Berghs Contact 2104 13-4-2021

Page 1

Berghs Contact

VIJFDE JAARGANG - APRIL 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

HEESCH

K

www.thuisinhetnieuws.nl

K

0412 - 452444

apper

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

• APK STATION • ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN • SCHADE HERSTEL • • EN• TAXATIE

“Waar we anders in • • •

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag zijn

Geknipt voor 13 euro is onze benadering. Anja van Ravensteijn,

• IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN

Uw auto onze zorg.

K

uif

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl

BC


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

MIDZOMERCARNAVALSOPTOCHT IN DE MEIVAKANTIE In de coronaperiode is er voor alle leeftijden maar weinig te doen. Veel volwassenen vervelen zich, maar voor kinderen geldt dat misschien nog wel veel meer. Om die reden heeft Just Us het idee opgevat om een midzomercarnavalsoptocht te organiseren. De basisschooljeugd van Berghem wordt opgeroepen om zich aan te melden en in carnavaleske kledij, met een versierde fiets, skelter of step, mee te lopen. Door Mark van der Donk Bij Anja van den Heuvel - Van de Pol en Jessica Jansen kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ook in deze moeilijke tijd kunnen ze het niet laten om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. “Júist in deze coronaperiode”, legt Anja uit. “Er is het afgelopen jaar al zoveel weggevallen door alle maatregelen dat we zijn gaan brainstormen over iets wat we verantwoord zouden kunnen opzetten. Uiteindelijk kwam een midzomercarnavalsoptocht naar boven. Een activiteit waarbij je afstand kunt bewaren, de kinderen lekker bezig zijn en met medewerking van de ouders alles prima volgens de geldende richtlijnen kan plaatsvinden.” Bij de start van de meivakantie, op zondag 2 mei om precies te zijn, willen de dames - die te werk gaan onder de naam Just Us - vanaf 13.00 uur met een bonte stoet door de straten van Berghem trekken. “De vakantie is normaal de uitgelezen mogelijk voor de basisschoolkinderen om lekker te ontspannen en leuke dingen te doen, maar dat zal in deze situatie niet meevallen. Met onze midzomercarnavalsoptocht proberen we ze toch een verzetje te geven, waardoor ze er voorlopig weer even tegenaan kunnen. Iedereen is welkom om mee te doen, met wat voor ‘praalwagen’ dan ook. Een zelf versierde fiets, skelter, buggy, step of desnoods een skippybal is al genoeg om gezellig met ons mee te lopen, met gezellige muziek, verklede kinderen en ouders, snoep en drinken.”

DEELNAME GRATIS

Anja en Jessica zijn al enkele jaren actief. On-

der de naam Just Us proberen ze activiteiten te organiseren voor de Berghemse jeugd. De meest in het oog springende evenementen zijn de Halloween-optochten, die de afgelopen jaren twee keer hebben plaatsgevonden. “We willen alles low budget doen”, legt Anja uit. “De deelname moet gratis zijn. Kinderen uit gezinnen met welk inkomen dan ook verdienen het om mee te kunnen doen.” Via Facebook proberen de buurvrouwen de midzomercarnavalsoptocht van Knollenrijk te promoten. “De aanmeldingen beginnen langzaam binnen te komen. Hopelijk komen er genoeg om het initiatief door te zetten. We hebben nog niet nagedacht over de mogelijke route, wie voorop mag lopen en wie de jury gaat vormen. Het moet natuurlijk wel eerst de moeite van het organiseren waard zijn. Maar we willen tegelijkertijd ook niet te

groot groeien. De grens is gelegd bij 125 deelnemende kinderen en één ouder/begeleider per groepje. Het moet wel verantwoord blijven allemaal.” De twee vrouwen staan positief in het leven en hebben er vertrouwen in dat de optocht ondanks de beperkingen een succes kan worden. “We moeten iets, hè? We willen niet kijken naar wat niet mogelijk is, maar juist naar wat we wél kunnen organiseren. Juist in deze tijd is dat belangrijk.”

AANMELDEN

Alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar zijn welkom om mee te doen met de carnavalsoptocht. Aanmelden is mogelijk tot 25 april en kan bij Anja (06-34774077) of Jessica (0611440733). Blijf op de hoogte van de acties van Just Us via de eigen Facebook-pagina: www.facebook.com/anja.jessica.54.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DORPSRAAD BERGHEM

is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in het dorp. Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

HET GROEN IN DE WADI’S

Bewoners van de Piekenhoef hebben het afgelopen jaar kunnen constateren dat de verschil-lende wadi’s aan het verwilderen zijn. Dit o.a. door opschietend struikgewas en het achterwege blijven van onderhoud (maaien). Een aanwonende van een Wadi heeft dit bij de Gemeente Oss en de Dorpsraad aangekaart. Zoals u in het januari nummer van BerghsContact heeft kunnen lezen heeft dit geleid tot overleg met een met de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Oss en de voorzitter voorzitter van de Dorpsraad in aanwezigheid van de betreffende bewoner. In dit overleg zijn toezeggingen gedaan om de inrichting en het onderhoud opnieuw te gaan bezien. Hierbij zullen leden van de Dorpsraad en bewoners van Piekenhoef worden betrokken.

Het laatste onderhoud is van eind 2020 zoals maaien/klepelen van de wadi’s, onderhoud van de overstortvijver op de hoek Willantstraat en Rijstveld en herplanting van zijkanten van enkele wadi’s met vlinder minnende struiken. De huidige status quo is weinig gras, geen bloemen en veel mos. De primaire functie van de wadi’s, het bufferen van water bij zware regenval, hebben we weer kunnen zien in de eerste maanden van dit jaar. Daarnaast hebben wadi’s ook een functie als openbaar groen. Bij het plannen

en uitvoeren van de inrichting en onderhoud van de wadi’s komen de volgende vragen aan de orde. Wat verwachten wijkbewoners van “de kwaliteit van het groen” 1. Alleen gras? Bomen? Bloemenweiden/ bloemenperken? Wandelpaden? 2. Welk inrichtings- en onderhoudsplan is hierbij realistisch en uitvoerbaar? Ook qua kosten. 3. Wat willen wij als wijkbewoners en direct aanwonenden zelf bijdragen om de gewenste 4. doelstellingen te bereiken en te handhaven? 5. Welke ideeën leven er onder de bewoners?

GROEN-GROEP

Participatie is voor zowel voor de Dorpsraad als de Gemeente belangrijk. Zij doen daarom een oproep hieraan gehoor te geven. Voorgesteld wordt om in onze wijk Piekenhoef een “groen-groep” in het leven te roepen met als doel de kwaliteit en beleving van het groen

in de wadi’s (of zelfs de hele wijk) te verhogen. Dit samen met de Dorpsraad Berghem. De heer Gerard Hof-mans, woonachtig in de Piekenhoef is bereid zich hiervoor in te zetten en samen met de Dorps-raad een en ander te coördineren. Iedereen die daar aan mee wil werken kan daarvoor contact opnemen met Gerard Hofmans, via mail: hofmansgerard@ gmail.com. Ook zijn allerlei wensen en ideeen voor de inrichting en onderhoud van de wadi’s of het groen in onze wijk Piekenhoef op dit mailadres welkom. Naar samenwerking met andere clubs, zoals Stichting Buurkracht die nauw samenwerkt met de Gemeente Oss, zal ook gezocht worden. Bovendien heeft de Ge-meente Oss een nieuw online bewonersplatform “Mijn Buurt Oss” geopend. Hier kunnen inwo-ners wensen en ideeën over de inrichting van hun buurt en leefomgeving aangeven. Door de bast van de boom te halen werd door enkele dorpsraadsleden de laatste hand gelegd aan de speelboom. De kinderen kunnen er nu naar hartelust op klauteren en spelen.


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

MET ZIJN ALLEN NAAR EEN SCHOON BERGHEM

In de vorige uitgave van BergsContact heeft u, onder bovenstaande kop, kunnen lezen over de de omgevingsvervuiling in Berghem. Onder andere over zwerfvuil en groenafval dat zomaar bij een ander voor de deur gedumpt wordt. Onder het motto “met zijn allen naar een schoon Berghem” heeft de Dorpsraad, onder te titel “Aanpak omgevingsvervuiling Berghem” een uitvoerig beleidsadvies geschreven en aan het college van de gemeente Oss gestuurd. Mocht u het hele tekst van het Beleidsadvies willen lezen dan kan dat zowel op de website www.dorpsraadberghem.nl als op de Facebook pagina van de dorpsraad Berghem

BC

- Een huis kopen of verkopen - Een hypotheek vestigen - Testamenten maken of wijzigen - Een schenking doen - Een nalatenschap regelen - Een bedrijf oprichten - Statuten wijzigen En voor alle andere notariële zaken

Regel uw zaken goed.

SNOEIPLAN BOMEN BERGHEM

Graag willen we de bewoners van Berghem van tijd tot tijd meenemen in het werk van de IBN. Er zijn altijd veel vragen en meldingen over de bomen. Bomen zijn bepalend voor het straat-beeld en een belangrijk element in het geheel. Ze zorgen bijvoorbeeld voor natuurlijke koelte in de zomer. Natuurlijk zijn er ook momenten dat er overlast kan zijn van de bomen. Denk bijvoor-beeld aan de herfst wanneer het blad valt of nu in de lente dat de bloesem ontstaat en begint af te vallen en de stoep ‘vervuilt’. Echter voor de ondergrond is dit een goede natuurlijk bemesting en daar waar het kan streven wij ernaar om het blad te laten liggen.

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Bomen moeten natuurlijk ook onderhoud hebben. Omdat er veel bomen zijn is er in 2019 een snoeiplan gemaakt. Berghem is ingedeeld in drie gebieden. Dit jaar is het laatste en derde ge-bied aan de beurt. De gebieden lopen als volgt. Gebied1: Loopt van Zevenbergseweg, Landbouwlaan, Hoessenboslaan naar het buitengebied tot aan het crossterrein. Gebied 2: Loopt van de Landbouwlaan, Molenweg en het Reut. Gebied 3: Loopt van de Molenweg, Julianastraat naar het buitengebied.

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

HIGH TEA BOX

€49,95

g a d r e d oe

M

VERRAS JE MOEDER MET EEN HIGH TEA BOX VOOR THUIS! HOTELNULAND.NL/MOEDERDAG


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Verras moeder met een zelfgemaakt cadeautje Wat is er leuker dan je moeder te verrassen met een origineel cadeau dat je helemaal zelf hebt gefabriceerd. Je kunt tekenen, een cake bakken of een ander kunstwerk maken. Wij geven enkele tips. Ga heerlijk schilderen en maak een kunstwerk. Je hebt er weinig voor nodig: verf, een kwast, papier en je kunt aan de slag. Dit zijn de ultieme cadeaus die helemaal uit jezelf komen. Een mooi en gevoelig gedicht doet het ook nog altijd heel goed. Moeders zijn geraakt als je je gevoelens op papier weet te zetten. Nog leuker wordt het als jij jouw gedicht grappig verpakt. Bijvoorbeeld in de vorm van flessenpost. Foto’s doen het ook altijd goed. Heel leuk is het om een foto van jou en je broers of zussen te verwerken in een cadeau. Hier kun je je creativiteit in kwijt. Natuurlijk is het mogelijk via een van de vele websites fotoproducten te bestellen zoals een mok, poster, kalender of bierviltje. Maar je kunt ook zelf foto’s als collage verwerken in een fotolijst. Moeders zijn daar heel blij mee! Erg leuk is de kus-tegel. Je gebruikt gewoon een simpele witte tegel van tien bij tien centimeter. Plak achterop een schilderijhaakje. Met lippenstip schrijf je er op ‘Een kusje van…’. Vervolgens druk je er met je lippen een dikke kus onder. Ook deze tegel moet je daarna even aflakken. Heel feestelijk!.

Lieve mama Op die ene dag in mei sta jij centraal Maar eigenlijk ben jij voor mij altijd speciaal Je zachte ogen en je lieve lach Voor mij is het elke dag moederdag

Wees creatief en origineel met broodjes en fruit

Begin Moederdag met een feestelijk ontbijt Het is een traditie waar we niet om heen kunnen. Op Moederdag horen moeders ontbijt op bed te krijgen. En wat is er gezelliger dan samen in bed een broodje eten? Op simpele wijze kun jij een mooi en origineel ontbijt samenstellen voor je moeder. Maar daar gaat wel wat voorbereiding aan vooraf. Wat er niet mag ontbreken zijn enkele luxe broodjes en croissant-jes, die je van tevoren bij de bakker haalt. Die maken het ontbijt feestelijk. Natuurlijk mag koffie of thee niet ontbreken. Laat een volwassene wel even helpen met deze hete drankjes. Verder zorg je voor broodbeleg, boter en een lekker eitje. Wil je echt origineel voor de dag komen dan snij je bijvoorbeeld wat fruit in grappige blokjes of leuke vormpjes. Van aardbeien kun je bijvoorbeeld mooie hartjes maken. En wat te denken van dunne pannenkoekjes waar je met schenkstroop ‘Lieve Mama’ op schrijft! Of gewoon een grappig hartje. Andere voltreffers zijn warme wafels en toast. En koekjes die je zelf gebakken hebt in de vorm van hartjes…. Maar die mag je natuurlijk ook later op de dag bij het koffiemoment oppeuzelen. Veel succes! Enne.... als je niet zo handig bent met broodjes en fruit of de beklimming van de trap met het dienblad je nu al angst in boezemt dan kun je natuurlijk ook een gezellige Moederdag-brunch boeken. Dat gaat mama zeker geweldig vinden en jij ook!


pagina 8

549,99

479,00

Koel-vriescombinatie W7 8210 W Deze ruime koel-vriescombinatie is vrijstaand en voorzien van de total No Frost functie.

55”4K Nano TV 55NANO916 Met het NanoCell beeldscherm geniet je van ongelofelijk realistisch beeld die dankzij nanodeeltjes alle kleuren optimaliseren.

349,99

299,99

Steelstofzuiger V10 ABSOLUTE De zuigkracht van een stofzuiger met snoer. Tot 60 minuten constante krachtige zuigkracht. Geschikt voor alle vloertypen. Beperkte beschikbaarheid, reserveren mogelijk. €

Steelstofzuiger V8 ANIMAL + Biedt tot wel 40 minuten krachtige Dyson zuigkracht. Met extra vloerzuigmonden voor verschillende vloertypen en oppervlaktes. Beperkte beschikbaarheid, reserveren mogelijk.

499,99

449,99

Luchtreiniger PURE COOL TOWER BLACK Detecteert deeltjes en gassen, vangt ze op en projecteert vervolgens schone lucht door de ruimte. Ook te gebruiken voor verkoeling!

100HZ NANO TV

50*

ALL

OOK IN WIT

www.thuisinhetnieuws.nl

999,99

899

599,99

,99

549,99

PRIJS NA

CASHBACK Wasmachine 9kg van BOSCH WAU28P90NL De wasmachine met i-Dos: precieze dosering voor perfecte wasresultaten.

799,99

849,99

699,99*

Tafelmodel koelkast KKV655 Het tafelmodel heeft een deur met wisselbare draairichting en is ideaal voor kleinere ruimtes of geschikt als extra koelkast.

Wasdroger 8kg WT7U4692NL iSensoric warmtepompdroger met zelfreinigende condensor en een korte droogduur.

799,99

229,99

199,99

ONZE WINKELS ZIJN GESLOTEN MAAR

WIJWIJ BLIJVEN JE VAN DIENST ZIJN OPEN VOOR

WINKELEN OP AFSPRAAK Onze winkelverkopers helpen je nu telefonisch met jouw keuze.

MAAK JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU OF BEL EEN AFSPRAAK NAARen073 532 23 32 gewoon jouw KoopVOOR in onze webshop Wij bezorgen Wij blijven

073 532 23 32

Geldig t/m 17 april 2021, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in prijzen, teksten, modellen en afbeeldingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn exclusief installatie, montage en thuiskopieheffing.

jouw apparaten inclusief dé Lunenburg Service.

www.lunenburg.nu

installeren volledig contactloos.

apparaten repareren.


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

UITSPRAAK VAN BOSCH’ RAADSLID GOOIT OLIE OP HET VUUR

HEESCH WEST AFVOERPUTJE VOOR ‘S-HERTOGENBOSCH EN OSS

Weidse blik over Heesch West (Femke Zwaal)

Het is jaren een sluimerend dossier geweest. Woningen werden inmiddels opgekocht, daardoor kwam er een soort van leegstand en kwamen er, mede door sloop, vele lege plekken. Maar naast ergernis over verloedering door de verkochte panden was er ook een hele grote bezorgdheid over wat er in de plaats zou komen. “We waren compleet overvallen door de intensiteit en de schaal van de plannen zoals ze ter inzage kwamen te liggen”, aldus het Platform Heesch West. In februari stapte EOHW (Eerlijk Over Heesch West) uit het overleg met wethouders en dorpsraden omdat ze de beloofde participatie een schijnvertoning vindt. Omwonenden werden, volgens het platvorm, niet betrokken bij de planvorming en hebben geen enkele invloed op het ontwerp van de plannen (zie de argumentatie daarvan op de website: www.eerlijkoverheeschwest.nl) Door Jan van Ravenstein & Femke Zwaal

GROTE BRAND IN DEN BOSCH

De branden bij de autosloperijen in Den Bosch en Heeze vorige maand hebben de discussie over het toekomstige bedrijventerrein Heesch West weer flink doen oplaaien. In de plannen staat namelijk dat bedrijven van de een-nazwaarste industriecategorie 5.1, zoals de zogeheten AVI’s (Afvalverwerkingsinstallaties), welkom zijn op Heesch West. Het Bossche D’66-raadslid René van den Kerkhof gooide nog wat olie op het vuur door te zeggen dat de Bossche autosloperij maar naar Heesch West moest verhuizen. Hij heeft zijn uitspraak inmiddels ingetrokken, maar omwonenden zijn er niet gerust op, zolang de categorie 5.1 in de plannen staat. Daarom roept Eerlijk over Heesch West bewoners en raadsleden op om in actie te komen tegen de plannen voor Heesch West.

Eerlijk over Heesch West vreest dat Heesch West nog steeds gezien wordt als ‘het afvalputje’ voor Den Bosch en Oss. Dat de burgemeester van Den Bosch het probleem met de AVI’s op het bordje van de provincie wil leggen vergroot deze zorg, gezien de ervaringen met de mestfabriek in Oss. De provincie kan immers de gemeentelijke besluitvorming met één “reactieve aanwijzing” teniet doen.

