Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-51

12 t]Pv

■ `6.00

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n A-©p t]sc sh-Sn-h-¨p-sIm-¶v ssk-\n-I³ Po-h-s\m-Sp-¡n {io-\-K¿: I-iv-ao-cn-se K-≠¿_m¬ Pn-√-bn¬ A-©p k-l{]-h¿-Ø-I-sc sh-Sn-h-®p-sIm∂-ti-jw ssk-\n-I≥ Po-hs\m-Sp-°n. cm-{„o-b ssd-^nƒ-kn-se knt]m-bv c¨-_o¿ kn-Mm-Wv Iq´-s°m-e \-S-Øn-b-sX-∂v ssk-\n-I-h-‡m-hv A-dn-bn-®p. hym-gm-gv-N ]p-e¿-s® c-≠p-aWn-tbm-sS _m-c-°n¬ I-S-∂ kn-Mv D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂ kl-{]-h¿-Ø-I¿-°p t\-sc Xpcp-Xp-cm sh-Sn-h-bv-°p-I-bm-bncp-∂p. Iyw-]n-se Im-h¬-tPmen-°p \n-tbm-Kn-®-Xm-bn-cp-∂p kn-Mn-s\. H-cp _m-c-°n¬ I-S-∂p c-≠pt]-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-b knMv, a-s‰m-cp _m-c-°n-se-Øn aq∂p `-S-∑m-sc-bpw sh-Sn-h-®psIm-∂p. sh-Sn-h-bv-]n¬ a-s‰mcp ssk-\n-I-\p ]-cn-t°-‰n-´p≠v. c-≠p ssk-\n-I-cp-sS i-coc-Øn¬ H-cp U-k-\n-e-[n-Iw sh-Sn-bp-≠-Iƒ X-d-®n-´p-s≠∂p t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn-b tUm-Œ¿ Ip-am¿ ]-d-™p. hy‡n-ssh-cm-Ky-am-Wv Iq-´-s°me-bv-°p Im-c-W-sa-∂m-Wv A[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ kq-N-\. A-t\z-j-W-Øn-\p ssk-\yw D-Ø-c-hn-´n-´p-≠v.

B-{Ô-bn cm-{ã-]-Xn-`-c-Ww: a-{´n-k-`m Xo-cp-am-\w C-¶v \yq-U¬-ln: K-h¿-W-dp-sS ip]m¿-i-{]-Im-cw B-{‘-{]-tZin¬ cm-{„-]-Xn-`-c-Ww G¿-s∏Sp-Øp-∂ Im-cyw tI-{μ-a-{¥n-k` C-∂p Xo-cp-am-\n-°pw. B{‘-{]-tZ-iv hn-`-Pn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\-sØ Xp-S¿-∂v ap-Jy-a{¥n In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn cm-Pnh-® km-l-N-cy-Øn-em-Wv cm{„-]-Xn-`-c-W-Øn-\p K-h¿-W¿ C F-kv F¬ \-c-knw-l≥ ip]m¿-i sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, \nb-a-k-` ]n-cn-®p-hn-Sm-\m-tWm A-tXm a-c-hn-∏n-®p-\n¿-Øm-\mtWm K-h¿-W¿ ip-]m¿-i sNbv-X-sX-∂ Im-cyw hy-‡-a-√.

kp-c-£m k-l-I-c-W I-cm-dn C-´y-bpw C-{km-tb-epw H-¸p-h-¨p \yq-U¬-ln: `o-I-c-hn-cp-≤ bp≤-Øn-\pw k-l-I-c-W-Øn-\pw kw-bp-‡ kp-c-£m-_-‘߃ i-‡-am-°m-\pw C-¥ybpw C-{km-tb-epw I-cm¿ H-∏ph-®p. B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b-Ønse A-Uo-j-\¬ sk-{I-´-dn cm-Po-hv i¿-a-bpw C-{km-tb¬ Aw-_m-k-U¿ A-e≥ D-jv-]nkp-am-Wv I-cm-dn¬ H-∏p-h-®-Xv. Xo-{h-hm-Z-hn-cp-≤ bp-≤-Øn¬ C-cp-cm-Py-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ k-l-I-c-W-am-bm-Wv I-cm-dns\ Im-Wp-∂-sX-∂v C-{kmtb¬ ]-{X-°p-dn-∏n-eq-sS hy‡-am-°n. Visit Now www.thejasnews.com

DÄt]PpIfnÂ

5 7 9 11

Xn-c-sª-Sp-¸v: ko-äv \nÀW-b NÀ-¨-IÄ kn.-]n.Fw. D-S³ B-cw-`n-¡pw I¸Â Zp-c-´-§Ä¡p Imc-Ww Im-e-¸-g¡w D-s{I-bv³ {]-hn-iym ]mÀe-saâv B-bp-[-[m-cn-IÄ ]n-Sn-¨p PÀ-a-\n-bn d-b-en-sâ B-dm«v; sNÂ-kn-¡v k-a\n-e-Ip-cp¡v

t]Pn 6 FUnäv \oÀt¡m-en \S-\-Iem tIcfw

tZm-l-bn tlm-«-en- s]m-«n-s¯-dn-; aq¶v a-e-bm-fn-IfS¡w 11 t]À a-cn-¨p -

l-\o-^ F-S-°m-Sv

tZm-l: K-dm-^-bn-se em‚ v-am¿°v s]-t{Smƒ kv-t‰-j-\p k-ao]-sØ d-tÃm-d‚n¬ Kym-kv Sm¶v s]m-´n-sØ-dn-®v aq∂p a-e-bmfn-I-f-S-°w 11 t]¿ a-cn-®p. 32 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. C-Xn¬ Hcm-fp-sS \n-e A-Xo-h-Kp-cp-X-cam-Wv. C-∂-se cm-hn-se 10.-12Hm-sSbm-bn-cp-∂p Zp-c-¥w. em‚ v-am¿°v am-fn-\v 100 ao-‰¿ ap-∂n-em-bn tdm-U-cn-In¬-\n-∂v A¬-∏w amdn ÿn-Xn-sN-øp-∂ A-e C-kvXw-_qƒ d-kv-t‰m-d‚n-em-bn-cp∂p s]m-´n-sØ-dn. k-ao-]-sØ tS-Ãn tlm-´-en¬ tPm-en sNøp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sIm-bn-em≠n ap-Np-Ip-∂v kz-tZ-in dn-bmkv, tImgn-t°mSv Xnt°mSn hSt°-ap-√-ap-‰Øv alvaq-Zns‚ aI≥ kI-cnb (33), a-e-∏p-dw ]p-fn-°¬ ]m-e-ßm-´v A-–p¬

k-eow (36) F-∂n-h-cm-Wp a-cn® a-e-bm-fn-Iƒ. tlm-´¬ B-h-iy-Øn-\m-bn d-kv-t‰m-d‚n-se ta¬-°q-c-bn¬ {I-ao-I-cn-® Kym-kv-Sm-¶v s]m-´nsØ-dn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu k-a-bw tlm-´-en¬ D-≠m-bn-cp-

c-≠p \n-e-bp-≈ sI-´n-S-hpw kao-]-sØ I-S-I-fpw X-I¿-∂p. tdm-U-cn-In¬ \n¿-Øn-bn-´ hml-\-߃ kv-t^m-S-\-Øn-s‚ i-‡n-bn¬ Iq-´n-bn-Sn-®p X-I¿∂p. a-cn-®-h¿ G-jy≥-˛-A-d-_v hw-i-P-cm-sW-∂v kn-hn¬ Un-

dnbmkv kIcnb ∂-h-cpw k-ao-]-sØ I-S-bn-ep≠m-bn-cp-∂-h-cpw tjm-∏p-I-fnte-°v km-[-\-߃ hn-X-c-WØn-s\-Øn-b-h-cp-am-Wv A-]-IS-Øn¬-s∏-´-Xv. \m-ep-t]¿ kw-`-h-ÿ-eØp a-cn-®p. kv-t^m-S-\-Øn¬

keow ^≥-kv D-tZym-K-ÿ¿ hy-‡-am°n. ]-cn-t°-‰-h-cn-epw a-e-bm-fnI-fp-≠v. A-]-I-Sw \-S-∂ ÿ-e-Øv ae-bm-fn-I-fp-sS \n-c-h-[n I-S-I- Kym-kv Sm-¶v s]m-´n-sØ-dn-®v A-]-I-S-ap≠mb K-dm-^-bn-se fp-≠v. s]m-´n-sØ-dn-sb-°p-dn-®v C-kv-Xw-_qƒ d-tÃm-d‚ v{]-[m-\-a-{¥n si-bv-Jv A-–p-√ _n≥ A-t\z-jn-°p-sa-∂p kn-hn¬ \m-kn¿ _n≥ J-eo-^ B¬-Ym-\n k-μ¿-in-°p-∂p

Un-^≥-kv Un-]m¿-´v-sa‚ v Hm^v Hm-]-td-j≥ U-b-d-Œ¿ {_ntK-Un-b¿ l-a-Zv A¬-Zp-ssl-an hy-‡-am-°n. {]-[m-\-a-{¥n-bpsS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw hn-Z-Kv-[ A-t\z-j-W-Øn-\v {]-tXy-I

kw-L-sØ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. A-]-I-S-ÿ-ew {]-[m-\-a-{¥n si-bv-Jv A-–p-√ _n≥ \m-kn¿ _n≥ J-eo-^ B¬-Ym-\n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ D-∂-X-kw-Lw k-μ¿-in-®p.

cmPo-hv h-[w: \m-ep {]-XnIfpsS tam-N-\-¯n\pw tÌ \yq-U¬-ln: cm-Po-hv-Km-‘n h[-t°-kn¬ \m-ep {]-Xn-I-sf tam-Nn-∏n-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\hpw kp-{]nw-tIm-S-Xn kv-t‰ sNbv-Xp. \-fn-\n, tdm-_¿-´v ]-b-kv, chn-N-{μ≥, P-b-Ip-am¿ F-∂n-hsc hn-´-b-°p-∂-Xm-Wv No-^v PÃn-kv ]n k-Zm-in-hw A-[y-£\m-b s_-©v X-S-™-Xv. Cu amkw B-dn-\v tI-kn¬ hn-i-Z-amb hm-Zw-tIƒ-°m-sa-∂pw A-Xph-sc {]-Xn-I-sf hn-´-b-°-cp-sX∂pw tIm-S-Xn X-an-gv-\m-Sv k¿°m-cn-t\m-Sv \n¿-tZ-in-®p.cm-{„-]-Xn Z-bm-l-c-Pn Xo¿∏m-°m≥ ssh-In-b Im-c-WØm¬ h-[-in-£-bn¬ C-f-hp e-`n-® im-¥≥, ap-cp-I≥, t]-cdn-hm-f≥ F-∂n-h-sc hn-´-b-°m\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ Xocp-am-\w I-gn-™-Zn-h-kw kp{]nw-tIm-S-Xn kv-t‰ sN-bv-Xn-cp∂p. P-bn-en¬ I-gn-bp-∂-h-sc hn´-b-°m≥ kw-ÿm-\-߃-°v A-[n-Im-c-ap-s≠-¶n-epw Cu tIkn¬ \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]m-en-®n´n-s√-∂p Nq-≠n-°m-´n-bm-bn-cp-

Ikv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ«v ]p-\-À-\nÀW-bw ]cn-tim-[n-¡pw

\n-b-{´-Ww \o-¡n-Ã: sam-bv-en -

kz¥w-{]-Xn-\n[n

\yq- U ¬- l n/Xn- c p- h - \ - ¥ - ] pcw: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn\m-bn I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´v X-Øz-Øn¬ \-S-∏m-t°-≠-Xn\m¬ tI-{μw ]p-d-Øn-d-°n-b DØ-c-hn-se \n-b-{¥-W-߃ ]p\-cm-tem-Nn-°n-s√-∂p tI-{μ h\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥n ho-c-∏sam-bv-en-bpw h-Ip-∏p sk-{I-´-dn hn cm-P-tKm-]m-epw A-dn-bn-®p. dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-tºmƒ tI-c-f-Øn-s‚ B-i-¶-Iƒ-°p ]-cn-K-W-\ \¬-Ipw. ]-cn-ÿnXn-tem-e ta-J-e (C.-F-kv.-F.-) ]p-\¿-\n¿-W-bw, P-\-ß-fp-sS Po-h-t\m-]m-[n F-∂n-h-bm-Wp ap-Jy-{]-iv-\-߃. ]-cn-ÿn-Xntem-e-sa-∂p I-s≠-Øn-b 123 hn-t√-Pp-I-fp-sS ]p-\¿-\n¿-W-bam-Wv tI-c-f-Øn-s‚ B-h-iyw. G-sXm-s° hn-t√-Pp-Iƒ ]p-\¿\n¿-W-bn-°m≥ ]-‰p-sa-∂-Xv B-tem-Nn-°pw.

dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \n-tbm-Kn® hn-Z-Kv-[ k-an-Xn A-[y-£≥ {]-^. D-Ω≥ hn D-Ω-\pw kwÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cpw A-Sßp-∂ {]-Xn-\n-[n-Iƒ tI-{μ h\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-Ønse sk-{I-´-dn-X-e-Øn-ep-≈-hcp-am-bn \-S-Øn-b N¿-®-bv-°pti-j-am-Wv a-{¥n C-°m-cyw hy‡-am-°n-b-Xv. tI-c-fw \¬-In-b-Xv bm-Ym¿Yyw hn-h-cn-°p-∂ dn-t]m¿-´mWv. P-\-hm-k-tI-{μ-ß-fpw Irjn-ÿ-e-ß-fpw C.-F-kv.-F-bpsS ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bXn-s\-Xn-tc \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Ifp-≠v. A-Xp tI-{μw Ku-c-h-ambn ]-cn-tim-[n-°pw. C-Xp-kw_-‘n-®v G-Xm-\pw Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw. F-∂m¬, C-{X-Zn-h-k-Øn-\p≈n¬ ]-cn-l-cn-°mw F-∂p ]-dbm-\m-hn-√. ]q¿-W-am-bn-´-s√-

¶n-epw {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\p k¿-°m¿ h-gn I-s≠-Øpw. Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m°p-∂-Xn¬ A-¥n-a-Xo-cp-am-\sa-Sp-°m≥ tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yq-W¬ B-h-iy-s∏-´n-cn°p-I-bm-Wv. ss{S-_yq-W-en-se

\p a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. N¿® B-im-h-l-am-bn-cp-∂p-sh-∂v tI-c-f-Øn-se D-tZym-K-ÿ-kwL-sØ \-bn-® D-Ω≥ hn D-Ω≥ A-dn-bn-®p. F-∂m¬, dn-t]m¿-´v kw-_‘n-®p c-≠p-Zn-h-k-Øn-\-Iw

A-\p-Iq-e -Xo-cp-am-\-ap-−m-hp-sa-¶p ap-Jy-a{´n  B-i-¦-IÄ Zq-co-I-cn-¡-W-sa-¶v kp-[o-c-³ 

tI-kv Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®m-Ipw k¿-°m¿ \-S-]-Sn. A-¥n-a-Xo-cpam-\-sa-Sp-°p-∂-Xn-\p ap-ºv Bdp kw-ÿm-\-ß-fp-am-bpw Iq-Snbm-tem-N-\ \-S-Øpw. _-^¿tkm¨ kw-_-‘n-® B-i-¶Iƒ A-ÿm-\-Øm-Wv. c-≠p-Znh-k-Øn-\-Iw {]-iv-\w ]-cn-l-cn°m-sa-∂v tI-c-f ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n-°v D-d-∏p-\¬-In-bn´n-s√-∂pw A-t±-lw tNm-Zy-Øn-

tI-c-f-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-b Xocp-am-\-ap-≠m-hp-sa-∂v tI-{μØn-s‚ D-d-∏p e-`n-®-Xm-bn apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-dn-bn®p. C-∂-se cm-hn-se ap-Jy-a{¥n-bpw ho-c-∏-sam-bv-en-bpw sSen-t^m-Wn¬ N¿-® \-S-Øn-bti-j-am-Wv D-d-∏p e-`n-® Im-cyw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv ÿnco-I-cn-®-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v ]-Snhm-Xn¬-°-se-Øn-b ]-›m-Ø-

e-Øn¬ A-\p-Iq-e-km-l-N-cyw H-cp-°-W-sa-¶n¬ P-\-ß-fp-sS B-i-¶ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw A-√m-Ø-]-£w Xn-c-s™-Sp-∏p^-e-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m[n-°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n A-dnbn-®p. tIm¨-{K-kv D-]m-[y£≥ cm-lp¬ Km-‘n-bpw CtX B-i-¶ tI-{μ-k¿-°m-cn-s\ t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. cmlp¬-Km-‘n ho-c-∏-sam-bv-en-bpam-bn N¿-® \-S-Øp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-Ifp-sS A-Xn¿-Øn-Iƒ ]p-\¿-\n¿W-bn-°-W-sa-∂pw tI-c-fw Bh-iy-s∏-Sp-∂p. tI-c-f-apƒ-s∏sS hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fp-sS \n-e-]m-Sp-Iƒ B-cm-™-ti-jam-hpw tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xna-{¥m-e-bw I-c-Sp-hn-⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I. I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´n-se ip-]m¿-iIƒ \-S-∏m-°p-∂-Xn-\m-bn 2013 \-hw-_¿ 13\v tI-{μ h-\w-˛-]-cn-

ap-§n-¡-¸Â A-]-I-Sw: Im-Wm-Xm-b \m-hn-I-cp-sS ar-X-tZ-l-§Ä In-«n 

ssh-kv A-Uv-an-d ti-JÀ kn³-l-bpw cm-Pn-h-t¨-¡p-sa-¶p dn-t]mÀ-«v

apw-ss_: I-gn-™-Zn-h-kw apwss_ Xo-c-Øv A-]-I-S-Øn¬s∏-´ ap-ßn-°-∏¬ sF.-F≥.-Fkv. kn-‘p-c-Xv-\-bn¬-\n-∂v ImWm-Xm-b c-≠p \m-hn-I-cp-sS arX-tZ-l-߃ I-s≠-Øn. e-^v-‰\‚ v I-am≥-U¿ I-]n-jv ap≥h¬, e-^v-‰-\‚ v am-t\m-c-RvP≥ Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS ar-XtZ-l-ß-fm-Wv lm¿-_-dn-seØn-® kn-‘p-c-Xv-\-bn-se H-cp Iw-]m¿-´v-sa‚n¬-\n-∂p I-s≠Øn-b-Xv. d-jy≥-\n¿-an-X sF.-F≥.F-kv. kn-‘p-c-Xv-\ k-ap-{Z-Ønse ssZ-\w-Zn-\ ]-cn-tim-[-\Iƒ-°n-sS-bm-Wv A-]-I-SØn¬-s∏-´-Xv. _m-‰-dn Iym-_n\n-ep-≠m-b ]p-I-sb Xp-S¿-∂v

G-tgm-fw \m-hn-I-sc c-£-s∏-SpØn B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®n-cp∂p. F-∂m¬, a-‰p c-≠p \m-hnI-sc I-s≠-Øm-\m-bn-cp-∂n-√. G-gp-am-k-Øn-\n-sS, C-¥y≥ \m-hn-I-tk-\-bp-sS bp-≤-°∏¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ]-Øm-a-sØbpw ap-ßn-°-∏¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ aq-∂m-a-sØ-bpw A-]-I-S-am-WnXv. I-gn-™-h¿-jw B-K-kvXn¬ sF.-F≥.-F-kv. kn-‘p-c£-Iv kv-t^m-S-\-ti-jw ap-ßnbn-cp-∂p. t\-h¬ tUm-Iv-bm¿Un-ep-≠m-b B A-]-I-S-Øn¬ a-e-bm-fn-Iƒ Dƒ-s∏-sS 10 \m-hnI-cm-Wp a-cn-®-Xv. \m-hn-I-tk-\bp-sS I-∏-ep-I-fn¬ Xp-S¿-®-bmbn D-≠m-b A-]-I-S-ß-sf XpS¿-∂v kw-`-h-ß-fp-sS D-Ø-c-hm-

Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv \m-hn-I-tk\m ta-[m-hn A-Uv-an-d¬ Un sI tPm-jn cm-Pn-h-®n-cp-∂p. A-]-IS-ß-sf-°p-dn-®p dn-b¬ A-Uv-and¬ dm-¶n-ep-≈ D-tZym-K-ÿ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-∂-X-X-e-

kn-Mp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-SØn-bn-cp-∂-Xm-bn {]-Xn-tcm-[-a{¥n F sI B‚-Wn A-dn-bn-®p. \m-hn-I-tk-\m ta-[m-hn-bp-sS cm-Pn kzo-I-cn-®-Xn-s\-Xn-tc apXn¿-∂ ap≥ \m-hn-I-tk-\m D-

{]-[m-\-a-{´n-bp-am-bn NÀ-¨sN-bv-sX¶v BâWn  A-t\z-j-W-¯n-\v D-¶-X-X-e-kw-Lw 

kw-Lw A-t\z-jn-°p-sa-∂v \mhn-I-tk-\m-hr-Ø-߃ A-dn-bn®n-´p-≠v. C-Xn-\n-sS, \m-hn-I-tk-\m ta-[m-hn-bp-sS cm-Pn kzo-I-cn°p-∂-Xn-\p ap-ºm-bn Xm≥ {][m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥

tZym-K-ÿ¿ hn-a¿-i-\-ap-b¿Øn-bn-cp-∂p. Cu km-l-N-cyØn-em-Wv B‚-Wn-bp-sS hn-iZo-I-c-Ww. {]-[m-\-a-{¥n-bp-ambn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn F-√m h-i-ß-sf-°p-dn-®pw hy-‡-ambn B-tem-Nn-®-ti-j-am-Wv ta-

[m-hn-bp-sS cm-Pn kzo-I-cn-®-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \m-hnI-tk-\m ta-[m-hn A-Uv-an-d¬ Un sI tPm-jn h-f-sc \-√ hy‡n-bm-sW-∂pw ap-gp-h≥ kw-`h-hn-Im-k-ß-fn-epw A-t±-lØn-\v hn-j-a-ap-s≠-∂pw B‚Wn ]-d-™p. I-gn-™-Zn-h-kw X-s∂ k-μ¿-in-® tPm-jn D-S≥ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v A-`y¿-Yn®p-sIm-≠v cm-Pn-°-Øv ssI-amdp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv {]Xn-tcm-[-a-{¥n-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. A-tX-k-a-bw, ssh-kv AUv-an-d¬ ti-J¿ kn≥-l-bpw cmPn-h-t®-°p-sa-∂p dn-t]m¿-´p-Ifp-≠v. I-gn-™ G-gp-am-k-Øn\n-sS aq-∂v ap-ßn-°-∏-ep-I-fnem-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv.

ÿn-Xn-a-{¥m-e-bw ]p-d-Øn-d°n-b I-c-Sv hn-⁄m-]-\-ß-fmWv h-en-b hn-hm-Z-߃-°p h-gnh-®-Xv. tI-c-f-Øn¬ Im-cy-߃ kw-L¿-j-Øn-te-°p \o-ßn. \-hw-_¿ 13se D-Ø-c-hn¬ hy‡-X h-cp-Øn ]p-Xn-b Hm-^n-kv sa-tΩm-dm-≠w C-d-°n-sb-¶nepw B-i-¶-Iƒ ]q¿-W-am-bn A-I-‰m-\m-bn-√. A-tX-k-a-bw, I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®p a-etbm-c-ta-J-e-bn-se I¿-j-I¿°p-≠m-b `-bm-i-¶-Iƒ ]q¿-Wam-bn Zq-co-I-cn-°-W-sa-∂v sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ ho-c-∏-sam-bv-en-tbm-Sv sS-en-t^m-Wn¬ A-`y¿-Yn-®p. ae-tbm-c-ta-J-e-bn-se I¿-j-I¿ F-°m-e-hpw tIm¨-{K- n-s\m∏w-\n-∂hcm-sW-∂pw A-h-cpsS B-i-¶-Iƒ A-I-‰p-∂-Xn-\p≈ D-Ø-c-hm-Zn-Øw ]m¿-´n-°ps≠-∂pw ho-c-∏-sam-bv-en-sb kp-[o-c≥ A-dn-bn-®p.-

∂p tÃ. 18\v kp-{]nw-tIm-S-Xn h-[-in-£ C-f-hp-sN-øp-I-bpw 19\v X-s∂ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ tI-kn-se G-gp {]-Xn-I-sf-bpw hn-´-b-°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc tI-{μw k-a¿∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wv I-gn-™ 20\v h-[-in-£-bn¬ C-f-hp e-`n®-h-sc hn-´-b-°p-∂-Xv tà sNbv-X-Xv. F-∂m¬, a-‰p \m-ep-t]cp-sS Im-cy-Øn¬ A-hy-‡-X \n-e-\n-∂n-cp-∂p. C-°m-cyw tI{μw {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-b-t∏mgm-Wv {]-tXy-I A-t]-£ \¬Im≥ tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw \¬In-b-Xv. Xp-S¿-∂v tI-{μw \¬-Inb {]-tXy-I l-c-Pn-bn-em-Wp ]pXn-b D-Ø-c-hv. A-tX-k-a-bw, tI-{μ-Øns‚ l-c-Pn \n-e-\n¬-°p-∂-Xs√-∂v X-an-gv-\m-Sv hm-Zn-®p. {]-XnI-sf hn-´-b-°p-∂-Xp kw-_‘n-®v X-߃ \¬-In-b t\m-´okn-\v a-dp-]-Sn \¬-Im-sX F-¥psIm-≠m-Wv tI-{μ-k¿-°m¿ XnSp-°-Øn¬ tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®-sX-∂p X-an-gv-\m-Sv tNm-Zn®p.

s]-cp-¶-bn A-Xn-{I-an-¨p-I-S-s¶-¶v kp-Ip-am-c³ \m-bÀ; C-sÃ-¶p kp-[o-c³ N-ß-\m-t»-cn: s]-cp-∂-bn¬ A-Xn-{I-an-®p-I-S-∂m-Wv hn Fw kp-[o-c≥ ]p-jv-]m¿®-\ \-S-Øn-b-sX-∂v F≥.F-kv.-F-kv. P-\-d¬ sk-{I´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. \n-c-h-[n t]¿ ]p-jv-]m¿-®-\bv-°m-bn Iyq-hn¬ \n¬-°ptºmƒ A-h-sc-sb-√mw ]n¥-≈n A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn-bXv sX-‰m-Wv. F-√m-h-sc-bpwt]m-se t]m-bn-cp-s∂-¶n¬ sX- ‰ n- √ m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ pw B-Z-cn-t°-≠-h¿ B-Z-cn-°pam-bn-cp-∂p-sh-∂pw A-t±lw ]-d-™p.s]-cp-∂-bn¬ tN¿-∂ Ub-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-K-ß-fpsS t\-Xr-tbm-K-Øn-\p-tijw am-[y-a-ß-tfm-Sv kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. kp-[o-c≥ ]p-jv-]m¿-®\ \-S-Øn a-S-ßn-b-Xv No-∏v t]m-∏p-em-cn-‰n-°p-th-≠n-bmsW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. s]-cp-∂-bn¬ Xm≥ A-Xn-{Iaw Im-Wn-®p-sh-∂v F-¥-Snÿm-\-Øn-em-Wv kp-Ip-amc≥ \m-b¿ ]-d-bp-∂-sX-∂v A-dn-bn-s√-∂p kp-[o-c≥ hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ {]-Xn-I-cn-®p.

I-cn-¸q-cn tSm-bv-e-än-epw kzÀ-Ww I-cn-∏q¿: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Ømh-f A-¥m-cm-{„ sS¿-an-\-en-se tSm-bv-e-‰n¬ H-cp In-tem kz¿Ww D-t]-£n-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. F-an-t{K-j≥ lm-fnt\m-Sp tN¿-∂p-≈ tSm-bv-e-‰n¬\n-∂m-Wv ip-No-I-c-W-sØm-gnem-fn-Iƒ-°p kz¿-Ww e-`n-®-Xv. C-Xp ]n-∂o-Sv tI-{μ kp-c£m-tk-\ ap-tJ-\ I-cn-∏q¿ IÃw-kn-\v ssI-am-dn. samss_¬ t^m¨ I-h-dn¬ H-cp In-tem kz¿-W-°-´n ^v-f-jv Sm¶n-\p-≈n¬-\n-∂m-Wp In-´n-bXv. kz¿-Ww hn-am-\-Øm-h-f Poh-\-°m-sc kzm-[o-\n-®v ]p-dØp-I-S-Øm≥ {i-an-®-Xm-hm-sa∂p kw-i-bn-°p-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv sXm-gn-em-fnIƒ-°p kz¿-Ww In-´n-b-Xv. _p[-\m-gv-N bm-{X-°m-c≥ sIm≠p-h-∂-Xm-hp-sa-∂p I-cp-Xp∂p. _p-[-\m-gv-N c-≠p bm-{X-

°m-cn¬-\n-∂m-bn H-∂-c-°ntem kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p. Cu tI-kn¬ F-b¿ C-¥ybp-sS I-cm¿-tPm-en G-s‰-Sp-Ø hn-kv-Im≥ G-hn-tb-j≥ I-º\n Po-h\-°m-c≥ ^-dq-Jv Np-¶w kz- t Z- i n A-l-Ω-Zv C¿-jm-Zv, C-bmƒ-°p kz¿-Ww \¬-In-b bm-{X-°m-c≥ sIm-Sph-≈n kz-tZ-in \-ko-^v F-∂nh-sc-bpw a-s‰m-cp bm-{X-°m-c\m-b Im-k¿-tIm-Uv a-t©-izcw kz-tZ-in A≥-jn-^n-s\-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. C-h¿ ]n-Snbn-em-b-X-dn-™v bm-{X-°m-c≥ C-Xv I-°q-kn¬ D-t]-£n-®-Xmhm-sa-∂p kw-i-bn-°p-∂p. IÃw-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn.-

hn F-kn-sâ I-¯v: Xp-SÀ-\-S-]-Sn ]n.-_n. Xo-cp-am-\n-¡pw \yq-U¬-ln: Sn ]n h-[-t°kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-WsØ A-\p-Iq-en-®v ap-Jy-a-{¥n°p I-Ø-b-® {]-Xn-]-£-t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μs‚ \-S-]-Sn \m-sf Xp-S-ßp-∂ tI-{μ-I-Ωn-‰n N¿-®-sN-ø-tWmsb-∂v ]n.-_n. Xo-cp-am-\n-°pw. C-∂p tN-cp-∂ t]m-fn-‰v _yqtdm tbm-K-Øn¬ tI-c-f-Øn¬\n-∂p-≈ Aw-K-߃ hn F-kns‚ \-S-]-Sn N¿-®-sN-ø-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-t´-°pw. F-∂m¬, Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Ø km-lN-cy-Øn¬ hn F-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-\p-≈ km-[yX hn-c-f-am-Wv. tem-Iv-k-`m Xn-c-

s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ hn- ™p. A-Sp-Ø-Zn-h-k-ß-fn¬ \j-b-ß-fpw Xn-c-s™-Sp-∏v {]-I- S-°p-∂ tI-{μ-I-Ωn-‰n tbm-KS-\-∏-{Xn-I-bp-am-bn-cn-°pw C- Øn-epw C-Xm-bn-cn-°pw ap-Jy A-P-≠. tI-{μ-I-Ωn-‰n-bn¬ kwL-S-\m-]-c-am-b Im-cy-߃ N¿®-sN-tø-≠-Xp-t≠m-sb-∂v C∂p tN-cp-∂ ]n.-_n. Xo-cp-am-\n°p-sa-∂pw F-kv B¿ ]n A-dnbn-®p.

B-ep-hm a-W-∏p-d-Øv in-hcm-{Xn _-en-X¿-∏-W-Øn-s\Øn-b-h¿ s]-cn-bm-dn-\p Ip∂p ]n.-_n-bn¬ N¿-®-sN-øp-I- dp-sI Xm¬-°m-en-Iambn sb-∂v F-kv cm-a-N-{μ≥-]n-≈ \n¿-an-® Zo-]m-ew-Ir-X \-Sam-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d- ∏m-e-Øn-eq-sS \o-ßp-∂p

tUmfÀ 61.99 ■ ]u−v 103.39 ■ bqtdm 84.81 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 164.51 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 220.01 ■ Ham³ dnbm 161.09 ■ kuZn dnbm 16.54 ■ J¯À dnbm 17.02 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.87 ■ kznkv {^m¦v 69.72


4

tIcfw

kozhikode

t]m-en-kp-ImÀ-s¡-Xncmb \-S-]-Sn ssh-I-cpsX¶vXn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-f-¶n-X-cmsW-∂p kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta-[m-hn I-s≠-Øn-b k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿-am¿-s°-Xntc A-t\z-j-Ww \-S-Øn A-Sn-b¥-c-am-bn \n-b-a -\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kw-ÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A[y-£-≥ P-kv-‰n-kv sP _n tImin D-Ø-c-hn-´p. k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿-amcm-b hn-t\m-Zv-Ip-am-dpw A-\n¬Ip-am-dpw hn-hn-[ tI-kp-I-fn¬ I-f-¶n-X-cm-sW-∂pw C-h¿ t]men-kn-s‚ {]-Xn-—m-b tam-i-am°n-sb-∂pw t]m-en-kv ta-[m-hn \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ hy-‡-am-bn-. kn.sF. hn-t\m-ZvIp-am-dn-\p Nn-e {In-an-\¬ tI-kv {]-Xn-I-fp-am-bpw A-\n¬-Ip-amdn-\p a-W¬-am-^n-b-I-fp-am-bpw _-‘-ap-s≠-∂v t]m-en-kv ta[m-hn I-Ωo-j-s\ A-dn-bn-®p.

