Berghs Contact 1812 10-12-2018

Page 1

Berghs Contact maandblad voor Berghem

12 - 2018


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Iedere vrijdag pizzadag: elke pizza voor 7,50* *Pizza’s onder de € 7,50 blijven dezelfde prijs op pizzadag

Bijzonder bankje geplaatst in Berghem Op het Mr. Gielenplein is een bijzonder bankje geplaatst bij gemeenschapshuis De Berchplaets. Dit bankje stond vroeger in het politiebureau in Oss. De toenmalige wijkagent, Wim Plank, heeft dit bankje gered van de stort en in overleg met de Dorpsraad Berghem werd het op de gemeentewerf geplaatst. Rini van Rodijnen wilde iets bijzonders aan Berghem schenken ter ere van het in 2016 40-jarig jubileum van WIRO Reklame Berghem. Hij heeft het idee van het bankje omarmd, helemaal opgeknapt. Dit bankje heeft oorspronkelijk gestaan in de receptie van het politiebureau in Oss. Daar kon het publiek op gaan zitten als men moest wachten. Na de verbouwing van de receptie heeft het buiten onder de carport in de rookruimte voor de rokende collega’s. Maar de leiding wilde liever, dat de collega’s bleven staan. Dan waren ze eerder terug. Vervolgens belandde het bankje in de oudijzerhoek. Wim Plank heeft toen het bankje gered van de shredder en hem geschonken aan de dorpsraad Berghem. Wijkagent Wim Plank redde het van de recyling. Op de gemeentewerf wachtte het bankje op tweede leven. Rini van Rodijnen bleek, in samenspraak met de Dorpsraad, dit tweede leven in te willen blazen. Toen spijkers met koppen geslagen konden worden bleek het bankje echter verdwenen. Snel bleek dat het inmiddels was vergeven aan de basisschool in Herpen. De school bleek bereid het bankje om te ruilen tegen een ander exemplaar dat ook op de gemeentewerf op een nieuwe eigenaar stond te wachten. Zo kon het bankje toch nog richting Berghem. Rini van Rodijnen heeft het bankje volledig in oude luister weten te herstellen. Met de prachtige frisse kleuren is het een echte blikvanger voor de Berchplaets. Vorige zaterdag konden de kleinkinderen van de trotse Wiro-reclame eigenaar het bankje onthullen.

Te koop kerstbomen vers van het land

MuratsPlace Molenweg 1, 5351 ES Berghem tel. 0412 - 40 20 00

Nordmann alle maten €10 Blauwspar alle maten € 5 U mag ze zelf afzagen of rooien Hoefstraat 2 Berghem | 06-51145226


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kaartmarathon voor Berghem tegen Kanker Stichting Berghem tegen Kanker organiseert op zondag 3 februari, de letterlijke vooravond van wereldkankerdag, een kaartmarathon voor het goede doel. Een idee uit de koker van Rini van Rodijnen, die Berghs Contact graag bijpraat over hetgeen te gebeuren staat in zalencentrum De Merx. door Mark van der Donk “Ik ben dit jaar toegetreden tot het bestuur van stichting Berghem tegen Kanker en als ik ergens in zit, wil ik ook echt iets doen.” Aan het woord is Rini van Rodijnen, die samen met zijn medevrijwilligers zoveel mogelijk geld hoopt in te zamelen met de nieuwe activiteit. “We gaan een kaartmarathon organiseren, van ’s morgens 10.00 tot ’s avonds 23.00 uur in De Merx. Alle deelnemers kunnen kiezen uit drie disciplines; rikken, jokeren en keezen. Dat kunnen ze individueel doen, als duo, maar ook - en daar hopen we het meest op - in teamverband.” Berghem tegen Kanker zet zich al jarenlang in om de gemeenschap in beweging te krijgen voor het goede doel. “We willen zoveel mogelijk geld genereren, uit diverse invalshoeken, wat gebruikt kan worden voor het onderzoek naar het stoppen van deze vervelende ziekte”, maakt

Van Rodijnen nog maar eens duidelijk. Vanwege zijn wekelijkse kaartavond, iedere maandag bij Berghem Sport, kreeg hij het idee om een kaartmarathon op te zetten. “In Berghem zijn we gek van spelletjes. Neem bijvoorbeeld de Berghemse quiz en de pubquiz, die altijd drukbezocht zijn. Laten we hier een nieuwe traditie van maken.” Eigen handjes Hoewel de kaartmarathon de nodige financiën moet opbrengen, vraagt de stichting een schappelijke vergoeding aan de deelnemers. “We richten ons zoveel mogelijk op deelname van teams. Het zou mooi zijn als er, de klok rond, van ieder team altijd minstens één persoon aan het kaarten is. En als je met een groepje meedoet, is het inschrijfgeld natuurlijk wel te overzien. We organiseren alles ook met zoveel mogelijk eigen handjes. Onze vrijwilligers verzorgen bijvoorbeeld een lunch en buffet.”

Met de kaartmarathon hoopt de stichting jong en oud te mobiliseren. “Ook de senioren, die aan de meeste marathons voor het goede doel niet kunnen deelnemen vanwege het lichamelijke aspect, kunnen nu uiteraard gewoon aanschuiven. Maar ook voor de jeugd is een potje kaarten nog altijd een leuke bezigheid. Je laat de bovenkamer z’n werk doen en tegelijkertijd is het een gezellig samenzijn.” Warm maken De eerste voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. Tijdens de prinsonthulling werd onlangs de officiële ‘kick-off’ gegeven. “We hebben meteen de nieuwe prins carnaval en zijn adjudant uitge-

nodigd om deel te nemen”, zegt Van Rodijnen. “Met het bruisende verenigingsleven in Berghem, moet er ongetwijfeld veel animo zijn voor dit nieuwe evenement. We hebben alle carnavalsclubs warm gemaakt en gaan dat ook doen met de kaartclubjes die link en rechts hun thuis hebben in Berghem. Ze houden hier wel van nieuwe activiteiten. Meestal is het eerst even aftasten, maar als het eenmaal aanslaat, hoor je al snel: wanneer wordt het weer georganiseerd?” Inschrijven voor de kaartmarathon is mogelijk via berghemtegenkanker.nl of fysiek bij WIRO reclame, Hoessenboslaan 10. Bel voor meer informatie naar Rini van Rodijnen: 0653941895.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven door de Dorpsraad Centraal gedachtegoed van de Dorpsraad Berghem is wel het vergroten van de leefbaarheid in Berghem. Hoe prettiger de voorzieningen zijn voor de mensen, des te fijner is dat voor hen om hier te vertoeven. Hoe meer er georganiseerd, gestimuleerd en ondernomen wordt, des te vaker blijven onze bewoners in Berghem om hiervan te genieten. Hoe veiliger het is voor ons allen, des te prettiger begeven we ons op straat, naar de winkel, naar vrienden of anderszins. Derhalve vindt de Dorpsraad het ook belangrijk om actieve bewonersbetrokkenheid te stimuleren en om initiatieven en ontsponnen activiteiten te ondersteunen o.a. in de vorm van subsidie. Wij ontvangen van de gemeente Oss jaarlijks een bedrag om op een zinvolle wijze te besteden voor Berghem. Dat doen we graag. Wij als Dorpsraad zitten er tenslotte namens en voor de Berghemse gemeenschap. Uit de praktijk blijkt, dat een behoorlijk aantal instanties en verenigingen de weg al wel naar ons heeft gevonden voor het aanvragen voor een financiële bijdrage c.q. subsidie voor een te organiseren evenement. Maar we hebben ook het idee, dat niet iedereen hiervan voldoende op de hoogte is. Vandaar willen we in deze editie van het Berghs Contact graag stil staan bij onze subsidierichtlijnen, die van toepassing zijn op de subsidiëring van evenementen en die de voorwaarden aangeven, waaronder een subsidie verleend kan worden. Onder een ‘evenement’ wordt verstaan: een door een instelling, vereniging, stichting of bewonersgroep uit het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerde activiteit op het terrein van sport, het jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid in relatie tot leefbaarheid. Richtlijnen: •Evenementen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn evenementen die: -in het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden -geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben -voor de gehele, of een gedeelte, van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn -een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap. •De Dorpsraad kan gemotiveerd afwijken van het gestelde onder bovenstaand items. •Subsidiëring van een evenement vindt in principe één keer per jaar plaats. •Mocht dezelfde aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie willen aanvragen, dan zal het totaal van de bijdragen worden gemaximeerd. •Naast evenementen kan er door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (bijvoorbeeld BuurtwerkT, cultureel, buurtpreventie). •Een subsidie dient aangevraagd te worden door het indienen van een document c.q. aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden door

via onze website op Berghem.nl op het menu ‘subsidie DR’ te klikken. •Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient tenminste 6 weken voorafgaand aan de aanvang van het evenement bij de dorpsraad een aanvraag ingediend te worden. •Subsidie kan verleend worden in de vorm van een: subsidie in het nadelige saldo, een stimuleringssubsidie of een jubileumbijdrage. •De volgende kosten komen niét in aanmerking voor subsidie: startgelden wedstrijd - prijzengelden - kosten van consumpties niet zijnde voor vrijwillige medewerkers - reserveringen - aanvragen waarvoor reeds door derden al een bijdrage is toegekend - alle overige kosten waarvan de Dorpsraad vindt dat ze niet in aanmerking komen voor een subsidie. •De begroting van de Dorpsraad is leidend voor de hoogte van de toekenning van de subsidie. •De subsidie wordt in beginsel vooraf op basis van overlegde stukken, rekeningen uitgekeerd, tenzij de bijdrage voor de goede voorbereiding en organisatie van het evenement onontbeerlijk is. Indien de activiteit c.q. het evenement waarvoor subsidie is verleend geen doorgang vindt, dient de ontvanger binnen twee weken nadat de activiteit c.q. het evenement zou plaatsvinden voor terugbetaling te zorgen. •Op een verzoek van de Dorpsraad kan het voorkomen dat de ontvanger van de subsidie c.q. de financiële bijdrage na afloop van de activiteit c.q. het evenement wordt gevraagd om ‘documenten’ te overleggen waaraan de financiële bijdrage c.q. subsidie is besteed. Voor meer informatie over de subsidiëring verwijs ik u naar onze website, die onderdeel uitmaakt van www.Berghem.nl. Via dit artikel hopen we iedereen wat meer inzicht te hebben kunnen verschaffen over onze subsidiëring als ondersteuning voor de initiatieven die door u wordt ondernomen. De Dorpraad wenst u bij deze alvast hele fijne feestdagen en een goede start van 2019. Wij zien u allen graag bij onze Nieuwjaarsontmoeting op 4 januari in De Berchplaets. Namens de Dorpsraad Berghem, Pieter van Houten, voorzitter

Nieuwjaarsontmoeting Dorpsraad Berghem nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting vrijdag 4 januari 2019 inloop vanaf 19.00 uur aanvang 19.30 uur met de toespraak van de voorzitter, Pieter van Houten en het heffen van het glas op het nieuwe jaar. De avond zal vooral in het teken staan van ‘ontmoeten’. Vanzelfsprekend is een hoogtepunt van de avond de uitreiking van ‘De Willibrordus, de jaarlijkse onderscheiding voor diegene onder ons, die altijd bereid is om zich belangeloos beschikbaar te stellen voor de leefbaarheid in ons dorp. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de band ‘Flashback’. Wij hopen u van harte te mogen ontmoeten. Tot ziens op 4 januari 2019. De leden van de dorpsraad: Pieter, Jan, Bert, Sandra, Ellie, Roger en Marianne.


Mini Kerstster In diverse kleuren. Excl. sierpot. Per stuk 1.29

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

N ZONDAG OPE 10-17 UUR

0.79 3 Amaryllis snijbloemen

Afbeelding AmaryllisInfo.eu

4.

79

Nordmann den v.a.

9.

99

Gezaagd, tussen 130150cm

GRATIS INGEPAKT!

Hyacint 3 per pot In diverse kleuren. In 13cm-pot. 2.50

Helleborus kan zowel binnen als buiten en is winterhard. In 14cm-pot.

Picea glauca ‘conica’ Deze Picea is ideaal voor tafelkerstboompje. 40cm hoog. Excl pot en schotel. 5.99

1.49 4.99 Glazen vaas met decoratie Incl. amaryllis, decoratie en Cyclamen verlichting. 14.99 Deze witte mini cyclamen hebben prachtige zilverkleurige bladeren. In 10,5cm pot. 1.95. 99

8.

1.

49

koop je vuurwerk bij coppelmansvuurwerk.nl 20% gratis vuurwerk in de voorverkoop t/m 27 december

Oss Frankenbeemdweg 50

Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 december 2018 en zolang de voorraad strekt. Afbeelding AmaryllisInfo.eu

pagina 6

Draadverlichting Classic warm, 100 lampjes. Excl. boompje. 3.49

2.79

Picea

3.99


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Plons het nieuwe jaar in!

Vooral in Nederland is het een traditie geworden en op vele plaatsen wordt de nieuwjaarsduik gehouden. Ook in veel andere landen kent men nieuwjaarsduiken, maar Nederland kent de meeste nieuwjaarsduikplekken en het grootste aantal deelnemers. Ook in onze omgeving is er volop gelegenheid het nieuwe jaar in te duiken. Jong, oud, man, vrouw, van kleinkind tot opa en oma het maakt allemaal niet uit. Wilt u fris het nieuwe jaar in duiken dan bent u meer dan welkom bijvoorbeeld in Rosmalen, Empel en bij de Geffense Plas. Liever overdekt dan kunt u terecht in Vinkel voor de zwembadduik. Door Petra van Heesch De allereerste nieuwjaarsduik in Nederland werd in 1960 gehouden in Zandvoort. De allerbekendste nieuwjaarsduikplek is Scheveningen. In 1965 werd de nieuwjaarsduik voor het eerst gehouden op initiatief van Jan van Scheijndel, een ex-Kanaalzwemmer van Zwemclub Residentie. Het totaalaantal deelnemers was zeven. In de loop van de jaren groeide deze Nieuwjaarsduik van een tiental fanatici tot een massaal evenement met gemiddeld zo’n 10000 heldhaftige deelnemers. De Groote Wielenplas Op dinsdag 1 januari 2019 om 13:00 uur vindt dé traditionele Nieuwjaarsduik in de Groote Wielenplas te Rosmalen plaats. Het is alweer de 7e editie! Iedereen mag meedoen, deelname is gratis. Het terrein is open vanaf 12:00 uur. Je kunt je alleen ter plekke inschrijven tussen 12:0012:50 uur bij de inschrijfkraam

voor Windkracht 5. Om stipt 13:00 uur gaan alle deelnemers vanaf het strand het water in, dus zorg ervoor dat je er op tijd bent om je in te schrijven en om een plek op het strand te vinden. Vergeet niet schoenen en een handdoek/badjas mee te nemen, die je zo lang mogelijk kunt aanhouden om jezelf warm te houden voordat je van start gaat. Omkleden en douchen kan in de kleedruimtes van Windkracht 5. Alle deelnemers krijgen een Unox-muts, snert en een oorkonde als bewijs van hun heroïsche duik. Voor alle toeschouwers en deelnemers is er gratis warme chocolademelk, koffie, thee, oliebollen en rookworst van Vleesboerderij Savelkouls. Voor de leukst verklede deelnemer is er een prijs van ‘t Vosje, dus leef je uit! De organisatie is in handen van Watersportvereniging De Groote

Wielen uit Rosmalen. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, subsidie en sponsoren, waardoor het evenement volledig gratis aan de deelnemers en toeschouwers kan worden aangeboden.

lootjes voor de grote loterij. Wat houd je tegen? spring gezellig mee. Reserveer jouw plek online via de website van de Lachende Vis of schrijf je in aan de bar. Het is ook mogelijk om op de dag zelf in te schrijven.

Maas Oud-Empel In (Oud)Empel kunt u op 1 januari 2019 om 13.00 uur voor het goede doel de ‘maas’ in! Omdat ieder kind een verjaardagsfeestje verdiend is dit jaar gekozen voor het steunen van geliciflapstaartbox. De gefeliciflapstaartbox is er voor kinderen van 1 t/m 12 jaar die op of onder de armoedegrens leven. Zij geven de ouders van de jarige geen geld maar een box gevuld met alle benodigdheden voor een verjaardagsfeestje. Daarnaast zijn ze actief op social media, dit kan de manier zijn om het taboe omtrent armoede en schaamte te verlagen. Voor €5 steun je dit doel door de Maas in te springen. Je krijgt dan tevens 2

Geffense Plas Met meer dan 200 duikers is de traditionele nieuwjaarsduik in de Geffense Plas onverminderd populair. De duik wordt gehouden op zondagmiddag 1 januari om 15.00 uur. De deelnemers dienen om 14.30 uur aanwezig te zijn. De organisatie is weer in handen van de Reddingsbrigade Oss. Iedereen is van harte welkom om het nieuwe jaar met een ijskoude duik te starten. Deelname is gratis, net als de erwtensoep, warme chocolademelk en de bekende oranje muts. Via www.reddingsbrigadeoss.nl kunnen zwemmers zich aanmelden. Dierenbos Vakantiepark Dierenbos organiseert de leukste Nieuwjaarsduik van Vinkel! Wil jij hierbij aanwezig zijn? Zorg dan dat je om 11.45 uur bij Vakantiepark Dierenbos aanwezig bent, zodat je om 12.00 uur precies het nieuwe jaar in kunt duiken (vooraf opgeven is niet nodig). Deelname aan de Nieuwjaarsduik is helemaal gratis! Leuk extraatje: heb je het koude water getrotseerd? Dan krijg je een lekker kopje erwtensoep, chocomel, een glaasje glühwein én gratis toegang tot het binnenzwembad! Dit alles om weer heerlijk op te warmen.


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

BC linea recta een nieuw meisje in mijn slaapkamer. Dat vond ik wel moeilijk.’

Ilse, Marloes en Tineke

Je ouders delen met meer dan dertig pleegbroers en -zusjes De zussen Ilse (37), Marloes (35) en Tineke (30) groeiden op in een huis vol pleegbroers en -zusjes. Hun ouders vingen door de jaren heen meer dan dertig pleegkinderen op. Het was vaak heel gezellig, maar lang niet altijd makkelijk om je ouders met zoveel anderen te moeten delen: ‘Ik vond het vooral heel moeilijk dat ze geen onderscheid wilden maken tussen pleeg- en eigen kinderen.’ Marloes: ‘Het was hier nooit saai. Je had altijd drie leeftijdsgenoten waarmee je kon spelen. We organiseerden playbackshows, bonte avonden en bijvoorbeeld oudejaarsavond was ontzettend gezellig.’ Ilse: ‘En we gingen op vakantie met z’n allen, in zo’n Volkswagenbusje met van die gordijntjes. Er werd geen uitzondering gemaakt, iedereen ging mee. Het hele busje werd volgestopt met kratten vol eten, dozen melk en voor onderweg een Danoontje voor iedereen. Met alle kinderen op de achterbank en de kleinste op de koelbox.’ Tineke: ‘Ja, en we hadden allemaal een kussen bij ons en die legde je dan op degene links van je. Zo lagen we op een rijtje te slapen.’ Marloes: ‘Dat zijn hele mooie herinneringen. Sommige pleegkinderen hadden nog nooit de zee gezien, gekampeerd, of überhaupt hun verjaardag gevierd. Bij ons deden we dat wel en altijd met z’n allen.’

De zussen herinneren zich echter ook de lastige momenten. Marloes: ‘Bijvoorbeeld bij het afscheid van onze eerste pleegbroer. Ik was erg aan hem gehecht, maar na een paar jaar werd hij teruggeplaatst bij zijn moeder. Dat is keihard.’ Ook Ilse vond dat eerste afscheid niet makkelijk: ‘Ik weet nog dat hij zijn spullen kwam ophalen. Mijn ouders hadden me natuurlijk wel uitgelegd waarom hij weg moest, maar als kind is dat toch moeilijk te begrijpen. Ik ben hem huilend om zijn nek gevlogen, maar hij had zich al afgesloten en bleef stil staan. Er was amper contact meer met hem te maken.’ Marloes: ‘Daarna heb ik me nooit meer zo aan een pleegkind gehecht. Het bleef leuk om samen dingen te doen, maar dan meer vanuit een soort vriendschap.’ Het is ook niet makkelijk om je ouders met pleegkinderen te de-

len, vertellen de zusjes. Tineke: ‘Toen ik 14 jaar was, woonden er drie andere meiden die ongeveer even oud waren bij ons. Als je in de puberteit zit, staat je wereld al op z’n kop en ik woonde met drie totaal verschillende meiden in huis die allemaal een appèl deden op mijn ouders. En daar moest ik dan ook nog eens lekker sociaal mee doen, terwijl ik daar helemaal geen zin in had. We hebben geloof ik allemaal wel fases gehad waarin het gewoon écht lastig was.’ Marloes: ‘Ik heb me wel de tent uitgevochten, ja. Mijn ouders waren streng en voor iedereen gold hetzelfde keurslijf. Ik vond het heel moeilijk dat ze geen onderscheid wilden maken tussen pleeg- en eigen kinderen. En omdat er zóveel in kwamen en weer uit gingen, voelde het soms alsof ik er geen stem in had. Dat heeft bij mij wel veel woede opgeroepen.’ Ilse: ‘Toen ik uit huis ging, kwam er eigenlijk

Tineke: ‘Maar we wilden de pleegkinderen ook wel graag helpen, hoor. Als ze hier kwamen met twee weekendtassen waarin letterlijk ál hun spullen zaten, ging ik uitzoeken wat ze nodig hadden en nam ik ze vervolgens mee naar de stad. Ze werden ook altijd onderdeel van onze vriendengroepen en als het nodig was, kwam ik voor ze op. Mijn ouders zeggen nu nog vaak: “Je moest eens weten wat je toen betekend hebt voor die kinderen.”’ Marloes: ‘De mooiste ervaring die je een pleegkind kunt geven is een gewoon gezinsleven, de dingen die ze daaruit oppikken en kunnen afkijken van kinderen met een gezonde ontwikkeling.’ Ilse: ‘Precies, dat is de kracht van de eigen kinderen binnen een pleeggezin.’ Dat pleegzorg met de paplepel is ingegoten, moge duidelijk zijn. Ilse: ‘We hebben nu allemaal grote gezinnen. Dat zullen we wel aan onze jeugd overgehouden hebben,’ lacht ze. ‘Mijn man en ik hebben een gezinshuis. We hebben vijf kinderen en vier pleegkinderen.’ Tineke: ‘Ik sta er ook wel voor open, maar ik wil eerst mijn eigen gezin compleet hebben. Dat wil ik wel anders aanpakken dan pa en ma. Ik weet zelf niet beter dan dat je je eigen gezin moet delen.’ Ilse: ‘Ik maak daarin andere keuzes. Wij delen als groot gezin veel samen, maar plannen momenten om met ons kerngezin te zijn.’ Ondanks alles is de band tussen de zussen onderling en met hun ouders is sterker dan ooit. Marloes: ‘We kunnen ook eerlijk en open over de minder leuke dingen van pleegzorg praten en erkennen dat iedereen het op zijn eigen manier heeft gedaan. Dat heeft onze band heel sterk gemaakt.’ Ilse: ‘Je leeft ook zó intens met elkaar. Soms vanuit weerstand, maar altijd vanuit betrokkenheid en emotie. We hebben ontzettend veel meegemaakt samen en dat is uiteindelijk van positieve invloed geweest op onze relatie.’


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Wenst u een voorspoedig en succesvol nieuw jaar en staat u ook in 2019 graag bij in uw echtscheiding, arbeidszaken en overige civiele zaken. Raadhuislaan 21, 5341 GL Oss T: 0412-744212 / M: 06-15461524 fpjschraa@fsadvocatuur.nl / www.fsadvocatuur.nl

Dékro horeca totaal Schaafdries 30, 5371 NJ te Ravenstein

www.dekro.nl

www.okidospeelparadijs.nl

NEDERKOORN ZEILMAKERIJ Het maken van bootkappen, wintertenten, afdekzeilen voor speedboten, verandazeil en alle voorkomende reparaties

Meubelstoffering • Klassiek en modern Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering • Autostoffering Ook voor reparaties!

Meubelstoffering ● Klassiek en modern ● Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering ● Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Autostoffering ● Gespecialiseerd in het bekleden van oldtimers met o.a. Connolly leer Ook voor reparaties!

Mario Nederkoorn

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Molenstraat 2, 5397 EL Lith ● 0412-482357 of 06-46320771

Obrechtstraat 1, 5344 AT Oss. 0412-488748

Mob.: 06 46 32 07 71

Molenstraat 2, 5397 EL Lith 0412-482357 of 06-46320771 nederkoornstofferingen@gmail.com

Lithoijensedijk 46 5396 NE Lithoijen Tel. 0412 48 23 57 E-mail: nederkoornzeilmakerij@gmail.com

Infoavond wo 9 januari tweetalig onderwijs mavo-havo

Infoavond do 10 januari Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

tweetalig onderwijs havo-vwo

Inschrijven via www.maaslandcollege.nl

Open dag

vrij 25 januari

Vianenstraat 1, Oss - T (0412) 66 70 70

Acupunctuurpraktijk George Remst industriedeuren • garagedeuren laad- en lossystemen • keuringen Saksenweg 42k, 5349 BX Oss tel. 0412-403361 | 06-52040367 email: jdgaragedeuren@hotmail.com

Burg. van Erpstraat 4 Berghem in het Imro Sana gebouw Telefoon: 06 224 00 724 info@oosterse-geneeswijze.nl www.oosterse-geneeswijze.nl

Hegeraat Schaijk

LEIDEKKERSBEDRIJF

Zandstraat 24A, 5374 NB SCHAIJK Tel. 0486-462038

www.hegeraat.nl

Julianastraat 27, Berghem 0412-401414


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

Sfeervol Brunchen Boule met warm gerookte zalm Benodigdheden (4 personen - 20 minuten): 1 ongesneden Franse boule, 5 eetlepels olijfolie 150 g haricots verts, in stukken, 2 tomaten 1 eetlepel wittewijnazijn, 1 theelepel Dijonmosterd versgemalen zwarte peper, 150 g gemengde (rocket)salade 2 bosuitjes, in ringetjes, 6 zwarte olijven zonder pit 250 g warm gerookte zalmmoten Snijd een kap van het brood en hol het brood uit tot op 3 cm van de wand. Verdeel het broodkruim in stukjes en bak deze in een koekenpan in 2 eetlepels olijfolie knapperig bruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Kook de boontjes in een pan met weinig water en wat zout in ca. 4 minuten beetgaar. Spoel ze in een zeef af onder koud water. Snijd de tomaten in vieren en verwijder de pitjes. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Klop in een kom de azijn met mosterd, 3 eetlepels olijfolie en zout en peper tot een dressing. Schep de gemengde salade met de boontjes, tomaat, uiringetjes en olijven erdoor. Meng ook de zalm en het gebakken brood erdoor. Schep de salade in het uitgeholde brood. Serveer direct en snijd het gevulde brood aan tafel in punten.

Maanzaadtulband met sinaasappelsiroop Spatel in plaats van rozijnen en sukade 1 zakje maanzaad door het beslag. Rasp de schil van 2 sinaasappels en meng met 2-3 eetlepels sinaasappellikeur door het beslag. Haal als de tulbandcake gebakken is met een citrustrekkertje (zesteur) dunne reepjes schil van nog 2 sinaasappels of trek met een dunschiller repen van de schil en snijd deze sliertjes. Pers 2 sinaasappels uit en breng 100 ml van het sap met 50 gram suiker in een steelpannetje aan de kook. Roer er 25 gram roomboter door en laat al roerend in 5 minuten zachtjes tot een dikke siroop inkoken. Schenk de siroop over de (nog warme) tulband en strooi de sinaasappelsliertjes erover.

KERST/ALL

Pruimen in chocolade Benodigdheden voor 4 personen: 12 gedroogde pruimen, 1 dl cognac, 200 gram pure chocolade (Royale). Breng in een steelpan de pruimen met de cognac aan de kook. Laat ze liefst een dag staan. Breek de chocolade boven een kom. Hang de kom in een pan met kokend water en laat de chocolade al roerende smelten. Neem de kom uit het water en laat de chocolade iets afkoelen. Steek elke pruim aan een cocktailprikker en wentel ze een voor een door de chocolade. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en laat de chocolade in de koelkast hard worden. Lekker met een dessertkoffie en een cognacje of likeurtje.

Knapperig broodje met bijzondere vulling

Gevulde maïsbol met bakbacon Ontbijtgerecht 4 personen - Ingrediënten: 8 plakken bakbacon, 4 maïsbollen, 2 rode uien 1 teentje knoflook, 100 gram kerstomaatjes 1/2 eetlepel olijfolie traditioneel, 10 gram boter 8 kwarteleitjes, 50 gram belegen boerenkomijnekaas 1/2 eetlepel bieslook, fijngeknipt zout, versgemalen peper Snijd een kapje van de maïsbollen, hol de bollen uit en verkruimel het broodkruim. Pel de uien en snijd deze in dunne partjes. Pel en snipper het teentje knoflook. Was de kerstomaatjes en snijd deze in vieren. Verwarm de grill voor op de hoogste stand. Bak de plakjes bacon knapperig uit in een koekenpan met antiaanbaklaag. Verdeel de plakjes over de maïsbollen. Voeg de olie aan het bakvet toe. Bak de uien met de knoflook op halfhoog vuur in ongeveer 5 minuten glazig. Schep het broodkruim erdoor en bak het 3 minuten mee. Schep de tomaatjes erdoor en bak ze 2 minuten op hoog vuur mee. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Vul de broodjes met het mengsel en strooi de kaas erover. Laat de broodjes onder een hete grill gratineren. Verhit intussen de boter in een koekenpan en bak vier spiegeleitjes van de kwarteleitjes. Leg op elke bol een spiegeleitje. Garneer de bollen met het bieslook. Tip: Vervang de kwarteleitjes door 4 kleine scharreleitjes.


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

KNIPPING

www.reflexenzones.nl behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar; mits u aanvullend verzekerd bent.

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering

erd bent.

Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

Vuurijzer 13, 5406 BD Uden Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem 0413-253315 06-54338198

& Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

van Zandvoort

meer dan Bandenservice ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN UITLIJNEN - BALANCEREN - REMMENSERVICE Kilometer certificaat

NEDU Kampeerauto’s

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

Wij bouwen uw droom!

Wij zijn gespecialiseerd in het ombouwen van busjes naar kampeerauto’s

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verBosschebaan 88 | 5384 VZ Heesch keersveiligheid, milieu en registratie.

Heesch

Helmond

Rotterdam

Heesch Rotterdam 0412 - 47 50 01 |Helmond info@vanballegooij.nl www.vanballegooij.nl www.vanballegooij.nl Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer

Zomer-check

www.nedu-kampeerauto’s.nl

je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Spaanderstraat 120 | 5351 BD Berghem | 0412-402235 | info@nedu-kampeerautos.nl

Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid 22-04-16 sneeuw. 22-04-16 12:30 12:30

van Zandvoort

vBallegooij_visitekaartje.indd op gladheid11en vBallegooij_visitekaartje.indd

Banden (controle)

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

meer dan Bandenservice

Nummerbord vastzetten ACCU’S - TREKHAKEN SCHOKBREKERS - UITLATEN Met speciale schroeven, die-alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen UITL I J N Ebevestigd, N - B Aworden L A Njouw C E Rkentekenplaten E N - R E Mvastgezet. M E N S Op E Rdeze V I Cmanier E worden

Aandacht, rust en ruimte

voorkom je diefstal.

OPSLAG WINTERBANDEN Kilometer certificaat

Wij werken enkel op afspraak

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto

Broekstraat - Berghem - 0412-403038 vanzandvoortbanden.nl in een2a autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een-onderhoudsbeurt of Algemene

Koolzaadweg 10, Berghem • 0412-310 010

Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

HvH a

vies

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt deBV auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie. bo uwadv esburo

HvH a ontwerp - aanleg - onderhoud - vijvers - waterpartijen - beregening - elektra

Zomer-check

vies BV

bouwadv esburo

straatwerk - metselwerk - timmerwerk - advies - begeleiding - levering materialen

Akkerwinde 40 Schaijk | www.tuinendoorthijsenbart.nl

S. (Sander) Huismans

Bart

Korstestraat 2B Thijs den Brok 06 - 130 502 48 5351 NL BERGHEM Geurt van Kessel (ontwerp) 06 - 272 616 80 info@hvh-advies.nl

tel. +31 412 40 25 60 mob. +31 6 1948 03 43 www.hvh-advies.nl

HH

Voorkom vervelende S. verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer (Sander) Huismans je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit. S. (Sander) Huismans BV

v 5351a NLvies Korstestraat 2B, BERGHEM

v e +31 s b u 412 r o 40 25 60 Winter-check mob. +31 6 1948 b03o u43w a|d tel.

AlsKorstestraat je vaninfo@hvh-advies.nl plan bent te gaan een erg 2Bin de winter op tel. +31 412is40 25wintercheck 60 | vakantie www.hvh-advies.nl belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben03 je goed 5351 NL BERGHEM mob. +31 6 1948 43 voorbereid op gladheid en sneeuw. BOUWKUNDIG

info@hvh-advies.nl

Banden (controle) ADVIES

www.hvh-advies.nl

UITWERKING Banden wisselen is belangrijk, omdatBEGELEIDING jouw banden niet gelijkmatig slijten. ONTWERP

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

Nummerbord vastzetten

Met speciale schroeven, die alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen worden bevestigd, worden jouw kentekenplaten vastgezet. Op deze manier voorkom je diefstal.

Hv bo

BOU

ADVIES ONTWERP


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Zoete broodjes bakken met de kids In de kerstvakantie zijn kinderen wel in voor een uurtje in de keuken, als het resultaat maar mooi en lekker is. Daar hoeft u bij deze zoete broodjes niet aan te twijfelen.

Chocolade sconessterren Benodigdheden voor 10-12 stuks: 225 gram zelfrijzend bakmeel, 1/2 theelepel zout, 50 gram zachte roomboter, 25 gram fijne tafelsuiker, 1 ei (middel), circa 3/4 dl melk, 1/2 dl slagroom, 1 reep pure chocolade 50 gram, 1 potje creme fraiche a 125 ml en 4 eetlepels viervruchtenjam. Verwarm de oven voor tot 220 graden Celcius. Zeef het bakmeel met het zout boven een kom. Voeg de boter toe en meng alles met een mixer met deeghaken tot een fijnkorrelig mengsel. Roer de suiker en het ei erdoor. Voeg de melk beetje voor beetje toe en kneed tot een glad en stevig deeg. Hak de chocolade in een hele kleine stukjes. Kneed de chocolade snel door het deeg. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap met een dikte van 2.5 cm. Steek met een stervormige steekvorm (circa 6 cm) zo veel mogelijk sterren (10 a 12 stuks) uit het deeg. Leg de sterren op een met bakpapier bekleden bakplaat en bestrijk ze met melk. Bak de scones in het midden van de oven in 12 tot 15 minuten goudgeel en gaar. Zet de scones op een rooster en dek ze af met een doek zodat ze zacht blijven. Klop de slagroom lobbig en spatel de creme fraiche erdoor. Serveer de scones met de room en de jam.

