__MAIN_TEXT__

Page 1

SOCIAL IMPACT REPORT 2016


« MED EN SOCIAL INNOVATION I TAGET FÖRÄNDRAR UNGA TALANGER SINA ­LOKALSAMHÄLLEN. » THE GOOD TALENTS BLEV 2015 UTVALDA TILL CHANGE ­LEADER AV REACH FOR CHANGE, EN INVESTERINGSFOND FÖR SVERIGES FRÄMSTA SOCIALA ENTREPRENÖRER.

2


FOTO: MATILDA SÖDERSTRÖM

The Good Talents identifierar och synliggör unga talanger, som annars inte synliggörs. Vi arbetar i områden där det finns en enorm, outnyttjad potential samtidigt med hög ungdomsarbetslöshet, och i områden där man har tagit emot unga ensamkommande. Vi utvecklar ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram där unga stärker sin självkänsla och sitt själv­

förtroende. Inom programmen skapar deltagarna egna affärs- och projekt­ idéer för att lösa lokala utmaningar.

4........ Introduktion

Resultaten av våra utbildnings­ program visar en kraftig ökning i ung­domars känsla av att kunna ta makten över sina egna liv, att komma in i sysselsättning, att kunna påverka sina lokalsamhällen samt bredda sina nätverk och öka sina möjligheter.

6....... Så här gör vi skillnad

5........ Därför behövs The Good Talents 6 ....... Vision och långsiktigt mål 6....... Strategi 6....... Målgrupp 7 ....... Metodik 8....... Programmens innehåll 11...... Året i korthet 2016 12..... Årets milstolpar 14...... Vår påverkan 2016 18..... Organisationsstruktur 18..... Geografisk spridning 19...... Vårt team 20..... Ekonomisk översikt 22..... The Good Talents i media 23..... Vem granskar rapporten? 23..... Granskaren har ordet

FOTO: THOMAS BRUN

24...... Bli vår talent partner - För kommunpartners - För företagspartners 27...... Ledning 28..... 2016 i bilder 30..... Bilagor

JAG HAR HAFT FÖRMÅNEN ATT arbeta med The Good Talents då jag deltog i juryn i The Good Talents Botkyrkas 48 timmars idétävling. The Good Talents arbete är otroligt värdefullt för att stimulera, engagera och utveckla unga talanger i miljöer där de inte alltid får möjligheten att utveckla sin fulla potential. För mig personligen var det ett mycket värdefullt nytt perspektiv att se ungdomarna utmana sig själva och ta steget framåt för att under en väldigt kort tid utveckla sina idéer till bärkraftiga strategier och genomförande planer. Jag arbetar dagligdags med investeringar i framåtriktade utvecklingsföretag och har möjligheten att jobba med väldigt många talangfulla människor, vi ser en tydlig länk mellan drivna individer, mångfald och framgång. Jag är helt övertygad att The Good Talents arbete kommer att bidra, inte bara till att dessa ungdomar får en värdefull skjuts framåt utan även att en bred och mångfaldig talangpool utvecklas ytterligare.»

www.thegoodtalents.com Instagram: @thegoodtalents @thegoodtalentsbotkyrka Facebook: @thegoodtalents Twitter: @thegoodtalents LinkedIn: The Good Talents

Per Nordlander, investerare Verdane Capital Advisors

©2017 The Good Talents Design: magnusgillberg.se


FOTO: MATILDA SÖDERSTRÖM

INTRODUKTION

År 2016 var ett omvälvande år på många plan; i det politiska landskapet ser vi hur alltfler länder börjar agera utifrån rädsla istället för mod. I Sverige togs politiska beslut som på flera sätt stänger ute utsatta människor och avfärdar orätt­visor. Många unga människor med stor potential och drivkraft lever därför idag i utanförskap och utsatthet. Det är viktigare än någonsin att i vår vardag och genom verksamheten vi bedriver bidra till att föra människor samman, öka öppenheten, minska barriärer och bjuda in människor till att mötas, prata, skratta och uttrycka sina rädslor och drömmar för varandra. När vi gör det kan vi öka tillit, förståelse och samhörighet mellan människor som idag upplever att de är långt ifrån varandra. I år har vi som organisation växt från att vara tre till sex fantastiska medarbetare. Vi har skalat upp från en till tre orter

TACK!

4

där vi är verksamma, och vi har tagit fram utbildningsmaterial för att utbilda nya medarbetare i vår metodik. I denna rapport kan du följa hur vi har arbetat i år, våra lång­ siktiga ambitioner och vilken påverkan vi har idag. Vi fortsätter vårt arbete i The Good Talents med målet att hjälpa människor att agera med mod istället för utifrån rädsla i mötet med nya människor, men också med sig själva. Att vi kan ge unga människor förutsättningar att tro på sig själva och sin kapacitet ser vi som grunden för ett öppet, tryggt, inkluderande och kreativt samhälle. Välkommen att följa med på vår förändringsresa! Sandra Kinnaman Nordström och Gayathri Rathinavelu Grundare av The Good Talents

Tack till alla er som tror på det förändringsarbete vi bedriver och som har visat det genom att aktivt stötta och samarbeta med oss på olika sätt!


FOTO: HENRIK PEEL

DÄRFÖR BEHÖVS THE GOOD TALENTS På grund av fördomar, stigmatisering av vissa bostadsområden, strukturell diskriminering, segregation och brist på nätverk tappar Sverige tillgång till en mängd ungdomar med talang, potential, drivkraft samt värde­ full och unik kompetens. Segregationen och inkomstklyftorna ökar i Sverige.1) En ung människas möjligheter att få tillgång till resurser och kunna ta makt över sitt liv, att ta sig till arbete, starta företag eller att motivera sig till studier är starkt beroende av vilket område och nätverk en som ung växer upp i och med. Parallellt med detta står vi mitt uppe i vår tids mest allvarliga humanitära kris, där 60 miljoner människor befinner sig på flykt världen över. På en mängd olika asylboenden i Sverige väntar idag många unga ensamkommande på besked om uppehållstillstånd.

Samtidigt står många företag och organisationer inför ett stort kompetensförsörjningsbehov. Det är viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka till sig nya talanger. Alltfler företag förstår även vikten av att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete och rekrytering. Konsultbolaget McKinsey släppte förra året en rapport som visar hur lönsamheten påverkas av ett aktivt mångfaldsarbete. De företag som arbetar med mångfaldsrekrytering visade sig ha 35% större ekonomisk omsättning än sina branschkollegor.2) Detta beror på en rad olika faktorer. Med medarbetare som speglar samhällets alla kundsegment ökas förståelsen och möjligheten att ta större marknadsandelar. Ökad mångfald kan även leda till ökad kreativitet och innovationskraft. Under hösten 2015 sökte 35 3693) ensamkommande

barn asyl i Sverige. Dessa barn och unga placerades ut i ­Sveriges kommuner som nu delar den stora och viktiga uppgiften att hjälpa dessa barn och unga in i samhället. Många kommuner saknar idag både resurser och metoder kring hur denna process ska gå till. Samtidigt är det många kommuner, både i anslutning till de stora städerna, men även på landsbygden som står inför en växande ungdomsarbetslöshet. Det krävs helt nya färdigheter hos arbetskraften idag jämfört med för 30 år sedan. Sammantaget blir det därför allt viktigare att stimulera entreprenörskap och innovation kopplat till lokala hållbarhetsutmaningar, och främja mötesplatser mellan unga kommuninvånare och lokala företag och organisationer.

