Page 1

CMYK

2014 sabv 4 Rm-b-¿ hmfyw 9 e°w 427

2

ap≥ Im-ap-In-sb `m-cy-bp-am-bn Xm-c-Xays∏SpØn am-\-kn-Itcm-Knbm-bn amdnb bp-hm-hn-s‚ IY ˛-a- \-s m-cp ambm-tem-I-Øn¬

3

`m-kv-I-c≥ am-Ã-dp-sS h-cn-Iƒ-°v cm-L-h≥ am-jv Cu-W-an-´ ]m´p]mSnb lrZy-amb A\p-`-h-hp-ambn hn.Sn. apc-fn

4

A‘X-sb tXm¬-∏n-®v Bkzm-Z-I-cp-sS lrZ-bw Io-g-S°n-b N-e-®n-{X Ahm¿Uv tP-Xm-hv A-^v-k¬ bq-k-^n-s‚ Po-hn-Xw

A\yw \n¶p-t]m-hp-¶ H-cp kw-kv-Ir-Xn-sb-t¸m-se-bm-Wv FÃa-e. ]-Xn-äm-p-IÄ-¡p ap¼v A-S-¨p-]q-«n-b c-v tX-bn-e-t¯m-«-§Ä A-`-bmÀ-Yn-I-fm¡n-b A-¿m-bn-c-t¯m-fw h-cp-¶ Cu P\k-aq-l-w C-\n F-{X Im-e-ap-m-hpw? A-Xn-hn-Zq-c-aÃm-¯ `m-hn-bn C-hn-Sw iq-\yhpw ¾m-\-hp-am-bn¯ocptam? FÃ-a-e-¡mÀ-¡p ap-¶n tNm-Zy-§Ä A-h-km-\n-¡p-¶nÃ

d-km-Jv a-t©-cn

H-cp I-Æv s]m-Øn-∏n-Sn-®p- sIm-≠v Ip-™n-∏ X-s‚ FtÃ-‰v-Po-hn-Xw A-b-hn-d-°n: "A-e-\-√q-cn¬-\n-∂v Rß-fp-sS Ip-Spw-_w 1910¬ C-tßm-´v Ip-Sn-tb-dn-b-Xm-Wv. {_n-´n-jp-Im-cp-sS Im-ew ap-X¬ F-tÃ-‰n-se ]-Wn-bmWv G-I B-{i-bw. A-s∂m-s° Nn-In¬-km-k-lm-bw, K¿-`n-Wn-Iƒ-°v {]-tXy-I t]m-j-Im-lm-cw F-∂n-hsbm-s° e-`n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, C-t∏m i-º-fw t]mep-an-√. s]≥-j-\m-b-h¿-°p-≈ B-\p-Iq-ey-hpw I-W°m-Wv.'-- ' a-°ƒ Nm-b-°-S-I-fn-epw a-‰pw sXm-gn-se-Sp°p-∂-Xp -sIm-≠m-Wv Ip-™n-∏-bp-sS Ip-Spw-_w I-„n®v I-gn-™p-Iq-Sp-∂-Xv. a-Æm¿-°m-Sp-\n-∂v 1890I-fp-sS A-h-km-\-Øn-¬ IpSn-tb-dn-b Ip-Spw-_-Øn-se Aw-K-am-b A-e-hn-bp-sS Ah-ÿ-bpw hy-Xy-kv-X-a-√. "\m¬-∏-Xv h¿-jw ]-Wn-sbSp-Øn-´pw bm-sXm-cm-\p-Iq-ey-hpw \¬-Im-sX-bm-Wv Rß-sf ]n-cn-®p-hn-´-Xv. C-t∏mƒ izm-kw-ap-´-epw a-‰p tcm-K-ß-fpw am-{Xw an-®w. tcm-Kw aq-ew Iq-en-∏-Wn-°p

h-

CMYK

Zp-cn-X-ß-fn-te-°p-≈ Ip-Sn-tb-‰-߃

1996 ¬ AS-®p ]q´nb ko-t^m¿-Øv ^m-Œ-dn. ]-›m-Ø-e-Øn¬ D-t]-£n-°-s∏-´ tX-bn-e-tØm-´hpw

ko-t^m¿-Øv-˛-F-√-a-e F-tÃ-‰p-Iƒ ]-≠v {_n-´njv kv-tIm-´n-jv D-S-a-ÿ-X-bn-em-bn-cp-∂p. A-∂v A-Xv t\m¨ k-®v So I-º-\n-sb-∂m-Wv A-dn-b-s∏-´n-cp-∂Xv. kzm-X-{¥yw e-`n-®v c-≠p Z-i-I-Øn-\p ti-jw 1968¬ I-º-\n {]-h¿-Ø-\w A-h-km-\n-∏n-°m≥ Xocp-am-\n-®-t∏mƒ F-tÃ-‰v apw-ss_-°m-c≥ cmw-I-]q¿ G-s‰-Sp-Øp. 1976em-Wv C-Xv a-lm-ho¿ {Kq-∏n-s‚ ssIbn-se-Øp-∂-Xv. Cu F-tÃ-‰n-\p ]p-d-sa Kq-U-√q-cn¬\n-∂v 16 In-tem-ao-‰¿ A-I-se a-‰p c-≠v F-tÃ-‰p-I-fpw C-tX {Kq-∏n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≠v. Iq-Sm-sX t_mW-°m-Sv H-cp tX-bn-e-tØm-´-hpw. {_n-´n-jp-Im-cp-sS Im-e-Øv F-tÃ-‰v tPm-en-°m-cmbn-cp-∂-h-cp-sS ]n≥-X-e-ap-d-°m-cm-Wv \o-e-Kn-cn, Kq-U√q¿ Xm-eq-°n-se `q-cn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-I-fpw. a-e_m¿, Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ ta-Je - I - f - n¬-\n-∂m-bn-cp-∂p {][m-\ Ip-Sn-tb-‰w. ]-sØm-ºX - mw \q-‰m-≠n-em-Wv h-b\m-´n-epw \o-eK - n-cn-bn-epw Im-∏n-bpw tX-bn-eb - pw G-ehp-sa-√mw hym-h-km-bn-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ir-jn- sNøm-\m-cw-`n-®X - v. \n-eº - q¿ tIm-hn-eI - w, \-Sp-hØ - p-a\ - ,

sIm-‰m¿ Ip-Sn-bn-cp-∏v, Ip-dn-®y¿ Ip-Sn-bn-cp-∏v Xp-Sß - n-b `q-{]-`p-°-fp-sS ssI-h-i-am-bn-cp-∂ h-\-`q-an ]m-´-Øns\-Sp-Øv 1820I-fn¬ {_n-´n-jp-Im¿ Im-∏n-Ir-jn- Xp-Sßn. 1848 Hm-sS C-h-bn¬ ]-e-Xpw tX-bn-e-tØm-´-ßfpw G-et- Øm-´ß - f - p-am-bn. {]-Ir-Xn-tbm-Spw h-\y-ar-K-ß-tfm-Spw a-√n-´v B-bn-c°-W-°n-\v sl-Œv-S¿ h-\-`q-an sh-´n-sØ-fn-®v F-kv-t‰‰p-Iƒ X-øm-dm-°n-b sXm-gn-em-fn-I-fp-tS-Xv A-Sn-a-Xpey-am-b Po-hn-X-am-bn-cp-∂p. ""In-S-°m≥ H-cp -]m-b-bpw I-ºn-fn-bpw H-cp- ssπ-‰pw •m-kp-am-bn-cp-∂p Po-h-\°m¿-°p \¬-In-bn-cp-∂-Xv. H-‰-ap-dn- lm-fn-em-bn-cp-∂p F-√m-h-cp-sS-bpw In-S-∏v. sXm-gn-em-fn-I-sf X-√n-s°m∂m¬ t]m-epw B-cpw tNm-Zn-°m-Ø Im-ew''˛ F-tÉv ]m-Sn-I-fn¬ ar-K-ß-sf-t∏m-se I-gn-™ Im-e-sØ°p-dn-®v F-√-a-e F-tÃ-‰n-se Im-c-W-h¿ 90 ]n-∂n-´ hSn-th¬ ta-kv-{Xn Hm¿-°p-∂p. ]n-∂o-Sv a-{Zm-kv {]-knU≥-kn-bp-sS Io-gn¬ a-e-_m¿ Pn-√ -cq-]o-I-cn-®-tXmsS \n-e A¬-∏w sa-®-s∏-´p. c-≠mw tem-I-bp-≤w s]m´n-∏p-d-s∏-´v \m-´n¬ £m-aw ]-S¿-∂p-]n-Sn-®-tXm-sS Bbn-c-ß-fm-Wv sXm-gn¬ tX-Sn C-tßm-s´-Øn-b-Xv.

A-Xn-Po-h-\-{i-a-߃ \n-e-hn¬ ]-{¥-t≠m-fw h≥-In-S tX-bn-e-tØm-´ß-fm-Wv \o-e-Kn-cn Kq-U-√q¿ `m-K-Øp-≈-Xv. X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ Sm≥-Sn I-º-\n, _n¿f-bp-sS Hm-hm-en-bn-se a-Rv-Pp-{io F-tÃ-‰v, lm-cnk¨ a-e-bm-fw πm-t‚-j≥-kv, a-lm-ho¿ πm-t‚-j≥kv F-∂n-h-bm-Wv C-h-bn¬ {]-[m-\w. a-‰p ^m-Iv-S-dnIƒ C-t∏m-gpw em-`-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-tºmƒ F-¥psIm-≠v C-h am-{Xw ]q-´n-t∏m-bn F-∂m-Wp sXm-gn-emfn-I-fp-sS tNm-Zyw. \-√-\n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ FtÃ-‰p-I-fpw ^m-Œ-dn-bpw am-t\-Pv-sa‚n-s‚ ]n-Sn-∏p-tISp-aq-e-am-Wv ]q-t´-≠n h-∂-sX-∂v sXm-gn-em-fn t\-Xmhm-b \-S-cm-P≥ B-tcm-]n-°p-∂p. c-≠v F-tÃ-‰p-I-fnse-bpw tX-bn-e-®-∏v kw-kv-I-cn-®n-cp-∂ ko-t^m¿-Øv ^m-Œ-dn 1996¬ A-S-®p-]q-´n. kw-kv-I-cn-°m-\p-≈ N-∏v

]p-d-Øp-sIm-Sp-Øv I-º-\n-°v Ip-d-®p- Im-e-ta ]n-Sn-®p\n¬-°m-\m-bp-≈q. {]-Xn-k-‘n h¿-[n-®-tXm-sS Po-h-\-°m-cp-sS i-ºfw ap-S-ßn. sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-Xn-tj-[n-®-t∏mƒ amt\-Pv-sa‚ v F-tÃ-‰v X-s∂ A-S-®p-]q-´n. sXm-gn-em-fnIƒ-°p Po-hn-®p-t]m-hm≥ a-‰p \n-hr-Øn-sbm-∂p-ap≠m-bn-cp-∂n-√. ap-Xn¿-∂ Po-h-\-°m-cp-sS ta¬-t\m-´Øn¬ F-tÃ-‰n-se C-e -\p-≈n A-Xn¬-\n-∂p-f-f h-cpam-\-Øn¬ Ip-d-®p-Im-ew ]n-Sn-®p-\n-∂p. sXm-gn-em-fnIƒ kw-L-Sn-®p \-S-Øn-b Cu "A-\-[n-Ir-Xn' N-∏p\p-≈¬ \-jv-S-am-bn-cp-∂p. hn-]-Wn-bn¬ H-cp In-tem C-e-bv-°v 8 ap-X¬ 10 cq-]-h-sc hn-e-bp-≠m-bn-cp-∂t∏mƒ C-h¿-°v e-`n-®n-cp-∂-Xv 5- cq-]. N-∏v tam-jv-Sn-s®∂m-tcm-]n-®v am-t\-Pv-sa‚ v sXm-gn-em-fn-Iƒ-s°-Xn-tc tI-kn-\p t]m-b-tXm-sS B h-cp-am-\-hpw \n-e-®p.

"H-∂pw sI-S-°-se' Zn-h-k-h-cp-am-\w 70 cq-]-bm-bn-cp-∂ L-´-Øn-em-Wv 1996¬ F-tÃ-‰v ]q-´p-∂-Xv. Zn-h-kw 14 In-tem N-∏v \p≈p-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p Cu Iq-en. A-Xm-b-Xv am-k-h-cpam-\w 2000 cq-]-bn¬- Xm-sg. Hm-h¿-ssSw F-Sp-Øm¬ In-tem-bv-°v c-≠p- cq-]- A-[n-Iw e-`n-°pw. C-ß-s\ 120 cq-]-h-tc-bm-bn-cp-∂p H-cm-fp-sS ]-c-am-h-[n h-cp-am-\w. A-Xpw \n-e-®-tXm-sS sN-dp-In-S tXm-´-ß-fn¬-\n-∂v h√-t∏m-gpw e-`n-°p-∂ Iq-en-∏-Wn-bn-em-bn {]-Xo-£. AXp-X-s∂ Zn-h-kw 200 cq-]-sb e-`n-°q. a-°ƒ a-‰n-S-ßfn¬ Iq-en-∏-Wn-°p t]m-bn-´m-Wv ]-e-cpw I-gn-™p-t]m∂n-cp-∂-Xv. \n-hr-Øn-bn-√m-sX Ip-td t]¿ tIm-b-ºØq-¿ t]m-ep-≈ \-K-c-ß-fn-te-°pw Ip-Sn-tb-dn. 1976h-sc ]n-cn-™p-t]m-hp-∂ Po-h-\-°m¿-°v s]≥j≥ A-S-°-ap-≈ B-\p-Iq-ey-߃ e-`n-®-n-cp-s∂-∂v ap≥-Im-e sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ a-Ωp- ]-d-bp-∂p. F∂m¬, A-Xn-\p-ti-jw ]n-cn-™-h¿-°v H-∂pw e-`n-®n√. 50 h¿-j-w ]-Wn-sb-Sp-Øv ]n-cn-™p-t]m-∂ sIm-ßØv Ip-cn-°ƒ Ip-™n-∏ A-h-cn-sem-cm-fm-Wv. Im-gv-N-i‡n \-„-s∏-´v i-kv-{X-{In-b-bv-°p hn-t[-b-am-°n-b