Anijsbroodjes Benodigdheden voor 8 stuks: 1 pak witbroodmix a 500 gram (Koopmans), 50 gram boter of margarine, 50 gram gestampte muisjes (De Ruyter), 100 gram poedersuiker, circa 1 theelepel grenadine limonadesiroop, 6 eetlepels anijshagelslag (De Ruyter).

Stolletjes bakken Benodigdheden voor 6 mini-stolletjes: 250 gram krenten en rozijnen, 250 gram witbroodmix (Koopmans), 15 gram boter, 150 gram amandelspijs (Baukje), 1 theelepel citroenrasp (Baukje), 25 gram geschaafde amandelen en poedersuiker. Wel de krenten en de rozijnen in warm water. Doe 1.5 dl handwarm water (40 graden Celcius) in een kom en voeg het broodmix en de boter toe. Kneed met een mixer met deeghaken of met de hand tot een soepel deeg. Dek het deeg af met huishoudfolie en laat het 10 minuten rijzen. Meng de amandelspijs met de citroenrasp en vorm er 6 rolletjes van. Laat de krenten en de rozijnen uitlekken. Verkruimel de geschaafde amandelen.

Doe de broodmix met de boter en 3.5 dl handwarm water in een kom en kneed het tot een glad en soepel deeg. Kneed de gestampte muisjes door het deeg. Vorm het deeg tot een bal en laat het in een met een vochtige doek afgedekte kom op een warme plaats circa 15 minuten rijzen. Vet 8 rechthoekige metalen broodblikjes (9 x 5, 4 cm hoog) goed in met boter. Verdeel het deeg in 8 gelijke stukken. Rol ieder stuk deeg tot een ovaal bolletje en leg de bolletjes elk in een broodblikje. Dek de vormpjes af en laat ze nog circa 30 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de broodjes in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten goudbruin en gaar. Laat de broodjes iets afkoelen en neem ze uit de vormpjes. Roer een glazuur van de poedersuiker met de limonadesiroop. Bestrijk de bovenkant van de broodjes met de glazuur en bestrooi met de hagelslag.

Kneed het deeg met de krenten, de rozijnen en de verkruimelde amandelen door het deeg en vorm er 6 porties van. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak tot cirkels. Leg de amandelspijsrolletjes erop en rol het deeg tot stolletjes. Druk de naden goed vast. Leg de stolletjes op een met bakpapier bekleed bakblik. Dek ze af met huishoudfolie en laat ze 20 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de stolletjes in circa 25 minuten lichtbruin en gaar. Laat de stolletjes afkoelen en bestuif ze dik met poedersuiker. Hartige variant: Vervang de krenten en rozijnen door 3 gesnipperde bosuitjes en de amandelspijs met de citroenrasp door 150 gram rundergehakt. Kneed in plaats van de geschaafde amandelen 25 gram geraspte Parmezaanse ham door het deeg. Bestrijd de stolletjes voor het bakken met losgeklopt ei en bestrooi ze met geraspte Parmezaanse kaas.


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Brugstraat 34 | Vinkel 073 532 18 62 1 januari Nieuwjaarsparty met dj Maud | Toegang gratis

Brugstraat 67 5382 JC Vinkel 073 - 532 35 69 06 - 55 86 44 62

www.ronnieruijstegelwerken.nl

Kastanjelaan 12 Vinkel 073-5324782

redacteuren fotografen vertegenwoordigers ĂŠn bezorgers van uw maandblad wensen u en al die u lief zijn prettige feestdagen en een voorspoedig 2019

www.corne-interieurs.nl

Schoones BV - 073-5321474


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Winterwandeltocht Bernheze Zin om na de Kerstdagen lekker actief buiten te zijn? Om die kerstkilootjes er in een mooie wandeltocht vanaf te lopen? En te genieten van het natuurschoon in de laatste maand van dit jaar? Loop dan mee met de winterwandeltocht in Bernheze. Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat er traditiegetrouw weer een winterwandeltocht in Bernheze gehouden wordt. Bernheze staat bekend als gastvrij, groen en cultureel. Daarnaast is de natuur er prachtig, de verschillende landschappen wisselen elkaar af. Niet alleen in het voorjaar en in de herfst levert dat mooie plaatjes op, maar zeker ook in de winter. De winterwandeltocht wordt alweer voor de 16e keer gehouden, dit jaar op zondag 30 december. De organisatie is in handen van TRV (Toeristisch Recreatieve Vereniging) Bernheze in samenwerking met Scouting Nistelrode en de Meierijsche Museum Boerderij Heeswijk Dinther. Startlocaties Ook dit jaar zijn er weer verschillende startlocaties. Op elke startlocatie is er keuze uit 3 verschillende routes van 5, 10 of 20 kilometer. Hierdoor heeft iedere deelnemer de ruimte om een eigen ritme te lopen. Starten in Heeswijk of Nistelrode Dit jaar is gekozen voor de volgende startlocaties: De Meierijsche Museum Boerderij, Meerstraat 28 , 5473 VX Heeswijk Dinther Eetcafe t Pumpke, Raadhuisplein 7, 5388 GM in Nistelrode. De starttijd voor de 20 kilometer is van 8.00 tot 11.00 uur, de starttijd voor de 5 en 10 kilometer is tussen 8.00 en 12.00 uur. De routes zijn helemaal uitgeschreven, op onduidelijke punten worden pijlen geplaatst.

Fotowedstrijd Ook dit jaar heeft TRV weer een fotowedstrijd uitgeschreven. Je komt onderweg vast schilderachtige plaatjes tegen. Van uitgestrekte weilanden of prachtige met rijp bedekte struiken of daken. Doe tijdens de wandeling verslag van de tocht door foto’s te maken en deze in te sturen naar marketing@vvvnoordoostbrabant.nl. Hiermee maak je kans op een waardebon van €50,-, te besteden bij intersport Superstore in Uden. Kortingsbon De kosten voor deelname zijn €3,-. De eerste 50 wandelaars ontvangen een leuke attentie van de sponsoren Heb je ook zin om na de kerstdagen lekker buiten te zijn en te genieten van de mooie natuur rondom Bernheze? Wandel dan mee! Datum: zondag 30 december Afstanden: 5-10-20 km Tarief: €3,Voor meer info: www.trv-bernheze.nl en www.bezoekbernheze.nl

PRE KERSTBRUNCH

€29,50

KERST DINERBUFFET

€47,50

p.p.*

€15,75 p.k.

*inclusief koffie, thee, zuivel en vruchtensappen

KERSTBRUNCH

€42,50

p.p.*

€23,50 p.k.

*inclusief koffie, thee, bier, fris en huiswijnen

€21,50 p.k.

*inclusief koffie, thee, bier, fris en huiswijnen

Wij nemen afscheid van nostalgie! Komt u dit met ons vieren? Meer informatie of reserveren? Telefoon 073 - 5342534 | www.hotelnuland.nl

p.p.*


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

De zoektocht naar het onbekende Sandy van Rossum verloor vorig jaar haar man Maarten (33) aan de ziekte Frontotemporale dementie (FTD). In het TV programma “Voordat ik het vergeet” was te volgen wat er zich na de diagnose in het leven van het jonge gezinnetje heeft afgespeeld. In het boek “De zoektocht naar het onbekende” heeft Sandy het complete ziekteproces van haar man beschreven en wat dat voor haar en haar dochter Eva betekende. “Ik kan met ons verhaal anderen helpen die in een soortgelijke situatie zitten.” Voor Eva “Ik heb het in het eerste instantie voor Eva gedaan, onze dochter”, vertelt Sandy, “ik vond het belangrijk dat zij later alle informatie heeft. Er is niet veel bekend over deze vorm van dementie, daarom wilde ik alles op papier te zetten. Over hoe wij het traject hebben bewandeld, wat er bij Maarten naar voren kwam. Mensen hebben het laatste stukje van het traject van Maarten op tv gezien, daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat eerste stukje te laten zien en die informatie in mijn boek mee te geven. Artsen kunnen daar nu wellicht nog niets mee, maar in de toekomst misschien wel.” Het ging in het geval van Maarten helaas om een erfelijke vorm van Frontotemporale dementie. Dat hebben ze na de diagnose meteen laten testen. De artsen achtten de kans klein omdat Maarten jonger dan 40 was. Het bleek toch om een erfelijke vorm te gaan en daardoor heeft de gehele familie 50% kans op deze ziekte. Tijdens het schrijven besefte Sandy zich dat ze veel meer mensen kan helpen met haar verhaal. Toen is Sandy eigenlijk weer opnieuw begonnen. “Want je schrijft het dan toch wel anders dan wanneer je het voor je dochter schrijft. “Het gaat over ons, maar het verhaal dat ik vertel is natuurlijk wel informatief. Over wat bij Maarten de eerste symptomen waren, welk traject wij hebben bewandeld voordat we een diagnose hadden. Hoe de artsen een verkeerde diagnose getrokken hadden, om welke diagnose dat ging. Maar ook het pad wat we bewandeld hebben

toen het slechter met hem ging. Hoe gingen we met bepaalde situaties om, hoe gaven we hem de rust die hij nodig had. Deden we dat met medicatie of op een andere manier. Bij iedereen werkt het anders, al kunnen mensen er maar 1 of 2 tips uithalen, dan bereik ik wel wat ik wil bereiken!” Het heeft een plekje gekregen Sandy zat in de ziektewet toen ze opnieuw begon met schrijven. “Gaandeweg merkte ik dat het met mij ook beter ging. Want als je dingen opschrijft, dan kan het je hoofd uit. Eerst zweven alle stukjes door je hoofd en heb je het niet echt op volgorde. Maar al schrijvend werd het verhaal ook steeds helderder. Door het schrijven ben ik ook heel anders naar Maarten gaan kijken. Omdat ik ging inzien, dat alle kleine dingen die er gebeurden voordat er echt iets aan de hand was, ook bij zijn ziekte hebben gehoord. Terwijl ik toen heel boos was en dacht, ik begreep hem niet! Het heeft nu wel een plekje kunnen krijgen. Het schrijven op zich was niet heftig, maar het teruglezen wel. Vooral het moment van overlijden, dat heb ik in het begin niet teruggelezen. Tijdens een EMDR behandeling heb ik alles opnieuw beleefd en op een positieve manier in mijn geheugen kunnen opslaan. Nu kan ik eraan denken zonder dat het beladen voelt en kan ik het wel teruglezen.” “Ik heb in het boek heel erg de positieve punten van Maarten naar voren willen brengen. Hoe hij was voordat hij ziek werd. Ik laat duidelijk die omslag zien in het gedrag. Al voor de geheugenproblemen, waren het de ge-

dragsveranderingen die als eerste bij Maarten naar voren kwamen.” Sandy dacht dat Maarten gewoon niet zo lekker in zijn vel zat. “Er was veel gebeurd. We waren net getrouwd, net verhuisd, ik was zwanger, we hadden een nieuwe hond.” Veel prikkels dus. “En nu ben ik wel gaan inzien dat het de ziekte was en niet Maarten. Hij was heel zorgzaam, maar op het moment dat hij die ziekte aan het ontwikkelen was, verdween die zorgzaamheid en veranderde in egoïsme. Hij was meer op zichzelf gericht. Zo kon hij heel boos worden als ik besloot toch niet mee te gaan naar de winkel, omdat ik hoofdpijn had. Dan dwong hij me gewoon om mee te gaan. Op dat moment liet hij zijn zorgzame karakter niet meer zien, want hij zou dan zeggen: “Oh dan ga ik wel boodschappen doen, blijf jij maar lekker op de bank liggen. Dat was niet Maarten, dat was echt die ziekte.” Hulp voor jonge gezinnen Het traject dat Sandy met Maarten bewandeld heeft, is heel lastig geweest. “Wij konden nergens terecht met onze vragen.” verklaart Sandy, “Hoe moeten we dit regelen, waar moeten we zijn? Je wordt meteen in het diepe gegooid, de instanties hadden eigenlijk geen idee. Ik zocht on-

dersteuning, maar die heb ik eigenlijk niet gevonden. Niemand wist de weg die wij moesten bewandelen. Ik wil daar echt wel iets mee doen! Jonge gezinnen helpen die in een soortgelijke situatie terecht zijn gekomen. Maar er moet nu eerst wel rust komen voor mij en Eva, dat staat voorop. Maar helemaal loslaten kan ik het niet.” “Ik heb in mijn boek ook echt wel laten merken hoe het voor mij is geweest, zijn ziekteproces. Ik ben altijd heel boos geweest op de artsen. Dat kwam vooral doordat Maarten niet serieus genomen werd en dat heeft mij het meeste verdriet gedaan. Want hij snapte er helemaal niks van. Hij vergat dingen, hij wist dingen niet meer, namen kende hij niet meer. Dat vond ik het allerergste, dat ze hem niet geloofden. Hij heeft uiteindelijk nooit bewust te horen gekregen dat hij ziek was. Iedereen zei dat het bij hem hoorde en dat het altijd zo was geweest. Ik weet nu dat het aan de ziekte lag en niet aan Maarten, maar dat heeft hij nooit kunnen beseffen.” “Waar ik vooral op hamer is de hulp die er niet is voor jonge gezinnen,” laat Sandy weten. “De ziekte kun je niet wegnemen. Maar mensen hoeven het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden, wij hebben de wegen al be-


pagina 17

wandeld. Al hadden we die pas halverwege ontdekt. Ik vind het jammer om die kennis dan zo maar verloren te laten gaan. Het zou fijn zijn als een ander gezin wel vanaf het begin zou weten waar ze heen moeten en hoe de kinderen kunnen worden ondersteund. Voor Eva was er nergens passende hulp. Ik ben wel naar een psycholoog gegaan, maar waar moet je aan denken. Ze hebben een stukje van gescheiden ouders meegenomen, want Maarten ging ergens anders wonen. Een stukje rouwverwerking, want je moet steeds een beetje afscheid nemen, ondanks dat hij er nog was. En ook hoe het is om een zieke ouder te hebben. Dat zijn 3 verschillende aspecten die ze bij Eva hebben geprobeerd, want het zijn steeds verschillende dingen waar je tegenaan loopt. Het is zo’n complex verhaal, dat krijg je als psycholoog niet standaard mee.” Sandy geeft aan dat ze op dat vlak wel de juiste weg heeft weten te bewandelen. “Zo is Eva wel een goede prater geworden en geeft ze zelf aan wat er is en herken ik steeds meer signalen bij haar.” “Ik zou graag willen dat artsen eerder gaan denken aan dementie, maar dat ook gemeentes meer duidelijkheid hebben over wat ze moeten doen in een soortgelijke situatie.” Zo heeft Sandy een gevecht gevoerd over een aanvulling vanuit de gemeente voor een gastouder aan huis, een sociale medische indicatie afgegeven door de psycholoog. “Maar omdat Maarten nog in dienst was van zijn werkgever en er dan recht is op kinderopvangtoeslag, had de gemeente aanvulling die voor de gastouder nodig was, afgewezen. Ik heb het na anderhalf jaar toch toegewezen gekregen, maar ik had het toen nodig! Ben daar nu wel heel erg mee bezig, om dat stukje als eerste aan te pakken. Ik hoop dat ik met de uitzending al bereikt heb dat artsen eerder aan dementie gaan denken, nu de rest nog!” Dementie doe je in je eentje “In het begin dachten mensen dat Maarten wel heel oud zou kunnen worden met deze ziekte, omdat ze vooral oudere mensen zien met dementie. Maar ze

www.thuisinhetnieuws.nl

beseffen niet dat als je het op jonge leeftijd krijgt, je niet zo oud wordt. Die kennis is er nog helemaal niet.” Sandy vindt het fijn dat mensen wat meer willen luisteren naar wat dementie eigenlijk inhoud. “FTD is weer een aparte vorm. Mensen denken vaak dat Maarten Alzheimer had en dat dementie een vorm van Alzheimer is, maar het is eigenlijk juist andersom. En zo jong, daar hebben ze al helemaal niet aan gedacht. Ik krijg nu heel vaak de vraag: “kun je daar dood aan gaan?” Mensen vergeten vaak dat de ziekte impact heeft op het hele sociale netwerk. Alle ziektes zijn erg, maar dementie doe je in je eentje. “Voor Maarten was dit echt wel beter,” aldus Sandy, “want hij heeft er niet veel van meegekregen. Maar voor de mensen om hem heen was dit heel zwaar.” Omdat hij zo jong was en nog midden in het leven stond, had Sandy veel te regelen. “Zijn werk moest worden afgesloten. Er moest oppas komen voor Eva, want Maarten werkte overdag en ik ’s avonds, dus dat moest ik regelen. Hoe moest ik dat financieel organiseren? Dat zijn dingen waar in Nederland geen rekening mee gehouden is.” Sandy legt uit: “Zo mocht ik voor Eva niks regelen, want ik had overal Maarten zijn handtekening voor nodig. Maar Maarten kon niks meer tekenen. Hij mocht geen beslissingen meer maken voor zichzelf, maar er werd wel verwacht dat hij dat voor zijn dochter deed. Ik had overal 2 handtekeningen voor nodig, van beide ouders. Ik had eenhoofdig gezag moeten aanvragen bij de Rechtbank, maar daar ging heel veel geld, energie en tijd inzitten, die ik niet had. Ik vind dat je in het geval van een ouder met dementie, met een doktersverklaring dingen moet kunnen regelen.” Steun vanuit de omgeving “Iedereen in mijn omgeving is heel betrokken bij mijn boek. Mensen brengen het mee onder de aandacht en vonden het geen probleem om in het boek genoemd te worden. Dat voelt wel goed, ze hebben vertrouwen dat ik daar heel zorgvuldig mee om ben gegaan. Ze maken zich wel

zorgen over mij, want ik vertel alles wat ik heb meegemaakt.” Sandy lacht. “Ik heb geen geheimen meer want iedereen weet straks alles! “Wil je dat wel?”, vragen ze dan aan mij. “Ga je daar zelf geen last van krijgen, want mensen kunnen er ook negatief op reageren.” Maar dat heb ik er wel voor over.” “Ik heb veel hulp gehad van mijn ouders, vrienden en familie. Maar ik leerde in die periode ook mijn nieuwe partner kennen. Maarten herkende mij toen al een jaar niet meer, anders had ik daar helemaal niet voor opengestaan. Ik heb in mijn nieuwe relatie echt heel veel steun ervaren. Door dit tijdens het tv programma te benoemen en in mijn boek te hebben beschreven, hoop ik wel een taboe te hebben doorbroken. Ik denk dat je heel veel respect moet hebben voor de personen die de partner in deze situatie wil bijstaan,” vindt Sandy. “Ook op jonge mensen met dementie in het algemeen heerst een taboe. Ik zeg dan maar, als je de diagnose krijgt, moet je het van de daken schreeuwen! Dat klinkt heel raar, maar dan krijg je hulp.” Goede doel Op 18 november heeft de boekpresentatie plaatsgevonden en vanaf 19 november is het boek o.a. te koop bij de Jumbo in Oss. “Daar heeft Maarten altijd gewerkt”. Sandy gaat haar boek ook online verkopen. “Er zijn al 350 boeken in de voorverkoop verkocht,” laat Sandy weten. “Van de opbrengst van elk boek gaat er 2 euro naar het goede doel.” Het is een project waarbij kinderen uit jonge gezinnen, waar er sprake is van dementie, worden ondersteund. “Ik ben zelf nauw betrokken bij het project, omdat ik daar met Eva heel erg tegenaan ben gelopen. Ze is eigenlijk een heel zacht meisje, maar ze heeft een flinke rugzak en dat laat ze op sommige momenten ook wel zien. Als ik het zonder hulp had

ALL aangepakt, dan hadden we nu op een heel ander punt hadden gestaan.” “Omdat ik heel veel adviezen heb gehad, heb ik haar goed kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij de vraag of ze bij papa mocht kijken als hij dood was, dat vond ik heel heftig voor zo’n klein kindje. Maar na overleg met de psycholoog werd het echt wel duidelijk dat het juist belangrijk is, vooral als kinderen daar zelf naar vragen. Zij zien het niet zoals wij dat zien, kinderen hebben geen associatie met angst. Ze wist al een jaar van te voren dat papa dood zou gaan en dat gaf haar zoveel rust. Ze heeft een jaar lang de kans gehad om er vragen over te stellen. Toen Maarten kwam te overlijden, kon ik het haar op een rustige manier vertellen, omdat ze wist dat het eraan zat te komen. Dat heeft haar wel heel erg geholpen. Dus ik wilde graag een financiële bijdrage aan dit project leveren, maar ik wilde daar zelf ook mijn steentje aan bijdragen.” Tot slot vertelt Sandy dat het boek niet haar einddoel is. “Ik wil graag mensen bereiken die te maken krijgen met dementie op jonge leeftijd en wil me voor hen blijven inzetten.” “De boeken zijn tijdelijk niet leverbaar. We wachten op de tweede druk. Bestellen is WEL mogelijk, Wij verwachten de boeken op 18 december 2018.” De boeken zijn wel te koop bij: Jumbo van Bergen in Oss Ceelen in Heesch Esso in Berghem


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Verhagen Leer Heesch WIJ GAAN N E P P O ST TOT

20

60%

KORTING

DE KEUZE IS NU NOG REUZE

L E E D R O O V W U L A HA Openingstijden: ma 13.00 tot 17.30 uur di-wo-do 09.30 tot 17.30 uur vr 09.30 tot 20.00 uur za 09.30 tot 17.30 uur

LEDERZAAK VERHAGEN WWW.LEDERZAAKVERHAGEN.NL

‘t Dorp 44 5384 MC Heesch 0412 452 313


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Van Der Doelen Speelgoed vindt u in: ‘t Dorp 32 -Heesch Tel.: 0412-453190 www.vanderdoelen-speelgoed.nl

The Great Tour Europa heeft vele hotspots en jij gaat ze bezoeken met een groep toeristen in een minibus.

Kom op zaterdag 22 december van 12.00 tot 15.00 spelen met 1 van de Nederlandse uitvinders van dit spel. Laat het spel dan meteen signeren.

Alleen op 22 december op The Great Tour

10% KORTING

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen?

St.Willibrordusstraat 7, 5351telED Berghem 0412 401695 tel. 0412 401695

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem

Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Nieuwe look

Nieuwe Vriescel Elke woensdag, gezinszak friet me Nieuwe Kaart keuze uit frikandel, kroket en/of Nieuwe Burgers

Brugman Advocatuur Burgemeester van Erpstraat 18-A 5351 AW Berghem

K

Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07

Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl

K K apper

op maandag en donderdag

Geknipt voor 12 euro

K

Anja van Ravensteijn Maishof 13 • Berghem

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Nieuwe Collega’svoor slechts € 750 Wij zijn lekker bezig en daar kunnen wij wel wat extra handjes bij gebruiken! Heb jij enkele uurtjes over door de weeks en/of in het weekend, neem dan snel contact op!

uif

Uw kapper aan huis

Gezinsaanbieding!

Nieuw

Gevraagde skills: - Spontaan - Goeie Met glimlach Carnaval zijn wij alle dagen g - Gemotiveerd - vanaf 17 jaarmogelijkheden op de m dit jaar buffet

Kom gezellig Wij wensen iedereen hele eten! gezellige feestdagen Wij hebben meer als 50 zitpla en een gezond en liefdevol Wachttijd verkorten?! 2019 tegemoet!

Bel of app uw bestelling!

Ook in het nieuwe jaar staan wij graag weer voor u klaar!!

Groetjes team New York Wachttijd verkorten?! Bel of app uw bestelling!


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

Cursus ‘Omgaan met dementie’ bij ONS welzijn Op donderdag 17 januari start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen? Wat zijn mogelijkheden voor de persoon met dementie? Hoe kan hij of zij zolang mogelijk actief blijven? Waar kun je terecht voor zorg en hulp? Zowel thuis als bij een zorginstelling. Hoe verwerk je verdriet? Hoe zie je de toekomst? Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De cursus start op donderdag 17 januari van 13.30-15.30 uur en vindt plaats in ontmoetingscentrum ‘Meteoor’, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss. Het zijn zes bijeenkomsten op 17 en 31 januari 14 en 28 februari, 14 en 28 maart. Na een half jaar wordt nog een terugkombijeenkomst georganiseerd. De kosten voor de cursus zijn € 30,- (inclusief cursusmap en koffie/thee). De cursus wordt gegeven door Eef Rubbens en Hetty van Amstel. Zij werken bij ONS welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, voor DemenTalent en het Alzheimer Café in Oss. Voor meer informatie en/of aanmelding: Eef Rubbens tel. 06-36518920 of Irene Windhorst tel. 088 374 25 25 mail: irene.windhorst@ons-welzijn.nl

Belangrijke telefoonnumers Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 0900 - 88 44 Brandweer: 073 623 6885 Huisarts: 0412-401922 Huisarts spoed: 0412-401900 Huisartsenpost (17- 8 uur): 0900 - 88 60 Dierenambulance: 0888-113410 Meldingen Gemeente Oss: 14 0412 Openbaar vervoer: 0900 - 92 92 Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem - tel. 0412-404688. Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem tel. 06 26979796 - dorpsraad@berghem.nl Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem - tel. 0412-401215 www.parochiewillibrordus.nl Openbare Bibliotheek Berghem Sportstraat 3 Berghem tel. 0412-402620, maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30- 17.30 uur. www.nobb.nl - contactberghem@nobb.nl Dierenkliniek De Piekenhoef Dag en nacht bereikbaar : 0412-310 010 www.dierenkliniekdepiekenhoef.nl info@dierenkliniekdepiekenhoef.nl Koolzaadweg 10 5351 LP Berghem. Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem tel. 0412-401414. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem - tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Tevens donderdagavond 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Sociaal Consulent: Mariella van der Steen, tel. 088-4501010. Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem tel. 0412-487111, fax 487123, info@dv-vd.nl TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, Maaltijdservice, tel. 0412-653234. Worden 1x p/week bezorgd. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk o.v.v. uw naam en telefoonnummer, per sms of voicemail van 06-48284022. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken. info@vincentiusberghem.nl - vincentiusberghem.nl Repaircafe Iedere derde woensdag van de maand tussen 9.30-11.30 uur kunt u in de Berchplaets terecht om spullen te laten repareren .

BC


pagina 22

Huisartsenpost HOV Locatie Oss Gezondheidslaan 1b, 5342 JW Oss tel. 0900 8860 maandag t/m donderdag 17.00-08.00 uur vrijdag 17:00–00:00 uur zaterdag en zondag 24 uur geopend

Gezondheidscentrum Berghem Molenweg 2, 5351 EV Berghem. www.gezondheidscentrumberghem.nl

Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Huisartsen Wim de Grauw, Stefan Hameleers, Liselot Plönes-van der Krogt, Beatrijs Boersema, V. Pieterse en M. Malta oevoegen aan het rijtje. Spreekuren op afspraak van 08.00-10.30 uur en 13.00-16.30 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur tel. 0412-401922. Voor spoed: 0412-401900. www.berghem.praktijkinfo.nl praktijk@hapberghem. Buiten kantooruren spoedeisende klachten: HOV: 0900-8860. Apotheek Berghem Gezondheidscentrum Berghem. J.M. van Haren-Loermans, tel. 0412-401751. Openingstijden: ma t/m do 08.00-17.30 uur, vrij 08.00-18.00 uur, za 10.00-12.00 uur. Apotheek spoed: weekdagen vanaf 17.30-23.00 uur en weekend/feestdagen van 08.00-23.00 uur: Burchtapotheek Gilissen Oss: 0412-633837 Nachten van 23.00-08.00 uur: Regioapotheek Bernhoven, Uden: 0413-408780. Groepspraktijk Logopedie Gezondheidscentrum Berghem. Contactpersoon: Alice Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen: 0412-634471/06-23400866 info@logopedieoss.nl, www.logopedieoss.nl Nova verloskundigen Gezondheidscentrum Berghem. Lianne Swiers, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl Tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Bossers, Mw. R. de Rijk-Wehling, Mw. V. van Heumen, Mw. L. van den Heuvel, Hr. A. de Rijk, Hr. S. van der Waal, Mw. C. Rouppe van der Voort. Behandeling na afspraak, tel. 0412-401589, www.tandartsenpraktijkberghem.nl welkom@tandartsenpraktijkberghem.nl Cesar therapie Praktijk voor oefentherapie Cesar, Sanne v.d. Steen, tel. 0412-401764.

www.thuisinhetnieuws.nl Huid- en oedeemtherapie Derma Sana Gezondheidscentrum Berghem Acnetherapie, (oncologie)oedeemtherapie, laserontharing, littekentherapie. Vergoeding zorgverzekering mogelijk. Spreekuur op afspraak van 8.00 - 18.00 uur, avondafspraak in overleg. woensdag gesloten, Tel. 0619995204. Fysiofit Gezondheidscentrum Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl, www.fysiofitberghem.nl Psychologenpraktijk Derks Gezondheidscentrum Berghem. Mv. Drs. P. Derks, eerstelijns psychologische zorg, Gezondheidszorgpsycholoog BIC, cognitief gedragstherapeut, psycholoog NIP. www.psychologenpraktijkderks.nl. Behandeling na afspraak, tel. 06-24380243. Diëtist Oss/Berghem Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Ardie van der Steen, tel. 06-33796547. Ook huisbezoek mogelijk. www.dietistossberghem.nl avdsteen@dietistossberghem.nl ONSWelzijn Gezondheidscentrum Berghem. Corry Dekkers,psycho-soc.h.v. Werkdagen: ma/di/wo/do Spreekuur: ma en do 09.00–10.00 uur Tel. 06-38503095. corry.dekkers@ons-welzijn.nl Trombosedienst en bloedafnam Gezondheidscentrum Berghem. Dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Inlichtingen: 0413-403000, www.dcbernhoven.nl trombose@bernhoven.nl,

BC Acupunctuur, dry needling Gezondheidscentrum Berghem. Joop Klasen, tel. 0412-401764/0649758275. joop@medifitoss.nl

Fysiotherapie Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg. van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl - www.fysioroode.nl Fysiotherapie4all Berghem Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem Fysiotherapie, manueel therapie, triggerpoint therapie, dry needling en echografie. Tel: 0412-404035 info@fysiotherapie4all.nl Fysiofit Molenweg 2, 5351 EV Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl - www.fysiofitberghem.nl

Thuiszorg Thuiszorg Pantein Molenweg 2, 5351 EV Berghem. persoonlijks verzorging, gespecialiseerde verpleging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, voeding en dieetadvisering. Tel. 0900-8803, www.thuiszorgpantein.nl thuiszorg@pantein.nl BrabantZorg Thuiszorg de Wilberthof Voor alle zorg en ondersteuning bij u thuis. klantenservice.oss@brabantzorg.eu en 0412-622678 of De Wilberthof: 0412-406464.

Praktijk Voet&Vorm, medische voetzorg Jerica Bastiaans, T: 06-16026402 Rijkserkend Medisch Pedicure Oncologisch voetzorgverlener (OVV) Schimmelnageltherapeut/diagnostiek Specialist ingroeiende nagels Lid beroepsvereniging NMMV KABIZ en KRP geregistreerd www.voetvorm.nl

Interzorg Monsterstraat 3, 5341 EB in Oss Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis. Individuele begeleiding en dagbesteding. Tel. ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur 0412-651428 www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Podothereapie Makkelijk Lopen Gezondheidscentrum Berghem. Imke Couteaux, tel. 073-5470019 info@makkelijklopen.nl www.makkelijklopen.nl

Verloskundigen Ridderhof IMRO-SANA Burg. van Erpstraat 4 Berghem Controles op afspraak. Naast verloskundige zorg, ook kinderwens, echoscopie, borstvoedingsbegeleiding en anticonceptie. Aanmelden: 0412-627560 www.verloskundigenridderhof.nl

Personal Trainer Praktijk Willandstraat 62, 5351 PK Berghem Specialisaties: Lifestyle coaching: Voeding-Beweging-Ontspanning. Massages, fitness en zelfverdedigingscursus voor vrouwen. Op afspraak in Berghem of bij u thuis. Paul Schraven 06-28648493. Kijk voor speciale arrangementen op www.pspt.nl

Verloskundigen

Nova verloskundigen Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Gezondheidscentrum, Molenweg 2, Berghem, tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl


pagina 23

IMRO-SANA

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. www.imrosana.com Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl Yogapraktijk Catelijne Oldenborger Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Yogalessen op dinsdagochtend, middag, -avond. Bij IMRO-sana, www.catelijneyoga.nl, tel. 0614635702. Pilates lessen Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Voor informatie: contact per mail: Pilates.karin@gmail.com of per tel. 06-13908486. Acupunctuurpraktijk George Remst Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Traditionele Chinese natuurgeneeswijze bij diverse acute en chronische (pijn)klachten. lid N.V.A. Tel. 06-22400724. www.oosterse-geneeswijze.nl

Dierenartsen Dierenkliniek De Piekenhoef Koolzaadweg 10, 5351 LP Berghem. Dag en nacht bereikbaar : 0412-310 010 www.dierenkliniekdepiekenhoef.nl info@dierenkliniekdepiekenhoef.nl

Kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos locatie ‘De Elfenboom’ St. Willibrordusstraat 15T, 5351 ED Berghem, Opvang voor 0-13 jaar, open van ma. t/m vrij. van 07.30-18.30 uur. Voor meer informatie: Natasja de Jager, tel. 073-6105949 (optie 1-2). www.elfenboom.nl info@hetsprookjesbos.nl Kinderdagverblijf De Schaepskooi Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem, 0412-402262. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Maandag t/m vrijdag 07.30-18.00 uur. Saroma v. Erp, tel. 0412-624347. www.deschaepskooi.nl info@deschaepskooi.nl Gastouderopvang Kids en care Melissa Platenburg, Jachtslot 14, 5346 WK Oss. Kleinschalig kinderopvang in huiselijke omgeving. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tel. 0412-650787. www.kids-caregastouderbureau.nl info@kids-care-gastouderbureau.nl Gastouderland Gastouderopvang kleinschalig, zowel dagopvang als BSO. Bemiddelt in de opvang. Marianne van der Heijden Het Reut 501 5351 TG Berghem Tel: 06 50 805 605 m.vanderheijden@gastouderland.nl www.gastouderland.nl

www.thuisinhetnieuws.nl Stichting Peuterwerk Oss Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar met leeftijdsgenootjes komen spelen onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. -vestiging De Teddybeer, Dr. Baptiststraat 16, 5351 EX Berghem -vestiging De Zon, Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Voor meer informatie: tel. 0412-643221 www.spo-oss.nl info@spo-oss.nl

Pedicurepraktijken Gerdie Bimbergen-van Gaal Wolvepad 44, 5351 CX Berghem, tel. 0412-402741. Behandeling volgens afspraak. Mieke van Haren Kerkstraat 38, 5351 EB Berghem, pedicure-miekevanharen@caiway.net Geaccrediteerde pedicurepraktijk. Behandeling op afspraak, tel. 0412-401886. mob: 06-20734934 Gesp. in voetverzorging. Behandelingen bij diabetici-, reuma-, en overige risicopatiënten. Provoet en KRP. Annemiek van Hintum Valendonkstraat 13, 5351NE Berghem, tel. 0412-402583. Diabetici. Behandeling op afspraak, ook aan huis. JA Voetzorg Astrid Janssen Bergse Heihoek 4, 5351 SL Berghem Tel: 06-18719924 Gespecialiseerd Medisch pedicure,Paramedisch Chiropodist. RPV geregistreerd, lid Stipezo. Ook behandeling van risicovoet o.a. Diabetes, Reuma en ouderen. info@javoetzorg.nl Behandeling op afspraak. Pedicure Marike Osseweg 52, 5351 AE Berghem, tel. 06-51109806. Wendy van Orsouw Hoessenboslaan 11 ( tijdelijk) Tel. 06 124 00 182 Behandeling op afspraak. Manuela Smulders Zeis 10, tel. 0412-401855, behandeling volgens afspraak. Sylvia Voets Medisch pedicure. Ook risicovoeten zoals diabetes, reuma, ouderen. Lid Provoet – KRP geregistreerd. Behandeling volgens afspraak. Heistraat 10, tel. 0412-652741. Mariëlle v.d. Wetering Medisch pedicure Lid Provoet en KRP geregistreerd Spaanderstraat 228 5351 BD Berghem 0412-795030 / 06-55808318 Behandeling volgens afspraak

BC

Overige Blijvend anders Kunnen mensen echt blijvend veranderen, kunnen ook de ooit opgelopen angsten, beschadigingen of trauma’s echt opgeruimd worden? Bij Blijvend anders kunt u terecht voor individuele begeleiding én voor groepstrainingen om tot duurzame en dus effectieve veranderingen te komen. Blijvend anders, Landbouwlaan 105, 5351 LA Berghem tel: 06-24110827 email: info@blijvendanders.nl website: www.blijvendanders.nl AvL Coaching Laanderhof 45, 5351 CN Berghem Mental coaching door middel van hypnotherapie /pijnreductie Anja van Lieshout tel. 0621437244 www.avlcoaching.nl / www.pijnreductie.nl info@avlcoaching.nl Sportzorgmasseur Cilia van de Camp Het Reut 313, 5351 TD Berghem SCAS gecertifieerd. Aangesloten bij NGS. Behandeling schouder- hoofdpijn- nekklachten. Sporters en niet-sporters. Behandeling op afspraak en overleg. 2 middagen bij FItness4all, vraag voor info bij de receptie. Diverse verzekeraars vergoeden de behandeling. www.sportzorgciliavandecamp.nl. Berghse Tafel Iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de Berchplaets terecht voor een kop koffie, vragen of hulp.

