Page 1


Inhoud Colofon Eersteklaskamp Marnix Match Column Kleding style Hoe schoon is onze school Naamvaltest Senaat Top 10 Horoscoop !t Fust Wistjedat Interviews Bij de leraren thuis Anonieme criticus Dr. Love Agenda CGB Special (achterop)


Colofon

Editorial

Hoofdredacteur

De eerste Pantheon van het jaar is weer verschenen! De verkiezingen zijn in volle gang, eind deze week debatten en daarna stemmen. Vol verbazing waren wij echter tijdens de voordracht. !Wie?". Na een week lang verkiezingen moet het antwoord op deze vraag wel duidelijk zijn geworden, maar speciaal voor de nog onwetende zit ook in deze Pantheon weer een kleine bijlage over de CGBverkiezingen. Verder hebben onze redacteuren wederom hun beklag geuit. Waarom bestaat er nog steeds niet een aparte onderbouw en bovenbouw rij voor de kantine? Het is niet de bovenbouw die de kantinevrouw in haar levensonderhoud voorziet en de toegang tot het forum blokkeert. De bovenbouw wordt een vrije toegang in de gangen ontnomen, gun ons dan tenminste nog het snel afhalen van voedsel bij !de Piramide". Met de komst van een hele schare nieuwe leraren, zijn er ook een aantal redacteuren op pad gegaan om interviews af te nemen. Andere redacteuren hebben hun hersenen laten kraken en een mooie test gemaakt. Enkele docenten hebben meegewerkt aan deze Pantheon. Zij hebben met kritisch oog hun mededocenten beoordeeld en hun mening gegeven over hun kledij. Als schoolkrant van een Gymnasium kunnen we natuurlijk niet de klassieke talen geen aandacht geven. Elke schooldag worden we geconfronteerd met ĂŠĂŠn dezer talen, enkele zelfs twee, daarom geven onze redacteuren een andere kijk op de ontleding van deze taal en tonen het jou op een manier, zoals je het nog nooit hebt bekeken. Veel plezier bij het lezen en hopelijk komt onze moeite tot uiting in de stukjes!

Martina Baas

Eindredacteur Marius van Es Tom Seinen

Redacteuren Irene Aaftink Jan van den Bergh Milly Bon Stijn Burmanje Yousra Chamrouk Eli Dorsman Bart Hameete Elisabeth Hellebrekers Leonard Hout Sander van der Kaaij Roan Kasanmonadi Dagmar Meijvogel Ruben van Rijn Annelies Romers Sophie Tubbergen Anamika Wilbrink

Martina Baas Hoofdredacteur


Eersteklaskamp !"#$$%&'()*+",*-%*.'#*(""%*+--%*--/*--%,#-)&",)"01*0-#*#-* 2-))-*&-'.'/2*--/*#3*2-))-*45/#-*"65/.*-/*/"#$$%&'()*.-*#5#*7* $$%*.$%-/.-*8'95:* ;1*.-*--%,#-*."2*05-,#-/*+-*6%5-2*51*,<=55&*>'(/*?55)*"&*+",* =-#*6")"/@-AB*,(5$+-/.*&'-1-/*CD*?/52A*--%,#-)&",,-%,*/""%*.-* 4$,E*F&&-*4"2"2-*+-%.*'/2-&".-/*-/*>-**6-%#%5))-/*/""%*=-#* 055'-*G6-%#,55%.E*!"*-6-/*.55%>-H-/*655%*,500'2-/* )+"0-/*>-*4'(*G6-%#,55%.*""/*-/*+-%.-/*5/#6"/2-/*.55%*.-* &-'.'/2E*I'#-'/.-&'()*=".*'-.-%--/*--/*)"0-%*2-65/.-/B*'-#,*+"#* 655%*,500'2-/*4-,#*05-'&'()*4&--)*#-*>'(/B*-/*+-%.-/*-%* 2%5-1(-,*2-0"")#B*+""%0--*,1-&&-#(-,*2-.""/*+-%.-/E* J-2-/*.-*"65/.*+-%.*.-*,1"//'/2*512-65-%.*.55%*.-*/".-%-/.-*KL*="&6-MN/"&-*!-.-%&"/.MI%$2$"OE* P55%."#*."#*4-25/*+-%.*-%*--%,#*/52*--/*,55%#*&-6-/.*,#%"#-25*2-.""/E*J-2-/*="&Q*/-2-/*6-%>"0-&.-* '-.-%--/*>'<=*655%*.-*="&6-*N/"&-E*R-.-%--/*+",*Q"/"@-)*'/*=-#*5%"/(-*2-)&--.*-/*-%*+-%.*?$'#-%""%.A* 2-+5//-/*.55%*!-.-%&"/.E*8""%/"*+-%.*-%*/52*--/*,&51-/.-*.%511'/2*2-.""/B*"&,*')*=-#*0-*25-.* =-%'//-%E 8-*65&2-/.-*."2*+"%-/*-%*0-&'2-*,1-&&-#(-,*655%*1$/#-/*0-#*5/.-%*"/.-%-S*4$'),<=$'6-/B*-'-%-/* )511-/B*-/*,)'-T/E*8""%/"*+",*-%*--/*,""'*055%.,1-&*-/*.""%/"*--/*-/2-*,155)*#5<=#*65&2-/,*0'(E J5#*,&5#*+-%.-/*.-*--%,#-)&",,-%,*U,*5<=#-/.,*="&Q*>-6-/*+"))-%*2-0"")#* 655%*5<=#-/.*2O0/",@-)* '-.-%--/*65/.*=-#*=333&*&-$)E* 8""%/"*+-%.-/*-%*""/*""/#"&* 45,,1-&&-/*2-.""/*+""%5/.-%S* --/*#5%-/*45$+-/B*1$>>-&-/*-/* --/*,55%#*4&'/.-0"//-#(-E*J-2-/* =-#*-'/.*6"/*.-*0'.."2*+-%.* '-.-%--/*4'(*-&)""%*2-%5-1-/*655%* --/*""/#"&*+5%),=51,*>5"&,S* 05.-,=5+B*<'%<$,B*65&&-O4"&*-/* ,5V4"&E 8""%/"*+",*-%*/"#$$%&'()*.-* #%".'@5/-&-*45/#-*"65/.*0-#*&-$)-B* ,1"//-/.-*-/*5/6-%2-#-&'()-* ."@/2,=5+,**-/*--/*05.-,=5+B* 0""%*/"#$$%&'()*55)*.-*8RW;:::* L5%#50*=-#*+",*+--%*--/* 5/6-%2-#-&'()-*--%,#-)&",)"01:


Marnix match Het Marnix barst van de jongens. Stoere of verlegen, Grappige of charmerende, sportieve of luie jongens. Zoveel jongens, zoveel keuzes, maar welke past het best bij jou? Test het hier!

Je ziet je droomvriend het liefst in een

T-Shirt

Overhemd

Adidas vest

Favoriete gadget bij hem

Samen kijken jullie

Zijin haar is

Komedie Wat jij wil

Netjes Bedekt onder gestyled Supreme cap

Petje Koptelefoon

Het liefst ga jij met je vriend Langs alle Sporten feestjes

Iets romantisch doen Je moedigt je vriend het liefst aan

Als achtergrond muziek zet hij ... op R&B

Nederlandse rap

Jongen A

Jongen B

Niet, jullie moedigen samen Feyenoord aan

Jongen C Jongen D

Langs het

Langs het

hockeyveld

voetbalveld

Jongen E

Jongen F


Marnix match Uitslag Jongen A

Jongen B

Jongen C

Natanaël Hazel 4A

Ian Plomp 3C

Leonard van Hout 5B

Deze jongen neemt je graag mee naar de leukste feestjes. Samen delen jullie een passie voor R&B en voor het uiterlijk. Hij wil er speciaal voor jou altijd “fresh” uitzien, doe jij ook moeite voor hem?

Zijn ipod en hij zijn één, net als zijn supreme. Hij houdt van voetbal, meisjes en feestjes. Is hij misschien de jongen die jou volgende marnixfeest een drankje aan zal bieden?

Muziek, sport en eten, een jongen vol met pasies! Hij bezoekt graag een leuk festival of rijdt met plezier een wedstrijd met zijn mountainbike. Ben jij het meisje dat samen met hem een rondje Kralingse Plas loopt?

Jongen D

Jelle Holtzappfel 2B Deze jongen vindt het belangrijk er goed uit te zien. Vorig jaar vond hij zichzelf ‘de bestgeklede wup’ en schoof dit ook niet onder stoelen of tafels, Jelle heeft vooral interesse in de wat oudere meisjes,, dus vrouwen, sla uw slag!

Jongen E

Jongen F

Steven Rozema 2C

Pieter Smit 3A

Deze jongen komt een beetje verlegen over, maar diep in hem schuilt een heuse ladiesman. Een jongen die nu al de looks heeft, hoe moet hij er in de bovenbouw wel niet uitzien !! Dus dames, investeer alvast in de toekomst ;-)

Deze jongen doet graag leuke dingen en is zeker niet saai! Hij neemt je graag mee op een romantische date. Het is een jongen die sport, van muziek houdt, slim en sociaal is. Wat wil een meisje nog meer?


Column Geen woord gelogen in mijn vorige column. De drukte door de in groten getale aanwezige eersteklassers kent geen grenzen. Heb je een lengte van onder de 1,60, dan ben je ten dode opgeschreven, en loop je het grote risico verzwolgen te worden in de gigantische massa vaak net niet uit de naad gescheurde schooltassen. En dat is niet alles: door dit aantal eersteklassers doet zich het merkwaardige feit voor dat de gymzaal overbezet is geraakt, en wij, als 5e klassers nu elke woensdag de fietstocht naar Oostervant moeten ondernemen om daar in een benauwde gymzaal alsnog ons gymonderwijs te ontvangen. Hoewel, gym? Het heeft tegenwoordig meer weg van een managementscursus, GyM&O, dat zou een betere typering zijn. En dat was dan ons niet echt bemoedigende begin van het schooljaar 2010-2011. De caravans staan weer op stal, de katers uitgeslapen, en we zitten ‘s ochtends om half 8 traditiegetrouw in de stromende regen weer vrolijk op de fiets. Dat de stemming ook op school er gelijk weer goed inzit, blijkt wel weer uit het feit dat mw. Schouwenaar de 3e klas de tweede les maar gelijk een SO gaf, om ‘er weer in te komen’. Daarnaast rijst het vage vermoeden dat de huidige klas 4 bij de schoolleiding niet echt in een goed blaadje staat, aangezien voor deze groepering zowel de examennorm wordt verzwaard, alsmede de Parijsexcursie, die voorgoed het veld moet ruimen. Dat laatste is toch op zijn lichtst wel als een afgang te typeren. Naast Rome was dit wat excursies betreft uiteraard het hoogtepunt, maar omdat wij ons natuurlijk Marnix Maximaal moeten gedragen en ook vooral maar flink moeten internationaliseren, wordt de uitwisseling verplicht gesteld. Uiteraard, ook Rouen is mooi, en Berlijn ook een beetje, maar Parijs is het niet. Pijnlijk om te constateren dat de Fransen aan de uitwisseling deelnemen om hun Engels te verbeteren, terwijl wij meedoen om ons Frans te verbeteren. Tamelijk intentieloos, zou ik zeggen. Maar ach, de wegen ener school zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk. We hebben weer ‘genoten’ van een culturele dag, en kunnen gelukkig al weer uitkijken naar een vakantie die al weer voor de deur staat, wat de naam vakantie eigenlijk niet mag hebben, aangezien een week na de vakantie, je raadt het al, de eerste toetsweek gepland staat. Ik kan toch eigenlijk maar niet genoeg benadrukken dat het leven van een scholier zwaar is. Waar we de eerste dag nog met een frisse blik de deur open deden, zo teneergeslagen staan de blikken op dag 2, en ben je als je wakker wordt vaak nog meer moe, dan wanneer je ’s avonds naar bed gaat. We hebben dit schooljaar gelukkig wel één groot lichtpunt: namelijk onze geweldige Pantheon bestaat 75 jaar!, en dat is best bijzonder voor een schoolkrant. Natuurlijk zal hier aandacht aan worden besteed, en dit ook ruimschoots worden gevierd, en we hopen natuurlijk dat we het nog 75 jaar volhouden.

Een goed schooljaar gewenst!

