Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๖๘ : วันที่ ๑๙ ต.ค.-๑ พ.ย. ๒๕๕๔ : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,- Nov 1, 2011

หนังสือพิมพ์ไทย-ออสขึ้นปีที่ 22

สื่อนอกชี้รบ.ปูจัดการอุทกภัยมั่ว

สะท้อนวิกฤต “ภาวะผู้นำ” ASTVผู้จัดการออนไลน์รายงานล่าสุดถึงหนังสือพิมพ์ วอลล์สตรีท เจอนัลด์ เสนอข่าวเกี่ยวกับไทย

สือ่ ต่างประเทศชือ่ ดังร่ายยาวถึงเสียงก่นด่าต่อความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ไทยในการรับมือกับอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบครึ่งทศวรรษที่ก่อความเสื่อม ถอยรอบใหม่แก่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ามกลางมูลค่าความเสียหาย ทางเศรษฐกิจอันมหาศาล ในบทความเรื่ อ ง “Floods Soak New Thai Government” ของ วอลล์สตรีทเจอนัลด์อ้างคำพูดของนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุด

อ่านต่อหน้า 2


สื่อนอกชี้รบ.ปูจัดการอุทกภัยมั่ว

สะท้อนวิกฤต “ภาวะผู้นำ”

ASTVผู้จัดการออนไลน์รายงานล่าสุดถึงหนังสือพิมพ์ วอลล์สตรีท เจอ นัลด์ เสนอข่าวเกี่ยวกับไทย

สื่อต่างประเทศชื่อดังร่ายยาวถึงเสียงก่นด่าต่อความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ไทยในการรับมือกับอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบครึ่งทศวรรษที่ก่อความเสื่อมถอย รอบใหม่แก่นายกรัฐมนตรียง่ิ ลักษณ์ ชินวัตร ท่ามกลางมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ อันมหาศาล ในบทความเรื่อง “Floods Soak New Thai Government” ของวอลล์ สตรี ทเจอนัลด์อ้างคำพูดของนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของนางสาวยิ่ง ลักษณ์คือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุทกภัยแบบตามมีตามเกิด ผลจากการที่ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สั่งอพยพในพื้นที่บางส่วนของ เมืองหลวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูลข่าวสารที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ก่อ ความตืน่ ตระหนกแก่ชาวบ้านและบริษทั ต่างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องปิดโรงงานไปแล้วหลายแห่ง ทั่วไทย ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ การณ์ว่าอุทกภัย ซึ่งคราชีวิตผู้คนไปแล้ว 315 ศพและทำประชาชนตกงานราว 2.5 แสนคน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ จี ดี พี ข องประเทศร้ อ ยละ 1.7 ขณะทีภ่ ยั ธรรมชาติครัง้ นีย้ งั ก่อความยุง่ เหยิง แก่ห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมไปทั่วเอเชีย และอาจไกลกว่านั้นด้วย รัฐบาลพยายามต่อสู้อุทกภัยด้วยการจัดตั้ง “วอร์รูม” ณ สนามบินดอนเมืองสถานที่ซึ่ง ความแตกแยกทางการเมืองระหว่างรัฐบาลประชา

นิยมกับข้าราชการหัวอนุรกั ษ์นยิ มและผูน้ ำทหาร ถูกพับเอาไว้ แต่นักวิเคราะห์บอกว่าในความจริงก็คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ กลับประสบปัญหาในการ ควบคุ ม สถานการณ์ เ พราะเป็ น ที่ เ ข้ าใจอย่ า ง กว้างขวางว่ารัฐบาลอายุ 2 เดือนของเธอถูกควบ คุมโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรพีช่ าย ซึ่งพำนักอยู่ในดูไบ หลังจากถูกรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน วอลล์สตรีท เจอร์นัลด์ อ้างคำสัมภาษณ์ ของนายภาวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ นักวิจัยแห่ง สถาบันการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงิ คโปร์ ระบุว่า”นางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องยกเครดิตให้เธอ อ่านต่อหน้า 9

ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยอง นำเข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Thai’d Together Assosiation : Mithree Almond Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 2


กรรมของคนกรุงเก่า!ผู้ว่าฯเตือน เตรียมรับมือน้ำเหนืออีกระลอก

พระนครศรีอยุธยยา - ผู้ว่าฯพระนครศรี อยุธยาเตือนชาวบ้านกรุงเก่า เตรียมพร้อมรับมือ น้ ำ เหนื อไหลทะลั ก ซ้ ำ เติ ม อี ก ระลอกภายใน 2-3 วันนี้ ด้าน ผบก.อยุธยา สั่งกำชับตำรวจตรวจ เข้มหลังมีขโมยขึ้นบ้านผู้ประสบภัย โวยแบงก์ ซ้ำเติมประชาชน เบิกหรือโอนเงินต่างธนาคาร ต่างสาขาต้องเสียค่าบริการครั้งละ 50 บาท ด้านกองทัพเรือจัดแพพักอาศัย 20 แพช่วยผู้ ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอุตสาหกรรมนิคม โรจนะ วันที่ 18 ต.ค.54 สถานการณ์น้ำท่วมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวน้ำ ที่ ท่ ว มขั ง เป็ น เวลานานเริ่ ม ส่ ง กลิ่ น เหม็ น แล้ ว จากการที่ชาวบ้านนำขยะทิ้งในน้ำและถ่ายสิ่ง ปฏิกูลลงในน้ำ ปัญหาชาวบ้านยังคงเป็นปัญหาเดิมๆ คือ การต้องรอรถและเรือรับส่งเป็นเวลานาน เพราะ รถและเรื อ บริ ก ารจากทหารและภาครั ฐ มี ไ ม่ เพี ย งพอกั บ ชาวบ้ า นที่ จ ะเข้ า ออกเพื่ อ ไปซื้ อ ของกินของใช้และรับถุงยังชีพ สำหรับสินค้าในห้างสรรพสินค้าขนาด ใหญ่ก็ไม่มีของขายตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ ก็ใช้งานไม่ได้ และหากเบิกหรือโอนเงินต่าง

ธนาคารต่างสาขาต้องเสียค่าบริการครั้งละ 50 บาท ซึง่ ชาวบ้านบ่นว่าเป็นการซ้ำเติมความเดือด ร้อนของประชาชนเข้าไปอีก นอกจากนี้ ยั ง มี ค นร้ า ยเข้ าไปขโมยของ ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วม และขณะที่บางครั้ง คนร้ายหากเข้าพบเห็นผู้หญิงอยู่บ้านเพียงลำพัง ก็จะเข้าไปทำร้ายข่มขืนทำอนาจารด้วย ทำให้ ทางเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจต้ อ งออกตรวจตราอย่ า ง เข้มงวด โดย พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผู้บัง คับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ กำชับให้เจ้าหน้าทีต่ ำรวจในพืน้ ทีน่ ำ้ ท่วมให้ใช้เรือ ออกตรวจตราเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่เนื่องจาก อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน เช่น เรือก็มีไม่ เพียงพอจึงไม่สามารถจะดูแลชาวบ้านได้อย่าง ทั่วถึง ด้านนายวิทยา ผิวผ่อง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ล่าสุดว่า ขณะนี้น้ำได้ท่วมจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจนครบหมดทุกอำเภอแล้ว ทางจังหวัด จึงจำเป็นต้องให้ชาวบ้านอพยพย้ายออกมาอยู่ ข้างนอกเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือหาก ชาวบ้านยังอยู่ภายในบ้านเกรงว่าจะช่วยเหลือ ลำบากไม่ทั่วถึง อ่านต่อหน้า 9

ต้องการขายด่วน! ร้านอาหารไทย-ลาว ราคาทุนกว่า $150,000 ขายเพียง $39,000 พอใจจริงต่อรองกันได้ ทำเลดีมาก ครัวใหญ่ อุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมด จ่ายหมดแล้วไม่มีอะไรติดค้าง เพิ่งเปิดมา 3 ปี สนใจมาดูก่อน เห็นแล้วจะชอบใจ โทร.มาคุยกันก่อนที่เบอร์ 0435 305 082

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย Shop 591 George Street, Sydney NSW 2000 (เฉพาะนัดล่วงหน้า)

v

Tel: 02 8852 8100

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 3

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ฉบับขึ้นปีที่ 22 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับ เดียวในออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุก Fortnight แต่ให้อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์... www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซือ้ -ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย.... อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙ .....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลาย โดยไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......อนุตตรธรรม หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย....... หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้าฉบับที่ ๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสาร หรือ ลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au เหตุการณ์รอบโลก....... สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประชาชนทั่วโลกพร้อมใจกันออก มาเดินขบวนต่อต้านความละโมบของสถาบันการเงิน และแสดงพลังสนับสนุน “ขบวนการยึด วอลล์สตรีท” ที่สหรัฐโดยขบวนการยึดวอลล์สตรีท ได้ชุมนุมครั้งใหญ่ ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ใน นครนิวยอร์ก เพื่อเดินหน้าต่อต้านความละโมบของธนาคารและสถาบันการเงิน..........การประท้วง ต่อต้านวอลล์สตรีท เริ่มต้นขึ้น เป็นครั้งแรกในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งกำลังจะ ครบรอบ 1 เดือนในอีก 2 วันข้างหน้า และได้ลาม ไปหลายเมืองทั่วสหรัฐ......“จูดี้ เมย์ ชู” สส .หญิงจากพรรคเดโมแครตออกมาสนับสนุน “ขบวนการยึดวอลล์สตรีท” โดยระบุว่า ปัญหา เศรษฐกิจของสหรัฐ ในขณะนี้เป็นผลมาจากการบริหารของรัฐบาลชุดก่อนจากพรรครีพับลิกัน ทั้งนี้ ชาวอเมริกันต่างโกรธแค้น ที่รัฐบาลสหรัฐ เข้าโอบอุ้มธนาคารและสถาบันการเงิน ที่จวน ล้มละลายเมื่อปี 2551 แต่ต่อมาธนาคารเหล่านี้กลับสุขสบายจากผลกำไรที่ทำได้อย่างฟู่ฟ่า ขณะที่ รัฐบาลกลับปล่อยให้ประชาชนส่วนใหญ่เผชิญความยากลำบาก โดยการว่างงานในสหรัฐ พุ่งสูง

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ‘บุคคลดีเด่นแห่งปี’ จาก นิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์

การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัลชั้นธุรกิจ ยอดเยี่ยม จากการประกาศรางวัล TTG Travel Awards

งานทอดกฐินพระราชทานที่วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 9..........ตำรวจใน เมืองใหญ่ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทั่วโลก เตรียมพร้อม รับมือการชุมนุมประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “อ๊อคคิวพาย ทูเกเธอร์” ( Occupy Together) และ “ยูไนเต็ด ฟอร์ โกลบอล เชนจ์” (United for Global Change) ระบุ ว่า 71 เมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึง นิวยอร์ก ลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต เอเธนส์ และโซล ชุมนุม ประท้วงพร้อมกันทั่วโลก เพื่อแสดงพลังสนับสนุน แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน กับผู้ประท้วงต่อต้านวอลล์สตรีทในสหรัฐ ซึ่งต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันทาง เศรษฐกิจที่เกิดจากนโยบายรัฐ.............@ นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการ กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ กล่าวต่อผู้สื่อข่าว ภายหลังประชุมหารือกับรัฐมนตรีคลังและผู้ ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศร่ำรวย 20 ชาติ และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ โดยยอมรับว่า ภาวะเศรษฐกิจของโลกตกอยู่ในสภาพอันเลวร้าย และมีความวิตกกังวลว่า วิกฤติหนี้สินในยุโรป อาจลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งหากไม่มีปัจจัยมาเกื้อหนุน สถานการณ์น่าจะเลวร้าย กว่า ที่จะดีขึ้นเมื่อช่วง 3 สัปดาห์แล้ว ตลาดเกิดใหม่มีความวิตกเกี่ยวกับการเสี่ยงติดเชื้อวิกฤติหนี้สิน จากประเทศร่ำรวยมายังประเทศตลาดเกิดใหม่ ไปจนถึงประเทศที่มีรายได้ต่ำ ........ก่อนหน้านี้ นายฌอง-คล็อด ทริเชต์ ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า กองทุนเสถียรภาพทางการเงินใน ยุโรป ซึ่งได้รับสัตยาบัน จากรัฐสภายุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะสามารถนำมาช่วยควบคุมวิกฤติ หนี้สินในเร็วๆ นี้ ภายหลังวิกฤติดังกล่าวได้บ่อนทำลายความเชื่อมั่นในยูโร และหนี้สินของหลาย ประเทศสมาชิกทางใต้ของยุโรป..........นายวูล์ฟกัง ชอเบิ้ล รัฐมนตรีคลังของเยอรมนีกล่าวในกรุง ปารีสของฝรั่งเศสว่า ไอเอ็มเอฟมีแหล่งทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติตามคำสัญญา และแผนการเพิ่ม ทุนในระบบธนาคาร เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาวิกฤติหนี้สิน..........ต้นเดือนพฤศจิกายน การประชุมสุดยอดผู้นำ 20 ชาติในเมืองคานส์ ของฝรั่งเศส จะให้การอนุมัติแก่แผนการเพิ่มทุน และระบุธนาคารที่ได้รับผลกระทบ ส่วนธนาคารต่างๆ จะได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีคลังของ เยอรมนี และโลกจะไม่มีโอกาสขึ้นภาษีว่าด้วยการทำธุรกรรมทางการเงิน............@ เจ้าหน้าที่ของ เยเมนกราดยิงกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 มี ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 17 ราย และรวมผู้บาดเจ็บ 2 วันกว่า 117 ราย รายงานระบุว่า กลุ่มผู้ประท้วง ไม่ พอใจ ประธานาธิบดีอาลี อับดุลลาห์ ซาเลห์ ที่ยังไม่ยอมลงนามในข้อตกลงถ่ายโอนอำนาจให้ รองประธานาธิบดี เพื่อแลกกับเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาใช้ความรุนปราบปราม ผู้ประท้วง............@ หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่รายงานว่า ทางการจีนเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ลาว และพม่า เร่งสอบสวนอย่างจริงจังเพื่อ ให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีกะลาสีเรือสินค้าจีน 2 ลำ ทั้งหญิง และชาย มีทั้งกัปตันและลูกเรือสินค้าถูกบุกปล้นและถูกสังหารหมู่ 13 ศพ ในเหตุสะเทือนขวัญที่ ศพลูกเรือมีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนและมัดมือผูกตาลอยอืดโผล่แม่น้ำโขง ใกล้ ท่าเรือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระหว่างชายแดนพม่าและลาว เมื่อสัปดาห์ก่อน............@ เจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศซิ มบับเว ได้จับกุมกลุ่มหญิงสาวที่ร่วมกันก่อเหตุตระเวนข่มขืนชายหนุ่มริมท้องถนน ก่อนจะเก็บ เอาอสุจิไปทำพิธีด้านไสยศาสตร์ ซึ่งพบว่าเคยก่อเหตุกับเหยื่อมาแล้วหลายราย..........ผู้ต้องสงสัย เป็นหญิงสาว 3 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วกว่า 30 ถุง ภายในรถที่ พวกเธอใช้ก่อเหตุ..........คดีดังกล่าวกลายเป็นคดีอื้อฉาวที่คนทั้งประเทศพูดถึง โดยมีเบาะแสว่า กลุ่มหญิงสาว 3 คน ได้แก่ น.ส.โรสแมรี ชาควิซีรา อายุ 24 ปี และ 2 พี่น้อง น.ส.โซฟี นอห์ วารา อายุ 26 ปี กับ น.ส.เนทไซน์ นอห์วารา อายุ 24 ปี ใช้วิธีขับรถไปตามทางหลวง ก่อนจะ ชักชวนให้ผู้ชายที่เป็นนักทัศนาจรโบกรถริมทางขึ้นไปกับพวกเธอซึ่งอาสาจะไปส่ง ก่อนที่พวกเธอ จะมอมยาและล่วงเกินข่มขืนเหยื่อหนุ่มบนรถยนต์ ก่อนจะเก็บถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อต้องการ อสุจิจากเหยื่อผู้ชายนำไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ ซึ่งมีรายงานว่าพวกเธอลงมือก่อเหตุข่มขืนเหยื่อ ผู้ชายไปถึง 124 ราย ภายใน 11 วันเท่านั้น..............@ เหตุการณ์ทั่วไทย........... ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า น้ำท่วมในไทยนานกว่า 2 เดือนมีผู้เดือดร้อน แล้ว 8 ล้านคน ขณะที่คนไทยทั่วประเทศในทุกภาคส่วนต่างร่วมใจกันช่วยน้ำท่วม แม้แต่ผู้ที่ เดือดร้อนยังช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้วยกัน..........ซีเอ็นเอ็นระบุว่า ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในประเทศที่ช่วยกันบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และเสื้อผ้าไปยังพื้นที่ ประสบภัย ไทยเกิดน้ำท่วมแทบทุกปี แต่ปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 283 คน ยอดบริจาคปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยมีกองทัพและองค์กร ต่างๆ เข้าไปแจกจ่ายสิ่งของบรรเทา ทุกข์ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึง คนที่มีเรืออาสาลำเลียงสิ่งของหรือช่วยเพื่อนบ้าน ส่วนคนที่ไม่มีเรือ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 4


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เลีย้ งส่งนาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม และครอบครัว และ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์

ชุมชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยได้สนับสนุนและเข้าร่วมงาน Gala Dinner ใช้ยางในรถยนต์หรือแม้แต่แผ่นโฟมพยุงตัวเพื่อเข้าไปช่วย เป็นการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่าง ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อหาเงินให้มูลนิธิ Sarcoma แท้จริง..........ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่ยากเข้าถึงเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า สถานการณ์เลวร้ายมาก คน ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ริมถนนกำลังขาดแคลนอาหาร ขณะที่วัดหลายแห่งแม้ถูกน้ำท่วม เช่นกันแต่ก็ยัง พอมีพื้นที่ว่างให้ผู้ประสบภัยเข้าไปพักพิง ขณะเดียวกันหลายประเทศเริ่มให้ความช่วยเหลือแล้ว เช่น จีนบริจาค 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 45 ล้านบาท) สหรัฐ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30 ล้านบาท) และส่งเฮลิคอปเตอร์ 26 ลำมาช่วยบรรเทาทุกข์ ส่วนหน่วยงานของสหประชาชาติ ได้ส่งคณะเข้ามาประเมินและวางแผนช่วยเหลือแล้วทั้งในไทย กัมพูชาและเวียดนาม โดยล่าสุด ที่ กัมพูชาเผชิญภาวะน้ำท่วมถึง 18 จังหวัดจากทั้งประเทศ 23 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 247 ราย นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะยกเลิกเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งการ แข่งขันเรือในปีนี้ เนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ โดยจะนำงบประมาณการจัดงานไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัย............@ ผลการดูแลด้านสุขภาพจิตผู้ประสบภัย กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ล่าสุดถึงวันที่ 17 ต.ค......ประเมินปัญหา สุขภาพจิตไปแล้ว 32 จังหวัด รวม 92,310 ราย พบมีความเครียดสูง 3,706 ราย มีภาวะซึมเศร้า 5,313 ราย มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 727 ราย และต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยง ฆ่าตัวตาย หรือแพทย์ต้องติดตามดูอาการต่อเนื่องทั้งหมด 1,091 ราย...........@ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เพื่อวางแผนฟื้นฟู เอกอัครราชทูตตุรกี เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์-ภูเก็ต ซึ่งเป็น ประเทศหลังน้ำลดว่า คงต้องใช้งบประมาณนับแสนล้านบาทในการฟื้นฟูประเทศ หลังประสบ รางวัลที่สนับสนุนโดยร้านอาหาร Bow Thai กรุงบริสเบน ของคุณภัทรวีย์ วรรณเสวก.. ความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเหตุอุทกภัย ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังไม่รวมกับงบประมาณอีก จำนวนมากที่จะใช้บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอที่จะใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อเร่งฟื้นฟูในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลก็พร้อมที่จะทบทวนเรื่องงบประมาณด้านต่างๆ โดยจะเน้นเรื่องการลงทุนภาคเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก และสามารถเริ่มต้นได้ทันทีภายหลังจากน้ำ ลด........อาจารย์เทพมนตรี ลิมปพะยอม เล่าว่า ขณะกำลังสอนนักศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย เปิดแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม มีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งพูดกลางห้องว่า นักการเมืองจะ ขัดขวางทุกโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม เพราะถ้าแก้ได้ พวกนี้ก็จะไม่มีเงินงบประมาณ ฟื้นฟูผ่านมือ.....ได้ยินเช่นนี้แล้ว ชาวบ้านตาดำๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมเหตุการณ์น้ำท่วมจึง เกิดขึน้ ได้ทกุ ปี............ @ นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาระบายข้าว ว่า ที่ประชุมมีมติมอบให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) เร่งดำเนินการจัดทำข้าว ถุงธงฟ้าออกจำหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในตลาด ลดการตื่นตระหนกของประชาชน เนื่องจากที่ ผ่านมามีการซื้อไปกักตุนในช่วงน้ำท่วม โดยข้าวที่จะนำมาผลิต เป็นข้าวขาว 5% ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม ในราคาใกล้เคียงกับท้องตลาด เพื่อไม่ให้ตัดราคาข้าวของเอกชน โดยจะมีการวาง คุณการย์วิชญ์ วงษ์ทอง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) เอเดน เชียงใหม่ เยี่ยมสถาบันสอนด้านความงาม ACNT, MHM, AHBC, Fuss Beauty College และ TAFE NSW พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก จำหน่ายรอบแรกช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ แต่ปริมาณจะถึง 20 ล้านถุง ตามที่คณะกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้อนุมัติไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน..........ข่าวเรื่องนา ข้าวเสียหายกว่า 10% จากเหตุอุทกภัย ทำให้ประชาชนแตกตื่นแห่ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เก็บ ตุนไว้ ตามชั้นวางต่างๆในซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างจึงโล่งโจ้งไม่เหลืออะไรเลยสำหรับผู้ที่ไป ไม่ทัน ส่วนการซื้อล็อตหน้าคงต้องทำใจไว้เลยว่า ของแพงอย่างแน่นอน เพราะบ้านนี้เมืองนี้ กลายเป็นแดนอำมหิตไปแล้ว อยู่กันอย่าง “ไม่ต้องเห็นใจใคร มือใครยาวสาวได้สาวเอา” .......... @ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกด้านตำรวจของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย( ศปภ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าหารือกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯได้ แสดงความเป็ น กั ง วลว่ า น้ ำ อาจจะมี ก ารกระจายไปในหลายทิ ศ หลายทาง จนส่ ง ลกระทบต่ อ กรุงเทพมหานคร(กทม.) จึงต้องการให้ทุกฝ่ายไปดูในเรื่องการป้องกันพื้นที่ กทม. ส่วนของ จังหวัดต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาแล้ว มีความเสียหายเกิดขึ้น ก็ให้ฟื้นฟูกันไป แต่สิ่งที่มอง ไปในอนาคตคือน้ำจะไปที่ไหน “นายกฯพูดชัดเจนว่าถ้ามันจมไปแล้ว ผ่านไปแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาหาทางฟื้นฟู ดูแลกัน แต่สิ่งที่ต้องการคือรู้ว่าน้ำจะไปทางไหน อย่างไร หากทำไม่ได้ ต้องบอกประชาชน จะอพยพจะเคลื่อนย้ายอะไร ต้องบอกประชาชน เพื่อรักษาชีวิตประชาชนไว้ ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่อยากให้ดันทุรัง ต้องเตือนและเอาประชาชนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้” .... ......@ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ประชาชนที่ติดตามข่าว ยังไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรเป็นชิ้น พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ และ ผ.ศ. กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ มาเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ที่ลูกชาย ทศพล ลิปตพัลลภ รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยโมนาช THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 5


คณะโรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังษี มี อ.ทรงศรี ฟอแรน,คุณณิชาภา ธรรมสิรภพ คุณจีรวรรณ ประคองคำ, คุณครูขวัญตา ณ ลำพูน ถ่ายภาพกับ The Hon. Victor Dominello MP, Minister for Citizenship and Communities

ชาวไทยในเมือง เคร์น (CAIRNS) ทางตอนเหนือของรัฐ Queensland ร่วมใจจัดตั้งขบวนพาเรดร่วมงาน ในงานประจำปี The Festival of Cairns

อนล บำรุง แย่งถ้วยรางวัลชนะเลิศมาได้หลังจาก Play off ที่สนามสโมสร Koolingal Golf Club ในเมลเบิร์น

เป็นอัน นอกจากเรียงหน้าออกทีวีแย่งซีนหวังเอาหน้า ได้แต่ประกาศปาวๆเพียงเพื่อแก้ผ้าเอาหน้า รอด ผลสุดท้าย นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องจมอยู่ในน้ำ ค่าความเสียหายนับไม่ถ้วน สิ่งที่ น่าห่วงที่สุดคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของรัฐบาลไทยในสายตาของนักลงทุนชาว ต่างประเทศคงมีค่าเป็น “ศูนย์” ความหายนะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจจะทำให้คนไทยตกงานอีก เป็นจำนวนมาก ถ้าเขามองหาแหล่งลงทุนใหม่ แทนที่จะหาทางฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วเริ่มต้นใหม่ เพราะรัฐบาลไทยหวังพึ่งไม่ได้ ไม่มีนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน ปีนี้ท่วม ปีหน้าก็ท่วม ใหม่ ใครจะมาเสี่ยงกับคุณ??? .......... @ ฤาน้ำท่วมเมืองครั้งนี้จะเป็น “น้ำล้างซวย เพื่อไล่พวก เสนียดจัญไรกาลีบ้านกาลีเมือง” ..........@ สังคมออสเตรเลีย...........ผลการสำรวจความนิยมพรรคการเมืองหลังพ.ร.บ.ภาษีคาร์บอนผ่าน สภาล่างแต่ละสำนักออกมาแม้ไม่เหมือนแต่ก็ใกล้เคียงกัน... ผลสำรวจโดยสำนักแกแล็คซี่ออกมา พรรคเลเบอร์ได้ 29%, พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้ 51%, พรรคกรีนส์ได้ 12% และอื่น ๆ 8% ผู้สันทัดกรณีทางการเมืองฟันธงว่า ความนิยมของพรรคเลเบอร์คงจะไม่ต่ำไปกว่านี้ เพราะ 29% เป็นตัวเลขของผู้จงรักภักดีต่อพรรคเลเบอร์อย่างถึงแก่น คือไม่มีวันเปลี่ยนใจไปเลือกพรรค อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ .....ในทางตรงกันข้ามความนิยมของพรรคผสมถือว่าสูงที่สุดในรอบ 15 ปีเลย ทีเดียวเจ้าค่ะ............@ เมื่อนับคะแนนพรีเฟอเรนซ์ปรากฎว่าพรรคเลเบอร์ได้ 42% ในขณะที่ พรรคผสมได้ 58% ..... ส่วนการสำรวจในด้านภาษีคาร์บอนมีผู้เห็นด้วย 34% ในขณะที่มีผู้ ต่อต้าน 57%.........และการสำรวจว่าใครสมควรที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ มีผู้โหวตให้นาย เควิน รัดด์ 53% และโหวตให้นางจูเลีย กิลลาร์ด 23% ค่ะ................@ ผลโพลชี้ให้เห็นชัดว่า หากมีการยุบสภาในวันนีแ้ ล้วจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่โดยพรรคเลเบอร์ยงั มีนางกิลลาร์ดเป็นหัวหน้า พรรคและพรรคผสมชูนายโทนี แอ๊บบอตเป็นผู้นำ...ผลการเลือกตั้งจะออกมาแบบพรรคผสมชนะ ถล่มทลายค่ะ.............@ งานนี้เป็นจุดสุดท้าย จนนายกฯกิลลาร์ดถึงกับออก “read the riot act” ประกาศเตือนอย่างเป็นทางการให้ใครบางคนยุติพฤติกรรมที่เลวร้าย.. หลังจากข้อมูลลับในการ ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาผู้ขอลี้ภัยถูกนำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในวันที่ 14

ตุลาคมที่ผ่านมา... ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยรวมถึงการที่นายคริส โบเวน ร.มว.การเข้าเมือง กลายเป็น นักการเมืองหัวเดียวกระเทียมลีบในหมู่คณะรัฐมนตรี หลังจากที่เขาเสนอให้กลับมาใช้ค่ายกักกัน บนเกาะนาอุร.ู ...........@ แต่ขอ้ มูลรัว่ ทีท่ ำให้นายกฯกิลลาร์ดฉุนขาดก็คอื นโยบาย “กรีนส์โซลูชน่ั ” ของพรรคกรีนส์เสนอให้พรรคเลเบอร์รับทำเป็นการต่างตอบแทนบุญคุณที่ช่วยให้นางกิลลาร์ด สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้.... ด้วยการเสนอให้ออกวีซ่าคุ้มครองแก่ผู้ขอลี้ภัย ให้พวกเขาอยู่อาศัย ปะปนกับชุมชน มีเสรีภาพในการทำงาน และได้เงินสวัสดิการสังคมค่ะ....... นโยบายนี้ถือว่า ท้าทายมาก.. เพราะอาจจะทำให้ใคร ๆ ก็อยากแห่กันมาลี้ภัยในออสเตรเลีย และคำถามต่อไปก็ คือจะเอางบประมาณจากไหนมารองรับโครงการนี้.......ส่วนไอ้โม่งที่เอาความลับมาเปิดเผยต่อ สื่อมวลชน คงไม่มีใครนอกจากสมาชิกคณะรัฐมนตรีสิบกว่าทั่นนั่นเองค่ะ............@ ในช่วงปักษ์ ทีผ่ า่ นมาถือเป็นช่วงแห่งความตึงเครียดแห่งผูน้ ำพรรคเลเบอร์.. เมือ่ ตัวนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรี และผู้นำพรรคเลเบอร์ มีคะแนนนิยมต่ำกว่านายเควิน รัดด์ชนิดไม่เห็นฝุ่น.... แต่ที่ยืนหยัดอยู่ ได้เพราะมีพรรคกรีนส์หนุนหลัง และคอยออกมาปรามส.ส.และส.ว.ที่ชอบหือว่าหากเปลี่ยน นายกฯไปจากคนนี้พรรคกรีนส์จะถอนตัวจากการสนับพรรคเลเบอร์เป็นรัฐบาลทันที.............@ และรายล่าสุดส.ส.เกรแฮม เพอร์เรตต์แสดงความจงรักภัคดีต่อทั่นนายกฯแบบสุด ๆ ด้วยการจัด แถลงข่าว “นายของข้าใครอย่าแตะ” และขู่ส.ส.ที่คิดต่างว่าหากเปลี่ยนตัวนายกฯ เขาจะลาออก จากส.ส.ปล่อยให้มีการเลือกตั้งซ่อม.... ซึ่งแน่นอนว่าส.ส.ที่เข้ามาใหม่จะมาจากพรรคผสม หมาย ถึงพรรคเลเบอร์จะมีส.ส.น้อยกว่าพรรคผสม 2 คน หมดสิทธิเป็นรัฐบาลแน่นอน เพราะส.ส. กรีนส์ รวมกันส.ส.สามเกลอหัวแข็งก็ไม่พอ........... ทำถูกใจนายอย่างนี้ เชื่อว่าทำเนียบรัฐมนตรี ครั้งต่อไปต้องมีชื่อส.ส.เพอร์เรตต์แน่นอนค่ะ...........@ หันมาดูเรื่องการวางแผนการเงินไว้ใช้ใน อนาคตของชาวออสเตรเลีย...พบว่านับจากเกิดเหตุการณ์ GFC หรือวิกฤติการณ์การเงินโลก ที่ ส่งพิษแม้กระทั่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหดหาย... ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันหลังให้กับ การเทเงินเข้ากองทุนฯ แต่เอาเงินไปฝากประจำ หรือการจัดการทางการเงินอื่นที่มีความเสี่ยงน้อย กว่า.......นับจากเกิดวิกฤตการณ์เงิน เงินส่วนที่ผ่องถ่ายไปฝากประจำมีจำนวนถึง 63 พันล้าน เหรียญแล้วค่ะ....งานนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นทั้งผลดีผลเสีย...คือฝากธนาคารกินดอก อย่างเดียวมันก็เสียโอกาสจากผลการลงทุนทีส่ งู กว่า เอาเงินเข้ากองทุนอย่างเดียว.. ถ้าเกิดเหตุการณ์ GFC ก็บรรลัย.... ดังนั้นแพรวเห็นว่าแบ่งครึ่งดีกว่า แม้จะรวยไม่มากแต่ก็ไม่ล่มจมหากเกิด วิกฤติการณ์ขึ้นมาอีกค่ะ...........@ เรื่องนี้ต้องขอเตือนกันอีกครั้ง..ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อการฉ้อฉล จากโทรศัพท์ติดต่อนานาชนิด บ้างอ้างมาจากธนาคาร บ้างอ้างเป็นตัวแทนของเทลสตาร์ บ้างก็ว่า มาจากสำนักงานภาษี หรือแม้แต่ตำรวจรัฐน.ซ.ว. คนโทรมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง เกือบทั้งหมดพูด ภาษาอังกฤษสำเนียงแขก.. หลังจากคุยไปได้ระยะหนึ่งพวกเขาจะขอข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าให้ไปก็ ระวังให้ดี.. ท่านอาจจะมีหนี้ก้อนโตติดตามมาค่ะหลายคนโดนมาแล้ว...........@ ท้ายนี้กลุ่มผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่สนามเทนนิสของเทศบาลซิดนีย์ซิตี้ ซึ่งเคยเรี่ยไรเงินช่วยเหลือในเหตุการณ์ แผ่นดินไหวและสึนามิทญ ่ี ปี นุ่ มาแล้ว... หนนีพ้ วกเขามีความประสงค์ทจ่ี ะจัดเรีย่ ไรเงินเพือ่ ช่วยเหลือ เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ประเทศไทย จึงขอเชิญนักเทนนิสหรือไม่ใช่นักเทนนิสทุกเชื้อชาติ ร่วมกิจกรรม ส่วนวันและเวลาจะประกาศให้ทราบภายหลัง ติดตามได้ที่ใบปิดประกาศตามร้าน ค้าที่ไทยทาวน์ และเว็บไซต์ของไทย-ออสนิวส์ค่ะ......................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.........หลังจากใช้เวลาเตรียมงานตามลำพังมานานแรมปี ในที่สุด ท .พ.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ของไทยประจำนครเมลเบิร์น ก็ประกาศจัดตั้งคณะ กรรมการจัดงานกาล่าดินเน่อร์เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ 5 ธ.ค.54 ณ Grand Hyatt Hotel และผลจากการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง ก็พอจะสรุปได้ว่าในงานจะมีรายการบันเทิง มากมายหลายอย่าง รวมทั้งศิลปินรับเชิญจากค่ายแกรมมี่ พลพล, ญาญ่า หญิง, โรส ศิรินทิพย์ และ แก้ม เดอะสตาร์ และที่จะขาดเสียมิได้คือการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ฯ โดยวงดนตรี Melbourne Jazz Ensemble ของกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) เงินรายได้ (กำไร) ทั้งหมดจะบริจาคให้ แก่ “ทิวา – TIWA”หรือสมาคมสารสนเทศและสวัสดิภาพไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย (Thai Information and Welfare Association, Victoria) ... สปอนเซ่อร์รายใหญ่ ๆ ที่ทำสัญญาผูกมัดไว้แล้วคือ เบียร์สิงห์ การบินไทย สวนสัตว์เมลเบิร์น แทงโกล่า G-MM Grammy, Futuris, d’Arenberg และคาดหมายว่า Bank of Melbourne และ Linfox จะร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วย........ @ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 6


เกริ่นกันไว้ล่วงหน้า ....งานอิ่มบุญครั้งที่ 3 จัดโดย “พี่ปุ๊ก” นุชนาถ ตันประพัฒน์ ร้าน“ครัว ไทย” “พี่วู้ดดี้” ธีระวุฒิ สุวรรณ ร้าน “สุวรรณ” “พี่เก๋” ร้าน “หญิงไทย” และนิตยสาร MELB จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงตีสาม ที่ Amber Lounge ใน เมืองเมลเบิร์น บัตรราคาใบละ $29 (รวมอาหารแล้ว) กิจกรรมในงานมี การแสดงดนตรีร๊อค ลูกทุ่ง และสตริง โดยคณะ Outsiders วงกันเอง วงเมลเบิร์นยู และคุณดำ การแสดงจากคณะ ทิฟฟานี่โชว์ และการประกวดนางงามนพมาศ กิจกรรมอื่น เช่น สอยดาว ส่วนทาง MELB จะ นำเสื้อยืดพิมพ์ลายและของชำร่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจำหน่ายที่งาน (รายได้ทั้งหมดจากการ จำหน่ายสินค้าจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) สำหรับรายได้จากการจัดงานอิ่มบุญ 3 จะ ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนเพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดพระบาทน้ำพุ และวัดไทย นครเมลเบิร์น.........@ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค.54 ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ( นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์) นำคณะข้าราชการมาดูงานที่นครเมลเบิร์น เริ่มด้วยการดูงานที่มหา วิทยาลัยเมลเบิร์นวันที่ 30 ก.ย.54 และได้ฟังการบรรยายสรุปจาก ดร.สิทธิ์ สินธุสิงห์ อาจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และ นายบุญอนันต์ นทกุล นักเรียน ทุนรัฐบาลไทย ได้พาเยี่ยมชมสถานศึกษา...........@ การแข่งขันกีฬาประจำปีของนักเรียนไทยใน ประเทศออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า “กีฬาสมานมิตร -Interstate ‘2011” ครั้งนี้เป็นปีที่ 40 ของ การจัดการแข่งขัน เมลเบิร์นเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 1 และ 2 ต.ค.54 มีนักเรียนไทยจาก 7 เมือง เข้าร่วมการแข่งขันคือจาก แคนเบอร์รา ซิดนีย์ เมลเบิร์น แอดิเลด นิวคาสเซิล บริสเบน และวูล ลองกอง ถือได้ว่าเป็นกีฬาสมานมิตร Interstate ครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา ณัจพันธ์ วิญญาวงค์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย เลือกใช้ Whitten Oval - Home of the Western Bulldogs เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาในร่ม และใช้ JJ Holland Park Synthetic Soccer Ground  สำหรับแข่งฟุตบอล ประธานสมาคมนักเรียนไทยแห่งรัฐวิกตอเรียรายงานว่าการแข่งขันครั้งได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากหน่วยงานราชการไทย  ภาคเอกชนของไทย และของออสเตรเลีย รวมทั้งมหาวิทยาลัยในรัฐวิกตอเรีย  และ ทันตแพทย์ Simon Wallace กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)แห่งนครเมลเบิร์น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการศึกษา) ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ได้เข้าร่วมงานตั้งแต่พิธีเปิด จนถึงปิด รวมทั้งงานเลี้ยง(ไทยไนท์) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานที่บ้านของ “คุณ แทน” ทนงศักดิ์ ปัณฑุรอัมพร สำหรับการแข่งขันปีหน้าจะจัดขึ้นที่เมือง วูลองกอง โดยคุณแทน อาสาจะแต่งเพลงประจำสำหรับกีฬาสมานมิตรเตรียมไว้ให้...........@ เสร็จจากกีฬาสมานมิตรที่ เมลเบิร์นแล้ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาหรือผู้ดูแลนักเรียนไทย น.ส.ธนิดา เตชะโชค วิวัฒน์ ก็เตรียมจัดกระเป๋าเพื่อเดินทางกลับสู่สำนักงานก.พ.ในประเทศไทยเนื่องจากครบวาระการ ปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลีย มีกำหนดออกเดินทางวันที่ 21 ต.ค.54 และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทน คือ น.ส.แก้วตา ศรีสงั ข์ ... ในขณะเดียวกัน มีการเปลีย่ นตัวบุคคลทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นออสเตรเลีย หลายตำแหน่ง รวมทั้งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ  นาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม)  เดินทางกลับประเทศไทยไปตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.54 และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นาวาอากาศ เอก เกษม สุขเกษม และ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์  มารับตำแหน่งอัครราชทูตทีป่ รึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ตั้งแต่ เม.ย.54 ต่อจาก นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ  ซึ่งเดินทางกลับประเทศไทยไปตั้งแต่เดือน พ.ค.53 .........@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16 ต.ค.54)ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น(วัดบ๊อกซ์ฮิลล์)มี งานทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัด ปรากฎว่าการรวบรวมเงินทำบุญบริจาค บวกกับรายได้จากการ จัดงานทอดผ้าป่าในวันนั้น ทำให้ยอดเงินในบัญชีเงินฝากของวัดเพื่อการจัดซื้อที่ดิน(ผ่อนส่ง ธนาคาร) รวมเป็นเกือบ 1 แสนดอลลาร์แล้ว (ไม่นับรวมเงินบริจาคเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในประเทศไทย) ..........@ ขอแสดงความยินดีกับ ทศพล ลิปตพัลลภ ที่ประสบความ สำเร็จในการศึกษา ขึ้นรับปริญญาบัตรใบแรกจากมหาวิทยาลัยโมนาช (วิทยาเขตเคลตัน) ไปเมื่อ วันที่ 13 ต.ค.54 โดยมีคุณพ่อ พล.ต.ท.ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผช.ผบ.ตร. และคุณแม่ กรรณิการ์ ลิ ปตพัลลภ มาร่วมแสดงความยินดี ขนาดคุณแม่ถึงกับลงทุนแต่งชุดข้าราชการแบบเต็มยศ(ชุดขาว) มาถ่ายรูปคู่กับลูกชายที่มหาวิทยาลัย ... ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโมนาชนั้น ทศพล ลิปต พัลลภ ได้รับรางวัลดีเด่นจากมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเทอม และเทอมสุดท้ายของหลักสูตรได้ เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปจบหลักสูตรควบสองปริญญาที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลในประเทศ อังกฤษ ... ทศพล หรือ “โจอี้” มาเยือนออสเตรเลียครั้งแรกเมื่อ 22 ปีก่อน คือตั้งแต่อายุเพียง 6 สัปดาห์ เพื่อรับการผ่าตัดหัวใจที่ Royal Children’s Hospital ในเมลเบิร์น..........@ และขอร่วม แสดงความยินดีกับ สัมฤทธิ์ บำรุง และ “คุณเกด”ภรรยา ที่ลูกชาย อนล บำรุง หรือ “อาโน” อายุเพียง 11 ขวบ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเภทสมัครเล่น B Grade ( แต้มต่อ 5–10) ของสโมสร Kooringal Golf Club ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวม 90 คน โดยที่คุณพ่ออาสาเป็นแคทดี้ให้ลูกชายระหว่างการแข่งขันนั้น ซึ่งตอนแรกผลปรา กฎว่า “อาโน”ทำคะแนนชนะเลิศได้เท่ากับเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งจึงต้อง“ตีตัดเชือก”(Sudden dead play off) กัน 2 คน แล้วอาโนก็สามารถเอาชนะได้เพียงแค่หลุมแรก สังคมไทยในออสเตรเลีย.......สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เลี้ยงส่งนาวาอากาศ เอก วันชัย นุชเกษม และครอบครัว และ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา ธนิดา เตชะโชค วิวัฒน์ ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ พร้อมทั้ง เลี้ยงต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุกษม สุขเกษม และ ครอบครัว และ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา แก้วตา ศรีสังข์ ที่มาแทน ด้วยความอบอุ่น และอาลัย...........@ ชุมชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยได้สนับสนุนและเข้าร่วมงาน Gala Dinner ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อหาเงินให้มูลนิธิ Sarcoma ทำวิจัยด้านการรักษาโรคมะเร็ง เอกอัครราชทูตตุรกี เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์-ภูเก็ต ซึ่งเป็นรางวัล ที่สนับสนุนโดยร้านอาหาร Bow Thai กรุงบริสเบน ของคุณภัทรวีย์ วรรณเสวก..........@ คุณ เจษฎา คำยอง ชาวไทยในเมือง เคร์น (CAIRNS) เล่าให้ฟังว่าคนไทยที่เมืองนี้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอน THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 7

เหนือของรัฐ Queensland เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมคนไทยที่นี้ก็ได้รวมตัวกัน จัดตั้งขบวนพาเรดในงานประจำปี The Festival of Cairns พร้อมส่งภาพขบวนพาเรดและในงาน

มาให้พวกเราคนไทยต่างรัฐได้ชมกัน..........@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประกาศเชิญชวน ชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย ตามที่ได้เกิด สถานการณ์อุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีการ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว รวมทั้งสิ้น 58 จังหวัด และได้สร้างความ เดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยประมาณ 800,000 ครัวเรือน และประชากรประมาณ 2,500,000 คน โดยมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 224 ราย นั้น .....ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยที่ประสบเคราะห์ ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจในยามทุกข์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้เปิดบัญชีรับเงินบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยจากชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี ดังนี้.... “Thai Relief Appeal” Commonwealth Bank BSB: 062070 Account No. : 10290038   โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการนำเงินบริจาคไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทยใน พืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ผิ า่ นกระทรวงการต่างประเทศต่อไปจึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบโดยทัว่ กัน....... ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 นายพีรวิช สุวรรณประเทศ ....กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์..........@ นายปิย สวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัล ‘บุคคลดีเด่นแห่งปี’ จาก นิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่ มีความสามารถ อุทิศตน และทุ่มเททำงานจนประสบความสำเร็จ โดยมีนางนภาลัย อารีสรณ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งนิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้............@ การบินไทย รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม จากการ ประกาศรางวัล TTG Travel Awardsครั้งที่ 22 ประจำปี 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ รางวัลนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจการบินการท่องเที่ยวในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิค และเป็นมาผลจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารในเครือปีนี้ TTG Asia, TTG China , TTG India, TTGmice, TTG-Ttmice China ..........@ การบินไทย ปรับตารางการบิน ประจำปี 2554-2555 เริ่มตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไปเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ธ เพิ่มเป็น 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (จากเดิม 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์)ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-300....... ....@ ปฏิทินข่าว 10 ตุลาคม 2554 ....ทรัพยากรไทยใหม่เพื่อสนับสนุนวันสุขภาพจิตโลกปี 2554 องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคตับอักเสบชนิดซี (MHAHS) ได้เปิดตัว ทรัพยากรใหม่แบบหลายภาษาเพื่อสนับสนุนและความเข้าใจ เพื่อให้สอดคล้องกับวันสุขภาพจิต โลกในปีนซ้ี ง่ึ ในปีนถ้ี อื เป็นการลงทุนทีม่ ากขึน้ เพือ่ ปรับ ปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต.....สนับสนุน และความเข้าใจ เป็นทรัพยากรออนไลน์ใหม่ที่มีวัตถุ ประสงค์ในการเพิ่มการสนับสนุนเพื่อผู้ติด เชื้อโรคตับอักเสบชนิดซี ตามที่กล่าวไว้โดยคุณ ไทด์ย แมคมาฮอน ผู้จัดการ องค์กรหลากหลาย วัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคตับอักเสบชนิดซี “การเข้าถึงการสนับสนุนที่เหมาะสมเป็น สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะพิจารณาการรักษาโรคตับอักเสบชนิดซี ทรัพยากรใหม่นี้อธิบายถึงวิธี การที่ องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคตับอักเสบชนิดซี สามารถให้การ สนับสนุนกับผู้ติดเชื้อโรคตับอักเสบชนิดซี ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา”  ...........@........วงการศึกษา เด็กไทย.....คณะโรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังษี มี อ.ทรงศรี ฟอแรน,คุณณิชาภา ธรรมสิรภพ คุณจีรวรรณ ประคองคำ, คุณครูขวัญตา ณ ลำพูน ถ่ายภาพกับ The Hon. Victor Dominello MP, Minister for Citizenship and Communities, Prof Angela Scarino, Assoc, Professor of Applied Linguistics, Director- Research Centre for Languages & Cultureso School of Communication, International Studies & Languages- University of south australia และผู้ ร่วมงานConference / Professional Development Training ซึ่งจัดขึ้นโดย NSW Federation of Community Language Schools เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ University of Sydney.... ......@ วีไอพีผู้ร่วมงาน NSW 2011 Conference; The Hon.Victor Dominello MP, Mr John Robertson MP, Professor Rob Tierney,  Mrs Jasmin Pekmezovic (Consulate General of the Republic of Serbia),  Dr Stepan Kerkyasharian AO (Chair- Community Relations Commission for a Multicultural NSW), Mr Stefan Romaniw OAM (Executive Director Community Languages Australia, Ms Adelia Fuller (Principal- Saturday School of Community Languages)..............@ คุณการย์วิชญ์ วงษ์ทอง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) จากเอเดน เชียงใหม่ ได้ เดินทางมาซิดนีย์ เพื่อเยี่ยมอาการหลังการผ่าตัดใหญ่ ของคุณวรวิทย์ ตาคำ (เจ้าของ/กรรมการผ จก. เอเดน) และโอกาสนี้จึงได้เดินทางไปดูงาน ณ สถานบันสอนด้านความงามต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น ACNT, MHM, AHBC, Fuss Beauty College และ TAFE NSW รวมถึงได้ถ่ายภาพร่วม กับจนท.เอเดน ซิดนีย์ เป็นที่ระลึกก่อนบินกลับเมืองไทย เมื่อเร็ว ๆนี้........@ คุณประสงค์ อัตตารักษ์ อายุ 76 ปีครอบครัว และผูท้ เ่ี คารพนับถือร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำฌาปนกิจที่ Rookwood Lidcombe เมื่อวัพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2011......Thai Smile Radio......Radio 2000FM 98.5MHz แจ้งมาเพื่อทราบ..........@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ดิฉันกลับมาออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่ได้ไปอยู่ที่เมืองไทยเสียหลายวัน ใน ช่วงที่ดิฉันไปอยู่นั้น สถานการณ์น้ำท่วมก็ยัง สาหัสสากรรจ์กันอยู่ในหลายๆจังหวัดเลยค่ะ แต่ที่กรุงเทพฯในวันที่ดิฉันเดินทางกลับ มานั้ น สภาพการณ์ โ ดยทั่ ว ๆไปยั ง ปกติ ดี ค่ ะ เพียงแต่มีผู้ที่ต้องการตระเตรียมความพร้อมรับ เหตุการณ์เป็นจำนวนมากเริ่มกักตุนอาหารแห้ง ต่างๆกัน ตามข่าวว่าบรรดาห้างร้านต่างๆจำหน่าย สินค้าพวกบะหมี่ซอง ข้าวสาร น้ำดื่ม ฯลฯ หมดเกลี้ยงกันเลยค่ะ ดิฉันเองยุ่งเรื่องงานไม่มี เวลาไปสำรวจตลาด แต่มีผู้เล่าให้ฟังว่าไปเดิน หลายๆห้างสินค้าประเภทนี้หาไม่ได้เลย หมด เกลีย้ งชัน้ กันไปเลยค่ะ และอีกเรือ่ งทีเ่ ตรียมพร้อม กันก็คือเรื่องการเอารถไปฝากจอดในที่สูง เช่น ตามที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่เปิด ให้บริการจอดฟรีกัน และที่สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ซึ่งนี่คือผู้ที่คาด ว่าและกลัวว่าน้ำจะท่วมในบริเวณที่พักอาศัย กันอยู่น่ะค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันก็เข้าใจค่ะ แถวๆบ้านของ ญาติพี่น้องของดิฉันเองก็อยู่ในเขตที่ข่าวว่าอยู่ ในบริเวณที่จะต้องปล่อยให้น้ำผ่านเข้ามาและมี โอกาสที่น้ำจะท่วมด้วยเช่นกัน แต่คุยๆกันแล้ว ก็ไม่ค่อยจะเครียดจะกังวลกันนัก เจอะเจอกับ คนกรุงเทพฯ หลายๆคนบอกกับดิฉนั ว่าจะเครียด จะกังวลไปทำไม เตรียมไว้ให้พร้อม หากท่วม ก็ ต้ อ งท่ ว มจะปล่ อ ยให้ ค นต่ า งจั ง หวั ด ท่ ว มอยู่ อย่างเดียวได้อย่างไร ก็ต้องยอมรับสภาพช่วยๆ กันไป น้ำท่วมได้ เดี๋ยวก็ลดได้ และก็ชักชวน กันไปช่วยคนน้ำท่วมกัน ดิฉันเองก่อนกลับมา ออสเตรเลียก็เลยได้มีโอกาสช่วยบริจาคช่วยไป ได้บ้าง แม้จะไม่มากมายอะไรแต่ก็รู้สึกสบาย ใจทีไ่ ด้มโี อกาสมีสว่ นได้ชว่ ยผูท้ ม่ี คี วามเดือดร้อน ได้บ้างค่ะ หากจะคุยเรื่องน้ำท่วมดิฉันคงคุยได้มาก เพราะว่าไปรับรู้มามากเหมือนกัน แต่คงต้อง หยุดคุยกันไว้แค่นน้ี ะคะ กลับมาคุยกันเรือ่ งของ อิมมิเกรชั่นกันค่ะ ในไทย-ออสฉบับที่แล้วดิฉันได้เกริ่นๆ เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ อิมมิเกรชั่นที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่ ซึ่งดิฉันได้เขียนเอาไว้บ้างแล้วว่าเป็นผลที่เกิด จากการทำการศึกษาและเสนอแนะของ Hon Michael Knight และทำเป็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาฯและกระทรวง อิมมิเกรชัน่ ฯพิจารณา และทางรัฐมนตรีเจ้ากระ ทรวงทัง้ สองแห่งร่วมกันประกาศยอมรับข้อเสนอ ทั้ ง หมด (41ข้ อ ) ซึ่ ง วันนี้ดิฉั นจะนำเอาราย ละเอียดมาเล่ากันเป็นข้อมูลล่วงหน้าบางข้อที่ดู แล้วเกี่ยวข้องกับนักเรียนไทยเรานะคะ คงจะ ไม่นำข้อเสนอทั้ง 41 ข้อมาแจงทั้งหมดค่ะ ดิฉันจะสรุปเป็นข้อๆเพื่อความสะดวกต่อ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านดังนี้นะคะ เรื่องสำคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยน แปลงครั้งนี้คือ ทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นจะมี

