Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๖๐๔: วันที่ ๑๐-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ : Vol. 23 Issue 604 : April 10-23, 2013

ใต้ระอุหลังปรองดอง ระเบิดรถรองผูว้ า่ ฯดับ ASTVผู้ จั ด การออนไลน์ 5 เมษายน 2556 เวลา 16:28 น.รายงานด่วน!! จาก จ.ยะลา ว่า นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เสีย ชี วิ ต ลงแล้ ว ที่ โ รงพยาบาลศู น ย์ ยะลาเนือ่ งจากทนพิษบาดแผลไม่ ไหว หลังจากได้รับบาดเจ็บสา หัสขณะที่เขานำ�คณะเดินทางไป ราชการที่ อ.เบตง จ.ยะลา แต่ ถู ก กลุ่ ม คนร้ า ยลอบวางระเบิ ด รถยนต์เมื่อประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 5 เม.ย. เหตุเกิดบนถนนสาย 410 ยะลา-เบตง พื้นที่ ม.5 บ้านกา โสด เขตรอยต่อ อ่านต่อหน้า 2

นายอิศรา ทองธวัช รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา

“ในหลวง”พระราชทาน น้ำ�หลวงอาบศพรองผวจ.ยะลา วันที่ 6 เม.ย. เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ศาลาร้อยปี วัดพระ มหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ แทนพระองค์ได้อญ ั เชิญน้�ำ หลวงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอาบศพ อ่านต่อหน้า 2

นายกฯลงใต้คารวะศพรองผู้ว่าฯ เยี่ยมจนท.เจ็บ ถก 4 พ่อเมืองจชต.

อ่านต่อหน้า 3

โรคเยื่อสมองอักเสบระบาด พื้นที่ซิดนีย์ชายฝั่งตอนเหนือ

27 มี.ค. 2013 กระทรวงสาธารณสุขรัฐน.ซ.ว.ได้ออกเตือนประชาชน ถึงการระบาดของโรคสมองอักเสบ (Encephalitis) และโรคเยื่อหุ้มสมอง อักเสบ (meningitis)ซึ่งระบาดในวงกว้างทางชายฝั่งทะเลตอนเหนือของ ซิดนีย์ โฆษกของสำ�นักงานสาธารณสุขเขตพืน้ ทีซ่ ดิ นียเ์ หนือกล่าวว่า นับตัง้ แต่ปนี ี้ มี ผู้ติดเชื้อแล้ว 15 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อในขั้นร้ายแรงจำ�นวน 3 ราย

นพ. Bradley Forssman แห่งสาธารณสุขเขตพื้นที่ซิดนีย์เหนือกล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญทาง โรคระบาดวิทยาเชื่อว่า เชื้อไวรัส Spinal Myelitis ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดโรคมือ, เท้าและปาก (Enterovious 71 หรือ HFMD) คือเชื้อโรคที่อยู่เบื้องหลังของการแพร่กระจายโรคร้ายครั้งนี้ อ่านต่อหน้า 39


“ในหลวง”พระราชทาน

น้ำ�หลวงอาบศพรองผวจ.ยะลา ต่อจากหน้า 1

วันที่ 6 เม.ย. เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ศาลา ร้อยปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญน้ำ�หลวงที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานอาบศพนายอิศรา ทองธวัช อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อย่างสมเกียรติ โดยมี พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาค ที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารระดับสูง เข้าร่วมอย่าง พร้อมเพรียงและได้มอบเงินจำ�นวนหนึ่งให้แก่ ทายาทของนายอิศรา ขณะที่ฝ่ายพลเรือน นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ของจังหวัดยะลาเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะอัญเชิญพวงมาลา พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ ของ

นายอิศรา ทองธวัช อดีตรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ยะลา พล.ท.สกล ชื่นตระกูล รองแม่ทัพภาค ที่ 4 เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นเป็น คนกลุ่มเดิมที่เรารู้กลุ่มแล้ว และกำ�ลังเร่งตรวจ สอบทางด้านการข่าวโดยเฉพาะรายชื่อที่ก่อเหตุ ในอำ�เภอบั น นั งสตา จะต้ องพิ สูจน์ ท างด้ า น นิติวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประกอบ ระเบิดที่ถูกนำ�เข้ามาในพื้นที่ ที่มีที่มาจากต่าง ประเทศเราจะต้องตรวจสอบอย่างมาก เมื่อเวลา 16.30 น.นายวิโรจน์ จิวะรัง สรรค์ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช ในฐานะผู้ แทนพระองค์ ไ ด้ อัญ เชิ ญ พวงมาลา พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร และ พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ วางหน้าหีบศพ ของนายอิศรา ทองธวัช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ยะลา อย่างสมเกียรติท่ามกลางครอบครัวของ นายอิศรา ทองธวัช และข้าราชการฝ่ายปกครอง จำ�นวนมากที่มาร่วมในงาน

ขณะเดียวกันนายยงยศ แก้ว เขียว นายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่ บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะ ประธานชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่านาย อิศรา ทองธวัช เคยเป็นนายอำ�เภอ หลายอำ�เภอในนครศรีธรรมราช 165 ตำ�บล 6,713 กำ�นันผู้ใหญ่ บ้ า นคนในฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เก่าเราจะยึดโยงกับกำ�นันผู้ใหญ่ บ้านในจังหวัดยะลาเพือ่ ตัง้ กองทุน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท เรากำ�ลังเรียกประชุม กรรมการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายตั้งกองทุน นี้ขึ้นมา เงินจำ�นวนนี้จะเป็นรางวัลในการชี้นำ� ให้ เ กิ ด การชี้ เ บาะแสและให้ เ กิ ด ความสำ � เร็ จ ในการติดตามคนร้ายอีกนัยยะหนึ่งถือว่าเป็น

กำ � ลั งใจให้ กั บ กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในพื้ น ที่ แ ละ ถือเป็นการระดมทุนให้กับกำ�นันผู้ใหญ่บ้านใน พื้นที่ด้วย”นายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแห่ง ประเทศไทยกล่าว

ใต้ระอุหลังปรองดอง ระเบิดรถรองผู้ว่าฯดับ อ.บันนังสตา กับ อ.ธารโต จ.ยะลาสำ�หรับ ในเหตุการณ์เดียวกัน มีผู้เสียชีวิตคาท่ี 1 ศพคือ นายเชาวลิต ไชยฤกษ์ ปลัดป้องกันจังหวัดยะลา

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนพนักงานขับรถยนต์ คือ นายสะตอปา เจะเลาะ อส.จ.ยะลา ยังคง อยูใ่ นห้องผ่าตัดจากอาการทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 2


เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ท.ภราดร พัฒนถา บุตรเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการรายงานสถาน การณ์จากในพื้นที่ อย่ า งไรก็ ต ามโดยส่ ว นตั ว เชื่ อ ว่ าไม่ ไ ด้ เป็นการยกระดับความรุนแรง แต่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ถือเป็นเป้าหมายของการ ก่อเหตุอยู่แล้ว จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัว เอง เพราะถ้ามีจังหวะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ จะก่อเหตุทันที ผู้ สื่ อ ข่ า วถามว่ า กลุ่ ม ที่ ก่ อ เหตุ เ ป็ น กลุ่ ม เดียวกับที่รัฐบาลไปพูดคุยใช่หรือไม่เลขาธิการ สมช.กล่ า วว่ า กำ � ลั ง รอรายงานความชั ด เจน จากเจ้าหน้าที่อยู่ ซึ่งเห็นว่าในช่วงรอยต่อของ กระบวนการพูดคุยจะเกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มต่อ ต้าน ซึ่งแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยจึงสร้าง สถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความหวาดหวั่น จนไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและไม่เชื่อมั่น ต่อกระบวนการของรัฐที่ดำ�เนินการอยู่รวมถึง พยายามแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ถ้ า ประชาชนไม่ ร่ ว ม มือกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็จะเกิดเหตุความ Thai Chef wanted Kitchen Hand wanted A new Thai restaurant in Chinchilla, located 3 hours West of Brisbane. • Rent free accommodation • Attractive pay and bonus • A good place to work, under our head chef from Adelaide Call Lina on 0429 584513 after 7pm

นายกฯลงใต้คารวะศพรองผู้ว่าฯ เยี่ยมจนท.เจ็บ ถก 4 พ่อเมืองจชต.

รุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ พล.ท.ภราดร กล่าวด้วยว่าตนได้โทรศัพท์ รายงานเหตุการณ์นี้ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีผ่านทางนายสุรนันทน์ เวชชา ชี ว ะเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ กำ�ชับเรื่องใดเป็นพิเศษ เพราะเข้าใจได้ว่าช่วง รอยต่อของการพูดคุยดังกล่าวจะเกิดเหตุต่อต้าน ลักษณะนี้ ซึ่งตนประสานกับเจ้าหน้าที่ว่าควร ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นและไม่ประมาทอีกทั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการ พุดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็นฯและกลุ่มผู้ที่เห็นต่าง จากรัฐนั้นล้มเหลว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายก รัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุร นันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีมหาดไทย พล.ต.อ.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย พล.ท.ภารดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาค วามมั่นคงแห่งชาติ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีสาธารณะสุข นายเสริมศักดิ์ พงษ์พา นิช รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ พล.ต.อ.อดุลย์ เเสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ และ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก

ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ฝูงบิน 602 เพื่อลงพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่เพื่อขึ้นเฮลิคอร์ปเตอร์ต่อไป ยังโรงพยาบาลยะลาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจา กการปฎิบัติงาน โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ พร้อมกับ บรรยายสรุปสถานการณ์ ทั้งนี้จะพบกับผู้ว่า ราชการจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วยยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาด้วย จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำ�เนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คารวะ ศพนายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยะลา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกวางระเบิด รถยนต์ในพืน้ ทีจ่ .ยะลา พร้อมกับพูดคุยให้ก�ำ ลัง ใจญาติผู้เสียชีวิต สำ�หรับการจัดงานศพนายอิศราจะมีพิธี สวดอภิธรรมจนถึงวันที่ 11 เม.ย. โดยวันที่ 12 เม.ย.จะมีพิธีทำ�บุญครบ 7 วัน จากนั้นจะปิด สวดศพตั้งแต่วันที่ 12 - 25 เม.ย.แล้วจึงเปิด สวดศพอีกครั้งในวันที่ 26 เม.ย.ก่อนจะมีพิธี พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 27 เม.ย.2556 ณ เมรุวัดชะเมา ถนนราชดำ�เนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่าก่อนการเดินทางลงพืน้ ที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นภารกิจ ปิดลับและได้แจ้งให้คณะผูเ้ กีย่ วข้องให้รบั ทราบ ในช่วงค่�ำ ของวันที่ 6 เมษายนเท่านัน้ โดยไม่บอก สถานที่และเวลาที่ชัดเจนด้วย

How to Save $$$ on your energy bills Is your business located in Western Sydney? Would you like us to help you reduce your power bill? • Attend a FREE workshop • Receive an Energy Assessment for your Business free of charge Date: 7 May 2013 Time: 2:00 pm to 4:00 pm Venue: Cabramatta Community Centre Cnr Railway Parade & McBurney Road Cabramatta NSW 2166 Call - 1800 242 845 to register for a free workshop and book for a free energy assessment Or visit our website : www.3eproject.org.au This activity received funding from the Australian Government Department of Climate Change and Energy Efficiency as part of the Energy Efficiency Information Grants Program. THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ขึ้นปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ู๖๐๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖...........@ ไทย-ออส นิวส์ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับ เดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์........www. thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์ รวมธุรกิจ ตลาดการซือ้ -ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าว ไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย..ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และ การเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทยออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทย วิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุการต่าง ๆ ของไทยและ ออสเตรเลียขึ้นปีที่ 23 ต้องการอ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลียและหอสมุดรัฐนิวเซาท์เวลส์.........@ เหตุการณ์รอบโลก......ธงชาติยเู นียนแจ็คในสหราชอาณาจักร ถูกลดลงครึง่ เสาเพือ่ แสดงความ ไว้อาลัย ขณะที่รัฐสภาเตรียมยกเลือกพิธีอีสเตอร์ในวันพุธ เพื่อให้เหล่าสมาชิกสภาได้ไว้อาลัยแก่ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ มากาเร็ต แธตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษ ซึ่งถึงแก่ อสัญกรรมด้วยอาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน เมื่อวันจันทร์ (8 เม.ย.56) ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ด้วยวัย 87 ปี......นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีองั กฤษ ยกเลิกกำ�หนดการเข้าพบประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรัง่ เศส และเดินทางกลับประเทศอังกฤษ โดยเขาอ่านแถลงการณ์ทหี่ น้า บ้านเลขที่ 10 แห่งถนนดาวนิง ยกย่องนายกฯหญิงเหล็ก ว่า เป็นนายกรัฐมนตรีผรู้ กั ชาติ และสามารถ กอบกูอ้ งั กฤษจากสภาพเศรษฐกิจทีย่ �่ำ แย่ได้อกี ครัง้ หนึง่ ......ขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ ระบุว่า โลกได้สูญเสียหนึ่งในนักสู้เพื่ออิสระและเสรีภาพผู้ยิ่งใหญ่ และอเมริกาได้สูญ เสียเพื่อนแท้ไปแล้ว......นางแอนเจล่า เมอเคล นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งเยอรมนี กล่าวว่า เธอจะ ไม่ลืมบทบาทของเลดี้แธตเชอร์ในการข้ามผ่านความแตกแยกในยุโรป ในช่วงสิ้นสุดสงครามเย็น เลย......โฆษกสำ�นักพระราชวังบักกิงแฮม เผยว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงรู้สึก เสียพระราชหฤทัย หลังทรงทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของ บารอนเนสแธตเชอร์ และพระองค์ จะส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยแก่ครอบครัวของเลดีแ้ ธตเชอร์......ด้านนายมิคาอิล กอบาเชฟ อดีตผูน้ �ำ แห่งสหภาพโซเวียต กล่าวว่า มากาเร็ต แธตเชอร์ เป็นนักการเมืองผูย้ งิ่ ใหญ่ และ มีบุคลิกภาพที่เปล่งประกาย เธอจะอยู่ในความทรงจำ�ของเราและประวัติศาสตร์ตลอดไป........ทั้งนี้ พิธีศพของ บารอนเนส มากาเร็ต แธตเชอร์ จะมีขึ้นที่มหาวิหารเซนต์พอล โดยจะเป็นพิธีศพแบบ ทหารอย่างสมเกียรติ ก่อนจะมีพธิ ฌ ี าปนกิจอย่างเงียบๆ ตามความต้องการของครอบครัวของเธอ...... ประวัติของมากาเร็ต แธตเชอร์ ชื่อเดิมคือ มากาเร็ต โรเบิร์ตส์ เกิดเมื่อ 13 ตุลาคม ปี 1925 เป็น ลูกสาวของเจ้าของร้านขายของชำ�ในเมืองแกรนต์แฮม จบการศึกษาสาขาเคมีวิทยาจากอ็อกซ์ฟอร์ด หลังจบการศึกษา ได้ทำ�งานในโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะสมรสกับนักธุรกิจ เดนิส แธต เชอร์ เมื่อปี 1951......ในปี 1953 เธอให้กำ�เนิดลูกแฝดชายหญิงหนึ่งคู่ชื่อว่า มาร์ค และแครอล ต่อ มาได้รบั เลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเมือง ฟินช์ลยี ์ ทางเหนือของลอนดอน ก่อนจะก้าวขึน้ มา เป็นหัวหน้าพรรคอนุรกั ษ์นยิ มแทนที่ เอ็ดเวิรด์ ฮีธ อดีตนายกรัฐมนตรีในปี 1975 และชนะการเลือก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออกให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ในเขต Hunter Region

ทำ�บุญตักบาตรที่สถานทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ตัง้ นายกรัฐมนตรีสามสมัยซ้อนในปี 1979, 1983 และ 1987......แธตเชอร์ ก้าวลงจากตำ�แหน่งนายก รัฐมนตรีเมือ่ ปี 1990 และเกษียณตัวเองจากสังคมในปี 2002 บัน้ ปลายของชีวติ บารอนเนส แธตเชอ ร์ ประสบปัญหาอาการเจ็บป่วยมานานหลายปี รวมถึงเคยเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณกระเพาะ ปัสสาวะเมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา และพักอยูท่ โี่ รงแรมริตซ์ มาตลอดตัง้ แต่ได้รบั อนุญาตให้ออกจากโรง พยาบาล จนกระทั้งเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดสมองอุดตัน ที่โรงแรมริตซ์ นั่นเอง................@ สำ�นักข่าวโคเรียนไทมส์รายงานเมื่อวันที่ 8 เมษายน นายคิม จาง ซู ที่ปรึกษาด้านกิจการความ มั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุมีความเป็นไปได้สูงว่าเกาหลีเหนือจะยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งที่ 4 เพื่อ ยัว่ ยุสถานการณ์ความตึงเครียด เป็นขีปนาวุธพิสยั กลางในช่วงสัปดาห์นหี้ รือประมาณวันที่ 10 เม.ย. ภายหลังรัฐบาลเปียงยาง จีใ้ ห้เจ้าหน้าทีท่ างการทูตต่างชาติเดินทางออกจากประเทศและสัง่ อพยพชาว เกาหลีใต้ในนิคมอุตสาหกรรมร่วมสองเกาหลี ตั้งอยู่ลึกเข้ามาในเกาหลีใต้ราว 10 กิโลเมตร......นาย คิม เคียง โฆษกรัฐบาลเกาหลีใต้ แถลงว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์ ครัง้ ใหม่ เนือ่ งจากมีกจิ กรรมหลายอย่างเกิดขึน้ บริเวณสถานทีท่ ดสอบทางด้านปรมาณูพงุ -กเย-รีของ เกาหลีเหนือ เป็นกิจกรรมเกิดขึน้ ตามปกติ คล้ายคลึงช่วงทีเ่ กาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์ครัง้ ที่ 3 เดือนก.พ.ที่ผ่านมา แม้เกาหลีเหนือจะพยายามประโคมข่าวด้านยุทธศาสตร์ทุกวันแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเปียงยาง เห็นความสำ�คัญของมติมหาชน..............@ กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น แถลงการณ์ ระบุวา่ ทางการญีป่ นุ่ สัง่ ให้มกี ารติดตัง้ ระบบต่อต้านขีปนาวุธรอบเมืองหลวงของประเทศ เพือ่ รับมือ เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีของเกาหลีเหนือ โดยการเคลื่อนย้ายระบบต่อต้าน ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศ “แพค-3” หรือที่เรียกว่า “แพทริออต” จำ�นวน 2 ชุด มาติดตั้งบริเวณ หน้าอาคารทำ�การของกระทรวงกลาโหมเรียบร้อยแล้ว และจะมีการติดตัง้ ระบบต่อต้านขีปนาวุธรุน่ เดียวกันนี้ในอีก 2 จุดสำ�คัญของกรุงโตเกียวด้วย.................@ ขณะนี้ในโลกออนไลน์ มีคลิปน่า รักๆระหว่างแมวกับหมา ถูกนำ�ออกมาเผยแพร่ โดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เจ้าเหมียวจูงน้องหมา พร้อมออกคำ�สั่งเป็นภาษาเหมียวน่ารัก พยายามลากน้องหมากลับห้องพักด้วยกัน คลิปดังกล่าวชื่อ “Cat taking the dog home” ความยาว 0.51 นาที ในคลิปปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าเหมียว ตัวหนึ่งกำ�ลังกึ่งจูงกึ่งลากน้องหมาให้เดินกลับเข้าห้องพักในอพาร์ตเมนต์พร้อมกัน โดยเจ้าเหมียว ใช้ปากคาบสายจูงพยายามลากน้องหมาให้เดินตามการลากของตัวเอง นอกจากลากน้องหมาแล้ว เจ้าแมวเหมียวแสนรู้ตัวนี้ยังได้ส่งเสียงร้องเหมียวๆออกคำ�สั่งภาษาแมวมายังน้องหมาตัวดังกล่าวได้ เดินตามมาอีกด้วยคลิปดังกล่าวได้รับความนิยมจากชาวออนไลน์อย่างมาก ล่าสุด ตอนนี้มียอดวิว ในการคลิกเข้าไปชมถึง 1,340,431 วิว และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย..........@ เหตุการณ์ทวั่ ไทย.......... คณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.)ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบ หน้าทางคดีของผูเ้ สียชีวติ ในเหตุการณ์ทางการเมือง ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค วุฒสิ ภา ทีม่ นี ายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา เป็นประธาน ได้แถลงข่าว สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวติ ของพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพล ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.21 รอ.) และผู้ชุมนุมเมื่อ 10 เมษายน 2553.....พล.ท.นันท เดช เมฆสวัสดิ์ อนุกมธ.กล่าวว่า อนุกมธ.ได้มีศึกษาคลิปวีดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการ รวบรวมหลักฐาน และพยานบุคคลกว่า 100 ปาก ซึง่ ผลการศึกษาได้ขอ้ สรุป 4 ประเด็นคือ 1.อะไร เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง โดยในประเด็นนี้อนุกมธ.เห็นว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในวันที่ 10 เมษายนปี 53 นั้นไม่ได้เกิดจากการเริ่มต้นโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 2.ในเรื่องขอบเขต ความเหมาะ สมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวนั้น อนุกมธ.มองว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ปฏิบัติ หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพราะการชุมนุมของกลุม่ นปช.ในขณะนัน้ ซึง่ ในตอนแรกมีการชุมนุม อยู่แค่บริเวณแยกผ่านฟ้า แต่ภายหลังได้เลยมาที่ถนนราชดำ�เนิน จนมีการชุมนุมที่บริเวณแยกราช ประสงค์.....นอกจากนี้ 3.ในประเด็นเรือ่ งชายชุดดำ�นัน้ จากหลักฐานซึง่ เป็นคลิปวีดโี อทีอ่ นุกมธ.ได้ รับนัน้ ปรากฎภาพชายชุดดำ�ได้เข้ามาทำ�งานร่วมกับกลุม่ นปช. อีกทัง้ ยังมีพยานซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ และ ชาวบ้านได้ระบุวา่ มีรถตูข้ บั มาส่งชายชุดดำ�จากนัน้ กลุม่ ชายชุดดำ�ก็ได้เดินเข้าไปยังกลุม่ ผุช้ มุ นุมทีอ่ ยู่ บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งในขณะนั้นมีนักข่าวอิสระจากต่างประเทศสามารถบันทึกภาพไว้แต่ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 4


คณะฯนายกรัฐมนตรีระหว่างเยือนยิวซีแลนด์ แต่ก็ถูกชายชุดดำ�กลุ่มดังกล่าวใช้ปืนจี้หัวและยึดกล้องที่บันทึกภาพไป ดังนั้นเมื่อมีบุคคลที่พบเห็น เหตุการณ์ดงั กล่าวหลายคนจึงเชือ่ ได้วา่ กลุม่ ชายชุดดำ�มีสว่ นร่วมในการใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าทีท่ หาร โดยอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องกลุม่ นปช. และประเด็นที่ 4 ในเรือ่ งความคืบหน้าการเสียชีวติ ของพล.อ.ร่มเกล้า ทางอนุกมธ.เห็นว่า ในวันเกิดเหตุนนั้ มีผทู้ เี่ ก็บกระเดือ่ งระเบิดชนิดเอ็ม 67 จำ�นวน 2 ลูกซึง่ ถูกขว้าง มามาจากบ้านซึง่ อยูบ่ ริเวณด้านข้างโรงเรียนสตรีวทิ ยาซึง่ เป็นบริเวณทีก่ ลุม่ นปช.มีการชุมนุม แต่กรม สอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)กลับไม่ดำ�เนิการสอบสวน ดังนั้นทางอนุกมธ.จึงเห็นว่า ทางดีเอสไอมี การดำ�เนินการที่ล่าช้าทั้งที่มีพยานหลักฐานชัดเจน.....ด้านนพ.วิรัตน์ พาณิชย์พงษ์ สว.สรรหา ใน ฐานะอนุกมธ.กล่าวว่า ในคดีของพล.อ.ร่มเกล้านัน้ เมือ่ กลับไปดูทเี่ กิดเหตุนนั้ พบว่า มีหลุมซึง่ เกิดจาก ระเบิดชนิดเอ็ม 67 ซึ่งนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้พล.อ.ร่มเกล้าเสียชีวิต นอกจากนี้ในกรณีการเสีย ชีวติ ของนายวสันต์ ภูท่ อง กลุม่ ผูช้ มุ นุมนัน้ ตนเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ทกี่ ระสุนจะถูกยิงมาจากฝ่ายทหาร เพราะบริเวณที่เกิดเหตุมีผู้ชุมนุมเป็นจำ�นวนมากจึงเชื่อว่า นายวสันต์น่าจะเสียชีวิตด้วยฝีมือกลุ่มผู้ ชุมนุมด้วยกันเอง เพราะขณะนัน้ ไม่มที หารอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว.....ทัง้ นีน้ ายสมชายได้กล่าวสรุปผล การตรวจสอบข้อเท็จจริงของอนุกมธ.ว่า 1.มีชายชุดดำ�อยู่ในวันที่ 10 เมษายน โดยมีการเตรียมการ ก่อนหน้าวันเกิดเหตุในการใช้อาวุธปืนอาก้า, เอ็ม77, ระเบิดเอ็ม 67 และแก๊สน้ำ�ตา ยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทีข่ ณะนัน้ มีเพียงโล่หแ์ ละกระบองเท่านัน้ 2.อนุกมธ.มีขอ้ สงสัยว่าผูเ้ สียชีวติ จำ�นวน26 ศพทีพ่ บในวัน ดังกล่าวจะถูกลำ�เลียงมาจากทีอ่ นื่ หรือไม่ เพราะหากดูจากรอยเลือดหรือดีเอ็นเอในทีเ่ กิดเหตุนนั้ ก็ขดั กับผลการตรวจสอบ อีกทั้งจากพยานหลักฐานก็ไม่สามารถระบุว่า มีผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าว มากถึง 26 ศพ ดังนั้นจึงอยากให้ดีเอสไอเร่งตรวจสอบในคดีนี้ และ 3.ในเรื่องการดำ�เนินคดีใน 4 กลุ่มคดีนั้น อนุกมธ.เห็นว่าขณะนี้แทบจะไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งยังมีความสงสัยว่าในส่วนการ ดำ�เนินคดีกบั พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะจำ�เลยที่ 1นัน้ ทางอัยการได้มคี วาม เห็นสัง่ ฟ้องไปยังพ.ต.ท.ทักษิณ แล้วหรือไม่ นอกจากนีย้ งั ตนมองว่ากระบวนการสอบสวนของดีเอส ไอยังไม่ครอบคลุมผู้เสียชีวิต จำ�นวน 89 ราย.....อย่างไรก็ตามทางคณะอนุกรรมาธิการจะเสนอผล การพิจารณาเข้าสูท่ ปี่ ระชุมกมธ.ในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เพือ่ เสนอเรือ่ งต่อไปยังวุฒสิ ภาต่อไป นอกจากนี้ จะมีการแจ้งผลการศึกษาให้ญาติผเู้ สียชีวติ ได้รบั ทราบ ทัง้ นีข้ อฝากไปยังเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีด่ �ำ เนินการใน เรือ่ งนีใ้ ห้ด�ำ เนินการตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย ตรงไปตรงมา ขอให้หาข้อเท็จจริงทัง้ หมด ให้ได้กอ่ นแล้วค่อยดำ�เนินการข้ามขัน้ ไปสูก่ ารนิรโทษกรรม ในส่วนของอนุกมธ.นัน้ ยืนยันว่าปฏิบตั ิ ตามหน้าที่ฝ่ายนิติบัญยัติอย่างตรงไปตรงมา และเป็นธรรมที่สุด.....ขณะที่นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุว ธรรม ภรรยาพล.อ.ร่วมเกล้า กล่าวว่า เรื่องการเสียชีวิตของพล.อ.ร่วมเกล้านั้นตนเคยทำ�หนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดีเอสไอมีการแถลงเรื่องนี้ แต่ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งตนก็หวังว่า ดีเอส ไอจะตอบคำ�ถามนี้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อรักษาความสง่างามของหน่วยงานต่อไป...................@ ที่ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำ�รวจ หรือ ก.ตร.มีมติรับ พล.ต.อ.พงศพัศ พงศ์เจริญ อดีตรองผู้ บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ กลับเข้ารับตำ�แหน่ง รอง ผบ.ตร.ตามเดิมแล้ว หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีไ้ ด้ลา ออกไปสมัคร รับเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่ ขัน้ ตอนต่อจากนีจ้ ะเสนอขึน้ โปรดเกล้าฯ ต่อไป............@นายวิรตั น์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปตั ย์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คราวนี้ เป็นการล้มมาตรา 68 เพื่อที่จะไปโหวตในวาระ 3 ของมาตรา 291 เพื่อที่จะตั้ง ส.ส.ร. แบบซอมบี้ เพราะมีบางคนได้ไปรับคำ�สั่งจากนายใหญ่ล่วงหน้ามาแล้ว ซึ่งเป้าหมายของนายใหญ่ผู้ อยู่เบื้องหลังของรัฐบาลชุดนี้ก็ยังเหมือนเดิม คือ ยึดเสียงรัฐสภาให้เกิน 300 เสียง เพื่อถอดถอนผู้ ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ? แก้ไขกฎหมายเพื่อล้างผิดให้ตัวเอง ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน โจมตีสถาบันหลักของประเทศ.................... @ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองคณบดีฝ่าย วิชาการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ประเด็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากฝ่ายรัฐบาลเอง โดยมีการโฆษณาชวนเชือ่ มาโดยตลอดว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 มาจากรัฐประหารและสร้างมายาคติที่ว่า เมื่อต้นไม้เป็นพิษ ผลก็ย่อมเป็นพิษ แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สถาปนาโดยอำ�นาจอธิปไตยโดยตรงจากประชาชน  ซึ่ง ตนเห็นว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 ถือเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของทุนนิยมสามานย์ และเป็น ขวากหนามตำ�ใจมาตลอด  ซึ่งมีการพยายามแก้ไขเพื่อรวบอำ�นาจให้มาอยู่กับตัวเอง  เช่น ใน มาตรา 68 เป็นมาตราที่ให้อำ�นาจประชาชนปกป้องรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความมา THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 5

เลี้ยงรับรองคณะเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

นางสุภิญญา สุวรรณประเทศ มอบเงิน แก่นางนิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา ช่วยสวัสดิภาพสมาคม แล้วว่า สามารถยืน่ เรือ่ งเพือ่ พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต่อนักการเมืองกลับเห็น เป็นอุปสรรค ก็เลยโยนอำ�นาจให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา โดยตนเห็นว่า อัยการสูงสุดได้รับการ แต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอำ�นาจและผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จึงเป็นไปไม่ได้ที่อัยการ จะฟ้องคนที่แต่งตั้งตัวเอง โดยคราวที่แล้วมีผู้ไปยื่นเรื่องการล้มล้างรัฐธรรมนูญต่ออัยการสูงสุด แต่ กลับมีมติยกคำ�ร้อง.....ดังนั้น การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ผู้ที่ดำ�เนินการแก้ไขอ้างว่าต้องการให้เป็น ประชาธิปไตยตามสังคมโลก แต่กลับมีหลักคิดและมีการดำ�เนินการแบบ ‘อนาอารยะ’ เหมือนสมัย โบราณ ในมาตรา 190 นั้น ถ้าการแก้ไขมาตรานี้สำ�เร็จแล้ว เป็นการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้ ทราบถึงผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และตัดอำ�นาจของ ส.ส. ในการตรวจสอบความ ไม่ชอบมาพากลในการเจรจาระหว่างประเทศ เป็นการขัดหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าเป็น ไปตามบทบัญญัตใิ นปัจจุบนั จะต้องทำ�ประชาพิจารณ์จากหลายๆฝ่าย และถ้ารัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นใน การเจรจากับต่างประเทศ ก็จะถูกประชาชนเปิดโปงออกมา ให้สาธารณชนได้รับทราบ ถือเป็นการ ถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน.............@ สังคมออสเตรเลีย.........ความนิยมพรรคการเมืองโดยแพรว! ขอเทียบกับผลสำ�รวจเมื่อหนึ่ง เดือนที่ผ่านมาพรรคเลเบอร์ได้ 32% (ลดลง 2%) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้ 48% (เพิ่มขึ้น 4%) และพรรคกรีนส์ได้ 11% (เท่าเดิม) ............@ เมื่อนับคะแนนพรีเฟอร์เรนซ์ พรรคเลเบอร์ ได้ 44% (เท่าเดิม) พรรผสมได้ 55% (เท่าเดิม) ..........@ ผลการสำ�รวจผู้เหมาะสมเป็นนายก รัฐมนตรี นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีได้ 37% (ลดลง 5%) และนายโทนี แอ๊บบอตต์ผู้นำ� พรรคฝ่ายค้านได้ 40% (เพิ่มขึ้น 2%)...............@ ในด้านความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ นางกิล ลาร์ดในฐานะนายกรัฐมนตรีมีผู้พอใจ 28% (ลดลง 2%) และนายแอ๊บบอตในฐานะผู้นำ�พรรคฝ่าย ค้านมีผู้พอใจการปฏิบัตหิ น้าที่ 35% (ลดลง 1%).................@ ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการกลับเข้าสู่ สภาวะปกติหลังจากผลสำ�รวจเมื่อปักษ์ที่ผ่านมา อารมของประชาชนผันผวนอย่างมากต่อเหตุการณ์ เลือกผู้นำ�พรรคเลเบอร์คนใหม่โดยนายกฯกิลลาร์ดยังคงเป็นผู้นำ�พรรคต่อไป หลังจากนายเควิน รัดด์คู่ศัตรูหมายเลขหนึ่งผู้ถูกเสนอชื่อท้าชิงปฏิเสธที่จะขึ้นต่อสู่..............@ ทำ�ให้คะแนนนิยมของ พรรคเลเบอร์ ตกมาอยู่ที่ 30% ในขณะที่พรรคผสมเพิ่มขึ้น 50% และคะแนนพรีเฟอเรนซ์พรรค เลเบอร์อยู่ที่ 42% พรรคผสมทะยานขึ้นไปที่ 58% ค่ะ...............@ ในวันที่ผู้สนับสนุนนายเควิน รัดด์นำ�โดยนายไซมอน ครินอดีตหัวหน้าพรคเลเบอร์ในช่วงปี 2001 ถึง 2003 พยายามที่จะใช้วัน ประชุมสภาวันสุดท้ายที่ 21 มีนาคม สำ�เร็จโทษนางกิลลาร์ดให้ออกไปจากผู้นำ�พรรค เพราะ เชือ่ แน่วา่ นายรัดด์ทเี่ ขาถือหางจะสามารถชนะได้อย่างสบาย....แต่นายรัดด์กลับประกาศไม่ขอร่วมท้า ชิงตำ�แหน่งเอาเสียดื้อ ๆ .... สื่อมวลชนในประเทศบางสำ�นักถึงกลับพาดหัวข่าวว่านายรัดด์ “ใจ


ปลาซิว”.............@ แต่แพรว! เชื่อว่านายรัดด์ผู้อ่านสามก๊กฉบับภาษาจีนมามากกว่าสามเที่ยว... ทำ�ถูกแล้วที่ไม่คิดขึ้นท้าชิง..เพราะศึกภายในพรรคเลเบอร์มันซับซ้อนยิ่งกว่าในตำ�ราสามก๊ก และ พลิกกลับไปกลับมาได้ทุกเสีย้ ววินาที..............@ ผู้สนั ทัดกรณีในวงวางหมากการเมืองภายในพรรค เลเบอร์กล่าวว่า ก่อนช่วงวินาทีที่นายครินเล่นบทกวนเมืองยัวโทสะนายกฯกิลลาร์ดให้ประกาศให้ มีการเลือกผู้นำ�พรรคคนใหม่ คะแนนส.ส.และส.ว.ที่รับปากจะสนับสนุนนายรัดด์เหนือกว่าคู่ต่อสู้ พอสมควร... ตัวเลขนี้เล่นเอานายกฯถึงกับเหงื่อตกกีบ ต้องขอพักปรึกษาขุนพลฝ่ายตนให้วุ่นไป หมด.............@ ในช่วงนีเ้ องคียโ์ บรกเกอร์อย่างนายบิล ช็อร์ตเทนเข้ามาเล่นบทกูส้ ถานการณ์ให้กบั นางกิลลาร์ด....เข้าเจรจาต่อรองกับนักการเมืองใจโลเลส่วนหนึง่ กลับคืนมาได้แถมยังเจราจาแกมบังคับ หรืออาจมีขู่เข็ญ (ใครจะรู้) ผู้สนับสนุนนายรัดด์อย่างเปิดเผยอย่างนายบ็อบ คาร์, นายดิ๊ก อาดัมส์ และนางคอโรล์ บราวน์...จนสามหน่อนี้อ้างท้องเสียบ้าง... ติดธุระชนิดคอขาดบาดตายบ้าง จนไม่ สามารถกลับเข้าประชุมในช่วงโหวตได้................@ เหตุการณ์ในนาทีนี้...แหล่งข่าววงการเมืองใน มาร์ริกวิลล์ถิ่นฐานทัพทางการเมืองของนายแอนโนนี อัลบานีส ซูเปอร์บิ๊กแห่งพรรคเลเบอร์และผู้ เพิง่ ประกาศตัวอย่างชัดเจนไม่เคลือบแคลงว่าเขาสนับสนุนนายรัดด์... หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ เดอะ วีคเอ็นเดอร์..หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตเมืองชั้นในของซิดนีย์ระบุว่า นายอัลบานีสทำ�หน้าที่เป็น แม่ทพั ใหญ่ให้นายรัดด์ในวันนัน้ .. ย้อนกลับมาทีส่ ถานการณ์ในช่วงนาทีนนั้ ....แม้สงครามจะยังไม่ สงบเขาก็นับศพส.ส.แล้ว ปรากฎว่าหายไปหลายตัว นับแล้วที่เหลือไม่ถึง 46 คนหากชนะโหวต ต้องมี 52 คนเป็นอย่างต่ำ� นายอัลบานีสจึงไปกระซิบบอกนายรัดด์ว่าถูกหักหลังอีกแล้ว..............@ ในขณะที่นางกิลลาร์ดเมื่อออกจากห้องวอร์รูมเข้ามาในห้องประชุม...ใบหน้าที่เคยถอดสีก่อนหน้า นัน้ กลับมีผวิ พรรณเปล่งปลัง่ เป็นยองใย ประกาศยอมรับคำ�ท้าชิง.... ด้วยสถานการณ์พลิกผันเช่น นี้ ทางเลือกที่สง่างามที่สุดของคนอ่านสามก๊กมาหลายจบตอนนี้ก็คือ “ข้าพเจ้าไม่มีความคิดที่จะ ขึ้นท้าชิงผู้นำ�พรรค ดังที่ข้าพเจ้าเคยลั่นวาจาไว้” เพราะขืนดื้อรั้นให้มีการโหวตเกิดขึ้น แน่นอน นายรัดด์จะต้องแพ้โหวตเป็นครั้งที่สาม ดุจดังจิวยี่เสียเชิงขงเบ้งครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงคราวนี้จิวรัด ด์อาจจะกระอักเลือดแล้วรำ�พันก่อนตายว่า “เมื่อฟ้าส่งข้ามาเกิดแล้ว เหตุไฉนถึงส่งกิลเบ้งมาเกิด ด้วย”..................@ แหล่งข่าวอีกกระแสหนึ่งกล่าวว่าในวันตอนเช้าของวันที่ 21 มีนาคมนายรัดด์ ได้ออกมาเตือนนายครินว่าอย่าทำ�การใด ๆ โดยไม่มาปรึกษาเขา แต่นายครินใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็น คนเลือดร้อนมุทะลุ จึงไม่ฟังคำ�เตือนจากนายรัดด์ เขาตัดสินใจดับเครื่องชน... แล้วก็พัง ทั้งที่

คอนเสิร์ตรวมน้ำ�ใจช่วยคนไร้ญาติจบลงด้วยเสียงปรบมือ...รายได้ทั้งสิ้น $26,000 เหรียญ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออกให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ในเขต Hunter Region นายรัดด์และนายอัลบานิสได้กำ�หนดวันดีเดย์ในช่วงเปิดสภาแถลงงบประมาณเดือนมีนาคม วาง ฤกษ์สำ�เร็จโทษตอนหลังจากที่กองทัพของนางกิลลาร์ดถูกกองทัพพรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้ วางใจมาอย่างสะบักสะบอมค่ะ...........@ แหล่งข่าวในวงการวางหมากการเมืองกล่าวว่า ถึงวินาทีนนั้ หากฝ่ายนายกฯกิลลาร์ดไม่สามารถใช้เล่ห์ตัดคะแนนเสียงผู้สนับสนุนนายรัดด์ลงได้ต่ำ�กว่า 52 คน นายรัดด์ก็ใช้ว่าจะชนะโหวตขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพราะยังมีแผนสอง แผนสามตามมาอีก ถึง ตอนนั้นนางกิลลาร์ดอาจต้องจำ�ยอมสละเก้าอี้ แล้วชูนายช็อตเทิร์นขึ้นต่อสู้แทน เสียงสนับสนุน จากส.ส.และส.ว.จะปั่นป่วน เป็นการล้างไพ่ใหม่ค่ะ ต้องอย่าลืมว่า นายรัดด์มาจากสายการทูต หัวเดียวกระเทียมลีบ นายซ็อตเทิร์น, นางกิลลาร์ดและอีกหลาย ๆ คนมาจากสายสหภาพแรงงาน เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ�ค่ะ................@ ชัยชนะของนายกฯกิลลาร์ด ฝ่ายที่ดีใจมากที่สุดน่าจะเป็นนาย โทนี แอ๊บบอตต์และพลพรรคผสมลิเบอรัล-เนชันแนล เพราะเท่ากับเป็นการรับประกันว่า เลือก ตั้งวันที่ 14 กันยายนพรรคผสมจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย..... แต่อย่างว่าละค่ะหากศึกเลือก ตั้งยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพส.ส... เพราะอาจมีปาร์ฎิหาริย์เกิดขึ้น...................@ แต่ที่แน่ ๆ จุด ยุทธศาสตร์ว่าพรรคใดจะชนะเลือกตั้งยังอยู่ที่การช่วงชิงพื้นที่ส.ส.ทางซิดนีย์ตะวันตก ในเขตเลือก ตัง้ เวอร์รวิ า, เขตฯชิฟลีย์ (ทีพ่ รรคลิเบอรัลส่งแม่หนูอสิ เบล ไวท์ลงสมัคร), เขตฯพาร์รามัตตา, เขตฯ ลินเซย์ และเขตฯกรีนเวย์หากพรรคเลเบอร์สญ ู เสียทีน่ งั่ ให้ฝา่ ยตรงข้ามแค่สองทีน่ งั่ จะเป็นดัชนีชถี้ งึ การแพ้เลือกตัง้ แบบแลนด์สไลด์กลายเป็นฝ่ายค้านทันที... จึงไม่แปลกอะไรทีท่ งั้ สองพรรคไปสัญญา แบบสุด ๆ ไว้กบั คนในพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ตัวนายกฯกิลลาร์ดถึงขนาดไปนอนค้างคืนเอาใจคนพืน้ ทีม่ า แล้วค่ะ..............@ หากพรรคผสมได้เป็นรัฐบาล เชื่อว่าจะกุมอำ�นาจทางการเมืองเบ็ดเสร็จ ไม่มี อุปสรรคเหมือนรัฐบาลนางกิลลาร์ดทีต่ อ้ งอาศัยเสียงส.ส.อิสระในสภาล่าง และอาศัยเสียงส.ว.พรรค กรีนส์ในสภาสูง ทำ�ให้เธอกลืนไม่เข้าคายไม่ออก จำ�ต้องรับนโยบายพรรคกรีนส์และจากส.ส.อิสระ มาบริหารประเทศจนปั่นป่วน...............@ นางคริสทีน มิล์นหัวหน้าพรรคกรีนส์ออกมา ยอมรับว่า เลือกตัง้ วันที่ 14 กันยายนนี้ ลูกพรรคอย่างส.ว.สก๊อต ลูเดียมในรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย และส.ว.ซา ราห์ แฮนสัน-ยังจากรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีสทิ ธิแพ้เลือกตัง้ ......ทำ�ให้ส.ว.จากพรรคผสมสามารถครอง เสียงข้างมากในสภาสูง เช่นเดียวกับได้เสียงข้างมากในสภาล่าง พรรคกรีนส์และส.ส.อิสระก็จะ หมดความหมายค่ะ.............@ อันนีอ้ าจจะเป็นข่าวดีและข่าวร้ายค่ะ ข่าวดีคอื เศรษฐกิจของประเทศ ส่อเค้ากระเตื้องขึ้น ข่าวร้ายก็คือค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าน้ำ�ประปา และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นกว่า เงินเฟ้อหลายเท่าตัว ผลของมันทำ�ให้นักเศรษฐกิจหลายคนออกมาฟันธงว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะ กลับมาขึ้นอีกก่อนคริสต์มาสนี้ค่ะ................@ สังคมไทยในกรุงแคนเบอร์รา..........เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ให้การ ต้อนรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติในออสเตรเลียรวม 80 คน ที่มาร่วมตักบาตร และ ถวายภัตตาหารเพลคณะสงฆ์วัดธัมมธโร จำ�นวน 8 รูป ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้ร่วมฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับวันขึ้นสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยและพรหม วิหาร 4 เทศโดยพระปรีชาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร รับการประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์เพื่อ เป็นศิริมงคล........@ จากนั้นได้เป็นประธานในการประชุมหารือกับพระปรีชาญาณวิเทศ เจ้าอา วาสวัดธัมมธโรและคณะสงฆ์วัดธัมมธโรในฐานะพระธรรมทูต และกรรมการวัดธัมมธโรในการ ประชุมหารือการจัดพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ ........เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้แจ้ง วัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีฯ ได้แก่ (1) การเทศน์มหาชาติเป็นการเทศน์ที่มีอานิสงฆ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เทศน์โปรดพระบิดา (2) เพื่อสร้างความสามัคคีให้คนไทยทั่วออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์มาทำ�กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน (3) เพือ่ ระดมทุนร่วมกันสร้างเขตพุทธาวาส ในเมืองหลวงของออสเตรเลีย ซึ่งมีอายุครบสมโภช 100 ปี ในปี 2556 เขตพุทธาวาสดังกล่าวจะ เป็นอนุสรณ์สถานที่สำ�คัญในออสเตรเลียที่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมราช ศรัทธาในเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย งานพิธีฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงแค่คนไทยร่วมใจ กันบริจาคคนละ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย อนึ่ง วัดพระธรรมทูตในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 6


จะเป็นเจ้าภาพวัดละ 1 กัณฑ์ รวม 13 กัณฑ์ เทศน์โดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถติดตาม รายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในชั้นนี้กำ�หนดจะจัดขึ้นที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2556 จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (http://canberra.thaiembassy.org) และ จากวัดพระธรรมทูตทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์”.........@ วันเดียวกัน.....เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย ข้าราชการทีมประเทศไทย กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัดกระทรวงการต่าง ประเทศ ที่เดินทางมาราชการที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์..ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ�เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะ ณ ทำ�เนียบสถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสทีน่ �ำ คณะเดินทางเยือนและตรวจเยีย่ มสำ�นักงานผูด้ แู ลนักเรียนในประเทศ ออสเตรเลีย ในภารกิจประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุน 1 อำ�เภอ 1 ทุน และพบผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศ ออสเตรเลีย (ระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2556) .......@ สังคมไทยในซิดนีย์.......... เมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เข้าชมการแข่งขันและให้กำ�ลังใจ นักกีฬาและผูฝ้ กึ สอนแบดมินตันของไทยกว่า 20 คน ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ Yonex Australian Badminton Open 2013 ที่Sydney Convention Centre ระหว่าง 2-7 เม.ย.56 และเลี้ยงอาหารค่ำ�แก่คณะที่ร้านอาหาร Siam House เพื่อ สร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่นกั กีฬาในการแข่งขันรอบต่อไป.......ในวันนีน้ กั แบดมินตันประเภทหญิงคู่ และหญิงเดียวของไทย ผ่าน เข้ารอบ 4 คนสุดท้าย ซึ่งจะแข่งในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย. ............@เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2556 กงสุลจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ร่วม กิจกรรมของกลุม่ คริสตจักรคริสเตียมสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ ที่ Cabra-Vale Park ย่าน Cabramatta ในโอกาสอีสเตอร์ โดยกลุม่ ค ริสตจักรฯ มีสมาชิกหลักเป็นคนไทย มีการรวมกลุ่มทุกวันอาทิตย์เวลา 13.30-16.30 ที่ Cabramatta Multi-centre (Cnr. Park Road and Hughes Street) และขณะนี้ได้มีโครงการช่วยเหลือชุมชนไทยละแวกใกล้เคียง เช่น การแปลเอกสาร การให้คำ� ปรึกษาเรื่องต่าง ๆ การสอนภาษาไทย ซึ่งเปิดสอนได้เพียง 9 เดือน มีนักเรียนเข้าเรียนแล้วร่วม 30 คน ท่านใดสนใจติดต่อ

ยึดอาชีพใหม่สำ�หรับอนาคต ไว้ในมือของท่าน

เป็นหมอนวดบำ�บัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เรามีงานรออยู่ สำ�หรับผู้ที่จบหลักสูตร !

