Page 1


DESIGN ACADEMY EINDHOVEN JAARBEELD 2009


DESIGN ACADEMY EINDHOVEN JAARBEELD 2009 MISSIE LA GROUP OCW GELDEN DUTCHNESS GRADUATION GALLERIES BRUNS EN DELA NEID TEXTIEL SOURCES & SENSES STAD & LAND, LECTORAAT IM MASTERS FES BODW HONG KONG INTERNATIONALE STUDENTEN UITSTROOM BACHELORS EINDEXAMEN BATEN & LASTEN JAARBEELD FINANCIテ起 ORGANISATIEMODEL

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 27 28 29 30 32 34


DESIGN ACADEMY EINDHOVEN MISSIE

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN IS VOORTDUREND OP ZOEK NAAR EXCELLENTIE EN WIL DE MEEST AUTHENTIEKE, CREATIEVE EN INNOVATIEVE ACADEMIE VAN DE WERELD ZIJN, DIE ALS PROFESSIONELE ORGANISATIE EN ONDERWIJSINSTITUUT TOPONTWERPTALENT AFLEVERT. DESIGN ACADEMY EINDHOVEN CONTINUOUSLY STRIVES FOR EXCELLENCE AND WANTS TO BE THE MOST AUTHENTIC, CREATIVE AND INNOVATIVE PROFESSIONAL ORGANISATION AND EDUCATIONAL INSTITUTE IN THE WORLD THAT DELIVERS THE BEST DESIGN TALENT.


TOEKOMSTORIËNTATIE EN KOERBEPALING DOOR LAGROUP Hoe kan de maatschappelijke relevantie van de ontwerpers van Design Academy Eindhoven verder worden vergroot? Ofwel, hoe kan de academie een grotere rol spelen en toonaangevender worden in het vormgeven van belangrijke vraagstukken en ontwerpuitdagingen van de wereld van vandaag en morgen? En welk effect heeft dit op het onderwijsprogramma? De meest opvallende resultaten uit het eindrapport, uitgevoerd door onderzoeksbureau LaGroup, zijn: De academie heeft vooral een sterkte positie in de cultuursector en niet zozeer in de commerciële, wetenschappelijke of maatschappelijke sectoren. Op deze domeinen gaan we ons meer richten in de toekomst. Drie belangrijke aanbevelingen: – Less Bubble, More World: de academie mag meer de wereld in en mag de wereld meer in huis halen. – Vernieuw het stempel: het huidige stempel van de academie vergt aanpassing zodat het beter overeenkomst met waar de academie en de wereld daadwerkelijk mee bezig zijn. – Onderscheid de rollen van een ontwerper: duidelijker onderscheid maken tussen de verschillende rollen die ontwerpers kunnen vervullen. How can the social relevance of Design Academy Eindhoven designers be further increased? Or in other words, how can the academy play a more important role and take more of a lead in shaping important issues and design challenges in today’s and tomorrow’s world? And what effect will this have on the educational programme? The most notable results from the final report by the LaGroup research agency are: The academy primarily has a very strong position in the cultural sector, but not really in the commercial, scientific or social sectors. We will focus more on these domains in the future. Three important recommendations are: – Less Bubble, More World: the academy should go out into the world and bring it home more. – Modify the signature: the academy’s current signature needs changing so that it ties in more with what the academy and the world are really doing. – Distinguish the roles of a designer: make a clearer distinction in the variety of roles that designers can fulfil.


OCW GELDEN

– – – – – –

Design Academy Eindhoven heeft voor de periode van 2009–2012 een vierjarige projectsubsidie gekregen van het Ministerie van OCW, gericht op de bevordering van excellentie in de cultuursector, de versterking van de internationale positie en de ondersteuning van individuele talenten. De benoeming als Centre of Excellence sterkt de academie in haar ambitie en geeft een injectie aan de ontwikkelingen en het onderzoek voor de komende vier jaar. Een excellente status, en nu? Hoe gaan we ons profileren en waar? In 2009 is het eerste miljoen besteed aan: Kwaliteitszorg Kennis- en onderwijsontwikkeling Communicatie Duurzaamheid Go International Personeel

– – – – – –

Design Academy Eindhoven has received a 4-year project subsidy for the 2009–2012 period from the Ministry of Education, Culture & Science (OCW) to promote excellence in the cultural sector, to enhance the academy’s international position and to support its individual talents. The Centre of Excellence title confirms the academy’s ambitions and provides a boost to the next four years of development and research. Excellent status, but what now? How will we create a distinct profile for ourselves, and in what areas? In 2009, the first million was spent on: Quality assurance Knowledge and education development Communication Sustainability Going international Staff


