Page 1


ใบสมัคร มานาประจ�ำวัน

ขอตัวอย่างหนังสือ โดยยังไม่สมัครสมาชิก สมัครสมาชิกเพื่อรับหนังสือทุกไตรมาส

โปรดอย่าสมัครแทนผู้อื่น กรุณากรอกข้อความข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะใช้ส�ำหรับองค์กรของเราเท่านั้น ไม่มีการใช้ประโยชน์โดยองค์กรอื่น

ชื่อ-สกุล

NC505

ศาสนา พุทธ อิสลาม คาทอลิก คริสต์(โปรเตสแตนต์์) สมาชิกคริสตจักร..................................................... วันเกิด......./......./....... อาชีพ.................................... บ้านเลขที่............................... หมู่บ้าน/บริษัท............................ หมู่............... ซอย............................... ถนน....................................... แขวง/ต�ำบล................................................. เขต/อ�ำเภอ........................... จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์........................ โทร.(บ้าน)........................... โทร.(ทีท่ ำ� งาน)........................... มือถือ............................... โทรสาร................................ E-mail:....................................... กรุณาส่งใบสมัครมาที่ พันธกิจมานาประจ�ำวัน ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243 โทรสาร 0-2718-6016 หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaiodb.org

รักที่ยิ่งใหญ่ | ตัวอย่าง  

แผ่นพับเพื่อการประกาศ สำหรับเดือนแห่งความรัก กับ 5 เรื่องราวความรักที่แท้จริง เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงรักจนยอมเสียสละชีวิตเพื่อเราทุ...

รักที่ยิ่งใหญ่ | ตัวอย่าง  

แผ่นพับเพื่อการประกาศ สำหรับเดือนแห่งความรัก กับ 5 เรื่องราวความรักที่แท้จริง เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงรักจนยอมเสียสละชีวิตเพื่อเราทุ...

Profile for thaiodb
Advertisement