Page 1

marzec 2014 r.

miesięcznik CENA

2,50 zł (w tym 23% VAT)

ISSN 2080-7449

Nr 3(53)

INDEX 25746X

J

Płacz, płać i jedź W numerze: –

Dlaczego warto zawczasu pomyśleć o spisaniu testamentu? By uporządkować swoje sprawy majątkowe. Może się okazać, że w przyszłości nie będziemy w stanie jasno i precyzyjnie przekazać naszej ostatniej woli. Jak to się robi?

Rys. Grzegorz Kossowski

„B

M

aria S. jest właścicielką zabudowanej działki. Nie ma ona niestety dostępu do drogi publicznej. Aby dostać się do siebie, musi przejechać przez cudzą działkę, za co fiskus życzy sobie ponad 1,3 mln zł. Zgodnie z prawem.

A to ciekawe, prawda? Dlaczego tak jest. Prawo do nieodpłatnego przejazdu i przechodu nazywane jest w prawie służebnością. Temat ten poruszaliśmy już kilka razy, teraz przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi.

Nieruchomość, o której mowa powyżej, jest atrakcyjnym terenem położonym na obrzeżach Warszawy. Jej powierzchnia to 60.000 mkw, a właścicielem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca jednym z międzynarodowych koncernów handlowych. Zgodnie z zamysłem obecnego właściciela, na nieruchomości ma być wybudowane olbrzymie centrum dystrybucyjne. I na tej działce pani Maria ma ustanowić ww. służebność przejazdu.

C.D. NA STR. 2

„ reklama

Mieszkamy i nie płacimy czynszu jak pięknie to brzmi! Ale, ale... czy jest to w ogóle możliwe? Otóż mieszkania bezczynszowe rzeczywiście istnieją. Czy określenie “bezczynszowe” oznacza, że właściciel nie ponosi żadnych opłat?

.4 Fot. Marzena Bęcłowicz

„Z

Fot. Eko-System

„

.8


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

2

Płacz, płać i jedź C.D. ZE STR. 1

Fot. Redakcja

Szacunkowa wartość całej nieruchomości, na której na zostać ustanowiona nieodpłatna służebność osobista wynosi ok. 16.500.000 zł. Natomiast droga dojazdowa, która stanowić będzie przedmiot ww. służebności, zajmuje łącznie ok. 64 mkw i biegnie wzdłuż jednej z granic nieruchomości. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn mówią, że ten, kto korzysta z prawa służebności, musi zapłacić podatek od darowizny. Spór właścicielki działki z Izbą Skarbową w Warszawie toczył się o to, od jakiej podstawy wyliczyć ten podatek – czy od pasa ziemi, przez który pani Maria mogłaby przechodzić i przejeżdżać, czy od wartości całej działki należącej do międzynarodowego koncernu. Gdyby mieszkanka, korzystająca ze służebności miała zapłacić podatek wyliczony od wartości całej działki należącej do koncernu, to musiałaby zapłacić fiskusowi ponad 1,3 mln zł. I taką interpretację przyjęła warszawska Izby Skarbowa. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Maria S. twierdziła, że podatek powinien być naliczony jedynie od pasa ziemi, przez który mogłaby przechodzić i przejeżdżać, czyli tylko od 64 mkw., wartych ok. 17,6 tys. zł. Argumentowała, że zaporowa wysokość podatku, naliczana od wartości całej działki, jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zasadą państwa prawa, rozumianą jako zasada sprawiedliwości społecznej. Z tego powodu domagała się, by sąd zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego i by Trybunał rozstrzygnął, czy przepis ustawy, który nakazuje naliczać podatek od całej wartości działki, jest zgodny z konstytucją. Sąd uznał, że podatek powinien być obliczony tylko od tej części działki, na której ma być ustanowiona służebność i z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił interpretację Izby Skarbowej uzasadniając, że stanowiłoby to również nadmierny fiskalizm, który nie jest do zaakceptowania ani z punktu widzenia racjonalności ustawodawcy, ani z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej wynikającej z art. 2 Konstytucji RP oraz zasady proporcjonalności wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. I kiedy już wszyscy odetchnęli z ulgą, a sprawa wydawała się dobiegać rozsądnego końca, nastąpił zasadniczy zwrot w sprawie. 18 grudnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok WSA i przyznał rację Izbie Skarbowej argumentując o błędnej wykładni analizowanych przepisów przez WSA m.in. artykułu 13 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł również powodu, aby skierować pytanie w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. I tak okazuje się, że za przejazd drogą o powierzchni niespełna 64 mkw można zapłacić astronomiczny podatek.

Agnieszka Nowik. AN immobilia Nieruchomości Białystok

Wyrok NSA z uzasadnieniem zapadłego w sprawie – sygnatura II FSK 2959/11

C

tel. 85 744 88 99

,

Zapiski testatora T

estament jest dokumentem, w którym rozrządzamy swym majątkiem na wypadek śmierci. Dlaczego warto zawczasu pomyśleć o spisaniu testamentu? Otóż po to, by uporządkować swoje sprawy majątkowe. Może się bowiem okazać, że w przyszłości nie będziemy w stanie jasno i precyzyjnie przekazać naszej ostatniej woli.

Kontynuujemy rozpoczęty w numerze grudniowym cykl artykułów, mówiących o metodach przekazania rodzinnego majątku. Tym razem, zgodnie z obietnicą, wyjaśniamy wszystkie szczegóły związane ze spisaniem testamentu. Osoba, sporządzająca testament tzw. testator, decyduje komu i w jakich częściach, mają przypaść należące do niej rzeczy i prawa majątkowe. Ogół tych rzeczy i praw, które zostawia po swojej śmierci spadkodawca, nazywamy spadkiem. Testament można sporządzić w dowolnym momencie życia, a testatorem może być każda pełnoletnia osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Dokument ten reguluje losy naszego majątku dopiero po naszej śmierci, nie zmuszając nas jednocześnie do przenoszenia własności jeszcze za życia. Raz podjęte decyzje można też w dowolnym momencie zmienić, czyli odwołać testament w całości lub zmienić tylko jego niektóre postanowienia. Testament można sporządzić na trzy sposoby. Sposób pierwszy, to testament napisany ręcznie, opatrzony datą i podpisem. Pamiętajmy, że nie wystarczy odręczny podpis pod wydrukowanym na komputerze tekstem – całość testamentu musi być sporządzona pismem ręcznym przez testatora. Ponadto nikt inny nie może za nas takiego testamentu spisać. Do jego ważności nie są potrzebni świadkowie, warto jednak zadbać, aby testament przechowywany był w bezpiecznym miejscu, a spadkobiercy wiedzieli o jego istnieniu. Drugi sposób to spisanie testamentu u notariusza. Z prawnego punktu widzenia jest to forma równorzędna z testamentem własnoręcznym, daje jednak testatorowi nieporównanie większe bezpieczeństwo. Po pierwsze, notariusz zadba, aby testament jak najwierniej odzwierciedlał wolę spadkodawcy i nie zawierał postanowień niezgodnych z prawem. Po drugie, testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia, znacznie ograniczone są też możliwości wszelkich oszustw ze strony pominiętych spadkobierców. Po trzecie, oryginał dokumentu będzie bezpiecznie przechowywany w kancelarii, co w zasadzie wyklucza jego zniszczenie, zaginięcie lub pominięcie. Najrzadziej stosowaną, trzecia, formą testamentu jest testament allograficzny. Sporządza się go przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy, albo kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Konieczna jest także obecność dwojga świadków. Najważniejszymi postanowieniami testamentu, tzw. rozrządzeniami testamentowymi, są wyznaczenie spadkobierców i określenie, w jakich częściach dziedziczą nasz majątek. Najprościej jest wskazać jedną osobę, której chce-

my przekazać całość majątku. Warto pamiętać, że obecnie w świetle polskiego prawa nie można rozdysponować swoim majątkiem w taki sposób, aby poszczególne jego składniki przypadły konkretnym osobom. Wszyscy powołani do dziedziczenia stają się współwłaścicielami, w odpowiednich częściach, każdego składnika majątkowego, a dopiero później mogą dokonać podziału spadku. Testator może ponadto zobowiązać wszystkich spadkobierców do spełnienia określonego przez siebie świadczenia majątkowego – to tzw. zapis testamentowy. Może to być np. przekazanie określonej kwoty pieniędzy lub nieruchomości na rzecz innej osoby, która nie jest wskazana jako spadkobierca, albo np. organizacji pożytku publicznego. Wówczas po otwarciu testamentu owa osoba lub organizacja (zapisobierca) może domagać się od spadkobierców spełnienia tego świadczenia. Testator może także zawrzeć w testamencie polecenie – nałożyć na spadkobierców lub zapisobierców obowiązek określonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Jest to sytuacja, gdy testator chce, aby spadkobierca np. opiekował się jego grobem, ulubionym zwierzęciem, które pozostanie bez opieki po śmierci testatora, czy też zajął się jego księgozbiorem lub dorobkiem naukowym. I kwestia, chyba najważniejsza. Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza? Otóż w zależności od tego, czy testament będzie zawierał specjalne zapisy, jego sporządzenie będzie kosztowało od 50 do 150 zł. Do tego należy doliczyć niewielką sumę – zwykle kilkanaście złotych – za każdy komplet wypisów. Osoby, pragnące zabezpieczyć sporządzone przez siebie testamenty mogą to zrobić za pomocą Notarialnego Rejestru Testamentów. Działający od 5 października 2011 r. rejestr, pozwala potwierdzić ich istnienie i ułatwia dotarcie do poszukiwanego dokumentu. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Na wniosek testatora dokonuje go notariusz. Rejestr nie zawiera informacji o treści dokumentu, a jedynie potwierdza, że został on sporządzony. Wskazuje także kancelarię, w której został złożony. Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniana jest dopiero po śmierci testatora. Dzięki temu (po okazaniu aktu zgonu) spadkobiercy, jak również wierzyciele oraz sądy spadku, mogą sprawdzić istnienie dokumentu. Dla klientów najważniejszą zaletą rejestru jest pewność, że testament nie zaginie i ich wola zostanie spełniona. Notarialny Rejestr Testamentów utworzony został przez Krajową Radę Notarialną na podstawie wewnętrznych regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z Bazylei z 1972 r., o stworzeniu systemu rejestracji testamentów. O ile Polska jeszcze nie przyjęła Konwencji z Bazylei, jednak Notarialny Rejestr Testamentów podobnie, jak większość rejestrów testamentów funkcjonujących w Europie stosuje w praktyce jej zasady. opracowała Marzena Bęcłowicz na podstawie materiałów Krajowej Rady Notarialnej

„ reklama

BIAŁYSTOK, 43m², 1p., ul. Słowackiego, os. Mickiewicza, Rozkładowe, dwustronne z balkonem. Idelane pod wynajem jak i do zamieszkania 209.000 zł

BIAŁYSTOK, 46m², ul. Zwierzyniecka, os. Piaski, cegła, okna drewniane, włas., dwa oddzielne pokoje, jasna kuchnia, do remontu. 170.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 68m², 1p., ul. Skorupska, unikatowa lokalizacja, zamknięta enklawa, eleganckie mieszkanie do wprowadzenia, blok z 2008r. 355.000 zł

GM, Mielnik, 120m², działka 7000, murowany, siedlisko, dom murowany w dobrym stanie, działką 7 tys m² 105.000 zł

OSTRÓW, 60m², działka 13700, dom drewniany, 3 pokoje, kuchnia, wc wraz z budynkiem gospodarczym, asfaltoy dojazd, piękna okolica. Cena do negocjacji 70.000 zł

BIALYSTOK, 58m², 3p., ul. Andrukiewicza, ks. wieczysta, cegła, dwie oddzielne sypialnie i pokój dzienny połączony z kuchnią. Standard wykończenia dobry. 285.000 zł

GM.JAŚWIŁY, 90m², działka 4500, Dom po generalnym remoncie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie piecowe. 150.000 zł

SOKOLE, 6700m², przepięknie położona na skraju wsi. W sąsiedztwie nowa stylowa zabudowa jednorodzinna, wydane warunki zabudowy 180.000 zł


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

3


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

4 M

Kupuj z drugiej ręki P onad 42% pośredników twierdzi, że w 2013 r. przeprowadziło więcej transakcji w porównaniu z rokiem 2012. 33% uważa, że tyle samo, a 24% – że mniej. Takie wyniki podaje Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Było to jednak badanie ogólnopolskie, a jak było u nas?

