Page 1

THAILAND

BAPTIST NEWS แบ๊บติสต์ นิวส์ ฉบับมกราคม - มีนาคม 2013

2012-2013 ปีแห่งการพัฒนาผู้นำ�แบ๊บติสต์และตั้งคริสตจักรใหม่


EDITORIAL หลายเดือนในปี 2012 ที่ ผ่ า นมามี สิ่ ง ใหม่ ๆ หลายอย่างเกิดขึน้ ทัง้ ในชีวิตของผมเองและ ในพันธกิจของพระเจ้า และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ผม พบถึงการทรงสถิตอยู่ และการทรงนำ � ของ พระเจ้าอย่างอัศจรรย์ในทุกเหตุการณ์ พระเจ้าทรงยืนยันอย่างชัดเจนว่า “อย่ากังวล เลย เราจะอยู่กับเจ้า เราจะนำ�เจ้า และเราจะ อวยพรเจ้า” ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทำ�ให้เห็นถึงความสำ�เร็จแห่งพระสัญญา ของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ มากมาย ในแบ๊บติสต์ผ่านทางศิษยาภิบาล ผู้นำ�คริสตจักร ผู้นำ�สถาบัน คณะสตรี กลุ่มอนุชน และกลุ่มต่างๆ

แบ๊บติสต์รวมพลัง มุ่งสู่นิมิต 2015

การจัดอบรม “ทำ�อย่างไรให้คริสตจักรเติบโต” BEHAVING WHAT YOU BELIEVE

การอบรมสัมมนา “Behaving What You Believe” วิทยากรโดย Rev.Ricky Cunningham จาก Hardin Baptist Church รัฐ Kentucky ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในการสัมมนาอบรมครั้งนี้จัดที่ สถานอบรมแบ๊บติสต์ พัทยา วันที่ 6-8 มีนาคม 2013 มีผู้นำ�แบ๊บติสต์จากทั่วประเทศมาร่วมอบรม ประมาณ 180 คน นับเป็นการอบรมที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ พระธรรมเอเฟซัสได้อย่างชัดเจน ทุกบท ทุกข้อได้อย่างสนุกสนานไม่น่า เบื่อ และในวันที่ 9 มีนาคม 2013 ได้เปิดอบรมอีกครั้งที่ คจ.นิมิตใหม่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน ทั้งนี้มีหนังสือ Behaving What You Believe ทีเ่ ขียนโดยวิทยากร และ แปลเป็นภาษาไทยใช้ประกอบการอบรมสัมมนา อีกทัง้ มี จำ�หน่ายที่ ส.ค.บ. BSC และ CED

การอบรม “How to be a Biblical Leader & Pastor”

13 ส.ค. 2012

คณะกรรมการ ส.ค.บ. ได้ ดำ � เนิ น การตามแผนพั ฒ นา ผู้นำ� (Leadership Development) โดยดำ �เนินการจัด อบรมที่ คจ.นิมิตใหม่ ร่วมกับ SpotsWood Church จาก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 13 ส.ค. 2012 ซึ่งมีผู้นำ�คริสตจักร และศิษยาภิบาลในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม อบรมจำ�นวน 120 คน วันที่ 14 ส.ค. 2012 ส.ค.บ.ภาคตะวันออก จัดอบรม ณ คริสตจักรบางคล้า มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน

ขอพระเจ้าแห่งความรัก และสันติสุข จะผูกพันเรา ทุกคนไว้ในพันธกิจของพระองค์ ให้สำ�เร็จ บรรลุ เป้าหมายนิมิต 2015 ร่วมกัน

2

สร้างสัมพันธ์ นำ�รับเชื่อ ร่วมงานคริสตจักร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ�คริสตจักร

โดย Dr.Drew Landry ผู้แปล: ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

และนี่เป็นความประทับใจ และความภาคภูมิใจเป็น อย่างยิ่ง ที่ทำ�ให้รู้สึกอบอุ่นใจในการรับใช้ เพราะ มีเพื่อนผู้รับใช้แบ๊บติสต์มากมายที่เคียงบ่าเคียง ไหล่ ให้ความร่ว มมือ กันอย่างเข้มแข็งไม่ย่อท้อ โดยช่วยกันในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความ สามารถและของประทานที่ทุกคนมีอยู่ ด้วยความ รักในพระเยซูคริสต์