{_m-Ò-Wn-kw ImcWw km-aq-ln-I-\o-Xn \n-tj-[n-¡-s¸-«p:-hn Sn cm-P-ti-JÀ sIm-√w: {_m-“-Wn-k-Øn-s‚ ta-[m-hn-Xzw Im-c-Ww Z-en-Xv-˛-]n∂m-°-˛-ap-kv-enw hn-`m-K-߃-°v km-aq-ln-I-\o-Xn \n-tj-[n-°-s∏´n-cn-°p-I-bm-sW-∂v {]-ap-J Z-en-Xv Nn-¥-I≥ hn Sn cm-P-ti-J¿. Ncn-{X-K-th-j-I-\pw ]n-∂m-°-˛-Z-en-Xv-˛-ap-kv-enw D-bn¿-sØ-gp-t∂¬∏n-\m-bn {]-h¿-Øn-® hy-‡n-bp-am-bn-cp-∂ tUm. Fw F-kv P-b-{]Im-in-s‚ kv-a-c-W \n-e-\n¿-Øm-\m-bn cq-]o-I-cn-® tUm. Fw Fkv P-b-{]-Im-iv ^u-t≠-j-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. C-¥y C-∂p t\-cn-Sp-∂ {]-[m-\ {]-iv-\w {_m-“-Wn-k-am-Wv. A-h-km-\-an-√m-Ø Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ A-h-km-\-an-√m-Ø Zp-cn-Xß-sf k-Ωm-\n-°p-I-bm-Wv. C-¥y am-dn-bn-´n-√, am-dp-I-bp-an-√. amdm≥ \-mw k-Ω-Xn-°n-s√-∂pw hn Sn cm-P-ti-J-c≥ ]-d-™p. ^ut≠-j≥ sN-b¿-am≥ tI-c-f-i-–w am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ tUm. _n F cm-Pm-Ir-jv-W-≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ ^u-t≠j≥ c-£m-[n-Im-cn tUm. \o-e-tem-ln-X-Zm-kv, Im¿-jn-I k¿-h-Iem-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. _n A-tim-Iv, sI.Un.F-^v. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥, ^u-t≠-j≥ ssh-kv {]-knU‚ v Fw F k-a-Zv, ^u-t≠-j≥ sk-{I-´-dn F-kv kp-h-¿-W-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

a-lm-tZ-h-sâ sIm-e: l-cn-Ip-amÀ Iq-«p-{]-Xn-sb-bpw sIm-e-s¸-Sp-¯n N-ß-\m-t»-cn: a-[p-aq-e ]p-Xp∏-d-ºv Xp-≠n-bn¬ D-Z-b tÃm¿ D-S-a hn-iz-\m-Y≥ B-Nm-cn-bpsS a-I≥ a-lm-tZ-h (13)s\ sIme-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ 19 h¿j-߃-°p-ti-jw A-d-Ãn-emb {]-Xn a-©m-Sn-°-c C-f-ap-dnbn¬ l-cn-Ip-am-¿ (41) c-≠mw {]Xn-sb-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-bXm-bn I-s≠-Øn. a-lm-tZ-h-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn-se c-≠mw-{]-Xnbpw kw-`-hw \-S-∂v A-©-p-h¿j-Øn-\p-ti-jw Im-Wm-Xm-sb∂p I-cp-Xp-I-bpw sN-bv-X a-[paq-e kz-tZ-in tIm-\m-cn taml≥-Zm-kn-s\-bpw (k-en) l-cnIp-am¿ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn

em-Wv C-bmƒ C-°m-cy-hpw t]men-kn-t\m-Sp k-Ω-Xn-®-Xv. l-cn-Ip-am-dn-s\ C-∂-se sXfn-sh-Sp-∏n-\m-bn N-ß-\m-t»-cn a-[p-aq-e-bn¬ F-Øn-®p. C-bmƒ \-S-Øn-s°m-≠n-cp-∂ ssk°nƒ I-S-bn-em-Wv C-∂-se D-®bv-°v 12Hm-sS sX-fn-sh-Sp-∏n-\p sIm-≠p-h-∂-Xv. 1995 k-]v-Xw_¿ F-´n-\m-bn-cp-∂p a-lm-tZ-hs\ Im-Wm-Xm-b-Xv. 10 -{Kmw kz¿W-Øn-\p-th-≠n a-[p-aq-e-bn-se I-S-bn¬-h-®v l-cn-Ip-am¿ a-lmtZ-h-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bml-cn-Ip-am-dn-s\ sX-fn-sh-Sp∏n-\m-bn N-ß-\m-t»-cn-bn¬ bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v kp-lr-Ømb tam-l≥-Zm-kpw l-cn-Ip-am-dnsIm-≠p-h-∂-t∏mƒ t]m-en-kv ]-d-™p. A-d-Ãv sN- s‚ A-fn-b-\m-b I-Æ-\pw tN¿bv-Xv tNm-Zyw sN-øp-∂-Xn-\n-S-bn- ∂v ar-X-tZ-lw a-dn-b-∏-≈n-bn-

se sh-≈-s°-´n¬ D-t]-£n-®p. C-°m-cyw ]-d-™v tam-l≥-Zmkv l-cn-Ip-am-dn¬-\n-∂v ]-e-t∏mgpw ]-Ww hm-ßn-bn-cp-∂p. G-‰-hpw H-Sp-hn¬ _m-¶n¬ \n-∂v H-t∂-Im¬ e-£w cq-] ]n≥-h-en-®p \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. C-Xv Xp-S¿-∂tXm-sS I-Æ-\p-sam-Øv ssk°nƒ tjm-∏n¬ hn-fn-®p-h-cpØn a-Zy-Øn¬ s]m-´m-kyw kb-ss\-Uv I-e¿-Øn tam-l≥-Zmkn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-. Xp-S-¿∂v ar-X-tZ-lw sh-≈-s°-´n¬ D-t]-£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. {]Xn-sb ho-≠pw I-Ã-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂pw t]m-en-kv Adn-bn-®p.

t]m-]p-eÀ {^-−v {]-hÀ-¯-I-sc sh-dp-sX hn-«p Ip-∂w-Ip-fw: B¿.F-kv.F-kv. Iymw-]n¬ \p-g-™p-I-b-dn-sb∂ tI-kn¬ c-≠p t]m-]p-e¿ {^-≠v {]-h¿-Ø-I-sc tIm-S-Xn Ip-‰-°m-c-s√-∂p- I-≠v sh-dpsX hn-´p. Xn-cp-h-{X sN-º≥-ho´n¬ d-Po-_v, A-≠-tØm-Sv kztZ-in Zn-cm¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv Ip-∂w-Ip-fw ^-Ãv-¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v sh-dp-sX-hn-´Xv. 2004 sa-bv 29\v t]-cm-aw-K-ew Zp¿-K-hn-em-kw ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-∂ B-¿.F-kv.F-kv. ]T-\in-_n-c-Øn¬ \p-g-™p-I-b-dn a-X-kv-]¿-[-bp-≠m-°m≥ {i-an®p-sh-∂v B-tcm-]n-®m-Wv t]cm-aw-K-ew t]m-en-kv tIskSpØXv t]m-]p-e¿ {^-≠v {]-h¿-Ø-I¿-°p th-≠n A-Uz. kn _n cm-Po-hv lm-P-cm-bn.


28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØnepw e£Zzo]n-epw h-c≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-hs∏´p. \m-sf cm-hn-se h-sc e£-Zzo-]n¬ H-‰-s∏-´ ÿ-e-ßfn¬ a-g-bp-≠m-hpw. tI-c-fØn¬ s]m-Xp-sh hc≠ Imem-h-ÿ A-\p-`-h-s∏-Spw. --

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

34.2 tIm-gn-t°m-Sv sIm-®n 34.4 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 34.5 I-cn-∏q-¿ 35.0 s\-Sp-ºm-t»-cn 34.4 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 31.8

25.5 23.2 22.3 24.2 24.7 23.2

Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯m-h-f-¯n kzÀ-Wth« Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥m-cm-jv{S hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ bm-{X°m-c-\n¬-\n-∂v c-≠-c In-tem{Kmw kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn. hn-am\-Øm-h-f-Øn¬ Un.-B¿.-sF. \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bv-°n-sSbm-Wv am-en-bn¬-\n-∂p h-∂ A_q-_-°¿ F-∂-bm-fn¬-\n-∂v kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ ÿn-cw kz¿-W-°-S-Øp kw-LØn-se I-Æn-bm-sW-∂p kw-ibn-°p-∂-p≠v. I-Ãw-kv A-[n-IrX¿ C-bm-sf tNm-Zyw sN-bv-Xph-cp-∂p.

"sa-{Xm³ k-an-Xn a-X-\n-c-t]-£-Xsb sh-Ãp-hn-fn-¡p-¶p' sIm-®n: I-tØm-en-°m k-`-bpsS Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n°m-Ø-h-sc-bpw k-`-bp-sS Bi-b-ß-sf A-\p-Iq-en-°m-Ø-hsc-bpw h-cp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´p sN-bv-Xp tXm¬-∏n-°m≥ hn-izm-k k-aq-l-tØm-Sv C-S-bte-J-\w h-gn B-lzm-\w sN-bvX tI-c-f I-tØm-en-°m sa{Xm≥ k-an-Xn cm-Py-Øn-s‚ a-X\n-c-t]-£ \n-e-]m-Sn-s\ sh-√phn-fn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v tPmbn‚ v {In-kv-Xy≥ Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv A`n-{]m-b-s∏-´p.]-›n-a-L-´-sØ kw-c-£n°m≥ e-£y-an-´n-´p-≈ Km-UvKn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc i-‡-am-bn \n-e-sIm-≈p-∂ k`, X-ß-fp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\p hn-cp-≤-am-b \n-e-]m-Sp ssIs°m-≠ ]n Sn tXm-a-kv Fw.-]nsb-t∏m-ep-≈-h-sc e-£yw-h®m-Wv C-S-b-te-J-\w ]p-d-s∏-Sphn-®n-´p-≈-Xv. sa-{Xm-∑m-cp-sS hy-‡n-]-c-am-b hn-tcm-[w Xo¿°m≥ ss{I-kv-X-h k-aq-lw ]hn-{X-am-bn I-cp-Xp-∂ Aƒ-Ømc-sb th-Zn-bm-°p-∂-Xv hn-izmk-k-aq-lw Aw-Ko-I-cn-°n-√. hn-izm-kn-Iƒ kz-¥w bp‡n-°pw a-t\m-[¿-a-Øn-\pw A\p-kr-X-am-bn thm-´-h-Im-iw hn\n-tbm-Kn-°-W-sa-∂ e-Øo≥ I-tØm-en-°m k-`m B¿-®v-_nj-∏v tUm. kq-sk-]m-Iy-Øns‚ {]-kv-Xm-h-\ kzm-K-Xm¿-lam-sW-¶n-epw A-t±-l-apƒ-s∏Sp-∂ tI-c-f sa-{Xm≥ k-an-Xn-bpsS C-S-b-te-J-\w Nn-¥m-°p-g-∏am-Wp kr-„n-®n-cn-°p-∂-Xv. sI.kn.-_n.-kn. C-S-b-te-J-\-tØmSp-≈ e-Øo≥ I-tØm-en-° sa{Xm-∑m-cp-sS \n-e-]m-Sv ]-c-kys∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw tPm-bn‚ v {In-kv-Xy≥ Iu¨-kn¬ B-hiy-s∏-´p.-

t{S-Uv bq-\n-b³ t\-Xm-hv Fw kp-Ip-am-c]n-Å A-´-cn-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: ap-Xn¿-∂ t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpw kn.-]n.sF. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-K-hp-am-b Fw kp-Ip-am-c-]n≈ (79) A-¥-cn-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ C-∂-se cm-hn-se-bm-bn-cp∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ]p-Ø≥-]o-Sn-I-bnep-≈ ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. 1992˛2005 Im-e-L-´-Øn¬ kn.- -]n.sF. ]-Ø\w-Xn-´ Pn√m sk-{I´- d n- b m- b ncp-∂ kpIp- a m- c - ] n≈ 2005 apX¬ 2012 h-sc ]m¿-´n kw-ÿm\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hn¬ Aw-K-ambn-cp-∂p. A-Jn-te-¥ym C-e-Iv{Sn-kn-‰n Fw-tπm-bo-kv s^-Utd-j≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v, ]n Sn ]p-∂q-kv kv-am-c-I {S-Ãv sNb¿-am≥, B¿ c-ho-{μ≥ kv-am-cI {S-Ãv sN-b¿-am≥ F-∂o \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cp-I-bmbn-cp-∂p. \n-e-hn¬ tI-c-f C-eIv-{Sn-kn-‰n h¿-t°-gv-kv s^-Utd-j≥ c-£m-[n-Im-cn-bm-Wv. 1972¬ tam-kv-tIm-bn¬ \-S-∂ tem-I-k-am-[m-\ k-tΩ-f-\Øn¬ h-b-em¿ c-hn, Aw-_n-Im tkm-Wn F-∂n-h-tcm-sSm-∏w C¥y≥ {]-Xn-\n-[n-bm-bn ]-s¶-SpØp. 2011¬ Zp-_-bn¬ tI-c-f-kam-Pw G¿-s∏-Sp-Øn-b ]p-c-kvIm-cw s]-cp-º-S-hw {io-[-c-t\msSm-∏w G-‰p-hm-ßn. B-e-∏p-g Pn-√-bn-se Ip-S-»-\m-Sv D-S-bm≥]-d-ºn¬ am-[-h≥-]n-≈-bp-sSbpw e-£v-an-°p-´n-b-Ω-bp-sSbpw a-I-\m-bn 1935¬ P-\n-®p. kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-kw I-e™q¿, l-cn-∏m-Sv F-∂n-hn-S-ßfn-epw _n-cp-Z-]T-\w ]-¥-fw, Xncp-h-\-¥-]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fnep-am-bn \-S-Øp. `m-cy: {io-Ipam-cn (dn-´. A-[ym-]n-I). a-°ƒ: Ko-X, k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥ (am-t\-P¿ I-\-dm _m-¶v), c-iv-an (A-[ym-]n-I, dn-]ªn-°≥ kv-°qƒ, tIm-∂n).

kozhikode

D-½³-Nm-−n kÀ-¡m-cn-s\ P-\-§Ä¡p a-Sp-s¯¶v sI BÀ Ku-cn-b-½ Xr-iq¿: D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°mcn-s\ P-\-߃°p a-Sp-Øp-sh∂v sP.F-kv.F-kv. A-[y-£ sI B¿ Ku-cn-b-Ω. Xr-iq¿ cma-\n-e-b-Øn¬ am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-h¿. Cu k¿-°m¿ ]pXn-b H-‰ ]-≤-Xn-I-fpw C-Xp-h-sc \-S-∏m-°n-bn-´n-√. D-Ω≥-Nm-≠nbp-sS s]-cp-am-‰w B-Zy-Im-esØ cm-Pm-°∑m-sct∏m-se-bmWv. ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-tbm-Sv X-\n-°p Xm¬-∏-cy-an-s√-∂pw Ku-cn-b-Ω ]-d-™p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ B-sc ]n-¥p-W-bv-°-W-

5 tIcfw Xm-c-§-sf C-d-¡n-hnSÂ: hn-am-\ Po-h-\-¡m-tcm-Sv t]m-]p-eÀ {^-−v A-©v -tIm-Sn-bp-sS t£-a-]-²-Xn-IÄ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn \-S-¸m-¡pw: I-c-a-\ A-jv-d-^v au-e-hn

sa-∂v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n tbmKw tN¿-∂p Xo-cp-am-\n-°pw. Xnc-s™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿Yn-sb \n¿-Øp-∂-Xp kw-_-‘n-®v ]n∂o-Sv Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw. aq∂mw-ap-∂-WnbpsS ÿm-\m¿Yn-sb ]n-¥p-W-bv-°-W-tam F∂ Im-cy-hpw N¿-® sN-øpw. sP.F-kv.F- n-s‚ ]p-Xn-b Pn√m I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-sf ImWm-\m-Wv cm-a-\n-e-b-Øn¬ Ku-cn-b-Ω F-Øn-b-Xv. sP.Fkv.F-kv. Pn-√m {]-kn-U‚ v \me-I-Øv ap-l-Ω-Zm-en, sk-{I-´-dn C sI _m-_p, ssh-kv {]-knU‚ v sI ssh j-°o¿ a-Xn-eIw k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p.

s\-Sp-ºm-t»cn: sk-en-{_n-‰n {In-°-‰v eo-Kn\v ssl-Z-cm-_m-Znte°p t]mhp-∂-Xn-\n-sS _-lfw- h-®-Xn\v a-e-bm-fn kn-\n-amXm-c-ß-sf hn-am-\-Øn¬\n-∂v C-d-°n-hn-´ kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v C≥UntKm hnam-\ Poh-\-°m-cn¬\n-∂v s\-Sp-ºm-t»cn t]m-en-kv hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn. kn-\n-a-Xm-c-߃ hn-am-\Øn-¬ _-l-fw-h-®-Xm-bn Nq≠n-°m-´n ss]-e-‰S-°w C-≥UntKm Po-h-\-°m¿ s\-Sp-ºmt»-cn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp∂p. hn-am-\ -Po-h-\-°m¿ tÃ-j-\n¬ t\-cn-s´-Øn hn-iZo-Ic-Ww \¬-Im-\m-Wv B-hiy-s∏-´n-´p-≈-sX-∂v s\-Sp-ºmt»-cn kn.sF. apc-fn tX-Pknt\m-Sp ]-d™p.

im- k v - X mw- t Im- ´ (sIm- √ w): Cu h¿-jw t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ A-©ptIm-Sn-bp-sS hn-hn-[ t£-a-]-≤Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-sa-∂v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ Ajv-d-^v au-e-hn. im-kv-Xmw-tIm´ kn-\n-am-]-d-ºn¬ \n¿-[-\ IpSpw-_-Øn-\v t]m-]p-e¿ {^-≠v \n¿-an-®p-\¬-In-b ho-Sn-s‚ Xmt°m¬-Zm-\-hpw ]p-Xn-b-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ ho-Sn-s‚ \n¿-amtWm-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-h-ln-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\k-an-Xn-bw-Kw k-eow I-ca - \ - , Pn√m {]-kn-U‚ v A-–p-∂q¿ au-e- im-kv-Xmw-tIm-´ Un-hn-j≥ {]- cn-bm {]-kn-U‚ v A-–p¬ h- m-Sv, G- lm-_v, Hmƒ C-¥y C-amw-kv hn, sk-{I-´-dn Im-cm-fn k-Po-hv, kn-U‚ v jn-lm-_v iq-c\

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: ko-äv \nÀ-W-b NÀ-¨-IÄ kn.-]n.-Fw. D-S³ B-cw-`n-¡pw B-tem-N-\-bn-ep-≠v. kn-‰n-Mv Fw.-]n-am-cm-b F k-º-Øv, ]n sI _n-Pp, Fw _n cm-tP-jv F∂n-h¿ ko-‰v D-d-∏n-® a-´m-Wv. afi-e-Øn¬ k-Po-h-am-hm≥ Ch-tcm-Sv am-k-߃-°p-ap-ºp-Xs∂ ]m¿-´n \n¿-tZ-iw \¬-In-bncp-∂p. tI-c-f-c-£m am¿-®n¬ k-aIm-eo-\ cm-jv-{So-b {]-iv-\-ßsf-√mw P-\-߃-°p-ap-∂n¬ Ah-X-cn-∏n-°m≥ I-gn-s™-∂mWv ]m¿-´n-bp-sS hn-e-bn-cp-ج. C-Xv thm-´m-bn am-dp-sa-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ P-\-hn-[n \n¿W-bn-°m≥ k-lm-bn-°p-sa-∂pam-Wv kn.-]n.-Fw. I-W-°p-Iq-´p∂-Xv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[t°-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\zj-W-sØ ]n-¥p-W-® hn F-kns\-Xn-tc Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ap-ºv \-S-]-Sn th-s≠-∂m-Wv s]m-Xphn-ep-≈ [m-c-W.

Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\-I-Ωn-‰nbw-Kw jm-P-lm≥ au-e-hn, Ip∂-Øq¿ Xm-eq-°v {]-kn-U‚pw `-cW - n-°m-hv Su¨ Pp-am-ak - vP - nZv C-am-ap-am-b k-eow au-eh - n, Fkv.-Un.-]n.-sF. t]m-cp-h-gn ]©m-bØ - v I-Ωn-‰n Aw-Kw d-low ]p-∂h - n-f, Nn-db - n¬ Pp-am-ak - vP - nZv C-amw A-–p¬-Jc - ow au-eh - n, Imw-]k - v {^-≠v im-kvX - mw-tIm´ G-cn-bm {]-kn-U‚ v kp-_n≥jm-Zv, _-Z¿ ]-s¶-Sp-Øp.

t]m-]p-e¿ {^-≠v \n¿-an-® ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ A-jv-d-^v au-e-hn \n¿-h-ln-°p-∂p

A-\-[n-Ir-X J-\-\w: kp-[o-c³ Xn-cp-h-©q-cn-\v I-¯-b¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn \-S° - p-∂ J-\\ - ß - ƒ X-Sb - m≥ \-S] - S- n-sbSp-°W - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´v sI.]n.-kn.-kn {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ a-{¥n Xn-cp-h© - q¿ cm[m-Ir-jvW - \ - v I-Øb - ® - p. \n-e-hn¬ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-eb - Ø - n-s‚ Np-aX - e - h-ln°p-∂X - v a-{¥n Xn-cp-h© - q-cm-Wv. A-Xn-\m¬, A-\[ - n-Ir-X J-\\ - ߃ ]-cn-tim-[n-°p-∂X - n-\v AX-Xv Pn-√-I-fn-se I-e-Œ¿-am-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ d-h\ - yq, t]men-kv, ]-cn-ÿn-Xn, ssa-\n-Mv B‚ v Pn-tbm-fP - n, a-en-\o-Ic - W \n-b-{¥-W t_m¿-Uv F-∂n-hbp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ H-cp {]-tXy-I kw-L-Øn-\v cq-]w \¬-I-W-sa-∂v I-Øn¬ kp-[o-c≥ B-h-iy-s∏-´p. Cu kw-Lw Pn-√m-X-e-Øn¬ \-SØp-∂ ]-cn-tim-[\ - b - n-epw Xp-Sc-h-tem-I-\-Øn-epw \n-b-a-hn-cp≤-am-tbm, {I-a-hn-cp-≤-am-tbm, s]m-Xp-Xm¬-∏c - y-Øn-\p hn-cp-≤am-tbm F-s¥-¶n-epw \-S° - p-∂ps≠-∂p Im-Wp-∂-]-£w A-Xp X-S-bp-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]Sn-Iƒ kzo-Ic - n-°W - w. C-°m-cy-

ß-sf-°p-dn-®v ]-cn-tim-[-\ \-StØ-≠-Xm-h-iy-am-sW-∂v IØn¬ kp-[o-c≥ Nq-≠n-°m-´n. t\-cs - Ø sI.-]n.-kn.-kn. A[y-£-\m-bn Np-a-X-e-tb-‰t∏mƒ-Øs - ∂ ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥Nm-≠n-tbm-Sv kp-[o-c≥ k-am-\am-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®n-cp∂p. A-\[ - n-Ir-X J-\\ - w X-Sb - p∂-Xn-\m-bn th-≠n-h∂ - m¬ \n-ba-\n¿-am-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw kp-[o-c≥ ap-Jy-a-{¥n-tbm-Sv Bh-iy-s∏-´n-cp-∂p. I-gn-™-Zn-hkw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp tN¿∂ sI.-]n.-kn.-kn. F-Iv-kn-Iyq´o-hv tbm-K-Øn¬ A-\-[n-Ir-X J-\\ - w kw-_‘ - n-®p N¿-® h-cpI-bpw C-Xp-X-S-bm-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ k¿-°mcn-t\m-Sv \n¿-tZ-in-°m-\pw Xo-cpam-\n-®n-cp-∂p. Cu km-l-N-cyØn-em-Wv kp-[o-c≥ sI.-]n.--kn.kn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I B-h-iysa-∂ \n-e-bn¬ k¿-°m-cn-\v IØp \¬-In-bn-cn-°p-∂X - v. t\-c-sØ 17 ]m-d-a-S-Iƒ-°v k¿-°m¿ A-\p-aX - n \¬-In-bX - p ]p-\∏ - c - n-tim-[n-°W - s - a-∂v k¿°m-cn-t\m-Sv kp-[o-c≥ B-h-iys∏-´n-´p-≠v.

cn-°pw A-¥n-a ]-´n-I X-øm-dm°p-I. kn-‰n-Mv Fw.-]n-am-sc \ne-\n¿-Øp-∂-Xpw P-b-km-[y-Xbp-≈ ]p-Xn-b ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øp-∂-Xp-am-b Im-cy-߃ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰n-epw Xp-S¿-∂v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bnepw N¿-® sN-øpw. \m-ev ko-‰v kn.-]n.-sF-°pw H-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv tPm-k^ - n-\p-am-Wv I-gn-™-X-h-W \¬-In-bn-cp-∂Xv. s]m-∂m-\n-bn¬ kz-X-{¥-

h-W kn.-]n.-sF. a¬-k-cn-®-Xv. th-W-sa-¶n¬ h-b-\m-Sv hn-´p\¬-Im-sa-∂pw ]-I-cw C-Sp-°n th-W-sa-∂pw kn.-]n.-Fw. t\Xm-°-fp-am-bn \-S-Øn-b B-i-bhn-\n-a-b-Øn¬ kn.-]n.-sF. hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. C-Sp-°n-sb-s®m-√n bp.-Un.F-^n¬ \-S-°p-∂ I-e-l-Øns‚ K-Xn-sb-¥m-hp-sa-∂p ImØn-cn-°p-I-bm-Wv kn.-]n.-Fw. tI-c-fm tIm¨-{K- n-\v ko-‰v

hn-´p-\¬-In-bn-s√-¶n¬ C-S-Xpkz-X-{¥-\m-bn {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv a¬-k-cn-°p-sa-∂p kqN-\-bp-≠v. sIm-√w ko-‰v th-Wsa-∂m-Wv B¿.-F-kv.-]n-bp-sS B-h-iyw. t]m-fn-‰v-_yq-tdm AwK-am-bn tZ-io-b-t\-Xr-Xz-Ønse-Øn U¬-ln tI-{μo-I-cn-®p {]-h¿-Øn-°p-∂ Fw F t__n-sb sIm-√-Øp a¬-k-cn-∏n°m-\m-Wv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ Btem-N-\. Cu km-l-N-cy-Øn¬ B¿.-F-kv.-]n-bp-sS B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°-s∏-Sm≥ C-S-bn-√. Hm-tcm ko-‰v th-W-sa-∂ F≥.kn.-]n-bp-sS-bpw P-\-Xm-Zƒ F n-s‚-bpw B-h-iy-hpw ]-cn-KWn-°n-s√-∂m-Wp hn-h-cw. kn‰n-Mv ko-‰p-I-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ Fw.-]n-am¿-°v H-c-h-k-cw-Iq-Sn \¬-Im-\m-Wv kn.-]n.-F-Ωn-se [m-c-W. Im-k¿-tIm-Uv ]n I-cpWm-I-c-s\ am-‰p-∂ Im-cy-hpw

\yq-\-]-£-§-fp-sS {]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw- Im-Wpw: ap-Jy-a-{´n

tkm-fmÀ: a-{´n-am-cp-sS ap-Jw-aq-Sn h-en-¨p-Io-dm-³ X\n¡p Ign-bp-sa¶v _m-e-Ir-jv-W-]n-Å

B-d-·p-f hn-am-\-¯m-h-fw {]-am-Wn-am-cp-sS B-Im-i-k-©m-c-¯n-\v: hn F-kv A-Nyp-Xm-\-µ³

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkm-fm¿ tI-kn-se {]-Xn-bm-b k-cn-Xm F-kv \m-b-cp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿-∂ hn-hm-Z-ß-fn¬ tI-c-fØn-se G-Xm-\pw a-{¥n-am-cp-sS ap-Jw-aq-Sn h-en-®p-Io-dm≥ X-\n°m-hp-sa-∂v tI-c-fm tIm¨-{Kkv _n sN-b¿-am≥ B¿ _m-eIr-jv-W-]n-≈. F-∂m¬, bp.-Un.-F-^n-s\ kv-t\-ln-°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv A-Xp sN-øm-Ø-sX-∂pw ]n-≈ hy-‡-am-°n. bp.-Un.-F-^v. Xt∂m-Sv hn-izm-k-h-©-\-bm-Wp Im-Wn-®-sX-∂pw X-s∂ N-Xn-®h-cp-sS ap-J-Øp-t\m-°n Nn-cn°m-\p-≈ H-cp-Zn-h-kw e-`n-°W-sa-∂v B-{K-l-ap-s≠-∂pw kz-Im-cy-Nm-\-en-\p \¬-In-b A-`n-ap-J-Øn¬ _m-e-Ir-jv-W]n-≈ ]-d-™p.

B-d-∑p-f: H-cp-Iq-´w {]-am-Wnam¿-°v B-Im-i-k-©m-c-Øn-\v th-≠n-bm-Wv B-d-∑p-f-bn-se hn-am-\-Øm-h-f-]-≤-Xn-sb-∂pw C-Xn-s\ F-¥p hn-e-sIm-SpØpw {]-Xn-tcm-[n-°-W-sa-∂pw {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥. B-d-∑p-f hn-am-\Øm-h-f-]-≤-Xn-s°-Xn-tc sI.Pn.-F-kv. Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ \-S-°p-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-ac-Øn-\p ]n-¥p-W \¬-Im≥ FØn-b-Xm-bn-cp-∂p hn F-kv. Cu {]-am-Wn-am¿ tI-{μ-˛k - wÿm-\ k¿-°m-cp-I-sf kzm-[o\n-°p-∂-Xn-s\m-∏w P-\-ß-sf hn-e-bv-°p hm-ßm-\pw {i-an-°pI-bm-Wv. k-a-cw F-{X-\mƒ \o≠p-t]m-bm-epw P-\ß - f - p-sS Poh-\pw Ir-jn-bpw kw-c-£n-°-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-≈ kn.-]n.-FΩn-s‚ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿W-bn-°p-∂-Xn-\m-bp-≈ N¿-®Iƒ D-S≥ B-cw-`n-°pw. kn.-]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]nW-dm-bn hn-P-b-s‚ tI-c-f-c-£m am¿-®v tIm-gn-t°m-´v k-am-]n-® km-lN - c - y-Øn-em-Wv ÿm-\m¿Yn-I-sf Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xn-\p≈ Hu-tZym-Kn-I N¿-®-Iƒ-°p Xp-S-°-an-Sm≥ kn.-]n.-Fw. t\Xr-Xzw Xo-cp-am-\n-®X - v. F¬.-Un.-F^ - v. tbm-Kw tN-¿∂v Hu-tZym-Kn-Ia - m-bn ko-‰v hn-`P-\w ]q¿-Øn-bm-°n ÿm-\m¿Yn-I-sf {]-Jym-]n-°m-\m-Wp Xo-cp-am-\w. Xn-c-s™-Sp-∏v H-cp°-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\mbn C-∂v t]m-fn-‰v _yq-tdm tbmKw tN-cpw. i-\n, Rm-b¿ Zn-hk - ß-fn¬ tI-{μ-°-Ωn-‰n-bpw tNcpw. A-Sp-Øa - m-kw \m-ev, A-©v

tIm-gn-t°m-Sv: \yq-\-]-£-ßfp-sS F-√m {]-iv-\-߃-°pw ]cn-lm-cw Im-Wp-sa-∂v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. \yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k-k-an-Xn kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \yq-\-]-£-Øn-s‚ hn-Zym`ym-k-]p-tcm-K-Xn-°v A-\p-Iq-eam-b km-l-N-cyw C-t∏mƒ tI-cf-Øn-ep-≠v. tI-c-f-Øn-s‚ hnZym-`ym-k-ap-t∂-‰-Øn¬ kz-Imcy-ÿm-]-\-ß-fp-sS ]-¶v h-f-sc h-ep-Xm-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p.- \yq-\-]-£-Øn-\m-bn kwÿm-\-Øv {]-tXy-I h-Ip-∏v cq]o-I-cn-®-ti-jw Cu ta-J-ebn¬ G-sd ]p-tcm-K-Xn ssI-hcn-°m-\m-b-Xm-bn a-{¥n a-™fmw-Ip-gn A-en ]-d-™p. kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºns‚ \yq-\-]-£ A-h-Im-i-ß-

Xn-ø-Xn-I-fn¬ kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b‰ - pw B-dv, G-gv Xn-øX - nI-fn¬ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bpw tbm-Kw tN-cpw. Pn-√m L-S-I߃ k-a¿-∏n-® ÿm-\m¿-Yn ]´n-I-bm-bn-cn-°pw {]-[m-\-am-bpw N¿-® sN-øp-I. Iq-Sp-X¬ km-[yX-Iƒ ]-cn-tim-[n-®-ti-j-am-bn

\pw _m-°n ko-‰n-se-√mw kn.]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn-I-fpw a¬k-cn-®p. I-gn-™-X-h-W a¬-kcn-® ko-‰p-If - n¬-Øs - ∂ a¬-kcn-°m≥ kn.-]n.-sF. k-∂-≤-X A-dn-bn-®n-´p-≠v. Xn-cp-h-\-¥-]pcw, am-th-en-°-c, Xr-iq¿, h-b\m-Sv ko-‰p-If - n-em-Wv I-gn-™X - -

kw-Øm-\ t\-Xr-tbm-K-§Ä- amÀ-¨v \m-ep- ap-XÂ

fpw B-\p-Iq-ey-ß-fpw ]p-kv-XIw a-{¥n {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. sa-t{Sm ap-l-Ω-Zv-lm-Pn ]p-kv-XIw G-‰p-hm-ßn. A¿-Pp≥-kn-Mv A-hm¿-Uv hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v Sn sI ]-co-°p-´nlm-Pn-°p kΩm-\n®p. ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en inlm-_v X-߃ A-[y-£-X-h-ln®p. Fw kn am-bn≥-lm-Pn, sI kn A-_p, Sn kn-±o-Jv, sI sambv-Xo≥-tIm-b A-tØm-fn, IΩo-j≥ sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw ho-cm≥-Ip-´n, Z-£n-W tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a {]-kn-U‚ v I-S-bv-°¬ A-–p¬ A-ko-kv au-e-hn, P-am-A-sØ C-kv-em-an A-kn. A-ao¿ si-bv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p-∂v, ]m-W-°m-Sv _-jod-en in-lm-_v X-߃, ]n F lw-k, kn Sn k-°o¿ lp-k-bv≥ ]-s¶-Sp-Øp.

I-kv-Xq-cn cw-K³ dn-t]mÀ-«n-se tI-{µ- kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sv tI-c-fm tIm¬-{K-Ên-\pw \nÀ-Wm-b-Iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n≥-ta¬ h-cm\n-cn-°p-∂ tI-{μ-\n-e-]m-Sv tIc-fm tIm¨-{K-kv-˛-F-Ωn-\p \n¿-Wm-b-Iw. Xo-cp-am-\w a-etbm-c-ta-J-e-bn-se P-\-߃°v A-\p-Iq-e-a-s√-¶n¬ tI-c-f cm-{„o-b-Øn¬ h-en-b N-e-\߃-°p h-gn-sX-fn-°p-sa-∂Xn¬ kw-i-b-an-√. C-Sp-°n ko-‰-√, I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se tI-{μ-Xocp-am-\-am-Wp {]-[m-\-sa-∂ X{¥-]-c-am-b \n-e-]m-Sn-te-°p tI-c-fm tIm¨-{K-kv tPm-k-^v {Kq-∏n-se H-cp hn-`m-Kw t\-Xm°ƒ t\-c-sØ-Ø-s∂ \n-e]m-Sv kzo-I-cn-®n-´p-≠v. I-kv-Xq-

cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n® tI-{μ-Øn-s‚ ]p-Xn-b Xo-cpam-\w Xr-]v-Xn-I-c-a-s√-¶n¬ ISp-Ø \n-e-]m-Sn-te-°p \o-ßpsa-∂ kq-N-\-bm-Wv C-Xn-eq-sS C-h¿ \¬-In-b-Xv. th-≠n-h∂m¬ ]m¿-´n-bpw ap-∂-Wn-bpw hn-´v a-e-tbm-c I¿-j-I¿-s°m∏w \n¬-°m-\pw X-øm-dm-sW∂ kq-N-\-bpw C-Xn-\p ]n-∂nep-≠v. C-Sp-°n ko-‰n-\p th-≠n hmin ]n-Sn-°p-∂ tPm-k-^v {Kq-∏nse H-cp hn-`m-Kw t\-Xm-°-fp-sS X-{¥-am-Wn-Xv. C-Xn-eq-sS k-`I-fp-sS ]q¿-W ]n-¥p-W D-d-∏m°m-sa-∂p tPm-k-^v hn-`m-KØn-\v D-d-∏p-≠v. Im-cy-߃ A-

tIm-¨v ^m-Î-dn bm-YmÀ-Yy-am-¡m³ tIm¬-{K-kv cm-{ão-b Xo-cp-am-\-w FSp-¡-Ww: ]n sI _n-Pp Fw.-]n.]m-e-°mSv: tIm-®v ^mŒ-dn bYm¿-Yy-am-°p-∂-Xn-\v tIm¨{Kkv cm-{„o-b-Xo-cp-am-\-w F-Sp°-W-sa-∂v -]n sI _n-Pp Fw.]n. {]-kv¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® "thm-´n-\pap-º'v F-∂ ]-cn-]m-Snbn-¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. tIm-®v ^m-Œ-dn-°m-bn C-SXp]-£ Fw.]nam¿ th-≠-{X k-Ω¿-±w sN-ep-Øn-°-gn-™p-. F-∂m¬, tIm-®v ^m-Œ-dn ]m-e°m-Sn-\p th-W-sa-∂ cm-{„o-b Xo-cp-am-\w F-Sp-°p-I-bm-Wv tIm¨-{K-kv sN-tø-≠Xv. C-SXp]-£w kw-ÿm\w `-cn-°ptºmƒ tIm-®v ^m-Œ-dn-°v th≠ ÿ-ew sd-bn¬-th B-h-iys∏-´-X-\p-k-cn-®v \-¬-In-sb-¶nepw Xp-S¿∂ph-∂ bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ Xp-S¿{]-h¿Ø-\-sam∂pw \S-Ønbn-√. . tIm-®v ^mŒ-dn-°m-bn "sk-bn¬' h-∂m-

epw tI-{μ-w Xo-cp-am-\w F-SpØm¬ am-{X-ta b-Ym¿-Yy-am-hpI-bp-≈q. C-°m-cy-Øn¬ Fw _n cm-tP-jpw F≥ F≥ Ir-jvW-Zm-kpw X-Ωn-ep-≈ A-`n-{]mb hy-Xym-k-sØ-°p-dn-®p tNmZn-®-t∏mƒ X-\n-°v X-s‚ Imcyw -am-{X-ta ]-d-bm≥ I-gn-bp≈q-sh∂pw hn-hm-Z-Øn-\n-s√∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. C-S-Xp]-£w `-cn-°p-tºmƒ sa-t{Sm -sd-bn¬ ]-≤-Xn-°v tI{μw X-S- hm-Z-ap-∂-bn-®p. F∂m¬, bp.Un.F-^.v t\-Xr-XzØn-ep≈ kwÿm-\ k¿-°m¿ k-Ω¿-±w sN-ep-Øn-b-t∏mƒ bYm¿-Yy-amhp-Ibpw sN-bvXp. Cu-sbm-cp km-l-N-cy-Øn¬ tIm®v ^m-Œ-dn-°pth-≠n am-{Xw tIm¨-{K-kv C-S-Xp]-£ Fw.]nam-sc Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂-Xv F¥v A-Sn-ÿm-\-Øn-em-sW∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p.

