Page 1


10 นาทีของการอุทิศตน สําหรับกลุมเยาวชน คํานํา องคประกอบของการอุทิศตน ในแตละการอุทิศตนประกอบดวยองคประกอบ 7 ประการตอไปนีค้ ือ 1. สาระสําคัญ เปนหัวขอการอุทิศตน เปนความคิดหลัก สาระสําคัญ ครอบคลุมความหลากหลายของความตองการและกังวลของวัยรุน 2. พระคัมภีร แตละการอุทิศตนยึดพระคัมภีรเปนหลัก ซึ่งชวยเสริมสราง สาระสําคัญและแสดงใหเยาวชนเห็นวาพระเจาทรงมีความหวงใยพวก เขาในทุกพื้นที่ของชีวิตของพวกเขา 3. ภาพรวม คําอธิบายสั้นๆถึงการอุทิศตนและบอกใหทราบวาผูเขารวม จะไดเรียนรูอะไร 4. การจัดเตรียม ในสวนนี้อธิบายไวอยางชัดเจนวาตองใชวัสดุใด และ ตองเตรียมสิ่งใด อยาลืมวาในการเตรียมเยาวชนสามารถชวยจัดหาสิ่งตางๆได พวกเขาสามารถเปนผูนําได การอุทิศตนนี้งายในการปฏิบัติตามและงาย ในการจัดเตรียมควรใหเยาวชนมีสวนรวมใหเหมือนกับเขาเปนเจาของ กิจกรรมเหลานี้ และชวยพวกเขาใหพัฒนาทักษะการเปนผูนํา ซึ่งพวกเขา จะเก็บรักษาสิ่งที่ไดเรียนรูไ วตลอดชีวิต 1


5. ประสบการณ แตละกิจกรรมประกอบดวยสวนสําคัญที่ไมซ้ํากัน ซึ่ง ชวยใหเยาวชนสัมผัสกับความเปน จริงของสาระสําคัญ ใชความรูสึกทางสายตา ทางการฟง ทางการดม กลิ่น ทางการสัมผัส และทางการลิ้มรสเพื่อจะไดมีความเขาใจถึง หัวขอทีก่ ําลังกลาวถึงไดลึกซึ้งมากขึ้น 6. การตอบรับ เปนการใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีประสบการณที่กาวหนา ไปอีกขั้นหนึ่ง จากการคิดถึง สิ่งที่พวกเขาไดรับประสบการณ นําไปประยุกตใชในชีวิตของพวกเขาไดอยางไร และมีการอภิปรายถึง สิ่งที่พวกเขาไดคนพบ 7. การปด ทุกกิจกรรมของการอุทิศตนปดทายดวยกิจกรรมซึ่งสรุป แนวคิดของการอุทิศตน และชวยใหเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิต ของพวกเขา

หมวดหมู การอุทิศตนในหนังสือเลมนี้แบงออกเปน 4 หมวดหมูซึ่งงายตอ การอางอิง ก. 10 นาทีของการอุทิศตนเกี่ยวกับการเติบโตฝายจิตสวนบุคคล บางขอ ในหมวดหมูนี้ขจัดนิสัยที่ไมดี การตัดสินใจ ความหยิ่งยโส ความเหงา พระพรฝายจิต และความบริสุทธิ์ ข. 10นาทีของการอุทิศตนเกี่ยวกับพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง รูปแบบ ในหมวดหมูนี้มาจากมิตรภาพและความสัมพันธในครอบครัว สู 2


ความสัมพันธกับโลก เยาวชนจะอภิปรายถึงหัวขอเรื่องตางๆ เชน การ แขงขัน ความสนุก ความเมตตากรุณาทั่วโลก คุณครู การนัดพบและ ลัทธิเหยียดผิว ค. 10นาทีของการอุทิศตนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเชื่อ กลุมจะได ตรวจคนหัวขอตางๆเชนความเมตตา ความผิดหวัง การหนาไหวหลัง หลอก ความยากจน ความสับสนและการภาวนา ง. 10นาทีของการอุทิศตนเกี่ยวกับโอกาสพิเศษตางๆ ในการอุทิศตนนี้จะ ใหความหมายใหมกับโอกาสพิเศษตางๆเชนวันคริสตมาส การเริ่มป การศึกษาใหมวันฉลองปสกาของชาวยิว วันปสกา และการสําเร็จ การศึกษา กิจกรรมการอุทิศตนเหลานี้สามารถเลือกใชไดตามโอกาสตลอด ทั้งป เชน ในหัวขอ “มองความเปนบุคคลใหมของพอแม” ซึ่งสามารถใช ในโอกาส “วันแม” หรือ “วันพอ” หรือโอกาสอื่นๆเมื่อตองการเนนถึง ความสําคัญ ของความสัมพันธที่ดีกับบิดามารดา ทานสามารถสรางสรรคในการประยุกตใชกิจกรรมของการอุทิศ ตนนี้ไดตามความพอใจ ที่เหมาะกับสภาพ หรือความตองการของ ผูเขารวมกิจกรรม ทานสามารถใชหนังสือเลมนี้ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อแบงปนความสนุก เวลาทีม่ ีความหมายซึ่งนําเยาวชนของทานไปสูการ กาวไปกับพระเจาไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น

3


ความไมสมบูรณของน้ํามะนาว สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความบริสุทธิ์ โรม 12:1-2 ; เอเฟซัส 5:1-3 สมาชิกกลุมจะเปรียบเทียบน้ํามะนาวเค็ม กับวิถีการ ดําเนินชีวิตที่ไมบริสุทธิ์

การจัดเตรียม  ใชน้ําผสมกับน้ํามะนาว ผสมน้ํามะนาวใหพอกับจํานวนสมาชิกใน กลุม แลวใสเกลือลงในน้ํามะนาวใหมากกวาปกติในปริมาณ 1 ชอน โตะตอน้ํามะนาว 1 ลิตรแลวเตรียมแกวใหพอกับจํานวนสมาชิกใน กลุม  น้ําบริสุทธิ์ 3 ขวด  พระคัมภีร ประสบการณ แบงสมาชิกออกเปนสามกลุม แตละกลุมเลือกผูแทน 1 คนใหเปน “ผูรับใช” ใหผูรับใช แจกแกวน้ํามะนาวใหกับสมาชิกในกลุมของตน บอกสมาชิกวา เปนการแขงขันกัน เพื่อดูวา กลุมใดจะดื่มน้ํามะนาวไดเร็วที่สุด เมื่อนับ 1-3ใหทุกคนวางแกวลง และดูวากลุมใดดื่มไดหมดกอน

4


การตอบรับ หลังจากนั้นใหสมาชิกเดาดูวามีอะไรผิดพลาดในน้ํา มะนาว ถาไมมีใครเดาใหเฉลยวาน้ํามะนาวมีสวนผสมที่ผิดคือเกลือ แลว ถามสมาชิกวา - เธอคิดอยางไรเมื่อเธอดื่มน้ํามะนาว - สวนผสมที่ผิดมีผลตอน้ํามะนาวอยางไร - สวนผสมที่ผิดทําใหน้ํามะนาวมีรสชาติไมดนี ี้เหมือนกับชีวิตฝายจิต ของเธออยางไร ในความสัมพันธ ในชีวิตตามความคิดของเธอ และใน ความเปนอยูที่ดีทางกายภาพ ใหสมาชิกในกลุมรวมกับสมาชิกกลุมอื่นๆโดยใหมีกลุมละ 3 คน อาน พระคัมภีร โรม 12:1-2 และเอเฟซัส 5:1-3 และใหอภิปรายคําถามเหลานี้ ในกลุม ก. ทําไมความมุงมั่นในความบริสุทธิใ์ นทุกสวนของชีวิตจึงมีความสําคัญ สําหรับคริสตชน ข. ผลจากความมุงมั่นของความบริสุทธิใ์ นชีวิตสวนตัวของเราคืออะไร การปด  ใหผูรับใชเทน้ําเย็นใหสมาชิกในกลุมของตน ในขณะที่เทน้ําผูนํา กลาววา “พระเยซูเจาทรงเปนน้ําบริสุทธิ์ สามารถลางรสชาติไมดีของน้ํา มะนาวเค็มออกไป พระเจาทรงสามารถชวยลางรสชาติไมดีของชีวิตที่ ไมบริสุทธิอ์ อกไปจากเราได ใหเราดื่มน้ํานี้เถิด” 5


 ใหสมาชิกถือแกวน้ําชูไว ผูนํากลาวคําภาวนาวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงชวยใหวิถีการดําเนินชีวิตของพวก ลูกอยูในความบริสุทธิเ์ หมือนน้ําบริสุทธิน์ ี้ แทนน้ํามะนาวเค็มที่ไม บริสุทธิด์ วยเถิด อาแมน”  เมื่อกลาวคําวา “อาแมน” ใหสมาชิกทุกคนดื่มน้ําในแกวของตน เพือ่ ปดกิจกรรม

6


การใหของขวัญ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม การจัดเตรียม

พระพรฝายจิต โรม 12:3-8 ; เอเฟซัส 4:11-12 สมาชิกกลุมจะตรวจสอบความสําคัญของพระพรฝายจิต พระคัมภีร

ประสบการณ  กลาวกับสมาชิกวา “วันนี้เปนวันมอบของขวัญ ดังนั้นใหเราใชเวลาสัก 2-3 นาทีคิดวาจะ ใหของขวัญเล็กนอยอะไรกับสมาชิกบางคนในกลุม เชน เธออาจจะให เงิน 1 บาท ดินสอ หรือปากกา 1 ดาม”  ใหสมาชิกจับคูกันและใชเวลา 1 นาทีมอบของขวัญใหกับคูของตน และใหทั้งคูส นทนากันในคําถามตอไปนีแ้ ละนําไปแบงปนในกลุม ใหญคําถาม ก. เธอรูสึกอยางไรเมื่อเธอใหของขวัญ และเมื่อเธอรับของขวัญ ข. เธอจะทําอยางใหประสบการณนี้ที่เธอไดรับมีความตื่นเตนมากขึ้น ค. เธอจะทําอยางไรกับของขวัญที่เธอไดรับนี้

7


การตอบรับ  ใหแตละคูอานจดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโรม 12:3-8 และเอเฟซัส 4 : 11-2 และสนทนาในคําตอบตอไปนี้ ก. เปรียบเทียบพระพรของพระเจากับของขวัญของเรา ข. ทําไมพระเจาจึงทรงประทานพระพรที่แตกตางกันใหกับแตละคน ค. พระพรฝายจิตประการใดที่พระเจาทรงประทานใหเธอ ง. พระพรของพระเจาประการใดที่เธอพบในตัวคูสนทนาของเธอ จ. เธอคิดวาพระเจาทรงปรารถนาใหเธอใชพระพรที่พระองค ประทานใหเธออยางไร การปด  ใหทุกคนยืนเปนวงกลม แตละคนแสดงของขวัญที่ตนไดรับ และบอก กับเพื่อนๆวาสิ่งที่ไดรับนี้เตือนใจเขาใหใชพระพรฝายจิตที่ไดรับจาก พระเจาและจากผูอื่นอยางไร  ใหกําลังใจสมาชิกโดยใหนําของขวัญที่ไดกลับไปบานเพื่อเปนเครื่อง เตือนใจถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้