(นาย ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2012 เวลา 08.00-12.00 น. มีการจัดการ อบรมที่ BSC ในหัวข้อ “ทำ�อย่างไรให้คริสตจักรเติบโต” โดย ศจ.อานุภาพ วิชิตนันท์ เป้าหมายของการอบรมคือ “เป็น ผู้นำ�ที่ดีต้องมีความสมดุลในสองเรื่องคือ มีระบบที่ดี และ มีจิตวิญญาณที่ดี” เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 2012 ส.ค.บ.ภาคใต้จัดอบรม ที่คริสตจักร แบ๊บติสต์หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คน

14 ส.ค. 2012

สนับสนุนพันธกิจ ส.ค.บ. ได้ที่ สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) บริจาค: เลขที่บัญชี 000-1-61851-2 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

บริจาค: เลขที่บัญชี 000-1-93023-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 90 ถ.สุขุมวิท 2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: 081-3405545, 081-9161504 Fax.02-2510680 Email: tbc_1971@hotmail.co.th

15 ส.ค. 2012

3


ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

โมบาย คลีนิก

บางบ่อ - โคราช - ชัยภูมิ ศรีสะเกษ -สุรินทร์ -ขอนแก่น

ศจ.วิชัย วงศ์สรรเสริญ ประธาน ส.ค.บ. ภาคตะวันออก และนายเเพทย์ เดิร์ก เดอร์บีซาย ร่วมรับใช้พี่น้องใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รวมทั้ง จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ อีกหลายแห่ง นอกจากได้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแล้ว ยังได้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า ทำ�ให้มีผู้สัมผัสความรักของพระเจ้ามากกว่า 4,000 คน

คจ.ระยอง แบ๊บติสต์

ศูนย์ประกาศบางแสนแบ๊บติสต์

อ.อนุชา ตันติโกวิทย์ ศบ.คจ.ระยอง แบ๊บติสต์ นำ�อนุชนอธิษฐาน รับอรุณวันอีสเตอร์

อ.ประธาน ศรียุทธไกร ประกาศกับเด็กนักเรียน

พิธีรับศีลบัพติศมา โดย อ.ประธาน ศรียุทธไกร

ภาคอีสาน

ทีมผู้นำ� คจ.นิมิตใหม่ และทีมผู้นำ� คจ.แห่งความรัก เยี่ยมกลุ่ม คจ.แบ๊บติสต์ ศรีสะเกษ

กลุ่มคริสตจักรแบ๊บติสต์ ศรีสะเกษ

กลุ่มคริสตจักรศรีสะเกษ โดย อ.วินิจ เขียวอ่อน ศิษย์เก่า รร. คริสตศาสนาศาสตร์แบ๊บติสต์ฯ มีคริสตจักรเป็นหุ้นส่วนพันธกิจ สนับสนุนการตั้งคริสตจักรศรีสะเกษ คือ คจ.นิมิตใหม่ คจ.แห่ง ความรัก คจ.มหาชล คจ.แห่งความสุข และคจ.สร้างสรรค์กรุงเทพ

ผู้เชื่อใหม่จากทีมประกาศของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษามหาราชินี” คาราวานศาสนิกสัมพันธ์ร่วมกับกรมศาสนา

ศจ.บัณฑิต และคุณจิตทิวา ดาแว่น เป็นผู้แทน ส.ค.บ. เหนือเข้าร่วมคาราวานศาสนิกสัมพันธ์รว่ มกับกรมศาสนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษามหาราชิน”ี เมือ่ วันที่ 24-27 ส.ค. 2012 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง และวัดพระธาตุดอยกู่แก้ว อ.แม่จัน จ. เชียงราย โดยมี นาย สุระ เตชะทัด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน งานนี้มีบรรยาย พิเศษเรื่อง “บทบาทศาสนิกสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียน” โดย นายยงยุทธ ติยะไพรัช และในภาคบ่าย ผู้แทนองค์กร 5 ศาสนาได้จัดเสวนาเรื่อง “พลังศาสนากับการเข้ามาของ ประชาคมอาเซียน” ในการนี้ ส.ค.บ. ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ ร.ร.ตำ�รวจตระเวน ชายแดน และ ร.ร.บ้านป่าบงแม่จัน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ เพื่อ สนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐบาล ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015

