Page 1

1.โครงการทาดีกับชุมชน/สังคม “Love in Action” ความรั กที่แสดงออกเป็ นการกระทา 1.1.งานให้ ด้วยรัก ครั ง้ ที่2 งาน “ให้ ด้วยรั ก เทิดไท้ องค์ ราชัน 2013” งาน “ให้ ด้วยรัก” ครัง้ ที่ 2 ที่ผา่ นมา มูลนิธิคริ สตจักรคณะแบ๊ บติสต์ ร่วมกับ คริ สตจักรแบ๊ บติสต์ในกรุงเทพ มูลนิธิแมงป่ อง และเขตวังทองหลาง ร่วมกันจัดงาน “ให้ ด้วยรัก” แจกถุงของใช้ จาเป็ น “ให้ ด้วยรัก” จานวน1,000 ถุง ให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส ในเขตชุมชน วังทองหลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2013 ณ คริ สตจักรแห่งความรัก ลาดพร้ าว 90 เวลา 14.00-18.30 น. โดยรองอธิบดีกรมศาสนา และประธานมูลนิธิคริ สตจักรคณะแบ๊ บติสต์ ได้ มาเป็ นประธานร่วมในพิธีเปิ ดงาน “ให้ ด้วยรัก เทิดไท้ องค์ ราชัน 2013” ในวัน และเวลาดังกล่าว


>> แพคถุงให้ ด้วยรั ก 1,000 ถุง

>> สอนทาหมวกไหมพรม,บริ การตัดผม-ตรวจสุขภาพฟรี ,หน่ วยบริ การสารธารณสุข,

สอนทาตุ๊กตาไหมพรม และเกมส์ สนุกๆ ต่ างๆ มีแจกของรางวัลมากมาย


สุดท้ ายนีค้ ริสตจักรแต่ ละแห่ งในกรุ งเทพฯ ได้ มีการเปิ ดบูธแจกอาหารเลีย้ ง พี่น้องฟรี เช่ น ก๋ วยเตี๋ยว,ข้ าวซอย,นา้ เงีย้ ว,บราวนี่,นา้ แข็งใส,ข้ าวหมูแดง,ผัดหมี่ ฯลฯ เป็ นต้ น

กทม. – คริสตจักรนิมิตใหม่ โครงการทาดีเพื่อพ่ อ คริสตจักรนิมิตใหม่ ร่ วมกับ คลีนิคเวชกรรมคริสเตียนบางคล้ า >> ตรวจสุขภาพ ฟรี ให้ กับประชาชน บริ เวณเขตราชเทวี ณ อาคาร BSC


-ภาคอีสาน >> โครงการทาดีเพื่อพ่ อ คริสตจักรนิมิตใหม่ โคราช : แจกของใช้ จาเป็ นแก่ผ้ ปู ระสบภัย น ้าท่วม ที่อาเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา และ บ้ านขุย กิ่งอาเภอลาทเมนชัย จ.นครราชสีมา


นอกจากนี ้ยังได้ มีการสอนสานตะกร้ า ให้ กบั กลุ่ม สตรี ที่ อ. ชุมพวงอีกด้ วย

>> โครงการทาดีเพื่อพ่ อ คริสตจักรสัจธรรม จังหวัดอุดรธานี : แจกของช่วยเหลือ เด็ก ที่ป่วยเป็ นโรคเอดส์


>> คริสตจักรร่ วมพระพรนาเลา จัดงาน คริสต์ มาส “เราเป็ นหนึ่งในพระคริสต์ ” คริสตจักรร่วมพระพรนาเลา จัดงานคริสต์มาส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2014 ที่ผา่ นมา โดยมีสมาชิก ในคริสตจักร และผู้นาของคริ สตจักรต่าง ๆ ที่ได้ พาสมาชิกมาร่วมงาน "เราเป็ นหนึง่ ในความรักพระคริสต์" โดยกิจกรรมในงานมีการแสดงของแต่ละคริสตจักรที่มาร่วมงาน นอกจากนี ้มีเด็กๆในคริสตจักร และเด็กๆในหมู่บ้าน รวมถึง ทีมผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต มาร่วมงานอีกด้ วย


