Page 1

THAILAND

BAPTIST NEWS แบ๊บติสต์ นิวส์ ฉบับปฐมฤกษ์ / กรกฏาคม 2011

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) ส่งเงินไปช่วย

ผู้ประสบภัยธรรมชาติทอร์นาโดที่เมือง JOPLIN รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ด่วน! อธิษฐานเผื่อพื้นที่ประสบภัยนํ้าท่วมในภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่าน


Editorial

Prayer หัวข้ออธิษฐาน

คำ�ทักทาย “มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์” (Baptist Church Foundation) และสหคริสตจักร แบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) (Thailand Baptist Convention) ได้ร่วมดำ�เนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของพี่น้องชาวไทย และชาวโลกมาอย่าง ยาวนาน ทั้งในยามปกติ และในยามที่เกิดวิบัติภัยนานาชนิด ทั้งโดย ตรงและโดยอ้อม อย่างในกรณี น้ำ�ท่วมภาคใต้ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ และ ส.ค.บ. ได้ร่วม มือกับ มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และ บริษัท เลิฟอิส (LOVEiS) ดำ�เนินโครงการ “ส่งรักไปปัก(ษ์)ใต้” โดยระดมทั้งกำ�ลังทรัพย์และ บุคลากรเพื่อรวบรวมเงินส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัย น้ำ�ท่วมภาคใต้ได้อย่างทันท่วงที (โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก บริษัท แมงป่อง และบริษัท สยามตาก) และยังได้ติดตามอย่าง ต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่ นับจากวันที่เกิดภัยพิบัติมาจน ณ ปัจจุบัน ผมในนามของกรรมการมูลนิธคิ ริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และกรรมการ ส.ค.บ. ขอขอบคุณ ทุกบุคคล ทุกกลุ่ม และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณบอยด์ โกสิยพงษ์ ศิลปิน และ ทีมงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทร่วมกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม ไทยในครั้งนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมขอขอบคุณพระเจ้า ที่ในรอบปีที่ผ่านมา เราได้มีส่วนเป็นพรช่วย เหลือผู้ประสบภัยทั่วโลก อาทิ ที่ประเทศเฮติ (แผ่นดินไหว) ญี่ปุ่น (สึนามิ) พม่า (แผ่นดินไหว) สหรัฐอเมริกา (ทอร์นาโด) รวมทั้งใน ประเทศไทย (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก และภาคใต้ที่ ประสบภัยน้ำ�ท่วม และภาคเหนือ ภัยหนาว) ขอขอบคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับ ส.ค.บ.และมูลนิธฯิ ด้วยดีตลอดมา เรามีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระทำ�พันธกิจเช่นนี้ให้ดียิ่ง ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไปไม่หยุดยั้ง (Sustainable Project) โดยท่าน สามารถบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่เดือดร้อน จากอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆ ผ่านทั้ง 2 มูลนิธิฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ ขอพระพร ความรัก สันติสุข และความชื่นชมยินดี จากฟ้าสวรรค์ เบื้องบน อันมากล้นจะหลั่งไหลลงมาสู่ทุกท่านโดยถ้วนหน้า

ด้วยความนับถืออย่างสูง

(นาย ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 2

“เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า จะมาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลก” 1. 2.

การบรรลุเป้าหมาย “แบ๊บติสต์ทวีคูณสู่ 50,000 ในปี 2015” อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติจาก ธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น พม่า เฮติ และ เมืองต่างๆ ที่ประสบภัยจากทอร์นาโดใน สหรัฐอเมริกา และพี่น้องไทยในภาคใต้ที่ ประสบอุทกภัย

