Page 1

sierpień 2013 r.

miesięcznik CENA

2,50 zł (w tym 23% VAT)

ISSN 2080-7449

Nr 8(46)

INDEX 25746X

ILE I JAK ZYSKUJ ZYSK J KLIENCI KORZYSTAJ C Z US UG PO REDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMO CIAMI

Własny las na lata czas

Powszechna opinia jest taka, że istnieją dwie możliwości zakupu własnego mieszkania: za pieniądze z kredytu lub za własne oszczędności. Ale, ale docierają do nas sygnały, że pojawiają się też inne, alternatywne ścieżki.

Fot. Tabal

„ SK D BRA PIENI DZE – TR. 6

S

przedam pięknie położoną działkę z lasem pod budowę domu jednorodzinnego w urokliwej miejscowości w... Powierzchnia 7.000 mkw. Cena 60.000 zł. Kontakt 793 xxx xxx. – Na ogłoszenie takiej treści trafił pan Władysław. Eureka! To było to, czego już od dawna szukał. Pan Władysław marzył o dużym drewnianym domu w środku lasu. O spokojnym mieszkaniu na łonie natury. Skontaktował się więc oczywiście z właścicielem, wypytał o szczegóły i umówił na oglądanie posiadłości. Wszystko wyglądało wspaniale, zwłaszcza po znacznym obniżeniu ceny.

„ reklama

Szkoda nie skorzystać z takiej okazji. I pan Władysław z niej skorzystał. Pamiętać trzeba jednak (o czym nie pamiętał pan Władysław), że próba zbudowania domu w lesie to zawsze dodatkowe koszty i utrudnienia. Niekiedy nie do pokonania. Budowa domu na działce leśnej możliwa jest w zasadzie tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przewiduje na tym terenie zabudowę. Jeśli planu nie ma, to o możliwości zabudowy lub o braku takiej możliwości decyduje gmina C.D. NA STR. 2

Fot. Izabela Maslowski

My – na wakacje, złodzieje – do pracy. Choć liczba kradzieży z włamaniem rośnie, to wciąż tylko nieco ponad połowa Polaków ma ubezpieczone mieszkanie. Od czego chroni polisa i o czym trzeba pamiętać podczas jej zakupu?

„ PRYWATNY WIAT – STR. 26

Stróżówka, recepcja, monitoring lub przynajmniej ogrodzenie – takich rozwiązań oczekuje wiele osób szukających mieszkania. Jednak na zamknięty teren rzadziej zagląda policja, czy straż miejska. A to niestety kusi złodziei.

Fot. Marzena Bęcłowicz

Rys. Grzegorz Kossowski

„ WYJECHALI NA WAKACJE – STR. 8


2

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

Własny las na lata czas

„ KRÓTKO KREDYT Z WK ADEM Banki nie będą mogły udzielać kredytów hipotecznych bez wkładu własnego pożyczkobiorcy – taka jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego. Trzeba będzie mieć przynajmniej 20% wkładu. Warunkowo może to być 10%, ale drugie 10% trzeba ubezpieczyć lub zablokować na rachunku bankowym. Nowe obostrzenia nie będą wprowadzane systematycznie. W 2014 r. będzie wymagany wkład w wysokości 5% wartości mieszkania, w 2015 r. - 10%, a w 2016 r. - 15%. Kolejną zmianą jest skrócenie okresu kredytowania. Maksymalnie powinno to być 25 lat, choć można go wydłużyć do 35 lat. Ale nawet wtedy zdolność kredytowa będzie liczona tak, jakby pożyczał na 30 lat.

M IEJ ZA PR D I GAZ Od 2014r. będziemy płacić mniej za energię elektryczną i gaz. Taką możliwość stwarza uchwalona przez Sejm nowelizacja prawa energetycznego. O dofinansowanie do rachunków za prąd będą mogły starać się osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, a o dopłaty do rachunku za gaz - osoby korzystające z ryczałtu za opał. Jak wysokie będą te dopłaty? Nie będą mogły przekroczyć 30% limitu wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, średniej jej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym. A limit taki, ogłasza co roku Minister Gospodarki. Prognozuje się, że średnia kwota limitu wyniesie 20-30zł, a więc obniżka będzie na poziomie 7-10 zł. Ponadto nowelizacja prawa wprowadza możliwość produkowania energii na własne potrzeby czyli w tzw. mikroinstalacjach. Zakłady energetyczne będą bezpłatnie podłączały je do sieci.

Ł M A EMIASTEM Łomża została uznana za najbardziej przedsiębiorcze miasto online w województwie podlaskim. Tym samym, jako jedno z 16 miast w Polsce, liczących poniżej 100 tys. mieszkańców zyskała pres żowe miano Google eMiasta. Nagrodę wręczono w czwartek, 20 czerwca br., podczas uroczystej konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Wydarzeniu towarzyszyły bezpłatne szkolenia dla małych i średnich firm prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji „Internetowa rewolucja”.

D MINUJ DWA POKOJE Mieszkania dwupokojowe są podstawowym produktem w ofercie deweloperów. Analitycy Emmerson przeanalizowali bieżącą ofertę mieszkaniową deweloperów pod względem liczby pokoi w poszczególnych mieszkaniach w pięciu miastach zaliczonych do grona największych rynków mieszkaniowych kraju: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. W każdym z nich lokale dwupokojowe stanowią dominującą kategorię w bieżącej ofercie deweloperów. W nowo rozpoczynanych inwestycjach dominacja mieszkań dwupokojowych jest jeszcze bardziej widoczna niż w łącznej ofercie deweloperów. Lokale dwupokojowe są najbardziej uniwersalne i dla klienta stanowią kompromis między funkcjonalnością a możliwościami finansowymi. Z tego też względu cieszą się największym zainteresowaniem popytu i wyprzedają się w największym tempie. Tym niemniej warto podkreślić, że analiza oferty deweloperów pod kątem liczby pokoi pomija istotny aspekt powierzchni mieszkań. Na poziomie wyłącznie liczby pokoi niewidoczne jest powszechne zjawisko projektowania mniejszych mieszkań o danej liczbie pokoi niż przed kilkoma laty. Deweloperzy potwierdzają autentyczność reguły mówiącej, że „klienci kupują liczbę pokoi, ale płacą za powierzchnię mieszkania”.

wydając decyzję o warunkach zabudowy. Zwykle odmowa dotyczy właśnie gruntów leśnych. Osobną sprawą jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Nie powinno być z tym problemu, jeśli las nie jest wyjątkowo cenny i nie leży w granicach parku narodowego. Wbrew pozorom wcale nie są rzadkie przypadki zakupu działek bez sprawdzenia, czy są przeznaczone pod zabudowę. Kupujący zdaje się jedynie na zapewnienie właściciela o takiej możliwości. A przecież inwestujemy dużo, a weryfikacja słów sprzedającego nie jest trudna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy danego terenu, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na tym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. I jeżeli na terenie, na którym położona jest interesująca nas działka, obowiązuje plan miejscowy i dopuszcza on zabudowę czy to mieszkaniową, czy rekreacyjną – problemu raczej nie będzie. Gorzej, gdy plan nie przewiduje jakiejkolwiek zabudowy. Można oczywiście zwrócić się do gminy z wnioskiem o zmianę planu na tym terenie, ale to proces czasochłonny i kosztowny. Poza tym gmina wcale nie musi się zgodzić na zmianę. A wtedy najrozsądniej jest poszukać innej nieruchomości. Najczęściej jednak spotykać się będziemy z brakiem planów miejscowych. Co wtedy? Kluczowe będzie oznaczenie działki w ewidencji gruntów. Gdy działka oznaczona jest jako Ls i nie jest objęta planem miejscowym, szanse na wybudowanie tam domu są znikome. Tereny te podlegają „Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”. Artykuł 7 ustawy mówi wprost, że „przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”. Lepiej dla nas będzie, jeżeli grunty w ewidencji oznaczone są literami R – grunty orne, Ł – łąki, Ps – pastwiska, Lz – zadrzewienia, S – sady. Symbol Lz oznacza zadrzewienia i zakrzaczenia na użytkach

„ MASZ PROBLEM DOTYCZ CY

KUPNA LUB SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI? NIE WIESZ JAK ZA ATWI SKOMPLIKOWANE FORMALNO CI? PYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW. PYTANIA MO NA ZADAWA DZWONI C DO REDAKCJI: 85 744 88 99 LUB PISZ C MAILA: REDAKCJA@NIERUCHOMOSCI.PL

C.D. ZE STR. 1

rolnych. Takie tereny nie są lasami i budowanie na nich jest możliwe. Jeśli na danym terenie nie ma planu, to nabywca musi wystąpić do gminy o decyzję o warunkach zabudowy. Odrębną kwestią jest wyłącznie gruntu z produkcji leśnej. Decyzje wydaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić tzw. należność, opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Wysokość opłat zależy m.in. od typu siedliskowego lasu (art. 12-12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Obowiązek uiszczenia należności, opłat rocznych jak również jednorazowego odszkodowania nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego. A co z bezpieczeństwem? Czy rosnące wokół domu strzeliste, smukłe drzewa nie będą zagrażały budynkowi np. w czasie burzy lub gwałtownego wiatru. Decyzja o wycięciu drzew w promieniu kilkunastu, czy kilkudziesięciu metrów od domu to dobra decyzja? I pamiętajmy, że za samowolną wycinkę możemy zostać ukarani dotkliwą karą finansową. I tak np. za wycięcie sosny o obwodzie pnia około metra bez stosownego zezwolenia grozi kara pieniężna w trzykrotnej wysokości opłaty za wycięcie czyli ok. 9.000 zł. Kwestie opłat reguluje Ustawa o ochronie przyrody. Jeżeli mamy działkę, która tylko częściowo jest lasem, a na pozostałej części możemy wybudować dom pamiętajmy, że odległość budynków mieszkalnych od lasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinna wynosić 12 m. Natomiast w kwestii, czy odległość powyższą należy mierzyć od granicy działki leśnej, czy też od „ściany lasu” należy stwierdzić, że powinna być ona mierzona od „ściany lasu”. Wynika to z § 271 rozporządzenia rozdziału pt. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Intencją ustawodawcy było więc zabezpieczenie przeciwpożarowe zarówno lasu, jak i budynku, a nie zabezpieczenie działek leśnych. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy rozporządzenia nie mówią o działce leśnej lecz odnoszą się do lasu. A wracając do pana Władysława. Oczywiście, że jego działka okazała się po fakcie, czyli po zakupie, lasem bez prawa zabudowy. Ma on więc co prawda, gdzie przebywać w ciszy i spokoju, na łonie natury, ale mieszkać niekoniecznie. Podejmując decyzje o zakupie warto więc zasięgnąć porady fachowca. Co prawda dzisiaj najpopularniejszym doradcą jest Internet, ale zawarte tam informacje często się wzajemnie wykluczają i mogą wprowadzać w błąd. Przypominam więc, że profesjonalne doradztwo w kwestii obrotu nieruchomościami prowadzą biura nieruchomości. Zapraszam do nas, zapewniamy Państwu bezpieczne przeprowadzenie transakcji.

ODPOWIEDZI ZAMIESZCZAMY W KOLEJNYCH WYDANIACH NIERUCHOMO CI PODLASKICH. Agnieszka Nowik, Biuro Nieruchomości „Immobilia” Białystok

MB, BK

„ reklama

BIAŁYSTOK, 265m², ul. Elewatorska, magazynowo-handlowy, rampa, wysokość 3, 5m², dobry standard.Cena netto 20 zł m²

BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Kołłątaja, cegła, w zamkniętej wspólnocie, 2 poziomy, pokój z aneksem kuchennym, duży blakon, pom.g sypialnia z garderobą, lazienka. 225.000 zł

BIAŁYSTOK, 544m², ul. Koszykowa, os. Bojary, Działka zabudowana drewnianym domem i murowanym bud.gosp. Prestiżowa lok 265.000 zł

BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Waszyngtona, cegła, okna PCV, Pezestrone, 2 duże pokoje, 15m² kuchnia do wlasnej aranżacji, łazienka po remoncie. 215.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 66m², ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, cegła, 96rok, ładne. przestronne, zadbane, z dużym balkonem. Dobra cena! 275.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 73m², 4p., ul. Żeromskiego, nowoczesnym budynek z wewnętrznym ogrodem dostępnym tylko dla mieszkańców.STAN DEWELOPERSKI. 290.000 zł

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Lokal z wejsciem z ulicy, 52m², duże witryny, wykończony, charakterystyczne miejsce. 480.000 zł

GM.JAŚWIŁY, 90m², działka 4500, Dom po generalnym remoncie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie piecowe. 150.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

3

Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości ul. M.C. Skłodowskiej 3/111, 15-094 Białystok, tel: (+48 85) 745 1347, fax: (+48 85) 745 1347, e-mail: psrn@wp.pl

Jan Małachowski - 678 Home-Service ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 15-950 Białystok tel. 85 742 21 94 www.home-service.com.pl

Krzewscy 15-282 Białystok, ul. Piękna 5 lok.12 tel. 602 731 844 tel. 85 744 38 38 / 39 www.krzewscy.com.pl

Dominium s.c. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ul. Lipowa 4 lok. 115 15-427 Białystok tel. 85 743 51 85 www.dominium-nieruchomosci.pl

TYTAN - NIERUCHOMOŚCI 18-400 Łomża ul. Polowa 45 (bud. NOT) tel/fax : 86 216 62 26 www.lomza.nieruch omosci.pl

Alter Nieruchomości s.c. ul. Św. Mikołaja 1 lok.12 15-419 Białystok tel. 85 746 10 52, 0502 764 333 www.alter.nieruchomosci.pl

Biuro Nieruchomości CONTINENTAL mgr Łukasz Bukłaha Białystok ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 15 tel. 85-850-50-20 Łapy ul. Główna 8 lok. 18 tel. 85-715-59-20 www.nieruchomosci-podlaskie.com

AN Immobilia Nieruchomości ul. Legionowa 28 lok. 206 15-281 Białystok tel. 85 745 55 15, 85 745 55 16 www.an.nieruchomosci.pl

Nieruchomości. Agencja Pośrednik ul. św. Rocha 11/1 lok. 1 15-879 Białystok tel. 85 746 01 64, 85 746 01 65 www.posrednik.bialystok.pl

Avanti nieruchomości ul. Suraska 1 lok. 211 15-093 Białystok tel. 725 230 260 725 230 250 www.avanti-nieruchomsci.pl ARDVIL NIERUCHOMOŚCI 15-282 Białystok ul. Piękna 2 tel. 85 745-57-01, 85 747-03-21 85 747-03-25 www.ardvil.com.pl

Grabowscy Nieruchomości Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 11 tel. 85 744 80 02 tel. kom. 501 73 83 93 www.nieruchomosciBKN.pl

PBO Bomar Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 11/1 15-879 Białystok tel. 85 742 00 00 www.bomar.com.pl

AKROPOL NIERUCHOMOŚCI Anna i Tadeusz Sobolewscy ul. Św. Rocha 10 lok. 112 15-879 Białystok tel. 85 746 06 22

APOGEUM Nieruchomości ul. Legionowa 30 lok. 105A 15-281 Białystok tel./fax 85 742 40 16 www.apogeum-nieruchomosci.pl

KLEPACCY Nieruchomości ul. Kopernika 4 16-300 Augustów tel. 87 643-23-68, kom. 603 641 291 www.klepaccy.com.pl

Antoni Kozak Iwona Wojtan Nieruchomości s.c. 15-281 Białystok, ul.Legionowa 28 lok 207 tel. 85 743-62-08, tel./fax 85 743-58-72 www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl

Bis Agencja Nieruchomości Rynek Kościuszki 24 15-426 Białystok 85 7445082; fax 85 7428642 www.bisnieruchomosci.pl

Biuro Nieruchomości Expodor s.c. ul. Legionowa 28 lok. 12 15-281 Białystok tel. 85 744 68 50 www.expodor.pl

BMJ. Biuro Nieruchomości s.c. Barbara Matias i Jacek E. Matias ul. Bohaterów Getta 3 15-450 Białystok tel. 85 744 50 60 www.bmj-nieruchomosci.com.pl

Villa Biuro Nieruchomości ul. Wyszyńskiego 2 lok62 15-888 Białystok tel. 85 879 82 62 www.villanieruchomosci.pl

ARNIKA Agencja Nieruchomości Amicus ul. Lipowa 6 15-427 Białystok tel. 85 869 11 71, 85 743 63 36 www.amicus.nieruchomosci.pl

AR VIP NIERUCHOMOŚCI ul. Lipowa 4 lok. 111 15-427 Białystok tel. 501588454, 85 7410530 nr licencji 16823

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 17-100 Bielsk Podlaski Mickiewicza 33 lok. 12 tel 0607-681-040

Szanowni czytelnicy, klienci, zadajmy sobie pytanie czy kupującemu lub sprzedającemu nieruchomość potrzebny jest pośrednik? Za dobrą cenę i w miarę szybko – to główne warunki, jakie stawiamy sobie chcąc sprzedać mieszkanie. Tanio i bezpiecznie – myślą z kolei ci, którzy chcą nieruchomość kupić. Czy powinniśmy takie decyzje podejmować sami? Sprzedaż mieszkania, czy domu, tak samo jak kupno nieruchomości to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych. Standardem więc powinno być i nikogo nie dziwić, że przed jej podjęciem sięgamy po pomoc profesjonalistów. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu bogatej oferty oraz fachowej, profesjonalnej pomocy i doradztwa. Licencje zawodowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami odgrywa istotną rolę w procesie wymiany dóbr o dużej wartości majątkowej. Zanim wybierzemy przedsiębiorcę, któremu powierzymy pośrednictwo przy zakupie lub sprzedaży mieszkania, upewnijmy się, czy posiada licencję zawodową lub, czy zatrudnia osobę posiadającą taki dokument.

Ubezpieczenie i umowa Każdy pośrednik musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku jego działania. Oświadczenie o jego posiadaniu powinno być zawarte w umowie pośrednictwa. Rekomendacja Stowarzyszenia Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. PSRN działa na rzecz i w interesie pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających około 40 członków. Celem działania Stowarzyszenia jest zapewnienie prawidłowego rozwoju rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości. Jan Małachowski, prezes PSRN


4

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

„ ODWRÓCONA HIPOTEKA

JE LI WYNAJMUJESZ MIESZKANIE, CO Z NIM ZROBI NA WAKACJE...

TERAZ DLA SPÓ DZIELCZYCH

Naukowe na wypoczynkowe

oprac. BK źródło: TU Europa

S O CE NA BACZNO System ogniw fotowoltaicznych o mocy 12kW pracuje na fasadzie firmy Coral w Białymstoku. Dzięki niemu spółka obniży swoje rachunki za energię elektryczną o 30%. Inwestycja ta stanowi ewenement w skali regionu, a może i kraju, gdyż wszystkie moduły zamontowane są na elewacji pionowo! Pionowy układ modułów fotowoltaicznych wiąże się ze stratami. Moduły w pozycji pionowej produkują o ok. 35% mniej energii niż mogłyby, gdyby były pochylone 35-40 stopni względem horyzontu. System tworzy 47 modułów marki Viesmann o powierzchni 1,6 mkw. i mocy 255W każdy. Łącznie mają one wygenerować w skali roku 12kW energii. Przy takich parametrach system jest w stanie wygenerować rocznie 7,8 MWh prądu. Ale to nie koniec rewelacji, jakie szykuje nam Coral. W Nowosiółkach w gm. Choroszcz mieści się zakład produkcji rozdzielnic, należący do firmy. Na jego dachu od sierpnia oficjalnie pracuje 160 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 40kW. Zaś wiosną przyszłego roku ma się rozpocząć budowa pola z ogniwami fotowoltaicznymi. Na działce o pow. 6 tys. mkw ma stanąć siedem szeregów baterii słonecznych montowanych bezpośrednio na gruncie na specjalnych konstrukcjach o łącznej mocy 300kW. Ta „uprawa” łącznie z ogniwami na dachu obiektu produkcyjnego da w skali roku ok. 310 MWh. BK

W

akacje to problem dla właścicieli mieszkań, przeznaczonych na wynajem dla uczniów i studentów. Ci mają dwa lub trzy miesiące przerwy w nauce i na ten czas rezygnują z wynajmowanego lokum. Co więc zrobić z pusta kwaterą, aby do niej nie dopłacać? Lato to okres roszad na rynku najmu nieruchomości, szczególnie tych wynajmowanych studentom. Wielu młodych ludzi kończy studia i wraca do rodzinnych miejscowości lub zmienia miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy. Ci, którzy nadal studiują, wracają do domu na czas przerwy w roku akademickim. Nie chcąc ponosić kosztów mieszkania za okres, w którym z niego nie korzystają, rezygnują z najmu, a dopiero we wrześniu szukają nowego lokum. Co więc można doradzić właścicielom mieszkań przeznaczonych na wynajem? Powszechnie stosowaną praktyką w naszym regionie jest obniżenie czynszu najmu na wakacje, aby mieszkanie nie stało puste i tym samym nie przynosiło strat dla właściciela. Korzyści z takiego rozwiązania są dwustronne. Student nie musi szukać nowego lokum na kolejny rok studiów, a właściciel z własnej kieszeni ponosić kosztu czynszu należnego administratorowi budynku i abonamentów za media. Inaczej ma się sytuacja w miastach turystycznych, czy też takich, które są dużymi ośrodkami biznesu. Tam sporym zainteresowaniem cieszy się najem krótkoterminowy – na doby, czy na tygodnie. Taka forma wynajmu jest szczególnie popularna w miejscowościach nadmorskich takich jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, ale również w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu. Dla turystów, chcących spędzić urlop w tych miejscowościach, wynajem mieszkania jest często tańszą i wygodniejszą formą zakwaterowania niż hotel, czy pensjonat. Według danych GUS w zeszłorocznym sezonie urlopowym kwatery prywatne stanowiły 17% wszystkich obiektów noclegowych w Polsce, ustępując pod względem liczebności jedynie hotelom (21%). W wynajmowanych pokojach gościnnych dostępnych turystom było ponad 37 tys. miejsc – to dwukrotnie więcej niż łącznie w pensjonatach i motelach. Popularność tej formy noclegu jest charakterystyczna przede wszystkim dla najaktywniejszych turystycznie regionów – m.in. nad Bałtykiem, w górach i Pojezierzu Mazurskim. Kwatery prywatne to dla ich właścicieli nieraz jedyne źródło dochodu, a dla turystów bardzo często podstawa udanego wypoczynku. Mieszkania na wynajem krótkoterminowy powinny spełniać określone warunki. Przede wszystkim muszą być w pełni umeblowane i wyposażone, w szczególności w akcesoria kuchenne, sprzęt AGD, pościel. Niektórzy właściciele chcąc przekonać turystów do wyboru właśnie ich mieszkania oferują również inne udogodnienia umieszczając w mieszkaniu np. mapę miasta i okolicy, listę miejsc wartych odwiedzenia, sprzęt plażowy, spis ważnych telefonów, centrów handlowych, czy ośrodków opieki zdrowotnej. W przypadku najmu mieszkania na krótki okres, podobnie jak przy wynajmie długoterminowym, z pewnością na-

Fot. Barbara Klem

Od czerwca br. osoby, posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania mogą skorzystać z odwróconej hipoteki. Oferuje je Fundusz Pewne Jutro, jedyne na polskim rynku ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie jest oferowane przez TU na Życie Europa, które jako jedyne spośród podmiotów proponujących produkty o charakterze odwróconej hipoteki pozostaje pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz Pewne Jutro do tej pory był dostępny tylko dla osób posiadających tytuł własności domu lub mieszkania. Teraz katalog możliwości skorzystania z ubezpieczenia rozszerzył się o własnościowe mieszkania spółdzielcze. Leki czy remont? Jedzenie czy prezent dla wnuczka? Z takimi dylematami finansowymi zmaga się wielu seniorów, którzy z trudem gospodarują zawartością swojego por ela. Uzyskanie dodatkowych dochodów w zaawansowanym wieku jest bardzo trudne. Jednym z rozwiązań, przyczyniającym się do podniesienia standardu życia, może być ubezpieczenie o charakterze odwróconej hipoteki, czyli korzystanie z dożywotniej renty w zamian za przeniesienie prawa do mieszkania lub domu. – Jest to rozwiązanie dające realną ochronę seniorom. Działalność towarzystw ubezpieczeń podlega bowiem nadzorowi KNF, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Wiarygodność finansowa i zapewnienie przejrzystości takich transakcji jest bardzo ważne, gdyż seniorzy podejmują wówczas decyzje dotyczące dorobku całego życia – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Fundusz Pewne Jutro przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 65 r. życia i posiadają tytuł własności domu, mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umożliwia zapłacenie składki poprzez przeniesienie na ubezpieczyciela prawa własności domu, mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. O unikatowości tego rozwiązania stanowi możliwość wskazania osób uposażonych do korzystania ze świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Seniorzy decydujący się na tę ofertę mogą korzystać z nieruchomości do końca życia, co jest zapisane w księdze wieczystej. Ubezpieczyciel pokrywa czynsz, a obowiązkiem klienta jest jedynie regularne opłacanie mediów. Renta podlega indeksacji co 3 lata. Ważne, że wartość mieszkania ani jego lokalizacja nie stanowi głównego kryterium zawarcia umowy ubezpieczenia z daną osobą. Istotną korzyścią dla klienta jest brak konieczności odprowadzania podatku od otrzymywanej renty, która jest świadczeniem ubezpieczeniowym.

W Białymstoku – mieście nie będącym, niestety, ani ośrodkiem turystycznym, ani centrum biznesu – właściciele mieszkań muszą skłaniać się do obniżenia czynszu na wakacje, aby mieć ciągłość najmu.

leży podpisać umowę najmu określając czas trwania najmu, a także wysokość opłat z tym związanych. Zasadą przy wynajmie krótkoterminowym jest pobieranie opłat z góry. Kalkulując cenę najmu należy uwzględnić zużycie mediów, np. prądu, wody i ująć to w czynszu najmu lub też określić jako dodatkową opłatę. Należy także pamiętać, iż mieszkanie wymaga posprzątania po zakończonym najmie i to również należy uwzględnić przy ustalaniu opłat. Właściciel powinien przede wszystkim martwić się o mieszkanie i jego wyposażenie. Na zabezpieczenie ewentualnych szkód mogących powstać w mieszkaniu, czy w jego wyposażeniu warto pobrać kaucję. Pobraną kwotę zwraca się w całości przy odbiorze mieszkania w przypadku, gdy najemcy nie poczynili w nim szkód. Warto sporządzić więc również listę wyposażenia mieszkania, opisać jego stan i stan liczników mediów. Można też chronić się ubezpieczeniem na wypadek szkód związanych z posiadanym mieniem – jego całkowitym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Oznacza to, że dzięki wykupionej polisie, m.in. po kradzieży, zalaniu czy pożarze, można liczyć na wypłatę odszkodowania, które pokryje poniesioną stratę. Może okazać się, mając mieszkanie w atrakcyjnym regionie kraju, że wynajem krótkoterminowy jest dobrą okazją do uzyskiwania przychodu z mieszkania zwolnionego przez studentów w okresie wakacyjnym, a w wielu wypadkach daje nawet szansę uzyskania wyższego dochodu w skali miesiąca, niż przy standardowym wynajmie długoterminowym. Niestety ta forma najmu słabo sprawdza się w Białymstoku. Aczkolwiek wszystko – jak zawsze – zależy od operatywności człowieka. Białystok można bowiem uznać jako miejsce noclegowe skąd można sobie organizować wypady w okolice np. do Białowieży, Kruszyniań, Supraśla i w tym podobne miejsca. Jednocześnie turysta ma zapewnione lokum w mieście i wszelkie wygody zapewniane przez aglomeracje.

Małgorzata Stefanowicz, Apogeum Nieruchomości Białystok

„ reklama

NIERUCHOMOŚĆ DZIESIĘCINY

DOM, GM. CZARNA BIAŁOSTOCKA

BIAŁYSTOK, 180m², działka 509, os. Dziesięciny, cegła, wolno stojący, dom w lokalizacji dającej możliwość mieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 330.000 zł

GM. Czarna Białostocka, 150m², działka 9600, wolno stojący, nieruchomość w urokliwym miejscu całoroczna, ale może też być miejscem odpoczynku, rekreacji 330.000 zł

DOBRZYNIEWO, 260m², działka 1500, komfortowy przestronny dom o nowoczesnej aranżacji wnętrza z dużą ładnie zagospodarowaną działką 850.000 zł

3 POKOJE KLEOSIN

KLEOSIN, 55m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, cegła, spółdz. włas., zadbane, funkcjonalne 3 pokoje, wśród zieleni, tuż przy granicach Białegostoku 239.000 zł


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

5


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

6 „ KREDYTY IPOTECZNE

W ASNE MIESZKANIE TO MARZENIE SETEK TYSI CY POLAKÓW. ALE JAK AK JE ZREALIZOWA , A PRZEDE WSZYSTKIM ZA CO?

NIC, TYLKO BRA W czerwcu br. pierwszy raz w historii pojawiły się oferty kredytów hipotecznych w złotych z oprocentowaniem niższym niż 4%. Zdolność kredytowa zamożnej rodziny wzrosła od września 2012 r. o prawie 100 tys. zł. Trzeba jednak dodać, że są to wyłącznie oferty dla osób posiadających wkład własny. W przypadku jego braku, najniższe oprocentowanie na jakie można było liczyć u progu lata to 4,24%. Dobre wiadomości dotyczą także tych, którzy kredyt spłacają. Dzięki spadkowi stóp procentowych spadają bowiem ich raty. W omawianym okresie spadły one przeciętnie o ok. 23%. Oznacza to, że ktoś kto we wrześniu 2012 r. płacił ratę w wysokości 2.000 zł obecnie zapłaci ok. 1.540 zł. Powodów do zadowolenia nie mają jedynie osoby spłacające kredyty walutowe. Mniej więcej od połowy kwietnia kurs euro szybko rośnie a 6 czerwca przekroczył nawet poziom 4,3 zł. Tak wysoki kurs po raz ostatni obserwowaliśmy w połowie ubiegłego roku. Rośnie również kurs franka. Podczas gdy jeszcze 22 maja br. kosztował on 4,31 zł, to już 6 czerwca kurs CHF nieznacznie przekroczył 3,5 zł. W ciągu dwóch tygodni opisana zmiana podwyższyła więc ratę o 100 zł (rata 500 CHF). Obniżka stóp procentowych i rekordowo niskie oprocentowanie podwyższają zdolność kredytową i zwiększają grupę osób, które mogą otrzymać kredyt. Skutkiem może być zwiększony popyt, ale również zakup mieszkań większych i w lepszym standardzie. Z drugiej strony, miesiące wakacyjne, to okresowy spadek zainteresowania rynkiem mieszkaniowym. Dlatego też w najbliższych tygodniach nie należy spodziewać się żadnych poważnych zmian.

„ Najtańsze kredyty w PLN z wkładem własnym

oprac. BK

Kredyt na 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży Bank Nordea Bank Credit Agricole Alior Bank Euro Bank Citi Handlowy PKO Bank Polski BZ WBK Kredyt Bank Millennium Bank Pekao

Oprocentowanie 3,94% 3,97% 3,99% 4,67% 4,04% 4,09% 4,13% 4,13% 4,23% 4,35%

Marża 1,20% 1,20% 1,25% 1,28% 1,30% 1,35% 1,39% 1,39% 1,49% 1,49%

„ Najtańsze kredyty w PLN bez wkładu własnego Kredyt na 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży Bank Nordea Bank Getin Noble Bank Invest Bank Euro Bank Bank Pekao Deutsche Bank PBC Bank Pocztowy PKO Bank Polski Millennium mBank

Oprocentowanie 4,24% 5,44% 4,99% 5,04% 4,54% 4,44% 4,44% 4,47% 4,63% 5,69%

Marża 1,50% 1,54% 1,60% 1,65% 1,68% 1,70% 1,70% 1,73% 1,89% 1,95%

Źródło zestawień: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expander

„ reklama

tel. 85 744 88 99

Skąd brać pieniądze P owszechna opinia jest taka, że istnieją dwie możliwości zakupu własnego mieszkania: za pieniądze z kredytu lub za własne oszczędności. Ale, ale docierają do nas sygnały, że pojawiają się też inne, alternatywne ścieżki.

Kredyt u dewelopera nie jest nowym pomysłem, jednak dotąd nie odgrywał większej roli przy zakupie mieszkania. Sprawa jest prosta: deweloper pożycza nam pieniądze na zakup mieszkania, które nam sprzedaje. Prawa dewelopera są zabezpieczone na hipotece lokalu, która zostaje zdjęta po zapłaceniu ostatniej raty. Jeżeli klient nie będzie spłacać zadłużenia w terminie, to deweloper odda mu wpłacone wcześniej pieniądze pomniejszone o koszty jego „eksmisji”. Na razie nie ma wielu takich ofert na rynku. Te, które są, charakteryzują się wysoką wpłatą własną – od 20% do 40% wartości nieruchomości. Przykładowe oprocentowanie to WIBOR 3M+2,5%, czyli podobnie jak w banku, a maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Deweloper może i sprawdzi naszą zdolność kredytową, ale liczy się dla niego głównie to, że mamy pieniądze, a nie skąd one pochodzą. Decydując się na taką ofertę, klienci prawdopodobnie oszczędzą na marży i ubezpieczeniu kredytu, ale niewykluczone, że tutaj też są jakieś ukryte opłaty. Kupujący muszą zwracać uwagę na kondycję finansową dewelopera, czyli wybierać tylko takiego, który ma dużą nadwyżkę środków własnych i któremu raczej w najbliższym czasie nie grozi bankructwo.

WYNAJMUJESZ I ZBIERASZ NA WKŁAD WŁASNY A co z młodymi, którzy muszą wynajmować mieszkanie i z tego powodu mają trudności z odłożeniem środków na wkład własny? Można im wynająć mieszkanie z opcją sprzedaży. Polega to na wynajmowaniu mieszkania klientowi zde-

„ OPINIA SPECJALISTY

„ Urszula Skorupska, dział sprzedaży mieszkań, Kombinat Budowlany, Białystok: Prawdę mówiąc, my jako sprzedawcy nie zastanawialiśmy się nad takimi alternatywnymi formami „sprzedaży” mieszkań, a może rzeczywiście warto... Wydaje się, że dla klienta najbardziej dogodną formą uzyskania własnego mieszkania byłby leasing. Kredyty hipoteczne, pomimo obniżających się stóp procentowych, są niestety nadal trudno dostępnym produktem i do tego - bardzo drogim. Leasing mieszkań może więc okazać się formą bardziej dostępną, szczególnie dla ludzi o mniejszych i nie koniecznie stałych dochodach, czyli dla osób z niską zdolnością kredytową. Na niekorzyść leasingu przemawia fakt, że może on być znacznie droższy od kredytu, gdyż przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego. Może to mieć fatalne skutki w przypadku upadłości firmy leasingowej. Poza tym umowa leasingowa jest zawierana na czas oznaczony i w zasadzie bardzo rzadko można ją wcześniej wypowiedzieć.

cydowanemu na zakup. Część pieniędzy, które klient wpłaca w ramach czynszu, zalicza mu się jako wkład własny. Wynajem z tego powodu nie jest droższy. Chodzi o właściwy balans – sprzedający rezygnuje z części zysku z wynajmu, ale w zamian otrzymuje promesę, że klient za kilka lat odkupi od niego mieszkanie. Przykład: przy czynszu 1.200 zł., 40% tej kwoty traktowane jest jako wpłata na wkład własny. Gdy na koncie wynajmującego uzbiera się np. 20% wartości nieruchomości, będzie mógł on starać się o kredyt bankowy i wykupić mieszkanie. Ten sposób jest dobry dla młodych ludzi z dużych miast. Wynajem jest tam drogi i praktycznie uniemożliwia odłożenie na własne mieszkanie. A tymczasem młodzi planują założyć rodzinę i nie chcą mieszkać ze współlokatorami.

A MOŻE LEASING? Skoro można wynajmować i część czynszu odkładać na wkład własny, to czemu nie wprowadzić leasingu? Na razie jest to produkt dostępny tylko dla firm w kontekście inwestycji w nieruchomości komercyjne. Jednak nie ma wielu przeszkód, by produkt ten oferować także osobom fizycznym. Leasing nieruchomości nie różniłby się zbytnio od normalnego leasingu. Właścicielem przedmiotu byłyby leasingodawca. Leasingobiorca po uiszczeniu stosunkowo niskiej wpłaty własnej wprowadzałby się do mieszkania i co miesiąc opłacał raty leasingowe. Gdy zbliżałby się termin wykupu, mógłby nabyć nieruchomość lub poszukać innej, którą znów „wziąłby w leasing”. Pomysł ciekawy i wart rozważenia. Rząd mógłby wesprzeć tę formę nabycia nieruchomości, poprzez zastosowanie odpowiednich ulg podatkowych.

KUPIĆ CZY WYNAJĄĆ? Na polskim rynku wciąż mało jest opcji finansowania zakupu mieszkania. Ponadto nie istnieje pojęcie tzw. drabiny mieszkaniowej, czyli stopniowego nabywania coraz lepszych lokali w ramach polepszającego się statusu materialnego. Pokutuje u nas myślenie, że od razu należy kupować pałace, bo rodzina może się powiększyć. Po czasie, okazuje się, że mieszkania niekoniecznie są dostosowane do naszych potrzeb, a na domiar złego mocno przewartościowane. Na drugim biegunie mamy wynajmujących, którzy też nie zawsze są szczęśliwi. Chociaż nie mają problemów kredytowych, to i tak muszą płacić czynsz za mieszkanie, które nigdy nie będzie ich własnością. I tak źle, i tak niedobrze. Na szczęście rynek nie znosi próżni i możliwe, że niebawem pojawią się opcje pośrednie, które pomogą rozwiązać wiele takich dylematów.

Łukasz Piechowiak, www.bankier.pl


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

7


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

8 „ CENY MIESZKA W 200 MIASTACH POLSKI

Średnia cena metra mieszkania w Warszawie jest aż cztery razy wyższa niż w Żaganiu. Za metr mieszkania w Zakopanem można kupić trzy metry mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. A najdroższą lokalizacją w Polsce jest nadmorska Jurata. Rozpiętość cen mieszkań oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym jest w Polsce bardzo duża. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z jej skali. Portal nieruchomości Domy.pl przygotował zestawienie obrazujące różnice pomiędzy stawkami, za jakie oferowane są mieszkania w ponad 200 miastach w Polsce. Nie dla wszystkich, ale zapewne dla wielu, zaskoczeniem będzie, że to nie w Warszawie mieszkania są najdroższe. Stolicę – w której średnia stawka za metr kwadratowy używanego lokalu wynosi 8.325 zł – wyprzedza, pod względem wysokości cen, Sopot (9.364 zł/mkw) i Zakopane (9.520 zł/mkw). Absolutną rekordzistką jest jednak położona na Półwyspie Helskim Jurata. W tym nadmorskim kurorcie, w którym na klientów czekają praktycznie rzecz biorąc wyłącznie eleganckie apartamenty, średnia cena ofertowa wynosi aż 15.500 zł/mkw i jest niemal dwukrotnie wyższa niż w Warszawie, ponad trzykrotnie wyższa niż w Lublinie, czy Rzeszowie i aż siedmiokrotnie wyższa niż w zamykających zestawienie Domy.pl – Zawierciu (2.190 zł/ mkw) i Żaganiu (2.103 zł/mkw). Charakterystyczną cechą dużych aglomeracji, a w szczególności Warszawy, są wysokie ceny mieszkań w miejscowościach je okalających. Np. w podstołecznym Józefowie (6.350 zł/ mkw), Konstancinie-Jeziornej (6.550 zł/mkw) czy Pruszkowie (6.504 zł/mkw) stawki za mieszkania są tylko nieznacznie niższe niż w Krakowie (6.831 zł/mkw) i ponad dwa razy wyższe niż w takich miastach jak Łomża (3.272 zł/mkw), Krosno (3.000 zł/ mkw) czy Legnica (2.952 zł/mkw). W oddalonym o ok. 20 km na wschód od Warszawy i stosunkowo niedrogim, z punktu widzenia warszawian, Mińsku Mazowieckim średnia stawka za używane mieszkanie jest wyższa niż w stolicach wielu województw – Łodzi, Bydgoszczy Szczecinie, Opolu, Katowicach czy Gorzowie Wielkopolskim. Z opublikowanych 18 czerwca br. danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2013 r. wyniosło ok. 2.650 zł na rękę. Taka kwota pozwoliłaby na zakup co najmniej jednego metra mieszkania w zaledwie 37 spośród 200 miast. Na metr mieszkania w 165 miastach jedna miesięczna pensja by nie wystarczyła. oprac. BK źródło: Domy.pl

„ MIESZKANIA KOLEJOWE B D DRO SZE PKP SA od września podwyższa czynsze w mieszkaniach kolejowych – informuje „Gazeta Wyborcza”. Do tej pory najniższe stawki czynszów sięgały ledwie 20-30 gr/mkw. za miesiąc. Podwyżki sięgną np. w wielkopolskim średnio 541%, co oznacza, że opłata za metr kwadratowy za miesiąc wzrośnie z 46 groszy do 2,95 zł. Wynajmujący mieszkanie o powierzchni 50 mkw. zapłaci nie – jak dotąd – 23 zł, a 147,5 zł. PKP motywuje podwyżki koniecznością wyrównania stawek, wzrostem inflacji oraz opłat, takich jak np. podatki. Chce tez w ten sposób zlikwidować 19 mln zł deficytu wynikającego z działalności mieszkaniowej. PKP SA dysponuje ponad 25 tys. lokali mieszkalnych. Mieszkania nie są w najlepszym standardzie, ale za to często są w niezłej lokalizacji. Ich mieszkańcy to zazwyczaj kolejarze lub byli kolejarze czy ich rodziny. Najemcy piszą listy protestacyjne w sprawie podwyżek. Jednak 97% internautów opiniujący informację podaną przez Wyborczą uważa, że protesty nie są słuszne, gdyż lokatorzy teraz płacą grosze. oprac. BK

„ reklama

JEDZIESZ NA WAKACJE – U EZPIECZ MIESZKANIE PRZED W AMANIEM

Gdy nie ma właścicieli w domu

Fot. Izabella Maslowski

JURATA DRO SZA NI STOLICA

tel. 85 744 88 99

Gdy właściciele nieruchomości zaczynają wypoczywać, do pracy ruszają złodzieje. Aby spokojnie spędzać urlop, zabezpiecz i ubezpiecz mieszkanie.

C

hoć liczba kradzieży z włamaniem rośnie, to wciąż tylko nieco ponad połowa Polaków ma ubezpieczone mieszkanie. Od czego chroni polisa i o czym trzeba pamiętać podczas jej zakupu?

Według Komendy Głównej Policji w 2012 r. stwierdzono w Polsce 127 tys. kradzieży z włamaniem – to najmniej od pięciu lat. W tym roku ten korzystny trend może zostać zahamowany. Z danych Gothaer TU SA wynika bowiem, że od stycznia do maja 2013 r. klienci zgłosili ubezpieczycielowi o 24% więcej kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Na wzrost liczby szkód kradzieżowych w tym roku ma wpływ trudna sytuacja ekonomiczna oraz rosnące bezrobocie, co przekłada się bezpośrednio na drobne kradzieże i włamania. Obserwujemy wzrastającą liczbę szkód kradzieżowych o niewielkiej wartości lub wyłącznie uszkodzeń zabezpieczeń, np. zamków, które również są zaliczane do ryzyka „kradzieży z włamaniem” – tłumaczy Andrzej Gostyński, dyrektor biura likwidacji szkód w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Gothaer. Doniesienia o wzroście liczby kradzieży są o tyle niepokojące, że rozpoczęty niedawno sezon urlopowy, to zazwyczaj czas wzmożonej aktywności złodziei. Zdaje sobie z tego sprawę aż 73% Polaków, którzy w badaniu firmy EZT SA deklarowali obawę o bezpieczeństwo swojego mieszkania podczas wakacyjnej nieobecności. Jednak świadomość zagrożenia wciąż nie idzie w parze ze świadomością ubezpieczeniową. W 2012 r., jak podała Komisja Nadzoru Finansowego, Polacy kupili 8,4 mln polis na mieszkania i domki letniskowe, co w zestawieniu ze statystyką liczby mieszkań według GUS-u oznacza, że ubezpieczonych było ok. 60% nieruchomości. A co i przed czym chroni ubezpieczenie? Otóż polisa chroni zgromadzone w mieszkaniu mienie przed kradzieżą w zakresie wskazanym przez jego właściciela. Oznacza to, że ubezpieczenie można „uszyć na miarę”, a więc dopasować je do swoich potrzeb. Ochroną mogą zostać objęte wszelkie przedmioty znajdujące się w domu, czy mieszkaniu (m.in. meble, ubrania, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki), jak również te przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych,

takich jak garaż czy piwnica (np. rowery, narzędzia). W skład ubezpieczonego mienia wchodzą także tzw. stałe elementy wyposażenia wnętrz, czyli m.in. drzwi, okna, piece czy urządzenia sanitarne. Dodatkowo ochronie może podlegać mienie znajdujące się na zewnątrz nieruchomości, lecz do niej przynależące, jak solary słoneczne, czy anteny telewizyjne. – Dobór zakresu ubezpieczenia zależy w dużej mierze od charakteru nieruchomości. Jeśli ktoś mieszka na dziewiątym piętrze w bloku może śmiało zrezygnować z ochrony szyb, o czym na pewno nie powinien zapominać posiadacz mieszkania na parterze. Podobnie właściciel kawalerki nie musi martwić się ogrodzeniem, bramą lub grillem, co z pewnością zechce włączyć do ochrony osoba mieszkająca w domu z ogrodem – dodaje Gostyński. Kupując ubezpieczenie należy być przygotowanym, że ubezpieczyciel zapyta o posiadane zabezpieczenia na wypadek kradzieży z włamaniem. To istotne, aby dokładnie podać wszystkie informacje na ten temat, aby zaoszczędzić sobie nerwów po ewentualnym zgłoszeniu szkody. – Towarzystwo ubezpieczeniowe musi mieć pełną wiedzę na temat posiadanych przez klienta zabezpieczeń, a więc np. alarmu lub drzwi, okien czy rolet antywłamaniowych. Wszystkie te elementy muszą być nie tylko sprawne, ale także aktywne w momencie włamania, co określa tzw. minimalny poziom zabezpieczenia mienia. W przeciwnym wypadku rzeczoznawca może wnioskować o odmowę wypłaty odszkodowania. Skutek może być taki, że właściciel mieszkania powstałe szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni – ostrzega pan Andrzej. Wybierając się po polisę trzeba pamiętać, że klient samodzielnie określa sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności finansowej towarzystwa za powstałe szkody. Oznacza to, że jeśli podana zostanie zbyt niska kwota (tzw. niedoubezpieczenie), to odszkodowanie po kradzieży może okazać się zbyt niskie na pokrycie wszystkich szkód. Dlatego wskazanie odpowiedniej sumy ubezpieczenia jest jednym z najistotniejszych punktów podczas zakupu polisy. oprac. MB źródło: www.gothaer.pl


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

9

OFERTA SPECJALNA

BIAŁYSTOK, 174m², działka 601, os. Bagnówka, murowany, wolno stojący, komfortowy, podwyższony standard, wybudowany w 2009 roku, 5 pokoi, zadbana działka. 780.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 63.10m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., gustownie wykończone, dwustronne. 347.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 60m², działka 605, os. Pieczurki, po remoncie, murowany, wolno stojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, 3 pokoje, centralne ogrzewanie, kominek 250.000 zł do uzg.