8


ทางของฉันหรือไมมีทาง สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความหยิ่งจองหอง ฟลิปป 2:3-11 สมาชิกไดคนพบความแตกตางระหวาง ความหยิ่งจองหองกับความถอมตน

การจัดเตรียม  โดนัทเทาจํานวนผูรวมกิจกรรม  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกเกาะไหลกันเปนขบวนรถไฟโดยมีผูนําเปนหัวขบวน ผูนํา บอกกับสามชิกวา “ฉันจะนําพวกเธอเดินทางรอบๆสนามและจะกลับมายังหองนี้อีกครั้ง ในระหวางเดินทางทุก ทุกคนตองเกาะไหลกันไวใหเปนขบวนรถไฟ หามขบวนขาดและตามฉันมา ถาเรากลับมาถึงที่นี่ไดภายใน 3 นาที ทุกคนจะไดรับรางวัลโดนัทคนละ 1 ชิ้น” ทุกคนพรอมหรือยัง เอาละ ออกเดินทางได  นําสมาชิกออกจากประตูหองไปยังสนาม ถามสมาชิกวาไปเสนทางใด จึงจะดีที่สุด แลวทําเปนไมสนใจเสนทางทีส่ มาชิกบอก จงใจเดินออก 9


นอกเสนทางและถวงเวลา เชน อาจนําพวกเขาเขาไปยังลานจอดรถ และเดินวนไปวนมาตามรถแตละคัน หรือหยุดเพื่อชมดอกไมเมื่อมี สมาชิกคัดคาน ก็ใหบอกเพียงวา “ฉันเปนผูนํา ฉันรูวาตองไปทาง ไหน”  เมื่อเวลาผานไป3นาทีแลว จึงนําสมาชิกกลับมาที่หองและบอกวา “แย จัง เราใชเวลามากเกินไปกวาจะกลับมาถึงหองไดทันเวลาภายใน 3 นาที เพื่อจะไดกินโดนัท แตไมเปนไรฉันจะเอากลับบานไปกินคน เดียวที่บานก็แลวกัน” การตอบรับ  ใหทุกคนกลับมารวมกัน และหาอาสาสมัครอานจดหมายนักบุญ เปาโล ถึงชาวฟลิปป 2:3-11 และถามพวกเขาวา - พวกเธอรูสึกอยางไรในระหวางทํากิจกรรมนี้ ใหอธิบาย - ใหเปรียบเทียบการวางตัวของฉันในฐานะผูนํา กับการวางตัวของพระ เยซูเจาทีม่ กี ลาวไวในฟลิปป 2:3-11 - ชีวิตของพวกเธอจะเปนอยางไรถาพระเยซูเจาทรงกระทําสิ่งตางๆดวย ความยิ่งจองหองเหมือนที่ฉันไดทํา - ชีวิตของเธอจะเปนอยางไรถาเธอกระทําดวยความถอมตนเหมือนที่ พระเยซูเจาทรงกระทํา

10


การปด กลาวกับสมาชิกวา  ใหเราฝกเลียนแบบอยางการวางตัวในการรับใชอยางถอมตนของพระ เยซูเจาแทนการวางตัวอยางหยิ่งจองหองของฉัน  นําโดนัทออกมาใหสมาชิกชวยกันบริการใหเพื่อนๆของตนและ รับประทานรวมกัน

11


สองรสชาติที่เยี่ยมยอดในหนึ่งอัน สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ชีวิตฝายจิตที่ไมไดมาตรฐาน มัทธิว 26:31-35,69-75 ; ยอหน 21:15-19 สมาชิกจะเปรียบเทียบระหวาง การเอาไสครีมที่อยูตรง กลางออกจากขนมปงกรอบที่ประกบคูไวกับเปาหมาย ของการมีชีวิตอยูในความเชื่อของพวกเขา

การจัดเตรียม  ขนมปงไสครีมใหพอกับจํานวนสมาชิกคนละ 2 คู  กระดาษเช็ดปาก  พระคัมภีร ประสบการณ  แจกขนมปงไสครีมใหสมาชิกคนละ 1 คู ใหสมาชิกใชเวลา 30 วินาที กินขนมปงโดยหามมีครีมติด  ใหสมาชิกที่สามารถทําไดแบงปนประสบการณวาใชเทคนิค ความสามารถอยางไรจึงทําสําเร็จ  ถามสมาชิกวา ก. เธอรูสึกอยางไรที่พยายามเอาครีมออกจากขนมปงใหอธิบาย ข. การเอาครีมออกจากขนมปงงายหรือยากสําหรับเธอ 12


ค. เธอฟงเพื่อนๆที่ประสบความสําเร็จในการเอาครีมออกจากขนมปง จะสามารถชวยใหเธอทําไดงายขึ้นในครั้งตอไปหรือไม การตอบรับ  ใหแบงกลุมยอยกลุมละ 4 คน และอานมัทธิว 26:31-35,69-75 และ สนทนาตามหัวขอที่ใหไว  ใหบุคคลที่อายุมากที่สุดแบงปนคําตอบในคําถามขอแรก คนรองลงมา ตอบคําถามที่ 2 รองลงมาอีกตอบคําถามที3่ ไลลงมาเรื่อยๆ  ผูนํากลาว “เปาหมายของเราคือเอาครีมออกจากขนมปง” และถาม คําถามวา ก. เปาหมายของนักบุญเปโตรคืออะไร ข. เธอจะตอบคําถามในสถานการณของเปโตรไดอยางไร ค. เธอจะตอบไดอยางไรเมื่อเวลาเมื่อเธอยังไมพบเปาหมายในพระ คัมภีร ง. สิ่งที่ยากสําหรับเธอในการมีชีวิตอยูในความเชื่อคืออะไร จ. แบงปนใหเพื่อนๆฟงวาเธอมีเทคนิคอยางไรในการหลีกเลี่ยงชีวิต ฝายจิตที่ไมไดมาตรฐานเพื่อจะชวยกันและกันใหดีขึ้น การปด  อาน ยอหน 21:15-19 ดังๆ เพื่อทําใหสมาชิกมีความมั่นใจมากขึ้นใน ขาวซึ่งแมแตนักบุญเปโตรเองผิดพลาดไป แตพระเยซูเจามิไดทรงสิ้น 13


หวังในตัวทานนักบุญเปโตร และพระเยซูเจาก็ไมทรงสิ้นหวังในพวก เราดวยเชนเดียวกัน  แจกขนมปงไสเนยอีก 1 คูใหกับสมาชิกทุกคน เพื่อเปนเครื่องเตือน พวกเขาวาอยาสิ้นหวังในเปาหมายในการมีชีวิตอยูในสิ่งที่พวกเขามี ความเชื่อจนวาระสุดทาย

14


เลนตามกฎ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ติดตามพระเจา 2 เปโตร 1:3-9 สมาชิกในกลุมจะตรวจสอบวาพวกเขาติดตาม “แบบอยาง” ของพระเจาในชีวิตของพวกเขา อยางไร แบบอยางของพระเจานี้มีผลตอการดําเนินชีวิต ของพวกเขา

การจัดเตรียม  กรรไกร1อัน  แบบตัดเย็บผา ถายเอกสารใหพอสําหรับสมาชิกทุกคน  พระคัมภีร ประสบการณ  นัดหมายกลุมในการเลนเกมสงผานกรรไกร “ขามหรือไมขาม” โดย จัดเกาอี้เปนวงกลมใหสมาชิกนั่ง  มอบกรรไกรใหสมาชิกคนแรกและใหสงกรรไกรตอไปทางซายมือ ใหกลุมชวยกันมอง และออกเสียงวาคนใดสง ขามหรือไมขาม และ เปดเผยความลับของกฎตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้ และใหเลนซ้ําอีก ครั้ง บอกสมาชิกใหเดาวาตนแบบซึ่งกําหนดวาจะสง ขาม หรือไมขาม 15


นั้นเปนใคร ใหเลนจนสมาชิกสวนมากสามารถจับไดวาใครคือ ตนแบบ  ความลับของกฎคือ สิ่งที่จะบอกวาตําแหนงใดขามหรือไมขามขึ้นอยู กับขาของผูสง ถาผูสงนั่งไขวขา ในขณะที่สงกรรไกรก็ขาม หรือในทางกลับกันถาไมนั่งไขวขาก็ไม ขาม ถาสมาชิกไมสามารถเดาไดก็ใหมีสักคนหนึ่งสงผานกรรไกรดวย ความเคลือ่ นไหวที่เกินจริง เพื่อใหสมาชิกสามารถสังเกตและเดา การตอบรับ ถามสมาชิกวา  เธอรูสึกอยางไรเมื่อพบวาใครคือตนแบบในการเลนเกมนี้  การรูวาใครคือแบบอยางหรือการไมรูวาใครคือแบบอยางมีผลตอการ เลนเกมนี้อยางไร  เธอคิดวาตนแบบของพระเจามีผลอยางไรในชีวิตของเธอ ใหสมาชิก จับคูกัน อาน 2 เปโตร 1:3-9 และสนทนากันในคําถามที่ใหและนําไป รายงานในกลุมใหญ คําถาม - เธอเรียนรูอะไรจาก “แบบอยาง” ของพระเจาจากขอความที่ไดฟงเพื่อ นําไปปฏิบัติในชีวิต - การปฏิบัติตามแบบอยางของพระเจามีผลตอการดําเนินชีวิตของเธอ อยางไร 16


- สิ่งที่ยากสําหรับเธอในการทําตามแบบอยางของพระเจาตามที่ อธิบาย ไวใน 2 เปโตร 1:3-9 คืออะไร และเธอจะสามารถชนะตออุปสรรคนั้น ไดอยางไร การปด  แจกแบบตัดเย็บผาที่ถายเอกสารไวใหกับสมาชิกทุกคน และให สมาชิกทุกคนฉีกกระดาษแบบตัดเย็บในกระดาษที่เขาไดรับ ในขณะ ที่ฉีกนั้นใหผนู ําภาวนาวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงฉีกสิ่งตางๆที่ขัดขวางพวกลูกมิใหกระทํา ตามแบบอยางของพระองคในชีวิต โปรดประทานพละกําลังใหพวก ลูกสามารถกระทําตาม และดําเนินชีวิตตามคําแนะนําใน 2 เปโตร 1:3-9 ดวยเทอญ อาแมน”  ใหสมาชิกเก็บกระดาษที่ฉีกกลับไปบานเพื่อเปนเครื่องเตือนใจในการ ติดตามพระเจา และใหกระทําตามแบบอยางของพระองค