<<<

แนะน

สมาชิกใหม ำ� ่ส ม.ค.-เม.ย.2 .ค.บ. 011

คริสตจักรแสงแห่งชีวิต โทร.086-9946591 อ.ไพบูลย์ สุขเลิศดิลกกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรประภาคาร โทร.02-6916778 อ.ประวิทย์ จัง ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสร้างสรรค์ เชียงใหม่ โทร.082-0337863 ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี ศิษยาภิบาล คริสตจักรสร้างสรรค์ลำ�พูน โทร.086-6707331 อ.พิเชษฐ์ ปินตา ศิษยาภิบาล คริสตจักรสร้างสรรค์จอมทอง โทร. 081-9157277 อ.จันทนี ทองฐาน ศิษยาภิบาล คริสตจักรสร้างสรรค์ฮอด (ดอยคำ�) โทร.081-7400583, 088-4032910 อ.อุทัย นำ�พิชิตพร ศิษยาภิบาล

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) บริจาค: เลขที่บัญชี 000-1-61851-2 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

บริจาค: เลขที่บัญชี 000-1-93023-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 90 ถ.สุขุมวิท 2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 832 กรุงเทพฯ 10501 โทร.02-6569038, 02-6568903 Fax.02-2510680 Email: tbc1971@truemail.co.th


ข่าวเด่น

“ฉลองนิมิต 2010 ทะยานสู่ นิมิต 2015”

รรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) โดยคณะ กรรมการเพิม่ พูนคริสตจักร จัดงาน Congress 7.5 ขึน้ ณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมือ่ วันที่ 10-13 พ.ค. 2011 ที่ผ่านมา วันที่ 10 พ.ค. 2011 พิธีเปิดงานเริ่มขึ้นอย่าง ยิ่งใหญ่ มีผู้นำ�จากทั้งสามสังกัด คือ สภา- คริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่ง ประเทศไทย และสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ใน ประเทศไทย มาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ วันเปิด งานเริ่มด้วยหัวข้อ With Him, We Thank. เทศนาโดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิรยิ ะประยูร วันที่

“เราจะเป็น 1 คน เพื่อบรรลุเป้า 1 ล้านคน ปี 2015”

11 พ.ค. 2011 With Him, We Believe เทศนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย วันที่ 12 พ.ค. 2011 By Him, We Can เทศนาโดย Bill Hybell และวันที่ 13 พ.ค. 2011 With Him, We Can ปิดงานฯ ด้วย Concert “Love Sonata” คืนแห่งการประกาศข่าวดี นำ�โดยทีม ดารา นักร้อง และผูเ้ ทศนาจากประเทศเกาหลี ประธาน กปท. ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรตั น์ ได้สอนพระคัมภีร์ในชั้นรวมของเช้าวันที่ 12 พ.ค. 2011 และประกอบพิธีศีลมหาสนิทใน คืนวันที่ 12 พ.ค. 2011

คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา จริยธรรมและเอกลักษณ์แห่งชาติ เข้าพบคณะกรรมการ กปท.

มื่อวันที่ 20 เม.ย 2011 ที่ผ่านมา คณะ กรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ พร้อมผู้แทน 5 ศาสนา จำ�นวน 25 คน ได้ขอเข้าพบคณะกรรมการ กปท. ณ ห้อง ประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักร นำ�โดย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป

เพื่อการสมานฉันท์ คณะกรรมการ กปท. ได้ให้การต้อนรับและให้ชมวิดีทัศน์ “ย้อน รอย โปรเตสแตนต์ 175 ปี” พร้อมทั้งแจก หนังสือและของที่ระลึก และรับประทาน อาหารกลางวันร่วมกัน เป็นที่ประทับใจแก่ ทีมที่มาเยี่ยมเยียน

สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบคณะกรรมการ กปท. มื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2011 สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับเยาวชน 3 ศาสนา ของจังหวัดสุพรรณบุรี (พุทธ คริสต์ อิสลาม) เข้า พบกรรมการ กปท. ในการนี้ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรตั น์ ประธาน กปท. พร้อมผูแ้ ทน จากสภาคริสตจักรฯ สหกิจคริสเตียนฯ และแบ๊บติสต์ฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี ที่อาคาร BSC ได้พาชมคริสตจักรนิมิต ใหม่ เพื่อสานต่อโครงการส่งเสริมเยาวชน 5 ศาสนา โครงการทีจ่ ะเรียนรูจ้ กั วัฒนธรรมของแต่ละศาสนาเพือ่ การสมานฉันท์ โดยคณะกรรมการ กปท. ได้จัดเลี้ยง อาหารกลางวัน และแจกหนังสือ 60 ปี แบ๊บติสต์ และหนังสืออื่นๆ ให้แก่ทีมวัฒนธรรม ผู้เข้าพบทุกคน มีความพอใจยิ่ง 3


ข่าวทั่วไป มกราคม

อธิษฐานเพื่อเอกภาพคริสตชนไทย

มีนาคม

APBYF Camp ณ สถานอบรม คริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา

คริสตชน 5 สังกัด ได้แก่ คาทอลิค สภาคริสตจักร สหกิจคริสเตียนฯ แบ๊บติสต์ และเซเว่นธ์์เดย์ ได้ร่วมกันจัดงานวัน อธิษฐานเพื่อเอกภาพคริสตชนไทยเป็นประจำ�ทุกปี ในปีนี้จัด เมื่อ 30 มกราคม 2011 ณ โบสถ์แม่พระฟาติมา โดยมีผู้แทน จาก 5 สังกัด เข้าร่วมการประชุมอธิษฐานในครัง้ นีอ้ ย่างพร้อม เพรียง โดยเงินถวายทรัพย์ที่ได้จากการประชุมนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบให้แก่กรรมการสตรีคริสตชนไทย เพื่อนำ�ไปทำ� พันธกิจในประเทศไทย

กุมภาพันธ์

กรมศาสนาจัดกองคาราวานศาสนิก สัมพันธ์ โดยมีผู้แทนจาก 5 ศาสนา

ผู้นำ�อนุชน (Young Leaders) จากประเทศอินเดีย ไทย และฟิลิปปินส์ คณะกรรมการ Asian Pacific Baptist Youth Federation (APBYF) จัดค่ายผู้นำ�อนุชน APBYF ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15-18 มี.ค. 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา หัวข้อ “Find Your Need, Share Your Gifts.” ซึง่ มีผนู้ �ำ อนุชนจากหลาย ประเทศมาเข้าค่าย 120 คน (จากประเทศไทย 30 คน) นับเป็นการ ระดมผู้นำ�อนุชน (Young Leaders) เพื่อฟอร์มทีมคณะกรรมการ APBYF สำ�หรับการจัดการประชุม APBYF ในประเทศไทย ปี 2014 โดยมีเป้าหมายจำ�นวนอนุชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถึง 5,000 คน (คริสเตียนอนุชนไทยมีเวลาเตรียมตัว ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ 3 ปี)

เมษายน

เยาวชนแบ๊บติสต์เข้าร่วม “ค่ายเยาวชน 5 ศาสนา” อจ.จันทร์ฉาย และคุณธานินทร์ เธียรประยูร ตัวแทนของ มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ เข้าร่วมในคาราวานศาสนิก สัมพันธ์ 5 ศาสนา ทำ�ดีเพื่อสังคม เพื่อประเทศไทย ในงานนี้ อธิบดีกรมศาสนา คุณสด แดงเอียด และเจ้าหน้าที่กรมศาสนา ได้รว่ มกับกองคาราวานฯ เพือ่ ไปแจกของใช้จ�ำ เป็นให้แก่คนไทย อพยพหนีภัยสงครามบริเวณชายแดน ภาคอีสาน นับเป็นภาพ การทำ�งานร่วมกันเพื่อความสมานฉันท์ รวมพลัง 5 ศาสนา 4

นายณรงค์ ศรีสกุลแพทย์ แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้เยาวชน ทั้ง 5 ศาสนาฟัง เพื่อจะเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้า และหลักข้อเชื่อของคริสเตียน ในเรื่อง “บุตรน้อยหลงหาย”