a-Æm¿-°m-Sp-\n-∂v 1890I-fn¬ F√-a-e-bn-seØnb Ip-Spw-_-Øn¬s∏´ A-e-hnbpw `m-cy I-øp-´nbpw t]m-hm-\pw I-gn-bp-∂n-√. I-≠n-t√ B-sI-bp-≈ ho-Sv, X-I¿-∂p Xp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p''˛ ]m-Sn-Iƒ-°p k-ao-]sØ X-I¿-∂p-ho-gm-dm-b Ip-Sn-en-te-°v Nq-≠n-s°m≠v A-e-hn-bpw `m-cy I-øp-´n-bpw ]-d-™p. t^m-t´m: ap-l-Ω-Z-en hm-f-{], hn. A-_q-_-°¿

tijw t]-Pv c≠n¬ 

CMYK

gn-°-S-hn¬-\n-∂v \m-Sp-Im-Wn-®p-cw I-b-dn Kq-U-√q-cnse-Øn-b-t∏mƒ t\-cw ]p-e-¿-∂p-Xp-S-ßn-bn-cp-∂p-. am¿-®v -am-k-am-bn-´pw ]p-e-¿-°m-‰v Ip-fn-cp-tIm-cp-∂p≠v. tX-bn-e-s®-Sn-Iƒ-°p- ao-sX aq-Sp-]-S-an-´ tIm-S-a™v. A-cn-s®-Øp-∂ Im-‰n¬ tX-bn-e-bp-sS-bpw bq°m-en-bp-sS-bpw k-Ωn-{i-K-‘-w. C-\n-bpw 24 In-temao-‰¿- bm-{X- sN-bv-Xm¬ 3500 A-Sn ap-I-fn¬ \o-e-Kn-cn°p-∂p-I-fp-sS Hm-c-Øv H-cp- {K-m-a-ap-≠v, F-√-a-e. H-cn°¬ A-hn-sS t]m-bn-´p-≠v, G-Xm-≠v 20 h¿-jw ap-ºv. hm-l-\w Du-´n- tdm-Un¬-\n-∂v F-√-a-e-bn-te-°p≈ h-gn-bn-te-°p I-S-∂p. Kq-U-√q¿ s]-cn-b-tim-e dq´n-se tdm-Up-Iƒ- ]-g-b-t]m-se tam-i-a-√. G-e-°m-SpI-fpw tX-bn-e-tØm-´-ß-fpw I-S-∂v Hm-hm-en hn-t√-Pnse ko-t^m¿-Øv F-kv-t‰-‰n-se-Øn-b-t∏mƒ Im-gv-®I-ƒ \n-dw -a-ßn-Øp-S-ßn. F-√-a-e G-sd am-dn-t∏m-bncn-°p-∂p. a-c-X-I-∏-® hn-cn-® tX-bn-e-tØm-´-ß-fp-sS \n-d-°m-gv-®-bn-√. N-W-®m-°v tXm-fn¬ Xq-°n C-e- \p≈p-∂ s]¨-sIm-Sn-I-fn-√. {Su-k-dpw I-ºn-fn-°p-∏mb-hp-an-´v ssI-bn¬ I-hm-Øv I-Øn-bp-am-bn \o-ßp-∂ bp-hm-°-fp-an-√. Xm-sg Zq-sc B-sfm-gn-™ F-√-a-e F-kv-t‰-‰v. t{]-Xm-e-bw- t]m-se ko-t^m¿-Øv F-kvt‰-‰n-s‚ dm-´-∏p-c. A-hn-S-hn-sS Xp-cp-ºp-]n-Sn-®p \-in®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ Iq-‰≥- sI-´n-S-Øn-\p {]m-bw sN∂ H-cp X-an-g≥ Im-h¬-\n¬-°p-∂p. Ip-∂n-d-ßn F-√a-e I-h-e-bn-se-Øn-b-t∏mƒ D-≈p-]n-S-™p. 20 h¿j-Øn-\p ti-jw F-√-a-e iq-\y-am-Wv. F-√-a-e-sb kPo-h-am-°n-bn-cp-∂ a-lm-ho¿- πm-t‚-j≥-kn-s‚ F-√a-e, ko-t^m¿-Øv F-tÃ-‰p-I-fpw tX-bn-e-^m-Œ-dnbpw ]q-´n-bn-´v 18 h¿-jw I-gn-™p.

CMYK

CMYK

At¥m-Wn-b-Ωbpw sN-dp-a-Ifpw


2

2014 sabv 4 Rm-b-¿

A-Xm-bn-cp-¶p Im-c-Ww

lrZb tXPkv Sn.sI. B-‰-t°mb

"Ip´n-∏n-imNv ' Ip-d-hp-Iƒ h-en-b Im-cy-sam-∂p-a-√. F-∂m¬, A-Xv {]-iv-\-am-bn Im-Wm≥ Xp-S-ßp-∂n-S-Øm-Wv {]-Xn-k-‘n-Iƒ D-d-sh-Sp-°p-∂-Xv. ]-g-b Im-ap-In-sb `m-cy-tbmSv Xm-c-X-ay-s∏-Sp-ØnB-tem-Nn-°p-∂-Xm-bncp-∂p ap-Po-_n-s‚ {]-iv-\w

-hm-lw I-gn-™v G-gp am-kw h-sc {]-iv\-sam-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂v ap-Po-_v ]-d-™p. F-¥m-Wv {]-iv-\-sa-∂v ]-d™n-√. Nn-e¿ A-ß-s\-bm-Wv ]-d-tb-≠-Xp ]d-bm-sX a-‰p ]-e-Xpw ]-d-™p-sIm-≠n-cn-°pw. a-\-»m-kv-{X Nn-In¬-k-bp-sS Im-cy-Øn¬ AØ-cw kw-km-c-Øn-\pw h-en-b ÿm-\-ap-≠v. ]-d-™pw ]-d-bm-sX-bpw hn-j-Æ-am-b apJ-`m-hw sIm-≠pw F-√mw ap-Po-_v hy-‡-am°n-b-Xv A-bm-fp-sS H-cp hn-j-am-h-ÿ-bm-Wv. Ip-d-®p-Im-e-am-bn A-bm-fp-sS ssew-Kn-I-tijn \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. `m-cy-bp-am-bn im-co-cnI-_-‘-sam-∂p-an-√. H-cp sF.Sn. ÿm-]-\Øn-em-Wv A-bmƒ tPm-en sN-øp-∂-Xv. cm-{Xnbm-hm≥ Xp-S-ßn-bm¬ ap-Po-_n-s‚ s\-©n-Sn∏v Iq-Sm≥ Xp-S-ßpw. `m-cy A-h-fp-sS ho-´n-te°p t]m-hp-∂ Zn-h-k-am-Wv C-t∏mƒ G-sX-¶nepw X-c-Øn-ep-≈ B-Àm-Z-ap-≈-Xv F-∂v ap-Po_v ]-d-™p. ssew-Kn-I-ti-jn \-„-s∏-´-h¿-°v `m-cy-bmbn-cn-°pw H-cp k-Po-h-{]-iv-\w. H-cp-an-®v H-cp-I´n-en¬ In-S-t°-≠n-h-cp-∂ A-h-ÿ A-Xn-`o-Ic-am-bn-cn-°pw. "\-ap-°v \-√ kp-lr-Øp-°-fmbn C-ß-s\ I-gn-bmw' F-s∂m-s° kn-\n-a-bnte ]-d-bm≥ I-gn-bq. Ip-td I-gn-bp-tºmƒ CsXm-s° A-`n-am-\-Øn-s‚ {]-iv-\-am-bn am-dpw. ssew-Kn-I-am-b Im-cy-߃ Xp-d-∂p N¿-® sNøm≥ X-° co-Xn-bn-ep-≈ H-cp km-aq-ln-I kmwkv-Im-cn-Im-h-ÿ C-\n-bpw C-hn-sS cq-]-s∏-´n´p-an-√. A-Xp-sIm-≠v, C-Ø-cw {]-iv-\-߃ A\p-`-hn-°p-∂-bm-fp-I-sf hym-P-Nn-In¬-k-I-cmWv B-Zyw ssI-Im-cyw sN-øp-I. ap-Po-_v ]-t£, im-kv-{Xo-b-am-b h-gn-bn-eqsS-bm-Wv \o-ßn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-sØ {]-ikv-X-am-b H-cp sk-Iv-tkm-f-Pn ¢n-\n-°n¬ t]mbn. ]-e-X-cw ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°p hn-t[-b-\mbn. tlm¿-tam¨ sS-kv-‰pw \-S-Øn. hr-j-WØn-se Nn-e {]-tXy-I tIm-i-߃ D¬-∏m-Zn∏n-°p-∂ B≥-t{Um-P≥ F-∂ tlm¿-tam-Wns‚ Ip-d-hp-aq-e-am-Wv ap-Po-_n-\v ssew-Kn-I-

hn

ti-jn-bn-√m-Ø-Xv F-∂p I-s≠-Øn sk-Ivtkm-f-Pn-kv-‰v a-cp-∂n-\v F-gp-Xn-s°m-Sp-Øp. acp-∂p I-gn-®n-´pw hy-Xym-k-sam-∂pw I-≠n-√. `m-cy-tbm-Sv bm-sXm-cp ssew-Kn-I-hn-Im-c-hpw A-bmƒ-°p tXm-∂p-∂n-√. F-∂m¬, cm-hn-se \m-ep a-Wn-°v enw-tKm-≤m-c-Wap-≠m-hp-∂p≠v. C-Xn¬ \n-∂pw A-bm-fp-sS \m-Uo-hyq-lØn-\v X-I-cm-sdm-∂p-an-s√-∂v a-\- n-em-bn. Im-cy-߃ tNm-Zn-®-dn-™-t∏m-gm-Wv Nn-e kw-K-Xn-Iƒ ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xv. A-bmƒ ap-ºv Hcp s]-Æn-s\ t{]-an-®n-cp-∂p. A-h-sf hn-hm-lw

Fw. I-a-dp-±o≥

I-gn-°p-I-sb-∂-Xm-bn-cp-∂p A-bm-fp-sS G-‰hpw h-en-b B-{K-lw. F-∂m¬, A-Xp \-S-∂n√. hn-hm-lm-tem-N-\-Iƒ h-cm≥ Xp-S-ßn-bt∏mƒ A-hƒ a-s‰m-cm-sf hn-hm-lw I-gn-®p. ]n∂o-Sv A-hƒ ap-Po-_n-t\m-Sv ]-cn-N-b-`m-hw t]mepw Im-Wn-®n-√. A-h-tfm-Sp-≈ {]-Xn-Im-c-ambm-Wv ap-Po-_v Xn-Sp-°-Øn¬ hn-hm-lw I-gn-®Xv. H-cp {]-Xn-Im-cw Xo¿-°p-∂-Xp-t]m-se-Øs∂ A-bmƒ `m-cy-sb B-hp-∂-{X kv-t\-ln-®v, A-hƒ-°p th-≠-sX-√mw A-hƒ ]-d-bm-sXØ-s∂ hm-ßn-s°m-Sp-Øv G-Xm-≠v k-t¥mj-tØm-sS Po-hn-®p-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p.