DOMY

BIAŁYSTOK, 174m², działka 790, os. Bagnówka, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, pokryty blachodachówką, docieplony styropianem, 5 pokoi, 2009r. 350.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 180m², działka 400, os. Nowe Miasto, cegła, murowany, wolno stojący, 6 pokoi, ciche i spokojne osiedle 830.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 189m², działka 272, os. Starosielce, cegła, szeregowy, stan developerski, 2 kondygnacje:parter, I piętro oraz poddasze, garaż 1-stanowiskowy 410.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 241m², działka 467, os. Wyżyny, cegła, murowany, wolno stojący, dom w stanie developerskim. Dostępne instalacje: wod., kana., c.o., gaz., elekt. 455.000 zł m² do uzg.

OGRODNIKI, 268m², działka 1800, po remoncie, murowany, wolno stojący, atrakcyjny, w stylu dworku, na dachu solary ogrzewające wodę, garaż dwustanowiskowy 990.000 zł do uzg.

DZIAŁKI

BIAŁYSTOK, 30.95m², 1p., ul. Malmeda, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., podłogipanele, ściany malowane 149.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, spółdz. włas., do remontu, czynsz 350zł 160.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 49.20m², 4p., ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, rozkładowe, duży balkon. 229.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 55.90m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 2 przedpokoje, loggia, 1995r. 280.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 61.90m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz., włas., nowocześnie wykończone, loggia 310.000 zł do uzg.

POROSŁY, 3594m², prąd, Działka przemysłowousługowa, handlowa, bezpośrednio przy drodze S8 Białystok-Warszawa. Szerokość: 23, 3m długość: 154m. Prąd przy działce. 720.000 zł m²

SOBOLEWO, 4119m², z warunkami zabudowy na 4 budynki jednorodzinne.Wymiary ok 80mx52m. Prąd ok 120m od działki, projekt podziału na 4 odrębne nieruchomości. 47 zł m² do uzg.

MIESZKANIA

GRABÓWKA, 1213m², prąd, ul. Leszczynowa, Trzy działki z warunkami zabudowy o powierzchniach: 1213m², 1297m², oraz 1518m². Prąd w odległości ok 200m. 85 zł m² do uzg.

GRABÓWKA, 850m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, Działka z warunkami zab., pełne media przy działce. Nowa zabudowa wokół działki. Atrakcyjna cena. 160 zł m²

NOWE Aleksandrowo, 1100m², Polecamy działkę o pow. 1100m² (25mx44m) z wydanymi warunkami zabudowy, działka zlokalizowana obok nowej zabudowy domów jednorodzinny 114 zł m²


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

WCHODZ C OBEJRZYJ SI

Fot. VOX

„ NOWO CI DRZWIOWE

P KAJ W STATU

Fot. VOX

Doskonałe rozwiązanie do sypialni i innych pomieszczeń: zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca. Specjalna technika klejenia lustra do powierzchni skrzydła powoduje, że nawet przypadkowe trzaśnięcie drzwiami jest bezpieczne. Lustro może być umieszczone na całych drzwiach lub w ich górnej części. A mowa o nowym produkcie: drzwiach wewnętrznych Vox, o konstrukcji ramiakowej z lustrem. Na życzenie wyposażone w zamek na klucz. Dostępne szerokości 70 cm, 80 cm lub 90 cm. Do wyboru zawiasy w kolorze chromu lub mosiądzu. Na życzenie można wykonać podcięcie wentylacyjne dla drzwi łazienkowych lub zamontować aluminiową szynę (wytrzymałość do 5 kg) do wieszania ręczników. Cena: od 799 zł bru o.

E EGANCJA W PASKI

Fot. VOX

Innowacyjne rozwiązanie wyłącznie w drzwiach VOX to szyba sa nato z nadrukiem. Oferta nadruków to wzory pasujące nie tylko do modnych obecnie wnętrz, ale także wiążące się ze wspomnieniami. To propozycja dla osób, które lubią aranżować pokój według indywidualnego stylu i własnych upodobań. Dostępne nadruki drzwi – Wieża Eiffla, Nuty, Big Ben, Kwiaty, Statua Wolności. Przeszklone drzwi wewnątrzlokalowe w kolorze dąb złoty, o konstrukcji ramiakowej z nadrukiem. Na życzenie wyposażone w zamek na klucz. Dostępne szerokości 70 cm, 80 cm lub 90 cm. Do wyboru zawiasy w kolorze chromu lub mosiądzu. Wyposażenie: szyba sa nato z nadrukiem, klamka Burgas. Szeroki wybór akcesoriów. Trzy rodzaje klamek. Cena: od 999 zł bru o.

Drzwi Vox Classic cechuje oszczędna, elegancka stylistyka, dzięki której doskonale wyglądają one zarówno we wnętrzach nowoczesnych, jak i utrzymanych w bardziej tradycyjnym stylu. Ich znakiem rozpoznawczym jest frezowany motyw w paski, który powtarza się na skrzydle, ościeżnicy oraz listwie przypodłogowej. Dostępne szerokości 70 cm, 80 cm i 90 cm. Wykończenie: kolor hebanowy lub biały, ościeżnica z charakterystycznym frezowanym motywem, na życzenie ościeżnica z opaską Classic. Wyposażenie: cztery rodzaje klamek do wyboru (nikiel satyna, nikiel oraz nikiel szczotkowany). Cena: 699 zł bru o.

tel. 85 744 88 99

WAKACYJNE ROZWA ANIA ARCHITEKTA O TYM, JAK WA NE W ARAN ACJI WN TRZ S NAWYKI DOMOWNIKÓW

Wypuść złość z domu K ażdy z nas ułatwia sobie życie poprzez stosowanie nawyków. Niektóre z nich są funkcjonalne, np. „odruchowe” gaszenie światła przy opuszczaniu toalety, odkładanie przedmiotów na miejsca. Są też takie nawyki, które wchodzą nam w krew zupełnie bez udziału naszej świadomości, w toku procesu wychowania.

Do nich należy „oklepane” jako przykład rozrzucanie brudnych skarpetek, niedomykanie drzwi, czy też stosowanie prowizorycznych rozwiązań w rodzaju robienie klosza lampy z gazety. Dla jednych z nas pewne zachowania, czy elementy wystroju są akceptowalne, dla innych nie. Istnieją też zachowania, które są nieświadomą reakcją na sytuację psychologiczną i społeczną, w jakiej znajduje się dana osoba. Obserwując wnętrza wielu domów mogę z całą pewnością powiedzieć, że każda z rodzin ma swój własny „kod” użytkowania rzeczy. Ponadto każdy z mieszkańców ma własne nawyki. Najlepiej widać to w sytuacji, gdy dom zamieszkiwany przez konkretną rodzinę wymaga już remontu. Obserwuję wówczas, na które z nawyków należałoby znaleźć sposób. Poznałam kiedyś rodzinę bardzo przyzwoitych i zapracowanych ludzi mieszkających z dorastającymi dziećmi i babcią w jednym domu. W mieszkaniu wszystkie ruchome elementy mebli, drzwi i okien takie, jak zamki, klamki i zawiasy były mocno zużyte. Dom wymagał generalnego remontu, ale te uszkodzenia jakoś szczególnie rzucały się w oczy. Każda z osób miała do dyspozycji swój pokój, w którym mogła wypoczywać i pracować. Jedynie rodzice zajmowali pomieszczenie, które w ciągu dnia było salonem i zarazem jadalnią. W wywiadzie okazało się, że nie tylko ich pokój jest wspólny. Oni w zasadzie nie posiadali niczego osobistego. Wszystkie ich przedmioty i sprawy były oddane do użytku rodzinie. Łożyli też na utrzymanie całej rodziny nie zachowując dla siebie niczego, nawet pieniędzy na własne wakacje we dwoje. Zarówno babcia – matka ojca rodziny, jak też dorastające dzieci posiadali własne pieniądze. W razie potrzeby mogli zamknąć się w swoich pokojach i zająć własnym życiem. Pokój rodziców nie miał możliwości zamknięcia przed nieproszonymi gośćmi. Pani domu skarżyła mi się na osobności, że nawet w nocy domownicy potrafią wejść do ich pokoju bez pukania. Regularnie i bezceremonialnie robiła tak staruszka. Okazało się, że w spokojnej rodzinie, gdzie nie można było wychwycić żadnych patologicznych sfer życia istnieją wielkie napięcia. Obserwując członków tej rodziny pragnęłam zdefiniować główne problemy, z którymi miałam sobie poradzić za pomocą przeorganizowania przestrzeni mieszkalnej. Zauważyłam, że jedynym sposobem zademonstrowania negatywnych emocji, poza sprzeczkami było trzaskanie drzwiami. Nie chodziło wcale o demonstracyjne trzaskanie drzwiami, jakim niekiedy próbujemy ostentacyjnie i obraźliwie potraktować kogoś w kłótni. Było to trzaskanie non stop. Otwieranie drzwi i drzwiczek szafek odbywało się z jakimś niewczesnym chrupnięciem, ze zbyt dużym naciskiem, a zamykanie wprawiało w drżenie szklane przedmioty. Równo-

Fot. VOX

10

Przyglądając się mieszkaniom można wiele powiedzieć o ich mieszkańcach, a pośrednio także o problemach, które wpływając na psychikę tych ostatnich, powodują nieświadome zachowania prowadzące do np. zużywania niektórych przedmiotów w określony sposób.

cześnie te wszystkie drzwi nie dawały się realnie zamknąć przed pozostałymi domownikami. Ktoś, kto widział tych ludzi po raz pierwszy mógłby pomyśleć, że są żywiołowi. Ale kryła się w tym też tłumiona agresja. Poza miłością w tej rodzinie widać było nierozwiązane, nieomówione sprawy. Dyskusja, tak, jak owo trzaskanie drzwiami była zbyt gwałtownie ucinana a i rozpoczynała się niedelikatnie. A cały dom mówił im przecież o tym, czego nie mogli nazwać. Zaleciłam gospodarzom domu nie tylko remont wymianę mebli, ale też przeorganizowanie przestrzeni. Powiedziałam o swoich spostrzeżeniach, które wprawiły ich w osłupienie. Doradziłam zastosowanie drzwi z zawiasowymi spowalniaczami zamykania, których gwałtowne trzaśnięcie byłoby niemożliwe. Niestety nie udało się wygospodarować odrębnego pomieszczenia dla rodziców. Założyli natomiast za moją radą zamek w drzwiach salonu. I niezależnie od pory dnia i nocy, jeśli byli zmęczeni, lub chcieli pobyć sami – mogli zamknąć drzwi. To w krótkim czasie wpłynęło na wzrost szacunku dla nich zarówno wśród pozostałych członków rodziny, jak też wzmogło ich poczucie własnej godności. Ogromną rolę odegrała rodzinna narada. Rodzice zwołali całą rodzinę i zachowując spokój, choć nie bez pewnych oporów powiedzieli wprost o swoim złym samopoczuciu wynikającym z braku poszanowania ich prywatności. Najbardziej zawstydzona ich publicznym wyznaniem była babcia, która jakkolwiek nie przeprosiła, to zaakceptowała wyznaczoną granicę, tym bardziej, że ich drzwi na noc były odtąd zamykane. Ustało też trzaskanie drzwiami. Najbardziej jaskrawe w tej rodzinie problemy psychologiczne znalazły rozwiązanie, a przedmioty poprzez swoją konstrukcję umożliwiły pozbycie się złych nawyków.

Magdalena Pietraszko

Autorka zajmuje się arteterapią, jest socjologiem medycyny. Jej pasją jest łączenie projektowania wnętrz z poprawą jakości życia człowieka we wszystkich jego sferach.

„ reklama

B-STOK, 162m², działka 300, os. Dojlidy Górne, cegła, bliźniak, atrakcyjna zabudowa 2 segmentów w otoczeniu nowej zabudowy, RATY, możliwe mieszkanie w rozliczeniu 425.000 zł

B-STOK, 230m², działka 380, ul. Leśna Dolina, Oferta bez prowizji.Komfortowy blizniak 2008r. Wyjątkowe wnętrza, niskie koszty utrzymania, super lokalizacja 750.000 zł do uzg.

B-STOK, 39m², ul. Towarowa, os. Piasta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, śliczne, 2-stronne mieszkanie dla Wymagających, WARTO! 185.000 zł

B-STOK, 219m², działka 491, os. Wyżyny, murowany, wolno stojący, podpiwniczony, w świetnej lokalizacji, do własnego wykończenia, w pobliżu przystanki MPK 299.000 zł do uzg.

B-STOK, 33m², ul. Modlińska, os. Centrum, cegła, okna PCV, najlepsza lokalizacja, teren zamknięty, wspólnota, 2002r.stan dew.+miejsce postojowe, pilot 15.000zł 159.000 zł

B-STOK, 57m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, cegła 2000r., pełna własność, 2-stronny ukad, zadbane, do wejścia, zabudowy, balkon, wspólnota, super lokalizacja 319.000 zł do uzg.

B-STOK, 65m², 1p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, włas., śliczne, 2-stronne, osobne 3 pokoje, kuchnia, łazienka i WC, balkon, piwnica, opcja garażu 18, 1m² 338.000 zł

B-STOK, 69m², 2p., ul. Brukowa, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, OKAZJA 1998r.super CENA i lokalizacja, 2-stronne, funkcjonalne, balkon, piwnica 299.000 zł do uzg.


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

11

SZEREGOWIEC BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Świętojańska, os. Mickiewicza, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, spółdz. włas. 169.900 zł

BIAŁYSTOK, 175m², działka 206, os. Mickiewicza, cegła, szeregowy 590.000 zł

MIESZKANIE

MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 43m², 2p., ul. Konstytucji 3 Maja, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, cegła 210.000 zł

BIAŁYSTOK, 55.83m², 2p., ul. Skorupska, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 345.000 zł

DOM DOM

BIAŁYSTOK, 200m², działka 516, os. Dziesięciny, murowany, wolno stojący 550.000 zł

BIAŁYSTOK, 120m², działka 575, os. Dziesięciny, cegła, wolno stojący 415.000 zł

MIESZKANIE

MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 48.50m², 4p., ul. Branickiego, os. Piasta, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 210.000 zł

BIAŁYSTOK, 56.30m², 4p., ul. Bukowskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła 290.000 zł

MIESZKANIE SZEREGOWIEC

BIAŁYSTOK, 150m², działka 271, os. Wyżyny, murowany, szeregowy 475.000 zł

BIAŁYSTOK, 41m², 2p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 195.000 zł

MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 54m², 1p., os. Zgoda, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas. 258.000 zł

DOM

KLEOSIN, 110m², działka 680, cegła, wolno stojący 450.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

„ ZARZ DCA BEZ WYKSZTA CENIA I OC

P ANUJESZ REMONT? DOWIEDZ SI , JAK WYBRA EKIP I DOPILNOWA JEJ PRAC PLANUJESZ

WSPÓLNY PROBLEM Całkowite zniesienie wymagań dla osób sprawujących zarząd nieruchomościami wnosi przyjęta przez sejm ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zmiany odbiją się na bezpieczeństwie mieszkańców. Środowisko zarządców nieruchomości jest zgodne – nowa ustawa to idealne środowisko dla nadużyć i oszustw. Ustawa likwiduje bowiem jakiekolwiek wymagania i obowiązki względem osób, chcących zostać zarządcą nieruchomości. Co to oznacza w praktyce? Wykonywanie profesji zarządcy nie będzie wymagać jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, a tym samym posiadania wiedzy praktycznej. Nie trzeba będzie ukończyć ponadto żadnej ukierunkowanej szkoły wyższej czy studiów podyplomowych. Znika wymóg niekaralności i warunek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ochrony nie będzie miał ani klient pośrednika czy zarządcy, ani też oni sami. Obu stronom pozostanie sąd powszechny. – W wyniku uwolnienia zawodu pojawi się wiele osób, które oferować będą usług zarządcze, nie posiadając przy tym odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Do wykonywania tych czynności dopuszczone będą bez wymaganego przygotowania, kompetencji i zweryfikowanych umiejętności zawodowych, co przełoży się na niską jakość świadczonych przez nich usług – przekonuje Mariusz Łubiński, prezes Admus Warszawa. Do tej pory każda wspólnota lub mieszkaniec, korzystający z usług zarządcy nieruchomości, mogli domagać się od niego odszkodowania w prosty, a przede wszystkim tani sposób. Wystarczyło zwrócić się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy ministrze właściwym ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej w konkretnej sprawie. Otwarcie zawodu spowoduje, że jedyną możliwością dochodzenia swoich praw lub roszczeń wskutek zaniedbań lub niewłaściwego wykonywania obowiązków przez zarządcę będzie niezwykle kosztowne i przede wszystkim czasochłonne postępowanie sądowe. – W momencie podpisania ustawy przez prezydenta, klientowi pozostanie możliwość skierowania sprawy do sądu, gdzie koszty postępowania sądowego spadną na jego barki. Dodatkowo trzeba będzie się liczyć z koniecznością wynajęcia zastępstwa procesowego w postaci radcy prawnego lub adwokata. Sam proces dochodzenia naszych roszczeń lub odszkodowania znacząco wydłuży się w czasie, co wynika z tempa pracy polskich sądów – dodaje Mariusz Łubiński.

„ NOWA ALA BIELSKIEGO UNIBEPU SA TU ROSN DOMY Jeszcze w tym roku Unihouse – oddział produkcyjny giełdowej spółki Unibep SA planuje otworzyć kolejną fabrykę domów modułowych. Na ten rok firma zakłada zwiększenie produkcji budynków modułowych o ponad 30% w stosunku do roku ubiegłego. W kolejnych latach planowane jest wprowadzenie na rynek nowych produktów takich jak ekonomiczne hotele modułowe przeznaczone na Europę Zachodnią, akademiki, czy też domy opieki. Wolne moce produkcyjne istniejącej hali, zostały już zagospodarowane w roku 2013. Na powierzchni ok. 4 tys. mkw części produkcyjnej składowane i wykańczane będą wyprodukowane moduły. Nowa hala o kubaturze 48 tys. msześc. to inwestycja zarówno w rozwój mocy produkcyjnych jak i w kapitał ludzki. Na hali znajdzie zatrudnienie ok. 60 osób, w sumie w szczycie produkcyjnym, przy zakładanych trzech pełnych zmianach, przy produkcji modułów pracować będzie ponad 400 osób. Do tej pory Unihouse wybudował w Norwegii 20 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Łącznie było to 500 mieszkań. BK

„ reklama

tel. 085 744 88 99

Fachowiec doskonały W raz ze słoneczną aurą nadszedł czas domowych porządków i remontów. To także czas wykańczania mieszkań. Wiele osób powierza ekipie remontowej położenie płytek na podłodze w kuchni, przedpokoju lub łazience. Fachowcy są jednak różni – jak przypilnować ich prac? – radzą eksperci Cerams c i Rotberg.

Jak znaleźć rzetelną ekipę remontową? Najlepiej rozejrzeć się wokół siebie – może ktoś z naszej rodziny, znajomych lub sąsiadów robił ostatnio remont, jest zadowolony z efektu i może polecić nam sprawdzonych fachowców? Można również zapytać o wykonawcę w składzie budowlanym lub poszukać informacji w Internecie, zwłaszcza na forach, gdzie ludzie wymieniają się opiniami. Dobrym pomysłem jest także zaproszenie kilku ekip, porównanie cen, zorientowanie się, z jakich materiałów korzystają i na podstawie rozmowy wybranie najlepszej. Możemy poprosić o kontakt do ostatniego zleceniodawcy i sprawdzić, czy był zadowolony z efektu pracy ekipy. Wybór polecanego fachowca ma wiele plusów. Po pierwsze, dzięki temu wiadomo, że dana osoba jest uczciwa i dotrzymuje terminów. Po drugie, jeśli glazurnika poleci ktoś bliski, można zobaczyć efekty jego pracy (np. wyremontowaną łazienkę). – Niezależnie od tego, czy ekipa jest sprawdzona, należy podpisać z nią umowę. Powinny znaleźć się w niej informacje dotyczące dokładnego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac. Zabezpieczy nas to przed przeciągającymi się pracami. Nie powinno też zabraknąć informacji, że to ekipa dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia do prac, a po ich zakończeniu pozostawi pomieszczenie czyste. Bardzo ważne jest też ujęcie w umowie terminów gwarancji i rękojmi – jest to czas, w którym fachowiec zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających z jego zaniedbań – mówi Joanna Ciecierska, ekspert marki Ceramstic. Przed przystąpieniem do remontu należy sprawdzić, czy kupione płytki nie mają żadnych wad. Może okazać się na przykład, że są nierównomiernie wybarwione i efekt będzie znacząco odbiegał od naszych oczekiwań. Dobrze jest też sprawdzić, czy szkliwo na płytkach nie jest spękane, czy brzegi płytek nie mają uszczerbień, a te same elementy z różnych kartonów mają identyczną wielkość i odcień. Płytki jednego rodzaju należy dobierać z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli nie ma powodów do niepokoju, ekipa może rozpocząć pracę. Warto zwrócić uwagę, czy fachowcy pamiętają o przygotowaniu powierzchni do kładzenia płytek: umyciu jej, zagruntowaniu i ewentualnym wyrównaniu. Gdy podłoże jest przygotowane, ekipa może zabierać się za kładzenie płytek. Podstawową zasadą jest układanie ich od środka pomieszczenia. Jeżeli na podłogach lub ścianach będzie kładziony gres polerowany, należy pamiętać o zaimpregnowaniu go przed fugowaniem. Gdy płytki są gotowe, fachowcy przystępują do wypełniania szczelin fugą. – Wybierając fugi, należy korzystać z produktów dobrego producenta, które posiadają odpowiednie atesty, jak np. chemia budowlana marki Rotberg. Ponadto, jeśli klient zdecyduje się na płytki Ceramstic i produkty Rotberg, może liczyć

Fot. Rotberg

12

Z ekipą remontową należy podpisać umowę. Powinny się w niej znaleźć informacje dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

na sześcioletnią gwarancję – jedyną taką na naszym rynku” – podpowiada Romuald Skrzypczyński, ekspert marki Rotberg – i dodaje, że dobrze dobrana fuga znacząco wpływa na wygląd i trwałość podłogi. Są dwie podstawowe metody wyboru fug – podobnych do koloru płytek i kontrastowych. Obecnie częstym zabiegiem jest wypełnianie szczelin między nowoczesnymi płytkami kolorowymi fugami, co podkreśla ich kolor, kształt i sposób ułożenia. Decydując się na nie, należy sprawdzić na małej powierzchni, czy fuga nie przebarwia lub nie rysuje ceramiki. W przypadku płytek o naturalnym wzorze, najlepsze będą fugi w kolorze do nich zbliżonym. Pozwoli to na uzyskanie efektu jednolitej, optycznie większej powierzchni i nie będzie odwracać uwagi od urody wzoru. W płytkach rektyfikowanych wystarczy minimalna fuga – chyba, że w pomieszczeniu będzie ogrzewanie podłogowe, wówczas fuga powinna mieć około 4 mm. Cementowe fugi między płytkami podłogowymi ciemnieją z czasem, dlatego ważne jest, by wybierając je zdecydować się na odcień jaśniejszy niż ten, który docelowo chcemy uzyskać. Po wyschnięciu fugi porządna ekipa powinna umyć płytki i posprzątać po swojej pracy. Uwaga, niektóre rodzaje płytek wymagają specjalnych zabezpieczeń, np. gresy polerowane – impregnacji. – By w pełni cieszyć się z efektu, należy impregnować płytki regularnie, w zależności od intensywności i miejsca użytkowania okładziny. Użycia specjalnych środków wymagają nie tylko gresy polerowane czy kamień naturalny, ale również elementy z kamienia (np. mozaiki kamienne). Zadbane płytki będą bardziej odporne na zabrudzenia, co pozwoli zaoszczędzić czas i energię potrzebne na ich czyszczenie– radzi ekspert marki Rotberg. Oprac. MB


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

13


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

14

OS. BOJARY, STROBOJARSKA

OS. NOWE MIASTO

BIAŁYSTOK, 110m², 3p., ul. Starobojarska, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, II-poziomowe w bardzo dobrym stanie technicznym 330.000 zł

BIAŁYSTOK, 65m², 1p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, przestronne, oddzielna kuchnia 338.000 zł

BIAŁYSTOK, 56m², 3p., ul. Ken, os. Bacieczki, ks. wieczysta, cegła, włas., gustowne wnetrze, mieszkanie częściowo umeblowane 309.000 zł

BIAŁYSTOK, OS. LEŚNA DOLINA

BIAŁYSTOK, 179m², działka 300, os. Leśna Dolina, murowany, bliźniak, dom z 2009r., wykończony z wysokiej jakości materiałów, działaka ładnie zagospodarowan 735.000 zł

BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Radzymińska, os. Białostoczek, płyta, okna PCV, dwustronne o funkcjonalnym układzie pomieszczeń 186.000 zł

OS. BOJARY, KRASZEWSKIEG BIAŁYSTOK, 42m², ul. Chrobrego, os. Piasta, cegła, okna PCV, spółdz. włas., po remoncie, atrakcyjne 249.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 64.50m², 1p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, komfortowe, nie wymaga żadnych nakładów nansowych 369.000 zł

BIAŁYSTOK, 37.50m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., zabudowa w kuchni i przedpokoju, piwnica 156.000 zł

BIAŁYSTOK, 44m², 4p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, balkon, duża piwnica, niski czynsz, 180.000 zł

OK.BIAŁEGOSTOKU, 194m², działka 767, murowany, wolno stojący, atrakcyjny dom z 2011 roku, położony na osiedlu nowych domów jednorodzinnych 595.000 zł

GM. WASILKÓW, SOCHONIE

SOCHONIE, 159m², działka 1015, murowany, wolno stojący, dom z 2002r, do zamieszkania, ogrzewanie gazowe 510.000 zł

BIAŁYSTOK, 53m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., dwupoziomowe, piwnica, balkon, schody dębowe 239.000 zł

BIAŁYSTOK, 56.50m², 3p., ul. Wiadukt, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, komfortowe, balkon, taras, winda 275.000 zł

OKAZJA NISKA CENA

BIAŁYSTOK, 60.60m², 1p., ul. Radzymińska, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., oddzielna kuchnia, balkon, pomieszczenie użytkowe, piwnica, 189.000 zł

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, bardzo komfortowe, balkon, piwnica, 2 garderoby 327.000 zł

CHOROSZCZ, 142m², działka 688 m², murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, 5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, garaż, pełne uzbrojenie 275.000 zł

GRABÓWKA, 150m², działka 500 m², murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący, parterowy, poddasze użytkowe, dach skośny, ogrzewanie węglowe, garaż 265.000 zł

MIESZKANIE NA LOKAL BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Towarowa, płyta, okna PCV, spółdz. włas., niezależny układ pomieszczeń, łazienka osobno z wc, gaz w czynszu, piwnica, balkon 175.000 zł

BIAŁYSTOK, 59.60m², 2p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, płyta, spółdz. włas., duży balkon, łazienka osobno z wc, do remontu 168.000 zł

BIAŁYSTOK, 66.76m², 2p., ul. Ok. Rynku Kościuszki, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, do adaptacji na biuro, kancelarię + 8m² lokal użytkowy 440.000 zł

SOCHONIE, 144.50m², działka 1007m², wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, ogrodzenie drewniane, działka zagospodarowana, dojazd utwardzony 450.000 zł

tel. 85 744 88 99


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

15

MIESZKANIE 2-POKOJOWE

MIESZKANIE 2-POKOJOWE

MIESZKANIE 2-POKOJOWE

MIESZKANIE 3-POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 42m², ul. Częstochowska, os. Śródmieście, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., oddzielna kuchnia, wejście do sypialni z salonu 165.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 42m², ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., kuchnia otwarta na salon, ogródek 80m², garaż 250 265.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Malmeda, os. Centrum, cegła, okna PCV, oddzielne pomieszczenia, łazienka z wanną, bez balkonu, piwnica, na podłogach parkiet, do remontu 189.000 zł

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Skorupska, os. Piasta, płyta, okna PCV, włas., stan dobry, balkon, wszystkie pomieszczenia oddzielne, blok po termomodernizacji. 202.000 zł do uzg.

MIESZKANIE 2-POKOJOWE

MIESZKANIE 3-POKOJOWE

MIESZKANIE 3-POKOJOWE

MIESZKANIE 2-POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, spółdz. włas., wszystkie pom. oddzielne, na podłogach mozaika, możliwość założenia ogródka 193.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 64m², 3p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., oddzielne pomieszczenia, łazienka z WC, zabudowy, pełna infrastruktura. 349.000 zł do uzg.

CZARNA Białostocka, 53m², 1p., ul. Prusa, os. Zory, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas., kuchnia widna wej. z ppokoju, dobrze rozwinięta infrastruktura 120.000 zł do uzg.

WASILKÓW, 45m², ul. Krucza, os. Lisia Góra, cegła, okna PCV, spółdz. włas., oddzielne pomieszczenia, duży balkon, możliwość kupienia garażu 215.000 zł do uzg.

WYBRANA OFERTA MIESZKAŃ: 1POK., LIPOWA, 23,9M², IIIP., CEGŁA – 110.000ZŁ 2POK., NAREWSKA, 37,5M², IVP., CEGŁA – 156.000ZŁ 2POK., KRĘTA, 44,5M², IIIP., CEGŁA – 206.000ZŁ 2POK., LAWENDOWA, 51,3M², IIP., PŁYTA – 179.000ZŁ 3POK., ZIELONOGÓRSKA, 61,3M², IVP., PŁYTA – 200.000ZŁ 3POK., TOWAROWA, 48,4M², IVP., PŁYTA – 175.000ZŁ 3POK., RADZYMIŃSKA, 60,1M², IVP., PŁYTA – 200.000ZŁ 3POK., RZYMOWSKIEGO, 62M², IIP., PŁYTA – 195.000ZŁ 3POK., WIEJSKA, 67M², IIP., CEGŁA – 280.000ZŁ 3POK., FABRYCZNA, 60,7M², IIP. PŁYTA – 199.000ZŁ 4POK., MALMEDA, 75,2M², IIIP., CEGŁA – 259.000ZŁ

B-STOK, 36.40m², 10p., ul. Wesoła, zadbane, nieopodal centrum, w bloku z windą. 125.500 zł

B-STOK, 49.60m², ul. Sienkiewicza, w ścisłym centrum, po generalnym remoncie, II piętro w IVpiętrowym bloku z cegły. 220.000 zł

B-STOK, 75.20m², 3p., ul. Malmeda, przestronne, centrum, cegła, do odświeżenia. 259.000 zł

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Chrobrego, ładne, w IV-piętrowym bloku z płyty. Nowe okna pcv, wnętrze do częściowego remontu. 155.000 zł

BIAŁYSTOK, 114m², działka 1790m², os. Zawady, atrakcyjny, 1-rodzinny, 2-kondygnacyjny, do zamieszkania, ładnie zagospodarowana, z nasadzeniami, bud. gosp. 450.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.40m², ul. Towarowa, ładne, do częściowego remontu, balkon. 175.000 zł

WYBRANA OFERTA DZIAŁEK: BIAŁYSTOK, OS. ZAWADY, 592M² – 121.900ZŁ BIAŁYSTOK, OS. DOJLIDY GÓRNE, 700M² – 119.000ZŁ KSIĘŻYNO, 1000M² – 100.000ZŁ KLEPACZE, 1356M² – 90.000ZŁ LEWICKIE, 1000M² – 55.000ZŁ OBRUBNIKI, 5500M² – 49.000ZŁ STUDZIANKI, 1300M² – 52.000ZŁ STUDZIANKI, 930M² – 41.800ZŁ OLMONTY, 1000M² – 103.000ZŁ

B-STOK, 38.70m², ul. Kozłowa, 2 niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z płyty, nowe okna pcv, wnętrze do remontu. 146.000 zł

B-STOK, 60m², 3p., ul. Scaleniowa, duży balkon, drewniana stolarka okienna, wnętrze do remontu. 195.000 zł

WYBRANA OFERTA DOMÓW: BIAŁYSTOK, OS. JAROSZÓWKA, 120M²/600M² - 420.000ZŁ BIAŁYSTOK, OS. ZAWADY, 114M²/1790M² - 450.000ZŁ KLEPACZE, 189M²/680M² - 480.000ZŁ KSIĘŻYNO, 105M²/805M² - 300.000ZŁ KLEOSIN, 113M²/1012M² – 450.000ZŁ SOBOLEWO, 170M²/500M² – 600.000ZŁ GRABÓWKA, 150M²/590M² – 370.000ZŁ

B-STOK, 44.50m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, atrakcyjne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z nowszej cegły, do zamieszkania, wspólnota, niski czynsz. 206.000 zł

B-STOK, 61.30m², ul. Zielonogórska, rozkładowe, z dużym balkonem, częściowo umeblowane, do odnowienia. 200.000 zł

BIAŁYSTOK, 37.50m², ul. Narewska, do wprowadzenia, cegła 156.000 zł

BIAŁYSTOK, 51.30m², ul. Lawendowa, przestronne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z płyty, II piętro, do remontu. 179.000 zł

UWAGA!!! INFORMUJEMY, ŻE PROWADZIMY ZAPISY NA PRAKTYKI ZAWODOWE UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYCIE LICENCJI. PROGRAM PRAKTYK PRZEWIDUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W BIURZE NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAJĘCIA W TERENIE.

B-STOK, 47.50m², ul. Waszyngtona, w bloku z windą, nieopodal centrum, do odświeżenia 153.000 zł

B-STOK, 62m², 2p., ul. Rzymowskiego, do wprowadzenia, 2-stronne mieszkanie, z niezależnymi pomieszczeniami, 4 piętrowy blok z płyty. Do odświeżenia. 195.000 zł

BIAŁYSTOK, 38.80m², ul. Bema, atrakcyjnie położone, niezależne pomieszczenia, częściowo umeblowane, z balkonem. 140.000 zł

BIAŁYSTOK, 54.30m², ul. Zagórna, 3 niezależne pokoje i kuchnia, I piętro w bloku z cegły, do zamieszkania. 206.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

16

B-STOK, 60m², ul. Zielonogórska, parter. 199.000 zł

BIAŁYSTOK, 45m², ul. Radzymińska, wysoki parter. 228.000 zł

B-STOK, 78m², działka 600m², os. Skorupy, dom w zabudowie bliźniaczej. 250.000 zł do uzg.

CZARNA Białostocka, 155m², działka 553m², wolno stojący 329.000 zł

BACIUTY, 1906m², warunki zabudowy. 80.000 zł

NOWE Aleksandrowo, 1066m², prąd, woda, . 69.000 zł

tel. 85 744 88 99


tel. 85 744 88 99

B-STOK, 30m², 3p., os. Nowe Miasto, kawalerka, nowa cegła, widny pokój połączony z aneksem kuchennym, wyjście na loggię o dł. całego pokoju, panele, terakota. 149.000 zł

B-STOK, 32m², 3p., ul. Piastowska, os. Piasta, w niskim bloku po termomodernizacji, okolica pełna zieleni, dobrze skomunikowana z centrum miasta. 135.000 zł

B-STOK, 44m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, wysoki parter, cegła, na podłogach panele, ściany gładkie, malowane, duża kuchnia z wydzielonym miejscem na stół. 220.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

B-STOK, 50m², 2p., os. Centrum, 2 oddzielne pokoje, widna kuchnia, całość po generalnym remoncie, 2 stronne, w bloku po termomodernizacji, oddalonym od zgiełku 228.000 zł

B-STOK, 56m², 2p., ul. Wiejska, cegła 1994r, 3 oddzielne pokoje, największy z wyjściem na obszerną loggię, oddzielna kuchnia, po generalnym remoncie. 270.000 zł

BIAŁYSTOK, 140m², działka 690m², os. Wygoda, 4 pokoje na dolnej kondygnacji, kuchnia, łazienka, przedpokój, wiatrołap, na posesji drugi domek, z garażem. 439.000 zł

BIAŁYSTOK, 153m², działka 306m², os. Skorupy, wolno stojący, wykończony wysokiej jakości materiałami (marmur, gres), z zabudowami, salon z kominkiem. 549.000 zł

BIAŁYSTOK, 43m², 2p., ul. Asnyka, os. Młodych, cegła 2003, dwa pokoje oraz oddzielna kuchnia przedpokój oraz obszerna łazienka. Mieszkanie ciepłe i słoneczne. 233.000 zł

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, nowa cegła, salon z wyjściem na duży balkon, połączony z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, dwie garderoby. 327.000 zł

17

BIAŁYSTOK, 73m², 1p., ul. Waszyngtona, os. Centrum, nowa cegła, przestronne, mieszkanie tworzy salon z panoramicznym oknem, do którego przynależy aneks kuch. 505.000 zł

BIAŁYSTOK, 89m², 3p., os. Mickiewicza, cegła, teren wspólnoty ogrodzony, II poziomowe, w dolnej części salon połączony z jadalnią oraz aneksem kuch. 389.000 zł

NIEWODNICA Korycka, 180m², działka 2300m², parter salon, w centralnym miejscu kominek, kuchnia jako otwarta przestrzeń na salon, pokój gabinetowy, piętro. 689.000 zł

BIAŁYSTOK, 22.40m², 2p., ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia 128.500 zł

BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Antoniukowska, cegła 167.000 zł

BIAŁYSTOK, 45.50m², 3p., ul. Chrobrego 203.000 zł

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, cegła 208.000 zł

BIAŁYSTOK, 45.90m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, umeblowane, okna drewniane, +garaż 224.000 zł

BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, ATRAKCYJNE 280.000 zł

BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, Przestronne, słoneczne 159.000 zł

BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta 178.000 zł

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Aleja Niepodległości, os. Ziel. Wzgórza 208.000 zł

BIAŁYSTOK, 65.50m², 3p., ul. Kołłątaja, Komfortowe 319.000 zł

IGNATKI, 71m², 1p., ul. Jodłowa, os. Ignatki, atrakcyjne, garaż pod blokiem 313.000 zł

KLEOSIN, 45m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, loggia 12m² 195.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

18

KUPIĘ MIESZKANIA 2 POKOJOWE do 40 m², może być do remontu, cena do 140.000 zł. 511-919-449 BIAŁ B STOK Centrum, 4-pokojowe. 503-464404 BIAŁ KUPIĘ mieszkanie lub dom do remontu w Białymstoku, w rozsądnej cenie. 1.600 zł m² 503-391-530 BIAŁ MIESZKANIE 3 pokojowe na osiedlu zamkniętym, nowe lub kilkuletnie. 501-316218 MIESZKANIE na os. Mickiewicza w B-stoku, ok. 50m², I-IIp, do 180.000zł. 795-999550 BIAŁ SUWAŁKI, Centrum, 2-pokojowe, do 40m². 663-016-589 SUW W B-stoku, zadłużone, do remontu, rozważę każdą propozycję, płatność gotówką. 796-289-793 BIAŁ

DOMY B STOK, okolice, murowany dom jednorodzinny, wolno stojący, w bardzo dobrym stanie, rok 2000 i wyżej. 504-307796 BIAŁ KUPIĘ murowany dom jednorodzinny, wolno stojący w bardzo dobrym stanie 2000r i nowszy, w Białymstoku, Starosielcach, Klepaczach, Porosłach lub Choroszczy. 504-307-796 BIAŁ SIEDLISKO z domem do remontu w ok. Tykocina, bezpośrednio, może być na kolonii, do 100.000zł. 728-159-743 BIAŁ

GARAŻE BUDYNEK lub garaż, okolice Białegostoku. 504-464-198 BIAŁ KUPIĘ lub wynajmę garaż na os. Nowe Miasto, ul. Zachodnia, Pogodna. 503-121581 BIAŁ

DZIAŁKI DZIAŁKĘ budowlaną w Księżynie, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach lub okolicach. 666-528-681 BIAŁ

» PRZYŁĄCZENIA DZIAŁKĘ OK 1000M², Z MOŻLIWOŚCIĄ GAZU W OKOLICACH

BIAŁEGOSTOKU. 601-155-540 BIAŁ DZIAŁKI rolne, całe Podlasie 694-426-665 BIAŁ GOSPODARSTWO do remontu lub ziemie w woj. Podlaskim. 503-830-122 BIAŁ IGNATKI Osiedle, Ignatki Wieś lub Koplany, 1000-1500m², do 100.000 zł. 664-610166, (85)663-17-25 BIAŁ

K.CIECHANOWCA, ziemia rolna lub łąka. 885-317-657 WYS LAS z ziemią lub bez, woj.podlaskie 694426-665 BIAŁ MAŁY areał ziemi rolnej lub łąki na wsi, do 1 ha, za rozsądną cenę. 880-314-481 POSIADŁOŚĆ do 30km od Białegostoku do remontu. 504-464-198 BIAŁ STARY las z ziemią. 664-306-196 WYS ZIEMIĘ rolną gm. Czyże lub Hajnówka. 666528-681 BIAŁ ZIEMIA rolna, uprawiana, na wsi, do 2 ha. 503-195-050 OMA ZIEMIA rolna. 602-187-323 BIAŁ

1-POKOJOWE B STOK, 18.40m² 91.000 zł 516-559-531 BIAŁ B STOK, 19m², 1p., os. Centrum, cegła, niski czynsz, bez pośredników. 110.000 zł 606-944-841 BIAŁ B STOK, 19m², 2p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, do wykończenia. 95.000 zł 501738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 22m², 2p., ul. Waszyngtona, os. Tysiąclecia, niski blok, do wprowadzenia. 127.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 22m², ul. Stołeczna, os. Przydworcowe, parter, cegła. 105.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 23.80m², ul. Waszyngtona, z windą, do remontu. 99.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK

» BLIWOŚĆ STOK, 30M², 4P., UL. DUBOIS, MOŻ ZOSTAWIENIA WYPOSAŻE

NIA 135.000 zł do uzg. 511-544-899 BIAŁ B STOK, 30m², ul. Wyszyńskiego, kawalerka, cegła, blok 8-letni, wysoki parter, obok PKSu, bez pośredników. 163.000 zł 692488-171 BIAŁ B STOK, 33m², kawalerka, wysoki parter, naprzeciw dworca PKS, blok 8-letni 163.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 33m², ul. Modlińska, os. Centrum, cegła, okna PCV, najlepsza lokalizacja, teren zamknięty, wspólnota, 2002r.stan dew.+miejsce postojowe, pilot 15.000zł 159.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 35m², ul. Jurowiecka, parter, doskonała lokalizacja, możliwa działalność. 144.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 36.60m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, słoneczne, duży balkon. 139.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK

B STOK, 40m², ul. Grochowa, ustawna kuchnia, balkon, piwnica, bez pośredników. 165.000 zł (91)460-01-45 BIAŁ BIAŁYSOK, 40.64m², 4p., ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, cegła, okna PCV 180.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 22.40m², 2p., ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia 128.500 zł 604-622985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 24.53m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., czyste, zadbane, z widną kuchnią 103.000 zł 883-302-750, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 24m², 1p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk 122.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 24m², 3p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, odnowiony budynek, balkon, częściowo po remoncie, oferta 203-JCH 115.000 zł do uzg. 600-057-175, (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 24m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, cegła, bardzo dobry stan, atrakcyjna lokalizacja, oferta 370-PC 103.000 zł 600-057-175, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 25m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., piwnica, oddzielna kuchnia, domofon, niski czynsz 103.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 25m², ul. Sołeczna, os. Przydworcowe, parter 130.000 zł (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 26m², os. Nowe Miasto, cegła, duży balkon, nowe budownictwo, lub wynajmę. 121.000 zł 608-374-707 BIAŁ BIAŁYSTOK, 28m², 4p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 150.000 zł 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 29.20m², ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, pokoje z oddzielnym wejściem, średni balkon, domofon 165.000 zł 601-918-020, (85)74450-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 30m², 4p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, cegła, okna drewniane, duży balkon, dobra lokalizacja, aneks kuchenny, do odświeżenia, oferta 251-PC 130.000 zł do uzg. (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 33m², 2p., ul. Monte Cassino, os. Przydworcowe, cegła, spółdz. włas., balkon, oferta 11-KG 148.500 zł (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 34m², 2p., ul. Pozioma, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., kawalerka ze skosami, balkon, wspólnota. 127.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Jurowiecka, os. Sienkiewicza, idealne na lokal. 144.000 zł 501738-393, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 36m², 4p., ul. Lipowa, os. Centrum, cegła, oferta 31-KG 135.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., wyposażone, sąsiedztwo lasu, spokojna okolica 175.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Proletariacka, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 175.000 zł 600598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 40m², 3p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum, cegła, okna PCV, nowe pokrycie dachowe, piwnica, pokoje osobne, brak balkonu 145.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 40m², os. Leśna Dolina, cegła, niski parter, nie wymaga wkładu finansowego. 191.000 zł 514-232-048 BIAŁ BIELSK Podlaski, 26.50m² 115.000 zł do uzg. 798-762-840 BIEL KLEOSIN, 27m², . 110.000 zł 502-067-043 BIAŁ KLEOSIN, 27m², 1p., ul. Kraszewskiego, cegła 2000r, loggia. 110.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy LUBLIN, 24m², ul. Fantastyczna, os. Czuby, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas., spokojne osiedle. 145.000 zł do uzg. 512-723138, 512723138 SOKÓŁKA, 24m², 4p., ul. Os. Zielone, cegła, Kawalerka na czwartym piętrze, do remontu, wystawa okien na południe, cicha i spokojna okolica 60.000 zł 535-956000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SOKÓŁKA, 27m², 2p., ul. 1 Maja, mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji nieruchomość wymaga remontu. Własny parking na zamkniętym podw 85.000 zł 535-956000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SUWAŁKI, 44m², centrum, obok bazaru, może być z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. 90.000 zł 503-920275 SUW

2-POKOJOWE B STOK, 38.50m², 7p., do wprowadzenia 150.000 zł 667-012-606 BIAŁ B STOK, 38m², os. Antoniuk, parter, po remoncie. 165.000 zł 608-828-656 BIAŁ B STOK, 39m², 1p., ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, po generalnym remoncie. 169.000 zł 503-334-495 BIAŁ B STOK, 39m², 4p., ul. Kozłowa, os. Białostoczek, 2 oddzielne pokoje, słoneczne. 139.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy

tel. 85 744 88 99

B STOK, 39m², ul. Towarowa, os. Piasta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, śliczne, 2-stronne mieszkanie dla Wymagających, WARTO! 185.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 42.30m², 4p., ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła 1997r. 197.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy

» BPARTER, STOK, 42.60M², UL. CHMIELNA, ANEKS KUCHENNY, WYKOŃ

CZONE, TARAS ZIELONY 22M², DO WPROWADZENIA, NISKIE OPŁATY, BEZ POŚREDNIKÓW. 215.000 zł 693156-716 BIAŁ B STOK, 42.80m², 1p., os. Nowe Miasto, cegła, kuchnia, łazienka z wc, własność notarialna. 200.000 zł 698-932-694 BIAŁ B STOK, 42.80m², ul. Gruntowa, cegła, łazienka z oknem. 220.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 43.50m², 4p., ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła, okna PCV, balkon. 178.000 zł 729-349-371 BIAŁ B STOK, 43.70m², 2p., ul. Asnyka, os. Młodych, w bloku 10 lat, blisko PKP, PKS, Kościół, centrum handlowe, dzwonić 18-19.. 212.000 zł 600-692-156 BIAŁ B STOK, 46m², ul. Monte Cassino, nowe, Ip lub wynajmę. 400.000 zł 503-672-360 BIAŁ B STOK, 46m², ul. Przędzalniana 175.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 46m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, cegła, funkcjonalne, do zamieszkania. 215.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 47.47m², ul. Stroma, słoneczne, ciepłe, do wprowadzenia. 185.000 zł 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 47m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, bardzo zadbane, do wprowadzenia. 227.500 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 47m², os. Fasty, cegła 170.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 47m², ul. Piłsudskiego, po kapitalnym remoncie. 230.000 zł 511-545109 BIAŁ B STOK, 48m², 3p., ul. Palmowa, cegła 185.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, cegła 195.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 50.30m², 3p., ul. Fabryczna, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, świetna lokalizacja, funkcjonalny rozkład, do wejścia, balkon, ładna kuchnia 229.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 50m², os. Zielone Wzgórza, parter, zejście do ogródka, malowane, pilnie. 178.000 zł do uzg. 512-228-753 BIAŁ