GEEN VERTROUWEN

Het platform Eerlijk over Heesch West heeft geen vertrouwen in de sussende woorden van de politici en bestuurders en roept daarom omwonenden uit de drie betrokken gemeenten (Oss, Den Bosch en Bernheze) op om de komende maanden weer in actie te komen tegen de plannen die grote risico’s voor de gezondheid en leefbaarheid van de omgeving met zich meebrengen, zoals 5.1-bedrijven

met groot risico op brand en luchtvervuiling en grote distributiehallen met 24x7 overlast door vrachtverkeer, licht en lawaai. In februari stapte EOHW uit het overleg met wethouders en dorpsraden omdat ze de beloofde participatie een schijnvertoning vindt. Omwonenden worden niet betrokken bij de planvorming en hebben geen enkele invloed op het ontwerp van de plannen. “Het was geen overleg maar eenrichtingsverkeer”, aldus Eric Govers, die voor EOHW aan dit overleg deelnam. “Sterker nog: de 1300 mensen die in 2019 bezwaar hebben gemaakt tegen het voorontwerp, hebben hier niet eens een inhoudelijke reactie op ontvangen. En in mei wil de GR het definitieve ontwerp presenteren.”

ENQUÊTE

EOHW betreurt het dat ondanks herhaaldelijke aandringen de bestuurders niet met de omwonenden om tafel zijn gegaan om samen naar oplossingen te kijken die minder belastend zijn. Nu rest het platform niets anders dan publieke acties en juridische stappen om de negatieve volgen van het bedrijventerrein tegen te gaan. Om de stemming te peilen heeft Eerlijk over Heesch West een enquête uitgezet. De resultaten zullen in mei worden gepubliceerd. Voor meer informatie: www.eerlijkoverheeschwest.nl


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

FIETSACCESSOIRE: FIETSTAS, FIETSMAND EN FIETSKRAT Veel om mee te nemen maar geen zin om de auto te pakken? Ga dan op zoek naar een fietstas, fietsmand of fietskrat. Hiermee neem je lekker veel mee op de fiets, zonder dat je bijvoorbeeld zware boodschappentassen aan je stuur hoeft te hangen. Er zijn verschillende mogelijkheden om spullen mee te nemen op de fiets. Het is verstandig om vooraf goed te bedenken wát je precies mee wilt nemen. Naar je werk neem je immers minder mee op de fiets dan als je boodschappen gaat doen

FIETSTAS

Fietstassen zijn onmisbaar op fietsvakanties en ook bij kleinere fietstochtjes worden ze steeds populairder. Er zijn enkele en dubbele fietstassen, maar ook zadeltassen en stuurtassen. Een stuurtas is ideaal om bijvoorbeeld regenkleding en wat te eten en drinken in te doen. Enkele en dubbele fietstassen zijn handig voor de zwaardere spullen. Zadeltassen, het woord zegt het al, hangen onder het zadel. Hier kun je bijvoorbeeld een fietsslot in bewaren.

PAKAFTAS

De pakaftas is een tas speciaal voor forensen, maar ook bijvoorbeeld studenten kunnen deze tas goed gebruiken. Deze tas is handig omdat hij los gedragen kan worden, maar ook makkelijk te bevestigen is aan

een bagagedrager. Pakaftassen zijn vaak uitgevoerd als rug-, heup- of aktetas. Bij alle varianten geldt: er past in ieder geval een laptop in.

FIETSMAND EN FIETSKRAT

In een fietskrat of fietsmand kun je veel kwijt, zoals boodschappen, een schooltas of bijvoorbeeld je hondje als je een klein fietstochtje gaat maken. Nadeel is alleen dat manden en kratten niet waterdicht zijn. Manden en kratten zijn vooral populair bij fietsers met een transportfiets. Deze fietsen hebben een bagagedrager voor en / of achter waarop je makkelijk een mand of krat kunt bevestigen.

VOORKOM EEN NATTE INHOUD

Er zijn waterdichte en spatwaterdichte fietstassen te koop. Voor langere fietstochten raden wij een waterdichte fietstas aan. Deze tassen kunnen tegen een grote regenbui, zodat je niet hoeft te schuilen als je onderweg in een bui terecht komt. Spatwaterdichte fietstassen zijn geschikt voor opspattend (regen)water op korte fietstochtjes. Zoek sowieso een fietstas uit met zo weinig mogelijk naden en controleer of deze zijn afgeplakt (geseald) aan de binnenkant. Dit zorgt ervoor dat er geen water in de tas kan komen. Voor de zekerheid kun je natuurlijk ook een regenbestendige hoes over de fietstas doen. Al bieden deze geen garantie voor een droge tas na een flinke regenbui.

an harte U bent v onze in m o welk ak a afspra n l e k in w ing m e tn ach en met in covidvan de elen. maatreg

Een belt drive fiets • biedt minder weerstand • is lichter van gewicht • gaat vier keer langer mee • heeft nauwelijks onderhoud nodig Wij zijn ook dealer van: • Hercules • RIH • Cortina • Kettler • Alpina • Pointer • Multicyle • Giant

QUADRIGA COMP 8 BELT 8 Gang Freilauf, grea matt / black matt

€ 3.599,00

Sinds 2020 zijn we ook Kettler Dealer (zie www.kettler-alu-rad.de) KETTLER Alu-Rad staat bekend sedert 1978 als pionier op het gebied van lichtgewicht fietsen en kwaliteit made in Germany. Bij Kettler werd de allereerste aluminium fiets ontwikkeld en gemonteerd. Sedert 1978 is er veel gebeurd: op de fietsmarkt heeft aluminium als materiaal een revolutie teweeggebracht. Dankzij innovatief onderzoek passen onze fietsen zich nu optimaal aan hun bestuurders aan en voegt elektrische ondersteuning bij de e-bike een nieuwe dimensie toe aan de mobiliteit op twee wielen.

Eén ding is tot op de dag van vandaag niet veranderd en daar zijn wij zeer trots op: Kom langs en probeer het uit, wij hebben diverse modellen om uit te proberen. Bel even voor afspraak: tel. 0486-464504

CycleStation Schaijk | Pastoor van Winkelstraat 17 | 5374 BG Schaijk Telefoon 0486 – 464504 | ronald@cyclestationschaijk.com

Gratis haal- en brengservice


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

DIT ZIJN DE BESTE E-BIKE EN SPEEDBIKE Ook dit jaar is de jaarlijkse verkiezingstraditie voortgezet. De RAI-vereniging wil met deze verkiezing fietsfabrikanten stimuleren nog mooiere en meer geavanceerde fietsen te fabriceren. familiebedrijf met met passie voor tweewielers Een Een familiebedrijf passie voor tweewielers Een familiebedrijf met passie voor tweewielers Verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen Verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen

specialisten gebruikte fietsen Verkoop •en reparatie•E-Bike van nieuwe Damesfietsen • Herenfietsen Kinderfietsen Elektrische fietsen • Vouwfietsen • Bakfietsen • In Damesfietsen • Herenfietsen • Kinderfietsen • Elektrische Damesfietsen • Herenfietsen • Kinderfietsen • Elektrische fietsen • Vouwfietsen • Bakfietsen fietsen • Vouwfietsen • Bakfietsen • Inruil mogelijk

Een servicebeurtvoor voor een gewone stadsfiets Een servicebeurt een gewone stadsfiets kost bij ons altijd € 29,95 kost bij ons altijd € 24,95

Een servicebeurt voor een gewone stadsfiets Een servicebeurt voor elektrische Een servicebeurt voor eeneen elektrische fiets fiets kostkost bij ons altijd € 24,95 altijd € 29,95 kostbij bijons ons altijd € 34,95* update indien nodig Een servicebeurtexcl. voor een elektrische fiets kost bij ons altijd € 29,95 *

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u Openingstijden: ons zaterdag van 8.30 u totVolg 16.00 u op Facebook en Instagra E-bike van het Jaar 2021 is de Stella Morena MDB FI. Eervolle vermeldinsdag t/m vrijdag van 8.30u tot 17.30u laatste nieuwtjes, leuke aanbiedingen en zondag en maandag zijn wij gesloten dingen zijn er voor de Merida EP8 Edition en de Gazelle Chamonix C5

E-BIKE VAN HET JAAR: STELLA MORENA MDB FI

zaterdag van 8.30u tot 16.00u www.facebook.com/defietstweewielers HMS. Deze sportieve e-bike is volledig door de R&D afdeling van Stella zondag en maandag zijn wij gesloten www.instagram.com/defietstweewielers ontworpen, volgens de nieuwste Stella-designtaal: met grove lijnen, Openingstijden: Volg ons op Facebook en Ins een robuuste uitstraling en een verfijnde afwerking. De vrijdag Bosch Powerons op Facebook en Instagram voor leuke de dinsdag t/m van 8.30u totVolg 17.30u laatste nieuwtjes, aanbiedinge Tube-accu is volledig geïntegreerd in het frame, net als het stuur met laatste nieuwtjes, leuke aanbiedingen en winacties. zaterdag van 8.30u tot 16.00u www.facebook.com/defietstweewiele www.facebook.com/defietstweewielers geïntegreerde bekabeling. De nieuwste generatie Bosch Performance zondag en maandag zijn wij gesloten www.instagram.com/defietstweewiel www.instagram.com/defietstweewielers Line CX-middenmotor biedt veel power (85 Nm), helemaal van deze tijd is de onderhoudsvrije riemaandrijving. De Enviolo Automatiq-naaf (geïntegreerd met Bosch) zorgt voor een automatische en traploze versnelling. Dankzij een 625 Watt accu is de Morena een ware kilometervreter. Het ingebouwde GPS-systeem maakt navigeren mogelijk en beschermt de e-bike tegen diefstal. De Morena is verder afgemonteerd met een afneembare Bosch Kiox-kleurendisplay, sportief stuur en veilige dagrij-verlichting. Prijs: € 3289,-

Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 0413-786063 ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur Tussen 12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur

GESLOTEN

SPEEDBIKE VAN HET JAAR: GAZELLE NO 1

De prijs Speed e-bike van het Jaar 2021 is voor de Gazelle No1. Runner-up zijn de Kettler Velossi 2.0 en de Riese&Müller Supercharger2 GT Rohloff HS. Deze spiksplinternieuwe speed e-bike maakt met zijn stoere, unieke verschijning meteen indruk. De afwerking en styling zijn van hoog niveau. De fiets is voorzien van een geïntegreerde accu, automatische naafversnelling, beltdrive en een connected display. De volledig geïntegreerde cockpit met weggewerkte kabels oogt niet alleen opgeruimd, maar heeft ook een onderscheidende uitstraling. Als consument kun je de Gazelle No 1 bij aanschaf zelf configureren. De Gazelle No 1 is een perfecte e-bike voor woon-werkverkeer. Prijs: € 5999,-

Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 0413-786063

ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur Tussen 12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur GESLOTEN


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

MICHEL VAN DE WETERING: “WE DOEN HET SAMEN MET ONS TEAM”

‘FIETSPLEZIER’ SERVICE KOMT OP DE EERSTE PLAATS Het gehele bedrijf FIETSplezier straalt een professionaliteit uit dat zijn weerga niet kent. De werkelijk prachtige showroom is een streling voor het oog. Hier kom je dus de spreekwoordelijke ogen tekort om alles in je op te nemen. Zodra we in gesprek zijn wordt je als het ware bevangen door het enthousiasme van deze twee ondernemers. Michel (49) en Ingrid van de Wetering (49): “Zeker, we zijn ook trots op ons bedrijf. Maar zeer zeker ook op onze medewerkers. Daar zijn we ‘apetrots’ op en dat mag dan ook iedereen weten”, zeggen ze bijna in koor. Dat die band duidelijk bestaat blijkt ook wel dat er bijna geen verloop is in personeel en bij alle personeelsleden rust, naast het specialisme wat ze tot in de vingertoppen beheersen, een soort van eigen verantwoordelijkheid op hun schouders. “We doen het duidelijk samen”, benadrukken Michel en Ingrid nog maar eens. door Jan van Ravenstein e zakelijke levensloop van Michel en Ingrid mag zeker bewonderenswaardig worden genoemd. “Als 14- jarig klein manneke ben ik toen eens ooit als bijbaantje, begonnen bij Kees Ruys in Heesch”, zegt Michel. Daar is in feite na een stageplek en zijn in dienst treding, de feitelijke start van zijn eigen succesvolle bedrijf, begonnen. In zijn hele werkbare leven wat daarop volgde was ‘de fiets’ de duidelijke rode draad die door alles heen liep. Na Kees Ruys volgde de fietsenwinkel van Brima en in een later stadium bezocht Michel als vertegenwoordiger winkels om fietsproducten aan de man te brengen. In Haren waar hij later bij het toenmalige bedrijf Fietswereld als bedrijfsleider fungeerde, gingen de zakelijke ogen als het ware open. “Dat kan ik ook”, was zijn stellige overtuiging en uiteindelijke wens. In 2008 opende hij, samen met Ingrid en zo trots als een pauw, zijn nieuwe winkel aan de Molenstraat in Heesch. De start van een nieuwe carrière was geboren. En de toevoeging aan de gekozen bedrijfsnaam straalt de beleving van dit ondernemerspaar ten volle uit. FIETSplezier, hoe treffend kan en mag het zijn.

MEDEWERKERS

Samen met Ingrid bespreek ik de gang van zaken in het bedrijf. Vooraleerst wil Ingrid aandacht voor het vak rijwielhersteller. “De tijd van het alleen het plakken van een band of een nieuwe ketting leggen is inmiddels compleet achterhaald. Natuurlijk, dat gebeurt nog gewoon elke dag maar met de komst van de elektrische fiets en de sportfietsen zijn de herstellers echte specialisten geworden. Het zogenaamde ‘oubollige’ aan dit vak is compleet verdwenen. Je bent een echte technicus die speciale opleidingen in zijn pakket heeft. Daarnaast is het ook nog eens een heel leuk vak. Laatst zei iemand het heel treffend toen hij een van onze mensen een behoorlijk ingewikkelde reparatie met succes zag uitvoeren: “Fietsenmaker ben je niet zomaar”. Mooier kun je het in feite niet verwoorden”, zegt Ingrid met enige trots in haar stem. “O ja, we zijn ook nog dringend op zoek naar een fietstechnicus / e-bike monteur”, laat Ingrid nog even snel weten.

TROTS

Van de Molenstraat in Heesch verhuisde het bedrijf van Michel naar ’t Dorp 108 in Heesch (voorheen Brima). De tweede grote stap. Al snel groeide ze daar uit hun jasje. Ingrid: “Onze presentatie van het assortiment fietsen, die steeds maar groter werd, kwam behoorlijk in de knel. Maar ook de opslag en de reparatieruimte liet qua grootte, te wensen over”. De derde grote stap kwam in beeld met de prachtige locatie midden in het centrum aan ’t Dorp 22e. In iets meer dan 10 jaar (2008-2019) zetten Michel en Ingrid de spreekwoordelijke kroon op hun werk. Een topprestatie van formaat. Met een terechte trotse blik nemen ze de complimenten in ontvangst. Zowel het buitenaanzicht als de winkel is, zoals gezegd, een schitterend plaatje, het geheel klopt van het begin tot het einde. Alles keurig overzichtelijk in het gelid. Nog maar even is er, met de aankoop van twee units naast de winkel, een nieuwe ruimte aan het bestaande toegevoegd waar de gebruikte fietsen kunnen worden aangeboden. Ook bij FIETSplezier heeft ‘corona’ zijn weerslag. Winkelen is in principe op telefonisch afspraak. Een uur lang kan men dan vertoeven in de winkel en de nodige informatie verkrijgen. “Een stukje fietsen hoort daar natuurlijk ook bij”, zegt Ingrid. Even binnen lopen om ‘te kijken’ mag altijd, mits de groep niet te groot is.

TESTFIETS

Uniek in de bedrijfsvoering van FIETSplezier zijn de ‘Testfietsen’. “Van bijna elke fiets in de winkel is een testfiets beschikbaar. Wanneer bij een klant het bijna definitieve besluit tot aankoop is gevallen bevelen wij een proefperiode aan. De klant krijgt twee testfietsen mee, bijvoorbeeld eentje met voor- en eentje met een middenmotor. De accu in het frame of juist niet, een lage instap of een normale. Enfin, het gaat om de technische gedeeltes en vooral van de beleving van de fiets. En dan het allerbelangrijkste van het geheel…. Niet even een korte snelle testrit hier in de straat, dat werkt niet echt. Nee, gewoon een heel weekend lang de fietsen ter beschikking om ze ‘tot in den treure’ uit te proberen. En ook dit fenomeen noemen wij; ‘service naar de klant’.

ACCESSOIRES

Naast het grote assortiment fietsen nemen de diverse fietsaccessoires een belangrijke plek in bij FIETSplezier. De fietsregenkleding van Basil is innovatief en bijzonder modieus te noemen. De slogan van Basil: “I hope it’s going to rain today!”, kan het niet treffender benoemen. Naast de stijlvolle regenkleding is er ook een ruim assortiment van fietstassenen manden inclusief kleine accessoires in de winkel aanwezig. U bent van harte welkom.