-e-k-l-P-am-b hn-Ir-Xn-Iƒ B-cpw t{]m¬-km-ln-∏n-°m-td-bp≈q. A-Xn-s‚ t]-cn¬ H-cp Ip-´n-bpw B-t£-]n-°-s∏-Sm-dn-√. F∂m¬, Ip-´n-Iƒ sa-cp-°m≥ I-gn-bm-Ø Zp-»o-e-°m-cpw ip-WvTn°m-cp-am-hp-I-sb-∂-Xv a-s‰m-∂m-Wv. sN-dp-∏-am-Wv F-∂p I-cp-Xn B-fp-Iƒ A-h-cp-sS hn-j-a-߃ I-Sn-s®m-Xp-°p-∂p-sh-∂p am-{Xw. Ip-´n-I-fp-sS th-eØ-c-߃-°p Im-c-W-°m-cm-b am-Xm-]n-Xm-°-sf a-\- m-i-]n-®v A-h¿ X-ßfp-sS k-¶-S-ß-fpw {]-Xn-tj-[-ß-fpw Xo¿-°p-I-bm-hpw. kv-t\-l-tØm-Spw ku-lm¿-±-tØm-Spw H-∂n-®p-I-gn-™n-cp-∂ Ip-Spw-_߃ Ip-´n-I-fp-sS Zp-»o-e-߃ Im-c-W-am-bn ]n-W-ßn-∏n-cn-™ A-\p-`-h-ßfp-≠v. H-tc ho-´n¬ X-s∂ c-≠-Sp-°-f-Iƒ D-≠m-hp-∂ km-l-N-cy-߃ Ip-´nI-fp-sS hm-in aq-ew kw-Pm-X-am-bn-´p-≠v. ho-´n¬ A-Xn-Yn-I-fm-tbm k-μ¿-i-Icm-tbm `n-£-°m-cm-tbm s]m-Xp B-h-iy-°m-cm-tbm F-Øp-∂-h¿ hn-j-an-®pt]m-hp-∂ cw-K-߃ kr-„n-°m≥ Ip-´n-I-fp-sS th-e-Ø-c-߃ Im-c-W-am-hmdp-≠v. k-μ¿-i-I-cp-sS Io-i-bn¬ ssI-bn-Sp-I, B-l-cn-°p-tºmƒ a-\w-]p-c-´ep-≠m-°p-∂ hn-{In-b-Iƒ sN-øp-I, t^m¨, Nm-hn, I-Æ-S Xp-S-ßn-b-h ssIh-i-s∏-Sp-Øp-I, Nn-e A-h-k-c-ß-fn¬ A-h tI-Sp-h-cp-Øp-I C-ß-s\ Ip™p-߃ sN-øp-∂ t{Zm-l-߃ \n-c-h-[n. am-Xm-]n-Xm-°ƒ-s°m-∏w A-h-cp-sS _-‘p-°-fp-sS-tbm kp-lr-Øp-°-fpsS-tbm ho-Sp-I-fn¬ t]m-hp-tºm-gpw Ip-´n-Iƒ ]-e \n-e-bv-°p-≈ {]-bm-k-߃ D-≠m-°m-dp-≠v. h-f-sc {i-≤-sIm-Sp-Øp h-f¿-Øp-∂ sN-Sn-Iƒ ]-dn-®n-Sp-I, hf-sc \m-f-sØ Im-Øn-cn-∏n-\p ti-jw hn-cn-™ I-Æn-am-ß-Iƒ F-dn-™p hogv-Øp-I, hm-l-\-߃ Hm-Sn-°m≥ {i-an-°p-I, D-]-I-c-W-߃ {]-h¿-Øn-∏n°m≥ {i-an-°p-I C-ß-s\ \n-c-h-[n hn-√-Ø-c-߃ A-h-scm-∏n-°p-∂p. h-f-sc hym-]-I-am-Wv Ip-´n-I-fp-≠m-°p-∂ {]-bm-k-߃. ]-t£, hn-Ωn-„-ap-≠m-°p∂ Cu Im-cyw B-cpw H-cp hn-j-b-am-°p-∂n-s√-∂v am-{Xw. A-l-Ω-Zv thmƒ k≥-^¿ F-gp-Xn-b "k-μ¿-i-\w' F-∂ Kp-W-]mT-I-Ybn¬ H-cp k-tlm-Z-c≥ X-s‚ c-≠p Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-Sp k-μ¿-in-°p-∂ cw-K-ß-fm-Wv. k-tlm-Z-cn-°pw c-≠p a-°ƒ. k-μ¿-i-\w I-gn™p-]n-cn-bp-tºm-tg-°pw B-i-b-hn-\n-a-bw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h-[n I-eIƒ A-h¿ A-`y-kn-°p-∂p. {]m-tbm-Kn-I-Po-hn-X-Øn¬ Xo¿-®-bm-bpw A-[nI-hpw C-Ø-cw \-√ A-\p-`-h-߃ X-s∂. X-ß-fp-sS Ip-´n-Iƒ A-\y-cm¬ ]-gn ]-d-bm-Ø-h-cm-hp-I F-∂-Xv am-Xm-]nXm-°-sf kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw X-ß-fp-sS B-flm-`n-am-\-Øn-\pw sskz-cy Po-hn-X-Øn-\pw A-\n-hm-cy-am-b kw-K-Xn-bm-Wv. Ip-´n-Iƒ \n-c-]-cm-[n-I-fm-Wv. kv-t\-ln-°p-I F-∂-Xn-\p ]-I-cw A-an-X-am-bn em-fn-®v tI-Sp-h-cp-Øp-∂ am-Xm]n-Xm-°-fm-Wv X-ß-fp-sS Ip-´n-I-sf sa-cp-ßm-Ø Zp-»o-e-°m-cpw ip-WvTn-I-fpam-°p-∂-Xv. Ip-´n-I-sf kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw H-∂m-a-sØ hn-Zym-e-bw ho-SmWv. am-Xm-]n-Xm-°-fm-Wv B-Zy-sØ Kp-cp-°≥-am¿. Im-bv-®p-\n¬-°p-∂ AØn-a-c-߃ I-≠v A-Øn hr-£-ssØ-I-fpw Im-bv-°p-∂p F-s∂m-cp sNm-√p≠v. k-l-hm-k-hpw kw-k¿-K-hpw Ip-´n-I-fp-sS kz-`m-h-sØ i-‡-am-bn kzm[o-\n-°p-∂p. Ip-´n-Iƒ Hm-tcm Im-cy-hpw ]Tn-®v a-\- n-em-°p-∂-Xpw {]-h¿-Øn°p-∂-Xpw A-Sp-Øp-≈-h¿ sN-øp-∂-Xv {]-Im-c-am-Wv. a-\p-jy≥ A-Km-[-am-bn th-cp-d-®p-\n¬-°p-∂-Xpw Zo¿-L-Im-ew \o-≠p-\n¬-°p-∂-Xpw A-h¿ X-ß-fpsS Po-hn-X-]-cn-k-c-ß-fn¬-\n-∂v B¿-Pn-s®-Sp-°p-∂ kz-`m-h-Kp-W-ß-fm-Wv. Cu tem-Iw A-t\-Iw cm-{„-ß-fm-b H-cp tem-I-Ip-Spw-_-am-sW-∂v Nn-¥n°m≥ Xp-S-ßp-sa-∂v I-cp-Xn-bm-Wv 10 h-b- p-Im-cn-bm-b a-Iƒ-°v s\-lv-dp IØ-b-®p Xp-S-ßn-b-Xv. B I-Øp-Iƒ ]n-∂o-Sv am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°pw a-°ƒ°pw A-[ym-]-I¿-°pw {]-Im-iw sNm-cn-bp-∂ h-gn-hn-f-°p-I-fm-bn. am-Xm-]n-Xm-°ƒ Ip-´n-I-sf kv-t\-ln-°-Ww, em-fn-°-Ww. ]-t£, kv-t\ln-°p-I-sb-∂m¬ A-h-sc tI-Sp-h-cp-Øp-I F-∂-√ A¿-Yw. D-]-{Z-hw {]m-bw Ip-d-™-h¿ sN-bv-Xm-epw Ip-´n-Iƒ sN-bv-Xm-epw ^-ew H-∂p-X-s∂-bm-Wv. AXp-sIm-≠v i-ey-°m-cpw {]-iv-\-°m-cp-am-°n Xo¿-°m-Xn-cn-°m≥ am-Xm-]n-Xm°ƒ Ip-´n-I-sf k-Zm \n-co-£n-®p-sIm-≠n-cn-°-Ww. B-h-iy-am-b C-S-s]-S-ep„ Iƒ \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bpw th-Ww.

_m

A-t∏m-gm-Wv H-cp kw-`-h-ap-≠m-hp-∂-Xv. \mep-am-kw ap-ºm-W-Xv. ]-´-W-Øn-se H-cp tlm´-en¬ ap-Po-_v C-cn-°p-tºmƒ H-cp ]p-cp-j-\pw kv-{Xo-bpw A-bmƒ-°-cn-In-eq-sS I-S-∂p-t]mbn. kv-{Xo A-h-fm-bn-cp-∂p. ap-Po-_n-s‚ ]-g-b Im-ap-In. ap-Po-_n-s\ sh-dp-sX-sbm-∂p t\m°n A-hƒ `¿-Øm-hn-t\m-Sp tN¿-∂p\-S-∂pt]m-bn. A-h-fp-sS ap-J-Øv X-s∂ ]-cn-l-kn°p-∂ H-cp Nn-cn D-≠m-bn-cp-t∂m F-∂v A-bmƒ°p kw-i-b-am-bn. Im-ap-In ]-g-b-Xn-epw kp-μcn-bm-bn-´p-s≠-∂v A-bmƒ I-≠p-]n-Sn-®p. A-hfp-sS `¿-Øm-hv X-t∂-°mƒ kp-μ-c-\p-am-Wv. ap-Po-_n-s‚ s\-©n-Sn-°m≥ Xp-S-ßn. Im-ap-Inbpw `¿-Øm-hpw C-cp-∂n-cp-∂ I-tk-c-bv-°-cnIn-eq-sS ap-Po-_v c-≠p-h-´w \-S-∂p. A-hƒ `¿Øm-hn-t\m-sS-t¥m kz-Im-cyw ]-d-™v Nn-cn°p-I-bm-Wv. ho-´n-se-Øn-b ap-Po-_v A-kz-ÿ-\m-hm≥ Xp-S-ßn. `m-cy A-Sp-Øp-h-∂-t∏mƒ ap-Po-_v H-cp Im-cyw I-≠p-]n-Sn-®p. `m-cy Im-ap-In-tbm-fw h-cn√. ku-μ-cy-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ ap-Po-_v BsI-sbm-∂p hn-b¿-Øp. cm-{Xn D-d-°w h-∂n-√. `m-cy-bp-am-bn im-co-cn-I _-‘-Øn-\p {i-ans®-¶n-epw A-Xn-\p I-gn-™n-√. B-Zy-sam-s° `m-cy A-Xv A-{X Im-cy-am-°n-bn-√. C-Xv X-s∂ B-h¿-Øn-®-t∏mƒ A-h-fp-sS a-t\m-`m-h-Ønepw am-‰w h-cm≥ Xp-S-ßn. t{]-aw G-sX-√mw h-gn-I-fn-eq-sS k-©-cn°p-sa-∂v ap-Po-_n-s\ ]-d-™p-a-\- n-em-°n. Im-ap-In-bp-sS cq-]-hpw A-h-sf-°p-dn-®p-≈ Nn¥-bpw F-kv.Un. sX-dm-∏n-bn-eq-sS \n¿-ho-cyam-°n. A-tXm-sS Im-ap-In \n- m-c-am-bn. ap-Po_n-s‚ ssew-Kn-I-ti-jn Xn-cn-®p-h-cp-I-bpw sN-bv-Xp. ssew-Kn-I-_-e-lo-\-X-bp-sS Im-cyw ]-e-t∏m-gpw hn-Nn-{X-am-Wv. im-co-cn-I-am-b {]-iv\-sam-∂pw D-≠m-hn-√. tlm¿-tam¨ sS-kv-‰v \S-Øn-bm¬ B¿-°pw F-s¥-¶n-ep-sam-s° Ipd-hp-Im-Wpw. A-Ø-cw Ip-d-hp-I-fpw h-®m-Wv B-fp-Iƒ Po-hn-®p-t]m-hp-∂-Xv. Im-c-Ww ]-et∏m-gpw am-\-kn-I-am-bn-cn-°pw. „

t]Pv H-∂v Xp-S¿® 

s]≥-j-\m-b-Xn-\p ti-j-ap-≈ sXm-gnem-fn-I-fp-sS Po-hn-Xw \-c-I-Xp-ey-am-bn-cp∂p. A-kp-J-_m-[n-X-cpw Z-cn-{Z-cp-am-b sXm-gn-em-fn-Iƒ A-h-cp-sS Po-hn-Xw F-ßs\-sb-¶n-epw X-≈n-\o-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 1961¬ F-kv-t‰-‰n¬ ]-Wn-°n-d-ßn-b- At¥m-Wn-bp-sS A-h-ÿ Z-b-\o-b-am-Wv. `mcy-bpw C-tX tXm-´-Øn¬ sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. C-t∏mƒ Kp-fn-I -hm-ßm≥ t]mepw Im-in-√. ""C-Ø-\ h¿-jw th-e sk©n-´pw H-∂pw sI-S-°-se'' `m-cy- ta-cn-bpsS k-lm-b-tØm-sS I-tk-c-bn¬ Nm-cn-bncp-∂v X-an-gv {In-kv-Xym-\n-bm-b A-t¥m-Wn ]-d-bp-tºmƒ A-Xv \-Ωp-sS lr-Z-b-Øn-emWv B-™p-]-Xn-°p-∂-Xv. s]≥-j≥ ]-‰n-bn-´v X-\n-°v bm-sXm-cp B-\p-Iq-ey-ß-fpw X-∂n-s√-∂v A-t¥mWn-b-Ω-bv-°pw ]-cm-Xn-bp-≠v. s]≥-j-\pw a-‰v B-\p-Iq-ey-ß-fpw t]m-bn-´v A-Xn-\p≈ tc-J-Iƒ t]m-epw X-∂n-´n-s√-∂v A-h¿ ]-d-bp-∂p. ""sh-≈-°m-cp-sS Im-e-w ap-X¬ h-f-sc I-„-s∏-´m-Wv R-߃ F-tÃ-‰n¬ tPm-en-sN-bv-X-Xv. F-∂n-´pw ]-´n-Wn- am-{Xw _m-°n.--'' X-an-gv I-e¿-∂ a-e-bm-f-Øn-ep-≈ A-t¥m-Wn-b-Ω-bp-sS hm-°p-I-fn¬ ]t£, ]-cm-Xn-b-√ \n-cm-i-bm-Wv ap-g-®p\n¬-°p-∂-Xv. {]m-bm-[n-Iyw X-f¿-Øn-b A-h¿ s]m-fn-™p-ho-gm-dm-b ]m-Sn-bn-¬

Xmsg B-Im-iw... ta-se `q-an...

At¥m-Wnbpw `m-cybpw a-I-tfm-Spw t]-c-a-I-tfm-Sp-sam-∏-am-Wp- Xma-kw. `¿-Øm-hv {^m≥-kn-kpw F-tÃ-‰nse sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ hm¿[-Iy-k-l-P-am-b tcm-K-ß-fm¬ A-h-i-\mWv A-t±-lw. \m¬-∏-Xv h¿-j-tØm-fw F-kv-t‰-‰n¬ ]-Wn-sb-Sp-Ø B-bn-ip-Ω-bp-sS I-Y Ip-d®p-Iq-sS Z-b-\o-b-am-Wv. A-h¿-°v tPm-en am-{X-a-√, Ip-Spw-_-hpw \-jv-S-s∏-´p. ""F-\n°v C-Xp-h-sc H-∂pw In-´o-´n-√. am-π -a-cn-®p. C-s‚ G-I a-I-\pw -a-cn-®p. -h-cp-am-\-√m-sX F-ß-s\ Po-hn-°pw? a-cn-®v In-´n-bm-a-Xn.--'' ap-gp-an-∏n-°p-∂-Xn-\p ap-ºv A-h¿ s]m-´n-°c-™p. B-bn-ip-Ω-bp-sS `¿-Øm-hv B-dp-