Białostockie biura nieruchomości to, przede wszystkim, niewielkie, rodzinne firmy, zatrudniające kilka osób. Wszyscy potwierdzają, że rok 2013 był specyficzny, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. Był jakby „zawieszeniem” pomiędzy dwoma rządowymi programami: zakończoną „Rodziną na Swoim”, a planowanym „Mieszkaniem dla Młodych”. Obaw, jak będzie wyglądał rok 2013, było mnóstwo. Jak się okazało – niepotrzebnie. W poprzednim wydaniu gazety wspólnie z białostockimi deweloperami, podsumowywaliśmy miniony rok i było to podsumowanie pozytywne. Tym razem spróbujemy spojrzeć na białostocki rynek mieszkań wtórnych. – W ubiegłym roku, a w szczególności w jego drugiej połowie, nastąpił dość znaczny wzrost zainteresowania nieruchomościami z rynku wtórnego, a co za tym idzie i ilości transakcji – mówi Małgorzata Stefanowicz, pośrednik z Apogeum Nieruchomości Białystok. – Przedmiotem poszukiwań moich klientów były głównie mieszkania mniejsze, tańsze, których zakup był w całości lub w dużej części kredytowany. Znaczna część z nich decyzję o zakupie mieszkania właśnie w tym momencie, podjęła ze względu na możliwości kredytowania 100% ceny zakupu, co z początkiem 2014 r. miało być

„R

już niemożliwe. Nie bez znaczenia było też niskie oprocentowanie kredytów oraz większa elastyczność właścicieli mieszkań co do negocjacji ceny Bardzo podobnego zdania jest też Agnieszka Nowik z AN Immobilia Nieruchomości Białystok. – Ostatni kwartał ubiegłego roku to był najlepszy okres, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Myślę, że duży wpływ na taką sytuację miało to, że od początku tego roku znikła możliwość wzięcia kredytu przez osoby nie posiadające wkładu własnego. O ile część osób czekała na wejście w życie programu „MdM”, o tyle zdecydowana większość chcąc zdążyć przed zaostrzeniem zasad przyznawania kredytów, kupiła mieszkanie jeszcze przed końcem 2013 r. Wiele umów kredytowych zostało podpisanych dosłownie w ostatnich dniach starego roku, z tego też względu część transakcji przeniosła się na styczeń 2014 – mówi pośredniczka. Nie wszyscy jednak pozytywnie oceniają miniony rok. – Nie prowadzimy dokładnych statystyk, jednak stwierdzam, że sprzedaż mieszkań używanych w roku 2013 była niższa niż w 2012 – mówi Dariusz Korolczuk, Dominum Nieruchomości Białystok. – Wprawdzie były całkiem niezłe okresy (początek roku, a potem październik i listopad) większej sprzedaży, jednak ogólnie rok był raczej kiepski. Z pewnością wpływ na to ma obecna niestabilna sytuacja na rynku pracy i co się z tym wiąże – trudności z uzyskaniem kredytu. Natomiast Bożena Dąbrowska z eM4 Nieruchomości Białystok podsumowuje ubiegły rok mówiąc:

tel. 85 744 88 99 – Już od pewnego czasu nad branżą nieruchomości wiszą przysłowiowe czarne chmury. O ile transakcji na rynku jest sporo, to w biurach jest ich stosunkowo mało. Dzieje się tak z pewnością poprzez niekontrolowany napływ nowych, nie posiadających podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości, biur, które niestety świadczą niską jakość usług. Co zatem czeka nas w tym roku? Pośrednicy twierdzą, iż trudno liczyć na wyraźną poprawę sytuacji na rynku. – Moje obawy, o spadek popytu na nieruchomości na rynku wtórnym, wzbudza wejście w życie Programu „MdM”, który wspiera tylko rynek pierwotny. Co prawda zdania w tej kwestii wśród analityków rynku nieruchomości są podzielone. Niektórzy uważają, że popyt na mieszkania na rynku wtórnym znacznie spadnie, inni przekonują, że pozostanie bez większego wpływu, gdyż program zawiera ograniczenia cenowe i wiekowe. A jak będzie w rzeczywistości? Cóż, czas pokaże – podsumowuje Małgorzata Stefanowicz. – „MdM” został uruchomiony i, z całą pewnością w tym roku deweloperzy będą mieli zdecydowanie więcej pracy, niż my pośrednicy – dodaje Agnieszka Nowik. Natomiast, nawiązując do tematu usług pośredników nieruchomości, portal Domy.pl przeprowadził badanie sprawdzające jak dużo osób kupując mieszkanie korzysta właśnie z ich usług. Okazało się, że tylko 18%. To mało. Nabywcy tłumaczą się, że sprawy związane z kupnem nieruchomości są skomplikowane i sprawiają wiele problemów, ale brakuje im przekonania, że korzystanie z usług pośrednika przyniesie wymierną korzyść. Część osób przyznaje też wprost, że nie wie z czyich usług skorzystać. Dzieje się z pewnością tak, iż zła jakość usług świadczonych przez niektóre biura powoduje ogólny spadek transakcji zawieranych w innych biurach. Marzena Bęcłowicz

(Na podstawie danych z okresu wrzesień-listopad 2013 r., zebranych przez NBP SA o Białystok)

„ Średnie ceny mieszkań Powiększająca się różnica pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi obrazuje, że ciągle jeszcze wielu właścicieli sprzedawanych mieszkań, pamięta wysokie ceny z okresu boomu na rynku nieruchomości. Powoduje to stagnację i niechęć kupujących do sięgania po mocno zawyżone cenowo mieszkania. Rynek sam weryfikuje wygórowane oczekiwania właścicieli, skłaniając ich do coraz większych negocjacji. Szkoda tylko, że zanim mieszkanie trafi na rynek, właściciel nie zweryfikuje jego ceny z pośrednikiem. Łatwiej jest bowiem sprzedać mieszkanie o realnie określonej wartości.

„ Ceny według form własności Przeglądając ceny ofertowe lokali mieszkalnych na rynku białostockim zauważyłam, że ceny niezależnie od formy własności są na bardzo podobnym poziomie. Z tego wniosek, że świadomość kupujących jest coraz większa i, jak pokazuje ten wykres, są oni w stanie zapłacić wyższą cenę za metr kwadratowy w przypadku odrębnej własności lokalu. Z kolei właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, są skłonni do większych negocjacji, wszystko po to, by mieszkanie szybko znalazło kupca.

„ Ceny według roku budowy Obecnie najwięcej płaci się za mieszkania wybudowane po roku 2000 oraz te powstałe w latach 90-tych ubiegłego wieku. Choć od 2012 r. ceny tych mieszkań zaczęły mocno spadać. Nic w tym dziwnego – obecnie mieszkania te mają od kilkunastu do dwudziestu kilku lat. Kolejna grupa „środkowa” (mieszkania wybudowane w latach 1945-1970), to przeważnie mieszkania w kamienicach, w centrum Białegostoku. Najtańsze mieszkania pochodzą z lat 70. i 80-tych, w większości wybudowane w technologii wielkiej płyty. Sylwia Michałowska, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, Białystok

„ reklama


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

5


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

6 „ KRÓTKO

Już po raz czwarty polscy pośrednicy w obrocie nieruchomościami będą obchodzić swoje święto, które zostało przez branżę ustanowione 30 marca. W Białymstoku będzie on obchodzony 28 marca. Każdy może się zapisać na darmowe konsultacje. Lista biur i pośredników będzie zamieszczona na stronie psrn.pl i pfrn.pl.

P Odpracuj swój dług mieszkaniowy – taką formę uregulowania zaległości oferuje mieszkańcom samorząd Ełku. Aby lokator mógł odpracować swój dług, musi wcześniej zapłacić za wodę, kanalizację oraz centralne ogrzewanie. Ponadto musi być najemcą lokalu komunalnego lub socjalnego, a kwota zadłużenia musi przekraczać 2.000 zł. Z tej formy spłaty długu, od początku 2012 r., skorzystało już 76 rodzin. Łącznie odpracowały one zadłużenie wynoszące 500 tys. zł. Jedna z rodzin zapracowała aż na 30 tys. zł.

P

2.872 zł na jednego mieszkańca tyle wynoszą dochody samorządów terytorialnych województwa podlaskiego. Z tak niskim wynikiem plasujemy się na wraz z opolskim – 2.825 zł i śląskim – 2.878 zł na ostatnich miejscach. Największe dochody uzyskują gminy w województwach: zachodniopomorskim – 3.391 zł, pomorskim – 3.235 zł i warmińsko-mazurskim – 3.166 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Z

T

Podkarpackie, lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie i nasze podlaskie – to województwa, w których mieszkańcy najlepiej radzą sobie ze spłatą kredytów. Natomiast najgorzej – dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Pokazują to wyniki analizy, którą przeprowadziło Biuro Informacji Kredytowej. Dane BIK potwierdzają też badania Banku PKO BP. Wynika z nich, że ważnym czynnikiem w procesie udzielania kredytu jest dobra znajomość klienta. A nie od dziś wiadomo, że im mniejsza miejscowość, tym łatwiej nawiązać z nim bliższą relacje, a takich miejscowości na ścianie wschodniej nie brakuje. Poza tym klient „znajomy” częściej wraca do banku po kredyt.

N

,

K

Kraków, to jedno z najlepszych miejsc na świecie, i jednocześnie jedyne w Polsce, do realizowania inwestycji w branży nieruchomości. Wynika tak z rankingu wskazującego 20 najkorzystniejszych lokalizacji na świecie, przeprowadzonego przez serwis telegraph.co.uk. O ile „nasz” Kraków zamyka to zestawienie, to i tak jest się z czego cieszyć. Zakup mieszkania w Krakowie to znakomita inwestycja ze względu na rozwój infrastruktury, wynikający z właściwego wykorzystywania funduszy unijnych. Kraków okazał się też miastem szczególnie popularnym wśród międzynarodowych firm, które decydują się na zakładanie tam swoich oddziałów. W rankingu wyróżniono także Barcelonę, Riwierę Francuską w Prowansji, Grenadę oraz Toskanię. zebrała MB

„ reklama

Sami na swoim M

ieszkanie bezczynszowe – jak pięknie to brzmi! Mieszkamy i nie płacimy czynszu – jeszcze lepiej! Ale, ale... czy jest to w ogóle możliwe? Przecież nie ma nic za darmo. Czy rzeczywiście nie ponosimy opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania? Gdzie jest haczyk? Otóż drodzy Państwo mieszkania bezczynszowe rzeczywiście istnieją. Trzeba tylko pamiętać, że określenie to nie oznacza, że właściciel nie ponosi żadnych opłat. Oczywiście, ponosi, nie są one jednak tak wysokie, jak opłaty za mieszkanie podległe spółdzielni mieszkaniowej, gdzie np. za 3-pokojowe lokum płacimy miesięcznie nawet 600-700 zł. Ale do rzeczy. Mieszkania bezczynszowe mają szereg zalet w porównaniu do typowych budynków wielorodzinnych. Najważniejsza jest taka, że nie ma tam opłat za zarządzanie nieruchomością, czyli popularnego czynszu. Najczęściej nie wpłacamy też na fundusz remontowy. W takim razie za co płacimy? Otóż przede wszystkim ponosimy koszty wszystkich mediów, utrzymania części wspólnych budynków (oświetlenia, ogrzania, sprzątania), wywozu śmieci, porządkowania i utrzymania terenów zielonych. I tu rzecz bardzo ważna, bez wcześniejszego poznania wysokości opłat za wymienione powyżej rzeczy – trudno oszacować realne oszczędności, które wcale nie muszą okazać się aż tak duże, jak oczekiwaliśmy. Dobrze jest też przed zakupem popytać przyszłych sąsiadów o to, jak do tej pory udawało im się dochodzić do porozumienia w kwestii wspólnego zarządzania nieruchomością. A teraz trochę negatywów. Największym jest ryzyko wystąpienia nieporozumień wśród mieszkańców. Pierwsze problemy mogą zacząć się, gdy w budynku będzie trzeba przeprowadzić remont. Brak wspomnianych wpłat na fundusz remontowy sprawi, że mieszkańcy będą musieli złożyć się na renowację np. dachu. Będzie to zapewne spory wydatek, który będzie odczuwalny dla domowego budżetu. I teraz chyba już każdy potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie: Co jest najważniejsze w mieszkaniach bezczynszowych? Lokalizacja? Cena? Rozkład pomieszczeń? Metraż? Otóż nie! Najważniejsi są mieszkający tam ludzie. Jeśli są to osoby potrafiące się ze sobą porozumieć i mające podobne poglądy na kwestie dotyczące utrzymania nieruchomości, to mieszkania bezczynszowe są znakomitym miejscem do życia. A jakie oferty mieszkań bezczynszowych możemy znaleźć na białostockim rynku nieruchomości i ile kosztują tego rodzaju mieszkania? Spółka Eko-System była pierwszą w regionie, która w roku 2009 rozpoczęła realizację mieszkań bezczynszowych. Wyjątkowe Eko-Osiedle, powstaje w Białymstoku na osiedlu Bagnówka przy ul. Puchalskiego. Docelowo na 13 ha powstanie ok. 100 domów i 360 mieszkań. – Jesteśmy ambitni, dlatego podjęliśmy nowe wyzwanie, jakim jest budowa mieszkań bezczynszowych – mówi Dorota Trochimowicz z firmy Eko-System. – Za cenę mieszkania w bloku można stać się właścicielem 2-poziomego segmentu mieszkalnego z własnym ogródkiem i miejscem postojowym,

Fot. Eko-System

Ś

B

tel. 85 744 88 99

– Główne zalety mojego mieszkania bezczynszowego to: cisza, spokój, blisko las, małe natężenie ruchu, własny ogródek i przede wszystkim niskie opłaty. Łączne koszty eksploatacji 3-pokojowego mieszkania o pow. 62 mkw (z mediami) wynoszą jedynie ok. 450 zł/m-c. Latem są niższe, zimą wyższe z uwagi na koszt ogrzewania. Jedynym minusem jest – jak na razie – brak oświetlenia ulicznego – mówi Aneta Daniłowska, mieszkanka Eko-osiedla na Bagnówce.

a przy tym korzystać z uroków i swobody życia w otoczeniu przyrody. Strefę wejściową do poszczególnych mieszkań stanowi wspólny przedsionek połączony z lokalami mieszkalnymi. Ponadto wszystkie lokale posiadają balkon i własną klatkę schodową. Dodatkowo w każdym lokalu istnieje możliwość montażu kominka oraz indywidualnej aranżacji wnetrz bez dodatkowych kosztów. Każdy segment jest ogrodzony i zagospodarowany. Taka oferta może być interesująca dla osób poszukujących nowego lokalu mieszkalnego, którzy lubią niezależność, a nie stać ich na dom wolnostojący. Mieszkania bezczynszowe realizuje również firma Azbud+. – Pierwsze oddaliśmy do użytku już trzy lata temu – mówi Mateusz Sanejko z firmy Azbud+ – Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji naszej kolejnej inwestycji. Przy ul. Dziesięciny w Białymstoku powstaje bowiem kameralny obiekt o dwunastu apartamentach, z oddzielnymi ogródkami i tarasami. Znajdą się tam mieszkania jedno- i dwupoziomowe w zabudowie szeregowej. Przyszli mieszkańcy będą ponosić jedynie wydatki na utrzymanie swoich mieszkań i niewielkich części wspólnych. Klientów przyciąga tu fakt, że mieszkania mają własne ogrody. Wygląda na to, że mieszkania bezczynszowe w naszym mieście, to bardzo często po prostu domy z ogródkiem (bliźniaki bądź szeregówki). I to od mieszkających w nich ludzi będzie zależało, co się stanie w przyszłości z tymi mieszkaniami, zostaną bezczynszowe czy może mieszkańcy powołają wspólnoty mieszkaniowe i wynajmą administratora. Marzena Bęcłowicz


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

7


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

8 M

,

,

.J

?P

tel. 85 744 88 99

.

