สูจิบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Page 1

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 2 สารบัญ กาหนดการวนพธประสาทปรญญาบตร คํากลาวใหโอวาทประธาน .....................……………………….....................…..................……………………………………….. คากลาวรายงานการดาเนนงานของอธการบด .......................................................................................................... คํากลาวประกาศเกียรติคุณ ...................................................................................................................................... สารอวยพรบัณฑิตจากอธิการบดี ...................................................................................................... สารอวยพรบัณฑิตจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ................................................................................................ รายนามคณะกรรมการสภาสถาบัน ................................................................................................................... รายนามคณะผบรหารสถาบน ประวตความเปนมาของสถาบน ปรชญา ปณธาน พนธกจของสถาบน สญลกษณและสประจาสถาบน พระประธานประจาสถาบน อนสาวรยผกอตง และ ตนไมประจาสถาบน หลกสตรการศกษาของสถาบน จานวนบณฑตทสาเรจการศกษาในปการศกษา 2564 สรปจานวนผไดรบปรญญาเกยรตนยมของคณะ สาขาวชา คณะวศวกรรมศาสตร - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ .................................................................................................................................... - คณะบริหารธุรกิจ …………………….......………………..………………………………………….. คํากลาวปฏิญาณตนบัณฑิต .............................................................................................................. เพลงประจําสถาบัน .................................................................................................................................................. หนา 3 4 5 6-11 12 13-20 21 22 23 24 25 26 27-28 29 30-37 38-44 45-57 58 59
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 3 กาหนดการวนพธประสาทปรญญาบตร ครงที วันอาทิตย์ที พฤศจิกายน ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา กําหนดการ 06.00 - 07.30 น. มหาบณฑต บณฑต สงตรวจเอกสารใบรบรองการฉดวคซน ผลการตรวจ ATK ณ จดลงทะเบยน 07.30 น. มหาบณฑตและบณฑตรายงานตว ณ เตนทอานวยการ หนาหอรชมงคล การแตงกาย มหาบัณฑิต ชาย สวมเสอเชตสขาวผกเนคไทสนาเงนหรอดา ชดสทสากลสดา สวมชดครยวทยฐานะ และรองเทาคชชหมสนสดา หญง สวมเสอเชตสขาว สวมกระโปรงสดา ชดสทสากลสดา สวมชดครยวทยฐานะ และรองเทาคชชหมสนสดา บัณฑิต ชายและหญง แตงกายชดนกศกษา สวมชดพธการสวมชดครยวทยฐานะ และรองเทาคชชหมสนสดา 07.30 – 07.40 น. ตงแถวถายภาพหมมหาบณฑตและบณฑตทกคณะตามลาดบ 07.45 –
น. ถายภาพหมมหาบณฑต บณฑตวทยาลย
น. ถายภาพหมบณฑต คณะวศวกรรมศาสตร
น. ถายภาพหมูบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
น. ถายภาพหมบณฑต คณะบรหารธรกจ
ดงน 1) บณฑตวทยาลย 2) บณฑตคณะวศวกรรมศาสตร 3) บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บณฑตคณะบรหารธรกจ 08.45 - 09.00 น. นายกสภา กรรมการสภา ผบรหาร ผเขารบประกาศเกยรตคณ และคณาจารยเดนเขาหองพธ 09.00 – 11.00 น. เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร นายกสภาจดธป เทยน บชาพระรตนตรยและเขาประจาแทนพธ อธการบดกลาวรายงานการดาเนนงานของสถาบน อธการบดกลาวประวตผไดรบประกาศเกยรตคณ และเชญผไดรบเขารบประกาศเกยรตคณ - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นํามหาบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร นําบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร - คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นําบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นําบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร ผแทนบณฑตกลาวนามหาบณฑตและบณฑตปฏญาณตน นายกสภากลาวแสดงความยนดและใหโอวาท เพลงสรรเสรญพระบารม จบพิธีประสาทปริญญาบัตร 11.00–11.15น.ถายภาพหมูคณะผูบริหารและคณาจารย 11.15-11.30น.นายกสภากรรมการสภาแขกผมเกยรตคณะผบรหาร ผไดรบประกาศเกยรตคณถายภาพรวมกนบรเวณหนาเวท
07.55
07.55
08.05
08.05 – 08.15
08.15 – 08.25
08.25 - 08.45 น. มหาบณฑตและบณฑตเตรยมตงแถวเพอเดนเขาหองพธตามลาดบ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 4 คากลาวโอวาทประธาน นายจิระพันธ อุลปาทร (นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน) ทานกรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่มาทําหนาที่เปนประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2564 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับประกาศ เกียรติคุณ และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่มีความวิริยะอุตสาหะพากเพียร ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา ไดรับปริญญาบัตรตามที่มุงหมาย พรอมกันนี้ ผมขอรวมแสดงความยินดีกับทานผูปกครองและครอบครัวของผูสําเร็จ การศึกษาดวย บัณฑิตทั้งหลายตางก็สําเร็จการศึกษาสมกับที่ไดตั้งใจไว กลาวไดวาบัณฑิตของสถาบันแหงนี้ถือเปนผูที่มีความรู ความสามารถในศาสตรวิชาตาง ๆ เปนบุคคลที่มีพลังเปยมลนทั้งกายและใจในการนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ คุณสมบัติประการหนึ่งที่เปนที่ภาคภูมิใจและไดยึดถือปฏิบัติ จากรุนสูรุนจนหยั่งลึกในตัวบัณฑิตทุกคน และเปนอัตลักษณที่โดดเดนจนไดรับการยอมรับจากสังคมในวงกวางคือ การมีคุณสมบัติและการยึดถือแนวปฏิบัติตามคานิยมรวมของสถาบัน หรือ TNI Core Values ที่สําคัญ 3 ประการ อันไดแก 1. Kaizen การพัฒนางานและตนเองอยางตอเนื่อง 2. Monodzukuri การสรางสรรคและมุงมั่นในการสรางผลงาน อยางมีคุณภาพ 3. Hansei การนอมรบความผดพลาดของตนเองและพรอมปรบปรงแกไข ซงหากพจารณาอยางถองแทจะพบวา คานิยมรวมดังกลาว ถือเปนคุณสมบัติที่แสดงถึงการเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม ผมเชื่อมั่นวาหากบัณฑิตทุกคนไดไตรตรอง และนําไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะทําใหบัณฑิตเปนบุคคลที่มีความสามารถที่โดดเดน ประสบความสําเร็จ กาวหนาในชีวิต และการงาน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เปนแบบอยางที่ดีขององคกรและสังคม และนํามาซึ่งชื่อเสียง เกยรตศกดแกตนเอง ครอบครัว และสถาบัน สุดทายนี้ ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนรวมทั้งครอบครัว จงประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญกาวหนา ในหนาที่การงาน มีพลังกายและพลังใจที่เขมแข็ง สามารถเอาชนะอุปสรรคและความทาทายทั้งปวง ดําเนินภารกิจและ ความรบผดชอบใหสาเรจตามปณธานทมงหวง ตลอดจนสามารถอทศตนใหเปนประโยชนไดตามความตั้งใจทุกประการ และขอให บัณฑิตทุกคนจงตระหนักและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจในความเปนบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน แหงนี้ตลอดไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 5 คากลาวรายงานอธการบด รองศาสตราจารยกฤษดา วิศวธีรานนท (อธการบดสถาบนเทคโนโลยไทย-ญปน) เรยน คณจระพนธ อลปาทร นายกสภาสถาบนเทคโนโลยไทย ญปน ผมรองศาสตราจารยกฤษดา วศวธรานนท อธิการบดี ในนามสถาบนเทคโนโลยไทย ญปน ขอขอบคณทานเปนอยางสง ทไดกรณาใหเกยรตมาเปนประธานในพธประสาท ปรญญาบตรแกผสาเรจการศกษาครงท 13 ประจาปการศกษา 2564 ในวนน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนกอตั้งโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ซึ่งในป 2566 นี้ จะมีการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปการกอตั้ง สถาบันเปดดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2550 โดยไดรบพระมหากรณาธคณจากสมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถาบันมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาตาม พันธกิจของสถาบันอยางตอเนื่อง และไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมใหมๆ ที่สําคัญ อันไดแก การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ อยางเปนทางการในปการศึกษา 2565 การเปดหลักสูตรเทียบโอนสาขาตางๆ ในทุกคณะวิชา เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไดเขามาศึกษาตอ การทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมปลายเพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซึ่งนําไปสูการรับนักศึกษาใหมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดการเรียนเพื่อสะสมหนวยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีลวงหนา หรือที่เรียกวา Pre-Degree การทําความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อดําเนินการวิจัย การสรางนวัตกรรมและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงโจทยปญหาและความตองการของ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่แทจริง ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธที่เขมแข็งเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา การดูงาน และ การเพิ่มโอกาสในการมีงานทําของนักศึกษา เปนตน ปจจุบันสถาบันเปดดําเนินการสอนรวม 25 หลักสูตร เปนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และในระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร มีนักศึกษาเต็มเวลา 3,449 คน เปนระดับปริญญาตรี 3,260 คน และระดบปรญญาโท 189 คน มบณฑตทสาเรจการศกษาจากสถาบนแลวจานวน 9,293 คน เปนระดับปริญญาตรี 8,448 คน และระดบปรญญาโท 845 คน สถาบนเทคโนโลยไทย ญปนในฐานะสถาบนอดมศกษาทมบทบาทสาคญในการพฒนาทรพยากรมนษย เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ แมในชวงระยะเวลาที่ผานมาจะมีปจจัยสิ่งแวดลอมทางดานโรคระบาด ภัยธรรมชาติ และ ภาวะสงครามที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การใชชีวิตและการทํางานของทุกคน และยังสงผลกระทบตอ การดําเนินงานของสถาบันดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นวาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ไดพัฒนารากฐานในดาน ตางๆ มาอยางตอเนื่องยาวนานกวา 15 ป มีความแข็งแกรง จะสามารถปรับตัว ยืนหยัด และพัฒนาเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเขมแข็งโดดเดนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศใหสูงขึ้น อันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของ นักศึกษา บัณฑิต ผูบริหาร อาจารย และบุคคลากรของสถาบันทุกคน
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 6 คากลาวประกาศเกยรตคณ ในปนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนดําเนินงานกาวขึ้นสูปที่ 16 ซึ่งเปนที่ประจักษวาสถาบันมีความเจริญกาวหนา มาโดยตลอด ปจจัยสําคัญที่ชวยเกื้อหนุนใหการดําเนินงานของสถาบันประสบความสําเร็จสวนหนึ่งเปนผลมาจากบุคคลตางๆ ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญในบทบาทและปณิธานของสถาบัน ที่เปนแหลงสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมไทย โดยไดเสียสละและอุทิศตนทั้งกําลังกายใจ สติปญญา ความรูความสามารถ ตลอดจนทรัพยสิน เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานและชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันตลอดมาโดยมิหวังผลตอบแทน ในปนี้ คณะกรรมการบริหาร สถาบันจึงไดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณูปการตอที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 117-6/2565 เมอวนท 26 กนยายน 2565 ไดมมตเหนชอบการมอบประกาศเกยรตคณใหกบผมคุณูปการแกสถาบัน โดยมีรายนามดังนี้ 1. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ ปจจุบันอายุ 81 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน, ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และไดรับ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปจจุบันทานดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน), และยังเปนกรรมการในอีกหลายบริษัท เคยดํารงตําแหนงสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน อาท กรรมการกอตงสมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย ญปน), นายกสมาคมสมาคมสงเสรมเทคโนโลย(ไทย-ญี่ปุน) ป 2544-2548 ประธานคณะกรรมการกอตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน และไดดํารงตําแหนงสูงสุดซึ่งเปนตําแหนงสําคัญของสถาบัน ไดแก นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนทานแรก ตั้งแตสถาบันเริ่มเปดดําเนินการในป 2549 ถึงป 2565 รวมระยะเวลา 15 ป 8 เดือน ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทานไดเสียสละทุมเทเวลาและอุทิศตน โดยใชความรู ความสามารถจากประสบการณดานการบริหารองคกรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อชวยใหคําปรึกษาแนะนํา กําหนดนโยบาย การดําเนินงานของสถาบัน การชี้แนะแนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการสถาบันในดานตางๆ จนสถาบัน มีความกาวหนามาโดยตลอด อีกทั้งไดบริจาคเงินเพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาในกองทุนของสถาบันเพื่อเปนทุนการศึกษา ใหกบนกศกษาของสถาบนในทกๆ ป และจากการททานไดเสยสละเวลาอทศแรงกายแรงใจในการใชความรความสามารถ ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของสถาบันดังกลาวมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่ทําใหสถาบันมีการพัฒนารุดหนาจนเปนที่ประจักษดังเชนในปจจุบัน สถาบันจึงมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเปน เกียรติประวัติสืบไป
ระดับปริญญาโท