am-kw ap-ºm-Wv a-cn-®-Xv. B-{i-b-am-bn-cp∂ G-I- a-I≥ c-≠p-am-kw ap-ºpw a-cn-®p. F-√-a-e-˛-ko-t^m¿-Øv F-tÃ-‰p-I-fnse sam-Øw 910 t]-cn¬ C-t∏mƒ c-Pn-ÿ {]-Im-cw 600 t]¿ -am-{X-am-Wv A-h-ti-jn°p-∂-Xv. ko-t^m¿-Øn¬ 200 ]p-cp-j≥∑m-cpw 150 kv-{Xo-I-fpw F-√-a-e-bn¬ 150 ]p-cp-j-∑m-cpw 100 kv-{Xo-I-fpw. 1955\pw 68\pw C-S-bn¬ ]-Wn-X F-tÃ-‰v ]m-Sn-Ifn¬ A-¥n-bp-d-ßm-sa-∂-sXm-gn-®m¬ ]Xn-‰m-≠p-I-fm-bn ]-Wn-sb-Sp-Ø sXm-gn-emfn-Iƒ-°v a-s‰m-∂pw e-`n-®n-´n-√. ssh-ZypXn-˛ sh-≈-°-c-߃ sXm-gn-em-fn-Iƒ kzbw A-S-bv-°-Ww. P-e-hn-X-c-Ww I-º-\n \n¿-Øn-sb-¶n-epw {]-Ir-Xn-bp-sS I-\n-hpsIm-≠v sh-≈-Øn-\v {]-bm-k-an-√. h-\-\nb-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ s]-Sp-∂-Xn-\m¬ s]m-fn-™p-ho-gm-dm-b ho-Sv \-∂m-°m-t\m s]m-fn-®p-]-Wn-bm-t\m I-gn-bn-√. A-hn-Z-Kv-[ sXm-gn-em-fn-Iƒ- t]m-epw 700Dw 800Dw cq-] Iq-en hm-ßp-tºm-gm-Wv \n-Xy-hr-Øn-°v h-I-bn-√m-sX, P-\n-®p-hf¿-∂ \m-´n¬ B-bn-c-tØm-fw Po-h-\-°mcpw A-h-cp-sS 5000tØm-fw B-{in-X-cpw A-`-bm¿-Yn-I-sf-t∏m-se I-gn-bp-∂-Xv. `oXn-Z-am-b `m-hn-bn-te-°v I-Æ-b-°p-tºmƒ A-h-cp-sS D-≈n¬ H-cp tNm-Zyw am-{Xw _m°n-bm-Wv: "Cu {Km-aw C-\n F-{X-Im-ew D≠m-hpw?' C-sXm-cp A-km-[y-X-sbm-∂p-a-√. 50 h¿-jw ap-ºv D-t]-£n-°-s∏-´ H-cp F-tÉpw {Km-a-hpw sIm-Spw-h-\-am-bn ]-cn-W-an-®Xn-\v F-√-a-e-°m¿ km-£n-bm-Wv. sXm-´Sp-Ø h-\-Øn¬ X-I¿-∂-Sn-™ sI-´n-S-ßfpw ]m-X-I-fpw Zp-»-Ip-\w-t]m-se A-h-sc th-´-bm-Sp-∂p-≠v. A-Xn-hn-Zq-c-a-√m-Ø `mhn-bn¬ F-√-a-e-bpw iq-\y-hpw æm-\-hp-ambn-Øo-cp-tam? Im-‰n¬ t]m-epw B tNm-Zyap-s≠-∂v A-h¿ kw-i-bn-°p-∂p. „

C. kp-tcjv


2014 sabv 4 Rm-b-¿

`m-K-sØ ]-e ÿ-e-ß-sf-°p-dn-®p-ap≈ ]-cm-a¿-i-߃ B ]m-´n-ep-≠m-bncp-∂p. `m-kv-I-c≥ am-ÿ-°v A-sXms° \-√ \n-›-b-am-Wv. ]m-´n-t∏mƒ Hm¿-a-bn-√. \m-S-I-Km-\-߃-°n-t∏m-gp≈ H-cp {]-iv-\-am-Wn-Xv. \m-S-Im-h-X-cW-tØm-sSm-∏w A-Xpw Xo-cp-∂p. Nn-e ]m-´p-I-sfm-s° ]m-´p-Im¿ a-\- n¬ kq-£n-s®-¶n-em-bn. F-s∂ B-I¿-jn® ]m-´p-I-sf-√mw F-s‚ X-e-t®m-dn-s‚

H.F≥.hn-sb-t∏mse \m-S-I-Øn-\m-bn `m-kv-I-c≥ am-kv‰¿ A-[nIw ]m-´p-I-sfm∂pw F-gp-Xn-bn-´n√. `m-kv-I-c≥ am-kv-‰¿ F-gpXn cm-L-h≥ am-kv-‰¿- Cu-W-an-´ \m-S-I-Km\w B-e-]n® lrZy-amb A\p-`hw ]-¶ph-bv-°p-I-bm-Wv teJ-I≥

hn.Sn. apcfn

]m

-Sn-Øp-S-ßn-b Im-ew ap-X¬ A-Xym-h-iyw A-tX-°p-dn®m-tem-Nn-® Im-ew ap-X¬ ]n. `m-kv-I-c≥ am-Ã-tdm-Sp h-en-b B-Zc-hm-Wv. A-t±-l-Øn-s‚ ]m-´p-Iƒ am{X-a-√, kn-\n-a-I-fpw F-s∂-bm-I¿-jn®n-cp-∂p. h-b-em-dpw H.F≥.hn-bp-sam∂p-a-√ Ip-´n-°m-e-sØ ]m-´p-I-fn¬ anI-®p-\n-∂-Xv `m-kv-I-c≥ am-Ã-dm-Wv. Ip-´n-°m-e-Øv kv-{Xo-i-–-Øn¬ ]m-Snbn-cp-∂ Im-e-sØ F-√m ]m-´p-I-fpw A-t±-l-Øn-t‚-Xp X-s∂. "Xm-a-c-°p-ºn-f-t√m a-a-lr-Z-bw' Xp-S-ßn-b ]m-´p-I-fm-Wp ]m-Sn-bn-cp-∂Xv. F-{X-tbm th-Zn-I-fn¬ a¬-k-c-ßfn¬ A-t±-l-Øn-s‚ ]m-´p-Iƒ ap-gßn-t°-´n-cn-°p-∂p! ]n-∂o-Sv \m-S-I߃-°m-bpw a-‰pw F-s‚ ]m-´p-Iƒ i–-te-J-\w sN-bv-Xp-Xp-S-ßn-b-t∏mƒ A-t±-l-Øn-s‚-sbm-cp ]m-´v ]m-S-Wsa-∂p h-en-b B-{K-l-ap-≠m-bn-cp-∂p. C-sXm-s° h-f-sc sN-dn-b B-{K-lß-f-s√! hm-kv-X-h-Øn¬ A-Xp In-´Ww, C-Xp In-´-Ww, tZ-io-b A-hm¿-Uv In-´-Ww F-s∂m-∂p-a-√-t√m. ]-t£, A-ß-s\ H-cp-]m-Sv ]m-Sm≥ A-h-k-cw In-´n-b-t∏mƒ F-s‚ a-\- n¬ A-Xv tZio-b A-hm¿-Un-t\-°mƒ h-en-b-Xmbn-cp-∂p. "Hm-Øp-]-≈n' A-°m-e-sØ-∂-√ C-°m-e-Øpw {]-i-kv-X-am-Wv F-∂p ]d-bmw. F-∂n-´pw F-\n-°m-cw-K-Øv H-cp Ip-Xn-s∏m-∂pw D-≠m-bn-√. Rm-\m-bn-´v D-≠m-°n-b F-t‚-Xm-bn tc-J-s∏-SpØ-s∏-tS-≠-Xm-b ]-e Im-cy-ß-fpw ]n∂o-Sv ssI-hn-´p-t]m-b-Xpw F-s‚ A\p-`-hw X-s∂. N-cn-{X-Øn¬-\n-∂p Xs∂ F-s∂ F-Sp-Øp-am-‰n a-‰p ]-e-scbpw {]-Xn-jvTn-®-Xv th-Z-\-tbm-sS A\p-`-hn-t°-≠n h-∂n-´p-≠v. A-Xpw kln-®p. {]-Xn-tj-[-ap-s≠-¶n-epw ]p-dØ-dn-bn-®n-√. Im-c-Ww, a-‰p-≈-h¿-°p th-≠n {]-Xn-tj-[n-°p-∂-Xp t]m-seb-√-t√m kz-¥w Im-cy-Øn-\m-bn ] -d-bp-∂-Xv? B-tcm-Spw ]-cn-`-h-an-√msX X-s∂ Po-hn-®p. A-t∏m-sgm-s°

\o-e° - p-bn-te \n≥ Km-\w /5 Hm¿-a-bp-sS A-d-I-fn¬ I-b-dn-bn-cn-°mdp-≠v. Cu ]m-´p-I-sfm-∂pw Rm≥ Ipdn-®p-h-®n-√ F-t∂m¿-°p-tºmƒ Ct∏mƒ {]-bm-kw tXm-∂pw. F-s‚ Hm¿a-sb am-{X-am-Wn-Xp-h-sc-bpw Rm-\m{i-bn-®-Xv. A-Xn-\n \-S-°n-√-t√m. "IÆo¿-∏p-g' F-s‚ lr-Z-b-Øn-epw X-et®m-dn-epw H-cp t]m-se I-b-dn. A-f-Im-]p-cn tlm-´-en¬-h-®v F-\n°pw kn-_n-em k-Zm-\-μ-\pw cm-Lh≥ am-jv ]m-´p ]-d-™p-X-cp-tºm ƒ F-s‚ lr-Z-bw h-√m-sX Xp-Sn-®p. ]m-´n¬ I-Ym-]m-{X-hpw Po-hn-X-hpw

t\m-hn-s‚ ]m-´v F-s‚-bp-≈n¬ C-Ø-cw B-{K-l-ßfm-bn-cp-∂p Iq-Sp-X¬. h-en-b h-en-b F-gp-Øp-Im-cp-sS I-hn-X-Iƒ, Km-\߃, h-en-b kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-cpsS ]m-´p-Iƒ C-ß-s\... F-\n-°-sX√mw ]m-S-Ww. km-º-Øn-I-em-`w In-´pam-bn-cp-∂ ]-e-Xn-s\-bpw Rm≥ D-t]£n-®p. \n-e-hm-c-an-√m-bv-a-sIm-≠v. ku-lr-Zw sIm-≠p am-{Xw ]-e-Xn-s\bpw kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. h-c-Z \m-S-I-k-an-Xn-bp-sS c-≠p aq∂p \m-S-I-߃-°p ti-jw ]p-d-Øn-d°n-b H-cp \m-S-I-Øn¬ ]m-´p-I-sf-°pdn-®p-≈ B-tem-N-\ h-∂-t∏mƒ Rm≥ cm-L-h≥ am-kv-‰-tdm-Sv H-cp Im-cyw tNm-Zn-®p: ""`m-kv-I-c≥ am-kv-‰-sd-s°m≠v F-gp-Xn-∏n-®m-tem?'' \m-S-I-Øn-\mbn ]n. `m-kv-I-c≥ A-[n-Iw ]m-´p-Isfm-∂pw F-gp-Xn-bn-´n-√. \m-S-I-Km-\cw-K-Øv h-en-b kw-`m-h-\-Iƒ A¿-∏n®-Xv H.F≥.hn. km-dm-Wv. cm-L-h≥ am-kv-‰¿-°p h-en-b k-t¥m-j-am-bn. `m-kv-I-c≥ am-kv-‰-dp-sS h-cn-Iƒ H-∂p t\m-°n-bm¬ X-s∂ A-Xn-s‚ Cu-Wam-bn F-∂v am-kv-‰¿ ]-d-bm-dp-≠v.

Hm-tcm Km-\-Øn-s‚-bpw Cu-Ww AXn¬ ]p-X-™p-In-S-∏p-≠v. \-Ωƒ AXv an-\p-°n-sb-Sp-Øm¬ a-Xn F-∂p ]d-bpw. Xm-f-ß-fn¬ h-cp-∂ hy-Xn-bm-\߃ t]m-epw A-t±-lw F-gp-Xn-h-®n-cn°pw. am-kv-‰-tdm-Sv H-∂p ip-]m¿-i sNøm≥ ]-d-s™-¶n-epw am-ÿ H-gn-™p. ""ap-c-fn ]-d-™m¬ X-s∂ F-gp-Xn-Øcpw'' F-∂p ]-d-™p. H-cp I-Ø-b-®pt\m-°mw. F-¥m-bn-cn-°pw {]-Xn-I-cWw F-∂p \n-›-b-an-√. {]-Xn-^-e-Øns‚ Im-cy-Øn¬ F-ß-s\-bm-bn-cn°pw? H-∂p-a-dn-bn-√. F-s∂ A-t±-lØn-\-dn-bmw. A-—-s‚ kp-lr-Øp-amWv. t^m-Wn¬ kw-km-cn-°m≥ ss[cyw t]m-cm. F-¥m-bm-epw F-gp-Xn-t\m°m-sa-∂p X-s∂ Xo-cp-am-\n-®p. F-gpXn. Ir-Xy-am-bn a-dp-]-Sn-bpw h-∂p. D-Ss\ X-s∂ Km-\-k-μ¿-`w, I-Ym-Np-cp°w H-s° A-b-®p-sIm-Sp-°m-\m-Wv F-gp-Xn-bn-cn-°p-∂-Xv. F-s‚ a-\- v B-Àm-Zw sIm-≠p Xp-≈n-®m-Sn. \m-S-I-Ir-Øm-b Ir-jv-W-Zm-kv Kpcp-hm-bq-cn-t\m-Sv Im-cy-߃ ]-d-™p. A-t±-l-Øn-\pw B-th-i-am-bn. X-s‚

\m-S-I-Øn¬ ]n. `m-kv-I-c≥ ]m-´p-Isf-gp-Xp-∂p. sI. cm-L-h≥ kw-Ko-Xw \n¿-h-ln-°p-∂p. ]-e \m-S-I-ß-fpw Fgp-Xn kw-hn-[m-\w sN-bv-Xv A-h-X-cn-∏n® B-fm-sW-¶n-epw A-Xn-sem-∂pw Cß-s\-sbm-cp So-an-s‚ km-∂n-[yw D≠m-bn-´n-√. A-t±-lw D-S-s\ X-s∂ F√mw F-gp-Xn-Ø-∂p. H-cm-gv-N-bv-°p≈n¬ X-s∂ ]m-´p-Iƒ X-]m-en¬ h∂p. aq-∂p ]m-´p-Iƒ. A-Xn¬ F-s∂tb-sd B-I¿-jn-® ]m-´p-I-fm-Wv "IÆo¿-∏p-g...' "I-Æo¿-∏p-g-bp-sS' F-∂ Km-\w hmbn-®-t∏mƒ X-s∂ F-\n-°n-„-am-bn. ]m-´n¬ X-s∂ Zr-iy-ß-fp-≠v. A-XmWv `m-kv-I-c≥ am-Ã-dp-sS H-cp h-en-b {]-tXy-I-X F-s∂-\n-°p tXm-∂n-bn-´p≠v. "Cu ]m-s´-\n-°p ]m-S-Ww.' F-s‚ a-\- p-]-d-™p. I-Ym-]m-{Xw t\-cn-´p ]m-Sp-∂ ]m-´-√. Zq-sc-sb-hn-sS-tbm-\n∂p tIƒ-°p-∂-Xp t]m-se-bm-Wv. \mS-I-Øn¬ Rm-\pw kn-_n-em k-Zm-\-μ\pw tN¿-∂m-Wp ]m-Sn-bn-´p-≈-Xv. H-cp X-am-i-∏m-´p-≠m-bn-cp-∂p. A-Xpw Rm≥ X-s∂-bm-Wp ]m-Sn-b-Xv. a-e-_m¿-