Vi möjliggör möten som annars inte sker – skapar riktig förändring Vår roll är att på ett engagerande och motiverande sätt vända upp och ner på de rådande maktstrukturer som kan vara hindrande för vissa utsatta målgrupper. För att motverka fördomar, stigmatisering av unga från vissa områden och strukturell diskriminering behöver vi skapa nya strukturer som möjliggör istället för att stänga ute. ­Genom att sammanföra ledare från näringslivet med unga talanger med idéer och driv, som annars inte synliggörs, ger vi möjligheten till båda målgrupperna att få tillgång till nya perspektiv, kunskap och förståelse för varandra. På så sätt bygger vi om de strukturer som idag gör att många unga talanger inte kommer till sin rätt, och vi hjälper näringslivet att söka efter talanger på nya platser och i nya sammanhang.

Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/segregationen-oekar-i-209-kommuner-24868 http://www.diversitas.co.nz/Portals/25/Docs/Diversity%20Matters.pdf 2) Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html

1)

2)5


SÅ HÄR GÖR VI SKILLNAD

The Good Talents har under flera år specialiserat sig på att lyfta fram och synliggöra unga talanger som annars tenderar att bli förbisedda. Vi utvecklar ledarskapsoch samhällsentreprenörsprogram, där unga stärker sin självkänsla och sitt själv­

förtroende, får möjlighet att utforska sin fulla potential och får tillgång till att bredda sina yrkesnätverk. En av de viktigaste aspekterna i våra program är att vi fungerar som en brygga mellan unga talanger, näringslivet och offentlig sektor. Vi samlar människor som inte har

naturliga mötesplatser runt gemensamma utmaningar. Inom programmen skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar. Representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor deltar i våra program som jurymedlemmar, coacher och mentorer.

Resultaten av våra utbildningsprogram visar på en kraftig ökning i ungdomars känsla av att kunna ta makt över sina egna liv, att ta sig till sysselsättning, att kunna påverka sitt lokalsamhälle samt att bredda sina nätverk och möjligheter.

VÅR VISION ÄR ATT SKAPA EN GLOBAL RÖRELSE AV STÄRKTA UNGA TALANGER SOM DRIVER POSITIVA FÖRÄNDRINGSPROCESSER I SINA LIV OCH I SINA LOKALSAMHÄLLEN. Långsiktigt mål: Alla unga i hela Sverige tar makt och ägarskap över sina liv och idéer, och har tillgång till positiva före­bilder i sina lokalsamhällen.

STRATEGI

Varför samarbeta med oss? Det som gör oss unika är vår kraftfulla metodik som ger tillgång till och skapar nätverk mellan en diversifierad pool av unga talanger som företag och kommuner inte har ­naturlig kontakt med idag. Uppsökande rekrytering Rekryteringen är en av de viktigaste delarna av vårt

6

arbete. Vi arbetar aktivt med uppsökande rekrytering. Det innebär att vi försöker nå ut till unga som själva inte skulle söka sig till dessa sammanhang eller av olika anledningar inte får tillgång till det. Vi arbetar mycket med att bygga nätverk och vi använder vårt alumninätverk som aktiva ambassadörer. De deltar och hjälper till i rekryterings­ arbetet för att nå ut i informella kretsar och på så sätt verkligen nå ut till talanger vars kapacitet och kompetens ännu inte har synliggjorts.

Samhället har verktyg för att se och ta tillvara den mångfald av talang som finns i Sverige.

Kvalitet framför kvantitet För att skapa långsiktig och bestående förändring behöver vi arbeta med djupgående processer, där unga verkligen får konkreta verktyg och nätverk för att ta makt över sina liv samtidigt som de lär sig hur de ökar sin självkänsla och sitt självförtroende. Därför arbetar vi främst med längre program, där vi kan följa och stötta ungdomarna under en längre tid. Efter programmets slut blir ungdomarna en del av vårt alumninätverk där vi engagerar dem på många sätt.

MÅLGRUPP

THE GOOD TALENTS riktar sig till unga mellan 15 och 25 år. I varje årskull rekryteras en diversifierad grupp av unga från olika socioekonomiska grupper, utbildningar och bakgrunder. Denna process skapar en unik dynamik, möjliggör nya möten och frigör en enorm kreativitet.


METODIK

VI HAR MÅNGA ÅRS erfarenhet av att utveckla utbildningsprogram för ungdomar, där vi utgår från individen, stärker hens självförtroende och utvecklar de kreativa och innovativa sidor som sällan främjas av skolan. Metoden spelar en avgörande roll för hur varje enskild deltagare utvecklas och börjar tro på sig själv och sin kompetens. Genom våra program utvecklas

ungdomar från att känna sig som passiva åskådare i samhällsutvecklingen till aktiva förändringsagenter. En nyckelkomponent inom våra utbildningar är att skapa en trygg, inkluderande och accepterande miljö, där deltagarna når sin fulla potential.

Kreativ och djupgående processledning

Upplevelsebaserat lärande Oväntade möten

 Upplevelsebaserat lärande Våra utbildningar utgår ifrån en upp­ levelsebaserad pedagogik. Det innebär att deltagarna först får vara med om en upplevelse, sedan extrahera kunskap ur upplevelsen för att så ta med sig lär­ domar som kan implementeras i arbete. Detta varvas med teori.

 Oväntade möten Vi designar strukturerade och menings­ fulla möten mellan människor och aktörer som annars inte har gemensamma plattformar att mötas på. Detta leder till nya samarbeten, idéer, kunskap, ökad förståelse och möjligheter. Kreativ och djupgående ­processledning Vi är erfarna processledare med många års erfarenhet av metodutveckling och utbildning inom ledarskap och innovation. Vi designar kreativa processer och miljöer, där nya idéer och samarbeten kan växa fram, och där allas kompetens tas till vara.

7


PROGRAMMETS TVÅ GRUNDPELARE LEDARSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAP

LEDARSKAP

IDENTIFIERA SINA STYRKOR

ÖKA SIN SJÄLVKÄNSLA

APPLICERA SITT LEDARSKAP

ENTREPRENÖRSKAP

IDENTIFIERA AFFÄRSMÖJLIGHETER

ÖKA SITT SJÄLVFÖRTROENDE

APPLICERA SITT ENTREPRENÖRSKAP

LEDARSKAP

ENTREPRENÖRSKAP

När vi arbetar med ledarskap handlar det först och främst om att deltagarna börjar identifiera och förstå sina egna styrkor, samt arbeta på att förstärka de sidorna hos sig själva. Vi arbetar även för att öka deltagarens självkänsla: jag ska känna att jag som individ har åsikter och tankar som är värda att lyssnas till, att jag har rätt att ta plats i samhället och att uttrycka mig.