K

ażda roślina doniczkowa wcześniej czy później będzie wymagała przesadzenia, a początek wiosny to najlepszy moment na tego typu prace. Ale od czego zacząć? Z pewnością od zakupów w sklepie Leroy Merlin. Wiosenna oferta działu Ogród w tym sklepie jest naprawdę bogata. Wybierzemy się tam, by kupić ziemię, doniczki i nawóz. Zróbmy lepiej listę, bo na miejscu zapomnimy po co przyszliśmy (śmiech). Prymule, storczyki, begonie, paprotki, żonkile, draceny, anturium, krokusy, juki, storczyki… oj zaraz, zaraz storczyki już były. Nawet ja zapomniałam już, co chciałam napisać… Bo czy można przejść obojętnie na przykład obok tej rośliny? – Zamioculcas – wyjaśnia Jakub Bazydło, kierownik działu Ogród, – to faktycznie piękna roślina, a na dodatek łatwa do uprawy. Jest odporna na suszę, niedostatek światła i małą wilgotność powietrza. Jednocześnie szybko rośnie i rzadko choruje. Jest sukulentem i potrafi gromadzić zapasy wody i składników odżywczych. Do tego celu służy jej bulwiaste, podziemne kłącze, a także skórzaste, błyszczące liście, które zbudowane są tak, by ograniczyć nadmierne parowanie wody. Dowiedziałam się, że zamiokulkasy najlepiej rosną w żyznym, próchniczym i przepuszczalnym podłożu, o lekko kwaśnym odczynie. Kłącze i korzenie tej rośliny są bardzo kruche i delikatne, dlatego trzeba bardzo uważać przy przesadzaniu. Najlepszym stanowiskiem dla tej rośliny jest półcień. Zbyt mała ilość światła spowoduje, że liście stracą swoją intensywną, ciemnozieloną barwę, a zbyt duża ilość światła i ostre słońce Storczyk mogą stać się przyczyną poparzeń i na liściach pojawią się brązowe plamy. Rozmnaża się przez podział karp, albo przez sadzonki z pojedynczych listków. I jeszcze ciekawostka dotycząca przesadzania tej rośliny. – Zamiokulkas najlepiej czuje się w przyciasnej doniczce, wówczas pięknie rośnie „w liście”. Jeśli doniczka będzie duża, to kłącze będzie miało bar-

dzo dużą swobodę rozrastania się i roślina będzie rosła, ale tylko pod ziemią – tłumaczy pan Jakub. Kolejna, godna uwagi i jednocześnie bardzo popularna roślina to storczyk. Aby pięknie kwitła, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. W Leroy Merlin dostępnych jest wiele jej odmian. – Dla amatorów, dopiero zaczynających swoją przygodę ze storczykami polecam najbardziej popularne odmiany mieszane, które są łatwe w uprawie. Storczyk przywieziony ze sklepu, gdzie stał daleko od okna jest wrażliwy na słońce, dlatego trzeba pamiętać, by nie postawić go od razu na parapet, gdzie mocno świeci słońce. Rośliny te najlepiej czują się na oknach zachodnich lub wschodnich, gdzie rano lub wieczorem są oświetlone niezbyt silnymi promieniami, w ciągu dnia natomiast stoją w pełnym świetle, ale nie bezpośrednio na słońcu – wyjaśnia Jakub Bazydło. Podlewając roślinę trzeba pamiętać o tzw. przesuszaniu, tzn. między jednym podlewaniem, a drugim podłoże w całej doniczce musi całkowicie wyschnąć. Aby to stwierdzić, storczyki najlepiej hodować w przezroczystych doniczkach. Kwiaty te nie lubią przesadzania. Należy to robić tylko wtedy, gdy podłoże ulegnie rozkładowi. Storczyki wymagają specjalnego podłoża, które składa się z łupin orzecha kokosowego, kory sosnowej, keramzytu i węgla drzewnego. Inne składniki to np. włókna kokosowe, łupiny cedrowe, styropian, liście bukowe, korek. Dlatego najlepiej jest kupować je gotowe. Ciemnozielone, mięsiste liście, a kwiaty w różnych kolorach: białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym i różowym. Jaka to roślina? Oczywiście – kalanchoe. Kiedy wybieramy ją w sklepie, warto kupić taki egzemplarz, który ma dużo pąków kwiatowych. Wtedy mamy gwarancję, że roślina będzie długo kwitła. – Warto wiedzieć, że sok kalanchoe ma właściwości lecznicze, np. przyspiesza gojenie się drobnych ran i oparzeń. To roślina łatwa w uprawie, dobrze znosi suszę, więc należy ją podlewać dopiero wtedy, kiedy podłoże wyraźnie przeschnie. Roślinę nawozimy od maja do sierpnia, mniej więcej dwa razy

Fot. Leroy Merlin

Wiosna (na razie) na parapetach

Wiosenna oferta sklepu Leroy Merlin dział Ogród jest bardzo bogata

w miesiącu. Najlepiej specjalnym nawozem przeznaczonym dla sukulentów – wyjaśnia pan Jakub. I na koniec jestem jeszcze winna Państwu wyjaśnienie. Miało być bowiem o przesadzaniu... Ale jak to zrobić – wie chyba każdy. Napiszę więc jedynie, że przed przesadzaniem roślinę warto podlać, co ułatwi nam jej wyjęcie ze starej doniczki. Potem trzeba sprawdzić stan jej korzeni, usunąć zgniłe, suche bądź chore. Włożyć do nowej donicy, uzupełnić ziemię, podlać. Ot i cała filozofia. Niezłym rozwiązaniem może być też częściowa wymiana ziemi w donicy (w przypadku dużych roślin). Polega ona na wybraniu jej wierzchniej części i dosypaniu nowego podłoża. Roślinę trzeba też przesadzić, gdy na powierzchni ziemi w doniczce utworzy się wapienny osad, spowodowany podlewaniem zbyt twardą wodą. I na koniec podam jeszcze ceny. Otóż zamioculcas kosztuje 12,90 zł, podłoże do niego – 14,90 zł., nawóz – 9,50 zł.; storczyk jednopędowy – 19,90 zł, osłonka – 16,80 zł, podpórka – 5,90 zł, nawóz – 9,95 zł. Za kalanchoe zapłacimy 8,90 zł, prymule są po 2,99 zł, begonie po 14,90 zł, a nawóz do roślin kwitnących kosztuje 2,99 zł. I jeszcze coś dla zapominalskich – samopodlewające donice lub skrzynki. Są to przedmioty z tworzywa z podwójnymi ściankami lub pojemniki wstawiane w osłony, które w komplecie mają podłoże sorbujące. Dzięki temu część wody po podlaniu pozostaje do późniejszego wykorzystania przez rośliny. opracowała Marzena Bęcłowicz

Kalanchoe

na podstawie www.leroymerlin.pl fot. Tomasz Fiłończuk

Zamioculcas

„ reklama

B-STOK, 149m², działka 285, os. Dojlidy Górne, budynki środkowe B, C iD nowej zabudowy, świetna lokalizacja, możliwość rat, gwarancja materiałów i wykonania! 410.000 zł

B-STOK, 219m², działka 491, os. Wyżyny, murowany, wolno stojący, podpiwniczony, w świetnej lokalizacji, do własnego wykończenia, w pobliżu przystanki MPK 299.000 zł do uzg.

B-STOK, 3300m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Solniczki, 35x94 możliwość zabudowy, wszystkie media w drodze asfaltowej ok.90m w otoczeniu zabudowa jedn. 264.000 zł do uzg.

B-STOK, 57m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, cegła 2000r., pełna własność, 2-stronny ukad, zadbane, do wejścia, zabudowy, balkon, wspólnota, super lokalizacja 304.000 zł do uzg.

B-STOK, 58m², 3p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, cegła, okna PCV, 2008r., nowoczesne, dwustronne, duża piękna loggia, do wejścia ogrodzony, zadbany, teren wspólnoty! 322.000 zł do uzg.

B-STOK, 70m², 9p., ul. Legionowa, os. Piaski, idealne dla rodziny lub pod wynajem, świetna lokalizacja, 2-stronne, ustawne, słoneczne, duża loggia, bokówka, piwnica 215.000 zł

B-STOK, 73m², 4p., ul. Ślusarska, os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., zadbane, osobna umeblowana kuchnia, 2stronne, bdb lokalizacja 295.000 zł

B-STOK, 78m², 1p., ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, włas., idealne dla rodziny z opcją garażu, osobne, ustawne pomieszczenia, nowe okna, duży balkon i piwnica 235.000 zł do uzg.


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

9

DOMY

BIAŁYSTOK, 148m², działka 371, os. Skorupy, murowany, szeregowy, segment skrajny z poddaszem użytkowym, 5 pokoi, klasyczny styl oraz przestrzeń. 460.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 154m², działka 310, os. Wysoki Stoczek, po remoncie, murowany, szeregowy, segment skrajny( 2007r.), 6 pokoi, wykończony, podwyższony standard. 620.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 174m², działka 601, os. Bagnówka, murowany, wolno stojący, komfortowy, podwyższony standard, wybudowany w 2009 roku, 5 pokoi, zadbana działka. 780.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 241m², działka 467, os. Wyżyny, cegła, murowany, wolno stojący, dom w stanie developerskim. Dostępne instalacje: wod., kana., c.o., gaz., elekt. 420.000 zł m² do uzg.

CIASNE, 220m², działka 1050, murowany, wolno stojący, przestronny, o podwyższonym standardzie, materiały wysokiej jakości, działka do zagospodarowania, 5 pokoi. 870.000 zł do uzg.

DZIAŁKI

BIAŁYSTOK, 24m², 1p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, cegła, włas., okna nowe drewniane, do zamieszkania, blok z 1998r 138.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Sienkiewicza, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie z przeznaczeniem na lokal 199.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Gruntowa, os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, umeblowane, okna PCV, balkon, można przerobić na 3 pokojowe, cena do neg 178.000 zł

BIAŁYSTOK, 61.90m², 3p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz., włas., nowocześnie wykończone, loggia 310.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 63.10m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., gustownie wykończone, dwustronne. 347.000 zł do uzg.

SOBOLEWO, 745m², prąd, gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Sobolewo, 5 atrakcyjnych działek położonych obok nowej zabudowy domów jednorodzinnych 165 zł m² do uzg.

SOBOLEWO, 874m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Sobolewo, działka budowlano-rolna, wydana decyzja o warunkach zabudowy, wymiary 31x28. 87.400 zł do uzg.

MIESZKANIA

BIAŁYSTOK, 669m², ogrodzona, prąd, os. Wygoda, bezpośrednio przy głównej asfaltowej ulicy, na działce dom drewniany 60m², pełne media w ulicy 350.000 zł do uzg.