Aanvullingen/correcties Deze gegevens zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Heeft u correcties of aanvullingen van uw organisatie, of staat u nog niet vermeld mail dan naar redactie@nnmedia.nl en wij zullen het voor de volgende uitgave aanpassen. Kosten vermelding €42,35 incl btw per jaar.

Inzenden kopij Berghs Contact Berghs Contact wordt samengesteld uit de ingezonden mededelingen en persberichten van verenigingen en organisaties. Aankondigingen van Bergse verenigingen en organisaties met nieuwswaarde (zoals aankondigingen van activiteiten) worden gratis geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de inzenders. Inzenders vrijwaren de uitgever tevens van auteurs- en beeldrechtelijke aansprakelijkheid. Bedenk u dus vooraf goed of de rechten van in te zenden teksten en/of foto’s bij u liggen of door u geregeld zijn. Uw kopij kunt u tot de in de colofon vermeldde dag en tijd aanleveren via een mail aan: redactie@nnmedia.nl. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met 073-5320035. Volgende nummer van Berghs Contact verschijnt op 20 januari. Inzenden kopij t/m 15 januari.


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

www.taximaasland.nl

BC

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

...goed op weg!

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

✆ 0412-690093 www.taximaasland.nl

Onze comfortabele auto’s en bussen staan dag en nacht voor u klaar! Gespecialiseerd in: Groepsvervoer • Directievervoer Airportservice • Ziekenvervoer • Verhuur

! g e w p o d e ...go www.taximaasland.nl

Onderhoud & reparatie van alle merken Banden service Onderhoud & & reparatie van alle merken Onderhoud reparatie alle merken Opslag vanvan winter- en zomerbanden Banden service Banden service APK-keuring Opslag van winter-”Bij en een zomerbanden beurt gratis APK” Opslag van winter- engrote zomerbanden APK-keuring In- en verkoop van occasions APK-keuring ”Bij een grote beurt gratis APK” en koppelingsplaten Bekleden van remschoenen In- een en verkoop occasions ”Bij grotevan beurt gratis APK” Airco service

Bekleden Invan en remschoenen koppelingsplaten verkoop en van occasions Van Schaijk AircoAutoservice service | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

Bekleden0412-405315 van remschoenen en | info@vanschaijkautoservice.nl Van Schaijk Autoservice koppelingsplaten | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl Airco service

Van Schaijk Autoservice

Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Samen genieten van vuurwerk Vuurwerk en oliebollen horen bij de jaarwisseling. Oud en Nieuw is knallen! Prachtige kleurboeketten ontvouwen zich in de lucht en kleurige ballen spuiten vanaf de grond omhoog. Rood geweld klapt met een vrolijke klap uit elkaar ter begroeting van het nieuwe jaar. Samen genieten van vuurwerk hoort er helemaal bij. En als we de veiligheid in de gaten houden gebeurd het zonder ongelukken.

Al eeuwen fascinerend Vuurwerk is waarschijnlijk ontdekt door de Bengalen (het woord ‘Bengaals vuurwerk’ verwijst nog naar het land Bangladesh), maar werd pas op grote schaal gebruikt door de Chinezen, aan het begin van onze jaartelling. Zij gebruikten het bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven. Militairen gebruiken vuurwerk ook wel eens voor verlichting van terreinen of het geven van signalen. De Chinezen beschikten zeker vanaf de vroege 13e eeuw over buskruit, het belangrijkste bestanddeel van vuurwerk. Vlak nadat de Chinezen het buskruit hadden ontdekt, deden ze er al proeven mee. Uit de proeven kwamen verschillende soorten vuurwerk voort. Het Chinese vuurwerk werd vooral gemaakt in de stad Liu Yang, waar wetenschappers werkten aan de speciale effecten en kracht van het explosieve goed. Vuurwerk vond na de ontdekking snel zijn weg naar Europa. Daar werd het ontvangen met groot vertoon, aan menige hoven werden spektakels met vuurwerk opgevoerd, onder meer aan het Hof van Versailles. In Nederland wordt op nieuwjaarsdag vanaf 00:00 uur met oud en nieuw traditioneel zeer veel vuurwerk door particulieren afgeschoten. In het buitenland worden vooral grote vuurwerken in steden georganiseerd. Bekende vuurwerken op oudejaarsavond zijn bij de Eiffeltoren in Parijs, het Sydney Opera House in Sydney en in de steden New York en Londen. Ook Amsterdam heeft op de Dam een nationale viering met bijbehorend vuurwerkspektakel en sinds 31 december 2007 wordt er ook in Rotterdam (foto) bij de Erasmusbrug een nationaal vuurwerk georganiseerd.

Hou het leuk! Maar er is ook overlast door te vroeg of gevaarlijk afsteken van vuurwerk. Oudere mensen, kinderen en dieren zijn vaak het slachtoffer. Ook veroorzaakt vuurwerk veel schade aan gebouwen en openbare voorzieningen, zoals prullenbakken en brievenbussen. En ieder jaar vinden er helaas veel ongelukken plaats door vuurwerk. Meer dan de helft van deze slachtoffers is jonger dan 19 jaar! Genieten van vuurwerk kan daarom alleen als je de regels en de veiligheid in de gaten houdt!

Uw hond en vuurwerk Veel honden zijn bang voor vuurwerk. Zodra de eerste knallen te horen zijn, zouden ze het liefst achter het behang verdwijnen. Het is niet leuk om uw hond zo gestrest te zien, maar gelukkig kunt u ervoor zorgen dat hij zich wat minder ellendig voelt. Bij de dierenspeciaalzaak zijn verschillende - schadeloze middeltjes te koop die uw hond rustiger maken, en hem helpen het stressgevoel de kop in te drukken. Maar ook door uw gedrag kunt u een bijdrage leveren aan de ‘peace of mind’ van uw viervoeter. Opsluiten in de kelder is geen optie, daar wordt de hond alleen maar onzekerder van. Het beste kunt u het angstige gedrag negeren. Dus: de hond niet troosten en aaien als u ziet dat hij bang is. Als de hond het gevoel heeft positieve aandacht te krijgen als hij laat zien dat hij bang is, zal hij bij de volgende vuurwerkknal proberen ‘nog beter’ te schrikken, in afwachting van een beloning in de vorm van aandacht. Negatieve aandacht (lees straffen of vermanend toespreken) helpt ook niet. Hiermee bereikt u alleen maar dat de hond zich nog ellendiger gaat voelen, en die negatieve gevoelens koppelt aan het vuurwerk. Het beste is het om de hond, zodra hij schrikt van vuurwerk, compleet te negeren. Dus niet tegen hem praten, hem niet aanhalen en zelfs niet naar hem kijken als hij piept. Door deze ‘therapie’ toe te passen, bijvoorbeeld in combinatie met een middeltje tegen stress en angst, leert uw hond dat er niets aan de hand is en dat het leven - zelfs tijdens Oudejaarsnacht - gewoon doorgaat.


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

Veilig genieten Jaarlijks vallen er nog steeds veel gewonden door vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling 2017/2018 zijn er 434 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld vanwege letsel door vuurwerk. Voorkom gevaarlijke situaties en volg de stappen om veilig vuurwerk af te steken! Voorbereiding ·Koop je vuurwerk bij een officieel verkooppunt. Bloem in Berghem en Profile van Hassel in Rosmalen hebben een zeer uitgebreid assortiment prachtig veilig vuurwerk! Vergeet ook de lont, vuurwerkbril en lanceerstandaard niet. ·Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoef je het niet op oudejaarsavond te doen. ·Gebruik de lanceerstandaard om vuurpijlen stabiel neer te zetten. ·Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. ·Draag op Oudejaarsavond geen brandbare kleding en draag geen kleding met capuchon. ·Vanaf de jaarwisseling 2018/2019 is het verplicht om een lanceerstandaard te hebben voor het afsteken van vuurpijlen. Veilig afsteken Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.

KERST/ALL

Draag een vuurwerkbril - ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt. Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker! Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat: Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerstandaard. Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan. Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem. Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter. Steek geen vuurwerk af vanuit je hand. Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp. Experimenteren Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over. Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk! Opruimen Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over. Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.

Profile van Hassel | Dorpsstraat 29 | 5241 EA Rosmalen | 073 521 22 77 www.profilevanhassel.nl


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

GURUF X

VENSTRAAT 46 ROSMALEN

APK keuring

073-8888811

SMARTPHONE & TABLET REPARATIE

! n e g a d t s e e f e Fijn

Sjef van Creij

073-5230539

Bruggen 44, 5243 RB Rosmalen

06 87 83 77 07

gewoon

ge - DREVEN

‘t Dorp 30a | Heesch | 0412-473320 Maandag en donderdag gesloten

Buro A-Vier Ravenstein Boekhouding en belastingen

NIEUW!

VIP interieurreiniging Uw auto van binnen en buiten schoon in 25 minuten!

Gratis onderzoek naar teruggaaf

06 - 54 268 492

Wasprogramma Super . Stofzuigen . Mattenreiniging . Ramen binnenzijde Dashboard . Dorpels . Gratis koffie in onze wachtruimte

Nu van € 30,- voor maar € 20,Elke dinsdag, donderdag en zondag.

KANTSINGEL 20 . OSS

Geldig t/m 31-1-19


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Het zoeken naar heerlijk geurende stoffen en de handel in parfumerieën is niet een verschijnsel van de laatste tijd. 3500 jaar geleden leefde er in Egypte een zekere koningin Hatsjepsoet, die een expeditie uit liet rukken naar het wierookland Poeni. En daar werden de klassieke landen van deze welriekende balsemharsen, Zuid-Arabië en Somaliland, mee aangeduid. De stoffen werden gebruikt als schoonheidsmiddel, als specerij en voor het balsemen van lijken. Intussen was Hatsjepsoet heus niet de eerste Egyptische vorst, die over wierook en mirre kreeg te beschikken. Alleen zij liet het door haar eigen mensen halen in het land van oorsprong, terwijl daarvoor de specerijen door de vrachtrijders van die tijd, de Arabieren werden aangevoerd.

Goud, wierook en mirre Op 6 januari is het Driekoningen. Op deze dag gedenken we dat de wijzen uit het oosten de geboren koning der Joden hulde kwamen bewijzen. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden Hem Geschenken aan: Goud en wierook en mirre. De mirre is een boom of heester, die een beetje lijkt op onze meidoorn. Hij kan ongeveer drie meter hoog worden, heeft kleine blaadjes en stijve grijze takken, die vol zitten met venijnige dorens. De plant komt voor in Zuid-Arabië en het daartegenover gelegen Ethiopië en Somaliland. De mirre is een gomhars, dat als een dikke olie door de stam van de boom wordt afgescheiden. Aan de lucht blootgesteld, verandert deze olie in een soort boterachtige stof. Tenslotte echter wordt ze geheel hard en korrelig en neemt daarbij een roodbruine kleur aan. Wil men het productieproces verhaasten, dan worden insnijdingen in de stam gemaakt. In het laatste geval gaat de boom rijkelijk ‘bloeden’, terwijl in het eerste slechts ‘tranen’ kunnen worden geoogst. Wierook wordt in dezelfde streken gewonnen als mirre. Hier is echter sprake van flinke bomen, ongeveer vijf meter hoog. De bladeren worden naar boven toe steeds groter en de bloemetjes hebben een gele of witte kleur. Ook hier wordt het hars spontaan druppelsgewijs door de boom afgescheiden, maar weer kan men door inkepingen sneller resultaten bereiken. De kleur van de wierookdruppels is geel, wit of lichtrood, de smaak is bitter en de geur heel sterk. De echte wierook dient wel te worden onderscheiden van het bij verbranding aangenaam riekende hout uit Arabië of van Libanon, dat ook wel ‘wierook’ wordt genoemd. Om te demonstreren, hoeveel mogelijkheden ook hier bestaan, zouden wij kunnen verwijzen naar een uitspraak van de Joodse schrijver Flavius Josefus, die handelt over het reukwerkaltaar met de dertien soorten wierook daarop. Maar Flavius Josefus geeft wel blijk, over een wat erg grote duim te beschikken. In het onderhavige geval zullen wij stellig aan verschillende andere geurende stoffen hebben te denken, zoals mirre, balsem, nardus, kassia en dergelijke.

Uiteraard rijst nu de vraag, waarom deze vorstin zich zoveel moeite getroostte de begeerde stoffen in een ver land te gaan halen, terwijl zij ze rustig thuisbezorgd kon krijgen. Beantwoorden van deze vraag is niet moeilijk. De Arabieren waren met hun karavanen maanden en maanden lang onderweg, voor zij Egypte hadden bereikt. Zij volgden daarbij een route, die vandaag de dag nog wordt gebruikt, zij het dan niet door kamelen, maar met vrachtauto’s. Nu hadden de heren handelaars graag deze moeite voor hun cliënten over, mits zij maar goed betaalden. En goed betalen wilde in dit geval zeggen: met goud betalen. Welnu, dat kon, want Egypte had de beschikking over goud. Maar, toen in Hatsjepsoets tijd de goudvoorraad zienderogen begon te slinken en allengs opraakte, was het met de negotie spoedig gedaan. En dus moesten de Egyptenaren noodgedwongen zelf er op uit. Als zij tenminste deze kostelijke stoffen wilden blijven gebruiken. Van oude tijden af zijn wierook en mirre in gebruik geweest in de eredienst. Reeds Mozes kreeg van God bevel, mirre te gebruiken bij de bereiding van de heilige zalfolie. En de opstijgende rook van de brandende wierook is vanouds geweest het symbool van het gebed, dat opstijgt tot God. Elke morgen en elke avond moest Aäron in het heiligdom op het reukofferaltaar welriekend reukwerk in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heren. De dichter van Psalm 141 vraagt God: Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het branden van wierook als eerbewijs voor de goden werd in de loop der eeuwen door allerlei godsdiensten overgenomen. Voor Boeddhisten en Hindoes is het een vaste gewoonte. En de oude Assyriër deed het evengoed als vandaag nog de Chinees of de Japanner. De Grieken deden het reeds eeuwen voor het begin van onze jaartelling en de Romeinen namen de gewoonte enkele honderden jaren later van hen over. De eerste Christenen distantieerden zich van deze in hun ogen heidense gewoonte. Temeer toen de ernstige vervolgingen ontstonden. Wilde iemand in die tijd afstand doen van het christendom en dus de Christus verloochenen, dan hoefde hij alleen maar in het publiek wierook te branden voor de goden. Van vervolging had hij daarna geen last meer. In latere tijd is de kerk echter toch weer tot het gebruik van wierook en mirre in de eredienst overgegaan. Tijdens Constantijn de Grote vinden we het al in het oosten en in de 8ste eeuw ook in het westen. Het mooist is de symbolische betekenis van het gebruik van wierook en mirre echter wel tot uitdrukking gekomen, toen wijze mannen uit het oosten hun goud en kostbare specerijen legden aan de voeten van dat kleine kind in een kribbe.


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

T. 06-25117713 E. Bertie@cooperatieve-stukadoors.nl

Grad van Santvoort Metsel, Lijm & Voegwerken

Ferry v.d. Ven Timmerwerk en Onderhoud Jeroen Boschstraat 5 5381GA Vinkel Tel. 06-15360726 info@ferryvdven.nl

santvoortmetselwerken@gmail.com 06 - 29544392 Coppensdijk 31 5382 JR Vinkel

Vinkel - 06-21804996

DE GROOT Bestel tijdig uw gourmet, buffet of opgemaakte koude schotels voor de kerst en jaarwisseling. www.maikyscatering.nl Maikel Eijsvogels, Brugstraat 8, 5382 JD Vinkel | 06-37315115

Wij wensen iedereen een smaakvol 2019

dakonderhoud Vinkel 06 168 275 91

GvS metsel, lijm & voegwerken


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Het KMI in Ukkel noteerde sinds 1941 zes keer sneeuw met kerst die bleef liggen, twee keer zo vaak dan in ons land. Kerst 1964 leverde hier 17 cm op. Parijs had in 1970 zijn laatste witte Kerst met 3 cm sneeuw, Uiteraard hebben de Ardennen en de Duitse middelgebergten vaker sneeuw. Grote delen van Duitsland beleven eens in de vijf jaar een wat zij een witte kerst noemen met sneeuw op 24, 25 en 26 december. Regionaal zijn er echter grote verschillen: zo heeft München eens in de drie jaar een witte Kerst, Hamburg eens in de negen jaar en Frankfurt en Aken eens in de tien jaar. Plaatsen 300 meter hoogte tellen jaarlijks vijftig tot zestig dagen met een sneeuwdek, dat is ruim het dubbele van het aantal in ons binnenland. Het hele land had, net als ons land, in 1981 de laatste witte kerst. Sneeuwgarantie met Kerst biedt het Finse KNMI. In de noordelijke helft van het land is er 95 tot 100% kans op een witte Kerst met een sneeuwdek van gemiddeld 30 à 40 cm.

Traditie en historie van de witte kerst

De traditie van de witte kerst wordt vaak opgehangen aan “I’m dreaming of a white Christmas” van Bing Crosby. Irving Berlin schreef het in 1942 voor de musical “Holiday Inn”, die zich afspeelt in Vermont in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse weerdienst is de kans dat 25 december een sneeuwdek heeft hier groter dan 75%. De componist Irving Berlin is van Russische afkomst, maar emigreerde naar New York waar hij verlangde naar de witte kerst: “just like the ones I used to know”. Ook Charles Dickens leverde met zijn Christmas Carol een grote bijdrage aan de populariteit van de witte kerst. De in 1812 geboren Engelse schrijver maakte tal van zeer koude en sneeuwrijke winters mee, vooral in zijn jonge jaren toen Engeland het koudste decennium ooit beleefde. In de eerste tien jaar van zijn leven beleefde hij zes keer een witte kerst. In een verder verleden viel nog vaker sneeuw met Kerstmis. De Kleine IJstijd, die rond 1430 begon en tot halverwege de 19e eeuw duurde, bevatte veel strenge winters. In Londen was het vooral in de jaren 1782-1811 vaak wit: eens in de vier jaar viel er sneeuw op de kerstdagen. In de vroeger eeuwen lag Londen zeker twaalf keer in honderd jaar met kerst onder een sneeuwtapijt. In de 20e eeuw gebeurde dat slechts vijf keer, maar elders vaker. In 1968 kreeg Zuid-Engeland 15 cm en meer noordelijk viel een halve meter. In 1993 beleefden vier miljoen Engelsen een witte kerst. Parijs had in 1970 zijn laatste witte kerst met 3 cm sneeuw. Uit historische gegevens blijkt dat ook ons land in de vorige eeuwen twee tot drie keer zo vaak een witte kerst had dan in de 20e eeuw die er zes telde. In Nederland wordt een witte kerst geboekt als op er op beide dagen in De Bilt een sneeuwdek ligt.

Sinds 1901 telde het KNMI acht keer een witte kerst met op beide kerstdagen een sneeuwdek. De laatste drie in 1981, 2009 en 2010, grillig verdeeld in de tijd dus. Rond kerst treedt juist vaak een stijging van de temperatuur op. De kerstdepressie, zoals die wordt genoemd, stuurt dan zachtere lucht naar West-Europa. Meestal ligt de temperatuur op deze dagen tussen 5 en 10 graden. Maar het kan nog zachter zijn. Sinds 1901 werd het in De Bilt op eerste kerstdag vijtien keer warmer dan 10 graden. Dit gebeurde voor het laatst in 2015 toen de eerste Kerstdag met 14,0 graden in De Bilt de zachste was van de meetreeks sinds 1901. Kerstdagen met vorst zijn in de minderheid. Tien keer bleef het in De Bilt sinds 1901 op eerste kerstdag de hele dag vriezen. Tweede kerstdag was veertien keer een zogenoemde ijsdag. Zeven keer waren beide kerstdagen ijsdagen, het laatst in 1970. In 1994 was kerst voor het eerst na bijna tien jaar winters met ‘s ochtends matige vorst. Die kerst is de geschiedenis ingegaan als gladde kerst. Vooral op de avond van eerste kerstdag viel regen op een bevroren ondergrond (ijzel). De wegen werden hierdoor ijsbanen. Twaalf mensen kwamen door de gladheid om het leven. Zo’n spekgladde kerst had ons land ook in 1933. Dit leverde zo’n driehonderd ongevallen op. Het KNMI houdt sinds 1901 bij wanneer Nederland een witte kerst heeft. In 1938 ging Nederland met Kerstmis massaal op de schaats. Het vroor matig tot streng, maar de zon scheen volop en er lag een dik pak sneeuw. De temperatuur kwam toen in De Bilt op tweede kerstdag niet hoger dan min 4,8 graden. Dit is de laagste middagtemperatuur ooit met kerst gemeten. Kerst 2009 en 2010 was tweemaal op rij en voor het eerst sinds 1981 een witte kerst. In 2010 lag er op eerste Kerstdag in het zuiden van Limburg zelfs 30 centimeter sneeuw.


pagina 32

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

www.thuisinhetnieuws.nl

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

BC


pagina 33

Sanne Voets winnaar Maestro 2018 De eerste editie van Maestro was een groot succes. Wat zag de zaal van de Berchplaets er fantastisch uit met het volledige orkest van muziekvereniging Concordia op het podium. Met twee enthousiaste presentatoren en vijf fanatieke deelnemers werd het een bijzonder evenement. Theo van de Camp, John Krevel, Thijs van Kessel, Hanneke van Erp waren allemaal goed, maar Sanne Voets werd uiteindelijk de winnaar van de eerste editie van Maestro. Een geweldige avond voor alle deelnemers en publiek! Wilt u alsnog genieten van deze bijzondere avond, check dan TV Berghem. (Foto: TV Berghem)

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

goed en het initiatief vroeg om een vervolg. Deze wordt gehouden op donderdag 13 december. De kosten bedragen € 4,50. Wilt u deelnemen of op de hoogte worden gehouden van deze activiteit, meld je dan aan via horeca@deberchplaets.nl of bel 0412 404688.

Muzikaal kerstverhaal Scrooge Muziekvereniging Harmonie Concordia organiseert in samenwerking met De Berchplaets op zondag 23 december voor de derde keer het muzikaal kerstverhaal. Een kerstverhaal voor jong en oud begeleid door muziek van het orkest. Daarnaast zullen dit jaar vele toneelspelers op het toneel staan. Aanvang is 15.00 uur. Entree tot 10 jaar is gratis. Vanaf 10 jaar is de entree €3,- . De voorstelling is zonder pauze, zodat ook de kleinste toeschouwers de hele voorstelling kunnen meegenieten.

Poppentheater in de kerstvakantie

‘Schuif gezellig aan’ lunch krijgt vervolg Op initiatief van de horeca Berchplaets werd op donderdag 22 november de eerste ‘Schuif gezellig aan’ lunch gehouden. Het smaakte de deelnemers

Tijdens de kerstvakantie, op zaterdag 29 december, speelt poppentheater Madelief de voorstelling Sssst De tijger slaapt. Deze voorstelling is gebaseerd het prentenboek van het jaar. Tijgertje is klaarwakker, want morgen is hij jarig. Als hij eindelijk slaapt … willen zijn vriendjes hem natuurlijk niet wakker maken, want er moet nog van alles worden geregeld voor het feest. Een leuke, interactieve poppenkastvoorstelling met veel muziek. De voorstelling begint om 15.00 uur. Kaarten kunnen worden besteld via www. deberchplaets.nl en kosten in de voorverkoop € 6- inclusief consumptie. Aan de kassa kosten de kaarten € 8,50.

AGENDA Zondag 9 dec: Dinsdag 11 dec:

10.00 uur 20.00 uur

Woensdag 12 dec: Donderdag 13 dec: Donderdag 13 dec: Vrijdag 14 dec: Vrijdag 14 dec: Vrijdag 14 dec: Woensdag 19 dec: Donderdag 20 dec: Vrijdag 21 dec: Vrijdag 21 dec:

13.00 – 17.00 uur 12.30 uur 14.00 – 16.00 uur 14.30 – 16.30 uur 17.30 – 20.00 uur 19.30 uur 13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.30 – 20.00 uur 19.30 uur

NDO danstoernooi Berghem Wijzer: Samen besparen op energie door Jaap Pannekoek en Floris Baggerman Zitting Rabobank Schuif gezellig aan: Lunch in de foyer De Berghse Tafel Instuif: thema Kerst Zitting Rabobank Kienen Zitting Rabobank De Berghse Tafel Zitting Rabobank Kienen

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

Zo

23 DECEMBER AANVANG 15.00 UUR TOT 10 JAAR GRATIS VANAF 10 JAAR €3,-

www.deberchplaets.nl Dorpshuis de Berchplaets • Sportstraat 3 • 5351 BZ Berghem • 0412-404688 •

Zondag 23 dec: Donderdag 27 dec: Vrijdag 28 dec: Vrijdag 28 dec: Zaterdag 29 dec: Zaterdag 29 dec: Donderdag 3 jan: Vrijdag 4 jan: Vrijdag 4 jan: Zaterdag 5 jan: Zaterdag 19 jan: Zaterdag 27 jan:

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

15.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.30 – 20.00 uur 19.00 uur 15.00 uur

De Berchplaets

Muzikaal kerstverhaal De Berghse Tafel Zitting Rabobank Bergse Kwis Poppentheater Madelief: Ssstt de tijger slaapt…. 19.30 uur Kienen 14.00 – 16.00 uur De Berghse Tafel 17.30 – 20.00 uur Zitting Rabobank 19.30 uur Nieuwjaarsreceptie dorpsraad 19.30 uur Kienen Uitslag Bergse Kwis Danstoernooi BeatYes


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Nieuwjaars-monsterpuzzel Traditiegetrouw bieden we de puzzelliefhebbers weer een echte puzzelkluif voor de komende feestdagen. Er is in het diagram onder de puzzel na overbrenging van de gevraagde letters een spreuk te lezen. Heeft u die gevonden stuurt u deze dan per mail voor 15 januari naar redactie@nnmedia.nl en u dingt mee naar een bijzonder leuke prijs. De winnaars kunnen zich namelijk gaan opmaken voor een bijzonder leuke theatervoorstelling. Wij verloten 2x2 toegangskaarten voor Tom’s Magische Speelgoedwinkel op zondag 13 januari in theater de Lievekamp in Oss! Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Horizontaal: 1 bakmengsel; 6 lichtbron; 10 donkerte; 14 verlangen; 20 coalitie; 22 drinkbakje; 24 sprookjesfiguur; 26 vergrootglas; 28 rivier in Rusland; 30 als onder; 31 piek; 33 vaas; 35 inhoudsmaat; 37 Frans voegwoord; 38 hectare; 39 gard; 41 aansporing; 43 een zekere; 44 cijfer; 46 oorvijg; 47 kanon; 48 hemellichaam; 49 handvest; 51 marterachtige; 52 Europeaan; 53 zanderig; 55 zuiver; 56 hoofdpersoon; 57 persoonlijk vnw.; 58 mist; 61 stère; 63 azijn; 64 steenmassa; 66 in memoriam; 67 speelkaart; 68 zaadkorrel; 70 hoofddeksel; 71 inhoudsmaat; 72 hals; 74 vlaktemaat; 75 kosten koper; 76 godin; 77 Europees gebergte; 79 kloosterlinge; 80 hectoliter; 82 kustinsnijding; 83 water in Noord-Brabant; 84 evenwel; 86 bankwerker; 88 dierenverblijf; 90 vogel; 91 kolenemmer; 92 daags; 94 pl. in Zuid-Holland; 96 brij; 98 kuip; 99 grootmoeder; 100 ere; 102 hoeveelheid; 104 insect; 105 pijn; 108 opening; 110 koeienmaag; 112 daar; 113 Engelse titel; 114 de jongere; 115 tijdelijk; 117 grappenmaker; 119 militair; 120 maaltijd; 121 begroeide zandgrond; 122 drank; 124 straf; 126 land in Noord-Afrika; 129 stad in de V.S.; 132 voorz.; 133 reegeit; 135 indianenstam; 136 en andere; 137 schreeuw; 139 werpkoord; 141 kledingstuk; 142 stier; 143 lidwoord; 145 proef; 146 gebak; 147 kijker; 148 armholte; 150 keurig; 151 lokroep; 152 klos; 154 metselspecie; 156 neon; 157 spil; 158 grote hamer; 159 tegenover; 161 duiker; 163 vrouwelijk dier; 164 rund; 165 familielid; 166 levenswijze; 167 vorderen; 168 brandgang; 169 getalletter; 170 pl. in Oekraïne; 171 echtgenoot; 173 kilogram; 174 deksel; 176 bel; 179 top; 183 doorgang; 184 selenium; 186 titel; 187 oplosmiddel; 189 dierengeluid; 191 laatstleden; 192 lange slee; 194 Regeringsreglement; 195 persoonlijk vnw.; 196 bedrog; 198 visgerei; 200 persoonlijk vnw.; 202 hond; 205 streling; 207 ik; 208 barium; 209 uitroep; 210 stofdraadje; 212 watering; 213 Eminentie; 215 erfelijkheidsdrager; 217 water in Friesland; 218 rustteken; 220 eiland in de Oostzee; 222 eenmaal; 224 naaldboom; 226 soortelijk gewicht; 227 pl. in Noord-Brabant; 229 Noorse aardgeest; 231 pastoor; 232 kriebelen; 233 persoonlijk vnw.; 234 voorz.; 236 meedogenloos; 237 compagnon; 238 numero; 239 geld ontvangen; 242 kruiderij; 244 visioenen; 247 voorz.; 249 vogel; 251 munteenheid; 253 tijdrekening; 254 gezang; 256 stopsignaal; 258 gebeurtenis; 259 ijzer; 260 onbepaald vnw.; 263 Rijksgrens; 265 spoorstaaf; 266 Frans lidwoord; 267 gelofte; 269 motorraces; 270 hond; 272 scheepsvloer; 273 gewoonterecht; 275 militair; 276 voordat; 277 meer in Finland; 279 vechtsport; 281 wisselen; 282 ijzerkoek; 284 vormgeving; 285 nachtkleding; 286 persoonlijk vnw.; 287 merk; 288 bitter vocht; 289 wanneer

Verticaal: 2 getij; 3 groente; 4 leeg; 5 anno Christi; 7 hoekpilaar; 8 lokspijs; 9 roepia; 11 klaar; 12 gevangenis; 13 voorspoed; 15 oude maat; 16 middag; 17 tennisterm; 18 selderij; 19 militair; 21 samengepakt; 23 voordeel; 25 strijdgewoel; 27 kaarsdrager; 29 slang; 32 bedoeling; 33 via; 34 jong dier; 36 dadelijk; 38 spelonk; 40 werkelijke; 42 werelddeel; 44 stylingproduct; 45 beschut; 47 helper; 48 vast; 50 buidel; 52 broos; 54 monddeel; 56 kramp; 59 boerenbezit; 60 moeraspalm; 62 vr. munt; 65 bid; 68 zode; 69 wasbak; 73 boom; 75 huisdier; 77 vogel; 78 weigering; 81 Europeaan; 84 broodsoort; 85 Europese hoofdstad; 86 de dato; 87 zangnoot; 88 mist; 89 stuk hout; 91 wagen; 93 familielid; 95 reeds; 97 precies; 98 hevig; 99 grondsoort; 101 waaier; 103 pausennaam; 104 hoofdtelwoord; 105 wildspoor; 106 voerbak; 107 hemellichaam; 109 dragee; 111 roemer; 113 tooi; 114 persoonlijk vnw.; 116 lidwoord; 118 treffend; 120 dyne; 121 toveren; 123 naaldboom; 125 de onbekende; 127 enig; 128 weefwerk; 130 fijne; 131 Ned. vliegveld; 134 pl. in Duitsland; 135 warboel; 138 laatst; 140 pl. in Gelderland; 141 wolvee; 142 gewelf; 144 bladader; 147 ontsloten; 148 inktvis; 149 erepalm; 152 guirlande; 153 pasta; 155 neusvis; 158 vaart; 160 vrouwelijk dier; 162 snelle trein; 163 Noorse god; 164 walvis; 170 rots; 172 uitstraling; 175 rivier in Italië; 177 gelatine; 178 onder andere; 180 in loco; 181 ivoor; 182 trend; 185 hemelgeesten; 187 voorz.; 188 sneeuwhut; 190 aanwijzend vnw.; 192 hap; 193 dierengeluid; 195 Chinese wortel; 197 omroep; 198 stopplaats; 199 droogoven; 200 uitroep; 201 persoonlijk vnw.; 203 brandstof; 204 eetgerei; 206 ten bedrage van; 207 hiernamaals; 208 vogel; 210 onderuithalen; 211 bedevaartplaats; 214 schaakterm; 216 erkennen; 218 schuin; 219 aartsbisschop; 221 uitbouw; 223 opdracht; 224 zangnoot; 225 orgelregister; 228 Europeaan; 230 clubgenoot; 231 centrale antenne-inrichting; 232 lekkernij; 235 naschrift; 237 centiliter; 240 nummer; 241 onbeduidend; 242 voorz.; 243 pepervreter; 245 vriendelijk; 246 cachot; 247 messing; 248 namelijk; 250 pikzwart; 252 pont; 255 moerasvogel; 257 pl. in Gelderland; 259 pl. in Portugal; 261 hetzelfde; 262 te koop; 264 feestkleding; 266 rivier in België; 268 marterachtige; 270 kraan; 271 heilige; 273 pijnkreet; 274 ogenblik; 276 bijbels priester; 278 Regiment Infanterie; 280 vogelproduct; 281 Rode Kruis; 283 buiten dienst.