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN FIETSTECHNICUS / E-BIKE MONTEUR (M/V) DE ELEKTRISCHE FIETSENMARKT GROEIT STERK. WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN

FIETSTECHNICUS / E-BIKE MONTEUR JOUW TAKEN: ervaring in vergelijkbare functie is een pré volgt de technische ontwikkelingen op E-bike gebied op de voet • vlot en makkelijk in de omgang • het zelfstandig uitvoeren van reparaties en plegen van onderhoud aan E-bikes en fietsen • ondersteuning bieden aan collega’s en klanten m.b.t. reparaties • correct vastleggen van elke reparatie en onderhoudsbeurt in het systeem, en indien nodig tijdig contact onderhouden met klanten over de voortgang van reparaties • bij ons werk je als E-bike / fietsmonteur van dinsdag tot en met zaterdag • •

JE BENT: gericht op uitstekende service, kwaliteit en klantgerichtheid in het bezit van ruime kennis van verschillende E-bikesystemen, naaf- en derailleurversnellingen, veer- en dempersystemen • een ervaren fiets en E-bike monteur • je bent enthousiast, positief ingesteld en dienstverlenend • je kunt goed omgaan met een verhoogde werkdruk • je beschikt over een MBO werk- en denkniveau • je voegt graag iets extra’s toe aan het bedrijf waarvoor je werkt • •

WAT BIEDEN WE? een gezellige werksfeer binnen een dynamisch technisch team een leuke en afwisselende functie met veel eigen verantwoordelijkheid • ruimte voor eigen ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden binnen de branche • marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring • •

SOLLICITEREN? Deze vacature is per direct beschikbaar. Dus hebben wij jouw interesse gewekt, twijfel dan niet en mail zo snel mogelijk een motivatiebrief voorzien van CV naar info@fietsplezierheesch.nl. Voor vragen bel 0412-451523 en vraag naar Michel

0412 451523 | info@fietsplezierheesch.nl | ’t Dorp 22e Heesch FIETSplezier-Michel-van-de-Wetering

fietsplezier_heesch

www.fietsplezierheesch.nl


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

ELEKTRISCHE FIETSEN

Gratis pluspakket + 5 jaar garantie bij aankoop van een e-bike

De elektrische fiets ontwikkelt zich steeds sneller en de keuze is dan ook enorm. De keuze voor een E-bike wordt daarmee niet makkelijker gemaakt. U heeft bij de keuze van uw E-bike bijvoorbeeld de keuze uit een voorwiel- midden of achterwielmotor. Afhankelijk van het gebruik en uw wensen bepaalt u welke het beste bij uw situatie past. Ook de keuze voor de accu wordt onder andere bepaald door het gebruik van de fiets. Bent u zeer sportief en fit, dan heeft u een minder grote capaciteit accu nodig dan wanneer u intensief gebruik zult maken van de trapondersteuning. Kom voor het beste advies langs in en van onze winkel. Zoals u leest zijn er veel verschillende keuzes die u kunt maken en is het kiezen van de beste elektrische fiets best lastig. Daarom helpen wij u met de aankoop. Hierin behandelen we onderwerpen die u helpen bij de keuze van uw elektrische fiets. Profile van Hassel De Fietsspecialist Dorpsstraat 29 Rosmalen www.profilevanhassel.nl

Profile van Hassel | Dorpsstraat 29 | 5241 EA Rosmalen 073 521 22 77 | www.profilevanhassel.nl PdF van Hassel_e-bike_5jaar_garantie_124x185 mm.indd 1

26-04-19 09:40

WEGKLAPPEN ZADEL VOORKOMT NAT ZITVLAK Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 0413-786063 ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur Tussen 12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur

GESLOTEN

Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 0413-786063

ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur Tussen 12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur GESLOTEN

Het is zo simpel, maar naar ons idee nog niet eerder bedacht: een zadel dat je wegklapt als je de fiets parkeert. En weer terugklapt wanneer je weg wilt rijden, waardoor de fietser zijn of haar zitvlak altijd droog hout. Het opklapbare zadel is een vondst van DryRides, een studentenbedrijf van de Hogeschool Aeres in Dronten. Een groep studenten van de opleiding is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe zadel. “Wij proberen een zadel te maken wat men – als het regent – kan omkiepen bij het wegzetten van de fiets”, geeft Maurits van Rhee namens de studenten aan. De bedenkers studeren aan de Aeres Hogeschool in Dronten en doen daar de opleiding Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness. Van Rhee: “In het tweede jaar staat het studentenbedrijf centraal. Elke groep mag een innovatief idee bedenken, om dit vervolgens in de markt te zetten. Dit hoeft niet per se agrarisch gerelateerd te zijn. Wij hebben gekozen voor het zadel. Dit was het idee dat ons het meest interesseerde. We zijn bezig met een metaalbewerker die het zadel voor ons kan produceren, en wanneer de eerste zadels af zijn, hopen wij ze te verkopen.” De studenten hopen met deze publicatie op Tweewieler.nl extra aandacht te trekken voor hun idee.


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

SCOUTING BLIJFT GROEIEN Ondanks de lockdown is Scouting onverminderd populair: het aantal jeugdleden in Noord-Brabant steeg in 2020 met 3,7%. Dit blijkt uit intern onderzoek van Scouting Nederland. Een bijzonder resultaat in een jaar dat ook veel bijeenkomsten van Scouting (fysiek) niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.

LOCKDOWN

Ook voor Scouting was 2020 geen makkelijk jaar: na een eerste lockdown in maart, waarbij de fysieke bijeenkomsten niet door konden gaan, ligt Scouting sinds december wederom stil. Dit leidt uiteraard tot grote teleurstelling, maar ook begrip onder de leden. Voorzitter Jaap Boot: “Scouts gaan niet bij de pakken neerzitten en er ontstaan al snel vele initiatieven van groepen om online activiteiten aan hun leden én niet-leden te bieden.”

OOK NIET-LEDEN WELKOM

De wekelijkse online bijeenkomsten in het voorjaar en nu werden niet alleen opengesteld voor scouts, maar juist ook voor niet-scouts die graag een keer iets anders wilden doen dan schoolwerk. Zo maakten zij op een laagdrempelige manier kennis met Scouting. Veel van deze vriendjes en vriendinnetjes van leden zijn hierna blijven hangen. Toen de fysieke bijeenkomsten rond de zomer weer opgestart konden worden, werden bijeenkomsten ook vaak opengesteld voor alle kinderen. Dit werkte goed: ouders willen hun kinderen weer naar buiten hebben, achter de schermpjes vandaan. Scouting biedt kinderen naast het buiten bewegen, unieke social skills waar ze hun leven lang plezier van hebben: samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandig-

heid zijn daar belangrijke voorbeelden van.

SCOUTING WIL WEER NAAR BUITEN

Fijn dat Scouting online leden weet te activeren, toch is het juist belangrijk om kinderen en jongeren in deze tijden de kans te bieden om samen naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Buiten sporten kan wel voor kinderen tot 18 jaar. Daarom is het extra lastig voor Scoutinggroepen dat zij nu weer verplicht online activiteiten moeten beden bezig moeten zijn. Leidinggevende Anton (21): “Het voelt ergens gek dat alle kinderen wel gewoon buiten mogen sporten in teamverband, maar Scouting op dit moment niet door mag gaan. We proberen er het beste van te maken, maar het blijft lastig om uit te leggen aan onze jeugdleden. Ze missen nu niet alleen beweging en frisse lucht, maar ook hun sociale contacten en uitdaging die we bieden in de activiteiten.”

Hekwerkmonteur gezocht! Tielemans Hekwerk en Tuinhout is een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar gepassioneerd leverancier is in hekwerk zowel voor particulieren, bedrijven, (sport) verenigingen en overheidsinstellingen. We plaatsen, repareren en monteren diverse soorten hekwerk. We zijn op zoek naar zowel ervaren als onervaren hekwerkmonteurs. Ben jij enthousiast en houd je van werken in de buitenlucht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat houdt deze functie in? Het plaatsen en monteren van: - Diverse soorten hekwerk. - Draai- en schuifpoorten. - Sierhekwerk. - Gaashekwerk. Dus een afwisselende functie! Jouw profiel - Je hebt affiniteit met techniek, met name het werken met metaal. - Je weet van aanpakken en houdt van samenwerken in teamverband. - Je bent goed in het overdragen van je kennis aan je collega’s of in het zelfstandig uitvoeren van taken van je leidinggevende. - Je bent in het bezit van een autorijbewijs. Wat bieden wij? - Een afwisselende fulltimebaan bij een informeel en groeiend bedrijf. - Vaste werktijden van 7:30 uur tot 16:30 uur. - Salaris afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. - Je kunt snel bij ons aan de slag! Belangstelling? Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Neem dan contact op via onderstaand email adres ter attentie van Ruud Tielemans: ruud@tielemanshekwerk.nl Tielemans Hekwerk en Tuinhout B.V. – Ambachtsstraat 15 – 5391 BS Nuland – 073-5324289


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bermen benutten om de biodiversiteit te vergroten, is een ontwikkeling die door veel gemeentes en andere beheerders van bermen wordt gesteund. Van eentonige grasstroken worden steeds meer bermen omgevormd tot een plek waar groen weer ongestoord kan groeien. Mooi om te zien en van te genieten, én van vitaal belang voor insecten, vlinders, vogels, egels en andere kleine dieren.

NATUURLIJKE BERMEN, MET BLOEMEN, GRAS EN KRUIDEN ZIJN IN OPMARS Bij de inrichting en het beheer van openbaar groen ligt veel nadruk op het verhogen van de biodiversiteit. Wegbermen zijn daarin gemakkelijk mee te nemen. Met het inzaaien van bermen met inheemse kruiden-, en bloemenmengsels wordt een belangrijke bijdrage geleverd. Bij het omvormen van grasbermen naar bloembermen is het belangrijk om uit te gaan van zaaigoed van inheemse soorten. Voor de rest vergt het vooral een organisatorische aanpassing in de zin van het ecologisch beheren. “Het is een kwestie van meedenken met de natuur”, zegt ir. Joop Spijker, onderzoeker Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen University & Research (WUR). Gelukkig zijn gemeenten geïnteresseerd in natuurlijk beheer. Temeer omdat het óók financieel haalbaar is: bloemrijk gras is goedkoper dan een strak gemaaid gazon. De brochure ‘Kosten en baten bijvriendelijk beheer’, een uitgave van Groene Cirkel Bijenlandschap, is bedoeld om ambtenaren en bestuurders te inspireren in hun gemeente aan de slag te gaan met natuurvriendelijk beheer.

ENTHOUSIASME OPROEPEN

“In een strak gemaaid gazon is voor insecten, bijen en vogels veel minder te halen, dan in een bloemrijk grasland”, zegt Spijker. Gemeenten, waterschappen en openbare groenvoorzieners weten dat met natuurvriendelijk bermbeheer de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Ecologisch beheer komt vooral tot uiting in het maaibeheer. Bermen worden minder vaak en gefaseerd gemaaid. Door het maaisel af te voeren, verschraalt de bodem en wordt verruiging voorkomen. Veel inheemse bloeiende planten gedijen beter op voedselarme grond. Ecologisch beheer is ook variëren in maaihoogte en niet alles in één keer maaien. Het ongemaaide gedeelte biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor de soorten insecten en kleine organismen die er leven. “Het is belangrijk dat mensen weten dat het extensievere maaibeleid een doel dient. Je moet ze op de hoogte stellen dat natuurvriendelijk beheer een functie heeft. Dat vlinders, insecten, koolmeesjes of mussen voor hun voedsel het meeste baat hebben bij natuur.

Dat de zwarte beekjuffer, die ineens rondfladdert, er is doordat het natuurlijke beheer van de oevers en bermen langs water lopen. Het enthousiasme van mensen moet je aanwakkeren. Dat is de reden dat veel gemeenten omwonenden betrekken bij hun plannen. Een bloemrijke berm bijvoorbeeld, is in het voorjaar en de zomer een lust voor het oog. Daarna is het in de herfst veel minder bloemrijk, maar wél van groot nut, en dat moet wél duidelijk zijn. Anders gaan mensen zich storen aan de slordige, dorre beplanting”, benadrukt Spijker.

NATUURLIJKE BESTRIJDERS

Hoezeer biodiversiteit van stadsbermen van uitzonderlijke waarde is, blijkt in de strijd tegen de eikenprocessierups. ‘Kleurrijke berm als wapen tegen plagen en biodiversiteitsverlies’, kopte De Volkskrant vorig jaar in een artikel. Hierin de verwijzing naar de prominente rol van koolmeesjes in de beheersing van eikenprocessierupsen. Ook kleinere dieren, zoals sluipvliegen en sluipwespen kunnen de overlast van eikenprocessierupsen verminderen. Ook in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, worden bermen expliciet genoemd om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. De Vlinderstichting bedacht daarop het bermenkeurmerk Kleurkeur. Met een index worden bermen beoordeeld op het aantal soorten planten en insecten. Dat moet groenaannemers uitdagen om met het maaibeheer een hogere score te behalen. Spijker benadrukt meermalen dat het belangrijk is om jaarrond voedsel te organiseren voor bijen en insecten. “Een gevarieerde begroeiiing van struikbeplanting, bomen, grasen kruidenmengsels, bollen en bloemen is het beste.”


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

NATUURLIJKE HOUTHAKKERS EN BOUWVAKKERS

BEVER IS EEN BLIJVERTJE

Na het Ossermeer heeft de bever nu de bebouwde kom van Oss bereikt. De grote knager heeft een vijver in het noorden van de wijk Ussen als woonplaats gekozen en ondergroef inmiddels een voetpad en een deel van de weg. Ook rond het Kanaalpark bij Rosmalen, de meanderende Maas en het dynamisch beekdal van Aa en Dommel is de bever inmiddels een steeds vaker geziene verschijning. De bever is een blijvertje! Veel natuur in Nederland wordt begraasd en dan denken we meteen aan schapen, runderen, paarden, herten, wilde zwijnen of zelfs wisenten of waterbuffels. Maar in het water huist nog een grazer en wel een die een enorme invloed heeft op het landschap en de natuur in en om het water: de bever! De bever is pas een jaar of dertig terug in Nederland, nadat deze in de negentiende eeuw was uitgestorven. In 1988 werden enkele Oost-Duitse bevers uitgezet in de Biesbosch. De laatste jaren zijn de dieren aan een grote opmars bezig.

BEVER ALS WATERINGENIEUR

Van alle soorten grazers, knagers en snoeiers vormen bevers een aparte categorie. Als geen ander vormen zij het landschap in beek- en rivierdalen. Ondiepe stromen worden door bevers afgedamd, zodat ze veilig naar bomen

en struiken kunnen zwemmen om deze om te knagen. De bast wordt opgegeten en de rest benut als bouwhout voor beverdammen en -burchten. Achter de dam ontstaat een bevermeer met een beverburcht veilig in het midden. De beek stroomt aan de ene kant het meertje in. Aan de andere kant sijpelt het water diffuus door, over en langs de dam verder. Zolang als er voldoende voedsel is, groeit de dam en wordt deze door de bevers constant onderhouden om doorbraak of al te veel wa-

BC/LC/H terverlies te voorkomen. Telkens als de beek ergens een nieuwe loop dreigt te maken, wordt deze afgedamd. De beek wordt zo gedwongen om in de breedte te stromen. Ze verliest haar snelheid en daarmee haar sediment. Klei, zand en organisch materiaal, zoals takjes, blaadjes en dergelijke dwarrelen in het meer naar beneden. Het bevermeer vult zich langzaam en egaal op. Na verloop van tijd raakt het eten en bouwhout voor de bevers in en rond het meertje op. Ze moeten dan te ver lopen; een gevaarlijke tocht als er ook wolven of andere voor bevers gevaarlijke roofdieren rondlopen. De familie verlaat het meer en verhuist een stukje stroomop- of -afwaarts. De oude dam breekt zonder onderhoud al snel door en het meertje stroomt leeg. De bodem valt droog en er ontstaat een geheel nieuwe beekloop op de slikvlakte. Tal van grassen, zeggesoorten en andere moerasplanten kiemen op het voedselrijke slik. Dit oefent een grote aantrekkingskracht uit op de vele overige grazers in het landschap, die de overgang van grasland naar bos afremmen, maar niet stoppen. Op den duur is het opnieuw bos en dus geschikt voor de beverfamilie om terug te keren, waarna de cyclus zich herhaalt. Bevers weten dit en markeren een territorium dat alle stadia van deze cyclus omvat, zodat er altijd een geschikte nieuwe verhuisplek beschikbaar is. In eerste instantie is dit een lijnvormig proces, met alle stadia netjes op een rij achter elkaar in het beekdal. Maar naarmate er vaker een nieuwe loop afgedamd moet worden, ontstaat er meer en meer een tweedimensionaal doolhof van dammen, meertjes, moerassen en stroompjes. Doordat bevermeren veel


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H0

Scheiden... en nu? Zekerheden vallen weg, vragen komen in de plaats.  Kan ik het huis overnemen?  Hoe zien mijn financiën eruit na de scheiding?  Hoe moet het nu verder met onze kinderen?  Moet ik een (andere) baan zoeken? Om allebei verder te kunnen na de scheiding, is het waardevol om in dit proces te kiezen voor mediation. Zo heeft jullie geluk en van jullie kinderen, veel baat bij een rustig verloop van dit scheidingsproces.

sediment invangen wordt het beekdal steeds vlakker en ontstaan er dus gemakkelijker zijstroompjes of kiest de beek na het vertrek van de bevers een geheel nieuwe loop. Het eindresultaat is een moerassig en vlak beekdal met een enorme verscheidenheid en afwisseling aan biotopen. En veel ruimte voor waterberging in tijden van hoogwater, waardoor een regenbui niet razendsnel naar beneden stroomt, maar in de dalvlakte in de breedte geborgen wordt en langzaam wegstroomt.

SLEUTELROL LANGS BEKEN EN RIVIEREN

Bevermeertjes zijn boordevol leven. Amfibieën vinden er een geschikte plek om zich voort te planten, net als libellen en tal van andere soorten. Voor vissen biedt het meertje een geschikt leefgebied. Voor trekvissen is een beverdam geen echte barrière en de voedselrijkdom in het meertje vormt een goed opgroeigebied voor de jonge trekvis. Niet voor niets worden zwarte ooievaars in de Belgische Ardennen door de bevermeertjes aangetrokken. Ook ringslangen vinden er alles wat ze nodig hebben. Voedsel zat en de stapels dood plantenmateriaal op de vloedlijn, afgezet na hoogwater, vormen een prachtig natuurlijk biotoop om eieren in af te zetten. Ook andere soorten, zoals neushoornkevers, weten dit te waarderen. Drooggevallen meertjes laten een keur aan moerasplanten zien. Door de opgevulde platte dalvlaktes worden hoogwatergolfjes in de breedte opgevangen en duurt het lang voordat de grond weer echt droog is. De vele grazers die op deze weelderige vegetatie afkomen, laten in de modder diepe pootafdrukken achter, die zich na een bui of hoogwater vullen met water en zo bijdragen aan een kletsnatte dalbodem. Doordat grazers de jonge boompjes en struiken in het grasland kort houden, blijft dit bloemrijke grasland langdurig geschikt voor insecten, die daardoor de tijd krijgen om flinke populaties op te bouwen.

volgende uitgave DAGELIJKS HET ThuisinhetNieuws-magazines: verspreiding vanaf 11 mei kopij/advertenties voor 6 mei OP redactie@nnmedia.nl WWW.THUISINHETNIEUWS.NL advertenties: 06-53394851

LAATSTE NIEUWS

Ook op financieel vlak is méér mogelijk als jullie samen aan tafel zitten dan wanneer je bijvoorbeeld een juridische procedure start. Door de zaken die ertoe doen zorgvuldig te regelen, werken we samen toe naar een helder convenant en werkbaar ouderschapsplan. En maken we de vertaalslag van ‘goed voelen’ naar ‘juridisch kloppen’ en andersom. Wil jij ook dat?  Jullie er samen goed uitkomen?  De scheiding financieel en juridisch goed geregeld wordt?  Er ruimte is om je zorgen, maar ook je wensen uit te spreken?  Er speciale aandacht is voor jullie kind(eren)?  Je weer rust en vertrouwen in de toekomst krijgt? Kies dan voor Buro Mim Buro Mim begeleidt en ontzorgt, toekomstgericht en duurzaam. Ik heb een scherp oog voor ieders belang en een groot hart voor het kind. Geïnteresseerd? Bezoek mijn website of kom langs voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook ’s avonds en op zaterdagochtend. Bel, app of mail mij voor een afspraak.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief Mediator en erkend kindercoach bij scheiding

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Hans Raadgever GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman Advocatuur Kloosterstraat 2-A 5351 ER Berghem Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07 Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl

van Zandvoort

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?....

meer dan Bandenservice

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij TREKHAKEN - SCHOKBREKERS UITLATEN u ACCU’S thuis te -verhelpen! Naast service geven wij -advies over U I T L Ihardware, J N E N - Bsoftware A L A N C Een/of R E Neen - Rwebsite? EMMENSERVICE nieuwe

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ………. Kilometer certificaat Nieuwsgierig geworden?

