Page 1

luty 2013 r.

miesięcznik CENA

2,50 zł (w tym 23% VAT)

ISSN 2080-7449

Nr 2(40)

INDEX 25746X

W numerze: 1748 ogłoszeń drobnych mieszkania – str. 18 domy – str. 22 działki – str. 24 wynajem – str. 25 budownictwo – str. 28 dla domu – str. 32 „

JA SPROSTOWA DANE ZAWARTE W KSI DZE WIECZYSTEJ JAK

Hipoteka nie umie znikać

Zazwyczaj po nowym roku spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą stawki opłat za mieszkania. Spółdzielnia musi nas o tym powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem. Podwyżka nie może być uzasadniona tylko potrzebą środków finansowych przez spółdzielnię. Jakie są stawki opłat w Białymstoku?

Fot. Małgorzata Sawicka

„ NOWE CZYNSZE – STR. 4

Za jakiś czas, w związku z rosnącymi potrzebami rodziny, postanowił kupić większe mieszkanie, a dotychczasowe sprzedać. Jakie było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że wpis o hipotece nadal figuruje w księdze wieczystej. Kupujący się zawahał. Ale jak to możliwe?

„ reklama

Pan Adam wprawdzie wiedział, że hipoteka wygasa z momentem spłaty wierzytelności (kredytu), ale nie pamiętał już o tym, że sama z księgi wieczystej nie znika. W tej sytuacji, kredytobiorca musi uzyskać od banku zaświadczenie, w którym będzie zawarte oświadczenie tegoż banku o spłacie zaciągniętego kredytu, którego zabezpieczeniem była owa hipoteka. Takie pismo należy złożyć do wydziału ksiąg wieczystych wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki.

C.D. NA STR. 2

„ BEZ ANTENY – STR. 6

Pod koniec lutego wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki niej zostanie wprowadzony obowiązek montażu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór także programów satelitarnych. Jakie zmiany wprowadzi?

Fot. Barbara Klem

P

an Adam zaciągnął kredyt na zakup małego 2pokojowego mieszkania. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka wpisana do IV działu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Właściciel spłacił pożyczkę w całości i zapomniał o sprawie.

W ciągu dwóch lat liczba mieszkań zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe zmalała o ponad 559 tys. Zmianom tym sprzyja łatwa procedura zamiany praw spółdzielczych w pełną własność do nieruchomości. Czy spółdzielnie mieszkaniowe gorzej zarządzają nieruchomościami niż wspólnoty mieszkaniowe? Jak się „wynieść” ze spółdzielni i czy to się opłaca?

Fot. Archiwum

„ ŻEGNAJ SPÓ DZIELNIO – STR. 6


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

„ KRÓTKO M ESZKANIE DOPIERO W 2014 Program „Mieszkanie dla młodych” wejdzie w życie najwcześniej od 2014 r., a nie od początku lipca br. W połowie stycznia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło konsultacje społeczne, dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Resort zgodził się na zmianę sposobu obliczania limitu ceny mkw. mieszkań w miejscowościach sąsiadujących z miastami wojewódzkimi. Pułap cen uprawniających do zakupu mieszkania z rządowym wsparciem będzie w nich podwyższony. Nowy program nie obejmie mieszkań kupowanych na rynku wtórnym i budownictwa jednorodzinnego, co wyklucza większość powiatów. W czasie konsultacji pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz notariusze i bankowcy próbowali przekonać resort do zmiany stanowiska w tej sprawie. Ale bez skutku.

ME DUJ SI PRO CIEJ Bez wymeldowywania się. Bez podawania informacji o wykształceniu, o obowiązku wojskowym popartym przedstawieniem książeczki wojskowej. Te i inne zmiany, ułatwiające obowiązek meldunkowy wnosi nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2013 r. Znosi ona również sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak automatycznego wymeldowania, które załatwia sam urząd w momencie złożenia wniosku mieszkańca o zameldowanie się. Ułatwi to życie tym osobom, które np. przenoszą się z jednego miasta do innego. Zameldować się możemy też przez pełnomocnika. Obowiązek meldunkowy ma zostać całkowicie zniesiony z początkiem 2016 r. Z danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku wiemy, że w 2012 r. w stolicy Podlasia zameldowało się 17.370 osób (11.210 na pobyt stały i 6.160 – czasowy). Przybyło nas, gdyż wymeldowało się 11.189 osób. Obecnie na pobyt stały zameldowanych jest 277.610 osób, a na czasowy 7.825. Łącznie w Białymstoku powinno więc mieszkać 285.435 osób.

ZAP ACISZ INACZEJ Od 1 stycznia br. każdy, kto potrzebuje potwierdzenia danych o osobach zameldowanych wraz z nią, uzyska taki dokument po opłaceniu 31 zł. Według informacji MSW, wcześniej wnosiło się opłatę za każdą zameldowaną osobę. Teraz opłata pobierana jest od jednego adresu. Zmiany te uwzględniają postulaty m.in. studentów, którzy ubiegają się o stypendia socjalne lub też miejsca w akademikach. Wnioski o dane można składać w formie pisemnej lub elektronicznej – odpowiedź otrzymamy w taki sam sposób. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, dane z tych zbiorów, w odniesieniu do województwa, udostępnia wojewoda. Dane ze zbioru PESEL oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, udostępnia minister spraw wewnętrznych.

LE NICY PO STAREMU Właściciele domków letniskowych będą płacić za wywóz śmieci na starych zasadach. Domy letnie, podobnie jak sklepy, czy magazyny są zaliczane do tzw. nieruchomości niezamieszkałych i w związku z tym większość gmin nie będzie wliczać ich do nowego systemu. Właściciele takich nieruchomości muszą nadal indywidualnie zawierać umowy z firmami wywożącymi śmieci, natomiast samorząd gminy ma prawo ich kontrolować, czy rzeczywiście taką umowę podpisali. zebrała Barbara Klem

tel. 085 744 88 99

Hipoteka nie umie znikać Czas, jaki upłynął między spłatą kredytu, a odkryciem nieścisłości w księdze wieczystej przez pana Adama, to czas, kiedy w księdze figurował ewidentny błąd. Jakże to częsta – powiedzmy – praktyka spotykana przez pośredników w obrocie nieruchomościami. Sytuacje występowania niezgodności między stanem prawnym nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym można łatwo naprawić. I jeszcze jedno... zazwyczaj właściciele są nieświadomi całej sytuacji. Wpisy w księdze wieczystej powinny być zgodne z tym, co jest w rzeczywistości. Nie ma wątpliwości. Prawo wpisane do księgi wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, a wykreślone – oznacza „nie istnieje”. I to powinno dawać gwarancję obrotu prawnego nieruchomościami. Niestety czasami jednak tak nie jest. Przyczyny mogą być różnorakie. Mogą wynikać z błędu sądu, nieważności zawartej wcześniej umowy, czy zaniechania osoby uprawionej do wykonania określonych czynności – patrz przykład pana Adama. Oczywiście hipoteka wygasa na skutek spłacenia kredytu, ale mimo to wciąż widnieje w dziale IV księgi. Bardzo często spotykamy również sytuacje, gdy osoba ujawniona jako właściciel nieruchomości w dziale II księgi, tak naprawdę jest tylko współwłaścicielem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Podobnym błędem są podwójne księgi wieczyste dla jednej nieruchomości, przy czym w każdej widnieje inny właściciel. Takie nieprawidłowości powodują, że wpisy w księgach wieczystych wprowadzają w błąd, nie odzwierciedlając rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. My – na bazie wypracowanego doświadczenia zawodowego – potrafimy przewidzieć, które dane wpisane w księdze trzeba potwierdzić i gdzie. Natomiast jest to ogromną komplikacją dla „zwykłych Kowalskich”. Bo kto z Was kupiłby mieszkanie pana Adama, odczytując w księdze, że jest obciążone niespłaconym kredytem? Zgodnie z art. 10 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może polegać na: wpisaniu nowego prawa, wykreśleniu prawa ujawnionego i wpisaniu innego prawa lub sprostowaniu treści prawa wpisanego. Proste? Absolutnie nie. Czytajmy więc dalej: w przypadku, gdy niezgodność powstała na skutek zmiany stanu prawnego nieruchomości niezależnego od wpisu do księgi wieczystej (np. zmarł ostatni właściciel), konieczne jest złożenie do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego wniosku o wpis. Zmianę trzeba udowodnić przedstawiając pisma, z których wynika zmiana stanu prawnego np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie. Jeśli wpis w księdze od początku był wadliwy, usunięcie niezgodności może nastąpić jedynie na podstawie orzeczenia sądu

C.D. ZE STR. 1

wydanego w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sprawy te rozpoznawane są przez sądy rejonowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości, nie adres zamieszkania właściciela. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym musi polegać na doprowadzeniu do jej rzeczywistego, a więc aktualnego stanu prawnego, a nie do stanu prawnego, który wprawdzie istniał w przeszłości, lecz w chwili żądania uzgodnienia nie odpowiada już rzeczywistości. Kto jest uprawniony do żądania usunięcia niezgodnej z rzeczywistym stanem prawnym treści księgi wieczystej? Powództwo o usunięcie niezgodności księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w rozumieniu art. 6262 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Mówimy więc o właścicielu nieruchomości, użytkowniku wieczystym, czy też osobie, na rzecz której wpis ma nastąpić. Uprawnionym może być również wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W pozwie można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez ujawnienie w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o roszczeniu o usunięcie niezgodności. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 10 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych). Zgodnie z art. 13 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym podlega opłacie, która w tym przypadku wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Opłatę trzeba wnieść w chwili składania wniosku. Zaznaczyć jednak trzeba, że błędy popełnione w księgach wieczystych, takie jak: literówki, błędy rachunkowe lub inne nie powodują niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wówczas sąd prostuje błąd z urzędu na podstawie art. 62613 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Gdyby jednak sędzia lub referendarz sądowy nie wiedział o pomyłce, właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty lub uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) może złożyć wniosek (na formularzu) w tej sprawie do sądu prowadzącego księgę wieczystą właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Takie błędy prostowane są maksymalnie w ciągu kilku dni. Wniosek ten nie podlega opłacie sądowej. Podobna praktyka prostowania pomyłek obowiązuje także w wypadku błędów popełnionych podczas migracji ksiąg wieczystych, tzn. gdy dla papierowej księgi tworzono wersję elektroniczną. Fot. Archiwum

2

Agnieszka Nowik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Immobilia Nieruchomości Białystok

„ reklama

BIAŁYSTOK, 31m², ul. Malmeda, os. Centrum, po remoncie, DO WYNAJĘCIA Typu studio, idealne na kancelarię, gabinet lub mieszkanie dla singla. CENA 1000+media 1.000 zł

Białystok, 36m², 4p., ul. Narewska, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, Eleganckie, do wprowadznia. Nowa zabudowa kuchenna, garderoba. Polecamy 176.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, 2000r, salon z aneksem, sypialnia, do odświeżenia, miejsca postojowe 240.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 345m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Wiślana, na niewielki dom jednorodzinny 85.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, płyta, po remoncie, ładne, przestronne, do wprowadzenia 169.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 58m², 2p., ul. Chrobrego, os. Piasta, płyta, okna PCV, 25m² salon, przestronne, ustawne, w dobrym stanie, oddzielne wejścia do każdego z pomieszczeń 239.000 zł

GM, Mielnik, 120m², działka 7000, murowany, siedlisko z działką 7 tys m² w cenie 115000, + 7, ha lasu i 7, 79ha łąki i ziemia orna- 12000 złha 115.000 zł

GM, Mielnik, 60m², działka 5000, drewniany, Siedlisko położone na uroczej, zadbanej podlaskiej wsi. Dom parterowy, z poddaszem 42.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

3

Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości ul. M.C. Skłodowskiej 3/111, 15-094 Białystok, tel: (+48 85) 745 1347, fax: (+48 85) 745 1347, e-mail: psrn@wp.pl

BMJ. Biuro Nieruchomości s.c. Barbara Matias i Jacek E. Matias ul. Bohaterów Getta 3 15-450 Białystok tel. 85 744 50 60 www.bmj-nieruchomosci.com.pl

Dominium s.c. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ul. Lipowa 4 lok. 115 15-427 Białystok tel. 85 743 51 85 www.dominium-nieruchomosci.pl

Nieruchomości. Agencja Pośrednik ul. św. Rocha 11/1 lok. 1 15-879 Białystok tel. 85 746 01 64, 85 746 01 65 www.posrednik.bialystok.pl Wschodnia Agencja Nieruchomości ul. Suraska 1 lok. 100 15-093 Białystok tel. 85 742 17 56 www.wschodnia-nieruchomosci.com.pl

Agencja Nieruchomości Amicus ul. Lipowa 6 15-427 Białystok tel. 85 869 11 71, 85 743 63 36 www.amicus.nieruchomosci.pl

Avanti nieruchomości ul. Suraska 1 lok. 211 15-093 Białystok tel. 725 230 260 725 230 250 www.avanti-nieruchomsci.pl NORD ul.Wierzbna 5 16-300 Augustów tel. 87 643 31 77 www.kudraszew.pl

Home-Service ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 15-950 Białystok tel. 85 742 21 94 www.home-service.com.pl

TYTAN - NIERUCHOMOŚCI 18-400 Łomża ul. Polowa 45 (bud. NOT) tel/fax : 86 216 62 26 www.lomza.nieruch omosci.pl

Alter Nieruchomości s.c. ul. Św. Mikołaja 1 lok.12 15-419 Białystok tel. 85 746 10 52, 0502 764 333 www.alter.nieruchomosci.pl

Villa Biuro Nieruchomości ul. Wyszyńskiego 2 lok62 15-888 Białystok tel. 85 879 82 62 www.villanieruchomosci.pl

KLEPACCY Nieruchomości ul. Kopernika 4 16-300 Augustów tel. 87 643-23-68, kom. 603 641 291 www.klepaccy.com.pl

Grabowscy Nieruchomości Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 11 tel. 85 744 80 02 tel. kom. 501 73 83 93 www.nieruchomosciBKN.pl

Biuro Nieruchomości Lokal ul. Lipowa 31/33, lok. 18 15-424 Białystok tel. 85 742 87 53 www.lokalnieruchomosci.pl

PBO Bomar Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 11/1 15-879 Białystok tel. 85 742 00 00 www.bomar.com.pl

ARNIKA

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 17-100 Bielsk Podlaski Mickiewicza 33 lok. 12 tel 0607-681-040

Biuro Nieruchomości MAR Robert Pugacewicz nr lic 3856 15-095 Białystok ul.Skłodowskiej 3, lok 14 (parter) 85 744-22-81, 606-967-862 www.bnmar.pl

ADOM Nieruchomosci ul.Legionowa 30A 15-401 Białystok tel. 85 747 10 10 www.adom.com.pl

Bis Agencja Nieruchomości Rynek Kościuszki 24 15-426 Białystok 85 7445082; fax 85 7428642 www.bisnieruchomosci.pl

ARTisaN. Nieruchomości ul. Lipowa 51 lok. 2 15-427 Białystok tel. 85 746 03 00

Biuro nieruchomości Promenada ul. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 18 15-095 Białystok tel. 85 744 76 58, 85 744 76 59 www.promenadanieruchomosci.pl

REAL NIERUCHOMOŚCI 15-097 Białystok ul. Skłodowskiej 2/1, IV p. tel. 85 742-31-01 www.real.home.pl Biuro Nieruchomości CONTINENTAL mgr Łukasz Bukłaha Białystok ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 15 tel. 85-850-50-20 Łapy ul. Główna 8 lok. 18 tel. 85-715-59-20 www.nieruchomosci-podlaskie.com

Krzewscy 15-282 Białystok, ul. Piękna 5 lok.12 tel. 602 731 844 tel. 85 744 38 38 / 39 www.krzewscy.com.pl

Podlaskie Biuro Nieruchomości Piętro dworca PKP w Białymstoku, ul. Kolejowa 9, lok. Nr 16 tel. 662-273-534, 507-069-174 www.pbnnieruchomosci.pl

Wasilewski Nieruchomości ul. Sienkiewicza 44/2 15-004 Białystok tel./fax 85 664-21-39 ARDVIL NIERUCHOMOŚCI 15-282 Białystok ul. Piękna 2 tel. 85 745-57-01, 85 747-03-21 85 747-03-25 www.ardvil.com.pl

AKROPOL NIERUCHOMOŚCI Anna i Tadeusz Sobolewscy ul. Św. Rocha 10 lok. 112 15-879 Białystok tel. 85 746 06 22 AN Immobilia Nieruchomości ul. Legionowa 28 lok. 206 15-281 Białystok tel. 85 745 55 15, 85 745 55 16 www.an.nieruchomosci.pl APOGEUM Nieruchomości ul. Legionowa 30 lok. 105A 15-281 Białystok tel./fax 85 742 40 16 www.apogeum-nieruchomosci.pl

Antoni Kozak Iwona Wojtan Nieruchomości s.c. 15-281 Białystok, ul.Legionowa 28 lok 207 tel. 85 743-62-08, tel./fax 85 743-58-72 www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl

„AREA” Nieruchomości ul. Rynek Kościuszki 22 (IIp.) 15-426 Białystok tel. 85 744 66 87 tel./fax 85 744 51 77 www.area-nieruchomosci.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości ul. M.C. Skłodowskiej 3/111, 15-094 Białystok, tel: (+48 85) 745 1347, fax: (+48 85) 745 1347, e-mail: psrn@wp.pl

AR VIP NIERUCHOMOŚCI ul. Lipowa 4 lok. 111 15-427 Białystok tel. 501588454, 85 7410530 nr licencji 16823

Biuro Nieruchomości Expodor s.c. ul. Legionowa 28 lok. 12 15-281 Białystok tel. 85 744 68 50 www.expodor.pl


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

4

tel. 085 744 88 99

J K KSZTA TUJ SI STAWKI CZYNSZÓW W BIA OSTOCKICH SPÓ DZIELNIACH MIESZKANIOWYCH JAK

Gdzie mieszkać najtaniej

N

czy podzielniki ciepła i wysokość czynszu zależy od tego, ile kto zużyje danych mediów. Większość czynszu, bo prawie 80%, stanowią opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Ich wysokość, jak też kwoty za ciepłą i zimną wodę, gaz oraz energię elektryczną i wywóz nieczystości nie zależą bezpośrednio od administracji. Ustalają je wodociągi (5,67 zł/m3 – w 2010 r.; 6,41 zł/m3 – obecnie), elektrownie oraz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Spółdzielnie negocjują z nimi dla swoich członków jak najniższe ceny, a same ustalają jedynie wartość stawki eksploatacyjnej. Składa się na nią blisko 80 różnych pozycji. Najważniejsze, stanowiące większy udział w całości to m.in.: koszty zarządzania i administrowania nieruchomościami, koszty utrzymania nieruchomości wspólnych: energia elektryczna, ubezpieczenie, utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie, podatek od nieruchomości,

owy rok, nowy czynsz – twierdzą mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, przyzwyczajeni do tego, że wraz z początkiem nowego roku czynsze zazwyczaj „idą” w górę. Nie koniecznie! Nie wszystkie spółdzielnie w tym roku podnoszą stawki.

Trzy lata temu przygotowaliśmy Państwu zestawienie wysokości opłat w poszczególnych białostockich spółdzielniach. Czas pędzi jak szalony – wydawałoby się, że to było wczoraj. Przypominamy więc jak plasowały się ceny wtedy oraz prezentujemy obecne kwoty. Stare ludowe przysłowie mówi „Jak sobie pościelesz – tak się wyśpisz” i oczywiście jest w nim wiele prawdy. Choćby w kontekście wysokości czynszu. Płacisz tyle – ile zużyjesz. Obecnie bowiem większość mieszkań ma liczniki wody, gazu, Spółdzielnia/Data Białostocka Spółdzielnia

SM Budowlani

SM Elemencik

SM Piaski

SM Rodzina Kolejowa

prowizje bankowe, itp. Zazwyczaj po rozliczeniu roku wynika, że wartość eksploatacji trzeba podnieść. Stąd biorą się coroczne styczniowe podwyżki. Jak twierdzą prezesi spółdzielni mieszkaniowych spółdzielczość już tak przyzwyczaiła swoich lokatorów do podwyżek na początku roku, że nie jest to dla nikogo dziwne. Przygotowana przez nas tabela zawiera dane z lutego 2010 r. (tylko dwie spółdzielnie nie podały nam wówczas kwot czynszu) oraz obecne stawki. SM Elemencik podaje od razu kwoty, jakie będę obowiązywały od 1 marca br. Natomiast w SM Piaski dowiedzieliśmy się, że również planowana jest podwyżka czynszu i też od 1 marca br. Wzrośnie opłata za wywóz nieczystości, zaliczka na gaz oraz fundusz remontowy.

SM Słoneczny Stok

Marzena Bęcłowicz SM Wielkoblokowa

SM Zachęta

SM im.

Mieszkaniowa Wyszczególnienie

Luty 2010r.

Stawka eksploatacyjna

Styczeń

Luty 2010r.

1,28-2,18

1,09-2,58

1,71

(zł/mkw. p.u.) Fundusz remontowy

Styczeń 2013r.

2013r.

i wysokość opłat

SM Bacieczki

Mickiewicza

0,98-2,52; 0,53-2,20

Luty

Marzec

2010r.

2013r.

Luty 2010r.

Styczeń

Luty 2010r.

1,3388

2,4642

1,60-1,88

3-3,26

1,39

1,51

1,80

1,89

1,69-2,03

1,56-1,89

1,64

0,8845

1,25-1,30

1,20-1,40

1,10

1,25

1,30

1,30

0,70-0,77

0,57-1,55

0,82-1,32

1,7618 (śred-

2,27-

2,40-2,85

0,87-6,73(z

zaliczki in-

zaliczki in-

zaliczki in-

zaliczki in-

zaliczki in-

4,50(bez po- zaliczki in-

nia zaliczka)

2,49(nie ma

podzielnika- dywidu-

dywidualne- dywidualne- dywidu-

dywidualne

dzielników)

budynków

mi);6,50(bez

(z podziel-

(z podziel-

2013r.

Styczeń

Luty 2010r.

2013r.

Styczeń

Luty 2010r.

2013r.

Styczeń

Luty 2010r.

2013r.

Styczeń

Styczeń 2013r.

Styczeń 2013r.

1,74

1,61

1,62-2,00

0,82-1,32

1,30

0,76

zaliczki indy-

2,10-3,65(za-

2013r.

(członkowie) 0,96

1,20

0,81

0,6-1,64

0,73

Opłata za centralne

2,20-2,75(z po-

0,75-6,00(z

2,20(z po-

2,20-2,65

-

ogrzewanie (zł/mkw.

dzielnikami);

podzielnika-

dzielni-

p.u.)

6,00(bez po-

mi); 6,00(bez

kami)

dzielników)

podzielni-

z podzielni-

podzielni-

nikami);

ków)

kami)

ków)

(zł/mkw. p.u.)

alne

dywidualne- widualne(z po-

liczki do roz-

(mieszkania

(z podziel-

dzielnikami);

liczenia przez

nikami);

z podzielni-

nikami);

6,00(bez po-

podzielniki),

6,00(bez

6,00(bez

kami); 2,34-

5,50(bez

dzielników)

0,84-8,22(rozli-

podzielni-

podzielni-

3,83(bez po-

podzielni-

czenie z podziel-

ków)

ków)

dzielników)

ków)

ników), 4,20-

alne

7,30(ryczałt) Opłata za podgrzanie

11,50zł/m3,

14zł/m3,

ciepłej wody użytko-

40,25zł/osobę

49zł/osobę

13,74zł/m3

15,77zł/m3

17,66zł/m3

-

17,90-

17,90-

13,40zł/m3,

14,00zł/m3,

12zł/m3,

12zł/m3,

12,80zł/m3,

14,20-

12zł/m3,

14zł/m3,

20,25zł/m3,

20,25zł/m3

93,80zł/

98zł/osobę

38,40zł/

38,40 zł/

89,90zł/

14,80zł/

60zł/osobę

70zł/osobę

osobę

osobę

osobę

m3, 99,40-

wej (ryczałt za osobę w

48,78zł/

przypadku braku wo-

osobę

osobę

115,38zł/

6,41zł/m3

-

-

-

osobę

57,52zł/

74,78zł/

85,05zł/

6,41zł/m3,

85,05zł/

96,15zł/

74,70zł/

96,15zł/

85,05zł/

6,41zł/m3,

osobę

osobę

osobę

96,15zł/

osobę

osobę

osobę

osobę

osobę

96,15zł/

osobę 6zł/osobę

8,50zł/osobę

0,30zł/m2

0,39zł/m2

0,19zł/

0,44zł/m2

m2

czystości Opłata za ochronę

-

-

-

-

-

przypadku braku ga-

5,50-6,60zł/ osobę

6,00-7,00zł/ osobę

0,17-0,39zł/

0,26-0,45zł/m2

-

2

0,41zł/

0,4339 zł/m2

2

m

m

7,30zł/

7,20zł/osobę

osobę

osiedli Zaliczka na gaz (w

w stawce

w stawce

eksploata-

eksploata-

cyjnej

cyjnej

7,15-7,99zł/

8,32zł/osobę

osobę

6,35zł/

8,56zł/

osobę

osobę

-

-

8zł/osobę

9,33zł/osobę

0,10-0,14zł/

0,10-0,14zł/m2

-

-

2

bowe

m

6,41zł/m3

6,41zł/m3, 113,60zł/osobę

osobę 0,28zł/m2

0,39zł/m2

6,50zł/

0,36zł/m2

7,20zł/

7,20zł/

osobę

osobę

-

-

osobę 2zł/miesz-

2zł/miesz-

kanie

kanie

0,37zł/m2

0,37zł/m2

-

6zł/osobę

6,10zł/osobę

8,60zł/osobę

-

-

-

4,80-8,30zł/

4,90-

6,00-

indywidual-

wg stawek

wg wskazań

6,00-10,00zł/

osobę

10,20zł/

11,60zł/

ne stawki

ryczałto-

licznika

osobę

osobę

osobę

zomierzy) Opłata za dźwigi oso-

osobę

osobę 102,06zł/osobę

i kanalizację Opłata za wywóz nie-

17,30zł/m3, 59zł/

103,60zł/

domierzy) Opłata za zimną wodę

18,10zł/m3

wych

opłata w

opłata w

6,50zł/

9,10zł/

0,28zł/m2

0,28zł/m2

stawce

stawce eks-

osobę

osobę

(mieszkań-

(mieszkań-

eksploata-

ploatacyjnej

cy parterów

cy parterów

montowy na

nie płacą)

nie płacą)

dźwigi 0,20zł/

cyjnej

0,31zł/m2

0,33-0,35zł/

7,60zł/

7,60zł/

2,61-5,88zł/

3,74-5,00zł/oso-

m2

osobę

osobę

osobę

bę, fundusz re-

m2 p.u. Uwagi

2

3,60zł/miesz-

4,09zł/miesz- -

0,54zł/m (sprzątanie),

kanie za pakiet

kanie za pa-

0,06-0,22zł/m2 (ener-

ta za użyt-

podstawowy TV

kiet podsta-

gia elektryczna) 2,50

kowanie bo- kowanie bo-

wowy TV

domofon, 4,60 - TV,

kówki

0,10-0,14 zł/m2 - podatek od nieruch.

„ reklama

-

-

5zł/szt. opła- 6zł/szt. opłata za użytkówki.

-

boków-

4,80zł/

4,83zł/

5,20zł/

7,22zł/

ki 6,30zł/

-

mieszkanie-

mieszkanie

mieszkanie

mieszkanie

nie - telewizja

m2(energia

sztuka

(telewizja,

(domofon i

(domofon i

(domofon i

kablowa

elektryczna);

pakiet pod-

antena)

antena)

antena)

stawowy)

-

5,01zł/mieszka- 0,02-0,34zł/

0,115-0,147zł/ m2(podatek od nieruchomości


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

5


6

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

W POLSCE MALEJE LICZBA MIESZKA SPÓ DZIELCZYCH

Zasoby kurczą się W

ciągu dwóch lat liczba mieszkań zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe zmalała o ponad 559 tys. Sprzyja temu łatwa procedura zamiany praw spółdzielczych w pełną własność. Wciąż jednak członkowie efektywnie zarządzanych i rozwijających się spółdzielni mogą liczyć na tańsze opłaty i atrakcyjny zakup nowego „m”.

GUS informuje, że ponad 2 miliony mieszkań w Polsce (16% ogółu) jest zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Z tej liczby aż ponad 1,2 mln jest przedmiotem odrębnej własności osób fizycznych. Coraz więcej mieszkań spółdzielczych, potocznie nazywanych „zasobami” mieszkaniowymi zmienia formę z roku na rok. Prawo spółdzielcze do lokalu może być dwojakiego rodzaju. Jedną jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zwane potocznie „własnościowym” lub „spółdzielczym hipotecznym”). W takim przypadku można dla nieruchomości otworzyć księgę wieczystą, można je obciążyć hipoteką, sprzedać, czy dziedziczyć. Jest ono bardzo zbliżone do pełnej własności. Ale uwaga! Prawo własności do mieszkania przysługuje w takiej sytuacji spółdzielni. Dopiero przekształcenie prawa spółdzielczego własnościowego we własność zmienia ten stan rzeczy. Znacznie słabsze prawo do nieruchomości mają natomiast osoby ze spółdzielczym lokatorskim prawem do mieszkania. Prawa tego nie mogą sprzedać, nie przechodzi ono na spadkobierców, a lokator nie może dla zajmowanej nieruchomości otworzyć księgi wieczystej i zabezpieczyć na niej kredytu. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypomina więc zwykły najem. W sytuacji sprzyjającej przekształceniom praw spółdzielczych w pełną własność zasoby pozostające w zarządzie spółdzielni sukcesywnie się kurczą. Zgodnie z danymi GUS, w 2010 r. spółdzielnie zarządzały aż 2,6 mln lokali. Powstaje więc naturalne pytanie, czy spółdzielnie mieszkaniowe gorzej zarządzają nieruchomościami niż wspólnoty mieszkaniowe? Zdania w tym względzie są podzielone. Znaleźć można bowiem zarówno przykłady efektywnego, jak i nieudolnego zarządu, zarówno w przypadku spółdzielni, jak i wspól-

not mieszkaniowych. Pomocne w rozstrzygnięciu tej kwestii może być porównanie średnich kosztów eksploatacyjnych, jakie ponoszą właściciele w spółdzielniach i wspólnotach. Niestety najświeższe dane GUS w tym zakresie dotyczą właśnie 2010 r. Ile więc musi dziś płacić za 50-metrowe mieszkanie w budynku bez windy dwuosobowe gospodarstwo domowe, jeśli posiada podzielniki ciepła i liczniki wody? Gdyby przyjąć, że jedna osoba zużywa miesięcznie 4 msześc. wody (w tym jeden ciepłej) we wspólnocie koszt miesięczny można oszacować na 390,4 zł, a w spółdzielni 384 zł. W tym przypadku niższe byłyby więc koszty w spółdzielni mieszkaniowej. Gdyby w takim samym mieszkaniu były zameldowane cztery osoby, co miesiąc na rachunek spółdzielni modelowa rodzina musiałaby płacić przeciętnie 487,1 zł, a wspólnoty niewiele więcej – 496,5 zł. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby we wspomnianym 50-metrowym mieszkaniu nie byłyby zainstalowane podzielniki ciepła i liczniki wody. Wtedy opłaty za wodę i ogrzewanie rozlicza się np. w zależności od liczby zameldowanych w mieszkaniu osób lub metrażu lokalu. Takie podejście powoduje, że często media są używane w sposób mniej racjonalny, a w efekcie mieszkańcy płacą więcej. W tym przypadku, przeciętnie wyższe koszty bardziej dotknęłyby rodziny mieszkające w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, niż wspólnoty. W omawianym przypadku statystyczne dwuosobowe gospodarstwo domowe, mieszkające w 50-metrowym lokalu bez liczników wody i podzielników ciepła, musiałoby do kasy spółdzielni odprowadzać miesięcznie aż 566,2 zł, podczas gdy mieszkając we wspólnocie obciążane byłoby kwotą na poziomie 476,2 zł. Różnica na korzyść wspólnoty byłaby jeszcze bardziej widoczna, gdyby zmienić dwuosobowy model rodziny na czteroosobowy. Wtedy miesięczny koszt utrzymania mieszkania wyniósłby w spółdzielni aż 826,9 zł, a we wspólnocie tylko 648,1 zł.… ale za członkostwo dostaje się zniżkę Nawet jednak w takim przypadku nie można zapomnieć o fakcie, że członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogą liczyć na obniżkę kosztów eksploatacyjnych. Dzieje się tak dla-

tego, że spółdzielnie posiadają często majątek w postaci np. lokali użytkowych, z których wynajmu osiągają przychody. Do tych mają natomiast prawo członkowie spółdzielni. W efekcie, w przypadku przeciętnego mieszkania dwupokojowego o powierzchni 50 mkw., członkowie spółdzielni z Warszawy mogą liczyć na miesięczny czynsz niższy o 1,34 zł/mkw niż osoby niebędące członkami spółdzielni (np. posiadający prawo własności lokalu, którzy zrzekli się członkostwa). Trzeba jednak pamiętać, że członkostwo w spółdzielni jest odpłatne. Koszt jest bardzo zróżnicowany i wynosi od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Opłatę ponosi się jednorazowo. W przypadku rezygnacji z członkostwa tylko część tej kwoty jest zwracana. Oprócz obniżki czynszu członkowie spółdzielni mają także prawo do czynnego uczestnictwa w walnych zgromadzeniach (mogą na przykład wybierać władze spółdzielni, a także znaleźć się w ich składzie). Wraz z przedstawionymi uprawnieniami idzie także odpowiedzialność. Gdyby na przykład spółdzielnia miała problemy finansowe i doszło do jej upadłości, przepadłby wpłacony przez członka udział. Problemy finansowe spółdzielni mogą też dotknąć mieszkańców w inny sposób. Przykładowo, jeśli przestałaby ona regulować swoje zobowiązania wobec dostawców mediów, pojawiłyby się przerwy w ich dostarczaniu. Na koniec warto zauważyć, że w rozbudowujących się spółdzielniach ich członkowie mogą kupić mieszkanie finansując jedynie koszty budowy, a więc relatywnie tanio. Trzeba jednak pamiętać, że zakup mieszkania od spółdzielni nie jest w pełni wolny od ryzyka. W związku z tym, że nowi nabywcy – członkowie spółdzielni – pokrywają faktyczne koszty budowy mieszkań, są też narażeni na zmianę wstępnie umówionej ceny nieruchomości. Dopiero po ostatecznym rozliczeniu kosztów wiedzą bowiem, ile zapłacą za mieszkanie, co w przypadku mieszkań kupowanych od dewelopera jest nie do pomyślenia. Poza tym aktywność budowlana spółdzielni jest niewielka, a więc i z takich okazji mogą skorzystać nieliczni.

Bartosz Turek, Home Broker

„ reklama

B-STOK, 147m², działka 338, os. Dojlidy Górne, bliźniak, ciekawa realizacja dwóch nowch segmentów, atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura, dobra cena 425.000 zł

B-STOK, 150m², działka 320, os. Starosielce, bliźniak, wyjątkowy, nowoczesna, elegancka bryła budynku, świetna funkcja i lokalizacja, również pod działalność 490.000 zł

B-stok, 180m², działka 1000, os. Ignatki, murowany, wolno stojący, piękny, komfortowy całkowicie wykończony, nowy dom, 5 pokoi, dla osób bardzo wymagających 699.000 zł do uzg.

B-stok, 46m², 3p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., słoneczne, 2-stronne, nieprzechodni układ, zadbane, loggia, piwnica7m², warto 199.000 zł 660-474-444

B-STOK, 49m², ul. Wyszyńskiego, os. Kleosin, dwustronne, nieprzechodnie, bardzo ładna łazienka i kuchnia, loggia, zabudowy, super dla rodziny czy pod wynajem 176.000 zł

B-STOK, 65m², 1p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, włas., śliczne, 2-stronne, osobne 3 pokoje, kuchnia, łazienka i WC, balkon, piwnica, opcja garażu 18, 1m² 338.000 zł

B-STOK, 78m², 1p., ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, włas., idealne dla rodziny z opcją garażu, osobne, ustawne pomieszczenia, nowe okna, duży balkon i piwnica 257.000 zł do uzg.

B-stok, ul. Św. Rocha, os. Centrum, 50m², I piętro w prestiżowej kamienicy, idealny na biuro, kancelarię, usługi, księga wieczysta, wspólnota, niskie opłaty, parking 260.000 zł +VAT


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

7


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

„ ZMIANY W PRAWIE

tel. 085 744 88 99

J KI BY MINIONY ROK NA RYNKU NIERUCHOMO CI, CO PRZYNIESIE BIE CY JAKI

BEZ ANTENY NA DACHU Obowiązek montowania światłowodów oraz instalacji do odbioru telewizji cyfrowej we wszystkich nowobudowanych budynkach mieszkalnych wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy wejdą w życie pod koniec lutego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli liczyć na większą dostępność oraz lepsze parametry usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych. Jednocześnie poprawi to wizerunek osiedli mieszkaniowych, gdyż z elewacji budynków znikną wszystkie anteny satelitarne. A teraz krótko o tym jakie zmiany niesie ze sobą owa nowelizacja ustawy. Przede wszystkim zostanie wprowadzony obowiązek montażu we wszystkich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji, umożliwiającej odbiór także programów satelitarnych. Po drugie, wymagany będzie montaż światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w każdym nowo budowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a także we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, służących celom związanym z oświatą i wychowaniem (zapewniającej także dostęp do szerokopasmowego Internetu). W blokach wymagana będzie instalacja umożliwiająca odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny, we wszystkich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rozporządzenie mówi też o wydzieleniu we wszystkich budynkach pomieszczeń lub osobnych miejsc, na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej. Miejsca te ponadto mają być wyposażone w zasilanie elektryczne. I wreszcie, obowiązkowe ma być budowanie instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowując powyżej przedstawioną nowelizację współpracowało z Ministerstwem Transportu i Budownictwa. Było to jedno z działań, które zmierzają do ograniczenia barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Zmiana podyktowana jest również przez operatorów zrzeszonych w memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju usług i sieci szerokopasmowych.

ZE SKRZYNK NA LISTY Skrzynka na listy w każdym domu – tego wymaga od nowego roku zmienione Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z dnia 29.12.2012 r.). Za brak takowej możemy zapłacić karę od 50 zł do nawet 10tys. zł. Co gorsza, właściciel nieruchomości może ponieść karę również w przypadku, gdy skrzynkę na listy umieści w miejscu, do którego nie będzie dostępu np. na drzwiach domu ogrodzonej posesji z furtką zamkniętą na klucz. Poza tym skrzynki pocztowe w budynkach wielorodzinnych, w których znajdują są co najmniej trzy lokale, powinny być umieszczone w ogólnie dostępnej części nieruchomości w liczbie odpowiadającej liczbie lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, pod warunkiem, że posiadają osobny adres. Natomiast, jeśli chodzi o tereny wiejskie lub obszary o rozproszonej zabudowie, operator ma prawo do instalowania i użytkowania na tych terenach własnych skrzynek pocztowych na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości. Marzena Bęcłowicz

Szczęśliwa trzynastka?

M

iniony, 2012 rok był bez wątpienia bardzo dobrym rokiem. Wprawdzie sprzedający musieli wykazać się sporą cierpliwością przy zbyciu swoich nieruchomości, jednak ci twardo stąpający po ziemi, oferujący realne ceny, nie mieli ze sprzedażą większych problemów. Był to świetny okres również i dla kupujących. I tak będzie także w 2013 r. z uwagi na fakt, iż oferta mieszkań na rynku wtórnym, jak i pierwotnym jest bardzo bogata.

W 2012 r. ceny nieruchomości na białostockim rynku uległy „spłaszczeniu”. To wszystko za sprawą psychologicznej bariery 100 tys. zł, poniżej której niewielu właścicieli decyduje się sprzedać swoje jednopokojowe mieszkanie. Tymczasem już od 130 tys. zł zaczynają się ceny lokali dwupokojowych. A mieszkanie o powierzchni 60-70 mkw., czyli przestrzeń, na której można wygospodarować nawet cztery pokoje, da się nabyć już za 200 tys. zł. Wynika z tego, że mieszkanie ponad trzykrotnie większe metrażowo jesteśmy w stanie kupić za dwukrotnie tylko większą kwotę, a to oznacza wyraźne zachwianie proporcji. Za najbardziej pozytywne wydarzenie tego roku uznam zatem przełamanie bariery 100 tys. zł i sprzedaż kawalerek po niższych cenach. Dzięki temu będziemy mogli wreszcie nimi „obracać”, gdyż kupujący będą mogli znów uznać ceny mieszkań jednopokojowych za realne. Owo przeszacowanie wartości małych mieszkań i zaporowe 100 tys. zł, działają jednocześnie na korzyść mieszkań dwu- i trzypokojowych, które cieszyły się w zeszłym roku największym zainteresowaniem wśród kupujących. Najbardziej poszukiwanymi mieszkaniami były właśnie dwa lub trzy pokoje na 40-50 metrach, najlepiej z oddzielną kuchnią. I – jak przewiduję – w tej kwestii w bieżącym roku nie będzie zmian. Takie preferencje kupujących sprawiają, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w blokach, wybudowanych w technologii wielkiej płyty. To właśnie w tych budynkach inżynierom udawało się zaaranżować nawet trzy pokoje na zaledwie 48 mkw i to z oddzielną kuchnią. O takiej potrzebie rynku wiedzą doskonale deweloperzy, którzy największy problem mają ze sprzedażą dużych mieszkań. Dla większości kupujących dwa pokoje, w tym jeden z kuchnią w formie aneksu na 50 mkw są rozwiązaniem zupełnie niepraktycznym. W segmencie mieszkań i apartamentów o powierzchni powyżej 70 mkw raczej nic się nie zmieni, a zatem popyt pozostanie na bardzo ograniczonym poziomie. Oprócz podaży rynku, trzeba zwrócić uwagę na sposób finansowania zakupu nieruchomości. Tu nowy rok nie zapowiada się optymistycznie. Początek 2013 r. to koniec rządowego programu Rodzina na Swoim, a tym samym koniec dopłat do kredytów zaciąganych na zakup pierwszego mieszkania przez ludzi poniżej 35 roku życia. Wprawdzie planowane jest uruchomienie nowego programu Mieszkanie dla Młodych, jednakże otwarcie trzeba powiedzieć, że nie będą to zmiany na lepsze. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w porównaniu do „Rodziny” nowy program będzie dotyczył wyłącznie rynku pierwotnego. Dodatkowo, wysokość dopłat będzie bardziej ograniczona. Ponadto już dziś mówi się, że program wejdzie w życie najwcześniej dopiero w połowie

2013 r. Co to oznacza dla rynku nieruchomości? Po pierwsze część kupujących może odłożyć zakup mieszkania na późniejszy termin – czekając na uruchomienie MdM. Po drugie, zakup mieszkania na rynku pierwotnym będzie się wydawał bardziej atrakcyjny z uwagi na dopłaty. Po trzecie, rynek wtórny, który do tej pory oferował klientom dopłaty w formie programu RnS, będzie musiał zrekompensować ich brak niższymi cenami. Taka korekta cen w segmencie najtańszych mieszkań to jedyna możliwość, by sprzedaż na rynku wtórnym utrzymała się na dotychczasowym poziomie. Bo przecież największy dotychczasowy argument, czyli cena za metr oscylująca na granicy 3.200 zł i możliwość skorzystania z rządowych dopłat znikną bezpowrotnie. Wydaje mi się, że program Mieszkanie dla Młodych pozytywnie wpłynie na popyt na nowe mieszkania. Paradoksalnie jednak wyczekiwanie na uruchomienie programu sprawi, że w pierwszej połowie 2013 r. to właśnie deweloperzy odczują najbardziej dotkliwie próżnię, która powstanie pomiędzy końcem programu Rodzina na Swoim, a początkiem programu Mieszkanie dla Młodych. Bo kto z planujących zakup nie będzie wolał zaczekać cierpliwie kliku miesięcy w nadziei skorzystania z rządowych dopłat? A takie wyczekiwanie oznacza sprzedaż odroczoną w czasie i mniejsze zadowolenie wśród deweloperów. By temu zapobiec i zachęcić do zakupu, deweloperzy najprawdopodobniej będą bardziej elastyczni w negocjacjach oferując klientom korzystniejsze warunki zakupu. Fot. Archiwum

8

Marcin Świsłowski, Lwy Nieruchomości Białystok

JAK BY O W CA EJ POLSCE? Rok 2012 był kolejnym rokiem spadków cen i topniejącej ilości oraz wartości kredytów udzielanych na zakup nieruchomości – taki wniosek wynika z ogolnopolskiego podsumowania minionego roku przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Statystyki przedstawiono 14 stycznia 2013 r. Polaków stać na coraz mniejsze mieszkania, wydłuża się czas sprzedaży nieruchomości, a ceny wykazują tendencję spadkową. Szybko sprzedają się mieszkania jedno- i dwupokojowe. Większe czekają na klienta bardzo długo. Najgorzej ma się segment domów jednorodzinnych i gruntów budowlanych. Te na nabywcę czekają nawet ponad dwa lata. Spowodowane jest to wysokimi cenami gruntów i ograniczoną możliwością uzyskania kredytu hipotecznego. Młodzi ludzie chcący mieszkać „na swoim”, z racji mocno obostrzonych zasad przyznawania kredytów, zmuszeni są podejmować decyzję o wynajmie nieruchomości. To z kolei wpłynęło na „reaktywację” rynku wynajmów. W uprzywilejowanej sytuacji są kupujący, którzy dysponują gotówką, ponieważ jeśli trafi się wyjątkowo ciekawa cenowo oferta – mają największą kartę przetargową. Joanna Lebiedź, Polska Federacja Rynku Nieruchomości

„ reklama

ŁYSKI, 153m², działka 450, murowany, bliźniak, domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim na nowym osiedlu 459.000 zł

BIAŁYSTOK, 150m², działka 437m², os. Jaroszówka, murowany, Atrakcyjnie położony i dobrze utrzymany dom wolnostojący o praktycznym i funkcjonalnym rozkładzie 425.000 zł

Białystok, 110m², działka 135, os. Skorupy, nowoczesne, funkcjonalne domy w zabudowie szeregowej i bliniaczej w dobrej lokalizacji 429.000 zł

BIAŁYSTOK, 160m², działka 276, ul. pónocna część miasta, domy w zabudowie szeregowej do samodzielnego wykończenia w dobrej lokalizacji 430.000 zł

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Różana, os. Zielone Wzgóża, Mieszkanie po generalnym remoncie gustownie wykończone do wprowadzenia od zaraz 232.000 zł

Krupniki, 110m², działka 439, wolno stojący, nieduży, ekonomiczny, funkcjonalny dom w trakcie realizacji z dobrym dojazdem do miasta. 459.000 zł


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

9

DOMY

BIAŁYSTOK, 180m², działka 400, os. Nowe Miasto, cegła, murowany, wolno stojący, 6 pokoi, ciche i spokojne osiedle 830.000 zł do uzg.

Białystok, 189m², działka 272, os. Starosielce, cegła, szeregowy, stan developerski, 2 kondygnacje:parter, I piętro oraz poddasze, garaż 1-stanowiskowy 505.000 zł do uzg.

Białystok, 241m², działka 467, os. Wyżyny, cegła, murowany, wolno stojący, dom w stanie developerskim. Dostępne instalacje: wod., kana., c.o., gaz., elekt. 550.000 zł m² do uzg.

BIAŁYSTOK, 270m², działka 625, os. Jaroszówka, murowany, drewniany, wolno stojący, dom o podwyższonym standardzie, w całości wykończony oraz umeblowany 760.000 zł

OGRODNIKI, 268m², działka 1800, po remoncie, murowany, wolno stojący, atrakcyjny, w stylu dworku, na dachu solary ogrzewające wodę, garaż dwustanowiskowy 990.000 zł do uzg.

DZIAŁKI

OLMONTY, 986m², prąd, pozwolenie na budowę, z wydanymi warunkami zabudowy na dom jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku 115.000 zł

POROSŁY, 3594m², prąd, Atrakcyjna działka bezpośrednio przy drodze Białystok - Warszawa. Działka przemysłowa o powierzchni 3594 m² szerokość 23m 200 zł m²

IGNATKI, 912m², prąd, woda, Działka z warunkami zab., dojazd asfalt., woda prąd przy działkach, gaz, kanalizacja ok 200m. 135 zł m² do uzg.

NOWE Aleksandrowo, 1100m², Polecamy działkę o pow. 1100m² (25mx44m) z wydanymi warunkami zabudowy, działka zlokalizowana obok nowej zabudowy domów jednorodzinny 114 zł m²

BIAŁYSTOK, 537m², prąd, gaz, os. Bema, Działka usługowo-mieszkaniowa o wymiarach 15mx36m, przy głównej ulicy Białegostoku 500 zł m² do uzg.