พฤษภาคม

สหคริ ส ตจั ก รแบ๊ บ ติ ส ต์ ใ นประเทศไทย (ส.ค.บ.) จัดการประชุมประจำ�ปี 2010

ในปีนี้กรมศาสนาได้จัดให้มีค่ายเยาวชน 5 ศาสนา ขึ้นใน วันที่ 27-29 เม.ย. 2011 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา ตามโครงการเยาวชนสมานฉันท์ของกรมศาสนา ที่มีการจัดขึ้นทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเรียนรู้จัก หลักข้อเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละศาสนา อันจะ นำ�มาซึ่งการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น และ ช่วยกันสร้างสรรค์สงิ่ ดีให้แก่ประเทศชาติ โดยมีเยาวชน แบ๊บติสต์เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ 8 คน ซึ่งมี อจ.ประวิทย์ จัง เป็นพี่เลี้ยง เยาวชนแบ๊บติสต์ได้รับคะแนนโหวต เป็น 1 ในเยาวชนดีเด่น 6 คนของค่าย จากผูเ้ ข้าร่วมค่ายทัง้ หมด ประมาณ 200 คน คือ นายบัญญัติ ยงรัศมีวงศ์ สมาชิก คริสตจักรอิมมานูเอล

ประธาน ส.ค.บ. ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรตั น์ และกรรมการ ส.ค.บ. จัดการ ประชุมประจำ�ปี 2010 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2011 ณ คริสตจักรนิมิตใหม่ ชั้น 5 อาคาร BSC เวลา 9.00-12.00 น. ในการประชุม ส.ค.บ. ได้รายงานผลการดำ�เนินงานปี 2010 ที่ผ่านมาให้ผู้แทนจากคริสตจักร สถาบัน และกลุ่มมิชชันนารีในสังกัดแบ๊บติสต์ได้รับทราบและรับรอง โดย มีมชิ ชันนารีของ IMB (International Mission Board) และศิษยาภิบาล ผู้นำ�จากคริสตจักร และสถาบันต่างๆ ในสังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ทั่ว ประเทศ ร่วมประชุมฟังรายงานผลการดำ�เนินงานของ ส.ค.บ. ปี 2010 พร้องทั้งร่วมรับรองงบประมาณของ ส.ค.บ. ประจำ�ปี 2011 จำ�นวน 115 คน

เมษายน

จัดอบรม “เสริมรัก เสริมสุข ในครอบครัว” ในการประชุมมีการนำ�เสนอผลการ ดำ�เนินงาน ปี 2010 และแผนงาน ในอนาคต จากประธาน ส.ค.บ.ภาค คือ ส.ค.บ. ร่วมกับ BSC และคริสตจักรนิมิตใหม่ จัด อบรม “เสริมรัก เสริมสุข ในครอบครัว” (The Marriage Enrichment) เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2011 ณ คริสตจักร นิมติ ใหม่ อาคาร BSC มีผเู้ ข้าร่วมอบรมประมาณ 115 คน โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบัน ครอบครัวคริสเตียน อันจะนำ�มาซึ่งความแข็งแกร่งของ คริสตจักร ส่งผลต่อศักยภาพ ขีดความสามารถในการ เพิ่มพูนสมาชิกคริสเตียน และเพิ่มพูนคริสตจักรให้สำ�เร็จ ตามนิมติ 2015 วิทยากรคือ Rodney และ Selma Wilson ล่ามโดย อจ.พงษ์ศกั ดิ ์ อังศ์ธราธร ในหัวข้อ เลือก คู่สมรสอย่างไร? การสื่อสาร การบริหารความโกรธใน ครอบครัว วิธีจัดการกับมือที่สาม การป้องกันการนอกใจ และการหย่าร้าง การถนอมรัก เพิม่ สุขและพัฒนาคูส่ มรส