KLEPACZE, 827m², ogrodzona, prąd, gaz, kanalizacja, Polecamy działkę budowlaną 20mx40m, media w drodze dojazdowej, prąd przy działce 174.000 zł

NOWE Aleksandrowo, 1100m², Polecamy działkę o pow. 1100m² (25mx44m) z wydanymi warunkami zabudowy, działka zlokalizowana obok nowej zabudowy domów jednorodzinny 114 zł m²


„P

P

P

MdM-y wzięte

„Twoje podatki wrócą do ciebie” – tego typu apele o płacenie podatków pojawiają się w wielu miejscowościach. Są ważne szczególnie teraz, kiedy rozliczamy się z dochodów osiągniętych w zeszłym roku. Mają one uświadomić mieszkańcom, że im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, na tym lepszy standard życia w swojej gminie mogą liczyć. A w grę wchodzą poważne pieniądze. Do kasy gminy trafia bowiem prawie 40% podatku dochodowego wykazanego w PIT. Wielu mieszkańców nie wie, że w urzędzie skarbowym powinno wskazywać gminę, w której mieszkają, a nie adres, pod którym są zameldowani. Czym to się różni? Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym przynależnym dla miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma tu żadnego znaczenia. Co oznacza, że np. osoba zameldowana w Białymstoku, ale faktycznie zamieszkująca w Wasilkowie, powinna rozliczyć się w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, pod który podlega Gmina Wasilków. Przepisy jedno, a praktyka drugie – wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Za takie przekłamanie fiskus może ukarać podatnika grzywną z tytułu wykroczenia skarbowego. O zmianie miejsca zamieszkania osoby fizyczne muszą informować urząd skarbowy w ciągu 30 dni od przeprowadzki. Proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularz aktualizujący ZAP-3. Pieniądze z podatków samorządy przeznaczają m.in. na transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, budżet obywatelski, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia. Tak więc, drodzy Czytelnicy zanim zaczniecie wypełniać swoje tegoroczne zeznanie podatkowe, zastanówcie się, gdzie skierujecie wasz podatek. I ciekawostka... Wrocław zorganizował atrakcyjną loterię dla osób, które zapłacą podatek dla tego miasta. Do wygrania są Skoda Octavia Ambi on i dziesięć markowych tabletów Samsung Galaxy Tab 3. Po wartości nagród można wnioskować, że pieniądze z podatków są duże i warto się o nie „bić”.

P Ponad 290 tys. podatników rozliczających się z podatku dochodowego za 2012 r., zdecydowało się na przekazanie 1% podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). To o ponad 13 tys. podatników więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu do OPP trafiło z naszego województwa blisko 11,3 mln zł. Ponieważ trwa czas rozliczeń dochodów osiągniętych w 2013 r. przypominamy Państwu, że przekazania 1% podatku należnego, dokonuje urząd skarbowy, na wniosek wyrażony przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Wypełnienie wniosku polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Wykaz OPP podany jest na stronie ministerstwa pracy i polityki socjalnej: www.mpips.gov.pl. BK

„ reklama

„M

tel. 85 744 88 99 źródło: BGK

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

10

17

tys. zł – to pierwsza dopłata do kredytu zaciągniętego w ramach rządowego Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Trafiła do mieszkanki/ńca województwa opolskiego, która zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania o pow. ponad 50 mkw. Wypłacił ją, 13 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Rodzina na swoim” rozkręcała się długo. Pierwszy kredyt pojawił się dopiero po czterech miesiącach od wejścia w życie ustawy. Na tym tle – 940 wniosków kredytowych w pierwszym miesiącu działania „MdM” i 371 w pięciu pierwszych dniach lutego, wypada imponująco. Dzieje się tak, gdyż Polacy przyzwyczaili się chyba do sięgania po pomoc państwa przy zakupie nieruchomości. Sporo osób czekało na „MdM” cały zeszły rok i jak tylko okazało się, że 1 stycznia 2014 r. program dopłat został uruchomiony – banki zapełniły się petentami, chcącymi sprawdzić jakie mają szanse na skorzystanie z dopłat. Amatorzy programu w zdecydowanej większości wybierają nieruchomości, których budowa zakończy się jeszcze w tym roku. 95% zaakceptowanych wniosków, czyli 1.246, ma zarezerwowaną wypłatę pomocy na 2014 r. Tylko w przypadku 65 wniosków kredytowych, do odbioru mieszkania dojdzie w 2015 r. Pierwsze statystyki pokazują też, że przeciętna dopłata wynosi 22.320 zł. W danych publikowanych przez odpowiedzialny za program BGK nie widać jednak czy częściej kredyt brany jest przez bezdzietne małżeństwa i singli, którym przysługuje 10% dopłata do kupowanej nieruchomości, czy też przez posiadających dzieci, co uprawnia do 15% dofinansowania. Jednakże wniosków kredytowych w ramach programu byłoby o wiele więcej, gdyby nie trzy najczęściej spotykane powody odbierające szansę na dopłatę. Pierwszy, to brak nowych nieruchomości, gdyż jak wiadomo program współfinansuje tylko mieszkania i domy z rynku pierwotnego. Drugi, to fakt, iż osoba zainteresowana programem nie może być: właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny; w posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – mieszkania lub domu jednorodzinnego. I trzeci powód, to cena metra kwadratowego mieszkania, która nie może być wyższa niż limit wyznaczony w programie. Jednak co do tego, to sytuacja może się nieco zmienić już od kwietnia. Na drugi i trzeci kwartał wojewodowie ogłoszą bowiem nowe maksima cenowe. Jak wynika ze statystyk BGK, widoczna jest nierówna dostępność do nieruchomości kwalifikujących się do programu „MdM”. W podziale wniosków kredytowych na województwa

Liczba i wysokość przyznanego dofinansowania (w tys. zł) w podziale na województwa wg. stanu na 5.02.2014r.

najwięcej, bo 227 złożonych zostało do 5 lutego b.r. w woj. wielkopolskim, w pomorskim – 183, natomiast na trzeciej pozycji znalazło się woj. mazowieckie – 181 wniosków. Jeśli chodzi o nasz region, to w województwie podlaskim podpisano w tym czasie 39 umów kredytowych. Miejmy nadzieję, że liczba ta będzie rosła, gdyż do warunków Programu „dopasowują” się lokalni deweloperzy. – Przygotowujemy ofertę dla klientów, którzy będą mogli skorzystać z Programu „MdM”. Informacje na ten temat ukażą się niebawem na naszej stronie internetowej www. sonatapark.pl – mówi Monika Piotrowska z firmy Instal SA w Białymstoku. Z kolei spółka Eko-System już ma gotowe propozycje mieszkań kwalifikujących się do rządowego programu – szczegóły www.eko-osiedle.pl. – Mieszkania z naszej oferty, spełniające wymogi „MdMu”, znajdują się z reguły w inwestycjach położonych dalej od centrum, gdzie cena metra kwadratowego mieszkania nie przekracza limitu cenowego publikowanego przez BGK – uzupełnia Urszula Skorupska z Kombinatu. Przypomnijmy, iż pomoc w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” polega na sfinansowaniu części wkładu własnego i spłacie części kredytu na zakup własnego „M” ze środków budżetu państwa za pośrednictwem BGK i banków udzielających kredytów hipotecznych. Na razie ofertę kredytów mają jedynie dwa banki PKO BP i Pekao SA. Kolejnych pięć: Alior Bank, Getin Noble Bank, BPS, BOŚ i SGB podpisało umowę o współpracy z BGK, ale jeszcze nie wdrożyło kredytu „MdM” do sprzedaży. Program dopłat zaplanowany jest na pięć lat do 2018 r. Łącznie wypłacona w tym czasie pomoc ma wynieść 3,5 mld zł i rocznie wspomagać zakup ok. 25 tys. nowych mieszkań. Po pierwszym miesiącu i pięciu dniach lutego z 600 mln zł dopłat zarezerwowanych na bieżący rok ubyło 27,8 mln zł, czyli niecałe 5% Przyszłoroczna pula wynosząca 715 mln zł stopniała o ponad 1,45 mln zł, czyli 2%. oprac. MB


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

11

DOM

MIESZKANIE

MIESZKANIE

DOM

ŁAPY, 174m², działka 570, cegła, po remoncie, wolno stojący 470.000 zł

BIAŁYSTOK, 33.50m², 1p., ul. Wysoki Stoczek, os. Wysoki Stoczek, cegła 143.000 zł

BIAŁYSTOK, 47.18m², 4p., ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia 185.000 zł

HORODNIANKA, 160m², działka 1100, wolno stojący 420.000 zł

BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Świętojańska, os. Mickiewicza, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna drewniane, spółdz. włas. 169.900 zł

BIAŁYSTOK, 37.30m², 4p., ul. Chmielna, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 235.000 zł

SZEREGOWIEC

MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 150m², działka 271, os. Wyżyny, murowany, szeregowy 475.000 zł

BIAŁYSTOK, 46.46m², 3p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 180.000 zł

MIESZKANIE

MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 47.50m², 3p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, umeblowane, włas. 221.000 zł

DOM

KRUPNIKI, 179m², działka 569, cegła, murowany, wolno stojący 610.000 zł

DOM MIESZKANIE

BIAŁYSTOK, 56.30m², 4p., ul. Bukowskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła 280.000 zł

POMIGACZE, 110m², działka 1330, cegła, murowany, wolno stojący 460.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

12 „P

R

N

S

P

P

Fot. Archiwum

Od kilku ostatnich wydań Nieruchomości Podlaskich prezentujemy czytelnikom osoby tworzące Podlaskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości. Był już zarząd, Sąd Koleżeński i skład Komisji Rewizyjnej. W bieżącym wydaniu przedstawiamy kolejnego członka biorącego czynny udział w życiu Stowarzyszenia. „ Jerzy Jan Wysocki – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Pozyton” Sp. z o.o. w Olecku, które zawiązało się w roku 1988 z myślą o obsłudze nieruchomości. W pierwszej fazie firma zajmowała się projektowaniem i kompleksowym przygotowaniem inwestycji. Od 1990 r. jako jedna z pierwszych osób w byłym województwie suwalskim rozpoczął szacowanie nieruchomości, a od 1993 r. poszerzył działalność o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Był jednym z założycieli Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Białymstoku w którym nadal jest członkiem. Absolwent Wydziału PrawnoEkonomicznego z 2002 r. WM Olecko oraz Wydziału Zarządzania i Marke ngu Akademii Podlaskiej w Siedlcach z 2004 r. Licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 1238 uzyskał w 2001 r. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr 3644 uzyskał 2002 r. Ponadto posiada uprawnienia budowlane nr SUW/31/81 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od 1981 r. i jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewidencyjny: WAM/BD/3033/01. – 25- letnie doświadczenie i zadowolenie klientów rynku nieruchomości pozwala mi uważać się osobę rzetelną i profesjonalną – mówi o sobie. oprac. BK

„P

Stowarzyszenia zrzeszone w PFRN rozpoczęły rekrutację na kursy skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Zakończony, z wynikiem pozytywnym, kurs, upoważnia do uzyskania licencji PFRN. Programy kursów są opracowane przez praktyków rynku nieruchomości, którzy przede wszystkim stawiają na to, by przyszły pośrednik lub zarządca, mógł spełnić wymagania stawiane przez klientów, którzy będą korzystać z jego usług. Uczestnicy kursu pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. Zostanie też położony nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości. Więcej informacji na www.psrn.pl. Zapraszamy.

„G

?

Biuro Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości ul. Lipowa 51, lok. 5 15-424 Białystok e-mail: psrn@wp.pl Zaprasza w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 8-15.

„ reklama

tel. 085 744 88 99

,

Mieszkanie (nie tylko) dla Młodych

M

ieszkania z tzw. drugiej i pierwszej ręki, tym razem szły – można by rzec – ręka w rękę. 23 lutego w Białymstoku odbyła się nietypowa impreza. Po raz pierwszy ze swoją ofertą zaprezentowali się wspólnie pośrednicy i deweloperzy, wspierani przez doradców kredytowych.