MIESZKANIA

Białystok, 37.30m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., w cenie zabudowy stałe 171.000 zł do uzg.

Białystok, 41.20m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., przestronne, słoneczne 207.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 47.84m², 3p., ul. Wasilkowska, os. Wygoda, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, balkon, piwnica 185.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 48.30m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., okna wychodzą na dwie słoneczne strony, balkon 180.000 zł do uzg.

Białystok, 48.70m², 4p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, rozkładowe, balkon 169.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 52.20m², 3p., ul. Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., nowocześnie wykończone. 219.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 55.80m², ul. Kalinowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., rozkładowe, dwustronne, zabudowy stałe 240.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 58.80m², 7p., ul. Warszawska, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., dwustronne z balkonem, środkowe, z balkonem, bokówką i piwnicą 186.000 zł do uzg.

ardvil

Białystok, 59.70m², 6p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas., do wszystkich pomieszczeń oddzielne wejścia, duże pokoje, loggia. 195.000 zł do uzg.

Bielsk Podlaski, 32.30m², ul. Tadeusza Kościuszki, płyta, okna PCV, spółdz. włas., pokój dzienny ustawny i słoneczny częściowo połączony z kuchnią. 105.000 zł do uzg.


10

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

„ PODATKI

FINANSE: TTRWA WA KAMPANIA SK ADANIA ZEZNA PIT ZA 2012R.

„Twoje podatki wrócą do ciebie” – tego typu apele o płacenie podatków pojawiają się w wielu miejscowościach. Są ważne szczególnie teraz, kiedy zaczynamy się rozliczać z dochodów osiągniętych w zeszłym roku. Mają one uświadomić mieszkańcom, że im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, na tym lepszy standard życia w swojej gminie mogą liczyć. A w grę wchodzą poważne pieniądze. Do kasy gminy trafia bowiem prawie 40% podatku dochodowego wykazanego w PIT. Wielu mieszkańców nie wie, że w urzędzie skarbowym powinno wskazywać gminę, w której mieszkają, a nie adres, pod którym są zameldowani. Czym to się różni? Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym przynależnym dla miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma tu żadnego znaczenia. Co oznacza, że np. osoba zameldowana w Białymstoku, ale faktycznie zamieszkująca w Wasilkowie, powinna rozliczyć się w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, pod który podlega Gmina Wasilków. Przepisy jedno, a praktyka drugie – wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Za takie przekłamanie fiskus może ukarać podatnika grzywną z tytułu wykroczenia skarbowego. O zmianie miejsca zamieszkania osoby fizyczne muszą informować urząd skarbowy w ciągu 30 dni od przeprowadzki. Proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularz aktualizujący ZAP-3. Pieniądze z podatków samorządy przeznaczają m.in. na finansowanie szkół i przedszkoli (także prywatnych) oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Tak więc, drodzy czytelnicy zanim zaczniecie wypełniać swoje tegoroczne zeznanie podatkowe, zastanówcie się, gdzie skierujecie wasz podatek.

Policz, rozlicz, odlicz P

P A U SIEBIE

P DZIEL SI W minionym roku padł kolejny rekord, zarówno pod względem liczby podatników, jak i wysokości kwoty, którą zdecydowali się przekazać organizacjom pożytku publicznego. Na ich konta trafiło łącznie prawie 11 mln zł, a wszystko dzięki ponad 277 tys. zeznań PIT, w których podatnicy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku. Ale... Mogliby jeszcze więcej! Gdyby każdy rozliczający się podatnik z Podlasia, przekazał 1% podatku, do OPP trafiłoby 12.577.185 zł. Ponieważ dosłownie “za chwilę” rozpocznie się czas rozliczeń dochodów osiągniętych w 2012 r. przypominamy Państwu, że przekazania 1% podatku należnego, dokonuje urząd skarbowy, na wniosek wyrażony przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Wypełnienie wniosku polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Wykaz OPP podany jest na stronie ministerstwa pracy i polityki socjalnej: www.mpips.gov. pl. BK

„ PIT-Y W 2013 ROKU

„ Zmiany w ulgach. Od 2013 r. prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi prorodzinnej będzie zależało nie tylko od ilości posiadanych dzieci, ale również w niektórych przypadkach od dochodu rocznego podatnika. „ Ulga internetowa po nowemu. Z ulgi internetowej na nowych zasadach będą mogli korzystać podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012.

– ulga rehabilitacyjna, z której przy spełnieniu poszczególnych warunków, mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie; – ulga na Internet; – ulga na dzieci (tzw. ulga rodzinna), dla osób wychowuW celu ułatwienia podlaskim podatnikom rozliczenia jących dzieci własne i przysposobione. Nowości podatkowe. W tegorocznej kampanii jest jedna się z podatku dochodowego, Izba Skarbowa w Białymstoku przygotowała, jak co roku, specjalny „Informator o rozlicze- istotna nowość – pojawiła się nowa ulga. Począwszy od 2012 r. od dochodu (art.26 ust.1 pkt 2b) można niu PIT za 2012 r.” Wszyscy zainteresowani mogą go poodliczyć wpłaty dokonane na indywidubrać ze strony www.is.bialystok.pl. Poniżej alne konto zabezpieczenia emerytalnego skrót najważniejszych informa(IKZE) przez podatnika w roku podatkocji A więc przypominamy: czas wym do wysokości określonej w przepina złożenie zeznania rocznego sach o indywidualnych kontach zabez(m.in. PIT-37, 36, 36L, 38, 39) pieczenia emerytalnego (Dz.U z 2004 r., upływa 30 kwietnia 2013 r. Nr 116 poz.1205) – maksymalna kwota Formularze podatkowe. Rozskładki na IKZE – 4.030,80 zł, minimalliczając się za 2012 r., podatnicy na kwota składki – 665,28 zł. Możliwość zetkną się z formularzami o takich odliczenia od dochodu kwoty wpłaconej samych oznaczeniach, jak podczas na IKZE maja również podatnicy opopoprzedniego rozliczenia rocznego. datkowani 19% podatkiem liniowym. Nie oznacza to jednak, że wszystkie Warto także przypomnieć kilka informularze będą dokładnie takie nych ważnych rzeczy. Już w poprzedsame jak przed rokiem. Najprościej nich latach zniesiony został wymóg rozliczyć się za pośrednictwem Inskładania dwóch podpisów na małternetu korzystając z systemu e-Deżeńskim PIT. Wystarczy, że podpiklaracje (www.e-deklaracje.mf.gov. sze się na nim mąż lub żona. Podpis pl). To system bezpieczny i pozwajednego małżonka będzie traktowalający szybko i oszczędzając własny czas rozliczyć się z urzędem. Korzysta ny na równi ze złożonym przez niez niego coraz więcej podatników – ich go oświadczeniem o upoważnieniu v.pl klaracje.mf.go liczba każdego roku podwaja się. Progo przez współmałżonka do złożenia Rys. ww w.e -de gram sprawdza za nas poprawność wniosku o łączne opodatkowanie. sporządzenia zeznania, podpowiada, e-Deklaracje to system bezpieczny, pozwalający szyb- Oświadczenie to będzie składane pod które pola powinniśmy wypełnić, ale ko i łatwo rozliczyć się z fiskusem rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Nie ma już także oboco najważniejsze pozwala nam zaoszwiązku składania w urzędzie papierowych pełnomocnictw do czędzić osobistej wizyty w urzędzie w celu złożenia zeznania. Ponadto, do korzystania z elektronicznej formy przekazy- wysłania małżeńskiego PIT przez Internet. Co należy zrobić przed złożeniem zeznania, gdy zmianie wania dokumentów do urzędów skarbowych zachęcamy także wszystkich pracodawców, którzy np. PITy-11 także mogą ulegnie adres zamieszkania, numer rachunku bankowego? przekazać urzędowi bez konieczności ich papierowego dru- Do zgłaszania zmian naszych danych generalnie stosujemy formularz o nazwie: ZAP-3. Jeżeli zmiana dotyczy adresu kowania i płacenia za dostarczenie do urzędu. Ulgi dla podatników. Wśród najpopularniejszych ulg, zamieszkania to możemy złożyć formularz ZAP-3 lub jeżeli które obowiązują, i z których podatnicy nadal mogą korzy- składamy zeznanie i wykazujemy w nim nowy adres zamieszkania, wówczas nie musimy załączać dodatkowo formularza stać jest: ZAP-3. Formularz zeznania zastąpi formularz ZAP-3. Należy przy tym pamiętać, że taka możliwość dotyczy wyłącznie zmiany danych w zakresie adresu zamieszkania i wyłącznie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących VAT-owcami. Natomiast w przypadku zmiany lub zgłoszenia rachunku bankowego do celów zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego – wówczas obowiązkowo składamy formularz ZAP-3. Na podstawie informacji Izby Skarbowej w Białymstoku

oczątek nowego roku to dla urzędów skarbowych i dla podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012 r.

opracowała Barbara Klem

„ reklama


tel. 085 744 88 99

BIAŁYSTOK, 58m², 2p., ul. Chrobrego, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 233.000 zł

Białystok, 45m², 4p., ul. Swiętojańska, os. Mickiewicza, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, spółdz. włas. 180.000 zł

BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Ślusarska, os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 269.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 88.20m², 3p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 364.000 zł

BIAŁYSTOK, 155m², działka 162, os. Pietrasze, cegła, murowany, szeregowy 410.000 zł

BIAŁYSTOK, 157m², 1p., ul. Narewska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 399.000 zł

BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 180.000 zł

Białystok, 48.30m², ul. Dubois, os. Nowe Miasto, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 210.000 zł

BIAŁYSTOK, 50m², 4p., ul. Świętojańska, os. Mickiewicza, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 170.000 zł

11

Białystok, 75m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, spółdz. włas. 329.000 zł

GMINA Sidra, 65m², działka 5100, drewniany, wolno stojący 80.000 zł

Koplany, 220m², działka 600, murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący 285.000 zł


12

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

„ CENY NIERUCHOMOŚCI

ZMIANY W PRAWIE UPA UPAD O CIOWYM POMOG ZAD U ONYM

P ACISZ ZA ROZWÓJ GMINY Opłata nałożona na właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości, wartość której wzrosła np. na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, droga wodociąg) z udziałem środków skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nazywana jest opłatą adiacencką. W taki właśnie sposób rozwijające się gminy mogą część kosztów tego rozwoju przerzucić na swoich mieszkańców. Dzieje się tak w kilku miastach w Polsce, min. w Łodzi, gdzie w 2010 r. opłaty te wyniosły ok. 366tys. zł, a w ubiegłym roku już ponad 1,3 mln zł. Podobnie jest w Rzeszowie, tam wpływy wzrosły z 27,4tys. zł do ponad 150tys. zł., z kolei Wrocław zwiększył swoje przychody o ponad 270 tys. zł. W stolicy wpływy z opłaty w 2011r wyniosły 4,2 mln zł. Są też miasta, gdzie odnotowano mniejsze wpływy z opłat adiacenckich. Są to Szczecin i Gdańsk. W pierwszym z nich opłaty zmalały 752tys. zł do 379tys. zł., w drugim odpowiednio z 390tys. do 121tys. zł. A jak jest na „naszym podwórku”? – W Białymstoku dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w latach 2011 i 2012 kształtowały się odpowiednio: 448.098,87 zł (plan zakładał wpływy w wysokości 400tys. zł) oraz 366.292,77 zł (plan zakładał wpływy w wysokości 450tys. zł). Niestety jak widać Białystok zanotował również spadek wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Spadek ten podyktowany jest przede wszystkim faktem, iż Białystok skupia się obecnie na rozbudowie sieci dróg zbiorczych (m.in. przedłużenie ul. Piastowskiej, czy ul. Andersa). Typ dróg tego rodzaju powoduje mniejszy wzrost wartości przyległych nieruchomości, w stosunku do właścicieli nieruchomości, u których istnieje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej, co w konsekwencji generuje mniejsze wpływy do budżetu gminy. – Obowiązek ponoszenia opłat adiacenckich związany z podniesieniem wartości gruntu powstaje każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Powyższy obowiązek wynika z art. 144 i 145 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – wyjaśnia Urszula Mirończuk, rzecznik prasowy prezydenta Białegostoku. Marzena Bęcłowicz

„ KRÓTKO D U EJ SP ACAMY Od 28 grudnia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiana wydłuża, do 31 grudnia 2017 r., termin dokonywania całkowitej spłaty kredytu wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, uzyskując możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, w tym możliwość całkowitego rozliczenia się z zaciągniętego w przeszłości zobowiązania kredytowego. Jednocześnie kredytobiorca może wówczas starać się o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania. Przypomnijmy, iż powyższa ustawa zawiera rozwiązania służące udzieleniu pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 r. Jest to jedna z podstawowych form zobowiązań przyjętych przez państwo w obszarze mieszkalnictwa w związku z przemianami, jakie towarzyszyły transformacji gospodarczej w okresie PRL. Barbara Klem

„ reklama

tel. 085 744 88 99

Dach nad głową i kredyt

Z prawa do ogłoszenia upadłości nie skorzystają osoby nie posiadające majątku, który można sprzedać oraz te, których niewypłacalność jest skutkiem winy dłużnika, a nie niezależnych od niego okoliczności.

S

płacający kredyty hipoteczne w złotówkach zacierają ręce. W tym roku znowu będzie taniej. Gorzej mają ci, co zadłużyli się w obcej walucie. Tym drugim i wszystkich którzy nie radzą sobie ze spłata zadłużenia, ma pomóc państwo modyfikując prawo upadłościowe.

Zmiany te ma wprowadzić jedna z rekomendacji, opracowanych przez specjalny zespół ekspertów przy ministerstwach sprawiedliwości i gospodarki. Ich propozycje zostały zaprezentowane publicznie już pod koniec grudnia 2012 r. Naszych Czytelników interesują zapewne najbardziej kwestie ustawy o tzw. upadłości konsumenckiej, potocznie określającej upadłość zadeklarowaną przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Obowiązuje ona w Polsce od blisko czterech lat, na mocy wprowadzonej w życie 31 marca 2009 r. ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Upadłość konsumencka powiązana jest najczęściej ze zjawiskiem tzw. przekredytowania. Zaciągasz kredyt hipoteczny. Popadasz w tarapaty finansowe. Nie spłacasz zadłużenia bankowi. I teraz pojawiają się dwie drogi. Ta lepsza jest taka, że po zlicytowaniu nieruchomości pieniędzy wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec banku i innych wierzycieli, a może jeszcze nawet „coś” zostanie dla właściciela. Druga – zdecydowanie gorsza – może być taka, że właściciel stracił mieszkanie, a mimo to potężny dług do spłacenia nie został pokryty z wylicytowanej kwoty. Kredytobiorca znajduje się w upiornej sytuacji, bo nie dość, że traci dach nad głową, to jeszcze może zostać do końca życia z długiem wobec banku. Upadłość miała być kołem ratunkowym dla Polaków, którzy nie ze swojej winy nie są już w stanie regulować zobowiązań finansowych. Do końca 2011 r. w Polsce ogłoszono upadłość zaledwie 36 osób fizycznych. Natomiast według wszelkich badań już ponoć ponad 2 mln Polaków nie radzi sobie ze spłatą kredytów. Banki szacują, że w szczególnie trudnej sytuacji znajduje się 150-200 tys. rodzin. Sytuacja dotyczy szczególnie osób, które w latach 2007 i 2008 zaciągnęły kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich, mając niski wkład własny. W tym czasie ceny mieszkań były horrendalnie wysokie, a kurs franka bardzo niski względem złotego. Ponieważ ceny od tego czasu spadły, a kurs franka wręcz eksplodował, dziś zadłużenie tych kredytobiorców może znacznie przekraczać wartości ich mieszkań. Trzeba koniecznie dodać, że zainteresowanie procedurą upadłości jest duże, bo na koniec 2011 r. złożono 1.875 wniosków. Niestety, skutecznych okazało się zaledwie 1,92%. Dlaczego? Nie przypadkiem mówi się, że bankrutować mogą tylko bogaci. Z prawa do ogłoszenia upadłości nie skorzystają osoby nie posiadające majątku, który można sprzedać oraz te, których niewypłacalność jest skutkiem winy dłużnika, a nie niezależnych od niego okoliczności. Ogłoszenie upadłości może się zwyczajnie nie opłacać, ponieważ dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nie-

ruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania upadły dostaje sumę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za 12 miesięcy. Niewypłacalna osoba składa w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – ważne! prawidłowo wypełniony – wniosek o upadłość konsumencką. Poza udokumentowaniem niezawinionego charakteru problemów finansowych, dłużnik musi posiadać majątek pozwalający na sfinansowanie postępowania sądowego i pracy syndyka. Jeśli wniosek spotka się z pozytywną decyzją sądu, syndyk sprzedaje majątek upadłego, a jeżeli po przeprowadzeniu likwidacji majątku pozostaną jeszcze jakieś wierzytelności, sąd orzeka plan spłaty. Po upływie pięciu do siedmiu lat, gdy upadły wykona plan spłaty, może złożyć w sądzie wniosek o umorzenie pozostałego zadłużenia. Przepisy w praktyce są na tyle skomplikowane, a wymogi tak trudne do spełnienia, że ogłoszenie upadłości udaje się naprawdę nielicznym. Ustawa, która miała pomagać w takich sytuacjach zwykłym Kowalskim, jest więc w praktyce martwa. Teraz pojawiła się szansa, że to się zmieni. Jak? W rekomendacji ma się znaleźć przepis, który zwalniałby kredytobiorcę z obowiązku spłacania bankowi zadłużenia, które zostałoby po zlicytowaniu nieruchomości przez komornika. Decyzję o tego typu oddłużeniu podejmowałby sąd, który sprawdziłby m.in. rzetelność kredytobiorcy np. czy nie zaciągnął on kredytu, z góry zakładając, że go nie spłaci. W zamian za to, dodatkowo dłużnik spłacałby kredyt jeszcze przez trzy lata po licytacji. O wysokości raty zadecydowałby również sąd, a wydatki kredytobiorcy byłyby pod kontrolą syndyka. Taka sytuacja z pewnością nie będzie zadowalała banków, ale może uzdrowić rynek kredytów hipotecznych. Każdy bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego będzie się uważnie przyglądał potencjalnemu klientowi, wiedząc, że potem może nie odzyskać wszystkich pieniędzy. Poza tym banki będą bardziej zainteresowane ewentualną ugodą z niewypłacalnym klientem. Zmiany w prawie upadłościowym to nie jedyna forma pomocy państwa kredytobiorcom. Przypomnijmy, że w latach 2009-10 bezrobotni kredytobiorcy mogli otrzymać pomoc państwa w spłacie kredytu hipotecznego. Polegała ona na dopłacaniu do rat przez powiatowe urzędy pracy średnio po 760 zł miesięcznie, przy czym pieniądze te należało później zwrócić. Skorzystało z niej jednak tylko 1.519 osób. Ale dla porównania, w Wielkiej Brytanii co godzinę oddłuża się średnio 200 osób. Wniosek o upadłość składa się na specjalnym formularzu przez internet. W Niemczech upadłość konsumencka funkcjonuje sprawnie już od 1999 r. Czy tak będzie także u nas? Barbara Klem

Konsultacja merytoryczna: Wojciech Orzel, sędzia orzekający w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

13


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

14

BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Waszyngtona, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, Blok z 2010r., nowocześnie wykończone. Każdy pokój posiada balkon. 450.000 zł

ŚRÓDLESIE, 165m², działka 670, cegła, wolno stojący, elegancki dom z 2004r., położony na górce pod lasem, 3 km od Białegostoku, dojazd asfaltem. 699.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 72m², 1p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., nowoczesne i gustowne 399.000 zł

BIAŁYSTOK, 176.30m², działka 530, os. DOJLIDY GÓRNE, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, bliźniak 385.000 zł do uzg.

B, 48m², 3p., ul. Poleska, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., cena do uzgodnienia!!! 174.000 zł

BIAŁYSTOK, 61m², 2p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., gustownie wykończone 233.000 zł

BIAŁYSTOK, 68m², ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna drewniane, mieszkanie z tarasem i balkonem 329.000 zł

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Malmeda, os. Centrum, duży salon połączony z kuchnią i 2 pokoje, po remoncie, komfortowe, wyposażone, doskonała lokalizacja 2.000 zł +liczniki

BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, cegła, spółdz. włas., kuchnia widna, mały balkon, piwnica, stan bdb, blok po termomodernizacji 211.000 zł

DOBRZYNIEWO DUŻE, 171m², działka 781, ul. ŻWIROWA, murowany, wolno stojący 469.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 61m², ul. RADZYMIŃSKA, os. BIAŁOSTOCZEK, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 249.000 zł do uzg.

OGRODNICZKI, 182m², działka 946, ul. SZKOLNA, cegła, murowany 569.000 zł

WASILKÓW, 172m², działka 405, murowany, szeregowy, Komfortowy dom, elegancki wnętrze, wysoki standard wykończenia 680.000 zł

Białystok, 45.60m², 2p., ul. LIPOWA, os. CENTRUM, ks. wieczysta, cegła, włas. 228.000 zł

BIAŁYSTOK, 152m², działka 597, ul. Grażyny, os. Nowe Miasto, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, balkon, garaż, ogrodzenie 780.000 zł

BIAŁYSTOK, 58.80m², ul. KRĘTA, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, włas. 279.000 zł do uzg.

JUCHNOWIEC Kościelny, atrakcyjnie wykończony dom, położony na ładnj działce o powierzchni ok 2000m² 749.000 zł

BIAŁYSTOK, 35.30m², ul. WIADUKT, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas. 173.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Lipowa, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., gustownie wykończone po kapitalnym remoncie 295.000 zł

tel. 085 744 88 99

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Pozioma, os. Skorupy, cegła, okna drewniane, włas., mieszkanie ze skosami, stan dobry, balkon, parking 174.000 zł

BIAŁYSTOK, 60.60m², 1p., ul. Radzymińska, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., oddzielna kuchnia, balkon, pomieszczenie użytkowe, piwnica, winda 209.000 zł

BIAŁYSTOK, 73m², 3p., ul. Skrajna, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., oryginalne, 3poziomowe mieszkanie, dobra lokalizacja 365.000 zł

HORODNIANY, 145m², działka 700m², murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, balkon, taras, garaż, działka do zagospodarowania 445.000 zł

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, 140m², działka 1400, murowany, wolno stojący, atrakcyjny dom parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony 349.000 zł

LEWICKIE, 2400m², prąd, gaz, pięknie położona działka o powierzchni 2400 m² (wymiary 4060). Woda i prąd na działce 144.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 65.40m², 3p., ul. KRĘTA, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas. 319.000 zł do uzg.

OK. Suraża, 150m², działka 2600, murowany, wolno stojący, do adaptacji na siedlisko lub budynek całoroczny, okna PCV, piękny widok na rzekę Narew 115.000 zł

SOCHONIE, 144.50m², działka 1007m², wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, ogrodzenie drewniane, działka zagospodarowana, dojazd utwardzony 490.000 zł

WASILKÓW, 253m², działka 541, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowym (podpiwniczony), wykończony, do wprowadzenia 430.000 zł

OGRODNICZKI, 687m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. SZKOLNA 99.000 zł do uzg.


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 130m², działka 329, os. Wygoda, po remoncie, murowany, bliźniak, wykończony z wysokiej klasy materiałów, trzy kondygnacje, zadbana działka 630.000 zł

BIAŁYSTOK, 42m², ul. Częstochowska, os. Śródmieście, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., oddzielna kuchnia, wejście do sypialni z salonu 186.000 zł

Białystok, 47.50m², 2p., ul. Piłsudskiego, os. Centrum, okna PCV, spółdz. włas., „stara cegła”, do remontu, kuchnia oddzielna, z dużego pokoju wejście do mniejszego 169.000 zł do uzg.

Białystok, 51m², ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, spółdz. włas., wszystkie pom. oddzielne, na podłogach mozaika, możliwość założenia ogródka 205.000 zł

BIAŁYSTOK, 44m², 1p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., pomieszczenia dostępne z przedpokoju, podłoga-panele, ściany malowane 213.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 59m², 2p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, cegła, okna drewniane, włas., podłogimozaika, ściany malowane, wszystkie pomieszczenia oddzielne, duży balkon 213.000 zł

15

Białystok, 46.10m², 4p., ul. Jana Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., stan developerski, ściany szpachlowane, podłoga-wylewka 220.000 zł

DROHICZYN, 144m², działka 1048, ul. Jaćwieży, murowany, wolno stojący, trzy kondygnacje, garaż, salon z kominkiem, dwie łazienki, trzy sypialnie, widok na Bug 400.000 zł

UWAGA!!! INFORMUJEMY, ŻE TRWAJĄ ZAPISY NA PRAKTYKI ZAWODOWE UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYCIE LICENCJI. P OGRAM PRAKTYK PRZEWIDUJE ZAJ CIA PRAKTYCZNE W BIURZE NIERUCHOMO CI ORAZ ZAJ CIA W TERENIE. PROGRAM


16

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99


tel. 085 744 88 99

BIAŁYSTOK, 153m², działka 306m², os. Skorupy, wolno stojący, doskonałe połączenie z centrum. 697.000 zł

Białystok, 180m², działka 535m², os. Mickiewicza, działka zagospodarowana, dobrze utrzymana i zadbana. Dużo zieleni tworzy kameralny klimat. 850.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 180m², działka 663m², ul. Zwierzyniecka, os. Mickiewicza, wydzielona klatka schodowa, piwnica, strych do adaptacji, garaż. 649.000 zł do uzg.

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 200m², działka 1095m², os. Bacieczki, wolno stojący, umiejscowiony w cichej, widokowej części dzielnicy, 3 sypialnie, pokój łazienkowy, garaż. 750.000 zł

BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Pileckiego, os. Wysoki Stoczek, cegła, teren ogrodzony i zadbany, nowe kameralne osiedle, salon z aneksem i wyjściem na duży balkon. 235.000 zł

BIAŁYSTOK, 50m², 2p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, po generalnym remoncie, wygładzone ściany, na podłogach panele, parkiet oraz terakota, wymieniona stolarka. 245.000 zł

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Lipowa, os. Centrum, cegła, po generalnym remoncie, wykończone nowocześnie pod nadzorem architekta. Salon z aneksem, sypialnia. 303.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Podleśna, os. Mickiewicza, prestiżowa lokalizacja. Nieopodal Planty oraz Filharmonia. Bliskość uczelni wyższych. 450.000 zł

Białystok, 65m², 2p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, widna kuchnia otwarta na słoneczny salon, 2 sypialnie, 2 balkony, nowe budownictwo z windą. 310.000 zł

17

BIAŁYSTOK, 72m², 1p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, salon otwarty na kuchnię, balkon od podwórza, 2 sypialnie, blok z windą, możliwość dokupienia garażu. 399.000 zł

BIAŁYSTOK, 83m², 3p., ul. Szpitalna, cegła, doskonała lokalizacja, blisko centrum, uczelni wyższych oraz szpitali. Salon z aneksem oraz 3 sypialnie. 475.000 zł

NOWODWORCE, 200m², działka 1020m², ekskluzywnie wykończona rezydencja, charakter wnętrz zachowany w nowoczesnym stylu, inteligentna instalacja. 1.360.000 zł

BIAŁYSTOK, 24.02m², ul. Wierzbowa, os. Antoniuk 109.000 zł

Białystok, 44.50m², 4p., ul. Stołeczna, os. Przydworcowe, cegła, umeblowane, okna drewniane, z meblami i garażem 189.000 zł

Białystok, 48.20m², ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, cegła 179.000 zł

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, stan dobry, nowe okna 245.000 zł

BIAŁYSTOK, 45.90m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, umeblowane, okna drewniane, +garaż

BIAŁYSTOK, 53.10m², 3p., ul. Narewska, os. Antoniuk, Stan dobry, nowe okna 199.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Antoniukowska, os. Antoniuk 179.000 zł

BIAŁYSTOK, 60.30m², 3p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, cegła 220.000 zł

BIAŁYSTOK, 62m², 8p., ul. Kopernika, os. Bema 189.000 zł

BIAŁYSTOK, 69.70m², 2p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza 335.000 zł

BIAŁYSTOK, 77.30m², 2p., ul. Swobodna, os. Wys.Stoczek, stan dobry, cegła lata 90-te 295.000 zł

BIAŁYSTOK, 78m², ul. Wiejska, os. Nowe Miasto 305.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

18

ZDECYDOWANIE, rekreacyjna, z ładnym domkiem, k. B-stoku, chętnie Białowieża, okolice 696-825965 BIAŁ ZIEMIA lub łąka, gm. Zawady 0 zł 669-621-194 BIAŁ ZIEMIA rolna, do 3 ha, B-stok, okolice do 40 km 0 zł 792-871-757 BIAŁ

KUPIĘ MIESZKANIA

4 5 pokojowe w centrum. 0 zł 503-464-404 BIAŁ B STOK, 2-pokojowe, 45-52 m², własnościowe 0 zł 508-827-972 BIAŁ B STOK, os. Dziesięciny lub Wysoki Stoczek, do 36m², I piętro lub podwyższony parter, 2 pokoje, cegła, balkon, bezpośrednio. 0 zł 509-143-637 BIAŁ B STOK, w bloku, bezpośrednio, do 40m², parter lub I piętro, w rozsądnej cenie. 0 zł 509-140-646 BIAŁ DO remontu, w B-stoku, do 50m². 0 zł 504-464-198 BIAŁ

DOMY

B STOK, ok. Starosielc, Krupnik, dom 100m² do remontu, w rozsądnej cenie. 0 zł 516-329-366 BIAŁ BIAŁYSTOK obrzeża, Zaścianki, Grabówka, Dojlidy, rozsądna cena 0 zł 503-391-530 BIAŁ DOM lub mieszkanie bezczynszowe, w gminnej miejscowości, w okolicy Puszczy Knyszyńskiej, Białowieskiej lub na Mazurach, do 120.000 zł, z c.o. 0 zł 797542-353 BIAŁ DOM murowany, jednorodzinny, wolno stojący z działką powyżej 500 m² w Białymstoku lub okolicy. 0 zł do uzg. 504-307-796 BIAŁ DOM ok. 120m², lub mieszkanie ok. 50m², w Białym-

1-POKOJOWE

AUGUSTÓW, 28.50m², 2p., os. Śródmieście, ks. wieczysta, po remoncie, włas., kawalerka po remoncie, II piętro, dobra lokalizacja. 127.000 zł 514-770005 AUG B STOK, 23.80m², ul. Waszyngtona, z windą, do remontu. 99.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 24m², 1p., ul. wierzbowa, os. Antoniuk 122.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 25m², ul. stołeczna, os. Przydworcowe, parter 130.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 26m², 3p., os. Nowe Miasto, kawalerka, duży balkon, cegła 116.000 zł 664-808-467 BIAŁ B STOK, 27m², 3p., ul. Żeromskiego, cegła (1999), do zamieszkania. 124.000 zł 501-738-393, (85)744-8002 Grabowscy B STOK, 30m², 2p., ul. Chrobrego, cegła, balkon. 140.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy

STOK, 30M², 4P., UL. DUBOIS, MOŻ » BLIWOŚĆ ZOSTAWIENIA WYPOSAŻE

NIA 135.000 zł do uzg. 511-544-899 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 35m², 5p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 157.000 zł (085)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 35m², ul. Jurowiecka, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., rozkładowe 144.950 zł 531-524-678, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 35m², ul. Jurowiecka, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., Idealna lokaliazcja 145.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 40m², 3p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum, cegła, okna PCV, nowe pokrycie dachowe, piwnica, pokoje osobne, brak balkonu 145.000 zł 601-918020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 40m², os. Leśna Dolina, cegła, niski parter, nie wymaga wkładu finansowego. 191.000 zł 514232-048 BIAŁ BIAŁYSTOK, 40m², ul. Szarych Szeregów, os. Leśna Dolina, cegła, parter z wejściem z chodnika, po generalnym remoncie, możliwość przekształcenia na lokal usł-han 193.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA CIECHANOWIEC, 30m², 1p., ul. Drohicka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, tanie w utrzymaniu, warzywniak, pom.gosp, miejsce na garaż 1.700 zł m² 518-566-846, 505-131-285 WYS GOŁDAP, 24.50m², 4p., ul. Paderewskiego, spółdz. włas. 60.000 zł 798-519-223 GOŁ KLEOSIN, 27.70m², z 2000r, blisko Biedronka 119.000 zł 508-278-175 BIAŁ KLEOSIN, 28m², 3p., ul. Kraszewskiego, cegła (2000). 124.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy WASILKÓW, 28.50m², I piętro, cegła, z balkonem, do zamieszkania 122.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA

2-POKOJOWE

ŁAPY, 35m², 3p., ul. osiedlowa, do remontu 97.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 35m², 3p., ul. osiedlowa, po kapitalnym remoncie 115.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 35m², 4p., ul. osiedlowa 5, nowocześnie wykończone 114.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CON-

stoku lub na obrzeżach, w rozsadnej cenie. 2.000 zł m² do uzg. 503-391-530 BIAŁ DOM szeregowy B-stok. 0 zł 791-740-858 BIAŁ DOM w Ełku lub okolice, do 120m² w rozliczeniu mieszkanie 4-pokojowe z dopłatą 728-706-846 EŁK KUPIĘ dom w Białymstoku, w dobrym stanie, z budynkiem gospodarczym. 300.000 zł 530-818-880 BIAŁ SIEDLISKO, z domem, Zabludów lub Michałowo 0 zł 502-330-130, 507-676-101 BIAŁ SZCZUCZYN, Biała Piska lub Prostki, dom, siedlisko lub działka 0 zł 664-489-530 WYS.MAZ., Zambrów, Łomża, okolice 0 zł 502-729020 WYS

LOKALE

LOKAL USŁUGOWY O POWIERZCHNI DO 45M² W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU 509-795-473 BIAŁ

GARAŻE

B STOK, murowany, od ul. Miłosza, Drewniana, do Jagiellońskiej 0 zł 695-720-044 BIAŁ SUWAŁKI, Centrum, murowany 0 zł 663-016-589 SUW W okolicach ul. Miłosza, Drewnianej, Jagiellońskiej. 0 zł 695-700-244 BIAŁ

DZIAŁKI

AUGUSTÓW, budowlana, może być z budynkiem 0 zł 604-123-767 AUG AUGUSTÓW, mała, budowlana, około 100.000 zł 0 zł 883-343-221 AUG B STOK, Dojlidy Górne, budowlana. 0 zł 602-848112 BIAŁ B STOK, ogrodnicza, z domkiem 0 zł 791-242-253 BIAŁ BIAŁYSTOK okolica, przy głównej drodze 0 zł 535-552315 BIAŁ

DZIAŁKA, siedlisko na terenie Podlasia, zadłużone, z nieuregulowanym stanem prawnym. 0 zł 515-331-333 SOK

DZIAŁKI rolne, całe Podlasie 694-426-665 BIAŁ GOSPODARSTWO do remontu lub ziemię, działkę. 0 zł 503-830-122 BIAŁ GOSPODARSTWO, kupię lub wydzierżawię. 0 zł 515851-565 ZAM LAS z ziemią lub bez, woj.podlaskie 694-426-665 BIAŁ PODLASKIE, 1000m², Działka 1-hektar ziemi w odległości do 35km za B-stokiem. 10.000 zł 694-254907 BIAŁ PODLASKIE, 10ha, Rolne 0 zł 502-701-966 BIAŁ PRZYJMĘ w dzierżawę lub za opiekę dożywotnią, gospodarstwo w pełni funkcjonujące, całe Podlasie 730-042-858 BIEL ROLNA, w pobliżu prąd, B-stok, okolice na wschód do 50 km 0 zł 512-526-895 BIAŁ

SIEDLISKO, ziemia rolna na terenie Podlasia. 0 zł 515331-333 SOK

SUWAŁKI, pod budownictwo wielorodzinne, mieszkaniowe 0 zł 605-722-272 SUW SUWAŁKI, pod budownictwo wielorodzinne. 0 zł 605722-272 SUW

B STOK, 32m², ul. Kołłątaja, obok domku Napoleona, w nowoczesnym bloku z cegły, w pełni wyposażone, niski czynsz, wspólnota lub wynajmę - 800 zł. 160.000 zł 793-117-885 BIAŁ B STOK, 35m², ul. Jurowiecka, parter, doskonała lokalizacja, możliwa działalność. 147.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 38.80m², 3p., ul. Piłsudskiego, cegła, po remoncie 172.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 39m², os. Centrum 180.000 zł 607-784-252 BIAŁ BIAŁYSTOK, 21.40m², 3p., ul. Piotrkowska, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV 115.000 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 21.60m², 3p., ul. Piotrkowska, os. Centrum, ks. wieczysta, włas. 114.900 zł do uzg. 696355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 22m², ul. Piłsudskiego, cegła, okna drewniane, BIA-2586 kawalerka 110.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 23m², ul. Piłsudskiego, atrakcyjna kawalerka z balkonem w centrum Białegostoku, blok z cegły. Do zamieszkania 119.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 24.02m², ul. Wierzbowa, os. Antoniuk 109.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 24m², 2p., os. Antoniuk, do remontu 115.000 zł 790-783-801 BIAŁ BIAŁYSTOK, 24m², ul. Wierzbowa, os. Antoniuk 111.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 24m², ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas. 122.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 27.30m², 2p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, zabudowy stałe, taras 30m² 127.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 27m², 1p., ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, nowe budownictwo 118.950 zł 530444-540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 27m², 2p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 135.000 zł (085)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 27m², 2p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 133.900 zł 602-425-522, (85)740-61-23, 791 122 034 IKAFI BIAŁYSTOK, 27m², 4p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 2002 r. duży balkon 129.000 zł 530-444-540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 29.20m², ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, pokoje z oddzielnym wejściem, średni balkon, domofon 165.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 29.20m², ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 168.000 zł do uzg. 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 30m², 2p., ul. Chrobrego, os. Piasta, cegła, 1998r., duży balkon, piwnica 150.000 zł 509-248380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 30m², 2p., ul. Malmeda, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 156.500 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 30m², 4p., ul. Stanisława Dubois, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 135.000 zł 519-160-606, (85)873-0680 UNIKAT BIAŁYSTOK, 31m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 149.000 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 32.50m², 2p., ul. Piłsudskiego, cegła, okna PCV, atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta LOM850 146.000 zł do uzg. 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 32m², 3p., ul. Kołłątaja, os. Białostoczek, włas., mieszkanie urządzone i gotowe do zamieszkania, bez dodatkowych nakładów 155.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ

TINENTAL ŁAPY, 43m², 2p., ul. cmentarna 46, funkcjonalny rozkład, duży balkon 125.000 zł 602-669-993, (85)71559-20 CONTINENTAL ŁAPY, 50m², 2p., os. centrum 135.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL B STOK, 30.70m², os. Centrum, po 20.00. 110.000 zł (85)719-95-67 BIAŁ B STOK, 32.30m², 1p., ul. Ukośna, umeblowane, włas., bezpośrednio 175.000 zł 513-703-710 BIAŁ B STOK, 32.30m², ul. Berlinga, 2 piętro z 4, do remontu. 129.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 35.40m², 4p., os. Antoniuk, komfortowe, po generalnym remoncie, zabudowa sypialni i kuchni, sprzęt agd, czynsz 175zł, 4 piętro, balkon, wydanie od ręki 167.000 zł 798-876-509 BIAŁ B STOK, 37m², 4p., ul. Wiatrakowa, 2 oddzielne pokoje, winda, słoneczne. 144.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 39m², 6p., ul. Andrukiewicza, os. Sybiraków, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas. 249.000 zł 602-130-688 BIAŁ B STOK, 39m², 7p., ul. Białostoczek, 2 oddzielne pokoje, po remoncie. 145.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy B STOK, 39m², ul. Branickiego, 2 odzielne pokoje. 159.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 40.20m², 8p., ul. Wiatrakowa, os. Sady Antoniukowskie, klimatyzacja, zabudowany balon, możliwość dokupienia garażu 165.000 zł 695-734-523 BIAŁ B STOK, 41.50m², 4p., ul. Broniewskiego, zadbane, w bloku z cegły, nowa stolarka okienna, wnętrze do częściowego remontu. 135.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA

B STOK, 41m², 1p., ul. Wierzbowa, cegła 179.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 42.80m², ul. Gruntowa, cegła, łazienka z oknem. 220.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 43m², 3p., ul. Andrukiewicza, os. Sybiraków, atrakcyjne, słoneczne, ładnie wykończone, winda, cegła (2011) bdb lokalizacja 250.000 zł 519-736300 BIAŁ

» BMAJA STOK, 43M², 4P., UL. KONSTYTUCJI 3 210.000 zł 668-495-039 BIAŁ B STOK, 47.30m², 1p., ul. Lipowa, okna z wszystkich pomieszczeń wychodzą na ulicę, wejścia z przedpokoju. 250.000 zł 600-190-502 BIAŁ B STOK, 47.47m², ul. Stroma, słoneczne, ciepłe, do wprowadzenia. 185.000 zł 502-218-358, (85)746-6669 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 47m², 4p., ul. Kraszewskiego, cegła, zadbane, do wprowadzenia. 236.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy B STOK, 47m², 4p., ul. Sybiraków, os. Sybiraków, cegła, aneks kuchenny z salonem, sypialnia, przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica.Do zamieszkania 249.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 48m², 3p., ul. Palmowa, cegła 185.000 zł 085745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, cegła 195.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 50.30m², 3p., ul. Fabryczna, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, świetna lokalizacja, funkcjonalny rozkład, do wejścia, balkon, kuchnia w zabudowie 229.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 52m², 2p., ul. sienkiewicza, os. centrum 190.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 52m², ul. Plażowa, os. Dojlidy, 0, 5 domu z wyodrębnionym mieszkniem na parterze, działka 460m², bezczynszowe, garaż i ogródek, małe koszty utrzymania 250.000 zł 660-474-444, (85)674-7444 BEWE

B STOK, 56m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, było 3pokojowe, ogródek, garaż. 315.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60m², 10 piętro, do remontu. 200.000 zł 530353-333 BIAŁ B STOK, 60m², 1p., ul. Czysta 14, os. Centrum, włas. 4.100 zł m² do uzg. 601-929-535 BIAŁ BEŁCHATÓW, 50m², 3p., os. Budowlanych, płyta, włas., punktowiec 1-klatkowy 150.000 zł 607-068321 ZAM BIAŁYSTOK, 39m², ul. Branickiego, os. Piasta, okna drewniane, spółdz. włas. 159.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 32m², 4p., ul. Piastowska, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 139.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 38m², 4p., ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 179.000 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Pileckiego, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 235.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 47m², 1p., ul. Pileckiego, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas. 245.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 57.60m², 4p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas. 199.000 zł 600-598-664 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 30m², ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, okna PCV, spółdz. włas., do wykończenia 139.000 zł 533-302-715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI

tel. 085 744 88 99 BIAŁYSTOK, 31m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, piwnica oraz spory balkon 165.000 zł do uzg. (0-85)744-51-77, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 32.30m², ul. Mieszka I 125.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 32.60m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, okna PCV, spółdz. włas., rozkładowe 124.950 zł 533302-715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 32m², 10p., cegła, spółdz. włas., blisko Centrum 114.000 zł 531-524-678, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 32m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 145.000 zł 507-401-030, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 32m², 6p., ul. Towarowa, os. Piasta, okna PCV, piwnica, jednostronne 124.950 zł 507-401-030, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 32m², 9p., ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, płyta, okna drewniane, spółdz. 135.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 32m², 9p., ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, umeblowane, płyta, okna PCV, z balkonem 126.500 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 33.30m², 6p., ul. Żeromskiego, os. Nowe Miasto, cegła, włas. 155.000 zł 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 33.30m², 6p., ul. Żeromskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, okna PCV, włas. 155.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 33m², 3p., ul. Żabia, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., dwustronne 140.000 zł 605-596075, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 33m², os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., bezczynszowe 119.000 zł 531-524-678, (85)654-5383 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 33m², ul. Chrobrego, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV 150.000 zł 504-537-382 BIAŁ BIAŁYSTOK, 33m², ul. Chrobrego, os. Piasta, ks. wieczysta, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 154.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMO-

ŚCI BIAŁYSTOK, 33m², ul. Chrobrego, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 154.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 34m², ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 35.40m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, cegła, spółdz. włas., Komfortowo wykończone mieszkanie o ciekawej aranżacji wnętrza po generalnym remoncie 175.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM BIAŁYSTOK, 35m², 1p., ul. Kołlątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, gustownie wykończone 193.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 35m², 2p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV 160.000 zł (0-85)674-82-65, (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 189.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 36m², 4p., ul. Leśna, os. Przemysłowe, okna PCV 145.000 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 36m², ul. Białostoczek, os. Białostoczek, okna PCV, włas., duży balkon, dwustronne 159.950 zł 533-302-715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 37.30m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, po 16.00. 1.650 zł m² do uzg. 696-757-281 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 37.30m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas. 165.000 zł 696-757-281 BIAŁ BIAŁYSTOK, 37.30m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, pilnie. 165.000 zł 696-757-281 BIAŁ BIAŁYSTOK, 37.90m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, okna PCV, balkon, piwnica 159.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 37m², 3p., ul. Lipowa, os. Centrum, włas., piwnica, brak balkonu, mieszkanie do remontu 165.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 37m², 4p., os. Antoniuk, okna drewniane, włas., duży balkon, rozkładowe 144.000 zł 533-302715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 37m², 4p., ul. Narewska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 170.000 zł (0-85)674-82-65, (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 4p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 165.000 zł 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 37m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 169.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 180.000 zł 503-696567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Chmielna, os. Sienkiewicza, cegła, okna PCV, włas., 2007 r. duży balkon 205.000 zł 537-444-540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Chmielna, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 205.000 zł 784561-734, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie 185.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Piastowska, os. Piasta, płyta, funkcjonalne mieszkanie o praktycznym układzie pomieszczeń w doskonałej lokalizacji także pod wynajem 175.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 39m², 2p., ul. Piastowska, os. Piasta, okna PCV 179.500 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-3526 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 39m², 3p., ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. wieczysta, okna PCV, włas. 156.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 39m², 4p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, okna PCV 157.700 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 39m², ul. Branickiego, os. Mickiewicza, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 159.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 39m², ul. Branickiego, os. Piasta, okna drewniane, dwustronne, rozkładowe 158.950 zł 530444-540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 39m², ul. Branickiego, płyta, piwnica, balkon BIA-2775 159.000 zł 509-248-380, (85)732-0600 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 39m², ul. Częstochowska, os. Centrum, ks. wieczysta, włas. 159.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 39m², ul. Piastowska, płyta, spółdz. włas., 2 oddzielne pokoje, balkon, I piętro 175.000 zł 603258-185, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 40m², 2p., ul. Bema, os. Bema, okna PCV 160.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 40m², 3p., ul. Zwierzyniecka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas. 179.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 40m², ul. Antoniukowska, do wprowadzenia, cegła, taras 45m² 259.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 41.20m², 3p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., przestronne, słoneczne 207.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 41.50m², ul. Dubois, os. Nowe Miasto, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 205.000 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 42m², 2p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 175.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Słowackiego, os. Mickiewicza, płyta, przestronne, wysokie z dużymi możliwościami aranżacyjnymi 210.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Zachodnia, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, włas. 240.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, włas., zamknięte osiedle, ładne. 220.000 zł do uzg. 664-939-533 BIAŁ BIAŁYSTOK, 42m², ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., kuchnia otwarta na salon, ogródek 80m², garaż 25000 265.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 42m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas., dwustronne mieszkanie z tarasem 235.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 43.10m², 3p., ul. Włukiennicza, os. Centrum, okna PCV, spółdz. włas. 254.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 43.30m², 2p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 245.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)73335-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 43.30m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Kleosin, okna drewniane, włas., mieszkanie do odświeżenia w nowszym bloku z cegły, cena do uzgodnienia 176.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 43m², ul. Orzeszkowej, os. Os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 44.50m², 2p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, cegła, cegła, kamienica 159.999 zł 507-401030, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 44.50m², ul. Kręta, do zamieszkania, III piętro w bloku z cegły 229.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 44.60m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie 215.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 45.90m², 4p., ul. Wołodyjowskiego, os. Piaski, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas., blisko centrum. 230.000 zł do uzg. 882-117344 BIAŁ BIAŁYSTOK, 45m², 1p., ul. Gro gera, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, z balkonem 229.000 zł 507-062057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Chmielna, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas. 269.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., zadbane mieszkanie w nowym bloku z cegły 2004 r 255.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Zamenhofa, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 258.000 zł 665-367-868, 867436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI


tel. 085 744 88 99

BIAŁYSTOK, 1017m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy, W cenie działki projekt domu LK&PROJEKT 674L BIA-2910 165.000 zł

BIAŁYSTOK, 260m², działka 341m², os. Wygoda, wolno stojący, z lat 80-tych, przeszedł w roku 2005 kapitalny remont.W cenie domu zabudowy stałe i meble 485.000 zł

Białystok, 45m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, okna PCV, cegła, blok po termoizolacji, piwnica, dogodna lokalizacja, niski czynsz. KUP BEZ PROWIZJI BIA-2889 164.000 zł

spokojna okolica BIA-2575 270.000 zł Łomża, 110m², działka 652, wolno stojący, Dom ogrzewany piecem na gaz ziemny. Media: prąd, woda, kanalizacja miejska. KUP BEZ PROWIZJI 420.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, mieszkanie z balkonem i ogródkiem. KUP BEZ PROWIZJI! BIA-2891 167.000 zł

Białystok, 55m², os. Dziesięciny, cegła, trzy niezależne pokoje, zabudowany balkon, piwnica 240.000 zł

BIAŁYSTOK, 55m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, cegła, piwnica, balkon. Za dodatkową opłatą garaż. BIA-2817 285.000 zł

BIAŁYSTOK, 62.50m², 2p., ul. Wasilkowska, do wprowadzenia, docieplona płyta, liczne zabudowy stałe i meble ruchome które pozostają w mieszkaniu BIA-2904 239.000 zł

BIAŁYSTOK, 62.50m², 4p., ul. Mieszka I, os. Piasta, płyta, okna PCV, balkon, piwnica. BIA-2807 205.000 zł

BIAŁYSTOK, 89.40m², ul. Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, po remoncie, dwupoziomowe mieszkanie, z dużym balkonem i ogródkiem. 340.000 zł

KONARZYCE, 140m², działka 1334m², wolno stojący, Budowa domu rozpoczęta w 2009 roku, zakończona wraz z aranżacją wnętrza w 2012 roku. Atutem są 2 garaże. 830.000 zł

19

BIAŁYSTOK, 90m², 4p., ul. Kraszewskiego, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, pow. mieszkalna 65m² (plus 25m² zadaszonego tarasu), garaż 460.000 zł do uzg.