Arbetet med entreprenörskap handlar om att lära deltagarna att identifiera affärsmöjligheter och lösningar på utmaningar och problem som de ser i sin omgivning. Entreprenörskap handlar i det här sammanhanget inte bara om att starta företag; det handlar om att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till att ta sig till sina drömmar och mål.

Detta är inte en självklarhet för många ungdomar. Under programmets gång får de unga talanger lära sig att applicera sitt ledarskap genom utmanande grupp- och teambuilding-övningar samt skarpa uppdrag som de genomför i grupp. De lär sig att stå upp för sig själva och andra, även hemma och i skolan.

Vi arbetar med att stärka ungdomarnas självförtroende genom att de gång på gång får prata inför grupp, utföra utmanande uppdrag, och utmana sig själva på olika sätt. Genom att öka sitt självförtroende vågar de till sist stå upp framför en jury och berätta om sina idéer. Många har även uttryckt att de nu vågar ta plats och göra presentationer, som de tidigare inte vågat. Slutligen handlar det om att unga får verktyg som gör att de förstår hur de kan navigera i samhället för att gå från idé till handling, oavsett vilket mål det handlar om.

8


PROGRAMMENS INNEHÅLL

I ÅR HAR VI FRAMGÅNGSRIKT genomfört ett utbildningsprogram med nedanstående moduler i Botkyrka. Modulerna är uppdelade i två olika kategorier

KATEGORI 1: TALENTS LÖSER ­L OKALSAMHÄLLETS FRÄMSTA UTMANINGAR Insatser riktade främst till de unga talangerna med fokus på att utveckla lokala hållbarhetsinitiativ.

HELGUTBILDNINGAR Vi stöttar ungdomar att utveckla sin ledarskapsoch entreprenörskompetens under fyra utbildningshelger, där de får kunskap och verktyg för att kunna genomföra en samhällsförändrande idé. Varje helg fokuserar på specifika teman som görs levande och inspirerande av utvalda föreläsare och workshopledare. Under helgerna u ­ tvecklar deltagarna en egen idé, som ytterligare kan u ­ tvecklas under den efterföljande idétävlingen.

SUMMER TALENTS Summer Talents är ett tre veckors sommarjobb där unga får utforska möjligheten att skapa sig sitt eget arbete genom att utveckla en projekt­eller företagsidé. Summer Talents är en kreativ mötesplats, där ungdomarna utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer och som sommarjobb får möjlighet att utveckla lösningar på kommunens hållbarhetsutmaningar.

48 TIMMARS IDÉTÄVLING En central del i The Good Talents är en intensiv idétävling. Under tävlingen får deltagarna djupdyka i sina idéer. Till sin hjälp har de ett 30-tal coacher och experter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor, som stöttar deras idéutvecklingsprocess. Detta möte är ett av de viktigaste inslagen i tävlingen och unikt i sitt slag. Deltagarna pitchar sedan sina idéer inför en jury.

Samtliga moduler kan genomföras enskilt eller som ett sammanhängande program. Här nedan följer mer information under varje kategori.

KATEGORI 2: WORKSHOPS PÅ FÖRETAG DÄR VI SAMMANFÖR MEDARBETARE OCH LEDNINGSGRUPPER MED VÅR TALANGPOOL. Workshops på företag där vi sammanför ­medarbetare/ledning med vår talangpool. En viktig aspekt för att bana väg på arbetsmarknaden för våra talanger är att designa skarpa och innovativa workshops där vi arbetar tillsammans med medarbetare på olika företag. Här får företagen kunskap inom idéutveckling och innovation samt forskningsbaserade ledarskaps­metoder för interkulturellt ledarskap.

MENTORSKAP En dimension av mötet mellan ledare från näringsliv och våra unga talanger är vårt årliga mentorsprogram. Mentorerna får en förberedande utbildning och träffar sedan sin adept för att stötta den att vidareutveckla sin idé, eller att förverkliga en dröm om sommarjobb, studiemöjligheter eller liknande.

BUSINESS WORKSHOPS Vi besöker företag och faciliterar en kreativ innovationsprocess där medarbetare på företaget arbetar tillsammans med våra unga talanger kring en aktuell utmaning eller utvecklingsmöjlighet som företaget står inför. Dessa workshops kan också genomföras som intressentdialoger för att ta in ungas perspektiv på exempelvis företagets tjänste- och produktutveckling.9


FOTO: HENRIK PEEL

FÖRSTA PLATS gick till matsvinnsidé: Eat Easier av Safia Raage, Safa Ali och Nigina Abdukarimjonova Vinnarna 2017 utvecklade en idé som går ut på att minska det matsvinn som sker i butiker och hos grossister i Botkyrka. I en foodtruck vill gruppen sälja smoothies på frukt och grönsaker som annars hade slängts, och därmed erbjuda Botkyrkabor ett hälsosamt mellanmål samtidigt som Botkyrkas klimatpåverkan minskar.

ANDRA PLATS gick till appen som ska öka antalet unga som söker till universitet: Future Learning av Latifa Aitattaleb och Vipijan Visuvalingam Andra pris vann idén om en nyskapande app som ska göra det lättare för ungdomar att navigera sig fram i djungeln av högskolestudier. Ambitionen är att användare ska få lättillgänglig information om högre studier och en unik inblick i hur studielivet är på olika högskolor och universitet. Användarna ska även kunna matchas med det eller de lärosäten som passar hen bäst.

MENTORSDELTAGANDE I THE GOOD TALENTS erbjuder en otroligt belönande utmaning för den som känner sig bra på något. Det är en källa till personlig utveckling ojämförbar med något jag upplevt, en fantastisk möjlighet att göra nya vänner och möta framtida talanger, samt en chans att få göra gott på sätt jag inte trodde var möjligt innan. Programmets utformning, som grundar sig i att tillsammans med adepterna utveckla deras egenkomponerade

10

affärsidé, är briljant. Som mentor får man genom affärsidén en gemensam deg att tillsammans med adepten knåda och jobba med. Det mest fantastiska uppstår när man i slutet av programmet inser att – sky-rocketing idé eller ej – du har gjort en ny vän, i en relation ståendes på en mångmycket stabilare grund än de jag upplevt i andra mentorsliknande program.» William Appelgren, Business Development/ M&A Axel Johnson AB

FOTO: HENRIK PEEL

PRISTAGARE 48 TIMMARS IDÉTÄVLING 2016


ÅRET I KORTHET 2016

30 ungdomar genomgick våra utbildningsprogram under en eller flera helger. Vi erbjöd 17 ungdomar ett tre veckor långt sommarjobb där de fick jobba med case för att förbättra sitt bostadsområde, och samtidigt utforska sin egen kreativitet, sitt ledarskap och entreprenörskap. Vi höll i workshops och inspirationsföreläsningar rörande ledarskap, socialt entreprenörskap, kreativitet och idéutveckling med 172 gymnasie- och folkhögskoleelever. Vi engagerade 44 partners inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som mentorer, coacher och föreläsare. Vi skapade ett oräkneligt antal nya nätverksmöjligheter för våra unga talanger. Vi tog med fyra unga talanger till Almedalsveckan som paneldeltagare. Vi genomförde ett mentorskapsprogram med 9 mentorer och 13 unga talanger. Vi kunde erbjuda arvoderade uppdrag till 21 ungdomar under året. Totalt stöttade vi 219 unika ungdomar.11