3

\m-S-Io-b-ap-lq¿-Ø-hpw F-√mw C-g tN¿-∂n-cn-°p-∂p. G-tXm H-cp \m-tSmSn-Km-b-I≥ th-Z-\-tbm-sS ]m-Sn-t∏mhp-∂-Xn-s‚ H-cp Zr-iyw. `m-kv-I-c≥ amkv-‰-dp-sS-bpw cm-L-h≥ am-kv-‰-dp-sSbpw D-≈n-eq-sS H-cp \-S-\m-bn th-Ww C-Xp ]m-Sm≥ F-s∂-\n-°-dn-bmw. ]t£, F-{X-tØm-fw? Cu ]m-´v ]m-Sptºm-sg-√mw F-s‚ a-\- v th-Z-\n-®p. `m-kv-I-c≥ am-kv-‰-sd Hm¿-°pw. Ct∏mƒ B th-Z-\ h¿-[n-®p. cm-L-h≥ am-kv-‰-dpw \-Ωp-sS Iq-sS-bn-√-t√m. ]n. `m-kv-I-c≥ a-cn-®-t∏mƒ A-f-Im-]p-cnbn-se A-\p-kv-a-c-W-th-Zn-bn¬ Rm\o ]m-´p ]m-Sn. Rm≥ A-\p-`-hn-® hnIm-cw tIƒ-hn-°m¿ A-\p-`-hn-t®m? F\n-°-dn-bn-√. C-\n Rm-s\-ß-s\-bmWv ]m-tS-≠-Xv? F-s‚ lr-Z-bw sIm≠m-Wv Rm-\-Xp ]m-Sn-b-Xv. F-∂m¬, A-Xp-h-sc A-h¿ tI-´n-´n-√m-Ø H-cp ]m-´n-\m-bn k-Z-ky¿ Im-tXm¿-°p-∂n√. tI-´p io-en-® ]m-´p-Iƒ tI-´p sImt≠-bn-cn-°-Ww. h-√m-Ø H-cp hn-ßem-Wv A-t∏mƒ. F-t¥ C-ß-s\? Cu ]m-´n¬ F-¥m-Wn-√m-Ø-Xv? km-lnXy-an-t√? kw-Ko-X-an-t√? F-s¥-¶nepw Ip-d-hp-s≠-¶n¬ F-s‚ B-em-]\w am-{X-am-bn-cn-°pw. ]-t£, Cu ]mt´m-sSm-∏w F-s‚ lr-Z-bw Rm≥ tN¿Øp-h-®n-´p-≠v. F-∂n-´pw F-t¥ a-ebm-fn C-sXm-∂pw {i-≤n-®n-√. „

I-Æo¿-∏p-g-bp-sS A-°-sc Rm-s\m-cp I-Æo¿-∏p-g-bp-sS A-°-sc Rm-s\m-cp s]m-∂n≥ In-\m-hn-s‚ ap-√ \-´p t\m-hpw Xn-∂p t\m-ºpw t\m-‰p cm-hpw ]-I-epw Rm≥ Im-h¬ Im-Øp ap-√-bn-e h-∂p ]q-hp h-∂p tX≥ h-∂p ]q-hm-b ]q-sh-√mw Rm-\-dp-Øp (I-Æo¿...) Xm-t\ tam-ln-® tam-l-߃ sIm-s≠m-cp Xm-a-c-\q-ep Rm≥ \q-s‰-Sp-Øp Xn-¶ƒ hn-f-°n-s‚ sh-´-Øn¬ Rm-s\-s‚ aw-K-ey-∏q-am-e tIm¿-sØ-Sp-Øp (I-Æo¿...) A-™q-dpw ap-∂q-dpw cm-hp-Iƒ t]m-b-t∏mƒ I-Æo-cm-‰n¬ sh-≈-s∏m-°w am-S-hpw ]m-S-hpw ap-√-bpw ap-ßn-t∏m-bv A-ºn-fn-s∏m≥ hn-f-°m-Sn-s°-´p. (I-Æo¿...)

\m-SI - w: I-Æo¿-]p-g

c-N\ - : ]n. `m-kvI - c - ≥

IY / 2 Ign-™ e-°w Xp-S¿® -hƒ kw-km-cw ]q¿-Øn-bm-°n-bt∏mƒ ap-dn-bp-sS H-cp aq-e-bn¬, Itk-c B-´n-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p Rm≥. "\n-s∂ I-s≠-Øm≥ D-]-tbm-Kn°p-∂ ]-Z-{]-tbm-Kw Hm¿-an-°m≥ {i-an-°p-Ibm-Wv Hm-tcm Zn-h-k-hpw Rm≥ F-∂v Rm≥ ]-d-™p.' \m-sf Rm-\-Xv a-d-∂p-t]m-hp-sa-∂ hn-Nm-cw C-t∏mƒ F-\n-°n-√. Rm-s\-t∏m-gpw H-tc kw-K-Xn-bm-Wv ]-d-™p-sIm-≠n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, F-gp-t∂¬-°p-tºmƒ \n-s∂ Is≠-Øm≥ G-Xp hm-°p-I-fm-tWm D-]-tbm-Knt°-≠-Xv A-h a-d-∂p-t]m-hp-∂p. A-t∏mƒ Ahƒ ]-d-™p: "B-Zy Zn-h-kw X-s∂ \o I-≠p]n-Sn-® hm-°p-I-fm-W-h.' Rm≥ ]-d-™p: "B hm-°p-Iƒ I-≠p-]n-Sn-®-Xv Nm-c-\n-d-ap-≈ \ns‚ I-Æp-Iƒ I-≠n-´m-Wv. ]-t£, ]n-t‰-∂v Rm-\-tXm¿-Øn-√.' "hn-f-°n-\-cn-In¬ Np-cp-´n∏n-Sn-® ap-„n-tbm-sS \n-∂ A-hƒ A-Km-[-ambn \n-iz-kn-®p. G-Xp \-K-c-Øn-em-Wv Rm≥ A-Xv F-gp-Xn-h-bv-°p-∂-sX-s∂-¶n-epw \o Hm¿Øn-cp-s∂-¶n¬.' Xo \m-f-߃-°p ap-I-fn¬ A-h-fp-sS I-Sn®p-]n-Sn-® ]-√p-Iƒ Xn-f-ßn. "F-\n-°p \n-s∂ kv-]¿-in-°m≥ tXm-∂p-∂p.' Rm≥ ]-d-™p: {]-Im-i-Øn-\p t\-sc-bp-≈ X-s‚ Pz-en-°p-∂ t\m-´w A-hƒ A¬-∏w D-b¿-Øn. ap-dn-bp-sS aqe-bn¬ I-tk-c-bm-´n-s°m-≠n-cn-°p-∂ F-s∂ A-hƒ I-s≠-∂p tXm-∂p-∂p. "\n-߃-A-sXmcn-°-epw F-t∂m-Sp ]-d-™n-´n-√.' A-hƒ ]-d™p: "C-t∏mƒ ]-d-bmw. A-Xm-Wv k-Xyw.' hn-f-°n-s‚ a-dp-h-i-Øp-\n-∂p-sIm-≠v A-hƒ kn-K-c-‰v B-h-iy-s∏-´p. F-s‚

A

\o-e-\n-d-ap-≈ \m-b-bp-sS

I-Æp-Iƒ K-{_n-tb¬ Km¿-kn-b am¿-tI-kv hnh: F.]n Ip-™map

hn-c-ep-Iƒ-°n-S-bn¬-\n-∂v kn-K-c-‰v Ip-‰n-Iƒ A{]-Xy-£-am-bn-°-gn-™n-cp-∂p. ]p-I-h-en-°p-Ibm-sW-∂ Im-cyw X-s∂ Rm≥ a-d-∂p. A-hƒ ]-d-™p: "F-hn-sS-bm-Wv Cu hm-°p-Iƒ F-gpXn-b-sX-∂v Hm¿-°m≥ I-gn-bm-Ø-sX-¥p-sIm≠m-sW-∂v F-\n-°-dn-bn-√.' A-t∏mƒ Rm-\-htfm-Sp ]-d-™p: "C-tX Im-c-W-Øm-em-Wv \m-sf B hm-°p-Iƒ Hm¿-an-°m≥ F-\n-°p I-gn-bmØ-Xpw' A-t∏mƒ A-hƒ hn-jm-Z-]q¿-hw ]-d™p: "A-√, Nn-e k-a-b-ß-fn¬ A-Xp kz-]v-\w I-≠-Xm-bn Rm≥ hn-Nm-cn-°m-dp-≠v.' Rm≥

F-gp-t∂-‰v hn-f-°n-\p t\-sc \-S-∂p. Ip-d-®-∏p-dØm-bn-cp-∂p A-hƒ. kn-K-c-‰p-I-fpw Xo-s∏-´nbpw ssI-bn¬ h-®p sIm-≠m-bn-cp-∂p F-s‚-\-SØw. B \-S-Øw hn-f-°n-\-∏p-d-tØ-°p \o-≠tX-bn-√. Rm≥ kn-K-c-‰v A-hƒ-°p t\-sc \o-´n. A-h-f-Xv Np-≠p-Iƒ-°n-S-bn-en-´v sR-cn-®p, F∂n-´v Xo-s∏-´n-bp-c-°m≥ F-\n-°v k-a-bw X-cmsX Xo-\m-f-߃-°p t\-sc X-e-Ip-\n-®v kn-K-c‰n-\p Xo-sIm-fp-Øn. "tem-I-Øn-se G-tXm-\-Kc-Øn¬, F-√m Np-h-cp-I-fn-epw Cu hm-°p-Iƒ {]-Xy-£-s∏-S-Ww-˛ "\o-e-\n-d-ap-≈ \m-b-bp-sS I-Æp-Iƒ.' Rm≥ ]-d-™p: "\m-sf Cu hm-°pIƒ Hm¿-an-°m≥ F-\n-°v I-gn-bp-∂p-sh-∂v hbv-°p-I, F-¶n¬ F-\n-°v \n-s∂ I-s≠-Øm-\mhpw.' A-hƒ ho-≠pw X-e-bp-b¿-Øn. C-t∏mƒ A-h-fp-sS Np-≠p-I-fn¬ Xn-f-ßp-∂ I-cn-bp-sS \n-dw. "\o-e \n-d-ap-≈ \m-b-bp-sS I-Æp-Iƒ'. Ahƒ s\-Sp-ho¿-∏n-´p. I-hn-fn-eq-sS kn-K-c-‰v Du¿∂p ho-gp-tºmƒ H-cp I-Æ-S-®v A-hƒ Hm¿-tØm≠n-cp-∂p. F-∂n-´-hƒ kn-K-c-‰v ]p-I hn-c-ep-Iƒ°n-S-bn-en-´v Cu-ºn-°p-Sn-®p sIm-≠p ]-d-™p: "C-Xv th-sd F-t¥m B-Wv, Rm≥ i-co-cw Nq-Sm°p-I-bm-Wv.' A¬-∏w kz-cw Xm-gv-Øn-bm-Wv Ahƒ A-Xp-]-d-™-Xv, i-cn-°pw A-ß-s\ ]-d™n-´n-√m-Ø t]m-se A-sXm-cp Xp-≠p-I-S-emkn¬ F-gp-Xn-b-Xp-t]m-se B Xp-≠p-I-S-em-kv Xo-\m-f-Øn-\-cn-In-te-°p sIm-≠p-h-∂-t∏mƒ Rm≥ A-Xn-se-gp-Xn-b-Xv hm-bn-®p-˛ Rm≥ i-cocw Nq-Sm-°p-I-bm-Wv. X-≈-hn-c-en-\pw Nq-≠p-hnc-en-\p-an-S-bn-en-´v A-hƒ I-S-em-kv Xn-cn-®p-sIm≠n-cp-∂p. A-Xv ]q¿-W-am-bpw I-Øn-°-cn-™v, Nm-c-am-bn \n-e-Øp-ho-Wp. "A-Xm-Wv \-√-Xv'

Rm≥ ]-d-™p: "\n-s∂ A-ß-s\ Im-Wp-∂-Xv F-\n-°p t]-Sn-bm-Wv, hn-f-°n-\-cn-In¬ hn-d-bv°p-∂ \n-e-bn¬.' \n-c-h-[n h¿-j-ß-fm-bn R-߃ Im-Wm≥ Xp-S-ßn-bn-´v. Nn-e-t∏mƒ R-߃ H-cp-an-®m-bncn-°p-tºmƒ, B-tcm ]p-d-Øv H-cp kv-]q¨ \ne-Øn-Spw; R-߃ D-W-cpw. Ip-td-s» Ip-td-s»bm-bn R-߃ H-cp Im-cyw a-\- n-em-°n, Rß-fp-sS N-ßm-Øw Nn-e kw-K-Xn-Iƒ-°p hnt[-b-s∏-Sp-I-bm-Wv; \n- m-c-kw-`-h-߃-°v. R-ß-fp-sS k-am-K-a-߃ A-ß-s\-b-h-km-\n°p-I-bm-Wv. ]p-e¿-Im-e-th-f-I-fn¬ H-cp kv]q¨ \n-e-Øp-ho-gp-∂-tXm-sS. C-t∏mƒ hn-f-°n-\-cn-In¬, A-hƒ F-s∂ t\m-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. C-tX co-Xn-bn¬ Ahƒ ]-≠pw F-s∂ t\m-°n-b-Xv Rm-t\m¿-Øp. Rm≥ ]n≥-Im-ep-Iƒ-s°m-≠v I-tk-c B-´ns°m-≠n-cn-°p-I-bpw Nm-c-\n-d-Øn-ep-f-f H-cp hnNn-{X kv-{Xo-sb t\m-°n-s°m-≠n-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂ hn-Zq-c kz-]v-\-Øn¬. B kz-]v-\-Øn¬-h-®m-Wv Rm≥ A-h-tfm-Sv B-Zy-am-bn \o Bcm-sW-∂p tNm-Zn-®-Xv. A-hƒ ]-d-™p: "F-\nt°m¿-a-bn-√' Rm≥ ]-d-™p: "\mw ap-sºm-cn°¬ ]-c-kv-]-cw I-≠-Xm-bn Rm≥ I-cp-Xp-∂p' A-hƒ \n- w-K-X-tbm-sS ]-d-™p: "H-cn-°¬ \n-s∂ kz-]v-\w I-≠n-´p-s≠-∂m-Wv F-s‚ hnNm-cw, C-tX ap-dn-bn¬.' Rm≥ ]-d-™p: "A-Xp X-s∂, C-t∏mƒ Rm≥ \n-s∂ Hm¿-°m-≥ Xp-Sßp-I-bm-Wv.' A-t∏mƒ A-hƒ ]-d-™p: "F-{X hn-Nn-{Xw, a-‰p kz-]v-\-ß-fn-epw \mw ]-c-kv-]-cw „ I-≠p-ap-´n-bn-´p-s≠-∂p-d-∏m-Wv.' (ASp-Ø -e-°w A-h-km-\n°pw)