Mission Trip จ.ลำ�ปาง

กลุ่มคริสตจักรบ้านนาเลา

นำ � ที ม อาสาสมั ค รไป พัฒนาชุมชนที่หมู่บ้าน ผาช่ อ บ้ า นแม่ อ้ อ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ปาง เมื่อวันที่ 10-11 ก.ย. พันธกิจคนเหนือ ร่วมกับ มูลนิธพิ ฒ ั นา 2012 มี ช าวบ้ า นมา ชีวติ ชาวชนบทเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกว่าร้อยคน

กลุ่มคริสตจักรบ้านนาเลา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดย อ.สุภาษิต ปิดสายะ คริสตจักรที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนพันธกิจ สร้างคริสตจักรบ้านนาเลา คือ คจ.บ้านปรารถนา คจ.มหาชล คจ.อิมมานูเอล คจ.นิมิตใหม่ และคจ.แห่งความสุข

Dream Team Camp คจ.สัจธรรม แบ๊บติสต์ ได้จัดค่ายฤดูร้อน

ความประทับใจของพี่อาสา

สิ่งที่ได้รับจากค่ายนี้คือ ทุกคนทำ�งานเพื่อ พระเจ้าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าทีม staff ผู้ใหญ่ หรือเด็ก ต่างช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง เป็น ให้กบั เด็กๆ เมือ่ เดือน พ.ค. 2012 ภายใต้หวั ข้อ “Dream Team” แบ่งปันพระคัมภีร์ แบบอย่างทีด่ มี ากๆ ทำ�ให้ “รูส้ กึ ดี และอยาก โดย ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ เเละสอนภาษาอังกฤษโดยทีมมิชชันนารีของ ACT กลับไปช่วยอีกค่ะ” 4

อ.เวียงป่าเป้า

จ.เชียงราย

จ.พะเยา

ประธาน ส.ค.บ. ภาคเหนือได้ “นำ�ทีมอาสาสมัครเข้าพบปะ

อาสาสมัครจากมิสซิสซิปปี้เดินทาง

สถาปนา ประธาน ส.ค.บ. ภาคเหนือ พิธีสถาปนา อ.บัณฑิต ดาแว่น ประธาน ส.ค.บ. ภาคเหนือเป็น ศาสนาจารย์ ประกอบพิธีโดย อ.วิชัย วงศ์สรรเสริญ วันที่ 27 ต.ค. 12

READY FOR...

SUMMER CAMP

นายกเทศมนตรี” ณ ต.ป่างิว้ และผูน้ �ำ ชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ เมื่ อ วั น ที่ 5-7 ก.ย. 2012 ไป จ.พะเยา เพือ่ เยีย่ ม พี่น้องในชุมชน และ ร่วมกิจกรรมพิเศษกับ น้องนักศึกษา P-Tech เมื่ อ วั น ที่ 5-7 ก.ย. 2012

ในนามพันธกิจคนเหนือมูลนิธิพัฒนาชีวิตฯ เอเชีย ได้จดั ค่ายฤดูรอ้ นให้กบั เด็กๆ ในโครงการ “พัฒนา เด็กและครอบครัว” ณ คจ.สามัคคีธรรม ป่างิ้ว จ.เชียงราย โดยมี อ.บัณฑิต ดาแว่น เป็นวิทยากร ค่าย มาเล่าเรื่องสนุกๆ เกี่ยวกับความรักของ พระเจ้าให้กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 29-31 มี.ค.2012 5


ส.ค.บ. กับ กรมศาสนา

ภาคใต้ คริสตจักรกระบี่ แบ๊บติสต์

3 ธ.ค. 2012

“True Love Radio” Fm 100.70 MHZ. คลื่นแห่งความรักแท้

กิจกรรมเดินเทิดพระ​เกียรติ ณ มณฑลพิธี​ท้องสนามหล​วง โรงเรียนพัทลุงคริสเตียนเป็นโรงเรียน อนุบาลทีด่ �ำ เนินการสอนโดยหลักสูตร มอนเตสซอรี่ที่เน้นพื้นฐานการสอน ด้วยพระคัมภีร์ นับเป็นการเรียนรู้ที่ มุ่งเป้าไปที่ชีวิตเด็กๆเป็นสำ�คัญ