ÅRETS MILSTOLPAR

Dubblat antal medarbetare Vi började året med tre medarbetare i teamet. Under året arbetade vi med att etablera nya finansiella samarbeten samt fördjupa de befintliga, vilket ledde till att vi i slutet av året rekryterade ytterligare tre medarbetare med ansvar för att projekt- och process­leda starten av två nya program på två nya orter. Idag är vi sammanlagt sex medarbetare, med en sjunde på ingång som kommer att ansvara för internt och externt kommunikationsarbete. Unga ensamkommande blir en del av The Good Talents talangpool Grundarna Sandra Kinnaman och Gayathri Rathinavelu började tidigt på året diskutera hur The Good Talents kan spela en aktiv roll för att stödja integrationen av unga ensamkommande. Situationen för unga ensamkommande var och är fortfarande väldigt kritisk, samtidigt som ungdomarna visar upp en otrolig resiliens och vilja att utvecklas, studera och arbeta. De såg att metodiken i The Good Talents skulle kunna vara applicerbar och effektiv i arbetet med integration av unga ensamkommande. Samtidigt som de interna dialogerna pågick, föreslog Reach for Change samma idé och stöttade The Good Talents ekonomiskt för att genomföra ett pilotprojekt. Inför detta

12

genomfördes en tio veckors förstudie för att få en djupare förståelse för behoven bland unga ensamkommande, samt vilka behov och utmaningar de olika mottagande kommunerna stod inför. Detta låg s­ edan till grund för analysen av vilken roll The Good Talents bör spela för att skapa största möjliga positiva påverkan. The Good Talents etableras på två nya orter i samarbete med näringsliv och offentlig sektor Vi har under året påbörjat två pilotprogram i samarbete med Nacka kommun och Bromölla kommun med initialt stöd från Reach for Change. I respektive kommun har vi etablerat samarbeten med de lokala företagen Stena Fastigheter respektive Bromöllabolagen, som innefattar fyra kommunalägda bolag. Samarbete med rekryteringsbolaget Alumni - ledande aktör i Norden inom ledarutveckling och ledarförsörjning. Under året etablerade vi ett spännande samarbete med rekryteringsbolaget Alumni. Vi arrangerade en gemensam inspirationsfrukost där särskilt utvalda ledare inom Alumnis VD-, HR- och investerarnätverk fick möta ett 15-tal av våra unga talanger. Syftet var att prata om hur en kan möjliggöra mångfald på arbetsmarkna-

den och tillsammans utveckla lösningar. Målet var att utbyta och skapa ömsesidig förståelse för varandras perspektiv, motverka fördomar samt skapa fler affärsidéer och arbetsplatser för ungdomar, speciellt från marginaliserade områden. Samarbetet med Alumni har gett oss kontakt med fler företag som behöver hjälp att arbeta med mångfald och att hitta talanger som de idag inte kommer i kontakt med. Ny metodbok och utbildning i processledning för våra medarbetare - viktigt steg i uppskalningen Under året har sex nya personer blivit utbildade i The Good Talents metodologi. En metodbok och utbildning i processledning specifikt för projekt- och processledare i The Good Talents har utvecklats. Resultatet har varit framgångsrikt, vilket ungdomarnas utvärderingar i vittnar om. Den dagliga verksamheten står inte längre och faller med två personer. Metodik och kunskap har paketerats på ett sätt som kan läras ut och appliceras av den som har genomgått utbildningen. Talent Talks - Våra talanger håller inspirationsföreläsningar för ledare inom näringslivet Med det välkända begreppet Ted Talks som förebild, myntade vi ett nytt begrepp:

Talent Talks. Det är kortare ­föreläsningar som hålls av unga talanger som har genomgått The Good Talents och vill dela med sig av sina erfaren - heter från livet, sin syn på ledarskap, mångfald och fördomar. I år genomgick tre unga talanger en workshop i hur en sätter ihop och håller en inspirationsföreläsning. En av våra talanger, Ali Ahmed, höll med succé sitt första Talent Talk för ett 30-tal VD:ar, HR-chefer och investerare. Alumninätverket växer Idag har ca 80 ungdomar gått igenom The Good Talents program. Efter programmets slut är de fortfarande en del av The Good Talents; de blir en del av en rörelse med unga förändringsagenter och de blir förebilder i sina lokalsamhällen. Många har varit delaktiga i att rekrytera nya deltagare till de kommande programmen, utbildat våra mentorer från näringsliv och offentlig sektor, stöttat de nya talangerna samt initierat egna verksamheter och samarbeten sinsemellan.


FOTON: HETNRIK PEEL13


VÅR PÅVERKAN 2016

Vi mäter kontinuerligt vår påverkan samt hur deltagarna i våra program upplever såväl sin egen utveckling som innehållet i de olika modulerna. I början av våra insatser får deltagarna fylla i en s.k. base-lineundersökning, där de svarar på en mängd frågor om hur de upplever sin situation just nu. I slutet av vår insats får de svara på samma frågor för att kunna se om det skett någon förändring.

MAKTEN ATT PÅVERKA SITT LIV OCH SIN FRAMTID Ett mycket intressant resultat som förvånade oss detta år, var att den kategori där vi tidigare sett störst påverkan på andelen positiva svar nu redan i början av programmet visade mycket höga siffror. På påståendena “Jag känner att jag har makten att påverka mitt liv här och nu,” samt “Jag känner att jag kan påverka min framtid” brukar vi se en låg siffra i början och en hög siffra i slutet av programmet. Under ett tidigare år har siffrorna gått från 54% i början av programmet till 95% i slutet på programmet.

FOTO: HENRIK PEEL

54%

JAG HADE HÖRT BRA SAKER om The Good Talents från vänner som hade varit med tidigare, och bestämde mig därför till sist för att anmäla mig dagen innan den första träffen. Det har till och med varit mycket bättre och mer än vad jag trodde att det skulle vara! Genom programmet har jag blivit säkrare på mig själv. Jag är inte lika rädd för att uttrycka mina känslor, idéer, värderingar och tankar. Jag har lärt mig att ingen idé är en dålig idé, för den kan alltid utvecklas. Det är en trygg känsla i The Good Talents, jag känner att jag kan uttrycka precis det jag tycker. Därför har jag lärt mig att bli bättre på att uttrycka mig själv även inför personer jag inte känner. Jag är mer säker i mina egna tankar. Och jag vågar ta chanser och risker. Känslan har varit det bästa med programmet så här långt. Vi har blivit som en familj och fått så bra kontakt. Vi hejar på varandra och hoppas att alla ska lyckas. Vi bryr oss om varandra och tar hand om varandra.» Mohammed Habib, 18 år. Deltagare på helgträffar och tävling 2016

14

95%

I ÅRETS PROGRAM VAR DET EMELLERTID 88% som redan i början svarade ja på dessa påståenden. Efter samtal med ungdomar är en av förklaringarna till detta att vi har funnits på plats i Botkyrka sedan 2012, och att vi nu har skapat ett klimat och en vetskap bland ungdomar som söker sig till oss om att de kommer att få verktyg för att kunna påverka sitt liv här och nu, liksom sin framtid. Detta ser vi som en otroligt positiv förändring. En av slutsatserna är att ungas uppfattning om möjligheterna i sitt lokalsamhälle har förändrats till det bättre.

