Numbers/Dates - II. sadness-despair-disgust-contempt

Page 1

for Rhymes With Opera

Numbers/Dates II. sadness, despair, disgust, contempt

THOMAS LIMBERT

Soprano 1

°

1-Intro-30" q = 76

&

2-Sadness-15" q = 76

p

3

Œ

#œ ˙

sad -ness

Violin

Soprano 2

¢&

°

Ó™

ppp (a near whisper)

œ

œ

sad - ness

Alto Saxophone

Baritone

¢&

sad -ness

Œ

œ œ œ

sad - ness

°?

Œ

&

3

#œ ˙

p

Ó

3

Ó

œ b˙

sad - ness

Violoncello

Viola

Piano/ Vibraphone

Electronics

¢

?

B

∑ Viola

/

& ?

bœ b œœœ b œo bœœ

œ

Ó

mp

1-Intro-30" q = 76 breath sounds...

Ó™ #w o

Ó

&

{

Ó w

o

˙ œœ ˙w˙

mp

2-Sadness-15" q = 76 "ma - ma (G3)" sine drones...

granular clouds...

> > > > > > > > ... > > > > > > > > ...

"sadness"

nœ ##œœœ #œœ œ

j

"sadness"

#œ œ œ œœ œ > >j œ œj œ 3

3

j

3

3

3

œ œ œœ œ œ œ

œ j œ j œ j œ œj œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

3

œj œ

3

œ #œœJ

j j œ œœ œ 3

3 j 3j > >> > ... 3 j 3j > >> > ...

o

œœ œ

?

o


3-Sadness-60" q = 76

S 1.

Vln.

S 2.

Alto Sax.

Bar.

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

°

&

U ∑

¢&

U #w

°

U ∑

&

¢&

3

bœ œ

j

bœ¿

3

ten thou - sand

. ¿ nœ three

p

U ∑

¢

U #w

. ¿ #œ

?

{

w ™™

p

3

¿ #œ

¿ œ œ¿ œ¿

one thou - sand two

3

bœ ˙

œ

#œ ¿

œ ¿

four - teen

six

¿

Ó

œ ¿ -

ty

b œ n˙ ˙

b-œ ?¿ three

nœ ¿

nœ ¿

3

hun

-

. ¿ bœ

dred twelve

o

3

#œ # œ œ œ œ ˙ one thou -sand two

bw ™

Œ

¿ ¿ #œ #œ

œ

œ

four - teen

¿ ¿ œ œ

one thou - sand two

o

p

#w™

Œ

p

&b ˙

# w ™™

three

o

3

nœ œ

b˙ ˙

hun -dred twelve

p

o

œ ˙

p

#œ ™

#œ ™

one

thou

Ϊ

bœ. bœ ¿ ¿

Ϊ

œ œ ¿ ¿ b¿œ

Œ

p

3

six - ty

eight thou - sand four

#w™

-

Ϫ

˙™

sand

two

Ϊ

o

b˙ ™

o

p

o

bœ. bœ œ œ bœ ˙ 3

eight thou -sand four

p

p

œ

p

œ

œ œ

#œ #œ

Œ

p

œ

œ

œ

œ

Œ

œ ( œ = c.104) ritard. freely – #œ– œ– œ– œ–( = c.72) – œ – – œ #œ— œ– œ— œ – œ— œ– œ — œ — œ– œ – œ— œ— œ– œ — œ– œ— œ œ— œ œ— Ó #œ — œ— œ— œ— ( œ = c.72) accel. freely

o

mp

3-Sadness-60" q = 76

>

/

>

> ...

"one thousand two" "fourteen sixty" "three hundred twelve"

bœ & bbbœœœ

...

œ bœ bœ

...

?

o

3

ten thou - sand three

p

p

B

Œ

p

p

U ∑

°? ?

¿j ¿

2

o


S 1.

°

4-Despair-20" q = 76

&

Ó

p

œ

3

Œ

˙

des - pair

Vln.

S 2.

Bar.

¢& °

&

p

nœ œ œ Œ

¢& °?

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

¢

∑ Ó™

p

3

Œ

˙

bœ bœ œ Œ des - pair

?

B

?

