Page 1


THẾ KỶ 21, THÁNG 12, 1990  

Bạn đọc thân mến, Người ta không gọi nhà văn trẻ (vì họ nhỏ tuổi) hay nhà văn già (lớn tuổi), người ta cũng không gọi nhà văn mới (sáng tác)...

THẾ KỶ 21, THÁNG 12, 1990  

Bạn đọc thân mến, Người ta không gọi nhà văn trẻ (vì họ nhỏ tuổi) hay nhà văn già (lớn tuổi), người ta cũng không gọi nhà văn mới (sáng tác)...

Advertisement