17


ผูดูแลการคนหา สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความรับผิดชอบ ลูกา 19:11-27 สมาชิกในกลุมจะตรวจสอบความรับผิดชอบของพวก เขาในฐานะคริสตชน

การจัดเตรียม  ขนมสําหรับเปนรางวัล  พระคัมภีร ประสบการณ  แบงสมาชิกออกเปนทีม ทีมละ 4 คน แตละคนในทีมเลือกเบอรของ ตนเอง และหาที่ในหองวาจะเอาจุดใดตั้งเปนบานของทีม และใหทีม นั้นยืนอยูใ นจุดที่เลือก บอกกับสมาชิกทุกคนวา “สมาชิกแตละคนในทีมมีหนาที่รับผิดชอบในการคนหาของคนละ 1 ชิ้น และนํากลับมายังฐานที่ตั้งบานของตน ทีมใดมาถึงกอนพรอมกับ ของที่หาพบจะไดขนมเปนรางวัล หมายเลขหนึ่ง รับผิดชอบนําของอะไรก็ไดที่ใชในสํานักงานมา 1 ชนิด

18


หมายเลขสอง รับผิดชอบนําอะไรก็ไดที่ดไู มธรรมดาจากลานจอดรถ มา 1 ชนิด หมายเลขสาม รับผิดชอบนําอะไรก็ไดที่มีสีแดงกลับมา 1 ชนิด หมายเลขสี่ รับผิดชอบนําสิ่งที่มาจากธรรมชาติกลับมา 1 ชนิด ทุกกลุมมีเวลาหา 3 นาที เมื่อหมดเวลาทุกคนตองกลับมาที่บานของ ตนภายในเวลา 3 นาที ไมวาจะไดของมาหรือไมก็ตาม ถาทุกคนพรอม แลวเริ่มได” การตอบรับ  หลังจากทุกคนกลับมาแลว ใหรางวัลเปนขนมที่เตรียมไวกบั ทีมที่ชนะ และบอกใหสมาชิกพูดคุยกันในคําถามที่ให การแบงปนจะเรียกเปน หมายเลข ถาเรียกหมายเลขใดก็ใหหมายเลขนั้นรับผิดชอบในการ แบงปนคําตอบกับเพื่อนๆ คําถาม - เธอรูสึกอยางไรในขณะที่เลนเกมนี้ ใหอธิบาย - อะไรชวยใหเธอบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่รับผิดชอบที่มีตอทีมของเธอ - ความยุงยากของการบรรลุผลสําเร็จในความรับผิดชอบที่ไดรับคือ อะไร - เธอสามารถเอาชนะความยุงยากเหลานั้นอยางไร

19


 ใหคนใสเสื้อสีเขียวของแตละกลุมอาน ลูกา 19:11-27 และใหมีการ อภิปรายในกลุมตามคําถามที่ใหและนํามาแบงปนในกลุมใหญ คําถาม - ความรับผิดชอบของคริสตชนคืออะไร - ความรับผิดชอบเหลานั้นคลายกับที่เธอมีในระหวางเกมอยางไร - ขอความในลูกา 19:11-27 มีทาทีเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบอยางไร - คุณลักษณะใดในอุปมานี้คลายเธอมากที่สุด เพราะอะไร - เราไดเรียนรูอะไรจากการเลนเกมที่สามารถชวยเราใหเปนเหมือนกับ ผูรับใชคนแรกหรือคนทีส่ องมากขึ้น การปด  ใหสมาชิกแตละคนในกลุมเติมสิ่งที่ตนเองตองการกระทําหรือ เปลี่ยนแปลงลงในประโยคนี้ใหโดยเวียนไปทีละคน “สิ่งหนึ่งที่ขาพเจาอยากกระทําตลอดสัปดาหหนาเพื่อเปนการแสดงวา เปนผูมีความรับผิดชอบคือ.....”

20


น้ําที่ปนน้ํามัน สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความเชื่อทีอ่ ยูในอันตราย / การประนีประนอมความเชื่อ มัทธิว 7:24-27 สมาชิกในกลุมจะเห็นวาอะไรผสมและอะไรไมผสม

การจัดเตรียม  น้ํามันพืช  น้ํานม  ช็อคโกแลตน้ํา  ขวดที่มีฝาปด  ถวย  พระคัมภีร ประสบการณ  แบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม คือทีม ก และทีม ข ใหขวดน้ําแกทีม ก และใหสมาชิกในทีม ก เทน้ํามันพืชลงในน้ํา ใหขวดนมแกทีม ข และ ใหสมาชิกทีม ข เอาช็อคโกแลตน้ําลงในน้ํานม ใหทั้งสองทีมปดฝา ขวดใหแนน ผูนําบอกวา “ใหเราดูวาทีมใดสามารถผสมสิ่งที่อยูในขวดใหเขากันไดทั้งหมด” 21


 ใหทั้งสองทีมเรียงแถวหนากระดานและหันหนาเขาหากัน ใหสมาชิก ของทั้งสองทีมเขยาขวดใหของขางในขวดผสมกัน โดยสงตอๆไป ตามแถวของทีมของตน หลังจากนั้นใหวางขวดทั้งสองลงบนโตะ จะ เห็นวาน้ํากับน้ํามันจะไมผสมกัน อาจจะบอกกับทีม ก วาอาจจะยัง เขยาขวดไมพอลองไปเขยาใหม เมื่อเห็นวาน้ําและน้ํามันยังแยกกันให ถามวา - ทําไมของทีม ข จึงผสมกันงายกวาของทีม ก - เธอรูส ึกอยางไรเมื่อน้ําและน้ํามันไมผสมกัน - การพยายามใหน้ําผสมกับน้ํามันเหมือนกับการพยายา ประนีประนอมความเชื่อของคริสตชนกับคุณคาตางๆของโลก อยางไร - ยกตัวอยางคุณคาของโลกที่ไมสามารถเขากันไดกับความเชื่อของ เรา การตอบรับ  ใหแตละทีมอาน มัทธิว 7:24-27 และอภิปรายตามคําถามที่ให เมื่อ อภิปรายเสร็จแลวใหแตละกลุมเลือกผูแทนมาแบงปนในกลุมใหญ คําถาม - การพยายามทําใหน้ําผสมกับน้ํามันเหมือนกับการสรางบานบน ทรายอยางไร 22


- อะไรลอใจใหเธอประนีประนอมกฎระเบียบตางๆของพระเจาใน พระคัมภีร - เธอประสบผลสําเร็จในการผสมความเชื่อเขาไปในรูปแบบชีวิต ของเธอเหมือนกับนมผสมน้ําช็อคโกแลตอยางไร การปด  เทนมช็อคโกแลตใหเด็กทุกคนดื่มและกลาววา “อยาเสียเวลาในการประนีประนอมความเชื่อของเธอกับคุณคาตางๆ ของโลก ในสัปดาหนี้ถาพวกเธอเห็นน้ํานม หรือช็อคโกแลตขอให เปนเครื่องเตือนวาจะผสมความเชื่อเขาไปในชีวิตของเธอ”  สวดภาวนาขอพระเจาทรงชวยสมาชิกใหหลีกเลี่ยงการทําใหความเชื่อ อยูในอันตราย และเมื่อจบการภาวนาดวยคําวา “อาแมน” แลวให สมาชิกทุกคนดื่มนมช็อคโกแลตอันเปนเครื่องหมายของความมุงมั่นที่ จะไมประนีประนอม

23


เบื่อหรือ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความคิดสรางสรรค ปฐมกาล1:1 ; อิสยาห 42:5 สมาชิกจะสรางวัตถุใหม และคนพบถึงความคิด สรางสรรคของพระเจา

การจัดเตรียม  จานกระดาษ  คลิปหนีบกระดาษ  ดินสอ  พระคัมภีร ประสบการณ  แจกสิ่งเหลานี้ใหกับสมาชิกแตละคน จานกระดาษหนึ่งใบ คลิปหนีบ กระดาษ 3 อัน และดินสอหนึ่งแทง ผูนํากลาววา “พวกเธอมีเวลา3นาทีสรางอะไรขึ้นมาก็ไดจากวัสดุที่ไดรับแจก”  ปลอยใหสมาชิกทําโดยไมตองใหคําแนะนําใดๆ เมื่อหมดเวลา 3 นาที ใหสมาชิกนําสิ่งที่พวกเขาสรางขึ้นมาแสดงตอหนาเพื่อนๆและอธิบาย สิ่งที่เขาทําใหกลุมฟง 24


ผูนําถาม - เธอรูสึกอยางไรในการทําบางอยางขึ้นมาดวยจํานวนอุปกรณที่จํากัด - เธอรูสึกแปลกใจในสิ่งที่เธอหรือเพื่อนๆของเธอทําขึ้นมาหรือไม - ทําไมความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับมนุษย - เธอสามารถแสดงความคิดสรางสรรคของเธอดวยวิธีใด การตอบรับ  ขออาสาสมัคร 2 คนอานปฐมกาล 1:1 และอิสยาห 42:5 ดังๆ  ในขณะที่ถามคําถามใหสมาชิกทุกคนยืนขึ้น เมื่อถามคําถามแลวให เวลาคิดสัก 1-2 นาที และใหสมาชิกตอบ ถามีคําตอบของผูใดที่ เหมือนกับของผูที่ตอบใหนั่งลง และถามตอไปจนเมื่อทุกคนนั่งลง แลวจึงถามคําถามตอไป คําถาม - เปรียบเทียบงานสรางสรรคของพระเจากับงานของเรา - สิ่งใดในหองนี้เปนพยานหลักฐานของการสรางสรรคของพระเจา - ธรรมชาติเปนอยางไร - โลกจะเปนอยางไรถาพระเจาทรงปฏิเสธที่จะสรางสรรค - เธอสามารถเห็นคุณคาของการสรางสรรคของพระเจาในชีวิตของเธอ ไดอยางไร

25


การปด  ใหสมาชิกจับกลุม กลุมละไมเกิน 5 คน และใหแตละคนแบงปนวา ตนเองมีความสามารถในการสรางสรรคอะไร โดยเริ่มจากผูที่มีอายุ นอยที่สุด ตัวอยางเชน เปนตัวตลก มีอารมณขัน มีความสามารถทาง ดนตรี  หลังจากทุกคนบอกเสร็จแลวใหมารวมในกลุมใหญ ภาวนาปดพรอม กัน และขอบคุณความสรางสรรคของพระเจาที่ทรงสรางใหแตละคน มีความคิดสรางสรรคในวิธีของตนเอง