Eendeze autobedrijf registreert de kilometergegevens iederetekeer dat een auto Wij helpen u graag om problemen in uw bedrijf of bij u thuis verhelpen! of e-mail naar: in een autobedrijf voorhardware, bijvoorbeeldsoftware een onderhoudsbeurt Algemene Naast serviceBel geven wij advies over komt nieuwe en/of een ofwebsite? Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees BCNT Nieuwsgierig geworden? alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand Bel of e-mailHaverhof naar: extra 20 zodat je niet op draait voor tellerfraude.

5351 ML Berghem APK-keuring Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML DeBerghem Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. E-mail: Tel. 06-20418593 Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verinfo@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl keersveiligheid, milieu en registratie.

BCNT

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, worden jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer

DOM, DOM, DOM Beste lezer ik weet niet hoe het u vergaat maar de reuring in ons hoogste bestuursorgaan heeft wel nieuw leven in ons saaie corona bestaan gebracht. Hoewel leven, misschien kun je beter zeggen ‘de dood in de pot’ gebracht. Als toeschouwer heb ik mijn hoorapparaat leeg-geluisterd naar de debatten over waarheid en leugens. En anders dan in een goed geleide rechtbank, waar het doel waarheidsvinding is, kon iedere één-dagspitter in het huis van de democratie zijn maidenspeech gebruiken om volop uit zijn dak te gaan en met de meest vernederende bewoordingen aangeven wat hij of zij waarheid of leugen vindt. En zo kon het gebeuren dat we met grote verwondering naar een kippenhok keken waar alle kippetjes en hanen over elkaar kukelden en de discussie slechts leek op een wedstrijd ‘wie kan het beste krenken’. Dit alles was heel transparant te zien en te horen op onze kwelbuis ter vermaak en ontluistering van trouwe stemmers. En ik vond het: dom, dom, dom! En moest denken aan de heer Worst die in soortgelijke gevallen de handen ten hemel hief en uitriep: als ze eens wisten hoe dom ze waren, wisten ze tenminste iets! En waar de rechter bij de geringste twijfel de doodstaf niet oplegt, maakten onze volksvertegenwoordigers, zonder enige zekerheid over waarheid noch leugen de eens zo gewaardeerde leider monddood. Een leider waarmee, naar eigen zeggen, zij altijd goed hebben kunnen werken. Een leider die 10 jaar lang van een meerderheid van de kamer goedkeuring kreeg het te doen zoals het is gedaan. Die het land door meerder crises leidde en van de kiezers het vertrouwen kreeg om door te gaan. De leider die streefde naar een mooi gaaf land. Echter onze volksvertegenwoordigers, die een nieuw leiderschap voorstaan, hebben lak aan de kiezers. De snelheid waarmee twee vertrouwelingen als verkenners zijn benoemd was driekeer dom. Eerstens omdat haastige spoed zelden goed is. Vervolgens dom omdat twee vertrouwelingen op zijn minst de indruk wekken dat partijen elkaar niet vertrouwen en in achterkamertjes hun ‘baas’ wel het nodige zullen influisteren. De derde domheid kwam van de verkenner die, bij het horen van een positieve test, daar zo van in paniek raakte dat zij, onnodig haastig, haar vergaderstukken, waaronder ook vertrouwelijk verkregen notities, bijeen raapte en open en bloot onder de arm, wegvluchtte. Transparantie ten top zou je denken. Maar daarmee schond ze wel het recht van hen die in vertrouwen met haar spraken.

WIJSHEID De wijsheid van ouderen is oneindig, tenminste als men er oprecht naar wil luisteren. Wijsheid leer je niet uit een boekje maar vergaar je met het verstrijken der jaren. Levenservaring noemen we dat. Een Spaans spreekwoord zegt dan ook: “De duivel weet meer omdat hij oud is, niet omdat hij de duivel is.” Bovendien ligt de toekomst van ouderen achter hen waardoor de kans op eigenbelang nauwelijks aanwezig is. Jammer dat onze volksvertegenwoordigers 2160 werkuren nodig hadden om daar achter te komen. Laat ons hopen dat ook voor parlementariërs geldt dat niemand te oud is om te leren. Nederland kent vele ‘wijzen’, dat blijkt nu ook weer. Het was niet moeilijk er één te vinden. Alleen dat te erkennen en goed te kunnen luisteren lijkt moeilijker. De tijd zal het leren en we weten inmiddels zeker dat haastige spoed alleen maar naar een stuurloos land leidt.


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN BURGERINITIATIEF OM INWONERS VAN BERGHEM MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN

´T WAS WEER PASEN Niet zoals we het gewend zijn, niet samen met familie en vrienden, geen eieren zoeken of kerkbezoek en zeker niet zoals we het zouden wensen. Maar helaas corona bepaalt nog steeds een groot deel van de manier waarop wij ons leven dienen in te richten. Dat geldt ook voor onze gezellige donderdag middagen aan de Berghse Tafel. De ontmoetingen, het gezellig bijpraten, de spelletjes en de creatieve activiteiten, het kan even allemaal niet. Maar BerghsLeven vergeet u niet. Waar het kan en mogelijk is laten we u dat weten. En de tulpen die voor Pasen, als lentegroet, aan onze trouwe bezoekers, zijn bezorgd zijn daar ook weer een goed voorbeeld van. Duidelijk is dat we samen meer kunnen dan alleen. BerghsLeven kon het dan ook alleen realiseren samen met Albert Heijn en Jumbo. Waarvoor dank.

BerghsLeven: voor en met elkaar! Hulp nodig bel ons: BerghsLeven 06-38 33 97 90

BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 22

100 JAAR BIBLIOTHEEK OSS De Bibliotheek Oss bestaat honderd jaar! Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten binnen en buiten de Bibliotheek. De aftrap vindt plaats op woensdag 31 maart. Dan is het precies een eeuw geleden dat de Openbare Leeszaal in Oss in gebruik werd genomen. EEN EEUW LANG BIBLIOTHEEK OSS

Op 31 maart 1921 werd de Openbare Leeszaal in Villa Josina aan de Molenstraat in Oss geopend. De karmelieten speelden hierbij, onder aanvoering van Titus Brandsma, een grote rol. Zij wilden hiermee de inwoners van Oss informeren en aan het lezen krijgen. Volksverheffing. De uitbreiding van het naastgelegen Titus Brandsmalyceum zorgde eind 1951 voor een verhuizing. Villa Josina werd afgebroken en de Bibliotheek kwam terecht in de voormalige ambachtsschool in de Monsterstraat. Daar groeiden het ledenbestand, het aantal bezoekers en de hoeveelheid uitgeleende boeken. De locatie zelf was verre van perfect: de ruimte was te groot om goed te kunnen verwarmen, er was veel lawaai en het lekte. Verbetering van de huisvesting liet lang op zich wachten. Maar met de komst van Cultureel Centrum De Lievekamp in 1968 werd niet alleen een nieuwe schouwburg, maar ook een splinternieuwe Bibliotheek gerealiseerd. In de decennia erna werd het bibliotheekgebouw

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Een ansichtkaart van de Molenstraat uit 1935, gezien richting het Walplein. Met rechts het oude postkantoor, daarnaast het Carmel College (later TBL) en links daarvan Villa Josina, waar de Openbare Leeszaal zat. Collectie Stadsarchief Oss. flink verbouwd en uitgebreid. Ook kwamen er dependances in de wijken en toen deze dicht moesten, kwam er een Bibliobus om de boeken naar de mensen toe te brengen. De rol van de Bibliotheek is in de loop van de jaren flink veranderd. Er worden niet alleen maar boeken uitgeleend, zowel op papier als e-books; de bieb heeft een brede maatschappelijke functie gekregen. Iedereen moet een leven lang kunnen blijven leren en ontwikkelen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, ook op digitaal vlak. Daarom zijn er bijvoorbeeld cursussen Klik & Tik, bijeenkomsten voor werkzoekenden en het DigiTaalhuis. Uiteraard is leesbevordering nog steeds heel belangrijk. Hoe jonger je met voorlezen en zelf lezen begint, hoe beter. Daarom is lid worden tot 19 jaar gratis.

OP NAAR HET WALKWARTIER; DE CIRKEL IS ROND

Intussen heeft de Bibliotheek Oss vestigingen in Berghem, Lith en Ravenstein en is zij onderdeel geworden van een grotere organisatie: de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). In 2016 trok het Stadsarchief Oss bij

de Bibliotheek in. Over een paar jaar zal de Bibliotheek met het archief weer verhuizen en onderdeel worden van het Warenhuis en het Walkwartier, midden in het centrum van Oss. Bijzonder is dat deze locatie op een steenworp afstand ligt van de plek waar de Bibliotheek honderd jaar geleden startte.

ACTIVITEITEN

De Bibliotheek wil het eeuwfeest graag met alle belangstellenden vieren. Daarom is er een breed activiteitenprogramma met onder andere een podcast, verhalenwedstrijd, creatieve activiteiten, een speurtocht en tentoonstellingen. Ook wordt de Bibliotheek nagebouwd in Minecraft, de pop-up bieb gaat naar verzorgingshuizen toe en er komt een congres over de rol van de Bibliotheek in de toekomst. Hopelijk is het mogelijk om eind september een feestweekend te organiseren. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op: www.bibliotheekoss100jaar.nl Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10, 5341 GM, Oss, T 0412 622618, www.bibliotheekoss.nl

De Bibliotheek Oss aan de Raadhuislaan, na de verbouwing in 1984. Collectie Stadsarchief Oss.

Mejuffrouw Keulemans, directrice van de Osse Bibliotheek, maakt de jeugd eind jaren vijftig wegwijs in de collectie in de Monsterstraat. Fotograaf Daan Scholte, collectie Stadsarchief Oss.


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

MAGISCH HOESSENBOSCH BETOVERT KINDEREN OP BEFAAMDE FAMILIEDAG De familiedag van het Hoessenbosch Festival is door de jaren heen uitgegroeid tot een festival op zich. Waar het ooit begon met een hoek vol kindervermaak op de zaterdagmiddag werd later één grote speeltuin compleet met kinderboerderij en de gaafste optredens. In 2021 doet Berghem Events daar nog een schepje bovenop en belooft dat het ‘net zo leuk wordt als een dagje Efteling’. Betoverend dus! Voor zowel de jonge als de wat oudere basisschoolkinderen, maar zeker ook voor hun vaders, moeders, opa’s en oma’s. Een special rockprogrammering moeten ook hen kostelijk vermaken op zaterdag 4 september van 11.00 tot 16.00 uur. Heerlijk toch om nu al na te denken over wat er allemaal weer mogelijk is straks. Zoals de kranten al eerder kopten over het Hoessenbosch Festival, zou het zomaar kunnen dat dit straks het allereerste feest is waar je met het hele gezin naartoe kunt gaan. Dansen op de tofste muziek, uit je dak gaan bij een optreden van die ene leuke artiest, lachen met cabaretiers, tussendoor even ponyrijden of een knutsel maken om vervolgens je haar te laten doen in de kinderkapsalon. En wat dacht je van Lego XXL!

BC

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse methodes voor behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert en KABIZ. Erkend Oncologische Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. De Praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog. Wij hebben rechtstreeks contact met ziekenhuizen voor kankerpatiënten.

Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV

www.voetvorm.nl Erkend S-BB leerbedrijf

De openingstijden blijven nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren: van 11.00 tot 16.00 uur. Nieuw dit jaar zijn de tickets die iedereen – ook volwassenen – van te voren moeten hebben om binnen te komen. Stempelkaarten zitten daar bij inbegrepen en worden gratis uitgedeeld bij binnenkomst. Houd de website en de socials van Hoessenbosch Festival in de gaten voor het bekendmaken van de acts op de familiedag en over de start van de kaartverkoop. Natuurlijk ook voor de (combi) tickets van de avondprogramma’s.

ZWEMBAD VAN DE TOEKOMST De gemeente Oss werkt aan een plan voor een nieuw, modern en duurzaam zwembad. Al in 2017 hebben de gemeente en het Golfbad globale plannen gemaakt. Vorig jaar zijn verschillende mogelijkheden verkend voor een locatie. Dat wordt de Osseweg in Berghem. Nu, in 2021, worden de plannen verder uitgewerkt. Zo’n groot project vraagt om een degelijke planning én een lange adem. Het doel is om te gaan bouwen in 2023. Zodat we vanaf 2024 een duik kunnen nemen in het Zwembad van de Toekomst. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk op de website voor meer informatie. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die verschijnt 2 tot 4 keer per jaar. www.oss.nl/zwembadvandetoekomst


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DE ENIGE SCHAAPHERDER VAN BERGHEM Definitie van een schaapherder. Een schaapherder is een persoon die een kudde schapen hoedt. Hij of zij wordt ook scheper genoemd. De schaapherder ging vroeger vaak op pad met een samengesteld aantal schapen die van meerdere eigenaren kon zijn. De scheper, maakt voor de uitvoering van zijn werk gebruik van een speciaal daarvoor opgeleide hond. Sommige hebben twee honden. Favoriete begrazingsgebied was bos en heide. Ook werden dijken gebruikt om de schapen hun werk te laten doen. Meestal gingen de schapen voor de nacht op stal. Potstallen werden hier ook voor gebruikt. Mensen die schaapherder willen worden moeten daar tegenwoordig eerst een scholing voor volgen. Sinds 2015 worden hiervoor cursussen gegeven.

JOSEPHUS WILHELMUS SMITS

Geboren in Berghem op 15 mei 1927 in de Heide C 41 – Nieuwe Heistraat 6. Jo de Klomp – hij vond deze bijnaam prima – is overleden op 30 december 2009 te Berghem. Schaapherder Jo SmitsJo Smits, is bij velen beter bekend als Jo de Klomp en woonde in een nieuw door de destijds bekende Bergse metselaar Narus Ruijs gebouwd huis, in de Heide C 28 – Dennenweg 1. Datering is van 1928. De bouw kwam mede tot stand met behulp van vader Marinus Smits en moeder Lenna Manders. Zij fungeerden als aan en afvoer troepen, sjouwen dus. Jo was nog maar een ‘luujperke’ toen het nieuwe huis in de Dennenweg klaar was en hij daar kwam wonen. Een ‘luujperke’ is volgens het Bergs woordenboek: een kind dat pas loopt.

Het stamhuis Dennenweg 1. Jo had een oudere broer Johan, die in 1923 te Hoensbroek werd geboren. Zijn vader en moeder woonden toen in verband met het werk van Marinus in verre Hoensbroek. Na Johan kwamen Jo, Mia en Kees die alle drie in Berghem werden geboren. Jo was alleenstaand en heeft altijd samen met zijn moeder in de Dennenweg zijn thuis gehad. Ook toen Lenna na het overlijden van Marinus hertrouwde met Martien van Erp bleef Jo daar wonen. Later kocht Jo het huis van zijn moeder. In het kort wat over de vader van Jo, Marinus Smits. Geboren 16-05-1899. Overleden 2211-1946. Kolenmijn. Zijn vader Marinus Smits had een

niet alledaags beroep. Hij heeft jarenlang ondergronds werk verricht in de steenkolenmijn de ‘Emma’ in het Limburgse Hoensbroek, nu gemeente Heerlen. Hij was dus een echte mijnwerker. De staatsmijn was vanaf 1911 tot 1973 in bedrijf en produceerde hoofdzakelijk de zo genoemde vetkolen. Deze soort kolen, vetkolen werden voornamelijk gebruikt door smederijen. De mijn bestond uit vijf schachten waarvan de diepste schacht bijna duizend meter diep was. Marinus heeft de moeilijke beginjaren van de ontwikkeling van de mijn meegemaakt. Pionieren en tobben. In Berghem zaten vroeger een behoorlijk aantal, de zo genoemde ‘kolenboeren’ en ook smederijen die zonder het te weten misschien wel kolen verbruikte die Marinus Smits en wellicht ook door andere Bergse mijnwerkers, mede naar boven waren gebracht. Terug naar Berghem. In 1926 bij hun terugkomst in Berghem ging Marinus Smits bij de firma ‘Hartog’ in Oss werken. Tot door de crisis ook hier een einde aankwam. Hij vond gelukkig nieuw werk bij de Maaskanalisatie die in 1933/1934 nog werden uitgevoerd. Nieuw, maar wel zwaar werk die hij jammerlijk op 37 jarige leeftijd wegens ziekte moest opgeven. Van zwaar ondergronds-binnenwerk, in de mijn, naar bovengronds-binnenwerk, fabrieksarbeid, tot zwaar bovengronds-buitenwerk, werken aan de Maas, zie hier het arbeidzaam maar wel heel zwaar leven van de vader van Jo. De enige parallel die men kan trekken tussen vader Marinus en zoon Jo is het werk van Marinus aan Maas in de buitenlucht en het werk van Jo met zijn dieren in bos en hei. Heideontginning. Voor dat Jo schaapherder werd heeft hij met Piet Broess geprobeerd de heide te ontginnen. Althans een klein gedeelte. Met een sterke werkhond als trekdier die vroeger veelvuldig werden gebruikt. En in hun geval was dat een voormalige mijnhond, werden stronken van bomen en andere ongerechtigheden op de hondenkar geladen en weggevoerd uit de hei. Na deze ‘ontginning’ werd getracht om er asperges te telen. In de bouw. Jo Smits heeft ook gewerkt in de bouw, als opperman zoals dat werk gewoon-

lijk werd aangeduid. Begonnen bij bouwbedrijf Wagemakers in Oss, die toen heel veel werk had door de wederopbouw na de oorlog. Onder andere in het plaatsje Randwijk in de gemeente Overbetuwe. Randwijk. De slag om de Betuwe. Gelegen tussen de Waal en Nederrijn is er in Randwijk en omgeving in de oorlog zwaar gevochten in het najaar van 1944. Het was een heel moeilijk op de Duitsers te veroveren gebied voor de geallieerden. De geallieerden noemden dit gebied ‘het eiland’. Na een tijd bij Wagemakers gewerkt te hebben verkaste Jo naar bouwbedrijf van der Pas ook in Oss. Maar Jo werd geplaagd door een hernia en kon zodoende dit toch zware werk niet meer doen. Jo heeft ook nog bij het bouwbedrijf van Gijs Ploegmakers in Berghem, die toen gevestigd was aan de Koppelsteeg, nu de Osseweg, gewerkt. Jo heeft een lange tijd doorgebracht in een rolstoel, tot er aan zijn revalidatie een eind was gekomen. Nu moest er ander werk komen. Maar wat.