B STOK, 50m², ul. Pałacowa, os. Centrum, po generalnym remoncie. 249.000 zł 602-441-435 BIAŁ B STOK, 50m², ul. Waszyngtona, k.Opałka 163.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 52m², ul. Plażowa, os. Dojlidy, 0, 5 domu z wyodrębnionym mieszkniem na parterze, działka 460m², bezczynszowe, garaż i ogródek, małe koszty utrzymania 250.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 55m², ul. Lipowa, po kapitalnym remoncie. 250.000 zł 511-545-109 BIAŁ B STOK, 56m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, było 3-pokojowe, ogródek, garaż. 280.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSOK, 36m², 2p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, odnowiony blok, bardzo eleganckie, OKAZJA, oferta 21-KG 168.000 zł 728-554-319, (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSOK, 45m², 3p., ul. Sukienna, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas. 195.000 zł 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 39m², ul. Branickiego, os. Piasta, okna drewniane, spółdz. włas. 159.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 32m², 4p., ul. Piastowska, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 139.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 38m², 4p., ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 175.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 57.60m², 4p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas. 199.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 31m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, piwnica oraz spory balkon 165.000 zł do uzg. (0-85)744-5177, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 32m², 3p., ul. Piastowska, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 135.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 33m², 3p., ul. Żabia, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., nowa instalacja elektr., balkon, piwnica 175.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 33m², ul. Chrobrego, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 154.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI


tel. 85 744 88 99 BIAŁYSTOK, 34m², ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 35.40m², 1p., ul. Boh. Monte Cassino, os. Przydworcowe, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., do odnowienia 155.000 zł do uzg. 601-918-020, (85)74450-60 BMJ

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Sukienna, os. Przydworcowe Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, ładne, pilnie. 149.000 zł 508-182-465 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 36.40m², ul. Wesoła 125.500 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., rozkładowe, wymienione instalacje 172.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 36m², 4p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 170.000 zł 503696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 36m², 5p., ul. Monte Casino, os. Przydworcowe, płyta, okna PCV, włas. 134.000 zł 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 37.50m², 4p., ul. Narewska, os. Sady Antoniukowskie, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., niski czynsz, dobry stan. 154.000 zł do uzg. 605281401 BIAŁ BIAŁYSTOK, 37.50m², ul. Narewska, do wprowadzenia, cegła 156.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 37.80m², 2p., ul. Jana Pawła II, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., oferta 14 BA, zamknięte osiedle 158.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, włas., balkon, w dobrym stanie, oferta 09-JB 145.000 zł 604-487-458, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 3p., ul. Lipowa, os. Centrum, włas., piwnica, brak balkonu, mieszkanie do remontu 165.000 zł 601-918020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 37m², 4p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., oferta 355-PC 159.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 169.000 zł 791-122034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 38.80m², ul. Bema, atrakcyjnie położone, niezależne pomieszczenia, częściowo umeblowane, z balkonem. 140.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Chrobrego, ładne, w IV-piętrowym bloku z płyty. Nowe okna pcv, wnętrze do częściowego remontu. 155.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Chrobrego, os. Piasta, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 155.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 38m², 4p., ul. Gruntowa, os. Młodych, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 183.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Mieszka I, os. Piasta, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, pokoje oddzielne, niski blok 165.000 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 39m², 2p., ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, do wprowadzenia, płyta, wymienione okna drzwi i instalacja elekt., balkon i piwnica, oferta 01-BA 185.000 zł do uzg. (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 39m², 3p., ul. Bema, os. Bema, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., mieszkanie dwustronne z balkonem, stan do remontu i własnej aranżacji 159.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 39m², 3p., ul. Piastowska, os. Piasta, płyta, okna PCV, włas. 159.000 zł do uzg. 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 39m², 4p., ul. Poleska, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., łazienka osobno z wc, kuchnia z oknem, mały balkon, piwnica 158.000 zł 798-572-389, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 39m², 4p., ul. Poleska, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 40.20m², 8p., ul. Wiatrakowa 8, os. Antoniuk, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, 40, 2m -2 pokoje na 8 piętrze w wieżowcu. 155.000 zł +VAT do uzg. 695-734523 BIAŁ BIAŁYSTOK, 40m², 2p., ul. Lipowa, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., Do remontu, oferta 08-JB 167.000 zł do uzg. 604-487458, (85)674-82-65 AB GRAND

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 40m², 3p., ul. Zwierzyniecka, os. Tysiaclecia 169.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 41.20m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła 205.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 41.50m², ul. Dubois, os. Nowe Miasto, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 205.000 zł 600-598-664 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 41m², ul. Kraszewskiego, os. Bojary, IIIp, blok cegły. 220.000 zł 692435-853 BIAŁ BIAŁYSTOK, 42m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas., dwustronne mieszkanie z tarasem 225.000 zł 661027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 43.30m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, okna drewniane, włas., mieszkanie do odświeżenia w nowszym bloku z cegły, cena do uzgodnienia 173.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 43.40m², 2p., ul. Gruntowa, os. Młodych, 2 oddzielne pokoje. 179.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Jurowiecka, os. Sienkiewicza, cegła, po remoncie, spółdz. włas. 185.000 zł 600-598-664, (85)74456-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 43m², ul. Orzeszkowej, os. Os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 43m², ul. Sobieskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., BEZ PROWIZJII, oferta 16 AB 174.000 zł (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 44.50m², ul. Kręta, atrakcyjne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, IIIp, w bloku z nowszej cegły, do zamieszkania, wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz. 206.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 44m², 1p., ul. Włókiennicza, os. Centrum, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., włas., 1994r oddzielne pomieszczenia, duży balkon 179.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 44m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., blok 1995r, balkon, oferta 223 JW 199.000 zł 698-651-321, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 45.50m², 3p., ul. Chrobrego 203.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 45.94m², 2p., ul. 27-lipca, os. Wygoda, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., nowe mieszkania od developera, różne metraże 192.948 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Zamenhofa, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 258.000 zł 665-367-868, 867436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas. 195.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 2 oddzielne pokoje. 154.500 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 45m², ul. Radzymińska, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna PCV, nowocześnie gustownie wykończone 228.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 46m², 1p., ul. Łąkowa, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła 169.000 zł 600598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Przędzalniana, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie do odnowienia, duża piwnica, brak balkonu, spokojna okolica 173.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 46m², 4p., os. Bojary, z aneksem, komfortowe w apartamentowcu z windą. 280.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, Przestronne, słoneczne 159.000 zł 604-622985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 47.90m², 1p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 222.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 47m², 1p., ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, płyta, przestronne 2 pokojowe, wszystkie pomieszczenia dostępne z przedpokoju 225.000 zł 605-460228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 220.000 zł 665367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47m², 4p., ul. Sybiraków, os. Sybiraków, cegła, aneks kuchenny z salonem, sypialnia, przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica, do zamieszkania. 249.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

BIAŁYSTOK, 47m², ul. Pozioma, os. Skorupy, cegła, okna PCV, kuchnia otwarta na salon, duża łazienka, balkon, piwnica, internet, kablówka, doskonała lokalizacja 172.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Antoniukowska, cegła 167.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła 240.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.60m², 3p., ul. Starobojarska, os. Bojary, do wprowadzenia, cegła 204.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Zagumienna, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 183.500 zł 660-416-

BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 209.900 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 50m², 4p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna drewniane, spółdz. włas. 205.000 zł 602-425-522, (85)74061-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 51.30m², ul. Lawendowa, przestronne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z płyty, II piętro, do remontu. 179.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 51m², 2p., ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 215.000 zł 665-367-868, (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

19 BIALYSTOK, 45m², 1p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., wraz z garażem podziemnym. 245.000 zł 514-572952 BIAŁ BIALYSTOK, 45m², 1p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, spółdz. włas., wraz z wyposażeniem. 225.000 zł 514-572-952 BIAŁ BIALYSTOK, 45m², 1p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., sprzedam mieszkanie wraz zgarazem podziemnym 225.000 zł 514-753-509 BIAŁ BONDARY, 35m², 1p., os. Bondary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna drewniane, włas., balkon, piwnica, ogródek działkowy. 49.000 zł do uzg. 724-701-177 BIAŁ CZARNA B-stocka, 49m², 1p. 92.000 zł

KLEOSIN, 36m², 4p., ul. Kruczkowskiego, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., ładne, zadbane. 167.000 zł 664-095-566 BIAŁ KLEOSIN, 42.90m², ul. Kraszewskiego, cegła 184.000 zł 515-758-513 BIAŁ KLEOSIN, 45m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, loggia 12m² 195.000 zł 606-605520, (85)745-57-01 ARDVIL SUWAŁKI, 35m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, okna PCV, włas. 115.000 zł 509-248-381, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 36m², 2p., ul. Klnowa, os. Północ I, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, włas., kuchnia-umeblowane, łazienka po remoncie 135.000 zł do uzg. 515-028-621, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 48.86m², 4p., ul. Szymanowskiego, płyta, okna PCV, włas., Stan dobry, częściowo umeblowane, 0% prowizji dla biura 135.000 zł 515-028-621, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI WARSZAWA, 42.62m², os. Wola, gotowe do zamieszkania, doskonała lokalizacja. 354.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK WASILKÓW, 45.05m², 2p., ul. Krucza, os. Lisia Góra, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., las pod oknami 230.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS ZABŁUDÓW, 48m² 115.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK

3-POKOJOWE ŁOMŻA, 60.20m², 4p., ul. Kazańska, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 185.000 zł 791-267679 ŁOM ŻYRARDÓW, 63m², woj. mazowieckie, wysoki parter, do odświeżenia. 225.000 zł 518-311-488 AUGUSTÓW, 50m², 3p., ul. Westerpla e, . 187.000 zł 604-123-767 AUG

» BWYGODA, STOK, 46M², 3P., UL. PUŁKOWA, OS. CEGŁA, BLOK OCIEPLONY,

171 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Kalinowskiego, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 244.000 zł 533-554-442, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Piłsudskiego, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, po kapitalnym remoncie, nowoczesny styl. 265.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Szeroka, os. Wysoki Stoczek, płyta, spółdz. włas. 225.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Sybiraków, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 235.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Porzeczkowa, płyta, okna PCV, do remontu. 200.000 zł do uzg. (87)520-48-03 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ken, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, dwustronne i słoneczne, położone na wysokim parterze 239.000 zł 605460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 49.50m², 4p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, po remoncie, spółdz. włas., włas., budynek z windą, glazura, terakota, zabudowy 225.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 49.80m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 519-160-606, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Pileckiego, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 215.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE

BIAŁYSTOK, 52.06m², ul. Warmińska, os. Skorupy, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 234.270 zł 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 52m², 2p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum 190.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 180.000 zł 791-122034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Warszawska, os. Centrum, cegła, włas., niebanalne mieszkanie położone na miniosiedlu 270.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 53m², ul. Piłsudskiego, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., doskonałe na działalność, wysokie 2, 8m 5.000 zł m² do uzg. 533-001-111 BIAŁ BIAŁYSTOK, 54m², ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, cegła 208.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Konopnickiej, cegła, Prezentujemy wygodne i eleganckie mieszkanie położone przy ul. Konopnickiej 309.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 56m², 2p., ul. Batalionów Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 185.500 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 56m², 2p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, cegła, spółdz. włas., kuchnia widna, balkon, stan techniczny lokalu bardzo dobry, kablówka, internet 280.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 59m², 1p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, cegła, włas. 249.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

601-794-976 BIAŁ CZARNA Białostocka, 32.20m², 1p., płyta, włas. 79.000 zł 535-956-000, (85)711-2244 PÓŁNOC SOKÓŁKA CZARNA Białostocka, 39m², 2p., ul. Torowa, os. Zory, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 3.000 zł m² do uzg. 607-680-613 BIAŁ CZARNA Białostocka, 39m², 2p., ul. Torowa, os. Zory, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 3.000 zł m² do uzg. 607-680-613 BIAŁ CZARNA Białostocka, 47m², 2p., balkon. 82.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy CZARNA Bialostocka, 46m², 3p., ul. Prusa 5/45, os. Zory, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., pilnie. 93.000 zł 793-121-406, 501798191 DĄBROWA Białostocka, 44m², 4p., ul. 1000-lecia Pp, balkon, do remontu. 100.000 zł 690-566-634 SOK EŁK, 32m², lub zamiana. 89.000 zł 510484-564 EŁK EŁK, 43m², 1p., ul. Witosa, os. Konieczki, ks. wieczysta, okna PCV, spółdz. włas. 125.000 zł do uzg. 605-590-875, (87)73259-93 EŁK HAJNÓWKA, 39m², ul. Lipowa, 2 oddzielne pokoje. 77.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy HIERONIMOWO, 48m², gm.Michałowo, w domu 2-rodzinnym, woda z wodociągu, brak kanalizacji, do remontu. 63.000 zł 531-043-239 BIAŁ IGNATKI, 51m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 266.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI

BLISKO CENTRUM, SKLEP, KOŚCIÓŁ, SZKOŁA 178.000 zł do uzg. 698-693310, 0607-939-133 BIAŁ B STOK, 50.60m², 2p., ul. Waszyngtona, taras. 385.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 51.60m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, wysoki standard. 281.000 zł 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 53.10m², os. Sady Antoniukowskie, cegła, włas. 195.000 zł 720-172512 BIAŁ B STOK, 53.21m², ul. Antoniukowska, nowy blok. 275.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 56m², 3p., ul. Pułkowa, do wprowadzenia. 237.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 59m², ul. Dubois, 2 poziomowe, rok budowy 2000r, nowocześnie urządzony, do wprowadzenia, piwnica, wózkownia, suszarnia, do nabycia garaż podziemny. 350.000 zł 517-633-482 BIAŁ B STOK, 59m², ul. Młynowa, . 270.000 zł 504-374-690 BIAŁ B STOK, 60.10m², ul. Swobodna, ogródek. 229.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 60.30m², 3p., ul. Berlinga, winda, balkon, bokówka, wyposażenie. 201.000 zł (85)653-16-36 BIAŁ B STOK, 60.30m², ul. Berlinga, parter, rozkładowe. 180.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60.30m², ul. Berlinga, rozkładowe, okazja. 187.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60.50m², ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, cegła 2008r. 320.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 60m², 1p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, cegła 1996, wspólnota. 236.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 60m², ul. Swobodna 12, os. Wysoki Stoczek, odrębna własność, księga wieczysta, nowe okna, bezpośrednio. 215.000 zł 697-921-128 BIAŁ B STOK, 60m², ul. Waszyngtona, słoneczne, winda. 210.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 61.50m², 2p., os. Centrum, z powodu wyjazdu, umeblowane, cegła, księga wieczysta, bezpośrednio. 260.000 zł do uzg. (85)742-07-63 BIAŁ B STOK, 61m², ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, ogródek. 185.000 zł 501738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 65m², 1p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, włas., śliczne, 2-stronne, osobne 3 pokoje, kuchnia, łazienka i WC, balkon, piwnica, opcja garażu 18, 1m² 338.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 65m², ul. Szeroka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, wspólnota, pokoje niezależne, oddzielna garderoba, spokojna dzielnica 329.000 zł do uzg. 605-970-012 BIAŁ B STOK, 67m², ul. Rzemieślnicza 199.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 67m², ul. Rzemieślnicza, z powodu wyjazdu. 200.000 zł 692-488-171 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

20 B STOK, 70.50m², 4p., ul. Łąkowa, cegła nowa. 270.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 72m², 1p., os. Centrum, cegła, balkon, 2 łazienki, możliwość przeznaczenia części na gabinet lub kancelarię, bez pośredników. 360.002 zł 606-944-841 BIAŁ

» BKOWSKA, STOK, 76M², 4P., UL. ANTONIU OGRODZONE PATIO WE

WNĘTRZNE Z PLACEM ZABAW, BLI SKO SKLEPY, PRZYCHODNIA, SZKOŁY I PRZEDSZKOLE, PIĘKNY WIDOK NA PANORAMĘ. 399.000 zł 606-805-664 BIAŁ BIAŁOSTOCZEK, 60m², 1p., ul. Radzymińska, . 186.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSOK, 61.30m², 1p., ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna drewniane, włas. 339.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, okna drewniane, spółdz. włas. 205.000 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 58.60m², ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 320.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 2p., ul. Kijowska, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., nowe apartamenty w centrum miasta, różne powierzchnie od 1 do 5 piętra 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 36m², 2p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, Atrakcyjne zadbane do wprowadzenia, balkon, odnowiony blok, dwa parkingi strzeżone 168.000 zł 728-554-319, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 39.50m², ul. Wołodyjowskiego, cegła, pokoje przechodnie, łazienka z wc, brak balkonu, stan lokalu bdb 222.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 179.000 zł 600-598664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 45.90m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, umeblowane, okna drewniane, +garaż 224.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Poleska, os. Sienkiewicza, cegła, okna PCV, włas., balkon, oferta 09-KG 182.000 zł 728-554-319, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 46.90m², ul. Gruntowa, os. Młodych, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, Mieszkanie zadane do wprowadzenie, istnieje możliwość dobudowania balkonu 179.000 zł 661-027-288, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 46m², 1p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, cegła, z balkonem, blisko Centrum, oferta 344-PC 195.000 zł 600057-175, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 46m², 1p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 210.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Narewska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła 170.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 47m², ul. Gruntowa, os. Osiedle Młodych, odnowiony budynek, atrakcyjna okolica, cena do negocjacji, oferta 297-PC 184.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48.20m², 4p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, blok ocieplony, balkon, do renowacji, oferta 18-KG 172.000 zł do uzg. 728-554-319, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Ukośna, os. Antoniuk, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas. 175.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 48.40m², ul. Towarowa, ładne, do częściowego remontu, balkon. 175.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 48.50m², 3p., ul. Mieszka I, os. Piasta Il, płyta, po remoncie, okna drewniane, okna PCV, spółdz. włas., Bezpośrednio sprzedam. 210.000 zł do uzg. (85)732-78-78 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48.50m², 3p., ul. Mieszka I, os. Piasta, płyta, po remoncie, okna drewniane, okna PCV, spółdz. włas., bezpośrednio. 210.000 zł do uzg. (85)732-78-78 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48.50m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, włas. 187.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.50m², prąd, woda, gaz, 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, cegła, balkon, oferta: 04 RM 180.000 zł m² (85)674-8265 AB GRAND

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, stan dobry, nowe okna 245.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, Atrakcyjna oferta, popularna dzielnica, dobra cena oferta 20- ESZ 190.000 zł 795-496-249, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, płyta, okna drewniane, spółdz. włas. 180.000 zł do uzg. 784-561734, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, po remoncie, spółdz. włas. 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, mieszkanie 3 pokojowe, zadbane, dwustronne z dużym balkonem, wolne od zaraz 156.000 zł 510-624-980, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Gołdapska, os. Białostoczek, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 190.000 zł do uzg. 784-561-734, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 48m², ul. Piastowska, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, oferta 192-JCH 194.000 zł 600-057-175, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48m², ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, płyta, spółdz. włas., dwa balkony, oferta 05-BA 185.000 zł (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, włas., balkon, piwnica, oferta 18-KG 172.000 zł do uzg. 728-554-319, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 50.09m², 5p., ul. Bohaterów Ge a, os. Centrum, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia widna, duży balkon, piwnica, stan bardzo dobry 235.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 50m², 1p., ul. Tuwima, os. Antoniuk 205.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 51m², 1p., ul. Tuwima, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., średni balkon, piwnica, wspólnota, 205.000 zł 798-572-389, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 52.40m², 4p., ul. Zwycięstwa, os. Młodych, cegła 180.000 zł 600-598664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 53m², 1p., ul. Tuwima, os. Antoniuk, funkcjonalne mieszkanie 3 pokojowe, którego atutem jest lokalizacja na pierwszym piętrze i miejsce parkingowe. 199.000 zł 883-302-750, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 54.20m², 1p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna drewniane, włas. 219.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 54.30m², 1p., ul. Antoniukowska, do wprowadzenia, cegła, włas., zabudowa kuchenna, piwnica, balkon 219.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 55.60m², ul. Szarych Szeregów, os. Leśna Dolina, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., dobra komunikacja, „zielone osiedle” 227.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 55.80m², ul. Kalinowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., rozkładowe, dwustronne, zabudowy stałe 240.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 55.90m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 2 przedpokoje, loggia, 1995r. 280.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Mickiewicza, komfortowe, umeblowane, nieużywane, bezpośrednio. 350.000 zł 537-835333 BIAŁ 55M², 2P., UL. ANTONIU » BIAŁYSTOK, KOWSKA, OS. ANTONIUK, KS. WIE

CZYSTA, DO WPROWADZENIA, CE GŁA, UMEBLOWANE, PO REMONCIE, OKNA PCV, WŁAS., CIEPŁE, NOWE ZA BUDOWY! 667-188-633 BIAŁ BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 215.000 zł 600-598664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 55m², 4p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, okna PCV, spółdz. włas. 222.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI

BIAŁYSTOK, 56.66m², 4p., ul. Antoniuk Fabryczny, włas., balkon, piwnica, pokoje z oddzielnym wejściem, mieszkanie do remontu 165.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 56.70m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. włas., balkon, blok 1992r. oferta 02 KG 205.000 zł 728-554-319, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 56m², 5p., ul. Wąska, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, nowy blok z cegły, doskonała lokalizacja, wspólnota mieszkaniowa 329.900 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 56m², ul. Stołeczna, os. Centrum, 3p w 4 piętrowym, cegła, balkon, czynsz 280zł, ewentualnie zamienię na mieszkanie w Warszawie. 228.000 zł 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 56m², ul. Stołeczna, os. Centrum, 3p w 4 piętrowym, cegła, balkon, czynsz 280zł, ewentualnie zamienię na mieszkanie w Warszawie. 228.000 zł 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 57.84m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 1996r. oddzielne pomieszczenia, słoneczne 263.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 57m², 1p., os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 250.000 zł do uzg. 502-735171 BIAŁ BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, ATRAKCYJNE 280.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, cegła, umeblowane, z balkonem, oddzielne pokoje 210.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 58.20m², 3p., ul. Al.1000-lecia P.P., os. Białostoczek 306.000 zł 604-622985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58m², 2p., ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, płyta, zadbane mieszkanie, dwustronne o funkcjonalnym układzie 236.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., Dwupoziomowe.Garaż podziemny 350.000 zł m² do uzg. 517633-482 BIAŁ BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, 2007 rok, duży balkon i piwnica, możliwość przekształcenia w czteropokojowe. 310.000 zł 605-082-039 BIAŁ BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Piastowska, os. Piasta, do wprowadzenia, okna PCV 230.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 58m², ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., atrakcyjne mieszkanie po kapitalnym remoncie, dwustronne 235.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 58m², ul. Prowiantowa, os. Młodych, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, komfortowe, w cenie zabudowy stałe w kuchni i przedpokoju, gustowne 280.000 zł do uzg. 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 58m², ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, płyta, spółdz. włas., bardzo ładnie urządzone mieszkanie po generalnym remoncie w cichym miejscu 258.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 59.90m², 3p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., przestronne, oddzielne pokoje, balkon, do remontu 175.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Wołyńska, os. Sybiraków, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 295.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 59m², 4p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, mieszkanie dwustronne, funkcjonalne, do zamieszkania bez dodatkowych nakładów finansowych 271.000 zł 883-302-750, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 60.10m², 4p., ul. Radzymińska, rozkładowe, płyta. Nowe okna pcv, wnętrze do częściowego remontu. 200.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 60.70m², ul. Fabryczna 199.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, płyta, oferta 07-JCH 215.000 zł 600-057175, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, atrakcyjnie wykończone, wspólnota mieszkaniowa 328.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Stroma, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas., oferta 05-ESZ 240.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, płyta, w kuchni glazura i terakota, w pokojach zadbany parkiet. 195.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, okna PCV, włas., zabudowa balkonowa, nowe drzwi, jasne dwustronne bezpośrednio. 220.000 zł do uzg. 514-913-149, (85)679-27-54 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas. 418.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Berlinga, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 180.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 60m², ul. Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., na parterze 220.000 zł 785-969-353 GRAJ BIAŁYSTOK, 60m², ul. Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., na parterze 220.000 zł do uzg. 785-969-353 GRAJ BIAŁYSTOK, 60m², ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna PCV, duży balkon, ogródek 199.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 61.30m², ul. Zielonogórska 200.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 61.90m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz., włas., nowocześnie wykończone, loggia 310.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Al. Niepodległości, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 239.000 zł 602-425-522, (85)74061-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 61m², 4p., ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, płyta, spółdz. włas. 200.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 62m², 2p., ul. Skorupska, wysokiej klasy wykończenie, plac ogrodzony prowadzony przez ogrodnika. 390.000 zł do uzg. (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 62m², 2p., ul. Warszawska, cegła, mieszkanie w niskiej kamienicy z 1957 roku, stan do remontu 230.000 zł do uzg. 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 62m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, dwa balkony 299.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 62m², ul. Aleja Niepodległości, os. Ziel. Wzgórza 208.000 zł (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 62m², ul. Rzymowskiego 195.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 63.10m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., gustownie wykończone, dwustronne. 347.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. szeroka, os. leśna dolina, do zamieszkania. 214.000 zł do uzg. 085-743-648, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Wiejska, cegła, spółdz. włas., w poszukiwanej dzielnicy. 260.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 64m², 8p., ul. Żabia, os. Centrum, włas., po częsciowym remoncie, funkcjonalny układ 254.000 zł 661-027288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 64m², ul. Kraszewskiego, os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas., 3 pokoje + garderoba, w cenie garaż. 390.000 zł 798-111-347 BIAŁ

tel. 85 744 88 99 BIAŁYSTOK, 66.70m², 10p., ul. Rzemieślnicza, okna PCV, włas., pokoje oddzielne, kuchnia widna, piwnica, balkon, do remontu 199.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 66m², ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie o funkcjonalnym rozkąłdzie, atrakcyjna lokalizacja 289.000 zł 661-027288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 67.50m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła 295.000 zł 519-160-606, (85)873-0680 UNIKAT BIAŁYSTOK, 68m², 8p., ul. Aleja Jana Pawła II, cegła, duży balkon, piwnica, garaż, garderoba, stan bdb, nowoczesny apartament 410.000 zł 601-918-020, (85)74450-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 69.60m², 2p., os. Słoneczny Stok, płyta, 2-klatkowy, blisko szkoła, przedszkole, przychodnia, blok ocieplony 238.000 zł do uzg. 531-540-521 BIAŁ BIAŁYSTOK, 69m², os. Centrum, cegła, włas., Przestronny apartament w nowoczesnym bloku w centrum Białegostoku z dwoma miejscami postojowymi. 420.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 72m², 3p., ul. Waszyngtona, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 450.000 zł (0-85)740-61-23, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 73.03m², ul. Warszawska, cegła, okna PCV, włas., piwnica, nowe instalacje, garaż wolnost. w cenie, kablówka, internet, stan db, cena do negocjacji 325.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 80.50m², 4p., ul. Centrum, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., podwyższony standard 365.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 82m², ul. Lipowa, cegła, okna PCV, 2 mieszkania 36m² i 46m² w kamienicy po termoizolacji, mieszkania do remontu, idealne na działalność 420.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 423.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, Duże, widne i słoneczne mieszkanie 3-pokojowe z możliwością wyodrębnienia czwartego pokoju 390.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 98m², 3p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 299.000 zł do uzg. 664-736-064, 790335392 BIAŁ BONDARY, 60m², 2p., 3-pokojowe, po remoncie, garaż, ogródek. 80.000 zł 606881-066 BOMAR CZARNA Białostocka, 62.20m², 3p., ul. Sienkiewicza, płyta, włas., Duże, słoneczne mieszkanie. 166.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA HAJNÓWKA, 60m², ul. Nowowarszawska, os. Mazury, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, nowoczesne 159.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI IGNATKI, 71m², 1p., ul. Jodłowa, os. Ignatki, atrakcyjne, garaż pod blokiem 313.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL KLEOSIN, 55m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, cegła, spółdz. włas., zadbane, funkcjonalne 3 pokoje, wśród zieleni, tuż przy granicach Białegostoku 239.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM KLEOSIN, 60.70m², 4p., ul. Wyszyńskiego, płyta 185.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL LUBLIN, 65m², ul. Jaworowa, bezczynszowe, do zamieszkania. 314.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK MOŃKI, 60.50m² 150.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA MOŃKI, 61m², 2p., ul. Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., centrum. 175.000 zł do uzg. 723-769-028 MOŃ RADZIŁÓW, 47m², ul. Karwowska, po remoncie, w cenie mieszkania murowany garaż i budynek gospodarczy. Własne ogrzewanie CO. 90.000 zł 885-429-842, (86)273-63-93 GRAJ SOKÓŁKA, 48.17m², !!! REZERWACJA!!! SOKÓŁKA ul.Pocztowa2 Ładnie rozplanowane 3 pokojowe, do odświeżenia, blok docieplony, niewielki czynsz 159.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA

SUWAŁKI, 49.59m², ul. Kowalskiego, os. Północ 2, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, włas., Stan bdb 190.000 zł 515028-621, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 56m², ul. Pułaskiego 76, os. Falka, parter. 3.000 zł m² do uzg. 602-659372 SUW SUWAŁKI, 60.50m², 4p., ul. Daszyńskiego, os. Daszyńskiego, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, włas., Nowe okna, stan bdb 165.000 zł 509-248381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 65m², os. Zielone Kamedulskie, do wprowadzenia, umeblowane, w cenie garaż i działka budowlana 900m obok bloku. 110.000 zł do uzg. 533-061-300 SUW SUWAŁKI, 68m², 3p., os. Północ I, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, włas., Częściowo umeblowane, wysoki standard 230.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI WARSZAWA, 60.40m², 5p., ul. Nowosielska 700.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL WASILKÓW, 48.20m² 164.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA WASILKÓW, 52.39m², 3p., ul. Kościelna, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, spółdz. włas. 198.000 zł do uzg. 602-135231 BIAŁ WYSOKIE Mazowieckie, 60.50m², 3 pokoje, os. Centrum 2, 4 piętro. 190.000 zł 506-751-517 WYS

4-POKOJOWE

B STOK, 63m², ul. Popiełuszki 188.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 63m², ul. Popiełuszki 187.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 70m², 1p., ul. akademicka, cegła, bezpośrednio 315.000 zł 537-835333 BIAŁ

» BTA,STOK, 72M², 3P., UL. DALEKA 9, PŁY OKNA PCV, SPÓŁDZ. WŁAS. 795-

505-775 BIAŁ B STOK, 73m², 2p., ul. Daleka, os. Bojary, dobra cena. 219.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 78m², 1p., ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, włas., idealne dla rodziny z opcją garażu, osobne, ustawne pomieszczenia, nowe okna, duży balkon i piwnica 235.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 79m², ul. Pogodna, parter, nowa cegła, dobra cena. 285.000 zł (85)745-5701 ARDVIL

» BCZEK, STOK, 80M², 4P., OS. BIAŁOSTO WŁAS., PŁYTA OCIEPLONA, DO REMONTU. 500-335-973 BIAŁ

» BSKIEGO, STOK, 85.34M², 1P., UL. RZYMOW SPÓŁDZ. WŁAS., ODDZIELNA

ŁAZIENKA I WC, PODŁOGA: MOZAIKA DĘBOWA, PŁYTA DOCIEPLONA, BEZ POŚREDNIO 300.000 zł (0-85)743-4425, (85)743-44-25 BIAŁ BIAŁYSTOK, 102m², 4p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., dwupoziomowe, po kapitalnym remoncie 420.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 111m², 3p., os. Wysoki Stoczek, cegła 1999, po remoncie. 390.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Piastowska, wyremontowane, salon z kuchnią +3 sypialnie, w bloku z płyty, do wprowadzenia. 235.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602425522 IKAFI BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta 178.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58m², 1p., ul. Bema, os. Bema, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, włas. 190.000 zł 600-598-664 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 59m², 2p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 200.000 zł 602-425-522, (85)74061-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 61m², 4p., ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 260.000 zł 791-122-034, (85)74061-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 62.40m², 4p., ul. Warszawska, os. Piasta, do wprowadzenia, okna PCV, spółdz. włas. 215.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99 BIAŁYSTOK, 62.50m², 2p., ul. Wasilkowska, os. Wygoda, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 3 oddzielne pokoje, w cenie meble 226.000 zł 516-010-988, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 62.50m², 4p., ul. Popiełuszki, płyta, okna PCV, włas., kuchnia widna, łazienka osobno z wc, brak balkonu, piwnica, mieszkanie do remontu 188.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 69.40m², 3p., ul. Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, okna PCV, spółdz. włas., włas., wszystkie pomieszczenia oddzielne, niski blok 229.000 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 69.70m², 3p., os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas., lokal w bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zamieszkania bez nakładów 320.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 69m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, okna PCV, włas., nowy blok z cegły, atrakcyjna lokalizacja 320.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 70m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 320.000 zł 602425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 71.30m², ul. Zielonogórska, os. Z. Wzgórza, po remoncie, komfortowe 290.000 zł 606-605-520, (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 71.46m², 2p., ul. Pochyła, os. Wysoki Stoczek, płyta, okna drewniane, spółdz. włas. 219.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 71m², 3p., ul. Wrocławska, cegła, włas., stan mieszkania bdb, 2 łazienki 350.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ

» BIAŁYSTOK, 72.50M², OS. LEŚNA DO LINA, KS. WIECZYSTA, DO WPROWA

DZENIA, WYPOSAŻONE 274.000 zł 784-895-570, (85)716-83-37 BIAŁ BIAŁYSTOK, 72m², 2p., ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 235.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Konwaliowa, os. Zielone Wzgórza, umeblowane, płyta, okna PCV, włas. 250.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 73m², 2p., ul. Skrajna, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenie, dwie przestronne łazienki z podgrzewaną podłogą, drewniane drzwi, zabudowa kuchni. 360.000 zł do uzg. (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 73m², 3p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, niezależne pokoje, największy około 25 m² z wyjściem na balkon. 229.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 75.20m², ul. Malmeda 259.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 76m², 3p., ul. Zachodnia, cegła, okna drewniane, włas., pokoje oddzielne, mieszkanie 2-poziomowe, garderoba, piwnica, internet, kablówka, stan bdb 489.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 77m², ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie z dużym tarasem 315.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 78m², ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, spółdz. włas. 320.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 78m², ul. Wiejska, os. Nowe Miasto 295.000 zł 606-605-520, (85)74557-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 79m², 1p., ul. Tysiąclecia PP, os. Białostoczek, do wprowadzenia, okna PCV, włas. 299.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 79m², ul. Tysiąclecia Pp, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 399.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 80.20m², 4p., ul. Białostoczek, płyta, spółdz. włas., kuchnia widna, loggia, piwnica, łazienka oddzielnie z wc, mieszkanie do remontu 220.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 80.50m², 4p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, po remoncie, spółdz. włas. 289.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 81m², 1p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, 2-stronne, dużo zieleni. 319.000 zł do uzg. (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 84.70m², 2p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 229.000 zł 533-554-442, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 84m², 4p., ul. Zagumienna, os. Białostoczek, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, OKAZJA Zadbane i rozkładowe.Możliwość zamiany na mniejsze 210.000 zł do uzg. (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 85m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 210.000 zł 607898-061 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 85m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, płyta, spółdz. włas. 210.000 zł 607-898-061 BIAŁ BIAŁYSTOK, 88.60m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, włas., wspolnota mieszkaniowa, atrakcyjna lokalizacja 396.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA KUŹNICA, 82m², 1p., cegła, 4 oddzielne pokoje do odświeżenia lub remontu, mieszkanie bezczynszowe, z garażem i piwnicą, teren ogrodzony 130.000 zł 695-968443, (85)744-50-60 BMJ LIPSK, 60m², 2p., umeblowane, okna plas kowe. 75.000 zł 508-180-116 AUG SOKÓŁKA, 73m², ul. Broniewskiego, jasne i przestronne mieszkanie o pow. 73m² położone na parterze bloku z płyty. 169.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SUWAŁKI, 72m², 1p., ul. Reja, os. Północ, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas., dobre położenie: blisko sklepy, autobus, przychodnia i inne. 170.000 zł do uzg. 696-431-988 SUW SUWAŁKI, 73.70m², 2p., ul. Klonowa, os. Os. Kolejowe, cegła, włas., duże, przytulne i funkcjonalne mieszkanie, nowe okna, częściowo umeblowane 180.000 zł 515028-621, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI WYSOKIE Mazowieckie, 72m², ul. Ludowa, os. Centrum, okna PCV, włas., parter, ogródek, zabudowa kuchenna, stan bdb. 230.000 zł do uzg. 604-911-212 WYS

5-POKOJOWE I WIĘKSZE B STOK, 149m², os. Bojary, w jednym poziomie, atrakcyjne, nowa cena. 499.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, 108m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas., 5-pokojowe, atrakcyjne, taras i ogród zimowy 399.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 84m², 2p., ul. Leszczynowa, os. Dziesięciny, płyta, po remoncie, okna PCV, zamiana. 249.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 85m², 5p., ul. Leszczynowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 240.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 85m², ul. Zagórna, 2p w 2 piętrowym, ładne, jasne, budynek 1983r, 6 mieszkań na klatce, 2 łazienki, loggia, ewent. na mieszk. w Wa-wie. 245.000 zł 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 85m², ul. Zagórna, 2p w 2 piętrowym, ładne, jasne, budynek 1983r, 6 mieszkań na klatce, 2 łazienki, loggia, ewent. na mieszk. w Wa-wie. 240.000 zł 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 89.60m², 1p., ul. Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 320.000 zł 603-702-426 BIAŁ

ŁAPY, 154m², działka 732m², cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, 1996r. gruntowny remont w 2008r, gotowy do zamieszkania 479.000 zł do uzg. 505-093985, (85)744-50-82 BIS ŁAPY, 170m², działka 1600, drewniany, do remontu 360.000 zł (85)715-49-80 BIAŁ ŁAPY, 178m², działka 580, po remoncie, murowany, wolno stojący, dom z 2003 roku, parter oraz poddasze, podpiwniczony, garaż dwustanowiskowy, duży taras 580.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)74451-77 AREA ŁOMŻA, 150m², działka 1290m², cegła, wolno stojący, Dom dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. KUP BEZ PROWIZJI 560.000 zł 509-532984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 167m², działka 979m², ul. Nowogrodzka, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Przy budowie zastosowano nowoczesne rozwiązania architekt.KUP BEZ PROWIZJI. 350.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 220m², działka 3000, wolno stojący, Wysoki standard wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Posesja ogrodzona. Dojazd drogą asfaltową. 790.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 230m², działka 2900, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Dom wybudowany w 2012 roku. KUP BEZ PROWIZJI. 670.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁUBIN Kościelny, 120m², działka 4200m², murowany 180.000 zł 603-725-666 BIEL ŁUKA, 240m², działka 900m², nowy drewniany dom, wysoki standard, do zamieszkania nad J. Siemianówka, w rozliczeniu mieszkanie lub ziemia nad zalewem 489.000 zł 664-091-164 BOMAR ŁYSKI, 153m², działka 530, murowany, bliźniak, domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim na nowym osiedlu 480.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM AUGUSTÓW, 120m², działka 370m², murowany, wolno stojący, blisko centrum. 335.000 zł 881-694-811 AUG

AUGUSTÓW, 60m², jez. Białe, Ośrodek Ostry Róg, letniskowy 120.000 zł 505926-325 AUG AUGUSTÓW, działka 4900 m², ul. Blisko Jeziora Rajgrodzkiego, os. Gmina Rajgród, cegła, murowany, wolno stojący, we wsi Kosiły. 130.000 zł 505-797-878 AUG B STOK, 100m², działka 380m², os. Traugu a, z bala, do lekkiej modernizacji. 210.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 100m², ul. Andersa 40, stan surowy zamknięty, drewniany, nowy, ocieplony, instalacje. 140.000 zł 605-233677 BIAŁ B STOK, 106m², działka 575m², os. Dojlidy, . 400.000 zł 608-352-032 BIAŁ

» BNICASTOK,I PODDASZE, 120M², UL. SATURNA, +PIW PLAC 1800, MOŻLI

WOŚĆ PODZIAŁU NA POŁOWĘ, 2 DO JAZDY 602-717-353 BIAŁ B STOK, 130m², działka 461m², os. Dojlidy Górne, pół blizniaka, wykończony 650.000 zł (85)745-57-01, (85)74-55-70 ARDVIL

135M², DZIAŁKA 1089M², » BOS.STOK,STAROSIELCE, UMEBLOWANY.