ภาคใต้ >> โครงการทาดีเพื่อพ่ อ คริสตจักรกระบี่แบ๊ บติสต์ : ได้ นาของขวัญไปมอบ ให้ กับ นักโทษ ในฑัณทสถานหญิง จังหวัดกระบี่ด้วย นาทีมโดย ศาสนาจารย์ดุสิต ลาวพันธ์ และ ทีมของคริสตจักรอิมมานูเอล จากกรุงเทพฯ


>> คริสตจักรกระบี่แบ๊ บติสต์ : แจกของขวัญ และร่วมจัดคริสต์มาสให้ กบั เด็กๆที่ โรงเรียน เทศบาล 1 ตลาดเก่า จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2013 ที่ผา่ นมา โดยสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่ องราวของคริสตมาส มีนกั เรี ยนนับหลายพันคนที่ให้ ความสนใจ และ หลายพันคนได้ รับข่าวประเสริฐผ่านคริสตจักรกระบี่แบ๊ บติสต์ผา่ นคริสตมาสปี นี ้ นอกจากนี ้มีของรางวัล ต่างๆมากมาย และหนังสือนิทานเกี่ยวกับเรื่ องราวของพระเจ้ า ให้ กบั เด็กๆ


ภาคตะวันออก>> โครงการทาดีเพื่อพ่ อ คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้ า : และนาคลินิกเคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพให้ แก่ชาวบ้ านตามสถานที่ต่างๆ มากกว่า20 แห่ง ตลอดปี 2013

1.3.ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่ น ทอร์ นาโด,นา้ ท่ วม ฯลฯ 1.3.1 ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยทอร์ นาโด ที่ โอกลาโฮมา (Oklahoma) สหรั ฐอเมริกา ส.ค.บ. ส่งเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tornado ที่ Moore Oklahoma สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี อดีตมิชชันนารี IMB จากรัฐนี ้หลายท่าน ที่เคยมาทาพันธกิจกับคนไทย จานวน $6,851 US (ประมาณ 205,530 บาท) ส่งมอบให้ SBC โดย Dr.John Lapo


:การส่งเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัง้ นี ้ แม้ จะเป็ นจานวนเงิน จากพี่น้องแบ๊ บติสต์ไทยที่ ไม่มากสาหรับชาวอเมริกนั ทาให้ ส.ค.บ. ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ จากผู้ส่ือข่ าวของ IMB ขอสัมภาษณ์ ประธาน ส.ค.บ. เพื่อทาข่ าวเรื่ องนี้

1.3.2 ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ ฝุ่นไห่ เยี่ยน ทีป่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทางมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊ บติสต์ ได้ สง่ เงินไปช่วย ผู้ประสบภัยพายุไต้ ฝนุ่ Haiyan ที่ เกาะสะมะ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และทาจดหมายแจ้ งคริ สตจักร และสถาบันในสังกัด ส.ค.บ. ระดมทุนเงินบริจาคเพื่อการนี ้

โดยจะใช้ วิธี Matching Fund คือเงินบริจาคที่มีการโอนเข้ าบัญชีมลู นิธิสงเคราะห์ชาวไทย มี จานวนเท่าไหร่ มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยจะสมทบเท่ากับจานวนนัน้ รวมส่งไปช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์ ผ่านหน่วยงาน BGR ซึง่ รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 263,000 บาท


1.3.3 ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่ วมในพื้นที่ อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา คลินิกเวชกรรมคริ สเตียนบางคล้ า ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย แจกของใช้ จาเป็ น (ข้ าวสาร,ไข่ ,น้าดื่ม,ยารักษาโรค ฯลฯ) เพื่อช่ วยผู้ประสบอุทกภัยน้าท่ วม ที่ ต.บางกระเจ็ด หมู่ 3 หมู่ 4 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56 โดยมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย ได้ ส่ งเงินจานวน 20,000 บาท ไปให้ ประธาน ส.ค.บ. ตะวันออก สาหรั บโครงการสาแดงความรั กของพระเจ้ า นี้