Białystok, 95m², 3p., ul. Swobodna, dwupoziomowe BIA-2744 OKAZJA 270.000 zł

WASILKÓW, 103m², działka 365, szeregowy, do częściowego remontu. Dojazd polbrukiem, cicha i

SUWAŁKI, 35m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, okna PCV, włas. 127.000 zł

SUWAŁKI, 106m², działka 784 m², os. Krzywe, murowany, wolno stojący, Dom gustownie wykończony we wspolczesnym stylu, idealny dla 4-5 osobowej rodziny 395.000 zł

ŁOMŻA, 167m², działka 979m², ul. Nowogrodzka, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Przy budowie zastosowano nowoczesne rozwiązania architekt.KUP BEZ PROWIZJI. 420.000 zł

GM. Łomża, 120m², działka 1055, cegła, wolno stojący, Wysoki standard wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo klimatyzacja. 750.000 zł

SUWAŁKI, 46m², 4p., ul. Korczaka, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., mieszkanie po generalnym remoncie 149.000 zł

PORYTE, 240m², działka 1700m², wolno stojący, Dom wybudowany w 1994 roku. Do wprowadzenia po lekkim odświeżeniu i dostosowaniu wykończenia do własnego gustu. 450.000 zł

RUTKI - Kossaki, 100m², działka 1400m², wolno stojący, Budynek rozplanowany na 3 pokoje, łazienkę oraz kuchnię. Dach pokryty blachodachówką 185.000 zł

SUWAŁKI, 150m², działka 1193, os. Okuniowiec, murowany, wolno stojący, Dom bardzo zadbany, gustownie wykończony. Do zamieszkania 550.000 zł

SUWAŁKI, 54m², ul. Szpitalna, os. Północ, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz., mieszkanie na parterze w bloku IV p, bardzo zadbane 170.000 zł


20 BIAŁYSTOK, 45m², 3p., ul. Wołodyjowskiego, os. Tysiąclecia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., szeregowy, stan bardzo odbry 195.000 zł 085674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas. 195.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², ul. 1000-lecia P.P., os. Białostoczek, nowa cegła. 259.000 zł 606-605-520, (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 46.60m², 3p., ul. Gruntowa, os. Młodych, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 194.990 zł do uzg. 696-355-029, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 46.90m², 1p., ul. Jodłowa, os. Ignatki, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, atrakcyjne umeblowane mieszkanie 215.000 zł 605-460-228, (85)66288-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Przędzalniana, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie do odnowienia, duża piwnica, brak balkonu, spokojna okolica 175.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 47.50m², 2p., ul. Piłsudskiego, os. Centrum, cegła, okna PCV, spółdz. włas., duży balkon 159.000 zł 605-596-075, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, do remontu, przestronne. 165.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 47m², 1p., ul. Pileckiego, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna PCV, włas. 259.000 zł 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 220.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47m², ul. Pozioma, os. Skorupy, cegła, okna PCV, kuchnia otwarta na salon, duża łazienka, balkon, piwnica, internet, kablówka, doskonała lokalizacja 173.900 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 48.10m², 4p., ul. Mieszka I, os. Piasta 227.999 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, cegła 179.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 48.70m², 4p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, rozkładowe, balkon 169.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Lipowa, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., rozkładowe 197.000 zł 531-524-678, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Piłsudskiego, os. Centrum, cegła, okna PCV, mieszkanie do własnej aranżacji i remontu w dobrej lokalizacji i przystępnej cenie 159.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Prowiantowa, os. Młodych, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 240.000 zł 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, płyta, atrakcyjne i umeblowane mieszkanie 195.000 zł 661-027-288, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Jarzębinowa, os. Dziesięciny, płyta, po remoncie, ładne, przestronne, do wprowadzenia 169.000 zł do uzg. 603-252-555, (85)74555-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Mieszka I, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 204.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 48m², ul. Berlinga, okna PCV, balkon, piwnica BIA-2699 174.000 zł 509-248-380, (85)732-0600 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 48m², ul. Berlinga, okna PCV, BIA-2699 174.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Berlinga, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, spółdz. włas. 179.900 zł do uzg. 696-355029, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Pileckiego, os. Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 229.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła 220.000 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 49m², ul. Waryńskiego, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., balkon, rozkładowe, dwustronne 169.000 zł 533-302-715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 50.10m², 3p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., pokój z aneksem kuchennym. 219.000 zł do uzg. 604-757-361 BIAŁ BIAŁYSTOK, 50m², 1p., ul. Lniana, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna drewniane, okna PCV, spółdz. włas. 170.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 50m², 2p., ul. Pałacowa, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 210.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas. 228.000 zł 602425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 50m², 4p., ul. Świętojańska, os. Mickiewicza, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 170.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE BIAŁYSTOK, 54m², 1p., ul. Krasińskiego, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., doskonała lokalizacja na wynajem 299.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 54m², 4p., ul. Bohaterów Ge a, os. Centrum, cegła 189.999 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 54m², ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, stan dobry 208.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Konopnickiej, cegła, Prezentujemy wygodne i eleganckie mieszkanie położone przy ul. Konopnickiej 309.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, po remoncie, włas. 258.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 56m², 2p., ul. Batalionów Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 199.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 56m², 2p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, cegła, spółdz. włas., kuchnia widna, balkon, stan techniczny lokalu bardzo dobry, kablówka, internet 288.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. Św Rocha, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas. 289.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 59.34m², 3p., ul. Wołyńska, os. Skorupy, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, włas., wszystkie pom. oddzielne, na podłogach parkiet 335.000 zł 604-907-658, (85)742-2115 eM4 BIAŁYSTOK, 59m², 1p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, cegła, włas. 249.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 64m², ul. Nowy Swiat, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., Możliwość przerobienia na lokal 520.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIALYSTOK, 35m², 3p., ul. Transportowa, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., luksusowo wykonczone, nowy blok. 229.000 zł 601-655-895 BIAŁ BIALYSTOK, 48.60m², 3p., ul. Radzyminska, os. Bialostoczek, płyta, spółdz. włas., pilnie. 159 zł 690-005294 BIAŁ BIALYSTOK, 48m², 1p., ul. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., idealne na biuro, gabinet, wejście z ulicy, bezp. 245.000 zł 601-655-895 BIAŁ BIELSK Podlaski, 32.30m², ul. Tadeusza Kościuszki, płyta, okna PCV, spółdz. włas., pokój dzienny ustawny i słoneczny częściowo połączony z kuchnią. 105.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIELSK Podlaski, 39m², os. Centrum 95.000 zł 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK BONDARY, 35m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna drewniane, włas., balkon, piwnica, ogródek działkowy. 69.500 zł do uzg. 724-701-177 BIAŁ CHOROSZCZ, 40m², ul. Powstania Styczniowego, po kapitalnym remoncie 135.000 zł 604-444-857 BIAŁ CZARNA Białostocka, 47m², 2p., 2 oddzielne pokoje, duży balkon. 90.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy CZARNA Białostocka, 49m², 1p., cegła 96.000 zł 601794-976 BIAŁ CZYŻEW, 61m², ul. Zarzecze, balkon, po remoncie, stan bdb. 150.000 zł do uzg. 698-458-667 WYS EŁK, 40m², 4p., ul. Sikorskiego, os. Centrum, podwyższony standard, umeblowane, do zamieszkania 116.000 zł 516-383-108 EŁK IGNATKI, 51m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 266.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI IGNATKI OSIEDLE, 47m², 1p., ul. Jodłowa, cegła, BIA2777 209.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC KLEOSIN, 27m², 4p., ul. Kruczkowskiego, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, spółdz. włas. 119.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE MOŃKI, 40m², ul. Wyzwolenia, spółdz. włas., obok banku Millennium, 2 pokoje, kuchnia, umeblowana. 145.000 zł do uzg. 695-984-184 MOŃ RAJGRÓD, 49m², mieszkanie w bloku, tuż nad jeziorem, z okna widać malowniczy krajobraz całego miasta. 2.000 zł m² do uzg. 508-917-565 GRAJ SEJNY, 44m², 2p., ul. Zawadzkiego 135.000 zł 515207-973 SEJ SIEMIATYCZE, 35.60m², słoneczne, balkon. 115.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK SUPRAŚL, 36.41m², 2 pokoje z łazienką i kuchnią w domu wielorodzinnym, parter, garaż, 2 bud. gospodarcze 140.000 zł do uzg. 695-854-944 BIAŁ SUWAŁKI, 46m², 4p., ul. Korczaka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 145.000 zł 888-959-208, 662002522 SUW SUWAŁKI, 46m², 4p., ul. Korczaka, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., mieszkanie po generalnym remoncie 149.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI

WYS.MAZ., 48.10m², ładnie wykończone, ogródek, parter, duży balkon, możliwe raty 183.000 zł 502729-020 WYS WYSOKIE Mazowieckie, 40m², 3p., ul. Długa 57, blok 12-letni, drzwi antywłamaniowe, świeżo malowane. 155.000 zł 509-555-353 WYS ZABŁUDÓW, 47m², 2p., ładne i zadbane. 140.000 zł do uzg. 517-982-330 BIAŁ ZABŁUDÓW, 48m² 120.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK

SUWAŁKI, 48m², 6p., os. Północ, umeblowane, miejsce parkingowe oraz składówka. 125.000 zł 696419-361 SUW WASILKÓW, 32m², 4p., ul. E.Plater, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 130.000 zł 784-561-734, (85)740-61-23 IKAFI WASILKÓW, 43m², 2p., ul. E. Plater, cegła, spółdz. włas., duży balkon, rozkładowe 157.000 zł 537-444540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI WASILKÓW, 44m², 4p., ul. E.Plater, cegła, okna PCV, spółdz. 125.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602425522 IKAFI

we, blok ocieplony, okna nowe, parkiet odnowiony, aneks kuchen, regał, do zamieszkania, lub zamienię na mniejs 185.000 zł 512-144-287 BIAŁ

3-POKOJOWE

ŁAPY, 59m², 3p., ul. 11 listopada 159.000 zł 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁOMŻA, 60.20m², 4p., ul. Kazańska, do wprowadzenia, spółdz. włas., M4, 60.2m², kuchnia, oddzielna łazienka i wc, gaz ziemny. 195.000 zł 791-267-679 ŁOM

ŁOMŻA, 72m², 3p., ul. Kołłątaja, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., słoneczne, ładny widok. 3.522 zł m² do uzg. 694-488-427 ŁOM B STOK, 44m², 2p., ul. Gruntowa, cegła 175.000 zł 500-369-822 BIAŁ B STOK, 45.90m², 3p., ul. Mickiewicza, cegła 224.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 45m², 4p., ul. Stołeczna, os. Przydworco-

BIAŁYSTOK, 50m², 6p., ul. Chmielna, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., nowe, nieużywane, 2 mieszkania na piętrze. 260.000 zł 500-760-500 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 51m², 2p., ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 215.000 zł 665-367-868, (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 51m², ul. Różana, os. Zielone Wzgóża, Mieszkanie po generalnym remoncie gustownie wykończone do wprowadzenia od zaraz 232.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 51m², ul. Różana, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV 246.000 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 52.20m², 3p., ul. Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., nowocześnie wykończone. 219.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 52m², 2p., ul. Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 188.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 199.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602425522 IKAFI BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 52m², ul. Dubois, os. Nowe Miasto, okna PCV, duży balkon, nowe budownictwo 195.000 zł 533-302-715, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Warszawska, os. Centrum, cegła, włas., niebanalne mieszkanie położone na miniosiedlu 270.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

» BWYGODA, STOK, 46M², 3P., UL. PUŁKOWA, OS. CEGŁA, BLOK OCIEPLONY, BLISKO CENTRUM, SKLEP, KOŚCIÓŁ, SZKOŁA 178.000 zł do uzg. 698-693310, 0607-939-133 BIAŁ

B STOK, 48m², os. Słoneczny Stok, wieżowiec, dzwonić po 16 190.000 zł (85)675-48-66 BIAŁ

tel. 085 744 88 99

B STOK, 49m², 1p., ul. Jana Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., włas. 269.000 zł 502-433-256 BIAŁ B STOK, 50.60m², 2p., ul. Waszyngtona, taras. 385.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 51.60m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, wysoki standard. 281.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 52m², ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, do zamieszkania, cegła (2000). 275.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 53.21m², ul. Antoniukowska, nowy blok. 282.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 53.80m², 2p., ul. Lipowa, cegła 299.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL

B STOK, 63m², 1p., ul. Upalna, cegła (2000), ewentualnie garaż. 309.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 65m², ul. Szeroka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, wspólnota, pokoje niezależne, oddzielna garderoba, spokojna dzielnica 329.000 zł do uzg. 605-970-012 BIAŁ B STOK, 67m², ul. Starobojarska, cegła, Ip., księga wieczysta, bdb lokalizacja, zadbane, częsciowo umeblowane, do wprowadzenia, garderoba, balkon, suszarnia 277.000 zł 605-158-484 BIAŁ B STOK, 70.50m², 4p., ul. Łąkowa, cegła nowa. 270.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 75m², 3p., ul. Wiejska, 2006r. 375.000 zł 501738-393, (85)744-80-02 Grabowscy

B STOK, 54.40m², 1p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna drewniane, włas., wymienione instalacje, 234.000 zł do uzg. 535-993-958, (85)653-32-87 BIAŁ B STOK, 54m², 1p., cegła, włas. 185.000 zł 788-597728 BIAŁ B STOK, 54m², 1p., ul. Nowogródzka, cegła, balkon. 198.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 54m², ul. Kręta, atrakcyjne, do wprowadzenia. 255.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 55m², 4p., ul. Konstytucji 3 maja, cegła 235.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 56m², 3p., ul. Pułkowa, do wprowadzenia. 250.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, 2009r, dwa balkony 280.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 57m², ul. Zachodnoa, os. Nowe Miasto, parter, cegła, ładny duży ogródek. 280.000 zł 501-738393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 58m², 1p., ul. Szarych Szeregów, do zamieszkania. 234.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 58m², 3p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, możliwość przekształcenia na 4-pokojowe, do wprowadzenia, +garaż 25000 zł 320.000 zł 697-457-481 BIAŁ B STOK, 60.10m², ul. Swobodna, ogródek. 229.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 60.30m², ul. Berlinga, parter, rozkładowe. 187.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60.30m², ul. Berlinga, rozkładowe, okazja. 180.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60m², 3p., ul. Scaleniowa, rozkładowe, winda. 195.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA B STOK, 60m², 4p., ul. łagodna, os. Wysoki Stoczek, płyta, objęte programem Rodzina na Swoim. W kuchni glazura i terakota, w pokojach zadbany parkiet 195.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 60m², ul. Gajowa 190.000 zł 500-669-916 BIAŁ B STOK, 60m², ul. Waszyngtona, słoneczne, winda. 210.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 61.50m², 3p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, wykończone, do zamieszkania, bezpośr., cegła, blok 3-piętr., wspólnota, niski czynsz, posesja zamknięta 289.000 zł 602-455-350 BIAŁ B STOK, 62m², 2p., ul. Mieszka I, os. Piasta, stan db, cegła, bdb lokalizacja. 360.000 zł 519-736-300 BIAŁ B STOK, 62m², 2p., ul. skorupska, wysokiej klasy wykończenie, plac ogrodzony prowadzony przez ogrodnika 390.000 zł do uzg. (0-85)743-64-83, (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 63m², 1p., ul. szeroka, os. leśna dolina, objęte programem RODZINA NA SWOIM. Do zamieszkania 214.000 zł do uzg. (0-85)743-64-83, (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI

KOWSKA, OGRODZONE PATIO WE WNĘTRZNE Z PLACEM ZABAW, BLI SKO SKLEPY, PRZYCHODNIA, SZKOŁY I PRZEDSZKOLE, PIĘKNY WIDOK NA PANORAMĘ. 399.000 zł 606-805-664 BIAŁ

» B STOK, 76M², 4P., UL. ANTONIU

B STOK, 80m², 3p., ul. Orzeszkowej, os. Bojary, włas., nowe, ekskluzywnie wykończone, taras 15m², z miejsem postojowym podziemnym 600.000 zł 698-119139 BIAŁ BIAŁYSTOK, 45m², ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 187.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, okna drewniane, spółdz. włas. 210.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Zagórna, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, włas. 219.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 58.60m², ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 320.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 39.50m², ul. Wołodyjowskiego, cegła, pokoje przechodnie, łazienka z wc, brak balkonu, stan lokalu bdb 225.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 39m², ul. Wołodyjowskiego, os. Tysiąclecia, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 228.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 3m², 3p., ul. Wiadukt, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, z 2010r, salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, pom.gospodarcze, zabudowy stałe 280.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 40m², ul. Wołodyjowskiego, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, Po kapitalnym remoncie, aranżacja projektanta BIA-2622 PIĘKNE 235.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 40m², ul. Wołodyjowskiego, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., parter 230.000 zł 507-062057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 44.40m², ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, cegła 177.000 zł 606-605-520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 44.50m², 4p., ul. Stołeczna, os. Przydworcowe, cegła, umeblowane, okna drewniane, z meblami i garażem 189.000 zł 604-622-985, (85)74557-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 180.000 zł do uzg. 784-561-734, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 180.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 46.90m², ul. Gruntowa, os. Młodych, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, Mieszkanie zadane do wprowadzenie, istnieje możliwość dobudowania balkonu 186.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA

BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Nowogródzka, spółdz. włas., kuchnia widna, balkon, piwnica, blok ocieplony, stan mieszkania bardzo dobry 211.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 46m², 4p., ul. Krucza, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, włas. 218.950 zł 530-444540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47m², ul. Gruntowa, os. Os.Młodych, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 48.30m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., okna wychodzą na dwie słoneczne strony, balkon 180.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 48.30m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 180.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.50m², 2p., ul. Antonikowska, os. Antoniuk, spółdz. włas. 195.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 48.50m², 2p., ul. Bema, os. Bema, płyta, okna drewniane, mieszkanie słoneczne, dwustronne, pokoje oddzielne, do remontu i własnej aranżacji 189.500 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 48.50m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, włas. 190.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.54m², 2p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 190.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.80m², 4p., ul. Św.wojciecha, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie 195.000 zł 600-598-664, (85)74456-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, stan dobry, nowe okna 245.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, płyta, okna drewniane, spółdz. włas. 190.000 zł do uzg. 784-561-734, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Białostoczek, piwnica, balkon, nowe okna drewniane 180.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Kozłowa, os. Białostoczek, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 175.000 zł 085-674-826, (85)674-8265 AB GRAND BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Mieszka I, os. Piasta, okna PCV, spółdz. włas. 175.000 zł 533-302-715, (85)65453-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 48m², ul. Piastowska, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV 210.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 49.80m², 3p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 260.000 zł 503-157-918, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 49m², os. Białostoczek, częściowo umeblowane. 200.000 zł 694-643-599 BIAŁ BIAŁYSTOK, 50.09m², 5p., ul. Bohaterów Ge a, os. Centrum, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia widna, duży balkon, piwnica, stan bardzo dobry 235.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 52.90m², 1p., ul. Narewska, os. Antoniuk, Blok 4-piętrowy, cegła 205.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 53m², 1p., ul. KEN, os. Bacieczkie, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie w nowym bloku z cegły, w cenie zabudowa stała w kuchni 299.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 54.50m², 1p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., na podłodze odnowiony parkiet jesionowy, ściany malowane 259.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 54.50m², 2p., ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, okna PCV 245.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 54m², 4p., ul. Boboli, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie zadbane do wprowadzenia 205.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 55.80m², ul. Kalinowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., rozkładowe, dwustronne, zabudowy stałe 240.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Antoniukowska, po remoncie, okna drewniane, balkon, piwnica BIA-2625 258.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 229.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 55m², 4p., ul. Antoniukowska, czyste i zadbane. POLECAM BIA-2401 195.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 55m², 4p., ul. Konstytucji 3 Maja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 239.000 zł (0-85)67482-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 55m², 4p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, okna PCV, spółdz. włas. 222.000 zł 791-122-034, (85)740-6123 IKAFI BIAŁYSTOK, 55m², ul. Pułkowa, os. Wygoda, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 219.900 zł do uzg. 696-355039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 56.20m², 2p., ul. Transportowa, os. Nowe Miasto, cegła, umeblowane, po remoncie, włas. 332.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 56.66m², 4p., ul. Antoniuk Fabryczny, włas., balkon, piwnica, pokoje z oddzielnym wejściem, mieszkanie do remontu 176.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 56.90m², 4p., ul. Sukienna, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, spółdz. włas., Mieszkanie położone blisko centrum miasta 212.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 56m², 5p., ul. Wąska, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, nowy blok z cegły, doskonała lokalizacja, wspólnota mieszkaniowa 329.900 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 56m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 315.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, os. Białostoczek, atrakcyjne, do zamieszkania 280.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, cegła, umeblowane, okna drewniane, z balkonem, oddzielne pokoje 219.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Armi Krajowej 25, os. Lesna Dolina, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, spółdz., mieszkanie dla każdego od zaraz. 1.500 zł (85)749-39-37, 0023484607187 BIAŁ BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Armi Krajowej, os. Lesna Dolina, cegła, umeblowane 1.500 zł (85)749-3937 BIAŁ BIAŁYSTOK, 58.20m², 3p., ul. Al.1000-lecia P.P., os. Białostoczek 306.000 zł 604-622-985, (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58m², 1p., ul. Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, płyta, spółdz. włas. 230.000 zł 600-598664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 58m², 2p., ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, płyta, zadbane mieszkanie, dwustronne o funkcjonalnym układzie 236.000 zł 661027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

21

WYBRANA OFERTA MIESZKAŃ: 1POK., KONOPNICKIEJ, 28,5M2, PARTER, CEGŁA – 118.000ZŁ 1POK., PIŁSUDSKIEGO, 23M2, VIP., CEGŁA – 119.000ZŁ 2POK., BRONIEWSKIEGO, 41,5M2, IVP., CEGŁA – 135.000ZŁ 2POK., KRĘTA, 44,5M2, IIIP., CEGŁA – 229.000ZŁ 2POK., PUŁASKIEGO, 48M2, VP., PŁYTA – 156.000ZŁ 2POK., CZĘSTOCHOWSKA, 38,9M2, PARTER, CEGŁA – 159.000ZŁ 2POK., PILECKIEGO, 49M2, IIP., CEGŁA – 229.000ZŁ 2POK., TOWAROWA, 37,9M2, IVP., PŁYTA – 159.000ZŁ 3POK., SCALENIOWA, 60M2, IIIP., PŁYTA – 195.000ZŁ 3POK., KLEOSIN, 48,6M2, PARTER, PŁYTA – 176.000ZŁ 3POK., RZYMOWSKIEGO, 62M2, IIP., PŁYTA – 205.000ZŁ 3POK., RZYMOWSKIEGO, 54,4M2, IIP., CEGŁA – 239.900ZŁ 3POK., BERLINGA, 60,3M2, PARTER, PŁYTA – 185.000ZŁ 3POK., ZIELONOGÓRSKA, 69,3M2, IVP., PŁYTA – 195.000ZŁ 4POK., WĄSKA, 85M2, PARTER, PŁYTA – 230.000ZŁ

WYBRANA OFERTA DZIAŁEK: BIAŁYSTOK, OS. DOJLIDY, 988M2 – 155.000ZŁ BIAŁYSTOK, OS. ZAGÓRKI, 1200M2 – 149.000ZŁ BIAŁYSTOK, OS. BAGNÓWKA, 450M2 – 79.000ZŁ NIEWODNICA KORYCKA, 755M2 – 45.300ZŁ SOWLANY, 832M2 – 83.200ZŁ IGNATKI, 1000M2 – 87.000ZŁ JUROWCE, 750M2 – 66.700ZŁ NOWODWORCE, 700M2 – 56.000ZŁ KSIĘŻYNO, 1598M2 – 55.000ZŁ ZAŚCIANKI, 1000M2 – 125.000ZŁ SUPRAŚL, 512M2 – 129.000ZŁ GRABÓWKA, 830M2 – 78.800ZŁ GRABÓWKA, 2700M2 – 135.000ZŁ WASILKÓW, 685M2 – 68.000ZŁ DOBRZYNIEWO DUŻE, 3000M2 – 135.000ZŁ

BB-STOK, 23m², ul. Piłsudskiego, korzystnie zlokalizowana kawalerka, pokój z aneksem kuchennym, w bloku ze starszej cegły, w dobrym stanie technicznym. 119.000 zł

B-stok, 28.60m², ul. Konopnickiej, atrakcyjnie położone, parter w IV-piętrowym bloku z cegły, niski czynsz, wolne od zaraz. 118.000 zł

B-stok, 32.40m², ul. Stołeczna, nieopodal centrum, z nową stolarką okienną, wnętrze do odświeżenia. 144.000 zł

stok, 41.50m², 4p., ul. Broniewskiego, zadbane, w bloku z cegły, nowa stolarka okienna, wnętrze do częściowego remontu. 135.000 zł

B-stok, 41m², ul. Radzymińska, w ocieplonym bloku z windą, płyta, nowe okna pcv, częściowo umeblowane 134.000 zł

B-stok, 48m², ul. Pułaskiego, przestronne, w bloku z ocieplonej płyty, do remontu. 156.000 zł

B-stok, 57m², ul. Konopnickiej, przestronne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z cegły, do zamieszkania. 205.000 zł

B-stok, 60m², 3p., ul. Scaleniowa, rozkładowe, winda. 195.000 zł

BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, włas., przytulne, wygodne, pomysłowo zaaranżowane mieszkanie w doskonałej lokalizacji 335.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 58m², ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., atrakcyjne mieszkanie po kapitalnym remoncie, dwustronne 245.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 58m², ul. Skorupska, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, z tarasem 349.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 59.70m², 6p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas., do wszystkich pomieszczeń oddzielne wejścia, duże pokoje, loggia. 195.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA BIAŁYSTOK, 59m², 2p., ul. 1000lecia Państwa Polskiego, okna PCV, włas., średni balkon, piwnica, pokoje oddzielne, stan dobry ew. do odnowienia, kablówka, internet 265.000 zł 601-918-020, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 60.10m², ul. Radzymińska, os. Białostoczek, spółdz. włas. 190.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 60m², 11p., ul. Radzymińska, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 225.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 279.900 zł do uzg. 696-355-039, (85)73335-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Antoniukosk, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., Dodatkowo w cenie - garaż, dwie piwnice 345.000 zł 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Stroma, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas. 240.000 zł (085)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, włas. 418.000 zł 791-122-034, (85)740-6123 IKAFI BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Waszyngtona, os. Piaski, okna PCV, włas., balkon, rozkładowe, dwustronne 179.950 zł 507-401-030, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., Stan bardzo dobry. Gtowe do wejścia 345.000 zł (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, okna PCV, włas., duży balkon, nowe budownictwo 249.000 zł 531-524-678, (85)654-5383 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Radzymińska, os. Białostoczek, włas., Przestronne, funkcjonalne, bardzo dobrze utrzymane po remoncie sprzedawane wraz z wyposażeniem 225.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM BIAŁYSTOK, 60m², ul. Berlinga, os. Dziesięciny, Przestronne mieszkanie o 3 odrębnych i ustawnych pokojach do odświeżenia lub remontu i własnej aranżacji 185.000 zł 600-325-453, (84)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 61m², 2p., ul. Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna drewniane, spółdz. włas., mieszkanie w spokojnej lokalizacji, dwustronne i słoneczne 239.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sokólska, os. Białostoczek, okna PCV, balkon, ogródek 24 m² 209.850 zł 533-302-714, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 62.20m², 2p., ul. Mieszka I, os. Piasta, stan dobry 225.000 zł 606-605-520, (85)745-57-01 ARDVIL

BIAŁYSTOK, 62m², 1p., ul. Warszawska, os. Centrum, ks. wieczysta, okna PCV, włas., mieszkanie w kameralnym bloku z cegły 259.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 62m², 2p., os. Białostoczek, cegła, atrakcyjne mieszkanie w dobrej lokalizacji do samodzielnego wykończenia w kameralnej wspólnocie 310.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 62m², ul. Rzymowskiego, II piętro (z IV), do odświeżenia 205.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Żeromskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, okna PCV 298.500 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Wiejska, cegła, spółdz. włas., Trzy pokojowe w poszukiwanej dzielnicy 260.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 64.50m², 1p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna drewniane, włas. 428.000 zł do uzg. 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 64m², 1p., ul. Białówny, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 339.000 zł (085)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 64m², 4p., ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., komfortowo i gustownie wykończone wnętrze 337.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 64m², 4p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 289.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 64m², ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, okna PCV, spółdz. włas. 253.800 zł do uzg. 696355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 65m², 2p., ul. Szeroka, stan bdb, piwnica, duży balkon, kuchnia widna, łazienka osobno z wc, kablówka, internet 336.000 zł 601-918-020, (85)74450-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 65m², ul. Boboli, os. Zielone Wzgórza, Mieszkanie w bardzo dobrym standardzie wykończenia, wyposażone, dwustronne, funkcjonalne, do zamieszkania 339.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 65m², ul. Elektryczna, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, ładne i zadbane. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica BIA-2542 299.000 zł do uzg. 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 66.70m², 10p., ul. Rzemieślnicza, okna PCV, włas., pokoje oddzielne, kuchnia widna, piwnica, balkon, do remontu 199.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 66.70m², 10p., ul. Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne o funkcjonalnym rozkładzie, do remontu, balkon 198.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA BIAŁYSTOK, 66.70m², 11p., ul. Radzymińska, płyta, włas., kuchnia widna, oddzielna łazienka i wc, duży balkon, bokówka, kablówka, internet, stan bdb 227.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 66m², 1p., ul. Starobojarska, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas. 277.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 67m², 3p., ul. Andrukiewicza, os. Sybiraków, do wprowadzenia, cegła, z 2011r, eleganckie i funkcjonalne, balkon 11m², opcja-garaż 390.000 zł do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 68m², 8p., ul. Aleja Jana Pawła II, cegła, duży balkon, piwnica, garaż, garderoba, stan bdb, nowoczesny apartament 410.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 69.25m², ul. Waryńskiego, cegła, okna drewniane, włas., piwnica, duży balkon, stan bdb, dwa miejsca postojowe dodatkowo płatne 440.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ

B-stok, 38m², ul. Wiatrakowa, ładne, 2 pokoje i kuchnia, wymieniona stolarka okienna, wnętrze do częściowego remontu. 164.000 zł

BIAŁYSTOK, 69.30m², ul. Zielonogórska, zadbane, nowe okna pcv 195.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 69.70m², 2p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza 335.000 zł 606-605-520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 71.60m², 1p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 399.000 zł do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 72m², 3p., ul. Waszyngtona, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 450.000 zł (0-85)740-61-23, (85)740-6123 IKAFI BIAŁYSTOK, 73.03m², ul. Warszawska, cegła, okna PCV, włas., piwnica, nowe instalacje, garaż wolnost. w cenie, kablówka, internet, stan db, cena do negocjacji 330.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 73m², os. Białostoczek, cegła, włas., Przestronne komfortowo wykończone mieszkanie w nowoczesnym budynku z dużym ogródkiem i garażem 395.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 74m², 1p., ul. Łąkowa, do wprowadzenia, okna PCV, włas., pokoje z oddzielnym wejściem, aneks kuchenny, duży balkon, mieszkanie wysokie 360.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ BIAŁYSTOK, 74m², 5p., ul. Berlinga, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, spółdz. włas. 287.000 zł 503-157-918, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 75.77m², ul. Czysta 14, os. Centrum, włas. 4.100 zł m² do uzg. 601-929-535 BIAŁ BIAŁYSTOK, 75m², 1p., os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas. 329.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 75m², 1p., ul. Łąkowa, do wprowadzenia, cegła, 2010r, wykończone 328.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 75m², 1p., ul. Zachodnia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., pokoje oddzielne, kuchnia widna, łazienka z wc, balkon, piwnica, garaż, internet, stan bdb 330.000 zł 601-918-020, (85)744-5060, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 76.70m², ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 239.000 zł do uzg. 792-523-646, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 77m², 6p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 0 zł m² do uzg. 696-355-039, (85)733-35-26 EXPRESS HOUSE BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, Duże, widne i słoneczne mieszkanie 3-pokojowe z możliwością wyodrębnienia czwartego pokoju 390.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 85m², ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, po remoncie 289.000 zł 503696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIALYSTOK, 54m², 4p., ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, cegła, atrakcyjne, nowocześnie zaaranżowane, wysokiej klasy sprzęt AGD, do wprowadzenia 259.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIALYSTOK, 69.50m², 2p., ul. Powstanców, os. Lesna Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., oddzielne pomieszczenia, do odświeżenia, balkon, WC oddzielne 248.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BONDARY, 60m², 2p., gm. Michałowo, piwnica, garaż, działka warzywna 30.000 zł 795-821-102 BIAŁ

» GRĄDY WONIECKO, 57M², W BLO KU, LUB WYNAJMĘ. 80.000 zł 500606-395

IGNATKI Osiedle, 71m², 1p., ul. Jodłowa, Bardzo ładnie wykończone i wyposażone, 2 balokony. Możliwość zakupu garażu pod blokiem 330.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL KLEOSIN, 48.60m², do zamieszkania 176.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA

B-stok, 69.30m², ul. Zielonogórska, 2-stronne, 3 niezależne pokoje i kuchnia, z nową stolarką okienną, wnętrze do częściowego remontu. 195.000 zł

GM. Gołdap, w zabytkowym pałacu nieopodal jeziora i puszczy, do remontu 28.000 zł

B-stok, 44.50m², ul. Kręta, atrakcyjne, 2 niezależne pokoje, kuchnia, III piętro w bloku z nowszej cegły, do zamieszkania, wspólnota. 234.000 zł

UWAGA!!! INFORMUJEMY, ŻE PROWADZIMY ZAPISY NA PRAKTYKI ZAWODOWE UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYCIE LICENCJI. PROGRAM PRAKTYK PRZEWIDUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W BIURZE NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAJĘCIA W TERENIE.

B-stok, 62m², ul. Rzymowskiego, do wprowadzenia, rozkładowe z niezależnymi pomieszczeniami, II piętro w IV-piętrowym bloku z płyty, do odświeżenia 205.000 zł

B-stok, 47.50m², ul. Waszyngtona, zadbane, w bloku z windą, nieopodal centrum, do odświeżenia 153.000 zł

KLEOSIN, 60.70m², 4p., ul. Wyszyńskiego, płyta 185.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL LUBLIN, 65m², ul. Jaworowa, bezczynszowe, do zamieszkania. 314.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK OLECKO, 54.40m², ul. Kijewo, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas., bezczynszowe 75.000 zł do uzg. 509-491-920 OLE OS. Ignatki, 71m², 1p., ul. Jodłowa, os. Ignatki, cegła, spółdz. włas., mieszkanie w zamkniętej enklawie na obrzeżach miasta w nowym budownictwie, wykończone 312.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM SOKÓŁKA, 70m², ul. Broniewskiego, 3-4 piętro, nowe, do wykończenia, niższy czynsz, wspólnota 153.000 zł 501-633-755 SOK SUWAŁKI, 54m², ul. Szpitalna, os. Północ, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz., mieszkanie na parterze w bloku IV p, bardzo zadbane 170.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 61.30m², 2p., ul. Kowalskiego, os. Północ, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna drewniane, włas., niski czynsz. 205.000 zł 602170611 SUW WARSZAWA, 60.40m², 5p., ul. Nowosielska 700.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL WASILKÓW, 52.50m², 3p., ul. Kościelna, cegła, okna PCV, spółdz. włas., pokoje z oddzielnym wejściem, średni balkon, piwnica, łazienka z wc, kablówka, internet 199.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ

4-POKOJOWE

ŁAPY, 78m², 3p., ul. polna, bardzo ładne 230.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL B STOK, 111m², 3p., os. Wysoki Stoczek, cegła 1999, po remoncie 390.000 zł (0-85)743-64-83, (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

» BOKNA, STOK, 60M², 4P., OS. BEMA, NOWE BLISKO POLITECHNIKA, CEN TRUM, DO ZAMIESZKANIA LUB ZA MIENIĘ NA MNIEJSZE 2 POKOJOWE 230.000 zł 888-385-755 BIAŁ

B STOK, 62m², 7p., ul. Kopernika, os. Bema, idealne pod wynajem. 188.000 zł 501-738-393, (85)744-8002 Grabowscy B STOK, 70m², 3p., ul. słonecznikowa 260.000 zł 602669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL

» BTA,STOK, 72M², 3P., UL. DALEKA 9, PŁY OKNA PCV, SPÓŁDZ. WŁAS. 795505-775 BIAŁ

» BGO,STOK,LUB 72M², OS. KRASZEWSKIE ZAMIENIĘ NA MNIEJSZE

DO 42M², 2 POKOJOWE 260.000 zł (085)741-63-69, (85)741-63-69 BIAŁ

B STOK, 73m², 2p., ul. Daleka, os. Bojary 230.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 73m², 2p., ul. skrajna, os. słoneczny stok, do wprowadzenie, dwie przestronne łazienki z podgrzewaną podłogą, drewniane drzwi, zabudowa kuchni 360.000 zł do uzg. (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 73m², 3p., ul. dubois, os. nowe miasto, objęte programem Rodzina Na Swoim, niezależne pokoje. Największy około 25 m² z wyjściem na balkon 229.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI B STOK, 73m², os. Nowe Miasto, notarialne, ogródek, płyta 240.000 zł do uzg. 798-527-795 BIAŁ B STOK, 79m², ul. Pogodna, parter, nowa cegła, dobra cena. 285.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 81m², 1p., ul. armii krajowej, os. Leśna Dolina, 2-stronne, dużo zieleni 319.000 zł do uzg. (0-85)74364-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

» B STOK, 85.34M², 1P., UL. RZYMOW

B-STOK, 62.20m², ul. Popiełuszki, rozkładowe, w stanie technicznym do remontu. 191.000 zł

SKIEGO, SPÓŁDZ. WŁAS., ODDZIELNA ŁAZIENKA I WC, PODŁOGA: MOZAIKA DĘBOWA, PŁYTA DOCIEPLONA, BEZ POŚREDNIO 300.000 zł (0-85)743-4425, (85)743-44-25 BIAŁ BIAŁYSTOK, 102m², 4p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., dwupoziomowe, po kapitalnym remoncie 420.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602425522 IKAFI BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta, okna nowe, m blok 4-piętrowy 185.000 zł 606-605520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58m², 1p., ul. Bema, os. Bema, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, włas. 199.000 zł 600598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 58m², 4p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, okna drewniane, spółdz. włas., balkon, dwustronne 175.000 zł 507-401-030, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 58m², ul. Mieszka I, os. Piasta 198.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 59m², 1p., ul. Bema, os. Bema, okna drewniane, spółdz. włas., rozkładowe 197.000 zł 537-444540, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 61m², 4p., ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 260.000 zł 791-122-034, (85)74061-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 62.20m², ul. Popiełuszki, niezależne pomieszczenia, balkon 191.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 62.50m², 4p., ul. Popiełuszki, płyta, okna PCV, włas., kuchnia widna, łazienka osobno z wc, brak balkonu, piwnica, mieszkanie do remontu 175.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 62m², 4p., ul. Ukośna, os. Antoniuk, do wprowadzenia, spółdz. włas., rozkładowe, dwustronne 209.999 zł 531-524-678, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 62m², 8p., ul. Kopernika, os. Bema 189.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 71.30m², ul. Zielonogórska, os. Z. Wzgórza, po remoncie, komfortowe 290.000 zł 606-605520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 71m², 3p., ul. Wrocławska, cegła, włas., stan mieszkania bdb, 2 łazienki 360.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 72.40m², 2p., ul. Zagumienna, płyta docieplona, niezależny rozkład pomieszczeń. Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica. BIA-2909 225.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC

» BIAŁYSTOK, 72.50M², OS. LEŚNA DO LINA, KS. WIECZYSTA, DO WPROWA

DZENIA, WYPOSAŻONE 274.000 zł 784-895-570, (85)716-83-37 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 72m², 1p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV 279.000 zł do uzg. 519-160-606, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 72m², 3p., ul. Skrajna, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, spółdz. włas. 360.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 225.000 zł (0-85)67482-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Konwaliowa, os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, płyta, okna drewniane, włas., funkcjonalny rozkład, płyta po termoizolacji 248.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Konwaliowa, os. Zielone Wzgórza, umeblowane, płyta, okna PCV, włas. 261.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI

Grabówka, 130m², działka 502m², gm. Supraśl, wolno stojący, dom 1- rodzinny, w dobrym stanie technicznym, na zagospodarowanej działce 320.000 zł

BIAŁYSTOK, 76m², 3p., ul. Zachodnia, cegła, okna drewniane, włas., pokoje oddzielne, mieszkanie 2poziomowe, garderoba, piwnica, internet, kablówka, stan bdb 520.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 77m², ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie z dużym tarasem 330.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 78m², ul. Wiejska, os. Nowe Miasto 305.000 zł 606-605-520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 79.63m², 1p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, włas. 330.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 80.20m², 4p., ul. Białostoczek, płyta, spółdz. włas., kuchnia widna, loggia, piwnica, łazienka oddzielnie z wc, mieszkanie do remontu 230.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 80.50m², 4p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, po remoncie, spółdz. włas. 289.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 83m², 1p., os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, okna PCV 479.000 zł 519-160-606, (85)873-0680 UNIKAT BIAŁYSTOK, 85m², 2p., os. Centrum, ładne, przestronne, po generalnym remoncie, doskonała lokalizacja 340.000 zł do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 88.60m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, włas., wspolnota mieszkaniowa, atrakcyjna lokalizacja 396.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA EŁK, 76.40m², z widokiem na jezioro, możliwa zamiana 2.500 zł m² 728-706-846 EŁK KUŹNICA B-stocka, 82m², 1p., działka, garaż 130.000 zł 608-041-897 SOK LIPSK, 60m², 2p., umeblowane, okna plas kowe 77.000 zł 508-180-116 AUG RÓŻANYSTOK, 72m², 1p., płyta, włas., cztery przestronne, słoneczne pokoje, spokojna przepiękna okolica, do remontu, możliwość wynajęcia garażu w pobliżu 70.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 SOKÓŁKA, 73m², 2p., ul. Broniewskiego, płyta, własnościowe w bloku z płyty, na drugim piętrze. 165.000 zł 723-495-336 SOK SOKÓŁKA, 97m², ul. Broniewskiego, 3-4 piętro, 2-poziomowe, 2 balkony, nowe, do wykończenia, wspólnota, 2.500 zł m² 242.500 zł 501-633-755 SOK SUWAŁKI, 70.40m², 3p., ul. korczaka, os. Śródmieście, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., Wysoki standard 220.000 zł kpl 515-028-621, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 70.40m², 3p., ul. Korczaka, os. Korczaka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., ścisłe centrum, obok CH Plaza. 2.800 zł m² 604-249-672 SUW SUWAŁKI, 75m², 4p., ul. Mikołaja Reja, os. Północ, ks. wieczysta, umeblowane, płyta, okna PCV, włas. 199.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 85m², 2p., ul. Witosa, os. Północ, ks. wieczysta, płyta, włas. 185.000 zł do uzg. 508-980-276 SUW WASILKÓW, 77m², 4p., ul. Kościelna, płyta, okna PCV, spółdz. włas., piwnica, bokówka, kuchnia widna, pokoje oddzielne, loggia, kablówka, internet, stan bdb 280.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

B STOK, 149m², os. Bojary, w jednym poziomie, atrakcyjne, nowa cena. 499.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 90m², os. Zielone Wzgórza, 2-poziomowe, z ogródkiem, do wprowadzenia, po remoncie, zamiana na dom w Bacieczkach z dopłatą 310.000 zł 506109-734 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

22

NA DZIAŁALNOŚĆ. 460.000 zł 728-827847 BIAŁ B STOK, 240m², działka 694m², os. Jaroszówka, murowany, wolno stojący 480.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL

BIAŁYSTOK, 85m², 5p., ul. Leszczynowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 240.000 zł 602-425-522, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 85m², ul. Wąska, atrakcyjnie zlokalizowane, przestronne mieszkanie z dużym balkonem, do wprowadzenia 230.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA DĄBROWA Białostocka, 73m² 130.000 zł 518-449386 SOK

ŁAPY dębowina, 50m², działka 900m², murowanodrewniany, do wykończenia 135.000 zł 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY dębowina, 75m², działka 2700m², murowany, parterowy do zamieszkania 225.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 108m², działka 504m², ul. wąska, wykończony, bardzo ładny, do wprowadzenia 279.000 zł 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 178m², działka 580, po remoncie, murowany, wolno stojący, dom z 2003 roku, parter oraz poddasze, podpiwniczony, garaż dwustanowiskowy, duży taras 580.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-5177 AREA ŁAPY, 60m², działka 864m², ul. słoneczna, do remontu 92.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, działka 540m², ul. grzybowa, murowany, parterowy, do zamieszkania 245.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŚNIADOWO, 160m², zabudowa szerogowa 250.000 zł do uzg. 661-755-696 ŁOM ŁOMŻA, 110m², działka 945m², ul. Nowogrodzka, po remoncie, murowany, wolno stojący, Dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym 590.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 180m², działka 351m², os. Maria, bliźniak, Dom zadbany, nadający się do zamieszkania, który posiada 8 pokoi, 2 łazienki. KUP BEZ PROWIZJI 600.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 181.30m², działka 202m², ul. Świerkowa, os. Maria, stan surowy zamknięty, bliźniak, Podłogi betonowe, ściany nieotynkowane. KUP BEZ PROWIZJI 299.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 220m², działka 262m², ul. Jesionowa, stan surowy zamknięty, bliźniak, Dom wybudowany w latach 90-tych z pustaka. KUP BEZ PROWIZJI 330.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 230m², działka 2900, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Dom wybudowany w 2012 roku. KUP BEZ PROWIZJI. 670.000 zł 509-532-984, (86)216-4000 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁUBIN Kościelny, 120m², działka 4200m², murowany 180.000 zł 603-725-666 BIEL ŁUKA, 240m², działka 900m², nowy drewniany dom, wysoki standard, do zamieszkania nad J. Siemianówka, w rozliczeniu mieszkanie lub ziemia nad zalewem 489.000 zł 664-091-164 BOMAR AUGUSTÓW, 148m², stan surowy zamknięty, działka ogrodzona, db dojazd. 235.000 zł 511-217-040 AUG AUGUSTÓW, 150m², działka 450m², ul. Storczykowa, wolno stojący 480.000 zł 504-504-876 AUG B STOK, 100m², działka 380m², ul. Traugu a, z bala, do lekkiej modernizacji. 197.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 120m², działka 461m², os. Dojlidy Górne 359.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy

B STOK, 299M², DZIAŁKA 298M², OS. DOJLIDY, DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, CEGŁA KLINKIEROWA, CZERWONA, BEZ POŚREDNIKÓW (0-85)743-44-25, (85)743-44-25 BIAŁ

