Berghs Contact 2102 23-2-2021

Page 1

Berghs Contact

VIJFDE JAARGANG - FEBRUARI 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

KAPELAAN WILLEM RENDERS

BC buitenspelen met andere kinderen was daar erg leuk. Ook in Utrecht, wat erg verschilde met het dorpje Dolcedo, kon Willem leuke activiteiten ondernemen, zoals het vissen in de Utrechtse grachten, wat hij graag deed. Willem bracht zijn lagere schooltijd gedeeltelijk door in Utrecht en Dolcedo. Na zijn lagere schooltijd ging hij in 1992 naar de middenschool, zoals ze dat in Italië noemen. De Middenschool duurt 3 jaar waarna je naar de middelbare school kan. Daar ging Willem naar het atheneum waar de studie 5 jaar duurde.

WERK EN STUDIE

Na zijn middelbare school heeft Willem in 1999 in Italië nog bijna één jaar op een makelaarskantoor gewerkt. In het jaar 2000 gaat Willem in Eindhoven een studie elektrotechniek op de HTS volgen. Hij wist dat er in Eindhoven goede technische opleidingen zijn. Deze opleiding duurde 4 jaar. Tijdens deze opleiding was hij woonachtig bij een oudtante die in Eindhoven woonde. Tijdens zijn opleiding elektrotechniek heeft Willem verschillende stageplekken doorlopen om praktijkervaring op te doen. Daarna ging Willem nog 1 ½ jaar naar de Technische Universiteit Eindhoven om zich te verdiepen in theorie. De opleiding aan de TU duurde 2 ½ jaar maar werd niet afgemaakt.

PRIESTEROPLEIDING Voor Berghs Contact ging Ruud van de Ven in gesprek met Kapelaan Willem Renders. Na vier jaar in de Heilig Hartkerk in de Benedictusparochie keerde de kapelaan terug naar de Willibrordusparochie in de Grote Kerk. Onder deze parochie vallen Berghem, Haren, Megen, Macharen en de Visserskerk in Oss. Sinds 1 januari verblijft de kapelaan in de pastorie aan de Julianastraat in Berghem. Willem Renders werd op 1 maart-1980 in het dorpje Dolcedo in Italië geboren. De ouders van Willem zijn afkomstig uit Nederland, vader is Brabander en komt uit een grote familie, moeder komt uit de omgeving Den Haag. Beide ouders zijn opgegroeid in Amsterdam. Willem heeft nog 1 zus en 2 broers, waarvan één ouder is dan hij. De ouders van Willem gingen vanaf half jaren 60 regelmatig naar een vakantiehuis in het noordwesten van Italië dat in het bezit was van zijn grootouders.

Plaatsje Dolcedo waar kapelaan Renders geboren is, en in zijn jeugdjaren gedeeltelijk heeft gewoond.

Het leven aan de Italiaanse Riviera beviel de ouders van Willem zo goed dat ze vanaf 1992 uit Utrecht vertrokken en zich in Dolcedo vestigden.

JEUGD

De jeugdjaren die Willem in Italië doorbracht waren goed. Vooral in het dorpje Dolcedo is er veel natuur waar Willem van genoot, het

In 2005 besloot Willem naar de priesteropleiding te gaan, die 6 jaar zou duren. Tijdens zijn studie verbleef hij nog één jaar bij de gemeenschap Emmanuel in Namen (België) om over zijn toekomst te reflecteren. Willem kende deze kerkelijke organisatie goed omdat hij vanuit zijn jeugd zomerkampen heeft meegemaakt. Gedurende het kennismakingsjaar kwam hij erachter dat het niet zijn weg was om in de Emmanuel gemeenschap verder te gaan. Ook stelde hij de vraag bij zichzelf of hij wel als priester verder wilde gaan.


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Willem ging terug naar zijn ouders in Italië. Hij verbleef daar een jaar en kwam in 2010 weer terug in Nederland, waar hij zijn priesteropleiding voortzette. Na afloop van zijn studie ging Willem stage lopen in Oss, waar hij werkte met kinderen die hun eerste communie doen (communicantjes) en het vormsel (vormelingen). Zo maakte hij kennis met de parochie Oss.

WIJDING

In 2015 wordt Willem diaken gewijd en half jaar later priester. Het bisdom vroeg of Willem Kapelaan wilde worden bij pastoor Mennen. Toen pastoor Mennen met pensioen ging is hij nog een tijd bij de Grote Kerk gebleven en heeft hij de nieuwe benoemde pastoor Kerssemakers wegwijs gemaakt in deze voor hem nieuwe parochie.

de Grote Kerk. Onder deze parochie vallen Berghem, Haren, Megen, Macharen en de Visserskerk in Oss. Sinds 1 januari jongstleden verblijft de kapelaan in de pastorie aan de Julianastraat in Berghem.

HOBBY’S

EERSTE HEILIGE MIS

Daarna is kapelaan Renders naar de Heilig Hartkerk gegaan in de Benedictusparochie. Onder deze parochie vallen Lith, Maren Kessel, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. Na ongeveer 4 jaar is kapelaan Renders weer teruggegaan naar de Willibrordusparochie in

Kapelaan Renders doet ook wat aan sportactiviteiten. Hij fietst en wandelt graag, met wat vrienden doet hij aan tennissen en tafeltennis. De kapelaan heeft nog een andere hobby en dat is instrumenten bespelen. Hij speelt orgel, wat hij ook leuk vindt om in de kerk te doen. Daarnaast speelt hij graag op zijn digitale piano en zijn gitaar, met name kinderliedjes, die hij samen met het kinderkoor uitvoert. Ook kijkt de kapelaan graag een film.

EERSTE INDRUK BERGHEM

De kapelaan, die sinds 1 januari jongstleden in de pastorie aan de Julianastraat in Berghem

woont, heeft al in een korte periode mogen ervaren dat de parochianen vriendelijk en hartelijk en open naar hem toe zijn. Er waren zelfs al mensen die zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk in de Willibrordusparochie in Berghem.

WOONVERBLIJF

De kapelaan vindt de pastorie een prachtig en groot pand. Omdat het een oud gebouw is (uit het jaar 1903) heeft hij een bouwkundig onderzoek laten doen met de mensen die over het gebouw gaan. Buiten wat achterstallig onderhoud is het gebouw in goede staat.

CONTACT OUDERS

Het contact met zijn ouders is erg goed. Maar door het corona virus kunnen zijn ouders niet zijn nieuwe werkplek in Berghem komen bezoeken. Zijn vader komt meestal rond de carnavalstijd naar Nederland en zijn moeder na Pasen. Hij heeft wel digitaal een rondleiding aan zijn ouders in de pastorie kunnen geven.

TOEKOMSTPLANNEN

Deze heeft de kapelaan zeker, hij wil nadat hij de verhuizing van Oss naar Berghem in orde heeft, veel contacten leggen met de parochianen en vrijwilligers. Als de corona weer wat minder is, wil de kapelaan met de ouderen in de Wilberthof contacten leggen en activiteiten meebeleven. Ik wil kapelaan W. Renders bedanken voor het gesprek, en wens hem in de Willibrordusparochie en in ons dorp Berghem een goede toekomst toe. Copyright. Ruud van der Ven. Molenweg 71, 5351 ET Berghem. Tel: 06 38 42 83 78 ruudvanderven@outlook.com


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

De grootste keus in bestratingsmaterialen. Ruim 5.000 m² aan inspiratie en ideeën!

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

BC/LC/H


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DORPSRAAD BERGHEM

is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in het dorp. Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

OVERLAST EN VERNIELING BIJ BASISSCHOOL DE FONKELING MÓET STOPPEN Al lange tijd is er bij basisschool De Fonkeling in Piekenhoef veel overlast. Kinderen en jongeren richten vernielingen aan, bedreigen andere kinderen op het schoolplein en richten hun agressie, na correcte, zelfs tegen het schoolpersoneel. Een situatie die we niet willen: kinderen uit de wijk moeten onder en na schooltijd veilig kunnen spelen op hun schoolplein. Dat kan nu niet op De Fonkeling. Om die reden is op het schoolplein van beide stromingen artikel 461 van de Grondwet van kracht. Dat betekent dat helaas niemand een kwartier na schooltijd nog op het schoolplein mag spelen wanneer je geen gebruik maakt van de BSO. Op de lange dagen is dat vanaf 14.45 uur en op de korte dagen is dat vanaf 12.45 uur. Zelfs dat lijkt niet voldoende. De vernielingen houden aan. We vinden het heel erg jammer, maar worden gedwongen om per 1 april 2021 te gaan handhaven. Dat wil zeggen dat wanneer je op het schoolplein bent zonder doel of functie, we na een waarschuwing overgaan tot bekeuren.