]p-kv-X-I-ß-ƒ

kz-cm-Pv P-b-{]-Im-iv \m-cm-b-W-s‚ A-gn-a-Xn-hn-cp≤ k-a-c-Øn-\p ti-jw C-¥y≥-P-\-X-bpsS cm-jv-{So-b-`m-h-\-sb Xo-]n-Sn-∏n-® t\Xm-hm-Wv A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ. A-gn-a-Xnhn-cp-≤-k-a-c-Øn¬-\n-∂v ]n-∂o-S-t±-lw C¥y≥ `-c-W-hy-h-ÿ-sb-Ø-s∂ hn-i-I-e\w sN-øp-∂ cm-{„o-b-\n-cq-]-I-\pw B-Iv-Snhn-Ãp-am-bn-Øo¿-∂p. C-¥y≥ k-aq-lsØ-bpw `-c-W-kw-hn-[m-\-sØ-bpw Ip-dn®p-≈ A-t±-l-Øn-s‚ hn-izm-k-{]-am-Wß-fm-Wv Cu sN-dp-]p-kv-X-I-Øn-¬. kz-cmsP-∂ kz-bw-`-c-W-kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS \Ωp-sS \-K-c-ß-sf-bpw {Km-a-ß-sf-bpw Fß-s\ kz-¥w Xo-cp-am-\-ß-sf-Sp-°m≥ {]m-]v-X-am-°p-sa-∂v Cu ]p-kv-X-Iw h-c-®pIm-´p-∂p. ]-cn-`m-j: kv-an-X ao-\m-£n. A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ am-Xr-`q-an _p-Iv-kv, tIm-gn-t°m-Sv

Hm¿-a-I-fp-sS am-{¥n-I-kv-]¿-iw C-{μ-Pm-e-Øn¬ H-cp A-\m-bm-k-X t{]£-I-\v ]-e-t∏m-gpw A-\p-`-h-s∏-t´-°mw. F-∂m¬, am-{¥n-Ih - n-Zy-Iƒ I-cÿ a - m-°m\p-≈ H-cp am-{¥n-I-s‚ Po-hn-X-Øn¬ A-

\m-bm-k-X-bp-sS sN-dp-I-Wn-I-t]m-epw Is≠-Øm-\m-hn-√. I-√pw ap-≈pw \n-d-™ B bm-{X-bp-sS Np-´p-s]m-≈p-∂ A-\p-`-h߃ hm-b-\-°m-cp-am-bn ]-¶p-h-bv-°p-Ibm-Wv X-s‚ Hm¿-a-°p-dn-∏p-I-fn-eq-sS tKm]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv. I-h-f-ap-°-´ F-∂ Ip{Km-aØ - n¬ am-Pn-°n-s‚ am-kva - c - n-It- em-Iw kz-]v-\w-I-≠p-\-S-∂n-cp-∂ H-cp Ip-´n-bn¬\n-∂v tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-sS-∂ I-em-Im-c\n-te-°p-≈ h-f¿-®-bp-sS Kr-lm-Xp-c-XIƒ D-W¿-Øp-∂ k-Xy-k‘ - a - m-b A-\p-`h-Nn-{X-ßf - m-Wv C-sX-∂v H.F≥.hn. tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv H-en-hv _p-Iv-kv, tIm-gn-t°m-Sv

aq-∂mw \n-e-bn-se G-gmw \-º¿ ap-dn Po-hn-X-sØ sXm-´p-t\m-°n-b-Xn-s‚ t\¿km-£y-ß-fm-Wv ]-hn-{X≥ Xo-°p-\n-bpsS I-hn-X-Iƒ. "\-K-c-lr-Z-b-Øn¬, H-c-gp°p-Nm-en-s\ s]-‰n-´v, a-g a-cn-® cm-{Xn-bn¬' Ip-dn-°-s∏-´ Cu I-hn-X-Iƒ "]-∏m-Xn ]I¿-∂p I-gn-°p-∂ ]m-gv-°p-∏n s]-dp-°n Pohn-°p-∂-h's\-bpw {`m-¥-s\-bpw kw-i-b-

tcm-Kw sIm-≠v \n-cm-i-\m-b `¿-Øm-hn-s\bpw A-`n-kw-t_m-[-\ sN-øp-∂p. ]m-Xnbn¬, hn-S¿-∂v, A-S¿-∂ ]m-Xn-cm-kz-]v-\ß-fp-sS hn-hn-[ tIm-Wp-I-fn¬-\n-∂p-≈ hym-Jym-\-ß-fm-Wv Cu k-am-lm-c-Øn-se an-° I-hn-X-I-fpw. "H-cp \m-S≥ No-¥v', "]pe¿-s®-bn¬', "th-cn-te-°v', "a-dp-]-Sn' Xp-Sßn G-Xm-\pw {]-kn-≤-am-b I-hn-X-Iƒ. ]-hn-{X≥ Xo-°p-\n Un kn _p-Iv-kv, tIm-´-bw

K¬-kv'. Iq-Sm-sX, am-¿-Iv-kn-k-sØ-°p-dn®v i-cn-bm-b ho-£-Ww \¬-Im≥ k-lmbn-°p-∂ "am¿-Iv-kn-kw Ip-´n-Iƒ-°v' F∂ a-s‰m-cp ]p-kv-X-I-hpw. K-l-\-am-b hnj-b-߃ e-fn-X-am-bn Ip-´n-I-sf ]-cn-N-bs∏-Sp-Øn hm-b-\-°m-cp-sS a-\w-I-h¿-∂ Hcp F-gp-Øp-Im-c-s‚ Xq-en-I-bn¬-\n-∂v. ]n.Sn. `m-kv-I-c-∏-Wn-°¿ Nn-¥ ]-ªn-tj-gv-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

ho-≠pw H-cp h-c-hn-\m-bv A-cn-Ip- Po-hn-X-߃

Ip-´n-Iƒ-°mbn 3 ]p-kv-X-I-߃ im-kv-{Xo-b tkm-jy-en-kw, I-Ωyq-Wn-kw Xp-S-ßn-b-h-bp-sS B-Nm-cy-∑m-cm-b c-≠p Nn-¥-I-sc ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂ aq-∂p {KŸ-߃. I-Ωyq-Wn-Ãv {]-Xy-b-im-kv-{XsØ X-Øz-im-kv-{X-]-c-hpw km-aq-ln-I im-kv-{X-]-c-hp-am-b D-d-® Xq-Wn¬ ]-SpØp-b¿-Øn-b Im-d¬ am¿-Iv-kv, im-kv-{XØn-s‚-bpw Ip-Spw-_-L-S-\-bp-sS-bpw amIv-kn-Ãv hym-Jym-\-Øn-\pw hn-i-I-e-\Øn-\pw A-Sn-Ø-d-bn-´ Fw-K¬-kv F-∂n-hcp-sS {]-Xy-b-im-kv-{X-[m-c-W-Iƒ Ip-´n-Isf ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂ c-≠p {K-Ÿ-߃ ˛ "Ip-´n-I-fp-sS am¿-Iv-kv', "Ip-´n-I-fp-sS Fw-

Øp-I-bm-Wv Cu te-J-\-k-am-lm-c-Øneq-sS teJn-I. a-Æn-s‚-bpw a-\p-jy-s‚bpw A-¥- v \n-c-¥-cw tNm-Zyw sN-ø-s∏Sp-∂ h¿-Ø-am-\-Im-e-Øv {]-Ir-Xn-bp-sS Cu ]p-kv-X-I-Øn-\v Iq-Sp-X¬ {]-k-‡nbp-s≠-∂v A-h-Xm-cn-I-bn¬ ap-km-^n¿. ]n.C. D-j ssk-I-Xw _p-Iv-kv, tIm-X-aw-K-ew

A-[ym-]-I-s‚ \n¿-_-‘-Øn-\p h-g-ßn Im-fn-sb-∂ X-s‚ t]-cv am-t‰-≠n-h-∂ A-´∏m-Sn-bn-se B-Zy B-Zn-hm-kn tUm-Iv-S¿ I-a-em-£n-bpw a-¥n-a-e-bn-se a-cp-X-\pw Pe-£m-a-Øn-s‚ {]-Xo-I-am-bn am-dn-b ]m-∏Ω, dm-Kn-bpw Xp-h-c-bpw A-a-c-bpw Ir-jn sN-øp-∂ 87 Im-c≥ tIm-W≥, A-´-∏m-Sn-bnse cm-jv-{So-b-t\-Xm-hv Cu-iz-cn-˛ C-ß-s\ a-Æpw a-e-bpw Im-Spw ]p-g-bpw A¿-∏n-® hc-{]-km-Z-Øn-s‚ tNm-c-tbm-´-Øn-¬ A-`nam-\n-°p-I-bpw B-Zn-a-{]-Ir-Xn-bp-sS {]-Wbn-I-fm-bn tKm-{X-Po-hn-X-sØ kv-t\-l]p-c- -cw tN¿-Øp-\n¿-Øp-I-bpw sN-øp∂ A-cn-Ip-Po-hn-X-ß-sf A-S-bm-f-s∏-Sp-

H-cp k-{Xo Po-hn-X-tØm-Sv t]m-cm-Sp-tºmƒ a-s‰m-cp kv-{Xo I-]-S-X-bp-sS ap-Jw-aq-Sn AWn-™v hn-e-kp-∂p. tPm-en tX-Sn ]p-d-s∏´ iym-a-f-bv-°v h-©-\-bp-sS tem-I-sØbm-Wv t\-cn-tS-≠n-h-∂-Xv. kp-c-£ hm-KvZm-\w sN-bv-X-h¿ t]m-epw N-Xn-bp-sS s]m≈p-∂ ]mT-߃ ]Tn-∏n-®p. hm-b-\-°m¿°v D-tZz-K-\n-an-j-߃ ]-I-cp-∂ t\m-h¬. k-t¥m-jv h-´-∏m-d {]-`m-Xv _p-Iv-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

tIm-hn¬ Im-f-Iƒ ]u-cm-Wn-I-X-bp-sS I¬-°p-cn-ip-I-fpw tXm-c-W-°-√p-I-fpw F-ºm-Spw Nn-X-dn-°n-

S-°p-∂, N-cn-{Xw D-d-ßp-∂ H-cp tZ-i-Øp\n-∂m-Wv h¿-Ko-kv A-¶-am-en X-s‚ I-Ym]m-{X-ß-sf I-s≠-Sp-°p-∂-Xv. A-Xp-≠m°p-∂ A-]-cn-Nn-X-Xz-sØ B-Jym-\w sIm-≠p t\-cn-Sp-∂ I-Ym-Ir-Øp-am-Wv At±-lw. "a-e-bm-f sN-dp-I-Y F-∂ {]-hmlw H-cp-]m-Sv ssI-h-gn-Iƒ hn-`n-∂ Im-eL-´-ß-fn¬ H-gp-In-t®¿-∂v cq-]-s∏-´-XmWv. Cu Im-e-L-´-ß-fn¬ ssI-h-cp-∂ tNcp-h-I-fn¬ ]p-Ø≥ ssI-h-gn-bm-Wv h¿Ko-kv A-¶-am-en-bp-tS-sX-∂v' kn. cm-[mIr-jv-W≥ ap-∂p-c-bn¬. h¿-Ko-kv A-¶-am-en Un kn _p-Iv-kv, tIm-´-bw

B-Sp-I-fp-sS dn-]-ªn-°v ^m‚-kn-bp-sS tem-I-Øp-\n-∂v H-cp t\mh¬. A-Xn¬ ap-g-ßp-∂ cm-jv-{So-b-kz-cß-fm-Wv Cu Ir-Xn-sb hy-Xy-kv-X-am-°p∂-Xv. `q-an-bpw B-Im-i-hpw ]-£n-I-fpw arK-ß-fpw H-s° A-S-ßp-∂ ssP-h-{]-Ir-Xn Cu t\m-h-en-s‚ B-¥-c-]mT-am-bn h¿Øn-°p-∂p. C-ø h-f-∏-´-Ww Nn-¥ ]-ªn-t°-j≥-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw


CMYK

4

2014 sabv 4 Rm-b-¿

h-en-sbm-cp Aw-Ko-Im-c-am-bn A-^v-k¬ I-cp-Xp∂p. H-cn-°¬ tZ-h-cm-P≥ am-kv-‰-sd sN-∂p- I-≠Xpw tXm-fØ - pX-´n A-t±-lw ss[-cyw ] - I - ¿-∂X - pw Cu bp-hm-hv s\-t©m-Sp tN¿-°p-∂ Hm¿-ab - m-Wv.-B-ep-h kvI - qƒ t^m¿ ssª≥-Un-se t_m¿Un-Mn¬-\n-∂p In-´n-b A-\p-`h - ß - f - pw I-cp-Øp-amWv {]-Xn-k-‘n-I-fn¬ A-^v-k-en-\v Xp-W-bm-hp∂-Xv. B - s - c-bpw B-{i-bn-°m-sX kz-¥w B-hi - y߃ sN-øm-\pw F-gp-Xm-\pw hm-bn-°m-\p-sa-√mw ]Tn-s®-Sp-Øp. F - w..---Pn. b - q-\n-th-gvk - n-‰n I-tem¬-kh-Øn¬ hn≥-Uv Cu-kvt- d¨ hn-`m-KØ - n¬ Xp-S¿®-bm-bn hn-Pb - n-bm-bn-cp-∂p. C - w-•o-jv _n-cp-Zw ]q¿Øn-bm-°n-b A-^vk - ¬ a-lm-cm-Pm-kn¬ _n.- F -- . ayq-kn-°n-\v tN¿-s∂-¶n-epw ap-gp-h\ - m-°m-sX kwKo-Xc - w-Kt- Ø-°v Xn-cn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p.--