ETT UTÖKAT NÄTVERK LEDER TILL NYA MÖJLIGHETER En viktig aspekt som vi mätte under året var hur våra unga deltagare känner att deras nätverk har utvecklats. I slutet av mentorsprogrammet som genomfördes under våren 2016 var det 81,9% av deltagarna som kände att deras nätverk för att skapa nya möjligheter i livet hade ökat.

7%

81%

I VÅRT SUMMER TALENTS program var det 7% som i början av programmet höll med om påståendet “Jag känner flera som kan hjälpa mig om jag behöver en praktikplats, ett jobb eller kontakter för att driva ett eget projekt.” I slutet av programmet var den siffran 81%. När våra deltagare uppskattade hur många som ingår i deras arbetslivsnätverk hade genomsnittet ökat från 5 till 12 personer, dvs en genomsnittlig ökning på 7 personer.


MAKTEN ATT PÅVERKA SITT LOKALSAMHÄLLE OCH MAKTEN I STORT Ett genomgående tema i våra mätningar är känslan av att kunna påverka sitt liv, sitt lokalsamhälle och att kunna påverka samhället i stort. Dessa tre aspekter ser vi som avgörande för att man ska kunna ta sig fram i samhället och lyckas med sina framtida val. Att redan som ungdom känna att det går att påverka sitt lokalområde och samhället i stort ger oss framtida ledare som är motiverade att driva en positiv förändring i sina egna och sin omgivnings liv.

29%

Bland deltagarna som började programmet under hösten 2016 kommer vår slutliga mätning att göras i maj 2017, men vi har redan sett en förändring i hur de upplever sin möjlighet att påverka. I början av programmet var det 56% som kände att de kunde påverka samhället i stort - i december var det 93%, dvs en ökning med 37 procentenheter.

94%

I BÖRJAN AV FÖRRA ÅRETS HELÅRSPROGRAM var det 29% av deltagarna som kände att de kunde påverka det som händer i Botkyrka, i slutet 94%.15


FOTO: MATILDA SÖDERSTRÖM

MIN SYSTER VAR MED året innan och tipsade mig om att jag skulle börja. Det som lockade mig var att det var en entreprenörskapsutbildning. Eftersom jag vill ha eget företag så tänkte jag att det var något som passade mig. Förut var jag väldigt blyg och tyst, och jag brukade inte känna mig bekväm med att träffa nya människor. Det var utanför min komfortzon att bara komma till Expedition Botkyrka. Men under programmet så började jag känna mig mer och mer bekväm med att prata inför grupp. Jag är fortfarande inte så social, men jag tycker inte att det är jobbigt att prata inför andra längre. Programmet har också påverkat min känsla av att kunna påverka. Innan så trodde jag inte att det skulle vara så lätt att komma på en idé och att hitta människor som vill vara med och hjälpa en att göra idén verklig. Men när jag kom till The Good Talents i Botkyrka träffade jag många människor som ville vara med och hjälpa mig. Det är nog det viktigaste jag tar

16

med mig från programmet, känslan av att det alltid finns möjligheter. Jag har möjlighet att förverkliga min dröm och det känns som att det finns massa människor runtom mig som verkligen bryr sig och som vill hjälpa mig. Det var den uppfattningen jag fick när jag var med i Expedition Botkyrka. Jag känner verkligen det här hoppet om att jag kan förverkliga min dröm.» Ellen Yosef, 16 år. Deltagare i helårsprogram samt Summer Talent

ATT KUNNA FÖRVERKLIGA EN DRÖM ELLER IDÉ Målet med våra program är inte att alla ska bli entreprenörer, eller att de måste genomföra sina idéer. Det viktigaste är att de får med sig ett tillvägagångssätt, och får tillgång till verktyg, förhållningssätt och ett stöttande nätverk. När deltagarna väl får en idé de vill förverkliga, vill vi att de ska veta vart de ska vända sig, och ha självförtroende nog att känna att de kommer att kunna genomföra den.


FOTO: MATILDA SÖDERSTRÖM

MIN IDÉ HANDLAR OM att fotografera och sprida en mer nyanserad bild av Botkyrka och jag började få uppdrag efter programmet. Jag fick också en timanställning på en konsthall i Botkyrka, där jag också har ställt ut mina bilder. Hade vi inte haft mentorskapsprogrammet efter tävlingen hade jag antagligen inte gjort något mer med idén. Det var bra att det fanns en möjlighet att fortsätta, och att min mentor hjälpte mig med det. Jag använder nu de olika verktyg vi lärde oss i programmet i mina studier. Programmet hjälpte mig också att hitta mig själv, vad jag är bra på, mina styrkor och bra sidor. Jag vågar prata mer inför folk, stå för det jag säger. Jag fick ett självförtroende i programmet som hjälper mig nu efteråt. Dessutom vet jag också vad jag ska göra om jag får en ny idé, jag har kunskap som jag alltid kommer ha med mig och som jag kan plocka fram när jag behöver den.» Madiha Saeed, 18 år. Deltagare helgträffar, tävling och mentorsprogram 2015-2016

Här nedan syns en sammanfattning av våra främsta påverkansområden 2016. För en överblick över alla våra påverkansområden, se graferna i Bilaga 1 på sid 30.

EFFEKTER AV THE GOOD TALENTS 2016

100 Andel i procent

94 75

81

81 68

63

50

0

68

56

25

Före 54

Jag känner flera personer som kan hjälpa mig om jag behöver en praktikplats, ett jobb eller kontakter för att driva ett eget projekt.

Differens 29

27 13

Efter

7 Jag kan påverka samhället i stort

Om jag får en idé så vet jag hur jag ska få den att bli verklighet.Jag kan påverka vad som händer i Botkyrka.

17


ORGANISATIONSSTRUKTUR

THE GOOD TALENTS är en samhällsentreprenöriell organisation vars huvudmål är att skapa positiv samhällsförändring. Att vara samhällsentreprenör i Sverige (och resten av världen) innebär idag att befinna sig i gränslandet mellan ideell sektor och näringsliv. Vi och många andra samhällsentreprenörer bedriver affärsverksamhet vars huvudmål är att lösa sociala och miljömässiga utmaningar. Andra begrepp som används för att beskriva den här typen av verksamhet förutom samhällsentreprenörskap är socialt entreprenörskap och sociala innovationer.

The Good Talents – en hybridorganisation Organisationsmässigt innebär det att vi använder oss av det som forskare såväl som praktiker kallar för en hybridmodell; vi har både ett AB och är en ideell förening. När det är lämpligt ur ett finansiellt, organisatoriskt och kommunikationsmässigt perspektiv att använda den ideella föreningen använder vi den, och detsamma gäller för aktiebolaget. Till skillnad från ett vanligt vinstdrivande aktiebolag är inte vårt mål att maximera vinst. Vårt mål är att skapa sociala och miljömässiga värden och lösa hållbarhetsutmaningar.