Na pierwsze tego Dni Otwarte przyszło do NOT-u sporo ludzi. Temat mieszkań przyciąga. Lokum potrzebne jest każdemu, a większość nie dysponuje odpowiednią gotówką na jego zakup. To sprawia, że rynek mieszkaniowy oddziela od kupujących, jakby niewidzialna, bariera. Nawet rządowa pomoc nie dla każdego jest jasna w zrozumieniu, nie Z ofertą zaprezentowali się mieszkańcom – po raz pierwszy – wspólnie pośrednicy, zrzeszeni mówiąc o tym, że tylko nieliczni „łapią w Grupie Premium i deweloperzy Azbud+ i Sonata Park, wspierani przez doradców kredytosię” na jej warunki. wych z Open Finanse. – Wyczekiwany od niemal dwóch lat Program „Mieszkanie dla Młodych” wreszcie ie funkcjonalnych i niedrogich mieszkań. Obecnie spółka zaczął obowiązywać, ale stosunkowo niewielu lud- realizuje szeregówki w Zaściankach i na Dziesięcinach zi może z niego skorzystać – mówi Bożena Dąbrowska, w Białymstoku. właścicielka Biura Nieruchomości „em4 Nieruchomości” Firmy pośredniczące, które zdecydowały się na z Białegostoku, współdziałająca w ramach Grupy Premium. wspólne uczestnictwo w tej imprezie, mają ponad 20-let– To spowodowało, że wspólnie z Open Finanse i z branżą nie doświadczenie w branży nieruchomości i znakomitą deweloperską zorganizowaliśmy Dni Otwarte. Ideą takiego orientację w temacie. Na targach spotkali się z Państwem spotkania jest nie tylko przybliżenie ludziom zasad Progra- przedstawiciele Grupy Premium, którą tworzą następujące mu MdM, ale – szerokorozumiany – rynek mieszkań. MdM firmy: Alter Nieruchomości, Area Nieruchomości, jest dobrym i jedynym produktem, skierowanym do młodych Kozak&Wojtan Nieruchomości, em4 Nieruchomości i Ageludzi – niestety – niewystarczającym. Jeśli młoda osoba, nie ma Nieruchomości. Połączenie kilku biur w Grupę Premimoże zakwalifikować się do MdM-u, czy to oznacza, że jest um zapewnia klientom tzw. system wielokrotnego oferowpozbawiona możliwości zakupu mieszkania? Oczywiście, że ania nieruchomości. Polega on na tym, że zawierając umowę nie. Stąd wynikła współpraca z deweloperami, których oferta pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z jedną z firm Grupy, mieszkaniowa kwalifikuje się zarówno do kredytu z rządowa udostępniacie ją wszystkim członkom Grupy. Oszczędzacie dopłatą jak i sprzedaży poza programem MdM. Oni zapro- tym samym czas i konieczność spotykania się z wieloma ponowali nowe mieszkania. Natomiast biura pośredniczące pośrednikami, a ponadto zwiększacie szansę na szybką w obrocie nieruchomościami – choć z pozoru niepasujące i skuteczną sprzedaż. wydawałoby się do tej koncepcji – w rzeczywistości uzupełniły Jak najdogodniej sfinansować zakup mieszkania radzili lukę dla tych młodych ludzi, których MdM nie dotyczy. Całość doradcy z Open Finanse – największego pośrednika finanspięło fachowe doradztwo przedstawicieli Open Finanse. sowego, który współpracuje z 23 bankami. Cieszy, taka współpraca firmy finansowo-kredytowej, – Gdyby więcej firm, więcej pośredników chciało deweloperów i biur z rynku nieruchomości. Daje ona bow- uczestniczyć w tego typu realizacjach, rynek stałby się iem szersze perspektywy dla młodych, przeprowadza ich przyjaźniejszy dla klienta – ocenia Bożena Dąbrowska. – Być przez zakupu własnego lokum i wyjaśnia zasady skorzys- może wykluczyłoby to firmy nieuczciwe, czy niewłaściwie tania z MdM-u bez pogubienia się w temacie. W Dniu Ot- przygotowane do zawodu. Sądzę, że akcje będziemy wartym uczestniczyły dwie firmy deweloperskie: Sonata Park powtarzać, już mam sygnały od innych deweloperów o chęci i Azbud+. Są to spółki znane, z tradycjami na runku nowych dołączenia do nas. Redakcja miesięcznika „Nieruchomości Podlaskie” popimieszkań. Mieszkania oferowane przez Sonatę (może część osób kojarzy ją jako firmę Instal Białystok SA) u zbiegu ulic era akcję, bacznie ją obserwując. Uczestniczyliśmy w niej, Transportowej i Składowej nie mają wygórowanych cen, są promujemy inicjatywę korzystną dla klientów. Dotychczas atrakcyjnie zlokalizowane zapewniając dogodne połączenia pośrednicy i deweloperzy postrzegani byli jako konkurencja. komunikacyjne oraz rozbudowaną infrastrukturę w pobliżu Ale tak postrzegana konkurencja, może być tylko budująca. osiedla. Natomiast Azbud+ Developer wywodzi się z firmy Tak trzymać. budowlanej Azbud+, istniejącej na rynku od ponad 17 lat. Działalność developerska skoncentrowana jest na budowBarbara Klem


tel. 085 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

13


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

14

tel. 85 744 88 99

WYBRANA OFERTA MIESZKAŃ: 1POK., WASZYNGTONA, 32,5M2, IIIP., CEGŁA – 124.000ZŁ 1POK., NOWY ŚWIAT, 24M2, IVP., CEGŁA – 108.000ZŁ 2POK., BIAŁOSTOCZEK, 39M2, PARTER, PŁYTTA – 160.000ZŁ 2POK., WESOŁA, 32,2M2, IVP., CEGŁA – 169.000ZŁ 2POK., CZĘSTOCHOWSKA, 38,9M2, PARTER., CEGŁA – 159.000ZŁ

B-STOK, 27m², ul. Upalna, w bloku z nowej cegły, 1 pokój, kuchnia, urządzone, z balkonem, częściowe umeblowanie w cenie. 128.800 zł

B-STOK, 63m², ul. Al. Solidarności, rozkładowe, nieopodal centrum, I piętro w bloku z płyty, nowe okna pcv. 209.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Komisji Edukacji Narodowej, nowe, atrakcyjne, częściowo umeblowane, z balkonem. 235.000 zł

2POK., KEN, 48,3M2, PARTER, CEGŁA – 235.000ZŁ BIAŁYSTOK, os. Skorupy, atrakcyjny, nowy, 1rodzinny, urządzony, do zamieszkania. 680.000 zł

2POK., SIKORSKIEGO, 48,3M2, PŁYTA – 160.000ZŁ 2POK., SKŁODOWSKIEJ, 36M2, VIP., CEGŁA – 165.000ZŁ 3POK., ANTONIUKOWSKA, 45,7M2, IVP., CEGŁA – 165.000ZŁ 3POK., MICKIEWICZA, 63,6M2, IIIP., CEGŁA – 360.000ZŁ 3POK., RADZYMIŃSKA, 60,1M2, IVP., PŁYTA – 169.000ZŁ

B-STOK, 43m², ul. Upalna, oryginalne, ze skosami, do własnej aranżacji. 175.000 zł

3POK., BEMA, 48,5M2, IP., PŁYTA – 173.000ZŁ

B-STOK, 75.20m², 3p., ul. Malmeda, przestronne, centrum, cegła, do odświeżenia. 259.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Sikkorskiego, przestronne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, parter z balkonem i ogródkiem. 160.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.50m², ul. Bema, atrakcyjna lokalizacja, I piętro, balkon, w trakcie remontu 173.000 zł

3POK., PUŁKOWA, 49M2, IP., CEGŁA – 186.000ZŁ 3POK., TOWAROWA, 48,4M2, IVP. PŁYTA – 170.000ZŁ 3POK., TOWAROWA, 57,8M2, IVP., PŁYTA – 205.000ZŁ

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, 2-stronne, nieopodal centrum, w bloku ze starszej cegły, do częściowego remontu. 165.000 zł

4POK., DALEKA, 71,5M2, IIP., PŁYTA – 219.000ZŁ

WYBRANA OFERTA DZIAŁEK:

B-STOK, 47.80m², ul. Sybiraków, atrakcyjne, w bloku z nowszej cegły, w bardzo dobrym stanie technicznym, wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz. 229.000 zł

BIAŁYSTOK, 32.50m², ul. Waszyngtona, atrakcyjnie zlokalizowane, pokój, kuchnia, III piętro w bloku z cegły, wolne od zaraz. 124.000 zł

BIAŁYSTOK, OS. ŚCIANKA, 665M2 – 150.000ZŁ

BIAŁYSTOK, 60.10m², 4p., ul. Radzymińska, rozkładowe, niezależne pomieszczenia, do częściowego remontu. 169.000 zł

BIAŁYSTOK, OS. ZAGÓRKI, 590M2 – 88.500ZŁ BIAŁYSTOK, OS. DOJLIDY GÓRNE, 576M2 – 93.000ZŁ BIAŁYSTOK, OS. SKORUPY, 631M2 – 252.400ZŁ BIAŁYSTOK, ul. Wesoła, przytulne, w bloku ze starszej cegły, do zamieszkania, z balkonem, niski czynsz. 169.000 zł

WASILKÓW, 869M2 – 130.000ZŁ KLEOSIN, 676M2 – 89.000ZŁ KLEPACZE, 920M2 – 65.000ZŁ SOBOLEWO, 1202M2 – 78.130ZŁ

B-STOK, 49m², ul. Pułkowa, ładne, w bloku ze starszej cegły, z balkonem, do odświeżenia. 186.000 zł

BIAŁYSTOK, 37.80m², os. Wysoki Stoczek, atrakcyjne, niezależne pokoje i kuchnia, II piętro w bloku z cegły, po remoncie, do wprowadzenia. 158.000 zł

BIAŁYSTOK, 63.60m², ul. Mickiewicza, komfortowe, niezależne pomieszczenia, w bloku z nowej cegły, niski czynsz. 360.000 zł

STUDZIANKI, 1300M2 – 52.000ZŁ STUDZIANKI, 930M2 – 41.800ZŁ HORODNIANY, 1250M2 – 135.000ZŁ KURIANY, 999M2 – 70.000ZŁ LEWICKIE, 1200M2 – 54.000ZŁ GRABÓWKA, 530M2 – 50.000ZŁ IGNATKI, 825M2 – 65.000ZŁ

B-STOK, 57.80m², ul. Ekologiczna, wykończone, nowe, salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, III piętro, w cenie umeblowanie i wyposażenie. 305.000 zł

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Białostoczek, ładne, 2 niezależne pokoje i kuchnia, parter w bloku z płyty, nowe okna pcv, szybki czas przekazania. 160.000 zł

BIAŁYSTOK, 71.50m², 2p., ul. Daleka, przestronne, w IV-piętrowym bloku z ocieplonej płyty, do odświeżenia. 219.000 zł

ZABŁUDÓW, 62.50m², ul. Kalwińska, przestronne, w bloku z nowej cegły, wykończone, do wprowadzenia. 195.000 zł


tel. 85 744 88 99

BIAŁYSTOK, 31.80m², 3p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna PCV, włas., duży balkon, piwnica 145.000 zł

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Gruntowa, os. Młodych, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., piwnica, kuchnia widna, blok po termomodernizacji, stan bdb 160.000 zł

BIAŁYSTOK, 43.70m², 1p., ul. Pochyła, os. Wysoki Stoczek, cegła, okna PCV, włas., stan mieszkania dobry, oddzielna kuchnia, piwnica, duży balkon, garaż 199.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, mieszkanie ze skosami, piwnica, mieszkanie wyposażone 221.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.20m², 4p., ul. Ukośna, os. Antoniuk, okna PCV, włas., balkon, piwnica, łazienka osobno z wc, mieszkanie do odnowienia 174.000 zł

BIAŁYSTOK, 48.29m², 2p., ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., balkon, piwnica, nowe drzwi, blok po termomodernizacji 189.900 zł

BIAŁYSTOK, 48.70m², 9p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia widna, loggia, piwnica, bokówka, mieszkanie jednostronne 159.000 zł

BIAŁYSTOK, 50.50m², 2p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, oddzielna kuchnia, nowe okna, drzwi, instalacje, piwnica 265.000 zł

BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Ekologiczna, os. Nowe Miasto, cegła, włas., łazienka z wc, zabudowany balkon, piwnica, mieszkanie w pełni wyposażone, blok z 2007r. 323.000 zł

CHOROSZCZ, 142m², działka 688 m², murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, 5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, garaż, pełne uzbrojenie 265.000 zł

CHOROSZCZ, 150m², działka 410 m², murowany, wolno stojący, 6 pokoi, okna PCV, ogrzewanie węglowe i olejowe, piwnica, strych, garaż, działka zagospodarowana 276.000 zł

OKOLICE Solniczek, 167m², działka 2200 m², wolno stojący, przestronny, parterowy, do wprowadzenia, ogrzewanie gazowe, monitoring, działka zagospodarowana 730.000 zł

15


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

16

BIAŁYSTOK, 100m², 2p., ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła, komfortowe II-poziomowe mieszkanie, w cenie garaż 459.000 zł

BIAŁYSTOK, 110m², działka 280, os. Przemysłowa, wolno stojący, wybudowaney w 1999r w technologii szkieletowej, stan do zamieszkania 439.000 zł

BEMA 3 POKOJE

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Bema, os. Bema, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, włas., blok czeropiętrowy po termomodernizacji. 185.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 48m², 6p., ul. Białostoczek, os. Białostoczek, po remoncie, okna PCV, nowe instalazcje, mieszkanie gotowe do wejścia 209.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 58m², 2p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., gustownie wykończone 274.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 63m², ul. Piasta, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., po remoncie, blisko centrum miasta 237.000 zł do uzg.

CENTRUM, UL. SKŁODOWSKIEJ OŚ. WYŻYNY Z 2007R.

BIAŁYSTOK, 165m², działka 520, os. Wyżyny, cegła, wolno stojący, 6 letni, ładna bryła domu, do zamieszkania 619.000 zł

BIAŁYSTOK, 52m², 4p., ul. Skłodowskiej, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, wymieniona inst. elektryczna, blok ocieplony, cena do uzgodnienia 209.000 zł do uzg.

BIAŁYSTOK, 65.10m², 3p., ul. Skorupska, os. Bojary, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., 3pokojowe z garderobą, funkcjonalny układ, gustownie wykończone wnętrze 373.000 zł

tel. 85 744 88 99


tel. 85 744 88 99

BIAŁYSTOK, 140m², działka 690m², os. Wygoda, 4 pokoje na dolnej kondygnacji, kuchnia, łazienka, przedpokój, wiatrołap, na posesji drugi domek, z garażem. 399.000 zł

BIAŁYSTOK, 153m², działka 306m², os. Skorupy, tylko w naszym biurze, wolnostojący wykończony materiałami z wysokiej jakości. 570.000 zł

BIAŁYSTOK, 22m², 1p., ul. Skłodowskiej, os. Centrum, cegła, w pełni wyposażone, do wprowadzenia. 115.000 zł

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Piastowska, os. Piasta, do wprowadzenia, ściany malowane, panele podłogowe. 184.000 zł

BIAŁYSTOK, 39m², 4p., ul. Bema, tylko w naszej ofercie. Kuchnia i pokoje dostępne z korytarza. 159.000 zł

BIAŁYSTOK, 47m², 4p., ul. Skłodowskiej, os. Centrum, cegła, tylko w naszej ofercie, po generalnym remoncie, nowoczesne, panoramiczny widok z okien. 259.000 zł

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Towarowa, os. Piasta, parter, płyta ocieplona, do wprowadzenia, oddzielne pokoje, umeblowane. 178.000 zł

17

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, cegła 1998, do wprowadzenia, łazienka z wanną i prysznicem, aneks.