2.ส่ งเสริม/สร้ างผู้นาใหม่ จาก..เยาวชน-อนุชน 2.1 โครงการยกย่ องเด็กและเยาวชนดีเด่ นของแบ๊ บติสต์ ทางคริสตจักรต่างๆของแบ๊ บติสต์ได้ สง่ ตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นมาจานวนทังหมด ้ 6 คน ตามคริสตจักรต่างๆ และได้ รับรางวัลต่าๆดังนี ้ รางวัลที่ 1 คริสตจักรสัจจธรรมแบ๊ บติสต์ นายไชยพร วรรรณคีรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากร.ร.อุดรพิทยากูล ระดับชันม.5 ้ รางวัลที่ 2 คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้ าว นางสาววิภานันท์ วิษณุวตั ร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง ระดับชันม.6 ้

รางวัลที่ 2 คริสตจักรสัจจธรรมแบ๊ บติสต์ เด็กชายสัพพัญญู ไร่ขาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากร.ร.ดอนบอสโกวิทยา ระดับชันม.2 ้ รางวัลที่ 3 คริสตจักรสัจจธรรมแบ๊ บติสต์ เด็กหญิงอินทิรา อูท่ รัพย์เจริ ญชัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากร.ร.สตรี ราชินทู ิศ ระดับชันม.3 ้ เด็กชายสถาพร แก้ วพิกลุ ชัยรัตน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากร.ร.อุดรพิชยั รักษ์ ระดับชันม.2 ้ เด็กชายเอสรา สมบัตดิ ี ระดับประถมศึกษา จากร.ร.อุดรวิทยา ระดับชันป.5 ้ รางวัลที่ 3 คริสตจักรบ้ านปรารถนา นางสาวสุปัญญา วรรณสุข ระดับอุดมศึกษา จากม.บูรพา ระดับชันปี ้ 4


2.2 ประสานงานจัดหาที่พัก อาหาร รถ และบริการอานวยความสะดวก สาหรั บ Thai Baptist Youth 43 คน ที่ไปร่ วมประชุม 16th Baptist Youth World ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18-21 กรกฏาคม 2013 ทางส.ค.บ ได้ จดั หาที่พกั ให้ อนุชนแบ๊ บติสต์จากประเทศไทย ได้ ไปเข้ าร่วมการประชุม BYW ที่ ประเทศสิงค์โปร ณ International Baptist Church of Singapore ซึ ้งได้ รับการต้ อนรับอย่างดี และอบอุน่ มาก อย่างที่ทกุ คนคาดไม่ถึง ทังที ้ ่พกั , อาหารเช้ า เย็น, รถรับ-ส่ง ไปทุกแห่ง (รวมทังพาเที ้ ่ยว), จัดพี่เลี ้ยง คอยดูแล และแจกน ้าดื่มให้ กบั อนุชนทุกคน ทุกวัน ก่อนออกจากที่พกั ไปทากิจกรรมต่างๆ ในการไปประชุมครัง้ นี ้ทาให้ เหล่าอนุชนทังหลายขอบคุ ้ ณพระเจ้ าสาหรับสิ่งดีๆที่พระองค์ทรง จัดเตรี ยมให้ และทุกคนได้ ฟืน้ ฟูจิตวิญญาณ และกาลังในการประกาศอย่างมากมายโดย ประธาน ส.ค.บ. ได้ สง่ จดหมายขอบคุณศิษยาภิบาล IBCS สาหรับการนี ้ เรี ยบร้ อยแล้ ว


2.3 ส.ค.บ.ให้ การสนับสนุน ในการจัดค่ ายอนุชน 2.3.1 ค่ ายอนุชนภาคอีสาน “Home Hug” ที่ จ.อุดรธานี

โดยทีมงานของคุณวุฒิ วงศ์สรรเสริญ ประมาณ 10 ท่าน ที่ได้ เดินทาง ไปเป็ นผู้ดาเนินรายการ ในค่ายโฮมฮัก ครัง้ นี ้ ร่วมกับ ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ ประธาน ส.ค.บ.ภาคอีสาน