Syftet med vår ­organisationsstruktur Vår ideella förenings, såväl som vårt ABs, syfte är att bedriva samhällsentreprenöriell verksamhet för att motverka fördomar och diskriminering, och att skapa förutsättningar för alla unga, oavsett bakgrund, att få lika möjligheter till att ta makt över sitt liv och sina idéer. Eftersom vi bedriver verksamhet som behöver projektstöd och inte är av vinstdrivande karaktär, fungerar hybridorganisationsformen bra. Vi vill inte vara beroende av bidrag i vår verksamhet och vill på sikt fortsätta generera vinst i aktiebolaget, vilken vi kan återinvestera i verksamheten. Syftet med hybridmodellen är att skapa en plattform för oss att arbeta samhällsentrepre-

GEOGRAFISK SPRIDNING Det här året har vi expanderat från en ort till tre orter där vi bedriver verksamhet. Här visas en karta över de områden vi befinner oss på i Sverige.

Nacka Botkyrka

Bromölla

18

nöriellt på, eftersom det ännu inte finns någon organisationsform utvecklad specifikt för samhällsentreprenörer i Sverige. Ska vi kunna skapa en hållbar samhällsutveckling, är vi övertygade om att vi alltid måste ta sociala, miljömässiga såväl som ekonomiska aspekter med i beräkning. I våra projekt eftersträvar vi ekonomisk hållbarhet - att de på sikt inte ska vara beroende av bidrag och politiska beslut, utan ha en egen hållbar finansieringsmodell. Detta är också ofta ett krav från olika bidragsgivare: att projekten ska kunna leva på egna ben efter ett initialt finansiellt stöd. Detta är en mycket ­viktig aspekt av samhälls­ entreprenörskap och genomsyrar allt vi gör.


VÅRT TEAM

Det här året har vi haft en stor ökning av antalet medarbetare i organisationen, både av projekt- och processledare och inhyrda konsulter, såsom tidigare deltagare som på olika sätt stöttat genomförandet av årets utbildningsprogram i Botkyrka. Vi har även haft två praktikanter under året. Vårt team 2016 har bestått av: Grundare och verksamhetsutvecklare: Gayathri Rathinavelu och Sandra Kinnaman Nordström Projekt- och processledare för The Good Talents Botkyrka (Expedition Botkyrka): Emilia Wiik och Vanessa Monteiro de Macedo Projekt- och processledare för Summer Talents: Marlene Wåhlstedt och Amalia Wahlström Forskningsprojekt, förstudie kring ensamkommandes behov: Lakshmi Freier Projekt- och processledare för The Good Talents i Nacka och Bromölla: Lakshmi Freier och Marlene Wåhlstedt Inspiratörer, rekryteringsambassadörer, paneldebattörer, föreläsare och storytellers: Ali Ahmed, Abdigani Abdi, Madiha Saeed, Adrian Schmidtke, Elias es Said, Marwa Anwari, Dafni Sarakinis, Cecilia Östman, Erik Sundberg, Johanna Burström, Rishu Yadavas, Alaa Ahmed, Kimberly Cartes, Johan Ekdal.19


EKONOMISK ÖVERSIKT Eftersom The Good Talents är en hybridorganisation kommer den ekonomiska översikten att inkludera både föreningen och aktiebolaget. För mer ingående information om vad en hybridorganisation är, hur vi arbetar med det och varför, se kapitlet Organisationsstruktur, sid 18.

FÖRENINGENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

1 742 550

1 742 550

+ 55%

+ 55%

(+617 550)

(+617 550)

1 125 000

1 125 000

Personalkostnader

940 655 (84%)

Övriga kostnader

184 345 (16%)

Bidrag 2015

2016

2015

• Intäkterna har ökat med 55% på grund av av ökade bidrag från våra största bidragsgivare. • Personalkostnader har ökat då vi har gått från tre till sex medarbetare. Vi ökade personal­ styrkan på den befintliga verksamheten för att kunna hantera arbetsbelastning och driva ett mer kvalitativt arbete. Vi påbörjade även etablering på två nya platser i Sverige.

20

1 172 635 (67%)

569 916 (33%)

2016


AKTIEBOLAGETS INTÄKTER OCH KOSTNADER

640 697

600 246

+ 94%

305 571 (51%)

(+310 097)

(+269 646)

Personalkostnader

330 600

Övriga kostnader

Försäljning

Konsultkostnader 2015

+ 82%

2016

330 600 83 897 (25%) 204 986 (62%) 41 717 (13%)

2015

160 043 (27%) 134 632 (22%)

2016

•V  årt fokus på att sälja in uppdrag har gett utdelning med nästan dubblerade intäkter. •A  ktiebolagets positiva utveckling i försäljning är en viktig faktor för att hybridorganisationen ska nå sina verksamhetsmål att jobba holistiskt med både social- och ekonomisk hållbarhet. •Ö  kningen i personalkostnader beror till största del på att de två grundarna 2016 har 25% av sina löner i aktiebolaget. Resterande 75% av lönerna ligger precis som 2015 i föreningen. Under 2015 tog de enbart ut 75% i lön på grund av för låga intäkter i hybridorganisationen. För fullständig ekonomisk översikt, välkommen att kontakta info@thegoodtalents.com.21


THE GOOD TALENTS I MEDIA

Metro 2016-11-03

http://www .stockholm direkt.se/n par-plats-fo yheter/talan r-pluggand ger-skae-i-alby/aR Kpgg!ugjD j9k7d3gyd 4xuISvX2g /

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6468235

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6493819 ktsch-vin/jattepizzan-ett-utfly https://mitti.se/mat/mat-o olm ckh sto elae=h rad om mal-i-botkyrka/? 22


GRANSKARENS RAPPORT

VEM GRANSKAR RAPPORTEN?

I FLERA ÅR HAR JAG FÖLJT The Good Talents utveckling i Botkyrka och talangerna som genomgått programmet. Både organisationen och de unga talangerna har imponerat mig. The Good Talents med sitt engagemang, metodik samt målsättning och talangerna med deras mod, kunskap och idérikedom.

GERDA LARSSON, ­M ANAGING DIRECTOR PÅ STIFTELSERNA GIVING WINGS OCH FUTURA ­F OUNDATION

Verktygen som The Good Talents ger unga handlar lika mycket om fysiska möten och kontaktnät som att stärka ungas självkänsla och således deras egenmakt. När The Good Talents nu växer visar de på skalbarheten i sina idéer och hur man kan skapa positiva förändringsprocesser genom att stärka kommunens unga.

Gerda har tidigare arbetat flera år i Alby som CSO på fastighetsbolaget Mitt Alby. Hon har även arbetat som verksamhetschef för Charity Rating, givarnas intresseorganisation som fokuserar på frågor kring givande och effektmätning. Gerda är statsvetare och samhällsplanerare och har även varit med och grundat ett par ideella organisationer där hon sitter i styrelsen. Tidigare har hon även arbetat med kvinnors rättigheter i Georgien och på UN Women Sverige.