จํากัด (มหาชน), กรรมการบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด, กรรมการบริษัท เมโทรชิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), กรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน), กรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน), กรรมการบริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปนตน และเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 7 2. รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ปจจุบันอายุ 79 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of Gothenburg ประเทศสวีเดน และระดับปริญญาเอก บรหารธรกจดษฎบณฑต สาขาการเงน จาก University of Illinois ประเทศสหรฐอเมรกา ปจจุบันทานดํารงตําแหนง ประธานบริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซชิเอทส จํากัด นอกจากนี้ ทานยังดํารงตําแหนงสําคัญในสถาบันการศึกษาและกรรมการในภาคเอกชนตางๆ อาทิ อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและ การบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย, กรรมการบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด, กรรมการ บริษัท เอเชียพลัสกรุป โฮลดิ้งส
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ตั้งแตสถาบันไดเริ่มเปดดําเนินการในป 2549 ถึง ป 2565 รวมระยะเวลา 15 ป 8 เดือน ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ทานได เสียสละทุมเทเวลาและอุทิศตน โดยใชความรูความสามารถจากประสบการณดานการบริหารองคกรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการศึกษา เพื่อชวยใหคําปรึกษาแนะนํา กําหนดนโยบายบริหารงาน การชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการดานบัญชีและ การเงินของสถาบันในตําแหนงประธานคณะกรรมการนโยบายดานบริหารอีกตําแหนงดวยความตอเนื่อง สงผลใหสถาบัน มีแนวทางการดําเนินงานดานการเงินดวยความมั่นคง และจากการที่ทานไดสละเวลาอุทิศแรงกายแรงใจในการใชความรู ความสามารถดังกลาว จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหสถาบันมีการพัฒนารุดหนาจนเปนที่ประจักษดังเชนในปจจุบัน สถาบัน จึงมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 8 3. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ปจจุบันอายุ 76 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับ 1) และปริญญาเอกสาขาวัสดุ วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไมโครเวฟ จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยัง ไดรับประกาศนียบัตรหลังปริญญาเอก (Alternative Energy) จากมหาวิทยาลัย ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันทานดํารงตําแหนงบริหารระดับประเทศหลายตําแหนง อาทิ ประธานคณะกรรมการนโยบายกองทนสนบสนน การวิจัย, ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย, นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรรมการสภากาชาดไทย, กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ การเกษตร และตาแหนงสาคญในอดตไดแก รฐมนตรชวยวาการกระทรวงศกษาธการ, เลขาธการคณะกรรมการการอดมศกษา, นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และกรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทานไดใหเกียรติเขารวมเปนกรรมการสภาสถาบัน และดํารงตําแหนงใน 2 วาระ ระหวางป 2550 – 2557 และชวงป 2560-2565 รวมตลอดระยะเวลาประมาณ 13 ป ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ทานไดเสียสละทุมเทเวลาและอุทิศตน โดยใชความรูความสามารถจากประสบการณดานการบริหารองคกรระดับประเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําในดานนโยบายบริหารการศึกษา ดานยุทธศาสตรการบริหารและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยทธศาสตรการวจยและพฒนาของสถาบนดวยความตอเนอง อกทงไดบรจาคเงนเพอการสนบสนนทนการศกษาในกองทนของ สถาบัน สงผลใหสถาบันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักอยางกวางขวางในวงการศึกษาระดับประเทศ และจากการที่ทานไดสละเวลาอุทิศแรงกายแรงใจในการใชความรูความสามารถดังกลาว จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหสถาบัน มการพฒนารดหนาจนเปนทประจกษดงเชนในปจจบน สถาบนจงมอบประกาศเกยรตคณเพอเปนเกยรตประวตสบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 9 4. ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน ปจจุบันอายุ 56 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จากสถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปน ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและ แผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน), และยังเคย ดํารงตําแหนงสําคัญในภาคเอกชนตางๆ อาทิ กรรมการและรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), กรรมการ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), กรรมการผูจัดการบริษัท กูรูสแควร จํากัด, ที่ปรึกษารองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตําแหนงสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ไดแก กรรมการบริหารสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ป 2550-2561, นายกสมาคม สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ป 2561-2564, กรรมการสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และประธานกรรมการใน คณะกรรมการนโยบายดานบริหาร ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ตั้งแตป 2557 – 2565 รวมระยะเวลา 8 ป ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน และอุปนายกสภาสถาบัน ทานไดเสียสละทุมเทเวลาและอุทิศตน โดยใชความรูความสามารถจากประสบการณการทํางาน ในองคกรภาคธุรกิจและเอกชน เพื่อชวยใหคําปรึกษาแนะนํา กําหนดนโยบายบริหารงาน การชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการ ของสถาบัน และกํากับดูแลการดาเนนงานบรหารจดการของสถาบนใหเปนไปตามยทธศาสตรการดาเนนงานดวยความตอเนอง มาโดยตลอด และจากการที่ทานไดสละเวลาอุทิศแรงกายแรงใจในการใชความรูความสามารถดังกลาว จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่ทําใหสถาบันมีการพัฒนารุดหนาจนเปนที่ประจักษดังเชนในปจจุบัน สถาบันจึงมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเปนเกียรติ ประวัติสืบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 10 5. รองศาสตราจารยพิชิต ลํายอง รองศาสตราจารยพิชิต ลํายอง ปจจุบันอายุ 63 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดานวิศวกรรมไฟฟา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง ปจจุบันทานดํารงตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง นอกจากนี้ ทานยังดํารงตําแหนงสําคัญในบริษัทเอกชนและองคกรวิชาชีพตางๆ อาทิ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บรษท คมเวล คอรปอเรชน จากด (มหาชน), ทปรกษาฝายวชาการ สมาคมชางเหมาไฟฟาเครองกลไทย, กรรมการ ในคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5, 6, 7 และปจจุบันยังไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 โดยเปน กรรมการในคณะอนกรรมการตางๆ ในสภาวศวกร อาท กรรมการทดสอบความรความชานาญการประกอบวชาชพระดบสามญ วิศวกร วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา, กรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสาขา วิศวกรรมไฟฟา, กรรมการในคณะอนุกรรมการอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา และเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายดานวิชาการของสถาบัน ตั้งแตป 2560 ถึง ป 2565 รวมระยะเวลา 5 ป ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ทานได เสียสละทุมเทเวลาและอุทิศตน โดยใชความรูความสามารถจากประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ตลอดจน องคกรอิสระ องคกรภาคธุรกิจ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกําหนดนโยบายการศึกษา ดานวิชาการ การเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิองคกรวิชาชีพตางๆ ในดานวิศวกรรมศาสตร สงผลใหสถาบันมีแนวทางในการพัฒนา หลกสตรการศกษาใหสอดคลองกบแนวทางมาตรฐานวชาชพดานวศวกรรมศาสตร และจากการททานไดสละเวลาอทศแรงกาย แรงใจในการใชความรูความสามารถดังกลาว จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหสถาบันมีการพัฒนารุดหนาจนเปนที่ประจักษ ดงเชนในปจจบน สถาบนจงมอบประกาศเกยรตคณเพอเปนเกยรตประวตสบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 11 6. รองศาสตราจารย ดร.มังกร โรจนประภากร รองศาสตราจารย ดร.มังกร โรจนประภากร ปจจุบันอายุ 56 ป สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาโทแลปริญญาเอก สาขา Genetic Resources Technology จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุน ปจจุบันทานดํารงตําแหนงผูบริหารของธุรกิจดานเทคโนโลยีชีวภาพ และอุปนายกฝายตางประเทศของสมาคม นักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรมราชูปถัมภ นอกจากนี้ ทานเคยดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรภาครัฐและเอกชนตาง ๆ อาทิ รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เลขาธิการและกรรมการบริหารสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), ผูอํานวยการสมาคม สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม รัฐสภา ฯลฯ และเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ตั้งแตป 2552 ถึง ป 2563 รวมระยะเวลา 11 ป เปนประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายดานบริหารของสถาบัน ตั้งแตป 2552 ถึงป 2563 รวมระยะเวลา 11 ป ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรมสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่ทานดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ทานไดเสยสละทมเทเวลาและอทศตน โดยใชความรความสามารถจากประสบการณการทางานในสถาบนอดมศกษาภาครฐ องคกรอิสระ องคกรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อชวยใหคําปรึกษาแนะนํา กําหนดนโยบายบริหารงาน การชี้แนะแนวทางการ บริหารจัดการของสถาบัน และกํากับดูแลการดําเนินงานบริหารจัดการของสถาบันใหเปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบได ในตําแหนงประธานคณะกรรมการดานการตรวจสอบอีกตําแหนงดวยความตอเนื่องมาโดยตลอด และจากการที่ทานไดสละ เวลาอุทิศแรงกายแรงใจในการใชความรูความสามารถดังกลาว จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหสถาบันมีการพัฒนารุดหนาจน เปนที่ประจักษดังเชนในปจจุบัน สถาบันจึงมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 12 สารอวยพรจากอธิการบดี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ทุกคนลวนเปนเกียรติและความภาคภูมิใจของสถาบันเปนอยางยิ่ง การที่ทุกคน ไดตั้งใจศึกษาหาความรูดวยความอุตสาหะ วิริยะ จนสําเร็จการศึกษา และประพฤติตนเปนคนดี ตระหนักในการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต จึงทําใหทุกคนไดเปนบัณฑิตที่มี ความรอบรูและสมบูรณดวยพฤติกรรมแหงความดี ซึ่งนับเปนภาคภูมิใจของพอแมและครอบครัวอัน เปนทรก คณาจารย ผประสทธประสาทวชาความร ตลอดจนสงคมและบคคลรอบขาง ในชีวิตของการทํางานนั้นตางจากการเรียนมาก ในฐานะที่ทุกคนเปนบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสถาบัน เมื่อทาน ไดเขาไปปฏิบัติงานในหนวยงาน องคกร หรือเปนเจาของกิจการใดก็ตาม ขอใหทุกคนจงมุงมั่นตั้งใจทํางานดวยความวิริยะ อตสาหะ ซอสตย พงตระหนกอยเสมอวาการทางานใด ๆ ไมวาจะเปนเรองเลก เรองใหญ ควรทาดวยความรอบคอบ และมวจารณญาณในการดาเนนงาน มวธคดอยางเปนระบบและเปนนกสรางสรรคมออาชพ ดวยการนาความรความสามารถ ที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนมีความมั่งคงในหลักการและความถูกตอง ปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ และเสียสละเพื่อสังคม หากทําไดเชนนี้ ทานก็จะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต กาวสูความเปนผูนํา นําตนเอง นําสังคม มีความเจริญรุงเรืองตลอดไป นอกจากนี้ เมื่อทานสามารถปฏิบัติตนไดดังที่กลาวมาและประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของ สงคมแลว กจะเปนแบบอยางทดใหกบรนนองทกาลงกาวตามกนมาในอนาคตอกดวย ขอใหบณฑตและมหาบณฑตทกคนหมน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําพาตนเองใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจ อุตสาหกรรม พรอมกาวสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนพบปญหาและอุปสรรค หรือเกิดความทอแทประการใด ขอใหนึกถึงสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน คณาจารยและบุคลากร ของสถาบันทุกทานพรอมที่จะ ชวยเหลือและคอยเปนกําลังใจใหเสมอ.. รองศาสตราจารยกฤษดา วิศวธีรานนท อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และรกษาการรองอธการบดฝายบรหาร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 13 สารอวยพรจากคณะกรรมการบริหาร แด บัณฑิต TNI ขอแสดงความยินดีอยางยิ่งแดบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 ขออวยพรใหบัณฑิต TNI ทุกคนประสบความสําเร็จในการมีงานทําหรือเรียนตอสมตามความ ปรารถนา มีความสุขและแบงปนความสุขสูสังคมดวยคะ อาจารยพรอนงคนิยมคาโฮริคาวา รองอธการบดฝายกจการนกศกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทาน ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 นี้ ความสําเร็จของ ทานในครั้งนี้นับเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่งสําหรับคณาจารยบุคลากรและผูบริหารของสถาบัน อีกทั้งยังไดสรางความภาคภูมิใจและความปลื้มปติยินดีใหกับตัวทานและบุคคลอันเปนที่รักของทาน มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกทาน ความสําเร็จในการศึกษาของทานไดแสดงใหประจักษ ถึงความสามารถ ความเพียรพยายาม ความมุงมั่นและความขยันอดทน ตลอดจนความมีสติปญญาสูงของทาน ผมมั่นใจวา ทุกทานไดรับการประสาทความรูทางวิชาชีพและการปลูกฝงคานิยมที่ดีทั้ง 6 ประการ ตามนโยบายของสถาบน คอ การพฒนาตนเองอยางตอเนอง (Kaizen) การมงมนสรางสรรคพฒนางานอยางมคณภาพ (Monodzukuri) การยอมรบและเรยนรจากความผดพลาดของตนเอง
การใหเกยรตผอนและตนเอง
การมีความซื่อสัตยสุจริต (Honest) และการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Public
จากการที่ทุกทานไดรับการฝกฝน ดานความรูทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนไดรับการปลูกฝงคานิยมจากสถาบัน ผมมั่นใจเปนอยางยิ่งวาทุกทานพรอมที่จะ ดํารงตนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เปนคนดีมีศีลธรรม มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมเปนอนาคตของ ประเทศชาติและพรอมที่จะเปนผูนําในการพัฒนาประเทศและทําประโยชนใหแกประเทศชาติและสังคมโลกสืบไปสุดทายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเปนที่เคารพนับถือของทุกทานไดโปรดดลบันดาลและอํานวย อวยพรใหทุกทาน ประสบความสําเร็จความเจริญรุงเรืองในชีวิตสวนตัวและหนาที่การงาน ขอใหทุกทานมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงมีสติปญญาอันฉลาดแหลมคมเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาสืบไป รองศาสตราจารยดร.พิชิตสุขเจริญพงษ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดบณฑตวทยาลย
(Hansei)
(Respect)
Interest)
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 14 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทานในโอกาสที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาและ ไดรบการประสาทปรญญาบตรประจาปการศกษา 2564 น วันประสาทปริญญาบัตรนับเปนวันที่สําคัญยิ่งสําหรับบัณฑิตทุกทาน เปนการยืนยัน ความสําเร็จในการทุมเทและตั้งใจศึกษาคนควาหาความรูเสริมสรางประสบการณทั้งในชั้นเรียนและ กจกรรมภายนอก นบจานวนมากมายตลอดการใชชวตเปนนกศกษาในรวของสถาบนเทคโนโลย ไทย-ญี่ปุน ซึ่งจะเปนพลังสะสมของบัณฑิตแตละทาน ที่จะไดใชเปนตนทุนที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ รวมถึง การดําเนินชีวิตความสุขแหงความสําเร็จในครั้งนี้ได สงผลใหบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย มีความสุขและรวมแสดงความ ยินดีกับบัณฑิตไปดวย นบจากนไป จะเปนการเรมตนชวตใหมนอกรวมหาวทยาลย ททกคนจะเปยมลนดวยความรความชานาญ สตปญญา คิดเปนทําเปน สรางสรรคงานดวยใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่กลาวมานี้บัณฑิตทุกทานไดรับการบมเพาะจากครูอาจารยทั้งในชั้นเรียน และกิจกรรมนอกชั้นเรียน ขอใหบัณฑิตทุกทานไดจดจําสิ่งเหลานไวเสมอ เพราะจะเปนภมคมกนและสงเสรมใหบณฑตทกทาน สามารถผานอุปสรรคและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาเราจะสําเร็จการศึกษาและ ออกไปประกอบอาชีพแลวก็ตาม บัณฑิตควรมีความสนใจคนควาหาความรูใหมๆ เรียนรูเพิ่มเติม จึงขอใหบัณฑิตทุกทานอยาได หยุดนิ่ง ขอใหเตรียมพรอมที่จะรับรูสิ่งใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา อีกประการหนึ่งคือ ขอเตือนสติบัณฑิตทุกทานให ตระหนกถงความรประสบการณสงดงาม และความดทงหลายทไดสรางสมมาตลอดการใชชวตในรวสถาบนเทคโนโลย ไทย-ญี่ปุน ดําเนินชีวิตดวยความสื่อสัตยสุจริต ในชวงตลอดปนี้ นานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ตองประสบกับปญหาการแพรระบาดของ COVID19 ซึ่งอาจจะ สงผลตอการประกอบอาชีพของบัณฑิตบาง ก็ขอใหทุกทานอยาไดยอทอ เราจะผานพนวิกฤตินี้ไปดวยกัน สุดทายนี้ผมขอ อารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บัณฑิตนับถือ ไดคุมครองปกปองใหบัณฑิตทุกทาน ประกอบแตคุณงาม ความดีมีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและผูอื่น เปนที่รักใครของครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ประสบความสําเร็จทั้งดานการ ทํางานและชีวิตครอบครัวตลอดไปเทอญ รองศาสตราจารยดร.รตตกรวรากลศรพนธ รองอธการบดฝายความรวมมอระหวางประเทศและทนการศกษา และรกษาการรองอธการบดฝายวจยและนวตกรรม
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 15 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ไดพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่องมาตลอดจนยางเขาสู ปที่ 16 ในปนี้ บัณฑิตในปนี้เปนรุนที่ 13 แลว สถาบันไดผลิตบัณฑิตจํานวนมากเขาสูภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมตามเจตนารมณ บัณฑิตทุกๆ คน ไดเรียนรู มีประสบการณ มีความอบอุนในรั้วของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ทุกๆ คนลวนแลวแตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ สังคม มีคุณภาพ ทั้งทางดานความรูความคิด ทักษะ และ มีจริยธรรมที่ดี งาม มีความเพียบพรอมดวยอัตลักษณในสไตลญี่ปุนตามเจตนารมณของสถาบัน สถานการณทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ในยุคที่โควิด -19 ระบาด ทําใหเศรษฐกิจประสบกับภาวะถดถอยอยางไมมีมากอน สถาบันไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนใหสอดคลองกับการ เปลี่ยนแปลงดังกลาวในแนวการเรียนการสอนแบบ Activity Base Learning มีทั้งความรูและความสามารถในเชิงปฏิบัติ โดยเนนเรื่องกิจกรรมที่เสริมสราง Mind Set แนวคิดการเรียนตามสโลแกนที่วา “เกงภาษา มีภาวะผูนํา เลิศล้ําบริหาร ชํานาญไอที” นั้นยังไมเปลี่ยนแปลง แตเนนความเปนเลิศในทุกๆ ดาน ดวยวิธีคิดสไตลญี่ปุน บัณฑิตที่จบการศึกษาจึงสามารถ ที่จะมีบทบาทในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไดตามเจตนารมณ แตบัณฑิตตองไมหยุดที่จะเรียนรู ถึงแมวาจะจบการศึกษาไป แลวก็ตาม เพราะสถาบันเปนเพียงจุดเริ่มตน จุดประกายสําหรับการเรียนรูที่ไมจบสิ้น บัณฑิตทุกคนพึงแสวงหาทักษะ ความสามารถที่สูงขึ้นและมีมุมมองที่กวางขึ้น มีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง ใหมีศักยภาพสูงขึ้นดวย บัณฑิตนั้น นอกจากจะเปนคนที่เปนคนเกงดวยวิชาการแลว ยังตองมีจิตวิญญาณบําเพ็ญประโยชนตอสังคม บณฑตมภาระหนาททจะตองเปนตวอยางอนดงามแกรนนองตอไป โดยการนาเอาความร ระเบยบวนย ทกษะประสบการณ การดําเนินชีวิตที่ไดเรียนรูมาตลอดเวลาไปใชใหเปนประโยชนตอตัวเอง การงาน สังคม พรอมกับการสรางเกียรติประวัติ ใหแกตนเอง ใหแกครอบครัว ใหแกสถาบันตอไป ในโอกาสนี้ ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนจงประสบความสําเร็จทั้งในหนาที่ การงานและชีวิตสวนตัว ครอบครัว มีความเจริญกาวหนาและความสุขตลอดไป รองศาสตราจารยรังสรรคเลิศในสัตย รองอธการบดฝายบรการวชาการ และรกษาการรองอธการบดฝายรบสมครนกศกษาและสอสารองคกร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 16 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนทุกทาน ขอใหทานนําวัฒนธรรมองคกรของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน "KM-HR-HoP"
โดยใชหลักจิตวิญญาณMonozukuri ในการสรางสรรคสงตาง ๆ ดวยใจรก ทาอยางเตมความสามารถ มความสุขกับการสรางสรรค เพื่อให ไดผลงานทมคณภาพทดทสดในทกครง ทาเสรจแลวกตอง Hansei โดยพจารณาตนเอง สะทอนให เห็นวามีสวนไหนที่ยังบกพรอง และ/หรือปรับใหดีขึ้นไดอีก จากนั้นก็ใชจิตวิญญาณ Kaizen เพื่อปรับปรุงการทํางานใหไดผลงานที่ดีขึ้นกวาเดิม เคารพตนเองและผูอื่น มีความซื่อสัตย และเห็นแกประโยชนสวนรวมกอน สวนตนเสมอ เปนวถในการดาเนนกจกรรมตางๆ ทงในเรองของการทางาน และการดาเนนชวต เพอชวตทมนคงและยงยน ตลอดไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลใหบัณฑิตและมหาบัณฑิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนทุกทานพรอมครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ "Monozukuriสรางสรรคดวยใจกาวไกลดวย Kaizen" ผูชวยศาสตราจารยเกษมทิพยธาราจันทร ผูชวยอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกคนที่ไดสําเร็จการศึกษาตามที่ไดมุงมั่นและ พากเพียรพยายามไฝหาความรู จนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ดังความปรารถนาของ ทุกทานนั้นเปนสิ่งที่สรางความภูมิใจของครอบครัว ดังนั้นบัณฑิตจะเปนบัณฑิตที่สมบูรณไดตอง รูจักการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวยทั้งดาน Soft skill และ Hard skill เพื่อกาวไป สูความกาวหนาในสายอาชีพที่ตนรักรวมถึงองคความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในหนาที่ การงานอยางเขมแขงและอตสาหะดวยปญญาแหงความดงามการรคณของแผนดนและการม สวนรวมตอการพัฒนาองคกรกอใหเกิดประโยชนของประเทศชาติ ในวันจบการศึกษานี้ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคน มีความเจริญรุงเรือง มีอนาคตที่กาวไกลและการดํารงชีพที่ยั่งยืน ผูชวยศาสตราจารยวิฐิณัฐภัคพรหมินทร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(Kaizen, Monozukuri,Hansei, Respect, Honest, PublicInterest)
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 17 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกทานที่ไดใชความวิริยะอุตสาหะจน ประสบความสําเร็จใน การศึกษาอุปสรรคที่ผานมาในรั้วสถาบันแหงนี้ คงเทียบไมไดกับสิ่งที่บัณฑิต จะพบตอไปจากนี้ อาจารยจึงหวังเปนอยางยิ่งวาบัณฑิตทุกทานจะไดนําความวิริยะอุตสาหะ ประสบการณความรูที่ไดรับจากสถาบันแหงนี้ ไปใชในชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยและหวังวาบัณฑิต ทุกทานจะไดพบกับความสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป แลวอยาลืมถึงหลักการ Kaizen ที่จะทําใหเราสามารถ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและกลับมาเยี่ยมเยือนสถาบันบางนะครับ อาจารยอดิศักดิ์เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีตอบัณฑิตและมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรทุกทาน และยินดีกับ ผูปกครองของบัณฑิตทุกครอบครัว คณะวิศวกรรมศาสตรมีความภาคภูมิใจและปลื้มปติเปน อยางยิ่งที่ไดเห็นลูกศิษยสําเร็จการศึกษา ซึ่งในปนี้มีผูสําเร็จการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งสิ้น 226 คน ปริญญาตรี 216 คน และปริญญาโท 10 คน ความสําเร็จของบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรเกิดจากองคประกอบสําคัญคือ ความมุงมั่นในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ความพากเพียร พยายามของนักศึกษา และสนับสนุนจากผูปกครองและ เครือขายตาง ๆ ที่เปนแรงผลักดันใหบัณฑิตประสบความสําเร็จและเปนบุคลากรวิชาชีพวิศวกร ทมคณภาพตอสงคมและประเทศชาต จงขอขอบคณทกสวน มา ณ โอกาสน สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลใหทานผูปกครอง และบัณฑิตทุกคน มีความสุข มีสุขภาพดี และประสบความสําเร็จในชีวิต คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาบันจะเปนเหมือนบานของทุกคนที่ยินดี ตอนรับศิษยของเราเสมอ รองศาสตราจารยอัญชลีสุพิทักษ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