3.โครงการคริสตจักรช่ วยคริสตจักร 3.1 คริสตจักรศรี สะเกษ จ.ศรี สะเกษ (มี 4 คริสตจักรสนับสนุน) คริสตจักรศรี สะเกษ ตังอยู ้ ่ที่ 1291/14 ถ.รอบเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000 มีศษิ ยาภิบาล คือ อ.วินิจ เขียวอ่อน เป็ นศิษยาภิบาล รายชื ่อคริ สตจักรทีส่ นับสนุน ดังนี ้ -คริสตจักรนิมิตใหม่ -คริสตจักรแห่งความรัก -คริสตจักรแห่งความสุข -คริสตจักรมหาชล

3.2 คริสตจักรร่ วมพระพรนาเลา จ.มหาสารคาม (มี 5 คริสตจักรสนับสนุน) คริสตจักรร่วมพระพรนาเลา ตังอยู ้ ท่ ี่ 131 บ.สนาม หมู่ 2 ต.เสือโก้ ก อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม 44120 มีศษิ ยาภิบาล คือ อ.สุภาษิต ปิ ดสายะ เป็ นศิษยาภิบาล รายชื อคริ สตจักรทีส่ นับสนุนมี ดงั นี ้ -คริสตจักรมหาชล ,คริสตจักรบ้ านปรารถนา ,คริสตจักรอิมมานูเอล ,คริสตจักรนิมิตใหม่ ,คริสตจักรแห่ง ความสุข


3.3 จัดทา Visa .ให้ กับมิชชันนารี ใน คริสตจักรแบ๊ บติสต์ 3.3.1 คริสตจักรมหาชล 3.3.2 คริสตจักรสมุยเมอร์ ซ่ ี

4.โครงการอบรมและพัฒนาศิษยาภิบาล 4.1 ค่ ายผู้นา ส.ค.บ.2013 “เปลี่ยน..Be Transformed” ค่ายผู้นา สคบ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24-26 เม.ย.2013 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊ บติสต์พทั ยา โดยมี คุณหลิว อยู่ เป็ นประธานในการจัดค่ ายในครั่ งนี ้ โดยมีวิทยากรจากสหกิจ ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิต นันท์ จากคริสตจักร มาแบ่งปั นและฟื น้ ฟู สร้ างแรงบัลดาลใจให้ ผานากลับไปช่วยกันประกาศ นาคนเข้ า คริสตจักร และเสริมสร้ างจิตวิญญาณให้ เข้ มแข็ง


4.2 การอบรม “ปฎิบัตกิ ารทวีคูณ’ (Operation Multipilcayion) โดย ดร.บิลลี่ แฮงค์ ส จูเนียร์ การจัดอบรม “ปฏิบตั กิ ารทวีคณ ู ” ในวันที่ 1-3 พค.13 โดยสภาคริสตจักรเป็ นเจ้ าภาพ จัดอบรม ให้ กบั ศิษยาภิบาลและผู้นาคริสตจักร ของสภาฯ ประมาณ 300 คน ณ อาคารเอกิ ้นส์ ชัน้ 11 สาหรับศิษยาภิบาลและผู้นาแบ๊ บติสต์ใน กทม. คริสตจักรที่แจ้ งความประสงค์มา คือ นิมิตใหม่ , CJ และ Agape, อิมมานุเอล และ ผจก.ส.ค.บ. กรรมการ ส.ค.บ. ปริ ศนา อิว และ อ.อนุชา ตันติโกวิทย์ ได้ ขอไปเข้ าร่วมอบรมด้ วย


และส.ค.บ. ได้ เชิญ Dr.Billie Hanks และทีมงาน มาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ ทีมผู้นาของ แบ๊ บติสต์ ในวันศุกร์ ที่ 3 พค.13 ที่ ครัวเจ้ ง๊อ เวลา 18.30 น.