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar • Levering van alle soorten metalen • Constructiewerken • Lassen van RVS, alumium en ijzer • Antislip loop- en oprijplaten • Lassen oplocatie • Hydrauliek en pneumatiek Kaathoven 29 • 5383 KV Vinkel • Tel. (073) 503 46 66 • Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl • www.vanwanrooijramps.nl

Dakpannenhandel Timmer- & Renovatiebedrijf

Wim van de Veerdonk 06-53807483

ICT oplossingen zijn er om je verder te helpen. Wij denken proactief met je mee en zorgen ervoor dat het in orde komt. Heb je daar in ieder geval geen omkijken meer naar. ICT oplossingen zijn er om je verder te helpen. Wij denken proactief met je mee en zorgen ervoor dat het in orde komt. 085 902 44 44 Zicht ICT Heb je daar in ieder geval geen omkijken meer naar. www.zicht-ict.nl Kijkt vooruit, wijst de weg. Zicht ICT Kijkt vooruit, wijst de weg.

Kerkstraat 36a 5391 AA Nuland | Tel. 073-6898069

Zandenweg 2 5398 KD Maren-Kessel T 0412 - 479 745 www.peterpouwels.nl

www.move2bfit.nl

085 902 44 44 www.zicht-ict.nl

Tel. 073-532 34 32

Wenst je een gezond, gelukkig en een Manjafiek jaar! Anja van Vugt Herenengstraat 20A, 5397 BE Lith. Tel. 0412-481159 www.shiatsu-lith.nl

Vertrouwen is de sleutel tot 2019

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Blom Computer Consult Vlinderhof 7 5345 JX OSS info@computercursus.com

Tel: (0412) 69 06 77


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Big business Maar wees eens eerlijk. Iedereen die een winkeltje heeft met leuke gevedingetjes, en problemen heeft de touwtjes aan elkaar te knopen, doet een poging het hoofd boven water te houden en grijpt elke mogelijkheid aan om de omzet een beetje op peil te brengen. Ja toch? Helaas gaat dit voorbeeld al jaren niet meer op. Sedert tijden doen de mensen hun klaas- en kerstinkopen voor een groot deel bij de grootwinkelbedrijven, de kleine middenstand komt er nog nauwelijks aan te pas. Als wij consumenten nu zouden besluiten om dit jaar wat meer bij de kleinere middenstand aan te schaffen, dan zou er toch nog iets van de kerstgedachte overblijven. Klaas en kerst zijn big business geworden en de grootwinkelbedrijven zijn er bij gebaat dat we zoveel mogelijk geld uitgeven aan dure kerstboomversieringen en andere snuisterijen. Zelfs bestaat er de mogelijkheid om zeer dure cadeaus met geld dat we lenen te financieren, verdienen ze tenminste ook nog wat aan de rente. Het feest dat oorspronkelijk bedoeld was om verbroedering onder de mensen te brengen wordt tegenwoordig vrijwel uitsluitend aangegrepen om de consument eens flink uit te laten pakken. Te denken geeft het dat de consument dat ook nog leuk lijkt te vinden. Blijkbaar bestaat er onder velen van ons toch de behoefte om het kerstfeest tot een materieel consumeerfestijn te maken. De blaam treft niet uitsluitend de grootwinkelbedrijven. Ook wijzelf voelen ons beter op ons gemak aan een mooi aangeklede kerstdis dan bij het denken aan de vrede op aarde. Misschien ook omdat die nog steeds ver te zoeken is.

Wie is de kerstman? De Kerstman is de laatste jaren een geduchte concurrent geworden van Sinterklaas. De commercialisering van het klaas- en kerstwezen is inmiddels al zover doorgedrongen, dat zelfs de allerkleinsten zich niet meer laten foppen. Zij weten donders goed dat ook de Kerstman de inhoud van onze portemonnee kent en geraffineerd als zij zijn spelen zij daar gretig op in, ons in de veronderstelling latend dat onze ‘dreumes’ nog steeds zo heerlijk onschuldig is en dat hij nog in dit soort fabeltjes gelooft. Veel Nederlanders hadden in het begin nogal moeite met hem. Ze dachten: ‘Laat die bellende vent blijven waar hij thuishoort, in Amerika of Duitsland dat doet er niet toe.’ Het lijkt de laatste tijd zelfs dat de bond van vijf tot tienjarigen met de winkeliers een geheim verbond hebben gesloten om overal zowel Sinterklaas als de Kerstman te propageren. De kinderen geloven niet meer in de Sinterklaas, noch in de Kerstman, maar alleen in de goedgelovigheid van hun ouders die soms zelfs zo gek zijn dat zij een lening afsluiten om hun kroost van de nodige speelgoederen te voorzien. De winkeliers varen er inmiddels wel bij en helemaal ongelijk kunnen we ze niet geven. Het gaat ongekend goed met de economie en iedereen probeert daar zijn voordeel uit te halen. De deskundigen hebben uitgezocht dat er naast het geschenkfeest dat Sinterklaas heet, best nog behoefte bestaat voor een soortgelijk iets. En dat wordt meer en meer het Kerstfeest

Amerikaans De pogingen die de laatste tijd worden ondernomen om de Kerstman bij ons populair te laten worden, zijn vooral toe te schrijven aan de grote bedrijven en tuincentra. Hun marketing-adviseurs hebben besloten dat die man ook hier wel aan zal kunnen slaan. De Kerstman steekt in populariteit Sinterklaas naar de kroon. Heel vaak zien we al de opgeschoten dwerg met een witte baard en een rood pak luid schreeuwend voor de winkels staan maar gelukkig maakt hij nog niet zo’n indruk als de wijze oude en eerbiedwaardige kindervriend Sint Nicolaas. Het schreeuwerige van die Kerstman slaat nog niet écht aan. Maar hoe lang zal dat nog duren? Tot voor kort hoorde hij alleen thuis in de Amerikaanse cultuur en niet in de onze, maar de dingen veranderen. Natuurlijk zijn zowel het sinterklaas- als het kerstfeest bijzonder gezellig en moeten wij ze misschien meer gaan zien als een gelegenheid om eens aardig voor elkaar te zijn. Ook vinden veel mensen het prettiger om het geschenkenfeest in plaats van 5 december gewoon naar 24 december te verplaatsen, niet in de laatste plaats om het feit dat vrijwel iedereen dan een paar vrije dagen heeft. Het is wel jammer dat de gehele sfeer daarom verandert en dat de luidruchtige Kerstman de gelegenheid krijgt ons land aan zijn voeten te krijgen. Het is jammer dat de geest van het kerstfeest en van sinterklaas zoals we dat vroeger kenden een beetje verloren dreigt te gaan in een groot commercieel en materieel festijn. Het karakter van de beide feesten wordt door de vercommercialisering ervan toch al wat aangetast. Het is te hopen dat dit niet al te ver doorgaat, anders kunnen wij over een tijdje alleen nog maar denken aan consumeren en verteren. Iets wat de vrede op aarde niet écht ten goede zal komen.


pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWSBLOAIKE HET NIEUWSBLOAIKE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING CARNAVAL BERGHEM

Prins Sjoerd d'n Urste en Adjudant Jan Zaterdagavond 24 november 2018 zijn prins Sjoerd d’n Urste en Adjudant Jan onthuld door onze Burgemeester Buijs. Sjoerd (35) heeft samen met zijn partner Joyce een zoon Stijn (1). Jan (35) is getrouwd met Yvonne en heeft een zoon Stef (7) en een dochter Lisa (4). Hun thema voor dit jubileumjaar is ’n Goei maat doet wonderen, refererend aan zowel de vriendschap tussen Sjoerd en Jan als ook samenwerking met je maat bij het door het tweetal geliefde kaartspel Rikken.

Club van 55 Draagt u het carnaval in het Knollenrijk een warm hart toe, word dan lid van de Club van 55. Lid worden kost €55,- en in ruil daarvoor krijgt u de unieke Club van 55 hanger met ketting en een naamsvermelding in de Pisknol (indien gewenst). Ieder volgend jaar dat u lid blijft zal de ketting uitgebreid worden met een extra hangertje met jaartal. Inschrijven kan o.a. via : penningmeester@knollenrijk.nl.

Aanmelden Fruitschalen voor Berghemse zieken en gehandicapten

196 CA

RN

A

V

A

L

9

JAARGANG 2 - NR. 4 - DEC. 2018

55

jaar

201

4

STICHTING

BE

te vieren, een fruitschaal van Stichting Carnaval. Wij vragen u om zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren die volgens u voor een fruitschaal in aanmerking komen, bij ons aan te melden voor 28 januari 2019. Bellen kan naar: Arnold van de Wiel (06 10508481), Nico van Zandvoort (06 10303638), Klaas Ceelen (06 38595328), Jan Boeijen (06 16970616) of Rinie van Schaijk (06 29386577). Of stuur een email naar bestuur@knollenrijk.nl.

Bezorgen Pisknol De bezorgers van de Pisknol gaan op 18, 19, 21 en 22 januari 2019 van deur tot deur om onze leutkrant, die dit jaar voor het eerst volledig in kleur wordt, aan alle inwoners van het Knollenrijk aan te bieden. Een bijdrage voor deze prachtige carnavalskrant is geheel vrijwillig en komt ten goede aan de vele activiteiten van Stichting Carnaval Berghem.

Jubileumbier: Bergs Alaafke Op 24 november is ook ons jubileumbier onthuld. De naam Bèrgs Alaafke is bedacht door Jos Golstein, en het bier wordt gebrouwen door de Muifelbrouwerij. Dit heerlijk blonde bier is vanaf heden te koop voor € 7,- bij Bloem in Berghem.

Elk jaar met carnaval ontvangen Berghemse zieken en gehandicapten, die niet in de gelegenheid zijn carnaval

WWW.KNOLLENRIJK.NL

RG

H

EM


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWSBLOAIKE HET NIEUWSBLOAIKE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING CARNAVAL BERGHEM

Jeugdprins Jelle, jeugdadjudant Mart en Jeugdprinses Sanne Vrijdagavond 23 november 2018 is ons nieuwe jeugdtrio onthuld tijdens de BKT-show in de Berchplaets. Jeugdprins Jelle Janssen, jeugdadjudant Mart van Gaal en jeugdprinses Sanne van Dorst gaan er dit jaar samen een feestje van maken. Hun motto voor dit jaar is: We beleven dit wonder samen!

196 CA

RN

A

V

A

L

9

NR. 4 - DEC. 2018

55

jaar

201

4

STICHTING

B

G ER

H

EM

Inschrijven Jeugdpronkzitting Zondag 10 februari 2019 is het zover, de jeugdpronkzitting staat dan op het programma! Bij de jeugdpronkzitting zijn natuurlijk de jeugdprins, prinses en de adjudant aanwezig. In het prachtige theater op een super mooi podium kan je dansen, springen, zingen of een act opvoeren. Alles kan en alles mag! Je kunt als groep inschrijven of in je eentje meedoen aan de jeugdpronkzitting. Meld je aan via de website jeugd.knollenrijk.nl met je naam, telefoonnummer en emailadres.In Sportcentrum Berghem is op 10 februari 2019 de zaal open vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur begint het programma en zal duren tot 16.30 uur. Entree is gratis! Voor de Bergse jeugd, door de Bergse jeugd!

Prettige Kerst en een

Leutvol 2019

196

RN

A

V

A

L

50+ Senioren Carnavalsbal

9

CA

55

jaar

201

4

STICHTING

BE

RG

H

EM

Kaartverkoop Pronkzitting

20

jaar

ER

G

jaar A

VA

L

CA

STICHTING EM H G

R jaar

BE

RN

A

V

A

L

BE

RG

20 19

ENTREE ENTREEKAARTJE

STICHTING EM H

RN

19 64

B

CA

H

EM

*

*********

*********

******** *********

19

AL

20

AV

19 64

RN

19

19 64

STICHT ING

CA

19 nuari 20 dag 22 ja s in d l m o 8 t/ g Piskn vrijdag 1 Bezorgin ******* m e Bergh *********

AGENDA

Donderdag 29 november startte de kaartverkoop voor de pronkzitting, traditioneel het eerste publieke optreden van de kersverse prins en adjudant. Tijdens de avond zijn er al heel veel kaarten verkocht, maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, met name voor de vrijdagavond. Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens kantooruren bij Hendriks en G IN 55 T IT Van Bergen & Smulders aan PRONKZ G 55 PRONKZITTIN de Kloosterstraat (â‚Ź13.50 JETING 55 ZIT NKRT EKAA ENTREPRO voor vrijdag) KAARTJE

Dit jaar is de leeftijdsgrens voor het Senioren Carnavalsbal verlaagd van 55+ naar 50+. Het Senioren Carnavalsbal is dit jaar op vrijdagavond 1 maart 2019 vanaf 19.30 uur in de Berchplaets. Kom gerust een kijkje nemen tijdens de avond, want het beloofd weer een traditioneel gezellige avond te worden! De commissie Senioren, Zieken en Gehandicapten heet u van harte welkom!

9 ber 201 m e t p e S 9 27 t/m 2 kend! e e w m u ts Jubile o o r g n e E


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/BC

Van Schaijk Techniek

0412-403155 06-53797177 vst@caiway.nl _________________________________________________________

levering - montage - installatie - service - onderhoud

■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING www.bouwbedrijfrobbers.nl

■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD info@bouwbedrijfrobbers.nl

Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem

HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden:

POORTAUTOMATISERING TOEGANGSCONTROLE ELEKTROTECHNIEK

• werkvoorbereidingwerkzaamheden • calculatiewerkzaamheden • bouwkundig tekenwerk • projectbegeleiding • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Korstestraat 2B, 5351 NL BERGHEM tel. 0412-402560 | mob. 06-19480343 | www.hvh-advies.nl


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/BC

J

M

Keukenlades in de slaapkamer Klinkt dat raar? Keukenlades in de slaapkamer? Het is eigenlijk heel logisch. In de keuken wil je graag al je kookbenodigdheden overzichtelijk opbergen. Precies hetzelfde wil je met je kleding en accessoires in de slaapkamer.

egens Afbouw

Haargetouw 28 | 5351 RT Berghem | 06-53837120

Menko Geordende kledingkast Jouw favoriete kledingstukken en accessoires laat je niet zomaar rondslingeren. Ze verdienen een eigen plaats in jouw slaapkamer, kleedkamer of inloopkast. Met een mooi geordende kledingkast vind je altijd wat je zoekt en hoef je nooit meer te zeggen dat je niets hebt om aan te doen.

MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

Keukenlades in de kledingkast Heb je er al eens aan gedacht om in de kledingkast te kiezen voor lades in plaats van legplanken? Op die manier wordt de beschikbare ruimte volledig benut en behoud je steeds een duidelijk overzicht van al jouw kleding en accessoires.

WWW.WERKMETRIET.NL

Dankzij de volledige uittrekbare lades, blijven alle kleren altijd gemakkelijk bereikbaar. Gedaan dus met kledingstukken die verloren gaan achter een stapel T-shirts. Bovendien zijn de lades verkrijgbaar in allerlei verschillende kleuren en materialen zodat je steeds een lade vindt die perfect bij je past.

Rietdekkersbedrijf M. van de Wetering 0412-402193 / 06-29355960

Kleurtrends badkameraccessoires

Nieuwbouw, reparatie en onderhoud,mospreventie, dakramen plaatsen etc.

Het assortiment badkameraccessoires van Instamat is flink uitgebreid. Tijdens de VT Wonen & Design beurs in Amsterdam is de nieuwe collectie succesvol geĂŻntroduceerd. Hierin zijn dĂŠ kleurtrends voor 2019 terug te vinden zoals blauw, groen en zwart.

Wij zijn aangesloten bij De Vakfederatie Rietdekkers

Blauwe accessoires geven de badkamer meteen een frisse en heldere look, terwijl groene accessoires rust en geborgenheid uitstralen. Wil je een statement maken? Kies dan voor zwart. Gecombineerd met hout of mat wit geeft het de badkamer een luxe en chique uitstraling.

Stephan van den Hurk

Boekweithof 82 5351 MG Berghem

T: 0412 40 43 73 M: 06 54 68 58 50

W: www.sh09.nl E: sh09@live.nl


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

S I T A R G RDEBEPALING

WAA

HEEFT U VERKOOPPLANNEN?

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wij komen graag bij u langs voor een waardebepaling. Deze is gratis en geheel vrijblijvend. Een afspraak kan op korte termijn worden ingepland. Géén verplichting voor stylist of aanpassingen aan uw woning. all in courtage (incl. foto’s, advertenties en open huis) Wij berekenen geen opstartkosten. Uw woning binnen circa één week op internet en facebook.

Interesse: bel ons eens

0412-474687

of mail: info@akkermakelaardij.nl

‘t Dorp 126 • 5384 MD Heesch • T 0412 474687 info@akkermakelaardij.nl • www.akkermakelaardij.nl


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

Duijzer Haarden & Kachels Ontwerp Verkoop Montage Onderhoud Uw specialist in haarden en kachels

Ontwerp Verkoop Montage Onderhoud Uw specialist in haarden en kachels

Het gaat goed met ‘Tuinen door Thijs & Bart’ in Schaijk Hoveniers Thijs den Brok en Bart Geurts van Kessel zien dat hun bedrijf -dat in 2006 werd gestart- blijft groeien. Het bedrijf verzorgt het complete plaatje in de tuin. Van ontwerp, aanleg tot en met onderhoud. Bart Geurts van Kessel is de ontwerper binnen het team, terwijl Thijs zich bezig houdt met de aanleg en onderhoud van de tuinen. Den Brok: “We zijn hoveniers in hart en nieren en vullen elkaar prima aan. Dommelstraat 35 5347 JK Oss We proberen vernieuwend te zijn en voor elke opdracht een eigen ontTel. 0412 - 64 87 70 werp te maken, waarbij we heel specifiek rekening houden met het www.ald-sfeerverwarming.nl huis, de gewenste stijl en de gebruikswensen van de klant.” Om een ontwerp goed visueel te kunnen presenteren, beschikt Tuinen door Duijzer Haarden & Kachels Thijs en Bart over een geavanceerd 3D-computerprogramma. “Aan de Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud hand van een filmpje krijgt de klant een perfect beeld hoe de toekomDommelstraat 35 l 5347 JK Oss stige tuin eruit komt te zien. Dan kan men zich beter voorstellen hoe 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl het gaat worden.” ZEILMAKERIJ 1 tot 30 november 2016 vieren Van A tot Z wij ons 12,5 jarig jubileum met Of het nu gaat om beplanting, gazon, kunstgras, tuinhuizen, overkapvoordelige aanbiedingen in de pingen tot verlichting; Tuinen door Thijs & Bart kan alles verzorgen. showroom. Het maken van bootkappen, wintertenten, “We zijn er voor alles wat er in de tuin gebeurt, dus ook voor het onafdekzeilen voorDiverse speedboten, verandazeil derhoud. De werkzaamheden zijn heel breed, we willen alles zelf doen. kachels voor duurzame energie met subsidie regeling. Steeds vaker doen we de volledige aanleg van een tuin. Dat vindt de en alle voorkomende reparaties klant fijn, een partij die alles van A tot Z regelt.” Het is niet de ambitie van de ondernemers om heel groot te worden. “We willen flexibel Mario Nederkoorn | Mob.: 06 46 32 07 71 blijven. Nu zijn we met vier man en kunnen we zelf bij alle projecten Lithoijensedijk 46 5396 NE Lithoijen. Tel. 0412 48 23 57 aanwezig zijn. Belangrijk, omdat wij topkwaliteit garanderen.” Meer E-mail: nederkoornzeilmakerij@gmail.com info: www.tuinendoorthijsenbart.nl

NEDERKOORN

VERKOOP & REPARATIE VAN ALLE TUINMACHINES

Met de beste service in huis kunnen wij uw tuinmachine weer in topconditie brengen! Breng nu uw tuinmachine voor een onderhoudsbeurt. U kunt ons ook bellen voor het halen en brengen van uw machines.

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

NATUURLIJK MET DE HALEN/BRENGEN SERVICE!

Kruisstraat 39A 5249 PB Rosmalen T. 073-5212378 M. 0650862258 www.peijnenburgmachines.nl info@peijnenburgmachines.nl

Meubelstoffering • Klassiek en modern • Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering • Autostoffering Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Meubelstoffering ● Klassiek en modern ● Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering ● Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Autostoffering ● Gespecialiseerd in het bekleden van oldtimers met o.a. Connolly leer Ook voor reparaties!

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Molenstraat 2, 5397 EL Lith ● 0412-482357 of 06-46320771

Ook voor reparaties!

Vraag een vrijblijvende offerte aan. Molenstraat 2, 5397 EL Lith • 0412-482357 of 06-46320771 nederkoornstofferingen@gmail.com


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957 Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl

Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

Rolluiken met gratis Somfy upgrade, bij Deco Zonwering! Het is koud en donker buiten. Met de feestdagen in het vooruitzicht is het inbrekersgilde extra actief. Tijd om maatregelen te nemen! Deco, uw zonweringspecialist heeft daarom een mooie aanbieding. Tot het einde van februari 2019 krijgt u bij de rolluiken van Deco Zonwering een gratis upgrade naar een Somfy Oximo veiligheidsmotor! Om uw huis nog veiliger te maken, krijgt u een gratis upgrade van de motor. Hierbij wordt uw standaard Somfy LT motor met wandschakelaar vervangen door een Somfy Oximo motor inclusief afstandbediening! Deze motor heeft standaard een vorstbeveiliging, obstakeldetectie en anti-optil beveiliging. Risico op schade aan uw rolluik of motor bij vorst worden tot een minimum beperkt, geen schade meer aan ramen en deuren en een maximum aan inbraakpreventie. De besparing op uw energieverbruik met rolluiken is aanzienlijk. Het effect is direct merkbaar! Maar naast isolerend, is een rolluik ook geluidwerend en inbraakvertragend. Lekker slapen, zonder geluiden van buiten, warm en met een veilig gevoel is nu binnen handbereik, dankzij deze actie van Deco Zonwering. Tot eind februari 2019 krijgt u in plaats van de Somfy LT motor een gratis upgrade naar een Somfy Oximo motor met vorstbeveiliging, obstakeldetectie en anti-optil beveiliging. Het rolluik kan daarmee bij vorst normaal gebruikt worden, zonder dat er schade ontstaat aan rolluik of motor. De obstakeldetectie van de Somfy motor zorgt ervoor dat de motor stopt zodra deze op een openstaand raam of deur zou lopen. Bovendien zorgt de anti-optil beveiliging ervoor dat het rolluikpantser van buitenaf niet opgetild kan worden. De hoge kwaliteit van het Somfy beveiligingspakket is gerenommeerd,

WOON/ALL

met optilbeveiliging en obstakeldetectie. Een afstandbediening zorgt voor het automatische op- en neer sturen van het rolluik. Met een eventuele tijdschakelaar maakt uw huis een bewoonde indruk tijdens afwezigheid en schrikt inbrekers af. Dankzij de vorstbeveiliging kunt u bij elk weertype uw rolluiken probleemloos bedienen. Deco Zonwering is door Somfy beoordeeld als “Somfy Expert” en hebben alle kennis in huis om uw zonwering volledig automatisch aan te sturen via een app op telefoon of tablet via de Somfy TaHoma box of Connexoon, informeer naar de mogelijkheden. Naast dit gratis veiligheidspakket ontvangt u van Deco Zonwering vijf jaar garantie op alle buitenzonwering! Natuurlijk komen de medewerkers van Deco Zonwering bij u de juiste maten van de rolluiken opnemen, vakkundig monteren, afstellen en aansluiten. U hoeft zich nergens zorgen over te maken! Kies dus voor de kwaliteit van Deco Zonwering en vraag geheel vrijblijvend een offerte aan! Natuurlijk voorziet Deco Zonwering u graag van alle gewenste informatie en komen zij bij u thuis de mogelijkheden bekijken. Bent u op zoek naar een terrasoverkapping, glaswand, horren, plissés, vouw-, rol- of overgordijnen? Deco Zonwering beschikt over een ruime collectie aan binnenzonwering en raambekleding! Ook voor reparaties bent u hier aan het juiste adres. Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u terecht op www.decozonwering.nl of in de compleet nieuwe showroom aan de Nieuwstraat 19a in Heesch. Op maandag, donderdag en vrijdag is de showroom geopend van 13.00 – 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur, overige dagen en tijden werken wij graag op afspraak zodat wij voldoende tijd hebben om een goed advies te geven. Bellen is natuurlijk altijd mogelijk: 0412 480 490. Kijk op onze site voor aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen.

20% KORTING OP VLOEREN Actie geldt van 17 t/m 29 december 2018. Vraag naar de voorwaarden.


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

Bouw of verbouwplannen? Wij bieden een totaalconcept om uw droomhuis te realiseren.

BEKI JK D TREN E NIEUWS DS IN TE O N SHOW Z ROOM E

binnen- en buitentegels • natuursteen • keramiek • straatbaksteen • tuinverlichting

ROSMALENSEDIJK 10 ‘S-HERTOGENBOSCH TEL. 073 521 37 15 | WWW.SWANENBERG.NU

www.louisvanschaijk.nl


pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

4 Trendy badkamerstijlen Een goede badkamer gaat jaren mee. Toch zijn er binnen de wereld van interieur en design interessante trends om te volgen. Dansani staat voor tijdloos design. Dat houdt in dat een Dansani badkamer altijd kan worden aangepast aan actuele trends. Ter inspiratie onderscheidt Dansani 4 trendy badkamerstijlen: Nordic Cool, Hout & Structuur, Divers Kleurenspel en Metallic Elementen. Nordic Cool Scandinavië is momenteel hot. Dat geldt niet alleen voor design en architectuur, maar ook voor gerechten, mode en tv-series. Design moet functie volgen en functionaliteit op een eenvoudige manier in een tijdloze look gieten. Vakmanschap staat centraal en vertegenwoordigt het menselijke element in een tijd, waarin het natuurlijke vaak plaats moet maken voor technologie. Het bijzondere Scandinavische licht komt ook terug met egale, zachte en indirecte verlichting. Hout & Structuur Scandinavië heeft een lange traditie van zichtbaar hout in het interieur, maar de badkamers waren vaak meer wit en klinisch. Op dit moment wordt de natuur in grote mate geïntegreerd in de badkamer, wat je terugziet in de meubelen doordat daarin het hout, de textuur, de materialen en de bewerking wederom centraal staan.

WOON/ALL

Na een lange periode waarin alles meer op het zekere gericht was en wit de dominante kleur was, aangevuld met wat grijs en zwart, komt er nu steeds meer kleur. Gedurfde pastelkleuren en af en toe bijzondere kleuren die het overige interieur iets extra’s geven en levendiger maken. Metallic elementen Gelijktijdig met een exclusieve trend naar messing- en goudkleurige elementen in badkamers, maar ook in de rest van de woning, is een revival van metallic elementen te zien. Die worden meestal met matte verf in een kenmerkend zwart en wit geverfd. Dat geeft de samenhang haast een retro-ervaring. Er zijn allerlei soorten elementen; van grepen en armaturen tot lampen en stoelpoten.

Al 20 jaar een begrip voor deze regio en daarbuiten! keukens badkamers schuifkasten interieurs

www.jmeulendijk.nl

Nieuwe Erven 21

Heesch

T: 06 5320 8815


pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

Kerst- en sfeershow sprankelend en inspirerend Ruime assortiment kerstbomen Alle bomen worden gratis ingepakt zodat uw auto niet vies wordt. Onze bomen staan overdekt, dus geen natte bende in uw auto

v.a.

??,50

Cham elwoodii kleine kerstboom in pot v.a. 1.30

v.a.

1,30

zondag 16 en zondag 23 dec. open vanaf 10.00 uur

Picea glauca Conica Âą 80 cm in pot 12,50

v.a.

Kerstboom Abies Fraseri

12,50

nog beter en mooier dan Nordman v.a.

Kunstkerstboom Patton fire 185 cm hoog Van 99,95 nu 79,95

nu

79,95

Kerststukjes diverse soorten v.a 5,50

v.a.

5,50

Led Batterij verlichting v.a. 1,75 ( 20 led)

Kunstkerstboom canmore 185 cm Met 140 led lichtjes van 99,50 nu 78,95

nu

78,95 Bos kerstgroen

v.a.

1,75

div. soorten ruime keus v.a. 1,50

v.a.

1,50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 24 december 2018 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 10.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 49

www.thuisinhetnieuws.nl

Leren wandbekleding is luxe, exclusief en warm Lingen Keramiek heeft het assortiment luxe wand- en vloerbekledingen gecompleteerd met leren wandbekleding. Door nieuwe ontwikkelingen in de leerlooierijen is het nu mogelijk om de schoonheid van leer ook te gebruiken op de wand. Leren wandbekleding geeft karakter aan elke ruimte thuis, maar ook in kantoren of winkels. Het geeft een heel unieke, luxe, royale en warme sfeer die zijn weerga niet kent.

WOON/ALL

Alle Sikkens 25% buitenlakken korting

SIKKE EEN P RESU

Een blikvanger in het interieur Een leren wand is altijd uniek en onderscheidend, het creëert een echt wauw-effect. Als bijkomend voordeel geldt dat een leren wand geluiddempend werkt. Je kunt leer toepassen op bijvoorbeeld de wand bij de openhaard of tv. Maar het kan ook op deuren of op de trap aangebracht worden. Of, voor een wat subtielere eyecatcher: een zuil bekleed met leer waarop je een mooi decoratief ornament kunt plaatsen.

Verschillende verbanden De dikte van het leer is 2mm en de “tegels” kunnen in verschillende verbanden worden aangebracht: wildverband, recht onder elkaar, halfsteens verband of zelfs volgens een individueel ontwerp. De wandbekleding wordt gemaakt uit speciaal geselecteerde leersoorten, uiteraard met respect voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderhoud leren wandbekleding Ieder natuurproduct heeft onderhoud nodig om de mooie uitstraling te behouden. Leer kan periodiek behandeld worden met was om uitdroging te voorkomen. Eventuele krassen kunnen verminderd worden met hete lucht in combinatie met wrijving.

Op Sikken bij uw verf Aktieperiode t/m 31 augustus 2017

Erveza JohnJohn F. Kennedystraat 89 - 538489 GB Heesch - 0412-486277 F. Kennedystraat John F.Kennedystraat 89 5384 GB Heesch 5384 GB Heesch | 0412-486277 0412-486277 www.erveza.nl Info@erveza.nl

Paula’s Atelier

Vijftig verschillende leren uitvoeringen Naast dat er een bijna onbeperkte maatvoering en uitvoering geleverd en aangebracht kan worden, telt het assortiment maar liefst vijftig uitvoeringen in verschillende kleuren en structuren. Omdat leer een natuurproduct is, kan het lichte beschadigingen bevatten en dat maakt iedere wand uniek. De wandbekleding heeft een natuurlijke aniline finish gekregen wat elke “tegel” uniek van kleur en structuur maakt. Het geeft een robuuste, stoere en luxe uitstraling.

NU 25

• Gordijnen

• Vouwgordijnen • Houten vloeren • Kasten en schuifwanden • Vloerbedekking en carpetten • Interieuradvies Hintham 138 5246 AK Rosmalen Tel. 073 644 44 11

www.paulasatelier.nl


pagina 50

www.thuisinhetnieuws.nl

Aflossingsvrije hypotheek aflossen: waar houd je rekening mee? Tot 2013 was de aflossingsvrije hypotheek een populaire hypotheekvorm. Veel huizenkopers kozen voor de lage maandlasten van deze hypotheek. Maar ook een aflossingsvrije hypotheek moet aan het einde van de looptijd gewoon afgelost worden. Waar moet je rekening mee houden? Femke Albers, Franchisenemer van de Hypotheekshop in Oss kan het je vertellen. Femke: ‘Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je geen aflossing, maar alleen rente. Je hypotheekschuld blijft in feite altijd open staan. Sinds de wijziging van de regels begin 2013, wordt de aflossingsvrije hypotheek eigenlijk niet meer afgesloten. Bij nieuwe aflossingsvrije hypotheken heb je namelijk geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd zijn er flink wat huishoudens die deze soort hypotheek in het verleden hebben afgesloten, al dan niet in combinatie met een andere hypotheekvorm.’ Wil je verhuizen? Het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek is meestal geen probleem als je voor of aan het einde van de looptijd gaat verhuizen. Naam: ‘In de meeste gevallen is de opbrengst van de woning groter dan de hypotheek. Wel is het slim om vroegtijdig na te gaan hoeveel je huis waard is. Anders blijf je wellicht zitten met de restschuld. Eventueel kun je tussentijds extra aflossen om dit te voorkomen.’ Geen verhuisplannen? Loopt je aflossingsvrije hypotheek af, maar wil je niet verhuizen? Dan

WOON/ALL

kun je vaak een nieuwe hypotheek afsluiten. Femke: ‘Houd hierbij wel rekening dat er opnieuw naar je inkomen gekeken wordt en dit moet voldoende zijn voor het totale hypotheekbedrag. Verwacht je dat je inkomen minder wordt, bijvoorbeeld omdat je op het punt staat om met pensioen te gaan en je pensioeninkomen tegenvalt, dan kan het lastig worden om je nieuwe hypotheeklasten te betalen. In het uiterste geval kan de geldverstrekker eisen dat je je huis verkoopt. En daar zit je niet op te wachten. Heb je een combinatiehypotheek, dan wordt waarschijnlijk een groot deel van de hypotheek wel afgelost, bijvoorbeeld met de uitkering uit een polis of bankspaarrekening. Dan hoef je alleen nog maar de rente te betalen over de overblijvende aflossingsvrije hypotheek.‘ Einde hypotheekrenteaftrek Een ander aandachtspunt is het recht op hypotheekrenteaftrek. Hier heb je sinds 1 januari 2001 namelijk maximaal dertig jaar recht op. ‘Dus de kans bestaat dat wanneer je hypotheek aan het einde van de looptijd is, dat ook het einde is van je recht op hypotheekrenteaftrek. En dan gaan de netto maandlasten fors omhoog,’ voegt femke toe. Kun je nu iets doen? Op zich hoeft het dus niet zo erg te zijn als je aan het einde van de looptijd nog een aflossingsvrije hypotheek hebt. Je moet alleen wel voldoende inkomen hebben om die hypotheeklasten te kunnen betalen en je moet er rekening mee houden dat de renteaftrek na 30 jaar vervalt. Femke: ‘Als je verwacht dat aan het einde van de looptijd je inkomen lager is, dan kan tussentijds aflossen een oplossing zijn. Of je zet je hypotheek deels om naar een andere vorm, zoals een annuïteitenhypotheek. We zetten de mogelijkheden graag voor je op een rijtje.’ Maak zelf een afspraak op hypotheekshop.nl/oss. Bel 0412-631999 en mail oss1340@hypotheekshop.nl

Moet ik overbieden om een kans te maken? Laat je niet gek maken! Vraag het je adviseur.