B STOK, 321m², działka 1107m², os. Dojlidy, stan surowy otwarty, nowoczesny, komfort. 900.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 348m², działka 1000, ul. Owocowa, os. Bacieczki, cegła, usługowo-mieszkalny, teren ogrodzony, wjazd z dwóch stron, hala magazynowa 200m² 1.450.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 B STOK, 351m², działka 630m², os. Jaroszówka, na siedzibę firmy. 1.380.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL

» BTURNA, STOK, 450M², DZIAŁKA 800, UL. SA ATRAKCYJNY 602-717-353 BIAŁ

B STOK, 45m², działka 650, os. Mickiewicza-Nowe, blisko Centrum działka+dom+garaż+warsztat, idealna też na usługi, wszystkie media, WARTO 315.000 zł 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE BIAŁOBRZEGI, 75m², działka 1100m², 5km od Augustowa, przy lesie, ogrodzony, stodoła 16x8m. 250.000 zł 506-084-565 AUG BIAŁYSTOK - Zaścianki, 158m², działka 331 m², murowany, szeregowy, narożny, salon z aneksem, 3 sypialnie, wszystkie media w budynku, duży garaż, do wykończenia. 440.000 zł 502-646-557 BIAŁ BIAŁYSTOK, 100m², działka 331M2, os. DOJLIDY, cegła, murowany, bliźniak 399.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 105m², działka 601, drewniany, wolno stojący, dom jednorodzinny z dość dużą działką 601 h własny ogród, własne podwórko. 380.000 zł do uzg. 798-753-101 BIAŁ BIAŁYSTOK, 120m², działka 331, os. Dojlidy, cegła, murowany, bliźniak, dom posiada nową elewację, stolarkę okienną oraz nową instalacje Co-gazową 418.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 120m², działka 455, ul. Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, wolno stojący, otynkowany, docieplony, nowe okna, ogrzewanie gazowe, woda, prąd, kanalizacja 400.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 122m², działka 331 m², os. Białostoczek, szeregowy, piętrowy, uzbrojenie pełne, ogrzewanie

BIAŁYSTOK, 179m², działka 510, os. Jaroszówka, murowany, wolno stojący, otynkowany, parterowy z poddaszem, uzbrojenie pełne, okna pcv, rolety antywł., obok las 600.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 180m², działka 400, os. Nowe Miasto, cegła, murowany, wolno stojący, 6 pokoi, ciche i spokojne osiedle 830.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 186m², działka 478, os. Jaroszówka, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący 690.000 zł do uzg. 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 189m², działka 272, os. Starosielce, cegła, szeregowy, stan developerski, 2 kondygnacje:parter, I piętro, poddasze, garaż 1-stanowiskowy 505.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 189m², działka 300, os. Starosielce, cegła, murowany, szeregowy, STAN DEVELOPERSKIpow 189-218m²działka 300-600m²cena 2300złm² - 2680złm² 0 zł m² 085-674-826, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 200m², działka 339, ul. Bohaterów Getta, os. Centrum, cegła, wolno stojący, Bezpośrednio przy głównej ulicy, idealny na działalnośc. 680.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 200m², działka 464, os. Jaroszówka, wolno stojący, drewniano-murowany, do częściowego remontu 450.000 zł do uzg. 519-160-606, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 200m², działka 478, os. Jaroszówka, cegła, murowany, wolno stojący, atrakcyjny dom po kapitalnym remoncie, zagospodarowana działka, dwa garaże 590.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 210m², działka 784, os. Os. Antoniuk, po remoncie, murowany, wolno stojący 790.000 zł 665367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 220m², działka 414, os. Starosielce, murowany, Przestronny, podpiwniczony i położony w doskonałej lokalizacji segment skrajny na dużej działce 279.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 227m², działka 378, os. Wyżyny, szeregowy 570.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT

» BIAŁYSTOK, 230M², DZIAŁKA 630M², OS. NOWE MIASTO, DOM WOLNO STOJĄCY, BUDYNEK HANDLOWO USŁUGOWY 200M² 1.200.000 zł 510350-034 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 240m², działka 400, os. Nowe Miasto, cegła, wolno stojący, komfortowy, zadbany 830.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 250m², działka 360, os. Bacieczki, cegła, wolno stojący, komfortowo i gustownie wykończony dom do zamieszkania 819.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 270m², działka 625, os. Jaroszówka, murowany, drewniany, wolno stojący, dom o podwyższonym standardzie, w całości wykończony oraz umeblowany 760.000 zł do uzg. (0-85)744-51-77, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 300m², działka 674, os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, do kapitalnego remontu i własnej aranżacji, pełne uzbrojenie, ogrzewanie weglowe 230.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ

tel. 085 744 88 99

DOBRZYNIEWO, 260m², działka 1500, komfortowy przestronny dom o nowoczesnej aranżacji wnętrza z dużą ładnie zagospodarowaną działką 1.100.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM GIEŁCZYN, 160m², działka 1704m², stan surowy zamknięty, wolno stojący, Działka z rozpoczętą budową. Garaż na 2 samochody. Nowoczesna bryła domu 160.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA GM Jaswiły, 90m², działka 4500, drewniany, po generalnym remoncie, zadbana działka, liczne nasadzenia, do wprowadzenia 150.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA GM Zabłudów, 60m², działka 1600, drewniany, dom do generalnego remontu, kształtna i ustawna działka otoczona lasem, w sąsiedztwie nowe domy, 10km od B-stok 155.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA GM. Choroszcz, 160m², działka 1745m², 2 nowe domy 160 m² i 102 m², kilka km od Białegostoku. 390.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy GM. Czarna Białostocka, 60m², działka 6600, drewniany, siedlisko z zabudowaniami 120.000 zł 507-062057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI GM. Jeleniewo, 120m², działka 1.4 ha, częściowo po remoncie, budynek gospodarczy. 185.000 zł 500336-345 SUW GM. Krynki, 120m², działka 1ha, wolno stojący 970.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

» GM. NAREW, DZIAŁKA 0, 42HA, MU ROWANY 9X12, 2HA LASU, 0.5HA POLA. 170.000 zł 500-652-771 HAJ

GM. Poświętne, 90m², działka 2800m², drewniany, 2 pokoje, kuchnia, przedsionek, woda, prąd, kanalizacja, 2 nowe okna, ogrzewanie piec kaflowy, dachblacha 79.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ GM. Poświętne, 90m², działka 2800m², drewniany, do remontu 65.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL GM. Szypliszki, 130m², działka 510m², os. Deksznie, murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący, Dom na we wsi Deksznie na Suwalszczynie 245.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI GM. Tykocin, 60m², działka 2ha, drewniany, wolno stojący, Kameralne siedlisko przy bocianim szlaku 420.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI GM. WASILKÓW, 190m², działka 3232, cegła, murowany, wolno stojący 960.000 zł 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT GM. Zabłudów, 280m², działka 7200m², cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 450.000 zł do uzg. 508-495-241, (85)868-16-20 BIAŁ GM.CZARNA Białostocka, 80m², działka 1400, drewniany, w dobrym stanie technicznym, zadbany. Pięknie położony przy lesie. 140.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA GM.GRÓDEK, 120m², działka 5000, wolno stojący, Murowany, po remoncie.Położony na obrzeżu wsi. 155.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA GM.GRÓDEK, 80m², działka 1100, drewniany, dojazd asfaltem. Dom znajduje się w środku wsi. Pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia z jadalnią 155.000 zł 603255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA GM.SURAŻ, 160m², działka 2600, murowany, wolno stojący, wymaga remontu, pięknie położony, z widokiem na rzekę 115.000 zł do uzg. 603-258-185, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA GMINA Sokółka, 130m², działka 10000, drewniany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 290.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE GRABÓWKA, 130m², działka 502m² 320.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA GRABÓWKA, 160m², działka 440, bliźniak, Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Ogrzewanie podłogowe bez pieca CO, centralny odkurzacz 430.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC GRABÓWKA, 160m², działka 900, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 520.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23, 602 425 522 IKAFI GRABÓWKA, 350m², działka 1086, wolno stojący 635.000 zł 519-160-606, (85)873-06-80 UNIKAT

KRYWIATYCZE, 70m², działka 4300m², drewniany, wolno stojący, do rozbiórki, na działce staw, dom do remontu 105.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND KSIĘŻYNO, 130m², działka 600, wolno stojący, do zamieszkania 580.000 zł 511-549-823 BIAŁ KSIĘŻYNO, 160m², działka 350m², cegła, murowany, bliźniak, stan deweloperski 460.000 zł 664-091164 BOMAR KSIĘŻYNO, 220m², działka 948, nowocześnie zaprojektowany i elegancko wykończony dom za miastem z dobrym dojazdem do Białegostoku 620.000 zł 600325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM KURIANY, 135m², działka 1900m², wolno stojący, wykończony ok. 2000r 330.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy

MALESZE, 600m², działka 18200, murowany, atrakcyjna posiadłość z pięknym parkiem, stawem, terenami zielonymi dająca wiele możliwości inwestycyjnych 450.000 zł 603-252-555, (85)745-55-15, 603258185 IMMOBILIA MOŃKI, 110m², działka 660m² 270.000 zł 797-568016 MOŃ NIEDZWIEDZKIE, 100m², działka 0, 66a, cegła, murowany, stodoła, chlewik z garażem, sad, dojazd drogą asfaltową. 190.000 zł do uzg. 508-895-810 OLE NIEWODNICA Kośc., 162m², działka 500, murowany, bezpośrednio, piwnica 44m², działka zadrzewiona, wykończony. 450.000 zł 697-274-928 BIAŁ NOWA Łuka, 110m², działka 900m², całoroczny lub zamiana na mieszkanie w B-stoku, parter 260.000 zł 795-806-447 HAJ

KURIANY, 135m², działka 2010, atrakcyjny dom z 2000 roku, murowany, piętowy, do zamieszkania 330.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA KURIANY, 176m², działka 1419, cegła, wolno stojący, malowniczo położony pod lasem, przydomowa oczyszczalnia, studnia głębinowa, zagospodarowany ogród 600.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC KURIANY, 200m², działka 1232, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, dachówka ceramiczna, wkład kominowy ceramiczny, elewacja zewnętrzna 410.000 zł 534-717-993, (85)653-99-80 EMMERSON KURIANY, 259m², działka 1341m², murowany, wolno stojący, Nowy dom parterowy z poddaszem użytkowym.Standard do zamieszkania. Garaż dwustanowiskowy 1.099.000 zł 516-010-988, (85)744-5177 AREA LACHOWO, 167m², działka 1500 m², murowany, wolno stojący, mieszkalno-usługowy, rok budowy 2009. 290.000 zł do uzg. 602-663-824 KOL LEWKI, 170m², działka 3400, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, możliwa zamiana na 2 - 3 pokojowe mieszkanie w bloku z dopłatą. 315.000 zł do uzg. 883-513-108 BIEL

NOWODWORCE, 260m², działka 760, os. Nowodworce, stan surowy otwarty, wolno stojący, Funkcjonalny, przestronny dom jednorodzinny dla 4 - 5 osobowej rodziny 250.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM NOWOKORNINO, 62m², dom drewniany do przeniesienia 4mx15.7m. 6.500 zł 501-746-419 HAJ NOWY Cydzyn, 160m², działka 0, 60a, murowany, 9 km od Łomży 270.000 zł 504-578-817 ŁOM OGRODNICZKI, 182m², działka 946, ul. SZKOLNA, cegła, murowany, wolno stojący 569.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT OGRODNICZKI, 187m², działka 706, wolno stojący, Atrakcyjny, wolnostojący dom do natychmiastowego zamieszkania 455.000 zł 791-122-034, (85)74061-23 IKAFI OGRODNICZKI, 200m², działka 629, cegła, wolno stojący, do zamieszkania, 2000 r, 8 pokoi. 380.000 zł 605-596-075, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI OGRODNICZKI, 80m², działka 1111m², wolnostojący, do zamieszkania 285.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA OGRODNIKI, 268m², działka 1800, po remoncie, murowany, wolno stojący, w stylu dworku, na dachu solary ogrzewające wodę, garaż dwustanowisko-

» BNICASTOK,I PODDASZE, 120M², UL. SATURNA, +PIW PLAC 1800, MOŻLI WOŚĆ PODZIAŁU NA POŁOWĘ, 2 DO JAZDY 602-717-353 BIAŁ

B STOK, 130m², działka 461m², os. Dojlidy Górne, pół blizniaka, wykończony 650.000 zł (85)745-57-01, (85)74-55-70 ARDVIL B STOK, 134m², działka 515m², os. Pieczurki, wolno stojący, +bud. gosp.-garażowy 60m² na działalność, lub zamienię, bezpośrednio 480.000 zł 501258-617 BIAŁ B STOK, 140m², działka 225m², ul. Oliwkowa, szeregowy, +garaż, pilnie 490.000 zł 518-584-083 BIAŁ B STOK, 150m², działka 550m², os. Skorupy, wolno stojący, typu słupek. Zagospodarowana piwnica. Powierzchnię mieszkalną stanowi parter oraz I piętro 470.000 zł (0-85)743-64-83, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

STOK, 155M², OS. DOJLIDY GÓRNE, » BNOWE SZEREGÓWKI 2.900 zł m² 602405-688 BIAŁ

B STOK, 160m², ul. Fabryczna, pół domu, k. sklepu Wygoda 267.000 zł 695-974-308 BIAŁ B STOK, 162m², działka 350, os. Dojlidy Górne, cegła, murowany, bliźniak, atrakcyjna zabudowa 2 segmentów w otoczeniu nowej zabudowy, gwarancja jakości, RATY 425.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 170m², działka 900m², ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy Górne, murowany, stan surowy zamknięty 395.000 zł 507-181-334 BIAŁ

» BNE,STOK, 180M², OS. DOJLIDY GÓR NOWA SZEREGÓWKA, ZAMIANA

NA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNĄ LUB PRZY RUCHLIWEJ ULICY 602-405688 BIAŁ

B STOK, 200m², działka 470m², os. Młodych, 0.5 bliźniaka, muirowany, 3 kondygnacje, piwnica. 420.000 zł do uzg. 723-457-716 BIAŁ B STOK, 218m², działka 316, os. Jaroszówka, cegła, murowany, bliźniak, nowy, wykończenie do uzg., pow.użyt.136m², bez skosów, nowoczesna architektura, bdb lokal. 440.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 219m², działka 491, os. Wyżyny, murowany, wolno stojący, podpiwniczony, w świetnej lokalizacji, do własnego wykończenia, w pobliżu przystanki MPK 299.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-7444 BEWE B STOK, 230m², działka 380, ul. Leśna Dolina, Oferta bez prowizji.Komfortowy blizniak 2008r.Wyjątkowe wnętrza, niskie koszty utrzymania, super lokalizacja 860.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 230m², działka 758m², os. Dojlidy Górne, wolno stojący, murowany. 478.000 zł (85)745-57-01, (85)74-55-70 ARDVIL

» BBLIZNIAKA, STOK, 240M², DZIAŁKA 345M², PÓŁ 7 POKOI, 2 KUCHNIE KPL., UMEBLOWANE, GARAŻ 410.000 zł do uzg. 694-714-016 BIAŁ

» BJAROSZÓWKA, STOK, 240M², DZIAŁKA 690M², OS. MUROWANY, WOLNO STOJĄCY, DWURODZINNY MOŻE BYĆ

GRAJEWO, 260M², DZIAŁKA 600M², 1994 C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ, STAN BDB, WYSOKI STANDARD, GARAŻ, ATRAKCYJNA LOKALIZACJA NA SKARPIE, DOGODNY DOJAZD.SPRZEDAM 2.500 zł m² 694-949819, (86)272-21-76 GRAJ

gazowe, poddasze do adaptacji, garaż, nowe okna i rolety 499.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 128m², działka 245, os. Bacieczki, murowany, nieduży, nowoczesny dom w zabudowie bliniaczej gustownie wykończony z dbałością o detale 565.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 130m², działka 1150m², os. bacieczki, wolno stojący, na działalność 570.000 zł (0-85)74557-01, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 130m², działka 640, os. Dziesięciny, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem, uzbrojenie pełne, ogrzewanie gazowe, garaż, pralnia, taras 710.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, 140m², działka 900, os. Białostoczek, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący 650.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 150m², działka 437m², os. Jaroszówka, murowany, Atrakcyjnie położony i dobrze utrzymany dom wolnostojący o praktycznym i funkcjonalnym rozkładzie 425.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM BIAŁYSTOK, 152m², działka 597, ul. Grażyny, os. Nowe Miasto, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem, do zamieszkania, balkon, garaż, ogrodzenie 780.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ BIAŁYSTOK, 160m², działka 213, murowany, stan surowy zamknięty, szeregowy 790.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 160m², działka 500, os. Wygoda, cegła, murowany, wolno stojący 500.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 167m², działka 499, os. Pieczurki, po remoncie, drewniany, wolno stojący, do zamieszkania 395.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 170m², działka 330, os. Bacieczki, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący 630.000 zł 791-122-034, (85)740-61-23 IKAFI BIAŁYSTOK, 174m², działka 420, os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, dom wybudowany w 1998roku w technologii murowanej, wykończony do zamieszkania 479.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 176m², działka 480, os. Pietrasze, cegła, murowany, stan BARDZO DOBRY 799.000 zł (85)67482-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, 177m², działka 475m², os. Jaroszówka, wolno stojący, komfortowo wykończony 699.000 zł 602-333-985, (85)745-57-01 ARDVIL

BIAŁYSTOK, 307m², działka 1095m², os. bacieczki, wolno stojący, komfortowy 775.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 350m², działka 1900m², mieszkanie, biuro, działalność gospodarcza 1.050.000 zł 795-999550 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², działka 584, osiedle Przemysłowe 165.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 85m², działka 519, os. Skorupy, cegła, murowany, bliźniak 280.000 zł 791-122-034, (85)740-6123, 602425522 IKAFI BIAŁYSTOK, 90m², działka 1300, os. Wygoda, drewniany, wolno stojący, parterowy, słupek, ogrzewanie piecowe, garaż, nowe okna, do zamieszkania 440.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOKJ, 145m², działka 1057, os. Os. Dojlidy, murowany, wolno stojący 699.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIELSK Podlaski, 250m², działka 1, 58, ul. Białostocka, stan surowy otwarty 460.000 zł 516-599-279 BIEL BYSTRE, 70m², działka 21a, gm. Boćki, całoroczny, drewniany, siedlisko, budynek gospodarczy, 79.000 zł 508-419-691 BIEL CHRABOŁY, 70m², działka 4800, drewniany, wolno stojący, dom do remontu, parterowy, stara architektura, woda, prąd, szambo, ogrzewanie centralne 180.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ CIASNE, 270m², działka 1050, murowany, wolno stojący, komfortowy, nowoczesny dom, wykończony z dbałością o detale w ładnej okolicy z dobrym dojazdem 980.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM CIECHANOWIEC, 160m², działka 2000m², nad brzegiem rzeki Bug 590.000 zł (0-85)743-64-83, (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI CZARNA Białostocka, 150m², działka 550 m², murowany, wolno stojący, do zamieszkania, otynkowany, woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie węglowe, taras, garaż 340.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ CZARNA Białostocka, 156m², działka 878m² 380.000 zł 669-779-327 BIAŁ DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², koło Brańska, murowany, piętrowy, do aranżacyjnego remontu, salon z kominkiem, wszystkie media, telefon 650.000 zł do uzg. 791-329-882, (85)682-38-46 SIEM DOBKI, 126m², działka 1197 m², murowany, wolno stojący, (2004), gm. Tykocin, 5 pokoi, 2 łazienki, w cenie zabudowy stałe. 445.000 zł do uzg. 519-104-041, 509-251-680 BIAŁ

GRAJEWO, 320m², wolno stojący, piętrowy, budynek gospodarczy 390.000 zł 660-636-023, (86)27267-77 GRAJ GRAJEWO, 580m², działka 444, os. os.Południe, murowany, wolno stojący, dwa domy, 580 m², 120 m², dwa garaże, taras 580.000 zł 661-833-474 GRAJ GRAJEWO, 600m², os. Centrum, budynek mieszkalny i gospodarczy. 580.000 zł 607-875-307 EŁK HAJNÓWKA, 99m², działka 1009, cegła, wolno stojący, do zamieszkania 229.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI HORODNIANY, 145m², działka 700, murowany, wolno stojący, stan bardzo dobry 460.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE JUCHNOWIEC Kościelny, 130m², działka 800, murowany, wolno stojący, 2007 r., gotowy do zamieszkania, ogrodzony, garaż, 7 km od B-soku 460.000 zł 531524-678, (85)654-53-83 LWY NIERUCHOMOŚCI JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, 220m², działka 2069, murowany, wolno stojący 870.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT JUROWCE, 150m², działka 500, murowany, wolno stojący, elegancki dom z 2009r., 6 pokoi, 2 łazienki, sauna, rekuperator, ogrzewanie podłogowe, centralny odkurzacz 800.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA JUROWCE, 173m², działka 925, cegła, wolno stojący, otynkowany, nowoczesna architektura, garaż, poddasze użytkowe, prąd, ogrzewanie węglowe centralne 499.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ JUROWCE, 200m², działka 570m², bezpośrednio, do wprowadzenia. 550.000 zł 721-568-985 BIAŁ JUROWCE, 70m², działka 700m², murowany, dodatkowo obok działka rolna 1000m². 180.000 zł 669-232723 BIAŁ JÓZEFOWO, 200m², działka 1500, drewniany, stan surowy otwarty, wolno stojący 149.000 zł do uzg. 883755-101, 530-800-420 BIAŁ KAPICE, 56m², działka a, Siedlisko z domem na skraju biebrzańskiego parku, możliwość zakupu ziemi, działka 56 arów 150.000 zł 696-278-774 EŁK KLEPACZE, 124m², działka 660m², energooszczędny, nowoczesny, 200m od przystanku mpk. 328.000 zł 509-336-099 BIAŁ KLEPACZE, 145m², działka 1013m², cegła, stan surowy zamknięty, wolno stojący, nowy dom, bliska odległość od centrum białegostoku, garaż jednostanowiskowy 510.000 zł 516-010-978, (85)744-66-87 AREA KLEPACZE, 151m², działka 900m² 377.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA KLEPACZE, 170m², działka 500, cegła, murowany, wolno stojący 665.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-8265 AB GRAND KOZŁOWY Ług, 50m², działka 800m², na wsi, staw, atrakcyjna miejscowość i położenie. 79.000 zł do uzg. 883-519-088 SOK KRYNKI, 60m², działka 754m², murowany, pilnie. 170.000 zł do uzg. 723-449-118 SOK


tel. 085 744 88 99

BIAŁYSTOK, 149m², ul. Łąkowa, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas.

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., liczne. Zamknięte osiedle 185.900 zł

BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Olsztyńska, os. Białostoczek, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, Nr licencji 14709 234.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 48.30m², 2p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, ks. wieczysta, okna PCV, spółdz. włas., 3 pokoje do cześciowego remontu 190.000 zł

Białystok, 54m², 3p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, umeblowane, spółdz. włas., nowa cegła 265.000 zł

BIAŁYSTOK, 49.90m², 4p., ul. Armii Krajowej, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, spółdz. włas., Przestronne, funkcjonalne dwa pokoje 220.000 zł

Białystok, 56m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., Zadbane, polecam rodzinie 268.000 zł

BIAŁYSTOK, 50m², 1p., ul. Piotrkowska, os. Centrum, taras 30m² 333.459 zł

Białystok, 58.80m², ul. Św.Wojciecha, os. Piasta, ks. wieczysta, okna PCV, spółdz. włas., Funkcjonalne, dla rodziny, spokojna okolica 255.000 zł

BIAŁYSTOK, 61m², 3p., ul. Boh.Monte Cassino, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas., Zadbane 239.000 zł

BIAŁYSTOK, 65m², 3p., ul. Komisju Edukacji Narodowej, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, Bardzo ładne, zadbane, zamkniete osiedle, wspólnota 350.000 zł

BIAŁYSTOK, 68m², 4p., ul. Wąska, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, cegła 419.000 zł

23

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Warszawska, os. Piasta, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, włas. 333.000 zł

Białystok, 84m², ul. Dziesięciny, os. Dziesięciny, płyta, spółdz., Przestronne, funkcjonalne. Idealne dla rodziny 255.000 zł

NIEWODNICA Narg., 194m², działka 1040, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Duży, funkcjonalny dom na przedmieściach Białegostoku 205.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

24 wy 990.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA

» BKWATERY, STOK, OS. JAROSZÓWKA, DOM NA PRZEDSZKOLE, WETERY

NARIĘ, INNA DZIAŁALNOŚĆ 460.000 zł 728-827-847 BIAŁ

OK. Augustowa, 260m², działka 3600, murowany, budynek po byłej szkole, 12 pomieszczeń, bardzo dobry dojazd, gm. Sztabin. 149.000 zł 514-770-005 AUG

OK. Suwałk, 120m², działka 1.4 ha, murowany, budynek gospodarczy lub zamiana na mieszkanie w Suwałkach do 55 m². 185.000 zł 518-440-121 SUW OKOLICE Suraża, 150m², działka 2600, cegła, wolno stojący, dom do wykończenia, otynkowany, piętrowy, ogrzewanie węglowe, nowy piec, taras i garaż do aranżacji 115.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ OSTRÓW Południowy, 1.36m², działka ha, drewniany, duży drewniany budynek po byłej szkole położony na skraju wsi. 299.000 zł do uzg. 535-553-331 SOK PLOSKI, 100m², działka 1ha, murowany, wolno stojący, dom otynkowany, parterowy z poddaszem, pełne uzbrojenie, studnia głębinowa, ogrzewanie gazowe 510.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ PLOSKI, 110m², działka 1ha, urokliwe miejsce, 25km od B-stoku, blisko Zajazdu Zagłoba, gotowy do zamieszkania, studnia głębinowa, szambo, darmowy internet. 450.000 zł 514-594-621 BIAŁ POGORZAŁKI, 90m², działka 3200, cegła, wolno stojący 249.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI POW Sokółka, 180m², działka 5000, cegła, murowany, wolno stojący 350.000 zł 784-561-734, (85)74061-23 IKAFI POW. Żyrardów, 180m², 5 km od autostrady A2, 50 km od Warszawy, cicha okolica 500.000 zł 513-044-255 RUMEJKI, 180m², działka 1450, murowany, wolno stojący, Sprzedam pilnie nowy dom parterowy wykonczony i umeblowany ogrzewanie ekogroszek i pelet 150.000 EUR 694-383-331 BIAŁ RUTKI - Kossaki, 235m², działka 3772m², wolno stojący, Budynek ogrzewany piecem węglowym. Dom dwukondygnacyjny z wysokim podpiwniczeniem. 290.000 zł 509-532-641, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA SEJWY, 130m², działka 1000m², murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, Dom nad jeziorem Sejwy z udziałem w plaży i pomoście, działka bez linii brzeg 280.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SOLNICZKI, 125m², działka 280, cegła, murowany, szeregowy, dom na położony na ładnie zagospodarowanej działce, ogród od strony zachodniej 465.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA SOLNICZKI, 126m², działka 280, cegła, szeregowy, dach skośny, poddasze użytkowe, ogrzewanie gazowe, garaż, prąd, woda, szambo, okolica las, działka ogrodzona 465.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ SUPRAŚL, 100m², działka 688, murowany, wolno stojący, w dobrym stanie, zadbana działka .Możliwa zamiana na 2 pokoje z Białymstoku z dopłatą 385.000 zł do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA SUWAŁKI, 105m², działka 516, ul. Wroclawska, os. Hancza, murowany, wolno stojący, 2010 rok budowy, energooszczędny, bezobsługowe ogrzewanie, urządzony. 490.000 zł 720-179-302 SUW SUWAŁKI, 144m², działka 249m², murowany, stan surowy zamknięty, szeregowy, Dom w idealnej lokalizacji nieopodal szkoła, ośrodek zdrowia, tereny zielone 350.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 150m², działka 756, ul. Ogrodowa, murowany, wolno stojący, Na osiedlu domow jednorodzinnych, bardzo zadbana posesja. Urzadzony we współczesnym stylu. 645.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 160m², działka 253m², ul. Kasztanowa, os. Kolejowe, murowany, szeregowy, Dom gustowny, zaprojektowany w klasycznym stylu, ekonomiczny 530.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 184m², działka 1453m², ul. Leśna, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący 430.000 zł 515-028-321, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI TUROŚŃ Kościelna, 150m², działka 1250, murowany, wolno stojący, otynkowany, nowoczesna architektura, garaż, woda, prąd, kanalizacja, piękny ogród 550.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-5808 BMJ UHOWO, działka 640m², ul. mickiewicza, murowany, piętrowy, po remoncie, wysoki standard 340.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL WASILKÓW, 103m², działka 365m², atrakcyjny dom 1rodzinny w zabudowie szeregowej, do zamieszkania, z możliwością adaptacji poddasza na cele mieszkalne 270.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA WASILKÓW, 110m², działka 550, murowany, wolno stojący, mały dom posadowiony na kształtnej działce, spokojna lokalizacja 495.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA WASILKÓW, 134m², działka 550, cegła, po remoncie, wolno stojący, parterowy z użytkowym poddaszem, salon z jadalnią i wyjściem na taras, garaż 480.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA WASILKÓW, 170m², działka 967m², nowy, wolno stojący o nowoczesnej architekturze, do częściowego wykończenia 520.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK WASILKÓW, 172.20m², działka 405, murowany, szeregowy 680.000 zł 503-157-918, (85)873-06-80 UNIKAT WASILKÓW, 180m², działka 516, cegła, po remoncie, wolno stojący 390.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI WASILKÓW, 280m², działka 541, murowany, wolno stojący, nowa elewacja, dojazd utwardzony, woda, prąd, kanalizacja, gaz, ogrzewanie centralne węglowe, garaż 430.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ WASILKÓW, 507m², działka 912, murowany dom z funkcją mieszkalną oraz częścią biurowo-magazynową, idealny na siedzibę firmy lub własny biznes przy domu 975.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-7444 BEWE WIELICZKI, 80m², działka m², murowany, bliźniak, Siedlisko na sprzedaż z działka z 9800m² 100.000 zł 509248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI ZAŚCIANKI, 158m², działka 331m², ul. Zaścianki, szeregówka narożna, murowany, duży garaż 25m², wszystkie media w budynku, do wykończenia, zamknięte osiedle. 440.000 zł 502-646-557 BIAŁ ZABŁUDÓW, 220m², działka 5000, murowany, wolno stojący, podpiwniczony+80m² budynek gospodarczy na dużej pięknej działce, OKAZJA wiele możliwości 399.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE ZAMBRÓW, 242m², murowany, bliźniak, szeregowy, dom mieszkalny, zadłużony, w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjny 170.000 zł do uzg. 797-482036 MOŃ ZAWYKI Ferma, 180m², działka 2600m², murowany, 4km od Doktorc, 100m od rzeki widocznej z okien domu, ostatni dom we wsi, 50m od najbliższego sąsiada 115.000 zł 664-781-773 BIAŁ

ŁAPY, ul. długa, sala weselna 126m², działka 486m², pod usługi, handel 215.000 zł 602-669-993, (85)71559-20 CONTINENTAL ŁAPY, ul. gęsia, ścisłe centrum, budynek mieszkalnousługowy 535m², działka 145m² 680.000 zł 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL

B STOK, ul. Św. Rocha, os. Centrum, 50m², I piętro w pres żowej kamienicy, idealny na biuro, kancelarię, usługi, księga wieczysta, wspólnota, niskie opłaty, parking 260.000 zł +VAT 660-474-444, (85)674-7444 BEWE B STOK, ul. Bema, 44m², handlowo-usługowy. 120.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, ul. Legionowa, os. Centrum, parter lokal 20m² idealny na każdą działalność:handel, usługi, biuro, pełna własność:księga wieczysta, świetny dojazd i parking 99.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-7444 BEWE

B STOK, UL. STOŁECZNA 2, OS. CENTRUM, BUDYNEK USŁUGOWO HANDLOWO BIUROWY, DATA ODDANIA 31.12.2011, WWW.FADBET.COM.PL 606-827-782 BIAŁ

B STOK, ul. Sw. mikołaja 1, 47m², lub 2x po 23.5m², biurowiec Kuriera Porannego 8.000 zł m² do uzg. 602-846-791 BIAŁ B STOK, ul. Wasilkowska, 119m², obok baru Topolanka, budynek wolno stojący, handlowo-usługowo-gastronomiczny 444.000 zł 600-049-890 BIAŁ B STOK, zakład stolarski 183m², działka 983m², dogodny dojazd. 220.000 zł 502-218-358, (85)746-6669 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, os. BOJARY 410.000 zł do uzg. 503-696567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, na handel, usługi 25.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, ul. Św Rocha, os. Centrum, lokal 15m² parter, CENTRUM PARK, możliwość dokupienia lokalu obok o pow 15m² 5.000 zł (0-85)674-82-65, (85)674-82-65 AB GRAND BIAŁYSTOK, ul. Al. Piłsudskiego, mieszkanie 63 m², 3pokojowe, do remontu, ścisłe centrum, do adaptacji na biuro, lokal, gabinet 310.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ BIAŁYSTOK, ul. Legionowa, 20 m², pawilon Panorama, parter, klimatyzacja - na biuro, gabinet, salon fryzjerski itp 99.000 zł 696-789-601 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, os. Centrum, mieszkanie z wydanymi pozwoleniami na przekształcenie na lokal han-usług, z wejściem z chodnika 280.000 zł do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, ul. okolica Nowy Świat, 36 m², pozwolenie na rozbudowę do 45m², ścisłe centrum, na gabinety lekarskie, projekt rozbudowy w cenie 320.000 zł 601918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ CZARNA Białostocka, ul. Sienkiewicza 2 b, budynek handlowo-usługowy 50m², podpiwniczony, dobra lokalizacja. 180.000 zł 663-108-990 BIAŁ CZEREMCHA, przed przejściem granicznym Połowce, 840m² zabudowy magazynowo-usługowej na dz.8642m², pełne uzbrojenie, w rozliczeniu mieszkanie 337.000 zł 606-881-066 BOMAR DOBRZYNIEWO kościeln, lokal komercyjny handlowo mieszkalny 120m², działka 500m² 190.000 zł 694773-302 BIAŁ REMIEŃKIŃ, nieruchomość zabudowaną z działką 1300m² z pozwoleniem na auto gas i działalność hotelowo-gastonomiczną, bezpośrednio na trasie Suwałki-Sejny. 300.000 zł do uzg. 512-306-853 RUDKA, nieruchomość 460m², w tym mieszkanie, plac 3100m², 2 garaże. 390.000 zł 695-811-900 HAJ SUPRAŚL, stara manufaktura nad rzeką Supraśl z warunkami zabudowy nadająca się na hotel, SPA, lo y powierzchnia 7000 m², użytkowa 2000 m². 8.700.000 zł 605-233-677 BIAŁ SURAŻ, ul. zabłudowska, budynek usługowy 24m², działka 394m² 23.000 zł 602-669-993, (85)715-5920 CONTINENTAL SUWAŁKI, ul. Hamerszmita, os. Centrum, do wynajęcia lokal o powierzchni użytkowej 50m², bieżąca woda, ogrzewanie itp., wyremontowany. 30 zł m² do uzg. 602-388-029 SUW SUWALKI, ul. 1 Maja, budynek handlowo-usługowy 60m². 115.000 zł 515-382-697 SUW

ŁOMŻA, Garaż blaszak 800 zł 513-016-813 ŁOM B STOK, centrum, murowany. 14.000 zł do uzg. 608473-652 BIAŁ B STOK, duży garaż przy ul.Gołdapskiej 2.500 zł 797482-036 BIAŁ B STOK, ul. I Armii Wojska Polskiego, os. Białostoczek, duże, ciepłe 23m² stanowisko garażowe w nowym bloku z cegły, wjazd na pilot, OKAZJA cenowa, udział w gruncie 9.000 zł 660-474-444, (85)674-7444 BEWE B STOK, ul. Murarska, okolice Ciołkowskiego, murowany 10.000 zł 501-515-841 BIAŁ B STOK, ul. Prowiantowa, os. Zielone Tarasy, 17m² ciepłe stanowisko garażowe z udziałem w gruncie w podziemiu budynku mieszkalnego z 2008r. wjazd na pilot 23.000 zł 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, ul. Waszyngtona, wynajmę miejsce parkingowe na parkingu strzeżonym lub sprzedam, 3.000 zł 100 zł 602-846-791 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, Garaż o powierzchni 15, 7m² w budynku mieszkalnym na osiedlu Nowe Miasto w części bliższej ul. Wiejskiejw cenie 30.000 30.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BLASZAK, nowy, Goniądz. 1.200 zł 509-519-702 MOŃ GARAŻ 6.20x3.20m, z paneli, z miejscem lub do przeniesienia. 1.700 zł 517-786-578 SUW GARAŻ do wynajęcia - murowany (prąd, kanał) - ul. Sokólska, Białystok, cena 180 zł za miesiąc. 0 zł 506356-000, (85)742-06-68 BIAŁ SUWAŁKI, murowany, kanał, róg Świerkowej i Modrzewiowej 25.000 zł do uzg. 606-673-138 SUW

ŁOMŻA, 890m², ul. Łąkowa, Wymiary: szer. 21, 5m, dł. 40, 8m, kształt regularny. Media: prąd, woda, kanalizacja przy działce. Dojazd drogą asfaltową 225.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁYSKI, 5200m², w połowie przekształcona na budowlaną, dobra lokalizacja, w pobliżu domy jednorodzinne 100 zł m² 663-576-648 BIAŁ AUGUSTÓW, 7033m², ul. Rajgrodzka, os. Ślepsk, uzbrojona, 300m od j. Necko. 70 zł m² 661-042-082 AUG AUGUSTÓW, 750m², ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Jabłoniowa, os. Borki, pod zabudowę jednorodzinną, usługi. 165.000 zł do uzg. 604-813-535 AUG B STOK, 1264m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Bacieczki, plan zagospodarowania 250.000 zł do uzg. 514-275-767, 514-275-770 BIAŁ B STOK, 1300m², ogrodzona, prąd, pięknie położona, dojazd asfalt, 7km od B-stoku, prąd, cz.ogrodzona, wym.:ok.30mx40m, obok nowe domy 120.000 zł 796-537-787 BIAŁ B STOK, 1333m², ul. Skandynawska, os. Starosielce, 44, 5x30 m, media, utwardzony dojazd, blisko las, szkoła, przedszkole 220 zł m² 602-851-909 BIAŁ B STOK, 1579m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Hetmańska, os. Marczuk, prostokąt, sucha, równa, bez nasadzeń, w otoczeniu zabudowa jednorodzinna i usług.-przem 947.400 zł 502-083610, (85)742-21-15 eM4 B STOK, 20000m², prąd, woda, ul. Leńce, obok lasu, droga asfaltowa, prąd obok, wygląd kwadrat. 150 zł m² do uzg. 793-513-778 BIAŁ B STOK, 565m², os. Starosielce, lub większa. 102.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy BACIUTY, 1937m², prąd, woda, kanalizacja 70.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BAKAŁARZEWO, 3440m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Działka w otoczeniu jezior i lasów, posiada wydane warunki zabudowy 42.000 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI BIAŁYSTOK, 413m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto 150.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 1016m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Drewniana, os. Mickiewicza 406.400 zł do uzg. 503-696-567, (85)87306-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 1050m², ul. Produkcyjna, os. Bacieczki, działka równa, sucha, kształtna z pozwoleniem na budowę domu w zabudowie bliniaczej i przyłączami mediów 410.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM BIAŁYSTOK, 10863m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Produkcyjna, na sklep typu dyskont 150 zł m² 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA

BIAŁYSTOK, 1131m², prąd, pozwolenie na budowę, os. Ignatki 135.700 zł do uzg. 513-031-718 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 1200m², os. Zagórki, częściowo uzbrojona, zabudowana (murowany budynek parterowy z użytkowym poddaszem, możliwość adaptacji na mieszkalny) 149.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 1225m², prąd, os. Zielone Wzgórza, w planie przeznaczona pod usługi i produkcję. Szerokość 30m 370 zł 603-255-515, (85)745-55-15 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 1478m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto, ustawna pod szeregówki, blizniaki 650 zł m² do uzg. 516010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 2229m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Dojlidy, z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną lub szeregową. Blisko las i przystanek MPK 320 zł m² do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15, 603258185 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 2486m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Korycińska, os. Starosielce, kształt zbliżony do trapezu, teren przeznaczony pod zab. mieszusł. 1.988.800 zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 2563m², ul. Zwierzyniecka, regularny kształt:30m90m, dostęp do wszystkich mediów 560 zł m² 664-091-164 BOMAR BIAŁYSTOK, 490m², os. SRÓDMIEŚCIE 318.500 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 544m², ul. Koszykowa, os. Bojary, Działka zabudowana drewnianym domem i murowanym bud.gosp. Pres żowa lok 270.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA BIAŁYSTOK, 600m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Bema, blisko centrum, miejscowy plan zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną, szer.18m, super położenie 179.000 zł 660-474444, (85)674-74-44 BEWE BIAŁYSTOK, 630m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Koszykowa, os. Bojary, W cenę nieruchomości wliczony jest projekt domu jednorodzinnego.KUP BEZ PROWIZJI 327.000 zł 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 665m², os. Ścianka, pod budownictwo mieszkaniowe 1-rodzinne i usługowe, w pełni uzbrojona, przy asfalcie 155.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 700m², os. Zawady, ładna działka, pełne uzbrojenie 280.000 zł do uzg. 795-999-550 BIAŁ BIAŁYSTOK, 739m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto, Działka kwadratowa wśród domów jednorodzinnych, pełne media, dojazd polbruk 320.000 zł do uzg. 516-010988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 760m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Nowe Miasto 360.000 zł do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 793m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Scianka, os. Bażantarnia, wym.(15, 75x50, 35)m, sucha, równa, nasadzenia drzew, krzewów, przemieszana zab. stara i nowa 158.600 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 800m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Bojary, domu jednorodzinnego 500.000 zł do uzg. 603-258-185, (85)74555-15, 603255515 IMMOBILIA BIALYSTOK, 1264m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Bacieczki 250.000 zł do uzg. 514-275770 BIAŁ

BUDOWLANE

ŁAPY kołpaki, 1900m², projektem 98.000 zł 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 1039m², ul. długa 66.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 1221m², ul. nowowiejska, z projektem domu 89.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 1470m², ul. nowowiejska, uzbrojona 65.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 550m², ul. krucza, kilka sztuk 75 zł m² 602-669993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁAPY, 783m², ul. żytnia 97.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL ŁOMŻA, 1500m², Działka o nieregularnym kształcie z wydanymi warunkami zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 270.000 zł 509-532-984, (86)216-4000 PÓŁNOC ŁOMŻA ŁOMŻA, 820m², Działka płaska w kształcie prostokąta o idealnych wymiarach: szer. 31 dł. 26m. Dojazd projektowaną drogą asfaltową. Dobra lokalizacja 165.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA

BIELSK PODLASKI, 19843M², UL. MICKIEWICZA, POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, PRZEMYSŁOWE LUB OBIEKT HANDLOWY DO 5000M², WYJAZD W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI NAREW 602-111-079, (85)651-68-13 BIEL

» BIELSK PODLASKI, 930M², UL. ASNY KA, I 950M² 502-266-943 BIEL BONDARY, 5500m², prąd, woda, uzbrojona, ok. 400m do zalewu Siemianówka. 50 zł m² 510-334-720 BIAŁ BROŃCZANY, 787m², prąd, gaz, Kształt: 24m² x 32m. Warunki zabudowy 79.000 zł 509-248-380, (85)73206-00 PÓŁNOC CHRABOŁY, 1.06ha, gm. Dobrzyniewo Duże, asfalt, media, warunki zabudowy, staw zarybiony, altana 25 zł m² do uzg. 791-934-007 BIAŁ CHRABOŁY, 2ha, gm. Dobrzyniewo, możliwość przekształcenia na budowlane 11 zł m² do uzg. 791-934007 BIAŁ CIASNE, 1000m², 2szt, atrakcyjne, sąsiadujące. 90.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK

CZARNA Biał., 1000m² 80 zł m² 600-450-141 BIAŁ CZARNA Białostocka, 756m², w centrum miasta 90.000 zł 669-779-327 BIAŁ CZYŻE, gm., 5900m², siedlisko, budynki, wodociąg, prąd, kanalizacja, studnia, ogrodzona, +ziemia, las 1, 5ha, 65.000 zł 531-185-145 HAJ DĄBROWA Gogole, 3000m², prąd, woda, siedlisko pod zabudowę, cicha okolica, domek drewniany i obora murowana gra s. 65.000 zł 503-627-844, (86)27502-64 WYS DOBRZYNIEWO Duże, 3000m², prąd 40 zł m² 602-430288 BIAŁ ELŻBIECIN, 5541m², Działka o wymiarach front: 38m, głębokość: 145m. Do działki prowadzi droga asfaltowa i około 200 m drogi gruntowej utwardzonej 205.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA ELK, 1300m², prąd, działka w Grabniku lub zamienię na lokal w Ełku. 60.000 zł 513-635-722 EŁK FASTY, 1001m², prąd, kształtna, płaska działka o wymiarach 31m x 32 m położona w okolicy nowych budujących się domów 78.000 zł 600-325-453, (85)74240-16, 504046274 APOGEUM FASTY, 5000m² 55 zł m² 500-207-606 BIAŁ FASTY, 770m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, 6szt. 125.000 zł do uzg. 502-672-595 BIAŁ GIEŁCZYN, 1102m², Nieruchomość ma wydane warunki zabudowy na budowę domu jednorodzinnego oraz podpisana umowę z elektrownią. Oferta bezprowizyjna 92.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA GIEŁCZYN, 20a, ok. Łomży, przy drodze asfaltowej. 120.000 zł 515-092-331 ŁOM GM. Choroszcz, 1158m², pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, posiadam gotowy projekt domu jednorodzinnego 100.000 zł 691-244-188 BIAŁ GM. Ełk, 2500m², i 3500m², nad jeziorem. 30 zł m² 607-875-307 EŁK GM. Juchnowiec Kośc., 0.50ha, warunki zabudowy, urocze miejsce, obok rzeczka. 10 zł m² 668-642-782 BIAŁ GM. Klepacze, 1700m², ul. Polna 150.000 zł 668-348236 BIAŁ GM. Sokółka, 3600m², ogrodzona, 1400 m², blisko media 12 zł m² 692-973-067 SOK GM. Supraśl, 1000m², warunki zabudowy, k. B-stoku 110 zł m² do uzg. 692-436-488 BIAŁ GRABÓWKA, 833m², warunki zabudowy, energia elektryczna 79.000 zł 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy GRAJEWO, 800m², budowlane, 3x800 i jedna o pow. 500m² 65 zł m² 660-636-023, (86)272-67-77 GRAJ HENRYKOWO, 1022m², prąd, woda, kanalizacja 85.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI HENRYKOWO, 3000m², rolno-budowlana, 6 km od Białegostoku. 99.900 zł 602-430-288 BIAŁ

