Page 1

Vejledning

Maj 2013

Om nye sommerhuse i kystnĂŚrhedzonen i Syddjurs Kommune


Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Maj 2013

Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger kysterne i Danmark.

AARHUS

RØNDE

VRINNERS

KNEBEL

TIRSTRUP

Kystnærhedszonen, 3 km

EBELTOFT

Sommerhusområder (Er på dette kort vist som gule områder med rød kant)

Målforhold: 1:200.000

2


Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Maj 2013

DER ER FORBUD IMOD AT UDLÆGGE NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN I 1977 vedtog Folketinget et forbud mod udlæg af nye sommerhusområder i Danmark. Baggrunden for forbuddet var, at der i løbet af 1960’erne, op til den første kommunalreform i1970, var blevet udlagt mange og meget store arealer til sommerhusbebyggelse langs kysterne. Disse store områder skal udnyttes først, inden der evt. kan udlægges nye. Forbuddet fremgår af følgende paragraf i planloven:

§ 5 b, stk. 1, nr. 3: For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Forbuddet har været gældende uafbrudt i perioden fra 1977 til 2004.

Kystnærhedszonen er et 3 km bredt bånd, som går langs kysterne i Danmark. Op til folketingsvalget i 2001 blev det en del af VKO-oppositionens politik, at lempe på forbuddet fra 1977, og give mulighed for, at kommunerne igen kunne udlægge nye sommerhusområder langs kysterne.

Denne vejledning er udarbejdet af Syddjurs Kommunes Plangruppe i april 2013. Vejledningen er beregnet til brug ved de løbende henvendelser, som kommunen modtager fra lodsejere, der har landzonejord inden for kystnærhedszonen, og som ønsker at udstykke nye sommerhusgrunde. Vejledningen er behandlet og godkendt på mødet i Byrådets Udvalg for Plan, udvikling og kultur den 8. maj 2013, til udlevering til borgere, virksomheder og konsulenter, i forbindelse med forespørgsler om at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

ÆNDRINGEN AF PLANLOVEN I 2004 Efter regeringsskiftet i november 2001 blev politikken om lempelser af kystnærhedszonen omsat til en lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2004. Den nye § 5 b, stk. 2, i planloven gav den nye Miljøminister (Hans Christian Schmidt, V) mulighed for at godkende udvidelser af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszone, med op til i alt 8.000 nye sommerhusgrunde på landsplan. De nye områder kunne udlægges på en række betingelser om placering og udformning m.m. Fx. var det bl.a. udgangspunktet for lovændringen, at det fortrinsvist var udkantsområder, der skulle have andel i de 8.000 sommerhusgrunde, og at udlæg af de nye grunde skulle give en lokal-økonomisk effekt.

FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE I 2004 Den 15. juni 2004 inviterede Miljøministeren (Hans Christian Schmidt, V) kommunerne til at søge om andel i de 8.000 sommerhusgrunde inden den 11. oktober 2004. Af de 4 kommuner, som siden kom til at danne den nuværende Syddjurs Kommune, var det kun den tidl. Ebeltoft Kommune, som søgte om andel i de 8.000 grunde.

BETINGELSER FOR ANSØGNING Ifølge Miljøministeriets vejledning og eksempelsamling fra 2004, skulle kommunerne gennem planlægning bl.a. gøre en indsats for at sikre, at kommende ny sommerhusbebyggelser ikke ville få negative konsekvenser for landskabet og naturen i de områder, hvor de skulle opføres. Da de nye sommerhusgrunde skulle placeres op af områder, hvor der allerede var sommerhuse. De nye sommerhusområder skulle placeres bagved eksisterende sommerhusområder, i retning væk fra kysten. Endelig skulle kommunens planlægning bl.a. også sikre nye stiforbindelser, og at der blev en god arkitektonisk og landskabelig harmoni, mellem den eksisterende sommerhusbebyggelse og den kommende sommerhusbebyggelse på de nye sommerhusgrunde.

