. Wijkcoördinatoren zijn aanspreekpunt in een wijk voor bewoners en bewonersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie en de in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder zijn de wijkcoördinatoren actief met veiligheids- en overlast vraagstukken. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

REPAIR CAFÉ BERGHEM De enthousiaste vrijwilligers van Repair Café Berghem taan weer voor u klaar op woensdag 16 juni 2021 in de Berchplaets (begane grond). Tussen 9.30 en 10.30 uur kunt u spullen aanbieden om te repareren of komen voor een deskundig advies. Er wordt gewerkt tot 11.30 uur. Het aanbieden is in de centrale ontvangstruimte en het repareren is in een afzonderlijke ruimte. Zo kunnen we op een veilige manier de 1,5 meter afstand aanhouden. Is er iets stuk aan kleine meubels, lampen, speel-

BC

goed, elektrische apparaten (handleiding graag meenemen) of kleding? Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. Er is een naaister aanwezig voor bijvoorbeeld een naadje dat los zit, een scheur die hersteld of een knoop die aangenaaid moet worden (niet voor het inzetten van ritsen). Komt u liever nog niet naar de Berchplaets dan kunt u ook een reparatieverzoek doen via onze website www.repaircafe-berghem. nl door ons een email te sturen. Wij nemen dan contact met u op en zoeken samen met u naar een passende oplossing; de werkzaamheden worden dan uitgevoerd bij de vrijwilliger thuis.

Persoonlijk Ben, 45 jaar, woonachtig in Uden en moeder van 2 jongens van 12 en 14 jaar. Met mijn jarenlange ervaring binnen het sociaal domein voor gemeenten en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ locaties), meen ik hulp te kunnen bieden bij zowel woonvraagstukken als zaken rond zorg en welzijn. Als zelfstandig projectadviseur heb ik particuliere wooninitiatieven mede kunnen realiseren. Met deze brede kennis en ervaring zal ik graag samenwerken met de Dorpsraad, individuen, partijen en instanties. Waar ik me voor wil inzetten is: in samenwerking met elkaar werken aan een blijvend leefbaar Berghem. Mijn mailadres is j.swinkels@oss.nl Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl

Met het Repair Café laten de vrijwilligers zien dat repareren vaak mogelijk is en altijd leuk om te doen. Wij vinden het zonde als kapotte spullen weggegooid worden. De reparaties zijn gratis maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt zeker op prijs gesteld. U bent van harte welkom! Iedere derde woensdag van de maand Meer info www.repaircafe-berghem.nl


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

de Poot – van Januskes - de Brouwer – den Tjuw – van Zeltzame – de Gut - Mülleke – de Loef

BERGSE BIJNAMEN De oproep aan de lezers voor of om hun mening in de vorige uitgave over het verhaal van de enige Bergse schaapherder Jo Smits, wiens eigen bijnaam Jo de Klomp was, om wat meer met de vroeger bestaande en gebruikte bijnamen te doen heeft veel positieve reacties opgeleverd. Heel verrassend. Niet een reactie van iemand die het daar niet mee eens was. Algemeen geeft men aan dat de oude bijnamen die men vroeger hanteerde voor het soms noodzakelijke onderscheid tussen bijvoorbeeld verschillende families graag nog eens op papier terug te zien. Ze zullen ongetwijfeld bij veel Bergse mensen herinneringen oproepen. Er waren families in Berghem die de zelfde bijnaam hadden maar toch geen familie van elkaar zijn. Ook families met dezelfde achternaam en die toch een andere bijnaam hadden. Men kan/moet ook onderscheid maken in familie-bijnamen en individuele-bijnamen. ’t Blauwselvrouke is bijvoorbeeld een individuele-bijnaam. Maar het is wel een bijnaam, net als de Parl en de kromme Kleermaker. Hierbij als ‘proef’ de eerste honderd bijnamen zonder familienaam. Geen alfabetische volgorde.

BC

de Luis – van Lenna’s – van Dorte – de Lange - de Mop –de Kiviet – van Netjes – van Mie Sause

de Parl – den Ulper - de Kits – den Brüker – de Gieps – Kont - de Lepper – den Hole – Tiesse de Gut - de lange Danja – de Deut – Spits van Nate – de Keuster - den Dip – de Wever – de Klomp den Aap - de Kuiper – de Wekker – Pek – de Sous - Knip – de Köning – de Schipper – de Lijp

de Koet – van Lentjes – de Snuut – de Poel den Dol – de Krel - de Fut – de Witte

Snuf – de Köpere – de Boi – van Kaldenhove - den Broeder – den Haon – den Baard – de Luwerik

de Puun – de kleine Broes – de Schierp – ’t Ketje – de grote Broes – de Verver – de Blauwverver

Kikvors – den Hutterman – den Brüker – van Pette - de Pruis – van Linderen – ’t Blauwselvrouwke

de Kolenhond - de Nap – de Snol – de Koud – de Pracht - de dove Hammaker – de Mol

Copyright Ruud van der Ven

de kromme Kleermaker – de Gier – de Beer – de Kiep – de Dominee – den Dekker – de Kiviet

Op - en aanmerkingen, aanvullingen en correcties zijn zeer welkom.

de Koet – de Pin – de Duvelkes – de Zwarte de Polderboks – de Mof – de Klokkefiets van Brorruskes - de Pijp – van Grarese – den Tijs – de Mus - de Mulder – van Sisse

Ruud van der Ven Molenweg 71 5351 ET Berghem Telefoon 06 38 42 83 78 Of via e-mail ruudvanderven@outlook.com

VRIJDAG VISDAG!

Elke vrijdag van 09:30 tot 17:30 bij de Albert Heijn in Berghem

Hollandse

Met inlevering van deze advertentie

5 Hollandse NIEUWE HARING NIEUWE HARINGEN vangst 2021 00 250 voor voor maar € 10,00 per stuk

4 9

Wilt u iets bestellen? U kan Jeroen mailen, appen of bellen! 06 - 536 285 13 zeevishandeljeroenheinen@hotmail.com


echt een geweldig gevoel.” Klanttevreden- voor Frank de basis voor een prettig contact heid staat bij Frank voorop. “Ik doe in ieder met zijn klanten. “Ik ben open en eerlijk of gesprek mijn best om een ondernemer te hel- een financiering haalbaar is. Daarbij geef ik pen zijn voorraad uit te breiden, machines te een onafhankelijk advies. Vaak zeggen klanpagina 7 leasen, een verbouwing te realiseren of een ten danwww.thuisinhetnieuws.nl dat ze helemaal niet ontevreden zijn

Kerkstraat 12 5367 AG Macharen T: 085-864 03 30 E: fdelaat@financieringsgilde.nl I: www.financieringsgilde.nl

FINANCIERINGSGILDE LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

ALL


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

BC

Hans Raadgever HEMEL EN AARDE Ooit was er een weduwnaar die voor zijn acht jarig zoontje, op zijn veelvuldig verzoek, een vlieger cadeau doet. De volgende dag, als de wind uit de goede hoek waait, gaan ze samen vliegeren. Het zoontje heeft, behalve zijn vlieger, ook een brief bij zich. Een brief voor zijn overleden moeder. Deze zou hij, via de strakke lijn van zijn vlieger, hemelwaarts sturen in de overtuiging dat zijn moeder deze dan zou lezen. Ach u kent het verhaal. Deze noodkreet van een kind is vermarkt in een smartlap van een gevierd volkszanger. Zowel qua beleving als commercieel was het een groot succes. Het zou me niet verbazen als hij, op zijn wolk gezeten, daar nog steeds plezier aan beleeft. In de tijd van het verhaal was de luchtpostbrief nog niet uitgevonden. Zo’n, op dundruk voorgedrukte brief, met vulpen volgeschreven, de laatste regels vaak nog rondom in de marge, dichtgevouwen en zonder envelop verstuurd. Immers iedere gram in een laagvliegend, ronkend, propeller aangedreven transport vliegtuig, telde. Maar het ging snel. Al na enkele dagen belande de brief bij de geadresseerde. Sneller dan per boot, dat duurde enkele weken. Daar dacht ik vaak aan tijdens het versturen van een fax naar mijn vakantieadres, vier uur vliegen en 2835 km reizen van mijn bureau ter plekke. Zonder strakke lijn, draadloos door de lucht. Thans weten we dat het via de cloud gaat. De denkbeeldige wolk waar een aardige dame mij op de centimeter nauwkeurig navigeert naar Lutjebroek. En als ik bij aankomst in hemelsnaam niet weet wat daar te moeten doen spreek je gewoon een andere adres in en de dame leidt je, zonder ruzieachtig gemopper, allervriendelijkst, opnieuw de snelste weg. Zonder navigatie heb ik dat wel anders meegemaakt, minder vriendelijk, op zijn zachts gezegd, maar dit terzijde. De alwetende cloud stuurt me wel regelmatig een raadseltje om te weten of ik echt besta en of ik geen robot ben. Dan moet ik bijvoorbeeld drie plaatjes kiezen met stoplichten. Dat lijkt me redelijk, je moet tenslotte wel weten met wie je communiceert. Nog even en na een poepie hoef je alleen maar te roepen “klaar” en alles spoelt schoon, er blijft geen enkel onwelriekend kruimeltje achter. De telefoon aan een lijntje, u weet wel met zo’n draaischijf, heeft zijn tijd gehad. Jammer want je kreeg altijd wel iemand aan de lijn. Nu veelal niet. Een ingeblikte stem laat weten dat gebelde maar op 3 dagen werkt en vandaag dus even niet. Want werken moet wel leuk blijven en geen noodzakelijk kwaad, zoals dat wel voor de huidige pensioen gerechtigden gold. Ledigheid was des duivels oorkussen, immers niets doen leidde alleen maar tot allerlei kwaad, was de algemene gedachte.