เรียนทุกอย่างที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จสูงสุด เพราะหลักสูตรการนวดของออสเตรเลียเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด

การเรียนศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจเบื้องต้นของการนวด จะกลายเป็นผู้มีความรู้ความ ชำ�นาญสูงสุดของการนวด ผู้ที่สำ�เร็จจะเป็นที่ยอมรับทั่วออสเตรเลีย รีบฉวยโอกาสศึกษา หลักสูตรเข้มข้น 2 สัปดาห์ไปกับหลักสูตรของเรา

หลักสูตร 100 ชั่วโมง - เป็นที่รู้จักทั่วออสเตรเลีย !

ลดสุดพิเศษ : หลักสูตรนวดที่ซิดนีย์ : ลด 50%!!!! ลดเหลือ $1950 ดิโพลมา หรือ $1175 ประกาศนียบัตร!!!

ซิดนีย์ : 15-29 เมษา, แอดิเลด : 10-29 พฤษภา, บริสเบน : 13-24 พฤษภา, เมลเบิร์น 7สิงหา- 1กันยา, เพิร์ธ : 24 กรกฎา - 4 สิงหา ที่นั่งมีจำ�กัด : โทร : 02 8011 4010

ได้ที่อาจารย์อธิชา รัตนเวโรจน์ โทร 0400 102 177.........@นางสุภิญญา สุวรรณ ประเทศ ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 1 พันดอลลาร์ ออสเตรเลียให้แก่นางนิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา ประธานสวัสดิภาพสมาคม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 โดยเงินบริจาคดังกล่าวได้จากการจัดกิจกรรมสาธิตการทำ�อาหารไทย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ที่จัดให้แก่กลุ่มสมาชิกสตรีนานาชาติซิดนีย์...........@นางวิไล วรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เดินทางมา Road Show โครงการ Amazing Thailand Grand Sale และโครงการ Thailand Splash and Spice 2013 เป็นครั้งแรกที่เปิดตลาดในออสเตรเลีย ผลการจัดกิจกรรม Sales Call และ Product Briefing ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2555 ณ นครซิดนีย์ ได้รับการ ตอบรับดีมาก Wholesalers และ Travel Agents สนใจเข้าร่วมโครงการและต้องการ นำ� Special package ของสินค้า Shopping & Dining, Wellness, Golf and Medical ..........@ นายสรรเสริญ เงารังษี รองผูว้ า่ การด้านตลาดเอชียตะวันออก อาเซียน เอเชีย ใต้และแปซิฟิกใต้ เดินทางต่อเนื่องมาจากประเทศนิวซีแลนด์ (ภารกิจ นรม.เยือน นิวซีแลนด์และปาปัวนิวกีนี) เพื่อพบปะหารือกับ Leading wholesalers และTravel agents ในตลาดออสเตรเลียเพื่อหารือการแนวทางการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวในเส้น ทางใหม่ๆ และเส้นทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อบ้านเพื่อเตรียมรองรับ AEC  การส่งเ สริมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น อาหารไทย และแนะนำ�สินค้ากลุ่มใหม่ อาทิ  Campervan in Thailand เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ วันพักและอัตราการใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อหัวของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำ�นวนเดินทางเข้าประเทศไทย มากกว่า 1 ล้านคนในปีนี้..........@ เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2556 นางเกศณีย์ ผลานุ วงษ์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วย นางณัฏฐา สุนทราภา กงสุล นำ�เจ้า หน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออกให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ใน เขต Hunter Region ณ Maitland Market เมือง Maitland ในโอกาสเดียวกับที่ชุมชน ไทยในเขต Hunter Region จัดงานวันสงกรานต์ ซึ่งมีคนไทยมาขอรับบริการยื่น คำ�ร้องทำ�หนังสือเดินทางเป็นจำ�นวนมาก รวมทั้งการยื่นคำ�ร้องจดทะเบียนคนเกิด ลง ทะเบียนคนไทย และขอคำ�ปรึกษาเกีย่ วกับเอกสารนิตกิ รณ์ตลอดทัง้ วัน ในโอกาสนีร้ อง กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับนางคุณศุลีพร มะคายลิส ประธานสมาคม Hunter Region Australia-Thai Association Inc. (HRATA) ถึงปัญหาของคนไทยในละแวก Hunter Region และลักษณะชุมชนไทยในละแวกนั้น รวมถึงในเขต Newcastle ซึ่งทำ�ให้ ทราบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนไทยโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มากขึ้น และยังขาดศูนย์รวมคนไทยในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ร่วม มือกับทางสมาคมฯ ให้การสนับสนุนต่อไป..........@ คอนเสิร์ตรวมน้ำ�ใจช่วยคนไร้ญาติจบลงด้วย เสียงปรบมือ....เจ๊ง้อ ตั้งเจริญ แห่งเอเชียน อิมพีเรียล  Cabramataโต้โผใหญ่งานนี้มีผู้คนหลั่งไหล มาทำ�บุญ และมาช่วยร่วมกันทำ�งานคนละไม้คนละมือ โดยไม่ได้คิดว่าเจ้าของงานเป็นใคร จัดโต๊ะ ขนเก้าอี้ และได้นำ�อาหารที่ได้ตั้งใจนำ�มาช่วยงาน มาช่วยกันมากมาย หลายสิบเจ้าสรุปยอดรายได้ ของงานนี้ คือ  $26,000 เหรียญเงินรายได้ ได้นำ�ไปมอบให้กับวัดพระยอดแก้ว เพื่อสำ�หรับไป ใช้ในงานฌาปนศพคนไร้ญาติ....โรงเรียนไทยเอดูเคชั่น (ศูนย์การศึกษาไทย)......และไทย สมายเรดิ โอของคนไทย.......เป็นที่ น่าปลืม้ ใจอย่างยิง่ ทีท่ กุ คนมาร่วมกันทำ�งานเพือ่ ส่วนรวมให้กบั สังคม...... ขอขอบคุณ คุณง้อ ตั้งเจริญ ที่นำ�เอาคุณต้อม เรนโบว์ มาให้ความบันเทิงและ คุณสมจิต บัตเลอร์ นำ�เอา แมน มณีวรรณ มา  Surprise ให้กับพวกเราได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม ด้วยเธอ เป็นคนออก ค่าใช้จ่าย ให้กับแมนทั้งหมด ขอขอบคุณหมอลำ�ซิ่ง ที่มาให้ความบันเทิง และก็ขอขอบคุณอาหาร THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 7

รสเลิศที่มาช่วยงานอาทิ สไปซ์ ไอแอม แคปปิตอลไทย และอีกหลายร้านมากมาย นำ�เอาอาหาร มาบริจาค.....ขอขอบคุณผูม้ าช่วยงาน คุณเล็ก ศิลา คุณไมค์ อารมย์ดี มาช่วยจัดดอกไม้ในงาน แมค โออิชิ รวมถึง Sponsor ทุกท่านขออภัยที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดทุกคน และ นาฬิกา Time Force Ociana  ให้เป็นรางวัลที่ 1 ของตั๋ว Ruffle มูลค่า  $690 พร้อมกันนี้ขออนุโมทนาบุญ กุศลที่ท่านได้มาร่วมกันทำ�บุญ ในครั้งนี้ ให้ท่านจงได้รับ แต่สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์ผลในทุกเรื่อง ทุก ประการที่ท่านได้ตั้งใจไว้ สาธุ........@ ขอแสดงความเสียใจกับคุณคมกริช (เข่ง) ในการจากไปของ คุณแม่ ซิ่วเช่ง แซ่เจี่ย ขณะนี้ได้ตั้งศพบำ�เพ็ญกุศล ณ วัดประดู่ (อินทราวาส) และจะนำ�ไปบรรจุ ที่สุสานพญานาคราช จ.ชลบุรี ..........@


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะเพราะไทย-ออส ฉบับนี้ออกก่อนวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยของ เรา ดิฉันกลับมาจากเมืองไทยรับฝนเบาบ้างแรง บ้างทุกวันเลยค่ะ โดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงย้าย ออฟฟิสที่ซิดนีย์ไปอยู่ที่ใหม่ก็วุ่นวาย เรื่องไม่มี โทรศัพท์ใช้ ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำ�งาน ลำ�บากลำ� บนกันเลยค่ะ ชีวิตสมัยนี้พอไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ เหมือนกับไม่มีแขนขาทำ�งานอะไรไม่ได้ไปเสีย หมดเลยค่ะ ก่อนอื่นดิฉันขอบ่นเรื่องบริการของเทล สตรา บริ ษั ท เจ้ า ของสายโทรศั พ ท์ ทุ ก สายที่ ออสเตรเลียหน่อยล่ะค่ะ เพราะเครียดมาหลาย วันแล้ว ดิฉันติดต่อเรื่องโทรศัพท์ก่อนจะย้าย สำ�นักงานสองสามอาทิตย์มีแต่ปัญหาติดขัดไป ทุกขั้นตอนจนย้ายมาสามอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มี โทรศัพท์อยู่ค่ะ ตอนนี้ก็อาศัยว่ามีมือถือที่ยังใช้ ติดต่องานกันได้ ท่านที่มาติดต่อที่สำ�นักงาน เก่าของดิฉันก็แปลกใจที่อยู่ดีๆก็หายไปซะอย่าง นั้น โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ อย่างไรก็ตามวันนี้ ดิฉันก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่มาแล้วค่ะ กว่า ทีท่ า่ นจะอ่านไทย-ออสฉบับนีโ้ ทรศัพท์ใหม่กน็ า่ จะใช้ได้แล้วค่ะ หมายเลขใหม่คอื 02 92832855 ค่ะ สำ�หรับทีอ่ ยูใ่ หม่ทซี่ ดิ นียน์ นั้ ก็อยูไ่ ม่ไกลจาก ที่เดิมค่ะ ถัดกันไปแค่สองช่วงตึกเท่านั้น ถนน เดิมคือ Pitt Street นั่นแหละค่ะ แต่ตึกเลขที่ 370 อยู่ห้อง 206 ค่ะ เรื่ อ งของอิ ม มิ เ กรชั่ น ตอนนี้ ก็ มี ข่ า วลื อ หนาหูกันอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ดิฉันได้รับคำ� ถามมาจากท่านที่สงสัยใคร่รู้กันมากเกี่ยวกับได้ ข่าวว่าจะยกเลิกวีซ่า 457 แล้วหรือ วีซ่า 457 ก็คือวีซ่าทำ�งานโดยมีนายจ้างเป็นสปอนด์เซอร์ นั่นล่ะค่ะ ซึ่งดิฉันเองก็ตอบไปว่าข่าวลือก็คือ ข่าวลือล่ะค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรออกมา ว่าจะยกเลิกวีซ่านี้ จริงๆแล้ววีซ่านี้มีการเปลี่ยนชื่อภาษาอัง กฤษไปเมื่อปีที่แล้วนี่เอง แต่ข่าวลือที่สะพัดกัน อยู่ก็น่าจะมาจากที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลออสเตรเลีย บางคนออกมากล่าวกับสื่อเป็นเชิงไม่สนับสนุน เรื่องวีซ่า 457 กันกระมังคะ ซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ อยูพ่ กั หนึง่ แต่ตอนนีก้ เ็ งียบไปหน่อยค่ะ ทางอิม มิเกรชัน่ เองก็ได้มขี านรับโดยจะเพิม่ นโยบายเข้ม งวดในการพิจารณาการยืน่ ใบสมัครของวีซา่ 457 แต่ก็ไม่ได้ว่าจะยกเลิกไม่ให้มี แต่คาดว่าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ การยื่นขอวีซ่า 457 น่า จะยากมากค่ะ ใครที่คิดจะยื่นก็ควรจะยื่นเสีย ตอนนี้นะคะ ข่าวลืออีกเรื่องก็คือเรื่องของการยื่นขอพี อาร์ส�ำ หรับผูท้ ถี่ อื วีซา่ 457 อยูแ่ ล้ว ก็มผี มู้ าสอบ ถามดิฉันกันว่ามีข่าวว่าจะไม่ให้คนที่มีวีซ่า 457 ยื่นขอพีอาร์กันแล้วหรือ จริงหรือไม่ ดิฉันขอ ตอบว่าไม่จริงค่ะ เพราะว่าด้วยนโยบายปัจจุบัน นั้นกระทรวงอิมมิเกรชั่นพยายามเน้นให้ผู้ยื่น ขอพีอาร์ในด้านทักษะอาชีพทั้งหลายยื่นโดยมี นายจ้างเป็นผู้สปอนด์เซอร์กัน แล้วจะยกเลิก ไม่ให้ผู้ถือวีซ่า 457 ยื่นขอวีซ่าพีอาร์ที่นายจ้าง เป็นสปอนด์เซอร์ไปทำ�ไม ไม่ได้มีประโยชน์ อะไร แต่ที่ข่าวลือออกมาก็อาจจะเป็นเพราะว่า ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ผู้ที่ถือวีซ่า 457 จำ�นวนมาก ขาดคุณสมบัตใิ นการยืน่ ขอพีอาร์กนั ไม่วา่ จะใน เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ หรือเรื่องของอายุ ซึ่งมีความเข้มงวดมาก ทำ�ให้คนจำ�นวนมากไม่

สามารถยื่นขอได้ ก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ เกิดข่าวลือว่ายื่นกันไม่ได้แล้วค่ะ ข่าวลือก็คือข่าวลือนะคะ ฟังหูไว้หูน่าจะ ดี หากทราบข่าวอะไรลองตรวจสอบกับอิมมิ เกรชั่นก่อนก็ดีค่ะ วันนี้ดิฉันก็ยังทำ�งานแบบกระพร่องกระ แพร่ ง อยู่ เ พราะที่ สำ � นั ก งานไม่ มี อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ และเนื่องจากดิฉันเพิ่งจะเดินทางกลับมา จากเมืองไทยจึงมีผู้เข้ามาปรึกษาปัญหากันแบบ นอนสต๊อพ เพิ่งจะได้มีเวลาลงมาปั่นคอลัมน์ เอานาทีสุดท้ายกันเลยค่ะ นี่ก็ยังไม่ทราบว่าจะ ต้องวิ่งหาอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งคอลัมน์กันกลาง ฝนหรือเปล่าค่ะ ช่ ว งนี้ เ รื่ อ งของอิ ม มิ เ กรชั่ นไม่ ค่ อ ยจะมี อะไรตื่ น เต้ น ดิ ฉั น จะมี ก ารเดิ น ทางสั้ น ๆไป เพิร์ธและเมลเบิรน์ในอาทิตย์หน้านี้ เพราะตอน นี้ดิฉันไม่ได้ทำ�งานเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอย่างเดียว แต่เพิ่มงานให้ตัวเองทางด้านการศึกษาอีกด้วย ทำ�ให้ตอ้ งพบปะกับเจ้าหน้าทีใ่ นระดับต่างๆของ มหาวิทยาลัยในทุกรัฐ เหตุที่ไปเพิร์ธก็เพราะ รัฐบาลของรัฐออสเตรเลียตะวันตกมีนโยบาย สนับสนุนการรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติเพือ่ ไปเรียนต่อทีเ่ พิรธ์ อย่างเข้มแข็งมากค่ะ องค์กรที่ เรียกว่า Perth Education City – PEC ทำ�งาน โปรโมทสถาบั น การศึ ก ษาที่ นั้ น กั น อย่ า งเต็ ม ที่ ทั้งออกประชาสัมพันธ์ตามต่างประเทศและ ในประเทศ ช่วงอาทิตย์นี้ก็มีการจัดโปรแกรม นำ�เอเยนซี่จากไทยและพม่าจำ�นวนสิบกว่าแห่ง มาดูงานและอบรมที่เพิร์ธ ดิฉันเองติดงานเลย จะไปร่วมแจมได้แค่ปลายๆโปรแกรมค่ะ ให้ น้ อ งๆที่ สำ � นั ก งานจากเมื อ งไทยและพม่ าได้ เรียนงานดูงานกันอย่างเต็มที่ไปก่อน แต่การ ทำ�งานของ PEC นี่ดูๆแล้วประสบผลสำ�เร็จ สมกับที่ลงทุนกันทีเดียวค่ะ จำ�นวนนักเรียน นักศึกษาที่ไปเรียนต่อที่เพิร์ธจากนานาชาติเพิ่ม มากขึ้น ดิฉันเองมีน้องๆนักเรียนไทยสนใจไป เรียนกันไม่น้อย เพราะเป็นเมืองใหญ่แต่ยังมี โอกาสในทุกๆด้านสูงมากเนื่องจากยังมีคนน้อย อยู่ค่ะ อีกอย่างรัฐออสเตรเลียตะวันตกเป็นรัฐที่ มีสถานะทางเศรษฐกิจดีทสี่ ดุ ในออสเตรเลีย พูด ง่ายๆคือเป็นรัฐที่รวยที่สุดนั่นแหละค่ะ ดังนั้น สวัสดิการต่างๆที่ให้รวมทั้งแก่นักเรียนต่างชาติ ด้วยก็มากกว่ารัฐอื่นๆในหลายๆอย่างด้วยกันค่ะ

วันวัณโรคโลก ปี 2556 เราทุกคนสามารถมีบทบาททีส่ �ำ คัญในการ ต่อสู้กับเชื้อวัณโรค, ในวันแห่งวัณโรคโลกของ ปีนี้ (วันทิตย์ที่ 24 มีนาคม) “ในระยะเวลาทีม่ ชี วี ติ ได้ของฉัน”, เป็นการ รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนกล่าวขานได้ว่า ใน โลกนี้จะไม่มีใครเสียชีวิตจากวัณโรค หนึ่งในเหตุผลของการรณรงค์นี้เพื่อต้อง การเน้นให้เห็นการเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ ระหว่าง เชื้อเอชไอวีและวัณโรค(TB) สำ�หรับบุคคลที่ได้รับเชื้อเอชไอวี, แต่ไม่ ได้รับการบำ�บัด, ส่วนมากจะป่วยด้วยการได้ รับเชื้ออย่างอื่น และเป็นโรคต่าง ๆ. วัณโรคก็ คือหนึ่งในโรคนั้นเช่นกัน, กล่าวโดย คุณไทด์ย แมคมาฮอน (Mr. Tadgh McMahon) ผู้จัดการ องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี และ โรคตับอักเสบ (MHAHS) วั ณโรคเกิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ มั ก จะมี ผลต่อปอด, วัณโรคสามารถที่จะแสดงอาการ เด่นชัดในร่างกายหรือแฝงตัวอยู่(หลับอยู่), เชื้อ เอชไอวีคือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ซึ่ง ทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอลงและ “เปิดประตู สำ�หรับการติดเชื้ออื่นๆ” รวมถึง วัณโรค. ขณะ นี้มีวิธีการบำ�บัดเชื้อเอชไอวีที่จะสามารถฟื้นฟู ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงได้ “หากเชื้ อ เอชไอวี แ ละวั ณโรคไม่ ไ ด้ รั บ การรักษา, พวกมันสามารถทำ�งานร่วมกันก่อ

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ให้เกิดการล้มป่วยและเสียชีวิตได้”, กล่าวโดย คุณแมค มาฮอน ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงจาก การเป็นโรคร่วมกันของวัณโรคและเอชไอวีใน สองปีที่ผ่านมา, แต่วัณโรคก็ยังคงเป็นสาเหตุ สำ�คัญของการนำ�ไปสู่ความตายของคนทั่วโลก ในกลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวี องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการ ว่ามีเกือบ 9 ล้านคนในกรณีใหม่ของวัณโรคใน ปี 2553 และประมาณ 1 ล้านคนเป็นผู้ที่อยู่ใน จำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี, มากกว่า 1 ล้านคน เสียชีวิตจากวัณโรค และอีก 350,000 คนที่เสีย ชีวิตพบว่าเป็นวัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี, ใน ประเทศไทย มีจำ�นวนมากกว่า 530,000[ii] คน ของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งอย่างน้อย 53,000[iii]

ี ร าฟ

ษ ก ึ ร ป

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

วันนี้เขียนประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐออส เตรเลียตะวันตกหน่อยเพราะเคยไปหลายครั้ง และประทับใจในการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุก ด้านเลยค่ะ สำ�หรับเรื่องของการขอวีซ่าสำ�หรับ ผู้ที่เรียนจบที่เพิร์ธนั้นก็มีโอกาสดีมากทีเดียว ค่ะ โอกาสในการหางานทำ� หานายจ้าง ก็สูง อยู่แล้ว(หากมีคุณสมบัติเหมาะสมนะคะ) ดิฉัน รู้จักหลายคนที่จบการศึกษาที่เพิร์ธแล้วประสบ ความสำ�เร็จกันเป็นอย่างดีค่ะ วันนี้จบสั้นอีกแล้วนะคะ จะต้องรีบออก ไปหาอินเทอร์เน็ตส่งคอลัมน์น่ะค่ะ ฉบับหน้า จะนำ�ปัญหาของท่านที่ไปพบที่เพิร์ธและเมล เบิร์น(หากมี)มาเล่าสู่กันนะคะ พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

206/370

02 9283 2855

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 8


คน พบว่าติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีอัตราวัณโรคต่ำ�ที่สุดในโลก, ทั้งนี้เกิดจาก โปรแกรมการตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองก่อนการ อพยพ/โยกย้ายที่มีประสิทธิภาพและการริเริ่ม ด้านสุขภาพอื่น ๆ, ถึงอย่างไรก็ตาม, คนที่เกิด ในประเทศที่มีอัตราการเกิดวัณโรคสูงอาจเพิ่ม ความเสี่ยงในการพัฒนาไปสู่การแสดงอาการ วัณโรคได้ “คนที่ เ กิ ดในต่ า งประเทศมั ก จะไม่ ต ระ หนักว่าวัณโรคยังคงมีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย และอาจจะไม่ ท ราบว่ า จะขอความช่ ว ยเหลื อ สำ�หรับวัณโรคได้ที่ไหนบ้าง,” ตามที่คุณ แดซ เกรย์ (Ms Dash Gray), หัวหน้าคลินกิ ที่ องค์กร หลากหลายวัฒนธรรมเชื้อเอชไอวีและโรคตับ อักเสบ(MHAHS)ได้กล่าวไว้ “มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราให้ข้อมูลที่สำ�คัญ ทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หาความไม่ เข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคและเชื้อเอชไอวีในประ เทศออสเตรเลีย, ในแต่ละชุมชนจำ�เป็นต้อง รู้ ว่ า คลิ นิ ก ทรวงอกที่ มี อ ยู่ ทั่ ว ไปในประเทศ ออสเตรเลี ยให้ บ ริ ก ารตรวจเช็ ค และรั ก ษา วัณโรคฟรีและเก็บเป็นความลับ” คุณเกรย์ (Ms Gray) กล่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ�ให้ ผู้ที่พบว่ามีเชือ้ วัณโรคควรจะตรวจหาเชือ้ เอชไอ วีและผูท้ พี่ บว่ามีเชือ้ เอชไอวีควรได้รบั การตรวจ สำ�หรับวัณโรคเช่นกัน เชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ก่ อให้ เ กิ ด วั ณโรคแพร่ กระจายจากคนสู่คนผ่านอากาศ – โดยปกติเมื่อ

มีคนที่มีเชื้อวัณโรค ไอ, หัวเราะ, จามหรือร้อง เพลง วัณโรคไม่แพร่กระจายโดยการใช้เครือ่ งใช้ ภายในบ้าน, ถ้วย, จาน-ชาม ร่วมกัน, หรือโดย น้ำ�ลายจากการจูบใครสักคน.  ผู้ที่เป็นวัณโรค มักจะรู้สึกอ่อนเพลียหรือป่วย, น้ำ�หนักลดอย่าง รวดเร็ว, มีอาการไอ (บางครั้งมีเลือดปน) และ เจ็บหน้าอก, มีไข้และเหงื่อออกตอนกลางคืน  บางครัง้ ผูป้ ว่ ยไม่แสดงอาการใดๆ,  โรควัณโรค สามารถทำ�การบำ�บัดและรักษาได้ในออสเตรเลีย วิธีง่าย ๆ ที่จะรู้ว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีหรือ ไม่ คือการตรวจเลือด,  บริการฟรีโดยไม่มีค่า ใช้จา่ ยใดๆจากคลินกิ สุขภาพทางเพศในประเทศ ออสเตรเลีย การตรวจหาเชื้อเอชไอวียังมีให้ บริการจากแพทย์ของคุณเช่นกัน ในปัจจุบัน ยั ง ไม่ มี วิ ธี รั ก ษาหรื อ วั ค ซี น สำ � หรั บ เอชไอวี ,  อย่างไรก็ตาม วิธกี ารบำ�บัดล่าสุดมีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูงซึง่ สามารถลดเชือ้ เอชไอวีในเลือดได้ ถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจเจอได้, ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ดีต่อสุขภาพสำ�หรับคนติดเชื้อเอชไอวี และ สามารถลดอัตราการเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คู่ นอนของเขาอีกด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกวัณโรคและทรวงอก ในรั ฐ NSWในภาษาของชุ ม ชนรวมถึ ง ภาษา ไทย,สามารถเข้าดูได้ท:ี่  http://www.health.nsw. gov.au/PublicHealth/Infectious/TB/factsheet_ languages.asp ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีและคลินิกสุขภาพ ทางเพศในรัฐ NSW ในภาษาของชุมชน รวม ถึง ภาษาไทย, สามารถเข้าดูได้ท:ี่ www.mhahs. org.au 

นราฯบึ้ม!โจรใต้วางระเบิดแล้วยิง ซ้ำ�เสียชีวิต 2 นายก่อนฉกปืนหนี นราธิวาส - ระเบิดลูกที่ 2 ของวันใน จ.นราธิวาส ขณะที่อส.ทพ.ขับรถจักรยานยนต์ ออกไปซื้อเสบียงคนร้ายกดชนวนระเบิดก่อนที่ จะยิงถล่มซ้ำ� เป็นเหตุให้ อส.ทพ. 2 นาย เสีย ชีวิตทันที คนร้ายฉกปืนหนีไปอีก 2 กระบอก เหตุเกิดบนถนนในหมู่บ้านบองอ อ.ระแงะ เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 เม.ย. ร.ต.ท. สมบูรณ์ สาคร พนักงานสอบสวน สภ.ระ แงะจ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายวางระเบิด และยิงซ้ำ�ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 2 นายเหตุเกิดบนถนนในหมู่บ้านบองอ หมู่ 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.จิร เดช พระสว่าง ผกก.สภ.ระแงะ พ.ต.อ.สะท้าน ฟ้า วามะสิงห์ ผกก.สส.ภ.จ.นราธิวาส พ.ท.ชุติ เดช ชว ณิชย์ รอง ผบ.กรมทหารพรานที่ 45 ร.ต.อ.ประจวบ นิม่ เรือง หน.ชุดเก็บกูแ้ ละทำ�ลาย วัตถุระเบิด นปพ.ภ.จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กอง พิสูจน์หลักฐาน ภ.จ.นราธิวาส และกำ�ลังเจ้า หน้าที่ตำ�รวจทหารจำ�นวนหนึ่งรุดเดินทางไป ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพเจ้าหน้าที่ทหารนอนจมกองเลือด เสี ย ชี วิ ต อยู่ ข้ า งรถจั ก รยานยนต์ ยี่ ห้ อ ซู ซู กิ สี ขาว ทะเบียน ขจย 817 นราธิวาส ในสภาพ ถูกสะเก็ดระเบิด และกระสุนปืนพรุนไปทั้งร่าง ทราบชื่อคือ 1.อส.ทพ.โสภณ เหมาะ สม สังกัด ร้อยทพ.4513 กรมทหารพรานที่ 45 และ 2.อส.ทพ.ก้องเกียรติ แก่นดี สังกัด

ร้อย ทพ.1108 กรมทหารพรานที่ 11 และห่าง ไปประมาณ 20 เมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมระเบิด ข้างจอมปลวกริมถนนลึก 2 ฟุตกว้าง 4 ฟุต และมีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องแบบ เคโม หนัก 10 กก. จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร ตกกระจายเกลื่อนพื้นและพงหญ้ารกทึบ และ นอกจากนีย้ งั พบปลอกกระสุนปืนอาก้า และเอ็ม 16 กว่า 20 ปลอกตกอยู่บนถนน เจ้าหน้าที่จึง เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนทราบว่ า ก่ อ นเกิ ด เหตุ พ.อ.เฉลิมเนียมช่วย ผบ.กรมทหารพราน ที่ 11ได้นำ�กำ�ลังจำ�นวนหนึ่งเปิดยุทธการใน หมูบ่ า้ นดังกล่าวเพือ่ กดดันกลุม่ คนร้ายไม่ให้แฝง ตัวอยู่ในหมู่บ้านโดยให้ อส.ทพ.ก้องเกียรติขี่รถ จักรยานยนต์ออกไปซื้อเสบียงที่ตลาด และมี อส.ทพ.โสภณ สังกัด ร้อย ทพ.4513 ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมเดินทางไปด้วย รวม 2 คนถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ ข้างทางใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่นำ�ไป ตั้งไว้ข้างจอมปลวกริมถนน จนทั้ง 2 นาย ถูก สะเก็ดระเบิดล้มคว่ำ�ลงจากนั้นคนร้ายได้วิ่งออก มาจากป่าข้างทางใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าและ เอ็ม 16 ยิงถล่มใส่ อส.ทพ.ทั้ง 2 นาย จนมั่นใจ ว่าเสียชีวิตก่อนที่คนร้ายจะขโมยอาวุธปืนเอ็ม 16 และอาก้าของเจ้าหน้าที่อย่างละ 1 กระบอก หลบหนีหายไป

แพทย์ดีเด่นศิริราชจวก “ประดิษฐ” ทำ�สธ.ตกเหวเสี้ยมม็อบบีบหมอชนบท วันที่ 4 เม.ย.เครือข่ายแพทย์ดีเด่นศิริราช พยาบาล ประกอบด้วย นพ.อภิสิทธ์ ธำ�รงวราง กูล รพ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ปี 2538 นพ.อดิ สรวัฒนวงษ์สิงห์ รพ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ปี 2539 นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ รพ.อุ้มผาง ตาก ปี 2541 นพ.รอซาลี ปัตยบุตร รพ.รามัน ยะลา ปี 2543 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ รพ.สิชล นครศรีธรรมราช ปี 2544 นพ.เฉิดพันธ์ ภัทร พงศ์สินธู์ รพ.หนองบัวระเหว ปี 2545 นพ.สุ วัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.สมเด็จนาทวี สงขลา ปี 2548 นพ.วิ ชั ย อั ศ วภาคย์ รพ.น้ำ � พอง ขอนแก่น ปี 2549 นพ.แสงชัย พงษ์พชิ ญ์พทิ กั ษ์ รพ.สูงเม่น แพร่ ปี 2550 นพ.ภักดี สืบนุการณ์ รพร.ด่านซ้าย เลย ปี2553 และ นพ.สมศักดิ์ โสฬลลิขิต รพ.หนองม่วงไข่ แพร่ 2554 ออก แถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง “ระบบสาธารณสุข ไทยจะตกเหว ถ้ามีหมอประดิษฐ เป็น รมว.” มีใจความดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีพัฒนาการและผล งานบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้กับประชาชนอย่าง ต่อเนือ่ งจากการทุม่ เทแรงกายและใจของเจ้าหน้า สาธารณสุขในพื้นที่ในจังหวัดและในกระทรวง นำ�โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ มี คุณธรรม และยึดเอาประโยชน์ของประชาชน เป็นที่ตั้ง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้สร้างระบบบริการสุขภาพ สร้างระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสร้างหน่วย งานหลากหลายเพื่อช่วยกันพัฒนา ปฏิรูประบบ สุขภาพไทยรวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายตรวจ

สอบป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้มี อำ�นาจ จนเป็นตัวอย่างเป็นที่ยอมรับของหน่วย งานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ ข ณะนี้ ภ ายใต้ ก ารครอบงำ � ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเมื อ ง มี ห มอนั ก ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ยอมรับของหมอ ไม่เคยออกไปใช้ทุนยังต่าง จังหวัดไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการ บริหารภาครัฐ ไม่รู้จักปัญหาสาธารณสุขความ ทุกข์ของประชาชนในชนบท ไม่เคยเข้าพื้นที่ จริงของสามจังหวัดภาคใต้ แต่ใช้ความใกล้ชิด จากที่เคยทำ�ธุรกิจร่วมกับผู้นำ�รัฐบาล รับจ๊อบ ทางการเมืองเข้าแยกสลาย สร้างความแตกร้าว ในแวดวงสาธารณสุข ด้วยการส่งนักการเมือง ของพรรค นักวิชาการพวกพ้อง และนักธุรกิจ เข้ายึดครองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ สำ�นักวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ออกนโยบายแยกสลาย ให้หน่วยงานต่างๆอ่อนแอลง วางแผนล้มระบบ หลักประกันสุขภาพทำ�ให้เป็นระบบอนาถาสง เคราะห์ผู้ยากไร้ แอบสั่ง รพ.ใหญ่ในเมืองให้ จัดม็อบ รพ.ละไม่น้อยกว่าหนึ่งคันรถบัสทิ้งผู้ ป่วยเพื่อหนุนอำ�นาจของตนเอง และใช้ม็อบ ของ รพ.ใหญ่ในเมืองชนการเคลื่อนไหวของ รพ.ในชนบทปลุกพยาบาลให้ขัดแย้งกับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ทำ�งานในชนบท ทำ � ให้ ร ะบบบริ ก ารผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่ ปั่ น ป่ ว นขั ด แย้ ง อย่ า งรุ น แรงไม่ เ คยมี ม าก่ อ นใน ประวัติศาสตร์ ผู้ป่วยใน รพ.ชุมชนไม่สามารถ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 9

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ส่งต่อไปยัง รพ.ใหญ่ในเมืองได้ ออกระเบียบ ทางการเงินทีบ่ บี บังคับให้แพทย์และบุคลากรอืน่ ทิ้งรพ.ชุมชน เข้าเมืองเพื่อทดแทนกำ�ลังคนของ รพ.ใหญ่ในเมืองที่จะขาดแคลนจากการย้ายไป รพ.เอกชนรองรับการเปิดตลาด Medical Hub ที่กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์และการเมือง ได้เข้ายึดกุมตลาดไว้ลว่ งหน้าแล้ว และท้ายทีส่ ดุ อาศัยอำ�นาจรัฐมนตรี ปลุกกระแสสร้างความ เสียหาย ให้ข่าวอันเป็นเท็จ ทำ�ลายภาพพจน์ ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมของรั ฐให้ อ่ อ นเปลี้ ย ไม่สามารถเข่งขันกับเอกชนได้ เปิดทางเอื้อ ประโยชน์ให้กับธุรกิจยาข้ามชาติเข้ายึดครอง ตลาดยาไทยนับแสนล้านบาททั้งหมดนี้เพราะ รมว.หมอนั ก ธุ ร กิ จ ที่ รั บ จ๊ อ บทางการเมื อ งมา ทำ�ลายองค์กรทำ�ลายระบบ และทำ�ลายเครือ ข่ายตรวจสอบการทุจริตทั้งทางตรงและทุจริต เชิงนโยบายให้อ่อนแอลง เพื่อเปิดทางให้ออก นโยบายและจัดระบบทีเ่ อือ้ กับธุรกิจทางการเมือง และเอกชนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

สถานการณ์ความเสี่ยงตกเหวของระบบ สาธารณสุขไทยในขณะนี้ เกิดขึน้ จากความอ่อน แอของหน่วยงานสาธารณสุขทีถ่ กู แยกสลายและ ยึดครองจากผู้มีอำ�นาจทางการเมืองและเกิดจาก การใช้อำ�นาจของ รมว.หมอนักธุรกิจที่รับจ๊อบ ทางการเมืองเพื่อเอื้อธุรกิจเอกชนและทุนข้าม ชาติ ร่วมกับฝ่ายประจำ�บางคนที่สนองการเมือง โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขอ เพียงให้ตนเองมีตำ�แหน่งและอยู่ในตำ�แหน่งได้ ก็พอ พวกเราหมอที่ทำ�งานอยู่ในชนบทมีความ เป็นห่วงและรับไม่ได้กับสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นและ จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้จึงต้องรวมตัว เป็นเครือข่าย เพื่อฟ้องต่อสังคมเรียกร้องต่อชาว สาธารณสุขให้เป็นเอกภาพ ลุกขึน้ ปกป้องระบบ ปกป้องประโยชน์ และสุขภาพของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐมนตรีสาธารณสุขที่รับจ็อบ ทางการเมื อ งมาทำ � ลายระบบสาธารณสุ ขให้ ออกไป


เปิดคำ�พิพากษาศาล “ทักษิณ” บริหารประเทศ

ไม่สุจริต-กดขี่ประชาชน-ไม่จงรักภักดี-ใช้นอมินีบริหารประเทศ (ตอน 1)

เป็ น การบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ จ ากการ เปิดเผยคำ�พิพากษา ของผู้เกี่ยวข้องในคดี โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 เมษายน 2556 เปิดรายละเอียดคำ�พิพากษาศาลจังหวัด มีนบุรี คดีหมายเลขดำ�ที่ 3596/2551 และคดี หมายเลขแดงที่ 783/2556 ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ น วั ต ร เป็ นโจทก์ ฟ้อ งนายสนธิ ลิ้ม ทอง กุล นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายพิภพ ธง ไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ในฐานะแกนนำ� พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บ.เอเอส ทีวี (ประเทศไทย) จำ�กัด บ.ไทยเดย์ ด็อทคอม จำ�กัด ในคดีหมิ่นประมาท จากแถลงการณ์คำ�ประกาศของประชาชน ผู้พิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กล่าว หาระบอบทักษิณเป็นระบอบทีอ่ นั ตรายต่อความ มั่นคงของประเทศชาติโดยศาลพิพากษาให้ยก ฟ้องจำ�เลยที่ 1-6 ทีมข่าวการเมืองเว็บไซต์ ASTVผู้จัดการ จึ ง ขอสรุ ปใจความสำ � คั ญ ของคำ � พิ พ ากษาดั ง กล่าว พร้อมกับนำ�คำ�พิพากษาฉบับเต็มจำ�นวน 16 หน้ามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั่วไป

สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ�พันธมิตรฯ (แฟ้มภาพ) ว่ากดขี่ข่ มเหง และเข่นฆ่ า ประชาชนนั้ นสืบ เนือ่ งจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของโจทก์ ที่แข็งกร้าว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากนโยบาย ดังกล่าวถึง 2,600 คน”(ตามคำ�พิพากษาหน้า 15) • ภายหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นจาก ตำ�แหน่งนายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ต่างประเทศ ทำ�ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าไม่จงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ “ส่วนข้อความทีก่ ล่าวหาโจทก์วา่ ไม่จงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ก็ปรากฏ ทางนำ�สืบของจำ�เลยทัง้ หกว่า ภายหลังจากโจทก์ พ้นจากตำ�แหน่งนายกฯ โจทก์ได้ให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนต่างประเทศหลายแขนงอย่างต่อ เนื่องว่า “ตนเองเป็นภัยคุกคามชนชั้นสูง” และ ยังให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า “บรรดาชนชั้นสูงที่ มีอภิสิทธิ์ทั้งหลาย เชื่อถือในทุกอย่าง ยกเว้น ประชาธิปไตย” ตามสำ�เนาข่าว นสพ.มติชน วันที่ 24 ต.ค. 2554 เอกสารหมาย ล.8 พฤติกรรมของ โจทก์ดงั กล่าวย่อมทำ�ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์ ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” (ตาม คำ�พิพากษาหน้า 15) • มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างต่อเนื่อง ว่าทักษิณ ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ แผ่นดินด้วยการสนับสนุนบุคคลที่มีความใกล้ ชิ ด กั บ ตนเองขึ้ น เป็ น นายกรั ฐ มนตรี การตั้ ง รัฐมนตรี รวมทัง้ ข้าราชการในระดับสูงด้วย จน ทำ�ให้เข้าใจได้วา่ ทักษิณอยูเ่ บือ้ งหลังการบริหาร ราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช “นอกจากนี้ยังแสดงออกอย่างต่อเนื่องว่า โจทก์ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่น ดินด้วยการสนับสนุนบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับ ตนเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การตั้งรัฐมนตรี รวมทัง้ ข้าราชการในระดับสูงด้วย พฤติกรรมดัง กล่าวของโจทก์ยอ่ มทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจ ได้วา่ โจทก์อยูเ่ บือ้ งหลังการบริหารราชการแผ่น ดินของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช” (ตามคำ� พิพากษาหน้า 15) สำ�หรับเนื้อหาฉบับเต็มในส่วนพิเคราะห์ ของคำ�พิพากษามีรายละเอียดดังนี้ ..........................