» uzg. HRYNIEWICZE, 835M² 100.000 zł do 506-421-616 BIAŁ 835M², OK. BIAŁEGO » HRYNIEWICZE, STOKU 100.000 zł 506-421-616 BIAŁ IGNATKI, 1136m², trapez, wydane warunki zabudowy pod budownictwo jednorodzinne, wszystkie media w odl.100m, asfaltowy dojazd z B-stoku, ost.100m nieutwardzony 113.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE IGNATKI, 912m², prąd, woda, Działka z warunkami zab., dojazd asfalt., woda prąd przy działkach, gaz, kanalizacja ok 200m. 135 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA IZABELIN, 1187m², prąd 148.375 zł do uzg. 503-696567, (85)873-06-80 UNIKAT JAŁÓWKA Kondratki, 1900m², gm. Michałowo, działka budowlana 21.000 zł 606-881-066 BOMAR JASIONÓWKA, 1228m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Grodzieńska 35, wymiary 21x62, dojazd utwardzony 48.000 zł do uzg. 883-958-370 MOŃ JEZIORKO, 1000m², Nieruchomość położona niedaleko głównej drogi asfaltowej, w której znajduje się wodociąg oraz poprowadzona jest linia energetyczna 90.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA JUCHNOWIEC Dolny, 863m², warunki zabudowy 85.000 zł 603-725-666 BIAŁ KACZAŁY, 0.50ha, gm. Narew, siedliskowa, 40 km od B-stoku, nad Narwią, uzbrojona 58.000 zł 664-306196 HAJ KARAKULE, 1000m², 6km od Białegostoku. 95 zł m² 604-799-217 BIAŁ KARAKULE, 1624m², prąd, gaz, os. gm. Supraśl, kształt nieregularny, z nasadzeniami drzew i krzewów, pod działalność handlowo-usługową z funkcją gastronomiczną 230.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KARAKULE, 1900m², prąd, woda, kanalizacja 161.500 zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 KLEPACZE, 5955m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Wodociągowa, działka zlokalizowana na skraju nowego osiedla, posiada plan zagospodarowania, dobry dojazd, zabudowa b 535.950 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KLEPACZE, 751m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Przeznaczenie w planie pod budownictwo jednorodzinne z usługami. Wokół domy jednorodzinne, cicha i spokojna okolica 165.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, prąd, woda, kanalizacja ok 100m od działki, tereny pod osiedle domków jednorodzinnych, cisza, spokój, ładna okolica, działka kształtna 116.640 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4 KOLONIA Klewinowo, 3002m², pozwolenie na budowę, ok. 10km od Białegostoku, numer geodezyjny 887-4. 36.199 zł do uzg. 517-228-004 BIAŁ KOLONIA Lewickie, 1100m², prąd, woda, kanalizacja 85.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI KOLONIA Zabłudów, 700m², pozwolenie na budowę, uzbrojona. 60 zł m² 518-581-437 BIAŁ KONARZYCE, 43a, gm. Łomża. 300.000 zł do uzg. 507248-712 ŁOM KRYPNO Kościelne, 3000m², możliwość podziału, przy drodze nr 671. 25 zł m² 799-041-775 MOŃ KURIANY, 1000m², prąd, kompleks działek o powierzchni od 1000 do 5000 m², położonych w otulinie lasu, niektóre z warunkami zabudowy, doskonała inwestycja 50.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM KURIANY, 1341m², prąd, gaz, z warunkami zabudowy, cena do negocjacji, wymiary 30x45 110 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA KURIANY, 880m², prąd, BIA-2665 48.000 zł 509-248380, (85)732-06-00 PÓŁNOC LESZCZEWO, pow. Suwałki, jez. Szelment, 4 działki po 30 a, wyciągi narciarskie w pobliżu 40 zł m² 798-696945 SUW LETNIKI, 1960m², prąd, gaz, kształtna, rolno-budowlana z warunkami zabudowy pod budownictwo jednorodzinne 140.000 zł 660-474-444, (85)674-7444 BEWE LEWICKIE, 1338m², prąd, gaz, Do sprzedania działki z wydanymi warunkami zabudowy znajdujące się w Lewickich o powierzchniach: 852m², 2133m², 2658m² 100 zł m² 516-010-988, (85)744-51-77 AREA LEWICKIE, 2416m², 2szt, z wydanymi warunkami zabudowy, w okolicy nowe domy 160.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK LEWICKIE, 3303m², z wydanymi warunkami zabudowy, 3576m², 3083 m², 3162m², ładnie położone 60 zł m² 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK LIPINA, 2500m², gm.Sokółka, 100m od Puszczy Knyszyńskiej, wyjątkowa, uzbrojona, warunki zabudowy na 1 lub 2 domy, 35 km od centrum Białegostoku, dobry dojazd 95.000 zł 660-474-444, (85)674-7444 BEWE

tel. 085 744 88 99 MAŁE Raczki, 6604m², prąd, woda, kanalizacja, piękna, malownicza okolica w pobliżu jeziora Bolesty, przy drodze szutrowej, bezpośrednie zejście do rzeki Rospuda 260.000 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 MOŃKI, 800m², wszystkie media (z zabudowanym garażem). 205.000 zł 514-232-048 MOŃ NAD Biebrzą, malownicza okolica, atrakcyjna lokalizacja. 50 zł m² 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NIEWODNICA kośc., 1132m², woda, prąd, gaz, osiedle nowych domków jednorodzinnych 186.780 zł 602669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL NIEWODNICA kośc., 1251m², prąd, gaz, kanalizacja, działki budowlane pięknie położone od 820m² do 1251m² cena od 145.000zł do 210.000zł w okolicy powstają nowe domy 145.000 zł 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE NIEWODNICA kośc., 822m², prąd, gaz, kanalizacja, pięknie położona działka w sąsiedztwie lasu sosnowego i działek przeznaczonych pod nową zabudowę jednorodzinną 145.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE NIEWODNICA Kościelna, 1035m², prąd, woda, kanalizacja 75.000 zł do uzg. 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI NIEWODNICA Kościelna, 1132m², prąd, woda, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Łąkowa, KW pod budowę domu całorocznego 160 zł m² do uzg. 793-668889 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 769m², 22x33m. 103.800 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NIEWODNICA Nargilewska, 4139m², prąd, woda, 5km od B-stoku, dojazd utwardzony, 50x83m, sucha, równa, sąsiedztwo domów, pozwolenie na podłączenie mediów. 69 zł m² 696-566-280 BIAŁ NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², prąd, woda, 5km od B-stoku, sucha, równa, kształtna, 2x po 50x83m, sąsiedztwo domów. 69 zł m² do uzg. 696-566-280 BIAŁ NOWE Aleksandrowo, 1200m², ul. Spacerowa, cisza, spokój, dojazd drogą gminną. 85 zł m² do uzg. 503735-573 BIAŁ

» OBRUBNIKI, 3110M², MEDIA, WA RUNKI ZABUDOWY, DOJAZD ASFAL

WASILKÓW, 648m² 111.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK WASILKÓW, 685m², częściowo uzbrojona, przy drodze asfaltowej. W sąsiedztwie zabudowa 1-rodzinna i tereny zielone 68.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA WASILKÓW, 9800m², malowniczo położona z widokiem na Wasilków. 20 zł m² 502-218-358, (85)746-6669 BRACIA STRZELCZYK WITOWO, 0.37ha, uzbrojona, gm. Dubicze Cerkiewne. 20 zł m² (85)685-31-07 HAJ WOŹNA Wieś, 1200m², przy rzece, gm.Rajgród 100 zł m² 531-848-913 GRAJ WYSOKIE Mazowieckie, 1600m² 60.000 zł 514-394793 WYS WÓLKA Brzozowa, 4200m², prąd, woda, bdb lokalizacja, k.Grajewa 30.000 zł do uzg. 510-804-922 GRAJ WÓLKA Przedmieście, 1000m², otoczenie lasu, możliwe war. zabudowy. 32.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy ZABŁUDÓW, 900m² 29.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy ZABŁUDÓW, 935m², prąd, ul. Michałowska, okazja. 55.000 zł 517-218-849 BIAŁ ZABŁUDÓW, 935m², prąd, woda, ul. Michałowska, 54.000 zł do uzg. 517-218-849 BIAŁ ZACZERLANY, 1000m², gm. Choroszcz, dostęp do rzeki, z budynkiem gospodarczym murowanym o pow. 170m² 100.000 zł 530-754-189 BIAŁ ZALESIANY, 2600m², kierunek Księżyno, media +warunki zabudowy, podział na 3 działki, metraż i cena do uzgodnienia 120 zł m² 504-936-730 BIAŁ ZAWADY, 750m², atrakcyjna 390 zł m² 795-999-550 BIAŁ ZWIERKI, 1000m², warunki zabudowy, nowe osiedle. 45 zł m² 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy ZYGMUNTY, 29a, 60 a, gm. Krypno 20 zł m² 793-938124 MOŃ

REKREACYJNE

B STOK, 300m², ul. Hetmańska, w rodzinnych ogrodach działkowych. 20.000 zł 796-120-511 BIAŁ

TOWY 130.000 zł 795-505-775 BIAŁ

OGRODNICZKI, 1624m², prąd, woda 199.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI OGRODNICZKI, 687m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. SZKOLNA 99.000 zł 503-696567, (85)873-06-80 UNIKAT OK. Ełku, 2500m², prąd, wspólna plaża. 35 zł m² 661833-474 GRAJ OK. Suwałk, 1400m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę 55 zł m² 727-664-486 SUW OLISZKI, 1164m², prąd, pozwolenie na budowę, prąd, pozwolenie na budowę, 3km od Białegostoku, graniczy z jednej strony z młodym lasem sosnowym. 110 zł m² do uzg. 505-382-848, 694414778 BIAŁ OLISZKI, 1306m², prąd, Działki o pow. 1306m², 987m², 981m², pod budownictwo jednorodzinne, dogodny dojazd, prąd przy działkach 115 zł 516-010-988, (85)744-51-77 AREA

» OLMONTY, 1000M², PRAWO ZABU DOWY, 800M OD SZOSY BIAŁYSTOK

HRYNIEWICZE, PRĄD, WODA 0 zł 508353-278 BIAŁ

OLMONTY, 1220m², prąd, BIA-2664 99.000 zł 509248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC OLMONTY, 1500m², budowlane, 38x38m, na nowym osiedlu, do najblizszych domow 200m. 85.000 zł szt. 795-802-997 BIAŁ OLMONTY, 1612m², przy lesie, en. elektryczna, woda, kanalizacja 100 zł m² 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy OLMONTY, 4584m², budowlano-usługowa, inwestycyjna. 255.000 zł 795-802-997 BIAŁ OLMONTY, 986m², pozwolenie na budowę, z wydanymi warunkami zabudowy na dom jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym 115.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA PŁASKA, 1000m², prąd, 25km od Augustowa, w pobliżu Kanał Augustowski, jeziora, las. 50 zł m² do uzg. 603-085-814 AUG POGORZAŁKI, 3000m², gm. Dobrzyniewo Duże, działka rolno-budowlana, 13 km od Białegostoku. 79.900 zł 602-430-288 BIAŁ RAFAŁÓWKA, 1600m², 1700m², 2200 m² z warunkami zabudowy, za szkołą 35 zł m² 606-881-066 BOMAR

» ROGOWO, 1HA, DZIAŁKI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1HA, WSZYSTKIE ME DIA 50 zł m² 784-515-161 BIAŁ

SKRYBICZE, 1500m², ogrodzona, prąd, pozwolenie na budowę, rolna z warunkami zabudowy, dojazd do działki 75 zł 797-482-036 BIAŁ SOBOLEWO, 1200m² 80 zł m² 664-736-609 BIAŁ SOBOLEWO, 1200m², prąd, os. gm. Supraśl, 40x30m, w sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne 84.000 zł 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA SOBOLEWO, 1447m², ul. Podlaska, Przetarg odbędzie się 30.01.2013r, S.M.Krokus Dobrzyniówka 65 o godz.10 150.000 zł +VAT 501-503-783, (85)717-7030 BIAŁ SOBOLEWO, 862m², prąd, woda 92.000 zł 507-062057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI SOWALNY, 1620m², 967m² 230 zł m² 502-297-415 BIAŁ SOWALNY, 1620m², media 230 zł m² 502-297-415 BIAŁ SOWLANY, 832m² 83.200 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA SOWLANY, 967m², media 230 zł m² 502-297-415 BIAŁ

» SKA, SRÓDLESIE, 540M², UL. OK. BIAŁEGOSTOKU 816 BIAŁ

MYŚLIW 600-281-

STANISŁAWOWO, 1000m², prąd, kanalizacja, pozwolenie na budowę, działki z wydanymi warunkami zabudowy na domy Wszystkie media : prąd, woda, kanal., gaz. Pow. od 943m² do 1850m² 170.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA STANISŁAWOWO, 974m², prąd, woda, gaz, kanalizacja 135.000 zł 698-090-340 BIAŁ STUDZIANKI, 3920m², dojazd do działki drogą utwardzoną, sąsiedztwo działki zabudowane, tereny rekreacyjne woda, las, odległość od centrum Białegostoku 10km 150.000 zł 501-590-206 BIAŁ SUPRAŚL, 512m², korzystnie zlokalizowana, kształtna, w pełni uzbrojona, przy drodze asfaltowej, z pozwoleniem na budowę. W sąsiedztwie domy 1-rodzinne 129.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA SUWAŁKI, 3620m², prąd, gaz, os. Kropiwne Stare, przy drodze asfaltowej 126.700 zł 509-248-381, (87)56500-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWAŁKI, 470m², prąd, gaz, piwnica 250.000 zł 510640-625 SUW SZABLAK, 6200m², Działka płaska o wymiarach szer. ok. 25m, dł. 248. Dojazd drogą asfaltową. Media : prąd przy działce, woda znajduje się na granicy działki 120.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA TOŁCZE, 936m², warunki zabudowy, w sąsiedztwie nowa zabudowa 41.000 zł 501-738-393, (85)744-8002 Grabowscy TUROŚŃ Kościelna, 1100m², prąd, woda 60.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI UHOWO, 1400m², ul. Mickiewicza, jedna trzecia udziału, dom 58m². 45.000 zł (85)715-49-80 BIAŁ WALNE Ok. Augustowa, 2200m², 3 działki po 2200 m². 22 zł m² 605-234-228 AUG WASILKÓW, 600m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. Gajna, 5969 m²(56zł/m²) lub 600m²(160zł/m²) lub 650 m²(180zł/m²)przy drodze asfaltowej. 0 zł m² do uzg. 790-548-338 BIAŁ

BIAŁOWIEŻA, 2000m², prąd, woda, ul. Mostowa, prostokąt 25x110m. 100.000 zł 500-760-500 BIAŁ

BIEŁKI, 2.71ha, warunki zabudowy 2, 50 zł m² 694426-665 SIEM DROŻĘCIN - Lubiejewo, 18000m², W sąsiedztwie działki domy letniskowe w niezbyt zwartej zabudowie, las, pola, rzeka Narew w odległości 100m 117.000 zł 509532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA EŁK, 350m², działka ogrodniczo- rekreacyjna nad kanałem do jeziora, uzbrojona, własność notarialna. 13.650 zł 692-950-954 EŁK GIŻYCKO, 1600m², rekreacyjno- budowlana w ośrodku wypoczynkowym 105 zł m² 507-960-008 GIŻ GM. Rutki, 2500m², z możliwością zabudowy letniskowej, malownicza okolica (las i rzeka) 75.000 zł 601918-020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ GM.MIŁKI, 500-1.500mkw 41 zł m² 691-712-673 GIŻ GÓRA, 17716m², prąd, woda, kanalizacja, piękna, przy rzece Narew, w pełni uzbrojona, z możliwością warunków zabudowy, możliwość podziału działki na mniejsze 35 zł m² do uzg. 664-401-197 MOŃ IGRYŁY, 8300m², prąd, woda, gm. Sokółka, z domkiem do rozbiórki lub do remontu, 1, 5 km od trasy Białystok - Sokółka, możliwość wykopania stawu. 20 zł m² do uzg. 509-979-499, (85)711-81-60 SOK JUROWCE, 560m², ogrodzona, prąd, woda, z domem 8x7, cały dom jest wykończony w drewnie, góra przestronna. 32.000 zł 797-482-036 BIAŁ PTAKI gm. Turośl, 3300m², Działka z linią brzegową rzeki Pisa, zabudowaną domkiem letniskowym. Działka w kształcie prostokąta. Na działce znajduję się staw 93.000 zł 509-532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA RAFAŁÓWKA, 4000m², siedlisko z budynkami. 25 zł m² 607-788-802 BIAŁ RYBNIKI, 2300m², gm.Wasilków 30 zł m² 694-274553 BIAŁ

ROLNE

0LISZKI, 3000m², gm. Choroszcz, 5km od Białegostoku. 55 zł m² 781-787-895, (85)662-60-51 BIAŁ B STOK, 4400m², przy granicy miasta 120 zł m² 502297-415 BIAŁ B STOK, 5152m², ul. Bystrzycka, os. Wyżyny, kształtna, położona na równym, suchym, piaszczystym terenie, piękne, urokliwe miejsce blisko zabudowy jednorodzinnej 1.000.000 zł 502-083-610, (85)74221-15 eM4 BIAŁOBRZEGI, 11900m², 5km od Augustowa. 100.000 zł 506-084-565 AUG BIAŁYSTOK, 2ha, kupię ziemię rolną V lub VI klasy w gminie gródek, szudziałowo, czarna białostocka, sokółka lub wasilków. 0 zł 690-157-841 BIAŁ BIAŁYSTOK, 988m², os. Dojlidy, szerokość 33m, możliwość zabudowy, uzbrojona, dojazd drogą utwardzoną, nieopodal asfaltu, zabudowane sąsiedztwo 155.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIELSK Podlaski, 5ha, os. Dubiażyn, pilnie. 25.000 zł ha do uzg. 518-424-323, 518851194 BIEL BOBROWA, 3.60ha, rolna, 15 km od Białegostoku 219.000 zł 534-717-993, (85)653-99-80 EMMERSON BOBROWA, 36361m², pięć działek prostokątnych, razem tworzą kwadrat, każda z działek graniczy z rzeką Bobrówką, niepodal ośrodek Bobrowa Dolina 4, 90 zł m² do uzg. 502-409-473 BIAŁ BOGUTY Gm., 9000m², zabudowa, media 50.000 zł 519-569-468, (22)737-17-98 BORSUKÓWKA, 14850m², działka położona na obrzeżach wsi Borsukówka, w otoczeniu lasów i pojedynczych zabudowań, teren płaski 30.000 zł 502-083610, (85)742-21-15 eM4 BRAŃSK, 2500m², możliwość zabudowy jednorodzinnej, przemysłowej. 50.000 zł do uzg. 668-120989 BIEL BROŃCZANY, 3100m², Działka położona 12 km od Białegostoku.Nieruchomość przylega z dwóch stron do dróg gminnych - asfalt, możliwość podziału 110.000 zł do uzg. 603-255-515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA CHRABOŁY, 2ha, gm. Dobrzyniewo, możliwość przekształcenia na budowlane. 11 zł m² do uzg. 791-934007 BIAŁ CHRZANOWO, 7000m², ładna działka, wjazd z drogi wojewódzkiej, warunki zabudowy w trakcie załatwiania. 315.000 zł do uzg. 606-381-590 EŁK CIASNE, 712m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Zielona, sucha, równa, bez nasadzeń, prostokąt o wym. (21, 5x33) m, narożna, przy ulicy, bez ogrodzenia, komunikacja miejska 120 zł m² 604-907-658, (85)742-21-15 eM4 DĄBRÓWKI, 1258m², prąd, gaz, kształt prostokąta, zabudowa jednorodzinna, polegająca na budowie parterowego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem + garaże 125.800 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 DOBRZYNIEWO duże, 50a, rolno-zagrodowa 20 zł m² 796-707-799

» DZIKIE, 0.50HA, W KSZTAŁCIE PRZE KSZTAŁCENIA, ATRAKCYJNA 602-717353 BIAŁ

FASTY, 1289m², do zabudowy mieszkaniowej, prostokąt o szerokości 27m, dostępne media: energia el., woda, kanalizacja, dojazd drogą utwardzoną 105.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA FOLWARKI Małe, 18900m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej 49.000 zł 606-881-066 BOMAR


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

FOLWARKI Wielkie, 5600m², działka rolna, we wsi, www.bomar.com.pl 21.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Brańsk, 2500m², ogrodzona, prąd, woda 50.000 zł do uzg. 668-120-989 BIEL GM. Juchnowiec, 3200m², warunki zabudowy, 6 działek, w tym 1 z pozwoleniem na budowę domu drewnianego, 10-15 zł m² 0 zł 798-527-795 BIAŁ GM. Nowe Piekuty, 6000m², IV klasa, położona przy drodze asfaltowej. 35.000 zł (85)715-66-83 WYS GM. Sokółka, 8300m², wieś Planteczka, rolno- budowlana, prąd, wodociąg, telekomunikacja, blisko puszcza Knyszyńska i rzeka, możliwość wykopania stawu 18 zł m² 511-240-244 SOK GM. Zabłudów, 11.30ha, z siedliskiem, bardzo dobry dojazd, blisko Białegostoku. 550.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK GM.SUWAŁKI, 6ha 170.000 zł 504-060-756 SUW GM.WASILKÓW, ogrodzona, prąd, rolno-budowlane, 2x822mkw, Puszcza Knyszyńska, osiedle domków letniskowych Zapiecek 300.000 zł szt 603-554122 BIAŁ GRABÓWKA, 1044m², siedliskowa z warunkami zabudowy, 29x36 105.000 zł do uzg. 693-693-233 BIAŁ GRABÓWKA, 1286m², rolna z warunkami zabudowy 130.000 zł 693-693-233 BIAŁ GRABÓWKA, 2700m², kształtna, z możliwością zabudowy mieszkaniowej, częściowo uzbrojona 135.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA

» GRABÓWKA, 3500M², ATRAKCYJNA, LEŚNO ROLNA 0 zł 602-405-688 BIAŁ GRAJEWO, 5ha 12.000 zł ha 696-278-774 EŁK HALICKIE, 845m², prąd, woda, dojazd drogą utwardzona, media prąd i woda - warunki zabudowy. 77.000 zł 609-852-757 BIAŁ HENRYKOWO, 1935m², prąd, os. gm.Supraśl, działka z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w okolicy zabudowań w nowej architekturze 120.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM HRYNIEWICZE, 1107m², prąd, woda-studnia głębinowa, kanalizacja-szambo, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny, sucha, bez nasadzeń, na lekkim wzniesieniu 130.000 zł 516-129-184, (85)74221-15 eM4 IZBISZCZE, 4000m² 25 zł m² 694-175-685 BIAŁ IZBISZCZE, 4300m², działka rolna z dostępem do drogi gminnej, gm choroszcz. 20.000 zł do uzg. 665-868899 BIAŁ IZBISZCZE, 4400m², w Parku Narwiańskim. 35 zł m² 694-175-685 BIAŁ JEŃKI, 2200m² 65.000 zł 602-669-993, (85)715-59-20 CONTINENTAL KARAKULE, 3395m², wymiary (26x130)m, sucha, równa, nasadzenia krzewów, wzdłuż jednej z granic przepływa strumyk-istnieje możliwość wykopania oczka wodnego 339.500 zł 502-083-610, (85)74221-15 eM4 KARAKULE, 902m², wym.(21x43)m, obrzeża wsi, sucha, równa, nasadzenia drzewek samosiejek, dojazd drogą gruntową, ee i woda ok 300m od działki 75.500 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KOŚCIUKI, 16500m², łąka gmina choroszcz 35.000 zł do uzg. 665-868-899 BIAŁ

» KOBYLANKA, 12000M², GM. MICHA ŁOWO, DROGA ASFALTOWA, WODO CIĄG, PRĄD. 15 zł m² 500-652-771

KONARZYCE, 20475m², Dałki rolna położona w Konarzycach o powierzchni 2, 05ha. W kształcie prostokąta, płaska. Niedaleko powstaje osiedle domków jednorodzinnych 150.000 zł 509-532-984, (86)21640-00 PÓŁNOC ŁOMŻA KOPLANY, 3622m², prąd, gaz, W okolicy domy jednorodzinne. Dojazd drogą asfaltową w której są media: woda, prąd 40 zł m² 516-010-988, (85)744-5177 AREA KRYNKI, 2328m², ul. Graniczna, energia elektryczna ok. 200 m od działki, równa, sucha bez nasadzeń, kształt-trójkąt, na obrzeżach Krynek 70.000 zł 516129-184, (85)742-21-15 eM4 NIEKRASY, 1.40ha, k. Nowej Wsi Ełckiej, fundamenty dawnego budynku 20.000 zł ha 606-262-582 EŁK NIEWODNICA Nargile., 1ha, Ziemia rolna 1ha położona 1400m od wsi Niewodnicy Nargilewskiej 89.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA OGRODNICZKI, 5000m², łąka 30 zł m² 502-297-415 BIAŁ OGRODNICZKI, 5000m², łąka 30 zł m² 502-297-415 BIAŁ OK. Białegostoku, 2ha, rolno-rekreacyjna, nad rzeczką, Puszcza Knyszyńska, zaciszne miejsce, Natura 2000, 10 km od Białegostoku 20 zł m² 795-999-550 BIAŁ OLISZKI, 1000m², energia el. ok. 200 m od działki, wym. (29x34, 5)m, teren suchy, płaski, bez nasadzeń, ciche urokliwe miejsce, w okolicy nowa zabudowa jednorodzinna 70.000 zł 516-129-184, (85)742-2115 eM4 OSTRÓW Południowy, 4000m², gm. Krynki, rolno-siedliskowa 44.000 zł 698-266-630 SOK

» 2000 PAŃKI, 2HA, W OTULINIE NATURA 602-717-353 BIAŁ POROSŁY, 2000m², prąd, działka sucha, równa z nasadzeniami drzew i krzewów.W otoczeniu nowa zabudowa jednorodzinna.Kształt nieregularny zbliżony do trapezu. 300.000 zł do uzg. 516-129-184, (85)74221-15 eM4 POROSŁY KOLONIA, 1000m², równa, kształtna(25mx40m), dojazd do działki od drogi gminnej wytyczoną fizycznie utwardzoną drogą wew. o szer. 10 m, do ee i wody ok 70m 178.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 RACZKI, 4300m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Działka z dostępem do rzeki Rospuda 53.000 zł 509248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI RAFAŁÓWKA, 5000m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej. www.bomar.com.pl 79.000 zł 606-881066 BOMAR

DZWONIĆ PO 19STEJ 45 zł m² (085)732-49-52, (85)732-49-52 BIAŁ ROSTOŁTY, 34363m² 2, 7 zł m² do uzg. 502-109-933 BIAŁ RYBNIKI, 8000m², możliwość zabudowy 30 zł m² 694274-553 BIAŁ SIEMIEŃ Nadrzeczny, 600m², blisko Łomży, piękny krajobraz, przy rzece. 50.000 EUR do uzg. 504-982149 ŁOM SOWLANY, 1000m², prąd 150 zł m² do uzg. (0-85)67482-65, (85)674-82-65 AB GRAND SOWLANY, 4400m² 120 zł m² 502-297-415 BIAŁ STACJA Lewickie, 2017m², prąd, równa, trapez, na obrzeżach wsi, wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny, dojazd drogą gruntową, cicha spokojna okolica 150.000 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4 STAWOROWO, 11ha, prąd, woda, ziemia rolna, las, uzbrojone siedlisko, 4ha pod żwirownię 1.000.000 zł 530-990-352 SOK SZCZEBERKA, 1.11ha, rolno-budowlane, ok. Augustowa, przy lesie, częściowo uzbrojone. 10 zł m² 661042-082 AUG WASILKÓW, 818m², gaz, pozwolenie na budowę, ul. Dmowskiego, ee ok. 200 m od, wydane warunki zabudowy na bud. mieszk, równa, sucha bez nasadzeń, narożna, przy drodze gminnej 98.160 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 WASILKÓW, 9800m², dająca duże możliwości, do końca 2012r. ma być doprowadzona woda i kanalizacja. Nadaje się pod halę, magazyn, siedlisko lub lokata kapitału 15 zł m² (0-85)674-74-44, (85)674-74-44 BEWE WIŻAJNY, 17a, przy jeziorze. 20.000 zł do uzg. 531356-871 GOŁ ZŁOTA Wieś, gm. Czarna Białostocka, działka 5900m², łąka 15 zł m² 609-352-267 BIAŁ ZAŚCIANKI, 10004m², prąd, 42x238m, blisko granicy miasta, możliwość podziału na mniejsze ok. 3000m² 80 zł m² do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE ZAJEZIERCE, 2900m², prąd, os. gm. Zabłudów, kształt trójkąta, liczne nasadzenia drzew i krzewów, lekki spadek terenu, pod budynek parterowy z użytkowym poddaszem 261.000 zł 502-083-610, (85)74221-15 eM4

PRZEMYSŁOWE

KOPLANY, 3445m², przemysłowo-usługowa, z koncepcją hali E, W, K. 185.000 zł 501-738-393, (85)74480-02 Grabowscy KSIĘŻYNO, 3500m², os. Gm. Juchnowiec, foremna działka w sąsiedztwie zabudowy usługowo- przemysłowej z dostępem do uzbrojenia 460.000 zł 600325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM WASILKÓW, 4774m², ul. Nadawki, inwestycyjna, 30x159m, narożnikowa, w okolicy BMW i Parku Dinozaurów. 115 zł m² 602-805-824 BIAŁ ZAŚCIANKI, 6178m², prąd, kanalizacja, ul. Szosa Baranowicka, Kształtna działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej wśród zabudowy usługowo - handlowej 950.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM ZALESIANY, 1400m², działka na rozjeżdzie Łapy, Wys. Maz., przy drodze asfaltowej, z 3 stron droga, idealna pod działalność gosp. 150.000 zł 608-140-201 BIAŁ ŁUKAWICA, 2ha, las mieszany, bardzo gruby, ponad 100 letni 70.000 zł (85)650-14-36 BIAŁ AUGUSTÓW, 15000m², woda, ul. Sucha Rzeczka, siedlisko w tym 13 ar. lasu, zabudowane domem drewnianym wraz z dwoma budynkami gospodarczymi 195.000 zł do uzg. 509-491-920 AUG B STOK, 4000m², 8 km od Białegostoku. 25 zł m² 607788-802 BIAŁ ELIASZUKI, 3200m², siedlisko z domem drewnianym i budynkami gospodarczymi, woda, prąd 49.000 zł 606-881-066 BOMAR FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka siedliskowa, niezabudowana, woda, prąd 29.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Dobrzyniewo, 3000m², siedlisko, zabudowania, 10km od Białegostoku 245.000 zł 507-383-115 BIAŁ GM.TYKOCIN, 1.36ha, siedlisko 87.000 zł 510-210058 BIAŁ GMINA Zawady, 13000m², łąka położona w gminie Zawady, dojazd drogą asfaltową. 40.000 zł 793-628125, 793628125 BIAŁ

» 660-472-994 GNIEWINO, OK. WEJHEROWA 0 zł

HUSAKI, 3400m², las sosnowy, drewno budowlano opałowe, działka nie nadaje się do przekształcenia na inny rodzaj gruntu 10.000 zł do uzg. 796-558-556 BIEL

JASIONÓWKA, 60a, ul. Korycińska, rolno-leśna 17.000 zł do uzg. 883-958-370 MOŃ KIERMUSY, 0.40ha, k. Tykocina, stary las 22.000 zł 664-306-196 BIAŁ KORYCIN, 700m², ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, działka + sklep spożywczy (po remoncie) ok. 100m² + bud. mieszkalny ok. 40m². 400.000 zł do uzg. 692800-290 SOK LEŚNA, 10ha las mieszany, bardzo gruby 350.000 zł (85)650-14-36 BIAŁ MIELNIK, 4.50ha, 15 letni las z ziemią (brzoza, sosna, dąb) lub zamienię na mieszkanie w Białymstoku. 110.000 zł do uzg. 608-202-551 SIEM

KOŚCIELNA, 2HA, WY DZIERŻAWIĘ STAWY W NIEWODNI » ROGOWO, 3500M², GM. CHOROSZCZ, » NIEWODNICA

CY KOŚCIELNEJ, IDEALNE MIEJSCE DO WĘDKOWANIA 600-231-928, (85)66329-68 BIAŁ NOWE Guty, 3.50ha, na Mazurach, atrakcyjna, dopłaty unijne, idealna pod różne inwestycje, w pobliżu jeziora, w cąłości lub do podziału. 19 zł m² 530-191-960 OK. Knyszyna, 10000m², na terenie działki 2 duże stawy zarybione. 14 zł m² 514-232-048 MOŃ OK. Moniek, 400m², siedlisko, jednorodzinny, media, dom murowany 100m², do zamieszkania od zaraz, bud. gospodarcze murowane, sad, przy szosie 300.000 zł 531-993-054 MOŃ OSTRÓW Południowy, 4000m², gm Krynki, rolno-siedliskowa, we wsi. 44.000 zł 698-266-630 SOK PLOSKI, 9800m², dom drewniany, 2 chlewy murowany i drewniany, 2 stodoły, kuchnia letnia, piwnica w ziemi. 110.000 zł (85)744-07-46 BIEL RAFAŁÓWKA, 3700m², działka siedliskowa, niezabudowana, woda, prąd. www.bomar.com.pl 78.000 zł 606-881-066 BOMAR RYNKI, 4700m², prąd, gaz, siedlisko, 20km od Białegostoku, telefon, droga asfaltowa, po 20.00 43 zł m² (085)654-05-80, (85)654-05-80 BIAŁ

STERŁAWKI MAŁE, 3500M², SIEDLISKOWA, 10KM OD GIŻYCKA, NA UBOCZU WSI, 900M OD J. DEJGUNY, BUDYNEK MIESZKALNO GOSPODARCZY MUROWANY 58M², POW. GOSP. 198M² 160.000 zł do uzg. 501-647576 GIŻ

STRĘKOWA Góra, 6900m², działka siedliskowa z dostępem do rzeki Narew, zabudowana domem i stodołą. www.bomar.com.pl 138.000 zł 606-881-066 BOMAR WASILKÓW, 3726m², działka leśna koło Świętej Wody. 33.000 zł 602-805-824 BIAŁ

ZIEMIA ROLNA

ŻEDNIA, 2ha, las 40-letni sosnowy, cena za kpl. 60.000 zł 510-334-720 BIAŁ ŁOMŻA, 30a, ul. Szosa Do Mężenina, os. Sybiraków, ziemia orna, 600m od miasta, osiedla. 150.000 zł 502-092-504 ŁOM BAGNY, 13ha, gospodarstwo rolne, w malowniczej miejscowości Bagny koło Dąbrowy Białostockiej, blisko Augustów. 0 zł 507-645-337 SOK CZYŻEW, 5ha, Kupię lub wezmę w dzierżawę ziemie rolną gmina Czyżew Boguty 0 zł do uzg. 518-475677 WYS DĄBROWA Białostocka, 10000m², przyjmę w dzierżawę grunty orne i użytki zielone - każda ilość, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra. 0 zł 505-204506 SOK DOBARZ CHOJNOWO, 1.50ha, łąka 35.000 zł do uzg. 517-467-879 MOŃ FOLWARK Berżniki, 3ha, zamiana na mieszkanie w Suwałkach, cicha i spokojna okolica, blisko las, możliwość dojścia do jeziora. 190.000 zł 667-457-070, (87)516-32-83 SEJ GM. Goniądz, 0.70ha, siedlisko, dom murowany 150 m², zabudowania 110.000 zł 668-818-711 MOŃ GM. Goniądz, 8.50ha, w tym 3, 50 ha las, dopłaty UE, 4, 50 ha 40-50-letniego, 1 ha pastwisko 220.000 zł 604-284-375 MOŃ GM. Janów, 3ha, plus 0.8ha łąka i 2.5ha las. 160.000 zł do uzg. 692-297-298, (85)744-15-18 SOK GM. Juchnowiec Kośc, 2ha 4 zł m² 512-268-467 BIAŁ GM. Juchnowiec Kośc., 2ha 4 zł m² 668-642-782 BIAŁ GM. Milejczyce, 1ha, IV klasa. 15.000 zł 725-523-730 SIEM GM. Nurzec Stacja, 10ha, Kleszczele, bliskie okolice, przyjmę w dzierżawę ziemie, łąki. 0 zł 669-568500 SIEM GM. Suraż, 2ha, IV klasa 60.000 zł 501-073-997 BIAŁ GM. Turośń K., 2ha 1, 50 zł m² 500-186-237 BIAŁ GM. Turośń Kośc., 4200m² 5.000 zł 530-754-189 BIAŁ GM. Zabłudów., 2.15ha 40.000 zł 500-186-237 BIAŁ GRÓDEK, 2ha, łąka 18.000 zł ha 664-306-196 SIEM IZBISZCZE, 30000m² 120.000 zł do uzg. 665-868899 BIAŁ KARAKULE, 30600m², Działka rolna-dojazd drogą polną ok1km od drogi asfaltowej, prąd ok 700m od działki 612.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA KLEWINOWO, 1.50ha, łąka, staw 300 m², altanka letnio-zimowa 24m², kominek 60.000 zł 511-937-087 BIAŁ KLEWINOWO, 8000m², woda, przy głównej drodze 4, 50 zł m² 511-937-087 BIAŁ MICHAŁOWO, 18ha 25.000 zł ha do uzg. 691-690-613, 781108111 BIAŁ MIELNIK, 3ha, + 1 ha lasu 50 -letniego lub zamienię na mieszkanie w Białymstoku. 100.000 zł do uzg. 608202-551 SIEM OK. Grajewa, 20ha, las 20-50 lat, sosnowy, możliwość wydzielenia, 400 m od rzeki Ełk. 28.000 zł ha 507764-007 GRAJ OK. Tykocina, 0.53ha, las. 10 zł m² 888-963-721 BIAŁ ROGAWKA, 1.20ha, k. Siemiatycz, +0, 8 ha lasu, nad rzeczką 38.000 zł 664-306-196 SIEM SIEMIATYCZE, 2ha, prąd, działka z lasem położona przy drodze asfaltowej 25.000 zł do uzg. 697-296471 SIEM STARA Chmielówka, 23ha, gospodarstwo rolne, w tym 4ha lasu. 1.220.000 zł do uzg. 609-611-181 SUW SZPAKOWO, 35000m², prąd, woda, ziemia orna +0, 5ha las 3, 40 zł m² do uzg. 504-674-746 MOŃ

SZYMANY, 1.50ha, las z gruntem. 54.000 zł 607-511421 GRAJ

POKOJE DO WYNAJĘCIA B STOK, os. Białostoczek, umeblowany, internet. 400 zł 882-085-666 BIAŁ B STOK, os. Centrum 200 zł 517-758-251 BIAŁ B STOK, os. Dziesięciny, pokój 3-osobowy w samodzielnym mieszkaniu, +liczniki, dzwonić po 20 200 zł osoba 514-613-924 BIAŁ B STOK, os. Piasta, dziewczynie lub chłopcu, umeblowany 400 zł 517-538-582 BIAŁ B STOK, os. Piasta, umeblowany, pani. 350 zł 505502-979 BIAŁ B STOK, os. Starosielce, pracującej, pilne, Internet 400 zł 517-982-861 BIAŁ B STOK, os. Zielone Wzgorza, opłaty wliczone. 450 zł pokój 697-873-580 BIAŁ B STOK, os. Zielone Wzgórza 400 zł 602-493-645 BIAŁ B STOK, os. Zielone Wzgórza, k. Carrefoura, +opłaty 350 zł 602-493-645 BIAŁ B STOK, ul. Andrukiewicza, os. Sybiraków, przytulny pokój w mieszakniu 2-pokojowym, mieszkanie w pełni wyposażone, nowe meble, w drugim pokoju studentka. 400 zł +opłaty 505-138-192 BIAŁ B STOK, ul. Antoniukowska, pokój z balkonem, blisko centrum 400 zł (85)733-36-51 BIAŁ B STOK, ul. Berlinga, pokój 390 zł (85)653-16-36 BIAŁ B STOK, ul. Branickiego, 2 pokoje, +rachunki 450 zł pokój 504-405-221 BIAŁ B STOK, ul. Broniewskiego, dwa samodzielne, umeblowane pokoje w mieszkaniu 3-pokojowym, w bloku Isze piętro, dobra lokalizacja, blisko centrum i dworca 500 zł 792-233-177 BIAŁ B STOK, ul. Głowackiego, os. Sady Antoniukowskie, pokój 500 zł (85)651-29-14 BIAŁ B STOK, ul. Kręta, pokój w 2-pokojowym mieszkaniu, +liczniki 600 zł 697-990-512 BIAŁ B STOK, ul. Kraszewskiego, umeblowany w samodzilnym 3-pokojowym, osobom bez nałogów. 350 zł (85)741-60-66 BIAŁ B STOK, ul. Nowogródzka, os. Sienkiewicza, duży pokój, wyremontowany, prawie wszystko nowe w całym mieszkaniu, studentce 600 zł całość 505-117382, 505-117-381 BIAŁ B STOK, ul. Piłsudskiego, os. Centrum 200 zł 517-768251 BIAŁ B STOK, ul. Prowiantowa, pokój panu 400 zł do uzg. 668-433-258 BIAŁ B STOK, ul. Sukienna, os. Przydworcowe, od zaraz, spokojnemu studentowi w 3- pokojowym mieszkaniu, pokój jasny, umeblowany, po remoncie. 470 zł pokój 519-409-713 BIAŁ B STOK, ul. Warszawska, os. Piasta, studentka szuka współlokatorki, mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, po remoncie, od zaraz 500 zł do uzg. 504-314923 BIAŁ B STOK, ul. Wiatrakowa, pokój do wynajęcia 400 zł 513-488-227 BIAŁ B STOK, ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, pracującemu umeblowany pokój z TV i internetem 450 zł całość 504-446-617, (85)674-77-69 BIAŁ B STOK, ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, pokój mężczyźnie, nowe budownictwo, czysto, urządzony 400 zł pokój 509-796-436 BIAŁ B STOK, umeblowany, kuchnia, łazienka, internet. 400 zł 729-411-971 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska 15 B, umeblowany spokojnej osobie - uczniowi lub studentowi. 400 zł (85)733-36-51 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Chrobrego, os. Piasta, dobra lokalizacja. 450 zł do uzg. 514-497-462 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Kopernika, os. Bema, umeblowany pokój w domku jednorodzinnym, os Bema, 5 min od dworca PKS, studentce, uczennicy, cena plus woda. 300 zł 509-402-654 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Krzyżowa, os. Jaroszówka, 1-5 pokoi w domu, jeden zajęty, wyposażone, spokojna okolica, dobry dojazd, wszędzie bisko, do centrum mpk 10minut. 350 zł +liczniki do uzg. 795-422-979 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Puławskiego, os. Nowe Miasto, mieszkanie dla studenta. 520 zł osoba 608-183-592, 728458418 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Dworska, os. Wysoki Stoczek, 1 pokój w bloku, dziewczynie 380 zł całość 660-332-896 BIAŁ EŁK, 4 pokoje 300 zł pokój 728-706-846 EŁK SOKOŁY, 1 pokoje, Pokoje do wynajęcia. Także na godziny. Cena od 25 złotych. 0 zł do uzg. 503-906-513 WYS SOKOŁY, także na godziny. 25 zł do uzg. 503-906-513 WYS

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA AUGUSTÓW, 2 pokoje, ul. Mickiewicza, os. Śródmieście, 40m², IIp., umeblowane, AGD, RTV. +liczniki 700 zł 695-094-138 AUG B STOK, 2 pokoje, os. Dziesięciny, umeblowane, wyposażone, pracującym 1.100 zł 728-379-416 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Jaroszówka, pracującym panom 700 zł 666-714-484 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Leśna Dolina, IIp., umeblowane, wyposażone w sprzęty RTV i AGD. 1.000 zł +opłaty 509-238-333 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Wygoda, +opłaty 800 zł 721071-265 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. 1000-lecia, spokojna okolica, garaż. 1.200 zł 791-102-825 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Żeromskiego, os. Nowe Miasto, Ip., umeblowane, w pełni wyposażone, komfortowe, proszę dzwonić po 15.00. 1.300 zł 502-209779 BIAŁ

25

B STOK, 2 pokoje, ul. Ślusarska18, os. Młodych Jazbud, 32m², umeblowane, obok centrum C.H.Auchan Hetmańska, +opłaty 900 zł do uzg. 510-694-720 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, wyremontowane, ładnie urządzone, umeblowane, nowy sprzęt, świetna lokalizacja, 10 minut pieszo do dworca PKP, sklepy 1.000 zł +opłaty 519-080-830 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Chełmońskiego, kuchnia, 42m², samodzielne, umeblowane, agd. 800 zł +liczniki 885822-608 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Gajowa, os. Dziesięciny, 36 m², umeblowane, +opłaty, +kaucja zwrotna 600 zł 900 zł 691-508-071 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Gajowa, umeblowane, od 1.12, +prąd, woda 1.100 zł 505-014-777 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Kisiela, os. Nowe Miasto, 43m², parter, balkon, piwnica, bardzo ładne w budynku z nowszej cegły, dla wymagających, ogrodzona wspólnota 950 zł +opłaty do uzg. 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Lipowa 650 zł +opłaty 690-899831 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, 44m², 3 piętro, nowe budownictwo, bardzo ładne, przytulne, zadbane, osobne pomieszczenia, dla wymagających 1100+opłaty 1.100 zł + opłaty 660-474444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, w pełni wyposażone i umeblowane, wolne od 01.03.2013 +liczniki 850 zł 504-101-416 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Towarowa, os. Piasta, I piętro, częściowo umeblowane, abd, kaucja 400 zł. 850 zł 721-282-917 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Upalna, częściowo umeblowane, wolne od 1.02, +liczniki, dzwonić po 16 950 zł 517756-815 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wiatrakowa, os. Antoniuk, ładnie umeblowane mieszkanie, salon z aneksem kuchennym i balkonem, sypialnia, piwnica, pralka, telewizor. 700 zł +opłaty 796-101-865 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wiatrakowa, os. Antoniuk, ładnie umeblowane mieszkanie, salon z aneksem kuchennym i balkonem, sypialnia, piwnica, pralka, telewizor. 700 zł +opłaty 796-101-865 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wołodyjowskiego, +prąd 950 zł 508-419-691 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wrocławska, 43m², od 1.02, umeblowane, +opłaty 750 zł 888-558-663 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto 1.200 zł całość 508-417-879, (85)716-80-92 MOŃ B STOK, 2 pokoje, ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, 45m², Ip.nowe budownictwo, balkon, bardzo ładne mieszkanie dla wymagającego Najemcy w świetnej lokalizacji 950 zł + opłaty 660-474-444, (85)67474-44 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Zagórna, os. Dziesięciny, umeblowane, wyposażone, +liczniki 1.100 zł 604-234914, 664-480-640 BIAŁ

» BFA,STOK, 2 POKOJE, UL. ZAMENHO OS. CENTRUM, UMEBLOWANE, SPRZĘT AGD, TELEWIZOR 510-877787 BIAŁ

B STOK, 2 pokoje, ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, umeblowane, cena +prąd. 1.000 zł 660-859640 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 500 zł pokój 724498-929 BIAŁ

B STOK, 3 POKOJE, 60M². 0 zł 506-394» 843 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Dziesięciny, +media, częściowo umeblowane, do wynajęcia od zaraz. 1.000 zł 515123-520 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Dziesięciny, Ip, rodzinie lub pracującym 1.500 zł 695-123-314, (85)652-44-58 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Leśna Dolina, częściowo umeblowane. 800 zł +opłaty 608-264-410 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Wygoda, dom jednorodzinnymieszkanie 2-poz.parter+Ip.70m² w pełni wyposażone, bardzo ładne, 3 osobne pokoje, duża łazienka, garaż, maks.6osób 2.000 zł +liczniki do uzg. 660474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 3 pokoje, ul. Antoniukowska, Oferuję do wynajęcia 2pokoje+salon z kuchnią częściowo umeblowane z pralką i lodówką, nowy blok w parterze Galeria Antoniuk. 1.150 zł +liczniki 518-961-727 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Ciepła, 60m², do zamieszkania. 950 zł +opłaty 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 3 pokoje, ul. Piastowska, częściowo umeblowane, +liczniki 750 zł do uzg. 728-377-509 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Skorupska, studentkom, umeblowane, cena plus czynsz. 650 zł 791-489-668 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Starobojarska, 60m², po remoncie. 1.000 zł +opłaty 501-738-393, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, 3 pokoje, ul. Swobodna, I piętro. 1.200 zł 515-418-047 BIAŁ B STOK, 4 pokoje, ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, 120m², I piętro w domu jednorodzinnym, samoszielne, przestronne, zadbane, cena zawiera wszystkie opłaty! 1.900 zł całość do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 5 pokoje, ul. Włościańska, os. Pieczurki, połowa blizniaka, garaż i działka 435m² do wynajęcia, również na działalność.Cena 1650zł+woda, en.el., gaz, śmieci 1.650 zł + liczniki do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, os. Centrum, 51m². 1.100 zł +liczniki 606-206722 BIAŁ

STOK, OS. DOJLIDY GÓRNE, NOWA » BSZEREGÓWKA 2.000 zł + liczniki 602405-688 BIAŁ

B STOK, os. Nowe Miasto, kawalerka, czysta, umeblowana, sprzęt AGD, RTV, polecam studentom, +liczniki, +kaucja 900 zł 511-184-439 BIAŁ B STOK, os. Skorupy, pokój w domu, uczącemu się, internet, kuchnia, łazienka. 400 zł (85)743-12-02 BIAŁ

B STOK, pokój aneks kuchenny, łazienka, w domu jednorodzinnym. 500 zł 507-868-435 BIAŁ B STOK, ul. Antoniukowska, kawalerka, po remoncie, umeblowane. 750 zł 604-624-959 BIAŁ B STOK, ul. Fabryczna, 40m² w domu, k. sklepu Wygoda, oddzielne wejście, pokój, +pokój z aneksem kuchennym, korytarz, łazienka, parze, na dłużej, +liczniki 800 zł 695-974-308 BIAŁ B STOK, ul. Mickiewicza, 46m². 800 zł +liczniki 696552-119 BIAŁ B STOK, ul. Pułaskiego, kawalerka, umeblowana, +opłaty 600 zł 600-671-462 BIAŁ B STOK, ul. Słonimska, os. Bojary, dom 320m², wolno stojący, z garażem, nadający się na każdą działalność hurtownia, inne 3.100 zł +opłaty (85)716-47-53 BIAŁ B STOK, ul. Słowackiego, róg ul. Mickiewicza, samodzielne, 50m², 2 duże nieprzejściowe pokoje, umeblowane, pralka, lodówka 700 zł +opłaty 698-288727 BIAŁ B STOK, ul. Zachodnia, Św. Mikołaja, Kręta, Boboli, Andrukiewicza. 0 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, 1 pokoje, mieszkanie w Dojlidach 64m² wyposażone kuchnia, łazienka, salon umeblowany z oddzielnym niezależnym wejściem, spokojne osiedle. 750 zł 797-482-036 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Antoniukowska, os. Antonuk, kawalerka w centrum, 24m², po remoncie, umeblowane, pralka, lodówka, mikrofalówka, internet. 800 zł +liczniki 605-862-555 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, umeblowane w doskonałej lokalizacji. 750 zł +liczniki 504-916-316 BIAŁ BIAŁYSTOK, 160m², działka 400, os. Wygoda, murowany, bliźniak, dom blisko centrum, świetna lokalizacja, przy głównej ulicy, miejsca parkingowe. 3.500 zł do uzg. 604-247-199 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ślusarska 18, os. Młodych, róg ul. Zwyciestwa i Hetmańskiej, umeblowane i wyposażone, pralka, lodówka, kuchnia. 850 zł +opłaty 510-694-720 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Świętokrzyska, 33m², kuchnia z aneksem i pokój, w pełni umeblowane pralka, lodówka, nowe budownictwo. 850 zł +opłaty 504-101416 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Gro gera, os. Mickiewicza, mieszkanie typu studio, umeblowane, wyposażone, duża łazienka, garderoba. Blok ogrodzony 1.000 zł 603-252-555, (85)745-55-15 IMMOBILIA

» BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. OGROD NICZKI, PO REMONCIE, WYPOSAŻO

NE, LODÓWKA, PRALKA 900 zł + opłaty 500-359-577 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Tuwima, os. Antoniuk, ładne, po remoncie, w spokojnej okolicy, w pełni umeblowane. 900 zł całość 669-429-142 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Wyszyńskiego, os. Centrum, 40m², umeblowane. 900 zł +liczniki 795-429493 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, os. Dziesięciny, kompletnie umeblowane, I piętro. 1.000 zł +liczniki 503-117090 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kraszewskiego, os. Bojary, Przestronne mieszkanie 3-pokojowe w doskonałej lokalizacji w pobliżu centrum 700 zł + opłaty 504046-274, (85)742-40-16, 600325453 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kraszewskiego, os. Bojary, Przestronne mieszkanie w doskonałej lokalizacji nadające się również na działalność gospodarczą 1.500 zł + opłaty 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Starobojarska, os. Bojary, Przestronne i funkcjonalne mieszkanie 3- pok. w bardzo dobrym standardzie w cichym miejscu w centrum miasta 1.500 zł + opłaty 504-046-274, (85)74240-16, 600325453 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, od marca 2013. 1.250 zł całość do uzg. 602501-156 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Zachodnia, 64m², pełne umeblowanie na wysokim poziomie, po remoncie, piwnica do wykorzystania. 1.200 zł +liczniki do uzg. 502773-395 BIAŁ BIAŁYSTOK, 40m², 1p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk, umeblowane, po remoncie, okna PCV, plus rachunki za antenę ok. 30 zł. 1.000 zł +liczniki 660-859640 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Gajowa, umeblowana kawalerka, dostępne od 01.02.2013r. 700 zł całość 668-011-214 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Konwaliowa, umeblowane + kaucja 1000 zł. 1.000 zł całość 516-384-259 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, 53m², balkon, duży salon, sypialnia, tv, internet, łazienka i kuchnia widna, umeblowane. 1.350 zł +liczniki 536-590-563 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Warszawska, os. Piasta, jeden z pokoi przechodni do kuchni, umeblowane, blisko uczelni, przystanku. 1.000 zł +opłaty 667-169991 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Wroclawska, os. Zielone Wzgorza, nowe budownictwo, blok ogrodzony, blisko Carrefoura. 1.000 zł +liczniki 668-168-731 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Wroclawska, os. Zielone Wzgorza, nowe budownictwo, blok ogrodzony, umeblowane, blisko Carrefoura. 1.000 zł +liczniki 668168-731 BIAŁ CHOROSZCZ, 2 pokoje, ul. Powstania Styczniowego, po kapitalnym remoncie, częściowo umeblowane, +opłaty 500 zł 604-444-857 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

„ NOWOŚCI RYNKOWE

NA CO ZWRACA UWAG PRZY WYBORZE OKAPU KUCHENNEGO

DEKORACYJNY AKARD

Fot. FRANC GARDINER

Żeby wnętrze nie zostało przytłoczone i nie sprawiało bałaganu kompozycyjnego, musi być kolorystycznie przemyślane. W tym celu warto sięgnąć po żakardowe tkaniny z prześwitującymi wzorami, które utrzymane w jednej tonacji ciekawie podkreślą charakter aranżacji. Wzory tworzone są na nich przez ingerencję w samą strukturę splotu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie efektu prześwitu. Roleta przepuszcza światło w miejscach o rzadszym splocie i dzięki temu płaszczyzna tkaniny jest dynamicznie rozświetlona. Pomysł dla wszystkich, którzy w dzieciństwie lubili się bawić w zajączki. Cena: od 36,99 zł.