Nn-d-Im¿-∂ au-\w ImgvN-bpsS D¬khamb kn\namtemIØv A‘-Xsb tXm¬∏n®v ip≤-kw-KoXw sIm≠v kwKo-X-t{]-an-I-fpsS lrZbw Iog-S-°n-b A^vk¬ bqk^n\m-bn-cp∂p CØ-h-WsØ kwÿm-\ N-e-®n-{X ]p-c-kvIm-c Pq-dn-bp-sS {]-tXy-I ]-cm-a¿iw

c-≠p h¿-jw I-gn-™v I-e≠ -- ¿ F-∂ Nn-{XØn-¬ Zm-tk-´≥ ]m-Sn-b "K-‘-cm-P≥ ]q hn-cn™p', "Nn-d-Im¿-∂ au-\w Nn-cn-bn¬ A-en-™p.--.'-Xp-S-ßn-b ]m-´p-Iƒ G-sd {i-≤n-°-s∏-´p. ho≠pw c-≠p h¿-j-sØ C-S-th-f. "-N-°-c-am-hn≥ sIm-º-Øv..-- .-- '-- -F-∂ ]m-´n-eq-sS tkm-\p \n-K-hpw "hn-cn-bp-∂p sIm-gn-bp-∂p.--.'-- - F-∂p ]m-Sn km-[-\m k¿-K-hpw B-Zy-am-bn a-e-bm-f-Øn-se-Øn-b-Xv 2011¬ A-^v-k-en-s‚ Cu-W-Øn-eq-sS-bm-bn-cp∂p. -t_mw-s_ am¿-®v 12 B-bn-cp-∂p Nn-{Xw. 2012em-Wv C-Ωm-\p-h¬, tKm-Uv t^m¿ sk-bn¬ F-∂o Nn-{X-ß-fn¬ Cu-W-an-´-sX-¶n-epw c-≠p -]S-ß-fpw ]p-d-Øn-d-ßn-b-Xv 2013¬.--

em¬ tPm-kn-s‚ C-Ωm-\p-h¬ F-∂ Nn-{XØn-\v ]-›m-Ø-e-kw-Ko-X-sam-cp-°n-b-Xv A-^vk¬ bq-k-^n-s‚ kw-Ko-X-Po-hn-X-Øn¬ A-]q¿hm-\p-`-h-am-bn. am-dn -am-dn-h-cp-∂ ko-\p-I-fn¬ kw`-hn-°p-∂-sX-s¥-∂v em¬-tPm-kpw Iq-´-cpw ]-d™p-sIm-Sp-Øp-sIm-≠n-cp-∂p.--- Zr-iy-߃ H-s∂m∂m-bn a-\- n¬ Hm-Sp-∂-Xn-\-\p-k-cn-®v I-Ym-kμ¿-`-Øn-\v tN-cp-∂ Cu-W-߃ A-^v-k¬ krjv-Sn-®p.--- A-h-km-\-Zr-iy-hpw Xo¿-∂v em¬-tPm-kv "Hm-s°' ]-d-™-t∏mƒ k-t¥m-j-tØm-sSm-∏w B-fl-hn-izm-k-hpw a-\- n¬ \n-d-™p.---

-e-bm-f -kn-\n-am kw-Ko-X-tem-I-sØ hnkv-a-b-Po-hn-X-am-Wv A-^v-k¬ bq-k-^v F-∂ bp-h- kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-t‚-Xv. Im-gv-N-bp-sS D¬-k-h-am-b kn-\n-am-tem-I-Øv A‘-X-sb tXm¬-∏n-®v ip-≤-kw-Ko-Xw sIm-≠v kw-Ko-X-t{]-an-I-fp-sS lr-Z-bw Io-g-S-°p-∂ A^v-k¬ bq-k-^v -A-]q¿-h-X \n-d-™ X-s‚ kn\n-am-kw-Ko-X -Po-hn-Xw ]-¶n-Sp-∂p...-X-s‚ kw-Ko-X-Po-hn-X-Øn-\v H-cn-°-epw Im-gvN-bn-√m-bv-a X-S- -am-bn-´n-√-m-sb-∂v A-^v-k¬ ]d-bp-∂p. -A-I-°-Æm¬ Xo¿-°p-∂ X-s‚ ]m-´pIƒ a-e-bm-fn-Iƒ aq-fn-\-S-°p-∂-Xn¬ A-^v-k¬ k-t¥m-j-hm-\m-Wv.- --- I-Æp-≈-h¿ t]m-epw I-Æ-S®n--cp-t∂ A-^v-k-en-s‚ ]m-´p-Iƒ B-kz-Zn-°q. -

ao-´n-bm-bn-cp-∂p Xp-S-°w. A-°m-e-Øv ho-´n-seØn-bm¬ lm¿-tam-Wn-b-Øn-\p ]-I-cw Io-t_m¿-Un¬ ]-cn-io-en-®p. -Hm-tcm ]m-´pw \n-c-¥-cw aq-fn lm¿-tam-Wn-b-Øn-epw Io-t_m¿-Un-epw Cu-Wan-´m-Wv kw-Ko-X-Øn-te-°v Np-h-Sp-h-®-X'v.'--kw-Ko-tXm-]-I-c-W-߃ X-\n-sb hm-bn-®pt\m-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p A-^v-k-en-s‚ sN-dp-∏Øn-se t\-c-tºm-°v. h-f¿-∂-t∏mƒ kw-Ko-XsØ Ku-c-h-tØm-sS I-≠p. -_-‘p-hm-b kw-hn[m-b-I≥ ^m-kn¬ h-gn Hu-tk-∏-®-s\ ]-cn-N-bs∏-´-Xv h-gn-Øn-cn-hm-bn. -B-Zy-am-bn t{]m-{Km-an-Mv sN-øn-®-Xpw Km-\-Øn-s‚ _n.P--- n.F --- w. -H-cp-°m-\mh-iy-s∏-´-Xpw A-t±-l-am-Wv-˛ kz-]v-\w sIm-≠v Xp-em-`m-c-Øn-se "I-kv-Xq-cn-°p-dn sXm-´v..-- '-- -F-∂ ]m-´n-\p-th-≠n. -]n-∂o-Sv c-ho-{μ≥ am-jn-s‚-bpw t_-Wn C-t·-jy-kn-s‚-bpw ssI-X-{]w k-tlmZ-c≥-am-cp-sS-bpw _n-Pn- _m-en-s‚-bpw Io-t_m¿Uv t{]m-{Km-a¿ B-bn Ip-d-®p-h¿-j-߃.

]m-´n-s‚ h-gn

a-[p-c-ap-≈ Hm¿-a-Iƒ

""B-ep-h Io-gv-am-Sv A-‘-hn-Zym-e-b-Øn¬ aq-∂mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-tºm-gm-Wv Rm≥ ]m-´ns‚ h-gn-bn-te-°p \-S-∂-Xv. tlm-kv-‰-en¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p ]-cn-io-en-°m-\p-≈ lm¿-tam-Wn-bw

kw-Ko-X-Po-hn-X-Øn-s‚ A-º-Xmw h¿-jw BtLm-jn-®-t∏mƒ Km-\-K-‘¿-h≥ Xn-c-s™-Sp-Ø C-jv-S-ap-f-f 50 ]m-´p-I-fn¬ H-∂m-bn-cp-∂p I-e-≠dn-se "Nn-d-Im¿-∂ au-\w..-.'-- . -C-Xv X-\n-°p e-`n-®

]n.--Fw. -am-b

a

"a-g-bn¬ \n-d-bpw...--' F-∂ X-s‚ ]m-´n-\v bq Syq_n¬ B-Zy-sØ Ip-d-®pZn-h-k-߃-°p-f-fn¬ 12 -e-£w t{im-Xm-°-fp-≠m-b-Xn-s‚ k-t¥m-j-amWn-t∏mƒ A-^v-k-en-s‚ a-\- p-\n-d-sb. 1981¬ C-d-ßn-b `-c-X≥ Nn-{Xw ]-d-¶n-a-e-bp-sS ]p-Xn-b ]-Xn-∏n-\m-bn \-Pow A¿-jm-Zpw ar-Zp-em hm-cy-cpw ]m-Sn-b-Xm-Wo ]m-´v. --- tZ-h-cm-P≥ am-jn-t‚-Xm-bncp-∂p ]-g-b ]m-´n-s‚ kw-Ko-Xw. -A-Xn¬ H-cp ]m´m-Wp-≠m-bn-cp-∂-Xv. ]p-Xn-b ]-d-¶n-a-e-bn¬ KtW-jv kp-μ-c-hpw ssh-im-Jn-bpw ]m-Sn-b "a-Z-\h-\-tZ-hn-tbm.--..-- '-- -A-S-°w c-≠p ]m-´p-I-fm-Wv A^v-k¬ Cu-W-an-´-Xv.-_n-Pp h¿-°n-bp-sS N-{μ-\n-te-°p-f-f h-gn-bmWv A-^v-k¬ Cu-W-an-´ B-Zy-Nn-{Xw. -A-Xn-\v hgn-sX-fn-®-Xv 2004¬ \-S-∂ ayq-kn-Iv t^m¿ lm¿-´v F-∂ kv-t‰-Pv tjm-bm-Wv. -em¬ tPm-kv kw-hn-[m\w sN-bv-X tjm-bp-sS ssS-‰n¬ tkm-Mv sN-bv-XXv A-^v-k-em-bn-cp-∂p. -D-jm D-Xp-∏v, -{io-\n-hmkv, -kp-Pm-X,- hn-P-bv tb-ip-Zm-kv Xp-S-ßn-b-h-cmbn-cp-∂p Km-b-I¿. -A-∂v k-Z- n-ep-≠m-bn-cp-∂ tPm-fn tPm-k-^v N-{μ-\n-te-°p-f-f h-gn \n¿-an-®t∏mƒ A-^v-k-en-s\ £-Wn-®-p. "C-Xn-\-Iw G-gp Nn-{X-ß-fn¬ 22 ]m-´p-Iƒ-°m-Wv A-^v-k¬ CuWw \¬-In-b-Xv.--- ]-d-¶n-a-e-bn-se F-√m ]m-´p-Ifpw ln-‰p-I-fm-bn...--'

am-\-Øp-Zn-®-Xv a-Æn¬.--.-.C-Ωm-\p-h-en-se "am-\-Øp-Zn-®-Xv a-Æn¬ hn-cn™-Xv..-- '-- ]m-Sn-bm-Wv _w-Km-fn-bm-b k-]v-X-]¿-W N-{I-h¿-Øn a-e-bm-f-Øn-se-Øn-b-Xv. 2013¬ A^v-k¬ Cu-W-an-´v -ar-Zp-em hm-cy-cpw \-Po-_pw ]m-Sn-b ]m-Xn-cm-a-W-en-se "B-tem-ew tX-t\mepw.--.'-- - ln-‰v Nm¿-´n¬ G-sd-°m-ew ap-∂n-em-bn-cp∂p. --- C-Xn¬-Ø-s∂ "sh-bn¬ sIm-f-fpw.--..-- '-- F-∂ ]m-´n-\v kz-cw ]-I¿-∂-Xv t{i-bm tLm-jm¬ Bbn-cp-∂p. -tKm-Uv t^m¿ sk-bn--en-se "C-√m-Ømew ssI-am-dp-tºmƒ.--.'-- B-Wv A-Sp-Øn-sS {i-≤n°-s∏-´ a-s‰m-cp ]m-´v. 2013¬ ]n.--- P-b-N-{μ-s‚ ln‰p-I-fn-sem-∂p-am-bn C-Xv. td-Un-tbm an¿-®n Ahm¿-Uv (2009), -_n-Kv F-^v.F -- w. A-hm¿-Uv(2013), Xn-°p-dn-»n ^u-t≠-j≥ A-hm¿-Uv(2013) F-∂o ]p-c-kv-Im-c-ß-ƒ e-`n-®n-´p-≠v. -sIm-®n≥ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ sI-an-kv-{Sn e-Iv-N-d¿ B-bn-cp-∂ tUm. -sI. -s- I. -ap-l-Ω-Zv bq-k-^n-s‚-bpw ^m-Øn-a-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv A-^v-k¬bq-k-^v.--- `m-cy: Pn-j.--- aq∂v a°-fp≠v. F-d-Wm-Ip-fw ]p-°m-´p-]-Sn-bn-se "l-cn--X-Iw' ho-´n-em-Wv A-^v-k-epw Ip-Spw-_-hpw Xm-a-kn„ °p-∂-Xv.