4.3 ค่ าย ส.ค.บ. ภาตใต้ อ.สุรพล วิมู ประธานค่ายส.ค.บ.ภาคใต้ จัดค่ายส.ค.บ.ใต้ เมื่อวันที่ 22-23 ต.ค.13 ที่ผา่ นมา ณ คริสตจักร พลับพลาสุราษฎร์ ในหัวข้ อค่าย “จงเกิดผล” วิทยากรคือ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ มีพี่น้องแบ๊ บติ สต์ภาคใต้ มาร่วมค่ายนี ้ประมาณ 120 คน


5.การประกาศและเล่ าเรื่องของพระเจ้ า 5.1 ร่ วมกับ กปท.จัดการประกาศพิเศษ ที่หอธรรมโรงเรี ยนกรุ งเทพคริสเตียน โดย “Nick Vujicic” กปท.จัดนมัสการพิเศษ ณ หอธรรมโรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2013 เวลา19.0021.00 น. ที่ผา่ นมา โดยแขกรับเชิญคือ Nick Vujicic โดยมีอ.วาระ มีชธู น เป็ นผู้แปล ในการจัดการประกาศ พิเศษครัง้ นี ้ทาให้ หลายๆคนที่เป็ นคริสเตียน และไม่เป็ นคริสเตียน ได้ รับการฟื น้ ฟูจิตใจให้ เข็มแข็ง และสร้ าง แรงบัลดาลใจให้ กบั ผู้คนมากมายจากคาพยานของตัว Nick Vujicic ที่มีกบั พระเจ้ านัน้ เป็ นที่ประทับใจของ ผู้มาร่วมรายการ โดยเฉพาะผู้รับใช้ พี่น้องคริสเตียนเป็ นอย่างมาก ในวันนันมี ้ ผ้ มู ารับฟั งประมาณ 1,400 คน และมีผ้ ปู ระกาศตัวรับเชื่อประมาณ 120 คน


5.3. Agreement Between Japan Baptist Convention กับ TBC (ส.ค.บ) ได้ มีการลงนามร่วมกันระหว่าง JBC กับ TBC ในการส่งอาสาสมัครมาช่วยสอนชันเรี ้ ยน ภาษาญี่ปนุ่ ที่ BSC เป็ นระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่ ้ เดือน เม.ย – ก.ย.13


6.ทางานร่ วมกับองค์ กรคริสตชนในประเทศไทย กปท.เอกภาพคริสตชนไทย 6.1.วันอธิษฐานภาวนา เพื่อเอกภาพคริสตชน วันอธิษฐานภาวนา เพื่อเอกภาพคริสตชน จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2014 ตังแต่ ้ เวลา 15.00น. ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ในวันนี ้ ได้ มีผ้ นู าแต่ละสังกัด รวมทัง้ พี่น้องคริสเตียนทัว่ ทุก สังกัด มาร่วมใจอธิษฐานเพื่อประเทศไทยใรท่ามกลางสภาวะสังคมที่มีปัญหา และขาดความเชื่อ โดยการ อธิษฐานเพื่อเอกภาพคริสตชนไทยได้ จดั ขึ ้นเป็ นประจาในทุกๆปี


7.การให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐ 7.1 ร่ วมแถลงข่ าว “ส่ งท้ ายปี เก่ าวิถีไทยฯ” ของกระทรวงวัฒนธรรม ประธานส.ค.บ.ได้ รับเชิญจากกกรมศาสนา ให้ เข้ าร่วมแถลงข่าว “โครงการส่งท้ายปี เก่าวิ ถีไทยฯ” ณ ห้ องดารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึง่ ประธานในในพิธี คือ รัฐมนตรี กระทรวง วัฒนธรรม จุดประสงค์ เพื่อดึงดูดศาสนิกชนให้ เข้ าโบสถ์ แทนการไป Count Down ตามสถานที่ ต่ างๆทีจ่ ัดขึน้ เพื่อแสวงหาผลกาไร ในงานนี ้ผู้แทนของส.ค.บ.ที่ไปร่วมงาน คือ ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

7.2 ร่ วมงาน “61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ” “61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์” ในวันเสาร์ ที่ 27 ก.ค.13 เวลา 16.00น. ที่ผ่านมา โดยในงานนี ้ ศจ. สว่าง โทโน่ เป็ นผู้แทนจากแบ๊ บติสต์ ไปร่วมในพิธีถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี พระองค์เจ้ าศรี รัศม์ เสด็จมาเป็ นองค์ประธานในพิธี