DUTCHNESS IN MILAAN & MAASTRICHT De presentatie voor Milaan 2009 was opvallend sober en kreeg de titel ‘Dutchness’. Op uitnodiging van de academie waren hier ook presentaties te zien van studenten van ArtEZ en van enkele bedrijven: Stuffed en Scholten & Baijings. Thomas Eyck toonde werk van Aldo Bakker en Christien Meindertsma. De Milaan expositie ‘Dutchness’ kreeg voor het eerst in Nederland een vervolg in de vorm van de tentoonstelling ‘NL=Nieuwe Luxe’, die geopend werd op 24 mei 2009 in het NAiM/ Bureau Europa in Maastricht. ‘NL=Nieuwe Luxe’ was van 25 mei tot 23 augustus 2009 geopend voor publiek en trok 1.550 bezoekers. Entitled ‘Dutchness’, the presentation for Milan 2009 was notably restrained. On the academy’s invitation, presentations by students from ArtEZ and some businesses, such as Stuffed and Scholten & Baijings, were also included. Thomas Eyck exhibited work by Aldo Bakker and Christien Meindertsma. For the first time in the Netherlands, the Milan ‘Dutchness’ exhibition had a follow-up exhibition entitled ‘NL=Nieuwe Luxe’ (NL=New Luxury), which opened on 24 May 2009 in the NAiM/ Bureau Europa in Maastricht. ‘NL=Nieuwe Luxe’ was open to the public from 25 May until 23 August 2009 and drew 1,550 visitors.


GRADUATION GALLERIES 2009 De jaarlijkse eindexamententoonstelling vond plaats van 17 t/m 25 oktober en werd een ongekend groot succes. Niet minder dan 25.000 bezoekers vonden hun weg naar deWitteDame en keken naar het afstudeerwerk van 15 bacheloren mastergraduates. Evenals het voorgaande jaar tekenden Piet Hein Eek en Petra Janssen voor het tentoonstellingsontwerp. De afgestudeerden waren tijdens de gehele expositieduur aanwezig om de achtergronden van hun afstudeerwerk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Uit feedback van de bezoekers bleek dat zij de dialoog met de studenten als zeer inspirerend hebben ervaren. Zo zagen zij niet alleen het werk, maar ook de maker. The annual final exam exhibition, which was held from 17 to 25 October, was an unprecedented success. No fewer than 25,000 visitors made their way to deWitteDame to view work from 15 Bachelor’s and Master’s graduates. Just like last year, Piet Hein Eek and Petra Janssen created the exhibition design. Those graduating were present throughout the exhibition’s opening hours to provide background on their final pieces and to answer questions. Visitors’ feedback indicated that conversations with the students were considered very inspirational, as visitors not only got to see the work, but also the makers.


VRIENDSCHAP MET BRUNS De Vriendschap met Bruns betekent veel voor de studenten en heeft de laatste jaren daarom ook prachtige producten opgeleverd. Bruns biedt de studenten namelijk de mogelijkheid om, in overleg met docenten, prototypes te ontwikkelen vanuit een zeer specifieke vraag of met speciaal materiaal. De kwaliteit van Bruns ligt erin om samen met de student naar de kansen te kijken die dit product biedt. The Friendship with Bruns means a great deal to students and has resulted in beautiful products over the last few years. This is due to the fact that Bruns offers students, in consultation with their teachers, the opportunity to develop prototypes made of special material or based on specific requirements. Bruns’s quality is the ability to work with the student to explore the prospects such a product has to offer.

PROJECT ‘HERINNER ME’ IN SAMENWERKING MET DELA De Vriendschap met uitvaartcoöperatie DELA heeft Design Academy Eindhoven de mogelijkheid gegeven om een onderzoeksproject met studenten van de ontwerpafdeling Man and Well Being te doen. Gedurende vijf maanden richtten zij hun volle aandacht op de vraag, “Hoe wil je herinnerd worden?”. De publicatie en gelijknamige rondreizende tentoonstelling ‘Herinner Me’ toonde het resultaat van twintig weken onderzoek en analyse om tot diverse eigen oorspronkelijke visies, concepten en producten te komen. Design Academy Eindhoven’s close relationship with funeral services cooperative DELA provided the opportunity for students from the Man and Well Being design department to carry out a research project. Over the course of five months, they gave their full attention to the question of “ How do you want to be remembered?”. The publication and the travelling exhibition for ‘ Herinner Me’ (Remember Me) showcased the outcome of 20 weeks of research and analysis resulting in a variety of original visions, designs and products.