WAT GEBEURT ER OP HET SCHOOLPLEIN

Van plassen in de zandbakken, tot het verplaatsen van banken, vernielingen van planten/ bomen en struiken tot het afsteken van vuurwerk op de ramen. Dit zijn slechts voorbeelden van vernielingen waar de school het afgelopen jaar mee geconfronteerd is. Jaarlijks moet de school na iedere zomer al het hang en sluitwerk rondom de gebouwen vervangen door het veelvuldig beklimmen

van de hekken en poorten. In de zandbakken kan regelmatig niet worden gespeeld i.v.m. de vele glasscherven en patronen die anderen achterlaten. Dit moet echt stoppen. Het moet een fijne plek zijn en blijven om overdag te kunnen spelen.

WIE ZIJN DEZE KINDEREN EN JONGEREN?

Het gaat om een grote groep kinderen en jongeren uit Berghem in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Sommige zijn bekenden; anderen kennen we niet. Ze zorgen in wisselende groepjes voor grote overlast bij De Fonkeling. Aanspreken en wijzen op de vernieling van de school in hun eigen dorp heeft niets verandert aan hun gedrag.

WAAROM GAAN WE HANDHAVEN?

School(leiding), BOA’s, straatcoaches, jongerenwerkers, jeugdagenten, Dorpsraad Berghem: iedereen heeft met de beste bedoelingen geprobeerd de overlast te stoppen. Ook hangen er camera’s en zijn ouders en verzorgers aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Tot nu toe allemaal zonder resultaat. De overlast bij De Fonkeling zorgt voor spanning en onrust bij andere schoolkinderen en bij leerkrachten. Ook heeft het de school en de gemeente al veel geld gekost. Liever besteden we dat geld aan onderwijs. Gemeente, Dorpsraad Berghem, politie, school en ONS welzijn vinden daarom dat de tijd van waarschuwen voorbij is. Daarom worden er vanaf 1 april 2021 boetes uitgedeeld bij overlast, vernielingen en agressie bij De Fonkeling.

WAT ZIJN DE BOETES VANAF 1 APRIL?

Kinderen tot 12 jaar krijgen geen boete. Betrappen we hen op vernielingen of agressie dan gaan we in gesprek met hun ouders en kijken wat nodig is om dit gedrag te veranderen. Jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan bij overtreding naar bureau HALT en krijgen een taakstraf en/of boete. Vanaf 18 jaar zijn de boetes zoals voor iedere andere volwassene. Afhankelijk van de overtreding leidt dit ook tot een strafblad.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De dorpsraad Berghem: ‘Vanuit de DR staan we voor een veilige en leefbaar dorp. Dit doen we samen. Hierbij dan ook een oproep aan alle inwoners om hier naar te handelen. Helpend hierin is dat ouders in gesprek gaan hun kinderen (leeftijd van 4-21 jaar) om te zorgen voor een veilige en leefbaar dorp.’ Basisschool De Fonkeling: ‘School wil overdag toegankelijk zijn om te spelen. Je moet niet hoeven kijken waar je loopt i.v.m. glasscherven.’

HEB JE NOG VRAGEN?

Heb je vragen over de maatregelen tegen overlast bij De Fonkeling neem dan contact met Dorpsraad Berghem. Stuur een mail dorpsraad@berghem.nl of bel naar de voorzitter, de heer Ad Verhagen, telefoon 0654301434


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

TOONAANGEVEND BEDRIJF OP BEDRIJVENTERREIN ‘DE GEER’

V.D. CAMP OSS COMPLETER DAN COMPLEET Bij een rondgang over het buitenbedrijf bij v.d. Camp uit Oss val je van de ene in de andere verbazing. Alles oogt tot in perfectie, schoon, opgeruimd en tot in finesse gerangschikt in soort en materiaal. Op hele grote terrein ligt werkelijk nog geen steentje verkeerd. “Ja, we houden nu eenmaal van opruimen”, lacht Annette de Munnik, partner van Theo van de Camp. Door Jan van Ravenstein Aan het Randmeer nummer 18, op de grens van Berghem en Oss, is het bedrijf sinds 2011 actief. In Berghem waren ze volledig uit hun jasje gegroeid. Theo van de Camp: “In 1991, ik was toen 21 jaar, kocht ik mijn eerste vrachtauto. Ik was toen nog in dienst bij mijn vader, Wim van de Camp. Later werd ik medevennoot. In 2005 was ik zelfstandig ondernemer en stond het bedrijf in Berghem, volledig op mijn naam. Zes jaar later vestigden we ons hier op het bedrijventerrein de Geer in Oss”, aldus Theo.

HET BEDRIJF VAN THEO V.D. CAMP

Terwijl ik, met Annette de Munnik (47) en

partner van Theo (50), geniet van een kopje koffie doet hij intussen zijn uiterste best om de historie van het bedrijf te schetsen. Dat lukt hem aardig ware het niet dat hij om de twee minuten wordt geroepen om raad en advies. Een druk bezig baasje die met de meeste nauwkeurigheid en met groots gemak zijn bedrijf, wat uit maar liefst drie bedrijven met zeventien bedrijfscomponenten bestaat, bestuurt. “Weet je. Bespreek het maar met Annette, die weet veel van dit bedrijf”, roept hij vanuit de gang waar hij de aannemer even moet bijpraten vanwege de verbouwing van zijn kantoor.

V.D. CAMP OSS SIERBESTRATING

“ONZE TROTS EN TEVENS ONS VISITEKAARTJE” Oss -Aan de straatkant van het bedrijf ligt de prachtige showtuin van Theo v.d. Camp. Het is hun trots en vooral het visitekaartje van de onderneming. Eigenlijk zou iedereen, zowel zakelijk als privé, die ook maar één moment de gedachte of het idee heeft om zijn of haar tuin te gaan creëren of verbouwen een bezoek moeten brengen aan de showtuin. Puur vrijblijvend, maar je moet het wel hebben gezien. Alleen de website al is een streling voor het oog (www.sierbestratingoss.nl). Dit jaar bestaat het bedrijf 55 jaar. Drie jaar na de verhuizing naar de Geer, in 2014, is de showtuin gerealiseerd. Het moest een soort van vertrouwelijk, compleet en vooral eigentijds geheel worden. Annette: “In de gehele tuin zijn daarom ook zitjes gemaakt waar de klant even rustig met elkaar kan over-

leggen. Onze specialisten staan klaar om de klant, puur vrijblijvend, te inspireren en natuurlijk te informeren over hun toekomstige droomtuin”. Het geheel oogt als een ware brochure. Alles, maar dan ook alles is aanwezig. Van grindtafel tot verlichting en van betonnen- natuursteen en gebakken stenen tot keramische tegels met de daarbij behorende tuinelementen. Mooie voorbeeldtuinen zijn er gecreëerd die steeds weer worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en/of trends. Nieuw in het geheel is ‘The Lighthouse’ in de showtuin. In een afsluitbare (om duisternis te verkrijgen) container is op een vernuftige manier alle maar enigszins denkbare (led) tuinverlichting aangebracht. Het uitproberen van de vele mogelijkheden die tuinverlichting u kan bieden in de donkere container is al een feestje op zich. Het mooie van dit alles is dat v.d. CAMP oss voor u alles uit handen kan nemen. Van ‘ont-

v.d. CAMP oss. Een compleet bedrijf, van alle markten thuis. Buiten op het immens grote terrein valt meteen de perfectie op. Alles, ook bij de grovere afdelingen zoals puin- en zandverwerking, ligt op zijn plek waar het hoort. In de prachtige showtuin kom je werkelijk ogen tekort. De ‘werf’ oogt clean en zelfs de vrachtauto’s blinken. Het materiaal staat gerangschikt, klaar voor gebruik opgesteld. Het zou zomaar zonder enige discussie als een voorbeeldbedrijf voor wie dan ook kunnen fungeren. Niet voor niets zijn ze in 2017 verkozen tot ondernemer van het jaar. Een meer dan terechte keuze.

werp tot oplevering’. “Wij regelen het”, staat met grote letters te lezen in het advies wat ze geven. “En die belofte komen wij na, dat kan ik je verzekeren”, zegt Theo nadrukkelijk. Halen of brengen. Alles hebben ze in huis. “Afvoer van afval, puin, zand, bomen of struiken… Roept u maar. Of, we halen het, of u brengt het. Veel is bij ons mogelijk”, aldus Annette.