Een onzer redacteuren,

Sander van der Kaaij


Kleding stijl van !"#$%&'"($&"$!"#$)&*+,-+*./,"(0$&"$!1#$*&$23"(

4"#$)&*+,-+*./,"(0$31&-$!"#$%&'"(5 4&"&&-$%&'"($6,&7$&-$8&9-,($9,7: $;8$1,"*$6,."$/<03&"&"$&-($=&98#$;8$639$$!&"&&-$%&'"($>&=$,"$&&"$ *3"8&-&$/?,.8&-@-3&8$$>,==&"$6,&"$!&7$*++-@,.$&&"$@-9,"&$-,&!$*,&$ *+"$>&&-$(3&*$@,.$6,."$/<03&"&"$?+/7#$;8$639$!&&-$133-$&&"$ <3=@&-7$(++"$*,&$>+7$1=3A&-$,/#$$4&"&&-$%&'"($8+"$6,."$ 8=&*,"(/B.=$$@&039*&"C$!++-$6,."$8=&*,"(/B.=$!+($@&/7$,"$&&"$ !3*&-"$.+/.&$(&/738&"$>3-*&"# D,.E&-5$FCG

4"#$%&'"($31&-$!"#$)&*+,-+*./,"(05 H&"$/I!?+70,&8$3(&"*&$3"*&->,./!+"C$*&6&$*3<&"7$H"(&=/#$J&$*-+<07$ 1+"$0&7$/0,-7C$3?&"$8-++($&"$9,7$*&$@-3&8$(&*-+(&"C$@&"+*-987$6,."$ 73&(+"8&=,.80&,*#$J&$8=&*,"(/B.=$,/$<+/9+=$7&$"3&!&"C$!++-$*&$ 8>+=,7&,7$/?+7$&-1+"$+E5$(-,./$1&/7$K8+@&=!3B&EL$9,7$*&$<3==&<B&$1+"$ )M@=9&C$=,<07@=+9>$8>+=,7&,7//0,-7$KN,3-(,3$O-!+",L$!&7$(&-+P"&&-*$ /7-&&?*&//,"#$ J&$/7&&86+88&"$1+"$*&$31&-,(&"/$E-++,$1+==&"*&$O*-,+"3$N3=*/<0!,&*$ .&+"/$6,."$,&7/$7&$8=&,"$9,7(&1+==&"C$>+"7$63$7&$6,&"$?+//&"$&-$!++-$1,&-$ 1,"(&-/$,"$K=+/B(C$+=/$.&$/"&=$.&$6+8*3&8$++"$,&!+"*$>,=7$9,7=&"&"L#$J&$ 6,<07@+-&$@9,7&"8+"7$>3-*7$(&<3!?=&7&&-*$*33-$!3*,&96&$ *3"8&-(-,.6&$=&*&-&"$Q+"73E3=+$/"&+8&-/#$ R-&E>33-*&"5$-+P"&!&"7$&"$8>+=,7&,7:$S,&$1+"$*&$<3==&(+M/$6,<0$ +E1-3&($>++-3!$.9,/7$0,.$737$T71U?&-/33"=,.80&,*$1+"$*&$/<033=M$,/$ 1&-0&1&"C$>&&7$"9$03&$0&7$83!7#$H&"$V$: D,.E&-5$V$:


!"#$%&'()*('+,)"-.$/0&*$10#$'&$2/"-3 !&0*/45$'&$2/"-$6)&7$&*$&*-$.)8$4)79$ :((*$,8)+;&*<*/&;$),$&*-$=//>#$:((*$,+((>$ -&&?$.((*$/4@)7$5(7$;>&4*#$$A&$>((*6&"$ 6)+"$")=&# $B)+"$'(7$C--,D$$E&7&"$+4>>)&$./&0&&>$$ 0&*,=.)>>&"'&$,//*7&"$C--,$$1&0*/45$'&$ 2/"-$.&&?D$ !&0*/45$'&$2/"-$),$&*-$1/'&<&54,7$&"$ '(7$),$(("$.((*$;>&')"-$7&$6)&"#$ F)+G&*3$HIJ !"#$K&L"-$/0&*$10#$'&$2/"-3 M&"$")&7$7&$>((-$4)7-&,"&'&"$>/"-,>&&0&$ ,.)*7$1&7$;"//8+&,$')&$0("$*(N"&1&"7$ -&74)-&"#$A&$8*/1)"&"7&$*&7*/O>//;$ ,.(5>I$),$,4<P&>$Q/8$.(>G$"&-&"R$ /1-&,>(-&"#$%80(>>&"'$'&$,;)""S$+&(",$ 1&7$'&$*&4,(=.P-&$6)88&*,#$!&7$.((*$ &>&-("7&$=*T1&;>&4*)-&$>((*,+&,$,7((7$ '&6&$=.(*1("7&$=/>>&-($.((*$1(""&7+&$ 0//*$'&$;>(,#$ !"#$%"&#"'#%(#)"$"#*+"'"(#$""'#,"-.)%.#-%&# /00'#122'#33#,2'"(4

F)+G&*3$UIV$9

Avunculimiddag %8$WW$,&87&1<&*$5(,$'&$&&*,7&$(04"=4>)1)''(-#$%1$XY#JZ$44*$5(*&"$'&$&&*,7&;>(,,&*,$(>>&1((>$/8$5&-$$"((*$.&7$[/*41$ /1$'((*$7&$./*&"$5)&$.4"$(04"=4>)$6)+"#$M*$5(,$&&*,7$&&"$0*(-&">)+,7$/1$&>;((*$<&7&*$7&$>&*&"$;&""&"$&"$'((*"($<&-/""&"$ '&$,8&>>&7+&,#$\(*'(88&>$8/&8&"I$>)1</$'(",&"I$,7/&>&"'(",I$7/457*&;;&"I$.)"'&*"),<(("$&"$8)=P/"(*S#$\(*'(88&>$ 8/&8&"$5(,$"(744*>)+;$&&"$-*//7$,4==&,#$]($'&$,8&>>&7+&,$5(,$&*$//;$"/-$&&"$'),=/$0("$("'&*.(>G$44*#$](744*>)+;$-)"-&"$ '&$(04"=4>)$.&>&1((>$>/,I$7&*5)+>$'&$&&*,7&;>(,,&*,$0&*>&-&"$5(*&"#$]($&&"$.//8$(("1/&')-)"-$-)"-&"$7/=.$^<)+"(_$(>>&$ &&*,7&;>(,,&*,$'(",&"#$M*$5&*'$6&>G,$&0&"$-&,=.4)G&>'9$]($'&$,48&*>&4;&$'),=/$-)"-$)&'&*&&"$"((*$.4),$/1$.(>G$`#$A&$ &&*,7&;>(,,&*,$.(''&"$.4),5&*;0*)+I$1((*$'&$0)&*'&$1/&,7^.&>((,_$-&5//"$.4),5&*;$'/&"#$]('(7$'&$;&*"-*/&8$(>>&$7*/&8$ .('$/8-&*4)1'$5(,$'&$'(-$(>5&&*$0//*<)+#$a;$0/"'$.&7$&&"$,48&*-&6&>>)-&$1)''(-$&"$);$.//8$'(7$'&$0/>-&"'&$"/-$>&4;&*$ 5/*'79$!

b/4,*(


Hoe schoon is onze school eigenlijk? De Pantheonredactie was erg nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag. Dus hebben wij dit voor jullie onderzocht. We maakten een lijstje van wat volgens ons de ranzigste plekken op school zijn. Van deze plekken namen we bacteriemonsters, die we op een voedingsbodem plaatsten. Zo konden we na een aantal dagen goed zien hoeveel bacteriën er eigenlijk rondhangen in onze school. We willen de uitslag graag met jullie delen dus vandaar onze top 8.

Top 8 vieste plekken: (0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

het CGB balkon - daar is het zo vies dat de maden aan je voeten knabbelen) Toetsenbord (in lokaal 13) Kluisje (beneden bij de kapstokken) Wc-bril (begane grond, meisjes wc) Trapleuning WC deurklink Zwarte paal Forumtafel Kapstok

Gelukkig zijn de forumtafels wel schoon, zodat er geen onnodige bacteriën bij jouw lekkere boterhammen komen. Dus verdient Fransesca wel een complimentje! We zijn erg geschrokken van de vieze toetsenborden. (Terwijl we dit stukje uittypen op het toetsenbord van de mediatheek, zijn we ook erg benieuwd hoe vies of schoon deze zijn.) Dus raden wij jullie allemaal aan na een les in het computerlokaal je handen te wassen of antibacteriële handgel mee te nemen! Nog voor de meisjes: ga niet meer op de wc-bril zitten! (hopelijk is het bij de jongens schoner…)


!""#$"%&'(& )* +'%,' -""#$"% %./, /./? !"#$%&'%#(%)*%()%%+)'#$(,%)(-%(."*%#(*+'/$-(.%-(0"1/#(%#(2+'%*34(%#(,%("))%."")(5%(%%6,'$%(#"".7"))%#(.8%-%#()%+%#4( %#('%5%+%%#(5"-(7"#&%)93:+%*%#5(3""'(7'#5-4(,')5%#(,'/('%5%+%%#(5%(#"".7"))%#(7"#6'-(%%#("#5%+%(;8%*()"-%#(<%*'/*%#=( .%-(,%)*%(#"".7")(;%<(/'/(5%(.%%3-%(87%+%%#*8.3-%#>(?'#5(;%-(6'-@ A+(&'/#(7'/9($+8%:%#B(C'/(%)*%(7+""$(8.D'+*%)(/%(/86,("#-,88+54(%#(""#(;%-(%'#5(*'/*(/%(.%-(,%)*%($+8%:(/%(5%(.%%3-%( 87%+%%#*8.3-%#(;%<-(E6"("#-,88+5%#B(!)3(/%(8.3)""-4(7'#5(/%(6'-(,%)*%(#"".7")(/'/(<%#-@ !"#$%&#'('#)*&&)#+,,*&&-. !"#$!%#&'()!*#(+#!*,-./ 0"#$!%#1!!)#+2(3#!*,-.4#!+.()(+#1&5(+#&&6#.(#6!+7#6)2-5(+8 9"#$!%#1!!)#:(3#:!+53#()#'!+!;#2+#<(*6(#723=!,(#26#1(#0('2+.8 ."#>((%#26#73!#*2('()#!9:3()!!+%#(+#:&(;#+2(3#&?#3(#'!**(+8 ("#>((%#:(3#0&(23#12-#3&3!!*#+2(38 /"#0,1#&)*122(13#41-#'('. !"#@6#0(+#'!!6#:(3#?!772('(#3A?(%#(+#<&).#1((73!*#5(7*!5(+8 0"#@6#6!+#1(#<(*#((+7#!77(),(;#5(.)!5(+%#1!!)#7*!!+#5!!3#1(#3(#'()8 9"#@6#7*!#7+(*%#(+#)(!5(()#&'()#:(3#!*5(1((+#:(B258 ."#@6#0(+#&'()#:(3#!*5(1((+#!5)(772(;%#(+#1(+7(+#1&5(+#'&&)!*#<(3(+#.!3#C6#.(5(+(#0(+#.2(#7*!!38 ("#@6#0(+#!77(),(;%#1!!)#:&=.#.!3#7=0,(*8 5"#0,1#6,7#'1#'16183#4129:*('+1-. !"#@6#<2*#5)!!5#.!3#1(+7(+#+!!)#1(#*=273()(+#(+#.!3#26#.(#0!!7#0(+8 0"#@6#<2*#!*,-.#:(3#12..(*?=+3#'!+#.(#!!+.!9:3#D2-+/ 9"#@6#0(+#((+#0((3-(#'!+#!**(7#<!3%#(+#26#.&(#()5#'((*#3(5(*2-6(),-.8 ."#@6#:(*?#!+.()(+#5)!!5%#(+#0(+#1(()#'!+#:(3#5('(+#.!+#'!+#:(3#+(1(+8 ("#@6#*!!3#!+.()(+#!**(7#'&&)#1(#.&(+4#26#0(+#+&5!*#*=28 ;<#=>#(-#?1#+1*@(16(-)22311*#%1#48('+1-A#B18@1#37-9C1#+(-?#'('#:1%#412%#4('#'16183#D&221-. !"#E0FE9,7 0"#G)!(7(7 9"#H=*3&) ."#I2!3&) ("#E77(77&) E<#F18@#181>1-%#D&2%#:1%#412%#4('#',7. !"#J*(1(+3K#@6#:(0#()#5((+#+&.25K#@6#0(+#()#3&9:K 0"#I==)%#!+.()(+#D2-+#0!+5#'&&)#-(%#(+#-(#:(03#D(#2+#-(#1!9:3/ 9"#L!3()%#.!+#6!+#26#1(#!*,-.#!!+#2(.()((+#!!+?!77(+/ ."#M=9:3%#.!+#0(+#-(#&+3D(N(+.#')2-#2+#<!3#-(#.&(38 ("#E!).(%#2(.()((+#:((B#-(#+&.25/ G<#F18@1#?,91-%#@,>%#:1%#>112%#,+1*11-#>1%#',7B#@&*&@%1*. !"#O(')&=<#I()1(=*(+ 0"#O(+(()#.(#P)&&3 9"#O(+(()#Q&*(3 ."#O(+(()#R(.!2)!.-72+5: ("#O(+(()#Q(S+5