TNIC DEAN BLESSING:

DEAR GRADUATES, YOU CAME HERE WITH HOPE AND DREAM.

FOUR YEARS SPENT HERE LIKE YOU WERE IN A DREAM TIME.

YOU AND TNI WOULD HAVE STRONG TIE.

PLEASE BE INSPIRED THAT YOU CAN FLY HIGHER LIKE WHAT’S YOUR DREAM.

FROM…..WIND BENEATH YOUR WINGS…ALWAYS.

TNIC: BE DIFFERENT, BE INSPIRED.

Asst.Prof.WipawadeeWongsuwan,D.Eng.

DeanofThai-NichiInternationalCollege(TNIC)

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 18
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสถาบันที่ไดพากเพียรจนสําเร็จการศึกษา ในวันนี้ นับจากนี้ทานจะกลายเปนศิษยเกาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ออกไปชวยกันสราง ชื่อเสียงและเกียรติยศใหกับสถาบันของเรา วันนี้ทุกทานไดสรางความยินดีใหแกผูคนรอบขาง มากมาย แตขอจงอยาประมาท เพราะนี่เปนเพียงแคบันไดขั้นหนึ่งของชีวิต ยังมีบันไดอีกหลายขั้นที่ รอการกาวผาน ขอใหทาตวใหพรอมทจะเรยนรตลอดชวต หมนฝกฝนใชภาษาองกฤษและภาษาญปน ที่ไดร่ําเรียนมาและปฏิบัติตนใหสมกับที่ไดรับการปลูกฝงจากสถาบันแหงนี้ ไมวาจะเปนการตรงตอ เวลา ความซื่อสัตย การทํางานเปนทีม Monodzukuri (คิดเปนทําเปน) ตลอดจนความรักความ ผกพนระหวางรนพรนนอง ครบาอาจารย และสถาบันของเรา ขออวยพรใหทุกทานมีความสุข ความเจริญ ดําเนินชีวิตดวยความ มีสติและยึดถือคุณธรรมเพื่อสรางสรรคสังคมที่มีคุณภาพ และประเทศชาติที่มั่นคงอยางยั่งยืน ผูชวยศาสตราจารยดร.วรรณวิมลรุงธีระ ผอานวยการสานกวชาพนฐานและภาษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสถาบันที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 นี้ ทุกคนครับ ผมมีความเชื่อมั่นวาบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จจากสถาบันเทคโนโนโลยีไทย-ญี่ปุนนี้ จะสามารถและประสบความสําเร็จในการงาน การศึกษา และชีวิตไดอยางยิ่งใหญ ทุกคน ดวยเพราะไดรับการปลูกฝงในดานความรูความสามารถ อยางเชี่ยวชาญ และยังพรอมดวย คุณลักษณะอื่นๆ อาทิ ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา การทํางานเปนทีม และความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนคุณสมบัติของบัณฑิตที่ไมวาจะปฏิบัติหนาที่ในภารกิจใดหรือองคกรใดก็จะประสบ ความสําเร็จ ขอใหทุกคนมีความสุข สมหวัง ตั้งมั่นปฏิบัติหนาที่การงานเพื่อความสําเร็จแกตนเอง ครอบครัว และการพัฒนา ประเทศไทยของเราใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป อาจารยชาติชาญ โพธิ์พาด ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

to all graduates in academic year 2021, especially our first class of international programs. It has been our privilege to be part of your journey to the success in university. Keep in mind that degree is not only the achievement gained from TNI. It’s also how you worked and what and learned along the way, which was probably more important than a degree. Hope that you will embark on this new chapter of your life with confidence and readiness to build your future, create a successful career and a happy family, and become a driving part of our growing economy in a better and sustainable world.

