Page 1

แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ อวด นอกจากเรื่ อ ง กางเขนของพระเยซู คริ ส ตเจ้ า ของเรา – กาลาเทีย 6:14

AS903


แต่ท่านบาดเจ็บเพราะ ความทรยศของเราทั้ง หลาย...ที่ ท ่ า นต้ อ ง ฟกช�ำ้ นัน้ ก็ให้เราหายดี – อิสยาห์ 53:1-10 กรุณาส่งใบสมัครมาที่ พันธกิจมานาประจ�ำวัน ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243 โทรสาร 0-2718-6016 หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaiodb.org

ขอตัวอย่างหนังสือ โดยยังไม่สมัครสมาชิก สมัครสมาชิกเพื่อรับหนังสือทุกไตรมาส

CB393

ศาสนา พุทธ อิสลาม คาทอลิก คริสต์(โปรเตสแตนต์์) สมาชิกคริสตจักร..................................................... วันเกิด......./......./....... อาชีพ.................................... บ้านเลขที่............................... หมู่บ้าน/บริษัท............................ หมู่............... ซอย............................... ถนน....................................... แขวง/ต�ำบล................................................. เขต/อ�ำเภอ........................... จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์........................ โทร.(บ้าน)........................... โทร.(ทีท่ ำ� งาน)........................... มือถือ............................... โทรสาร................................ E-mail:.......................................

ชื่อ-สกุล

โปรดอย่าสมัครแทนผู้อื่น กรุณากรอกข้อความข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะใช้ส�ำหรับองค์กรของเราเท่านั้น ไม่มีการใช้ประโยชน์โดยองค์กรอื่น

ใบสมัคร มานาประจ�ำวัน

เราจะไม่เรียกท่านทั้ง หลายว่าบ่าวอีก... แต่ เราเรี ย กท่ า นว่ า มิ ต ร สหาย – ยอห์น 15:15

หมายเอาพระเยซูเป็น ผู ้ บุ ก เบิ ก ความเชื่ อ และผู้ทรงท�ำให้ความ เชื่ อ ของเราสมบู ร ณ์ พระองค์ได้ทรงอดทน ต่อกางเขน เพื่อความ รื่นเริงยินดีที่ได้เตรียม ไว้ส�ำหรับพระองค์ – ฮีบรู 12:2

เมื่อเราถูกยกขึ้นจาก แผ่นดินโลกแล้ว เรา ก็จ ะชักน�ำคนเป็นอัน มากให้ ม าหาเรา – ยอห์น 12:32

ที่กางเขน | ตัวอย่าง  

ไม้กางเขน เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดทรมานและความตาย แต่พระเยซูคริสต์เปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความสุขนิรันดร์ แนะนำให้คนที่คุ...

ที่กางเขน | ตัวอย่าง  

ไม้กางเขน เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดทรมานและความตาย แต่พระเยซูคริสต์เปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความสุขนิรันดร์ แนะนำให้คนที่คุ...

Profile for thaiodb
Advertisement