Hertogin Johannasingel 36 | Oss | (0412) 63 19 99 oss1340@hypotheekshop.nl hypotheekshop.nl/oss

Hypotheken

Financiële planning

Verzekeringen

Duidelijk verhaal


pagina 51

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

Mooie mediterrane keramieken keukenbladen

Kwaliteit VOOR EEN Kwaliteit SCHERPE PRIJS VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Het assortiment van keukenbladenleverancier Arte is uitgebreid met zes mooie mediterrane keramieken keukenbladen: Trente, Treviso, Triest, Salamanca, Udine en Zaha Stone. Deze kleuren zijn vanaf heden verkrijgbaar en zijn toegevoegd aan het standaardprogramma van Arte.

Trente & Treviso Mooie mediterrane keramieken keukenbladenDe broertjes Trente en Treviso zijn de keramische reproductie van het Pietra dure. Wat Italiaans is voor “harde steen”. Deze Italiaanse hardsteen heeft een diepe grijze kleur met een licht tekening. De Trente is de lichte uitvoering en de Treviso de donkere. Triest & Salamanca De Triest en Salamanca zijn ook gebaseerd op het Italiaanse hardsteen. De Salamanca, een donkergrijze steen, heeft een witte ader, waardoor deze variant vaak het Pietra Marble genoemd wordt. De Triest is de matte en lichtere uitvoering. Udine De Udine is de keramische reproductie van het Statuarietto Marble uit Italië. Het Statuarietto marmer stamt uit de Carrara familie en heeft daarom een gelijksoortige kleurstelling, maar met een ander aderpatroon.

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden Industrieterrein Vluchtoord T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden Industrieterrein Vluchtoord T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl www.vanschijndeltegels.nl www.tegelprofshop.nl

Zaha Stone silk De Zaha Stone silk van Neolith TheSize was al te zien op de Material Xperience in Rotterdam en zit nu ook in het standaardassortiment van Arte. Deze prachtige grijze keramiek is een reproductie van de Iranese grey stone en valt vooral op door haar grijze aders.

CH TG EW IE AA IC NT UVR HT NE IE OO EN NB ND IN ME N EL M A A GE AK AR LL 30 IJ EN E KE JA SU K E G AR EW VU CC N D LIJ K I GA E U E L TE OP SVO UR RA NS LE ZA L NT TE EN GG A D IE M AK Z EN OP VO IJN M ZE RM AT ER EN LFR EI IA NI AL GE ND

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Weikhoplex levert dakprofielen die asbestgolfplaten één op één kunnen vervangen.

LI

‘Je hebt weinig spullen nodig om gelukkig te zijn. Tijd, dát is ons kostbaarste bezit.’ Als professional organizer en als eerste minimaliseercoach van België is Annelies Mentink ervan overtuigd dat er geen speciale talenten nodig zijn om op te ruimen. En wat meer is, er zijn ook geen foute manieren. Je hoeft er alleen maar aan te beginnen, stap voor stap. Dit is dus geen theoretisch handboek over opruimen, maar een lijst van efficiënte en praktische stappenplannen bij het opruimen en organiseren van spullen of zelfs van de rommel in je hoofd. Van het Administratieve kluwen van jouw papieren tot het creëren van zen op Zolder. Pik er die plannen uit die jij het belangrijkst vindt, en je krijgt het grootste cadeau van onze maatschappij terug: tijd. Tijd om te besteden aan zaken die er voor jou écht toe doen. En dát maakt ons gelukkig!

ASBEST? KOM IN ACTIE!

M IL

Opruimen maakt gelukkig

Dakprofielen van Weikhoplex zijn verkrijgbaar bij: Raab Karcher, voor vestigingen zie www.raabkarcher.nl

Ambachtsweg 18 | 6562 AV Groesbeek | 06 19 68 50 30 info@weikhoplex.nl | www.weikhoplex.nl

E info@ www. www.


pagina 52

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

sprokkelboschstraat 18 5243 RK Rosmalen 073 6900675 info@sprokkelbos.nl www.sprokkelbos.nl

Frans van der Biezen

De relaxspecialist van Oss

Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2018

10-15% KORTING

25% KORTING

m.u.v. lopende acties

op alle gebruikte en uitlopende relaxfauteuils

op de gehele collectie

Laminaatvloer Falco 8 mm, 4V, verkrijgbaar in 8 mooie decoren met 25 jaar garantie

nu p/m2

24,90

inclusief ondervloer, plakplinten en legservice

Wij begroeten u graag tijdens deze drie actiedagen Frans en Marleen de Relaxspecialisten van Oss. Verkoop & verhuur van relaxfauteuils op maat en sta-op-fauteuils. Open van 9 tot 12 uur en van half 2 tot 5 uur

Prettige feestdagen en een goed en gezond 2019

Burgwal 20 5341 CR Oss | 085-0602305

Willaertstraat 24, Oss | Tel. 0412-625292 www.relaxspecialist.nl

www.homewoninginrichting.nl

Home Woninginrichting


pagina 53

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

ROLLUIKEN WINTERVOORDEEL

Helleborus bloeit hartje winter

NU

Ac

KORRROLLUIK

tie

PE

loop

01 9

€ 11T5IN,Gar ru t t/m eind feb

i2

Het blijft spectaculair, een plant die bloeit op het moment dat de meeste tuinplanten winterslaap houden. De Helleborus (ook bekend als kerstroos) trakteert van november tot en met maart op grote witte bloemen met in het hart een prachtige kroon van meeldraden. Sneeuw of vorst kan de plant hebben: de takken gaan weliswaar iets hangen, maar zodra de temperaturen omhoog gaan, richt de Helleborus zich weer op. De Helleborus, een polvormende, meestal groenblijvende vaste plant is geliefd om zijn knikkende trossen komvormige witte bloemen in de winter en het vroege voorjaar. Het donkere blad bestaat uit meerdere kleinere blaadjes. Er zijn diverse cultivars, meestal met witte bloemen zoals de cultivars ‘Christmas Carol’, ‘Dafine’, ‘Shining Star’ of Jushua. De Helleborus orientalis (Oosterse kerstroos) heeft bloemen in geel, roze en donkerpaars en er zijn ook soorten met gespikkelde bloemen. Net als de Helleborus niger is deze kerstroos verkrijgbaar in verschillende formaten, van klein genoeg om in een hangmand te worden verwerkt tot een hoge struik die een flinke pot of een plek in de border nodig heeft. Trivia • De volksnaam kerstroos komt uit een oude legende waarin de plant in de sneeuw omhoog kwam uit tranen van een meisje dat geen geschenk had voor het kindje Jezus in Bethlehem. • In de Middeleeuwen werd de Helleborus door mensen gekoesterd om boze wintergeesten uit de buurt te houden. • De plant is lang bekend, in 1400 voor Christus schreef de arts Melampus er al over. • De Helleborus staat symbool staat voor pionieren en overleven. Verzorgingstips: • Zet de Helleborus op een beschut en zonnig plekje. Hoe meer de plant in de schaduw staat, hoe minder bloemen hij produceert. • De plant geeft zelf aan wanneer er extra water nodig is, door de bladeren slap te laten hangen. Na een paar uur staat de Helleborus er dan weer pront bij. • Als het vriest geen water geven: de plant verbruikt dan nauwelijks iets. • Eens per twee weken wat plantenvoeding bevordert een extra lange en rijke bloei.

Openingstijden showroom: Maandag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 u Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u Overige dagen graag op afspraak

DECO ZONWERING Nieuwstraat 19a 5384 TC Heesch Tel: 0412 480 490 www.decozonwering.nl info@decozonwering.nl

WINTERVOORDEEL ROLLUIKEN VAN DECO ZONWERING Profiteer tijdens onze wintervoordeel-actie van een hoge korting op onze elektrische rolluiken. Alle elektrische rolluiken worden nu GRATIS uitgevoerd met een SOMFY OXIMO MOTOR met veiligheidspakket en afstandbediening! Deze actie is geldig t/m eind februari 2019. Kijk op onze website voor meer informatie of bezoek onze showroom in Heesch.

WWW.DECOZONWERING.NL


pagina 54

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/ALL

VERNIEUWDE SHOWROOM Tweede kerstdag open van 12.00 tot 17.00 Hescheweg 213, 5343AA OSS 0412 - 650 222 www.hetadresmeubelen.nl

SLAAPSYSTEMEN BOXSPRINGS LEDIKANTEN TIENERKAMERS KINDERKAMERS MATRASSEN BEDBODEMS DEKBEDDEN HOOFDKUSSENS BEDDENGOED

ontwerp - aanleg - onderhoud - vijvers - waterpartijen - beregening - elektra straatwerk - metselwerk - timmerwerk - advies - begeleiding - levering materialen

Akkerwinde 40 Schaijk | www.tuinendoorthijsenbart.nl Thijs den Brok 06 - 130 502 48 Bart Geurt van Kessel (ontwerp) 06 - 272 616 80 info@tuinendoorthijsenbart.nl

De specialist in PVC vloeren Ons assortiment: tapijt - vinyl marmoleum - PVC laminaat - vloerkleden binnenzonwering Alles wordt door ons vakkundig gemeten, gelegd en gehangen.

Bel voor de mogelijkheden 06-48172799

Kruisstraat 39 B, 5341 HA Oss | 06 48 17 27 99 koningsvloeren@gmail.com | www.koningsvloeren.nl Welterusten.com - Schutsboomstraat 18 - Schaijk - 0486-461730

Veelzijdig in vloeren en binnenzonwering


pagina 55

www.thuisinhetnieuws.nl

De greeploze keuken vernieuwd en verbeterd! De innovator innoveert. De uitvinder van de greeploze keuken lanceert de volgende generatie keukens met verzonken greep. In 1960 ontketende SieMatic een revolutie in het interieur: de greeploze keuken. Het minimalistische ontwerp was onmiddellijk een groot succes en werd door alle keukenmakers gekopieerd. Langzamerhand groeit de greeploze keuken zelfs uit tot de designstandaard. Maar zijn anno 2018 alle technische en esthetische uitdagingen onder de knie? Het antwoord komt van de uitvinders zelf met het nieuwe greeploze design van SieMatic. Volledig verzonken greep Het Programma van Eisen luidde: reduceer het front maximaal. Maak tegelijkertijd de gripervaring nog comfortabeler en zorg voor een uniek design. Het resultaat is een concept dat de leidende positie van SieMatic in internationaal keukenontwerp verder onderstreept. In het middelpunt van het nieuw ontwikkelde SieMatic design staat de volledig verzonken greep. Van buiten pure eenvoud, van binnen een complexe interactie van technisch vernuft, vakmanschap en de beste materialen. Verfijning, transparantie en licht Deze innovatie is alleen mogelijk gemaakt door de perfecte hoek, de ideale tactiliteit en een individueel regelbaar verlichtingssysteem. Er is een ledlichtsysteem geïntegreerd in de schaduwopening. Deze nieuwe verzonken greeplijst vormt de basis van een intelligent totaalconcept dat drie ontwerpelementen combineert: verfijning, transparantie en licht. Het resultaat is een ontwerp dat opnieuw niet alleen bepalend zal zijn voor SieMatic, maar voor een hele generatie keukens. Vanaf 2019, het jaar waarin SieMatic haar 90-jarige jubileum viert, is de nieuwe greeploze keuken leverbaar.

Dakonderhoud de Groot gespecialiseerd in platte/pannendaken Dakonderhoud de Groot in Vinkel werkt volgens de actuele richtlijen met gemotiveerd en gespecialiseerd personeel. Ale dakwerkzaamheden kunnen precies uitgevoerd worden zoals u dat wilt. Een lekkend dagk, nokvorste-reparatie, loodveravnging of schoorsteen voegfen? De Groot draait er de hand niet voor om. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een afspraak of een offerte.

WOON/ALL

Bij aankoop van een Husqvarna R214T 103cm maaidek, €4700 incl. btw GRATIS een Husqvarna 125b bladblazer t.w.v. €299

Husqvarna 525Bx bladblazer actie: Nu: €395 incl. btw met GRATIS 5L brandstof t.w.v. €18,20

S i n ds 1 9 8 8


pagina 56

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/BC

container verhuur zand- en grindhandel grond- en straatwerk sloopwerk minigraver verhuur transport gladheidsbestrijding

Spaanderstraat 96 5351 BD Berghem 0412-401232 www.thvdcamp.nl


pagina 57

www.thuisinhetnieuws.nl

WOON/BC

KNIPPING Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering

VOOR BOUWBEDRIJVEN, SCHILDERS EN PARTICULIEREN ● Glaslevering en -plaatsing voor:

- nieuwbouw - renovatie - schadeherstel - interieur

● Levering en montage kunststof kozijnen

Glasadvies Ton de Groot. Lange Weide 7, 5397 AG Lith Werkplaats: Schutstraat 2 Lithoijen. tel: 06-46922299 email: tondegroot@glasadvies.com

WWW.GLASADVIES.COM

Berghem

Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

Vossenbosstraat 12, 5351 AJ Berghem Telefoon: 06 5114 7904 email: frankstegelwerken@caiway.nl

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren andere vloeren haast niet van massief parket te onderscheiden zijn. Welke vloer u ook kiest u kunt altijd zorgeloos genieten van de kwaliteit van een Balterio vloer.

Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER VAN BALTERIO Eén van de merken die wij in ons assortiment hebben opgenomen is Balterio: stijlvol, kwalitatief, en veelzijdig. Van Uden Wanden, Vloeren, en Plafonds is één van de weinige topdealers in Nederland. Wij hebben verschillende collecties van Balterio in huis, bijvoorbeeld de Quattro Vintage, Grandeur, Dolce, en Urban. Zo vindt u altijd een laminaatvloer die aansluit bij uw woonstijl, of deze nu trendy, vintage, industrieel of verfijnd is. Sommige vloeren lijken op een echte eiken plankenvloer terwijl

GROOT ASSORTIMENT VLOEREN Naast de laminaatvloeren van Balterio hebben wij andere merken en soorten vloeren in onze showroom, hierbij kunt u denken aan diverse PVC-vloeren en houten vloeren. In onze showroom kunt u onze vloeren bekijken en voelen. Neem bijvoorbeeld een stuk vloer mee om thuis bij uw meubels te

houden voor een goede impressie. Natuurlijk informeren wij u graag welke vloer past bij uw wensen. Onze service stopt niet bij de verkoop, want wij bezorgen uw aankoop ook graag bij u thuis. Het laten plaatsen van vloer behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u vragen of wilt u een vloer kopen? Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.


pagina 58

www.thuisinhetnieuws.nl

Zoek je nog een leuk kadootje, wil je iemand verrassen? Nu te koop bij de Heemkundeverenging Berchs-Heem de film (geremasterd) over Berghem van 1963 + 1973 van de Harmonie Concordia op DVD voor de prijs van â‚Ź10,00.

BC

Verkoopadressen: Lambert van Hintum Clausstraat 5, Berghem tel. 0412402515 Gerard Hoeks Joeri Gagarinstraat 21, Berghem tel. 0412401844 Jan van de Burgt Zicht 7, Berghem tel. 0412401183 Gerrit Smits Broerstraat 25, Berghem tel. 0612663121 Gerard van der Linden, Het Reut 103 Berghem tel. 0624635166.


pagina 59

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kenniscentrum voor financiële vraagstukken Financiële planning Vermogensadvies Hypotheken Verzekeringen Belastingaangiftes Erfrecht Pensioenanalyse Private banking diensten

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend Medisch pedicure praktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Parkinson, Geriatrie, MS, Kanker en Sporters, met als extra specialisatie ingroeiende- en schimmelnagels. De Praktijk is aangesloten bij Beroepsvereniging NMMV, www.nmmv.nl, en ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ en ProCert. Erkend Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg.

“Waar we anders in zijn De financiële wegwijzer

De praktijk is per 1 sept. 2018 gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog.

Zevenbergseweg 1 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

is onze benadering.

Gezondheidscentrum Berghem Molenweg 2k, 5351 EV

www.voetvorm.nl

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

|

is onze benadering. persoonlijk en vertrouwd.”

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

“Waar we anders in zijn Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

is onze benadering.

www.hbs - acc.nl www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

& Wij zijn de accountant die je kent, www.hbs acc.nl Hendriks van Bergen

Smulders

-

accountants en belastingadviseurs


pagina 60

ur "

Zevenbergseweg 12 Bredeweg 33 en g 5351 5386 PH KM Berghem Geffen tin Tel. Tel. 06-54356355 06-54356355 ra t Ontwerp | Aanleg | Onderhoud www.PGbestratingen.nl Fax 073-5323680 es B E-mail Renovatie | Watertechniek | Beregening E-mail info@PGbestratingen.nl PGbestratingen@home.nl de

w

ng

ru

rle

st

uk

va

n

ie.nl

Van Venrooy Timmerwerken

info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl Bestratingen

ve

tinventarisatie.nl

Patrick Gloudemans Den Herd 17, 5386 EX Geffen. T (06) 16 61 06 22 et

ten behoeve gunning voor n sloop van en.

Informatie en bestellingen: www.huidenenvachten.nl | Oude Baan 1a, Geffen

"h

ieuwbouw erbouw enovatie

Natuurlijke Interieur Stijlen

aa

s Veetransport, unicatie, enz. enz.

KERST/ALL

Lambert de Groot & Gelukkig Nieuwjaar Prettige Feestdagen

tn

everzamelplaats!

www.thuisinhetnieuws.nl

Heesterseweg 14, 5386 KT Geffen 06-22552671 venrooytimmerwerken@ziggo.nl

ra a

ngen.nl

st

n van Dinther

de

Corné van Dinther M. 06 - 553 430 33

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud Renovatie Watertechniek | T. |073 - 532 16 54 | |F.Beregening 073 - 532 67 01 Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl Corné van Dinther M: 06 - 553 430 33

Bredeweg 14b | 5386 KP Geffen | T: 073 - 532 16 54 | F: 073 - 532 67 01 E: corne@tuinendesign.nl | www.tuinendesign.nl

Corné van Dinther

Bestuur en leden van VV Nooit-Gedacht wensen u fijne feestdagen

M. 06 - 553 430 33 Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen | T. 073 - 532 16 54 | F. 073 - 532 67 01 E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl

Voor Voor ondernemers ondernemers bieden bieden wij wij administratieve dienstverlening administratieve dienstverlening tegen tegen de de scherpste scherpste prijzen. prijzen.

G E F F E N • w w w . v a N d E r d o E l E Na s s u r a N t i E N. N l

Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland T: 073-3030823 | www.ba-administratie.nl Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland

Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl Hertog Jan Straat 22, 5397 BV Lith Geffen Tel: 06-18138512 www.autorijschoolvannistelrooy.nl www.schoonheidssalonkim.nl

Telefoon 06 2323 9592 |

info@autorijschoolvannistelrooy.nl

ALLES OM JOUW HUID TE LATEN STRALEN

Autobedrijf

van Heesch Telefoon 073-5321969 Geffen www.vanheeschgeffen.nl

Duijzer Duijzer Haarden Kachels DE GEZELLIGSTE SKIBAAN Haarden&& Kachels Duijzer Haarden & Kachels Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud VAN NOORD-BRABANT Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss | 0412-648770 GEEFT WEERwww.ald-sfeerverwarming.nl PROEFLESSEN www.ald-sfeerverwarming.nl 1 tot 30 november 2016 vieren Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl

Diverse kachels voor duurzame OP ZONDAGEN energie met subsidie regeling. Duijzer Haarden & Kachels VAN 13.00 - 16.00 UUR

Diverse kachels voor duurz energie met subsidie regeli

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl

SCHRIJF JE NU IN VOOR EEN PRACHTIG SKISEIZOEN Loodgietersbedrijf Theo van Leur Baljuwstraat 166 Oss 06-53898314

1 tot 30 november 2016 vi

wij ons 12,5 jarig jubileum wij ons met 12,5 jarig jubileum voordelige voordelige aanbiedingen in de aanbiedingen in showroom. showroom.

1 tot 30 november 2016 vieren wij ons 12,5 jarig jubileum met voordelige aanbiedingen in de showroom. Diverse kachels voor duurzame energie met subsidie regeling.

www.alpineworld.nl DE GEZELLIGSTE SKIBAAN info@alpineworld.nl VAN NOORD-BRABANT GEEFT WEER PROEFLESSEN


pagina 61

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Marretakken maken mysterieuze krachten los

Mistletoe zoenen maar Wie verliefd is of het wil zijn, zoekt met de kerstdagen een maretak op en gaat eronder staan. Vanaf dat moment is succes verzekerd. Iedereen die passeert mag je kussen. Op voorwaarde dat je wel onder die groene struik boven je hoofd blijft staan. Een eeuwenoud gebruik dat dateert uit de tijd van de Galiers, dus al lang voordat het kindje Jezus in zijn kribbe belandde. Asterix en Obelix deden er al aan mee en hun tovenaars beschouwden de maretak als het allerheiligste. De maretak of mistletoe was zelfs in staat om onvruchtbare vrouwen vruchtbaar te toveren. Toen heidenen meer en meer plaats maakten voor heiligen en christenen, verhuisde de maretak mee van de ene in de andere wereld. En ook nu storten we ons op het feest van licht en geboorte. Feest van religie, waarbij zelfs veel niet-kerkelijke een dag per jaar tot bekering komen. Is het niet voor het geloof, dan toch voor de sfeer. Dat de kerstboom, die overigens steeds vroeger de huiskamer lijkt te sieren, het symbool is van onsterfelijkheid, zullen velen zich niet realiseren. Planten die groen blijven en ‘s winters hun bladeren niet verliezen, hebben nog steeds een hoge symbolische waarde. Ze kenmerken het nieuwe leven. Naast de denneboom en hulst, dus ook de maretak. Maretakken groeien hoog in de kruinen van vooral appelbomen, linden en populieren. Hoewel het een plant is, heeft hij meer weg van een struik. Een grote bol van dichte takken, die zich steeds in tweeën splitsen, met aan elk uiteinde twee groene leerachtige bladeren. Niet gek dat ze vroeger voor heksennesten werden aangezien. Op hun bezems was het immers een koud kunstje boven in de boomkruinen te landen. Als halfparasieten zijn maretakken niet in staat een eigen leven te leiden. Voor hun water- en zoutbehoefte zijn ze afhankelijk van bomen, met wie ze ongevraagd een levensverbond sluiten. Met de wortels dringen maretakken door in het hout. Een innige verstrengeling, waaraan zelfs een fikse najaarsstorm geen einde kan maken. Maretakken hebben een beperkt verspreidingsgebied. Zijn ze in Frankrijk en Zuid-Belgie algemeen, in ons land zijn ze een stuk zeldzamer.Met uitzondering van Zuid-Limburg waar ze op vele plaatsen menige boomkruin sieren. Tussen Mheer en Gravenvoeren kan men kilometers wandelen door het ‘mistletoeparadijs’. In onze overige provincies strijden meerdere gemeenten om de eer de noordelijkste maretak van het land te huisversten. Maretakken zijn met hun mysteriueze krachten kennelijk geliefd. In de Hortus te Haren in Groningen leeft een wel erg noordelijk exemplaar. Maar die schijnt bij het Winschoterdiep vandaan gehaald te zijn, toen de boom waarop hij groeide gekapt werd. Haren wordt dus gekwalificeerd vanwege vals spel. De topdrie in de strijd om de noordelijkste maretak van Nederland ziet er als volgt uit: op de derde plaats De Steeg bij Arnhem, waar een exemplaar in de tuin van Kasteel Middachten groeit. Tweede is de gemeente Amsterdam, waar zelfs twee exemplaren voorkomen. Onbetwist eerste is het plaatsje Glimmen ten zuiden van Haren, aan de westkant van het Zuidlaardermeer. Daar groeit

een onvervalste mistletoe in een populier aan de Drentse Aa. Zijn er nog noordelijkere gemeenten met een wilde maretak op hun grondgebied? Zij gelieven zich te melden. Vrouwelijke marretakken dragen in najaar en winter tere witte, doorschijnende bessen. De vruchten pralen als grote parels in trosjes bijeen. Dit kleine vrouwelijke schoon is onweerstaanbaar voor vogels als merels en lijsters. Ze waarderen de smakelijke bessen en verslinden ze met huid en haar. De zaadjes in de bes zijn zeer giftig. Maar omdat ze verpakt zitten in een extra vliesje, richten ze geen schade aan in het vogellijf. En komen via de natuurlijke weg weer naar buiten. Vogels die maretakbessen eten, hebben last van uiterst kleverige stoelgang. De bessen bevatten een lijmachtige sap, waardoor de plant in de volksmond ook wel vogellijm genoemd wordt. Ontleend aan het oude gebruik van vogelvangers, die takjes insmeerden met het bessensap. Ze steken de takjes op een strategische plaats in de grond en lokken zangvogels met zaad en lokvogels. Raakt een zich van geen gevaar bewuste vogels met veer of vleugel zo’n lijmtakje, dan is er geen ontkomen meer aan. Vogels zorgen voor de verspreiding van de zaadjes, zodat er weer maretakken op nieuwe plaatsen kunnen groeien. Door de plakkerige substantie kleeft het zaadje tegen de kale schors en een nieuw leven kan beginnen. Behalve de bessen is ook de rest van de plant uiterst giftig. Desondanks hebben maretakken een grote heilzame werking. Zo wordt het aanbevolen voor abcessen, kanker en diarree, maar werkt ook in geval van jicht en hysterie. Voorzichtigheid is echter geboden, want roekeloos gebruik kan leiden tot een beroerte of coma met de dood tot gevolg. Duidelijk geen kruid voor zelfmedicatie. Op dit moment is de plant weer volop te koop in tuincentra en op de markt, als symbool voor nieuw leven of ter bevordering van de vruchtbaarheid. Of om gewoon op te hangen en daaronder een lekker potje te zoenen. Sommige gebruiken blijven altijd bestaan en niks mooier dan een lange kerstnacht onder de maretak. Stille nacht....


pagina 62

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kerstkienen Op donderdag 13 december is er weer de bekende kerstkien in de Berchplaets, aanvang 13.30 uur. Op deze middag is er voor iedere deelnemer een Kerst-presentje; u gaat dus niet met lege handen naar huis! De prijzen van de kienkaarten zijn; € 10.—grote kaart € 7.—midden kaart € 5.—kleine kaart. Bij binnenkomst ontvangt u een gratis lot voor een loterij in de pauze.

Muzikaal Kerstverhaal Scrooge Op 23 december Muziekvereniging Harmonie Concordia organiseert in samenwerking met De Berchplaets op zondag 23 december voor de derde keer het muzikaal kerstverhaal. Een kerstverhaal voor jong en oud begeleid door muziek van het orkest. Soms spannend, soms grappig, maar altijd sfeervol. Waar de eerste editie nog in de kerk was, is vanaf 2017 het muzikaal kerstverhaal in De Berchplaets. De Berchplaets geeft meer mogelijkheden voor inrichting, licht, geluid, verrassende effecten en toneel. Daarnaast wilden zowel Concordia als De Berchplaets, families een mogelijkheid bieden om rond de kerst in een gezellige sfeer samen de kerst in te luiden. In tegenstelling tot eerdere jaren zal dit jaar een bekend kerstverhaal worden gespeeld: Scrooge van Charles Dickens. Het podium van De Berchplaets zal hiervoor worden omgetoverd tot een 19e eeuwse Engelse stad. Marianne van der Heijden volgt Barry Hoefnagels en Tessa Govers op als vertelster. Daarnaast zullen dit jaar vele toneelspelers op het toneel staan. Aanvang is 15.00 uur. Entree tot 10 jaar is gratis. Vanaf 10 jaar is de entree €3,- . De voorstelling is zonder pauze, zodat ook de kleinste toeschouwers de hele voorstelling kunnen meegenieten.

The Flying Dutzmen rijdt de Noordkaap Challenge Roland Vandermeulen uit Berghem rijdt samen met Dennis Wouters uit Oss en Jan van Engelen uit Gameren de komende tijd een aardige afstand. Het drietal, dat zich The Flying Dutzmen noemt, doet mee aan de Noordkaap Challenge: 7500 kilometer in 13 dagen. De reis gaat naar het meest noordelijke puntje van dit continent. De heren tijden voor twee goede doelen. Het goede doel vanuit de Noordkaap Challenge zelf is Serious Request. Maar de mannen zelf rijden ook voor de Amara Foundation. “De foundation ondersteunt een kindertehuis in Kenia. Namens de foundation regelen vier vrouwen dat. Dat doen ze op eigen kosten, dus we weten dat iedere euro op de juiste plek terechtkomt”, vertelt Vandermeulen. The Flying Dutzmen weten dat ze uiteindelijk de Noordkaap moeten bereiken. Maar hoe de route precies loopt, dat weten ze nog niet helemaal. Vanochtend zijn ze vanuit Hilversum vertrokken, op 19 december keren ze terug. “We weten dat we over twee dagen in Stockholm moeten zijn om de boot naar Helsinki. Vanaf daar is het afwachten. We weten dat we naar Rovaniemi gaan, het dorp van de Kerstman. En natuurlijk gaan we naar de Noordkaap en via Zweden terug naar Nederland. Maar hoe precies de route gaat, dat weten we niet. Dus dat is spannend”, zegt Wouters.

“Zonnebloem” stamppot buffet Op 24 november hebben 160 gasten en vrijwilligers genoten van een heerlijk stamppot buffet in de Berchplaets. Er was ruime keuze uit wortelstamp, moes en zuurkoolstamp met diverse worstjes en gehaktballen. Een lekker ijsje als toetje en iedereen kon weer met een gevulde maag naar huis. Het stamppot buffet is mede mogelijk door de opbrengst van de Rabobank clubkas campagne.

Zo

23 DECEMBER AANVANG 15.00 UUR TOT 10 JAAR GRATIS VANAF 10 JAAR €3,-

www.deberchplaets.nl Dorpshuis de Berchplaets • Sportstraat 3 • 5351 BZ Berghem • 0412-404688 •

De Berchplaets


pagina 63

www.thuisinhetnieuws.nl

Wij geven een lezing Waar? Dorpshuis de Berchplaets (Sportstraat 3, Berghem) Wanneer? Dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur

Komt u ook?

(meer informatie volgt op onze website) De Vree Van Drongelen | Notarissen – Adviseurs Burg. van Erpstraat 16 5371 AW Berghem

0412-487111 info@dv-vd.nl www.dv-vd.nl

Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

BC


pagina 64

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Feestmaand December, de laatste en donkerste maand van het jaar, is tevens de meest feestelijke maand. Dat begint al met de komst van de grote kindervriend en zijn gekleurde vrijwilligers. Want, gezien de krappe arbeidsmarkt is aan zwarte knechten nauwelijks meer te komen. De wachtende peuters en kleuters worden door de Sint des Vaderlands begroet als lieverds en schatjes. Kan me voorstellen dat ouders daar wel eens anders over denken, maar dit terzijde. Wel denk ik kan dat wel in deze MeToo tijd, maar bedenk dan dat de Sint een heilige is, in tegenstelling tot ons gewone mensen. Snoep is voor een kindervriend altijd zijn grootste troef. Dat weet ook de Sint maar al te goed en moedigt zijn gekleurde vrijwilligers aan het lekkers in alle hoeken te strooien. Zelf roept hij op om vooral een schoen klaar te zetten, daarmee de plaatselijke middenstand een handje te helpen. Zo rijdt de commerciële karavaan, de Sint hoog te paard omgeven door zijn kleurrijke vrijwilligers, het media stadje door en verdwijnt stilletjes om de volgende dagen in ieder plaatsje en dorpje opnieuw zijn kunstje te vertonen of op pakjesdag als kloppende verdwaalde vreemdeling te verschijnen. Daarmee een oude traditie in ere houdend. Daarna volgen er, wat mij betreft, wat minder bekende feesten als de ‘Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ en de ‘Winterwende’. Maar de wonderbaarlijke geboorte van het voorbeeldige kindje Jezus omarmen we allemaal. Zijn verjaardag, die we al ruim 20 eeuwen vieren, beleeft iedereen als feest van licht en vrede. Een feest waar, hoe bizar ook, ooit oorlogen een snipperdag voor namen om samen kerstliederen te zingen. Een feest om even stil te staan bij mensen van voorbij en alles wat was en nooit weerkeert. Even geen werk, geen politiek, geen zorgen of ander gedoe. Misschien eens filosoferen hoe en waarom we steeds weer in de luxe valkuil belanden en daarmee een wereld inrichten op een manier die we eigenlijk niet wensen, met alle gevolgen en stress van dien. Geniet dus nog maar even van Kerst 2018, want als we zo gezond moeten gaan leven als de staatsecretaris onlangs opgewekt presenteerde rijst de vraag of er dan ook nog iets feestelijks overblijft. Onder het motto ‘Wij gunnen elke Nederlander een gezond leven en iedereen geluk’, worden we wel tot rook-, drank- suiker- en vleesvrije, burgers gemaakt. Dit terwijl Benny Neyman al zong: ‘Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik hoef toch niet te leven zoals jij dat doet. Ik kom niet aan ‘t jouwe, jij komt niet aan ‘t mijne. Ik laat jou in je waarde laat je mij dan in ‘t mijne. Voor mijn part loop ik buiten in m’n ondergoed. Of in m’n blote reet, dat is mij om ‘t even. Zo lang ik maar gezond ben en plezier heb in ‘t leven’. Met als feestelijk refrein 16 maal ‘Lalalalalalalalalala’. Het was vroeger niet altijd beter, maar dit lijkt toch wel feest.

Geluk Voor nu wens ik allen fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar veel geluk. En om een beetje te helpen dit geluk zo goed mogelijk te bereiken geef ik graag de tip van column schrijver Peereboom Voller door, namelijk: ’Geluk is de kunst om een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt. Maar die moet je wel zelf plukken’.

Warme billen en cadeautjes “Oeh wa hedde gij nen werme kont”. Hoe ze dat van elkaar weten aan de Berghse Tafel? Vorige week donderdag werd er Sinterklaas gevierd. BerghsLeven doneerde wat cadeautjes, de bezoekers namen zelf wat mee, en toen werd er gedobbeld. En daarvoor werd er regelmatig van stoel gewisseld. De dobbelstenen bepalen niet alleen wie wat mee naar huis neemt, maar ook hoe leuk de middag is. Voor de gelegenheid is de grote stamtafel omgeruild voor twee kleinere exemplaren. En er zijn speculaasbrokken. Om de beurt gooien de bezoekers met de dobbelsteen. Elk cijfer heeft een andere opdracht: de ene keer moet degene die aan de beurt is al zijn cadeautjes aan een ander geven, de andere keer mag hij, of zij natuurlijk, juist iets uitzoeken van een ander. En als er iemand twee gooit moet iedereen een plaatsje naar links of rechts. En dan zijn de “Oeh wa hedde gij nen werme kont”-en niet van de lucht. Het is hartstikke gezellig, er wordt gelachen en gegierd terwijl de flessen badschuim en badzout van eigenaar wisselen. De speciale Sinterklaasmiddag was georganiseerd tijdens de uren van de Berghse Tafel, donderdag van 14 tot 16 uur. De deelnemers hadden zich er voor aangemeld. Wilt u volgend jaar ook meedoen, kom dan een keertje langs. Want we zijn er élke donderdagmiddag, van 14 tot 16 uur. Voor iedereen die maar zin heeft. En dan mag u gewoon op uw eigen stoel blijven zitten. Wilt u weten wat we met kerstmis doen, hou dan onze Facebookpagina goed in de gaten. Meer info: www.facebook.com/berghsleven of info@berghsleven.nl en 06-38339790


pagina 65

www.thuisinhetnieuws.nl

Berghse Tafel

Waar koffie en thee altijd klaar staan! De Berghse Tafel, onderdeel van BerghsLeven, is voor alle inwoners van Berghem. Zowel voor hen die hulp vragen als zij die hulp bieden. Om contact met elkaar te maken, eenzaamheid te bestrijden, samen een gezellige middag te maken, samen fietsen, schaken, kaarten, eten, uitgaan. Kortom alles wat je samen maar leuk vindt om te doen. Blijheid en vrijheid.