มาตรการพิจารณาว่านักเรียนทีย่ น่ื ขอวีซา่ นักเรียน นั้นมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อต้องการเข้ามา อยู่เพียงชั่วคราวเพื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วเดินทาง กลับบ้านหรือไม่ ซึ่ ง ทางอิ ม มิ เ กรชั่ น เรี ย กขั้ น ตอนการ พิจารณานี้ว่า Genuine Temporary Entrance – GTE ซึ่งจะเป็นการพิจารณาพร้อมๆไปกับ การพิจารณาว่าผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้นมีวัตถุ ประสงค์เพื่อมาเรียนที่ออสเตรเลียอย่างแท้จริง หรือไม่ (Genuine Student) การพิจารณาเรื่อง GTE นี้ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร สำหรับนักเรียนไทยเราที่ยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย เพราะส่วนใหญ่แล้วทางเจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณาเรือ่ ง ก็จะพิจารณาเรื่องประมาณนี้อยู่แล้ว คือ ดูว่าผู้ ยืน่ ขอวีซา่ นักเรียนนัน้ ต้องการมาเรียนทีอ่ อสเตรีย จริงหรือ เปล่ า และหากเมื่ อ เรี ยนจบแล้ ว จะนำ วิชาความรูท้ เ่ี ล่าเรียนมานัน้ กลับไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่อไปที่เมืองไทยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงอิมมิเกรชั่นคาดว่า จะสามารถเริ่มขั้นตอนของ GTE อย่างเป็น ทางการได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ค่ะ การพิจารณา GTE นี้เจ้าหน้าที่จะดูจาก องค์ประกอบสี่ข้อด้วยกัน คือ สถานการณ์ต่างๆในประเทศของนักเรียน ผูน้ น้ั สถานการณ์สง่ิ แวดล้อมหลักๆของนักเรียน ในออสเตรเลีย ประวัติที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น ของนักเรียน ความสำคัญของหลักสูตรที่จะมาเรียนที่มี ต่ออนาคตของนักเรียน ซึ่งการพิจารณาองค์ประกอบสี่ข้อนี้เจ้า หน้าทีอ่ าจจะดูจากเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ นักเรียนก็ได้คะ่ น้องๆนักเรียนทัง้ หลายก็เตรียม ตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะเรื่องของ GTE นี้ เป็นเรื่องใหญ่ หากไม่ผ่านคือเจ้าหน้าที่ไม่คิด ว่าเราจะมาเรียนจริงๆ อยู่ชั่วคราวแล้วกลับบ้าน จริงๆ เจ้าหน้าทีก่ ม็ อี ำนาจทีจ่ ะปฏิเสธไม่ให้วซี า่ ได้ค่ะ เรือ่ งของการอนุญาตให้ทำงานได้หลังจาก เรียนจบ (post study work right) ซึ่งดิฉัน ได้เขียนเอาไว้สน้ั ๆในไทย-ออสฉบับทีแ่ ล้ว ดิฉนั จะนำมาเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะ คะ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญา ตรีหรือปริญญาโทโดยเรียนอย่างน้อยสองปีใน ออสเตรเลีย จะสามารถขอวีซา่ อยูท่ ำงานในออส เตรเลียได้สองปี สำหรับการจะขอวีซ่าได้อย่าง ไร ต้องเรียนจบจากสถาบันไหน มีข้อจำกัด อะไรบ้าง ยังไม่มีรายละเอียดในขณะนี้นะคะ ทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ คงจะได้มกี ารประกาศ กำหนดกันต่อไป สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับปริญญา โทโดยการทำวิจัย เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถ ขอวีซ่าอยู่ทำงานในออสเตรเลียได้สามปี แต่

หากจบปริญญาเอก (Ph.D) จะขอได้สี่ปีค่ะ และยังมีแถมอนุญาตให้ยื่นต่อวีซ่านักเรียนได้ สูงสุดถึงหกเดือนในระหว่างรอผลการสอบได้ อีกด้วยค่ะ เรื่องของการยกเลิกวีซ่านักเรียนแบบอัต โนมัติคือ หากนักเรียนทำผิดเงื่อนไขก็จะต้อง ถูกยกเลิกวีซ่าโดยอัตโนมัติจะยกเลิกไปไม่ให้มี เลย และการที่เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะยกเลิก วีซา่ นักเรียนหรือไม่กใ็ ห้อำนาจอยูใ่ นการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่เป็นรายๆไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ดีมากค่ะ เพราะนักเรียนหลายคนที่ถูกยกเลิก วีซ่าอย่างน่าเห็นใจและเจ้าหน้าที่ก็เห็นใจด้วย แต่ก็ยังต้องยกเลิกวีซ่าเพราะกฎหมายบังคับให้ ยกเลิก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาตัดสินได้ก็คงจะเป็นผลดีต่อนักเรียน หลายๆคนค่ะ กระทรวงอิ ม มิ เ กรชั่ น จะเพิ่ ม มาตรการ เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการใช้ช่องทางของ กฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เรือ่ งของการยืน่ ขอวีซา่ เป็นคูส่ มรสของนักเรียน หรือที่นักเรียนไทยเรา เรียกว่าวีซ่าผู้ติดตาม นั ก เรี ย นน่ ะ ค่ ะโดย ทางอิมมิเกรชั่นจะมีการ รวบรวมข้อมูลศึกษาดูใน 12 เดือนข้างหน้านี้ ว่ า มี ก ารใช้ วี ซ่ า นี้ กั น อย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งแค่ ไ หน หรือไม่ เช่น การแต่งงานแบบหลอกๆเพื่อยื่น ขอวีซ่าผู้ติดตามนักเรียน หากพบว่ามีปัญหาใน เรื่องนี้ กระทรวงอิมมิเกรชั่นอาจจะจำกัดการ ยื่นขอวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนให้เฉพาะนักเรียนที่ เรียนในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าขึ้นไปก็ได้ ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ ดิฉันว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพราะในปัจจุบัน มีผู้ยื่นขอวีซ่าติดตามนักเรียน กันเป็นจำนวนมาก จำนวนสูงขึน้ จนเป็นทีส่ งั เกต ได้ ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันเห็นว่าทางกระทรวงอิมมิเกร ชั่นเองก็คงจะได้มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มา พอสมควรแล้ว ดิฉนั พบว่าผูท้ ย่ี น่ื ขอวีซา่ นักเรียน บางคนที่ต้องการให้คู่สมรสยื่นขอวีซ่าด้วยกัน ทางเจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณาเรือ่ งได้ขอเอกสารเพิม่ เติม และสัมภาษณ์กันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยค่ะ เรื่องเงื่อนไขของการอนุญาตให้ทำงาน ซึ่ งในปั จ จุ บั น นี้ นั ก เรี ย นสามารถทำงานได้ สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชัว่ โมง ซึง่ เห็นว่าไมค่อย จะยืดหยุ่นสักเท่าไร เพราะนักเรียนจำนวนไม่ น้อยโดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียนในระดับปริญญา

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

โทหรือเอกที่ต้องทำการวิจัยต่างๆซึ่งบางส่วน อาจจะเกี่ยวกับการทำงานซึ่งในแต่ละสัปดาห์ อาจจะต้ อ งใช้ จ ำนวนชั่ วโมงที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น บางสัปดาห์อาจจะใช้ชว่ั โมงทำงานแค่สบิ ชัว่ โมง ในขณะที่อีกสัปดาห์หนึ่งอาจจะต้องทำงานถึง ยี่สิบกว่าชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้ การ อนุญาตให้นกั เรียนทำงานได้สส่ี บิ ชัว่ โมงต่อสอง สัปดาห์จึงมีความยืดหยุ่นและดีกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องการเปลี่ยนแปลงการ นับชั่วโมงทำงานนี้ ยังไม่ได้ประกาศออกมา เป็ น กฎหมายนะคะ ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น นี้ ยั ง เหมือนเดิมนะคะคือ ยีส่ บิ ชัว่ โมงต่อหนึง่ สัปดาห์ ในวันเปิดเรียนค่ะ อย่าผิดพลาดเลยนะคะ เพราะ ว่าเงื่อนไขข้อนี้แรงมากค่ะ และทางอิมมิเกรชั่น เองประกาศด้วยว่าจะตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้น ในเรื่องของการทำงานเกินชั่วโมงของนักเรียน ค่ะ มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันไม่ได้นำเอามาเขียน ไว้เป็นข้อ คือ เรื่องของการที่อิมมิเกรชั่นจะ สามารถอนุมัติวีซ่านักเรียนให้ล่วงหน้าก่อนวัน เปิดเรียนได้ถึง 4 เดือน เพราะเรื่องการให้วีซ่า ก่อนเปิดเรียนนานนีม้ ที ง้ั แง่บวกและแง่ลบสำหรับ นักเรียนนะคะ รายละเอียดของการออกวีซ่า ล่วงหน้านี้ยังไม่มี ยังไม่ชัดเจน ดิฉันจึงยังแค่ แจ้งไว้ว่าจะมีนะคะ หากมีรายละเอียดต่อไปจะ นำมาเล่ากันค่ะ เรื่อ งที่ นั ก เรียนไทยและท่ า นผู้ ป กครอง ตลอดจนท่านผู้อ่านคอลัมน์คนไทยน่าจะสนใจ ดิฉันคาดว่าก็มีเท่านี้ ส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่น่าจะ อยูใ่ นความสนใจมากนักเพราะส่วนใหญ่จะเกีย่ ว กับนักเรียนชาติท่อี ยู่ในระดับการพิจารณาระดับ 3 และ 4 (ซึ่งไม่ใช่นักเรียนไทย) ดิฉันก็เลย ไม่ได้นำมาเขียนค่ะ อย่างไรก็ตาม ดิฉนั ขอเรียนว่าตัวกฎหมาย ที่ จ ะออกมารองรั บ ข้ อ เสนอและข้ อ ยอมรั บ ต่าง ๆ ข้างต้นนี้ยังไม่ออกมานะคะ ทางกระ ทรวงอิมมิเกรชั่นคาดว่าจะค่อยๆทะยอยออกมา ตั้งแต่กลางเดือนนี้(ตุลาคม)ไปจนกระทั่ง กลาง ๆ ปีหน้า (2012) ค่ะ ตอนนีก้ แ็ ค่รบั ทราบข้อมูล ต่างๆล่วงหน้าก่อนนะคะ และเมื่อมีกฎหมาย ใด นโยบายใด ประกาศออกมารองรับ ดิฉัน จะรีบนำมาแจ้งกันในคอลัมน์นี้ทันทีค่ะ พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ สวัสดีค่ะ

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 8


สื่อนอกชี้รบ.ปูจัดการอุทกภัยมั่ว

สะท้อนวิกฤต “ภาวะผู้นำ” ต่อจากหน้า 2

เธอทำหน้าที่ได้ดี เธอปรากฎตัวไปทุกๆที่ แต่ รั ฐ บาลของเธอก็ รู้ ถึ ง ภั ย คุ ก คามของ อุทกภัยนี้มาตั้งแต่ 2 เดือนก่อน แต่ก็ปกป้อง ได้เพียงเล็กน้อยดังนั้นนี่จึงเป็นภาวะวิกฤตผู้นำ อย่างแท้จริง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว นายปลอดประ สพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี รุดออกจากที่ประชุมระ ดับสูงและบอกให้ประชาชนทางเหนือของกรุง เทพฯเก็บข้าวของอพยพหนีน้ำออกมาทันที แต่ในข้อเท็จจริงคือแนวป้องกันของเมือง หลวงยังเอาอยู่ ซึ่งต่อมานายปลอดประสพ ก็ ออกมาขอโทษทีก่ อ่ ความสับสน ทว่านัน่ ก็ไม่ทนั การณ์แล้วเมื่อประชาชนจำนวนมากต่างทิ้งที่อยู่ อาศัยหนีเอาตัวรอดกันอลหม่านและจุดชนวน ความตื่นตระหนกไปทั่วเมือง ไม่นานหลังจากนั้นม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริ พัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯก็ออกมาบอกกับชา วกทม.ให้ฟังเขาเพียงคนเดียว นับตั้งแต่นนั้ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวทาง การรับมือวิกฤตอุทกภัยของรัฐบาลก็มีมากขึ้น เรื่อยๆ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก รัฐมนตรี เรียกร้องให้นางสาวยิง่ ลักษณ์ ประกาศ ภาวะฉุกเฉินและเลื่อนนโยบายประชานิยมต่าง

ๆ ที่เป็นกุญแจสำคัญช่วยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชนะการเลือกตั้งเมื่อกลางปีออกไปก่อน ทั้งนี้วอลล์สตรีท เจอร์นัลด์ ระบุว่าประ กาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการอืน่ ๆ จะช่วยเพิม่ อำนาจแก่กองทัพไทยสำหรับช่วยปลดเปลื้อง อุทกภัยและสามารถเข้าแทรกแซงเหตุทะเลา วิวาทระหว่างชาวบ้านซึ่งขัดแย้งกันจากการปิด กั้นทางไหลของน้ำ อย่างไรก็ตามนางสาวยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธ โดยแย้งว่าประกาศดังกล่าวอาจก่อความตกใจ แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ไทยกำลังเข้าสู่ ช่วงพีกสุดของฤดูกาลท่องเที่ยว สื่อมวลชนแห่งนี้ยังรายงานว่าบรรดานัก สังเกตการณ์ก็ต่างตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ ชลประทานถึงไม่เริ่มปล่อยน้ำจำนวนที่เกินอยู่ ตามแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆของประเทศไปก่อน หน้านี้จนกระทั่งได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้า ฟ้าคะนองรุนแรงในปีนี้จึงเพิ่งปล่อยน้ำออกมา ทั้งที่ปีก่อนๆ ฝ่ายบริหารน้ำของประเทศจะเริ่ม ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนและแหล่งกักเก็บต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ยังคงส่งสารมั่วๆ กลั บไปกลั บ มาขณะที่ ก ระแสน้ ำ ซั ด กระหน่ ำ เขตอุตสาหกรรมจนต้องปิดดำเนินการเป็นแห่ง ที่ 5 เมื่อวันจันทร์(17) ก่อความฉงนแก่เหล่า นักธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีกว่าวิกฤตนี้จะลุกลามออก ไปไกลแค่ไหน โรงงานแห่งหนึ่งในไทยของฮอนด้าต้อง จมอยูใ่ ต้นำ้ ส่วนโตโยต้าบอกว่าจำเป็นต้องขยาย เวลาระงับปฏิบัติการไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เป็น อย่างน้อยเพราะบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญก็ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน ขณะที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์และ

ฮาร์ดไดรฟ์ ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงด้วย ซึง่ เหล่านักธุรกิจหลายคนแสดงความข้อง ใจต่อรัฐบาลไทยทีไ่ ม่บกุ เบิกมาตรการระยะยาว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ระยะๆใน ประเทศแห่งนี้ ด้านกลุ่มการค้าญี่ปุ่นถึงกับบ่นว่าบริษัท ต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่สุด ของไทย รูส้ กึ ผิดหวังต่อแผนรับมืออุทกภัยของ

รัฐบาล โดยระบุว่า “พวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไร กำลังเกิดขึ้น และอะไรคือข้อมูลที่ถูกต้อง” “พวกเขาได้รับคำเตือน แต่ข้อมูลนั้นไม่ เพียงพอและไม่ให้เวลามากพอสำหรับตัดสินใจ ว่าควรทำอย่างไรดี” เซยะ สุเกกาวะ รอง ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ ญี่ปุ่น (เจโทร) กล่าว

กรรมของคนกรุงเก่า!ผู้ว่าฯเตือน เตรียมรับมือน้ำเหนืออีกระลอก

ต่อจากหน้า 3 “สำหรับน้ำตอนนี้ยังคงทรงตัวอยู่แต่ได้ แจ้งเตือนชาวบ้านแล้วว่า จะมีมวลน้ำที่แตกมา จากมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาทที่จะมาถึงจังหวัด พระนครศรีอยุธยาอีกภายใน 2-3 วันนี้ ซึ่งจะ ทำให้ปริมาณน้ำเพิม่ สูงขึน้ อีก 3-5 ซม.จึงอยาก ให้ชาวบ้านหาวิธีป้องกันและยกข้าวของขึ้นให้ พ้นระดับน้ำทีจ่ ะมาอีกระลอกหนึง่ ”ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว และว่าสำหรับ เรือที่ยังไม่เพียงพอเพราะหาซื้อยากเนื่องจาก ของไม่ มี ข ายนั้ น ตอนนี้ ไ ด้ ใ ห้ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ะ วิทยาลัยเทคนิคต่างๆจัดสร้างอุปกรณ์เรือ สิ่ง ทดแทนและเรือเพิ่มแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ ความต้องการและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 16 อำเภอ ด้านพลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รอง เสนาธิการทหารเรือเดินทางเป็นผู้แทนส่งมอบ แพพักอาศัย (pontoon)จำนวน 20 แพ ให้กับ พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสนาธิการ ทหารบกเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวพร้อม

เป็นทางเดินเข้าออกชั่วคราวให้กับประชาชนที่ อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนิคมโรจ นะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแพพักอาศัย (pontoon) ทางกองทัพเรือได้สร้างขึน้ เพือ่ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนทีป่ ระสบกับปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้อย่างรุนแรงและลำบากทั้ง การเดินทางเข้าออกและที่อยู่อาศัย จึงได้จัดทำ แพดังกล่าว ซึ่งทางกรมอู่ทหารเรือ รับหน้าที่ การสร้าง โดยนำถังน้ำมัน 200 ลิตรโครงเหล็กมี ความกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 80 เซนติเมตร มีหลังคาผ้าใบ สามารถรับน้ำหนัก ได้1,500 กิโลกรัม หรือรับคนได้ 15 คนซึ่ง ตอนนี้แพทั้งหมดได้ทำการติดตั้งและพร้อมให้ ประชาชนในเขตอุตสาหกรรมนิคมโรจนะที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ได้ใช้ แล้วโดยหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

เรื่องของความประพฤติ เกิดอะไรขึ้นคะพี่ รบ กวนเล่าให้น้องเม้าท์คนนี้ฟังนิดนึงจะได้แก้กัน สวัสดีคะ พี่ๆน้องๆ ที่น่ารักทุกท่าน พี่ ที่เมืองไทย เลยอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ ไป พี่สุดหล่อเลยเล่าให้พี่เม้าท์ฟังว่า หลังจาก เม้าท์กลับมาอีกครั้งทุกเดือนเป็นประจำ หวังว่า ออสเตรเลียร่วมด้วยช่วยกันบ้าง พี่เม้าท์กลับมา วันที่ได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์จากเมืองไทยจาก คงจะยังไม่เบื่อกันไปเสียก่อนนะคะ เพราะถ้า ถึงปุ๊บก็เปิดหัวเรื่องบรรยายให้พี่ๆน้องๆป้าๆฟัง หนูเม้าท์แล้ว พี่ก็ใจรักบ้านเกิดอยากช่วยเหลือ เบื่อแล้ว พี่เม้าท์เองก็ไม่รู้ว่าจะไปทำงานเม้าท์ กันเลยคะว่าเนี่ยๆ พี่เม้าท์เองได้ไปเห็นภาพจริง พี่ก็เลยไปเดินเรี่ยไรเงินจาก พี่ๆน้องๆคนไทย แบบนี้ได้ที่ไหนแล้วคะ อุ้ย พูดอะไรออกไป เสี ยงจริ ง มาเลยนะ เป็ น อะไรที่ น่ า ตกใจมาก ด้วยกัน รวมถึงเพือ่ นทีโ่ รงเรียนด้วย เพราะหวัง แล้วก็ต่อความยาวสาวความยืดไป แต่สงสัยพี่ ไว้ว่าเงินจำนวนนี้จะได้มีส่วนช่วยเหลืออะไร เนี่ย 55+ เดือนนี้ธรรมชาติก็ต้อนรับพี่เม้าท์อย่าง เม้าท์จะเล่าใส่อารมณ์ไปหน่อยทำให้ทกุ คนทีน่ ง่ั ได้บ้าง แต่อยู่ๆ ก็มีเด็กกลุ่มนึง เขาไม่เห็นด้วย น่ า รั ก ด้ ว ยน้ ำ ฝนที่ ก ระหน่ ำ ตกลงมาอย่ า งไม่ ฟังอยู่กับพี่เม้าท์ถึงกับลุกขึ้นยืนปลุกใจร่วมใจ กับการกระทำของพี่ เขาหาว่าพี่ตื่นตูม โอเว่อร์ หยุดยัง้ ไม่รวู้ า่ พีเ่ ม้าท์คนนีจ้ ะดีใจ หรือว่า เสียใจ กันช่วยผูป้ ระสบภัย แม้ๆๆๆ พีเ่ ม้าท์เองก็ภาคภูมิ จนเกินเหตุ เขาก็เลยไม่บริจาค พีก่ ไ็ ม่ได้วา่ อะไร ดี ที่โดนต้อนรับอย่างเปียกปอน บางคนอาจ ใจเล็กๆ ที่มีส่วนปลุกระดมความมีน้ำใจจาก แต่ที่พี่เจ็บใจคือเขาเอาคำพูดเหล่านั้นไปพูดกับ จะสงสัยว่าพีเ่ ม้าท์ไปเปียกมาได้ยงั ไงนะ ทีอ่ อส คนไทยในต่างแดนนะคะ ดีใจมากเลยค่า เพื่อนๆ ที่โรงเรียน ทำให้ เพื่อนๆ ที่โรงเรียน แต่ในเรื่องดีก็มีเรื่องที่ไม่คาดเกิดขึ้นมา พี่ไม่มีใครใส่ใจสักคน พี่ก็เลยเข้าไปเคลียร์กับ เนี่ยน่ะก็ไม่ได้ตกหนักหนากันซักกะหน่อย อ่ะ บอกก็ได้ พี่เม้าท์แอบไปเที่ยวรับฝนที่เมืองไทย จนได้ค่า อยู่ๆก็มีรุ่นพี่ (เพราะแก่กว่า 555) เค้า ก็เลยเกิดเหตุการณ์โต้เถียงใหญ่โตกันขึน้ เนีย่ มาคร่า ชุ่มเลย เข้าถึงเรื่องฝนตกหนักที่ไทยพี่ ของพี่เม้าท์วิ่งหน้าตื่นตกใจตั้งแต่สามร้อยเมตร พี่ก็เลยจัดให้กลุ่มเด็กพวกนั้นไปซะชุด สองชุด เม้าท์เองก็ขอฝากกำลังใจผ่านทางตัวอักษรให้ แรกที่เห็น จู่โจมมาเลยว่า หนูเม้าท์คนสวยจร้า เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจหัวอกคนลำบากด้วย พีน่ อ้ งชาวไทย ผ่านพ้นเรือ่ งนีไ้ ปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยพี่ด้วย อ่านให้หน่อยว่าจดหมายที่พี่ได้มา เออ พี่คะ น้องเม้าท์เองก็ต้องขอขอบคุณ คืออะไร แล้วก้อยืน่ จดหมายฉบับนึงมาตรงหน้า แทนผูป้ ระสบภัยนะคะ แต่แหม พีเ่ ข้มก็ใจร้อน ด้วยเถิดนะคะ ด้วยความที่พี่เม้าท์เองก็ได้รับความประ พอพี่เม้าท์หยิบมาอ่านดูเท่านั้น ถึงกับลมจะจับ ไปนิด เดี๋ยวก็เอาไปโยนลงน้ำแก้ร้อนซะเลยจะ ทับใจจากที่เห็นความช่วยเหลือกันของคนไทย เพราะมันเป็นจดหมายเตือนจากทางโรงเรียน ดีไหมคะ?? พี่เข้มไม่รับมุขตอบกลับมาด้วย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 9 เสียงเข้มว่าน้องเม้าท์ชว่ ยพีด่ ว้ ยค่า ได้คา่ ใจเย็น

คะหนูไม่ทิ้งพี่เข้มอยู่แล้ว ได้ฟงั มาถึงจุดนี้ พีเ่ ม้าท์เองเลยรูส้ กึ เหมือน เป็นต้นเรื่องยังไงไม่รู้ แหะๆ หลังจากที่พี่เม้าท์ ได้ลองอ่านจดหมายจากทางโรงเรียนอย่างละเอียด อีกครั้ง พี่เม้าท์เลยได้อธิบายพี่สุดเข้มคนนี้ไป ว่า อย่าได้เป็นกังวลไปคะ ใบเนี้ยมันเป็นแค่ใบ ตักเตือนว่าพีม่ คี วามประพฤติไม่ถกู ต้องทีโ่ รงเรียน แล้วก็ทำให้นักเรียนคนอื่นๆตกใจ แต่ก็ไม่ได้มี ผลถึงว่าจะไล่พี่ออกจากโรงเรียนนะคะ แต่ว่า ถ้ามีครั้งต่อไปเนี้ยไม่แน่นะคะ เพราะทางโรง เรียนถือว่าได้มีการเตือนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ต่อไป พี่ต้องใจเย็นๆ ก่อนนะคะ ไม่อย่างนั้น การช่วยเหลือคนอื่น อาจจะเป็นการย้อนกลับ มาทำร้ายตัวเองได้ด้วยนะคะ พี่สุดเข้มเลยเดิน ยิม้ กลับไป ขอทำหน้าทีข่ อบริจาคช่วยผูป้ ระสบ ภัยต่อไป เฮ้อ..อ โล่ง พี่เม้าท์เองก็ใจหายใจ คว่ำไม่รู้เป็นอะไร เห็นกระดาษขาวๆ มีตรา อะไรข้างบนทีไร ใจจะวายให้ได้ทกุ ทีสนิ า่ ฉบับ นี้ลาไปก่อนนะคะ แล้วคราวหน้ามาลุ้นกันมา เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องเก็บตกมาเม้าท์ต่อไปนะ คะ

โดย......... พี่เม้าท์ AVSS

น้ำใจไทยแรงกว่าน้ำท่วมจริงจริง


อาเพศแห่งคำทำนาย: “ผู้ปกครองเป็นหญิง

พึงระวังสายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ” !? “จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง” คำกลอนทำนายข้างต้นจำได้ว่าคนที่สนับ สนุนพรรคเพือ่ ไทยบางคนอ้างว่าเป็นการทำนาย ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เกจิอาจารย์ แห่งวัดจัน ทาราม (ท่าซุง) ที่มีไว้นานแล้ว ทีมงานวัดท่าซุงได้แจ้งว่าข้อความดังกล่าว ไม่ใช่คำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งใน ความเป็นจริงก็ไม่เคยปรากฏหลักฐานว่าหลวง พ่ อ ฤาษี ลิ ง ดำเคยทำนายอย่ า งที่ ว่ า นั้ น ที่ ไ หน อย่างไร และคงไม่มีใครพิสูจน์หรือสอบถาม จากหลวงพ่อฤาษีลงิ ดำได้เพราะท่านได้มรณภาพ ไปนานแล้ว “กลอนทำนายปริศนา” ที่ว่านั้นไม่มีใครพิสูจน์ทราบได้ว่า ใคร เป็นคนแต่ง และแต่งมาโดยได้ยนิ จากปากหลวง พ่อฤาษีลิงดำเอง หรือเป็นการแปลความและ เข้าใจเอาเองอีกชั้นหนึ่ง หรือคิดแต่งขึ้นมาเอง โดยไม่มีมูลหรือไม่ แต่ก็ได้มีการเผยแพร่กัน ไปอย่างกว้างขวางในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพียงแต่เห็นว่าสถานการณ์นำ้ ท่วมจนชาติ วิกฤติครั้งนี้ช่างบังเอิญสอดคล้องกับคำทำนาย ซึ่งต่อมาจากคำทำนายข้างต้นว่า “จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง ผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ” ทำให้อดแปลกใจไม่ได้ว่า เหตุใดคนที่ สนับสนุน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เชื่อกลอน ทำนายชุดนี้จึงอ้างแต่ท่อนที่ว่า “จะมีหนึง่ นารีขม่ี า้ ขาว ควงคฑามุง่ สูด่ าว สร้างความหวัง” แต่กลับไม่อา่ นต่อให้จบ ดังนัน้ ท่านผูอ้ า่ น ลองอ่านฉบับเต็มของคำทำนายชุดนี้แล้วดูว่ามี ความสอดคล้องกับความจริงหรือไม่อย่างไรเมือ่ เปรียบเทียบเหตุการณ์จริงในอดีตและปัจจุบัน ดังนี้ คำทำนายที่เคยมีมาช้านานนัก เริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้ หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนาย เมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามา ประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้ง น้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่า พวกกาขาวจะบินรี้หนีเข้ามา เป็นประชาชนเต็มพระนคร ชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่าน ชื่อกระฉ่อนร่อนทั่วทุกสิงขร ออกพระนามลือชื่อดั่งทินกร องค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดิน

ชาวประชาจะปีติยิ้มสดใส แต่อกไหม้หนอนกินข้างในสิ้น จะมีพวกกาฝากคอยกัดกิน เพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนา จะมีการต่อตีกันกลางเมือง ขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วหล้า คอรัปชั่นจะกัดกร่อนทั้งพารา ประดุจปลวกกินฝานั้นปะไร ข้าราชการตงฉินถูกประณาม สามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้ เกิดวิกฤติผิดเพี้ยนโดยทั่วไป โกลาหลหม่นไหม้ไร้ความดี ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่ว ถ้วนทุกทั่วจะมุดขุดรูหนี ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดี เกรงเป็นผีตายตกไปตามกัน พุทธศาสน์จะถูกรุกและล้ำ มิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสัญ เกิดวิกฤติธรรมชาติอุบาทว์ครัน พายุลั่นน้ำถล่มดินทลาย แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยาก เกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำระสาย เกิดการปราบจลาจลชนล้มตาย เลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดิน ข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพช ผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้น ทั้งพฤฒาจารย์ลือระบิล จะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม ความระทมจะถมทับนับเทวศ ดั่งดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขม คนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทม ส่วนคนชั่วหัวร่อทำท่าดัง จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ ศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม หลังฝนคร้ามลั่นครืนจะยืนได้ จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชา คนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้น แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหา ประเทศชาติผ่านวิกฤติด้วยศรัทธา ยามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ นั่ น คื อ ความเชื่ อ ของคนกลุ่ ม หนึ่ งในคำ ทำนายดังกล่าวข้างต้น แต่นำ้ ท่วมครัง้ นีไ้ ด้สร้าง

โดย ......ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ความเสียหายให้กับประเทศอย่างใหญ่หลวงทั้ง ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นบทเรียนราคาแพงของคนในชาติที่จะ ช่วยกระตุกความคิดต่อไปว่าเราจะเดินหน้ากัน ต่อไปอย่างไร? แต่อย่างน้อยคนที่เชื่อกลอนบทนี้ อาจจะ มีความหวังให้เกิดขึ้นมาก็ได้ว่าหลังสิ่งเลวร้าย ผ่านไป “มหาชน”จะได้ตื่นรู้และช่วยลุกกันขึ้น มาพากันเปลี่ยนบ้านเมืองปราบคนชั่วให้ราบ สิ้นเพื่อเปลี่ยนประเทศใหม่ (หลังจากมืดมิด และสิ้นหวังมายาวนาน) กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์ กลางการช่วยเหลือ การขนส่งการโทรคมนาคม และการบัญชาการ ถูกศึกน้ำล้อมปิดรอบทิศ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ศึกน้ำเหนือเขื่อนล้นทำนบพังทลายไหล บ่าท่วมมิดบ้านเรือน ศึกน้ำใต้ทะเลจะหนุนสูง บุกเมือง ศึกน้ำใต้ดินจะดันขึ้นผุดขึ้นรอบด้าน ศึกน้ำบนฟ้าพายุจะกระหน่ำฝนโปรยปรายอีก หลายระลอก หลายคนตั้ ง คำถามว่ า ฤานี่ จ ะเป็ น “อาเพศ”!!? “อาเพศ” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า “เหตุเกิดขึ้น อย่างผิดปรกติวิสัย ถือเป็นลางไม่ดี” เมื่อนับแล้วน้ำท่วมรอบนี้ตั้งแต่ต้นเดือน จนถึ ง วั น นี้ ท่ ว มมาแล้ ว ถึง 46 จังหวัด 327 อำเภอเมื่อแยกตามอำเภอแล้วนับรวมเป็นพื้นที่ เลือกตัง้ ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้วจำนวน 160 เขต เป็ น พื้ น ที่ อ ำเภอที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎรมาจากพรรคเพื่อไทยมากที่สุดถึง 111 เขต คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของเขตพืน้ ทีเ่ ลือกตัง้ น้ำท่วมทั้งหมด เป็ น พื้ น ที่ อ ำเภอที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ 24 เขต คิดเป็น ร้อยละ 14.38 ของเขตพื้นที่เลือกตั้งน้ำท่วม ทั้งหมด เป็ น พื้ น ที่ อ ำเภอที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎรจากพรรคภูมิใจไทย 17 เขต คิดเป็น ร้อยละ 10.62 ของเขตพื้นที่เลือกตั้งน้ำท่วม ทั้งหมด เป็ น พื้ น ที่ อ ำเภอที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎรจากพรรคชาติไทยพัฒนา 9 เขต คิด เป็นร้อยละ 5.62 ของเขตพื้นที่เลือกตั้งน้ำท่วม ทั้งหมด เป็ น พื้ น ที่ อ ำเภอที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎรจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเขตพื้นที่เลือกตั้งน้ำ ท่วมทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองใด ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคน เหล่านี้เป็นคนไทย

ที่คนไทยด้วยกันจะต้องไม่ทอดทิ้งกันใน ยามวิกฤติ ไม่ว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองที่ แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เพียงแต่ที่นำตัวเลขมานำเสนอให้ดูนั้น ก็ เพียงให้ลองคิดดูว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เกิด ขึ้นกับพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ พรรคเพื่อไทย แต่เราก็ได้เห็นบริษัทขนาดใหญ่ ดาราศิลปิน ผูส้ อ่ื ข่าว หลายคนออกหน้ามาช่วย วิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้ แม้แต่พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ า ยค้ า น สมาชิก วุ ฒิ ส ภา ต่ า งออกมา ช่วยวิกฤติของชาติครั้งนี้โดยไม่แบ่งแยก แต่ที่ต้องตั้งข้อสังเกตก็คือ วิกฤติน้ำท่วม เกิดขึ้นกับในพื้นที่ของประชาชนที่เลือกพรรค เพื่อไทยและคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ถึงเกือบร้อย ละ 70 จนถึงขั้นมีประชาชนล้มละลายแทบสิ้น เนื้อประดาตัวจำนวนมากแต่เรากลับไม่ได้ยิน ข่าว “นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร” แม้แต่ นิดเดียว ! “ข่าวของนักโทษชายทักษิณหายวับไปกับ ตา” ราวกับไม่ต้องการให้ใครพูดถึงในเวลานี้ เลยถือโอกาสทวงถามแทนผูป้ ระสบอุทกภัยครัง้ นี้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย)ว่า นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร อัครอภิมหาเศรษฐี ขวัญใจคนเสื้อแดงจะมีน้ำใจช่วยบริจาคครั้งนี้ ด้วยเงินสัก “กีร่ อ้ ยล้าน”หรือ “กีพ่ นั ล้าน”บาท? “วิกฤติน้ำท่วม” ครั้งนี้ได้แง่คิดและบท เรียนอยู่มากมายหลายประการแต่จะขอหยิบยก บางประเด็นให้ท่านผู้อ่านได้ลองคิดพิจารณาดู ภาพที่น่าสะเทือนใจที่เห็นบ่อยครั้งก็คือ “ความไม่รู้” ตัวอย่างที่เห็นบ่อยเช่นการเตรียม ตัวรับกับสถานการณ์น้ำท่วม หลายคนอุตส่าห์ ขนกระสอบทรายมากั้ นไว้ ที่ ห น้ า บ้ า นตั ว เอง แต่ด้วยความไม่รู้ในวิธีการเรียงกระสอบทราย ก็ได้ทำให้ถูกน้ำดันจนพังทลาย และชาวบ้านส่วนใหญ่อุตส่าห์วางเรียง กระสอบทรายได้สำเร็จกันน้ำจากภายนอกได้ แต่ลืมไปว่าน้ำจากภายนอกไหลย้อนเข้ามาผ่าน ท่อน้ำทิ้งจนเข้ามาในตัวบ้านอาคาร หรือโรงพ ยา บาล ซึ่งเป็นลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก ความไม่ รู้ ท ำให้ เ สี ย เงิ น เปล่ า ที่ ห าซื้ อ กระสอบทราย และเสียแรงเปล่าที่ขนกระสอบ ทรายมาวาง ความจริงแล้วหากต้องการป้องกันน้ำไม่ ให้เข้าไปในอาคารบ้านเรือนของตัวเองโดยยัง ใช้น้ำประปาและห้องน้ำอยู่ได้ (หากระดับน้ำ ไม่สูงเกินไป) มีข้อแนะนำ “สำหรับคนที่ยัง ไม่รู้”ดังต่อไปนี้ 1. กระสอบทรายควรวางเป็นขั้นบันได เรียงลำดับลงไปทั้งด้านนอกและด้านในเท่ากับ ความสูงของน้ำทีค่ าดการณ์เอาไว้โดยฐานทำนบ ควรกว้างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความสูงอุดใต้ อ่านต่อหน้า 20

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 10


ทำเถอะค่ะสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น วั น นี้ เ รย่ า ขออนุ ญ าติ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ นักธุรกิจทีเ่ ปิดรูปแบบบริษทั นิดนึงนะคะ เพราะ บางครัง้ เรย่ามองว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบ หรือไม่มีความรู้เรื่องนี้ เพราะบางบริษัทก็ยัง เล็กอยู่ก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญตรงจุดนี้เท่า ไหร่นกั แต่เรย่าก็อยากให้ทกุ ท่านมองว่าวันหนึง่ เราก็ตอ้ งโตนะ ทุกอย่างทีท่ ำก็ตอ้ งเป็นแบบเป็น แผนตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อบริษัทเติบโตขึ้นก็จะได้ ไม่มีปัญหาในภายหลังเมื่อมีคนเยอะขึ้น เพราะ ทุกอย่างได้วางไว้ดีแล้วตั้งแต่เริ่มต้น เรื่ อ งวั น นี้ ที่ จ ะพู ดถึงจริงๆนั้นก็คือเรื่อง ของหุ้น และหุ้นส่วน แต่ไม่ใช่เรื่องของการ ซื้อขายหุ้นนะคะ เพราะเป็นเรื่องของคนไม่ใช่ ตัวหุน้ หุน้ ส่วนในรูปแบบของบริษทั ก็คอื เจ้าของ บริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทอยู่แต่อาจจะหรืออาจ จะไม่เป็นผูบ้ ริหารก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั นัน้ ใหญ่ เจ้าของบริษัทก็จะมีมากมายหลายคนหรืออาจ จะเป็ น ร้ อ ยเป็ น พั น คนเลยที เ ดี ย วขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า บริษัทนั้นกระจายหุ้นเป็นหุ้นย่อยๆมากน้อยแค่ ไหน แต่หากว่าเป็นบริษัทเล็กๆหล่ะคะ เรื่อง ของรูปแบบการกระจายหุ้นก็จะแตกต่างกันไป พูดง่ายก็คือรูปแบบบริษัทเล็กนั้น หุ้นนั้นจะถูก แบ่งกันง่ายๆคล้ายกับระบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเหมือนธุรกิจครอบครัว หากหุ้นส่วนเป็น เพื่อนกันก็คงแบ่งกันไปตามตกลงกันว่าใครได้ มากได้ น้ อ ยเท่ าไหร่ ใครทำงานมากได้ ม าก หรือได้เงินเดือนแล้วไม่ต้องเอาหุ้นไปเยอะ แต่ ใครจะคิดบ้างคะว่าสัญญาทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร

Bussiness

น่ะมีความสำคัญขนาดไหน แทบไม่มใี ครทราบ เลยว่าอืม จริงๆแล้ว บริษัทเล็กๆที่ทำงานกัน แบบเพื่อนหรือครอบครัว การมีสัญญาระหว่าง ผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีความจำเป็น และมี ค วามสำคั ญ มากๆไม่ ต่ า งไปกั บ สั ญ ญา ระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันของระบบห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือที่เรียกว่า Partnership Agreement or Trust Deed หากเป็นรูปแบบของทรัสท์ เป็นรูปแบบบริษัทก็มีสัญญาระหว่างหุ้น ส่วนได้นะคะ เรียกว่า Shareholder Agreements แนะนำว่าสมควรทำเพราะเป็นการป้องกันผล ประโยชน์ของตนเอง และความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นในบริษัท เรย่าจะพูดถึงข้อดีโดยรวมนะคะ และข้อทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือเมือ่ วันหนึง่ อยากจะออก จากบริษัท (ในกรณีที่เป็นเพื่อนหรือสมาชิก ครอบครัว) จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญทีเดียว เพราะ เรามีหุ้นอยู่ด้วย ไม่ใช่แค่ว่าทำงานในบริษัทนั้น อย่างเดียว พอจะออกผูท้ อ่ี อกก็สมควรจะมีสทิ ธิท์ ่ี จะขายหุ้นนั้นต่อไปให้กับบริษัท ฉบับนี้ฉบับ เดียวอาจจะไม่พอที่จะอิบายข้อดีทั้งหมด อาจ จะต้องมีต่อฉบับหน้านะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามา เริ่มเลยดีกว่านะคะ ข้อที่ 1 ในสัญญาควรระบุ (ในกรณีที่ เป็นแบบครอบครัวหรือเพือ่ นฝูงในบริษทั ) โดยที่ เชื่อมตัวงานตำแหน่งหน้าที่เข้าด้วยกันกับหุ้น ของบริษัท หากว่าบุคคลผู้นั้นออกจากบริษัท แล้ว ควรบังคับให้ขายหุ้นในบริษัทคืนให้กับ บริษทั นัน้ ๆด้วย ส่วนในตัวสัญญานัน้ ควรระบุ ในเรื่องของ หากหุ้นส่วนผู้นั้นออกไป แล้ว จำเป็นต้องขายหุ้นคืนนั้น ราคาของหุ้นนั้นจะ ซื้อกันอย่างไร ราคาเท่าไหร่ เท่าเดิมไหมกับ ตอนเปิดบริษัทครั้งแรก หรือเป็นราคาตลาด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 11

หรือเป็นราคาใด ตรงนี้คงต้องระบุไว้ในสัญญา ให้ดีนะคะ เพราะหากผู้นั้นต้องออกจากบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลผู้นั้นอาจ จะขาดกัน ฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง ต้องระบุราคาของหุ้นไว้ให้ชัดเจนนะคะ ราคาตรงนัน้ คิดจากอะไร และมีคา่ แปรผัน รึ เ ปล่ า มู ล ค่ า หุ้ นในช่ ว งค่ า เงิ น เฟ้ อ จะมี ก าร เปลี่ยนแปลงไหม หากขายหุน้ คืน บริษทั จะซือ้ คืนและชำระ เป็นเงินก้อนทันทีเลยไหม หรือว่า ชำระเป็น งวดๆ อย่างไร มีอะไร เป็นประกันบ้าง หาก ชำระไม่หมดตรงทันเวลา จะเห็นได้ว่าตรงนี้คงต้องปรึกษานักบัญชี นะคะ ต้องคุยกันเพิม่ เติมในส่วนเรือ่ งของ มูลค่า ของธุรกิจนั้น ( Business Valuation), ภาษี (Taxation), การเงิน (Finance) เพือ่ ช่วยในส่วน ของการตัดสินเกี่ยวกับสัญญาและการจัดการ กับธุรกิจ อี ก ทั้ ง บางครั้ ง เหตุ ผ ลที่ จ ะให้ อ อกนั้ น มี แตกต่างกันซึ่งราคาและค่าตอบแทนของหุ้นก็ ควรจะแตกต่างกันไปด้วย อย่างเช่นหากออกแบบ ดี ความสัมพันธ์ยังดีต่อกันอยู่ การซื้อขายหุ้นก็ น่าจะเป็นไปได้อย่างดีไม่มีปัญหา แต่ถ้าหาก ออกไปแบบไม่ดีหรือโดยให้ออก ฉะนั้นตรงนี้ ก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทจะซื้อหุ้นกลับมาเท่าไหร่ หากบุคคลผู้นั้นมีการคดโกงต่อบริษัท ผลประ โยชน์ตรงนี้ก็ควรจะคิดกันดูอีกทีว่าจะซื้อหุ้น กลับมาในราคาเดิมหรือไม่ ข้อที่ 2. หากหุน้ ส่วนเสียชีวติ ลงหรือพิการ ถาวร หากว่าบริษัทต้องสูญเสียผู้ถือหุ้นลงด้วย เหตุใดก็ตาม อาจเป็นเสียชีวิตลงหรือเกิดความ พิการถาวร ตรงนี้ในสัญญาอาจจะระบุด้วยว่า

ผุ้ถือหุ้นนั้นควรโอนย้ายถ่ายหุ้นให้ใครในบริษัท หรือขายต่ออย่างไร ก็คงเปรียบเสมือนพินยั กรรม แต่ก็ไม่ใช่พินัยกรรม เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของ ธุรกิจ บางครั้งผู้ถือหุ้นท่านอื่นอาจจะไม่อยาก ร่วมทำงานกับครอบครัวของผู้ถือหุ้นที่เสียชีวิต ไปแล้วท่านนั้น ตรงนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่า หากเสี ย ชี วิ ต แล้ ว ต้ อ งโอนหรื อ ขายให้ ใ ครใน บริษัท นักบัญชีก็จะมีส่วนสำคัญมากเหมือน กันตรงนี้ที่จะช่วยคิดว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ควร จะทำในทางใด เพราะนักบัญชีที่ดีต้องช่วยดูใน ส่วนของ ทางออกที่ดีที่สุดของการซื้อขายหุ้น หากมีการเสียชีวิตลงโดย ดูจากรูปแบบหรือ ระบบของบริษัทนั้นๆ รวมถึงผลกระทบของ ภาษีในการซื้อขายหุ้นนั้นๆ และยังรวมถึงใน ส่ ว นของประกั น ว่ า ผู้ ต ายมี ป ระกั น อะไรบ้ า ง และบริษัทมีประกันอะไรบ้าง ที่จะสามารถซื้อ หุ้นได้ทันทีหากมีผู้เสียฃีวิตลงในบริษัท ยังมีขอ้ สามอีกนะคะ แต่คงต้องขออนุญาต ไปต่อกันในฉบับหน้านะคะ เพราะฉบับนี้คง ไม่ทันแล้ว เวลาและหน้ากระดาษหมดเร็วจริงๆ สิ่ ง ที่ เ รย่ า เขี ย นไปก็ ข อให้ เ จ้ า ของธุ ร กิ จ รอง ไตร่ตรองเพิ่มเติมดูนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นสำคัญ แค่ไหน หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมพบกับเร ย่าได้นะคะที่ Super Smart Plans Financial & Accounting เรายินดีให้บริการตั้งแต่ด้าน บัญชีจนกระทัง่ ถึงด้านการเงินและวางแผนธุรกิจ ครบวงจรนะคะ เพราะเราอยากเห็นทุกท่าน เติบ โตและประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ท่าน ทำอยูใ่ นทุกๆด้านค่ะ....ขอบคุณค่ะ เรย่า Super Smart Plans 02-80931683-85 info@ supersmartplans.com.