GOED EN KWAAD

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl

“Al het goede komt van boven” zegt een bekend Nederlands spreekwoord. Daar verandert niets aan. Ondanks mensen beweren dat in het oneindige heelal geen boven kan bestaan. “Hoe kan een schelp de zee bevatten”, denk ik dan maar. Maar misschien is de hemel wel een wolk. Een cloud waar we alle geheimen aan toevertrouwen. Waar ik, volgens mijn zonnemonitor, al ruim 100 bomen heb geplant. Lijkt me inmiddels een mooi bos om in te wandelen. Pandemieën zijn aards, hebben meer dan eens een hoofdrol gespeeld in het aardse bestaan. Soms met grote gevolgen. Epidemieën leggen zwakten in ons aardse bestaan bloot.


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN BURGERINITIATIEF OM INWONERS VAN BERGHEM MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN Eindelijk mag het weer, bijpraten en koffiedrinken

aan de Berghse Tafel Goed nieuws dus. We mogen elkaar weer ontmoeten aan de Berghse Tafel. Vanaf donderdag 10 juni is iedereen weer welkom in de Berchplaets. Wat zullen we elkaar veel te vertellen hebben. Want het is veel te lang geleden dat we elkaar zagen. En er is veel gebeurd in corona tijd. Kom dus ook naar de Berghse Tafel om onze belevenissen, mooie en verdrietige verhalen met elkaar delen. Helaas, corona is nog niet helemaal weg. Daarom blijven we ons houden aan de coronaregels, dat betekent:

Handen desinfecteren bij binnenkomst Gezondheidscheck invullen Anderhalve meter afstand houden En vaste zitplaatsen zijn verplicht. De Berghse Tafel heet allen weer van harte welkom!

NIEUW In juni is een initiatief gestart voor wandelliefhebbers Iedere dinsdag van 10.00 - 11.00 uur

Samen wandelen door de mooie Berghse natuur Start vanaf parkeerterrein Hoessenboslaan Iedereen die die er even tussenuit wil is welkom.

BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

RESERVEER NU VOOR 20 JUNI UW VADERDAG HIGHBEER

VOOR MAAR €25,00 PER PERSOON WWW.HOTELNULAND.NL

ALL


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Een gezondere leefstijl met CooL Nu in Megen!

Heeft u overgewicht (en aanvullende risico factoren*) of ernstig overgewicht? Dan kunt u volledig vergoed uw gezondheid verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl. Dit kan door deel te nemen aan het CooL programma. * (Verhoogd risico op) hart- en vaatziekten of (verhoogd risico op) Diabetes type 2 of slaapapneu en/of artrose.

Als Leefstijlcoach uit Megen (met coachpraktijk LEEF coaching gevestigd in het Gezondheidscentrum in Megen) ben ik blij en trots dat ik dit programma in Megen mag aanbieden. Dit programma is iets anders dan een dieet of een periode lijnen met vaak als resultaat het bekende “jo-jo” effect. Dit programma gaat voor blijvende leefstijlveranderingen in kleine stapjes met als resultaat blijvend gewichtsverlies. Een gezonde leefstijl is alles wat u doet en laat om gezond te blijven. In uw eentje werken aan een gezondere leefstijl kan lastig zijn. Door deel te nemen aan CooL wordt u hierbij ondersteund.

Wat is CooL? CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een leefstijlprogramma waarin aandacht wordt besteed aan voeding, beweging, slaap, in- en ontspanning en het veranderen van uw gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. CooL is een 2 jaar durend programma dat bestaat uit 8 individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten. Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door een leefstijlcoach.

Bij deelname aan CooL stelt u samen met de leefstijlcoach persoonlijke doelen. Hier gaat u, in uw eigen tempo en op uw eigen manier aan werken gedurende de looptijd van het programma. U heeft zelf de regie. De vragen die daarbij aan bod komen zijn: - Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij? - Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen? - Wat wil ik daarmee bereiken? Zo werkt u stap voor stap aan een gezonde leefstijl die bij u past. De leefstijlcoach motiveert en ondersteunt u hierbij. Vergoeding Het CooL programma wordt vanuit de basisverzekering door bijna alle zorgverzekeraars geheel vergoed zonder aanspraak te maken op het eigen risico. Waar en wanneer? Ik bied het CooL programma in Megen in het Gezondheidscentrum aan. Startdata ongeveer elke 2 maanden. Vragen of aanmelden Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met mij. Denkt u dat u in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Hij/zij kan beoordelen of u in aanmerking komt en een doorverwijzing maken. Ik neem dan contact met u op voor een eerste afspraak.

Vitale groet, Erma Hoebergen info@leef-coaching.nl www.leef-coaching.nl 06 - 37329121

W W W. L E E F - C O A C H I N G . N L


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

PUNK ASS NINJA’S VIERT 10-JARIG BESTAAN OP HOESSENBOSCH FESTIVAL

Dat de line-up van het bijna uitverkochte Hoessenbosch Festival bestaat uit coverbands, Nederlandstalig, hardstyle, dance en de meest lollige acts, wisten we. Dit jaar mag daar rock aan worden toegevoegd. De organisatie heeft meteen goed uitgepakt met vette namen als Rattlesnake Shake, Glamrocks en de Punk Ass Ninja’s. Voor die laatste is het dubbel feest. Want niet alleen staan ze na lange tijd weer op het podium. Ze vieren ook nog eens hun 10-jarig bestaan op het Hoessenbosch Festival. We spraken zanger Sven Guelen die ons belooft heel wat in petto te hebben in het eerste weekend van september: “Als het allemaal lukt, dan wordt het een spektakel van heb ik jou daar. Met nieuwe nummers, nieuwe gasten en nog een paar verrassingen. Sowieso is ons streven altijd om helemaal leeg van het podium af te strompelen, dus dat zal nu niet anders zijn.”

MUZIEKMALLOTEN

De Punk Ass Ninja’s bestaat uit een vijftal Osse muziekmalloten (eigen woorden hè, red.) dat met hun muziekhart in de nineties rock is blijven hangen. Met covers van onder meer Rage Against the Machine, Pearl Jam, Linkin Park en Limb Bizkit wil zij het publiek compleet uit hun dak laten gaan. Laten we ze even voorstellen. Maarten Hopman speelt bas, Jan van Deutekom gitaar, Sven Derix op de drums, Hugo Hopman de vocals – “die zijn insane” – en Guelen zelf is zanger. “Vroeger heb ik wel in wat bandjes gespeeld, maar ben daarna de musicals en dinnershows ingerold. Na dat een jaar of tien gedaan te hebben, begon het toch weer te kriebelen. Ik deed auditie en nog diezelfde avond hadden we een bandnaam: de Punk Ass Ninja’s.

TOEGIFT NA BIERTJE

Sindsdien spelen ze volle zalen. Alhoewel, daar heeft Sven later nog een leuk verhaal over. Fans spreken over de heren in woorden als uit je dak, vette muziek, een belevenis op het podium en altijd één groot feest. Klinkt lekker he! Wil je erbij zijn? Schrijf dan nu alvast vrijdagavond 3 september om 23.00 uur in je agenda, want dan staan ze op podium Punk Ass & Friends. Horen we dan ook jullie favoriet? “Lastig”, vindt Sven, “want we hebben allemaal een andere. Maar ik denk dat de Witchdoctor van De Staat er toch wel één is die bij ons allemaal in het rijtje staat.” En dan de vraag wat het publiek straks kan doen om er een nóg groter feest van te maken: “Publiek dat meezingt, -schreeuwt of springt vinden wij natuurlijk ‘t allerbest. En als ze ons ook af en toe een biertje komen brengen, doen wij een extra toegift”, knipoogt Sven.

IN HET VOORPROGRAMMA

Maarre... even terugkomend op die volle zalen. Hoe zit dat? “Haha, ja dat is me een verhaal. We werden ooit voor een andere band als invallers ingevlogen bij een lokaal katholiek boerenjeugdfeest, ergens in de buurt van Eindhoven. We waren daar het voorprogramma van de Memphis Maniacs en het werd al

heel snel duidelijk dat de jeugd alleen voor hén gekomen was. We kregen nul respons uit de zaal, hoe gek we het ook maakten. Het was gewoon niet ‘cool’ om ons leuk te vinden die avond, zo leek het wel. Dus toen de Memphis Maniacs tijdens ons optreden hun apparatuur uitgeladen had op de plek naast het podium, die overigens volledig afgeschermd werd door hekken en daar wél uit hun dak gingen, hebben Hugo en ik onze microfoonstands opgepakt en ze op die zijkant van het podium gezet. Om de rest van de set enkel en alleen voor de Memphis Maniacs af te maken. Die gasten gingen uit hun plaat, mini-moshpit, alles! We denken er nog vaak aan terug.”