In zijn bekende houding. Schaapherder Jo. Dat wou hij graag worden, schaapherder. Maar om met schapen te mogen werken heeft men een gemeentevergunning nodig. De gemeente vroeg hem eerst om voor hun gemeente schaapherder te worden, zij zagen dit als een toeristische attractie maar Jo wou dit werk zelfstandig doen en wees hun aanbod af. Uiteindelijk gaf de gemeente toch toestemming en werd Jo zodoende de allereerste scheper van Berghem. Jo nam alle 100 schapen over van Beis de Bier uit Nistelrode. Zijn eigen herdershond werd opgeleid voor dit speciale werk. Buiten zijn eigen route voor het afgrazen door zijn schapen, heeft hij ook regelmatig voor de gemeente zelf, de door hun aange-


pagina 25

wezen afgraasplekken, zijn schapen ingezet. In opdracht en tegen betaling. Maar ook het grasland van particulieren verdwenen in de magen van Jo zijn schapen. Ongetwijfeld heeft Jo, op zijn vele trektochten gedacht aan het werk van zijn vader, in vergelijking met wat hij zelf deed. Zelfstandigheid in weer en wind, samen met zijn heerlijke en eerlijke vrienden, de schapen en honden. En natuurlijk de natuur. Hazen en konijnen, herten en allerlei vogelsoorten. Eenzaam. Ben je niet eenzaam vroegen de mensen weleens aan Jo. Hoe kun je zo toch eenzaam zijn heeft Jo vaak geantwoord. Hij voelde zich nooit alleen. Hij beleefde elke dag anders. Tussen de middag zocht zijn moeder hem op en bracht brood en koffie, die ze dan samen op hun gemak weg werkten. Zij wist altijd waar Jo zat met zijn schapen. In de wintermaanden bleef het hele spul thuis. Schapen op stal en Jo en zijn hond samen met moeder Lenna voor of rond de kachel. Niet te vroeg. Met Kerstmis waren ze altijd thuis. Jo probeerde het altijd zo uit te kienen dat zijn schapen niet te vroeg werden gedekt. Hij wou zeker geen winter lammeren. Geboorten vanaf de maand maart of april zou perfect zijn. De ooien worden rond november gedekt en dan na een dracht van ongeveer 150 dagen volgt de geboorte. De dagen worden dan al langer en de temperatuur buiten aangenamer, ook voor de dieren. Je kon hem niet alleen tegenkomen in ‘zijn’ hei en ‘zijn’ bossen maar ook in de polders en velden rond Berghem.

RAS

De schapen van Jo waren hoofdzakelijk van het Texelaar-ras. Dit is een veelvuldig voorkomend schapenras in Nederland, dus niet alleen op het eiland Texel waar het zijn oorsprong heeft. Een opvallend kenmerk van de Texelaar is dat ze geen horens hebben, in tegenstelling tot de vele andere rassen. Jo had ook een paar schapen van een ander ras als hobby, het Kempische heideschaap. Een van zijn honden was een kruising van een Mechelse herder en een Duitse herder. Een klein ‘dekstation’ met een of twee schapenbokken had Jo ook waarmee hij als de tijd daarvoor was, regelmatig langs zijn klanten ging, of hij liet voor een tijdje de schapenbok bij zijn klant, zoals bijvoorbeeld bij ‘de kleine Brands’. Ook bij van Tooren en Derks liet Jo een schapenbok achter om hem daar zijn werk te doen. De bokken zorgden er wel voor dat er over hen geen ‘klachten’ kwamen. Op uitnodiging van de gemeente. Jo trok altijd rond met zijn eigen schapen door weiland en bos en hei. Maar niet alleen daar. Zo is Jo een keer op uitnodiging van de gemeente Oss met een kleine 100 schapen van Berghem naar Oss gelopen. De gemeente had met deze attractie natuurlijk het doel voor ogen om ex-

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

tra winkelend publiek te krijgen. En dat was gelukt bleek achteraf. Eindpunt was de ‘Heuvel’ in Oss. Die reis verliep voorspoedig tot het moment dat de hele stoet bij de winkels in het centrum op de Heuvel aankwam. Het was die dag prachtig weer. Bijna alle winkeliers hadden hun deuren van de winkel open staan. Ook bij de fietsenwinkel van Hendriks stonden de deuren uitnodigend open. Hier zijn we welkom dachten sommige schapen en gingen gezamenlijk heel nieuwsgierig binnen een kijkje nemen. En zoals het spreekwoord luidt: als een schaap over de dam is dan volgen er meer. Juist. Ook andere winkels kregen een niet alledaags bezoek. In de krant werd aan deze eenmalige hilarische schapenshow, aandacht besteed met een foto uiteraard.

LAMMERTIJD

Nieuw leven kwam er regelmatig en dat was dan weer de afdeling van moeder Lenna. Ze genoot daar enorm van. Als de nieuwe lammeren niet bij hun moeder konden drinken dan stond zijn moeder al klaar met de fles. Lammetjes die met de fles moeten worden gevoed noemt men een leplam of paplam, maar in het Bergs heten ze een lepper. Schapen met hun lammetjes kregen altijd veel bekijks. Passerende mensen op de fiets of te voet en moeders met hun kinderen vonden dat prachtig. Veel kinderen die een ‘verstoten’ lammetje zagen wilden het graag mee naar huis nemen en vroegen dan aan Jo of dat mocht. Jo vond altijd alles goed en kon niet altijd nee zeggen maar moeder Lenna wel en maakte dan een nee gebaar naar Jo. Het werd de kinderen wel gegund maar kleine lammetjes blijven niet klein. Tijdens een werk/wandeling met zijn schapen werd er bij de vuilnisbelt ineens een lammetje

geboren en wat nog niet goed met de groep kon meelopen en daarom door Jo op zijn schouders naar huis moest worden gedragen. Educatie. Er werden bij Jo thuis ook ‘excursies’ gegeven aan scholen en instellingen. Zo kwam er ook ieder jaar een verpleegster met gehandicapte kinderen bij Jo en zijn moeder op bezoek. Dan werden er schragen met planken erop klaar gezet waar de kinderen aan konden zitten. De kinderen kregen limonade, lekkere pannenkoeken en een ijsje. Het ging die dag natuurlijk ook om de schapen en lammetjes. Jo legde dan ook uit hoe de schapen geschoren moesten worden. Ook kwamen er elk jaar doofstomme kinderen op bezoek en de dochter van Mia kwam dan haar oom hierbij helpen. Een enorme indruk. Jo was met zijn werk als herder nooit eenzaam. Hij was een gemoedelijke man en nam altijd wel de tijd om te praten met mensen die hij tijdens zijn wandeling met zijn schapen tegenkwam. Mensen stapten van de fiets om de schaapherder met zijn schapen te bewonderen. En er kwamen daarover ook veel vragen. Tijdens een van zijn wandeling in de bossen liep hij een auto met daarin een jonge vrouw tegemoet. Ze stopte en draaide het raampje van de auto naar beneden om een praatje te maken met Jo. Tijdens het gesprek vroeg Jo of ze uit de auto wou komen maar dit was nogal moeilijk zei ze omdat ze de spierziekte Multiple Sclerosis had. Zal ik dan helpen? Jo hielp haar uit de auto en legde een kleed wat hij altijd bij zich had op de grond, waarna ze samen midden op de hei hun diepgaand gesprek verder voerden en genoten van de schapen en het uitzicht. Die avond kwam Jo thuis en vertelde hij aan zijn moeder wat hij die dag had meegemaakt. Dit voorval had een enorme indruk bij hem achtergelaten. Schapenscheerder. Jo was ook schaapscheerder. Niet alleen voor zijn eigen schapen, maar hij deed dit werk ook voor andere schapenhouders. Een van zijn Bergse klanten was Willie Verhagen uit het Tuureind. Maar hij had ook andere adressen in Berghem en ook in Demen, Deursen, Dennenburg, Dieden en Ravenstein en zo nog meer dorpen in de Maaskant, waar Jo heel wat schapendames heeft uitgekleed. Hij deed dat gratis en gaf zelfs aan de eigenaar vijf gulden voor de wol. Een tekst op zijn bidprentje vermeld: Met zijn groene Zundapp heeft hij de duizenden kilo’s wol vervoerd die hij opkocht na het scheren. Schapenwol. Een keer per jaar kon men bij de boerenbond schapenwol laten wegen. De wol van een schaap kan wel 4 tot 5 kilo wegen. De voorraad wol die Jo dan liet wegen brachten

Zonder meters op de teller naar huis.


pagina 26

in totaal een flink bedrag op. Turkse klanten had Jo voor zijn wol ook. Zij gebruikten deze wol om zelf garen te spinnen en waren daar heel creatief in en weefden of breiden er dan kleding mee. Zij kochten alleen de allerbeste kwaliteit, want ook in schapenwol kan verschil zitten. De wol moest dan eerst gewassen worden voordat Jo en zijn Turkse klanten het eens werden over de aankoop. Daar werd een grote teil voor gebruikt. Het wassen van die vettige wol was geen eenvoudige klus. Bovendien werd het afvalwater zo vies dat het niet zomaar afgevoerd kon worden. Daar is Jo na een paar keer snel mee gestopt.

Jo met zijn werkvolk in de Dennenweg.

RIJBEWIJS

Op latere leeftijd ging Jo nog zijn rijbewijs halen en van de gespaarde guldens kocht hij een splinternieuwe Toyota Crown. Zelden iemand zo trots gezien. Weer wat later na te zijn gestopt als scheper vervoerde Jo zichzelf voortaan in een nieuwe moderne blauwgrijze Mercedes Benz. Deze aankoop kwam als volgt tot stand. Miep. Kort na het overlijden van zijn moeder was zijn zus Mia op een vrijdag bij Jo in zijn huis aan het werk. Huishoudelijk werk. Als ze daarmee klaar was zouden ze daarna nog boodschappen gaan doen bij de Unox winkel in Oss. Toen ze de noodzakelijke boodschappen hadden gedaan zei Jo plotseling tegen Mia, “Zullen we naar de Mercedes garage gaan om een nieuwe Mercedes te kopen”. Mia vond dit op dat moment niet zo’n goed idee want ze had haar werkkleding en sloffen aan en Jo droeg zijn klompen nog. Daar gaf Jo echt niet zo veel om. Hij zei tegen Mia als je een nieuwe Mercedes koopt maakt het niet uit hoe je gekleed bent. En de verkoper maakt het ook niet uit. Hij kocht die dag een blauw-grijze Mercedes Benz met ‘elektrische’,

www.thuisinhetnieuws.nl bediende ramen en met een navigatiesysteem erin. Jo noemde dit systeem, met die vrouwenstem een Miep. Deze luxe was hij niet gewend en als Miep ingesteld werd, wat niet eenvoudig was en die dan vertelde hoe Jo thuis moest komen dan kwam hij, wel via een omweg gelukkig toch nog thuis.Alles moet wennen natuurlijk. Dikbil. Een tijd na te zijn gestopt met het houden van schapen ging Jo zich toeleggen op een heel nieuwe uitdaging, dat van het opfokken van de zo genoemde dikbil kalveren. Een dikbil is een rund dat door een mutatie in het runder-gen/factor een extra zware spiermassa ontwikkelt. De nog ongeboren kalveren hebben deze spiermassa ook al. De meeste koeien kunnen deze zware kalveren niet zonder ingrijpen van de dierenarts zelfstandig op de wereld zetten. Er zijn diverse soorten dikbil rassen in Europa. Er is in Nederland sinds 1 maart 1988 voor dit ras een eigen stamboek, het ‘Stamboek Verbeterd Roodbont’. Dit ras is ontstaan uit het bekende ‘MRIJ’ ras. Jo hield ook zulke dikbil kalveren. Dat ging maar een tijd goed. Zijn kalveren liepen in de zomer buiten in de wei en als ze dorst kregen dan trokken ze naar de naast gelegen sloten. En daar zat het probleem bleek later na diverse onderzoeken. Het drink/slootwater bleek ernstig vervuild. Daar zou niet alleen volgens de plaatselijke, maar ook volgens de landelijke kranten de dichtbij gelegen vuilstortberg ‘de Voorste Heide’ een kwalijke rol in gespeeld kunnen hebben. Hoe dan ook Jo zat er mooi mee in zijn maag en besloot na een lang eigen onderzoek en vergeefs aan de spreekwoordelijke alarmbel te hebben getrokken, om maar met zijn hobby te stoppen.

DE STINKENDE ‘PUT VAN HOFMANS’

Omwonende hadden wel het advies gekregen om geen grondwater meer te gebruiken. In het water waren schadelijke stoffen ontdekt, zoals Tolueen, Naftaleen en Lood. Het terrein op en rondom de ‘Put van Hofmans’, een oude afgraving tussen de gemeenten Oss en Berghem, bleek zeer ernstig verontreinigd. Een particulier vuilverwerkingsbedrijf had toestemming gekregen er bouw en sloopafval te storten. Aan dat bouw en sloopafval zal het waarschijnlijk niet helemaal gelegen hebben. ’s Nachts was het een komen en gaan van vrachtwagens volgeladen met echt gevaarlijk afval. Wanneer een vuilstort in particuliere handen gegeven wordt, is dat bij voorbaat vragen om ellende. De enige drijfveer van dit soort malafide bedrijven is het geld, en daarom zijn ze niet en nooit te vertrouwen. Elk van die vuilstorten is een potentiële gifbelt. Overdag was er al bijna geen controle, maar ’s nachts al helemaal niet. En wie zat er weer mee? Jan met de pet. Sport. Jo was lid bij een paar verenigingen in Berghem waaronder ook de voetbalclub Berghem Sport. In het kader van een uitwis-

BC selingsprogramma tussen Berghem en een Oostenrijkse voetbalclub ging er om het jaar een delegatie van een club uit Oostenrijk naar Berghem – en een van Berghem Sport naar Oostenrijk. Voetballers die mee naar Oostenrijk gingen met zo’n uitwisseling vertelden hun Oostenrijkse voetbal collega’s over van alles uit en over hun dorp Berghem. Zo werd ook bij toeval het reilen en zeilen van de enige schaapherder van Berghem verhaald. Het bestaan van Jo was dus zodoende bekend in Oostenrijk. Jo vond sport en voetbal prachtig maar heeft de reis naar Oostenrijk nooit zelf ondernomen. Er werden wel diverse foto’s van Jo samen met zijn schapen mee naar Oostenrijk genomen. Sponsor. Wielrennen vond Jo ook prachtig. In de buurt waren enkele talentvolle jonge wielrenners actief. Deze sport is als je het zo goed mogelijk wilt uitoefenen niet goedkoop. En daar zat voor deze jeugd het probleem. Talent genoeg maar te weinig geld om verder te kunnen komen. Daar had hij dan compassie mee en besloot om sponsor te worden. Tot zover over de enige Bergse schaapherder. Zijn er mensen in Berghem die meer kunnen vertellen over Jo Smits dan mogen ze dat doorgeven aan Ruud van der Ven. Bijnamen. In de aanhef van dit verhaal staat dat de bijnaam van Jo Smits, Jo de Klomp was. Jo had daar helemaal geen probleem mee. In vroeger tijden werd voor het aanduiden of vanwege onderscheid tussen bij voorbeeld families, veel gebruik gemaakt van bijnamen. In sommige bijnamen schuilde een beroep en in andere weer een hobby, in andere weer een afkorting van hun naam, etc. In elke bijnaam zit wel een verhaaltje. Vroeger hadden deze bijnamen, in tegenstelling van deze tijd een nut. In Berghem zijn er zo al honderden. Daar zou toch iets mee gedaan moeten worden. Deze bijnamen zouden op ‘papier’ moeten komen, voordat ook dit verloren gaat. Voor de goede orde, het gaat hier dan over onschuldige en grappige bijnamen. Absoluut geen scheldnamen. Dat onderscheid moet duidelijk gemaakt worden. Bij sommige bijnamen zijn ongetwijfeld ook leuke anekdotes te vertellen. Zijn er in Berghem mensen die ook vinden dat de vroeger veel gebruikte bijnamen te voorschijn mogen/moeten komen? Laat het dan weten. Momenteel zijn er al een heel veel bijnamen die al op papier staan en die graag het daglicht zouden willen zien. Hoe denkt de lezer hierover. Weet iemand waar de bijnaam ‘de Klomp’ precies vandaan komt? Wie wil mag reageren. Copyright Ruud van der Ven. Reacties zijn zeer welkom. Ruud van der Ven, Molenweg 71, 5351 ET Berghem Telefoon 06 38 42 83 78 e-mailadres: ruudvanderven@outlook.com


pagina 27

STEENKOLENMIJN DE ‘EMMA’ TE HOENSBROEK Boven aan het begin van het vorige verhaal over schaapsherder Jo Smits staat onder – Kolenmijn - een klein stukje over de vader van Jo, Marinus Smits. Hij was als mijnwerker werkzaam, ook in 1923, het jaar van onderstaande gebeurtenissen. In 1926 gingen ze weer richting Berghem. Er waren meer mannen uit Berghem mijnwerker. Maar wie. Daarom de vraag aan de lezer of zij namen kennen van deze mijnwerkers. Dit hoeft niet uit de tijd te zijn dat Marinus Smits daar zijn brood verdiende. In de jaren 1960-1970 begon men met de sluiting van de mijnen in Limburg. Wel is bekend dat er vier mensen uit Oss en omgeving, in de zelfde tijd dat Marinus Smits daar als mijnwerker was, ook te hebben gewerkt als mijnwerker. Onderstaand krantenbericht gaat over een ernstig misdrijf dat in 1923 werd gepleegd door deze vier mijnwerkers. De aanhouding in 1935, twaalf jaar later na het misdrijf heeft ongetwijfeld te maken met de vele bekentenissen rond die tijd, van de ontmaskering van de toen zeer bekende Osse bende.

