Page 1

ONE MORE

Surprise

อีกหนึ่งเรื่องไม่คาดฝัน


ไม่

SAM

มีคริสต์มาสไหนทีส่ มบูรณ์แบบ หาก ปราศจากกล่องของขวัญแสนสวย ที่คุณแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้แกะออกดู จะใช่กล่องช็อกโกแลตแสนอร่อยรึเปล่า? อาจ เป็นแกดเจ็ตที่คุณอยากได้มาตลอด? หรือดี ยิ่ ง กว่ า นั้ น คื อ เป็ น ของซึ่ ง คนที่ รั ก คุ ณ ตั้ ง ใจ ท�ำให้? แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดฝันส�ำหรับ คริสต์มาส เป็นของขวัญที่ผู้คนอาจจะพลาด


หรือหลงลืมไป แต่เราเชื่อว่าของขวัญชิ้นนี้จะ ท�ำให้คุณประหลาดใจจริงๆ มันถูกก�ำหนด มาเพื่อคุณ และมาจากคนที่รู้จริงๆ ว่าคุณ ต้องการอะไร ก่อนที่คุณจะตัดสินว่าของขวัญชิ้นนี้ดีเกิน กว่าที่จะเป็นเรื่องจริง ท�ำไมไม่ลองเปิดดูสัก หน่อย? ให้เรามาลองเปิดของขวัญแสนพิเศษ นี้และส�ำรวจดูด้วยกัน

MPLE

ของขวัญชิ้นนี้ มีลักษณะที่

แสนพิเศษ ...


มันคือสิ่งที่... คุณต้องการจริงๆ

SAM

ของขวั ญ นี้ จ ะตอบสนองความต้ อ งการ ภายในจากส่วนลึกที่สุดของคุณ ไม่ว่าจะเป็น มิตรภาพ ความหวัง การปลอบโยน ความ มัน่ ใจและสันติสขุ เพราะผูท้ มี่ อบให้รจู้ กั หัวใจ ของคุณเป็นอย่างดี เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณ ปรารถนา


MPLE


ของขวัญนี้มอบ... ุ ‘ความหวัง’ให้คณ

SAM

หากคุณก�ำลังหนักใจจากความกังวลด้านการ เงิน ความเครียดหรือความเจ็บป่วย ก�ำลัง รูส้ กึ หลงทางและสับสน ของขวัญนีม้ อบความ หวังให้กบั คุณ เป็นการปลอบโยนเมือ่ คุณรูส้ กึ ย�ำ่ แย่ และเป็นความมัน่ ใจว่าคุณไม่ได้เดินบน เส้นทางชีวิตที่ยากล�ำบากเพียงล�ำพัง


MPLE


ของขวัญนี้มอบ... ‘การเริ่มต้นใหม่’ ให้คณ ุ

SAM

คุณรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาดในอดีตและ หวังว่าจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไหม? คุณรอ คอยที่จะได้ยินค�ำว่า “คุณได้รับการอภัยแล้ว และคุณสามารถก้าวเดินต่อไปได้” ไหม? ของ ขวัญนี้มอบโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตใหม่อย่าง มีจุดมุ่งหมาย ด้วยความสัตย์ซื่อและมีเกียรติ


MPLE


ของขวัญนี้มอบ... ‘ความพึงพอใจ’ ที่แท้จริงให้คุณ

SAM

คุณประสบความส�ำเร็จและสัง่ สมความส�ำเร็จ ไว้มากมาย แต่ยงั คงรูส้ กึ ว่ามีบางสิง่ บางอย่าง ขาดหายไปไหม? ของขวัญนี้จะมอบความ อิ่มใจที่แท้จริง ความพึงพอใจในส่วนลึกและ เป้าหมายใหม่ในชีวิตให้กับคุณ


MPLE


ของขวัญนี้มาจาก... คนพิเศษ

SAM

สิ่งที่ท�ำให้ของขวัญชิ้นนี้พิเศษมากๆ คือมัน มาจากคนที่รู้จักคุณดีและรักคุณอย่างลึกซึ้ง มากกว่าใคร ผู้ให้ของขวัญนี้รู้ถึงสิ่งที่ใจคุณ ปรารถนาที่สุด และต้องการให้คุณได้สิ่งที่ดี ที่สุด


MPLE

สำ�ห รับ คุณ


SAM ถ้าฟังดูแล้วของขวัญชิ้นนี้ดีเกินกว่าที่จะ เป็นจริง เราขอยืนยันว่ามันมีอยู่จริง! และคุ ณ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งรอจนถึ ง วั น คริสต์มาส คุณสามารถเปิดออกดูได้ทุก เวลา


รู้สึกสงสัยไหม? ลองอ่านต่อไป และค้นพบ ด้วยตัวคุณ เอง!