KOOP LAATSTE KAARTEN

Wil jij de Punk Ass Ninja’s en alle andere artiesten zien op 3 september? Ga dan naar hoessenboschfestival.nl om één van de laatste vrijdagavondkaarten te bemachtigen.


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

“SAMEN ‘TRAPPEN’ WE DUCHENNE DE WERELD UIT

MAYKE: “KILOMETERS MAKEN VOOR MIJN BROERTJE YVO” De ziekte (Duchenne) waar onder andere de Geffense Yvo Gloudemans (21) dagelijks de onhebbelijkheden van ervaart is in de ‘volksmond’ vrij onbekend. Wanneer je echter op de website ‘Spierziekten Nederland’ in de openingszin leest dat: “Duchenne spierdystrofie een ernstige erfelijke spierziekte is die de spieren aantast en verzwakt”, wordt je gegrepen door het artikel en val je van de ene in de andere verbazing. Sinds 2007 is bij Yvo Gloudemans daadwerkelijk Duchenne gediagnosticeerd en heeft hij dag en nacht te maken met dit blijvende fenomeen. Zijn zus Mayke Gloudemans (25) heeft, samen met haar begeleidster Linsey Verstappen (22), het plan opgevat om met haar gezonde spieren te gaan mountainbiken voor het Duchenne Parent Project. Mayke: “Mijn allergrootste doel is om te fietsen voor Yvo zodat hij mij nog kan aanmoedigen”. door Jan van Ravenstein De cijfers van een onderzoek geven aan dat 1 op de 3500 jongetjes die geboren wordt Duchenne Spierdystrofie heeft. In Nederland hebben ongeveer 600 mensen de ziekte van Duchenne. Het vereist een uitleg om enige duidelijkheid te verkrijgen in de betekenis, oorzaken en verschijnselen van Duchenne. Het is, kort gezegd, een fout in het dystrofine-gen wat een tekort veroorzaakt van het eiwit dystrofine in de spiercelwand, hierdoor neemt de spierkracht af ook van bijvoorbeeld longen en het hart. Zie www.spierziekten.nl.

YVO GLOUDEMANS

Wanneer je een soort van positieve ‘boost’ tot je wil krijgen moet je beslist eens een praa tje gaan maken met de 21a jarige Yvo Gloudemans uit Geffen. In alle opzichten ‘straalt’ hij vanuit zijn rolstoel alleen maar positiviteit uit. Over zijn ziek zijn bijvoorbeeld, wat voorwaar toch geen ‘kattenpis’ is. Het lijkt of hij er alleen de positiviteit van inziet van hetgeen hij, ondanks zijn handicap, nog kan en wil… Heerlijk om te horen. “Ik ga zeker ook naar Maastricht, naar de intocht van Mayke”, zegt hij, hoewel hij weet dat dit tripje voor

Mayke en Linsey: “Samen ‘trappen’ we Duchenne de wereld uit, we hebben er zin in”. hem heel vermoeiend zal gaan zijn. Bijzonder enthousiast is hij over het werk wat hij twee dagen doet bij de dagbesteding van Pluryn in Nijmegen. “Ik werk daar met heel veel plezier in het Multimediateam wat zich bezig houdt met ‘echt vette professionele filmproducties’, aldus een bruisende Yvo. Deze jongeman zit, ondanks het feit dat hij de echte waarheid niet uit de weg gaat, bijzonder goed in zijn ‘vel’. Een groots respect is daarvoor zeker op zijn plaats.

DUCHENNE HEROES

Een persoonlijke prestatie leveren en…. Geld doneren voor het goede doel. Dat is de doelstelling die er zit in de mountainbiketocht voor Duchenne. Mayke gaat de uitdaging aan. ‘Nu kan ik het nog (i.v.m. school/werk) en nú kan Yvo mij nog zien fietsen”, zegt Mayke. Duchenne Heroes staat in principe voor zeven dagen fietsen (70 kilometer per dag). Van de Vogezen naar het Drielandenpunt in Vaals. Drie dagen fietsen behoort echter ook tot de mogelijkheden en Mayke heeft gekozen voor het laatste. Zondag 12 september klinkt het startschot in de Vogezen. Er wordt, vanwege de veiligheid, gefietst in groepjes. De dagroute heeft tweemaal een post voor een stop. Bij de post komt vriendin Linsey in actie. Zij heeft daar drinken, eten en eventuele hulpmiddelen klaar staan voor een goede verzorging. De fiets mag worden schoongemaakt en indien nodig is er medischea en technische hulp aanwezig. Na een korte pauze volgt deel twee van de tocht, op weg naar post twee. De eindstreep komt, wanneer alles volgens plan ver-

loopt, na 8 á 9 uurtjes fietsen in zicht. Na het douchen en wat rust staat er een gezamenlijk maaltijd klaar en maken ze zich op voor de gezellige avondetappe.

SPONSORING

Het allerbelangrijkste van het gehele plan. Sponsoring… Mayke: “Alles, maar dan ook alles, wat we bijeensprokkelen aan geld gaat naar Duchenne voor onderzoek. Dit is vooral bedoeld voor de volgende generatie jongens met Duchenne. De onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op: draagsterschap, dystrofiëne in de hersenen en de oudere Duchenne jongens. Mayke en Linsey: ‘Daarom hopen we dat heel veel mensen en bedrijven ons gaan sponsoren’. U mag ons ook bellen voor info of donatie of klik voor info op de QRacode. Mayke: 06 – 288 19 391 / Linsey: 06 – 266 999 09 / Of kijk op onze persoonlijke donatiepagina. www.duchenneheroes.nl/deabrabanders


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Ook Ook op op Zondag Zondag geopend geopend

Dublin lounge set 3 zits bank 2 lounge stoelen 1 tafel met polywood

, 9 89

Lounge set Valencia met tafel normaal € 1295,-

, 9 9

€9

Lounge set Marah met tafel normaal € 899,-

, 9 59

Ieder Ieder ee Zondag Zondag geopend geopend van van 12:00 12:00 -17:00 -17:00 uur uur WIJ HEBBEN ALLES OM EEN GEWELDIG EK TE BELEVEN

Lounge dining set San Marino met hoge tafel

, 5 89

, 9 89

Hoekset Marah complete hoekset met tafel normaal € 1099,-

Compleet lounge dining set Sicillie hoekset met tafel losse stoel en 2 hockers compleet met kussens van 1850,-

:: s s j j i i pprr e e i cctti a a ggaa e e M M

€1

, 9 39


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

Koop in de buurt. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt.

BC

• Van Mook, De echte Bakker • Café d'n Dort • Bloem Berghem • Primera Van Alebeek

Koop lokaal

van Zandvoort

meer dan Bandenservice ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN UITLIJNEN - BALANCEREN - REMMENSERVICE

Kilometer certificaat

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

K

K

apper

K

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 13 euro Anja van Ravensteijn, Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, worden jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle)

voor prachtig schilderwerk

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

Glasschade Waterschade • Brandschade Nummerbord• vastzetten Met speciale schroeven, die alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen Spuitwerk • Houtrot worden bevestigd, worden jouw kentekenplaten vastgezet. Op deze manier voorkom je diefstal.

Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957 Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

50 LASTMINUTES NAAR DE ZON IN OPENLUCHTTHEATER HOESSENBOSCH Een echte ‘lastminute’. Zo kun je de zinderende zomeravonden die speelgroep Hoessenbosch op 11 en 12 juni brengt wel noemen. Na het cancelen van de grote productie Koning van Katoren, werd snel een alternatief gezocht. Het resultaat: twee avonden met vijf eenakters in zomerse sferen. Mét een cocktail en borrelhap van het huis.

theater het toch van de zonnige kant te bekijken: genieten van cultuur mag weer!

GENIETEN VAN CULTUUR MAG WEER

LACH EN EEN TRAAN

Je mag de twee voorstellingen gerust exclusief noemen, want er zijn maar 50 zitplaatsen per avond . Dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige coronamaatregelen. En hoewel het Berghemse openluchttheater - net als veel andere openluchttheaters - verbaasd en ook wel een beetje teleurgesteld is over dit lage aantal bezoekers, probeert het

Tijdens het theateravondje uit krijgt de bezoeker 5 eenakters te zien – die gegarandeerd zorgen voor een lach én een traan – gespeeld door duo’s van speelgroep Hoessenbosch. Tickets voor de zomeravonden bestel je online via www.hoessenbosch.nl. In de prijs zijn één ticket, welkomstcocktail, consumptie naar keuze en borrelplank inbegrepen.

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren Wij hebben PVC vloeren van o.a. Coretec | Saffier | Tarkett | T.F.D. | Sense Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER COREtec Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.