!"#$%%&'(" !"#$%%&'(" !"#$%%&'(" !"#$%%&'(" !"#$%%&'(" !"#$%&'(&!"#$%&'()*+ + + ,-.-,)*+&,-..-&/"../&*0&1$-&2*33$0&4.0&.55$&..03.61-7&855$,&3"..*-&#2&+#9:&$0&*$3$"$$0&2#$-&+#9&2.."&.."3*/&4*03$0;&)$&1$<-& 3$&0$*/*0/&#2&./"$,,*$=&-$&"$./$"$0:&$0&3$&8669,.>49,&4*03-&+#9&4..?&0*$-&.."3*/&@&5#/*,61&##?:&A.0-&1*+&A#"3-&3##"&+#9& /$,5./$07 !"#$%&B(&/0%$'()*+ + + -1,... )*+&A*5&.03$"$0&C#&4$$5&2#/$5*+?&*0&+$&<$C*-&1$<<$0;&D*+&2#$-$0&0.."&+#9&59*,-$"$0:&$0&+*+&A*5&/$0#$/&..03.61-&?"*+/$0;&)$& /..-&4$$5&2$-&8669,.>4*&#2:&#23.-&3*$&+$&4..?&4#5/$0;&85,&0*$-&.55$,&0.."&A$0,&/..-:&1$<&+*+&/$0#$/&%5.00$-+$,&#2&.55$,& -#61&0.."&+$&C*0&-$&2.?$0;&)$&?.0&$"/&,0$.?E&$0&,59A&C*+0:&2.."&.5,&*$2.03&+$&2./:&<$0&+$&$$0&-"#9A$&4"*$03; !"#$%&F(&2&'()*+ + + 1.21-, G$&G.>49,&A*5&/"../&.03$"$0&1$5%$0;&H#2,&A*5&+$&$"&$"?$00*0/&4##":&2.."&+$&4*03-&1$-&0*$-&$"/&.5,&3.-&0*$-&/$<$9"-;&)$& <$0-&1$-&-E%$&3.-&/$$I:&$0&1#$A$5&+$&A$5&$$0,&A.-&<$C*-:&$0&$$0&..0-.5&4#5/$",&1$<-:&1$61-&+$&$"&0*$-&<*+C#03$"&4$$5& A.."3$&..0;&J$0&K#2*0.>49,&1$$I&..0&+#9&$$0&A."$&4"*$03; !"#$%&L(&,33)*&'()*+ + + 2,1211 )*+&<$0-&0#/.5&59*:&$0&<$0-&0*$-&*$2.03&3*$&,0$5&*0*>.>$=&0$$2-;&)$&<$0-&*0-$55*/$0-:&2.."&/$<"9*?-&3.-&0*$-&.5>+3:&$0& 3.."3##"&$*03*/&+$&2$$,-.5&.5,&$$0&4#5/$"&4.0&!$0*>4*&#=&.5,&,5..M$&4.0&$$0&K#2*0.>49,;&)$&<$0-&$61-$"&A$5&.."3*/:&$0& 3$&2$$,-$&2$0,$0&2#/$0&+#9; !"#$%&N(&,45&'()*+ + + .2-,22 )*+&<$0-&4.0&.55$,&A.-;&)*+&?.0&+$&#4$".5&..0&..0%.,,$0:&$0&+$&4*03-&.55$,&/#$3;&)$&<$0-&6"$.>$=:&$0&1$<-&#4$".5&A$5&$$0& #%5#,,*0/&4##";&85,&*$2.03&.03$",&$61-$"&##?&$$0&*3$$&1$$I:&59*,-$"&+$&0.."&1$0;&)$&<$0-&.<,#599-&O9.&3$0?$0:&$0&<$0-& 4..?&3$/$0$&3*$&3$&<$,5*,,*0/$0&0$$2-;

De Senaat P##"&*$3$"$$0&3*$&*0&?5.,&B&#=&1#/$"&C*-(&,5.&3*-&,-9?+$&#4$":&A.0-&A..",61*+05*+?&,-..-&$"&0*$-,&0*$9A,&*0&4##"&+955*$;&G*-& ,-9?+$&/..-&0.2$5*+?&#4$"&3$&H$0..-;&G$&$$",-$?5.,,$",&#03$"&#0,&C955$0&C*61&A..",61*+05*+?&.=4"./$0(&A.-&*,&3*-Q&85,& 4#5/-(&3$&,$0..-&*,&$$0&.03$"&A##"3&4##"&3$&5$$"5*0/$0"..3&4.0&1$-&R."0*S:&A.."*0&9*-&$5?$&?5.,&'& 4$"-$/$0A##"3*/$"&-$&4*03$0&*,;&G9,&4.0&'8&-#-&TU:&*$3$"$&?5.,&1$$I&C*+0&$*/$0&V,$0.-#"W;&J$0&?$$"&*0&3$&2..03&?#2-& 3$&,$0..-&<*+&$5?..":&A.."*0&%$"&?5.,&%90-$0&0.."&4#"$0&A#"3$0&/$<".61-&A.."&3$&?5.,&4.0&4*03-&3.-&3*-&2#$-& A#"3$0&4$"<$-$"3;&G*-&?.0&4."*X"$0&4.0&1$-&Y3$,Z=906>#0$"$0&4.0&$$0&3#6$0-:&-#-&3$&1E/*X0$&#%&3$&[\W,;&]0&3$C$& 4$"/.3$"*0/&?#2$0&.55$&,$0.-#"$0&..0&1$-&A##"3:&$0&3$&%90-$0&3*$&0.."&4#"$0&A#"3$0&/$<".61-&A#"3$0& /$0#-95$$"3:&$0&4$"4#5/$0,&*0&3$&^##=3,$0..-&..0&3$&,61##55$*3*0/&3##"/$,%$$53;&G$&1##=3,$0..-&1#93-&*0&3.-&%$"& ?5.,&'&1##=3,$0.-#"&A#"3-&..0/$,-$53:&39,&*0&?5.,&'&-_2&T&2#$-&-9,,$0&3$&,$0.-#"$0&A#"3$0&9*-/$4#61-$0&A*$&3$& 1##=3,$0.-#"&2./&A#"3$0`&3$&,$0.-#"&#4$"&<*+4;&3$&/$1$5$&'$&#=&B$&?5.,;&]?C$5=&<$0&4##"C*a$"&4.0&3$&H$0..-(&*?&C*-& .55$&4$"/.3$"*0/$0&4##":&C#A$5&H$0..-&.5,&^##=3,$0..-:&$0&.5,&4##"C*a$"&C*-&*?&##?&*0&3$&R$3$C$//$0,61.%,"..3;& ^*$"*0&C*a$0&L&3#6$0-$0:&B&#93$",:&$0&3$&4##"C*a$"&$0&3$&,$6"$-."*,&4.0&3$&H$0..-;&]0&3$C$&4$"/.3$"*0/$0&<"$0/&*?& 3$&%90-$0&3*$&*0&3$&H$0..-,4$"/.3$"*0/$0&..0&3$&#"3$&C*+0&/$?#2$0&0.."&4#"$0;&G$&,$6"$-."*,&4.0&3$&H$0..-&*,&3*-& +.."&]"$0$&8.I*0?`&C*+&0#-95$$"-&3$&4$"/.3$"*0/$0:&C#3.-&.55$&,$0.-#"$0&-19*,&0#/&$$0,&0.&?900$0&5$C$0&A.-&$"& .55$2..5&<$,%"#?$0&*,; ]?&1##%&3.-&*?&+955*$&A.-&2$$"&39*3$5*+?1$*3&#4$"&3$&H$0..-&1$<&?900$0&/$4$0:&$0&C#&0*$-:&3.0&A$-$0&+955*$&2$&-$& 4*03$0&*0&3$&b.9C$;&R#61-&+$&.5,&$$",-$?5.,,$"&/$c0-$"$,,$$"3&C*+0&#2&H$0.-#"&-$&A#"3$0:&*0=#"2$$"&3.0&$4$0&<*+&+$& 2$0-#":&3*$&C.5&+$&4$"3$"&1$5%$0; H.03$"&4.0&3$"&d..*+ P##"C*a$"&H$0..-


Excuses voor te laat komen 1. Sorry meneer/mevrouw, ik hoorde mijn wekker niet vanmorgen, want mijn wekker maakt altijd dieren geluiden en elke dag een ander geluid en dit keer deed ie een vis na. Daarom ben ik te laat. 2. Leraar: Waarom ben je te laat? Ik: Omdat het dinsdag is meneer! Leraar: Dat is geen reden! Ik: Nee! Dat is mijn smoesje! 3. Ik was al helemaal naar school gekomen toen ik me realiseerde dat ik mijn pyjama nog aan had en terug moest om me om te kleden. 4. Ik wilde een keer voelen hoe het is om te laat te komen. Je moet alles een keer hebben geprobeerd!in je leven toch? 5. Ik stopte onderweg voor een blikje energiedrank, de zaak werd overvallen en van de politie mocht niemand weg voordat men als getuige was gehoord. 6. Sorry, je wilt toch dat ik mezelf blijf, tja ik kom nu eenmaal gewoon vaak te laat. Een slechte eigenschap, maar als ik mezelf moet blijven kan ik er dus ook niks aan doen.. 7. Toen ik vanmorgen langs de vijver fietste, zag ik een klein meisje in het water liggen. Ik liet mijn fiets vallen, sprong in het water en haalde het meisje eruit. Daarna ben ik naar huis gegaan om droge kleren aantrekken. 8. De haan had vanmorgen vrij. 9.'De trein had lekke band'. 10. Er vloog een duif in mijn oog.


horoscoop Ga je een succesvol jaar tegemoet, ontmoet je eindelijk je grote liefde of loopt het toch allemaal iets anders? Check die horoscoop!

!"#$%&"' !"#$%&''(#)*+#&,+#-*,+#.,,/#0,+#-*,12,#3445#*$#,5*-#6,$(46,-#4($#,,-#7'.8#,-#3'12# %*39,5$#:''5$",((,-#-*,+#:,,(#$',"$/#;,(1<<*6#)4(#,5#7*--,-<'5+#*,+$#(,1<$#6,7,15,-=# *,+$#24+#3,#'-6,(1<#2,,5#6',>#)4(#.4<,-/