PUKAJ ELEGANCKO

FOT. YAWAL

Drzwi panelowe PANdoor TM 77 to nowość w ofercie Yawal, jednego z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. System stworzony został z myślą o odbiorcach ceniących połączenie walorów estetycznych, idealnie wpisujących się w panujące na rynku trendy z bardzo dobrymi parametrami technicznymi. W drzwiach zamontowano ukryte zawiasy. Można zastosować panele o dowolnym wzorze z aplikacjami ze stali nierdzewnej i ozdobnym frezem oraz szeroką paletę kolorów RAL. PANdoor TM 77 pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy. System cechują łatwość i szybkość montażu oraz – dzięki zastosowaniu nowatorskich przekładek termicznych – bardzo dobre parametry termiczne (współczynnik przenikania ciepła 1,2-0,8 W/mkwK), niezwykle istotne w przypadku drzwi wejściowych. Zaletami systemu jest również wysoka izolacyjność akustyczna – 30-40 DB.

BUR ZTYNOWY SZLAK

Fot. ROGALA

Bursztyn niesie ze sobą tajemnicę wieków, jest niepowtarzalny i skrywa sekrety. Podobnie naturalny kamień w bursztynowych odcieniach: odwieczny granit Juparana Colombo Gold, czy Colonial Gold cechuje niespotykane nigdzie indziej piękno i ciepło. Bursztynowe odcienie to także marmur Giallo Triana czy onyks Yellow. Cena: od 121,77 zł/mkw. oprac. BK

„ reklama

tel. 085 744 88 99

Pochłaniacz idealny B

igos, smażona ryba, pieczona kiełbaska – pyszności. Ale, ale zapachy jakie pozostają w kuchni podczas przygotowywania tych pyszności, do przyjemnych nie należą. Dlatego jeśli nie chcemy czuć ich w powietrzu, zamontujmy w kuchni okap, a jeszcze lepiej – dobry okap. Podpowiadamy więc, na co zwracać uwagę przy jego wyborze.

Kuchnia to serce domu, to właśnie w niej, przy stole spotykają się wszyscy domownicy. Aby wspólne jedzenie było miłe i przyjemne, warto pozbyć się z kuchni zapachów, jakie wytworzyły się w trakcie przygotowywania posiłku. Wybór odpowiedniego okapu kuchennego wbrew pozorom nie jest prosty. Wysoka cena pochłaniacza niestety nie zawsze idzie w parze z jego jakością. Idealny okap to taki, który usunie największą ilość zapachów i tłuszczu, a przy tym będzie pracował cicho. Obecnie na rynku jest wiele przeróżnych modeli. O krótką charakterystykę poszczególnych poprosiliśmy Piotra Olendzkiego, koordynatora działu elektrycznego Leroy Merlin w Białymstoku. – Podstawową funkcją każdego okapu jest odprowadzanie oparów kuchennych. Bardzo dużo zależy tu więc od tego, jak często gotujemy oraz jaką przestrzenią dysponujemy. Ale od początku. Wyróżniamy kilka rodzajów okapów. I tak pierwszy z nich to okap kuchenny standardowy. Jest to okap wolnowiszący, przymocowany bezpośrednio do ściany. Ceny tych okapów nie są wysokie – zaczynają się już od 100 zł. Obecnie nowością w okapach kuchennych są okapy wertykalne, są one płytkie, dzięki czemu możemy się cieszyć komfortem ich użytkowania. Wyciągi tego typu posiadają nowoczesny wygląd, jest to zazwyczaj połączenie stali nierdzewnej i szkła hartowanego. Kolejny model – to okapy wyspowe, które montuje się do sufitu – najczęściej pośrodku kuchni – tuż nad wyspą, na której znajduje się płyta grzewcza. Okap wyspowy to nie tylko użyteczny sprzęt, ale przede wszystkim fantastyczny element wystroju wnętrza. Każdy taki model posiada w standardzie stelaż, czyli konstrukcję pozwalającą przymocować go do sufitu. Ceny takich okapów do niskich nie należą, zaczynają się bowiem od 1.000 zł. Kolejny model to okapy podszafkowe – instalowane są pod szafką wiszącą, stanowiącą integralną część umeblowania kuchni. Nie są drogie, już za 100 zł możemy kupić jeden z nich. Ostatni rodzaj to okapy do zabudowy tzw. teleskopowe – montowane w szafce wiszącej tak, że stają się jej integralną częścią. Od frontu widoczna jest tylko przednia listwa okapu wykonana ze stali nierdzewnej lub szkła. Okapy teleskopowe zaczyna swoją prace po wysunięciu przedniej części. Najtańszy model kosztuje 250 zł. Zasada działania okapu kuchennego zależy nie tyle od jego budowy, ale przede wszystkim od sposobu instalacji w kuchni. Może on bowiem działać jako wyciąg, lub jako pochłaniacz. Różnica polega na tym, że wyciąg podłączony jest za pomocą rury do przewodu wentylacyjnego. Dzięki temu zapachy są z kuchni usuwane raz na zawsze poprzez ten otwór na zewnątrz. Jednak, by móc zamontować w swojej kuchni

Fot. LEROY MERLIN

26

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele modeli okapów, fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego znajdą Państwo w Leroy Merlin – zapewnia Piotr Olendzki, koordynator działu elektrycznego.

taki okap trzeba mieć otwór wentylacyjny usytuowany możliwie blisko kuchenki. Jeżeli w kuchni nie ma otworu wentylacyjnego, wówczas okap może pracować jako pochłaniacz. W takim wypadku zassane powietrze przechodzi przez filtry z aktywnym węglem, a następnie oczyszczone trafia z powrotem do kuchni. Ten rodzaj okapu działa jednak mniej skutecznie niż wyciąg. Poza tym filtry węglowe są dość drogie, a trzeba je regularnie wymieniać, średnio co trzy do sześciu miesięcy, aby okap działał skutecznie. Jednym z ważniejszych parametrów, na jaki należy jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze okapu jest jego wydajność. Określa ona bowiem ilość przefiltrowanego powietrza (podawaną w metrach sześciennych) jaka jest zasysana przez okap w ciągu godziny. Jednak z wysoką wydajnością wiąże się kilka minusów. Pierwszy z nich to hałas. Chyba nikt nie lubi, kiedy gotowaniu towarzyszy głośne buczenie i to tuż nad głową. A im większa wydajność okapu, czyli im więcej zasysa on powietrza, tym głośniej pracuje. Drugi minus jest taki, że im więcej powietrza pochłania okap, tym więcej zabiera nam ciepła z domu i odprowadza je na zewnątrz. I trzeci minus wysokiej wydajności to ryzyko, że w kuchni pozostanie zbyt mało świeżego powietrza i tym samym wzrośnie stężenie niebezpiecznego dla nas tlenku węgla, czyli czadu. A zatem używając okapu jako wyciągu, nie wolno zapominać o otwarciu okna. Marzena Bęcłowicz


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

27


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

28 Inwestor

Lokalizacja budowy i charakterystyka

Rogowski Development

Alter Nieruchomości 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, lok. 12, tel. 85 746 10 52, fax 85 746 10 53, kom. 0502 764 333 www.alter.nieruchomosci.pl

Yuniwersal Podlaski, ul. Legionowa 28 lok 401, 15-281 Białystok, tel: 85 748-52-02, 85 748-52-03, www.yp.com.pl, e mail: bialystok@yp.com.pl

Wizualizacja

tel. 085 744 88 99 EŁK, 2 pokoje, ul. Zdunki, wynajmę niewielki domek jednorodzinny piętrowy w zdunkach, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, garaż, wifi. 800 zł do uzg. 505-824247 EŁK EŁK, 3 pokoje, ul. Grodzieńska, os. Północ 2, 48m², częściowo umeblowane, kaucja 450zł. 650 zł +liczniki 691-728-708 EŁK EŁK, ul. Gdańska 300 zł (87)732-01-32 EŁK GDAŃSK, 1 pokoje, blisko centrum, kawalerka 30m², dla studentow lub pracownikow firm, wyposażone, umeblowane, zadbane, od 1 lutego, minimum miesiac. 800 zł +opłaty do uzg. 504-640-977 AUG GDAŃSK, 2 pokoje, blisko centrum, Starówka, mieszkanie 2 pok, bdb standard, nowe, sprzed agd i rtv, internet, tv kabl, pralka. 30 zł osoba do uzg. 609-391139 OLE GRAJEWO, 1 pokoje, os. M.Konopnickiej, częściowo umeblowane 500 zł 660-636-023 GRAJ GRAJEWO, kwatery noclegowe, lub mieszkanie osobom samotnym 20 zł doba 660-636-023, (86)27267-77 GRAJ IGNATKI, 2 pokoje, 42m², wysoki parter, osiedle ogrodzone, +liczniki 850 zł 500-224-803 BIAŁ LIPSK, 4 pokoje, 74m², umeblowane, IIIp., +opłaty 200 zł 601-275-931 AUG POROSŁY, stylowe mieszkanie niedaleko Białegostoku, będące częścią domu, oddzielne wejście, możliwość parkowania samochodu. 1.500 zł do uzg. 604247-199 BIAŁ SUWAŁKI, 3 pokoje, ul. Kowalskiego, os. Północ, 64m². 700 zł +opłaty 605-154-967 SUW SUWAŁKI, kawalerka. 550 zł +liczniki 503-787-417 SUW SUWAŁKI, ul. 11 Listopada, 46 m², 2 pokoje, umeblowane. 450 zł +opłaty 506-503-397 SUW TOPCZYKALY, 50m², drewniany, dom, ok. Bielska Podlaskiego, cena plus prąd. 350 zł 504-360-694 BIEL WASILKÓW, 1 pokoje, kawalerka, Ip., E.Plater, 25m², umeblowana 600 zł (85)719-44-16 BIAŁ

Termin odbioru

Cena

Apartamenty Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku. I etap: budynek 16-kondygnacyjny. Zostały duże mieszkania o pow. 76-190mkw.

Gotowe do odbioru

4.000-4.600zł/ mkw.

Apartamenty Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku. II etap: budynek 16-kondygnacyjny, mieszkania o pow. 49-163mkw.

Gotowe do odbioru

4.600-5.100zł/ mkw.

Sun Lofty – 14-kondygnacyjny budynek przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku, mieszkania o pow. 50-98mkw.

Gotowe do odbioru

3.800-4.400zł/ mkw.

„Słoneczne Tarasy” przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. II etap, mieszkania o pow. 75mkw.

Gotowe do odbioru

4.450zł/mkw.

Budynki przy ul. Warmińskiej i Kujawskiej w Białymstoku, mieszkania o pow. 44-88mkw.

IV kwartał 2013r.

4.400-4.930zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Wołyńskiej w Białymstoku, łącznie 21 mieszkań, 2 klatki

Gotowe do odbioru

4.400-4.600zł/ mkw.

Rezydencja „Nowy Świat” w centrum Białegostoku, budynek 7-kondygnacyjny z lokalami usługowymi na parterze, łącznie 70 mieszkań. Zostały 3 ostatnie mieszkania o pow. 78-87mkw i 140 mkw

Gotowe do odbioru

6.016-6.200zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny 5-piętrowy przy ul. Blokowej w Białymstoku, II etap

Gotowe do odbioru

4.200-4.800zł/ mkw.

Dwa budynki wielorodzinne przy ul. Żeromskiego (róg Zachodniej) w Białymstoku. Pierwszy blok 6-piętrowy 9-klatkowy: parter - lokale usługowe, dużo małych mieszkań o pow. od 29 mkw. do 73mkw., w podziemiu miejsca parkingowe

Gotowe do odbioru

4.400-4.890zł/ mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Zachodniej, 7-kondygnacyjny, mieszkania 2,3 i 4 pokojowe, pow. 36,76-76,16mkw. Parter handlowo-usługowy, lokale usługowe o pow.31-108mkw

Grudzień 2013 r.

Mieszkania – 4.500-4.990zł/ mkw., lokale – 4.950-6.400zł/ netto/mkw.

WYSOKIE Mazowieckie, 3 pokoje, os. Centrum 2, 4 piętro. 200.000 zł 506-751-517 WYS ZDUNKI, 2 pokoje, niewielki domek jednorodzinny, piętrowy, w cichej spokojnej okolicy, 10km od Ełku i Grajewa. 800 zł całość do uzg. 505-824-247 EŁK

Budynek wielorodzinny 6-kondygnacyjny z cichobieżną windą z podziemnym parkingiem przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok. Lokale użytkowe.

Gotowe do odbioru

Lokale od 6.700zł/mkw.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

888-

Gotowe do odbioru

Dwa ostatnie segmenty środkowe gotowe do odbioru 435 tys.zł

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej na Nowym Mieście w Białymstoku. Powstanie 18 segmentów mieszkalnych. Domy o pow. 132-143mkw, działki- 128-135mkw. inwestorem jest firma Sato Białystok

Gotowe do odbioru

Od 499.000zł

„Rezydencja Piotrkowska” przy ul. Piotrkowskaw Białymstoku. Kameralny obiekt w ścisłym centrum miasta. Na parterze lokale handlowo-usługowe, zaś na wyższych kondygnacjach 20 mieszkań o powierzchni 49,8-73,8 mkw. Podziemny garaż oraz winda.

Czerwiec 2013 r.

Budynek 8-piętrowy z windą przy ul. Wiadukt w Białymstoku, I etap. Zostało ostatnie wykończone mieszkanie o pow. 79mkw.

Gotowe do odbioru

4.000zł/mkw.

Budynek przy ul. Wiadukt w Białymstoku, III etap, łącznie 117 mieszkań, dostępne metraże 5285mkw. (wykończone i w stanie deweloperskim)

Gotowe do odbioru

Od 4.000zł/ mkw.

Od 5.200zł/ mkw.

I etap – gotowe do odbioru, II etap – w trakcie realizacji

Od 395.000zł.

„Zakątek Spacerowa” - budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Białymstoku. Mieszkania o pow. 27-105mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.550zł/ mkw.

„Osiedle w Dolinie” - docelowo 22 budynki wielorodzinne przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku. Sprzedaż mieszkań z III etapu budowy, mieszkania o pow. 37-62mkw.

Kwiecień 2013r.

Od 3.600zł/ mkw.

„Pastelowe Zacisze” – dwa budynki wielorodzinne przy ul. Waszyngtona/Szpitalna w Białymstoku. Mieszkania o pow. 46-115mkw.

I kwartał 2013r.

Od 4.800zł/ mkw.

„Magnoliowe Ogrody” dwa budynki mieszkalno- usługowe u zbiegu ul. Fabrycznej i Ogrodowej w Białymstoku, mieszkania o pow. 27,8-65,74 mkw.

IV kwartał 2013

Od 5.300 zł/mkw.

667-112-921 BIAŁ

B STOK, para z 3 małych dzieci, mieszkania najlepiej 3pokojowego, bardzo tanio 0 zł 515-953-442 BIAŁ BIAŁYSTOK Wasilków, poszukuje umeblowanej kawalerki do 500 zł, oferty z wyższą ceną i kaucją nie. 0 zł 503-705-160 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, os. Wygoda, Centrum, B-stok, spokojna, wypłacalna, pracująca para wynajmie od marca umeblowaną kawalerkę w nowym budownictwie, po 15.00. 800, 90 zł całość 505-771-716 BIAŁ BIAŁYSTOK, os. Antoniuk, Samotna kobieta z dwójką dzieci szuka pokoju do wynajęcia. Pilne. 0 zł do uzg. 504-049-258 BIAŁ GARAŻ w Białymstoku, niedrogo. 0 zł 663-988-106, (85)741-05-97 BIAŁ GM. Mońki, dom samodzielny, na dłużej, od kwietnia 0 zł 608-245-441 MOŃ

» LOKALU DO WYNAJĘCIA W B STOKU, OK. 60M², SALA Z LUSTRAMI 883-933538 BIAŁ

ŁOMŻA, 65m², os. Konstytucji, Lokal posiada duże witryny, wejście z chodnika od stronu dość ruchliwej ulicy, widoczny przy dobrej reklamie. 2.800 zł 509532-984, (86)216-40-00 PÓŁNOC ŁOMŻA AUGUSTÓW, 180m², pod działalność lub magazyn, 100 m² z c.o., +80 m² bez c.o., 5 km od miasta 1.100 zł 668-166-657 AUG AUGUSTÓW, 50m², os. Centrum, parter, +opłaty 1.300 zł 604-123-767 AUG B STOK, 100m², na cichą działalność, biuro, usługi, lokal ogrzewany 1.300 zł 795-999-550 BIAŁ

» BREMONTOWANA, STOK, 130M², SALA TANECZNA WY BLISKO CENTRUM, NISKI CZYNSZ 603-638-493 BIAŁ

B STOK, 20m², ul. Legionowa, pawilon Panorama, parter, klimatyzacja, na biuro, gabinet, salon fryzjerski itp 750 zł +opłaty 696-789-601 BIAŁ B STOK, 20m², ul. Legionowa, os. Centrum, lokal na parterze w budynku komercyjnym idealny na usługi, handel, biuro, cena 750zł+opłaty, razem 1000zł+en. el 750 zł + opłaty 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 23.50m², ul. Św.mikołaja, w budynku Kuriera Porannego lub, 47m², 2 pomieszczenia, cena bez dodatkowych opłat, na gabinet lekarski, biuro lub sprzedam 1.300 zł 602-846-791 BIAŁ B STOK, 36m², ul. Witosa 8a, os. Słoneczny Stok, handlowo-usługowy, wolno stojący, parter 1.800 zł +VAT 602-450-906 BIAŁ B STOK, 43m², ul. Młynowa, usługowo-handlowy, tanio. 1.000 zł 696-688-730 BIAŁ

» BHANDLOWY, STOK, 44M², LOKAL USŁUGOWO NISKI PARTER, ATRAK

CYJNA LOKALIZACJA, PRZY RONDZIE POPIEŁUSZKI I SIKORSKIEGO. 1.500 zł do uzg. 603-411-866 BIAŁ

B STOK, 44m², ul. Witosa 8a, os. Słoneczny Stok, handlowo-usługowy, wolno stojący, parter 2.200 zł +VAT 602-450-906 BIAŁ B STOK, 54m², ul. Marczukowska, w atrakcyjnym budynku komercyjnym 29m² i 54m² na biuro, firmę, usługi świetny dojazd i parking, 33złm² ne o w tym wszystkie media 33 zł +VAT do uzg. 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE

» BBRYCZNY, STOK, 55M², UL. ANTONIUK FA PARTER, 55 100M², BEZ Domy jednorodzinne w Sochoniach, kameralne położenie w otoczeniu lasu, osiedle z kontrolowanym dostępem, budynki o pow. 150175mkw., działki: 1.100-1.600mkw.

» BSILKOWSKIEJ, STOK, OS. WYGODA, OK. UL. WA 2 POKOJOWE, PARA

PILNIE 2- 3 pokoje, blok, domek do 800zł dla rodziny, na kilka lat, płatne bez zwłoki. 800 zł szt. do uzg. 507553-124 BIAŁ PILNIE poszukuję do wynajęcia mieszkania lub stancji w Mońkach. 0 zł do uzg. 512-561-275 MOŃ PODLASIE, B-stok, okolice, domek lub tanie samodzielne mieszkanie, może być w zamian za pomoc w pracach domowych, gospodarczych, ogrodniczych 0 zł 792-692-687 POSZUKUJĘ do wynajęcia od lutego pokoju na osiedlu TBS lub bliskiej okolicy, jestem osobą pracującą cena maksymalnie 400 z opłatami. 400 zł 723-458820 BIAŁ

DAM 606-827-782 BIAŁ

Gotowe do odbioru

B STOK, matka z synem pokoju -w zamian oferuję pomoc nad osobą starszą, pomoc domowa 0 zł 509536-518 BIAŁ B STOK, mieszkanie, najlepiej parter. 0 zł 500-517286 BIAŁ

MOŃKI, okolice, dom jednorodzinny 0 zł 608-245441 MOŃ

» 8B LOK. STOK, 111.40M², UL. ŚW. ROCHA 3, OS. CENTRUM, LUB SPRZE Od 6.450zł/ mkw, lokale - od 8.250 zł/ mkw (netto)

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

» 30M², ŁOMŻA, 20M², UL. AL. LEGIONÓW, 50M², 60M², PIĘTRO 80M², DUŻE WITRYNY I PARKING 515-373550 ŁOM

Domy w zabudowie szeregowej na zacisznym osiedlu blisko centrum przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku. Docelowo powstaną 4 dwukondygnacyjne budynki z 26 segmentami, bez podpiwniczenia, każdy będzie posiadał wbudowany garaż. Pow. domów 132mkw., działek - 170-250mkw. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok.

„Apartamenty Sienkiewicza” - budynek wielorodzinny przy ul.Sienkiewicza w Białymstoku, łącznie 18 mieszkań, dostępne metraże 32-89mkw.

» 932-635, WASILKÓW, NOWE, PO 16.00 0660-564-921 BIAŁ

HAJNÓWKA, 150m², os. Centrum, hala do wynajęci, lub sprzedam. 2.000 zł +VAT 602-387-288 HAJ MOŃKI, 60m², w centrum 1.500 zł 727-259-593 MOŃ SUWAŁKI, 420m², ul. Sejneńska, hala do wynajecia przy głównej ulicy, dojazd dla rów, rampa 5.460 zł 509-248-381, (87)565-00-60 PÓŁNOC SUWAŁKI SUWALKI, ul. Nowomiejska 10b, os. Polnoc, dwu poziomowy lokal handlowo-usługowym odnowionym z pomieszczeniem biurowo mieszkalnym o pow. 138m². 1.500 zł (87)567-83-39 SUW WYS. Maz, 60m², ul. Długa 5, piętro, +opłaty 750 zł 509-555-357 WYS WYS. Maz., 115m², ul. Mystkowska 24, parter, +opłaty 1.600 zł 509-555-357 WYS ZAMBRÓW, 850.57m², ul. Cmentarna, duży parking, ogrzewanie gazowe, dobra lokalizacja, lokal nadaje się do prowadzenia każdej działalności 12 zł m² 600940-372, 504-057-272 ZAM

POŚREDNIO PRZY ULICY, WITRY NY, ALARM, PARKING, PRZYSTANEK, WEJŚCIE X3, FAKTURA VAT 602-405688 BIAŁ

» NIE, OK. ŁOMŻY, NOWOGRODU, MIESZKA OD ZARAZ. 0 zł 798-697-066 ŁOM

ZAMIANA B STOK, komunalne, 3-pokojowe, na mniejsze. 0 zł 510-649-621, (85)652-58-51 BIAŁ B STOK, własnościowe, 60m², I piętro, na domek w okolicach Białegostoku 601-480-592 BIAŁ DAIHATSU Sharade (1991) 1.0 D dużo nowych części na większego diesla. 0 zł 505-744-476 BIAŁ DRZWI drewniane sosnowe filągowe, nowe, 90 prawe zewn. 2szt 120 zł szt; 80 prawe wewn. 1szt 90 zł; 70 prawe wewn. 1szt 90 zł. 0 zł 606-460-002 BIAŁ DZIAŁKA budowlana na samochód terenowy 4 x 4 (2008 - 9) 661-833-474 GRAJ EŁK, zamienię uzbrojoną działkę budowlaną 800 m² na luksusowy samochód. 0 zł do uzg. 692-950-954 EŁK GM.DZIADKOWICE, 2, 3 ha las z ziemią, mieszany, 80letni, na małe mieszkanie w Białymstoku 0 zł 605055-847, (85)655-64-43 SIEM MIESZKANIE właśnosciowe 48.2, IIp, zamienię na mniejsze, 1-pokojowe z kuchnią, pilne. 0 zł 607-680649 BIAŁ STAROSIELCE, mieszkanie 54mkw, na 3 pokoje 0 zł 508-747-376 BIAŁ WARSZAWA, kwaterunek 48m², dwa pokoje z dużą kuchnią, wszystkie wygody, bez roszczeń i zadłużeń, na mniejsze własnościowe lub domek, B-stok 0 zł 692-695-228 BIAŁ WASILKÓW, Zabłudów, dwa mieszkania, nowa cegła na domek w okolicach Białegostoku 517-982330 BIAŁ

» WROCŁAW, WŁASNE, CENTRUM, KOMFORTOWE, 52M², 2 POK., 4P., WINDA, BALKON, GARAŻ, OGRÓDEK, NA MAŁY DOM MUROWANY, WOJ. PODLASKIE 0 zł 507-549-691, 694-897532

ZAMIENIE mieszkanie w bloku 54m na 4p, 2 pokoje ul. Stroma 54 na dom w okolicach Białegostoku. 0 zł do uzg. 667-169-991 BIAŁ

» 88,B STOK, 600M², UL. CIOŁKOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZ

TAT LUB MAGAZYN, BEZPOŚREDNIO PRZY PRZY ULICY, OBIEKT MONITO ROWANY, DOBRY ASFALTOWY DO JAZD 516-108-155 BIAŁ

B STOK, 68m², ul. Legionowa, os. Centrum, idealny na biuro, przedstawicielstwo firmy i usługi, II piętro, 3 pomieszczenia, cena 25złm² ne o + opłaty licznikowe 1.700 zł +VAT 660-474-444 BEWE B STOK, 84 m², koło centrum, odstąpię za czynsz spółdzielni 1200 zł, likwidacja sklepu 0 zł 500-369822 BIAŁ BIAŁYSTOK, 100m², os. BOJARY 2.500 zł + opłaty +VAT do uzg. 503-696-567, (85)873-06-80 UNIKAT BIAŁYSTOK, 25m², ul. Waryńskiego, os. Śródmieście, idealne miejsce na biuro, gabinet bądź lokal usługowy, łazienka, wnęka, która może pełnić funkcję zaplecza. 750 zł 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 43m², ul. Marczukowska, na biuro, produkcję, usługi, magazyn, siłownia, salę tańca, inne 163 - 450 m². 800 zł +VAT 601-667-553 BIAŁ BIAŁYSTOK, 49.90m², ul. Upalna 5a, os. Leśna Dolina 25 zł m² 502-773-395 BIAŁ BIAŁYSTOK, 50m², ul. Kujawska, os. Skorupy, pomieszczenia o powierzchniach od 15 m² do 50 m² zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze, budynek po remoncie. 30 zł m² +VAT do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 56m², ul. PIŁSUDSKIEGO, 2 pomieszczenia biurowe, z których pierwsze jest o powierzchni około 40m² i drugie około 15m². Stan bardzo dobry 1.200 zł +opłaty 509-248-380, (85)732-06-00 PÓŁNOC BIAŁYSTOK, 70.57m², ul. Dąbrowskiego, os. Śródmieście, pierwsze piętro, trzy pomieszczenia biurowe (18, 4; 8, 0; 20)m², łazienka, po remoncie, alrm, oddzielne wejście 22 zł m² +VAT 516-129-184, (85)74221-15 eM4 BIAŁYSTOK, 74m², ul. Mickiewicza, lokal do wynajęcia, wysoki standard wykończenia klimatyzacja, monitoring, alarm, kamery 4.000 zł 664-091-164, (85)74200-00 BOMAR

» CIECHANOWIEC, 260M², BUDYNEK SKLEPOWO MAGAZYNOWY 502-243394 WYS

KUPIĘ BRAME wjazdowa używana kupie, możliwość demontażu z mojej strony. 100 zł 606-282-188 BIAŁ KOSTKA brukowa, możliwy własny demontaż, dowolna ilość 605-392-396 SOK PŁOTY betonowe z demontażu. 0 zł 798-773-213 BIAŁ TRZCINA dachowa 0 zł 502-360-102 MOŃ

2 piece kaflowe z chlebakiem, płytką + 1 piec typu ścianka w całości lub do rozbiórki, stan bdb. 800 zł 694-175-685 BIAŁ ŁATY impregnowane 4x5 cena 1, 5zł mb 700 zł +VAT 609-352-267 BIAŁ ŻWIR przesiany, pulpa, 2t, z transportem 100 zł 788882-649 BIAŁ BALE 2 - calowe dębowe o dł. 4, 20 m na stolarkę sezonowane 0, 85 m³ 1.700 zł m³ 798-947-463 SIEM BELKI stalowe o profilu zamkniętym, przekrój:0, 06x0, 20m, dł. 3-4, 60m szt.48, mogą być wykorzystane jako konstrukcja stalowa garażu 350 zł szt. do uzg. 608-492-073 BIEL BLACHA czarna w arkuszach 2.5 i 3mm 120 zł szt 507960-008 WYS BRAMA stalowa szer. 3, 80m i bramka szer. 1, 0 m, wys.1, 5m, 420 zł całość (85)653-10-80 BIAŁ BRAMY garażowe Hormann, 2 szt 550 zł szt. 794-015972 BIEL CEGŁA czerwona, 70szt, pozostałość z budowy 1 zł szt. do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ CEGŁA rozbiórkowa silikatowa i czerwona, pełna i dziurawka 0, 60 zł szt 668-393-077 SUW CEKOL A-45, 5x24kg gotowej masy szpachlowej. 200 zł 609-852-757 BIAŁ


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

29


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

30 Belveder Podlaski

Birkbud Białystok Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „BIRKBUD”

Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-SYSTEM 15-111 Białystok AL. 1000–lecia P.P. 4 www.eko-osiedle.pl Inwestycja przy ul. Białkowskiego 85/662 37 66 d.trochimowicz@eko-system.pl Inwestycja przy ul. Wiejskiej 85/662 31 88 m.ostaszewska@eko-system.pl

15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 60 tel. 85/664 40 71 kom. 606 82 77 82 www.fadbet.com.pl r.zawadzki@fadbet.com.pl

Apartamentowiec 14-kondygnacyjny przy ul. Orzeszkowa róg Branickiego w Białymstoku, dwie klatki schodowe, 110 mieszkań o pow. 27-201 mkw.

Gotowe do odbioru

Osiedle „Przylesie” - domy szeregowe przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Domy o pow. 105-221mkw., a działki 150-665mkw. Osiedle ma kontrolowany dostęp. Powstają dwa kolejne budynki, jeden z segmentami szeregowymi, drugi – mieszkalno-usługowy.

IV kwartał 2013r.

Gotowe domy od 440 tys. zł, inne – ceny do uzgodnienia

„Dębowe Osiedle” - domy szeregowe przy ul. Niewodnickiej/Granicznej/Białoruskiej w Białymstoku. Domy o pow. 79-126mkw. z działkami. Inwestycja podzielona na dwa etapy.

I etap na IV kwartał 2013 r.

Od 299 tys. zł domy z ogródkiem

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobodnej w Białymstoku, 32 mieszkania o pow. 35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu, lokale usługowe na parterze. Pow. mieszkań 34-116 mkw.

IV kwartał 2013r.

3.900zł/mkw.

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej (II etap) Rodzina na swoim. Zostały dwa segmenty, pow. mieszkaniowa 140 mkw. + garaż,działki - ok. 200mkw.

Gotowe do odbioru

3.532zł/mkw.

Ekskluzywne mieszkania dwupoziomowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. użytkowej 79 i 88 mkw., z przynależnymi ogródkami i miejscami parkingowymi.

I kwartał 2013r.

3.900zł/mkw.

Mieszkania jedno- dwupoziomowe z garażami na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku. Pow. mieszkań: 86, 128 i 134mkw.

Gotowe do odbioru

2.900-3.900zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny 6–piętrowy przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 40, 60, 75 i 120 mkw., dwupoziomowy garaż podziemny.

II kwartał 2013r.

4.200 - 4.500zł/ mkw. do negocjacji

Mieszkania 2-poziomowe w niskiej zabudowie (z ogródkiem i miejscem parkingowym) przy ul. Puchalskiego w Białymstoku os. Bagnówka.

IV,X 2013 r.

Od 220tys. zł

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Puchalskiego w Białymstoku os. Bagnówka

Czerwiec 2013 r.

Od 3.495 zł/mkw

Apartamenty Wiejska, 12-kondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Krętej i Wiejskiej. Mieszkania o pow. 26-60mkw oraz miejsca garażowe na dwóch podziemnych kondygnacjach. Na parterze lokale usługowe, do wynajęcia. Wysoki standard budynku.

Gotowe do odbioru

Atrakcyjne ceny

Budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny przy ul. św.A.Boboli 3A w Białymstoku, zostało ostatnie mieszkanie o pow. 102mkw. z tarasem o pow. 54mkw. i antresolą oraz lokal usługowy o pow. 125mkw.

Gotowe do odbioru

330.000 zł za mieszkanie (taras gratis), 350.000 zł za lokal (plus VAT)

Budynek wielorodzinny (cztery kondygnacje) z parkingiem podziemnym (parter z usługami) przy ul. 27 Lipca w Białymstoku

Marzec 2013r.

4.400zł/mkw., miejsce postojowe - 16.000zł

Apartamenty przy Operze – reprezentacyjny, sześciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z parkingiem podziemnym przy ul. Kijowskiej w Białymstoku

II/III kwartał 2014r.

Od 6.1006.400 zł/mkw

Park Jodłowa przy ul. Jodłowej (os. Ignatki) w Białymstoku - zespół dwóch budynków mieszkalnych. Łącznie 200 mieszkań o pow. od 50 do 95 mkw.

Gotowe do odbioru

Budynek A: 4.000-4.400zł/ mkw., B: 4.2504.450zł/mkw.

Zespół budynków wielorodzinnych Sonata Park przy ul. Składowej w Białymstoku. W pierwszym etapie powstanie 8- kondygnacyjny budynek Etiuda z 88 mieszkaniami i garażami w podziemiu. W drugim etapie budynek Symfonia z 222 mieszkaniami oraz Aria z 78 mieszkaniami

Etiuda - gotowe do odbioru, Symfonia i Aria – III kwartał 2014r.

4.400-4.900zł/ mkw.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu ul. Antoniukowskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku. W sprzedaży już czwarty budynek D, realizowany w II etapach – jako budynek D1 i D2. D1 składa się z 8 klatek 7-piętrowych i 2 klatek 3-piętrowych, a D2 - z 2 klatek 3-piętrowych i klatki 7-piętrowej. Pod budynkami dwupoziomowy parking podziemny. W sprzedaży mieszkania o pow. 31-76mkw.

Gotowe do odbioru

4.000-4.900zł/ mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny 7-piętrowy z miejscami parkingowymi i garażami w części podziemnej przy ul. Ślusarskiej 18 w Białymstoku. W sprzedaży ostatnie mieszkania.

Gotowe do odbioru

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Osiedle Nowe Bojary” u zbiegu ul. Ryskiej i Łąkowej w Białymstoku. Całe przedsięwzięcie składało się będzie z kilku zadań inwestycyjnych. I zadanie realizowane jest w II etapach - 2 budynki A i B. Oprócz 266 mieszkań znajdzie się w nich część podziemna z miejscami parkingowymi i garażami. Mieszkania o pow. 29-74mkw. Wkrótce w sprzedaży budynek C.

2012/2013

Instal Białystok ul Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel: (85)732-60-42 www.instal-mieszkania.pl e mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

ul. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel. (85) 732 60 42 e-mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

Jaz-Bud ul. Świętokrzyska 3 15-843 Białystok tel: 85 651-49-49 www.jaz-bud.pl e mail: biuro@jaz-bud.pl

Od 5.200 zł/mkw.

tel. 085 744 88 99 » CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓKNI

NY, MEMBRANY , NAJLEPSZE CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY ASOR TYMENT ZADZWOŃ DORADZIMY (085)653-92-34, (85)653-92-34 BIAŁ

CEOWNIKI 50, 120, 2 tony 1, 80 zł kg 609-499-004 PISZ DASZEK nad drzwi wejściowe 300 zł (0-85)715-29-32, (85)715-29-32 BIAŁ DESKI 400 zł +VAT 609-352-267 BIAŁ DOM z bala, do przeniesienia, 8x9 m 5.000 zł 508933-439 KOL DREWNIANY do rozbiórki, zabytkowy, Choroszcz. 5.000 zł 694-175-685 BIAŁ DRUT zbrojeniowy śr.16 mm, dł. 12 m, 20 szt. Drut został mi po budowie domu, jest zabezpieczony pod okryciem dachowym. (cena sklepowa to 56 zł/szt.) 35 zł szt. 510-555-373 SUW DRZWI aluminiowe, zewnętrzne, 94x205, brązowe 1.250 zł 604-922-094 BIAŁ DRZWI antywłamaniowe Gerda wysokiej klasy 950 zł 797-482-036 BIAŁ DRZWI antywłamaniowe Gerda z przeszkleniem lub bez, tanio. 900 zł 797-482-036 MOŃ DRZWI balkonowe pcv 300 zł 885-937-981 BIAŁ DRZWI drewniane garażowe z futryną 380 zł całość 796-335-325 BIAŁ DRZWI drewniane sosnowe z futryną, nowe 440 zł 885-937-981 BIAŁ DRZWI drewniane z futryną, sosnowe, nowe 380 zł całość 796-335-325 BIAŁ DRZWI garażowe z zawiasami, wys. 240x210 300 zł (085)650-15-59, (85)650-15-59 BIAŁ DRZWI metalowe podnoszone, ocieplone, szer. 208x250. 590 zł 885-937-981 BIAŁ DRZWI pokojowe, 80-tki, 4 szt, oszklone, 1 szt łazienkowe 70-tki, białe 40 zł szt. 507-331-362 EŁK DRZWI sosnowe z futryną pełne, nowe, 2szt 480 zł szt 691-712-673 PISZ DRZWI szklane wahadłowe do kabiny prysznicowej, nowe. 550 zł 508-073-762 BIAŁ DRZWI zewnętrzne 80 antywłamaniowe nowe z ościeżnicą Forte 1.150 zł 728-225-502 MOŃ DRZWI zewnętrzne 80 cm antywłamaniowe nowe z ościeżnicą. 1.150 zł 785-642-439 MOŃ DRZWI zewnętrzne pcv, 100x210, dołem panel pcv, nowe. 1.250 zł 796-335-325 BIAŁ DRZWI zewnętrzne wym. 80x200cm, używane, obite skają, z zamkiem 200 zł do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ DRZWI zewnętrzne, metalowe, mały witraż, kpl, nowe 930 zł 508-073-762 BIAŁ FARBA Dulux Kolory Świata 2, 5 l, Brańsk 44 zł 660712-444 BIEL FOLIA bezbarwna PE w rolkach, 500kg 3 zł kg 609499-004 PISZ FOLIA strech, rolki 3kg. 15 zł 504-039-991 EŁK FUTRYNY drewniane, sosnowe, 8szt, nowe. 110 zł szt. 604-922-094 BIAŁ FUTRYNY regulowane do drzwi, nowe, 6szt. 140 zł 885-937-981 BIAŁ GONT, płaskie oraz skosy. 1, 50 zł szt. 508-978-475 SEJ GONTY drewniane, świerkowe, osikowe 1, 30 zł szt. 663-201-446 SEJ GRZEJNIK łazienkowy, drabinka, nowy 180 zł 794290-227 BIAŁ GRZEJNIK drabinkowy, 90x180, biały, nowy 380 zł 508-073-762 BIAŁ GRZEJNIKI 3 - panelowe, 3 szt. 2 90 x 140, 1 60 x 250 1.150 zł 785-642-439 MOŃ GRZEJNIKI panelowe kermi, v33, 70x60, 4szt, jak nowe 280 zł szt. 508-073-762 BIAŁ KAFLE białe 1, 50 zł szt. 606-448-844 HAJ KANTÓWKA sosnowa 18x5x320cm. 21 zł szt. 606-757268 HAJ KRĘGI betonowe, fi 100 100 zł szt 510-640-625 SUW KRATA drzwiowa otwierana z futryną, 105x220 130 zł 508-073-762 BIAŁ KROKWIE, 6x20x6, 5m, 100szt 63 zł do uzg. 609-352267 BIAŁ LAMPA uliczna. 150 zł 785-266-726 GRAJ MAŁA umywalka z syfonem, stan dobry 32 zł 514-219618 BIAŁ MOZAIKA dębowa, 26 m², klepka o wymiarach 40x150x12, 38 zł m² 988 zł 608-711-215 BIAŁ MOZAIKA podłogowa dębowa, 26m². 38 zł m² 696975-882 BIAŁ MOZAJKA dębowa, 18m², nowa. 320 zł 508-073762 BIAŁ NADPROŻA żelbetowe o przekroju „L” i wysokości 0, 30m, dł. 2, 00-3, 00m, szt.60 140 zł szt. do uzg. 608492-073 BIEL NAPĘD do bramy garażowej Wiśniowski, nowy 500 zł 794-015-972 BIEL OBORA z cegły, do rozbiórki, Folwarki Małe. 0, 20 zł szt. 503-752-930 BIAŁ OGRODZENIE metalowe, 17 mb, 2 bramy, bramka, słupki 1.100 zł 507-383-115 BIAŁ OKAP kuchenny 150 zł (0-85)715-29-32, (85)715-2932 BIAŁ OKNA 2-szybowe, stan bdb 100 zł szt 507-960-008 WYS OKNA dachowe, 90x120 i 75x140, 6szt 290 zł szt. 794290-227 BIAŁ OKNA drewniane do chlewni lub obory, nowe, zaimpregnowane, podwójna szyba, 7szt, 70x55x10cm, gm. Jaświły 100 zł szt. (85)716-86-20 MOŃ OKNA i drzwi pcv z demontażu, drzwi balkonowe 235x91cm, 236x80cm, 236x41cm, okna 164x131cm, 147x90cm, 176x113cm 5szt. 250 zł szt. 602-570451 BIAŁ

» OKNA NIETYPOWE Z DEMONTAŻU, DREWNIANE 100 zł (0-85)743-78-17, (85)743-78-17 BIAŁ

OKNA pcv używane, niemieckie, stan bdb, 117x136cm 4szt, 126x136 cm 4 szt, 250-270 zł szt 0 zł szt. 505040-746 BIAŁ OKNA PCV wys. 143, 5 x 151 - 2 szt., 143, 5 cm x 145 - 1 szt. - 260 zł oraz 124 cm x 190 1 szt. - 300 zł. 0 zł 694-620-140 BIAŁ OKNA pcv z demontażu, 4szt, 143.5x151cm 2szt, 143.5x145cm 1szt, 124x190cm 1szt. 260 zł szt. 694620-140 BIAŁ OKNA pcv, 147x144, 3szt, nowe 550 zł szt. 604-922094 BIAŁ OKNA pcv, 87x114, 4 szt, nowe. 280 zł 508-073-762 BIAŁ

USŁUGI BUDOWLANE STANY SUROWE

ALTANA ogrodowa 2.4x2.6m, wykonana z masywnych świerkowych gałęzi leśnych, dach pokryty wiórem osikowym. 3.200 zł szt. 783-828-866 AUG BUDOWA domów murowanych, drewnianych z bali, kanadyjek, solidnie i z doświadczeniem 0 zł 503685-010 HAJ BUDOWA domów od A-Z, stany surowe, kominy systemowe, wszystko z klinkieru ! dzwoń - zapytaj ! 20 zł h do uzg. 502-741-315 BIAŁ BUDOWA domów szkieletowych, możliwość postawienia samego szkieletu jak i stanu pod klucz, bardzo atrakcyjne warunki. 0 zł do uzg. 606-873-479 BIAŁ

» BUDOWA I REMONTY DOMÓW, BU DYNKÓW GOSPODARCZYCH, WY

KOŃCZENIA, OCIEPLANIA, SZPA CHLOWANIE, MALOWANIE, BIELENIE, FAKTURA VAT, NISKIE CENY. 0 zł 508574-322

4.500 zł/mkw.

4.700-5.000zł/ mkw.