ศจ.สมชาย คำ�ทองสุข ศบ.คจ.ร่มเย็น แบ๊บติสต์ พัทลุง ได้ประกาศกับคน งานก่อสร้างที่กำ�ลังก่อสร้างโรงเรียน พัทลุง คริสเตียน

27 ก.ค. 2012

คริสตจักรสงขลา แบ๊บติสต์ ในวันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 2012 อาจารย์ดุสิต ลาวพันธ์ ศบ.คจ.กระบี่ แบ๊บติสต์ ได้จัดงาน นมัสการ อบรมสร้าง สาวก ที่กลุ่มคริสตจักรพรุเตย แบ๊บติสต์ ซึ่ง เป็นคริสตจักรลูกของ คจ.กระบี่ แบ๊บติสต์

คริสตจักรสงขลา แบ๊บติสต์ นำ�ทีมโดย อ.นพรัตน์ จันทร์ชนะ ได้ฝึกอนุชนใน ทางของพระเจ้า เพื่อสร้างและสะสม ประสบการณ์ในการประกาศ จึงได้จัด Mission Trip เพือ่ ออกไปพูดเรือ่ งราว สอนเด็กชุมชน ข่าวดีของพระเจ้าในสถานทีต่ า่ งๆ อาทิ

5 ธ.ค. 2012

กิจกรรม 5 ศาสนา ถวายพระพร วันพ่อแห่ง​ชาติ ณ มณฑลพิธีท้​อง สนามหลวง

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จออก ประธานสหคริสตจักรเบ๊บติสต์ บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวาย มหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระพรวันพ่อ ในนาม พระที่นั่งอนันตสมาคม คริสตชนไทย

ศ.จ. สมเกียรติ วรรณศรี เป็น ผูแ้ ทน ส.ค.บ. ร่วมงาน “60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์” ร่วมกับคริสตชน 5 สังกัด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

7 ม.ค. 2013 ประธาน ส.ค.บ. ลงนามถวายพระพร ในหลวง (พร้อมถวายหนังสือรวมเล่ม) ที่ ร.พ.ศิรริ าช ร่วมกับกรมศาสนา และ ผู้นำ� 5 ศาสนา

22-24 ม.ค. 2013

ร่วมแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว 1,000 ผืนที่ จ.เลย กับ ผู้แทน 5 ศาสนา

“ให้ด้วยรัก” 24 พ.ย. 2012

กีฬาสัมพันธ์ ส.ค.บ.ใต้ กีฬาสร้างสัมพันธ์ สร้าง สามัคคี นำ�โดย อ.นพรัตน์ และอ.โมเสส โดยมี ทีม เข้าร่วมแข่งขันจากคริสต-

5 ธ.ค. 2012

โรงเรียนพัทลุง คริสเตียน

คริสตจักรพัทลุง แบ๊บติสต์

กลุ่มคริสตจักรเขาพนม (คริสตจักรลูก ของ คจ.กระบี่ แบ๊บติสต์)

4 ธ.ค. 2012

บ้านพักคนชรา

ฟื้นฟู ส.ค.บ.ภาคใต้ “ทำ�อย่างไรให้เกิดผล”

กลุ่มอุรักลาโว้ย

ส.ค.บ. ร่วมกับคริสตจักรแบ๊บติสต์ BSC และเขตราชเทวี จัดงานแจกทานโครงการ “ให้ด้วยรัก” เพื่อแจกของใช้จำ�เป็นและเลี้ยง อาหารให้ผู้ด้อยโอกาส 450 ครอบครัว

เมือ่ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2012 ส.ค.บ.ภาคใต้ จั ด ฟื้น ฟู ใ นหั ว ข้ อ “ทำ � อย่ า งไรให้ เ กิ ด ผล” วิทยากรคือ ดร.วินจิ วงศ์สรรเสริญ ณ คจ. หาดใหญ่ แบ๊บติสต์ ผูร้ ว่ มงานประมาณ 120 คน

จักรต่างๆ รวม 12 ทีม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกัน อย่างสนุกสนานเพือ่ กระชับความสัมพันธ์ และทำ�งาน รับใช้รว่ มกันอย่างเข้มแข็ง 6