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 19 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทานที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 โดยเฉพาะอยางยงบณฑตรนแรกจากหลกสตรนานาชาตของเรา ถงแมสถานการณการแพร ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทุเลาขึ้นตามลําดับ และยังอยูในสถานะที่ควบคุมไดโดยยังตอง เฝาระวังกันตอไป การดําเนินชีวิตและการทํางานหลังยุค COVID-19 นี้ ถือวามีความทาทายสําหรับ ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิตที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษา เนื่องจากการเรียนรูในชวง COVID-19 ที่ไมสามารถทําไดเต็มประสิทธิภาพตามปกติ อีกทั้งแนวทางการทํางานที่ตองมีการปรับตัวใหทัน สถานการณ และผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยจากทั้งภาวะการแพรระบาดฯ ภาวะสงครามในยุโรป การแขงขันและความ ขัดแยงระหวางประเทศตางๆ นอกเหนือจากทักษะและประสบการณที่บัณฑิตไดรับในระหวางการศึกษาที่สถาบันฯ แลว อีกสิ่ง หนึ่งที่จะชวยใหบัณฑิตผานชวงที่ยากลําบากนี้ไปไดก็คือ คานิยมหลัก 6 ประการของสถาบันฯ (KM-HR-HoP) ที่จะชวยใหการ เรยนรเพอพฒนาตนเอง การทางานและดารงชวตรวมกนในสงคม เปนไปไดอยางราบรนและประสบความสาเรจ สุดทายนี้ ขออวยพรใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสถาบันฯ ทุกทาน ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ดํารงชีวิต อยางมีความสุข สรางครอบครัวและพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน สืบเนื่อง ตลอดไป Congratulations
อาจารยณรงค อนนควานช ผอานวยการฝายวชาการ ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ไดมีพิธีประสาทปริญญาบัตรแกมหาบัณฑิตและ บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา ในนามของผูบริหาร ขอแสดงความยินดีมายังบัณฑิต ณ โอกาสนี้ การทบณฑตทไดเรยนสาเรจตามหลกสตรแลวนน บณฑตทกคนยอมไดรบความรตามหลกวชาการ ในสาขาทตนเรยน เมอตองเขาสการทางานจรงบณฑตตองรจกทจะประยกตใชความรทไดเรยนมาใน การประกอบอาชีพการงานของตน และตองมั่นเพิ่มเติมความรูใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง ใหมีความรูความเชยวชาญในสาขาวชาชพททางาน นอกจากการพฒนาตวเองเพอเพมพนความรแลว บัณฑิตตองหมั่นพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและจริยธรรมดวย จึงจะไดชื่อวาเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหมของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนทุกทานที่ไดมานะบากบั่นศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ขออาราธนาคณพระศรรตนตรยและสงศกดสทธทงหลายไดอานวยพรใหบณฑตทกทานประสบความสขความเจรญตลอดไป นางสาวสุวรรณภาเรืองศิลปกลการ ผูอํานวยการฝายบริหาร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 20 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหมของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนทุกทาน ในโอกาสทประสบความสาเรจดานการศกษาทมความหมายเปนเกยรตและศกดศรแกชวตครงน อันเปนผลมาจากความวิริยะอุตสาหะความอดทน ความมุมานะและการครองตนในทางที่เปนกุศล ธรรมหากสภาวะเหลานี้ยังคงอยูกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตอยางแนบแนนทุกทานจะพบความสําเร็จ อนๆ ในชวตไดอกมากมาย นบจากนทกทานจะเปรยบเสมอนชมพพนธทพยชอใหม ซงเสมอนตวแทน ของสถาบน ขอใหนาองคความรและประสบการณทดทพวกทานไดรบจากสถาบนแหงนไปสรางสรรค สงคมและประเทศชาตใหเจรญกาวหนายงๆขนตอไป เพอความภาคภมใจของสถาบนแหงน “ประตูสูการเรียนรูมันไดเปดตอนรับคุณเมื่อตอนที่คุณมาถึงที่นี่ ตอนนี้คุณสําเร็จการศึกษาแลว แตอยาปดประตู การเรียนรูนั้น จงเรียนรูตอไป ยินดีกับความสําเร็จศึกษาในครั้งนี้” นายสุรวัชรยิ่งสวัสดิ์ ผอานวยการฝายกจการนกศกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกทานที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2564 ความสําเร็จของทุกทานนั้นเปนผลมาจากความมุงมั่น และความเพียรพยายามในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถจนสําเร็จการศึกษา กลาวไดวาบัณฑิตของสถาบันเปนผูพรอมซึ่ง ความรความสามารถในการกาวสการเปนบคลากรคณภาพของสงคมและประเทศ อยางไรกด การปรับตัวเขากับสังคมที่ผูคนมีความหลากหลายทั้งแนวคิดและความเห็นตางอยางที่ปรากฏ
รอบคอบเพราะสามารถสงผลตออนาคตของทาน อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ทั่วโลกถูกผลกระทบ จากการระบาดของ COVID-19 ทําใหตองเผชิญภาวะการแขงขันที่เขมขนยิ่งขึ้นทางดานเศรษฐกิจชีวิตความเปนอยู จึงขอใหทุก ทานใหกาลงใจตนเองในการฟนฝาอปสรรคตางๆ มนใจในตนเอง นาความรทไดเรยนมาใชใหเกดประโยชนตอตนเองและผอน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต คํานึงถึงประโยชนสวนรวม พรอมในการนําพาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวไป ขางหนา และเมอมองยอนกลบมายงภมใจในตวเองได พงระลกวา ความสาเรจและความดงามยอมขนกบการประพฤตปฏบต ตนเปนสําคัญ จึงขอเปนกําลังใจใหทุกทานประสบแตความสุขและความสําเร็จตลอดไป นางสาวสุภาพรเหมพงศโสภา ผอานวยการฝายความรวมมอระหวางประเทศและทนการศกษา
ในปจจุบันคงไมใชเรื่องงาย การแสดงออกในเรื่องตางๆนั้นหวังวาทุกทานจะไดไตรตรองอยาง
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 21 รายนามคณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปน 1. นายจิระพันธ อุลปาทร นายกสภาสถาบัน 2. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา อุปนายกสภาสถาบัน 3. รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท กรรมการสภาสถาบนโดยตาแหนงอธการบด 4. ศ.ดร.ภวดา ปานะนนท กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ(ผแทนกระทรวงอดมศกษาฯ) 5. ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ(ผแทนกระทรวงอดมศกษาฯ) 6. รศ.ดร.ปญญา มินยง กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ(ผแทนกระทรวงอุดมศึกษาฯ) 7 ศดรววฒน ตณฑะพานชกล กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 8. รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 9. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 10. รศ.ดร.บัณฑิต โรจนอารยานนท กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 11. รศ.ดร.พรอนงค บุษราตระกูล กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 12. นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 13 นายวสันต จนทรสจจา กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 14 ดร.สุพจน
กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ
สุคนธสิงห กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 18. รศ.รังสรรค เลศในสตย กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ(ผแทนคณาจารย) 19. ผศ.ดร.ปณณทัต จอมจักร กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ(ผูแทนคณาจารย) 20. นายชาติชาญ โพธิ์พาด เลขานุการสภาสถาบัน
ชนวระพนธ
15. ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 16. รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ 17. นายเขมทัต
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 22 รายนามคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปน 1. รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท อธิการบดี และรักษาการรองอธิการบดีฝายบริหาร 2. รศ.ดร.พิชิต สขเจรญพงษ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดบณฑตวทยาลย 3. ผศ.รังสรรค เลศในสตย รองอธการบดฝายบรการวชาการวชาการ และรกษาการรองอธการบดฝายรบสมครนกศกษาและสอสารองคกร 4 รศ.ดร.รัตติกร วรากลศรพนธ รองอธิการบดีฝายความรวมมือระหวางประเทศและทุนการศึกษา และรกษาการรองอธการบดฝายวจยและนวตกรรม 5. นางพรอนงค นิยมคาโฮริคาวา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 6 ผศ.เกษม ทิพยธาราจันทร ผชวยอธการบดดานเทคโนโลยสารสนเทศ 7. รศ.อัญชลี สุพิทักษ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 8. อาจารยอดิศักดิ์ เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยสารสนเทศ 9. ผศวฐณฐ ภคพรหมนทร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 10 ผศ.ดร.วิภาวดี วงษสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 11. ผศ.ดร.วรรณวิมล รุงธีระ ผูอํานวยการสํานักวิชาพื้นฐานและภาษา 12. นายชาติชาญ โพธิ์พาด ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 13. นางสาวสุวรรณภา เรืองศิลปกลการ ผูอํานวยการฝายบริหาร 14. นายณรงค อนันควานิช ผูอํานวยการฝายวิชาการ 15. นายสุรวัชร ยงสวสด ผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 16. นางสาวสุภาพร เหมพงศโสภา ผูอํานวยการฝายความรวมมือระหวางประเทศและทุนการศึกษา
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 23 ประวตความเปนมาสถาบน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กอตั้งโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่เผยแพรและถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหแกบุคลากรไทย เพื่อสรางความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ไทยมานานเกือบ 50 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ส.ส.ท. ไดขยายการดําเนินงานอยาง ตอเนื่องและสรางชื่อเสียงในหลายดาน อาทิ การจัดอบรมสัมมนาดานเทคโนโลยีและ การจัดการ การจัดสอนภาษาตางประเทศ การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง อุตสาหกรรมและวิเคราะหสิ่งแวดลอม การจัดพิมพหนังสือและวารสารดานเทคโนโลยี และการจัดการใหมๆ รวมทั้ง การใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม จากประสบการณและความ เชี่ยวชาญในดานการฝกอบรมวิชาการสาขาตาง ๆ ใหกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปนศูนยรวม ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจึงทําให ส.ส.ท. มีดําริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่สรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี เฉพาะทางขึ้นโดยตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย และในป พ.ศ.2548 ส.ส.ท. จึงไดดําเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน” โดยใชคํายอวา ส.ท.ญ. หรือในชื่อ ภาษาอังกฤษวา “Thai-Nichi Institute of Technology” โดยใชคํายอวา TNI โดยสถาบันไดรับการอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปนองคประธานเปดสถาบันอยางเปนทางการเมื่อวันเสารที่ 2 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ สถาบันไดดําเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มุงมั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางในดานธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใชหลัก “โมโนซูคูริ” มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถดานวิชาการ ทงภาคทฤษฎและปฏบตจนไดรบการยอมรบและเปนทรจกอยางกวางขวาง ตลอดระยะเวลาทผานมา สถาบนมการพฒนาในดานตางๆ อยางตอเนอง อาท การเรยนการสอน การพฒนานกศกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และยังไดพัฒนาความพรอมดานการศึกษาตางๆ อาทิ อาคารสถานที่ คณาจารย การขยายและ ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดหาครุภัณฑการศึกษาที่ทันสมัย และดวยนโยบายรัฐบาลจะมุงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Thailand 4.0 โดยอาศัย Digital Technology และ Internet of Things เปนฐาน รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เปาหมาย 10 อุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สถาบันไดพัฒนายกระดับศักยภาพให สูงขึ้นในดานการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ Upskill และ Reskill เพื่อเสริมความเขมแข็งของบุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย พรอมทั้งการประสานความรวมมือกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ในการรวมพัฒนาและการใหบริการถายทอด เทคโนโลยีทั้งดาน Hardware และ Software ที่สามารถตอบโจทยความตองการในการพัฒนาและแกปญหาของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เปาหมายการดําเนินงานของสถาบันยังเนนการรับนักศึกษาใหมทั้งระดับนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนในสาขาตาง ๆ เพื่อรองรับคนทํางานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ ประสงคพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิในสายงาน พรอมกับการขยายงานดานการบริหารวิชาการมากขึ้น ดวยการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมๆ ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติเพื่อความเปนสากล และขยายการศึกษาไปยังทุก ภูมิภาคใหมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาสื่อและชองทางการฝกอบรมสัมนาออนไลน รวมทั้งการสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอยางใกลชิด
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 24 ปรัชญาสถาบัน “พฒนาวทยาการ เสรมสรางอตสาหกรรม เพอเศรษฐกจและสงคม” ปณิธานสถาบัน “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมุงมั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศที่เปน ศูนยกลางทางวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเปนแหลงสรางและพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ททนสมยมความเปนเลศทางวชาการการประยกตและเผยแพรองคความรแกสงคมโดยยดมนในคณธรรมและจตสานกตอสงคม" พนธกจสถาบน 1. จดการการศกษาระดบอดมศกษาในสาขาวชาชพเฉพาะทางชนสงทเปนความตองการของภาคธรกจและ ภาคอตสาหกรรม โดยมงเนนความเปนเลศทางวชาการ การปฏบต และการประยกตใชจรง 2. พฒนานกศกษาใหมความรคคณธรรม คดเปนทาเปนมความรบผดชอบในการทางานเปนแบบอยางทดและมจตสานก ตอสังคม 3. ดาเนนการวจยสรางสรรคและพฒนาเทคโนโลยและองคความรใหมๆเพอสนบสนนการเรยนการสอน การพฒนาภาคธรกจ และอุตสาหกรรม 4. ถายทอดความรและเทคโนโลยชนสงเพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของภาคธรกจและอตสาหกรรม 5. ทานบารง สงเสรม เผยแพร และแลกเปลยนศลปวฒนธรรมและภมปญญาไทย สญลกษณประจาสถาบน 1. ฟนเฟองสีน้ําเงินและมีชื่อสถาบันอยูบนฟนเฟองสัญลักษณ หมายถึง การพัฒนาที่ตอเนื่อง หยุดนิ่ง ซึ่งแสดงวาเปนคุณลักษณะของสถาบัน ที่เปสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีที่จะตองมีความ ทันสมัยและพัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา เพื่อสามารถผลิตบุคลากรไดตรงกับ ความตองการตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 2 สญลกษณตวอกษร A ทมรปทรงคลายหนาจวทรงไทย หมายถง การเปนสถาบน แหงภมภาค เอเชีย ที่คงเอกลักษณความเปนไทย สวนปลายยอดทะลุฟนเฟองออกไปแสดงถึงองคความรูและปญญาที่ไมมีกรอบ ไมมี พรมแดนซึ่งแทนความเปนสถานศึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนองคความรูที่ไรพรมแดน สประจาสถาบน สีน้ําเงิน เปนสีประจําสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งเปนองคกรผูกอตั้งและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริยนอกจากนี้สีน้ําเงินยังหมายถึงสติปญญา ความกวางไกล ความสูงสงและมีเกียรติซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณ ของผูกอตั้งที่ตองการใหสถาบันแหงนี้เปนสถานศึกษาที่สงเสริมการศึกษาของบุคลากรของไทยใหมีวิสัยทัศน มีความรูและ สตปญญาทกวางไกล สามารถนาความรไปปฏบตไดดวยความภาคภมดวยเกยรตและศกดศร สีแดง เปนสีของพระอาทิตยและทิศตะวันออกซึ่งบงบอกความเปนสถาบันที่มุงสั่งสมและถายทอดความรู แนวคิด ปรัชญาและเทคโนโลยีตะวันออก โดยเฉพาะจากญี่ปุน นอกจากนี้สีแดงยังเปนสีแหงความเจริญรุงเรือง ความสําเร็จ และ คณธรรมซงถอเปนเจตนารมณของผกอตงทตองการใหบณฑตทจบจากสถาบนเปนบคลากรทมคณธรรม มความสาเรจ สามารถ สรางความเจริญรุงเรืองแกตนเององคการและประเทศชาติ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 25 พระประธานประจาสถาบน พระพุทธรูปปางลีลา จัดสรางขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 ภายในเศียรของพระพุทธรูป บรรจุไดพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงโปรดเมตตาประธานให และไดทรงตั้งชื่อพระพุทธรูปองคนี้วา“พระพุทธมหามงคล สิริพัฒนาสถาบัน” เนื่องในวโรกาสการเปดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ทั้งนี้ เพื่อใหคณาจารยและ นักศึกษาไดสักการะบูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและไดปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนในทาง พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมภาษาบาลีที่วา สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปหรือความชั่วทั่งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การทําแตกุศลหรือความดีใหถึงพรอม สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองแผว อนสาวรยผกอตง ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล และ อาจารยโงอิจิ โฮซุมิ ผูรวมกอตั้งสมาคมสงเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และผูวางรากฐานและแนวคิดการกอตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน ไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการในวันครบรอบ 5 ป วันคลายวันสถาปนา สถาบัน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตนไมประจาสถาบน ตนไมประจําสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน Tebebuia rosea (Berto) คือ ตนชมพูพันธุทิพย ชาวญี่ปุนเรียกวา “ไทยซากุระ”เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดกลางสูงราว 8-12 เมตร กิ่งกานสาขาแผ ออกเปนพุมคอนขางแนน ชมพูพันธุทิพยใบแกและทิ้งใบในฤดูหนาวชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม หลังจากนั้นจะออกดอกสีของกลีบดอกปกติเปนสีชมพูสดใสในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 26 หลักสูตรการศึกษาของสถาบัน ปี หลกสตรระดบปรญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.หลกสตรวทยาศาสตรมหาบณฑตสาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ
คณะบรหารธรกจ 1หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (1)กลมวชาการวางแผนและการจดการกลยทธสาหรบผประกอบการ (MBI-SPE) (2)การจดการผลตและโลจสตกสแบบลน (MBI LMS) 2หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑตสาขาวชาบรหารธรกจญปน (MBJ) หลกสตรระดบปรญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (AE) 2 หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมการหนยนตและระบบอตโนมตแบบลน (RE) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ (CE) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (EE) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2 หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศทางธรกจ (BI) 3 หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยมลตมเดย (MT) 4 หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยดจทลและสอสารมวลชน (DC) คณะบรหารธรกจ 1หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการพฒนาธรกจและสตารตอป(DBS) 2หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาบรหารธรกจญปน(BJ) 3.หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการจดการธรกจระหวางประเทศ(IB)
6หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการตลาดดจทล(DM) 7หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการจดการโลจสตกสและโซอปทาน(LM) 8หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการจดกาจดการการทองเทยวเชงนวตกรรม(TH) วิทยาลัยนานาชาติ (หลกสตรนานาชาต) 1 หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑตสาขาวชาวศวกรรมดจทล (หลกสตรนานาชาต) (DGE) 2. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาวทยาการขอมลและการวเคราะหเชงลก (DSA) 3 หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการธุรกิจระหวางประเทศ (GBM) 4 หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาญปนเพอธรกจระหวางประเทศ (JIB)
(MIT)
4หลกสตรบญชบณฑตสาขาวชาการบญช(AC) 5หลกสตรบรหารธรกจบณฑตสาขาวชาการจดการทรพยากรมนษยแบบญปน(HR)
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 27 จํานวนบัณฑิตทีสาเรจการศกษาประจาปการศกษา สถาบนมบณฑตทสาเรจการศกษาประจาปการศกษา 2564 รวมจานวน 851 คน เปนระดบปรญญาตร 808 คน และระดบปรญญาโท 43 คน ในหลกสตรและสาขาวชาดงน ระดับและสาขาวิชา รวม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 70 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 23 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 45 4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 32 5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 35 6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 11 รวม 216 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 57 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 79 3. วิทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศทางธรกจ 27 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน 35 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) 8 รวม 206 คณะบริหารธุรกิจ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 3 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุน 134 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 60 4. บัญชีบณฑต สาขาวชาการบญช 31 5 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการทรพยากรมนษยแบบญปน 36 6 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการตลาดเชงสรางสรรค 22 7 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการโลจสตกสและโซอปทาน 52 8 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการเทคโนโลยและนวตกรรม 34 9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระกวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 รวม 386 รวมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 808
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 28 ระดับและสาขาวิชา รวม ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 10 รวม 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. วิทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ 12 รวม 12 คณะบริหารธุรกิจ 1 บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชานวตกรรมการจดการธรกจและอตสาหกรรม 9 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชาการวางแผนและการจดการเชงกลยทธสาหรบผประกอบการ 1 3 บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาบรหารธรกจญปน 4 4. บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกสแบบลีน 7 รวม 21 รวมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 43 รวมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท 851

1 2 1 4 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 1 1 2 4 วศบ(วศวกรรมดจทล)(หลกสตรนานาชาต) 1 1 2 4 วท.บ.(เทคโนโลยสารสนเทศ) 1 11 5 17 วทบ(เทคโนโลยมลตมเดย) 1 20 11 32 วทบ(เทคโนโลยสารสนเทศทางธรกจ) 1 4 1 6 วทบ(เทคโนโลยดจทลทางสอมวลชน) 1 8 9 18

วทบ(วทยาการขอมลและการวเคราะหเชงลก)นานาชาต 1 3 2 6 บธ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 3 5 9 บธบ(บรหารธรกจญปน) 1 30 14 45 บธ.บ.(การจดการธรกจระหวางประเทศ) 1 6 5 12 บช.บ.(การบัญชี) 1 6 4 11 บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษยแบบญี่ปุน) 1 11 3