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

TRANSPORT, CONTAINER VERHUUR, GRONDBANK, ZAND EN GRIND, SLOOPWERK, GRONDWERKEN, GLADHEIDBESTRIJDING, SIERBESTRATING, ASFALT, PAARDEN RIJBAKKEN, GEBROKEN PUIN, STRAATWERKEN, GROND INNAME

ZEVENTIEN DISCIPLINES ONDER EEN DAK Het is eigenlijk bijzonder uniek te noemen. In totaal 17 disciplines onder het beheer van in feite van maar een persoon. “Hallo, dat wil ik dus meteen corrigeren. Alleen kan je dat niet”. Nee hoor. We doen dat met ons hele team… meer dan 30 man Zelfs mijn kinderen zijn druk met het bedrijf, hoe mooi wil je het hebben”, zegt Theo met een brede lach. Vader en moeder Wim en Annie van de Camp waren de grondleggers. In 1966 begonnen in Lithoyen en daarna het bedrijf in Berghem voortgezet. “Ons pap en mam waren en zijn mijn voorbeeld. De passie, inzet en bevlogenheid die zij hadden voor het bedrijf is met geen pen te beschrijven. Heel groot respect heb ik daarvoor. Nog dagelijks zijn ze hier op het bedrijf en het ‘sparren’ met ons pap zou ik voor geen goud willen maar ook niet kunnen missen”, zegt Theo. “In Berghem hadden we eigenlijk precies wat we nu hebben, in kleinere vorm weliswaar, maar het was er wel. Het bedrijf zat echter in een woonbuurt en hier aan het Randmeer hebben we meer ruimte en daardoor is het geheel overzichtelijker. Alleen al met de grondbank hebben we grote stappen gezet. ‘Vroeger’ werd alle grond door ons afgevoerd. Nu zijn we een gecertificeerde grondbank en

verwerken wij het aangevoerde grond terug tot 90% schoon gecertificeerde grond. Maar ook in de verwerking van de aangevoerde puin hebben we progressie gemaakt. We breken deze (op eigen terrein) waardoor het hergebruikt kan worden in bv wegenbouw. We zijn in feite dagelijks bezig met nieuwe ontwikkelingen, op welk gebied dan ook. Op dit moment zijn we druk met zonnepanelen en Led- verlichting. Inmiddels zijn wij ook MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gecertificeerd”, aldus Theo en Annette. De zakelijke wereld weet ons inmiddels feilloos te vinden en voor de particuliere markt

Geschikt voor erf- en wegverharding Wij verzorgen het complete plaatje

Uitgraafwerkzaamheden van bouw locaties, bedrijven en particulieren Bedding maken t.b.v. straatwerk

Als specialist nemen wij het gehele asbest traject voor u uit handen

Speciale ondergronden voor uw paard Optimaal rijcomfort staat voorop

heeft v.d. CAMP oss meer te bieden dan menigeen denkt. De sierbestrating behoeft geen verder betoog. Maar ook (eventuele kleine hoeveelheden) zand en grind, het uitgraven van bouwputten of tuin, sloop van huis of gebouwen, de bouw van een paardenbak, het afhalen of bezorgen van materiaal… Het zit allemaal in het programma van v.d. CAMP oss. Met het volstrekte recht: “Completer dan Compleet”. www.vdcamp.nl - www.sierbestratingoss.nl www.grondbankdegeeross.nl V.d. Camp, Randmeer 18, 5347 JW Oss 0412-401605 - info@vdcamposs.nl


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Een buurtzame bank is een vertrouwd gezicht in de buurt. Al 100 jaar.

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

van Zandvoort

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?....

meer dan Bandenservice

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij TREKHAKEN - SCHOKBREKERS UITLATEN u ACCU’S thuis te -verhelpen! Naast service geven wij -advies over U I T L Ihardware, J N E N - Bsoftware A L A N C Een/of R E Neen - Rwebsite? EMMENSERVICE nieuwe

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ………. Kilometer certificaat Nieuwsgierig geworden?

Eendeze autobedrijf registreert de kilometergegevens iederetekeer dat een auto Wij helpen u graag om problemen in uw bedrijf of bij u thuis verhelpen! of e-mail naar: in een autobedrijf voorhardware, bijvoorbeeldsoftware een onderhoudsbeurt Algemene Naast serviceBel geven wij advies over komt nieuwe en/of een ofwebsite? Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees BCNT Nieuwsgierig geworden? alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand Bel of e-mailHaverhof naar: extra 20 zodat je niet op draait voor tellerfraude.

5351 ML Berghem APK-keuring Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML DeBerghem Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. E-mail: Tel. 06-20418593 Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verinfo@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl keersveiligheid, milieu en registratie.

BCNT

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, worden jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse methodes voor behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert en KABIZ. Erkend Oncologische Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. De Praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog. Wij hebben rechtstreeks contact met ziekenhuizen voor kankerpatiënten.

Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV

www.voetvorm.nl Erkend S-BB leerbedrijf


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DE TOEKOMST VAN HET MEESTER GIELENPLEIN In deze rustige tijd is er opvallend veel reuring rondom de toekomst van het Meester Gielenplein. Zoals wij in eerdere edities meldden, moet het plein een deel van de ruimte afstaan aan 40 nieuwe appartementen. Dát is binnen de Berghemse gemeenschap inmiddels wel bekend. Maar dat de naam van het plein verhuist, er een open online bijeenkomst is geweest en inwoners mee kunnen denken over bijvoorbeeld de inrichting en het evenementenbeleid, dat weten dan weer veel mensen niet. Door: Mark van der Donk Drie weken geleden was via een livestream een informatief en interactief uurtje te volgen, met de toekomst van het Meester Gielenplein als onderwerp van gesprek. Er was de nodige aandacht voor het bouwplan, de inrichting van het plein en het evenementenbeleid voor het Bergse Veld, zoals de nieuwe naam van het Meester Gielenplein luidt. De volledige bijeenkomst is via levenophetbergseveld.nl terug te zien en burgers mochten hun tips, vragen en opmerkingen indienen. Maar hoeveel Berghemnaren weten daar eigenlijk van? Cor Strijbosch vraagt het zich hardop af: “Ik werd er persoonlijk over ingelicht door Ad Verhagen, de voorzitter van de Dorpsraad, die ook aan het woord kwam tijdens die bijeenkomst. Maar ik heb het zelf niet voorbij zien komen en ook in de wandelgangen niets over gehoord. En dat geldt waarschijnlijk voor veel andere mensen in Berghem.” Tot woensdag 10 februari was er de mogelijk-

heid om te reageren op de presentatie. Ook Berghem Events, de groep die onder meer verantwoordelijk is voor de jaarlijkse kermis op het plein, liet van zich horen. “De gemeente heeft ons daar ook om verzocht, ze geven ons fijn de ruimte om mee te denken”, aldus Strijbosch. “We hebben als stichting de koppen bij elkaar gestoken en kwamen tot een brief naar de dorpsraad en gemeente met zorgen, aanvullingen en tips, die we hebben ingediend.” Voorbeelden noemt hij liever niet, maar het laat zich raden dat onder meer de sluitingstijden (doordeweeks 23.00 uur) en het muziekgeluid twee van de punten zijn. Het maximale aantal decibels wil de gemeente vastzetten op 80, maar dat houdt in dat er tegen de gevels van de omliggende huizen niet meer geluid mag klinken dan dat van een rinkelende wekker. Verhagen verzamelde namens de Dorpsraad ook diverse vragen en opmerkingen, die hij doorstuurde naar de projectleider van het Bergse Veld. Ze werden maandag door de Dorpsraad en gemeente gezamenlijk bekeken. “Op 4 maart is de feedback verwerkt van alle binnengekomen opmerkingen en volgt er een nieuw online overleg”, weet Strijbosch.

HABBEKRATS

Lambert van Hintum spreekt zich uit over een ander onderwerp dat rondom het plein speelt. ‘Ik las dat er nogal wat consternatie was over de verhuizing van de naam van meester Gielen”, aldus de penningmeester van Berchs Heem. “Mijn eerste gedachte was toen: had jullie maar zo druk gemaakt over het gemeentehuis. Dat was een belangrijke plek, waar vele honderden paren getrouwd

zijn, kinderen zijn aangegeven en vanwege het verzet in de oorlog. Wij hebben destijds actie gevoerd met een spandoek en dergelijke, maar het werd voor 237.000 euro verkocht. Een habbekrats.” Al in een eerder stadium maakte Berchs Heem zich ook hard voor het behoud van de naam meester Gielen. “Ik heb zelf nog bij hem in de klas gezeten, mocht boodschappen voor hem gaan doen, dus weet wel waar ik over praat. Het was een geweldige mens. We zijn dan ook blij dat zijn naam nu aan de andere kant van de Berchplaets vermeld staat. Bij parkeerplaatsen van de Jumbo, inderdaad. Maar vroeger stond het Meester Gielenplein ook vol met auto’s, dus wat is daar verkeerd aan? We zijn juist blij dat we de naam hebben kunnen behouden. En dat de naam van zijn vrouw, Sofia Kraan, ook een eigen plaats krijgt bij het Bergse Veld. Zij is ook ereburgeres van Berghem, was vroedvrouw en heeft meer dan 2.500 kinderen ter wereld gebracht. Mooi dat haar naam eveneens vereeuwigd gaat worden.”

JAN KUIJPERSSTRAATJE

Berchs Heem wilde eigenlijk ook nog dat er een Jan Kuijpersstraatje in de buurt van het plein kwam. “Maar dat ging helaas niet door”, vertelt Van Hintum. “Nu komt de naam van de voormalige wethouder - ook een prominente Berghemnaar - waarschijnlijk in het nieuwbouwgedeelte terug. Begrijp me goed: het is goed dat mensen zich hard maken voor het behoud van de naam van meester Gielen, maar de kritiek vind ik niet terecht. Als wij in een eerder stadium niks hadden gedaan, was zijn naam helemaal verdwenen.”