TEXTIEL KRIJGT IN 2009 BIJZONDERE AANDACHT Met de afronding van het New European Identities (NEiD) project en het European Textile Trainees (ETT) project, heeft de academie haar internationale banden aangehaald en de samenwerking op het gebied van textielonderwijs, -onderzoek en -productie versterkt. De focus op textiel heeft zicht gegeven op de kansen die er liggen voor de academie en de noodzaak voor het bedrijfsleven om betere aansluiting te vinden met de conceptuele ontwerper. De rol van die ontwerper verandert; de maakindustrie heeft behoefte aan een nieuwe connectie en nieuwe kennis. Resultaat van beide projecten is dat de academie in 2009 is gestart met het opzetten van een pilot Textiel met Man and Identity en dat er wordt gewerkt aan een gezamelijke module Textiel met de Aalto University of Art and Design in Helsinki. De Ontwerpafdeling Man and Identity en in het bijzonder Saskia van Gelder, coordinator van de afdeling, is bij al deze ontwikkelingen intensief betrokken geweest. Wordt vervolgd in 2010! Voor diegenen die meer willen weten over NEiD en ETT: bij de receptie liggen catalogi van de projecten ter inzage. With the completion of the New European Identities (NEiD) project as well as the European Textile Trainees (ETT) project, the academy has strengthened its international relations and its collaboration in the fields of textile education, research and production. The focus on textiles underlines the opportunities available to the academy and the need for the business sector to find better ways of connecting with conceptual designers. The role of the designer is changing and the manufacturing industry needs new relationships and new knowledge. As a result of both projects, the academy launched a textile pilot in 2009 within Man and Identity and a joint module on textiles is being put together with the Aalto University of Art and Design in Helsinki. The Man and Identity design department and department coordinator Saskia van Gelder in particular are very actively involved in these developments. To be continued in 2010! For those of you who would like to know more about NEiD and ETT, there are project catalogues at reception for your perusal.


SENSES & SOURCES SEMINAR OVER EVOLUTIE EN DESIGN Kunnen we nog wat leren van topontwerper moeder natuur of moeten we nieuwe ontwerpuitdagingen zoeken in bijvoorbeeld biotechnologie? Hoe staat het met de evolutionaire ontwikkeling van creativiteit en hoe smaakt kweekvlees eigenlijk? In het kader van het Darwinjaar en de Dag van de Duurzaamheid organiseerde Design Academy Eindhoven op 8 en 9 september een tweedaags seminar waarbij (r)evolutionaire ontwikkelingen op het gebied van natuur, cultuur en design op de agenda stonden. Sprekers van (inter)nationale allure, daagden ruim 750 studenten, docenten, medewerkers en vrienden van de academie uit om de vinger-, voet- en voedselafdrukken te onderzoeken. Are there things that we can still learn from top designer Mother Nature or do we need to look for new design challenges in biotechnology, for example? How are things in the evolutionary development of creativity and what does cultivated meat actually taste like?   Within the context of the Year of Darwin and the Day of Sustainability, Design Academy Eindhoven organised a two-day seminar on 8 and 9 September, the agenda for which included (r)evolutionary development in the fields of nature, culture and design. Speakers of (inter) national allure challenged 750 students, tutors, staff and friends of the academy to investigate the finger-, foot- and foodprints.  


STAD & LAND, LECTORAAT MAN AND PUBLIC SPACE Bij de aanvang van studiejaar 2009–2010 is het lectoraat Stad & Land voor Man and Public Space gestart, met David Hamers als Lector. Thema’s die binnen het lectoraat een belangrijke rol spelen zijn: de ontwikkeling van de Europese stad; de stad in het land, het land in de stad; routes en routines; wonen en gewoontes; mensen en manifestaties; snel en traag; schoonheid en vergankelijkheid. Voor dit lectoraat is een convenant getekend met de Gemeente Eindhoven, met wie de afdeling middels studentenprojecten in de voorgaande jaren al een bijzondere band heeft opgebouwd. At the beginning of the 2009–2010 academic year, the Town & Country lectorate for Man and Public Space began with David Hamers as lecturer. Topics within the lectorate that played an important role included the development of the European town, the town in the country, the country in the town, routes and routines, living and habits, people and events, quick and slow, and beauty and mortality. For this lectorate, an agreement was signed with the municipality of Eindhoven, with which the department has built up a special bond thanks to student projects over the last few years.