700.000 zł do uzg. 505-101-656 BIAŁ B STOK, 137m², ul. Sokola, szeregówka, nowa 375.000 zł 662-207-120 BIAŁ B STOK, 144m², działka 1550 m², os. Zagórki, prawie wykończony, działka ogrodzona. 700.000 zł 663-303-475 HAJ B STOK, 147m², działka 338, os. Dojlidy Górne, bliźniak, ciekawa realizacja dwóch nowch segmentów, atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura, dobra cena 425.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 150m², działka 320, os. Starosielce, bliźniak, wyjątkowy, nowoczesna, elegancka bryła budynku, świetna funkcja i lokalizacja, również pod działalność 490.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 150m², działka 680m², os. pieczurki, wolno stojący, do zamieszkania 650.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL B STOK, 150m², działka 720m², ul. mickiewicza, wolno stojący, na działalność 840.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL B STOK, 151m², działka 183m², os. nowe miasto, stan surowy, solidny 540.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL

» BNOWE STOK, 155M², OS. DOJLIDY GÓRNE, SZEREGÓWKI 2.900 zł m² 602-

405-688 BIAŁ B STOK, 162m², działka 300, os. Dojlidy Górne, cegła, bliźniak, atrakcyjna zabudowa 2 segmentów w otoczeniu nowej zabudowy, RATY, możliwe mieszkanie w rozliczeniu 425.000 zł 660-474-444 BEWE

» BNE,STOK, 180M², OS. DOJLIDY GÓR NOWA SZEREGÓWKA, ZAMIANA

NA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNĄ LUB PRZY RUCHLIWEJ ULICY. 602-405688 BIAŁ B STOK, 185m², działka 648m², os. Dojlidy Górne, murowany i drewniany 395.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 190m², działka 600m², os. Pietrasze, . 565.000 zł 694-890-291 BIAŁ B STOK, 200m², bliźniak na usługi medyczne lub hospicjum, na terenie ekologicznym. 1.500.000 zł 720-553-660 BIAŁ B STOK, 200m², działka 768, os. Pieczurki, wykończony, do zamieszkania. 580.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 218m², działka 316, os. Jaroszówka, cegła, murowany, bliźniak, nowy, wykończenie do uzg.pow.użyt.136m², bez skosów, nowoczesna architektura, bdb lokalizacja 420.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 219m², działka 491, os. Wyżyny, murowany, wolno stojący, podpiwniczony, w świetnej lokalizacji, do własnego wykończenia, w pobliżu przystanki MPK 299.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 230m², działka 380, ul. Leśna Dolina, Oferta bez prowizji.Komfortowy blizniak 2008r.Wyjątkowe wnętrza, niskie koszty utrzymania, super lokalizacja 750.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 230m², działka 758m², os. Dojlidy Górne, wolno stojący, murowany. 450.000 zł (85)745-57-01, (85)74-55-70 ARDVIL

» BBLIŹNIAKA, STOK, 240M², DZIAŁKA 345M², PÓŁ 7 POKOI, 2 KUCHNIE KPL., UMEBLOWANE, GARAŻ. 390.000 zł do uzg. 694-714-016 BIAŁ

» BJAROSZÓWKA, STOK, 240M², DZIAŁKA 690M², OS. MUROWANY, WOLNO

STOJĄCY, LUB NA DZIAŁALNOŚĆ. 728827-847 BIAŁ B STOK, 240m², działka 694m², os. Jaroszówka, murowany, wolno stojący 480.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 321m², działka 1107m², os. Dojlidy, stan surowy otwarty, nowoczesny, komfort. 900.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 351m², działka 630m², os. Jaroszówka, na siedzibę firmy. 1.380.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 390m², działka 1592m², os. przemysłowe, budynek mieszkalno-usługowy 1.350.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL

B STOK, 396m², działka 1023m², ul. Mickiewicza, wolno stojący, na działalność 980.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL

» BTURNA, STOK, 450M², DZIAŁKA 800, UL. SA ATRAKCYJNY 602-717-353

BIAŁ BAŃKI, 90m², murowany, wolno stojący, dodatkowo możliwość kupna ziemi 8, 5ha. 190.000 zł 513-509-840 BIEL BIAŁYSTOK, 105m², działka 600m², os. Marczuk, garaż z budynkiem gospodarczym 80m², do remontu. 295.000 zł 608312-043, 530-581-134 BIAŁ BIAŁYSTOK, 109m², działka 589, os. Starosielce, cegła, Dom dobrze utrzymany, o funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń, położony w zacisznym miejscu wśród zieleni. 380.000 zł 600-325-453, (85)742-4016 APOGEUM BIAŁYSTOK, 110m², działka 135, os. Skorupy, nowoczesne, funkcjonalne domy w zabudowie szeregowej i bliniaczej w dobrej lokalizacji 390.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 111m², działka 250, os. Skorupy, nowoczesne domy w zabudowie bliniaczej w dobrej lokalizacji w stanie deweloperskim 429.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 114m², działka 1790m², os. Zawady 450.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 117m², ul. Bema, os. Centrum, okna PCV, działka 448m, świetna lokalizacja pod działalność, dom drewniany 450.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 120m², działka 331, os. Dojlidy, cegła, murowany, bliźniak, dom posiada nową elewację, stolarkę okienną oraz nową instalacje Co-gazową 418.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 120m², działka 455, ul. Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, wolno stojący, otynkowany, docieplony, nowe okna, ogrzewanie gazowe, woda, prąd, kanalizacja 400.000 zł 601-918-020, (85)74450-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 120m², działka 600m², os. Jaroszówka 420.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 128m², działka 245, os. Bacieczki, murowany, bliźniak, nieduży, estetycznie i nowocześnie wykończony dom idealny dla 4 osobowej rodziny 520.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 130m², działka 1150m², os. bacieczki, wolno stojący, na działalność 570.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 130m², działka 329, os. Bagnówka, po remoncie, murowany, bliźniak, wykończony z wysokiej klasy materiałów, trzy kondygnacje, zadbana działka 570.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 136.20m², działka 620, ul. Zagórki, os. Zagórki, murowany, wolno stojący, porterowy z użytkowym poddaszem, oddany do użytku w 2011r, stan bdobry 699.000 zł 516-129-184, (85)74221-15 eM4 BIAŁYSTOK, 142m², działka 830m², os. Starosielce, cegła, po remoncie, murowany, ciche miejsce, ładna działka, szkoła, MPK 530.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS BIAŁYSTOK, 144m², działka 576, os. Śródlesie, wolno stojący, knadyjka, 535.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 150m², działka 303m², os. Bojary, drewniany, wolno stojący, bardzo dobry stan, po remoncie 658.000 zł (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 150m², działka 550m², os. Skorupy, wolno stojący, typu słupek. Zagospodarowana piwnica. Powierzchnię mieszkalną stanowi parter oraz I piętro. 470.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 150m², działka 600, os. Nowe Miasto, cegła 770.000 zł do uzg. 503-696567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 152m², działka 597, ul. Grażyny, os. Nowe Miasto, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, balkon, garaż, ogrodzenie 790.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 160m², działka 213, murowany, stan surowy zamknięty, szeregowy 790.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 160m², działka 360, os. Nowe Miasto, cegła, szeregowy 620.000 zł 503696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 160m², działka 500, os. Wygoda, cegła, murowany, wolno stojący 500.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 160m², działka 674m², os. Dojlidy Górne, cegła, murowany, wolno stojący, Do remontu kapitalnego, piętrowy, wszystkie media, dojazd asfaltem 198.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS BIAŁYSTOK, 170m², działka 330, os. Bacieczki, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący 630.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI

21 BIAŁYSTOK, 174m², działka 601, os. Bagnówka, murowany, wolno stojący, komfortowy, podwyższony standard, wybudowany w 2009 roku, 5 pokoi, zadbana działka. 780.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 174m², działka 790, os. Bagnówka, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, pokryty blachodachówką, docieplony styropianem, 5 pokoi, 2009r. 350.000 zł do uzg. 516-010978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 177m², działka 475m², os. Jaroszówka, wolno stojący, komfortowo wykończony 699.000 zł 602-333-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 179m², działka 780 m², os. Zawady, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, okna PCV, ogrz.węglowe, otynkowany, blachodachówka, 4pokoje, garaż 475.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 180m², działka 225m², os. Nowe Miasto, cegła, szeregowy, do zamieszkania, możliwość prowadzenia działalności 650.000 zł 604-622-985, (85)74557-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 180m², działka 912, os. Ścianka, cegła, murowany 630.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 189m², działka 272, os. Starosielce, cegła, szeregowy, stan developerski, 2 kondygnacje:parter, I piętro oraz poddasze, garaż 1-stanowiskowy 410.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 195m², działka 500, os. Dziesięciny, cegła, murowany, wolno stojący 430.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 200m², działka 470m², os. Młodych, murowany, 3 kondygnacje, piwnica. 420.000 zł do uzg. 722-323-994 BIAŁ BIAŁYSTOK, 200m², działka 478, os. Jaroszówka, cegła, murowany, wolno stojący, atrakcyjny dom po kapitalnym remoncie, zagospodarowana działka, dwa garaże 590.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 200m², działka 800m², domy w zabudowie bliźniaczej. 3.500 zł m² 720553-660 BIAŁ BIAŁYSTOK, 210m², działka 329m², os. Wygoda, cegła, po remoncie, murowany, bliźniak, Po kapitalnym remoncie, komfortowo urządzony, ładna działka 570.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 210m², działka 784, os. Os. Antoniuk, po remoncie, murowany, wolno stojący 790.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 227m², działka 378, os. Wyżyny, szeregowy 570.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 240m², działka 408, os. Wysoki Stoczek, bliźniak, dom z nową elewacją i pokryciem dachowym, wenętrze zadbanw do odświeżenia 480.000 zł 661027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 240m², działka 570, os. Wygoda, murowany, wolno stojący, po kapitalnym remoncie, zadbany do wejścia 620.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 241m², działka 467, os. Wyżyny, cegła, murowany, wolno stojący, dom w stanie developerskim. Dostępne instalacje: wod., kana., c.o., gaz., elekt. 455.000 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 270m², działka 625, os. Jaroszówka, murowany, drewniany, wolno stojący, dom o podwyższonym standardzie, w całości wykończony oraz umeblowany 745.000 zł 516-010-978, (85)74451-77 AREA

» BIAŁYSTOK, 280M², DZIAŁKA 500M², OS. DOJLIDY PRZEMYSŁOWE, WOL

NO STOJĄCY, DO WYKOŃCZENIA, W POBLIŻU KOMUNIKACJA, PLAŻA, KO ŚCIÓŁ. 500-464-457, (85)743-11-64 BIAŁ BIAŁYSTOK, 300m², działka 674, os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, do kapitalnego remontu i własnej aranżacji, pełne uzbrojenie, ogrzewanie weglowe 230.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 307m², działka 1095m², os. bacieczki, wolno stojący, komfortowy 775.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 320m², działka 1166, os. Mickiewicza, murowany, wolno stojący 1.650.000 zł 503-696-567, (85)873-0680 UNIKAT BIAŁYSTOK, 350m², działka 1900m², mieszkanie, biuro, działalność gospodarcza 1.050.000 zł 795-999-550 BIAŁ BIAŁYSTOK, 450m², działka 1125m², os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, możliwość prowadzenia działalności, ładna działka, dwu rodzinny, dobry dojazd 680.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS BIAŁYSTOK, 60m², działka 605, os. Pieczurki, po remoncie, murowany, wolno stojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, 3 pokoje, centralne ogrzewanie, kominek 250.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA

BIAŁYSTOK, 78m², działka 600, os. Skorupy, drewniany, bliźniak 250.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 800m², działka 585m, os. Mickiewicza, murowany, wolno stojący, Budynek 4-kondygnacyjny plus piwnica, do adaptacji na mieszkania lub usługi 430.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS BIAŁYSTOK, 80m², działka 1800m², drewniany, dom do wynajęcia, w trakcie remontu. 800 zł 500-238-881 BIAŁ BIAŁYSTOK, 85m², działka 519, os. Skorupy, cegła, murowany, bliźniak 280.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602425522 IKAFI BIAŁYSTOK, 97m², działka 336, os. Dziesięciny, mały, częściowo podpiwniczony dom w zabudowie bliźniaczej z ładnie zagospodarowana działką 299.000 zł 504046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOKJ, 145m², działka 1057, os. Os. Dojlidy, murowany, wolno stojący 699.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BILWINKI Gm Sokółka, 70m², działka 3001, Trzy pokoje z kuchnią, dom pokryty dachówką cementową. piwnica, stodoła, obora, magazyn 88.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA BORKOWO, 120m², działka 3800, wolno stojący, Dom ogrzewany piecem centralnego ogrzewania. Dom parterowy, z możliwością adaptacji poddasza. KUP BEZ PROWIZJI 210.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA BROK Nad Bugiem, pow. grzewcza 107m², 2 budynki mieszkalne, po remoncie, całoroczne, do zamieszkania od zaraz, na jednej działce, cena za 2 budynki. 340.000 zł do uzg. 662-166-916 OMA CHOROSZCZ, 92m², działka 805 m², ul. Centrum, po remoncie, murowany, wolno stojący, 3pokoje, poddasze do adaptacji, nowoczesny piec na pelet, piwnica, okna PCV 395.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ CHRABOŁY, 70m², działka 4800, drewniany, wolno stojący, dom do remontu, parterowy, stara architektura, woda, prąd, szambo, ogrzewanie centralne 180.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ CIECHANOWIEC, 160m², działka 2000m², nad brzegiem rzeki Bug. 590.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI CZARNA Białostocka, 150m², działka 550 m², murowany, wolno stojący, do zamieszkania, otynkowany, woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie węglowe, taras, garaż 340.000 zł 601-918-020, (85)74450-60, 652-58-08 BMJ CZARNA Białostocka, 150m², działka 553, cegła, wolno stojący, nowocześnie wykończony 329.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI CZARNA Białostocka, 190m², działka 639m, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, ciche miejsce, duży garaż wolnostojący, pod lasem 350.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS CZARNA Białostocka, 90m², działka 1800, drewniany, wolno stojący 220.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI DĄBROWA Białostocka, 100m², działka 702m², ul. Jana Pawła II, murowany, 1 2 bliźniaka, centalne, do remontu. PÓŁNOC 230.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA DOBRZYNIEWO, 260m², działka 1500, komfortowy przestronny dom o nowoczesnej aranżacji wnętrza z dużą ładnie zagospodarowaną działką 850.000 zł 504046-274, (85)742-40-16 APOGEUM DROHICZYN, 144m², działka 1048, ul. Jaćwieży, murowany, wolno stojący, trzy kondygnacje, garaż, salon z kominkiem, dwie łazienki, trzy sypialnie, widok na Bug 399.000 zł 604-907-658, (85)742-2115 eM4 DUBOWO Drugie, 124m², działka 1413m², murowany, wolno stojący, nowy dom, salon 34m, kuchnia, 3 sypialnie, 2 łazienki. Bez piwnicy z poddaszem użytkowym. 300.000 zł 607-801-992 SUW EŁK, 108m², działka 4900 m², cegła, murowany, wolno stojący, Siedlisko blisko jeziora Rajgrodzkiego, prąd, wodociąg, studnia, możliwa zamiana. 130.000 zł 505-797-878 EŁK GM Jaswiły, 90m², działka 4500, drewniany, po generalnym remoncie, zadbana działka, liczne nasadzenia, do wprowadzenia 150.000 zł 603-255-515, (85)74555-15, 603252555 IMMOBILIA GM. Łomża, 120m², działka 1055, cegła, wolno stojący, Wysoki standard wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo klimatyzacja. 750.000 zł 509532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA GM. Czarna Białostocka, 150m², działka 9600, wolno stojący, nieruchomość w urokliwym miejscu całoroczna, ale może też być miejscem odpoczynku, rekreacji 330.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM GM. Czyżew, 70m², działka 760 m², niedaleko rzeki Bug, prąd, ogrzewanie węglowe, szambo, pilnie. 40.000 zł 885-792659 WYS


22

GM. Krynki, 120m², działka 1ha, wolno stojący 970.000 zł 665-367-868, (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI GM. Michałowo, 70m², działka 1900, drewniany, wolno stojący 87.000 zł 791-122034, (85)740-61-23, 602 425 522 IKAFI GM. Mońki, 60m², drewniany, wszystkie media, nowy dach, ocieplony, oszalowany, nowe okna, do wykończenia wewnątrz. 135.000 zł 609-608-136 MOŃ GM. Piątnica, 191.45m², działka 5600m², stan surowy otwarty, wolno stojący, Budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej bryle, parterowy z dachem dwuspadowym. 250.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA GM. Szudziałowo, 60m², działka 2500 m², Słoja 60 m², dodatkowo zabudowania gospodarcze. 80.000 zł do uzg. 664-595311, (85)722-16-29 SOK GM. Tykocin, 60m², działka 2ha, drewniany, wolno stojący, kameralne siedlisko przy bocianim szlaku. 420.000 zł 665367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI GM.GRÓDEK, 120m², działka 5000, wolno stojący, Murowany, po remoncie.Położony na obrzeżu wsi. 155.000 zł 603-255515, (85)745-55-15 IMMOBILIA GM.SOKÓŁKA, 52m², działka 300m², LIPINA, murowany, prąd, woda, szambo, piec kaflowy do remontu PÓŁNOC 119.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA GMINA Czarna Białostocka, 60m², działka 1400, drewniany, wolno stojący 140.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOMESERVICE GMINA Sokółka, 130m², działka 10000, drewniany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 290.000 zł 600-598-664 HOMESERVICE GRABÓWKA, 120m², działka 1453m², . 400.000 zł do uzg. 691-698-506 BIAŁ GRABÓWKA, 150m², działka 590m² 370.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA GRABÓWKA, 160m², działka 900, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 480.000 zł 791-122-034, (85)74061-23 IKAFI GRABÓWKA, 350m², działka 1086, wolno stojący 635.000 zł 519-160-606, (85)87306-80 UNIKAT GRABÓWKA, 372m², działka 1063, cegła, murowany, wolno stojący, parter-otwarta przestrzeń, łazienka, gabinet, piętro-4 sypialnie, 2 łazienki, obszerny hall 1.000.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 GRAJEWO, 200m², działka 1 ha, staw. 390.000 zł do uzg. 608-832-702 GRAJ

GRAJEWO, 260M², DZIAŁKA 600M², 1994 C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ, STAN BDB, WYSOKI STANDARD, GARAŻ, ATRAKCYJNA LOKALIZACJA NA SKARPIE, DOGODNY DOJAZD.SPRZEDAM 2.500 zł m² 694-949819, (86)272-21-76 GRAJ

GRAJEWO, 320m², wolno stojący, piętrowy, budynek gospodarczy 390.000 zł 660636-023, (86)272-67-77 GRAJ

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE GRODZISK, suchowola, 120m², działka 1ha, cegła, bud.gospodarcze, prąd, woda, centralne do odświeżenia. PÓŁNOC 290.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA HAJNÓWKA, 80m², działka 900, drewniany, wolno stojący, 2 pokoje, kuchni, ła-

KLEPACZE, 185m², działka 840, murowany, wolno stojący, parter-duży salon połączony z jadalnią, kuchnia, na piętrze 4 sypialnie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 670.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 KOLONIA Kuriany, 227m², działka 2100m², cegła, po remoncie, murowany, wol-

zienka 122.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI JEDWABNE, 100m², działka 1510m², wolno stojący, Dom parterowy z poddaszem użytkowym. Garaż na 3 samochody, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. 295.000 zł 509-532-984, (86)21640-00 PÓŁNOC ŁOMŻA JUCHNOWIEC Kościelny, 141m², działka 2069m², cegła, murowany, wolno stojący, Komfortowo wykończony, nowoczesny, ładna architektura, doskonały dojazd 740.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS JUROWCE, 150m², działka 500, murowany, wolno stojący, elegancki dom z 2009r., 6 pokoi, 2 łazienki, sauna, rekuperator, ogrzewanie podłogowe, centralny odkurzacz 800.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA JUROWCE, 173m², działka 925, cegła, wolno stojący, otynkowany, nowoczesna architektura, garaż, poddasze użytkowe, prąd, ogrzewanie węglowe centralne 485.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ JUROWCE, 240m², działka 570m², murowany, wolno stojący, do wprowadzenia, bezpośrednio. 460.000 zł 721-568-985 BIAŁ K. Bielska Podl, 32m², domek gospodarczy, 8, 20x4m, drewniany, może być do przeniesienia. 3.000 zł (85)675-10-46 BIEL KAMIENNA Stara, 80m², działka 3000m², gm. dąbrowa białostocka, duża stodołą z bala, budynek z trzema pokojami, kuchnią, łazienką. 67.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA KLEOSIN, 450m², działka 660 m², ul. Zambrowska, 10-letni. 750.000 zł 664-306196 WYS KLEPACZE, 145m², działka 1013m², cegła, stan surowy zamknięty, wolno stojący, nowy dom, bliska odległość od centrum białegostoku, garaż jednostanowiskowy 510.000 zł 516-010-978, (85)744-6687 AREA KLEPACZE, 166m², działka 849 m², przedłużenie ul.Litewskiej w Starosielcach, wolno stojący z 2004r, wszystkie media, bez wkładu finansowego. 600.000 zł do uzg. 690-198-994 BIAŁ KLEPACZE, 170m², działka 500, cegła, murowany, wolno stojący, oferta 07-BZ 665.000 zł 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND

no stojący, atrakcyjny, w otoczeniu lasu, piękne miejsce, gotowy do zamieszkania 990.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)74450-82 BIS KOSIŁY 14, działka 4900 m², ul. Jezioro Rajgrodzkie, os. Gmina Rajgród, cegła, murowany, wolno stojący, siedlisko na wsi, w bliskiej okolicy jeziora 130.000 zł 505797-878 BIAŁ KOSIŁY, działka 4900 m², ul. Jezioro Rajgrodzkie, os. Gmina Rajgród, cegła, murowany, wolno stojący, siedlisko do remontu. 130.000 zł 505-797-878 BIAŁ

KRUKOWSZCZYZNA gm. Korycin, 320m², działka 6000, Ogromny dom z bala zbudowany na betonowych fundamentach, częściowo podpiwniczony. 139.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA KRUPNIKI, 110m², działka 439, wolno stojący, nieduży, ekonomiczny, funkcjonalny dom w trakcie realizacji z dobrym dojazdem do miasta. 459.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM KSIĘŻYNO, 105m², działka 805m² 300.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA KSIĘŻYNO, 157m², działka 592, cegła, murowany, wolno stojący 549.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT KSIĘŻYNO, 160m², działka 350m², cegła, murowany, bliźniak, stan deweloperski 460.000 zł 664-091-164 BOMAR KSIĘŻYNO KOLONIA, 700m², drewniany, wolno stojący, domek letniskowy z działką rekreacyjną w Księżyno-Kolonii koło Białegostoku. 140.000 zł do uzg. 600-036766 BIAŁ KURIANY, 200m², działka 1232, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, dachówka ceramiczna, wkład kominowy ceramiczny, elewacja zewnętrzna 410.000 zł 534-717-993, (85)653-99-80 EMMERSON KURIANY, 259m², działka 1341m², murowany, wolno stojący, Nowy dom parterowy z poddaszem użytkowym.Standard do zamieszkania. Garaż dwustanowiskowy 1.099.000 zł 516-010-988, (85)744-5177 AREA

MICKOWA Hac, 260m², działka 2500 m², murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący, piękna okolica, trasa Sokółka-Białystok. 155.000 zł do uzg. 00447842676988 SOK MICKOWA Hac, 260m², działka 2500m², murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący, piękna okolica, do wykończenia, ogromne możliwości deweloperskie. 145.000 zł do uzg. 00447842676988 SOK MINKOWCE Gm.szudziałowo, 68m², działka 1 600, Dwa pokoje z kuchnią, sienią i dwoma pomieszczeni gospodarczymi. działka częściowo ogrodzona drewnianym płotem. 88.000 zł 535-956-000, (85)71122-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA MONIUSZKI, 70m², działka 1, 54ha, drewniany, Na posesji znajduje się również stodoła. dom wymaga remontu. północ nieruchomości 79.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA NAREW, 50m², działka 1520m², pół drewnianego bliźniaka, budynki gospodarcze, woda, prąd, 300m do rzeki. 50.000 zł do uzg. 792-067-782, (85)710-21-46 HAJ NIEWODNICA Korycka, 166m², działka 816m², cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, luksusowe wykończenie, piękny ogród, nowy, do zamieszkania 1.150.000 zł do uzg. 505-093985, (85)744-50-82 BIS NOWE Aleksandrowo, 149m², działka 1400, drewniany, wolno stojący, zadbany, do zamieszkania 468.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI NOWE Kupiski, 50m², murowany, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. 100.000 zł 516-979253 ŁOM NOWOKORNINO, 62m², dom drewniany z dyla do przeniesienia 4mx15, 7m 5.500 zł 501-746-419 HAJ NOWOKORNINO, 62m², dom z dyla do przeniesienia 4mx15, 7m. 5.500 zł do uzg. 501-746-419 HAJ NOWOKORNINO, 62m², drewniany do przeniesienia 4x15.7m. 5.500 zł 501-746419 HAJ OGRODNIKI Barszczewskie, 286m², działka 1740 m 2, murowany, wolno stojący, piękny, komfortowy, 6 km od B-stoku.

920.000 zł 534-961-515 BIAŁ OK. Grajewa, 25m², domek całoroczny 25m² w całości, do przewiezienia, elektryka, hydraulika. 11.000 zł 731-521-175 GRAJ OK. Siemiatycz, 120m², działka 3000m², murowany, 3 budynki gospodarcze, stodoła, prąd, woda. 130.000 zł 795-163203 SIEM OK.GRAJEWA, 160m², działka 3000 m², murowany, 80 lata, do zamieszkania, urządzony +cztery budynki gospodarcze z cegły lub zamienię na mieszkanie 270.000 zł (86)273-21-02 GRAJ OKOLICE Czarnej Białostockiej, 175m², działka 5000m², wolno stojący, dom między Czarną Białostocką a Sokółką. Nowoczesna architektura 350.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS OLMONTY, 180m², działka 1296, wolno stojący, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, piwnica-kuchnia, salon, kotłownia, parter-salon, kuchnia, łazienka, sypialnia 520.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 OSOWICZE, 130m², działka 968, murowany, wolno stojący, parter:salon, kuchnia, łazienka, poddasze:trzy pokoje, łazienka, dom do częściowego wykończenia 550.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 PŁOCICZNO K. Ełku, 100m², działka 750m², murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, przyłącza, oczyszczalnia, staw, nasadzenia, fundament z kamienia. 199.000 zł do uzg. 503-608-340 EŁK

» LEWICKIE, 165M², DZIAŁKA 1700M², » PIJAWNE, 65M², MIEDZY SUWAŁKA K. BIAŁEGOSTOKU, PO REMONCIE, MI I AUGUSTOWEM, DZIAŁKA. 500KOMUNIKACJA MIEJSKA. 360.000 zł 725-641-933 BIAŁ

382-905 SUW

tel. 85 744 88 99 RUTKI - Kossaki, 100m², działka 1400m², wolno stojący, Budynek rozplanowany na 3 pokoje, łazienkę oraz kuchnię. Dach pokryty blachodachówką 185.000 zł 509532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA RUTKI - Kossaki, 235m², działka 3772m², wolno stojący, Budynek ogrzewany piecem węglowym. Dom dwukondygnacyjny z wysokim podpiwniczeniem. 290.000 zł 509-532-641, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA

WASILKÓW, 134m², działka 550, cegła, po remoncie, wolno stojący, dom parterowy z użytkowym poddaszem, salon z jadalnią i wyjściem na taras, garaż 480.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA WASILKÓW, 134m², działka 550, cegła, po remoncie, wolno stojący, parterowy z użytkowym poddaszem, salon z jadalnią i wyjściem na taras, garaż 480.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA WASILKÓW, 178m², działka 508, ul. Staszica, murowany, stan surowy zamknięty,

RZEPNIKI, 170m², stan surowy otwarty 250.000 zł do uzg. 517-611-464 BIAŁ SEJWY, 130m², działka 1000m², murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Dom nad jeziorem Sejwy z udziałem w plaży i pomoście, działka bez linii brzeg 280.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SOCHONIE, 159m², działka 1015, murowany, wolno stojący, Parter:salon z aneksem kuchennym, łazienka, garaż.Poddasze:3 sypialnie, łazienka.Komunikacja miejska 510.000 zł 516-129-184, (85)742-2115 eM4 SOCHONIE, 166m², działka 1007m², drewniany, 2004r, wykończony, do zamieszkania, cicha okolica, dobry dojazd, 4 pokoje, 2 łazienki 450.000 zł do uzg. 505-093985, (85)744-50-82 BIS SOKÓŁKA, 200m², działka 736m², ul. Górna, dom murowany do remontu PÓŁNOC !!!NOWA SUPER CENA!!! 290.000 zł 535956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SOKÓLKA Wierzchłowce, 95m², działka 800, z dwoma pokojami, kuchnią, łazienką i kotłownią na parterze 169.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SOLNICZKI, 125m², działka 280, cegła, murowany, szeregowy, dom na położony na ładnie zagospodarowanej działce, ogród od strony zachodniej 418.000 zł 661-027288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA SUPRAŚL, 180m², działka 517m², drewniano-murowany, ładnie położony, pod lasem. 395.000 zł 665-659-870 BIAŁ

użytkowe poddasze, garaż, dach łamanyblacho-dachówka, parter:salon, kuchnia, łazienka 325.000 zł do uzg. 604-907-658, (85)742-21-15 eM4 WASILKÓW, 507m², działka 912, murowany dom z funkcją mieszkalną oraz częścią biurowo-magazynową, idealny na siedzibę firmy lub własny biznes przy domu 975.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE WASILKÓW, 80m², działka 287m², stan surowy zamknięty, z bala, 80m² pow. mieszkalnej +piwnica i garaż, dzwonić w godz. 18-19. 252.000 zł 600-692-156 BIAŁ WROCEŃ 1 gm Goniądz, 78m², działka 2000m², 100-tu letnia chata z klimatem.W pełni wyremontowana, drewniane podłogi, piec kaflowy, piwnica z dala od sąsiadów 179.000 zł 535-956-000, (85)711-2244 PÓŁNOC SOKÓŁKA WROCEŃ Gm. Goniądz, 90m², działka 15800m², Siedlisko położone na koloni wsi Wroceń, bardzo spokojne i intymne miejsce otoczone ogromną przestrzenią dolin 239.000 zł 535-956-000, (85)71122-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA WYSOKIE Mazowieckie, 280m², działka 550 m² 385.000 zł 510-966-654 WYS

» SUPRAŚL, 56M², DZIAŁKA 313M², DOM DREWNIANY, DO REMONTU.

150.000 zł do uzg. 881-415-235 BIAŁ SURAŻ, 80m², działka 6543, drewniany, wolno stojący 133.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI SUWAŁKI, 106m², działka 784 m², os. Krzywe, murowany, wolno stojący, Dom gustownie wykończony we wspolczesnym stylu, idealny dla 4-5 osobowej rodziny 395.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 120m², działka 327 m², os. Klasztorna, po remoncie, murowany, wolno stojący, Patrer pogeneralnym remoncie, nowa hydraulika i elektryka, stan bdb 289.000 zł do uzg. 515-028-621, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 130m², działka 250m², atrakcyjny dom w zabudowie szeregowej, blisko centrum, spokojna okolica, ogrzewanie miejskie. 480.000 zł 696-563-569 SUW SUWAŁKI, 150m², działka 756, ul. Ogrodowa, murowany, wolno stojący, Na osiedlu domow jednorodzinnych, bardzo zadbana posesja. Urzadzony we współczesnym stylu. 645.000 zł 509-248-381, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 200m², ul. Olsztyńska, w zabudowie szeregowej, możliwość zamiany na mieszkanie w bloku. 400.000 zł 517-236889 SUW SZEPIETOWO, 180m², działka 600m², umeblowany, bud. gospodarczy. 514-163-204, (87)610-74-64 WYS

» 3900M², WŁOSTY OLSZANKA, 250M², DZIAŁKA MUROWANY, ZABUDOWA NIA MUROWANE. 795-505-775 WYS

» ZAŚCIANKI, 145M², DZIAŁKA 640 M², UL. RYBACKA, ENERGOOSZCZĘDNY,

WSZYSTKIE MEDIA, DOJAZD DROGĄ UTWARDZONĄ, 8 MIN.OD RATUSZA, WYSOKA ZIELEŃ. 601-394-796 BIAŁ ZABŁUDÓW, 220m², działka 5000, murowany, wolno stojący, podpiwniczony+80m² budynek gospodarczy na dużej pięknej działce, OKAZJA wiele możliwości 399.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)67474-44 BEWE ZAMBRÓW, 250m², działka 4, 5 a, po remoncie, murowany, bliźniak, z lokalem użytkowo- handlowym 90 m². 520.000 zł do uzg. 794-245-364, (86)271-24-24 ZAM

B STOK, 12m², ul. Mickiewicza, centrum, po gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim, sprzedam lub odstąpię. 10.000 zł do uzg. 694-175-685 BIAŁ B STOK, przy dworcu PKS, usługowy lub wynajmę. 3.500 zł m² 503-672-360 BIAŁ B STOK, ul. Bema, 44m², handlowo-usługowy. 120.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, ul. Legionowa, 182 m², wysoki standard. 5.000 zł m² 606-240-708 BIAŁ

B STOK, UL. STOŁECZNA 2, OS. CENTRUM, BUDYNEK USŁUGOWO HANDLOWO BIUROWY, DATA ODDANIA 31.12.2011, WWW.FADBET.COM.PL 606-827-782 BIAŁ

B STOK, ul. Sw. mikołaja 1, 47m², lub 2x po 23.5m², biurowiec Kuriera Porannego, 7.500 zł do neg. 602-846-791 BIAŁ B STOK, zakład stolarski 183m², działka 983m², dogodny dojazd. 220.000 zł 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, lokal centrum park 16m², sprzedam bardzo tanio (2000zł) lub wynajmę. 2.000 zł 665-828200 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os. Przydworcowe, lokal Centrum Park 15 m², bardzo tanio, możliwość wynajmu. 2.000 zł 665828-200 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99 BIAŁYSTOK, ul. Al. Piłsudskiego, mieszkanie narożne 36m² z możliwością rozbudowy, plan zagospodarowania-lokal użytkowy 288.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, ul. Piastowska, 25 m², wolno stojący, osiedlowy, w ciągu lokali, na dowolną działalność, toaleta 25.000 zł do uzg. 785-386-233 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, użytkowy pod działalność handlowo usługową, do własnej aranżacji, WC, Parking, tania eksploatacja, VAT. 27 zł m² +VAT 513-408-205 BIAŁ CHOROSZCZ, posiadam do wynajecia lokal 100m², wys.3m, witryny, dobra lokalizacja, idealne miejsce na pizzerie, sklep spozywczy i inne. 789-314-326 BIAŁ CZEREMCHA, przed przejściem granicznym Połowce, 840m² zabudowy magazynowousługowej na dz.8642m², pełne uzbrojenie, w rozliczeniu mieszkanie 337.000 zł 606-881-066 BOMAR DOBRZYNIEWO KOSC., lokal mieszkalnohandlowy 120m², działka 488m². 190.000 zł do uzg. 694-773-302 BIAŁ GM. Narew, sala bankietowa, restauracja położona na działce 1, 1ha, pełna infrastruktura z dofinansowaniem i możliwością rozbudowy. 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK JUCHNOWIEC Kościelny, atrakcyjnie wykończony dom, położony na ładnj działce o powierzchni ok 2000m² 749.000 zł 605460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA RADZIŁÓW, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Radziłowie sprzeda budynek biurowy wraz z magazynem położony na działce o pow. 1640m². 200.000 zł (86)273-60-16 GRAJ RUDKA, budynek-w tym mieszkanie 460m², plac 3100m², 2 garaże. 380.000 zł 695-811-900 HAJ WYŁUDY, gm.Korycin budynek usługowohandlowy, wolnostojący o pow.100m², położony na działce 700m² 378.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA WYSOKIE Mazowieckie, ul. Mystkowska, os. Centrum, piętro, parking, 7 miejsc parkingowych, 118m². 1.050 zł +VAT do uzg. 509-555-357 WYS

B STOK os. Dziesięciny, ul.Zagórna, 16.7m², murowany w segmentach, kanał. 220 zł 508-183-098 BIAŁ B STOK, ul. Waszyngtona, Wynajmę miejsce parkingowe na parkingu strzeżonym, 100 zł lub sprzedam, 3.000 zł do neg. 602846-791 BIAŁ B STOK, ul. wiatrakowa, Wynajmę garaż, 3x6m. 130 zł 513-488-227 BIAŁ

» BNY,STOK, UL.POGODNA, MUROWA W CIĄGU GARAŻOWYM, KANAŁ,

ŚWIATŁO. 22.500 zł 605-336-250 BIAŁ GARAŻ drewniany 4x6m pokryty nową blachodachówką rukki, stan bdb. 3.900 zł 602-451-070 BIAŁ GARAŻ murowany na osiedlu Dziesięciny, B-stok, prąd, gres, piwnica. 11.500 zł do uzg. 503-018-851 BIAŁ GARAŻ, stan bdb, kanał oraz pancerne drzwi, ul. Sejneńska w Suwałkach. 17.000 zł 510-634-552 SUW RESTAURACJA - SIDRA pow.Sokólski pow 648m² Budynek restauracji w znajduje się w centrum, do odświeżenia lub remontu 295.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA WYNAJMĘ garaż blaszak, ul. Fabryczna 57, B-stok. 120 zł 723-835-426 BIAŁ WYNAJMĘ garaż blaszak, ul. Traugu a 16, B-stok. 130 zł 602-842-987 BIAŁ WYNAJMĘ garaż w bloku mieszkalnym wraz z miejscem parkingowym, lokalizacja: Pozioma, Sowlańska, Leśna, Dojnowska, os. Skorupy (Dojlidy) w B-stoku. 200 zł 664-508-495 BIAŁ

ZAMBRÓW, ul. łomżyńska, drewniany 6x3m, lub wynajmę 500 zł (86)271-3853 ZAM

BUDOWLANE 96 320 Mszczonów, 6700m², prąd, woda, działki budowlane 900, 1600, 6700m² w Mszczonowie i okolicy. 40km na zachód od Warszawy. Cena od 20zł m². 20 zł m² do uzg. 510-561-125 BIAŁ ŁAPY, 1000m², ul. 3 maja, sucha, w centrum. 180 zł m² (85)715-49-80 BIAŁ ŁOMŻA, 1500m², Działka o nieregularnym kształcie z wydanymi warunkami zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 270.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŻUBRYN, 2100m², pozwolenie na budowę 40 zł m² do uzg. 516-674-729 SUW AUGUSTÓW, 2000m², z dostępem do jeziora. 220 zł m² 601-704-805 AUG AUGUSTÓW, 7033m², ul. Rajgrodzka, os. Ślepsk, uzbrojona, 300m od j. Necko. 60 zł m² 661-042-082 AUG B STOK, 1005m², os. Dojlidy Górne, warunki zabudowy, w sąsiedztwie nowej zabudowy. 99.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy B STOK, 1150m², os. Bacieczki, usługowobudowlana. 400 zł m² 512-815-919 BIAŁ B STOK, 1579m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Hetmańska, os. Marczuk, prostokąt, sucha, równa, bez nasadzeń, w otoczeniu zabudowa jednorodzinna i usługowa 830.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 B STOK, 449m², os. Wygoda, budowlana z pozwoleniem na bud. i projektem parterowego domu. 99.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 750m², zagospodarowana, najpiękniejsza w B-stoku, ogrodzona. 380 zł m² 795-999-550 BIAŁ B STOK, 800m², wyjątkowa, uzbrojona, ogrodzona, obsadzona starodrzewem, warunki zabudowy. 285.000 zł 795-999550 BIAŁ B STOK, 850m², os. Nowe Miasto, usługowo- budowlana. 400 zł m² 512-815-919 BIAŁ B STOK, 957m², os. Wygoda, w sąsiedztwie nowej zabudowy. 175.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy BŁONIE, 1000m², prąd, woda, brak kanalizacji, osiedle nowo powstałych domków jednorodzinnych. 125.000 zł 883583-908 BŁONIE, 1000m², woda, gaz, brak kanalizacji, nieogrodzona, spokojna okolica. 110.000 zł do uzg. 794-665-214 BIAŁ BACIUTY, 1906m², prąd, woda, kanalizacja 80.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BAKAŁARZEWO, 3440m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Działka w otoczeniu jezior i lasów, posiada wydane warunki zabudowy 42.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI BAKANIUK, 3000m², rolna z mozliwością uzyskania prawa do zabudowy, kształt prostokąt, blisko media, możliwość dokupienia więkaszej powierzchni 180.000 zł do uzg. 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI BIAŁYSTOK, 1000m², prąd, woda, działki budowlane, inwestycyjne od 1000m² do 1ha, 40km na zachód od Warszawy Mszczonó okolica 30 zł m² do uzg. 510-561125 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1050m², ul. Produkcyjna, os. Bacieczki, działka równa, sucha, kształtna z pozwoleniem na budowę domu w zabudowie bliniaczej i przyłączami mediów 410.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM BIAŁYSTOK, 10863m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Produkcyjna, na sklep typu dyskont 150 zł m² 603-255515, (85)745-55-15 IMMOBILIA

BIAŁYSTOK, 1231m², prąd, gaz, kanalizacja, ul. Stawowa, os. Dojlidy, z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego, wszystkie przyłącza. 399.000 zł do uzg. 784-028-777 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1478m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto, ustawna pod szeregówki, blizniaki 650 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 1500m², os. Dojlidy, z domem. 390.000 zł 516-832-531 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2486m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Korycińska, os. Starosielce, kształt zbliżony do trapezu, teren przeznaczony pod zab. mieszusł. 1.491.600 zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 2563m², ul. Zwierzyniecka, regularny kształt:30m90m, dostęp do wszystkich mediów 560 zł m² 664-091164 BOMAR BIAŁYSTOK, 490m², os. SRÓDMIEŚCIE 343.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 520m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Wygoda 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 568m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Poranna, os. Dojlidy Górne, prostokąt, wszystkie media przy działce, obok domki jednorodzinne. 95.000 zł do uzg. 504-918-723, (85)653-33-77 BIAŁ BIAŁYSTOK, 592m², os. Zawady 121.900 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 600m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Bema, blisko centrum, miejscowy plan zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną, szer.18m 179.000 zł 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE BIAŁYSTOK, 700m², os. Dojlidy Górne 119.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 739m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto, Działka kwadratowa wśród domów jednorodzinnych, pełne media, dojazd polbruk 320.000 zł do uzg. 516010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 748m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Holenderska, os. Starosielce, kształt działki: prostokąt o wymiarach 22m x 34m. 160.000 zł do uzg. 603-947560 BIAŁ BIAŁYSTOK, 758m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Rybacka, os. Zaścianki, Kształt zbliżony do kwadratu, położone na wzniesieniu 106.120 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 925m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Nowe Miasto, działka w kształcie prostokąta, o szer. 42m, uzbrojona, pod zabudowę jednorodzinna szergową 580.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 999m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Zawady, os. Zawady 220.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS

BIELSK PODLASKI, 19843M², UL. MICKIEWICZA, POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, PRZEMYSŁOWE LUB OBIEKT HANDLOWY DO 5000M², WYJAZD W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI NAREW 602-111-079, (85)651-68-13 BIEL

» BIELSK PODLASKI, 930M², UL. ASNY KA, I 950M² 502-266-943 BIEL

BIELSK Podlaski, 950m², z bud. gospodarczym. 170.000 zł 514-326-752 BIEL BRAŃSK, 600m², ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, Atrakcyjna działka w centrum Brańska, na której postawiony jest dom w stanie surowym. 320.000 zł do uzg. 794016-058 BIEL

CHOROSZCZ, 2x950mkw, ładnie położone 62 zł m² 602-111-719 BIAŁ CIASNE, 1000m², 2szt, atrakcyjne, sąsiadujące. 90.000 zł 502-218-358, (85)746-6669 BRACIA STRZELCZYK CIASNE, 1800m², prąd, warunki zabudowy na budownictwo jednorodzinne 108.000 zł szt. do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS DĄBROWA Białostocka, 1179m², uzbrojona. 60.000 zł 782-656-252 SOK DĄBRÓWKI, 800m², warunki zabudowy, dojazd asfaltem. 48.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI ELŻBIECIN, 5541m², Działka o wymiarach front: 38m, głębokość: 145m. Do działki prowadzi droga asfaltowa i około 200 m drogi gruntowej utwardzonej 205.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA FASTY, 1001m², prąd, kształtna, płaska działka o wymiarach 31m x 32 m położona w okolicy nowych budujących się domów 78.000 zł 600-325-453, (85)742-4016, 504046274 APOGEUM FASTY, 1096m², prąd, działka w kształcie kwadratu w sąsiedztwie podobnych działek i nowej zabudowy jednorodzinnej 73.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM FASTY, 1289m², prąd, woda, kanalizacja, pod budownictwo jednorodzinne, kształt prostokąta 105.000 zł do uzg. 505-093985, (85)744-50-82 BIS FASTY, 803m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, warunki zabudowy 95.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI GIBY, 827m², ogrodzona, woda, działka budowlana, ok. 300m od jeziora i lasu, spokojna okolica, region turystyczny, dobry dojazd, obsadzona brzozą, tują. 32.000 zł 697-719-993, 607054754 SEJ GIEŁCZYN, 1197m², Działki w kształcie prostokąta, media: prąd, woda (przy działkach sąsiednich). 99.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA GM. Bakałarzewo, 1.80ha, rolno- budowlana, przy trasie Bakałarzewo- Suwałki. 8 zł m² do uzg. 661-854-564 SUW GM. Choroszcz, 1158m², pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, posiadam gotowy projekt domu jednorodzinnego 100.000 zł 691-244-188 BIAŁ GM. Dobrzyniewo Duże, 2.34ha, uzbrojona. 17 zł m² do uzg. 601-376-895 BIAŁ GM. Kleszczele, 0.53ha, położona na obrzeżach wsi Dasze, dojazd drogą asfaltową, ks.wieczysta. 20.000 zł 517-052-771 HAJ GRABNIK, 1400m², prąd, pozwolenie na budowę, sprzedam działke budowlaną położoną w pobliżu dwóch jezior 50.000 zł do uzg. 513-665-441 EŁK GRABÓWKA, 830m² 78.800 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA GRABÓWKA, 833m², warunki zabudowy, energia elektryczna 79.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy GRABÓWKA, 850m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, Działka z warunkami zab., pełne media przy działce. Nowa zabudowa wokół działki. Atrakcyjna cena. 160 zł m² 516-010-988, (85)744-51-77 AREA GRABÓWKA, 9900m², prąd, woda 499.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI GRAJEWO, 1400m², . 70 zł m² 608-747-761 GRAJ GRAJEWO, 2560m², . 50 zł m² 608-747-761 GRAJ GRAJEWO, 800m², budowlane, 3x800 i jedna o pow. 500m² 55 zł m² 660-636023, (86)272-67-77 GRAJ HALICKIE, 800m², prąd, Działka z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego w pobliżu parku krajobrazowego 48.000 zł 600-325-453, (85)74240-16 APOGEUM

23 HENRYKOWO, 1022m², prąd, woda, kanalizacja, warunki zabudowy 85.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

» uzg. HRYNIEWICZE, 835M² 100.000 zł do 506-421-616 BIAŁ 835M², OK. BIAŁEGO » HRYNIEWICZE, STOKU 100.000 zł 506-421-616 BIAŁ

ISTOK, 0.09ha, ok. Zalewu Bachmaty i Dubicz Cerkiewnych. 18.000 zł (85)662-7351 BIEL IZABELIN, 1400m², prąd, os. Izabelin, Działka położona wśród nowych domów z pozwoleniem na budowę domu w dobrej cenie 140.000 zł 600-325-453, (85)74240-16 APOGEUM IZABELIN, 1850m², i 1650m². 80 zł m² 884691-250 BIAŁ JAŁÓWKA Kondratki, 1900m², gm. Michałowo, działka budowlana 21.000 zł 606881-066 BOMAR JERONIKI, 1018m², ogrodzona, prąd, gm. Choroszcz, oraz 2 inne działki. 137 zł m² do uzg. 728-950-186 BIAŁ JUCHNOWIEC Dolny, 860m², warunki zabudowy. 78.000 zł 603-725-666 BIAŁ KACZAŁY, 500m², gm.Narew, siedliskowa, uzbrojona, nad rzeką Narew. 58.000 zł 664-306-196 WYS KAMIONKA, 1000m², prąd, gm Zabłudów 40.000 zł do uzg. 781-627-536 BIAŁ KARAKULE, 1624m², prąd, gaz, os. gm. Supraśl, kształt nieregularny, z nasadzeniami drzew i krzewów, pod działalność handlowo-usługową z funkcją gastronomiczną 290.000 zł 502-083-610, (85)74221-15 eM4 KLEPACZE, 1250m², prąd, super miejsce, raj na ziemi. 100 zł m² 608-140-201 BIAŁ KLEPACZE, 1356m² 90.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA KLEPACZE, 751m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Przeznaczenie w planie pod budownictwo jednorodzinne z usługami. Wokół domy jednorodzinne, cicha i spokojna okolica 165.000 zł do uzg. 516-010988, (85)744-51-77 AREA KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, prąd, woda, kanalizacja ok 100m od działki, tereny pod osiedle domków jednorodzinnych, cisza, spokój, ładna okolica, działka kształtna 116.640 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4 KOLONIA Grabówka, 1400m², ogrodzona, prąd, woda 149.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI KOLONIA Księżyno, 1019m², prąd, os. Os. Ignatki, kształtna działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym na nowo powstającym osiedlu 177.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM KOLONIA Księżyno, 921m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę 89.900 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI KOLONIA Porosły, 1000m², 25x40. 180.000 zł 790-706-581 BIAŁ KROPIWNE Stare, 3620m², prąd, pozwolenie na budowę, wykonany projekt domu i przydomowej oczyszczalni, dojazd drogą asfaltową. 33 zł m² do uzg. 664-970707 SUW KRYPNO Kościelne, 4000m², przy drodze 671 25 zł m² 799-041-775 MOŃ KRZYWE, 900m², ok. Suwałk, zabudowana, uzbrojona, blisko jeziora. 80.000 zł do uzg. 511-245-940 SUW KURIANY, 1341m², prąd, gaz, z warunkami zabudowy, cena do negocjacji, wymiary 30x45 110 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA LESZCZKA Mała, 0.50ha, prąd, woda, gm. Perlejewo, na cele rekreacyjne lub bud., rzeka, las, nieopodal: szkoła, sklep. 60.000 zł (86)477-11-52 SIEM LEWICKIE, 1338m², prąd, gaz, Do sprzedania działki z wydanymi warunkami zabudowy znajdujące się w Lewickich o po-

wierzchniach: 852m², 2133m², 2658m² 100 zł m² 516-010-988, (85)744-51-77 AREA LEWICKIE, 2416m², 2szt, z wydanymi warunkami zabudowy, w okolicy nowe domy 160.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK LEWICKIE, 3303m², z wydanymi warunkami zabudowy, 3576m², 3083 m², 3162m², ładnie położone 60 zł m² 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK MICHAŁKI, 3000m², kierunek Czyżew, 1.5 km od Wys.Maz, zabudowania. 140.000 zł 691-536-359 WYS MICHAŁOWO Kobylanka Oziabły, 3260m², prąd, woda, pozwolenie na budowę, dojazd asfaltowy nr.42 15, wym.45x67m, założona kw basen, siłownia, sauny, zalew plaża. 29.000 zł szt. 505-017-413 BIAŁ MIERKINIE, 10156m², ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, możliość podziału, 449.000 zł 515028-621, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI MOŃKI, 800m², ogrodzona, media, duży garaż 190.000 zł 785-642-439 MOŃ MOŃKI, 800m², wszystkie media, z zabudowanym garażem. 190.000 zł 514-232048 MOŃ NAD Biebrzą, malownicza okolica, atrakcyjna lokalizacja. 50 zł m² 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NIEWODNICA Kościelna, 1036m², prąd, woda, kanalizacja 99.000 zł do uzg. 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Łąkowa, nieopodal wodociąg, teren równy, działka rogowa, wokół spokój i dużo zieleni. 160 zł m² do uzg. 793-668-889, 793002808 BIAŁ

NIEWODNICA Kościelna, 1200m², prąd, woda, gaz, pozwolenie na budowę, przy działce 105 zł m² 663-107-451, 507003417 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 1600m², prąd, woda, gaz, pozwolenie na budowę, przy działce. 105 zł m² 663-107-451, 507003417 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 769m², 22x33m. 103.800 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NOWE Aleksandrowo, 1066m², prąd, woda, . 69.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI NOWE Aleksandrowo, 1175m², Działka foremna, równa, położona w obszarze objętym mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług 90.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM NOWE Aleksandrowo, 1400m², prąd, Foremna działka w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej w bardzo atrakcyjnej cenie. 65 zł m² 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM NOWE Krzywe, 10800m², ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, zabudowana dzialka nad jeziorem budynki 400m pod pensionat zakład wedliniarski inne do jeziora 10m 580.000 zł do uzg. 502-646-398 EŁK NOWE Kupiski, 0.70ha, . 50.000 zł 516979-253 ŁOM NOWE Kupiski, 0.70ha, . 50.000 zł 516979-253 ŁOM NOWODWORCE, 1000m², warunki zabudowy, 2km od granicy miasta. 155 zł m² 692-740-525 BIAŁ NOWODWORCE, 1085m², prąd, woda, kanalizacja, dojazd asfaltem, MPK, otoczenie domów jednorodzinnych 206.150 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS

» OBRUBNIKI, 3110M², MEDIA, WA RUNKI ZABUDOWY, DOJAZD ASFAL TOWY 35 zł m² 795-505-775 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

24 OBRUBNIKI, 5500m², atrakcyjna działka ze ścianą lasu 49.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA OGRODNICZKI, 1225m², z warunkami zabudowy, okazja 100.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI OGRODNICZKI, 1225m², prąd 120.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