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Hans Raadgever NACHTWACHT Nederlanders zullen, bij het woord “Nachtwacht”, met terechte trots, de beeltenis van het wereldberoemde schilderij van Rembrand van Rijn voor de geest krijgen. Amsterdamse schutters die samen de nachtwacht vormen. Zij waren het die iedere dag, als de stadsklok werd geluid, de stadspoorten sloten en de sleutel bij de magistraat inleverden. Zij waren verantwoordelijk voor veilige nachtrust in de stad. Net zoals nu onze eigentijdse BOA’s die de avondklok mogen handhaven, hoewel zij er niet zo schilderachtig uitzien als hun voormalige collega’s. Het luiden van de avondklok was het signaal voor actie en die bracht ook toen de nodige beperkingen met zich mee. Zo diende men verplicht een lantaarn te dragen en om branden te voorkomen het haardvuur te doven. Kortom alles wat het leven aangenaam maakte werd verboden. Zo werden herbergen en taveernen gesloten en prostituees dienden hun handwerk te beëindigen. Zo was het leven toen en men ervaarde het als heel normaal. Nu, enkele eeuwen later, kunnen we ons zo’n leven nauwelijks meer voorstellen. De inzet van een avondklok roept nu eerder een gevoel van onvrijheid op dan een maatregel om ons voor kwaadwillenden te beschermen. We voelen ons in onze vrijheden aangetast en beroepen ons op onze democratische rechten. We maken vergelijkingen met de spertijd in de Tweede Wereldoorlog. Onvergelijkbaar, maar helaas zijn er te weinig overlevenden die het gevoel en de emotie van deze spertijd uit eigen ervaring kunnen verwoorden. De huidige generatie, en dat is begrijpelijk, kennen de oorlogsverhalen slechts uit spannend vertelde of gelezen verhalen en menen daaruit vergelijkbare conclusies te kunnen trekken. Maar de werkelijkheid van toen zijn momenteel nauwelijks te bevatten. De spertijd ging gepaard met verduisteringsmaatregelen tegen luchtaanvallen en was tevens bedoeld om verzetsactiviteiten onmogelijk te maken. De alom heersende angst en de onwerkelijke stilte in stikdonkere straten zijn momenteel nauwelijks voor te stellen. En de strenge regels bij minimale overschrijding konden niet afgedaan worden met een makkelijk betaalbare boete, maar werden bestraft met een dodelijke kogel! Zo was het in oorlogstijd, heel abnormaal dus. Hoe anders dan nu waar het openbare licht blijft branden en alle luxe particuliere huis en tuinlampjes de straten overvloedig blijven verlichten. Waar onze ramen niet geblindeerd hoeven worden en op openbare borden met lichtletters vriendelijk verzocht wordt ons aan de regels te houden. Waar, ook buiten de tijden van de avondklok, onze geliefde huisdieren ons nog steeds mogen uitlaten. Je kunt het niet normaal noemen maar met het uitzicht op het einde van de tunnel moeten we toch in staat zijn het onzichtbare gevaar te overwinnen. Kijk dan ook niet langer achterom, verzamel moed om de stip aan de horizon steeds dichterbij te zien komen.

EEN EIGEN STIP

Neem je leven weer in eigen hand. Maak een eigen stip aan de horizon die richting geeft aan je eigen leven. Ervaar hoe duidelijker de stip, des te meer alles weer op zijn plek valt. Je ziet weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Het is als bij de aanschaf van een nieuwe rode auto, opeens valt op dat er veel meer rode auto’s rijden dan je eerder was opgevallen. En zie ook wat de geschiedenis ons leert. Wat ooit heel normaal leek blijkt later ondenkbaar ouderwets en primitief te zijn. Maar iedere tijd gaat zijn eigen weg en wij als intelligente Homo sapiens vinden het dan al snel weer normaal.

ELISE UIJEN WINNAAR VAN OSSE SPORTAWARD 2020 Wielertalent Elise Uijen uit Herpen heeft de Osse Sportaward in de wacht gesleept. De prijs werd uitgereikt in een alternatieve show op Dtv Oss-Bernheze vanuit het Frans Heesen Stadion van TOP Oss. Ze won de hoofdprijs vanwege haar overwinningen op het Nederlands en Europees kampioenschap tijdrijden. De 17-jarige wielrenster neemt de prijs op een later moment in ontvangst. Door de coronamaatregelen kregen niet veel sporters de kans om hun kwaliteiten te laten zien in 2020. Daarom waren de categorieën sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg samengevoegd tot een winnende prestatie. Die prijs is dus voor Uijen.

SPORTAKKOORD STIMLUERINGSAWARD

Naast deze awards was er ook de Sportakkoord stimuleringsprijs. Deze award gaat naar de vereniging in de regio die de grootste bijdrage heeft geleverd aan een gezonder Oss. Achttien partijen stuurden een vlog in om hun initiatief te presenteren. De prijs ging naar RSKV Ulysses uit Megen voor het opzetten van een vitale vereniging.

REGENBOOGAWARD

Tot slot was er de nieuwe regenboogaward. Deze prijs werd in ontvangst genomen door Bram van Breda namens korfbalvereniging KV DOT. De award moet stimuleren om diversiteit binnen sport te vergroten. DOT ging daar het afgelopen jaar mee aan de slag. ‘’Ons initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om te blijven ontwikkelen binnen de club”, zegt Van Breda.


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN BURGERINITIATIEF OM INWONERS VAN BERGHEM MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN

Helpt u de crisis door Recept voor goede moed Konden we u maar een recept geven voor wat goede moed. Dat als u op de goede volgorde de juiste ingrediënten met elkaar zou mengen, dat u dan fluitend de rest van de lockdown uit zou zitten. Men neme: een onsje inspiratie een ruime kilo menselijk contact een flinke schep humor een snufje afleiding een mespuntje acceptatie en lichamelijke beweging naar smaak. Om te beginnen stroopt u de mouwen eens op om aan de slag te gaan. Voor de inspiratie kunt u zich wellicht het beste wenden tot anderen. Dan slaat u twee vliegen in één klap, want dan kunt u gelijk al een doses van het ook noodzakelijke menselijke contact opdoen. Belt u eens iemand op en vraag wat de ander aan het doen is. Of wat hij of zij doet in geval van verveling. Misschien brengt het u op ideeën. Ook al heeft u wellicht een hard hoofd in de bezigheden die de ander blijkbaar boeien, geef het een kans. Goed, heeft u inspiratie opgedaan, bewaart u die zorgvuldig. Het menselijk contact kunt u zoals hierboven beschreven opdoen door iemand op te bellen. Nu de sneeuw plaatsmaakt voor wat hoopvolle lente-achtige dagen, kunt u ook naar buiten gaan voor wat menselijk contact. Doe een boodschapje en klets met het winkelpersoneel. Vraag eens of u een buurhond mag lenen, of een keer mee mag voor een ommetje. Wandel naar de mooie kerktuin en kijk of de krokussen al opkomen achter de kerk. Wellicht komt u iemand tegen met hetzelfde doel en kunt u een weddenschap afsluiten over de kleur van de nog uit te komen bloemen. Heeft u gelijk de lichamelijke beweging ook binnen. Humor is een lastig ingrediënt om de vinger ach-

ter te krijgen. U kunt zich wenden tot de stripjes achter in de krant. Of u schaft een moppenboekje aan of een komische scheurkalender. Die grappen liggen niet iedereen, het is even zoeken. Wellicht is er op tv een grappig tv-programma. U kunt natuurlijk ook hulp vragen bij het lachen. Wellicht kent de buurman een mop. In geval van nood kunt u zich wenden tot het innemen van alcohol, met mate, om de lol van matige grappen wat te verhogen. Afleiding is een essentieel element van dit recept. U kunt natuurlijk somber nadenken over de verschrikkelijke situatie waarin we ons bevinden, maar dat kan straks, of morgen, ook nog. Verlies uzelf in boeken, films, muziek, lekker eten; álles waar u maar vrolijk van wordt. U mag best een keer de hele dag tv kijken, met slagroomsoesjes of chips. Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen. Moed vraagt ook om acceptatie. Dat klinkt misschien wat gek, maar als u acceptatie toevoegt, dan hebt u minder moed nodig. Maar u moet er niet te lichtvoetig over denken, acceptatie is niet makkelijk te bereiken. Probeer uzelf vooral voor ogen te houden dat de coronacrisis inmiddels al een jaar duurt, en dat u er nog steeds bent, in wat voor staat dan ook. U houdt het dus al een jaar vol. Dat is een prestatie. Als u alle bovenstaande ingrediënten heeft weten te verzamelen, heeft u waarschijnlijk al een klein beetje meer moed gekregen. Wij hopen dat u moedig blijft. We willen u snel weer zien aan onze Berghse Tafel, in De Berchplaets. We hopen dat we snel weer koffie voor u mogen zetten. Heeft u hulp nodig, bij één van de ingrediënten of gewoon bij het boodschappen doen of de bloembolletjes planten, belt u ons op. Wij zijn te bereiken op 06 – 38 33 97 90. Aarzel niet.

BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

• APK STATION

Actieplan voor een financieel fitte toekomst

• ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN

• Pensioen

• SCHADE HERSTEL • • EN• TAXATIE • • •

BC

• Beleggingsfondsen

• IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN

• Verzekeringen • Hypotheek

Uw auto onze zorg.

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

• Nalatenschap

integraal totaal advies - Een huis kopen of verkopen - Een hypotheek vestigen - Testamenten maken of wijzigen - Een schenking doen - Een nalatenschap regelen - Een bedrijf oprichten - Statuten wijzigen En voor alle andere notariële zaken

Regel uw zaken goed.

Ridderhof 98 5341 HS OSS

Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

PRACHTIG BEDRAG BERGHEM TEGEN KANKER VOOR VRIENDEN VAN BERNHOVEN Stichting Vrienden van Bernhoven heeft op Wereldkankerdag een bedrag van liefst 8000 euro gekregen van Stichting Berghem tegen Kanker! “In deze coronatijd hebben veel mensen met kanker het extra moeilijk. Juist nu heb je die arm om je heen zo nodig en kan een knuffel zoveel betekenen. We zijn dan ook enorm dankbaar dat wij wederom een prachtige donatie krijgen”, schrijft Vrienden van Bernhoven op Facebook. De stichting gaat het geld gebruiken om voor de afdeling oncologie een hometrainer met een fietslabyrint aanschaffen. Deze hometrainer kan onder andere kankerpatiënten helpen. “Al fietsend trainen ze hun spierkracht en conditie. Dat is erg belangrijk, want regelmatig bewegen houd je fit, ook bij kanker. Voldoende bewegen bij kanker kan moeheid namelijk aanzienlijk terugdringen.”

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

BERGSE ANNE KNIJNENBERG NAAR EK Woensdag 10 februari was de uitgestelde limietwedstrijd voor de Nederlandse atletiektop. Zonder publiek, speaker of muziek, was het een hele bijzondere ervaring om in een bijna leeg Omnisport in Apeldoorn de 800m te lopen. De Bergse Anne Knijnenberg liep erg goed en met een tijd van 2.06,58 liep ze de EK limiet voor vrouwen U20 (onder 20 jaar). Die wedstrijd vindt plaats in juli in Talin (Estland). Heel bizar om juist indoor zo’n goede tijd te lopen, omdat het met meer bochten en 4 ronden van 200m, altijd moeilijker is om een snelle tijd te lopen. Daarbij liep ze ook nog de 4e tijd in de allertijden lijst bij vrouwen U20.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman Advocatuur Kloosterstraat 2-A 5351 ER Berghem Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07 Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

“Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

IMPACT VAN WINDTURBINES OP VOGELSTERFTE VAAK ONDERSCHAT bleek de verandering in het aantal vogels onafhankelijk van de soort en werd deze grotendeels bepaald door de zogenaamde herstelfactor: een maat voor de kwetsbaarheid van de populatie. Wanneer deze 1 is, een waarde die typisch wordt gebruikt voor robuuste populaties die extra sterfte beter zouden verdragen, resulteerde extra sterfte in een 50-55% vermindering van het aantal vogels. Wanneer de herstelfactor 0,1 is, een veel conservatievere waarde gebruikt voor bedreigde soorten, bedroeg de vermindering van het aantal vogels ongeveer 5%.

SERIEUZE GEVOLGEN

Windmolenparken leveren hernieuwbare energie, maar zijn ook van invloed op vogelpopulaties. Vogels kunnen in aanvaring komen met de rotorbladen van windturbines, met sterfte tot gevolg. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat de gevolgen van deze extra sterfte op vogelpopulaties onder de huidige normen voor windmolenparken worden onderschat. Extra sterfte door aanvaringen met windturbines kan leiden tot een afname van vogelpopulaties. In de besluitvormingsprocedure van windmolenparken wordt daarom bekeken of de risico’s van windturbines op vogelpopulaties aanvaardbaar zijn. Er zijn twee veelgebruikte methoden om te bepalen of windparken een zogenaamde aanvaardbare sterfte hebben. Bij de extra sterfte-methode (ESM) wordt een kleine verhoogde sterfte, bovenop de natuurlijke sterfte, gezien als toelaatbaar, omdat het effect verwaarloosbaar zou zijn (bijvoorbeeld bij 1-5% meer sterfte). Daarnaast wordt gekeken naar de Potentiële Biologische Verwijdering (PBR). Dit is een term uit de jacht- en visserijwereld die het deel van een populatie berekent dat geoogst kan worden, zonder grote gevolgen voor de populatie. Beide methoden worden vaak gebruikt als basis voor de vergunningverlening, waaronder in Nederland.

GROTE POPULATIEAFNAME MOGELIJK

Op basis van deze twee methoden hebben de onderzoekers gekeken hoe de volgens de normen ‘aanvaardbare sterfte’ van invloed is op de populaties van de spreeuw, grutto, bruine kiekendief, lepelaar, ooievaar, visdief en zeearend. De resultaten laten zien dat de populatiegrootte zeer gevoelig kan zijn voor een kleine toename van de sterfte (ESM). In plaats van een verwaarloosbaar effect vonden de onderzoekers dat 1% extra sterfte resulteerde in een afname van 2 tot 24% van het populatieniveau

van de verschillende vogelsoorten na 10 jaar. Een verhoging van 5% van de bestaande sterfte resulteerde in een afname van de populaties met 9 tot 77% na 10 jaar, afhankelijk van de soort. Dit geldt met name voor de spreeuw. Kortlevende soorten zoals de spreeuw hebben van nature al een hoog sterftecijfer en zijn daardoor zeer gevoelig voor een procentuele toename van extra sterfte.

HERSTELFACTOR

Wanneer de PBR-methode wordt gebruikt voor de bepaling van toelaatbare sterfte,

De resultaten laten zien dat de gevolgen van aanvaringen met windturbines voor de vogelpopulaties groot kunnen zijn, zelfs wanneer de extra sterfte op juridische gronden aanvaardbaar wordt geacht. “De gevolgen blijken dus niet altijd verwaarloosbaar, zoals voorheen werd aangenomen,” aldus Ralph Buij, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research en een van de auteurs. “Dit geldt zeker voor soorten die het in Nederland moeilijk hebben, zoals de bruine kiekendief, visdief en grutto. We stellen een alternatieve en eenvoudige methode voor om de effecten van extra sterfte door windturbines op vogelpopulaties beter te bepalen. Bij de al bestudeerde vogelsoorten was deze methode in staat het sterfte-effect op de populatiegrootte goed te voorspellen. Daarnaast is het belangrijk dat we de cumulatieve sterfte in het gebied waar een populatie voorkomt meenemen bij de sterfte-inschatting. Nu wordt sterfte vaak alleen geschat in isolatie voor een individueel park, maar vogelpopulaties komen steeds meer turbines tegen in het landschap.”


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

DE LENA ROELOFSSTRAAT Ik ben op bezoek geweest bij Lenie van Nuland. Lenie is een kleindochter van Lena Roelofs – Vos. De reden van dit bezoek was om meer te weten te komen over haar oma. Want wat weten we eigenlijk over haar. Lenie van Nuland heeft zelf nog een tijd in de naar haar oma vernoemde straat gewoond. Lena – Roelofs Vos was de eerste honderd jarige in Berghem. En bij gelegenheid van dat heugelijke feit werd in Berghem een straat naar haar vernoemd. De Lena Roelofsstraat. Helena Vos werd in Berghem geboren op 23 december 1873. Lena heeft vanaf haar geboorte gewoond op een adres: Heide C 56 Berchem.

droeg in die tijd ook regelmatig een Brabantse poffer.

DE POFFER

Zo tussen 1870 en 1940 werd er door veel Brabantse vrouwen op het hoofd een muts en een poffer gedragen. Ook vrouwen in andere provincies droegen poffers. Iedere provincie had dan wel weer een andere eigen stijl. De muts was het kostbaarste gedeelte van deze combinatie. Deze was gemaakt van met de hand geborduurde tule op het hoofd en met de hand gekloste kant rond de muts. De kant was kunstig geplooid boven het voorhoofd. Echt vakwerk. Een muts koste in 1910 maar liefst 75 gulden en een poffer 25 gulden, een behoorlijk bedrag toen. Daarom werd de poffer vooral gedragen door rijkere plattelandsvrouwen. Ze werden altijd gedragen bij speciale gele-

Door Ruud van der Ven

HONGAARSE KINDERTREIN

100 jaar geleden, op 8 februari 1920 vertrokken de eerste kindertreinen vanuit Boedapest naar o.a. Nederland. Door de ellende en uitputting van de Eerste Wereldoorlog en diverse revoluties in hun eigen land waren heel veel gezinnen en hun kinderen er slecht aan toe. Deze kinderen kwamen vooral uit het Oeralgebied. Zij verbleven soms wel maanden bij hun gastgezinnen. Sommige bleven echter voor altijd in Nederland. Hoogstwaarschijnlijk zijn er ook enkele Hongaarse kinderen bij Lena op krachten kunnen komen. Deze zo geheten Hongaarse kindertrein is destijds een paar keer gestopt op het voormalig station van Berghem.