BIAŁYSTOK, 56m², 3p., ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, cegła 1993, niezamieszkałe, odświeżone, gotowe do wprowadzenia, umeblowane. 248.000 zł

BIAŁYSTOK, 58m², 7p., os. Bema, winda, płyta, salon, dwie sypialnie oraz duży aneks kuchenny z przestronną jadalnią. 190.000 zł

BIAŁYSTOK, 75m², 2p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, nowsza cegła, tylko w naszej ofercie, loggia oplatająca całe mieszkanie, możliwość dokupienia garażu. 325.000 zł

NIEWODNICA Korycka, 180m², działka 2300m², parter salon, w centralnym miejscu kominek, kuchnia jako otwarta przestrzeń na salon, pokój gabinetowy, piętro. 625.000 zł

BIAŁYSTOK, 42.60m², 4p., ul. Bema, ks. wieczysta, cegła 159.000 zł

BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, nowa cegła. 280.000 zł

BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, przestronne, słoneczne. 157.000 zł

BIAŁYSTOK, 59.50m², 3p., ul. Pułkowa, cegła, ładne 280.000 zł

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, Niepowtarzalne atrakcyjne 229.000 zł

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Porzeczkowa, os. Dziesięciny, płyta, spółdz. włas., Blok 4piętrowy 179.000 zł

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, cegła 208.000 zł

OKAZJA

BIAŁYSTOK, 63.70m², ul. Wasilkowska, 4pok wys parter 64m² Wasilkowska-195 000zł

BIAŁYSTOK, 65.50m², 3p., ul. Kołłątaja, Komfortowe 299.000 zł

LOKAL38M² PARTER

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Lokal w centrum na parterze 38m² witryna 349.000 zł

GRABÓWKA, 200m², działka 755m², piękny, wolnostojący 977.000 zł

HENRYKOWO, 106m², działka 955m², stan surowy zamknięty 179.000 zł


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

18

KUPIĘ MIESZKANIA

B STOK, 2, 3-pokojowe, do remontu, zadłużone, płatne gotówką. 140.000 zł 508-793-303 BIAŁ B STOK, każde, tylko poniżej rynkowej. 508-793-303 BIAŁ B STOK, okolice, 2-pokojowe, do 2 piętra, 100.000 zł, bezpośrednio. 513-426-117 BIAŁ KAWALERKA, ok. 20m², 85.00090.000 zł. 660-539-131 BIAŁ KUPIĘ mieszkanie 1 -2 -3 pokojowe. Do remontu lub zadłużone, płatne gotówką. 150.000 zł 508-793-303 BIAŁ KUPIĘ mieszkanie 2 pokojowe w Białymstoku, do 32m², do IIIp, do 120.000zł. 518-604-202 BIAŁ KUPIĘ mieszkanie na poddaszu, ze skosami, w bloku z nowej cegły, w Bstoku. 609-613-311 BIAŁ KUPIĘ mieszkanie zadłużone. 788321-561 BIAŁ MIESZKANIE 2 pokojowe, w Białymstoku, do 115.000zł. 506254-714 BIAŁ MIESZKANIE w B-stoku, os. Centrum lub Mickiewicza, bezpośrednio, ok. 45m², do remontu. 795-999-550 BIAŁ

DOMY

DOM, może być do remontu, z działką, lub siedlisko z zabudowaniami, do 50km od Białegostoku, do 40.000 zł. 500-118-797 SIEDLISKO lub działkę z domem do remontu, najchętniej nad rzeką Bug, bezpośrednio. 510-484-476 ZDECYDOWANIE kupię domek, 70m², z wygodami, na wsi, z niedużą działką, ok. podlasia. 696-825-965

DZIAŁKI

AUGUSTÓW, 600m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, Witam ! Kupię działkę w Augustowie. 799-030-544 AUG BIALYSTOK, 600m², os. Starosielce, B-stok, działka budowlana, ok. Starosielc. 516-329-366 BIAŁ

» PRZYŁĄCZENIA DZIAŁKĘ OK 1000M², Z MOŻLIWOŚCIĄ GAZU W OKOLICACH BIAŁEGOSTOKU. 601-155-540 BIAŁ

DZIAŁKĘ z domem do remontu lub siedlisko, do 50km od Białegostoku 30.000 zł do uzg. 501-202-123 DZIAŁKI rolne, całe Podlasie 694-426665 BIAŁ JEDWABNE, 20000m², Jedwabne, stary las. 516-299-093 ŁOM KUPIĘ działkę lub siedlisko, 1.5ha, obrzeża lasu, z domem lub budynkiem gospodarczym, do 150.000zł, ok. Suwałk, Augustowa. 514-517264 SUW LAS z ziemią lub bez, woj.podlaskie 694-426-665 BIAŁ PRZYJMĘ w dzierżawę ziemię rolną, gm. Dąbrowa B. Sidra, Nowy Dwór. 505-204-506 SOK SIEDLISKO, działka z domkiem do remontu, do 30.000 zł, ok. 20km od Białegostoku, bezpośrednio. 668631-830 BIAŁ STARY las z ziemią. 664-306-196 WYS SZEPIETOWO, 555ha, Wezmę w dzierżawię ziemię orną i użytki zielone, do 25km od Szepietowa. 781-588-117 WYS

WEZMĘ w dzierżawę teren pod autogaz B-stok lub okolice. 692-740-525 BIAŁ ZIEMIĘ rolną w Gminie Juchnowiec, do 20.000zł. 790-324-705 BIAŁ ZIEMIĘ, siedlisko, las, działkę, ziemię rolną, do 30km od B-stoku. 781-072309 BIAŁ ZIEMIA rolna, ok. Ignatek, Księżyna, Niewodnicy Kościelnej. 504-493939 BIAŁ

1-POKOJOWE

B STOK, 19m², 1p., os. Centrum, cegła, niski czynsz, bez pośredników. 105.000 zł 606-944-841 BIAŁ B STOK, 22m², os. Centrum, po generalnym remoncie, bezpośrenio. 18.000 zł 693-409-808 BIAŁ B STOK, 23.80m², ul. Waszyngtona, z windą, do remontu, nowa cena. 94.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 31m², 1p., os. Wysoki Stoczek Płd, blok z nowej cegły, nowe wyposażenie i umeblowanie. 160.000 zł 609-613-311 BIAŁ B STOK, 35m², ul. Jurowiecka, parter, doskonała lokalizacja, możliwa działalność. 144.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 36.60m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, słoneczne, duży balkon. 136.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 36m², 6p., ul. Berlinga 40, ks. wieczysta, do remontu, bezpośrednio. 149.000 zł 720-552969 BIAŁ B STOK, ul. Wyszyńskiego, kawalerka, blok 8 letni, z cegły, wysoki parter. 163.000 zł 692-488-171 BIAŁ BIAŁYSTOK, 20m², 3p., ul. Piłsudskiego, os. Centrum, kawalerka w centrum miasta do własnej aranżacji w niskim bloku z cegły z balkonem 101.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 20m², ul. Zwierzyniecka, parter, blisko Politechniki, po remoncie. 120.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 21.90m², ul. Stołeczna, blisko centrum, parter, do zamieszkania. 124.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 22m², 2p., ul. Stołeczna, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 98.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 24.60m², 3p., ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., na podłogach panele, ściany malowane. 116.900 zł do uzg. 600372-775 BIAŁ BIAŁYSTOK, 24m², 1p., ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, cegła, włas., okna nowe drewniane, do zamieszkania, blok z 1998r 138.000 zł do uzg. (85)744-51-77, 885850247 AREA BIAŁYSTOK, 24m², 1p., ul. Wierzbowa, os. Antoniuk 122.000 zł (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 24m², 3p., ul. Antoniukowska, os. Sady Antoniukowskie, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, spółdz. włas., piwnica, nowe okna, drzwi, instalacje 117.000 zł 691-411-756, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 24m², 3p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do remontu, balkon. 118.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy

BIAŁYSTOK, 24m², ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., blok po termomodernizacji, piwnica 119.000 zł 691-411-756, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 24m², ul. Nowy Świat, os. Centrum 108.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 25m², 3p., ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, cegła, umeblowane 119.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 25m², ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, zabudowa kuchni 119.000 zł do uzg. 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 25m², ul. Sołeczna, os. Przydworcowe, parter 130.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 27m², 2p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 129.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 27m², 4p., os. Wygoda, po remoncie. 103.000 zł 504-171829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 32.50m², ul. Waszyngtona 124.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 34m², 3p., ul. Grochowa, os. Centrum, dwustronne. 139.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 35m², ul. Jurowiecka, cegła, okna PCV, wysoki parter, 1pokój z możliwością przerobienia na dwa. 139.000 zł 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 37.60m², 4p., ul. Żeromskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas., pokój z aneksem kuchennym, wnęka sypialniana, piwnica 150.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 37m², ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas., atrakcyjna kawalerka bez pośredników, centrum, ciche, wysokie słoneczne. 150.000 zł 506-086-007 BIAŁ BIAŁYSTOK, 37m², ul. Piłsudskiego, os. Centrum, po remoncie, okna drewniane, włas., Zapraszamy do oglądania. Zaproponuj swoją cenę! 155.000 zł 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 38m², 2p., ul. Proletariacka, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 160.000 zł 600-598-664, (85)74456-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 39m², ul. Sienkiewicza, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie z przeznaczeniem na lokal 199.000 zł do uzg. 885-850247, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 40m², os. Leśna Dolina, niski parter, wykończone. 191.000 zł 785-642-439 BIAŁ BIAŁYSTOK, 44.62m², 2p., ul. Lipowa, centrum, do zamieszkania. 210.000 504-171-829, (85)744-80-02 zł Grabowscy BIELSK Podlaski, 26.50m², kawalerka. 99.000 zł do uzg. 511-215-516 BIEL BIELSK Podlaski, 27m², kawalerka. 99.000 zł 887-775-385 BIEL KLEOSIN, 34m², 1p., ul. Kraszewskiego, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, odnowione 165.000 zł do uzg. 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI MAZURY Dubeninki, 27m², 1p., + piwnica, ciepła woda, c. ogrzewanie, do remontu. 42.000 zł 696-451-514 GOŁ

tel. 85 744 88 99

RYBOŁY, 30m², 2p., lub wynajmę na dłuższy okres, 300 zł plus woda i prąd. 62.000 zł 506-350-113 BIEL

2-POKOJOWE

ŁAPY, 50m², ul. Sikorskiego, cegła, okna PCV, do wprowadzenia. 115.000 zł 511-948-966, 793-701887 BIAŁ B STOK, 32.30m², 1p., ul. Ukośna, umeblowane, włas., bez pośredników. 155.000 zł 513-703710 BIAŁ B STOK, 40m², ul. Sienkiewicza, os. Centrum, cegła, rozkładowe. 200.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 42.80m², ul. Gruntowa, cegła, łazienka z oknem. 220.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 42m², ul. Antoniukowska, po remoncie, bezpośrednio. 179.000 zł 698-962-159 BIAŁ B STOK, 43m², 3p., ul. Andrukiewicza, os. Sybiraków, atrakcyjne, słoneczne, ładnie wykończone, winda, cegła (2011) bdb lokalizacja, bez pośr. nieruchomości. 350.000 zł 514-805-794 BIAŁ B STOK, 44.20m², ul. Jana Pawła 2, cegła, notarialne, IVp., po kapitalnym remoncie lub zamiana. 168.000 zł 790-324-705 BIAŁ B STOK, 46m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, cegła, funkcjonalne, do zamieszkania. 215.000 zł 502218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 47m², ul. Piłsudskiego, po remoncie 225.000 zł 511-545-109 BIAŁ B STOK, 48.30m², 2p., ul. Szeroka, okna pcv, nowe zabudowy, drzwi antywłamaniowe, blok ocieplo-

ny, odnowiony, do wprowadzenia. 199.000 zł do uzg. 604-893-525 BIAŁ B STOK, 48.60m², 4p., ul. Jarzębinowa, księga wieczysta, duży balkon, piwnica, nowa zabudowa kuchenna, umeblowane, po remoncie, do wprowadzenia. 175.000 zł 660-612-720 BIAŁ B STOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, cegła 195.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 50.30m², 3p., ul. Fabryczna, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, świetna lokalizacja, funk-

cjonalny rozkład, do wejścia, balkon, ładna kuchnia 229.000 zł 660-474444 BEWE B STOK, 50m², ul. Waszyngtona, obok Opałka. 163.000 zł 692-488171 BIAŁ B STOK, 52m², 1p., os. Centrum, cegła, po termoizolacji, wymienione okna. 245.000 zł 606-944-841 BIAŁ B STOK, 52m², 3p., ul. Wołodyjowskiego, ostatnie piętro, po remoncie, bezpośrednio. 260.000 zł 508-587-660 BIAŁ B STOK, 52m², ul. Plażowa, os. Dojlidy, 0, 5 domu z wyodrębnionym miesz-