()**$' ;',>#-*,12$?#@,#&,7+#,,-#6',>,#:5*,->#'9#:5*,->*-#6,&'(",-8#,-#>4+#)4(#3,#>177,(# ,-#>245$#+,516:,5>*,-,-?#A44<#3,#6,,-#)'56,-#':,5#>*,#,-6,#(,5445#>*,#3,#2*(#(4+,-# -47(*3:,-8#24-+#3,#<45.4#)*+#*-#,,-#&''6+,"1-+? +"&, 0,(44$#*$#>,#(*,9>,#44-#3'1#-*,+#7,$%&'5,-/#0,+#644+#6,2''-#-*,+#.,,8#,-#3,#5,(4B,#)4(# $"',>*6#:,575'<,-#2'5>,-/#A445#6,,-#)'56,-C#",%&#*-#>,#(*,9>,8#6,(1<#*-#&,+#$",(?#D*,# 65'+,#2*$<1->,+',+$E#D*,#&44(#3,#.4<<,(*3</ -.$% @,#&,7+#&,,(#&45>#6,2,5<+#44-#*,+$#24+#3,#65446#2*(8#,-#>4+#)4(#)*3-#:51%&+,-#492,5",-/# F4$#2,(#'"=#3,#.',+#-*,+#':,5#(*3<,-#644-/#F5'7,,5#3,),(9#$'.$#24+#*-#+,#&'1>,-8#>4-# &'1>#3,#.,,5#:5*,->,-#':,5/ /0$$1)'2$' ;',>#-*,12$8#&,+#644+#3,#:''5#>,#2*->#*-#>,#(*,9>,?#;,,-#)'56,-#':,5#3,#:5*,->3,#'9# :5*,->*-#>*,#*-#,,-#:,,(#&'6,5,#<(4$#)*+=#&*3G)*3#&'1>+#)*%&#2,(#6,>,*$>/#H'56#,5# 4((,,-#2,(#:''5#>4+#3,#3,#$%&''(2,5<#7*3&'1>+/ 3%$$4 I,,#&J8#51)*,#.,+#,,-#:5*,->K*-L#*-#)*%&+?#;,(1<<*6#244*+#&,+#$-,(#':,5#,-#644-#31((*,#3,#,*6,-#2,6/#;,,9# &,+#B3>#,-#.*$$%&*,-#<1--,-#31((*,#>445-4#2,,5#24+#$4.,-#>',-/#I4#>*,#>51<<,#$%&''(#>46,-#7,-#3,# :44<#1*+6,"1+8#"4<#(,<<,5#3,#51$+.'.,-+3,#-4#$%&''(8#'"#>,#74-<#.,+#,,-#245.#<'"3,#+&,,#'9#<'M,#,-# ,,-#)4<#%&*"$G%&'%'(4G$-',"#'/*/>/#0,(44$#>115+#&,+#-'6#7*3-4#,,-#3445#+'+>4+#>,#)'.,5#2,,5#7,6*-+8# ,,5$+#-'6#:,,(#5,6,-#,-#$-,,1274((,-#6''*,-?#K0'",(*3<L 5$$60 !"#$%&''(#644+#&,+#6',>8#>1$#3*3#&1"",(+#&4""N#>,#&,59$+#*-?#O,(#7(*3:,-#'"(,P,-#*-#>,#(,$#,-#75449#3,# &1*$2,5<#7(*3:,-#.4<,-/#F(4-#>,#>*-6,-#6',>#*-8#)'>4+#3,#B3>#':,5#&'1>+#:''5#-'6#.,,5#(,1<,#>*-6,-/#Q,+# >445>''5#2,(#'"#3,#%,-+3,$8#24-+#>*,#2'5>,-#$+,,>$#.*->,5#>''5#4(#>*,#(,1<,#>*-6,-/#R,5>,5#*$#,5#:'(6,-$#>,# $+,55,-#-'6#$"54<,#:4-#,,-#6,&,*./#O,,+#3,8#3,#&',S#,5#&,(,.44(#-*,+#':,5#+,#"54+,-/#T($#3,#&,+#-'6#,:,-# :''5#3,),(9#2*(+#&'1>,-8#.',+#3,#>4+#6,2''-#>',-/ 7""28 0,(44$8#>,#)'.,5:4<4-B,#*$#4(#2,,5#,,-#B3>3,#4%&+,5#>,#5168#3,#:,53445>46#6,2,,$+#,-#>,#,,5$+,# +',+$2,,<#*-#)*%&+/#R,5:,(,-#*$#>1$#6,,-#'"B,8#.445#-*,+#6,+5,15>?#O4-+#,5#<'.,-#-'6#4((,.44(# (,1<,#>*-6,-#44-/#0,+#(,:,-#*$#,,-#65''+#9,,$+? F*,<,5#-*,+#+,#:,,(#':,5#>,#<5*B,<#:4-#4->,5,-8#>4+#<'$+#+,#:,,(#.',*+,/#U*3<#<'5+#'"#>,#$*+14B,# +,516#,-#)'56#>4+#&,+#>,#:'(6,->,#<,,5#7,+,5#644+?#D'-V+#2'55N8#7,#&4""N/


+))#$%&,,;%#,44'9'%#*%1%(#+9#%/#%%(#7/-$%>'#24'#%/(938#+9#<%/*44/,--92#%(#0%/%+2#$+$#$%@%,"#%/-7#<--/# 5-%+,+$1%#0%9,+99+(8%(#'%#(%5%(#-<%/#2%#-7,-99+(8#%/<4(:#A-'#$-)*#8/-'%#-7,)>&3(8#,-9'#4,,%9#@+>&# -7#&%'#,44'9'%#5-5%('#<4(@%,"#-7.#@-(2%/#%(+8%#0%5-%+%(+9#<4(#$-)*#14(':#B%'#*-/2'#<--/#2%# C%%89>&44,#2)9#%%(#8%5411%,+$1%#544(2.#4,,%%(#&%0#$%#2%#(%+8+(8#'%#,%D%(#-7#4,,%#1,%+(%#2+(8%(# 2+%#5+9844(:#;4'#5441'#(+%'#)+'.#24'#*44+'#9(%,#*%%/#-<%/6 .%&"*/0")1 E%9'%/+$'$%9#+(#&%'#<%/,%2%(#1)((%(#(-8#,4(8#&)(#97-/%(#(4,4'%(.#@-24'#$%#$4/%(#244/(4#2%# 7%9'1-77%(#(-8#9'%%29#-(',--7':#F%#0%9%G#24'#24'#&%,%544,#(+%'#5%%/#(-2+8#+9.#*4'#%/#+9#8%0%)/2#+9# 8%*--(#7)/%#7%>&#%(#(+%'9#5%%/:#F%#14(#8%*--(#2-%(#*4'#$%#*+,'#%(#244/2--/#84#$%#4,9#%%(#97%%/# <--/)+'#+(#$%#@%,"<%/'/-)*%(6#C4'#--1#4,3$2#,%)1#+9#-5#'%#&-/%(#+9#24'#&%'#8-%2#844'#5%'#$%#9744/7-':# H4(#$%#%+(2%,+$1#1-7%(#*4'#$%#4,#2+%#3$2#4,#*+,2%#&%00%(6## .2))13"4 F%#,44'#$%#-('@%D%(2#4I%+2%(#2--/#4,,%544,#2+(8%(#2+%#%/#(+%'#'-%#2-%(:#F%#<%/*44/,--9'#$%#</+%(2%(# %(#$%#9>&--,*%/1J#97+$0%,%(#+9#8%%(#7/-0,%%5#<--/#$-):#K%'#2%#1(-7#-5.#%(#*%/1#&4/2L#-7#2+%#54(+%/# @),#$%#$%#&4/2%#*%/1#'%/)8<%/2+%(%(:

!""#$%&'()* !"#$%#&%'#()#*+,#-"#(+%'.#%/#0/%%1'#%%(#2/)11%#3$2#44(#%(#$+$#5-%'#&4/2#44(#2%#0416#!7#84(8# 1-5%(#+9#&%'#5-%+,+$19'.#544/#4,9#4,,%9#%%(544,#,--7'.#84#$%#4,9#%%(#'/%+(:#;44/2--/#&-)#$%#3$2# -<%/#<--/#,%)1%#2+(8%(.#2+%#$%#*%,#1)('#8%0/)+1%(:#=7/%%1#--1#%%(#1%%/#2+%#8%&%+5%#>/)9&# <4(#$%#44(.#5+99>&+%(#<+(2'#&+$?@+$#$-)#--1#*%,#,%)1#%(#1)((%(#$),,+%#945%(#,%)1%#2+(8%(#2-%(# +(#2%#*+('%/.#544/#*%%9#(+%'#'%,%)/8%9'%,2#4,9#&%'#)+'2/44+'#-7#%%(#</+%(29>&476

Een avondje Fust, waar men meer van lust M/+$248#NO#9%7'%50%/#*49#2%#3$2#%+(2%,+$1#44(8%0/-1%(#-5#&%'#(+%)*%#9>&--,$44/#+(#'%#@%8%(%(#5%'#%%(#0%8+("%%9':# P%&%%,#+(#,+$(#5%'#2%#Q4/(+RS'/42+3%#5-%9'#%(#@-)#24'#--1#2+'#$44/#8%744/2#844(#5%'#2%#(-2+8%#,4*44+.#8%@%,,+8&%+2#%(# 4,>-&-,+9>&%#>-(9)573%:#Q%'#2%@%#8/--'9%#<%/*4>&3(8%(##044(2%#5%(+8#54/(+R%/#@+>&#%%(#*%8#/+>&3(8#>4"T#U'#V)9'.#2%# TT(#(%'#+%'9#5+(2%/#9-0%/#24(#2%#4(2%/.#5%'#8%%(#2-%,#+(#8%24>&'%(#(449'#&%'#<%/84/%(#<4(#%%(#&%/+((%/+(8#2+%#@+$(# %,,%(2+8%#@+%,'$%#2--/#2%#%%/9'%#544(2%(#<4(#&%'#@*4/%#9>&--,$44/#@-)#1)((%(#9,%7%(:# C49#&%'#(+%'#&%'#0%8+("%%9'.#24(#&42#&%'#9)+1%/"%%9'#%/#*%,#<--/#8%@-/82#24'#2%#0+((%(9'42#<4(#W-D%/245#(-8#5%%/# '%1%(%(#<4(#,%<%(#'--(2%#24(#8%0/)+1%,+$1:#X%+2%#%<%(%5%('%(#8%>-50+(%%/2#@-/82%(#<--/#%%(#+(2/)1*%11%(2%#54994# 5%(9%(#/-(2-5#='42&)+97,%+(#%(#&%'#>4"T:#K-U(#54994#5%(9%(#%(#@-U(#1,%+(%#"%%9',->43%#044/2%(#)+'%/44/2#%(1%,%(# -(2%/#-(9#%(+8%#@-/8%(:#Q%'#&%'#-<%/<-,,%#1%/9'84,4#+(#Y4'*4,1#+(#&)(#4>&'%/&--"2#(42%/2%#%%(#44('4,#<4(#2%#*4'# -)2%/%#Q4/(+R%/9#U'#V)9'#5%'#%(+8%#9>%79+9:#Z%/,+$1#*49#%>&'%/#%%/,+$1L#5%'#%%(#8/-9#2/4(8&%11%(#%(#%%(#-,2S9>&--,#8-/+,,4# 44(#2%#+(84(8#*%/2%(#2%#-(8%*%(9'%#0%@-%1%/9#0)+'%(#8%&-)2%(:#=45%(#5%'#'4>39>&#144/'<%/1--7#%(#2%#4"*%@+8&%+2# <4(#2%#%%/9'%1,499%/9#8%(%/%%/2%#2+'#%%(#<-,,%#2->&#8%@%,,+8%#4'5-9"%%/#+(#2%#>-574>'%#@44,: C4'#)+'%/44/2#--1#%%(#@%8%(#*49.#*49#&%'#"%+'#24'#&%'#*%%/#5%%&+%,7#%(#2%#-%/SB-,,4(29%#/%8%(#-(9#0%9744/2#0,%%":#B-%# 8%@%,,+8.#1()9#%(#(-9'4,8+9>&#&%'#+('%/+%)/#<4(#U'#V)9'#24(#--1#548#-8%(J#&%'#0,+$G#%%(#1,%+(#8%0-)*#%(#%%(#9+8(+[>4('# 2%%,#<4(#2%#,->43%#0%9'-(2#)+'#'%//49:#\+%'#4,,%%(#*%/2#%/#0+((%(#&%%/,+$1#8%24(9'.#%(#+(#%(1%,%#8%<4,,%(#+%'9#5%%/.#544/# --1#0)+'%(#*%/2#%/#<-,-7#8%(-'%(#<4(#%%(#7/44'$%#%(#%%(#0+%/'$%#-(2%/#2%#&%,2%/%#&%5%,:#K-4,9#%>&'%/#44(#4,#&%'#8-%2%# %%(#%+(2#1-5'.#5-%9'#)+'%+(2%,+$1#--1#4>&'%/#&%'#"%%9'#%%(#7)('#*-/2%(#8%@%'#%(#<%/'/-11%(#2%#"%%9'84(8%/9#5-%#%(# <-,244(#(44/#*%,1%#,->43%#@+$#4,#24(#(+%'#8%/%8%,2#-"#8%]57/-<+9%%/2#&422%(#-5#@+>&#'%#9%D%,%(#<--/#2%#(4>&':#C%#1+$1%(# '%/)8#-7#%%(#5--+%.#(48%(-%8#>-(I+>',-@%#4<-(2#2+%#-(9#-(8%'*+$"%,2#(-8#,4(8#@4,#&%)8%(:#K-4,9#%%(#%>&'%#Q4/(+R%/# 0%'445'#%>&'%/#,4'%(#*+$#*4'#8%0%)/2#+9#4>&'%/#-(9#%(#,%<%(#(44/#&%'#<-,8%(2%.#<%//)11%,+$1%#9>&--,"%%9':

-Boterbloempje


Wist je dat... … Er nog veel roddels te melden zijn over het feest in ‘t Fust? … George K. met het zusje van Romy S.(5A) heeft gezoend? … George K. dit moest doen ter vervanging van Romy S.? … Romy S. (5A) namelijk al een poosje met Auke T. (6A) wat heeft? … Kristian R. (5A) op het feest speeksel heeft gedeeld met het overbuurmeisje van Lucas G. (4B)? … voor Matthijs R.(6B) leeftijd geen rol speelt? … hij op Marnix met een meisje, genaamd Floride van het RSC, heeft gezoend? … zij nog maar 14 is? … Ewout H.(4B) op hindoestanen valt? … Ewout Divya P.(3A) wel ziet zitten? … Divya op haar beurt wel elke jongen ziet zitten? … zij ook aanbeden wordt door Jelle H.(2B)? … Jelle H. ook een oogje heeft op Anamika W. (6A)? … zij helaas al een relatie heeft met Tim v. R.(Exmarnixist)? … Laurens van E.(3C) Anne B.(6A) lekker vindt? … Naud G.(4B) al twee lange jaren een oogje op Isabel L.(3C)? … Isabel liever voor andere jongens gaat? … zij op het feest met het broertje van Tom S. (5A) heeft gezoend? … ook Maryse H.(2D) op zoek is naar een ouder vriendje? … zij aandacht vraagt, maar ook krijgt van zowel Patrick W.(5B), als George K. en Kristian R.(5A) … het uit is tussen het bekende stelletje ‘Sjors & Jessica’? … Sjors nu met een ander meisje hand in hand loopt in de stad? … Natanaël H.(4A) lange tijd in de flow heeft gezeten met Elise T.? … zij ook elkaars tongen hebben gevoeld? … dit vooral toen op de sportdag te merken was?