GEZELLIGHEID

Als er verjaardagen, bruiloften en andere feestjes waren, in of uit de buurt was Lena er altijd bij want mensen om haar heen daar hield ze van. Ze hield erg van een babbeltje en contacten maken en iedereen was altijd welkom.

KNOTJE

Ze zag er altijd keurig verzorgd uit. Naar de kapper hoefde ze gelukkig nooit want dochter Gradeke verzorgde altijd haar haren. Ze had haar haren ook altijd op een knotje. Lena

Een ‘staatsieportret’ van Lena met poffer.

BC genheden en op de zon - en feestdagen. Omstreeks 1960 was aan deze dracht een einde gekomen. Mevrouw Bekkers, de moeder van bisschop Bekkers, was met deze aparte hoofddracht in 1966 nog op TV te zien tijdens de uitvaart van haar zoon.

VERGELTUNGSWAFFE 1

Vergeltungswaffe 1. Een gebeurtenis die een grote indruk op hun leven had gemaakt en die ze toen allemaal gelukkig hadden overleefd was wel de complete verwoesting van hun boerderijtje door een neergestorte V-1 bom, recht tegenover hun naast huisnummer 5. V-1. De benaming van V-1 staat voor - Vergeltungswaffe. Hij werd ook wel vliegende bom genoemd. De V-1 was een onbemand straalvliegtuig met in zijn neus een dodelijke explosieve lading van ruim 800 kg. Hij kon een afstand van 300 tot 400 km overbruggen. De af te leggen afstand kon men instellen, zo ongeveer dan. De V-1 had een lengte van zo’n acht meter en een breedte van vijf meter. Via lanceerstations, onder andere vanuit Frankrijk, maar ook uit Nederland en de


pagina 17

grensstreek werd hij door middel van perslucht, schuin omhoog gericht en liggend op een lanceer-rail afgeschoten. Als hij, met zijn brommend geluid, boven een bewoond gebied overkwam keek men hem angstvallig na, in de hoop dat de motor niet zou stilvallen. Want als dat gebeurde dan verloor hij snelheid en kwam de bom ergens naar beneden met onvoorspelbare gevolgen. Vooral ’s nachts kon men hem niet alleen horen maar ook zien. Met zijn vuurspuwende uitlaat was hij goed en lang te volgen. Mensen die hem in de lucht volgden, prevelden dan een soort schietgebedje; Ons Lief Vrouwke geef hem nog een douwke, dat hij niet valt bij ons op zolder, maar midden in de polder. Helaas vielen er in Berghem en omgeving verschillende V-1 bommen. Maar ook Megen, Haren, Ravenstein, Schaijk en Oss ontkwamen er niet aan. Totaal acht stuks in en rond Herpen. Op 1 maart 1945 viel er een V-1 in het bosgebied van Herperduin en nog een op de Koolwijk op zo’n driehonderd meter van het voormalig treinstation van Berghem. Op 7 maart 1945 viel er een V-1 in de Heide, wat nu de Heistraat is. De vliegende bom viel volgens ooggetuige, Nol van Hintum pal naast het huis Heide C 52 – Heistraat 5 dat toen het huis was van A.L. van den Heuvel en sloeg een groot en diep gat. Zo diep dat het grondwater omhoog spoot. Hun huis stond op instorten. Moeder Brands gaf haar kind van 2-3 jaar door het raam over aan de toegesnelde buurtbewoners en andere helpers. Nu heet dit huis ‘de Brandse hoeve’. De autoriteiten spreken van vijf verwoeste huizen? Maar klopt dit wel? Het huis/boerderij van J. Brands Heide C 60 – Heistraat 12 werd verwoest geeft men aan. Deze boerderij zou ook door deze zelfde bom zijn getroffen. Als men deze plaatselijke locatie bekijkt, dan lijkt dit bijna onmogelijk. Er stonden vijf huizen naast elkaar. De nummers 8 - 10 – 12 – 14. J. den Brok nummer 8. Geen schade. M. Verhagen, nummer 10. Geen schade. J. Brands nummer 12 stond tussen 10 en 14 in, verwoest? L. Klerks nummer 14. Geen schade. De bom sloeg een paar honderd meter verder op te pletter. In ieder geval werden er vier huizen volledig verwoest met verder in de omgeving enorme dak en glasschade. Het huis van H.B. van Hoogstraten – A. Huibers, Heide C 54 – Heistraat 1 werd verwoest. Nu na de heropbouw na de oorlog is de situatie in 1948: M.H. Reijers woont in deHeistraat 1. J.T.M. den Brok woont in de Heistraat1a. H.B. van Hoogstraten woont in de Heistraat 1b.

www.thuisinhetnieuws.nl Het huis van J. Huibers, Heide C 53 – Heistraat 3 werd verwoest. Alleen licht gewonden. Het huis van A.L. van den Heuvel, Heide C 52 – Heistraat 5 werd verwoest. Alleen licht gewonden. Maar ook Heide C 56 – Heistraat 6, het boerderijtje van Lena Roelofs-Vos en Gradeke en Toon van Boxtel werd verwoest. Het huis van A. Boeijen, Heide C 55 – Heistraat 4 kon nog worden opgeknapt. Kort hierna werden op die plaatsen noodwoningen gebouwd van onder andere materiaal van de verwoeste huizen. Er zijn nog twee van die noodwoningen bewaard gebleven. Een op nummer 3 en een naast ‘de Brandse hoeve’ op nummer 5. Op hun postbus staat 5a.

BC meer vragen waren gesteld, bijvoorbeeld door heemkundigen, zouden er nu meer feiten en weetjes op papier gezet kunnen worden.

STRAATNAAM

Maar ook de gemeente zelf die het maken en het plaatsen van het straatnaambord verzorgde, had hoogstwaarschijnlijk toen niet meer gegevens gekregen, of gevraagd aan de aanvragers destijds, en staat er op het bord alleen maar simpel Lena Roelofsstraat. Zonder verdere aanvulling. Van de oudere en interessante generatie kunnen/konden wij allen nog veel opsteken. Jammer, een grote gemiste kans. Volgens haar kleindochter Lenie, leefde Lena een heel rustig en tevreden leven. En tevreden zijn in het leven is altijd goed. Voor iedereen. Noodwoning postbus 5a.

De noodwoning op nummer 3 is recentelijk voorzien van een nieuwe opgetrokken gevel. Ook in de Heistraat 6 waar Lena en Gerrit Roelofs en dochter Gradeke met haar man Toon van Boxtel woonde stond een tijdelijke noodwoning. Al snel werd er begonnen met de bouw van een nieuwe boerderij. Deze voor veel mensen bekende boerderij met zijn strak en met rode dakpannen gedekt dak en de twee witte pilaren aan de zijkant van het huis is jarenlang het nieuwe onderkomen gebleven van de familie. Anno nu is het niet meer als zodanig herkenbaar. Na te zijn overgegaan naar een andere familie is de boerderij grondig verbouwd.

WEDUWE

Op 2-3-1948 is haar man Gerrit overleden. Te weinig. Er is over Lena Roelofs niet zo heel veel bijzonders te vertellen. Het is alleen jammer dat er niet meer gegevens door de tijd verzameld zijn over haar. Dit geldt ook natuurlijk voor alle andere al op leeftijd zijnde Bergse mensen die het een en ander in hun leven hebben meegemaakt. Als er aan en over Lena en andere personen, tien - twintig en meer jaren terug, meer interesse was getoond en

Maar we hebben/weten nu toch iets over Lena. Misschien niet genoeg, maar toch een klein beetje. En ook iets meer aandacht voor iemand waar een straat naar vernoemd is. In onze volgende editie het derde deel van het verhaal achter de Lena Roelofsstraat

OPROEP Als er mensen zijn in Berghem of omgeving die iets meer kunnen vertellen over Lena Roelofs dan mogen ze dat kenbaar maken aan Ruud van der Ven. Heel graag zelfs. Ook op en aanmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Natuurlijk ook over andere items. Copyright Ruud van der Ven. Molenweg 71. 5351 ET Berghem Telefoon: 06 38 42 83 78 Of via mail: ruudvanderven@outlook.com


pagina 18

K

www.thuisinhetnieuws.nl

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Sportzorg Cilia van de Camp voor de beste sportzorgmassage Sportzorg Cilia van de Camp levert al jaren en aan heel veel mensen met sportklachten de beste zorg om je weer fit te maken en te houden. Als je intensief beweegt is het goed om je spieren de zorg te geven die ze verdienen en bij klachten is het zaak je zo goed mogelijk te begeleiden voor het realiseren van herstel en revitalisatie.