Efter att själv deltagit vid olika tillfällen och träffat talangerna kan jag vittna om att programmen är väl genomarbetade, personalen inspirerande och att effekten är stor. Som denna rapport visar bidrar utbildningen till en större tilltro i möjligheten att vara med och påverka sitt liv och samhället. Genom oväntade möten öppnas också nya dörrar till arbetslivet och kontakter som kan hjälpa talangerna att förverkliga sin idé. Förutom det som presenteras i denna rapport är jag glad över att se hur The Good Talents lyfter sina deltagarna både under och efter programmen. Två år i rad har jag lyssnat till tidigare deltagare i Almedalen som berättat om sin resa och sina idéer, en plats som flera deltagare inte känt sig inbjudna till tidigare. Istället för att tala om sina deltagare och berätta deras historia stärker de ungas röster och låter dem stå längst fram. Genom The Good Talents har jag fått rekommendationer på idélösningar till mitt tidigare arbete i Alby och hittat talanger som hjälpt verksamheten framåt. Det ska bli spännande att fortsätta följa dem och talangerna. Jag vill önska all lycka till under 2017 ser fram emot nästa års rapport när ännu fler unga har fått verktygen att kunna forma sin egna framtid. Gerda Larssson 2017-02-2723


BLI TALENT PARTNER

VÅR SAMVERKANSMODELL The Good Talents genomsyras av mötet mellan unga talanger och representanter från våra samarbetsorganisationer som deltar som mentorer, rådgivare, jury och föreläsare. Samverkansmodellen bygger broar mellan unga och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi skapar en win-win-winsituation: för unga, vars kapacitet oftast inte synliggörs, för kommuner som vill sänka sin ungdomsarbetslöshet och öka integrationen av unga ensamkommande, och för företag som vill bli mer konkurrenskraftiga och bli attraktiva arbetsgivare dit topptalanger söker sig.

FÖR KOMMUNPARTNERS THE GOOD TALENTS bygger upp en innovationsplattform för unga i samarbete med er kommun. Här utvecklar unga affärs- och projektidéer som löser kommunens lokala samhällsutmaningar. Vi skapar en mötesplats och samverkansportal mellan lokala unga talanger, lokalt näringsliv, tjänstepersoner och politiker. För kommuner har vi etablerat en trestegs-modell som vi arbetar efter när vi etablerar nya samarbeten.

1

2

Pilotprojekt Välj ut en eller två moduler ur vårt helårsprogram som ­genomförs som ett pilot­ projekt i kommunen. Vi definierar gemensamma mål­ sättningar som sedan ligger till grund för en diskussion om ett fortsatt längre sam­ arbete.

Utvärdering av resultat Med hjälp av utvärderingar, påverkansmätningar och samtal med berörda intressenter utvärderas samarbetet och huruvida vi har uppnått ­önskade målsättningar. Utifrån denna kunskap utformas ett program som är specifikt anpassat till er kommun, med användning av de moduler vi arbetar med i The Good Talents.

 Unga som löser kommunens främsta utmaningar Vi bygger upp en innovationsplattform för unga, där de utvecklar lösningar på kommunens lokala samhällsutmaningar.

 Unga som tar sig till ­arbete, utbildning och ­företagande Vi banar väg för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera till utforskning av nya vägar till arbetsmöjligheter, samt möjligheten att skapa sig sitt eget arbete.

3

Etablering av ett längre ledarskaps- och samhälls­ entreprenörsprogram Vi sätter upp en gemensam målbild och tidsplan för programmet. The Good Talents ansvarar för rekrytering och utbildning av projekt- och processledare. Kommunen etablerar en styrgrupp för att formalisera samarbetet, i syfte att skapa ett tydligt samarbetsorgan mellan kommunen och The Good Talents, som följer upp och regelbundet uppdateras om verksamhetens utveckling.

VÄRDEN VI ERBJUDER  En metodik som tacklar hög ungdomsarbetslöshet och integration av unga ensamkommande Med hjälp av våra utvärderings- och uppföljningsmetoder kan vi se att den verksamhet vi bedriver är unik i sitt slag och kan tackla två av många kommuners stora utmaningar idag. Metodiken som används skapar livsomvälvande upplevelser som resulterar i reell förändring i deltagarnas liv, något som våra mätningar vittnar om

24

 Etablering av gränsöverskridande samarbeten Vi initierar betydelsefulla nätverk och bygger broar mellan unga talanger och vuxna möjliggörare inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

 Identifiering av ­fram­tidens ledare och ­entreprenörer i er kommun Vi skapar kreativa mötesplatser, där unga utvecklas som ledare och samhällsentrepre-

nörer, ökar sitt självförtroende och sin självkänsla. Unga människor som tror på sig själva och sin kapacitet kan lättare ta ansvar och ägarskap för sin framtid och sitt lokalsamhälle.


NÅGRA ORD FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BOTKYRKA: VI SOM ÄR POLITISKT AKTIVA IDAG fick ärva samhällsutmaningar av dem som gick före oss. Vårt uppdrag är att lämna världen lite bättre till dem som kommer efter oss. För mig är The Good Talents en del i det. Det som gör The Good Talents unikt är deras tillvägagångs - sätt där de tar tillvara på våra medborgares egna kompetenser. De ger unga människor möjlighet att förverkliga sina ideer om framtiden med ett hållbart perspektiv. De får ungdomarna att förstå att dem räcker till, att deras idéer är smarta och att deras sätt att lösa problem är bra. Det finns en forskare som heter Bo Vinnerljung som säger att om man klarar av grundskolan så att man kommer in på gymnasiet, har man fått nyckeln till ett gott liv. Men om man inte klarar av grund - skolan ser prognosen väldigt svår ut och man kan ha en tuff väg framför sig. Vi lyckas inte fånga in alla ungdomar och låta dem växa till sin fulla potential i skolans värld och för mig blir The Good Talents ett verktyg för att bygga nätverk och tilltro till sig själv. När jag sitter där med ungdomarna så ser jag att jag själv har sett en fråga från ett håll, sedan kommer de och ser samma fråga från ett helt annat håll och det gör att jag går därifrån med mas sa nya perspektiv. Jag går alltid därifrån lite smartare och det hjälper mig att se frågan på nya sätt. Där det finns flöden med mycket ideer och tankar blir man också själv mer kreativ. Vi på Botkyrka kommun ser alla vår medborgare som tillgång - ar och vill ta tillvara på deras kompetenser. Det som förenar oss är att vi är Botkyrkabor, sedan kan vi ha en massa olika identiteter. Vi ser också hur det ändrar ens värderingar ju mer man gör saker tillsam - mans. Därför jobbar vi med det interkulturella samhällsbygget där vi inte bara ser att olika kulturer kan leva tillsammans utan också skapa möten, där ser vi The Good Talents som en del av arbetet. Ibland kan man få frågan om det räcker med att folk möts. Jag känner att det är otroligt bra första steg, för att människor ska få en riktig bild av sina medmänniskor.» FOT ON: HEN RIK PEE

L

Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka Kommun25


BLI TALENT PARTNER

FÖR FÖRETAGSPARTNERS BUSINESS WORKSHOPS Genom att köpa en av våra workshops får era medarbetare eller ledningsgrupp möjligheten att träffa och arbeta med några av våra unga talanger runt en tjänsteutveckling/utmaning som ert företag står inför. Ni får kunskap inom idéutveck-

ling och innovation samt forskningsbaserade ledarskapsmetoder för inter­ kulturellt ledarskap. Genom att köpa en workshop delfinansierar ni även en utbildning inom ledarskap och idéutveckling för 20 unga talanger.