26


ที่กดลิ้น สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ทําใหลิ้นเชื่อง ยากอบ 3:3-12 สมาชิกกลุมจะไดตรวจสอบวาคําพูดที่พูดแลวทําใหเกิด ความหดหูนั้นเปนลบ และขาดความเมตตาอยางไร

การจัดเตรียม  ที่กดลิ้นใหสมาชิกคนละ 2 อัน  ดินสอ  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหที่กดลิ้นกับสมาชิกคนละ 1 อัน และบอกกับสมาชิกวา “ใชที่กดลิ้นกดลิ้นแลวเดินไปรอบๆหอง และกลาวชมคนที่เราเดิน ผานใหไดมากที่สุดเทาที่ทําไดแตตองไมลืมวาตองใชที่กดลิน้ กดลิ้น ลงตลอดเวลา”  หลังจากสมาชิกปฏิบัติไดสักพักจึงใหเอาที่กดลิ้นออก และถามวา - การพูดโดยมีที่กดลิ้นเหมือนกับอะไร - เธอเขาใจคําพูดที่เพื่อนๆกลาวชมหรือไม - เธอรูสึกอยางไรในการทํากิจกรรมนี้ 27


-

การมีที่กดลิ้นทําใหการสื่อสารเปนเหมือนกับการสื่อสารในทาง ลบ และการขาดความเมตตาเปนการกักเรามิใหสื่อสารในทาง บวกกับผูอื่นอยางไร

การตอบ  ใหสมาชิกจับกลุม กลุมละไมเกิน 4 คน ใหแตละกลุมอานยากอบ 3:312 และอภิปรายตามคําถามที่ให โดยแตละคนในกลุมผลัดเปลี่ยนกัน แบงปนคําตอบ - ลิ้นของเธอเหมือนเหล็กครอบปากมา หางเสือ หรือไฟ อยางไร - เธอรูสึกอยาไรเมื่อไดยินคําพูดที่ดี และไมดีออกจากปากของคน คนเดียวกัน - พระเจาทรงชวยใหลิ้นของเธอเชื่องไดอยางไร  ใหสมาชิกหักที่กดลิ้นทิ้ง และขวางลงในถังขยะเพื่อเปนเครื่องหมาย วาบัดนี้เธอเปนอิสระที่จะพูดแตสิ่งดีๆ การปด  ผูนํากลาว “ใหเราใชคําพูดของเราเพื่อเสริมสรางผูอื่นแทนที่จะทําใหเขาตกต่ําลง”  ใหที่กดลิ้นอันใหมใหกับสมาชิก และใหเขียนสิ่งที่เปนบวกลงในที่กด ลิ้น เชน ความสุข มิตรภาพ ความเมตตา ฯลฯ  ปดดวยการใหสมาชิกแลกเปลี่ยนกันอานขอความ หรือคําที่เขียนลง บนที่กดลิ้นใหเพื่อนๆฟง 28


หัวถุง สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความอางวาง เพลงสดุดี 46:10-11 สมาชิกกลุมฟงอยางเงียบๆโดยมีถุงสวมอยูบนศีรษะ แลวอภิปรายถึงมุมมองของความเหงาทั้งในแงบวกและ แงลบ

การจัดเตรียม  ถุงกระดาษ  พระคัมภีร ประสบการณ  แจกถุงกระดาษใหกับสมาชิกทุกคน แลวใหทุกคนนั่งลงบนพื้นโดย กระจายไปทั่วๆหอง ผูนํากลาววา “ใหทุกคนนั่งเงียบๆ 3 นาทีโดยมีถุงกระดาษครอบอยูบนหัว ประสบการณนี้จะไมเกิดผลนอกจากวาทุกคนจะอยูในความเงียบอยาง จริงจัง ดังนั้นจึงหามพูดคุยหรือสื่อสารใดถึงกัน เมื่อหมดเวลาฉันจะ เปนคนบอกเอง เอาละใสถงุ ได”  หลังจาก 3 นาทีแลวแจงใหทุกคนทราบและเก็บหมวกกระดาษและ ถามคําถามวา 29


- รูสึกอยางไรในประสบการณที่ไดรับ - ประสบการณนี้เหมือนกับความรูสึกโดดเดี่ยวที่เธอมีอยางไร - การเปนของตัวเองเปนการงายหรือยากสําหรับเธอเพราะอะไร การตอบรับ  ใหสมาชิกจับกลุม 3คน และอานเพลงสดุดีที่ 46:10-11 และใหแบงปน คําถามตอไปนีใ้ นกลุมของตน ก. เมื่อรูสึกโดเดี่ยวพวกเขามีปฏิกิริยาโตตอบอยางไร ข. พวกเขาเรียนรูอะไรบางจากเวลาเชนนั้น ค. สิ่งทีเ่ พลงสดุดีที่ 46:10-11 ใหกําลังใจพวกเขาในเวลาที่โดดเดี่ยวมี อะไรบาง  หลังจาก3นาทีแลวเรียกสมาชิกทุกคนมารวมกันเพื่อแบงปนในกลุม ใหญ ผูนํากลาว “ชวงเวลาที่โดดเดี่ยวสามารถเปนความเจ็บปวด แตสามารถเปนเวลา แหงการเติบโตดวย บางครั้งพระเจาทรงใชเวลาของความอางวางเพื่อ จะไดรับความสนใจจากเรา ซึ่งจริงๆแลวเราไมเคยอยูโดดเดี่ยวเมื่อ พระเจาทรงอยูกับเรา” การปด  ใหสมาชิกทุกคนยืนเปนวงกลมโดยใหแขนทั้งสองขางโอบไหลคน ขางๆไวและปดดวยการภาวนาขอบคุณพระเจาสําหรับความรักและ ความปลอบโยนในครอบครัวของพระเจา” 30


ควบคุมไมได สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

หยุดนิสัยไมดี ฟลิปป 4:8-9 ใหสมาชิกพยายามเดินบนเสนตรงหลังจากหมุนไป รอบๆ และอภิปรายวานิสัยที่ไมดีสามารถหมุนพวกเขา จนควบคุมไมได

การจัดเตรียม  กระดาษกาว  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกแบงเปนทีม ทีมละไมเกิน 4คน แตละทีมเขาแถวอยูที่ปลาย ดานหนึ่งของกระดาษกาวที่แปะไวซึ่งยาวประมาณ 10 ฟุต แตละทีมมี 1 เสน  ใหสมาชิกในทีม 3 คนหมุนคนที่ 4 ไปรอบๆประมาณ 10 ครั้ง ใหนับ ดังๆในขณะที่หมุน หลังจากหมุนได 10 รอบแลว ใหผูที่ถูกหมุนเดิน ไปบนเทปกาวจนสุดอีกดานหนึ่ง และเดินกลับมาที่เดิมโดยเทาหาม ออกจากกระดาษกาวที่แปะไว

31


 ถาผูใดเดินออกนอกเสนกระดาษกาว ใหโอกาสเดินอีกครัง้ โดยครั้งนี้ หมุนเพียง 3 รอบ  ใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีโอกาสเดินผลัดเปลี่ยนกันทุกคน การตอบรับ  เมื่อทุกกลุมเสร็จแลวใหทุกคนนั่งเปนวงกลมและอภิปรายคําถาม ตอไปนี้ - เธอรูสึกอยางไรเมื่อพยายามที่จะอยูบนกระดาษกาวเมื่อกําลัง วิงเวียนศีรษะ - นิสัยที่ไมดีอะไรสามารถเปนเหตุใหคนถูกหมุนออกไปจนควบคุม ไมไดในชีวิตจริง - พระเจาทรงสามารถทรงชวยใหเราหยุดหรือหลีกเลี่ยงนิสัย เหลานั้นไดอยางไร การปด  ใหสมาชิกจับคูกันอานฟลิปป 4:8-9 และชวยกันเขียนรายการวาพระ คัมภีรตอนนี้ - กลาวถึงนิสัยอะไรบาง - แบงปนกับคูของตนวานิสัยไมดีอะไรที่แตละคนตองการแกไข - ปดดวยการใหทั้งคูภาวนาใหแกกัน

32


ทางเลือกที่ตาบอด สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การตัดสินใจ อิสยาห 30:21 หวานลอมสมาชิก 1 คนใหเปนอาสาสมัคร เพื่อทําการ ตัดสินใจที่ชอบ แลวขอคําแนะนําจากพระเจาในการ ตัดสินใจ

การจัดเตรียม  ช็อคโกแลต หรือขนมอื่นหลายๆถุง  ปนฉีดน้ํา  ถุงกระดาษ 2 ถุง  พระคัมภีร * ไมควรใหสมาชิกเห็นของที่เตรียมมา ประสบการณ  หาอาสาสมัคร 1 คน ใหออกไปอยูนอกหอง  แบงเด็กออกเปน 2 กลุม ตั้งชื่อกลุมแรกวา “พิซซา” กลุมที่ 2 ชื่อ “แฮมเบอรเกอร” เมื่ออาสมัครออกไปนอกหองแลวใหสมาชิกเห็นวามี ปนฉีดน้ําและขนม และบอกกับสมาชิกวา

33


“ฉันจะเอาขนมและปนฉีดน้ําใสถุงแยกกัน และจะไปพาอาสาสมัครที่ อยูนอกหองกลับเขามา กลุมพิซซาจะไดรับถุงที่อาสาสมัครเปนผูเลือก กลุมแฮมเบอรเกอรจะไดรับอีกถุงหนึ่ง ถาอาสาสมัครเลือกขนม กลุมพิซซาจะไดกินขนม กลุมแฮมเบอรเกอรจะถูกฉีดน้ํา ถา อาสาสมัครเลือกปนฉีดน้ํากลุมพิซซาจะถูกฉีดน้ํากลุมแฮมเบอรเกอร จะไดกินขนม พวกเธออาจจะหวานลอมใหอาสาสมัครเลือกที่แตละกลุมอยากให เลือกก็ได แตหามบอกวาในถุงมีอะไร และอาสาสมัครเองก็หามแตะ ถุง แตละกลุมอยูในที่ที่ของตนหามแตะตองตัวอาสาสมัคร”  วางของทั้งสองถุงไวบนโตะและนําอาสาสมัครเขามาในหอง และให เลือกถุง 1 ถุงและดําเนินไปตามขั้นตอนที่ไดบอกกับสมาชิกไว การตอบรับ  ถามอาสาสมัครวา - เธอรูสึกอยางไรในการตัดสินใจครั้งนี้ - เธอตัดสินใจเลือกดวยการฟงใคร  ถามสมาชิกที่อยูในกลุม - กิจกรรมนี้เหมือนกับการเลือกตัดสินใจในชีวิตประจําวันของเธอ อยางไร - เธอจะฟงใครเมื่อตองเลือกตัดสินใจ  ใหจับคูกับสมาชิกที่ไมใชกลุมของตน อานอิสยาห 30:21 และแบงปน กันวา 34