Lijmen of kliksysteem Zelf leggen of laten leggen Slijtvast Vele kleuren en dessins

Zevenbergseweg 1a 5351 PE Berghem 0412-403495 06-49030321 info@vanudenvloeren.nl www.vanudenvloeren.nl


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Durf te dromen! Laat je inspireren! Samen realiseren! LijfStijling: een begrip in de regio voor Afvallen en Endermologie Kies je voor LijfStijling in Maren-Kessel om een aantal kilo’s af te vallen? Dan ben je aan een vertrouwd adres. Al meer dan 12 jaar komt men uit de wijde omgeving om met één van de methodes van LijfStijling beter in hun vel te komen. Wat maakt LijfStijling zo bijzonder? “Wij zijn een klein team, waar de mens, jij dus, nog steeds centraal staat. Iedereen is uniek en heeft een eigen verhaal, achtergrond, sterktes en zwaktes. We gaan met jou in gesprek om op die manier het béste plan te maken voor jou”, aldus Annemiek van der Voort, eigenaresse van LijfStijling. LijfStijling biedt drie voedingsconcepten om van jouw overtollige kilo’s af te komen. Tijdens de intake bespreken we welke methode het beste bij jou past. Ze hebben alle drie gemeen, dat de resultaten blijvend zijn! LijfStijling staat in de regio bekend als expert op het gebied van Afslanken én LPG endermologiebehandelingen. Een gouden combinatie! Deze endermologiebehandelingen zorgen er onder meer voor dat jouw onderhuidse vetten versneld worden afgevoerd, de contouren van jouw lichaam verbeteren én dat jouw huid verstevigt. En dit alles zonder medische ingrepen, op een heel natuurlijke manier. Ook is dit een wetenschappelijk bewezen methode om van jouw cellulite af te komen. Wij zijn er van overtuigd, dat jij jouw doelen gaat halen. We geloven in jou én in onze aanpak! Bel 06-20299616 voor het maken van een afspraak! De intake is gratis. Liefs, Patty & Annemiek LijfStijling - Provincialeweg 73 – Maren Kessel | www.lijfstijling.nl/acties

AFSLANKPRAKTIJK & ENDERMOLOGIE kom in actie ... Of je nu 5 of 15 kilo wilt afvallen, kom in actie en ga slank(er) de zomer tegemoet. LijfStijling biedt diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan!

aFSPRAAK?

Voor een gratis advies- en/ of intakegesprek. Bel: 06-20299616 Provincialeweg 73 Maren-Kessel www.lijfstijling.nl/acties/


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

“VAN BETEKENIS MOGEN ZIJN BIJ AFSCHEID IS EEN VOORRECHT”

INEKE VOLGT HAAR HART GEFFEN -Enthousiast verteld Ineke Hanegraaf over de weg naar haar passie. Haar werkloopbaan ging van ziekenverzorgster, naar postbode tot eigenaar van haar koeriersbedrijf. De vele kilometers brachten haar uiteindelijk noodgedwongen tot stilstand. Met toeval kwam ze in aanraking met een Ritueelbegeleider ofwel, vormgever en spreker bij uitvaarten, en was verkocht. Dat was waar haar hart naar uit ging. En een maand later deed ze de opleiding tot ritueelbegeleider, haalde haar diploma en in oktober 2020 had ze eindelijk haar eerste dienst. Inmiddels is ze twintig afscheidsceremonies en ervaringen verder. Wat ze doet is samen met de nabestaanden inhoud geven aan een afscheidsdienst. Het is een heel erg dankbaar en eervol beroep. Op de site: www. inekehanegraaf.nl vind je alles over haar vak als ritueelbegeleider. Een zeer bijzondere uitvaart die Ineke voor heeft mogen gaan was van haar 10-jarige buurmeisje Ronja. Zij overleed in november 2020. “Heel intens. Natuurlijk komt dat grotendeels door de zeer jonge leeftijd van Ronja, maar ook omdat ze Ronja en haar familie persoonlijk kent. Jawel, dat raakte haar enorm.

Ineke: “Afscheidsdiensten mogen creëren en voorgaan met en voor de medemens hier in het zandveld of daar in de kleigrond waar ze is opgegroeid. Daar kun je haar ’s-nachts voor wakker maken. Wat is er fijner dan een vormgever die de Maaskantse- en zandcultuur kent, snapt en voelt. En… Die hun taal spreekt”. “O ja…. Wist je trouwens dat je bij elke uitvaartondernemer, waar je de uitvaart ook regelt, je eigen spreker mag aandragen? Tis mar dagge ut wit”, voegt ze nog snel toe. Hopelijk heb je haar nooit nodig maar mocht het toch zo zijn en je interesse is gewekt, bel dan 06-51256925 of mail naar inekehanegraaf@outlook. com Tot uw dienst, Ineke Hanegraaf

BRABANTSE KLOOSTERLINGEN DELEN LEVENSLESSEN IN PODCASTS MEGEN - Broeders en Zusters uit de Brabantse Kloosters delen hun levenswijsheid in zes podcasts en drie bijzondere verhalen. In de Podcast ‘Kloosterleven’ gaat presentator Oscar Kocken op zoek naar de verhalen van zes Brabantse kloosterlingen. Mensen met een bijzonder leven, waar de buitenwereld eigenlijk amper iets van weet. Wat bracht ze tot hun keuze voor een leven in het klooster? Welke lessen leerden ze daar- over zichzelf én over het leven? En wat kunnen wij daarmee, in ons dagelijks leven? In totaal zijn er acht verhalen gemaakt. Zoals die van Broeder Guido. Hij was 18 toen hij voor het eerst aanklopte bij het stilteklooster Maria Toevlucht in Zundert, maar de deuren stonden niet gelijk voor hem open. Hij is weggestuurd met de boodschap ‘ga eerst maar even in het leven staan’. Maar het kloosterleven liet hem niet los en nog eens 18 jaar later stond hij opnieuw aan de kloosterdeur. Deze keer werd hij wel binnengelaten. Broeder Guido leerde er naar zichzelf te luisteren, want ‘in stilte hoor je pas wat je zelf wilt.’ https://brabantskloosterleven.nl/3173-2/ Of het verhaal van Broeder Luuk. Een Amsterdammer die op 20 jarige leeftijd intreedt in het klooster, maar daar ook weer gillend weg gaat. Hij komt terug, tot zijn tevredenheid. ‘Ik had in dertig jaar tijd 50.000 gulden gespaard, en binnen drie minuten maakte ik al dat geld over naar goede doelen’, vertelt Broeder Loek. ‘Zo zie je maar hoe makkelijk je je kunt ontdoen van geld en spullen.’ En wat dat dan oplevert? ‘Een leeg hoofd.’ https://brabantskloosterleven.nl/houden-van-je-lichte-endonkere-kanten/

BC/LC/H

Kinderen en scheiding: “laat ons geen kant kiezen” “Laat ons geen kant kiezen. Maak geen ruzie waar wij bij zijn. Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons. Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Neem ons serieus. Luister echt naar wat wij te zeggen hebben. Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden.” Openbrief - Villa Pinedo.

De verbinding als partners is weggevallen, de verbinding als ouders blijft altijd. Ook al bevind je eigen leven zich op dit moment misschien in een wervelstorm, die van het kind zeker. Door de manier waarop ouders hun scheiding aanpakken en verwerken, kunnen zij hun kind een veilige haven blijven bieden en hen beschermen tegen onnodige pijn en verdriet. Communiceer met kinderen wat over hen gaat, hou ze weg van hetgeen volwassenen aangaat én accepteer elkaar als ouder. Als mediator sta ik ouders bij in het creëren van een stabiele omgeving waarin kinderen zich door beide ouders geliefd voelen en niet beperkt worden in hun kind-zijn en ontwikkeling. Het maken van een ouderschapsplan en een convenant met de door jullie gemaakte afspraken over onder andere het huis, vermogen, pensioen enzovoort maakt onderdeel hiervan uit. Als kindercoach is het mogelijk ook de kinderen een stem te geven in het proces, daarnaast zullen ze beter begrijpen en accepteren wat er speelt tijdens en na de scheiding. Het biedt hun houvast in de nieuwe situatie. Geïnteresseerd? Bezoek mijn website of kom langs voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook ’s avonds en op zaterdagochtend. Bel, mail of app mij voor een afspraak.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief Mediator en erkend kindercoach bij scheiding

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

Het Dorp 58 5384 MC Heesch info@hanegraafkeukens.nl 0412 - 20 28 49

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur

- Een huis kopen of verkopen - Een hypotheek vestigen - Testamenten maken of wijzigen - Een schenking doen - Een nalatenschap regelen - Een bedrijf oprichten - Statuten wijzigen En voor alle andere notariële zaken

Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman Advocatuur Kloosterstraat 2-A 5351 ER Berghem

Regel uw zaken goed. Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07 Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl


is onze benadering. pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse methodes voor behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert en KABIZ. Erkend Oncologische Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. De Praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog. Wij hebben rechtstreeks contact met ziekenhuizen voor kankerpatiënten.

Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV

www.voetvorm.nl

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

Erkend S-BB leerbedrijf


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

PETRA WILLEMS ‘VANDAAG DOEN WE EEN BELOFTE AAN VROUWENGEZONDHEID’

ORGANON TERUG OP NIEUW GESTYLDE BLAUWE GEVEL De befaamde naam Organon is terug. Donderdag 3 juni jl. vierde het bedrijf (NYSE:OGN) de start als het enige wereldwijde bedrijf dat zich op zo’n grote schaal richt op de gezondheid van vrouwen. Dat is goed nieuws voor vrouwen wereldwijd en goed nieuws voor de productie van geneesmiddelen in Nederland en België - waar het wereldwijde gezondheidsbedrijf twee productielocaties en twee kantoren heeft.

“We lanceren niet alleen een nieuw bedrijf, we doen een belofte aan de gezondheid van vrouwen wereldwijd. We gaan luisteren naar vrouwen om hun gezondheidsbehoeften beter te begrijpen en oplossingen te identificeren die dringend nodig zijn.” Dat zegt Petra Willems, die is aangesteld als Managing Director van Organon Benelux. “Het is een unieke kans om een nieuw bedrijf te bouwen dat toonaangevend wil zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen. Er is een noodzaak om te kijken naar ziektebeelden en omstandigheden die alleen vrouwen raken - of vrouwen onevenredig vaker raken dan mannen. Het bieden van een gezondere toekomst voor vrouwen betekent ook een gezondere toekomst voor hun gezinnen en gemeenschappen over de hele wereld.”

FOCUS OP VROUWEN: ORGANON’S BENADERING VAN INNOVATIE

Organon begon bijna honderd jaar geleden als geneesmiddelenbedrijf. De wortels in de geboorteplaats Oss zijn er nog steeds, maar het nieuwe Organon is anders. Geen enkelander groot geneesmiddelenbedrijf vestigt zo primair de aandacht op de gezondheid van vrouwen. Petra: “Om een gezondere wereld te bereiken is het van cruciaal belang om de gezondheid van vrouwen te verbeteren. De helft van de wereldbevolking bestaat immers uit vrouwen. Als nieuw bedrijf zullen we beginnen met te luisteren naar de gezondheidsbehoeften van vrouwen, om zo onze productontwikkeling te stimuleren en nieuwe oplossingen te creëren en te leveren. Onze impact zal verder gaan dan medicijnen, anticonceptie en vruchtbaarheidsbehandelingen. Omdat we weten dat we nog zoveel meer

kunnen doen voor vrouwen en hun gezondheid.” Prof. Dr. Angela Maas (cardioloog en hoogleraar Cardiologie voor vrouwen, Radboud UMC) zegt hierover: “Kijk naar de levensloop van vrouwen. Elke fase heeft zijn eigen behoeften die belangrijk zijn voor de gezondheid van vrouwen en ze zijn vaak met elkaar verbonden. Een goede gezondheid van vrouwen treft ook hun kinderen, familieleden, ouders en collega’s op het werk. Een goede gezondheid is nodig om aan het werk te kunnen gaan en meer economische onafhankelijkheid te krijgen. Gezonde vrouwen zijn de basis voor meer gelijkheid en een beter leven voor ons allemaal.” “Elk meisje, elke vrouw heeft recht op toegang tot goede gezondheidszorg gedurende haar hele leven. Dat moet onze erfenis zijn voor de volgende generatie”, zegt de Belgische hoogleraar Prof. Marleen Temmerman, hoofd van de afdeling Gynaecologie en Verloskunde aan het Aga Khan University Hospital in Nairobi, Kenia. “Zoveel vrouwen en meisjes die elke dag sterven aan vermijdbare complicaties van zwangerschap is gewoon onaanvaardbaar. Dit is een prioriteit.”

UNIEKE KANS

Petra Willems is een ervaren topmanager met een lange en succesvolle loopbaan van 30 jaar bij MSD op vele therapeutische gebieden. Over haar aanstelling zegt ze: “Het is een unieke kans om te kunnen bouwen aan een nieuw bedrijf met een cultuur die zich kenmerkt door ondernemerschap, empowerment en inclusiviteit. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen - met een geïnspireerd, gedreven en effectief team in België, Nederland en Luxemburg - te werken aan een succesvolle en mooie toekomst, voor Organon en voor vrouwen over de hele wereld.”


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Perkplanten kleuren uw zomer Is ook uw huis deze zomer een bloemenzee?

3 stuks

Scaevola

3 stuks

4,80

4,80

blauw rose en wit XL pot 1,85/st. nu 3 stuks 4,80

Geranium Pelargonium Diverse kleuren staand en hang Per stuk 1,75 5 stuks nu 5 stuks 6,95

6,95

Surphinea diverse kleuren Xxl planten 1,85/st nu 3 stuks 4,80

VLINDERSTRUIK

Prunus lau. Genolia ± 100 cm nu 17,95

Cornus kausa Chinensis nu 65,00

nu

65,00

vanaf

4,75

Buddleja

nu

Diverse soorten v.a. 4,75

17,95

Groenteplanten Gleditsia tracanthus Sunburst v.a. 25,00

vanaf

Nu preiplanten 10 stuks 1,50

10 stuks

1,50

25,00

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 juni 2021 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 24

NOL VAN HINTUM

DEEL 2

Neptunus. Deze oude traditie in de zeevaart wordt ook wel de doop bij de evenaar genoemd. Een zeeman die voor het eerst de evenaar passeert moet dit ontgroeningsritueel ondergaan. Dit werd beloond met een ‘diploma’. Neptunus wordt ook de God van de zee genoemd. Oorkonde. Getuigschrift. Diploma. Historische orde van de diepzee. De tekst op het ‘diploma’ was als volgt: Ik Neptunus, God van alle zeeën. Beschermheer van alle zeemeerminnen. Schatkistbewaarder van alle schatten die overboord gegooid worden, enz. enz. enz. verklaar hiermede dat Nol van Hintum in November 1946 de evenaar is gepasseerd en in mijn oogen geschikt is bevonden om alle gevaren in het verre Oosten te trotseren, om na gedane dienst wederom over mijn zeeën veilig naar huis geleid te worden. Daarom wordt een ieder er op gewezen, dat houder dezes, mocht hij, landrot die hij oogenschijnlijk is, wederom mijn gebieden bevaren, hem alle eerbewijzen toekomen, hem door mij verleend op straffe van mijn ongenoegen. Aldus opgemaakt aan boord van de ‘Kota Baroe’. Evenaar. De evenaar verdeelt de aarde in het noordelijk, boven halfrond en een zuidelijk, onder halfrond. Australië behoord bijvoorbeeld tot het zuidelijk halfrond. Tijdens zijn verblijf in Indië werd Nol op de hoogte gehouden door het thuisfront. Er werden over en weer brieven en pakketjes gestuurd die met de boot of luchtpost aankwamen. Deze kwamen van Meester Gielen en soms een pakketje van het andere thuisfront Celebes. Op Celebes hebben wij ongeveer drie maanden gezeten waarvan een week in een soort rusthuis van de Marine in de bergen. Dit wat hoger gelegen rusthuis zorgde er voor dat de temperatuur ’s nachts aangenaam was in tegenstelling van de hoge temperatuur van overdag. Dit was een soort vakantie. De destijds veel besproken kapitein Westerling was daar ook in de buurt. Ik heb hem daar in Makassar in zijn jeep wel eens zien rondrijden. Van Celebes onverwacht naar Borneo met de boot. Borneo. Een kleine boot van de Marine, een korvet met de naam ‘Banda’ bracht hen allen van Makassar – Celebes naar Balik Papan op Borneo. Op dit boottochtje van dertig uur ben ik behoorlijk ziek geworden. Ook op Borneo bestond onze hoofdtaak alleen uit wachtlopen, onder andere bij het krijgsgevangenen-

www.thuisinhetnieuws.nl

kamp waar veel Jappen waren opgesloten. Dit was een krijgsgevangenenkamp compleet met wachttorens en zware bewaking. Zij moesten ook vijf Japanners bewaken die de volgende morgen zouden worden terechtgesteld. Daar hebben Nol en zijn maten gelukkig niet aan mee hoeven te werken. Dat was weer een andere afdeling. Veel wachtlopen ’s nachts wat door het benauwde en drukkende temperatuur niet eenvoudig was. Overdag was het warm en vochtig. Nol heeft zestien maanden op Borneo gezeten. Bij de Eerste Politionele Aktie zaten Nol en zijn compagnie nog op Borneo. Java. Van Borneo werden ze overgeplaatst naar Semarang en daarna via verschillende posten naar Tjilitjap aan de kust op Midden-Java vlak voor dat de Tweede Politionele Actie begon. Dat waren spannende dagen die voor sommige soldaten fataal werden. Wij hadden meer geluk. Ik heb daar wel dysenterie opgelopen. Vandaaruit gingen we naar Batavia om ook daar het wachtlopen te hervatten. Ook moesten we wachtlopen aan de kade waar de schepen klaarlagen om uit te varen naar Nederland, naar huis dus en jij mag dan nog niet mee, dat was dan even moeilijk, zeker omdat de datum van ons vertrek naar Nederland nog niet vast stond. Lang voor de Tweede Aktie, toen wij nog op Borneo zaten moesten wij al papieren invullen voor de terugreis naar Nederland. Toen die Tweede Aktie begon konden we die reis voorlopig wel vergeten. Nol zou daardoor nog achttien maanden langer moeten blijven.