IM MASTERS EEN IMPRESSIE VAN 2009 Het onderzoek onder IM masterstudenten was in 2009 gevarieerd, in onderwerp en methodologie. Door elk trimester te werken in het kader van een veranderend thema, ontwikkelden eerstejaars studenten ieder voor zich hun eigen benadering van het onderwerp. Zo werken studenten scenario’s uit voor Philips waarbinnen een nog niet-bestaande lichttechnologie kon worden uitgevoerd. Tweedejaars studenten werkten zelfstandig aan hun afstudeerprojecten en werden begeleid door een of meer mentoren. De waardering van het conceptueel ontwerpdenken kan worden teruggezien in de prijzen en publicaties die afgestudeerden hebben ontvangen. Diverse toonaangevende vakbladen publiceerden afstudeerprojecten. Daarnaast werden deze tentoongesteld in enkele prestigieuze galerieÍn of maakten onderdeel uit van internationale conferenties. Al met al was 2009 een jaar waarin studenten de grenzen van het ontwerpveld testten en vraagtekens zetten bij de betekenis van hun rol binnen een bredere maatschappelijke context. Research carried out by IM Masters students in 2009 varied both in subject matter and in methodology. By working within the context of changing subjects every term, the first-year students each developed their own approach to the subject. The students devised scenarios for Philips in which a still nonexistent light technology could be implemented. Second-year students worked on their graduation projects independently and were supported by one or more mentors. The appreciation of conceptual design thinking is reflected in the prizes and the press the graduates received. Various leading trade journals published the graduation projects, which, in addition, were exhibited in a few prestigious galleries or included in international conferences. All in all, 2009 was a year in which students pushed the boundaries of the field of design and questioned the meaning of their role within a wider social context.


FES: EEN BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN CREATIEVE INDUSTRIE De overheid heeft groot belang bij de ontwikkeling van een sterke creatieve industrie en heeft daartoe een deel van de aardgasbaten (de FES gelden) gereserveerd. Design Academy Eindhoven is vanwege haar sterke verbinding met de creatieve industrie gevraagd om bij te dragen aan de versterking van die positie. Samen met de 3 TU’s, de UvA en de VU heeft de academie een aanvraag voorbereid, waarmee een brug geslagen kan worden tussen wetenschap en creatieve industrie. Bijzonder aan de bijdrage van de academie is de introductie van research associates: ontwerpers, alumni, die worden ingezet in korte (eenjarige) resultaatgerichte onderzoekstrajecten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven of maatschappelijke partijen. Met deze vorm van ontwerper-onderzoeker creëert de academie een unieke gelegenheid om designonderzoek een flinke stimulans te geven en om ervaring op te doen met deze nieuwe rol. The government is greatly interested in the development of a strong creative industry and, for that reason, has set aside a part of the natural gas revenues, the so-called FES funds. Given its close relationship with the creative industry, Design Academy Eindhoven has been asked to contribute to strengthening that position. Together with the 3 Universities of Technology, and both universities in Amsterdam – UvA and VU – the academy has prepared a request to forge a link between science and the creative industry. What is particularly worth noting in the academy’s contribution is the introduction of so-called research associates, i.e. designers and alumni who are being placed in short (one-year) result-based research programmes in close co-operation with businesses or social bodies. With this designer-researcher role, the academy is creating a unique opportunity to acquire experience and to give design research a significant boost.