ผ่าพิสูจน์ถ้อยคำ ศปภ. “หนูดี-วนิษา” เหลืออดอัด 10วัน ทำลายตัวเองสิ้น “ผู้นำโง่” พาประชาชนตายหมด

“ไทยพีบเี อส” สรุปความล้มเหลว ศปภ.ชีช้ ดั ทำงานแบบพลิกลิน้ ไปวันๆ จากยันคุมสถานการณ์ น้ำได้ชัวร์ สุดท้ายตีหน้าเศร้าบอกเสียใจ ตั้งชนวนสงสัย รบ.รู้ดีข้อมูลน้ำท่วมแต่ปกปิดเพราะบอก ไม่ได้ หรือไม่มีน้ำยาแก้ไขน้ำท่วมจริงๆ วันที่ 17 ต.ค. สำนักข่าวไทยพีบเี อสได้ประมวลผลความล้มเหลวการทำงานของศูนย์ปฏิบตั กิ าร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือศปภ. ที่กำลังทำลายตัวเองทีละน้อยด้วยการทำงานแบบพลิกลิ้น กลับไปกลับมา แถลงข่าวสู่สาธารณชนวันนี้ เพียงแค่ชั่วข้ามคืนแถลงใหม่ข้อมูลที่สื่อออกมากลับตาลปัดจาก หน้ามือเป็นหลังมือเริ่มจากการสร้างความวิตกให้ประชาชน ดังนี้..

ASTVผู้จัดการรายงาน - ผู้แต่งหนังสือ “อัจฉริยะสร้างได้” สุด ทน! ไม่กลัวน้ำท่วม แต่กลัว “ผู้นำโง่” พา ประชาชนตายหมด พบข้อมูลถูกขยายผลจำนวนมาก เจ้าตัว แจงพูดอย่างเป็นกลาง-เป็นหน้าทีป่ ระชาชนตรวจ สอบด้าน “โต้-สุหฤท” เจ้าของแฟ้มตราช้างเผยช่วง วิกฤตน้ำท่วมโรงงานนวนครแล้ว หลังรักษา โรงงานโรจนะไว้ไม่ได้เจ้าตัวขอสงบเพื่อรบกับ ชีวิต ยิ้มสู้ให้ฉายา ศปภ. “ศูนย์ปลอดภัยไป วันๆ” ตามเพื่อน วันที่ 17 ต.ค. “หนูดี” วนิษา เรซ ผู้ อำนวยการโรงเรียนวนิษาซึ่งเป็นที่รู้จักในนามผู้

แต่งหนังสือ “อัจฉริยะสร้างได้” ได้โพสต์ ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @nudi_vanessa ระบุ ว่า “ขอพู ด อะไรแรงๆ สั ก ครั้ งในชี วิ ต ค่ ะ พูดแล้วจะร้องไห้...น้ำท่วมไม่กลัว กลัวอย่าง เดียว...ผู้นำโง่ เพราะพวกเราจะตายกันหมด” ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อความนี้ถูกนำ ไปโพสต์ต่อหรือรีทวีตเป็นจำนวนมาก และมี การนำไปโพสต์ต่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่างๆ กระทัง่ มีผสู้ นับสนุนนักการเมืองบางกลุม่ ต่อว่าน.ส.วนิษาต่อข้อความดังกล่าวด้วยข้อความ หยาบคาย ภายหลัง น.ส.วนิษาได้ลบข้อความดังกล่าว และได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง ระบุว่า “สำหรับ แฟนทวิตหนูดีที่รักทุกคน อยากให้เปิดใจเป็น กลางนะคะ เวลามีการวิจารณ์การเมืองและการ บริหารงาน เพราะนั่นเป็นเรื่องปกติในระบอบ ประชาธิปไตย ขนาดหนูดีเป็นผู้ใหญ่ อายุก็มากแล้วและ ก็วิจารณ์การบริหารการชลประทานครั้งนี้ ยัง โดนต่อว่า แล้วพวกเด็กๆ ที่กำลังโตขึ้นมาจะ กล้าได้อย่างไร ขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหนูดีพูดถึงการ ทำงานของผู้บริหารบ้านเมืองอย่างเป็นกลาง และเป็นหน้าที่ประชาชนทุกคน ที่จะสอดส่อง การทำงานของภาครัฐ และอยากให้มองไปรอบๆ ขณะนี้ ที่เรารอดกันได้มากก็เพราะ “ภาคประ ชาชน” อย่างพวกเราๆโดดเข้ามาช่วยกันเต็มที่ หากรอแต่รัฐจะไม่ไหวค่ะก็ต้องช่วยกัน ดั ง นั้ น หากใครจะ follow หนู ดี ข อ

“หนูดี” วนิษา เรซ ผู้แต่งหนังสือ“อัจฉริยะสร้างได้”

วันที่ 13 ต.ค. นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แถลงในนามศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ว่าไม่สามารถรักษา แนวคันกั้นน้ำคลองบ้านพร้าวที่แตกในคืนที่ผ่านมาเอาไว้ได้ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ จ. ปทุมธานีเป็นวงกว้าง และจะทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้ามาในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ศปภ.จึงต้องประกาศให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ของคลองหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รังสิตตอนบน ลำลูกกา และสายไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนเหนือถนนรังสิตปทุมธานีให้เร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงทันที จากการแถลงดังกล่าวได้นำมาซึ่งการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่าง เป็นทางการในวันถัดมาแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ต่อมา วันที่ 16 ต.ค. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศปภ.) แถลงข่าวอย่าง มั่นใจ ว่า นิคมอุตสาหกรรมนวนคร รอดจากภัยพิบัติอย่างแน่นอนเนื่องจากได้ผันน้ำลงเจ้าพระยา เรียบร้อยแล้ว และในช่วงสายของวันเดียวกัน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีก็ออกมา ตอกย้ำสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าแผนการรับมือน้ำท่วมสามารถปกป้องนิคมนวนครได้

แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่นายกฯ และ ศปภ. กล่าวมาก่อนหน้านี้ ได้ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิง เมื่อ.. นายวิม รุ่งวัฒนะจินดา โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.)กล่าวว่า พล.ต. อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศปภ.ได้ออกประกาศขอให้ประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี และพื้นที่โดยรอบอพยพออกจากพื้นที่เป็นการ ด่วนเนื่องจากขณะนี้น้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ ออกมากล่าวแสดงความเสียใจ สำหรับปัญหาที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ว่า ตนขอแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์นำ้ ทีเ่ ข้าท่วม ซึง่ เราได้ระดมเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งได้เตรียมการไว้หลายวันแล้วแต่ปัญหาคือกระแสน้ำที่เข้ามาประกอบกับ น้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงฝนที่ตกทั้งคืนจึงทำให้น้ำเข้ามาแรงมากเกินกว่าแนวกั้นน้ำจะรองรับไหว นอกจากนี้บุคคลที่สร้างความสับสนให้ประชาชนไม่แพ้กัน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยครั้งแรกออกมายืนยันน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่นวนครอย่างแน่นอน ต่อมาไม่ถึง 15 นาที ออกมาบอกว่า ล่าสุดได้สั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมนวนครปิดเครื่องจักร และอพยพคน รวมถึง สิ่งของ ขึ้นที่สูงแล้วเพราะล่าสุดน้ำได้ไหลบ่าลงไปท่วมในพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทั้งหมดโดยตอนแรกตนตั้งใจจะเข้าไปเยี่ยมประชาชนในบริเวณดังกล่าวแต่ขณะนี้เข้าพื้นที่ไม่ได้ แล้ว อีกทั้งก่อนหน้า ศปภ.เคยสรุปว่ามวลน้ำทั้งหมดได้ผลักดันลงสู่ทะเลไปแล้ว จากเรือดำน้ำ จำนวน1,000 ลำ ตามโครงประชากรอาสาแต่วันนี้อยู่ดีๆกลับมาขอเรืออีก 75,000 ลำให้ช่วยกัน ผลักดันน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้ยังปรับแผนจากการเข้าแก้ไขและช่วยเหลือชาวบ้านเป็นวางระบบ ให้ประชาชนอยู่กับน้ำได้ จากข้อมูลที่เสนอไปนี้คงต้องย้อนกลับไปถามรัฐบาลว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลกำลังหลอกตัวเอง และประชาชนมีข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แล้วแต่ไม่บอกความจริง เพราะไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีทางแก้ไขน้ำท่วมได้จริงๆ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 12


“สนธิ ลิ้มทองกุล” เปิดใจหลัง

ASTV ถูกตัดสัญญาณดาวเทียม

ข้อความในทวิตเตอร์ที่สร้างความฮือฮาแก่ผู้พบเห็น รบกวนแจ้งไว้ตรงนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีเรื่องการ หนูดีค่อนข้างห่วงและกังวลกับเหตุการณ์ เมืองว่า ชอบพรรคไหนเกลียดพรรคไหนทัง้ นัน้ น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราค่ะ ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่เมื่อสักครู่ อาจ ขอขอบคุณทุกความเห็นในวันนี้มากๆนะ พู ด แล้ วใครบางคนอาจเสี ยใจเพราะไม่ ไ ด้ จ ะ คะหนูดขี อรับฟังทุกความเห็นค่ะ หนูดขี อเปลีย่ น วิจารณ์นกั การเมืองคนไหนเป็นพิเศษพูดถึงภาพ ทุกแรงทวิ ตในวั น นี้ ม าร่ ว มเป็ น แรงช่ ว ยฟื้ น ฟู รวมอย่างเป็นกลางค่ะ บ้านเรากันดีกว่าคะ เอาล่ะค่ะเครียดพอแล้วสำหรับวันนี้พูด หนูดีขออนุญาตบล็อกบางท่านที่ใช้คำพูด เรือ่ งเครียดๆแล้วไม่สนุกเลยนะคะยิง่ พูดการเมือง ค่อนข้างไม่เหมาะสมในนีน้ ะคะ เพือ่ ความสบาย ยิ่งไม่สนุกไปใหญ่ขอคุยเรื่องการเลือกวิตามิน ใจของทุกฝ่ายและไม่อยากให้เด็กๆมาอ่านเจอ ช่วงเครียดนะคะ ในช่วงน้ำท่วม เป็นช่วงง่ายที่ ถ้อยคำที่หยาบคายในนี้คะ” น.ส.วนิษากล่าว จะติดเชื้อมาก และมีคนนอนไม่หลับเยอะมาก อย่างไรก็ตาม วันนี้ (18 ต.ค.)นางสาว ค่ะ เพราะเครียด หนูดีเองก็มีแอบนอนไม่หลับ วนิ ษ าได้ ก ลั บ มาทวี ต ข้ อ ความอี ก ครั้ ง ระบุ เลยจะขอแนะนำเรื่องวิตามินค่ะ ว่า“สวัสดีค่ะต้องขออนุญาตแก้ไขความเข้าใจ สำหรับคนทีเ่ ครียดจนนอนไม่หลับไม่ควร ผิดเมื่อวานนี้นะคะเพราะมีคนถามมาจำนวน เริ่ ม ทานยานอนหลั บ ตอนนี้ น ะคะ หนู ดี ข อ มากค่ะ อันดับแรกต้องขอโทษที่หนูดีมีทวิตที่ แนะนำวิตามิน 2 ตัว ที่งานวิจัยพิสูจน์แล้วว่า ทำให้ความเข้าใจคลุมเครือมากรับผิดจริงๆค่ะ ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น สำหรับคนนอนไม่ แต่ไม่ได้หมายความถึงท่านนายกเลย หลับ มีฮอร์โมน เมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารคล้าย คำว่า “ผู้นำ” ที่พูดถึง มาจากเหตุการณ์ สารสือประสาทในสมอง ตัวนี้ทานก่อนนอน ประกาศเตือนภัยหนีน้ำ ที่เขตบ้านหนูดีที่ปทุม 1 ชม. แต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ เมื่อวันก่อนซึ่งเป็นข่าวไม่ตรง และผู้นำที่หมาย ส่วนตัวหนูดีทานเมลาโทนินแล้วไม่ค่อย ถึงหนูดไี ม่ได้หมายความถึงท่านนายก แต่หมาย สบายตั ว ค่ ะ เลยเลื อ กทาน เซนจอนส์ เ วิ ร์ ต ถึงศูนย์เตือนภัยซึ่งแจ้งให้อพยพทันที ทำให้ เวลานอนไม่หลับ เป็นสมุนไพรค่ะแต่ตอ้ งปรึกษา โกลาหลมากยิ่งกว่าน้ำมา พื้นที่ในทวิตเตอร์มี หมอก่อนทุกครั้งนะคะ น้อยมากจึงทำให้เกิดความคลุมเครือในคำพูด เซนต์จอนส์เวิรต์ เป็นสมุนไพรทีท่ านแล้ว หนูดีขออภัยจริงๆค่ะ ช่วยให้นอนหลับลึกค่ะ หนูดีเอง ถ้าเครียดวัน โดยส่วนตัวแล้วหนูดีภูมิใจมากที่มีนายก ไหนนอนไม่พอ ก็ทานค่ะ แต่ย้ำอีกครั้ง เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่า ปรึกษาแพทย์เสมอนะคะ และวิตามินอืน่ ๆ หนูดีเขียนถึงกระทรวงสตรีด้วยซ้ำ ดังนั้นข้อ ทีส่ มควรทานช่วงน้ำท่วมนี้ เพือ่ ปกป้องภูมคิ มุ้ กัน ความที่ออกไป ต้องขอโทษจริงๆที่ถ้อยคำแรง คื อ วิ ต ามิ น ซี ค่ ะ เพิ่ ม ปริ ม าณเป็ น วั น ละ 2-3 นะคะ เม็ดได้เลย แถมด้วย B ก็ดีค่ะ แต่อย่างที่ชี้แจง ไม่ได้หมายถึงท่านนายก สำหรับช่วงน้ำท่วมนี้ จะให้ไม่เครียดเลย แต่เป็นศูนย์เตือนภัยค่ะ หนูดีใช้คำว่า “โง่” คงเป็นไปไม่ได้ เพราะผิดธรรมชาติ แต่อยาก ในสถานการณ์ที่กำลังรุนแรง เพราะเห็นความ บอกทุกคนว่า อาหารช่วยได้ วิตามินช่วยได้มี เดือดร้อนแต่มองย้อนไป ตัวเองก็ “โง่” เช่น ผลต่ออารมณ์จริงๆ ค่ะ ในนาทีนี้ อยากให้ทุก กันที่ใช้คำนั้นค่ะ คนดูแลตัวเองให้รอดก่อน แล้วค่อยออกมาช่วย เมื่อท่านนายกได้รับเลือกใหม่ๆหนูดีเอง เพื่อนๆหลายคนเอาของขึ้นชั้นสองแล้ว และ ปลื้มเรื่องนายกหญิงคนแรก ยังเขียนคอลัมน์ ออกมาช่วยกรอกทรายต้องชื่นชมค่ะ:) “กระทรวงสตรี” ลง นสพ. เลยค่ะ ถ้าถามหนูดี นาทีนี้ ทุกคนที่ช่วยน้ำท่วม หนูดีไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ในความเป็น ก็ทำดีสุดความสามารถแล้ว แต่จะรอดไม่รอดก็ ผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อ ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้น อยู่ที่ทุกคนดูแลตัวเองเต็มที่ด้วยและคนที่รอดก็ จริงๆที่ผู้หญิงได้ตำแหน่งนี้ หนูดีเสียใจที่เป็น ช่วยกันด้วย เอาล่ะค่ะ วันนี้ ขอหนีจากทวิตเตอร์ ส่วนนึงที่ทำให้คนสะเทือนใจในประเทศที่เวลา ไปแก้ไขสถานการณ์น้ำที่บ้านแล้วค่ะ เพราะว่า นีค้ นสะเทือนใจมากทีส่ ดุ ในชีวติ อยูแ่ ล้วในฐานะ อยู่เขตรังสิต คืนนี้ มีสิทธิท่วมพอสมควรชาว ผู้หญิงที่เป็นกลางทางการเมืองขอย้ำอีกครั้งว่า บ้านระส่ำระสายมาก ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ ดีใจที่มีนายกเป็นผู้หญิงสวยค่ะและหนูดีไม่เก่ง ถ้าวันนี้หนูดีทวิตวิจารณ์อะไรที่ดุไปนิด พอในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารเมื อ ง หรื อ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 13

นักการเมืองคนไหน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดทั้งสิ้น โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าทุกคน มีดี มีเสีย นักการเมืองทุกท่านก็พยายามทำประโยชน์ให้ ประเทศในแบบของตัวเองค่ะ หากใครติดตาม หนูดี ก็จะเห็นว่าไม่เคยออกมาวิจารณ์การเมือง เลยตลอด 4 ปีที่กลับเมืองไทยมา ครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีการตีความเป็นการ เมืองค่ะหนูดีขอแก้ให้เกิดความกระจ่างว่าไม่ใช่ คนสีเสือ้ ใดทัง้ นัน้ ไม่เห็นสาระในการเข้าไปทำให้ เกิดความแตกแยกตรงนั้นและเข้าใจเหตุผลของ ทุกฝ่าย และสุดท้ายนี้ต้องขอโทษทุกๆท่านที่ ต้องเสียความรู้สึกเพราะหนูดีไม่อยากให้ทวิต ของหนูดีก่อให้เกิดความแตกแยกค่ะ ทั้งหมดที่ได้ชี้แจงคือความจริง ไม่แอ๊บ ว่าใครมาแฮคทวิต ทำผิด รับผิด และขอโทษ ในความเข้าใจผิดครั้งนี้จากหัวใจค่ะ เหตุผล ทั้ ง หมดที่ ห นู ดี ก ลั บ มาเมื อ งไทยคื อ ช่ ว ยกั น สร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นไม่ใช่มาก่อความ แตกแยกใดๆค่ะ ขอโทษมากๆนะคะ” นางสาว วนิษากล่าว “โต้” สุหฤท สยามวาลา กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี เอช สยามวาลา และดี.เจ.คลื่น 104.5 Fat Radio ขณะเดียวกัน “โต้” สุหฤท สยามวาลา กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี เอช สยามวาลา จำกัดผู้ผลิตแฟ้มตราช้าง และดี.เจ.คลื่น 104.5 แฟตเรดิโอ ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @Suharit เกี่ยวกับกิจการโรงงานผลิตเครื่อง เขียนที่กำลังจะจมน้ำเช่นกัน

ASTVผู้จัดการ - เจ้าของดาวเทียมไม่ให้ ค้างค่าเช่าเหตุ ASTV จอดับ-หยุดแพร่ภาพผ่าน ดาวเทียมแต่ยังดูผ่านอินเทอร์เน็ตและฟังผ่าน วิทยุได้ “สนธิ ลิ้มทองกุล” เผยเสียดายแต่ไม่ เสียใจยืนยันสู้ต่อตามอุดมการณ์และจิตวิญญาณ ของสื่อที่นำเสนอความจริงต่อไป ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30น.วันที่17ต.ค. สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี(ASTV) ทีก่ อ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ปี 2546ได้หยุดแพร่สญ ั ญานภาพ ผ่านดาวเทียมที่เคยทำตามปกติท่ามกลางความ สงสัยของผู้ชมทางบ้านจำนวนมากที่โทรศัพท์ เข้ามาสอบถามที่สถานี นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งเอเอสทีวี เปิดเผยภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจาก การทีบ่ ริษทั นิวสกาย แซทเทลไลต์ (NewSkies Satellite) อ่านต่อหน้า 14

โดยระบุวา่ “กำลังไปโรงงานผมทีน่ วนคร ครับหลังจากโรจนะจม เอาอาหารไปให้สตาฟ ที่นั่นไม่แน่ใจเข้าได้หรือไม่ หาซื้อน้ำให้อาสา สมัครไม่ทันครับ รู้สึกห่วงจังครับ ในองค์กร หนึ่งเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิด hero ขึ้นในองค์กร จำนวนมากผมจะไม่มีวันลืมพวกเขาเลย ความหวังที่นวนครรอดน้อยมากครับระ หว่างทางลงด่วนบางปะอิน น้ำเริ่มท่วมถนน แล้ว โอยน้ำเริม่ เข้าโรงงงานแล้ว อยากให้ลกู น้อง ได้อาหารกำลังหาทางอยู่ ลาก่อนโรงงานนว นคร and we shall return ได้เวลารักษาลม หายใจ สถานการณ์ที่นวนครน้ำเริ่มเข้าผุดตาม ท่อต่างๆยังไม่ทุกพื้นที่นะครับ บางที่ก็ลึกมาก ครับเขากำลังชะลอน้ำกันอยู่ครับ ผมออกมา แล้ว น้ำมาทุกด้านจริงๆครับ น่ากลัวมากครับ คนเริ่มทยอยออกรถไม่ติดอย่างที่คิดครับเพียง แต่โกลาหลหน่อยครับนี้คือภาพเขื่อนบริเวณ ถนนหน้าโรงงานผมด้านหลังน้ำสูงเท่าเอวครับ และคงไม่นานนี้ครับคงต้องสงบเพื่อรบกับชีวิต ฟังศูนย์แห่งหนึง่ ขึน้ ต้นด้วย ศ และลงท้าย ภ แล้วภาวะอารมณ์แทรกซ้อนเรื่องนวนครก็ บังเกิด “กูโกรธแล้วกูจะนอนหลับฝันดีให้ดู” นายสุหฤทกล่าว อย่างไรก็ตาม เช้าวันนี้ (18 ต.ค.) นาย สุหฤทได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่า “ศปภ. = ศูนย์ปลอดภัยไปวันๆ” (ลอกเพื่อนมา) เพื่อ ลุยชีวิตในวันนี้ มาลุยชีวิตกันครับอย่าลืมยิ้ม ก่อนออกจากบ้าน ตอนนี้ผมชอบพูดกับตัวเองเยอะมากครับ รู้สึกดี มันกันตัวเองออกจากอารมณ์ที่อาจตัด สินใจผิดพลาด รู้เลยครับว่าในช่วงนี้คนที่จะ ทำให้ผมล้มคือตัวเองทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วม เลยครับ หมดตัวได้ หมดหัวใจไม่ได้ กำลัง กายหมดได้ กำลังใจหมดไม่ได้ทง้ั หมดเป็นเรือ่ ง ของหัวใจทั้งสิ้น เชื่อและมุ่งมั่นว่าหลังทุกอย่าง คลี่คลายมันจะต้องดีกว่าเดิมแต่การตัดสินใจวัน นี้มีผลต่อวันข้างหน้าจริงๆ มาประกวดชือ่ ย่อ ศปภ.ไหมครับใครชนะ มีรางวัลเป็นซีดีอัลบั้มใหม่ของผมครับแจกจริง นะครับ อัลบัม้ ใหม่ “สุหฤท ลืน่ ขัน้ เทพ” ครับ” นายสุหฤทกล่าว


“สนธิ ลิ้มทองกุล” เปิดใจหลัง

ASTV ถูกตัดสัญญาณดาวเทียม

ต่อจากหน้า 13

เจ้ า ของดาวเที ย ม NSS-6 ประเทศเน เธอร์แลนด์ได้ตัดสัญญาณด้วยเหตุผลที่เอเอส ทีวีที่เป็นคู่สัญญาได้ค้างชำระหนี้ค่าเช่าช่องสัญ ญาณมานานกว่า 6 เดือนแล้ว โดยหนี้คงค้างมี อยู่ราว 4 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงเดิมก่อนที่ NSS6 จะตัดสัญญาณได้มกี ารเจรจากันมาระดับหนึง่ โดยเอเอสทีวีขอผ่อนชำระจนถึงสิ้นปีนี้ ส่วน ค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นรายเดือนนั้นก็จะชำระ ให้ทุกเดือน “ทาง NSS-6 เปลี่ยนเจ้าของเขาก็เลยไม่ ยอมเขาต้องการให้เราจ่ายรวดเดียวซึ่งเราทำไม่ ได้เพราะเราต้องเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนให้กับ พนั ก งานซึ่ ง พนั ก งานสำหรั บ เราถื อ ว่ า สำคั ญ ที่สุด” นายสนธิกล่าว จากนีไ้ ปจึงเท่ากับว่าเอเอสทีวจี ะหยุดแพร่ ภาพผ่านดาวเทียมไปโดยปริยายแต่สำหรับระบบ การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้ชมในอเมริกา จะยังสามารถรับชมรายการของเอเอสทีวไี ด้ตาม ปกติรวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านสถานี วิทยุชุมชนความถี่ 97.75 เมกกะเฮิร์ตซ์ นายสนธิกล่าวว่า ตั้งแต่ก่อตั้งมาเอเอส ทีวีได้ทำหน้าที่ของสื่อที่นำเสนอความจริง ยืน อยู่บนความถูกต้องจึงมีรายได้จากโฆษณา และ เงินเข้ามาหล่อเลี้ยงน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจาก สถานีข่าวที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนายทุน พรรคการเมือง อย่างเช่น ทีวีเสื้อแดงที่ได้รับ เงินอุดหนุนมหาศาล “เราก่อตั้งมา ปลายปี 2547 ก็เข้าร่วม ต่อสู้กับประชาชน เราอยากให้เอเอสทีวีเป็นสื่อ ที่มีส่วนนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม ให้ประ ชาชนได้มีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาประเทศ ผมก็พยายามกัดฟันสู้ ล้มลุก คลุกคลานมาตลอด 7 ปีกว่า แต่ผมคนเดียวก็ ไม่ไหวต้องเอาทรัพย์สินส่วนตัวมาขาย ขายไป แล้วกว่าพันล้าน มีคนพยายามมาเสนอให้เงิน ซึ่งถ้าเรารับก็เท่ากับขายตัว ขายอุดมการณ์ เรา คงร่ำรวย แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น”ผู้ก่อตั้งเอเอส ทีวีกล่าว เขายังกล่าวอีกว่า ทีผ่ า่ นมา 6-7 ปี ตนเอง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหาเงินมาเพื่อให้เอ เอสทีวอี อกอากาศได้อย่างราบรืน่ ไม่ตำ่ กว่าเดือน ละ 30 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งจากการบริจาค ของประชาชนและการช่วยเหลือจากพล.ต.จำลอง ศรีเมือง หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ที่ผลิตปุ๋ยออกจำหน่ายช่วย เหลือก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่มากและสม่ำเสมอนัก “ความจริงเอเอสทีวีควรจะอยู่ได้เพราะ ลำพังพันธมิตรฯ และแฟนพันธุ์แท้เอเอสทีวี ซัก1-2 แสนคน ถ้าร่วมกันบริจาค ช่วยกันสมัคร เอสเอ็มเอสคนละไม้คนละมือ ทำไมจะอยู่ไม่ ได้ แต่เอาเข้าจริงก็แค่เชียร์เราแค่อยากมีสอ่ื แบบนี้ มิหนำซ้ำผมยังถูกใส่ร้ายว่ารับเงินทักษิณมันถึง มีวันนี้ไง วันทีเ่ อเอสทีวไี ม่ได้ถา่ ยทอดผ่านดาวเทียม แล้ว” ผูก้ อ่ ตัง้ เอเอสทีวยี งั กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ ครัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยอาจจะต้องการ ทีวีแค่ช่อง 3 ช่อง 7 ดูละครน้ำเน่า และช่อง

ทีวีอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบิดเบือนข่าว แต่อยู่ได้ และมีกำไรมหาศาล ขณะที่โทรทัศน์ที่ต่อสู้ให้ชาติบ้านเมือง และนำเสนอความจริงกลับอยู่ไม่ได้ ซึ่งการทำ โทรทัศน์ประเภทหลังต้องใช้ความเสียสละอย่าง มาก ทัง้ ทรัพย์สนิ และเสีย่ งชีวติ เช่น ถูกฟ้องร้อง ในคดีต่างๆ กว่า 70 คดีและลอบสังหารจน เกือบเอาชีวิตไม่รอดในเดือนเมษายน 2552 “ผมเหมือนคนบ้า คนอืน่ ก็บอกว่าไอ้สนธิ นี่มันบ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่า ประเทศชาติ ไม่ใช่ของมึงคนเดียว ไปแบกไว้ทำไม จะมีใคร อึดเท่าผมในประเทศนี้ สู้มา 7 ปีกว่า ถามว่า เสียดายมั้ย ก็เสียดายแต่ไม่เสียใจเหตุผลที่ไม่ เสียใจก็เพราะว่า ผมคิดว่าไม่เสียชาติเกิดที่ได้ ทำมาขนาดนี้แล้ว นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมขบวนการพันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้ให้ กับบ้านเมืองสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย สู้เพื่อ เอาข่าวสารที่แท้จริงออกมาให้กับสังคมไทยซึ่ง สื่อมวลชน โทรทัศน์ทุกช่อง ไม่ได้มีข่าวสาร ทีแ่ ท้จริงและไม่มคี วามกล้าหาญพอทีจ่ ะเอาความ จริงมาเปิดเผยเพราะฉะนัน้ แล้วผมจึงมีความรูส้ กึ ว่าผมไม่เสียชาติเกิด” สำหรั บ อนาคตของเอเอสที วี น ายสนธิ ยืนยันว่าพนักงานและการทำงานในหน้าที่สื่อ มวลชนยังจะดำเนินต่อไปเหมือนเดิม โดยถือ เป็นโชคดีที่เครือเอเอสทีวีผู้จัดการยังมีเว็บไซต์ ข่าวที่มีคนอ่านมากที่สุดของประเทศนี้ จึงจะ ให้เอเอสทีวีออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ต่อไป “ผมเคยบอกว่าจะทำASTVจนกว่าจะไม่ มีแรงทำและ วั น นี้ ก็ ม าถึ ง ” นายสนธิ ก ล่ า ว ทิ้งท้าย ……………………….. คำต่อคำ “สนธิ ลิม้ ทองกุล” หลัง ASTV ถูกตัดสัญญาณดาวเทียม “ทางเราค้างค่าดาวเทียม NSS-6 ประมาณ 6 เดือน คิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ก็ประมาณ 4 แสนเหรียญฯ หรือราว 12 ล้านบาท ในข้อ ตกลงเดิมเราบอกว่าเราจะเอาเงิน 6 เดือนที่ค้าง จ่ายรวดเดียวเลยตอนสิ้นปี ส่วนรายเดือนที่เกิด ขึ้นประจำเดือนใหม่ก็จะจ่ายทุกเดือน ทีนท้ี างดาวเทียมเขามีเจ้าของใหม่ เจ้าของ ใหม่เขาก็ไม่ยอม ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะเรา ต้องเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานก่อน สำหรับ เราแล้วพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันก็มีค่า ใช้จ่ายต่างๆ “อย่างที่บอกว่าเอเอสทีวีเป็นทีวีที่ (หยุด คิด) ยืนอยู่บนความถูกต้อง แล้วก็ไม่ค่อยมีใคร ลงโฆษณาเพราะเราขายความจริง การทำเอเอส ทีวีเราไม่ได้เอาเงินจากการคอร์รัปชั่นแล้วมา สร้างทีวีเพื่อสนับสนุนการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่า ทีวีเสื้อแดง เขาก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลาไม่มีหยุด ส่วนทีวอี กี ฝ่ายหนึง่ เขาก็มเี งินมีทองของเขาส่วน ของเรานี่ เ นื้ อ ๆ เลยคื อ เราต้ อ งกั ด ฟั น ต่ อ สู้ ส่วนตัวผมเองก็เป็นคนเดียวที่รับผิดชอบหาเงิน

หาทอง แล้วก็เอาทรัพย์สินของตัวเองไปขาย เพื่อวัตถุประสงค์คือ ให้เอเอสทีวีเป็นทีวีที่ต่อสู้ ให้กับประเทศไทย เราสูม้ าตัง้ แต่ปลายปี 2547 รวมเวลาแล้วก็ เกือบ 7 ปีที่เราสู้มา ซึ่งเราก็ล้มลุกคลุกคลาน มาตลอดเวลา มีคนที่จะเอาเงินเอาทองมาให้ โดยมีเงื่อนไขว่าให้เราเปลี่ยนจุดยืนเราก็ไม่เอา ... ผมก็พูดว่าผมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ ละกันเพราะเมื่อถึงวันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นของผมคนเดียว “มีคนทีส่ นับสนุนเอเอสทีวอี ยู่ พันธมิตรฯ ที่ที่ พล.ต.จำลอง (ศรีเมือง) ออกประกาศให้ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ก็ ไ ด้ เ งิ น ประมาณเดื อ นละ3-4 ล้านบาททั้งๆ ที่คนที่เป็นแฟนเอเอสทีวี หรือ เป็นพันธมิตรฯ จริงๆ ผมว่าถ้าสักแสนสองแสน คน ช่วยกันคนละ 500 ก็ได้ 40-50 ล้านบาท แล้วเพราะค่าใช้จ่ายของเราเดือนนึงเอาจริงๆ ก็ ตกประมาณ 30-40 ล้านบาท แม้การขายปุ๋ย ของพล.ต.จำลองจะช่วยได้เยอะ แต่มันก็ไม่ แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำท่วมปุ๋ยก็ขายไม่ออก สินค้าเอเอสทีวีก็มีกำไรตกเดือนละล้านก ว่ า ๆ เท่ า นั้ น เอง SMS ASTV ก็ มี ส มาชิ ก ประมาณ 4 หมื่นคนจากที่เคยตั้งเป้าไว้ 1-2 แสนคน โฆษณาอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรเพราะไม่มี ใครมาลงสาเหตุที่ไม่มีใครมาลงเพราะมันเป็น โทรทัศน์ที่นายทุนไม่อยากลงโฆษณาให้การ สนับสนุนเพราะเราเป็นตัวของตัวเองมากเกิน ไปถ้าเราขายตัวขายอุดมการณ์สกั 30 เปอร์เซ็นต์ เราก็คงอยู่ได้ คงร่ำรวย แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น “เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อประชาชนที่ดูเอ เอสทีวีแล้วคิดว่าเอเอสทีวีเป็นทีวีที่ดีประเทศ ไทยควรจะมีโทรทัศน์อย่างนี้ แต่ไม่ช่วยกัน สนับสนุนให้เอเอสทีวีอยู่ได้ ผมคนเดียวแบกไม่ไหวหรอก ผมแบกมา 7 ปีแล้วผมทำได้เพียงแค่นี้ เกินกว่าที่มนุษย์ คนนึงจะทำได้ เฉพาะส่วนตัวแล้วขายทรัพย์สนิ หมดไป 7ปีนี้ก็พันกว่าล้านแล้ว ผมคิดว่าได้แค่ ไหนเอาแค่นั้นส่วนอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่าง ไรก็ต้องว่ากันไป “ณ วันนี้มีแต่คนเอาแต่ได้ ได้เอา แต่ เสียสละไม่ยอม การทำเอเอสทีวเี ป็นการเสียสละ ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นอันตรายในเรื่องถูกฟ้อง ร้องเอย อันตรายในการถูกลอบทำร้ายเอยแล้ว ก็ยังต้องสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวอีก ผมคิดว่าผม... คนๆ หนึ่งโดนยิงอีก 200 นัด โดนคดีฟ้องในศาลอีก 70 กว่าคดีผมคิด ในประเทศไทยหาคนอย่างผมคงไม่มีอีกแล้ว มิ หนำซ้ำยังถูกใส่ร้ายป้ายสีอีก จากพวกพรรค ประชาธิปัตย์และแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์หา ว่าผมไปรับเงินทักษิณมา นี่เดี๋ยวก็คงใส่ร้ายผมอีกหาว่าเพราะผมไป รับเงินมาก็เลยแกล้งปิดเอเอสทีวี แต่ความจริง คือเราค้างชำระค่าดาวเทียมเขามา 6 เดือนแล้ว ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะยุบสภาเสียอีก “สมัยหนึ่ง แม้กระทั่งปัจจุบัน ทั้งโทร ทัศน์วิทยุที่ออกได้ทุกวันนี้มันออกก็เพราะว่า มันมีเงินสนับสนุนจากทางการเมือง แต่เงิน ทางการเมืองมาจากไหนล่ะ ก็คือเงินที่โกงกิน คอร์รัปชั่นมาเพราะฉะนั้นเอเอสทีวีทุกข่าวเป็น ข่าวที่บริสุทธิ์ จุดยืนทุกจุดยืนอยู่บนอุดมการณ์ บนเป้าหมายคือทำให้ชาติอยู่บนทำนองคลอง ธรรม

เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าผมทำได้เพียง แค่นี้ถามว่าผมเสียดายไหม ... ก็เสียดาย ถาม ว่าผมเสียใจไหม ผมไม่เสียใจ เหตุผลทีไ่ ม่เสียใจ ก็เพราะว่าผมคิดว่าไม่เสียชาติเกิดทีไ่ ด้ทำมาขนาด นี้แล้ว นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมขบวนการพันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้ให้ กับบ้านเมือง สู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย สู้เพื่อเอาข่าวสารที่แท้จริงออกมาให้กับ สังคมไทย ซึ่งสื่อมวลชน โทรทัศน์ทุกช่องไม่ ได้มีข่าวสารที่แท้จริง และไม่มีความกล้าหาญ พอที่จะเอาความจริงมาเปิดเผย เพราะฉะนั้น แล้วผมจึงมีความรู้สึกว่าผมไม่เสียชาติเกิด “แต่ ว่ า เอเอสที วี ก็ ยั ง ออกอยู่ คนก็ ยั ง สามารถที่จะดูได้อยู่ผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนคน ที่อเมริกาก็ยังดูได้ เพราะว่าเราส่งสัญญาณผ่าน อิ น เทอร์ เ น็ ตไปที่ อ เมริ ก าและขึ้ น ดาวเที ย มที่ อเมริกา ค่าใช้จ่ายก็ยังพอจะจ่ายได้ เพราะว่ามี สมาชิกที่อเมริกาเขาจ่ายเงินให้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ฟงั ว่าถ้าเรามีแฟนพันธุ์ แท้เอเอสทีวีหรือพันธมิตรฯ สักแสนคนจาก จำนวนล้านคน ซึ่งน่าจะหาได้ ไม่ต้องอะไรแค่ รับเป็นสมาชิก SMS เราเดือนละ 200 บาท เราก็อยูไ่ ด้แล้ว แต่พอเอาเข้าจริงๆ มีแค่ 4 หมืน่ คน เพราะฉะนั้นแล้ว ... (หยุดคิด) ผมก็เห็นใจเขานะผมก็เลยคิดเสียว่าวันนี้ ไม่มคี นดูเอเอสทีวผี า่ นดาวเทียมก็แล้วกันถ้าใคร อยากดูก็ดูผ่านอินเทอร์เน็ตเอา เมือ่ ถามว่าในส่วนของทีมข่าวและรายการ จะยังคงดำเนินการต่อไปหรือไม่สนธิตอบว่า “ยังทำอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เพียงแต่ช่องทางการออกจะออกทางอินเทอร์ เน็ตแทน แล้วก็ถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุเอฟ เอ็ม 97.75 MHz นอกเสียจากว่า ... เพราะเงินเดือนพนัก งาน 2 เดือนที่แล้วผมก็เพิ่งขายที่ดินส่วนตัวไป ผืนหนึง่ เพือ่ เอาเงินจากการขายทีม่ าจ่ายเงินเดือน ส่วนอุดมการณ์ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ทั้งสิ้นเราเสียอยู่อย่างเดียวคือเราไม่มีเงินถ้าเรามี เงินเราจะสามารถพัฒนาเอเอสทีวไี ปได้อกี หลาย ระดับและจะช่วยชาติบา้ นเมืองได้มนั ก็เป็นอย่างนี้ แหละ ... ในสังคมไทยเราเป็นคนปกติ ที่อยู่ ในสังคมที่ไม่ปกติ “ตอนนี้พันธมิตรฯ หรือคนที่เชียร์เอเอส ทีวีที่เชียร์แต่ปาก ไม่ได้ช่วยอะไร ก็รบกวนไป ดูชอ่ งฟรีทวี ี 3, 5, 7, 9, 11 แล้วกันแต่พนักงาน ของเอเอสทีวีก็จะอยู่เหมือนเดิม เราก็จะต่อสู้ หาเงินมาจ่าย แต่อย่างน้อยเราก็ลดต้นทุนการจ่ายค่าช่อง สัญญาณดาวเทียมได้ส่วนช่องอื่นๆ อีก 2 ช่อง คือ ช่อง Super บันเทิง กับช่องภาษาอังกฤษ ที่ออกทรูวิชั่นส์นั้น เขามีรายได้ของเขาเองสา มารถดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นที่จะต้องดูแล ก็คือช่องนิวส์วัน แล้วก็ยังโชคดีที่มีอินเทอร์ เน็ตมีเว็บไซต์ข่าวที่คนเข้าเป็นอันดับ 1 ของ ประเทศไทย “เอเอสทีวีเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ชัดว่าคน ไทยชอบเชียร์ แต่พอถึงเวลาต้องลงเงินลงแรง ให้ของดีๆ ต้องมีอยู่ต่อไปก็จะเฉยๆ วันนี้ก็ไม่ มีอะไรให้แล้วก็กลับไปสู่ยุคเดิม ยุคสมัยก่อนที่ ผมทำเอเอสทีวี ... ถ้าไม่มีเอเอสทีวีเมืองไทยก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ก็ไม่มีเอเอสทีวี อี ก ต่ อไป เมื อ งไทยก็ ค งจะเปลี่ ยนแปลงยาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 14


เหมือนกัน” เมื่อถามว่าที่ผ่านมา ทุกๆเดือนคุณสนธิ หาเงินส่วนตัวมาโปะเอเอสทีวีจำนวนเท่าไหร่? “เฉลี่ยเดือนละ 20-30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเงินส่วนตัวที่ติดลบประมาณเดือนละ 20 ล้านบาท ปีหนึ่งก็ 240 ล้านบาท คำนวณ 6-7 ปีที่ผ่านมาก็ลองคูณเข้าไปว่าเท่าไหร่ คือผม เหมือนคนบ้า คนอื่นก็บอกว่าไอ้สนธินี่มันบ้า เก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่าประเทศชาติไม่ใช่ของ มึงคนเดียว ไปแบกไว้ทำไม ช่อง 3 ช่อง 7 รวยจะตายไม่เห็นเขาออกมาทำอะไรเขาก็เน้น ข่าวบันเทิง ละครต่างๆ เขาก็ร่ำรวยไม่จำเป็น ต้องทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมือง ... สังคมไทยเป็นสังคมที่แปลกสื่อมวลชนที่ ไม่พูดความจริง บิดเบือนกลับอยู่ได้ เพราะคน ไทยชอบ แต่ สื่ อ มวลชนที่ ก ล้ า พู ด ความจริ ง ตรงไปตรงมา กลับโดนรังเกียจหรือถ้าไม่รงั เกียจ ก็เชียร์กันด้วยปาก ที่ พู ดไม่ ไ ด้ หมายถึงพันธมิตรฯ ทุกคน เพราะก็มจี ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ช่วยบริจาคยังสมัคร รับข่าวสารผ่าน SMS ASTV ซึ่งจำนวน 4 หมื่นกว่าคนนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่มันยังไม่พอ มันต้องแสนถึงแสนห้าหมื่นคน “ก็ถามต่อว่าแล้วพันธมิตรฯ จริงๆ มีถึง แสนห้าหมื่นคนไหม ก็ต้องตอบว่ามีถึงล้านคน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธมิตรฯ หน้าจอซึ่งนั่ง เชียร์ ซึ่งผมก็เห็นใจเขา บางคนก็บอกว่าธุรกิจ ก็ไม่ดเี ศรษฐกิจก็ไม่ดี ผมก็มองในมุมกลับเหมือน กันว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา ผมเสียเงินไปพันกว่า ล้านเพื่อชาติบ้านเมืองนี่ผมเสียไปเพื่ออะไร ... แต่ผมไม่ได้เสียดายเงินนะผมคิดว่าอย่าง น้อยที่สุด ทำมา 6-7 ปีเสียเงินพันกว่าล้าน ประเทศชาติไ ด้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอ

สมควรอย่างน้อยก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ได้ข้อมูล ข่าวสารทีถ่ กู ต้องแล้วก็ได้เห็นข้อเท็จจริงในสังคม แล้วก็เปลีย่ นทัศนคติ แนวความคิด มีความรูส้ กึ รักชาติรักแผ่นดินขึ้น แต่เผอิญที่สื่อตัวนี้เป็นสื่อที่ต้องได้รับการ สนับสนุนเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน ผมต้อง แบกรับคนเดียวเป็นหลักมันก็ถึงจุดสุดท้ายที่ มันต้องหยุดเพราะมันไม่มีให้ (หยุดคิด) ก็อาจ จะมีทรัพย์สินอีกชิ้นหนึ่งที่ยังรอขาย ถ้ายังขายได้ก็อาจจะเอาเงินมาทำต่อแต่ถ้า ยังทำไม่ได้ก็ยังคงดูผ่านดาวเทียมไม่ได้ต่อไป ต้องดูผา่ นอินเทอร์เน็ต แต่การขายของ ณ เวลานี้ ก็ไม่ง่าย” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่จะออก อากาศผ่านดาวเทียมดวงอื่นหรือไม่?“ปัญหา ไม่ใช่อยู่ที่ดาวเทียมดวงอื่นเพราะเมื่อเราค้างหนี้ เขาเราก็ต้องใช้เขาถึงจะไปเช่าดาวเทียมดวงอื่น หนี้เก่าเราก็ยังต้องใช้คืนเขา ... เขา(ผู้ให้บริการ ดาวเทียม) ไม่ได้ผิดอะไร เราค้างหนี้เขา เรา ใช้บริการเขา ตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเดือนละ เท่าไหร่ แต่ช่วงนั้นโชคร้ายที่เราต้องเอาเงินมาจ่าย เงินเดือนพนักงานก่อนเพราะพนักงานทุกคน เขาก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาอยู่เขาต้องกิน ข้าว มีบ้านต้องเช่า ต้องผ่อนส่งรถต้องผ่อน ต้องเลี้ยงดูลูกเมียตอนนี้ก็เลยกลายเป็นทีวีผ่าน อินเทอร์เน็ตกับวิทยุชุมชนไป “ผมคงแบกความรั บ ผิ ด ชอบแบบนี้ ค น เดียวต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว เพราะผมไม่มีแล้ว หลังหักแล้วอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะทำต่อไป จนไม่มแี รงทำแล้ววันนีก้ ม็ าถึงแล้ว ... ไม่มแี รง แล้ว”

อยู่กันแบบไหน น้ำท่วม 3-7 เมตร

กับ 423ชีวิตที่พึ่งตัวเองและเป็นที่พึ่งคนอื่น? ณ บ้านพระอาทิตย์

ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม พล. ต.จำลอง ศรีเมือง ในฐานะเคยเป็นผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ได้เล่าให้ฟังว่า น้ำท่วมประชา ชนจะมีความเครียดสูงมาก แต่มีอยู่ชุมชนหนึ่งที่ พล.ต.จำลอง ศรี เมือง ได้เล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปเยี่ยมมาน้ำสูง เกือบ 3 เมตร แต่ชุมชนแห่งนี้ยังยิ้มแย้ม แจ่มใสและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากทาง ราชการยิ่งไปกว่านั้นทางราชการยังต้อง มาขอความช่วย เหลือจากชุมชนแห่งนี้ อีกด้วยชุมชนแห่งนั้นชื่อ.