{

Œ

œ #œ nœ

des - pair

des - pair

Vc.

Œ

˙

des - pair

des - pair

Alto Sax.

3

œ œ Œ

des - pair

Ó™ w o

Ó

Ó

mp

o

&

Ó bw

b˙ œœ ˙w˙

mp

4-Despair-20" q = 76

/

"despair"

...

...

&

bnbbœœœœ

...

?

bœœ œ

...

3

o

œœ

œ

?

o


S 1.

Vln.

S 2.

5-Despair-45" q = 76 U ° ∑ ¿ ¿ ¿ & bœ œ ™

¢& °

&

¿ œ b œ¿ œ

U w

de - cem - ber

Bar.

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

p

œ

thou - sand

¢

?

fourth

se - ven - ty

œ

œ

four

six

˙™

œ bœ Œ thou sand

o

six

?

{

-3 œ¿

¿ œ

eight thou - sand

. œ¿ ¿ bœ two

w™

U ∑

¿ œ bœ¿

. ¿ œ

three thou - sand

six

bœ¿

U w

Œ

mp

b œ œ bœ œ ™ o

nœ¿ œ¿

nine hun dred -

œ – nœ —

Œ

...

3

o

Œ

ten

œ

œ œ

œ

˙™

¿ #œ #œ¿

¿ œ¿ œ

eight thou - sand two

mp

#œ œ ˙

eight

thou sandtwo

w

p

œ

Œ

bœ ˙

o

eight thou - sand two

w™

p

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ (œ = c.104) ritard. freely – œ– œ– œ– ( = c.72) œ – – œ– œ — œ — œ– œ – œ— œ — œ– œ œ — œ— œ– œ– œ — œ — œ– œ— œ œ— œ— œ— œ— mp

5-Despair-45" q = 76

/

œ #œ

nine hun - dred

ten

p

Ó œ— o

œ œ

p

œ

nœ–

mp

-r ™ j bœ¿ ‰ œ¿

w

( œ = c.72) accel. freely

œ œ

p

p

three thou sand six

w

˙

p

p

B

. ¿ œ

o

se - ven - ty one

one

p

p

¢& °?

bœ¿ b œ¿ ¿ ¿ œ bœ œ ™

œ bœ œ ™ œ ™

p

bœ bœ J

Œ

w

‰ j ¿ œ bœ¿ œ¿

¿ œ

o

œ bœ ˙

de cem - ber

fourth

p

four

Alto Sax.

bœ œ ™

Œ

"seventy one" "eight thousand two"

"four thousand six"

&

nœ n œœœ

...

?

œœ œ

...

4

...

o

o


S 1.

Vln.

S 2.

°

6-Sadness-30" q = 76

&

¢& °

&

Ó™

(in time) mf

bœ ˙

Ó™

(in time)

ten thou

-

sand

bœ ˙

Ó™

(in time)

. œ

‰ #œ #œ

Bar.

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

˙

(whispered)

œ œ

two

Y

œ œ

one thou-sand two

¢

?

?

{

Œ œ

(in time)

Œ

mf

b œ b œ œ nœ bœ œ

˙

eight thou -sand four

˙

3

bœ bœ œ œ Œ bœ œ

(in time)

Ó™

(in time)

# œ #œ ‰

3

œ.

one thou - sand two

#œ œ

3

bœ œ ˙ teen

3

3

3

˙

six - ty

bœ œ ˙

œ œ œ œ #œ œ œ. Œ

mf

3

sand

˙

œ

˙

˙

˙

(whispered)

œ

three

Y

œ

hun - dred twelve

œ

O

œ

Ó O

3 3 . œ œ œ œœœ œ ™ œ œ œ ‰Ó

one thou -sand two

˙

3

Ó™

one thou - sand two

bbbœœœ bœ œ bœ bœ

˙ œ œ œ œ œœ 3

eight thou-sand four

Ó™

˙ œ œ œ œ œœ 3

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. Œ 3

one thou-sand two

V. V. ‰ V. V. V. ‰ V. V. ‰ V. V. V. V. ‰ V. VV ..

pp

"ma - ma - ma - ma"

... ...