ß-s\-bm-bm¬ C-Sp-°n ko-‰pam-bn C-S-Xp ap-∂-Wn X-ß-fpsS ]n-∂m-se h-cp-sa-∂m-Wv tPm-k-^v hn-`m-K-Øn¬ {^m≥kn-kv tPm¿-Pn-s\m-∏w \n¬°p-∂-h-cp-sS I-W-°p-Iq-´¬. C-Sp-°n In-´n-bn-s√-¶n-epw ap-∂-Wn hn-tS-s≠-∂ \n-e-]mSp-≈ ]n sP tPm-k-^n-s\-bpw a-‰v Fw.-F¬.-F-am-sc-bpw kΩ¿-±-Øn-em-°m≥ I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-eq-sS I-gn-bpsa-∂p {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv hn`m-Kw I-cp-Xp-∂p. I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´n¬ tI-{μ-Xo-cp-am\w A-\p-Iq-e-a-s√-¶n¬ I-SpØ Xo-cp-am-\w F-Sp-°m-sX \ne-\n¬-∏n-s√-∂p sI Fw am-

Wn-°pw ]n sP tPm-k-^n-\pw t_m-[y-ap-≠v. A-s√-¶n¬ {^m≥-kn-kv tPm¿-tPm ]n kn tPm¿-tPm C-Xn-s‚ t\-´w sImøpw. I-tØm-en-°m k-` A-S°w F-√m k-`-I-fpw H-‰-s°-´mbn Cu Xo-cp-am-\-sØ ]n-¥pW-bv-°p-I-bpw sN-øpw. ^-e-Øn¬ Im-en-\-Sn-bn-se a-Æp tNm-cm-Xn-cn-°m≥ tI-cfm tIm¨-{K-kv \n¿-_-‘n-Xcm-hpw. Im-cy-ß-sf-√mw tIm¨-{K- n-s\ t_m-[y-s∏-Sp-Ønb ]-›m-Ø-e-Øn¬ _p-≤n-ap´p-≠m-hm-Ø tI-{μ-Xo-cp-am-\w h-cp-sa-∂ tIm¨-{K- n-s‚ D-d∏n-em-Wp tI-c-fm tIm¨-{K-kv C-t∏mƒ \o-ßp-∂-Xv.

s∏-S-Ww. C-Xn-s\ C-√m-Xm-°m\p-≈ {]-am-Wn-am-cp-sS {i-a-Øns\-Xn-cm-b k-a-c-sØ F-√m tZi-kv-t\-ln-I-fpw ]n-¥p-W-bv-°W-sa-∂pw P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[߃ kzm-K-Xm¿-l-am-sW-∂pw hn F-kv Iq-´n-t®¿-Øp. B-d-∑p-f-bn¬ C-Xp-h-sc \-SØn-b k-a-c-ß-fp-sS hn-h-c߃ tc-J-s∏-Sp-Øn-b ssI-∏pkv-X-Iw I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ipam-cn hn F-kn-\p \¬-In {]-Imi-\w sN-bv-Xp. kn.-]n.-Fw. ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√m sk-{I-´-dn sI A-\-¥-tKm-]≥, P-\-Xm-Zƒ sk--°p-e¿ t\-Xm-hv am-Xyq Sn tXm-a-kv Fw.-F¬.-F. F-∂n-hcpw H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. -]-≤-Xns°-Xn-tc A-\n-›n-X-Im-e kXy-{K-l-k-a-cw Xp-S-ßn-b-ti-

jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv hn F-kv k-a-c-th-Zn-bn¬ F-Øp-∂-Xv.

B-d-∑p-f-bn¬ C-Xp-h-sc \-S-Øn-b k-a-c-ß-fp-sS hn-h-c-߃ tc-J-s∏-Sp-Øn-b ssI-∏p-kv-X-Iw I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ip-am-cn {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\p ssI-am-dp-∂p

I-kv-Xq-cn cw-K³ dnt]mÀ«v

A-]m-I-X ]-cn-l-cn-¨n-sÃ-¦n bp.-]n.-F-¡v FXntcsb¶p I-t¯m-en-¡m tIm¬-{K-kv sIm-®n: ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ hn-⁄m-]-\-Øn-\p apºv I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´nse A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn-®ns√-¶n¬ bp.-]n.-F-s°-Xn-tc i‡-am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°psa-∂p I-tØm-en-°m tIm¨{K-kv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-e-tbmc P-\-X-bv-s°m-∏w tI-c-f-Ønse F-√m cq-]-Xm I-Ωn-‰n-I-fpw i-‡-am-bn \n-e-sIm-≈m-\pw F-d-Wm-Ip-fw ]n.-H.-kn-bn¬ tN¿-∂ I-tØm-en-°m tIm¨{K-kv kw-ÿm-\-k-an-Xn tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. a-e-tbm-c I¿-j-I-sc H-‰psIm-Sp-Øp-sIm-≠p-≈ ]-cnÿn--Xn kw-c-£-Ww Aw-Ko-I-cn°n-√. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-

´n-se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn®n-s√-¶n¬ tI-c-f-Øn-se 20 ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-ß-fn-epw P-\-߃-s°m-∏w \n¬-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-sf cm-jv-{So-bØn-\-Xo-X-am-bn ]n-¥p-W-bv°pw. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ I

∂-Xn¬ k¿-°m-cn-\p ho-gv-N-bp≠m-bn. d-_-dn-\p Xm-ßp-hn-e {]-Jym-]n-®p kw-`-cn-®p hn-e-bnSn-hv ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw \ymb-am-b hn-e-bv-°v s\-√p kw-`-cn°p-∂-Xn-\pw k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. 1977\p ap-ºp-

I-t¯m-en-¡m tIm¬-{K-kv a-ÂkccwK-¯n-d§pw

tØm-en-°m tIm¨-{K- n-s‚ ÿm-\m¿-Yn-I-sf a¬-k-cn-∏n°p-∂-Xv Dƒ-s∏-sS D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\-߃ F-Sp-°m≥ Ggw-K D-∂-X-X-e-k-an-Xn-sb tbmKw A-[n-Im-c-s∏-Sp-Øn. Xo-c-tZ-i ]-cn-]m-e-\ \n-b-aØn-se ]p-Xn-b N-´-{]-Im-c-ap≠m-b {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°p-

≈ Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿-°v D-]m[n-c-ln-X ]-´-bw \¬-Ip-∂-Xnepw Z-en-Xv ss{I-kv-X-h¿-°p kw-h-c-Ww \¬-Ip-∂-Xn-epw k¿-°m-cp-Iƒ ]-cm-P-b-s∏-´-Xmbpw I-tØm-en-°m tIm¨-{Kkv hn-e-bn-cp-Øn. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tP-°-_v ap-≠-bv-°¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

C-þ-Unkv-{Sn-Iväv ]-²-Xn kw-Øm-\-X-e-¯n hym-]n-¸n-¡p-¶p I-tI-k{µ\n-v-Xq-cen -]-cm-w-SKn³: 

Ip-™p-tam≥ A-cq¿

sIm-®n: C-˛U - nkv{- Sn-Iv‰v ]-≤X - n kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ hym-]n-∏n°pw. C-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn Cu h¿jw tI-cf - kw-ÿm-\ sF.-Sn. anj≥ c-≠p-]-≤-Xn-I-fm-Wp \-S∏m-°p-∂X - v. I-eI - vS- t- d-‰n-epw a-‰v k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn-epw s]mXp-P\ - ß - ƒ-°v Hm¨-sse-\m-bn ]-cm-Xn k-a¿-∏n-°m-\p-≈ kuI-cy-hpw hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a{]-Im-cw e-`n-°p-∂ Hm¨-sse≥ tk-h-\-߃ Iq-Sp-X¬ h-Ip∏p-I-fn-te-°p hym-]n-∏n-°m-\pam-Wp e-£y-an-Sp-∂X - v.tk-h-\-߃ B≥-t{Um-bvUv S-®v kv-{Io≥ kw-hn-[m-\-Øneq-sS e-`y-am-°m-\m-Wp-t±-in°p-∂-Xv. {]-Y-a L-´-Øn¬ Xncp-h-\-¥-]p-cw I-e-Iv-S-td-‰n-embn-cn-°pw S-®v kv-{Io≥ ÿm-]n°p-I. am¿-®v A-h-km-\n-°p-∂Xn-\p-ap-ºv a-‰p Pn-√-I-fn-te-°pw ]-≤-Xn hym-]n-∏n-°pw. kw-hn[m-\w \n-e-hn¬ h-cp-∂-tXm-sS

]-cm-Xn k-a¿-∏n-°m≥ I-e-Iv-Std-‰v k-μ¿-in-°p-∂-Xpw a-Wn°q-dp-I-tfm-fw sN-e-h-gn-°p-∂Xpw H-gn-hm-°m-\m-hpw. S-®v kv-{Io≥ kw-hn-[m-\w Ie-Iv-S-td-‰n-\p ]p-d-sa {]-[m-\s∏-´ _-kv Ãm‚p-I-fn-epw d-bn¬-thtÃ-j-\p-I-fn-epw ÿm--]n°p-∂ Im-cy-hpw sF.-Sn. an-j≥ ]-cn-K-Wn-°p-∂p-≠v. C-Xn-\m-bn {]-tXy-I In-tbm-kv-°p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂ Im-cy-hpw Btem-Nn-°p-∂p. am-{X-a-√ ]-≤-Xn hn-P-b-{]-Z-am-sW-¶n¬ samss_¬ t^m-Wn-eq-sS C-˛-Unkv-{Sn-Iv‰v tk-h-\w e-`y-am-°p∂ B-πn-t°-j≥ hn-I-kn-∏ns®-Sp-°m-\pw sF.-Sn. an-j≥ Xocp-am-\n-®n-´p-≠v.C-˛-Pn-√ ]-≤-Xn B-Zy-am-bn \-S-∏m-°n-b kw-ÿm-\-ß-fnsem-∂m-Wv tI-c-fw. ]-≤-Xn-{]Im-cw C-Xp-h-sc 50 e-£-tØmfw k¿-´n-^n-°-‰v Hm¨-sse-\neq-sS hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. C-˛-Unkv-{Sn-Iv‰v ]-≤-Xn \n-e-hn-

¬ A-£-b-tI-{μ-ß-fn-eq-sS-bmWp \-S-∏m-°p-∂-Xv. 2014˛15 kmº-Øn-I h¿-jw 40 h-Ip-∏p-I-fnse 600te-sd tk-h-\-߃ C-˛Pn-√ s{]m-P-Iv-‰v h-gn \-S-∏m-°psa-∂m-Wv [-\-a-{¥n _-P-‰n¬ {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. hn-h-ckm-t¶-Xn-I ta-J-e-bp-sS {]m[m-\yw I-W-°n-se-Sp-Øv ta-Je-bv-°v 313.-33 tIm-Sn cq-] h-Ibn-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp.-hn-hcm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw Iq-SpX¬ h-Ip-∏p-I-fn¬-\n-∂v Hm¨sse≥ tk-h-\-߃ D-d-∏m-°p∂-Xm-Wv C-˛-Unkv-{Sn-Iv‰v ]-≤Xn hn-]p-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn sF.-Sn. an-j≥ e-£yan-Sp-∂-Xv. tam-t´m¿ hml-\ h-Ip∏vv, Xncp-h-\-¥-]p-cw I-e-Iv-S-td-‰v, t\m-¿-° dq-´v-kv, d-h-\yq, hyhkmbw, \Kc-Imcyw, hnZym-`ymkw, [\Imcyw, sF.-Sn, BtcmKy Ip-Spw-_ t£aw Xp-S-ßn-b ]-Øp h-Ip-∏p-I-fn-se 15 Hm-^nkp-I-fn¬-\n-∂m-Wv C-t∏mƒ hn-

h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw Hm¨-sse≥ tk-h-\w e-`n-°p-∂Xv.-km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k hIp-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ F-√m Hm^n-kp-I-fpw hn-h-cm-h-Im-i \nb-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. A-Sp-Ø-am-kw A-h-km-\tØm-sS s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k hIp-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ U-b-d-Œ¿ Hm-^v ]-ªn-Iv C≥-kv-{S-Iv-j-s‚ F-√m Hm-^n-kp-I-fpw hn-h-cm-hIm-i \n-b-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cpw. C-tXm-sS C-˛-Un-kv-{Sn-Iv‰v ]-≤-Xn-bn-eq-sS Iq-Sp-X¬ h-Ip∏p-I-fn¬-\n-∂v C-Xp-{]-Im-cw Hm¨-sse≥ tk-h-\߃ e-`yam-hpw.hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS Um-‰Iƒ G-tIm-]n-∏n-®v C-˛Un-kv-{SnIv‰v t]m¿-´-en¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv tI-c-f kwÿm-\ sF.-Sn. an-j≥. Cu \-S]-Sn-bpw \n-c-h-[n t]¿-°p Kp-WI-c-am-hp-sa-∂m-Wp hn-e-bn-cpج.-

AXr-]v-Xn-sb¶v ]n sP tPm-k-^v sXm-Sp-]p-g: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ tI-{μ-\n-e-]m-Sv Xr-]v-Xn-I-c-amsW-∂p ]-d-bm≥ I-gn-bn-s√-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv h¿-°n-Mv sN-b¿-am-\pw a-{¥n-bp-am-b ]n sP tPm-k-^v. c-≠p-Zn-h-kw ImØn-cp-∂-ti-jw \n-e-]m-Sv hy‡-am-°m-sa-∂v tPm-k-^v ]-d™p. B-h-iy-sa-¶n¬ A-Xn¿Øn-I-ƒ ]p-\¿-\n¿-W-bn-°m-sa∂ tI-{μ-\n-e-]m-Sv {]-Xo-£-bv°p h-I \¬-Ip-∂-Xm-sW-∂v tPm-k-^v Iq-´n-t®¿-Øp. A-tX-k-a-bw c-≠p-Zn-h-kØn-\p-≈n¬ tI-c-fm tIm¨-{Kkv \n-e-]m-Sp hy-‡-am-°p-sa∂v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn sI {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv ]-d™p. C-Sp-°n-bn¬ H-‰-bv-°p a’-cn-°p-tam F-∂ tNm-Zy-Øn\v A-°m-cyw D-S≥ A-dn-bm-sa∂p At±lw Iq-´n-t®¿-Øp.


kozhikode

1189 Ipw`w 16

1435 d-_o-D¬- BJn¿ 28

28 -s^-{_phcn 2014 sh≈n

X«n-¡q«v ap¶Wn cmjv{So-b-_-Z-em-hnÃ

I

-gn-™-Zn-h-kw C-S-Xp-]m¿-´n-Iƒ ap≥-ssI-sbSp-Øv tZ-io-b-X-e-Øn¬ cq-]-s∏-Sp-Øn-b Iq´m-bv-a tIm¨-{K- n-\pw _n.sP.]n-°p-sa-Xn-cm-b atX-X-c-_-Z-em-bm-Wv A-Xn-s‚ in¬-∏n-Iƒ A-h-Imi-s∏-Sp-∂-Xv. 16mw tem-Iv-k-`-bn-te-°p-≈ Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ 11mw a-Wn-°q-dn¬ X-´n-°q-´n-b 11 ]m¿-´n-I-fpsS Cu k-Jyw tIm¨-{K- n-s‚ A-gn-a-Xn-°pw _n.sP.]n-bp-sS h¿-Ko-b-X-bv-°p-sa-Xn-tc bp-≤-{]-Jym-]\-hp-am-bm-Wp cw-K-Øp-h-∂n-´p-≈-Xv. A-gn-a-Xn-bpw h¿-Ko-b-X-bpw cm-{„-Km-{X-sØ Im¿-∂p-Xn-∂p-∂ A¿_p-Z-am-sW-∂-Xn¬ X¿-°-an-√. bp.]n.F. k¿-°m-cns‚ `-c-W-Øn¬ A-gn-a-Xn B-tLm-jw-X-s∂-bm-bn am-dp-I-bm-bn-cp-∂-t√m. h¿-Ko-b-I-em-]-ß-fn-√m-sX IS-∂p-t]m-b H-cp h¿-j-hpw kao-]Ime N-cn-{X-Ønep-≠m-hn-√. B \n-e-bv-°v Cu c-≠p Zp¿-`q-X-߃°p-sa-Xn-cm-b t]m-cm-´w D-Ø-c-hm-Zn-Ø-hpw {]-Xn-_≤-X-bp-ap-≈ cm-{„o-b-I-£n-I-sf kw-_-‘n-®n-StØm-fw {]-k-‡-hpw A-\n-hm-cy-hp-am-Wv. F-∂m¬, A-Ø-c-sam-cp cm-{„o-b-t]m-cm-´-Øn-\p≈ s]m-Xp-th-Zn-tbm k-Jy-tam Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ Xte-∂mƒ X-´n-°q-t´-≠ H-∂m-tWm F-∂-Xm-Wp tNmZyw. C-t∏mƒ a-tX-X-c _-Z-en¬ A-Wn-tN¿-∂n-cn-°p∂ ]m¿-´n-I-fp-sS `q-X-˛-h¿-Ø-am-\-ß-fn-te-°v ItÆm-Sn-®m-e-dn-bmw, A-gn-a-Xn-hn-cp-≤-X-bpw a-tX-X-c {]-Xn-_-≤-X-bpw C-h-bn¬ F-{X-sb-Æ-Øn-\p-s≠∂ ]-c-am¿-Yw. A-[n-Im-c-Øn-\p-th-≠n _n.sP.]n-bpam-bn H-cn-°-tem ]-e-X-h-W-tbm Iq-´p-tN-cm-Ø GXp I-£n-bm-Wv-˛ C-S-Xp-]m¿-´n-I-sfm-gn-sI-˛ Cu atX-X-c _-Z-en-ep-≈-Xv? X-an-gv-\m-´n-se P-b-e-fn-X, HUo-j-bn-se \-ho≥ ]-Sv-\m-bn-Iv, A-kw K-W-]-cn-jØn-s‚ {]-^p-√-Ip-am¿ sam-l-¥, P-\-Xm-Zƒ(bp)hnse \n-Xo-jv Ip-am¿-˛ C-ß-s\ t]m-hp-∂p B ]-´n-I. sk-Iyp-e¿ P-\-Xm-Z-fn-se tZ-h-Ku-U I¿-Wm-S-Ibn¬ _n.sP.]n-bp-sS sb-Zyq-c-∏m hn-`m-K-hp-am-bn Iq´p-tN¿-∂-bm-fm-Wv. ap-em-bw-kn-Mv _n.sP.]n-bp-am-bn cm-{„o-b-k-Jyw D-≠m-°n-bn-´n-s√-∂-Xp t\-cv. A-Xns‚ cm-{„o-b-bp-‡n h-f-sc e-fn-X-hpw-˛ tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{K-kpw kn.]n.F-Ωpw k-Jy-ap-≠m-°m-Ø-Xpt]m-se-bp-≈ H-cp \n-e-]m-Sp am-{Xw. ap-em-b-an-s‚bpw k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-bp-sS-bpw h¿-Ko-b-X Xn-cn-®dn-bm-\p-≈ en-‰v-a-kv sS-Ãm-bn ap-k-^¿-\-K¿ I-em]w am-{Xw a-Xn. C-\n A-gn-a-Xn-bp-sS Im-cy-sa-Sp-Ømtem? P-b-e-fn-X X-s∂ H-∂mw-\-º¿ D-Zm-l-c-Ww. C-ß-s\-sbm-s°-bm-sW-¶n-epw tIm¨-{K-kpw _n.sP.]n-bp-sa-∂ k-a-hm-Iyw s]m-fn-°m≥ H-cp P\-]-£ _-Z¬ D-b¿-∂p-h-tc-≠-Xp-≠v. G-I-I-£n-`-cW-Øn-s‚ km-[y-X-Iƒ Ip-d-™p-h-cp-I-bpw {]m-tZin-I ]m¿-´n-Iƒ \n¿-Wm-b-I I-£n-I-fm-bn-Øo-cp-Ibpw sN-øp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Xo¿-®-bm-bpw A-XpX-s∂-bm-Wp th-≠-Xpw. ]-t£, A-Xp s]m-Xp-hm-b Nn-e \n-e-]m-Sp-I-fp-sS A-Sn-Ø-d-bn-em-h-Ww; B-Z¿i-hpw \-b-k-ao-]-\-ß-fpw A-Xn-s‚ Im-X-em-bn-cn°p-I-bpw th-Ww. a-X-\n-c-t]-£-X, km-aq-ln-I-\oXn, \yq-\-]-£-{]-iv-\-߃, Im¿-jn-I-{]-iv-\-߃, kv-{Xo-I-fp-sS A-h-Im-i-߃, s^-U-d-en-kw, km{am-Py-Xz-hn-cp-≤-X Xp-S-ßn-b A-Sn-ÿm-\-{]-iv-\-ßfn¬ [o-c-hpw Ir-Xy-hp-am-b \n-e-]m-Sp-Iƒ ]n-¥p-S-cm≥ I-gn-bp-∂ cm-{„o-b Iq-´p-sI-´n-t\ cm-Py-Øp bYm¿-Y _-Z-em-bn-h-cm-\p-≈ A¿-l-X-bp-≠m-hq.

Hm¬-sse³ I-em-im-e-IÄ

sIm

¿-tZm-h-bn-epw _-Kv-Zm-Zn-epw B-ZysØ k¿-h-I-em-im-e-Iƒ ÿm-]n-® \mƒ-sXm-´p X-s∂ A-[ym-]-I¿ hn-Zym¿-Yn-I-sf H-cnS-Øn-cp-Øn ]Tn-∏n-°p-∂-Xm-Wp ]-Xn-hv. ap-kv-enwtem-I-sØ k¿-h-I-em-im-e-I-sf A-\p-I-cn-®v Hm-Ivkv-^-Upw Imw-{_n-Ppw B-cw-`n-®-t∏m-gpw ]-Xn-hp sX‰n-bn-√. F-∂m¬, Hm¨-sse≥ hn-Zym-`ym-kw ssI-sbØpw-Zq-c-Øm-b-tXm-sS D-∂-X-hn-Zym-`ym-kw Io-gvta¬-a-dn-bp-I-bm-Wv. Hm¨-sse-\n¬ X-s∂ e-`y-amWp ]-e-Xpw. bp-Syq-_v k-μ¿-in-®m¬ tPym-Xn-im-kv{X-Øn-se A-Xo-h-Zp¿-{K-l-am-b hn-j-b-߃ h-sc hn-i-Zo-I-cn-°p-∂ ho-Un-tbm Im-Wmw. ho-´n-en-cp-∂pX-s∂ ]Tn-°p-I-bpw ]-co-£-bv-°p lm-P-cm-hp-I-bpw sN-bv-Xm¬ a-Xn. kw-i-bw tNm-Zn-°m≥ C-˛-sa-bn¬ D-]-tbm-Kn-°mw; k-l-]mTn-I-fp-am-bn kw-h-Zn-°mw. A-Xn-\-\p-k-cn-®p k¿-h-I-em-im-e-I-fpw am-dp∂p. hn-Zym¿-Yn-I-sf ¢m-kv-ap-dn-bn-en-cp-Øn ]Tn-∏n-°p∂-Xn-\v sN-e-hp Iq-Spw. Imw-]-kp-I-fn-em-sW-¶n¬ A-h¿-°p tlm-kv-‰¬ ku-I-cy-sam-cp-°-Ww; h-en-b {K-Ÿ-im-e th-Ww; A-[ym-]-I-cp-sS F-Æw h¿-[n-∏n°-Ww. H-c-[ym-]-I-\v t\-cn-´p ]Tn-∏n-°m≥ I-gn-bp∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æw Xm-c-X-tay-\ ]-cn-an-X-amWv. F-∂m¬, Hm¨-sse≥ ]T-\-Øn-\v A-Ø-cw {]iv-\-ß-fn-√. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æw Iq-Sp-∂-Xn-\-\pk-cn-®v {]-Xn-io¿-j-s®-e-hv Ip-d-bp-I-bm-Wp sN-øpI. kn-e-_-kn-s‚ Kp-Ww t\m-°n-bpw ]T-\-Øn-s‚ ku-I-cyw t\m-°n-bpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p tIm-gv-kpw ÿm-]-\-hpw Xn-c-s™-Sp-°mw.

t\Àhc Xnc-s™-Sp∏pw aq∂mwap-∂W - nbpw N¿-®sN-øm≥ kn.]n.Fw. tI-{μIΩ-n‰n C-∂p-apX¬.

6

\oÀt¡men \S-\-Iem tIcfw P

- \ m- [ n- ] - X y- c m- { „o- b - Ø nse A-am-hm-kn-bm-Wp Xnc-s™-Sp-∏p-Im-ew. thm-´p-a¬-kc-Øn¬ I-g-ºp-≈ A-P-≠-Isfm-∂p-a-√ am-‰p-c-bv-°p-∂-sX¶n¬ A-am-hm-kn-bn-epw X-es]m-°p-I Rm-™q-ep-I-fm-hpw. \-S-∏p-I-Y t\m-°mw. tI-c-f-Øn-se c-≠p ap-∂-WnIƒ hm-kv-X-h-Øn¬ G-Xv A-P≠-bp-sS t]-cn-em-Wv C-°p-dn A¶-Øn-\n-d-ßp-∂-Xv? C-S-Xp-]£w ]-d-bpw, A-gn-a-Xn-°pw h¿Ko-b-X-bv-°p-sa-Xn-tc F-∂v. tkmfm¿ tI-kp-sI-´v h-®p kw-ÿm-\`-c-W-sØ ]-gn-°p-∂-Xn-¬ Im-cyam-b sh-bv-‰p-t≠m? H-∂m-a-Xv, tI´p-tI-´v km-[m-c-W-°m¿-°p a-SpØp. C-Xp-h-®p-≈ C-S-Xp-k-a-csa-√mw No-‰n. ]n-s∂, C-S-Xp-`-c-WIm-e-sØ J-\n-b-gn-a-Xn-Iƒ Hmtcm-∂m-bn ]p-d-Øp-h-cp-∂p. A-gna-Xn-hn-cp-≤w tI-c-f-Øn¬ H-cp hm¿-Ø-b-√m-Xm-bn-cn-°p-∂p. h¿Ko-b-X-bp-sS Im-cyw.tZ-io-bm-Snÿm-\-Øn¬ _n.-sP.]n-s°-Xntc ]-d-bm≥ sIm-≈mw. ]-t£, tZ-io-bm-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-S-Xp]-£-Øn-\p-≈-Xv tI-c-f-Øn¬ _n.sP.]n-°p-≈ A-tX ÿm-\am-Wv-˛ Z-imw-iw ]q-Pyw ]q-Pyw ]qPyw aq-∂v. aq-∂mw-ap-∂-Wn F-∂ B-\-a-bn-sem-´-Iw C-cn-°p-tam \S-°p-tam In-S-°p-tam F-∂p ]-dbm-\pw h-ø. Np-Ωm-Xm-tWm ]nW-dm-bn k-Jm-hn-s‚ c-£m am¿®v B-sc-bpw c-£n-°m-sX tIm™m-´-bm-b-Xv. am-[y-a-kn≥-Unt°-‰v ap-°n F-∂m-Wp ]-gn. h-Ibv-°p sIm-≈m-hp-∂ h-√-Xp-aps≠-¶n-e-t√ am-[y-a-߃ ]n-∂mse h-cq? C-S-Xp-]-£-sØ Ip-Øm≥ Jm-Zn-∏-S-bv-°p-≈ G-I B-bp-[w Sn ]n h-[-t°-km-Wv. A-Xpw C-∏d-™-t]m-se-bm-˛ A-e-°n-b-e°n Io-dn-t∏m-bn. A-s√-¶n¬ Xs∂ A-{I-a-cm-{„o-b-Øn-s\-Xntc hm-Io-dm≥ A-Sn-b-¥-cm-hÿ-bp-sS tNm-c-°-d-bp-≈ ssI∏-Øn-s°-¥m tbm-Ky-X? tem°¬ hn-Zym¿-Yn-cm-{„o-bw F-SpØm¬-t∏m-epw G-‰-hp-a-[n-Iw sIm-e \-S-Øn-b-Xn-s‚ s{I-Un-‰v sIm-®p sI.F-kv.bp-hn-\m-Wv. B Pm-Xn ]m-c-º-cy-Øn-te-°p≈ ap-X¬-°q-´m-Wv \n-e-ºq¿, Xr-iq¿, A-co-t°m-Sv `m-K-ß-fn¬\n-∂p-≈ ]p-Ø≥ kw-`m-h-\Iƒ. am-{X-a-√, Xp-S¿-®-bm-bn 10 sIm-√w `-cn-®p-sa-Xn-®n-´v C-\nbpw `-c-Ww X-cq F-∂v B-h-iys∏-Sm≥-X-° H-cp h-I-bpw tIm-

¨-{K- n-s‚ A-°u-≠n-en-√-Xm\pw. Np-cp-°n-bm¬, C-cp-]-£Øn-\p-an-√ ]-d-bm≥-sIm-≈m-hp∂ H-c-P-≠-bpw. C-Ø-c-sam-cp A-h-ÿ-bn¬ c-≠p Im-cy-ß-fmWv kw-`-hn-°m-dv: H-∂v, ]m¿-´n-Iƒ ]-c-º-cm-K-X A-Wn-I-sf-bpw A-\p-`m-hn-I-sf-bpw kz-¥w ]m-fb-Øn¬ D-d-∏n-®p-\n¿-Øm-≥ th≠ ]-Wn ]-b-‰pw. A-ß-s\ \n∂p-sIm-Sp-°m-\-√m-sX hy-Xy-kvX-am-b thm-´p-Nn-¥ \-S-Øm≥ th-≠-sXm-∂pw X¬-°m-ew A\p-bm-bn-Iƒ-°p ap-∂n-en-√-Xm\pw. A-Y-hm, Sn ]n tI-kv C-S-Xp]-£-Øn-t\m k-cn-Xm-]p-cm-Ww bp.Un.F-^n-t\m Im-cy-am-bn Gin-√. Iq-Sp-X¬ ]p-e-ºn-bm¬ Xncn-®-Sn-°p-I-bpw sN-ømw. c-≠v,

F ssa-\-kv _n hn-Pp hn \m-b¿

°n-°v. ]-›n-a-L-´-Øn-se Izmdn, ]-≈n tem-_n-Iƒ-°v kn-‰n-Mv Fw.]n-bpw tIm¨-{K- p-Im-c-\pam-b ]n Sn tXm-a-kv A-\-`n-a-X\m-b ]-gp-Xn-em-Wv tPm-k-^v X≈n-t\m-°p-∂-Xv. ]-´-°m¿-°pw X-\n-°pw th-≠-s∏-´-h-\m-b {^m≥-kn-kv tPm¿-Pn-s\ A-hnsS Xn-cp-I-Ww. A-Xn-\p am-Wn th-≠-{X sU-kn-s_¬ ap-g-°p∂n-s√-∂m-Wp ]-cm-Xn. C-Sp-°nt]m-ep-a-√ {]-iv-\w, I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´n-t∑-ep-≈ tI-{μ hn-⁄m-]-\-am-sW-∂v Nn-e

X-s∂ In-´-Ww. A-hn-Sm-Wv tItIm l-∫v Ip-gn-®n-´n-cn-°p-∂-Xv. Cu a¿-a-Øn-em-Wv am-Wn Im-Wp∂ ]m-c. tIm-´-b-Øv kz-¥w hn-Øpw C-Sp-°n-bn¬ {^m≥-kn-kpw P-bns®-∂n-cn-°-s´. \m-´m-cp-sS K-XntI-Sn-\v tIm¨-{K-kv ap-∂-Wntbm A-h¿-°p ]n-Sn-bp-≈ ap-∂Wn-tbm tI-{μw `-cn-°m-s\-Ønbm¬ tI-c-fm tIm¨-{K- n-\v Hcp a-{¥n-sb In-´pw. ko-\n-tbm-dn‰n h-®v A-Xv {^m≥-kn-kn-\p t]m-hpw. am-Wn-°p-™v ho-≠pw

∑m¿ F-∂-Xp ]-t≠ kp-hn-Zn-Xw. A-Jn-e-tem-I \m-b-∑m-cp-sS kz-bw-{]-Jym-]n-X am¿-]m-∏ h-Ibm-Wv A-Sp-Ø ]-Øn-\n-h¿-ج. ap-sºm-s° s]-cp-∂-bn¬ apJw-Im-Wn-°m-\pw ssI ap-Øm\pw Iyq \n-∂ N-cn-{X-ap-≈ hn Fw kp-[o-c≥, sI.]n.kn.kn. sa- { Xm- t ]m- e o- Ø - b m- b - t Xm- s S A-l-¶m-cn-bm-sb-∂m-Wv \m-b¿t]m-∏n-s‚ ]-£w. cm-hn-se 9 aWn-°v a-∂w k-am-[n-bn¬ Ip¿_m-\ \-S-Øm≥ sa-{Xm-t]m-eoØ A-t]-£n-°p-∂p. t]m-∏v A\p-a-Xn \¬-Ip-∂p. 9.20 h-sc ImØp-\n-∂n-´pw h-gn-]m-Sp-Im-c-s\ Im-Wm-™v t]m-∏v kz-¥w tIm¿]-td-‰v Hm-^n-kn-te-°v a-S-ßp∂p. Ir-Xyw 9.21\v sa-{Xm-t]m-eo-

a-¶-¯p ]-ß-\m-`-\pw kp-Ip-am-c³ \m-b-cpw H-tc X-«n-e-sÃ-¶v H-cp l-cn-X³. k-ap-Zm-bm-Nm-cy-\pw kw-L-S-\m-t\-Xm-hpw c-−pw c-s−-¶v a-säm-cp l-cn-X³. Cu Nn-©n-e-tk-h I-−v B-th-iw aq-¯ kp-[o-c³ Xp-d-¶-Sn-¡p-¶p-þ k-ap-Zm-b-t\-Xm-¡Ä cm-{ão-b-¯n C-S-s]-S-cp-sX-¶v. k-ap-Zm-b-s¯ {]o-Wn-¸n-¡m-\-sÃ-¦n ]n-s¶ k-ap-Zm-bm-Nm-cy-sâ Ip-gn-am-S-¯n t]m-b-sX-´n-\v? \m-bÀ {]-am-Wn-¯-a-Ãm-sX km-£m a-¶-¯n-\v a-sä-´p-−v {]-Xy-b-im-kv-{X-K-cn-a? F-¶p-h-¨mÂ, ho-Wn-S-¯p In-S-¶v i-b-\-{]-Z-£n-Ww sN-¿p-I-bm-Wv kp-[o-c-\pw l-cn-X-hm-ep-I-fpw. Cu \oÀ-t¡m-en-\-S-\w c-−p-t]À au-\w-sIm-−v B-kz-Zn-¨p-þ Nm-−n-bpw sN-¶n-¯-e-bpw. A-P-≠m-c-ln-X-Im-e-Øv \o¿t°m-en, Rm-™q¬, sNm-dn-b≥ ]p-gp C-Xym-Zn a-lm-∑m¿ ]-Øn\n-h¿-Øpw. C-Sp-°n ko-‰n-s\ sNm-√n-bp≈ Nm-b-t°m-∏-bn-se sIm-Sp¶m-‰v t\m-°p-I. tI-c-fm tIm¨{K-kv F-∂ B-tKm-f-{]-Xn-`m-kØn-\v c-≠p ko-‰v th-Ww. tIm¨-{K-kv a¬-k-cn-°m-dp-≈ 17 ko‰n¬ C-°p-dn G-Xpw tXm¬-°mw, P-bn-°mw. tI-{μ-Øn-se I-™nbn¬ ]m-‰ am-{Xw an-®-am-b-XpsIm-≠v C-Xn¬ H-∂p-t]m-epw hn´p-I-fn-°m≥ ]-‰n-b ]-cp-h-a-√. ]ns∂, eo-Kn-s‚ c-≠p ko-‰v G-Xms≠m-cp {]-]-©-\n-b-aw t]m-se D-d-®p-t]m-b-Xm-Wv. in-„w tIm-´bw. A-Xm-Wp am-Wn, kz-¥w hnØn-s‚ tI-{μ-a-{¥n-tam-l-Øn-\v G-sd-°m-e-am-bn ssP-h-h-f-an-´v sh-≈w-tIm-cp-∂-Xv. A-t∂-c-amWv tPm-k-^n-s‚ ap-d-hn-fn-˛ C-Sp-

"ssk-≤m-¥n-I' sh-fn-]m-Sp-Iƒt]m-epw C-d-°p-∂p-≠v. hn-⁄m]-\w d-±m-°m-sX tIm¨-{K-kv ap-X-e-°-Æo¿ H-en-∏n-°p-I-bmsW-∂m-Wv B-t£-]w. d-±m-°nbm-tem? sF-Iy-cm-{„-k-` I¬∏n-®p-X-cp-∂ tem-I ss]-Xr-I-]Z-hn s]m-bv-t∏m-hpw. Izm-dn-ap-Xem-fn-am¿-°p th-≠ H-Øm-i-b{X-bpw sN-bv-Xp-I-gn-™ D-Ω≥Nm-≠n-°v C-\n A-Ø-c-sam-cp G\-t°-Sv Iq-Sn km-[n-®p-sIm-Sp°m≥ ssh-j-ay-ap-≠v. ]n-s∂, ]n Sn tXm-a-kn-s‚ {]iv-\w, Sn-bm-s‚ a-fi-e-sam-∂p am-‰n-s°m-Sp-Øm¬ Xo-cp-∂-Xt√. A-t∏m-gpw tI-c-fm tIm¨{K- n-s‚ A-h-Xm-c-e-£yw sh≈-Øn¬ In-S-°pw-˛ a-e-tbm-cI¿-j-I-s‚ a-e-˛-h-\w Ip-Ø-Im[n-]-Xyw. I-Æq¿ sXm-´v Xn-cp-h\-¥-]p-cw h-sc In-g-°≥ a-e-bp≠v. A-sXm-∂pw t]m-cm, C-Sp-°n

tKm-]n h-c-bv-°pw. A-Xm-Wp hey-am-Wn-bp-sS H-® s]m-ßm-ØXn-\v aq-e-Im-c-Ww. A-Xp-sIm-≠v ]n kn tPm¿-Pn-s\-t∏m-ep-≈ ssl-˛-sU-kn-s_¬ D-®-`m-jnWn-Iƒ h-®v C-Sp-°n-°p ]-I-cw ]-Ø-\w-Xn-´-bm-bm-epw a-Xn F∂p ]m-Sn-°p-∂p. tPm-k-^m-Is´, D-d-∏n-√m-Ø ko-‰n¬ Nm-thdm-bn Nm-≥-kv I-f-bm≥ H-cp-°hp-a-√. B-b-Xn-\m¬, "]n-f¿-∏v' F-∂ tI-c-fm tIm¨-{K- n-b≥ {]-Ir-Xn-i-‡n Im-´n hn-c-´p-∂p. C-S-Xp-]-£-tØ-°v kzm-K-X-ans√-∂ kq-N-\ h-∂ ap-d-bv-°v {]Ir-Xn-i-‡n a-S-°n Io-i-bn-en-´p. Np-cp-°-Øn¬, a-e-tbm-c-°-fn-bnse k-`m-Rm-™q-ep-I-fp-sS ]Øn-\n-h¿-Ø-epw io¬-°m-c-hpam-Wv A-c-tß-dn-b-sX-∂p kmcw. `q-an-bn-em-bm-epw hn-am-\-Ønem-bm-epw C-cp-´p-hm-°n-\v ]-Øn s]m-°p-∂ Iq-´-Øn-em-Wv Sn-bm-