… Bouke G.(2C) sinds het eersteklaskamp een relatie met Maryse H.(2D) had? … zij ook speeksel uitgewisseld hebben? … het nu helaas al weer uit is? … Lieke V. nog steeds met Sem V.(3B) heeft? … nu Sem is blijven zitten, zij nu ook samen lessen delen? … dit tot ergenis van vele klasgenoten? … Charlotte C.(5B) en Lucas (ex-marnixist) nog steeds wat hebben? … ook Juul V.(5A) en Roel S.(ex-marnixist) nog een relatie hebben? … dit dé Roel is, die ook even het speeksel van Maurits S.(ex-marnixist) heeft geproefd? … Milly B. de relatie met Jurriaan van R.(3B) verbroken heeft? … ook de relatie tussen Lucas G.(4B) en Shalini H. (5B) is gestrand? … Lian E.(5B) en Martijn V.(5B) een knipperlicht relatie hebben, sinds hij is vreemd gegaan tijdens de Berlijnexcursie? … ook Laura L. en Lennart H.(2B) verkering hadden? … dit helaas ook alweer uit is? … Mone K.(6A) met Koen R.(ex-marnixist) heeft gezoend? … Merel R.(6A) met Marc van V.(6B) heeft gezoend op het feest? … zij hiervoor al een poosje in de flow zaten? … Merel daarna nog met een andere jongen heeft gezoend? … zij ook Mohamed A.(6B) wel een aantrekkelijke jongen vindt ...!mevrouw de Jong tijdens de verkiezingen de Stemwijzer raadpleegde tijdens de les?


Interview met

Meneer van der Wulp !"#$%&$'($)**+,""-. !"#$%& /001#$'$00,$)+%0,2%,. '"()*+),++$)!""%-+)+&)%.)+/+&)012)"3.)%-)21.)456 /001#$'$3+*0+&$*1$4'&&0,. 7-),+8)++&)*1.9+)/"&)5:();&&+<%+-+6 !"#$("&$'($5+**#&#0$36',20+$**%#. =%92+&.)++&)8"2<%&$0&>+2.$#%92).?,+1#2+)%-)1%$)<%9&)8#0+-(),+$) .$0<<+)>".)2"$)*+)<+)2"$)@".)&")A).+$.)/+#$+32+&6)B%$)>".)5(C) 9""#)D+3+2+&6)E&)/+#2+#),+8)%-)00-)>+3++&.)<+$)2+).?,0+&+&) /"&)<%9&)*1.9+)/00#)2+)-3".)D+.$""&6)F.)G?,$+&2.),"2)%-) &"<+3%9-),"".$)+&)<%9&)*1.9+),++H$)2+*+3H2+).?,0+&+&)"3.)%-)00-) 2+*+3H2+)<""$(),+$)@1&$)%.)2"$)<%9&)*1.9+)8"8I83"1>+).?,0+&+&) ,++H$)+&)%-)#02+6 !"#$("&$'($&6078#&#0$)"9$)+*050+$*:$&78**6. J%.-1&2+)+&)K#"&.()<""#)>%.-1&2+),++3)*+-+#6 /001#$'$00,$3%;,""-. '"()<%9&)*1.9+)-0&)/#0+D+#)<%9&)&""<)&%+$)D0+2)1%$.@#+-+&)+&) $0+&)&0+<2+)*+)<+).<"#$%+)+&)2"$)-#++D)%-)+#)&%+$)<++#)1%$6 !",,00+$(0+2$'$)**+$80#$00+&#$2+*,90,. B"$)>".)0@)<%9&)5A+6)7-)>".)<+$)<%9&)012+#.)0@)2+)?"<@%&D)+&) ,+$)20#@)2"$)2""#8%9)3%D$)2""#),+88+&)*+)+3-)9""#)++&) 20#@.H++.$6)G@)2"$)20#@.H++.$)8+&)%-)$0+&)2#0&-+&)D+>0#2+&6) !""#)2"$)>".)2+)++#.$+)+&)2+)3""$.$+)-++#L !"#$)%,2#$'$)",$*,&$<"+,%=%&#0,. !0+%3%9-+)3++#3%&D+&()9"()>"&$)9133%+),+88+&)"3$%92)"33+.)%&)2+) D"$+&6)'133%+)*%9&)/++3)$+).3%<)+&)2""#)<0+$)%-)""&)>+&&+&6

Tijseling klaagt dat ze geen vast lokaal heeft: ‘Ik ben een zwerver, vooral op donderdag.’ Ketel: ‘Ik ben net een circusclown.’ Schouwenaar: ‘Ik ben niet heilig, nog niet.’ Mnr. Tiersma: ‘Hebben jullie die kippende pikken gezien?’


Interview met

Meneer Berkhof !"##$&#(C(*2%&./(*&<$#8-&(()&/)-(*(22")-&/)-(*</(0&<")&$)C(&)/(+0(&0/2=+)7(#(*""*E

!"##$%&'()((*%&+&,()-&./(*&)/(+0&$1&23.$$#4&5"-&/2&+0&((*2-(&*("36(&$1&7(&#((*#/)8()%&7(&")7(*(& #(*"*()%&7(&29((*: !"#$%&$""'$(")*"$&+,--(.$/"0"((%/"$&1""2.$3324%/"$+-(("/35&.$"2$6-24$7""($/"-2/3'%&""24$8--*$4--2$4"$ (""2(%'/"'9 5"-&/2&+0&$1#(/7/)8:&!((;&+&"#&<"=(*&#(2&8(8(<(): :%;'$-<("%4%'/.$%*$,"=$!>?$6%&*)'4"("2332$/"433'@$A-"'$="'$%*$#"+,'%&+,"$6%&*)'4"$/33'$&#)4"2"'$%'$ B"(C@$ !%"27--2$,"=$%*$D$;332$-<$E-F"'%)&$G%")6"2*"2*$/"6"2*#.$--*$,"=$%*$H$;332$%'$G33(46%;*$"'$G%")6"/"%'$ ("&$/"/"7"'@ >()&#"268(&2/-+"6(?&+&*/@7-&'(-&7(&"+-$&7$$*&7(&2-"7%&(*&*/@7-&(()&A(-2(*&7$$*&*$$7%&+&=")&)/(-&'((*& 2-$11()&()&*/@7-&.('&"")4&B&2-"1-&+/-&()&C/(-&7"-&.(-&(()&#((*#/)8&<")&+&/2%&0"-&7$(-&+: !"#0"(14"$3(&$%*$=%;$""'$3'4"2$0-)$4-"'.$F332$%*$6""#$0%;'$'33F$3(@ 5"-&</)7-&+&<")&+0&#((*#/)8(): I*$,"=$0"$'-/$'%"#$,""($(3'/.$F332$,"#$0%;'$/"0"((%/"$*(3&&"'$ "'$(")*"$(""2(%'/"'@$I*$,"=$/"()**%/$'-/$'%"#$0-7""($&#231$ ,-"7"'$#"$/"7"'@ 5"-&7()=-&+&7"-&+0&#((*#/)8()&<")&+&</)7(): ?<$4"$7-2%/"$&+,--($7-'4"'$0"$F"$""'$=""#;"$2332.$%*$="'$ &-F&$""'$=""#;"$&#2"'/$"'$%*$,"=$7""($2"/"(&@ D$(-&+&"")&21$*-: J"'$;332$/"("4"'$03#$%*$-<$*-2K3(.$%*$4-"$')$"(*"$6""*$LL'$ *""2$&M)3&,@ 5"-&7$(-&+&)$8&'((*&/)&<*/@(&6@7: B%"$,"=$%*$'%"#$0-$7""(.$F332$4"$F""&#"$N;4$="&#""4$%*$33'$ (%//"'$-<$4"$=3'*.$7-"#=3($*%;*"'$"'$'%*&$4-"'$F"#$72%"'4"'@$$$

Mevr. de Ridder

Ik fietste net langs de moskee, het zag er zwart van de mensen.

Mr. Kolet Mr. Kolet

Ah, daar kan ik een leuke woordgrap van maken. Het is ongeveer 1,50 hoor, staat in de wei en heeft gouden kettingen en nike airmax? Een Shetland Sjonnie

Mr. Kolet: Leerling: Kolet:

Hee, was jij gisteren niet op tv? Ehh nee, welk programma dan? Down met Johnny.


Bij de Leraren thuis !"#$%##&$#'$()*+,$()$-"))#.$-#/#.$%0#$,#$%1"23(4#'$5(.$,"#$#.#$)#'(('$#'$.01$1"/$6"#/7$08$-"#$,#.3/$,#$)#'('#.$60$ 90#,$/#$3#..#.$,(/$%"+$,"'#:/$-##/$5(.$-"#$,#6#$ %1"23(4#'2$6"+.; <0#$+#$=#2/> ?@$

A$B$C#.##'$D/((/4#"+#'

$

E$B$C#.##'$F##.,#'2

$

G$B$C#5'01-$,#$F##1-$

M@$$

A$B$C#5'01-$E"+)

$

E$B$C#.##'$5(.$,#'$N0#5#.

$

G$B$C#.##'$L#,("'(,+2".9%$

H@$$

A$B$C#.##'$I"#'24(

$

$

E$B$C#.##'$J#K.9

$

$

G$B$C#5'01-$L#5#'".9


De zon komt op. Menig gymnasiast staat al vol energie naast zijn door boeken omringde bedje om zo snel mogelijk naar school te gaan, klaar voor een nieuw jaar vol leerzame lessen en uitdagende toetsen. ! Maar dit jaar stonden de gymnasiasten van het Marnix Gymnasium te Rotterdam een onaangename verrassing te wachten; Op school aangekomen leek het wel alsof er een basisschool was ondergebracht in de school. Overal waar je keek kindertjes, verse gymnasiastjes. Wat heeft dit te betekenen? Van enkele mede gymnasiasten hoorde ik dat de school dit jaar buitengewoon veel eersteklassers heeft aangenomen. Niet gewoon netjes drie of vier klassen zoals voorgaande jaren, maar dit keer zijn er maar liefst 137 verse nerds bijgekomen. Met bosjes tegelijk versperren ze de gangen en de lokalen, het wordt de overige leerlingen onmogelijk gemaakt om op tijd van lokaal tot lokaal te komen. ! Wat bezielde de schoolleiding in vredesnaam? In mijn hoofd zie ik ze al zitten, met z'n allen aan een tafel, in het holst van de nacht, met een dikke stapel aanmeldingsbrieven op tafel: dollartekens in hun ogen. 550 leerlingen in een veel te klein gebouw proppen, waarom niet? Nou ja, even alles nagaan: ! Eersteklassers worden sowieso niet op prijs gesteld. Het is dat je niet van groep 8 gelijk naar de 2e klas kan, anders zou ons dit leed bespaard kunnen worden. ! Er zijn niet genoeg lokalen. Onze school is, zoals jullie allemaal weten, niet groot. Hier zou rekening mee gehouden moeten worden. In plaats daarvan, hebben we juist extra veel eersteklassers aangenomen! Hierdoor moeten bijvoorbeeld vijfdeklassers, die nota bene al 4 jaar bikkelen achter de rug hebben, helemaal naar een andere locatie fietsen of zelfs lopen voor een gymles. En dat allemaal omdat de gymzaal niet beschikbaar is door het grote aantal klassen waar we nu mee te maken hebben. Vijfdeklassers, die zouden gerespecteerd moeten worden. Maar wat krijgen ze? Stank voor dank. En die eersteklassers maar lekker gymmen in de eigen gymzaal. Laat hun dan lekker ergens anders gymmen, worden ze bikkel van! ! Mijn voorstel is dus: schoolleiding, word wakker. Stuur nog voor de kerst de helft van alle eersteklassers van school af, en zorg dat er gewoon ruimte is voor iedereen. Laat vervolgens de komende jaren alleen nog leerlingen aan met een zeer hoge cito score, zodat alleen het ware kaf toegelaten wordt en deze niet meer van het koren gescheiden hoeft te worden. Op deze manier zal de school betere leerlingen hebben, minder veel eersteklassers hebben (maar nog wel genoeg), een betere naam krijgen, hogere slagingspercentages en meer prestige (en daar is alles om te doen, waarom zijn we immers geen atheneum?). Jullie horen het, de anonieme criticus is optimistisch. Er is een uitweg uit deze ellende. Natuurlijk zou ik nog hele boekdelen kunnen bekritiseren over smartboards, falende leraren (ik noem geen namen maar u weet dat ik u bedoel) en natuurlijk de kantine waar veel te hoge prijzen gehanteerd worden en waar elke dag een veel te lange rij staat. Ik ben hartstikke progressief, en in mijn ogen is stilstand gelijk aan achteruitgang, maar toch wil ik gewoon Francisca terug. De Francisca die met liefde tosti's maakte. Kroketten, kipknotsen en mexicano's... Ik mis Fransisca. En ik mis het Marnix Gymnasium waar ik 5 jaar geleden voor koos.