1.เหตุที่พิพากษายกฟ้อง • พ.ต.ท.ทักษิณ เคยดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ ย่อมเป็นบุคคลสาธารณะ ประชาชนสามารถ วิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินของ ทักษิณ เพื่อเป็นการป้องกันส่วนได้เสียได้ในฐา นะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ�ของรัฐบาล • เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม 2.ข้อ นำ�สืบของจำ�เลยทั้ง 6 แสดงให้เห็นว่า •คำ�พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ทางการเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ให้ ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ของ พ.ต.ท.ทักษิณ แสดงให้เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณมี พฤติกรรมบริหารประเทศส่อไปในทางไม่สจุ ริต จริง “ข้อนำ�สืบของจำ�เลยทั้ง 6 แสดงให้เห็นว่า สมัยที่โจทก์ดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ โจทก์บริหาร ประเทศไม่โปร่งใส มีการทุจริตคอร์รัปชั่น มี ออกแบบนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและ พวกพ้องทำ�ให้โจทก์และพวกร่ำ�รวยยิ่งขึ้น ซึ่ ง ต่ อ มาอั ย การสู ง สุ ด ได้ ยื่ น คำ � ร้ อ งขอ ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ทางการเมืองริบทรัพย์สนิ ของโจทก์กบั พวกฐาน ร่ำ�รวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน และศาล ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการ เมือง มีคำ�พิพากษาให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ กั บ พวกแล้ ว ตามสำ � เนาคำ � พิ พากษาเอกสาร หมาย ล.26 แม้โจทก์จะไม่ยอมรับคำ�พิพากษาดังกล่าว แต่ก็แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีพฤติกรรมบริหาร ประเทศส่อไปในทางไม่สุจริตจริง” (ตามคำ� พิพากษาหน้า 14-15) • ข้อกล่าวหากดขี่ข่มเหง และเข่นฆ่า ประชาชนก็สืบเนื่องจากนโยบายปราบปรามยา เสพติดที่แข็งกร้าว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง “คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำ�เลยทั้งหก 2,600 คน “สำ�หรับข้อความที่กล่าวหาโจทก์ กระทำ � ความผิ ด ตามฟ้ อ งหรื อไม่ เ ห็ น ว่ า คำ �

ประกาศตามเอกสารหมาย จ.๕ สรุปได้ว่า ระบอบทั ก ษิ ณ เป็ น ระบอบที่ อั น ตรายต่ อ ความมั่นคงของประเทศชาติเป็นระบอบที่ไม่มี อุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นระบอบทีท่ จุ ริต ฉ้อฉล ปล้นชาติ ปล้นประชาชน กดขี่ข่มเหง และเข่นฆ่าประชาชนนับไม่ถว้ น ระบอบทักษิณ เป็นระบอบเผด็จการทุนนิยมสามานย์ และกลาย เป็นผีดบิ กำ�ลังจะฟืน้ คืนชีพมาอีกครัง้ หนึง่ โดย จำ�แลงแปลงกายเป็นหลายรูปแบบ เพื่อหวัง หลอกลวงประชาชนชาวไทย ให้หลงเชื่อว่าจะ มาช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจน แต่แท้จริงก็คอื ระบอบเผด็จการทุนนิยมสามานย์ ทีป่ ล้นชาติ ปล้นประชาชน และหมายจะล้มล้าง สถาบันต่างๆ ของประเทศไทย คำ�ว่าระบอบทักษิณเป็นถ้อยคำ�ในลักษณะ วิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการและสื่อมวลชน เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของโจทก์ ตามคำ�วินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเอกสาร หมาย ล ๓ และจำ�เลยที่ ๑ ได้อ่านข้อความ อีกตอนหนึ่งว่า “....ข้อที่ ๑ ข้าพเจ้าขอยืนยัน ว่า พันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร และระบอบ เผด็จการทุนนิยมสามานย์ ยังเป็นปัญหาสำ�คัญ ของแผ่นดินเหมือนดังเดิม...” ดังนั้นข้อความที่จำ�เลยที่ ๑ - ๔ ร่วม กั น ออกประกาศดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น การกล่ า วถึ ง โจทก์และระบอบการบริหารราชการแผ่นดิน ของโจทก์ การที่ จำ� เลยที่ ๑ - ๔ ออกประกาศ กล่าวหาโจทก์ดังกล่าวย่อมทำ�ให้ประชาชนหรือ บุคคลที่สามเข้าใจว่า การบริหารราชการแผ่น ดินของโจทก์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ ประเทศชาติ โจทก์ไม่มีอุดมการณ์ในระบอบ ประชาธิปไตย บริหารประเทศชาติโดยทุจริต ฉ้อฉล ปล้นชาติ ปล้นประชาชน กดขี่ข่มเหง และเข่นฆ่าประชาชน โจทก์บริหารประเทศ ด้วยระบบเผด็จการทุนนิยมสามานย์ หลอกลวง ประชาชนและมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหา กษัตริย์ จึงเป็นการใส่ความโจทก์ให้ได้รับความ เสียหายต่อชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง คำ�ประกาศตามเอกสารหมาย จ.๕ จึงเป็นการ หมิ่นประมาทโจทก์ ปัญหาว่ามีเหตุยกเว้นตามกฎหมายทีท่ �ำ ให้

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (แฟ้มภาพ) การกระทำ�ของจำ�เลยที่ ๑ - ๔ ไม่เป็นความผิด ฐานหมิ่นประมาทหรือไม่เห็นว่า จำ�เลยทั้งหก นำ�สืบว่า เหตุที่จำ�เลยที่ ๑ - ๔ ออกประกาศ ปฏิญญาร่วมกันตามเอกสารหมาย จ.๕ เนือ่ งจาก ขณะนั้นรัฐบาลที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เป็น นายกรัฐมนตรี จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ เพื่ อ หนี ค ดี ยุ บ พรรคพลั ง ประชาชน เนือ่ งจากกรรมการบริหารพรรคบางคนถูกกล่าว หาว่าทุจริตการเลือกตั้ง และแก้ไขมาตรา ๓๐๙ เพื่อลบล้างความผิดที่คณะกรรมการตรวจสอบ การกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่รฐั (คตส.) ได้ตรวจสอบและชี้มูลความผิดของโจทก์และ พวกพ้องไว้ การกล่าวปฏิญญาดังกล่าว เพื่อต้องการ เตือนรัฐบาลนายสมัครไม่ให้เป็นหุ่นเชิดของ โจทก์ เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของโจทก์ ส มั ย ที่ โจทก์เป็นนายกรัฐมนตรี โจทก์ได้ใช้นโยบาย ประชานิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง โดย หลอกลวงประชาชนว่า จะแก้ไขปัญหาความ ยากจนของประชาชนให้หมดไปภายในหกปี แต่ ปัจจุบันความยากจนก็ไม่ได้หมดไป แต่โจทก์ กับพวกพ้องกับร่ำ�รวยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการร่ำ�รวย ของโจทก์และพวกพ้อง ต่อมาศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองมีคำ� พิพากษาให้ยึดทรัพย์ของโจทก์และพวกให้ตก เป็นของแผ่นดิน ฐานร่ำ�รวยผิดปกติ ตามสำ�เนา คำ�พิพากษาเอกสารหมาย ล.๒๖ และถูกศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง พิพากษาจำ�คุก ๒ ปี ฐานกระทำ�ผิดต่อพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และ ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการตามสำ�เนาคำ� พิพากษาเอกสารหมาย ล.๑๑ การใช้นโยบายปราบปรามผู้กระทำ�ความ ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด อย่ า งแข็ ง กร้ า วจากการ รายงานของวุฒิสภา ปรากฏว่ามีผู้ถึงแก่ความ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 10


สิทธิของคุณอย่าให้ใครเอาไป Bussiness คุณทราบไหมคะว่าถึงแม้ ATO หรือ สรรพากรออสเตรเลียนั้น บางครั้งดูมีอำ�นาจ ใหญ่โตเหลือเกิน มีสิทธิมากมาย เหมือนกับว่า “Big Boss” ผูน้ จี้ ะทำ�อะไรอย่างไรกับเราบุคคล ธรรมดาตัวเล็ก ๆ คนหนึง่ ก็ได้ แต่คณ ุ ทราบไหม คะว่า Big Boss ก็มีสิทธิมีเสียงทั่วไปเหมือน กับเรา ๆ ซึ่งในทางตรงกันข้ามคุณก็เป็นประชา ชาชนคนหนึง่ ทีม่ สี ทิ ธิมเี สียงไม่แพ้กนั กับผูอ้ นื่ ใด ในออสเตรเลียเลยทีเดียวค่ะ หากแต่ว่า คุณเคย รู้หรือเปล่าคะว่าคุณมีสิทธิและเสียงอย่างไรบ้าง เรย่า จะแนะนำ�คุณคร่าว ๆ นะคะว่า สิทธิของคุณนัน้ มีอะไรบ้าง เพราะวันใดวันหนึง่ หากคุณต้องมีการเผชิญหน้ากับ ATO คุณจะ ได้ทราบนะคะว่าคุณสามารถใช้สิทธิใดของคุณ เรียกร้องให้ ATO เคารพสิทธิ์นั้น ตามที่คุณ สมควรจะได้รับนะคะ ตายจากนโยบายดังกล่าวประมาณ ๒,๖๐๐ คน มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เอื้อประโยชน์ ให้นายทุนและพวกพ้องของโจทก์โดยประชาชน ไม่สามารถเข้าซือ้ หุน้ ได้ เช่น การแปรรูป ปตท. ๘๐๐ ล้านหุ้นราคาเริ่มต้นที่หุ้นละ ๓๕ บาท ใช้เวลาขายเพียง ๑ นาที หลังจากแปรรูปแล้ว ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๐ บาท - ๓๐๐ บาท ภายหลั ง ที่ โ จทก์ พ้ น จากตำ � แหน่ ง นายก รัฐมนตรี คตส.ได้ตรวจสอบพบการทุจริตของ โจทก์และพวกพ้องหลายโครงการ ตามเอกสาร ของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินเอกสารหมาย ล.๑๒ คำ�ว่าจำ�แลงแปลงกายเป็นหลายรูปแบบ นั้ น มี ค วามหมายว่ า ในขณะนั้น แม้โจทก์ไม่ สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่โจทก์ได้สร้าง เครือข่ายโดยนำ�พรรคพวกขึน้ มาบริหารประเทศ ซึง่ เรียกว่านอร์มนิ หี รือตัวแทน และยังคงบริหาร ประเทศด้วยการนำ�นโยบายประชานิยมมาใช้เช่น เดียวกับโจทก์ ข้อนำ�สืบของจำ�เลยทัง้ ๖ แสดงให้เห็นว่า สมัยทีโ่ จทก์ด�ำ รงตำ�แหน่งนายกฯ โจทก์บริหาร ประเทศไม่โปร่งใส มีการทุจริตคอร์รัปชั่น มี ออกแบบนโยบายทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและ พวกพ้องทำ�ให้โจทก์และพวกร่ำ�รวยยิ่งขึ้น ซึ่ง ต่อมาอัยการสูงสุดได้ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง ริบทรัพย์สินของโจทก์กับพวกฐานร่ำ�รวยผิด ปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน และศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง มี คำ�พิพากษาให้ยึดทรัพย์สินของโจทก์กับพวก แล้วตามสำ�เนาคำ�พิพากษาเอกสารหมาย ล. ๒๖ แม้โจทก์จะไม่ยอมรับคำ�พิพากษาดังกล่าว แต่ก็แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีพฤติกรรมบริหาร ประเทศส่อไปในทางไม่สุจริตจริง สำ�หรับข้อความที่กล่าวหาโจทก์ว่า กดขี่ ข่มเหง และเข่นฆ่าประชาชนนั้น สืบเนื่องจาก นโยบายปราบปรามยาเสพติดของโจทก์ที่แข็ง กร้าวเป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ จากนโยบายดังกล่าว

สิ ท ธิ ข องคุ ณ กั บ สรรพากรออสเตรเลี ย สรรพากรต้องปฏิบัติต่อคุณตามนี้ Treat you fairly and reasonably ปฏิ บั ติ ต่ อ คุ ณ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรมและมี เหตุผล Treating you as being honest unless you act otherwise ปฏิบตั ติ อ่ คุณโดยมีความเชือ่ ว่าคุณมีความ ซื่อสัตย์ นอกจากว่าคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้น Offer you professional service and assistance ให้ บ ริ ก ารคุ ณ แบบมื ออาชี พ พร้ อมให้ ความช่วยเหลือที่ดี Accept you can be represented by a person of your choice and get advice ให้ บ ริ ก ารคุ ณ แบบมื ออาชี พ พร้ อมให้ ความช่วยเหลือที่ดี Respect your privacy สรรพากรต้องยอมรับหากคุณมีตัวแทน เช่นนักบัญชีหรือทนายความที่ช่วยเหลือคุณใน การติดต่อกับสรรพากร หรือรับคำ�แนะนำ� ใดใด ถึง ๒,๖๐๐ คน ส่วนข้อความที่กล่าวหาโจทก์ว่าไม่จงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ก็ปรากฏ ทางนำ�สืบของจำ�เลยทัง้ หกว่า ภายหลังจากโจทก์ พ้นจากตำ�แหน่งนายกฯ โจทก์ได้ให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนต่างประเทศหลายแขนงอย่างต่อ เนื่องว่า “ตนเองเป็นภัยคุกคามชนชั้นสูง” และ ยังให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า “บรรดาชนชั้ น สู ง ที่ มี อ ภิ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย เชื่อถือในทุกอย่าง ยกเว้นประชาธิปไตย” ตาม สำ�เนาข่าว นสพ.มติชน วันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๕๑ เอกสารหมาย ล.๘ พฤติกรรมของโจทก์ดงั กล่าว ย่อมทำ�ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์ไม่จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังแสดงออกอย่างต่อเนื่องว่า โจทก์ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่น ดินด้วยการสนับสนุนบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับ ตนเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การตั้งรัฐมนตรี รวมทัง้ ข้าราชการในระดับสูงด้วย พฤติกรรมดัง กล่าวของโจทก์ยอ่ มทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจ ได้วา่ โจทก์อยูเ่ บือ้ งหลังการบริหารราชการแผ่น ดินของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช จำ�เลยที่ ๑ - ๔ เป็นแกนนำ�พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีความเห็นทาง การเมืองที่แตกต่างกับโจทก์ และไม่เห็นด้วย กับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของโจทก์ การที่จำ�เลยที่ ๑ - ๔ นำ�เอาจุดบกพร่องใน การบริหารราชการแผ่นดินของโจทก์มาวิพากษ์ วิจารณ์ โดยเฉพาะโจทก์เคยดำ�รงตำ�แหน่งนายก รัฐมนตรีย่อมเป็นบุคคลสาธารณะ อันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ�ได้เป็นการป้องกัน ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนตามคลองธรรมในฐานะ ประชาชนชาวไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ� หรื อ พฤติ ก รรมของรั ฐ บาลที่ บ ริ ห ารราชการ แผ่นดินในขณะนั้นและเป็นการติชมด้วยความ เป็นธรรมซึ่งวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ�ได้ การกระทำ�ของจำ�เลยที่ ๑ - ๔จึงไม่มีความผิด ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 11

Give you access information we hold about you สรรพากรต้ อ งไม่ นำ � ข้ อ มู ล คุ ณ ไปเปิ ด เผยที่ไหน ยกเว้นในส่วนของทางรัฐหรือนัก กฎหมาย หากมีความจำ�เป็น Help you get thing right สรรพากรจะช่ ว ยคุ ณ ทำ �ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง (ยังไง ?) Explain the decisions we make about you สรรพากรต้องอธิบายทุกเหตุผลหากมีการ พิจารณาเคสหรือตัดสินเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับคุณ Respect your right to a review คุณสามารถเรียกร้องให้ ATO พิจารณา เคสอีกครั้ง หากคุณเห็นว่าการตัดสินของ ATO ตอนแรกนั้นไม่ถูกต้อง Respect your right to make a complaint คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือตำ�หนิ ATO (สรรพากร) ได้ Make it easier for you to Comply

ม.๓๒๙(๑)(๓) จึงพิพากษา ยกฟ้อง ***หมายเหตุ - ศาลอ่านคำ�พิพากษาเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 “ASTVผู้จัดกา

กฎของ ATO ต้องเข้าใจและปฏิบัติง่าย (อาจไม่ค่อยจริง) Be Accountable ซื่อตรง ตรงเวลา และเชื่อถือได้ ค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ ATO หรือ สรรพากรออสเตรเลียนั้น ต้องปฏิบัติต่อคุณนะ คะ หากคุณเห็นว่าการกระทำ�ของ ATO ครั้งใด นัน้ ไม่เหมาะสม คุณก็สามารถจะเรียกร้องความ เป็นธรรม และสิทธิของคุณทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ควรจะ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก็จะปลอดภัยสุดค่ะ ธุรกิจไม่ใช่สิ่งยาก แต่หากไม่ใส่ใจก็อาจ จะล้มคลืนเอาง่าย ๆ ยิ่งธุรกิจเพิ่งเริ่มแล้วหละ ก็ คุณต้องมีเวลาให้เขามาก ๆ เหมือนเลี้ยงลูก อ่อนเลยค่ะ แต่ข้อดีก็คือ เมื่อลูกน้อยโตขึ้นเรื่อย ๆ คุณก็จะเริ่มปล่อยได้บ้างค่ะ แล้วเมื่อเขาโต ขึ้นเรื่อย ๆ คุณก็จะเริ่มถอยห่างออกมาก้าวนึง แล้วมองดูการเจริญเติบโตนั้นอย่างค่อยเป็นค่อย ไป ด้วยความภูมิใจที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง และหัวใจของคุณเอง เรย่าขอให้คุณควรเลือก ทำ�ในสิ่งที่รักและถนัด คุณก็จะประสบความ สำ�เร็จในที่สุดอย่างแน่นอนค่ะ สู้ต่อไป ความ สำ�เร็จก็จะมาเองค่ะ..... เรย่า ซุปเปอร์สมาร์ท แพลน บัญชีภาษีและไมเกรชัน่ พบกันที่ info@ supersmartplans.com 02-80931683-85

รออนไลน์”เพิ่งได้รับคำ�พิพากษาฉบับเต็ม จึง นำ�มาเผยแพร่ อ่านต่อหน้า 16


โฉมหน้าทีมรองผู้ว่าฯ กทม. ชาวอีสานแสดงพลังป้องสถาบัน สาปแช่งเผาหุ่น “ภิญโญ-ส.ศิวลักษณ์-สมศักดิ์”

ชาวอีสานเครือข่ายชมรมคนรักในหลวง ในพืน้ ทีภ่ าคอีสานนัดรวมตัวทีส่ วนรัชดานุสรณ์ จ.ขอนแก่นแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหา กษัตริย์เนื่องในวันที่ 6 เมษายน เป็นวันจักรี พร้อมทำ�พิธีสาปแช่งเผาหุ่น “ภิญโญ”ผู้ดำ�เนิน รายการตอบโจทก์-ส.ศิวลักษณ์-สมศักดิ์ ฐาน รวมหัวหวังล้มสถาบัน ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า เมื่ อ เวลาประมาณ ประมาณ 16.30 น.วันที่ 5 เม.ย.ที่บริเวณสวน สาธารณะรัชดานุสรณ์ จ.ขอนแก่นพี่น้องประ

ชาชนเครือ่ ข่ายชมรมคนรักในหลวงในพืน้ ทีภ่ าค อีสานหลายร้อยคนได้มารวมตัวเพื่อแสดงพลัง ถวายความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนีต้ วั แทนแต่ละจังหวัดได้ผลัดกัน ขึน้ เวทีกล่าวปราศรัยเทิดทูนพระมหากรุณาธิคณ ุ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทีท่ มุ่ เทพระวรกายเพือ่ ช่วยเหลือดูแล พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ดร.บัณฑิต อัครประชะรองประธานชมรม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง มาหรือไม่มาก็ถูกโจมตีอยู่แล้ว ดังนั้นนายอมร อาจไม่ใช้ตัวแปรสำ�คัญ ทั้งนี้ พวกเรามีความ มั่นใจว่าสิ่งที่ดำ�เนินการไปถูกต้องตามกฎหมาย ทุกอย่างถ้าหน่วยงานทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบทำ�งาน อย่างเที่ยงธรรม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวด้วยว่าที่สำ�คัญทีม งานชุดนี้มีหน้าใหม่เข้ามามากขณะที่ความต่อ เนื่องเป็นเรื่องสำ�คัญ ตนเองจึงได้เชิญทีมงาน เดิมบางคนมาร่วมทำ�งานโดยที่ไม่มีตำ�แหน่งให้ เช่น พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.โดยจะให้เป็นแม่งานในการประสานการ ทำ�งานกับสำ�นักต่างๆ เช่น แพทย์ อนามัย สิ่ง แวดล้อม การจราจรและขนส่ง ส่วนนายวัลลภ สุวรรณดี อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ตนเองให้ได้เชิญมาเป็นประธานที่ปรึกษา ของผู้ว่าฯ กทม.เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่าง ประเทศการรองรับประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ซึง่ ช่วยให้ตนเองสามารถทำ�งานตอบ สนองความต้องการของพี่น้องประชาชน 4 ปี ต่อจากนี้ไปให้มากที่สุดส่วนคณะทำ�งานผู้ทรง คุณวุฒทิ ไี่ ด้เปิดไปเมือ่ ช่วงหาเสียงก็จะมีการแต่ง ตั้งที่ชัดเจนอีกครั้ง สำ�หรับทีมที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.ประกอบ ไปด้ ว ย นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ซึ่ ง เคยดำ � รง ตำ�แหน่งรองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ปรึกษาและ มีทีมที่ปรึกษา ดังนี้คือ นางเพียงใจ วิศรุตรัตน พล.ต.ต.วิชัย สังขไพ ร้อยเอก (หญิง) เดือนเต็ม ดวง ณ เชียงใหม่ นายศุภชัย ตันติคมน์ นาย วสันต์ มีวงษ์ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี นายสัญญา จันทรัตน์ และ นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ซึ่งจะ เป็นโฆษกของ กทม.อีกด้วย ส่ ว นเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ฯ กทม.ยั ง เป็ น คน เดิมคือ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณและผู้ช่วย เลขานุการผู้ว่าฯ กทม.4 คน แก่นางเบญทราย กียปัจจ์ นายยุทธพันธ์ มีชัยนางสาววราพร ตระกูลชีวพานิตต์ และ นายณัฐนันท์ กัลยาศิร

ผุสดี ตามไท

“สุขุมพันธุ์”เปิดตัวรองผู้ว่าฯ

วั น ที่ 3 เมษายน 2013 เวลา 08.15 น. ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร(กทม.)ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามคำ�สั่งแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯกทม.ต่อหน้าสื่อมวลชน โดย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางผุสดี ตามไท 2.พลตำ�รวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 3.นาย จุมพล สำ�เภาพล และ 4.นายอมร กิจ เชวงกุล

จากนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ แถลงว่าวัน นี้ ไ ม่ มี อ ะไรน่ า ตื่ น เต้ น ไม่ มี อ ะไรเปลี่ ย นจน นาทีสุดท้าย เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตนเองอยาก ให้มั่นใจว่าทุกท่านที่เชิญมาร่วมงานได้สิ้นสุด ภารกิจเดิมที่ปฏิบัติอยู่ในตำ�แหน่งต่างๆมิฉะนั้น อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของกฎหมาย ซึ่งวันนี้ได้ลงนามแต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม. 4 คน ทีมที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.9 คนเลขานุการ ผู้ว่าฯ กทม.1 คนและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.4 คน ครบทั้ง 18 คนที่กฎหมายกำ�หนด ไว้ โดยจะมี ห น้ าใหม่ เ ข้ า มา ในหลายส่ ว น ด้ ว ยกั น ซึ่ ง ตนเองได้ แ จ้ ง กั บ ที ม งานเดิ ม รวม ถึงรองผู้ว่าฯ กทม.ทุกคนในอดีต ตลอดจนที่ ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.เลขานุการผู้ว่าฯ กทม.ผู้ ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ว่าตนเองจะต้องมี ทีมงานหน้าใหม่เข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่า ที ม งานชุ ด เดิ ม นั้ นได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จไม่ เ หมาะ สมหรือขาดตกบกพร่องในเรื่องของการทำ�งาน มันเป็นวิถีทางปกติทางการเมืองเพื่อเปิดโอกาส ให้คนใหม่เข้ามาทำ�งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของพี่น้องประชาชนและตนเองมีความมั่นใจ ว่ารองผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 4 คน และทีมงานที่ได้ แต่งตั้งจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยิ่งดีใน การขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนนโยบายที่ค้างอยู่ จากวาระที่แล้วและที่ได้นำ�เสนอในช่วงหาเสียง เลือกตั้งและสามารถเดินหน้าได้ทันที เพราะ ทุกคนที่ตนเองได้เชิญมาร่วมงานโดยเฉพาะรอง ผู้ว่าฯ กทม.ทั้ง 4 คนมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกทม.ในหลาย เรื่องด้วยกัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่าเหตุที่ตนเอง ตัดสินใจเลือกบุคคลทั้ง 4 มาดำ�รงตำ�แหน่งรอง ผู้ว่าฯ กทม.เนื่องจากทั้ง 4 คนมีความพร้อม ที่จะทำ�ให้งานกทม.สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทันที โดยนางผุสดีตามไท มีประสบการณ์อย่าง ยาวนานทางด้านสังคม สตรี สิทธิมนุษยชน การ ศึกษาและทีส่ �ำ คัญในช่วงเวลานีก้ ารประสานงาน กับสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ พิจารณางบประ มาณเป็นเรื่องสำ�คัญ ดังนั้น การทีน่ างผุสดีเป็นอดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หลายสมัย จะเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญอย่างมากสำ�หรับ การทำ�งานกทม.

ต่อมาพลตำ�รวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง มี ประสบการณ์การทำ�งานมายาวนานมากแล้ว แต่ที่ตนเองอยากจะเชิญท่านมาเป็นพิเศษเพราะ ว่าตนเองทราบดีว่าพี่น้องประชาชนในขณะนี้มี ความกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งทั้ง อาชญากรรมทั่วไปและยาเสพติด ดังนั้น งาน ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตนเองจะขอม อบหมายให้พลตำ�รวจเอกอัศวิน รับผิดชอบโดย เฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานกับหน่วยงานที่ มีหน้าทีห่ ลักในการดูแลความปลอดภัยให้พนี่ อ้ ง ประชาชน คือกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ซึง่ ตนเองคิดว่าเป็นการแต่งตัง้ ตำ�รวจทีม่ ปี ระวัตกิ าร ทำ�งานต่อสูอ้ าชญากรรมมาโดยตลอดจะทำ�ให้พี่ น้องประชาชนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนอกเหนือจาก การดูแลสำ�นักต่างๆ นายจุมพล สำ�เภาพล มีความรู้งาน กทม. ในทุกส่วนไม่เฉพาะงานโยธาเท่านัน้ ดังนัน้ การ ที่นายจุมพล เข้ามาจะเป็นคลังความรู้องค์ความ รู้คลังประสบการณ์และองค์ประสบการณ์ที่มี ความสำ�คัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดต่อไป สุดท้ายนายอมร กิจเชวงกุลโดยบุคคลนี้ เป็นเสมือนทีมงานของตนเองมา 4 ปีแล้วเพราะ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตนเองได้ร่วมทำ�งานกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด อย่างใกล้ชิดซึ่ง ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ก็คอื นายอมร ทีต่ นเอง ได้มีโอกาสทำ�งานใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของบีทีเอส การจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้นการ ทีน่ ายอมร เข้ามาจึงไม่ตอ้ งเรียนรูอ้ ะไรเพราะได้ ทำ�งานกับเรามาเป็นเวลานานและประสบการณ์ ทำ�งานในภาคเอกชนจะเป็นเรื่องบวกสำ�หรับ การทำ�งานของเรา ผู้ สื่ อ ข่ า วถามว่ า จะมี ก ารกำ � หนดกรอบ ระยะเวลาการทำ � งานของแต่ ล ะคนหรื อ ไม่ ม.ร.ว.สุ ขุ ม พั น ธุ์ กล่ า วว่ า ตนเองจะไม่ ไ ด้ กำ � หนดเวลาทำ � งานให้ แ ต่ บุ ค คลเพราะโดย ลักษณะของความคาดหวังที่มีอยู่จากคะแนน เสียงของพี่น้องประชาชนที่ให้ตนเองมาจำ�นวน มาก ฉะนัน้ การเดินหน้าต่อให้เร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ได้ จึงถือเป็นภารกิจที่สำ�คัญ ทั้งนี้ ทุกปีๆตนเอง จะมีการประเมินการทำ�งานเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายการเมืองแต่ รวมถึงข้าราชการกทม.ทุกคนว่าจะต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะว่าความคาดหวัง ของประชาชนมีสูงมาก ส่วนรองผู้ว่าฯกทม.จะ รับผิดชอบส่วนงานในด้านใดนั้นจะต้องมีการ หารืออีกครั้งแต่จะต้องกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลนี้ ต่อข้อถามที่ว่า การเลือกนายอมร มาไม่ เกรงจะถูกโจมตีกรณีบีทีเอส? ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การที่นายอมร

อมร กิจเชวงกุล

จุมพล สำ�เภาพล

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 12


สนุกสนานสงกรานต์แบบไทยๆ ท่องเที่ยวให้ทั่วนานา “ถนนข้าว”

ถนนข้าวสาร ต้นตำ�รับถนนข้าว เวทีดังกล่าวมีการสาบแช่งคนจาบจ้วงสถาบัน คนรักในหลวงจ.กาฬสินธุ์กล่าวตอนหนึ่งว่าที่ นัดรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำ�นงจัด กิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันจักรี ไม่มี เรื่องการเมืองเรื่องพรรค เรื่องสีเสื้อใด ๆมา เกี่ยวข้อง ต้องการเชิญชวนคนไทยรวมใจเป็น หนึ่งเดียวแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหา กษัตริย์ที่กำ�ลังถูกคนบางพวกบางกลุ่มจ้องโค่น ล้มด้วยวิธีการต่างๆนานา นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคน รักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ระบุว่าเครือข่าย ชมรมคนรักในหลวงทุกภูมิภาคได้ร่วมกันออก แถลงการณ์ประณาม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี เอส ซึ่งออกอากาศ รายการตอบโจทย์ ตอน สถาบันพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ เมือ่ วันที่ 11-18 มี.ค. 2556 เนื้อหาในรายการมีผลกระทบต่อความ รูส้ กึ และสภาพจิตใจของคนไทยทีส่ �ำ นึกในพระ มหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิด ทูน สถาบัน พระมหา กษัตริย์มาช้านานอย่างรุนแรงอีกทั้งพสกนิกร

ชาวไทยไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การแก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก กม. 112 ดังนั้นจึงนัดหมายอ่านแถลงการณ์พร้อม กันในทุกภูมิภาคในเย็นวันนี้เพื่อแสดงออกถึง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละขอให้ ค นไทยทุ ก คนได้ ตระหนักถึงความสำ�คัญของสถาบันพระมหา กษัตริย์พร้อมใจกันปกป้องเทิดทูนให้สถาบัน พระมหากษัตริย์อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป ต่อมาในเวลา 18.00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมเครือ ข่ายคนรักในหลวงที่มาชุมนุมได้ร่วมร้องเพลง ชาติร่วมกัน ในตอนท้ายของกิจกรรมการชุมนุมครั้งนี้ ได้มีการนำ�หุ่นฟางนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ผู้ดำ�เนินรายการตอบโจทก์ นาย สุลักษณ์ ศิว ลักษณ์ และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลมาขังในสุ่ม ไก่และทำ�พิธสี าปแช่งและจุดไฟเผาเพือ่ ประนาม การกระทำ�อันมิควรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ของไทย

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 13

เป็นที่รู้กันดีว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์การ ละเล่นสาดน้ำ�ให้เย็นชื่นใจนั้นถือเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะการออกมาเล่น กันตามถนนสายต่างๆที่ถูกจัดไว้ให้เป็นแหล่ง รวมตัวกัน อย่างในกรุงเทพฯ ถนนสำ�คัญๆ ก็ เช่น ถนนสีลม ซอย RCA ถนนโชคชัย 4และ ที่โด่งดังที่สุดทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็คือบริเวณถนนข้าวสาร แต่นอกจากถนนข้าวสารที่มีชื่อเสียงใน เรื่องการเล่นน้ำ�สงกรานต์แล้ว “ถนนข้าว” ใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆก็ยงั เป็นแหล่งเล่นน้�ำ สงกรานต์ ด้วยเช่นกันโดยแต่ละพื้นที่ก็จะแปลงร่างเป็น ถนนข้าวต่างๆ นานา ซึ่งก็จะสอดคล้องกับท้อง ถิ่น วิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาด้วย ต้ น ตำ � รั บ การเล่ น น้ำ � สงกรานต์ บ นถนน ข้าวก็คือ “ถนนข้าวสาร” ถนนสายเก่าแก่ที่ เชื่อมระหว่างถนนตะนาวและถนนจักรพงษ์ใน ย่านบางลำ�พูการเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสาร นี้ เริ่มเมื่อประมาณปีพ.ศ.2533 เนื่องมาจาก บนถนนข้าวสารมีเกสต์เฮ้าส์จำ�นวนมากและ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักใน บริเวณนี้การเล่นน้ำ�สงกรานต์จึงเกิดขึ้นที่นี่เพื่อ แสดงวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ออกไปสู่ สายตาชาวโลก ซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นการเล่นสาด น้�ำ ตามประเพณีกนั ธรรมดา แต่ตอ่ มาร้านค้าและ

เกสต์เฮ้าส์ที่อยู่บนถนนข้าวสารรวมถึงบริเวณ โดยรอบก็ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ถนนข้าวสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในยุค ปัจจุบนั กลายเป็นสถานทีย่ อดฮิตของทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายหลังจากความโด่งดังของถนนข้าวสาร ในเรื่องการเป็นแหล่งเล่นน้ำ�สงกรานต์ก็ได้มีอีก หลากหลายถนนข้าว ถือกำ�เนิดขึ้นมาในพื้นที่ ต่างๆทัว่ ไทยเพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผคู้ นเข้ามาร่วมสนุก กับเทศกาลสงกรานต์เช่นกัน เริ่ ม จากที่ ภ าคเหนื อ “ถนนข้ า วแต๋ น ” อ.เมือง จ.น่านที่ในยามปกติคือ ถนนสุมนเทว ราช ชือ่ ถนนข้าวแต๋นก็มาจากการทีข่ า้ วแต๋นนัน้ เป็นของว่างของกินเล่นของชาวภาคเหนือ และ นิยมกินกันในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จึงถูกนำ�มาเป็นชื่อถนนในช่วงสงกรานต์ และ ทางเทศบาลเมืองน่านได้จดั ให้ถนนข้าวแต๋นเป็น ถนนสายวัฒนธรรม และเป็นถนนปลอดเหล้า เบียร์ประจำ�จังหวัด “ถนนข้าวปุก” อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณหน้าทีว่ า่ การอำ�เภอปาย ชือ่ “ข้าวปุก” มา จากชือ่ ขนมพืน้ บ้านของชาวไทยใหญ่ซงึ่ ปัจจุบนั นักท่องเที่ยวสามารถหามาลองชิมได้แถวถนน คนเดินอ.ปาย บนถนนข้าวปุกในช่วงสงกรานต์ จะมีกิจกรรมทั้งด้านการแสดงดนตรีพื้นเมือง อ่านต่อหน้า 14

ถนนข้าวปุก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


สนุกสนานสงกรานต์แบบไทยๆ ท่องเที่ยวให้ทั่วนานา “ถนนข้าว”

ต่อจากหน้า 13

ของเยาวชนขบวนสรงน้ำ�พระ การเล่นสาดน้ำ� และมีการแจกข้าวปุกให้ได้กินกันด้วย “ถนนข้าวแคบ” อ.เมือง จ.ตากตั้งอยู่ บริเวณหาดทรายทอง ริมแม่น้ำ�ปิงฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นหาดทรายน้ำ�จืดในแม่น้ำ�ปิง ช่วงฤดูร้อน ปริมาณน้ำ�จะลดลงจนสามารถลงไปเล่นน้ำ�ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเล่นน้ำ�ของชาวจังหวัด ตากแล้วก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีก แห่งหนึง่ ด้วย “ข้าวแคบ” เป็นภาษาท้องถิน่ ภาค เหนือหมายถึงข้าวเกรียบที่มีรสชาติออกเค็มๆ เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งของตากและบน ถนนข้าวแคบในช่วงสงกรานต์ก็จะมีกิจกรรม ต่างๆ มากมายเช่น ขบวนสรงน้�ำ พระ ขบวนแห่ ทางวัฒนธรรมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมี “ถนนข้าวขนมเส้น” จ.แพร่ มีที่มาจาก ขนมเส้น หรือขนมจีน ที่เป็นของกินประจำ� จั ง หวั ด ,“ถนนยอดข้ า ว” อ.แม่ ส อด จ.ตาก หรือ “ถนนยอดข้าวนครแม่สอด”อยู่บริเวณ ถนนบายพาสโดยทางเทศบาลแม่ ส อดจะส่ ง เสริมให้ถนนสายนีเ้ ป็นถนนสายบันเทิงและการ ท่องเที่ยว, “ถนนข้าวโพด” อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เป็นถนนสายกิจกรรมทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่หน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนเพชรเจริญ ถนนบูรกรรม โกวิทไปจนถึงอ่างเก็บน้ำ�ห้วยป่าแดง มาต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสานที่ยอดฮิตติดหูที่สุดก็คือ “ถนนข้าว เหนียว” อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งในช่วงปกติก็

คือถนนศรีจันทร์ ถนนข้าวเหนียวจะเริ่มตั้งแต่ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงแยก ถนนศรีจันทร์ตัดกับถนนหน้าเมือง บรรยากาศ บนถนนข้าวเหนียวในช่วงสงกรานต์กค็ ล้ายกับที่ ถนนข้าวสารมีผคู้ นจากทัว่ ทุกสารทิศมาร่วมสาด น้ำ�และทำ�กิจกรรมต่างๆ และสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมา ได้มากก็คือ ดอกคูณ เสียงแคน และถนนข้าว เหนียวที่จัดว่าเป็นสุดยอดสงกรานต์แดนอีสาน เลยทีเดียว “ถนนข้าวหอมมะลิ” อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อั น มี ที่ ม าจากพั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ของร้อยเอ็ดนั่นเอง ถนนข้าวหอมมะลิ หรือ ถนนเพลิ น จิ ต ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณสวนสมเด็ จ พระ ศรีนครินทร์ กลางเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, “ถนนข้าวเม่า” อ.เมือง จ.มหาสารคาม หรือถนนผดุงวิถี บริเวณสี่แยก หอนาฬิกาจนถึงสี่แยกศูนย์โอทอป, “ถนนข้าว ฮาง”จ.หนองบัวลำ�ภู ตัง้ อยูบ่ ริเวณสนามนเรศวร ริมหนองบัวมีความยาวประมาณ 800 เมตร, “ถนนข้าวฮาง” จ.สกลนคร เปิดเป็นถนนงาน ประเพณีสงกรานต์ ตั้งแต่บริเวณถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ วัดพระธาตุ เชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ “ถนนข้าวแดง” จ.ขอนแก่น อยู่ภายใน ทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้สนุกสนานกับ เทศกาลสงกรานต์และผ่อนคลายความเครียด, “ถนนข้าวรอดช่อง” จ.ยโสธร หรือถนนรัตน เขตบริเวณกลางเมืองยโสธร ซึ่งข้าวรอดช่องที่ ว่าหน้าตาก็คล้ายกับขนมจีนเพียงแต่มีรสหวาน มากกว่า, “ถนนข้าวเย็น” หรือ “ถนนเข้าเย็น” จ.ศรีสะเกษบริเวณเทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดเป็น โซนนิ่งเล่นน้ำ�สนุกสนานและปลอดภัย, “ถนน ข้าวหลาม” อ.เชียงคาน จ.เลย หรือถนนชายโขง มีระยะทางประมาณ 1,800 เมตร

“ถนนข้าวปุ้น” อ.เมือง จ.นครพนมมา จากความขึ้นชื่อของขนมจีนที่จังหวัดนครพนม ที่มีน้ำ�ยาหลากหลายสูตรให้ลองลิ้ม โดยถนน ข้าวปุ้นก็คือถนนเลาะริมโขง หรือบริเวณริม เขื่อนถนนสุนทรวิจิตรซึ่งนอกจากจะมาเล่นน้ำ� สงกรานต์แล้วก็สามารถมาลองชิมข้าวปุ้นตาม ร้านค้าต่างๆ ได้ด้วย

ลงมาที่ภาคตะวันออก พื้นที่ใหญ่ก็คือ “ถนนข้าวหลาม”จ.ชลบุรี หรือบริเวณตลาด หนองมนนัน่ เองคนทีม่ าเล่นสงกรานต์กนั บริเวณ นี้มักจะเรียกติดปากกันว่าเป็นถนนข้าวหลาม เพราะข้าวหลามนั้นเป็นของกินของฝากที่ขึ้น ชือ่ มากทีส่ ดุ ของหนองมนนัน่ เอง แต่จริงๆ แล้ว ถนนข้ า วหลามนั้ น มี อ ยู่ จ ริ ง แต่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขต สัมพันธวงศ์ กทม. นี่เอง

ถนนข้าวหลาม อ.เชียงคาน จ.เลย

“ถนนข้าวทิพย์” จ.จันทบุรี หรือที่ชาว จันทบุรรี จู้ กั กันว่า “ถนนท่าแฉลบ”ตัง้ อยูบ่ ริเวณ หน้าวัดใหม่ จนถึงสามแยกทุ่งนาเชย ที่ตั้งชื่อ นี้ก็เนื่องจากในวัดเปิดประเพณีสงกรานต์ที่วัด ใหม่จะจัดพิธีกวนข้าวทิพย์เป็นประจำ�ทุกปีโดย

นอกจากนี้ก็มี “ถนนข้าวเปียก” อ.เมือง จ.อุ ด รธานี อ ยู่ บ ริ เ วณถนนเทศาภิ บ าล หน้ า หน่ว ยบรรเทาสาธารณภั ย, “ถนนข้ า วกล่ำ � ” อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หรือ ถนนอนรรฆนาค เขต

ในช่วงกลางวันของวันที่ 12 เมษายน จะมีพิธี กวนข้าวทิพย์และช่วงกลางคืนจะมีการเล่นน้ำ� สงกรานต์ ส่วนทีภ่ าคใต้ ก็มถี นนข้าวด้วยเช่นกัน นัน่ คือ “ถนนข้าวยำ�” จ.ปัตตานี หรือถนนมะกรูด ซึ่งเดิมเป็นตลาดสดแต่ในช่วงสงกรานต์ก็จะมี ประชาชนมาเล่นน้ำ�กันบริเวณนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า ถนนข้าวยำ� ให้สอดคล้องกับถนนข้าวสารที่ กรุงเทพฯและข้าวยำ�ก็ยังเป็นอาหารอร่อยขึ้นชื่อ ของปัตตานีอีกด้วยและ “ถนนข้าวสังข์หยด” จ.พัทลุงก็ตั้งชื่อมาจากพันธุ์ข้าวสังข์หยดซึ่งเป็น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของพัทลุงนั่นเอง ความสนุกสนานของชาวต่างชาติทมี่ าร่วม เล่นสงกรานต์ ปิดท้ายที่ภาคกลางนอกจากจะมี ถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ชูโรงแล้ว ก็ยังมี “ถนน ข้าวสุก” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง หรือบริเวณ ถนนสายชันสูตร-เสนา ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร, “ถนนข้าวเปลือก” จ.กาญจนบุรี หรือถนนเจ้าขุนเณร ที่เปิดให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำ� สงกรานต์นานาชาติเพราะมีทั้งคนไทย ฝรั่ง พม่า มอญ และอีกมากมายมาร่วมเล่นน้ำ�กัน สนุกสนาน, “ถนนข้าวแช่” จ.ปทุมธานี หรือถนนเทศ ปทุม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า และ “ถนนข้าวหมูแดง” จ.นครปฐม หรือถนนที่ตัดตรงจากประตูด้านทิศตะวันตก ขององค์พระปฐมเจดีย์ไปยังพระราชวังสนาม จันทร์ ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สำ�หรับสงกรานต์นี้ไม่ว่าจะเลือกไปเล่น น้ำ�ที่ถนนข้าวอะไรก็ตามแต่สิ่งไม่ควรลืมก็คือ เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาในการรวมตัว กั น ของคนในครอบครั ว ร่ ว มกั น ทำ � บุ ญในวั น ขึ้นปีใหม่ไทยและร่วมกันทำ�กิจกรรมที่กระชับ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพือ่ นฝูง และ คนในชุมชน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 14


สายสืบอุ้มสาวใหญ่ซ้อมน่วม บังคับให้สารภาพว่าค้ายาไอซ์

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือ สาธารณชนในการทำ�คดีปล้นและทำ�ร้ายร่างกาย ที่ย่าน Prahran ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 ในเวลาประมาณ 23.15 น. ชายสองคน และชาย อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถระบุตัว ได้เข้ามาที่ อะพาร์ทเมนท์ถนน High St. แล้วเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในยูนิตหนึ่ง อีก 15 นาทีต่อมา ชาย สองคนได้เข้าไปในยูนติ ดังกล่าว ทั้งสองถูกลอบดักทำ�ร้ายโดยผู้ชายทีห่ ลบซ่อนอยู่ ชายสอง คนได้วิ่งหนี แต่มาจนมุมขณะอยู่ที่ฮอลเวย์ เหยื่อทั้งสองถูกกระหน่ำ�ตีด้วยไม้เบสบอลคนละจำ�นวนหลายครั้ง พวกเขาถูกต่อย, เข่า และ เตะซ้ำ�ตามลำ�ตัวและศีรษะ หนึ่งในสองเหยื่อสามารหลบหนีไปได้ ส่วนเหยื่ออีกคนหนึ่งถูก คนร้ายฉกกระเป๋าถือภายในมีโทรศัพท์, เงินสด และบัตรธนาคารหลบหนีไป ในขณะที่เหยื่อ รายที่สองนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น