MPLE


ของขวัญชิ้นนี้คอื ... บุคคลคนหนึ่ง

เป็นบุคคลที่แสนพิเศษ ผู้เป็นที่มาของค�ำ ว่าคริสต์มาสและเป็นความหมายที่แท้จริง ของวันคริสต์มาส นั่นคือพระเยซูคริสต์ พระ บุตรของพระเจ้า

SAM

พระเยซูเสด็จลงมาเพื่อส�ำแดงหนทางสู่ พระเจ้า ผู้ทรงสร้างจักรวาล โลกใบนี้ และ เราทุกๆ คน โดยผ่านทางพระเยซู เราจึงได้ รู้จักองค์พระผู้สร้างและมีประสบการณ์ใน ความอัศจรรย์แห่งพระพรที่พระเจ้ามอบให้ แก่เรา พระองค์ทรงเติมเต็มความต้องการที่ ลึกทีส่ ดุ ประทานความหวังทีไ่ ม่สญ ู สิน้ ในช่วง เวลาอันสิ้นหวัง ประทานการให้อภัยในความ ผิดบาป และประทานโอกาสใหม่ในการใช้ ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อมีเกียรติ ประทานความพึง พอใจที่ แ ท้ จ ริ ง ประทานความหมายและ ทิศทางของชีวิต ประทานสันติสุขและความ ชืน่ บานซึง่ ประเมินค่าไม่ได้ ประทานความรัก ลึกซึ้งอย่างไม่มีเงื่อนไข


พระเยซูตรัสว่า… “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลาย

MPLE

จะได้ ชี วิ ต และจะได้อย่าง ครบบริบูรณ์” ยอห์น 10:10

นี่ คื อ สิ่ ง ที่ คุ ณ ก� ำ ลั ง ตามหาอยู ่ ห รื อ ไม่ ? ข่าวดีคือ มันอยู่ตรงนี้และก�ำลังรอคุณอยู่


เพียงคุณบอกกับพระเจ้าองค์พระผู้สร้างว่า

“ ฉันขอรับของขวัญ ของพระเยซูคริสต์ ” หรือคุณอาจยังไม่แน่ใจที่จะตอบรับ และ ต้องการเวลาคิดอีกสักหน่อย ไม่เป็นไรเลย แต่ท�ำไมไม่ลองค้นเพิ่มเติมดู? ลองเข้าไป ดูใกล้ๆ ว่าของขวัญชิ้นนี้เสนออะไรให้กับคุณ และค้ น พบด้ ว ยตั ว คุ ณ เองว่ า ของขวั ญ นี้ สามารถตอบสนองความปรารถนาและความ ต้องการที่ลึกที่สุดของคุณได้หรือไม่

SAM


ลองคุ ย กั บ เพื่ อ นที่ เ ป็ น คริ ส เตี ย นและ ค้ น หาเรื่ อ งของพระเยซู เ พิ่ ม เติ ม เรายั ง มี “เรื่องราวแห่งความหวัง” หนังสือเล่มเล็กๆ ทีจ่ ะให้รายละเอียดคุณได้มากขึน้ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มนี้และ ส่งกลับมาที่พันธกิจมานา ประจ�ำวัน หรือส่งอีเมล์มา ที่ thailand@odb.org หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อ กรอกแบบฟอร์มตอบรับ

MPLE


V1208

อีกหนึ่งเรื่องไม่คาดฝัน | ตัวอย่าง  

ไม่มีคริสต์มาสไหนที่สมบูรณ์แบบ หากปราศจากกล่องของขวัญแสนสวย แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันสำหรับคริสต์มาส เป็นของขวัญที่ผู้คนอาจจะพลาดหรือห...

อีกหนึ่งเรื่องไม่คาดฝัน | ตัวอย่าง  

ไม่มีคริสต์มาสไหนที่สมบูรณ์แบบ หากปราศจากกล่องของขวัญแสนสวย แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันสำหรับคริสต์มาส เป็นของขวัญที่ผู้คนอาจจะพลาดหรือห...

Profile for thaiodb
Advertisement