Monument Tegal Java 3-11 RI. In het Geerlingspark te Tegal gelegen in het westen van Java. Generaal Spoor. Tekst van een briefkaart van een door Generaal Spoor vertaald gedicht van de Britse dichter Rudyard Kipling, gestuurd door Generaal Spoor, aan ‘zijn’ soldaten naar aanleiding van onterechte kritiek van de politiek en de gemeenschap op het hele gebeu-

BC ren in Indië. Deze gemoedelijke menselijke legercommandant kwam op voor zijn soldaten. Wij wenden ons tot God en Jan soldaat. Als hooge nood en bitt’re strijd ons wacht. De nood voorbij, het land in vredesstaat. Vergeten wordt de Heer en Jan soldaat veracht. De Nederlandse politiek was niet zo blij met deze briefkaart. Met name PVDA Tweede Kamer lid Dolf Joekes vroeg aan de minister om uitleg. Spoor werd beschuldigd van Godslastering. Nol heeft Generaal Spoor alleen op een afstand gezien. Chris uit Overlangel. In het 3e bataljon 11e Regiment Infanterie van Nol zat ook soldaat Chris van der Heijden uit Overlangel. Hij werd bij een actie in zijn rug geschoten en raakte zwaar gewond. De kogel zat op een moeilijke plaats. In Indië kon men niets voor hem doen, zodat hij met spoed naar Nederland werd overgebracht naar het Militair Hospitaal in Utrecht. Men durfde hem ook hier niet te opereren. Daar het ziekenhuis in het weekend gesloten was moest deze Chris noodgedwongen naar huis. Op vrijdagmiddag werd hij in het ziekenhuis opgehaald en op maandagmorgen weer naar Utrecht terug gebracht. Toen het na een tijd wat beter ging is Chris in het weekend op zijn fiets naar de Heistraat gereden om zoals met Nol was afgesproken aan zijn ouders de groeten van Nol over te brengen. Dit beleefdheidsbezoek door Chris zou voor Nol, toen hij zelf terug kwam uit de Oost een prettig vervolg krijgen. Daarover later meer. Later is Chris toch in het Militaire ziekenhuis aan deze verwonding op 12-2-1949 overleden.

TERUGKEER UIT INDIË

De SS ‘Groote Beer’ was in tegenstelling tot de oude omgebouwde vrachtboot ‘Kota Baroe’, een vrij nieuw in 1944 in Amerika gebouwd schip. Het voorvoegsel SS, betekend stoomschip. De terugreis was door dit nieuwere schip vijf dagen korter dan de heenreis. De Nederlandse staat kocht het schip in 1947 waar het werd ingezet door de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam. Het schip werd ingezet als troepentransportschip voor het vervoer van en naar Nederlands-Indië. Later ook naar Nieuw-Guinea. Op deze boot zaten ook veel gewonden en gehandicapte soldaten. Sinaasappel. Bij aankomst in Amsterdam werd Koningin Juliana door de gezagvoerder van het schip op hun boot verwelkomd. Als ‘cadeau’ voor hun diensttaken in Indonesië kregen de soldaten van de Nederlandse Staat, ieder een sinaasappel en een bon waarop stond dat ze daarmee nieuwe kleding konden kopen. Zonder deze bon was het moeilijk om aan nieuwe kleding te komen omdat deze in die tijd nogal schaars waren. De kleding die dan met deze bon werd gekocht moesten ze wel zelf betalen. Na deze ‘ceremonie’ werd


pagina 25

Nol daarna met een auto naar zijn ouderlijk huis gebracht. De SS ‘Groote Beer’ bracht hen op 9 januari 1950 na veertig maanden dienst naar Berghem terug. Ieder naar zijn eigen adres. Deze vier Bergse jongens keerden veilig terug. Anderen hadden minder geluk want in totaal 24 jongens van hun onderdeel hadden het niet overleefd. Nol was weer terug in zijn ouderlijk huis aan de Heistraat 20. Heide C 63 heet nu Heistraat 20. Deze door de gemeente doorgevoerde omnummering in 1948 heeft Nol niet bewust meegemaakt. Nol deed toen zijn verplichte plicht in Indië. Vertrek uit Nederland op 15 oktober 1946. Terugkeer vanuit Indië op 9 januari 1950. Toen Nol thuis kwam was het groot feest. Zijn vader en moeder, broers en zussen en verdere familie waren blij en in feestelijke stemming. Nol kreeg van zijn broers en zussen een horloge met daarin de inscriptie – Broers en Zussen 1950 – gegraveerd. Van zijn ouders kreeg hij een spiksplinternieuwe fiets die bij Wim Brands in de Burgemeester van Erpstraat werd gekocht. Wim Brands woonde destijds in de Heistraat op nummer 18. Verlof. Nol en zijn kameraden kregen nadat zij terug kwamen uit Indonesië van de Staat der Nederlandse zes weken doorbetaald verlof. Maar na drie weken wilde Nol liever weer aan het werk. Deze niet verbruikte drie weken hield hij tegoed. Beleefdheid bezoek. In de weken dat Nol thuis was zei zijn vader tegen hem ga eens een bezoekje brengen aan de ouders van Chris van der Heijden uit Overlangel. Zo gezegd zo gedaan. Nol maakte een afspraak met de familie van der Heijden en gaat een beleefdheid bezoekje bij hen brengen. Tijdens zijn bezoek ontmoet hij ook Grada de zus van Chris, de soldaat waar hij een goede klik mee had tijdens zijn verblijf in Indonesië. Er volgde meer afspraakjes en ze kregen zoals dat toen heette verkering. Op 16-10-1951 trouwde Nol met Grada. Ze gingen in het ouderlijk huis van Nol wonen. Samen kregen ze zeven kinderen. Ardien, Theo, Gerda, Gerard, Chris, Ria en Arno. Verbouwen. Nol was erg handig. Ze kochten het huis van J. Brands. Hij heeft hun nieuwe huis in de Heistraat 12 zelf verbouwd. Zij zijn hier rond 1955 komen wonen. Een nieuwe douche was bijvoorbeeld nodig en ook daar draaide Nol zijn hand niet voor om. In zijn grote hof werken in de Heistraat was voor Nol ook een fijne bezigheid. Er werd witlof en andere groente gezet. En natuurlijk elleper - aardappelen dus. Wortelen werden ingekuild en de rogge dat van het land kwam werd voor weinig geld verkocht voor de daken van boerderijen. Later zijn ze naar de Wilhelminasingel verhuisd. Terug naar zijn oude werkgever Unox in Oss. Nol wou graag weer aan het werk. De baan die hij voor zijn diensttijd bij Unox in Oss had kreeg hij na een kort gesprek op het kantoor van Unox weer terug. Nol had waarschijnlijk na zijn gedwongen vertrek bij zijn vorige werkgever wegens zijn dienstplicht een goede

www.thuisinhetnieuws.nl indruk achter gelaten. Ergens in het jaar 1957 kreeg Nol bij Unox, intern ander werk aangeboden, op de soepafdeling waar hij alle nodige voorkomende werkzaamheden verrichte welke nodig waren voor het produceren van allerlei soorten soepen. Ook Royco droge soep. Dit werd ploegendienst. Als Nol nachtdienst had gehad moest het rustig zijn in huis omdat hij overdag moest slapen. En dat viel natuurlijk niet altijd mee met zeven kinderen in huis. Na een aantal jaren werken in de soep ging Nol over naar de kruidenafdeling. Ook wel de kruidenkamer genoemd. Dit was een precisieafdeling. Er waren veel soorten kruiden, meest buitenlandse, die met de grootste nauwkeurigheid afgewogen moesten worden waarna deze gebruikt werden voor toevoeging aan verschillende producten. Misschien verwerkte hij ook wel Indische kruiden. Rijbewijs. Op latere leeftijd heeft Nol zijn rijbewijs gehaald. Hun eerste auto was een Daf 64. Nadat zijn vrouw was overleden in 2016 is Nol met autorijden gestopt. Jubileum. Op 25 oktober 1982 vierde Nol zijn 40 jarig jubileum. Dit 40 jarig jubileum werd samen met meer jubilarissen in de Lievekamp in Oss gevierd. Hij kreeg daarvoor zelfs een Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet van 40 jaren werk in het bedrijf. In hetzelfde jaar op 18 november 1982 gaat Nol op 58 jarige leeftijd van zijn pensioen genieten. Allerlaatste. Zo’n vier weken later op 16 december 1982 werd bij Unox in Oss, officieel het allerlaatste varken geslacht. Na honderd jaar – Hartog-Unox-UVG - export slagerij kwam door dit laatste varken een eind aan deze activiteit. Men schat dat in deze hele periode vijfenzestig miljoen varkens hier het leven lieten. UVG gaat verder in het Drentse Gieten. Een traditie. Een kleinigheid vanaf 1967 voor de gepensioneerden van Unox Oss. Nog steeds krijgt Nol elk jaar op zijn verjaardag een presentje aangeboden, dat een medewerker van het kantoor van Unox UVG hem persoonlijk komt brengen. Dit wordt door Nol heel erg gewaardeerd en vind het fijn dat er na zoveel jaren na zijn pensioen nog aan hem gedacht wordt. Ook heeft Nol, tot voor enkele jaren, nog met kerstmis een kerstpakket mogen ontvangen. En ook mag niet vergeten worden te vermelden dat alle gepensioneerde werknemers ieder jaar nog mogen kiezen tussen een dagreisje met de bus, of een etentje bij de ‘Naaldhof’ in Oss. Waar vind je dat nog. Beatrixhof. In 2006 hebben Nol en Grada hun huis in de Wilhelminasingel verruild voor een nieuwe driekamerwoning naast de kerk, met de mooie naam Beatrixhof. In het begin moest Nol wel erg wennen omdat hij zijn tuin in de Wilhelminasingel miste. Al snel ging hij in de binnentuin van de Beatrixhof werken en zorgde ook voor het opruimen van oud papier. In januari 2016 is na een huwelijk van bijna 65 jaar is zijn vrouw Grada overleden. Dit was voor Nol en zijn kinderen een enorm gemis.