5

nœ n œ

simile

œ œ ˙

3

teen

3

˙

six

-

œ œ ˙

3

ty

w

3

œ œ œ œœœ œ œ œ œ ˙™

3

rapid, short & light using pitches at left - ad lib. 15"

> > > > > > > ...

/

?

-

. 3 3 . œ œ œ œœœ œ œ œ œ Œ

6-Sadness-30" q = 76

&

thou

œ

˙

mf

B

˙

ten

¢& °?

Œ œ

thou - sand twelve

3 3 . œ œ œ œ #œ œ œ Œ

one thou - sand mf

Alto Sax.

three

mf

˙

3

15"

3

V. V. ‰ V. V. V. ‰ V. V. ‰ V. V. V. V. ‰ V. V. V.

pp

Ó


S 1.

Vln.

S 2.

°

7-Disgust-15" q = 104

&

¢& °

&

Ó™

Ó™

~™

Ϫ

~

dis

Bar.

¢& °?

p

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

¢

gust

dis

p

œ

o œ

pp

o

-

œ

o

gust

œ

o

{

˙™

œ

œ. o

p

˙ -

œ

gust

o

pp

œ

√ w ææ . œœœ nœ

pp

n œ. -œ œœ

-œ -œ œœ

Œ

7-Disgust-15" q = 104

/

"disgust..."

&

nnœœœ nœ

>

>

>

> ...

?

œ nœ œ

>

>

>

> ...

6

Œ

Ó

p

dis

œ

gust

Œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p

-

j

timbral

p

Ó

œ

timbral Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ˙™

˙

-

p

Œ

B

?

gust

‰ #œj œ

dis

?

-

Œ

mp

dis

Alto Sax.

nœ ™

p

œ.

Œ

o œ

œ.

dis

œ

pp

o

-

˙

gust

œ o

œ

o œ


S 1.

°

8a-Disgust-40" q = 104 œ. ™ ? ¿œ ¿

&

two

Vln.

S 2.

Bar.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

-

œ ≈¿

dred

. œ ¿

Œ

. j œ œ &

mp

°

œ œ. œ ?¿ ¿ n¿œ ¿

&

two

three

‰ œj . œ

. ¿ ¿ ¿ œ œ œ

three

no - vem - ber

æ

fourth

ju - ly

œœ ¿ ¿

œ . ¿ ¿œ ™

j œ œ. &J nœ œ uh

se - ven - teenth

ju - ly

æ

. Ϫ

j

œœ

œ . ? ¿ ¿œ

se ven - teenth

mm

œ œ ¿ ¿

may

se - ven - teenth

¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œœ

. j œ¿

no - vem - ber fourth

?

Œ

B

Œ

?

Œ

J

pizz. .

œ

mm

æ

Y

. œ œ œœœ

(breath)

no-vem -ber fourth

æ æ œæ ˙æ

æ ˙æ™

at the tip

>

p

œ

J

œ.

p

‰ œ-

œœ

J

pizz. .

œ

Œ Œ

simile >

Y

œ œ œ œ œ.

(breath)

no-vem -ber fourth

æ

œ

pizz. . arco œ

J

Œ

Œ

œœœ . #œ œ

pizz.

œ.

p

p

Œ

Œ

Œ

‰ œ

J

œ.

p

8a-Disgust-40" q = 104

/

& ?

"may seventeenth" "two hundred three" "november fourth"

œœ #œœœ

...

œ œ œ

...

7

se ven-teenth

æ

˙

Œ

may

˙™

æ

arco œ œ # Œ œ œ

j j . œœ œ

æ

mp

p

‰ -œ

#œ . œ #œ

Œ

j œœ ˙æ™

p

mp

arco

. œ

œ

&J

˙æ

p

#-œ

fourth

˙æ™

p

¿ ¿

no-vem -ber

mp

œ. ¿J

œ œ ¿ ¿

œœ

æ

#Ͼ > p

simile

mp

œ œ œ.

mp

Œ

œ¿ œ¿

wæ ™

°?

{

. œ

hun - dred

æ æ œæ wæ ™™ > p

¢&

¢

‰ œ

at the tip

(breath)

Vc.

hun

œ. ¿

¢&

uh

Alto Sax.