น.ส.ยุ้ย (นามสมมุติ)อายุ 37 ปี ร้องนางปวีณา หงสกุล อ้างถูกตำ�รวจชุดสืบสวน นครบาล 1 อุ้มตัวพร้อมกับซ้อมจนน่วมก่อนบังคับให้สารภาพในคดีจำ�หน่ายยาไอซ์ เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 เม.ย.ที่มูลนิธิ ปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เลขที่ 50/68 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) ต.ลำ�ผัก กูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี น.ส.ยุ้ย (นามสมมติ) อายุ 37 ปี และพระภิกษุสงฆ์พร้อมเพื่อนบ้าน ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อนางปวีณา หงสกุล เพื่อให้ช่วยเหลือคดี โดยอ้างว่าถูกตำ�รวจชุด สืบสวนกองกำ�กับการสืบสวนนครบาล 1 บุก เข้าจับกุมตัวภายในบ้านพักที่เปิดเป็นร้านขาย ของชำ�ย่านห้วยขวางโดยไม่มีหมายค้น หรือ หมายจับจากศาลในคดีค้ายาเสพติด เมื่อเวลา ประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนบังคับจับใส่กุญแจมือแล้วนำ�ขึ้นรถเก๋งติด ฟิล์มดำ�ออกไปจากบ้านพักโดยไม่ฟังคำ�ให้การ ของตนและญาติทอี่ ยูก่ นั หลายคนว่าไม่ได้มสี ว่ น เกีย่ วข้องกับการค้ายาเสพติดน่าจะเป็นการเข้าใจ ผิดกันมากกว่า น.ส.ยุ้ยเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้นาง ปวีณาฟังว่าคืนนั้นตนนั่งขายของอยู่กับลูกและ เพื่อนบ้านหลายคนที่กำ�ลังเข้ามาสซื้อของจู่ๆ ได้มีชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายตำ�รวจนอกเครื่อง แบบประมาณ 4-5 คนไลงมาจากรถเก๋งติด ฟิล์มดำ�บอกว่าตนขายยาเสพติดพร้อมกับจับใส่ กุญแจมือแล้วนำ�ตัวขึ้นรถไปทันที ซึ่งระหว่าง ที่ชายกลุ่มดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สืบสวนนครบาล 1 เข้าจับกุมตนและเพื่อน บ้านพร้อมญาติๆได้พยายามชีแ้ จงว่าไม่ได้มสี ว่ น เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด ชายกลุม่ ดังกล่าวไม่ฟงั คำ�พูดชีแ้ จงของตน อีกทั้งตนพยายามขอดูหมายค้นหรือหมายจับก็ ไม่มี จากนั้นก็นำ�ตัวขึ้นรถทันทีโดยไม่ได้แจ้ง ให้ญาติๆทราบว่าจะนำ�ตนไปไหน น.ส.ยุ้ยกล่าวอีกว่า จากนั้นชายทั้งหมด ได้ขับรถพาตนมาจอดที่ปั๊มน้ำ�มันแห่งหนึ่งย่าน ถนนประชาสงเคราะห์ และเริ่มทำ�ร้ายร่างกาย ด้วยการชกหน้า ตบศีรษะและบีบคอ โดย บอกให้ตนเซ็นรับสารภาพการจับกุมในข้อหา จำ�หน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์) แต่ตนปฏิเสธ พร้อมกับพยายามชีแ้ จงว่าน่าจะเข้าใจผิด แต่ชาย ทัง้ หมดไม่ฟงั กลับรุมทำ�ร้ายตนอย่างหนักเพือ่ ที่ จะให้ตนรับสารภาพให้ได้จนต่อมามีคนในปั๊ม เห็นเหตุการณ์ ชายกลุ่ ม ดั ง กล่ า วเห็ น ท่ าไม่ ดี จึ ง รี บ ขั บ รถพาตนเองออกจากปั๊มน้ำ�มันทันที ก่อนจะ ควบคุ ม ตั วไปที่ ก องกำ � กั บ สื บ สวนนครบาล

1 จากนั้นจึงนำ�ตัวตนไปส่งให้ สน.ห้วยขวาง ดำ�เนินคดีในข้อหาจำ�หน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์) น้ำ�หนัก 1.3 กรัม นส.ยุ้ยกล่าวว่า ตนไม่มียาไอซ์ในตัวเลย แต่ตำ�รวจกลุ่มดังกล่าวไม่รู้เอายาไอซ์จากที่ไหน มาให้พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง แล้วระบุ ว่าเป็นของตนที่ตรวจค้นได้ระหว่างการจับกุม ก่อนทีพ่ นักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางจะ ดำ�เนินคดีตนและควบคุมเข้าห้องขังก่อนทีจ่ ะส่ง ฟ้องศาลดำ�เนินคดีในข้อหาจำ�หน่ายยาเสพติด ซึง่ ตนไปถูกควบคุมตัวอยูเ่ รือนจำ�เป็นเวลา 2 วัน ก่อนที่พี่ชายตนซึ่งบวชเป็นพระอยู่จะหาเงินมา ประกันตัวออกมา และพาตนไปแจ้งความดำ�เนิน คดีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดสืบสวนกลุ่มดังกล่าว ที่สน.ดินแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะถูกทำ�ร้ายร่างกาย บังคับให้รับสารภาพ อย่างไรก็ตามนางปวีณาได้รับเรื่องร้อง เรียนดังกล่าว พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ผู้ เสียหายนำ�มาให้ก่อนแจ้งไปยัง พล.ต.ท.คำ�รณ วิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.ว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิด ขึ้น ซึ่งต่อมา พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก.น.1 ได้เดินทางมาสอบสวนผู้เสียหายด้วย ตนเอง ก่อนจะระบุวา่ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ เกิดขึน้ ก่อนพร้อมกับยืนยันจะให้ความเป็นธรรม จากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา วันที่ 4 เม.ย. นางเหียน สุวรรณจินดา อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ 9 ต.ทุ่ง ตำ�เสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าแจ้งความ ต่อ ร.ต.ท.ศักดา ตะหริ ร้อยเวร สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเพือ่ ลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็นหลักฐาน หลังได้รับการติดต่อจากธนาคารกรุงเทพ สาขา พระราม 2 เพื่อขออายัดบัญชีธนาคารของตัว เองทุกธนาคาร โดยให้เหตุผลว่า เป็นการฟอกเงินและทาง ธนาคารบอกว่า บัญชีของตนนัน้ มีเงินหมุนเวียน ทุกวัน วันละ100,000 ถึง 1,000,000 บาท จึง เชือ่ ว่าเป็นการเข้าใจผิดหรืออาจจะมีการนำ�ชือ่ ตน ไปเปิดบัญชีจึงได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน นางเหียน กล่าวว่าในชีวิตตนไม่เคยเปิด บัญชีกับธนาคารใดๆ เป็นแค่ชาวสวนธรรมดา คนหนึ่ง และไม่เคยมีเงินมากถึงหลักแสนและ หลักล้าน โดยระหว่างพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ได้รับ แจ้งทางโทรศัพท์โดยบอกว่า โทร.จากธนาคาร

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 15

ชายคนร้ายคนหนึง่ เป็นชาวเอเชีย หรือชาวเกาะแปซิฟกิ อายุ ประมาณ 30 ปี ไว้ผมสั้นสีน้ำ�ตาล, ไว้หนวดและมีเคราแพะ ขณะก่อเหตุสวมหมวกเบเร่ตส์ ดี �ำ , สวมเสือ้ จัม๊ เปอร์มฮี ดู สีด�ำ มี แถบสีขาวตรงบ่า และทีข่ อ้ มือ เขาสวมกางเกงยีนสีเทาหรือฟ้า หม่น คาดเข็มขัดสีขาว และสวมรองเท้าจ็อกกิ้งสีขาว ในช่วงหนึ่งขณะทำ�ร้ายร่างกาย ชายคนนี้ได้สวมวิกผมหยิก ยาวสีด�ำ เมือ่ เขาถอดเสือ้ ออกพบรอยสักขนาดใหญ่ทหี่ ลัง และ ต้นแขนซ้าย ชายคนร้ายรายที่สองเป็นชาวคอเคเชียน อายุประมาณ 30 ปี ไว้ผมสั้นเกรียนสีน้ำ�ตาลหรือดำ� สวมเสื้อแขนยาวสีดำ� สวม กางเกงคาร์โกสีดำ� ตำ � รวจได้ เ ผยแพร่ ภ าพของ ชายคนร้ า ยเผื่ อ มี ใ ครรู้ จั ก หรือเคยพบเห็น สามารถให้ เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือ ที่ www.crimestoppers.com. au (โปรดอ้างถึงเป้าหมายคดี ที่ 14/13 - อ้างถึงคดีที่ CA 6680)

คุณยายวัย 68 งง! ถูกธนาคารอายัดบัญชีฐานฟอกเงิน

กรุงเทพ สาขาพระราม 2 ว่าขออายัดบัญชี ธนาคารทุกธนาคารเพราะฟอกเงินซึ่งตนถึงกับ งงเพราะไม่เคยเปิดบัญชีหรือทำ�ธุรกรรมทางการ

เงินกับธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารใดๆและ ไม่มีเงินหมุนเวียนวันละเป็นแสนเป็นล้านตาม ที่ทางธนาคารบอก


เปิดคำ�พิพากษาศาล “ทักษิณ” บริหารประเทศ

ไม่ ส ุ จริ ต -กดขี ่ ป ระชาชน-ไม่จงรัก ภัก ดี-ใช้นอมินีบริหารประเทศ ต่อจากหน้า 11 คำ�พิพากษาหน้าที่ 2

จีนควรพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์เพื่อความสมดุล โดย...........สมชาย เม่นแย้ม

เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยิงไปไกลได้ถึงสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา โลกอยูใ่ นภาวะไร้สมดุล เพราะสหรัฐฯ เป็นประเทศพีเ่ บิม้ ประเทศเดียวทีไ่ ม่มใี ครกล้าต่อกร นัน่ เป็นเพราะรัสเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงลดการ แข่งขันทางอาวุธและลดการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ และบริวาร สงครามในอิรกั และอาฟกานิสถานจักไม่บงั เกิดขึน้ ให้ผคู้ นผูบ้ ริสทุ ธิล์ ม้ ตายเป็นใบไม้ ร่วง หากรัสเซียยังคงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ และข่มขู่ว่าจะใช้พลังอำ�นาจที่มีอยู่ อย่างสมศักดิ์ศรี การที่การเมืองโลกมีการคานอำ�นาจหรือระบบดุลอำ�นาจแบบสองขั้ว (bipolarity) แทนทีส่ งครามจะเกิดขึน้ กลับมีสนั ติภาพขึน้ มาแทนอย่างไม่นา่ เชือ่ สงครามไม่เกิดเพราะ เกิดการเจรจาผ่อนคลายความตึงเครียด (detente) กันระหว่างประเทศมหาอำ�นาจ สงครามอิรักและอาฟกานิสถานเกิดขึ้น เพราะสภาความมั่นคงแห่งสห ประชาชาติ ยินยอมให้สหรัฐฯ และกองกำ�ลัง ISAF ส่งกำ�ลังเข้าไปยังรัฐทั้งสอง ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก สงครามจึงเกิดขึ้น ความร้อนระอุที่คาบสมุทรเกาหลีก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่โลกไม่อยู่ในภาวะสมดุล เกาหลีเหนือนั้น แม้จะมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยิงไปไกลได้ถึงสหรัฐฯ และออสเตรเลีย ก็ ไม่ได้หมายความว่า เกาหลีเหนือจะคานอำ�นาจกับสหรัฐฯ ได้เพราะนอกจากขาดบารมีใน การเมืองระหว่างประเทศแล้ว ยังขาดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่จะต่อรองกับมหาอำ�นาจ อย่างสหรัฐฯ ได้ จีนจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะสร้างความสมดุลขึ้นในเวทีการเมืองโลก จีนมีความ พร้อมทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึง่ ในปัจจุบนั เรียกว่ามีบารมีพอสมควร ขนาดสหรัฐฯ และออสเตรเลียยังขอร้องให้ใช้พลังที่มีอยู่ไปเตือน คิมจองอุน ให้ เพลาๆ มือลงหน่อย ความมัง่ คัง่ อย่างเดียวคงไม่พอเพียงให้บารมีด�ำ รงอยูไ่ ด้นาน แต่เขีย้ วเล็บนัน้ ต้องสะสม จีนจึงต้องพัฒนาขีปนาวุธยุทธศาสตร์เพื่อเสริมบารมี เข้าทำ�นองอาเสี่ยที่เอาแต่ไปวัด จะสู้ อาเสี่ยที่มีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังได้อย่างไร ถ้าจีนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้น และเกิดวิกฤตการณ์เช่นที่คาบสมุทรเกาหลี การ เคลื่อนไหวเชิงท้าทายจากโลกตะวันตกจะไม่มากเช่นนี้ ตรงกันข้าม อาจจะมีการตั้งโต๊ะ เจรจากัน จีนอาจจะบอกให้สภาความมั่นคงให้ยกเลิกที่ออกข้อมติที่ ๒๐๘๗ (๒๐๑๓) ที่ ตำ�หนิการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๒ อันเป็นการนำ� ไปสู่การคว่ำ�บาตรเกาหลีเหนือ และยินยอมให้เกาหลีเหนือนำ�เข้าสินค้าที่ต้องการได้ตาม ปรกติ สันติสุขก็ย่อมเกิดขึ้น การเผชิญหน้าของคนดังตัวเล็กกับคนดังตัวโตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะพลังอำ�นาจ นิวเคลียร์นอกจากจะเป็นอาวุธทำ�ลายล้างแล้วยังเป็นพลังแห่งการป้องปราม (deterrence) อีกด้วย

คำ�พิพากษาหน้าที่ 3

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 16


คำ�พิพากษาหน้าที่ 4

คำ�พิพากษาหน้าที่ 6

คำ�พิพากษาหน้าที่ 5

คำ�พิพากษาหน้าที่ 7

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 17

อ่านต่อหน้า 20


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

จดทะเบียนบริษัทในออสเตรเลีย

การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในประเทศนี้ ทำ�อย่างไร อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำ�หรับคน ไทยในประเทศนีใ้ ช่มยั๊ ครับ ว่าหากท่านต้องการ ทำ�ธุรกิจในประเทศนี้ จะจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั จะต้องมีขั้นตอนในการดำ�เนินการอย่างไรบ้าง (www.asic.gov.au–ASIC=Australian Securities & Investments Commission) -เริ่มต้นที่อะไร? ทำ�ไมถึงต้องมีบริษัท? ประหยัดภาษีอย่างไร? ก่อนจะไปเรือ่ งอืน่ ขอท้าวความ ความเป็น มาหรือโครงสร้างธุรกิจของพี่ชายของผู้เขียน ก่อน เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เห็นภาพชัดเจน ถึงที่ มา ทีไ่ ปมากขึน้ ครับ ธุรกิจของพีช่ ายของผูเ้ ขียน คือธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบันมีอยู่ 3 สาขา จด ทะเบียนเป็นเจ้าของคนเดียว คือ พี่ชายของผู้ เขียน หรือทีเ่ รียกว่า Sole Trader ครับ และก็ยงั จะมีการขยายอีก 1 สาขาในอนาคตอันใกล้ แล้ว ก็จะมีอกี 1 สาขาในปีหน้า ซึง่ ถ้าเป็นโครงสร้าง ธุรกิจแบบเก่า ก็จะเรียกได้วา่ เป็นกิจการเจ้าของ คนเดียว ที่จะมี 5 สาขา โดยมีคน คนเดียวคือ พี่ชายของผู้เขียนเป็นเจ้าของ ไม่ได้จดทะเบียน เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนะครับ อ่านดูแล้ว มันน่าจะรู้สึกแปลกๆนะครับ ว่าทำ�ไม ไม่เป็น บริษัท -เรื่องที่จะเล่าต่อมานะครับ ธุรกิจของพี่ ชายของผู้เขียน ต้องเสียภาษีรายได้มากเหลือ เกิ น ในแต่ ล ะปี อี ก ทั้ ง ต้ อ งเสี ย ภาษี ข ายอี ก โครงสร้างของภาษีในการทำ�ธุรกิจก็เหมือนกับ ประเทศไทย ก็มีภาษีแวต หรือภาษีขายของ ประเทศนี้คือ 10% คือเราต้องเสียภาษีตัวนี้ที่ เรียกว่า BAS (Business Activity Statement) ทุก 3 เดือน และปลายปีหลังส่งงบกำ�ไรขาดทุน ธุรกิจมีก�ำ ไรจะต้องเสียภาษีให้สรรพกรอีก ถ้าจด รูปแบบธุรกิจแบบส่วนตัว (Sole Trader) หรือ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ ซึง่ เป็นแบบเดียวกับที่ พีช่ ายของผูเ้ ขียนทำ�อยู่ ก็จะต้องเสียภาษีแบบเป็น ขั้นบันได เค้าจะมีข้อกำ�หนดว่า เท่าไร-เท่าไร เสียภาษีเท่าไร เหมือนเมืองไทยครับ -ครับปรากฏว่า กำ�ไรมันเยอะขึ้นทุกปี เสียภาษีปลายปีเยอะ มันเริ่มจะรับไม่ไหว เรียก ว่าทำ�ธุรกิจไป เสียภาษีไป แล้วไม่เหลืออะไร เออ คนทำ�บัญชีก็เลยแนะนำ�ว่า ให้จดทะเบียน แยกร้านอาหารบางร้านออกมาให้เป็นชื่อของผู้ เขียน จะได้เป็นการลดภาระภาษีปลายปีของพี่ ชายผู้เขียน ก็คือกำ�ไรมันลดลง ภาษีก็จะลดลง ท่านผู้อ่านเคยได้ยินมั๊ยครับว่าเป็นการทำ� ภาษีถูกต้อง แต่ประหยัดการเสียภาษี ไม่ต้อง เลี่ยง หรือทำ�ผิดกฎหมาย นั่นก็คือ ท่านต้อง มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษี หรือถ้าท่านไม่รู้ คนทำ�บัญชีของท่านต้องรู้และแนะนำ�ท่านได้ ว่า ทำ�อย่างไรให้ประหยัดภาษีแบบถูกต้อง ถูก กฎหมาย นีก่ เ็ ลยเป็นทีม่ าของการจดบริษทั ใหม่ ครับ เพื่ออะไร? เพื่อแยกธุรกิจหรือแยกร้าน อาหารบางร้านออกมา เพือ่ อะไร? ก็เพือ่ ลดภาระ

ภาษีรายได้ปลายปีของพี่ชายของผู้เขียนครับ -ขัน้ ตอนในการจัดตัง้ ท่านผูอ้ า่ นรูท้ มี่ ากัน แล้ว เราก็เริ่มมาว่ากันเลยครับว่า แล้วขั้นตอน ในการที่จะจัดตั้งบริษัทหละ เค้าทำ�กันอย่างไร? สรุปเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ เริม่ ต้นด้วยการคุยสรุปกับนักบัญชี à ไป คุยกับนักกฎหมาย à คุยกับนักบัญชี àคิดชื่อ นักบัญชีสรุปสินทรัพย์ธุรกิจ à จดทะเบียน บริษัท à ทำ�การขายร้านอาหารที่เป็น ชื่อพี่ ชายของผู้เขียนมาให้บริษัท àเซ็นต์ สัญญา โดยบริษัทซื้อกิจการต่อหน้าทนาย à บริษัท จ่ายเงินพี่ชายผู้เขียน ค่าซื้อร้านอาหารàดำ�เนิน กิจการในรูปแบบบริษัท àครบสามเดือนจ่าย stamp duty ให้รัฐบาลนี่คือขั้นตอนโดยรวมใน การทำ�ให้กิจการเปลี่ยนจาก Sole Trader มา เป็น Company -ในเรื่องของราคาขาย ก็ต้องมีการพูดคุย กับพี่ชายของผู้เขียน จะขายร้านราคาเท่าไหร่ ครับ และได้โทรปรึกษานักกฎหมายครับ เค้า บอกว่าต้องมีทนายของเราเอง และทนายของ พี่ชาย ต้องให้มาคุยกันทนายทั้งสองฝ่ายมาคุย กัน แต่ต่อมาคุยกับบัญชี เค้าบอกว่าใช้ทนาย คนเดียวกันเลยได้ เรื่องจะได้ง่ายขึ้น เออ ข้อมูล เปลี่ยนไปครับ -เกี่ยวกับนักบัญชี ทำ�เรื่องที่สำ�คัญในการ สรุปทรัพย์สินของกิจการ ออกมาว่ามีรายละ เอียดอะไรบ้าง มูลค่าทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไร ค่าเสื่อม แล้วก็มีการกำ�หนดราคาขายที่เป็นจริง และเป็นไปได้ -ผู้ เ ขี ย นไปพบทนายความไปกั บ คนทำ � บัญชี คุยพร้อมกัน คุยเรื่องว่าจะซื้อร้านต้อง ทำ�อย่างไรบ้าง ทนายได้สอบถามในเรื่องความ สามารถในการที่ จ ะดู แ ลร้ า น เมื่ อ ทำ � การซื้ อ กิ จ การไปแล้ ว ให้ เ ราอธิ บ าย เล่ า เรื่ อ งเรื่ อ ง ประวัติและแนวคิดของเรา และประสบการณ์ ในการทำ�งานทีผ่ า่ นมา แล้วก็คยุ เรือ่ งโครงสร้าง บริษัท ที่จะจัดตั้งว่าเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสม ที่สุด -ทำ�ไมต้องเป็นบริษัท (company) ไม่ใช่ บุคคลคนเดียว (Sole Trader)ย้�ำ อีกรอบสอบถาม แล้วนักบัญชีบอกว่า บริษทั มันจำ�กัดเรือ่ งการเสีย ภาษีรายได้ปลายปี คงที่คือ 30% จากกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี แต่ถา้ เป็นแบบบุคคลมีการเสียภาษีแบบ เป็นขั้นบันได ถ้าได้กำ�ไรมากจะเสียภาษีรายได้ ประจำ�ปี มากกว่า 30% บางทีอาจจะ 38% นีค่ อื การทำ�ถูกต้องแต่ประหยัดภาษี ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ต้อง ดูประมาณการรายได้ของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้ารายได้ไม่มาก อาจมีการยกเว้นภาษีใน ขั้นต้นตั้งแต่ 0-xxxxx ไม่ต้องมีการเสียภาษี ถ้า เป็นธุรกิจแบบนี้ไม่ต้องเป็นบริษัทครับ ข้อดี ของการเป็นบริษัท อีกประการหนึ่งคือ บริษัท มีความรับผิดชอบจำ�กัด บริษัทเป็นอะไรไปก็ ไม่กระทบกับบุคคลคือเรา บริษทั อาจเจ็ง แต่เรา ยังอยู่ ทรัพย์สินยังอยู่ บริษัทไม่สามารถมาดึง

ทรัพย์สินของเราไปได้ มันแยกกันอยู่ -ทำ�ไมต้องจดทะเบียนทรัสต์ (Trust) ด้วย หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ??? น่าสนใจ ใช่มั๊ยครับ นักบัญชีบอกว่า กำ�ไรทั้งหมดของ บริษัท หลังถูกหัก 30% จากรายได้สุทธิแล้ว ก็คือ 70% ของเงินกำ�ไรจะถูกโอนไปที่ทรัสต์ ทั้งหมด และเราคือบุคคลเป็นเจ้าของทรัสต์ (ทรัสต์เป็นเจ้าของบริษัท) เราสามารถจัดสรร กำ�ไรของเราได้วา่ จะให้จา่ ยใครเท่าไหร่บา้ ง ใคร ในทีน่ คี้ อื ครอบครัวของเราเท่านัน้ อาทิเช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก เมีย ญาติ เพราะถ้ากำ�ไรวิ่งมาที่ เราคนเดียว ภาษีส่วนบุคคลปลายปีก็จะต้องเสีย ให้สรรพากรสูง ถ้าเราแบ่งกำ�ไรไปให้คนอืน่ บ้าง ก็จะทำ�ให้ภาษีส่วนบุคคลลดลง อาทิเช่น แบ่ง กำ�ไรไปให้แม่ที่อายุมากแล้ว รัฐอาจจะไม่เก็บ ภาษีส่วนบุคคล หรือเก็บก็เก็บน้อยกว่าที่เราจะ เอากำ�ไรที่เป็นเงิน 70% เอามาไว้ที่เราคนเดียว ทั้งหมด โอ… ลึกซึ้งครับ นี่เป็นการลดการเสีย ภาษีแบบชาญฉลาดมากเลยครับ -ค่าใช้จ่าย -ของสำ�นักงานบัญชี ทั้งจดบริษัท และ ทรัสต์ $2,500 นี่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อคือ ตัวผู้เขียน ไม่มีการชาร์ตเพิ่มค่าประชุม หรือ การพูดคุยในเรื่องนี้เพิ่มเติม คิดเหมาว่างานนี้ จ่ายเบ็ดเสร็จ เท่านี้

-ค่าใช้จ่ายของทนายในการทำ�เรื่องทั้งซื้อ และขาย ฝ่ายละ $1,000 ผู้เขียนจ่าย $1,000 พี่ชายผู้เขียนจ่าย $1,000 ไม่มีการชาร์ตค่าคุย หรือค่าประชุมใดๆเพิ่มเติม คิดเหมาเป็นงาน งานเดียว -ผู้ซื้อต้องจ่ายค่า Stamp Duty ตามมูลค่า จริงของตัวร้านทีต่ อ้ งการจะซือ้ ไม่ใช่ตามมูลค่าที่ ตกลงจะซื้อขายกัน (เอออันนี้ รัฐบาลรอบคอบ กลัวเราซือ้ ขายกันในราคาถูก แล้วได้เงินภาษีจาก การขายธุรกิจน้อยเกินไป เรียกว่า หาทางเก็บ รายได้เข้ารัฐทุกทาง ไม่ให้ตกหล่นเลยหละท่าน) ทนายเค้าก็เข้าเว็บไซต์โชว์ให้ดูเลยครับว่า ผู้ซื้อ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เสียเป็นสัดส่วนตามมูลค่า การซือ้ นีเ่ ป็นภาระเป็นค่าใช้จา่ ยของผูท้ ซี่ อื้ ธุรกิจ ถึ ง ตอนนี้ ก็ เ ป็ น อั น เสร็ จ สรรพ Sole Trader à Company เรียบร้อยแล้ว ไม่ยากใช่ มั๊ยครับ เพราะไม่ได้ทำ�เอง มีทั้งทนาย และนัก บัญชี ช่วยทำ�ให้เรา ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ $5,000 ได้ สงสัยประการใดต้องการศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ หรือตัดสินใจแล้ว ไม่ แน่ใจต้องการสอบถามข้อมูล โดยตรงก็เข้าไป ที่เว็บไซต์ www.asic.gov.au หรืออาจโทร สอบถามโดยใช้ลา่ มฟรี ในการพูดคุยทีเ่ บอร์โทร 131 450 ครับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 18


ไฟเย็น

อัยการเป็นกลาง

ไม่มีสองมาตรฐาน เรื่องล้อเล่นในวัน

April fool day

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ 5 เมษายน 2556 รายงาน....... ปีนี้สำ�นักงานอัยการสูงสุดมีอายุครบ 120 ปี วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นายจุลสิงห์ วสัน ตสิงห์ อัยการสูงสุดแถลงข่าวว่า อัยการเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีความเป็นกลางในการสั่งคดี อัยการไม่ยุ่งเกี่ยว กับทางการเมือง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้อง มีอิสระในการทำ�งานทุกอย่างทำ�ไปตามหลัก ของเหตุผลและตามหลักนิติธรรม ไม่สั่งคดีไป ตามกระแส ไม่มีระบบสองมาตรฐาน มีเพียง มาตรฐานเดียวเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความไว้วางใจ และหากใครสงสัยในการทำ�งาน ของอัยการ ก็สามารถตรวจสอบได้ จริ ง หรื อ ที่ อั ยการไม่มีส องมาตรฐานใน การสั่งคดี เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายนปีทแี่ ล้ว พนักงาน อัยการ สำ�นักงานอัยการสูงสุด (สำ�นักงาน อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3) ในฐานะ โจทก์ได้ยนื่ ฎีกาให้ศาลฏีกากลับคำ�พิพากษาศาล อุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายขุนทอง ลอเสรีวานิช บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้ โ ฆษณา หนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู้ จั ด การรายวั น เป็ น จำ�เลยในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา สืบเนื่องจากการตีพิมพ์ข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้ จัดการรายวัน ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ข้อความว่า “เลี้ยบลุย มั่นใจไทยแลนด์ 2 สตง.พบหลังบ้าน รมต.เอี่ยว” “เลี้ยบ” คือ นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ คลัง สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช “ไทยแลนด์ 2” คือ งานมหกรรมมั่นใจ ไทยแลนด์ ดีแน่ ถูกแน่ เพื่อคนไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2551 ที่ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประเด็ น ที่ นำ �ไปสู่ ก ารฟ้ อ งร้ อ งคื อ ข้ อ ความที่อ้างแหล่งขาวจากสำ�นักงานตรวจเงิน

แผ่นดินหรือ สตง.ที่ระบุว่า สตง.กำ�ลังตรวจ สอบว่า การจัดงานนี้จะใช้รูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้างโดยใช้มติ ครม.ไม่ใช้วิธีการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบที่กำ�หนดว่า โครงการทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่า 5 ล้านบาทต้องใช้หรือ ไม่ นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบบริษัทเอกชนที่ รับจัดงานและประชาสัมพันธ์โครงการด้วยว่า มีความสัมพันธ์กับ รมว.คลังและคณะที่ปรึกษา หรือไม่ โดยความคืบหน้าล่าสุดพบว่า การจด ทะเบียนบริษทั เป็นช่วงเดียวกับการจดทะเบียน ของบริษัทที่นางปราณี สืบวงศ์ลี ภริยา รวม. คลังถือหุ้นอยู่ ด้วยข้อความเพียงเท่านี้ ทำ�ให้ “หลังบ้าน เลี้ยบ” คือนางปราณีไปแจ้งความที่ สน.ลุมพินี ให้ด�ำ เนินคดีกบั นายขุนทองข้อหาหมิน่ ประมาท ด้วยการโฆษณา คดีหมิ่นประมาทเป็นคดีอาญาที่ผู้เสียหาย จะฟ้ อ งร้ อ งคดี ต่ อ ศาลเองหรื อ ไปแจ้ ง ความ ให้ตำ�รวจเรียกผู้ต้องหามาสอบสวนแล้วสั่งให้ อัยการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ หากอัยการ สั่ ง ฟ้ อ ง อั ย การก็ จ ะอยู่ ใ นฐานะโจทก์ วิ ธี นี้ นอกจากจะเป็นการกลัน่ แกล้งให้ผถู้ กู กล่วหาต้อง เสียเวลาไปให้ปากคำ�กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ต้อง ถูกพิมพ์มือ ถ่ายรูป ทำ�ประวัติอาชญากรแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้กล่าวหา ไม่ ต้องจ้างทนายเอง แต่ใช้ทนายของแผ่นดินมาว่า ความในคดีที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตน คดีนี้ อัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพ ใต้ศาลพิพากษาว่า จำ�เลยมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 328 ประกอบพระราช บัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 จำ�คุก 2 ปี และปรับ 100,000 บาทโทษจำ�คุก ให้รอการลงโทษมีกำ�หนด 2 ปี จำ�เลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อความ ทีพ่ มิ พ์โฆษณามิใช่เป็นการใส่ความผูเ้ สียหายอัน เป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหายตามฟ้องโจทก์ แต่อย่างใด ข้อความที่ว่าสตง.ตรวจสอบบริษัท เอกชนทีร่ บั จัดงานและประชาสัมพันธ์โครงการ การลงทุนเพื่ออนาคตของคนไทยที่จดทะเบียน อ่านต่อหน้า 31

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 19


เปิดคำ�พิพากษาศาล “ทักษิณ” บริหารประเทศ

คำ�พิพากษาหน้าที่ 10

คำ�พิพากษาหน้าที่ 9

คำ�พิพากษาหน้าที่ 11

ไม่ ส ุ จ ริ ต -กดขี ่ ประชาชน-ไม่จงรักภักดี - ใช้ น อมิ น ี บ ริ หารประเทศ ต่อจากหน้า 17 คำ�พิพากษาหน้าที่ 8

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 20


คำ�พิพากษาหน้าที่ 12

คำ�พิพากษาหน้าที่ 14

คำ�พิพากษาหน้าที่ 15

คำ�พิพากษาหน้าที่ 13

คำ�พิพากษาหน้าที่ 16

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 21


‘ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี’เปิดเอกสารแฉ ปตท.ก.พลังงาน

โกหกทุกเรื่อง!ของดีขายต่างชาติราคาถูก น้ำ�มันเลวขายไทยแพง

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ -กรณี ค วามฉ้ อ ฉลของบริ ษั ท พลั ง งาน ยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) ที่ นอกจากจะกินรวบทรัพยากรพลังงานทีเ่ ป็นของ คนไทยทัง้ ประเทศแล้ว ยังสร้างความร่�ำ รวย บน คราบน้�ำ ตา ปัน่ ราคา ฟันกำ�ไร ทำ�ร้ายประชาชน ตาดำ�ๆ กำ�ลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซ เชียลเน็ตเวิร์ก ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักกระทัง่ มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันแฉข้อมูล และทวง คืน ปตท.อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทวงคืน พลังงานไทย กลุม่ ทวงคืน ปตท. กลุม่ รณรงค์ตอ่ ต้านการผูกขาด และทวงคืนสมบัติชาติ (ปตท.) หรือกลุ่ม Thai Energy Get Back ปฏิเสธไม่ได้ว่า จุดเริ่มที่ทำ�ให้แรงกระ เพื่อมจนกลายเป็นกระแสทวงคืนปตท.ดังกล่าว นั้น เกิดจากบรรดานักวิชาการที่ร่วมกันออก มาแฉข้อเท็จจริงและเบื้องหน้าเบื้องหลังทำ�ให้ ประชาชนเริ่มรู้ตัวว่ากำ�ลังถูก ‘ปล้นกลางแดด’ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ‘มล.กรกสิวัฒน์ เกษม ศรี’ เลขานุการอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรร มาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภา และนักวิชาการ อิสระ ที่เดินหน้าเปิดเอกสาร ดับเครื่องชนกับ ปตท. รวมถึงกระทรวงพลังงานที่ทำ�ตัวเป็น องครักษ์พทิ กั ษ์ ปตท.ตลอดช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา และครั้งนี้ ‘มล.กรกสิวัฒน์’ ได้ออกมา ลากไส้ ปตท. และกระทรวงพลังงานอีกครั้ง เพือ่ ตอบคำ�ถามว่า ไทยมีแหล่งพลังงานมหาศาล จริงหรือไม่ ทำ�ไมคนไทยจึงใช้น�้ำ มันแพงและผล ประโยชน์เหล่านี้ตกอยู่ที่ใคร ? ตอนนี้ ก ระแสที่ แ รงมากในโลกโซเชี ย ล เน็ตเวิร์กคือทำ�ไมราคาก๊าซและน้ำ�มันของประ เทศไทยถึงแพงกว่าต่างประเทศมากทั้งๆที่เรา สามารถขุดก๊าซและน้ำ�มันจากอ่าวไทยได้ ตอนนี้มีคำ�ถามกันมากว่าราคาน้ำ�มันและ ราคาก๊าซในประเทศไทยแพงเกินไปไหม แพง เกินจริงหรือเปล่า เราควรจะกลับไปดูข้อมูล เบื้องต้นก่อนว่าประเทศไทยมีน้ำ�มันดิบ มีก๊าซ ธรรมชาติ จริงหรือไม่โดยเฉพาะน้ำ�มันดิบคน

ไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรามี กระทรวง พลั ง งานก็ พ ยายามปฏิ เ สธ บอกว่าไม่มี พอมีคนเอาข้อมูลออกมาเปิดเผย กระทรวงก็จำ�ยอม ต้องรับกับความจริงแต่ยัง เม้มว่ามีแต่..น้อย ในที่สุดเพิ่งยอมรับว่ามีพอ สมควรแต่....ยังไม่พอใช้ คือคำ�พูดของกระทรวง พลังงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความรู้ของคนในสังคม เมื่อเรารู้มาก ขึ้นเขาก็ยอมรับมากขึ้นว่ามีประเทศไทยมีน้ำ�มัน จริง ก็คงมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังความ พยายามทีไ่ ม่อยากให้คนไทยรับทราบเรือ่ งทรัพย์ ของแผ่นดินชิน้ นี้ น่าคิดนะว่าประชาชนไทยเป็น เจ้าของบ่อน้�ำ มันและบ่อก๊าซทีแ่ ท้จริงแต่คนไทย กลับจนลงเพราะต้องใช้น�้ำ มันในราคา นำ�เข้าซึง่ แพงมาก ส่วนคนที่ร่ำ�รวยกลับเป็นบริษัทน้ำ�มัน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ก็พดู อยู่ เสมอว่าใครบอกว่าไทยผลิตน้�ำ มันดิบได้ 1 ล้าน บาร์เรลต่อวัน มันไม่จริง...ต้องบอกอย่างนี้ครับ จากข้อมูลกระทรวงพลังงานเองชีช้ ดั ว่าเรา สามารถขุดเจาะปิโตรเลียมรวมได้วันละ 1 ล้าน บาร์เรลจริงครับ ซึง่ ใน 1 ล้านบาร์เรลมาจากก๊าซ ธรรมชาติประมาณ 7 แสนบาร์เรล จริงๆ หน่วยของก๊าซเป็นลูกบาศก์ฟุตแต่ ขอแปลงเป็นบาร์เรลเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็น น้ำ�มันดิบประมาณ 1.5-1.6 แสนบาร์เรล และ ที่เหลือเป็นก๊าซโซลีนธรรมชาติ และคอนเดน เสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว โดยเมื่ออยู่ใต้ดินจะ มีสถานะเป็นก๊าซ แต่เมื่ออยู่บนดินจะเปลี่ยน สถานะเป็นของเหลว) ซึ่ง 2 ตัวนี้สำ�คัญมาก แต่คนไทยไม่รู้จัก กระทรวงพลั ง งาน ไม่ เ คยบอก รมว. พลังงานก็ไม่พูดถึง ซึ่ง 2 ตัวนี้ถ้าพูดภาษาชาว บ้านผมเรียกว่าหัวกะทิน้ำ�มันดิบเนื่องจากราคา แพงกว่าน้ำ�มันดิบมากเพราะมีคณ ุ ภาพ ใกล้เคียง กับเบนซินที่สุด ดังนั้นในอเมริกาจึงเรียกก๊าซตัวนี้ว่า ก๊าซ โซลีนธรรมชาติ(Natural Gasoline) เพราะคำ� ว่าก๊าซโซลีนนั้นในประเทศสหรัฐฯ คือน้ำ�มัน เบนซิน ดังนั้นก๊าซโซลีน ธรรมชาติจึงเหมือน เบนซินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมันมักจะ อยู่ในหลุมก๊าซ เวลาขุดก๊าซเขาบอกว่าหลุม

ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ก๊าซไม่มีน้ำ�มันดิบนั้นถูกต้องแต่มันมีก๊าซโซลีน ธรรมชาติและคอนเดนเสทพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็ คือหัวกะทิน้ำ�มันดิบนั่นเอง ก๊าซโซลีนธรรมชาติกับคอนเดนเสทเขา เอาไปทำ�อะไร สามารถนำ�ไปผสมกับน้ำ�มันดิบและกลั่น เป็นน้ำ�มันสำ�เร็จรูปได้เลยครับ แต่ไม่ได้เรียกว่า น้�ำ มันดิบเท่านัน้ เองเพราะมันมีองค์ประกอบใกล้ เคียงกับเบนซิน โดยสิง่ ทีจ่ ะได้จากการกลัน่ ก๊าซ โซลีนธรรมชาติและคอนเดนเสทคือ เบนซิน ดีเซล และก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพง ทั้งหมดเลย น้ำ�มันเตาแทบจะไม่มี ดังนั้น ที่ ราคาน้ำ�มันดิบมันถูกก็เพราะมันมีน้ำ�มันเตาปน อยู่เยอะแปลว่าประเทศไทยมีของดี ของแพงแต่ คนไทยอย่าหวังจะได้แอ้ม นอกจากปริมาณก๊าซโซลีนธรรมชาติและ คอนเดนเสทที่เขาไม่พยายามบอกเราแล้ว เขาก็ จะยังมักจะไม่นับรวมแหล่งจีดีเอไทย-มาเลเซีย ด้วย ซึ่งแหล่งนี้ขุดเจาะได้ประมาณ 3 แสน บาร์เรลต่อปีเป็นของไทยครึ่งหนึ่งคือ 1.5 แสน บาร์เรลต่อปี แต่ผมเอามารวมด้วยเพราะเป็น ทรัพยากรของประชาชน จึงกลายเป็นที่มาของ ปริมาณปิโตรเลียม 1 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ขุด ได้จากแผ่นดินไทย เพราะฉะนั้นเวลากระทรวง

พลังงานหรือปตท.พูดกับเราตัวเลขจึงขาดหายไป มากเนื่องจากตัดออกไปหลายอย่าง กระทรวงพลังงานระบุวา่ แหล่งน้�ำ มันของ ไทยมีขนาดเล็กขุดเจาะยาก ทำ�ให้ปริมาณน้�ำ มัน ในไทยมีน้อย ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงต้องแปลว่าเราต้องมี แหล่งน้ำ�มันเล็กๆ ที่ว่าอยู่เป็นจำ�นวนมากมาย เพราะปั จ จุ บั น เราขุ ด เจาะปริ ม าณปิ โ ตรเลี ย ม มากกว่าพม่า และบรูไน 3 เท่า แต่รฐั บาลไทยได้ ส่วนแบ่งจากปิโตรเลียมน้อยทีส่ ดุ ในอาเซียนด้วย เหตุผลว่าแหล่งน้ำ�มันของเราเป็นกระเปาะเล็ก ผมก็เคยเรียนทางกระทรวงว่า แปลว่ากระเปาะ เล็กของเราต้องมีหลายพันกระเปาะนะมันถึงได้ ปริมาณน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติได้มากถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ที่สำ�คัญด้วยเทคนิคการการขุดเจาะแบบ หลุมแคบที่พัฒนาโดยยูโนแคล ทำ�ให้ต้นทุน การขุดเจาะต่ำ�ลงมากเหลือ เพียง 22 ล้าน บาทต่อหลุมเท่านั้น (จากเอกสาร Slimhole development in the gulf of Thailand: Society of Petroleum Engineer) โดยในปี 2542 ประเทศไทยทำ�สถิติการขุดเจาะปิโตรเลียมได้ เร็วที่สุดในโลกที่แหล่งฟูนานในอัตรา 5,145 ฟุตต่อวัน(เอกสารย้อนรอยปิโตรเลียมของบริษทั เชฟรอน) และจากรายงานผูถ้ อื หุน้ ปี 2553-2554

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 22


ของบริษัทเฮส (Hess) ระบุเรื่องต้นทุนการขุด เจาะในเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 8-10 เหรียญ ต่อบาร์เรล หรือ 1.60-1.88 บาทต่อลิตรเท่านั้น สรุปว่าขุดน้�ำ มันเมืองไทยสัมปทานถูก ขุด ง่าย ขุดไวและต้นทุนต่�ำ แต่คนไทยใช้น�้ำ มันแพง ที่สุดในอาเซียน แล้วพลังงาน 1 ล้านบาร์เรลต่อวันนีพ่ อใช้ ภายในประเทศไทยไหม ทางราชการบอกว่าพลังงานที่ได้ภายใน ประเทศไม่พอใช้ แต่สิ่งที่พบคือตัวเลขของกระ ทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากรระบุวา่ เราส่งออก น้�ำ มันดิบทุกปี ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าแปลกใจ นะ ครับ เราบอกเราไม่พอใช้ แต่เรากลับส่งออกไปยัง ต่างประเทศ ซึ่ง 4 ประเทศหลักที่นำ�เข้าน้ำ�มัน ดิบจากไทย อันดับ 1 อเมริกา, อันดับ 2 จีน, อันดับ 3 เกาหลีใต้ และอันดับ 4 สิงคโปร์ โดยปี 2555 ที่ผ่านมามีมูลค่ามากถึง 51,000 ล้านบาท ซึ่งตอนแรกกระทรวงพลังงานก็อ้างว่าน้ำ�มันที่ ส่งออกไปเป็นน้ำ�มันที่คุณภาพไม่ดี แต่อย่าลืม ว่าประเทศทีไ่ ทยส่งน้�ำ มันดิบไปขายล้วน แต่เป็น ประเทศที่เจริญแล้ว ร่ำ�รวย และมีมาตรฐานใน ด้านคุณภาพชีวิตสูงกว่าไทย โดยเฉพาะสหรัฐฯ ผมก็ขอถามทั้งกระทรวงพลังงานและ ปตท.ว่า ถ้าน้ำ�มันคุณภาพไม่ดี อเมริกาก็คงไม่ใช้เพราะ เขามีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงมาก คุณภาพน้ำ�มันที่เขาใช้ก็สูงมาก ดังนั้น การอ้างว่าน้ำ�มันไทยคุณภาพไม่ดี ผมคิดว่าเป็น

เหตุผลที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เขาบอกว่ า น้ำ � มั น ของไทยมี ส ารปรอท อยู่เยอะ ผมก็บอกว่าปรอทเยอะมันมีในหลาย ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เยอรมนี ปรอทใน น้�ำ มันก็เยอะ เขาก็สง่ ออกได้ เพราะแค่เอาปรอท ออกจากน้ำ�มันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ยาก ซึ่งตอนหลังกระทรวงก็เริ่มจนมุม ท่าน ก็เลยแก้ตัวว่า น้ำ�มันไม่เหมาะสมกับโรงกลั่น ไทย ผมก็เลยตั้งคำ �ถามต่อว่าที่ผ่านมาเราส่ง น้ำ�มันดิบไปอเมริกา ไปจีน เกาหลี สิงคโปร์ เขาก็เอาน้ำ�มันดิบไปกลั่นต่อแสดงว่าน้ำ�มันที่ ขุดจากประเทศ ไทยนี่เหมาะกับโรงกลั่นของ ทุ ก ประเทศเลย แต่ ไ ม่ เ หมาะกั บโรงกลั่ นใน ประเทศไทย สิงคโปร์เขาก็กลัน่ น้�ำ มันส่งออกทัว่ โลก แต่ เมืองไทยบอกกลั่นไม่ได้ ? ผมคิดว่าถ้าทรัพยากรตรงนี้ถูกขุดขึ้นมา เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและมีการวาง นโยบายพลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรามี อะไรเราใช้อย่างนั้นไม่ต้องนำ�เข้าน้ำ�มันดิบจาก ต่างประเทศมากมายอย่างในปัจจุบัน ผมเชื่อว่า ก็จะมีคนขอมาตั้งโรงกลั่นน้ำ�มันชนิดนี้ได้อยู่ดี เพราะมันเป็นของดี มีขอ้ มูลออกมาว่าจริงๆแล้วน้�ำ มันของไทย คุณภาพดีมาก ใช่ครับ โดยเฉพาะน้ำ�มันในอ่าวไทยซึ่ง มาเลเซี ย เขาเรี ย กแหล่ ง น้ำ � มั น ตรงอ่ า วไทยว่ า