Anonieme Criticus 1; A 2; B 3; A !"#$%%&'(")*+,-./0(&-)1(&/&("2


Dr. Love !"#$%&'($)(*+,$-.**/($0"110$2(,$1*$-.**/($+"&3*(2(4#$5(3$-($((4$'"110$&6$7/,$-($("0(48$2((9$8,.."$:14$((4$21/*,-($411";$ +14,)(&421"4/<=021/*#>&2#$

Er zit een meisje bij ons in het jaar en ze heeft al best wel wat borsten, maar ze draagt nog geen bh, en als het koud is, zie je haar tepels door d'r shirt. Iedereen in onze klas vindt het vreselijk, maar hoe zeg je zoiets tegen haar zonder dat het verkeerd bij haar overkomt? Ik vraag u aangezien ik geen vriendinnen met haar ben en haar vriendinnen zeggen er ook niets van. Kunt u helpen? Meisje op deze school !"#$%"&'($ $3"67",8$9"$ ",$+//,$'0/+",$",$3".$2"4."$&4$*%$1"$'//0$'/,$2&5$." %*". ,$23$ $1"$"" ,""0 .$-/, ,$,&" $-"." "&'", &+"$% )*%% ",$<0&",'&,$3//0$ >?,.$-"6$*7$"",$3//0$<0&",'&,,",$/@4./77",8$A64$" 4:30&5;$'/.$5"$+"",$<0&",'&,$</,$3//0$2",.=$%//0$5"$ /,$1/6$1"$'/.$ /.$3".$B5'$<**0$3//0$&4$*%$"",$23$."$+//,$'0/+",=$' +"-**,$""06&5>$",$%".$+*"'"$2"'*"6&,+",$<"0."6.$' >8$E&44:3&",$ ,.$/6$"",$23$'0/+",$</,/@$:?7$AA=$'?4$'*"$'/.$'/,$** $9"$>? %"4D 66"$'/ **0$/ C&7$< '",8$ +$<&, &".$"0 //6$$, 3"6"% /.$'/,$3".$>-/0.5"$</6.F '/.$3".$%"&45"$-//0$5"$3".$*<"0$3"2.$'&.$-"6$6""4.$",$'

Marnix Agenda Uitslag CGBverkiezingen! ! 40min rooster! ! ! ! Bezoek TaizĂŠ klas 6! ! ! Uitwisseling Rouen klas 5! ! Toneelgroep Survivors klas 1-2! Herfstvakantie!! ! ! Huiswerkvrij! ! ! ! Toetsweek 1! ! ! ! Lesdag ouders klas 1!! ! Muziekavond! ! ! ! Huiswerkvrij! ! ! ! Rapport ! ! ! ! 40min rooster! ! ! ! MEP klas 5! ! ! ! 2de avunculimiddag klas 1! ! Kerstviering! ! ! ! Kerstlunch & Gala! ! ! Kerstvakantie!!! ! !

8 oktober 8 oktober 10-17 oktober 11-15 oktober 14 oktober 18-22 oktober 25 oktober 1-5 oktober 18 november 22 november 23 november 22-26 november 26 november â&#x20AC;&#x201C; 3 december 8-10 november 9 december 16 december 17 december 20-31 december

Ben jij een eersteklasser en heb jij deze Pantheon vol enthousiasme gelezen en wil jij graag de redactie versterken? Schroom niet en spreek een van onze redacteuren aan of stuur een mailtje naar pantheonmarnix@gmail.com dat jij ons graag wilt helpen!


Assessor +',-"-'.#,%/!"#$#/0',/-#(/1'23//// &'($/4"5.//#,/)"*$/65#78#(. !"#$"%&#'()*+$),$-"(.$/0*#'1$2##'3)-/45 !"#$#%!"#$%!&'()*!#+!,-.)*/#(01!(''*!2)3!)*.!4,3!,(0'5!#&!)*.!4))3!+-/33)%!6)78!9)5!#+!7)+5!2)3!%)5$)+!)%!+:6,,%8 &'($%!"#$%!&'()*!#+!*)0)3#$&!,-.)*/#(01!';!)%!5,)!3#..)%!)*!2'5!&3)*)%!*,%01!(''*!0#)!3#..)%!)*!%,,#5!3'%.)*!0'%!))%!0'.1! 0'%!6)7!#&!<)!2)3!2))*!,-.)*/#(08!=)*0)*!#+!6)5!'33)(''3!*)0)3#$&!,-!,*0)!)%!<,1!'33)+!#%!3''5$)+8! )"*$%!>6(1!(#$%!&'()*!#+!4,33)0#.!+:6,,%1!'33)+!#+!<)3;+!.),*0)%0!,-!'3;'7)58 67#3$-#8#39$:""'$#;$3#&$()7$.00'"*$-)-$0,,#,,"'$.)3$."'+#;< !"#$#%!?&!7)%!@#)&)1!#&!<#5!#%!A71!#&!2#3!.*''.!'++)++,*!2,*0)%!,(0'5!#&!)*!6))3!)*.!4'%!6,/0!()%+)%!5)!6)3-)%!)%!0#%.)%!5)! ,*.'%#+)*)%!)%!,(0'5!'++)++,*!)*.!'33*,/%0!#+!)%!0'5!-'+5!7#$!(#$%!-)*+,,%3#$&6)#08!?&!4#%0!6)5!7)3'%.*#$&!0'5!)*!.)%,).! 7/#5)%+:6,,3+)!':B4#5)#5)%!<#$%!)%!0''*!2#3!#&!.*''.!(#$%!+5))%5$)!''%!7#$0*'.)%8!C''*%''+5!4#%05!#&!6)5!,,&!)*.!3)/&! %'5//*3#$&8 &'($%!?&!7)%!"'*&1!()%+)%!%,)()%!(#$!2)3!))%+!D'*%)E1!(''*!#&!2))5!%#)5!2''*,(8!?&!<,/!))%!.,)0)!'++)++,*!<#$%!,(0'5! #&!-)*+,,%3#$&!)*.!6,/0!4'%!0)!';2#++)3#%.!4'%!0)!;/%:B)!'++)++,*!)%!,(0'5!#&!7)+5!2)3!%)5$)+!7)%1!'3!<).!#&!6)5!<)3;8 )"*$%!?&!2#3!.*''.!'++)++,*!2,*0)%!,(0'5!$)!0''*!6))3!)*.!.,)0!4,,*!(,)5!&/%%)%!-3'%%)%!)%!0#%.)%!(,)5!&/%%)%! *).)3)%1!$)!(,)5!'3B$0!&3''*!+5''%!4,,*!'33)!'%0)*)%!'3+!<#$!(,.)3#$&!#)5+!%#)5!,-!B$0!';!</33)%!&*#$.)%8! =07$>"(+7$+#$700/$:0;$0,,#,,"'$:"3&#;,$-"($);$#;$>"#$,3()7#;$-"(.$#)&#;,?>0%%#;$+00'"%$00;1 !"#$#%!C)!;/%:B)!4'%!'++)++,*!#+!,(!0)!'%0)*)!3)0)%!<,!.,)0!(,.)3#$&!5)!6)3-)%1!6)5!7'3&,%!%)5$)+!5)!6,/0)%1! 7,,0+:6'--)%!5)!0,)%1!FGD)':6!,*.'%#+)*)%1!7,)&$)+!4,,*!0)!.*,5)!.*,5)!'4,%0!)%!(/<#)&!'4,%0!('&)%!)%!,(!'33)+! 7#%%)%!0)!FGD!,4)*<#:65)3#$&!6,/0)%!()5!))%!-3'%%#%.8!"#$%!)#.)%+:6'--)%!+3/#5)%!0''*,-!''%!,(0'5!#&!0)%&!#&! 7)6/3-<''(!7)%1!.,)0!&'%!+'()%2)*&)%!)%!.,)0!&'%!,*.'%#+)*)%8 &'($%!C)!5''&!4'%!'++)++,*!6,/05!#%H!6)5!+:6,,%6,/0)%!4'%!6)5!7'3&,%1!+'()%!()5!4))3!'%0)*)!0#%.)%!<,'3+!6)5! ,*.'%#+)*)%!4'%!FGD)':6!)%!6,)!6))5!0'5!'%0)*)!,,&!'32))*!I3':65J1!I*)08K!.*,5)!'4,%0LJ!M'!0'51!0''*!6)7!#&!,,&!4))3!())8! N4)*!6)5!'3.)())%!6)5!6)3-)%!4'%!0)!'%0)*)!;/%:B)+8! )"*$%!C)!5''&!4'%!'++)++,*!#+!0'5!$)!'33)+!<,!,4)*<#:65)3#$&!(,.)3#$&!6,/051!0'5!$)!'%0)*)%!0/+!6)3-51!0''*4,,*!#+!))%! -3'%%#%.!6))3!)*.!7)3'%.*#$&!)%!#&!0)%&!0'5!#&!0'5!2)3!&'%8 !"#$@#7'"//#;$:);+$-)-$-#8#39$@)-$+#$,?>""3$#;$+#$0?A:)7#)7#;1 !"#$#K!?&!4#%0!()<)3;!7)+5!2)3!7)5*,&&)%!7#$!0)!+:6,,3!,(0'5!#&!'3B$0!''%2)<#.!7)%!7#$!+:6,,3;))+5)%1!0)!.*,5)!'4,%01!0)! (/<#)&'4,%0!)%!'%0)*)!':B4#5)#5)%8!C''*%''+5!2'+!#&!+):*)5'*#+!4'%!0)!+)%''51!3#0!4'%!0)!()0)<)..)%+:6'-+*''0!)%!<'5!#&! #%!0)!'4/%:/3#!&)*%.*,)-8!?&!2))5!0/+!)*.!.,)0!2'5!)*!+-))35!7#%%)%!0)!+:6,,38! &'($%!?&!4#%0!()<)3;!*)0)3#$&!7)5*,&&)%1!#&!<,/!6)5!%'5//*3#$&!())*!&/%%)%!<#$%!(''*!#&!6)7!%'5//*3#$&!,,&!'%0)*)!0#%.)%!5)! 0,)%8!O3+!#&!'++)++,*!2,*05!.'!#&!)*!%'5//*3#$&!())*!B$0!4,,*!('&)%!)%!)*!())*!7#$!7)5*,&&)%!7#$!<#$%1!(''*!4)*0)*!4#%05!#&! 0'5!#&!)*!*)0)3#$&!7#$!7)5*,&&)%!7)%8 )"*$%!P)3;!0,)!#&!4*#$!4))3!4,,*!0)!+:6,,3H!,4)*3)..)%!()5!4)*+:6)#0)%)!-)*+,%)%1!()5!0)!+:6,,33)#0#%.!)%<,8!D)5*,&&)%! ()5!0)!+:6,,31!0'5!0/+!2)38!C'5!#+!2)3!4'%!7)3'%.!'3+!$)!#%!0)!FGD!<#58