OKNO witryna pcv, 203x214. 530 zł 885-937-981 BIAŁ OPRAWY oswietleniowe ze świetlówkami, 4x18W, 6szt. 55 zł szt. 794-290-227 BIAŁ OWIEWKA dachowa do samochodu Iveco i Sprinter 500 zł 782-031-442 BIAŁ PŁYTA gipsowa Knauf, Brańsk 17 zł 660-712-444 BIEL PŁYTKI chodnikowe, 35x35 6cm grubości, 400szt 2, 50 zł szt. 788-882-649 BIAŁ PALETY przemysłowe 1000x1200 na 3 płozach, nieużywane. 12 zł szt. 889-012-161 ŁOM PARAPETY pcv, białe, używane, różne rozmiary, 4szt, 50-130 zł szt do uzg 0 zł do uzg. 603-090-635, (85)652-08-25 BIAŁ PARKIET dębowy, I gat, 30x4, 50m². 35 zł m² 660-710922 BIAŁ PIEC Buderus 20kW, używany przez 3 lata, opalany drzewem i węglem, ożebrowanie i ruszt żeliwny, stan bdb. 1.500 zł szt. 602-129-807 BIAŁ PIECYK z butlą gazową do warsztatu. 70 zł (85)66310-79 BIAŁ PODKŁADY kolejowe, betonowe zbrojone 30 x 250, 600 szt 10 zł szt 660-636-023, (86)272-67-77 GRAJ PODKŁADY z 8 mm blachy stalowej, wymiary: 1.60x4, 00 m, 1, 90x4, 00 m 1, 90x6, 30 m 3.200 zł szt. do uzg. 608-492-073 BIEL POKRYWY do kręgów betonowych 60 zł szt 510-640625 SUW PUSTAKI ceramiczne LPW 25, nowe, 220 szt 3, 50 zł szt. 508-419-691 BIAŁ RAMY okienne oszklone, 60szt, 150x60 cm. 0 zł do uzg. 607-216-582 BIAŁ RURA grubościenna fi 76x7x170cm, 4szt, fi 76x4x170, 3szt, fi 102, fi 90, pręt fi 40, gat. 40h, inna stal 1, 80 zł kg 511-240-244 SOK RURY grubościenne, fi 14cm, 500kg 2 zł kg 609-499004 PISZ SŁUP energetyczny, budowlany, 2szt 250 zł szt 609499-004 PISZ SŁUPKI ogrodzeniowe profil 40 x 70, wys. 180 cm, 24 szt. 15 zł szt. 668-745-724 SŁUPKI ogrodzeniowe, 20 szt, rura 50 bez szwu 30 zł m² 507-383-115 BIAŁ SŁUPKI, tralki, poręcze do schodów, 10-100 zł 0 zł 699-968-529 BIAŁ SCHODY dębowe i jesionowe 4.000 zł 660-428-955 BIAŁ SCHODY wolno stojące, sosnowe, szer 80 cm, 15 stopni 2.200 zł 887-585-355, (85)650-53-92 BIAŁ SKRZYDŁA okienne pcv, jako witryna, 50x175, 6 szt. 110 zł szt. 794-290-227 BIAŁ SPICHLERZ 5x7, żywiczny, stan bdb 3.500 zł 782-031442 SPICHLERZ drewniany 3.80x3.80m do przeniesienia. 3.500 zł (85)675-10-46 BIEL STEMPLE budowlane, dł. 2.60-2.90m, 350szt. 4 zł szt. 510-597-367 WYS STEMPLE sosnowe dł. 5m gr. 10-13cm, mogą mieć min. krzywiznę. 0 zł 784-199-769 BIAŁ STODOŁA 17x7.5m, drewniana, kryta dachówką cementową (1975), gm. Narew 8.000 zł (85)652-0825 BIAŁ STOJAK do przewozu okien 1.000 zł (86)217-09-05 ŁOM SZKŁO szklarniowe nowe 40cmx60cmx3mm, 470 szt. 5 zł szt. do uzg. 665-704-209 HAJ SZKŁO szybowe, podwójne 10 zł m² (0-85)715-29-32, (85)715-29-32 BIAŁ SZTACHETY olchowe, ok. 300szt 4, 50 zł szt 514-394793 ZAM SZTACHETY olchowe, sezonowane, heblowane, różne wzory, każdy wymiar 4, 50 zł szt. do uzg. 606-651173 WYS SZTACHETY różnej długości z wałków półokrągłych i inne, 1.50 - 4 zł za szt 660-636-023, (86)272-67-77 GRAJ SZTACHETY sosnowe impregnowane, kolor palisander, wymiary 140 x 8 x 3 cm, dzwonić po 18 3 zł szt 792-917-030 BIAŁ SZTACHETY, wys.150 4, 50 zł szt. 609-141-836 SOK SZYNY kolejowe, 8.60m dł., 4 szt 650 zł szt do uzg. 511-616-141 BIAŁ TERAKOTA 33x33, ok 17m². 25 zł m² 885-937-981 BIAŁ TERMA 10l Villant, mało uzywana. 60 zł 501-747645 BIAŁ UMYWALKA ceramiczna 50x40cm, używana, biała, stan bdb. 30 zł szt. 604-626-296 BIAŁ UMYWALKA ceramiczna, używana 50x40cm. 30 zł szt. 604-626-296 BIAŁ UMYWALKA Mohave 75 cm, A327889, Roca. 759 zł 511-846-748 BIAŁ WAŁKI stalowe, fi 50mm 2 zł kg 609-499-004 PISZ WC turystyczne, niemieckie 150 zł 506-700-513 BIAŁ WEŁNA mineralna do dociepleń, ceny hurtowe od 2, 80 m² bru o 0 zł 660-712-444 BIEL WIATA 20x9x4m, konstrukcja metalowa, obita blachą, materiał na rozszerzenie do 16m i wydłużenie do 40m. 25.000 zł 518-901-907 WIATA, budynek, 14x6.80x4.30m, konstrukcja metalowa, obita blachą, na garaż, warsztat, skład. 12.000 zł 518-901-907 ŁOM WIÓR osikowy, cena dotyczy wióra potrzebnego do przykrycia 1m² dachu 9 warstw. 50 zł m² 783-828866 AUG WYMIENNIK ciepła CWU, CW typu JAD, stal kwasoodporna, temp. max -150st Celcjusza, Pmax-15 Bar, wymiennik nieporównywalnie trwalszy 1.100 zł do uzg. 796-548-816 WYS ZBIORNIK stalowy na olej napędowy, 1.500l 800 zł 609-499-004 PISZ ZLEWY, 3 szt, 1-komorowe, aluminiowe 60 zł szt. (29)644-82-92 OMA

OKNA, drzwi przemysłowe, oborowe, jedno i dwuskrzydłowe o różnych wymiarach, 100-3000 zł szt, Białe Misztale, koło Czyżewa. 0 zł do uzg. 794-100-207, 509-252-677 WYS

OKNO dachowe i wyłaz dachowy z demontażu, jak nowe, okno dachowe Okpol 78x140 +kołnierz uniwersalny 700zł, wyłaz dachowy Okpol 47x73 200zł 0 zł 500-467-011 BIAŁ OKNO dachowe Velux, 78x140, obróbka. 390 zł całość 508-073-762 BIAŁ OKNO pvc nowe, 1465x1435, z okuciami. 350 zł 697492-783 BIAŁ

BUDOWA stanu surowego, ogrodzenia z klinkieru. 0 zł 507-840-499 SOK DACHY, elewacje, wykończenia wnętrz, tanio i solidnie, terminowo. 1 zł m² do uzg. 504-857-990 BIAŁ DOCIEPLENIA, elewacje, obróbki blacharskie, parapety, materiały do dociepleń, szybko, solidnie, faktury VAT 0 zł 606-312-666, (85)675-14-40 BIAŁ DOM z bala na zamówienie 0 zł 609-141-836 SOK DOMY drewniane z bala starego i nowego, remonty (podwaliny, wymiana ścian, stemple). 0 zł 690-455343 WYS DOMY drewniane z bala, stan surowy lub pod klucz, całoroczne i letniskowe, altany i meble ogrodowe, wykończenie wnętrz. 0 zł do uzg. 502-949-314 BIAŁ KOMINKI kompleksowo, wkłady kominkowe różnych firm, materiały do budowy zabudów, rury spalino-


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

31


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

32 Rawbud Development Sp. z o.o.,

ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 5 15-762 Białystok tel. 85/679 37 06 kom. 602 405 688, 880 501 670 www.arsenal-bud.pl biuro@arsenal-bud.pl Inter House

Kalter Sp. z o.o.

Fenix Deweloper Białystok Ul. Grochowa 2 15-423 Białystok Tel.: 0 510 145 310, 0 509 731 336 www.fenix.bialystok.pl fenix@fenix.bialystok.pl

Zespół 5 budynków wielorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi w Białymstoku przy ul. Warszawskiej od 3 do 5 kondygnacji, mieszkania o pow. od 37 mkw.

Budynki gotowe do odbioru

Od 4.815 zł/mkw.

Domy szeregowe na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, pow. domów – ok. 155mkw., działek - 200-300mkw. Budynki kryte dachowką ceramiczną, wyposażone w piece i instalcje łącznie z grzejnikami, podjazdy z polbruku, ogrodzone. W sprzedaży ostatni segment.

Gotowe do odbioru

2.499 zł/mkw

we, kominy, izolacje, darmowa wycena. 0 zł do uzg. 607-348-230 BIAŁ KONSTRUKCJE drewniane, domy szkieletowe, więby dachowe, szalowanie budynków, meble ogrodowe, zabudowy wnęk, szafy z przesuwanymi drzwiami, adaptacje poddaszy 509-237-197 BIAŁ KONSTRUKCJE drewniane, elewacje drewniane oraz wykończenia wnętrz. 0 zł 797-915-830 BIAŁ KOSTKA granitowa, produkujemy, sprzedajemy, układamy. 0 zł do uzg. 609500500 EŁK KRYCIE papą termozgrzewalną, od 5 zł m², renowacje dachów płaskich, docieplanie dachów wełną, styropapą, obróbki blacharskie, izolacja garaży, tarasów. 5 zł m² 506-624-939 MOŃ KRYCIE, odśnieżanie dachów i posesji. 0 zł 602-848112 BIAŁ NAGROBKI z granitu pełen zakres, rozbiurki, zdjecia, litery, renowacje, tablice, rzeżby, od 500zł. 0 zł do uzg. 883-670-566 BIAŁ

» ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PRACE DE KARSKIE, KRYCIE, PAPA, OBRÓBKI

BLACHARSKIE, BIAŁYSTOK. 0 zł 507369-290 BIAŁ

Osiedle Bursztynowe – Zespół domów szeregowych w Łyskach k. Białegostoku. Domy o pow. 160 mkw., działki od 450 mkw.

Zostały 3 domy do sprzedaży

550 tys. zł – skrajne, 480 tys. zł – środkowe

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Mościckiego w Białymstoku o pow. 137mkw, działki wewnętrzne – 197mkw, zewnętrzne - 315-335mkw.

30 lipca 2012r.- I etap, 30.07.2014r. - II etap

Od 430.000zł – I etap, od 460.000zł – II etap

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konopnickiej w Białymstoku.

30.12.2013 r.

6.700 zł/mkw.

Domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej przy ul. Niemeńskiej w Białymstoku

30.12.2013 r. i 30.12.2014r.

Od 550.000 zł

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Sochoniach i Grabówce, pow. 170-210 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 400-500 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 370tys. zł

PRZENOSIMY domy drewniane na terenie całej Polski, możliwość wykończenia, więźba dachowa, pokrycie 0 zł 607-924-718 SEJ

» PRZENOSZENIE STARYCH DOMÓW, REMONTY, ROZBUDOWY, DACHY, TA

RASY, SZALÓWKI, TANIO I SOLIDNIE. 0 zł 698-485-301

PRZYJMĘ zlecenia na prace wykonane agregatem tynkarskim. 0 zł do uzg. 519-622-329 BIAŁ PRZYJMĘ zlecenia na tynki maszynowe gipsowe, cementowo-wapienne, tradycyjne agregatem. 0 zł do uzg. 783-954-595 BIAŁ PRZYJMĘ zlecenie na przeniesienie domu drewnianego i postawienie we wskazanym przez inwestora miejscu. 0 zł 608-162-600 BIAŁ STANY surowe 0 zł 501-073-997 BIAŁ STANY surowe budynków. 0 zł 509-077-466 BIAŁ

» STANY SUROWE OD PODSTAW PO DACH, Z BETONU I DREWNA, WIĘŹ

BY, REMONTY, TANIO I SOLIDNIE. 0 zł 698-485-301

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Niewodnicy Koryckiej, o pow. 165 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 300-350 mkw. Wyposażone w piece i instalacje łącznie z grzejnikami.

Gotowe do odbioru

Domy jednorodzinne w Zaściankach, pow. domów 175mkw., działek – 700-1.000mkw.

II kwartał 2013r.

Od 395tys. zł

Ryska Centrum Handlowe

Domy szeregowe na osiedlu Dojlidy Górne ul. Solnicka (wjazd od ul. Mickiewicza przez ul. Grabową), domy o pow. 132mkw., działki 160 - 350 mkw.

Gotowe do odbioru

399 tys. zł

ARKADA S.C. 15-505 Białystok ul. Wczasowa 53 tel. 605 036 390 www.krolewskieosiedle.pol2.com

Osiedle w Królowym Moście k/Białegostoku na terenie obszaru Natura 2000 Puszczy Knyszyńskiej. Powstanie 14 domów jednorodzinnych o pow. 150mkw. plus garaże dwustanowiskowe, pow. działek od 1.500mkw. Budynki będą wykończone w standardzie deweloperskim, a teren ogrodzony i zagospodarowany.

Pierwszy dom gotowy, a dwa kolejne – w budowie

2.200zł/mkw.

Budynek wielorodzinny 2-klatkowy z windami przy ul. Leszczynowej 49 w Białymstoku. W ofercie zostały 3 ostatnie mieszkania 2-pokojowe o pow. ok. 47m2. Wolne miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Gotowe do odbioru

4.400zł/mkw.

Budynek wielorodzinny 5-kondygnacyjny u zbiegu ul. Jagiellońska, Mickiewicza i Pod Krzywą w Białymstoku, 2 klatki z windami, łącznie 36 mieszkań i 6 lokali usługowych, garaż podziemny z miejscami postojowymi. W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow. od 43,73 do 55,39mkw.

III kwartał 2013r.

Od 5.100zł/ mkw.

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osobnymi garażami w podziemiu przy ul. Zachodniej w Białymstoku. Pow. mieszkań 49mkw. W cenie mieszkania komórka lokatorska o pow. 13 mkw.

Gotowe do odbioru

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. Białystok, ul. Lipowa 24 tel. 85/652-54-24 mieszkania@markbud.com.pl www.markbud.com.pl

tel. 085 744 88 99

Od 370tys. zł

STANY surowe, budowa domów, kominy systemowe, wszystko z klinkieru 0 zł 502-741-315 BIAŁ STAWIAM domy, remontuje i wykańczam, solidny i uczciwy 0 zł 534-774-887 BIAŁ

» TYNKI TRADYCYJNE, FACHOWA, SO

LIDA I RZETELNA USŁUGA, 100 PRO CENT SATYSFAKCJI, DOŻYWOTNIA GWARANCJA 507-719-469 BIAŁ

UKŁADANIE POLBRUKU, KOSTKI KAMIENNEJ ITP, TANIO I SOLIDNIE 796-600-648 BIAŁ

WYKONAM dom kanadyjka stan surowy otwarty i zamknięty 0 zł 512-675-556 WYKONAM stan surowy od podstaw w technologi suporeks (beton komórkowy) na zaprawie klejowej 0 zł 608-162-600 BIAŁ WYKONAMY stany surowe 0 zł 695-804-986 BIAŁ

ROBOTY ZIEMNE

Szeliga ul. Transportowa 3, lok. 63 15-399 Białystok tel: 666-355-060 tel 85/741-22-91 www.pbszeliga.pl rszeliga88@wp.pl rafal@pbszeliga.pl

15-349 Białystok, ul. Rzymowskiego (budowa) tel. 85-742-21-47 602-391-605 www.n.polbud.com.pl nieruchomosci@ polbud.com.pl

Budynek 4-kondygnacyjny, 5-klatkowy z osobnymi miejscami postojowymi w podziemiach przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku. Pow. mieszkań 37-62mkw.

Ostatnie mieszkania w budynku wielorodzinnym 4-klatkowym przy ul. Rzymowskiego w Białymstoku, w podziemiu miejsca parkingowe, a w parterze – lokale usługowe

Budynek wielorodzinny, 6-kondygnacyjny przy ul. Nowy Świat 9 w Białymstoku. Łącznie 32 mieszkania. Garaż podziemny. Lokale usługowe w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy i w parterze budynku wielorodzinnego.

Grudzień 2013r.

Gotowe do odbioru

4.600zł/ mkw – I piętro, 4.500zł/ mkw – II piętro, 4.400zł/ mkw – III piętro. Przy jednorazowej wpłacie 5% zniżki. 4.300zł/mkw parter, 4.600zł/ mkw – I piętro, 4.550zł/ mkw – II piętro, 4.500zł/ mkw - III piętro. Przy jednorazowej wpłacie 6% rabatu.

OCZYSZCZALNIE domowe, szamba i płyty obornikowe, murki oborowe - przyjmuję zamówienia. 0 zł 608-423-229 ZAM PODWYŻSZANIE terenu, ziemia, piach, tanio, B-stok 0 zł 693-107-069 BIAŁ PRACE ziemne wszelkiego rodzaju: wykopy, niwelacje terenu, usługi koparko-ładowarką, transport ciężarówkami 17 t, wykopy fundamentów, równanie terenu 0 zł 502-624-933 BIAŁ

» USŁUGI KOSTKI

BRUKARSKIE: UKŁADANIE BRUKOWEJ, RENOWACJA CHODNIKÓW, PALISADY, NAWIERZCH NIE KAŻDEGO RODZAJU, USTAWIA NIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY, SO LIDNIE 605-871-091 BIAŁ

BALUSTRADY, barierki z nierdzewki, schody, daszki, bramy 100 zł mb +VAT do uzg. 530-322-678 BIAŁ BUDOWA tradycyjnych pieców kaflowych, kominków, nowych pieców kaflowych kuchennych, pokojowych oraz pieco-kominków 0 zł 796-256-068 BIAŁ

CERTYFIKATY energetyczne (świadectwa energetyczne) szybko, tanio i profesjonalnie, nie buduj pożeracza energii 507-697-083 BIAŁ

DACHY wykonawstwo oraz drobne remonty z tym związane. Odśnieżanie dachów posesji. 0 zł 517-555018, 516-335-019 BIAŁ DOMY drewniane, remonty i wykończenia, wymiana podwalin, ścian, okien, drzwi, montaż szalówka, boazeria, podbitka, ocieplenie poddasza, panele, płyta k/g 0 zł 512-675-556 DREWNO na zamówienie, więźby. 0 zł 501-175-086 GRANIT, marmur, blaty, parapety, schody, kominki, inne. 0 zł 883-670-566 BIAŁ KIEROWNIK budowy - legalizacja samowoli budowlanych. 0 zł 503-073-395 ŁOM KIEROWNIK budowy lub insp. nadzoru budowlanego, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, solidnie i profesjonalnie 300 zł os.doba do uzg. 608-492073 BIEL KOMPLEKSOWE usługi remontowo-budowlane. Docieplanie budynków. 0 zł +VAT do uzg. 601-663-886 BIAŁ

MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166-153 BIAŁ

NAGROBKI granitowe w konkurencyjnych cenach, solidny, profesjonalny montaż jeszcze w padzierniku 3.300 zł 791-934-007, (85)716-47-50 MOŃ NAGROBKI, pomniki, grobowce, już od 4.900 zł, najtaniej w regionie, chińskich nie montujemy 606-755190 BIAŁ

ODŚNIEŻANIE dachów płaskich, skośnych, usuwanie nawisów śnieżnych, zbijanie sopli, usługi alpinistyczne, cięcie drzew na wysokości. 0 zł m² do uzg. 518407-936 BIAŁ OFERUJEMY: montaż instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż i modernizacja kotłowni. 0 zł do uzg. 513-510-652 BIAŁ OGRODZENIA klinkierowe, panelowe i betonowe oraz siatka, tanio i solidnie 0 zł 606-768-415 ZAM POSZUKUJĘ zleceń na wykonanie wiaty, altanki, jak również na wymianę pokrycia dachowego, montaż okien dachowych. 0 zł 500-351-925 HAJ PRACE remontowo-budowlane, glazura, terakota, malowanie, szpachlowanie, wstawianie okien, drzwi, murowanie, tynkowanie, suche tynki, podwieszane sufity, panele 0 zł 881-222-114 BIAŁ PRODUCENT garaży blaszanych, bram garazowych, kiosków, wiat, konstrukcji stalowych. 0 zł 603-809850 OMA PRODUCENT siatki ogrodzeniowej cena od 6.20zł.m² 6, 20 zł m² 504-118-139 GRAJ PROJEKT budowy domu amerykańskiego 3.500 zł (85)653-10-80 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, glazura, terakota, panele ścienne-podłogowe, sufity podwieszane, ścianki działowe, adaptacja poddaszy, wszelkie prace budowlano-remont 0 zł 510-502-890 BIAŁ TARTAK obwoźny, usługi u klienta 0 zł 668-372-552 BIAŁ TARTAK, więzby dachowe na zamówienie 604-331156 MOŃ TYNKI tradycyjne. 0 zł 518-904-597 BIAŁ

» USŁUGI KAMIENIARSKIE, POMNI KI, DOPISYWANIE LITER NA CMEN

TARZU, ZŁOCENIE, MONTAŻ LITER MOSIĘŻNYCH, RENOWACJA, POD NOSZENIE POMNIKÓW, WWW.KA MIENIARSKO BUDOWLANE.PL 609462-494 BIAŁ

USŁUGI tartaczne, przecieranie drewna maszyną, tartak przewoźny o napędzie elektrycznym w miejscu wskazanym przez klienta, podlaskie i okolice. 0 zł do uzg. 722-254-112 GRAJ WYKOŃCZANIE wnętrz pod klucz. 0 zł 511-375-157 BIAŁ

Od 4.010 zł/mkw. USŁUGI KOPARKO ŁADOWARKĄ, WYKOPY, OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, NIWELACJA TERENU 886-258-470 BIAŁ

II kwartał 2013 r.

Od 5.100. zł/ mkw., lokale usługowe 7.000 zł/mkw. netto.

USŁUGI koparko-ładowarką, odśnieżenia, wykop, niwelacje. 0 zł 506-686-704 BIAŁ WYKOPY, drenaże, roboty ziemne, wszelkiego rodzaju 0 zł 723-840-667 BIAŁ WYKOPY, prace ziemne, ok Krasnopola 604-514017 SEJ

WYKONUJEMY wysokiej jakości posadzki cementowe zacierane mechanicznie o idealnie równej, mocnej i niepylącej powierzchni, doświadczenie, gwarancja 11 zł m² +VAT 668-551-155 EŁK

OKNA I DRZWI

Osiedle „Zielona Dolina” W Osowiczach tel. 602 10 20 41 www.zielonadolina.polmak.pl

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w Osowiczach k. Białegostoku. Pow. domów – 160mkw., działek – 858mkw. Stan surowy zamknięty z wykonaną elewacją. Możliwość doprowadzenia do stanu deweloperskiego.

Gotowe do odbioru

Od 420 tys. zł

DRZWI antywłamaniowe Gerda, drzwi zewnętrzne Gerdy -wysoka jakość za najlepszą cenę, okna i bramy garażowe 0 zł 797-482-036 BIAŁ JEŻELI masz nieszczelne okna pcv, gwiżdże, wieje, nie domykają się, naprawa okien, konserwacja, regulacja. 0 zł 508-342-393, 508-342-393 BIAŁ KONSTRUKCJE aluminiowe 0 zł do uzg. 518-117-008, 516-549-500 BIAŁ PROFESJONALNE usługi szklarskie, szkło na wymiar, lustra, piaskowanie, oprawa obrazów, 400 wzorów, szybko, tanio i rzetelnie. 0 zł +VAT do uzg. 509-093732, (87)565-21-65 SUW SERWIS, naprawa okien i drzwi, regulacja, wymiana uszczelek, doszczelnienie, wymiana okuć, szyb, klamek, renowacja stolarki drewnianej, montaż nawiewników. 0 zł 502-719-516 BIAŁ

POZOSTAŁE

BALIE kąpielowe, beczki do kąpieli, 200 cm średnica, świerk, z piecem wewnętrznym, gotowa do użytkowania sauna ogrodowa. 4.500 zł szt. 663-201446 SEJ

KUPIĘ BUTLA gazowa 11kg. 0 zł 607-457-567 SOK KRZESŁA drewniane, 6szt, nie dębowe. 0 zł 691-829800 BIAŁ KUCHNIA gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 0 zł 798-773-213 ZAM LODÓWKA sprawna, zadbana, tylko z Bialegostoku, do 100 zł. 0 zł 795-806-308 BIAŁ PIEC CO używany lub nowy (0-85)715-29-32, (85)71529-32 BIAŁ

SPRZĘT AGD ŻELAZKO Philips, białe 70 zł 605-962-475 BIAŁ ŻELAZKO Philips, nowe. 10 zł (85)663-10-79 BIAŁ


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

33


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

34

Kombinat Budowlany Białystok ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok tel: (85)741-64-02 (85)741-50-87 www.kombinatbud.com.pl e mail: kombinat@kombinatbud.com.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przy ul. Zakątek w Białymstoku. Aktualnie w ofercie szeregówka o pow. 211 mkw. i dwa bliźniaki o pow. 124mkw każdy.

Gotowe do odbioru

Szeregówki – 2.999zł/mkw., 438-452tys. zł - bliźniaki.

Budynek wielorodzinny dwu- i trzypiętrowy z windą przy ul. Warszawskiej 52 w Białymstoku, aktualnie w ofercie 2 mieszkania, mieszkania o pow. 82 - 90mkw.

Gotowe do odbioru

4.500zł/mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Gen. Andersa/R. Traugutta w Białymstoku. Trzy i pięć pięter, 6 klatek, 107 mieszkań, 81 garaży podziemnych, 15 miejsc postojowych, 2 lokale usługowe. W ofercie 19 mieszkań o pow. ponad 60mkw.

Gotowe do odbioru

3.987zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia PP 56 w Białymstoku. Trzeci z 5 budynków w zespole mieszkaniowym. 6 kondygnacji, 8 klatek schodowych, 128 mieszkań, 80 garaży, winda, plac zabaw, parkingi. W ofercie 5 mieszkań.

Gotowe do odbioru

Od 4.140zł/ mkw.

Budynek wielorodzinny „B” przy ul. Piasta w Białymstoku. 4 klatki, 3 piętra, 43 mieszkania, 22 garaże, lokal usługowy. W ofercie ostatnie mieszkana o pow. 63mkw.

Gotowe do odbioru

4.300zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Łąkowej w Białymstoku. 2 klatki, 3 piętra, 19 mieszkań o pow. 39,01-62,98 mkw., 18 miejsc postojowych. W ofercie 3 mieszkania o pow. 25-63 mkw.

Gotowe do odbioru

4.876-5.500zł/ mkw. UWAGA: 10% upustu na mieszkania o pow. powyżej 60mkw.

4- i 5-piętrowy budynek wielorodzinny przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 58. Łącznie 61 mieszkań o pow. 33-65mkw., 23 garaże i komórki lokatorskie w cenie mieszkań. W ofercie 21 mieszkań.

Gotowe do odbioru

4.324zł/mkw.

Kameralny 2-piętrowy budynek wielorodzinny przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku. Łącznie 27 mieszkań, 25 garaży, a także komórki lokatorskie w cenie mieszkań. Mieszkania na parterze mają wyjścia na taras budynku. W ofercie 2 mieszkania o pow. 54-74 mkw.

Gotowe do odbioru

4.140-4.232zł/ mkw.

Mieszkania w zabudowie szeregowej przy ulicy Jagiellońskiej w Białymstoku. Siedem budynków jednorodzinnych, w każdym po 2 lokale mieszkalne (na I i II piętrze) oraz garaże z dwoma miejscami parkingowymi i kotłownią na parterze. Na pierwszym piętrze zaprojektowano mieszkania trzy- i czteropokojowe o pow. 70,30-74,00mkw. Drugie piętro to mieszkania o pow. 98,50-102,40mkw – trzypokojowe z atrakcyjnymi antresolami.

Gotowe do odbioru

367-423 tys. zł.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi ul. Krakowskiej w Białymstoku. Projekt obejmuje 78 mieszkań o pow. 32,75-74,35mkw.

Sierpień 2013r.

5.220-5.800zł/ mkw.

tel. 085 744 88 99 BLAT od kuchenki indukcyjnej. 290 zł 511-527-110 BOJLER elektryczny 50 l 190 zł 508-073-762 BIAŁ BUTLA gazowa do kuchenki 11kg 95 zł 696-278-774 EŁK BUTLA gazowa. 50 zł (85)663-10-79 BIAŁ BUTLE gazowe małe 2.2kg, 3szt 50 zł szt. 511-240244 SOK KOMBIWAR Electrim. 80 zł do uzg. 667-545-425 BIAŁ KUCHENKA gazowa 2-palnikowa, stołowa, nowa 120 zł 511-240-244 BIAŁ KUCHENKA gazowa z piekarnikiem 100 zł (29)64482-92 OMA KUCHENKA gazowa, Master Cook 150 zł 696-278774 EŁK LODÓWKA 2-letnia 87x50cm Candy. 330 zł 517-348840 BIAŁ LODÓWKA Candy, 2-letnia, mały zamrażalnik. 340 zł 517-348-840 BIAŁ LODÓWKA Elektolux, wym. 85x50, 2-letnia. 299 zł 795-806-308 BIAŁ LODÓWKA Polar CZ 250, stan bdb 500 zł (0-85)65015-59, (85)650-15-59 BIAŁ

» MASZYNA DO SZYCIA PRZEMYSŁO WA MINERWA, SILNIK 3 FAZOWY,

NADAJE SIĘ DO SZYCIE SKÓR, MOŻ LIWOŚĆ DOWOZU W BIAŁYMSTOKU I OKOLICACH, WASILKÓW 500 zł 606972-284 BIAŁ

MASZYNKA do mięsa z silnikiem siłowym, bardzo wydajna. 450 zł 667-791-927 SOK MASZYNKA do strzyżenia włosów, nowa, bezprzewodowa, ładowarka, grzebień fryzjerski, nożyczki, oliwa, szczoteczka do czyszczenia, instrukcja obsługi, pudełko. 39 zł szt. 663-206-992 BIAŁ MIKROFALA, stan bdb 60 zł 530-908-722 BIAŁ MIKROFALÓWKA używana, sprawna. 75 zł 795-806308 BIAŁ MIKSER kuchenny, nowy, z misą, stojakiem, mieszadłami i ubijakami, instrukcja, oryginalnie zapakowany 90 zł 500-100-255 BIAŁ NOWY młynek do kawy 40 zł 506-700-513 BIAŁ ODKURZACZ Daewo, bezworkowy i wysokiej klasy, 1800 wa , sznur zwijany, rury teleskopowe, okrągły. 150 zł 666-277-696 BIAŁ ODKURZACZ piorący Turbo Power Flander. 3.600 zł 512-755-910 BIAŁ ODKURZACZ Turbo Power Cleaner, piorący, noway, gwarancja, nie używany 3.600 zł 512-755-910 BIAŁ ODKURZACZ Zelmer Aquawelt, moc silnika 1600, elektroniczna regulacja mocy, funkcja zbierania wody, turboszczotka, 3.5 lata gwarancji, pierze na mokro i sucho 550 zł 692-722-225 BIAŁ ODKURZACZE, 2 szt, 30-80 zł 0 zł (85)718-35-61 BIAŁ PŁYTKA gazowa, 2-palnikowa, nowa, do kuchni 20 zł (85)663-10-79 BIAŁ PAROWAR Op mum PR-0750, używany zaledwie kilka razy więc stan jest idealny 75 zł 510-082-033 BIAŁ PIECYKI na butle gazową, 2 szt, do warsztatu 20 zł szt. (85)663-10-79 BIAŁ PIEKARNIK niemiecki 120 zł (0-85)715-29-32, (85)71529-32 BIAŁ PRALKA Bosch, klasa AA, st.bdb 490 zł 696-278-774 EŁK PRALKA Bosch Maxx WFL 1600, sprawna, możliwość dowozu 450 zł do uzg. 662-264-116 MOŃ PRALKA półautomat, otwierana od góry, wsad 4, 5 kg, +wirówka 150 zł 500-467-464 BIAŁ PRALKA wirnikowa 110 zł 796-335-325 BIAŁ ROBOT Bosch MFQ3530, fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, gwarancja producenta, mikser ręczny, 450 W, miękki uchwyt, funkcja turbo, akcesoria. 90 zł 500-100-255 BIAŁ SILNIK do pralki automatycznej polskiej 45 zł. i do pralki zwykłej 35 zł 514-219-618 BIAŁ SILNIK do pralki Polar PWA 630 A/P, stosowany w modelach PWA 620;830;850/P oraz w 3 modelach pralki Whirlpool AWT, stan bdb. 100 zł 796-144-343 ZAM

» WITRYNA CHŁODNICZA BEKO, MAŁO UŻYWANA 502-186-829 BIAŁ

ASKO BUDOWNICTWO

R. i B. Andrzejewscy Białystok ul. Wenecka 2 15-634 Białystok tel. 505 103 180 www.osiedlezielonagorka.pl

Budynek D to jeden z czterech budynków (B, C, D, E) realizowanych przy ul. 27 lipca w Białymstoku z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi. Zaprojektowano 72 mieszkania dwu-, trzypokojowe o pow. 38,0-64,90mkw.

Wrzesień 2013r.

4.048-4.600zł/ mkw.

Budynek przy ul. I Armii Wojska Polskiego to kolejna inwestycja w tej części miasta. Budynek mieszkalny wielorodzinny 12-klatkowy, 3 piętrowy z 121 mieszkaniami, 115 garażami i miejscami postojowymi ogólnodostępnymi. Mieszkania o pow. od 26mkw do 66 mkw zlokalizowano na parterze i trzech piętrach.

Grudzień 2013r.

4.140-4.700zł/ mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ogrodowej został zaprojektowany jako 3-klatkowy, 3- i 4- piętrowy, z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym, o konstrukcji w technologii tradycyjnej. Projekt obejmuje 48 mieszkań o pow. od 34mkw do 74mkw i 45 miejsc parkingowych w podziemiu.

Październik 2013r.

4.968–5.500 zł/mkw.

Budynek wielorodzinny w Wasilkowie przy ul. Czystej. Ostatnie dwa mieszkania po 84mkw, dwupoziomowe, IIIpiętro, 4 pokoje

Gotowy do odbioru

3.500zł/mkw., do negocjacji

Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażem podziemnym przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, łącznie 29 mieszkań na czterech kondygnacjach jednej klatki. Mieszkania o pow. 49-100mkw.

Gotowy do odbioru

3.987-4.500zł/ mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Swobodnej w Białymstoku, w którym znajdować się będzie 29 mieszkań i lokale usługowe. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji podziemny garaż z miejscami postojowymi i piwnice.

Grudzień 2013 r.

3.987/mkw.

Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Sokola. Doskonała lokalizacja: osiedle Mickiewicza w Białymstoku. W bezpośrednim sąsiedztwie: sklep, szkoła, przedszkole, komunikacja miejska.

I kwartał 2014 r.

Od 350 tys.

Domy szeregowe - „Osiedle Zielona Górka” przy ul. Weneckiej 2 w Starosielcach (skraj Zielonych Wzgórz) - II etap. Domy dostępne: 3 segmenty środkowe, 2 segmenty brzegowe o pow. działek od ok. 300mkw do 600mkw. Pow. domów: 189218mkw. Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Dogodne warunki spłaty. Rabaty od 25 tys. zł.

II kwartał 2013r.

Od 2.450zł/ mkw.

ZAMRAŻARKA niemiecka Foron DKK 150l, bardzo pojemna, stan db, temperatura chłodzenia w dolnej szufladzie -22. 200 zł 696-425-288 BIAŁ ZAMRAŻARKA szufladowa firmy Beko, stan bdb 500 zł do uzg. 505-941-287 MOŃ ZESTAW noży ze stali nierdzewnej, nowy, 8-częściowy, stojak, nóż szefa kuchni, nóż do chleba, 3 noże uniwersalne, ostrzałka, nożyce 40 zł 500-100-255 BIAŁ ZMYWARKA Bosch Electronic, klasa a++, szer 60cm, wys. 82cm, gł. 57, system aqua stop, zużycie wody 11l, 2 półki z koszykiem, regulowane nóżki, pokrywa. 350 zł 797-656-273 BIAŁ

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BATERIA bidetowa Grohe - Veris 1.694, 45 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA natryskowa Grohe Quadra 971 zł 511-846748 BIAŁ BATERIA natryskowa, kpl, XR77A, Ferro, Retro 228 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa Grohe Conce o 516 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa KFA Baryt 121 zł 511-846748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa - 183341 Tres - Alp 410, 77 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa 17044102 Tres Eco 290 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa KFA Gamma 369 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa, 115- 300-210-00 KFA Standard 123 zł 511-846-748 BIAŁ ŻALUZJE, rok używane, 118x52cm 40 zł 506-700513 BIAŁ ŻYRANDOL 20 zł szt. 696-278-774 EŁK ŻYRANDOL jasny w oprawie drewnianej - kształt kuli. 60 zł (85)745-50-15 BIAŁ BATERIA bidetowa 139120DA Tres B-Tres 262 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA bidetowa 307-015-00 KFA Standard 181 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA bidetowa Genova Ferro 266 zł do uzg. 511846-748 BIAŁ BATERIA bidetowa Grohe Conce o 537 zł 511-846748 BIAŁ BATERIA bidetowa KFA Baryt 132 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA podtynkowa natryskowa, biały chrom Tres Cuadro 592 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa 342-315-00 KFA Symetric 265 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa bez korka - 139103 Tres B-Tres 266, 23 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa bez korka 169103 Tres K-Tres 258 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa bez korka 173103 Tres Star 292 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa BMO2 Ferro Monza 297 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa Grohe Eurostyle 620 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa KFA, bezdotykowa 614 zł 511846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa Tres Max 616 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA umywalkowa, KFA Ametyst 323 zł do uzg. 511-846-748 BIAŁ BATERIA wannowa -Ferro - Genova 357, 86 zł 510846-748 BIAŁ

BATERIA wannowa Grohe Eurostyle 570 zł 511-846748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa 6703-915-00 KFA, Delta 454 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa BAN8 Ferro Ancona 123 zł 511-846-748 BIAŁ BATERIA zlewozmywakowa BBA4 Ferro Bari 358 zł 510-846-748 BIAŁ BIDET podwieszany Carina Cersanit 327 zł 511-846748 BIAŁ BIDET podwieszany Hybner Aga 245 zł 511-846-748 BIAŁ BIDET stojący Roca Gap 384 zł 511-846-748 BIAŁ BOJLER gazowy 50 l. Ariston. 290 zł 604-569-119 BIAŁ BRODZIK akrylowy 80 zł 796-335-325 BIAŁ DESKA WC antybakteryjna K98-0001 Cersanit Delfi 114 zł 511-846-748 BIAŁ DESKA WC, polipropylen K98-0028 Cersanit President 50 zł 511-846-748 BIAŁ DESKA WC, wolnoopadająca antybakteryjna Cersanit Eko Plus 241 zł 511-846-748 BIAŁ DRZWI balkonowe, plas kowe, 2szt, 214x81, 73x207 500 zł szt 605-392-396 SOK DRZWI wewnętrzne, 820x2200, drewniane, płyta/ okleina z zamkiem i zawiasami, widoczne ślady użytkowania. 70 zł 512-266-908 SUW

DYWAN FUTRZAK 2X1.5M, STAN BDB 150 zł 505-105970 BIAŁ

DYWAN pluszowy, 2x3 m 150 zł 603-263-388 BIAŁ EKO DESKA WC Cersanit polipropylen antybakteryjna 85 zł 511-846-748 BIAŁ EKO KOMPAKT WC Cersanit, 020 3/6l z deską, K07105 362 zł 511-846-748 BIAŁ KABINA prysznicowa 250 zł 885-937-981 BIAŁ KABINA prysznicowa narożna 90 x 180. 300 zł 668745-724 BIAŁ KABINA prysznicowa półokrągła 80, mało używana Kabi bez brodzika 230 zł 728-225-502 BIAŁ KOMPAKT 147 WC 3/6 l Cersanit President P010 362 zł 511-846-748 BIAŁ KOMPAKT WC +deska 29202 Koło Nova 510 zł 511846-748 BIAŁ KOMPAKT WC A342497, A341495 Roca America 3.101 zł 511-846-748 BIAŁ KOMPAKT WC Cersanit Carina 010 z deską duroplastową 507 zł 511-846-748 BIAŁ KOMPAKT WC Roca Gap 791 zł 511-846-748 BIAŁ KOMPAKT WC, odpływ pionowy LB 021 Cersanit Libra 447 zł 511-846-748 BIAŁ MISKA toaletowa stojąca Combi Vario Duravit Duraplus 1.295 zł 511-846-748 BIAŁ MISKA WC Cersanit Carina podwieszana 304 zł 511846-748 BIAŁ MISKA WC odpływ poziomy K08-014 Cersanit President P10 114 zł 511-846-748 BIAŁ MISKA WC podwieszana 23100 Koło Nova 268 zł 511846-748 BIAŁ MISKA WC podwieszana A346517 Roca Dama Senso 705 zł 511-846-748 BIAŁ MISKA WC podwieszana Hybner Aga 225 zł 511-846748 BIAŁ MISKA WC wisząca Duravit Vero 1.794 zł 511-846748 BIAŁ MISKA WC wisząca, lejowa Architec Duravit 1.715 zł 511-846-748 BIAŁ MISKA wisząca stalowa, K13101 Koło 4.402 zł 511846-748 BIAŁ NOWY, duży zegar mechaniczny w brązowej oprawie, rzeźbiony. 110 zł (85)745-50-15 BIAŁ OPRAWY świetlówkowe, kpl, 20 szt 10 zł szt. 603-594099 BIAŁ PISUAR dopływ z góry, poziomy Koło Alex 232 zł 511846-748 BIAŁ PISUAR dopływ z góry, uniwersalny 26011 Koło Felix 189 zł 511-846-748 BIAŁ PISUAR Hybner Fort 343 zł 511-846-748 BIAŁ PISUAR stalowy, dopływ od tyłu K16001 Koło 2.864 zł 511-846-748 BIAŁ POOLSPA wanna Windsor 180x85 cm, PWPNT10ZN. 1.620 zł 511-846-748 BIAŁ SEDES kompakt 130 zł 604-922-094 BIAŁ SZAFKA umywalkowa z umywalką i baterią, kpl, nowy 210 zł całość 508-073-762 BIAŁ UMYWALKA 50 cm, B/O 21050 Koło Nova 136 zł 511846-748 BIAŁ UMYWALKA 78, 0 cm Z/O Hybner Retro 392 zł 511846-748 BIAŁ UMYWALKA Alice 60 cm A327895000 Roca 1.664 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA blatowa 60 cm, Z/O K11-0037 Cersanit Ontario 507 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA Cersanit Eko E 55 cm, Z/O K07-028 127 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA mała bez przelewu 36x38 Architec Duravit 581 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA mała z przelewem, z półką 25x45 Duravit Vero 819 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA nablatowa 45 cm L31645 Koło Cocktail 672 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA nablatowa 57 cm, Z/O K11-0006 Cersanit Alfa 220 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA nablatowa 65 cm L31665 Koło Cocktail 793 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA narożna lewostronna 56 cm Ravak Rosa 999 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA narożna lewostronna 85 cm, Z/O Ravak Avocado 519 zł 511-846-748 BIAŁ UMYWALKA narożna prawostronna, Z/O Ravak BeHappy 879 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA 170cm 160 zł 508-073-762 BIAŁ WANNA ADRIA 140*105 cm, lewa, Cersanit 676 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA asymetryczna Cersanit Virgo 140x90, prawa 738 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Ariza, 140x85 cm, lewa 475 zł 511846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Cersania, 150x150 cm 1.473 zł 511846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Edera 140x90 cm, lewa 513 zł 511846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Joanna, 140x90 cm, prawa 484 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Santana 140x70 cm 354 zł 511-846748 BIAŁ WANNA Cersanit Venus, 140x140 cm 1.161 zł 511846-748 BIAŁ WANNA Cersanit Virgo, 120x70 cm 513 zł 511-846748 BIAŁ WANNA Koło Comfort, 150x75 cm, XWP0250 743 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Koło Modo, 160x70 cm, XWP1160 664 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Koło Opal Plus, 140x70 cm, XWP1240 353 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA narożna Koło Neo Plus, lewa, 140x100 cm, XWA0741 771 zł 511-846-748 BIAŁ


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

35


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

36 Campo Grabińscy s.j.

AZBUD+

Wasilków tel. 602-693-386 www.domypodlasia.pl biuro@domypodlasia.pl

BiT Sp. z o.o. Białystok

Osiedle Leśne w Wasilkowie. Zespół domów jednorodzinnych i szeregowych (łącznie 80 domów) na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Domy o pow. 160 mkw., działki od 1.000 mkw., szeregówki - 150-170 mkw. na działkach 280-330 mkw.

Trzy pierwsze etapy ukończone, czwarty – w budowie

Od 369 tys. do 449 tys. zł szeregówki i 560-660 tys. zł za domy

Osiedle miniszeregówek przy ul. Palmowej w Grabówce. Budynek z 16 segmentami mieszkalnymi o pow. 85 mkw., ogródki 45-162 mkw.

IV kwartał 2012r. i I kwartał 2013r.

329.000369.000 zł.

Osiedle miniszeregówek przy ul Wierzbowej w Wasilkowie

IV kwartał 2013r.

299 tys. zł.

Modernhome II (drugi etap) - dwupoziomowe mieszkania o pow. 63 do 82mkw. w zabudowie szeregowej przy ul. Marcina w Zaściankach. Powstaną dwa budynki, z 26 segmentami łącznie.

II kwartał 2013r.

Od 264 tys. zł

Comforthome – domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku (przed Grabówką). Budynki trzypoziomowe o pow. 132mkw. z garażami dwustanowiskowymi i ogródkiem.

IV kwartał 2012r

Od 359.000 zł

Osiedle domów wolnostojących w Wasilkowie (z l bo jest błąd). Inwestycja w spokojnym miejscu w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Dogodny i ekspresowy dojazd do różnych dzielnic Białegostoku. Uzbrojony teren. Budynki o powierzchni użytkowej 110m2 – do 130m2 -z garażem na 1 samochód- na działkach od 600-700m2 i 195m2 na działce 820m2 z garażem na 2 samochody.

Budynki powstają sukcesywnie po podpisaniu umowy

Od 399500,stan deweloperski

„Nad Stawami” - osiedle luksusowych domów jednorodzinnych przy ul. Rybackiej w Białymstoku (okolice Stawów Dojlidzkich w pobliżu Zaścianek). Docelowo powstanie tu osiem domów o pow. 172mkw. (łącznie z garażem jednostanowiskowym) na działkach od 540 do 660mkw.

Pierwsze domy sa już gotowe do odbioru, kolejne powstają sukcesywnie

Od 450 tys. zł.

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul.Przytulnej-Obłoków w Białymstoku (os. Jaroszówka), pow. użytkowa domu: 135,6mkw., pow. działek: 275-316mkw.

I kwartał 2013r.

Od 470 tys. zł - stan deweloperski

Dom w zabudowie bliźniaczej w Grabówce ul. Tymiankowa. Powierzchnia domu 152mkw, działki - 500mkw. Pełne uzbrojenie. Budynek doprowadzony do stanu developerskiego z piecem, ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami, rozprowadzeniem ciepła z kominka

Gotowe do odbioru

435.000zł + upust na samochód

Osiem domów przy ul Kosińskiego (os. Bagnówka) w Białymstoku. Cztery z nich będą to domy wolnostojące o pow. 158-224mkw., a cztery to domy w zabudowie bliźniaczej o pow. 142146 mkw., działki o pow. 330-590 mkw.

III kwartał 2013r.

460-560 tys.zł

Osiem komfortowych mieszkań (ok. 60mkw.) w zabudowie szeregowej, zlokalizowanej na osiedlu domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta przy ul. Szwajcarskiej w Białymstoku.

IV kwartał 2013r.

F.B.-H. DOMBUD s.c. BIAŁYSTOK ul. Niemeńska 6 tel.509 405 525 www.firmadobud. republika.pl MAPO DOM

Ada Kar Białystok

Budownictwo Stepron Al. Solidarności 15 15 - 751 Białystok telefon/faks 48 85 652 55 62 telefon komórkowy 783 860 292 biuro@stepronbudownictwo.pl www.stepronbudownictwo.pl

Dziesięć komfortowych mieszkań (pow. ok. 55mkw.) w zabudowie szeregowej o nowoczesnej architekturze u zbiegu ulic Nowowarszawskiej, Branickiego i Baranowickiej w Białymstoku.