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 29 สรปจานวนผไดรบปรญญาเกยรตนยมของคณะวชา สาขาวชา ระดับและสาขาวิชา จานวนบณฑตทไดรบเกยรตนยม รวมเกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2 เกียรตินิยม ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต) 1 4 3 8 วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) 2 2 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 1 13 5 19 วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
บธ.บ.(การตลาดเชงสรางสรรค)
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) 1 3 5 9 บธบ(การจดการธรกจระหวางประเทศ)นานาชาต 1 1 5 7 รวม 18 129 87 234 ปริญญาโท วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) 3 3 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2 2 บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) - 0 บธ.ม. (การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร) - 0 บธม (บรหารธรกจญี่ปุน) 1 1 บธ.ม. (การวางแผนและการจดการเชงกลยทธสาหรบ ผูประกอบการ) 0 รวม 6 6 รวมปริญญาตรี และ ปริญญาโท 18 129 87 6 240
15
1 2 3 6
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 30 รายชือบัณฑิตทีสาเรจการศกษา ประจาปการศกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม คน ระดบปรญญาโท สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน คน ดังนี 1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม จํานวน 10 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 2061110116นายพาสุข ภัทรสุขสิโรตม เกียรตินิยม 2. 2061110074นางสาวณัฐนรี อภินันทนพงศ เกยรตนยม 3. 2061110108นายธนช วเศษบณฑตกล เกยรตนยม 4 1861110060นายจตรงค อุบล 5. 1961110051นางสาวชตญา โอปมาวฒกล 6. 60642009-9 นางสาวเปรมพันธ ดํานุย 7. 1961150032นายรัฐกรณ ประเสริฐลักษณ 8. 60642004-0 นายศณพล วงศรัตนโชคชัย 9. 1961150016นายสามารถ มาลานิยม 10. 60641011-6 นางสาวสุภาพร หาญสกุล ระดับปริญญาตรี สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน คน ดังนี 1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต จํานวน 70 คน ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1811110152นายคุณานนต เลิศวิลัย เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 2. 1811110251นายภากร ศกดสรยผดง เกียรตินิยมอันดับ1 3. 1811110210นางสาวภัทรวดี บุญประตูไชย เกียรตินิยมอันดับ1 4 1811111127นายชวศ พพฒนศาสตร เกยรตนยมอนดบ1 5. 1811110046นายภัทรนรินทร พิมพเชื้อ เกียรตินิยมอันดับ1 6. 1811110020นางสาวพัทธนันท สารานพกุล เกียรตินิยมอันดับ2 7. 1811110707นางสาวณิชาภัทร เนตรอริยสกุล เกียรตินิยมอันดับ2 8. 1811111085นางสาววิภารัตน กตตวรรธโนทย เกยรตนยมอนดบ2 9. 1811110442นางสาวกนกอร เเสงโยธา 10. 1811110699นายกฤตชย สุมะนา 11. 60111812-8นายกฤษฎา กิละกุลดิลก
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 31 ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 12. 60111041-4นายเขื่อนเพชร หลักคํา 13. 1811110673นายคณาธิศ บุณยโพธิ 14. 1911140125นายจรณินท นอยอินทร 15. 1811110491นายจักรพรรดิ์ เชื้อพราหมณ 16. 1811110475นายจักรภัทร ใจงาม 17. 1811110194นางสาวชฎาพร เหมอังกูร 18. 1811110715นายชนธัญ ผลประทุม 19. 1811111218นางสาวชาณัชฐปภา กุลราวัฒณะรงค 20. 1911140018นายณภูมิ ตั้งนิรันดร 21. 1811111093นายณัฐ สุวรรณภักดี 22. 59111051-5นายณัฐพจน ไมหอม 23. 1811111317นายณัฐภัทร ใยยะธรรม 24. 60111120-6นายณัฐสิทธิ์ เสียงออน 25. 1811110418นายตอเพชร บุญเพชร 26. 1811110970นายทวีรัชต
ผลทวี 30.
คุรุการวัฒนา 31. 59111112-5นายธรรมธร เอี่ยมสําอางค 32. 1811110616นายธิตินันท มูลดี 33. 1811110186นายธีรภัทร ตั้งชูกุล 34. 1811110509นายธีรภัทร นิลฤทธิ์ 35. 1811110632นายนิติภูมิ วงคดี 36. 1811140092นางสาวเบญญทิพย สํารองกนก 37. 1811111358นายปฏิภาณ กุรัมย 38. 60111079-4นายปรัชญา ยังดี 39. 60111083-6นายปรินทร กังแฮ 40. 1811110160นายปริวรรตน พรจิตรารัศมิ์ 41. 1811111325นายปวิธชาต แซเจี่ย 42. 1811110384นางสาวปณฑิตา กลวยไม 43. 1811110301นายปณณธร พัวพงศธร 44. 1811110285นายพชร สุดกลับ 45. 1811111366นางสาวพลอยไพลิน พลหาร 46. 1811110640นายพศิน หยกอุบล 47. 1811110889นายพิสิษฐ แสงชมภูเพ็ญ 48. 59111803-9นายพีรพงษ ผดุงผล
วิศวโภคา 27. 60111140-4นายทิวากร เปรมบุพชาติ 28. 59111007-7นายเทอดพงศ อรชุน 29. 60111043-0นายธนดล
1811110996นายธนภัทร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 32 ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 49. 1811110939นายภานุวัฒน พลดงนอก 50 1811111168นายภมสหสวรรษ บญญศรวงศ 51. 1811110558นายภูรินท สุระ 52. 60111809-4นายรวิภาส นุกูลภักดี 53. 1911140067นายรัฐกานต จรูญโรจนวณิช 54. 1811110483นายวชิรวิทย แตงเจริญ 55. 1811110517นางสาววริศรา จรูญศรี 56. 1811110681นายวรุตม คําศรี 57. 1811110236นายวสันต เพชรอินทร 58. 2011140049นายวัชริศ เขื่อนโพธิ์ 59. 1811110145นายศาตรินทร รัตตกุล 60. 1811110459นายศิริชัย ชัยสิทธิ์ 61. 1811111341นายสรรพวิท ชาน 62. 1811110392นายสหพล วัฒนเจียมวงษ 63. 1811110095นายสิรวิชญ จินดามณีพล
67.
ประจักษวิกรานต
สมไพศาล 69. 1811110780นางสาวอาภัสรา ปานโบ 70. 1811110111นายอิษวัต พงศนุรักษ 2. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จํานวน 23 คน ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1811210044นายวรดร สาธุปภกาญน เกียรตินิยมอันดับ2 2. 1811210127นายธนวัฒน เกดแกว เกยรตนยมอนดบ2 3. 59112064-7นายกฤตภาส แซเลี่ยง 4. 58112035-9นายกิตติพงศ กีรติกานต 5. 1811230042นายคมเดช ประพรม 6. 1811240041นายเจษฎา วงศยะรา 7. 59112802-0นายณัฐพล จันทรแดง 8. 1911240065นายณัฐพล ทองดีพันธ 9. 601127046นายปฐพล คณทวสน 10. 1811230018นางสาวปทมพร สุทธายน
64. 59111029-1นายสุทธิพงษ อาจวาที 65. 1811110061นายสุรวุฒิ แรกขาว 66. 59111704-9นายเสฎฐวุฒิ วงษดี
1811110590นายอนวัช
68. 1811110954นายอภิชัย
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 33 ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 11 1811210051นายปฎก ตนตศกด 12. 1811210176นายพงศศรัณย พรวิริยางกูร 13. 1811210028นางสาวพลอย บึงลี 14. 1811230026นางสาวศิระภัสสร สุดประเสริฐ 15. 1811210192นายศุภพงศ ไชยามาตย 16. 58112022-7นายศุภวิชญ ผดผอง 17. 1811210093นายสหัสวรรษ ทิลนิล 18. 59112029-0นายสิทธิพันธ รมโพธิ์ภักดิ์ 19. 60112705-3นายสิร สินเจริญ 20. 1811240074นายสุกฤษฎิ์ อัศวเกษมจิตร 21. 1911240024นายแสนพิทักษ สุรกมลเศรษฐ 22. 60112703-8นายอนนต กุลพักตรพงษ 23. 59112015-9นายอนันต ศรีสุธรรม 3. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 45 คน ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1811310224นางสาวชญากชมน บุญสนอง เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 2. 1811310166นางสาววรรณพร โชควศวพรกล เกยรตนยมอนดบ1 3. 1811310083นางสาวธนพร เสนามนตรี เกียรตินิยมอันดับ1 4 1811310349นายวศน นอยสนโดษ เกยรตนยมอนดบ1 5. 1811310539นายปณณธร ตรีเลิศกุล เกียรตินิยมอันดับ1 6. 1811310158นายปยพนธ สุดดี เกยรตนยมอนดบ1 7. 1811310208นางสาวเกวลี บญอนทร เกียรตินิยมอันดับ1 8. 1811310109นางสาวนนทชา เจรญชวะกล เกยรตนยมอนดบ1 9. 1811310562นายธรธวช บวแกว เกยรตนยมอนดบ1 10. 1811310653นายธปณัฐ สามสี เกยรตนยมอนดบ1 11. 1811310679นายศุภวิชญ ภรมยคลอย เกยรตนยมอนดบ1 12. 1811310372นายอนภทร ชณหวรยะกล เกยรตนยมอนดบ1 13. 1811310299นายสหัสวรรษ ทองเนียม เกียรตินิยมอันดับ1 14 1811310745นางสาวนฤมล นมสการ เกยรตนยมอนดบ1 15. 1811310117นายอินทัช พันธุพงษ เกยรตนยมอนดบ2 16. 1811310125นายศุภกฤษณ ขันกสิกรรม เกียรตินิยมอันดับ2 17. 1811310430นายธนาวุฒิ แสงสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ2 18. 1811310141นางสาวรวิพร สัลเลขวิทย เกยรตนยมอนดบ2 19. 1811310687นายนตธร ชวาลปญญา เกยรตนยมอนดบ2
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 34 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 20. 1811310059นายขัตมาน ศรีรัตโนภาส 21. 1811310091นายจักรพงษ ประสิทธิ์ทวีพร 22. 60113014-9นายจิตรทิวัส แซตั้ง 23. 1811310505นายฐิติวัฒน ปะทังเว 24. 1811310315นายธนภทร ชาญชญานนท 25. 1811310265นางสาวธีรนาฏ อุทยานัง 26. 1811310448นายธีรพัฎฐ กลนนทกาญจนา 27. 1811310828นายนกฤช ใจซื่อ 28. 1811310273นายนวพล สมเมือง 29. 1811310075นางสาวนชธมา ธรกล 30. 60113054-5นายเนติ รักสัจจา 31. 60113086-7นายพงษศิริ คนหมั่น 32. 1811310521นายพชรชัย หลุดหละ 33. 60113097-4นายพรเดช พิพิธสุนทรศานต 34. 1811310463นายพรรณกร ทองทิพย 35. 1811310323นางสาวพิชามญช
บญญต 38. 60113059-4นายภาณุวิชญ ตุมจอหอ 39 1811310307นายภกจ เพชรด 40. 1811310034นายภูมิพลัง อุทิศ 41. 1811310380นายวรพิสิฐ ยาบาลี 42. 60113039-6นายวัชรเวช สุขอยู 43. 1811310331นายศิริภัทร ตันเจริญ 44. 60113807-6นายสิทธิชาติ สกุลชัยวัฒนา 45. 1811310620นายสิริพล กลมกลึง 4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 32 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1811410156นายณัฐนนท ณระนอง เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1811410131นายปุญญพัฒน ตรเทพวจตร เกยรตนยมอนดบ1 3. 1811410206นางสาวณพาภัทร ตงเจรญกล เกยรตนยมอนดบ1 4. 1811410172นางสาวฐิติพร พงษวิทยานุสรณ เกยรตนยมอนดบ2 5. 1911440020นายกฤตภาส มีบํารุง 6. 601148182นายกตตพงษ มียิ้ม 7. 1811410115นายเกษมพันธ เจียมอุดมสิน
เทียมทัน 36. 1811310026นายพิสิษฐพงศ บุญอภิสิทธาภรณ 37. 1811310497นายภัทรพงศ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 35 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 8. 1811430030นายจิรสิน มาลัยวงศ 9. 1911440079นายณัช วงษกมลชุณห 10. 60114706-9นายธนกร แกวนรินทร 11. 1811410222นางสาวธนยนนท อิทธิกีรติวงษ 12. 60114705-1นางสาวนภกร พัฒนาฐากูล 13. 57114711-5นายนลวัฒน แกวจีน 14. 1811410396นางสาวบญวาสนา ชนตระกล 15. 1811430022นายปภาวิน สุขประเสริฐ 16. 1811470028นายปรัชญา กุสุมามาลย 17. 1811410065นายปรีดี บุญภราดร 18. 1811410123นายพชรพล ออนละมูล 19. 1811410305นายรวิพล สัลเลขวิทย 20. 1811410255นางสาวรุงนภา จันถาวร 21. 1811440096นายรุจิภาส ศรีจันทรโฉม 22. 60114707-7นายวริศ
ศิริหงษ 28. 1811410073นายศิริวัฒน เจรญฉม 29. 59114030-6นายศุภกรณ วัฒนกาล 30. 57114713-1นางสาวสกลวรรณ แซตั๊น 31 601148059นายอนชา เอกดารงค 32. 57114708-1นายอิสระพงษ อบอน 4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 35 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1811510112นายณทโชต หยกสหชาติ เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1811510658นายณัฏฐ กวินปกรณรัตน เกยรตนยมอนดบ1 3. 1811510245นายอภิสิทธิ์ ยศประพนธ เกียรตินิยมอันดับ2 4. 1811510427นางสาววรรณพรรษา คงเจริญวัฒนกุล เกียรตินิยมอันดับ2 5. 601150154นายกมนช เลกขาว 6. 58115808-6นายกิตติภณ อุทุมพันธ 7 591150677นายเกยรตศกด สุนันติ์
สุขแสนไกรศร 23. 58114028-2นายวศิน บุญเรือง 24. 1811410107นางสาววิภาภรณ ศิริวัฒนภัทรา 25. 1811410297นางสาวศศิกานต กตาธิการ 26. 1811410412นางสาวศศิประภา วงษงาน 27. 1811410164นางสาวศิรภัสสร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 36 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 8. 60115050-1นายชนะพงศ เอี่ยมรักษา 9. 1811510617นายชัยรัตน อินเหยี่ยว 10. 60115055-0นายฐานวัฒน กาญจนนิวิฐ 11. 601150626นายฐานส ศรยานนท 12 601150428นายฐตพงศ รุณเลิศ 13. 58115809-4นายณัฐวุฒิ มงคลแกนทราย 14. 57115075-4นายดงซอก ซอน 15. 60115023-8นายธนทัต บางเขียว 16. 58115057-0นายธนภัทร สุขประสงค 17. 601150378นายธนภม สุกุณีย 18. 1811510096นายธรรธวัฒน เพชรยัง 19. 1811510393นายธีรชัย แสวงศิลป 20. 60115041-0นายเนติธร ปรีชาพัฒนานนท 21. 1811510419นายปรเมศวร บูรณะโอสถ 22. 60115031-1นายปวินทวิชฌ บุญศรี 23.
ยะหัตตะ 24.
บุณยมณี 25.