œ ¿

...

arco pizz. arco œ #œ œ œŒ œ. p

œ œ

J

#œ #œ. œ

J

Œ


S 1.

Vln.

S 2.

°

8b-Disgust-20" q = 104

&

¢& °

&

‰™

¿ œ¿ bœ ™ ju - ly

se - venth

¿ bœ¿ œ ™

œ¿

two

Alto Sax.

Bar.

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

. ¿ œ œ¿ ¿ œ

æ

æ

wæ ™

ju - ly

j

bœ œ ™

¿ bœ

¢

j

?

Œ

mp

ææ p

?

{

J

mp

nœ b œ ™

J

mp

a - pril sec - ond

oc - to - ber twelfth

˙™ ææ

œ

Ϫ

bœ. b¿œ œ ™ n¿œ b¿œ ¿ ¿

pizz.

œ

Ϊ

3

Ϫ

b œ.

œ ™û

pizz.

œ bœ Œ

Œ

œ J œ™

?

bœ bœ nœ

b œ. œ.

3

œ œ bœ

b œ.

3

Œ

Œ

con -tempt pizz.

Œ

j #œ.

p

Œ

œ œ œ #œ. œ. #œ.

Œ

p

.j . #œ # œ

Œ

+ + j #œ. mp # œ.

Œ

mf

con -tempt

Œ

Œ

Œ

Œ

mf

nœ.

Œ

con -tempt

#œpizz. mf

Œ

#œ.

œœ #œœ. œœ. ‰ œ œ œœ œœ œœ. œœ. ‰ œ. œ. . . .

. nn# œœœ n##œœœ. œ ‰ #œ Œ

œ

J

œœœ

œ Œ

9-Contempt-15" q = 104

...

"october twelfth" "october twelfth"

bœ & bbnœœœœ

Œ

mf # œ.

8b-Disgust-20" q = 104

/

mf . . Œ #œj nœ

Œ

arco œ

mp

+ + j #œ mp # œ.

Œ

j

3

#œ. œ. œ. Œ

con -tempt

ææ ææ p

Œ

oc - to -ber twelfth

˙™

. . #œ œ #œ Œ

j . #œ #œ

mf

Œ

j

mp b œ nœ b œ Œ bœ J œ ™

œarco

Œ

Ϫ

Œ

mf

con - tempt

three

œ

3 . œ bœ œ œ

Œ

venth

Œ

œ

œ

mp

3 . j œ¿ bœ¿ œ¿ œ¿

-

hun - dred

bœ œ ™

a - pril sec - ond

B

œ

two

three

œ.

se

mp

¢& °?

Ϫ

Ϊ

J

bϾ > p

. ¿ ‰ œ¿™ œ

hun - dred

œ bœ ™

mp

Œ

9-Contempt-15" q = 104

> > > > > > > > ...

"contempt"

n##œœœ nœ

> > > > > > > > ...

#œ ## œœ #œ

8

... ...


S 1.

°

10-Contempt-60" q = 104

&

Ú

Ú

f

Ó

>. œ a

Vln.

S 2.

¢& °

&

.. œœ ‰œ. œœ # œ. œ. . . œ. œ.

pp

œ.

Ú

Ú

œ

nœbœn˙

a - pril nin

Alto Sax.

Bar.

¢& °?

Ú

Ú

Ú

Ú

œ. œ. mp

-

pril

f

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

¢

?

teenth

. . Œ nœ bœ. œ œ ‰ œ J bœ œ . . mp

Ó

œœ œ œ œ œ ‰ œ œœœ œœ œ.œœ.œ‰ œ œ œœ œœ œ.œœ.œ‰ œ œœœ œœ œ.œœ.œ‰ œ œ œœ œœ œ.œœ.œŒ #œ. œ. #œ. œ. #œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. . . œ. œ. . . œ. œ. . .

?

{

Ú 10-Contempt-60" q = 104

/

& ?

Ó

"december fifth" ...

fifth

mf

. œ bœ œj bœ Œ J

thou-sand nine

œ bœ nœj bœ Œ J .

™ V. V. ‰ VV . . V. ‰ V. V. ‰ V. V. V. V. ‰V. V. V. Œ

mf

>

>

... ...