BC Nol krijgt iedere dag trouw bezoek van zijn kinderen wat hij erg waardeert. Daarnaast heeft Nol nog vijftien kleinkinderen en het zestiende achterkleinkind is op komst. Met zijn tijd doorbrengen heeft Nol geen moeite. Hij begint steevast iedere dag ’s morgens met gymoefeningen en daarna gaat hij uitgebreid de krant lezen en als het weer het maar een klein beetje toelaat gaat hij nog een stuk fietsen op zijn nieuwe fiets die hij kortgeleden bij Mado bike-center heeft gekocht. Een kleine anekdote. Mado Roelofs vertelde dat hij echt nog nooit had meegemaakt dat iemand van zo’n hoge leeftijd, Nol is tenslotte 95, nog een doodgewone fiets kocht zonder hulpmiddel. Geen moderne E-bike dus. Wie blinkt het meest?

Nol doet al zijn nog boodschappen nog zelf en ook de was en eten koken. Ook kijkt hij heel graag TV. Naar het voetballen bijvoorbeeld en de politieseries Baantjer en Witse dat op een Belgische zender wordt uitgezonden. Nol leest ook nog maar dan voornamelijk boeken en andere lectuur over Indië in oorlogstijd. Oud-Indiëgangers. Nol heeft samen met zijn vrouw en later ook met zijn kinderen altijd contact blijven houden met de oud-Indiëgangers die hij nog van zijn tijd in Indië kende. Als er feestje of herdenkingen dan waren Nol en Grada altijd aanwezig. Nadat de kinderen uit huis waren kwamen de oud-Indiëgangers nog vaker bij elkaar over de vloer. Een paar jaar geleden is Nol met verschillende andere Indiegangers naar Bronbeek in Arnhem geweest. Heel interessant om de achtergrond van o.a. de KNIL-militairen en andere gebeurtenissen uit deze Indië tijd ten toon gesteld te zien. Dat was een hele fijne dag zei Nol. Nog elk jaar gaat Nol naar de dodenherdenking in Berghem waar hij na de kerkdienst samen met nog een andere oud-Indiëganger Frans van Rodijnen een krans legt bij het monument. Nol ik heb samen met jou en de hulp van je dochters hopelijk een mooi verhaal over het verloop van jouw leven en belevenissen mogen schrijven. Ik wil je hiervoor bedanken en hoop dat je nog vele jaren al fietsend en in goede gezondheid mag doorbrengen. Copyright Ruud van der Ven Reacties en/of aanvullingen zijn zeer welkom. Ruud van der Ven, Molenweg 71, 5351 ET Berghem, Tel. 06 38 42 83 78 e-mailadres ruudvanderven@outlook.com


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

+10

JAAR MOTOR GARANTIE

49,99

39,99

Elektrische tandenborstel PRO2700 Verwijdert tot 100% meer tandplak: ronde kop reinigt beter voor gezonder tandvlees in 30 dagen in vergelijking met een handtandenborstel

Scheerapparaat 70-N1200S Voorzien van Auto-Sensetechnologie: leest de dichtheid van je baard en past het vermogen erop aan. Zelfs dichte baarden scheren. €

+ GRATIS REISETUI

289,99

179,99

150*

Stofzuiger met zak BGL7HYG Meer zuigkracht voor langdurige prestaties en met een Bosch-filter van topkwaliteit voor bijzonder schone lucht.

219,99

159,00

PRIJS NA

Wasmachine CASHBACK WM6HXL91NL van SIEMENS Met sensoFresh is je kleding binnen 30 minuten weer heerlijk fris. Dit systeem gebruikt actieve zuurstof om geuren en bacteriën uit kleding te verwijderen, zonder de stof nat te € 999,99 maken.

Wasmachine WM14UQ95NL iSensoric wasmachine met sensoFresh programma voor opfrissen van delicate kleding, anti-vlekken programma voor de 4 meest voorkomende vlekken en multiTouch LED Display.

50*

PRIJS NA

CASHBACK van SIEMENS

849,99*

839,99

789,99*

TV 55NANO916 Real 4K gemaakt door pure kleuren. Ontdek de briljante en heldere visuele ervaring met Real 4K-resolutie gemaakt door NanoCell Technology.

Wasdroger T7DBNP612 Veilige, lage temperaturen. Stoffen worden nooit blootgesteld aan onnodige warmte. Je kleding blijft langer aanvoelen zoals op de dag dat je deze kocht. €

569,99

€ ,99 509 WIJ ZIJN OPEN VOOR ,99 899 €

999,99

WINKELEN OP AFSPRAAK

WINKELEN MAAK ZONDER AFSPRAAK IS WEER MOGELIJK JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU LIEVER EEN AFSPRAAK MAKEN EEN MOMENT DAT HET073 JOU532 GOED OF BEL VOOROP EEN AFSPRAAK NAAR 23 UITKOMT? 32

12

RESERVEER JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU OF BEL VOOR EEN AFSPRAAK NAAR 073 532 23 32

Geldig t/m 12 juni 2021, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in prijzen, teksten, modellen en afbeeldingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn exclusief installatie, montage en thuiskopieheffing.


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

Actieplan voor een financieel fitte toekomst

• Pensioen • Beleggingsfondsen • Verzekeringen • Hypotheek • Nalatenschap

integraal totaal advies Ridderhof 98 5341 HS OSS

Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

BC


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

GEESTKRACHT

Nog zo pas hebben we de mooie pinksterdagen weer mogen beleven met goed weer en voor de meesten onder u een extra vrije dag op pinkstermaandag. Het kan maar ergens goed voor zijn! Toch......... Vossehol 1c Nederland lijkt soms het land van de enquêtes te zijn. Regelmatig vin5351 AC Berghem den er onderzoeken plaats over wat we denken, wat we weten en wat Telefoon 0412 402 976 we doen. Op de vraag wat kerstmis is, weten velen van ons in kerk en maatschappij een duidelijk antwoord te geven. Op de vraag wat er met Mobiel 06 11 21 54 63 Pasen wordt gevierd, zijn de antwoorden al een stuk vager en als we dan nog vragen over Pinksteren wordt het helemaal stil..... Het is ook zo moeilijk uit te leggen. Toch iedereen kent ze: woorden als geestig, geestdrift, geestkracht, geestverruimend. Ze hebben iets bijzonders, niet te pakken. Ze hebben te maken met een persoonlijke instelling, mentaliteit, met wat je Voor al uw: vindt en voelt, met de kracht die mensen motiveert tot iets, ja soms • Grondwerk tot heel veel. Wanneer je bij iemand binnenkomt, kun je vaak aan de sfeer al merken • Straatwerk wat er aan de hand is. Of er vreugde is of juist verdriet. • Sloopwerk Mensen moeten vaak veel meemaken dat ze er terecht down en lus• Aanleg van riolering teloos van worden. Slecht bericht, een sterfgeval, kinderen die na een gebroken relatie weer thuiskomen. Dit alles doet pijn en kan soms tot Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact wanhoop leiden. In zo,n situatie kan iedereen zomaar terecht komen, met ons opnemen. onverdiend en ongevraagd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn om bij op adem te komen. Mensen bij wie je terecht kunt, waar vooral je ✆ Bert 06-53717281 Mike 06-10791468 verhaal veilig is en waar je kunt bij komen! Ook mensen van de kerk hebben het nodig om op tijd op adem te komen en daarom vieren we elk jaar Pinksteren, we bidden om de goede geest, die voor ieder van ons, die dit leest, belangrijk is. De goede geest waardoor we in staat zijn er voor een ander echt te zijn in goede en kwade dagen, ook als het ons soms niet uit komt en we er toch willen zijn voor die ander. Als we die gedachte van Pinksteren vasthouden, daar hoef je niet voor in de kerk zijn, maar het wel buiten de kerk in beoefening te brengen, dan hebben wij de goede geest te pakken, die ons het leven aangenaam kan maken. Je zou je af kunnen vragen: waar en wanneer ervaar ik de goede geest? Ik zou zeggen: ik ervaar die goede geest als ik iemand ontmoet die het druk heeft, maar toch alle tijd voor me neemt. Als ik mensen iets vraag en ze doen het zonder hun wenkbrauwen te fronsen. En als je er een beetje op let dan moet je toch zeggen: je ervaart die goede geest toch meer dan je denkt, want iedereen heeft die goede geest in zich, alleen je moet er oog en oor voor hebben. Met Pinksteren hebben we gebe• APK STATION den voor alle mensen in onze eigen omgeving en wereldwijd om die • ONDERHOUD & • goede Geest, die ons geestkracht REPARATIE geeft om het leven te aanvaarden • ALLE MERKEN VAN zoals het komt in ons leven. Door • SCHADE HERSTEL • de geestkracht in je leven, door • EN• TAXATIE er maar gewoon te zijn voor die • ander, werk je mee aan de goede • IN- EN VERKOOP geest in je eigen omgeving en leef • NIEUW to onze zorg. je niet voor niets. Laten we het saauGEBRUIKT UwEN • men proberen en het is meer dan de moeite waard! Uw auto onze zorg.