CMYK

CMYK

cm-K-߃ a-\-°-Æn¬-°-≠v

Imgv-N-bp-sS ap-dn-hpIƒ hnZym-`ym-k-cw-KØv Ad_n Im-en-{K-^n-bp-sS km-[y-X-Iƒ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn- {it≤b-\mb A-–p-am-ÿ Cu cwKsØ GI ae-bm-fn-bmWv

A-£-c-Nn-{X-߃

CMYK

kz

¿-Ko-b-`m-j-bn¬ A-Wn-s™m-cp-ßn-b ku-Zn `-cWm-[n-Im-cn-I-sf Im-Wm≥ Iu-Xp-I-tØm-sS Bbn-c-߃ h-cn \n-∂p. th-Kw \-S-°m≥ ]n-∂n-ep-≈h¿ ap-∂n-te-°v hn-fn-®p-]-d-™-t∏mƒ H-cp kv-{Xo ]-d-™p: ""\-ΩpsS-sbm-s° ho-´n¬ \n-Xy-hpw A-Sp-∏p-]p-I-bp-∂-Xv Cu cm-Pm-hn-s‚ Im-cp-Wyw sIm-≠-t√, R-ß-sfm-∂v Im-W-t´ R-ß-fp-sS cm-Pm-hns\.----'' C-Xv tI-c-f-Øn-se H-f-h-´q¿ b-Xow-Jm-\-bn¬ A-–p-d-low X-eIm-∏n-s‚ A-\m-´-an Im-en-{K-^n {]-Z¿-i-\-lm-fn¬ ap-g-ßn-t°-´ H-cp kw-`m-j-W-i-I-e-am-Wv. \-Ωp-sS cm-{„-]n-Xm-hv a-lm-flm-Km-‘n-sb tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\-k-tμ-i-w A-S-ßn-b hm-°p-Iƒ-s°m-≠pw cm-{„ob-t\-Xm-°-sf A-h-cp-sS t]-cp-I-fm¬ A-h-cp-sS cq-]-Øn¬ h-c-bpI-bpw sN-bv-Xv {]-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂ Iq-´-Øn-em-Wv ku-Zn `-c-Wm[n-Im-cn A-–p-√ cm-Pm-hpw In-co-Sm-h-Im-in k¬-am≥ C-_v-\p A–p¬ A-ko-kv cm-P-Ip-am-c-\pw C-Sw ]n-Sn-®-Xv. ------cm-Pm-hn-s‚ ]q¿-W-am-b t]-cv A-d-_n A-£-c-Øn¬ F-gp-Xn At±-l-Øn-s‚ cq-]-km-Zr-iy-Øn-te-°v hn-f-°n-t®¿-sØ-Sp-Ø-Xm-Wv Cu Nn-{X-߃. "A¬ a-en-Iv A-–p-√m-ln-_v-\p A-–p¬ A-ko-kv' F-∂m-Wv Cu -Nn-{X-Øn¬ Dƒ-s°m-≈n-®n-´p-≈-Xv. "A¬ a-en-Iv' F∂v i-co-c-Øn-s‚ h-e-Xp `m-K-Øp h-kv-{Xw sIm-≠pw "A-–v' F-∂v Xm-Sn-tcm-a-߃ sIm-≠pw "A-√m' F-∂v ssI-hn-c-ep-Iƒ sIm-≠pw "_v-\p' F-∂-Xv I-gp-Øn-se `m-K-ß-fm-epw "A-–p¬ A-ko-kv' F∂p ap-J-hpw i-co-c-Øn-s‚ C-S-Xp-h-i-Øm-bpw F-gp-Xn-bn-cn-°p-∂p. C-Xn¬ "A-√m-lv' F-∂v D-b¿-Øn-∏n-Sn-®v \n-¬-°p-∂ ssI-hn-c-ep-Ifp-sS cq-]-Øn-em-Wv F-gp-Xn-bn-´p-≈-Xv. "A-√m-lp-hn-s‚ \n-b-aw `qan-bn¬ \-S-∏m-°m-\m-Wv Cu ssI-Iƒ D-b-cp-∂-Xv' F-∂m-Wv B ssI-I-fp-sS kq-N-\. A-–p-√ cm-Pm-hn-\pw k¬-am≥ C-_v-\p A-–p¬ A-ko-kv cm-PIp-am-c-\pw ]p-d-sa tZ-io-b-t\-Xm-°-sf-bpw tI-c-f-Øn-se P-\-Io-bt\-Xm-°-sf-bpw A-d-_n A-£-c-ß-fn¬ A-Wn-bn-s®m-cp-°n-bp-≈

Cu {]-Z¿-i-\-ta-f-Iƒ tI-c-f-Øn¬ B-Zy-am-bm-Wv. a-lm-flm-Km-‘nbp-sS-bpw in-lm-_v X-ß-fp-sS-bpw A-\m-´-an Im-en-{K-^n- sN-bv-Xv {it≤-b-\m-b A-–p-d-low X-e-Im∏m-Wv C-Xn-s‚-bpw c-N-bn-Xm-hv.---a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ sN-dn-Ip-f-ºv sF.sI.Sn.--F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn-se A-d-_n-Iv A-[ym-]-I-\m-Wv Cu \m¬-∏-Øn-aq-∂p-Im-c≥. tem-I-amsI B-kzm-Z-I-cp-≈ A-d-_n Im-en{K-^n tI-c-f-Øn¬ ]-≈n-I-fn-epw aZv-d-k-I-fn-epw "A-√m-lv', "ap-l-Ω-Zv' F-∂n-h-bn¬ H-Xp-ßn-\n¬-°-sh B `m-j-bpw kw-kv-Im-c-hpw P-\-Iob-am-°p-I-sb-∂ D-t±-iy-tØm-sS A-–p-d-low I-s≠-Øn-b am¿-K-amWv A-d-_n A-\m-´-an Im-en-{K-^n. sN-dp-∏w ap-X¬ Nn-{X-I-e-bnepw Im¿-´q-Wn-epw Xm¬-∏-cy-ap≠m-bn-cp-∂ A-–p B-Zyw h-c-bv°m≥ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv A-dn-bs∏-Sp-∂- t\-Xm-°-sf-bm-Wv. kv-Iqfn¬ Ip-´n-I-sf A-d-_n ]Tn-∏n-°ptºm-gm-Wv Im-en-{K-^n-bp-sS km[y-X a-\- n-se-Øn-b-Xv. A-£-ctØ-°mƒ F-fp-∏w Ip-´n-I-fp-sS a\- n-se-Øp-∂-Xv Nn-{X-ß-fm-Wv F-∂p tXm-∂n-b-t∏mƒ B h-gn°m-bn B-tem-N-\. F-kv.k -- n.--C.-B¿.--Sn-bp-sS a-e-∏p-d-Øv \-S-∂ in¬-∏-im-e-bn-eq-sS-bm-Wv A-_vZp-hn-s‚ A-£-c-Nn-{X-߃ ]p-dwtem-I-a-dn-bp-∂-Xv. -A-d-_n Im-en{K-^n-bp-am-bn _-‘-s∏-´v tI-c-fØn¬ B-Zy-am-bn {]-kn-≤o-I-cn-® "`m-jm-Iu-Xp-Iw' F-∂ ]p-kv-XIw A-–p-am-Ã-dp-sS kw-`m-h-\-bmWv. C-Xn-\p k¿-°m¿ Aw-Ko-Im-chpw e-`n-®p. F-en-k-_-Øv cm-⁄n-bp-sS t]-cp-sIm-≠p-≈ A-h-cp-sS Nn-{X߃ {_n-´-\n-se {]-i-kv-X- tI_nƒ kv-Iq-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ Bkz-Zn-°p-∂-Xv ap-ºv am-[y-a-{i-≤ t\-Sn-bn-cp-∂p. A-d-_n km-ln-Xywt]m-se X-s∂ {]m-[m-\y-ap-≈ Atd-_y≥-I-e-bm-b Im-en-{K-^n-°p ]p-d-sa A-d-_n A-\m-´-an Im-en-{K-^n-bpw C-¥y-bn¬ {]-N-cn-∏n-°m\p-≈ H-cp-°-Øn-em-Wv Cu I-emIm-c≥. h-en-b k-tΩ-f-\-ß-fn¬ A-–p h-c-® t\-Xm-°-fp-sS Im-en{K-^n -Nn-{X-߃ {]-Im-i-\w sN-øs∏-Sp-∂p-s≠-¶n-epw ku-Zn `-c-Wm[n-Im-cn-I-fp-sS Nn-{Xw A-h-sc ImWn-°m-t\m A-Xn-e-S-ßn-b B-ibw A-h-cn-se-Øn-°m-t\m km-[n®n-´n-s√-∂ \n-cm-i-bpw Cu I-emIm-c≥ ]-¶p-h-bv-°p-∂p. I --- ---- n-gn-sI-´n ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS-bpw _o-hnbp-sS-bpw a-I-\m-Wv A-–p-. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: a¿-Pm-\m d-low, a„ l-dq-jv Pm≥.

\mSn-s‚ NnX: B-cp-sS hn-Ir-Xn-bm-sW¶n-epw D-≈p th-hp-∂ ImgvNbm-WnXv. H-cp Im-Sv I-Øn-°p-tºmƒ \mw \-ap°v X-s∂-bm-Wv NnX-sbm-cp-°p∂Xv

kcn-Xm am-ln≥ -Iqƒ A-kw-ªn-bn¬ \-S-∂p-\oßp-∂ Iq-´p-Im-cn-I-sf t\m-°m\m-hm-sX ap-Jw Xn-cn-®p-\n¬-°p∂ H-cp Ip-™n-s‚ t^m-t´m-bp-≠v. ]n-Xm-hn\v F-bv-Uv-km-sW-∂-dn-™-Xp -ap-X¬ Zp- l-am-b Po-hn-X-am-bn-cp-∂p A-h-fp-tS-Xv. Pohn-X-Øn-s‚ F-√m ]-®-∏n¬-\n-∂pw A-Xv Ah-sf am-‰n-\n¿-Øn. kv-Iq-ƒ A-kw-ªn-bn¬-\n∂p am-{X-a-√ ]n-∂o-Sv kv-Iq-fn¬-\n-∂p X-s∂ A-hƒ \n-jv-I-cp-Ww H-gn-hm-°-s∏-´p. H-‰-s∏Sp-Ø-en-s‚ \o-‰-te-‰p-hm-ßn-b Cu Ip-™ns‚ im-]-w \-ap-°p-ta¬ ]-Xn-°m-Xn-cn-°-s´ F-∂v Hm¿-a-s∏-Sp-Øp-I- Iq-Sn-bm-Wv Cu Nn{Xw ]-I¿-Øn-b A-Po-_v sIm-am-®n F-∂ t^m-t´m-{Km-^-¿. \-Ωp-sS Im-Spw I-Se - pw ]p-gI - f - pw \n-ds - b Poh-\m-sW-∂ Im-cyw a-d∂ - pt]m-hp-Ib - m-Wv \mw. tXm-´ß - f - n¬ hn-jw X-fn-®pw Im-Sn-\p Xo-bn-´pw P-e-t{km-X- p-I-fn¬ am-en-\yw \n-d-®pw \mw B Po-h\ - p-Is - f sIm-s∂m-Sp-°p-∂ Im-gvN - I-cfp ]n-S∏ - n-°pw. A-Xn-t\-°m-tf-sd A-Sp-Ø X-eap-db - v° - m-bn \mw H-∂pw _m-°n-hb - v° - p-∂n-s√∂ ]m-]-t_m-[w \-Ωn¬ \n-d-bv-°p-I-bm-Wv tIm-gn-t°m-Sv tI-cf - e-fn-XI - e - m A-°m-Za - n lmfn¬ \-S∂ - A-Po-_v sIm-am-®n-bp-sS "tKm-Uv-kv

kv

Hm-¨ I¨-{Sn' F-∂ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w. B\p-Im-en-I-ß-fn-epw h¿-Ø-am-\-]-{X-ß-fnepw Cu Nn-{X-߃ \mw I-≠p-a-d-∂-Xm-sW¶n-epw H-cp Hm¿-a-s∏-Sp-ج Iq-Sn-bm-Wv Cu {]-Z¿-i-\w. I-≈-hpw N-Xn-bpw C-√m-Xn-cp-∂ H-cp Im-eØn-s‚ {]-Xn-\n-[n-I-fm-b a-e-bm-fn Im-]-SyØn-s‚-bpw kzm¿-Y-X-bp-sS-bpw \n- w-K-X-bpsS-bpw tem-I-tØ-°v X-s∂-Ø-s∂ kz-bw {]Xn-jvTn-®-Xn-s‚ Hm¿-a-s∏-Sp-ج. ssZ-h-Øns‚ kz-¥w \m-sS-∂v A-`n-am-\-tØm-sS ]-d-bptºm-gpw A-kz-ÿ-am-b Im-g-vN-I-fm-Wv "ssZh-Øn-s‚ Cu kz-¥w \m-Sv' \-ap-°v \¬-Ip-∂Xv. B-sc-bpw ]-cn-l-kn-°m-t\m hn-a¿-in-°mt\m A-√ kz-bw-hn-a¿-i-\-am-Wv X-t‚-sX-∂v A-Po-_v ]-d-bp-∂p. Xn-cn-s®-Øp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ Xp-S-ßp∂ Hm-tcm bm-{X-bpw sN-∂-h-km-\n-°p-∂-Xv an-°-t∏m-gpw H-Xp Xp-Wn-s°-´m-bm-sW-∂ t_m-[-hpw ssI-∏n-Sn-®p \-S-Øn-, ]n-∂o-Sv Pohn-X-h-gn-bn¬ X-\n-®m-°-s∏-Sp-∂-Xn-s‚ th-Z\-bpw \-Ωp-sS ]u-c-t_m-[-an-√m-bv-a-bpw F√mw H-∏n-sb-Sp-°m≥ A-t±-l-Øn-s‚ Im-a-d-bv°p I-gn-bp-∂p. Np-h-sc-gp-Øp-km-ln-Xyw, sXm-gn-en-√m-bv-a, \-K-cm-kq-{X-W-Øn-se ]m-fn®-Iƒ, a-sÆ-Sp-∏v, a-W-se-Sp-∏v, l¿-Øm¬, s]m-Xp-ap-X¬ \-in-∏n-°¬ Xp-S-ßn \mw I≠n-cn-t°-≠ H-t´-sd Nn-{X-ß-fp-≠v Cu {]-Z¿„ i-\-Øn¬.

C-sX-¥p \o-Xn?: \-m´n¬ i-ey-am-bn-Øo¿-∂ Ip-cß-s\ ]n-Sn-Iq-Sn X√n-s°m∂v B-tLm-jn-°p-∂ \yqP-\-td-j≥. \mam-tWm hn-th-N-\-_p-≤n-bp-≈ a-\p-jy≥?

CMYK

D-ss_-Zv X-e-Im-∏v

{]-_p-≤-a-e-bm-fn: \q-dp-i-X-am-\w km£-c-sc∂v ho-ºp ]-d-bp-∂-h-cm-Wv \mw. s]m-Xp-h-gn-bn¬ Xp-∏m-\pw ap≈m-\pw \ap°p a-Sn-bn√

]p-c I-Øp-tºmƒ: ap-Ø-ßmk-a-c-tØm-Sv \n- w-K-XIm-Wn®-Xv `-c-W-Iq-Sw am-{Xa√. kmw-kv-Im-cnI {]-h¿-Ø-IcpsS au-\ambn-cp∂p Gsd Aklyw

Thejas Epaper sunday Edition 2014/05/04  

Thejas Epaper sunday edition. 2014/05/04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you