ตนตราธปไตย 26. 1811510252นายภัทรกร ศิริบูรณะ 27. 60115030-3นายภัทรดนัย พงกเชน 28. 57115091-1นายภูริช ซือสวัสดิ์ 29. 60115016-2นายราชการ จุลกิตติพันธ 30. 1811510070นายวศิน สุวรรณวงษ 31. 1811510559นางสาวศุจินธร มากรักษ 32. 1811510492นายศุภกานต ศรีเเมน 33. 1811510443นางสาวสุธิดา กองสําลี 34. 60115035-2นางสาวสุภัคสร ลาภอินทรีย 35. 60115802-5นายอัษฎาวุธ วิพลชัย 5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 11 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1821610217 นายเอกรัชต จบเจนไพร เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1821610266 นายปรตต วรศรณย เกยรตนยมอนดบ1 3. 1821610019 นายเกยรตศกด กันทะเสน เกียรตินิยมอันดับ2 4 1821610100 นายอวานนโคลส เอมรอ เกยรตนยมอนดบ2
1811510567นายพงศธร
1811510377นายพงษวิชช
59115026-3นายพีรนิธิ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 37 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 5. 1821610175 นายจอหนคริสเตียน รามอส 6. 1821610183 นายธีรยุทธิ์ ชมพูคีรี 7. 1821610118 นายภูดิส บุญวัฒนาโชติการ 8. 1821610076 นายภูวณัฏฐ แลม 9. 1821610043 นางสาวมณินทร ชิวปรีชา 10. 1821610258 นายสันตสิงห ชัยศรีชวาลา 11. 1821610233 นายอินทนนท นกดา
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 38 รายชือบัณฑิตทีสาเรจการศกษา ประจาปการศกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม179คน ระดับปริญญาโท สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน 12 คน ดังนี 1. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 12 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 2063110197นายมานนท บญบางยาง เกยรตนยม 2. 2063110080นางสาววิภาวี แกวเทพ เกยรตนยม 3 2063110213นางสาวเกศน ซอนกลน 4. 2063110163นายจิรสิน บุญชัย 5. 60631011-8นายณัฐพล ศรีรอดบาง 6. 1963150030นายบุรินทร วิราณุรักษ 7. 1963110109นางสาวบุษรินทร กองศิลป 8. 1863110068นางสาวเมธาพร เจ็งธรรม 9. 1863150015นางสาวลักษณารีย อุดมปญญาวรกุล 10. 2063110262นายวิจักษณ พรสุขวิทูร 11. 1963110166นายวิชัย วิรัตกพันธ 12. 1963110034นางสาวสิริกานต ไชยกูล ระดับปริญญาตรี สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน 179 คน ดังนี 1.ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 57 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1813110267นายธนพล พสกภักดี เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1813110135นางสาวภรชญา โชคเศรษฐกจ เกยรตนยมอนดบ1 3. 1813110077นายศิริพงษ จุยมณี เกียรตินิยมอันดับ1 4 1813110499นายธนชกร ไขแสง เกยรตนยมอนดบ1 5. 1813110184นายวรภทร ศกดกล เกยรตนยมอนดบ1 6. 1813110622นางสาวธัญชนก งามจตุรงค เกียรตินิยมอันดับ1 7. 1813110150นายวุฒิพงษ วิวัฒนเสรี เกยรตนยมอนดบ1 8. 1813110176นายชิติพัทธ ศรวเชยร เกยรตนยมอนดบ1
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 39 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 9 1813110242นายตะวน วารบตร เกยรตนยมอนดบ1 10. 1813110069นายกรวรา วัฒนกิจศิริ เกยรตนยมอนดบ1 11. 1813110085นายชยกร ทินกรรัศมี เกยรตนยมอนดบ1 12. 1813110028นายจรภทร สาราญกจ เกยรตนยมอนดบ1 13 1813110390นายจรเมธ เจตะวฒนะ เกยรตนยมอนดบ2 14. 1813110093นายจักรกฤษณ คําโท เกียรตินิยมอันดับ2 15. 1813110218นายสิรวิชญ ศรีสุชาติ เกยรตนยมอนดบ2 16. 1813110010นายณธีพัฒน ไวนุสิทธิ์ เกยรตนยมอนดบ2 17. 1813110473นายกิจพิพัฒ เหลาฤทธิ์ เกยรตนยมอนดบ2 18. 1813110481นายกฤตพัฒน เวชประสาทพร 19. 1813110366นายกฤติน มีทรัพยมาก 20. 1813110549นายกาจพล แสงสุขสวาง 21 1813110457นายจารกตต คงหอม 22. 60121066-9นายชญานนท อุดมพัฒน 23. 601210859นางสาวชนมนภา ชคตระการ 24. 1813110275นายชยพล จาตุรมงคล 25. 1813110382นายฐิติพงศ ผลพอตน 26. 1813110432นายณภัทร ชวัลโชติวุฒิ 27. 1813110259นายณัฏฐ ลิ้มวสุไพศาล 28. 1813110200นายณัฐกร จารุธัมโม 29. 1813110192นายณัฐพล กองกุหลาบ 30. 1813110283นายณัฐวรา อาชีพสมุทร 31 1813110317นายดารงเดช โชคพานชศร 32 1813110515นายทวพฒน เมืองรอด 33. 1813110119นายธนทัต ชูศรี 34. 1813170048นายธนวา แตมทอง 35. 60121014-9นายนภสินธุ คงพัฒนะโยธิน 36. 60121017-2นายนราวิชย โพธิ์แกว 37. 1813110168นางสาวนิลรัตน เกษตระกูล 38. 1813110648นายปฏิภาณ ออนนาค 39. 1813170030นายปวรวรรธน ตั้งวัฒนาพรชัย 40. 1813110424นายปวริศร เจริญปริพัฒน 41. 1813110663นายปาราเมศ ศรีเพชร 42. 1813120019นางสาวพรรณิพา พรมศิริ 43. 57121083-0นายภควัต มงคลเอี่ยม 44. 1813140041นายภัทระ ทรัพยวิทยาภัณฑ 45. 1813110671นายภานุวิชญ เวียงทอง
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 40 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 46. 1813110408นายเมธวิน พรมมา 47. 1813110523นายยูกิ อิมาอิ 48. 1813110655นางสาวรภัส งามวิศิษฐศิลป 49. 60121073-5นายฤชุวัฒน โภคา 50. 1813110416นายวรกานต ตัณฑะเตมีย 51. 1813110309นายวรฤทธิ์ ควรผดงศกด 52. 1813110358นายวศิลป เพิ่มสิน 53. 1813110051นายวัชรากร กาฬภักดี 54. 60121104-8นายวิรุฬห สุรัติเจริญสุข 55. 1813110374นายสุทธิพงษ ผองนิคม 56. 1813110143นางสาวอนัญญา อัตตสัมมากุล 57. 1813110291นางสาวอาทิตยา สงวนพงษ 2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จํานวน 79 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1813210091นายธีรภัทร รมรื่นสุขารมย เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 2. 1813210323นายยศวัจน พมเงนพมทอง เกยรตนยมอนดบ1 3. 1813211008นางสาววันวิสาข ยนยงวฒนากล เกยรตนยมอนดบ1 4. 1813210166นางสาวพทธมน จงเฉลมไพบลย เกียรตินิยมอันดับ1 5. 1813210372นางสาวนารดา พลชนะ เกยรตนยมอนดบ1 6. 1813210026นางสาวพชรพร ศุภธีรารักษ เกียรตินิยมอันดับ1 7. 1813210208นางสาวนิษฐา เถวียน เกียรตินิยมอันดับ1 8. 1813210364นางสาวอศยา คาราอน เกยรตนยมอนดบ1 9. 1813210349นายคณพัฒน รัตนานนท เกยรตนยมอนดบ1 10. 1813210430นายกฤตณัฐ สุทธิพงษ เกยรตนยมอนดบ1 11. 1813210950นายเมธชย ปรดานรวฒ เกยรตนยมอนดบ1 12. 1813210703นางสาวบุษบา วัฒนศิริ เกียรตินิยมอันดับ1 13 1813211032นางสาวกลปรยา นพรตนเจรญสข เกยรตนยมอนดบ1 14. 1813210737นางสาวกาญจนลักษณวงษเนยม เกยรตนยมอนดบ1 15. 1813210448นายกฤตวัฒน สุทธิพงษ เกยรตนยมอนดบ1 16. 1813210083นางสาวอรนลิน เทียนประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ1 17 1813210356นางสาวพนธตรา อศววทยานนท เกยรตนยมอนดบ1 18. 1813210596นางสาวสรกมล สรยมณฑล เกยรตนยมอนดบ1 19. 1813210893นายอภิรักษ สวรรณ เกยรตนยมอนดบ1 20 1813210059นางสาวนภพนช กองทรพย เกยรตนยมอนดบ1 21 1813210521นางสาวศภามน ยอดบญเฮยง เกยรตนยมอนดบ1
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 41 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 22. 1813210794นายรพี สมบูรณ เกยรตนยมอนดบ2 23. 1813210174นายศรวิศ เราเจริญ เกียรตินิยมอันดับ2 24. 1813210588นายสิรวิชญ แกวสรยอราม เกยรตนยมอนดบ2 25. 1813210562นางสาวราชาวดี ราชชมภู เกยรตนยมอนดบ2 26 1813211115นางสาวซนทยา คมารซงห เกยรตนยมอนดบ2 27. 1813210935นายภทรกร ทองเจม เกยรตนยมอนดบ2 28. 1813211156นายชัยวัฒน สขสมผล เกยรตนยมอนดบ2 29. 1813210117นายธราดล พลายเลก เกยรตนยมอนดบ2 30 1813211198นางสาวญาดา สดเจรญ เกยรตนยมอนดบ2 31. 1813210919นางสาวอษฎาอร เรองบญ เกยรตนยมอนดบ2 32. 1813210760นางสาวธมลวรรณ ศรีนุติยานันท เกยรตนยมอนดบ2 33 1813210471นายกนกพชญ รัตนาศิริภิรมย 34 601228042นายกฤตพจน หอมสุวรรณ 35. 60122147-6นายกลวิชร เกษศิรินทรเทพ 36. 1813210679นางสาวกัญจนพร โตมี 37 1813210992นางสาวกนตนนท พัฒนชัยเกียรติ 38. 1813210745นางสาวกัลยกร ฟกทอง 39. 1813210570นายกิตติเชษฐ นิยมกองบุญ 40. 1813210109นายกิติภพ อภินันทนพงศ 41. 1813211248นายเกริกเกียรติ บัญชากุลชัย 42. 1813210497นายเขมทัต เหรียญวิเชียร 43. 1813210752นายคูฟา ไพศาลสินธุวงศ 44 1813210455นายจนสธกตต วงศสวาง 45. 1813210232นางสาวจรรยพร จันทรมี 46. 1813210398นายจักรพันธ ใจประทุม 47. 1813210844นายจิตติ ศรีขาว 48. 1813210299นายจิรเมธ หงษเงิน 49. 1813210067นายชัยนรินท ชวลิตรุจิวงษ 50. 1813211180นางสาวณัชชา สุนทรารักษ 51. 1813210646นายณัชพล อมรฤทธิ์ 52 1813210422นายณฐนนท ไมงาม 53. 1813210273นายณัฐวัฒน ซาโต 54. 1813210240นายธนกฤต เจริญชล 55. 60122082-5นายธนิสร นิยะมานนท 56. 1813210612นายธีรวิชญ ผลโรจนปญญา 57. 1813211164นายนนธวช วเศษการ 58. 1813210695นายบวรยศ ทรัพยสมบูรณ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 42 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 59. 1813210877นายปพนวัฒน วัฒนทัตนิโรจน 60 1813210190นางสาวประภสสร ดซอ 61. 1813210018นายปริญญ พรมโสภา 62. 1813210042นายปริญญา เสือสมิง 63. 60122081-7นายปาณัท ปานมี 64. 1813210133นายพงศกร ธีระดวงมณี 65. 1813210380นายพศิน พลเวียง 66. 58122023-3นายพิชัย อรชร 67. 60122055-1นายพีรชา ยกเลื่อน 68. 1813230016นายภัคพล ปองภัย 69. 1813210554นางสาวภัณฑิรา คํางาม 70. 1813210927นายภัทรวุฐิ ฐิตสมานนท 71. 1813210265นายภาคภูมิ สีมา 72. 1813210125นางสาววรินทร แกวกาญจน 73. 59122072-8นายศิวกร มะลิ 74. 1813210539นางสาวศุทธดา ทันบุญฤทธิ์ 75. 1813210075นางสาวศุภาพิชญ วาตานาเบ 76. 1813210901นายสรรฐพล สนตพงค 77. 1813210141นายสทธภกด ประพิณไพโรจน 78. 60122014-8นางสาวอภิษฎา สิริจันทรดิลก 79. 1813210257นางสาวอารยา สุขรินทร 3. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จํานวน 27 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1 1813310347นายปวเรศ เจยเจรญ เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2 1813310040นายภวศ เนาวประดษฐ เกียรตินิยมอันดับ1 3. 1813310024นายณัฐพศิน ศรเศรษฐศักดิ์ เกยรตนยมอนดบ1 4. 1813310016นางสาวมนสิชา รัตนแกวมณี เกียรตินิยมอันดับ1 5. 1813310057นายพัชรพงศ ชินสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ1 6. 1813310073นายกลวัชร คะชา เกียรตินิยมอันดับ2 7. 59123021-4นายกฤศกร วิทยาดี 8. 1813310081นายกานต ลีลาเกตุ 9. 60123024-6นายชยุตม เสตะปุระ 10. 1813310164นายชุมพลภัทร รังสี 11. 59123024-8นายณฐาภูมิ์ กมลโรจนไชย 12. 59123802-7นายณภัทร สงศิริ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 43 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 13. 1813310222นายณัฐพงศ วรรณดี 14. 1813310313นายตรัยคุณ แสนเงิน 15. 1913340012นายธิติ ประมวลสข 16. 1813310107นายธีรภัทร เลศอศวกร 17. 1813340013นายธีรศักดิ์ ปญญาแกว 18. 60123701-9นางสาวนวพรรษ เจษฎาภัทรกุล 19. 60123013-9นายภราดร เรืองบุญ 20. 1813310271นายภัทรพงษ เกษรรัตน 21. 1813370010นายภูมิกฤตย สภควนช 22. 1813370028นายภูริทัต สุขุมกาญจนะ 23. 1813310149นายศุภโชติ คชวงษ 24. 59123701-1นายสหชาติ จิลลานนท 25. 59123020-6นายเหยิ่นอี เฉน 26. 60123028-7นายอริญชัย นันทพิพัฒน 27. 1813310263นายอิสระ มิตรนอย 4. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน จํานวน35คน ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1813440078นางสาวศิรภัทร ชมสายณอยธยา เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1813440060นายชยากร พวงเสรีกุล เกียรตินิยมอันดับ1 3. 1813410055นายวรภพ ยิ่งสงางาม เกียรตินิยมอันดับ1 4. 1813410162นางสาวสโรชา พานิชย เกียรตินิยมอันดับ1 5 1813410212นางสาวสรนภส วรณหะ เกยรตนิยมอันดับ1 6. 1813410121นายทศพล วิเชียรสาร เกียรตินิยมอันดับ1 7. 1813410063นางสาวเมทินี เตธนานันท เกียรตินิยมอันดับ1 8. 1813410030นางสาวณิชารีย สัจจวรรณ เกยรตนยมอนดบ1 9. 1813410196นางสาวอาภากร ประดษฐผล เกยรตนยมอนดบ1 10. 1813410220นายณัชพัฒน หมกดา เกยรตนยมอนดบ2 11. 1813410352นายรัชพล กรพินิจ เกียรตินิยมอันดับ2 12. 1813410089นายพรอมพุฒิ หงสกุล เกียรตินิยมอันดับ2 13. 1813410337นางสาวจรยา เกษมสนตณอยธยา เกยรตนยมอนดบ2 14. 1813440045นางสาวธนมาศ เลสัก เกียรตนยมอนดบ2 15. 1813410386นายอธิเมศร รัตนาสิริวัฒน เกยรตนยมอนดบ2 16. 1813410154นายปยวัฒน หงสพนส เกยรตนยมอนดบ2 17. 1813410139นางสาวฮาณน รอชด เกยรตนยมอนดบ2 18. 1813410329นางสาวรัตนาพร หารเอี่ยม เกียรตินิยมอันดับ2