IV kwartał 2013r.

3.987zł/mkw. - Promocyjna cena do końca kwietnia 2013r. Do każdego mieszkania dopłata w wys. 24 tys. zł. 4.200zł/mkw. - Promocyjna cena do końca kwietnia 2013r.

tel. 085 744 88 99 WANNA narożna, Koło Sesja, 135x135 cm, XWN0835 1.119 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA owalna centralna Koło Ego, 163x75 cm, XWL0263 1.856 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Poolspa Klio, 140x70 cm, PWP6410ZN 495 zł 511-846-748 BIAŁ WANNA Poolspa Muza, 140x70 cm, PWPD410ZN 678 zł 511-846-748 BIAŁ ZEGAR ścienny Hermle, wiszący, drewniany, mechanizm na dwa ciężarki i wahadło, wybija godziny, melodia co pół godziny. uszkodzone wahadło. 100 zł 512-266-908 SUW ZESTAW podtynkowy natryskowy Tres K-tres 1.018 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEW nierdzewny dwukomorowy z ociekaczem prawy 75 zł 794-038-093 EŁK ZLEWOZMYWAK Pyramis CR, połysk 100034701 250 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK 1 Petra 1/2B 1D, beż 077600301 987 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK 2 komory + ociekacz. 130 zł 885937-981 BIAŁ ZLEWOZMYWAK 240x370, stal połysk, 01665, Teka 500 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Ariadne 1 1/2B 1D, połysk, 107138201 Pyramis 706 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Astral 60 B-TG 88929 Teka 987 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Cabrera 45 B-TG 88845 Teka 1.000 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Centroval 45-TG 87353 Teka 824 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Amadeo 1K, granit 696 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Aria 1K +ociekacz, granit 734 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Canto 1K +ociekacz, stal dekor 251 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Corne o Plus okrągły 1K, stal szlachetna 215 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Fiesta 1K +ociekacz, stal dekor 294 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Jowisz 1K okrągły, ceramiczny 654 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Deante Lusitano 1K +ociekacz, ceramiczny 1.194 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Fiesta, okrągły 1K, +ociekacz, stal szlachetna Deante 272 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Hydra 1B, piaskowy 073910701 Pyramis 759 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Lusitano 1K okrągły płaski ceramic Deante 359 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Perla 45 B-TG, 88841, Teka 759 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Pyramis Amal a 1 1/2B, połysk, 107125601 523 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Radea 325/325 TG 88647 Teka 911 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK stal mikrolen Cano 45 B-MTX 88655, Teka 674 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK stal mikrolen Clasicco 1C 30000053 Teka 348 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK stal połysk Cuadro 60 B-CN 88011 Teka 1.331 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK stal satynowana, Linea, 60 BFCN89060 Teka 3.649 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Teka Cuadro 60 B-KER 88089 2.367 zł 511-846-748 BIAŁ ZLEWOZMYWAK z syfonem, kpl, nowy 130 zł 796335-325 BIAŁ ZLEWOZMYWAK Zeno 60 B-KER 88430 Teka 1.124 zł 511-846-748 BIAŁ

ROGÓWKA ze skóry naturalnej, kolor beżowy, do renowacji 350 zł 794-038-093 EŁK SKRZYDŁO drzwiowe, białe 80, prawe, pokojowe 70 zł 794-038-093 EŁK SOFA 2-osobowa rozkładana, stan bdb. 300 zł 504946-696 BIEL SOFA 3-osobowa, czarno-szara w gałązki, stan bdb, Łapy. 300 zł 511-549-823 BIAŁ STOLIK 2-os., 2 krzesła, 10 kpl, Wys.Maz, cena za kpl 100 zł 502-729-020 WYS STOLIK i krzesło Ikea Mamut, kolor czerwony 80 zł 694-071-115 BIAŁ STOLIK kawowy, nieduży 65 zł 795-927-136 BIAŁ STOLIK mały dębowy 75 x 75, możliwość transportu. 170 zł 795-927-136 HAJ STOLIK RTV, ciemny orzech, 73x77, z szufladą 50 zł (85)675-48-66 BIAŁ STÓŁ +2 fotele 200 zł 785-108-380 BIAŁ STÓŁ dębowy 75 x 76 cm, wys. 75 cm. 190 zł 795-927136 BIAŁ STÓŁ dębowy, 1, 1x0, 7 m 200 zł 603-263-388 BIAŁ STÓŁ pokojowy rozkładany, drewniany 50 zł (085)650-15-59, (85)650-15-59 BIAŁ STÓŁ rozsuwany, o wymiarach dł. 2 m, szer. 90 cm, transport 330 zł 795-927-136 BIAŁ STÓŁ używany, 2 krzesł. 130 zł 517-348-840 BIAŁ STÓŁ z krzesłami, prawie nowy, kupiony w 10.2012, bez śladów użytkowania, krzesła z ecoskóry. 1.200 zł do uzg. 605-390-698 BIAŁ SZAFA 2-drzwiowa, nadstawka, jasna, 207x86x58 140 zł 507-473-703 BIAŁ SZAFA Komandor, ładna, duża, z lustrem, ciemny mahoń. 1.600 zł do uzg. 531-540-521 BIAŁ SZAFKA długa pod TV i półka, kolor wenge 350 zł 696278-774 EŁK SZAFKA do kuchni, korytarza, łazienki, 40cm, okleina marmurkowa, stan bdb, dowóz gra s. 100 zł 694175-685 BIAŁ SZAFKA pod zlew, niebieska, typu retrko, stan bdb, dowóz gra s. 150 zł 694-175-685 BIAŁ SZAFKA rtv, brazowa, 56x103x55cm, stan db. 80 zł 601-655-895 BIAŁ SZAFKA stojąca oszklona z zamknięciem, nowa, Goniądz. 200 zł 509-519-702 MOŃ SZAFKA z półkami. 75 zł 795-806-308 BIAŁ SZAFKA z półkami. 75 zł 795-806-308 BIAŁ TAPCZAN dla dziecka. 160 zł 696-774-177 BIAŁ TAPCZANIK dla dziecka 195x87cm, pojemnik na pościel. 160 zł 694-254-907 BIAŁ TAPCZANIK dla dziecka, 195x87cm. 160 zł 694-254907 BIAŁ TAPCZANIK dla dziecka. 140 zł 517-348-840 BIAŁ WERSALKA 40 zł (85)718-35-61 BIAŁ WERSALKA 350 zł 790-427-290 BIAŁ WERSALKA łódka, st.bdb 250 zł 794-038-093 EŁK WERSALKA na sprężynach 185x110cm, stan db. 90 zł 500-467-464 BIAŁ WERSALKA używana, brązowa z pojemnikiem na pościel. 299 zł 795-806-308 BIAŁ WERSALKA, 2 fotele, 2 pufy, ławo-stół, kolor niebieski, 50-200 zł. 0 zł 600-954-226 BIAŁ WERSALKA, 2 fotele. 550 zł 506-139-691 BIAŁ WERSALKA, miękkie boki, kolor brąz, używana 2 lata, stan bdb. 200 zł 507-473-703 BIAŁ WERSALKA, stan bdb, miękkie obicie, dowóz gra s. 250 zł 694-175-685 BIAŁ WERSALKA, zadbana, 2-letnia, kolor pomarańczowy, na sprężynach 370 zł 696-774-177 BIAŁ WERSALKE roczna na sprężynie, pomarańczowa. 360 zł 694-254-907 BIAŁ

MEBLE

PRZEPROWADZKI

ŁAWA STOLIK OKOLICZNOŚCIOWA, SZKLANA. WYMIARY: WYS. 50CM, SZER. 50CM, DŁUGOŚĆ 100CM 60 zł do uzg. 505-105-970 BIAŁ

ŁAWA stolik używana, wymiary blatu 97x56, wys. 58. 75 zł 694-254-907 BIAŁ ŁOŻE sypialne, dębowo-jesionowe, materac kokosowy, bardzo wygodne, 200x130x35 2.400 zł 605-392396 SOK ŁÓŻKO piętrowe drewniane lub dwa zestawione. 450 zł do uzg. 600-983-206 BIAŁ

» ŁÓŻKO PODWÓJNE Z BDB MATERA CEM ROBIONYM NA ZAMÓWIENIE, STAN BDB, TANIO. 0 zł 600-017-558 BIAŁ

Dom jednorodzinny w miejscowości Ciasne gm. Supraśl, pow. użytkowa 172,5mkw., działki – 1.315mkw.

I-II kwartał 2013r.

450 tys. zł

Dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne przy ul. Kruczej w Wasilkowie. Łącznie 92 mieszkania o pow. 30,40-67,50mkw.

Pierwszy – czerwiec 2013r., drugi – listopad 2013r.

3.380 zł/mkw.

ul. Legionowa 9/1, lok.7 15-281 Białystok tel./fax 85 717-04-44 530-882-050, 509-147-144 budownictwo_boguslawski@poczta.onet.pl www.budownictwoboguslawski.pl SM Wasilków ul. Nadrzeczna 1 tel. 85 71-85-398

Apa-Inwest Porosly 80B 16-070 Choroszcz tel. 604-435-633

KRIS-MARK s.c. 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 41 tel. 606 953 077, 510 059 989 www.kris-mark.pl

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Łodzińskiego na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. Domy o pow. 120-180mkw., działki – ok. 300mkw.

Gotowe do odbioru

Od 440.000 zł

Osiedle 15 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w miejscowości Dąbrówki (okolice Wasilkowa). Pow. domów – 140 mkw., działek – 290-420mkw.

I etap, trzy domy już gotowe do odbioru, kolejne powstają sukcesywnie

Od 280 tys. zł.

AKWARIUM z sza ą, cały osprzęt, filtr ekologiczny, grzałka wbudowana 500 zł 794-038-093 EŁK BIBLIOTECZKA, lata 50 100 zł 785-108-380 BIAŁ BIURKO pod komputer 60 zł 795-927-136 BIAŁ BIURKO używane pod komputer stacjonarany. 75 zł 696-774-177 BIAŁ BIURKO, duże, 5 szuflad, brązowe, dł. 153 cm, wys.73 cm, gł. 80 cm, 50 zł (85)718-35-61 BIAŁ FOTEL pokojowy, całkowicie obity, używany, 2szt 150 zł szt. 511-240-244 BIAŁ FOTEL welurowy, 2szt. 40 zł 500-467-464 BIAŁ KANAPA 350 zł 696-278-774 EŁK KANAPA narożna, 225x260cm, wys. oparcia 73cm, powierzchnia spania 230x150, pojemnik na pościel, rozdzielana na 2 części, sztuczna skóra 550 zł 792413-111 BIAŁ KANAPY 3, 2, 1 i 4 pufy koloru niebieskiego w krateczkę stan dobry cena 500 zł.-505 941 287 500 zł całość 505-941-287, (86)218-95-54 ŁOM KOMODA 2 szufladowa, nowa 260 zł 504-958-603, (85)743-19-57 BIAŁ KOMODA dębowa 260 zł 696-278-774 EŁK KOMODA z 4 szufladami 250 zł 794-038-093 EŁK KREDENS kuchenny. 100 zł szt. 785-108-380 BIAŁ KUCHENNE, robione na zamówienie 5000 zł, nowoczesne, solidne, okap dobrej firmy, jasne, pilnie. 1.700 zł do uzg. 531-540-521 BIAŁ LUSTRO dł. 1, 40 cm, szer. 57 cm, transport 60 zł 795927-136 BIAŁ LÓŻKO piętrowe, materace, 2 szuflady, stan bdb 300 zł 507-473-703 BIAŁ MEBLE dębowe komoda z witryną, stolik pod telewizor, ława jak nowe, kolor wiśnia. 3.200 zł całość do uzg. 608-383-822 ZAM MEBLE dębowe stan idealny, komoda z witryną, stolik pod telewizor, ława, orginalne. 3.200 zł całość do uzg. 603-383-822 ZAM NAROŻNIK 160x260 + kanapa 1 osobowa rozkładana +2 fotele, kolor brąz 1.500 zł 694-071-115 BIAŁ NAROŻNIK 270-145, od góry materiał koloru szarego, na dole obity skają. 1.000 zł szt. 792-042-832 BIEL NOGI do stołu, chromowane, 8szt. 15 zł szt. 663-937643 BIAŁ REGAŁ 4-segmentowy, 2x3, 4 m, stan bdb, mahoń 500 zł 785-108-380 BIAŁ REGAŁ pokojowy, bardzo dobry stan, regał składa się z 5 segmentów w tym z szafy, witryny, półek, dowóz we własnym zakresie. 700 zł całość 509-782115 BIAŁ

ATRAKCYJNE ceny, transport i przeprowadzki busem maxi, 7 dni w tygodniu, przestrzeń ładunkowa: dł 4m, szer 1.7m, wys 1.8m. 0 zł do uzg. 531-145-565 BIAŁ MAŁE przeprowadzki, lodówka, pralka, ze sklepów, ze stancji na stancję, drobne usługi przewozowe, tanio, solidnie 533-175-685 BIAŁ PRZEPROWADZKI Wrocław-woj.podlaskie-Białystok, Łomża, Grajewo, itd, transport busami towarowymi na terenie woj.dolnośląskiego i całej Polski, 7 dni w tygodniu 0 zł 536-159-229 BIAŁ PRZEPROWADZKI, transport towarów, pełna obsługa 502-432-998 EŁK

ANTYKI ANTYKI z mosiądzu, figurki: kareta cygańska, łabędzie, konie, 100-200 zł szt 0 zł (86)217-09-05 ŁOM BECZKA dębowa 300 zł (0-85)715-29-32, (85)715-2932 BIAŁ CZAPKI rogatywki, 20 szt. 10 zł szt. 517-665-911 ŁOM KIERAT kompletny 1930 r. 1.000 zł 798-773-213 ZAM KROSNO tkackie, kompletne, stan bdb 2.200 zł 604213-643 AUG MŁOCARNIA bez czyszczenia na żelaznych kołach 750 zł 511-240-244 SOK MŁOCARNIA Warmianka 100 letnia 1.000 zł 798-773213 ZAM MASZYNA do pisania przedwojenna. 500 zł do uzg. 694-910-029 BIAŁ MASZYNA do szycia Pokój, stara. 60 zł szt. 604-626296 BIAŁ MASZYNA do szycia Singer, przedwojenna 200 zł 516383-108 EŁK MONETA złota 10 Rubli carskich 1.600 zł 789-061733 BIAŁ SZAFA 2-drzwiowa przedwojenna, rzeźbione nogi, kolor byrsztynowy. 1.000 zł 667-791-927 SOK ZAKUPIĘ przedmioty z wojny, szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki, rowery 505-529328 SIEM ZAKUPIĘ starocia z wiejskich chat, beczki, dłubanki, gliniaki, szlabany, kufry itd, interesują mnie również inne rzeczy, szkło, porcelana itd 0 zł 510-520-403 ZEGAR ścienny wagowy, stary, sprawny. 600 zł 692353-273, (85)653-82-11 BIAŁ ZEGAR ścienny, stary, Leroy Paris, sprawny. 450 zł 692-353-273, (85)653-82-11 BIAŁ

CZUJNIK czadu, gazu, temperatury, gwarancja, cena sklepowa 200 zł 100 zł 502-958-563 BIAŁ DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 60-80 zł 605-962-475 BIAŁ EKSPRES ciśnieniowy De Longhi 12 bar, dysza do pary i spieniania, ubijacz, kratka ociekowa, miarka, pojemnik na wodę o pojemności 1l. 150 zł 514-043947 WYS MOZAIKA dębowa, 26 m², klepka o wymiarach 40x150x12, 38 zł m² 988 zł 608-711-215 BIAŁ NOWE drzwi, nierozpakowywane z foli, drzwi wewn. pokojowe 90, strona prawa, kolor buk. 150 zł 514043-947 WYS OBRAZY ha owane ręcznie, bardzo ładne 40 zł do uzg. 515-953-442 BIAŁ PARKIET dąb jesion 13m. 350 zł całość do uzg. 606144-991 BIAŁ PIEC c.o., na drewno, węgiel, 60 kW, nowy 3.500 zł 728-473-871 BIAŁ PIEC co 15kw do naprawy 350 zł 691-827-544 MOŃ PIEC CO 50KW, dolnego spalania, na każdy opał, po jednym sezonie, Ełk 2.500 zł 606-262-582 EŁK SKRZYDŁO drzwiowe prawe, 80 cm 65 zł 696-278774 EŁK UMYWALKA, bateria, syfon 90 zł (85)718-35-61 BIAŁ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

37

„ PROGRAM

WNĘTRZA: JAKI J KI WYBRA KOLOR DO NOWEGO MIESZKANIA

TANIE MIESZKANIE

Wygraj z zimową chandrą

Op House jest programem przeznaczonym dla inwestorów indywidualnych, zainteresowanych relacjami pomiędzy jakością energetyczną domu, a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie i na ogrzewanie w okresie użytkowania budynku. Interfejs programu został zoptymalizowany tak, aby ułatwić posługiwanie się nim inwestorom nawet pobieżnie zorientowanym w budownictwie. Obsługa programu sprowadza się do wprowadzenia podstawowych informacji o geometrii i instalacjach oraz do wybrania dostępnych opcji finansowania budowy. Unikalną cechą Op House jest połączenie analizy energetycznej z symulacją finansową inwestycji. W ten sposób inwestor otrzymuje informacje o najbardziej interesujących go zagadnieniach: możliwych do wygenerowania oszczędnościach. Efektem pracy programu jest optymalizacja grubości izolacji domu. W programie udostępnione są opcje wyboru finansowania budowy za pomocą kredytu lub gotówki. Warto bowiem pamiętać, że oszczędności energii nie należy szukać w oderwaniu od kosztów uzyskania tych oszczędności oraz kosztów ogrzewania w planowanym okresie użytkowania domu. Zmniejszenie do minimum ilości potrzebnych do obliczeń danych jest możliwe dzięki wykorzystaniu statystycznych zależności, charakterystycznych dla różnych domów – uzyskanych przez analizę bazy danych ponad 80 tysięcy świadectw energetycznych. Symulacje finansowe w programie zostały oparte o algorytmy wykorzystywane przez banki przy analizie kredytów hipotecznych. W planach jest również realizacja programu Op House PRO, przygotowywanego z myślą o projektantach. Wersja będzie umożliwiała – oprócz analizy izolacji – optymalizację finansową alternatywnych rozwiązań instalacyjnych i stolarki okiennej. Autorem programu jest firma Rockwool. Program jest dostępny na stronie kampanii „Szóste paliwo”: h p://6paliwo.pl/op house/ oprac. BK

„ reklama

Fot. FRANC GARDINER

DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

Jeżeli szukamy koloru energetycznego, ekstrawaganckiego i nowoczesnego powinniśmy postawić na pomarańczowy. Kojarzy się z młodością i zabawą, dając motywację do działania, jednocześnie ciepła tonacja sprawia, że w jego otoczeniu czujemy się bezpiecznie, a wnętrze odbieramy jako przytulne.

W

okresie jesienno-zimowym każdy sposób na poprawę nastroju jest na wagę złota. Krótkie dni, mało słońca i długie wieczory sprawiają, że dopada nas sezonowa chandra. Jakimi kolorami się otaczać, żeby podnieść sobie ciśnienie i dodać energii?

Powszechnie wiadomo, że ciepłe, nasycone kolory działają pobudzająco. W celu ożywienia przestrzeni najczęściej sięgamy po czerwień, różne odcienie żółtego i pomarańczowego. Każda z tych barw ma jednak trochę inny wpływ na nasze samopoczucie. W okresie jesienno-zimowym najlepiej sprawdza się pomarańczowy, który buduje nasze poczucie komfortu fizycznego sprawiając, że w jego otoczeniu czujemy ciepło i bezpiecznie. Dlaczego pomarańczowy to najlepszy wybór? Energetyczne działanie koloru czerwonego jest powszechnie znane, warto jednak pamiętać, że zastosowany na dużych powierzchniach może prowadzić do zbyt silnego pobudzenia,

zmęczenia, a nawet agresji. Żółty stosowany z umiarem stymuluje i wprawia w optymistyczny nastrój, jednak zbyt długie przebywanie w jego otoczeniu może spowodować uczucie niepokoju. Bardzo charakterystyczne i intensywne odcienie to zawsze pewne ryzyko, ponieważ poza dobroczynnym wpływem mogą prowadzić do nadmiernego pobudzenia i rozdrażnienia. Nie bez przyczyny w przyrodzie zarówno czerwony, jaki i żółty uznawane są za kolory ostrzegawcze. – Pomarańczowy to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Powstaje w wyniku połączenia czerwonego i żółtego, więc zachowuje ich wszystkie zalety, jednocześnie tonując intensywność oddziaływania. Transparentne rolety w tym kolorze rozprowadzą i ocieplą nawet niedużą ilość światła wpadającą przez okna podczas krótkich, zimowych dni – podpowiada Kamila Prałat, ekspert firmy Franc Gardiner.

oprac. BK


38

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99 „ ŁAZIENKOWA STATYSTYKA

Wejdę wszędzie P

ROCA GÓR

Fot. Marzena Bęcłowicz

B ZPIECZNY DOM RÓWNA SI BEZPIECZNE DZIECKO. CZY MASZ TAKI? BEZPIECZNY

ojawienie się małego dziecka w rodzinie przewraca wszystko do góry nogami. Zmieniają się nie tylko przyzwyczajenia rodziców, ale również cały dom. Przygotujmy go więc zawczasu pod kątem użyteczności oraz bezpieczeństwa malucha.

Spróbujmy spojrzeć na świat oczami dziecka – małego, niezwykle ciekawskiego dziecka. Najlepiej w tym celu usiądźmy na podłodze i spójrzmy na świat z jego perspektywy – rozejrzyjmy się dookoła. Oho… jakie fajne dziurki w ścianie, ciekawe po co są? Może można trzymać w nich kredki? A co to zwisa ze stołu, może by tak pociągnąć i sprawdzić co się stanie? A to, jakie fajne kolorowe rzeczy trzyma mama w łazience. Dadzą się odkręcić to i wypić pewnie można? A jeśli już mowa o jedzeniu… ooo miska, mój Azor z niej je, to pewnie mogę i ja też. OK. Wystarczy. Wstańmy już z podłogi i zastanówmy się teraz co zrobić, aby zagwarantować dziecku bezpieczne poznawanie świata. Jest to niezwykle ważne, gdyż statystyki wskazują, iż ponad 40% wypadków, jakim ulegają dzieci, zdarza się w domu. Bądźmy więc rodzicami odpowiedzialnymi i zawczasu zadbajmy, by dziecku nie stała się krzywda. Oczywiście nie chodzi mi tu o to, aby dziecko ograniczać. Po prostu zmieńmy nasze własne nawyki, przestawmy kilka rzeczy w domu, zainwestujmy w drobny sprzęt, a nasz dom z pewnością będzie bardziej przyjazny dla malucha. Zacznijmy od podstawowych rzeczy, które zróbmy w całym domu. Przede wszystkim zabezpieczmy wszystkie kontakty – w tym celu najlepiej kupmy zaślepki i powkładajmy je w gniazda elektryczne. Kolejna niebezpieczna rzecz w domu to stoły i meble, a właściwie ich ostre kanty. Niejedno dziecko nabiło sobie przez nie guza. Narożne ochraniacze, to jest to czego potrzebujemy. Okna i drzwi balkonowe – dzieci uwielbiają przez nie patrzeć. Niektóre mogą godzinami siedzieć i oglądać co dzieje się na podwórku. Niestety w ich głowach rodzą się w tym czasie przedziwne pomysły. Jedne chciałyby gonić ptaszka, inne kotka, a jeszcze inne po prostu na skróty wyjść na podwórko. Zadbajmy więc o to, by dziecko nie mogło samodzielnie otworzyć ani okna, ani drzwi na balkon. Można kupić specjalną blokadę na okna, która umożliwia zablokowanie okna w pozycji zamkniętej lub uchylnej. Szerokość uchylenia jest regulowana w zakresie uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka. Możemy też zamontować w oknie zamek na klucz. Kolejna kwestia to zabezpieczenie wszystkich drzwi wewnętrznych przed ich gwałtownym zamknięciem. Uchroni to paluszki malucha przed przytaśnięciem. Blokada dostępna jest w postaci nakładki, którą łatwo można zdjąć i ponownie nałożyć na drzwi. Wszelkie domowe meble to raj dla dzieci. W szafie można się schować, a z szuflad zrobić sobie schody. Ubaw po pachy! Oczywiście dla dziecka, bo dla rodzica już nie. Powyrzucane z szuflad ubrania cieszą tylko maluchy. Jest na to rada – specjalna osłona zabezpieczająca przed otwarciem, dostępna w dwóch wariantach do szuflad oraz do szafek. Oczywiście sprawą szalenie istotną jest zadbanie, by mebel nie upadł na

„ reklama

Marka Deante znalazła się na trzeciej pozycji wśród najlepiej znanych producentów baterii, a aż 12% badanych deklarowało zakup produktów marki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W badaniu znajomości marek armatury, Deante zajęła piątą pozycję wśród 35 badanych i pierwszą wśród marek polskich. Wśród powodów zakupu baterii kuchennych i łazienkowych inwestorzy najczęściej wymieniali konieczność wymiany zepsutego wyposażenia (39% odpowiedzi). Wynika to

Ciekawski maluch musi sprawdzić wszystko sam,

z faktu, że niewiele konkurencyjnych cenowo produktów objętych jest wieloletnią gwarancją i dojazdowym serwisem, ja-

dotknąć, obejrzeć, wypróbować. Wiąże się to niestety z szeregiem niebezpiecznych sytuacji.

kie swoim klientom oferuje Deante. Aż 49% zakupów nowych baterii wiąże się z remontem kuchni lub łazienki w mieszkaniach i domach. Pokazuje to, że Polacy przywiązują coraz większą wagę do wyglądu pomieszczeń traktowanych w prze-

dziecko, gdy to pociągnie za jego drzwiczki. Aby temu zapobiec mało stabilne szafy, czy regały należy po prostu przykręcić do ściany oraz zadbać, aby szuflady nie wypadły dziecku na głowę albo nogi. Dużo tego? Tak, to prawda, ale przecież chcemy dla swego dziecka jak najlepiej. Przejdźmy więc dalej – do kuchni. Ileż tu niebezpieczeństw czyha na naszego szkraba. Po pierwsze kuchenka. Gorące garnki są w sam raz na wysokości oczu ciekawskiego malca. Jest na to rada, starajmy się gotować na tylnych palnikach lub zamontujmy z przodu osłonę płyty kuchennej. Poza tym wszystkie garnki, patelnie, czy rondle stawiajmy obrócone uchwytami do ściany. Podobnie kubki z gorącym napojem – nigdy na brzegu szafki, czy stołu. Początkowo może być trudno przyzwyczaić się do tego, jednak z czasem nawyki wejdą w krew. Zawczasu zdejmijmy też obrus ze stołu, dziecko może za niego pociągnąć i zrzucić na siebie wszystko co się na nim znajduje. Starajmy się też krzesełko dziecka postawić w takim miejscu, aby w zasięgu małych raczek nie znajdowało się nic ostrego ani gorącego. Poza tym kuchnia to świetne miejsce na zabawę. Dzieci uwielbiają kuchenne akcesoria, nie należy im bronić zabawy nimi – plastikowa miska i drewniana łyżka to świetny zestaw. Jednak z wiadomych względów zawczasu zamknijmy szafkę, w której znajduje się kosz na śmieci. Jeśli chodzi o pozostałe pomieszczenia w domu, to w łazience najlepiej wyjmijmy klucz z drzwi, żeby dziecko nie mogło się zamknąć od wewnątrz. Jeśli mamy w domu schody zastosujmy bramki zabezpieczające (na dole i na górze), by dziecko samo nie próbowało maszerować po schodach. Ponadto w całym domu pochowajmy wszystkie leki, niebezpieczne przedmioty, którymi można się skaleczyć oraz drobiazgi, które można połknąć. Natomiast zabawki w pokoju dziecka stawiajmy zawsze tak, żeby dziecko mogło samo łatwo po nie sięgnąć (bez konieczności wspinania się). Jeśli nawet wydaje się, że już wszystko zostało zabezpieczone, to z całą pewnością i tak znajdzie się coś co przyciągnie uwagę dziecka – i nie będzie to zabawka. Dziecięca fantazja bowiem nie zna granic. Miej wiec malucha na oku i czekaj aż z tego po prostu… wyrośnie. Marzena Bęcłowicz

szłości bardziej utylitarnie. Pozostałe 12% odpowiedzi, jako powód zakupu nowej baterii wskazywało urządzanie nowego mieszkania lub domu oraz wymianę zlewozmywaka. Co kupowali Polacy w 2012 r? Łazienki Polaków coraz chętniej wyposażane były w nowoczesne deszczownie, zamiast wcześniej wybieranych paneli natryskowych. Moda ta, która zaczęła się jeszcze w 2011 r., w ostatnich miesiącach była jednym z najwyraźniej dostrzegalnych trendów aranżacyjnych. Coraz chętniej sięgamy również po natryskowe systemy podtynkowe, w których instalacja doprowadzająca wodę i bateria ukryte są w ścianie, na której powierzchni widoczne pozostają jedynie istotne i eleganckie elementy, jak wylewki, głowice i pokrętła regulacji strumienia wody. Nabieramy też odwagi w dziedzinie wystroju domowych kuchni, w których coraz częściej gości wyposażenie o ciekawych kolorach i nietypowych formach. Najchętniej wybierane beżowe zlewozmywaki granitowe mają coraz silniejszą konkurencję wśród produktów w kolorze grafitowym, które odnotowały w ostatnim roku wyraźny wzrost sprzedaży. Coraz chętniej wybieramy zlewozmywaki o kwadratowych komorach, minimalistycznej formie i gładkich powierzchniach ociekaczy, które przełamały dominację klasycznych, zaokrąglonych kształtów. Badanie przeprowadzono metodą „tajemniczego klienta” w blisko 200 profesjonalnych salonach łazienkowych na terenie całego kraju. Aż w 39% z nich, sprzedawcy wymieniali produkty Deante jako pierwszą bądź drugą rekomendację do zakupu. Marka Deante doceniana jest przede wszystkim za atrakcyjne wzornictwo i przystępne ceny. Oprócz nich klienci zwracają uwagę również na jakość, kraj pochodzenia oraz markę. Produkty Deante są też chętnie rekomendowane ze względu na atrakcyjne warunki gwarancji, które są według sprzedawców jednym z najważniejszych kryteriów zakupu. oprac. BK


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

REMONTY mieszkań, wykończenia, malowanie, szpachlowanie, glazura, gresy, poprawki hydrauliczne i elektryczne, suche tynki 0 zł 798-242-379 BIAŁ REMONTY, malowanie, szpachlowanie, układanie glazury, terakoty itp. szybko, tanio i solidnie. 0 zł do uzg. 501-505-882 BIAŁ REMONTY, szpachlowanie, malowanie, terakota, glazura, uczciwie. 0 zł 516-329-366 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, glazura, suche tynki, sufity podwieszane, kompleksowo, f-ra vat 795505-775 BIAŁ

» SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, PA NELE PODŁOGOWE, ZABUDOWY Z PŁYT GK 664-868-362 BIAŁ

39 PRACE wykończeniowe, łazienki, glazura, terakota, gres, malowanie, szpachlowanie, elektryka, przeróbki hydrauliczne, gk, układanie kamienia, łupek. 0 zł do uzg. 531-800-840 BIAŁ PRZY wykończeniu wnętrz, szpachlowanie, tynkowanie, glazurnictwo i suche tynki, bez malowania. 0 zł do uzg. 514-516-140 BIAŁ PRZYJME zlecenia wykończeń mieszkań, szpachlowanie, malowanie i położenie płytek oraz docieplenia domków jednorodzinnych od osób prywatnych 0 zł 515-352-699 BIAŁ REMONTY od a do z, wykonuje prace, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, układanie glazury i terakoty, paneli, parkietu, montaż okien drzwi, rolet, parapetów. 0 zł 797-352-307 BIAŁ

» SUCHE TYNKI, ŚCIANKI DZIAŁOWE, PODWIESZANE SUFITY, SZPACHLO

MEBLE NA ZAMÓWIENIE, KUCHNIE, GARDEROBY, MEBLE POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166153 BIAŁ

MALOWANIE, SU » SZAPACHLOWANIE, CHE TYNKI, SUFITY PODWIESZANE,

MONTAŻ mebli z paczki i nie tylko, tanio 0 zł 795-927136 BIAŁ OKNA i parapety na każdą kieszeń 0 zł 797-482-036 MOŃ SAUNY ogrodowe, gorące balie kąpielowe, 200 cm

WANIE, MALOWANIE, FACHOWO I SZYBKO 518-649-406 BIAŁ

TYNKI dekoracyjne, szpachlowanie, malowanie, płytki, panele ścienne, podłogowe, sufity podwieszane, ścianki działowe, docieplenia poddaszy, gwarancja. 0 zł do uzg. 664-496-393 BIAŁ

USŁUGI remontowo-budowlane, płoty, dachy, prace z betonem, kostka, przenoszenie konstrukcji z bala, robienie drzwi, bram pod wymiar i inne według potrzeb. 100 zł +VAT do uzg. 691-278-301 HAJ USŁUGI remontowo-budowlane, szpachlowanie, malowanie, tapety, terakota. 0 zł 693-479-024 BIAŁ

OBNIŻKA CEN W FIRMIE » WIOSENNA MARCEL, PRZYKŁADOWE CENY: GLA

ZURA, TERAKOTA OD 25ZŁ M², STANY SUROWE OD 150ZŁ M² 508-519-061, 0795-616-915 BIAŁ

WYKONUJEMY usługi remontowe, kompleksowo od A do Z, doradzamy w adaptacji strychu bądź poddasza, wykonamy wszystkie skomplikowane zabudowy i sufity z płyty GK. 0 zł 506-232-129, 512701711 ŁOM

RĄCZKA DROBNE NAPRAWY » ZŁOTA W DOMU, TANIO I SOLIDNIE 603-411866 BIAŁ

WYKOŃCZENIOWE

Z REMONTY, WYKOŃCZENIA, ADA » APTACJA PODDASZY, GLAZURA, TE RAKOTA, KONKURENCYJNE SPRAWD 518-649-406 BIAŁ

WANNA żeliwna używana 140 zł 511-240-244 SOK WANNA żeliwna z syfonem 170 zł 511-240-244 SOK ZESTAW narzędzi i akcesorii do domu i auta, klucze, wkrętaki, przewody zapłonowe, rękawice, bezpieczniki i wiele innych, nowe, 29elementów 20 zł 663206-992 BIAŁ

USŁUGI REMONTY

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań. 0 zł 694-587-631, (85)651-70-64 BIAŁ KRYCIE dachów, ocieplenia, montaż z obróbką okna drzwi, malowanie, szpachlowanie, zabudowy, płyta g-k., glazura, terakota, podłogi, itp, Podlaskie 0 zł 788-905-422 SIEM MALOWANIE, szpachlowanie, glazura, terakota, suche tynki, sufity podwieszane, panele podłogowe, prace hydrauliczne, elektryczne, montaż wymiana drzwi 0 zł 691-404-027 BIAŁ PROFESJONALNE usługi remontowe, tanio, solidnie 0 zł 518-625-451 BIAŁ

» PRZYJMĘ ZLECENIA NA REMON TY MIESZKAŃ I NIE TYLKO, DO

KŁADNOŚĆ I SZYBKIE REALIZACJE W ATRAKCYJNEJ CENIE, BIAŁYSTOK. 0 zł 603-893-340 BIAŁ

CENY,

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe prace wykończeniowe, rabaty na materiały, gwarancja jakości 0 zł 511-718-942 BIAŁ ADAPTACJE poddaszy, regipsy, szpachlowanie, sufity podwieszane, panele, glazury, terakoty, tynki agregatem, ręcznie, Suwałki okolice. 0 zł 510-412369 SUW DOCIEPLENIA poddaszy, suche tynki, ceny od 20zł/m², szpachlowanie, malowanie, panele podłogowe inne wykończeniowe, doświadczona brygada 0 zł 509517-923, (85)741-52-00 BIAŁ GLAZURA, terakota, szpachlowanie, malowanie, podwieszane sufity, ścianki, przerobki elektryki i hydrauliki, itp. 0 zł do uzg. 781-689-552 BIAŁ KOMPLEKSOWE usługi wykończeniowe, malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, gres, panele, podwieszane sufity i wiele innych. Atrakcyjne ceny. 0 zł do uzg. 507-981-392 BIAŁ KOMPLEKSOWE wykańczanie łazienek, instalacje elektryczne, przeróbki hydrauliczne, elektryczne, układanie paneli, podwieszanie sufitów, solidnie. 0 zł do uzg. 530-140-051 BIAŁ KOMPLEKSOWE wykańczanie wnętrz, fachowo i solidnie. 0 zł do uzg. 511-375-157 BIAŁ KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz oraz remonty, szpachlowanie hydrodynamiczne agregatem, szlifowanie bezpyłowe, glazura terakota, zabudowa g-k oraz inne. 0 zł 723-769-703 BIAŁ MALOWANIE, szpachlowanie, montaż płyt g-k, adaptacja poddaszy. 0 zł do uzg. 606-768-415 ZAM

» PRZYJMĘ ZLECENIA NA REMONTY MIESZKAŃ, DOMÓW, LOKALI, ATRAK

CYJNE CENY, BIAŁYSTOK. 0 zł 603893-340 BIAŁ

DOMU, MIESZKANIA, OD A » REMONT DO Z, KUCHNIA, ŁAZIENKA, POKÓJ, KORYTARZ, TANIO I SOLIDNIE, CENA DO NEGOCJACJI, ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY, BIELSK PODLASKI 0 zł 667-564-182 BIEL

REMONTY i wykończenia wnętrz domów, mieszkań, lokali użytkowych, kompleksowo, profesjonalnie 0 zł 661-735-125 BIAŁ REMONTY mieszkań, adaptacje poddaszy, drobne naprawy, docieplanie garaży, glazura, terakota, B-stok, okolice 0 zł 781-173-398 BIAŁ

MEBLE na wymiar, kuchnie i szafy z drzwiami przesuwnymi, wysoka jakość usług. 0 zł 604-666-955 BIAŁ MEBLE na wymiar, kuchnie, zabudwy, schody, meble z drewna litego. 0 zł 660-041-906 BIAŁ

GLAZURA TERAKOTA, PANELE POD ŁOGOWE, NIEDROGO I SOLIDNIE 0 zł 507-711-836 BIEL

UKŁADANIE glazury i terakoty, doświadczenie pracy w Kanadzie i Niemczech, drobne remonty: szpachlowanie, malowanie, prace wykończeniowe 0 zł 511225-568 BIAŁ UKŁADANIE paneli podłogowych, ściennych, malowanie, szpachlowanie, wstawianie oknien, drzwi, rozbiórki starych domów, także domki letniskowe. 0 zł 501-275-481 BIAŁ USŁUGI malarskie - malarz kulturalny, malowanie wnętrz domu mieszkania, wystrój sztukaterią gipsową, usuwanie zacieków i zagrzybień - Warszawa i okolice. 0 zł 601-935-878 WYKAŃCZANIE wnętrz pod klucz, nawet najbardziej fantazyjne wizualizacje wnętrz nie sprawią mi problemu. 0 zł do uzg. 511-375-157 BIAŁ WYKAŃCZANIE wnętrz, malowanie, szpachlowanie, glazura, panele, montaż futryn, przeróbki elektryczne, hydrauliczne. 0 zł 790-810-922 BIAŁ WYKOŃCZENIA i renowacje wnętrz, szpachlowanie, malowanie, zabudowy, podłogi, docieplenia poddaszy, atrakcyjne ceny, Białystok i okolice. 0 zł całość do uzg. 515-891-123, 507783289 BIAŁ WYKONAM szybko, tanio i solidnie malowanie, szpachlowanie, suche tynki, podwieszane sufit, y glazura, terakota oraz inne prace wykończeniowe. 0 zł do uzg. 519-879-111 BIAŁ

WODNO-KANALIZACYJNE

FIRMA hydraliczna przyjmie zlecenia na instalacje sanitarne, kotłownie, rekuperacje, centralne odkurzacze. 0 zł do uzg. 506-682-531 BIAŁ HYDRAULIK i nie tylko, naprawy domowe, elektryczne, meblowe i wiele innych. 0 zł 888-399-889 BIAŁ HYDRAULIK, instalcje sanitarne c.o. wod-kan, usuwanie bieżących awarii, wymiana zaworków, podłączenia pralek, zmywarek, kuchenk gazowych. 20 zł do uzg. 507-152-173 BIAŁ HYDRAULIK, wykonywanie instalacji sanitarnych CO WOD-KAN, usuwanie bieżących awarii: wymiany zaworków, podłączenia paralek, zmywarek, kuchenek gazowych 0 zł 507-152-173 BIAŁ KOTŁOWNIE olejowe, gazowe i tradycyjne, ogrzewanie podłogowe, rekuperatory, centralne odkurzacze. 0 zł do uzg. 793-171-239, 666-366-913 BIAŁ PROJEKTY wodno-kanalizacyjne, sporządzanie operatów do pozwolen wodnoprawnych, tanio, szybko, solidnie. 0 zł 663-369-341 BIAŁ USŁUGI hydrauliczne, montaż, demontaż, modernizacja, kotłownie, ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, odkurzacze centralne, rekuperatory 0 zł 793171-239 BIAŁ

ELEKTRYCZNE

ELEKTRYK zajmuje się naprawą, montażem inst.elektrycznej, pomiarami, wykonywanie instalacji p.poż; niskoprądowej. 0 zł +VAT do uzg. 503-762-258 BIAŁ

ELEKTRYCZNE, ODBIOR » POMIARY CZE, OŚWIETLENIA, UPRAWNIENIA 510-686-001 BIAŁ

SZPACHLOWANIE, PA » MALOWANIE, NELE PODŁOGOWE, ZABUDOWY Z

WYKONAWSTWO wszelkich instalacji w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, sterowanie i automatyka, ochrona odgromowa i alarmy oraz domofony. 30 zł szt. 791-063-041 BIAŁ

PODDASZA na łatach drewnianych z gwarancją, faktura VAT, inne prace wykończeniowe, kompletnie pod klucz. 0 zł do uzg. 607-348-230 BIAŁ

KOMPLEKSOWA restauracja starych mebli oraz drobne remonty, efekty mogą cię zaskoczyć 518-959161 BIAŁ

PŁYT GK 664-868-362 BIAŁ

STOLARSKIE

średnica z piecem na drewno, drewno świerk 5.000 zł szt. 508-978-475 SEJ SCHODY drewniane i inne usługi stolarskie na zamówienie, meble, szafy, zabudowy, również wsystemie drzwi przesuwanych, okolice Ełk, Olecko, Suwałki. 0 zł 784-353-561, (87)521-43-68 OLE SCHODY drewniane, meble drewniane 0 zł 607-068321 ZAM STOŁY ogrodowe, ławki, huśtawki, producent 0 zł 668-372-552 ŁOM

STOLARZ TECHNIK MEBLOWY, USŁUGI MEBLARSKIE, SZAFY, KUCHNIE, BOAZERIA PANELOWA, PAWLACZE, KONKURENCYJNE CENY 603-411-866 BIAŁ

TANIO kuchnie - szafy - inne na wymiar! 0 zł do uzg. 510-264-598 BIAŁ

CZYSZCZENIE DYWANÓW

PRANIE i czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych profesjonalnym urządzeniem Karcher, Sejny, Suwałki, dojazd do klienta 782-677-572 SUW PRANIE i czyszczenie dywanów, wykładzin i mebli tapicerowanych, dojedziemy do klienta, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, faktura VAT. 4 zł m² +VAT 600-836-587 BIAŁ

DEKORATORSKIE

OBRAZY na zamówienie, olejne o dowolnej wielkości, portrety, kopie obrazów. 150 zł 601-698-355

POZOSTAŁE

DOMOWE ciasta na zamówienie. 0 zł 536-326-174 BIEL DOMY drewniane, rozbiórka, remonty i wykończenia 0 zł 512-675-556 ELEKTRYK HYDRAULIK, malowanie, bus transport, przeprowadzki, wywóz złomu, blach, RTV, AGD, mebli, książek inne zlecenia. 30 zł 45min do uzg. 503391-530 BIAŁ FOTOKALENDARZE A3, A4, wydruki na płótnie, przegrywanie VHS na DVD, fotoksiążki. Centrum Druku Foto Futura ul. Waszyngtona 32. 29 zł 721-207-721, (85)679-51-11 BIAŁ KOMINKI, montaż, zabudowa 0 zł 511-718-942 BIAŁ NAPRAWY w domu, elektryczne, hydrauliczne, stolarskie, inne. 0 zł 788-905-422 BIAŁ ODŚNIEŻANIE posesji, działek, chodników. 0 zł 694254-907 BIAŁ

» SJI, SPRZĄTANIE, PORZĄDKOWANIE POSE GARAŻY, TERENÓW OTWARTYCH

ITP. ODBIÓR MAKULATURY KARTON, GAZETA, KSIĄŻKI, CZASOPISMA, ZE SZYTY 692-591-423 BIAŁ

ZŁOTA rączka, naprawi, zawiesi, wymieni, uszczelni, zainstaluje, zmontuje, zawiezie, posprząta, odgarnie śnieg oraz inne pomoce, już od 15 zł 0 zł 517-909858 BIAŁ ZDUN, kominki, grile 0 zł 798-807-758, (85)744-1080 BIAŁ

CHCIAŁBYŚ zrobić remont, z nami wszystko sie uda, kochamy to co robimy i zależy nam na dobrej opinii, usługi w przystepnych cenach. 0 zł 501-976-423 BIEL

GLAZURA, terakota, suche tynki, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie, biały montaż, panele ścienne, podłogowe, obsadz.futryn, przer.elektryczne 0 zł do uzg. 667-564-182 WYS

Fot. Barbara Klem Fot. Wojciech Gawryluk

Fot. Jacek Konochowicz

Fot. Marzena Bęcłowicz

» W następnym numerze:

„FINANSOWE K OPOTY

„MEDIA, A W ASNO

„CZY MOG NIE CHCIE

„CHCESZ MIESZKANIE?

Finanse to poważna rzecz. W większości przypadków kredyt hipoteczny zaciągamy raz w życiu. Dlatego też ważne decyzje finansowe muszą być rozważne i przemyślane. Nie bójmy się pytać, ani prosić o dodatkowe informacje, jeżeli czujemy, że nasza wiedza jest niewystarczająca. Jakie jest podejście Polaków do decyzji finansowych?

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, musimy zmienić umowy z elektrownią, gazownią i innymi dostawcami mediów. Jak tę kwestię rozwiązać, aby zapewnić sobie nieprzerwane (i właściwie rozliczane) dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu? Kiedy to zrobić, aby zarówno stary, jak i nowy właściciel płacił za własne zużycie?

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy właściciel nieruchomości chce się jej pozbyć. O ile nie ma problemu z pozbywaniem się ruchomości, to niestety, w przypadku nieruchomości nie jest to już takie łatwe. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się możliwość przekazania nieruchomości nieodpłatnie na gminę albo na Skarb Państwa. Jak to się robi?

Chcesz kupić nowe mieszkanie lub dom? Tylko u nas, co miesiąc najszersza oferta – wszystkie nowe inwestycje w Białymstoku i okolicach, z ceną, wizualizacją, terminami oddania. Jeśli zaś interesuje Cię nieruchomość z drugiej ręki, prezentujemy oferty domów i mieszkań sprzedawane przez osoby prywatne jak i biura nieruchomości. Zapraszamy!

Marcowe wydanie Nieruchomości Podlaskich w kioskach już od lutego 2013r. Zapraszamy do lektury!

» wydawca: Wydawnictwo Skryba, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok, tel. (85) 742 90 90, fax (85) 742 90 92, e-mail: redakcja@skryba.media.pl Redaktor naczelny: Barbara Klem, tel. (85) 742 90 90, dziennikarze: Marzena Bęcłowicz, Małgorzata Sawicka, skład i łamanie: Marcin Dominów Reklama: Edyta Andrukiewicz, tel. 508 353 278, Joanna Sawicka, tel. 662-234-788, Sebastian Rutkowski, tel. 503 039 455, Justyna Janowska, tel. 533-379-533 Dział ogłoszeń drobnych: Wojciech Gawryluk, Justyna Radziszewska, tel. (85) 744 88 99, www.nieruchomoscipodlaskie.pl Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Warszawa, Sprzedaż prowadzi: Kolpolter SA i Ruch SA, Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.


40

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 085 744 88 99

Nieruchomosci_Nr_40  
Nieruchomosci_Nr_40  
Advertisement