“หมู่บ้านราชธานีอโศก”

แน่ น อนว่ า ถ้ า ชุ ม ชนใด มี ต่ อ ท้ า ยด้ ว ย “อโศก” ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชุมชนภายใต้ การนำของสันติอโศกซึง่ มี ท่านสมณะโพธิรกั ษ์ เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ตใจแห่ ง ศรั ท ธาที่ เ ราเรี ย กกั น ติดปากว่า “พ่อท่าน” ชุมชนชาวอโศกได้เข้ามาเป็นพลังอันสำคัญ

โดย : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ในการเข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประ ชาธิปไตยตลอด 6 ปีที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียน รู้และทำความเข้าใจกับชาวอโศกมากขึ้นความ สมถะมีความพึง่ พาตัวเองสูง มีระเบียบวินยั และที่ สำคัญเอกลักษณ์ที่สังคมเห็นได้ชัดจากลักษณะ ภายนอกคือ... ใส่ชดุ สีนำ้ เงิน ไม่ใส่รองเท้า รับประทาน มังสวิรัติ เหมือนกันหมด!! แต่สิ่งที่มากไปกว่าภาพลักษณ์ที่มองเห็น และน่าทึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจของชุมชน ที่เริ่ม ต้นด้วยจิตใจแห่งความเสียสละ ละความโลภ ถือศีลพึ่งพาตนเอง ปลูกพืชเกษตรปลอดสาร พิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ยาสมุนไพร คนในชุมชนเหล่านีม้ แี ต่ทรัพย์สนิ ส่วนรวม ของชุมชนไม่สะสมความร่ำรวยส่วนตนจนกล่าว ได้ว่าชุมชนอโศกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุก ที่ทุกสถานและพึ่งพาตนเองได้ แต่เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็สืบเนื่องมา จากประชาชนชาวไทยทุกข์ยากที่สุด ในยามที่ น้ำท่วมหนัก หลายคนเสียทรัพย์สินไปอย่าง มากมายบางคนเครียดกับปัญหา และมีบางคน เสียใจจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย จึงขอนำเสนอวิธีคิดของชุมชนอโศกแห่ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชนในการทำ คดีฉ้อฉลผ่าน eBay ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010-มีนาคม 2011 ในคดีนเ้ี หยือ่ จำนวนมากได้ตกลงซือ้ ยานพาหนะโดยผ่านอีเมล์ของเว็บไซต์ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เหยื่อจำนวนมากได้อีเมล์ติดต่อกับบุคคลที่แสดงตัวเป็นผู้ต้องการขาย ยานพาหนะ และได้แนะนำให้มีการซื้อผ่าน eBay เนื่องจากมีความ ปลอดภัยกว่า จากนัน้ เหยือ่ ได้รบั อีเมล์เก๋ทท่ี ำให้เชือ่ ว่าส่งมาจาก eBay พร้อมกับแนะนำ การจ่ายเงินโดยการโอนเข้าสูบ่ ญ ั ชีในชือ่ ทีไ่ ม่ไม่สามารถติดตามหาเจ้าของ บัญชีได้ เมื่อเหยื่อหลายรายโอนเงิน พวกเขาก็ไม่ได้รับยานพาหนะแต่อย่างไร ชายผู้ทำการฉ้อฉลรายนี้ เป็นชาวอินเดียอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี นัยตาสีน้ำตาล ไว้ผมสั้นสีเข้ม ตำรวจได้เผยแพร่ภาพของผูต้ อ้ งสงสัย เผือ่ มีผรู้ จู้ กั หรือเคยพบเห็นสามารถ ให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรอ้างถึงคดีที่ CA5857)

นีซ้ ง่ึ พบกับปัญหาน้ำท่วมหนักเหมือนกันว่าพวก เขาเหล่านัน้ ใช้ชวี ติ ให้อยูร่ อดได้อย่างไรในสถาน การณ์แบบนี้ หมู่บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ต.บุ่ง ไหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีคนอาศัย อยู่ 148 ครัวเรือน มีประชากร 423 คน หมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ อ ยู่ ห่ า งจากแม่ น้ ำ มู ล ประมาณ 100 เมตร ดังนั้นชุมชนแห่งนี้ต้อง ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกปี อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำที่รักษาเอาไว้ทำให้ระดับ น้ำไม่ท่วมเร็วเกินไป จึงมีเวลาเตรียมตัวที่มาก พอ ทั้งนี้เคยมีระดับน้ำสูงสุดถึง 7-8 เมตร เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 สำหรั บ ปี นี้ สู ง ประมาณ 2- 3 เมตร และปัจจุบันก็ยังน้ำท่วมอยู่ นางมิ่งหมาย มุ่งมาจน ผู้ใหญ่บ้านราช ธานีอโศกได้เล่าให้ฟังถึงการดำรงชีวิตในช่วง น้ำท่วมว่าชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านพุทธเจริญ ธรรมตามแนวทางสมณะท่านโพธิรักษ์ ดำรงชีวติ ด้วยหลักธรรม มักน้อย สันโดษ สาธารณะโภคี หมายถึงกินใช้ร่วมกัน แต่ละ บ้านไม่มี ตูเ้ ย็น ทีวี เป็นของส่วนตัว มีแต่ของ ส่วนรวมที่ใช้ด้วยกัน เช่นดูโทรทัศน์ร่วมกัน ใช้โรงครัวร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน และมีของใช้ประจำตัวไม่มาก บ้านทีพ่ กั อาศัยของแต่ละครอบครัวมีใต้ถนุ สูงประมาณ 3 เมตร แต่เนื่องจากทุกคนมี สินทรัพย์ส่วนตัวน้อยเวลาน้ำท่วมจึงเคลื่อนย้าย ได้ง่าย เมื่อเคลื่อนย้ายของส่วนตัวแล้วจึงไป ช่วยย้ายของส่วนกลางเอาไว้ที่สูง และชุมชน แห่งนี้มี “เฮือน 0 สูญ” เป็นอาคารส่วนกลาง

เป็นศูนย์รวมของชุมชนสูง 4 ชั้นที่จะทำให้ทุก คนย้ายจากบ้านส่วนตัวที่จมน้ำขึ้นไปพักอาศัย อาคารแห่งนี้ ข้อสำคัญคือชุมชนแห่งนี้มีเรือท้องแบน เรือเอี้ยมจุ๊นส่วนกลาง (ซึ่งบางลำก็ได้มาจาก การซ่อมแซมเรือที่ไม่ใช้แล้ว บางลำก็ต่อเอง) จนสามารถใช้สัญจรได้ดีในยามน้ำท่วม แม้จะไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่า น้ำท่วมจะไม่เสียหาย ผักสวนครัวที่ปลูกไว้ และมะละกอถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ชุมชนแห่งนี้จึงเร่งเก็บมะละกอออกมา แต่ก็ไม่สามารถทานกันได้หมด จึงนำไปให้ ชาวบ้านตำบลอื่นเป็นจำนวนถึง 10 ตัน แม้น้ำท่วมจะสร้างความเสียหายจากผัก สวนครัวจำนวนมาก แต่ด้วยความเข้มแข็งและ การยึดหลักธรรมและการให้กำลังใจซึ่งกันและ กั น ของชุ ม ชนแห่ ง นี้ ชาวอโศกได้ เ ริ่ ม สร้ า ง นวตกรรมในการมี ผั ก สวนครั ว และพื ช รั บ ประทานกันได้ในเวลาที่น้ำท่วม ชาวราชธานีอโศกปลูกพืชหลายชนิดบน แพที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการนำโฟมมาแล้วเอา ตาข่ายพลาสติกทับเอาดินใส่กระสอบเอาโพรง ไม้ ไ ผ่ ตั้ ง บนแพ แล้ ว นำมาปลู ก พื ช เพื่ อให้ มี อาหารมังสวิรัติในดำรงชีพได้ในเวลาน้ำท่วม จนพืชเติบโตได้ดีเกินคาด แต่สิ่งที่ชาวอโศกเดิมไม่เข้าใจ ว่าเหตุใด ก่อนหน้านี้ “พ่อท่าน” จึงได้กู้เรือลำใหญ่ซึ่งมี คนบริจาคให้แต่จมอยู่ในแม่น้ำหลายลำ วันนี้จึงได้เข้าใจว่า เรือลำใหญ่ที่ว่านี้ก็ได้ ดัดแปลงมาเป็นบ้านและอาคารบนเรือที่เรียกว่า


“มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสักการะผู้ใดจะ ละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้” ถ้าไม่ยกเลิกมาตรานี้ การยกเลิก อาญา ๑๑๒ กฎไม่มีผล “มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยท์ รงเลือกและทรงแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานองคมนตรี คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรี มีหน้าที่ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตรย์ทรง ปรึกษา และมีหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้” ในสมัยรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดย.........สมชาย เม่นแย้ม สภาล่างที่ควบคุมโดยพรรคไทยรักไทยมีความพยายามจะยกเลิกมาตรานี้ แต่มีการต่อต้านจาก เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ กลุ่มอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พันธมิตรและกองทัพจนแก้ไขไม่ได้ เจตนารมย์ตรงนี้มี ๒ ภาพที่เห็น คือ ๑) มุ่งทำลายบทบาท ได้กอ่ ตัง้ กลุม่ “นิตริ าษฎร์” ขึน้ มาประกอบด้วยวรเจตน์ ภาคีรตั น์ จันทจิรา เอีย่ มมยุรา ฐาปนันท์ ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ทีพ่ วกทักษิณเชือ่ ว่าอยูเ่ บือ้ งหลังรัฐประหาร นิพิฏฐกุล ธีระ สุธีวรางกูร สาวตรี สุขศรี ปิยบุตร แสงกนกกุลและ ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒) มุ่งในการลดขีดความสามารถของสถาบัน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใครไม่เชื่อติดตามดูให้กระชั้นชิด เพราะจะมีการมุบมิบ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปี ของการจัดตั้งกลุ่มดังกล่าว “นิติ งุบงิบแก้ไขไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรู้จนกว่าจะลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ ๓ ไปแล้ว ราษฎร์” ได้ประกาศเจตนารมย์ ๔ ข้อ คือ นั่นแหละ ก็ลองดูเรื่องง่ายๆ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการนิรโทษกรรมที่เขียนเพื่อช่วย ๑) การลบล้างผลพวง ทักษิณ คณะรัฐมนตรีหุ่นยังหน้าด้านบอกว่า เป็นเรื่องความมั่นคงเปิดเผยไม่ได้ การพิจารณา ของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน แก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต ก็ย่อมเฉกเช่นเดียวกัน ๒๕๔๙ ๒)การแก้ไขเพิม่ เติม ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะคิดว่า จะเป็นไปได้หรือ ก็ลองดูให้สถานการณ์ขึ้นสู่กระแสสูงซิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา แล้วจะรู้ว่ามันเป็นจริง อย่างเช่น อาญา ๑๑๒ นี้ แม้รองนายกฯ เฉลิม อยู่บำรุง จะบอกว่ารัฐ ๑๑๒ ๓) กระบวนการยุติ บาลไม่มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรานี้ ลองดูไประยะหนึ่งเมื่อสถานการณ์สุกงอม โดยเฉพาะในเวลาที่ ธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ทักษิณได้กลับเมืองไทยแล้ว เฉลิมจะเปลี่ยนคำพูด และ การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความ นิติราษฎร์พวกหนึ่ง สมาชิกพรรคเพื่อไทยพวกหนึ่ง นปช. ก็อีกพวกหนึ่ง ต่างเดินหน้าไป เสียหายภายหลังรัฐประหาร ตามแนวทางของตน ตามยุทธวิธี “แยกกันเดิน รวมกันตี” ตอนนี้ นปช. ก็ประกาศหมู่บ้านแดง ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ ตำบลแดง กำลังจะประการอำเภอแดงและจังหวัดแดง เห็นไหมต่อไปจะประกาศ “ประเทศไทยสี ๔) การยกเลิกรัฐธรรมนูญ แดง” เมื่อฐานกำลังแน่นขึ้น แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช ๒๕๕๐ และการจัด ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มองอย่างฉาบฉวย ก็จะ พบว่า “นิติราษฎร์” มีอุดม การณ์ประชาธิปไตยอย่างสุด วรเจตน์ ภาคี ร ต ั น์ จิ ต สุ ดใจด้ ว ยการมุ่ งในการ ต่อต้านรัฐประหาร สำหรับคนบางคนที่เป็น “ประชาธิปไตยแบบปากคาบคัมภีร์” ได้สัมผัสกับ กลิ่นไอของ “นิติราษฎร์” ก็จะละเมอเพ้อตามไปอย่างหลับหูหลับตา คนพวกนี้ เป็นนักอุดมคติมากกว่าเป็นนักปฏิบัติ เพราะความคิดของพวกเขาตายด้านอัน เนือ่ งจากไม่เข้าใจ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ของไทย ดร. เขียน ธีรวิทย์ อดีตอาจารย์รฐั ศาสตร์ จุฬาฯ เคยวิจารณ์พวกประชาธิปไตยจ๋าแบบนี้ว่าเป็นอุดมคติแบบไร้สาระ คนพวกนี้ ทำตัวเหมือนพวกเอียงซ้ายแต่ก็ไม่มีรากฐานอุดมการณ์ซ้ายนั้น เพราะความที่ ตนเองเป็นปัญญาชนนายทุนน้อย คงไม่ยอมที่จะลดชนชั้นเป็นชนชั้นกรรมาชีพได้อย่างง่ายๆ แพทย์ พิจติ ร แห่งมติชนสุดสัปดาห์จงึ ดิน้ รนพยายามหาทางทางลงให้เป็น “พวกอรรถประโยชน์ แต่แผนการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้ คือ ความพยายามที่จะการแก้ไขมาตรา ๒๕ นิยม” ตามแบบ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึ่งฟังดูแล้วน่าขันจริงๆ ในส่วนข้อเสนอนโยบายข้อ ๑ และ ๓ นั้น เป็นเพียงการสร้างภาพให้ดูว่าเป็นผู้นิยม ของ พรบ. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ “มาตรา ๒๕ การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ประชาธิปไตย แต่พอไปดูข้อ ๒ และ ๔ แล้ว ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้มากความ เพราะอ้า และตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของสำนักงานปลัด ปากก็เห็นลิ้นไก่แล้ว สื่อมวลชนในประเทศไทยนั้นมีน้อยฉบับที่มากที่จะจับประเด็นข้อ ๒ และ ๔ จะด้วยที่ กระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทย ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้น ไม่กล้าจะกล่าวถึงหรือพยายามจะมองข้ามเพราะกลัวคนจะรู้ทัน โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เอียงข้าง แต่งตั้งขึ้นแล้วเสนอคณะกรรมการตามวรรคสามพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มคี ณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง นปช. เช่น มติชนและข่าวสด ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญ ั ชาการ อย่างไรก็ตาม แม้ไทย-ออสจะเป็นสื่อมวลชนเล็กๆ ในต่างประเทศ แต่เราก็กล้าที่จะพูดกัน กลาโหมเป็นประธาน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ ให้ถึงกึ๋นกันไปเลย ฉะนั้น เราลองมาดูกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่นิติราษฎร์บอกว่าจะแก้ไข ทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวง นั้นว่า มีลักษณะอย่างไรมาตรา ๑๑๒ อยู่ใน หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระ กลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการมีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของส่วนราชการตามวรรคสองและระหว่าง ราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ สำนักงานปลัดกระทรวง และส่วนราชการในกองทัพไทย” ขณะนี้พรรคเพื่อไทยกระเหี้ยนหระหือรือที่จะแก้ไขมาตรานี้แม้ชาวบ้านจะกำลังประสบ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึง ชะตากรรมอุทกภัยอย่างแสนสาหัส จนพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม อดีตหัวหน้าคณะสำนักงาน สิบห้าปี จากเนื้อความในมาตรา ๑๑๒ นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่า ผู้ร่างกฎหมายมีเจตนารมย์ที่จะคงไว้ เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง ชาติ (คมช.) และปัจจุบันเป็น สว.สรรหา ออกมาปราม ซึ่งการปกป้องสถาบันมิให้ถูกกล่าวร้ายจากบุคคลหนึ่งใด การที่นิติราษฎร์จะแก้ไขเรื่องนี้ก็ย่อมจะ ว่าอย่าแตะ พรบ.ฉบับนี้ การแต่งตั้งนายทหารผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องของทหารที่รู้กันเองว่าใคร ทำตรงกับข้ามกับเจตนารมย์เดิมนั่นเอง นั่นเป็นแผนการณ์ของการดิสเครดิตสถาบัน ถ้ามอง เหมาะสม ฝ่ายการเมืองไม่ควรเข้าไปแทรกแซง อย่างผิวเผินและประชาธิปไตยจ๋าก็จะไม่เข้าใจ นีเ่ ป็นข้อสรุปทีช่ ดั เจนและเป็นสัจธรรมอย่างทีป่ ระธาน เหมาเจ๋อตุง เคยกล่าวไว้วา่ “อำนาจ ส่วนข้อ ๔ ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แล้วเอาฉบับ ๒๕๔๐ นั้นมาใช้แทน นั่นก็เป็นการแก้เกี้ยวหรือแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆ ถ้าความพยายามของนิติราษฎร์ที่จะโน้มน้าวพรรค รัฐเกิดจากปรากกระบอกปืน” อำนาจของกองทัพยังคงเป็นของหอมหวลที่ฝ่ายการเมืองอยาก เพื่อไทยได้สำเร็จ (ความจริงไม่ต้องโน้มน้าวกระมัง เพราะนิติราษฎร์เป็นนิติทาสของเพื่อไทยอยู่ เข้าไปครอบงำ แล้วอย่างที่เปลว สีเงินว่าไว้) ก็จะมีการตัดบางมาตราออก เช่น หลังน้ำลดแล้ว เราก็คงจะได้เห็นแผ่นดินไทยร้อนระอุกันอีกครั้ง แต่มือตีนใครจะพองก็ “มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” คอยดูกันก็แล้วกัน มาตรานี้ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาการเมืองที่หาข้อสรุปมิได้

เป้าหมายของนิติราษฎร์และเสื้อแดง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 16


สัมภาษณ์พิเศษจากลูกค้าซื้อบ้าน บทสัมภาษณ์คุณฟ้าและแม่

Q: ประสบการณ์ในการซื้อบ้าน A: คุณแม่กับดิฉันเริ่มซื้อบ้านหลังแรก เมื่อปี 2002 ที่ Kingsford ค่ะ หลังจากนั้น ประมาณ 8 ปี ราคาบ้านก็ขึ้น จึงนำมาจัดสรร เงินกู้ใหม่ แล้วเพิ่งซื้อบ้านหลังที่สองเมื่อสิ้นปี 2010 ที่ Kensington เพื่อการลงทุนค่ะ Q: มีการเตรียมตัวซื้อบ้านอย่างไรบ้าง คะ A: ก็พอรู้อยู่ว่าต้องมีเงินดาว์นอย่างน้อย 10% ขึ้นไปของราคาบ้าน แต่แค่นั้นไม่พอ เรา

ต้องถามบุคคลเชี่ยวชาญทางอสังหาริมทรัพย์ อย่างคุณติ๊ก แม่กับดิฉันก็โทรไปปรึกษา คุณ ติ๊กก็มาคุยกับเราที่บ้านเลยค่ะ สะดวกมาก ถาม เป็นภาษาไทย ตอบเป็นภาษาไทย เข้าใจง่ายดี ค่ะ Q: จัดการกับสินเชื่ออย่างไรคะ A: พอดีคณ ุ แม่กบั ดิฉนั เป็นคนใช้เงินน้อย เก็บมากหน่อยก็เลยมีเงินดาว์น บ้านหลังแรก คุณติก๊ ก็คำนวณวงเงินกูใ้ ห้ แล้วช่วยเลือกสินเชือ่ ที่ดีที่สุดให้ และจัดการเดินเรื่องให้จนกระทั่ง ได้บ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พอมา ถึงบ้านหลังที่สอง คุณติ๊กก็ส่งน้องใหม่ไฟแรง

คุณฟ้าและคุณแม่ลัดดา หน้า Apartment ที่ Kingsford เพราะว่ามีเงินสะสมในแบงค์ฝากประจำเป็น เตรียมตัวซื้อบ้าน เวลานานแล้ว ส่วนบัญชีของผมเป็นบัญชีหมุน ผมและภรรยาแต่งงานกันเมื่อกุมภาพันธ์ เวียนเพราะผมเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุก ปี 2010 ได้คุยกันว่าจะไม่มีลูกเพราะเหตุผล อย่างในบ้านผ่านบัญชีธนาคาร ทำให้มเี งินหมุน หลาย ๆ ประการและตกลงกันว่าไม่ได้อยาก เวียนตลอดเวลาและผมมีเงินสะสมฝากประจำ อะไรนอกจากบ้าน ก็เลยหาข้อมูลและเตรียมตัว บ้างนิดหน่อย ทำให้การกู้เงินจากแบงค์ผ่านไป เพื่อซือ้ บ้านมาเรือ่ ย ๆ โดยเริม่ อ่านคอลัมน์ของ ได้ด้วยดี ต่อไปเป็นการไปเลือกซื้อบ้าน ตลอดทุก คุณบีในหนังสือพิมพ์ไทย ได้ดูและศึกษาราคา บ้านจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งและก็หาข้อมูลว่าเขต ขั้นตอนเราโทรติดต่อปรึกษาคุณบีตลอดเวลาว่า ไหนคนชาติไหนเยอะ บรรยากาศและสิ่งแวด ขั้ น ตอนนี้ เ สร็ จ แล้ ว ต่ อ ไปจะต้ อ งทำอย่ า งไร การไปเลือกซื้อบ้านเราเริ่มจาการที่ภรรยาผมจะ ล้อมเป็นอย่างไรบ้าง จนกระทั่งเรา 2 คนพร้อมก็เลยอีเมล์และ ดูบา้ นจากใน Internet ส่วนผมดูจากหนังสือพิมพ์ โทรติดต่อคุณบีเพื่อพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับ แล้วมานำเสนอกันว่าใครเจอบ้านดี ๆ อย่างไร การซือ้ บ้านว่าต้องทำอย่างไรบ้าง มีขน้ั ตอนและ บ้าง และก็ทำการจัดเวลาไปดูบ้านตามเวลาที่ เอกสารอะไรบ้างเพื่อขอกู้เงินจากแบงค์ทำอย่าง เอเยนต์เปิดให้ดูได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อา ไรให้แบงค์ปล่อยกู้ เรา 2 คนได้รับคำปรึกษา ทิตย์ เราเลือกการซือ้ บ้านโดยตรง เราไม่เลือการ ที่ ดี จ ากคุ ณ บี แ ละเข้ า ใจมากขึ้ น ใน่ ข้ อ สงสั ย ประมูลเพราะเข้าใจว่าราคาจะสูงกว่าที่เราตั้งใจ ต่าง ๆ คุณบีช่วยแนะนำทุกอย่าง ตอบทุกข้อ ไว้ แต่บางครั้งก็อาจโชคดีได้ราคาที่ถูกแต่ก็มี โอกาสน้อยมาก เราได้บ้านที่ Lidcombe เป็น สงสัยและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือ เตรียมเอกสาร บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 1 ห้องอาบน้ำแยก 2 เพื่อขอกู้แบงค์ เรา 2 คนตั้งใจจะกู้แบงค์ 80% ห้องสุขา มีโรงรถ และมีหลังบ้าน ได้ราคาต่ำ เรามีเงินเก็บสะสมประมาณ 20%ของราคาบ้าน กว่ า ที่ ตั้ งไว้ เ ล็ ก น้ อ ย เราไม่ เ ลื อ กอพาทเมนต์ เราตั้ งใจว่ า จะซื้ อ บ้ า นประมาณราคาไม่ เ กิ น เพราะว่าเรามีสุนัข 1 ตัวและผมไม่ชอบเพราะ $500,000 เราเตรียมเอกสารได้เกือบครบแต่ที่ รู้สึกอึดอัดและคับแคบ Lidcombe เป็นเขตที่ ยากก็คือใบรับรองเงินเดือนของผม ภรรยาไม่มี เงียบสงบไม่มีที่ชอปปิ้งใหญ่ แต่มีสถานีรถไฟ ปัญหาอะไร เธอทำงาน Full time เป็นเลขา ใหญ่ มีสายด่วนเข้าเมืองและมีสวนสาธารณ บริษัทในเมือง ผมทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ผม ใหญ่มาก เมือ่ ได้บา้ นแล้วก็ตดิ ต่อทนายเอาใบสัญญา สนิทกับเจ้านายฝรั่งเขาก็เลยออกใบรับรองเงิน เดือนให้ผม ส่วนบัญชีการเงินของภรรยาดีมาก จากเอเยนต์ไปให้ทนายเป็นคนดำเนินการ ให้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 17

อย่ า งคุ ณ บี ม าคุ ย ถึ ง ที่ บ้ า น เพื่ อ คำนวณให้ ว่ า สามารถกู้ได้อีกเท่าไหร่ แล้วคุณบีก็ยังเดินเรื่อง ตั้งแต่ต้นจนได้บ้าน และยังแนะนำสินเชื่อที่ดี ที่สุด ณ เวลานั้นให้ด้วย Q: เล่าถึงประสบการณ์ใช้บริการโบรกเกอร์ ยื่นเรื่องสินเชื่อหน่อยสิคะ A: เมื่อตอนที่ซื้อบ้านหลังแรกคุณติ๊กก็ มาแนะนำให้ถึงที่บ้าน อธิบายละเอียดมาก คุย ภาษาไทย เข้าใจง่ายกว่า แล้วพอหลังที่สองคุณ บีกม็ าอธิบายให้ถงึ ทีบ่ า้ นเช่นกัน ซึง่ คุณบีกใ็ จเย็น กับเราสองคนแม่ลูกมาก เวลามีเรื่องที่ต้องถาม โทรไปก็รับทันที ถ้าไม่ได้รับสายก็จะโทรกลับ ทันที ซึ่งถ้าเราเดินเข้าไปที่ธนาคารด้วยตนเอง จะไม่ได้รับการบริการเช่นนี้แน่นอนค่ะ ปฏิบัติ กับเราอย่างกับเป็นลูกค้า VIP เลย ประทับใจ ค่ะ Q: ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในการซื้อ บ้านที่อยากจะฝากไว้ A: โดยส่วนตัวคุณแม่และดิฉันไม่เจอ ประสบการณ์ที่ไม่ดีในการซื้อบ้าน แต่อยากจะ ฝากไว้ว่าหลังซื้อบ้านแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองว่าจะจัดสรรการใช้จ่ายยังไง ผ่อนมาก กว่าที่กำหนดนิดหน่อยก็ดีกับตัวเรา แล้วต้อง ผ่อนให้ตรงตามเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พอ เรามีประวัติที่ดีในการผ่อนหนี้ธนาคารจากหลัง แรกมาแล้ว พอหลังที่สองก็ไม่ยากแล้วค่ะ แบงค์ตรวจสอบราคาบ้านอีกทีว่าเราได้บ้านที่ อยูใ่ นราคาตลาดถูกต้อง และนอกนัน้ ทนายเป็น คนจัดการให้ทั้งหมด โดยทนายจะแจ้งให้เรา ทราบเป็นระยะและเราจะต้องเตรียมเงิน เตรียม ตัวเซ็นสัญญาซื้อบ้านวันไหนอย่างไรทนายจะ เป็นคนจัดการ ทุกขั้นตอนผ่านไปได้ด้วยดีและ มีปัญหาเล็กน้อย เราก็อาศัยถามคุณบีปรึกษา โดยตลอด ขอแนะนำว่าขั้นตอนการเตรียมเอก สารขอกู้เงินจากแบงค์วุ่นวายสุดเพราะว่าเป็น เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมตัวมานานแล้วอย่างการเดิน บัญชีการสะสมเงิน และที่สำคัญไม่ใช่ว่าเรา 2 จะเห็นเหมือนกันทุกอย่างในการซื้อบ้านส่วน ใหญ่จะเห็นไม่ต้องกันซะมากกว่าแต่เราตัดสิน

คุณติ๊ก (สุดสงวน คำตัน)

คุณบี (Krittaya Rattanamethakosol) กันด้วยเหตุผมมากกว่าว่าต้องไหนเหมาะสมและดี กว่ากันและส่วนใหญ่ผมจะต้องยอมภรรยาทุกที เพื่อความสบายใจและทำให้เธอมีความสุข

คุณทศพลและภรรยาคุณยุพเรศใน Townhouse ที่ Lidcombe


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

ร้าน (อาหาร) เก่ากับไอที ต่อจากบทความฉบับที่แล้ว

ร้าน(อาหาร)ใหม่กับไอที ที่ผู้เขียน ได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชาย ดำเนินงานเรื่อง การเปิดร้านอาหารใหม่ หลังจากภารกิจ นั้นเสร็จแล้ว ก็มีภารกิจใหม่ ที่จะต้อง เดินทางไปดูแลร้านอาหารเก่าแทนพี่ชาย แล้วพี่ชายก็ย้ายไปคุมร้านใหม่ดังกล่าว มี หลายเรือ่ งทีต่ อ้ งเข้าไปจัดการ แล้วก็ดำเนิน การทั้งเรื่องการสั่งของ การดูแลสต๊อก เรื่องการจ้างพนักงาน เรื่องระบบคอม พิวเตอร์ การลงโฆษณา การจ่ายเงินให้ เจ้าหนี้ แล้วก็เรื่องเอกสาร เรามาว่ากัน เป็นเรื่องๆเลยดีกว่าครับ

SUPPLIER นี่ ก็ เ ข้ า มาดำเนิ นงานได้เกือบสองเดือน แล้ว สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือเรื่องการเรียนรู้ SUPPLIER ว่ามีใครบ้าง ซื้อของอะไรจากใคร ผัก หมู เนื้อ ไก่ เครื่องปรุงต่างๆ แต่ละที่อยู่ ทีไ่ หน เบอร์โทรอะไร ติดต่อใคร และทีส่ ำคัญ แต่ละที่มีเครดิตกี่วัน รูปแบบการจ่ายเงินเป็น อย่างไร -เครือ่ งปรุง เนือ้ ไก่ หมู กุง้ สัง่ จากซิดนีย์ เครดิต 30 วัน -ผักสั่งจากบริษัท ท้องถิ่น ยังไม่มีเครดิต -กล่อง Take away กระดาษ สั่งบริษัท ท้องถิ่น จ่ายเงินสด -ปลา ปลาหมึก สัง่ บริษทั ท้องถิน่ เครดิต 15 วัน -เนื้อ สั่งบริษัทท้องถิ่น ไม่มีเครดิต สิง่ ทีต่ อ้ งจัดการเร่งด่วนคือ การขอเครดิต เพราะตามทฤษฎีเค้าก็บอกให้จ่ายเงินออกให้ ช้าๆ เวลารับให้รับเร็วๆ การขอเครดิตก็คือ การที่ต้องกรอกฟอร์มให้กับ Supplier ทุกราย แล้วก็แสดงความจำนงว่าต้องการ เครดิต เป็น เวลาเท่าไหร่ วงเงินเท่าไหร่ บางทีอ่ ย่างบริษทั ส่งผักหลังจากที่เรากรอกแบบฟอร์มแล้ว เค้าก็ มีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อสด จ่ายสดเป็นเวลาสอง สัปดาห์ก่อน แล้วสัปดาห์ที่สามถึงจะเริ่มให้ เครดิตเป็นเวลา 15 วัน, บริษัทขายกล่อง take away ให้เครดิต1 เดือน, บริษัทขายปลา และ เนี้อให้เครดิต 15 วัน SUPPLIER ORDER ONLINE Supplier บางราย ที่ขายปลา ปลาหมึก เค้ า มี ร ะบบให้ เ ราสั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ที่ www. findfastfood.com.au ผูเ้ ขียนก็ทำการลงทะเบียนที่

-สิ่ ง ที่ ค นทำบั ญ ชี ต้ อ งการแต่ ล ะวั น คื อ สรุปขายสด ขายเครดิตจากเครือ่ งรูดบัตร และ บิ ล ค่ าใช้ จ่ า ยประจำวั น พร้ อ มเขี ย นกำกั บ ว่ า จ่ายแบบไหน เงินสด เช็ค หรือโอนเงิน ไม่ ได้ต้องการรายละเอียดบิลทุกใบที่เราขายได้ใน แต่ละวัน นี่ก็ทำวิธีการผิดมาตั้งนาน เค้าบอก ว่าแม็กซ์ไปให้เค้าก็เสียเวลาแกะออก ซึ่งเค้าคิด เป็นเวลาทำงานหมดครับ แกะออกกองละ นาที 10 กองหรือ 10 วันก็ 10 นาที, 60 กอง ก็ 1 ชั่วโมงหายไปแล้ว $80 โดยที่เค้ายัง ไม่ได้ลงบัญชี มัวแต่มานั่งแกะเอกสารแยกออก จากกัน -ต้องการให้นำเงินสดที่ขายได้แต่ละวัน ฝากเข้าบัญชีของร้าน ทุกวัน -ต้องการให้ใช้บัญชีของร้านซื้อของทุก อย่าง ที่ใช้กับร้านหมายความว่า บัญชีของร้าน ทีม่ เี งินเครดิตเข้า จากเครือ่ งรูดบัตร และมีเงินสด ที่เราฝากเข้าทุกวันที่เราขายได้ จะมีรายการซื้อ ของทุกวันโชว์อยู่ด้วยในบัญชีเดียวกัน ในที่นี้ คนทำบัญชีก็จะสามารถเช็คเงินเข้า เงินออกได้ ภายในบัญชีนี้บัญชีเดียว นี่คือสิ่งที่เรียกว่าง่าย ในการทำบัญชี PAYMENT ในการชำระเงิ น ยึ ด ตามหั ว ข้ อ ข้ า งต้ น คือให้มีการนำเงินสดเข้าบัญชีของร้านทุกวัน และมีการตัดเงินออกหรือ จ่ายเงินจากบัญชีเดียว สิ่งนี้นี่เองที่ทำให้การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต เข้ามามีส่วนในการช่วยทำให้การจ่ายเงินง่ายขึ้น และประหยัดเวลา การจ่ายหนี้ จากเดิม ใช้เช็ค ก็ตอ้ งเปลีย่ น มาจ่ายผ่านเน็ต ไม่เสียเวลา เขียนเช็ค จ่าหน้า ซองส่งจดหมายเสียเวลาไปไปรษณีย์ เราสามารถ ทำโดยการจ่ายผ่านเจ้าหนี้ผ่านเน็ต โดยมี 2 แบบหลักๆคือ -โอนเงินเข้าบัญชีเค้าเลย เรียกว่า Direct Dabit -จ่ายผ่าน B PAY เออ แล้วสองแบบนี้ต่างกันอย่างไรนะ ? เท่าที่ผู้เขียนสังเกต ความแตกต่างด้วยตัวเอง B PAY มีโค๊ดมาให้ เลย ว่าเราโค๊ดอะไร เวลา เราจ่ายเงิน เจ้าหนีร้ เู้ ลย ว่าเป็นเรา แต่การโอน เงิน Direct Dabit เราต้องระบุ รายละเอียดว่า เรา เป็นใคร จ่ายบิลใบไหน เลขที่อะไร B PAY น่าจะสะดวกมากว่า ในการจ่าย เงินให้กบั เจ้าหนี้ แต่เจ้าหนีบ้ างรายไม่มี B PAY เราก็ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี นี่ก็สะดวกเงิน เข้าบัญชีเงิน ดีกว่าการใช้เช็คต้องมีระยะเวลา Clearing Cheque นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถเซ็ทการ

จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อีกด้วย ว่าต้องการจ่ายบิลแต่ละใบ ในช่วงเวลา วันไหน เป็นเงินเท่าไหร่ ในทีน่ ข้ี อยกตัวอย่างระบบหลัง ร้านของ commonwealth bank -ไปที่ transfers -เลือกหัวข้อ scheduled transfers -คลิก schedule new transfer -หน้าจอภาพ จะสอบถามเราว่า จะ โอนจากบัญชีไหน ไปบัญชีไหน ยอดเงิน แล้ว ความถี่ในการโอนเป็นอย่างไร ครั้งเดียว ทุก สัปดาห์ หรือทุกเดือน เริ่มโอนเมื่อไหร่ แล้วก็ เซฟคำสั่งนั้นไว้ หลังจากนั้นระบบก็จะทำการ โอนอัตโนมัตใิ ห้เราเอง เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ รากำหนด เอาไว้ CRM (Customer Relation Management) ในเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้า ผู้เขียนก็ได้ จัดการซื้อบุ๊คให้บันทึกชื่อ และเบอร์โทรลูกค้า แบบเป็นกระดาษมี copy ในตัว แล้วก็ฉกี เบอร์ ให้ลูกค้าเก็บเลขที่สมาชิกไว้ 1 ใบ แล้วก็จะมี รายละเอียดลูกค้าพร้อมเบอร์สมาชิกติดเล่มไว้ อีกใบหนึง่ แล้วก็แจ้งลูกค้าว่า ครัง้ หน้าให้บอก แค่เบอร์สมาชิก ไม่ต้องบอกชื่อและที่อยู่ทุก ครั้งที่มีการโทรมาสั่งอาหาร หลังจากนั้นผู้ เขียนก็เอาข้อมูลในสมุดไปบันทึกลงระบบลูกค้า สัมพันธ์ในคอมพิวเตอร์ เพือ่ วันหลังลูกค้าโทร มา เราก็จะสามารถสอบถามทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ได้ว่าเป็นใคร เบอร์โทรศัพท์อะไร ที่อยู่อะไร ถ้าต้องการสั่งเดลิเวอร์รี่ ระบบก็จะทำการพิมพ์ ที่อยู่ออกมาให้เลย ไม่ต้องเสียเวลาสอบถามทุก ครั้งที่มีการสั่ง มันน่าเบื่อทั้งผู้สั่งแล้วก็ผู้ที่รับ ออเดอร์ครับ CUSTOMER ORDER ONLINE ผู้เขียนได้พัฒนาระบบการสั่งอาหารผ่าน เว็บไซต์์ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งอาหารได้ เองทีเ่ ว็บไซต์ข์ องร้าน แล้วก็บนั ทึกรหัสสมาชิก ลงไป หลังจากนั้นก็มีรายการอาหารให้คลิก เลือกว่าสั่งอะไร จำนวนเท่าไหร่ แล้วก็โทรมา คอนเฟิรม์ การสัง่ เท่านีเ้ องครับลูกค้าก็จะได้สว่ น ลดไป 10% เพราะทำการสั่งอาหารด้วยตนเอง นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าที่ออนไลน์ ยังสา มารถสั่ ง อาหารผ่ า นเว็ บ ไซต์์ ต่ า งๆได้ อี ก 3 เว็บไซต์์ คือ menulog.com.au, eatnow.com. au และhungryandlazy.com.au ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าไอทีได้เข้าไปเกี่ยว ข้ อ งในหลายส่ ว นทั้ งในส่ ว นของ Supplier, Bank, Account, Customer แล้วแต่ว่าเราจะ เลือกใช้ในส่วนไหน ให้เหมาะและประหยัด เวลา พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพทั้งในการทำงาน และในการดำเนินชีวิตโชคดีครับ

เว็บไซต์เค้า แล้วก็ได้ user password มา เรียบร้อย ทดลองเข้าไปหลังร้าน ครับทันสมัย มากครั บ บริ ษั ท นี้ มี Free Download application ที่ App Store ของ APPLE ด้วย ครับ ใช้ชอ่ื เว็บอีกชือ่ ว่า ifindorderfast นีเ่ รียก ว่า มีทั้งการ order ผ่านเว็บไซด์ที่คอมพิวเตอร์ และมีการ order ผ่ า น Iphone ได้อีกด้วย เรียกว่า ตามกระแสจริงๆครับ เมื่อเข้าไประบบหลังร้านแล้วมีอะไรบ้าง? ก็จะมีหัวข้อ -Product Information -Order Templates -Report -Accounts -Online Payment DOCUMENTATION การจัดเก็บเอกสาร นี่สำคัญไม่แพ้กันกับ การขอเครดิต เพราะต้องยืนยันกับ Supplier ว่าอะไรจ่าย ไม่จ่าย บิลใบไหนเป็นหนี้ เวลา ได้รับเอกสารแต่ละวันมาก็ต้องสรุปเอาเข้าแฟ้ม แยกเป็ น รายๆให้ ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง มี ใ บปะ หน้าเป็นสารบัญของ Supplier แต่ละรายว่ามี รายละเอียดเอกสารอะไรที่ได้รับมา รับมาวัน ไหน เพื่อความเร็วในการเรียกดู นอกจากนี้ใน เรื่องเอกสารยังมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ ทำบัญชีอีกด้วย เพราะต้องรวบรวมเอกสารให้ สำนักงานทำบัญชีทุกสองอาทิตย์ เพื่อทำการ ลงบัญชีให้กับร้าน ACCOUNTING นี่สุดยอดเลยครับ การทำบัญชีให้กับร้าน ของบริษัทรับทำบัญชี เค้าคิดกันเป็นรายชั่วโมง ครับ ทุกครั้งที่มีการคุย หรือทำงานให้กับเรา เค้ามีการลงรายการไว้ทั้งหมดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ คุยกับใคร คนไหน แต่ละคนมีคา่ แรงต่อชัว่ โมง ไม่เท่ากัน บางคน $250, $120, $80 ต่อชัว่ โมง อันนี้โหดมากครับ (เท่าที่ลองคำนวณ งบประ มาณในการจ้างทำบัญชีให้กับร้านคือต้องจ่าย เดือนละ $1,000) แต่เท่าที่คุยกับคนทำบัญชี เค้าบอกว่าทนายคิดแพงกว่านักบัญชีอีกนะครับ อันนีแ้ หละครับทีท่ ำให้ตอ้ งมาทบทวนการทำงาน ด้านบัญชี การเก็บเอกสารให้กับนักบัญชีที่ทำ บัญชีให้กับร้าน เพราะถ้าเก็บเอกสารไม่ดี ไม่ เรียบร้อย เอาให้เค้าทำบัญชี เค้าใช้เวลาทำนาน เราก็เสียค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเราเก็บดี เค้าใช้เวลา ทำงานน้อย ค่าแรงทำงานเค้าก็ไม่แพง เพราะ ชั่วโมงการทำงานเค้าน้อยลง ผลของการพูดคุย เรื่องวิธีการเก็บเอกสาร และวิธีการทำงานที่ ทำให้คนทำบัญชีทำงานได้ง่ายคือ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 18


อยู่กันแบบไหน น้ำท่วม 3-7 เมตร

กับ 423ชีวิตที่พึ่งตัวเองและเป็นที่พึ่งคนอื่น?