Ø em≥-Uv sN-øp-∂p. k-lm-bsa-{Xm-∑m-cp-am-bn sN-∂v do-Øv h-®v Ip-º-km-cn-®v a-S-ßp-∂p. cma≥-\m-b-sc-t∏m-ep-≈ tem-°¬ I¿-Zn-\mƒ-am-sc ssa≥-Uv sN-bvXn-√. X-s‚ A-c-a-\-ap-‰-Øp h-∂v Ip¿-_m-\ I-gn-®n-´v X-s∂ h-μn°m-sX a-S-ßn-b Cu [n-°m-cw t]m-∏n-s\ B-{Im-¥-Ip-am-c-\m°p-∂p (tZm-jw-]-d-b-cp-X-t√m, G-Xp t]m-∏m-Wv Cu ssk-kv Xc-h-gn s]m-dp-°p-I? ]-Ømw P-\]-Yn¬ sN-∂v cm-Po-hv-Pn-bp-sS ]S-Øn¬ am-e-bn-´n-´v am-U-sØ Im-Wm-sX a-S-ßm≥ kp-[o-c-\v Np-W-bp-t≠m?). Nm-\-em-b Nm\-en-sem-s° ss{]w ssSw N¿-®˛ C-Xn¬ G-Xp Zn-hy-\m-Wv Iq-SpX¬ A-l-¶m-cw F-∂ tZ-io-b{]-[m-\-am-b tSm-∏n-°n-t∑¬. lcn-X I¿-Zn-\mƒ-am-sc-√mw kp-[oc-\v Nn-©n-e-a-Sn-°p-∂p. a-∂-Øp ]-fl-\m-`-\pw kp-Ip-am-c≥ \m-b-

cpw H-tc X-´n-e-s√-∂v H-cp l-cnX≥. k-ap-Zm-bm-Nm-cy-\pw kw-LS-\m-t\-Xm-hpw c-≠pw c-s≠-∂v a-s‰m-cp l-cn-X≥. Cu Nn-©n-etk-h I-≠v B-th-iw aq-Ø kp[o-c≥ Xp-d-∂-Sn-°p-∂p-˛ k-ap-Zmb-t\-Xm-°ƒ cm-{„o-b-Øn¬ CS-s]-S-cp-sX-∂v. k-ap-Zm-b-sØ {]o-Wn-∏n-°m-\-s√-¶n¬ ]n-s∂ k-ap-Zm-bm-Nm-cy-s‚ Ip-gn-am-SØn¬ t]m-b-sX-¥n-\v? \m-b¿ {]-am-Wn-Ø-a-√m-sX km-£m¬ a-∂-Øn-\v a-s‰-¥p-≠v {]-Xy-bim-kv-{X-K-cn-a? F-∂p-h-®m¬, ho-Wn-S-Øp In-S-∂v i-b-\-{]-Z£n-Ww sN-øp-I-bm-Wv kp-[o-c\pw l-cn-X-hm-ep-I-fpw. Cu \o¿t°m-en-\-S-\w c-≠p-t]¿ au-\wsIm-≠v B-kz-Zn-®p-˛ Nm-≠n-bpw sN-∂n-Ø-e-bpw. kp-[o-c-s\ sI.]n.kn.kn. aq∏-\m-°n-b-Xv \m-dn-°n-S-°p-∂ ]m¿-´n-°v C-e-Iv-j≥-Im-e ta-\n\-Sn-°m-\m-sW-∂v `q-an-a-e-bm-fØn-ep-≈-h¿-s°m-s° A-dnbmw. "A-Xn-th-Kw _-lp-Zq-c'sØ I-S-Øn-sh-´p-sa-∂ a-´n-emWv ]m¿-´n-aq-∏-s‚ ]p-c-∏p-dw kzo∏n-Mv. s]-cp-am-‰-®-´w sXm-´v B-d∑p-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-°p≈ ]m-c-h-sc cm-bv-°p-cm-am-\w sd-Un. cm-{„o-b-Øn¬ k-ap-Zm-b°m¿ C-S-s]-tS-s≠-∂p ]-d-bp∂ I-Ym-]m-{Xw, k-ap-Zm-b-°-√-dI-fn¬ t\-cn¬-s®-∂v Ip¿-_m-\ \-S-Øp-tºmƒ s]-cp-am-‰-®-´w Sn‚p-tam≥ ^-en-X-am-hp-∂p. Imc-Ww, Cu ]p-tcm-ln-X ip-{iq-jbp-sS a-e-bm-f X¿-P-a-bm-Wv h¿Ko-b-{]o-W-\w. C-\n B-d-∑p-f ^en-Xw. sI.]n.kn.kn. aq-∏-s‚ t`Z-K-Xn D-Ω≥-Nm-≠n B-Zy-ta X≈n. A-Sp-Ø-]-Sn-bm-bn C-cp-h-scbpw U¬-ln-°p hn-fn-°pw. At∏m-gm-Wv sI.]n.kn.kn. sa-{Xm\-dn-bp-I, F.sF.kn.kn. t]m-∏ns‚ a-cp-tam-s‚ h-tI-sem-cp AΩm-bn-bm-bn h-cpw hn-am-\-°-º\n-sb-∂v. A-t∏mƒ, A-Ωm-bnam¿ Ip-Spw-_-Im-cy-Øn¬ C-S-s]S-cp-sX-∂v sa-{Xm≥ ]-d-bp-tam? C-Xm-Wv A-am-hm-kn-bn¬ ]q-gn°-S-I≥ A-Sn-°m-\n-d-ßp-∂-h¿°v ]-d-™n-´p-≈ `-hn-jy-Øv. km- a q- l n- I - { ]- k - ‡ n- b p- ≈ cm-jv-{So-b A-P-≠-I-fp-sS I-e-iem-b Zm-cn-{Zy-Øn¬ N-°-f-Ønt∏m-cm-´w am-{X-am-bn thm-´p-a¬k-cw am-dp-tºmƒ C-Ωm-Xn-cn \o¿-t°m-en-\-S-\-ß-fp-sS ]-c-ºc {]-Xo-£n-°mw. s]m-´-°p-fØn-¬ ]p-f-h≥ ^-Wo-{μ≥ F∂m-W-t√m.

P-\w \n-¶\nÂ-¸nÂ; Cf-Ina-dn-bp¶Xv ]mÀ-«n a

-lm-\m-i-Øn-te-°p Iq-∏pIp-Øp-∂ tI-c-f-sØ c-£n°m≥ k-Jm-hv ]n-W-dm-bn hn-Pb≥ \-bn-® c-£m am¿-®v N-cn-{Xkw-`-hw-X-s∂-bm-bn-cp-∂p. tI-cfw A-h-km-\n-°p-∂ Im-ew hsc Cu c-£m am¿-®v Hm¿-an-°s∏-Spw. hm-kv-X-h-Øn¬ C-ßs\-sbm-cp c-£m am¿-®v \-S-∂n√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ tI-c-f-Øns‚ ÿn-Xn F-¥m-hp-am-bn-cp∂p? \m-Sn-\pw \m-´p-Im¿-°pw ]pXn-b D-W¿-hpw B-th-i-hpw, t]m-cm-Ø-Xn-\v ]p-Xn-b Ip-td hnh-c-ß-fpw {]-Zm-\w sN-bv-X c£m am¿-®v ]m¿-´n-°v D-≠m-°nb t\-´w hm-°p-Iƒ-sIm-≠v hn-hcn-°m-hp-∂-Xp-a-√. am¿-®v Xp-S-ßn tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏p-d-Øv k-am-]n-°p-∂-Xp-hsc-bp-≠m-b kw-`-h-hn-Im-k-ßfpw am¿-®n¬-\n-∂v D-S-\p-S≥ h∂ {]-Xn-I-c-W-ß-fpw P-\-ß-sf A-£-cm¿-Y-Øn¬ tIm-cn-Ø-cn∏n-®n-´p-≠v. c-£m am¿-®v I-S-∂pt]m-b Hm-tcm h-gn-bn-epw ]m¿-´nbpw ]m¿-´n-k-Jm-°-fpw C-f-In-adn-™p. Hm-tcm {]-tZ-i-hpw Np-h∏v Ip-f-hpw Np-h-∏v ]p-g-bpw H-Sp°w tIm-gn-t°m-´v Np-h-∏v I-S-epam-°n. Np-h-∏n-s‚ C-f-I-epw C-c-

º-epw I-≠pw tI-´pw \m-Spw P-\ß-fpw \n-∂-\n¬-∏n¬ \n-∂pt]m-bn F-∂-Xm-Wp hm-kv-X-hw. c-£m am¿-®n-s‚ Hm-tcm ]p-ecn-bn-epw Hm-tcm t]m-bn‚n-epw ]p-Xp-Xm-bn Hm-tcm-∂v D-≠m-bn-cp∂p. A-Xp-X-s∂-bm-Wv c-£m am¿-®n-s‚ {]-tXy-I-X-bpw. s]mXp-hm-bpw c-£m am¿-®n¬ Nn-eXp-≠m-bn-cp-∂p. F-√m tI-{μ-ßfn-epw C-°m-cyw k-Po-h-am-bn N¿-®-sN-ø-s∏-´p. Pm-Ym Iym-]v‰≥ ap-X¬ C ]n P-b-cm-P≥ h-sc tIm-a-Wm-b hn-j-bw Xp-S-°Øn¬ A¬-∏w Ku-c-h-Øn-epw HSp-°-Øn¬ Xn-I-™ ]-cn-lm-kØn-epw A-h-X-cn-∏n-®p. kn.]n.Fw. ÿm-]n-®-h-cn¬ C-t∏mƒ Po-hn-®n-cn-°p-∂ hn F-kv A-NypXm-\-μ-s‚ I-sØ-gp-Øm-Wv hnj-bw. A-Xp ]m¿-´n-hn-cp-≤-am-bXn-\m-¬ B-h¿-Øn-®pw hn-h-cn®pw ]-d-tb-≠-Xv c-£m am¿-®ns‚ ap-Jy-I-S-a-bm-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-bp-sS tI-{μ-I-Ωn-‰n Aw-K-am-b hn F-kn-s‚ I-sØgp-Øv ]m¿-´n-°p Kp-W-am-tWm tZm-j-am-tWm F-∂p ]m¿-´n `-cW-L-S-\-{]-Im-cw ]-cn-tim-[n°m-\p-≈ _m-[y-X-bpw A-h-Imi-hpw tI-{μ I-Ωn-‰n-°p am-{X-am-

a[y-amÀKw ■

]cap

Wv. I-Ωn-‰n Iq-Sp-∂-Xn-\p ap-ºpX-s∂ Cu I-sØ-gp-Øn¬ kwÿm-\ t\-Xm-°ƒ hn-[n-sb-gpXn-b-Xv se-\n-\n-Ãv kw-L-S-\mX-Øz-{]-Im-cw i-cn-bm-tWm F∂-Xpw ]-cn-tim-[n-t°-≠-Xm-Wv.

H-cp Im-cyw c-£m am¿-®n¬ Iq-SpX¬ sX-fn-™p-Im-Wp-I-bp-≠mbn. ]m¿-´n-bpw t\-Xm-°-fpw HutZym-Kn-I-hn-`m-K-hpw H-cp-`m-KØpw hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ F-∂ ]m¿-´n-hn-cp-≤≥ a-dp-`m-K-

Øpw \n¬-°p-∂p F-∂-Xm-WXv. C-cp-`m-K-ß-fn¬ C-cp-Iq-´-cpw \n-e-bp-d-∏n-®-t∏mƒ ]m¿-´n-bnse km-[m-c-W k-Jm-°-fm-b AWn-Iƒ F-tßm-´m-Wv X-ß-fpsS h-gn F-∂v A-¥w-hn-´p-\n¬°p-∂-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ th-dn´ Im-gv-N. c-£m am¿-®n-s\ tI-c-f-Ønse am-[y-a-߃ th-≠-hn-[w ]-cnK-Wn-°m-Ø-Xv h-en-b I-„w-Xs∂-bm-Wv. C-hn-sS \-S-°p-∂ as‰-√m kw-`-h-ß-fpw h-≈n-]p-≈n hn-Sm-sX ap-gp-h≥ Nm-\-ep-I-fpw ]-{X-ß-fpw G-‰p-]n-Sn-°p-tºmƒ c-£m am¿-®n-s\ ]n-Sn-°m≥ shdp-sam-cp Nm-\-epw ]-{X-hpw am-{Xta D-≈q-sh-∂m-Wv Pm-Ym eo-Udp-sS hn-e-bn-cp-ج. Nn-e am-[ya-߃ sIm-Sp-°p-∂ hm¿-Ø-Ifm-sW-¶n¬ {]m-tZ-in-I t]-Pp-Ifn-ep-am-Wv. tIm-gn-t°m-s´ k-am]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ am¿-®v eoU¿ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ am-[y-aß-fp-sS I-≈-°-fn-Iƒ sh-´n-Øpd-∂p-]-d-™p. I-gn-™ 26 Zn-h-ksØ A-t\z-j-Wm-fl-I-am-b ]T\-\n-co-£-W-ß-fp-sS B-I-ØpI-bm-Wv A-t±-lw sh-fn-hm-°n-bXv. A-Xm-b-Xv, am-[y-a-߃ I-≈∏-Ww hm-ßn c-£m am¿-®n-s‚

hm¿-Ø-Iƒ X-a-kv-I-cn-°p-∂p. s]-bv-Uv \yq-kn-s‚ ]p-Xn-b co-Xnbm-Wv \-S-°p-∂-Xv. I-≈-∏-Ww Iq-´n-h-® H-cp hn-`m-Kw C-hn-sS-bp≠v. am-[y-a-߃-°v A-h¿ I-≈∏-Ww hm-cn-t°m-cn sIm-Sp-°p∂p. ]-Ww h-∂p-tN¿-∂m¬ ]ns∂ hm¿-Ø-bn-√. ]n-s∂ Nm-\¬ Im-a-d-I-fp-sS I-Æp-Iƒ am¿-®n\p t\-sc Xp-d-°m-Ø-Xpw A-Xoh-Zpx-J-tØm-sS ]n-W-dm-bn hn-Pb≥ hn-i-Zo-I-cn-®p. h-cpw-Zn-h-kß-fn¬ I-≈-∏-W-Øn-s‚ sR-´n°p-∂ hn-h-c-߃ ]m¿-´n ]p-dØp-hn-Sp-sa-∂p {]-Xo-£n-°mw. c-£m am¿-®n-s‚ A-e-¶m-cØn-s‚ h¿-W-s∏m-en-a F-{X ]d-™m-epw Xo-cn-√. k-am-]-\-thZn X-s∂ {i-t≤-b-am-bn-cp-∂p. apf-sIm-≠v \n¿-an-® Ip-´-Iƒ I-angv-Øn A-Xn-\p Np-‰n-epw Nn-c-´Iƒ Xq-°n. ]m-b-sIm-≠v A-e-¶cn-® A-cn-hmƒ Np-‰n-I-bpw A-cnhmƒ-Øp-©-sØ {]-kw-K-]oThpw. C-cp-h-i-Øp-am-bn Nq-c¬sIm-≠v \n¿-an-® ssk-°n-fn¬ h-® ]q-°p-S-bpw. tÃ-Pn-s‚ ]n≥`m-K-am-sW-¶n¬ Nm-°p-sIm≠m-Wv k-÷-am-°n-b-Xv. C-ßs\ Hm-tcm t]m-bn‚n-epw Im-gv-NI-fm-bn-cp-∂p!

Hcp A-hmÀ-Un-sâ t]-cn A-hK-W-\ ad-¡tWm? s^

-{_p-h-cn 26\v "a-e∏p-dw tam-U¬' F∂ io¿-j-I-Øn¬ {]-kn-≤o-Icn-® c-≠mw F-Un-t‰m-dn-b-em-Wv Cu Ip-dn-∏n-\m-[m-cw. 100 ]-©mb-Øp-I-fpw G-gp ap-\n-kn-∏m-en‰n-I-fp-ap-≈ a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se H-cp ap-\n-kn-∏m-en-‰n-°v, sF.Fkv.H. Kp-W-\n-e-hm-cw ]p-e¿Øp-∂p-sh-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ tbm-Ky-Xm-]-{Xw e-`n-®-Xn-s\ "ae-∏p-dw tam-U¬' F-∂p {]-Io¿Øn-®-Xv h-kv-Xp-Xm-hn-cp-≤-hpw A-[n-I-∏-‰p-am-sW-∂p ]-d-bm-Xncn-°m-\m-hn-√. Ip-Sn-sh-≈-£m-aw A-\p-`-hn°p-∂ \n-c-h-[n {]-tZ-i-ß-fp≈, Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn F-∂ te-_-en-´ \-K-c-k-`-bn-se Btcm-Ky-tI-{μ-tØm-Sv kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Im-Wn-°p-∂ A-h-KW-\-bv-s°-Xn-tc X-e-ÿm-\-\K-cn-bn¬ [¿-W \-S-Øm≥ Btem-Nn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ H-cp \-K-c-k-`-bn¬ Xo¿-∏m-°m≥ _m-°n-bp-≈ H-cp ^-b-epw Cs√-∂-Xn-s‚ t]-cn-em-Wv Cu

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p tbm-Ky-Xm-]-{Xw e-`n-®-sX-∂v F-Un-t‰m-dn-b¬ ]-d-bp-∂p. ap-\n-kn-∏m-en-‰n, ]-©m-b-ØvX-e-ß-fn-se ]-e ^-b-ep-I-fpw k¿-°m¿ {i-≤-bn¬ sIm-≠p-h∂v Xo¿-∏m-°p-∂-Xp km-[m-c-Wam-Wv. hn-I-k-\-Øn-s‚ Im-cyØn¬ tI-c-f-Øn-se 14 Pn-√-Ifn¬ G-‰-hpw ]n-d-In¬ \n¬-°p∂ Pn-√-sb-∂ \n-e-bn¬ a-e-∏pdw hn-`-Pn-®p Xn-cq¿ B-ÿm-\am-b ]p-Xn-b Pn-√-bv-°p-th-≠n i-‡-am-b k-a-cw \-S-∂p-sIm≠n-cn-°-bm-Wn-t∏mƒ. P-\-Io-b l¿-Øm¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ i‡-am-b k-a-c-߃-°p ]n-d-sIbm-bn, a-e-∏p-d-Øn-s‚ ]n-∂m°m-h-ÿ ]-cn-l-cn-°m≥ Pn-√ hn-`-Pn-°-W-sa-∂v `-c-W-]-£ Fw.F¬.F-am-cpw ]-d-bp-∂p. B-ip-]-{Xn-Iƒ, hn-Zym-`ymk-ÿm-]-\-߃ Xp-S-ßn F-√m ta-J-e-I-fn-epw a-e-∏p-dw Pn-√

]n-∂n-em-Wv. 11.07 i-X-am-\w P\-kw-Jy-bp-≈ C-Sp-°n Pn-√bn¬ 144 ssl-kv-Iq-fp-I-fpw 11 tIm-f-Pp-I-fpw 153 B-ip-]-{Xn-Ifp-ap-≈-t∏mƒ C-Sp-°n-bp-sS \men-c-´n P-\-kw-Jy-bp-≈ (41.10 iX-am-\w) a-e-∏p-d-Øv 171 sslkv-Iq-fp-I-fpw 16 tIm-f-Pp-I-fpw 259 B-ip-]-{Xn-I-fp-am-Wp-≈-Xv. Pn-√ t\-cn-Sp-∂ A-h-K-W-\-bv°pw ]n-∂m-°m-h-ÿ-bv-°pw sN-dn-sbm-cp D-Zm-l-c-Ww am-{Xam-Wn-Xv. \-K-c-Øn-se k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬-\n-∂p ]p-d-Øphn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂ am-en-\yw a-e-∏p-d-sØ a-eo-a-k-am-°p-∂Xn¬-\n-∂p X-S-bm≥ \-K-c-k-` H-∂pw-sN-øm-Xn-cn-°p-∂-Xn¬ \K-c-hm-kn-Iƒ i-‡-am-b {]-Xntj-[-Øn-ep-am-Wv. C-Ø-c-samcp km-l-N-cy-Øn¬ ÿn-tcm¬km-ln-I-fm-b H-cp-]-‰w D-tZym-K-

cp-`m-Kw B¿.-F-kv.F-kv. a-\ pw _n.sP.]n-tbm-Sv A-\p-`m-hhp-ap-≈-h-cm-Wv. {]-[m-\ {]-Xn-]-£-am-b tIm¨-{K- n-s‚ {]-Xn-tcm-[-ap-dIƒ-°p aq¿-®-bn-√. F-¥n-t\sd, jn-_p t_-_n-tPm¨ Kp-Pdm-Øn¬ h-sc t]m-bn-t√! tamUn-bp-sS h-ew-ssI A-an-Xv jmsb {]-Xn-bm-°p-∂-Xn¬ tIm¨{K- n-\p ip-jv-Im-¥n-bp-s≠-∂v kn._n.sF. U-b-d-Œ¿ c-Rv-Pn-Xv kn≥-l {]-kv-Xm-hn-®-Xn-\p ]n-dP-eo¬ \o-em-{º sI tcm-j-ap-b¿-∂-t∏mƒ D-S-s\ a-e-∏p-dw ]n≥-h-en-®p. Xo-{h ln-μp-Xz-sØ-bpw kvt^m-S-\m-fl-I ÿn-Xn-hn-ti-j\n-cm-lm-c k-a-cw \-S-Øn ß-sf-bpw B-`y-¥-c-a-{¥n kphm¿-Ø kr-„n-® _m-_m cmwio¬-Ip-am¿ jn≥-sU ]m¿-etZ-hv ]-c-ky-am-bn tam-Un-sb {]- sa‚n¬ ]-cm-a¿-in-®n-cp-∂p. {]Io¿-Øn-®v Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm- Xn-tj-[w B-fn-bn-s´m-∂p-an-√. c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ k-Po-h-amA-t∏m-tg-°pw ]n≥-h-en-®p. hn Wn-t∏mƒ. _n.sP.]n-sb-bpw B¿ Ir-jv-W-ø-cpw sa-{Xm-t]mA-Xn-s‚ t\-Xm-°-sf-bpw kv-Xp- eo-Ø-am-cpw tam-Un-tbm-sSm-∏w! Xn-]m-Sp-∂ "sX-cp-hp-sXm-gn¬' _m-_m cmw-tZ-hn-s\m-∏w ap-kvam-[y-a-߃ t\-c-tØ Xp-S-ßnenw-eo-Kn-s‚ bph-t\-Xm-hpw! tZb-Xp-am-Wv. k-∂ym-kn-am-cn¬ H- io-b am-[y-a-߃, tam-Un ]nÿ-cp-s≠-¶n¬ G-sXm-cp K-h. ÿm-]-\-Øn-epw sN-øm-\m-hp∂ H-cp Im-cy-Øn-\v tbm-Ky-Xm]-{Xw e-`n-®-Xv "a-e-∏p-dw tamU¬' F-s∂m-s° hn-ti-jn-∏n®v, a-e-∏p-d-Øn-s‚ ]n-∂m-°m-hÿ-bv-°p b-Ym¿-Y Im-c-W-°mcm-b cm-{„o-b-t\-Xr-Xz-Øn-s‚ C-—m-i-‡n-bn-√m-bv-a Im-Wm-Xncn-°p-∂-Xv tX-P-kv t]m-ep-≈ Hcp ]-{X-Øn-\v tN¿-∂-X-s√-∂v tJ-Z-]q¿-hw ]-d-b-s´.

adhn-s¡-Xn-tc HmÀ-a

∂m-°-hn-`m-K-Øn¬-\n-∂v D-b¿∂ t]m-cm-fn-bm-sW-∂v F-Unt‰m-dn-b-ep-Iƒ F-gp-Xp-∂p. sh≈m-∏-≈n-bpw ]m¿-´n-bpw k-a-{Kam-bn "]Tn-®'ti-jw tam-Un-sb hm-t\m-f-ap-b¿-Øp-∂p. in-h-Kncn-bn¬ Kp-cp-Z¿-i-\w a-d-∂v tamUn-°v ]-c-h-Xm-\n. C-sXm-s° \-S-°p-∂ cm-PyØv H-cp tNm-Zy-ap-b-cp-∂p-≠v-˛ ]n-s∂ B-cm-Wp tam-Un-sb FXn¿-°p-∂-Xv? k-aq-l-Øn-s‚ ad-hn-bn-em-Wv `m-hn-X-e-ap-d-bpsS hn-\m-iw ]-Xn-bn-cn-°p-∂-Xv. a-d-hn-s°-Xn-tc Hm¿-a-sIm-≠v k-a-cw sN-ø-em-Wv b-Ym¿-Y cm{„o-bw. sI A-\-kv sIm-f-Øq¿

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw hn B¿ Ir-jv-W-ø-cpw sa-{Xm-t]m-eo-Ø-am-cpw tam-Un-tbm-sSm-∏w! _m-_m cmw-tZ-hn-s\m-∏w ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ -bph-t\-Xm-hpw! AX-hn-Sn-cn°-s´ k-Jm-th, Rß-sS hn-gp-∏v BZyw...!

sI A-\-kv, sIm-f-Øq¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

PqX-sc X-«n-s¡m-−p t]m-Im³ C-´y³ ap-Pm-ln-Zo³ ]-²-Xn-bn-s«¶v F³.sF.F. \yq-U¬ln: A-ta-cn-°≥ Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ ]m-In-kvXm\n ]-fin-X B^n-b kn-±oJn-bpsS tam-N-\-Øn-\m-bn PqX-scbpw sh-≈-°m-scbpw X´n-s°m≠p-t]m-bn hn-e-t]-im≥ C-¥y≥ ap-Pm-lnZo≥ ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn tZio-b At\z-j-W G-P≥kn (F≥.sF.-F). C-¥y≥ ap-Pm-lnZo≥ k-lÿm-]-I≥ bm-kn≥ `-Sv-Ien\pw aq-∂p Iq-´m-fn-Iƒ°pw F-Xn-cm-bn U¬-ln tIm-S-Xnbn¬ F≥.sF.F. ka¿∏n® A-\p-_-‘ Ip-‰-]-{X-Øn-emWv C-°mcyw ]-d-bp-∂-Xv. \o-∏m-fn¬ H-fn-hn¬ Xm-akn-®n-cp-∂-t∏mƒ bm-ko≥ `-SvIepw ap-Xn¿-∂ C-¥y≥ ap-Pmln-Zo≥ Aw-Kw dn-bm-kv `-SvIepw B^n-b kn-±o-JnbpsS tam-N-\Øn-\m-bn ]≤-Xn Xøm-dm-°n-bn-cp-∂p. tNmZyw sNø-en-\n-sS bp.F-kv. D-tZymKÿ-sc sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i--an-®p-sh-∂ tI-kn¬ kn-±oJn-s°Xn-tc 86 h¿j-sØ X-Shp-in-£-bm-Wv tImS-Xn hn-[n®Xv.

Bw B-Zv-an c-−mw-L-« Øm-\mÀ-Yn¸«n-I; a-lm-ßm-Km-Ôn-bp-sS sNdp-a-I-\v ko-äv

\yq-U¬-ln: ÿm-\m¿-Yn\n¿W-b-Øn¬ a-‰p ]m¿-´nI-sf ]n∂n-em-°n tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS c-≠mw-L-´ ]´n-I Bw B-Zvan ]m¿-´n {]Jym-]n-®p. I-gn-™ Znh-kw ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂ a-lm-flmKm-‘n-bp-sS sN-dp-a-I≥ cmPvtam-l≥Km-‘n°pw A-Sp-ØnsS _n.sP.]n. hn-´v F.F.]n-bnseØn-b Imw-{K Fw.]n. cmP≥ kp-im-¥n\pw ko-‰v \¬In. U¬ln Cu-Ãv a-fi-eØn¬\n∂p tIm¨-{K- n-s‚ kn-‰n-Mv Fw.]n. k-μo-]v Zo-£nØn-s\-bmIpw cmPv-tam-l≥Km‘n t\-cn-Sp-I. Xn-c-s™-Sp-∏v cwK-Øv C-Xv aq-∂m-a-¶-am-Wv Ct±-l-Øn-\v. 1989¬ A-ta-Ønbn¬ cm-Po-hvKm-‘n-s°-Xn-tc P-\-Xm-Zƒ ÿ-m-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-®n-´p-≠v. 1991¬ _n.sP.]n-bp-sS A-c-hn-μv {Xn-th-Zns°-Xn-tc k-_¿-°-μ-bnepw a¬-k-cn-®p. ]t£, C-cpa¬-k-cß-fnepw hn-P-bn-°m-\m-bn√. tI-{μ-a{¥n ^m-dq-Jv A–p√-bv-s°-Xn-tc {io-\-K-dn¬ hn-h-cm-hIm-i{]-h¿-Ø-I≥ dmk ap-km-^¿`-´n\pw ko-‰v \¬In-. 30 ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv c≠mw]-´n-I-bn-epƒ-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. `-´v Dƒs∏-sS aq∂v apkvenw ÿ-m-\m¿-Yn-IfmWv ]-´nI-bn¬ C-Sw-]n-Sn-®n-´p-≈-Xv. alm-cm-{„-bn-se kmw-•n-bn¬ kao-\ A-–p¬a-Po-Zv Jm\pw a[y-{]-tZ-inse P-_¬-]q-cn¬ Iym-]v-‰≥ A-–p¬\m-kn¿ l≥-^obpw a¬-k-cn-°pw. t\-ctØ 20 t]-cp-sS ]´n-I ]m¿-´n ]pd-Øphn-´n-cp-∂p.

JpÀ-in-Zn-sâ "jÞ³' {]-tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-¡p-¶n-Ã-: cm-lpÂ

\yq-U¬ln: \-tc{μ-tam-Un jfi-\m-sW-∂ tI-{μ-a-{¥n k¬-am-≥ Jp¿-in-Zn-s‚ ]-cm-a¿i-sØ Xm≥ Aw-Ko-I-cn-°p-∂ns√-∂v tIm¨-{Kkv- D-]m-[y£≥ cm-lp¬-Km‘n. F.sF.kn.kn. B-ÿm\Øv hm¿-Øm-te-J-I-tcmSp kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p cm-lp¬. 2002se Kp-P-dm-Øv I-em-]sØ ]-cm-a¿-in-®p-sIm-≠m-Wv tam-Un j-fi-\m-sW-∂v Jp¿in-Zv ]-d-™Xv. I-em-]w ssI-Imcyw sNbvX co-Xn-sb A-]-e-]n-® Jp¿inZv, X-s‚ Zp:Jw {]-I-Sn-∏n-°m≥ a-s‰m-cp hm-°v I-s≠-Øm-\mbn-s√∂pw ]-d-™p. hnhm-Z ]cma¿iw \-S-Øn--b-Xn-\v a-{¥nsb _n.-sP.]n. hn-a¿-in-®n-cp∂p.

\mev Fw.]n-amsc sP.Un.bp. ]p-d-¯m¡n \yq-U¬ln: ap-Xn¿-∂ t\-Xmhpw cm-Py-k-`mw-K-hpam-b inhm\-μv Xn-hm-cn AS-°w \m-ev Fw.]n-am-sc ]m¿-´n-hn-cp-≤ {]h¿-Ø-\-ß-fp-sS t]-cn¬ P-\Xm-Zƒ (bp) ]p-d-Øm-°n. tem-Iv-k-`mw-K-ßfm-b Iym]v-‰≥ P-bv-\m-cm-b-W≥ \n-jmZv, ]u¿-W-am-kn dmw, kp-io¬Ipam¿ kn-Mv F-∂n-h-cm-Wv ]pdØm-b a-‰w-K߃. ]m¿-´n P-\d¬ sk-{I´-dn sI kn Xym-Kn ]p-d-Øn-d°n-b I-Øn¬ ]p-dØm-°-en-s‚ Imc-Ww hy-‡am-°n-bn-´n√. \n-jmZpw knMpw _n.sP.]n-bnepw cmapw afiepw B¿.-sP.Un-bnepw tNcp-sa-∂v hnh-cw In-´n-bn-´p-s≠∂v sP.Un.bp. hr-Ø-߃ ]-d™p.

hmPv-t]-bn-bpsS a-cp-aIÄ I-cp-Wm- ip¢ tIm¬-{K-Ên \yq-U¬ln: ap≥ {]-[m-\-a{¥n F _n hm-Pv-t]-bn-bp-sS a-cp-aIƒ I-cp-Wm- ip-¢ tIm¨-{K n¬ tN¿∂p. Xm≥ cm-{„sØ tk-hn-°p-sa-∂ \-tc{μtam--Un-bp-sS hm-Kv-Zm-\w B-flm¿-Y-X-bn√m-Ø-Xm-sW-∂v A-h¿ B-tcm-]n-®p. H-cp `¿-Øm-hn-s‚ [¿-a-tam ap-Jy-a-{¥n-sb-∂ \n-e-bn¬ cmP-[¿-atam ]m-en-°m-Ø B-sfbm-Wv _n.sP.]n. {]-[m-\-a-{¥nbm-bn {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂Xv. CØ-c-sam-cmƒ cm-{„-[¿-asØ- ° -- p-dn-®v ]-d-bp-∂-Xn¬ Bflm¿-Y-X-bn√˛ A-h¿ ]-d™p. _n.sP.]n-bp-am-bp-≈ \o-

≠ 32 h¿j-sØ _-‘w A-hkm-\n-∏n®p-sIm-≠m-Wv IcpWm ip¢ tIm¨-{K- n¬ tN¿∂-Xv. O-Øo-kv-KUn-se ap-Xn¿∂ t\-Xm-°-fn¬ H-cmfm-b ip¢ 1993em-Wv B-Zy-am-bn _n.sP.]n. Fw.F¬.Fbm-bXv. _n.sP.-]n-bp-sS D-]m-[y-£-bmbpw _n.sP.]n. a-ln-fm tam¿-®bp-sS tZio-b A-[y-£-bmbpw ip-¢ tk-h-\-a-\p-jvTn-®n-´p≠v. ]m¿-´n-bn¬ X-g-b-s∏-´-Xn¬ A-Xr-]v-Xbm-b A-h¿ O-ØokvKUv ap-Jya{¥n c-a¨-kn-Mns‚ hn-a¿-i-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™ -h¿-jw H-tŒm-_-dn¬ Ah¿ _n.sP.]n-bn¬ \n-∂v cm-Pnh-®n-cp∂p. C-tXØp-S¿-∂v A-

7

cmP-Iobw

h¿ tIm¨-{K n¬ tN-cp-sa-∂v A-`yq-l-ap-b¿-∂n-cp∂p. tIm¨-{K-kv A[y£ tkm-Wn-bmKm-‘n-bp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-Nbpw \-S-Øn-bn-cp-∂p. F.sF.kn.kn. B-ÿm-\Øv hn-fn-®pIq´n-b hm¿-ØmktΩ-f-\-Øn-em-Wv I-cp-W tIm¨-{K n¬ tN¿-∂-Xm-bn A-d-nbn-®Xv. F.sF.kn.kn. P-\-d¬ sk{I´-dn P-\m¿Z≥ Zzn-thZn, tamØnem¬ thm-d, _n sI l-cn{]-kmZv, A-Pn-Xv tPmKn, O-ØokvKUv ]n.kn.kn. A-[y£≥ `q-t]-jv `m-K¬ Xp-S-ßn-b-h¿ A-h¿-s°m-∏w hm¿-Ømk-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\h In-tjmÀ bmZ-hv BÀ.sP.Un. hn-«v _n.sP.]n-bn ]Sv-\: B¿.sP.Un. Fw.F¬.kn. \-h¬ In-tjm ¿ bm-Z-hv A-\p-bm-bn-Iƒ-s°m-∏w _n.sP.-]n-bn¬ tN¿-∂p. _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \tc-{μtam-Un-sb ]p-I-gv-Øn-b-Xn-\p bm-Z-hn-s\ B¿.sP.Un. k-kv-s]≥Uv sN-bv-Xn-cp∂p. _n.sP.]n. Hm-^n-kn¬ tN¿-∂ N-S-ßn¬ kwÿm-\

]m¿-´n A-[y£≥ aw-Kƒ-]m-sfi, bm-Z-hn-\p {]m-Y-an-Imw-KXzw \¬In. `m-K¬-]q-cn-se tUm-. F≥ sI bm-Zhpw A-¥cn® tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xm-hv _n ]n afi-ens‚ _‘p B\μv a-fiepw _n.sP.]n-bn¬ tN¿∂n-´p-≠v. bmZ-hv aq-∂p X-h-W Fw.F¬.-knbmbn-´p-≠v.