» OK. B STOKU, 3000M², WARUNKI ZA BUDOWY. 45.000 zł 536-668-936 BIAŁ

OK. Czarnej Biał., 4 działki budowlane 1378-2157m², lasy, Puszcza Knyszyńska. 35 zł m² 506-856-434 BIAŁ OKOLICE Suwałk, 3240m², nad jeziorem, uzbrojona. 37 zł m² 788-611-863 GOŁ OKUNIOWIEC, 1.50ha, prąd, woda, pozwolenie na budowę, działka idealna na stawy, zalesiona, siedliskowa. 170.000 zł 530-449-505 SUW OKUNIOWIEC, 3001m², prąd, woda, pozwolenie na budowę, os. Blisko Cetrum 120.000 zł szt. 535-240-280 SUW OKUNIOWIEC, 3001m², prąd, woda, pozwolenie na budowę, os. Osiedle, ładny dojazd latem i zimą, możliwe powiększenie działki. 120.000 zł szt. do uzg. 530449-505 SUW OKUNIOWIEC, 3001m², prąd, woda, siedliskowa, ładny dojazd nawet zimą. 40 zł m² do uzg. 882-110-228 SUW OLISZKI, 1164m², prąd, pozwolenie na budowę, narożna przy drodze gminnej, graniczy z jednej strony z młodym lasem sosnowym, z drugiej strony z domkiem jednor. 110 zł m² do uzg. 505-382-848, 694414778 BIAŁ OLISZKI, 1306m², prąd, Działki o pow. 1306m², 987m², 981m², pod budownictwo jednorodzinne, dogodny dojazd, prąd przy działkach 115 zł 516-010-988, (85)744-51-77 AREA OLMONTY, 1000m² 103.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA

» 068 OLMONTY, 1000M² 95.000 zł 660-130BIAŁ » 130-068 OLMONTY, 1000M², . 95.000 zł 660BIAŁ

OLMONTY, 1000m², prąd, gaz, os. Olmonty, Ładna działka budowlana położona na tle lasu. Teren płaski, suchy, nasłoneczniony 110.000 zł 600-325-453, (85)742-4016, 504046274 APOGEUM

» OLMONTY, 1000M², PRAWO ZABU DOWY, 800M OD SZOSY BIAŁYSTOK

HRYNIEWICZE, PRĄD, WODA 508-353278 BIAŁ OLMONTY Izabelin, 1813m², 1687 m², budowlane, pozwolenie na budowę, teren płaski, suchy, nasłoneczniony, kształtna. 80 zł m² 884-691-250 BIAŁ OLMONTY Izabelin, 1813m², 1813m² i 1687m² działki budowlane, pozwolenie na budowę, teren płaski, suchy, nasłoneczniony, kształtne. 80 zł m² 884-691250 BIAŁ PAŃKI, 1100m², gm. Choroszcz, teren NPN 55.000 zł 694-362-879 BIAŁ PAŃKI, 1988m², ogrodzona, prąd, woda, wymiary 45x44, nieliczne nasadzenia drzew, równa, sucha, narożna, w otoczeniu nowa zabudowa jednorodzinna, 198.800 zł do uzg. 604-907-658, (85)74221-15 eM4 PIESZCZANIKI, 1600m², kierunek na Bobrowniki. 25 zł m² 506-639-954, (85)71806-48 BIAŁ PIESZCZANIKI, 1600m², trasa B-stok- Bobrowniki, woda, prąd. 25 zł m² do uzg. 506-639-954, (85)718-06-48 BIAŁ POGORZAŁKI, 3000m², gm. Dobrzyniewo Duże, działka rolno-budowlana, 13 km od Białegostoku. 79.900 zł 602-430288 BIAŁ POMIGACZE, 1600m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Gmina Turośl Kościelna, telefon, internet, studnia głębinowa, projekt domu 120.000 zł 514-539-922 BIAŁ RAFAŁÓWKA, 1400m², prąd, woda 85.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI RAFAŁÓWKA, 1600m², 1700m², 2200 m² z warunkami zabudowy, za szkołą 35 zł m² 606-881-066 BOMAR

» ROGOWO, 1HA, DZIAŁKI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1HA, WSZYSTKIE ME

DIA 50 zł m² 784-515-161 BIAŁ ROGÓWEK, 30a, gm. Choroszcz, 30a i więcej, przy asfalcie 35 zł m² 602-111-719 BIAŁ RYŻÓWKA, 7200m², przy szosie SuwałkiSejny, blisko jeziora, lasu, klasztor na Wigrach. 12 zł m² 696-563-569 SUW SERWY, 1200m², przy głównej drodze, obsadzona drzewkami, blisko jeziora. 75.000 zł 504-085-909 AUG SERWY, 800m², ok. Augustowa, zagospodarowana, wszystkie media, ogrodzona, z domkiem typu holenderski. 130.000 zł 601-704-805 AUG SOBOLEWO, 1153m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, Polecamy działkę malowniczo położoną na wzniesieniu, w okolicy lasu, łąki i nowych domów w zabudowie jednorodzin 149.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM SOBOLEWO, 1400m², Gm Suwałki 70.000 zł 727-664-486 SUW SOCE, 0.50ha, możliwość wykopania stawu. 12 zł m² 503-865-653 HAJ

SOKOŁY, 1350m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, zbrojona. 85.000 zł szt. do uzg. 789-105-268 BIAŁ SOKOLKA, 360m², woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Gorna 35.000 zł do uzg. 721-130-024 SOK SOKÓŁKA, 2247m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Zabrodzie, położona jest w śródmieściu Sokółki dzięki czemu zapewnioną mamy bliskość wszelkich urzędów sklepów 200.000 zł 535-956-000, (85)71122-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA SOKÓŁKA, 567m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Niemena, Ładna działka budowlana, położona w zacisznym miejscu 58.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA

ZACZERLANY, 3000m², prąd, woda, każda po 3000m², 60x50m², jedna z pozwoleniem na budowę. 30 zł m² 534-961-515 BIAŁ ZALESIANY, 2600m², kierunek Łapy, 7km od B-stoku, nowe os.domów 1-rodzinnych, 200 m od szosy głównej, media, kanalizacja, możliwość podziału na 3 mniejsze. 120 zł m² do uzg. 504-936-730 BIAŁ ZAWADY, 742m², atrakcyjna. 285.000 zł 795-999-550 BIAŁ ZWIERKI, 810m², warunki zabudowy, nowe osiedle. 59 zł m² 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy

STANISŁAWOWO, 1000m², prąd, kanalizacja, pozwolenie na budowę, działki z wydanymi warunkami zabudowy na domy Wszystkie media : prąd, woda, kanal., gaz. Pow. od 943m² do 1850m² 170.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA STRABLA, 2463m², częściowo ogrodzona, zadbana, oczko wodne. 20.000 zł 796078-346 BIEL STUDZIANKI, 1050m², ul. Polna 65.000 zł do uzg. 511-279-195 BIAŁ STUDZIANKI, 1300m² 52.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA STUDZIANKI, 3920m², 10km od Białegostoku. Sąsiedztwo działki zabudowane. Tereny rekreacyjne woda, las. Piękny widok na dolinę rzeki Supraśl. 99.000 zł 519-153630 BIAŁ STUDZIANKI, 5400m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Polonijna, kształt 50x100 m. dojazd z dwóch stron, uzbrojona, suche podłoże, otulina puszczy Knyszńskiej. 60 zł m² do uzg. 503-154-490 BIAŁ STUDZIANKI, 930m² 41.800 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA SUWAŁKI, 1.43ha, prąd, woda, ul. Północna, os. Trybuchy, działka na wzniesienu przylega do ulicy, otocznie las i wzgórza, nie zalesiona. 499.000 zł szt. do uzg. 882110-228 SUW SUWAŁKI, 1266m², ogrodzona, prąd, gaz, pozwolenie na budowę, os. Zielona Górka 255.000 zł 509-248-381, (87)565-0060 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 14354m², prąd, woda, os. Trybuchy 499.000 zł szt. 530-449-505 SUW SUWAŁKI, 3620m², prąd, gaz, os. Kropiwne Stare, przy drodze asfaltowej 126.700 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 641m², ogrodzona, prąd, woda, os. Zielona Górka, pod zabudowę jednorodzinną, kształt prostokąt, 115.000 zł do uzg. 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SZABLAK, 6200m², Działka płaska o wymiarach szer. ok. 25m, dł. 248. Dojazd drogą asfaltową. Media : prąd przy działce, woda znajduje się na granicy działki 120.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA TARNOPOL, 1500m², z dużym domem w stanie surowym nad zalewem Siemianówka 300.000 zł 515-455-839 HAJ TOBOŁOWO, 1000m², prąd, woda, kanalizacja, budowlana, przy asfalcie, 200 m od jeziora 68.000 zł 515-028-621, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI TUROŚŃ Kość., 3000m², z pozwoleniem na budowę. 25 zł m² 511-545-109 BIAŁ TUROŚŃ Kościelna, 1100m², prąd, woda 60.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI WASILKÓW, 1050m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Polna, os. Studzianki 65.000 zł do uzg. 511-279195 BIAŁ WASILKÓW, 500m², os. Leśne 2, pięknie położona pośród domów 1-rodzinnych i szeregowych, media, 10 min do Centrum B-stoku. 155.000 zł do uzg. 692-414-116 BIAŁ WASILKÓW, 648m² 111.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK WASILKÓW, 9800m², malowniczo położona z widokiem na Wasilków. 20 zł m² 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK

» BRODZINNY STOK, 500M², OS. BIAŁOSTOCZEK, OGRÓD DZIAŁKOWY. 509-

» SRÓDLESIE, 540M², UL. MYŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 600-281-816 BIAŁ

» WIERZCHLESIE, 0.33HA, ŁADNA, ZA DBANA, PILNIE. 35.000 zł 506-926-096

WITOWO, 0.37ha, uzbrojona, gm. Dubicze Cerkiewne. 20 zł m² (85)685-31-07 HAJ WYRZYKI, 1500m², prąd, Działka posiada warunki zabudowy. Dojazd drogą utwardzoną. Wymiary działki: szer.ok.60m dł. ok.26m, media: prąd na działce, woda w drodze. 71.000 zł 509-532-984, (86)21640-00 PÓŁNOC ŁOMŻA WÓLKA Przedmieście, 960m², otoczenie lasu, możliwe war. zabudowy. 32.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy ZACZERLANY, 1000m², gm. Choroszcz, dostęp do rzeki, z budynkiem gospodarczym murowanym o pow. 170m² 100.000 zł 530-754-189 BIAŁ ZACZERLANY, 1300m², prąd, gaz, gm.Choroszcz, 1300 i 1000m², przy asfalcie 52 zł m² 602-111-719 BIAŁ

REKREACYJNE ŁUBIANKI, 3000m², prąd, woda, gm. Janów, Sokółka, na skraju Puszczy Knyszyńskiej, Natura 2000. 10 zł m² 798-192-039, (85)721-50-26 SOK

797-251 BIAŁ BECEJŁY, 900m², prąd, woda, działka rekreacyjna z linia rzeki Szelmentka z pięknym widokiem na okolicę, dostęp do wszystkich mediów 59.000 zł 509-248-381 PÓŁNOC SUWAŁKI BIEŁKI, 2.71ha, warunki zabudowy 2, 50 zł m² 694-426-665 SIEM CHRABOŁY, 1.06ha, pozwolenie na budowę, Działka rekreacyjna, asfalt, media, staw zarybiony, altana 22 zł m² 791-934007 BIAŁ GIBY, 4a, k.Sejn, domek letniskowy, drewniany w lesie nad jeziorem. 45.000 zł 606-660-730 SUW GM. Jeleniewo, 20a, i 80a, nad jeziorem, możliwość uzyskania warunków zabudowy. 18 zł m² 602-111-719 BIAŁ GM. Miłki, 500-1.500m². 41 zł m² 691-712673 GIŻ GM. Rutki, 2500m², z możliwością zabudowy letniskowej, malownicza okolica (las i rzeka) 100.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ KRZEMIEŃ Nadrzeczny, 98a, pilnie 30 zł m² 504-982-149 ŁOM MIELESZKI, 55a, Sioedlisko, dom drewnia-

ny, gm Gródek. 80.000 zł 518-311-488 BIAŁ MIERUNISZKI, 14000m², nad jeziorem Mieruńskie Wielkie, z linią brzegową. 200.000 zł do uzg. 501-612-935 SUW MIERUNISZKI, 14000m², z linią brzegową nad jez. Mieruńskie Wielkie k Filipowa 200.000 zł do uzg. 501-612-935, (85)71524-60 BIAŁ NAD Zalewem Siemianówka, 1500m², do zalewu około 100m, w okolicy znajdują się korty do tenisa ziemnego, plac zabaw dla dzieci, amfiteatr, duża plaża. 43.000 zł do uzg. 724-701-177 BIAŁ NIECKI, 3000m² 10 zł m² 516-832-531 BIAŁ OK. Kruszynian, 5000m², łąka nad rz. Nietupą 5 zł m² 605-233-677 BIAŁ OK. Wizny, 800m², nad rz. Biebrza, dostęp do rzeki, możliwość budowy domku, w pobliżu połączenia z rz. Narew, ładne widoki, raj dla wędkarzy. 45.000 zł 501-473339, (86)218-89-19 ŁOM PTAKI gm. Turośl, 3300m², Działka z linią brzegową rzeki Pisa, zabudowaną domkiem letniskowym. Działka w kształcie prostokąta. Na działce znajduję się staw 93.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA RYBAKI, 2.45ha, prąd, os. Gmina Narew, skraj puszczy Białowieskiej, linia brzegowa rzeki, możliwość podziału na 15 działek 260.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS SIEMIEŃ Nadrzeczny, 58a, przy drodze gminnej, 500m od rzeki Narew. 30 zł m² do uzg. 504-982-149 ŁOM SUPRAŚL, 5000m², nad rz.Supraśl, blisko Centrum, szopa drewniana. 12 zł m² 605233-677 BIAŁ WASILKÓW, 7690m², nad rzeką. 29.000 zł szt. do uzg. 796-456-533 BIAŁ

ROLNE 96 320 Mszczonów, 10000m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, gospodarstwo lub ziemię rolną, koło Mszczonowa, na zachód od W-wy. Od 1 do 21ha. 10 zł m² 784-320-673 BIAŁ

B STOK, 3300m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Solniczki, 35x94 możliwość zabudowy, wszystkie media w drodze asfaltowej ok.90m w otoczeniu zabudowa jedn. 264.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 6920m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Solniczki, atrakcyjna działka z możliwością zabudowy, wszystkie media w odległości ok. 180m 350.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE BŁASKOWIZNA, 60a, rolno-budowlana, gm. Jeleniewo, nad j.Hańcza lub zamiana na mieszkanie 3 pokojowe. 175.000 zł 662-805-265, 694-931-158 SUW BIAŁYSTOK, 1.96ha, ul. Kolejowa, os. Klepacze, dwie działki 1, 56ha i 0, 4ha, przy granicy budynki mieszkalne. 50 zł m² 506950-228 BIAŁ BOBROWA, 3.60ha, rolna, 15 km od Białegostoku 219.000 zł 534-717-993, (85)65399-80 EMMERSON BOBROWNIKI, 7700m², gm. Sokółka - działka siedliskowa we wsi. PÓŁNOC Nowa super cena 38.000 zł 535-956-000, (85)71122-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA BOBROWNIKI, 5.11ha, !!! Rezerwacja!!! gm.Sokółka działka rolna. PÓŁNOC 150.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA BOROWSKIE, 30000m², prąd 51.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT CHRABOŁY, 2ha, gm.Dobrzyniewo, możliwość przekształcenia na budowlaną, możliwość zamiany na mieszkanie. 160.000 zł 791-934-007 BIAŁ CIASNE, 712m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Zielona, sucha, równa, bez nasadzeń, prostokąt o wym. (21, 5x33) m, narożna, przy ulicy, bez ogrodzenia, komunikacja miejska 120 zł m² 604-907658, (85)742-21-15 eM4

» DZIKIE, 0.50HA, W KSZTAŁCIE PRZE KSZTAŁCENIA, ATRAKCYJNA 602-717-

353 BIAŁ EŁK, 8000m², działka z linią brzegową jeziora Kukowino w Kukówku k.Ełku. 10 zł m²

do uzg. 607-234-030 EŁK FOLWARK Berżniki, 3.30ha, przy lesie, cicha i piękna okolica z możliwością dojścia do jeziora, istnieje możliwość zamiany na mieszkanie w Suwałkach. 140.000 zł 667457-070, (87)516-32-83 SEJ FOLWARKI Małe, 18900m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej 49.000 zł 606881-066 BOMAR FOLWARKI Tylwickie, 2ha, gm. Zabłudów, objęte dotacją, działka w kształcie prostokąta, w dole działki rów z wodą. 55.000 zł do uzg. 531-540-521 BIAŁ FOLWARKI Wielkie, 5600m², działka rolna, we wsi, www.bomar.com.pl 21.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Choroszcz, 25000m², Zaczerlany, przy drodze asfaltowej, prąd, woda 15 m od działki, linia telefoniczna, obok zabudowa siedliskowa. 180.000 zł 507-569-350 BIAŁ GM. Juchnowiec, 3000m², przy asfalcie. 15 zł m² 798-527-795 BIAŁ GM. Kolno, 10200m², prąd, rolno- budowlana, wodociąg, dojazd drogą asfaltową, możliwość podziału na mniejsze. 10 zł m² 726-051-190 KOL GM. Sokółka, 8300m², rolno- budowlana, prąd, wodociąg, blisko puszcza Knyszyńska i rzeka, możliwość wykopania stawu 15 zł m² 511-240-244 SOK GM. Wasilków, 822m², ogrodzona, prąd, rolno-budowlane, 2x822mkw, Puszcza Knyszyńska, osiedle domków letniskowych Zapiecek. 250.000 zł szt. 603-554122 BIAŁ GM. Zabłudów, 11.30ha, z siedliskiem, bardzo dobry dojazd, blisko Białegostoku. 550.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK GM.KRYNKI, 2.85ha, NIETUPA kolonia, staw PÓŁNOC 250.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA GNIŁA, 1250m², lub większa, warunki zabudowy. 60.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy GRABOWO, 3.05ha, możliwość podziału. 22.000 zł ha do uzg. 603-702-300 BIAŁ

tel. 85 744 88 99 GRABÓWKA, 1044m², siedliskowa z warunkami zabudowy, 29x36 90.000 zł do uzg. 691-698-506 BIAŁ GRABÓWKA, 1286m², rolna z warunkami zabudowy 120.000 zł 691-698-506 BIAŁ

» GRABÓWKA, 3500M², ATRAKCYJNA, LEŚNO ROLNA 602-405-688 BIAŁ

GRZYBOWCE, 3500m², gm. Gródek, bezpośrednio. 42.000 zł 728-159-743 BIAŁ HENRYKOWO, 3000m², prąd, rolno-budowlana, 6km od B-stoku. 99.000 zł 602430-288 BIAŁ JANCZEWO, 4064m², Działka rolna, z możliwością uzyskania warunków zabudowy. Prąd na działce. W sąsiedztwie domy jednorodzinne w niezbyt zwartej zabudowie, las. 65.000 zł 509-532-984, (86)216-4000 PÓŁNOC ŁOMŻA K. Siemiatycz, 150000m², gm.Grodzisk, 33.000 zł ha. 500.000 zł 513-040-458 SIEM KARAKULE, 1000m², wym.(21x43)m, obrzeża wsi, sucha, równa, nasadzenia drzewek samosiejek, dojazd drogą gruntową, ee i woda ok 200m od działki 80.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KIERMUSY, 4000m², las. 25.000 zł 664306-196 WYS KLEPACZE, 1250m², prąd 100 zł m² do uzg. 608-140-201 BIAŁ KOLONIA Koźliki, 1ha, możliwość kupca 0, 5 ha lasu 15 zł m² 509-847-670 BIAŁ KOLONIA Sobolewo, 4.48ha, prąd, Działka rolno-leśna w pobliżu szosy na Bobrowniki 224.180 zł 505-093-985, (85)744-5082 BIS KOLONIA Tykocin, 4.07ha, prąd, Działka rolno-siedliskowa z pozostałościami budynku, ciche miejsce, 120.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS KONARZYCE, 20475m², Dałki rolna położona w Konarzycach o powierzchni 2, 05ha. W kształcie prostokąta, płaska. Niedaleko powstaje osiedle domków jednorodzinnych 150.000 zł 509-532-984, (86)21640-00 PÓŁNOC ŁOMŻA KOPLANY, 3622m², prąd, gaz, W okolicy domy jednorodzinne. Dojazd drogą asfal-

tową w której są media: woda, prąd 40 zł m² 516-010-988, (85)744-51-77 AREA KOSIŁY, 4900m², ogrodzona, prąd, woda, ul. Blisko Jezioro Rajgrodzkie, os. Gmina Rajgród, siedlisko na wsi, 2 budynki do remontu, działka rolno-budowlana. 130.000 zł 505-797-878 GRAJ LEWICKIE, 1000m², możliwość zabudowy 55.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA MAJĄTEK Rogowo, 1ha, gm.Choroszcz, po wyrębie lasu. 14.000 zł 664-306-196 WYS NIEKRASY, 1.40ha, k. Nowej Wsi Ełckiej, fundamenty dawnego budynku 20.000 zł ha 606-262-582 EŁK NOWOSADY, 1.16ha, k.Narewki, las w puszczy. 47.000 zł do uzg. (85)682-4487 HAJ OK. Białegostoku, 2ha, rolno-rekreacyjna, nad rzeczką, Puszcza Knyszyńska, zaciszne miejsce, Natura 2000, 10 km od Białegostoku 15 zł m² 795-999-550 BIAŁ OK. Dąbrowy B., 0.60ha, idealna na dom ze stawem lub ogrodem na skraju wsi, możliwość zabudowy, rolno-budowlana, możliwość podziału. 30.000 zł 603-702300 SOK OK. Grajewa, 21ha, ziemia z łąką, z budynkami lub bez, w całości lub na części. 27.000 zł ha (86)273-21-02 GRAJ OK. Ryboł, 2.40ha, leśna, po wyrębie. 20.000 zł 793-619-031 BIAŁ OK. Turośni Dolnej, 5600m², . 180.000 zł 509-731-736 BIAŁ OLISZKI, 1000m², energia el. ok. 200 m od działki, wym. (29x34, 5)m, teren suchy, płaski, bez nasadzeń, ciche urokliwe miejsce, w okolicy nowa zabudowa jednorodzinna 55.000 zł 516-129-184, (85)74221-15 eM4

» OS. IGNATKI, 1400M², Z MOŻLIWO ŚCIĄ ZABUDOWY. 500-807-894 BIAŁ IGNATKI, 916M², Z MOŻLIWOŚCIĄ » OS. ZABUDOWY. 100.000 zł do uzg. 500-

807-894 BIAŁ OSŁOWO, Gm. Mielnik, 5000m² 27.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA

OSTRÓW Południowy, 4000m², gm.Krynki, rolno- siedliskowa we wsi. 43.000 zł 698266-630 SOK

»

PAŃKI, 2HA, W OTULINIE NATURA 2000 602-717-353 BIAŁ POGORZAŁKI, 2ha, gm. Dobrzyniewo, możliwy podział, w sąsiedztwie nowe budownictwo. 8 zł m² 602-111-719 BIAŁ POMIGACZE, 16000m², rolno-leśna, 0.5km od Majątku Howieny, okolice Pomigacz. 20 zł m² do uzg. 506-950-228 BIAŁ POMIGACZE, 23000m², wymiary 410x55 m, III klasa, 6 km od granicy B-stoku. 80.000 zł 508-324-130 BIAŁ POPŁAWCE, 3000m², rolno-siedliskowa, gm. Kuźnica B. nasadzenia porzeczki, przy wsi i zabudowaniach siedliskowych, idealna pod inwestycje. 35.000 zł 504-578289 SOK POROSŁY, 2000m², prąd, działka sucha, równa z nasadzeniami drzew i krzewów. W otoczeniu nowa zabudowa jednorodzinna.Kształt nieregularny zbliżony do trapezu. 300.000 zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 RACEWO Sokółka, 1.59ha, Ładna, duża 1, 59ha zagospodarowana działka z małym stawem, domkiem letniskowym w otoczeniu brzozowego zagajnika 79.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA RACZKI, 6000m², prąd, woda, gaz, Działka z dostępem do rzeki Rospuda, MPZP przewiduje zabudowę jednorodzinną 72.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI RAFAŁÓWKA, 5000m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej. www.bomar.com.pl 79.000 zł 606-881-066 BOMAR 3500M², GM. CHOROSZCZ, » ROGOWO, DZWONIĆ PO 19STEJ 45 zł m² (0-

85)732-49-52, (85)732-49-52 BIAŁ SAMOŁKI Małe, 3858m², 3858, położona na obrzeżu wsi, w pobliżu działki woda, prąd telefon. Dojazd drogą asfaltową 60.000 zł (85)742-05-82 BIEL SKRYBICZE, 3800m², atrakcyjna działka pod budowę, blisko prąd i woda, dobry dojazd, szer. 30m, dł. 120m. 55 zł m² do uzg. 886-544-447, (85)741-90-25 BIAŁ SOBOLEWO, 4119m², z warunkami zabudowy na 4 budynki jednorodzinne.Wymiary ok 80mx52m. Prąd ok 120m od działki, projekt podziału na 4 odrębne nieruchomości. 47 zł m² do uzg. 516-010988, (85)744-51-77 AREA SOKOLKA, 3.87ha, ziemia rolna z pokladem zwiru 43.000 zł ha do uzg. 721130024 SOK STACJA Lewickie, 2017m², prąd, równa, trapez, na obrzeżach wsi, wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny, dojazd drogą gruntową, cicha spokojna okolica 131.105 zł 502-083-610, (85)74221-15 eM4 STARA Rozedranka gm. Sokółka, 17500m², Działki siedliskowe w Starej Rozedrance położone tuż przy szkole, obok kościoła i ośrodka zdrowia 320.000 zł 535-956000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA STARA Rozedranka gm. Sokółka, 3200m², Idealnie położona działka tuż obok szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła .Dojazd asfaltem, media w ulicy, na lekkim wzniesieniu 64.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA STARE Juchy, 84300m², prąd, pozwolenie na budowę, grunty nad jeziorem garbas przy lesie pod budownictwo mieszkaniowe inne 45 zł m² 502-646-398 EŁK STRABLA, 9600m², z warunkami zabudowy, w środku wsi, w całości lub do podziału. 22 zł m² do uzg. 535-969-700 BIEL SZCZEBERKA, 1.11ha, rolno-budowlane, ok. Augustowa, przy lesie, częściowo uzbrojone. 10 zł m² 661-042-082 AUG WASILKÓW, 577m², woda, kanalizacja, ul. Dmowskiego, ee ok. 100 m od działki, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny, równa, sucha bez nasadzeń, 51.930 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 WASILKÓW, 700m², do zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej 56.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA WASILKÓW, 9800m², dająca duże możliwości, do końca 2013r. ma być doprowadzona woda i kanalizacja.Nadaje się pod halę, magazyn, siedlisko lub jako lokata kapitału 10 zł m² 660-474-444, (85)67474-44 BEWE WESOŁOWO, 0.30ha, na skraju wsi i lasu, idealna na dom, możliwość zabudowy, rolno-budowlana, możliwość podziału. 30.000 zł 603-702-300 BIAŁ WIŻAJNY, 70a, z mozliwością zabudowy, oraz rolna przy jeziorze 6 a. 90.000 zł 534-070-578 SUW WOŁOWNIA, 0.50ha, ok. ośrodka Szelment. 23.000 zł do uzg. 500-139-647 SUW WYŁUDY, 3862m², Istnieje możliwość przekształcenia działki. Media: prąd i woda przy drodze. 48.000 zł 535-956-000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA WYSZKI, 1.50ha, las. 20.000 zł 728-185106 BIEL ZABŁUDÓW, 3000m², rolno- budowlana z warunkami zabudowy, przy drodze asfaltowej. 55 zł m² do uzg. 508-150-800 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99 ZAJEZIERCE, 2900m², prąd, os. gm. Zabłudów, kształt trójkąta, liczne nasadzenia drzew i krzewów, lekki spadek terenu, pod budynek parterowy z użytkowym poddaszem 261.000 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4 ZALESIE, 8400m², gm. Dobrzyniewo Duże. Wym. 14x600m, przy drodze asfaltowej gminnej, w której są media (prąd i woda). 65.000 zł 796-148-827 BIAŁ

PRZEMYSŁOWE BIAŁYSTOK, 3470m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Bacieczki, dojazd utwardzony, działka doskonała na inwestycje, tylko 300zł m² 1.041.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 835m², atrakcyjna działka położona w centrum miasta, doskonała na inwestycję. 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK GM. Korycin, 10855m², przy trasie do Augustowa, pod stację paliw i obsługę komunikacji, wodociąg, energia, wjazd. 20 zł m² 606-944-841 SOK GRABÓWKA, 1213m², prąd, ul. Leszczynowa, Trzy działki z warunkami zabudowy o powierzchniach: 1213m², 1297m², oraz 1518m². Prąd w odległości ok 200m. 85 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-5177 AREA KOPLANY Folwark, 3537m², prąd, gaz, kanalizacja, działka foremna w mpzp przeznaczona pod zabudowę usługową i produkcyjną, uzbrojona 300.000 zł 504046-274, (85)742-40-16 APOGEUM KOPLANY, 3445m², usługowo- mieszkaniowa, z koncepcją hali E, W, K, G. 185.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy SZKLARY HUTA, 1500m², prąd, położona przy drodze krajowej 8, doskonała widoczność, idealna na dochodową działalność. 120 zł m² do uzg. 782-811-309 WASILKÓW, 4774m², ul. Nadawki, okolica BMW i Parku Dinozaurów, działka narożnikowa, nadaje się pod inwestycję, teren

płaski, suchy. 115 zł m² 602-805-824 BIAŁ ZALESIANY, 1350m², prąd, pozwolenie na budowę, przeznaczona pod usługi, na rozjeździe Łapy-Wys.Maz. 80.000 zł 608140-201 BIAŁ ŁUKAWICA, 2ha, las mieszany, gęsty i wymierzony, nigdy nie był przecinany. 65.000 zł (85)650-14-36 BIAŁ ŁUKAWICA, 2ha, działka leśna, las mieszany bardzo gruby. 70.000 zł do uzg. (85)650-14-36 BIAŁ ŁUKAWICA, 2ha, las mieszany-gruby. 65.000 zł (85)650-14-36 BIAŁ DĄBROWA Białostocka, 12ha, gospodarstwo rolne. 400.000 zł do uzg. 690-566634 SOK ELIASZUKI, 3200m², siedlisko z domem drewnianym i budynkami gospodarczymi, woda, prąd 49.000 zł 606-881-066 BOMAR FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka siedliskowa, niezabudowana, woda, prąd 29.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Łapy, 7ha, gospodarstwo, w tym działka budowlana 3800m², z dojściem do rzeki Narwi. 330.000 zł 518-826-329 BIAŁ GM. Bielsk Podlaski, 0.23ha, siedlisko, nowy dom w stanie surowym +bud. gospodarcze. 100.000 zł 787-772-662 BIEL GM. Dobrzyniewo Duże, 1400m², siedliskowa, dom, budynki gospodarcze. 320.000 zł do uzg. 601-376-895 BIAŁ GM. Narewka, 1800m², siedlisko, dom murowany 84 m², studnia, wodociąg, stodoła chlew. 135.000 zł 531-043-239 HAJ GM. Szepietowo, 9a, siedlisko. 16.000 zł 518-223-630 WYS GM. Sztabin, 2ha, las mieszany, 60 letni. 50.000 zł 721-161-949 AUG

GM. Sztabin, 4071m², ok. 31km od Augustowa, siedlisko, dom murowany 85m², 2 bud. gospodarcze. 137.000 zł 881-694811 AUG GM.ŁOMŻA, 3000m², prąd, woda, os. Czaplice, Atrakcyjna działka siedliskowe, dojazd drogą asfaltową 98.000 zł 661-027288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA

» 602-109-561 GNIEWINO, 1700M², K. WEJHEROWA. » 660-472-994 GNIEWINO, 1700M², K. WEJHEROWA.

GRUSZKI, 1.22ha, gm. Płaska, siedlisko, dom parterowy drewniany, 2 budynki. 139.000 zł 604-123-767 AUG GRÓDEK, 1.70ha, ul. Załuki, las. 22.000 zł szt. 503-019-129 BIAŁ HAJNÓWKA, 1400m², dom drewniany do remontu. 85.000 zł 793-111-516 HAJ

HUSAKI, 3400m², las, drewno budowlano- opałowe, Sosna, wymiary działki ok. 13x220 m, dla dokładnego wskazania granic działki potrzebny geodeta. 10.000 zł do uzg. 796-558-556 BIEL

KOŚCIUKI, 2.50ha, oddam w opiekę sad, las, staw z rybami. (85)653-47-20 BIAŁ MIELESZKI, 1.25ha, Las sosnowy, Gródek. 15.000 zł 518-311-488 BIAŁ

» NIEWODNICA KOŚCIELNA, 2HA, WY DZIERŻAWIĘ STAWY W NIEWODNI

CY KOŚCIELNEJ, IDEALNE MIEJSCE DO WĘDKOWANIA 600-231-928, (85)66329-68 BIAŁ NOWE Berezowo, 6100m², siedlisko, do remontu. 25 zł m² (85)662-73-51 BIEL NOWE Kupiski, 1.70ha, łąka. 30.000 zł 516979-253 ŁOM OK. Knyszyna, 10000m², na terenie dział-

ki 2 duże stawy zarybione. 12 zł m² 514232-048 MOŃ OK. Topczewa, 0.86ha, siedlisko z zabudowaniami. 120.000 zł 501-027-812 BIEL ORLA, 1069m², siedlisko. 120.000 zł 664309-360 BIEL POŚWIĘTNE, 2ha, las ponad 100 lat. 66.000 zł do uzg. (85)650-14-36 BIAŁ POŚWIĘTNE, 2ha, leśna z gruntem, dzwonić po 18.00. 65.000 zł do uzg. (85)65014-36 BIAŁ RAFAŁÓWKA, 3700m², działka siedliskowa, niezabudowana, woda, prąd. www. bomar.com.pl 78.000 zł 606-881-066 BOMAR RYBOŁY, 56a, siedlisko. 90.000 zł (85)74315-42 BIAŁ SŁUPSK, 7300m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, stawy pstrągowe z rybakówką, magazynem, garaż, kemping, całe wyposażenie, produkcja ok. 50t rocznie. 470.000 zł szt. do uzg. 603-269-450 OLE SIEMIANÓWKA, 3739m², siedlisko, 300m od zalewu, dom drewniany do kapitalnego remontu. 40 zł m² 515-455-839 BIAŁ SIEMIEŃ Nadrzeczny, 20a, pół siedliska z budynkiem gospodarczym. 300 zł m² do uzg. 504-982-149 ŁOM STARE Motule, 5.50ha, ziemia orna, gm. Filipów. 120.000 zł 600-403-088 SUW STRĘKOWA Góra, 6900m², działka siedliskowa z dostępem do rzeki Narew, zabudowana domem i stodołą. www.bomar. com.pl 138.000 zł 606-881-066 BOMAR SUCHOWOLA, 23ha, gospodarstwo z lasem, dom, hala udojowa, bud. gospodarcze, obora na rusztach betonowych, kwota mleczna 110000. 1.100.000 zł 782-093-964 SOK WASILKÓW, 3726m², os. Święta Woda, leśna. 33.000 zł 602-805-824 BIAŁ

ZIEMIA ROLNA BIAŁYSTOK, 10ha, las mieszany bardzo gruby. 450.000 zł (85)658-14-36 BIAŁ

» BIAŁYSTOK, 4900M², ŁĄKA, ZAWADY, GMINA BIAŁYSTOK. 15.000 zł do uzg.

795-505-775 BIAŁ BIELSK Podlaski, 6.50ha, W tym 4, 5 ha las sosnowy 60 lat i 2 ha łaki 17.000 zł ha 793605-558 BIEL BRAŃSK, 1.50ha, ziemia db klasy. 38.000 zł ha 728-185-106 BIEL BRANSK, 1.50ha 58.000 zł 728-185-106 BIEL CHRABOŁY, 3000m², gm.Dobrzyniewo Duże, rozsądna cena. 69.000 zł szt. do uzg. 604-256-220 BIAŁ DOBRZYNIEWO, 0.99ha, gm.Zabłudów. 2 zł m² 604-133-896 BIAŁ GĄSÓWKA Skwarki, 4ha, . 150.000 zł do uzg. 507-484-023 BIAŁ GM. Bielsk P., 2.20ha, orna. 52.000 zł 514653-303 BIEL GM. Goniądz, 8ha, wydzierżawię łąkę. 100 zł 668-804-845 MOŃ GM. Knyszyn, 4.50ha, las 50-letni, 1.5ha łąki, w jednym kawałku, prąd, 200m od asfaltu. 150.000 zł 516-174-932 MOŃ GM. Puńsk, 12ha, gospodarstwo rolne, zabudowania, przy asfalcie. 550.000 zł 511379-087 SUW GM. Szepietowo, 60a, łąka. 33.000 zł 518223-630 WYS GM. Trzcianne, 2.50ha, lub zamiana na samochód dostawczy do 3.5t wywrotka lub na ciągnik rolniczy. 4 zł m² 531-184-290 MOŃ GM. Turośń K., 2ha 1, 50 zł m² 500-186237 BIAŁ GM. Turośń Kośc., 4200m² 5.000 zł 530754-189 BIAŁ

» JASIONOWO, 2.70HA, GM. LIPSK, ZIE MIA ORNA. 30.000 zł 500-835-298

KARAKULE, 30600m², Działka rolna-dojazd drogą polną ok1km od drogi asfaltowej, prąd ok 700m od działki 612.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHO-

MOŚCI SZYMBORSKA KOŁODNO, 2ha, gm.Gródek, łąka, nad rzeką. 36.000 zł 664-306-196 WYS

KOLONIA OSTROWIE, 5HA, GM. DĄBROWA B., SIEDLISKO Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI I KAWAŁKIEM LASU 800M², ZIEMIA ORNA W JEDNYM KAWAŁKU, ŁĄKA 1.5HA. (85)662-19-66, (85)732-49-52 SOK

MICHAŁOWO, 1.59ha 25.000 zł ha do uzg. 691-690-613 BIAŁ OK. Krynek, 7ha 30.000 zł ha 514-219-618 SOK POŚWIĘTNE, 2ha, las mieszany ponad 100 lat, po 19.00. 66.000 zł do uzg. (85)65014-36 BIAŁ PONIKŁA, 14000m², możliwość podziału i kupna mniejszej części min. 3000m², w tym roku planowana budowa kanalizacji. 15 zł m² 694-646-597 BIAŁ POPŁAWCE, 1.37ha, gm. Kuźnica B. częściowo zalesiona ok. 0.20ha, w ciągłej uprawie, przy asfalcie. 35.000 zł do uzg. 504-578-289 SOK ROGAWKA, 1.20ha, k. Siemiatycz, +0, 8 ha lasu, nad rzeczką 38.000 zł 664-306196 SIEM SŁOJNIKI, 1.95ha, nowa atrakcyjna cena, ziemia orna PÓŁNOC. 45.000 zł 535-956000, (85)711-22-44 PÓŁNOC SOKÓŁKA STARA Chmielówka, 23ha, gospodarstwo rolne, w tym 4ha lasu. 1.220.000 zł do uzg. 609-611-181 SUW TOPOLANY, 4.54ha, przy szosie. 97.000 zł 504-162-968 BIAŁ

POKOJE DO WYNAJĘCIA ŁAPY, pokoje nad rzeką Narwią, cena za osobę 35 zł 606-206-722 BIAŁ B STOK 400 zł 506-984-247 BIAŁ B STOK, noclegi, cena od 19 zł osoba 692488-171 BIAŁ B STOK, os. Bacieczki, 3 pokoje. 800 zł (85)653-47-20 BIAŁ B STOK, os. Nowe Miasto, 2 pokoje. 600 zł 519-457-910 BIAŁ B STOK, os. Nowe Miasto, pokój umeblowany 1 osobie 300 zł 609-140-060 BIAŁ B STOK, os. Piaski, pokój w mieszkaniu 3 pokojowym, wyposażony, umeblowany, dostępność do kuchni i łazienki. 400 zł 728-775-100 BIAŁ B STOK, os. Słoneczny Stok, pokój dziewczynie, umeblowany, dobry dojazd. Szukam współlokatorki do 2wu pokojowego miłego mieszkania. 400 zł całość 507-666734 BIAŁ B STOK, os. Skorupy, pokój umeblowany z internetem. 400 zł 729-411-971 BIAŁ B STOK, pokój wyrozumiałej uczennicy, skromne warunki. 200 zł 519-798-840 BIAŁ B STOK, ul. Berlinga, pokój. 360 zł (85)65316-36 BIAŁ B STOK, ul. Branickiego, 2 pokoje umeblowane, +kaucja 400zł. 400 zł pokój 503587-296 BIAŁ B STOK, ul. Branickiego, pokój dla 2 osób, +kaucja 600zł. 600 zł 503-587-296 BIAŁ B STOK, ul. Marmurowa, os. Centrum, pokój w 3 pok.mieszkaniu 55m² Ip.w Centrum tylko dla studentki st.dziennych, świetna lokalizacja, wspólnota ogrodzona 500 zł całość 660-474-444 BEWE B STOK, ul. Piasta, dziewczynie, dostęp do internetu. 450 zł 797-205-732 BIAŁ B STOK, ul. Wiatrakowa, pokój do wynajęcia 400 zł 513-488-227 BIAŁ

B STOK, ul. Witosa, pokój w mieszkaniu 3 pokojowym osobie pracującej. 380 zł 791-026-060 BIAŁ B STOK, ul. Zagumienna, os. Białostoczek, umeblowany +internet. 400 zł 882-085666 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, os. Przydworcowe, pokój w domku, umeblowany, chłopcu 400 zł 792-752-927, (85)651-77-76 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje w 3-pokojowym mieszkaniu na okres wakacji. 450 zł pokój 501-223-611 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Św. Wojciecha, os. Bojary, wynajmę studentce medycyny, pokój blisko umb 550 zł 662-094-862 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Al. Piłsudskiego, spokojnym, 2 pokoje z internetem wi-fi, umeblowane, lipiec-wrzesień 200zł pokój, później 400 zł, prąd i gaz. 200 zł pokój 502-258467 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, umeblowany w mieszkaniu 3-pokojowym, wysoki standard, spokojny współlokator. 460 zł +opłaty 698-669-891 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Bohaterów Ge a, os. Centrum 400 zł pokój 604-721-217 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Mieszka I, os. Piasta, przytulny, dobra lokalizacja, autobusy, sklepy, zamykany na klucz, oddzielnie łazienka i wc, duża kuchnia. 450 zł 501-184-718, (85)811-01-04 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, pokój do wynajęcia od sierpnia 350 zł +opłaty 695-314-726 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Popiełuszki, w mieszkaniu 4-pokojowym. 390 zł 692-488-171 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, pracującemu, z dostępem do internetu. 350 zł +opłaty 662-878-120 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Radzymińska, pokój w bloku, uczniom. 370 zł 515-193-592 BIAŁ

25 BIAŁYSTOK, ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, Uczennicy, umeblowany, nowe budownictwo, teren ogrodzony, obok przystanek linii 8, 12, 20, 21. 400 zł 506-245-198 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, umeblowany, od września, uczennicy, obok przystanków komunikacji. 400 zł 506-245-198 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, umeblowany pokój, dostęp do internetu, niedaleko PB, autobusy linii 2, 8, 11, 17, 27 od września lub października. 450 zł pokój 507-964-071 BIAŁ BIAŁYSTOK, umeblowany, pracującemu panu. 400 zł 537-425-954 BIAŁ BIAŁYSTOK, w 3-pokojowym, osobie której nie będzie przeszkadzało że jest piesek i osoby palące od 01.08.2013, Białostoczek, plus 50 zł w sezonie grzewczym. 400 zł 503-062-473 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Duboisa, os. Nowe Miasto, 3 pokoje, oddzielnie lub jako całość, uczniom lub studentom, ciche i słoneczne, blisko przystanek. 500 zł pokój (86)476-31-04 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Dworska, os. Wysoki Stoczek, 1 pokój w bloku, dziewczynie. 380 zł całość 660-332-896 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Wasilkowska, os. Wygoda, 2 umeblowane pokoje w mieszkaniu 3pokojowym bez właścicieli. 450 zł pokój 797-317-475 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Wegierki, os. Jaroszowka, 2 pokoje, 2-osobowe, umeblowane, czysto, duża kuchnia i łazienka, ogród, balkony, rachunki wliczone, miesiąc kaucji. 350 zł osoba 730-327-900 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Wiejska, os. Bema, 2 pokoje w 3-pokojowym mieszkaniu, umeblowane, trzeci pokój zajmuj pan. 750 zł całość 662-130-570 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Wiejska, os. Bema, 2 pokoje w M3, jeden jest przechodni, mieszkanie wyposażone, dwóm lub jednej osobie. 750 zł całość 662-130-570 BIAŁ

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, umeblowane, dla dwóch dziewcząt 800 zł + opłaty 697949-869 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Słoneczny Stok, w pełni wyposażone, parze lub dziewczynom, +kaucja zwrotna 900zł. 900 zł +liczniki 509-048-151 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Sienkiewicza, z aneksem kuchennym, Ip. 800 zł +liczniki 698932-694 BIAŁ

WASILKÓW, dla osoby starszej, samotnej, najlepiej bezdzietnej, lub pary. 500 zł 517912-252 BIAŁ ZAMBRÓW, ul. Gen. St. Kosseckiego, mężczyźnie pracującemu, na nowym osiedlu, dobre warunki. 350 zł 880-314-481 ZAM ZAMBRÓW, ul. Kosteckiego, pokój pracującemu mężczyźnie, dobre warunki, TV, internet. 350 zł całość 503-195-050 ZAM

ne! 850 zł +opłaty 660-474-444 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Upalna, dzwonić po 16 stej. 850 zł +liczniki 798-191-492, 517756-815 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Włokiennicza, os. Centrum, 51m², 1p. 650 zł +liczniki 501738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 2 pokoje, ul. Waryńskiego, os. Centrum, I piętro, nowa cegła, teren ogrodzony, wjazd na pilot, osobne pomieszczenia, w pełni wyposażone, zadbane 1.200 zł +opłaty do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Waszyngtona, Przędzalniniana, Rzemieślnicza, Zagórna, umeblowane, 52 m², +opłaty 700 zł 692488-171 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Zagórna, 52m², umeblowane, od zaraz. 800 zł +opłaty 692488-171 BIAŁ

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA AUGUSTÓW, os. Śródmieście, 40 m², 2-pokojowe. 650 zł 784-791-558 AUG B STOK, 1 pokoje, os. Nowe Miasto, 27m², 3p. 750 zł +liczniki 608-374-707 BIAŁ B STOK, 1 pokoje, ul. Św. Mikołaja, os. Centrum, Komfortowa w pełni wyposażona kawalerka z balkonem na parterze w ścisłym, cichym i zielonym Centrum. 800 zł +opłaty 660-474-444 BEWE B STOK, 1 pokoje, ul. Pułkowa, os. Wygoda, umeblowane, dziewczynom uczącym się lub pracującym. 600 zł +opłaty 536291-541 BIAŁ B STOK, 1 pokoje, ul. Wyszyńskiego, 32m², umeblowane, od zaraz, +opłaty 630 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Bema, . 900 zł 693700-311 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Białostoczek, 38m², umeblowane, sprzęt AGD, kaucja 900zł, cena 900zł +energia elektryczna. 519425-329, 513-631-818 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Centrum, 32.5m². 850 zł +liczniki 509-405-101, 660-714718 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Dojlidy, umeblowane, w domu jednorodzinnym, 2 studentkom, dogodny dojazd do wszystkich uczelni. 760 zł 512-131-720, (85)743-4587 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Mickiewicza, 55m², w bloku, w pobliżu Galerii Alfa, umeblowane. 1.200 zł 609-613-311 BIAŁ

» BCENTRUM, STOK, 2 POKOJE, UL. AKADEMICKA, PO REMONCIE, Z BALKO

NEM, KAUCJA. 1.100 zł +liczniki 506681-337 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Boh.Ge a, os. centrum, II piętro, 51m², częściowo umeblowane, po kapitalnym remoncie 1.100 zł + liczniki 606-706-579 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Kołłątaja, 50 m², umeblowane, 950 zł, gaz, prąd. 669-401555 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Lipowa, 2p. 750 zł +opłaty 690-899-831 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Piłsudskiego, os. Centrum, Przytulne, zadbane, dwa osobne pokoje, I piętro, po remoncie w super lokalizacji i cenie 800+opłaty=1200zł 800 zł +opłaty 660-474-444 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, 44m², 3 piętro, nowe budownictwo, bardzo ładne, przytulne, zadbane, osobne pomieszczenia, dla wymagających 950+opłaty 950 zł +opłaty do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Przędzalniana, 50m², Zagórna, Rzemieślnicza, +opłaty 700 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, 31m², kawalerka w wieżowcu, ciepła, duży słoneczny balkon. 900 zł 608-027-787 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Towarowa, os. Piasta, komfortowe, 39m², parter, w pełni urządzone i umeblowane dla wymagającego Najemcy.Wszystkie pomieszczenia osob-

» BFA,STOK, 2 POKOJE, UL. ZAMENHO OS. CENTRUM, UMEBLOWANE,

SPRZĘT AGD, TELEWIZOR 510-877787 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Zamenhoffa, wyposażone i umeblowane. 1.100 zł +liczniki 510-207-717 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, 60 m² 390 zł osoba 692488-171 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, blisko Centrum 950 zł 728-216-871 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Dziesięciny, 60m², przy przystanku MPK, umeblowane, od zaraz. 1.000 zł +opłaty 692-488-171 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Dziesięciny, Ip, rodzinie lub pracującym 1.300 zł 695-123-314, (85)652-44-58 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Piasta, 2 pokoje zajęte, 1 pokój wolny. 450 zł 791-489-668 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Wygoda, dom jednorodzinny-mieszkanie 2-poz.parter+Ip.70m² w pełni wyposażone, bardzo


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

26 „ NOWO CI AZIENKOWE

ZAMKNI TE OSIEDLA STAJ SI CORAZ BARDZIEJ POPULARNE. ALE CZY TE I BEZPIECZNE?