- พระเจาทรงแนะนําเขาแตละคนอยางไรในการตัดสินใจในอดีต และการตัดสินใจกับสิ่งตองเผชิญในอนาคต - พวกเขาสามารถไดยินเสียงของพระเจาแนะนําพวกเขาอยางไรใน การตัดสินใจสําหรับอนาคต การปด  ใหทุกคูยืนเรียงแถวหนากระดานทีป่ ลายสุดของหอง โดยใหแตละคูมี คนหนึ่งที่ถูกปดตาและอีกคนหนึ่งเปนคนจูงใหเดินไปหนาหอง ในขณะที่กําลังจูงคูของตนที่ปดตาเดินอยูนั้นใหคนที่เปนคนจูงภาวนา เงียบๆในใจใหกับคูข องตนขอพระเจาทรงนําทางเขาในการเลือก ตัดสินใจในอนาคตอยางดี  เมื่อไปถึงหนาหองแลวใหสลับกันโดยใหคนจูงปดตา และคนถูกปด ตาจูงและภาวนาใหเชนเดียวกัน

35


ฉันปรารถนา สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความหยิ่งยโส เพลงสดุดีที่ 131 และ เพลงสดุดี 139:13-14 ใหสมาชิกเติมรายการความปรารถนาภายนอกและ อภิปรายวาพระเจาทรงสรางพวกเขามาตามที่พวกเขาเปน

การจัดเตรียม  การถายเอกสาร “รายการความปรารถนา” ใหเทากับจํานวนสมาชิก  ดินสอหรือปากกา  พระคัมภีร ประสบการณ  แจก “รายการความปรารถนา” และบอกกับสมาชิกวา “ใชรายการความปรารถนาเพื่อสรางตัวเธอใหสมบูรณแบบ อยาใหคน อื่นดูวาเธอเขียนอะไร และไมตองใสชื่อลงในกระดาษนี้ เมื่อทําเสร็จ แลวใหยกมือขึ้น ผูนําจะไปเก็บกระดาษมาเพื่อแบงปนโดยไมบอกวา เปนของใคร”  ใหเวลาสมาชิกในการทําใบรายการ และเก็บรวบรวมเมื่อเสร็จแลว สลับเอกสาร และอานใหสมาชิกในหองฟง

36


การตอบรับ  ถามสมาชิกวา - เธอรูสึกอยางไรที่ไดรับลักษณะตางๆตามที่ปรารถนา - เธอคิดวาคนสวนมากพึงพอใจในสิ่งที่พวกเขาเปนอยูหรือไม ให อธิบาย - เธอคิดวาเธอจะมีความสุขมากขึ้นถาเธอมีรางกายที่สมบูรณแบบ หรือมีความคิดที่ฉลาดขึ้นหรือ ให อธิบาย - เธอคิดวาผูคนแสวงหาในการทําตัวเองใหสมบูรณแบบดวยวิธีการ ใด  ใหสมาชิกจับคูอานเพลงสดุดีที่ 131 และเพลงสดุดีที่ 139:13-14 และ ใหทั้งคูอภิปรายคําถามตอไปนี้ และนําคําตอบไปรายงานในกลุมใหญ - ขอความที่อานบอกอะไรกับเธอ - เปรียบเทียบทัศนคติที่อยูในพระคัมภีรกับทัศนคติที่เธอเขียนไว - เราสามารถนําทัศนคติในเรื่องความปรารถนาภายนอกตามที่เธอ เขียนไวมาสูทัศนคติที่มีอยูในพระคัมภีรไดอยางไร การปด  ผูนํากลาว “พวกเราหลายคนอยากเปนคนสวย คนหลอ มีความฉลาด และมีความ ร่ํารวย แตพระเจาทรงสรางเราอยางที่เราเปนอยางมีเหตุผล แทนที่เรา จะปรารถนาบางสิ่งบางอยางเพิ่มมากขึ้น เราควรขอบคุณพระเจาที่ทรง ใหเราเปนอยางที่เปนอยู ใหเราขอบคุณพระองค” 37


 ในการปด ใหทุกคนเขาแถวเปนวงกลมและใหแตละคนเติมบทภาวนา นี้ทีละคน “ขาแตพระเจา สิ่งหนึ่งที่ลูกอยากขอบคุณพระองคคือ... ที่ทรง ประทานใหกับลูก”

38


รายการความปรารถนา เติมความปรารถนาที่เธอปรารถนาจะทําใหเธอเปนคนสมบูรณแบบ ฉันปรารถนาใหฉันมีสมองที่ .......................................................................................................

ฉันปรารถนาใหฉันมีรางกายที่ …………………………………………………………………

ฉันปรารถนาใหฉันมีความสามารถเกี่ยวกับ …………………………………………………………………

ฉันปรารถนาใหฉันมีชื่อเสียงเกี่ยวกับ .......................................................................................................

ฉันปรารถนาใหฉันร่ํารวยดวย ....................................................................................................... 39


10 นาทีกับการอุทิศตน

เกี่ยวกับ

พระคริสตเจาทรงเปนศูนยกลาง ของความสัมพันธ

40


เรามีความสนุกหรือยัง สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความสนุกสนาน/ความยินดี ลูกา 15:1-10 สมาชิกกลุมจะไดมีประสบการณของการฉลองเล็กๆ เมื่อพวกเขาคนพบมุมมองของความสนุกสนานของ พระเจา

การจัดเตรียม  มารชเมลโล (หรือขนมอื่นเชนเยลลี)่  ดนตรีที่เราใจสําหรับเปดในการทํากิจกรรม  ไอศกรีมใหเทากับจํานวนกับสมาชิก  พระคัมภีร ประสบการณ  เริ่มดวยการอาน ลูกา 15:1-10 อานแบบมีลีลาใชระดับเสียงแสดงออก ถึงอารมณ และกลาววา “ทูตสวรรคมีความยินดี เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ ใหเรารวมใน ความยินดีนี้ดวยกันเถิด”  ใหทุกคนฉลองรวมกันโดยใชเวลา 6 นาที 2 นาทีแรกใหเลนเกมโยนมารชเมลโล โดยแจกมารชเมลโลใหคนละ 3 ชิ้น ใหสมาชิกจับคูกันและโยนมารชเมลโลใสปากคูของตน และดู 41


วาใครสามารถรับไดทั้งสามชิ้น ในขณะโยนมารชเมลโลใหเปดดนตรี เพื่อเพิม่ ความสนุกสนาน อีก 2 นาทีใหรองเพลงสนุกๆประกอบทาทาง ( ควรเปดเพลงที่ เกี่ยวกับพระ) อีก 2 นาทีสุดทายใหสมาชิกรับประทานไอศกรีมและเปดดนตรี เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน การตอบรับ  ปดดนตรีและใหทุกคนมารวมกันตรงกลางหอง และชูกระดาษหอ ไอศกรีมขึ้นในขณะที่ถามคําถาม ใหเวลาคิดสักสองสามนาทีในการ ถามคําถามแตละขอ และแบงปนคําตอบ ถาผูใดมีความเห็นเหมือนผูที่ ตอบใหเอากระดาษหอไอศกรีมลง เมื่อทุกคนเอาลงหมดแลวใหถาม คําถามขอตอไป โดยใชกระบวนการเหมือนเดิมคือยกกระดาษหอ ไอศกรีมขึ้น คําถาม - แตละคนรูสึกอยางไรในขณะทีเ่ รากําลังทําการฉลองกัน - เธอคิดวาพระเจาจะทรงรูสึกอยางไรกับเรื่องนี้ - เธอคิดวาทําไมสวรรคจึงมีการเลี้ยงฉลองเมื่อมีใครสักคนหันหนี จากบาปกลับไปหาพระเจา - เธอรูสึกอยางไรกับคํากลาวที่วา “คริสตชนไมมีความสนุก” - พระเจาทรงปรารถนาใหเรามีการฉลองดวยเหตุผลใด 42


- การฉลองแบบใดที่พระเจาไมทรงเห็นชอบ การปด  ใหสมาชิกมารวมกันเปนวงกลมชิดกันและยื่นมือออกไปตรงกลาง พรอมกับกลาววา “ความสนุกแทคือการติดตามพระคริสตเจา ถามีคนใดตองการทราบ วาจะติดตามพระเจาใหมากยิ่งขึ้นไดอยางไร หลังจากกิจกรรมนี้แลว มาพบกันได”  ปดทายดวยการภาวนาสั้นๆขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานเหตุผลให เราฉลองและเมื่อจบคําวา “อาแมน” ใหสมาชิกทุกคนตระโกนพรอมกันวา “ความสนุกแทคือ การติดตามพระเจา” และปดดวยการกอดหรือจับมือกัน

43


สีของฉันที่เทาเทียมกัน สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การเหยียดผิว และอคติ กาลาเทีย 3:26-28 สมาชิกไดรับประสบการณของการไดรับการปฏิบัติที่ แตกตางกันอันเนื่องมาจากสีของเสื้อผาที่สวมใส

การจัดเตรียม  คุกกี้ใหพอกับจํานวนสมาชิก  พระคัมภีร ประสบการณ  โชวใหทุกคนเห็นคุกกี้และกลาววา “พวกเธอมารวมกันเปนกลุมใหญ ฉันมีคุกกี้มาใหพวกเธอ เอาละเรา มาเริ่มรับประทานคุกกี้กัน”  เริ่มสงคุกกี้ไปใหสมาชิกทีละคนใหหยิบคนละชิ้น ทุกครั้งที่ผานคนใส เสื้อสีเขียว(หรือสีอื่นก็ไดสุดแทแตผูนําจะเลือก)ไมใหคุกกี้เด็กที่ใส เสื้อเขียวและบอกกับเขาวา “เธอใสเสื้อสีเขียว ฉันไมชอบสีเขียวจึง ไมใหคุกกี”้ และทุกครั้งที่สงคุกกี้ผานคนใสเสื้อสีชมพู (หรือสีอื่นก็ได สุดแทแตผูนําจะเลือก) ใหหยิบคุกกี้ได 2 ชิ้น และบอกกับเขาวา “เธอใสเสื้อสีชมพู ฉันชอบสีชมพู จึงใหมากเปนพิเศษ” 44