อ.โกสุม ลักขณานุกุล ประธาน ส.ค.บ. กรุงเทพ และภาคกลาง ศจ.วิชัย วงศ์สรรเสริญ ประธาน ส.ค.บ. ภาคตะวันออก ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ ประธาน ส.ค.บ. ภาคอีสาน ศจ.สมชาย คำ�ทองสุข ประธาน ส.ค.บ. ภาคใต้ อ.บัณฑิต ดาแว่น ประธาน ส.ค.บ. ภาคเหนือ 5


ข่าวต่างประเทศ

เปลี่ยนความคิดของคุณ แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกได้

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ฯ ช่วยผูป้ ระสบภัยทอร์นาโดทีส่ หรัฐอเมริกา ากอภิมหาทอร์นาโดล่าสุดที่เข้า ถล่ ม เมื อ ง Joplin รั ฐ มิ ส ซู รี สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 22 พ.ค. 2011 ทีผ่ า่ นมา ความเสียหายครัง้ นี้ นอกจาก จะมีผู้เสียชีวิตมากถึงกว่า 120 คน แล้ว บ้านเรือนในบริเวณที่ทอร์นาโด กวาดผ่าน พังถลายไปแทบจะเรียกว่า “ราบเป็นหน้ากลอง” รวมทั้งรถยนต์ จำ�นวนมหาศาลถูกทำ�ลายในชัว่ พริบตา ทำ�ให้คนอเมริกันจำ�นวนมากมายไร้ซึ่ง ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยอย่างฉับพลัน สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ไทยได้ส่งเงิน ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภัย พิบัติจ าก ทอร์นาโดในครั้งนี้จำ�นวน 130,000 บาท โดยผ่านทางสำ�นักงานคริสต จักรแบ๊บติสต์ รัฐมิสซูรี

แบ๊บติสต์ไทยส่งเงินช่วยเด็กๆ และสร้างบ้านพักให้ชาวเฮติ

าวเฮติจำ�นวนมหาศาลบาดเจ็บ บางคน ต้องพิการตลอดชีวิต เด็กจำ�นวนมาก ต้องกลายเป็นเด็กกำ�พร้า จากเหตุการณ์แผ่น ดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2010 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200,000 คน ซึ่ง ยังไม่นบั รวมผูบ้ าดเจ็บและผูส้ ญ ู เสียอีกจำ�นวน มากกว่า 3 ล้านคน ที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัย และ 6

กำ�ลังรอความช่วยเหลือในทุกด้านอย่างเร่ง ด่วน ทั้งการแพทย์ น้ำ�ดื่ม อาหาร หากแต่ ในปัจจุบันยังมีชาวเฮตินับแสนคนต้องอาศัย เต๊นท์เป็นบ้านพักอาศัยเป็นเวลานานหลายปี และเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2011 สหคริสตจักร แบ๊บติสต์ในประเทศไทยส่งเงินผ่าน Baptist World Alliance (BWA) จำ�นวน

100,400 บาท เพื่อโครงการอาหารเด็กๆ และสร้างบ้านพักให้ชาวเฮติ และก่อนหน้า นั้น เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2010 แบ๊บติสต์ไทยได้ มอบเงินแก่สภากาชาดไทยเพือ่ ช่วยเหลือชาว เฮติ จำ�นวน 100,000 บาท และวันที่ 8 มี.ค. 2010 มอบเงินแก่องค์การยูนเิ ซฟประเทศไทย ช่วยเหลือชาวเฮติ 100,000 บาท