RELAKS NA ZIELONO

Prywatny świat

Fot. Tubądzin

Zieleń uspokaja i pozwala odpocząć. Relaksuje, ale nie nudzi. Przywołuje oczywiste skojarzenie z naturą i świeżością. Umiejętnie skontrastowany z ciemną szarością długo nie znudzi się w łazienkowej aranżacji. W takim wnętrzu świetnie odnajdą się nie tylko wyznawcy ekologicznego trybu życia, ale także wszyscy, którzy w wielkomiejskim pośpiechu tęsknią za bliskością przyrody. Kolekcję Colour Green marki Tubądzin tworzą płytki, mozaika i różne dekory. Przykładowa cena płytki ściennej o wym. 327x593x8 mm – 119,93 zł/mkw.

Fot. Tubądzin

Motyw kwiatu jabłoni z kolekcji Moringa marki Tubądzin, może stać się najciekawszą ozdobą łazienki. Kolorystyka dekoru i subtelny rysunek obrazu nadadzą wnętrzu harmonii i utrwalą na długo wspomnienie wczesnego lata. Dekor, utrzymany w ciepłej kolorystyce przypominającej zdjęcie sepii, można skontrastować płytkami o fakturze kamienia w kolorze ciemnego brązu lub beżu. Kolekcję Moringa marki Tubądzin tworzą płytki, mozaika i różne dekory. Przykładowa cena płytki ściennej o wym. 593x327 mm – 114,88 zł/mkw.

PRZYTULNE KOLORY

Fot. Domino

Beże i brązy, które tak lubimy w aranżacji wnętrz, sprawiają, że czujemy się komfortowo i przytulnie. W kolekcji Lily marki Domino zachowano stonowaną kolorystykę, którą przełamują delikatne, stylowe wzory lilii. Kolekcja Lily to płytki ścienne i podłogowe w kolorze kremowym i brązowym, ozdobne listwy (z motywem lilii i ze strukturą) oraz dwa dekory. Motywem przewodnim pierwszego jest wyrazisty wzór lilii z elementami lustra, mieniącego się pod wpływem światła. Drugi dekor, o rysunku kamienia, jest bardziej współczesny: to przeplatające się jak fala kolory kremowy i brązowy. Przykładowa cena: płytka ścienna o wym. 360x250 mm – 32,50 zł/mkw (ne o).

KATALO POMO E

Fot. KOŁO

Katalog z wyrobami oferowanymi przez Sanitec Koło jest już dostępny w punktach sprzedaży wyposażenia łazienek. Katalog przeznaczony jest zarówno dla klienta tzw. detalicznego, jaki i osób zajmujących się łazienkami profesjonalnie. W czytelny sposób pokazano wszystkie grupy produktowe: ceramikę łazienkową i meble, stelaże podtynkowe, kabiny prysznicowe oraz wanny. Przejrzysta prezentacja, praktyczne informacje oraz sugerowane ceny ułatwią porównanie zalet, wymiarów oraz dopasowanie do możliwości finansowych. Na 328 stronach katalogu, łącznie jest ponad 200 zdjęć aranżacyjnych i blisko 800 zdjęć produktowych. Bogata szata graficzna pozwala nie tylko na dokładne poznanie każdego produktu, ale również będzie pomocna w szukaniu inspiracji i pomysłu na własną łazienkę. Katalog dostępy jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej na www.kolo.com.pl

zebrała Barbara Klem

Fot. Marzena Beclowicz

K PIEL W SEPI

„ reklama

tel. 85 744 88 99

Wydaje się, że moda na osiedla chronione prędko nie minie. Coraz więcej osób ceni sobie poczucie bezpieczeństwa i wybiera mieszkanie w tego typu miejscach.

S

tróżówka, recepcja, monitoring lub przynajmniej ogrodzenie - takich rozwiązań oczekuje wiele osób szukających swoich własnych „czterech kątów”. Teoretycznie, wszystkie te czynniki podnoszą poziom bezpieczeństwa, jednak na zamknięty teren rzadziej zagląda policja, czy straż miejska. A to niestety kusi złodziei. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się w odwiedziny do znajomych, którzy mieszkają w strzeżonym osiedlu, musi liczyć się z tym, że zostanie przez pilnującego porządku stróża, zapytany do kogo przyszedł i po co. No cóż, mieszkanie w kameralnym osiedlu ma swoje zalety, ale też niestety i wady. Ochroniarze znają najnowsze plotki, wiedzą kto gdzie pracuje, o której wraca do domu, z kim się spotyka i kogo zaprasza do siebie na noc. Czy takie bycie pod ciągłą obserwacją nie jest męczące, czy warto zapłacić więcej za mieszkanie na terenie monitorowanym? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Okazuje się, że ochrona w budynku to niezbędny atut nieruchomości dla połowy osób szukających mieszkania. W nowym budownictwie pilnowanie porządku przez wynajętych stróżów lub przynajmniej instalowanie kamer to obecnie standard. Ochrona jest także coraz popularniejszym rozwiązaniem w kamienicach, jedynie w wielkiej płycie to wciąż jeszcze rzadkość. W nowym budownictwie, zazwyczaj ochrona znajduje się przy wjeździe na osiedle, w tzw. stróżówce. Do tego standardem jest montowanie kamer lub budowa ogrodzenia. W starszych budynkach często nie ma żadnej ochrony, albo ogranicza się ona do portiera przy wejściu do budynku. Tam też częściej inwestuje się w kamery niż w ogrodzenie. Nie można przy tym zapomnieć, że jednorazowa inwestycja w ogrodzenie, kraty, czy kamery to wszystko. Aby system ochrony był skuteczny, potrzeba też osób, które będą czuwały nad jego prawidłowym działaniem. Na to jakie są zastosowane rozwiązania (kamery, ogrodzenie, stróż) wpływa oczywiście standard osiedla. W przypadku apartamentowców i osiedli o podwyższonym standardzie, najchętniej wybieraną formą jest połączenie kamer

i recepcji. Stróżówka i ogrodzenie nie zawsze sprawdzają się w tym segmencie rynku. Prowadzenie ewidencji wjeżdżających pojazdów ma sens w przypadku osiedli stawianych na większym terenie, a więc przeważnie poza ścisłym centrum. Na obecność ochrony na danym osiedlu zwracają uwagę przede wszystkim młode rodziny. Częściej niż zwykle pytanie takie pada na terenie dzielnic postrzeganych jako niebezpieczne. I choć dla wielu potencjalnych kupujących ochrona jest kwestią kluczową przy wyborze konkretnej inwestycji lub osiedla, to trzeba też pamiętać o zagrożeniach wynikających z nieefektywnej ochrony. Bo mniej od prestiżowych, oczywiste są korzyści związane z bezpieczeństwem. Owszem, w obrębie zamkniętych osiedli rzadko dochodzi do awantur, kradzieży czy niszczenia mienia. Problem jednak w tym, że ochrona rzadko sięga poza granice enklawy. W Białymstoku także jest kilka zamkniętych osiedli. Jednak rekordy, pod tym względem bije stolica, a tuż za nią plasuje się Śląsk. Tam od otoczenia wysokimi płotami odgradza się już nie tylko nowe enklawy dobrobytu, ale także osiedla istniejące od wielu lat. Marzena Bęcłowicz

„ OPINIA EKSPERTA

„ Joanna Tarnogórska, Alter Nieruchomości, Białystok Niestety w Białymstoku „prawdziwych” zamkniętych i strzeżonych osiedli tak naprawdę nie ma. Występują jedynie popularne ostatnio, skupiska kilku ogrodzonych bloków, do których jest ograniczony dostęp. A popyt na mieszkania, na tego typu osiedlach jest dość spory. Wielu klientów pyta o bezpieczeństwo i ceni sobie zamknięte i strzeżone enklawy. Jednakże pomimo tego, podaż jest zbyt mała, w stosunku do oczekiwań klientów, by mogła sprostać ich wymogom. Nawet nowo powstające apartamentowce w centrum naszego miasta, nie są typowymi zamkniętymi osiedlami, zazwyczaj ochrona kończy się na ogrodzeniu i zamontowaniu domofonów i monitoringu. Brakuje jeszcze typowej stróżówki z ochroniarzem pilnującym bezpieczeństwa mieszkańców i porządku na osiedlu. Należy zauważyć, iż deweloperzy nie zapewniają przyszłym mieszkańcom ochrony osiedla. To właśnie nowi właściciele mieszkań sami organizują się i we własnym zakresie decydują jakiego rodzaju ochrony potrzebują. Jest bardzo duża grupa osób (przeważnie w wieku 3040 lat) zgłaszających się do naszego biura, którzy pytają o mieszkania na terenach strzeżonych. Zauważyłam jednak, iż oczekują, by ta ochrona była standardem, ale w normalnej cenie. A niestety tak nie jest, mieszkania na osiedlach strzeżonych są droższe o ok. 500zł/mkw.


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

27


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

28

Inwestor

Lokalizacja budowy i charakterystyka

Rogowski Development

Alter Nieruchomości 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, lok. 12, tel. 85 746 10 52, fax 85 746 10 53, kom. 0502 764 333 www.alter.nieruchomosci.pl

Yuniwersal Podlaski, ul. Legionowa 28 lok 401, 15-281 Białystok, tel: 85 748-52-02, 85 748-52-03, www.yp.com.pl, e mail: bialystok@yp.com.pl

Wizualizacja

Termin odbioru

Cena

Apartamenty Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku. I etap: budynek 16-kondygnacyjny. Zostały duże mieszkania o pow. 76-190mkw.

Gotowe do odbioru

4.000-4.600zł/ mkw.

Apartamenty Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku. II etap: budynek 16-kondygnacyjny, mieszkania o pow. 49-163mkw.

Gotowe do odbioru

4.600-5.100zł/ mkw.

Sun Lofty – 14-kondygnacyjny budynek przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku, mieszkania o pow. 50-98mkw.

Gotowe do odbioru

3.800-4.400zł/ mkw.

„Słoneczne Tarasy” przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. II etap, mieszkania o pow. 75mkw.

Gotowe do odbioru

4.450zł/mkw.

Budynki przy ul. Warmińskiej i Kujawskiej w Białymstoku, mieszkania o pow. 44-88mkw.

IV kwartał 2013r.

4.400-4.930zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Wołyńskiej w Białymstoku, łącznie 21 mieszkań, 2 klatki

Gotowe do odbioru

4.400-4.600zł/ mkw.

Rezydencja „Nowy Świat” w centrum Białegostoku, budynek 7-kondygnacyjny z lokalami usługowymi na parterze, łącznie 70 mieszkań. Zostały 3 ostatnie mieszkania o pow. 78-87mkw i 140 mkw

Gotowe do odbioru

6.016-6.200zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny 5-piętrowy przy ul. Blokowej w Białymstoku, II etap

Gotowe do odbioru

4.200-4.800zł/ mkw.

Dwa budynki wielorodzinne przy ul. Żeromskiego (róg Zachodniej) w Białymstoku. Pierwszy blok 6-piętrowy 9-klatkowy: parter - lokale usługowe, dużo małych mieszkań o pow. od 29 mkw. do 73mkw., w podziemiu miejsca parkingowe

Gotowe do odbioru

4.400-4.890zł/ mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Zachodniej, 7-kondygnacyjny, mieszkania 2,3 i 4 pokojowe, pow. 36,76-76,16mkw. Parter handlowo-usługowy, lokale usługowe o pow.31-108mkw

Grudzień 2013 r.

Mieszkania – 4.500-4.990zł/ mkw., lokale – 4.950-6.400zł/ netto/mkw.

Budynek wielorodzinny 6-kondygnacyjny z cichobieżną windą z podziemnym parkingiem przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok. Lokale użytkowe.

Gotowe do odbioru

Ostatnie lokale - parter do 170mkw. Cena 7.300 zł/mkw

Domy w zabudowie szeregowej na zacisznym osiedlu blisko centrum przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku. Docelowo powstaną 4 dwukondygnacyjne budynki z 26 segmentami, bez podpiwniczenia, każdy będzie posiadał wbudowany garaż. Pow. domów 132mkw., działek - 170-250mkw. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok.

II etap – III kwartał 2013r., III etap – II kwartał 2014r.

Przyjmujemy rezerwacje na III etap budowy. Segment środkowy - 435.000zł, segment skrajny – 460.000zł.

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej na Nowym Mieście w Białymstoku. Powstanie 18 segmentów mieszkalnych. Domy o pow. 132-143mkw, działki- 128-135mkw. inwestorem jest firma Sato Białystok

Gotowe do odbioru

Od 480.000zł

„Rezydencja Piotrkowska” przy ul. Piotrkowskaw Białymstoku. Kameralny obiekt w ścisłym centrum miasta. Na parterze lokale handlowo-usługowe, zaś na wyższych kondygnacjach 20 mieszkań o powierzchni 49,8-73,8 mkw. Podziemny garaż oraz winda.

Wrzesień 2013 r.

Od 5.850zł/ mkw, lokale - od 7.200 zł/ mkw (netto)

Budynek 8-piętrowy z windą przy ul. Wiadukt w Białymstoku, I etap. Zostało ostatnie wykończone mieszkanie o pow. 79mkw.

Gotowe do odbioru

4.000zł/mkw.

Budynek przy ul. Wiadukt w Białymstoku, III etap,pozostały 3 mieszkania o pow. 85mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.000zł/ mkw.

„Apartamenty Sienkiewicza” - budynek wielorodzinny przy ul.Sienkiewicza w Białymstoku, łącznie 18 mieszkań, dostępne metraże 32-89mkw.

Gotowe do odbioru

Od 5.200zł/ mkw.

Domy jednorodzinne w Sochoniach, kameralne położenie w otoczeniu lasu, osiedle z kontrolowanym dostępem, budynki o pow. 150175mkw., działki: 1.100-1.600mkw.

I etap – gotowe do odbioru, II etap – w trakcie realizacji

Od 310.000zł.

„Zakątek Spacerowa” - budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Białymstoku. Mieszkania o pow. 27-105mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.000zł/ mkw.

„Osiedle w Dolinie” - docelowo 22 budynki wielorodzinne przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku. Sprzedaż mieszkań z IV etapu budowy, mieszkania o pow. 37-62mkw.

Grudzień 2013r.

Od 3.600zł/ mkw.

„Pastelowe Zacisze” – dwa budynki wielorodzinne przy ul. Waszyngtona/Szpitalna w Białymstoku. Mieszkania o pow. 46-115mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.800zł/ mkw.

„Magnoliowe Ogrody” dwa budynki mieszkalno- usługowe u zbiegu ul. Fabrycznej i Ogrodowej w Białymstoku, mieszkania o pow. 27,8-65,74 mkw.

IV kwartał 2013

Od 4.900 zł/mkw.

tel. 85 744 88 99 ładne, 3 osobne pokoje, duża łazienka, garaż, maks.6osób 2.000 zł +liczniki do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 3 pokoje, ul. Akademicka, róg Skłodowskiej, studentom Akademii Medycznej. 1.500 zł 537-835-333 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, 60m² 3 piętro, winda komfortowe w nowym budownictwie 2009r. świetna lokalizacja, miejsce postojowe w garażu! 1.250 zł +opłaty do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 3 pokoje, ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, 60m², do zamieszkania. 950 zł +opłaty 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 3 pokoje, ul. Gajowa, Rzemieślnicza, Palmowa, Branickiego, 65m². 390 zł osoba 692-488-171 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Palmowa, os. Dziesięciny, 60m², umeblowane, wyposażone, RTV, AGD, duży balkon. 900 zł +opłaty 509-774-750 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Porzeczkowa, os. Dziesięciny, 60m², umeblowane, Ip. 800 zł +opłaty 788-199-264 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Wrocławska, wyposażone, umeblowane. 1.300 zł +opłaty 792-222-385 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Zielonogórska, Ip, umeblowane. 1.300 zł całość 512-815919 BIAŁ B STOK, kawalerka 38 m², kaucja. 750 zł +liczniki 603-702-300 BIAŁ B STOK, kawalerka, Centrum, umeblowana, 33 m², +opłaty 650 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, kawalerka, częściowo umeblowana. 600 zł +opłaty (85)741-18-94 BIAŁ B STOK, os. Centrum, kawalerka, studentom. 800 zł 500-715-051 BIAŁ

» BSZEREGÓWKA STOK, OS. DOJLIDY GÓRNE, NOWA 2.000 zł + liczniki 602-

405-688 BIAŁ B STOK, os. Mickiewicza, noclegi. 30 zł osoba 609-613-311 BIAŁ B STOK, os. Nowe Miasto, 2 pokojowe, miejsce postojowe. 600 zł +opłaty 603954-511 BIAŁ B STOK, os. Skorupy, pokój w domu, uczącemu się, internet, kuchnia, łazienka. 400 zł (85)743-12-02 BIAŁ B STOK, pokój aneks kuchenny, łazienka, w domu jednorodzinnym. 500 zł 507-868435 BIAŁ B STOK, ul. Słonimska, os. Bojary, dom 320m², wolno stojący, z garażem, nadający się na każdą działalność hurtownia, inne 3.100 zł +opłaty (85)716-47-53 BIAŁ B STOK, ul. Towarowa, 3-pokojowe. 1.300 zł całość 662-833-118, (85)742-22-82 BIAŁ B STOK, ul. Wasilkowska, 3-pokoje, umeblowane, w mieszkaniu 4-pokojowym, 400 zł pokój liczniki. 515-596-071 BIAŁ B STOK, ul. Wyszyńskiego, pokój z kuchnią. 600 zł +opłaty (85)718-92-88 BIAŁ B STOK, ul. Zachodnia, Św. Mikołaja, Kręta, Boboli, Andrukiewicza. 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, ul. Zwierzyniecka, umeblowana kawalerka. 600 zł +opłaty 692-488171 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka 19a, os. Tysiąclecia, z balkonem, wyposażone standardowo, do wynajęcia od zaraz. 850 zł całość 512-238-408, (85)74253-93 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Zielone Wzgórza, IVp, umeblowane, AGD, RTV, 950 zł światło. 660-859-640 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, os. Przyjażń, Wyposażone, umeblowane, internet. 2-4 studentkom. 1.100 zł całość 696-138-713, (85)742-13-07 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Białostoczek, os. Białostoczek, przytulne, 39m², kuchnia, umeblowane, po kapitalnym remoncie. 1.250 zł całość do uzg. 506-000-861, 604171931 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Branickiego, os. Mickiewicza 1.300 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, świeżo wyremontowane, w spokojnej okolicy. 650 zł +opłaty (85)65115-30 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, od zaraz. 650 zł +opłaty (85)651-15-30 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Dubois, os. Nowe Miasto, 52m², umeblowane, od września. 1.000 zł +liczniki 504-722-656 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Hetmańska., kuchnia, łazienka w budynku wolno stojącym. 700 zł +liczniki 506-086-075 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ken, os. Bacieczki, umeblowane, internet. 1.200 zł 669559-472 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Malmeda, os. Centrum 1.500 zł +liczniki 789-427-304 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Mickiewicza, 50m², umeblowane, pralka, lodówka, od sierpnia do zamieszkania, okolice galerii Alfa. 600 zł +opłaty 698-288-727 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Narewska, os. Antoniuk, umeblowane. 550 zł do uzg. (86)475-38-17 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Parkowa, os. Mickiewicza, 1000zł + opłaty 1.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Piłsudskiego, os. Centrum, całkowicie umeblowane, lodówka, pralka, łazienka po remoncie, II piętro, koszt najmu:900zł+opłaty, wymagana kaucja 900 zł 516-129-184, (85)74221-15 eM4 BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Porzeczkowa, os. Dzisięciny, Internet i tv. kablowa, umeblowane, balkon, lodówka, telewizor, przytulne, razem ok. 1100zł. 650 zł +opłaty 600-609-270 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ryska, os. Bojary, 32m², nowy blok, w pełni umeblowane, miejsce postojowe pod blokiem. 950 zł +opłaty 504-101-416 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ryska, os. Nowe Bojary, nowe, 32m², w pełni umeblowane, miejsce postojowe w garażu pod blokiem. 900 zł całość do uzg. 504-101-416 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Szarych Szeregów, os. Lesna Dolina, do wynajęcia, niepalącym, 2-pokojowe, aneks kuchenny, balkon, umeblowane. 600 zł +opłaty 512341-328 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Wasilkowska, II piętro, słoneczna strona, umeblowane. 700 zł +opłaty 692-514-232 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Wesoła, 45m², do wprowadzenia. 900 zł +opłaty 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, wynajmę mieszkanie, częściowo umeblowane, 3 piętro. 1.000 zł 504-368-490 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, pokoje umeblowane, pełne wyposażenie w sprzęt AGD, 950 zł światło, kaucja zwrotna 700 zł. 660-859640, 537-003-736 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, umeblowane, ze sprzętem AGD, 4 piętro, duży balkon, 950 zł, prąd, kaucja zwrotna 700 zł. 660-859640 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Białostoczek, 3 piętro, umeblowane. 1.200 zł 661-920449 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Chrobrego, os. Piasta, 48m², IIIp, meble, lodówka, net, pokoje nieprzechodnie 13 m², 9.6 m² i 7 m², stała cena za wszystko. 1.300 zł całość 664-574-996 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kręta, os. Nowe Miasto, pow. 67m², po remoncie, I piętro, duży balkon, garaż, piwnica, doposażone, kuchnia otwarta na pokój, 1.100 zł 516129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Mickiewicza, odpowiedzialnym studentom Akademii Medycznej, nowe, komfortowe 1.500 zł +opłaty 537-835-333 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, przestronne, dwupoziomowe, do wynajęcia na minimum rok dla spokojnej rodziny. 1.700 zł +liczniki 506822-092, 46762879414 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Transportowa, os. Nowe Miasto, 60m², umeblowane, pralka, lodówka, kuchenka, parter, spokojne osiedle. 1.400 zł +opłaty 515-909-324 BIAŁ BIAŁYSTOK, 4 pokoje, ul. Wasilkowska, bdb punkt komunikacyjny, 10 minut do ścisłego centrum, szybki dojazd do dworca PKP i PKS, 54m², internet, od zaraz. 1.500 zł +liczniki 503-757-633 BIAŁ BIAŁYSTOK, 50m², 3 pokoje, 4p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, nieprzechodnie pokoje, dobra lokalizacja. 1.000 zł +opłaty 724-491-825 BIAŁ BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, umeblowana, wyposażona kawalerka, bez kaucji. 550 zł +opłaty 512-245-307 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, 2 pokoje, kuchnia, Jazbud, umeblowane, nowe, ok. 50m². 1.200 zł +liczniki 609-618-820 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Palmowa, kawalerka, 32 m², kompletnie umeblowana, duży balkon, blok z nowej cegły, kaucja zwrotna 800 zł. 800 zł 505-223-877 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Podleśna, komfortowo urządzone 4 pokoje, łazienka i WC. 1.800 zł całość 602-716-744 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Solidarności, 63m², 3-pokojowe, do wprowadzenia, 4 pokój jadalnia. 650 zł +opłaty 501-738-393, (85)744-8002 Grabowscy BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Grochowa 6, os. Centrum 1.100 zł całość do uzg. 609-389789 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Krucza, os. Nowe Miasto 700 zł 666-363-968, (85)667-0606 BIAŁ BIALYSTOK, 3 pokoje, os. Nowe Miasto, słoneczne mieszkanie uczniom lub studentom, dwupoziomowe, bardzo dobra lokalizacja, blisko przystanek, kaucja. 1.500 zł +opłaty (86)476-31-04 BIAŁ BIELSK Podlaski, 1 pokoje, centrum. 650 zł 664-209-922 BIEL BIELSK Podlaski, 3 pokoje, 43m², meble. 500 zł +opłaty 507-452-606 BIEL CHOROSZCZ, samodzielne, umeblowane, duże podwórko, parze lub poważnemu małżeństwu, maksymalnie 3 osobowa, poważna rodzina. 500 zł +liczniki 507334-187, (85)719-25-47 BIAŁ FASTY, letnia kuchnia, działka 2500m², za-


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

29


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

30 Belveder Podlaski

Birkbud Białystok Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „BIRKBUD”

Apartamentowiec 14-kondygnacyjny przy ul. Orzeszkowa róg Branickiego w Białymstoku, dwie klatki schodowe, 110 mieszkań o pow. 27-201 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.900 zł/mkw.

Osiedle „Przylesie” - domy szeregowe przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Domy o pow. 105-221mkw., a działki 150-665mkw. Osiedle ma kontrolowany dostęp. Powstają dwa kolejne budynki, jeden z segmentami szeregowymi, drugi – mieszkalno-usługowy.

Szereg 8 – II kwartał 2014r., budynek mieszkalno-usługowy III kwartał 2014r.

Od 330.000zł, od 3.900zł/ mkw.

„Dębowe Osiedle” - domy szeregowe przy ul. Niewodnickiej/Granicznej/Białoruskiej w Białymstoku. Domy o pow. 79-126mkw. z działkami. Inwestycja podzielona na dwa etapy.

I etap na IV kwartał 2013 r.

Od 299 tys. zł domy z ogródkiem

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobodnej w Białymstoku, 32 mieszkania o pow. 35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu, lokale usługowe na parterze. Pow. mieszkań 34-116 mkw.

IV kwartał 2013r.

3.900zł/mkw.

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej (II etap).Zostały dwa segmenty, pow. mieszkaniowa 140 mkw. + garaż,działki - ok. 200mkw.

Gotowe do odbioru

2.900zł/mkw.

Ekskluzywne mieszkania jedno- i dwupoziomowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. użytkowej 79 i 88 mkw., z przynależnymi ogródkami i miejscami parkingowymi.

Gotowe do odbioru

3.900zł/mkw.

Mieszkania jedno- i dwupoziomowe z garażami na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku. Pow. mieszkań: 86 i 134mkw.

Gotowe do odbioru

2.900-3.900zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny 6–piętrowy przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 45, 60, 65, 75, 86 i 120 mkw., dwupoziomowy garaż podziemny.

II kwartał 2013r.

4.200 - 4.500zł/ mkw. do negocjacji

Mieszkania 2-poziomowe w niskiej zabudowie (z ogródkiem i miejscem parkingowym) przy ul. Puchalskiego w Białymstoku os. Bagnówka.

VIII-X 2013 r.

Od 220tys. zł - rabaty!

tel. 85 744 88 99 gospodarowana, ogrodzona. 1.000 zł (85)653-47-20 BIAŁ GM. Choroszcz, 80m², murowany, dom 75 m², po generalnym remoncie, całoroczny, 4 km od Białegostoku, działka ogrodzona, zabudowania gospodarcze. 1.500 zł 500325-234 BIAŁ GRAJEWO, 1 pokoje, os. M.Konopnickiej, częściowo umeblowane 500 zł 660-636023 GRAJ OLECKO, os. Centrum, kawalerka z balkonem, nieumeblowane, kaucja 500 zł. 600 zł +liczniki 692-000-971 SUW SUWAŁKI, 2 pokoje, ul. Falka, os. Falka, w pełni urządzone i wyposażone, od sierpnia, wysoki standard. 1.000 zł +opłaty 510-588-015 SUW SUWAŁKI, 2 pokoje, ul. Falka, os. Północ, komfortowo urządzone mieszkanie, w pełni wyposażone. 1.000 zł +opłaty 510588-015, 00390564974857 SUW SUWAŁKI, 2 pokoje, ul. Szpitalna, . 850 zł +liczniki 518-743-756 SUW SUWAŁKI, 3 pokoje, ul. Falka, 4 piętro, częściowo umeblowane, ładne osiedl, do zamieszkania od zaraz. 700 zł +opłaty 668807-833 SUW SUWAŁKI, 61.47m², 1p., ul. Andersa, os. Północ, umeblowane, po remoncie, spółdz. włas., meble, lodówka, kuchenka gazowo- elektryczna, pralka. 800 zł 798044-568 SUW WARSZAWA, 2 pokoje, ul. Steinhausa, os. Mokotów/ Arbuzowa, pełne wyposażenie, 10 minut na SGGW, 3 piętro, balkon, 1.400 zł, czynsz, studenci mile widziani. 503-676-587 SEJ WARSZAWA, 3 pokoje, 57 m². 1.800 zł +liczniki 501-223-611 WARSZAWA, os. Żoliborz, kawalerka. 1.000 zł +liczniki 606-397-799 ZAM ZAMBRÓW, wynajmę dom, 3 poziomy. 1.000 zł 602-744-977 ZAM

LOKALE DO WYNAJĘCIA Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-SYSTEM 15-111 Białystok AL. 1000–lecia P.P. 4 www.eko-osiedle.pl Inwestycja przy ul. Białkowskiego 85/662 37 66 d.trochimowicz@eko-system.pl Inwestycja przy ul. Wiejskiej 85/662 31 88 m.ostaszewska@eko-system.pl

15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 60 tel. 85/664 40 71 kom. 606 82 77 82 www.fadbet.com.pl r.zawadzki@fadbet.com.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Puchalskiego w Białymstoku os. Bagnówka

VI 2014

Apartamenty Wiejska, 12-kondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Krętej i Wiejskiej. Mieszkania o pow. 26-67mkw oraz miejsca garażowe na dwóch podziemnych kondygnacjach. Na parterze lokale usługowe, do sprzedaży lub wynajęcia. Wysoki standard budynku wraz z całodobową ochroną.

Gotowe do odbioru

Ceny: mieszkania od 4.450zł/mkw., lok. usług. od 5.800zł/mkw., miejsca garażowe 22.500zł

Budynek wielorodzinny (cztery kondygnacje) z parkingiem podziemnym (parter z usługami) przy ul. 27 Lipca w Białymstoku

Gotowe do odbioru

4.200zł/mkw., miejsce postojowe - 21.000zł

Apartamenty przy Operze – reprezentacyjny, sześciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z parkingiem podziemnym przy ul. Kijowskiej w Białymstoku

II kwartał 2014r.

Gotowe do odbioru

Instal Białystok ul Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel: (85)732-60-42 www.instal-mieszkania.pl e mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

Jaz-Bud ul. Świętokrzyska 3 15-843 Białystok tel: 85 651-49-49 www.jaz-bud.pl e mail: biuro@jaz-bud.pl

Rawbud Development Sp. z o.o.,

ŁAPY, 100m², wynajmę sale, po byłej restauracji 20 zł m² 606-206-722 BIAŁ

» 30M², ŁOMŻA, 20M², UL. AL. LEGIONÓW, 50M², 60M², PIĘTRO 80M²,

DUŻE WITRYNY I PARKING 515-373550 ŁOM ANDRZEJEWO, 35m², os. Centrum, . 400 zł 784-331-486 OMA B STOK, 100m², na cichą działalność. 1.000 zł 795-999-550 BIAŁ B STOK, 110m², domek, pod działalność gospodarczą. 1.400 zł 796-229-114, (85)654-23-78 BIAŁ STOK, 111.40M², UL. ŚW. ROCHA » 8B LOK. 3, OS. CENTRUM, LUB SPRZE

DAM 606-827-782 BIAŁ B STOK, 12m², ul. Mickiewicza, 1 osobowy, lokal dla fryzjerki. 400 zł 694-175685 BIAŁ

STOK, 130M², SALA TANECZNA WY » BREMONTOWANA, BLISKO CENTRUM,

Park Jodłowa przy ul. Jodłowej (os. Ignatki) w Białymstoku - zespół dwóch budynków mieszkalnych. Łącznie 200 mieszkań o pow. od 50 do 95 mkw.

ul. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel. (85) 732 60 42 e-mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

Od 3.497 zł/ mkw - rabaty!

Od 6.3006.500 zł/mkw

Budynek A: 4.000-4.400zł/ mkw., B: 4.2504.450zł/mkw.

NISKI CZYNSZ 603-638-493 BIAŁ B STOK, 150m², ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, nowoczesna sala z zapleczem na działalność sportową, taneczną.Wynajem miesięczny lub na godziny 30zł netto 60min 3.200 zł +VAT do uzg. 660-474444 BEWE

SIĘ W NOWO POWSTAŁEJ GALERII, MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MNIEJ SZE. 661-666-200 BIAŁ

NOWO POWSTAŁEJ GALERII, MOŻLI WOŚĆ PODZIAŁU NA MNIEJSZE. 661666-200 BIAŁ

Etiuda - gotowe do odbioru, Symfonia i Aria – III kwartał 2014r.

4.400-4.900zł/ mkw.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu ul. Antoniukowskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku. Obecnie w sprzedaży jest ostatni budynek D, realizowany w II etapach – jako D1 i D2. Pod budynkami znajdują się dwupoziomowe parkingi podziemne z miejscami parkingowymi oraz garaże indywidualne. W sprzedaży mieszkania o pow. 46-76mkw.

Gotowe do odbioru

Mieszkania 4.000-4.700zł/ mkw., garaże indywidualne 20-40 tys. zł.

» BHANDLOWY, STOK, 44M², LOKAL USŁUGOWO NISKI PARTER, ATRAK

CYJNA LOKALIZACJA, PRZY RONDZIE POPIEŁUSZKI I SIKORSKIEGO. 1.500 zł do uzg. 603-411-866 BIAŁ B STOK, 47m², ul. Św.mikołaja, w budynku Kuriera Porannego lub, 2x23.5m², bez dodatkowych opłat, na gabinet lekarski, kancelarię, biuro, 1.300 zł do neg. 602846-791 BIAŁ

» BBRYCZNY, STOK, 55M², UL. ANTONIUK FA PARTER, 55 100M², BEZ

POŚREDNIO PRZY ULICY, WITRY NY, ALARM, PARKING, PRZYSTANEK, WEJŚCIE X3, FAKTURA VAT 602-405688 BIAŁ

» 88,B STOK, 600M², UL. CIOŁKOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZ

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Osiedle Nowe Bojary” realizowany u zbiegu ul. Ryskiej i Łąkowej w Białymstoku. Całe przedsięwzięcie składało się będzie z 10 zadań inwestycyjnych. Pierwsze zadanie realizowane jest w II etapach - 2 budynki A i B. Oprócz mieszkań i lokali usługowych znajdzie się tam również część podziemna z piwnicami, miejscami parkingowymi i garażami. Mieszkania o pow. 28-72mkw. oraz lokale usługowe o pow. 35-130mkw.

Gotowe do odbioru, - IV kwartał 2013r., - II kwartał 2014r.

Zespół 5 budynków wielorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi w Białymstoku przy ul. Warszawskiej od 3 do 5 kondygnacji, mieszkania o pow. od 37 mkw.

Budynki gotowe do odbioru

Mieszkania: 4.400-5.000zł/ mkw., lokale usługowe: 7.7008.500zł/mkw.

Od 4.815 zł/mkw.

» CIECHANOWIEC, 260M², BUDYNEK SKLEPOWO MAGAZYNOWY 502-243-

394 WYS CZYŻEW, 120m², piętro 500 zł 691-130728 WYS

» GRABÓWKA, 120M², PLUS POMIESZ STOK, 300M², UL. CIESIELSKA, HAN » BDLOWO CZENIE SOCJALNE 15M². 691-530-941 USŁUGOWY, ZNAJDUJĄCY » BPOW.BIUROWA, STOK, 400M², UL. CIESIELSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ W

Zespół budynków wielorodzinnych Sonata Park przy ul. Składowej w Białymstoku. W pierwszym etapie powstanie 8- kondygnacyjny budynek Etiuda z 88 mieszkaniami i garażami w podziemiu. W drugim etapie budynek Symfonia z 222 mieszkaniami oraz Aria z 78 mieszkaniami

BIAŁYSTOK, 150m², ul. Mickiewicza, 6mx25m na 1 piętrze budynku wolno stojącego z przeznaczeniem na sport, rekreacja, wynajem na godziny 25zł netto 60minut 25 zł +VAT 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE BIAŁYSTOK, 160m², ul. Hetmańska, dom, może być na działalność gospodarczą. 2.000 zł +liczniki 506-086-075 BIAŁ BIAŁYSTOK, 188.50m², ul. Łukowska, os. Tysiąclecia, pięć kondygnacji, różne powierzchnie, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, winda, cena(25-70)zł m² 25 zł m² +VAT 516-129184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 2450m², os. Ignatki, Dwukondygnacyjny obiekt handlowo-biurowy przy drodze woj. nr678, hala usługowa, magazyn, pom.biurowe, socjalne, serwerownia. 33 zł m² +VAT 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 25m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, jedno pomieszczenie, WC z umywalką, w bloku mieszkalnym, na działaność biurową, usługi, opłaty eksploat.ok. 200zł 600 zł +VAT 516-129-184, (85)74221-15 eM4 BIAŁYSTOK, 25m², ul. Waryńskiego, os. Śródmieście, idealne miejsce na biuro, gabinet bądź lokal usługowy, łazienka, wnęka, która może pełnić funkcję zaplecza. 750 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Kujawska, os. Skorupy, pomieszczenia o powierzchniach od 15 m² do 50 m² zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze, budynek po remoncie. 30 zł m² +VAT do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Kujawska, os. Skorupy, różne powierzchnie zlokalizowane na parterze budynku po kapitalnym remoncie, przed budynkiem duży parking, 25 zł m² +VAT 516-129-184, (85)742-2115 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Przejazd, os. Centrum, parter budynku usługowego, jedno pomieszczenie, WC, do remontu, wejście z ulicy, na podłodze terakota. 2.500 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 74m², ul. Mickiewicza, lokal do wynajęcia, wysoki standard wykończenia klimatyzacja, monitoring, alarm, kamery 4.000 zł 664-091-164, (85)742-0000 BOMAR BIAŁYSTOK, 90m², ul. Kujawska, os. Skorupy, magazyny niskiego i wysokiego składowania, duży parking, kompleks budynków usług-prod, łączna powierzchnia ok. 400m² 18 zł m² +VAT 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, 16 m² Centrum Park, bardzo tanio. 2.000 zł do uzg. 665828-200 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Wiejska, stanowisko garażowe, otwierane pilotem, lub sprzedam. 100 zł 668-601-831, (85)746-39-13 BIAŁ BIELSK Podlaski, 220m², sklep do wynajęcia 3.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

TAT LUB MAGAZYN, BEZPOŚREDNIO PRZY PRZY ULICY, OBIEKT MONITO ROWANY, DOBRY ASFALTOWY DO JAZD 516-108-155 BIAŁ B STOK, 68m², ul. Legionowa, os. Centrum, idealny na biuro, przedstawicielstwo firmy i usługi, II piętro, 3 pomieszczenia, cena 25złm² ne o + opłaty licznikowe 1.700 zł +VAT 660-474-444 BEWE B STOK, 83m², ul. Marczukowska, komfortowe pomieszczenia od 29 do 83m² w atrakcyjnym budynku na biuro, firmę, usługi super dojazd, parking, w cenie WSZYSTKIE media! 33 zł m² +VAT do uzg. 660-474-444 BEWE BIAŁYSTOK, 100m², os. Przemysłowe, na warsztat samochodowy, hurtownię 2.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 10m², ul. Mickiewicza, częściowo wyposażony, po salonie kosmetycznym 500 zł 694-175-685 BIAŁ

BIAŁ K. B-stoku, 50m², warsztat, 50 m² mieszkanie, 500 m² plac manewrowy. 2.000 zł do uzg. 792-057-615 BIAŁ MOŃKI, 60m², w centrum 1.500 zł 727259-593 MOŃ RUTKI, 270m², zakład stolarski z wyposażeniem, wszystkie media. 2.500 zł 728-116113 ZAM SUWAŁKI, 300m², os. Centrum, magazyny, plac manewrowy. 10 zł m² 692-000971 SUW SUWAŁKI, ul. E. Plater, garaż murowany. 150 zł 663-016-589 SUW WYSOKIE Mazowieckie, 118m², ul. Mystkowska, os. Centrum, piętro.7szt.parkig 1.050 zł +opłaty do uzg. 509-555-357 WYS WYSOKIE Mazowieckie, 190m², ul. Długa, os. Centrum, parter 22 zł +opłaty do uzg. 509-555-357 WYS

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA B STOK os.TBS, spokojny pracujący chłopak. 798-784-288 BIAŁ B STOK, kawalerka do 400 zł. 400 zł 515352-699 BIAŁ B STOK, os. Przydworcowe, Bema, mieszkanie w domku. 530-408-023 BIAŁ STOK, OS. WYGODA, OK. UL. WA » BSILKOWSKIEJ, 2 POKOJOWE, PARA

667-112-921 BIAŁ BIELSK Podlaski, 2-pokojowe, parter. 666488-908 BIEL DOMU na wsi, wolno stojącego. 882-945590 BIAŁ DOMU, mieszkania, może być stare budownictwo, na piec, tanio. 881-204-566 BIAŁ KAWALERKI lub 2 pokojowego mieszkania w B-stoku, najchętniej na os. Antoniuk, nieumeblowany. 516-761-309 BIAŁ


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

31


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

32

ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 5 15-762 Białystok tel. 85/679 37 06 kom. 602 405 688, 880 501 670 www.arsenal-bud.pl biuro@arsenal-bud.pl Inter House

Fenix Deweloper Białystok Ul. Grochowa 2 15-423 Białystok Tel.: 0 510 145 310, 0 509 731 336 www.fenix.bialystok.pl fenix@fenix.bialystok.pl

ARKADA S.C. 15-505 Białystok ul. Wczasowa 53 tel. 605 036 390 www.krolewskieosiedle.pol2.com

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. Białystok, ul. Lipowa 24 tel. 85/652-54-24 mieszkania@markbud.com.pl www.markbud.com.pl

Szeliga ul. Transportowa 3, lok. 63 15-399 Białystok tel: 666-355-060 tel 85/741-22-91 www.pbszeliga.pl rafal@pbszeliga.pl

Białystok, ul. Nowy Świat 9, lok. 1 tel. 85-742-21-47 602-391-605 www.n.polbud.com.pl nieruchomosci@ polbud.com.pl

Osiedle „Zielona Dolina” W Osowiczach tel. 602 10 20 41 www.zielonadolina.polmak.pl

Domy szeregowe na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, pow. domów – ok. 155mkw., działek - 200-300mkw. Budynki kryte dachowką ceramiczną, wyposażone w piece i instalcje łącznie z grzejnikami, podjazdy z polbruku, ogrodzone. W sprzedaży ostatni segment.

Gotowe do odbioru

2.499 zł/mkw

Osiedle Bursztynowe – Zespół domów szeregowych w Łyskach k. Białegostoku. Domy o pow. 160 mkw., działki od 450 mkw.

Zostały 3 domy do sprzedaży

550 tys. zł – skrajne, 480 tys. zł – środkowe

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Sochoniach i Grabówce, pow. 170-210 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 400-500 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 370tys. zł

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Niewodnicy Koryckiej, o pow. 165 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 300-350 mkw. Wyposażone w piece i instalacje łącznie z grzejnikami.

Gotowe do odbioru

Od 370tys. zł

Bliźniaki i domy szeregowe w Zaściankach, pow. domów od 140mkw., działek – 250-650mkw.

Inwestycja w trakcie realizacji

Od 395tys. zł

Osiedle w Królowym Moście k/Białegostoku na terenie obszaru Natura 2000 Puszczy Knyszyńskiej. Powstanie 14 domów jednorodzinnych o pow. 150mkw. plus garaże dwustanowiskowe, pow. działek od 1.500mkw. Budynki będą wykończone w standardzie deweloperskim, a teren ogrodzony i zagospodarowany.

Pierwszy dom gotowy, a dwa kolejne – w budowie

2.200zł/mkw.

tel. 85 744 88 99 LOKALU na wsi na sklep spożywczy lub sklepu spożywczego 800 zł do uzg. 513386-223 BIAŁ MŁODY mężczyzna poszukuje umeblowanej kawalerki w Białymstoku. 500 zł mies. do uzg. 507-070-942 BIAŁ MOŃKI i okolice, samodzielny domek z dobrym dojazdem, starsze małżeństwo z dzieckiem, na dłużej. 795-035-569 MOŃ PARA studentów poszukuje mieszkania 1, 2-pokojowego na dłuższy okres czasu, min. 2lata, najlepiej Dziesięciny, Wysoki Stoczek, Bacieczki, Tbs. 800 zł mies. do uzg. 518-128-392 BIAŁ PILNIE poszukuję w B-stoku samodzielnego domku min. 3 pokojowego z kuchnią i łazienką lub mieszkania 3 pok. Najchętniej na Wygodzie na długi okres czasu. 505705-012 BIAŁ POSZUKUJĘ do wynajęcia domu lub siedliska w okolicach Białegostoku (do 15 km). Oprócz płatności oferuję prace porządkowo-remontowe na posesji. 531-855289 BIAŁ POSZUKUJĘ w B-stoku samodzielnego domku m.in. 2 pokojowego z kuchnią i łazienką, bez mebli, w spokojnej okolicy, dla spokojnego starszego małżeństwa z dzieckiem 608-245-441 BIAŁ SIEDLISKO ok. Suwałk, z możliwością kupna. 789-186-886 SUW SZUKAM stancji do wynajęcia, na wsi, do 15km od B-stoku. 799-169-861 BIAŁ TRÓJKA studentów szuka 2, 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia, w przystępnej cenie do 1000 zł ze wszystkimi opłatami. 000-000-000 BIAŁ WYNAJĘ dom, może być do remontu pod branżę rozrywkową. 511-919-449 BIAŁ

ZAMIANA

» ŚWIEBODZICE K. ŚWIDNICY, MIESZ KANIE 50M², I PIĘTRO, CENTRUM,

Budynek wielorodzinny 2-klatkowy z windami przy ul. Leszczynowej 49 w Białymstoku. W ofercie zostało ostatnie 2-pokojowe mieszkanie o pow. ok. 46,97mkw. położone na III piętrze. Wolne miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Gotowe do odbioru

Od 4.100zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny 5-kondygnacyjny u zbiegu ul. Jagiellońska, Mickiewicza i Pod Krzywą w Białymstoku, 2 klatki z windami, łącznie 36 mieszkań i 6 lokali usługowych, garaż podziemny z miejscami postojowymi. W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow. od 43,73 do 55,39mkw.