KRANTENBERICHT

De dagelijks aanhoudende arrestaties te Oss. Opheldering van een 12-jaren ouden moord te Hoensbroek? Ook arrestaties te Eindhoven. Men meldt ons uit Oss d.d. 17 juli: In ons blad van gisteren maakten wij reeds melding van de arrestatie van v. O., bijgenaamd de Witte van Toren en Bl. Zij werden beiden gearresteerd op verzoek van de Kon. Mareschaussee der Brigade Hoensbroek nabij Heerlen (L.) en reeds gistermiddag naar genoemde plaats getransporteerd. In verband met nog te verrichten arrestaties was het niet gewenscht hieromtrent gisteren reeds iets naders te melden. Nieuwe arrestaties. Ook de vermoedelijke twee andere medeplichtigen zijn thans gearresteerd. Dit zijn de arbeiders H. v.d. B., bijgenaamd de Pop, die een Ossenaar van afkomst is, en ook hier voor de politie geen onbekende is uit voorbije jaren, doch thans sedert eenige jaren werkzaam en woonachtig is te Eindhoven, alwaar hij eveneens op verzoek van de Kon. Marechaussee te Hoensbroek is gearresteerd en de tweede eveneens een gehuwde arbeider G.V., bijgenaamd Grat de Rueker, afkomstig uit Heesch bij Oss, doch sedert jaren woonachtig te Eindhoven, welke beiden eveneens reeds naar de kazerne te Hoensbroek zijn overgebracht. Verdacht van roofmoord op een bejaarde

www.thuisinhetnieuws.nl weduwe. Alle vier deze gearresteerden worden er ernstig van verdacht schuldig te zijn aan den in 1923 te Hoensbroek gepleegden roofmoord op de reeds bejaarde weduwe Haartmans. Hierbij zij opgemerkt dat in het jaar 1923 deze vier verdachten allen te Hoensbroek woonachtig waren en aldaar werkzaam als mijnwerker. In een warmen Juli-nacht van dat jaar drongen een viertal gemaskerde personen een armzalig huisje binnen, dat bewoond werd door de Wed. Haartmans, waarvan men het vermoeden had, dat zij in het bezit was van een aanzienlijk spaarduitje. De onverlaten wisten het vrouwtje spoedig te overmeesteren en dwongen haar de plaats te wijzen waar zij haar spaarduitjes had verborgen. Hierbij moeten de bandieten hun slachtoffer zoodanig hebben mishandeld dat deze spoedig daarna, ten gevolge van de toegebrachte mishandelingen, is overleden. Reeds aanstonds na het gebeuren werd een streng onderzoek naar de daders van dezen roofmoord ingesteld en men slaagde er in een viertal personen, afkomstig uit Oss in arrest te stellen. Men heeft hen echter eenige tijd later wegens gebrek aan bewijs wederom op vrije voeten moeten stellen. Deze vier gearresteerden zijn de zelfden welke thans wederom in arrest zijn gesteld. Hoewel men er van overtuigd was, dat een aanzienlijk bedrag aan geld was ontvreemd, heeft men niet vast kunnen stellen de grootte van het bedrag. Men schijnt thans na twaalf jaren echter nadere aanwijzingen omtrent dezen brutalen roofmoord verkregen te hebben, welke wederom aanleiding hebben gegeven om de hierboven genoemde vier verdachten opnieuw te arresteeren en naar Hoensbroek over te brengen. Zij blijven ontkennen. Alle vier de verdachten zijn reeds meerdere malen aan een streng verhoor onderworpen, zij blijven echter tot op heden hardnekkig ontkennen, schuldig te zijn aan het hen ten laste gelegde. Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant. 18 juli 1935. Een roofmoord in 1923. Drie verdachten gearresteerd. Thans voor de derde maal. Door de Koninklijke Mareschaussee te Oss is gistermiddag op verzoek van de brigade te Hoensbroek (Zuid-Limburg) opnieuw gearresteerd een zekere van O. Deze arrestatie houdt wederom verband met de in 1923 gepleegde roofmoord op de weduwe Haartmans te Hoensbroek. Reeds het vorig jaar meende men voldoende bewijsmateriaal in handen te hebben om te kunnen overgaan tot arrestatie van een viertal verdachten, welke ook reeds in 1923 voor deze moordzaak waren gearresteerd, doch evenals in 1923 heeft men hen ook het vorig

BC jaar na korten tijd wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten moeten stellen. De 78-jarige weduwe Haartmans, die met haar 52-jarige dochter samen woonde, werd in den nacht van 22 op 23 Juni door gemaskerde mannen overvallen. Dezen hadden zich langs een ladder toegang verschaft tot de woning en overvielen de weduwe, die zij op haar bed wurgden. De dochter, die den volgende morgen bewusteloos en met touwen gebonden op den grond gevonden werd, bleek sedert dien haar geheugen te hebben verloren, hetgeen het onderzoek naar de daders ten zeerste bemoeilijkte. De verdenking viel op eenige Ossenaren, die in de mijnen werkten. Behalve van O., bijgenaamd de witte van Torre, zijn nog in verband met deze roofmoord gearresteerd de 38-jarige J. v.d. B., bijgenaamd Harry de Pop, en de 37-jarige G.W., bijgenaamd de Zwarte van Semijntjes, beiden te Eindhoven, en afkomstig resp. uit Oss en Heesch. Het drietal wordt op transport gesteld naar Hoensbroek. Het zijn dezelfden, die reeds vroeger verdacht werden. De vierde, B., is sedertdien bij een gevecht met de politie doodgeschoten. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11 maart 1936. De roofmoord te Hoensbroek. Verdachten voor de derde maal gearresteerd. Door de Koninklijke Marechaussee te Oss is gistermiddag op verzoek van de brigade te Hoensbroek (Zuid-Limburg) opnieuw gearresteerd een zekere van O. Deze arrestatie houdt wederom verband met den in 1923 gepleegden roofmoord op de weduwe Haartmans te Hoensbroek. In 1923 en ook ’t vorig jaar zijn een 4-tal personen in verband hiermede gearresteerd, doch wegens gebrek aan bewijs zijn zij later vrijgelaten. Tegen een van hen, van O., schijnt men thans opnieuw bezwarende bewijzen te hebben, waarom hij dan ook voor de derde maal is gearresteerd en vermoedelijk op transport naar Hoensbroek zal worden gesteld. Dinsdagavond zijn nog gearresteerd een zekere P.B., terwijl door de marechaussee te Eindhoven zijn gearresteerd Hasje de Pop en Grad de Reuker. Ook deze drie mannen waren in 1923 en vorig jaar reeds in verband met een roofmoord gearresteerd. De Standaard. 11 maart 1936. Copyright Ruud van der Ven. Reacties, opmerkingen en/of aanvullingen zijn welkom. Ruud van der Ven Molenweg 71 5351 ET Berghem Telefoon 06 38 42 83 78 e-mailadres: ruudvanderven@outlook.com


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWE AANPLANT DRAAGT BIJ AAN BOSHERSTEL MAASHORST Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. Deze stikstofuitstoot wordt met name veroorzaakt door industrie, verkeer en de agrarische sector. De gevolgen zijn groot. Bodem, grond-en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen sneller uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen, en de voortplantings-en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. Om de problematiek aan te pakken en het platteland te innoveren en verduurzamen, is het EU-plattelandsontwikkelings-programma (POP) opgesteld. Een Europees programma, gericht op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur. Momenteel wordt de laatste fase van de bosaanplant van het POP3-project inde Maashorst afgerond. Bij de aanplant worden zogenaamde ‘rijk-strooiselsoorten’ gebruikt. Opnieuw een belangrijke stap in het bosherstel in dit gebied. De aanplant is onderdeel van een integraal pakket herstelmaatregelen dat Bosgroep Zuid Nederland in het gebied realiseert. De bomen en struiken met rijk strooisel hebben een belangrijke rol bij het bosherstel. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken en de mineralenbalans te herstellen. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor de biodiversiteit. Er zijn meerdere rijk-strooiselsoorten geselecteerd, waaronder hazelaar, linde, veldesdoorn en haagbeuk. Verder staan er in de Slabroekse Bergen hydrologische maatregelen gepland. Door hier een aantal greppels en sloten binnen de bossen te dempen of op meerdere plaatsen af te dammen, is het mogelijk om water langer vast te houden en goed in de bodem te laten trekken. Dit draagt bij aan een betere stikstofkringloop, waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas. De aanplant van de nieuwe boompjes en struiken gebeurt vooral onder het bestaande bomenscherm. Om te kunnen planten maakt men de plantplekken eerst vrij met een bosmaaier of kettingzaag. Binnen het begrazingsgebied wordt geplant in de beschutting van liggende kronen en braamstruwelen. Voor het uitvoeren van de hydrologische maatregelen is een kraan in het gebied aanwezig die de werkzaamheden zo voorzichtig mogelijk uitvoert. Zo streeft men naar zo min mogelijk verstoring in het gebied. De werkzaamheden zijn in de afrondende fase. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bosen heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen.


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

BUDGETCOACH HELPT TABOES DOORBREKEN Wat doet een budgetcoach? Voor wie zijn ze er? En welke taboes moeten we nú doorbreken, volgens hen? We vroegen het budgetcoach Yvonne van Nijnatten van Ons Welzijn in Oss. “Het mooiste moment vind ik als mensen durven te vertellen wat er speelt en we écht op zoek kunnen naar een oplossing.” WAT DOE JE ALS BUDGETCOACH?

Als BrabantWonen merkt dat een huurder moeite heeft om de huur te betalen, of als een huurder zelf aangeeft dat hij of zij in de problemen kan komen, melden zij een huurder aan bij ons. Dat doen ze zo vroeg mogelijk, om grotere problemen voor te zijn. Als ik zo’n aanmelding binnen heb leg ik contact en maak ik een afspraak met de huurder. De eerste insteek van zo’n gesprek is natuurlijk het betalingsprobleem. Wat is er gebeurd en veranderd in zijn of haar financiële situatie? Vaak heeft het te maken met een het wegvallen van inkomsten, zoals het verliezen van een baan. En zijn er andere problemen die meespelen, zoals een echtscheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis. Ik maak samen met de huurder een overzicht van de situatie en welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Soms ga ik ook mee met een intakegesprek bij de gemeente. Ik zie vaak dat mensen niet weten op welke regelingen ze recht op hebben. Het is fijn dat ik als budgetcoach de tijd en aandacht kan geven om ze op weg te helpen.

VINDEN MENSEN HET LASTIG OM HULP TE VRAGEN?

Vaak wel. Iedereen heeft een bepaalde trots. In deze tijd komen ZZP’ers meer bij ons in beeld: die hebben heel lang hun eigen boontjes kunnen doppen. Zij voelen schaamte als ze het niet meer voor elkaar krijgen – wat natuurlijk niets is om je voor te schamen. Het overkomt heel veel mensen. Maar er zijn ook huurders die bijvoorbeeld moeite hebben om digitaal dingen te regelen, zoals het kwijtschelden van belastingen. Net als laaggeletterdheid, daar kampen in Nederland 1 miljoen mensen mee! Zij zijn niet zozeer analfabeet, maar als ze een brief krijgen kunnen

zij 60 procent van de woorden niet lezen. Ze leggen het weg omdat het te moeilijk is. De drempel om naar de gemeente te gaan kan voor mensen hoog zijn.

OP WELKE MOMENTEN VIND JE JE WERK HET LEUKST?

Het mooiste moment vind ik als mensen durven te vertellen wat er speelt en we écht op zoek kunnen naar een oplossing. Als mensen erkennen wat er speelt en het durven te vertellen. Ik zie dan dat er iets van ze afvalt. Mensen verwachten dat ik daar een oordeel over heb, maar het tegendeel is waar. Ze denken dat ze de enige zijn, maar als je eens nagaat hoeveel mensen er last van hebben! Als iemand accepteert dat een probleem er is, kunnen we op zoek naar een oplossing. Het is echt maatwerk. Je kijkt wie je voor je hebt en maakt een inschatting welke oplossing voor hem of haar kan werken. Het doel is dat iemand weer zelfredzaam wordt.

WAT VIND JE LASTIG AAN JE WERK?

Bij sommige mensen kan ik geen ingang vinden. Zij zeggen afspraken af bijvoorbeeld, waardoor je geen eerste contact kan leggen.

Er zijn ook huurders die hun problemen wegwuiven of onbelangrijk maken. Dat kan ervoor zorgen dat de schade veel groter wordt dan het had hoeven zijn. Het is jammer als het zo ver moet komen. Soms weet ik wat er bij iemand speelt, maar kan ik er niets aan doen. Het is toch iemands eigen verantwoordelijkheid om hulp toe te staan. Nu moet ik zeggen dat BrabantWonen heel veel doet om mensen op weg te helpen hoor. Ze hebben een lange adem.

WAT ZOUDEN HUURDERS MET GELDPROBLEMEN MOETEN WETEN?

Veel mensen die ik voor het eerst ontmoet komen schoorvoetend binnen. Ze zijn terughoudend: wat kun jij nou voor mij betekenen? Tijdens het gesprek merken ze dat het geen ‘moeten’ is, ik ben er voor jou. Het is mooi als dat bij mensen binnenkomt – dat het voor hen iets oplevert. Ik zie in veel trajecten resultaat. Of het nu door een cursus komt of omdat iemand leert om dingen zelf te doen: mensen komen er bijna altijd iets mee vooruit. Soms is het al voldoende om samen een financieel overzicht te maken. Dus als je problemen hebt, trek aan de bel. Het is niet erg als het financieel niet goed gaat en je het even niet meer weet. Er is altijd een oplossing te vinden. Ik snap dat je het zelf wil oplossen, maar dat hoeft niet. Wees er vroeg bij, dan voorkom je dat het een groter probleem wordt. En onthoud: het overkomt niet alleen jou! Je hoort het bijna nooit in je omgeving omdat mensen het elkaar niet vertellen, maar het speelt bij veel meer mensen.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

We hebben er weer super veel zin in!

Ga je (nieuwe) keuken in en bak iets lekker voor de zondagochtend. Daar geniet je dubbelop van!


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

HUIS&TUIN ONDERHOUD KOKENDWATERKRAAN De kokendwaterkraan is niet meer weg te denken uit de hedendaagse keuken. Steeds vaker wordt er gekozen voor een kokendwaterkraan. Veel mensen kennen de voordelen die de kokendwaterkraan met zich mee brengt; snel een kop koffie of theezetten, tijd besparen bij het bereiden van gerechten en het hygiënisch reinigen met kokend water. Toch zijn we ons niet altijd bewust van het onderhoud van een kokendwatersysteem.

KALK

Bij het verwarmen van water ontstaat er kalkafzetting. Denk maar aan de waterkoker, het strijkijzer of de douchekop. Naar mate het gebruik zal de kalkafzetting toenemen. Deze kalkafzetting hoopt zich op in de boiler, waardoor de warmteproductie naar verloop van tijd afneemt. De boiler moet steeds harder werken om dezelfde opbrengst te kunnen leveren en is daardoor ook minder energiezuinig.

FILTER

De opgebouwde kalk in de boiler kan het warmte-element zelfs aantasten, waardoor boilers uiteindelijk defect kunnen gaan. Daarom worden alle kokendwatersystemen van Franke standaard geleverd met een filter die het water neutraliseert. De Franke Pro M filter beschermt het systeem tegen kalkafzetting. Het energieverbruik blijft gelijk en het systeem geniet van een langere levensduur.

BEKEN KLEUR IN DE TUIN MET ZOMERBOLLEN Dit jaar is ‘Recentered Stage’ een van de drie tuintrends (samen met ‘Human Touch’ en ‘Balanced Biotope’). Deze trend laat zien dat we in een snel veranderende wereld gehoord en gezien willen worden.

IDEAAL

Onze mening als individu krijgt steeds meer waarde. Door te protesteren dwingen we ons gelijk af. Er ontstaat hergroepering waardoor er ruimte komt voor anderen met uitgesproken meningen. Deze beweging is ook terug te zien in de tuin. Er ligt focus op alle producten in de tuin omdat ze allemaal een ideaal vertegenwoordigen. Met zomerbollen bekennen we letterlijk kleur, en dragen we uit waar we voor staan.

SPEELS

In de tuin is behoefte aan nieuwe verhoudingen. Tijd dus om afscheid te nemen van de vertrouwde indeling. Verrassende hoogteverschillen, door middel van trappen en verhogingen, maken de tuin speels en zorgen ervoor dat het zicht nergens hetzelfde is. Gebruik zomerbollen om de speelse verhoudingen van deze trend te accentueren. Het resultaat is een spannende tuin waar veel plekken zijn om te ontdekken.

KLEURVLAKKEN

Er is geen gedoe met rommeligheid in de trend ‘Recentered Stage’, doordat borders worden omsloten met geometrisch gevormde bakken, randen en potten. Zomerbollen versterken dit uitgangspunt. Met dahlia’s, gladiolen (Gladiolus) en lelies (Lilium) maak je krachtige, monochrome kleurvakken. De combinatie van onbescheiden kleuren en pasteltinten zorgt voor een kleurrijk, contrastrijk en speels geheel. Pasteltinten geven een vriendelijk tintje.

VOORDELEN GEFILTERD WATER:

Voor zowel de 3-in-1 als de 4-in-1 kraan wordt een Franke Pro filter gebruikt. Het voordeel bij de 4-in-1 kraan is dat het gefilterd water ook apart getapt kan worden. Zo is het systeem beschermt en geniet je onbezorgd van de zachte smaak van het gefilterde water. · Verlaagt de water hardheid en behoudt waardevolle mineralen. · Energieverbruik blijft gelijk. · Beschermt het elektrisch verwarmingselement tegen corrosie. · Beschermt slangen, mengventiel en aansluiting tegen dichtslibben. · Zorgt voor een langere levensduur van het systeem. · Schadelijke stoffen zoals lood en cadmium worden gereduceerd. · Verwijdert ongewenste smaak en geur. · Het actieve koolstof blok verbetert de smaak van het gefilterde water.


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

bel/mail ons voor een (thuis)afspraak!

Actie geldt van 12 t/m 24 april 2021. Vraag naar de voorwaarden.

ALL


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

HUIS&TUIN

DE RAAMDECORATIETRENDS VAN 2021! Misschien zit je er aan te denken om je interieur weer een bee tje op te frissen voor het nieuwe jaar door middel van nieuwe raamdecoratie. Dan wil je natuurlijk wel met de nieuwste trends mee gaan. Dat kan! We hebben de nieuwste raamdecoratietrends van 2021 op een rijtje gezet.

GORDIJNEN

Qua gordijnen zijn er verschillende trends voor 2021. Een eerste daarvan is lange gordijnen die nonchalant op de grond hangen. Deze lange gordijnen creëren namelijk een stijlvolle sfeer in de ruimte. Een volgende trend is velours gordijnen. Deze waren al erg populair, maar blijven ook in 2021 tot de trend behoren. Deze gordijnen hebben diepe en warme kleuren met een mooie en natuurlijke glans. Ze geven een klassieke en luxe uitstraling aan de ruimte. Velours gordijnen zorgen ook nog eens voor een goede verduistering van de ruimte door de diepe kleuren van het gordijn. Ook lichtdoorlatende gordijnen zijn een trend in 2021. Deze zijn ideaal voor als je een ruimte niet volledig wilt verduisteren, maar wel wilt genieten van je privacy. Wel remmen ze zonlicht af, maar zorgen er wel voor dat je kamer goed verlicht blijft.

NATUURLIJKE UITSTRALING

De woontrends van 2021 bestaan uit rust, ontspanning en veiligheid. De natuur is hier een goed voorbeeld van en deze halen we ook graag in huis. Dit zie je terug in veel natuurlijke elementen in huis. Buiten wordt steeds meer naar binnen gehaald. Deze natuurlijke elementen zie je ook terug in de raamdecoratie. Een voorbeeld hiervan zijn houten jaloezieën. Deze zijn al erg lang een populair soort raamdecoratie en ideaal om de natuurlijke sfeer naar binnen te halen!