JAG HAR KOMMIT I KONTAKT med The Good Talents som Advisor till Sandra genom organisationen Reach for Change. The Good Talents fantastiska ledarskaps- och sociala entreprenörsprogram som möjliggörs av Sandras och Gayathris enorma driv och engagemang hjälper unga talanger att nå sin fulla potential. Jag hade förmånen att träffa ett tjugotal av dessa imponerande talanger vid mitt deltagande i en av The Good Talents inspirations­frukostar. Jag fick då möjligheten att tillsammans med ett antal andra företag som var närvarande ta del av samma metoder och strategier inom mångfald, idéutveckling och ledarskap som dessa talanger tar del av i The Good Talents ledarskaps- och sociala entreprenörsprogram vilket gav mig förnyad energi och ett nytt perspektiv som jag tog med mig tillbaka till mitt arbete. Det arbetet som The Good Talents gör bidrar till en positiv samhällsutveckling och är dessutom ett fantastiskt sätt för före­tag som engagerar sig i programmet att berika sitt egna sociala arbete samtidigt som det funkar som ett omvänt mentorskap där de unga talangerna bidrar till ett perspektiv som är unikt.» Sahar Kupersmidt Affärsområdeschef MTG Sverige

26

VÄRDEN VI ERBJUDER GENOM VÅRA BUSINESS WORKSHOPS  Employer Branding Vi hjälper er att attrahera och behålla topptalanger. En av de största och mest omfattande rapporterna i sitt slag från O ­ xford University visar att 83% av tillfrågade unga yrkesverksamma är motiverade att arbeta för företag som skapar någon form av positiva sociala effekter. 73% vill ha ett jobb som tillåter dem att ha en positiv inverkan på lokalsamhället.4)  Mångfald som leder till lönsamhet McKinseys rapport som släpptes 2015, Why Diversity Matters, visar att sannolikheten att göra en mer än genomsnittlig vinst var 35% större för de företag som hade störst etnisk mångfald. Genom att arbeta med mångfaldsrekrytering och därmed ha en representation som återspeglar hur Sverige ser ut idag får ert företag en bättre förståelse för olika kunders behov. 5)  Medarbetarstolthet Genom att ge möjlighet till era medarbetare att under arbetstid bidra till att vara en del av lösningen på några av Sveriges största utmaningar idag,

4) 5)

s­ kapas stolthet och en känsla av att vara en del av något större. Stolta och inspirerade medarbetare är också mer engagerade och effektiva.  Öka den kollektiva innovationshöjden i ert företag Utbilda er i kreativa och strukturerade idéutvecklingsmetoder som inkluderar och passar olika personlighetstyper på företaget! Våra metoder är välbeprövade, och vi har flera års erfarenhet av att hålla i och lära ut idéutvecklingsoch innovationsprocesser. De hjälper er att ta er tjänste- och affärsutveckling till en ny nivå samt att hålla er rörelse uppdaterad i en snabbt föränderlig omvärld.  Öka samarbetsfokuset och effektiviteten Vi har många års erfarenhet av att arbeta med och lära ut ledarskapsmetoder för olika målgrupper. Fördjupa er inom kraftfulla och forskningsbaserade ledarskapsmetoder som utvecklar långsiktigt förtroendefulla organisationer och skapar en verkligt inkluderande och effektiv samarbetskultur.

Oxford University http://www.sbs.ox.ac.uk/school/news/business-usual-redefined-soushiant http://www.diversitas.co.nz/Portals/25/Docs/Diversity%20Matters.pdf


KONTAKT

Sandra Kinnaman Nordstrรถm Medgrundare sandra@thegoodtalents.com 070-793 66 99

Gayathri Rathinavelu Medgrundare gayathri@thegoodtalents.com 070-764 05 14

www.thegoodtalents.com Instagram: @thegoodtalents @thegoodtalentsbotkyrka Facebook: @thegoodtalents Twitter: @thegoodtalents LinkedIn: The Good Talents

FOT ON: HEN RIK PEE L27


2016 I BILDER

28
29


BILAGOR UTVECKLINGEN I VÅRA PROGRAM 2016

1

Resultat från ungdomar som tog examen i maj 2016 efter påbörjat program under hösten 2015. Siffran i bollen avser förändringen från början av programmet till slutet; alla siffror är procentsatser.

RESULTAT EFTER EXAMEN

Andel i procent

100 75 50

48

Före

76

Efter

62

59

57

Differens

43

34

25 0

82

82

25 16 Jag känner flera att folk lyssnar på mig då jag pratar

Jag kan göra vad jag vill i framtiden

Jag känner att jag kan resa vart jag vill

88

88

14 Jag kan påverka människor i min närhet

Andel i procent

100 94

75

Före 65

65

50

38

50

25 29 0

30

48

Efter

53

Differens 39

40

65 29

14 Jag kan påverka det som händer i Botkyrka

Jag kan påverla samhället i stort

Jag känner att jag har förmågan att tänka nytt

Jag vet vad jag vill göra i framtiden

Jag känner att jag kan få vilket jobb jag vill


2

Sammanställning av resultaten från Summer Talents 2016. Alla tal anger den procentandel som svarat ja på påståendet.

EFFEKTER AV SUMMER TALENTS

Andel i procent

100 75

81

81 68

63

50

0

Efter

56

25

54

7

Jag känner flera personer som kan hjälpa mig om jag behöver en praktikplats, ett jobb eller kontakter för att driva ett eget projekt.

Jag kan påverka samhället i stort

94

94

Om jag får en idé så vet jag hur jag ska få den att bli verklighet.

Jag kan påverka vad som händer i Botkyrka.

100

100

Andel i procent

100 75 50

0

67

60

53

Jag kan påverka människor i min närhet

100

34

Efter

33

33

Jag känner att jag är en bra ledare

Jag känner att jag har förmågan att tänka nytt

Jag tycker det är viktigt att engagera mig för att förbättra mitt ömdöme

94

94

100

75 80

Före

75

67

Differens

47

41

25

Andel i procent

Differens

42

33

27 13

Före

75

80

28

Jag känner att jag kan få vilket jobb jag vill

100 87

80

Före Efter

50

Diff

25 20 0

Jag är bra på att ­samarbeta med andra människor

14

14

13

Jag kan påverka mitt eget liv här och nu.

Jag känner att folk lyssnar till mig när jag pratar

Jag kan påverka min egen framtid31


#MÖTEN SOM FÖRÄNDRAR LIV

www.thegoodtalents.com Instagram: @thegoodtalents @thegoodtalentsbotkyrka Facebook: @thegoodtalents Twitter: @thegoodtalents LinkedIn: The Good Talents

Profile for The Good Talents

The Good Talents Social Impact Report 2016  

The Good Talents identifierar, lyfter och synliggör unga talanger som annars inte synliggörs. Vi arbetar i områden där det finns en enorm, o...

The Good Talents Social Impact Report 2016  

The Good Talents identifierar, lyfter och synliggör unga talanger som annars inte synliggörs. Vi arbetar i områden där det finns en enorm, o...

Advertisement