3


Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Maj 2013

ANSØGNING FRA TIDL. EBELTOFT KOMMUNE I 2004 Den tidl. Ebeltoft Kommune igangsatte den 30. juni 2004 en 2 uger lang offentlig høring, indtil den 14. juli 2004, hvor der blev efterspurgt ønsker til udlæg af nye sommerhusgrunde. I løbet af den 2 uger lange offentlige høring i juli måned modtog kommunen forslag til hele 48 nye sommerhusområder, med plads til i alt 1.210 nye sommerhusgrunde i Ebeltoft Kommune. Ud af de 48 ansøgte områder blev 21 områder udvalgt og indstillet af Ebeltoft Kommunes Planafdeling, til videre ansøgning til Miljøministeriet. På denne baggrund godkendte Byrådet i Ebeltoft Kommune den 16. september 2004 en ansøgning til Miljøministeriet, om at udlægge ialt 21 nye sommerhusområder med tilsammen 358 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone i Ebeltoft Kommune. Det var den nye Miljøminister (Connie Hedegaard, C), der i juni 2005 skulle tage stilling til ansøgninger fra landets kystkommuner, om samlet set at udlægge næsten 16.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone. Ministeren besluttede imidlertid, at der kun skulle godkendes udlæg på alt 5.062 nye sommerhusgrunde på landsplan. De resterende ansøgte grunde, herunder de 358 ansøgte grunde fra Ebeltoft Kommune blev afslået af Miljøministeren. Begrundelsen for afslaget til Ebeltoft Kommune var, at de nye sommerhusområder primært skulle udlægges i udkantsområder, og at Ebeltoft Kommune ikke var et udkantsområde. Efterfølgende fordelte Miljøministeren (Connie Hedegaard, C) en del af de resterende sommerhusgrunde ud på en række områder i Nordjylland, Sønderjylland og Lolland m.fl. områder.

ANDEN ANSØGNINGSRUNDE I 2009 Ved starten af september 2009 var der 200 sommerhusgrunde tilbage, af de oprindeligt 8.000. Den nye Miljøminister (Troels Lund Poulsen, V) tog den 14. september 2009 initiativ til, at disse sidste 200 grunde skulle fordeles ud på kommuner i landsdelscentre og deres oplande, herunder den nye Syddjurs Kommune. Ministeren lagde vægt på, at de 200 mulige grunde skulle fordeles ligeligt, sådan at ansøgerkommuner evt. kunne få ca. 20 nye sommerhusgrunde hver. Ansøgningsfristen var godt 8 uger, og udløb den 16. november 2009, dagen før kommunalvalget i 2009. Den 23. september 2009 besluttede Syddjurs Kommune Udvalg for Plan, udvikling og kultur, at der skulle udarbejdes en ansøgning for 20 nye sommerhusgrunde i Syddjurs. På grund af den korte ansøgningsfrist, var ikke tid til at gennemføre en omfattede offentlig høring og efterfølgende behandling af mulige ønsker om nye sommerhusområder, sådan som det var sket i 2004. Derfor besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur, at der skulle udvælges ét af de 21 områder, som den tidl. Ebeltoft Kommune havde søgt Miljøministeren om i 2004. I starten af oktober 2009 blev et område ved Egsmark udvalgt, som det bedst mulige areal. Det blev valgt, fordi der var god plads til at udlægge 20 sommerhusgrunde, og fordi arealet opfyldte alle de krav til en ansøgning, som var opstillet af Miljøministeren. En ansøgning på 20 sommerhusgrunde ved Egsmark blev derefter udarbejdet og sendt til Miljøministeriet den 13. november 2009.

4


Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Maj 2013

LANDSPLANDIREKTIV FOR 20 NYE SOMMERHUSGRUNDE VED EGSMARK

Miljøministre 2001-2011:

Efterfølgende vedtog den nye Miljøminister (Karen Ellemann, V) den 28. maj 2010 et forslag til Landsplandirektiv, for fordeling af de sidste 200 sommerhusgrunde af de oprindeligt 8.000 sommerhusgrunde, hvor Syddjurs Kommunes ansøgte område ved Egsmark var med.