RUSTIGE KLEUREN

Hoewel de eyecatcher erg populair is, kun je natuurlijk ook nog gewoon kiezen voor rustige kleuren. Deze kleuren staan voor simpel en klassiek. Ook in 2021 is dit weer een trend. Als je de kleur van je raamdecoratie rustig en ingetogen houdt, kun je juist los gaan met je meubels en accessoires. Zo kun je zelf spelen met contrasten in je interieur. Als je van te voren niet weet welke kleur goed past binnen jouw interieur, dan kun altijd eerst gratis kleurstalen aanvragen bij ilumio raamdecoratie. Zo kun je gemakkelijk de juiste keuze maken. Vooral gordijnen en raamdecoratie van natuurlijke materialen zijn dus erg populair in 2021. Je kunt dus gaan voor uitspringende kleuren of juist rustige kleuren. Er is veel keuze mogelijk dit jaar. Ga naar de interieurspecialist en laat u uitgebreid informeren over voor het aanbod in raamdecoratie .

Frans en Marleen van der Biezen

De relaxspecialisten van Oss

EYECATCHER

Raamdecoratie kleedt een woning helemaal aan. Het maakt je interieur compleet. Raamdecoratie wordt steeds vaker gebruikt als eyecatcher. Dit zullen we in 2021 ook weer terug zien. Kies voor een stijlvolle soort raamdecoratie in een contrasterende kleur. Zo geef je je interieur een upgrade en het straalt luxe uit. Niet alleen de raamdecoratie hoeft een eyecatcher te zijn, maar het raam zelf kan dit ook zijn. We komen namelijk steeds meer speciale raamvormen tegen. Dit is al een eyecatcher op zich!

Frans van der Biezen heeft de showwagen klaar We zorgen dat er altijd 4 of meer relaxfauteuils in staan met accu en sta-op. Maak een afspraak en wij komen naar u toe: tel. 06-20646083

De nieuwste relaxfauteuils zijn binnen! Zelfs met draadloze bediening

Onze opruiming gaat nog volop door op de zolderverdieping hebben we 75 relaxfauteuils staan en in de winkel ook nog 80 relaxfauteuils Op onze uitlopende modellen 25% KORTING

Op de gebruikte relaxfauteuils 35% KORTING Wij zijn geopend op donderdag en vrijdag en op afspraak. Wij begroeten u graag aan de Willaertstraat 24 Oss. tel. 0412-625292 of 06-20646083 Bel gerust voor een afspraak

www.relaxspecialist.nl


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

SAMEN BOUWEN AAN MOOIE PROJECTEN Volg onze projecten via facebook.com/reuversbouw of bekijk ons woningaanbod op:


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

HUIS&TUIN BADKAMERTREND VOOR 2021: RURAL CHIC

ALL

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

ga jij binnenkort jouw eigen luxe badkamer ontwerpen? Een geweldig vooruitzicht, maar ja, voor welke richting of trend kies je? Wat zijn de meest relevante badkamertrends van nu? En… niet onbelangrijk: realiseer je je ook dat een badkamer tegenwoordig niet alleen functioneel hoeft te zijn, maar juist een plek is waar het helemaal gaat om jouw welzijn én jouw wellness! BADKAMERREVIVAL Het ontwerp van een moderne badkamer staat in het teken van het creëren van méér ruimte voor persoonlijke ontspanning. Dat kan ook haast niet anders na een jaar waarin de wereld op z’n kop stond. Thuiswerken werd de norm en dús ontwikkelde zich in 2020 het gevoel dat je je huis eens grondig onder handen wilde nemen. Immers, door al dat thuiswerken keek je elke dag tegen de ‘oneffenheden’ aan, ook bij de badkamer. En daar ben je niet de enige in! Iedereen in Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan gezonde wellness én persoonlijk welzijn. En, minder oneffenheden! Je begrijpt het al: het ontwerpen van een luxe badkamer vraagt nieuwe inzichten. PRAKTISCH EN COMFORTABEL Praktisch gemak en ultiem comfort gaan hand-in-hand met een groots en exclusief effect! Ook jij wordt enthousiast van bijvoorbeeld de keramische platen met een uitvergrote onyx of marmeren adering. Het gebruik van een mix van natuursteen, hout en groenbeleving versterkt bovendien jouw contact met de natuur zonder daar meteen al te zweverig over te doen. Daarnaast is het nu bijna standaard om op elke wand een ander materiaal te plaatsen. Je zult ontdekken dat jouw badkamer minder monotoon aanvoelt. Natuurlijk is alles nog wel functioneel maar het gevoel van ‘thuis in de badkamer’, een plek om jezelf gereed te maken voor de dag of juist de ontspanning te vinden na de stress van alles éérder op de dag, overheerst. Daarom veel meer beleving voor jou. Je ervaart een intenser gevoel.

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Het gaat bij Rural Chic om grote gebaren met strakke architectonische lijnen. De Look and Feel is stoer, chic en handgemaakt, en verrassende eyecatchers stelen de show. Buitenmaterialen zoals onbewerkt hout, steen, marmer en staal krijgen een premiumstatus. Maar de ‘touch’ is aansluitend levensecht. Kortom: je voelt je eindelijk thuis in jouw badkamer.

Mike 06-10791468

Mix & Match badbrug: boek of handig voor uw tablet. 55,-

kies het juiste materiaal

heeft baden van badencollectie De Mix & Match en budget bepalen acryl. Uw smaak solid surface en uw keuze.

baden in

ACRYL

SOLID SURFACE

Door-en-door gekleurd kunststof met een fluweelzachte uitstraling.

LUXE

en zeer krasvast!

daar hoeft uw En het fijne is: bad heerlijk tot rust. In bad komt u te zijn. Een afgeschuind niet groot voor Dompelt u badkamer helemaal compacte badkamer. perfect in een vrijstaand past bijvoorbeeld Kies dan voor een in optimale luxe? zich graag onder eyecatcher. bad: de ultieme

Uitstekende keuze voor een superstrakke vormgeving, extra voordelig!

TIP: IN ONZE SHOWROOM MAG U ALTIJD EVEN PROEFLIGGEN!

ONTDEK HET VERRASSENDE HUISMERK VAN BADEN+

tegen het ook aan de tegels u Denk bij uw ontwerp wand? Of kiest bad mee met de bad. Tegelt u het accent? juist voor een opvallend

illusie Met dit bad creëert u de voor van een vrijstaand bad. Ideaal de kleinere badkamer!

de vloer is Een vrijstaande badkraan op een eyecatcher in elke badkamer. ZOEKT U? WELKE VORM

en maten: in vele soorten collectie heeft baden diep, De Mix & Match van ondiep tot extra tot strak vierkant, t maakt + van prachtig rond Uw Baden badkamerarchitec vrijstaand en ingebouwd. op maat. graag een badkamerontwerp

van met vierkante vormen Een vrijstaand bad van strak perfecte combinatie solid surface: de materiaal. design en zacht

15

26-05-17 14:25

14

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

26-05-17 14:25

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

15

14

Baden+ heeft het beste van alle badkamermerken voor u bij elkaar gebracht: in de Mix & Match collectie. Van handdoekhaakje tot bubbelbad, van landelijk tot superstrak. Met altijd hetzelfde uitgangspunt: kwaliteitsproducten voor de scherpste prijzen!

Adresgegevens Industriepark 11 5374 CM Schaijk Tel. 0486 - 41 44 00 info@ago-totaaltechniek.nl

Openingstijden Ma. t/m do. Vrijdag Zaterdag Zondag

09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 09.00 - 16.00 uur Gesloten

www.ago-totaaltechniek.nl - www.ago-badkamers.nl


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

RINUS EN RIA MEIJS: “FEEST VOOR ONS, IS FEEST VOOR DE KLANT”

EEN HALVE EEUW MEIJS BOOMKWEKERIJ & TUINCENTRUM

Van een piepklein tuintje tot een maar liefst tienduizend vierkante meter groot tuincentrum met daarnaast vele hectaren land met duizenden bomen. In 50 jaar bijeen gewerkt door Rinus en Ria Meijs uit Heesch. Een prachtig resultaat. Rinus: “Zeker mooi ja, maar het ging echt niet altijd zonder slag of stoot, het was soms echt wel bikkelen”. Samen met ‘zijn’ Ria is hij zowat dag en nacht te vinden in het bedrijf. Hetzij bij de boomkwekerij, het tuincentrum of ergens onderweg in Nederland. door Jan van Ravenstein Rinus en Ria, twee wel heel erg bezige baasjes. Zelfs na een halve eeuw ondernemen bruisen ze nog van een tomeloze energie. Corona zette de feestelijkheden rondom hun 50jarig jubileum, met de sluiting van de winkels en alle beperkingen, behoorlijk op zijn kop. Maar zodra het weer mag, gaat ons grootste feestplan van start”, aldus Rinus en Ria. Ondernemen is vooruitkijken. Maar bij een jubileum kijk je ook even terug, je ontkomt er gewoonweg niet aan. Zeker niet wanneer je aan tafel zit met Rinus Meijs. “Ik ben opgegroeid in Empel. Mijn vader was daar burgemeester en dijkgraaf van het waterschap. Ik was als vijf jarig manneke in Empel al met plantjes bezig. Wanneer ik ergens bijvoorbeeld een hulsttakje zag, dan groef ik dat uit en herplantte het in mijn tuintje. Groene vingers, ik had ze zeker van mijn vader”, lacht Rinus. Empel was toentertijd, door de jaarlijkse Maas overstromingen, één groot nat en drassig gebied en er werd daardoor weinig geteeld. Rinus: “Er was in feite niks. Mijn vader, hij had ook groene vingers, vond eigen teelt van groenten en fruit van levensbelang en heeft toen de bewoners als het ware kennis laten maken met het telen van groenten en fruit voor eigen gebruik. Dankzij de inzet van mijn vader kreeg Empel een soort van ‘groene’ bloei”.

HET BEGIN

De handel zat er al vroeg in bij Rinus Meijs. “Ik was 15 jaar en ik zat op de HBS in Oss en was

toen al druk met plantjes en het kweken daarvan. Een opleiding aan de Tuinbouwschool de Has in Den Bosch volgde. “Ik was 16 jaar en had op eigen initiatief een stuk grond gepacht op Ussen in Oss. Om vijf uur in de morgen, voor schooltijd, snel even wat ‘voren’ omspitten daarna omkleden voor school en na schooltijd weer spitten. Daar genoot ik van”, zegt hij lachend. In 1970 was hij afgestudeerd en met het huren van zeven duizend vierkante meter grond van Jan Vos aan de La Sallestraat in Heesch inclusief de KvK inschrijving een jaar later maakte hij de start van zijn succesvolle bedrijf.

SNELLE GROEI

En dan gaat het snel. Rinus en Ria hebben elkaar gevonden, hun verkering is een feit. Er werd aan de Rijksweg, grenzend aan de tuin, een winkel met woonhuis gehuurd (1974) en de zaken liepen voorspoedig. Intussen waren er door Rinus en Ria ook gronden verkregen op de plek waar nu hun tuincentrum is gevestigd en werden er best wel ‘boze’ plannen gesmeed door het ondernemende stel. Er werd een plan gemaakt voor de bouw van een grote opslagschuur en een drie duizend meter grote kas. De kas hebben ze, met veel hulp van familie en vrienden, zelf gebouwd. “Nadat alles gereed was zijn we meteen in de schuur gaan wonen, mooi dichtbij ons nieuwe bedrijf”, zegt Rinus.

EEN HALVE EEUW

Inmiddels zijn we een halve eeuw verder en is er veel, heel veel, gepasseerd. Het tuin-

centrum onderging begin 2000 een complete metamorfose. “Onze dochter was ons inmiddels komen assisteren waarbij de overname aspiraties van haar (op termijn)hoog op het prioriteitenlijstje stonden. Helaas heeft ze in een later stadium haar besluit moeten bijstellen vanwege de start van hun eigen tulpenbedrijf”, aldus Rinus. Maar liefst tienduizend vierkante meter tuincentrum staat er nu te pronken aan de Bosschebaan. Iedereen kent wel het tuincentrum van Meijs. Niet alleen vanwege het grote assortiment maar zeker ook vanwege de grote deskundigheid, en niet te vergeten hun klantvriendelijkheid, die Rinus, Ria en hun complete team uitstralen

50 JAAR JONG

“De allerhoogste tijd voor een feestje”, het zijn de woorden van Rinus. Ze hadden een compleet uitgewerkt feestplan klaar liggen. “De corona maatregelen hebben die plannen niet doen veranderen, ze zijn alleen een periode uitgesteld”, zegt Rinus. Op dit moment moeten, ook bij Meijs, de coronaregels in acht worden genomen. Winkelen mag, op afspraak weliswaar, die dan wel minimaal vier uur van te voren gemaakt moet zijn. Vanaf dat moment bent u van harte welkom en staan alle medewerkers met hun deskundigheid voor u klaar. “Maar zodra ‘alles weer mag’ gaan we van start met ons feestplan en dan zal iedereen het weten ook. We gaan ons jubileum uitbundig vieren met heel veel fantastische voordeel aanbiedingen. Beloofd is beloofd. Feest voor ons, is feest voor de klant”, aldus de jubilerende Rinus Meijs met een ietwat geheimzinnige blik. Boomkwekerij en Tuincentrum Meijs Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch 0412-407030 www.tuincentrummeijs.nl / info@tuincentrummeijs.nl


pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

Wij mogen weer

ALL

Bel voor bezoek op afspraak

0412-407030

of MAIL info@tuincentrummeijs.nl

Groenteplanten

grote sortering

Breng it biodiversite in in uw tu nu

vanaf

6,50

4,75

Insecten hotel

diverse modellen v.a. 4,75

Hortensia

laag blijvend, vier kleuren Hydrangea Little nu 6,50

Grote sortering

voor

Photinea Red Robin forse struik 60/80 nu 13,00

nu

13,00

Visvoer

nu grote zak 15 liter voor 7,99

7,99

Breng met hangplanten en hangpotten sfeer in huis

TRENDY

CADEAUTIP Met onze nationale tuinbon maakt u iedereen blij

Bloempot op poten in 3 maten en 3 kleuren v.a. 5,95

vanaf

5,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 april 2021 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

HUIS&TUIN TUINIEREN MET BLUETOOTH GARDENA introduceert een nieuwe lijn: tuinproducten met Bluetooth. Het betreft een besproeiingscomputer, een ventiel voor het ondergronds watergeefsysteem en een nieuwe robotmaaier voor de stadstuin. Via de gratis GARDENA Bluetooth app (voor iOS en Android) op smartphone of tablet stuur je ze eenvoudig op afstand aan.

NIEUWE ROBOTMAAIER

De nieuwe GARDENA SILENO minimo robotmaaier is aan te sturen via Bluetooth. Hij is verkrijgbaar in twee modelvarianten, voor 250 en 500 vierkante meter gazon. Maaitijden en andere instellingen kun je eenvoudig via de app instellen. Alle overige SILENO modellen werken komend tuinseizoen eveneens via BlueTooth of het smart system.

BESPROEIINGSCOMPUTER

Een van de nieuwe GARDENA Bluetooth-producten is de Water Control Bluetooth. Je sluit dit apparaat (op batterij) rechtstreeks aan op een kraan en bepaalt vervolgens de sproeitijden (bijvoorbeeld elke maandag en donderdag tussen 7 en 8 uur 's ochtends). De tuinplanten krijgen dan automatisch water. Is het langere tijd droog of juist regenachtig dan pas je de sproeitijden weer eenvoudig aan. Op de besproeiingscomputer kun je ook een bodemvochtigheidssensor aansluiten. Dan wordt voor elke sproeibeurt gemeten of de tuingrond te droog is of niet. Een handig en nuttig apparaat tegen verspilling van kostbaar kraanwater. Wil je de kraan direct gebruiken? Je hoeft de Water Control niet te verwijderen. Druk op de 'Water Now'-knop en je kunt tappen. De ingebouwde 'Safe Stop'-functie voorkomt dat bij eventuele uitval van de batterij er geen waterverspilling plaatsvindt.

ONDERGRONDS WATERGEEFSYSTEEM

Behalve een bovengronds heeft GARDENA ook een ondergronds watergeefsysteem bijvoorbeeld om sprinklers op aan te sluiten. Door de waterleidingen te voorzien van het nieuwe Waterventiel 9V, een soort schakelkastje, kun je het sproeien ook via Bluetooth aansturen. De nieuwe Waterventielbox is voorzien van drie ventielen, ideaal voor verschillende tuinzones. Het ondergrondse watergeefsysteem is ook uit te breiden met bodemvochtigheidssensor(en).

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

De Water Control Bluetooth van GARDENA is verkrijgbaar via tuincentra voor € 49,99. Het Waterventiel 9V kost € 109,99, de Waterventiel Box 9V € 329,99 en de SILENO minimo vanaf € 629,99 (250 m2). Kijk voor meer informatie op www.gardena.com.

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Grondverzet en sloopwerken

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren Wij hebben PVC vloeren van o.a. Coretec | Saffier | Tarkett | T.F.D. | Sense Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER COREtec Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.

Lijmen of kliksysteem Zelf leggen of laten leggen Slijtvast Vele kleuren en dessins

Zevenbergseweg 1a 5351 PE Berghem 0412-403495 06-49030321 info@vanudenvloeren.nl www.vanudenvloeren.nl


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

HUIS&TUIN

NIEUW PLATFORM VOOR VERHUUR GEREEDSCHAP SCHUDT MARKT WAKKER Het platform HeyHo start met een innovatief concept voor de digitale verhuur van gereedschap om klussers het leven makkelijk te maken. Zo hoeven consumenten geen borg te betalen en wordt het gereedschap thuisbezorgd. Ook is verlengen van de huurperiode altijd mogelijk en retourneren kan via een postpunt. Steeds minder mensen kopen eigen gereedschap. Het past in de trend waarbij we producten wel willen gebruiken, maar niet per se hoeven te bezitten. Bijna iedereen met een eigen huis heeft weleens een hogedrukreiniger, cirkelzaag, bandschuurmachine of boorhamer geleend van familie, vrienden of buren. HeyHo haakt in op deze ontwikkeling en is de eerste digitale aanbieder die klanten compleet ontzorgt met de verhuur van gereedschap. De gereedschap verhuurmarkt is groot en stabiel in Nederland. Product Owner Chris Traxel licht toe: “Misschien is dat de reden dat traditionele spelers in gereedschapsverhuur nooit helemaal met hun tijd zijn meegegaan. Hoog tijd voor een digitale aanbieder die de klant 100% centraal zet in alle facetten van verhuur van gereedschap”. Daarom is ook customer support een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Femke Bertens van HeyHo zorgt er voor dat online alle vragen over het juiste gebruik van het gehuurde gereedschap beantwoord worden.

uitstrevend platform aan huurders. Alles is online te regelen. Bovendien is het mogelijk om gereedschap te laten bezorgen op locatie. Bij HeyHo betaal je daarnaast ook helemaal geen borg. Een kwestie van vertrouwen, gestut door de digitale mogelijkheden van mobiel bankieren”, aldus Traxel. Category Manager Sander Hoogers voegt toe: “En is je klus niet af? Dan huur je probleemloos een dagje langer.”