 หลังจากแจกคุกกี้แลวถามสมาชิกวา - พวกเธอรูสึกอยางไรขณะที่ฉันแจกคุกกี้ - พวกเธอโตตอบตอทานที ที่มีอคติของฉันอยางไร - วิธีการที่ฉันกระทํากับพวกเธอเหมือนกับวิธีที่ผูคนปฏิบัติตอกันใน ชีวิตจริงอยางไร - พวกเธอโตตอบตอทาทีที่มีอคติในชีวิตจริงอยางไร การตอบรับ  ใหคุกกี้กับสมาชิกที่ยังไมได และใหอาสาสมัครอาน กาลาเทีย 3:2628 และถามวา - ทาทีของฉันในขณะแจกคุกกี้แตกตางจากทาทีของขอความในพระ คัมภีรที่เราไดรับฟงอยางไร - จากขอความในพระคัมภีรที่ไดรับฟง เธอคิดวาพระเจาทรง ปรารถนาใหเราปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร - กลุมของเรามีทาทีตอการเหยียดสีผิว และอคติอยางไร - เราจะชวยใหสมาชิกทุกคนในกลุมของเราแสดงทาทีตาม พระคัมภีรที่ไดรับฟงไดอยางไร การปด  ใหทุกคนเขาแถวเปนวงกลมเพื่อภาวนาปด คุณลักษณะทางบวกของเพื่อนทางขวามือ ในบทภาวนาวา 45

โดยใหสมาชิกเติม


“ขาแตพระเจา ลูกขอบคุณพระองค สําหรับ... (บอกชื่อเพื่อนที่อยูทาง ขวามือ) ที่มีคุณลักษณะ... ที่ไมมีเหมือนใคร” หมายเหตุ

อาจใหสมาชิกเติมคําวา ยอมรับผูอื่น ชอบชวยเหลือผูอื่น หรือ มีความใจกวาง

46


ใหอาหารในโลกถัดไป สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

เมตตากรุณาทั่วโลก มัทธิว 5:31-46 สมาชิกจะไดรับประสบการณของความขาดแคลน อาหารในโลก

การจัดเตรียม  คุกกี้ ขนมปง และน้ําในจํานวนเพียงพอที่จะเฉลี่ยใหได 4 จาน  จานกระดาษ  ชอนพลาสติก  พระคัมภีร ประสบการณ  นําของกินทั้ง 4 จานแบงใหทุกคนทั่วกลุม รับประทานแบบสบายๆ และชื่นชมยินดีกับสิ่งที่รับประทานกับสมาชิก หลังจากนั้นใหทุกคน นั่งเปนวงกลม และแบงปนวาพวกเขาชอบสิ่งที่รับประทานอยางไร  อธิบายวามีครอบครัวมากมายในโลกที่ตองมีชีวิตใหอยูรอดเปนเวลา หลายวัน หรือหลายสัปดาหดวยอาหารปริมาณเทานี(้ คือเทาที่พวกเขา รับประทาน)

47


ถามสมาชิกวา - เธอรูสึกอยางไร ถาสิ่งที่พวกเธอรับประทานนี้เปนอาหารสําหรับทั้ง วันหรือทั้งสัปดาห - เธอรูสึกอยางไรถาสิ่งที่พวกเธอรับประทานนี้เปนอาหารสําหรับ ครอบครัวของเพื่อนสนิทของเธอทั้งครอบครัว การตอบรับ  อาน มัทธิว 25:31-46 อานแบบใสความรูสึกและใชน้ําเสียงชวยในการ อาน เพื่อเพิ่มใหนาสนใจมากขึ้น  ใหสมาชิกจับกลุมละ 3 คน อภิปรายคําถาม เพื่อนําไปแบงปนในกลุม ใหญ คําถาม - ขอความในพระคัมภีรตอนนี้ทําใหเธอมีความรูสึกในเรื่องความอด ยากและความยากจนที่มีอยูในโลกอยางไร - คุณลักษณะใดของขอความในพระคัมภีรที่มีขอความเกี่ยวของมาก ที่สุดในเรื่องความอดยากและความยากจนในโลก - เธอคิดวาความรับผิดชอบของคริสตชนที่มีตอทั่วโลกคืออะไร - อะไรทําใหเธอหางเหินออกจากความรับผิดชอบนี้

48


การปด  ใหจับกลุม 3 คน และระดมความคิดวาพวกเขาสามารถเปนแกะตาม ขอความในพระคัมภีรใ นสถานที่เหลานี้ไดดวยวิธีการใด - ในวัดของเขา - ในชุมชนของเขา - ในประเทศ - ในโลก และใหแบงปนความคิดที่ไดในกลุมใหญ  ใหทุกคนคุกเขากลางหอง และสงชอนพลาสติกตอๆไปทีละคน ผูที่ถือ ชอนกลาวคําภาวนาสั้นๆเพื่อความตองการตางๆในโลก

49


วาดภาพ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การเปนศิษยที่แตกตางกัน 1 เธสะโลนิกา 5:11 ; ฮีบรู3:13,10:24-25 สมาชิกกลุมทํางานรวมกันในการวาดภาพ และ เปรียบเทียบกับการชวยซึ่งกันและกันใหใกลชิดพระเจา มากขึ้น

การจัดเตรียม  กระดาษ  ดินสอ  ชอลก กระดานดํา  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกจับคูกัน แจกกระดาษและดินสอใหทุกคู พรอมกับบอกวา “ในแตละคูใหเลือก 1 คนเปนคนวาดอีกคนหนึ่งเปนคนอธิบายสิ่งที่ จะวาด”  ใหผทู ี่เปนคนวาดหันหลังใหกระดานดํา วาดรถ 1 คันไวบนกระดาน ดําเพื่อใหผอู ธิบายดู กําชับผูทวี่ าดใหหันหลังตลอดเวลา และกลาวกับ ผูที่เปนคนอธิบายวา 50


“อธิบายใหคูของเธอฟงวาเขาตองวาดสิ่งที่อยูบนกระดานดํา โดยเธอ เปนผูอ ธิบาย แตตองไมบอกวาเปนรูปอะไรหรือวาดอะไร(เชนไม บอกวา วาดลอรถ หนาตางรถ) ตองไมจับมือผูวาดวาตองวาดสิ่งที่ บอกตรงไหน บอกไดแตเพียงเสนตรง วงกลม สี่เหลี่ยม ใหเวลาวาด 3 นาทีเริ่มได” การตอบรับ  หลังจาก 3 นาที ใหสมาชิกเปรียบเทียบสิ่งที่พวกเขาวาดกับภาพบน กระดานดํา และใหจับคูอภิปรายคําถามตอไปนี้ - ระหวางทํากิจกรรมนี้เธอคิดถึงอะไร - กิจกรรมนี้เหมือนกับวิธีที่เราอธิบายเรื่องพระเยซูเจาใหผูอื่นฟง อยางไร - กิจกรรมนี้ยากหรืองาย - การชวยเหลือผูอื่นใหมีมิตรภาพกับพระเจานั้นงายหรือยาก  ใหทุกคนมารวมกันในกลุมใหญ และหาอาสาสมัคร 3 คนอาน - 1 เธสะโลนิกา 5:11 - ฮีบรู 3:13 - ฮีบรู10:24-25  ถามสมาชิกวา - เธอคิดวาทําไมพระเยซูเจาจึงทรงตองการใหเราเสริมสรางกันและ กันในการติดตามพระองค 51


- เธอรูสึกอยางไรเมื่อเธอสือ่ สาร “ภาพ” ของพระเยซูเจาอยางดี ใหกับเพื่อนๆ - วิธีการตางๆในคําแนะนําจากพระคัมภีรวิธีใดที่เธอจะนําไปปฏิบัติ ตลอดสัปดาหนี้ การปด  แจกกระดาษและดินสอใหกับทุกคน เพื่อวาดภาพรถที่อยูบนกระดาน ดํา และเขียนขอความวา “จงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกัน ใหมี ความรักและประกอบกิจการดี” (ฮีบรู 10:24) ไวบนภาพ และใหนํา ภาพที่วาดกลับไปติดไวที่บาน เพื่อเตือนใจพวกเขาวาตองชวยเหลือ ผูอื่นใหใกลชิดพระเจาใหยิ่งที่ยิ่งมากขึ้น

52


มีนัดในทอ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การนัดหมาย 2 โครินธ 6:14-15 สมาชิกจะตรวจสอบความแตกตางระหวางความสําคัญ ของการเปนคริสตชน และการไมใชคริสตชน ที่มี ผลกระทบตอความสัมพันธในการมีนัด

การจัดเตรียม  ยางในรถในลอรถจักรยาน 2 เสน(เผื่อขาด1เสน)หรือหวงยาง  ที่ตั้งสําหรับทําหลักชัย  พระคัมภีร ประสบการณ  แบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม แตละทีมอยูหางกันประมาณ 15 ฟุต วาง ที่ตั้งหลักชัยหางจากแตละทีม 25 ฟุต ใหบุคคลแรกของทั้งสองทีม จับคูกันเขาไปอยูในยางในลอรถจักรยาน ใหอยูในระหางจากแตละ ทีมเทา ๆ กัน ทีม ก ทีม ข  บอกสมาชิกวา 53


“จุดหมายของการแขงขันนี้ คือผูเขาไปอยูภ ายในยางในลอรถจักรยาน ทั้งคูจะตองไปใหถึงที่ตั้งหลักชัยของทีมของตน โดยทีมใดสามารถไป ถึงไดทีมนั้นชนะและเปลี่ยนใหคูตอๆไปจนครบทุกคน ทีมใดถึงที่ตั้ง หลักชัยไดมากครั้งกวาทีมนั้นเปนผูชนะ”  เตือนสมาชิกวาอยาใชความรุนแรงในการแขงขัน ถาคูแขงลมลงแตยัง อยูในยางลอรถยนตใหชวยฉุดเพื่อนใหยืนขึ้นมากอนแลวจึงพยายาม ไปยังที่ตั้งหลักชัยของตน  เมื่อแขงเสร็จแลวใหจับคูกับทีมตรงขามและอภิปรายคําถามเหลานี้ - เธอรูสึกอยางไรในระหวางที่แขงขัน - จุดมุงหมายของความสําคัญในการเปนคริสตชนแตกตางกับผู ไมใชคริสตชนอยางไร - ความแตกตางเหลานี้มีผลตอความสัมพันธในการมีนัดระหวาง คริสตชนและผูไ มใชคริสตชนอยางไร การตอบรับ  จับคูอาน 2โครินธ 6:14-15 และอภิปรายคําถามตอไปนี้ - พระคัมภีรตอนนี้สามารถประยุกตใชกับความสัมพันธในการมีนัด อยางไร - เปาหมายที่ขัดแยงกันที่อาจจะมีระหวางคริสตชนและไมใช คริสตชนมีอะไรบาง

54


- บุคคลหนึ่งสามารถ “ถูกดึงออกนอกเสนทาง” จากการไมกระทํา ตามคําแนะนําใน 2โครินธ 6:14-15 กับความสัมพันธในการมีนัด อยางไร การปด  ใหทุกคนยืนเปนวงกลมวางยางในลอรถจักรยานตรงกลางวงและให แตละคูพลัดกันเขาไปยืนใน กลางวงลอยางในรถจักรยานในขณะที่คนอื่นภาวนาพรอมกันวา “ขาแตองคพระผูเปนเจาพวกลูกขอบคุณพระองคสําหรับ... (ออกชื่อผู ที่อยูกลางวง) ขอโปรดชวยเขาใหเลือกปฏิบัติอยางฉลาดในการมีนัด ดวยเทอญ อาแมน”