Svend Auken (A): 25.01.93 - 27.11.01

En 13 uger lang offentlig høring om forslaget til Landsplandirektiv løb hen over sommerferien til den 26. august 2010. De bemærkninger, som Miljøministeren modtog i den offentlige høring, blev vurderet af ministeren. Det var Miljøministerens vurdering, at bemærkninger fra den offentlige høring ikke skulle give anledning til ændringer i landsplandirektivet. Derfor blev Landsplandirektivet for de 20 sommerhusgrunde ved Egsmark (som var de sidste 20 grunde af de oprindeligt 8.000 sommerhusgrunde, som var til rådighed på landsplan) endeligt vedtaget af Miljøministeren (Karen Ellemann, V) i november 2010.

Connie Hedegaard (C): 02.08.04 - 23.11.07

FORTSAT FORBUD IMOD AT UDLÆGGE NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN

Hans Chr. Schmidt (V): 27.11.01 - 02.08.04

Troels Lund Poulsen (V): 23.11.07 - 23.02.10 Karen Ellemann (V): 23.02.10 - 03.10.11 Ida Auken (F): 03.10.11 -

Efter at lokalplanen for de 20 nye sommerhusgrunde ved Egsamark er vedtaget af Byrådet i maj 2013, er situationen nu som før 2004. Alle de 8.000 nye sommerhusgrunde, som der i 2004 blev givet mulighed for, er nu udlagt, rundt omkring i Danmark.

Det vil sige, at der igen er et fuldstændigt forbud i planloven imod at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Jf. planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 3. Forbuddet er absolut. Der kan ikke søges om dispensation, og der kan fx heller ikke gennemføres mageskifte.

SYDDJURS KOMMUNE UDARBEJDER IKKE PLANFORSLAG FOR NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN På baggrund af, at den gældende lovgivning ikke giver mulighed for at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, ser Syddjurs Kommune ikke noget formål i at afsætte ressourcer til at udarbejde nye planforslag for nye sommerhusområder. Alle forespørgsler til Syddjurs Kommune, om at igangsætte planlægning for at overføre landzonearealer til sommerhusområde, vil derfor blive venligt afvist, indtil Folketinget evt. ændrer planloven, for så vidt angår nye udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

FORTSATTE MULIGHEDER INDEN FOR EKSISTERENDE SOMMERHUSOMRÅDER I forbindelse med ansøgningen i 2009 krævede Miljøministeren, at der blev udarbejdet en analyse af rummeligheden i kommunens eksisterende 63 sommerhusområder. Analysen viste, at de 63 eksisterende sommerhusområder tilsammen rummer 8.176 sommerhuse, og at der vil være plads til yderligere op til 1.500 flere nye sommerhuse inden for de eksisterende sommerhusområder. Rummeligheden er fordelt forholdsvis jævnt ud over kommunen. Forbuddet imod at udlægge nye sommerhusområder betyder derfor ikke, at det ikke er muligt at bygge nye sommerhuse i Syddjurs Kommune. Det vil fortsat være muligt at udnytte den forholdsvis store rummelighed inden for de eksisterende udlagte sommerhusområder.

5


Plangruppen, TDS 24.04.2013 Sagsnr. 13/17377

Kopi af et oversigtskort af 18.08.04 fra tidl. Ebeltoft Kommune, over de 48 nye sommerhusområder, som kommunen modtog ansøgninger om, i den 2 uger lange offentlige høring fra den 30. juni til den 14. juli 2004. Kortet viser også de 21 områder, som blev indstillet til ansøgning til Miljøministeriet.

Byrådet i Ebeltoft Kommune traf den 16. september 2004 beslutning om, at sende de 21 områder i en konkret ansøgning til Miljøministeren.

Ingen af de 21 områder blev efterfølgende godkendt, da Miljøminister Connie Hedegård i løbet af 2005 tog stilling til de ansøgninger om udlæg af næsten 16.000 nye sommerhusgrunde på landsplan, som Miljøministeriet modtog i efteråret 2004.

Forbud imod nye sommerhusområder  
Forbud imod nye sommerhusområder  

Vejledning af maj 2013 om planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3.

Advertisement