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 23

แหล่ ง ทาปิ ส ซึ่ ง อยู่ น อกชายฝั่ ง รั ฐ ตรั ง กานู ไ ป 200 กิโลเมตรในอ่าวไทยเป็นน้ำ�มันที่คุณภาพ ดี ที่สุดในโลกเนื่องจากมีมลภาวะต่ำ� จึงแพง ทีส่ ดุ ในโลกด้วย แพงกว่าน้�ำ มันทีเ่ รียกว่าเบรนท์ ทะเลเหนือที่อังกฤษถึง 7 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ตรงนี้ ต รวจสอบได้ จ ากหลาย แห่งไม่ว่าจะเป็น บลูมเบิร์ก สถาบันปิโตรเลียม ออสเตรเลีย (Australia Institute of Petroleum) ซึ่ ง มั น ก็ ต รงข้ า มกั บ ที่ ก ระทรวงพลั ง งานพู ด ทั้งหมดและเป็นเรื่องที่น่ากังขา เขายังบอกอีกว่าน้ำ�มันของไทยกลั่นแล้ว ได้เบนซินเยอะ แต่ไทยต้องการใช้ดีเซล ขณะ ที่จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ พบว่าในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกน้ำ�มันดีเซลจำ�นวน กว่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่ยอดการส่งออกน้ำ�มัน เบนซินมีเพียง 4 หมื่นล้านบาท ในเมื่อเราส่งออกน้ำ�มันดีเซลมากกว่าเบน ซินหลายเท่าตัว ดังนั้นคำ�กล่าวอ้างว่ามีเบนซิน ล้นเกินจึงต้องส่งออกมันไม่ใช่ แต่ทา่ นตัง้ ใจผลิต ทัง้ น้�ำ มันเบนซินและดีเซลเพือ่ การส่งออกให้คน ทัง้ อาเซียน ทีส่ �ำ คัญราคาทีส่ ง่ ออกยังถูกว่าราคาที่ ขายคนไทยถึงลิตรละ 2 บาทโดยประมาณเพราะ เป็นราคาที่ถูกควบคุมโดยกลไกการแข่งขันจาก โรงกลั่นสิงคโปร์ ทั้งนี้ประเทศที่ไทยส่งออกทั้งน้ำ�มันดีเซล และเบนซินให้สงิ คโปร์มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 มี มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่ในอันดับที่ 12 ใน การนำ�เข้าน้ำ�มันดีเซลจากไทย น่าตกใจไหม ? วันนี้น้ำ�มันดิบที่ขุดในประเทศไทย ส่ง ออกไปอเมริกา จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ แต่เรา นำ�เข้าน้ำ�มันดิบเข้าจากตะวันออกกลาง กลั่น เสร็จส่งไปตะวันออกกลาง ที่สำ�คัญประเทศที่ เราส่งน้ำ�มันออกไปนั้นราคาน้ำ�มันถูกกว่าราคา น้ำ�มันในบ้านเราแทบทั้งนั้น และเราก็ส่งออก ในราคาที่ ถู ก กว่ า ราคาหน้ าโรงกลั่ น ที่ ข ายคน ไทยเพราะกลไกกึ่งผูกขาดโรงกลั่นในประเทศ ที่เป็นอยู่นั่นเอง ที่ผ่านมา ปตท.และกระทรวงพลังงาน พยายามบอกว่าราคาน้ำ�มันบ้านเราแพง เพราะ ต้นทุนการผลิตสูง ในเอกสารของ Society of Petroleum Engineer รวมทัง้ เอกสารของเชฟรอน ก็ระบุตรง กันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขุดเจาะน้ำ�มัน ได้ในต้นทุนที่ต่ำ� ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Slim Hole ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้นทุนต่ำ� ขุดเจาะได้เร็ว สามารถเข้าถึงทุกโซนที่มีน้ำ�มัน และ สามารถ เอาน้ำ�มันขึ้นมาได้มากที่สุด ซึ่งสถิติการขุดเจาะ ที่เร็วที่สุดในโลกเกิดขึ้นในประเทศ ไทย ใน

ปี 2542 โดยบริษัทเชฟรอนโดยใช้เวลาขุดเจาะ แค่ 46 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่ถึง 2 วันเลย ทั้งนี้ใน อดีตเมื่อ 30 ปีที่แล้วการขุดเจาะแต่ละจุดจะใช้ เวลาประมาณ 60 วันมีค่าใช้จ่าย 5 ล้านเหรียญ หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเทคนิค ก้าวหน้าขึ้น ใช้เวลาแค่ 6 วัน เป็นค่าใช้จ่าย แค่ 20 ล้านบาทแต่กระทรวงพลังงานพูดคนละ เรื่องเลย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลต้นทุนของบริษัท เฮส ซึ่งเป็นบริษัทน้ำ�มันของนิวยอร์ก มาขุด เจาะน้ำ�มันในภาคอีสานบ้านเรา ซึ่งเฮสรายงาน ว่าต้นทุนการขุดเจาะน้�ำ มันดิบนัน้ ประมาณ 8-10 เหรียญต่อบาร์เรลอยากรูว้ า่ ต้นทุนต่อบาร์เรลเป็น กี่บาท ก็เอา 10 เหรียญคูณด้วย 30 บาท ก็ เท่ากับ 300 บาทต่อบาร์เรลซึง่ 1 บาร์เรลเท่ากับ 159 ลิตร เพราะฉะนั้นต้นทุนขุดเจาะน้ำ�มันดิบ ก็ตกลิตรละ 1.88 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่ามีต้นทุน ต่�ำ มาก ขณะทีน่ �้ำ มันสำ�เร็จรูปเขามาขายเราทีล่ ติ ร ละเกือบ 50 บาท ถามว่ามันเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าดูตัวเลขของอเมริกาซึ่งเป็นประเทศค่าครอง ชีพสูงมาก น้ำ�มันสำ�เร็จรูปของเขาราคาแค่ลิตร ละ 25-29 บาทเท่านั้น ปัญหาของไทยขณะนี้คือการผูกขาดด้าน พลังงาน คือปัจจุบันเราปล่อยให้ ปตท.สามารถ เข้าไปถือหุ้นในทุกโรงกลั่น เหลือเอสโซ่เพียง รายเดียวที่ ปตท.ไม่ได้เข้าไปถือหุ้นซึ่งทำ�ให้ไม่ เกิดการแข่งขันและการเข้าไปถือหุ้นของปตท. ในเกือบทุกโรงกลั่นนั้นทำ�ให้ราคาน้ำ�มันที่ออก มาจากโรงกลั่นทุกแห่งนั้นเป็นราคาที่คุยกันไว้ แล้วส่วนเอสโซ่มกี �ำ ลังการกลัน่ เพียง 13% คงไม่ สามารถจะต่อกรกับ ปตท.ได้อย่างแน่นอนเมื่อ เป็นเช่นนีอ้ ย่าถามหากลไกตลาดในธุกจิ พลังงาน ไทยเพราะมันไม่มีอยู่จริง! หลายๆประเทศมีกฎหมายและระเบียบ ที่ ป้ อ งกั นไม่ ใ ห้ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ เข้ าไปกอบโกย ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างไม่เป็นธรรม ใช่ ค รั บ อย่ า งกฎหมายปิ โ ตรเลี ย มของ อินโดนีเซียดีกว่าเรามาก กฎหมายอินโดนีเซีย ระบุ ไ ว้ เ ลยว่ า น้ำ � มั น ที่ บ ริ ษั ท พลั ง งานขุ ด เจาะ ในประเทศอินโดนีเซียจะต้องมาใช้ในประเทศ อิ นโดนี เ ซี ยให้ เ พี ย งพอเสี ย ก่ อ นจึ ง ส่ ง ออกได้ แต่เมืองไทยใช้พอไม่พอ ขุดขึ้นมาก็ส่งออกเลย เพราะคิดว่าทรัพย์สินนี้ไม่ใช่ของประชาชน อ่านต่อหน้า 24


‘ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี’เปิดเอกสารแฉ ปตท.ก.พลังงาน

โกหกทุกเรื่อง!ของดีขายต่างชาติราคาถูก น้ำ�มันเลวขายไทยแพง

ต่อจากหน้า 23 ทั้งที่กระทรวงพลังงานอยู่ในฐานะผู้ดูแล ทรัพย์สมบัติของชาติ ผมเรียกว่าผู้จัดการมรดก ก็แล้วกัน ส่วนประชาชนคือเจ้าของมรดก กระทรวง พลังงานก็พยามยามบอกว่าไม่มีมรดกเหลือแต่ ท่านเอามรดกไปให้คนอืน่ มรดกเหล่านัน้ ถูกส่ง ออกไปไกลถึงสหรัฐอเมริกา ในอิ นโดนี เ ซี ย นี่ เ มื่ อ บริ ษั ท พลั ง งานเอา อุปกรณ์เข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแท่น ขุดเจาะหรืออะไร อุปกรณ์เหล่านี้ตกเป็นของ ประเทศทันที แล้วก็ให้เอกชนเอาน้ำ�มันส่วน หนึ่งไปเพราะถือว่าแท่นขุดเจาะเป็นของหลวง แล้วรัฐก็ผ่อนคืนเอกชนด้วยปริมาณปิโตรเลียม จำ�นวนหนึ่งเพราะถึงจะให้สัมปทานไปแล้วเขา ก็ไม่ได้มองว่าน้ำ�มันเป็นของเอกชนนะ ปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้ขุดก็ยังเป็นของรัฐ เมื่อขุดขึ้นมาแล้วก็ยังเป็น ของรัฐอยู่ จนรัฐบาล เขาเก็บค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งกำ�ไรและภาษี เรียบร้อย ส่วนที่เหลือจึงเป็นของเอกชน ผิดกับประเทศไทยเอาอุปกรณ์มาตั้งก็ลด ภาษีให้หมด นำ�เข้าฟรีหมด แต่อุปกรณ์พวกนี้ เป็นของบริษัทเอกชน ใครจะเข้าไปในเขตแท่น ขุดเจาะไม่ได้การตรวจสอบจากภาคประชาชน จึงทำ�ได้ยาก นอกจากนั้นส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก การขุดน้ำ�มันของไทยที่ส่งให้กับรัฐนั้นถือว่าต่ำ� ที่สุดในอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งที่เราผลิตได้ เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ผลิตได้มากได้เป็น 3 เท่าของประเทศพม่า ผลิตได้ 3 เท่าของบรูไน ทั้งก๊าซและน้ำ�มันดิบ แต่เราได้ผลประโยชน์ต่ำ� กว่าทั้ง 2 ประเทศ เหมือนกับเรามีต้นมะม่วง ที่บ้านแต่เราไม่มีบันไดที่จะปีนขึ้นไปเก็บ เราก็ อนุญาตให้คนที่มีบันไดปีนขึ้นไปเก็บ อย่างพม่า มีมะม่วง 100 ลูกคนมาช่วยเก็บ ได้สว่ นแบ่งไปยังไม่ถงึ 20 ลูกเลย ผลประโยชน์ ส่วนใหญ่จงึ ตกกับประเทศเพราะเขาเป็นเจ้าของ ทรัพยากรอันมีค่า แต่ประเทศไทยให้คนอื่นมา เก็บไปเกือบหมดต้นแล้วเราไม่พอกินจึงต้องไป ซื้อมาเพิ่ม จุดหนึง่ ทีเ่ ป็นช่องให้คนอืน่ มาล้วงทรัพ ยา กรของเราก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องปล่อยให้กฎหมายล้า

สมัย ปัจจุบันเรายังใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อยู่เลย ซึ่งในปี 2514 นี่ราคาน้ำ�มันยังไม่ ถึงลิตรละบาทเลย ตอนนั้นน้ำ�มันดิบราคาแค่ บาร์เรลละ 1 เหรียญ ซึ่ง 1 บาร์เรลมี 159 ลิตร ราคามันถูกมาก ซึง่ เมือ่ ราคามันถูก ผลประโยชน์ ตอบแทนเข้าประเทศน้อยก็เป็นเรื่องปกติ แต่วนั นีร้ าคาน้�ำ มันขึน้ ไปถึง 100 เหรียญ ต่อบาร์เรล ราคาขึ้นไป 100 เท่า แต่ท่านไม่ แก้ไขกฎหมาย เพียงแค่กระทรวงพลังงานนิ่ง เฉยปล่อยให้กฎหมายล้าสมัยประเทศชาติก็เสีย ประโยชน์แล้ว ในปี 2514 เราเก็บค่าภาคหลวงจากการ ทำ�ปิโตรเลียม 12.5% ของมูลค่าปิโตรเลียม และเก็บภาษี 50% ขณะที่ประเทศอื่นก็มีค่าภาค หลวงและเก็บภาษีในลักษณะเดียวกับไทย แต่ เขาจะมีส่วนแบ่งกำ�ไรหรือส่วนแบ่งผลผลิตอีก ต่อหนึ่งด้วย อย่ า งพม่ า จะมี ส่ ว นแบ่ ง กำ �ไรอี ก 80% ก่อนที่จะหักภาษี สมมุติขุดน้ำ�มันได้ 100 บาท เขาเอาเข้ารัฐไปเลย 10 บาทก่อน จากนั้นเขาจะ ดูวา่ มีก�ำ ไรเท่าไหร่ เอาไปอีก 80% แล้วเหลือเท่า ไหร่เอามาเสียภาษีอีก 30% ขณะที่ประเทศไทย ไม่มีส่วนแบ่งกำ�ไรหรือส่วนผลผลิตอะไรจาก ปิโตรเลียมเลย

ต้ อ งเรี ย นว่ า ผมไม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาอะไรกั บ ท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน หรือปตท.ผมเพียงแต่เอาข้อมูลมากางให้ท่านดู ว่าสิ่งที่ท่านกล่าวอ้างมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งในและต่างประเทศที่ปรากฏ ผมต้องใช้คำ� ว่ากระทรวงกล่าวอ้างเพราะที่ผ่านมากระทรวง ไม่เคยแสดงเอกสารหลักฐานอะไรเลย แต่ผมมี เอกสารมาแสดงทุกครั้ง ตอนนีเ้ ราว่ากันด้วยข้อมูลซึง่ ท่านเถียงกับ ข้อมูลนะครับ ไม่ได้เถียงกับผม ท่านไม่ได้ขัด แย้งกับผม แต่ขัดแย้งกับข้อมูลของกระทรวง พาณิชย์ กรมศุลกากร เอกสารรายงานต่อผู้ถือ หุน้ ของผูร้ บั สัมปทาน และเอกสารอืน่ ๆ อีกมาก ซึง่ ข้อมูลเหล่านีม้ นั สามารถตรวจสอบได้นะครับ แล้วผมเองก็ไม่สบายใจกับเงินภาษีที่ผมเสียไป เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณของกระทรวงพลังงาน เพราะข้อมูลทีท่ า่ นให้ผมไม่ตรงกับข้อเท็จ จริงที่ปรากฏ ทำ�ให้ผมและคณะอนุกรรมาธิการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภา สงสัยว่าท่านมีความประสงค์ใดต่อการให้ข้อมูล เช่นนี้กับประชาชน ผมว่าเมื่อความจริงปรากฏประเทศไทย คงต้องปฏิรูปกระทรวงพลังงานขนานใหญ่ใน

ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลมรดกล้ำ�ค่าของแผ่นดิน ซึ่งก็ทรัพยากรน้ำ�มันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่ง เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน หมายเหตุ : โปรดติดตาม บทสัมภาษณ์ ‘ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี’ ตอนต่อไปกับการ แฉลากไส้ถึงกลไกราคาพลังงานที่ถูกบิดเบือน

ทราบว่าหลัง จากที่หม่อมนำ�ข้อมูลด้าน พลังงานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆ มาเปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยราชการบางแห่งก็ หายไป ครับ ผมก็ห่วงว่าพูดไปข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยราชการจะโดนลบเพราะทีผ่ า่ นมาหลัง จากที่เราเอาข้อมูลมาเปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ก็ถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลหายไปจำ�นวนหนึ่ง ผมในฐานะเลขานุการอนุกรรมาธิการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒสิ ภา ก็คงต้องมีการ ทวงถาม เพราะขณะทีก่ รรมาธิการเราตรวจสอบ เรือ่ งนีข้ อ้ มูลก็หายไปบางส่วนซึง่ มันแสดงให้เห็น ถึงพิรุธบางอย่าง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 24


‘โสมแดง’ลั่นได้ไฟเขียวโจมตีUS ทั่วโลกห่วงสถานการณ์รุนแรง เอเจนซีส์ - กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) รีบเร่งเพิ่มระบบต่อต้านขีปนาวุธ เพื่ อ ป้ อ งกั น ดิ น แดนและฐานทั พในแปซิ ฟิ ก ภายหลังกองทัพเกาหลีเหนือประกาศว่า ได้รับ อนุญาตให้โจมตีเป้าหมายต่างๆ ในอเมริกา รวม ถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนั้นรายงาน จากเกาหลีใต้ยังระบุว่าโสมแดงได้เคลื่อนย้าย ขีปนาวุธพิสยั กลางไปทางชายฝัง่ ด้านตะวันออก กระตุ้นความกังวลว่า อาจมีการโจมตีเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น ชั ค เฮเกล รั ฐ มนตรี ก ลาโหมสหรั ฐ ฯ แถลงจากกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธ (3) ว่าการที่ เปียงยางออกมาข่มขู่ถี่กระชั้นขึ้น ประกอบกับ สมรรถนะทางการทหารของฝ่ายนั้น จึง กลาย เป็นการบ่งบอกถึง “อันตรายอันแท้จริงและ ชัดเจน”สำ�หรับสหรัฐฯ และพันธมิตรอย่างเกา หลีใต้และญี่ปุ่น “พวกเขามีสมรรถนะทางด้านนิวเคลียร์ แล้ว ในตอนนี้พวกเขามีสมรรถนะในการส่ง ขีปนาวุธแล้ว” เฮเกลบอก “เราจะต้องให้ความ สำ�คัญกับการข่มขู่เหล่านี้อย่างจริงจัง” เพนตากอนแถลงเพิ่มเติมว่ากำ�ลังจะส่ง ระบบป้องกันขีปนาวุธเพดานบินสูง (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) ซึ่ง เป็ น อาวุ ธ ภาคพื้ น ดิ น ที่ ยิ ง ออกไปสกั ด ทำ � ลาย ขีปนาวุธ ไปติดตั้งเพื่อป้องกันฐานทัพต่างๆ ของตนบนเกาะกวม อันเป็นดินแดนในปกครอง ของอเมริกาที่อยู่ห่างจากเกาหลีเหนือราว 3,380 กิโลเมตร และมีทหารอเมริกันประจำ�การอยู่ 6,000 คน หลังจากนั้นไม่นาน กองทัพเกาหลีเหนือ ออกมาแถลงว่าได้รบั การอนุมตั ใิ นขัน้ สุดท้ายให้ เปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออเมริกา ซึ่งรวมถึง ความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วย เพือ่ ตอบโต้การยัว่ ยุของอเมริกาด้วยการนำ�เครือ่ ง

บินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกอาวุธนิว เคลียร์ อย่าง บี-52 และ บี-2 สเตลธ์ ไปร่วมซ้อมรบ กับเกาหลีใต้ การก้าวร้าวรุกรานของสหรัฐฯจะ “ถูก บดขยี้โดย …อุปกรณ์การโจมตีทางนิวเคลียร์อัน ล้ำ�สมัยที่มีขนาดเล็กลง, น้ำ�หนักเบาลง, และ มีรูปแบบอันหลากหลาย” กองเสนาธิการใหญ่ แห่งกองทัพบกของกองทัพเกาหลีเหนือระบุใน คำ�แถลง ถึงแม้ทผี่ า่ นมา เกาหลีเหนือมักข่มขูล่ อยๆ อยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่ส�ำ หรับคราวนีเ้ กาหลีใต้ระบุวา่ ดู เหมือนเปียงยางได้เคลือ่ นย้ายขีปนาวุธพิสยั กลาง ไปทางชายฝัง่ ด้านตะวันออก กระตุน้ ความกังวล ว่า อาจมีการโจมตีเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น คิม กวานจิน รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ แถลงต่อรัฐสภาในวันพฤหัสบดี (4) ว่า เปียงยาง เคลื่อนกำ�ลังเช่นนี้อาจมีจุดมุ่งหมายที่จะทำ�การ ทดสอบยิงจรวดหรือซ้อมรบก็ได้ ขณะที่พวกนักวิเคราะห์มองว่า เกาหลี เหนื อ อาจเลื อ กใช้ วิ ธี ยั่ ว ยุ ด้ ว ยการทดสอบยิ ง ขีปนาวุธเข้าไปในเขตทะเลเหนือประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นหนทางอันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ�กว่า หนทางอื่นๆในการล่าถอยออกจากวิกฤตคราว นี้โดยที่ตัวเองไม่เสียหน้ามากนัก กระนั้ น คำ � ขู่ ล่ า สุ ด ของเปี ย งยางกระตุ้ น ความกังวลไปทั่วโลกอีกครั้ง บัน คีมุน เลขาธิ การสหประชาชาติ กล่าวขณะเยือนโมนาโก ว่าเป็นห่วงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความ รุนแรงมากขึ้นและคิดว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะจีนควรมีบทบาทสำ�คัญเพื่อคลี่คลาย สถานการณ์นี้ เช่นเดียวกัน สหภาพยุโรป (อีย)ู เรียกร้อง ให้เปียงยางยุตกิ ารยัว่ ยุให้เกิดความตึงเครียดมาก ขึ้นและกลับสู่โต๊ะเจรจากับนานาชาติ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 25

ออกคำ�แถลงกร้าวโดยระบุวา่ เกาหลีเหนือเพิกเฉย ไม่แยแสต่อมติฉบับต่างๆ ของคณะมนตรีความ มั่นคงยูเอ็น การกระทำ�เช่นนี้ “เป็นสิ่งที่ยอมรับ ไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” ด้านสหรัฐฯ เคทลิน เฮย์เดน โฆษกสภา ความมั่นคงแห่งชาติของทำ�เนียบขาว วิจารณ์ คำ � แถลงล่ า สุ ด ของเกาหลี เ หนื อ ว่ า เป็ น การ ยั่วยุที่รังแต่ทำ�ให้เปียงยางเองถูกโดดเดี่ยวจาก ประชาคมโลกมากขึ้นรวมทั้งยังบ่อนทำ�ลายเป้า หมายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย สำ�หรับ ยุน ดุ๊กมินอาจารย์ของสถาบัน วิชาการทูตแห่งชาติของเกาหลี ในกรุงโซลแสดง ทัศนะว่า คำ�ขู่ล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้คล้ายกับ คำ�ขูเ่ มือ่ เดือนทีแ่ ล้วเพียงแต่มนี �้ำ หนักมากขึน้ จาก ถ้อยแถลงว่า “ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว” ซึง่ น่าจะหมาย ถึงการอนุมัติจากคิม จองอึน ผู้นำ�สูงสุด ยุนสำ�ทับว่า ทีน่ า่ เป็นห่วงคือ คิมทีย่ งั หนุม่ และไร้ประสบการณ์ รู้ถึงวิธีจัดการกับความ ตึงเครียดที่กำ�ลังลุกลามขยายตัวเช่นนี้หรือไม่ และจะยุติเรื่องนี้กันอย่างไร นอกจากนีใ้ นวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือยัง

ห้ามคนงานเกาหลีใต้เข้านิคมอุตสาหกรรมแก ซองเป็นวันที่ 2 มิหนำ�ซ้ำ�ได้ขู่ที่จะนำ�คนงาน ชาวโสมแดง 56,000 คนทิ้งนิคมแห่งนี้ไปเพื่อ ตอบโต้การที่โซลประกาศแผนฉุกเฉินทางการ ทหารเพื่อปกป้องคนงานเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือนั้นระบุว่าคนงานเกาหลีใต้ สามารถออกจากนิคมได้ทกุ เมือ่ กระนัน้ ล่าสุดยัง มีคนงานโสมขาวถึง 600 คนที่เลือกอยู่ต่อเพื่อ ให้โรงงานต่างๆ ของพวกบริษัทเกาหลีใต้ที่นั่น ทำ�การผลิตต่อไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ความตึงเครียดระอุดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ บนคาบสมุทรเกาหลี แต่ดูเหมือนชาวโสมขาว คุ้นเคยกับการข่มขู่และยั่วยุของเปียงยาง โดย รวมแล้วพวกเขาเพียงวิตกกังวล ไม่ถึงขั้นแตก ตื่น สถานการณ์ล่าสุดฉุดตลาดหุ้นโซลร่วงลง 1.2% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นการตกแรง ที่สุดในหนึ่งวันในรอบ 4 เดือน กระนั้นถือว่า ตลาดหุ้นซึมซับคำ�ขู่เปิดศึกของเกาหลีเหนือที่ มีมาต่อเนื่องตลอดสองสัปดาห์นี้ได้อย่างค่อน ข้างมีสติ

ทหารในกองพันเคมีที่ 23 ของกองทัพบกสหรัฐฯซึ่งสวมใส่ชุดป้องกัน แสดงการบังคับหุ่น ยนต์ “ไอโรบอต แพคบอต” (iRobot PackBot) ของพวกเขา (ขวา) ในระหว่างพิธีประกาศการ หวนกลับเข้าประจำ�การในกองพลทหารราบที่2 ณ ค่ายสแตนลีย์ในเมืองอูอิเจืองบู ทางตอนเหนือ ของกรุงโซลเมื่อวันพฤหัสบดี(4)ที่ผ่านมา กองพันนี้ได้ถอนตัวจากเกาหลีใต้ในปี 2004 แต่ถูกเรียก กลับมาบางส่วนเพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจจับด้านนิวเคลียร์, ชีวภาพ, และเคมี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้เพื่อสนับสนุนกองทหารสหรัฐฯและเกาหลีใต้


ตร.จีนไม่ร่วมโต๊ะมาเฟียลุยจับ เจ้าพ่อฮ่องกงกลางงานเลี้ยงใหญ่ เอเยนซี-ตำ�รวจเซินเจิ้นได้นำ�กำ�ลังเข้าจับ กุมบรรดาเจ้าพ่อมาเฟียฮ่องกง ขณะเลี้ยงฉล องแก๊งค์ ในโรงแรมที่เมืองเซินเจิ้นโดยมีผู้ถูก จับกุมมากกว่า 160 คนท่ามกลางความสนใจ ของประชาชนจำ�นวนมาก สื่อจีนรายงาน (30 มี.ค.) ว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคมทีผ่ า่ นมา เวลา สามทุม่ ตำ�รวจเซินเจิน้ ได้ นำ�กำ�ลังจำ�นวน 350 คนเข้าล้อมจับกุมบรรดา เจ้าพ่อมาเฟียฮ่องกง ขณะเลี้ยงฉลองเครือข่าย ในภัตตาคาร ฝูเถียน เต้อซิงเฉิง ที่เมืองเซินเจิ้น โดยมีผู้ถูกจับกุมเพื่อนำ�ตัวไปสอบสวน มากกว่า 160 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจกล่าวว่า กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ เ ป็ น ผู้ นำ � และสมาชิ ก ของแก๊ ง ค์มาเฟียฮ่องกง ที่เรียกตนเองว่าหวั่วซิงหวั่ว นอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่อยู่ในเมืองเซินเจิ้นร่วม

ด้วย

รายงานข่าวกล่าวว่า กลุม่ สมาชิกมาเฟียได้ จัดงานที่ชั้นสองของภัตตาคารเมื่อคืนวันที่ 28 ตำ�รวจเซินเจิน้ ได้น�ำ กำ�ลังจำ�นวน 350 คนเข้าล้อมจับกุมบรรดาเจ้าพ่อและสมาชิกกลุม่ มาเฟียฮ่องกง มี.ค.ที่ผ่านมา และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง บรรดา หวัว่ ซิงหวั่ว ขณะเลี้ยงฉลองเครือข่าย ในภัตตาคาร ฝูเถียน เต้อซิงเฉิง ที่เมืองเซินเจิ้น โดยมีผู้ถูก สมาชิกทั้งหมดยอมให้นำ�ตัวไปสอบสวน โดย จับกุมเพื่อนำ�ตัวไปสอบสวนมากกว่า 160 คน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา (ภาพเอเยนซี) ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน ขณะที่สำ�นักงานความมั่นคง สาธารณะของเมืองเซินเจิ้น ก็ได้แถลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำ�รวจฮ่องกง และตำ�รวจเซินเจิ้น ได้ ประสานงานร่วมกันเพื่อปราบปรามขบวนการ มาเฟียที่ทำ�การระหว่างเกาะฮ่องกง และเมือง เซินเจิ้นมาตลอดหลายปีแล้ว และการล้อมจับ ครัง้ นีเ้ ป็นปฏิบตั กิ ารเพือ่ ติดตามปราบปรามกลุม่ มาเฟีย ฮ่องกงที่ชื่อ “หวั่วซิงหวั่ว” ที่มีสมาชิก แก็งค์มากกว่า 200,000 คนแล้ว

เท่ากับอัตราการตัดเงินเดือนในหน่วยงานภาครัฐ เขาระบุเมือ่ วันอังคาร (2) หนังสือพิมพ์นวิ ยอร์ก ไทม์สเป็นสื่อรายแรกที่รายงานข่าวการลดเงิน ที่ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมสห เดือนตัวเองของโอบามา เดิมทีนั้นมาตรการตัดงบรายจ่ายอัตโนมัติ รัฐฯ และอืน่ ๆล้วนได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก การตัดงบแบบเหมารวม หรือ“ซีเควสเตรชัน” ถู ก กำ � หนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น แรงกระตุ้ นให้ ผู้ ที่ ร่ ว ม ั หา เจรจาแผนงบประมาณต้องหาวิธีลดยอดขาดดุล รอยเตอร์ / ASTVผู้ จั ด การออนไลน์ - วันลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากทุกหน่วยงาน (sequestration)ซึง่ หลายหน่วยงานต้องแก้ปญ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ต่างกระเสือกกระสนทีจ่ ะลดผลกระทบจากแผน ด้วยการขอให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รับค่า งบประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐฯ ประ กาศลดเงินเดือนตัวเองลง 5% เพื่อแสดง ตัดงบอัตโนมัติ (sequestration) ที่เริ่มบังคับใช้ จ้างสัปดาห์ละ 1 วัน หรืออนุญาตให้ลาพักยาว ลงให้ได้ แต่แล้ว โอบามาก็ยืนยันเสียงแข็งว่า “ประธานาธิบดีเห็นว่าตัวท่านเองก็ควร จะต้องมีการขึ้นภาษีควบคู่ไปด้วย ความเป็นหนึง่ เดียวกับพนักงานรัฐที่ตอ้ งยอมใช้ เมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่รีพับลิกันก็ไม่ปรารถนาที่จะอ่อน เจ้าหน้าที่วอชิงตัน เผยวัน มีส่วนเสียสละเช่นเดียวกับพนักงานรัฐทุกคน ที่ 4 ว่าการตัดเงินเดือนประธา ดังนั้นท่านจะสละส่วนหนึ่งของเงินเดือนเพื่อ ข้อในเรื่องภาษีอีกหลังจากที่เคยยอมไปแล้วครั้ง นาธิ บ ดี เ ริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ เก็บเข้าคลัง” เจย์ คาร์นีย์ โฆษกทำ�เนียบขาว หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยง “หน้าผาการคลัง” (fiscal 1มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ ให้สัมภาษณ์ระหว่างติดตามประธานาธิบดีไป cliff) เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผลของการเจรจาที่ ล้ ม เหลวเมื่ อ ปลาย รัฐบาลสหรัฐฯเริม่ ใช้มาตรการตัด ปฏิบัติภารกิจที่รัฐโคโลราโดและแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่อาวุโสของเพนตากอนคนหนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้สหรัฐฯ ต้องจำ�ใจใช้ งบรายจ่ายอัตโนมัติ และจะไปสิน้ สุดลงที่เดือนธันวาคม โอบามา เคยเผยก่อนหน้านี้แล้วว่าโอบามาจะยอมตัดเงิน มาตรการซีเควสเตรชันซึ่งจะมีผลให้หน่วยงาน มี ร ายได้ ต ลอดทั้ ง ปี 400,000 เดือนตัวเองเท่ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทั่วไป ภาครัฐทั้งหมดถูกตัดงบประมาณทั้งสิ้น 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ(ราว 11,700,000 ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ชัค ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยครึ่งหนึ่งจะมาจากงบ บาท) การลดเงินเดือนลง 5%จึง เฮเกล ก็จะคืนรายได้เข้าคลัง 10,750 ดอลลาร์ กระทรวงกลาโหม จะทำ �ให้ เ ขามี ร ายได้ น้ อ ยลงไป สหรัฐซึ่งเท่ากับการทำ�งาน 14 วัน โฆษกของ 20,000 ดอลลาร์ (587,000 บาท) THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 26 ประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ

“โอบามา”หั่นเงินเดือนตัวเอง

5% ขานรับแผนตัดงบอัตโนมัติ


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เด็กบ้านริมคลอง ตอนที่ ๒๐

“ผัดพริกขิง”

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ถ้าจำ�ไม่ ผิดผมเคยเล่าถึงอาหารมื้อที่อร่อย ๆ ที่สุดใน ชีวิตมาบ้างแล้ว มื้อแรกคือข้าวสวยกับปลาทู ทอดที่ผมกินร่วมกับพี่ชายคนโตและพี่ชายคน รองขณะอยู่เฝ้าสวนทุเรียน บรรยากาศความ หิว และไม่มีทางเลือกอื่น ทำ�ให้พวกเรากินกัน อย่างเอร็ดอร่อยจนก้างปลาทูไม่เหลือเนือ้ ปลาติด แม้แต่อณูเดียว อีกมื้อหนึ่งเป็นปลากระดี่ทอดกระเทียม พริกไทยกินกับพี่สาว ปลากระดี่เป็นปลาที่ผม จับได้เอง ในขณะไปดูเขาลอกท้องร่องสวน เด็กโตเขาจับได้ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอกัน ยกใหญ่ ผมจับได้แต่ปลากระดีท่ เี่ ขาไม่สนใจกัน สมัยน้ันปลาชุกชุมมาก ผู้คนไม่อดตาย เพราะ “ในน้ำ�มีปลา ในสวนมีผลไม้เอาไปขาย ซื้อข้าวได้” แล้วเจ้าปลากระดี่มันก็ติดพลั่วที่เขา ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องเหวี่ยงขึ้นมาดิ้น กระแด่ว ๆ ผมเป็นเด็กเล็กก็ลุยโคลนไปจับมา ได้ เอากลับมาบ้านชวนพี่สาวทำ�ปลากระดี่ทอด กระเทียมพริกไทยคลุกน้�ำ ปลา เหมือนทำ�กึง่ เล่น กึง่ จริง แต่กนิ กับข้าวสวยอร่อยมาก นัน่ คือครัง้ แรกและครัง้ เดียวในชีวติ ทีไ่ ด้กนิ ปลากระดีท่ อด กระเทียมพริกไทย มื้อโปรดอีกมื้อหนึ่ง ได้กินเมื่อโตแล้ว คือเรียนมหาวิทยาลัยปี ๓ ผมและเพื่อน ๆ ได้ ไปเทีย่ วดอยขุนตาล จังหวัดลำ�ปาง โดยพักอยูท่ ี่ บ้านพักในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อาหาร มื้อนั้นเป็นบะหมี่สำ�เร็จรูปประเภทมาม่าหรือไว ไวนี่เหละ เพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ใหญ่โตเป็น ประธานสมาคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งและยัง เคยเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีอีกด้วย ไม่ทราบว่า เขาไปเจรจาขอซื้อเนื้อกวางมาจากชาวบ้านตอน ไหน เอามาผัดกับเส้นบะหมี่ได้กระทะใหญ่ มื้อนี้เพื่อน ๆ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อร่อยมาก จะเห็นได้ว่าอาหารมื้ออร่อยของผม ขึ้น อยู่กับปัจจัยของความหิว และสภาพแวดล้อม หาใช่การได้กินอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นตาม เหลาหรือตามภัตตาคารชือ่ ดัง จึงไม่แปลกอะไร ที่เรามักได้ยินเสมอว่า ส้มตำ�ข้างทางราคา ๓๐ บาท อร่อยกว่าอาหารบนห้างจานละ ๕๐๐ บาท หรืออย่างโฆษณาสินค้าซอสยีห่ อ้ ดังในอดีตของ คุณชายถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ที่ว่าเพียงแค่ข้าว สวยร้อน ๆ กับกากหมูทอดเหยาะซอสก็อร่อย จน “เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม”

@@@@

เมื่อสองวันก่อนผมนอนฝันถึงแม่ นานๆ

ทีผมจะฝันถึงท่านสักครั้ง ตอนแม่เสียผมไม่มี น้ำ � ตาให้ เพราะแม่ บ่ น ไม่ อ ยากอยู่ อ ย่ า งคน ช่วยตัวเองไม่ได้มาหลายปี เพียงแต่พวกเรา พยายามรั้งให้ท่านอยู่กับเราให้นานที่สุด เท่าที่ จะทำ�ได้ วันที่แม่เสีย ใบหน้าแม่อิ่มเอิบอย่างมี ความสุข อาการป่วยดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา แล้ว คื น นั้ น ท่ า นก็ น อนหลั บไปอย่ า งไม่ ตื่ น ขึ้ น มา อีก ซึ่งอาการเช่นนี้ปรากฎกับผู้ป่วยหลายคน เป็นการบ่งบอกถึงการจากไปอย่างไม่มหี ว่ งใด ๆ ชีวิตของแม่ผมเหมือนเรื่องแต่งในนิยาย แม่ เ กิ ด จากครอบครั ว ของคนมั่ ง มี ทั้ ง ฝ่ า ยยาย และฝ่ายตา ยายผมเสียตั้งแต่แม่เกิด ตาเป็นอดีต นักเรียนนายเรือผูร้ กั สนุก ตอนหนุม่ ท่านหน้าตา ดีจงึ มีภรรยามากมาย และด้วยเหตุใดไม่ทราบตา ได้ผลาญสมบัติของทวดที่ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐี ระดับหนึ่งของอำ�เภอจนหมด รวมถึงสมบัติ ของยายที่ฝากไว้ให้แม่ก่อนเสียชีวิต สมบัติ ชิ้นสุดท้ายของแม่เป็นที่ดินทำ�เลดีหลายสิบไร่ ถูกขายไปขณะแม่ยังเล็ก ตาบอกกับแม่ว่าแม่ สุขภาพไม่ดตี งั้ แต่เกิดมา จึงตัดสินใจขาย เพราะ เกรงว่าหากแม่ตายสมบัตอิ าจจะกลับไปสูญ ่ าติพี่ น้องฝ่ายแม่ ส่วนแม่ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวผู้ดี ตระกูลหนึ่งในฐานะผู้อาศัย ตระกูลนี้ยังเป็นที่ รูจ้ กั กันดีในสังคมของเมืองไทยซึง่ ถือว่ามีบญ ุ คุณ กับแม่และพวกเรามาก เมื่อแม่แต่งงานกับพ่อ ก็ยังอาศัยอยู่กับ ครอบครัวนี้ พี่ ๆ เรียกลูก ๆ หลาน ๆ ของ เจ้าของบ้านด้วยคำ�นำ�หน้าว่า “คุณ” แม้แต่ตอน นีเ้ มือ่ เอ่ยถึงก็เรียกว่า “คุณ” ส่วนพวกพี่ ๆ ของ ผมถูกเรียกตอบโดยไม่มคี �ำ นำ�หน้าว่า“ไอ้-อี” แม้ เราจะเป็นเพียงผู้อาศัยก็ตาม พอผมเกิดย่าก็มาตามให้พ่อกับแม่พาลูก ๆ กลับไปอยู่บ้านที่คลองบางกรวย คลองนี้เมื่อ สามร้อยปีกอ่ น คือส่วนหนึง่ ของแม่น�้ำ เจ้าพระยา แต่หลังจากขุดคลองลัดในสมัยพระเจ้าปราสาท ทอง กระแสน้ำ � ทำ �ให้ ค ลองขุ ดใหม่ ก ว้ า งขึ้ น กลายเป็นสายแม่น้ำ�หลัก แม่น้ำ�เจ้าพระยาสาย เดิมได้แคบลงจนกลายเป็นคลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวยในปัจจุบัน เมื่อแม่มาอยู่บ้านริมคลองบางกรวย ใน ฐานะของสะใภ้ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย แต่ความเป็น อยู่มิได้สะดวกสบายขึ้น เพราะแม่ไม่ได้รับการ ต้อนรับจากน้อง ๆ ของพ่อ แม่ถูกมองว่าเป็น คนมาแต่ตัว และดึงพ่อที่ตกต่ำ�อยู่แล้วเมื่อเทียบ กับพี่น้องคนอื่น ๆ ให้ตกต่ำ�ลงไปอีก ชีวิตของ แม่ช่วงนี้ราวกับนิยาย ผมขอยกตัวอย่างจากคำ� บอกเล่าของวงศาคณาญาติที่อยู่ภายในรั้วบ้าน เดียวกันสักตัวอย่างคือ ขณะแม่นั่งซักผ้าอยู่ ก็ มีคนเดินเข้ามาคว่ำ�กะละมังเอาเสียดื้อ ๆ แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 27

คลองบางกรวยที่ในอดีตคือแม่น้ำ�เจ้าพระยา ก็เดินจากไป แม่ก็ทำ�อะไรไม่ได้นอกจากเก็บ ผ้าขึ้นมาแล้วก้มหน้าก้มตาซักต่อไป โดยเรื่อง ไม่รถู้ งึ หูปหู่ รือย่าผูซ้ งึ่ เป็นเสาหลักของครอบครัว ให้ท่านรำ�คาญหูแต่อย่างไร ตอนนัน้ ทุกคนในบ้านดำ�เนินชีวติ ไปอย่าง ปกติ ผู้เป็นสะใภ้อย่างแม่และผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ ก็อยู่อย่างอดทนและไม่ถือโทษโกรธแค้น ไฟในไม่นำ�ออกไฟนอกไม่นำ�เข้า จะว่าไปแล้ว ชีวิตคนในสมัยนั้นมีสุขมากกว่ามีทุกข์ถ้าหาก รู้จักการปล่อยวาง เวลาผ่านไปทุกคนเติบใหญ่ ทุกคนก้าว หน้ า ในอาชี พ การงานได้ เ ป็ น เจ้ า นายคนใน หน้าที่การงาน เรื่องในอดีตก็ถูกลืมเลือน คน ถูกกระทำ�ไม่ถือสา ผู้กระทำ�คงจะรู้ตัวว่าได้ทำ� ในสิ่งผิด แต่ไม่มีการขอโทษทางวาจา ต่างหัน มาแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง จริงใจ แต่สิ่งหนึ่งที่อาจหนีไม่พ้นคือเรื่อง..กฎ แห่งกรรม.. ครับ

@@@@

คืนที่ผ่านมาผมคิดถึงแม่.. จนคอตีบตัน... ผมหลับตาเห็นภาพแม่อยู่ในครัวหลังเก่า ท่าน อยู่หน้าเตาฟืน เป็นโต๊ะกระบะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเตาดินเผาสี่เตาตั้งอยู่บนพื้นดินอัดและมีขี้เถ้า บรรจุเต็มกระบะ ตอนนั้นผมอายุก็ราวห้าหก ขวบ แม่กำ�ลังทำ�กับข้าว เป็นสูตรเฉพาะที่ไม่ เหมือนคนอื่น แม่เรียกมันว่า “ผัดพริกขิง” ซึ่ง ผัดพริกขิงของแม่แตกต่างจากผัดพริกขิงทีส่ งั่ กิน ตามร้านอาหารทั่วไป ผัดพริกขิงของแม่ไม่ใส่ ถัว่ ฝักยาว เป็นผัดแห้ง ๆ ด้วยสีแดงจัดของพริก แห้ง ผัดคลุกเนื้อปลาทูนึ่ง และกากหมู ออกมา แห้ง ๆ ไม่ชุ่มน้ำ� และที่สำ�คัญก็คืออร่อยกว่า

ผัดพริกขิงทั่วไป ผมจำ�ภาพแม่ตำ�เครื่องพริงขิงในครก เอา ปลาทูมาแกะ แม่หนั่ หนังหมูตดิ มันเป็นชิน้ แล้ว นำ�ลงกระทะเพื่อเจียวน้ำ�มันหมู สมัยก่อนยัง ไม่มีน้ำ�มันพืชบรรจุขวดวางขาย ชาวบ้านจะ เจียวน้ำ�มันหมู เอาน้ำ�มันหมูมาปรุงอาหาร ถือ เป็นสุดยอดของน้ำ�มันปรุงอาหาร ยามขัดสน ไม่มีน้ำ�มันหมู หรือน้ำ�มันหมูแพง ชาวบ้านจะ ใช้น้ำ�มันมะพร้าวแทน ผัดอะไรออกมารสชาติ เหม็นหืนจนกินไม่ลง หลังจากได้น้ำ�มันหมูแล้ว แม่ก็จะทำ�ผัด พริกขิง ด้วยการใส่น้ำ�พริกที่เตรียมไว้ลงกระทะ ใส่ปลาทูนึ่งที่แกะเนื้อ เตรียมไว้เอากากหมูที่ได้ ใส่ลงไปด้วย แล้วก็ปรุงรสต่าง ๆ เสร็จแล้ว ตักใส่จาน จากนัน้ แม่จะเอาข้าวสวยประมาณหนึง่ อิม่ ของผม เทลงในกระทะผัดคลุกกับเศษผัดพริก ขิงทีต่ ดิ กระทะ จนเข้าวเป็นสีแดง เหยาะน้�ำ ปลา หน่อยหนึ่งพอได้ที่แล้วตักใส่จาน โปะด้วยไข่ ดาว สมัยนั้นคนไทยยังกินไข่เป็ดเป็นพื้น แต่ เราก็มีไข่ไก่กินเพราะทุกบ้านเลี้ยงไก่ ข้าวคลุก เศษผัดพริกขิงกับไข่ดาว อร่อยไม่มีวันลืมครับ แม่ ทำ � ผั ด พริ ก ขิ ง เมื่ อ ครั้ ง ครั วใช้ เ ตาฟื น เปลี่ยนมาเป็นเตาถ่านก็ยังผัดให้กิน พอถึงเตา แก๊สผมก็ไม่ได้กินอีกเลย เพราะแม่ไม่ค่อยทำ� อาหาร หน้าที่ทำ�อาหารกลายเป็นฝีมือของคน รับใช้ ตอนนั้นญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ได้ย้าย ออกไปอยู่ในที่อื่น ๆ ที่ปูกับย่าแบ่งที่ดินให้ โดยบ้านริมครองบางกรวยตกเป็นกรรมสิทธิ ของพ่อกับแม่