55


คุณครู 1 นาที สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

คุณครู สุภาษิต 8 สมาชิกกลุมจะอุทิศตนแสวงหาปรีชาญาณ

การจัดเตรียม  พระคัมภีร  กระดาษ  ดินสอ  กระดาษวาดแบบ  ปากกาเสนใหญ ประสบการณ  แบงสมาชิกออกเปน 2 กลุม และบอกวา “วันนี้พวกเธอจะเปนครู ใหแตละกลุมอานสุภาษิต 8 และสราง บทเรียน 1 นาที เรื่องปรีชาญาณสําหรับสอนผูที่อยูตางกลุมกับตน - กลุมที่ 1 ทําบทเรียนเรื่อง “ความสําคัญของปรีชาญาณ” - กลุม ที่ 2 ทําบทเรียนเรื่อง “เราจะไดรับปรีชาญาณไดอยางไร” ใหทุกกลุมเริ่มทํางานได”

56


 แจกกระดาษและดินสอใหกับทุกคน และใหเวลา 4 นาทีในการเตรียม บทเรียน เมื่อเสร็จแลวใหเลือกจับคูกับผูที่ไมใชกลุมของตน และใช เวลา 2 นาทีในการสอนสิ่งที่ไดเตรียมไวใหกับคูข องตน การตอบรับ  ใหแตละคูจับคูกับอีกคูหนึ่งรวมเปนกลุม 4 คนโดยกําหนดใหแตละ กลุมมีคนหนึ่งเปนคนบันทึก อีกสองคนถือกระดาษที่เขียนรายงาน อีก คนหนึ่งเปนคนรายงาน  แจกกระดาษวาดแบบและปากกาเสนใหญใหทุกกลุมเพื่อเขียนรายงาน สิ่งที่กลุมอภิปราย ในคําถามตอไปนีค้ ือ - เธอรูสึกอยางไรในการสอนผูอื่นเรื่องปรีชาญาณ - สิ่งที่เธอรูสึกเหมือนกับที่ครูของเธออาจรูสึกอยางไร - มีใครคอยชวยครูที่โรงเรียนบาง เธอมีครูในชีวิตของเธอหรือไม - คุณครูชวยใหเธอไดรับปรีชาญาณเพื่อมีชีวิตอยูอยางไร - เธอจะทราบไดอยางไรวาเมื่อใดควรเชือ่ ในสิ่งที่คุณครูบอก  หลังจากใหเวลาสัก 3-4 นาทีใหผูแทนของแตละกลุมออกมารายงาน การปด  ใหสมาชิกขอบคุณพระเจาที่ทรงปรารถนาคุณครูใหมีอํานาจในการนํา ชีวิตของพวกเขา เชนคุณครูที่โรงเรียน ครูคําสอน พอแม หรือคุณพอ เจาอาวาสที่ชวยสอนสิ่งดีๆใหกับชีวิตของพวกเขา 57


บัตรเตนได สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การแขงขัน สุภาษิต 11:24-25 สมาชิกในกลุมจะเปรียบเทียบผลของ การแขงขันและ ความรวมมือกัน

การจัดเตรียม  กระดาษการดขนาด 3X5 จํานวนมาก  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกจับกลุมละ 3 คน แจกกระดาษการดที่เตรียมมากลุมละ 15 ใบ และบอกกับสมาชิกวา “ใหเวลา 3 นาทีดูวาใครสมารถใชการดที่แจกสรางอาคารไดใหญที่สุด ในขณะที่กําลังสรางหามแตะตองการดของผูอื่น แตสามารถสง สมาชิกในกลุมไปทําใหการสรางของกลุมอื่นลมดวยการเปาหรือเขยา ได”  ใหผูนําสังเกตการณทํางานของแตละกลุม และดูวาแตละกลุมมี ปฏิกิริยาอยางไรในการที่งานของเขาถูกคุกคาม หลังจาก 3 นาทีแลว ใหแตละกลุมแสดงผลงานของตนและถามพวกเขาวา - รูสึกอยางไรในขณะที่กําลังทํากิจกรรม 58


- วิธที เี่ ราแขงขันในการใชการดสรางอาคารเหมือนกับวิธีทเี่ รา แขงขันในชีวิตจริงอยางไร การตอบรับ  ใหแตละทีมอานสุภาษิต 11:24-25 และกลาววา “เรามาดูกันวาใครสามารถสรางอาคารดวยการดไดใหญที่สุด จริงๆ แลวการทํากิจกรรมนีไ้ มจําเปนตองเปนแขงขันกันก็ไดถาเธอไม ตองการแขง” และถามวา - พวกเธอชวยกันทํางานในกลุมหรือไมเพราะอะไร - จะเกิดคุณประโยชนอยางไรถาทุกๆทีมรวมมือกันสรางอาคาร ใหญๆ 1 หลังแทนที่จะสรางอาคารเล็กๆหลายๆอัน - สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ สุภาษิต 11:24-25 อยางไร - การรวมมือกันจะเกิดคุณประโยชนในชีวิตจริงของเราอยางไร - เราจะนําถอยคําจากสุภาษิต 11:24-25 ไปปฏิบัติชีวิตของเราได อยางไร การปด  ใหสมาชิกนําการดมารวมกันและชวยกันสรางอาคารใหญ 1 หลัง เมื่อ เสร็จแลวใหทุกคนยืนภาวนา เงียบๆในใจขอบคุณพระเจา และขอพรจากพระองคใหเรารวมมือกัน ในการกระทํากิจการดีตางๆ 59


เขาไมหนัก สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

เพื่อน ปญญาจารย 4:9-12 ; สุภาษิต 19:6 สมาชิกกลุมจะชวยกันและกันใหบรรลุถึงเปาหมาย

การจัดเตรียม  ทอฟฟใหพอสําหรับทุกคน  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกจับคูกันในการทํากิจกรรมโดยใหทุกคูไปยืนอยูที่กําแพง ดานหนึ่งของหองและอธิบายวา “ทุกคนจะตองทําเปนวาขาขวาหัก ใชการไมได ใหทั้งคูชวยกันขามไป ยังกําแพงอีกดานหนึ่งของหองอาจจะใชวิธีกระโดด คลานหรือวิธีใดก็ ได แตหามใชขาขวา ใหเรามาดูกันวาทุกคูจะขามไปยังอีกดานหนึ่ง ของหองภายใน 2 นาทีไดหรือไม เอาละเริ่มได”  หลังจาก 2 นาทีแลว ใหกําลังใจทุกคนที่ไดออกแรงพยายาม ดวยการ ปรบมือใหแกกันและกัน

60


การตอบรับ  ใหจับคูอาน ปญญาจารย 4:9-12 และอภิปรายตามคําถามที่ให เมื่อ เสร็จแลวใหนําไปรายงานในกลุมใหญ  คําถาม - เธอรูสึกอยางไรในขณะที่ทํากิจกรรมนี้ - คูของเธอชวยใหเราสามารถขามไปยังอีกดานหนึ่งของหองอยางไร - ปญญาจารย 4:9-12 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมนีอ้ ยางไร - กิจกรรมนี้เหมือนกับวิธีที่เพื่อนชวยเหลือกันในชีวิตจริงอยางไร - จากปญญาจารย 4:9-12 สิ่งที่สามารถนําไปใชในการเปนเพื่อนที่ดี คืออะไร - พระเยซูเจาทรงเปนเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอไดอยางไร การปด  ใหผูแทน 1 คนอานสุภาษิต 19:6 ดังๆและกลาววา “ของขวัญที่ดีที่สุดจะใหเพื่อนไมใชเงินทองหรือทรัพยสมบัติ แตเปน การรับฟง การหัวเราะรวมกัน การใหกําลังใจกัน หรือสงเสริมกันและ กันในทางที่ด”ี  แจกทอฟฟใหทุกคน และใหแตละคนแลกทอฟฟกัน ในขณะที่ แลกเปลี่ยนกันนั้นใหแตละคนพูดถอย คําวา “สิ่งที่ฉันใหเพือ่ นของฉันคือ…..” (ใหแตละคนเติมคําในเชิง บวกเชน รอยยิ้ม มิตรภาพ) ในขณะที่แลกทอฟฟกัน 61


ตัวหารรวมกัน สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

นิกายอื่นๆ โครินธ 1:10-13 สมาชิกจะไดตรวจสอบความแตกตางและความ เหมือนกัน ระหวางวัดของเขาและของนิกายอื่นๆ

การจัดเตรียม  บทขาเพจาเชื่อ  พระคัมภีร ประสบการณ  บอกกับสมาชิกวา “ฉันจะเรียกลักษณะตางๆพวกเธอมีเวลา 10 นาทีที่จะหาผูที่มีลักษณะ ตามที่บอกมามาจับกลุมกัน กลุมใดเสร็จกอนใหนั่งลงและสนทนา ตามลักษณะที่บอก” - จับกลุมคนที่ใสรองเทาที่มีลักษณะเดียวกัน - จับกลุมทุกคนทีใ่ สเสื้อสีเดียวกัน - จับกลุมคนที่ชอบเพลงแบบเดียวกัน - จับกลุมคนที่มีรูปรางคลายกัน - จับกลุมคนที่ชอบอาหารแบบเดียวกัน 62


 ถามสมาชิกวา - ชอบหรือไมชอบกิจกรรมนี้ ใหอธิบาย - กิจกรรมนี้เหมือนกับผูที่มีความเชื่อเหมือนกันมารวมกันในนิกาย เดียวกันอยางไร - เธอกําหนดความหมายคําวานิกายไวอยางไร - วัดที่เราอยูนิกายอะไร การตอบรับ  ใหอานบทขาพเจาเชื่อพรอมกัน และหยุดเงียบสักครู  ผูแทนอาน 1 โครินธ 1:10-13 และถามวา - เธอรูสึกอยางไรเมื่อคริสตชนไมแบงปนความเชื่อใหกับผูอื่น - คําแนะนําของนักบุญเปาโลใน 1โครินธ 1:10-13 ชวยใหคริสตชน สามารถเอาชนะการไมยอมรับนิกายที่แตกตางกันไดอยางไร - ศูนยกลางความเชื่อคริสตชนคืออะไร

63


นักบนที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก เนื้อหาสาระ พระคัมภีร ภาพรวม

การบน ฟลิปป 2:14 วัยรุนจะแขงขันกันเพื่อเปนเกียรติที่จะไดชื่อวาเปนนัก บนที่ยิ่งใหญที่สดุ ของโลก แลวอภิปรายถึงการเลือกที่จะ บนหรือไมบน