BIAŁYSTOK, 32m², 1p., ul. Żabia, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., balkon, piwnica, stan mieszkania dobry 155.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 32m², 3p., ul. Towarowa, os. Piasta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, piwnica, nowe drzwi, okna, instalacje 160.000 zł 691-411-756, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 32m², ul. Wesoła, B 169.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 33m², 3p., ul. Żabia, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprow-

kniem na parterze, działka 460m², bezczynszowe, garaż i ogródek, małe koszty utrzymania 250.000 zł 660474-444, (85)674-74-44 BEWE B STOK, 55m², ul. Lipowa, po remoncie 245.000 zł 511-545-109 BIAŁ B STOK, 56m², ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, obok Galerii Alfa, do remontu. 240.000 zł 609-613-311 BIAŁ B STOK, 56m², ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, było 3-pokojowe, ogródek, garaż. 280.000 zł 502-218358 BRACIA STRZELCZYK

adzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., nowa instalacja elektr., balkon, piwnica 175.000 zł 695-968443, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 33m², ul. Chrobrego, os. Piasta, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 154.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 34m², 5p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., 2011r. 184.000 zł do uzg. 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 34m², ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, po remon-


tel. 85 744 88 99 cie, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 zł 665-367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 35.40m², 1p., ul. Boh. Monte Cassino, os. Przydworcowe, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., do odnowienia 153.000 zł 601-918020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 35.70m², ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, po remoncie. 155.000 zł 510-082-207 BIAŁ BIAŁYSTOK, 35m², 7p., ul. Jana Pawła II, os. Wysoki Stoczek, nowoczesne, komfortowe mieszkanie 2-pokojowe w pres żowym budynku z dużym balkonem 202.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 36.50m², ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta 153.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 36.60m², 2p., ul. Lipowa, centrum, do zamieszkania. 175.000 504-171-829, (85)744-80-02 zł Grabowscy BIAŁYSTOK, 36m², 2p., ul. Słowackiego, os. Mickiewicza, cegła, kuchnia z oknem, łazienka razem z wc, mieszkanie do odnowienia 173.000 zł 695-968-443, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. włas., ciepłe, słoneczne, dwustronne, balkon oraz piwnica 168.500 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 36m², 6p., ul. Skłodowskiej, os. Piaski, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 158.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 36m², ul. Skłodowskiej 165.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 37.30m², 1p., ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, częściowo po remoncie. 169.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 37.90m², 1p., ul. Bohaterów Monte Casino, os. Przydworcowe, ks. wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, po remoncie, okna PCV, kontakt po godz. 20 180.000 zł do uzg. (85)718-71-81 BIAŁ BIAŁYSTOK, 38.10m², 3p., ul. Tuwima, cegła, okna PCV, spółdz. włas., stan mieszkania dobry, kuchnia widna, w pokojach ściany malowane i panele, piwnica 154.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 38.90m², ul. Częstochowska 159.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 38m², 4p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła 169.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 38m², ul. Piastowska, os. Piasta, Funkcjonalne mieszkanie dwupokojowe na parterze budynku 4 - piętrowego do własnej aranżacji w dobrej cenie 139.000 zł 504-046274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Piastowska, os. Piasta, oddzielne pokoje. 159.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 39m², 6p., ul. Wyszyńskiego, os. Piaski, oddzielne pokoje. 169.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 39m², ul. Białostoczek 160.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 3p., ul. Pogodna 255.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 40m², 1p., ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., atrakcyjna lokalizacja idealne pod wynajem 170.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 41.41m², 3p., ul. Broniewskiego, os. Antoniuk, okna PCV, włas., blok z cegły po modernizacji, do odświeżenia 169.000 zł do uzg. 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 41m², 4p., ul. Kręta, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas. 215.000 zł do uzg. 536-290454 BIAŁ BIAŁYSTOK, 42.60m², 4p., ul. Bema, ks. wieczysta, cegła 159.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 43m², 2p., ul. I Armii Wojska Polskiego, os. Białostoczek, nowe, komfortowe w nowoczesnym niskim budynku do wprowadzenia od zaraz 239.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

BIAŁYSTOK, 43m², 2p., ul. Zielonogórska, po remoncie, po kapitalnym remoncie, nikt nie mieszkał, zabudowy. 190.000 zł 666-878-789 BIAŁ BIAŁYSTOK, 43m², ul. Orzeszkowej, os. Os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 219.000 zł 665FORUM 367-868, 857436483 NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 44.90m², 1p., ul. Malmeda, os. Centrum, cegła, okna PCV, włas., kuchnia widna, piwnica, mieszkanie do odnowienia 195.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 44.90m², ul. Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, cegła, spółdz. włas., piwnica, blok po termomodernizacji, mieszkanie do remontu 180.000 zł 691-411-756, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 44.90m², ul. Zwierzyniecka, parter, blisko Politechniki, do remontu. 165.000 zł 504-171829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Gruntowa, os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, umeblowane, okna PCV, balkon, można przerobić na 3 pokojowe, cena do neg 178.000 zł 885-850247, (85)744-66-87 AREA BIAŁYSTOK, 45.60m², 3p., ul. Mickiewicza, cegła, doskonała inwestycja. 179.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 45.70m², 1p., ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, ks. wieczysta, cegła, spółdz. włas. 238.000 zł 600-598-664, (85)74221-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 45.94m², 2p., ul. 27-lipca, os. Wygoda, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., nowe mieszkania od developera, różne metraże 192.948 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Zamenhofa, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 258.000 zł 665-367-868, 867436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², 3p., ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła, okna drewniane 199.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 45m², 3p., ul. Sukienna, cegła, okna PCV, włas., kuchnia widna, pokoje z oddzielnym wejściem, loggia, piwnica, strych, domofon 199.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas. 195.000 zł 665367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², ul. Świętojańska, os. Mickiewicza, do zamieszkania. 189.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 45m², ul. Buska, os. Białostoczek, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, włas. 205.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 45m², ul. Wiewiórcza, nowy budynek, 2-rodzinny, wc, łazienka z oknem, ogródek, stan developerski, oddzielne wejście 195.000 zł 662-207-120 BIAŁ BIAŁYSTOK, 46m², 11p., ul. Waszyngtona, os. Piaski, płyta, spółdz. włas., gaz w czynszu, piwnica, kuchnia z oknem, domofon, stan dobry 163.000 zł 691-411-756, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Przędzalniana, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie do odnowienia, duża piwnica, brak balkonu, spokojna okolica 173.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, włas., wspólnota mieszkaniowa 239.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, spółdz. włas., balkon, piwnica, domofon, mieszkanie do odnowienia 180.000 zł 695-968-443, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Sukienna, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, doskonała oferta pod wynajem 192.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 46m², 3p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 249.000 zł do uzg. 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 46m², 4p., ul. Jana Pawła II, os. Wysoki Stoczek, włas., nowe, komfortowo i elegancko

wykończone, do zamieszkania od zaraz 249.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 47.50m², 1p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., piwnica, balkon, nowa cegła, możliwość zamiany na większe 195.000 zł do uzg. 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47.50m², 1p., ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, płyta, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie

BIAŁYSTOK, 47m², 4p., ul. Sybiraków, os. Sybiraków, cegła, aneks kuchenny z salonem, sypialnia, przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica, do zamieszkania. 249.000 zł (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47m², ul. Pozioma, os. Skorupy, cegła, okna PCV, kuchnia otwarta na salon, duża łazienka, balkon, piwnica, internet, kablówka, doskonała lokalizacja 176.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Komisji Edu-

19 BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Stroma, os. Słoneczny Stok, płyta, okna drewniane, okna PCV, atrakcyjne wnętrze, ładnie wykończone 193.000 661-027-288, (85)662-88-38 zł NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ken, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, dwustronne i słoneczne, położone na wysokim parterze 239.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA

jsce w pobliżu parku, balkon 230.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 54m², ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, cegła 208.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 55m², 3p., ul. Konopnickiej, cegła, Prezentujemy wygodne i eleganckie mieszkanie położone przy ul. Konopnickiej 309.000 zł 665367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Waszyngtona, os. Piaski, cegła, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia widna, piwnica, blok po termomodernizacji 195.000 zł 691-411-756, (85)744-5060 BMJ BIAŁYSTOK, 59m², 1p., ul. Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, cegła, włas. 249.000 zł 665367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIALYSTOK, 35.70m², 5p., os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas. 155.000 zł 510-082207 BIAŁ BIALYSTOK, 39m², 3p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna drewniane, włas., nowoczesne zabudowy. 1.000 zł 506-707-577 BIAŁ IGNATKI, 51m², 1p., ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 266.000 zł 665367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI KLEOSIN, 45m², ul. Kraszewskiego, nowa cegła. 195.000 zł 606-605520, (85)745-57-01 ARDVIL MICHAŁOWO, 35m², 2p., ul. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., piwnica, bud. ocieplony, niski czynsz. 70.000 zł 502-272-738, 509672018 BIAŁ SUWAŁKI, 37m², 3p., os. Kamena, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, spółdz. włas., przytulne, słoneczne, w cichej okolicy, tanio. 95.000 zł m² do uzg. 606-181-167, 600-786-093 SUW WARSZAWA, 42.62m², os. Wola, gotowe do zamieszkania, doskonała lokalizacja. 354.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK WASILKÓW, 35m², 4p., ul. Emilii Plater, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia i łazienka do remontu, w pokojach na podłodze parkiet, oknaPCV, piwnica 117.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-5177 AREA WASILKÓW, 45.05m², 2p., ul. Krucza, os. Lisia Góra, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., las pod oknami 230.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS

» WASILKÓW, 45M² 731-719-541 BIAŁ 3-POKOJOWE

do odnowienia, łazienka osobno z wc, piwnica, duży balkon 195.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 47.50m², 3p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, okna PCV, do wejścia, nowy sprzęt AGD, po podłodze 55m² 221.000 zł do uzg. 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47.60m², ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., wysoki parter, taras 25m², wspólnota zamknięta 229.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, przestronne, słoneczne. 157.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 47.70m², ul. Gajowa, os. Dziesięciny, parter, oddzielne pokoje. 149.500 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Upalna, os. Słoneczny Stok, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, włas., gotowe do wprowadzenia 221.000 zł do uzg. 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., gustowne mieszkanie, Świetna lokalizacja! 322.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Wołodyjowskiego, os. 1000 - lecia, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas. 220.000 zł 665FORUM 367-868, 857436483 NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 47m², 4p., ul. Antoniukowska 3, os. Antoniuk, spokojnej osobie, lodówka i pralka. 1.100 zł 513-136-609 BIAŁ

kacji Narodowej 235.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, do wprowadzenia, cegła 235.000 600-598-664, (85)744-56-48 zł HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48.30m², ul. Sikorskiego, przestronne, w bloku z płyty, parter z ogródkiem. 160.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 48.60m², 3p., ul. Fabryczna, os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 2 miejsca parkingowe 204.000 zł do uzg. 509-904-030 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48.70m², ul. Zagórna, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, włas. 180.000 zł 600-598-664, (85)74221-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 10p., ul. Fabryczna, os. Centrum, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., Sprzedam lub zamienie na Augustów 200.000 zł do uzg. 690-564-800 BIAŁ BIAŁYSTOK, 48m², 11p., ul. Fabryczna, os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, po remoncie 185.000 zł 600-598664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Legionowa, os. Piaski, okna PCV, spółdz. włas. 176.500 zł 600-598-664, (85)74221-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Al. Piłsudskiego, cegła, po remoncie, włas., pokoje z oddzielnym wejściem, łazienka z wc, kuchnia z oknem, balkon, piwnica, 253.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ks. wieczysta, płyta, Dziesięciny, balkon 4m², zamiana na 52-60m² na niższym piętrze, bez pośredników. 165.000 zł 500474-078 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 49.20m², 1p., ul. Proletariacka, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, włas., balkon, piwnica, kuchnia wyposażona. 185.000 zł do uzg. 504-863-430 BIAŁ BIAŁYSTOK, 49.50m², 4p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, po remoncie, spółdz. włas., włas., budynek z windą, glazura, terakota, zabudowy 225.000 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 49m², 11p., ul. Wąska, os. Sienkiewicza, płyta, okna PCV, spółdz. włas., dwustronne i słoneczne 176.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 49m², 3p., ul. Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, garaż 235.000 zł 600-598664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 50m², 1p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, przestronne mieszkanie dwupokojowe o odrębnych pomieszczeniach do remontu i własnej aranżacji. 155.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 51m², 2p., ul. Witosa, os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, włas. 215.000 zł 665367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Warszawska, os. Centrum, cegła, włas., niebanalne mieszkanie położone na miniosiedlu 270.000 zł 665367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 54.90m², 2p., ul. Waszyngtona, os. Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., zaciszne mie-