III kwartał 2013r.

Od 5.100zł/ mkw.

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osobnymi garażami w podziemiu przy ul. Zachodniej w Białymstoku. W cenie mieszkania komórka lokatorska o pow. 7mkw. Zostało ostatnie mieszkanie na III piętrze.

Gotowe do odbioru

4.400zł/mkw

Budynek 4-kondygnacyjny, 5-klatkowy z osobnymi miejscami postojowymi w podziemiach przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku. Pow. mieszkań 37-62mkw.

Grudzień 2013r.

4.300zł/mkw parter, 4.600zł/ mkw – I piętro, 4.550zł/ mkw – II piętro, 4.500zł/ mkw - III piętro. Przy jednorazowej wpłacie 6% rabatu.

Ostatnie 6 mieszkań w budynku wielorodzinnym 4-klatkowym przy ul. Rzymowskiego w Białymstoku, w podziemiu miejsca parkingowe, a w parterze – lokale usługowe

Gotowe do odbioru

Od 4.000 zł/mkw.

Budynek wielorodzinny, 6-kondygnacyjny przy ul. Nowy Świat 9 w Białymstoku. Łącznie 32 mieszkania. Garaż podziemny. Lokale usługowe w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy i w parterze budynku wielorodzinnego.

II kwartał 2014 r.

Od 5.100. zł/ mkw., lokale usługowe 7.000 zł/mkw. netto.

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w Osowiczach k. Białegostoku. Pow. domów – 160mkw., działek – 858mkw. Stan surowy zamknięty z wykonaną elewacją. Możliwość doprowadzenia do stanu deweloperskiego.

Gotowe do odbioru

Od 420 tys. zł

BLISKO DWORCA, 2 POKOJE, KUCH NIA, ŁAZIENKA, NA MIESZKANIE W BIAŁYMSTOKU. 604-219-854 B STOK, os. Przydworcowe, 58m², 7 piętro, winda, 4-pokojowe, na 2-pokojowe, parter lub 1 piętro. 508-770-746 BIAŁ B STOK, własnościowe, 60m², I piętro, na domek w okolicach Białegostoku 601480-592 BIAŁ DOMEK jednorodzinny 130m², działka 400m², gm. Kolno, na mieszkanie w bloku. 150.000 zł do uzg. 501-974-977, (86)27870-70 KOL DWIE działki po 4139m² po 50x83, 5km za białymstokiem w niewodnicy nargilewskiej, na dom w białymstoku, działki z pradem i wodociągiem. 513.000 zł całość 696-566-280 BIAŁ DWUPOKOJOWE 50m² centrum Białegostoku, I piętro, cegła na mniejsze do 40m². 504863430 BIAŁ DZIAŁKA powiat Moniecki, gmina Trzcianne sprzedam lub zamienię na ciągnik lub transportera. 4 zł m² 531-184-290 MOŃ SIEDLISKO, dom wolno stojący 108m², działka uzbrojona 4900 m², bud. gospodarczy, na wsi, blisko jeziora, na działkę budowlaną w Ełku do 5 km od centrum. 130.000 zł 505-797-878 EŁK ZAMIENIĘ 4-pokojowe mieszkanie na Dziesięcinach 58m², na mniejsze dwupokojowe, najchętniej w tej samej dzielnicy. 511941-374, (85)654-11-01 BIAŁ

KUPIĘ BLACHA aluminiowa, ryflowana, różne rozmiary 512-478-610 SOK BRAMĘ i bramkę z demontażu. 502-958563 BIAŁ DRZWI do warsztatu, unoszone do góry lub garażowe. 512-478-610 SOK KABINA prysznicowa, meble, drzwi, inne rzeczy do mieszkania. 512-478-610 SOK KOSTKA brukowa, inne płyty do utwardzenia placu. 512-478-610 SOK KOSTKA brukowa, możliwy własny demontaż, dowolna ilość 512-478-610 SOK OKNA plas kowe, używane, 2szt, wym: 2.15x110 lub mniejsze. 604-449-809 SUW PŁYTKI chodnikowe. 601-201-898 BIAŁ POJEMNIKI do magazynowania akumulatorów i innych odpadów 512-478-610 SOK RUSZTOWANIE warszawskie, Suwałki. 502933-254 SUW SIATKĘ ogrodzeniową ocynkowaną, wys. 1.30m, 1.40m, mało używaną lub nową, wraz z transportem (0-85)652-08-25, (85)652-08-25 BIAŁ WANNA 200l, używana, kpl. 511-616-141 BIAŁ

ŚRUBY metalowe, dociskowe do warsztatów stolarskich, 4kpl 80 zł (86)271-3853 ZAM ŚWIERKI grube na pniu, wycinka kupującego, k.Milejczyc. 290 zł m³ 602-615-159 SIEM

BALE dębowe suche 50mm, 3m³. 2.000 zł m³ 514-264-159 BIAŁ BALE dębowe, 2 cale, sezonowane, 0.8 m³. 1.600 zł 798-947-463 SIEM BALE sosnowe, 14x14 cm, krokwie 8x14 cm, ok. 1 m³, pozostałość po budowie, Wys.Maz. 600 zł całość 880-195-213 WYS BELKA 12x12cm. 10 zł mb 663-262-113 AUG BELKI dachowe, sezonowane, 1 m³, k.Łap. 650 zł m³ (85)650-13-38 BIAŁ BETON komórkowy z Ostrołęki 590x240x240, ponad 200szt, oryginalne opakowanie, ok. Trześcianki. 5, 30 zł szt. 514-226-006 BIAŁ BLACHA aluminiowa falowana 200x100cm, 60 arkuszy. 55 zł szt. 511-271-797 BIAŁ BLOCZKI betonowe 24x24x12, 300szt. 1, 80 zł szt. 788-882-649 BIAŁ BLOCZKI betonowe 38x24x12, 400. 2, 50 zł szt. 788-882-649 BIAŁ BLOCZKI ceramiczne kratówka 24z22x12cm, 2240szt. 1, 60 zł szt. 511271-797 BIAŁ BOAZERIA, podbitka, 100m². 25 zł m² 667056-256, (85)681-62-56 HAJ BOJLER elektryczny 120l, używany. 300 zł (86)271-38-53 ZAM BRAMA przesuwna, nowa, Ełk. 500 zł mb 692-801-865 EŁK BRAMY garażowe nowe lub używane. 500 zł 794-015-972 BIEL BRODZIK 70 zł 796-335-325 BIAŁ BRODZIK akrylowy, nowy. 130 zł 508-073762 BIAŁ BRZOZA dłużyca, 5m³. 220 zł m³ 501-653850 AUG CEGŁA biała silikatowa, z rozbiórki. 50 zł szt. 515-309-666 BIAŁ CEGŁA biała, 10000szt. 0, 40 zł szt. 883583-908 CEGŁA szamotowa biała, nowa, 300szt. 3 zł szt. (85)675-07-80 BIAŁ CEGŁY z rozbiórki, solidne, 800szt. 1, 30 zł szt. 798-918-370 SOK CEMENT l ll z dowozem oraz murarski, od 350zł bru o. 350 zł 509034020

» CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓKNI

NY, MEMBRANY , NAJLEPSZE CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY ASOR TYMENT ZADZWOŃ DORADZIMY (085)653-92-34, (85)653-92-34 BIAŁ DŁUŻYCA sosnowa. 190 zł m³ 793-619031 BIAŁ DACHÓWKA Brass cementowa, kolor grafit, używana, 220m². 2.500 zł 884-620148 AUG DACHÓWKA cementowa. 0, 10 zł 798918-370 SOK DACHÓWKA ceramiczna, 2000szt. 0, 50 zł szt. (86)279-13-83 KOL DASZEK nad drzwi wejściowe 300 zł (85)715-29-32 BIAŁ DASZEK nad drzwi, markiza, poliwenglan, 190x109cm. 800 zł 692-801-865 EŁK DESKA calówka, gr.2.5cm, 8 m³, możliwość transportu, k.B-stoku. 450 zł m³ 604-331156 BIAŁ DESKI 2, 5m na ogrodzenie wiejskie, 520 zł m³ do uzg. 692-421-879 AUG DESKI calówki, 2m³, 400-600 zł m³. 663262-113 AUG DESKI sosnowe 6.5m³, gr. 3.2, krokwie 9x7 i 14x7, deska 2.5cm. 550 zł (85)715-4533 BIAŁ DESKI sosnowe, gr.30mm, sezonowane, 2 m³, k.Łap. 700 zł m³ (85)650-13-38 BIAŁ DESKI sosnowe, wysuszone, ok. 7m³. 500 zł m³ 695-250-007 BIAŁ DOM drewniany do rozbiórki w miejscowości Ponikła, okna plas kowe, oszalowany, pokryty blachą, do przeniesienia we własnym zakresie. 11.000 zł 694-646597 BIAŁ DREWNO na ogrodzenie, kołki dębowe, gr. 8-10cm, dł. 1.7m, 220szt. 10 zł szt. 794555-522 BIAŁ DRZWI aluminiowe z futryną, zewnętrzne, brązowe, 94x205, przeszklone 1.150 zł 604-922-094 BIAŁ DRZWI balkonowe pcv. 290 zł 531-865030 BIAŁ DRZWI balkonowe, nowe, pcv. 440 zł 796335-325 BIAŁ DRZWI dębowe z futryną, pełne, 82x208, lewe. 490 zł 794-290-227 BIAŁ DRZWI do kabiny prysznicowej 190 zł 796335-325 BIAŁ DRZWI drewniane 70, 80, 90. 30 zł szt. (85)675-07-80 BIAŁ DRZWI drewniane z futryną, nowe, sosnowe 350 zł 794-290-227 BIAŁ DRZWI drewniane, 6szt, wewnętrzne, z demontażu, oszklone, brązowe, stan db. 110 zł szt. do uzg. 506-587-704 BIAŁ DRZWI drewniane, filungowe, nowe. 440 zł 531-865-030 BIAŁ DRZWI drewniane, ocieplone, nowe, mała szybka, 90l, 2 zamki. 880 zł 508-073-762 BIAŁ DRZWI drewniane, sosnowe, nowe 250 zł 794-290-227 BIAŁ DRZWI garażowe drewniane z futryną, małe szybki, 235x225. 450 zł 508-073762 BIAŁ


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

33


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

34

Kombinat Budowlany Białystok ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok tel: (85)741-64-02 (85)741-50-87 www.kombinatbud.com.pl e mail: kombinat@kombinatbud.com.pl

ASKO S.A.

R. i B. Andrzejewscy Białystok ul. Wenecka 2 15-634 Białystok tel. 505 103 180 www.osiedlezielonagorka.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przy ul. Zakątek w Białymstoku. Aktualnie w ofercie szeregówka o pow. 211 mkw. i dwa bliźniaki o pow. 124mkw każdy.

Gotowe do odbioru

Szeregówki – 2.990zł/mkw., 413-429tys. zł - bliźniaki.

Budynek wielorodzinny dwu- i trzypiętrowy z windą przy ul. Warszawskiej 52 w Białymstoku, aktualnie w ofercie 2 mieszkania, mieszkania o pow. 82 - 90mkw.

Gotowe do odbioru

4.500zł/mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Lewandowskiego 6 (dawna Traugutta) w Białymstoku. Trzy i pięć pięter, 6 klatek, 107 mieszkań, 81 garaży podziemnych, 15 miejsc postojowych, 2 lokale usługowe. W ofercie 8 mieszkań o pow. ponad 60mkw.

Gotowe do odbioru

3.880zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia PP 56 w Białymstoku. Trzeci z 5 budynków w zespole mieszkaniowym. 6 kondygnacji, 8 klatek schodowych, 128 mieszkań, 80 garaży, winda, plac zabaw, parkingi. W ofercie 4 mieszkania.

Gotowe do odbioru

3.880zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Piasta 152 w Białymstoku. W ofercie ostatnie trzypokojowe mieszkanie o pow. 63mkw. na III piętrze.

Gotowe do odbioru

4.136zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Łąkowej 19 w Białymstoku. W ofercie 2 trzypokojowe mieszkania o pow. 63mkw.

Gotowe do odbioru

4.664-4.840zł/ mkw.

4- i 5-piętrowy budynek wielorodzinny przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 58. Łącznie 61 mieszkań o pow. 33-65mkw., 23 garaże i komórki lokatorskie w cenie mieszkań. W ofercie 13 mieszkań.

Gotowe do odbioru

3.987-4.324zł/ mkw.

Mieszkania w zabudowie szeregowej przy ulicy Jagiellońskiej w Białymstoku. Siedem budynków jednorodzinnych, w każdym po 2 lokale mieszkalne (na I i II piętrze) oraz garaże z dwoma miejscami parkingowymi i kotłownią na parterze. Na pierwszym piętrze zaprojektowano mieszkania trzy- i czteropokojowe o pow. 70,30-74,00mkw. Drugie piętro to mieszkania o pow. 98,50-102,40mkw – trzypokojowe z atrakcyjnymi antresolami.

Gotowe do odbioru

367-423 tys. zł.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi ul. Krakowskiej w Białymstoku. Projekt obejmuje 78 mieszkań o pow. 32,75-74,35mkw.

Sierpień 2013r.

5.130-5.700zł/ mkw.

Budynek D to jeden z czterech budynków (B, C, D, E) realizowanych przy ul. 42 Pułku Piechoty (dawniej 27 lipca) w Białymstoku z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi. Zaprojektowano 72 mieszkania dwu-, trzypokojowe o pow. 38,0-64,90mkw.

Wrzesień 2013r.

4.048-4.600zł/ mkw.

Budynek przy ul. I Armii Wojska Polskiego to kolejna inwestycja w tej części miasta. Budynek mieszkalny wielorodzinny 12-klatkowy, 3 piętrowy z 121 mieszkaniami, 112 garażami i miejscami postojowymi ogólnodostępnymi. Mieszkania o pow. od 26mkw do 66 mkw zlokalizowano na parterze i trzech piętrach.

Grudzień 2013r.

4.140-4.700zł/ mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ogrodowej został zaprojektowany jako 3-klatkowy, 3- i 4- piętrowy, z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym, o konstrukcji w technologii tradycyjnej. Projekt obejmuje 48 mieszkań o pow. od 34mkw do 74mkw i 45 miejsc parkingowych w podziemiu.

Październik 2013r.

4.968–5.500 zł/mkw.

Budynek wielorodzinny w Wasilkowie przy ul. Czystej. Ostatnie dwa mieszkania po 84mkw, dwupoziomowe, IIIpiętro, 4 pokoje

Gotowy do odbioru

3.500zł/mkw., do negocjacji

Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażem podziemnym przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, łącznie 29 mieszkań na czterech kondygnacjach jednej klatki. Mieszkania o pow. 49-100mkw.

Gotowy do odbioru

3.987-4.500zł/ mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Swobodnej w Białymstoku, w którym znajdować się będzie 29 mieszkań i lokale usługowe. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji podziemny garaż z miejscami postojowymi i piwnice.

Grudzień 2013 r.

3.987/mkw.

Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Sokola. Doskonała lokalizacja: osiedle Mickiewicza w Białymstoku. W bezpośrednim sąsiedztwie: sklep, szkoła, przedszkole, komunikacja miejska.

I kwartał 2014 r.

Od 350 tys.

Domy szeregowe - „Osiedle Zielona Górka” z Przedszkolem przy ul. Weneckiej 2 w Starosielcach (skraj Zielonych Wzgórz) - II etap. Domy dostępne: 3 segmenty środkowe, 2 segmenty brzegowe o pow. działek od ok. 300mkw do 600mkw. Pow. domów: 189-218mkw. z garażem. Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Dogodne warunki spłaty. Możliwość negocjacji ceny.

III kwartał 2013r.

2.350zł/mkw.

tel. 85 744 88 99 DRZWI garażowe filongowe 224x217cm. 800 zł 509-339-108 BIAŁ DRZWI garażowe używane 2.10x2.40m, metalowe, uchylne, ciemnobrązowe, odbiór osobisty Białystok. 400 zł do uzg. 604-961-518 BIAŁ DRZWI harmonijkowe, pcv 70 zł 794-717236 BIAŁ DRZWI metalowe 80P, złoty dąb, 2zamki 380 zł 531-865-030 BIAŁ DRZWI metalowe podnoszone, szer. 208x250. 590 zł 531-865-030 BIAŁ DRZWI metalowe z futryną 90x2.10 +ogrodzenie 1.50x1.10, 18 przęseł, ok. Suchowoli. 2.000 zł całość do uzg. 507-427506 SOK DRZWI metalowe zewnętrzne, przeszklone (witraż), ocieplone pianką, 2 zamki +klamka, kpl, nowe. 880 zł 508-073-762 BIAŁ DRZWI metalowe zewnętrzne, 2zamki, nowe, ocieplone pianką 650 zł 794-290227 BIAŁ DRZWI metalowe, ocynkowane z futryną, ocieplone, nowe, „90”prawe 410 zł całość 796-335-325 BIAŁ DRZWI pokojowe białe, 5szt. 50 zł 515077-098 BIAŁ DRZWI pokojowe białe, szyba, kratka, 80cm lewe, 2szt 80cm prawe, 70cm lewe pełne, 70cm prawe łazienkowe, z okuciami, zamkami i kluczami. 20 zł szt. 609795-828 BIAŁ DRZWI pokojowe, używane, białe, przeszklone, klamki, bez futryn, 4szt, razem lub osobno, szer. 80cm. 100 zł szt. 505062-712 BIAŁ DRZWI sosnowe z futryną pełne, nowe, 2szt 480 zł szt 691-712-673 PISZ DRZWI stalowe zewnętrzne, futryna, ocieplane, otwierane na zewnątrz, kpl zamków, kluczy i rygli. 650 zł 531-967-007 SOK

DRZWI warsztatowe (garażowe) z płyty warstwowej, elektrycznie podnoszone, stan db. 502-243-394 WYS

DRZWI wejściowe 90 tka. 100 zł 515-077098 BIAŁ DRZWI wejściowe filongowe, nowe, futryna, próg, na uszczelkę, różne rozmiary, 8szt, 600-1.100 zł. 503-939-342 BIAŁ DRZWI wejściowe zewnętrzne, podwójne. 500 zł 608-391-964 BIAŁ DRZWI wewnętrzne 70, 80cm, okleina drewnopodobna. 80 zł szt. 507-960-008 WYS DRZWI wewnętrzne, 5szt, stan db. 100 zł szt. 608-391-964 BIAŁ DRZWI z futryna, drewniane, nowe 350 zł 794-290-227 BIAŁ DRZWI zewnętrzne 80 cm antywłamaniowe nowe z ościeżnicą. 1.050 zł 785-642439 MOŃ DRZWI zewnętrzne pcv z futryną, 2 zamki, 98x220 620 zł 531-865-030 BIAŁ DYLE sezonowane sosnowe, gr. 7cm, dł. 4, 5, 6m, 3m³. 750 zł m³ 663-262-113 AUG ETERNIT falisty nowy 110x170cm, 45szt. 5 zł szt. do uzg. 609-232-741 BIAŁ ETERNIT nowy polski, 50szt. 9 zł szt. do uzg. 513-669-005 HAJ EUROPALETY, 100 szt, stan bdb, nowe, Nowodworce. 2.000 zł 692-740-525 BIAŁ FUTRYNY do drzwi, drewniane, nowe, 7kpl 100 zł szt. 604-922-094 BIAŁ FUTRYNY do drzwi, mahoniowe z opaską, nowe, 5szt 100 zł 508-073-762 BIAŁ FUTRYNY metalowe do drzwi, nowe, „90”i”100” -10szt 55 zł szt. 796-335-325 BIAŁ FUTRYNY regulowane do drzwi, nowe, 8 szt. 120 zł szt. 531-865-030 BIAŁ GEOKRATA, wys, 15cm, 2.60x6.20, 10szt, małe komórki. 3.500 zł do uzg. 884-620148 AUG GLAZURA i terakota, ok. 100m². 15 zł m² 514-264-159 BIAŁ GONT drewniany pióro wpust, 60 cm długości, 10 cm szerokości, 2, 5 cm grubości, świerkowy lub osikowy. 2 zł szt. 663-201446 SEJ GRZEJNIK łazienkowy, drabinka, 60x130. 230 zł 604-922-094 BIAŁ GRZEJNIK łazienkowy, nowy, 56x46, 2szt 130 zł szt. 508-073-762 BIAŁ GRZEJNIK drabinka, 90x180, nowy 350 zł 508-073-762 BIAŁ GRZEJNIK panelowy Purmo, V22, 90x100 340 zł 531-865-030 BIAŁ GRZEJNIKI 3 - panelowe, 2 szt. 2 90 x 140. 800 zł 785-642-439 MOŃ GRZEJNIKI Kermi, V33, 70x60, 3szt, praktycznie nowe. 240 zł szt. 508-073-762 BIAŁ GRZEJNIKI Purmo 2 szt. 2 - 900 x 1400, 1 - 600 x 2300 800 zł kg 695-340-057 MOŃ GRZEJNIKI typu Purmo używane, wymiary 100x60 cm, 60x60 cm, 2.30x45, 1, 60x 0, 30, grzejnik łazienkowy, rurowy, biały, używany, 55x70. 100 zł szt. do uzg. 504554-814 BIAŁ KABEL 2-żyłowy. 55 zł 513-669-005 HAJ

KABINA prysznicowa 90x160x215 z wanną, radiem, oświetleniem led, tel. stacj., hydromasaże, 2-letnia, jak nowa. 1.300 zł 510-232-742 BIAŁ KABINA prysznicowa, narożna 230 zł 531865-030 BIAŁ KAFLE białe 1, 50 zł szt. 606-448-844 HAJ KAFLE piecowe 19x12 cm, białe, zielone, kremowe, brązowe, 8-9 zł szt. 798-807758, (85)744-10-80 BIAŁ KAFLE piecowe, białe. 2 zł szt. 532-595947 SUW KAFLE piecowe, ok 90szt. 1, 50 zł szt. 604922-094 BIAŁ

» KAFLE Z ROZBIÓRKI PIECA KAFLO WEGO, BIAŁE, STAN BARDZO DOBRY, CZYSZCZONE, 500 SZTUK. 2 zł szt. 500082-012 MOŃ

KAMIEŃ cięty na plastry dowolnej grubości {standard 1, 2, 3, cm} w cenie 99 zł za m². oraz stoły ogrodowe, kamienne cena od 500zł. 99 zł m² 510-550-894, 514365065 SUW

KOŁKI lakierowane, olchowe, dł. 57cm, średnica 15mm, możliwość transportu. 0, 20 zł 795-927-136 BIAŁ KROKWIE 8x13cm, 200mb, k.Łap. 8 zł mb (85)650-13-38 BIAŁ KRUKI fi20 mm, do zawiasów, do betonu, 10 szt. 8 zł szt. 662-744-100 BIAŁ LAKIER do grzejników w sprayu, biały błyszczący, 8 sztuk 400 ml, niemiecki. 10 zł szt. do uzg. 501-942-160 BIAŁ LAMPA uliczna. 150 zł 785-266-726 GRAJ LEJ spustowy do rynny, 15szt. 10 zł szt. 604-595-157 BIAŁ LUKSFERY z rozbiórki, 32 szt, 20x20cm 4 zł szt. (86)271-38-53 ZAM LUT cynowo-ołowiowy LC60, po 0.30kg szt, 18szt. 1, 20 zł szt. 609-232-741 BIAŁ MAŁA umywalka z syfonem, stan dobry 32 zł 514-219-618 BIAŁ MOZAIKA brzozowa fi 0.8, 28m². 20 zł m² (85)675-07-80 BIAŁ MOZAJKA dębowa, 18m²+10l lakieru, nowe. 300 zł całość 508-073-762 BIAŁ NAKRAPIARKA do tynków 100 zł (86)27138-53 ZAM NAPĘDY i automaty do bram garażowych i wjazdowych. 500 zł 794-015-972 BIEL ODDAM gruz za rozbiórkę budynku 501746-419 HAJ OFERUJĘ prace ziemne z zakresu, wykopy, kompleksowe prace brukarskie, usługo koparko- ładowarką, transport -żwir, ziemia, piasek itp. 518-937-399 BIAŁ OKAP kuchenny 150 zł (85)715-29-32 BIAŁ OKNA 2, 3-skrzydłowe. 80 zł szt. 507-960008 WYS OKNA dachowe Roto, 3szt, 80x100, stan idealny. 310 zł szt. 531-865-030 BIAŁ OKNA dachowe, 90x120-3szt, 75x140-2szt. 270 zł szt. 794-290-227 BIAŁ OKNA do altanek, nowe, na 1 szybę, białe, wys. 120, szer. 70, 90, 120, 150, 180cm, 200-700 zł. 503-939-342 BIAŁ OKNA drewniane z futrynami, skrzynkowe, szer. 120x88, 6szt. 280 zł szt. 794-290227 BIAŁ OKNA drewniane z futrynami, 135x125, 3szt 80 zł szt. 531-865-030 BIAŁ OKNA drewniane, 8szt, drzwi balkonowe 500 zł szt 606-206-722 BIAŁ OKNA i drzwi drewniane używane Domex, stan db 200 zł m² 694-426-665 BIAŁ OKNA i drzwi, nowe, pozostałość po budowie, 50-500 zł. (85)715-29-32 BIAŁ

» OKNA NIETYPOWE Z DEMONTAŻU, DREWNIANE 100 zł (0-85)743-78-17,

(85)743-78-17 BIAŁ OKNA pcv, 87x114, 4szt, nowe. 310 zł szt. 508-073-762 BIAŁ OKNA pcv, 170x180, 3szt 460 zł szt. 531865-030 BIAŁ OKNA plas kowe, 85x43, 3szt 190 zł szt. 604-922-094 BIAŁ OKNA skrzynkowe nowe, na uszczelkę, nie malowane, nie szklone, różne rozmiary, 12szt, 400-1.400 zł. 503-939-342 BIAŁ OKNA używane z futrynami, 8szt 150 zł szt. 604-922-094 BIAŁ OKNA używane, typ polski i sokólski, futryny, stan db, szer. 120-150cm, wys. 60, 145, 165cm, 300-600 zł. 503-939-342 BIAŁ OKNO 114x117, pcv, nowe 370 zł 531-865030 BIAŁ OKNO 146x207cm, 5szt. 500 zł szt. 506984-247 BIAŁ OKNO 149x235cm, 20szt, nowe. 500 zł szt. 506-984-247 BIAŁ OKNO 87x143, nowe, pcv. 380 zł 794-290227 BIAŁ OKNO 87x84, pcv, nowe. 260 zł 796-335325 BIAŁ OKNO pcv, 178x144, 2-skrzydłowe +rolety. 480 zł 531-865-030 BIAŁ OKNO pcv, 92x95, nowe, uchylno-rozwierne, z zewnątrz złoty dąb. 330 zł 796-335325 BIAŁ OKNO pcv, nowe, ok. 150x150cm. 480 zł 604-922-094 BIAŁ


tel. 85 744 88 99 OKNO pcv, nowe, szer. 177x164. 450 zł 794-290-227 BIAŁ OKNO pcv, witryna +roleta antywłamaniowa, 170x145. 470 zł całość 508-073762 BIAŁ OKNO pcv, witryna, 120x150, rozszczelnione. 80 zł 796-335-325 BIAŁ OKNO pcv, 57x114, nowe 270 zł 794-290227 BIAŁ OKNO plas kowe nowe, dwuskrzydłowe, 143cm x 160cm. 250 zł 602-154-128 BIAŁ OKNO plas kowe, 117x115 280 zł 794290-227 BIAŁ OKNO WITRYNA, pcv, dzielona, 203x214. 480 zł 531-865-030 BIAŁ PŁYN Metylan do zrywania tapety, 2000 m², 5 litrów, cena za 5 litrów. 20 zł 501942-160 BIAŁ PŁYTA laminowana, elementy boazeryjne, 190x28 cm, 40 mb. 8 zł mb (86)271-3853 ZAM PŁYTA OSB 25mm (używana) grubość 25mm, użyta jako szalunek stropu, bez uszkodzeń, 7 arkuszy. 525 zł kpl 500-230621 BIEL PŁYTKI chodnikowe 35x35, 250szt. 2, 70 zł szt. 788-882-649 BIAŁ PŁYTKI chodnikowe, stan bdb, 35x35x5cm. 2, 50 zł szt. 668-284-556 BIAŁ PŁYTKI mrozoodporne gres, 10x10cm, 12m² 25 zł m² 796-335-325 BIAŁ PŁYTKI podłogowe pcv 30x30cm, szare, 90m². 5 zł m² 609-232-741 BIAŁ PŁYTY szalunkowe ze sklejki wodoodpornej 16mm, ok. 100m². 25 zł m² 692-740525 BIAŁ PALETY ok. 50 szt. 10 zł szt. 510-766-485 WYS PARAPETY ceramiczne, różne wymiary. 10 zł szt. (87)621-40-21 EŁK PARAPETY zewnętrzne, blaszane, nowe, 15 szt. 15 zł szt. 531-865-030 BIAŁ PARKIET dąb jasny, gr. 18mm, ok. 50m², terakota, 20-50 zł. 668-121-166 PARKIET dębowy, ok. 20m². 45 zł m² 668178-073 WYS PIASEK żółty pozostały z budowy domu jednorodzinnego do zasypania fundamentów, Grabówka. 20 zł m³ do uzg. 784028-777 BIAŁ PIEC c.o. 21kW, używany, stan db, w ciągłej eksploatacji. 600 zł 608-490-404 SUW PIEC C.O. Viessmann, olejowy, zasobnik 130l, ze stali nierdzewnej, kompletna automatyka, pogodówka, w pełni sprawny, regularnie serwisowany. 2.000 zł szt. 695982-742 BIAŁ PIECE kaflowe z chlebakiem z lat 60, płytka, 2szt, 1 piec typu ścianka w całości lub do rozbiórki, stan bdb. 800 zł 694-175685 BIAŁ PIECYK gazowy wieloczerpalny, Junkers 260 zł 604-922-094 BIAŁ PIECYK koza typ wojskowy. 500 zł (85)74453-38 BIAŁ PIECYKI podgrzewaczy z baterią, 2szt. 150 zł szt. (85)675-07-80 BIAŁ PODŁOGÓWKA 150m². 45 zł m² 667-056256, (85)681-62-56 HAJ PODBITKA pcv Bryza, nieuszkodzona, nowa, kolor grafit, pełna 6 szt, perforowana 7 szt, dwie listwy J gra s. 25 zł m² 515189-878 BIAŁ PODKŁADY kolejowe drewniane, 100szt. 15 zł szt. 511-271-797 BIAŁ PODWOZIE barakowozu, 7x2.4 m, 3 szt. 5.000 zł szt. 881-661-526 SOK POLBRUK z rozbiórki, 7m² 20 zł m² 794290-227 BIAŁ POSTUMENT (noga) pod umywalkę. 40 zł 604-922-094 BIAŁ PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)271-38-53 ZAM PRZĘSŁA olchowe 2.80m, wys. 1.20m, 3szt. 620 zł 514-219-618 BIAŁ PRZEPUST drogowy 80x40cm, 2 szt. 35 zł szt. 794-290-227 BIAŁ PRZEWÓD miedziany w igielicie, 20mb. 4 zł mb (85)675-07-80 BIAŁ

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

PRZEWÓD w gumie, miedź, lina 4x0.8x25, 15mb. 150 zł (85)675-07-80 BIAŁ PUSTAKI wiórobetonowe, Nowodworce. 3, 50 zł szt. 692-740-525 BIAŁ ROLETA antywłamaniowa, aluminiowa 200 zł 508-073-762 BIAŁ RURA grubościenna fi 76x7x170cm, 4szt, fi 76x4x170, 3szt, fi 102, fi 90, pręt fi 40, gat. 40h, inna stal 1, 80 zł kg 511-240-244 SOK RURA na słupki fi 60, dł. 2mb, 50szt. 18 zł szt. 536-959-562 BIAŁ RURKI chromowane fi 10mm, 36mb 3 zł mb (86)271-38-53 ZAM RURY fi 70, na słupki, dł. 2mb, 50szt. 21 zł szt. 698-580-099 BIAŁ RURY grubościenne, fi 14cm, 500kg 2 zł kg 609-499-004 PISZ RURY na słupki, fi 70, stan bdb, 100 m bieżących 21 zł mb 662-744-100 BIAŁ RUSZTOWANIA warszawskie, lekkie, używane, po jednej budowie, 18szt. 38 zł szt. 690-196-918 WYS RYNNY blaszane ocynkowane 8mb, nowe 20 zł mb (86)271-38-53 ZAM RÓŻNE, pozostałość po budowie, od 5 do 10 zł. 795-999-550 BIAŁ SŁUP energetyczny, budowlany, 2szt 250 zł szt 609-499-004 PISZ SCHODY metalowe, solidne, dł. 5, 3 m., Zawady k Jeżewa 2.500 zł (85)714-00-83 BIAŁ SCHODY strychowe, składane, nowe 250 zł 531-865-030 BIAŁ

SEDES kompakt 150 zł 604-922-094 BIAŁ SEDES wiszący na budowę 60 zł 531-865030 BIAŁ SIATKA ogrodzeniowa, plas kowa, wys. 1.7m, dł. 19mb. 8 zł mb 511-240-244 SOK SKRZYDŁA okienne pcv, jako witryna, 50x175, 6szt. 80 zł szt. 794-290-227 BIAŁ SPICHLERZ drewniany 3.80x3.80m. 3.000 zł (85)675-10-46 BIEL

» 200SZT, STEMPLE BUDOWLANE 3M, OK. PO JEDNYM UŻYCIU. 4, 50 zł

szt. 605-234-194 AUG STEMPLE budowlane po jednym użyciu 2, 9 m, 270 szt. Choroszcz 3, 60 zł szt. 663089-903 BIAŁ STEMPLE budowlane, 50szt. 4 zł szt. do uzg. 664-835-165, (85)683-28-61 HAJ STEMPLE budowlane, dł.3m. 4 zł szt. 600768-549 BIEL STEMPLE budowlane, wys. 2, 8-3m, ponad 200 szt. Używane 1 raz. 5 zł szt. do uzg. 509-958-383 BIEL STEMPLE drewniane z budowy domu jednorodzinnego, ponad 200 sztuk, Grabówka. 5 zł szt. do uzg. 784-028-777 BIAŁ STODOŁA z bala, 2-drzwiowa, stan db, 16x7.3m, kryta dachówką cementową, gm. Narew. 7.000 zł do uzg. (85)652-0825 BIAŁ STYROPIAN genderka EPS 0.31 fasada extra, gr. 20cm z frezem, cena za paczkę. 45 zł do uzg. 502-958-563 BIAŁ SZALÓWKA 200m². 35 zł m² 667-056-256, (85)681-62-56 HAJ SZALÓWKA. 35 zł m² 609-141-836 SOK SZKŁO gładkie 3mm, 50m². 6 zł m² 609232-741 BIAŁ SZKŁO lustrzane, zdjęte z baryku, 80x95 cm, stan db. 50 zł (85)652-08-25 BIAŁ SZKŁO szklarniowe nowe, 40cm, 60cm, 3mm, 470 szt. 5 zł szt. do uzg. 665-704209 HAJ SZKLANE pustaki. 8 zł szt. (85)652-35-02 BIAŁ SZTACHETY 0.90-1.60m, 1.80m, 2.5-5 zł szt. 536-959-562 BIAŁ SZTACHETY 90-160cm, 1.80-5.10 zł. 698580-099 BIAŁ

SZTACHETY świerkowe 80x25x1800mm, 600szt. 2, 80 zł szt. 663-262-113 AUG SZTACHETY dębowe, wyrobione, 700 szt. 4 zł szt. 504-632-642 BIAŁ SZTACHETY olchowe, bale jesionowe wymiar ok 8x230 i inne. Bardzo dobra jakość. 3 zł do uzg. 798-348-840 SIEM SZTACHETY olchowe, obrabiane, zaokrąglane, wys. 100-150cm, 3-4zł-szt. 790287-329 WYS SZTACHETY olchowe, sezonowane, heblowane, różne wzory, każdy wymiar. 4, 50 zł szt. do uzg. 606-651-173 WYS SZTACHETY różnej długości z wałków półokrągłych i inne, 1.50 - 4 zł za szt 660636-023, (86)272-67-77 GRAJ SZTACHETY sosna, świerk, olcha, różne wymiary. 2, 70 zł szt. 518-146-131 SOK SZYBY zespolone, pakiety, 8szt. 50 zł szt. 796-335-325 BIAŁ SZYNA kolejowa 12m. 50 zł mb do uzg. 792-057-615 BIAŁ SZYNY kolejowe, 8.60m dł., 4 szt 650 zł szt do uzg. 511-616-141 BIAŁ TAPETA, różne rolki, 50szt. 15 zł szt. 514264-159 BIAŁ TERAKOTA mrozoodporna, nieszkliwiona, 45x45cm, 5, 5m² 20 zł m² 508-073762 BIAŁ TERAKOTA, 33x33, 17m² 20 zł m² 531-865030 BIAŁ TREGLE, 3szt, dł. 7.30m. 20 zł mb 510-541700 BIAŁ TRELINKA 3000 szt, możliwość zamiany. 2,

50 zł szt. (86)275-08-24 BIAŁ UCHWYT do płotków śnieżnych, 20szt. 20 zł szt. 604-595-157 BIAŁ UCHWYT rynny 130, 74szt. 5 zł szt. 604595-157 BIAŁ UMYWALKA podblatowa, owalna, nowa 60 zł 531-865-030 BIAŁ UMYWALKA podwójna z syfonem niklowanym i dwoma bateriami 190 zł całość 604-922-094 BIAŁ UMYWALKA z postumentem, biała, nowa. 120 zł całość 796-335-325 BIAŁ WAŁKI stalowe, fi 50mm 2 zł kg 609-499004 PISZ WANNA akrylowa Koło, 140cm nogi, kpl, nowa. 290 zł 796-335-325 BIAŁ WANNA akrylowa narożna, lewa, używana. 100 zł 664-864-169 MOŃ WANNA akrylowa, dł.170 cm. 130 zł 508073-762 BIAŁ WANNA blaszana 170cm, 2szt. 150 zł szt. (85)675-07-80 BIAŁ WANNA blaszana, używana 70 zł 531-865030 BIAŁ WANNA emaliowana z nogami. 150 zł 794290-227 BIAŁ WANNA metalowa, dł. 2m, nowa. 150 zł 602-154-128 BIAŁ WANNA używana 150cm, biała, kompletna. 50 zł szt. 515-309-666 BIAŁ WC drewniane nowe, 2szt. 490 zł szt. 698580-099 BIAŁ WEŁNA elewacyjna, gr.2cm 15 m², gr.12cm, 5 m², 10-20 zł m². 604-848-344 OMA WIATA, konstrukcja metalowa, obita blachą, dł. 30m, szer. 12m, wys. ściany bocznej 4m, możliwość powiększenia długości. 48.600 zł 516-979-253 ŁOM WINDA budowlano towarowa, księga dozoru technicznego. 7.000 zł 881-661-526 SOK WIÓR osikowy, gont do krycia dachów. 50 zł m² 663-201-446 SEJ WYPOSAŻENIE łazienki: wanna narożna, sedes, zlew mały narożny, 30-200zł. 200 zł 694-175-685 BIAŁ ZAMKI do drzwi, z kluczykami i klamkami, 7 kpl, 30-40 zł. 511-240-244 SOK

ZBIORNIK hydroforowy 300l. 200 zł 510541-700 MOŃ ZBIORNIK stalowy na olej napędowy, 1.500l 800 zł 609-499-004 PISZ ZLEW kuchenny, 2-komorowy 80 zł (85)715-29-32 BIAŁ ZLEW kuchenny, nierdzewny, nowy z syfonem. 120 zł całość 531-865-030 BIAŁ ZLEWOZMYWAK nierdzewny z syfonem, kpl, nowy. 120 zł całość 796-335-325 BIAŁ ZLEWOZMYWAK nierdzewny, 2 komory+ociekacz 120 zł 531-865-030 BIAŁ ZLEWOZMYWAK, 60x140, 2 komory, ociekacz. 130 zł 794-290-227 BIAŁ

USŁUGI BUDOWLANE STANY SUROWE ADAPTACJE poddaszy, szpachlowanie, malowanie. 510-913-367 KOL BUDOWA Domów Kanadyjskich, remonty, wykończenia mieszkań, lokali, biur, atrakcyjne ceny. 606-873-479 BIAŁ BUDOWA domów, obiektów przemysłowych, dobudówki. 509-077-466 BIAŁ BUDOWA domów, tanio, szybko i solidnie. 605-168-899 MOŃ DOCIEPLENIA poddaszy, suche tynki, szpachlowanie, malowanie, panele, inne docieplenia elewacji, doświadczona brygada, własne rusztowanie, faktury VAT. 509-517-923 BIAŁ DOCIEPLENIA, elewacje, obróbki blacharskie, parapety, materiały do dociepleń,

szybko, solidnie, faktury VAT 606-312666, (85)675-14-40 BIAŁ DOCIEPLENIE poddaszy, zabudowa suchym tynkiem, szpachlowanie, malowanie 30 zł m² 794-414-634 BIAŁ DOM z bala na zamówienie 609-141-836 SOK ECO Tynki agregatem gipsowe, cementowe, usługa+materiał. 20 zł m² 664-198801 BIAŁ ECO, Szpachlowanie, malowanie, suche tynki, remonty, poddasza 12 zł m² 794414-634 BIAŁ ELEWACJE, docieplenia, kompleksowo oraz inne prace remontowo budowlane. 503-110-696 BIAŁ ELEWACJE, docieplenia, od 75zł-m² z materiałem. 781-019-987 BIAŁ

» KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, DACHY, TA

RASY, BIAŁYSTOK. 507-369-290 BIAŁ PŁOTY i ogrodzenia, panelowe, betonowe, z siatki, klinkieru, własne szalunki, faktura, gwarancja. 506-723-520 BIAŁ POSADZKI agregatem mixokret, od 9zł m², profesjonalnie. 510-502-956 BIAŁ SPRZEDAŻ, montaż, żeliwnych wkładów kominkowych. 798-807-758, (85)744-1080 BIAŁ

» STANY SUROWE OD PODSTAW PO DACH, REMONTY, DACHY, TANIO I SO

LIDNIE. 698-485-301 STANY surowe, bezpośrednio. 500-369822 BIAŁ STANY surowe, budowa domow, obór, kominy systemowe, wszystko z klinkieu, glazura terakota - remonty 30 zł m² do uzg. 502-741-315 BIAŁ STANY surowe, wykończenia, poprawki po profesjonalistach. 40 zł 515-765404 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, płyty gipsowe, poddasza, remonty. 12 zł m² 794414-634 BIAŁ SZPACHLOWANIE, tynki, panele, terakota itp, profesjonalny sprzęt. 510-169-960 BIAŁ

» TYNKI TRADYCYJNE, FACHOWA, SO LIDA I RZETELNA USŁUGA, 100 PRO

CENT SATYSFAKCJI, DOŻYWOTNIA

35 GWARANCJA 507-719-469 BIAŁ TYNKI tradycyjne. 12 zł m² do uzg. 502053-516 BIAŁ

UKŁADANIE POLBRUKU, KOSTKI KAMIENNEJ ITP, TANIO I SOLIDNIE 796-600-648 BIAŁ

UKŁADANIE polbruku, solidnie i w dobrej cenie, fachowe doradztwo, kostka, płytki, gazony, ażury, kamień, palisada. 533506-674 BIAŁ UTYLIZACJA azbestu, domki letniskowe, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, podbitki, szalówka. 692-614-262 BIAŁ WYKAŃCZANIE wnętrz oraz tynki wewnętrzne i zewnętrzne, Białystok i okolice do 60 km. 537-463-526, (85)718-5384 BIAŁ

DOMY drewniane-wymiana podwalin, okien drzwi, przebudowa ścian, rozbudowa domu oraz budowa, ganki, taras, dach z kryciem blachą, garaże, budynki gospodarcze. 512-675-556 ELEKTRYK, hydraulik awarie, bus transport, przeprowadzka, wywoz złomu, blach, mebli, RTV, AGD, sprzatanie garaży, piwnic, rozbiórka altan, montaż mebli. 70 zł 503391-530 BIAŁ ELEWACJE, podbitki, kompleksowe wykończenia wnętrz, malowanie dachów, solidnie i tanio. 691-887-500 BIAŁ GLAZURA, terakota, przeróbki elektryczne, hydrauliczne, malowanie, szpachlowanie, sufity podwieszane, ścianki działowe, zabudowy. 606-306-317 BIAŁ KIEROWNIK budowy, inspektor, przeglądy okresowe, świadectwa energetyczne, przegląd wentylacji. 505-382-848, 694414778 BIAŁ

ROBOTY ZIEMNE UŁOŻĘ polbruk, granit, płyty ażurowe, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, palisady, gazony itp, szybko i solidnie, doradzę i wymierzę, poprawki i przeróbki. 513-342-573 BIAŁ

» UKŁADANIE POLBRUKU KOSTKA, GRANIT, PŁYTY, AŻURY ITD. SOLID

NIE I TANIO, FACHOWE DORADZTWO. 533-506-674 UKLADANIE kostki brukowej 80 zł do uzg. 606-489-498 ŁOM

» USŁUGI

BRUKARSKIE: UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWEJ, RENOWACJA CHODNIKÓW, PALISADY, NAWIERZCH NIE KAŻDEGO RODZAJU, USTAWIA NIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY, SO LIDNIE 605-871-091 BIAŁ

USŁUGI KOPARKĄ KOŁOWĄ, KOPARKO ŁADOWARKĄ, WYKOPY, OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, NIWELACJA TERENU, KOPANIE, CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH. 886-258-470 BIAŁ

USŁUGI minikoparką Bobcat E16. 60 zł 505-997-161, (85)653-95-52 BIAŁ USŁUGI minikoparką, hydraulik, instalacje sanitarne, c.o., wodno-kanalizacyjne, wieloletnie doświadczenie. 606-402-774, (85)715-41-81 BIAŁ WYKOPIĘ staw w zamian za ziemię, przyjmę kamienie za sprzątnięcie, ok. Suwałk. 500-139-647 SUW

POZOSTAŁE

BOGATY wybór wzorów, ogrodzeń betonowych, metalowych, z siatki oraz bram, zapewniamy profesjonalny montaż. 506-617-917 BIAŁ

KISZKA faszynowa, faszyna, paliki, kołki, wieloletnie doświadczenie, konkurencyjne ceny. 793-330-966, (23)654-15-84

KOLEKTORY słoneczne, bezpłatne ogrzewanie wody, promocyjne ceny. 517-344225, (87)520-20-36 OLE KRYCIE dachów papą termozgrzewalną, renowacje dachów płaskich, docieplanie dachów, obróbki blacharskie (giecie i montaż) izolacja tarasów. 7 zł m² +VAT do uzg. 506-624-939 BIAŁ KRYCIE dachów, altan ogrodowych, domów drewnianych- wiórem osikowym w rozsądnej cenie, fachowo. 80 zł m² 783828-866 AUG

» LUXBRUK ROK ZAŁ. 1988 PROFE SJONALNE UKŁADANIE POLBRUKU,

KOSTKI GRANITOWEJ, KAMIENIA NA TURALNEGO, AUGUSTÓW, OKOLICE WWW.KMNAUMOWICZ.PL 507-942987, (87)644-73-41 AUG MALOWANIE płotów, dachów, elewacji, szalówki, garaży, wycinka krzaków, drzew, rozbiórki domów, stodoły. 515-608-076 BIAŁ

MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166-153 BIAŁ

MONTAŻ różnych ogrodzeń, wylewanie fundamentów, murowanie, układanie polbruku. 512-526-895 BIAŁ NAGROBKI, pomniki, grobowce, już od 4.900 zł, najtaniej w regionie, chińskich nie montujemy 606-755-190 BIAŁ OGRODZENIA, grodzenie siatką, sztachetami, przęsłami metalowymi i betonowymi. 515-608-076 BIAŁ PIŁOWANIE rombanie układanie drzewa przycinanie drzew koszenie podwórek ogródków rozbiórki domów itp 515-608076 BIAŁ PIASKOWANIE, Gródek. 100 zł do uzg. 691172-578 BIAŁ POSADZKI, tarasy, papa, obróbki. 604-595157 BIAŁ

BRAMY, ogrodzenia, suche tynki. 690-005273 BIAŁ

CERTYFIKATY energetyczne (świadectwa energetyczne) szybko, tanio i profesjonalnie, nie buduj pożeracza energii. 507-697-083 BIAŁ

CZYSZCZENIE studni, pogłębianie, renowacja, naprawy, zadaszenia, porywy. 797358-933 BIAŁ DOMY drewniane, remonty i wykończenia, przenoszenie domów. 512-675-556

PRZECIERAM drewno trakiem przewoźnym u klienta na posesji lub w innym wskazanym miejscu. 65 zł m³ do uzg. 500-589-818 MOŃ

SPRZĄTANIE po remontach -Białystok. 535-064-540 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, kładzenie terakoty, glazury i paneli podłogowych, podwieszanie sufitów, zabudowa z płyty GK i inne, ponadto przeróbki instalacji elek. 665-006-253 SUW UKŁADANIE paneli podłogowych, ściennych, szpachlowanie, malowanie, rozbiór-


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

36

Campo Grabińscy s.j. ul. Grodzieńska 35 16-010 Wasilków kom. 664 852 571 biuro@campo-domy.pl www.campo-domy.pl

Osiedle Leśne w Wasilkowie. Zespół domów jednorodzinnych i szeregowych (łącznie 80 domów) na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Domy o pow. 160 mkw., działki od 1.000 mkw., szeregówki - 150-170 mkw. na działkach 280-330 mkw.