ผัดพริกขิง ฝีมือผมเอง

@@@@ อ่านต่อหน้า 36


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 28


แค้นนี้ต้องอภัย ความแค้นเป็นอารมณ์ครุกรุ่นอยู่ภายในเหมือนมีไฟที่มาสุมหัวอก เป็นอารมณ์แห่ง ความเกลียด ความขมขื่น เจ็บปวด ที่เกิดจากความเข้าใจว่าตนถูกกระทำ�อย่างไม่เป็นธรรมทั้ง ร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะตอบโต้ให้สาสมกับความแค้นภายใน ผมได้ยินคำ�พูดจากผู้ นิยมหนังจีนบ่อยๆ ว่า “บุญคุณต้องตอบแทน แค้นนี้ต้องชำ�ระ” ผมเห็นด้วยกับคำ�ว่า “บุญ คุณต้องตอบแทน” แต่ไม่เห็นด้วยกับคำ�ว่า “แค้นนี้ต้องชำ�ระ” แต่ขอให้เปลี่ยนเป็น “แค้นนี้ ต้องให้อภัย” แทน ถึงแม้วา่ ผมจะไม่เห็นด้วยกับการแก้แค้น แต่ถงึ กระนัน้ ผมรูส้ กึ เห็นใจ บุคคลต่างๆ เหล่า นั้นที่ถูกกระทำ�ทารุณกรรมจากบางคนที่ขาดมนุษยธรรม ขาดเมตตาจิต หรือถูกโกง ถูกเอารัด เอาเปรียบโดยไม่มที างต่อสู้ ผมเข้าใจในความเจ็บปวด ในขณะเดียวกันผมก็พบว่ามีหลายคนที่ มีความเคียดแค้นและรู้สึกอยากล้างแค้นบางคนบนพื้นฐานที่เข้าใจผิด ได้ข้อมูลผิดๆ และเชื่อ ในข้อมูลผิดๆ นัน้ โดยไม่ได้มกี ารศึกษาข้อมูลเฉพาะอย่างยิง่ กับบุคคลทีเ่ ราเคารพและสนิทสนม ฉะนัน้ ก่อนลงมือระบายความแค้นไม่วา่ จะด้วยวาจาหรือการกระทำ� ไม่วา่ จะต่อหน้าหรือ ลับหลัง คนเราต้องมีสติยั้งคิด พร้อมถามตัวเองว่า การล้างแค้นหรือแก้แค้นที่จะกระทำ�อะไร ตอบแทน ผลที่ได้จะคุ้มเสียหรือไม่ มันสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆ หรือเปล่า บุคคลที่เราแก้ แค้นเขามีสว่ นรูเ้ ห็นกับเรือ่ งทีเ่ ราแค้นจริงๆ หรือเปล่า เรามีทางอืน่ ทีส่ ามารถแก้ปมสลายความ แค้นในทางสร้างสรรค์ได้ไหม? ผมรู้จักบางคนไม่เพียงเก็บความแค้นไว้กับตัวเท่านั้น เขายังถ่ายทอดมรดกความแค้นไป ยังลูกหลานสืบทอดต่อไปด้วย ผลกระทบจากการแก้แค้นหรือล้างแค้นกันนำ�ความเสียหายมาให้แก่กันและกันโดยไม่ อาจประเมินได้ แต่ผลทีไ่ ด้รบั ชัว่ ขณะจิตคือ สะใจ และผลระยะยาวคือความสูญเสียและเสียใจ อันยาวนาน มีข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิตสอนเราว่า เราควรระวังใจเราอย่างไรเมื่อมีบุคคล ปฏิบัติไม่ดีต่อเรา “อย่าพูดว่า ข้าจะแก้แค้นเจ้าสำ�หรับความผิดครั้งนี้ จงรอคอยองค์พระผู้เป็น เจ้า และพระองค์จะแก้แค้นแทนเจ้า” สุภาษิต 20:22 “อย่าพูดว่า ตอนนี้เป็นทีของเราแล้วจะ ได้แก้แค้นสิ่งที่เขาทำ�กับเราไว้” สุภาษิต 24:29 นอกจากนี้คริสตชนได้น้อมรับคำ�สอนและแบบอย่างของชีวิตพระคริสต์มาเป็นแนวทาง การดำ�เนินชีวิตที่ไม่ให้มีการล้างแค้นกันโดยมีคำ�สอนว่า “อย่าทำ�ชั่วตอบแทนการชั่ว จงใส่ใจที่จะทำ�สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของทุกคน ถ้าเป็นได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างสงบสุข เพื่อนเอ๋ยอย่าแก้แค้นแต่จงปล่อยให้ พระเจ้าสำ�แดงพระพิโรธ เพราะมีคำ�เขียนไว้ว่า “การแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเอง เราจะคืน สนอง” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ อย่าแก้แค้นเลย ตรงกันข้าม “หากศัตรูของท่านหิว จงให้ อาหารแก่เขา เมื่อเขากระหายจงให้เขาดื่ม การทำ�เช่นนี้ ท่านจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะ ของเขา” อย่าพ่ายแพ้แก่ความชั่ว แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” โรม 12:17-21 “อย่าทำ�ชั่วตอบแทนการชั่ว อย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่าน แต่จงให้พรเขาแทน เพราะพระเจ้า ได้ทรงเรียกท่านให้ทำ�เช่นนี้เพื่อท่านจะรับพรเป็นมรดก” 1 เปโตร 3:9 เหตุที่พระเจ้าให้เรามอบการล้างแค้นไว้กับพระองค์เพราะพระเจ้าทราบดีว่ามนุษย์ มี ความจำ�กัดเรื่องความอดกลั้น การควบคุมตัวเอง ความรู้ ความยุติธรรมและความชอบธรรม พระองค์มที างทีด่ กี ว่าทีจ่ ะทำ�ให้ทกุ ฝ่ายได้ประโยชน์รว่ มกันในทีส่ ดุ พระเจ้าทราบวิธที จี่ ะเปลีย่ น ศัตรูให้กลายเป็นมิตร พระเจ้าสามารถเปลีย่ นเรือ่ งร้ายให้กลายเป็นสิง่ ดี หน้าทีข่ องเราคือ แค้น นี้ต้องให้อภัย แล้วใจจะมีความสงบสุข พระเจ้าจะนำ�พาและให้สติปัญญาให้มีทางออกด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม และชอบธรรม ในเวลาของพระองค์ จงสงบนิ่งและเราจะเห็นความ ช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า

อ่านต่อฉบับหน้า THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 29


สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

An appeal from the Thai Welfare Association The Thai Welfare Association has a clear and focused charter: • •

สารจากใจของ

คณะกรรมการดำ�เนินการ สวัสดิภาพสมาคมปี ๒๐๑๒-๒๐๑๓

สวัสดิภาพสมาคม เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำ�ไร ก่อตัง้ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทย โดย ชาวไทยกลุ่มหนึ่งในซิดนีย์ มา ๒๒ ปีในปัจจุบันนี้ เริ่มตั้งแต่เมื่อปี ๑๙๙๐ สมาคมดำ�เนินการ โดยอาสาสมัคร และ เริม่ จากโต๊ะเล็กๆมุมหนึง่ ในสถานกงสุลใหญ่ จนกระทัง่ ปัจจุบนั มีส�ำ นักงาน ที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองซิดนีย์ และไทยทาวน์ จุดประสงค์หลักของสมาคมคือการให้ความช่วยเหลือ คนไทยที่มีปัญหา ความเสียเปรียบ ในด้านต่างๆ การให้ความช่วยเหลือคนไทยเพือ่ ให้สามารถไปใช้บริการของหน่วยงานออสเตรเลีย ได้ การให้บริการอืน่ ๆทีเ่ หมาะสม การวิง่ เต้นให้หน่วยงานออสเตรเลียได้เห็นความสำ�คัญของการ ช่วยเหลือปัญหาชุมชนไทย และการช่วยเหลือปัญหาของคนไทยเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ในช่วง ๒๐ กว่า ปีมานี้ สมาคมเริ่มจากการให้ความช่วยเหลือปัญหาเรื่องของคู่สมรสคน ไทยจากวัฒนธรรมและสังคมทีต่ า่ งกัน ซึง่ ปัญหานีย้ งั คงมีอย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือจากนี้ ปัจจุบนั นี้ ยังมีปญ ั หาอืน่ ๆเกิดขึน้ ตามมา เช่นปัญหาจาก เยาวชนไทยทีม่ ไิ ด้เกิดในประเทศออสเตรเลียและ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการดำ�เนินชีวิตใน สังคมของคนทีส่ งู อายุในชุมชนไทย ปัญหานักเรียนไทยทีเ่ ข้ามาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ เป็นผลกระทบตามมาจากเศรษฐกิจโลกและอื่นๆ เงินทุนในการดำ�เนินการของสมาคม ส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทุน รัฐบาลออสเตรเลียปีต่อปีมาตลอด ๑๖ ปีที่ผ่านมา และจากการบริจาค เงินสมาชิกของสมาคม การหารายได้ประจำ�ปีของสมาคม จนกระทั่งในปีที่แล้ว ปี ๒๐๑๒ ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้ ยุตนิ โยบายการให้ทนุ สนับสนุนแก่หน่วยงานของชุมชนเล็กๆอย่างชุมชนไทย และไปให้แก่หน่วย งานใหญ่ๆที่ให้การช่วยเหลือผู้อพยพมาอยู่ใหม่ทั้งหมดแทน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่นี้ ปัจจุบันสมาคมต้องหารายได้ทั้งหมดเพื่อการ ดำ�เนินการด้วยสมาคมเอง ทางสมาคมได้ปรับโครงการช่วยเหลือ และ จำ�นวนชั่วโมงการ ทำ�งานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ด้วยคุณภาพในการบริการ ดัง นั้นเจ้าหน้าที่ของเราจึงต้องทำ�งานหนักมากขึ้น เพื่อให้บริการตามความต้องการที่มิได้ลดน้อยลง ไปด้วยเลย สวัสดิภาพสมาคมมีคณะกรรมการดำ�เนินงานที่เข้มแข็ง และมีความตั้งใจแน่วแน่ในการยืน หยัดอยู่คู่ไปกับชุมชนไทยในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยที่เดือดร้อนต่อไปในอนาคต ท้ายนี้ ทางสมาคมขอเรียนให้ท่านทราบว่า การบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สมาคม จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งในปัจจุบันนี้ ทางสมาคมใคร่ขอให้พี่น้องชุมชนไทยทุกท่านที่มีจิต ศรัทธา และมีความมุ่งหวังแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือหน่วยงานไทยของเรานี้ ให้มีอยู่คงคู่ทำ�งานเพื่อ ชุมชนไทยตลอดไป ได้ชว่ ยกันบริจาคเงินของท่าน ไม่วา่ จะเป็นเงินก้อนใหญ่ หรือ เพียงเล็กน้อย แต่สม่�ำ เสมอตลอดไป คณะกรรมการดำ�เนินการของสมาคมใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็น อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย กรุณาส่งเงินบริจาคเป็นเช็คไปที่ Thai Welfare Association Level 2 78 Liverpool Street Sydney NSW 2000 หรือบริจาคเงินโดยตรงไปที่ Thai Welfare Main Account Westpac Bank BSB: 032 090 Account: 774929 รักจากใจจริง คณะกรรมการดำ�เนินการสวัสดิภาพสมาคมปี ๒๐๑๒- ๒๐๑๓

To assist Thais who are in any form of trouble or who are at any form of disadvantage; To help Thais to be able to access mainstream Australian services when they need them;

Where such services are not available, or are not suitably sensitive to the needs of Thai people, to lobby to have appropriate services made available;

To undertake individual casework for Thais where no other appropriate service is available, provided that our services would be suitable and only where we are competent.

Significantly, the TWA is the only organization in Australia working specifically for the Thai community. While earlier in its history the organization initiated and organized some Thai community social events, it quickly became obvious that we had to concentrate our efforts on community needs, especially those which were not so well served by mainstream government agencies. These needs have changed over the years, and so therefore has the work of the Association. Originally there was a focus on the significant cultural and social issues arising from some cross-cultural marriages. This has remained a continuing concern for the Association, but other emerging issues over the last 20 years or so have included problems experienced by Thai children born overseas but settling later in Australia, an increase in the cases of sexual servitude, difficulties for ageing Thai community members, and the many problems faced by international Thai students. Unfortunately, reports of domestic violence, a serious social problem and health concern, are ongoing, perhaps due to tensions arising from the Global Financial Crisis and breakdowns in communication. As well as providing assistance, support and guidance for those in need, the TWA has always maintained a commitment to providing community capacity building. Over the years it has organized a great variety of social and educational programs and information workshops for the Thai community, led by professionals inmedicine, law, justice, health, and other fields, who have all given generously of their expertise and time. The TWA has also over many years actively sought to promote the development of vocational and community networking skills, and to this end has organized vocational classes for those in the Thai community who have been unable, for whatever reason, to attend mainstream courses. For its work with the Thai community in Australia, the Thai Welfare Association was honoured by an award from His Majesty the King in 2000. Until recently, the TWA was primarily funded with grant monies from a number of sources relevant to its work. It also raised its own funds from membership subscriptions, donations, and translation services. It employed two qualified, experienced and multilingual community workers. Even with working long hours and additional (unpaid) overtime, the workload remained enormous and there was significant unmet demand for services. As many readers of ThaiOz News will no doubt be aware, last year the Australian Government severely cut back its budgets. The Department of Immigration and Citizenship, which had provided grant funding to the TWA for some 16 years, suddenly decided that it would no longer fund small organisations serving one community. Instead, they decided that they would only fund larger organisations that serve allcommunities. This means that if you are Thai and you need to seek assistance from one of the larger community organisations, you will generally not be helped in that office by another Thai person. The consequences for the TWA of the change in funding priorities are very serious. It means that we now have to raise all of the money we need to fund our services and programs for the Thai community by ourselves. We have reviewed our program activities in order to save funds, and our one remaining worker who receives the award wage has had to reduce her working hours to part-time. She nevertheless works long hours to help Thai people who are in trouble. We also need to find the funds to pay for our office rental, our insurance, and telephone, internet, electricity and other utility costs. Each year, it costs us around $98,000 to run the TWA and to provide the valuable, and often essential, services to Thai people in trouble. The Thai Welfare Associationis fortunate to have a strong and committed Management Committee which is determined to see the TWA survive and thrive into the future. The members of the Management Committee, who work entirely on a voluntary basis, represent a range of high-level business, academic, administrative, community welfare and organizational skills. They are working hard to find solutions to the present funding crisis and are developing a range of approaches to a new resource mobilization program for the organization. The sound financial management and integrity of the TWA, for which it is well known in government and business circles, is a key advantage for the organization as it moves into a new phase of developing its financial resources. The TWA will continue to provide support and assistance to the Thai community in Sydney and will survive into the future. However, donations to support the TWA are now especially welcome, from our members and the wider community alike. Please consider making a regular donation to the TWA by sending a cheque for your donation to: Thai Welfare Association Level 2 78 Liverpool Street Sydney NSW 2000 Or you can send a direct deposit to: Thai Welfare Main Account Westpac Bank BSB: 032 090 Account:774929 Please let us know that you have made a donation so that we can send you a receipt. All donors, if they agree, will be recognized on our website and in the ThaiOz News.

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

Apr 2013 ซื้อ

01 02 03 04 05

28.89 28.90 29.05 29.01 28.93

U$ ขาย

29.54 29.55 29.70 29.66 29.58

ซื้อ

29.80 29.94 30.15 30.17 29.96

A$ ขาย

30.96 31.11 31.32 31.34 31.12

ซื้อ

U$

1.07 1.08 1.08 1.09 1.09

ขาย

0.99 1.00 1.00 1.01 1.00

Baht ซื้อ ขาย

34.25 34.39 34.04 34.44 34.29

28.25 28.36 28.06 28.39 28.27

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา Apr 2013 Thai All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

01 02 03 04 05

22150 22150 21800 21450 21500

1,591.65 1,550.54 1,520.52 1,528.46 1,489.53

5,027.40 4,995.50 4,966.40 4,919.30 4,899.20

14,452.06 14,662.01 14,550.35 14,606.11 14,565.25

22250 22250 21900 21550 21600

21830 21830 21482 21133 21194

22650 22650 22300 21950 22000

อัยการเป็นกลางไม่มีสองมาตรฐาน เรื ่ อ งล้ อ เล่ นในวั น April fool day

ต่อจากหน้า 19

ช่วงเดียวกันกับการจดทะเบียนของบริษทั ทีผ่ เู้ สียหายถือหุน้ อยูม่ ไิ ด้มคี วามหมายว่า บริษทั เอกชนทีร่ บั จัดงานและประชาสัมพันธ์โครงการ ดังกล่าวเป็นบริษัทของผู้เสียหายเข้าไปมีส่วน ร่วมหรือเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการ จัดงานแต่อย่างใดจึงมิใช่เป็นการใส่ความผู้เสีย หายอันเป็นการหมิน่ ประมาทผู้เสียหายตามฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ของจำ�เลยฟังขึ้นพิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง พนักงานอัยการ สำ�นักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 ไม่เห็นด้วยกับคำ� พิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงยื่นฎีกา ขอให้ศาลฎีกา ลงโทษจำ�เลยตามฟ้อง คดีหมิ่นประมาทซึ่งเป็นคดีเล็กๆ น้อยๆ และเป็นเรื่องส่วนตัวของนางปราณีกับหนังสือ พิมพ์ผู้จัดการรายวัน อัยการของแผ่นดินซึ่งไม่ ได้กินเงินเดือนของนางปราณี กลับกัดไม่ปล่อย ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทนายให้กบั นางปราณีอย่างเต็มทีม่ า แล้วสองศาลยังอาสาสู้ต่อให้ถึงศาลฎีกา ผิดกันกับคดีคุณหญิงพจมาน ณ ป้อม เพ็ชร์ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางกาญจ นาภา หงส์เหิร กรณีเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ป มูล ค่า 546 ล้านบาท ศาลชั้นต้นพิพากษาจำ�คุก คนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ศาลอุทธรณ์กลับคำ�พิพากษายกฟ้องคุณ หญิงพจมาน และนางกาญจนาภา และให้จำ�คุก นายบรรณพจน์ 2 ปี ปรับ 1 แสนบาท โทษจำ� ให้รอลงอาญา 1 ปี คำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์นี้ แม้แต่นายชัย สิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ในขณะ นั้น ยังทำ�ความเห็นแย้งว่า ไม่ควรรอลงการ

ลงอาญานายบรรณพจน์ เพราะภาษีที่มีการหลีก เลี่ยงในคดีนี้มีจำ�นวนสูงถึง 273 ล้านบาท แต่อัยการสูงสุดเห็นด้วยกับเหตุผลของ ศาลอุ ท ธรณ์ ไม่ ฎี ก า ปล่ อ ยให้ ค นโกงภาษี ลอยนวลไม่ต้องรับผิด ระหว่างคดีหมิ่นประมาทที่ผู้เสียหายคือ เอกชนไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นความเสียหายของประเทศ ชาติเลย กับคดีโกงภาษีที่รัฐโดนโกงภาษีเป็นเงิน ถึง 273 ล้านบาท บวกกับค่าปรับอีกเท่าตัวเป็น เงินถึง 546 ล้านบาท หากถามนายจุลสิงห์ว่าเหตุใดอัยการจึง มีความเห็นที่แตกต่างกันราวฟ้าดิน คดีขี้หมูรา ขี้หมาแห้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์ของ ชาติเลย อัยการกลับทุ่มเทว่าความให้ผู้เสียหาย ถึงสามศาล แต่คดีโกงภาษีแผ่นดินถึง 546 ล้าน บาท อัยการกลับวางเฉย ยอมรับคำ�พิพากษาของ ศาลอุทธรณ์โดยไม่โต้แย้ง นายจุลสิงห์ก็คงตอบว่า การสั่งคดีเป็น ดุลยพินิจโดยอิสระของอัยการเจ้าของคดี แต่สิ่งที่เหมือนกันของสองคดีนี้คือผู้ได้ ประโยชน์ จ ากการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของอั ย การ มี อำ�นาจหรือมีความสัมพันธ์กบั ผูม้ อี �ำ นาจทางการ เมืองในขณะนี้

โชคดีของนายจุลสิงห์ที่แถลงว่าอัยการ มีความเป็นกลางสั่งคดี ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง ไม่มีสองมาตรฐานในวัน April fool day ซึ่งใครจะพูดโกหกอะไรก็ได้ ไม่มีใคร เชื่ออยู่แล้วว่า เป็นเรื่องจริง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 31

ปีชวด ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ คุ ณ อาจจะต้ อ ง ทำ�งานชนิดเหนื่อยสุดๆ เพราะเรื่องต่างๆยังไม่ ลงตัว คุณจะต้องอดทน ส่วนการเงินมีปญ ั หาใน เรือ่ งค่าใช้จา่ ยบ้างก็อย่าคิดมากจนเกินเหตุ ส่วน ความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ยัง คงไปได้เรื่อยๆ ความรักความสัมพันธ์มีปัญหา บ้าง แต่ก็ไม่หนักหนา

ปีมะเมีย ดวงของคุณโดดเด่นดี เมื่อดวงโดดเด่น แบบนี้ ไม่วา่ คุณจะทำ�อะไร การงานหรือธุรกิจ ของคุณก็จะดีตามไปด้วย เมื่องานดี เงินก็ดี ตามเช่นกัน ส่วนความรัก คนโสดที่ยังไม่มี คนรัก จะมีพ่อสื่อแม่ชักแนะนำ�เพศตรงข้ามมา ให้ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไปด้วยกันได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องทะเลาะกัน

ปีฉลู ปัญหาที่มีอยู่ ส่วนมากก็มาจากเรื่องเก่าๆ ระยะนี้จะมีแต่เรื่องให้ต้องเหนื่อยใจ โดยเฉพาะ ด้านการเงิน ซึง่ มีเกณฑ์การใช้จา่ ยมากกว่ารายรับ ควรวางแผนให้ดี ถ้าไม่อยากเดือดร้อน ใน ด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก มีเรือ่ ง ระหองระแหงกันตลอด

ปีมะแม ดวงของคุณในช่วงนี้ ต้องระวังเรื่อง สุขภาพบ้าง เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยจากโรคภัย เก่าๆทีค่ ณ ุ เคยป่วยมาก่อน ส่วนการงานและการ เงิน เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ใน ด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัว แล้ว ความรักความสัมพันธ์ ยังคงไปได้เรือ่ ยๆ ไม่มปี ญ ั หาจุกจิกกวนใจให้ตอ้ งทะเลาะเบาะแว้ง

ปีขาล ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ การงานไม่ ค่ อ ย ราบรื่น มีปัญหาติดขัด แต่คุณก็สามารถแก้ไข ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดวงชะตากำ�ลังเริ่มจะ เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ขอให้อดทนและ ทำ�แต่กรรมดี ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังคง ไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรหวือหวา

ปีวอก ดวงในช่วงนี้ ขอให้คุณใจเย็นๆไม่ว่าจะ เกิดอะไรขึ้น ท่องไว้ว่า “อะไรจะเกิด ก็ต้อง เกิด” ถือว่า ได้ใช้กรรมแล้ว ต่อไปก็จะพบแต่ เรื่องดีๆ ในด้านความรัก คนโสดที่มีปัญหาต่อ กันอยู่ ถ้าคุณไม่ประคองความรักกัน อาจถึง คราวเลิกราแน่ๆ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ปัญหา ด้านการเงิน จะทำ�ให้มีปากเสียงกัน

ปีเถาะ ดวงในช่วงนี้ ปัญหาด้านการเงินยังคงรุม เร้าคุณเหลือเกิน โดยเฉพาะด้านรายจ่าย มี ตัวเลขสูงมากจนคุณรูส้ กึ เดือดร้อน เพราะรายรับ กับรายจ่ายไม่สมดุลกัน ในด้านความรัก คนที่ มีคู่ครองแล้ว ความรักไม่ดีนัก เพราะการเงิน เป็นเหตุ ส่วนคนโสดที่มีคนรักแล้ว ความรัก ราบรื่นและมีความสุขกันดีอยู่

ปีระกา ให้ ร ะวั ง สุ ข ภาพของตั ว คุ ณ ให้ ม ากๆ เพราะดวงของคุณจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแบบกะ ทันหัน หรืออาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลโดย ไม่ได้ตั้งใจ ในด้านของความรัก จะมีมือที่สาม เข้ามาทำ�ให้ครอบครัวแตกแยก ส่วนคนโสด ต้องดูให้ดีๆว่า คนที่คุณหมายตาเอาไว้นั้น เขา มีคู่แล้วหรือยัง ระวังจะเป็นส่วนเกิน

ปีมะโรง ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ ผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของ กิจการ อาจมีปัญหาสะดุดบ้างเกี่ยวกับธุรกิจ ส่วนผูท้ กี่ นิ เงินเดือน อาจจะมีปญ ั หากับเจ้านาย หรือเพือ่ นร่วมงาน แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งใหญ่โต ขอ ให้ใจเย็นๆ ค่อยๆเคลียร์ในเรือ่ งทีค่ วรทำ� ถ้าเป็น เรือ่ งไร้สาระก็เงียบดีกว่า ส่วนความรัก ทัง้ คน โสดและไม่โสด จะขัดแย้งกันด้วยคำ�พูด

ปีจอ ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ ยั ง คงไปได้ เ รื่ อ ยๆ การงานและการเงินก็พอไปได้ ไม่มีอะไรเป็น ความเสียหาย แต่สขุ ภาพของคุณไม่คอ่ ยจะดีนกั เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คุณจะเป็นแบบนี้ไปสักระยะ หนึ่งเท่านั้น ในด้านความรัก คนโสดและไม่ โสด ต่างก็มีปัญหา แต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ เท่านั้นเอง ไม่ได้ร้ายแรงอะไร

ปีมะเส็ง ดวงชะตาในช่วงนี้ การเงินจะเป็นเหตุ ให้คุณต้องหนักใจ เพราะไม่ว่าคุณจะประหยัด อย่างไร คุณก็จำ�เป็นจะต้องจ่ายด้วยเรื่องที่ไม่ได้ คาดคิด เช่น รถเสีย แต่ก็ยังโชคดีที่มีรายได้เข้า มาไม่นอ้ ยเช่นกัน ในด้านความรัก ทัง้ คนโสด และไม่โสด มีคนรักและคู่ครองคอยเป็นกำ�ลัง ใจให้ ไม่ต้องต่อสู้โดยลำ�พัง

ปีกุน ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ อาจมีการกระ ทบกระทัง่ กับคนรอบข้างบ้าง แต่ปญ ั หาทีม่ สี ว่ น มากก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ ถ้าคุณปิดหูปิดตา ไปบ้างก็จะดีแก่ตัวของคุณเอง ในด้านความรัก คนโสดที่มีคนรักก็มีความสุขดี ส่วนคนที่มีคู่ ครองแล้ว ความรักราบรื่นดี ปัญหาที่เคยมีก็ ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/607

1030/616

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก *LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! E-mail: boun1@bigpond.com เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

2005/605

126/605

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au 1640/614

• • • •

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

1971/604

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

7/603

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582 Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกันสุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care)

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ได้ ย ท ไ ู ด เรามที นายความพ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

50/610

6/611

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/607

2954/612

3418/622

114/611

HANDYMAN & TILING

• รับทำ�งานปูกระเบื้อง งานไม้ พื้นไม้ Timber Floors งานปูน งานทาสี •  รับตกแต่ง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้าน, ร้านอาหาร, ร้านนวด, ห้องน้ำ�,ห้องครัว และ shop ต่างๆ โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ และราคาเป็นกันเอง ติดต่อ ph:

9787 3948 สมัครสมาชิก

0403 553906, 0421 849434

206/370

เว็บไซต์ www.thaioz.com.au

02 9283 2855

FOR SALE • • • • •

Price $250,000 + Sav

ติดต่อ 0414 909 888

or email : thaioz@thaioz.com.au

สมาคมแพทย์แผนไทยเทพหัตถา

เปิดตำ�นานกดจุด แก้เส้น แก้อาการ และคอร์สพื้นฐาน พร้อมใบประกาศนีียบัตร และจำ�หน่ายยาหม่อง น้ำ�มันนวดลูกประคบ ผลิตภัณฑ์สปา ทั้งปลีกและส่ง ติดต่ออ.สรวงสุวรรณ 0412 976 608

Corner + Main Road Position • Seats 120 and Authentic Thai Themes Large Commercial Kitchen and Storage Only an Authentic Thai Cuisine in town   Have been operated for 13 years Excellent Turnover • Plenty car park

Bundaberg, Queensland 0741531881 0438687899 or Email partcheua@bigpond.com

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

! ี ร าฟ

ษ ก ึ ร ป

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 33


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

1341/616

3291/612

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

ต้องการขาย

ร้าน Take Away ย่าน Marrickville ทำ�เลดีมาก เปิดขายมา 4-5 ปีแล้ว ราคา $42,000 ติดต่อ นันดา

0417 403 970

3459/604

3468/604

ขายร้านอาหารไทย ที่สถานท่องเที่ยว ลูกค้าตลอดปี ย่าน Sunshine Coast ใกล้ทะเล 5 นาที มี 50 ที่นั่ง ขายเพียง $120,000 เจ้าของอยากพักผ่อน สนใจติดต่อ 0412 691 043

2929/613

0490 048 492 3430/607

M Handyman

2225/608

-ทาสี -น้ำ�รั่ว น้ำ�ซึม เปลี่ยนก็อกน้ำ� -งานปูน งานไม้ งานสวน -ต่อเติม ตกแต่ง บ้าน ร้านอาหาร ร้านนวด -All cleaning service เอ็ม 0425 881 122

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยย่าน Narrabeen 50 ที่นั่ง ทำ�เลดี ลูกค้าประจำ�เยอะ ราคา $85,000 ถ้าสนใจจริงราคาต่อรองได้ ติดต่อ 0414 205 524 3460/605

2411/611

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

ตกแต่งหน้าร้านเป็นบานพับอลูมิเนียม แบบ modern ต้อนรับหน้าร้อนดีกว่า ติดตั้งโดยช่างผู้ชำ�นาญงานมากว่า 20 ปี ราคาเริ่มต้น 8-9 พันเหรียญเท่านั้น สำ�หรับร้านค้าทั่วๆไป โดยรวมกับค่าเขียนแบบและค่าขออนุญาต ของเคาร์ซิลทุกๆอย่างแล้ว

0421343971

www.buildingformdesign.com.au

3467/604

ต้องการขาย

Takeaway ขาย Fish & Ship & อาหารไทย ที่ Noosa Heads อยู่ติดทะเล ทำ�เลดี ขาย $95,000 ถ้าสนใจจริง ต่อรองกันได้ สนใจติดต่อ Mob: 0402 847 308

3476/604

Manager required full time position

Great conditions new shop, very good opportunity for the right person. Please apply via email or call. Phil 0410 400 185 philabram3@gmail.com

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/612

2534/609

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 7571 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9328 3222

รับสมัคร ด่วน ! คิทเช่นแฮนด์ 1 ตำ�แหน่ง พนักงานเสิร์ฟชาย/หญิง ต้องมีประสบการณ์ ทำ�งาน ร้านอาหารไทยย่าน Leumeah ติดต่อ 0402 946 988 Thai Chef wanted Kitchen Hand wanted A new Thai restaurant in Chinchilla, located 3 hours West of Brisbane.

3471/605

3448/604 con

รับสมัคร

Chef ฝีมือดี ทำ�งานต่างจังหวัด ราคาตกลงกันได้ ติดต่อ 0415 081 214 คุณนุช

รับสมัคร

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง Chef อาหารไทยชาย 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยเชฟ 1 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

3315/613

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047

3469/604

for busy Chicken shop in Bondi.

Must be Australian resident and speak perfect English. Must be reliable, motivated and able to work as a team.

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

• Rent free accommodation • Attractive pay and bonus • A good place to work, under our head chef from Adelaide Call Lina on 0429 584513 after 7pm 3461/605

3464/604

รับสมัคร

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ Black Town สนใจติดต่อ

0411 716 547

3279/604 con

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627 3298/614

85/625

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com

รับสมัคร CARINGBAH

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

(02)9540 9611

1938/604

1898/610

โรงแรมมีห้องให้เช่ารายชั่วโมง

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0423 222 800

ไม่มีการตรวจเช็คขณะใช้บริการ (เข้าออกได้สองทางด้านหน้าและด้านหลัง)

Canberra MIMI CLUB

www.hotelbyhour.com.au

382A Pitt St Sydney (Cnr Goulburn St)

9267 0061

3470/605

3410/606

ขายร้านนวดไทยใจกลางเมือง

บริสเบน $59,000 เจ้าของไม่ต้องนวด มีพนักงานประจำ�ดูแลร้านให้ เป็นร้านนวดไทยนำ�้มัน ถูกกฏหมาย ไม่มีแอบแฝง มี 5 ห้องนวด มีแอร์, shower Net profit $1,200-2000 a week ติดต่อ p_ploy2008@yahoo.com

รับสมัครหมอนวด

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

PYMBLE HOUSE

รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งานที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-$1200/ต่อวัน โทร.(02) 9440 7186 หรือ 0404 714 323 2931/610

0416 182 642

3478/604

รับสมัคร

55/611

รับสมัคร

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

ร้านนวดทันสมัยในเมืองต้องการหมอนวด มีประสบการณ์ ทำ�งาน Full/Part time รายได้ดีมาก สถานที่ทำ�งานสดวกสะบาย ติดต่อ Tom : 0404 475 520

DOLL HOUSE IN MANLY

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

3241/607

ต้องการสาวสวยมีเสน่ห์ จ่ายดีมาก 30 นาที $90, 45 นาที $120, 60 นาที $150 มีที่พักฟรี บริหารโดยสุภาพสตรีใจดี สนใจติดต่อ

Siya 0404 793 175 www.dollhousebalgowlah.com.au

3173/607

ติดต่อโฆษณา

รับสมัครสุภาพสตรี

สาวสวยทำ�งานด้านบริการ รายได้ดีมาก อยู่ WA เมือง KALGOORLIE ทำ�งานถึงเป้าตั๋วเครื่องบินฟรี สถานที่สะอาด อาหารที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน

0435 799 609

ร้านนวดแผนไทยย่าน Mascot Botany จ่ายดี มีเงินประกันรายได้ ติดต่อ 0450 069 997, 0423 200 455 หรือที่ 02 9700 9393 3463/605

รับสมัคร

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

2269/608

3407/604 con

3465/604

รับสมัครสุภาพสตรี

อายุ 18-35 ทำ�งานสถานนวดและบริการ ย่าน Dee Why ธุรกิจดีมาก ลูกค้านิสัยดี จ่ายดีมาก ทิปดี ต้องนวดเก่ง สนใจติดต่อ 0422 070 055

สมัครสมาชิก ติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

รับสมัครสุภาพสตรี

สถานบริการ Hornsby ธุรกิจดีมาก รับสุภาพสตรีจำ�นวนมากร่วมงาน ลูกค้าดี เจ้านายใจดี มีที่พักให้ 35 นาทีจากในเมืองโดยรถไฟ ติดต่อ Jessica

0488-999-897, 0418-639-453 80/612

โฆษณาหนึ่งได้สอง

0468 351 176

ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

รับสมัคร

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

3456/613

3436/604con

พนักงานนวด ทำ�งานย่าน Dubble Bay รายได้ดี $3,000/W มีกล้องวงจรปิด ลูกค้ามีระดับ ร้านธุรกิจดีมาก เปิด 10am-10pm สนใจติดต่อ 0413 654 041

www.thaioz.com.au

0478 022 060

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 35

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ผมนึกอยากจะกินผัดพริกขิงอย่างทีแ่ ม่เคย ทำ�ขึ้นมา ชนิดโหยหวนหารสฝีมือแม่ก็ว่าได้ เมือ่ อยากจะกินก็ตอ้ งทำ�อย่างทีแ่ ม่ท�ำ แต่ผมไม่มี สูตรของแม่ แล้วจะทำ�อย่างไรดี ผมเชือ่ ตัวเองว่าผมมีจนิ ตนาการสูงในการ ทำ�อาหาร ผัดซีอิ๊วของผมได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดใน ซิดนีย์ (เขายอกันอย่างนั้นครับ) ทั้งที่ผมขโมย สูตรมาจากย่าวงษ์อดีตสาวชาววังที่อยู่ร่วมรั้ว บ้านริมคลองบางกรวย ไก่คุณนาย หรือ ชิค เกนเฮเลนเป็นทีช่ นื่ ชมของฝรัง่ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี และเปอร์เซียทีเ่ คยได้ลมิ้ รสชาติมาแล้ว ทัง้ ทีส่ ตู ร นีผ้ มเอามาจากคุณนายภรรยานักการทูตคนหนึง่ และทอดมันปลากรายที่ฝรั่งเพื่อนบ้านร้องหา ให้นำ�มาร่วมในวันงานปาร์ตี้คริสต์มาสประจำ�

ถนนทุกปี โดยพวกเขาไม่รู้ว่าผมไปซื้อทอดมัน สำ�เร็จรูปที่เขาขายเป็นถุง เอามาทอดให้พวกเขา กิน เช่นเดียวกับร้านอาหารไทยบางแห่งก็ใช้วิธี เดียวกันผม แต่จินตนาการในการทำ�อาหารของผมก็ ถูกทดสอบโดยลูกบ้าน โดยเฉพาะจากความเจ้า เล่ห์ของ “ไอ้น่ารัก” เริ่มจากเธอซื้อหัวปลามา แล้วมาบอกว่า ไม่รู้จะทำ�อย่างไร วันนั้นไอ้น่า รักก็ได้ต้มยำ�หัวปลาแสนอร่อยไปกินหนึ่งหม้อ ไอ้น่ารักโยนก้อนหินถามทางครั้งที่สอง ด้วยการซื้อเห็ดหอม กับขาหมูมาแล้วใช้ลูกไม้ เดิม แล้วเธอก็ได้ไข่พะโล้ขาหมูเห็ดหอมไป หนึ่งหม้อใหญ่ จากนั้นมาไอ้น่ารักก็ได้ใจ ซื้อ ไอ้โน่น ไอ้นมี่ าวางไว้บนโต๊ะอาหาร บางครัง้

โวยศาลใจดีแค่ปรับ 500 คดีทำ�ร้ายผู้หญิงบาดเจ็บ 20 มี.ค. 2013 รายการ A Current Affair ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ได้เสนอ ประเด็นการใช้ความรุนแรงตามเมืองริมฝั่งตอน เหนื อ ของรั ฐ น.ซ.ว.ที่ นั บ วั น ยิ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น และ วิภาควิจารณ์ระบบยุติธรรมที่ลงโทษผู้กระทำ� ผิดเบาบางเกินไป ภาพจากกล้อง CCTV ที่สถานีโทรทัศน์ นำ�มาเผยแพร่ท�ำ ให้ผทู้ ไี่ ด้ชมเอือมระอา ในขณะ ที่ตำ�รวจหวั่นเกรงว่า แนวโน้มของคนเมาแล้ว อาละวาดจะเพิ่มขึ้น หากไม่หามาตราการใด ๆ มากำ�ราบผู้กระทำ�ผิดให้ได้หลาบจำ� เหตุการณ์ทถี่ กู นำ�มาเปิดเผยเกิดขึน้ ทีถ่ นน Johnson St เมือง Byron Bay ทางเหนือของ รัฐน.ซ.ว. ในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2012 เมื่อ หญิงสองคนจากย่าน Broadbeach เมือง Gold Coast รัฐควีนสแลนด์ ถูกทำ�ร้ายร่างกายโดยชาย อายุ 20 ปี ก่อนทีค่ วามรุนแรงจะปะทุขนึ้ หญิง ทั้งสองได้มีปากเสียงกับชาววัย 20 ปี จากนั้น เขาก็เหวีย่ งหมัดใส่หญิงสาวทัง้ สอง จนพวกเธอ ลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นถนน แล้วชายวัย 20 ปี จึงเดินจากไป ตำ�รวจกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ต่อหน้าพยานเห็นเหตุการณ์หลายคน และต่อมา ตำ�รวจได้ตามไปจับผู้ต้องหาได้ เป็นชาวเมือง Elanora ทางใต้ของเมือง Gold Coast ในรัฐ

ควีนสแลนด์เช่นกัน เขาถูกตั้งข้อหาทำ�ร้าย ร่างการธรรมดา 1 คดี, ทำ�ร้ายร่างกายจนผู้อื่น ได้รับบาดเจ็บ 2 คดี และก่อเหตุทะเลาะวิวาท อีก 1 คดี ศาลท้องถิ่น Byron Bay ได้ตัดสินคดี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2012 พบว่าจำ�เลยมี ความผิดในข้อหาทำ�ร้ายร่างกายด้วยโทษปรับ 500 เหรียญ นาย Pat Gooley รองประธานสมาคม ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า Byron Bay กลาย เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการใช้ความ รุนแรงอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดย มีสถิติเพิ่มขึ้น 20% นับจากปี 2009-10 นาย Gooley ซึ่งเป็นโฆษกของโครงการ ต่ อ ต้ า นการเสพของมึ น เมาภายใต้ ชื่ อ Last Drinks กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจกับเหตุการณ์ที่ ถูกนำ�ไปแฉบนจอทีวี เพราะ Byron Bay เป็น เมืองหนึง่ ทีม่ กี ารใช้ความรุนแรงอันมีมลู เหตุจาก น้�ำ เมาทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของรัฐน.ซ.ว.หรือ ที่สุดในประเทศก็ว่าได้ ที่ ผ่ า นมาโครงการ Last Drinks ได้ เรียกร้อง ให้นำ�มาตรการปิดบริการ และจำ�กัด ปริมาณการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์มาใช้เพื่อลด จำ � นวนเหตุ ก ารณ์ เ มาสุ ร าอาละวาดในพื้ น ที่ Byron Bay เหมือนอย่างที่ได้นำ�มาใช้ในเมือง

ผมก็จะเนรมิตมันให้เป็นอาหารจานต่าง ๆ แต่ บ่อยครัง้ ผมก็ดดั นิสยั เธอด้วยการปล่อยทิง้ ไว้ให้ มันเสีย จนต้องทิ้งถังขยะไป แต่บางครั้งสิ่งที่ไอ้น่ารักซื้อมาผมก็หมด ปัญญาจินตนาการให้เกิดอาหารจานโปรดได้ เหมือนกัน ครั้งหนึ่งเธอซื้อมะพร้าวแก่ปลอก เปลือกเหลือกะลากลม ๆ สีน้ำ�ตาลเข้มมาหนึ่ง ลูก ถามว่าทำ�อะไรกินได้บ้าง ผมก็บอกว่า “ถ้า ยูอยากกินก็ให้ไปซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวมา ไอ จะทำ�แกงเขียวหวานให้ยกู นิ ” เธอก็บอกว่า “งัน้ ไอไปซื้อกะทิกระป๋องมาดีกว่า” เมื่อเห็นไอ้น่ารักทำ�ได้ “น้องพลอย-เฌอ มาลย์” (ชือ่ ฉายานะครับ) ก็เอามัง่ เธอซือ้ ผักบุง้ กำ�ใหญ่มาบอกว่า อยากกินแกงส้มทีผ่ มเคยทำ�ให้ กิน เพราะติดใจรสชาติจี๊ดจ๊าดของมัน แต่ผม ไม่เอาใจเธอ วันนั้นทั้งบ้านได้กินสุกี้แห้งทะเล ซึ่งเกิดจากจินตนาการทำ�สุกี้ทะเลเป็นครั้งแรก ของผม แต่อร่อยและมีกงุ้ หอยปูปลามากกว่าซือ้ กินเองตามร้านอาหารเป็นไหน ๆ ผัดพริกขิงสูตรของแม่จึงไม่ยากที่ผมจะ ลองทำ� ในครั้งนี้ผมเริ่มทำ�จากการใช้น้ำ�พริก ผัดพริกขิงสำ�เร็จรูป ซื้อจากร้านของชำ�เอเชียน ซื้อปลาทูนึ่งมา ๑๒ ตัว เป็นปลานำ�เข้าทั้งจาก

เวียดนามและไทยอย่างละ ๖ ตัว ของไทยจะดี กว่า แต่รสชาติยงั ห่างจากปลาทูนงึ่ ทีว่ างขายใน ประเทศไทยมาก เพราะมีรสเค็มกว่า เนื้อปลาทู แข็งกระด้างและยุ่ยกว่า สูตรของแม่ใช้น�้ำ มันหมู และกากหมู ผม หาซื้อไม่ทันเลยวิ่งไปซื้อหมูสามชั้นมาจากห้าง วูลเวิร์ทส์ หั่นเฉพาะหนังหมูกับมันหมูเอามา ทอดจนได้น้ำ�มันหมูและกากหมู จากนั้นก็ถึงคราวปรุงผัดพริกขิงเคล็ดลับ ตอนนีข้ นึ้ อยูก่ บั สัดส่วนของปริมาณปลาทูทแี่ กะ ได้ กับเนื้อน้ำ�พริกขิง ให้ได้สัดส่วนผัดคลุก เคล้ากับน้ำ�มันหมู เหยาะน้ำ�ปลา ผมจำ�ได้ว่าผัด พริกขิงของแม่มีรสหวานปนอยู่นิดหน่อย จึงใส่ น้�ำ ตาลปีบ๊ ก้อนเล็กลงไปด้วย ผมเสียดายเนือ้ หมู สามชัน้ ทีเ่ หลือ จึงเอามาหัน่ เป็นสีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ เติมลงไป ผัดให้ได้ที่จึงตักใส่จาน ผัดพริกขิงของผมรสชาติออกมาใช้ได้ครับ แต่ยงั ห่างชัน้ กับผัดพริกขิงรสมือแม่ อันนีป้ ญ ั หา มันอยูท่ เี่ นือ้ ปลาทูและน้�ำ พริกขิงสำ�เร็จรูปทีย่ งั ใช้ ไม่ได้ เห็นจะต้องลงมือตำ�น้�ำ พริกเอง........เนือ้ ที่ กระดาษหมดแล้ว พบกันฉบับหน้าครับ