การจัดเตรียม  ขนมหรือขนมปงที่รูปรางคลายไมโครโฟน  ไฟฉาย  พระคัมภีร ประสบการณ  ใหสมาชิกจับกลุม 3 คนและระดมความคิดถึงสาเหตุที่ทําใหพวกเขา บนและเลือกผูแ ทน 1 คนออกไปรายงาน  สงเสริมผูแ ทนที่ออกไปรายงาน ใหมกี ารใชเสียงแบบอูอแี้ ละแสดง ทาทาง โดยสงขนมที่มีรูปรางคลายไมโครโฟน ใหใชแทน ไมโครโฟน  เมื่อผูแทนแตละคนรายงานเสร็จใหทุกคนปรบมือให ผูรายงานโคงคํา นับเปนการขอบคุณ ผูที่รับการปรบมือมากที่สุดเปนผูชนะ ใหขนมที่ เปนไมโครโฟนเปนรางวัล 64


 ใหสมาชิกจับกลุม 3 คนอภิปรายคําถามตอไปนี้ - เธอคิดอยางไรกับคนขี้บนในกิจกรรมนี้ - เธอมีปฏิกิริยาโตตอบตอผูที่บนในชีวิตจริงอยางไร - ผูที่บนหวังจะไดรับอะไรจากการบน และใชไดผลหรือไม เพราะ อะไร - เธอเคยรําคาญตัวเองที่บนในสิ่งตางๆหรือไม การตอบรับ  ใหทุกกคนมารวมกันและอาน ฟลิปป 2:14-15 และถามคําถาม - คนขี้บนสามารถเปลี่ยนแปลงโดยทําตามขอความในพระคัมภีรนี้ ไดอยางไร - การเปนคริสตชนสามารถชวยเราใหชนะความปรารถนาที่จะบน อยางไร - เธอควรเลือกปฏิบัติอยางไรเมื่อถูกลอลวงใหบน การปด  ปดไฟในหอง ใหทุกคนลอมรอบเปนวงกลมชิดกัน เปดไฟฉายสองไว ใตคางของผูนําและกลาววา “ฉันรูสึกละอาย และจะไมบนอีกตอไป” สงไฟฉายไปทางซายมือตอๆกันใหกระทําเชนเดียวกันโดยบอกชื่อ ตนเอง “ฉัน….รูสึกละอาย และจะไมบนอีกตอไป” 65


รอยเปอนขนาดใหญ สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ชื่อเสียง สุภาษิต 22: 1,4 สมาชิกกลุมจะเปรียบเทียบชื่อเสียงกับการมองไปยัง กระจกที่เปอนเนยถั่ว(หรือแยม)

การจัดเตรียม  เนยถั่วหรือแยม  กระดาษทิชชูและกระดาษหนังสือพิมพ  น้ํายาทําความสะอาดกระจก  พระคัมภีร หมายเหตุ จัดใหสมาชิกไดพบปะกันในบริเวณที่มีกระจกเงาบานใหญ เชนในหองน้ํา ประสบการณ  ใหทุกคนมารวมกันหนากระจกเงาบานใหญ สงขวดเนยถั่วหรือแยม ตอๆกันใหสมาชิกแตละคนทาเนยถั่วหรือแยมบนกระจกเงา หลังจาก ทุกคนไดมีสวนรวมในการทาแลวถามพวกเขาวา - เธอเห็นตัวเองในกระจกชัดเจนเพียงใด

66


- เนยถั่วหรือแยมมีผลตอการสะทอนใหเห็นตัวเอง เหมือนกับวิธี ของการมีชื่อเสียงที่มีผลตอการที่ผูอื่นมองเราอยางไร - ชื่อเสียงแบบใดที่เธอตองการ และเหมาะกับสิ่งที่พระเจาทรง ตองการจากเธอหรือไม - เธอสามารถทําอะไรเพื่อจะไดรับชื่อเสียงในสวรรค  ใหทุกคนลางมือ และใชกระดาษหนังสือพิมพเช็ดเนยถั่วหรือแยมออก จากกระจก และใชน้ํายาลางกระจกทําความสะอาดกระจก และถาม พวกเขาวา  การชวยกันทําความสะอาดกระจกมีผลตอชื่อเสียงของกลุมเราอยางไร  การทําความสะอาดกระจกเหมือนหรือไมเหมือนกับการทําใหชื่อเสียง สะอาดหมดจดอยางไร การตอบรับ  ใหสมาชิกนั่งเปนวงกลมบนพื้น สงขวดเนยถั่วหรือแยมผานไปยัง สมาชิกทีละคน  ใชนิ้วปายเนยถั่วพรอมกับบอกสิ่งที่สามารถทําลายชื่อเสียงของบุคคล ได เชนการนินทา การโกหก การใสความ จนครบทุกคน รอบที่สองใหสมาชิกรับประทานเนยถั่วหรือ แยมที่ปายไวบนนิ้วทีละ คนพรอมกับบอกวิธีที่จะรักษาชื่อเสียงที่ดี เชน ไมฟงการนินทา ไมใส ความ

67


การปด  อานสุภาษิต 22:1 และถามวา - เราเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับถอยคําในสุภาษิต 22:1 อธิบาย - ขอความนี้เหมาะที่จะใชกับคริสตชนมากกวาบุคคลอื่นๆหรือ เพราะเหตุใด  ปดดวยการแจกกระดาษทิชชูสะอาดใหกับสมาชิกคนละ 1 แผนเพื่อ เปนเครื่องเตือนใจใหกับรักษาชือ่ เสียงที่ดีไว

68


การติดตามที่ไมจิ๊บจอย สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

การฟง ยากอบ 1:19 เยาวชนจะฟงคําถามอยางตั้งใจและประเมินวาพวกเขา ตั้งใจฟงถึงสถานการณของผูอื่นอยางไร

การจัดเตรียม  ทอฟฟหลายๆอัน  พระคัมภีร ประสบการณ  บอกกับเยาวชนวา “เรามาตอบคําถามที่ไมสําคัญกัน ใครตอบไดเร็วและถูกเปนคนแรก จะไดทอฟฟ”  ผูนําอานคําถามอยางชาๆเพื่อจงใจใหเกิดการรีบตอบ - วันวาเลนไทนตรงกับวันที่เทาใด ( 14กุมภาพันธ) - วันคริสตมาสตรงกับวันที่เทาใด ( 25ธันวาคม) - วันแมตรงกับเดือนใด ( สิงหาคม ) - วันพอตรงกับวันที่เทาใด ( 5 ธันวาคม ) - วันสงการณตรงกับเดือนใด ( เมษายน ) 69


การตอบรับ  ถามคําถาม - เธอฟงคําถามอยางตั้งใจมากนอยเพียงใด ถาใหคะแนน 1-10 คะแนน - การตั้งใจฟงอยางดีทําใหไดรับรางวัลอะไร - สิ่งนี้เหมือนหรือไมเหมือนการตั้งใจฟงพอแม คุณครู เพื่อนๆ อยางไร - รางวัลของการตั้งใจฟงคืออะไร - ผลที่ตามมาของการไมตั้งใจฟงคืออะไร - เธอรูสึกอยางไรเมื่อเธอพูดแลวมีคนตั้งใจฟง - เธอรูสึกอยางไรเมื่อเธอพูดแลวดูเหมือนวาไมมีใครสนใจฟง การปด  ใหจับคูกันและอานยากอบ 1:19 ใหใชเวลาสนทนากับคูของตนเองวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “การฟงเปนวิธีที่งายที่สุด ในการแสดงความรัก”  เมื่อเสร็จแลวใหทั้งคูภาวนาเงียบๆขอบคุณพระเจาที่ทรงสดับฟงเรา และวอนขอพระองคใหเราเปนผูฟงที่ดี

70


เธอไดรับมัน แตฉันตองการมัน สาระสําคัญ พระคัมภีร ภาพรวม

ความอิจฉา ยากอบ 4:1-7 เยาวชนพยายามที่จะไดรับรางวัลที่ตองการมากที่สุดใน การเลนเกม

การจัดเตรียม  การดขนาด 3X5 นิ้วเขียนรางวัลลงในการดแตละใบ ใหมีจํานวนมาก พอที่จะใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนไดรับ รางวัลที่เขียนลงในการดเชน - มือถือรุนใหม 1เครื่อง - ทองคําหนัก 1บาท - บานพรอมที่ดินราคา 5ลาน - รถเบนซสปอรต 1 คัน ประสบการณ  ใหเยาวชนทุกคนนั่งเปนวงกลม วางการดรางวัลทุกใบคว่ําหนาไว ตรงหนาทานและบอกกับทุกคนวา “เราจะเลนเกม ถอนหรือขาย” กัน ฉันเปนคนแรกที่หยิบการดรางวัลและอานใหทุกคนฟง จะวนไป ทางขวามือ ถึงใครใหคนนั้นออกมาหยิบการดรางวัลที่คว่ําไว ถาไม พอใจอาจเปลี่ยนได หรืออาจจะไปหยิบของผูอื่นที่เขาคว่ําไว ผูที่ถูก 71


หยิบการดรางวัลไปสามารถไปหยิบใบใหมได ทําอยางนี้จนครบทั้งวง เมื่อเกมจบแลวจะไมสามารถแรกเปลี่ยนการดรางวัลไดอีกตอไป การดรางวัลที่เธอเลือกจะเปนสิ่งที่เธอชื่นชมยินดีจากการชนะในชีวิต จริง การตอบรับ  ใหเวลาสมาชิก 1-2 นาทีเพื่อใชเวลาคิดคําตอบของคําถามแตละขอ เมื่อตอบขอแรกแลวใหตอบคําถามขอตอๆไป คําถาม - เธอรูสึกอยางไรกับรางวัลที่มีอยูในมือขณะนี้ - เธอรูสึกอยางไรเมื่อมีคนอื่นมาเอารางวัลที่เธออยากจะเก็บไวไป จากเธอ - ความรูสึกนี้เหมือนกับเมื่อมีคนอื่นมาเอาบางสิ่งบางอยางที่เธอ ตองการไปจากเธออยางไร  อานยากอบ 4:1-7 และถามวา - กิจกรรมที่เราทําคานกับขอความในพระคัมภีรนี้อยางไร - เธอรูสึกอยางไรตอความอิจฉาที่มีผลตอมิตรภาพ - เธอจะชวยซึ่งกันและกันใหกระทําตามขอความในพระคัมภีรนไี้ ด อยางไร

72


การปด  ใหสมาชิกจับคูกันและใหบอกคูของตนเองถึงวิธีที่จะเอาชนะความ อิจฉา 1 วิธี และอภิปรายรวมกันวาจะเอาชนะความรูสึกอิจฉาได อยางไร  ใหทุกคนเก็บการดรางวัลไวเปนเครื่องเตือนใจวาจะไมอิจฉาและจะ รวมยินดีกับผูมีความยินดี

73

10 นาทีกับการอุทิศตนของเยาวชน  

กิจกรรมสำหรับเยาวชน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you