9

mf

J

mf

##nœœœœ #œ ##œœ œ

three

j œ œ nœ ‰ b œ nœ Œ .

. . n#bœœœ #œœœ b œ Œ ‰ œ J Œ

>

chunky and syncopated using any combination of pitches at left - ad lib.

Ú

...

f

. j œ œ nœ ‰ b œ œ Œ

arco

Ú

fifth

f

pp

B

j

œ ‰ œ . Œ bœ

de - cem - ber

Œ nœbœ œ. œœ . . œ. #œ. œ. œ. œ.

#n#œœœœ #œ

j

j

nœ b œ

de-cem - ber

Vc.

nin - teenth

mf

Œ

-

Ϊ

. œ

œ. œ Œ™ œ. œ. œ.œ œ œ œ œœ œ. œ. . .

‰œœ œœ‰ œœ‰ œ œ œœ œ. œ.œ . œ œ. œœ. . œ. œ. œ.œ . œ œ. œœ. . œ. œ. œ.œ œ œ œœ. œœ . . . . f

. œ

. #œ

>

...

# œœ œ#œ œ Ó

...

&


S 1.

11-Disgust-45+" q = 104 (11a) mf cued - in time 3 3 3 S2. U ° œ n˙ Œ ∑ œ œ Œ œœ œ & ˙

3

Œ œ œ œ

3

Vln.

S 2.

U ææ w w

hun - dred

p cresc.

°

U ∑

3

3

mf

cue others - in time mf 3 3

œ ˙ n˙ œ ˙ œ 3

uh ju - ly

Alto Sax.

Bar.

¢& °?

uh

Vc.

Vla.

Pno/Vib.

Elec.

¢

?

æ n wæ

U

ju - ly

æ wæ

B

&

{

ææ

nœ œ œ œ ˙

?

˙™

3

œ œ œ ˙

œ

3

3

nœ œ œ œ ˙ mf

œ

˙

3

œ ˙

n˙ 3

venth

>. œ˙ œ 3

3

f

3

œ ˙ 3

uh

3

œ ˙ ju - ly

two

3

3

hun dred

3

three

™™î

simile

3

bœ ˙ ™ nœb˙ ˙ Œ b˙ Ó™ f

3

Œ

˙ b˙ ˙ ˙

3

a - pril sec - ond

œ œ œ ˙

3

b œ n˙ œ ˙ ˙

3

3

twelfth

>. b ˙ b œ ˙ ™ nœ

3

3

3

oc - to ber

˙ b˙ ˙ ˙ ™

œ

short and light using any combination of pitches at left œ bœ ?œ œ œ í ™™ V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ™™î ? b œ &bbbœœœœ í ™™ &#œ œœ nœ nœ . .................... mf

3

3

> > > > > > >...

3

3

3

3

˙ ˙ ˙™

Ó™ b œ n˙ œ ˙ ˙ Œ Œ ˙ œ b˙ ˙ 3

(11b)

no - vem-ber fourth

o

3

se

3

3

˙

3

œb˙ ˙

3

Ó

Œ &bbbnœœœœœ í ™™

mf

˙

3

ju - ly

f

3

nœ œ œ œ ˙

mm

3

mf

3

o

Œ

3

11-Disgust-45+" q = 104 (11a)

&

œ ˙

˙

f 3

3

f

n˙ ˙ ˙ ™

3

œ ˙ >œ. b˙ ˙ ˙ ™ 3

f

3

™™î

cued - in time

S2.

p cresc.

/

no vem ber fourth

3

3

3

mm

œ˙ ˙ œ ˙ œ 3

3

3

nœ œ œ œ ˙

cued - in time w/S2

p cresc. 3

U ææ n#w ww w

mf

o

p cresc.

U w w

o

œ ˙ n˙ ? n˙ & œ 3

3

3

œb˙ œ Ó Œ ˙ œ ˙ ˙ Ó ™

˙™

˙

3

œœ ™ ™ #nœœœ í ™ V VV ‰ VVVV ‰ VVVVV ‰ ‰ VV ‰ VV ™î . .. .... ..... .. .. mp

cued - in time 3

œ œ

3

Ó

3

S2.