ทีวี 9 เผยแพร่ภาพชายวัย 20 ปีกำ�ลังทำ�ร้ายผู้หญิง 2 คน Newcastle และย่าน Manly ของซิดนีย์ซึ่งได้ ผลมาแล้ว โดยสามารถลดจำ�นวนการใช้ความ

รุนแรงลงถึง 37%

นายกฯกิลลาร์ดไร้คู่ต่อสู้ ศึกท้าชิงเลือกหน.พรรค 21 มี.ค. 2013 นาง Julia Gillard นายก รั ฐ มนตรี ส ามารถรอดพ้ น จากแรงกดดั น จาก นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามภายในพรรคเลเบอร์ ในการกดดันให้มีการเลือกผู้นำ�พรรคคนใหม่ ในวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาเป็น เวลา 7 สัปดาห์ ประเด็ น ร้ อ นแรงถู ก จุ ด ขึ้ น โดยนาย Simon Crean ร.มว.การพัฒนาส่วนภูมิภาคและ รัฐบาลท้องถิ่น นำ�นักการเมืองกลุ่มสนับสนุน นาย Kevin Rudd อดีตนายกรัฐมนตรี ถือ โอกาสในช่วงประชุมสมาชิกส.ส.และส.ว.ของ พรรคเลเบอร์กล่าวโจมตีการบริหารงานของนาง Gillard และท้าทายให้มกี ารสรรหาผูน้ �ำ พรรคคน ใหม่ โดยนาย Crean ซึ่งเคยเป็นอดีตหัวหน้า พรรคเลเบอร์ในช่วงปี 2001-2003 เสนอตนเอง

เป็นรองหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีการคลัง ประเด็นความเผ็ดร้อนปะทุขึ้นหลังจาก รัฐบาลพ่ายแพ้คะแนนโหวตในการยื่นขอให้มี การอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเสนอโดย พรรคฝ่ายค้านด้วยคะแนน 71 เสียงต่อ 73 เสียง หลังจากนาย Bob Oakeshott และนาย Tony Windsor สองส.ส.อิสระยกมือสนับสนุนยติ ของพรรคฝ่ายค้าน นอกจากนั้นรัฐบาลยังต้อง เสียหน้าด้วยการยอมถอนร่างกฎหมายควบคุม การสื่อสารมวลชนซึ่งเสนอโดยนาย Stephen Conroy ร.มว.โทรคมนาคมออกไป เพื่อหลีก เลี่ยงต่อการถูกคว่ำ�ในสภาล่างค่อนข้างแน่นอน อย่างไรก็ตามในเวลา 16.30 น.หลังจาก หยุดพักการประชุมสมาชิกพรรค นาง Gillard กลับเข้ามาพร้อมด้วยความมั่นใจ และประกาศ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 36


นาง Julia Gillard และนาย Kevin ยอมรับให้มีการสรรหาผู้นำ�พรรคคนใหม่ แต่ ก่อนเข้าประชุมเธอได้สั่งปลดนาย Crean ออก จากตำ�แหน่งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล ผลที่ตามมาทำ�ให้นาย Richard Marles เลขาธิการรัฐสภาได้ขอลาออกจากตำ�แหน่งหลัง จากเขาออกมาประกาศอย่างเปิดเผยว่าเขาได้ ย้ายฝ่ายมาสนับสนุนนาย Rudd ตามด้วยนาย Joel Fitzgibbon ผู้นำ�วิปของรัฐบาลกลางและ เป็นผู้สนับสนุนนาย Rudd รายสำ�คัญจากรัฐ น.ซ.ว.ก็ได้ประกาศลาออกจากตำ�แหน่ง การลาออกของนาย Fitzgibbon ทำ�ให้

Rudd ในช่วงที่เป็นร.มว.ต่างประเทศ นาย Ed Husic และนาง Janelle Saffin ขอ ลาออกจากการเป็นรองผู้นับวิปของรัฐบาลตาม เจ้านายไปด้วย หลังจาก 15 นาที่ที่นาย Rudd ถูกเสนอ ชื่อเป็นผู้ท้าทิ้งตำ�แหน่งผู้นำ�พรรค นาย Rudd ได้ออกมาปฏิเสธทีจ่ ะขึน้ ท้าชิงผูน้ �ำ พรรคคนใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เขาจำ�ต้องทำ�ตามสัญญาที่ให้ ไว้ว่าจะไม่ขึ้นท้าชิงตำ�แหน่งจากนาง Gillard จนกว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไป ทำ�ให้นาง Gillard ได้รบั เลือกกลับเข้ามาเป็นผูน้ �ำ พรรคคน ใหม่โดยไม่มีผู้ท้าชิง

เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ขึ้ น ท้ า ชิ ง หั ว หน้ า พรรคและ รัฐสภาจะปิดประชุมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ เท่า กับเป็นเครือ่ งค้�ำ ประกันให้นางGillard ยังคงเป็น นายกฯต่อไปจนกว่ารัฐสภาจะเปิดประชุมงบ ประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และถ้าหาก นาย Rudd รักษาคำ�พูดก็จะทำ�ให้เธอสามารถนำ� พรรคเลเบอร์สู้ศึกเลือกตั้งในวันที่ 14 กันยายน ต่อไป หลังจากทราบว่า ผลการสรรหาผูน้ �ำ พรรค คนใหม่ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง นาย Tony Abbott ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาเรียกร้องให้มีการ ยุบสภาและจัดให้มีเลือกตั้งโดยด่วน เพื่อยุติ ความยุ่งยากทางการเมือง ในขณะที่กลุ่มผู้นำ� ธุรกิจต่างออกมาขานรับว่า สถานการณ์การเมือง ปัจจุบันได้ทำ�ความเสียหายทางเศรษฐกิจของ ประเทศอย่างใหญ่หลวง จำ�เป็นต้องมีการเลือก ตั้งใหม่โดยด่วน ผู้นำ�ธุรกิจที่ออกมาเรียกร้องในทันทีรวม ถึงนาย Bernie Brookes ผู้อำ�นวยการบริหาร ในเครือ Myer, นาย Solomon Lew ประธาน Premier Investments Limited, นาย Ron Walker ประธาน Melbourne Grand Prix, นาย Gerry Harvey ผู้บริหารและเจ้าของกิจการใน เครือ Harvey Norman และอีกหลายราย

อย่างไรก็ตามฐานะของรัฐบาลยังคงมีเสียง สนับสนุนเหนือกว่าพรรคฝ่ายค้าน แม้ว่าที่นั่ง ส.ส.จะน้อยกว่า เนือ่ งจากส.ส.จากพรรคกรีนส์ และส.ส.อิสระยังคงประกาศให้การสนับสนุน ตามข้อตกลงเดิม แต่นาย Andrew Wilkie หนึง่ ในส.ส.อิสระออกมาเตือนว่า รัฐบาลกำ�ลังก้าว ผิดทางครั้งใหญ่ อย่ า งไรก็ ต ามในวั น ที่ 22 มี น าคม รัฐมนตรีอาวุโส 3 นาย ที่ถูกลดความสำ�คัญมา อยูใ่ นกระทรวงไม่ส�ำ คัญ อันเนือ่ งมาจากทัง้ สาม แสดงตัวมาตลอดเวลาว่า สนับสนุนนาย Rudd ได้ประกาศลาออกจากตำ�แหน่งคือนาย Chris Bowen ร.มว.ทบวงมหาวิทยาลัย, นาย Martin Fergoson ร.มว.ทรัพยากรธรรมชาติ และนาย Kim Carr ร.มว.บริการทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลของนาง Gillard ได้ ขอร้องให้นาย Anthony Albanese ร.มว.การ ขนส่งและนาย Bob Carr ร.มว.ต่างประเทศผู้ ให้การสนับสนุนนาย Rudd ยังคงอยู่ร่วมคณะ รัฐมนตรีต่อไป โดยไม่ได้รวมถึงนาย Mark Butler ร.มว.ดูแลคนชราและสุขภาพจิตที่ออก มาร่วมรณรงณ์กับนาย Crean ซึ่งยังคงปฏิเสธ ที่จะลาออกจากตำ�แหน่ง

สภาพคาราวานปาร์คในเมือง Denison เช่นนี้มาก่อนในตลอด 40 ปีที่เขาอาศัยอยู่ใน พื้นที่นี้ และถือเป็นโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต เขากล่าวว่า หน่วยงานบริการเหตุฉุกเฉิน และช่วยเหลือชีวิต (SES) และสำ�นักงานดับ เพลิงท้องถิ่นต้องทำ�งานอย่างหนักในการช่วย เหลือประชาชน ผู้บาดเจ็บจำ�นวน 20 คนถูกนำ� ส่งศูนย์การแพทย์ Yarrawonga District Health Service ส่วนอีก 5 คนถูกนำ�ส่งโรงพยาบาลใน เมลเบิรน์ โดยมีผบู้ าดเจ็บสาหัสสองคนทีต่ อ้ งนำ� ส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์

Count หลังถูกพายุโทนาโดถล่ม ทางด้านนาย Bernard Kates ผู้บังคับการ หน่วย SES ประจำ�ภูมิภาครัฐน.ซ.ว.กล่าวใน เวลาต่อมาว่า พายุทอนาโดหมุนเป็นกรวยมีตาวัว อยูเ่ หนือคาราวานปาร์คหลายแห่ง ซึง่ ถือว่าโชค ดีมากทีม่ ผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บขัน้ ร้ายแรงเพียงสองคน เท่านัน้ ในขณะทีส่ ภาพของคาราวานปาร์คพังยับ เยินเกือบทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากขณะเกิดเหตุ คนส่วนใหญ่ออกไปทำ�กิจกรรมท่องเที่ยวนอก ที่พักของตน

เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย al-Qaida แต่งกาย เป็นตำ�รวจฟิลิปปินส์ได้พังประตูบ้านของเขา แล้วลักพาตัวไป ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา เขาถูกบันทึก วิดีโอหลายต่อหลายครั้งเพื่อแสดงว่าถูกลักพา ตัวและยังมีชีวิตอยู่โดยกลุ่มกองโจรต้องการเงิน จำ�นวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นค่าไถ่ตัว อย่ า งไรก็ ต ามรั ฐ บาลกลางออสเตรเลี ย ได้ใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อการลักพาเรียกค่าไถ่ ด้วยการไม่ยอมรับข้อเสนอใด ๆ ความพยายามช่วยเหลือนาย Rodwell ให้ เป็นอิสระ ครั้งล่าสุดได้เริ่มขึ้นเมื่อญาติพี่น้อง ของนาย Rodwell ในออสเตรเลียรวบรวมเงินได้ 93,600 เหรียญ โดยให้นาง Gutang รับหน้าที่

เป็นผู้ติดต่อนาย Al-Rasheed Sakalahul รองผู้ ว่าการจังหวัด Basilan ทางใต้ของฟิลปิ ปินส์เมือ่ ต้นเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ให้เป็นผูป้ ระสานการ เจรจากับกลุ่มกองโจร การเจรจาต่อรองกับกลุ่มกองโจรกระทำ� โดยนาย Sakalahul และผูช้ ายชือ่ Roger ผูเ้ ป็น ลูกพี่ลูกน้องของนาง Gutang ด้วยการลดค่าไถ่ จาก 2 ล้านเหรียญ ลดลงเหลือ 93,600 เหรียญ อย่างไรก็ตามข่าวในวงในบอกว่าการเจร จาต่อรองได้ถูกเลื่อนให้ล่าช้าออกไปหลายครั้ง เนื่องจากการต่อรองเรื่องค่าคอมมิสชั่นระหว่าง คนกลางและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหักจากเงินค่าไถ่ แต่ในที่สุดนาย Rodwell ก็ได้รับการปล่อยตัว อ่านต่อหน้า 38

ทอนาโดพัดถล่มชายแดน รัฐน.ซ.ว.-วิกตอเรียยับเยิน 22 มี . ค. 2013 ได้ เ กิ ด เหตุ พ ายุ ห มุ น ทอร์นาโดเกิดขึ้นฉับพลันพัดทำ�ลายพื้นที่ตาม ตะเข็บชายแดนของรัฐน.ซ.ว.และรัฐวิกตอเรีย ในวันนี้ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สร้างความเสีย หายแก่ บ้ า นเรื อ นและที่พักในคาราวานปาร์ค เป็นมูลค่านับร้อยล้านเหรียญ ในขณะที่มีผู้ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปถึงปานกลางหลายสิบคน ในเวลา 20.00 น.ของคืนวันพฤหัสฯ ที่ 21 มี น าคมที่ ผ่ า นมาได้ เ กิ ด ลมพายุ ห มุ น ขนาดความเร็วระหว่าง 250 ถึง 300 ก.ม.ต่อ ชม.พัดผ่านตามลุ่มแม่น้ำ� Murray ทำ�ลายบ้าน เรื อ นเสี ย หาย พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายมาก ที่ สุ ด คื อ พื้ น ที่ เ มื อ งตามชายแดนระหว่ า งสอง รัฐเช่น Yarrawonga, Mulwala, Bundalong, Koonoomoo, Barooga และ Combram โดย เฉพาะพื้นที่คาราวานปาร์คและโรงแรมสำ�หรับ คนเดินทางหรือมอเตอร์โฮเทลที่ Mulwala ใน เมือง Denison County ในรัฐน.ซ.ว.ได้รบั ความ

เสียหายเกือบทั้ง 160 หลัง อย่างไรก็ตามไม่มผี เู้ สียชีวติ จากเหตุการณ์ ครัง้ นี้ โดยมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บอย่างน้อย 25 คน มี เพียงสองคนเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส นาย Danny Janosevic เจ้าของเคบิน คาราวานที่ Kyffins Reserve เป็นผูห้ นึง่ ทีโ่ ชคดี เมือ่ เคบินของเขาถูกพายุหมุนพัดขึน้ สูอ่ ากาศ 25 เมตร ในขณะเขาอยู่ภายใน เคบินของเขาลอย อยูบ่ นอากาศได้ประมาณหนึง่ นาทีกอ่ นตกลงมา ท่ามกลางสายตาของนักแคมป์ปิ้งจำ�นวนมาก ทุกคนพากันประหลาดใจเมื่อพบว่า เขาไม่ได้ รับบาดเจ็บใด ๆ ในเมือง Bundalong ท่อนไม้ขนาดใหญ่ ได้พงุ่ ทะลุหลังคาบ้านหลังหนึง่ ลงมาทะลุเตียง นอนแต่โชคดีทสี่ องสามีภรรยาเจ้าของเตียงนอน ไม่ได้รับอันตรายใด ๆ นาย Brian Keenan เทศมนตรีเทศบาลเขต Moira Shire กล่าวว่าเขาไม่เคยเจอประสบการณ์

โจรเรียกค่าไถ่ฟิลิปปินส์ปล่อย เหยื่อออสซี่หลังขัง 15 เดือน 23 มี.ค. 2013 อดีตทหารออสเตรเลียผู้ ไม่สนใจคำ�เตือนจากกระทรวงต่างประเทศที่ กำ�หนดให้เกาะมินดาเนาในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นพืน้ ทีส่ แี ดงและให้หลีกเลีย่ งการเข้าไป แต่ เขาไม่สนใจคำ�เตือน ด้วยการเข้าไปแต่งงานกับ สตรีท้องถิ่น หกเดือนหลังจากนั้นเขาก็ถูกกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นเวลานาน ถึง 15 เดือน ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวเมื่อญาติพี่

น้องยอมรวบรวมเงินเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวเขา อดีตทหารผู้นี้คือนาย Warren Rodwell วัย 54 ปี ได้เดินทางไปสมรสกับนาง Miraflor Gutang ชาวฟิลปิ ปินส์วยั 28 ปีในเดือนมิถนุ ายน ปี 2011 แต่หลังจากแต่งกันและทำ�ธุรกิจเปิด ร้ า นขายของที่ บ้ า นใกล้ เ มื อ ง Ipil บนเกาะ มินดาเนาได้ไม่ถึงครึ่งปี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2011 สมาชิกกองโจร Abu Sayyaf ซึ่งมีส่วน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 37


โจรเรียกค่าไถ่ฟิลิปปินส์ปล่อย เหยื่อออสซี่หลังขัง 15 เดือน

ต่อจากหน้า 37

กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้นำ�นาย Rodwell เดิน ลงเขามาลงเรือบดในคืนวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม โดยบอกให้เขาพายเรือมาตามลำ�พัง อีกสาม ชั่วโมงต่อมาจึงเข้าเขตอนุญาตจับปลาของจัง หวัด Pagadian และเข้าสู่ฝั่ง จากนั้นเขาเดินเท้า ต่อไปตามทิศทางทีส่ มาชิกกองโจรบอกกล่าวไว้ ในช่วงนี้มีชาวบ้านพบเห็นเขาเดินเท้าเปล่ามา ตามลำ�พัง ในสภาพอิดโรยร่างกายผอมแห้ง และ สั่นเพรา จึงแจ้งตำ�รวจให้ทราบ เขาถู ก นำ � ตั ว ส่ ง โรงพยาบาลในกรุ ง มะนิลา เพื่อรักษาอาการร่างกายขาดน้ำ�และ สารอาหาร และมีก�ำ หนดต้องอยูใ่ นเมืองหลวง ของฟิลิปปินส์อีกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อช่วย เหลือทางการฟิลปิ ปินส์ ในการคลีค่ ลายคดีการ ลักพาตัวเขา อย่างไรก็ตามในวันที่ 26 มีนาคมมีข่าว เพิ่มเติมว่านาย Rodwell ได้ปฏิเสธที่จะให้นาง

Gutang เข้าพบตัวเขาแม้ว่าเธอเรียกร้องต้องการ จะพบสามีให้ได้ โดยอ้างว่าเธอมีส่วนในการ ช่วยให้สามีเป็นอิสระด้วยการยอมขายบ้าน ขาย สถานีเติมน้�ำ จืด และรถยนต์เพือ่ ช่วยให้สามีเป็น อิสระรวมถึงมีบทบาทสำ�คัญในการเจรจากับ กลุ่ม Abu Sayyaf ส่วนนาย Rodwell กล่าวว่าความสัมพันธ์ ของเขาและนาง Gutang ได้ขาดสะบั้นลงเพียง ไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ ทางด้านนาย Sakalahul ได้ออกมากล่าว ว่า ครอบครัวของนาย Rodwell เป็นผู้เจรจา โดยตรงกั บ กลุ่ ม ผู้ ลั ก พาตั ว เรี ย กค่ า ไถ่ โดย เขาไม่รู้ว่ามีการจ่ายเงินค่าไถ่กันหรือไม่ และ จำ�นวนเท่าใด เพราะหน้าที่ของเขามีเพียงทำ�ให้ นาย Rodwell กลับออกมาอย่างปลอดภัยเท่านัน้ โดยเขาไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเงินค่าไถ่แต่ใด ๆ สำ�หรับประวัติของนาย Rodwell หลัง

จอมข่มขืนผิดกฎทัณฑ์บน ดำ�เนินธุ รกิ จ ซ่ อ งโสเภณี 24 มี.ค. 2013 ผู้กระทำ�ผิดทางเพศระดับ ร้ายแรงซึง่ ได้รบั การปล่อยตัวอย่างมีทณ ั ฑ์บนแต่ ต้องสวมกำ�ไลข้อเท้าเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว ตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน ได้ถกู จับกลับเข้าคุกอีก หลังจากเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า เขาได้แอบดำ�เนิน กิจการซ่องโสเภณี ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎข้อ ห้ามของสำ�นักงานราชทัณฑ์อย่างร้ายแรง ทั้งนี้นาย A (นามสมมุติ) ซึ่งชื่อสกุลจริง ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนือ่ งจากเขาอยูใ่ นระหว่าง ถูกลงทะเบียนติดตามตัวในฐานะผูม้ คี วามผิดทาง เพศ ได้ถูกจับเมื่อวันพฤหัสฯที่ 21 มีนาคมที่ ผ่านมา ในระหว่างตำ�รวจใช้หมายค้นเข้าตรวจ ที่พักของเขาในย่าน Maroubra และสถานอาบ อบนวดแห่งหนึ่งในย่าน Drummoyne จากการตรวจสอบพบว่ า สถานอาบอบ นวดแห่งนี้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของนาย A ใน เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา แต่รอดพ้นการตรวจ สอบไปได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้กระทำ�ผิดรายหนึ่ง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รัฐน.ซ.ว.จับตาดูอย่าง ใกล้ชิดมากที่สุดก็ตาม นาย A มาถูกเจ้าหน้าที่สงสัยในเดือนนี้ เมื่อพบว่าเขาได้แวะเวียนเข้าไปในสถานอาบ อบนวดที่ Drummoyne เมื่อเจ้าหน้าที่เรียก ตัวมา สอบถาม เขาก็ตอบไปว่า เป็นเพราะเขา รับจ้างเป็นผู้เดินแจกโบชัวร์ให้ธุรกิจใหม่ของ เพื่อนคนหนึ่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จับตามองอย่างใกล้ ชิดเมื่อจับได้ว่าเขากระทำ �ผิดเงื่อนไขอย่างคา หนังคาเขา จึงประสานงานกับตำ�รวจเข้าจับกุม ทันที โดยเขาถูกตัง้ ข้อหาฝ่าฝืนคำ�สัง่ ขยายการคุม ประพฤติ (ESO) นาย A เป็ นผู้ มีประวัติกระทำ�ผิดทาง เพศขั้นร้ายแรงด้วยการลักพา, ทำ�ร้ายร่างกาย

และข่มขืนจำ�นวนหลายครั้งในรัฐน.ซ.ว.และ ควีนสแลนด์ ในระหว่างปลายทศวรรศที่ 1980s และต้นทศวรรษที่ 1990s เขาถูกจำ�คุก 12 ปีจากความผิดในคดีหนึ่ง ทีเ่ ขาได้กอ่ ไว้ และต่อมาในเดือนธันวาคม 2007 เขาได้รบั การปล่อยตัวอย่างมีทณ ั ฑ์บน แต่เพียง 6 เดือนนาย A ได้ถูกยกเลิกทัณฑ์บน เมื่อ เขาแสดงเจตนาลวนลามหญิงสาวสองคนภายใน ร้าน McDonald’s ทำ�ให้เขาถูกจับกลับห้องขังอีก แต่ไม่นานเขาก็ได้รับการปล่อยตัวโดยคำ� สั่งขยายการคุมประพฤติ ด้วยการติดกำ�ไลข้อ เท้าติดตามการเคลื่อนไหวด้วยระบบดาวเทียม และเงือ่ นไขเข้มงวดในขณะทีอ่ อกจากทีพ่ กั อาศัย ไปอยู่ในชุมชน ในวันที่ 22 มีนาคม นาย A ถูกนำ�ขึ้น ศาลท้องถิน่ Waverley โดยไม่ได้ยนื่ ขอประกัน ตัว แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อการฝ่าฝืนคำ�สั่ง ขยายการคุมประพฤติ 4 ข้อหา ในจำ�นวนนีร้ วมถึงเขาฝ่าฝืนการเข้าบำ�บัด ลดความต้องการทางเพศตามโครงการ antilibidinal medication โดยเขาไม่ได้ไปพบแพทย์ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ อีกข้อหาหนึ่งคือเขา ได้ใช้ชื่อปลอม เพื่อการมีความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้ามโดยมิได้บอกให้สำ�นักงานราชทัณฑ์ รับทราบ ทางด้านโฆษกของตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ออก มายืนยันว่า ได้ทำ�การเข้าตรวจค้นบ้านของนาย A และสถานอาบอบนวดทีจ่ ดทะเบียนภายใต้ชอื่ ของเขา โดยได้ยดึ หลักฐานไว้จ�ำ นวนหนึง่ ใน การเข้าตรวจค้นครัง้ นีม้ ตี �ำ รวจสันติบาลกลางเข้า ร่วมตรวจค้นด้วย โดยจะทำ�การสอบสวนเพิ่ม เติมต่อความผิดนอกเหนืออำ�นาจกฎหมายของ รัฐน.ซ.ว.

นาย Warren Rodwell ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันที่ 25 มีนาคมที่กรุงมะนิลา จากลาออกจากการเป็นทหาร เขาได้ท่องเที่ยว อินเทอร์เน็ตจึงตัดสินใจเดินทางไปฟิลิปปินส์ ตามลำ�พังในมองโกเลีย, อุรุกวัย, ไทย, สาธาร เพื่อแต่งงานกับเธอ ณรัฐเชค, กัมพูชา, ชิลี และอาร์เจนติน่า เขา สำ�หรับกลุม่ ก่อการร้าย Abu Sayyaf เป็น ได้ ใ ช้ เ วลาหลายปี ยึ ด อาชี พ เป็ น ครู ส อนภาษา หนึ่ งในกลุ่ ม กองกำ � ลั ง ติ ด อาวุ ธ ชาวมุ ส ลิ ม หั ว อังกฤษอยู่ในประเทศจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รุนแรงทีป่ ฏิบตั กิ ารอยูท่ างตอนใต้ของฟิลปิ ปินส์ และครั้งสุดท้ายสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Yunnan เป็นกลุ่มหนึ่งที่นิยมลักพาชาวต่างชาติ, ผู้นับถือ และวิทยาลัย Inner Mongolia Medical ใน ศาสนาคริสต์ และนักธุรกิจไปเรียกค่าไถ่หรือ ประเทศจีน ก่อนพบรักกับนาง Gutang ทาง สังหารทิ้ง

ผู้เชี่ยวชาญเตือนออสเตรเลีย สร้างหนี้สินใกล้ขีดอันตราย 25 มี.ค. 2013 ระดับการก่อหนี้สินของ รัฐบาลกลางได้ถกู ทำ�นายว่าจะเพิม่ ขึน้ 80% มาสู่ ระดับ 165 พันล้านเหรียญเพียงช่วงเทอมบริหาร ของรัฐบาลกลางระหว่างเดือนกรกฎมคม 2010 ถึงเดือนพฤษภาคม 2013 นักวิจัยกล่าวว่า จากตัวเลขที่แท้จริงนับ จากเลือกตั้งปี 2010 จนถึงเดือนตุลาคม 2012 รัฐบาลได้กอ่ หนีเ้ พิม่ ขึน้ 54 พันล้านเหรียญ มา อยู่ที่ 144 ล้านเหรียญ โดยเชื่อว่าในช่วงที่เหลือ จนถึงงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2013 หาก นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังยังคงพยายาม ทำ�งบประมาณเป็นบวกตามสัญญาหรือติดลบ เล็กน้อยรัฐบาลจะสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 21 พันล้านเหรียญ นาย Saul Eslake ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ย เศรษฐกิจของ Bank of America Merrill Lynch กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมารัฐบาลได้ท�ำ แผนการเงิน แต่ แผนผิดพลาดจากความเป็นจริงอย่างมาก และ ความพยายามจะทำ �ให้ ไ ด้ ต ามสั ญ ญาหาเสี ย ง จึงส่งผลกระทบออกมาอย่างที่ปรากฎ ในขณะนาง Jennifer Westacott ผูอ้ �ำ นวย การสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลีย (BCA) ให้ความ เห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นไปอย่างเกินตัว ไม่สอดคล้องกับรายรับที่ได้ และถ้ารัฐบาลไม่ เปลี่ยนแปลงการจัดการบริหารงบประมาณก็จะ นำ�ไปสู่ปัญหาหนี้สาธารณะขั้นร้ายแรง ความเห็นของนาง Westacott ได้รับการ สนับสนุนจากศจ. Jacob Madsen ศาตราจารย์ ทางด้านธุกิจและเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยโม นาชกล่าวว่า การสร้างหนี้ของรัฐบาลเป็นแนว โน้มที่อันตรายและผิดเวลา และถือเป็นการใช้ จ่ายเงินออกไปอย่างไม่จำ�เป็นและแนวทางที่

รัฐบาลทำ�ไปและกำ�ลังทำ�ถือว่าไม่ฉลาดอย่าง สิ้นเชิง นาย Shane Oliver ผู้อำ�นวยการฝ่าย เศรษฐกิจของ AMP ได้ออกมาเรียกร้องให้ รัฐบาลหยุดดำ�เนินเศรษฐกิจตามอย่างสหรัฐและ อังกฤษ และตำ�หนิที่รัฐบาลไม่สามารถฉกฉวย ประโยชน์จากช่วงที่ภาคอุตสหกรรมเหมืองแร่ รุ่งเรืองตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นาย Oliver เสนอแนะให้ดไู อร์แลนด์เป็น ตัวอย่าง ซึ่งในปี 2007 ไอร์แลนด์มีระดับหนี้ สินในระดับเดียวกับออสเตรเลีย การถอดแบบ เศรษฐกิจเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักรทำ�ให้ อีก 6 ปีตอ่ มาไอร์แลนด์มหี นีส้ นิ กว่า 100% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่อย่างไรก็ตามทั้ง Merrill Lynch, นาง Westacott และศจ. Madsen ต่างออกมาให้ ความเห็นเหมือนกันว่า สถานการณ์หนี้สินของ ออสเตรเลียในขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤติ เพียงแต่ยังมีการจัดการบริหารทางการเงินที่ยัง ไม่ดีเท่านั้น ทางด้านทีมเศรษฐกิจของพรรคฝ่ายค้าน ออกมาทำ�นายว่า รัฐบาลอาจจะจ่ายเงินมือเติบ มากยิ่งขึ้นและหากรัฐบาลไม่ยั้งมือเมื่อถึงเวลา เลือกตั้ง พรรคฝ่ายค้านทำ�นายว่าหนี้สินอาจจะ ทะยานขึ้นถึง 267 พันล้านเหรียญทีเดียว ในงบประมาณปี 2012 นาย Swan ได้ ยกเพดานการสร้างหนี้ของรัฐบาลจาก 250 พัน ล้านเหรียญไปเป็น 300 พันล้านเหรียญ ซึง่ นาย Tony Abbott หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเชื่อว่า ใน งบประมาณทีจ่ ะถึงในเดือนหน้านาย Swan อาจ จะขอเพิ่มเพดานการก่อหนี้สินขึ้นอีก อย่ า งไรก็ ต ามนาย Swan ได้ อ อกมา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 38


ออสซี่เปิดตัวเจ้าภาพฟุตบอล

เอเชียนคัพ 2015 แข่ง 5 เมือง 26 มี.ค. 2013 สหพันธ์ฟุตบอลแห่ง ออสเตรเลียได้ถอื เอาวันแข่งขันคัดเลือกประเทศ ผู้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี 2014 ระหว่าง ทีมชาติออสเตรเลียกับทีมชาติโอมานที่สนาม Stadium Australia ในซิดนียโ์ อลิมปิกปาร์ควันที่ 26 มีนาคม เป็นสถานทีใ่ นการแถลงข่าวการเป็น เจ้าภาพฟุตบอลเอเชียนคัพปี 2015 หรือ 2015 AFC Asian Cup โดยมีเจ้าชาย Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah ประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันเอเชียนคัพร่วมแถลงการเป็นเจ้า ภาพ โดยออสเตรเลียได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า ภาพครัง้ แรก ด้วยการจัดให้มขี นึ้ ในระหว่างวัน ที่ 3 ถึง 31 มกราคม 2015 (23 วัน) โดยจะ มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้งสิ้น 16 ทีม ขณะนี้มีผู้เข้ารอบสุดท้ายแล้วสี่ ทีมคือ ออสเตรเลีย ในฐานะเจ้าภาพ, ญี่ปุ่น

ในฐานะผู้ชนะเลิศปี 2011, เกาหลีเหนือใน ฐานะรองแชมป์ปี 2011 และเกาหลีใต้ในฐานะ ที่สามปี 2011 ทำ�การแข่งขันใน 5 นครและเมืองใหญ่ คือซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน, แคนเบอร์รา และนิวคาสเซิล โดยทีมที่ชนะเลิศเอเชียน คัพ ปี 2015 จะได้ สิ ท ธิ เ ข้ า ไปแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ฟีฟาเฟเดอเรชั่นคัพปี 2017 ในปี 2017 ซึ่งมี ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ในด้ า นการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลระหว่ า งที ม ออสเตรเลียกับทีมชาติโอมานต่อหน้าประชาชน เข้ามาเชียร์ในสนามถึง 34,603 คนก่อนหน้า การแข่งขันทีมชาติออสเตรเลียเป็นต่อหลายขุม เนื่องจากเป็นเจ้าภาพ และถูกจัดอยู่เป็นทีม อันดับที่ 3 ของเอเชีย ในขณะทีโ่ อมานเป็นผูม้ า เยือนและอยู่ในอันดับที่ 12 ของเอเชีย แต่ผลการแข่งขันเกิดพลิกความคาดหมาย

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างออสเตรเลียกับโอมาน เมื่อทีมโอมานสามารถถล่มทีมออสเตรเลียที่มัว บุกเพลิน แต่เปิดท้ายไว้ให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเข้า โจมตีอย่างง่ายดายด้วยประตู 0 ต่อ 2 ก่อนที่ ออสเตรเลียบุกมาตีเสมอได้ 2 ต่อ 2 ในครึง่ หลัง อย่างไรก็ตามผลเสมอในนัดนี้ทำ�ให้ทีม ออสเตรเลี ย หล่ น มาอยู่ อั น ดั บ ที่ ส ามของสาย ด้วยคะแนน 6 คะแนนเท่ากับอีรักและโอมาน

ตามหลังญี่ปุนซึ่งมี 13 คะแนน และจอร์แดน 7 คะแนน โดยนัดหน้าออสเตรเลียต้องไปเจอ กับกระดูกชิ้นใหญ่คือญี่ปุ่นในวันที่ 4 มิถุนายน ทำ�ให้ความหวังในการเข้าเป็นเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายปี 2014 ที่ประเทศบราซิลเริ่มสั่น คลอน

โรคเยื่อสมองอักเสบระบาด พื้นที่ซิดนีย์ชายฝั่งตอนเหนือ

27 มี.ค. 2013 กระทรวงสาธารณสุขรัฐ น.ซ.ว.ได้ออกเตือนประชาชนถึงการระบาดของ โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) และโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (meningitis)ซึ่งระบาดในวงกว้าง ทางชายฝั่งทะเลตอนเหนือของซิดนีย์ โฆษกของสำ�นักงานสาธารณสุขเขตพื้น ที่ซิดนีย์เหนือกล่าวว่า นับตั้งแต่ปีนี้ มีผู้ติด เชื้อแล้ว 15 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อในขั้นร้ายแรง จำ�นวน 3 ราย นพ. Bradley Forssman แห่งสาธารณสุข เขตพืน้ ทีซ่ ดิ นียเ์ หนือกล่าวว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญทางโรค ระบาดวิทยาเชื่อว่า เชื้อไวรัส Spinal Myelitis ซึ่ ง เป็ น ตั ว การให้ เ กิ ดโรคมื อ , เท้ า และปาก (Enterovious 71 หรือ HFMD) คือเชื้อโรคที่

อยู่เบื้องหลังของการแพร่กระจายโรคร้ายครั้งนี้ นพ.Forssman กล่าวว่า ขณะนีย้ งั ไม่ทราบ สาเหตุแน่ชดั ว่า ทำ�ไมจึงมีผตู้ ดิ เชือ้ มากกว่าปกติ เขากล่าวว่า ทางการคาดหวังว่า ช่วงเวลานี้คือ ช่วงระบาดของโรคสมองอักเสบและโรคเยื่อ หุ้มสมองอักเสบ แต่ไม่คาดคิดว่ามันจะเริ่มต้น รุนแรงอย่างนี้ นพ. Forssman กล่าวว่า อาการของผู้ติด เชือ้ ทีพ่ บบ่อยได้แก่อาการปวดศีรษะและคอแข็ง เกร็ง ตัวร้อน มีไข้ สับสนหรือซึมลง อาเจียน ทนแสงจ้ า หรื อ เสี ย งดั งไม่ ไ ด้ บางครั้ ง อาจมี เพียงอาการแบบไม่จำ�เพาะเจาะจง เช่น อาการ ไม่สบายตัวหรือง่วงซึม ให้นำ�ผู้ป่วยรีบปรึกษา แพทย์โดยด่วน

นาย Wayne Swan ถูกมองว่าบริหารหนี้สินไม่ดีพอ ตอบโต้วา่ เขาไม่มแี ผนทีจ่ ะเพิม่ เพดานการสร้าง หนี้สิน ในงบประมาณครั้งต่อไปอย่างแน่นอน ในช่วงเปิดประชุมสภาเดือนพฤษภาคม เพือ่ พิจารณางบประมาณปี 2013 พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐสภาให้ยืนยติไม่ไว้วางใจ รัฐบาลได้ จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวขึ้นอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลกลาง นาย Rob Oakwshott ส.ส.อิสระผู้สนับสนุนรัฐบาลแต่ไ ด้โหวตให้ มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ได้ออกมา เตือนพรรคฝ่ายค้าน ไม่ให้อภิปรายในเรื่องงบ ประมาณ เพราะจะส่งผลกระทบต่อออสเตรเลีย ในระดับนานาชาติ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 39

นาย Sam Newton และ ด.ญ. Milla บุตรสาว เขากล่าวว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็น โรคที่ ร้ า ยแรง ทำ �ให้ บ างครั้ ง หลายคนคิ ด ว่ า ติดเชื้อโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)ซึ่ ง เป็ นโรคเยื้ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบ คนละชนิดกัน คือจากเชื้อแบคทีเรียที่ให้อาการ รุ น แรง และผู้ ติ ด เชื้ อ มี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต อย่ า ง รวดเร็วภายในช่วงข้ามคืนหากเข้ารับการรักษา ไม่ทัน หนึ่งในเหยื่อติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอัก เสบขั้นร้ายแรงในปีนี้คือด.ญ. Milla Newton วัยหนึ่งขวบเชื่อว่าอาจติดเชื้อมาจากเด็กโตกว่า เนื่องจากในช่วงปี 2012-13 โรคมือ, เท้าและ ปากได้ระบาดอย่างหนักตามสถานดูแลเด็กทั่ว รัฐน.ซ.ว. ซึง่ เชือ่ ว่าเชือ้ โรคนีไ้ ด้พฒ ั นาไปสูโ่ รค

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ นาย Sam Newton บิดาของด.ญ. Milla กล่าวว่าเขาโชคดีทสี่ งั เกตเห็นอาการผิดปกติของ บุตรสาวแต่เนิ่น ๆ เธอเริ่มอาการเป็นไข้หวัด ใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม มีอาการตัวร้อนจัด และมีอาการเซือ่ งซึม เมือ่ เห็นว่าไม่นา่ ใช่ไข้หวัด ใหญ่ธรรมดาจึงรีบนำ�ส่งโรงพยาบาล ด.ญ. Milla ต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจอยูใ่ น ห้องไอซียูเป็นเวลา 4 วัน ร่างกายของเธอขยับ ไม่ได้นอกจากลืมตา และพยายามหันศีรษะได้ เล็กน้อย ก่อนที่ร่างกายจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเดินได้เป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป 8 สัปดาห์

กำ�แพงกลางเมลเบิร์นถล่ม อาจารย์-นักศึกษาเสียชีวิต 28 มี.ค. 2013 ได้เกิดเหตุกำ�แพงอิฐ ขนาดใหญ่ความสูง 2.50 เมตร (สื่อบางสำ�นัก รายงานว่าสูง 3 เมตร) ตั้งอยู่ริมฟุตบาตของ ถนน Swanstons St. ย่าน Carlton เขตเมืองชั้น ในของเมลเบิรน์ เกิดพังทะลายลงมาส่งผลให้วยั รุน่ ชายและสตรีวยั สามสิบปีเศษคนหนึง่ เสียชีวติ ในที่เกิดเหตุ และวัยรุ่นหญิงอีกคนหนึ่งไปเสีย

ชีวิตที่โรงพยาบาลในอีก 3 วันต่อมา เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา 14.45 น.ของวันที่ 28 มีนาคมได้เกิดกระแสลมแรงขึน้ วูบหนึ่งพัดเอากำ�แพงอิฐขนาดใหญ่ของโรงงาน เบียร์ Carlton United Brewery ที่ย้ายไปผลิต ที่อื่นนานแล้วและรอการพัฒนาที่ดิน อ่านต่อหน้า 40


กำ�แพงกลางเมลเบิร์นถล่ม อาจารย์-นักศึกษาเสียชีวิต ต่อจากหน้า 39

ได้พงั ทลายลงมาทับคนทัง้ สามทีก่ �ำ ลังเดิน ผ่านตรงจุดที่กำ�แพงพังพอดี ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณระหว่ า งถนน Queensberry St. และ Victoria St. ต่างรายงาน ว่าพวกเขาได้ยินเสียงดังครืนใหญ่ ประชาชน จำ�นวนหนึ่งไปวิ่งไปที่เกิดเหตุ และพยายาม ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุทงั้ สามทีต่ ดิ อยูใ่ ต้กอ้ นอิฐ ผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย RMIT กล่าวว่าขณะเกิดเหตุ เขานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ El Pronto Cafe ฝั่งตรง ข้าม ได้ยนิ เสียงดังมากทีแรกเขาคิดว่าเป็นระเบิด เขาเห็นกำ�แพงอิฐพังลงมา เพียงไม่กี่วินาทีก็มีผู้ วิง่ เข้ามายังทีเ่ กิดเหตุ หลายคนลงมาจากรถรางที่ ผ่านมาจอดตรงหน้าที่เกิดเหตุพอดี เขาสามารถ เห็นเหยื่อสองคนนอนอยู่ใต้กองอิฐ มีชายคน หนึง่ เขาไปจับชีพจรของเขาแล้วตระโกนว่า “เขา ยังไม่ตาย” อย่างไรก็ตามเขาได้เสียชีวติ เพียงไม่ กี่อึดใจต่อมา ขณะนี้ตำ�รวจรัฐวิกตอเรียและสำ�นักงาน

WorkSafe รัฐวิกตอเรียได้เข้าทำ�การสอบสวน หาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ตำ�รวจนักสืบ Ian Lindsay นายตำ�รวจ เจ้าของพื้นที่กล่าวว่า ลมพัดแรงอาจเป็นสาเหตุ ที่ทำ�ให้ส่วนหนึ่งของกำ�แพงพังลงมาเป็นระยะ ความยาว 15 เมตร ทั้ ง นี้ ใ นตอนบ่ า ยของ วั น เกิ ด เหตุ มี ร ายงานว่ า มี ล มพั ด ด้ ว ยความเร็ ว 115 ก.ม.ต่อชม.ถูกวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศ Fawkner Beacon และ 102 ก.ม.ต่อชม.ที่ St Kilda โดยทิศทางของลมได้พดั เข้าสูต่ วั เมืองด้วย ความเร็ว 100 ก.ม.ต่อชม. ปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของพื้นที่โรงเบียร์เก่าคือ บริษัทก่อสร้าง Grocon ผู้ซื้อที่ดินผืนนี้มาจาก มหาวิทยาลัย RMIT ในปี 2006 และมีแผน พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ในอนาคต สำ � หรั บ ผู้ เ สี ย ชี วิ ตได้ รั บ เปิ ด เผยในเวลา ต่อ มาคื อนาย Alexander Jones นั ก ศึ ก ษา ศิลปศาสตร์และกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเมล เบิร์นวัย 19 ปี จากย่าน Montmorency ทาง

ดอกเบี้ยลดออสซี่เงินเหลือ โปะล้างเงินซื้อบ้านมากขึ้น 29 มี.ค. 2013 ธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้เปิดเผยตัวเลขภาระเงินกูเ้ พือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของ ชาวออสเตรเลียพบว่า นับตัง้ แต่วกิ ฤติการณ์การ เงินโลก (GFC) ครอบครัวชาวออสเตรเลียชำ�ระ หนี้เงินกู้เพื่อซื้อบ้านเกินกว่าจำ�นวนเงินกู้ที่ควร เป็นอีก 30 พันล้านเหรียญรวมเป็น 160 พัน ล้านเหรียญ ธนาคารสำ�รองเงินตราของประเทศพบว่า ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูก้ เู้ งินเพือ่ ซือ้ บ้าน 3 ล้าน ราย ได้ใช้ผลประโยชน์จากการประหยัดเงินจาก ดอกเบี้ยลดลงในแต่ละเดือนด้วยการนำ�เงินส่วน นั้นไปชำ�ระหนี้เงินต้น ธนาคารกลางพบว่า ผู้กู้เงินได้ชำ�ระเงินกู้ เกินกว่าทีค่ วรเป็นเป็นจำ�นวน 13.6% ของวงเงิน กู้เพื่อซื้อบ้านทั้งหมด 1.14 ล้านล้านเหรียญ ในเดื อ นมี น าคม 2008 ในขณะที่ เ กิ ด วิกฤติการณ์การเงินโลก ยอดการชำ�ระหนี้ก่อน กำ�หนดอยู่ในอัตรา 11.3% หรือเทียบกับ 15.8 เดือนล่วงหน้า ในเดือนมีนาคม 2013 ยอดการ ชำ�ระหนีก้ อ่ นกำ�หนดเพิม่ เป็น 13.6% หรือเทียบ ได้กับการชำ�ระล่วงหน้า 20.9 เดือน นาย Steven Munchenberg ผู้อำ�นวยการ บริหารของสมาคมนายธนาคารแห่งออสเตรเลีย (ABA)กล่าวว่า ในช่วงการเงินของโลกผันผวน ราคาบ้ า นตกลงแล้ ว ต่ อ มาผงกหั ว สู ง ขึ้ น ใน ขณะที่ดอกเบี้ยยังคงลดต่ำ�ลง คนส่วนหนึ่งได้ ใช้หลักทรัพย์ของตนเองเพื่อการลงทุน แต่ชาว ออสเตรเลี ย หลายครอบครั ว พอใจที่ จ ะใช้ ผ ล ประโยชน์จากส่วนนีผ้ อ่ นชำ�ระเงินกูใ้ ห้มากทีส่ ดุ เท่าที่จะทำ�ได้ ในปี ที่ ผ่ า นมาธนาคารกลางได้ลดอัตรา ดอกเบี้ ย มาตรฐานลงมาต่ำ � ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ ปี