FRUSTRATIES LEIDEN TOT IETS NIEUWS

Het waren de welbekende frustraties bij conventionele verhuurbedrijven die de oprichters van HeyHo op het idee brachten een nieuw gereedschapsverhuurplatform te ontwikkelen. Ten eerste wil HeyHo het proces vereenvoudigen en klussers zodoende beter en volledig digitaal ondersteunen. Traxel: “Via het platform kies je gemakkelijk voor een soort gereedschap. Je voegt verbruiksartikelen toe zoals schuurpapier, boortjes en zaagbladen. Vervolgens reserveer en bestel je het gewoon op e smartphone. Wat ons uniek maakt is dat je gereedschap kunt huren zonder borg te hoeven betalen. Bovendien wordt het gereedschap thuisbezorgd.” Na de klus kan het gereedschap geretourneerd worden via het dichtstbijzijnde postpunt in de opvallende, herbruikbare HeyHo krat.

ONLINE BESTELLEN DOEN WE AL VAKER

“Bouwmarkten zijn dicht of alleen open op afspraak, dus waarom niet online gereedschap huren en thuis laten bezorgen?”, vervolgt Traxel. “HeyHo zag voor de pandemie dat mensen het beu zijn om een uur in de rij te staan

ALL op zaterdagochtend. De versnelde digitalisering door alle restricties heeft versterkt hoe snel we wennen aan online bestellen en thuisbezorgen. Daar profiteert HeyHo natuurlijk ook van.” Met de kennis die medeoprichter Bram Mutsaers heeft opgedaan bij gereedschapscentrum.nl en Johan van de Pol bij Emico had HeyHo een vliegende start. Daarbij moest HeyHo ook veel energie steken in het vinden van de juiste partners, het logistieke proces, de juridische kanten en de volledige digitale afwikkeling van een huur- en verbruiks transactie. Maar inmiddels staat het concept als een huis. HeyHo verwacht de komende maanden het assortiment en de functionaliteiten verder uit te breiden. HeyHo wil een serieuze challenger zijn op de verhuurmarkt. Los van de groei in omzet, ligt de focus op inhoud van het nieuwe platform en voornamelijk tevreden klussers in alle segmenten. Door de klant mogelijkheid te bieden om suggesties te doen over assortimentsbreedte en diepte hoopt HeyHo snel een gericht assortiment te hebben waardoor nog meer mensen gebruik maken van het platform.

EEN KLUSMAAT MET EEN SCHUUR VOL PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

HeyHo wil er zijn voor elke klusser, professional of beginner, die elke klus tot een goed einde wil brengen. Met het beste gereedschap gaat dat nou eenmaal beter. Als moderne en digitale dienstverlener met bijpassende communicatie is het alsof HeyHo een klusmaat is met een schuur vol professioneel gereedschap. “We bieden een technisch voor-

ALLE BLADEN DIGITAAL: WWW.THUISINHETNIEUWS.NL/MAGAZINES


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Veilig voor u geopend op afspraak Wij nemen ruim de tijd om samen met u uw woonwensen in te vullen. U bent van harte welkom in onze showroom. Blijf gezond! Ruim 3000 m aan veilig winkelen bij Margriet Wonen & Slapen 2

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073 532 1727 | 073 532 1882 E-mail: info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

HUIS&TUIN

ALL

EEN ORDELIJKE BADKAMER IN NO-TIME Jouw badkamer is vaak een van de laatste plekken in huis waar je even zonder telefoon kunt vertoeven. Je kunt er een oase van rust en ontspanning creëren. Wat helpt bij deze ontspannen sfeer, is een opgeruimde badkamer. Spullen die je niet continu gebruikt, houd je uit het zicht. De cubics van ORGALUX zijn handige indelingen in verschillende formaten, waardoor ze passen in elke badkamerlade. Deel je badkamerlade in volgens de volgende zones. Zo creëer je naast rust in je hoofd, ook rust in de badkamer en geniet je des te meer van je ontspanningsmoment.

ZONE 1: HAIR IN THE WAIR

ZOMERBLOEIERS NU PLANTEN! Wil je zomerbloeiers in je tuin? Plant rijkbloeiende zomerbollen! In het voorjaar planten betekent in de zomermaanden een bloemenzee. Zomerbollen zijn bloembollen die niet tegen vrieskou kunnen. Daarom worden ze in het voorjaar in de tuin geplant, zodra de kans op vorst is verdwenen. De warmte en het licht van de zon zorgen ervoor dat ze groeien en bloeien. Wanneer de eerste bloemen zichtbaar zijn, zijn ze niet meer te stoppen en brengen ze massa’s bloemen. Heerlijk, de hele zomer lang kleur in de tuin. Hier de top5 zomerbloeiers:

DAHLIA

Er bestaan tienduizenden soorten dahlia’s - keuze genoeg dus. Ze zijn er in allerlei kleuren en in bijzondere kleurcombinaties. De grootte van de bloem varieert van het formaat van de doorsnede van een pingpongbal tot die van een voetbal. Ze bloeien vanaf augustus tot de eerste nachtvorst.

INDISCH BLOEMRIET (CANNA)

In de natuur groeit Indisch bloemriet in Midden- en Zuid-Amerika. De bloemen zijn groot óf klein en rank en beschikbaar in de kleuren geel, roze, oranje, rood of variaties daarvan. Het blad van Indisch bloemriet geeft extra sierwaarde door de kleuren. Ze zijn er met groen, rood of bont gekleurd blad.

CALLA

Calla betekent letterlijk ‘mooi’ in het Grieks. En terecht! De bloemen zijn trechtervormige kelken en kunnen verschillende kleuren hebben, zoals geel, wit, rood, paars, roze, oranje, zwart en tweekleurig. De bladeren van de Calla zijn egaal groen of gespikkeld en hebben de vorm van een speer.

BEGONIA

Deze kleurrijke en langbloeiende schoonheid heeft een prachtige betekenis: balans. Er zijn verschillende vormen, kleuren en maten. De begoniafamilie bestaat uit rechtopstaande en hangende soorten. En wist je dat ze hooikoortsproof zijn? De stuifmeelkorrels zijn zo zwaar dat ze niet kunnen zweven.

CROCOSMIA

Van oranjegeel tot vurig rood; met Crocosmia wordt het gegarandeerd een warme nazomer. Droge grond, weinig water en veel zon, ze kan het allemaal aan. Vanaf juni ontpoppen al de eerste bloemen en na de bloei groeien er bessen waar eerder de bloemen zaten. Dat is dubbel genieten!

Zone één is alles wat met het haar te maken heeft: haarborstels, kammen, elastiekjes, haarklemmen, … Verzamel alles in één cubic. Daarnaast vormen de cubics ook een handige structuur in je lade, waardoor je de vrijgekomen ruimte ook overzichtelijker kunt benutten door er je haarborstels te schikken.

ZONE 2: MONDHYGIËNE

Verzamel alles wat met mondhygiëne te maken heeft: tandenborstels, tandpasta, flosdraad, tandenstokers. De cubics in melamine zijn makkelijk afwasbaar: zo zijn tandpastaresten snel schoongemaakt.

ZONE 3: LET’S GET PERSONAL

Deze zone is voor alles wat met persoonlijke hygiëne te maken heeft. Je vindt hier een pincet in terug, wattenstaafjes, dagcrème, nagelschaartjes, etc. Dankzij de duidelijk opgedeelde zones, weet je ook meteen waar je moet zijn voor dit allegaartje aan spullen.

ZONE 4: SCHEER JE WEG

Deze is er ééntje voor hem en haar: scheerspullen. Handige tip: bewaar je voorraad aan scheermesjes en schuim onder in de cubic en leg je meest gebruikte items ook op het deksel. De deksels bevatten speciale verdelingen zodat de items die je erop legt overzichtelijk en netjes op hun plaats blijven liggen. Een duidelijk overzicht zonder lang te zoeken.

ZONE 5: MAKE-UP YOUR MIND

Misschien wel de handigste toepassing van deze cubics – ze dienen als een superoverzichtelijke make-upset. Dankzij de handige ribbels in het deksel liggen al je borsteltjes, potloden en mascara ook mooi in lijn.

ZONE 6: ALLES VLOEIBAAR

Dit past vooral in lades die iets hoger zijn. Zo kun je al je vloeibare producten rechtop zetten in één cubic. Denk aan zonnecrème en aftersun, douchegel en shampoo, deodorant, … Door ze te verzamelen in één cubic, blijven ze ook stabiel staan.


pagina 44

De woningen komen in het gebied tussen de Koolzaadweg en de Heistraat. Ze zijn onderdeel van fase 5, de laatste nieuwbouwfase in Piekenhoef. Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss bouwt hier in totaal 29 woningen van het type Honingboom. BrabantWonen neemt er 21 over voor verhuur, de andere 8 woningen zijn verkocht. www.thuisinhetnieuws.nl BC

NIEUWBOUW ‘HONINGBOOM’ BEREIKT HOOGSTE PUNT

MODERNE WONINGEN

De hoek- en tussenwoningen van het type Honingboom hebben een frisse, eigentijdse uitstraling. Ze bestaan uit twee woonlagen en hebben een ruime tuin. Aan de buitenkant zijn de huizen afgewerkt met een combinatie van metselwerk en houten delen. Dit geeft de straat een moderne en strakke uitstraling. De grote ramen zorgen ervoor dat het binnen lekker licht is. Alle woningen hebben op de begane grond een woonkamer met open keuken aan de voorzijde. De woonkamer kijkt uit op de achtertuin. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer.

VOOR WIE?

De woningen zijn bedoeld voor een brede doelgroep. De huurprijzen vallen binnen de sociale huurgrens. Meer informatie over de woningen en de verhuur leest u op www.brabantwonen.nl/honingboom

ENERGIEZUINIG WONEN

30 maart ging de vlag in top voor de 21 nieuwe huurwoningen die BrabantWonen bouwt in de wijk Piekenhoef in Berghem. Dit feestelijke moment vieren we traditiegetrouw met de bouwvakkers. De verhuur start in september en eind van dit jaar krijgen de bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. De woningen komen in het gebied tussen de Koolzaadweg en de Heistraat. Ze zijn onderdeel van fase 5, de laatste nieuwbouwfase in Piekenhoef. Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss bouwt hier in totaal 29 woningen van het type Honingboom. BrabantWonen neemt er 21 over voor verhuur, de andere 8 woningen zijn verkocht.

MODERNE WONINGEN

De hoek- en tussenwoningen van het type Honingboom hebben een frisse, eigentijdse uitstraling. Ze bestaan uit twee woonlagen en hebben een ruime tuin. Aan de buitenkant zijn de huizen afgewerkt met een combinatie van metselwerk en houten delen. Dit geeft de straat een moderne en strakke uitstraling. De grote ramen zorgen ervoor dat het binnen lekker licht is. Alle woningen hebben op de begane grond een woonkamer met open keuken aan de voorzijde. De woonkamer kijkt uit op de achtertuin. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer.

Daarom kiest u voor RegioBank

VOOR WIE?

De woningen zijn bedoeld voor een brede doelgroep. De huurprijzen vallen binnen de sociale huurgrens. Meer informatie over de woningen en de verhuur leest u op www.brabantwonen.nl/honingboom

ENERGIEZUINIG WONEN

De woningen zijn energiezuinig. Daarmee houden we de woonlasten voor de bewoners betaalbaar én het is goed voor het milieu. De woningen hebben geen gasaansluiting en dat betekent dat alles elektrisch gaat. Een warmtepompboiler zorgt voor het warme water en de elektrische radiatoren houden de woning comfortabel warm. Daarnaast zijn de woningen zeer goed geïsoleerd en liggen op het dak zonnepanelen die een deel van de benodigde energie opwekken. Hoogheuvel Advies Kerkstraat 60

VEEL VRAAG NAAR HUURWONINGEN 5351 EB Berghem

0412 -naar 641165 Er is veelT vraag betaalbare huurwoningen in de gemeente Oss. info@hoogheuveladvies.nl Daarom Ehebben gemeente Oss en BrabantWonen afgesproken op www.hoogheuveladvies.nl I plaatsen meerdere in de gemeente Oss huurwoningen te bouwen. De 21 nieuwe huurwoningen in Piekenhoef zijn daar een voorbeeld van.

De woningen zijn energiezuinig. Daarmee houden we de woonlasten voor de bewoners betaalbaar én het is goed voor het milieu. De woningen hebben geen gasaansluiting en dat betekent dat alles elektrisch gaat. Een warmtepompboiler zorgt voor het warme water en de elektrische radiatoren houden de woning comfortabel warm. Daarnaast zijn de woningen zeer goed geïsoleerd en liggen op het dak zonnepanelen die een deel van de benodigde energie opwekken.

VEEL VRAAG NAAR HUURWONINGEN

Er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente Oss. Daarom hebben gemeente Oss en BrabantWonen afgesproken op meerdere plaatsen in de gemeente Oss huurwoningen te bouwen. De 21 nieuwe huurwoningen in Piekenhoef zijn daar een voorbeeld van.


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Actieplan voor een financieel fitte toekomst

• Pensioen • Beleggingsfondsen • Verzekeringen • Hypotheek • Nalatenschap

integraal totaal advies Ridderhof 98 5341 HS OSS

Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

GASTVRIJHEID.......... Een onderzoeker besloot eens op onderzoek uit te gaan naar de gastvrijheid van kerken, totdat hij er erg veel had bezocht en hij ging door met zijn onderzoek. Hij was er een dikke twee jaar mee bezig en iedere week bezocht hij op zaterdag én zondag een andere kerk, totdat hij er honderd bezocht had. En hij gaf ook punten..... 1 Punt als mensen hem bij binnenkomst of in de bank begroeten. Knikken was ook goed! 10 Punten als mensen een praatje met hem maakte. 50 Punten als mensen hem uitnodigde voor koffie of zo iets. 100 Punten als mensen hem uitnodigde voor een maaltijd. Wat denkt U? Wat ondervond hij al zoal? In sommige kerken kreeg hij te horen dat hij op de plaats van iemand anders zat. Andere mensen drongen voor tijdens het communie gaan. Gelukkig werd er in sommige kerken koffie geschonken na de Mis. Het puntenaantal was dus niet zo hoog. Maar waar het deze keer om gaat is de houding van gastvrijheid, vandaar dat ik u bovenstaande schreef wat ik onlangs zelf ergens las in een tijdschrift. Het zette mij aan tot denken en vooral doordenken in deze. We zouden ons af kunnen vragen: hoe staat het mijn onze gastvrijheid? Doe ik er iets mee in het gewone leven van alledag? Dat gaat natuurlijk verder dan het voorbeeld van in de kerk, want dat is al een stuk moeilijker op dit moment, omdat we door de corona vaak verder uit elkaar zitten! Juist nu is het woord en de houding van gastvrijheid van hoge waarde. Dienstbaar zijn aan God en de mens wie het ook is. Het mag ons best wat kosten wat betreft het invoelen ten opzichte van die ander. Ons wel echt willen werken aan een goede gastvrijheid zullen we vaak moeten denken: wat zou die ander graag hebben in die of die situatie en dan kom je een heel eind en cijfer je jezelf op een goeie manier weg. Je hart openen voor mensen in nood, dat krijgen wij eigenlijk ook als opdracht mee. Wees blij met iedereen die langs komt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen, als je het maar wilt horen en zien! Ieder mens heeft daarin zijn of haar taak op de plaats waar je mag wonen, werken en vooral leven Dit zal soms gaan met vallen en opstaan in de wereld van vandaag om toch zo gestalte te geven aan de Blijde Boodschap van Jezus., geworteld in de traditie, met open oog en oor voor de tekenen van deze tijd, juist nu , nu we nog volop in de corona zitten. Proberen we elkaar te bemoedigen, ook als het onszelf niet zo goed uitkomt. Het gaat altijd om de ander, die Ander, waartoe we in het leven staan. Dan zal dit alles onze gastvrijheid meer gestalte geven en werken wij mee aan een gastvrije wereld en dan wel voor iedereen, zonder uitzondering. Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster.


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

MISINTENTIES

(opgegeven vóór 8 April 2021)

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE Contact: Kapelaan W. Renders Julianastraat 37 Berghem kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl 0412-401215

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK TE BERGHEM Zondag Dinsdag t/m vrijdag Zaterdag Uitstelling van het Allerheiligste Catechese – Leren over het geloof

9:30 uur 19:00 uur 8:30 uur Vrijdag voor de H.Mis om 18:00 uur. Donderdag voor de H.Mis om 18:00 uur.

Zondag 25 april 4de zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Intenties: Harrie van Schaijk mged. Jo vd Heuvel mged. Marietje vd Camp – Van den Brand mged. Wies van Schaijik – Pinckaers Zondag 2 mei 5de zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Intenties: mged.Annie van Uden- van Erp, mged.Truus Couwenberg-den Brok. mged. Piet Bokmans Zondag 9 mei 6de zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Intenties: Fund. Jan en Toos van Grunsven van Hoeij Zondag 16 mei 7de zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Intenties: Fund. Wim en Tonnie Ceelen de Groot,

BETJE EN DE DAHLIAS We zijn klaar voor de lente en de zomer. Dat rare weer rond pasen zal ook wel weer overgaan. De dahlia’s zijn geplant, nu maar afwachten of ze mooi uitkomen. Ondertussen hebben we een nieuwe bewoonster in de pastorie, een heel kleintje. Het is Betje, een mini huisvarkentje. U kunt foto’s van haar zien en haar volgen op internet, haar naam is betjevandekapelaan. Wat een schatje, vooral ook de kinderen vinden haar heel leuk. Misschien komen we u eens tegen in de tuin? Elke dag wandelen we een rondje om de kerk!

Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Intenties: Fund. Brord en Truus van Sonsbeek-vd Hurk. Rina Dominicus Rossen en Wilfred en overl. familie * Voor de muzikale omlijsting is alles onder voorbehoud vanwege corona maatregelen *

Natuurlijk gaat de inzameling voor nieuwe lichtjes op de wijzerplaat van onze torenklok gewoon door. Dat zal nog wel even duren. Vlak voor pasen zijn de wijzerplaten verwijderd. De bouwlieden vertelden me dat het tegenviel, dat het er slechter bijstond dan verwacht. Het zal aanzienlijk duurder worden. Een beetje een tegenvaller maar ja… Er zijn mooie opnames met drone in de kerk gemaakt, rond de kerk staat ook in de planning. De video zal op Tv Berghem te zien zijn. Een mooi initiatief! Pasen – paastijd: dat de liefde en het leven van God sterker zijn dan de dood. Ik wens u de paasvreugde: Jezus Christus is verrezen, laat ons blij zijn, alleluja! Kapelaan W. Renders

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten


pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van den Heuvel Makelaars Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@vandenheuvel.nl 0412-405022

H y p o t h e k e n & Ve r z e k e r i n g e n

Cofidi Hypotheken & Verzekeringen Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@cofidi.nl 0412-450476


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.