Viator *+),(,+-")&.!"#$%".*/"0"12.'()#.34+)% !"#$%&&'$(#'$)#'$*#$+&,-&&%. !"#$%"&!"#$!%&&$!"##'!%(#)!*#$!*#+!,#$!-&,!.#!$($!/#!'#0!%#"&)1 '()#2!"&"&+!"#$!%&&$!%(#)+!34!5#,!##,!5##$6#!7#,89&:";%!-((<!"#$!)#5&$+!)&$!9#'1 /&,$*#$0"1'$23'4#%%#,$5&'$(#'$+3&'"167(&8$3,("2-'. !"#$%"&!=#$!-3&$(<0:"&>!"(8)$!3,2!"#$!(<%&,30#<#,!#,!'#3)#,!-&,!0>(<?(#<,((3#,!#,!83$#<&&<)!((4!"#'>#,!536! &,)#<#!&:;-3$#3$#,!-&,!)#!@AB1 '()#&!C#!*(#$!,&$88<'364!0>(<?(#<,((3#,!(<%&,30#<#,+!-((<!)#!<#0$!*(#$!6#!)#!@AB!"#'>#,!536!&,)#<#! &:;-3$#3$#,+!7(&'0!536!)#!A<($#!D-(,)!#,!)#!E873#4&-(,)1 9"#$*#$:#4;$&&,$68"1'. !"#$%"&!C&+!34!)(#!&&,!-(#$5&'1!F4!73$!3,!)#!B.!-&,!GG!H8)#!E&&0!3,!I((<$8%&&'1!F4!-(#$5&'!&'!,#%#,!6&&<1 '()#&!C&+!34!)(#!&&,!-(#$5&'!#,!$#,,301!J,!34!K#$0!,&$88<'364!#'4#!)&%!,&&<!0:"(('1 <&'$:3*,$*#$84&,,#,$+""1$&46$*#$+3&'"1$5"1-'=$(#>$*#$&4$3-#?,. !"#$%"&!F4!5#,!-&,!>'&,!"#$!5#'#3)!-&,!D84#!-((<$!$#!7#?#,+!34!-3,)!"#$!,3#$!,()3%!-##'!$#!-#<&,)#<#,1!F4!93'!((4! %<&&%!9##<!##,!:(*53,&;#!-&,!##,!>'&L0$&;(,M-(#$5&'!$(#<,((3!#,!##,!7&&'-(#$5&'!$(#<,((3!(<%&,30#<#,+!7(&'0! )3$!6&&<!((4!30!%#)&&,1 '()#&!A#9((,!)#!,(<*&'#!0>(<?(#<,((3#,+!53,,#,!#,!583$#,1!E300:"3#,!7(8!34!,(%!3#$0!*#$!93,$#<0>(<$!93''#,! )(#,!&'0!"#$!4&,1 @"#)$AA,$1#-#,$5&&1")$*3*$+3&'"1$:"2$)"#'#,$5"1-#,. !"#$%"&!N((<!*36,!#<-&<3,%!(>!"#$!##<0$#4'&04&*>+!9&&<*##!34!O!6&&<!5#,!*##%#%&&,+!"#5!34!%#'##<)!$#! -#<%&)#<#,!#,!0&*#,!$#!9#<4#,!*#$!##,!%<(#>!*#,0#,!(*!$($!##,!%(#)!<#08'$&&$!$#!4(*#,1!H(4!30!*36,! -#<&,$9((<)#'364"#3)0%#-(#'!"3#<)((<!-#<5#$#<)!(*)&$!34!>#<0((,'364!7(<%!%#)<&%#,!"#5!-((<!5#>&&')#! 0>(<;#-#!&:;-3$#3$#,1 '()#&!J-#,!)#,4#,!"((<11!PP,!%(#)#!<#)#,1!H*)&$!34!7#'Q!-&,!0>(<$!#,!#<!&&,!)(#+!)&,!4&,!34!68''3#!((4!%#7#''3%! 0>(<?(#<,((3#,!&&,53#)#,1


Cultor +$#,),$%-#*.!"#$%&$#./"0%-1%2.'&$()#).3$1)#$1$)# !"#$%&'$(#$)&*$+"+$,-$+"#. !"#$%&$#!"#$%"&'())&*+,-"./,,/*"010"2/0"'32040/)"5/0"//%"(/46*/,"7/0"7/%//*"81*%/9:44/"(/2'&"1;/*"2/0"3+901*432'6) '&$()#)!"#<%"&'(=">'2'))"%1+"2//9";/*71/:/%&?"@'%0":,"('"'9"2//9"&/"@//,"9''0"49'6/%?"A/B:("7/0"&/"3'76'(%/"+:0/*''*&)" C%"/9,/"&'("9'%(/"&'(/%?"/%":,"2/A"%/0"(/*/6/0//*&";11*"&/"7+B:/,';1%&) /&+$%"0)+$#0$1&,$##,$2-3+"0$1#0%&24+. !"#$%&$#*"D'0"2:E"//%"(1/&"(/1*('%:4//*&"F//40"(//G?"@''*A:E":/&/*//%"0/;*/&/%":4"/%"B:32"7/0//%"'9";/*2/+(0"16"2/0" ;19(/%&/"F//40) '&$()#)!"(/@11%"(/B/99:(/"F//40/%?"&'0"7/%4/%"2/0"%''*"2+%"B:%"2/AA/%?"9/+,/"4F//*?"711:/"913'H/4"/%"(1/:/"DI$4) /&+$%&'$(#$35#1#35,*'6##'+$+"+$,-$+"#$#,$%&&0"7. !"#$%&$#*">/0"/:%&F//40";'%"J4BK?"17&'0"/*"//%"(1/:/"9:%/L+6"@'4?"2/0"@'4"(1/&"(/*/(/9&?"9/,,/*"&*+,)"M1/:/"4F//*?"(1/:/" 7+B:/,?"016F//40'&$()#)*"J,"&/%,"2/0"'F(/916/%"/:%&F//40?":%"N2'9:'?"17&'0":,"N2'9:'"41@:/41"//%"711:/"913'H/";:%&)"C%":,";1%&"(/@11%"&/" 7+B:/,"(1/&?":,";1%&";11*'9"02/"O9/P:3'%"2//9"9/+,?"/%"2/0"@'4"9/,,/*"&*+,) /#38#$'""0+$7-95#8$8-,,#,$%#$1#0%&24+#,$":$'24""36##'+#,$&3'$(5($2-3+"0$%"0)+. !"#$%&$#*"J/04E/"7//*".'H%">1+4/?"2//9"'F"/%"01/"@'0"QRS"/*&11*2//%)"J,"@:9";11*'9"2/0"9'H%"(/;1/9"%''*"A1;/%" A*/%(/%) '&$()#)*"51+?"41@:/41"'9"B1'94"2/0"%+":4";11*%'7/9:E,"21+4/?"7''*"2/0"9:E,0"7/"11,"9/+,"'94"/*"'F"/%"01/"//%"A//0E/";'*:'H/" :4?"&'0"/*"//%"A//0E/"+*A'%"1F"*/((/'01%"@1*&0"(/&*'':&?"7''*"%:/0"&/"2/9/"';1%&) /#38#$3"2&;#'<$)(='$#,$+4#7&='$8-,,#,$%#$>5($("-$1#0%&24+#,. !"#$%&$#*"J,"B1+"/*("(*''("//%"F//40"@:99/%"(/;/%":%"TUL81*41)"J,"21+"%:/0"/*(";'%"02/7'$4?"17&'0":,";:%&"&'0"E/"'94"8MS" //%"(*10/"(*1/6"''%46*//,0)"#/0"02/7'$4"49+:0"E/"'99//%"7''*"7/%4/%"A+:0/%"&:/"%:/0";'%"02/7'$4"21+&/%)"V94"DI"@:9":," S'44E'3,/*4"/%"DL*'42:&"%1("//%",//*"WP/%)"X11*"&/"*/40",+%%/%"E+99:/"%1("7//*";/*@'320/%) '&$()#)*"J,";:%&"&'0"Y'*,B:320"Z%+"&/">'*A1+*"89+A["2//9"4E:/,":4"(/@1*&/%?"&+4"&:/"@:9":,"7:4432:/%"@/9"&1/%"/%"T+09'%&":4" '9HE&"@/9"(/B/99:("/%"'94"2/0"B1+"9+,,/%"B1+":,"2//9"(*''("89+A"X:/"@:99/%)"DI$4!"DL*'42:&?"./*1K"\0K9/4"/%"M*/(1*"\'901)" N2/7'$4"21/F":,"%:/0"/320"6/*"4/)"#:4432:/%":/04"@'0"7/0"&/"HE&";'%"2/0"E''*"0/"7',/%"2//G)" /53$(#$9#36$,"*$5#+'$+#*#,$)#$85#9#0'$9#**#,. !"#$%&$#!"J,"&/%,"&'0"/*;'*:%("/*("A/9'%(*:E,":4":%"E/"8MSLE''*?":,"2/A"'9";//9"/*;'*:%("(/,*/(/%":%"&/"61&:+7691/("'94" 211F&"/*;'%?"&+4"'94"E/";/*40'%&:("A/%0",:/4"E/";11*"7:E) '&$()#)*"Z(:/(/90["V94"E/"(/49''(&/"F//40/%"@:9"2/AA/%"71/0"E/"16"7:E"40/77/%-


Fiscus 0$1/2/$+"1&3'()*+34$5/))6173,-)./38$139:%+$3 "13!"#$%;$$130$-<=$1 !"#$##%&'#%(&)#*&+#&$,-(,,'&./0'#'#$#-1 !"#$%&!"##$!%&%'!(%')%'*!+,!%-./$!012!(%!3441%*!5//.!%%'!433.!4%.6/'%'!(3'!7%8* '()*+&!+$!9,!%-./* ,-)./:!;/'(!(%!<,!%-./$!&//.!#='!>3#43?'%* 2,0&/3&(#&0,,4&$,-&(#&536.31 !"#$%&!@1%!.%?%8A!388%!?%8(B3)%'!&3'!(%!CDE$!%'!//)!(1'?%'!386!CDEF738101$!%'!(%!CDEFA.-1*!G'!&//.!H%%6A%'!#33)A!I12!%%'! 0-(?%A483'!&3'!73A!%.!#3?!7/.(%'!-1A?%?%&%'* '()*+&!@%!A33)!&3'!(%!J6>-6!16!/#!I%A!?%8(!&3'!(%!CDE!A%!0%I%.%'!%'!I1%.!//)!&%.6A3'(1?!#%%!/#!A%!?33'*!G'!//)!386!%.! '1%A!?%'/%?!?%8(!16!&//.!%&%'%#%'A%'!/#!(3A!(3'!3H!A%!083B%'$!%'!//)!%%'!0383'6!/4#3)%'!&//.!H%%6A%'!%'! %&%'%#%'A%'* ,-)./&!@%!CDE!J'3'>1%%8!?%B/'(!I/-(%'* 2,0&%/+40&+".&)#0&7"#/%/+430#&,,-&)#0&536.336),81 !"#$%&!"%A!J6>-6!B12'!B%8H!812)A!#%!'1%A!B/!#/%1812)$!#33.!386!I%A!'1%A!)81)A!#%A!1%#3'(!3'(%.6!1'!(%!CDE$!B='!3H64.3)%'! 012&//.0%%8(!6A%%(6!'1%A!'3)/#A$!(3A!6//.A!(1'?%'!)3'!1)!#%!I%%8!%.?!33'!%.?%.%'*!K)!7%%A!7%8!(3A!J6>-6!B12'!I3.(!7%.)%'! 16!A./-7%'6$!'1%A!(3A!1)!%.!#3))%812)!/&%.!(%')* '()*+:!K)!(%')!(%!3H7%?1'?!(1%!2%!#/%A!#3)%'!/H!%%'!%&%'%#%'A!7%8!/H!'1%A!(//.!)3'!?33'$!/#(3A!I%A!7%8!/H!'1%A!?%8(! /48%&%.A$!%'!?%'/%?!/48%&%.A!&//.!(%!8%(%'* ,-)./&!L&%.7%?%'!/H!2%!(1'?%'!7%8!/H!'1%A!#/%A!(/%'$!386!I%A!.161>/!16*!M/386!N/.0/''%!&/.1?!233.$!(3A!6//.A!(1'?%'* 2,0&9".&*/+&+".&(#&7##30#&8:/":/0#/0&)#**#-&;.,&'#%(<&,%3&+#&7"#30&4/#9#-=&>:"0#&,$"-(&#-& 7.9/#4,$"-(&?&36)""%@##30#-&?&38":0#$#-#7#-0#-A !"#$%&!"%A!81?A!33'!(%!O2(!&3'!I%A!233.$!64/.A%&%'%#%'A%'!718!1)!0-1A%'!I%00%'$!(-6!(3'!#/%A!I%A!#//1!7%%.!B12'*!E12! 6>I//8H%%6A%'!I%00%'!0%?1'H%%6A$!%1'(H%%6A!%'!?383!4.1/.1A%1A*! '()*+&!K)!(%')!(3A!I%A!'1%A!%.?!16!/#!PP'!)%%.A2%!B/'(%.!6>I//8H%%6A!A%!(/%'$!#33.!1)!(%')!(3A!I%%8!&%%8!#%'6%'!I%A!7%8! I%%8!23##%.!B/-(%'!&1'(%'!386!2%!(%!?./A%!3&/'(!/H!#-B1%)3&/'(!3Q8336A*!@-6!1)!(%')!(3A!(3A!4.1/.1A%1A!I%%R* ,-)./&!D./A%!S&/'(!%'!T-B1%)3&/'( 2/%&+#&9#%@&-"'&/#03&4B/+0&,,-&(#&4/#9#:31 !"#$%&!NA%#!#%A!2%!&%.6A3'(*! '()*+&!1)!38O2(!38!I%%8!%.?!0%B1?!?%7%%6A!#%A!J'3'>1U'!%'!?%8($!(-6!I%A!812)A!#%!//)!I%%8!8%-)!A%!(/%'$!%'!(3A!16!//)!%%'! ?/%(%!%1?%'6>I34!&//.!(%!J6>-6* ,-)./&!NA%#!/4!#12!&//.!%%'!6->>%6&/8!CDEF233.*