Trzy pierwsze etapy ukończone, czwarty – w budowie

Od 369 tys. do 449 tys. zł szeregówki i 560-660 tys. zł za domy

Osiedle miniszeregówek przy ul. Palmowej w Grabówce. Budynek z 16 segmentami mieszkalnymi o pow. 85 mkw., ogródki 45-162 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 299.000 zł

Osiedle miniszeregówek przy ul Wierzbowej w Wasilkowie

IV kwartał 2013r.

299 tys. zł.

tel. 85 744 88 99 ki ogrodzenia, montaż szalówki, boazerii docieplenia poddaszy. 515-608-076 BIAŁ

» USŁUGI KAMIENIARSKIE, POMNI KI, DOPISYWANIE LITER NA CMEN

TARZU, ZŁOCENIE, MONTAŻ LITER MOSIĘŻNYCH, RENOWACJA, POD NOSZENIE POMNIKÓW, WWW.KA MIENIARSKO BUDOWLANE.PL 609462-494 BIAŁ USŁUGI podnośnikiem koszowym, 14m. 506-454-545 BIAŁ WYCINKA drzew, tanio. 791-968-008 BIAŁ WYKONAM pomniki granitowe, tanio, solidnie. 508-150-800 BIAŁ

» WYKONANIE DRENAŻY, MONTAŻU I PRZERÓBKI STUDZIENEK ITD. KON

KURENCYJNE CENY, DOŚWIADCZE NIE. 535-266-290 BIAŁ ZATRUDNIĘ pracownika do wykończeniówki, od zaraz. 660-261-963 BIAŁ

AZBUD+

Wasilków tel. 602-693-386 www.domypodlasia.pl biuro@domypodlasia.pl

ul. Marii Konopnickiej 12b/19 15-215 Białystok tel. 601 39 47 96, 85/740 47 74 bit2007@wp.pl www.bit-developmnet.pl

F.B.-H. DOMBUD s.c. BIAŁYSTOK ul. Niemeńska 6 tel.509 405 525 www.firmadombud. republika.pl MAPO DOM

Ada Kar Białystok tel. 793 791 137, kom. 505 442 175 www.ada-kar.pl adakar81@wp.pl

Budownictwo Stepron Al. Solidarności 15 15 - 751 Białystok telefon/faks 48 85 652 55 62 telefon komórkowy 783 860 292 biuro@stepronbudownictwo.pl www.stepronbudownictwo.pl

Modernhome II (drugi etap) - dwupoziomowe mieszkania o pow. 63 do 82mkw. w zabudowie szeregowej przy ul. Marcina w Zaściankach. Powstaną dwa budynki, z 26 segmentami łącznie.

II kwartał 2013r.

Wybrane lokale (B1, C1, D1) objęte są promocją - cena od 239tys.zł., pozostałe od 264tys.zł.

Comforthome – domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku (przed Grabówką). Budynki trzypoziomowe o pow. 132mkw. z garażami dwustanowiskowymi i ogródkiem.

Gotowe do odbioru

Od 359.000 zł

Osiedle domów wolnostojących w Wasilkowie. Inwestycja w spokojnym miejscu w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Dogodny i ekspresowy dojazd do różnych dzielnic Białegostoku. Uzbrojony teren. Budynki o powierzchni użytkowej 110m2 – do 130m2 -z garażem na 1 samochód- na działkach od 600-700m2 i 195m2 na działce 820m2 z garażem na 2 samochody.

Budynki powstają sukcesywnie po podpisaniu umowy

Od 399500,stan deweloperski

„Nad Stawami” - osiedle luksusowych domów jednorodzinnych przy ul. Rybackiej w Białymstoku (okolice Stawów Dojlidzkich w pobliżu Zaścianek). Docelowo powstanie tu osiem domów o pow. 172mkw. (łącznie z garażem jednostanowiskowym) na działkach od 540 do 660mkw.

Pierwsze domy sa już gotowe do odbioru, kolejne powstają sukcesywnie

Cztery funkcjonalne domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Obłoków w Białymstoku (os. Jaroszówka), pow. użytkowa domu: 135,6mkw. + poddasze, pow. działek: 275-316mkw. Dokładny opis na stronie www.firmadombud.republika.pl/blizniaki.html

III kwartał 2013r.

Od 465 tys. zł - stan deweloperski

Dom w zabudowie bliźniaczej w Grabówce ul. Tymiankowa. Powierzchnia domu 152mkw, działki - 500mkw. Pełne uzbrojenie. Budynek doprowadzony do stanu developerskiego z piecem, ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami, rozprowadzeniem ciepła z kominka

Gotowe do odbioru

429tys.zł. - do negocjacji

Od 450 tys. zł.

Osiem domów przy ul Kosińskiego (os. Bagnówka) w Białymstoku. Cztery z nich będą to domy wolnostojące o pow. 158-224mkw., a cztery to domy w zabudowie bliźniaczej o pow. 142146 mkw., działki o pow. 330-590 mkw.

III kwartał 2013r.

460-560 tys.zł

Osiem komfortowych mieszkań (ok. 60mkw.) w zabudowie szeregowej, zlokalizowanej na osiedlu domów jednorodzinnych na ul. Szwajcarskiej w Białymstoku.

IV kwartał 2013r.

Od 210tys.zł – cena promocyjna mieszkania uwzględniająca dopłatę 24tys.zł.

Dziesięć komfortowych mieszkań (pow. ok. 55mkw.) w zabudowie szeregowej o nowoczesnej architekturze u zbiegu ulic Nowowarszawskiej, Branickiego i Baranowickiej w Białymstoku.

IV kwartał 2013r.

4.200zł/mkw.

Dom jednorodzinny w miejscowości Ciasne gm. Supraśl, pow. użytkowa 172,5mkw., działki – 1.315mkw.

Gotowe do odbioru

450 tys. zł

Dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne przy ul. Kruczej w Wasilkowie. Łącznie 92 mieszkania o pow. 30,40-67,50mkw.

Pierwszy – czerwiec 2013r., drugi – listopad 2013r.

3.380 zł/mkw.

ul. Legionowa 9/1, lok.7 15-281 Białystok tel./fax 85 717-04-44 530-882-050, 509-147-144 budownictwo_boguslawski@poczta.onet.pl www.budownictwoboguslawski.pl SM Wasilków ul. Nadrzeczna 1 tel. 85 71-85-398

Apa-Inwest

KRIS-MARK s.c. 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 41 tel. 606 953 077, 510 059 989 www.kris-mark.pl

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Łodzińskiego na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. Domy o pow. 120-180mkw., działki – ok. 300mkw.

Gotowe do odbioru

Od 440.000 zł

Osiedle 15 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w miejscowości Dąbrówki (okolice Wasilkowa). Pow. domów – 140 mkw., działek – 290-420mkw.

I etap, trzy domy już gotowe do odbioru, kolejne powstają sukcesywnie

Od 280 tys. zł.

ROBOT bosch MFQ3530, fabrycznie nowy, nieużywane, oryginalnie zapakowane, z gwarancją producenta. Mikser ręczny, 450W miękki uchwyt, 5 stopni prędkości. 90 zł 500-100-255 BIAŁ ROBOT bosch MFQ3530, fabrycznie nowy, nieużywany, oryginalnie zapakowany, z gwarancją producenta. Mikser ręczny, 450W miękki uchwyt, 5 stopni prędkości. 90 zł 500-100-255 BIAŁ SILNIK do pralki automatycznej polskiej 45 zł. i do pralki zwykłej 35 zł 514-219618 BIAŁ WIDEO starszego typu Show View, 30 kaset video z bajkami, krecik, bolek i lolek i inne. 50 zł do uzg. 501-942-160 BIAŁ WIRÓWKA do bielizny, biała. 150 zł 604922-094 BIAŁ WIRÓWKA do odwirowywania prania Romo, wsad 2 kg, sprawna. 80 zł 500467-464 BIAŁ

» WITRYNA CHŁODNICZA BEKO, MAŁO UŻYWANA 502-186-829 BIAŁ

KUPIĘ MEBLE pokojowe, kuchenne i biurowe i do sklepu motoryzacyjnego, w dobrym stanie. 512-478-610 SOK PRALKA automat, mała, szer. do 45cm, ok. 300zł. 504-162-968 BIAŁ

SPRZĘT AGD ŻELAZKO małe, turystyczne, prawie nowe. 30 zł do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ BUTLA turystyczna 2.5kg, nowa 45 zł 511240-244 BIAŁ EKSPRES do kawy, przelewowy produkcji francuskiej. 95 zł (85)745-50-15 BIAŁ EKSPRES Rowenta, dzbanek w plas kowej obudowie, zakręcany, trzymający temperaturę, biały. 30 zł szt. do uzg. 501-942160 BIAŁ FRYTKOWNICA elektryczna. 50 zł 502729-020 WYS GOFROWNICA do wypiekania gofrów, stan db. 30 zł 502-729-020 WYS KANKA do mleka Bermet, nowe zamknięcie. 50 zł (85)675-07-80 BIAŁ KLIMATYZATOR 1800W, przenośny, fabrycznie bez rur, sterowany elektronicznie, czynnik chłodzący, lód, zimna woda, zimą możliwość grzania, stan bdb. 250 zł szt. 604-912-229, (85)715-47-77 BIAŁ KUCHENKA elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 130 zł 604-922-094 BIAŁ KUCHENKA gazowa 2-palnikowa, stołowa, nowa 120 zł 511-240-244 BIAŁ KUCHENKA gazowa Mesko, 60cm, brązowa, gaz miejski, zapalacze, rożen. 100 zł 602-615-159 BIAŁ KUCHENKA gazowa Wrozamet, 4-palnikowa, na gaz, piekarnik. 100 zł 513-685327 AUG KUCHENKA gazowa z gazowym piekarnikiem, biała. 350 zł 604-922-094 BIAŁ LODÓWKA Amica, zamrażarka 3-szufladowa na dole, 158x56x60 cm, wszystkie półki, stan bdb, B-stok. 220 zł 507-473703 BIAŁ LODÓWKA Whirpool, sprawna. 100 zł 794226-414 BIAŁ LODÓWKO zamrażarka. 300 zł 604-449809 SUW MASZYNA do szycia elektryczna Łucznik. 200 zł do uzg. 510-868-586 MASZYNKA do mięsa 10, silnik siłowy, bardzo wydajna, gm.Dąbrowa B-stocka. 450 zł 667-791-927 SOK MIKROFALA, stan bdb 60 zł 530-908-722 BIAŁ MIXSY firmy Zep er, stan bdb, tylko raz użyty, gwarancja i oryginalne pudełko. 600 zł 609-362-324 HAJ OKAP kuchenny ze stali nierdzewnej. 130 zł 508-073-762 BIAŁ OKAP kuchenny. 80 zł 531-865-030 BIAŁ PŁYTA ceramiczna Amica, 2 palniki gazowe, 2 elektryczne. 290 zł 794-290-227 BIAŁ PIEKARNIK do zabudowy niemieckiej firmy Neff, płyta indukcyjna, stan dobry, cena za komplet. 750 zł 512-664-361 BIAŁ PIEKARNIK niemiecki 120 zł (85)715-2932 BIAŁ PRALKA automatyczna Indesit. 330 zł 692488-171 BIAŁ PRALKA automatyczna Whirpool, stan db. 340 zł 694-643-599 BIAŁ PRALKA automatyczna Whirpool, wsad 6 kg, ład od przodu, 3-letnia. 350 zł 500467-464 BIAŁ PRALKA Candy, stan bdb, używana. 200 zł 608-046-134 BIAŁ PRALKA Daewoo wirnikowa. 80 zł 883583-908 PRALKA Frania. 50 zł 604-449-809 SUW PRALKA Whirpool, 5-letnia, stan bdb, dowóz w cenie. 500 zł 694-175-685 BIAŁ PRALKA wirnikowa Światowid 130 zł 796335-325 BIAŁ PRASOWNICA elektryczna. 400 zł (85)67507-80 BIAŁ PRZEPŁYWOWY ogrzewacz wody S ebel Elektron, typ SNU5S, 2kw-230V8, 7A, grzeje do 85 stopni. 150 zł do uzg. 501942-160 BIAŁ

ZAMRAŻARKA 4 szufladowa. 250 zł 503830-122 BIAŁ ZAMRAŻARKA szufladkowa. 200 zł (85)663-24-78 BIAŁ

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŻYRANDOL kryształowy, 100% oryginalny kryształ, średnica 25 cm, dł.90 cm, nowy, okazyjna cena. 499 zł szt. 790-646323 BIAŁ ŻYRANDOL w oprawie drewnianej, kształt dużej kuli. 50 zł (85)745-50-15 BIAŁ

CHODNIK RĘCZNIE TKANY NA KROSNACH, SZER. 70CM, DŁ. DOWOLNA, GDYŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA CHODNIKA W DOWOLNYM MIEJSCU, WIELOKOLOROWY, DWUSTRONNY, GRUBY. 20 zł mb 505-105-970 BIAŁ

DRZWI balkonowe, plas kowe, 2szt, 214x81, 73x207 500 zł szt. 512-478-610 SOK DYWAN brązowy w dobrym stanie. 80 zł 883-583-908

DYWAN FUTRZAK 2X1.5M, STAN BDB 150 zł 505-105970 BIAŁ

DYWANY 3x2 3szt, w dobrym stanie, Czyżew. 120 zł szt. 691-130-728 WYS FIRANY białe, 2szt, bogato ha owane, wszyta szeroka taśma, 222x220cm, stan db. 35 zł szt. do uzg. 506-587-704 BIAŁ KABINA prysznicowa Sigma Combo BK200 z brodzikiem plus góra, nowa, z kabiny został wyjęty panel prysznicowy. 650 zł szt. 790-646-323 BIAŁ

» LAMPKA NOCNA W KSZTAŁCIE OD KURZACZA. POSIADA NOCNE ŚWIA

TEŁKO CZUWANIA. 10 zł 505-105970 BIAŁ LAMPKA nocna. 50 zł (85)745-50-15 BIAŁ LUSTRO w ramie. 35 zł 795-927-136 BIAŁ SYSTEM nawadniania, zamgławiacz, nawilżacz, zwykle prosty system nawadniania mgłą na tarasy, altany, balkony, podłączyć do kranu lub węża. 124 zł kpl 501-703006 BIAŁ SZAFKA łazienkowa z umywalką i baterią, kpl, nowe 210 zł całość 508-073-762 BIAŁ WANNA żeliwna z syfonem, używana. 140 zł 511-240-244 SOK WYKŁADZINA 30mb, szer. 5m, wzory dziecięce. 30 zł m² 601-323-135 BIAŁ ZASŁONY żakardowe, 4szt, białe, w desenie, szer. 1.40m, dł. 2.30-2.35 100 zł kpl do uzg. 720-240-650, 0781-206-800 BIAŁ ZEGAR ścienny. 150 zł 723-835-426 BIAŁ ZEGAR mechaniczny, nowy, brązowy, w drewniane oprawie. 80 zł (85)745-50-15 BIAŁ ZLEW kuchenny 60 zł 796-335-325 BIAŁ ZLEWOZMYWAK kuchenny, akrylowy, biały, nowy 150 zł 604-922-094 BIAŁ

MEBLE 2 fotele i 2 pufy w stanie bdb. 150 zł całość 663-206-992 BIAŁ 2 CZĘŚCIOWY komplet wypoczynkowy w skład którego wchodzą: kanapa średnia 145cm -fotel 90cm. 300 zł 792-742813 BIAŁ

ŁAWA STOLIK OKOLICZNOŚCIOWA, SZKLANA. WYMIARY: WYS. 50CM, SZER. 50CM, DŁUGOŚĆ 100CM 60 zł do uzg. 505-105-970 BIAŁ

ŁAWA (stół) rozkładany. 200 zł 604-449809 SUW ŁAWA stylowa zdobiona, ciemny brąz, stan db. 470 zł szt. do uzg. 506-587-704 BIAŁ


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

37

JAK ZAPEWNI DZIECKU ODPOWIEDNIE WARUNKI DO NAUKI

Biurko szyte na miarę Wygrawerowane, trójwymiarowe, kolorowe wzory zdobiące fronty nadają biurkom charakteru i oryginalności.

Nie zapominajmy, że biurko, przy którym uczeń codziennie będzie odrabiać lekcje, pełni rolę warsztatu pracy, ale też istotnej dekoracji wnętrza.

W

akacje to idealny moment by zaplanować urządzenie pokoju dziecka, które z początkiem września wyruszy po raz pierwszy do szkoły. Priorytetową rzeczą na zakupowej liście rodziców jest biurko.

Na co jednak zwrócić szczególną uwagę wybierając jego właściwy model? Małgorzata Sawicka-Koprowicz z firmy MEBLIK podpowiada, jakie biurko zapewni komfortowe wa„ reklama

runki do nauki i przez lata dopełniać będzie wystrój wnętrza bliski upodobaniom naszych pociech. Meble w pokoju dziecka powinny być dopasowane do jego wzrostu i budowy. Starajmy się myśleć przyszłościowo, bo dzieci szybko rosną. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się biurko o wymiarach blatu 120x54 i 73 cm wysokości, które pierwszoklasistom zapewni komfortowe warunki do nauki i zabawy, a w razie potrzeby można będzie doposażyć je w nadstawkę lub kontenerek z trzema pojemnymi szufladami. Jeśli biurko przeznaczone jest dla dziecka, które, na co dzień korzysta z komputera, warto dodatkowo zakupić wysuwany blat na klawiaturę. Popularnością cieszą się narożne biurka o wymiarach 130x90cm i 73 cm wysokości. Są one idealnym rozwiązaniem, jeśli pokój dziecka ma liczne skosy lub też

ograniczony metraż. Narożne prawe lub lewe biurko wykorzystując potencjał przestrzeni pozwoli wygospodarować dodatkowe centymetry. W przypadku nastolatków, którzy potrzebują znacznie więcej miejsca do pracy, polecam biurka z kolekcji młodzieżowej o wymiarach blatu 138x67 cm i 75cm wysokości. Występują one w kolorach dopasowanych do kolekcji chłopięcych – tytan - lub dziewczęcych - woodline. Jeśli wiemy, że nasz nastolatek ma tendencję do gromadzenia wszystkiego na blacie biurka, wybierzmy biurko mix. To wygodne połączenie biurka z szafką o jednej z trzech wielkości. Do wyboru mamy wiele konfiguracji. Do każdego z modeli dobrać można: kontenerek z szufladami lub szafkę RTV w dwóch długościach 120 lub 175 z zasuwanymi frontami. W efekcie mamy możliwość uzyskania kilkunastu zestawień. To wygodne i bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Nie zapominajmy by pod biurkiem zostawić wolną przestrzeń dla nóg. Standardowo przyjmuje się, że optymalna jest szerokość ok. 70 cm i głębokość ok. 60 cm. Siedzisko krzesła powinno być obrotowe, regulowanej wysokości, tak by mogło „rosnąć” razem z dzieckiem. Nogi dziecka powinny spoczywać swobodnie na ziemi, a jeśli nie jest to możliwe, to na podnóżku. Dobór właściwego biurka i krzesła to inwestycja w zdrowie i komfort naszych dzieci, która procentować będzie przez lata. oprac. BK, fot. Meblik


38

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

J KIE MEBLE WYBRA , BY URZ DZI FUNKCJONALN I WYGODN JAKIE

tel. 85 744 88 99

AZIENK

Antycznie, współcześnie, klasycznie… modnie

Meble poprawiają funkcjonalność łazienki. Dzięki temu mamy miejsce do przechowywania niezbędnych rzeczy i większy porządek. Szeroka oferta mebli łazienkowych – białe, kolorowe, drewnopodobne jak i drewniane zadowoli nawet najbardziej wymagających.

M

eble poprawiają funkcjonalność łazienki. Zyskujemy miejsce do przechowywania niezbędnych rzeczy i mamy większy porządek w łazience. Jaka zatem powinna być ta idealna sza a?

Kiedy brakuje nam pomysłu na urządzenie łazienki, warto sięgnąć po dostępne na rynku gotowe aranżacje łazienkowe. Są one cenną inspiracją, ale też często gotowym roz-

Meble łazienkowe powinny być przykręcane do ściany, a nie tylko stawiane na podłodze. Jest to szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie słupków wysokich.

wiązaniem. Proponuję więc udać się do sklepu Leroy Merlin w Białymstoku. Znajdą tam Państwo wszystko co jest niezbędne do łazienki. Jednak w tej prezentacji skupię się jedynie na meblach. W przedstawieniu ich pomoże mi Agnieszka Orzechowska, kierownik działu sanitarnego i glazury, ze wspomnianego już sklepu. – Meble łazienkowe poza funkcją praktyczną, wpływają także znacząco na estetykę łazienki. Dlatego też wybierając je, warto zwrócić uwagę na to, aby dobrze komponowały się z ogólnym wystrojem wnętrza. W ofercie naszego sklepu znajdziecie Państwo zarówno pojedyncze meble jak też serie i całe zestawy mebli – mówi pani Agnieszka.

„ Standardowe wymiary mebli łazienkowych

Przykładowy zestaw mebli Piano: słupek (wys. 160 cm, szer. 30 cm) – 135 zł., sza a wisząca (wys. 66 cm, szer. 30 cm) – 82 zł., sza a dolna (wys. 67 cm, szer. 30 cm) – 75 zł., sza a pod umywalkę (wys. 49 cm, szer. 47 cm) – 70 zł., sza a z lustrem (wys. 66 cm, szer. 50 cm) – 95 zł.

„ reklama

Rodzaj

Wysokość (cm)

Szerokość (cm)

Głębokość (cm)

Słupki wysokie

170 – 190

25 – 40

20 – 40

Słupki niskie

80 – 105

25 – 40

20 – 40

Komody

80 – 105

50 – 100

20 – 40

Szafki wiszące

50 – 72

40 – 100

20 – 40

Szafki wiszące lustrzane

40 – 72

30 – 100

10 – 40

Szafki pod umywalkę

80

35 – 120

20 – 40

Meble łazienkowe wykonane są ze specjalnych wodoodpornych materiałów, dlatego też są odporne na wilgoć. Większość mebli jest też lakierowanych. Jest to dodatkowa warstwa chroniąca przed wodą. Powłoka lakieru jest z reguły na całej widocznej powierzchni mebla, ale są też meble lakierowane jedynie z przodu. Meble łazienkowe które nie są lakierowane lub odpowiednio impregnowane są rzadkością i cechują się bardzo niską ceną. Po zamoczeniu ich, pojawiają się pęknięcia.

Jeśli chodzi o serie meblowe, Leroy Merlin oferuje ok. 40 takich serii w różnych stylach: od najbardziej neutralnych w kolorze białym, po meble w stylu retro. Standardowy zestaw jaki można kupić zawiera szafkę z umywalką, wysoki słupek stojący, szafkę wiszącą, półsłupek oraz lustro. Zważywszy na ograniczone gabaryty łazienek, meble można kupować pojedynczo dopasowując je do Państwa indywidualnych potrzeb. – Oferta naszego sklepu podąża za najnowszymi trendami i oferuje rozległy wachlarz kolorystyczny mebli. Dzięki temu mogą one idealnie wkomponować się w każdą łazienkę. Poza tym nasi doświadczeni doradcy handlowi pomagają w aranżacji wnętrza, przygotowując komputerowy projekt Państwa wymarzonej łazienki. Taka wizualizacja z pewnością pomoże Państwu podjęcie decyzji na jakie meble się zdecydować – wyjaśnia pani Agnieszka. Powinniśmy też postawić sobie pytanie: Czy interesuje nas sama szafka z umywalką, czy też planujemy do niej dobrać inne meble (słupki, szafki wiszące)? Jeśli zdecydujemy się na samą szafkę z umywalką, mamy szerszy wybór rodzajów. Warto jednak zauważyć, że później kłopotliwe jest estetyczne dobranie pozostałych mebli. Zapraszam Państwa do obejrzenia zdjęć, ale też na wirtualną wycieczkę do świata łazienek na www.leroymerlin.pl. Marzena Bęcłowicz, Fot. Leroy Merlin


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE SZAFKI kuchenne, dł.210 cm. 100 zł (86)271-38-53 ZAM SZAFY dębowe, 2 drzwiowe. 700 zł 887143-440 BIEL SZKLANY stolik pod telewizor, bardzo ładny, składa się z 2 szklanych blatów, 3 nóżek i 3 stopek. Całość rozkłada się na pojedyncze segmenty. 150 zł 792-742-813 BIAŁ TAPCZAN 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel, kolor niebieska kratka, kolor skrzyni Olcha, 85x195 cm, stan bdb, Bstok. 200 zł 507-473-703 BIAŁ TAPCZANO FOTEL, 1 0s, składany, używany. 220 zł 511-240-244 SOK WERSALKA bordo, stan idealny. 50 zł 513289-593 BIAŁ WERSALKA składana. 250 zł do uzg. 883583-908 WERSALKA używana starego typu, z boczkami. 100 zł 696-774-177 BIAŁ WERSALKA w dobrym stanie, 2 odcienie zielonego, możliwość przesłania zdjęć na email. 100 zł 501-440-867 BIAŁ WERSALKA w dobrym stanie. 150 zł 663206-992 BIAŁ WERSALKA, stan bdb, boczki tapicerowane, prawie nieużywana, nie zniszczona, nie ma dziur, plam itp, schowek na pościel. 350 zł 663-206-992 BIAŁ WERSALKA, stan bdb, boczki tapicerowane, prawie nieużywana, nie zniszczona, nie ma dziur, plam itp. Kolor tapicerki beż j.brąz c.brąz. 350 zł 663-206-992 BIAŁ WERSALKA, stan bdb. 250 zł 667-791-927 SOK WERSALKA. 100 zł (85)653-47-20 BIAŁ WYPOCZYNEK 3, 2, 1, duży, w całości ze skóry naturalnej. 2.400 zł do uzg. 691536-359 ŁOM ZESTAW młodzieżowy, półki szklane, kolor czarno- szary +okrągły stół. 170 zł 692488-171 BIAŁ

PRZEPROWADZKI

ŁÓŻKO sosnowe 2-osobowe, stelaż, bez materaca. 550 zł do uzg. 797-239-777 WYS BIURKO drewniane jasne 120x80cm. 200 zł (85)675-07-80 BIAŁ BIURKO narożne, skrzydło lewe dł. 82, 5 cm, wysokość 76 cm półka na klawiaturę i dodatkowo 30 cm od ziemi półka na drukarkę. 139 zł szt. 663-749-321 BIAŁ BIURKO pod komputer, możliwość transportu. 60 zł 795-927-136 BIAŁ BIURKO pod komputer. 145 zł 694-254907 BIAŁ FOTEL duży ze skóry ekologicznej w kolorze żółtym, stan idealny. Możliwość przesłania zdjęć na e-maila. 600 zł 788-879117 BIAŁ FOTEL pokojowy, całkowicie obity, używany, 2szt 150 zł szt. 511-240-244 BIAŁ FOTEL rozkładany elektrycznie za pomocą pilota, cały ze skóry naturalnej, wszystkie elementy nastawne, podgrzewanie stóp, Himolla. 1.150 zł do uzg. 691-536359 ŁOM FOTELE 2szt, duże. 120 zł szt. 798-918-370 SOK FOTELE bordowe, 2szt. 140 zł 667-170570 BIAŁ FOTELE zielone, 2 szt, stan bdb, dowóz gras. 100 zł 694-175-685 BIAŁ KANAPA 2 osobowa, szeroka, na metalowych nóżkach, kolor pomarańcz, wytłaczana, ze skrzynią na pościel +2 poduszki. 700 zł 663-638-571 BIAŁ KOMODA 2 szufladowa, nowa 260 zł 504958-603, (85)743-19-57 BIAŁ KOMPLET wypoczynkowy: wersalka, 2 fotele, tapicerowane, wzory, ciemny kolor. 500 zł 508-603-160 BIAŁ KRZESŁA dębowe 170 zł do uzg. 504-711081 BIEL KRZESŁA dębowe i stół dębowy, 6szt. 80 zł szt. 510-039-463 ZAM KRZESŁA stylowe do jadalni, 8szt, drewniane, tapicerowane, ciemny brąz, stan bdb. 310 zł szt. do uzg. 506-587-704 BIAŁ KRZESŁO biurowe z oparciem, szt 1, stan bdb. 40 zł 694-254-907 BIAŁ KUCHENNE, robione na zamówienie, nowoczesne, solidne, dobrej firmy, jasne, pilnie. 1.000 zł do uzg. 531-540-521 BIAŁ

MATERAC 140x200x15, z pianki poliuretanowej i maty kokosowej, pokrowiec hypoalergiczny na zamek umożliwiający pranie, nowy, nieużywany. 399 zł szt. 663749-321 BIAŁ MATERAC do łóżka o wymiarach 200x160cm, używany. 100 zł 504-815296 BIAŁ MEBLE dębowe z Niemiec i Holandii. duży wybór, dowóz 800 zł szt. do uzg. 504-711081 BIEL MEBLE kuchenne mało używane, kuchenka gazowa. 600 zł 608-391-964 BIAŁ MEBLE kuchenne mdf z rogówką, okapem wbudowanym w sza ę i kuchenką gazową, stan bdb. 650 zł 721-445-710 MOŃ MEBLE ludwikowskie, holenderskie, zamiana na C-330. 8.000 zł 795-362-517, (86)275-60-69 WYS MEBLE po drogerii, sklepie kosmetycznym, drewniane regały o rożnych rozmiarach. 3.500 zł całość +VAT do uzg. 505-549889 MOŃ MEBLE stare i nowe m.in kanapa 1 osobowa, regalik, zlewozmywak, wanna, szafa, rzeczy nadające się na stancję, działkę, własny transport itp. 300 zł 694-175-685 BIAŁ MEBLE zza granicy: szafa, komplet wypoczynkowy, garderoba, dywan. 2.500 zł 880-284-233 SOK NOWY stolik kawowy w kolorze czarnym lub venge ciemny brąz, wymiary blatu 55x55 wys. 50. 50 zł 731-785-420 BIAŁ REGAŁ czarny z barem i oświetleniem, wys. 2, 2, dł. 3, 54m, stan bdb. 700 zł 515-077098 BIAŁ REGAŁ młodzieżowy, podwójna szafa, szeroka, 1 sza a za szkłem, 2 z półkami, 3 z barkiem. 550 zł 663-638-571 BIAŁ REGAŁ na książki ze szklanymi półkami, kolor jasny Buk, szafa 2-drzwiowa z półkami, zamykana na klucz, stan bdb, dowóz gras, 150-250 zł. 694-175-685 BIAŁ REGAŁ pokojowy brązowy z szafą, wys. 2m, szer. 4m, stan bdb. 550 zł 515-077098 BIAŁ REGAŁY dębowe z Niemiec 800 zł 504711-081 BIEL ROGÓWKA dł 2, 65, szer 1, 90, rozkładana z możliwością spania, szer 1, 20m. 600 zł 515-077-098 BIAŁ

SEGMENT dębowy, stan bdb. 1.500 zł 667791-927 SOK SEGMENT, 2szt, 200-300 zł. 667-791-927 SOK SOFA 2 osobowa, kolor brąz z kwiatami, stan idealny. 100 zł 513-289-593 BIAŁ SOFA 2-os. niebieska, stan dobry. 70 zł 790-634-907 BIAŁ SOFA narożna, rozkładana, 4 oddzielne elementy, kolor ciemnozielony, przyjemny materiał. 1.200 zł całość 512-271-247 BIAŁ SOFA rozkładana 1 osobowa, 2 fotele, kolor brązowy. 300 zł 694-071-115 BIAŁ SOFA rozkładana 2+1, brązowa. 500 zł 694-643-599 BIAŁ SOFA rozkładana 2-osobowa 250 zł 504815-296 BIAŁ SOFA, skóra naturalna, funkcja spania i pojemnik na pościel, stan bdb, wysokiej jakości skóra. 1.280 zł do uzg. 691-536-359 ŁOM SOFKA używana 3-osobowa z pojemnikiem na pościel z funkcja spania. 300 zł 696-774-177 BIAŁ STOLIK okolicznościowy, czarny. 50 zł 609765-940 BIAŁ STOLIK pod tv, brązowy. 120 zł 694-643599 BIAŁ STÓŁ dębowy, sześciokątny, rozsuwany, stan idealny. 680 zł do uzg. 691-536-359 ŁOM STÓŁ rozsuwany, o wymiarach dł. 2 m, szer. 90 cm, transport. 320 zł 795-927136 BIAŁ STÓŁ sosnowy +4 rydle, ciemny orzech 440 zł (86)271-38-53 ZAM SZAFA 3 drzwiowa, gm. Poświętne. 100 zł (85)650-15-59 BIAŁ SZAFA drewniana 2-drzwiowa, przedwojenna, kolor bursztynowy, gm.Dąbrowa B-stocka. 950 zł 667-791-927 SOK SZAFA dwudrzwiowa, czarno-grafitowa płyta meblowa, wys.188 szer.80, stan bdb. 240 zł 606-918-646 BIAŁ SZAFA ubraniowa, 2-drzwi, stan bdb. 340 zł 517-348-840 BIAŁ SZAFKA pod telewizor, czarna. 80 zł 515077-098 BIAŁ SZAFKA RTV, mahoń. 80 zł 609-765-940 BIAŁ

PRZEPROWADZKI z ekipą do noszenia, transport busem, niskie ceny, Białystok. 606-716-555 BIAŁ PRZEPROWADZKI z pracownikami do noszenia rzeczy, transport busem towarowym typu kontener, na terenie całej polski 7-dni. 795-806-308 BIAŁ PRZEPROWADZKI, transport busami towarowymi, cała polska 7-dni. 731-785420 BIAŁ PRZEPROWADZKI, transport towarów, pełna obsługa 502-432-998 EŁK PRZEPROWADZKI DROBNE pomoc przy załadunkach, rozładunkach, transport busem towarowym 7-dni, cała polska. 694254-907 BIAŁ

ANTYKI ŻARNA, oryginał. 600 zł 661-042-082 AUG BECZKA dębowa 250l. 200 zł 501-953-216 SOK BECZKA dębowa. 350 zł (85)715-29-32 BIAŁ KROSNA tkacie z dodatkami. 800 zł 667170-570 BIAŁ KROSNO tkackie, kompletne, stan bdb 2.200 zł 604-213-643 AUG KUFER 100 zł (85)715-29-32 BIAŁ KUFRY 3szt, szafa wiejska, łóżko miedziane (żydowskie), 50-350zł. 600-527-696 BIAŁ MŁOCARNIA szerokomłotna Darłowo. Stan bardzo dobry. 420 zł do uzg. 515-815-916, (85)716-53-23 MOŃ PŁUG konny jednoskibowy. Idealny jako ozdoba do ogrodu itp. 100 zł do uzg. 515815-916, (85)716-53-23 MOŃ PIANINO stare, ponad 100lat, stan bdb. 1.200 zł 605-687-075 BIEL SIECZKARNIA ręczna toporową. Stan bardzo dobry kolor niebieski. 330 zł do uzg. 515-815-916, (85)716-53-23 MOŃ STARA maszyna do szycia Łucznik, ma 50 lat, zdjęcia na maila. 200 zł do uzg. 504554-814 BIAŁ STARY kufer. 100 zł do uzg. 504-554-814 BIAŁ STOLARNIA Olecko Ełk, schody, meble, kuchnie, zabudowy i inne usługi stolarskie, w tym również nietypowe, typu: renowacja mebli, kopie antyków, bryczki, sanie. 784-353-561, (87)521-43-68 OLE SZAFKI, zegarki, inne, stare, 10-50 zł. 696564-454 BIAŁ ZABYTKOWA maszyna do młócenia szara komłotka 900 zł 501-953-216 SOK ZABYTKOWE krosno tkackie kompletne, stan bdb 900 zł 501-953-216 SOK

39 WODNO-KANALIZACYJNE DZBANKI z filtrem oraz filtry do wody do całego domu. 45 zł szt. 510-073-000 HAJ CHOINKA sztuczna 220cm, stojak, bardzo pudlasta, zielona ze srebrnymi końcami gałązek, stan db. 140 zł szt. do uzg. 506587-704 BIAŁ DRZWI nowe, Porta, szer.90 cm, kompletne. 500 zł 793-700-026 BIAŁ OBRAZ ścienny ze skóry, malowany, duży, wiszący, stan idealny, bez żadnej skazy. 100 zł 505-495-324 BIAŁ PIEC CO 50KW, dolnego spalania, na każdy opał, po jednym sezonie, Ełk 2.500 zł 606262-582 EŁK WANNA żeliwna z syfonem 170 zł 511240-244 SOK ZESTAW narzędzi 29 w walizce, nowy, nieużywany. 30 zł szt. 663-206-992 BIAŁ

USŁUGI REMONTY ŁAZIENKI, remonty, hydraulika. 512-176190 BIAŁ DOMY drewniane-remonty i wykończenia 512-675-556 KOMPLEKSOWE remonty mieszkań i biur, malowanie, tapetowanie, kładzenie gładzi ściennej, tynków ozdobnych, tynki gipsowe. 500-294-793 BIAŁ POSADZKI agregatem 511-661-237 BIAŁ REMONTOWO budowlane, domy drewniane, budynki gospodarcze, inwentarskie. 512-675-556 REMONTY mieszkań, adaptacje poddaszy, docieplenia garaży, drobne naprawy, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, glazura, terakota, B-stok i okolice. 781173-398 BIAŁ REMONTY mieszkań, domów, drobnych budów, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, panele podłogowe, panele ścienne, tapety, płoty, rozbiórka. 518063-535 SUW REMONTY, wykończenia, adaptacje poddaszy, od a do z, gwarancja na wykonane prace. 880-874-852 BIAŁ REMONTY, wykończenia, szpachlowanie, malowanie, zabudowy, gipsowo-kartonowe, podwieszane, sufity, glazura, terakota, panele. 515-336-219, 730-275314 BIAŁ RENOWACJE wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny, solidnie. Młodzi energiczni ludzie bez nałogów, doświadczenie w branży. 515-891-123 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, glazura, suche tynki, sufity podwieszane, kompleksowo, f-ra vat 795-505-775 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, remonty 664-805-423 BIAŁ UKŁADANIE terakoty, gresu, glazury. 35 zł m² do uzg. 789-286-076 BIAŁ USŁUGI remontowo-budowlane szpachlowanie, malowanie zabudowy g.k. układanie glazury, terakoty panele, przystepne ceny na każdą kieszeń .solidna robota 730-275-314 BIAŁ USŁUGI remontowo-budowlane, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane oraz wiele innych. 13 zł m² do uzg. 721-988-744 BIAŁ WSZYSTKIE prace remontowe, malowanie,, szpachlowanie, glazura itp. 511-495167 WYS

HYDRAULIK, kompleksowo, tanio. 607675-384 BIAŁ HYDRAULIKA, kompleksowe usługi. 533180-100 BIAŁ INSTALACJA C.O. wodne i kanalizacyjne, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne i wodne. 501-263-253 BIAŁ INSTALACJE wodno- kanalizacyjne, CO, wentylacja, bardzo dobre ceny. 696-463139 BIAŁ USŁUGI hydrauliczne, naprawy i przeróbki instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, rozprowadzanie wody oraz kanalizacji, biały montaż. 660-404442 BIEL

ELEKTRYCZNE INSTALACJE elektryczne, alarmowe, odgromowe, instalacje tel-kom, na wszystkie wykonane prace udzielam 2-letniej gwarancji. 504-539-359 BIAŁ

» POMIARY ELEKTRYCZNE, ODBIOR CZE, OŚWIETLENIA, UPRAWNIENIA

510-686-001 BIAŁ PROFESJONALNE instalacje elektryczne, alarmowe, domofonowe, monitoring. 660-073-719 BIAŁ

STOLARSKIE ALTANKI, meble ogrodowe, peralgole, ławeczki-montaż, naprawa, wykonanie. 603-411-866 BIAŁ KOMPLEKSOWA restauracja starych mebli oraz drobne remonty, efekty mogą cię zaskoczyć 518-959-161 BIAŁ KUPIŁAŚ EŚ meble w paczkach do samodzielnego montażu i nie wiesz co dalej z nimi zrobić, zadzwoń, przyjadę, skręcę ustawię, ceny atrakcyjne. 791-945905 BIAŁ

MEBLE NA ZAMÓWIENIE, KUCHNIE, GARDEROBY, MEBLE POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166-153 BIAŁ

MONTAŻ mebli z paczki i nie tylko, tanio, możliwy transport ze sklepu. 795-927136 BIAŁ PROJEKTOWANIE oraz produkcja mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, i każde inne meble 510-264-598 BIAŁ RENOWACJA i naprawa mebli. 607-044521 BIAŁ

STOLARZ TECHNIK MEBLOWY, USŁUGI MEBLARSKIE, SZAFY, KUCHNIE, BOAZERIA PANELOWA, PAWLACZE, KONKURENCYJNE CENY 603-411-866 BIAŁ

NAPRAWA AGD

» ZŁOTA RĄCZKA DROBNE NAPRAWY W DOMU, TANIO I SOLIDNIE 603-411866 BIAŁ

WYKOŃCZENIOWE ADAPTACJE poddaszy, tynki tradycyjne, gipsowe, posadzki, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, remonty, panele i inne prace budowlane, solidność. 510412-369 SUW GLAZURA, panele, szpachlowanie, klinkier. 512-176-190 BIAŁ MALARZ, życzliwy, uczynny, malowanie wnętrz mieszkań, domów, tapetowanie, zacieki, zagrzybienia, renowacje, itp. 601935-878 SZPACHLOWANIE, malowanie, płytki, zabudowy k g, tynki dekoracyjne, łazienki, kompleksowo, solidnie. 5 zł do uzg. 664496-393 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, panele, terakota, zabudowy gipsowo-kartonowe. 510-169-960 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, remonty, tanio. 693-479-024 BIAŁ WYKAŃCZANIE wnętrz, szpachlowanie, malowanie, sufity podwieszane, kasetonowe, z płyt GK, suche zabudowy, glazura, terakota. 510-147-098 BIAŁ WYKOŃCZENIA, remonty, solidnie. 533526-682 BIAŁ WYKOŃCZENIA. 533-526-682 BIAŁ

NAPRAWA i montaż anten satelitarnych i naziemnych DVB-t w Białymstoku 70 zł 666-384-975 BIAŁ

PIŁY motorowe, pilarki łańcuchowe elektryczne, spalinowe, kosiarki, traktorki, połowa ceny konkurencji, gwarancja, 7dni w tygodniu. 25 zł do uzg. 600-113-916 BIAŁ

CZYSZCZENIE DYWANÓW PRANIE i czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych profesjonalnym urządzeniem Karcher, Sejny, Suwałki, dojazd do klienta 782-677-572 SUW

DEKORATORSKIE USŁUGI tapicerskie, ładnie naprawiamy wszelkiego rodzaju meble tapicerowane oraz tapicerkę samochodową i inne. 605155-734 SUW

POZOSTAŁE BUDOWA piecy kaflowych, przeróbki pieców starych, czyszczenie, kominki, grile. 798-807-758, (85)744-10-80 BIAŁ MYCIE elewacji, kostki brukowej, pranie dywanów, kanap, na miejscu u klienta. 609-374-624 BIAŁ

» SJI, SPRZĄTANIE, PORZĄDKOWANIE POSE GARAŻY, TERENÓW OTWARTYCH

ITP. ODBIÓR MAKULATURY KARTON, GAZETA, KSIĄŻKI, CZASOPISMA, ZE SZYTY 692-591-423 BIAŁ

» wydawca: Wydawnictwo Skryba, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok, tel. (85) 742 90 90, fax (85) 742 90 92, e-mail: redakcja@skryba.media.pl Redaktor naczelny: Barbara Klem, tel. (85) 742 90 90, dziennikarze: Marzena Bęcłowicz, Małgorzata Sawicka, skład i łamanie: Marcin Dominów Reklama: Edyta Andrukiewicz, tel. 508 353 278, Joanna Sawicka, tel. 662-234-788, Sebastian Rutkowski, tel. 503 039 455, Justyna Janowska, tel. 533-379-533 Dział ogłoszeń drobnych: Wojciech Gawryluk, Justyna Radziszewska, tel. (85) 744 88 99, www.nieruchomoscipodlaskie.pl Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Warszawa, Sprzedaż prowadzi: Kolpolter SA i Ruch SA, Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.


40

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

Nieruchomosci_Nr_46  
Nieruchomosci_Nr_46  
Advertisement