7


สร้างผู้นำ�ใหม่ ค่ายยุวชน “เดินตามพระเยซู” มีผู้เข้าร่วมค่ายประมาณ 200 คน จัดโดย CED ณ ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยา เมื่อวันที่ 22-24 ต.ค. 2012 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวความ รักของพระเจ้า ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการนำ�ไปปฏิบัติในสังคมอันเป็นพื้นฐานการดำ�เนินชีวิตในอนาคต เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็น อนุชนบนพื้นฐานคำ�สอนตามพระคัมภีร์ได้อย่างมีคุณค่า

อนุชน กับกีฬา

อนุชน สอนเด็กๆชุมชน

อนุชน กับงานรับใช้

อนุชน งานสาธารณกุศล

ท้าทายอนุชน ถวายตัว

พัฒนา อนุชน สู่ BYWA

พัฒนาผู้นำ�สตรีแบ๊บติสต์

ค่ายสตรีแบ๊บติสต์ปี 2012 “LOVE in ACTION”

คณะกรรมการสตรีแบ๊บติสต์ในประเทศไทย จั ด ค่ า ยหนุ นใจพี่ น้ อ งสตรี แ บ๊ บ ติ ส ต์ ที่ จ ะ ร่วมใจกันลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าด้วยของประทานที่มีอยู่อย่างกล้าหาญ และทุ่มเท ทำ�อย่างดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่นิมิต 2015 ตาม เป้าหมายของสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ใน ประเทศไทยร่วมกัน ค่าย “Love in Action” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2012 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา โดยมี ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรตั น์ ประธาน ส.ค.บ. เป็นวิทยากรค่าย มีผเู้ ข้าร่วมค่าย 160 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ

“80 พรรษามหาราชินี”

คณะสตรี แ บ๊ บ ติ ส ต์ ใ นประเทศไทยร่ ว มกั บ สตรี ค ริ ส ตชน 5 สังกัดในประเทศไทย จัดงาน “80 พรรษามหาราชินี” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2012 ณ หอศิลปวัฒนธรรมฯ โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็น ประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ มีผู้มา ร่วมงานประมาณ 110 คน

ประชุมสตรีแบ๊บติสต์น่าน สตรี ส.ค.บ.ใต้

วันที่ 23 มีนาคม 2013 ณ คจ.เชียงกลาง ประธานสตรีแบ๊บติสต์ได้ไปร่วม ประชุมด้วย พร้อมกับสอนวิธกี าร Paint เสือ้ อย่างง่ายๆ แต่ออกมาสวยงาม

Prayer หัวข้ออธิษฐาน

“เพือ่ พระพรของพระเจ้าจะมาสูป่ ระเทศไทย” 1. ให้ประเทศไทยมีความสงบสันติสขุ ในทุกจังหวัด 2. บรรลุเป้าหมาย “แบ๊บติสต์ทวีคณ ู สู่ 50,000 คน ในปี 2015” 3. คริสเตียนทัง้ ประเทศทีจ่ ะมีชวี ติ เป็นพร และ แสงสว่างแก่คนรอบข้าง 4. อธิษฐานเผือ่ ผูร้ บั ใช้ในประเทศไทย และอดีต มิชชันนารีทม่ี าทำ�งานในประเทศไทย

สตรี ส.ค.บ. ใต้ ได้จัดค่าย “น้ำ�หนึ่ง ใจเดียวสตรีใต้” เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 2012 ณ คจ. แบ๊บติสต์ นาม่วง โดยวิทยากร อ.นบน้อม นาคถาวร

กรรมการ ส.ค.บ.ชุดใหม่ 2012-2016

อ.สุรพล วิมู กรรมการ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรตั น์ ประธาน นางวรรณา ปัดทพัด กรรมการ ผศ.ดร.จำ�เริญ เทีย่ งธรรม รองประธาน นางปริศนา แซ่อวิ กรรมการ นายหลิว อยู่ กรรมการและเหรัญญิก นายสมศักดิ์ ปัดทพัด กรรมการและเลขานุการ นายศรายุทธ ณ ศิลา กรรมการ อ.อนุชา ตันติโกวิทย์ กรรมการประสานงานอนุชน นางอัมพร พสุธาดล กรรมการประสานงานสตรี

thaibaptistnews 3  
thaibaptistnews 3  

thaibaptistnews 3,ข่าวสารแบ๊บติสต์ 3

Advertisement