Ab-actis .'()/)'0"(,1*+'(1.'-'(2+(')/31%'#-14#/"02'(31 !"#"$15'(16+78+5"31%"&'()19+(0+:#0+ !"#$%&$'()#*$+,-&#. !"#"$!"#$ %"&'()!"#$ *+'(,"#$ %'#-,"#$ /"+$01&+$%&$*1&#$"(2$"'3"452. !"#"$,"%&''()*+$,-"&).-/0&(.-)1"'-2".-"3--/3*)4-)1"'$$/"&&5"'-2".-"6+0&&33-*.*)47"8*9:&&/;--3."'-2".-" .&-3-)7"<&2(3-/-)1";*9".-":-/4$.-/*)4-)7"=)".-">/$-6-6"--)";--29-"0-3>-)7 %"&'(),"?36"+&)2$+2>-/6&&)"@()+,&)-/-)"-)"53$+02-)":-/A-/5-)"-)";/*-:-)"6+0/*9:-)7 *+'(,"#-"'&-2";/*-:-)"6+0/*9:-)")$$/"3--/3*)4-)1"'-.-.-3*)4-)"&'/&->-)1"'-2".-"$).-/-";&).-)"B;*9:7" =/$6'*$$)6C"+&)2$+2"0&(.-)1"*):$33-)":&&/".-">/$-6-6"-)".-":-/4$.-/*)4-)")&2(3-/-)7 %'#-,"?36"$;D$+,6";-)"9-":-/$)2A&&/.-3*95":&&/"0-2";-$)2A&&/.-)":$)":/$4-)1";/*-:-)"-)"0-2":-/62(/-)":$)"-D '$*361"2&2"63&2">3--4"9-".-"2-3-@&&)29-6"-)"*)@&/'--/"9-"3-.-)"A$2":&&/"$+,:*2-*2-)"-/"5&'-)7 6&#$%)%$)&0"#*$*)&$17*&$'8)&9&#$:&'87);+$&#$*&$*"+70$9&8"#*&8+. !"#"$,"E5".-)5"0-2")*-21"'$$/"*5".-)5"A-3".$2"*5"'*9)";/*-:-)"4/&2-).--36"&>".-"&(.-";$6--/7"F$$/")*-2".-" 3-G-/3*95-"2-5627 %"&'()!"<*-2"$33--)".-".$2('1"'$$/"&&5"4-A&&)".-"*)0&(."$@"-)"2&-7 *+'(!"<--1"'--62$3")*-27"?36"*5"--)"&(.-";/*-@"0-;1"0-/6+0/*9@"*5"0-'"'$$/"0$$3"*5"-/"A-3".*)4-)"(*2"A$$/:$)"*5" .-)5".$2"H-"4&-."2-"4-;/(*5-)"H*9)7 %'#-!"<--7 6&#$%&$+1+$#7$+1&$'&+81;;&#$:&<&&2+$')%$*&$24=11($&#$>)%#$"459)+&)+&#. !"#"$,"#$I"F-2"$:()+(3*".$4-)"0-;"*5"'--4-.$$)"-)"'-2".-"%J8D*)2/&.(+,-"'*..$4":&&/".-"--/62-53$66-/6"0-;"*5" 4-0&3>-)1".$$/)$$62"@&2&4/$@--/"*5"&&5":$$5"&>"6+0&&3@--62-)7"E5":*)."0-2"&&5"3-(5"&'"H&"--)"62--)29-";*9"2-" ./$4-)7 %"&'(),"#$1"-*4-)3*95"A-3"9$7"8*9:&&/;--3.";*9".-"4/&2-"$:&)."-)".-"$:()+(3*D'*..$47 *+'(,"#$1"*5"0-;":&/*4"9$$/"*)".-"+&''*66*-"4-H-2-)":$)"J&*)4"J3&;$31"*5"0-;".-"$:()+(3*D5-/)4/&->"4-.$$)"-)"*5" H*2";*9".-"K$)20-&)D/-.$+,-7 %'#-,"#$1"*5"0-;"2A--"5--/"'--4-.$$)"'-2"0-2"J/&2-"L&)--362(51"-)"--)"5--/"'-2"0-2"--/62-53$662(57"M-/.-/";-)" *5")&4"$:()+(3(61"'$$/"*5".-)5".$2".$2"4--)";->-/5*)4"*6":&&/"'*9)"@()+,-";*9".-"%J87


Interviews CGB-kandidaten ! /$.7"58"9+$2.:44%.,$.;<=>:$%?&$@&+9$+.@&A+.&+.:4##$.9"+9.$+.+49.$:$+.$+.$%.@"#.9$2-$5,.B4%,$+C. D0##&$.4+B$-$+,$.#$@$%2.B&##$+.+"-00%#&A?."##$.&+2.$+.40-2.E4%$+.4:$%.,$.?"+,&,"-$+C.F5.A0##&$.$$+. G$$-A$.$$+.4:$%@&7E-.-$.9$:$+.$+.45.,$.?"+,&,"-$+.-$.:$%9$#&A?$+H.-%4??$+.$+?$#$.I"+-E$4+. :$%2#"99$:$%2.$%48.0&-H.9$B"8$+,.5$-.27E$%8$.:%"9$+.$+.48+$$5."88"%"-00%C

Praeses *"+,&,"-$+'.($#&)./012.$+.!"#$%&$.34564

! !"#$%&#'#$(%)**+%#,%$#-%./"%011+*2%&/&%3+1#4#4%0/$%0*+5#,6 !"#$%&$'!"#!$%&!'()%*+%!,-.%-!/+0!12!%&!+#!3+)!4*(%5%5!3-*6%&7!-.6(0!8%0!.+9!8%%)!)%/#!%&!)%%*:((.!)+9#0!%&!-.6(0!+#!3%%0! 6(0!+#!%%&!;*--0!<%*(&03--*6%)+9#8%+65;%<-%)!8%$=!"#!6%&#!6(0!6(0!8%%)!;-%6!<(&!4(5!:()!#-.%&!+&!6%!>?@= ($#&)'!"#!$%&!A%)+B!%&!+#!:+0!+&!C$=!"#!3+)!;*((;!4*(%5%5!3-*6%&7!-.6(0!8%0!.+9!%%&!8%)%!)%/#%!%*<(*+&;!)+9#0!%&!+#!<(&!.%:%)D! 3%%0!6(0!+#!6%!D/&2E%!((&!#(&=!"#!3+)!--#!&-;!%<%&!6/+6%)+9#!.(#%&7!6(0!+#!8%0!<--*()!&+%0!6-%!-.!<*+%&6%&!0%!.(#%&!-D! -.6(0!8%0!;-%6!50((0!-4!.+9&!>'7!+#!6-%!8%0!%280!-.!6%!D/&2E%= 71"%8*.5"%5#%"119%)1,%3+1#4#4%)*$-#,4%&*.%/,%#,%8*#%4$./"#,%&*.0%#/-#,4:8133#,%511+*3%11,6 ($#&)'!F(0!9%!()5!4*(%5%5!;-%6!.-%0!#/&&%&7!+5!;-%6!)%+6+&;!;%<%&7!%&7!09(7!6(0!+5G!0(#%&!<%*6%)%&7!.((*!--#!;-%6!6%!5D%%*! +&!6%!;*-%4!;-%6!8-/6%&7!:-6(0!9%!--#!<--*!%)#((*!3+)!3%*#%&!%&!%)#((*5!D-/0%&!8%)40!<%*$%0%*%&!+&!4)((05!<(&!())%%&! .((*!-4!%)#((*!!0%!528%)6%&=!"#!8%$!8+%*!()!%&+;5:+&5!%*<(*+&;!.%%7!$+9<--*$%%)6!()5!((&<-%*6%*!<(&!.+9&!8-2#%H0%(.=! !"#$%&$'!I-3+%5-!8%0!();%.%%&!)%+6%&!<(&!8%0!$%50//*7!.((*!--#!6%!<%*;(6%*+&;%&!)%+6%&!%&!%*!<--*!:-*;%&!6(0!())%5! <%*)--40!:-()5!8%0!.-%0!<%*)-4%&=!J%!$%&0!%+&6<%*(&03--*6%)+9#!<--*!())%5!%&!9%!8%)40!+%6%*%%&!-<%*()!$+9= ;*#%<#"+*99#,%)/,5%&/&%&#'#$(%</&%5#%4:8**$%#,%5#%1:=)/"#/"#,6 !"#$%&$'!"#!$%&!()E96!3%)!((&3%:+;!-4!528--)D%%50%&7!;*-0%!(<-&67!./:+%#!(<-&6!%&:-<--*0=!"#!$%&!%*!5-3+%5-!()E96!%&!+#! <+&6!8%0!()E96!)%/#= ($#&)'!"#!4*-$%%*!((&!:-<%%)!.-;%)+9#!(2E<+0%+0%&!.%%!0%!6-%&7!+#!<+&6!8%0!8(*05E##%!)%/#!3(0!%*!())%.(()!;%-*;(&+5%%*6! 3-*60!-4!6%:%!528--)!%&!+#!3+)!6((*!--#!;*((;!((&!.%%8%)4%&!-.!6(0!&-;!)%/#%*!0%!.(#%&=! 71"%'*.%&#%0/$$#,%)#+<#"#+#,%1$4%3+1#4#4>%"#,%*3'/:8"#%)1,%1(-#$*3#,%&11+6 ($#&)'!"#!<+&6!6(0!8%0!2-&0(20!.%0!6%!)%6%&!<%%)!$%0%*!.-%07!.%0!&(.%!-.6(0!%*!6+0!9((*!&-;()!%%&5!54-*K-%*&--+%&! 3(*%&!3((*!)%6%&!&+%0!<(&!3+50%&!6(0!8%0!%*!3(5=!L/5!<%%)!.%%*!6-%&!.%0!4-50%*5!%&!--#!.+5528+%&!6%!8H<%5!%&!6%! 3%$5+0%!.%%*!/+0$*%+6%&!%&!--#!4-))5!<--*!)%6%&!;%$*/+#%&!:-6(0!:%!.%%*!+&$*%&;!8%$$%&!+&!6%!>?@=!M-#!3+)!+#!:-*;%&! 6(0!+%6%*%%&!)+6!3-*60=! !"#$%&$'!"#!8--*!3%)!%%&5!6(0!%*!+**+0(E%5!3(*%&!%&!6+%!:/))%&!%*!--#!()E96!3%)!:+9&7!.((*!+#!:-/!;*((;!3+))%&!6(0!%*!%%&! &-;!$%0%*%!5(.%&3%*#+&;!#-.0!%&!6(0!#(&!()E96!<%*$%0%*6!3-*6%&7!6(0!.((#0!8%0!5(.%&3%*#%&!)%/#%*=


/marnixgymnasiumpantheon  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_marnixgymnasium/marnixgymnasiumpantheon.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you