7.3 ร่ วมงาน “81 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” กับกรมศาสนา เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 13 ที่ผา่ นมา คริสตชนไทย ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ “วันแม่” เวลา 05.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องาสนามหลวง โดย พระองค์เจ้ าศรี รัศม์ เสด็จมาเป็ นองค์ประธานในพิธี ร่วมเดิน เทิดพระเกียรติด้วย

ในเวลา 16.00 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง คริสตชนไทย 5 องค์กร ร่วมกับกรมศาสนา ถวาย พระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อีกครัง้


ในวันอังคารที่ 13 ส.ค. 13 ณ ศูนย์วฒ ั นธรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดโดยกรมศาสนา ในเวลา 09.00- 11.30 น. เป็ นการถวายพระพรของผู้นา 5 ศาสนา 11.30-13.00 ร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน( โต๊ ะจีน ) ร่วมกัน 13.15-15.30 เสวนาจากผู้นา 5 ศาสนา

คริสตจักรแบ๊ บติสต์ให้ ความร่วมมือนาแผ่นป้ายไวนีล “วันแม่” ของกรมศาสนาไปติดที่คริสตจักร คือ คจ.นิมิตใหม่, คจ.มหาชล,คจ.ระยอง,คจ.หาดใหญ่,คจ.กระบี่ และคจ.พระสิริ หาดใหญ่ ให้ ความร่วมมือ ในการจัดถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

7.4 คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ โดยกรมศาสนา เดินทางไปดูงานใน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประธานฯส.ค.บ. ได้ มอบหมายให้ ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี เป็ นผู้แทนแบ๊ บติสต์ เดินทางร่วมกับ 5 ผู้นาศาสนา ไปดูงานที่ฟิลิปปิ นส์ ในวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค.13 ซึง่ กรมศาสนามีแผนที่จะจัดประชุมผู้นา ศาสนสัมพันธ์ระดับอาเซียน ในประเทศไทย ต่อไปในปี 2014


7.5 ประธาน ส.ค.บ. รั บโล่ ห์ขอบคุณ จากกรมศาสนา ดร.ปรี ชา กันธิยะ อธิบดีกรมศาสนา เป็ นผู้มอบโล่ห์ขอบคุณให้ กบั องค์กรที่ให้ ความร่วมมือกับกรม ศาสนา ด้ วยดีตลอดมา

7.6 ร่ วมประชุมกับกรมศาสนา “ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา” 12 ก.ย. 13 ประชุมได้ กาหนดแผนเดินทางครัง้ ต่อไป คือ เดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 11-14 พย.13 กาหนดการเบื ้องต้ นจะเดินทางโดยเครื่ องบิน ไปที่ จ.นราธิวาส ในวันแรก


7.7 ร่ วมประชุม “มอง 360 องศา กับการพัฒนาครอบครั วไทย” ที่อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 23 กย.13 ได้ ไปร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการสตรี ภายใต้ คณะกรรมาธิการ พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ซึง่ มี สส., สว., ผู้นาสตรี หลายกลุม่ หลายองค์กร รวมทังอาจารย์ ้ สตรี จากหลายมหาวิทยาลัยดังๆ ได้ เข้ าร่วมประชุม สัมมนาในครัง้ นี ้กันอย่างคับคัง่ ประมาณ 300 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานาวิธีการ ในการคุ้มครอง และแนวทางป้องกัน การกระทารุนแรงต่ อสตรี และเด็ก ในสั งคมไทย

7.8 งานถวายพระพร “86 พรรษามหาราช” ร่ วมกับมูลนิธิ 5 ธันวา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2013 คริสตชนไทยร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวา จัดงานถวายพระพร “86 พรรษา มหาราช” โดยมีรายการ 2 ช่วงดังนี ้ 1.ในช่วงบ่าย 15.00-16.30 น.เป็ นพิธี ทางศาสนา ที่ผ้ แู ทน 5 ศาสนาจัดถวายพระพรตามแบบของ แต่ละศาสนา โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี เป็ นผู้แทนจากแบ๊ บติสต์ในการอธิษฐานขอพระพรเพื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั


2.ช่วงเย็น เวลา 18.30 – 21.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีทีมงานเครื อข่ายอธิษฐาน เป็ นผู้รับผิดชอบเตรี ยมงานในครัง้ นี ้ ร่วมกับอ.วีระเดช จิตศักดานนท์ โดยทุกฝ่ ายจะให้ มีการอธิษฐานอวย พรประเทศไทย ในช่วงหลังพิธีถวายพระพร


7.9 เดินเทิดพระเกียรติ “วันพ่ อ” วันที่ 5 ธันวาคม 2013 เวลา 16.00 น. คริสตชนไทยร่ วมกับกรมศาสนา เดิน เทิดพระเกียรติ ร่ วมกับ ทหาร 3 เหล่าทัพ,ตารวจ,ข้ าราชการ และนักเรี ยน-นักศึกษา

จากถนนราชดาเนิน ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

7.10 จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันพ่ อ 5 ธันวา สมาชิ ก คริ ส ตจั ก รกระบี่ แบ๊ บติ ส ต์ ได้ ร่ วมกั น จุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนือ้ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “86 พรรษามหาราช” 5 ธันวาคม 2013


8.แนะนาสมาชิกใหม่ ของ ส.ค.บ.ปี 2013 8.1.คริสตจักรต้ นนา้ แห่ งชีวติ อ.เสิงสาง คริสตจักรต้ นน ้าแห่งชีวิต อ.เสิงสาง (ซึง่ เป็ นคริสตจักรลูกของ คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้ าว) ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 40-50 คน ที่อยู่ : 20 หมู่ 3 หมู่บ้านหนองลุมปุ๊ ก ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทร: 080-779-6970 Fax: 02-932-7249

8.2. “คริสตจักรร่ วมพระพรนาเลา” อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม คริสตจักรร่มพระพรนาเลา อ.สุภาษิต ปิ ดสายะ เป็ นศิษยาภิบาล ที่อยู่ : 131 บ้ านสนาม หมู่ 2 ต.เสือโก้ ก อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร : 090-8523-669,083-459-6971

8.3. “คริสตจักรศรี ษะเกษ” :คริสตจักรศรี ษะเกษ ศิษยาภิบาล คือ อ.วินิจ เขียวอ่อน ที่อยู่ : 1291/14 ถ.รอบเมือง ต.เมืองเหนือ จ.ศรี ษะเกษ 33000 โทร : 083-977-7600,080-003-3905


8.4. คจ.สามัคคีธรรมอากาเป้ จ.สุพรรณบุรี ศิษยาภิบาล :

REV : ERICK ELLA

ที่อยู่ :130/1 ถ.พระพันวันวษา ต.ท่าพี่เลี ้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร : 035-511-380

8.5. คจ.พระสิริ (เสรี ไทย) ศิษยาภิบาลคือ อ.วินยั สีสนั ที่อยู่ : 40/1 ซ.รามอินทรา 117 แยก10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร : 085-131-9295, 085-930-4424

8.6. คริสตจักร.Life Point ถ.กล้ วยนา้ ไทย กทม. คริสตจักร Life Point เป็ นคริ สตจักรที่ - ได้ สง่ อาสาสมัครมาทาพันธกิจร่วมกับ คจ.นิมิตใหม่ และช่วยสอนภาษาอังกฤษที่ BSC นอกจากนี ้ ยังได้ เคยไปช่วยสอน รวีที่คจ.แห่งความรัก อยู่ระยะหนึง่ ด้ วย - ทาพันธกิจประกาศ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ถ.กล้ วยน ้าไทย ที่อยู่ : 3755/1 ซ.บ้ านกล้ วยใต้ ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา

กทม. 10110 โทร : 02-712-3639

8.7.คริสตจักร วังธรรมโคกน้ อย ภาคตะวันออก ศบ: อ.สมลี ทวยทา ศิษยาภิบาล : อ.สมลี ทวยทา ที่อยู่ : 387 หมู่ 4 ต.วังทองกิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ ว