{]-[m-\-a{¥n a≥-tam-l≥ knMpw ku-Zn A-td-_y-bp-sS In-co-Sm-h-Im-in k¬-am≥ _n≥ A-–p¬ -A-ko-kv A¬ kuZpw C-∂se \yq-U¬-ln-bn¬ N¿-® -\S-Øp∂p

cmjv-{So-b¸mÀ-«n-IÄ¡p Xn-c-sª-Sp-¸v I-½o-jsâ ]pXn-b amÀ-K-\nÀ-tZ-i§Ä \yq-U¬ln: Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn¬ I-≈-∏-W-Øn-s‚ kzm-[o\w X-S-bp-∂-Xn-\m-bn Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ ]p-Xp°nb am¿-K-\n¿-tZ-i߃ ]p-d-s∏Sp-hn-®p. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ°p t\cn´v ]-Ww \¬-I-cp-sX-∂v cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ-°v I-Ωo-j≥ \n¿-tZiw \¬In. ]p-Xp°n-b \n¿-tZi-ß-fp-sS Ic-Sv I-Ωo-j≥ ]p-dØn-d-°n. I-gn-™ k-]v-Xw-_-dn-em-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v -I-Ωo-j≥ am¿-K\n¿-tZ-i-߃ BZyw ]p-d-Ønd-°n-bXv. C-h {]m-_-ey-Øn¬

sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\p ap-ºv cm{„o-b∏m¿-´n-I-fp-sS \n¿-tZ-ißfpw A-`n-{]m-b-ßfpw I-Ωoj-≥ tX-Sn-bn-cp∂p. F-∂m¬,

tZ-i-ß-fp-am-bn ]m¿-´n-Iƒ apt∂m-´ph-∂n-s√-¶n¬ A-`n-{]mb-ß-sfm-∂p-an-s√-∂p I-W°m-°n Hu-tZym-Kn-I-am-bn hn-

X

Øm\mÀYn-IÄ¡v t\cn«v ]Ww \ÂI-cpXv X HutZymKnI hnÚm]\w DS³ ]pXn-b Xo-cp-am-\-a-\p-k-cn-®v A-Sp-Ø 14 Zn-h-k-Øn\-Iw a-dp]-Sn Adn-bn-°m-\m-Wv I-Ωoj≥ cm-{„o-b∏m¿-´n-I-tfm-Sv B--h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂Xv. \n¿-

⁄m]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-sa∂v I-Ωo-j≥ hr-Ø-߃ A-dnbn-®p. Xn-c-s™-Sp-∏p sN-e-hp-I-fnte-°m-bn ÿm-\m¿-Yn-I-ƒ-°v

F-s¥-¶nepw \¬-I-W-sa-¶n¬ X-s∂ H-cp \n›n-X ]-cn-[nbn¬ am-{X-ta \¬-Imhq. AXpw _m-¶v A-°u-≠n-eq-sS amdm-hp-∂ t{Im-kvUv sN-°p-I-fneq-sS am-{X-ta Xp-I \¬-Im-hq. ]-W-am-bn \¬-I-cp-sX-∂mWv Cu \n¿-tZ-i-ß-fp-sS Im-Xemb hiw. Hm-tcm h¿-jhpw HtŒm-_¿ 30\p ap-ºm-bn sN-ehp-I-fp-sS Hm-Un-‰v dn-t]m¿-´v HmUn-‰dp-sS km-£y-]-{X-tØmsS lm-P-cm-°-W-sa∂pw \n¿tZ-i-ap≠v. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ h¿-j-ß-fm-bn B-h-iy-s∏´p-

sIm-≠n-cp-∂-Xm-WnXv. C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v-kv Hm-^v C-¥y-bp-am-bn N¿-® sN-bv-Xm-Wv I-Ωo-j≥ C°mcyw Xo-cp-am-\n-®Xv. ]m¿-´n°v e-`n-°p-∂ kw-`m-h-\-Iƒ B-bn-cw cq-]-bv-°p ap-I-fn-emsW-¶n¬ c-ko-Xv \¬-I-W-sa∂pw kw-`m-h-\-Iƒ \¬-Ip-∂h-cp-sS t]cpw hn-em-khpw kq£n-°-W-sa∂pw \n¿-tZ-iap≠v. C-h-sb√mw ]m¿-´n-bp-sS _m-¶v A-°u-≠n¬ G-gp Zn-hk-Øn-\p-≈n¬ \n-t£-]n-°W-sa∂pw Xn-c-s™-Sp-∏v IΩoj-s‚ \n¿-tZ-i-ß-fn-ep≠v.

P\n-X-Iam-äw h-cp¯n-b hn-f-I-fp-sS ]-co-£-W-¯n-\v tI{µw X-¿m-sd-Sp-¡p-¶p \yq-U¬ln: P-\n-X-Iam-‰w h-cpØn-b hn-f-Iƒ ]m-S-Øv ]-co-£n°p-∂-Xn-\v tI-{μ h-\w-˛]-cn-ÿn-Xna-{¥me-bw ]-®-s°m-Sn ImWn-°p∂p. C-Xpkw-_-‘n-®v kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ tI-kv \n-e\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ ap≥ a{¥n Pb-¥n \-S-cm-P≥ ]-co£-Ww \-SØm≥ P-\n-X-I A-h-tem-I-\k-an-Xn \¬In-b Xo-cp-am-\w a-c-hn∏n-®n-cp-∂p. hoc-∏-sam-bv-en h-Ip-∏v G-s‰-Sp-Øti-j-am-Wv ho≠pw ]-co-£W-Øn-\p \o-°w \-S-°p-∂Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn H-cph¿-j-am-bn tN-cm-Xn-cp-∂ P-\n-X-I A-h-tem-I-\k-an-Xn 25\p k-tΩ-fn-°pw. Cu tbm-K-Øn¬ Jm-cn-^v ko-k-Wn¬ ]-co£-Ww \-S-Øm≥ A¥na A-\pa-Xn \¬-Ip-sa-∂m-Wv A-dn-bp-∂Xv. s\√v, tKm-Xºv, tNm-fw Xp-S-ßn-b-h-bn¬ 200Hm-fw Po-\p-Iƒ ]-co-£n-°m-\m-Wv I-gn-™ h¿-jw s_b¿-t_m-b k-b≥-kv F∂ I-º-\n-°v k-an-Xn A-\pa-Xn \¬-In-bn-cp-∂Xv. tI-c-f-Ønepw ]-co-£-W-Øn-\v A-\p-a-Xn-bp-s≠-¶nepw kwÿm-\ k¿-°m¿ F≥.H.kn. \¬-In-s√-∂v \n-e-]m-sS-Sp-Øn-´p-≈-Xn-\m¬ ]-co£Ww \-S-Øm-\m-hn√. kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ tI-kn¬ P-\n-X-I]-co£W-sØ A-\p-Iq-en-®v h-\w˛]-cn-ÿnXn, Ir-jna-{¥me-b߃ kw-bp-‡-am-bn k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬-Im\pw Xo-cp-am-\-am-bn-´p≠v.

tXPv-]m-en-\p P-bn-en A-\p-h-Zn-¨ ]Ww hm-§n hmÀ¯: am-[y-a-§Ä Xn-cp¯Â BZy-s¯ t]m-kväv Hm-^n-kv ku-I-cy-§Ä Ip-d-¨p kw-hn-[m-\w H-cp-¡-W-sa¶p cm-{ã-]Xn F-.Sn.-Fw. {]-hÀ¯-\w Xp-S§n ]-\mPn: sSl¬-I ap≥ ]-{Xm-[n-]¿ X-cp¨ tX-Pv-]m-en-\p k-` k_v-P-bn-en¬ A-\p-h-Zn-®n-cp-∂ ku-I-cy-߃ Ip-d®p. Ip-Spw-_mwKß-sf Im-Wp-∂-X-v AS-°-ap-≈ ku-I-cy-߃ ]n≥-h-en-®n´p≠v. tX-Pv-]m-en-s‚ ssIh-iw sam-ss_¬ t^m¨ I-≠-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv P-bn-¬ A-[n-Ir-X-cp-sS D-Ø-chv. sS-et^m¨ D-]-tbm-Kn-°m\pw tX-Pv-]m-en-\v A-\p-a-Xn-bn√. \n-e-hn¬ P-bn-en-se F√m X-S-hp-Im¿°pw Cu ku-I-cy-ßfp≠v. ]-Xn-hp-≈ ]cn-tim-[-\-bv°n-sS G-gp sam-ss_¬ t^m-WpIƒ P-bn¬ A[n-Ir-X¿ I-s≠Øn. C-Xn-sem-∂v tX-Pv-]m-en-s‚ ssI-h-i-am-bn-cp-∂p-sh-∂v k-_v-Un-hn-j-\¬ a-Pn-kv-t{S‰v Ku-cojv i-¶v hm-°¿ A-dn-bn®p. sam-ss_¬ I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v A-[n-Ir-X¿ tX-Pv-]m-en-s\-Xn-tc a¿-a-tKmh t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬In. tX-Pv-]m-en-\v A-t±-l-Øn-s‚ A-`n-`m-jI-s\ F-t∏mƒ th-W-sa-¶nepw Im-Wm-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. k-l-{]h¿-ØI-sb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-®p-sh-∂ tI-kn-em-Wv tXPv-]m-en-s\ I-gn-™ \-hw-_-dn¬ t]m-en-kv A-dk-‰v sN-bv-XXv. tKm-h ss{Iw-{_m-©v tX-Pv-]m-en-s\-Xn-tc Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®n´p≠v. A-t±-lw k-a¿-∏n-® Pm-aymt]-£ am¿-®v 4\v ]-cn-K-Wn-°m≥ t_mw-s_ ssl-t°mS-Xn Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v.

\yq-U¬-ln: ]-Ww hm-ßn hm¿Ø {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xp X-Sbm≥ {]-kn-≤o-I-c-W ÿm-]-\߃ kz-bw Xn-cp-ج kw-hn[m-\w \-S-∏m-°-W-sa-∂v cm-{„]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn. t{_-°n-Mv \yq-kn-s‚ kΩ¿-±-Øn-\-∏p-d-tØ-°v cm-Pyw t\-cn-Sp-∂ \n¿-Wm-b-I sh-√phn-fn-Iƒ t]m-Ip-∂p-s≠-∂pw am-[y-a-ß-sf kv-^-Sn-I-∏-¥nt\m-Sv D-]-an-®p-sIm-≠v cm-{„-]Xn ]-d-™p. C-¥y≥ \yq-kv-t]∏¿ skm-ssk-‰n(sF.-F≥.-Fkv.-)bp-sS πm-‰n-\w Pq-_n-en BtLm-j-ß-tfm-Sv A-\p-_-‘n®v kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-

I¸Â Zp-c-´-§Ä¡p Imc-Ww Im-e-¸-g¡w \yq-U¬ln: \yq-U¬-ln: \m-hnI-tk-\m I-∏e - p-If - n¬ Xp-S¿-®bm-bn A-]I - S- ß - ƒ D-≠m-hp-∂Xn-s‚ Im-cW - w I-∏e - p-Iƒ B-[p\n-Ih - ¬-°c - n-°p-∂X - n¬ A-XX - p k¿-°m-cp-Iƒ h-cp-Øn-b ho-gN v- sb-∂p hn-a¿-i\ - w. C-Xp-kw-_‘ - n-® B-i¶ - I - ƒ°n-sS-bm-Wv I-gn-™ G-gp am-kØn-\n-sS-bp-≠m-b ]-Øp bp-≤°-∏¬ Zp-c¥ - ß - f - p-sS [m¿-an-I DØ-ch - m-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv C¥y≥ \m-hn-It- k-\m ta-[m-hn AUva - n-d¬ Un sI tPm-jn cm-Pn-h® - sX-∂pw \m-hn-I hn-ZK - [ -v \ - pw ap≥ D-tZym-Kÿ - \ - p-am-b I-am≥-U¿ kn D-Zb - v Hm-kI -v ¿ ]-d™ p.cm-Py-sØ 13 ]-gb - I-∏e - p-Ifn¬ A-s©-ÆØ - n-s‚ Cu-Sp-Imem-h[ - n I-gn-™X - m-W.v sF.-F≥.F-k.v kn-‘p-tLm-j,v sF.-F≥.F-k.v kn-‘p-tem-P,v sF.-F≥.-Fkv.kn-‘p-cm-Pv, sF.-F≥.-Fkv.kn-‘p-ho¿, _p-[\ - m-gN -v A-]I-SØ - n¬-s∏-´ kn-‘p-cX - \ v- F-

- I - v 2010em-Wv tk-\b - n¬ ∂n-hb - m-Wh - . d-jy≥ \n¿-an-X ‘p-c£ - .v Uo-k¬-˛C - e - I - {v- Sn-Iv I-∏e - p-If - m- F-Øn-bX A-Xn-\n-sS, 20 h¿-jØ - n-e[ - nb C-h tk-\b - p-sS `m-Ka - m-bX - v - p-Iƒ Im-cy-£a - a - m-b {]1986˛88 Im-eb - f - h - n-em-W.v 2000¬ Iw I-∏e

hm-ßn-b kn-‘p-im-k{v- X-bm-Wv Cu hn-`m-KØ - n¬ G-‰h - pw ]p-Xnb-Xv. sF.-F≥.-Fk - v. kn-‘p-c£-Iv 1997epw kn-‘p-hn-Pb - v 91epam-Wv \m-hn-It- k-\b - p-sS `m-Ka - mb-X.v I-gn-™ B-Kk - X -v n¬ Xo-∏n-SnØ-ap-≠m-b sF.-F≥.-Fk - .v kn-

_menI-sb ]o-Un-¸n-¨ kv-IqÄ am-t\-Psd _-Ôp-¡Ä aÀ-±n-¨psIm¶p Im¨-]q¿: \m-ep-h-b- p-Im-cnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏ns®-∂ tI-kn-se {]-Xn-bm-b kvIqƒ am-t\P-sc Ip-´n-bp-sS amXm-]n-Xm-°fpw _-‘p-°fpw a¿-±n-®psIm-∂p. 70Im-c\m-b Zn-eo-]vIp-am-dmWv I-gn-™-Znh-kw lm-se-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. N-tIcn-bn-se `-hm-\n\-K¿ ta-J-e-

kozhikode

bn¬ \-gvk-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-\n-bm-bn-cp-∂ Ip-´n kv-Iqfn¬ t]m-hm≥ hn-k-Ω-Xn-®-Xns\-Øp-S¿-∂m-Wv ]o-U-\-hnhcw ]p-d-Øm-bXv. Cu am-kw 21 \m-bn-cp-∂p kw-`hw. Xp-S¿-∂v kw-L-Sn-s®Øn-b am-Xm-]n-Xm-°fpw _-‘p-°fpw kv-Iqƒ am-t\P-sc a¿-±n-°pI-bm-bn-cp∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-

cn-t°-‰ C-bm-sf _-‘p-°ƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn®p. Ip´n-bp-sS _-‘p-°-fp-sS- ]-cm-Xnbn¬ am-t\-P¿-s°-Xn-tc t]men-kv t\c-sØ tI-sk-Sp-Øncp∂p. F-∂m¬, Zn-eo-]vIp-am-dns‚ a-c-W-tØm-sS tIkns‚ KXn amdn. Ip-´n-bp-sS _-‘p-°ƒs°-Xn-tc tI-sk-Sp-°m-\m-Wv t]m-en-kn-s‚ Xo-cp-am\w.

h¿-Ø\ - w Im-gN -v h - b - ° -v n-s√-∂v D∂-X \m-hn-It- k-\m D-tZym-Kÿ≥ hy-‡a - m-°n. A-‰I - p-‰∏ - Wn-If - n-eq-sS C-h {]-h¿-Ø\ - £ - a-am-°m-sa-¶n-epw ]-g° - w-sN-√pt¥m-dpw A-]I - S- k - m-[y-X h¿-[n°p-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡a - m°n.

]S¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w: 6 a-cWw A-en-_mKv (a-lm-cm-{„): sdbv-Km-Zv Pn√-bn-se ]-S-°\n¿-amW-im-e-bn¬ D≠mb s]m-´nsØ-dn-bn¬ B-dp t]¿ a-cn-®p. 20 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. a-cn-®-hcn¬ A-[n-Ihpw ]-S-°-\n¿amW-im-e-bn-se tPm-en-°m-cmWv. kv-t^m-S\-sØ Xp-S¿-∂v ]S-°-im-e-bn¬ Xo-∏n-Sn-Ø-ap≠mbn. a-cn-®h-sc Xn-cn-®-dn™n-´n√. ]-cn-t°-‰h-sc B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-cp-am-\w h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn\p-≈ am¿-°-‰n-Mv X-{¥-am-bmWv Nn-e {]-kn-≤o-I-c-W-߃ ]-Ww hm-ßn hm¿-Ø \¬-Ip∂-Xv. B-i-b-ß-fpw Nn-¥-I-fpw

knJv ]p-tcm-lnX-sâ h-[w: \m-ep t]À-¡v Po-h-]-cy-´w \yq-U¬-ln: Kp-cp-Zzm-c-bnse ap-Jy ]p-tcm-lnX-s\ izm-kwap-´n-®psIm-∂ tIkn--¬ kv-{Xo-bS-°w \m-ep t]-sc tIm-S-Xn Po-h-]-cy¥w X-S-hn-\p in-£n®p. kpJvhm¬- kn-Mv (28), cRvPn-Xv kn-Mv (28), P-kv-_o¿ Iu¿ (42), Iu-dn-s‚ a-Iƒ am¬-InXv kn-Mv (22) F-∂n-h-sc-bmWv A-Uo-j\-¬ sk-j-≥kv P-Uv-Pn Im-an-\n em-k in£n-®Xv. _m-_m e-Jv-_o¿ kn-Mmbn-cp-∂p sIm√-s∏-´Xv. U¬ln A-k-Zv-]p¿ Kp-cp-Zzm-c-bnse al-¥v B-bn-cp-∂p knMv. P-kv-_o¿ Iu-dn-s\bmbn-cp-∂p al-¥m-bn BZyw \n-b-an-®n-cp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Ch-sc ]p-d-Øm-°n _m-_ e-Jv-_o¿ kn-Mv ÿm-\-ta-‰p. Kp-cp-Zzm-c-bp-sS \n-b-{¥W-ta-s‰-Sp-°m≥ kn-Mn-s\ h-[n-®p-sh-∂m-Wv tI-kv. km-lN-cysØ-fn-hp ]cnKWn®mWv {]-XnI-sf in£n-®-Xv. {]-Xn-Iƒ 32,000 cq] ho-Xw ]n-g-bp-sam-Sp-°Ww. C-Xn¬ H-cp e-£w knMn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\p \-„]-cn-lm-c-am-bn \¬-I-W-sa∂pw tImS-Xn hy-‡-am°n. 2010 s^-{_ph-cn 3\v A¿[-cm-{Xn-bm-Wv kn-Mn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-bXv. kw`hw \-S-°p-tºmƒ kn-Mv Kpcp-Zzm-c-bn¬ X-\n-®m-bn-cp∂p. c≠p a-Wn-°q¿ Kp-cp-Zzmc-bn-se kv-t‰m-¿ dq-an-¬ ar-XtZ-lw kq-£n-® ti-jw ]nt‰∂p cm-{Xn Nm-°n-em-°n A-gp-°p-Nm-en¬ X-≈n-sb∂m-Wv tIkv.

]-£-]m-X-c-ln-X-am-bpw `-b-an√m-sX-bp-am-Wv A-h-X-cn-∏n-°p∂-sX-∂v D-d-∏p-h-cp-tØ-≠-Xv am-[y-a-ß-fp-sS [¿-a-am-sW∂pw cm-{„-]-Xn Iq-´n-t®¿-Øp. {]-kv {S-Ãv Hm-^v C-¥y (]n.Sn.-sF.-), Hm-Un-‰v _yq-tdm Hm-^v k¿-°p-te-j≥ (F.-_n.-kn.-) F-∂n-h cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn¬ ]¶p-h-ln-®-Xn¬ sF.-F≥.-Fkn-\v A-`n-am-\n-°m-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. C-¥y≥ P-\m-[n-]-Xy-Øns‚ {]-[m-\ ]-¶m-fn-bm-b kz-X{¥ ]-{X-{]-h¿-Ø-\-sØ h-f¿Øp-∂-Xn¬ sF.-F≥.-F-kv. hln-® ]-¶v h-ep-Xm-sW-∂pw At±-lw ]-d-™p.

sNss∂: cm-Py-sØ B-ZysØ t]m-kv‰v Hm-^nkv tk-hnMv-kv _m-¶v F-.Sn.-Fw. [-\-Imcy-a{¥n ]n Nn-Zw_-cw D-Zv-LmS\w sN-bvXp. X-]m¬ h-Ip-∏v \hoI-c-W]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn-´m-WnXv. X-]m-tem-^nkp-Iƒ hn-h-c-km-t¶-Xn-I-hn-Zy h-gn \-ho-I-cn-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ _-P-‰n¬ 4,909 tIm-Sn cq-] h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-≠v. Xn-b{K-b\-K¿ sl-Uv t]mkv-‰vHm-^n-kn-em-Wv F-.Sn-.Fw. k¿-ho-kv B-cw-`n-®n-cn-°p-∂Xv. cm-Py-ØmsI 1.55 e-£w t]m-kv‰v Hm-^n-kp-Iƒ A-Sp-Ø h¿-j-tØm-sS hn-h-c-km-t¶-XnI-hn-Zy h-gn \-ho-I-cn-°p-sa-∂v

Nn-Zw_-cw ]-d™p. I-Øp-I-fp-sSbpw t]m-kv-‰vIm¿-Up-I-fp-sSbpw D-]-tbm-Kw Ip-d-™ km-l-N-cy-Øn¬ X]m¬ h-Ip-∏n-s‚ `m-hn-sb-°pdn®v tNm-Zy-߃ D-b-cp-∂p≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv ]pXnb ]-≤-Xn-Iƒ B-kq-{X-Ww sN--øp-∂-Xv˛ a{¥n ]-d™p. U¬-ln-bn-epw apw-ss_-bnepw \m-ev F.-Sn-.F-Ωp-Iƒ Iq-Sn {]- h ¿- Ø - \ k- ÷ - a m- b n- ´ p- ≠ v . Cu h¿-jw cm-Py-Øv 1,000 F.Sn.F-Ωp-Iƒ ÿm-]n-°m-\m-Wv D-t±-in-®n-´p-≈-Xv. 2015¬ 1,800 F-.-Sn-.F-Ωp-Iƒ Iq-Sn ÿm-]n°p-sa∂v Hu-tZymKn-I hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d™p.

\nXzmJm-Xv \n-baw A-\-[n-IrX Ip-Sn-tb-ä-¡msc in-£n-¡m³: kuZn \yq-U¬ln: \n-XzmJ-mXv \nbaw A-\-[nIr-X {]-hm-knI-sf in- £ n- ° m- \ p- ≈ - X m- s W∂pw \n-b-a-]-c-am-bn tPm-en sN-øp∂-h¿-°v bm-sXm-cp t¢-ihpw D≠m-hn-s√∂pw ku-Zn A-td-_ybp-sS hn-tZ-i-Im-cy D-]-a{¥n A-–p¬ A-ko-kv _n≥ kema. \n-b-a-]-cam-b tc-J-I-fp-≈ C-¥y-°m-cS-°w e-£°-W°n-\v hntZi tPm-en-°m-cp-sS A-h-Im-i-߃ D-d-∏p-h-cp-Øp∂-Xn-\m-Wv \n-XzmJ-Xv \-S-∏m°n-bXv. {]m-tZin-I I-º-

\nIƒ, \n-XzmJ-mXv \n-b-a-{]Im-cw ]-Øv Ip-Sn-tb‰ sXm-gnem-fn-Iƒ-°v H-cp ku-Zn ]u-c≥ F-∂ \n-e-bn¬ tPm-en- sIm-Sp°Ww. \n-b-a-]-camb sXm-gnem-fn-Iƒ-°v bm-sXm-cp D-]-{Zhp-ap-≠m-hn√. A-h-cp-sS A-hIm-i-߃ ku-Zn k¿-°m¿ kwc-£n°pw. ku-Zn In-co-Sm-h-Im-in k¬am≥ _n≥ A-–p¬ A-ko-kv A¬ ku-Zn-s\ A-\p-K-an-°p∂ {]-Xn-\n-[n kw-LØn-s\m∏-saØn-b a{¥n hm-¿-ØmteJ-I-tcm-Sp shfn-s∏-Sp-Øn-b-

XmWv CXv. A-\-[nIr-X Ip-Sntb-‰ dm-°-‰n-s\-Xn-cmbpw kuZn-bn-te-°v a-b-°p-a-cp∂pw Bbp-[-ßfpw I-S-Øp-∂-h¿-s°Xn-cm-bp-am-Wv \nb-aw sIm-≠ph-∂-sX∂pw A-t±-lw ]-d™p. {]-[m-\-a{¥n a-≥-tam-l≥ kn-Mv ku-Zn In-co-Sm-h-Im-in-°v C∂-se a-[ym-”-hn-cp-∂p \¬In. A¬ ku-Zp-am-bn {]-[m\-a{¥n N¿-®bpw \-SØn. I-gn™ Znh-kw C-cpcm-Py-ßfpw {]Xn-tcm-[ k-lI-c-W I-cmdn¬ H-∏p-h-®n-cp∂p.

_n.sP.]n. t\-Xm-¡Ä ]m-kzm-\p-am-bn Iq-Sn-¡mgv-N \S-¯n \yq-U¬ln: bp.]n.F. ap∂Wn hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-® tem-Iv P-\i-‡n ]m¿-´n A-[y-£≥ cmw hn-em-kv ]m-kzm-\p-am-bn _n.sP.]n. t\-Xm-°ƒ N¿-® \SØn. C∂-se ]m-kzm-s‚ ho-´nse-Øn-bm-Wv hm-Pv-t]-bn a-{¥nk-`-bn¬ ]m-kzm-s\m-∏-ap-≠mbn-cp-∂ _n.sP.]n. t\-Xm°fmb chn-i-¶¿ {]-kmZv, cmPo-hv {]-Xm-]v dqUn, jm-\-hm-kv lp-ssk≥ F-∂n-h¿ N¿-® \-SØn-bXv. cmw-hn-em-kv ]m-kzms‚ a-I≥ Nn-cm-Kv ]m-kzm\pw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. _n-lm-dn¬ F-´v ko-‰p-Iƒ F¬.sP.]n. B-h-iy-s∏-´p-sh¶nepw G-gp ko-‰p-Iƒ \¬-Im-

sa-∂v t\-Xm-°ƒ A-dn-bn®p. CXn-t\m-Sv A-\pIq-e {]-Xn-I-cW-am-Wv ]m-kzm≥ \-S-Øn-bsX-∂m-Wv kqN-\. F¬.sP.]nbp-sS ap∂-Wn{]-thiw kw-_‘n-®v _n.sP.]n. tZio-b A[y-£≥ cm-Pv-\m-YvknMpw {][m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μtam-Unbpw X-Ωnepw N¿-® \S-Øn. ]m-kzm-s‚ B-hiyw Ccp-hcpw Aw-Ko-I-cn-®n-´p≠v. F¬.sP.]n-bp-sS F≥.Un.F. {]-thi-\w kw-_-‘n®v ]m-kzm≥ A-Sp-ØpX-s∂ {]Jym]-\w \-S-Øn-tb-°pw. I-gn™ Znh-kw tN¿-∂ ]m¿´n ]m¿-e-sa‚-dn t_m¿-Uv tbm-K-w A¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ ]m-kzm-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-

bn-cp∂p. 2002¬ Kp-P-dm-Øv I-em-]Øn-\p ti-j-am-Wv hm-Pv-t]-bn a-{¥n-k-`-bn-se Aw-K-am-bn-cp∂ cmw-hn-em-kv ]m-kzm≥ cmPnh-®v F≥.Un.F. ap∂-Wn hnSp-∂Xv. ]n-∂o-Sv bp.]n.F-bp-ambn tN¿-∂p. 2004 apX¬ 2009 hsc H-∂mw bp.]n.F. k¿-°mcn¬ Im-_n\-‰v a-{¥n-bm-hpIbpw sN-bv-Xp. I-gn-™ Xn-cs™-Sp-∏nepw bp.]n.F--s°m-∏am-bn-cp-∂p F¬.sP.]n. _nlm-dn¬ B¿.sP.Unbpw F¬.sP.]nbpw X-Ωn¬ ko-‰p ]-¶p-h-bv-°p-∂-Xn¬ X¿-°-w DS-se-Sp-Ø-tXm-sS-bm-Wv bp.]n.F. hn-Sm≥ ]m-kzm≥ Xbm-sd-Sp-°p-∂Xv.


kmÀhtZiobw

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

tkm-am-en-b-bn kv-t^m-S-\w; 10 a-c-Ww

C-kv-emw-hn-cp-² kn-\n-a bp-Syq-_nÂ-\n-¶v \o-¡-W-sa-¶v tIm-S-Xn hm-jn-Mv-S¨: B-tKm-f-X-eØn-¬ G-sd {]-Xn-tj-[-Øn-\nS-bm-°n-b C-kv-emw-hn-cp-≤ -kn\n-a C-∂-k≥-kv Hm-^v ap-kv-enwkv bp-Syq-_n¬-\n-∂p \o-°-Wsa-∂v A-ta-cn-°≥ s^-U-d¬ tIm-S-Xn Kq-Kv-fn-t\m-Sv B-h-iys∏-´p. kn-\n-a-bn¬ th-j-an-´ kn≥-Un eo Km¿-jy-bp-sS ]-cmXn ]-cn-K-Wn-®m-Wv bp.F-kv. k¿-Iyq-´v A-∏o¬ tIm-S-Xn-bpsS D-Ø-c-hv. C-kv-em-an-s\ A-h-tl-fn°p-∂ kn-\n-a-bm-sW-∂v A-dn™n-cp-∂n-s√-∂v Km¿-jy ]-dbp--∂p. X-\n-°p \¬-In-b kv-{In-

kn≥-Un eo Km¿-jy]v-‰n¬ ap-kv-enw-I-sf-tbm {]-hmN-I-s\-tbm ]-cm-a¿-in-®n-´n-√mbn-cp-s-∂-∂pw A-h¿ tIm-S-Xnsb t_m-[n-∏n-®p. {]-hm-N-I-s\

sam-Km-Zn-jp: tkm-am-en-b≥ Xe-ÿm-\-Øv Nm-b-°-S-bn-ep≠m-b B-{I-a-W-Øn¬ 10 t]¿ sIm-√-s∏-´p. tZ-io-b kp-c-£m G-P≥-kn-bp-sS B-ÿm-\tØm-Sp tN¿-∂p-≈ I-S-bn-emWv kv-t^m-S-\w. D-tZym-K-ÿ¿ ÿn-c-am-bn F-Øm-dp-≈ Nm-b°-S-bm-Wn-Xv.

tam-i-am-bn Nn-{Xo-I-cn-®-Xm-Wv {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-Ww. 2012¬ C-d-ßn-b kn-\n-a-bv-s°Xn-tc-bp-≠m-b {]-Xn-tj-[-Øn\n-sS ]-›n-ta-jy-bn¬ \n-c-h[n-t]¿ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. en_n-b-bn-se s_≥-Km-kn-bn¬ A-ta-cn-°≥ \-b-X-{¥ {]-Xn-\n[n-Iƒ-°p t\-sc B-{I-a-W-ap≠m-b-Xpw kn-\n-a C-d-ßn-b thf-bn-em-Wv. kn-\n-a bp-Syq-_n¬-\n-∂v Hgn-hm-°m≥ ]-d-bm-\p-≈ A-[nIm-cw kn-\n-am \n¿-am-Xm-hn-\p am-{X-am-sW-∂v Kq-Kvƒ hm-Zns®-¶nepw tImS-Xn X≈n.

{]t£m`w: sh-\n-tkz-e-bn a-c-Ww 50 I-hn-sª-¶v {]-kn-Uâv Im-c-°-kv: k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]-t£m-`w c-≠m-gv-N ]n-∂n-´t∏m-ƒ 50e-[n-Iw t]¿ sIm-√s∏-s´-∂v sh-\n-tkz-e≥ {]-knU‚ v \n-t°m-fm-kv a-Zyp-tdm. 13 t]¿ a-cn-®p-sh-∂m-Wv D-tZym-Kÿ¿ C-Xp-h-sc A-dn-bn-®n-cp-∂Xv. A-Xn¬-\n-∂p hy-Xy-kv-X-amWv {]-kn-U‚n-s‚ {]-kv-Xm-h-

\. B-{I-a-W-߃-°p ]n-∂n¬ ^m-jn-Ãp-I-fm-sW-∂pw A-t±lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. {]-t£m-`w A-h-km-\n-∏n-°m≥ tN¿-∂ tbm-K-Øn-\p ap-ºm-Wv {]-knU‚ v C-°m-cyw ]-d-™-Xv. tbm-Kw {]-l-k-\-am-sW-∂v B-tcm-]n-®v {]-Xn-]-£w ]-s¶Sp-Øn-√. I¿-j-I-cpw kv-{Xo-I-

\yq-tbmÀ-¡n bp-h-Xn sX-cp-hn {]-k-hn-¨p hm-jn-Mv-S¨: \yq-tbm¿-°v \-K-c-Øn¬ {_n-´o-jv bp-h-Xn sX-cphn¬ {]-k-hn-®p. tPm-en-°p t]m-hm-\m-bn ho-´n¬-\n-∂n-d-ßn-bt∏m-gm-Wv t]m-fn a-Iv-tIm¿-´n-\v {]-k-h-th-Z-\ A-\p-`-h-s∏-´-Xv. hgn-bm-{X-°m¿ h-kv-{Xw \¬Ip-I-bpw ku-I-cy-߃ sNb--X v- p-sIm-Sp-°p-I-bpw sN-bvXp. A-Ω-sb-bpw s]¨-Ip™n-s\-bpw B-ip-]-{Xn-bnte-°p am-‰n. C-cp-h¿-°pw Btcm- K y- { ]- i v - \ - ß - s fm- ∂ p- a ns√-∂v Ip-Spw-_mw-K-߃ Adn-bn-®p. a-Iv tIm¿-´n-s‚ `¿t]m-fn a-Iv-tIm¿-´v Ømhv Ab¿-e≥Up-Im-c-\mB-ip-]-{Xn-bn¬ b kn-bm≥ a-Iv-tIm¿-´m-Wv. {]k-hw \-S-°p-tºmƒ B-fp-Iƒ C-t±-l-sØ t^m-Wn¬ hn-fn-®n-cp-∂p. K-Xm-K-X-°p-cp-°n¬-s∏-´Xn-\m¬ F-Øm≥ km-[n-®n-√. \yq-tbm¿-°n-se \n-b-a-k-lm-b Iº-\n-bn¬ D-tZym-K-ÿm-\m-Wv kn-bm≥. \m-ep-h¿-jw ap-ºm-Wv Ch¿ \yq-tbm¿-°n-se-Øn-b-Xv.

C-{km-tb-en-s\-Xn-tc A-d-_v cm-Py-§Ä ]-cm-Xn \Â-Ipw sI-bvt- dm: ^-ek - vX - o-\n-se A¬ A-Jvk - ]-≈n-bn¬ I-S∂ - v B-{Ia-Ww ]-Xn-hm-°n-b C-{km-tb-en-s\-Xn-tc bp.F≥. c-£m-k-an-Xnbn¬ ]-cm-Xn \¬-Im≥ A-d_ - v cm-Py-߃ X-øm-sd-Sp-°p-∂p. A-d_v eo-Kpw H.sF.kn-bp-am-Wv \-S] - S- n B-hi - y-s∏-´v c-£m-ka - n-Xnsb k-ao-]n-°p-I. P-dp-kt- e-an-se hn-ip-≤t- I-{μ-߃ ap-gp-h≥-ka-b \n-co-£-W-Øn-\p hn-t[-b-am-°p-∂-Im-cyw C-{km-tb¬ ]m¿e-sa‚ v B-tem-Nn-°s - h-bm-Wv A-d_ - v cm-Py-ßf - p-sS \o-°w. Cu km-l-N-cy-Øn¬ \n-co-£-W-hn-j-bw N¿-®-sN-øp-∂-Xv C-{kmtb¬ ]m¿-e-sa‚ v am-‰n-h-®p. C-{km-tb¬ Aw-_m-k-U-sd cm-PyØp-\n-∂p ]p-d-Øm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tPm¿-Zm≥ ]m¿-e-sa‚ v {]-ta-bw ]m-km-°n. 1994¬ C-{km-tb-ep-am-bp-≠m-°n-b k-am-[m\-Ic - m¿ d-±m-°W - s - a-∂pw ]m¿-es - a‚w-Kß - ƒ B-hi - y-s∏-´p.