Kerststukjes maken Donderdag 20 december is er vanaf 14.00 uur gelegenheid om samen kerststukjes te maken. Heeft u thuis nog een ongebruikt potje of schaaltje staan, neem het mee dan maken we er samen een mooi kerststukje van.Voor groen, bloemen en materialen wordt gezorgd. Om de sfeer extra te verhogen zal Esther kerstmuziek verzorgen. De Berghse tafel is voor alle inwoners van Berghem en kunnen dus allemaal meedoen! Men dient zich vooraf wel te melden bij: Yvonne, tijdens de Berghse Tafel of telefonisch op 06 - 38 33 97 90 of per mail: info@berghsleven.nl

De Berghse Tafel staat iedere donderdagmiddag vanaf 14.00 uur klaar voor inwoners van Berghem. Zowel gasten als mensen die als als gastvrouw of gastheer willen helpen zijn dan van harte welkom.

een burgerinitiatief met als doel inwoners van Berghem met elkaar in contact te brengen. BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 66

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Ontbijten - Lunchen - Dineren - Borrelen - Overnachten

mortelcentrale

van de Haterd BV zand en cementhandel Een schilderachtig uitgestrekt Brabants land vormt het decor van de zachtwitte, gerenoveerde boerderij waarin driesterren Hotel Brasserie Oud Maren is gevestigd.

Van de Haterd Zand- en Cementhandel BV Kanaalstraat 6, 5374 KM Oss. 073 532 1347 info@vandehaterd.com www.vandehaterd.com

cafe zaal visvijvers Grotestraat 8 | Oijen T. 0412-488955 T. 0412-492463

Oijenseweg 272 5346 JG Oss Tel: 0412-690217 www.oijensezij.nl

Loop gerust eens binnen en laat u op deze www.forellenvijversdeschutskooi.nl

bijzondere plek verassen, verwennen en vermaken en Geniet met een zachte, doch grote, 'G'. Ontbijten - Lunchen - Dineren - Borrelen - Overnachten

Een schilderachtig uitgestrekt Brabants land vormt het decor van de zachtwitte, gerenoveerde boerderij waarin driesterren Hotel Brasserie Oud Maren is gevestigd. Ontbijten - Lunchen - Dineren

Blom Computer Consult Vlinderhof 7 5345 JX OSS info@computercursus.com

- Borrelen - Overnachten

Hotel Brasserie Oud Maren Provincialeweg 85 5398 JK Maren - Kessel t: 0412 47 98 98 f: 0412 47 95 59 e: info@oudmaren.nl Een schilderachtig uitgestrekt Brabants land w: www.oudmaren.nl

Tel: (0412) 69 06 77

vormt het decor van de zachtwitte, gerenoveerde boerderij waarin driesterren Hotel Brasserie Oud Maren is gevestigd.

Loop gerust eens binnen en laat u op deze bijzondere plek verassen, verwennen en vermaken en Geniet met een zachte, doch grote, 'G'.

Flexibel en betrouwbaar in tijdelijk werk. Wij verzorgen: > werving en selectie Medicijnstraat 120 > detachering > payroll service 5342 JT Oss Hotel Brasserie Oud Maren Provincialeweg 85 5398 JK Maren - Kessel t: 0412 47 98 98 f: 0412 47 95 59 e: info@oudmaren.nl w: www.oudmaren.nl

Schaijksestraat 3 Reek T 0486 - 42 23 07 info@hwcbv.com

T: 0412-639722 Ben jij op zoekwww.tandarts-steenbergen.nl naar een nieuwe uitdaging? Kijk voor onze vacatures op

www.hwcbv.com

Loop gerust eens binnen en laat u op deze bijzondere plek verassen, verwennen en werk in de regio vermaken enVoor Geniet met een zachte, doch grote, 'G'. Voor werk in de regio

Hotel Brasserie Oud Maren Provincialeweg 85 5398 JK Maren - Kessel t: 0412 47 98 98 f: 0412 47 95 59 e: info@oudmaren.nl w: www.oudmaren.nl


pagina 67

www.thuisinhetnieuws.nl

Hapt zo lekker weg Bleekselderij kaasballetjes Benodigdheden voor circa 20 stuks: 2 zakjes hazelnoten a 65 gram, 2 stengels bleekselderij, 2 eetlepels fijngehakte bieslook, 300 gram verse roomkaas (St. Moret), peper, zout en mespunt chilipoeder. Bereidingswijze: hak de hazelnoten fijn in de keukenmachine en rooster ze goudbruin in een droge koekenpan. Laat ze afkoelen. Schil de bleekselderij en snijd de stengels in piepkleine blokjes. Meng in een kom de bleekselderij, de bieslook en een kwart van de gemalen noten door de verse roomkaas. Voeg peper, zout en chilipoeder naar smaak toe. Vorm van het mengsel kleine ronde balletjes en wentel deze door de rest van de gemalen noten. Leg de kaasballetjes op een schaal en laat ze in de koelkast opstijven.

Stervrucht in kerstsfeer Van Stervrucht (Carambola) maakt u zonder veel moeite en tijd leuke en lekkere hapjes. Deze smakelijke, licht rinse vruchten zijn nu volop verkrijgbaar. U kunt ze een paar dagen voor de Kerst in huis halen, maar leg ze liever niet in de koelkast. Het is een tropische vrucht, en dat betekent dat ze niet tegen kou kan. Als u de decoraties die hierbij staan gaat maken, was de vruchten dan eerst en droog haar voorzichtig met een stukje keukenpapier af.

Kerstboompje Snijd de stervrucht in dunne plakjes. Stapel ze op tot er een kerstboompje ontstaat. Heel decoratief bij een mooi opgemaakt gerecht.

Sterchocolaatje Kaat pure chocolade ‘au bain marie’ (in een schaaltje of pannetje, geplaatst in een grote pan met heet water) smelten. Leg een stuk bakpapier klaar en snijd de stervrucht in plakjes. Leg deze op de bakpapier en dep de bovenkant even Bladerdeeg met kaas enSmelt dadelsde chocolade, droog met een stukje keukenpapier. bestrijk de plakjes stervrucht met de gesmolten chocolade Benodigdheden voordeze 8 stuks vanhard dit borrelhapje: 4 plakjes en laat weer worden. diepvries bladerdeeg (pak a 450 gram), olie voor invetten, 50 gram Danisch Blue, 2 eetlepels creme fraiche, versgemalen

KERST/ALL

Tapas bij sherry Benodigdheden voor deze knoflookrolletjes met ham voor circa 30 stuks: 4 grote tenen knoflook, 3/4 dl olijfolie, 100 gram bloem, zout, 2 eieren, 1/4 liter melk, 2 eetlepels fijngehakte peterselie en 100 gram rauwe ham. Bereidingswijze: Pel de tenen knoflook en snijd ze in dunnen pakjes. Verwarm de olie in een steelpan en bak de plakjes knoflook tot ze lichtbruin zijn. Laat de olie met de knoflook afkoelen. Roer in een kom de bloem met het zout, de eieren en de melk tot een glad beslag. Roer de olie met knoflook en de peterselie erdoor. Verhit een grote koekenpan met een heel klein beetje olie. Laat een kwart van het beslag over de panbodem uitvloeien en bak het flensje tot de bovenkant bijna droog is. Keer het flensje en bak de onderkant goudbruin. Bak zo nog 3 flensjes. Spreid de flensjes uit en leg de plakjes ham erop. Rol de flensjes op en snijd ze in stukken van circa 4 cm. Steek in elk rolletje een cocktailprikker en leg ze op een schaal. Serveer lauwwarm of koud.

Bladerdeeg met kaas en dadels Benodigdheden voor 8 stuks van dit borrelhapje: 4 plakjes diepvries bladerdeeg (pak a 450 gram), olie voor invetten, 50 gram Danisch Blue, 2 eetlepels creme fraiche, versgemalen peper, 1 ei, 30 gram gesneden Gandaham, 4 gedroogde dadels en 1 handpeer. Extra nodig: kleine ronde vormpjes. Laat het bladerdeeg ontdooien. Zet de vormpjes op hun kop en vet de buitenkant in. Verwarm de oven voor op 180 graden Celcius (hetelucht 160 graden Celcius). Roer de Danisch Blue met de creme fraiche glad en breng op smaak met peper. Steek met behulp van een glas rondjes uit het deeg ter grootte van de vormpjes. Leg de plakjes over de vormpjes en druk de randen aan. Klop het ei los en bestrijk het deeg ermee. Laat het deeg op de vormpjes midden in de oven in circa 15 minuten gaar worden. Snij de ham in repen en bak ze in een droge koekenpan op een matig vuur krokant. Was en snij de peer in dunne plakjes. Halveer de dadels, verwijder de pitten en snij de dadels in reepjes. Vul de bladerdeegbakjes met de kaascreme, peer en de dadel. Garneer de hapjes met de ham erop.


pagina 68

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

VAN 09:00 TOT 18:00 UUR VAN 09:00 TOT 18:00 UUR 7 KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

J.F. Kennedystraat 93, 5384 GB Heesch. 06-33795518 www.gloudemansschilderwerken.nl

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

HEESCH

CUIJK

0412-725030 www.langenhuizen.nl

www.zonnepanelenvanboxtel.nl

Uw partner in brandveiligheid - Kling regelt alles op het gebied van blusmiddelen, nood- en transparantverlichting, verbandtrommel / AED/BHV, elektrisch gereedschap TAXIBEDRIJF AUTOBANDEN en brandwerend impregneren. - Kling verzorgt alle soorten trainingen op het gebied van BHV, EHBO, AED, VCA.

van GRUNSVEN HEESCH

0412 - 451490

JARENLANGE ERVARING IN TAXIVERVOER

VOOR PARTICULIEREN0412-612830 EN BEDRIJVEN www.klingbrandbeveiliging.nl

TAXIBEDRIJF

WWW.AUTOSERVICEHEESCH.NL Middelste Groes 13 • 5382 VV HeescH • t. +31(0) 412 454738

o.a. VERVOER NAAR VLIEGVELDEN ROLSTOEL EN ZIEKENVERVOER Ook voor VGZ verzekerden

AUTOBANDEN

van GRUNSVEN HEESCH 0412 - 451490 www.taxivangrunsven.nl

Tevens verkoop topkwaliteit vogels

Koolzaadweg 14/14A, 5351 LP BERGHEM | 06-19870287

www.taxivangrunsven.nl | Burg. Woltersstraat 66 5384 KW Heesch Jarenlange ervaring in taxivervoer voor particulieren en bedrijven.

Burg. Woltersstraat 66

5384 KW HEESCH

o.a. Vervoer naar vliegvelden, rolstoel- en ziekenvervoer. Ook voor VGZ verzekerden.

Gebroeders van de Wetering Transport Dommelstraat 47, 5347 JK Oss • T 0412 622 291 www.vdweteringtransport.nl

Maatwerk in aluminium siervolieres en kooivolieres voor bedrijven en particulieren

www.janicage.com | info@janicage.com

Liessentstraat 2a, 5405 AG Uden. T 0413-264889 www.hyundaivdheijden.nl


pagina 69

www.thuisinhetnieuws.nl

Sfeervol Brunchen Boule met warm gerookte zalm Benodigdheden (4 personen - 20 minuten): 1 ongesneden Franse boule, 5 eetlepels olijfolie 150 g haricots verts, in stukken, 2 tomaten 1 eetlepel wittewijnazijn, 1 theelepel Dijonmosterd versgemalen zwarte peper, 150 g gemengde (rocket)salade 2 bosuitjes, in ringetjes, 6 zwarte olijven zonder pit 250 g warm gerookte zalmmoten Snijd een kap van het brood en hol het brood uit tot op 3 cm van de wand. Verdeel het broodkruim in stukjes en bak deze in een koekenpan in 2 eetlepels olijfolie knapperig bruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Kook de boontjes in een pan met weinig water en wat zout in ca. 4 minuten beetgaar. Spoel ze in een zeef af onder koud water. Snijd de tomaten in vieren en verwijder de pitjes. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Klop in een kom de azijn met mosterd, 3 eetlepels olijfolie en zout en peper tot een dressing. Schep de gemengde salade met de boontjes, tomaat, uiringetjes en olijven erdoor. Meng ook de zalm en het gebakken brood erdoor. Schep de salade in het uitgeholde brood. Serveer direct en snijd het gevulde brood aan tafel in punten.

Maanzaadtulband met sinaasappelsiroop Spatel in plaats van rozijnen en sukade 1 zakje maanzaad door het beslag. Rasp de schil van 2 sinaasappels en meng met 2-3 eetlepels sinaasappellikeur door het beslag. Haal als de tulbandcake gebakken is met een citrustrekkertje (zesteur) dunne reepjes schil van nog 2 sinaasappels of trek met een dunschiller repen van de schil en snijd deze sliertjes. Pers 2 sinaasappels uit en breng 100 ml van het sap met 50 gram suiker in een steelpannetje aan de kook. Roer er 25 gram roomboter door en laat al roerend in 5 minuten zachtjes tot een dikke siroop inkoken. Schenk de siroop over de (nog warme) tulband en strooi de sinaasappelsliertjes erover.

KERST/ALL

Pruimen in chocolade Benodigdheden voor 4 personen: 12 gedroogde pruimen, 1 dl cognac, 200 gram pure chocolade (Royale). Breng in een steelpan de pruimen met de cognac aan de kook. Laat ze liefst een dag staan. Breek de chocolade boven een kom. Hang de kom in een pan met kokend water en laat de chocolade al roerende smelten. Neem de kom uit het water en laat de chocolade iets afkoelen. Steek elke pruim aan een cocktailprikker en wentel ze een voor een door de chocolade. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en laat de chocolade in de koelkast hard worden. Lekker met een dessertkoffie en een cognacje of likeurtje.

Knapperig broodje met bijzondere vulling

Gevulde maïsbol met bakbacon Ontbijtgerecht 4 personen - Ingrediënten: 8 plakken bakbacon, 4 maïsbollen, 2 rode uien 1 teentje knoflook, 100 gram kerstomaatjes 1/2 eetlepel olijfolie traditioneel, 10 gram boter 8 kwarteleitjes, 50 gram belegen boerenkomijnekaas 1/2 eetlepel bieslook, fijngeknipt zout, versgemalen peper Snijd een kapje van de maïsbollen, hol de bollen uit en verkruimel het broodkruim. Pel de uien en snijd deze in dunne partjes. Pel en snipper het teentje knoflook. Was de kerstomaatjes en snijd deze in vieren. Verwarm de grill voor op de hoogste stand. Bak de plakjes bacon knapperig uit in een koekenpan met antiaanbaklaag. Verdeel de plakjes over de maïsbollen. Voeg de olie aan het bakvet toe. Bak de uien met de knoflook op halfhoog vuur in ongeveer 5 minuten glazig. Schep het broodkruim erdoor en bak het 3 minuten mee. Schep de tomaatjes erdoor en bak ze 2 minuten op hoog vuur mee. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Vul de broodjes met het mengsel en strooi de kaas erover. Laat de broodjes onder een hete grill gratineren. Verhit intussen de boter in een koekenpan en bak vier spiegeleitjes van de kwarteleitjes. Leg op elke bol een spiegeleitje. Garneer de bollen met het bieslook. Tip: Vervang de kwarteleitjes door 4 kleine scharreleitjes.


pagina 70

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Akkerstraat 34 Nuland Tel. 073-6898654

www.share-fit.nl Administratiekantoor

A.D.M.Maasdonk v.o.f.

van

GROENDESIGN

06 108 422 90 Achtersteweg 6 5392 CG Nuland

www.vanlithgroendesign.nl

Administratie Jaarrekeningen Belastingen Loonadministratie

Kerkstraat 31 5392 CA Nuland admmaasdonk@home.nl 06 – 30 80 54 69 073 – 532 40 73

Begeleiding startende ondernemer Advisering

tuinHuisjes - speeltoestellen tuinafscHeidingen - overkappingen

In verband met de kerstvakantie zijn we GESLOTEN van za. 22-12-’18 t/m wo. 2-1-’19

www.vandersangentuinhout.nl Bedrijfsstraat 24 - Nuland - 073 532 12 35 Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 uur en za. 08.30-13.00 uur

Kerkstraat 31, 5392 CA Nuland 073-6898293 | info@qoutfietsen.nl

www.qoutfietsen.nl

Heeseind 9, 5392 PD Nuland Tel. 073 532 1418 fax 073 532 1156 www.deiepreclame.nl info@deiepreclame.nl

Voor al uw maatwerk!

Ni-Com Volg ons op:

Reclame en Advertentie Advies Nico van Nuland Heijcamp 37, 5392 CD Nuland www.vandersangentuinhout.nl Tel. 06-53394851 Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35 nicovannuland@gmail.com

Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

IJSSALON - PIZZERIA - RESTAURANT

Prins Bernhardplein 11a, 5391 AR Nuland Tel 073-8888969 b.g.g. 06-46499688


pagina 71

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Waterschap waarschuwt voor oliebollen- en frituurvet Wie frituurvet van oliebollen en snacks door het toilet spoelt of via de goot laten verdwijnen, zadelt het waterschap op met forse kosten. Vet verstopt en verontreinigt namelijk het rioolstelsel. Jaarlijkse kosten: zo’n 200.000 euro. Dit bedrag wordt doorberekend in de belastingbijdrage van alle huishoudens en bedrijven.

Vijf, vier, drie, twee, één… gelukkig nieuwjaar! Met z’n alle aftellen richting het nieuwe jaar. Het hoort net zo bij de jaarwisseling als oliebollen en vuurwerk. De kalender is voor ons onmisbaar geworden en een mooi klokje geeft ons altijd de juiste tijd. Hoogste tijd onze tijd eens nader te bekijken. “Zo lang de mensheid bestaat is het begrip tijd er. Allereerst gebruikten wij zonnewijzers om te weten hoe laat op de dag het was. Tegenwoordig horloges. Maar wat is nu toch een jaar? Och, er zijn tal van jaren. Men kan zeggen: Het is de tijd die de zon nodig heeft om van lentepunt tot lentepunt te komen. Dat is 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,17 seconden. Dit volgen wij en omdat wij dan elk jaar een beetje te kort rekenen, voegen wij slechts eenmaal in de vier jaar een schrikkeldag in, nl. de 29e februari om die 5, uur, 48 minuten enz. in te halen. Daarnaast kent men het siderische jaar (tijd die de zon nodig heeft om dezelfde stand in te nemen ten aanzien van de vaste sterren), het maanjaar, het burgerlijke jaar, het kerkelijke jaar, het economische jaar enz. De laatste twee hebben echter niets te maken met lengte van het jaar in dagen, uren en seconden. De laatste grote kalenderovergang, namelijk van de Juliaanse naar de thans geldende Gregoriaanse, had plaats in de 17e eeuw. Door het weglaten van de schrikkeljaren was men namelijk 12 dagen achter geraakt. Men sloeg die eenvoudig over, stelde een goede regeling in voor de schrikkeljaren en de zaak was rond. Zijn wij nu met onze kalender helemaal gelukkig? Nee, dat niet. Per eeuw lopen

wij toch weer seconden voor. Afgezien daarvan vinden handelsmensen en ruimtevaartdeskundigen het bezwaarlijk, dat onze 12 maanden ongelijk van lengte zijn. Velen wensen dat een bepaalde datum (laten wij zeggen: 25 december) elk jaar op eenzelfde weekdag (bijvoorbeeld zondag) zal vallen. Dat kan als wij elk jaar één week van 8 dagen invoeren plus per schrikkeljaar twee weken van 8 dagen, de zogenaamde blanco dagen. In 1954 reeds hebben de Verenigde Naties een besluit genomen tot herziening van de Gregoriaanse kalender (die toch wel op de hele wereld erkend wordt) bij internationaal akkoord. Maar dat akkoord is nooit bereikt. Waarom niet? Er zijn voornamelijk godsdienstige bezwaren. Een of twee blanco dagen, dat zijn de dagen die men wilde toevoegen aan 1 week per jaar en aan 2 weken per schrikkeljaar, zijn absoluut onaanvaardbaar voor Joden en Zevendedagsadventisten en ook voor de Moslims. Tenslotte ook voor de vele Christenen die de zondag in ere houden en dat regelmatig om de 7 dagen willen doen. Een wijziging van onze kalender zal dus nog wel even ‘tijd’nodig hebben. Maar één ding is zeker op 31 december even voor twaalf tellen we weer met z’n allen af naar het nieuwe jaar. En met een knap horloge weet u ook zeker dat u dat op precies het juiste moment doet. Dan bent u ook in 2017 helemaal ‘bij de tijd’!

Via toilet of gootsteen komt frituurvet in het riool terecht en stroomt naar het rioolgemaal. Van hieruit wordt het verzamelde rioolwater via een persleiding naar de waterzuivering geleid. In dit hele traject veroorzaakt frituurvet verstoppingen en verontreinigingen. Pompen maken overuren om het rioolwater door de persleidingen met aangekoekt vet te krijgen. Paul Bos van waterschap Aa en Maas hierover: “Vet in de persleidingen vormt een blokkade en moet er dus uit. Daarvoor moeten wij extern experts inschakelen die over het materieel beschikken om een grote plug door de persleiding te drukken. Niet geheel risicoloos. Want tijdens deze werkzaamheden is kans op schade aan de persleiding, omdat gewerkt wordt met maar liefst 9 bar!” Ook de ontvangstkelders bij de rioolgemalen, waar het afvalwater wordt verzameld, raken verontreinigd met vet. Paul Bos hierover. “Voor het schoonmaken van de ontvangstkelders huren wij specialisten in die met een goed geoutilleerde vrachtauto met zuig- en pompinstallatie aan de slag gaan. Wederom een kostbare klus. En het reinigen van de pompen komt er ook nog bij. Ander probleem is dat vetten moeilijk afbreken tijdens het zuiveringsproces. Dit vergroot de kans op storingen en onkosten. Vet in afvalwater vraagt daarom extra aandacht van de medewerkers op de 7 zuiveringsinstallaties van waterschap Aa en Maas, want vuil afvalwater móét weer schoon terug de natuur in, in het belang van mens, plan en dier en ieders gezondheid. De kosten drukken kan alleen als burger en bedrijven meewerken. Gestold frituurvet kan bijvoorbeeld naar de verzamelcontainer speciaal voor vet en oliën, of naar de milieustraat. Of maak er vetbollen van voor de vogels.


pagina 72

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar NOOIT MEER SCHILDEREN SPECIALIST IN HET BEKLEDEN

SPECIALIST IN HET BEKLEDEN HOUT VAN HOUT AAN VAN UW WONING AAN UW WONING

Wij bekleden het hout aan Uw woning met hoogwaardig gecoate pasprofielen. Dakkapellen, Windveren, Boeiboorden, Topgevels, Overstekken, etc. Duurzaam, onderhoudsarm, kleurecht, decoratief, weerbestendig, corrosiebestendig.

Lange levensduur, 10 jaar productgarantie.

T. 0485-372422 www.remoimprove.nl

Bel of mail voor meer informatie, monsters en vrijblijvende prijsopgaaf of zie onze website:

www.remoimprove.nl

Champagne: Grootse wijn voor grote feesten NA

er echt iets te vieren valt, dan is er Champagne. Met grote ‘C’, want de enige echte komt uit het Hoogeindsestraat 7a Rijkevoort Tel. 0485-372422een www.remoimprove.nl Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Franse departement van dezelfde naam. De Franse Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail. wijnboeren die deze wijn met wereldfaam maken, Voor informatie of het maken van een afspraak zien er scherp op toe dat niemand met hun eer kunt u contact met me opnemen. gaat strijken. Binnen de Europese Gemeenschap is Barbara van Heumen | 06-23912678 | barbara@thetravelclub.nl het dan ook verboden om een witte bruisende wijn www.thetravelclub.nl/barbara | www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen ‘champagne’ te noemen. De macht van de Franse wijnboer strekt zich echter niet uit tot andere continenten. En hier en daar wordt dan ook wel chamEIGENARESSE: LILI-JAN VAN GEMERT pagne als soortnaam gebruikt. GEURDENHOF 44A, OSS 0412-624420 | WWW.STOF-EN-ZO.NL INFO@ STOF-EN-ZO.NL LIKE ONS OP FB: STOFFENZAAK STOF EN ZO

Een gezond en stralend 2019 gewenst. Provinciale weg 73 Maren Kessel www.lijfstijling.nl

VOOR Als

Champagne komt uit het noordelijkste wijngebied van Frankrijk. De winters zijn er koud, de zomers warm maar niet heet. De druiven worden hier in de omgeving van Reims en Eupernay nauwelijks rijp Ze hebben zelfs na een warme zomer nog altijd een hoge zuurgraad en de wrange, zure wijn die daarvan gemaakt kan worden is zelfs niet geschikt als tafelwijn bij de dagelijkse maaltijd. Maar als het om wijn maken gaat, laten Fransen zich niet snel ontmoedigen. De geduldige monnik Dom Perignon zette het nadeel van de zure wijn om in een voordeel. Hij vond na veel experimenteren de Méthode Champenoise uit. Hij voegde aan de zure, schrale wijn suiker en natuurlijk gistcellen toe en goot de wijn daarna in hermetisch gesloten vaten. Daarbinnen zetten de gistcellen de suiker om in alcohol. Het bijproduct van dat proces bleek de beroemde ragfijne mousse. En de smaak? Die wisselt natuurlijk per Champagnehuis. De meeste Champagnesmaken zijn wat nootachtig, met iets van accenten van al het fruit dat in de Champagne wil rijpen. Kurkentrekker overbodig Mousserende wijnen hebben een speciale sluiting. Een stevige, taps toelopende kurk houdt de bubbels in bedwang en om het zekere voor het onzekere te nemen, zit er over de forse kurk nog een netje van ijzerdraad. Wilt u de fles openen zonder dat er iets van de drank verloren gaat, wikkel er dan een theedoek om, draai het ijzerdraadje van het netje dat om de kurk zit los, houd na het verwijderen van het netje de kruk vast en draai de fles rond. Als u voelt dat de kurk omhoog komt, geef dan wat tegendruk. Dan komt de kurk langzaam en met een zachte plop los.


pagina 73

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

De Herfstzon De Herfstzon is een bloeiende vereniging met ruim 600 leden, en wij zetten ons in voor de senioren van Berghem. Dit doen wij door vele activiteiten te organiseren voor onze leden. Gezellig, nuttig en ontspannen samenzijn, vinden wij belangrijk! Momenteel staat het Sinterklaasfeest op het programma, namelijk op donderdag 29 november. Vanaf 13.30 uur zijn alle leden van de Herfstzon van harte welkom voor een gezellige middag in de Berchplaets waarin de goedheiligman ons met zijn pieten een bezoek brengt. Daarnaast kan er worden gedanst en gebuurt. En we kunnen al verklappen dat de Sint voor iedereen een hele fijne verrassing meebrengt!

Tijdelijke expositie Beeldend Berghem

Wij hebben de volgende dagelijkse en wekelijkse activiteiten:

Op 1 december heeft Stichting Beeldend Berghem haar tijdelijke expositie met atelier geopend in de voormalige fietsenwinkel van Jan Boeijen, aan de Willibrordusstraat te Berghem (naast de nieuwe Jumbo). Het winkelpand is aangekleed met kunst, gemaakt door de enthousiaste kunstenaarsgroep van Beeldend Berghem. Op vrijdagen en zaterdagen de komende tijd is het pand geopend en zijn er kunstenaars aan het werk. Leuk om een kijkje te nemen. U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie alles te bekijken.

Maandagochtend: Maandagmiddag: Dinsdagochtend: Dinsdagmiddag: Woensdagochtend: Woensdagmiddag: Donderdagochtend: Donderdagmiddag: Vrijdagochtend: Vrijdagmiddag:

Op deze manier hoopt Beeldend Berghem uw belangstelling te wekken en publiciteit aan te trekken voor het kunstwerk ZICHT OP BERGHEM, een statement van de kracht en uitstraling van Berghem. Over deze plannen is al verteld tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad begin 2018. Nu het zover is dat Beeldend Berghem bij de gemeente de bouwvergunning mag aanvragen, is de tijd gekomen om volop aan de gang te gaan om de benodigde financiën te verkrijgen. De productie van het kunstwerk wordt gerealiseerd in samenwerking met Baaijens Constructie uit Oss. Dit bedrijf heeft onder andere de Os van Oss gemaakt en is op dit moment bezig met het zwaard voor de nieuwe rotonde bij het Jan Cunen Museum.

Wanneer u nog geen lid bent en belangstelling hebt voor een van bovenstaande activiteiten, of gewoon wat meer wil weten over onze vereniging dan kunt u telefonisch contact opnemen met Sjaak vd Heuvel 0412-401768, Henk van Breda 0412-402471 of Nellie van Berkel 0412402322. U kunt ook een mailbericht sturen naar nellievanberkel@ gmail.com. Dan nemen wij contact met u op.

Als de kunstenaars werk verkopen tijdens de expositie staan zij een deel van de opbrengst af voor de realisatie van het kunstwerk. Ook in dit verband doet Beeldend Berghem mee aan ‘kerst in het Hoessenbosch’ op zaterdag 15 december aanstaande. Tijdens dit evenement en ook in het atelier in het pand van Jan Boeijen, zijn leuke kerstversieringen voor in de boom en schaaltjes voor waxinelichtjes te koop, gemaakt van keramiek, in mooie kleuren geglazuurd. Allen uniek en handgemaakt. Zoals u gewend bent van Beeldend Berghem is er ook een loterij opgestart waarmee weer prachtige kunstprijzen te verdienen zijn die de kunstenaars ter beschikking hebben gesteld. Uiteraard komt de opbrengst van alle activiteiten ten gunste van kunstwerk ZICHT OP BERGHEM.

yoga, nordic walking repetitie zangkoor, biljarten, vrij kaarten volksdansen gymnastiek, biljarten, fietsen (in de zomermaanden) bridgen biljarten, toernooikaarten (in de wintermaanden) toneel ( in de wintermaanden ) biljarten, Jeu de Boules creaclub breien, biljarten, vrij kaarten

Kerstbomen verbranding 12 januari om 19.00 Terrein van Willie van Erp aan de Hoessenboschlaan Bomen inleveren: Tussen 14.00 en 16.00 Bij het PNEM huisje aan de Hoessenboschlaan Ter info: 0610836919 0624728901


Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft

DE pagina 74

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Graag telefonisch of

PSPREEKUUR

FYSItot 20.00 ROODE G van 19.00 uur

FYSI ROODE

per mail aanmelden. 0412-657956

GVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

info@fysioroode.nl www.FYSIOROODE.nl

INLOOPSPREEKUUR INLOOPSPREEKUUR Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

nl

Computerproblemen?.... Graag telefonisch of Heeft u die nu ook?.... Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast service geven wij advies overtelefonisch Graag per mail aanmelden. nieuwe hardware, software en/of een website?

of

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ……….

0412-657956 Nieuwsgierig geworden?

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! of e-mail naar: Naast serviceBel geven wij info@fysioroode.nl advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

BCNT Nieuwsgierig geworden? Bel of e-mailHaverhof naar: www.FYSIOROODE.nl 20 5351 ML Berghem BCNT Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML Berghem E-mail: Tel. 06-20418593 info@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl

Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail.

per mail aanmelden.

De eerste sneeuw in de alpen 0412-657956 is gevallen, tijd om je info@fysioroode.nl wintersportvakantie www.FYSIOROODE.nl te reserveren.

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Wintersport, Skichalets, Lapland of skiën in Canada, alles is mogelijk. Voor meer informatie en aanmelding: barbara@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/barbaravanheumen www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen

Barbara van Heumen | 06-23912678 barbara@thetravelclub.nl | www.thetravelclub.nl/barbara


pagina 75

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Comité Zieken & Gehandicapten Collectes In de periode 11 september 2018 tot en met 30 november 2018 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 50 jarig huwelijk van de fam. G. Smits-Brouwer, het 40 jarig huwelijk van fam. J. van den Bogaart- van Maren, de 50ste verjaardag van de heer J. Roefs, de 50ste verjaardag van de heer B. van Uden, het 40 jarig huwelijk van de fam. L. Reijnders-Manders, de 60ste verjaardag van Mado Roelofs en het 10 jarig bestaan van zijn zaak Mado Mikecenter, het 50 jarig huwelijk van de fam. M. van den Hurk, het 40 jarig huwelijk van fam. H. van den Berg van Erp, de 50ste verjaardag van Mw Gloudemans, de 76ste verjaardag van de heer J. Bokmans en de 50ste verjaardag van mw. R. Bokmans. Giften In de periode 11 september 2018 tot en met 30 november 2018 hebben wij een gift ontvangen van: fam. M. van Helvoirt ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, fam. W. van Schaijk-Schellekens ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, fam. W. van de Camp-van Erp ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, de heer J. van Hoeij ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, van mevrouw Van Vugt-Megens ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag, de heer M. Schuurmans ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag, de heer en mevrouw Fransen ter gelegenheid van hun beider verjaardag en de Reünie Tuureind. Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften. Dankzij uw uitgebrachte stem op Comité Zieken en Gehandicapten Berghem, is ook dit jaar de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne weer geweldig, ook hiervoor onze hartelijke dank. Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412402490 of via info@comitezieken.nl. Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl. Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem. Bezoek ook onze website: www.comitezieken.nl

Stichting Berghem tegen Kanker ontvangt een prachtig bedrag Maandag 12 november ontving Stichting Berghem tegen Kanker een donatie van € 10.000,- euro uit handen van Willie Gremmen. Een bedrag waarvan wij erg onder de indruk zijn. Dit naar aanleiding van het afscheid van Willie, mededirecteur van Buts Meulepas, en het 40 jarig jubileum van het bedrijf. Willie heeft kort geleden om gezondheidsredenen afscheid genomen , en heeft voor zijn afscheidsreceptie aan alle genodigden een gift voor Stichting Berghem tegen Kanker gevraagd. De overhandiging van het fantastische bedrag heeft plaats gevonden op maandagmiddag 12 november bij Buts Meulenpas aan de Alanenweg 1 in Oss. Stichting Berghem tegen Kanker steunt hiermee alle goede doelen die langdurige ondersteuning geven in de vorm van palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Wij zijn Willie, directie, medewerkers en klanten heel veel dank verschuldigd voor dit mooie gebaar.