อื่นๆ 9.1.ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์ กร 9.1.1 หนังสือรั บรองคริ สตจักร โดยจะพิมพ์ทองทังหมด ้ สาหรับลายเซ็นของประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊ บติสต์จะ เป็ นลายเซนต์จริง โดยจะใช้ หมึกพิเศษ และเคลือบพลาสติก เ พื่อแก้ ปัญหา -การจางหายไปอย่างรวดเร็ว คือเพื่อให้ มีอายุการใช้ งานได้ นาน -มีระยะเวลาเริ่มต้ น และหมดอายุพร้ อมกันทุกคริสตจักร -ออกให้ เฉพาะคริสตจักรที่เป็ นสมาชกประเภทสมบูรณ์ เท่านัน้

9.1.2 “ระบบข้ อมูล ส.ค.บ. –TBC Information System” ความคืบหน้ าการจัดทาโปรแกรม TBC Information System ปั จจุบัน รวบรวมได้ 70 % แล้ ว ในโปรแกรมนี ้ เพื่ออัพเดทข้ อมูลต่างๆของแต่ละคริสตจักร เช่น ภาพคริสตจักร, ภาพศิษยาภิบาล-ผอ.สถาบัน,ที่อยู่ ฯลฯ


9.2.ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์ กร 9.2.1 TBC Christmas Card

9.2.2 ช่ องทางประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร พันธกิจแบ๊ บติสต์ E-Mail : tbc_1971@hotmail.com Website : www.baptist-tbc.com Facebook : Thailand Baptist Convention


9.3.เตรี ยมอนุชนเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน APBYC ในเดือน พ.ย. 2015 ที่ประเทศไทย งาน APBYC ที่จะจัดขึ ้น ในเดือนพ.ย. 2015 นี ้ ณ หอธรรมโรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียน ซึง่ ประเทศ ไทยเป็ นเจ้ าภาพ คจ.แห่งความสุข ได้ เริ่มตังงบประมาณ ้ ในเดือน เมย.13 เพื่อส่งอนุชน ประมาณ 30 คน เข้ าร่วมประชุม APBYC ในปี 2015 เช่นเดียวกับ คจ.นิมิต ใหม่ (ซึง่ ได้ ตงงบประมาณแล้ ั้ ว 6 เดือน) และ ได้ หนุนใจให้ เตรี ยมอบรมฝึ กภาษาอังกฤษ หรื ออาจจัดค่าย Youth English Camp .ในปี 2014 เพื่อเตรี ยมอนุชนแบ๊ บติสต์ไทยของเราให้ สามารถสื่อสารกับอนุชนจากต่างประเทศได้

9.4. ภาพยนตร์ 3 เรื่ องที่เป็ นเครื่ องมือต่ อการประกาศพระกิตติคุณ ในปี 2014

เรื่องที่ 1 SON of GOD ของ Century Fox จะเข้ าฉายในประเทศไทย 27 กพ.14 ถึง เมย.14 ผูส้ ร้างเป็ นคนเดี ยวกับผูส้ ร้างภาพยนต์เรื ่ อง The Lion King ได้ มีทีมงานประสานงานมาที่ประธาน ส.ค.บ. ในการแปลภาษาไทย และการใส่ Sub title และจะมีการฉายรอบปฐมทัศน์ ในเดือนกุมภาพันธ์ กรรมการ ส.ค.บ. จะได้ รับเชิญด้ วย เรื่องที่ 2 โนอาห์ (Noah) จะเข้ ามาฉายในประเทศไทย ช่วง Easter คือเดือน เมษายน 2014 เรื่องที่ 3 Exodus จะเข้ ามาฉายในประเทศไทย ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2014 ซึง่ ภาพยนต์ ทัง้ 3 เรื่ องนี ้ โรงเรี ยนใด หรื อ คริสตจักรใด ประสงค์จะพานักเรี ยน/สมาชิก ไปชมได้ เป็ นรอบพิเศษของนักเรี ยน หรื อสมาชิกคริสตจักร สามารถติดต่อเป็ นกรณีพิเศษได้ โดยเฉพาะการ พาผู้สนใจไปชม เป็ นเครื่ องมือในการประกาศ ได้ เป็ นอย่างดี


รายงานประจำปีแบ๊บติสต์ 2014  
รายงานประจำปีแบ๊บติสต์ 2014  

รายงานประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 2014

Advertisement