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 44 ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 19. 1813440094วาที่รอยตรีคุณากร จรรยาพงศธร 20. 1813410360นางสาวชนมกานต ยดนรดน 21. 1813410147นางสาวชลารักษ สุทธิภิบาล 22. 1813440102นายณัฐชนน เพ็งชัย 23. 1813440052วาที่รอยตรีณัฐพงษ ลาลุน 24. 1813470018นายธรรมรฐ ออนเกตพล 25. 1813410105นางสาวปฏิมา ทองนอก 26. 1813410014นางสาวปฐมาพร จารุพัฒนหิรัญ 27 1813410238นายเผาภม เครือแต 28. 1813410097นายพรเทพ นนทะดี 29. 1813410378นายพีรดนย จนทคลกษณ 30. 1813440086นายภัทรกร พงศโรจนศุภร 31. 1813410071นายรัชพล วัฒนรัตน 32. 1813440029นายวีรภัทร มงคลแกนทราย 33. 1813440037นายวีรวัชร มหาอริยพันธ 34. 1813410345นายศุภโชค พรหมะวีระ 35. 1813410295นายสหัสภากร บัวงาม 5. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 8 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1823510027นางสาวณัฐกมล ถนอมชัยวัฒน เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1823510043นายปรุฬห งามเจรญ เกยรตนยมอนดบ1 3 1823510084นายนมา วงชก เกยรตนยมอนดบ1 4. 1823510019นายพรภัทร สามารถเลิศดี เกียรตินิยมอันดับ1 5. 1823510092นายชูเอ ทัชสุมิ เกยรตนยมอนดบ2 6. 1823510035นางสาวปณตา ทาคโมโตะ เกยรตนยมอนดบ2 7. 1823510076นายกฤตนัย เหลืองสุดใจชื้น 8. 1823510050นายทาคาชิ อิมาอิ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 45 รายชือบัณฑิตทีสาเรจการศกษา ประจาปการศกษา คณะบรหารธรกจ รวม คน ระดับปริญญาโท สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน คน ดังนี 1. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม / นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ จํานวน 9 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 2065350031นายกฤตน สงขบรณ 2. 2065310084นางสาวณัฐกานต วิเศษภักดีวงศ 3. 2065310019นางสาวดจดาว ศรสาราญ 4. 2065310035นายธีธัช ธนากิจ 5. 2065310092นางสาวปริญดา ทองกิ่งแกว 6. 1965150020นายพงพิพัฒน สีทาพุฒ 7. 1965110073นางสาวพรรษพร ลมปโชตกล 8. 1965110057นายภากร ทาไมสุข 9. 1965110115นายรอมฎอน วัชระพิสุทธิ์ 2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการ จํานวน 1 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 59621010-4นายกวิลพล วัชชัย 3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุน จํานวน 4 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 2065210045นางสาวดรวรรณ ปญญา เกยรตนยม 2. 2165210093นางสาวกนกพร ขจรบุญ 3. 2065210086นางสาวกาญจนธัช บูรณสิงห 4. 1965250010นายพรเทพ จิ้นบัว
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 46 4. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตแบบลีน จํานวน 7 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 2065110070นายคณล ศภฤกษชยกล 2. 2065110054นางสาวชนาพร สีชัยปญหา 3. 2065110047นายธิติวัฒน จวะสมบรณกล 4. 2065110104นางสาวปยธิดา ไชยปญญา 5. 2065110021นายวสันต กัลยา 6. 2065150050นายศิระ เดชะศิริ 7. 2065110096นางสาวอัญเชิญ เอนกบุญสถาพร ระดับปริญญาตรี สาเรจการศกษารวมจานวนทงสิน คน ดังนี 1. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 60131005-5นายเจนวิทย พันธุเสงี่ยม 2. 60131807-4นายทวปรรศ นันทเดชาวุฒิ 3. 59131102-2นายศุภชัย คณิตฤทธิไกร 2. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุน จํานวน 134 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815210388นางสาววริศรา อเนกธนานนท เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 601320237นางสาวฆรวณณ แสงรง เกยรตนยมอนดบ1 3. 1815210685นายพงศปภากิจ สัจจนดํารงค เกียรตินิยมอันดับ1 4. 1815211097นายณฐชนน ไมตรแพน เกยรตนยมอนดบ1 5. 1815210602นางสาวณภทร อนวตกลชย เกยรตนยมอนดบ1 6. 1815210347นางสาวชนัญพัทธ พิริยะธีระกุล เกียรตินิยมอันดับ1 7. 1815210206นางสาวพฒธดา มงครองกลาง เกยรตนยมอนดบ1 8. 1815211568นางสาวภัทรานิษฐ พพธรชฎาภรณ เกยรตนยมอนดบ1 9. 1815211113นางสาวชาลตา แซชน เกยรตนยมอนดบ1 10. 1815210305นายสิทธิชัย ออนศรี เกยรตนยมอนดบ1 11. 1815210529นางสาวจรชญา ดลกธารงคกล เกยรตนยมอนดบ1 12. 1815210677นางสาวเอรนา ซงตะ เกยรตนยมอนดบ1 13. 1815211089นางสาวธัญวรัตม สินชัย เกียรตินิยมอันดับ1 14. 1815211196นายกันตภณ ชิบา เกียรตินิยมอันดับ1 15. 1815210412นางสาวพรไพลิน ดุลยจันทร เกยรตนยมอนดบ1
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 47 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 16. 1815210313นางสาวสุประวีณ สวางแจง เกียรตินิยมอันดับ1 17. 1815210149นางสาวสรกร เจรญผล เกยรตนยมอนดบ1 18. 1815210719นายณัฐดนย อนหวาง เกยรตนยมอนดบ1 19. 1815211139นางสาวณฐชนน จรสววฒนศร เกยรตนยมอนดบ1 20. 1815211022นางสาวปตรตน จิรกาลวงศ เกยรตนยมอนดบ1 21. 1815210230นางสาวลกษกา ชยมงคล เกยรตนยมอนดบ1 22. 1815211642นางสาวณชยา วรยะ เกยรตนยมอนดบ1 23. 1815210917นางสาวอาทิตยา ขลิบสี เกียรตินิยมอันดับ1 24. 1815211006นางสาวบัวกี่นอย จูฑะวชิรโรจน เกียรตินิยมอันดับ1 25. 1815211824นางสาวดวงสมร ชาญบรรยง เกยรตนยมอนดบ1 26. 1815210198นางสาวณัฐวรรณ ชีชะนะ เกียรตินิยมอันดับ1 27. 1815210065นางสาวนงนภัส จรสรงเรองชย เกยรตนยมอนดบ1 28. 1815210586นางสาวณฐกฤตา ศรพร เกยรตนยมอนดบ1 29. 1815211204นางสาววิภาวินี ยนตชย เกยรตนยมอนดบ1
ชฎารัมย เกยรตนยมอนดบ1
อไพศลปสถาพร เกยรตนยมอนดบ1
เกยรตนยมอนดบ2
เหมสมิติ เกยรตนยมอนดบ2
ปญหา เกียรตินิยมอันดับ2
ธรรมบุตร เกียรตินิยมอันดับ2 36. 1815210297นางสาวธนาภรณ กิ่งเพชรรุงเรือง เกียรตินิยมอันดับ2 37. 1815211188นางสาวอกษพร ทมสนทร เกยรตนยมอนดบ2 38. 1815211147นายฑีฆายุ สทธขนธ เกียรตินิยมอันดับ2 39. 1815211030นางสาวณัฐณิชา เกียงมี เกียรตินิยมอันดับ2 40. 1815210883นายทะเลพจ อภณหสมต เกยรตนยมอนดบ2 41. 1815210099นางสาววรพร ชูวงษ เกียรตินิยมอันดับ2 42. 1815211469นายเอกปวีณ สขเกษม เกยรตนยมอนดบ2 43. 1815210271นางสาวประภานช ฉาโสฬส เกยรตนยมอนดบ2 44. 1815210396นางสาวภัคกร เพชรมาตย เกยรตนยมอนดบ2 45. 1815210826นางสาวนุชนาฏ สุดประเสริฐ เกียรตนยมอนดบ2 46. 1815211287นางสาวกนกพนพร โจมสวาง 47. 1815210172นางสาวกรกนก สุขทา 48. 1815211055นางสาวกฤติญาภรณ ลีมะ 49. 1815210750นายกฤตณ ปาลอภไตร 50. 1815210248นายกฤศวณัฎฐ เอมอุทัย 51. 1815211014นายกตตพงษ บุณยรัตพันธุ 52. 1815211865นายกตตพงษ เอี่ยมทอง
30. 1815211584นางสาวจุฑามณี
31. 1815210289นางสาวนลินี
32. 1815210420นางสาวพนไมล สรางแกว
33. 1815210404นางสาวญาดา
34. 1815210131นางสาวมธุรดา
35. 1815210461นางสาวณัฏฐณิชา
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 48 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 53. 59132045-2นางสาวเกิดสิริ สิทธิแกว 54. 1815211832นายจักริน กุมประสิทธิ์ 55. 1815210925นางสาวจิตรฤดี อุทัยคํา 56. 1815211212นายจิรกิตติ์ วงศสุวรรณ 57. 60132801-6นายจิรพัชร วุฒิโอฬาร 58. 1815210479นางสาวจรชญา ตงทวกล 59. 1815210503นางสาวชญานิศ มูณีวรรณ 60. 1815210701นางสาวชญานิษฐ ใจกันทะ 61. 1815210081นายชยุตม ชวเลศสกล 62. 1815210859นายชยุตม ตันติเมธานนท 63. 1815210255นางสาวชัญภิญญา ธัชอัศวกุล 64. 1815210438นางสาวชิดชนก เจียมวิจิตร 65. 1815210610นายชิษณุพงศ เทพสาร 66. 1815211501นางสาวฐิตาภรณ อัตรัง
บุรีรัตน 72. 1815210107นายณัฐสิทธิ์ กบทอง 73. 1815211170นางสาวณิชกานต จันทรมัสการ 74. 1815210115นางสาวณิชาพร เขมนกิจ 75. 1815211063นางสาวดรินทรธร ชนะสินสิริโชติ 76. 1815211774นางสาวเดือน ดุชิตา 77. 1815210727นางสาวทักษพร ธรรมบุตร 78. 1815211477นายแทนไท เครือแจง 79. 1815211535นายธนพฒน ขําภิรมย 80. 1815210594นางสาวธนภรณ พูนสิน 81. 1815210693นายธธช เอยมวฒวฒนา 82. 1815211592นางสาวนงนภส ทนสมย 83. 1815210487นายนพรัตน เสียงประเสริฐ 84. 1815211519นางสาวนภัทรชนก ตรีมาศ 85. 1815210990นางสาวนภส อมรวฒนวงษ 86. 1815210156นายนิรุทธ กันแสง 87. 1815211071นายปฏพทธ เหรียญทอง 88. 1815210834นายปพนพัชร บณยฐตวฒน 89. 60132015-3นายปภากร เลิศนิธิ
67. 1815211618นางสาวณัชชา สระไพ 68. 1815211402นางสาวณัฏฐธิดา ยงคเจริญชัย 69. 59132120-3นางสาวณัฐชยา ทรัพยประเสริฐ 70. 1815211360นางสาวณัฐณิชา ทาคาฮาชิ 71. 1815211105นางสาวณัฐพร
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 49 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 90. 1815210446นางสาวปรางควลี เพ็ชรหาญ 91. 1815211741นางสาวปริยพัชร โชติมงคล 92. 1815211121นางสาวปานชนก อมรฤทธิ์ 93. 1815211410นายพงศธร พมพศร 94. 1815210982นายพชรพงศ สิทธิโรจน 95. 1815210636นางสาวพรพิมล ประเทิง 96. 1815211733นายพัฒนพงษ นวนรักษา 97. 1815210909นางสาวพมพมาดา ตงส 98. 1815210651นางสาวพมลดา วงศชาล 99. 60132060-9นายภัคววิช ญาโณทัย
สุริยันต 113. 1815210024นางสาววศินี กลีบลําดวน 114. 1815210180นางสาววัชราภรณ เจริญสุข 115. 1815211840นางสาววิลาวัณย ชออัญชัญ 116. 1815211485นางสาวศรสวรรค ทองเกลี้ยง 117. 1815210578นายศรัณย เขตมรคา 118. 60132110-2นายศักดิ์ณรงค แคลวออม 119. 1815211816นายศักดิธัช ระดาพันธุ 120. 1815210966นายศิริประเสริฐ สีหะวงค 121. 1815211527นางสาวสรญา ทรัพยสมบูรณ 122. 1815210016นางสาวสรวงภัทร อนุกูล 123. 1815210123นางสาวสิรินทร ปะทะนมปย 124. 60132029-4นายสุกฤษฏิ์ สังขกรมานิต 125. 1815210073นางสาวสทธลกษณ วิสุทธิวรรณ 126. 1815211857นายสุรวุฒิ เที่ยงวงษ
100. 1815210735นายภาณุวัฒน พานิชกุล 101. 1815211220นายภาณุวิชญ ยะสูงเนิน 102. 60132165-6นายภูผา แสงเดือน 103. 1815210222นายภูมิ โฉมทอง 104. 60132039-3นายภูมิสิทธิ์ ติวาชัยวิรัตน 105. 1815211626นางสาวมาริน กลิ่นหาวหาญ 106. 1815211659นายเมธัส ศุภรเศวต 107. 1815211428นางสาวริณรดา ทวียศศักดิ์ 108. 1815210669นายฤทธิชัย สุคนธเที่ยง 109. 1815211295นางสาววณิชชา วิจิตรจรรยาเลิศ 110. 1815211329นางสาววนัสฌา ผลถาวร 111. 1815210164นายวรธรรม ธรรมจํารัส 112. 1815210867นางสาววรรณิดา
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 50 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 127.1815250012นายหลุยส วากุริ 128.1815211444นายอนุรักษ เขียวมีสวน 129.1815210842นางสาวอมราพร จรสนรตศย 130. 1815210545นางสาวอริสรา เจียระไนรุงโรจน 131. 1815210495นางสาวอาคิรา พัฒนะเอนก 132. 1815210800นายอิศรา อินทรเล็ก 133. 1815210537นางสาวอุบลวรรณ สุกรีวนัส 134. 1815210974นางสาวอุสิชา แสนเจริญ 3. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 60 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815410111นายวสันต ชเสน เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1815410046นายรุงโรจน ดิษทับ เกียรตินิยมอันดับ1 3. 1815410574นางสาวสฐตา คลอยสวาท เกยรตนยมอนดบ1 4. 1815410152นางสาวชลธชา นาศรนรนดร เกยรตนยมอนดบ1 5. 1815410509นางสาวภุมริน สุทธิประภา เกียรตินิยมอันดับ1 6. 1815410640นางสาวมสยา จองสวาง เกยรตนยมอนดบ1 7. 1815410210นางสาวกฤตพร ยงเกยรตพานช เกยรตนยมอนดบ1 8. 1815410145นายอิงครัต ภัทรานุกูลรัตน เกยรตนยมอนดบ2 9. 1815410822นางสาวจินวดี วงคไชย เกยรตนยมอนดบ2 10. 1815410541นางสาวพจนวรกมล สวนลา เกยรตนยมอนดบ2 11. 1815410202นางสาวศรดา กลบเจรญ เกยรตนยมอนดบ2 12. 1815410178นายพงศพิภัช เอกยะติ เกยรตนยมอนดบ2 13. 1815410475นายกรภัทร ปานขุนทด 14. 1815410434นางสาวเขมิกา ยศนอน 15. 1815410442นางสาวจิรัชญา สุวัชระเวช 16. 60134127-4นายจิรัฐ เมธาวี 17. 1815410517นายชยพล หงวนจอย 18. 601348014นายชยากร พชญอนนตกล 19. 1815410582นายชยางกูร ชวยเดช 20. 1815410723นางสาวชลิตา สมพันธุ 21. 1815410616นายชวัลวิทย เทียมนาก 22. 1815410814นางสาวชาลิสา จิตนิยม 23. 1815410848นางสาวชีรีน เงาะไพรวรรณ 24. 1815410103นางสาวชตกาญจน เหลี่ยมสุวรรณ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 51 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 25. 1815410830นางสาวญาณิดา ขลิบสี 26. 1815410343นางสาวณหทัย วัฒนถิรากุล 27. 1815410038นายณัฐชัย สวาสุ 28. 1815410319นางสาวณัฐฏริณีย มิตรเรืองศิลป 29. 1815430028นางสาวณิชญาดา ธนาเกียรติไพบูลย 30. 59134058-3นางสาวดาราวลี วรกานนท 31. 1815410749นางสาวเดือน โพธิ์แดง 32. 60134099-5นายธนภัทร ลวณะมาลย 33. 1815410400นายนพดล โตไผ 34. 1815410053นายนฤดล ศรีเพชร 35. 1815420011นางสาวนัทธมน เชื้อเงิน 36. 1815410327นางสาวนิรมล ปจฉิม 37.
หรญญคม 38.
หัสวเมธานนท 39.
จรเอียด 42. 1815410533นางสาวพชญสนี ลิ่มจารุถาวร 43. 60134091-2นายพีรพัตร วชิระประพันธ 44. 1815410772นางสาวพธตา อาภาพงษ 45. 1815410731นางสาวเพ็ญนภา ธรรมเสริมสุข 46. 1815410061นายภานุพงศ สิทธิเปง 47. 1815410269นางสาวภาริเฎียร คงประเสริฐวัส 48. 1815440027นางสาวภิรมยพร ชาภักดี 49. 60134119-1นายภูมิกิตติ์ พจตรพงศชย 50. 60134058-1นายวริทธิ์ กําธรทักษิณา 51. 60134043-3นางสาววันสิริ สิริปญญาพงศ 52. 1815410780นายศุภกร ทิพลาภรุงโรจน 53. 1815410426นางสาวสุรางคณา ศุภอุดร 54. 1815410236นางสาวสุวนันท จันดีแกว 55. 60134012-8นายอธิวัฒน สวัสดิ์สิริเดช 56. 59134071-6นายอภิรักษ ดีสุวรรณ 57. 1815430010นางสาวอรวรา หมั่นวิชาชัย 58. 1815410798นางสาวอัญรัตน สินธพเรืองชัย 59. 1815410491นายอาภากร เกตนอย 60. 1815410251นางสาวไอลดา อวมทัพ
