Ο σχολικός μας λαχανόκηπος

Page 1

«Ο σχολικός µας λαχανόκηπος»

Περιβαλλοντική Οµάδα 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ


ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. 2. 3. 4.

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την καλλιέργεια και τη φροντίδα των φυτών ∆υνατότητα σχεδιασµού ενός απλού λαχανόκηπου Ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος Καλλιέργεια των αξιών της αλληλεγγύης και της προσφοράς µέσα από τη συλλογικότητα


ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 5. Ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος:

φυσικού, κοινωνικού, ανθρωπογενούς 6. Αξιοποίηση των γνώσεων, των ανησυχιών, των ενδιαφερόντων και της δηµιουργικότητας των παιδιών 7. Ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και των ταλέντων τους 8. Τόνωση του αυτοσεβασµού, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίµησής τους


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 1. Προετοιµασία α) καθαρισµός του χώρου από άγρια βλάστηση β) Φρεζάρισµα γ) εµπλουτισµός του χώµατος µε κοµπόστ


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 2. Φύτευση Α. Περίοδος (Φθινόπωρο) αγκινάρες, κρεµµύδια, µαρούλια, λάχανα, µπρόκολα, κουνουπίδια, πράσα, αρωµατικά: µαϊντανός, άνηθος, σέλινο

Β. Περίοδος (Άνοιξη) ντοµάτες, πιπεριές, µελιτζάνες, κολοκυθάκια, αγγούρια, φασολάκια, αρωµατικά: µαϊντανός, άνηθος, σέλινο


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 3. Φροντίδα α) Πότισµα β) Καθαρισµός από παρασιτικά φυτά γ) Σκάλισµα γύρω από τη ρίζα για να «αναπνεύσουν» τα φυτά και να προσλαµβάνουν ευκολότερα το νερό


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ

4. Συγκοµιδή


ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Καρπενησίου Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Το χώµα που πατώ»ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΤΩ» Απόκτηση γνώσεων για: z Τη σύσταση του εδάφους z Τη µετατροπή του άγονου εδάφους σε γόνιµο z Τις µεθόδους κοµποστοποίησης z Τις πρωτοποριακές µεθόδους σποράς (σβώλο από αργιλώδες χώµα) και φύτευσης (σαµαράκια)


ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασµό, την καλλιέργεια και τη φροντίδα ενός απλού λαχανόκηπου Ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας Ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος ∆ηµιουργική αξιοποίηση γνώσεων, ανησυχιών και ενδιαφερόντων των παιδιών Ανάδειξη ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων Αυτοσεβασµός, αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση


ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αλληλεγγύη και προσφορά µε τη διάθεση της θερινής σοδειάς σε άπορες οικογένειες του σχολείου µας


Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α - ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ z z z z z z z z z z

Αγιασσωτέλης Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Βλάχος Κων/νος Γεωργοπούλου Αρχοντία Γιατρά Ελένη ∆ανίκας ∆ηµήτριος Ζάχος Ιωάννης Ιωάννου Ελένη Καλαντζή Αναστασία Καµπούρη Αθανασία

z z z z z z z z z

Κοκκάκης Σωτήριος Κουκίδη ∆ήµητρα Κρηδερά Αλεξάνδρα Κρητικού Κων/να Κύκνας Γεώργιος Κώστα Ηρακλής Λουκάνι Αρµελίσα Μάγγα Έλενα Μαντέλος ΜάριοςΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α - ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γκολιοµύτη Βασιλική ΠΕ02 (Υπεύθυνη Προγράµµατος) Σοφοκλέους Χρίστη ΠΕ03 Σπυροπούλου Ιωάννα ΠΕ02