Pm-Izn³ Kp-kv-a-\v F-Xntc ]p-Xn-b Ip-ä-§Ä Np-a-¯n sa-Iv-kn-t°m kn-‰n: sa-Iv-kn°≥˛A-ta-cn-°≥ kw-bp-‡\o-°-Øn¬ ]n-Sn-bn-em-b Ip{]-kn-≤ a-b-°p-a-cp-∂p I-SØp-Im-c≥ Pm-Izn≥ Kp-kv-a-s\Xn-tc c≠v ]p-Xn-b Ip-‰-߃ Np-a-Øn. a-b-°p-a-cp-∂p I-≈°-S-Øn-\p ]p-d-sa kw-L-Sn-X Ip-‰-Ir-Xy-߃-°pw Kp-kv-a≥ hn-Nm-c-W t\-cn-tS-≠n-h-cpw. X-S-hn¬-\n-∂p c-£-s∏-´v 13 h¿-j-Øn-\p-ti-jw I-gn-™bm-gv-N-bm-Wv Kp-kv-a≥ ]n-Sn-bnem-b-Xv. C-bm-sf hn-Nm-c-W-bv°p hn-´p-In-´-W-sa-∂ A-ta-cn°≥ B-h-iy-Øn¬ sa-Iv-kn°≥ A-[n-Ir-X¿ Xo-cp-am-\-saSp-Øn-´n-√. a-b-°p-a-cp-∂p I-S-Øp-ambn _-‘-s∏-´mWv sa-Iv-kn°≥ tIm-S-Xn C-bmƒ-s°-Xntc ]p-Xn-b -Ip-‰-߃ Np-aØnbXv.

ssIcfn ]o¸nÄ 8.30 B¿´v Is^ 9.30 ssSw t…m´v 1.00 tImIvssS¬ 1.30 H_nsS°v 3:30 FIvkv ]mIv‰v Gjy 4.30 t^m°kv 5.30 A¬a-Pmkv 6.00 Hm∏¨ t^mdw 6.30 sshUv BwKnƒ 7.30 ]pXnb ]m´p-Iƒ 10.00 h´-tai 10.30 ss{Iw {_m©v 11.30 Kƒ^v t^m°kv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 AI-e-ß-fnse C¥y 12:30 Hm¨ sdt°m¿Uv 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 {]tXyI ]cn-]mSn 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 AXn-am-\p-j¿ 5:30 kXyw inhw kpμcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 _nkn-\kv hm¿Ø-Iƒ 6.55 tUm.anwkv 7:00 t^m°kv tIcf 7.55 ap≥jn

fpw C-∂-se {]-kn-U‚n-s‚ sIm-´m-c-Øn-te-°v {]-tXy-Iw am¿-®v kw-L-Sn-∏n-®p. C-Xp-h-sc hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv k-a-c-Øns‚ ap≥-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m-≥ hn-tZ-i-i-‡n-Iƒ {i-an-°p-Ibm-sW-∂v a-Zyp-tdm I-gn-™-Znh-kw Ip-‰-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

A^v-Km≥ {]-kn-U‚ v ÿm-\-tØ-°p a¬-k-cn-°p-∂ A-–p√m A-–p√ Im-_q-fn¬ {]-Nm-c-W-Øn-\n-sS A-\p-bm-bn-Isf lkvX-Zm\w sNøp∂p

D-s{I-bv³ {]-hn-iym ]mÀ-e-saâv B-bp-[-[m-cn-IÄ ]n-Sn-¨p B-{I-an-¨m Xn-cn-¨-Sn-¡p-sa-¶v d-jy-tbm-Sv SÀ-¨n-t\m-hv In-tb-hv: ]p-Xn-b k¿-°m-cn-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-∂-h-cpw d-jy≥ A-\p-Iq-en-I-fpw X-Ωn¬ kwL¿-jw Xp-Sc - p-∂ D-s{I-bv\ - n-se {In-an-b ta-J-e-bn-se ]m¿-e-sa‚ v a-μn-cw km-bp-[k - w-Lw ]n-Sns®-Sp-Øp. k¿-°m¿ B-ÿm-\Øn-s‚ \n-b-{¥-W-hpw ssI-hi-s∏-Sp-Øn-b kw-Lw c-≠p-aμ - nc-߃-°p ap-I-fn-epw d-jy≥ ]Xm-I \m-´n. A-{I-an-Iƒ B-cmsW-∂p hy-‡a - m-bn-´n-s√-¶n-epw th-jw-am-dn h-∂ d-jy≥ ssk\n-Ic - m-sW-∂v A-`yq-la - p-≠v. B-b-p-[-[m-cn-I-fn¬ d-jy°m-cp-s≠-∂v X-t±-i-hm-kn-Iƒ ÿn-co-I-cn-®p. c-≠p-a-μn-c-ßfpw t]m-en-kv h-f-™n-cn-°p-Ibm-Wv. {In-an-b {]-[m-\-a-{¥n A\-t‰m-fn sam-ln¬-tbm-hv N¿-®bv-°p k-∂-≤-am-sW-∂v A-{Ian-I-sf A-dn-bn-®p. {In-an-b d-jybp-sS-Xm-sW-∂ H-cp t_m¿-Uv A-{I-an-Iƒ D-b¿-Øn-°m-Wn-®-

jy C-S-s]-Sn-s√-∂m-Wp hn-izkn-°p-∂-sX-∂pw D-s{I-bv-≥ hn`-Pn-°p-∂ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬\n-∂v d-jy hn-´p-\n¬-°-W-sa∂pw ]p-Xn-b {]-[m-\-a-{¥n A¿sk-\n bm-‰vsk≥-bp-Iv ]-d™p. C-∂-se-bm-Wv C-t±-lsØ {]-[m-\-a-{¥n-bm-°m≥ ]m-

d-jy kp-c-£ H-cp-¡-W-sa-¶v bm-\p-tIm-hn-¨v  {]-[m-\-a-{´n-sb ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¯p {In-an-b ]m¿-e-sa‚n-\v ap-I-fn¬ A-{I-an-Iƒ D-b¿Øn-b d-jy≥ ]XmI X-√m-sX B-h-iy-ß-sfm-∂pw D- Xp-d-ap-J \-K-c-am-b tk-h-kv∂-bn-®n-´n-√. tSm-t]m-fn¬ d-jy-°v \m-hn-I{In-an-b-bn¬ ssk-\n-I A- tk-\m B-ÿm-\-ap-≠v. I-cn-¶[n-\n-th-iw \-S-Øn-bm¬ i-‡- S-en-se \m-hn-I Xm-h-f-Øn¬am-bn t\-cn-Sp-sa-∂v D-s{I-bv≥ C- \n-∂v ]p-d-tØ-°p \o-ß-cp-sXS-°m-e {]-kn-U‚ v H-en-Iv-km- ∂v d-jy≥ ssk-\n-I-tcm-Sv S¿≠¿ S¿-®n-t\m-hv d-jy-°v ap-∂- ®n-t\m-hv B-h-iy-s∏-´p. X-ßdn-bn-∏p \¬-In. {In-an-b-bn-se fp-sS B-`y-¥-c Im-cy-ß-fn¬ d-

^o-kv A-S-¨n-Ã; 700 c-£n-Xm-¡Ä-¡v hm-dâv

C-{km-tb-en-\v B-bp-[-§Ä \Â-I-cp-sX-¶v B-h-iyw

8.00 \yqkv πkv 8.30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6.30 sSen {_m‰v 7:30 sSen tjm∏v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9.30 kzbw-hcw 10.00 Xn¶-fmgv-N \√ Znhkw 1.00 kq∏¿ sj^v 2.30 Nncn°pw XfnI 3.30 πkv- Cu-h≥kv 6.00 lrZ-b-cmKw

AarX 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v {Sm°vv 9 00 s{]mPIvS¿ 9.30 te‰kv Sm≥kv 10.30 AΩ-tbm-sSm∏w 11.30 kq∏¿ tamU¬ 12.00 kq∏¿ Ãm¿ Pq\n-b¿ 1.30 Btcm-Ky-hm¿Ø-Iƒ 2.00 Hmt´m-{Km^v 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw-K-ab 7.00 cmh-W-{]`p

¶pw P-dp-k-te-apw K-k-bpw C- A- ] - I - S - Ø n- e m- ° p- s a- ∂ - X n{km-tb¬ ]n-Sn-®-S-°n-b-ti-jw \m¬ H-cp tI-kpw {]-tXy-Iw \-S-∂ A-{I-a-ß-fpw sIm-e-]m- ]p-\-c-h-tem-I-\w sN-bv-Xn-´ns√-∂pw dn-t]m¿-´n¬ hy-‡-am°p-∂p. bp-≤-°p-‰-Øn-\v k-am-\-amb a-\-∏q¿-h-ap-≈ sIm-e-]m-XI-߃ \-S-∂-Xn-\p sX-fn-hp-Ifp-≠v. C-Ø-cw kw-`-h-߃ At\z-jn-°m≥ C-{km-tb¬ Xøm-dm-h-Ww. C-{km-tb-en-\v Bbp-[w \¬-Ip-∂-Xn¬-\n-∂v Ata-cn-°-bpw bq-tdm-∏pw ]n≥-amd-W-sa-∂pw kw-L-S-\ B-h-iys∏-´p. A-tX-k-a-bw, X-߃s°-Xn-cm-b B-{I-a-W-߃ X-I-ß-fpw kw-_-‘n-®v kz-X- Bw-\-Ãn I-s≠-Øm≥ {i-an-®n{¥ A-t\z-j-Ww \-S-Øn-bn-´n- s√-∂v C-{km-tb¬ ssk-\yw √. ^-e-kv-Xo≥-Im-cp-sS Po-h≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

sa¬-_¨: Ip-´n-I-fp-sS kv-Iqƒ-^o-kv A-Sb - ° v- m-Ø 700Hm-fw c-£n-Xm-°ƒ-°v B-kv-t{X-enb-bn¬ A-d-kv-‰v hm-d‚ v. Z-£nW B-kvt- {X-en-bb - n-se hn-Zym`ym-k-˛-in-ip-t£-a t_m¿-UmWv hm-d‚ v ]p-ds - ∏-Sp-hn-®s - X-∂v Km¿-Un-b≥ dn-t]m¿-´v sN-bvX - p. I-gn-™- h¿-jw 2000 Ip-Spw-_ß-ƒ-s°-Xn-tc hn-Zym-`ym-k-hIp-∏v tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. c-£nXm-°ƒ tIm-SX - n \n¿-tZ-iß - ƒ ]m-en-°m-Xn-cn-°p-I-bpw hm-ZwtIƒ-°p-tºmƒ lm-Pc - m-hm-Xncn--°p-Ib - pw sN-bvX - X - n-\m-em-Wv hm-d‚ - v ]p-ds - ∏-Sp-hn-®X - v. ku-P-\y- ]T-\-am-Wp th≠-sX-∂v c-£n-Xm-°ƒ A-`n{]m-b-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m-¬, sN-dn-b Xp-I am-{X-am-Wv ^o-kn\-Øn¬ hm-ßp-∂s - X-∂v {]n≥kn-∏¬ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v ]mw sI‚ v ]-d™ p.

ss{]w ssSw ssIcfn ho 9:00 Uyqt{Um]vkv 11:00 t…m´v 12:00 XcwKv 12:30 kn\na 4:00 ehv It\m]n 6:00 Ip°qkv s\Ãv 8:00 ^pUv Hm¨ tdmUv 9:30 kn\na

at\m-c-a \yqkv 9.30 CutemIw 10.30 h\nX 11.30 ]©m-bØv 12.30 Xncphm FXn¿hm 11:00 hm¿ØIƒ 3.30 t\tc sNmtΔ 5.30 Imgv® 7.30 \n߃ ]dbq 8.30 kI-e-Ie 10.00 \nb-{¥-W-tcJ

t‰m sk-{I-´-dn P-\-d¬ B≥tU-gv-kv t^m-Kv d-kv-ap-sk≥ Ds{I-bv-\n-se Im-cy-ß-fn¬ d-jy C-S-s]-S-cp-sX-∂v B-h-iy-s∏´p. D-s{I-bv-\n¬ d-jy ssk-\nI-am-bn C-S-s]-Sp-∂-Xn-s\-Xn-tc A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk{I-´-dn tPm¨ sI-dn-bpw cw-K-2013 Iq-Sp-X ^-e-kv-Xo³-ImÀ sIm-Ã-s¸-s«-¶v Bw-\-Ìn sh-Ãv-_m-¶v: C-{km-tb¬ ssk-\yw sh-Ãv-_m-¶n¬ A-anX-am-bn B-bp-[-߃ D-]-tbmKn-°p-∂p-s≠-∂v a-\p-jym-hIm-i kw-L-S-\-bm-b Bw-\-kv‰n C‚¿-\m-j-\¬. c-≠p- ap≥ h¿-j-tØ-°mƒ Iq-Sp-X¬-t]¿ I-gn-™ -h¿-jw sIm-√-s∏-´n-´ps≠-∂v kw-L-S-\ X-øm-dm-°nb ]T-\ dn-t]m-¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. \n-b-a-hn-cp-≤-am-b A-d-Ãpw sIm-e-]m-X-I-ß-fpw Xp-S-cp-Ibm-Wv. A-¥m-cm-{„ \n-b-a-߃ ew-Ln-®m-Wv ^-e-kv-Xo-≥Im¿-s°-Xn-tc C-{km-tb¬ ssk-\yw B-{I-a-Ww \-S-Øp∂-Xv. ]-cn-t°-‰ ]-e-cp-sS-bpw \n-e A-Xo-h Kp-cp-X-c-am-Wv. 1967se bp-≤-Øn¬ sh-Ãv-_m-

9

kozhikode

hnt\mZw

ka-Im-enIw

¿-e-sa‚ v Xo-cp-am-\n-®-Xv. D-s{I-bv≥ A-Xn¿-Øn-tbm-Sp tN¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ d-jy ssk-\n-I A-`ym-kw Xp-S-cp-∂Xv B-i-¶ h¿-[n-∏n-®n-´p-≠v. djy≥ bp-≤-hn-am-\-߃ C-∂se-bpw A-Xn¿-Øn-bn¬ tdm¥p-Np-‰n. {In-an-b-bn-se kw-`-hß-fn¬ B-i-¶ {]-I-Sn-∏n-® \m-

Inc¨ kn\na 11.30 sse^v Cu-kv _yq-´n-^pƒ

C´ym-hn-j³

4.30 t{]m^n‰v B‚ v temkv 5.30 s]mfn{SnIvkv 6.00 IW-Iv‰nMv tIcf

7.00 KpUvtam-WnMv tIcf 8.30 thm´v C≥ tSm°v 10:00 lm∏-\nßv lthgvkv 10.30 apJm-apJw 11.30 sse^v 12.30 aymhq 1.30 hmkvXhw 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 24 {^bnwkv

1.30 AtΩ `-Kh-Xn 4.00i-_-cn-a-e-bn¬ X-¶kq-tcymZbw 6.30 \m-S≥ s]-Æpw \m-´p-{]-am-Wn-bpw 9.00 am-bm-Pmew 11.30sse-^v Cu-kv _yq-´n-^pƒ

Inc¬

Gjym-s\‰v \yqkv 9:30 AI-e-ß-fnse C¥y

C¥ymhn-j≥ 6:30 Ien-tUm-kvtIm∏v 2.00 ]p-∂mcw 4.30 A-be-sØ A-t±lw 7.30 tP tP 10.30 Nn-cn-Ip-Sp-° 11.00 tIm-e߃

sIm¨p Sn.hn 5:00 t•mdn-bmkv lukv 8:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 s]≥-Kzn≥-kv Hm-^v a-U-Km-kvI¿

]p-Xn-b 715 {K-l-§-Ä I-s−-¯n hm-jn-Mv-S¨: ku-c-bq-YØn-\p ]p-d-Øv 715 ]p-Xn-b {K-l-ß-ƒ I-s≠-Øn-sb-∂v im-kv-{X-tem-Iw. A-ta-cn-°≥ _-ln-cm-Im-i G-P≥-knbm-b \m-k-bp-sS sI-π¿ Zqc-Z¿-in-\n-bn-se Um-‰ ]-cntim-[n-®m-Wv Cu \n-K-a-\Øn-se-Øn-b-Xv. 1000 ]p-Xnb tem-I-sØ I-s≠-Ønsb-∂pw K-th-j-I¿ A-hIm-i-s∏-´p. ]p-Xp--Xm-bn I-s≠-Øn-bh-bn¬ 95 i-X-am-\-hpw s\]v-‰yq¨ {K-l-tØ-°mƒ sN-dp-Xm-Wv. F-∂m¬, C-hsb-°p-dn-®v ]T-\w \-S-Øm≥ km-[n-°m-Ø-hn-[w A-Ie-Øn-em-Wv. £o-c-]-Y-Øn-¬ `p-an°p k-am-\-am-b F-{X {K-lß-fp-s≠-∂p I-s≠-Øm≥ 60 tIm-Sn tUm-f¿ sN-ehn¬ 2009em-Wv sI-π¿ Zq-cZ¿-in-\n \n¿-an-®-Xv. 246 {Kl-ß-sf I-s≠-Øn-sb-∂v sI-π¿ Zq-c-Z¿-in-\n ]-cntim-[n-® im-kv-{X-⁄¿ t\-c-sØ ]-d-™n-cp-∂p. ]p-Xn-b I-s≠-Ø-tem-sS C-Xv 961 B-bn. B-Zy-am-bmWv C-{X-bpw {K-l-ß-sf Is≠-Øn-sb-∂v im-kv-{X⁄¿ ]-d-bp-∂-Xv.

k-_v-kn-Un hn-hm-Zw: bn-Mv-e-In-sâ A-\p-bm-bn-IÄ D-tZym-K-Ø-sc X-S-ªp _m-t¶m-°v: k-_v-kn-Un hn-hmZ-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ-°v F-Øp-∂-Xn¬ \n-∂v D-tZym-K-ÿ-sc Xm-bv-e≥Uv k¿-°m-cn-s\ A-\p-Iq-en°p-∂-h¿ X-S-™p. Ip-‰-߃ kw-_-‘n-®v hn-i-Zo-I-cn-°m≥ {]-[m-\-a-{¥n bn-Mv-e-In-s\ Agn-a-Xn-hn-cp-≤ hn-`m-Kw D-tZym-Kÿ¿ hn-fn-∏n-®n-cp-∂p. t\-cn-´v lm-P-cm-hmsX A-h¿ A-`n-`mj-I-sc A-b-®p. A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ hn-`m-Kw Hm^n-kv k¿-°m¿ A-\p-Iq-en-Iƒ h-f-™-tXm-sS hm-Zw tIƒ°¬ a-s‰m-cn-S-tØ-°p am-‰n. hS-°≥ \-K-c-am-b Nn-bm-Mv dm-bnem-Wv {]-[m-\-a-{¥n C-t∏mƒ. F-√m Ip-‰-ß-fpw \n-tj-[n-® {][m-\-a-{¥n k-Xyw ]p-d-Øp-sIm≠p-h-cm≥ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn k-l-I-cn-°p-sa-∂v A-dn-bn-®p. 8.05 lmcn B‚ v lnkv _°‰v 8.25 kqdØv en‰n¬ 9.30 amb-I-Æ≥ 10.00 tPm¿Pv Hm^v PwKnƒ 10.30 tZmkvXv _Um tZmkvXv 11.30 _pw_m 12.00 tUm-d-bp-sS {]W-bw 2.30 am-b-°Æ≥

hnItv Sgvkv Gjym-s\‰v πkv 10.00 Xn¶-fmgv-N \√ Znh-kw

Øp-h-∂p. A-Xn-\n-sS, d-jy X-\n-°p kp-c-£ H-cp-°-W-sa-∂v ]p-dØm-°-s∏-´ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\p-tIm-hn-®v B-h-iy-s∏-´p. Xm≥ C-t∏m-gpw {]-kn-U‚msW-∂v A-t±-lw ]-d-™-Xm-bn d-jy≥ hm¿-Øm G-P≥-kn-I-ƒ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp.

kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-°-fp-amsb-Øn-b Im¿ I-S-bn-te-°v CSn-®p-I-b-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. sIm√-s∏-´-h-cn¬ D-tZym-K-ÿ-cpw km-[m-c-W-°m-cpw Dƒ-s∏-Spsa-∂v t]m-en-kv h-‡m-hv A–p¬ Jm-Zn¿ lp-k-bv≥ ]-d™p. B-{I-a-W-Øn-s‚ D-Øc-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Ø A¬ i_m-_v, Iq-Sp-X¬ B-{I-a-W߃ \-S-Øp-sa-∂v ap-∂-dn-bn∏p \¬-In. H-cm-gv-N-bv-°n-sS c≠m-a-sØ i-‡n-bm-b kv-t^mS-\-am-Wn-Xv. I-gn-™ sh-≈nbm-gv-N {]-kn-U‚n-s‚ sIm-´mc-Øn-\p-t\-sc B-{I-a-W-ap≠m-bn-cp-∂p.

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

{][m-\-a{¥n bn-Mve-Iv jn-\h-{X ssk\n-I Hm-^n-k¿-am-¿-s°m∏w bn-Mv-e-Iv k¿-°m-cn-s‚ {]- Wv B-tcm-]-Ww. C-Xp cm-Py[m-\ ]-≤-Xn-I-fn-sem-∂m-bn-cp- Øn-s‚ I-b-‰p-a-Xn-sb _m-[n∂p A-cn k-_v-kn-Un. I¿-j-I- ®p-sh-∂pw {]-Xn-]-£w Ip-‰-s∏¿-°p ]-Ww \¬-In A-cn t\-cn-´v Sp-Øp-∂p. Ip-‰-°m-cn-bm-sWkw-`-cn-°p-∂-Xm-Wv ]-≤-Xn. F- ∂p I-s≠-Øn-bm¬ {]-[m-\-a∂m¬, A-¥m-cm-{„ hn-e-tb- {¥n A-©p -h¿-j-tØ-°v cm°mƒ 50 i-X-am-\w Iq-Sp-X¬ hn- {„o-b-Øn¬ \n-∂p am-dn-\n¬e I¿-j-I¿-°p \¬-In-sb-∂m- t°-≠n-h-cpw.

Gjym-s\äv 5.30 jq´v B‚ v tjm 6.30 kq∏¿ InUvkv 7.00 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v 7.30 sSen tjm∏nMv 8.00 ssIem-k- \m-Y≥ 8.30 _m®n-e¿ ]m¿´n 10.30 ssaem©n 11.30 alm-`m-cXw 12.00 tImaUn FIvkv{]kv 12.00 tSÃv ssSw 1.00 Nμ-\-ag 1.30 ]mZ-kcw 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w

kqcy

3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tImaUn FIvkv{]kv 4.30 tSÃv ssSw 5.30 Bflm-`n-tjIw 7.00 K‘¿h kwKoXw 6.30 hN\k-tμiw 8.30 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 7.00 ªknMv SpsU 9.30 Nncn Acßv 7.30 hm¿Ø-Iƒ 10.00 KpUvtam-WnMv Kƒ^v 8.35 {ioIrjvW 11.00 {]hm-k-temIw 9.00 kqcy knwK¿ 11.30 h≠¿ tlmwkv 10.00 IY-b-dn-bmsX 12.00 Kƒ^v t^m°kv 1.30 Cfw sX∂¬ t]mse 12.30 A‰vekv Kmt\m-]-lmcw 12.00 hmWn dmWn 1.30 If¿ Hm^v Ipssh‰v 12.30 kq∏¿ Snjv 2.00 amPn°v Hmh≥ 1.00 alm-i‡n

ssIcfn

Poh³ 4.30 _menI h[p 5.00 {ioI-WvV≥ \mb¿ tjm 6.30 lmbv tdmt_m 8.00 hnZq-j-I≥ 9:04 A¬ _emlv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 ss{Iw dnt∏m¿´¿ 11:04 Fs‚ hoSv 11:30 ]c-kv]cw 12:04 Fs‚ kn\na h∂ -hgn 12:30 Imgv®]Xn∏v 1.30 \f-]m-NIw 2.30 t]mbn‚ v kqw 3.04 Hma-\obw 3.30 Kƒ^v \yqkv 4.30 ltem sal¿_m

aoUnb h¬ 5.04 {]hm-kn-bpsS tIcfw 5.30 Atd-_n-b≥ XocØv 6.04 Zn {SqØv 7.00 hyq t]mbn‚ v 8.00 d-nt∏m¿-t´-gv-kv Ubdn 2.30 So tSm°v 3.30 sk≥k¿ t_m¿Uv 4:03 B¿-´v _o-‰vkv 4.30 tlm´v ho¬kv 5.30 _nkv ho°v 6.00 \yqkv @ 6


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

I-bÀ ]n-cn-¡Â ta-J-e-bn-se Iq-en 300 cq-]-bm-¡n

k-a-kv-X -tI-c-f km-ln-Xy -]-cn-j-¯v: tUm. Fw eo-em-h-Xn {]-kn-Uâv

amÀ-¡-ävs^-Uv IÀ-j-I-cnÂ-\n-¶v d-_À kw-`-cn-¡pw sIm-®n: k¿-°m¿ d-_-dn-\p Xm-ßp-hn-e {]-Jym-]n-°p-I-bpw am¿°-‰v s^-Un-s\ G-P≥-kn-bm-bn Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X km-l-N-cy-Øn¬ B-¿ .-- F - k v .- F - -kv-˛4 A-X-Xp Zn-h-k-sØ tIm-´bw hn-e-bn¬-\n-∂v In-tem-bv-°v c-≠p-cq-] Iq-´n kw-`-cn-°m≥ sIm®n-bn¬ tN¿-∂ I¨-h≥-j-\n¬ Xo-cp-am-\-am-bn. In-tem-bv-°v 171 cq-] h-cp-∂-Xp-h-sc B-Zy-L-´-Øn¬ kw-`-cn°pw. I¿-j-I-cp-sS t]-cv, hn-em-kw, t^m¨ \-º¿, d-_¿ t_m¿Uv c-Pn-kv-t{S-j≥ \-º¿, I¿-j-I-s‚ H-∏v F-∂n-h-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ am-{X-ta kw-L-߃ d-_-¿ hm-ßp-I-bp-≈q. X-߃ bYm¿-Y I¿-j-I≥ X-s∂-bm-sW-∂pw C-{X G-°¿ `q-an-bn¬ C-{X d-_¿ a-c-ß-fp-s≠-∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂ k-Xy-{]-kv-Xm-h-\-bpw I¿-j-I¿ \¬-I-Ww. I-®-h-S-°m-cn¬-\n-∂p d-_¿ kw-`-cn-°n-√. Xm-ßp-hn-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn F-√m \-S-]-Sn-I-fpw {Zp-X-K-Xnbn¬ ]q¿-Øn-bm-°m-\pw A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-f-S-°w F-√mhn-[ -Im-cy-ß-fpw G¿-s∏-Sp-Øm-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. am¿-°-‰v s^-Uv sN-b¿-am≥ hn k-Xy-io-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-am≥ F≥ ]n ]u-tem-kv A-[y-£-X h-ln-®p.

B-e-∏p-g: I-b¿-]n-cn-°¬ ta-Je-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iqen 260¬-\n-∂v 300 cq-]-b-m-°n h¿-[n-∏n-s®-∂v a-{¥n A-Sq¿ {]Im-iv. I-b¿ kw-L-ß-fp-am-bpw ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ t\-Xm-°-fp-am-bpw \-S-∂ N¿-®-bv-°p-ti-jw hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. \m-sf ap-X¬ ]p-Xp-°n-b Iq-en {]m-_-eyØn¬ h-cpw. Iq-en h¿-[-\-hn-\-v B-\p-]mXn-I-am-bn I-b-dn-s‚ hn-e-bpw h¿-[n-∏n-°p-w. C-Xp kw-_-‘n®v ]Tn-®v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-

°m≥ I-b¿ sk-{I-´-dn dm-Wn tPm¿-Pn-s\-bpw I-b¿ t_m¿-Uv U-b-d-Œ¿ a-Z-\-s\-bpw Np-a-X-es∏-Sp-Øn. dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ am¿-®n¬-Ø-s∂ ]p-Xp°n-b hn-e kw-L-ß-fp-am-bn N¿-® sN-bv-Xp Xo-cp-am-\n-°pw. N-In-cn-\m-cn-s‚ e-`y-X-°p-d-hmWv I-b¿ ta-J-e-bn-se {]-[m-\ {]-Xn-k-‘n. N-In-cn-bp-sS hn-eh¿-[-\-sb Xp-S¿-∂v k¿-°m¿ k-_v-kn-Un-bn-\-Øn¬ I-b¿ s^-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 18,000 Izn‚¬ ti-J-cn-s®∂pw a{¥n ]d-™p.

I-cm-dn-\v hm-l-\w B-h-iy-s¸-«v F-kv.- _n.--sF. h-©n-s¨-¶p ]-cm-Xn

A-\À-l-cm-b _n.--]n.--FÂ. ImÀ-Uv D-S-a-IÄ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-¡v \nÀ-tZ-iw

a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C¥y-bp-sS kw-ÿm-\-sØ 600 {_m-©p-I-fn-te-°v aq-∂p-h¿-jtØ-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ Hm-Sm≥ H-∏n-´v B-dp-am-kØn-\p-ti-jw ap-∂-dn-bn-∏n-√msX I-cm¿ A-h-km-\n-∏n-®p h©n-®-Xm-bn tI-c-f tÃ-‰v ss{]h-‰v tam-t´m¿ B‚ v F-≥-Pn-\o-bdn-Mv h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j≥ B-tcm-]n-®p. 2013 s^-{_p-h-cn-bn-em-Wv Icm¿ £-Wn-®n-cp-∂-Xv. Zn-h-khpw 10 a-Wn-°q-sd-¶n-epw Hm-S-Wsa-∂m-bn-cp-∂p I-cm¿.

sIm-®n: A-\¿-l-cm-b-h¿ _n.--- ]n.-- F ¬. td-j≥ Im¿-Up-I-ƒ ssI-h-iw h-®n-´p-s≠-¶n¬ I¿i-\ \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip-sa-∂v `£y-a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v. _n.-- ] n.-- F ¬. hn-`m-K-߃°p-≈ td-j≥-hn-ln-Xw A-\¿l-am-bn ssI-∏-‰p-∂-h-cp-sS Im¿-Up-Iƒ d-±m-°n C-h-cn¬-\n∂v \-jv-S-]-cn-lm-cw Cu-Sm-°pw. _n.-- ] n.-- F - - ¬ . Im¿-Up-S-a-I-fm-b k¿-°m¿ Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc h-Ip-∏p-X-e A-®-S-°-\-S-]-Sn

]n.-F-kv.-kn. A-dn-bn-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏n¬ F-®v.-- -F-kv.F -- -kv.S-- n. t_m-´-Wn Pq-\n-b¿ & ko-\n-b¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv, I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-I-fn¬ D-≈ D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°m-bn 2014 am¿-®v 5 ap-X¬ 21 h-sc ]n.-- F-kv.-kn. tIm-gn-t°m-Sv ta-J-em Hm^n-kn¬ h-®v C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p.--- Np-cp-°-∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈-h¿-°v hy-‡n-K-X A-dnbn-∏v A-b-®n-´p-≠v. am¿-®v 3 h-sc A-dn-bn-∏v e-`n-°m-Ø-h¿ tImgn-t°m-Sv ta-J-em Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. -sh-_v-ssk‰v: www.keralapsc.gov.in.

Adnbn-¸pIÄ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ t\-cn-´p-≈ \nb-a-\-Øn-\m-bn (Im-‰-K-dn \-º¿ 371/2013˛-^pƒ-ssSw Pq-\n-b¿ emw-tK-z-Pv So-®¿ A-d-_n-Iv F¬.-- ] n.--F - k v - .- ˛ - F ≥.-- k n.--F .Fkv .- S- n.--) , (Im-‰-K-dn \-º¿ 375/2013˛-^pƒ-ssSw Pq-\n-b¿ emw-tK-zPv So-®¿ A-d-_n-Iv F¬.--] n.--F - k v - .- ˛ - F ≥.-- k n.-- F .F- k v .- s- F.-bp.--k n.--F ≥.--), (Im-‰-K-dn \-º¿ 383/2013˛-]m¿-´v-ssSw Pq-\n-b¿ emw-tK-z-Pv So-®¿ A-d-_n-Iv F¬.-- ] n.--F-kv.˛--- -F≥.--kn.---F. F-kv.-kn.--), (Im-‰-K-dn \-º¿ 625/2013˛-]m¿-´v-ssSw Pq-\n-b¿ emw-tK-z-Pv So-®¿ kw-kv-Ir-Xw-˛- F ≥.--k n.--F .F¬.--k n.--) F-∂o hn-⁄m-]\-߃ {]-Im-cw H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{S-j≥ ap-tJ-\ A-t]-£ k-a¿-∏n-® D-tZ-ym-Km¿-Yn-I-fp-sS k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[-\ am¿®v 4\v cm-hn-se 9 a-Wn-°v sI.-- ] n.--F - k v .- k - n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√m Hm-^n-kn¬ \-S-Øp-∂p.

Im-e-hÀ-j-s¡-Sp-Xn: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Ipw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\-Øv Ign-™ a-g-°m-e-Øv {]-Ir-Xnt£m-`-ß-fn¬-s∏-´v hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ a-¬-ky-_-‘-\ ta-J-ebn¬ \m-i-\-„w t\-cn-´-h¿-°v \-„-Øn-s‚ A-©p-i-X-am-\w \-„]-cn-lm-c-am-bn \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn Xp-d-ap-J a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn-®p. \m-i-\-„w kw-`-hn-® {]-tZ-i-ß-fp-sS Pn-√ Xncn-®p-≈ I-W-°v \¬-Im≥ ap-Jy-a-{¥n \n¿-t±-in-®-n-cp-∂p.

sIm-®n: k-a-kv-X -tI-c-f kmln-Xy- ]-c-n-j-Øv \n¿-hm-lI- k-an-Xn-bn-te-°p \-S-∂ Xnc-s™-Sp-∏n¬ tUm. Fw eoem-h-Xn So-®-¿ G-I-I-WvT-ambn Xn-c-s™-Sp-°s - ∏-´p. {]-^. Fw tXm-ak - v am-Xyp (ssh-kv {]-kn-U‚ v), Fw hn s_-∂n (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), ]n F≥ {]-k∂ - I - p-am¿, c-Lp\m-Y≥ ]-df - n (sk-{I-´d - n-am¿), {]-^. ]n F C-{_m-low-Ip-´n ({S-j-d¿) F-∂n-h-¿ a‰v `mchm-ln-I-fmbn Xn-c-s™-Sp°s∏-´p.