1815410525นายบณยกร
1815410285นางสาวปรรณพัชร
60134109-2นางสาวปวีณธิดา แกวแสงออน 40. 1815410277นายปยะทัศน กีรติไพบูลย 41. 1815410418นางสาวพรนภัส
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 52 4. ปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 31 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815510076นายณภทร ผวไผ เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1815510423นางสาวอภลาภา สนทรเรขา เกยรตนยมอนดบ1 3. 1815510233นายพรทัช พรษรันย เกยรตนยมอนดบ1 4. 1815510571นายธนพงศ อภิชาติอนัติ เกียรตินิยมอันดับ1 5. 1815510258นายนนทพฒน รปสง เกยรตนยมอนดบ1 6. 1815510043นางสาวชนกชนม สงวนรัษฎ เกยรตนยมอนดบ1 7. 1815510431นางสาวภสรนนท แพแจม เกยรตนยมอนดบ1 8. 1815510589นางสาวชาลน บญเรองรอด เกยรตนยมอนดบ2 9. 1815510092นางสาวนฤพร พรมมาบูรณ เกียรตินิยมอันดับ2 10. 1815510530นางสาวกมลชนก วงหาแตม เกยรตนยมอนดบ2 11.
กิ่งสวัสดิ์ เกยรตนยมอนดบ2 12.
เฉิดโฉม 16.
นิคะ 17.
ไกรอินทร 18.
ฤทธิ์ถาวร 19. 1815510332นายธัชชัย พูลทรัพย 20. 1815510217นายเธียรวิชญ วรรณรังษี 21. 1815510316นางสาวพรวลัย ลีลา 22. 60135084-6นายพิสิฐ ปยขจรโกศล 23. 1815510514นางสาวพรกานต ฤกษกังวาน 24. 601350770นางสาวภณฑรา เลศมธยะกล 25. 1815510282นายภาณุพงศ อัครประสิทธิ์ 26. 59135064-0นายวิชญพล เกษมทรัพย 27. 60135068-9นายสารัช พิยะ 28. 1815510050นางสาวสุปราณี ทัทสุมิยะ 29. 1815510209นายหัฏฐกร พันมา 30. 1815510134นายอธิป อรัญเอี่ยมฟา 31. 1815510225นายออมทรัพยสุวรรณกูลวีรวัฒนวรกูล
1815510159นางสาวนภสร
59135082-2นายกิตติวินท แซตัน 13. 1815510191นางสาวชนกสุดา สุวรรณะ 14. 1815510126นางสาวโชตกา รอดบารง 15. 1815510563นางสาวญาณิศา
60135015-0นางสาวณัฐรัตน
1815510555นางสาวณิษา
1815510324นางสาวธมลวรรณ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 53 5. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษยแบบญี่ปุน จํานวน 36 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815610124นางสาวศวพร อนทรเนตร เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1815610017นางสาวธชพรรณ นพชานาญ เกยรตนยมอนดบ1 3. 1815610298นางสาวธนพร ศรประดษฐ เกยรตนยมอนดบ1 4. 1815610090นางสาวอรปรยา มงมตร เกยรตนยมอนดบ1 5. 1815610280นางสาวชญญา สคนธาภรมยณพทลง เกยรตนยมอนดบ1 6. 1815610157นางสาวปทมา ชลาภรงเรอง เกยรตนยมอนดบ1 7. 1815610389นางสาวณศรา จรดล เกยรตนยมอนดบ1 8. 1815610223นางสาวสายฝน พงศานรากุล เกียรตินิยมอันดับ1 9. 1815610306นางสาววรศา พทยาพงศพร เกยรตนยมอนดบ1 10. 1815610314นางสาวอนนตา ปนเด เกยรตนยมอนดบ1 11. 1815610231นางสาวเกศลาวรรณ เทศทอง เกียรตินิยมอันดับ1 12. 1815610066นายณัฐพงษ รุงโรจนธนกุล เกียรตินิยมอันดับ1 13. 1815610140นายวริทธิ์ ปอมอาษา เกยรตนยมอนดบ2 14. 1815610199นางสาวญาณศา ดาสม เกยรตนยมอนดบ2 15. 1815610116นางสาวปภา ไชยผง เกยรตนยมอนดบ2 16. 1815610371นายจารกตต เอี่ยมดิลกวงศ 17. 591360847นางสาวชนกานต วงศงาม 18. 1815610165นางสาวญาภินี แนนอุดร 19. 59136107-6นายณชพน เบญจางควิศณุ 20. 1815610132นางสาวณัฏฐพัชร ชตนนทกลรตน 21. 1815610058นางสาวณฐชานนท มั่นคง 22. 1815670029นางสาวณฐพชญ ประกอบชัยรัฐ 23. 1815640048นายธนดล เหรัญญกิจ 24. 59136043-3นางสาวนภารวี เพมวาร 25. 1815640022นายนิธิศ ไตรรัตน 26. 601368046นางสาวนพาดา พมพสวสด 27. 59136805-5นายบุรัสกร วัฒนมณี 28. 1815640014นายปฏพทธ ฟูใจ 29. 1815610264นายพงศกร ปนนก 30. 1815610355นายพีรภัทร สัตยวิศิษฏ 31. 60136702-2นายภควัต รอบรู 32. 60136801-2นางสาวภัคจิรา อินภูวา 33. 1815610181นายรัณชนวิชญ ภิวัฒสัตยา 34. 1815610363นางสาวศศิภา ซึชิดะ
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 54 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 35. 1815610207นางสาวอรอินทุ มันตาภรณ 36. 60136701-4นายอินทร สิวลีผลลาภ 6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสรางสรรค จํานวน 22 คน ลําดับรหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815710106นายอภิวิชญ ขจรบุญณินทร เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1815710031นายภัคภูมิ ดษยวภาส เกยรตนยมอนดบ1 3. 1815710049นายฐตเศรษฐ งามอกษร เกยรตนยมอนดบ1 4. 1815710023นางสาวทวีทิพย อกษรศรกล เกยรตนยมอนดบ2 5. 1815710064นายธนภัทร เกิดแกว เกียรตินิยมอันดับ2 6. 1815710015นางสาวขวญชนก พงสข เกยรตนยมอนดบ2 7. 1815710221นางสาวกมลานันท ธรรมลังกา 8. 1815740038นายกฤษณะ วรกุลทวีโชติ 9. 1815710171นายกวี มณีวรรณ 10. 1815710304นายณัฐดนัย บุญบางยาง 11. 1815710148นางสาวธัญญา มัณฑนากุล 12. 1815710122นายธารณวัษร หอวัฒนพันธ 13. 1815710155นายธีรภัทร ธํารงรัตน 14. 1815710056นางสาวปาณิดา เกิดอุม 15. 1815710130นายภัทรดนัย จันทรถาวร 16. 1815710239นางสาวเมธาวดี จันตะเคียน 17. 1815710296นางสาวรุจิรดา หงวนไธสง 18. 60137704-7 นายวัชรพงษ แกนทอง 19. 1815710080นายวิศิษฎ พงษปญญาศรี 20. 1815710098นายอธิวัชร เทียมเมือง 21. 1815710213นางสาวอัจฉริยา สุขเกษม 22. 1815710189นายเอกสิทธิ์ ใสยิด 7. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จํานวน 52 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1815810039นางสาวกุลนิษฐ ทวทรพยประทาน เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1815810211นางสาวรัชฎาพร พงศนุรักษ เกยรตนยมอนดบ1 3. 1815810328นางสาวสุชาวดี ประกอบการ เกยรตนยมอนดบ1
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 55 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 4 1815810187นายนณฐพล ศรวเศษ เกยรตนยมอนดบ1 5 1815810310นางสาวนนทนภส เรองอย เกยรตนยมอนดบ2 6. 1815810054นางสาวมตมา โชตธนาการ เกยรตนยมอนดบ2 7. 1815810047นายบวรพงษ กลาแท เกยรตนยมอนดบ2 8 1815810195นายอดศร นามเตม เกยรตนยมอนดบ2 9. 1815810336นางสาวพรธรา จอยเจรญ เกยรตนยมอนดบ2 10. 1815810138นายกลสร วรพฤกษ 11. 1815810153นางสาวขวัญทิพย มีประเสริฐ 12 601388028นายจกรพรรด ศรสงวรณ 13. 1815810229นายชญานิวัต สมัครการ 14. 601380355นางสาวชมพนช อนมอญ 15.1815840093 นายณธีพัฒน นลินกิตตินันท 16.60138803-6 นายณภัทร ไพรศูนย 17.2015820067 นางสาวณัฏฐณิชา ผลขาว 18.60138701-2 นางสาวณัฐณิชา ฉ่ําฉิม
นางสาวธัญสิริ แสงสิทธิสิริชัย 25.1815810542 นางสาวธันยพร กันคําภา 26.2015820026 นางสาวธีนิตา นอยทอง 27.60138025-6 นายธีรเกียรติ อัครคุณานนท 28.1815810096 นายธีรภัทร พยัพเมฆ 29.2015820141 วาที่รอยตรีนิพนธ ไพนิตย 30.1815810344 นายปริญญา หาพิพัฒน 31.1815840010 นางสาวปฤณวริศร สุขพิพัฒชัยโย 32.2015820190 นางสาวปญญศา พฒนพงศธร 33.1815810146 นายพรเทพ แนบวงษ 34.1815870017 นายพิทวัส เพ็งสุวรรณ 35.1815810419 นางสาวไพเราะ มาดอนคา 36.1915840019 นายภาณุพงศ พรมวังขวา 37.1915840027 นายภานุวัฒน เพ็ชรตระกูล 38 2015820158 นายภรภทร ศศองกร 39.1815810377 นางสาวมนัญชยา เพียรพยุห 40.1815810179 นางสาวรามาวดี โคกเทียน
19.1815810351 นายทัตเทพ พุมโกสุม 20.1815840069 นายทันฤกษ เวชพันธ 21.2015820133 นายทินวสิษฐ สนตมโนกล 22.1815810245 นายทิพยฉัตร สิริสิงห 23.1815810427 นายธนพนธ บุญวรรณโณ 24.1815810161
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 56 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 41.2015820083 นางสาวรุงฤดี คาเหลก 42 2015820042 นางสาวลลภสร ถาวรจริยาโรจน 43.2015820034 นางสาวลักษิตา รัตนถิตะกุล 44.2015820182 นางสาววันวิสา แพงกัลยา 45.1815810385 นางสาววิรัลพัชร วิสมิตนันท 46.1815810518 นายศิวพล เจริญศิลป 47.1815810526 นางสาวศุภิสรา จิตสืบสาย 48.1815810443 นางสาวสหัสยา ไตรสรณะคุปต 49.1815810534 นางสาวอชิรญา วงษขวัญ 50.2015820059 นางสาวอนงคลักษณวาป 51.1815810450 นางสาวอรนลิน ฉันทะกุล 52.2015820166 นายอิสรีย จุฬาลักษณกุล 8. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 34 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1915140055นางสาวอะยะคะ โมริ เกยรตนยมอนดบ1เหรยญทอง 2. 1915140139นางสาวพรรษมน แซอึ้ง เกียรตินิยมอันดับ1 3. 1915140220นางสาวกนกพร พลอยสวัสดิ์ เกยรตนยมอนดบ1 4. 1915140238นายณภทร วงศจรยกล เกยรตนยมอนดบ1 5 1915140303นายพรณฐ อศวธระเสถยร เกยรตนยมอนดบ2 6. 1915140295นางสาวศศชา ชวงรตนาวรรณ เกยรตนยมอนดบ2 7. 1915140147นางสาวภัทราพร เวทมนต เกยรตนยมอนดบ2 8. 1915140246นายยศพงศ วรพรวพธ เกยรตนยมอนดบ2 9 1915140089นางสาวธนชพร ทองสขธรรม เกยรตนยมอนดบ2 10. 1915140154นางสาวกัญจนพร สมแสง 11. 2115120020นายกตตวฒน ประภากรวิริยะ 12. 1915140105นายกิรติ สมิตเมฆ 13. 1915140097นายจักริน ศุขเจริญผล 14. 1915140287นายจิรพัฒน จิตอารี 15. 1915140261นายโชดิวัต เหมหอมเงิน 16. 1915140063นายณัฐชนน ศิริวัฒน 17. 1915140212นายณัฐดนัย เวียงสิมา 18. 2015120039นายณัฐพล นอยเคน 19. 1915140162นายณัฐพล แสงนาค 20. 1915140170นายธนดล บุญยิ่งกูล
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 57 ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 21. 1915140204นางสาวธนารีย กอนทอง 22. 2015120104นางสาวนภารัตน โตตระกูลเกียรติ 23. 1915140196นายปกรณ รัตนวัตรการ 24. 1915140113นางสาวปานชนก ปนมรกต 25. 2015120070นายพนมกร ศรีกุญชร 26. 2015140029นายมนสวร วีนะกุล 27. 2015160043นางสาวรังสิมา วงษเนียม 28. 1915140279นายฤทธศกด ธรรมรักษ 29. 2015120047นายวรวุฒิ เสารแปงคํา 30. 1915140071นางสาววาวา ประเสริฐผล 31. 1915140188นางสาววาสนา ตรินันท 32. 1915140253นายสุทธิพงศ มีเจริญ 33. 2015120054นายเสกสิทธิ์ นอยเคน 34. 2015120062นายอลงกรณ โปรยโคกสูง 9. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 14 คน ลําดับ รหัสประจําตัวชื่อ นามสกล เกียรตินิยม 1. 1825410028 นางสาวมิโฮะ ทาคัทซึกะ เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 2 1825410176 นายพสกร ตงคไชยนนท เกยรตนยมอนดบ1 3. 1825410259 นางสาวพนัชกร ปญญา เกียรตินิยมอันดับ2 4. 1825410143 นายจอยฟุลอะดอนเรอิมาแคลง เกยรตนยมอนดบ2 5. 1825410226 นายณรากร อุนอารี เกียรตินิยมอันดับ2 6. 1825410051 นางสาวปณยวร พลอยทบทม เกยรตนยมอนดบ2 7. 1825410184 นายกันตพงศ สะสุนทร เกียรตินิยมอันดับ2 8. 1825410200 นางสาวชนมณี ทองชวย 9. 1825410218 นายณภัทร เซ็นหลวง 10.1825410010 นายแทนธรรม ธรรมวุฒิ 11.1825410242 นายโทโมยะ โอคโบะ 12.1825410283 นายนิอาฟนดี้ หลงแดวา 13.1825410085 นายปณณวิชญ เชยสุวรรณ 14.1825410093 นายรังสิธร บุญสู
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 58 คากลาวปฏญาณตนบณฑต 1. ขาพเจา.....(บัณฑิตทุกคนกลาวชื่อตนเอง)…../ ขอกลาวคําปฏิญาณตนตอที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย ตอหนา พระบรมฉายาลักษณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผูบริหาร คณาจารย และแขก ผูมีเกียรติ แหงสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนวา ขาพเจาจักเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาว ไทยทั้งมวล 2. ขาพเจาจักบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี สมกับเปนผูมีวัฒนธรรมและศีลธรรม และมุงมั่นในประโยชนของประเทศชาติ ยิ่งกวาประโยชนอื่นใด 3. ขาพเจาจักประกอบการงานในหนาที่ดวยความสุจริตธรรม และบําเพ็ญตนใหสมกับที่ไดชื่อวาเปนบัณฑิต 4. ขาพเจาจักเคารพนับถือคณาจารยแหงสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และผดุงเกียรติของสถาบันสืบไป
สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 59 เพลง ชมพูพันธุทิพย เนื้อรอง : สมิต สัชฌุกร ทํานอง : เรืองรอง ไพลิน ดนตรี : สุริยา ภูงาม ขับรอง : พรพิมล เฟองฟุง ชมพูพันธทิพยงามเดนเปนสงา สูงสงล้ําคาดุจเทพเสกสรรค เปนสัญลักษณรวมรวมใจกัน ดวงจิตผูกพันธยึดมั่นยาวนาน ดอกใบดังเหมือนชวยเตือนรําลึก ปลูกจิตสํานึกในถิ่นสถาน เพิ่นพูนปญญาสรางความเชี่ยวชาญ เกิดเปนตํานานชวยสานสัมพันธ ฝากใจเราไวในชมพูพันธุทิพย แมจะไกลลิบยังคิดถึงกัน รอยวันพันปมีใจยึดมั่น จะรวมสรางสรรคสังคมที่ดี สายใยแหงรักจักตราตรึงใจ อยูแหงหนใดเสริมสรางศักดิ์ศรี ผูกใจเราไวในคุณความดี น้ําใจนองพี่รักชั่วนิรันดร...(ซ้ํา*)

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.