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem


pagina 76

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Aandacht, rust en ruimte Wij werken enkel op afspraak

Hulp nodig bij de aangifte erfbelasting? Mark van der Zander Dierenarts algemeen

Maarten Simonse Dierenarts algemeen

Wij helpen u graag.

Suzanne van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

Regel uw zaken op tijd. De Vree Van Drongelen | Notarissen – Adviseurs

Lieke van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

Tamara van der Heiden Dierenarts algemeen

Burg. van Erpstraat 16 5371 AW Berghem

Koolzaadweg 10, Berghem • 0412-310 010

0412-487111 info@dv-vd.nl www.dv-vd.nl

Ook voor uw hypotheek staan wij voor u klaar Informeer naar onze f Piekenhoe ! e acti

Hoogheuvel Advies Kerkstraat 60 5351 EB Berghem


pagina 77

www.thuisinhetnieuws.nl

Kerst in Hoessenbosch Op 15 december is er weer ‘Kerst in Hoessenbosch’; de gezellige kerstviering voor de hele familie. Het bos wordt verlicht door kaarslicht en je kunt genieten van allerlei soorten optredens, lekker kerstshoppen bij de verschillende kraampjes, meedoen aan de loterij, kerstknutselen en genieten van ons assortiment lekkernijen.

BC

2e bril v.a. 75,-*

U bent van harte welkom op 15 december tussen 17.00 en 21.00 uur om te komen genieten van ‘Kerst in Hoessenbosch’. We hebben weer een prachtig programma en heerlijk te eten en te drinken, dus zorg dat je erbij bent! De toegang is gratis. Vind je het leuk om met je (zelfgemaakte) spullen bij ‘Kerst in Hoessenbosch’ te staan? Meld je dan aan via programma@hoessenbosch.nl. Voor € 10,00 krijg je bij ons een tafel en een elektriciteitsaansluiting. In overleg kijken we of wat jij verkoopt past binnen ons culturele thema. We hebben het liefst mensen die zelf spulletjes maken of gebruik maken van natuurlijke materialen. Daarnaast kan je ook bij ons komen optreden. Heb je een kerststuk dat je ergens opvoert en graag nog een keer zou willen spelen, zing je graag kerstnummers, lees je graag kerstverhalen voor of zou je een ander optreden in kerststijl willen geven? Geef je dan op via programma@hoessenbosch.nl

Berghem Bruist draait om proeven! Elke 2 jaar organiseert de stichting Berghem Bruist een evenement wat inwoners van Berghem verbindt met activiteiten, verenigingen, clubs en nog veel meer. Elke keer weer op een andere lokatie en met een ander thema. De editie van 2019 zal draaien om proeven, Berghem Proeft! Hierbij hoort natuurlijk het proeven van allerlei lekkernijen, maar ook proeven van de sfeer, een proefles volgen, iets leren door middel van een proef, enzovoort. Elke deelnemer is vrij om dit op zijn of haar eigen manier in te vullen. Heb jij goede ideeën of wil je graag deelnemen? Neem dan alvast contact op met de organisatie. Mail naar: deelnemers@berghembruist.nl of neem alvast een kijkje op www.berghembruist.nl

Kerstboomverbranding Gelukkig heeft de familie van Erp een stuk land beschikbaar gesteld en kunnen wij de jarenlange traditie voortzetten. Alvast bedankt voor de medewerking. Dus jongens en meisjes zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen jullie de verzamelde kerstbomen weer bezorgen aan de Hoessenboslaan nabij het PNEM huisje. Voor iedere ingeleverde boom krijg je een lotje wat je goed moet bewaren want ‘s avonds is de verloting. Vrijwilligers van de brandweer en van de Stichting Jeugd en Jongeren nemen de bomen in ontvangst. Het vuur zal rond 19.00 uur onder toezicht van de vrijwillige brandweer worden ontstoken door Prins Sjoerd met zijn Adjudant Jan. Ook zullen zij de prijzen uitreiken aan de kinderen die mee kerstbomen hebben verzameld. Nogmaals voor iedere boom een lotje. En er is weer warme gratis chocomel verkrijgbaar.(zolang de voorraad strekt!) We hopen er weer gezellige warme happening van te maken, dit moet wederom lukken met zoveel medewerking. En als de weergoden ook nog meewerken kan het niet stuk.

Bij aankoop van een bril een 2e bril voor: - multifocaal € 150,- enkelvoudig € 75,Keuze uit vele modellen.

Deze aktie loopt t/m 1 december a.s.

(*vraag naar de voorwaarden)

Spaanderstraat 72, Berghem Tel. 0412 - 40 52 90 info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl


pOOTGOED En bESTRijDinGSMiDDELEn

pagina 78

Bij 100 gram gebraden www.thuisinhetnieuws.nl ribeye

Vavarkensfilet

ALL

20 2 Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar 100 gram

100 gram selderijAutobedrijf salade

D’n Bart GRATIS! www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl Dorpstraat 28 Geffen T 073van 5321520 Keurslagerij Tuijl

Dorpstraat Dorpstraat26, 26,Geffen Geffen Tel.073-5325891 073-5325891 Tel. Cafe-zaal ‘t Haasje www.vantuyl.keurslager.nl www.keizer.keurslager.nl info@vantuyl.keurslager.nl uw bruiloften - recepties info@keizer.keurslager.nl

voor feesten - evenementen vergaderingen - meetings Dorpstraat 28 Geffen T 073 5321520

Cafe-zaal ‘t Haasje

‘t Haasje voor uw Cafe-zaal bruiloften - recepties - feesten evenementen vergaderingen - meetings voor uw bruiloften - recepties www.cafezaalhethaasje.nl feesten - evenementen vergaderingen - meetings

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen 073-5323719

SINTERKLAASTIPS

-

Fonduen Gourmetten Quiches Snackballen Knapzak

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket! 500 gram vlees + 500 gram uien en kruiden

55 10 3 - 532 N • 07 N.NL GEFFE NGE T I A R 6 E 8 44 • 53 N V E R Z E K RAAT E TERST DOEL KLOOS NDER A V . WWW

OON GEWsamen ED EEN GO ADVIES

voor

695

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 december

ea llleledd e zzele a d e e l al GaGzae G

Kerkstraat11, 11,5386 5386AC ACGeffen Geffen Kerkstraat Telefoon (073) 532 13 13 Kerkstraat 11, 5386 AC Geffen Telefoon (073) 532 13 13 Telefoon (073) 532 13 13

Rijwielen - Gasdepôt Taxibedrijf

Óók voor Zorgverzek Óókvoor voorZorgverzeke Zorgverze Óók

Lange Weide 7, 5397 AG Lith Werkplaats: Schutstraat 2 Lithoijen T 06-46922299 | tondegroot@glasadvies.com

www.cafezaalhethaasje.nl www.glasadvies.com

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl www.ernis.nl


pagina 79

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN! AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

GEEN GEEN WAAKHOND!? WAAKHOND!?

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

Sluit Sluit deuren deuren en en ramen ramen af af met met gecertificeerd hangen gecertificeerd hang- en GEEN sluitwerk. sluitwerk. Verklein Verklein de de kans kans op op WAAKHOND!? een inbraak met 90%! een inbraak met 90%!

DE GEZELLIGSTE SKIBAAN VAN NOORD-BRABANT GEEFT WEER PROEFLESSEN

Sluit deuren en ramen af met gecertificeerd hang- en sluitwerk. Verklein de kans op een inbraak met 90%!

-- SLEUTELS SLEUTELS EN EN SLOTEN SLOTEN -- MONTAGE EN REPARATIE MONTAGE EN REPARATIE --- PROFIELCILINDERS SLEUTELS EN SLOTEN PROFIELCILINDERS -- SLUITSYSTEMEN MONTAGE EN REPARATIE -- SLUITSYSTEMEN PROFIELCILINDERS --- ONDERHOUD ONDERHOUD SLUITSYSTEMEN

OP ZONDAGEN VAN 13.00 - 16.00 UUR

BEL BEL DIRECT DIRECT

073 073-521 521 51 51 95 95

SCHRIJF JE NU IN VOOR EEN PRACHTIG SKISEIZOEN

BEL DIRECT

073 - 521 51 95

- ONDERHOUD

Seringenstraat 29 Seringenstraat 29 Seringenstraat 29 5241 XJ Rosmalen 5241 XJ XJ Rosmalen Rosmalen 5241 073-521 51 95 073-521 51 95 073-521 51 95 info@rijksenbeveiliging.nl info@rijksenbeveiliging.nl info@rijksenbeveiliging.nl

www.alpineworld.nl info@alpineworld.nl

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

Nieuw in onze showroom introductie

nieuwe modellen 2019

Gespecialiseerd in ziekenvervoer

0412-623351 www.taxikling.nl

Wij zien u graag in onze 5000 m2 showroom met een ruim assortiment occasions, de nieuwste modellen caravans en alle denkbare kampeerartikelen!

Oude luxe 2 jaar gerijpt 500 gram

Beemster Verwenkaas Smeuïg pikant 500 gram

Hogeweg 13a Zeeland (NB) telefoon 0486 - 45 25 24 webshop www.vdelzencaravans.nl

6,50

Bij inlevering van deze

WAARDEBON

5,95

buitenlands kaasje voor

Acties zijn geldig t/m week 52 2018. In te leveren bij Holland Kaascentrum op dinsdagochtend op de markt in Oss

1,00

Maximaal 1 bon per persoon. Bij aankoop van kaas. In te leveren tot en met week 52 2018.


pagina 80

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

‘Operatie Steenbreek’ groot succes De gemeenten in de regio zijn erg tevreden over de regentonactie die van 17 oktober t/m 17 november is gehouden in het kader van Operatie Steenbreek. Er zijn liefst 659 regentonnen met een kortingsbon van 20 euro verkocht. De deelnemende gemeenten zijn Oss, Bernheze, Boekel, Landerd, Meijerijstad en Uden. Berekend is dat in die gemeenten voortaan minstens 118.000 liter regenwater wordt opgevangen voor hergebruik. Daardoor hoeft er bijvoorbeeld minder leidingwater te worden gebruikt in de tuin. Ook komt er bij zware regenval minder water in de riolering terecht. Volgend jaar komt ook de tegelruilactie terug. Mensen kunnen dan een tegel uit de tuin inruilen voor een plant. Afgelopen juni werd dat door 900 mensen in de regio gedaan. Doel van de actie is om tuinen te gaan vergroenen. Dat levert een betere leefomgeving op en regenwater kan makkelijker worden afgevoerd. (D-tv)

Global Goals sluit jubileumjaar af Het bestuur van het Platform Global Goals sluit het jubileumjaar 2018 deze week af met een bedankavond voor alle vrijwilligers. Die wordt gehouden in het Osse gemeentehuis. Het bestuur van het platform blikt tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin het tienjarig jubileum werd gevierd. Het Platform Global Goals hield op 16 juni het festival ‘Oss Scoort!’ en organiseerde verder onder meer World Fairtrade Day en de Wereldmaaltijd. Allemaal activiteiten die de aandacht vestigen op de 17 Global Goals. Dat zijn onder meer Fairtrade, gelijkheid, armoedebestrijding, duurzame energie en industrie, en kwaliteitsonderwijs. Veel bedrijven en instellingen in Oss hebben zich aangesloten bij een of meerdere van de 17 doelen. Oss is daarom ook al uitgeroepen tot ‘meest inspirerende Global goals gemeente’ van Nederland. (D-tv)

Genieten van bekende kerstliedjes in het Theatercaféamp

Kersteditie meezingconcert met Dickenskoor

Op woensdagochtend 19 december vindt in theater De Lievekamp een kersteditie van het meezingconcert plaats. Bezoekers kunnen onder het genot van koffie of thee lekker meezingen met of luisteren naar bekende kerstliederen, gezongen door Dickenskoor Oss. In december wordt het maandelijkse meezingconcert in een feestelijk jasje gegoten. In deze kersteditie treedt het Dickenskoor Oss op. Zij brengen een mix van bekende kerstliederen in het Engels en Nederlands. Ook een Franstalig en Duitstalig lied maken deel uit van het repertoire. Deels om te luisteren, deels om fijn mee te zingen. De bijpassende klederdracht van het koor maakt het plaatje compleet, zodat bezoekers gegarandeerd met een kerstgevoel de deur uit gaan. Meezingconcerten Een meezingconcert van Theater van de Stad in het Theatercafé van De Lievekamp staat garant voor een muzikale ochtend uit. De concerten vinden maandelijks plaats in het Theatercafé, dat rolstoeltoegankelijk en zonder trappen bereikbaar is. De toegangsprijs is inclusief koffie/ thee. Liedteksten worden uitgedeeld, en elke maand brengt een ander koor, gezelschap of artiest hun eigen repertoire. Van Oud-Hollandse meezingliedjes tot prachtige evergreens; alles komt aan bod. Kaartverkoop Toegangskaarten voor ‘Meezingconcert December – Dickenskoor Oss’ op woensdag 19 december, aanvang om 10.30 uur in het Theatercafé van De Lievekamp, kunnen voor € 5,00 worden gereserveerd via de Theaterkassa – (0412) 64 89 22 - of via www.lievekamp.nl. 18115_vocaalEnsembleOss_def.indd 1

15-11-18 19:56


pagina 81

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

BIER VAN DE MAAND van De Bierhoeder Oss de maand van De Bierhoeder Oss Recept Chocolade pindakaas cups Bier van

Ingrediënten: 125 gr chocolade (puur) 50 gr kokos olie (chocolade mengsel) 15 ml vanille extract 100 gr pindakaas 30 ml honing 30 ml kokosolie (pindakaas mengsel)

Morricone is een imperial tir Morricone is een imperial tiramisu brouwerij Van Moll uit Eindh stout van brouwerij Van Moll uit in alcohol en er is cacao en m Eindhoven. Deze stout is hoog in Het is een erg sterk en smaakv alcohol en er is cacao en mocca aan toegevoegd. Het is een erg sterk enDeze imperial stout is een ode schap en de maestro van smaakvol bier. Deze imperial stoutvriend is one. Het bier is gebrouw Morric een ode aan het leven, vriendschap moute en n, koffie uit Kameroen, de maestro van de filmmuziek: Ennio s Misset Horeca het bes Morricone. Het bier is gebrouwenVolgen met nt! Braba de beste mouten, koffie uit Kameroen, cacao en lactose. Volgens Misset Recept Choco lade pindakaas Horeca het beste bier van NoordChocolade pindakaas cups Brabant!

FOODPAIRING

Bereiding: Verkruimel de chocolade en doe dit 125 gr chocolade (puur) samen met de kokosolie in een bak. 50 gr kokos olie (chocolade me 15 ml vanille extract Laat dit smelten en roer door elkaar. Voeg er dan ook nog wat Vanille extract aan toe. 100 gr pindakaas Wij bouwen uw droom! Schenk dan een klein laagje van het mengsel in elke 30 ml honing 30 ml kokosolie (pindakaas men cup vorm (laat de helft over). Zet dit voor ongeveer 15 minuten in de oven. Bier van de maand van De Bierhoeder MengOss de rest van de kokosolie met de pindakaas en de honing. Laat ook dit smelten ening: Bereid Wij zijn gespecialiseerd in het ombouwen Verkruimel de chocolade en doe roer goed door elkaar. Schenk een laagje van dit mengsel over de bevroren chocoladekokosolie in een bak van busjes naar kampeerauto’s laag heen. Laat ook dit dan weer even in de vriezer bevriezen. Laat dit smelten en roer door elk Schenk nu de overgebleven helft van het chocolademengsel over de andere lagen. Voeg er dan ook nog wat Vanille Tip: Meng wat fijngehakte noten door het pindakaasmengsel voor een extra bite! Schenk dan een klein laagje van

NEDU Kampeerauto’s

www.nedu-kampeerautos.nl Infanteriestraat 3a

Mindfulness

| 5363 VW Grave | 0486-436129 | info@nedu-kampeerautos.nl

jouw verhaal compleet.Stoofschotel met Ossebock Ingrediënten 4 personen

750 gr riblappen (runderlappen) bakboter Wat wil je? Een mooie folder? Een nieuw logo? Jouw bloem 4 blaadjes laurier nieuwe bedrijfsbus, van voor naar achter, helemaal 1 eetl stroop bestickerd? Bij Complement reclame kan het allemaal 2 sneetjes ontbijtkoek peper en zout en nog veel meer. Als je het2 grote verhaal van jouw bedrijf uien gesnipperd compleet wilt maken, weet0,5jel bockbier ons nu te vinden. tijm 1 eetl azijn 1 eetl mosterd

cup vorm (laat de helft over) Zet dit dan voor ongeveer 15 min Meng dan de rest van de kokosol en de honing Laat ook dit smelten en roer goed Schenk dan een laagje van dit me bevroren chocolade laag heen Laat ook dit dan weer even in de Schenk nu de overgebleven helft mengsel over de andere lagen Tip: Meng wat fijn gehakte noten mengsel voor een extra bite!

De Schakel 15 5341 CM Oss 06 162 765 37 info@debierhoedeross.nl

Mindfulness Bereidingswijze

Even tijd voor jezelf Bewuster in het leven staan Meer aandacht voor positieve momenten

Even tijd voor jezelf Bewuster in het leven staan Meer aandacht voor positieve momenten

Snij het vlees in grove stukken en wrijf het in met 11 februari 2019 start de nieuwe cursus van 8 weken. peper en zout, schroei het rondom bruin De in debijeenkomsten boter, haal het vlees zijn van 19.00 tot 20.30 uur. uit de pan Plaats: wijkcentrum De Hille, Oss. Kosten: €110,00 en fruit in die pan de uien glazig, roer er 1 eetl bloem Aanmelden via de mail: info@viewsz.nl door heen en roer er 1 deciliter bockbier bij en breng het al roerend aan of telefonisch: 06 - 51 04 57 09 de kook. Cursusleider: Marianne van Putten, Voeg het vlees, de kruiden, de stroop en de azijn toe en laat het 2,5 à 3 uur stoven. Gz-psycholoog en trainer Mindfulness. Bestrijk de ontbijtkoek dik met mosterd en leg dit na Meer informatie: www.viewsz.nl 2 uur tussen het vlees. Roer na 3 uur alles om en haal de laurier eruit...

31 Januarii start de nieuwe cursus van 8 weken. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur. Plaats: wijkcentrum De Hille, Oss. Kosten: €95,00

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Aanmelden via de mail: info@viewsz.nl Mensen met een gezonde leefstijl leven langer! Mensen met een leefstijl leven langer! of telefonisch: 06-gezonde 57 09 De winst is ook dat je meer energie krijgt, je51 fitter04 voelt, beter slaapt, een gezond gewicht krijgt, je beter kunt

0413 364672

concentreren enook een kleinere kans openergie ziektes hebt. Wat je datvoelt, waard?beter slaapt, een gezond gewicht De winst is dat je meer krijgt, jeisfitter Alskrijgt, Personal werk ikconcentreren samen met je aan Leefstijl Interventie Programma aan die gedragsverandering te je Trainer beter kunt eneen een kleinere kans op ziektes om hebt. Wat is je dat waard? werken. •

Cursusleider: Marianne van Putten, Als Personal Trainer werk ik samen met je aan een Leefstijl Interventie Programma om aan die gedragsverandering te werken. en trainer Gz - psycholoog Persoonlijke programma’s met aandacht voor: Voeding, Beweging en Ontspanning.

• Conditietest en leefstijl- en lichaamsanalyse, 1 op 1 training op afspraak en health check-ups. Mindfulness • Persoonlijke programma’s met aandacht voor: Voeding, Beweging en Ontspanning. • Ook: Fitness, Skaten, Zelfverdediging voor vrouwen, Outdoorsporten en Massages. jouw verhaalWil jij graag: • Conditietest en leefstijlen lichaamsanalyse, 1 op 1 training op afspraak en health • Kom eens vrijblijvend je mogelijkhedenwww.viewsz.nl bespreken. Je bent van harte welkom. Meer informatie: check-ups. compleet.nl

Hondstraat 5, Vorstenbosch

☐ ☐ ☐

• Ook: Fitness, Skaten, Zelfverdediging voor vrouwen, Outdoorsporten en Massages. Afvallen Paul Schraven – Willandstraat 62 – Berghem – www.pspt.nl – 06-28648493 • Kom eens vrijblijvend je mogelijkheden bespreken. Je bent van harte welkom. Een marathon leren lopen Of een fittere versie van jezelf worden62door een gezonde(re) leefstijl? Paul Schraven – Willandstraat – Berghem – www.pspt.nl – 06-28648493

Als fit worden je primaire doel is dan ben je bij mij als Personal Trainer aan het goede adres, met plezier en persoonlijke begeleiding kun je samen met mij werken aan een gezondere levensstijl. Mijn resultaatgerichte personal trainingsconcept bestaat uit een leefstijl- en lichaamsanalyse, een persoonlijk programma op maat, 1 op 1 training en health check-ups.


pagina 82

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Volg ons op www.facebook.com/BobbyBluezfashion

bakkerij bakkerij

Brands Brands 073 - 890 5990 06 073- 2155 - 8901083 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

Logo CMYK Logo CMYK

Logo CMYK Logo CMYK contouren contouren

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur OPENINGSTIJDEN Zaterdag: - 14.30 uur P. van09.00 Schijndel P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Sport- en bedrijfskleding:

1

Maandag t/m vrijdag: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur 10.00 17.30 september 1 september 2013 2013 Zaterdag: uur 09.00 - 14.30 uur Zaterdag:

6

bakkerij bakkerij

Leiweg 5c • 5386 KR Geffen • Tel. 06-20431610 • www.ecopoll.nl

Brands Brands Logo PMS Logo PMS rood: 1805C rood: 1805C geel: 155C geel: 155C zwart: black zwart:C black C

Logo PMS Logo PMS rood: 1805C rood: 1805C geel: 155C geel: 155C zwart: black zwart:C black C contouren contouren

09.00 - 14.30 uur

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Dorpstraat Dorpstraat 31,31, Geffen Geffen

H.bureau H. VAN VAN ZANDVOORT ZANDVOORT bouwkundig bureau edo meijs bouwkundig edo meijs www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

073-5322612 073-5322612 Het Geffens Veld 3, 5386 LL Geffen Elke Elke woensdag woensdag Brands Brands brooddag brooddag Tel. 073 5321610

ELECTROTECHNIEK ELECTROTECHNIEK BV BVgr geffen a 5386 elzendreef 25

elzendreef 25a 5386 gr geffen t. 06 51724835 / 073 5325556 t. 06 51724835 / 073 5325556 info@edomeijs.nl info@edomeijs.nl

ontwerp, teken- en adviesbureau voor woning- en utiliteitsbouw ontwerp, teken- en adviesbureau voor woning- en utiliteitsbouw

bakkerij bakkerij Wit Wit enen bruin bruin brood brood Brands Brands 3+1 3+1 GRATIS GRATIS

51545419

51545419

Logo zwart Logowit zwart wit

Logo zwart Logowit zwart wit contouren contouren

E : info@hvanzandvoort-electrotechniek.nl E : info@hvanzandvoort-electrotechniek.nl I : www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl I : www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Den Oven 35 5386 EW Geffen. Tel: 06-11366282 Rommehoveniers@home.nl

EffeEffe noarnoar

H. van H. van Dinther Dinther 073 073 5325032 5325032 073 073 5320821 5320821 info@hepa.nl info@hepa.nl

H. van H. van Dinther Dinther 073 073 5325032 5325032 073 073 5320821 5320821 info@hepa.nl info@hepa.nl

Koppig.indd 1

H. van H. van Dinther Dinther 073 073 5325032 5325032 Leiweg Leiweg 2a 2a 073 073 5320821 5320821 5386 5386 KR KR H. info@hepa.nl van info@hepa.nl Geffen Geffen H. van Dinther Dinther 073 073 5325032 5325032 073 073 5320821 5320821 info@hepa.nl info@hepa.nl

Leiweg Leiweg 2a 2a 53865386 KR KR 073-5495538 073-5495538 0413-294602 0413-294602 073-5320005 073-5320005 Geffen Geffen Schijndel Schijndel Dinther Dinther Geffen Geffen Koppig.indd 1

13-07-2006 12:41:35

13-07-2006 12:41:35

www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl koppig koppig kapsalon kapsalon

AUTOFOOD AUTOFOOD Geffe Geffe

It’s Iat’s a n n bab jobIt isInt isnarjto.barjto.b o b b b j o o o o j j j j a ’t’t aan’t a a a a ’t ’t n n ’t aa ’t ’t ’t ’t s s i i n n n n n It isIt nis artIn.tairIstIt.t niIstarntn.aarrtnt..art.It isIt nis ajrotnb. ajrotb. a a a a a ’s ’s t t ’s ’s ’s ’s ’s ’s I I t t t t t t I I a I I I I

Autofood Autofood Geffen Geffen Papendijk Papendijk 25 25 Geffen GeffenHeegterstraat 34, 5386 CP GEFFEN

koppig kapsalon kapsalon koppig koppig kapsalon kapsalon koppig koppig kapsalon kapsalon koppigkoppig koppig kapsalon kapsalon www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nlwww.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl www.kapsalonkoppig.nl

Schijndel Schijndel Dinther Dinther Geffen Geffen Schijndel Dinther Dinther Geffen Geffen Schijndel Schijndel Dinther Dinther Geffen Geffen Schijndel Schijndel Dinther Dinther Geffen GeffenSchijndel 073-5495538 073-5495538 0413-294602 0413-294602 073-5320005 073-5320005 073-5495538 073-5495538 0413-294602 0413-294602 073-5320005 073-5320005 073-5495538 073-5495538 0413-294602 0413-294602 073-5320005 073-5320005 073-5495538 073-5495538 0413-294602 0413-294602 073-5320005 073-5320005

Koppig.indd 1

T. 073-5324658 www.autorijschooldeklein.nl

pagina pagina 6 6

Straalbedrijf R. van den Hurk B.V.

Koppig.indd 1

Koppig.indd 1

Koppig.indd 1 Koppig.indd 1

Koppig.indd 1

Koppig.indd 1

Koppig.indd12:41:35 1 13-07-2006

13-07-2006 12:41:35

13-07-2006 12:41:35

13-07-2006 12:41:35 13-07-2006 12:41:35

13-07-2006 12:41:35

www.vcfopleidingen.nl Oss

13-07-2006 12:41:35

13-07-2006 12:41:35

Leiweg Le 53865 Gef

Leiwe L 538 G


pagina 83

www.thuisinhetnieuws.nl

Smakelijk de drempel over Sneeuwsoezen Heel apart deze soezen worden niet in de oven gebakken maar in de frituurpan. Bereidingstijd is circa 24 minuten (+ circa 25 minuten totale frituurtijd). Benodigdheden voor circa 12 stuks: 100 gram bloem, 1/2 theelepel zout, 75 gram boter, 3 scharreleieren M, frituurolie, 5 deciliter slagroom, 4 eetlepels witte basterdsuiker, 2 zakjes vanillesuiker, 75 gram rozijnen, poedersuiker voor bestrooien. Extra nodig: handmixer, keukenpapier, spuitzak met grote, gladde spuitmond. Zeef de bloem met het zout. Snijd de boter boven een steelpan in stukjes en voeg 1.5 deciliter water toe. Verwarm al roerend op een matig vuur totdat de boter is gesmolten. Roer van het vuur af de bloem door de boter. Laat het deeg al roerend op een laag vuur drogen, tot het als een bal van de pan loslaat. Doe het deeg in een kom en laat het circa 1 minuut afkoelen. Mix de eieren om de beurt door het deeg; voeg het tweede ei pas toe als het eerste volledig door het deeg is opgenomen. Verhit de frituurolie in een frituurpan tot er een witte damp vanaf komt (175 graden Celcius). Dompel 2 eetlepels of een ijsbolletjes tang in de hete frituurolie. Vorm bollen van het deeg en laat ze direct in de hete olie glijden. Frituur de soezen met 3 tegelijk in circa 6 minuten gaar en goudbruin. Keer ze halverwege. Laat de soezen uitlekken en afkoelen op keukenpapier. Klop intussen de slagroom stijf met basterd- en vanillesuiker. Schep de rozijnen door de slagroom. Doe de slagroom in de spuitzak en spuit de soezen vol. Leg de soezen op een schaal en bestrooi ze dik met poedersuiker.

KERST/ALL

Krokante appelbeignets Benodigdheden voor 10 stuks: 1 pakje diepvries bladerdeeg a 450 gram, 4 zurige appels (bijvoorbeeld goudreinetten), 1 zakje hazelnoten a 65 gram, 2 eetlepels amandelspijs, 3 eetlepels kaneel, 4 eetlepels vloeibare honing, bloem voor bestuiven, frituurolie, poedersuiker voor bestuiven en 1 theelepel kaneelpoeder. Extra nodig: appelboor, deegroller en keukenpapier. Laat het bladerdeeg ontdooien. Schil de appels en verwijder het klokhuis door ze uit te boren. Snijd de appels in 10 dikke plakken. Hak de noten grof. Meng noten met amandelspijs, 2 eetlepels kaneel en honing. Vul de holtes van de appelplakken ermee. Bestuif het werkblad licht met bloem. Rol de plakjes bladerdeeg uit op uw werkblad. Leg de appelplakken op de plakjes bladerdeeg. Vouw het bladerdeeg om de appel. Druk het bladerdeeg met water tegen elkaar. Verhit de frituurolie in een frituurpan tot er een witte damp vanaf komt (175 graden Celcius). Frituur de appelbeignets met circa 3 stuks tegelijk in circa 8 minuten gaar en goudbruin. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Meng de poedersuiker met de rest van het kaneelpoeder. Leg de appelbeignets op een schaal en bestuif ze met het poedersuikermengsel.

Oostenrijkse Sylvesterpunch Geen enkel jaar wordt afgesloten zonder een toast op het nieuwe jaar. Met een sprankelende champagne natuurlijk. Maar als u de smaak van verre landen te pakken heeft, dan hebben wij nog een echte aanrader voor u: de Sylvesterpunch uit Oostenrijk. Voor een liter van deze frisse punch perst u 12 verse sinaasappelen uit. Roer er wat sinasappelrasp doorheen, zo krijgt uw punch wat meer pit. Voeg suiker en kaneel naar smaak toe en schenk daarna 2 deciliter rum bij het sap. Serveer deze punch in longdrinkglazen. Proost en een gelukkig Nieuwjaar.

Extra lekker: laat de rozijnen eerst 30 minuten wellen in lauw water.

Zweedse Smorgasbord Als u op oudejaarsavond gasten heeft uitgenodigd voor een etentje dan kunt u hen verrassen met Smorgasbord zoals in Zweden gebruikelijk is. Smorgasbord is een smakelijk koud buffet bestaande uit diverse salades (bijvoorbeeld haringsalade, fruitsalade, rundvleessalade, aardappelsalade met kappertjes), diverse koude vleeswaren (bijvoorbeeld pekelvlees, fricandeau, rosbief), zilveruitjes, augurken, een groentenquiche en een rostischotel. U kunt dit buffet aanvullen met verschillende soorten pate, kaas, gerookte zalm en paling, zure zult en warme gehaktballetjes. En het gemak dient de mens, al deze producten zijn kant en klaar te koop in uw supermarkt.


pagina 84

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Sint Willibrordusstraat 25, 5351 ED Berghem

0412 - 761270

Nieuwe Steeg 8C, 5351 NA Berghem 06-46724640 www.wijchenbouw.nl | info@wijchenbouw.nl

HvH a

vies BV

bouwadv esburo

HvH a

HH

S. (Sander) Huismans S. (Sander) v 5351aHuismans vies BV Korstestraat 2B, NL BERGHEM v e +31 s b u 412 r o 40 25 60 mob. +31 6 1948 b03o u43w a|d tel. Korstestraat 2B tel. +31 412 40 25 60 info@hvh-advies.nl | www.hvh-advies.nl 5351 NL BERGHEM mob. +31 6 1948 03 43 BOUWKUNDIG info@hvh-advies.nl www.hvh-advies.nl

vies BV

bouwadv esburo

S. (Sander) Huismans

HEM nl

tel. +31 412 40 25 60 mob. +31 6 1948 03 43 www.hvh-advies.nl

ADVIES ONTWERP

BERGHEM@PAWN.NL

HvH a

vies BV

bouwadv esburo

BOUWKUNDIG

ADVIES ONTWERP

UITWERKING BEGELEIDING

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem

0412-401661

UITWERKING BEGELEIDING

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud Harenseweg 44, Berghem. tel. 0412-403123 / 0412-625979 www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl

Voor al uw schadeverzekeringen! Osseweg 21, 5351 AA Berghem | Tel. 0412 40 36 14 verzekeringen@vballegooij.nl

Computerproblemen? Heeft u die nu ook?... Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met me opnemen. Barbara van Heumen | 06-23912678 | barbara@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/barbara | www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast serviceHeeft gevenuwij over ………. nieuwe Computerproblemen?........ dieadvies nu ook? hardware en/of een website?

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen!

Naast service geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website? Nieuwsgierig geworden?

Bel of e-mail naar:

Nieuwsgierig geworden?

Bel of e-mail naar: BCNT

Haverhof 20 BCNT 5351 ML20, Berghem Haverhof 5351 ML Berghem Tel. 06-20418593 Tel. 06-20418593 E-Mail: info@bcnt.nl E-mail: info@bcnt.nl


pagina 85

www.thuisinhetnieuws.nl

Op de Koffie Luxe cappuccino met mintchocolaatjes

Chocolade-vanille koffie Ingredienten voor 1 persoon: 1 serveerlepel (15 ml) choclade siroop, ¼ theelepel vloeibaar vanille extract, 1 kopje vers gezette hete koffie, ¼ kopje koude slagroom Voeg de chocolade siroop, het vanille extract en de koffie samen. Goed roeren. Afserveren met een toefje slagroom.

Koffie Speciaal Ingredienten 4 personen: 1.5 kopje vers gezette hete koffie 4 theelepels chocolade siroop, 100 gram room, ¾ theelepel kaneel, ¼ theelepel nootmuskaat, 1 serveerlepel (15 ml) suiker,

Koffie voor 4 personen Bereiding Hak de hazelnoten fijn. Hak ook de chocolade fijn en meng deze door de hazelnoten. Zet de espresso koffie in groten koppen of schenk sterke koffie in koppen. Roer de likeur erdoor. Klop de slagroom stijf. Schep de room op de koffie en strooi het notenchocolademengsel erover. Serveer de cappuccino met mintchocolaatjes.

KERST/ALL

Ingrediënten: 2 eetlepel chocohazelnoten (Notenwereld) 25 gram pure chocolade 4 kopjes espressokoffie 6 eetlepels Creamcocktail (koffielikeur) 1 dl slagroom (’s Lands Beste) 1 doosje mintchocolaatjes (After Eight)

Notenkoffie Ingredienten voor 2 personen: 1 eigeel, 1 serveerlepel (15 ml) bruine suiker, ½ kopje room, 1 kopje vers gezette hete koffie, Nootmuskaat, voor garnering Klop het eigeel met een handmixer tot creme. Voeg suiker en eigeel samen. Goed roeren en in een pannetjeverhitten. Vervolgens samenvoegen met de room en tot onder het kookpunt verwarmen. Koffie inschenken, afserveren met de romige massa en besprenkelen met een beetje nootmuskaat. Direct opdienen.