ต่อจากหน้า 15 “เรือเรือน” ซึ่งสามารถใช้ทำงานและพักอาศัยได้ในเวลาที่น้ำท่วมได้ด้วย

เด็กๆชาวอโศกกำลังเก็บผักที่ปลูกบนแพในช่วงน้ำท่วม

เรือเรือน เป็นการนำซากเรือที่ไม่ใช้แล้วมาซ่อมและปลูกเป็นเรือนสามารถใช้งานได้ดีในยามน้ำท่วมหนัก

ซากเรือที่ทิ้งจมอยู่ในน้ำไม่มีคนใช้แล้วแต่ชาวราชธานีอโศกกู้ขึ้นมาซ่อมแซมเพื่อมาใช้ต่อในยามวิกฤติ

สำหรับ “โรงเต้าหู้” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโปรตีนของชุมชนก็อยู่ในที่สูงระดับหนึ่งเพื่อความ ปลอดภัยและมีการนำกระสอบทายมาปิดล้อมและช่วยกันนำน้ำออกส่วนข้าวชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์ ฝึกอบรมพืชไร้สารพิษ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยชุมชนแห่งนี้รับซื้อจากชาวบ้านในที่ต่างๆ และมี โรงสีเป็นของตัวเองตั้งโรงสีสูงกว่าระดับน้ำจะท่วมถึง พืชไร่ของชาวราชธานีอโศกมีมากพอที่จะเลี้ยงชุมชนและยังเหลือจนสามารถส่งไปขายที่ กรุงเทพและเมืองใหญ่ต่างๆ หลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผัก พืช ข้าว ผลไม้ ทุกอย่างปลอดสารพิษ ตลอดจนปุ๋ยและสมุนไพรยิ่งไปกว่านั้นช่วงเทศกาลกินเจซึ่งน้ำท่วมอยู่ชุมชนแห่งนี้ก็มีภารกิจอัน สำคัญในการทำอาหารมังสวิรัติให้กับประชาชนในเทศการกินเจทุกปี 2 อำเภอ มีรายได้รวมกันไม่ ต่ำกว่าวันละ 350,000 บาททั้งๆที่ขายกันจานละ 10-20 บาทเท่านั้น น้ำดืม่ ก็ได้มาจากธรรมชาติจากดินอีกหมูบ่ า้ นหนึง่ ทีใ่ กล้เคียงกันต่อท่อใต้ดนิ ยาวเป็นกิโลเมตรโดย มีน้ำในดินแหล่งนี้จะพุ่งขึ้นมาวันละ 100,000 ลิตรแต่ใช้เพียง 4,000 ลิตรและผ่านผ่านเครื่องก รองน้ำอีกชั้นหนึ่ง เมื่อหน่วยราชการมามอบถุงยังชีพช่วงน้ำท่วมแม้ชุมชนจะได้รับความเสียหายแต่ชาวราชธานี อโศกก็ได้มอบถุงยังชีพให้หมู่บ้านอื่นอีก 4 หมู่บ้านเพราะชุมชนแห่งนี้มีความสามารถเพียงพอที่ จะช่วยตัวเองได้ นางมิ่งหมาย มุ่งมาจน ผู้ใหญ่บ้านราชธานีอโศกได้อธิบายให้ฟังถึงวิถีการดำเนิน ชีวิตแบบนี้ว่า “คนที่นี่มีศีลเหมือนกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งใช้ที่ประชุมเป็นหลัก เราเรียนรู้อยู่ กับน้ำทุกปีน้ำก็เป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้ทำไมจะอยู่กับน้ำโดยไม่ทุกข์ที่ต้องท่วมทุกปีเรากันจนสุด ความสามารถ ถ้ากันไม่ได้เราก็ปล่อยเราเรียนรู้ธรรมชาติของน้ำ เพราะเราทำลายธรรมชาติคน ใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับน้ำถ้าคนไม่ได้ฝึกมาก่อนจะทำใจยากมากในการสูญเสียแต่เพราะเรา ไม่ได้ยึดอะไรเลย จิตใจที่ทำให้สบาย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 19


อาเพศแห่งคำทำนาย: “ผู้ปกครองเป็นหญิง

พึงระวังสายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ” !? ต่อจากหน้า 10

กระสอบทรายด้วยดินหรือทรายวางแต่ละชั้น ให้ชั้นบนทับบนรอยต่อระหว่างถุงด้านล่าง ชั้นรองสุดท้ายควรวางทับบนแผ่นพลาส ติกแล้วพลิกมาหุ้มปิดทับกระสอบทายอีกชั้น หนึ่ ง ให้ สู ง เกื อ บถึ ง สั น ทำนบเพื่ อ กั น น้ ำ ซึ ม (อย่าขึงตึงจะทำให้ขาดง่าย) ดั ง นั้ น หากมี แ ผ่ น พลาสติ ก กั น น้ ำ คลุ ม แน่นหนาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระสอบทราย เสมอไปสามารถใช้วัสดุประยุกต์ ที่มีน้ำหนัก แทนได้เช่นกระสอบกรวดอัดแน่น ฯลฯ 1. แสดงตัวอย่างการเรียงกระสอบทราย ปิ ด ทั บ ด้ ว นแผ่ น พลาสติกจากคณะวิศวกรรม ศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

หากมี เ วลาเตรี ย มตั ว และต้ อ งการใช้ น้ ำ ประปาและส้วมในบ้านในขณะน้ำท่วมให้ใช้ วิธีเปิดฝาบ่อพักน้ำ(ส่วนใหญ่อยู่หน้าบ้านหรือ หลังบ้านและอาจมีมากกว่าหนึ่งจุด) 2. จากนั้นให้“ปิดท่อน้ำส่วนที่จะทิ้งจาก บ่อพักไปด้านนอกบ้าน” เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ภายนอกไหลเข้า ซึ่งสามารถทำด้วยการปิดทับ ด้ ว ยแผ่ น พลาสติ ก หรื อ นำถุ ง พลาสติ ก ห่ อ ดิ น เหนียวอุดท่อขาออกไว้แล้วนำกระสอบทราย หรือถุงใส่ดินเหนียววางทับดันเอาไว้หรือหากมี เวลาใช้ท่อพีวีซีต่อท่อในส่วนนี้ตั้งเป็นแนวดิ่ง 1.5 - 2 เมตร ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของน้ำ ท่วมระดับน้ำภายนอกจะสูงเท่าระดับน้ำในท่อ พีวีซีแต่จะไม่กลับมาท่วมในบ้าน

ส่วนท่อน้ำในบ้านที่ไหลมายังท่อน้ำทิ้ง ให้ใช้เครือ่ งสูบน้ำสูบจากบ่อพักออกไปข้างนอก รั้วกระสอบทรายทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าเครื่องสูบน้ำ ส่วนใหญ่สายปลั๊กไฟจะสั้นและมักจะใช้ปลั๊ก ต่อจะต้องมีการคลุมหุ้มพลาสติกกันน้ำและกัน ไฟช็อตด้วย แต่ต้องไม่ลืมว่าหากไฟดับเครื่อง สูบน้ำประเภทนี้จะใช้งานไม่ได้ เว้นแต่ว่าจะใช้ เครื่อ งสู บ น้ ำ ที่ ใ ช้น้ ำ มั น จึงจะใช้งานได้ตลอด เวลา ส่วนข้อเสนอให้อุดท่อต่างๆภายในบ้าน เช่นอ่างล้างหน้า โถส้วม ก็สามารถทำได้เหมือน กั น แต่ ต้ อ งทำหลายจุ ด และทำให้ ค นที่ อ ยู่ ใ น สภาวะน้ำท่วมใช้นำ้ และห้องส้วมไม่ได้จะทำให้ ลำบากมากยิ่งขึ้น

3. หากมีนำ้ ซึมตามพืน้ บ้านให้สำรวจตาน้ำ ที่มองเห็นได้แล้ว ยอมเสียสละทำการทุบและ เจาะพื้นบริเวณนั้นทำเป็นหลุมลึกลงไป น้ำจะ ไหลจากหลายจุดมารวมจุดเดียวแล้วจึงใช้เครื่อง สูบน้ำสูบออกอย่างไรก็ตามในภาวะความเสี่ยง น้ำท่วมชั้นหนึ่งควรตัดไฟชั้นหนึ่งให้หมดเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าช็อตด้วย กระสอบทราย + เครื่องสูบน้ำ + กันน้ำ เข้าจากท่อน้ำทิ้งภายนอกต้องทำให้ครบสูตรจึง จะสามารถกันน้ำและใช้นำ้ ภายในบ้านได้ (หาก ระดับน้ำไม่สูงเกินไป) ดังนั้นขอย้ำว่าการซื้อกระสอบทรายมา วางเรียงอย่างเดียว ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น !!! ที่จริงตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นคนที่รู้และ เตรียมตัวอยูแ่ ล้วก็คงมองเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งพืน้ ฐาน ธรรมดา แต่ยังมีประชาชนอีกมากที่ยังไม่รู้โดย เฉพาะคนที่ไม่เคยเผชิญหน้ากับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเตรียมตัวในเรื่องนี้สื่อทีวี ให้ความรู้ในเรื่องนี้น้อยเกินไป อ่านต่อหน้า 31

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 20


ยามที่ชาติมีภัย คนไทยในต่างแดนไม่ทิ้งกัน ทันทีที่ประเทศไทยเกิดเภทภัย คนไทย ในต่างแดนไม่เคยนิ่งดูดาย ต่างร่วมกันรณรงค์ ที่จะหาทางช่วยเหลือเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ คนไทยในออส เตรเลียได้รบั ข่าวสารพร้อมกับคนไทยในประเทศ ไทยทุกหมู่คณะ ต่างมีวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วย ผู้เดือดร้อนในเมืองไทย ทุกสมาคม และทุกชุมชนต่างร่วมหารือ กันเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ที่สำนัก งานสถานกงสุลใหญ่ มีหลายกลุ่มได้เริ่มดำเนินการหาทางช่วย เหลือกันไปบ้างแล้ว ด้วยวิธีการต่าง สำหรับ ร้านอาหารไทยในซิดนียก์ ไ็ ด้เริม่ ดำเนินการออก หนังสือเชิญชวนไปแล้ว ดังรายละเอียดนี้ THAILAND FLOOD RELIEF 2011 เรียน ท่านผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เนื่องจากขณะนี้เมืองไทยกำลังประสบภัย น้ำท่วมอย่างหนัก ทางสมาคมร้านอาหารไทย แห่งออสเตรเลีย (TRAA) จึงใคร่ขอความเมตตา จากเจ้าของร้านอาหารไทยทุกท่าน ช่วยกันบริ จาคเงินร้านละ 100 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อ ทางสมาคม จะได้รวบรวมส่งไปช่วยบรรเทา ทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ด้วยความเคารพ (นายวัฒนา วรรณเสวก) นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งออสเตรเลีย ติดต่อบริจาคได้ที่ คุณแดง 0422231949 คุณยุทธ 0418966436 คุณหนุ่ย 0408411595 คุณอ๋อย 0414364488 คุณบูรณ์ 0411277111 คุณเฉลียว ร้านเกสร 0409924595 คุณไป นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ 0422310979 รายนามผู้บริจาค (ส่วนหนึ่ง) ร้าน MANEEYA MAITLAND 1,000 คุณฐิติพร ANTICO 300 ร้าน THE TALL LEMONGRASS 200 ร้าน KRUNG THAI 100 ร้าน SPICE ME UP 100 ร้าน คุณจินดา สงฆ์ดำ 100 คุณมารีนา ศิริบูรณ์ 100 ร้าน PAT PONG PICTON 100 ร้าน S. THADA 100 ร้าน BOW THAI BRISBANE 100 ร้าน THAI BURI 100 ร้าน IN CHAN 100 ร้าน KONG THAI (บุญพอ) 100 ร้าน คุณเข็มทอง ธีระภัทรานันท์ 50 ร้าน CHAO PRAYA THAI (คุณอ๋อย) 100 ร้าน THAILAND 100

ทางด้านกลุ่มนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย โดยมี 3 ผู้นำนักศึกษา คุณนัทลี สุนทรวิเนตร์ President TSA UNSW คุณเอนเจลิกา กาซา โด President TSA UTS และคุณปิยะธิดา อานันโทไทย TSA USYD ได้เริ่มมีกิจกรรม มาหลายวันแล้ว.....จากกลุ่มนักศึกษา..... น้ำท่วม...อีกหนึ่งวิกฤตที่สร้างโอกาส ทุ ก ครั้ ง ที่ มี เ หตุ วิ ก ฤตในบ้ า นเมื อ งเรา ภาพที่ เ รามั ก จะเห็ น อยู่ เ ป็ น ประจำสม่ ำ เสมอ คือภาพของพวกเราคนไทย ที่ร่วมมือร่วมใจ กันช่วยกัน รวมถึงเป็นกำลังใจให้กันและกัน ในการที่จะก้าวผ่านกับเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เกิด ขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว สังคมไทยเล็กๆ ใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (Univer sity of Technology Sydney-UTS) ได้ก่อตัว ขึ้นมาจากงานเลี้ยงน้ำชาที่มหาวิทยาลัยจัดให้สำ หรับนักเรียนไทยเมือ่ ครัง้ เกิดวิกฤตการณ์ทางการ

เมื อ ง ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่ วิ ก ฤตนั้ น สร้ า ง โอกาสให้พวกเราได้รวมตัวกัน และมาถึงวันนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทำให้เราจัดตั้งเป็น ชมรมนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซิดนีย์ - UTS Thai Society หรือ มีชื่อเล่น ว่า UTS2 (อ่านว่า UTS Square) กลุ่มเล็กๆ (แต่ใจใหญ่) อย่างพวกเราก็ทำกิจกรรมกันเรื่อย มา จนกระทั่งพวกเราได้ข่าวน้ำท่วมหนักในปี นี้ ซึ่งวิกฤตนี้เอง เป็นการสร้างโอกาสครั้งที่ สองให้พวกเราได้รว่ ม มือร่วมใจกันทำกิจกรรม หารายได้ เพือ่ ส่งกลับไปช่วยผูป้ ระสบภัยทีเ่ มือง ไทย เราเริม่ วันแรกจากการขายของทีร่ ะลึกจาก เมืองไทย ซึ่งก็ได้มาจากพวกเราเองหลายคน ที่มีของติดไม้ติดมือมาจากเมืองไทย สองวันถัดมาเราขยับขยายไปขายของกิน บ้าง จากฝีมอื ปลายจวักของพวกเรา ก็ได้โดนัท และชานมเย็น (ซึ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดี-คุณเจี๊ยบ ร้านรังผึง้ เป็นผูส้ นับสนุนด้านวัตถุดบิ ) มาเป็น รายการต่อไปพวกเราเองก็มกี ารหมุนเวียนเปลีย่ น

กันมาอยู่หน้าร้านตลอดทั้งสี่วัน พวกเราตั้งเป้าเอาไว้ว่า เราจะหารายได้ ให้ได้ $2000 ในวันที่ 4 ของการเปิดร้าน เราทำรายได้ได้ถงึ $2000.25 และในวันเดียวกัน นั้นเอง เราก็ได้ยินข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจของเราอีก ท่าน (อ.โทนี่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรม) ว่าทางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มเงินให้อีกเท่าตัวจาก รายได้ทเ่ี ราหาได้ ได้ยนิ แล้วทีมงานหายเหนือ่ ย เลยทีเดียว และทำให้เรายังเชื่อว่าทำดี ย่อมได้ ดี พวกเรายังไม่หยุดเท่านี้ พวกเรายังจะมีงาน BBQ แต่เป็นอาหารปิ้งย่างรูปแบบอาหารไทย ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสนี้ที่ UTS และเรายัง เดินหน้าต่อไปโดยจัดกิจกรรมหารายได้เพือ่ งานนี้ อีกครั้งในวันเสาร์ที่ Metro Hotel ซึ่งเป็นครั้ง แรกที่นักเรียนไทยจาก UNSW, USYD และ UTS (ซึง่ กำลังจะจัดตัง้ เป็นสมาคมนักเรียนไทย ในซิดนีย์) ร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งพวกเราก็จะ ทำอย่างเต็มที่และเต็มใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา …วิกฤตนีไ้ ด้สร้างโอกาสให้สงั คมกลุม่ เล็กๆ (ซ้ายไปขวา) ปิยะธิดา อานันโทไทย USYD เอนเจลิกา กาซาโด UTS และนัทลี สุนทรวิเนตร์ UNSW แห่งนี้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ ฝากไว้ในใจทุกคน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 21


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ๙๙๙๙ กองๆ ละ ๘๔ ดอลล่าร์

เจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 9999 ณ วันที่ 21 กันยายน 2011 ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 67,949.50 เหรียญ เท่ากับผ้าป่า 809 กอง ยอดเงิน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2011 เป็นเงิน 9414.00 ดอลล่าร์ รวมยอดทั้งสิ้น 77,363.50 ดอลล่าร์ เท่ากับ 920.99 กอง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 22


รายนามเจ้าภาพ จองผ้าป่ามหากุศล รายนามเจ้าภาพ จองผ้าป่ามหากุศล ๙๙๙๙ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2011 9999 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2011 สุภรณ์ เดชปัญญานันท์ 100.00 สมเกียรติ เดชปัญญานันท์ 100.00 สมบูรณ์ เดชปัญญานันท์ 100.00 ไมเคิล เดชปัญญานันท์ 100.00 แมคฟิว เดชรปัญญานันท์ 100.00 CHAN THAUY LIM 100.00 CHU MA 100.00 DIEP SIM 100.00 T/T 1 T/T 1 คุณทนงชัย ศรีวิตานนท์ 1 GEK_LY TRAN 1 SIN KHOUPONGSY FAMILY1 HONI LAOSY & Family, VIPHA RATSAMY & Family1 ครอบครัวคุณจันแสง แสงบัวจิต1 คุณธาตรี-คุณมณีจันทร์ เอี่ยมศิริและครอบครัว 1 CHANGSING & FAMILY 1 ครอบครัว MRS.PANY LUI1 คุณสมพิศ ประไพรัตน์ 1 PANG LUON SOK PHUN1 ชิวหวันจอ & ควองหนาน 1 MRS.KHIM_SOUKSAMLARNE1 SEMSHINE POULTRY PTY.LTD.1 คุณกิมเส็ง สุขสำราญ 1 คุณสุภา สุขสำราญ 1 MR.WILSON สุขสำราญ 1 MR.EDISOND สุขสำราญ 1 คุณเค่งไข่ แซ่ก๊วย 2 คุณกัลยา ตรีรัตนเกษม 2 เฉินเหม่จู 1 MR.TENG LIM 1 คุณวีระยุทธ เกียรติวีรชน & คุณหิรัญ กันทาธรรม 1 คุณหลินเลี่ยนเซี้ยง 1 MS.MELISA CHAN 1 คุณพันจูหัว 1 MR.BAC HUNG LIM 1 MR.CHHOR & LY & LAM FAMILY 1 HAING LEANG LING 1 คุณหลงฮุย เซี่ยเจิ่นหยาง 1 คุณเฉินเจิ้นฉิง 1 คุณวิโชค แสงสุวรรณ และครอบครัว 1 คุณวรรณี สุขสำราญ 1 CHANNA CHAISURDET, คุณปัจจัน ใจสำเริงและครอบครัว1 MS.KOL FAMILY 1 FAMILY TANNER 2 LAO KHUN KAUN & LAO SAY HEAN 1 SITOU FAMILY 1 PHANNALY SIHANIKOM1 HONG FAMILY 1 ครอบครัว นิโคอานนท์ 1 คุณง้อ ตั้งเจริญ 1 MR.WIL FAMILY 1 คุณสุนฉำ นาวิน 1 คุณปิยะรส CANBERRA 1 คุณสาวิตตรี ตั้งเจริญ 1 ครอบครัว KAMNIGA 1 คุณอึง สุขสำราญ 1 MR.CHAIN YONG 1 MR.JO & คุณพิม & คุณนิฐิยา เรืองสุข (คุณโจ สาจินา, คุณสำรวย สาจินา3 คุณถาวร สายยันต์มนตกุล 1 คุณมณฑา สายยันต์มนตกุล 1 คุณศิริพร สายยันต์มนตกุล 1 คุณดรุณี สายยัต์มนตกุล 1

คุณยุวดี & คุณอำพล เต็มจารุกุล 1 คุณมยุรี & คุณเคนนี่ &คุณยูจีน &คุณเฟย์ ชอง 1 คุณเรณู & คุณกวาน และครอบครัว 1 คุณฐิตารีย์ สายยันต์มนตกุล และครอบครัว1 คุณอุษา สายยันต์มนตกุล 1 คุณสุนีย์ สายันนต์มนตกุล 1 MS.DARAKA ROME 1 คุณประเจียด &คุณนารถ และครอบครัว 2 ร้านอาหารไทย JASMINE RICE WOLLONGONG 2 ร้านอาหารไทย THAI CANATION WOLLONGONG 2 คุณกมลนันท์ อ่อนกลั่นดี และครอบครัว1 คุณเกตุ ทองศรีนุ่น 1 คุณมณี- คุณยูลีน 1 คุณสวาท มั่งมีศีล และครองครัว1 คุณสุพัตรา COPPIN 1 คุณแม่แสงหล้า ปันดำ เชียงใหม่1 คุณเสรี-คุณกิ่งแก้ว สมบูรณ์ เชียงใหม่ 1 คุณเกวลี สมบูรณ์ เชียงใหม่ 1 คุณอรนุช สปาร์ค 1 ร้านนวด SIAM SENCES CANBERRA1 คุณพ่อสงวน-คุณแม่เพียร สุขยิ้ม และครอบครัว 1 คุณธิดารัตน์ ทองแดง 1 MR.PAUL BURKE 1 คุณมณีชนก ทองแดง เบิร์ค 1 คุณเชียรธรรมา ทองแดง เบิร์ค1 คุณไพฑูรย์ พันคง และคุณรัตนา ชีวการุณ 1 ครอบครัวพอลฮิว และครอบครัวธรรมพารักษ์ 1 คุณคิม แฟรงคิน - คุณจิตติมา คุณลำดวน 1 คุณป้าลิลา คงเกินทน 100.00 คุณจำลอง โทนี่อัลฟอร์ด และลูกหลานและเพื่อน 199.00 คณะสมาคมชาวจีน-ลาว-ไทย-เวียดนาม นำโดยคุณจู และคุณสมศักดิ์ ห้าง BKK ยอดเงินรวม 7,752.00 คุณรุ่งศักดิ์-คุณดวงจันทร์ เดชานุกูลวิวัฒน์ 1 84.00 คุณอรัญญา พลหาราช-คุณดาเนียล คำสร้าง-คุณนาเดีย คำสร้าง 1 84.00 คุณทัศนีย์ เดชานุกูลวิวัฒน์ 1 84.00 คุณชรินทร์ บัวเนี่ยว 1 84.00 คุณนวลรัตน์ คอนเวย์ อุทิศให้คุณแม่หนูหย่วน 5 420.00 คุณธนวันต์ วรสิงห์ชัยทัศ 50.00 คุณธนพัฒน์ จันทมูล 1 84.00 คุณวาสนา คำแดง อุทิศให้คุณวิลเลี่ยม (บิลล์) เทรน1 84.00 คุณราตรี MICHELLE เสนียวงศ์ ณ อยุธยา 85.00 คุณพะเยาว์ สวนทอง และครอบครัว 99.00 Piyaros Thai Cuisine Canberra-Jackie, Pat Mark 1 84.00 คุณวงเพชร และ คุณณิชาภา ธรรมสิรภพ และครอบครัว 2 168.00 คุณธีระ คุณพิกุล ธรรมพิภพ 1 84.00 คุณสมพร แก้วสมัย และครอบครัว1 84.00 ครอบครัวชุนสอาด 1 84.00 รวมเป็นเงิน 1,662.00 รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 9,414.00

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 23

คุณอักษราภัค นิลผาย 2 คุณจีระพันธ์ และครอบครัว 20 คุณปัทมา - คุณวาสนา ล้ำเลิศ 1 คุณวิง - คุณวิทูลย์ หว่อง 1 คุณSomsy Ly 1 คุณอัจฉรา วีณิน 1 คุณMinmonto, คุณสมปอง และครอบครัว 1 คุณวายิ่งลักษ์ อัญชัญบุตร 85.00 คุณภัทธวีย์ วรรณเสวก 100.00 คุณอนุสรณ์ อัญชัญบุตร 100.00 คุณวัฒนา วรรณเสวก 100.00 คุณอภิชาติ อัญชัญบุตร 100.00 คุณมานะ วรรณเสวก 100.00 คุณณรงค์ อัญชัญบุตร 100.00 คุณศิริพรรณ อัญชัญบุตร 100.00 คุณนิตย์ วรรณเสวก 100.00 คุณเรณู โทณผลิน 100.00 คุณกสานติ์ศักดิ์ อัญชัญบุตร 100.00 คุณสมทรง แซ่เล้า 10.00 MISS NANNAPHAT POMYAI 10.00 คุณไกรวิชญ์ เจริญวานิช 20.00 MISS YUVATIDA CHANTADVANG 10.00 MISS DOUNGJAI KUHANEPOOW 20.00 คุณภัทรลาภ คำหงษา 20.00 คุณนฤมล ม่วงเพ็ง 20.00 MR.THANONTHONG SOULIYARONG 20.00 MRS.KA, YING, WONG 85.00 คุณใจทิศ สุขุมาลจันทร์ 85.00 คุณพักตร์ตรี วรรณเสวก 80.00 คุณเกรียงศักดิ์ ไปยา 50.00 คุณภัทรชิรา สุขุมาลจันทร์ 100.00 คุณภัณทรารักษ์ อัญชัญบุตร 85.00 คุณนลินี โทณผลิน 85.00 MS.PHET SISOTH 1 MR.GEOFFREY - PAT GRAY 100.00 MS.NITA - SCOTT MOORE 1 คุณเล็ก(ลัลณา)-ลูกเจเจ ลูกแจนแจน 3 คุณอารมณ์ จอนน์ วอลค์เกอร์ และครอบครัว 6 คุณกนกกรณ์ อมรรัตน์ ชนัศรุติพันธ์ และครอบครัว 100.00 คุณเกษราภรณ์ ชนัศรุติพันธ์ (แอนจี้) 1 คุณฐานิสร ชนัศรุติพันธ์ (มิคกี้) 1 คุณอัญชนา ขุนหนังสือ (น้องแอน)1 ครอบครัว “พอลฮิว”- ครอบครัว ธรรมพารักษ์ 1 คุณคิม แฟรงคิน คุณจิตติมา-คุณลำดวน 1 คุณป้าลิลา คงเกินทุน 100.00 คุณจำลอง โทนี่ อัลฟอร์ด ลูกหลาน-เพื่อนๆ 199.00 คุณภัทราวดี ยวนชื่น (น้องนิว) 100.00 คุณศิรินันท์ เติมทรัพย์ 20.00 PROF.DOUGLAS -

คุณบรรจง MIKES 10 คุณขนิษฐา สมควร 1 คุณพรเพ็ชร สุวรรณภูฎ 1 คุณณรงค์กร สุวรรณกูฎ 1 คุณเฉิดฉาย สุวรรณกูฎ 8 MS.ARUNYA INTAVONGSA 1 MR.BOONCHOUNG CHAISUMDET 2 MR.VENG CHAISUMDET 2 MR.SENG CHAISUMDET 1 MR.MACATHUR WILSON 2 MR.SOMPHONG CHEN 3 MR.SOMPHONE SOUKSAVONG 90.00 MR.TAI CHU HON 1 MR.KENNY SOUVANH 1 MS.SAMLANE SOUVANH 90.00 MR.SUTISAK NICK SOUVANH 90.00 MS.SUREE SOUVANH 90.00 MRS.DARA MANTAKOUL 100.00 MS.NGOC HOA HONG 100.00 MS.SUNEE KUMPOON 1 MR.SUY QUAN HUYNH 1 MR.PHALAK INTHAKESONE 1 MR.KIATTICHAI BOONRUANGTARVORN 1 MS.BOUATHONG INTHAKESONE 1 MR.ALEX KAMON BOONRUNGTARVORN 1 MS.SALAWAN MALISUWAN 90.00 ROSELAND IMPORTS 200.00 MS.MANLVANH INTHAKESONS 1 JOY THAI RESTAURANT 340.00 MIT 10- SUPHOT 3,309 THAILAND RESTAURANT 1,416 คุณกรกฎ ชาตะสิงห์ การบินไทย 6 คุณBOUNSUNG PUNTARUNGSY & FAMILY 1

ยอดรวม ณ วันที่ 19 ตุลาคม เป็นเงินทั้งสิ้น 15,954 ดอลล่าร์ เท่ากับ 189.93 กอง รวมกับยอดผ้าป่า ณ วันที่ 4 ตุลาคม มี 920.99 กอง ยอดรวมผ้าป่า ณ วันที่ 19 ตุลาคม ได้ผ้าป่าทั้งสิ้น 1,110.92 กอง ยอดเงินทั้งสิ้น 93,317.28 ดอลล่าร์


การติดตั้ง ง่ายมากใช้สายเคเบิ้ลลากจากบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เสียบด้านหลัง กล่องเครื่องรับส่งสัญญาณ และต่อสายจากเครื่องส่ง สัญญาณเสียบเข้าทีวี (สายไฟมาพร้อมกล่องสัญญาณ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชมทีวีไทยได้ทุกช่อง หมายเหตุ บรอดแบรนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ปัจจุบัน Optus แพลนเดือนละ 70 เหรียญใช้ได้ 500 กิกกะไบท์ ปัจจุบันบรอดแบรนด์ มี หลายยี่ห้อถูก ๆ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 24


ชายชราวัย100ปีครองสถิติ นักวิ่งมาราธอนสูงวัยที่สุดในโลก

โชคชะตาเล่นงาน สาววัย 26 เป็นยายแก่วัย 70 ชั่วข้ามวัน ทุกฝ่ายกำลังพยายามช่วยเหลือเหวียนถิ เฟือง อย่างสุดความสามารถเพื่อให้สาวสวย ได้ใบหน้าใสและอ่อนเยาว์กลับมาเช่นเดิม อีกครั้งหลังโดนชะตากลั่นแกล้ง ทำให้สาว วัย 26 กลายเป็นคุณยายแก่ๆอายุสัก 70 ปี ภายในไม่กี่วัน คณะแพทย์ที่ดูแลบอกว่าเธอ มีโอกาสทีจ่ ะกลับคืนเป็นปรกติมากกว่า 50% แค่ก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างกำหนด

สื อ พิ ม พ์ เ วี ย ดนามหลายฉบั บ เมื่ อ เดื อ นที่ แ ล้ ว เมือ่ เพือ่ นบ้านกับเพือ่ นๆ ในโรงงานไม่สามารถ จดจำเธอได้เลยนอกเสียจากจะได้ยินเสียงพูด แต่ก็มี เหวียนแถ่งเตวี๋ยน สามีวยั 34 ปีอยูเ่ คียงข้างมาตลอดโดยหวัง ฟัวจา ซิงห์(ขวาสุด)กำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยในศึกโทรอนโต เวเตอร์ฟรอนต์ มาราธอน ว่าสักวันหนึ่งเฟืองจะกลับไปเป็นภรรยาคนเดิม พร้อมสร้างสถิติเป็นนักวิ่งมาราธอนที่มีอายุมากที่สุดในโลก ของเขาอีกครั้งหนึ่ง ตามคำบอกเล่าของเตวี๋ยน เรื่องเกิดในปี บีบีซี/ดิออสเตรเลียน - ชายชราวัย 100 11 ปีก่อนหลังภรรยาและลูกชายของเขาเสีย 2551 ภรรยาคนสวยรับประทานอาหารทะเล ปีชาวอังกฤษได้รับจารึกให้เป็นนักวิ่งมาราธอน ชีวติ ลงการวิง่ ช่วยให้ซงิ ห์ผา่ นพ้นอดีตและสร้าง เฟืองเป็นชาว จ.เบ๊นแจ ในเขตทีร่ าบปาก เข้าไปและเกิดอาการคันบริเวณใบหน้าจากนั้น ที่มีอายุมากที่สุดในโลกหลังผ่านเข้าเส้นชัยใน โฟกัสใหม่แก่ชีวิตและตอนนี้ทุกๆวันเขาจะวิ่ง แม่น้ำโขงเธอเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหนัง การแข่งขันที่แคนาดา ออกกำลังกายเป็นระยะทางราว 16 กิโลเมตร ได้ไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้าน ฟัวจา ซิงฟ์ จากอิลฟอร์ด ทางตะวันออก หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคผิวหนัง ของลอนดอนได้ รั บ การรับรองให้เป็นมนุษย์ ทั้งนี้นายซิงห์ เกิดที่อินเดียเมื่อปี 1911 ชนิดหนึ่งพร้อมจัดยาให้รับประ อายุมากที่สุดในโลกที่ลงแข่งวิ่งมาราธอนจน และประกอบอาชีพชาวบ้านในแคว้นปันจาบ ทาน 1 สัปดาห์ซึ่งนอกจากอา ตลอดรอดฝั่ ง หลั ง เข้ า เส้ นชัยในศึกโทรอนโต ก่อนย้ายมาอยูใ่ นอังกฤษช่วงทศวรรษ 1960โดย การจะไม่ดีขึ้นแล้วยังทำให้เฟือง เวเตอร์ฟรอนต์ มาราธอนด้วยเวลา 8 ชั่วโมง เขาเผยเคล็ดลับที่ช่วยให้อายุยืนและมีสุขภาพ เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและเธอ 25 นาที 16 วินาที แข็งแรงคือกินกะหรี่ขิง ดื่มชาปริมาณมากๆใน เริ่มดูแก่ลงเรื่อยๆจนเป็นอีกคน รายงานข่าวระบุว่าเขาเกือบยอมแพ้ ณ แต่ละวันและทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้ หนึ่ ง ที่ เ ห็ น อยู่ ต่ อ หน้ า ขณะนี้ มี กิโแต่ก็กัดฟันวิ่งต่ออีก 2 ชั่วโมงก่อนเข้าเส้น ก่อนหน้านี้เขาก็ครองบัลลังก์เจ้าของสถิติ เพียงเสียงเท่านัน้ ทีย่ งั ดูเยาว์วยั และ ชัยเป็นอันดับที่ 3,850 ทว่าก็สามารถเอาชนะผู้ โลกนักวิ่งมาราธอนที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป หลัง ไม่เปลี่ยน เข้าแข่งขันคนอื่นๆได้ถึง 5 คน ผ่านเข้าเส้ยชัยที่โตรอนโทในปี 2003 ด้วยเวลา เตวี๋ ย นนำภรรยาส่ ง โรง ครอบครั ว เพื่ อ นและกองเชี ย ร์ ต่ า งยิ น ดี 5 ชั่วโมง 40 นาทีและความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้ พยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งผ่าน ปรีดาเมือ่ เข้าวิง่ ผ่านเข้าสูเ่ ส้นชัย “เขาทำได้เหนือ ก็ส่งผลให้ได้รับการจารึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ ไป 6 เดือนก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น กว่าที่ตัวเขาเองคาดหมายเอาไว้ เรคอร์ส อีกตำแหน่ง จึ งให้ เ ฟื อ งหยุ ด รั บ ประทานยา เขามีความสุขอย่างมาก” เฮอร์มันเดอร์ นายซิงห์กล่าวว่า“เคล็ดลับของชีวิตที่แข็ง หมอและหันไปพึ่งยาหม้อ ไป ซิงห์โค้ชและล่ามส่วนตัวบอก “เขาบอกกับ แรงและยืนยาวคือคุณต้องไม่เครียดยินดีกับทุก พบกับแพทย์ทางเลือก ใช้บริการ พวกเราว่ า ความสำเร็ จ ครั้ ง นี้ ท ำให้ เ ขารู้ สึ ก ว่ า สิ่งที่คุณมี อยู่ห่างจากคนที่มองโลกในแง่ลบจง ยาจีนแต่ก็ไม่มีอะไรช่วยได้ เธอ เหมือนได้แต่งงานใหม่อีกครั้ง” ยิ้มและวิ่งๆๆ” กลายเป็นหญิงแก่ๆ มาตั้งแต่ปี นายซิ ง ห์ เ ริ่ ม วิ่ ง เป็ น ประจำทุ ก วั น ตั้ ง แต่ 2552 “เฟืองเป็นคนสวยมาก ผม อยากจะได้ เ ธอกลั บ มาอี ก เป็ น ภรรยาคนเดิ ม ของผม” นาย เตวีย๋ น บอกกับหนังสือพิมพ์แถ่ง เนียน พญ.หวอถิแบ๊ก แห่งโรง เอเอฟพี - สหประชาชาติเผยเมือ่ วันอังคาร ผนังกั้นน้ำได้ พยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย แพทย์ (18)มีผเู้ สียชีวติ แล้วกว่า 700 รายและประชาชน นอกจากนีแ้ ล้วยังมีคำเตือนถึงเหตุดนิ ถล่ม ศาสตร์นครโฮจิมนิ ห์ กล่าวว่าอา อีกกว่า 8 ล้านคนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สำหรับ 4จังหวัดทางภาคใต้ของไทย การของเหวียนถิเฟือง นับเป็น ร้ายแรงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในลาว บ้านเรือนราษฎร 892 หลังและ กรณีที่หายากเธอไม่ได้เป็นโรค ระบุทางองค์กรพร้อมให้ความช่วยเหลือ ปศุสัตว์ 2,500ตัวถูกซัดหายไปตามกระแสน้ำ แก่ก่อนวัยหากแต่เป็นอาการข้าง ด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศต่างๆทีก่ ำลังเผชิญภัย ขณะที่การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยในกัมพูชาและ เคียงจากการใช้ยาบางชนิดซึง่ อาจ ธรรมชาตินี้ เวี ย ดนามเป็ นไปอย่ า งากลำบาก โฆษกของ จะเป็ น ยาในกลุ่ ม คอร์ ติ ค อยด์ “สหประชาชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือ” สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรม (Corticoid) เอลิซาเบธ ไบร์ส โฆษกสำนักงานเพือ่ การประ แห่งสหประชาชาติกล่าว แต่ นพ.หว่างวันมีงทีต่ รวจ สานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ อาการครั้งสุดท้ายวันที่ 4 ต.ค. กล่าว ใครจะไปนึกว่าโชคชะตาจะเล่นงานคนได้ถึงขนาดนี้ ทีผ่ า่ นมากล่าวว่าเฟืองอาจเป็นโรค พายุฝนฟ้าคะนองซัดถล่มไทย กัมพูชา เหวียนถิเฟือง ในภาพถ่ายตอนอายุ 21 ปีวันนี้กลายเป็นอีก มาสโตไซโตซิส (Mastocytosis) ลาวและเวียดนาม ก่อความเสียหายแก่ถนนสาย คนหนึ่งที่ดูแก่กว่าอายุจริงเกือบ 4 เท่าตัว นับเป็นกรณีหา และคณะแพทย์จะต้องรอตรวจ ต่างๆ ทำลายบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การ ยากอีกกรณีหนึ่ง คณะแพทย์แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แพทย์ศาสตร์นครโฮจิมินห์กำลังช่วยเธออย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ อย่างละเอียดอีกครัง้ หนึง่ จึงจะได้ เกษตร ขณะเดียวกันทางไบร์ส ยังเตือนถึงภาวะ ข้อสรุป น้ำทะเลหนุนสูงในไทยในวันพุธ(19) เช่นเดียว ใบหน้าสวยกลับคืนมาอีกครั้ง. THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 25 กับในวันที่ 28 ถึง 30 ตุลาคมที่อาจคุกคามต่อ

UNเผยอุทกภัยแถบอาเซียน ได้คร่าชีวิตไปแล้วกว่า700ศพ


เปิดตำนานรักแห่งแดนหิมาลัย

“กษัตริย์จิกมี-พระคู่หมั้น”แห่งภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุกแห่งภูฏาน ทรงฉายพระรูปกับ น.ส.เจ็ต ซัน เปมาพระคู่หมั้นเพื่อเผยแพร่ในวันที่ทรง ประกาศหมั้นหมาย เอเอฟพี/ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ - สมเด็จ พระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะ ราชันย์ผู้อ่อนน้อมและไม่ถือพระองค์ โดยมัก จะทรงเชิญพสกนิกรสามัญชนมาร่วมดื่มชาและ สนทนาถึงความเป็นไปต่างๆในบ้านเมืองที่ตำ หนักส่วนพระองค์อยู่เสมอ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี หรือ “เจ้าชาย จิกมี” ทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหา กษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งภูฏาน เมื่อปี 2008 ที่ ผ่านมา พร้อมทรงนำภูฏานเข้าสู่ยุคประชาธิป ไตย และประกาศปรัชญา “ความสุขมวลรวม ประชาชาติ” (Gross National Happiness) อันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ตลอด 3 ปีทผ่ี า่ นมากษัตริยห์ นุม่ พระองค์ นี้ทรงถูกเรียกขานด้วยพระนามต่างๆกันไม่ว่า จะเป็น “เค 5” ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 5 หรือ “เจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์จากแดนหิมาลัย” ด้ ว ยพระราชกรณี ย กิ จ นานั ป การที่ ท รง มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวภูฏาน พสกนิกรกว่า 700,000คนทั่วประเทศจึงพร้อม ใจถวายความจงรักภักดีแด่กษัตริย์พระองค์ใหม่ ไม่ต่างจากที่พระราชบิดาทรงเคยได้รับมา “รัชกาลที่ 5 แม้จะทรงครองราชย์ได้ไม่ นาน แต่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เหลือเกิน” เชอริง ทอปเกย์ ผูน้ ำพรรคฝ่ายค้าน ภูฏาน ให้สัมภาษณ์ “ทรงเสด็จฯไปทุกที่ และแทบจะเรียกได้ ว่าทรงเคยพบประชาชนเกือบทุกคนในประเทศ นี้” เขาเผย เสียงสะท้อนถึงพระจริยวัตรอันงดงามของ กษั ต ริ ย์ จิ ก มี เ ป็ น สิ่ ง ที่ จ ะได้ ยิ นได้ ฟั ง ทั่ วไปใน กรุ ง ทิ ม พู เ วลานี้ แ ละในวั น เสาร์ ( 15)นี้ จะมี ประชาชนหลายพันคนเดินทางมาร่วมงานเฉลิม ฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระองค์ อย่างไรก็ดีประวัติความเป็นมาของว่าที่ พระราชินียังไม่เป็นที่ทราบกันมากนัก เว้นแต่ รายละเอียดทั่วๆไป เช่นว่า เธอเป็นนักกีฬา บาสเก็ตบอลตัวยง และยังอยู่ในวัยสดสาว เจ็ตซัน เปมา นักศึกษาชาวทิมพู วัย 21 ปีถกู เปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครัง้ แรกเมือ่ เดือน พฤษภาคมในฐานะพระคู่หมั้นหลังจากนั้นเธอ ก็ได้ติดตามสมเด็จพระราชาธิบดีในการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยล่าสุด คือการเสด็จฯเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทาง ตะวันตกของประเทศ ใบหน้างามแฉล้มของ เจ็ตซันปรากฎอยู่ บนโปสเตอร์นับพันใบ รวมถึงของที่ระลึกอีก หลากชนิด เช่น จานที่ระลึก และเข็มกลัดซึ่ง

จัดทำขึน้ เพือ่ พระราชพิธอี ภิเษกสมรสโดยเฉพาะ เจ็ตซัน เอาชนะใจชาวแดนมังกรสายฟ้าไปอย่าง ง่ายดายด้วยบุคลิกที่เคร่งขรึมและสงบเสงี่ยม เป็นนิจ “ผมไม่ ท ราบอะไรเกี่ ย วกั บ เธอมากนั ก แต่เธอสวยมาก” ซุง ชุก นักศึกษาวิชาธุรกิจ วัย 23 ปี เผย “สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเลือก คนถูกแล้ว” เขากล่าว ชาวภูฏานจำนวนมากยังประทับใจในอิทธิ พลที่ เจ็ตซันมีตอ่ กษัตริยจ์ กิ มี ซึง่ ทรงแสดงออก ถึงความรักและความชื่นชมที่มีต่อพระคู่หมั้น อย่างเปิดเผย หรือแม้แต่จูงมือเธอระหว่างที่ เสด็จฯไปทรงปฏิบัติภารกิจตามสถานที่ต่างๆ “พระองค์ทรงรักเธอมาก” จูร์เม โชเดน นักเรียนหญิงวัย 16 ปี ให้สัมภาษณ์ระหว่าง รอซ้อมการแสดงซึ่งจะใช้ในพิธีเฉลิมฉลองวัน เสาร์นี้(15) “ไม่ว่าจะเสด็จฯไปที่ไหนก็จะทรงจูงมือ พระคู่หมั้นตลอดเวลาตอนนี้เด็กวัยรุ่นก็เริ่มทำ ตามกันแล้ว” กษัตริย์จิกมี ทรงพบเจ็ตซันเป็นครั้งแรก เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น ระหว่างเสด็จฯไปทรงพักผ่อน เป็นการส่วนพระองค์กับพระราชวงศ์ซึ่งขณะ นั้นทรงมีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา ส่วน เจ็ตซันก็ยังเป็นเด็กหญิงวัย 7 ขวบเท่านั้น เจ้าชายหนุม่ ทรงคุกพระชงฆ์ลงกับพืน้ และ ตรัสกับเด็กน้อยว่า “เมื่อเธอโตขึ้นหากฉันยัง ไม่แต่งงาน และเธอก็ยังไม่มีใครฉันจะแต่งงาน กับเธอ หากว่าความรู้สึกของเรายังเหมือนเดิม” เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากอินเดียและ สหรัฐฯสมเด็จพระราชาธิบดีหรือ เจ้าชายจิกมี ในขณะนัน้ ก็ทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้าน รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยออกซ์ ฟอร์ดประเทศอังกฤษ ซึง่ พระสหายของพระองค์ ทีน่ น่ั เล่าว่าทรงเป็นนักศึกษาทีต่ ง้ั ใจเล่าเรียนอย่าง ยิ่ง “ท่านไม่ค่อยชอบออกงานสังคมเท่าไหร่ แต่ก็ทรงมีเพื่อนหลายคน”พระสหายคนหนึ่ง ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ ระบุ “เมื่อก่อนทรงเป็นอย่างไรตอนนี้เมื่อทรง เป็นกษัตริย์แล้วก็ยังทรงเป็นอย่างนั้นคือเป็นคน มีเหตุผลและเชื่อถือได้” คินเลย์ เปม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม ลังเทนแซมปาซึ่งเคยถวายพระอักษรแด่กษัตริย์ จิกมี และสอน เจ็ตซัน เปมาในต่างช่วงเวลา กัน เล่าว่า เธอยังจำ เจ็ตซันได้ดีว่าเป็นกัปตัน ทีมบาสเก็ตบอลของโรงเรียนและเคยคว้ารางวัล ด้านการพูดในที่ประชุมชนมาแล้ว “เธอไม่เคยมีท่าทีมักใหญ่ใฝ่สูง และฉัน เชื่อว่าเธอไม่เคยคิดฝันด้วยซ้ำว่าจะได้เป็นพระ ราชินี” ผอ.โรงเรียนเผย ปั จ จุ บั น เจ็ ต ซั น กำลั ง ศึ ก ษาด้ า นความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรีเจนต์

ในกรุ ง ลอนดอนและมี ค วามสนใจงานศิ ลปะ ต่างๆเป็นพิเศษ บทบาทของเธอนับจากนี้คือการปฏิบัติ ภารกิ จ ด้ า นการกุ ศ ลและถวายการอบรมแก่ รัชทายาทแห่งบัลลังก์ภฏู านพระองค์ถดั ไปทันทีท่ี มีพระราชโอรส-ธิดา สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงเข้าพระราช พิธีอภิเษกสมรสกับ น.ส.เจ็ตซัน เปมา วัย 21 ปี ณ ลานพระราชพิ ธี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายในป้ อ ม ปราการเมืองพูนาคา วันพฤหัสบดี (13) บรรยากาศพระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็น ไปอย่ า งเรี ย บง่ า ยและถู กต้องตามโบราณราช ประเพณีแห่งภูฏานโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยานโดย พร้อมเพรียง ในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา น.ส.เจ็ตซัน เปมา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน จากนั้นสมเด็จพระราชิธิบดีทรงจูงพระ หัตถ์พระราชินีเสด็จฯ เข้าไปยังแท่นสักการะ ภายในป้อมพูนาคาเพื่อทรงรับพรและประกอบ พิธีสวดมนต์ตามคติทางพุทธศาสนาเนื่องในว โรกาสการสถาปนาสมเด็จพระราชินีพระองค์ ใหม่ หลั ง เสร็ จ สิ้ น พระราชพิ ธี อ ภิ เ ษกสมรส สมเด็จพระราชาธิบดีจกิ มี และสมเด็จพระราชินี เจ็ตซัน เปมาเสด็จออกทักทายผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในพิธเี ฉลิมฉลองซึง่ เปิดให้สาธารณ ชนเข้าร่วมด้วย สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สมเด็จพระ ราชาธิบดีจิกมีได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่าง ผ่อนคลายสบายๆกับผูส้ อ่ื ข่าวกลุม่ เล็กๆระหว่างที่

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปรอบๆภายหลังเสวย พระกระยาหารกลางวันซึ่งเป็นพระราชจริยวัตร ที่ทรงโปรดปราน “เรามีความสุขมาก เราเฝ้ารอเวลานี้มาระ ยะหนึ่งแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะแต่งงาน เมื่อใดตราบเท่าที่เป็นการแต่งงานกับคนที่ใช่” กษัตริย์จิกมีมีพระราชดำรัส “สำหรับเราแล้ว แน่นอนที่สุดว่าเราได้แต่งงานกับคนที่ใช่” มีรายงานว่า กษัตริย์จิกมี ทรงพบ เจ็ต ซันเป็นครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา ส่วน “เจ็ตซัน” ซึ่งเป็นบุตรของกัปตันสายการบิน ดรุก แอร์ ของภูฏาน ก็ยังเป็นเด็กหญิงวัย 7 ขวบเท่านั้น สมเด็จพระราชินอี งค์ใหม่ดจู ะทรงปรากฏ อาการประหม่าอยู่บ่อยครั้งขณะที่ทรงเข้าพระ ราชพิธีอภิเษกสมรสที่อุดมไปด้วยสัญลักษณ์ที่ สืบทอดมาแต่โบราณกาล พระองค์ทรงแย้มพระสรวลอย่างกระวน กระวายขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงสวม พระมหามงกุฎให้โดยที่ในช่วงแรกๆเมื่อสมเด็จ พระราชาธิบดีทรงพยายามจัดพระมหามงกุฎที่ ประดับประดาด้วยผ้าไหมให้เข้ากับพระเศียร สมเด็จพระราชินีปรากฏว่าพระมหามงกุฎกลับ เลือ่ นไหลลงมาหลายครัง้ หลายหนก่อนทีจ่ ะเข้าที่ เข้าทางในที่สุด “พระราชินที ำหน้าทีต่ ามความรับผิดชอบ ของเธอได้อย่างวิเศษสุดเรามีความภาคภูมิใจใน พระราชินมี าก” กษัตริยจ์ กิ มีทรงตรัสกับผูส้ อ่ื ข่าว “พระราชินเี ป็นมนุษย์ทม่ี หัศจรรย์ มีความเฉลียว ฉลาด พระราชินีและเรามีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ เหมือนๆ กันนัน่ คือ ความรักและความหลงใหล ในศิลปะ”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 26


ในกรุของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระกริ่ง ปวเรศในยุคที่ ๕ ซึ่งจัดสร้างโดยสมเด็จพระ มหาสมเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา ลงกรณ์สว่ น ใหญ่ ส ร้ า งแล้ ว นำไปเก็ บในกรุ วั ด พระแก้ ว แต่ได้กันไว้ ๒๕ องค์เพื่อทูลถวายในหลวง, พระบรมศานุวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย เฉพาะ ในด้านมวลสารในการสร้างพระกริง่ ปวเรศ ซึ่งเป็นเนื้อนวโลหะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม หลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เคยดำรัสว่า ประ กอบด้วย โลหะ ๙ ชนิดได้แก่ทองคำ เงิน ทองแดง จ้าวน้ำเงิน(พลวง) เหล็กละลายตัว ชิน(ตะกั่ว+ดีบุก) ตะกั่วน้ำนม ปรอท และ สังกะสีครับ @@@@