ส่งเงินช่วยชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหว

ากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ แผ่นดินไหว และสึนามิขนาด 9 แมกนิจูดใน เมืองเซ็นได จังหวัดมิยะงิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2011 นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่สุดในญี่ปนุ่ นำ�ความเสียหาย สูญเสีย พลัดพราก มีชาวญี่ปุ่นนับไม่ถ้วนเสีย ชีวิต บวกกับปัญหาโรงงานพลังงาน นิวเคลียร์ เกิดการรัว่ ไหลต้องอพยพคน ออกจากพืน้ ที่ และยังเกิด After shock ต่อเนื่องนับ 100 ครั้ง ส่งผลให้ความ เสียหายเพิม่ ขึน้ กระจายพืน้ ทีก่ ว้างออก ไป นักข่าวทีล่ อบเข้าไปในเมืองดังกล่าว รายงานว่า เมืองร้างนัน้ ยังอยูใ่ นสภาพ เหมือนเดิมทุกอย่าง สัญญาณไฟจราจร ยังทำ�งานตามปกติ บางอาคารยังเปิด แอร์เย็นฉ่ำ�ตามเวลาที่ตั้งไว้ ขาดอยู่ อย่างเดียว คือ สิ่งที่มีชีวิต

ท่ามกลางความเสียใจ ความเจ็บปวดใจ อย่างแสนสาหัส ก็มีความรักมากมาย หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกพุ่งตรงสู่ ประเทศญี่ปุ่นดุจสายน้ำ�ที่ไหลบ่าของ สึนามิเช่นกัน เราได้เห็นภาพผู้คนมาก มายทีเ่ หลืออยูใ่ นญีป่ นุ่ ต่างออกมาจัดทำ� เตรียมอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยอย่าง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้เด็กๆ ก็ลงมือ ทำ�งาน รู้จักช่วยเหลือจริงๆ แม้อยู่ใน สภาพเช่นนี้ ผู้ประสบภัยต่างมีน้ำ�ใจต่อ กัน ไม่เห็นแก่ตัว เห็นชัดเจนเมื่อพวก

เขาเข้าคิวรับอาหารอย่างเรียบร้อย และ หยิบสิ่งของที่แจกเอาไปเท่าที่จำ�เป็น ทั้งนี้ คริสเตียนมากมายทั้งใกล้และไกลต่างร่วม ใจกันอธิษฐานเผื่อชาวญี่ปุ่นด้วยความรัก นีแ่ หละคือความรักทีแ่ สดงออกมาเป็นการ กระทำ�ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการ และแบ๊ บ ติ ส ต์ ไ ทยส่ ง เงิ น ผ่ า น Japan Baptist Convention เพื่อไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จำ�นวน 503,000 บาท

ส.ค.บ.ส่งเงินช่วยเหลือชาวพม่า มื่อเดือนเมษายน 2011 ที่ผ่านมา ในประเทศ พม่า ขณะที่กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กำ�ลังศึกษา พระคัมภีร์ได้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อนๆ หายไปต่อหน้าต่อตา 25 คนทันที ภัยพิบัติแผ่น ดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ ได้คร่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำ� กว่ า 130 คน บาดเจ็บนับร้อย ทางแบ๊บติสต์ไทยรวบรวมเงินบริจาคจากพี่น้อง แบ๊บติสต์ชาวไทย จำ�นวน 50,000 บาท เพื่อส่ง ไปช่วยเหลือพี่น้องพม่าที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดิน ไหว โดยผ่านคริสเตียนกลุ่มลาหู่แบ๊บติสต์ ใน ประเทศพม่า เพือ่ นำ�เงินไปซือ้ ผ้าห่ม 500 ผืนและ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย 7


ข่าวในประเทศ ส.ค.บ. ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วมภาคใต้”

แผนงานของ ส.ค.บ.

เป้าหมาย ปี 2011-2015 ทั้งประเทศ 3,000,000 คน

2020 ?