Donkere Boskoffie Ingredienten voor 2 personen: kopje vers gezette hete koffie, 4 serveerlepels (15 ml) chocolade siroop, 2 serveerlepels kersensap, 2 cocktail kersen, ¼ kopje slagroom (suiker naar smaak toevoegen), 1 serveerlepel (15 ml) hagelslag Roer de koffie, de chocolade siroop en het kersensap samen in een karaf en schenk dit uit in voorverwarmde glazen of kopjes. Opdienen met een toefje slagroom, hagelslag eroverheen met een kers daarbovenop. Een prima slot van een diner!

Verdeel de chocolade siroop over de vier ijscoupes. Voeg room, kaneel, nootmuskaat en suiker in een pannetje en klop dit tot een romige massa ontstaat. Roer de overgebleven halve theelepel kaneel door de hete koffie en schenk deze in de ijscoupes. Dit roeren totdat de siroop is opgelost. Met een toefje slagroom afserveren.

Braziliaanse koffie Ingredienten voor 10 personen, 125 gram gemalen koffie, 1 theelepel kaneel, ¼ theelepel nootmuskaat, 300 ml water, 50 gram bruine suiker, 75 gram chocolade siroop, 1 serveerlepel (15 ml) vloeibaar vanille-extract, 200 ml melk, slagroom, kaneel Voeg de gemalen koffie, de kaneel en de nootmuskaat in een koffiefilter. Koffie zetten als gewoonlijk. Voeg de bruine suiker, de chocolade siroop en de milk samen in een pannetje. Verhitten totdat de suiker is opgelost. Schenk dit bij de koffie en voeg het vanille extract toe. Serveren in koffiekopjes, met een toefje slagroom en bestrooien met kaneel.

Kerstkoffie met kerstbanket Benodigdheden 4 personen: 1/2 liter hete sterke koffie, 6 eetlepels chocoladepuddingsaus, 4 eetlepels sinaasappellikeur, mespunt kaneel- of gemberpoeder, slagroom uit een spuitbus, geraspte schil van 1 sinaasappel en 1 banketstaaf. Zet een halve liter sterke koffie. Roer in vier hittebestendig glazen de chocoladesaus, de likeur en het kaneel- of gemberpoeder door elkaar en schenk de hete koffie erop. Roer nog even goed door en garneer met een flinke toef slagroom. Strooi de geraspte sinaasappelschilletjes over de room. Serveer de koffie met stukjes banketstaaf.


Grad van Lokven (55 jaar) pagina 86

ni 2014.

kunt u .

gebracht.

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Marinus van Lokven (50 jaar) Massage & Schoonheidssalon Martha Hak Weerscheut 13 5381 GS Vinkel M: 06 249 767 45 Antoon Govers (45 jaar) www.bodycare-beauty.com

www.lokvenhoeve.nl

Nieuwekampen 12 - 5382 JN Vinkel Telefoon (073) 532 14 07

www.vanlokvenbv.nl

Slothoeve Vijver Vinkel www.slothoevevijver.nl info@slothoevevijver.nl T: 073-5324258

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5, 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

Lindenlaan 14 - Vinkel - 073-5321607

Hoveniersbedrijf

JORIS VAN ROOSMALEN ontwerp, aanleg & onderhoud

Berlicum | Telefoon 073 503 52 29 info@jorisvanroosmalen.nl | www.jorisvanroosmalen.nl

voor particulieren, bedrijven en (semi)overheid

www.rijschoolberlicum.nl


pagina 87

www.thuisinhetnieuws.nl

KERST/ALL

Zoete broodjes bakken met de kids In de kerstvakantie zijn kinderen wel in voor een uurtje in de keuken, als het resultaat maar mooi en lekker is. Daar hoeft u bij deze zoete broodjes niet aan te twijfelen.

Chocolade sconessterren Benodigdheden voor 10-12 stuks: 225 gram zelfrijzend bakmeel, 1/2 theelepel zout, 50 gram zachte roomboter, 25 gram fijne tafelsuiker, 1 ei (middel), circa 3/4 dl melk, 1/2 dl slagroom, 1 reep pure chocolade 50 gram, 1 potje creme fraiche a 125 ml en 4 eetlepels viervruchtenjam. Verwarm de oven voor tot 220 graden Celcius. Zeef het bakmeel met het zout boven een kom. Voeg de boter toe en meng alles met een mixer met deeghaken tot een fijnkorrelig mengsel. Roer de suiker en het ei erdoor. Voeg de melk beetje voor beetje toe en kneed tot een glad en stevig deeg. Hak de chocolade in een hele kleine stukjes. Kneed de chocolade snel door het deeg. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap met een dikte van 2.5 cm. Steek met een stervormige steekvorm (circa 6 cm) zo veel mogelijk sterren (10 a 12 stuks) uit het deeg. Leg de sterren op een met bakpapier bekleden bakplaat en bestrijk ze met melk. Bak de scones in het midden van de oven in 12 tot 15 minuten goudgeel en gaar. Zet de scones op een rooster en dek ze af met een doek zodat ze zacht blijven. Klop de slagroom lobbig en spatel de creme fraiche erdoor. Serveer de scones met de room en de jam.

Anijsbroodjes Benodigdheden voor 8 stuks: 1 pak witbroodmix a 500 gram (Koopmans), 50 gram boter of margarine, 50 gram gestampte muisjes (De Ruyter), 100 gram poedersuiker, circa 1 theelepel grenadine limonadesiroop, 6 eetlepels anijshagelslag (De Ruyter).

Stolletjes bakken Benodigdheden voor 6 mini-stolletjes: 250 gram krenten en rozijnen, 250 gram witbroodmix (Koopmans), 15 gram boter, 150 gram amandelspijs (Baukje), 1 theelepel citroenrasp (Baukje), 25 gram geschaafde amandelen en poedersuiker. Wel de krenten en de rozijnen in warm water. Doe 1.5 dl handwarm water (40 graden Celcius) in een kom en voeg het broodmix en de boter toe. Kneed met een mixer met deeghaken of met de hand tot een soepel deeg. Dek het deeg af met huishoudfolie en laat het 10 minuten rijzen. Meng de amandelspijs met de citroenrasp en vorm er 6 rolletjes van. Laat de krenten en de rozijnen uitlekken. Verkruimel de geschaafde amandelen.

Doe de broodmix met de boter en 3.5 dl handwarm water in een kom en kneed het tot een glad en soepel deeg. Kneed de gestampte muisjes door het deeg. Vorm het deeg tot een bal en laat het in een met een vochtige doek afgedekte kom op een warme plaats circa 15 minuten rijzen. Vet 8 rechthoekige metalen broodblikjes (9 x 5, 4 cm hoog) goed in met boter. Verdeel het deeg in 8 gelijke stukken. Rol ieder stuk deeg tot een ovaal bolletje en leg de bolletjes elk in een broodblikje. Dek de vormpjes af en laat ze nog circa 30 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de broodjes in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten goudbruin en gaar. Laat de broodjes iets afkoelen en neem ze uit de vormpjes. Roer een glazuur van de poedersuiker met de limonadesiroop. Bestrijk de bovenkant van de broodjes met de glazuur en bestrooi met de hagelslag.

Kneed het deeg met de krenten, de rozijnen en de verkruimelde amandelen door het deeg en vorm er 6 porties van. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak tot cirkels. Leg de amandelspijsrolletjes erop en rol het deeg tot stolletjes. Druk de naden goed vast. Leg de stolletjes op een met bakpapier bekleed bakblik. Dek ze af met huishoudfolie en laat ze 20 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de stolletjes in circa 25 minuten lichtbruin en gaar. Laat de stolletjes afkoelen en bestuif ze dik met poedersuiker. Hartige variant: Vervang de krenten en rozijnen door 3 gesnipperde bosuitjes en de amandelspijs met de citroenrasp door 150 gram rundergehakt. Kneed in plaats van de geschaafde amandelen 25 gram geraspte Parmezaanse ham door het deeg. Bestrijd de stolletjes voor het bakken met losgeklopt ei en bestrooi ze met geraspte Parmezaanse kaas.


pagina 88

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

DECEMBER de feestmaand Julianastraat 27, Berghem 0412-401414

Bij inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting op een vuurwerkpakket

Denkt u aan uw huisdieren met oud en nieuw? Wij hebben middelen om ook uw dieren een fijnere jaarwisseling te geven. Voor info belt u met de assistente: 0412-401414

Wij hebben een relaxte jaarwisseling! Uw huisdier ook?

Namens Team Dap Berghem wensen wij iedereen Fijne Feestdagen, een spetterend uiteinde en knallend begin NIEUW IN NEDERLAND!

JUCHHEIM EFFEKTKOSMETIK met ‌ WOW EFFEKT!!!

Henriette Wijnakker is dol enthousiast over de produkten van DR. Jurgen JUCHHEIM die zij vond op de Beauty Beurs in Utrecht. Zij is onafhankelijk consulent geworden van JUCHHEIM en heeft intussen prachtige resultaten geboekt met deze effektieve kosmetika. Voor het eerst is er iets ontwikkeld dat cellulites echt vermindert en dat haargroei echt stimuleert en de huid wordt zienderogen strakker voller, gladder en dat alles in korte tijd. Echt een WOW EFFEKT.

De producten zijn allemaal zonder parabenen, zonder hormonen en dierproefvrij. Nieuwe natuurlijke producten heeft Dr. Juchheim gevonden die heel effectief zijn!!

Maak gauw een afspraak met Henriette Wijnakker om kennis te maken met JUCHHEIM. Zij zal het u graag demonstreren.

Schutsboomstraat 22, Schaijk – 06-45334513 | www.wijnakkerschoonheidssalon.nl

Bevries uw vetcell

Body-Wizard Cry

en het vet blijf

Revolutionaire afslankmethode geen dieet, geen operatie, g


pagina 89

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

125 Sociale huurwoningen per jaar erbij in gemeente Oss Woningcorporaties in Oss zorgen ervoor dat er de komende vier jaar gemiddeld 125 sociale huurwoningen per jaar bijkomen. Dat staat in de nieuwe prestatieafspraken die zijn ondertekend door de gemeente Oss, BrabantWonen, Mooiland en een vertegenwoordiging van de huurders. De opdracht moet worden gehaald door het bouwen van nieuwe woningen of door herstructurering van bestaande gebouwen en locaties. De corporaties gaan ook aan de slag met het duurzaam maken van woningen. Dat is nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. De nieuwe woningen worden gebouwd in De Horzak, Piekenhoef, Herpen en Lith. BrabantWonen start ook met een herstructurering in de Vogelbuurt. Dit loopt al vooruit op een wijkaanpak van de gemeente om de leefbaarheid in de Schadewijk te verbeteren. (D-tv)

400 nieuwe bomen De gemeente Oss krijgt er de komende maanden 400 nieuwe bomen bij. Wethouder Johan van der Schoot maakte daarmee een begin door het planten van een zomereik bij de Arendsvlucht, in het verlengde van de Driek van Erpstraat. Op die plek komen negen zomereiken te staan. Tot en met komend voorjaar worden 400 bomen geplant, op langere termijn moeten dat er zo’n 3800 worden. Dat is afgesproken in het boomstructuurplan dat in 2016 is vastgesteld. Daarin staat waar al bomen staan en waar een boomstructuur nog moet worden verbeterd of aangelegd.

Eerste ‘Wereldburger’ komt uit Oss Wethouder Frank den Brok en Europarlementariër Lambert van Nistelrooij namen 30 november de eerste Wereldburger uit Oss in ontvangst. Het is een veganistische notenburger, bedacht door Stijn Scholten van het Hooghuis. Zijn burger won deze zomer de eerste prijs bij het festival Oss4GlobalGoals en wordt nu gemaakt bij Dalco Food in Oss. Voor de verdere productie kregen zij een waardebon van de Kracht van New Business Oss. De wereldburger is nu te koop bij verschillende winkels en restaurants in Oss. Heerlijk! Leerlingen van het Hooghuis mochten dit jaar een eigen hamburger bedenken. Eerst via een app en later in het echt. De ingrediënten mochten overal vandaan komen. In hun project ‘De Wereldburger’ leerden ze welke smaken bij elkaar passen, wat voor verschillende culturen er zijn en hoe je gezond kookt. Het is een van de projecten uit de Brabantse campagne ’We Are Food’, waar Oss ook aan mee doet.

Speciale Kerstsfeer proeven bij

Villa Maasdonk

Diverse kamers geheel in sfeer ingericht met woonaccessoires en kerstattributen. Alle artikelen uit onze kamers zijn te koop en kunt u direct meenemen. Wij hebben iets leuks voor elk interieur en elke smaak en elke beurs. Speciale openingsdagen: van 13 t/m 30 december do. vr. en za. van 11.00 tot 17.00 uur op zondag van 13.00 tot 17.00 uur (eerste kerstdag gesloten)

Wij wensen U fijne feestdagen en een goed en gezond 2019 Contact: Kerkstraat 28 , 5391 AA Nuland. 06-53333829 – 06-30254077 info@villa-maasdonk.nl | www.villa-maasdonk.nl. Zie ook: www.vanossinterieurs.nl


pagina 90

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Inge Verhagen trekt er als vrijwilliger vaak op uit

In veel landen gebrek aan kennis type 1 diabetes (T1D) De koffers van Inge Verhagen zijn op hotelkamers in tientallen landen al eens uitgepakt. Het reizen heeft altijd in haar bloed gezeten en meestal doet zij dat met een missie. Op haar zeventiende is bij haar de diagnose type 1 diabetes (T1D) geconstateerd en dat heeft op haar leefwijze heel wat impact gehad. Als verpleegkundige grijpt zij de kans aan om regelmatig op reis te gaan om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling van collega’s. Dit in landen als Pakistan, Vietnam en Namibië, om wat voorbeelden te noemen. door Herman van Dinther Inge (40) woont sinds een jaar of drie in De Groote Wielen. “Toen we de kans kregen om daar een huis te kopen kwam er voor mij en mijn partner Cees een droom uit. We hadden eerder al eens aan Rosmalen ‘geroken’ toen we er tijdelijk een huis huurden, daarom wilden wij hier graag permanent gaan wonen.” Eropuit trekken en andere culturen leren kennen heeft zij al op jonge leeftijd gedaan omdat haar vader zo avontuurlijk en reislustig was en voor zijn werk nogal eens in het buitenland vertoefde. “Behalve dat ik regelmatig heb gebackpackt kwam ik ook via een stage van vijf maanden, gekoppeld aan mijn opleiding als verpleegkundige, in Pakistan. Daar werd ik met de neus op de feiten gedrukt: gezondheidsproblemen waren er aan de orde van de dag en er was aan vrijwel alles een gebrek. Hoe je kansen zijn als je ziek wordt, hangt af van de plaats waar je wieg stond.” Vrijwilliger “Als verpleegkundige

maakte

ik enkele jaren geleden deel uit van een netwerk palliatieve zorg. Daar werd door een oncoloog een oproep gedaan om mee te werken aan een pilot voor het opzetten van een palliatieve zorgkliniek in Vietnam. Daar ben ik toen ingestapt en na afloop van de pilot ben ik doorgereisd naar een ziekenhuis in Nepal. Via via was me gevraagd daar verpleegkundigen te trainen op het gebied van wondzorg, pijnbestrijding en vooral ook op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Elke dag was een verrassing, alleen al daarover kan ik een boek schrijven! Komend voorjaar gaan Cees en ik voor de derde keer naar Namibië om mee te werken aan een project voor diabeteszorg. Dat doen we als vrijwilliger, op eigen initiatief. We betalen onze eigen vliegtickets en huren daar een auto. Wij beschouwen het als onze vakantie en genieten ook meteen van dit prachtige land! We zijn echter ook al vaker langere tijd, meestal 6 maanden, naar andere landen gegaan om te reizen of te werken. Dan namen we onbetaald verlof of ontslag. Bij terugkeer in Nederland lukte het altijd wel weer snel om werk te vinden”. Reisboek “Op dit mo-

De rug van Inge is heel creatief in beeld gebracht met collagewerk dat haar sensor en insulinepomp een plaats geeft. ment werk ik bij het Radboudumc in Nijmegen op de Travel Clinic. Daar heb ik regelmatig contact met mensen met T1D die huiverig zijn om ver op reis te gaan. Als ervaringsdeskundige kan ik hen tips geven, zeker omdat ik op al mijn reizen altijd dagboeken bijhield. Door de steeds terugkerende vragen van “lotgenoten” besloot ik op een dag om een boek uit te geven met hierin mijn ervaringen en avonturen. Daarnaast staan er paklijsten, tips en adviezen in voor reizen met T1D. Het boek is ook interessant voor mensen zonder diabetes. Het geeft naast informatie en avonturen een inkijk welke invloed diabetes op je leven heeft. Het boek, ‘Over de grens met diabetes’, dat ik in eigen beheer heb uitgegeven, is in juni verschenen. De eerste oplage van vijfhonderd stuks was in een mum van tijd uitverkocht, dat had ik niet durven dromen. De tweede druk ligt intussen weer in de winkel en is in Rosmalen verkrijgbaar bij boekwinkel De Omslag aan De

Driesprong of via www.jdrf.nl/ overdegrens. Het boek kost tien euro en dat bedrag komt volledig ten goede aan Stichting JDRF, een internationaal fonds dat zich richt op onderzoek naar T1D. Dat kunnen we netto doen omdat de drukkosten van het boek zijn gesponsord”. Symbool De foto op de omslag van het boek is belangeloos gemaakt door topfotograaf Eric Ceccarini. Voor de foto, die bij dit artikel afgedrukt staat, heeft kunstenares Ileana Mariotto het lichaam van Inge beplakt met een collage van paspoorten, visa, postzegels, dagboekfragmenten en andere tastbare herinneringen. De oplettende lezer ziet op de arm van Inge de sensor en op haar onderrug de insulinepomp. “Het symboliseert de permanente aanwezigheid van mijn diabetes, die is namelijk nooit op vakantie, maar ondanks dat leef ik mijn leven voluit. En dat gun ik iedereen, ook elders op de wereld.


pagina 91

Door onze inzet voor projecten in onder andere Namibië wil ik er op mijn manier aan bijdragen om de kwaliteit van leven van mensen met T1D te verbeteren. Hopelijk kan de ziekte op termijn zelfs genezen worden. Daarom is het zo belangrijk dat het onderzoekswerk van Stichting JDRF breed wordt gesteund.” Helpen In Namibië zijn veel te weinig diëtisten en verpleegkundigen met kennis over diabetes. Ook de middelen zijn beperkt. Er sterven onnodig veel mensen aan (de gevolgen van) diabetes. Gelukkig heeft de Namibian Diabetes Lifestyle Foundation op dit moment zeventien kinderen met T1D onder hun hoede. Zij hebben zo via sponsorgeld toegang tot zorg en hulpmiddelen. Er wordt veel geld gestoken in bestrijding van ziekten zoals malaria, TBC en HIV/aids terwijl type 1 en 2 diabetes minstens evenveel dodelijke slachtoffers maakt. Er is onder andere in Namibië dan ook dringend behoefte aan meer deskundigen op dit gebied en aan

www.thuisinhetnieuws.nl

informatie uitwisseling. Namibische zorgverleners hebben ons gevraagd hen te helpen met het opzetten van trainingen voor verpleegkundigen, met betrekking tot diabetes. We kunnen gelukkig sparren met artsen van het Radboudumc, zij denken actief met ons mee. We willen bereiken dat er in alle regio’s deskundigheid beschikbaar komt. Insuline is meestal wel via de staatsziekenhuizen beschikbaar, maar aan teststripjes om de bloedsuiker te meten is een groot gebrek. Waar wij vijf of zes keer per dag meten hebben de patiënten daar geluk wanneer dat twee keer per week gebeurt. Meer dan de helft van de bevolking daar leeft onder de armoedegrens, dus alle steun is welkom. Ik doe dan ook een beroep op iedereen die dit leest om eens na te gaan of er nog ergens overtollige maar bruikbare stripjes en bloedsuikermeters op de plank liggen. Als dat zo is dan is een mailtje naar overdegrens@ hotmail.com een heel gewaardeerde stap”.

ALL

Effectieve behandeling van spanningsklachten

Adem- en Ontspanningstherapie methode van Dixhoorn richt zich op de behandeling van de meer bekende spanningsklachten zoals hyperventilatie, burn-out, slaap- en concentratieproblemen maar ook op functionele problemen zoals houdings-, adem- en stemproblemen, nek-, rugklachten en chronische pijn. Ook worden er goede resultaten geboekt bij hart- en longproblemen en bepaalde neurologische aandoeningen. U heeft geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor meer informatie zie de website:

www.ademtherapie-jongmans.nl Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie Machteld Jongmans Bremhoeven 17, 5244 GV Rosmalen 06-40626805 e-mail: machteld@ademtherapie-jongmans.nl

Kunnen mensen écht blijvend veranderen? Heeft U bijvoorbeeld last van een depressie, HSP, burn-out of ADHD en u wilt zónder therapie veranderingen aanbrengen?

Shiatsu

Deze klachten kunnen onder andere aangepakt worden met Shiatsu: • nek- en schouderklachten • rugklachten • hoofdpijn • vermoeidheid

Kijk voor meer informatie op www.shiatsu-lith.nl Bel voor een afspraak en voel u weer energiek. Een massage die het lichamelijk zelfgenezende vermogen stimuleert, en lichaam en geest in balans brengt. De behandeling wordt deels vergoed door uw zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent.

Anja van Vugt Herenengstraat 20A, 5397 BE Lith. Tel. 0412-481159 www.shiatsu-lith.nl

Bij Blijvend anders is kennis en inzichten de ingang voor duurzame veranderingen; dus geen therapie maar écht leren zien hoe het werkt in uzelf. Op onze site staat álle informatie om u hierbij verder te helpen.

www.blijvendanders.nl

Landbouwlaan 105, Berghem. 06-24110827

NIEUW!

VIP interieurreiniging Uw auto van binnen en buiten schoon in 25 minuten!

Wasprogramma Super . Stofzuigen . Mattenreiniging . Ramen binnenzijde Dashboard . Dorpels . Gratis koffie in onze wachtruimte

Nu van € 30,- voor maar € 20,Elke dinsdag, donderdag en zondag.

KANTSINGEL 20 . OSS

Geldig t/m 31-1-19


pagina 92

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Parochie H. Willibrordus

Een laatste rustplek in de schoonheid van de natuur! In het prachtige natuurgebied de Maashorst, ligt natuurbegraafplaats Maashorst. Voorheen productiebos en landbouwgrond. Nu een mooi inheems bos met prachtige heide, weg van de dagelijkse drukte. De vogels zingen en een serene rust overheerst. In dit natuurgebied is het mogelijk om een laatste rustplek uit te kiezen die bij u past, onder een lindeboom of in het open veld. Voor eeuwig. Kom de kracht van de natuur ervaren op natuurbegraafplaats Maashorst, u bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.maashorst.nl of neem contact met ons op via (0486) 745 006.

Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem - 0412-401215 kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl Missen: Zaterdag 19:00 uur 19:00 uur

St. Lambertus Haren 2de en 4de zondag van de maand Grote Kerk Oss

Zondag 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 11:30 uur

St. Willibrordus Berghem Grote Kerk Oss St. Petrus’ Banden Macharen 1ste en 3de zondag van de maand H. Geest Oss

Dinsdag, donderdag en zaterdag 8:30 uur Huiskapel Pastorie Berghem Woensdag en vrijdag 19:00 uur Huiskapel Pastorie Berghem Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Kerstwens 2018 Kerstfeest 2018, wat brengt ons dit Kerstfeest? Misschien een oplossing voor de files, goedkopere benzine en sigaretten, studie zonder dure leningen van de Staat, oplossingen voor het migratieprobleem, andere buren, betere leraar, gezondere lucht of Ajax kampioen? Als we het er voor over hebben en we komen in de Kerstnacht in de kerk terecht en zetten even alle vooroordelen opzij en we horen hoe de engelen met het koor zingen: ‘Gloria in Excelsis Deo’, gevolgd door ‘de herdertjes’ en ‘Midden in de Winternacht’. Dan gaat niet alleen de hemel open maar ook ons hart. Dan worden we geraakt door emotie en nostalgische gevoelens en maakt de geboorte van Christus een ander mens van ons. ‘Het Woord dat vlees is geworden’ betekent dat Jezus in ons midden is geboren. En betekent dat God zoveel van ons houdt en alles voor ons over heeft door aan het kruis voor onze zonden te sterven. Zoveel voor ons over heeft gehad dat we ons veilig mogen weten, dat we geborgen zijn in Goedheid en Vriendschap en ons zo met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan zijn Liefde en Barmhartigheid. Dat betekent meer voor ons dan welke regeringsbelofte of salarisverhoging ook. God houdt van ons en laat dat zien in het kleine Kind dat in de Kerstnacht wordt geboren. Voor Hem was geen plaats en daarom wil Hij in ons hart zijn intrek nemen. Hij wil ons Vrede, Gerechtigheid, Liefde en Vergeving brengen dat wat geen mens, politiek systeem, ideologie of werkgever ons kan brengen. Het wordt Kerstmis, het feest van de geboorte van Gods Zoon. Dat Hij mijn ogen opent voor het Goede en Mooie wat God ons wil geven. Zalig en een Gelukkig Kerstfeest voor u allen, Pastoor R. Kerssemakers, Kapelaan J. Beekman en Bestuur Willibrordus Parochie.


pagina 93

www.thuisinhetnieuws.nl

Misintenties Zaterdag 15 december Zondag 16 december 3de zondag van de advent 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Hendrikus en Betje Strijbos Megens (fund) •Wim en Tonnie Ceelen de Groot (fund) •Toon en Betsie van den Hurk (fund) •Hendrik en Mariet van Schaijk Megens •Wim en Lies van Schadewijk van de Logt en zoon Peter •Lee en Anneke Boeijen van de Wetering 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen Zaterdag 22 december 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 23 december 4de zondag van de advent 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Piet en Marie van Grunsven (fund) •Jan van Schaijk (*jrgt) •Adriaan van Lier (mged) •Sjaak van Gaal (mged) •Vader en moeder van Rodijnen en overl. fam. Maandag 24 december 20:00 uur St. Servatius te Megen 21:30 uur St. Petrus’ Banden te Macharen 23:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Frans en Marie Megens van Heumen •Tonnie van der Putten en zoontje Antwain •Nol en Marie Brands van Schaijk en schoonzoon Henk Schuurmans •Jan en An Hoefnagels van der Loop •Maria Bothmer Dinsdag 25 december Hoogfeest: Geboorte vd Heer 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Gezinsviering Muzikale omlijsting: Ensemble •Willy van Steen, zoon Piet en overl. fam. •Martien Megens en zoontje Haroldje •Willie van de Wiel (verj) en overl fam. van de Wiel •Theo Kops 11:00 uur St. Lambertus te Haren Woensdag 26 december Feest: H. Stefanus 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Seniorenkoor •Mimi Berndsen van Erp (mged) •Overl. oud. van de Heuvel van de Cammen en overl. fam. Zaterdag 29 december H. Thomas Becket

BC

Zondag 30 december Feest: H. Familie 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: VVN-Koor •Overl. oud. Boeijen vd Vondervoort en Willem en Fien Wesdorp Boeijen (fund) •Toon en Nelleke Vos van Hintum •Sjaak van den Heuvel (mged) •Cor van den Heuvel (mged) •Lee en Anneke Boeijen van de Wetering Dinsdag 1 januari Hoogfeest: H. Maria, Moeder van God 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Zaterdag 5 januari 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 6 januari Hoogfeest: Openbaring des Heren 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Herman van Vilsteren (mged) •Jan van der Heijden (mged) •Marietje Bergers Kling (mged) Zaterdag 12 januari 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 13 januari Feest: Doop van de Heer 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Gezinsviering Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Brord en Truus van Sonsbeek van de Hurk (fund) Zaterdag 19 januari 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 20 januari 2de zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Wim en Tonnie Ceelen de Groot (fund) •Bert en Stien v Orsouw vd Heijden (fund) •Sjaak van Gaal (mged) Zaterdag 26 januari Gedachtenis: H.H. Timoteüs en Titus 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 27 januari 3de zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Piet en Marie van Grunsven (fund) •Wilfred Dominicus, Eric Louwrenssen en overl fam. (fund) •Overl. oud. Boeijen vd Vondervoort, Willem en Fien Wesdorp Boeijen (fund) •Adriaan van Lier (mged) •Cor van den Heuvel (mged)


pagina 94

www.thuisinhetnieuws.nl

Mag ik dan bij jou?.................... U, die deze gedachte leest, kent allemaal wel het lied van Claudia de Brey: “Mag ik dan bij jou”?.... Een songtekst uit 2009, dat vooral veel bekendheid kreeg na het ski-ongeluk van Prins Friso en ook na het vliegtuigongeluk van de MH-17 in 2014. Sindsdien wordt het ook vaak gebruikt bij herdenkingsdiensten bij een dierbare overledene. Het spreekt je aan. Het lied roept herkenning op bij ons mensen: “Mag ik dan bij jou schuilen”? Zou dit ook niet een goeie slogan zijn voor het aanstaande kerstfeest, dat mensen bij je kunnen schuilen hoe dan ook? Het kerstfeest, dat toch voor eenieder iets aparts in zich mag dragen. In ieder geval er op Jouw manier zijn voor een ander, voor die ander die misschien alleen en eenzaam is hoe dan ook. De moeite waard om er even bij stil te staan. Laat deze dagen niet zomaar aan je voorbij gaan! Het zit hem soms maar in hele kleine dingen, waardoor je wat oproept bij mensen en mensen zich veilig voelen bij Jou! Die vraag, al of niet uitgesproken, kan komen van mensen die verdrietig zijn om wat ze in het afgelopen jaar hebben mee gemaakt, zoals je partner verliezen, een kind moeten afstaan om wat voor redenen dan ook., een jaren lange relatie verbroken, misschien zonder werk gekomen en noem maar op. Mensen kunnen soms ongewild in zwaar weer komen. Niet alleen van de regen kan een mens nat worden, maar ook van zijn eigen tranen die meestal gehuild worden in stille uren, in de nacht als niemand het ziet. Naar buiten hoor je je goed te houden, maar als niemand het ziet, mag je jezelf zijn, althans zo lijkt het jammer genoeg vaak. Niet alleen van sneeuw en ijs kunnen mensen het koud krijgen, maar ook van onbegrip, teleurstelling en eenzaamheid. Ook die kou is meestal aan de buitenkant niet te zien., het zit van binnen. Jezus wel medelijden, want ze waren voor Hem als schapen zonder herder. Hij straalde warmte uit, medeleven, Hij gaf weer zin aan hun leven. Tijden veranderen, maar lees eens in de bijbel en je zult er vertroosting vinden en eigenlijk ook een antwoord dat je zal bevredigen, waar je mee vooruit kunt in het leven van alle dag. maar je moet het durven zien om jezelf aan Hem vast te klampen. In deze dagen voor kerstmis misschien ook een taak voor U en voor mij. Ook onze moderne samenleving, met zijn vervreemding, verharding, misschien mag je zelfs zeggen: met zijn verwildering, kent veel schapen zonder herder, veel mensen die hoe dan ook verloren lopen, jongeren zowel als ouderen, die niemand hebben die echt hart voor hen heeft, niemand bij wie ze hun hart kunnen uitstorten. Er zijn ook nu nog veel mensen die het moeilijk hebben, op zoek naar iemand om bij te schuilen, om wat warmte bij te vinden, misschien op zoek naar U, naar mij.... En wat doen wij? Als het gaat om de grote problemen van onze tijd kunnen wij met al onze goede wil meestal heel weinig of niets doen. Maar we komen allemaal wel eens mensen tegen in onze eigen naaste omgeving, die graag even bij ons willen schuilen, ook mensen die het moeilijk hebben, die verdrietig zijn, die zich zich eenzaam voelen en die moeite hebben om overeind te blijven. Die mensen kunnen wij wel warmte geven, met welgemeende aandacht, met hartelijkheid en wat zorg. Of mag ik dan bij jou schuilen, of hebben wij het te druk met andere zaken? Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster

BC

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06 - 230 640 10 b.g.g. 06 - 131 711 49 vanvugtj@kabelfoon.nl


pagina 95

www.thuisinhetnieuws.nl

Repaircafé Zoals u ongetwijfeld weet, is het Repair Café in Berghem actief, in dorpshuis ‘De Berchplaets’. Hier kunt u terecht met uw spulletjes, die mankementen vertonen en wellicht door onze, veelal, technische vrijwilligers verholpen kunnen worden. Weggooien kan altijd nog! De werkzaamheden worden in principe gratis verricht, maar het is wel attent om een vrijwillige bijdrage te geven, zodat er eventueel ook nieuwe gereedschappen e.d. aangeschaft kunnen worden. Het Repair Café is standaard op de derde woensdag van de maand geopend, van 09.30 tot 11.30 uur, in de foyer van het dorpshuis. Uitzondering hierop is de maand augustus, vakantiemaand, dan slaan we een keer over. De eerstvolgende keer is op 19 december a.s. Er is weer een naaister aangesloten bij het Repair Café en het is misschien wel leuk, om even wat meer over haar te weten. Ina van Aggelen werd via maatschappelijke organisatie ‘Ons Welzijn’, geattendeerd op het feit, dat er geen naaister meer was bij het Repair Café in Berghem. Zij zocht vrijwilligerswerk, na een arbeidzaam leven als onderwijzeres, en het leek haar wel leuk om als vrijwilliger-naaister aan de slag te gaan. Ina is via Suriname, eerst in Geffen en toen in Oss terecht gekomen. In principe kan zij heel wat repareren, alleen het zetten van ritsen in spijkerbroeken, dat is teveel werk om te doen. Maar loszittende naden en zomen verhelpen, geen enkel probleem. Voor al uw reparaties en nu ook voor naaiwerk, kunt u hier terecht.

Maar er leeft vaak een sterke behoefte om even op verhaal te komen bij een ander, even zich opwarmen bij iemand die echt naar je luisteren wil. Zijn ze altijd welkom? Ook bij jou? Onze samenleving kent veel mensen die in de kou staan omdat ze nergens kunnen schuilen; omdat niemand tijd voor ze heeft, omdat niemand zich echt in hun problemen wil verdiepen, omdat iedereen vindt dat daar een taak ligt voor de anderen met name voor de overheid, of voor een van de vele officiële hulpverleningsinstanties. Met al die mensen had

BC

Berghs Contact

2e jaargang - nr 12 - december 2018 Een merk en concept van stichting ST.E.M. Oplage 4.500 exemplaren. Alle magazines zijn digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Volgend nummer: bezorging vanaf maandag 20 januari materiaal en kopij aanleveren: uiterlijk 16 januari Verdere data in 2019: 18 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december Redactie: Wiljo van Nuland - 06-37410335- redactie@nnmedia.nl Advertenties: Nico van Nuland - 06-53394851 - nico@nnmedia.nl Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken.

Co lo fon


pagina 96

www.thuisinhetnieuws.nl

BC