Menko ter Voert

KNIPPING

Berghem

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

Zr. Antoine van Erp pastorale werkster


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

MISDIENAAR, EEN LEVENSLANGE CARRIÈRE! Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Rien van Gaal uit Berghem op acht jarige leeftijd door Jan van Schaijk, die naar het seminarie was geweest, opgeleid werd als misdienaar. Alles werd in het Latijns geleerd. De studie duurde zeker zes weken en werd thuis gedaan. In 1949 kreeg je voor deze studie geen getuigschrift en ik betwijfel het of er hiervoor ooit een diploma is uitgereikt. Een misdienaar is tijdens de diensten en H. Eucharistievieringen de pastoor, kapelaan of andere voorganger behulpzaam.” Rien was bijna alle dagen van de week als misdienaar bij die diensten betrokken. Kapelaan Kreybolder haalde hem voor schooltijd van huis op als andere misdienaars niet op tijd in de kerk konden zijn. Rien woonde dichtbij, in de Kerkstraat. Ook bij uitvaarten en trouwerijen werden de jongens van school gehaald, om pastoor van de Weert mee te helpen bij de H. Missen. Overigens deden ze dit graag, omdat ze dan vrij waren van school. Rien is zijn hele lagere schoolperiode tot aan zijn veertiende jaar misdienaar geweest in de St. Willibrorduskerk te Berghem. Begin jaren vijftig kwamen de Broeders van Liefde op de jongensschool, om te praten over het volgen van een gedegen studie en de voorbereiding op het kloosterleven. Men kon kiezen uit een opleiding aan de Mulo of de Ambachtsschool. Zes jongemannen uit Berghem gingen naar het Juvenaat in Etten-Leur. Rien heeft hier de Mulo doorlopen. Hij is op het internaat ingetreden als Broeder van Liefde in Venray. Postulaat voor een half jaar in Oostrum, daarna gekleed en Noviciaat voor een jaar. Twee jaar tijdelij-

ke gelofte gedaan als Broeder van Liefde. Zijn kloosternaam was Broeder Venantius, maar eind 1962 is hij uitgetreden. Hij had gestudeerd voor psychisch verpleger en tijdens zijn studietijd werd Rien ook als misdienaar ingezet. Na zijn uittreden solliciteerde hij bij het St. Anna Ziekenhuis in Oss als leerling A verpleger. Hij zou als eerste mannelijke verpleger deze studie gaan volgen, maar het was er de tijd nog niet voor. Uiteindelijk is hij bij de PTT terecht gekomen en heeft daar 33 jaar, tot zijn pensioen, gewerkt. In zijn hele leven, tijdens opleidingen en werk, ongeacht waar hij woonde, is Rien altijd als misdienaar/acoliet werkzaam geweest. Rien zegt hierover: “Je helpt mensen die jouw hulp nodig hebben. Vooral omdat je misdienaar bent, kun je laten zien dat je dient. “Dienen” wil zeggen: klaar staan. Goede dingen doen voor iemand anders dan jezelf. Je mag proberen God te dienen. Maar je dient God ook doordat je mensen dient. Als je klaar staat voor andere mensen ben je een goede leerling van Jezus. Dan ben je een goede misdienaar of acoliet.” Klaar staan voor een ander als vrijwilliger voor een groep of vereniging is een vaststaand feit in onze gemeenschap. Pastoor van Genugten heeft de Berghemse gemeenschap en de kerk hiermee kennis laten maken en verschillende vrijwilligersgroepen samengesteld, die verantwoordelijk waren voor o.a. bloemen, schoonmaak, onderhoud, tuin, kerkhof en woord- en communiediensten. Er waren zeker 23 misdienaars en Rien werd gevraagd om voortaan mee te werken als koster samen met drie anderen. Rien van Gaal is zeventig jaar actief in de kerk. Hij heeft met verschillende pastoors, kapelaans en diakens samengewerkt. Zonder twijfel heeft Rien lang in onze kerk en parochie, met veel aandacht en precisie, veel goeds gedaan en gebracht en nog zal brengen, al denkt hij soms met weemoed terug aan de goede oude tijd. Het is dan ook heel jammer dat men vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen, zijn uitzonderlijke jubileum, maar in beperkte mate heeft kunnen vieren. Uit: Parochieblad St. Willibrordus Oss, www.parochiewillibrordus.nl. Tekst en foto’s: Ineke Mulders.


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl 0412-401215

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK TE BERGHEM Zondag 9:30 uur Dinsdag, donderdag en zaterdag 8:30 uur Woensdag en vrijdag 19:00 uur Uitstelling van het Allerheiligste Dinsdag na de Mis tot 9:30 uur. H. Mis in de zomertijd (juli – augustus) Zondag 9.30 uur Woensdag 19.00 uur Zaterdag 8.30 uur

ZOMER EN VAKANTIE MARIA GEEFT ALTIJD THUIS Het zijn geen lentekriebels maar zomerkriebels! De zomer komt eraan! Op 15 augustus, hartje zomer, vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. We kijken vaak blij en dankbaar op naar ons aller moeder Maria. Maar in opkijken schuilt een gevaar: Maria is geen godheid maar is wel moeder van God en uit haar is Jezus, Gods Zoon, geboren. Maria heeft net als wij het heil van Christus mogen ontvangen. Ze heeft alles meegemaakt wat een moeder kan meemaken. Ze was een gewone vrouw die haar plicht deed en die liefde, geloof en trouw vooropstelde in haar leven. Juist daarom werd ze ten hemel opgenomen als een voorbeeld voor ons allen. Vanuit de hemel wil ze ons nu helpen. Dat ze helpt weten we en voelen we aan. Of je nu jong bent of oud, kerkelijk of onkerkelijk, we steken als we ergens mee zitten bijna allemaal een kaarsje aan bij Maria. Een examen of opgaan voor je rijbewijs een kaarsje bij Maria. Wat doen we terwijl oma op de operatietafel ligt? Als een vriend vecht voor zijn leven? Dan bidden we stil: ‘Weesgegroet Maria.’ Wat doe je als je wakker ligt van de zorgen om een kind dat nog niet thuisgekomen is van het avondje, of beter het nachtje? ‘Weesgegroet Maria.’ Wat doen we als we iets willen vragen aan God? ‘Weesgegroet Maria’ en bij de geboorte en doop van een kindje? ‘Weesgegroet Maria’. Wanneer iemand sterft? ‘Weesgegroet Maria.’ Honderden kaarsjes worden elke dag weer aangestoken bij haar beeltenis. We vertrouwen op haar! (* wordt vervolgt) Ik wens u allen een mooie zomer! Kapelaan W. Renders

BC

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

MISINTENTIES

(opgegeven vóór 3 Juni 2021) Zondag 27 juni 13de Zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor mged. Jo vd Heuvel Harrie van Schaijk mged. Marietje vd Camp – Van den Brand mged. Wies van Schaijik – Pinckaers Zondag 4 juli 14de Zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Overleden ouders Loeffen Hendriks Fund. Overleden ouders Boeijen vd Vondervoort, Willem en Fien Wesdorp Boeijen Harrie van Schaijk mged.Truus Couwenberg-den Brok. mged. Wies van Schaijik – Pinckaers mged. Piet Bokmans Zondag 11 juli 15de Zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Zondag 18 juli 16de Zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Brord en Truus van Sonsbeek-vd Hurk. Fund. Wim en Tonnie Ceelen de Groot. Zondag 25 juli 17de Zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor mged. Jo vd Heuvel mged. Marietje vd Camp – Van den Brand * Voor de muzikale omlijsting is alles onder voorbehoud vanwege corona maatrege


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van den Heuvel Makelaars Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@vandenheuvel.nl 0412-405022

H y p o t h e k e n & Ve r z e k e r i n g e n

Cofidi Hypotheken & Verzekeringen Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@cofidi.nl 0412-450476


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.