\n¿-tZ-in-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 40,000 Im¿-Up-S-a-Iƒ X-ß-fp-sS Im¿-Up-Iƒ- F.--- -]n.----F¬. hn-`m-KØn-te-°p -am-‰n-bn-cp-∂p. k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ¿ Dƒs∏-sS-bp-≈ A-\¿-l¿ C-\nbpw _n.-- ] n.-- F ¬. hn-`m-K-Øn¬ Xp-S-cp-∂-Xm-bn t_m-[y-s∏-´ km-l-N-cy-Øn-em-Wv C-h-sc Is≠-Øm≥ kn-hn¬ k-ssπ-kv U-b-d-Iv-S¿-°v I¿-i-\ \n¿-tZiw \¬-In-b-sX-∂pw a-{¥n ]-d™p.---

kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v Pn-√ I-e-IvS¿-am-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p.---A-\¿-l¿ kz-ta-[-bm tdj≥ Im¿-Up-I-ƒ Xn-cn-t®¬-∏n®m¬ in-£m-\-S-]-Sn-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°pw. C-°q-´-sc I-s≠Ø-m-\m-bn kn-hn¬ k-ssπ-kv hIp-∏v {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\mkw-L-ß-sf \n-tbm-Kn-°pw. kw-ÿm-\-Øm-sI 80.-- 7- 6 e-£w td-j≥ Im¿-Up-S-a-I-fp-≠v. C-hcn¬ 5.----9 e-£w-t]¿ km-º-Øn-I-

am-bn Xo-sc Zp¿-_-e-hn-`m-KØn¬-s∏-Sp-∂ A-t¥ym-Z-b-˛-A∂-tbm-P-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏Sp-∂-h-cm-Wv.14.-- 6- e-£w t]¿ _n.-- ] n.-- F ¬. hn-`m-K-Øn-epw tdj≥ B-\p-Iq-eyw ssI-∏-‰p-∂h-cm-Wv.--k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ¿ Dƒs-∏-sS H-t´-sd A-\¿-l-¿ _n.--- ]n.-- F ¬.B-\p-Iq-ey-߃ ssI∏-‰p-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp∂p. C-°q-´¿ kz-ta-[-bm Im¿Uv Xn-cn-t®¬-∏n-°-W-sa-∂p

P-Ìnkv k-Xn-iv-N-{µ-\v C-¶p bm-{X-b-b-¸v

tZ-io-b im-kv-{X-Zn-\m-tLm-jw C-¶v

sIm-®n: ssl-t°m-S-Xn P-kv-‰okv F-kv F-kv k-Xn-iv-N-{μ-\v C-∂p bm-{X-b-b-∏v. ssh-Io-´v aq∂n-\v tIm-S-Xn Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°p-∂ ^pƒ-tIm¿-´v d-^-d≥kn- e m- W v bm-{X-b-b∏p \¬-IpI. A-©ph¿-j-ambn sslt°m- S - X nbn¬ tkh-\-a-\pjvTn-°p∂ P-kv-‰o-kv am¿-®v aq-∂n-\mWphn-c-an-°p-I.-A- ` n- ` m- j - I - \ m- b n- c n- s °1992¬ Pn-√m P-Uv-Pn-bm-bn \n-ban-X-\m-bn. -ssl-t°m-S-Xn-bn¬ c-Pn-kv-{Sm¿ P-\-d-em-bn-cn-s° 2009 s^-{_p-h-cn B-dn-\m-Wv PUv-Pn-bm-bn \n-b-an-X-\m-b-Xv. tkm-fm¿ tI-kv, C-Sp-°n-bnse Fw Fw a-Wn-bp-sS hn-hm-Z {]-kw-Kw, ]m-sam-en≥ tI-kv Xp-S-ßn-b-h-bn¬ {i-t≤-b-am-b hn-[n {]-kv-Xm-hw \-S-Øn-b PÃo-kv k-Xo-iv-N-{μ≥ Xn-cp-h-\¥-]p-cw kz-tZ-in-bm-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-P-\ß-fn¬ im-kv-{Xo-b A-`n-cp-Nn h-f¿-Øn-sb-Sp-°p-I F-∂ e£y-tØm-sS kw-ÿm-\ im-kv{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn Iu¨-kn-¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ im-kv-{X-Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn C-∂p \-S-°pw. cm-hn-se 10 a-Wn-°v ]-´-sØ im-kv-{X-`-h-\n¬ \-S-°p-∂ ]-

cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°pw. sI-.-F-kv-.-kn-.-F-kv-.-Sn-.-C. FIv-kn-Iyq-´o-hv ssh-kv {]-knU‚ v {]-^. tUm. cm-P-ti-Jc≥-]n-≈ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØp-w. sI-.-F-.-F-kv. {]-kn-U‚ v tUm. D-Ω≥ hn D-Ω≥ kw-kmcn-°pw.-

28 -s^-{_phcn 2014 sh≈n

\nehmcw

Ipcp-ap-fIv hn-e DbÀ¶p sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 12,100 am¿-®v ,,,,,.-. 11,900 G{]n¬ ,,,,,.-. 11,575 sabA-h-[n 10,750 Pq¨ ,,,,,...... 10,770 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8325-˛8600 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2800 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2750 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,800 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,800 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 22,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 23,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 14,000˛15,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,100 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8100˛10000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,500˛8,500 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 330˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 620˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1000 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,200˛14,200 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,700 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,000 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,500 ]mw Hmbn¬ 6450 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,720 H-cp {Kmw.-. 2,840

sh-fn-s®-Æ 1930 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 2000 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1038 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2960 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3533 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3500 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 9000 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6000 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 9900 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 12000 d-_¿(In-tem).-.-.144.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 135.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 100.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 49500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2825 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8800 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15200 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.19.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 17.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.19.00sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 16000 c-≠mw-X-cw. 9600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 16100˛17190 ]-g-b-Xv 16300˛17570 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10800˛13100 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

48800 30895 13300 9000 8850 9050 8400 8950 2850 2900 6000-˛7100 7600˛8100 8300˛9100 49000 50000 51000 14500 14,300 10,400 2920

kw-Øm-\-¯v c-−v do-Py-\ Im³-kÀ skâ-dp-IÄ Øm-]n-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: Im≥-k¿ tcm-KnI-fp-sS hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-km¿Yw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ B¿.-kn.--kn. am-Xr-I-bn¬ tIm-gnt°m-´pw F-d-Wm-Ip-f-Øpw doPy-\¬ Im≥-k¿ sk‚-dp-Iƒ ÿm-]n-°p-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n. -tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Im≥-k¿-tcm-K NnIn¬-k-bv-°p-≈ eo-\n-b¿ BIv-kn-e-td-‰¿, D-Z-c-tcm-K-hn-`m-KØn-se F-t‚m-tUm-tWm-{K-^n sa-jo≥, A-Xn-Yn-a-μn-cw, ]p-Xnb kn.--Sn. kv-Im≥ F-∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n. B-ip-]-

{Xn-bn¬ tI-Sm-b D-]-I-c-W- ln-®p.-B-ip-]-{Xn-bn-te-°v A-¥m߃ \-∂m-°m-\pw ]p-Xn-b-h B-h-iy-am-b-h-bv-°v \-S-]-Sn cm-{„-\n-e-hm-c-ap-≈ G-gv en-^vkzo-I-cn-°m-\pw {]n≥-kn-∏-en- ‰p-Iƒ hm-ßm-\pw sF.--kn.--bp-hn

skâ-dp-IÄ tIm-gn-t¡m-«pw F-d-Wm-Ip-f-¯pw

\p \n-¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bn At±-lw ]-d-™p. kw-ÿm-\-Øv 10 sa-Un-°-¬ tIm-f-Pp-Iƒ-°v \-S-]-Sn-bm-b-Xm-bpw ]-cn-bm-cØpw F-d-Wm-Ip-f-Øpw sa-Un°¬ tIm-f-Pv k¿-°m¿ G-s‰-SpØ-Xm-bpw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p.-N-S-ßn¬ B-tcm-Ky-a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿ A-[y-£-X-h-

te-°v F.--kn. hm-ßm-\pw \-S-]Sn ssI-s°m-≠-Xm-bn B-tcmKy-a-{¥n ]-d-™p. B-ip-]-{Xn Imw-]-kn-se tdm-Up-Iƒ \-hoI-cn-°pw. B-ip-]-{Xn-bn¬ ]pXn-b C≥-kn-\-td-‰¿ ÿm-]n°p-sa-∂pw s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p≈ tlm-kv-‰-¬ ]-Wn-bp-sa-∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n.

CHANGE OF NAME I, SHAUKKATHALI KANJANGATTUVALAPPIL KUNJIPPA S/O KUNJIPPA, KANJANGATTUVALAPPIL HOUSE, PO OTHALUR, MALAPPURAM DT, KERALA. HAVE CHANGED MY NAME AS SHAUKKATH KANJANGATTUVALAPPIL

\„s∏´p \-„-s∏´p F-s‚ t]-cn-ep≈ G 2361207 F-∂ \º-dn-ep-≈ ]mkv-t]m¿-´v a-Æm¿-°m-Sv s\√n-∏p-gb - n¬ \n∂pw tIm-SX - n-∏S- n-bnte-°p-≈ bm-{Xm-at[y \-„-s∏-´n-cn°p∂p. I-≠p-In-´p-∂-h-¿ Xm-sg ImWp-∂ hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn-°p-I. A√m-Ø]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]£n-°p-∂X - mWv. jaow j-_o_-en. sI. ]n I√p-]m-e≥ lu-kv \m-bm-Sn-°p∂v, s]-cn-ºS- m-cn (]n.H) a-Æm¿-°mSv t^m¨: 9847511888, 9656601009

\-„-s∏´p F-s‚ sI.F¬˛14 Pn˛3942 an\ntUm¿ 3 U-ªyp.Pn.kn hm-l\ - Ø - n-s‚ B-¿.kn _p-°v bm-{X-bv-°n-S-bn-¬ \„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂-h-¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-k-Øn-tem Imk¿-tIm-Uv B¿.Sn Hm-^n-kn-tem hnhcw A-dn-bn-°Ww. A√m-Ø]£w Uyq-πn-t°-‰n\vv At]-£ k-a¿-∏n°p-∂X - m-Wv. AYSHA W/o Abdul Rahiman 69/6 Muliyar Panchayath Muthalappara House PO Muliyar, Bovikkanam Kasaragod. PH-9447394984

\-„-s∏´p F-s‚ 2007 h¿-j-sØ 323960 c-Pnÿ \-º-dn-ep-≈ F-kv.F-kv.-F¬.kn k¿-´n-^n°-‰v \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. {]-kvXp-X k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ Uyq-πnt°-‰n-\m-bn A-t]-£n-°m≥ Xo-cp-am\n-®n-cn-°p∂p. B-t£-]-ap-≈-h¿ 15 Zn-hk - Ø - n\-Iw sk-{I-´dn, t_m¿Uv Hm^v ]-ªn-Iv F-Ik v- m-an-t\j≥, ]-co-£m `-h≥, ]q-P∏ - p-c, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw˛12 F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cmXn \¬-IWw. jn-lm-Zv jm-In l- ≥. sI ssI-Xh - f- ∏ - n¬ lukv H√q-°c- ]n H, Xr-iq¿

Fs‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ 2011 tamU¬ KL30A/8037Scooty Pep s‚ RC Book,Insurance Certificate A-\p-_‘ tc-JI - ƒ F∂n-h \-„s- ∏-´n-cn-°p∂-Xn-\m¬ Uyq-πn-t°-‰v F-Sp-°p-hm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p∂p. ]-cm-Xn-bp-≈h¿ 15 Zn-h-k-Øn\-Iw sN-ß-∂q¿ JRTO sb tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-°Ww. hn sI. kp-Ip-amc≥ a-t\m-Pv- `h\w, _p-[\ - q¿ ]n.H sN-ß∂ - q¿

CHANGE OF NAME I, MAIMOONATH, W/O ABDUL KAREEM, ARUKANDATHIL HOUSE, PO KADANCHERY, MALAPPURAM DT, KERALA. HAVE CHANGED MY NAME AS MAIMOONAABDULKAREEM

CHANGE OF NAME I, Abdul Basheer Poolenkunnan, holder of Indian Passport No: E 8355224, residing at Vadakkangara, Mankada via, Malappuram Dt, have changed my name BASHEER POOLENKUNNAN

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

51,000 50,500 12,800 3800 32.00 14.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 25.00 26.50 26.-00 27.00 26.-00 22.-50 138.-00 143.-00 103.00-

30800 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 12200 8450˛8500

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14700 14500 14350 12050 14700 14500 13496 13382 13227 13220 13134 11270 9117 12500 8,700 2,700

Xr-iq¿ 11,300 2,300 1,725 3,500 49,000 14,500 8,140 2,650 3200˛3400 2900˛3220 1600˛2200 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 495.00152˛157.-00 1940.-00 12930.-00 28.-50

46 tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn-IÄ D-S³: a-{´n tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv 46 ]-©m-b-Øp-I-fn¬ tlm-antbm {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw D-S≥ Xp-S-ßp-sa-∂v B-tcm-Ky-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. C-Xn\p h-Ip-∏p-X-e A-\p-a-Xn \¬In-bn-´p-s≠-∂pw A-t±-lw A-dnbn-®p. A-Sp-Ø -L-´-Øn¬ 62 ]©m-b-Øp-I-fn-¬ -Iq-Sn tlm-antbm {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ߃ Xp-S-ßm-\pw ]-≤-Xn-bp≠v. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv tlm-an-tbm sa-Un-°¬ tIm-f-Pv K-th-j-W em-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sa-Un-°¬ hn-`m-K-Øn¬ A-

tem-∏-Xn, tlm-an-tbm, B-bp¿th-Z ]n.--Pn. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ssÃ-∏‚ v G-Io-I-cn-°m≥ \-S]-Sn-sb-Sp-°pw.-tIm-gn-t°m-Sv tlm-an-tbm saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ \n¿-Ø-em°n-b ]n.--Pn. tIm-gv-kp-Iƒ Cu A-[y-b-\ h¿-jw X-s∂ ]p-\-cmcw-`n-°pw. B-ip-]-{Xn-bn¬ s]bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv, h‘y-Xm \n-hm-c-W-Nn-In¬-k, Po-hn-X-ssi-eo-tcm-K Nn-In¬-k F-∂n-h-bv-°p-≈ ku-I-cyw H-cp°pw. tIm-f-Pn-s\ an-I-hn-s‚ tI{μ-am-°n D-b¿-Øm-\p-≈ \-S-]Sn-Iƒ L-´w-L-´-am-bn \-S-∏m°psa∂pw a{¥n ]d™p.

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, MUHAMMED HANEEFA SIDDIQU, S/o MUHAMMED, residing at SM House, TVS Road, Mogral Post 671321, Kasaragod Dist. hereby changed my name as ABOOBACKER SIDIQUE SAINUDEEN. Passport No. H7896160 issued on 23/02/2010 from Kozhikode.

I, Aaju Muhammed Kunhi, W\O. Muhammed Kunhi Kodiyil, residing at Jasiras, Pushpagiri Church, P.O Taliparamba, Dt. Kannur, St. Kerala. Pin. 670141 holder of Indian Passport No:J 6860180, issued at Kozhikode on 11/05/2011. Have changed my name as HAJARA KAKKOTTAKATH PUTHIYAPURAYIL


Ifn¡fw

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

11

kozhikode

Hm^v{Sm¡v hm-Xp-hbv]p-ImÀ k-ao-]n-¨n-cp-¶p-:- hn³-skâv

H-Ivem‚ v: 2013se _w-•m-tZ-iv {]o-an-b¿ eo-Kv (_n.]n.F¬) a¬-k-c-Øn-\n-S-bn-¬ hm-Xp-shbv-]p-Im¿ X-s∂ k-ao-]n-®ncp∂p-sh-∂v \yq-kne‚ v ap≥ Xm-cw eq hn≥-sk‚ v sh-fn-s∏Sp-Øn. A-Xv A-dn-bn-°m≥ I-gnbm-Ø-Xn¬ Xm≥ £-a- tNm-Zn°p-∂-Xmbpw A-t±-lw ]-d™p. F-∂m¬, A-h-cp-sS Bh-iy-߃ Xm-≥ X-≈n-°-f™n-cp-∂-Xm-bn hn≥-sk‚ v hy-‡-am-°n. _n.]n.F√n¬ Jp¬\ tdmb¬ hm-cn-tb-gv-kn-s‚ Xm-c-amb hn≥-sk‚ v AS-°w F-´v Ifn-°m¿-s°-Xn-sc sF.kn.kn B-tcm]-Ww D-∂-bn-®n-cp-∂p. t\csØ ap≥ _w-•m-tZ-iv \mb-I≥ ap-lΩ-Zv A-jv-d-^pepw {io-e-¶≥ kv-]n-∂¿ Iu-im¬ tem-Ip-h-cm-®n-bpw H-Øp-I-fnbn¬ X-ß-fp-sS ]-¶v k-Ω-Xn®n-cp∂p.

PÀ-a-\n-bn d-b-en-sâ B-dm«v; sNÂ-kn-¡v k-a-\n-e-¡p-cp¡v

So-an ap-t¶-ä-¡m-cp-sS A-`m-h-w: sam-dotªm

C-kv-Xmw-_pƒ: ap-t∂-‰-\n-c°m-cpsS A-`mhw sN¬-kn-sb _m-[n-°p-∂-Xm-bn tIm-®v tPmkv sam-dot™m A-`n-{]m-bs∏´p. Nm-w]y≥-kv eo-Kn¬ Kem-Xvk-c-tbmSv k-a\n-e hgßn-b ti-j-am-bn-cp-∂p samdo-t™m-bpsS {]-Xn-I-c-Ww. A-h-k-c-߃ kr-„n-°ptºm-g-pw Ah tKm-fm-°n am-‰m≥ So-an\v I-gn-bp-∂n-s√-∂v At±lw tJ-Z-tØm-sS ]-d-™p.

tdm-_n³ hm³-t]-gv-kn am-©-kv-äÀ hn-t«-¡pw

jm¬-s°-bv-s°-Xn-tc tKmƒ-t\-´w B-tLm-jn-°p-∂ d-b¬ am-{Un-Uv Xm-c-ßfm-b {In-Ãymt\m sdm-Wmƒ-tUm-bpw (h-eXv) K-sc-Xv t_epw s_¿-en≥/C-kv-Xmw-_pƒ: h≥ P-b-tØmsS Hº-Xp X-h-W In-co-S-ap-b¿Øn-b kv-]m-\n-jv h-º≥-amcm-b d-b¬ am-{Un-Uv Nmw-]y≥-kv eo-Kv ^pSv-t_mƒ

Sq¿-W-sa‚n-s‚ Izm¿-´-dn-\-cn-Inse-Øn-b-t∏mƒ Cw-•o-jv •ma¿Soam-b sN¬-kn-°v k-a\n-e ]nW-™p. I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ Nmw-

]y≥-kv eo-Kv {]o-Izm¿-´-dn-s‚ H∂mw-]m-ZØn¬ P¿-a≥ Soam-b jm¬-s°-sb-bm-Wv H-∂n-s\Xn-tc B-dp tKm-fp-Iƒ-°v d-b¬ ap-°n-bXv. F-∂m¬, ap≥ Nmw-

]y≥-amcmb sN¬-knsb Xp¿°n eo-Kv tP-Xm-°fm-b K-emXvk-sc- 1˛1\v k-a-\n-e-bn¬ X-fbv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. jm¬-s°-bv-s°-Xn-tc \-S∂ F-th a¬-k-c-Øn¬ kq-∏¿ Xm-c-ßfm-b {In-Ãymt\m sdmWmƒ-tUm (52, 89 an\n‰v), K-scXv t_-¬ (21, 69), Icow s_≥sk-a (13, 57) F-∂n-h-cp-sS C-c´ tKm-fp-I-fm-Wv d-b-en-\v h-º≥ P-bw k-Ωm-\n-®-Xv. d-b-en-s‚ anI-® ap-t∂-‰-߃-°v X-S-bn-Sm\m-hm-sX kz-¥w Im-Wn-I-ƒ°p ap-∂n¬ jm¬-s° hn-b¿°p-∂ Im-gv-N-bm-Wv a¬-k-cØn-¬ Im-Wm-\m-b-Xv. XpS-°w ap-X¬ A-h-km-\w h-sc d-b¬ a¬-k-c-Øn¬ kºq¿-W B-[n-]Xyw ]p-e¿-ØpIbpw sN-bvXp. F-Xn-cm-fn-I-fpsS h-e e-£y-am-°n 10 X-hW - ]¥v \n-ds - bm-gn-® {In-Ãym-t\m-bmWv d-b¬ \n-cb - n¬ G-‰hpw an-I®p-\n-∂-Xv. tKmƒ-th-´-tbm-sS Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ G-‰hpw IqSp-X¬ tKmƒ t\-Snbh-cp-sS ]´n-I-bn¬ aq-t∂-‰w \-S-Øm-\pw {In-Ãym-t\m-bv° - v I-gn-™p. \n-e-hn¬ 61 tKm-fp-I-fm-Wv tem-I ^pSv-t_m-fdpw t]m¿-®pKo-kv Xm-c-hpam-b {In-kv-‰ymt\m-bp-sS t]-cn-ep-≈-Xv. ap≥ db¬ kv-ss{S-°¿ du-fpw (71 tKmfpIƒ) _m-gv-k-tem-W kq-∏¿ Xm-cw e-bW¬ sa- n-bp-am-Wv (66) tKmƒ-th-´-bn¬ {In-kv-‰ymt\m-bv-°p ap-∂n-ep-≈-Xv. kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ \-S-°p-∂ c-≠mw]m-Z a¬-kc-Øn¬ d-b-ens\ F-Xn-cn√m-

K-em-Xvk-sc-bv-s°-Xn-tc tSmdkv sN¬-kn-°p th-≠n tKmƒ- t\-Sp-∂-Xn-s‚ Nn-{Xo-IcWw Ø B-dp tKm-fp-Iƒ-°v tXm-¬- º-Xmw an-\n-‰n¬ kv]m\njv Xm- K-em-Xvk-sc 64mw an-\n-‰n¬ Hm∏n-®m¬ a-{X-ta jm¬-s°-bv-°v cw s^¿-Wm-t≠m tSm-d-kn-eq- sd-se-bv≥ sN-Uv-Pp-hn-eq-sS ka\n-e I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ap≥ kv-‰m¿ kv-ss{S-°¿ ZnX {In-Ìym-t\m sdm-WmÄ-tUm, K-scXv t_Â, Zn-b¿ t{ZmKv-_-bm-Wv sN¬-kns°-Xntc K-em-Xvk-sc-bp-sS apIcow s_³sk-a F-¶n-h-¡v C-c« tKmÄ t∂-‰-\n-c-bv-°v Np-°m≥ ]n-Sn®Xv. C-\n Izm¿-´-dn-se-Øm-≥ km-[n- sS ap-∂n-se-Øm-\m-sb-¶nepw k-a\n-e ]nW-™-tXmsS °p-I-bp-≈p. ªq-kn-\v a¬-k-c-Øn¬ ]n-Sn-ap- A-Sp-Ø-am-kw 18\v kz-¥w ImA-tX-k-a-bw, K-em-Xvk-sc- dp-°m≥ I-gn-™n√. Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ \-S-°p-∂ cbp-sS X-´-I-Øn¬ sN¬-kn-°v kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n- ≠mw]m-Z a¬k-cw sN¬-kn-°v \-∂m-bn hn-b¿-t°-≠n-h∂p. H- ¬ an-I-® {]-IS-\w Im-gv-N-h-® \n¿-Wm-b-I-am-bn am-dn.

Gjym I-¸v: C-´y C-¶v {io-e-¦-bv-s¡-Xntc (D-¨-bv¡v 1.30 ap-X kv-ämÀ kv-t]mÀ-Svkv 1Â); A-^v-Km-\n-kv-Xm-s\ ]m-In-kv-Xm³ 72 d¬-kn-\v X-IÀ¯p e-≠≥: c≠v h¿-jw Iq-Sn ¢∫p-am-bn I-cm-dp-s≠-¶nepw U®v kv-‰m¿ kv-ss{S°¿ tdm-_n≥ hm≥-t]-gv-kn am-©-ÿ bps\‰-Uv hn-Sm-s\m-cp-ßp-I-bmsW-∂v dn-t]m¿-´v. Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ H-fn-w]nbm-t°mknt\m-Sv G-I-]-£o-bam-b c-≠v tKm-fp-Iƒ-°v ]-cm-P-b-s∏-´Xn¬ hm≥-t]-gvkn k-l-Xm-cß-sf hn-a¿-in-®n-cp-∂p. hy-JymX tIm®v A-se-Ivkv s^-¿-Kq-k≥ hn-c-an®-Xv apX¬ hm≥-t]-gv-kn am-©-Ã-dn¬ \n-cm-i-\m-sW∂v Km-¿-Unb≥ ]{Xw dn-t]m¿-´v sN-bvXp.

C-´y-¡v e-¦³ shÃp-hn-fn

^m-Øp√: Xp-S¿-®bm-b c≠mw P-bw e-£y-an-´v ap≥ tP-Xm-°fm-b C-¥y C∂v Gjym I-∏v {In°-‰v Sq¿-W-sa‚nse X-ß-fpsS c-≠m-a-¶-Øn-\v I®-s°-´pw. ap≥ Nmw-]y≥-amcm-b {io-e-¶bm-Wv C-¥y-bp-sS F-Xn-cm-fn-Iƒ. {io-e-¶-bv-s°-Xn-tc-bp-≈ a¬-k-c-amhpw tIm-lv-en°pw kw-L-Øn\pw Sq¿-W-sa‚n-se B-Zy i-‡n]-co-£-Ww. D-Zv-Lm-S-\ a¬-k-c-Øn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b ]mIn-kv-Xm-s\ 12 d¨-kn\v X-I¿Øp-sIm-≠v c-≠m-a-¶-Øn-\v I®-s°-´p-∂ {io-e-¶ C-∂v C-¥y°v sh-√p-hn-fn-bmhp-tam-sb∂m-Wv {In°-‰v tem-Iw D‰p-t\m°p-∂-Xv. C-cp-Soapw i-‡-cm-bXn-\m-¬ a¬k-cw B-th-i-I-cam-hp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv {In°-‰v t{]-an-Iƒ. B-Zy a¬-k-c-Øn-¬ B-XntY-bcm-b _w-•m-tZ-in-s\ B-dv hn-°-‰n-\v tXm¬-∏n-®mWv C¥y H-cp C-S-th-f-bv-°p ti-jw hn-P-b-h-gn-bn-te-°v Xn-cn-s®Øn-bXv. t\-csØ, Z-£n-Wm{^n-°, \yq-kne‚ v F-∂n-h¿Imen-t^m¿Wnb: ssI-Ø≠-t°-‰ ]-cn-°v Im-c-Ww {_n- s°-Xn-tc \-S-∂ ]-c-º-c-I-fn¬ ´o-jv H∂mw \-º¿ Xm-cw tem-d C-¥y k-ºq¿-W ]-cmP-bw G‰p-hm-ßn-bn-cp-∂p. Iym-]v-‰≥ atdm-_v-k¨ C-¥y≥ sh¬tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn-°p ]I-cw kn¬ \-S-°p∂ _n.F≥.]n Sq¿-W-sa‚n¬ C-¥y-sb \-bnsS-∂nkv Hm-]¨ Sq¿-W-sa‚n¬ \n∂v ]n≥-am-dn. ]-cn-°v am-dn-Øp-S-ßn-sb-¶nepw a¬-k-c cw-K-tØ-°v a-Sßn-h-cm-\m-bn-´n-s√∂v tem-d t^-kv-_p-°n-ep-sS A-dn-bn®p. t\c-sØ ]-cn-°n-s\ Xp-S¿∂v Bkvt{X-en-b≥ Hm-]-Wnse aq∂mw du-≠n¬ \n-∂v Xm-cw ]n≥-am-dn-bn-cp∂p.

_n.F³.]n. Hm-]-Wn \n-¶v tem-d tdm-_v-k¬ ]n³-am-dn

tam-iw ]-cm-aÀ-iw: tUhn-Uv hmÀ-W-dn\v ]n-g

jm¿-P: A-≠¿ 19 {In°-‰v tem-I-I-∏n¬ A©mw ÿm-\-°m¿-°p th-≠n \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ C-¥y-°v Pbw. C∂-se \-S-∂ a¬k-c-Øn¬ sh-Ãv C≥-Uo-kn-s\-bm-Wv C-¥y 46 d¨-kn-\v ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn-bXv. A-tX-k-abw, {io-e¶-sb A-©p hn-°-‰n-\v A-´na-dn-®v A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ Ggmw ÿm\-Øv ^n-\n-jv sN-bv-Xp. BZyw _m-‰v sNbv-X C-¥y \n›n-X Hm-h-dn¬ F-´p hn-°-‰n-\v

X

kalikkalam@thejasonline.com

°p-∂ bp-h kq-∏¿ Xm-cw hn-cmSv tIm-lven-bm-Wv _w-•m-tZ-ins\-Xntc C-¥y-bp-sS hn-P-bØn-\v Np-°m≥ ]n-Sn-®Xv. sk-©z-dn-bp-am-bn an∂nb tIm-lven I-fn-bn-se Xm-c-am-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-Ibpw sNbv-Xn-cp-∂p. Hº-Xv G-I-Zn-\-ßfn¬ \n-∂v C-¥y-bp-sS B-Zy hnP-bw Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p C-Xv. aq∂mw hn-°-‰n¬ tIm-lvenbpw

A-−À 19: C-´y-¡v Pbw; e¦-sb A-^v-Km-\n-kv-Xm³ A-«n-a-dn¨p X

sk-©q-dnb≥: Z-£n-Wm-{^n°-bp-sS F_n Unhn√n-tb-gvkn-s\-Xn-sc tam-iw ]-cm-a¿-iw \-S-Øn-b-Xn-\v Bkv-t{X-enb≥ Hm-]W¿ tU-hn-Uv hm¿W¿°v am-®v ^o-bpsS 15 i-Xam-\w ]n-g hn-[n®p. H-cp kz-Im-cy Nm-\e - n-\v \¬In-b A-`n-ap-JØ - n-em-Wv Unhn√n-tb-gvk - n-s\-Xn-tc hm¿-W¿ hnhm-Z ]-cm-a¿-iw \-SØ - n-bXv.

C-¥y-bp-sS Ip-¥-ap-\: hn-cm-Sv tIm-lven

X

A-Pn≥-Iy c-lm-s\bpw tN¿s∂-SpØ 213 d¨-kn-s‚ Iq-´psI-´m-Wv C-¥y-sb hn-P-b -Xo-csØ-Øn-®Xv. tIm-lven-bp-sS ÿn-c-X-bm¿-∂ _m-‰n-Mn-¬ Xs∂-bm-Wv e-¶-bv-s°-Xn-tcbpw C-¥y-bp-sS {]-Xo-£-Iƒ. F-∂m¬, _u-fn-Mn¬ _w•m-tZ-in-s\-Xntc C-¥y-bp-sS {]-IS-\w A-{X an-I-®-Xm-bn-cp∂n√. 279 d¨-sk∂ tSm-´¬ ]Sp-Øp-b¿-Øm≥ _w-•m-tZ-ins\ C-¥y≥ _u-fn-Mv \n-c A\p-h-Zn-®n-cp-∂p. e-¶-bv-s°-Xntc _u-f¿-am¿ D-W¿-∂p I-fn®n-s√-¶n¬ hnP-bw C-¥y-bp-sS ssI-I-fn¬ \n-∂v h-gp-Xn t]mhm≥ km-[y-X-Iƒ G-sd-bm-Wv. A-tX-ka - b - w, e-kn-Xv a-en-¶bp-sS _u-fn-Mv B-{I-aW - h - pw i‡cm-b _m-‰n-Mv \n-c-bp-am-Wv {io-e-¶-bp-sS I-cp-Øv. A-©p hn°-‰v ho-gvØn-b a-en-¶-bp-sS Xo-s∏m-cn _u-fn-Mm-Wv ]m-In-kvXm-s\-Xn-tc e-¶b - v° - v \m-SIo-b hnP-bw t\-Sn-s°m-Sp-ØX - v. e-ln-cp Xn-cn-ams\, Ip-am¿ k-¶-°m-c, Iym-]v-‰≥ F-bv-©tem am-Xyq-kv F-∂n-h-¿ an-I® t^m-an-em-sW∂-Xv e-¶-bv-°v C-¥y-s°-Xn-tc ta-[m-hnXzw \¬-Ipw. C-cp-Soapw B-Zy a¬-k-cØn-se A-tX So-an-s\ \n-e-\n¿Øm-\m-Wv km-[yX.

D-a-dn-sâ Nn-d-In-te-dn ]m-In-kv-Xm³ X-SnX¸n ^m-Øp-√: D-a¿ A-Iv-a-en-s‚ (102*) A-]c - mPn-X sk-©z-dn-bpsS an-Ih - n¬ {In-°‰ - n-se Ip-™≥-amcm-b A-^v-Km-\n-kv-Xm-s\Xn-tc ]m-In-kv-Xm≥ X-Sn-X-∏n. Gjym I-∏n¬ C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ 72 d¨-kn-\m-Wv ]m-In-kvX - m≥ sh-∂n-sIm-Sn ]mdn-®X - v. I-fn-bn¬ ]m-In-kvX - m-s\ ]-e L-´-ß-fnepw hn-d-∏n-°m≥ A-^vK - m-\n-kvX - m-\v km-[n®p. tSm-kv \-„-s∏-´v BZyw _m‰v sNbv-X ]m-In-kv-Xm-s‚ XpS°w X-I¿-®-tbm-sS-bm-bn-cp∂p. H-cp-L-´-Øn¬ B-dp hn-°‰n-\v 117 d¨-sk-∂ \n-e-bn-te°v Iq-∏p-IpØn-b ]m-In-kv-Xms\ DPz-e C-∂n-Mv-kn-eq-sS Da¿ I-c-I-b‰n. D-a-dn-\p ]pd-ta Alvva-Zv sj-lv-km-Zpw (50) Xn-f-ßnb-tXm-sS ]m-In-kv-Xm≥ \n›nX Hm-h-dn¬ F-´p hn-°-‰n-\v 248 d¨-sk-Sp-Øp. 89 ]-¥n¬ G-gv _u-≠-dn-Ifpƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv D-a-dn-s‚ C∂n-Mvkv. A-^v-Km-\n-kv-Xm-\p th-≠n Z-hn-bm-Øv k-Zv-dm≥, an¿-

sk-©z-dn t\Sn-b ]m-In-kv-Xm≥ Xm-cw D-a¿ A-Iv-a-en-s‚ B-Àm-Z-{]-IS\w h-bv-kv A-jv-d^v, k-an-bp√ sj≥-hm-cn F-∂n-h¿ c-≠p hn°-‰v ho-Xw ho-gvØn. a-dp-]-Sn-bn-¬ an-I-® XpS-°w e-`n-s®-¶n-epw a-[y\n-c X-I¿∂-Sn™-Xv A-^v-Km-\v hn-\-bmbn. aq-∂p hn-°-‰p-am-bn ap-lΩZv l-^okqw c-≠p hn°-‰v ho-

^n Pm-Kn-tbÂ-¡ sU³-amÀ-¡n-s\-Xn-tc I-fn-¡nÃ

k-t´m-jv t{Sm-^n: X-an-gv-\m-Sn-\v P-bw; _w-Km-fn\v k-a\ne

e-≠≥: Xp-S-bn-se ]-cn-°v ImcWw sU≥-am¿-°n-s\-Xn-sc am¿®v 5\v \-S-°p∂ ku-lr-Z-a-¬-kc-Øn¬ Cw-•≠ - n-s‚ {]Xn-tcm[ Xm-cw ^n¬ Pm-Kn-tb¬-° Ifn°n√.F-h¿-´≥ Xm-c-am-b PmKn-tb-¬° - b - v°v i-\n-bmgvN - shkv-‰vlm-an-s\-Xn-sc \-S-°p-∂ a¬-kc - hpw \-„a - m-tb-°pw.

kn-en-KpUn: k-t¥m-jv t{Sm-^nss^-\¬ du-≠v {Kq-∏v _n-bn¬ X-an-gv-\m-Sn-\v Pbw. C∂-se \-S∂ a¬-k-c-Øn¬ tKm-h-sb-bmWv c-≠n-s\-Xn-tc aq-∂p tKm-fpIƒ-°v X-an-gv-\m-Sv ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn-bXv. C-tX {Kq-∏n-se a-s‰m-cp I-fnbn-¬ ]-›na _w-Kmfpw ]-©m-

C´y 8\v 340, s_-bv³-kv (74), k-Rv-Pp (67) hn³-Uokv 8\v 294, X-K-\-sc-bv³ NµÀ-t]mÄ (112) SqÀ-W-saân C-´y A-©mw-Øm\¯v

340 d¨-kv A-Sn-s®-Sp-Ø-t∏mƒ hn≥-Uo-kn-s‚ a-dp]-Sn F-´n-\v 294 d¨-kn-sem-Xpßn. C-¥y-°p th-≠n A≥-Ip-jv s_-bv≥-kv (74), k-Rv-Pp hn kmw-k¨ (67), t{i-bm-jv A-ø¿ (66) F-∂n-h-cm-Wv _m-‰n-Mn¬ Xn-f-ßn-bXv. F-∂m¬, _u-fn-Mv I-cp-Øn-em-Wv e-¶b - vs - °-Xn-tc A-^vK - m-≥ hnP-bw t\-Sn-bXv. BZyw _m-‰v sNbvX - e-¶ 114 d¨-sk-Sp-Øv IpSm-cw I-bd - n-bt- ∏mƒ a-dp-]S- n-bn¬ 21.2 Hm-hd - n¬ A-©p hn°-‰v \-„s∏-Sp-Øn A-^vK - m-\n-kvX - m≥ e-£yw Im-Wp-Ib - m-bn-cp∂p. _u-fnMn¬ aq-∂p hn°-‰v ho-gv-Øp-Ibpw _m-‰n-Mn¬ 27 d¨-sk-Sp-°p- F.F-^v.kn. I-∏n¬ ]q-s\-bpw \-bv-]nbpw G-‰p-ap-´p∂p. a¬-kcw 2˛2\v A-h-km-\n®p Ibpw sNbvX - D-kva - m≥ Km-\n-bm-Wv A-^vK - m-s‚ hn-Pb - i - n¬∏n.

B-Zy]mZ {]o-IzmÀ-«À: db 6þ jmÂs¡ 1, sNÂkn 1þ K-em-Xvk-sc 1

Xw t\-Sn D-a¿ Kpepw k-Cu-Zv APv-aepw an-∂n-b-tXm-sS A-^vKm≥ t]m-cm-´w 47.2 Hm-hd - n¬ 176 d¨-kn¬ A-h-km-\n-®p. \q¿ A-en k-Zvd - m≥ (44), A-kvK - ¿ kv‰m-\n-Iv-km-bn (40), \hv-tdm-kv a≥-K¬ (35) F-∂n-hc - m-Wv A-^vKm≥ \n-cb - n¬ Xn-fß - n-bXv.