œ œ œ œ

(11b) Ó Ó™

se - ven - teenth mm may se - ven teenth cued - in time short and light using any combination of pitches at left

U ∑ U ∑

fourth

œ œ œ w

˙™

œ œ

no vem -ber

3

3

3

3

three

æ Œ œœœ Œ œœ ˙ ˙˙æ

¢& &

two

uh

Ó™

œ œ œ œ

simile

3

(11b)

> > > > > > ... "ma-ma, ma-ma..."

"november fourth"

"two hundred three"

"two hundred three"

œœ #œœœ œ œ œ

...

bbbnœœœœœ bœ bœ nœ

...

10

... ...


S 1.

12-Despair-45+" q = 76 (12b) (12a) mf decresc. to n poco a poco U ° b œ n˙ œ b œ œ ˙ ™ í ∑ ™ œ œ Ó & 2nd time

“‘

3

3

de cem - ber fourth

Vln.

S 2.

Alto Sax.

Bar.

Vc.

Vla.

¢& °

&

¢& °? ¢

?

B

“ U2nd time ™™ bœ n˙ í w o mf3

˙

four 1st time only

n œnœ mp n œ

decresc. to n poco a poco 3

Elec.

&

{

œ bœ Œ œ œ Ó

˙™

3

thou sand six 3

Œ

œ

four thousand

œœœÓ

˙

˙

3 2nd time “‘ threethou sandsix 2nd time “‘

Œ

threethou sand six

3 b œ œ bœ œ ˙ œ œ œ ˙™ U ™ < n>w í ™ Ó 3 o mf decresc. to pp poco a poco

“‘˙

œ b˙ œ ˙™ 3

U 3 w í ™™ œ nœœ œ œœ ###nw w w w o nœ nœ œ œ nœ œ p

˙ ˙ ˙ œ b˙ Ó 3

œ

3

3 3 nine hun dred ten

nine

hun dred

n˙ œ b ˙ œ ˙ n˙

˙ nœ b˙

œ b˙

3

Œ

3

œœ œœ œœ Ó œœœ

˙˙ ˙

3

˙˙ ˙

˙˙ ˙

Œ

˙

3

í ™™

ten

˙™

thou - sand

b˙ Œ ™™

two

3 3 eightthou sand two

eight

3

thou sandtwo

#˙ #œ œ ˙ œ#˙ #œ œ n˙ ™ U ™ w ˙

pp

3

˙

˙

œ

n˙ ™

3

Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œœ Ó œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ

™™

U w pp

™™ ∑

13-End "december fourth"

"ma-ma, ma-ma..."

>>>>>... U n##œœœœ í ™™ nœœœœ & ?

œ

12-Despair-45+" q = 76 (12a) (12b)

/

˙

Œ #˙ #œ œ ˙ Œ #˙ #œ œ n˙ ™™

˙ ˙ ˙ œ b˙ ˙

decresc. to pp poco a poco

˙

pp

œ œ œ Œ œ œ œ œ

3

˙™

™™ U ™ ˙ w

3

one

n˙ b œ n˙

˙

13-End ™™ ∑

™™

3

œ bœ

ty

eight

Œ Ó œ œ œ œ œœ œ

n˙ œ b œ œ œ n˙ Œ Œ

-

3

eight thou-sand two

Œ

Ó™

n˙ b œ n˙

b˙ b˙

3

six

3

se - ven

3

Œ œ œ

˙

one

b˙ b˙ n˙ b œ ˙ ˙ Ó™

˙ nœ b œ Œ n˙

decresc. to n poco a poco œ œ œ ˙ U mf 3 b œ œ bœnœ œ ∑ í ™™ Ó Œ

U 2nd time <b>w í ™™ Ó o mf

3

se - ven - ty

œ b œ n˙

3

1st time only

Pno/Vib.

œ ˙

b˙ b˙

3

decresc. to pp poco a poco

2nd time “‘ 3

b˙ b˙ n˙ b œ ˙ Ó

de - cem - ber fourth

œ bœ œ ˙ ™

mf U ∑ í ™™ Ó

U ∑ Œ í ™™

Ó™

œ b œ n˙

...

nU œ # œ í ™™ nœœ œ œ

...

11

™™

™™ œ œ ™™ œœ

o


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.