1960 ประเมินว่าขณะนี้ชาวออสเตรเลียได้ผ่อน ชำ�ระเงินกู้ก่อนกำ�หนดเกือบ 21 เดือน โดยผู้ กู้ในวงเงิน 300,000 เหรียญได้ผ่อนชำ�ระล่วง หน้าไปแล้วประมาณ 40,000 เหรียญ และผู้กู้ วงเงิน 500,000 เหรียญผ่อนชำ�ระล่วงหน้าไป แล้ว 67,000 เหรียญ มีเพียง 0.6% ของผู้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือ ประมาณ 180,000 ราย ที่ประสบปัญหาชำ�ระ เงินช้ากว่า 90 วันหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็น ระยะเวลาที่ธนาคารผู้ให้กู้ถือเป็นเกณฑ์จัดชั้น เป็นลูกค้าทีม่ ปี ญ ั หาและต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ นาย Clive Van Horen ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อบ้านรายใหญ่ของธนาคาร Commonwelth กล่าวว่า ผู้กู้เงินที่ใช้วิธีเอาเงิน เข้าบัญชีผ่อนชำ�ระเป็นงวด ๆ หลายรายไม่ ได้ปรับยอดการผ่อนชำ�ระลดลงตามจำ�นวนที่ ธนาคารแจ้งปรับเปลี่ยนเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ประมาณ 80% ของผูช้ �ำ ระหนีป้ ระเภทนีไ้ ด้ช�ำ ระ หนี้สูงกว่ายอดผ่อนส่งที่ธนาคารปรับลดลงมา ทางด้าน ING Direct รายงานว่า บริษัท ของตนมีการชำ�ระหนี้เงินกู้เพิ่ม 30% นับตั้งแต่ เกิดวิกฤติการณ์การเงินโลก โดยตามบัญชีเงิน กู้จำ�นองมีมูลค่า 40 พันล้านเหรียญ และมีการ ชำ�ระล่วงหน้า 6 พันล้านเหรียญ ในขณะที่นาย David Lindberg ผู้อำ�นวย การฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร Westpac กล่าวว่า ธนาคารมีลกู ค้าเงินกูจ้ �ำ นอง 300 พันล้านเหรียญ ประมาณ 2 ใน 3 เป็นลูกค้าทีช่ �ำ ระหนีล้ ว่ งหน้า เขากล่ า วว่ าในยอดผู้ กู้ ว งเงิ น 300,000 เหรียญ มีผู้ผ่อนชำ�ระในแต่ละเดือนเกินกว่าที่ ควรชำ�ระ 266 เหรียญนัน่ หมายความว่าลูกค่าได้ ชำ�ระล่วงหน้า 7.6 ปีของระยะเวลากู้มาตรฐาน

ประชาชนผู้ประสบเหตุเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้กำ�แพงที่พังลงมา เหนือของเมลเบิร์น เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ผู้ เสียชีวิตรายที่สองที่ทราบชื่อก็คือน.ส. Bridget Jones วั ย 18 ปี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น น้องสาวของนาย Alexander Jones ผูถ้ กู นำ�ส่งโรงพยาบาล Royal Melbourne และได้เสียชีวิตลงในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมจากอาการทนพิษบาดแผลไม่ไหว สำ�หรับผู้เสียชีวิตรายที่สามถูกเปิดเผยใน วันที่ 4 เมษายน โดยเชื่อว่าคือดร. Marie-Faith Fiawoo นักวิจัยชาวฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันทำ�งาน เป็นอาจารย์และนักวิจัยเพื่อปริญญาเอกประจำ� มหาวิทยาลัยโมนาชเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ดร.Fiawoo วั ย 33 ปี สำ � เร็ จ ปริ ญ ญา เอกด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและอากาศยาน จากฝรั่งเศสได้เดินทางมาอยู่เมลเบิร์นได้กว่า 1 ปี โดยทำ�งานเป็นอาจารย์และทำ�วิจัยเพื่อ ปริญญาเอกในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์วสั ดุกบั มหาวิทยาลัยโมนาชที่วิทยาเขต Clayton อย่างไรก็ตามจากภาพกำ�แพงที่หนังสือ พิมพ์ Herald Sun นำ�มาเปิดเผยในฉบับวันที่ 4 เมษายนเป็นภาพถ่ายเมื่อ 4 เดือนก่อนเกิดโศก นาฎกรรมได้แสดงให้เห็นว่ากำ�แพงตรงจุดที่พัง ทลายมีรอยร้าวอยู่ก่อน ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลาย ลงมาหากมีลมหรือวัตถุอื่นปะทะอย่างแรง

25 ปี

นาง Jennifer Westacott ผูอ้ �ำ นวยการสภา ธุรกิจแห่งออสเตรเลีย (BCA)กล่าวว่า นั่นคือ สิทธิของชาวออสเตรเลียทีจ่ ะเลือกทำ� ครอบครัว ชาวออสเตรเลียได้แสดงให้รฐั บาลเห็นว่าควรจะ ทำ�อะไร เจ้าของบ้านชาวออสเตรเลียเลือกที่จะ ทำ�การปลดภาระหนีส้ นิ ของพวกเขาเมือ่ มีโอกาส นัน้ คือสิง่ ทีจ่ ะถามรัฐบาลกลางว่าเคยได้ท�ำ ในสิง่ ที่ดีขึ้นบ้างไหมเมื่อมีโอกาส

ค่าครองชีพสูงหลายครอบครัว จำ�ต้องเผ่นหนีออกจากซิดนีย์

นาย Adam Vagley และนาง Sharon Laufer 30 มี.ค. 2013 ด้วยเหตุทคี่ า่ ครองชีพในรัฐ น.ซ.ว.เพิ่มขึ้นสูงกว่ารัฐอื่น ๆ ทั่วประเทศ ส่ง ผลให้มีการอพยพด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจออก จากรัฐน.ซ.ว.ไปอยูย่ งั รัฐอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ เกือบเท่า ตัวนับจากปี 2010 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยตัวเลข

การเคลื่อนย้ายของประชาชน แสดงให้เห็นว่า ในปีที่ผ่านมามีผู้ย้ายออกจากรัฐน.ซ.ว.ไปอยู่รัฐ อื่น ๆ สุทธิทั้งสิ้น 18,400 คน ในขณะที่การ ย้ายออกในปี 2010 มีจำ�นวน 10,500 คน และ ย้ายออกในปี 2011 มีจำ�นวน 13,218 คน ในช่ ว งเดี ย วกั น ที่ ค วี น สแลนด์ แ ละเวส

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 40


วิตกเด็กอายุต่ำ�กว่า 13 ปี ติดเล่นเกมพนันออนไลน์ 31 มี.ค. 2013 เกมส์ออนไลน์ในสไตล์คา สิโนได้กลายเป็นของเล่นที่กำ�ลังเป็นที่นิยมของ เด็กวัยต่�ำ กว่า 13 ปี จนทำ�ให้ผเู้ ชีย่ วชาญวิตกว่า มันจะเป็นตัวส่งเสริมให้คนรุน่ ใหม่กลายเป็นนัก พนันและเบีย่ งเบนเมือ่ เข้าสูก่ ารพนันทีใ่ ช้เงินจริง สถานการณ์ดงั กล่าวทำ�ให้Clubs Australia องค์กรชุมชนไม่หวังผลกำ�ไรทีม่ วี ตั ปุ ระสงค์เพือ่ จัดหาและบริการด้านสาธารณูปโภคแก่ชมุ ชนได้ ออกมาแถลงว่า จะจัดตั้งคณะทำ�งานของตนเอง ในการกำ�หนดกฎระเบียบควบคุมการพนันในสือ่ สังคม หลังจากผลรายงานการศึกษาของรัฐบาล ออกมาว่าเกมส์จ�ำ ลองการเล่นพนันไพ่โปกเกอร์, เครือ่ งเล่นโปกเกอร์แมชชิน และแบลกแจ็ค ตาม เฟสบุกและผ่านการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ กำ� ลังเป็นที่นิยม และเข้าไปเล่นพนันโดยเด็กเล็ก ชาวออสเตรเลีย ซึง่ หลายคนอายุยงั ไม่ถงึ 13 ปี จากการศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายการ พนันออนไลน์ (Interactive Gambling Act) ของรัฐบาลพบว่าการเล่นเกมส์คาสิโนออนไลน์ โดยเด็กเล็ก อาจจะมีส่วนทำ�ให้เด็กสนใจเล่น การพนัน ซึง่ จะเป็นตัวยัว่ ยวนให้เด็ก ๆ เหล่านี้ กล้าเล่นพนันเมือ่ ถึงเวลาต้องใช้เงินเล่นพนันจริง

เกมส์การเล่นพนันออนไลน์ที่ได้รับความ นิยมให้หมู่เด็กเล็กอย่างรวดเร็วอยู่ในกลุ่มเกมส์ คาสิโนเช่น Slotomania, Zynga Poker และ DoubleDown ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระดับ 13% ของผู้เล่นเกมส์ทั้งหมดใน Facebook จากรายงานเมื่อไม่นานมานี้โดย Gam bling Data ผู้ให้ข้อมูลด้านการพนันในสหราช อาณาจักรประเมินว่า ชาวออสเตรเลียใช้จ่ายเงิน 59.8 ล้านเหรียญสำ�หรับค่าแอพพลิเคชั่นเกมส์ พนันจำ�ลองจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแอพพ์ เหล่านี้ส่วนใหญ่ให้ทดลองเล่นฟรีในตอนแรก แต่เมื่อถึงระยะหนึ่งผู้เล่นจะต้องเสียเงินซื้อหาก ต้องการเล่นต่อ แม้ว่าเกมส์คาสิโนในสื่อสังคมจะเป็นการ เลียนแบบการเล่นคาสิโนอย่างเหมือนจริง แต่ ภายใต้กฎหมายปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นการเล่น พนัน และไม่มีการจดทะเบียนใด ๆอันเนื่อง มาจากเป็นเกมส์ที่ผู้เล่นสามารถลงเงินมากเท่าที่ พวกเขาต้องการ แต่ไม่สามารถเอาตัวเงินออก มาได้ ทีผ่ า่ นมารัฐบาลได้ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ อง ผู้พัฒนาเกมส์ ในการออกแบบเกมให้อยู่ภายใต้

เกมส์คาสิโนที่กำ�ลังเป็นที่นิยมของเด็กเล็ก เทิรน์ ออสเตรเลียเป็นรัฐทีม่ ปี ระชาชนย้ายเข้าไป อยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ โดยมีผยู้ า้ ยเข้าไปอยูใ่ น รัฐควีนสแลนด์ 12,000 คน และรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย 11,100 คนในปีที่ผ่านมา ศจ.Bob Birrell แห่งศูนย์วิจัยประชากร (CPR)กล่าวว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นรูป แบบการย้ายถิ่นของประชากรไปอีกอย่างน้อย สองสามปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสร้าง งานในรัฐควีนสแลนด์และในออสเตรเลียตะวัน ตก อีกเหตุผลหนึ่งมาจากซิดนีย์กลายเป็นเมือง ที่มีค่าครองชีพสูงเกินไป ผู้ย้ายถิ่นจำ�นวนมาก ได้คำ�นึงถึงราคาของที่อยู่อาศัยด้วย ในปัจจุบันราคาบ้านเฉลี่ยมัธยฐานในซิด นีย์อยู่ที่ 648,000 เหรียญในขณะที่บริสเบน อยู่ที่เฉลี่ย 440,000 เหรียญ, และเพิร์ทอยู่ที่

495,000 เหรียญ เขากล่าวว่า การที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง ในซิดนีย์ได้เกินจุดเหนือความสามารถของชาว ออสเตรเลียหลายคน เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ พวกเขาต้องย้ายถิ่นไปยังเมืองที่ถูกกว่า นอกจากนั้นเมื่อไม่นานนี้ Economist’s Intelligence Unit ได้รายงานผลการศึกษาประจำ� ปี 2013 พบว่านครซิดนียม์ คี า่ ครองชีพสูงสุดเป็น อันดับทีส่ ามของโลก รองจากกรุงโตเกียว และ โอซากา ได้เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ชาวออสเตรเลีย หลายครอบครัวย้ายถิ่น Gold Coast ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาคอม มอนเวลท์เกมส์ในปี 2018 แต่ในขณะนี้ได้ เกิดปรากฎการณ์ ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกลง 200,000 เหรียญจากเมือ่ สองสามปีทผี่ า่ นมา ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 41

กรอบของกฎหมายออสเตรเลีย และกำ�หนดให้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้เด็กเล็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย Clubs Australia ได้แสดงความไม่พอใจ ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเกมส์ เ ลี ย นแบบคา สิ โ นของรั ฐ บาล มิ ไ ด้ แ นะนำ �ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เกราะป้องกันใด ๆ ที่จะกระทบต่อเด็กเล็ก

ทำ�ให้องค์กรแห่งนี้ออกมาแถลงจะจัดตั้งคณะ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติที่ดี ที่สุด ในการกำ�หนดความรับผิดชอบของผู้จัด เสนอแอพพลิเคชั่นการพนันทางสื่อออนไลน์

นักท่องเที่ยวเอเชียถูกออสซี่ เหยียดสีผิวบนรถประจำ�ทาง

เหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติที่เกิดขึ้นบนรถประจำ�ทางสาย 470 1 เม.ย. 2013 สื่อมวลชนหลายสำ�นัก ได้รายงานข่าวถึงการเหยียดหยามเชื้อชาติใน ระหว่างโดยสารรถประจำ�ทางสาย 470 ซึ่งวิ่ง บริการระหว่าง Circular Quay ไป Lilyfield เหตุเกิดในเวลาประมาณ 19.30 น.ของคืนวัน เสาร์อีสเตอร์ที่ 30 มีนาคมในขณะที่รถประจำ� ทางวิ่งมาถึง Town Hall ได้มีผู้โดยสายชาว คอเคเซียนคนหนึ่งตระโกนใส่ผู้โดยสารซึ่งเป็น นักท่องเที่ยวจากเกาหลีในวัยกลางคนสองคน ว่า “ไอ้ญปี่ นุ่ จัญไร (ไอ้อวัยวะเพศสตรี)..ไอ้เ-ด แม่” และคำ�เหยียดสีผิวอื่น ๆ จนทำ�ให้ผโู้ ดยสารชายชาวเอเชียคนหนึง่ ที่ สวมเสื้อพื้นขาวลายแดงน้ำ�ตาล (ในภาพ) และ สตรีชาวเอเชียทีเ่ ปิดเผยนามว่า Heidi พนักงาน บริษัทเชื้อสายจีนวัย 30 ปี ได้เข้าขัดขวางเพื่อ ให้เขาหยุดการกระทำ�ดังกล่าว โดย Heidi ได้ ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบันทึกวีดีโอเหตุการณ์ดัง กล่าวไว้ด้วย Heidi กล่าวว่าก่อนที่เธอจะบันทึกวีดีโอ ชายรายดังกล่าวได้ตระโกนใส่นักท่องเที่ยวทั้ง สองว่า ทำ�ไมพวกเขามาออสเตรเลีย และสั่งให้ ทั้งสองออกไปจากประเทศนี้

เมื่อ Heidi สอบถามกลับไปว่าทำ�ไมเขา ใช้คำ�เหยียดสีผิวและเชื้อชาติเช่นนี้ ชายคนนั้น ตอบว่าเพราะญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดที่แอดิเลคและ เมลเบิร์นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เธอกล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งสองอยู่ใน อาการช็อคไม่รู้จะทำ�อะไร ถึงขนาดหนึ่งในนั้น ยอมกล่าวขอโทษผูต้ ระโกนใส่ ทัง้ ทีพ่ วกเขาเป็น ฝ่ายถูกทำ�ร้ายทางวาจา Heidi กล่าวว่า สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทำ�ให้ เธอรู้สึกอึดอัดและแปลกใจ เพราะนอกจากเธอ และชายชาวเอเชียที่ลุก ขึ้นมาปกป้อ งนัก ท่อ ง เทีย่ วแล้ว ผูโ้ ดยสารซึง่ เต็มรถกลับนิง่ เฉย บาง คนกลับนั่งหัวเราะชอบใจเห็นเป็นเรื่องขบขัน แต่เธอไม่ขบขันดัวยต่อการแสดงการเลือกที่รัก มักที่ชังในที่สาธารณะ นอกจากนั้นยังมีคนขับ รถประจำ�ทางเท่านั้นที่สั่งให้ชายคนนั้นลงไป จากรถ หลังจาก Heidi นำ�บันทึกวิดีโอเหตุการณ์ ดังกล่าวเผยแพร่ผา่ นสือ่ สังคมไปทัว่ โลก ตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.และการทางหลวงและการจราจรได้ ออกมาแถลงว่าจะทำ�การสอบสวนเรื่องนี้

เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ต้องการย้ายถิ่น นาย Simone และนาง Nigel Patterson ซึ่งประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรวัยกำ�ลังโต สามคนในซิดนีย์กล่าว่า เขาทั้งสองต้องช่วยกัน ทำ�งานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงบุตรให้ดีที่สุด และ ต้องผ่อนชำ�ระเงินกู้ซื้อบ้านที่ย่าน Cherrybrook แต่ค่าครองชีพสูงทำ�ให้พวกเขาต้องหางานทำ� เป็นรายได้เสริม ทั้งสามีและภรรยา โดยอาศัย ปู่ย่า (หรือตายาย) ช่วยดูแลเด็ก ๆ ในช่วงหลัง กลับจากโรงเรียนและในตอนค่ำ� แต่หลังจาก 9 ปีแห่งความบ้าคลั่งกับการ ทำ�งาน พวกเขาตัดสินใจว่าพอกันที และย้าย ไปอยู่ Gold Coast นาง Patterson กล่าวว่า ทุกวันนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพจิต ดีขึ้น Simone เป็นคนออกไปทำ�งานแต่ผู้เดียว ส่วนเธออยู่บ้านดูแลลูก ๆ เพราะค่าครองชีพที่ ถูกกว่ากันมาก

นาย Adam Vagley และนาง Sharon Laufer สองสามีภรรยาเป็นอีกคูห่ นึง่ ทีอ่ พยพจาก มหานครนิวยอร์กมาอยู่ซิดนีย์กล่าวว่า พวกเขา รักชีวิตความเป็นอยูใ่ นซิดนีย์และก็ยงั รักที่จะอยู่ ต่อไป แต่หลังจาก 2 ปีครึ่ง พวกเขาก็พบว่าค่า ครองชีพที่นี่มันสูงจนพวกเขาอยู่ไม่ได้ อาหารเช้าที่เขาซื้อกินมื้อละ 18 เหรียญ มันสูงเกินไป ค่าตั๋วเดือนโดยสารรถไฟและรถ ประจำ�ทางทีซ่ ดิ นียต์ กราคา 164 เหรียญในขณะ ที่นิวยอร์กราคา 89 เหรียญเท่านั้น นอกจาก นั้นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า, ค่า แก๊ส, ธรรมเนียมบัตร, ค่าเฟอร์นิเจอร์, เสื้อผ้า, เครื่องสำ�อางค์ และทุกอย่างแพงกว่าที่นิวยอร์ก มาก มีสงิ่ เดียวทีถ่ กู กว่านิวยอร์กก็คอื ค่าเช่าแฟลต ที่ Bondi เพียง 600 เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้น จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาจำ�ต้องตัดสินใจอพยพ กลับนิวยอร์ก

อ่านต่อหน้า 40


เหยื่อ-ตำ�รวจออกโรงโวยศาล ใจดีไม่ขังคุกผู้ทำ�ผิคกฏหมาย เราต้องการจูเลีย สวัสดีค่ะ..กิไดไมท์ How are You? ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ การ์ตูนล้อเลียนการเมืองที่ปรา กฎในหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วง ปักษ์ที่ผ่านมา ดิฉันขอเลือกมา ให้ศึกษากันสามเรื่องเช่นเคยค่ะ เรื่ อ งแรกปรากฎในหนั ง สือพิมพ์เดอะเฮเริล์ดฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2013 วันที่มีการ คิดก่อการปฏิวัติเปลี่ยนผู้นำ�ภายในพรรคเลเบอร์ เรื่องราวความเป็นมาท่านผู้อ่านสามารถตามไป อ่านได้ในข่าวออสซี่นิวส์ค่ะ ในภาพเป็นสาวผมแดง หรือนายกฯจูเลีย กิลลาร์ดกำ�ลังยืนอยู่หน้ามุข มีลูกโป่งใบหน้านาย เควิน รัดด์ หนามยอกอกชิ้นสำ�คัญของท่านกิลลาร์ดถูกปล่อยลอยขึ้นสู่ฟ้า มีประชาชนเบื้องล่าง จำ�นวนมากส่งเสียงกูร่ อ้ ง “เราต้องการจูเลีย”.... “เราต้องการจูเลีย”....และ “เราต้องการจูเลีย”.... และผูท้ ตี่ อ้ งการจูเลียให้ยงั คงเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปมากทีส่ ดุ น่าจะเป็นคนอยูม่ มุ ขวาด้านล่าง เขาคือนาย “โทนี แอ๊บบอตต์ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน...เพราะหากนายลูกโป่งคนนัน้ ได้เป็นหัวหน้า พรรค.. นั่นหมายถึงโอกาสที่บิ๊กแอ๊บบอตต์จะได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีอาจจางหายไป...ฮิ..ฮิ

ภายในที่ประชุมคอคัส เรื่ อ งที่ ส องมาจากนสพ. เดอะเฮเริล์ดฉบับวันที่ 25 มีนา คม 2013 เป็นภาพนายกฯกิล ลาร์ดในชุดของ “คาลามิตี้ เจน” (สตรี ผู้ ต่ อ สู้ กั บ อิ น เดี ย แดงใน อเมริกาเมื่อยุคกว่าร้อยปีก่อน) กำ�ลังเดินเข้ามาในห้องประชม สมาชิกรัฐสภาของพรรค ใน มือถือสมุดบันทึกการสับเปลีย่ น รัฐมนตรีแล้วพูดว่า “มีใครยังไม่ได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีบ้าง?” หนนี้เป็นการสับเปลี่ยนครม.ของรัฐบาลกิลลาร์ด 2 ชุดที่ 4 ดูสภาพภายในห้องประชุม คอคัสซิคะ! จะเหลือส.ส.และส.ว.ให้ท่านนายกฯเลือกสักกี่คนกัน......ฮิ..ฮิ

เพียงวันเดียว ภ า พ ที่ ส า ม จ า ก น ส พ . เดอะเดลีเทเลกร๊าฟฉบับวันที่ 1 เมษายน 2013 เป็นภาพนายกฯ กิลลาร์ดแสดงความดีใจ ภายใน ห้องประชุมคอคัสเช่นกัน เธอ พูดว่า “มีขา่ วทีน่ า่ ยินดี!! ผลโพล ออกมาว่าเราจะชนะการเลือกตั้ง แบบถล่มทลายครั้งใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์การเมือง!!!” และมีขอ้ ความบรรยายข้างล่างว่า “จูเลียเพียงแค่ชอบวัน..เอพริลฟูลส์เดย์..เท่านัน้ ”.........ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาย Joshua Thain และน.ส. Maddie Broom เหตุการณ์ทำ�ร้ายร่างกายเกิดขึ้นในเดือน 2 เม.ย. 2013 น.ส. Maddie Broom พยาบาลฝึกหัดผู้เคยเป็นข่าวพยายามช่วยเพื่อน พฤษภาคมปีที่แล้ว ในขณะที่น.ส. Broom และ รุ่นน้องขณะถูกนาย Joshua Thain ทำ�ร้ายภาย เพือ่ น ๆ อยูท่ ี่ Fitzroy Hotel ย่าน Windsor เธอ ในผับเย่าน Windsor เมื่อปีที่แล้วจนเธอถูกนาย ได้เห็นนาย Smith วัย 19 ปีกำ�ลังถูกนาย Thain Thain เอาหัวโขกทีใ่ บหน้าจนกรามร้าว, ฟันหัก ทำ�ร้ายด้วยการชกลงไปกองกับพื้นแล้วเตะซ้ำ� ด้วยความที่เธอเป็นพยาบาลจึงทำ�ให้ลืม และหน้าตาพังยับเยิน ในวันนี้น.ส. Broom วัย 22 ปีได้ออกมา อันตราย เธอเรียกชื่อเพื่อนแล้ววิ่งเขาไปถึงตัว พึ่งสื่อหลังจากทราบว่า นาย Thain ผู้มีประวัติ นาย Smith เพือ่ ทำ�การปฐมพยาบาล ในช่วงนัน้ อาชญากรรมมาอย่างโชกโชน ได้รับโทษเพียง นาย Thain ได้จับตัวเธอแล้วเอาหัวกระแทกเข้า ทีใ่ บหน้าของเธออย่างจัง ทำ�ให้เธอหมดสติทนั ที รอลงอาญาจากคดีทำ�ร้ายเธอและเพื่อน เธอกล่าวว่าคำ�ตัดสินของศาลเหมือนกับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น นาย Thain วัย 23 ปีจากย่าน Lethbridge เธอโดนตบหน้าอย่างแรงโดยขบวนการยุตธิ รรม ของประเทศในขณะที่นาย Thain ได้รับยกย่อง Park ถูกตำ�รวจจับกุมในอีกสามเดือนต่อมา เขา ให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งที่ผลจากการกระทำ� อยู่ในห้องขังเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในระหว่าง ครั้งนั้นทำ�ให้สภาพร่างกายและจิตใจของเธอยัง รอขึ้นศาล เมื่อถึงกำ�หนดขึ้นศาลเขาปฏิเสธข้อ ไม่เหมือนเดิม ทุกวันนีเ้ ธอมีความรูส้ กึ หวาดกลัว กล่าวหาและได้รับการประกันตัว ก่อนที่จะมา ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และไม่สามารถทำ�งาน สารภาพผิดเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น แทคติกที่จำ�เลยหลายคนทำ� เพื่อให้ได้รับความ เต็มเวลาได้อีกต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาศาล เมตตาจากศาลอย่างได้ผลมาแล้ว ผู้พิพากษาหญิง Annette Sinclair ให้ ท้ อ งถิ่ น Penrith ตั ด สิ น ลงโทษจำ � คุ ก นาย Thain เป็นเวลา 15 เดือนและจำ�คุก 12 เดือน เหตุผลว่าจำ�เลยได้รบั โทษจำ�เป็นเวลา 5 สัปดาห์ จากความผิดทำ�ร้ายร่างกายขั้นร้ายแรงต่อน.ส. ในระหว่างรอพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้ว และ Broom และนาย Blake Smith เพื่อนของเธอ ศาลเห็นว่าเขาไม่เหมาะทีจ่ ะถูกลงโทษให้ท�ำ งาน แต่เนื่องจากจำ�เลยรับสารภาพผิดศาลจึงยกเว้น บริการชุมชนเนือ่ งจากเขาไม่เคยร่วมกิจกรรมดัง กล่าวมาก่อนในอดีต โทษจำ� เหลือแต่ให้รอลงอาญาแทน

นักท่องเที่ยวเอเชียถูกออสซี่ เหยียดสีผิวบนรถประจำ�ทาง

ต่อจากหน้า 41

เพราะความผิดเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ถือเป็นคดีอาญา ขั้นร้ายแรง เหตุการณ์ที่ผู้โดยสารอื่น ๆ ไม่ยื่นมือเข้า ป้องกันผู้ถูกเหยียดสีผิวและเชื้อชาติ สะท้อนให้ เห็นถึงเหตุการณ์ที่นาย Jeremy Fernandez ผู้ ประกาศข่าวผิวสีของสถานี ABC ประสบด้วย ตนเองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อเขาถูก ตระโกนใส่ในขณะลงจากรถประจำ�ทางพร้อม ด้วยบุตรสาววัย 2 ขวบโดยสตรีคนหนึ่งที่มา พร้อมกับบุตร 2 คนว่า “ไอ้ดำ�จัญไร...กลับไป ประเทศของมึง” และในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา นัก ท่องเทีย่ วสตรีชาวฝรัง่ เศสคนหนึง่ ถูกผูโ้ ดยสาร ชายคนหนึ่งข่มขู่ให้เธอพูดภาษาอังกฤษในขณะ อยูบ่ นรถประจำ�ทางในเมลเบิรน์ ว่า “ให้เลือกเอา ว่าจะพูดภาษาอังกฤษหรือจะตาย”

ศจ.Kevin Dunn นักวิชาการด้านการ รังเกียจเชือ้ ชาติของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ซิดนีย์ ออกมาให้ความเห็นว่า ผู้ที่ร่วมเหตุการณ์หลาย คนยังไม่รู้ว่าจะทำ�อะไร เมื่อพบสถานการณ์ แสดงความรังเกียจเชื้อชาติและจำ�เป็นต้องมีการ ให้การศึกษาถึงการจัดการปัญหาเหล่านี้ เขากล่าวว่าผลการศึกษาพบว่ามีคน 1 ใน 5 มีประสบการณ์ถูกเหยียดสีผิวและเชื้อชาติ ทางวาจาในออสเตรเลีย และพบว่า 40% ของ ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยผู้ถูกกระทำ� ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ที่สำ�คัญคือ จะต้องมีการแจ้งความ และติดตามผลการทำ� คดีของตำ�รวจ นอกจากนั้นหากเป็นไปได้ควร มีการบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานอย่างที่ Heidi ได้กระทำ�

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 42


ทางด้านนาง Dianne Smith มารดาของ นาย Smith ซึ่งเข้ารับฟังการพิจารณาตัดสิน ลงโทษในศาลด้วย ได้แสดงความผิดหวังต่อ การตัดสินโทษของศาล และเห็นว่าโทษจำ�คุก ทำ�ร้ายร่างกายบุตรชายของเธอ 12 เดือนและทำ� ร้ายน.ส. Broom อีก 15 เดือน ไม่น่าสมดุล กับ การติดคุกระหว่างพิจารณาคดี 1 เดือนเศษ และให้รอลงอาญา เมื่อนาย Thain เปลี่ยนมา ยอมรับสารภาพผิด ทางด้านตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาแสดง ความไม่พอใจต่อการตัดสินครั้งนี้เช่นกัน โดย ออกแถลงการณ์ว่าตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.กำ�ลังเตรียม เรื่องเพื่อยื่นต่อสำ�นักงานอัยการเพื่ออุทธรณ์ต่อ คำ�ตัดสินครั้งนี้

นายScott Weber ประธานสมาคมตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า การลงโทษจากศาลถือว่าไม่ เพียงพออย่างเด่นชัดสำ�หรับคดีทำ�ร้ายร่างกาย ขั้นร้ายแรงต่อเหยื่อสองคน โดยผู้กระทำ�ผิดที่ มีประวัติทำ�ร้ายร่ายกายมาก่อน และเห็นว่าถึง เวลาแล้วที่ระบบศาลควรคำ�นึงถึงความเสียหาย ของเหยื่อ และความรู้สึกของสังคมด้วย การ ลงโทษสถานเบาแก่ผู้กระทำ�ผิดถือเป็นการส่ง สารที่ไม่ถูกต้องสู่สังคม นาย Howard Brown จากสมาคมเพือ่ การ ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (VCAL) กล่าวว่า การลงโทษของศาลเหมือนเป็นการสนับสนุน การใช้ความรุนแรงในชุมชน

เหลือเชื่อซิดนีย์เป็นถิ่นที่มี ต้นทุนเลี้ยงลูกต่ำ�สุดในปท.

แต่ทีมงานวิจัยชุดนี้ใช้การวัดการ เปลี่ยนแปลงต้นทุนจัดหาที่ “พอ ประมาณแต่เพียงพอ” (modest but adequate) ในการเลี้ยงดูบุตร หลานในระดับเฉลี่ยของออสเตร เลีย (middle Australia) ในด้านต้นทุนประเมินจาก สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยรายจ่ายตามมาตรฐานของชุม ชนมากกว่าความสามารถในการ ใช้จ่ายที่แท้จริงของผู้ปกครอง ศจ.Paul Henman แห่งม.ควีนสแลนด์ ผู้ปกครองเด็กในซิดนีย์อาจจะประหลาด 3 เม.ย. 2013 ผลการศึกษาพบว่าซิดนีย์ ใจ ที่พวกเขาเผชิญค่าใช้จ่ายที่ต่ำ�ที่สุดเมื่อเทียบ เป็นเมืองที่มีต้นทุนในการเลี้ยงทารกแรกเกิด กับนครหลวงอื่น ๆ ในการมีบุตรคนแรกอยู่ จนถึงอายุ 18 ปีต่ำ�ที่สุดในออสเตรเลีย แม้ว่าจะ อาศัย ด้วยต้นทุนค่าอยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ เพียง 32,760 เหรียญในช่วงเวลา 18 ปี เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดก็ตาม กล่าวคือในขณะที่ที่อยู่อาศัยในซิดนีย์มี จากการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู บุตรหลานตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 18 ปีพบว่าเด็ก ราคาแพงกว่าเมืองอื่น ๆ แต่ทีมวิจัยกลับพบ ที่เลี้ยงดูในซิดนีย์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 234,192 ว่า ค่าเช่าระหว่างยูนิตขนาด 2 ห้องนอนกับ เหรียญในขณะทีอ่ ตั ราค่าเลีย้ งดูเฉลีย่ ของประเทศ ยูนิตขนาด 1 ห้องนอนในซิดนีย์มีความแตก ต่างกันเพียงเล็กน้อย ผิดจากนครหลวงอื่น ๆ อยู่ที่ 276,445 เหรียญ นครเพิรธ์ เป็นเมืองทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยเลีย้ งดูบตุ ร ของออสเตรเลียทีม่ อี ตั ราค่าเช่าต่างกันมาก นีค้ อื สูงที่สุดในประเทศในจำ�นวน 332,442 เหรียญ เหตุผลหนึ่งที่ซิดนีย์เป็นเมืองที่มีค่าที่อยู่อาศัยที่ หรือสูงกว่าซิดนีย์ถึงเกือบ 100,000 เหรียญที ถูกที่สุดหากต้องเปลี่ยนจากยูนิต 1 ห้องนอน มาเป็นยูนิตสองห้องนอน เพื่อเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้น เดียว สำ�หรับซิดนีย์ต้นทุนเลี้ยงดูสูงสุดคือ ค่า อีกหนึ่งคน โดยทัว่ ไปแล้วต้นทุนการเลีย้ งลูกคนทีส่ อง สถานดูแลเด็ก หรือ Childcare ซึ่งผู้ปกครอง และสามจะลดลงเมื ่อเทียบกับลูกคนแรก และ ต้องจ่ายเฉลีย่ 68,951 เหรียญ ค่าใช้จา่ ยรองลง มาคือค่าอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ การวิจยั ครัง้ นีอ้ ยูภ่ ายใต้สมมุตฐิ านว่า เด็กไม่ได้ ที่ คำ � นวณรวมถึ ง ค่ า อาหารเทคอะเวย์ ใ นบาง ถูกส่งเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน, ครอบครัวไม่ได้ มื้อ แต่ไม่รวมถึงการรับประทานอาหารในร้าน ทำ�ประกันสุขภาพเอกชน, ไม่มีการสูญเสียราย ได้จากการไม่ได้ทำ�งาน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาหารตกราว 59,719 เหรียญในช่วง 18 ปี เด็กซิดนีย์ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์จะ หลังบุตรอายุ 18 ปี เช่นค่าใช้จ่ายเล่าเรียนใน เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพฟันและยารักษา มหาวิทยาลัย หรือค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ศจ.Henman ยอมรับว่าในสภาพความ โรคในวงเงินเฉลี่ย 6,804 เหรียญในช่วง 18 ปี เป็ น จริ งแล้ว พ่อแม่เด็กย่อมใช้จ่ายมากกว่าค่า มีค่าใช้จ่ายซื้อของเล่น, หนังสืออ่านนอกเวลา, ค่าท่องเทีย่ วภายในประเทศหนึง่ สัปดาห์ตอ่ ปีตก ใช้จ่ายพื้นฐานที่ใช้ในการทำ�วิจัย เนื่องจาก รวมเป็นเงิน 12,640 เหรียญ, ของใช้เพื่อการ ผู้ปกครองมีกำ�ลังเงินที่จะจ่าย ตามรายได้ของ ดูแลส่วนตัวเช่นยาสระผม และสบู่ตกประมาณ ครอบครัว ครอบครัวที่มมี าตรฐานการครองชีพ 6,338 เหรียญ และค่าไฟฟ้าและแก๊สในส่วนที่ สูง บุตรหลานของพวกเขาก็จะได้รับการเลี้ยงดู บุตรใช้ตกประมาณ 6,637 เหรียญในช่วง 18 ปี ในมาตรฐานที่สูงขึ้นตามไปด้วย สำ�หรับผลการศึกษาต้นทุนในการเลี้ยง งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ระทำ �โดยศจ.ดร.Paul Henman แห่งภาควิชาบริการงานสังคมและ เด็กตั้งแต่เกิดจนอายุ 18 ปีในนครหลวงต่าง มนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ด้วย ๆ จากมากไปหาน้ อ ยมี ดั ง นี้ เ พิ ร์ ธ 332,442 การใช้ “งบประมาณมาตรฐาน” ในการคำ�นวน เหรียญ, ดาร์วิน 324,105 เหรียญ, เมลเบิร์น รายงานวิจัยของศจ. Henman ได้ถูกใช้ 597,418 เหรียญ,บริสเบน 294,197 เหรียญ,โฮ โดยรัฐบาลกลางในการคำ�นวณเงินสนับสนุน บาร์ท 268,629 เหรียญ, แคนเบอร์รา 259,110 เหรียญ, แอดิเลค 251,501 เหรียญ และซิดนีย์ การเลี้ยงดูแลเด็กที่เหมาะสม ส่วนระเบียบวิธกี ารวิจยั แทนทีจ่ ะติดตาม 234,192 เหรียญ ข้อมูลการใช้จ่ายที่แท้จริงของผู้เป็นบิดามารดา THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 43

ปิดคดีข่มขืน Baulkham hills หลังพบเด็กสาวปั้นน้ำ�เป็นตัว

ผู้บังคับการนักสืบ John Kerlatec ขณะแถลงข่าว 5 เม.ย. 2013 ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ปิดคดี ข่มขืนนักเรียนสาววัย 17 ปี ที่อ้างว่าถูกผู้ชาย 5 คนฉุดขึ้นรถเก๋งสีเขียว ขณะเดินออกจากงาน ปาร์ตี้บ้านเพื่อนเพื่อกลับบ้านตามลำ�พังในเวลา 1.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม มาตามถนน Merindah Rd. ในย่าน Baulkham Hills พาไป ข่มขืน แบบมาราธอนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ก่อน แก๊งคนร้ายนำ�มาทิ้งไว้ข้างถนนในย่าน Castle Hill ว่าสิง่ ทีเ่ ด็กสาวอ้างไม่เคยเกิดขึน้ แต่อย่างใด ในวันนี้ (5 เมษายน) ผู้บังคับการนักสืบ John Kerlatec ได้เปิดแถลงข่าวทีส่ �ำ นักงานใหญ่ ตำ�รวจแห่งรัฐน.ซ.ว.ทีเ่ ขต Parramatta ว่า หลัง จากตำ�รวจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ Strike Force Mikkelsen ประกอบด้วยตำ�รวจระดับนักสืบ 11 คนทำ�งานเต็มเวลาเข้าทำ�การสอบสวน โดยใน ช่วงวันแรก ๆ ได้ใช้กำ�ลังตำ�รวจเสริมเข้าช่วย สอบสวนถึงเกือบ 100 นาย ตำ�รวจจากหน่วยปฏิบตั กิ ารชุดนีไ้ ด้ท�ำ การ ตรวจสอบพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดเกิดเหตุต่าง ๆ ตามคำ �ให้ ก ารของเหยื่ อ ทำ � การสอบปากคำ � บุคคลจำ�นวนมาก ก่อนที่จะสรุปสำ�นวนการ สอบสวนส่งมาถึงผู้บังคับบัญชาในวันพฤหัสฯ ที่ 28 มีนาคมว่า เหตุการณ์ลักพาและข่มขืน ไม่ได้เกิดขึ้น

เขากล่าวว่า รายงานสรุปเกิดขึ้นจากผล การสอบสวนมีช่องโหว่และความขัดแย้งในคำ� ให้การหลายจุด ไม่ใช่มาจากการยอมรับของผู้ แจ้งความ ผู้บังคับการ Kerlatec กล่าวว่า คดีข่มขืน ในลักษณะแก๊งถือเป็นคดีรา้ ยแรง ซึง่ ตำ�รวจต้อง ทำ�การสืบสวนในทุกคดีทมี่ กี ารแจ้งความเกิดขึน้ แต่เมือ่ พบว่าเป็นการแจ้งความเท็จ ผูแ้ จ้ง ความก็จะต้องถูกดำ�เนินคดี ซึง่ มีโทษสูงสุดตาม กฎหมายถึงจำ�คุก 5 ปีในขณะนี้ตำ�รวจกำ�ลัง สอบสวนเด็กสาววัย 17 ปี และทำ�งานร่วมกับ บิดามารดาของเด็กสาวเพื่อหาความจริงว่าหลัง จากออกจากงานปาร์ตี้แล้ว เธอหายไปไหนใน ช่วงสี่ห้าชั่วโมงก่อนที่จะโทรศัพท์ถึงมารดา เขากล่าวว่าผลการสอบสวนทำ�ให้เขาโล่ง ใจที่เหตุการณ์ข่มขืนที่ Baulkham Hills ไม่ ได้เกิดขึ้นจริง และก็เชื่อว่าผู้อยู่อาศัยในย่าน Baulkham Hills ก็จะรู้สึกปลอดภัย เพราะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตำ�รวจได้รับโทรศัพท์จาก ผู้ปกครองที่มีความกังวลจำ�นวนมาก สอบถาม ถึงการจับกุมแก๊งคนร้าย เพราะไม่กล้าให้บุตร หลานออกนอกบ้านตามลำ�พัง โดยรายสุดท้าย เพิ่งโทรมาสอบถามก่อนแถลงข่าววันนี้เอง

เผยร้านอาหาร 1 ใน10 ถูกปรับไม่ถูกสุขลักษณะ 6 เม.ย. 2013 สำ�นักงานอาหารแห่ง รั ฐ น.ซ.ว.ได้ เ ปิ ด เผยรายงานจากโครงการลง ทะเบียน Name and Shame อย่างเต็มรูปแบบ ครั้งแรกในรอบ 5 ปีของโครงการ พบว่า 1 ใน 10 ของร้านอาหารทั่วรัฐน.ซ.ว.ได้ถูกปรับ จากการกระทำ�ผิดในด้านความปลอดภัยในการ จัดทำ�อาหารที่รวมถึงห้องครัวสกปรกไปจนถึง มีหรือมีร่องรอยของแมลงสาปและหนูอาศัยอยู่ ภายในร้านอาหาร โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีร้านอาหาร จำ�นวน 3,500 แห่งจากทั้งสิ้น 36,000 แห่งทั่ว รัฐน.ซ.ว.ถูกปรับต่อความผิดในเรื่องของความ ปลอดภัยในการทำ�อาหาร โดยใบสั่งปรับกว่า 1,000 ฉบับจากทั้งสิ้น 8,042 ฉบับเกี่ยวกับ การพบแมลงสาปหรือหนู หรือร่องรอยของมัน ปรากฎอยู่ภายในห้องครัว ประมาณเกือบ 4,000 ฉบับเป็นความผิด จากการจัดเตรียมอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ, อุปกรณ์ปรุงอาหารสกปรก และไม่จัดที่ล้าง มือในที่เหมาะสมและสะดวกต่อพนักงานปรุง อาหารและลูกจ้างในครัว สำ�หรับข้อมูลสำ�คัญในรายงานชุดนี้ ซึ่ง เก็บมานับตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบันพบว่า 1.พื้นที่เขตเทศบาล City of Sydney มี ร้านอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมากที่สุดโดยถูก ใบสัง่ ปรับรวมกันทัง้ สิน้ 820 ฉบับ ตามด้วยเขต เทศบาล Willoughby, North Sydney, Fairfield

และ Blacktown ถูกออกใบสั่งปรับเขตละเกิน กว่า 300 ฉบับ 2.ร้านอาหารทีถ่ กู ปรับสูงสุดคือ Domino’s Pizza ถูกปรับ 50 ฉบับจาก 31 สาขา ตามด้วย KFC ถูกปรับ 40 ฉบับใน 24 สาขา 3.ร้ า นอาหารที่ ถู ก ตรวจพบกระทำ � ผิ ด สูง สุดคือร้าน Hong Hai Noodle Bar ร้าน อาหารเวียดนามและเอเชียในเขตใจกลางเมือง ซิดนีย์ถูกสั่งปรับทั้งสิ้น 21 ฉบับรวมเป็นเงิน 8,580 เหรียญ ในพื้นที่เขตภูมิภาคเขตเทศบาลที่มีร้าน อาหารไม่ถูกสุขลักษณะมากที่สุดคือที่เขตเทศ บาลท้องถิ่น Gosford, Blue Mountains และ Wyong แต่ละแห่งถูกใบสั่งปรับมากกว่า 100 ฉบับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารได้สั่งปรับทั้ง สิ้นเป็นเงิน 4.7 ล้านเหรียญในช่วง 5 ปีที่ผ่าน มา โดยในปีที่แล้วทำ�สถิติปรับสูงสุดคือ 1.16 ล้านเหรียญ ส่ ว นจำ � นวนการออกใบสั่ ง ปรั บ สู ง สุ ด เกิ ด ขึ้ นในปี 2009 ด้ ว ยการสั่ ง ปรั บ ทั้ ง สิ้ น 2,044 ฉบับ ในปีที่ผ่านมาร้านอาหาร Choy Restaurant ในย่าน Randwick สร้างความฮือฮา ด้วยการเลีย้ งปูมชี วี ติ สำ�หรับปรุงอาหารให้ลกู ค้า ไว้ในห้องถ่ายอุจาระ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยัง ตรวจพบหนูอาศัยอยู่ภายในร้านนี้อีกด้วย


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 604 : April 10 - 23, 2013 Page 44

ThaiOZ Issue 604  

Thai Newspaper