BODW HONG KONG Walter Amerika heeft in zijn functie als Hoofd Markt deelgenomen aan een handelsmissie van het Ministerie van Economische Zaken naar Hongkong. De Nederlandse deelname aan de ‘Business of Design Week’ (BoDW) Hongkong maakte onderdeel uit van een meerjarige strategische samenwerking tussen EZ en de creatieve sector om de Chinese markt te veroveren. Nederland had ‘Open Minds’ gekozen als motto voor de BoDW, dat de unieke kwaliteiten van Nederlandse ontwerpers en hun ontwerpen karakteriseert. Naast een groot Holland paviljoen, een ontmoetingsplaats voor ontwerpers en ondernemers, was er de tentoonstelling van de Dutch Design Awards, waarin een belangrijke plaats werd ingenomen door Christien Meindertsma met het boek PIG 05049. Walter Amerika heeft daarnaast o.a. samen met de Technische Universiteit Delft in een publieke sessie gediscussieerd over de zin en onzin van een fusie tussen TU Delft en DAE. Conclusie was dat samenwerking loont, maar fusie momenteel geen substantiële meerwaarde zou opleveren voor met name DAE. De BoDW in Hongkong is met 50.000 bezoekers een van de grootste designevenementen ter wereld. In his role as the Head of the Market Faculty, Walter Amerika joined a Ministry of Economic Affairs trade delegation to Hong Kong. The Dutch delegation at ‘Business of Design Week’ (BoDW) Hong Kong was part of a long-term, strategic collaboration between the Ministry of Economic Affairs and the creative sector that aims to conquer the Chinese market. The Netherlands chose ‘Open Minds’ as its motto for BoDW, which characterised the unique qualities of Dutch designers and their designs. In addition to a large Holland pavilion, which served as a meeting point for designers and entrepreneurs, there was an exhibition of the Dutch Design Awards in which Christien Meindertsma’s book PIG 05049 was featured. Walter Amerika also participated in a public debate including Delft University of Technology regarding the pros and cons of a merger between TU Delft and DAE, the conclusion of which was that collaboration pays off, but a merger now would not provide any substantial additional value for DAE especially. With its 50,000 visitors, BoDW Hong Kong is one of the largest design events in the world.


FEITEN EN GETALLEN


Internationale studenten Bachelors (boven) IM Masters (beneden)


INTERNATIONALE STUDENTEN Haar internationale karakter dankt de academie met name aan het aantal en het type internationale studenten die studeren in Eindhoven hebben verkozen boven het studeren in eigen of een ander buitenland. 30% Van de reguliere studenten komt uit het buitenland; 11% daarvan komen uit de EU en 19% komt van buiten de EU. Bij de Masters is 95% buitenlands. Het gemiddelde percentage internationale studenten is 14%. Er hebben 25 exchange studenten een semester aan de academie gestudeerd, gedurende het verslagjaar, verdeeld over de acht ontwerpafdelingen van de Bacheloropleiding. The academy owes its international character in particular to the number and type of international students who have chosen to study in Eindhoven rather than study in their home country or in another country. 30% of regular students are from abroad, 11% of whom are from within the EU and 19% are from outside the EU. 95% of the Master’s students are from abroad. The average percentage of international students is 14%. During the year under review, 25 exchange students spent a semester studying at the academy divided among the eight design departments in the Bachelor’s degree programme.


Uitstroom Bachelors Totaal 194 Studenten Diploma Cum Laude: 10% Uitval: 43% Diploma: 43% BNS: 4%


Eindexamen 2009 Totaal 100 Studenten 11 in 4 jaar 35 in 5 jaar 32 in 6 jaar 9 in 7 jaar 2 in 8 jaar 1 in 9 jaar 11 zij-instroom Gemiddelde studieduur: 5.42 jaar (mei) / 5.52 jaar (dec)


Baten werk in opdracht van derden

Overige baten

Overige bijdragen en subsidies

Baten Rijksbijdragen OCW: 5,491 Overige bijdragen en subsidies: 110 Collegegelden: 1,468 Opbrengsten uit verhuur onroerend goed: 1,107 Baten werk in opdracht van derden: 283 Overige baten: 195 Totaal baten: 8,654 (x â‚Ź 1.000)


OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

Overige instellingsla

HUISVESTINGSLASTEN

Huisvestin lasten

AFSCHRIJVINGEN

Afschrijving

Personel lasten PERSONELE LASTEN

Lasten Personele lasten: 5,012 Afschrijvingen : 144 Huisvestingslasten: 1,085 Overige instellingslasten: 1,453 Totale lasten: 7,694 (x â‚Ź 1.000)


GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DEC. 2010 31 DEC. 2009 (na resultaatbestemming x € 1.000) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

816 14,312 268 15,396

864 14,210 508 15,582

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

412 3,244 3,656

435 3,380 3,815

Totaal activa

19,052

19,397

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

2,645 1,200 12,580 2,627 19,052

2,568 1,280 12,580 2,969 19,397


GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000)

2010 2010 2009 REALISATIE BEGROTING REALISATIE

Baten Rijksbijdragen OCW Overige bijdragen en subsidies Collegegelden Opbrengsten uit verhuur onroerend goed Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten

5,736 110 1,493 1,115 276 155 8,884

5,665 110 1,446 1,138 419 135 8,913

5,491 110 1,468 1,107 283 195 8,654

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten

5,442 146 1,238 1,316 8,142

5,485 181 1,191 1,199 8,056

5,012 144 1,085 1,453 7,694

Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Groepsresultaat

742 -547 195 -119 77

857 -704 153 -122 31

960 -551 409 -137 272

Toe te rekenen aan: Stichting Design Academy Eindhoven De Witte Dame Monumenten BV Totaal

-274 351 77

-265 296 31

341 190 531


BIBLIOTHEEK Bibliothecaris Evi Piepers

ICT ICT Specialist Toine Luiken ICT Medewerker Anton Faatz

MR PERS.- EN STUD. VERTEGENWOORDIGING

COMMUNICATIE Comm. Specialist Ingrid Swinkels

MENS EN ORGANISATIE Senior Beleidsmedewerker Annette Noks Beleidsmedewerker Vac.

INFORMATIE Inform. Specialist René van Binsbergen Webmaster Extern (Timo)

MENS EN ONDERWIJS Senior Beleidsmedewerker Arjo de Vries Beleidsmedewerker Yolande van Kessel

DECANAAT OLGA PULLENS

RECEPTIE Receptionistes Martina Thijssen Anja van Der Sar

CONCIËRGERIE Technisch Beheerder Jan van de Goor Conciërges Frits Tempelaars Marcel van Soest Hans Curvers

FINANCIEN Coörd. Financiën Margret Wiersma

ZBAR Zbar Medewerkers Ria Schoonheijt, Philomeen Raemaekers, Sophie Meijntjes, Ester van Leeuwen

PZ Mw. Pz Pepijn Jeuken

TEAMLEIDER ADMINISTRATIE EN PZ Anita van Rozendaal

BACHELORS/MASTERS HOOFDEN

PROJECTORGANISATIE Projectleider Antoinette Klawer

ACADEMIERAAD VOORZITTER + LEDEN

PSA Salarisadministrateur Els Gerritse

ORGANISATIEMODEL


MACHINALE WERKPLAATSEN Hoofd Olga Pullens (Senior) Werkplaatsmeesters Ron Matthijs, Jacques Blankwater, Lo Hielema, André Wiersma, Sybren Kingma Boltjes, Alfred Valk, Dirk de Wit, Marcel van Nispen, Nanda Smits, Wilma Korenromp, Marianne Teurlings, Natasja Kerkvliet, Daniëlle Smits

PRAKTIJKBUREAU Manager Commerciële Onderwijsprojecten Tet Reuver Stagecoördinator Tessa Blokland Projectleider Alumni Susette Brabander

BACHELORS/MASTERS HOOFDEN + COÖRDINATOREN + DOCENTEN

DIGITALE WERKPLAATS Hoofd Hans van der Mars (Senior) Instructeurs Bas Manders, Peter Walvius, Mark Maximus, Marcel van Nispen, Frank van Waarden Medewerker Printshop Henk Manders

MEDEWERKERS STUDENTENADMINISTRATIE Piet van Buul, Dorien de Ruijter Mentoren Mona Smits, Theo Poel, Johannes Steegs

ONDERWIJSBUREAU Coördinator Bachelors Mona Smits Coördinator Masters Anna Crosetti Coördinator Werving en Selectie Karina van Eeten Coördinator Studentenadministratie Anita Pauwels

Assistent Onderwijs- en Studentenzaken Tessa Lantinga


COLOFON: TEKSTEN ANNE MIEKE EGGENKAMP, INGRID SWINKELS, ANNETTE NOKS, YOLANDE VAN KESSEL, NOL MANDERS, HENRI BEELEN. ONTWERP THE STONE TWINS, AMSTERDAM. BEGELEIDING DRUKWERK RENÉ VAN BINSBERGEN. DRUKWERK DRUKKERIJ LECTURIS, EINDHOVEN. VERTAALBUREAU LANGUAGE UNLIMITED. MET DANK AAN ALLE STUDENTEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN HUN FOTO. © 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN. DESIGN ACADEMY EINDHOVEN, EMMASINGEL 14, PO BOX 2125, 5600 CC EINDHOVEN. T +31 (0)40 239 39 39, INFO@DESIGNACADEMY.NL, WWW.DESIGNACADEMY.NL


DESIGN ACADEMY EINDHOVEN WWW.DESIGNACADEMY.NL

Design Academy Eindhoven: Summary Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven: Summary Annual Report 2009. Format: A5. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you