Particulier | Sportclub | Bedrijf | Evenement Het Reut 313, 5351 BD Berghem T 06-23 78 47 61 | www.sportzorgciliavandecamp.nl

K

BC

apper

K

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 13 euro Anja van Ravensteijn, Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


echter niets af aan het zestiende Brabants boekske. Dat mag er wezen. Naar aanleiding van het thema Wel of nie? Ge wit ’t nie stuurden maar liefst 50 Brabantse pagina 19 een verhaal of gedicht in. Iriswww.thuisinhetnieuws.nl dialectschrijvers Bongers maakte er een vijftiental illustratieve tekeningen bij en het geheel werd opnieuw prachtig vormgegeven door Rinie Meyer.

BC

HET 16E BRABANTS BOEKSKE WEER GESLAAGD De presentatie van het Brabants boekske 2021 kon vanwege Corona niet doorgaan en de bekendmaking en prijsuitreiking van de laureaten van de Willem Ivenprijs zal in zeer kleine kring plaatshebben. Dat doet echter niets af aan het zestiende Brabants boekske. Dat mag er wezen. Naar aanleiding van het thema Wel of nie? Ge wit ’t nie stuurden maar liefst 50 Brabantse dialectschrijvers een verhaal of gedicht in. Iris Bongers maakte er een vijftiental illustratieve tekeningen bij en het geheel werd opnieuw prachtig vormgegeven door Rinie Meyer.

Het Brabants boekske verschijnt voor de zestiende keer en dat is uniek te noemen. Naar aanleiding van een thema worden de Brabantse dialectschrijvers en -dichters elk jaar uitgenodigd – zeg maar gerust uitgedaagd – om een kort verhaal of gedicht te schrijven in hun eigen dialect. De redactie, bestaande uit Cor Swanenberg en Jan Luysterburg, bundelt en corrigeert het geheel, waarna de Stichting Brabants de uitgave en distributie van het boek verder op zich neemt.

VERLICHT KNOLLENRIJK Prachtige creaties zorgden rond de carnavalsdagen toch voor een verlicht Berghem. Op zondagavond gingen de Hoogheden en de Jeugdhoogheden de verlichte huizen bezoeken die door de jury als prijswinnaars waren aangewezen. En ook al was dit jaar alles anders, één ding bleef hetzelfde. De winst ging ook nu naar de Kwèkers die aan de Burgemeester van Erpstraat een fantastisch verlicht huis hadden gerealiseerd, compleet met draaiende elementen. Van harte gefeliciteerd. (foto Jos Verstegen – berghem.nl)

Wat telkens opvalt is, dat de redactie er steeds weer in slaagt om mensen uit alle delen van de provincie Noord-Brabant hun creatieve vermogens maximaal te laten inzetten om hun fantasieën, gevoelens, herinneringen, dromen, meningen en opvattingen om te zetten in een aansprekend verhaal of gedicht. Op kwalitatief hoogstaande wijze, want broddelwerk wordt door de redactie niet toegelaten. Het thema is overigens erg universeel. We zien ons immers allemaal wel bijna dagelijks geconfronteerd met dilemma’s, innerlijke conflicten en elkevoor bijdrage is geschreven hetisdialect Hetmoeilijke Brabantskeuzes. boekskeDoordat verschijnt de zestiende keer enindat uniek van de geboorteplaats van de auteur, is het worden boekje tevens een staalte noemen. Naar aanleiding van een thema de Brabantse dikaart van de lokale dialecten, die vandaag–de noggerust gebezigd alectschrijvers en -dichters elk zoals jaar uitgenodigd zegdag maar uitworden. dialect (en dat zijn er gelukkig gedaagd –Voor om de eenliefhebbers kort verhaalvan of gedicht te schrijven in hun eigennog divelen) is dit alleen al een redenuitom boek aan teenschaffen. alect. De redactie, bestaande Corhet Swanenberg Jan Luysterburg, bundelt en corrigeert het geheel, waarna de Stichting Brabants de uitHet boekske, de titel Wel of wit ’t nie (ISBN 978gaveBrabants en distributie van met het boek verder opnie? zich Ge neemt. 90-70545-45-1), is vanaf 1 maart 2021 voor € 14,95 te koop in de reguliere boekhandel. Wat telkens opvalt is, dat de redactie er steeds weer in slaagt om mensen uit alle delen van de provincie Noord-Brabant hun creatieve vermogens maximaal te laten inzetten om hun fantasieën, gevoelens, herinneringen, dromen, meningen en opvattingen om te zetten in een aansprekend verhaal of gedicht. Op kwalitatief hoogstaande wijze, Computerproblemen…en dan? want broddelwerk wordt door de redactie niet toegelaten. Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan”

Het thema is overigens erg universeel. We zien ons immers allemaal wel bijna dagelijks geconfronteerd met dilemma’s, innerlijke conflicten en moeilijke keuzes. Doordat elke bijdrage is geschreven in het dialect van de geboorteplaats van de auteur, is het boekjeADVIES tevens een staalSERVICE Ook hét adres voor uw nieuwe kaart van de lokale dialecten, zoals die vandaag de ONDERHOUD dag nog gebezigd Computer, Notebook, Tablet en HARDWARE worden. Voor de liefhebbers van dialect (en dat zijn er gelukkig nog meer… SOFTWARE NETWERKEN velen) is dit alleen al een reden om het boek aan te WEBSIT schaffen. WEBSITES Website bouwen en onderhouden?

Wij regelen met het voor Het Brabants boekske, deu!titel Wel of nie? Ge wit ’t nie (ISBN 97890-70545-45-1), is vanaf 1 maart 2021 voor € 14,95 te koop in de reguliere boekhandel. Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

PRINS EN ADJUDANT BEZORGEN FRUITSCHALEN Ondanks alles zette Stichting Carnaval alles op alles om een zo compleet mogelijk programma in het Knollenrijk uitgevoerd te krijgen. Het altijd zeer gewaardeerde onderdeel, de bezorging van fruitschalen om mensen een hart onder de riem te steken, mocht daarin zeker niet ontbreken. Daarom trokken o.a. Prins en Adjudant er op zondagochtend op uit om de fruitschalen te bezorgen. (foto Jos Verstegen – berghem.nl)

LEUKE BIJVERDIENSTE ALS BEZORGER Maandblaad Berghs Contact zoekt een bezorger voor een wijk in de Piekenhoef. Voor informatie kunt u terecht bij Ruud van der Ven tel: 06 38 42 83 78 of e-mail: ruudvanderven@outlook.com


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Zr. Josepha Cuppen jaarget. Jan van Aalst mged. Harrie van Schaijk mged. Jo vd Heuvel mged. Marietje vd Camp – Van den Brand Hendrik en Marriët van Schaijk

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE Contact: Kapelaan W. Renders Julianastraat 37 Berghem kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl 0412-401215

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK TE BERGHEM Zondag Dinsdag t/m vrijdag Zaterdag Uitstelling van het Allerheiligste Catechese – Leren over het geloof

BC

9:30 uur 19:00 uur 8:30 uur Vrijdag voor de H.Mis om 18:00 uur. Donderdag voor de H.Mis om 18:00 uur.

‘T IS ENNE DURE, DIE KAPELAAN Eerst die computer voor de klok, nu weer digitale omschakeling voor de video opname, en dan ook nog de lichtjes op de wijzerplaat… ik zie de pastoor al bedenkelijk kijken en met hem het kerkbestuur. En toch zijn het belangrijke dingen, de kerkklok is een prachtig referentiepunt voor jong en oud, in het hart van Berghem! Daarom ook de oproep die ik de afgelopen zondagen heb gedaan: draagt u een beetje bij? Het is een kostbare operatie, maar u zult zien dat het resultaat iedereen ten goede komt. Zo versterken we samen de gemeenschap. En dan is het ook vasten, de tijd waarin we juist door ons te matigen een bijdrage kunnen leveren aan een goed project. Een tijd waarin we ons voorbereiden op het grootste feest: Pasen! Dat de liefde en het leven van God sterker zijn dan de dood. Ik wens u voor deze vasten – deze veertigdagentijd: volhouden, met uw goede doel en Pasen voor ogen! Kapelaan W. Renders

MISINTENTIES

(opgegeven vóór 17 februari 2021) Zondag 28 februari 2de zondag van de Vasten 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem

Zondag 7 maart 3de zondag van de Vasten 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Jo Boeijen-vd Vondervoort en Willem en Fien Wesdorp mged.Annie van Uden- van Erp, mged.Truus Couwenberg-den Brok, mged. Henk Boeijen Antoon en Anna van den Broek – van Hoogstraten Zondag 14 maart 4de zondag van de Vasten (“Laetare”) 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Brord en Truus van Sonsbeek-vd Hurk. Zondag 21 maart 5de zondag van de Vasten 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund.Wim en Tonnie Ceelen de Groot, Adriaan van Lier en overleden familie mged. Chris Saedt vrijdag 26 maart 19.00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Corrie van Gelder -van Gaal Zondag 28 maart Palmzondag 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Harrie van Schaijk mged. Jo vd Heuvel mged. Marietje vd Camp – Van den Brand Toon en Nelleke Vos van Hintum * Voor de muzikale omlijsting is alles onder voorbehoud vanwege corona maatregelen *

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 j.vanvugt2@telfort.nl Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem

Tel. 06 - 230 640 10

45 jaar ervaring het regelen, b.g.g. 06 -in 131 711 49 verzorgen en uitvoeren van crematies vanvugtj@kabelfoon.nl en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

AANGERAAKT.......... “Ik heb heimwee naar een knuffel”, die woorden hoorde ik pas uitspreken op de teevee door een oude mevrouw in een verzorgingshuis. Door de coronaregels is de laatste knuffel al maanden geleden. Eerst mocht niemand op bezoek komen, toen alleen met een mondkapje en nu op anderhalve meter afstand., helemaal aan de andere kant van haar kamer. Het kan niet anders, maar het doet wel pijn. Ze heeft heimwee naar een knuffel. Ze zou zo graag haar kleinkinderen op schoot nemen, of haar kinderen omarmen. Een aanraking kan je goed. Wanneer een kind valt, dan helpt een pleister om de wond te verzorgen. Maar de kus van haar mama, die neemt de pijn helemaal weg. Een een verjaardagwens voelt toch heel anders, wanneer je een hand krijgt of als je – via livestream – je meest nabijen zomaar binnen krijgt. Ik spreek recent van ondervinding wat dat met een mens kan doen! We leven in een wereld waarin corona heerst. Als een vijand viel die ziekte ons land binnen. Even was er een opleving aan menselijkheid. Er werd geklapt voor zorgverleners, omgezien naar elkaar, afstand gehouden uit naastenliefde. Maar nu regeert op heel veel plaatsen onverschilligheid. Je moet soms slalommend over straat gaan om veilige afstand te houden. De zorg, zo lijkt het , voor anderen verflauwt, wat erg jammer is. Kwetsbare mensen worden inmiddels vaak weer vergeten. Toch moeten wij de moed niet opgeven. Veroordelen brengt zeker geen oplossing. Overal waar mensen samen leven of werken, daar is wel eens wat loos. Mensen hebben nu eenmaal allemaal verschillende karakters, met verschillende ideeën en voorkeuren en mensen zijn ook allemaal onvolmaakte wezens, die dus wel eens fouten maken.Overal hapert het wel eens, overal botst het wel eens. Dat is toch de meest normale zaak van de wereld. Als dat helemaal niet gebeurt, dan klopt er iets niet. De grote vraag is voor ons dan: hoe ga ik er mee om? Kritiek hebben,kritiek uiten is niet zo moeilijk.Op allerlei zaken mopperen, een uitgesproken mening hebben, ja, dat komt veel voor in onze kerk en maatschappij, de kranten staan er vaak bol van. En dan vooral van mensen langs de kant, immers de beste stuurlui staan aan wal! Vaak zijn het mensen die zich nergens voor inzetten, er maar weinig mee bezig zijn en toch menen dat ze iets moeten zeggen, wat vaak niet leidt tot iets goeds, iets beters. Je instelling zou anders moeten zijn, wat van doen heeft met liefde. Liefde voor elkaar, het begint eigenlijk met mildheid in je oordeel, in je bereidheid verder te kijken dan die buitenkant. Je open stellen voor het goede dat in elke mens aanwezig is. Als we dat met zijn allen meer zouden kunnen opbrengen, zou de samenleving er een stuk beter van worden. Hier kunnen wij allen ons steentje toe bijdragen. Voor zulk een instelling is dit alles niet gebonden aan leeftijd., maar aan jouw eigen instelling!~ Ik denk dat er wat minder verstoorde verhoudingen zouden zijn als er wat minder tegen elkaar geschreeuwd wordt en wat meer naar elkaar geluisterd. Dan wordt je aangeraakt door het goede, door het positieve waar het uiteindelijk altijd om gaat. Voor ieder van ons geldt: wat minder over iemand spreken dan liever met elkaar spreken. Dan wordt je aangeraakt door de liefde, door het goede. Dan hebben we de juiste mentaliteit en zullen we uiteindelijk ook geraakt worden, min of meer, door Jezus, die ons daarin tot voorbeeld is en was! Laten we samen, zeker in deze coronatijd, mee werken aan een betere wereld, zodat we de beperkingen die we nu opgelegd krijgen, voor elkaar kunnen vergemakkelijken. Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster.

ONGEPÈRMETEERD Nou laas ik in ’t Brabants Dagblad dat ’t Mester Gieleplein vort ‘Bergse Veld’ wördt èn dè t’r ’n parkeerplôtske de naam van Mester Giele krijgt. ’t Moet toch nie gèkker worre. Mester Giele waar nondeju unne mens vur de mense, nie vur de waages! Nou ben ik al ’n lutkse Bèrge uit, dus zun d’r mense zijn die zegge: ‘Woar bemoeit dieje Witte z’n èège mi.’ Dè zal ik oe vertelle. Hedde gullie oit nor ’t geziejver van de Mester over geschiedenis èn zoewe moete luistere? Hedde gullie oit ’n klap mi de vlakke haand van ’m gehaad dè zunne ring saanderdaags nog in oewe noets ston? Hedde gullie oit zunnen ôjjem gerooke, die stonk nor de medicijne èn nor die pijp van ’m (pestoewr ’t Moosje zin alt: twieje rotkoppe èn enne steel)? Hedde gullie oit honderd strafregels vur ’m moete schrijve? Hedde gullie oit van de Mester ‘excuus’ moete zegge teege mester d’n Bult? Nou, ikke wel èn dörrum he’k ’t zo wijd geschupt. Dankzij de Mester. Èn hedde gullie ’n vôdder of ’n oewm gehaad die ès saldoat drie joar in Indië zaat èn woar de Mester brieve nor schreef over wè t’r allemôl in Bèrge gebeurde? Èn witte gullie dè t’r zonder de Mester gen Hoesseboschtheater, gen hèrremunnie èn gen voebalclub in Bèrge waar geweest? Nou, ikke wel. Èn dörrum mag ik ’r iets van zegge. Ik vein ’t ongepèrmeteerd dè ’t Mester Gieleplein unne naam krijgt die nie goewd geschreven is èn ok nie klopt. Ge schrijft ’t Bèrgs Vèld, mar dè li doar hellemôl nie. Dè zal wel verzonne zijn dur unne buitembèrgse die ôn de verkiejrde kant van ’t spoor wônt. Dus blijft mi oew kluntjesvingers van de Mester èn van ’t Mester Gieleplein af. Dè ge’t wit.

OP WINTERSPORT NAAR ’T GANZENVEN Vroeger trok de ene helft van Berge naar de de besneeuwde berghellingen en de andere helft laafde zich aan de geneugten van het carnavalsfeest in het Knollenrijk. Maar dat was vroeger. Nu hebben we het nieuwe normaal. En in het nieuwe normaal bouwde gewoon zelf thuis met online ondersteuning een carnavalsfeestje en om te wintersporten hoef je ook al niet ver van huis. Bijvoorbeeld rond het Ganzenven konden liefhebbers zich dagen lang uitstekend vermaken! (foto Eva Bos – berghem.nl)


pagina 23

BERGHS CONTACT DE OMROEPER LITHER COURANT TOTALOSS D’N HERD HET VEER STREEKWIJZER DE MOLEN BALKUMBRIJ

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

VERSCHIJNINGSDATA 2021 verspreiding vanaf

deadline

26 januari 23 februari 16 maart 13 april 11 mei 8 juni 13 juli 31 augustus 21 september 19 oktober 16 november 14 december

21 januari 18 februari 11 maart 8 april 6 mei 3 juni 8 juli 26 augustus 16 september 14 oktober 11 november 9 december

kopij: redactie@nnmedia.nl 06-37410335 advertenties: nico@nnmedia.nl 06-53394851 digitaal: thuisinhetnieuws.nl/magazines

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren Wij hebben PVC vloeren van o.a. Coretec | Saffier | Tarkett | T.F.D. | Sense Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER COREtec Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.

Lijmen of kliksysteem Zelf leggen of laten leggen Slijtvast Vele kleuren en dessins

Zevenbergseweg 1a 5351 PE Berghem 0412-403495 06-49030321 info@vanudenvloeren.nl www.vanudenvloeren.nl


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van den Heuvel Makelaars Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@vandenheuvel.nl 0412-405022

H y p o t h e k e n & Ve r z e k e r i n g e n

Cofidi Hypotheken & Verzekeringen Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@cofidi.nl 0412-450476