_pw tKm-ƒ cln-X k-a-\n-e-bn¬ ]n-cn™p. {Kq-∏v F-bn¬ C-∂p \-S-°p∂ a¬-k-c-Øn¬ a-lm-cm-{„ antkm-dm-an-s\bpw k¿-hok-kv D-Ø-cm-J-fin-s\bpw t\-cnSpw. tI-c-f-Øn-s‚ ap-t∂m-´p-≈ {]-bm-W-Øn\v Cu a¬-k-c ^e-߃ \n¿-Wm-b-I-am-Wv.

{]m-tZin-I {In-¡-änepw sk-hm-Kn-\v tam-iw Imew \yq-U¬ln: tam-iw t^m-an-s\ Xp-S¿-∂v tZio-b So-an¬ \n-∂v X-gb - s - ∏-´ ho-tc-μ¿ sk-hm-Kn-\v {]mtZin-I {In-°‰ - nepw I-„° - m-ew Xp-Sc - p∂p. hnPbv lkm-c t{Sm-^n-bn¬ C∂-se \-S∂ - a¬-kc - Øn¬ h¨-Uu-Wm-bn C-dßn-b sk-hm-Kn-\v 15 d¨-sk-Sp-°m-s\ I-gn-™p-≈p. sk-hm-Kv Xn-fßn-bn-s√-¶nepw P-Ωp I-iva - o-cn-s\-Xncmb a¬-kc-Øn¬ U¬-ln 38 d¨-kn-\v P-bn-®p-Ib - dn. BZyw _m-‰v sNbvX - U¬-ln- \n-›n-X 50 Hm-hd - n¬ 256 d¨-skSp-Øp. 58 d¨-sk-Sp-Ø Iym-]v-‰≥ Ku-Xw Kw-`o-dm-Wv tSm-]vkvtImd¿. a-dp-]S- n-bn¬ P-Ωp-hn-\v 218 d¨-sk-Sp-°m-s\ I-gn-™p≈p.

s^U-td-j³ I-¸v: l-cn-bm\-sb sd-bnÂ-th-kv Xpc¯n Ing-°-º-ew (sIm®n): s^-Utd-j≥ I-∏v thm-fn-t_mƒ Nm-w]y≥-jn∏n¬ h-\n-Xm- hn-`m-K-w B-Zy-a-¬k-cØn¬ sd-bn¬-thkv hn-P-bn®p. l-cn-bm\-sb FXn-cn√m-Ø aq-∂v sk-‰p-Iƒ-°mWv tXm¬-]n-®Xv. kv-tIm¿: 25˛12, 25˛17, 25˛18. a-e-bm-fn Xm-c-ß-fm-b hn kuay, sI Fkv kv-an-j, sSdn≥ B‚-Wn F-∂n-h-cp-sS an-Ihn-em-bn-cp-∂p- sd-bn¬-th-bp-sS hn-P-bw. tZio-b Xm-chpw Iym-]v-‰-\pam-b an-\n-tam-ƒ F-{_-lm-ans\ ssk-Uv s_-©-nen-cp-Øn-bmbn-cp-∂p sd-bn¬-th-bp-sS G-I]£o-b hn-Pbw. B-Zy c-≠v sk-‰p-Iƒ \-„am-b l-cnbm-\ aq∂mw sk-‰n¬ ]n-Sn-®p-\n¬-°m≥ {i-an-s®-¶nepw tZio-b Xm-c-ß-fm-b hn kuay, {]n-b-¶ t_m-d, Fw Fkv ]q¿-Wn-a F-∂n-h-cp-sS {]IS\w Xn-cn-®p-h-c-hv A-km-[yam-°n. \n¿-Ω-e-bm-Wv Ifn-bnse Xmcw.

C¶s¯ Ifn kv-]m-\n-jv eoKv A-Xve - ‰ - n-Iv _n¬_mthm x {K-\m-U (cm-{Xn 12.55) Ãm¿ kv-t]m¿-Svkv 4

sa-Iv-kn°≥ Hm-]-Wn¬ {_n-´o-jv Xm-cw B≥-Un ap-td-bp-sS {]-I-S-\w. a¬-k-c-Øn¬ t]m¿-®pKo-kv Xm-cw Ptlm kuk-sb 6˛3, 6˛4 tXm¬-∏n®v ap-td Izm¿-´-dn¬ IS∂p

tI-c-f-¯n-\v \m-Ww-sI« tXmÂhn ssl-Z-cm-_mZv: hnP-bv lkm-c t{Sm-^n-bn¬ tI-c-fØn--\v \m-Ww-sI´ tXm¬hn. Z-£n-W ta-J-e- du-≠n¬ \S-∂ a-¬-k-c-Øn¬ ssl-Z-cm_m-Zm-Wv tI-cf-sØ Hº-Xp hn-°-‰n-\v Xp-c-Øn-bXv. BZyw _m-‰v sNbv-X tIc-fw 107 d¨-kn-\v Iq-Sm-cw Ib-dn. a-dp-]-Sn-bn¬ H-cp hn-°‰v am{Xw \-„-s∏-Sp-Øn sslZ-cm-_m-Zv e-£yw-I≠p.


CMYK

12 tImgnt°mSv

28 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

cn-{X-am-b-Xn-\m¬ hn-‰p-t]m-hns√-∂p ]-d-™v \-K-c-Øn-se {]ap-J {]-km-[-I¿ Xn-cn-®-b-® IrXn tIm-gn-t°m-s´ ssa-{Xn-°mcm-Wv A-®-Sn-®-Xv. \m-Sn-s‚ \-∑Iƒ \m-em-f-dn-b-W-sa-∂ H-cp hr-≤-s‚ B-{K-l-Øn-\v H-∏w-

\n-∂-h-cp-sS I-Y tI-´-dn-™ Fd-Wm-Ip-f-sØ ku-lr-Z-kwLw D-S≥ {]-Jym-]n-®p 20,000 cq]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hp-a-S-ßp∂ ]p-c-kv-Im-cw. A-hm¿-Uv XpI-bp-≠-t√m A-Xp-sIm-≠v k-a{]m-b-°m-cm-b N-ßm-Xn-am-scbpw Iq-´n-bm-hmw A-hm¿-Uv kzoI-c-W bm-{X-sb-∂p Xo-cp-am-\n®p tP-Xm-hv. 10 Bƒ-°v C-cn-°mhp-∂ hm-l-\-hpw hn-fn-®v kwLw F-d-Wm-Ip-f-sØ-Øn. ]Ø-º-Xp t]-cp-≈ k-Z- v, cm-jv{So-b-˛-km-ln-Xy cw-K-sØ {]-apJ-cp-sS km-∂n-[yw-sIm-≠v [\y-am-b th-Zn. {K-Ÿ-Im-c-s\bpw {K-Ÿ-sØ-bpw ]p-I-gv-Øn-

bp-≈ hm-°p-Iƒ. h-en-b ]-In´n-s√-¶n-epw am-\-t°-Sm-°m-sX N-S-ßv kw-L-Sn-∏n-®p k-lr-Zb¿. A-∂p cm-{Xn X-s∂ tP-Xmhv tIm-gn-t°m-t´-°p a-S-ßn. hgn-a-t[y s]-t{Smƒ-]-ºn¬ I-bdn ]-Ww sIm-Sp-°m≥ t\-c-Øv A-hm¿-Uv Xp-I-bp-sS I-h¿ Xpd-∂-t∏m-gm-Wv sR-´n-b-Xv. \mep a-S-°p-≈ sh-≈-°-S-em-knse hm-°p-Iƒ C-{]-Im-c-am-bncp-∂p: "kv-t]m¨-k¿ 25,000 cq]-bm-Wp X-∂-Xv. Cu Xp-I ]-cn]m-Sn-bp-sS sN-e-hn-\p X-s∂ XnI-bn-s√-∂v A-dn-bm-a-t√m. Bb-Xn-\m¬ A-hm¿-Uv Xp-I Xcm≥ I-gn-™n-´n-√. Xm-¶ƒ-°v e`n-® am-[y-a-{i-≤ Cu Xp-I-tb°mƒ h-ep-Xm-sW-∂-dn-bm-at√m. `m-hp-I-߃ t\-cp-∂p.--.'-- ]pkv-X-Iw A-®-Sn-°m≥ h-∂ ]W-Øn-s‚ I-Sw ho-´m≥ h-gn-tXSp-tºm-gm-Wv bm-{Xm-s®-e-hn-\Øn¬ 10,000 Iq-Sn A-[n-I-_m[y-X-bp-≠m-hp-∂-Xv. B I-Øv C-∂pw `-{Z-am-bn kq-£n-®n-´p-≠v sX-ßp-Ir-jn-°v t]-cp-tI-´ \m´n-se F-gp-Øp-Im-c≥.-sl¿-a≥ Kp-≠¿-´v, C-t¥m-˛A-d-_v Iƒ-®-d¬ ^u-t≠j≥, tIm¨-s^-U-td-j≥ Hm^v A-d-_v en-‰-td-®¿ F-∂n-ßs\ P-\w tI-´m¬ sR-´p-∂, A¥m-cm-jv-{S-X-e-sa-∂p tXm-∂p-

∂ t]-cp-I-fm-Wv an-° X-´n-°q-´v A-hm¿-Up-I-fp-tS-Xpw. Kƒ-^nse H-cp cm-Py-Øn-s‚ cm-jv-{S-]nXm-hn-s‚ t]-cn-ep-≈ A-hm¿Uv {]-Jym-]n-°p-∂-Xp-t]m-epw tIm-gn-t°m-´p \n-∂m-Wv. ]p-c-

kv-Im-c-ß-fp-sS X-≈n-°-b-‰w \n-b-{¥n-°m≥ ap-Jy-[m-cm-]-{X߃ te-J-I-∑m¿-°p \¬-In-b \n¿-tZ-iw 5,000 cq-]-bn¬ Iq-SpX¬ Xp-I-bp-≈ A-hm¿-Uv hm¿Ø-Iƒ am-{Xw Nn-{X-k-ln-Xw \¬-In-bm¬ a-Xn F-∂m-bn-cp∂p. C-X-dn-™ kw-Lm-S-I¿ Xp-I ]-Xn-\m-bn-c-am-°n am-[y-aß-fp-sS k¿-°p-e-dn-s\ Zp¿-_e-am-°n. A-hm¿-Uv e-`n-®p F∂ hm¿-Ø ]m-kv-t]m¿-´v sskkv t^m-t´m-s°m-∏w A-®-Sn-®ph-cpw. A-hm¿-Uv hn-X-c-W Nn{X-am-h-s´ \¬-Ip-∂ {]-ap-Js‚ \n-e-hm-c-a-\p-k-cn-®pw A-®Sn-®p-h-cpw. tI-{μ-a-{¥n-am-cpw

kw-ÿm-\-a-{¥n-am-cpw kq-∏¿Ãm-dp-I-fpw C-°m-c-W-Øm¬ X-s∂ hm¿-Ø ]-{X-Øn¬ hcm≥ \n¿-_-‘-am-Wv.{]- J ym- ] n- ° - s ∏- S p∂ A-hm¿-Up-I-fp-sS Xp-I kwLm-S-I¿ X-s∂ ap-°p-∂ I-YI-fpw [m-cm-f-ap-≠v. ]p-c-kv-Im-cam-bn e-`n-°p-∂ sN-°p-Iƒ _m-¶n¬-\n-∂v a-S-ßp-I-bm-Wp ]-Xn-hv. \m-W-t°-Sv `-b-∂v tIkn-\pw s]m-√m-∏n-\pw t]m-hmsX ]n-∑m-dp-I-bm-Wp ]-e-cpw. \m-Ww-sI-´p-≠m-°n-b ]-Ww \m-W-t°-Sp a-d-bv-°pw F-∂ sNm-√m-Wv ]p-Ø≥-]-W-°msc-bpw a-™-tem-l-hym-]m-cnI-sf-bpw A-hm¿-Uv-tam-ln-Ifm-°n am-‰n-b-Xv. tIm-Sn-Iƒ h¿jm-h¿-jw ]-c-ky-bn-\-Øn-eqsS am-[y-a-߃-°p e-`n-°p-∂Xn-\m¬ I-®-h-S-°m-c-s‚ Hmtcm {]m-©n-Ø-c-Øn-\pw am-[ya-߃ H-∏w-\n¬-°pw. Kƒ-^v \m-Sp-I-fn-se hym-]m-c-˛-hy-hkm-b ÿm-]-\-ß-fpw D-S-a-I-fpam-Wv Cu cw-K-Øv ap≥-]-¥nbn¬.A-hm¿-Up-Iƒ P-\-Io-b-am°n-b-Xn-epw hn-]-Wn-bn¬ h≥ Un-am‚p-≈-Xm-sW-∂p Xn-cn-®dn-™v ap-X-se-Sp-Ø-Xpw {]-hmkn ]-{X-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ ]nXm-sh-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ tIm-gn-

\n-e-¼qÀ sIm-e: A-t\z-j-W kw-Ls¯- am-än\n-e-ºq¿/]me-°mSv: tIm¨{K-kv Hm-^n-kn-se Xq-∏p-Im-cnbm-bn-cp-∂ Nn-d-°¬ cm-[ sIm√-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ A-t\z-jWw ]p-Xn-b kw-L-Øn-\p ssIam-dn. G-sd hn-hm-Z-am-b kw-`-hØn¬ sF.-Pn. F-kv tKm-]n-\mYn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ At\z- j - W - k w- L - Ø n- s \- X n- t c hn-hn-[ tIm-Wp-I-fn¬ \n-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. CtX-Øp-S¿-∂p Zn-h-k-߃-°p ap-ºv A-t\z-j-W-Ø-e-h-\m-bn F.-Un.-Pn.-]n. _n k-‘y-sb k¿-°m¿ \n-b-an-®n-cp-∂p. C-Xn\p ]p-d-ta-bm-Wv kw-Lmw-K-ßsf-bpw am-‰n-b-Xv. k-‘y-°p ]p-d-sa tIm-gnt°m-Sv kn-‰n {Sm-^n-In-s‚ Np-aX-e-bp-≈ F-kv.-]n. hn A-Iv_¿, I-Æq¿ sI.-F.-]n. I-am≥U‚ v {io-\n-hm-kv, Xr-iq¿ Un.kn.-B¿.-_n. Un-ssh.-F-kv.-]n.

i-in-[-c≥, a-e-∏p-dw ss{Iw- ‰-W-sa-∂ B-h-iyw D-b-cp-∂p- ≠m-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b A-t\z-j-W-kw{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n s≠-∂pw Un-ssh.-F-kv.-]n. tamtam-l-\-N-{μ≥, h-fm-t©-cn l-\-N-{μ-s\ A-t\z-j-W-kw- Lmw-K-ß-fm-b Un.-kn.-B¿._n. Un-ssh.-F-kv.-]n. i-in-[c≥, a-e-∏p-dw ss{Iw-{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n tam-l-\N-{μ≥ F-∂n-h¿ \n-e-ºq-cn-seØn. A-t\z-j-W-kw-L-Ø-eh≥ F.-Un.-Pn.-]n. _n k-‘ybpw A-Sp-Ø Zn-h-kw X-s∂ \ne-ºq-cn-se-Øpw. s]-cn-¥¬-aÆ Un-ssh.-F-kv.-]n. sI ]n hnP-b-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-am-Wv B-Zyw tI-kv A-t\z-jn-®-Xv. ]n-∂o-Sv A-t\zj-W Np-a-X-e Xr-iq¿ td-©v kn.-sF. _-jo¿ F-∂n-h-cm-Wv L-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xv sF.-Pn. F-kv tKm-]n-\m-Yn-\p ]p-Xn-b A-t\z-j-W-kw-L-Øn- tI-kv A-´n-a-dn-°m-\m-sW-∂pw ssI-am-dn. B-cym-S-s‚ A-Sp-∏ep-≈-Xv. B-h-iy-ap-≈ G-Xp I-gn-™ 15\v tX-P-kv hm¿-Ø °m-c-\m-b C-t±-l-sØ A-t\zIo-gv-Po-h-\-°m-sc-bpw kw-L- \¬-In-bn-cp-∂p. kw-Lmw-K-am- j-W Np-a-X-e G¬-∏n-®-Xv tIØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ A-\p- b \n-e-ºq¿ kn.-sF. F ]n N- kv A-´n-a-dn-°m-\m-sW-∂ hm-Zw {μ-s\-Xn-tc Kp-cp-X-c B-tcm-]- i-‡-am-b km-l-N-cy-Øn-emhm-Z-ap-≠v. A-t\z-j-W-kw-L-sØ am- Ww Xp-S-°w ap-X¬ X-s∂-bp- Wv F.-Un.-Pn.-]n. _n k-‘y-°v

Cw-lm³-kv sI-«n-Sw ap-Jy-a-{´n \m-Sn-\p k-aÀ-¸n-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv C-°-gn-™ Im-e-h¿-j-°me-Øv {]-Ir-Xnt£m-`-ß-fn-¬s∏-´v hn-hn-[ Pn-√I-fn-¬ a¬ky-_-‘-\ ta-J-e-bn¬ \mi-\-jv-Sw t\-cn-´-h¿-°v I-W°m-°n-b \-jv-S-Øn-s‚ A©p i-X-am\w \-jv-S-]-cn-lm-c-am-bn \¬Im≥ a-{¥n-k-`m tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. a-{¥n sI _m-_phm-Wv C-°mcyw A-dn-bn-®Xv. kw-ÿm-\-Øv \m-i-\-jv-Sw kw-`-hn-® bm-\-ß-fp-sS Pn-√ Xncn-®p≈ I-W-°p-Iƒ \-¬Im≥ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm≠n \n¿-tZin-®-n-cp-∂p. h¿-j-ImesØ IS-¬t£m-`-Øn-¬ a-¬ky-sØmgn-em-fn-I-fp-sS t_m-´v, h≈w, A-\p-_-‘ D-]-I-c-W-߃ F∂nh X-I¿-∂p e-£-°-W-°n\p cq-]-bp-sS \m-i-\-jv-S-am-Wp≠m-bXv. -Cu ]-›m-Ø-e-ØnemWv \-S-]-Sn-sb-∂pw A-t±-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-U-n-°¬ tIm-f-Pn¬ Cw-lm≥-kv tI-{μw ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-LmS]-d-™p. hn-j-b-w a-{¥n-k-`m \w sN-øp∂p. a-{¥n-amcm-b hn F-kv in-h-Ip-am¿, Fw sI ap-\o¿ k-ao]w tbm-K-Øn¬ N¿-® sNbv-X tij-amWv Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øtdm-k-b≥-k-kv) hn-]p-e-am-b h-ln-®p. a-\-»m-kv-{X {]-Z¿-i-\ a-\-»m-kv-{X Nn-In-’, ]-cn- sX∂pw sI _m-_p A-dn-bn-®p. ku-I-cy-ß-fp-≈ sI-´n-S-Øn- ]-cn-]m-Sn a-{¥n Fw -sI -ap-\o¿ io-e-\w, K-th-j-Ww F-∂n-h s‚ D-Zv-Lm-S-\w tIm-gn-t°m-Sv ap- D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw -sI - \-S-Øp-∂-Xn-\p 1983¬ ÿm-]nJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h- cm-L-h≥ Fw.--]n.-, Fw.--F¬.--F- ® Cw-lm≥-kn-s‚ {]-h¿-Ø-\ln-®p. am-cm-b F-f-a-cw I-cow, F -{]-Zo- ߃-°p-≈ A-Sn-ÿm-\ ku-Ik¿-°m¿ B-tcm-Ky-ta-J-e- ]v-Ip-am¿, ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n, cy-ß-sf-√mw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bmbv-°m-Wv {]-[m-\ ]-cn-K-W-\ F sI -i-io-{μ≥, ta-b¿ F -sI Wv sI-´n-Sw cq-]-I¬-∏-\ sN-bv\¬-Ip-∂-sX-∂pw K-th-j-Ww, -t{]-a-Pw, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]- X-Xv. 75 In-S-°-I-fp-≈ In-S-Øn]-cn-io-e-\w, Nn-In¬-k F-∂n- kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e, Pn- ®n-In-’m ku-I-cyw, H.--]n. hnh Dƒ-s∏-Sp-Øn Iq-Sp-X¬ ku- √m I-e-Iv-S¿ kn -F e-X, Un.- `m-Kw, Ip-´n-Iƒ-°p-≈ A-©p I-cy-߃ Cw-lm-≥-kn-\v G¿- kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kn A- ¢m-kv-ap-dn-Iƒ, sk-an-\m¿ s∏-Sp-Øp-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]- _p kw-_-‘n-®p. Cw-lm≥-kn- lmƒ, sse-{_-dn, e-t_m-d-´-dn d-™p. Cw-lm≥-kn-\v B-h-iy- s‚ \mƒ-h-gn-Iƒ F-∂ ]p-kv-X- F-∂n-h H-cp-°n-bn-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv: am-\-kn-I sh-√phn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿-°p-≈ NnIn¬-km-tI-{μ-am-b Cw-lm≥kn-s‚ (-C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa‚¬ sl¬-Øv B‚ v \yq-

CMYK

{]-Ir-Xn-t£m-`w: \m-i-\-ã-¯n-sâ 5 -i-X-am-\w \-ã-]-cn-lm-c-sa¶vv

am-b kv-‰m-^pw {Km‚pw A-\p-hZn-°p-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p. N-S-ßn¬ B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-[y-£-X -

Iw F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.-F¬.F. {]-Im-i-\w sN-bv-Xp.Cwlm≥-kv U-b-d-Œ¿ tUm. sI sI Ir-jv-W-Ip-am¿ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

tI-kv ssI-am-dn-b-Xv. F-∂m¬, A-t\z-j-W-®p-a-X-e C-Xp-h-sc B-`y-¥-c-h-Ip-∏v tUm. _n k‘y-°v ssI-am-dn-bn-´n-√. B-`y¥-c-a-{¥n H-∏n-´ D-Ø-c-hv Un.Pn.-]n-bm-Wv F.-Un.-Pn.-]n-°p ssI-am-td-≠-Xv. D-Ø-c-hp In-´nbn-´n-s√-∂p ]-d-bp-∂ k-‘y as‰m-cp hn-i-Zo-I-c-W-Øn-\pw Xøm-d-√. s^-{_p-h-cn 23\v B-`y-¥-ca-{¥n sN-∂n-Ø-e A-t\z-j-W®p-a-X-e k-‘y-°v ssI-am-dn-bXm-bn {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. kn.]n.-Fw. sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-\pw h-\n-Xm kw-L-S-\-Ifpw B-h-iy-s∏-´-Xv A-\p-k-cn®m-bn-cp-∂p k-‘y-sb A-t\zj-W-®p-a-X-e G¬-∏n-®-Xv. At\z-j-W-®p-a-X-e ssI-am-dns°m-≠p-≈ D-Ø-c-hn¬ H-∏p-h®-Xm-bpw sN-∂n-Ø-e ]-d-™ncp-∂p-.

t°m-´p-Im-c-\m-Wv. A-d-_v cmPy-hpw C-¥y-bpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-sØ F-ß-s\ B-[p-\nI Im-e-L-´-Øn¬ hm-Wn-Pyh¬-°-cn-°mw F-∂p I-s≠Øn-b Cu hy-‡n-°v F-{X Ahm¿-Up-Iƒ e-`n-®p F-∂-Xv At±-l-Øn-\p-X-s∂ \n-›-b-an-√. Kp-≠¿-´v ap-X¬ Ir-jv-W-tat\m≥ h-sc-bp-≈ {]-ap-J-cp-sS \m-a-Øn-epw ^n-en-∏o≥-kv, Ct¥m-\o-ky, {io-e-¶ F-∂o cmPy-ß-fp-sS t]-cn-epw ]p-c-kv-Imc-߃ C-t±-l-Øn-\p e-`n-®n-´p≠v. Cu A-hm¿-Up-I-sfm-∂pw C-t±-l-Øn-\p ap-ºpw ti-jhpw B¿-°pw {]-Jym-]n-®n-´n-√ F-∂-Xm-Wp {]-tXy-I-X. ]-e¿-°pw A-hm¿-Uv hn¬°p-tºmƒ A-h-cn¬ Nn-e¿ At±-l-Øn-\v Xn-cn-®pw A-hm¿Up-Iƒ \¬-In kv-t\-lw {]-ISn-∏n-°p-∂p. C-t∏mƒ apw-ss_bm-Wv B-ÿm-\-sa-∂-Xn-\m¬ a-dp-\m-S≥ a-e-bm-fn-I-fm-Wv Ct±-l-Øn-s‚ C-c-I-fn-e-[n-Ihpw. t\m¿-I dq-Sv-kv t]m-ep-≈ k¿-°m¿ h-Ip-∏n-se U-b-d-IvS¿-t_m¿-Un-se-Øm≥ C-S-Xp-`c-W-Øn¬ ]-e¿-°pw A-hm¿Uv \¬-In-sb-¶n-epw \-S∂n√. (A-h-km-\n-°p-∂n-√.-)

B-ep-h: kw-ÿm-\-Øn-s‚ \m-\m-`m-K-ß-fn¬ \n-∂p in-ha-{¥-ap-cp-hn-´v B-bn-c-߃ Bep-h a-W-∏p-d-sØ-Øn. in-hcm-{Xn-bp-sS {]-[m-\ N-S-ßm-b ]n-Xr-_-en-X¿-∏-W-Øn-\m-bn C-∂-se B-ep-h in-h-cm-{Xn aW-∏p-dw P-\-\n-_n-U-am-bn-cp∂p. cm-hn-se ap-X¬ X-s∂ _en-X¿-∏-W-Øn-\m-bn a-W-∏p-dØv Xn-c-°v B-cw-`n-®n-cp-∂p. X

°m-bn {]-tXy-I \o-¥¬ hn-Z-Kv[-cpw t\-hn, ^-b¿-t^m-gv-kv kw-L-ß-fpw \n-e-bp-d-∏n-®n-cp∂p. a-W-∏p-d-sØ cq-£-am-b s]m-Sn-i-eyw H-gn-hm-°p-∂-Xn\m-bn \-K-c-k-`-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sh-≈w ]-ºp sN-bv-X-Xv Kp-W-I-c-am-bn. Xm¬-°m-en-I ap-\n-kn-∏¬ Hm-^n-kn-s‚-bpw tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn Izm¿-t´-gv-kv, d-h\yq-h-Ip-∏v I¨-t{Smƒ dq-an-s‚-

400 _-en-¯-d-IÄ H-cp¡n

ssh-Io-t´m-sS a-W-∏p-d-hpw ]cn-k-c-hpw P-\-ß-fm¬ Xn-ßn\n-d-™p. cm-{Xn-tbm-sS {]-tXyIw X-øm-dm-°n-b _-en-Ø-d-Ifn¬ ]n-Xr-X¿-∏-Ww \-S-∂p. tZh-kzw t_m¿-Un-s‚ B-`n-apJy-Øn-epw B-ep-h A-ssZz-Xm{i-a I-S-hn-epw 400te-sd _-enØ-d-I-fn¬ _-en-X¿-∏-Ww \-S∂p. C-hn-tS-°v {]-tXy-I _- pI-fpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.dq-d¬ F-kv.] -- n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ 10 Un.-ssh.--F-kv.-]nam¿, 30 kn.-sF-am¿, 160 F-kv-.sF-am¿ F-∂n-h-c-S-ßp-∂ 2000e-[n-Iw t]m-en-kp-Im-cmWp a-W-∏p-d-Øp kp-c-£-bv°m-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´n-cp-∂Xv. Xo¿-∞m-S-I-cp-sS kp-c-£-bv-

bpw D-Zv-Lm-S-\w A≥-h-¿ km-ZØv Fw.--F¬.--F. \n¿-h-ln-®p. Pn-√m B-ip--]-{Xn-bp-tS-X-S-°w \-K-c-Øn-se F-√m B-ip-]-{XnI-fn-epw Bw-_p-e≥-kv k-÷oI-cn-®n-cp-∂p. ]n-Xr-X¿-∏-W-Øn-\v F-Ønb-h¿-°v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ Np-°p-Im-∏n hn-X-c-Ww sN-bvXp. kp-c-£m kw-hn-[m-\-ß-fpsS `m-K-am-bn km-aq-ln-I-hn-cp≤-sc-bpw t]m-°-‰-Sn-°m-sc-bpw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. inh-cm-{Xn-tbm-Sv A-\p-_-‘n-®p≈ hym-]m-c-ta-f-°pw C-∂-se Xp-S-°w Ip-dn-®p. H-cp am-k-ambn-cn-°pw hym-]m-c-ta-f \-S-°pI. ]n-Xr-X¿-∏-W N-S-ßp-Iƒ C∂v D-®-h-sc \o-fpw.

CMYK

H-cp-h¿-jw C-cp-]-Ø-t©mfw t]¿-°v hn-hn-[ a-lm-∑m-cpsS t]-cn¬ A-hm¿-Uv \¬-Ip∂ tIm-gn-t°m-´p-Im-c≥ bmsXm-cp a-d-bp-an-√m-sX-bm-Wv ]Ww tNm-Zn-®p-hm-ßp-I. A-hm¿Uv {]-Jym-]n-°p-∂ Pq-dn Aw-Kam-hm-\pw kw-Lm-S-I-k-an-Xnbp-sS X-e-∏-Øp-\n¬-°m-\pw hsc C-bmƒ ]-Ww hm-ßm-dp-≠v. ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿, Fkv sI s]m-s‰-°m-Sv, t{]w-\ko¿, P-b≥ Xp-S-ßn km-ln-Xy˛-kn-\n-am ta-J-e-bn-se a-cn-®pt]m-b a-lm-c-Y-∑m-cp-sS \m-at[-b-Øn-em-Wv an-° ]p-c-kv-Imc-ß-fpw {]-Jym-]n-°p-I. I-gn™ am-kw tIm-gn-t°m-´p-Im-cnbm-b A-¥-cn-® {]-ap-J \-Sn-bpsS t]-cn-ep-≈ ]p-c-kv-Im-cw 18 t]¿-°m-Wp {]-Jym-]n-®-Xv. hnin-jv-Sm-Xn-Yn-Iƒ-°v Xm-a-kn°m-\p-≈ tem-Uv-Pv kw-`m-h-\ \¬-In-b-Xn-\v \-Sn-bp-sS t]-cnep-≈ ]p-c-kv-Im-cw tem-Uv-Pv D-Sa-bv-°pw \¬-In I-Ωn-‰n-°m-c≥.-tIm-gn-t°m-Sn-s‚ a-e-tbm-cN-cn-{X-sa-gp-Xn-b ap-Xn¿-∂ F-gpØp-Im-c-s\ B-Z-cn-°m≥ Xn-Sp°w-Iq-´n-b-Xv F-d-Wm-Ip-f-sØ ku-lr-Z-k-Z- m-Wv. 750Hm-fw t]-Pv h-cp-∂ tZ-i-N-cn-{Xw H-cp ]p-cp-jm-bp- p-sIm-≠m-Wv Fgp-Xn-Øo¿-Ø-Xv. {]m-tZ-in-I N-

sN-a-\m-Sv sN-fn-b-t¶m-´v \n¿-am-Ww \-S-∂p-h-cp-∂ ]mehpw \mep-h-cn-]m-X-bpw

Im-ª-§m-Sv-þ-Im-kÀ-tIm-Uv sI.-F-kv.-Sn.-]n. tdm-Uv \nÀ-am-Ww {Zp-X-K-Xn-bn -A-–p¿-d-lv -am≥ B-eq¿ Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f tÃ-‰v {Sm≥-kv-t]m¿-´v s{]m-P-Iv-‰n-s‚ `m-K-am-bn tem-I-_m-¶v k-lmb-tØm-sS \n¿-an-°p-∂ N-{μKn-cn h-gn-bp-≈ Im-k¿-tIm-Uv˛-Im-™-ßm-Sv tdm-Uv \n¿-amWw {Zp-X-K-Xn-bn¬ ]p-tcm-K-an°p-∂p. Im-k¿-tIm-Uv ap-X¬ ta¬∏-d-ºv P-Mv-j≥ h-sc-bm-Wv BZy-L-´-Øn¬ \n¿-an-°p-∂-Xv. sIm-®n ]-\-ºn-≈n \-K-dn-se B¿.-Sn.-F-kv. s{]m-P-Iv-‰v en-an-

‰-Um-Wv I-cm-dp-Im¿. G-Po-kv C-¥y I¨-kƒ-´n-Mv F≥-Pn\o-tb-gv-kv B-Wv s{]m-P-Iv-‰v I¨-kƒ-´‚ v. 133 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ 27 In-tem-ao-‰¿ tdmUn-s‚ \n¿-am-Ww c-≠p h¿-jØn-\-Iw ]q¿-Øo-I-cn-°pw. Im-k¿-tIm-Uv {]-kv-¢-∫v P-Mv-j≥ ap-X¬ sN-a-\m-Sv sNfn-b-t¶m-Sv h-sc \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-am-bn \-S-∂p-h-cp-∂p-≠v. sN-fn-bt¶m-´v ]m-ew \n¿-am-W-hpw Bcw-`n-®p. 22 ao-‰¿ \o-f-Øn-ep≈ A-©v kv-]m-t\m-Sp-Iq-Sn-b

]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-Ww Du¿Pn-X-am-bn \-S-°p-∂p. U¬-lnbn-se B¿.-Un.-F-kv. I-º-\n°m-Wv ]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-W Np-a-X-e. H-cp h¿-jw sIm-≠v C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]q¿-Ønbm-°p-sa-∂p _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p. 12 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ c-≠p hm-l-\-߃-°v H-tc-k-a-bw I-S-∂p-t]m-Im-\pw Im¬-\-Sbm-{X-°m¿-°v \-S-∂p-t]mIm≥ {]-tXy-I kw-hn-[m-\hpw ]m-e-Øn¬ H-cp-°n-bn-´p≠v.

apf-bn \n¶p Nm-b DÂ-¸m-Zn-¸n-¨v sImdn-b B-tcmKyw kw-c-£n-¡p¶p I-_o¿ F-ShÆ Zp-_-bv: ap-f-¶m-Sp-Iƒ \-aps°m-cp `m-c-am-hp-tºmƒ Z-£nW sIm-dn-b ap-f-bn-e-I-fn-se

Nn-tbmƒ lp hp ap-f®m-b-bp-ambn Hu-j-[-Kp-W-߃ I-≠-dn™v Nm-b \n¿-an-®v tIm-Sn-Iƒ k-ºm-Zn-°p-∂p.----ap-f-bn-e-®m-b 2004 ap-X¬ C-cp-]-tXm-fw cm-Py-ß-fn-te°p I-b-‰p-a-Xn sN-øp-∂-Xm-bn Z-£n-W sIm-dn-b-bn-se _mw_q sF-e≥-Uv F-∂ ÿm-]-\-

Øn-s‚ F-Iv-kv-t]m¿-´v U-b-dŒ¿ Nn-tbmƒ lp hp tX-P-knt\m-Sp ]-d-™p. ap-f-®m-b-bpsS {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn Zp-_bn-se Kƒ-^v ^p-Uv {]-Z¿-i-\Øn-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p At±-lw. bm-sXm-cp h-f-hpw tN¿-°msX X-g-®p-h-f-cp-∂-Xm-Wv ap-f. C-Xn-s‚ X-fn-cp-I-fm-Wv Nm-b D≠m-°m≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. ap-f-bn-e-bn-e-S-ßn-b \n-c-h-[n [m-Xp-°ƒ -N¿-aw tem-e-am-°m\pw tcm-a-Iq-]-ß-fn-se am-en\y-߃ \o-°w-sN-øm-\pw ^e-{]-Z-am-sW-∂p I-s≠-Øn-bXm-bn A-t±-lw ]-d-bp-∂p. apSn-sIm-gn-®n¬ X-S-bm-\pw i-coc-Øn-se hn-j-]-Zm¿-Y-߃ \o-°w-sN-øm-\pw i-co-c-t]mj-W-Øn-\pw C-Xp k-lm-bn°pw. ap-f-bn-e-bn-se A-an-t\m B-kn-Uv A-{Un-\m¬ {K-‘nI-sf D-tØ-Pn-∏n-®v iz-k-\-{]{In-b-sb k-Po-h-am-°p-∂p. I-

^o≥ A-S-ßm-Ø-Xp-sIm-≠v Cu Nm-b \-h-Pm-X-in-ip-°ƒ°p h-sc \¬-Im-sa-∂m-Wv Nntbmƒ hy-‡-am-°p-∂-Xv. C-¥y-bn-te-°v C-t∏mƒ Ib-‰p-a-Xn sN-øp-∂n-√ bq-tdm-∏v A-S-°-ap-≈ ]-S-™m-d≥ cm-

Py-ß-fn-te-°pw knw-K-∏q¿, ate-ky, {_q-sW F-∂o cm-Pyß-fn-te-°p-am-Wv I-b-‰p-a-Xn sN-øp-∂-Xv. Iq-Sm-sX ap-f- tSmWn-°v, D-∏v, ku-μ-cy-h¿[Ihkv-Xp-°ƒ F-∂n-h-bpw D¬-∏mZn-∏n-°p-∂p-≠v.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-33. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

A-hmÀ-Uv I-¨-h-S-¡mÀ \Â-Ip-¶-Xv H-gn-ª I-hÀ

in-h-cm-{Xn: B-bn-c-§Ä B-ep-h a-W-¸p-d-¯p _-en-bÀ-¸n-¨p

Thejas Epaper general Edition 2014-02-28  

Thejas Epaper general edition. 2014-02-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you