จากอุทกภัยในภาคใต้ทผี่ า่ นมา ส.ค.บ. และมูลนิธคิ ริสตจักรคณะ แบ๊บติสต์ ได้ประสานงานกับศิษยาภิบาลคริสตจักรในท้องถิ่น (Local Churches) และเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ ในการช่วย เหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั จิ ากน้�ำ ท่วมใหญ่ภาคใต้ครัง้ นีใ้ นสามจังหวัด คือ พัทลุง กระบี่ และสุราษฏร์ธานี (อ.พุนพิน) โดยได้ร่วมมือ กับ “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” และ “บริษัทเลิฟอิส” รวมทั้ง องค์กร และบุคคลอื่นๆ ในการระดมทุนเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้�ำ ท่วมในต้นปีนี้ ด้วยจำ�นวนเงินมากกว่าหนึง่ ล้านบาท เป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนของพระเยซู คริสต์ ด้วยการให้กำ�ลังใจ เอาใจใส่ดูแลในทุกข์สุขของพี่น้องไทย อันนำ�มาซึง่ ความปลาบปลืม้ ใจแก่ผปู้ ระสบภัยนำ�ท่วมในพืน้ ทีส่ าม จังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก!

ทั้งประเทศ 1,000,000 คน

2015

แบ๊บติสต์ 50,000 คน ทั้งประเทศ 500,000 คน

2011

“สตรีแบ๊บติสต์ รวมพลัง สู่การรับใช้”

แบ๊บติสต์ 12.000

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มพูนคริสตจักรในสังกัด ส.ค.บ. ประชุมสตรีแบ๊บติสต์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ : ก้าวไปในพระวิญญาณ

วิทยากร: คุณเตือนตา สุธีระวงศ์ (ประธานสตรี ส.ค.บ.) เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค. 2011 ณ คริสตจักรพลับพลาสุราษฏร์

ประชุมสตรีแบ๊บติสต์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ : สตรีใต้ร่วมรับใช้ ก้าวสู่ปี 2015” วันที่ 17-18 มิ.ย.2011 วิทยากร : ผศ.ดร.นุกูล อินทรสังขา และคุณเตือนตา สุธีระวงศ์ (ประธานสตรี ส.ค.บ.) ณ คริสตจักรร่มเย็นพัทลุง

ส.ค.บ.จัดงานประกาศฟื้นฟู

ร่วมกับ ส.ค.บ.ภาคอิสาน วิทยากร : ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ เทศนา คืนวันที่ 15 และเช้าวันที่ 16 ก.ค. 2011 และ ศจ.ชูชาติ ยะเกษม เทศนา คืนวันที่ 16 และเช้าวันที่ 17 ก.ค. 2011 ร่วมกับ ส.ค.บ.ภาคเหนือ วิทยากร : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี ณ อบจ.แพร่ จ.แพร่ วันที่ 20-22 ต.ค. 2011

เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนนิมิต 2015 และนิมิต 2020 ของ คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศ ไทย (กปท.) โดย ส.ค.บ. ตั้งคณะทำ�งาน Thailand Baptist Home Mission ขึ้นเพื่อดำ�เนินการตามเป้าหมาย (GOAL) นัน่ คือ “แบ๊บติสต์ทวีคูณ เพิ่มพูนสู่ 50,000 ในปี 2015” โดย มีวตั ถุประสงค์ทเี่ น้นให้คริสตจักรทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ต้องเป็นคริสตจักร ที่เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นคริสตจักรที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในพื้นที่

2. พัฒนาผู้นำ�แบ๊บติสต์ ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ 3. สร้างผู้นำ�แบ๊บติสต์ ให้พอเพียง 4. พัฒนาอนุชนแบ๊บติสต์เข้าสู่การรับใช้

โดยมุ่งเน้นให้ทุกคริสตจักรในสังกัดของ ส.ค.บ. เข้าร่วมกันรับ เป้าหมายนีอ้ ย่างเต็มกำ�ลังทรัพย์ กำ�ลังคน กำ�ลังสติปญ ั ญา และ การอธิษฐานเผื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อที่แบ๊บติสต์จะ มี 50,000 คน ในปี 2015

ขอขอบคุณ ส.ค.บ.ภาคใต้ ในการสนับสนุนการจัดพิมพ์

แบ๊บติสต์นิวส์ ฉบับปฐมฤกษ์

ThaiBaptistNews 1  

ThaiBaptistNews 1

Advertisement