หรือใบชาห่อหนึ่งเท่ากับบาทหนึ่ง” นายพัชราภรณ์หัวเราะก๊าก “อ๋อ ๆ เข้าใจละครับคุณอาช่วยดูทซี คิ รับ แร่บางไผ่องค์นี้ดีหรือเก๊ ถ้าดีผมก็ตกลง” จากนัน้ เจ้าคุณปัจจานึกฯก็ลว้ งกระเป๋าหยิบ แว่นขยายอันเล็ก ๆ อันหนึ่งมาส่องดูพระแร่ โดย.....ไม้ซีกขีด บางไผ่อย่างละเอียด ดูด้านหน้าหลังด้านข้าง ดู tamjaichan_08@yahoo.com.au กระทั่งเนื้อโลหะและขี้สนิม ก่อนที่จะพูดว่า “ดีโว้ย” จากเนื้อหานี้ ทำให้ทราบว่าครั้งหนึ่งการ เช่าพระเขาเลี่ยงที่จะไม่พูดคำว่า “บาท” แต่ เลี่ยงมาใช้ “ห่อ” แทนครับ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) อย่างไรก็ตามในเมื่อมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ในอดีต และผู้รับมรดกจากบุคคลในราชกุลชั้น สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ.. สูงศักดิ์ยังยืนยันว่า ได้รับการบอกเล่าสืบต่อกัน มาว่าเป็นพระกริ่งปวเรศที่สมเด็จพระมหาสมณ ฉบับนี้เป็นภาคบังคับ คือต้องเขียน เจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นผู้สร้าง ต่อจากฉบับที่แล้วซึ่งผมได้เอ่ยมาถึง ขึน้ จึงน่าจะสรุปได้วา่ มหาสมณเจ้ากรมพระยา พระกริ่งปวเรศ แต่ยังไม่จบดีนักจึง ปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึง่ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆ ราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์น่าจะเป็น ขออนุญาตต่อเลยครับ หนึ่งในผู้สร้างพระกริ่งปวเรศ เพราะท่านทรง ในตอน “นักล่าเงินรางวัล” เป็นเหตุการณ์ เป็นเชื้อสายของวังหน้า เมื่อสร้างพระก็ควรที่ ที่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในช่วงปี ๒๕๐๕ ถึง จะสร้างพระตามอย่างประเพณีปฏิบัติของผู้สืบ ๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๓-๑๙๖๖) และตอน “เจมส์ เชือ้ สายวังหน้ากระทำกัน การสร้างพระเครือ่ ง เผือก” ซึง่ เป็นเหตุการณ์เดือนกันยายน ๒๕๐๘ รางเป็นอย่างอื่นก็อาจจะดูออกนอกลู่นอกทาง (ค.ศ. ๑๙๖๕) เอ่ยถึงพระกริ่งปวเรศว่ามีราคา ไป ในตลาดพระนับแสนบาท และระบุว่าในขณะ อย่างไรก็ตามผมมีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ปกตอน “นักเลงพระ” นั้นมีอยู่ไม่กี่องค์ แล้วก็ยังหาเช่าไม่ได้ ที่น่ารับฟัง อ้างว่าพระกริ่งปวเรศถูกสร้างขึ้นมา ใน ๕ ยุคแล้วไม่มีสร้างขึ้นอีก ประกอบด้วย ในตอน “นักเลงพระ”เป็นเหตุการณ์เดือน ยุคที่ ๑ เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๓๙๔ ถึง ๒๔๐๘ สิงหาคม ๒๔๙๔ (พ.ศ. ๑๙๕๑) นิกรถาม (ค.ศ. ๑๘๕๑-๑๘๖๕) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มี เจ้าคุณประสิทธินติ ศิ าสตร์อาเขยของเขาว่า อยาก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตำ ได้พระเครื่องรางชั้นเยี่ยมไว้สักองค์ไหม จะ แหน่งวังหน้าเป็นผู้สร้าง เสนอให้ เ ช่ า พระแร่ บ างไผ่ ด้ ว ยราคาถู ก เล่ น ยุคที่ ๒ เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๔๐๘ ถึง ๒๔๑๑ เอาเจ้าคุณประสิทธิฯตอบกลับไปว่า (ค.ศ. ๑๘๖๕-๑๘๖๘) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มี พระแร่ บ างไผ่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และใน ’..“อ้ายมะกอกสามตะกร้า หน้าอย่างแก ตำแหน่งวังหน้า (สวรรคตปี ๒๔๐๘) และ จะเอาพระแร่บางไผ่มาจากไหนกัน อาเล่นพระ พระแร่ บ างไผ่ เ ป็ น พระเครื อ ่ งรางที ถ ่ ก ู กล่ า ว พระราชโอรสเป็นผู้สร้าง มานานยังหาไม่ได้”...’ ถึ ง ในหั ส นิ ย าย พลนิ ก รกิ ม หงวนไว้ ห ลายตอน ยุคที่ ๓ เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๔๑๑ ถึง ๒๔๑๕ เหมื อ นกั น แต่ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การกล่ า วรวม ๆ (ค.ศ. ๑๘๖๘-๑๘๗๒) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อนิกรนำพระออกมาให้ดู เพื่อเป็นการ กั บ พระเครื อ ่ งรางอื น ่ ๆอย่ า งเช่ น ตอน “ผี ห ลอก” มีกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระราชโอรส ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเล่น เจ้าคุณประสิทธิถึง เป็ น เหตุ ก ารณ์ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๘๔ (ค.ศ. พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า กับตะลึงใช้แว่นส่องดูแล้วว่าเป็นของจริง จึง ๑๙๔๑) ได้ ก ล่ า วถึ ง พระเครื ่ อ งที ่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ชั ้ น เจ้าอยู่หัว ขึ้นรับตำแหน่งวังหน้า (องค์สุดท้าย) เจรจาขอเช่าและตกลงกันในราคา ๑,๐๐๐ บาท หนึ ง ่ อย่ า งเช่ น พระแร่ บ างไผ่ , พระท้ า ยย่ า น,พระ ในปี ๒๔๑๑ เป็นผู้สร้าง ซึ่งถือว่าถูกมาก เพราะราคาเช่าพระแร่บางไผ่ คลองตะเคี ย นเป็ น ต้ น ยุคที่ ๔ เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๔๑๕ ถึง ๒๔๒๘ ในขณะนั้นสูงกว่านี้มาก ปกตอนนักล่าเงินรางวัล ในตอนหนึ ง ่ พล พั ช ราภรณ์ ม ค ี วามพอใจ (ค.ศ. ๑๘๗๒-๑๘๘๕) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มี ในตอน “นักเลงพระ” นี้เอง ดร.ดิเรก ในพระแร่ บ างไผ่ จึ ง ถามอาจารย์ ท องหมอผี แ ละ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ในตำแหน่งวัง ได้เช่าพระกริง่ ปวเรศจากสนามพระทีส่ นามหลวง อย่างไรก็ตาม ตามที่ผมกล่าวไว้แล้วว่า นั ก เลงพระเจ้ า ของพระองค์ ด ง ั กล่ า ว อาจารย์ หน้าเป็นผู้สร้าง ในราคา ๘๐๐ บาทเท่านั้น (คำว่า “เท่านั้น” ในปี ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) มีการประมูล ทองจึ ง ตอบว่ า ยุคที่ ๕ เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๔๒๘ ถึง ๒๔๓๕ แสดงว่าได้มาในราคาถูก) ถึงกับมาคุยโขมงโฉง พระกริ่งปวเรศในราคา ๑๒ ล้านบาท จึงถือ (ค.ศ. ๑๘๘๕๑๘๙๒-๑๘๘๕) ในสมัยรัชกาล เฉง เป็นพระเครื่องรางโลหะที่มีราคาสูงสุดเท่าที่มี ‘..... “อ๋ อ ..องค์ น ้ ี ห รื อ คื อ แร่ บ างไผ่ ค รั บ ที่ ๕ มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา ถ้ า ยั ง จำกั น ได้ ใ นตอน “นั ก เลงพระ” การเช่ากัน ถ้ า ปื น ยิ ง เข้ า ละก้ อ ให้ ม าด่ า ผม คุ ณ ต้ อ งการผมก็ ปวเรศวริยาลงกรณ์ พระโอรสพระองค์ที่ ๑๘ เช่นกันผมได้เอ่ยถึงพระสมเด็จวัดระฆังมีราคา ส่วนทีม่ คี วามเห็นขัดแย้งกันในเรือ่ งผูส้ ร้าง จะคิ ด ให้ อ ย่ า งกั น เองสามสิ บ ห่ อ เท่ า นั น ้ ” ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรกั ษ์ (พระ ให้เช่าองค์ละระหว่าง ๑,๐๐๐ ถึง ๑,๒๐๐ บาท พระกริ่งปวเรศ ข้อมูลหนึ่งอ้างว่า ความเชื่อที่ พลทำหน้ า เหรอ หั น มาถามเจ้ า คุ ณ ปั จ จ โอรสในรัชกาลที่ ๑ ตำแหน่งวังหน้าในรัชกาล ส่วนพระกริ่งปวเรศในตอน “ต้มพ่อตา” ซึ่ง ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ นึ ก ฯ ที่ ๒) เป็นผู้สร้าง ผมกล่าวถึงไปแล้วเช่นกัน และเป็นเหตุการณ์ วริ ย าลงกรณ์ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งเป็ น ความเชื่ อ ที่ ผิ ด “อะไรกั น ครั บ คุ ณ อา สามสิ บ ห่ อ ผมไม่ ใกล้เคียงกันได้ระบุพระกริ่งปวเรศมีราคาเช่าใน แท้จริงผู้สร้างคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้ า ใจเลย” เล่ากันว่าพระกริง่ ปวเรศแต่ละยุคมีจำนวน อัตราองค์ละ ๒,๐๐๐ บาทครับ เจ้าอยู่หัว ตามที่ผมได้เสนอไปแล้ว ท่ า นแม่ ท พ ั หั ว เราะหึ ๆ การสร้างมาก แต่เกือบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ ที นี้ ม าถึ ง เหตุ ที่ ท่ า นเจ้ า คุ ณ ประสิ ท ธิ ฯ “แกมันเซ่อ พระน่ะเราจะซื้อขายกันไม่ สามารถเช่าพระแร่บางไผ่ในราคาถูกมาก THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 27 ได้ ต้องพูดว่าเช่าหรือแลกเปลี่ยน อ้า..คำว่าห่อ อ่านต่อหน้า 36

แกะอดีตจากหัสนิยายพล-นิกรฯ

ตอน ๔๐ พระเครื่องราง

พระแร่บางไผ่


บุญวาสนามาจากการบริจาค ต่างกันที่เจตนา

ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไรเมื่อบุคคลให้ ทานแล้ว มีเจตนาการให้ที่แตกต่างกัน? พุทธพจน์: ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานเพื่อหวังผล “... บุคคลมีความหวังให้ทาน มีจิตผูก พันในผลแล้วให้ทาน มุ่งการสั่งสมให้ทาน ให้ ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทาน นัน้ เขาผูน้ น้ั ให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไปย่อมเข้าถึง ความเป็ น สหายแห่ ง เทวดา ชั้น จาตุ ม หาราช เมื่อสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็น ใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมา คือ มาสู่ความเป็น อย่างนี้...” ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานเพราะคิดว่าเป็นเรื่องดี “... ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความ หวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทาน ไม่ ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจักได้เสวยผล ทานนี้ แต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดี เขา ผูน้ น้ั เมือ่ ให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง ความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์ เมื่อเขา สิ้นกรรม ...หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้ กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ...” ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานตามประเพณี “... บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วย คิดว่า มารดา บิดา ปู่ย่า ตายาย เคยให้ เคยทำ มา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ฯลฯ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความ เป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา เมื่อเขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยัง เป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ...” ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานเพื่ออนุเคราะห์

“... บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทาน ด้วย คิดว่า เราหุงหากิน สมณะและพราหมณ์เหล่า นี้ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทาน แก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร เขาให้ทานคือข้าว... ฯลฯ ย่อมเข้าถึงความเป็น สหายแห่ ง เทวดาชั้ น ดุ สิ ต เมื่ อ เขาสิ้ น กรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยัง เป็นผู้กลับมา ...ฯ” ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานเพื่อสบายใจ “... บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วย คิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะผ่องใส เกิด ความปลื้มใจและโสมนัส เขาให้ทานคือ ข้าว น้ำ ฯลฯ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เมื่อเขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับ มา ...ฯ” ผลแห่งทานจะเป็นอย่างไร? เมื่อบุคคลให้ทานเพื่อชำระจิต “... ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความ หวังให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ ทานนี้จิตจะผ่องใส จะเกิดความปลื้มใจและ โสมนัส แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เขา ให้ทานเช่นนี้แล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความ เป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ พรหม เมือ่ เขาสิน้ กรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ ไม่ต้องกลับมาคือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ...” “จิตของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ควรยึดติด อยู่กับรูปฯ เมื่อบำเพ็ญทานสุภูติ พระโพธิสัตว์ ทั้งหลาย ควรจะบริจาคทานเพื่อสงเคราะห์เว ไนย์”

“ หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า” “สุภูติ เมื่อพระโพธิสัตว์บริจาคทานโดย ปราศจากจิตที่ยึดติดในรูป...ฯ บุญนั้นก็ยิ่งใหญ่ หยั่งประมาณมิได้เช่นกัน...”

ฟุ้งทวนลม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษครั้นให้ทาน ด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มี โภคะมาก และเป็นผูม้ รี ปู งาม น่าดู น่าเลือ่ มใส ประกอบด้วยผิวพรรรณดียิ่งนักในที่ที่ทานนั้น เผล็ดผล (บังเกิดขึ้น) ครั้นให้ทานโดยเคารพ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผูม้ บี ตุ ร ภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลง สดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร ย่อมเป็นผู้ มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้ มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ์ในที่ที่ ทานนั้นเผล็ดผล เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน ย่อมเป็นผู้ มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีจิต น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ 5 สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ ทานนั้นเผล็ดผล ย่อมให้ทานไม่เดือดร้อนตนและผูอ้ น่ื ย่อม เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อม เป็นผู้มีโภคทรัพย์ ไม่มีภยันตรายมาแต่ที่ไหนๆ คือ จากไฟ จากน้ำ จากทางการ จากโจร จาก คนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้น เผล็ดผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัตบุรุษ 5 ประการนี้แล ฯ”

พุทธพจน์: “... ดูกรอานนท์ สตรีหรือบุรุษใน บ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ เป็นคนมีศลี มีกลั ยาณ ธรรม มีใจปราศจากความตระหนีอ่ นั เป็นมลทินมี ไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้ว มีมืออัน ชุ่ม ยินดีในการเสียสละ ควรแก่การขอ ยินดี ในทานและการแจกจ่ายทาน สมณพราหมณ์ ทุกทิศ ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า สตรี หรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นเป็นคนมีศีล ... ฯ ควรแก่การขอ ยินดีในทานและการแจกจ่าย ทาน แม้เทวดาทั้งหลาย ก็กล่าวสรรเสริญคุณ ของเขาว่า สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่ง โน้นเป็นคนมีศีล... ฯ ควรแก่การขอ ยินดีใน ทานและการแจกจ่ายทาน ดูกรอานนท์ กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไป ไม่ได้ กลิ่นจันทร์ กลิ่นกฤษณา หรือกระสำ พัก ก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่นสัตบุรุษ พุทธพจน์: ฟุ้งทวนลมไปได้ เพราะสัตบุรุษฟุ้งไปทุกทิศ “... ดูกรสุภูติ จิตของพระโพธิสัตว์นั้น ฯ” ไม่ควรจะยึดติดอยู่ในขณะให้ทาน นั่นก็คือเขา ควรจะบริจาคทานโดยปราศจากจิตที่ยึดมั่นอยู่ ในรูป เขาไม่ควรจะบริจาคทานโดยจิตที่ยึดมั่น พระมหาโมคคัลลานะ ถามเหตุที่ได้มา อยู่ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในผัสสะ และใน เมื่อผลแห่งทานต่างกันที่ลักษณะการให้ เป็นนางเทพธิดาว่า สรรพสิ่ง “ดูกรนางเทพธิดา ยศและวรรณะของท่าน สุภูติ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์พึงบริจาค แล้วลักษณะการให้เช่นไรจึงมีผลมาก มีอานิสงส์ ยิ่งใหญ่ สว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เหล่าเทพนารี ทานโดยปราศจากความหลงผิ ด ยึ ด ติ ดในรู ป มาก? และเหล่าเทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแล้ว ลักษณ์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? หากจิตของพระ ฟ้อนรำขับร้องทำให้ทานร่าเริง ห้อมล้อมเพื่อ โพธิสัตว์มิได้ยึดติดในลักษณะแล้ว การบริจาค พุทธพจน์: บำเรอท่าน วิมานของท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็น ทานนั้นก็จะเป็นบุญอันหาที่เปรียบมิได้ “... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัตบุรุษ วิมานทองคำ น่าดูน่าชมมาก ทั้งท่านเล่าก็เป็น สุภูติ เจ้าคิดเห็นอย่างไร เจ้าสามารถหยั่ง ใหญ่กว่าเทพเจ้าเหล่าทีส่ มบูรณ์ดว้ ยความปรารถ 5 ประการนี้ คือ ถึงความกว้างใหญ่ของอวกาศที่แผ่ไปจรดทิศ นาทุกอย่าง มีความเป็นอยู่อันยิ่งใหญ่ ร่าเริงใจ ... ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา ตะวันออกได้ไหม?” อยู่ในหมู่ทวยเทพ ... ย่อมให้ทานโดยเคารพ “หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า” ดูกรนางเทพธิดาท่าน อันอาตมาถามแล้ว ... ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร “สุภูติ เจ้าจะสามารถหยั่งถึงความกว้าง ขอจงบอกผลนี้บังเกิดแห่งกรรมอะไรหนอ ? ... เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน ใหญ่ไพศาลของอวกาศในทิศใต้ ทิศตะวันตก ... ย่อมให้ทานไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่น

และทิศเหนือ ตลอดจนอนุทิศทั้งปวง รวมทั้ง     ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ได้หรือ?” THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 28

ให้ด้วยศรัทธา

บุญกุศลไร้ขอบเขต

ทานของสัตบุรุษ


สวรรค์อยู่ใกล้ แค่เอื้อม

“ความสำเร็จ....ความสุขที่ยั่งยืน” ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลก เป็น บุตรสะใภ้ในตระกูลของคนทุศลี ซึง่ เป็นตระกูลที่ มีพ่อแม่สามีไม่มีศรัทธา เป็นคนตระหนี่ ดิฉัน ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลได้ถวายขนมเบื้อง แก่ท่านซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ แล้วจึงได้ บอกแก่แม่สามีว่า มีพระสมณะมาที่นี่ ดิฉัน เลื่อมใส ได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านด้วยมือของ ตน แม่สามีด่าดิฉันว่านางสู่รู้ ทำไมเธอจึงไม่ ถามฉันเสียก่อนว่าจะถวายทานแก่สมณะดังนี้ เล่า เพราะการถวายขนมเบือ้ งนัน้ แม่สามีเกรีย้ ว กราดทุบตีดิฉันด้วยสาก ดิฉันไม่อาจมีชีวิตอยู่ ได้นานจึงสิ้นชีพลง พ้นจากการทรมานอย่าง สาหัส จุติจากมนุษย์นั้นแล้วจึงได้มาเกิดบน สวรรค์ เป็นพวกเดียวกันกับเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์

เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะ บุญกรรมนั้น”

ให้โดยเคารพ พุทธพจน์: “...ดูกรคฤหบดี คนให้ทานอันเศร้าหมอง หรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ ไม่ทำความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม แล้วให้ทาน ทานนั้นๆ ย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อม ไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมไม่น้อมไป เพื่อบริโภคกามคุณ 5 อย่างดี แม้บริวารชน ของผูใ้ ห้ทานนัน้ คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงานก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่ อื่นเสีย ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผล แห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพ ฯ ดูกรคฤหบดี บุคคลให้ทานอันเศร้าหมอง หรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพ ทำ ความนอบน้อมให้ ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ ไม่เหลือ เชือ่ กรรมและผลของกรรมแล้วให้ทาน

ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูล นั้นๆ จิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภค อาหารอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่าง ดี ย่อมน้อมไปเพือ่ บริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อม ไปเพื่อบริโภคกามคุณ 5 อย่างดี แม้บริวารชน ของผูใ้ ห้ทานนัน้ คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงาน ก็เชื่อฟังดี เงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่ อื่น ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผลของ กรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ ดังนี้แลฯ”

“... ลำดับนั้น เจ้าปายาสิเริ่มให้ทานแก่ สมณพราหมณ์ คนกำพร้าคนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลาย แต่ในทานนั้นเธอได้ให้โภช นะเห็นปานนี้คือ ปลายข้าว ซึ่งมีน้ำผักดองเป็น กับข้าว และได้ให้ผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเป็น ปมๆ และมาณพชื่อ อุตตระ เป็นเจ้าหน้าที่ใน ทานนัน้ เขาให้ทานแล้วอุทศิ อย่างนีว้ า่ ด้วยทาน นีข้ อให้ขา้ พเจ้าร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนีเ้ ท่านัน้ อย่าได้ร่วมกันในโลกหน้าเลย เจ้าปายาสิ ได้ทรงสดับข่าวนัน้ แล้ว รับสัง่ ให้เรียกอุตตระมาณพมาแล้วได้ตรัสว่า พ่ออุต ตระ ได้ยนิ ว่าเธอให้ทานแล้วอุทศิ อย่างนีท้ กุ ครัง้ ว่า ด้วยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าร่วมกับเจ้าปายาสิ ในโลกนี้เท่านั้น อย่าได้ร่วมกันในโลกหน้าเลย ดังนี้หรือ ฯ อย่างนั้น พระองค์ ฯ พ่ออุตตระ ก็เพราะเหตุไรเธอให้ทานแล้ว จึงอุทิศอย่างนั้นเล่าพ่ออุตตระ พวกเราต้องการ บุญ หวังผลแห่งทานแท้ๆ มิใช่หรือ ในทานของพระองค์ ยั งให้ โ ภชนะเห็ น ปานนี้ คือ ปลายข้าวซึ่งมีน้ำผักดองเป็นกับข้าว พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระ บาท ไฉนจะทรงบริโภค อนึง่ เล่า ผ้าก็เนือ้ หยาบ มีชายขอดเป็นปมๆ พระองค์ไม่ทรงปรารถนา จะถูกต้องแม้ด้วยพระบาท ไฉนจะทรงนุ่งห่ม พระองค์เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของพวกข้าพระ พุทธเจ้า พวกข้าพระพุทธเจ้าจะชักจูงผู้ซึ่งเป็น ทีร่ กั เป็นทีพ่ อใจไปด้วยสิง่ ไม่เป็นทีพ่ อใจอย่างไร ได้ฯ พ่ออุตตระ ถ้าอย่างนั้นเราบริโภคโภชนะ ชนิดใดเธอจงเริ่มตั้งไว้ซึ่งโภชนะชนิดนั้นเป็น ทาน เรานุ่งห่มผ้าชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งไว้ซึ่งผ้า ชนิดนั้นเป็นทาน อุตตระมาณพรับพระดำรัสเจ้าปายาสิแล้ว เริ่มตั้งไว้ซึ่งโภชนะชนิดที่เจ้าปายาสิเสวย และ เริ่มตั้งไว้ซึ่งผ้าชนิดที่เจ้าปายาสิทรงนุ่งห่ม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 29

บางคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเชิงธุรกิจ ศาสนากิจและการเมือง แต่ความสุขไม่มี หรือมีความสุขก็เป็นแบบฉาบฉวย บางคนมีความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นดาวเด่นแต่ไม่นานกลาย เป็นดาวตก เขาไม่อาจรักษาสิ่งที่เขาไขว่คว้ามาได้อย่างยั่งยืน ผู้อ่านคงมีคำถามว่าเป็นไปได้หรือ ไม่ที่เราจะสามารถมีความสำเร็จและมีความสุขพร้อมๆ กันได้ และเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะมี ความสุขกับความสำเร็จนั้นอย่างยั่งยืน คำตอบ คือ เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามผมขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า ความสุขที่ ผมพูดถึงไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตที่ปราศจากอุปสรรค ปัญหา และความเจ็บปวด คนเรามี ความสุขได้แม้ยากจน แม้ต้องขับเคี่ยวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ บางคนแม้ต้องตายก็ตายอย่างมี ความสุข ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะนิยามของคำว่า ความสำเร็จ ไม่ใช่ต้องมีเงินมากๆ ต้องมีเกียรติ ในสังคม ต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาล แต่นิยามความสำเร็จของเขาอยู่ที่เขาได้เป็น ได้ทำ ได้ แสดงออกตามความฝันในชีวิตของเขา เขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุด ตัวอย่างที่เราเห็นได้ เช่น ทหาร ตำรวจ ที่มีอุดมการณ์ เขาทำหน้าที่รั้วของชาติ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นครู ตามชนบท เป็นหมอในท้องถิ่นห่างไกลความเจริญ บุคคลเหล่านี้ยอมสละความสุขส่วนตนเพื่อ ส่วนรวม เขามีจิตอาสา จิตสาธารณะ นึกถึงผู้ด้อยโอกาส คนอ่อนแอ คนที่ไม่ได้รับความ ยุติธรรม ผู้อ่านคงได้อ่านจากหนังสือพิมพ์ ฟังข่าวจากวิทยุ และดูข่าวจากโทรทัศน์ ทั้งทหาร ตำรวจ อาสาสมัครพลเรือน ที่ต้องถูกลอบทำร้ายเสียชีวิต บาดเจ็บและพิการ ผมเชื่อว่าบุคคล เหล่านี้มีความสุขที่ลึกซึ้ง เพราะเขาได้ทำหน้าที่สำเร็จ บุคคลเหล่านี้สังคมอาจลืมเขาเขาอาจต้อง อยู่กับความพิการตลอดชีวิตของเขา แต่เขาก็มีความสุขตลอดกาลกับความภาคภูมิใจของเขา ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การเอาชนะความชั่วด้วยความดี ชนะความโลภด้วยการให้ เอาชนะความเกลียดด้วยความรัก เอาชนะความร้ายด้วยความดี เอาชนะความคดโกงด้วยความ เที่ยงตรงและซื่อสัตย์ เอาชนะความเท็จด้วยความจริง ผู้ที่สำเร็จดังกล่าวจะเป็นผู้สำเร็จที่ยั่งยืน และเขาจะมีความสุขที่ถาวร ท่านที่มีความสำเร็จและความสุขทางโลกขณะนี้ผมดีใจกับท่านด้วย แต่ความสำเร็จและ ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ ความสำเร็จทางธรรมและความสุขทางใจ

เพราะเหตุทเ่ี จ้าปายาสิมไิ ด้ทรงให้ทานโดย เคารพ มิได้ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์พระองค์ เอง มิได้ทรงให้ทานโดยความนอบน้อม ทรง ให้ทานอย่างทิง้ ให้ ครัน้ สิน้ พระชนม์แล้ว เข้าถึง ความเป็นสหายกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชคือ ได้วิมานชื่อ เสรีสกะ อันว่างเปล่า ส่ ว นอุ ต ตระมาณพซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ น ทานของเจ้าปายาสินั้นให้ทานโดยเคารพ ให้ ทานด้วยมือของตน ให้ทานโดยความนอบน้อม มิได้ให้ทานอย่างทิ้งให้เบื้องหน้า แต่ตายเพราะ กายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คอื ถึงความเป็น สหายกับพวกเทพชั้นดาวดึงส์ฯ อ่านต่อหน้า 31


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ศูนย์รวมเว็บไซต์ของ หน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย

โดย ........สินีนาฏ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงอิมมิเกรชั่น สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน อากาศทางออสเตรเลียเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว ตกเย็นก็ไม่ต้องรีบมาก นักเพราะไม่ได้มืดเร็วเหมือนเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไงก็ยังคงต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีนะค่ะ เพราะ ถึงแม้ว่าแดดออกจ้าอย่างที่เห็นๆกัน แต่ถ้าอยู่ในร่มก็ยังเย็นอยู่เช่นเคย ไปไหนมาไหนพกเสื้อติด กระเป๋า หรือมัดเอวไว้ก่อนออกจากบ้านก็จะดี เผื่อว่าวันไหนลมแรงได้ใช้แน่ นอนค่ะ หลายท่านคงเป็นห่วงเมืองไทยเหมือนกับดิฉัน เพราะสถานการณ์น้ำท่วมดูท่าคงจะเพิ่ม ความรุนแรงขึ้น หลายจังหวัดก็คงต้องตั้งท่ารับน้ำเนื่องจากว่าฝนยังจะตกอย่างต่อเนื่อง ทุกเขื่อนก็ ต้องระบายน้ำออกเพราะปริมาณน้ำเกินพิกัด อยู่ทางนี้ที่ทำได้ก็คงเป็นเพียงส่งเงินไปช่วยเหลือ ครอบครัว หรือส่งไปตามศูนย์บริจาคต่างๆพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปให้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่าง จะกลับคืนสู่สภาพปกติในเร็ววัน ฉบับนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ของรัฐบาล www.australia.gov.au ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับทุกท่าน และโดยเฉพาะผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในประเทศออสเตรเลีย เพราะเว็บนี้เป็นศูนย์รวม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการทุกอย่างในประเทศออสเตรเลียค่ะ เรียกได้ว่า ให้ข้อมูลตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยก็ว่าได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการขอเอกสาร ต่างๆ เช่น ขอเอบีเอ็น วีซ่า พาสปอร์ต สมัครเลือกตั้ง เป็นต้น • การขอเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ลิงค์ (Centrelink) เงินช่วยเหลือของครอบครัว (Family Tax Benefit) • เรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเมดิแคร์ การให้กำเนิดบุตร และเงินช่วยเหลือต่างๆ • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การหาโรงเรียน หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้บุตร หลาน • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และอุตสาหกรรม • ข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและความช่วยเหลือต่างๆ • การนำเข้าและส่งออกของประเทศออสเตรเลีย • ตำแหน่งงานของหน่วยงานรัฐบาล • วันหยุดต่างๆ ของทางราชการ • การให้คำแนะนำสำหรับชาวออสเตรเลียที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ • ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายและระบบศาล • สถานที่และเบอร์โทรของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในประเทศออสเตรเลีย และยังมีข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย ที่ท่านต้องเข้าไปดูด้วยตนเอง ซึ่งดิฉันขอย้ำว่ามีประโยชน์ จริงๆค่ะ แม้แต่เรื่องการย้ายบ้าน ก็ยังมีห้วข้อแนะนำว่าจะต้องมีการแจ้งย้ายที่อยู่ที่ไหนบ้าง ช่วงนีด้ ฉิ นั เองก็มลี กู ค้าหลายท่านทีม่ องหาทีอ่ ยูใ่ หม่ ก็ขออนุญาตนำเอาเช็คลิสต์ จากเว็บไซต์มา ฝากค่ะ อย่างน้อยๆก็จะได้เตือนตัวเองว่าจะต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้างที่เราใช้บริการอยู่จะได้ไม่ เป็นปัญหาในภายหลัง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ฟรีชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดมาริควิลล์ ข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในเขตมาริควิลล์ และเขตใกล้เคียง เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัง้ เรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย สถานที่เรียน Community room,Marrickvill Library (หัวมุมถนนMarrickville Road& Petersham Road) เวลา 17 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม 2011ระดับ Intermediate class ทุก วันจันทร์เวลาบ่าย 1-บ่าย 3 ระดับ Beginner class ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 1-บ่าย 3 สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 9335 2166 ฟรี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในเขตเซนต์จอร์จ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการ บรรยาย ของคุณ Celia Lashlieในหัวข้อ“เลี้ยงดูเด็กชายให้เติบโตเป็นผู้ชายที่ดี”ในวัน พฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2011 จัดขึ้นที่ Hurstville Entertainment Centre - Civic Theatre, MacMahon St, Hurstville, 2220 เวลา 5:30 -7:30 น. จองที่นั่งได้ที่คุณ Katrina Brown on 9330 6063 หรือ kbrown@hurstville.nsw.gov.au ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ กิจกรรมอื่นๆสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเซ็นจอร์จเข้าไปดูได้ที่ www.hurstville.nsw. gov.au สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียน ในชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ FREE Tax Help ตอนนี้สมาคมได้เปิดให้บริการยื่นขอคืนภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ ไม่เกิน $ 50,000 ต่อปี และไม่ได้ใช้ ABN (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่ดสมาคม โดยตรง) ซึ่งเปิดให้บริการฟรีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครซึ่งผ่านการรับรองและอบรม จากสำนักงานภาษีออสเตรเลีย(ATO) สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการจำเป็นจะต้องโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าใช้บริการ ที่หมายเลข 9264 3166 และบริการนี้เริ่มตั้งแต่วัน นี้จนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2011 ค่ะ สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators ) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา ( 1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการใน เขตพื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้า มาติดต่อโดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลา นั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ใน ออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำนักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทน ของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 92643166 เพื่อป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ ซื้อ Sep 2011

26 27 28 29 30

ขาย

A$ ซื้อ ขาย

30.59 31.24 29.62 30.65 31.30 29.82 30.52 31.17 29.88 30.76 31.41 29.62 30.72 31.37 29.63 ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย Sep 2011 Thai All Ord 26 0,904.06 3,927.60 27 0,946.62 4,063.50 28 0,931.60 4,097.70 29 0,926.21 4,067.90 30 0,916.21 4,070.10

U$

ซื้อ

30.70 30.90 30.96 30.70 30.73

1.02 1.02 1.03 1.02 1.02

ขาย

0.94 0.94 0.95 0.94 0.94

อเมริกา D.Jone

ทองคำแท่ง B S

11,043.86 11,190.69 11,010.90 11,153.98 10,913.38

24000 24500 24300 23900 24050

24100 24600 24400 24000 24150

บาท ซื้อ

34.08 34.32 34.42 34.20 34.20

ขาย

28.04 28.24 28.38 28.20 28.20

ทองรูปพรรณ B S 23650 24150 23953 23559 23695

24500 25000 24800 24400 24550

อาเพศแห่งคำทำนาย: “ผู้ปกครองเป็นหญิง พึงระวังสายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ” !? ต่อจากหน้า 20

มองภาพใหญ่ขึ้นมาที่หลายคนเตือนมา นานถึ ง การสร้ า งสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ จ ากชื่ อ เดิม “หนองงูเห่า” ในทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ใช้วิธีการนำ ทรายจำนวนมหาศาลหลายชั้นมากดไล่น้ำใน ดินชั้นล่างที่มีความอ่อนจนทรุดให้ถึงที่สุด เพื่อ หวังว่าการทำเช่นนี้จะทำให้แทบไม่ทรุดหรือ ทรุดน้อยมากในแต่ละปีแล้วจึงมาสร้างลานวิ่ง และลานจอดให้กับเครื่องบิน แม้มนุษย์จะมีความฉลาดในการหาเทคนิค ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในหนองได้ สำเร็จแต่ความเสี่ยงก็เกิดขึ้นทันใดเพราะหาก ระดับน้ำสูงจนมาถึงระดับ Asphaltic Concrete ซึ่งอยู่ใต้ผิวคอนกรีตของทางวิ่งและลานจอด สนามบิน จะทำให้ Asphaltic Concrete แตก เปื่อยจนรับน้ำหนักไม่ได้ หลายปีที่ผ่านมาสนามบินสุวรรณภูมิได้ สร้างทำนบสูงกั้นและสร้างคลองรอบสนามบิน และใช้การดันน้ำและสูบออกภายนอกเพือ่ เอาชนะ ระดับน้ำในบริเวณหนองน้ำแห่งนี้ให้ได้ ประเทศไทยสร้างสนามบินในหนองน้ำ ทัง้ ๆทีม่ ที างเลือกทีจ่ ะไปสร้างหรือขยายสนามบิน ดอนเมือง ก็เพราะการสร้างสนามบินแบบนี้ ต้องใช้งบประมาณแพงมหาศาล ตรวจสอบทราย ที่ ถ มไปแล้ ว ก็ ย ากเปิ ดโอกาสให้ นั ก การเมื อ ง โกงกินกันได้อย่างมโหฬาร แต่มาถึงวิกฤติครัง้ นีค้ นไทยได้รบั บทเรียน ทีแ่ พง เพราะหนองงูเห่าเดิมเป็นพืน้ ทีห่ นองและ กินบริเวณกว้างสามารถทำเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ เพื่อรับน้ำและพักน้ำก่อนที่จะผันน้ำออกลงอ่าว ไทยได้กลายเป็นพื้นที่บริเวณกว้างที่ห้ามมีน้ำ

ขังและต้องสูบน้ำใส่พื้นที่ชาวบ้านแทน เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน มากที่มีการวางผังให้ใกล้แม่น้ำในที่ดินราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เพราะทีด่ นิ มีราคาถูกและต้องการปล่อย ของเสียลงแม่น้ำตลอดจนทำให้การขนส่งใกล้ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพเพื่ อ ลดค่ าใช้ จ่ า ย (เพราะส่ ว ย ทางหลวงหากอยู่ไกลมากก็จ่ายหนัก)เราเน้นแต่ การสร้างถนน แต่ในอีกทางหนึ่งได้ทำให้เรามี แก้มลิงที่รับน้ำน้อยลงไปด้วย ไม่ตอ้ งพูดถึงการตัดต้นไม้ทำลายป่าจำนวน มากเพื่อสร้างถนนเพื่อให้ผู้รับเหมามาฮั้วและ นักการเมืองได้กินหัวคิว นักการเมืองจำนวนมากเป็นผูท้ รงอิทธิพล บุกป่าตัดไม้ สร้างรีสอร์ท อยู่ทั่วประเทศไทย จนภาพที่เห็นโคลนดินถล่มมาพร้อมกับน้ำท่วม เป็นประจำ โลกที่ร้อนจนน้ำแข็งขั้วโลกละลายมาก ขึ้น ฝนฟ้าแปรปรวนปั่นป่วนมากขึ้นทุกปีท่าม กลางความโลภของเหล่ า นั ก การเมื อ งและผู้ มี อำนาจ ธรรมชาติจึงให้บทเรียนกับเราในครั้งนี้ ด้วยราคาแสนแพงเพราะมีผคู้ นต้องเสียชีวติ และ สิ้นเนื้อประดาตัวไปเป็นจำนวนมาก ถึงเวลาที่มหาชนจะลุกขึ้นมาปฏิรูปประ เทศไทยแล้วหรือยัง?

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณมีพลังที่ดีหนุนอยู่ จึง ส่งผลให้คณ ุ ไร้อปุ สรรคในการดำเนินชีวติ หน้าที่ การงานรวมทั้งการเงินด้วยส่วนความรัก สำ หรับคนโสด อาจมีแง่งอนกันบ้าง ตามประสา คนรักกัน ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความ สัมพันธ์ของคุณไปด้วยกันได้ดี ไม่มปี ญ ั หาอะไร ให้หนักอกหนักใจเลย ปีฉลู ดวงในช่วงนี้ ขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสุข ภาพให้มากๆ เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วย คุณควร ดูแลสุขภาพให้ดี แต่ในด้านการงานและการ เงินก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ ส่วนความรัก คนโสด ที่รักกันมานาน ต้องระวังปัญหาในเรื่องบุคคล ที่สามไว้บ้างก็ดี ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว มอง ผ่านเรื่องจุกจิกไปบ้างจะดีกว่า ปีขาล ในช่วงนี้ถึงแม้ดวงของคุณจะมีพลังที่ดี หนุนอยูก่ จ็ ริง คุณยังคงจะทำอะไรไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก แต่คุณก็พบทางออกที่ดีเสมอ ส่วนความ รัก คนโสดจะมีความรักที่ดี เพราะจะมีข่าวดี ข่าวมงคลเกิดขึน้ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ รักความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดี แต่บางครั้ง บุคคลอื่นจะเป็นต้นเหตุให้ผิดใจกัน ปีเถาะ ดวงชะตาในช่วงนี้ของคุณจะมีปัญหาใน เรื่องการเงิน คุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายมากจน คุณตั้งรับไม่ไหว และจะเป็นเช่นนี้ไปอีกสัก ระยะหนึ่ง ในด้านความรัก คนโสดมีพลังของ การสูญเสียอยู่ ถ้ามีปัญหากัน ก็อาจถึงขั้นเลิก กันไปเลย ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความ สัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิม ปีมะโรง ดวงของคุณในช่วงนี้ทำอะไร อาจจะไม่ ได้ดั่งใจสักเท่าไร แต่คุณก็ไม่มีดวงของความ สูญเสีย ดังนัน้ คุณต้องใจเย็นๆไม่วา่ จะทำอะไรก็ อย่าใจร้อน ส่วนความรัก คนโสดจะมีมอื ทีส่ าม เข้ า มาเป็ น เหตุ ใ ห้ ค วามรั ก ความสั ม พั น ธ์ ต้ อ ง เปลี่ ย นไป ส่ ว นคนที่ มี คู่ ค รองแล้ ว เคยเป็ น อย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ปีมะเส็ง ในช่วงนี้ เรื่องการเงินจะทำให้คุณเดือด เนื้อร้อนใจ และจะเป็นอย่างนี้อีกนาน ถ้าคุณ ไม่ควบคุมดูแลการใช้จา่ ยให้ดๆี คุณจะเดือดร้อน มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ในด้านความรัก คนที่มี คู่ครองแล้ว จะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องไม่เป็น เรื่อง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนคนโสด ยังไม่พบคนที่ถูกใจเลย

ปีมะเมีย ในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเริ่มดีขึ้น ไม่ว่า จะทำอะไรก็ราบรื่น ปัญหาที่เคยมีก็จะค่อยๆ หมดไป ขอให้ใช้ความรอบคอบในการดำเนิน ชีวิต ใช้สติคอยกำกับการกระทำ แล้วชีวิตจะ ดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด ส่วนความรัก คนโสด ความรักดำเนินไปด้วยดีมากๆ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว ยังคงเป็นปกติเหมือนเดิม ปีมะแม ดวงชะตาในช่วงนี้ คุณต้องใช้สมองมาก หน่ อ ย ไม่ ว่ า จะทำอะไรก็ อ าจจะเหนื่ อ ยบ้ า ง แต่ก็ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ คนเราจะให้ราบรื่นไปเสียทุกอย่างคงไม่ใด้ ใน ด้านความรัก คนโสด ความรักราบรื่นดี ส่วน คนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีการกระทบกระทั่งกัน บ้างเนื่องจากความอ่อนล้า ปีวอก ก็รู้ๆอยู่แล้วว่า ดวงไม่ค่อยจะดีนัก แล้ว ทำไมคุณถึงทำอะไรด้วยความใจร้อน ดวงของ คุณมีพลังแห่งความสูญเสียปกคลุมอยู่ จึงส่งผล ให้คุณพบแต่เรื่องไม่ค่อยสบายใจ ในด้านความ รัก คนโสด มีเกณฑ์เลิกกันสูงมาก ส่วนคนที่ มีคู่ครองแล้ว ระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่ เป็นเรื่อง จากเรื่องเล็กจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ปีระกา ในช่วงนี้คุณควรระวังปัญหาในเรื่องการ เงินเอาไว้บ้าง เกณฑ์การใช้จ่ายก็สูงมาก จึงส่ง ผลให้คุณเดือดร้อน แล้วก็เป็นไปตามสุภาษิต คือ พอความจนบินเข้าทางประตู ความรักก็ บินออกนอกหน้าต่าง ทั้งคนโสดและคนที่มี คู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น เลย ถ้าประคองไม่ดี ก็อาจถึงขั้นเลิกกัน ปีจอ ช่วงนี้คุณต้องระวังคำพูดของคุณเอาไว้ ให้มากๆ เพราะดวงของคุณจะมีเคราะห์ที่คำ พูด ดังนั้น ควรคิดให้ดีก่อนพูด อย่าพูดก่อน คิด ไม่เช่นนั้น จะมีปัญหาตามมาแน่ๆ ส่วน ความรักทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ รักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น ยอมสงบปากสงบ คำไว้จะดีกว่าการทะเลาะกัน ปีกุน ดวงในช่วงนี้ของคุณจะว่าดี ก็ยังไม่ใช่ดี เลยทีเดียว จะว่าร้ายก็ไม่ร้ายนัก คุณควรหมั่น สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิเป็นประจำทุกวัน จะเป็นการเสริมบารมีให้ตัวคุณเอง เพื่อให้มีสติ รู้ตัวก่อนจะทำอะไร ชีวิตจะได้ตั้งมั่นทำในสิ่ง ที่ดีๆ เพื่อให้ผลดีตอบสนองให้พบแต่ความสุข ในทุกๆด้าน รวมไปถึงความรักด้วย


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/568

1030/577

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/567

2005/569

MARN 0318630

(02) 9283 0396 2945/568

Email: denning@tpg.com.au 1971/578

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Lic.156098c ABN 66 761 345 317

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165

•มีประกัน •ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม •ติดตั้งใหม่ •แก้ไขดัดแปลง •ปรับปรุงใหม่ •ขอมิเตอร์เพิ่ม •ขายพร้อมติดตั้งของใหม่ในบ้านหรือร้านค้า •ซ่อมทั้งของเก่าและของใหม่

ติดต่อ

Paul: 0417 229 385

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au

20/566

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

ขายร้านอาหารไทย Sunshine Coast, Queensland 50 ที่นั่ง ทำเลดีมาก ขายได้ตลอดปี ค่าเช่าไม่แพง ร้านตรงข้ามโรงพยาบาลใหญ่ใน sunshine coast มีลูกค้าประจำ ทั้งหมอ, พยาบาล, นักเรียนแพทย์  ด้านหลังร้านมีที่จอดรถสำหรับลูกค้า (ร้านอยู่ตึกเดียวกับ post office ด้านหลังร้านเป็น motel ลูกค้าขาจรตลอดปี) ร้านทำใหม่เพิ่งเปิดได้ 1 ปี อุปกรณ์เครื่องครัวใหม่ ซื้อขาด สัญญาเช่ายาว เจ้าของต้องเดินทางกลับไปทำธุรกิจ ของครอบครัวที่ sydney  สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อด่วน

คุณดาว 0430 927 669

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

บริการให้คำปรึกษา • • • •

Migration Agents Registration No.(MARN)

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

1/35 Belmore St., Burwood NSW

2933/570

3056/568

รับสมัครด่วน Chef ผู้ช่วยในครัว พนักงานเสิร์ฟ ทำงานย่าน Randwick ติดต่อ 0432 799 554

0414 364 488

2826/577

เปิดบริการที ่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/574

6/572

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435

Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

รับทำบัญชีและภาษี

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำใบ (ทองใบ) มาลัยคำ"

6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669 11/567

ด้ ไ ย เรามที นายความพูดไท

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ทนายความ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW) Mob: 0402 265 693

ให้คำปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/567

9790827

Srun Mobile Mechanic

2954/573

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/573

3058/568

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทย ย่าน Gosford (Central Coast) Davistown ทำเลดี ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำ (30 ที่นั่ง) ขาย $50,000 สนใจติดต่อ สอบถาม 0405 129 185, 0416 415 216

9787 3948

3058/568

รับสมัคร

ร้านอาหารไทย ย่าน Chapel Hill, Brisbane, Queensland ต้องการ Cook ทำงาน part/full time สนใจติดต่อ (07) 3720 0918 หรือ 0488 060015

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

ต้องการขายด่วน! ร้านอาหารไทย-ลาว ราคาทุนกว่า $150,000 ขายเพียง $39,000 พอใจจริงต่อรองกันได้ ทำเลดีมาก ครัวใหญ่ อุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมด จ่ายหมดแล้วไม่มีอะไรติดค้าง เพิ่งเปิดมา 3 ปี สนใจมาดูก่อน เห็นแล้วจะชอบใจ โทร.มาคุยกันก่อนที่เบอร์ 0435 305 082

3057/568

3059/568

ทำงานเก็บผลไม้ ต้องการพนักงานเก็บเชอร์รี่ที่ Wellington รัฐ NSW แคมป์ปิ้ง ไฟฟ้า บาร์บีคิว มีพร้อม เริ่มงาน 27 ตุลาคมนี้ (ขึ้นอยู่กับอากาศ) พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นปัญหา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Byron

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 33

Byron.jones@live.com Mob: 0420 278 141


2852/568 con

1341/577

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยใกล้ TOP RYDE ร้านใหม่ 100 ที่นั่งขึ้นไป สนใจติดต่อ 0433 295 666, 0431 271 350

3054/568

2714/568

2225/566

เที่ยว L.A. USA พักแบบโฮมสไตล์ ดูเว็บ www.ezsytyla.com Email: patima31@hotmail.com

Housekeeping Supervisor/Room attendant

3052/568

ขายร้านอาหารไทย

ร้านอยู่ใน Balmain มี 40-50 ที่นั่ง ชั้นบนมี 2 ห้องนอน ที่จอดรถด้านหลัง 2 คัน มีลูกค้าประจำมาก ต้องการขาย $90,000 สนใจติดต่อ 0433 991 083 License Restaurant ให้เช่า

ย่าน Central Coast Long Jetty มี 40 ที่นั่ง ทำเลดี ธุรกิจดีมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 02 433 335 48 3004/568

0410 433 548

2965/568

เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ

Y สุภาพบุรุษวัย 62 ปีมีธุรกิจ และบ้าน เป็นของตนเอง ต้องการเพื่อนสุภาพสตรี วัยไม่เกิน 40 ปีเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่ออยู่ยาว สนใจติดต่อ 0403 289 119

Y

Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!!

ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133 2929/573

รับสมัคร

พ่อครัว/แม่ครัว

ที่มีประสบการณ์ ทำงานที่ Port Macquarie ห่างจากซิดนีย์ 4 ช.ม.ครึ่ง ทำงานอังคาร-อาทิตย์ เปิดเฉพาะ กลางคืน สำหรับผู้อยู่ถูกต้อง มีที่พักให้ชั่วคราวช่วงทำงานใหม่ สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คุณพร 0401 519 483 3051/568

ทำงานบ้าน part time

รับสมัครแม่บ้านทำงาน part time ชั่วโมงละ $15 ครั้งละ 4 ชั่วโมง สัปดาละ 2 ครั้งติดต่อ 0403 289 119

2411/572

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์

0430 996 044, 0404 703 614

38/555

Chef 1 ตำแหน่ง Kitchen Hand 2 ตำแหน่ง ร้านอาหารอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ 0401 352 316

รับสมัคร

3049/568

Are you a Thai Chef and willing to relocate?? then we have a Head Chef position for you. Excellent wages. You must a minimum of 8 years and have the ability to work with others chef cook food to serve up to 80 suggests. Chef with working vise or visa 457 is encourage, as this might lead to sponsorship. Contact Tai on

0427 012 006

2928/568

Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

รับสมัคร

3048/569

3045/568

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 03 9329 6550 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne 3024/568

รับสมัคร

2534/570

พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารไทย ใน Melbourne (Lilydale) พูดภาษาอังกฤษได้ สนใจติดต่อ 3044/568

0403 259918

รับสมัคร

Full time Chef มีประสบการณ์ อยู่ถูกต้อง ทำงานที่ Sunshine Coast มีที่อยู่ให้ ติดต่อ Shelly 0412 691 043

3047/568

มีรายได้จริงจริง

หากคุณเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

เราเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ทางด้านเน็ต เวิร์ค เรากำลังจะไปเปิดตลาดในประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้ร่วม ธุรกิจที่เป็นคนไทย บริษัทนี้เจริญเติบโตรวดเร็วมากยอดขายทะลุเป้า $3.7 BILLION ใน 6 ปี บริษัทนี้เพิ่งเปิดที่มาเลเซียและประเทศไทย

เราต้องการเพื่อนผู้ร่วมงานเพียง 3 ท่าน

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล

Su Haircare Salon ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental Cut, Perm, Colour Suite 105-106/441-449 Elizabeth St ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด

เราต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจทำงาน ร่วมทีม ทำงานในโรงแรม 5 ดาวกลางใจเมือง คุณต้องมีประสบการณ์ดา้ นนีม้ าก่อน supervising a team of room attendants และสามารถทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับความกดดันอย่างสูง 3046/568 จะเป็นหนทางไต่เต้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับ Self Checker เราจะมีหลักสูตรพิเศษ ต้องการขาย เทรนให้ เวลาทำงานแบบ rotating roster ร้ า นอาหารไทยในเขตท่ องเที่ยววูลองกอง 70 สนใจติดต่อ Asoka at the HRC Group, Leading Housekeeping Outsourcing ที น ่ ง ่ ั ข้ า งนอกอี ก 20 ที น ่ ั่งเปิด 21 ปีลูกค้าแยะ Must be able to communicate in English เจ้ า ของจะไป Oversea ราคา $89,000 ติดต่อ and must have a full time work rights. on 9251-2311 หรือ e-mail your resume to Enzo Conti 02 4227 5199 fax:4227 5299 asoka@hrc.com.au

3050/569

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

2070/573

ติดต่อเป็นสมาชิก

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

Lewis Law Solicitors

จะต้องมีความทะเยอทะยาน ทำงานหนักและซื่อสัตย์เชื่อฟัง เราต้องการหาคนที่จริงใจและจริงจัง แสวงหาโอกาส และความปราถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต

มีตัวอย่างฟรีไว้ให้ ที่สำนักงานทันสมัยในเมือง ติดต่อที่ Zan 0414 767 419 (พูดอังกฤษ)

รับบริการ ด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้า และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างประเทศ บริการครบวงจร ทุกขนาด หีบห่อ เล็ก ใหญ่จัดให้ได้หมด เรามีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยประสบการณ์นานกว่า 15 ปี เป็นประกัน (AQIS Accredited) • Air/Sea freight • Customs and AQIS Clearance • Transport “door to door” Services • Packing and Repacking Services • Warehousing • Household moving, Personal Effects • เรามีวัสดุ และ บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายให้ทั้งปลีกและส่ง เช่น Moving boxes, Wine boxes, Wooden tea chest boxes และ packaging supplies สนใจติดต่อปรึกษาได้ที่ คุณดำรงค์ 0430 080 864 หรือที่ Matthew Arthur 0416 663 696 Office Suite 2 level 2, 1753 Botany Rd. Banksmeadow NSW 2019 Ph: 02 9355 3834 Fax 02 9355 3858 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 34


Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868 Liberty Lawyers

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 (P.O. Box 734- Bankstown NSW 1885) Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำงาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำงาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 ASIAN SHOP

ต้องการสุภาพสตรีทำงาน บริการสถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำเลดี ที่ แอดิเลด ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง ติดต่อ 0431 618 984 3049/567

รับสมัคร

พนักงานนวดที่ Brisbane Very busy massage shop in Brisbane city Experienced female massage staffs 20-30 year old Immediate start Exotic relaxation massage $300 a day Free house in Brisbane Contact 0404 445 682

(MELBOURNE)

ธุรกิจที่นี่ดีมาก เจ้านายใจดี ยินดีต้อนรับเพื่อนสาวอายุ 19+

ติดต่อ Mob: 0426 060 021

โอกาสดีมีให้คุณที่นี่

3040/571

3037/569

Massage Centre รับสมัคร

Massage Centre ที่ Melbourne ย่าน Moorabbin & Footcray รับสมัครสุภาพสตรี 18-30 ปี ทำงานร้านนวดธุรกิจดีมาก มีรายได้ $1,000 - $2,000/week มีการเทรนให้อย่างเต็มที่ มีที่พัก และอาหารพร้อม สนใจติดต่อ

เบื่อเมืองหลวงมาอยู่เมื่อเล็กสิคะ ร้านนวดไทยที่ Adelaide เป็นร้านเดียว ที่อยู่ใน Central Market สามารถขายของหน้าร้านได้อีกเยอะ โทรมาคุยก่อนได้ ทำเลดีมาก เจ้าของร้านป่วยกระทันหัน อยากขายด่วน $80,000 ติดต่อที่ คุณสุ 0400 776666

1601/579

0413 708 150

3053/569

สถานบริการในเมลเบิร์น

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581

สถานบริการเปิดใหม่

รับสมัครพนักงานสุภาพสตรี ทำงานด้านบริการ ย่าน Marrickville อายุ 18-35 สถานที่สะอาด ปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ใกล้สถานีรถไฟ ไม่มีประสบการณ์ มีพนักงานให้คำแนะนำ สนใจติดต่อ Tom 0423 276 964

2982/574

2922/566

FORE SALE

สถานบริการ Fully License In Canberra • ตกแต่งสวยพร้อม Furniture และ อุปกรณ์ สามารถดำเนินกิจการได้ทันที • มีระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด • มีตู้ ATM ภายในร้าน • มีลูกค้าประจำจำนวนมากสามารถ คืนทุนได้ภายในปีแรก • สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 0423 663 661

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำงานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำเลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ

รับสมัคร

2838/578

2926/570

รับสมัคร

3055/569

รับสมัครสุภาพสตรี

• • • • • •

สาวสวยทำงานด้านบริการ

โบนัสให้ทุกวัน Full Time/ Past Time สถานที่ทำงานสอาด และปลอดภัย มีที่พักฟรี ใกล้สถานีรถไฟ เจ้านายเป็นกันเอง ติดต่อ ซันนี่ 0406 089 312

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 35

2931/570

0449 665 394

1473/572

รับสมัคร

สุภาพสตรี 18-35 ทำงานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำเงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำงานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

2786/575

SYDNEY VIP JJJJJ

เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้

0467 873 664

สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ ที่ Melbourne รายได้ดี ทำงานที่สตูดิโอ และนอกสถานที่ สามารถเลือกได้ มีที่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ฟรี เจ้าของใจดี (No private number) SMS ok

รับสมัครด่วน

พนักงานบริการหญิง ไม่จำกัดอายุ และรูปร่าง ขอเพียงมี work permit ทำงานที่ Canberra (ห่างจากซิดนีย์ 3 ชั่วโมง) สถานที่ทำงานสะอาด & ปลอดภัย มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อหรือฝากข้อความที่ 0423 256 812

3003/566

2921/566

KINGSFORD BODYTONE

รับสมัครหมอนวด

สุภาพสตรีรูปร่างดีมีเสน่ห์ พูดภาษาอังกฤษได้ดี จ่ายดีมาก ชั่วโมงละ $65 (No Sex) ธุรกิจดีมาก มีลูกค้าแยะและนิสัยดี ลูกค้าสุภาพไม่เอาแต่ใจ 20 นาทีโดยบัสจาก City รถบัสมากมายจอดหน้าร้าน ติดต่อ(02) 96634373

=

แสงเดือน ทนายความ

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

55/574

3042/591

=

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

2691/567

1898/570

0416 182 642

=

1938/577

Mob. 0402 878 928

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9540 9611

รับสมัคร

=

85/573

1640/575

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำงาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำงานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ASIAN STAR

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/571

80/572


ในการรื้อบางส่วนได้พบพระรอดจำนวนมาก เมื่อบูรณะเสร็จแล้วจึงบรรจุไว้ตามเดิม พระรอดถูกนำออกมาแจกจ่ายครั้งแรกใน ปี ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๐๘) เมื่อมีการบูรณะพระ เจดียอ์ กี ครัง้ พระรอดทีน่ ำมาแจกจ่ายครัง้ นีเ้ รียก กันว่า “พระรอดกรุเก่า” มีการนำลงมากรุงเทพฯ เพื่อถวายแด่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงกรมพระ ราชวังบวรวิไชยชาญสถานมงคล ในปีพ.ศ.๒๔๙๘ได้มีการปฏิสังขรณ์กุฏิ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน จากการขุดดินเพื่อลงราก ฐานการสร้าง ก็ได้พบพระรอดเป็นจำนวนมาก ถึงสามร้อยองค์ ในปี ๒๕๐๖ ทางวัดได้รอ้ื พืน้ พระอุโบสถ พบพระรอดประมาณ ๓๐๐ กว่าองค์ ซึ่งถือ เป็นรุ่นสุดท้ายของพระรอดกรุเก่า ในปี ๒๕๑๓-๑๔ วัดมหาวันทำการสร้าง พระอุโบสถหลังใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนประ มูลขุดหาพระรอด ค่าประมูลในอัตราตารางวา ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาทในเวลาขุด ๔ ชั่วโมง ทายาทของบริษัทสยามฟาร์มซึ่งเข้าร่วมประมูล สามารถขุดพระรอดขึ้นมาได้ประมาณ ๙๐๐ องค์ นับจากนั้นมาก็ไม่พบว่ามีการขุดพระรอด ขึ้นมาได้อีกเลย สีของพระรอดมีด้วยกัน ๕ สีคือ สีขาว, สี เ ขี ย ว, สี เ หลื อ ง, สี แ ดง และสี เ ทาอมดำ ปัจจุบนั พระรอดทีส่ ภาพสมบูรณ์ไม่สกึ หรอ มี ราคาเช่าในระดับไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านห่อครับ

ในตอน “สมาคมหนังเหนียว” ซึ่งเป็น เหตุการณ์เดือนมกราคม ๒๕๐๘ (๑๙๖๕) ได้ กล่าวว่าพระท่ากระดานและพระนางพญาที่นพ. ดิเรกห้อยคอสามารถคุ้มกันศัตรวุธได้แน่นอน พระท่ากระดานองค์นี้เป็นมรดกตกทอด มาจากเจ้าคุณนพรัตนราชไมตรีผู้เป็นบิดาถือ โดย.....ไม้ซีกขีด เป็นพระเครื่องรางที่เจ้าคุณนพรัตน์รักและหวง tamjaichan_08@yahoo.com.au แหนมาก เพราะได้ช่วยชีวิตท่านไว้ เมื่อครั้ง ต่อจากหน้า 27 ถูกคนร้ายลอบยิงในสมัยทีม่ บี รรดาศักดิเ์ ป็นพระ เรื่อง มาแดงเอาเมื่อเจ้าคุณปัจจานึกฯพูด นพรัตน์ไมตรี กับเจ้าคุณประสิทธิว่า ทีนี้ลองมาดูกันว่า “พระท่ากระดาน” มี ประวัติเป็นมาอย่างไร ’.. “หลวงสุขมุ ฯอ้อนวอนขอเช่าแร่บางไผ่ พระท่ากระดาน เป็นพระเครือ่ งรางทีส่ ร้าง ของผม” “มีอย่างทีไ่ หนจะให้ผม ๑,๕๐๐ บาท” ในสมัยอู่ทอง ตั้งตามชื่อ “วัดท่ากระดาน” วัด เจ้าคุณประสิทธิ์ฯอมยิ้ม (เพราะท่านเพิ่ง เก่าแก่ในเมืองเก่าเมืองเดียวริมน้ำแม่นำ้ แควใหญ่ท่ี เช่าแร่บางไผ่มาในราคา ๑,๐๐๐ บาทเอง) สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา คูก่ บั เมืองกาญจนบุรี “เท่าไรท่านเจ้าคุณจึงจะยอมปล่อย” และเมืองไทรโยค คือ เป็นเมืองทีม่ เี จ้าปกครอง “อย่างน้อยก็ตอ้ ง ๒,๐๐๐ ครับ แร่บางไผ่ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่คอยรับศึกทัพพม่าที่ หาได้ง่าย ๆ หรือ นักเลงพระน้อยคนนักที่จะ ยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ มีพระอย่างนี้” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๙๘๕) เมืองท่ากระดานได้ถูกยุบไปเป็นกิ่งอำเภอ และ หลังจากที่ท่านเจ้าคุณให้นายแห้วไปเอา ลดฐานะเป็นหมู่บ้านและตำบลในเขตปกครอง กล่องเก็บพระเครื่องรางชั้นดีเยี่ยมของท่านมา ของอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะอวดพระแร่บางไผ่ให้เจ้าคุณประสิทธิฯ เมืองท่ากระดานมีวัดสำคัญอยู่ด้วยกัน ๓ ชม เจ้าคุณค่อย ๆ บรรจงเปิดกล่องพระออก วัด คือ วัดเหนือ (วัดบน) วัดกลาง (วัดท่า แต่แล้วก็ตอ้ งสะดุง้ สุดตัวใบหน้าซีดเผือด พระ กระดาน) และวัดล่าง ในราวปี ๒๔๙๕ (ค.ศ. ชัน้ ดีของท่าน ๖ องค์อนั ตรธานไปแล้ว เหลือ ๑๙๕๒) มีการขุดค้นหาวัตถุโบราณจึงได้พบ แต่กล่องเปล่า พระพิ ม พ์ เ นื้ อ ตะกั่ ว สนิ ม แดงทั้ ง สามวั ด เป็ น เป็นอันว่าท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วนะครับ จำนวนมาก โดยเฉพาะที่วัดท่ากระดานพบพระ ว่า ทำไมนิกรลูกเขยตัวแสบจึงมีพระแร่บางไผ่ พิมพ์เนื้อตะกั่วสนิมแดงที่สนิมงามจัดและปิด เอาไปขายให้อาเขยในราคาครึ่งหนึ่งของราคา ทองมาแต่ในกรุ ด้วยเหตุที่วัดนี้อยู่ในใจกลาง เช่าทั่วไป เมืองของเมืองท่ากระดาน ชาวเมืองจึงได้เรียก พระรอด พระนี้ตามที่ขุดพบว่า “พระท่ากระดาน” ที่ นี้ ม าถึ ง พระแร่ บ างไผ่ คื อ พระองค์ ใ ด พระท่ากระดานมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “พระ พระรอดปรากฎอยู่ในหัสนิยายพล นิกร ต้นกำเนิดมาจากไหน เกศบิดตาแดง” เนื่องจากมีลักษณะพระเกศสูง กิมหงวนหลายตอนด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นการ ยาวและบิดปลาย ส่วนคำว่าตาแดง มิได้หมาย เอ่ยอย่างเป็นพระอันดับตามหลังพระสมเด็จวัด ตามตำราที่ค้นคว้าโดยเซียนพระระบุว่า ระฆัง พระกริ่งปวเรศ พระแร่บางไผ่ พระนาง ความว่า พระเนตรขององค์พระมีสแี ดงของสนิม แร่บางไผ่มอี ยูแ่ ห่งเดียวในประเทศไทยคือทีค่ ลอง พญา อย่างเช่นตอน “ฝ่ามรสุม” ตามที่ผมเอ่ย แดงแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนอื่น ๆ ขององค์ พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ คู ลั ด ตำบลบางรั กใหญ่ อำเภอบางบั ว ทอง ถึงไปในฉบับทีแ่ ล้ว ทัง้ ทีพ่ ระรอดเป็นพระเครือ่ ง พระท่ากระดาน เป็นพระที่ปรากฎในหัส พระก็ปรากฏสีสนิมแดงปกคลุมอยู่โดยทั่วไป จังหวัดนนทบุรี และเป็นพระที่สร้างในวัดโมลี รางหนึง่ ในห้าของกลุม่ “พระเครือ่ งเบญจะภาคี” นิ ย ายพลนิ ก รกิ ม หงวนอยู่ ห ลายตอนเช่ น กั น เกิดจากเป็นการหล่อพระจากเนื้อชินตะกั่ว พอ โดยหลวงปู่จัน ซึ่งเป็นพระชาวเขมรที่มีความ ประกอบด้วยพระเครื่องชั้นสุดยอด ๕ องค์คือ เท่าที่ผมพบปรากฎครั้งแรกตั้งแต่ตอน “ปีศาจ มีอายุนานเข้าจะมีสนิมขึ้นปกคลุมองค์พระบน แกร่งกล้าทางด้านวิชาอาคม พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม, พระนางพญา, คะนอง” ซึ่ ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ เ ดื อ นกรกฎาคม เนื้อผิวเป็นสีแดง อย่างไรก็ตาม เรื่องแหล่งที่มาของแร่บาง พระรอด, พระผงสุพรรณ และพระกำแพงซุ้ม ๒๔๘๒ (๑๙๓๙) โดยกล่าวอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ไผ่ ผมจำได้ว่าอาคนหนึ่งของผมซึ่งเป็นนักเลง กอ น้อยคนนักที่จะมีครบทั้ง ๕ องค์ อาผม พระกำแพงพลูจบี , พระกริง่ ปวเรศ, พระสมเด็จ พระชั้นอ๋องของเมืองไทยคนหนึ่ง เคยพาผมไป ที่ว่าเป็นนักเลงพระก็มีไม่ครบครับ วัดระฆัง, พระปรกลพบุร,ี พระนาวพญา, พระ ดูคลองบางไผ่ ที่ตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี พระรอดถือเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด นารายณ์ทรงปืน, พระรอดลำพูน และพระเม็ด อาบอกว่าสมัยอายังเด็ก เวลาน้ำแห้งจะมองเห็น บางทีเรียกว่า “พระรอดลำพูน” เพราะถูกค้น ข้าวเม่า ซึ่งถือเป็นพระเครื่องชั้นเอกอุทั้งนั้น แสงสะท้อนเป็นเงาระยิบระยับไปตลอดคลอง พบที่กรุวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นใน จึงเป็นเครื่องค้ำประกันได้ว่าพระท่ากระดาน แสตมป์ชุด พระยอดขุนพล(เบญจภาคีเนื้อชิน) ดิ น ปนแร่ ที่ ค ลองนี้ เ องถู ก นำไปใช้ ท ำพระแร่ ปี ๑๒๒๓ (ค.ศ. ๖๘๐) โดยฝีมือช่างหริกุญ เป็นพระเครือ่ งรางชัน้ แนวหน้าของประเทศไทย บางไผ่ พระท่ากระดาน ถูกจัดเป็นหนึ่งใน ชัยในแบบศิลปะลพบุรียุคต้น เป็นพระดินเผา ปก ปีศาจคะนอง ตอนที่ผมไปดูคลองดังกล่าวไม่มีสภาพ ทัง้ สิน้ มีดว้ ยกันสิน้ ๖ พิมพ์ ตามโพธิแ์ ละฐาน ห้าพระเครือ่ งรางประเภทเนือ้ ชินหรือพระ คลองขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ ดูจะเป็นอูน่ ำ้ ความ ประทับที่แตกต่างกันคือ พระรอดพิมพ์ใหญ่ เบญจภาคีเนื้อชิน สุดยอดของพระไทย ยาวไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร ความกว้างขนาดคน (พิมพ์ก้นพับ), พระรอดพิมพ์กลาง, พระรอด ๕ องค์ได้แก่ ๑. พระร่วงหลังรางปืน กระโดดข้ามได้ พิมพ์เล็ก, พระรอดพิมพ์ต้อ, พระรอดพิมพ์ตื้น จากกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย ผมจึ ง ขอตั้ ง คำถามทิ้ งไว้ เผื่ อ มีผู้ ส นใจ และพระรอดพิมพ์บ่วงเงินบ่วงทอง ซึ่งพิมพ์ ๒.พระหูยาน จากกรุวัดพระศรีรัตนมหา ศึกษาประวัติของพระแร่บางไผ่อีกครั้งว่า หาก สุดท้ายหายากที่สุด เป็นดินจากคลองคูลดั ตำบลบางรักใหญ่ ทำไม ธาตุ ลพบุรี ๓. พระชินราชใบเสมาจาก พระอธิการทา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระคง จึงไม่ตง้ั ชือ่ ว่าพระแร่บางคูลดั หรือพระแร่บางรัก ฤาษี และพระอาจารย์บุญธรรม แห่งวัดพราตุ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก๔. ใหญ่ ทำไมต้องชื่อพระแร่บางไผ่ด้วยครับ พระมเหศวร จากกรุวัดพระศรีรัตนมหา หริภุญชัยได้บันทึกไว้ว่า ปี ๒๔๓๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒) ตรงกับสมัย ธาตุ สุพรรณบุรี และ ๕. พระท่ากระดาน ของเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร ในสมัยรัชกาลที่ จากกรุศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรีครับ ๕ พระเจดีย์ของวัดมหาวันได้ชำรุดและพังลง @@@@ บางส่ ว น ทางวั ด จึ ง ทำการบู ร ณะปฏิ สัง ขรณ์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 36

พระรอด

พระท่ากระดาน


ผู้พิพากษาขวัญใจประชาชน เจอทบทวนคุณสมบัติตนเอง 2 ต.ค. 2011 ผู้พากษาศาลแขวงผู้เป็นที่ เคารพและชื่นชอบของประชาชนชาวรัฐน.ซ.ว. จำนวนไม่น้อยจากการตัดสินลงโทษผู้กระทำ ผิดอาญาร้ายแรงอย่างเด็ดขาด ขณะนี้ตัวเขาเอง กำลังเผชิญกับการถูกกดดันให้ลาออกจากตำ แหน่ง จากการลงความเห็นที่ถูกมองว่าเป็นการ ลำเอียงในการพิจารณาคดี ผูพ้ พิ ากษารายนีค้ อื นาย Michael Finnane ผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้ให้ความเห็นต่อผู้กระทำผิด คดีมีเพศสัมพันธ์กับเด็กว่า “สมควรที่จะถูกนำ ไปปล่อยเกาะ”เพื่อ “ปล่อยให้อดตาย” และ ครัง้ หนึง่ เคยกล่าวว่าพวกค้ายาเสพติดทุกคนเป็น พวก “โกหก” (liar) ที่สามารถฆ่าคนได้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้พิพากษา Finnane ได้ปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งต่อการ ให้ความเห็นถึงนักโทษความผิดคดีมเี พศสัมพันธ์ กับเด็ก การให้ความเห็นในคดีมีเพศสัมพันธ์กับ เด็ก เกิดขึ้นในระหว่างงานเลี้ยงรับประทานน้ำ ชาตอนเช้าเมือ่ ต้นปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ ทีมฝ่ายกฎหมาย ของจำเลยคนหนึ่งอ้างว่า ได้ยินมากับตนเอง และเป็นการกล่าวที่ไม่ได้เป็นการแสดงความ เห็น (opinion)ในระหว่างรับประทานน้ำชา แต่เป็นการออกความเห็น (comment) แข่งกับ เสียงจอแจที่ผู้ร่วมงานสนทนากัน นอกจากนั้นในเดือนกุมภาพันปี 2001 ผู้

ต่อไปครูอาจแจ้งสิทธิเด็ก ก่อนรับฟังคำปรึกษาน.ร. 3 ต.ค. 2011 ครูผู้ให้คำปรึกษา เด็กนักเรียน อาจจะต้องทำหน้าทีอ่ ย่าง ตำรวจด้วยการกล่าวถึงสิทธิตามกฎ หมายให้เด็กนักเรียนรับฟังก่อนที่จะ ให้คำปรึกษา หลังจากมีคำตัดสินของ ศาลที่ส่งผลถึงวิธีการปฏิบัติก่อนให้ คำปรึกษา เหตุการณ์ตวั อย่างเกิดขึน้ กับด.ช. Z (นาม สมมุติ) วัย 14 ปีผู้ยอมรับกับครูประจำชั้นของ เขาว่าได้ปล้นร้านมินิมาร์ทของปั๊มน้ำมันแห่ง หนึ่ ง และใช้ มี ด แทงพนั ก งานในร้ า นบาดเจ็ บ

คดีนี้ได้ถูกศาลแขวงไม่รับเป็นหลักฐาน โดย ศาลปฏิเสธหลักฐานจากครูประจำชัน้ เนือ่ งจาก เขาไม่ได้แจ้งถึงสิทธิตามกฎหมายแก่นักเรียน ก่อนให้คำปรึกษา นาย Bob Lipscombe ประธานสหพันธ์ ครูแห่งรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า คำตัดสินของศาลได้ เปลี่ยนวิถีทางความสัมพันธ์ระหว่างครูและนัก เรียน การตัดสินครัง้ นีถ้ อื เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญมาก และมีระดับความร้ายแรงสูงมาก เขากล่าวว่าปกติครูจะทำหน้าที่ให้คำแนะ นำ, ช่วยเหลือ และปรึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็น ประจำวัน ในระหว่างให้คำปรึกษาหลายอย่าง ได้ถูกเปิดเผยออกมา ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลไม่

Stefan เหยื่อถูกปล้น THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 37

พิพากษา Finnane เคยเผชิญต่อ การถูกกล่าวหาว่ามีความลำเอียง ในการดำเนิ น คดี เ มื่ อ นาย Van Sinh Hoang ถูกนำขึ้นพิจารณา คดี ต่ อ ศาลในข้ อ หาค้ า เฮโรอิ น น้ำหนัก 1 กิโลกรัม นาย Tony Bellanto เนติบณ ั ฑิตผูก้ ล่าวว่าต่าง แทนจำเลยในชั้นศาลให้กับนาย Hoang ได้ ข อให้ ผู้ พิ พ ากษา Finnane รับหลักฐานและข้อมูล แย้งจากฝ่ายจำเลยที่ว่า ลูกความ ของเขารับเงินจากการก่ออาชญา กรรมครั้งนี้เพียง 500 เหรียญ ไม่สามารถที่จะตีความเป็น “พ่อ ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้” ผู้ พิ พ ากษา Finnane ได้ ต อบว่ า จาก ประสบการณ์การทำคดีมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ ยากที่จะเชื่อถือคำพูดของพ่อค้ายาเสพติด เว้น เสียแต่จะมีใครบางคนหาหลักฐานมาสนับสนุน ในบางวิถีทาง ผู้พิพากษา Finnane ยังกล่าวว่า เหล่า อาชญากรค้ายาเสพติดเป็นพวกโกหก, หลอกลวง , ฆาตกร ที่ไม่มีอะไรที่เอ่ยอ้างถึงคุณค่าในทาง ที่ดีของพวกเขา ในการพิ พ ากษาครั้ ง นั้ น นาย Bellanto ได้กล่าวแย้งทันทีวา่ เขาไม่อาจเชือ่ ว่าผูพ้ พิ ากษา จะนำมาซึ่งความยุติธรรมในการตัดสินคดี แก่

ลูกความของตนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฆาตกร ผู้พิพากษา Finnane กล่าวว่า เขาไม่ได้ กล่าวว่าจำเลยเป็นฆาตกร หรือจะเป็นฆาตกร และปฏิเสธที่จะยอมรับ ข้อซักค้านของนาย Bellanto ซึ่งหมายถึงให้พิจารณาคุณสมบัติการ เป็นผู้พิพากษาของตน ในดคีนี้ทีมกฎหมายฝ่ายจำเลยได้ยื่นเรื่อง อุทธรณ์ตอ่ คำตัดสินโทษจำคุก ต่อมาศาลอุทธรณ์ ลงความเห็นว่าเป็นการตัดสินคดีที่เกิดความผิด พลาดในการลงความเห็นของผู้พิพากษา และ ขาดความยุติธรรมอย่างแท้จริง

สำคัญอะไร แต่ในกรณีทม่ี กี ารเปิดเผยเรือ่ งสำคัญ ครูก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม อย่างใน กรณีของด.ช. Z เขาเห็นว่าครูได้ทำในสิ่งที่ถูก ต้องตามหน้าที่ได้อย่างชัดเจน นาย Lipscombe กล่าวว่า ไม่มีครูคนใด ที่จะเตือนหรือแถลงสิทธิตามกฎหมายแก่เด็ก ก่อนที่จะให้คำปรึกษา ในเหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ค รู ส อนวิ ช าประวั ติ ศาสตร์และเป็นครูประจำชั้นของด.ช. Z ได้ให้ คำปรึกษาหลังจากด.ช. Z ได้กลับเข้ามาเรียน ในกลางเทอม จากการติดต่อของสํานักพัฒนา ระบบงานยุตธิ รรมเยาวชน ครูประจำชัน้ ได้ถาม ด.ช. Z ถึ ง วั น ที่ ผ่ า นมาว่ า เป็ น อย่ า งไรบ้ า ง และด.ช. Z จะกลับเข้ามาเรียนอีกหรือไม่ในปี นี้ เด็กนักเรียนตอบว่า ขึน้ อยูก่ บั ผลการตัดสิน ของศาล หลังจากพูดคุยกันไปพักหนึ่งด.ช. Z ได้ ยอมเปิดเผยว่า เขาได้เข้าปล้นร้านมินิมาร์ทของ ปัม๊ น้ำมันในย่าน Queanbeyan และแทงพนักงาน ในร้า น แต่ตำรวจยังไม่มีหลักฐานมัดตัวเขา เนื่องจากเขาสวมผ้าคลุมศีรษะในขณะเข้าปล้น ครูประจำชัน้ ได้นำเรือ่ งดังกล่าวไปรายงาน ต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งแนะนำให้เขาติดต่อกลับ ไปยังเจ้าหน้าที่สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรม เยาวชนผู้ดูแลด.ช. Z ซึ่งเขาได้ผ่านเรื่องต่อให้ กับตำรวจ จากนั้นการให้การของครูประจำชั้น จึงเกิดขึ้น ในระหว่างดำเนินคดี ทีมกฎหมายของ ด.ช. Z ได้แย้งว่าการที่ครูเอาความลับของนัก เรียนไปบอกตำรวจ ถือเป็นการละเมิดความไว้ วางใจระหว่างเด็กกับครู แต่ผพู้ พิ ากษาหญิง Helen Murrell กล่าว ว่า ตามมุมมองของครู ถือว่าไม่มีความลับใน

กรณี ที่ นั ก เรี ย นเปิ ด เผยข้ อ มู ล อาชญากรรม อย่างไรก็ตามครูจะต้องเตือนต่อนักเรียน ถึง เรื่องที่พวกเขาเปิดเผยการก่ออาญชากรรมว่า อาจจะต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความไว้วางใจในความลับที่ พวกเขาต้องการเปิดเผย ผู้พิพากษา Murrell กล่าวว่า ในคดีนี้ครู ประจำชั้ นไม่ ไ ด้ ท ำการเตื อ นให้ เ ด็ ก รั บ ทราบ จึงทปฏิเสธที่จะรับหลักฐานดังกล่าว รวมอยู่ ในกระบวนการพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ที่ ศ าล เยาวชนในย่าน Queanbeyan ทางตะวันออก เฉียงใต้ของรัฐน.ซ.ว.ติดกับแคนเบอร์รา เทร์ริ ทอรี (ACT) นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรีรัฐ น.ซ.ว.ออกมากล่าวว่า รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ คำตัดสินนีผ้ า่ นไปโดยไม่แก้ไข เพราะถือเป็นการ ส่งข่าวสารที่เลวร้ายที่สุด ไม่เพียงต่อครูผู้สอน หนังสือแต่ยังกระทบถึงชุมชนโดยกว้าง กระ ทบต่อการแจ้งความหรือรายงานเบาะแสการก่อ อาชญากรรมเพราะอาจถูกศาลหยิบยกว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิของอาชญากร ทางด้านนาย Greg Smith ร.มต.สำนัก งานอัยการได้ออกมาสนับสนุนกลุม่ ครูทม่ี กี ระแส ออกมาต่อต้านคำตัดสินของศาล โดยกล่าวว่า เขาได้มีคำสั่งให้นาย Lloyd Babb อัยการสูง สุดรัฐน.ซ.ว.เดินเรื่องอุทธรณ์แล้ว ทางด้านเหยื่อที่ถูกด.ช. Z แทงในขณะ เข้าปล้น ได้เปิดเผยชือ่ ตัวเพียง Stefan ปัจจุบนั อายุ 56 ปี เขาได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่มือใน ระหว่างเข้าปล้น กล่าวว่า เขารูส้ กึ เสียใจทีศ่ าล ปฏิเสธหลักฐานสำคัญในการมัดตัวคนร้ายที่ ทำร้ายเขา

ผู้พิพากษา Michael Finnane


ศาลชี้สาวออสซี่แต่งหนุ่มแขก เพื่อยื่นขอพีอาร์ไม่เป็นโมฆะ 4 ต.ค. 2011 ได้เกิดกรณีตัวอย่างถึงการ แต่งงานเพือ่ ช่วยเหลือชาวต่างชาติให้ได้วซี า่ ถาวร แม้จะเป็นเหตุเกิดขึ้นจริงหรือเพื่อฉ้อฉลหน่วย งานของรัฐแต่ก็ไม่สามารถขอให้การแต่งงาน ดังกล่าวเป็นโมฆะได้ คดีตัวอย่างครั้งนี้เกิดขึ้นกับน.ส. A หญิง สาววัย 19 ปี ได้ขอให้ศาลสัง่ ยกเลิกสถานภาพ การสมรสของเธอกับหนุ่มชาวอินเดียวัย 23 ปี เนือ่ งจากผูเ้ ป็นสามีทำการจดทะเบียนสมรสเพียง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออยู่อาศัยถาวรใน ออสเตรเลียเท่านั้น น.ส.A ได้ยื่นต่อศาลครอบครัวขอให้ศาล สัง่ ยกเลิกการแต่งงานของเธอกับหนุม่ ชาวอินเดีย ที่ซิดนีย์ในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ในขณะ ที่เขาอยู่เกินวีซ่า

อย่างไรก็ตามนางสาว A ปฏิเสธว่า การ แต่งงานครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือโดยได้รับอา มิสสินจ้างหรือให้โดยเสน่หา แต่เป็นการแต่ง งานด้วยความเต็มใจและผ่านพิธีอย่างสมบูรณ์ แบบ เพราะตอนนั้นเธอรักเขามาก น.ส. A กล่าวว่า ต่อมาเธอมาพบว่า สามี มิได้รกั เธอเขาเพียงหลอกใช้เธอเพือ่ หวังอยูอ่ าศัย ถาวรในออสเตรเลีย ความสัมพันธ์ของทั้งสอง ได้ขาดสะบั้นลงในเดือนมกราคมปีนี้ ในขณะ ที่สามีชาวอินเดียต้องเดินทางกลับประเทศบ้าน เกิดเนื่องจากน.ส. A ได้ทำเรื่องถึงกระทรวง การเข้าเมืองปฏิเสธที่จะสปอนเซอร์เขาต่อไป ในการยื่นขอให้ศาลครอบครัวประกาศ ให้การแต่งงานของเธอและสามีเป็นโมฆะ เธอ ได้อ้างว่านับจากสามีของเธอต้องเดินทางออก

นอกประเทศเขาได้โทรศัพท์ข่มขู่เธอหลายครั้ง รวมถึ งให้ เ ธอยั ง คงรั ก ษาเอกสารใบสมรสไว้ เพราะเขายังต้องการที่จะกลับมาอยู่ออสเตรเลีย อีก อย่างไรก็ตามผู้พิพากษา Peter Young แห่งศาลครอบครัวได้ปฏิเสธคำขอของน.ส.A ด้วยคำตัดสินว่า การที่น.ส. A อ้างว่าการแต่ง งานของเธอและสามี มี อิ ท ธิ พ ลมาจากความ ต้องการที่จะได้สัญชาติออสเตรเลีย และเหตุผล อีกหลายประเด็นทีอ่ า้ งมาถือว่าไม่มนี ำ้ หนักพอที่ ศาลจะประกาศว่าการแต่งงานเป็นโมฆะ ผู้พิพากษายังกล่าวว่า ศาลยังไม่มั่นใจว่า ผู้ เ ป็ นสามีไ ด้รับ การแจ้ ง ถึงการยื่นเรื่องสู่ศาล ครั้งนี้หรือไม่ อีกประการหนึ่งผู้เป็นสามีก็ไม่ ได้รับโอกาสในการขึ้นกล่าวว่าต่างข้อกล่าวหา ของภรรยา ศาลครอบครัวซิดนีย์ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม แม้กระทั่ง ศาลยอมรับหลักฐานของฝ่ายโจทก์ผู้เป็นภรรยา เพียงพอที่จะก่อให้เป็นผลแห่งโมฆะของการ โดยปราศจากการโต้แย้งจากฝ่ายสามี แต่หลัก สมรสได้ ฐานของฝ่ายผู้ยื่นขอก็ไม่มีระดับความหนักเบา

RTA จะจำกัดโซนความเร็ว ตัดลด 70 และ 90 กม.ต่อชม. 5 ต.ค. 2011สำนักงานการทางหลวงและ จราจรหรือ RTA เตรียมแผนลดความสับสน ของผู้ใช้รถยนต์ในรัฐน.ซ.ว.ด้วยการที่จะยกเลิก โซนวิ่งความเร็ว 70 ก.ม.และความเร็ว 90ก.ม. ในหลายจุด ทั้งนี้ RTA ได้แจ้งแก่รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ว่า จะทำการลดจำนวนเส้นทางหลวงกำหนดรถวิ่ง ความเร็วไม่เกิน 70 ก.ม./ช.ม.และความเร็ว 90 ก.ม.ต่อช.ม.ในอนาคต โดยเปลี่ยนมาใช้โซน กำจัดความเร็วที่ 60 ก.ม./ช.ม.หรือ 80 ก.ม./ ช.ม. หรือ 100 ก.ม./ช.ม.ตามเส้นทางที่เห็นว่า เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่ง ของนาย Duncan Gay ร.มต.การทางหลวงผู้ ออกคำสัง่ ให้ RTA ทบทวนระบบโซนความเร็ว ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จากการมีโซนความเร็วรถยนต์จำนวน มากเกินไปในแต่ละสาย ภายใต้แผนการเปลีย่ นแปลง ผูอ้ ำนวยการ

บริหารของสำนักงานการทางหลวงและการขนส่ง ทางเรือ หรือ RMS ซึ่งเป็นจะชื่อใหม่ของ RTA จะได้รับอำนาจพิเศษในการอนุมัติโซน จำกัดความเร็วรถในรัฐน.ซ.ว. นาย Gay กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมามีผขู้ บั รถยนต์ จำนวนมากร้องเรียนมาถึงเรือ่ ง การมีปา้ ยบอก การเปลี่ยนความเร็วตามข้างถนนจำนวนมาก ทำให้พวกเขาสับสนและขาดสมาธิในการขับ รถ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็น ต้องรับฟัง รัฐบาลจึงได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหา หากเกิดขึน้ จริงตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึง่ การ ทบทวนแนวทางการกำหนดโซนความเร็วที่จัด ขึ้ น ใหม่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแก้ ปั ญ หา แนวทางปฏิบตั นิ ร้ี วมถึง นโยบายยกเลิกความเร็ว 70 ก.ม./ช.ม.และ 90 ก.ม./ช.ม. เว้นแต่มีกรณี จำเป็นเท่านั้น ในการแก้ปัญกาการขนส่งและการจราจร ของซิดนีย ์ รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ยังมีแผนทีจ่ ะปรับ

ศาลตัดสินคดีเมียตัวแสบ

ลวงผัวให้ชู้ฆ่าในวันเกิด 6 ต.ค. 2011 นาง Vicky Soteriou วัย 44 ปีถกู คณะลูกขุนศาลฎีการัฐวิกตอเรียลงความ เห็นมีความผิดในการวางแผนให้ชายชู้ฆ่าสามี ของเธอ เพียงเหตุผลแค่ชายชู้ให้ความสุขทาง เพศได้ดีกว่าสามีของเธอ การสังหารเกิดขึ้นในวันฉลองครบรอบ วันเกิดปีท่ี 44 ในวันที่ 2 มกราคม 2010 ของ นาย Chris Soteriou ซึง่ ไม่มใี ครคาดคิดมาก่อน ว่านาง Soteriou จะคิดฆ่าเขา เพราะชีวติ สมรส

เจ้าหน้าที่กำลังถอดป้าย 70 ก.ม.ต่อช.ม. ระบบรถไฟฟ้าของซิดนีย์ในรูปแบบของรถไฟ อย่างในกรุงปารีส โดยจะนำมาใช้กับรถไฟวิ่ง บริการสาย North Shore, สาย Inner West, สาย Bankstown,สาย Hurstville และสาย North-West ด้วยรถไฟใหม่เป็นรถไฟชั้นเดียว มีที่นั่งน้อยลงแต่วิ่งถี่ขึ้น และมีประตูเปิดปิดรับ ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แผนการดังกล่าวจะครอบคลุมเครือข่าย

รถไฟ 1 ใน 3 ของการรถไฟซิ ด นี ย์ ห รื อ CityRail ด้วยเครือข่ายบริการคล้ายคลึงกับใน กรุงปารีสและกรุงลอนดอน แต่อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวยังคง เป็นแนวทางทีอ่ ยูใ่ นของความน่าจะเป็นในอันดับ แรกของแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทาง รถไฟ หลังจากแผนการพัฒนาไม่สามารถเกิด ขึ้นได้ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

อยู่ที่ข้างรถ ได้จู่โจมเข้าทำร้ายด้วยการเอามีด ปาดคอและแทงนาย Soteriou เป็นจำนวน 7 แผล ทำให้เขาอยู่ในอาการโคม่าไม่ได้สติเป็น เวลา 13 วัน ก่อนที่จะฟื้นตื่นขึ้นมา ในวันนี้ (6 ตุลาคม) นาง Soteriou ต้อง น้ำตานองหน้าเมื่อศาลพิพากษาว่าเธอมีความ ผิดฐานพยายาฆ่าสามี ผู้รอดตายอย่างปาฎิหาริย์ แต่ ร่ า งกายและจิ ตใจก็ ไ ม่ ส ามารถกลั บ มาได้ เหมือนเดิม นาย Soteriou กล่าวว่า เขาแทบไม่เชื่อ เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวางแผนโดย ภรรยาของเขาเอง ในวันนั้นเธอดูดี๋ด๋าและจู้จี้ มากเป็นพิเศษ แต่เขากับภรรยาก็มีช่วงเวลาที่ แสนสุขกับการกินอาหารอร่อย ดื่มไวน์รสเลิศ

และเต้นรำอย่างสนุกสนาน ในวันนั้นเขายังสวมเสื้อที่เธอให้เป็นของ ขวัญวันเกิดไปในงาน ของขวัญนี้มาพร้อมกับ การ์ดเขียนไว้ว่า “แด่คริสสามีสุดที่รักของฉัน ขอให้เธอประสบในสิง่ ทีห่ วัง ขอบคุณต่อความ รักที่มีให้ฉันอย่างเอ่อล้น... (จาก) ภรรยาของผู้ ชื่นชมคุณ Vicky XXX OOO” ในระหว่างการพิจารณาคดี นาย Philip Dunn เนติบัณฑิตซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายจำเลย ได้แย้งว่านาย Dimitrakis ชูร้ กั ของนาง Soteriou เป็นผูก้ ระทำการสังหารโดยลำพัง แต่คณะลูกขุน พิจารณาจากพยานแวดล้อมแล้วไม่เชื่อ แม้ว่า นาย Dimitrakis จะอ้างว่าได้ทำไปโดยลำพัง ก็ตาม

ของทั้งสองมีแต่ความราบรื่นมาตลอด ในคืน วันเกิดนาง Soteriou แม่ลูกสามยังอยู่ในอาการ รื่นเริง เธอเดินถือแก้วไวน์ทักทายเพื่อนฝูงที่มา งานเลี้ ย งที่ ภั ต ตาคาร Alpha Ouzeri ย่ า น Fitzroy ในนครเมลเบิรน์ เธอยังเต้นรำกับสามี ทำท่ายั่วยวน และโอบกอดสามีอย่างมีความสุข แต่หลังจากออกจากภัตตาคารเพื่อเดินมา ที่จอดรถ ในขณะที่ผู้เป็นภรรยาปล่อยแขนสามี ออกนาย Ari Dimitrakis ชายชู้ซึ่งแอบหมอบ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 38


ผู้ต้องหาที่ตร.ต้องการตัว ถูกจับตัวที่สนามบินซิดนีย์ 7 ต.ค. 2011 นาย Anthony Tan บุคคลที่ตำรวจสันติบาลกลางออสเตรเลีย ต้องการมากที่สุดได้ถูกนักข่าวจากหนัง สือพิมพ์เดอะเดลี เทเลกร๊าฟตามพบตัว แล้ว ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์ ระดับหรูในนครโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศ เวียดนาม

นาย Tan วัย 27 ปีกล่าวว่า เขาไม่รเู้ รือ่ ง เลยว่าเขาถูกตำรวจออสเตรเลียตามตัว เพราะที่ ผ่านมาเขาไม่เคยทำผิดกฎหมาย และต้องการ กลับไปออสเตรเลียเพื่อเคลียร์ตนเอง ตอนนี้ได้ ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโดยจะเดิน ทางกลับในวันอังคารที่ 11 ตุลาคมนี้ เขากล่าวว่า เขาจะเดินทางกลับด้วยใจ สมัครแม้ถ้าออสเตรเลียต้องการเขาก็ไม่มีทาง ได้ตวั เพราะออสเตรเลียไม่มสี นั ธิสญ ั ญาส่งผูร้ า้ ย ข้ามแดนกับเวียดนาม นาย Tan อยู่อาศัยในเวียดนามภายใต้ชื่อ ว่า Alexander Nguyen มานับตัง้ แต่เขาเดินทาง ออกจากออสเตรเลียในเดือนมกราคมปี 2009 หลังจากที่นาย Edin Smajovic หรือ Boz วัย 23 ปีสมาชิกแก๊งไบกี้ Rebels ถูกสังหารที่ศูนย์ ขายรถยนต์ Macarthur Auto Centre ในย่าน หลักฐานหนึ่งก็คือ นาง Soteriou ไม่เคย ขับรถมาก่อน แต่ในวันเกิดเหตุเธอได้ขอให้ สามีไปซื้อไวน์ราคาแพงที่สุดมาดื่ม แล้วเธอได้ จัดการขับรถไปจอดทางด้านหลังภัตตาคารซึ่ง เป็นซอยเปลี่ยว นาย Soteriou กล่าวว่า ในขณะที่เขาถูก ชายลึกลับบุกเข้าโจมตี เขาคิดว่าคงเป็นคนร้าย ต้องการชิงทรัพย์จึงตระโกนให้ภรรยาวิ่งหนีไป แต่ในขณะทีเ่ ขาจะหมดสติลง เขามองเห็นผูห้ ญิง คนหนึง่ ยืนมองดูเขานอนจมกองเลือดอย่างใจเย็น ซึ่งเขามาทราบภายหลังว่าหญิงคนนั้นคือภรรยา ของเขาเอง สำหรับชูร้ กั ของนาง Soteriou ได้ยอมรับ สารภาพผิ ด ต่ อ ความพยายามฆ่ า สามี ข องเธอ ศาลจึงสั่งจำคุกเป็นเวลา 7 ปี โดยมีสิทธิทำ เรื่องขอปล่อยตัวหลังจากจำคุกไปแล้ว 5 ปี ทันทีที่ขณะลูกขุนลงความเห็นว่าจำเลยมี

Campbelltown ซึ่งตำรวจเชื่อว่ามือปืนผู้สังหาร คือนาย Tan นาย Tan ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูก นาย Smajovic ผูต้ ายยิงถูกทีค่ อจนต้องเข้ารักษา ตัวที่โรงพยาบาล Liverpool กล่าวว่า เขาออก จากโรงพยาบาลโดยไม่ทราบว่า เขากลายเป็น ผูต้ อ้ งหา และเหตุทต่ี อ้ งรีบออกจากโรงพยาบาลก็ เพราะมีแผนที่จะเดินทางไปทำธุรกิจที่เวียดนาม อยู่พอดี เขากล่าวว่า เขาอยู่อาศัยในเวียดนามมา ตลอด 2 ปีเศษ เพือ่ ทำธุรกิจส่งออกสินค้า และ สร้างชื่อเสียงในฐานะของนักธุรกิจที่ประสบ ความสำเร็จ แต่ข่าวที่กระจายออกไปถึงการค้ายาเสพ ติดและเป็ น ที่ ต้ อ งการของตำรวจออสเตรเลี ย ได้มีผลต่อธุรกิจของเขา และทำให้เขาสูญเสีย สัญญาธุรกิจจำนวนมาก บริษทั หลายแห่งปฏิเสธ ที่จะติดต่องานกับเขา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2011 ตำรวจได้ทำ การจับกุมนาย Tan ที่สนามบินซิดนีย์ จาก นัน้ จึงนำตัวไปสอบปากคำทีส่ ถานีตำรวจ Mascot และตั้งข้อหาเจตนาฆ่านาย Smajovic ก่อนถูก นำไปประทับรับฟ้องที่ศาลท้องถิ่นกลาง ซึ่งผู้ พิพากษาได้ปฏิเสธการให้ประกันตัว ความผิด สมาชิกในครอบครัว Soteriou ต่าง ส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดี ในขณะที่ญาติ ฝ่ายนาง Soteriou มีอาการตรงข้าม บิดาของ เธอถึงกับร้องไห้ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ าเธอเข้าไป สู่ห้องขัง เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัว Soteriou กล่าวว่า เรือ่ งราวของนาย Soteriou ไม่ตา่ งอะไร กับภาพยนตร์ Lady Chatterley’s Lover (ชู้รัก เลดีแ้ ชตเตอร์เลย์) ทีผ่ เู้ ป็นสามีเป็นคนมีหน้ามีตา ในชุมชนเชือ้ สายกรีกในเมลเบิรน์ เขามีทรัพย์สนิ และมีหน้าที่การงานและรายได้สูง ส่วนชู้รัก เป็นพนักงานขับรถลีมูซีน มีรายได้แทบจะเลี้ยง ตัวเองไม่รอด และต้องอาศัยอยู่กับมารดา ในวันนีผ้ พู้ พิ ากษาหญิง Elizabeth Curtain ได้กำหนด ให้มีการตัดสินโทษนาง Soteriou ในวันที่ 7 พฤษจิกายนที่จะถึงนี้

ภาพนาย Chris และนาง Vicky Soteriou THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 39

จ่านักสืบ Bob Brisby กล่าวว่า นาย Tan ได้เดินทางออกนอกประเทศทันทีหลังจาก ยิงนาย Smajovic และยังบาดเจ็บจากถูกกระสุน ปืนยิงที่คอ ก็เนื่องจากขณะนั้นหมายจับตัวเขา ยังไม่ได้ออก ทำให้เขาสามารถเดินทางออกนอก ประเทศได้ ผู้พิพากษาได้กำหนดให้นาย Tan มาขึ้น ศาลครั้งต่อไปในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

นาย Anthony Tan ถูกถ่ายขณะนอนรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาล

สามีใช้มีดแทงเมียดับ เหตุรักมากจำต้องฆ่า

บ้านริมถนน Edith St. ของครอบครัว Maglovski

8 ต.ค. 2011 ได้ เ กิ ด เหตุ ฆาตกรรมในครอบครัวของสมาชิก คนสำคัญของกลุ่มคนเชื้อสายมาซิโด เนียผู้ซึ่งอาศัยอยู่บนถนนเดียวกันใน ย่าน Hurstville มาเป็นเวลาหลาย ทศวรรษ

แรงจูงใจที่ทำให้นาย Maglovski สังหาร ภรรยาถูกเปิดเผยในอีกสองวันต่อมา เมือ่ ตำรวจ เจ้าของคดีเปิดเผยว่า การสังหารเกิดจากความ โกรธแค้นที่ภรรยาบอกขอแยกทางกับสามี ข ณ ะ ที่ ต ำ ร ว จ ม า ถึ ง ที่ เ กิ ด เ ห ตุ น า ย Maglovski ได้ยืนรออยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านที่ ถนน Edith St. พร้อมกับพูดว่า “ผมได้ฆ่า เธอ” “ผมได้ฆ่าเธอ” ผู้เสียชีวิตคือนาง Rosa Maglovski ในการให้การต่อศาล Parramatta ชั้น วัย 48 ปีถูกพบนอนเสียชีวิตอยู่ภายนอก พิจารณาการประกัน โดยผ่านระบบวีดีโอใน บ้านโดยมีนาย Dragi Maglovski วัย 59 ข้อหาเจตนาฆ่า ระบุว่าทั้งสองไม่มีเหตุทะเลาะ ปีสามี ถูกตำรวจจับกุมนำขึ้นรถไปสอบ และใช้ความรุนแรงกันมาก่อน แต่ความรักของ ป า ก ค ำ ที่ ส ถ า นี ต ำ ร ว จ H u r s t v i l l e ทั้งสองเริ่มจืดจางลงจนนาง Maglovski บอก เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความมึนงงให้กับ กั บ ผู้ เ ป็ น สามี ข อแยกห้ อ งนอนกั น เมื่ อ วั น คริสต์มาสที่ผ่านมา เพือ่ นบ้าน ทีท่ ราบดีวา่ ทัง้ สองสามีภรรยา ต่อมาเมือ่ เธอขออย่าจากเขานายMaglovski เป็นคู่รักที่รักกันดี และไม่เคยมีปากเสียง ได้แต่ตอบว่า “อย่าจากผมไป ถ้าคุณจากผมไป ทะเลาะกันใด ๆ จะมีปัญหาเกิดขึ้น” เพื่อนบ้านต่างมึนงงเมื่อพบว่า มีรถพยา และเหตุการณ์รา้ ยแรงมาเกิดขึน้ ในวันเสาร์ บาลและรถตำรวจมาจอดหน้าบ้านในเวลาประ ที่ 8 ตุ ล าคมที่ ผ่ า นมา เมื่ อ ผู้ ต ายบอกนาย มาณ 13.00 น.เล็กน้อยหลังจากได้รบั ทราบเหตุมี Maglovski ว่ า อี กไม่ น านเธอก็ จ ะไปจากเขา การแทงตายกันเกิดขึ้น เพราะเธอหมดรักเขาแล้ว เพือ่ นบ้านรายหนึง่ กล่าวว่า ผูเ้ ป็นสามีเป็น การใช้กำลังเริม่ เกิดขึน้ เมือ่ ผูต้ ายถ่มน้ำลาย คนทำงานหนักเพือ่ ครอบครัวของเขา เขามีหมา ใส่นาย Maglovski ที่ใบหน้า ทำให้เขาตอบโต้ หนึ่ ง ตั ว ที่ มั ก จะพาเดิ น ออกไปตามถนนใน กลับด้วยการชกเธออย่างแรง จนลงไปนอนนิ่ง ทุก ๆ เย็นส่วนผู้เป็นภรรยามีธุรกิจทำความ กับพื้น สะอาดเป็นของตนเอง เธอเป็นคนที่คุยเสียงดัง ความหึงหวงทำให้เขาเข้าไปหยิบมีดขนาด และเปิดเผย 20 ซม.มาจากในครัว เขาได้แทงเธอหนึ่งแผล ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ Silvana ที่หลัง และอีกหนึ่งแผลที่คอ อายุ 26 ปีและ Daniel อายุ 20 ปี ในคดี นี้ ศ าลปฏิ เ สธการให้ ป ระกั น ตั ว Julie เพื่อนบ้านกล่าวว่า ทั้งสองคนเป็น และสั่งขังเพื่อรอการพิจารณาคดีต่อไป คู่รักที่สมบูรณ์แบบที่คนในละแวกบ้านรู้จักดี และเขาไม่เคยเห็นทั้งสองมีเรื่องบาดหมางกัน


น.ซ.ว.-วิกตอเรียดันรัฐบาล แก้กฎเปิดกว้างวีซ่านักเรียน 8 ต.ค. 2011 รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.และรัฐบาล รัฐวิกตอเรียได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลาง แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการศึกษาของชาติให้ มากกว่านโยบายที่ออกมา หลังจากจำนวนนัก ศึกษาจากต่างชาติหดหายไปเป็นจำนวนมากใน ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์รัฐบาลกลางได้ แถลงนโยบายแก้ไขด้วยการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการออกวีซ่านักเรียน และให้นัก ศึกษาต่างชาติทำงานหลังสำเร็จการศึกษาปริญญา ตรีขึ้นไปได้เป็นเวลา 2 ปี นาย Tedd Baillieu นายกรัฐมนตรีรัฐ วิกตอเรียกล่าวว่า นโยบายแก้ไขของรัฐบาล กลางยังไม่เพียงพอ และอาจกระทบต่ออุตสา หกรรมการศึกษาของรัฐวิกตอเรียและน.ซ.ว.ซึ่ง รับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 2 ใน 3 ของ ทั้งหมด ในปีที่ผ่านมานักศึกษาต่างชาติได้นำเงิน มาสู่รัฐน.ซ.ว.เป็นมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญ และนำเงินเข้ารัฐวิกตอเรีย 5.8 พันล้านเหรียญ นาย Baillieu ได้แสดงความวิตกกังวล

ร่วมกับนาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรี รัฐน.ซ.ว.ว่า นโยบายใหม่ได้มุ่งแก้ไขไปที่นัก ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้แก้ไขในส่วน ของอาชีวศึกษา ซึง่ ได้รบั ผลกระทบหนักทีส่ ดุ เมื่อครั้งที่รัฐบาลกลางยกเลิกโครงการวีซ่าอยู่ อาศัยถาวรหลังจบการศึกษา จากการประชุมสภารัฐบาลแห่งออสเตรเลีย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นาย O’Farrell ได้ สนับสนุนให้รัฐบาลรัฐและรัฐบาลมณฑลใน การผลักดันเพือ่ ให้นกั ศึกษาต่างชาติทส่ี ำเร็จระดับ ปริญญาตรีหรืออาชีวศึกษาเทียบเท่าสามารถได้ รับวีซา่ ทำงานเป็นเวลา 3 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ทำงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ นาย O’Farrell กล่าวว่า นโยบายดังกล่าว จะช่วยแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานอย่า ง เรื้อรังในบางพื้นที่ อย่างเช่นแพทย์ในชนบท เป็นต้น นาย O’Farrell และนาย Baillieu มีแผนที่ จะใช้ที่ประชุมสภารัฐบาลฯครั้งต่อไปในการ ผลักดันให้นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรี ผ่อนคลายกฎข้อบังคับวีซ่านักเรียนลงอีก

นาย O’Farrell นาง Gillard และนาย Baillieu ซึง่ นาย Baillieu ต้องการให้รฐั บาลเปลีย่ น ว่านักศึกษาสามารถส่งเสียตัวเองเรียนจนสำเร็จ จากการผ่อนปรนแก่ผู้เข้าศึกษาเฉพาะในมหา การศึกษา วิทยาลัย ด้วยการเพิ่มผู้สำเร็จการศึกษาตามสาย อย่างไรก็ตามนโยบายใหม่ไม่ได้รวมถึงผู้ เข้ามาศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเคยเป็นช่อง วิชา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการทบทวนการออกวีซ่า ทางของชาวต่างชาติใช้เป็นใบเบิกทางเพื่อเข้า นักศึกษาชุด the Knight Review ได้เสนอแนะ มาทำงาน เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย ถูก และบางสถาบันไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน จากตัวเลขของกระทรวงการเข้าเมืองพบ สามารถใช้ช่องทางผ่านสะดวกในการยื่นขอต่อ วีช่าและได้สิทธิทำงาน 2 ปีหลังจากสำเร็จการ ว่า ยอดวีซ่านักศึกษาเพื่อเข้ามาเรียนวิชาอาชีวะ ศึกษาได้ลดลง 44.6% ในปีที่ผ่านมา ที่รวมถึง ศึกษา โดยไม่จำกัดประเภทของงาน เสนอแนะให้ยกเลิกการแสดงหลักฐานมี นักศึกษาจากจีนลดลง 64% และจากอินเดียลด เงินในบัญชีธนาคาร 75,000 เหรียญสำหรับนัก ลง 90%ในขณะทีน่ กั ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ศึกษาทีม่ าจากประเทศเสีย่ งเพือ่ เป็นการค้ำประกัน ลดลง 18.3%

ต้นของการบริการที่สำคัญ, สาย ฮอทไลน์เพื่อการปรึกษา และ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มบุคคล ที่เปราะบางและด้อยโอกาสทาง สังคมเป็นกลุ่มที่ใช้มากที่สุด ทางด้ า นนาย John Dalgleish โฆษกของ Kids หมายเลข 1300 จะมีอัตราโทรศัพท์ท้องถิ่น ACMA ยังเสนอแนะอีกว่า ผูใ้ ช้โทรศัพท์ Helpline ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้คำ มือถือไม่ควรทีจ่ ะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามเกณฑ์ ปรึกษาแก่เด็ก ได้ออกมาสนับ ของเวลา แต่ควรเป็นจำนวนครั้ง หรือรูปแบบ สนุนการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ โดย ผสม เพราะในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลาย กล่าวว่าเด็กกว่า 70% ที่โทรเข้ามาขอใช้บริการ เป็นทางเลือกอันดับแรกของการใช้สื่อเพื่อการ เป็นการโทรจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเด็กหลาย สื่อสารสำหรับชาวออสเตรเลีย คนโทรมาปรึกษาในปัญหาขั้นวิกฤติอย่างเช่น ทางด้านนาง Elisa Freeman ผู้อำนวย การทำตัวเองให้บาดเจ็บ และการฆ่าตัวตาย การองค์กรเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อผู้ใช้กิจการ นาย Dalgleish กล่าวว่า องค์กรของเขา สื่อสาร หรือ CCAN ซึ่งเป็นผู้รณรงค์ให้การ เชื่อว่ามีเด็กจำนวนมากมายที่ประสบปัญหาทาง ใช้ โ ทรศั ท พ์ มื อ ถื อโทรเข้ า หมายเลข 1300 ด้านค่าโทรศัพท์มือถือ การเก็บค่าโทรเข้าสาย เป็นการบริการฟรี เนื่องจากเป็นหมายเลขขึ้น 1800 จะเป็ น การปิ ด กั้ นไม่ ใ ห้เ ด็ กโทรเข้ า มา

ACMA ดันโทรมือถือเข้า

1800 ต่อไปไม่เสียเงิน 9 ต.ค. 2011 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 10 ล้านเครื่อง ต่อไปจะไม่ต้องประสบปัญหา กับการถูกเก็บค่าบริการโทรเขาสาย “ฟรี”ของ หมายเลข 1800 หลังจากหน่วยงานดูแลทาง ด้านการสื่อสารของชาติได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง ให้สิทธิดังกล่าวกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้สำนักงานการคมนาคมและการสื่อ สารแห่งออสเตรเลีย หรือ ACMA ต้องการ ให้การใช้โทรศัพมือถือโทรเข้าสาย 1800 ซึ่ง ปัจจุบันต้องเสียค่าธรรมเนียม 1.78 เหรียญต่อ นาที เปลี่ยนมาเป็นการบริการฟรีเหมือนกับ โทรศัพท์ใช้สายตามบ้าน ในขณะที่การโทรเข้า

อินโดฯเผยวิธีเลี่ยงโทษคุก เด็กออสซี่ถูกจับซื้อกัญชา

เด็กนักเรียนที่ถูกจับที่บาหลี

10 ต.ค. 2011 เด็กนักเรียนชายชาวออส เตรเลียวัย 14 ปี จากโรงเรียน Morisset High ใน Lake Macquarie ทีถ่ กู ตำรวจบาหลีจบั ขณะ ซื้ อ กั ญ ชา โดยมี กั ญ ชาหนั ก 6.9 กรั ม เป็ น ของกลางซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ในออสเตรเลีย อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจำคุกในอินโด นีเซีย และถูกส่งกลับออสเตรเลีย ทั้งนี้ตำรวจ อินโดนีเซียกล่าวว่า จะหาทางพิจารณานักเรียน คนนี้ในฐานะผู้ใช้ยา และจำเป็นต้องเข้าบำบัด เพื่อให้หายจากการติดยา แทนการส่งฟ้องใน ฐานะอาชญากร ข่าวดังกล่าวออกมาหลังจากออสเตรเลีย ใช้ความพยายามทางการทูตในการช่วยเด็กราย ดังกล่าวโดยสถานกงสุลออสเตรเลียบนเกาะบา หลี ข อความร่ ว มมื อ จากสำนั ก งานสวั ส ดิ ก าร

ปรึกษา เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถแบกรับค่า โทรศัพท์ได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย่อมทำให้ผู้ให้บริ การจะต้องสูญเสียรายได้ไปส่วนหนึ่ง แต่จะนำ ออสเตรเลียไปอยูก่ ลุม่ ประเทศให้บริการโทรศัพท์ มือถือเช่นเดียวกับสหรัฐและอิตาลี ทีก่ ารบริการ สาย “Free Call” เป็นการโทรฟรีอย่างแท้จริง สงเคราะห์ของอินโดนีเซีย เป็นตัวแทนในการ เสนอแนะให้เด็กนักเรียนดังกล่าวถูกส่งกลับมา บำบัดในออสเตรเลีย ในวันนีเ้ จ้าหน้าทีต่ ำรวจระดับสูงของหน่วย ปราบปรามยาเสพติดอินโดนีเซียได้ให้ความเห็น ว่า จะใช้กฎหมายมาตรา 128 ซึ่งเปิดช่องทาง ให้ผเู้ ยาว์ทต่ี ดิ ยาเสพติดสามารถ ถูกส่งเข้าบำบัด อาการเสพติดแทนการดำเนินคดีในฐานะผูต้ อ้ งหา คดีอาญา ทีมทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กนัก เรียนรายนี้ หวังว่าศาลจะยอมรับข้อเสนอจาก อัยการ ซึง่ ทำตามคำแนะนำของตำรวจทีจ่ ะทำให้ เด็กกลับมาอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง สำ หรับการเข้ารับการบำบัดการติดยา อย่ า งไรก็ ต ามกรณี ค วามช่ ว ยเหลื อ เด็ ก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 40


วิตกวัยรุ่นรุ่นใหม่โกรธง่าย รัฐบาลตีปีกภาษีคาร์บอน มุ่งก่ออาญาเรียกความสนใจ ผ่านสภาล่างแบบเฉียดฉิว

11 ต.ค. 2011 ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เด็กได้ออกมาเตือนถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิง มี แ นวโน้ ม ทำผิ ด กฎหมายเพิ่มขึ้น พวกเขามี อาการโกรธง่าย, ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่, ทำตัวเป็นที่ เอือมระอาของผู้พบเห็นทั่วไป พวกเขามักหัน มาก่ อ อาชญากรรมเพื่ อ เรี ย กร้ อ งความสนใจ ปัจจุบันจำนวนวัยรุ่นหญิงก่ออาชญากรรมได้ กลายเป็นที่หวั่นวิตกของตำรวจ,ศาล และนัก จิตวิทยาเด็ก จากข้อมูลของสำนักงานสถิตแิ ละการวิจยั อาชญากรรมของรัฐน.ซ.ว.แสดงให้เห็นว่า จำ นวนผู้กระทำผิดกฎหมายที่เป็นเยาวชนหญิงได้ เพิ่มขึ้น 36% ในช่วง 10 ปี ระหว่างเดือน กรกฎาคม 1990 ถึงเดือนมิถุนายน 2009 ดร.John Irvine นักจิตวิทยาเด็กกล่าวว่า สิ่งที่เป็นที่วิตกก็คือเยาวชนหญิงมีแนวโน้ม ก่อ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น เขากล่าวว่า เด็กผู้หญิง อายุ 14 ปีอาจมีรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่ แต่วุฒิ ภาวะของพวกเธอยังเป็นเด็ก ยังจำเป็นต้องมี กรอบควบคุม, ต้องการการอบรมแนะนำ แม้วา่ พวกเธอจะไม่ต้องการมันก็ตาม เด็กหญิงเหล่านี้หลายคน ได้เที่ยวเร่ร่อน ไปตามถนนในตอนกลางคืน และเริม่ ทำตัวกร้าว ร้าวเพิม่ ขึน้ อย่างเปิดเผย เพือ่ เรียกร้องความสนใจ นาง Barbara Holborow อดีตผู้พิพากษา ศาลเด็กกล่าวว่า เมื่อครั้งที่เธอได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาศาลเด็กในปี 1982 เธอเจอแต่เพียง เด็กผู้ชายถูกดำเนินคดีขโมยรถยนต์ จากนั้น เธอจึงได้เห็นเด็กผูห้ ญิงถูกตัง้ ข้อหาขโมยรถยนต์

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 ปีต่อมา พฤติกรรมการขโมยรถยนต์โดยเด็กผูห้ ญิง รายล่าสุดเกิดขึ้นในวันนี้ เมื่อเด็กหญิงวัย 14 ปี ขโมยรถยนต์ขับหลบหนีตำรวจด้วยความเร็ว 120 ก.ม.ต่อชั่วโมงบนถนนที่ให้วิ่งไม่เกิน 60 ก.ม.ต่อช.ม.ไปตามถนนในย่านซิดนีย์ตะวันตก รถนิสสัน พินตาร่าทีข่ โมยมาได้วง่ิ ข้ามเส้นแบ่ง กึ่งกลางถนนไปยังเส้นทางตรงข้าม แล้ววิ่งวก เข้ามาไปปะทะลูกระนาดกลางถนนจนเป็นเหตุ ให้รถเสียหลักรถพลิกคว่ำหลายตลบไปปะทะ ขอบทางในสภาพพังยับเยิน นาย Wayne McMahon หัวหน้าหน่วย ตำรวจนักสืบกล่าวว่า เด็กหญิงวัย 14 ปีไม่ได้ รับบาดเจ็บใด ๆ แต่เธอถูกส่งไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาล ก่อนที่ตำรวจจะมอบตัวให้ผู้ปก ครองนำกลับไปดูแล นักสืบ McMahon กล่าวว่า ถือเป็นโชค ไม่ดีของสังคม ที่เกิดเหตุวัยรุ่นทั้งชายและหญิง มีพฤติกรรมขโมยรถยนต์ เอามาขับเล่นด้วย ความเร็วสูง ได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติ และด้วยเหตุที่เด็กหญิงรายนี้อายุต่ำกว่า 15 ปี ตำรวจจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการ ขอตรวจเลือดเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์หรือยา เสพติด แต่ตำรวจสามารถตั้งข้อหาเธอได้ในคดี ขโมยรถยนต์และทำผิดกฎจราจร อี ก คดี ห นึ่ ง เป็ น คดี ท ำร้ า ยร่ า งกายและ ชิงทรัพย์วัยรุ่นหญิงวัย 16 ปี โดยวัยรุ่นหญิง สองคน ในคดีนี้วัยรุ่นซึ่งเป็นชาวคอเคเชียน 2 คนได้ขน้ึ บนรถไฟ แล้วตรงเข้าทุบตรีวยั รุน่ หญิง วัย 16 ปีที่นั่งอยู่ตามลำพังอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ทั้งสองได้แย่งเอากระเป๋าเงินของเหยื่อ ก่อน ออกจากรถไฟที่สถานี Burwood ในวันที่ 22 สิงหาคม ตำรวจได้เผยแพร่ภาพวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ ทั้งสองคน ขณะออกจากรถไฟ ผู้ที่ทราบว่า วัยรุ่นทั้งสองเป็นใครหรือเคยพบเห็นมาก่อน สามารถให้ เ บาะแสแก่ ต ำรวจได้ ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au

นาง Gillard กำลังหอมแก้มนาย Rudd

12 ต.ค.2011 นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีได้แสดงความดีใจจน ออกนอกหน้า หลังจากร่างพระราช บั ญ ญั ติ ภ าษี ค าร์ บ อนผ่ า นสภาล่ า ง ซึ่งหมายถึงฐานะความเป็นนายกรัฐ มนตรีของเธอจะไม่สั่นคลอนซ้ำสอง หลังจากเจอวิกฤติการณ์นโยบายมา เลเซียโซลูชน่ั แต่นกั วิเคราะห์ทางการ เมืองลงความเห็นว่า เป็นการฉลอง ความสำเร็จของพรรคเลเบอร์ทจ่ี ะต้อง เสียใจครั้งยิ่งใหญ่

อัตรา 9.90 เหรียญต่อสัปดาห์ รัฐบาลอ้างว่าผลของพระราชบัญญัติจะ ทำให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนสูบ่ รรยากาศปี ละ 160 ล้านตัน หรือเท่ากับการเอารถยนต์ ออกจากถนน 45 ล้านคัน ภายใต้ตัวเลขของรัฐบาล ผลของภาษีจะ ทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นปีละ 514.80 เหรียญ ที่รวมถึงค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 171 เหรียญ, ค่าแก๊สเพิ่มขึ้น 78 เหรียญ, ค่าอาหารเพิ่มขึ้น 52 เหรียญ โดยรวมทั้งหมดค่าครองชีพจะเพิ่ม ขึ้น 0.7% ภาษีคาร์บอนจะเก็บจากบริษทั ผูป้ ล่อยภาษี คาร์บอนรายใหญ่ 500 บริษทั แรก โดยบริษทั เหล่านี้จะผ่านต้นทุนต่อไปยังผู้ค้าส่ง และผ่าน ในการโหวตเสี ย งพ.ร.บ.พลั ง งาน ต่อไปให้ผู้บริโภคในที่สุด ครัวเรือนประมาณ 8 ล้านรายจะได้รับ สะอาดในอนาคตทัง้ 18 ฉบับ ฝ่ายรัฐบาล ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 2 เสียง โดยได้ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยผ่านการลดภาษี และการเพิม่ การจ่ายเงินสวัสดิการ ในด้านการ รับคะแนนสำคัญจากนาย Tony Windsor ลดภาษีช่วงปลอดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะ และนาย Rob Oakeshott สองส.ส.อิสระ เพิ่มเป็น 18,000 เหรียญ ส่งผลให้ผู้มีรายได้ และนาย Adam Bandt ส.ส.จากพรรค ต่ำมีเงินมากขึ้น จากการจ่ายภาษีที่ลดลง กรีนส์ ในขณะที่นาย Bob Katter ส.ส. ภายหลังทราบผลการโหวตว่ารัฐบาลได้ วัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์บนรถไฟ อิสระหนึ่งในสามส.ส.อิสระสามเกลอหัว รับชัยชนะ นาง Gillard ได้โผเข้ากอดนาย Anthony Albanese ร.มว.ขนส่งและผู้นำสภา นาง Gillard ได้ใช้วธิ ใี ห้กงสุลใหญ่ประจำ แข็งที่ประกาศสนับสนุนรัฐบาลได้ของด นักเรียนรายดังกล่าว ได้กลายเป็นการช่วงชิง ล่างของพรรคเลเบอร์, ตามด้วยนาง Jenny พื้นที่ข่าวระหว่างนาย Kevin Rudd ร.มว.กระ บาหลีเข้าเยี่ยมเด็กนักเรียนรายนี้ จากนั้นจึงใช้ ออกเสียง พ.ร.บ.นี้จะมีผลบังคับใช้เพียงแค่รอผ่าน Macklin ร.มว. ครอบครัวและที่อยู่อาศัย อดีต ทรวงต่างประเทศ และนาง Julia Gillard นายก โทรศัพท์ตดิ ต่อคุยกัน แล้วให้กงสุลใหญ่ยน่ื โทร สภาสูง ซึง่ ฝ่ายรัฐบาลและพรรคกรีนส์คมุ เสียง ร.มว.คมนาคม, นาง Tanya Plibersek ร.มว. รัฐมนตรี ในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางด้าน ศัพท์ให้เด็กได้พูดคุยกับเธอ สังคมชุมชน จากนั้นนาย Kevin Rudd ร.มว. อดีตเอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำกรุง ข้างมากอยู่แล้ว ผลของกฎหมายจะทำให้ออส การเป็นผูน้ ำจนนาย Mohammed Rifan ทนาย ต่างประเทศคู่ปรับอันดับหนึ่งของนาง Gillard ความของเด็กนักเรียนออกมาแสดงความประ จากาต้าได้ออกมาให้ความเห็นว่า การกระทำ เตรเลียเป็นประเทศแรกของโลก ทีร่ ะบบเศรษฐ ได้เข้ามาจับมือกล่าวแสดงความยินดี นายกรัฐ หลาดใจที่ คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจอย่างใกล้ชิด ของนาง Gillard อาจทำให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาล กิจทั้งหมดถูกควบคุมโดยภาษีคาร์บอนในวันที่ มนตรีได้จูบตอบที่แก้มด้านขวา ซึ่งสื่อพิมพ์ทุก ของนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีของ หรือข้าราชการระดับสูงของอินโดนีเซียไม่พอใจ 1 กรกฎาคม 2012 นาง Gillard กล่าวภายหลังกฎหมายผ่าน สำนัก ให้คำจำกัดความเหมือนกันโดยไม่ได้ ประกอบกั บ แรงกดดั น ทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ออสเตรเลีย นัด หมายว่าเป็น “kiss of death”(จูบสั่งตาย) ในขณะที่นาย Rudd ออกรณรงค์เพื่อหา อาจจะทำให้แนวทางแก้ไขช่วยเหลือเด็กนักเรียน ไปว่า วันนี้ถือเป็นวันดีสำหรับชาติออสเตรเลีย ไม่เพียงจะดีต่อชาวออสเตรเลียในปัจจุบัน แต่ บ้างก็ว่าเป็น “Judas kiss” (จูบทรยศ หรือ หนทางให้เด็กนักเรียนผู้นี้ถูกปล่อยจากสถาน ซึ่งเดินมาอย่างราบรื่นอาจมีผลกระทบได้ จูบสองหน้า) ทางด้านนาง Julie Bishop รองหัวหน้า จะดีต่อชาวออสเตรเลียในอนาคต ที่จะได้อยู่ กั ก กั น มาตั้ ง แต่ เ ขาถู ก จั บ ในข้ อ หาซื้ อ กั ญ ชา แม้รัฐบาลจะประสบชัยชนะในสภา แต่ นาย Rudd ได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนมาตลอดว่า พรรคฝ่ายค้าน ได้ออกมาประณามรัฐบาลถึง อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น อันมาจาก นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคน กล่าวว่า “ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เด็กคนนี้กลับบ้าน การจัดการกรณีของเด็กนักเรียนรายนี้ว่า ทีม ผลของกฎหมายที่ออกมาในวันนี้ ในขั้นต้นรัฐบาลได้กำหนดภาษีคาร์บอน กฎหมายดังกล่าวอาจจะเป็นตัวฆ่าพรรคเลเบอร์ ทนายความของเด็ก และเจ้าหน้าที่เดินเรื่องของ ให้ได้” และฝังนาง Gillard ลงหลุม หากผลของภาษี ในวันนี้นาง Gillard ได้ช่วงชิงพื้นที่ข่าว กระทรวงต่างประเทศได้แสดงออกอย่างเด่นชัด ไว้ที่ 23 เหรียญต่อตัน โดยราคานี้จะยืนไปถึง ทำให้ประชาชนแย่ลง ผลโพลแสดงให้เห็นว่า ด้วยการออกแถลงข่าวว่า เธอได้โทรศัพท์คุย ว่า ต้องการจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเงียบ ๆ ปี 2015 จึงจะปล่อยให้ราคากฎการค้าสิทธิการ กลุม่ ผูห้ ญิง ซึง่ มีสว่ นสำคัญทีท่ ำให้พรรคเลเบอร์ กับเด็กนักเรียนรายดังกล่าว เพื่อเป็นการบอก และผ่านกระบวนการอย่างปกติ แต่ขณะนีก้ ำลัง ปล่อยมลพิษ (ETS) มีการลอยตัว ภายใต้ ตั ว เลขของรั ฐ บาลครั ว เรื อ นกว่ า ได้คะแนนเสียงส.ส.เท่ากับพรรคฝ่ายค้าน และ ให้เขารู้ว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เขา ถูกนักการเมืองของรัฐบาลกลางใช้เพื่อหาผล 90% ทั่วประเทศจะได้รับการชดเชยเต็มจำนวน ได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย เกือบ 70% ได้ กลับบ้าน ประโยชน์ให้กับตัวเอง หรือบางส่วนโดยประมาณว่าการชดเชยจะตกใน ต่อต้านร่างกฎหมายภาษีนี้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 41


ซิดนีย์เสียแชมป์เมืองคนรวย เมลเบร์นแซงขึ้นอันดับหนึ่ง

แลมบู้บี้

14 ต.ค. 2011 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยถึงมูลค่าความมัง่ คัง่ สุทธิของครัวเรือน ในนครหลวงสำคัญของออสเตรเลีย ผลปรากฎ ว่านครซิดนีย์ซึ่งครองความมั่งคั่งอันดับที่หนึ่ง มาตลอด ในปีนี้ได้หล่นรวดเดียวมาอยู่อันดับที่ 4 โดยปล่อยให้เมลเบิรน์ , เพิรท์ และแคนเบอร์ ราแซงหน้าขึ้นมาแทนที่ จากตั ว เลขของสำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ล่าสุด ความมั่งคั่งสุทธิต่อครัวเรือนในซิดนีย์ ตกเฉลี่ย 766,700 เหรียญในปี 2009-10 โดย

เพิ่มขึ้นจาก 697,200 เหรียญในปี 2505-06 ถือเป็นครั้งแรกที่อัตราความมังคั่งของครัวเรือน ในซิ ด นี ย์ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า อั ต ราเฉลี่ ย ของ ประเทศ ที่ 771,800 เหรียญ ในขณะที่นครเมลเบิร์นได้กลายเป็นถิ่นที่ มีคนรวยโดยเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ในประเทศโดยมีความ มั่งคั่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน 866,000 เหรียญ ตามด้ ว ยนครเพิ ร์ ท ด้ ว ยความมั่ ง คั่ ง 853,400 เหรียญ และแคนเบอร์รา 843,400 เหรียญ สาเหตุที่ตำแหน่งความมั่งคั่งของซิดนีย์

ยอดว่างงานลดส่อเค้า สวัสดีค่ะ..กิไดไมท์ฉบับนี้ขอเริ่มด้วยรถแลมโบร์กินีสีขาวมูลค่า 400,000 เหรียญ ที่พ่อ หนุ่มคนใส่เสื้อยืดสีเหลืองต้องการซื้อมาประดับความรวย ในระหว่างที่นำรถไปทดลองขับในเวลาสาย ๆ ของวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะขับมาตามถนนแมคควอรี่จะขึ้นไปยังทางด่วนเคฮิลล์ เศรษฐีหนุ่มเกิดเสียหลักชนขอบกั้น ข้างทางรถยับเยินแต่โชคดีที่เศรษฐีหนุ่มและเซลแมนที่นั่งติดรถมาด้วย ไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ งานนี้นาย “เอียน วัตต์” เจ้าของรถบอกว่าโชคดีที่รถมีประกัน เศรษฐีหนุ่มจึงไม่ต้อง จ่ายแม้แต่เซนต์เดียว แต่เขาก็หัวเราะออกมาก่อนที่จะพูดว่า “ถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้รับการ ติดต่อขอซื้อรถจากเศรษฐีหนุ่มเลย”.............ฮิ..ฮิ

ดอกเบี้ยไม่ลดในวันเมลเบิร์นคัพ

แกรนด์ไฟนัล

เรื่องที่สองเป็นการเอาการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอเรน บราวน์จากนสพ.เดอะเดลี เทเลกร๊าฟมาให้ศกึ ษากันอีกค่ะ เรือ่ งนีอ้ อกจะเก่าหน่อยในช่วงศึกแกรนด์ไฟนัลเมือ่ สองสัปดาห์ท่ี ผ่านมา ภาพซ้ายมือเป็นภาพคนกำลังดูถ่ายทอดสดที่เมลเบิร์น ในศึกแกรนด์ไฟนัลออสเตร เลียนฟุตบอลระหว่างทีมจีลองกับทีมคอลลิงวูดที่สนาม MCG ค่ะ คูท่ ส่ี องเป็นภาพชาวซิดนียด์ ศู กึ แกรนด์ไฟนัลรักบีล้ กี ระหว่างทีมแมนลี กับทีมนิวซีแลนด์ วอร์รีเออร์ที่สนาม ANZ Stadium ค่ะ และภาพขวามือนี่ซิค่ะเป็นศึกแกรนด์ไฟนัลที่กรุงแคนเบอร์รา ถ้าดูในจอทีวีจะทราบ ทันทีว่าเป็นศึกระหว่างนายกฯ “จูเลีย กิลลาร์ด” กับคู่ปรับหมายเลขหนึ่งคืออดีตนายกฯ “เควิน รัดด์” แต่คนดูนี่ซิมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าคือเฮีย “โทนี แอ๊บแบ๊ว” เอ๊ย “โทนี แอบ บอตต์” ผู้นำพรรคฝ่ายค้านค่ะ..........ฮิ...ฮิ

แกรนด์ไฟนัล เทคนิค

ภาพที่สามเป็นผลพวงจากที่ทั่นนายกฯได้รับมาจากศึกรักบี้แกรนด์ไฟนัล นำมาใช้ห้ำหั่น ศัตรูเวลาเดินผ่านทางเดินระหว่างห้องในรัฐสภากลาง จำได้ใหมคะศัตรูของเธอคือใคร? คน ผูกเน็คไทสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคเลเบอร์คือใคร? และคนผูกเนคไทสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของ พรรคลิเบอรัลคือใคร? ดิฉันใบ้ให้อีกนิด คนแรกเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง และคนที่สองเป็นศัตรูหมายเลขสอง ของเธอค่ะ...........ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

อาคารสำนักงานสถิติแห่งชาติที่กรุงแคนเบอร์รา 13 ต.ค. 2011 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยอดตัวเลขคนตกงานสองหลักในยุโรปและใน ได้ประกาศยอดตัวเลขการว่างงานประจำเดือน สหรัฐ เขากล่าวว่า ตัวเลขการว่างงานลดลงใน สิงหาคม 2011 พบว่ายอดการว่างงานทัว่ ประเทศ ได้ลดลงจาก 5.3% ในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ เดือนสิงหาคมได้ช่วยกอบกู้ฐานะการว่างงานที่ เพิม่ ขึน้ ติดต่อกันในเดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคม ที่ 5.2% ในเดือนสิงหาคม โดยมีตัวเลขหลังปรับตามฤดูกาลทำให้ ได้อย่างหวุดหวิด อย่างไรก็ตามโดยตลอด 9 ยอดคนว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 20,400 คนมาอยู่ที่ เดือนที่ผ่านมาถือว่าการว่างงานอยู่ในระดับทรง 11,451,150 คน แยกเป็ น แรงงานเต็ ม เวลา ตัว คือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 41,000 คน 8,044,200 คนและแรงงานพาร์ตไทม์ 3,406,950 เท่านัน้ เมือ่ เทียบกับการจ้างงานเพิม่ ขึน้ 283,000 คนในขณะที่มียอดผู้ว่างงานลดลง 3,800 คน คนในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทางด้านนาย Roland Randall แห่ง TD มาอยู่ที่ 634,000 คน ผลของยอดการว่างงานน้อยลง อาจจะ Securities เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะยืน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โอกาสที่ ธนาคารกลาง ที่ 4.75% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะ พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในวันเมล ถึงต้นปี 2013 เนือ่ งจากเศรษฐกิจของออสเตรเลีย จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาคอุตสาห เบิร์นคัพที่ 1 พฤศจิกายนหมดไป ตัวเลขการว่างงานลดลงได้เป็นปัจจัยให้ กรรมที่ไม่ใช่กลุ่มเหมืองแร่ เขาเห็นว่า มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคน อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียกลับ ขึ้นมาแข็งขึ้นเหนือ 1 ดอลล่าร์สหรัฐเป็นครั้ง คาดว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อน แรกนับแต่วันที่ 23 กันยายน โดยขึ้นมาอยู่ที่ คริสต์มาสนี้ เขาเชื่อว่าคนเหล่านี้จะต้องผิดหวัง 1.02 ดอลล่าสหรัฐในตลาดค้าเงินที่ Wall Street เมื่อเวลามาถึง เขากล่าวว่า ขณะนี้บริษัทหลายแห่งกำลัง ในขณะที่ดัชนีหุ้นชั้นดี ASX 200 ได้เพิ่มขึ้น สับสนต่อผลกระทบของราคาภาษีคาร์บอนใน 1.0% ในขณะนี้ ทุ ก คนกำลั ง จั บ ตามองตั ว เลข ธุรกิจของตน หลังจากรัฐบาลผ่านร่างพ.ร.บ. อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีกำหนดรายงานออกมาในวัน ในเรื่องราคาของพลังงานสะอาดในอนาคตทั้ง ที่ 26 ตุลาคม แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ 18 ฉบับเมื่อวานนี้ แต่นาย Scott Marshall นักวิเคราะห์ของ เชื่อว่า ธนาคารกลางจะไม่ทำอะไรจนกว่าจะถึง กลางปี 2012 ในการขยั บ ขึ้ น หรื อ ลงอั ต รา Shaw Stockbroking เชื่อว่าผลกระทบจากภาษี คาร์ บ อนจะไม่ ม ากนั กในช่ ว งไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า ดอกเบี้ย นาย Paul Bloxham ผู้อำนวยการฝ่าย เนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลรับภาระจ่ายเงิน เศรษฐกิจของธนาคาร HSBC กล่าวว่า เศรษฐกิจ ชดเชย ของออสเตรเลียยังสดใส เมื่อเปรียบเทียบกับ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 42


ทางเลือกของผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน แต่ไม่มีเงินออม (Genuine saving)

บ้านในเมลเบิร์น ถูกช่วงชิงไปปัจจัยใหญ่อยู่ที่ในอดีตที่ผ่านมาซิด นีย์ มีราคาที่อยู่อาศัยสูงกว่านครหลวงอื่น ๆ หลายเท่าตัว แต่เวลาเปลีย่ นไปช่องว่างของราคา ได้แคบลง ในขณะทีร่ าคาบ้านทีเ่ จ้าของเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัย ในซิดนีย์ ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 เหรียญ ในเมลเบิรน์ กลับมีราคาเพิม่ ขึน้ 100,000 เหรียญ และที่เพิร์ทเพิ่มขึ้นถึง 150,000 เหรียญ เมื่อคำนวณราคาสินทรัพย์ (asset)ของ ครัวเรือนทัว่ ประเทศตกเฉลีย่ ที่ 907,500 เหรียญ ในขณะที่มีหนี้สินโดยเฉลี่ย 135,700 เหรียญ ซึ่งหมายถึงชาวออสเตรเลียทั้งประเทศมีความ มั่งคั่งสุทธิ 771,800 เหรียญ เพิ่มขึ้น 30.6% หรือ 180,800 นับจากปี 2505-06 นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มคนรวยกลับมี อัตราความมั่งคั่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ใน ขณะที่ ก ลุ่ ม คนจนมี ค วามคื บ หน้ าในการเพิ่ ม สินทรัพย์ของตนเองไม่มากนัก โดยพบว่ากลุ่มคนรวยที่สุด 20% แรก

ของประเทศมีความมัง่ คัง่ สุทธิเฉลีย่ ที่ 2.23 ล้าน เหรียญในเดือนมิถุนายน 2010 หรือเพิ่มขึ้น 300,000 เหรียญ หรือ 15% จากปี 2005-06 ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่จนที่สุด 20% แรกของประเทศ มีความมัง่ คัง่ ในครัวเรือนสุทธิ 32,000 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 1,000 เหรียญ หรือ 4.0% จากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ดร.Andy Marks ผูว้ จิ ยั อาวุโสแห่งองค์กร St Vincent de Paul กล่าวว่าปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันก็คือ ความสามารถใน การซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได เ้ ป็นตัวกีดกันให้ประชาชน กลุ่มหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่ตลาดซื้อขายอสังหา ริมทรัพย์ได้ บ้านที่เจ้าของอาศัยอยู่เองจะเป็นอสังหา ริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาษีกำไรจากการขายหลัก ทรัพย์ ซึ่งดร.Marks เห็นว่าการซื้อที่อยู่อาศัย อยู่เองจะเป็นการลงทุนที่เกิดผลกำไรสุทธิอย่าง งดงาม

ซิดนีย์ติดเมืองท่องเที่ยว สำหรับคนกระเป๋าหนัก

ดนีย ์ นครซิ 13 ต.ค.2011 นครซิดนีย์ได้แซงหน้ากรุง ปารีสและนิวยอร์กในการได้รับโหวตให้เป็น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก โดยนิตย สารสำหรับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก ทั้งนี้นิตยสาร Conde Nast Traveler ซึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กได้จัด รางวัล Readers Choice Awards ถึงสถานที่ ท่องเที่ยวในโลกที่ผู้อ่านโปรดปรานที่สุดปรา กฎว่า นครซิดนีย์ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีผู้ อ่ า นโปรดปรานมากที่ สุ ด ด้ ว ยคะแนน 85.1 คะแนน ตามมาด้วยเมืองฟลอเรนซ์ของประเทศ อิตาลีด้วยคะแนน 85.0 คะแนน ในการโหวตครั้งนี้มีผู้อ่านทั่วโลกเข้าร่วม ทำการโหวตกว่า 8 ล้านโหวตด้วยการให้คะแนน ในด้านการต้อนรับขับสู้, ความเป็นมิตร, ที่พัก อาศัย, ร้านอาหารและภัตตาคาร, วัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยว และการช็อปปิ้ง นาย George Souris ร.มต.การท่องเที่ยว ของรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวถือเป็น

รางวัลใหญ่รางวัลทีส่ องของซิดนียใ์ นปีน้ี ก่อน หน้านี้ซิดนีย์ได้รับรางวัล สถานที่จัดเทศกาลที่ ดีที่สุดในโลก โดยสมาคมเทศกาลและการจัด งานนานาชาติ หรือ IFEA การได้รบั รางวัลจากนิตยสาร Conde Nast Traveler เป็นเครื่องยืนยันซิดนีย์ในฐานะเมือง จุดหมายปลายทางของโลก และถือเป็นประตู ที่เปิดรับชาวโลกเข้าสู่ออสเตรเลีย เขากล่าวว่าการโหวตครัง้ นีค้ อื การให้ความ ไว้วางใจ ไม่ใช่จากผูเ้ ขียนเรือ่ งท่องเทีย่ ว หรือผู้ อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่มาจากนัก ท่องเที่ยวโดยตรง ทางด้านนาง Lisa Gill บรรณาธิการ อาวุโสของ Conde Nast Traveler กล่าวว่า ซิดนีย์ได้ถูกเลือกเป็นเมืองน่าทองเที่ยวอันดับ หนึ่งในใลกของผู้อ่านปีนี้เป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ส่วนหนึ่งมาจากซิดนีย์มีหาดทรายที่สวยงามถึง 37 แห่ง มีอากาศที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า 10 องศาในหน้าหนาว และไม่ร้อนเกินไปในหน้า ร้อน, เป็นชุมชนแห่งศิลปะทีน่ า่ ทึง่ และมีรา้ น อาหารรสเลิศนานาชนิด สำหรับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสหรัฐ อเมริกาผูอ้ า่ นนิตยสาร Traveler ยกย่องให้เมือง ชาร์ลสตัน ในรัฐเซาท์คาโรไลน่า แซงหน้านคร ซานฟานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนโรงแรมทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลกประจำปี 2011 ผูอ้ า่ นได้ยกย่องให้โรงแรมริตซ์-คาร์ตนั เซียงไฮ ปูดอง ในนครเซียงไฮเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดใน โลก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 43

แม้แบงก์ชาติจะไม่มีการประกาศขยับ อั ต ราดอกเบี้ ย มานานแล้ ว ก็ ต าม แต่ ท าง สถาบันการเงินทั้งหลายต่างพากันทยอยหั่น ดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงนี้ เป็นจังหวะดีที่แบงก์จะใช้ความกังวลของผู้ บริโภคมาทำการตลาดโดยการปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ เพื่อดึงดูดความสนใจในกลุ่ม ลูกค้าที่ไม่เชื่อมั่นกับสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างแบงก์ใน ลักษณะนี้ ผลประโยชน์จะตกอยูก่ บั ผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจัดสรรเงินกู้ใหม่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้สถาบันการเงินยังคงหั่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ลงเรื่อยๆ ดังนั้นหากลูกค้าต้องการเลือกผ่อนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตอนนี้ การแบ่งสินเชื่อออกเป็นสองส่วนให้เป็นการผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและ ผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ

นอกจากสถาบันการเงินพากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังมีการลดหย่อนเงื่อนไข บางอย่างเพื่อเอื้อโอกาสให้กับผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย โดยปกติแล้วเงื่อนไขเบื้องต้นของ ลูกค้าที่ต้องการขอวงเงินกู้เกิน 80% ของราคาบ้าน ผู้กู้ต้องมีเงินออมที่เก็บสะสมจากราย ได้ (Genuine saving) ฝากในบัญชีอย่างน้อย 5% ของราคาบ้าน นานถึง 3 เดือน ตอน นี้มีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มี genuine saving 5% แล้ว ซึ่งเป็นทางออกของผู้ที่จ่ายค่า เช่านาน 3 เดือน ถึง 12 เดือนค่ะ เรามาดูรายละเอียดกันนะคะ

กรณีที่ 1 สำหรับผู้กู้ที่จ่ายค่าเช่าบ้านนานถึง 12 เดือน

ขอเพียงแค่ลูกค้ามีหลักฐานที่แสดงว่าตนจ่ายค่าเช่าบ้านมานานถึง 12 เดือน เช่น สัญญาการเช่าบ้าน (Lease agreement) เป็นต้น โดยไม่จำเป็นว่าค่าเช่าบ้านที่จ่ายไปทั้งปี นัน้ จะต้องเท่ากับ 5% ของราคาบ้าน พร้อมเงินก้อนจากการช่วยเหลือของคนในครอบครัว หรือ Gift 5% ของราคาบ้าน ตัวอย่าง ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านในราคา $500,000 ต้องมี Genuine saving 5% คือ $25,000 แต่ลูกค้ารายนี้จ่ายค่าเช่าบ้านนานถึง 12 เดือนและปัจจุบันจ่ายอยู่อาทิตย์ละ $600 ได้เงินจากพ่อแม่มาช่วย $25,000 กรณีนี้ลูกค้าสามารถขอวงเงินกู้สูงสุดได้ถึง 95% ของราคาบ้านค่ะ

กรณีที่ 2 สำหรับผู้กู้ที่จ่ายค่าเช่าบ้านอย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี

ใช้หลักฐานการจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างน้อย 3 เดือน กับเงินก้อนบางรายการเท่ากับ 5% ของราคาบ้าน เช่น ค่าโบนัสประจำปี, ค่าคอมมิชชั่น, เงินที่ได้จากการขายรถ เป็นต้น ตัวอย่าง ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านในราคา $400,000 ต้องมี Genuine saving 5% คือ $20,000 แต่ลูกค้ารายนี้จ่ายเช่าบ้านนาน 3 เดือนและปัจจุบันจ่ายอยู่อาทิตย์ละ $500 ได้เงินจากการขายรถ $20,000 กรณีนี้ลูกค้าสามารถขอวงเงินกู้สูงสุดได้ถึง 90% ของ ราคาบ้านค่ะ นี่เป็นอีก 2 ทางเลือกของผู้ที่ไม่มี Genuine saving นะคะ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า ซื้อบ้านหลังแรกที่กำลังจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่ ใครที่ติดตามอ่านข้อความของบีคงยังจำกันได้ว่า รัฐบาล NSW ประกาศออกมาว่าจะไม่มีการยกเว้นค่า Stamp Duty ให้สำหรับผู้ที่ซื้อ บ้านเก่าหลังแรกเพื่ออยู่อาศัยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็นต้นไป ดังนั้นเหลือเวลาไม่มากแล้ว ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปก็รีบเตรียมตัวได้แล้วนะคะ ที่ Aussie Baulkham Hills เราได้สิทธิพิเศษจากการเป็น Diamond Broker สามารถยื่นเรื่องสินเชื่อให้ลูกค้าโดยได้รับคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง และเราไม่เก็บค่า บริการใดๆ จากลูกค้าทั้งสิ้นค่ะ อ่านประสบการณ์ซื้อบ้านจากลูกค้า หน้า 17 หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 568 : Oct 19,-Nov 1, 2011 Page 44

ThaiOZ Issue 568  
ThaiOZ Issue 568  

Thai Newspaper

Advertisement