AUGUSTÓW, 47m², 3p., ul. Śródmieście, os. Śródmieście, cegła, spółdz. włas., zamiana na mieszkanie w Warszawie. 196.000 zł m² 607-917-111 AUG B STOK, 46m², 4p., ul. Pułkowa, os. Wygoda, do zamieszkania. 185.000 504-171-829, (85)744-80-02 zł Grabowscy B STOK, 48m², 1p., ul. Pułkowa, cegła. 185.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 50.70m², 2p., ul. Waszyngtona, taras 72m², komfort. 385.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 54.60m², 4p., ul. Zagórna, do wprowadzenia, cegła. 219.000 zł 600-622-817 BIAŁ B STOK, 56m², 3p., ul. Pułkowa, do wprowadzenia. 237.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK STOK, 57.70M², » BSOLIDARNOŚCI 6,

7P., UL. AL. OS. ANTONI UK, OKNA PCV, DO ZAMIESZKANIA, BEZPOŚREDNIO, CENTRUM, ZAD BANE, PRZYTULNE, ŻŁOBEK, SZKOŁA, PRZEDSZKOLE 227.000 zł do uzg. 508353-278 BIAŁ

B STOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, wspólnota. 275.000 zł 500-222-626 BIAŁ B STOK, 57m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, cegła 2000r., pełna własność, 2-stronny ukad, zadbane, do wejścia, zabudowy, balkon, wspólnota, super lokalizacja 304.000 zł do uzg. 660474-444 BEWE B STOK, 58.80m², os. Słoneczny Stok, parter, po remoncie, budynek po termoizolacji, bez pośredników. 250.000 zł 796-120-511 BIAŁ B STOK, 58m², 3p., ul. Trawiasta, os. Wygoda, cegła, okna PCV, 2008r., nowoczesne, dwustronne, duża piękna loggia, do wejścia ogrodzony, zadbany, teren wspólnoty! 322.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE


20 B STOK, 60.10m², 4p., ul. Swobodna 187.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 60.30m², ul. Berlinga, rozkładowe, okazja. 187.000 zł 502218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60m², ul. Swobodna 12, os. Wysoki Stoczek, odrębna własność, księga wieczysta, nowe okna, bezpośrednio. 205.000 zł 697-921128 BIAŁ

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE B STOK, 72m², 1p., os. Centrum, cegła, balkon, 2 łazienki, możliwość przeznaczenia części na gabinet lub kancelarię, bez pośredników. 340.000 zł 606-944-841 BIAŁ BIAŁYSTOK, 58.60m², ul. Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 320.000 zł 600-598-664 HOME-SERVICE

BIAŁYSTOK, 53m², 4p., ul. Mazowiecka, os. Tysiąclecia, do wprowadzenia, cegła 199.000 zł 600-598664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 54.60m², 4p., ul. Zagórna, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 220.000 zł 666-391777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 55.90m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 2 przedpokoje, loggia, 1995r. 280.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA « Białystok, 55m², 4p., os. Dziesięciny, mieszkanie w bloku. 225.000 zł 600-473-909 BIAŁ

B STOK, 60m², ul. Wąska, cegła, słoneczne, rozkładowe. 270.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 60m², ul. Waszyngtona, słoneczne, winda. 210.000 zł 502218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 61m², 2p., ul. Sybiraków, os. Piasta, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, 2003r., dwustronne, opcja garażu, wspólnota, niskie opłaty 348.000 zł do uzg. 660474-444 BEWE B STOK, 61m², os. Białostoczek, do zamieszkania, kuchnia urządzonanowa, łazienka- nowe płytki. 240.000 zł 606-411-588 BIAŁ B STOK, 62m², 2p., ul. Mieszka I, os. Piasta, stan db, cegła, bdb lokalizacja. 360.000 zł 519-736-300 BIAŁ

» BNA,STOK, 62M², 4P., OS. LEŚNA DOLI WŁAS., PŁYTA, DO ODŚWIEŻENIA. 230.000 zł 728-112-633 BIAŁ

B STOK, 64.50m², 2p., ul. Ogrodowa, os. Bojary 259.000 zł do uzg. 731716-177 BIAŁ B STOK, 65m², ul. Szeroka, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, wspólnota, pokoje niezależne, oddzielna garderoba, spokojna dzielnica. 329.000 zł do uzg. 605-970-012 BIAŁ B STOK, 67m², ul. Rzemieślnicza 205.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 69.40m², 3p., ul. Lniana, przy lesie, cicha, spokojna okolica, nietypowy wygodny rozkład, wykończone, do wprowadzenia, bezpośrednio. 268.000 zł 696-463139 BIAŁ B STOK, 70.50m², 4p., ul. Łąkowa, cegła nowa. 270.000 zł (85)745-5701 ARDVIL B STOK, 70m², 9p., ul. Legionowa, os. Piaski, idealne dla rodziny lub pod wynajem, świetna lokalizacja, 2-stronne, ustawne, słoneczne, duża loggia, bokówka, piwnica 215.000 zł 660-474-444 BEWE

BIAŁYSTOK, 2p., ul. Kijowska, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., nowe apartamenty w centrum miasta, różne powierzchnie od 1 do 5 piętra 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 45.70m², ul. Antoniukowska 165.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 45m², 4p., ul. Sowlańska, os. Skorupy, cegła, spółdz. włas. 169.000 zł 600-598-664, (85)74456-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 46.60m², 1p., ul. Narewska, os. Antoniuk 169.000 zł 504-171829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 47.70m², 2p., ul. Gajowa, os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, spółdz. włas., pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, balkon, wolne od zaraz 163.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 48.20m², 4p., ul. Ukośna, os. Antoniuk, płyta, okna drewniane, włas., oddzielne pokoje, balkon, piwnica, mieszkanie do odnowienia 180.000 zł 601-918-020, (85)74450-60 BMJ BIAŁYSTOK, 48.20m², ul. Wiejska, os. Bema, płyta, okna PCV, spółdz. włas., rozkładowe, balkon, piwnica, ogródek, wszystkie pomieszczenia niezależne 179.500 zł do KORONA uzg. 666-391-777 NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 48.40m², ul. Towarowa 170.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 48.42m², 4p., ul. Piastowska, os. Piasta, do remontu. 180.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 48.50m², ul. Bema, atrakcyjna lokalizacja, I piętro, balkon, w trakcie remontu 173.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 48.90m², 3p., ul. Białostoczek, do zamieszkania. 195.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Mazowiecka, cegła, Mazowiecka 3-pok Ip. 48m² - 217.000zł 217.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Św. Wojciecha, os. Piasta, do zamieszkania. 239.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Ukośna, os. Antoniuk, Funkcjonalne mieszkanie 3 pokojowe w dobrym stanie technicznym do wprowadzenia od zaraz. 178.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Ukośna, os. Antoniuk, spółdz. włas., okna nowe drewniane, balkon, piwnica, do wprowadzenia 179.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 48m², ul. Towarowa, os. Piasta, okna PCV 190.000 zł 600HOME598-664, (85)742-21-94 SERVICE BIAŁYSTOK, 49m², ul. Pułkowa 186.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 50.09m², 5p., ul. Bohaterów Ge a, os. Centrum, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., kuchnia widna, duży balkon, piwnica, stan bardzo dobry 235.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60, 65258-08 BMJ BIAŁYSTOK, 50.45m², 3p., ul. Nowy Świat, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., ciche miejsce, korzystny rozkład, budynek docieplony 220.000 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 50.53m², 1p., ul. Tuwima, cegła 199.000 zł 602-333-985, (85)745-57-01 ARDVIL

BIAŁYSTOK, 55m², 4p., ul. Brukowa, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, włas. 265.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOMESERVICE BIAŁYSTOK, 55m², ul. Zagórna, os. Dziesięciny, cegła, po remoncie, spółdz. włas. 220.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 56m², ul. Stołeczna, os. Centrum, cegła, 3p, rozkładowe i dwustronne, widna oddzielna kuchnia, czynsz 280 zł. 220.000 zł 600693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 56m², ul. Stołeczna, os. Centrum, cegła, 3piętro 4, rozkładowe i dwustronne, widna oddzielna kuchnia, balkon, czynsz 280 zł, okazja - 3950zł m² 220.000 zł 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 57.84m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 1996r. oddzielne pomieszczenia, słoneczne 263.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. I Armii Wojska Polskiego, nowa cegła. 280.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58.20m², 3p., ul. Al.1000lecia P.P., os. Białostoczek 306.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58m², 3p., ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, cegła, okna PCV, włas., atrakcyjnie wykończone 298.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 59.50m², 3p., ul. Pułkowa, os. Wygoda, bardzo ładne, do odświeżenia. 280.000 zł 504171-829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, atrakcyjne OO-poziomowe mieszkanie 289.000 zł do uzg. 605-460-228, (85)662-8838 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 59m², ul. Łagodna, ks. wieczysta, płyta, włas. 189.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60.10m², ul. Radzymińska 169.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 60.30m², 3p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna PCV, wymieniona instalacja, parkiet, zabudowy Komandor, dębowa kuchnia 230.000 zł do uzg. 507-468-720 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Lewandowskiego, os. Wygoda, ks. wieczysta, płyta 220.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Wiewiórcza, nowy budynek, 2-rodzinny, poddasze, duży garaż, oddzielne wejście, wjazd, stan developerski 255.000 zł 662-207-120 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia 220.000 zł 606-374-378, 798-515-965 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Gro gera. Taras 80m, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, Wspólnota, ogrodzone, do wprowadzenia, kuchnia + AGD 395.000 zł do uzg. 668-584-179 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 3p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, płyta, włas. 199.000 zł 600-598664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Łagodna, os. Wysoki Stoczek, płyta, w kuchni glazura i terakota, w pokojach zadbany parkiet. 195.000 zł (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 185.000 zł 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI

tel. 85 744 88 99

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, włas., mieszkanie do remontu, piwnica, balkon 176.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Swobodna, os. Wysoki Stoczek, Przestronne mieszkanie w niskim bloku do odnowienia i własnej aranżacji 177.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Waryńskiego, os. Centrum, cegła, Komfortowe, winda, garaż 398.000 zł 604-622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 61.30m², 3p., ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, płyta, spółdz. włas., Zapraszamy do szerszego zapoznania się z ofertą. 209.000 zł 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 61.60m², 4p., ul. Batalionów Chłopskich, os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas. 229.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Waszyngto-

BIAŁYSTOK, 63.60m², ul. Mickiewicza 360.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. szeroka, os. leśna dolina, do zamieszkania. 214.000 zł do uzg. 085743-648, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Wiejska, cegła, spółdz. włas., w poszukiwanej dzielnicy. 260.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 63m², 4p., ul. Stołeczna, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła 269.000 zł 600-598-664, (85)74221-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 64m², 4p., ul. Chrobrego, os. Piasta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., komfortowo i gustownie wykończone wnętrze 295.000 661-027-288, (85)662-88-38 zł NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 65.50m², 3p., ul. Kołłątaja, Komfortowe 299.000 zł 602-333-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 65m², 2p., ul. Szeroka, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia,

na, os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, Blok z 2010r., nowocześnie wykończone. Każdy pokój posiada balkon. 412.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 62.90m², 4p., ul. Słonecznikowa, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. włas., niezależny układ pomieszczeń, piwnica, loggia, gaz w czynszu 209.000 zł

okna drewniane, włas., stan mieszkania bardzo dobry, balkon, piwnica, garderoba 329.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 65m², 3p., ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., II-poziomowe, gustownie wykończone, wspólnota mieszkaniowa 309.000 605-460-228, (85)662-88-38 zł

BIAŁYSTOK, 67m², 10p., ul. Rzemeiślnicza, os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 203.000 zł 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 67m², 4p., ul. Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła, okna PCV, włas., mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji 259.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 67m², 4p., ul. Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna PCV 260.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 67m², ul. Żyzna, os. Wygoda, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, częsciowo umeblowane, funkcjonalny układ, 337.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 69.50m², 3p., ul. Stroma, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenia 235.000 zł 600-598-664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 72m², 3p., ul. Sobieskiego, os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, włas. 420.000 600-598-664, (85)744-56-48 zł HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 73.03m², ul. Warszawska, cegła, okna PCV, włas., piwnica, nowe instalacje, garaż wolnost. w cenie, kablówka, internet, stan db, cena do negocjacji 320.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 73.72m², 2p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., kameralny budynek 2-pięt 330.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 74m², 1p., ul. Kozłowa, os. Białostoczek, ks. wieczysta, cegła 335.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 80.50m², 4p., ul. Centrum, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., podwyższony standard 365.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 84m², 4p., ul. Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, okna PCV 255.000 zł 600-598-664, (85)74456-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 85m², 5p., ul. Żelazna, os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, Komfortowo wykończone, funkcjonalny układ pomieszczeń 570.000 zł 605-460228, (85)662-88-38, 661027288 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIALYSTOK, 58m², 3p., ul. Piastowska, os. Piasta, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., blok ocieplony, aneks kuchenny 210.000 zł do uzg. 609-462-524 BIAŁ BONDARY, 60m², 2p., 3-pokojowe, po remoncie, garaż, ogródek, w rozliczeniu ziemia, las nad zalewem 80.000 zł 606-881-066 BOMAR CZARNA Białostocka, 60.50m², 2p., os. Centrum, komfortowe, środkowe, duży balkon, panele, ściany gładź gipsowa, suche, cieple, blok po termoizolacji. 163.000 zł 694-897-532 BIAŁ CZERWONY Bór, 46m², 1p., włas., dwustronne, środkowe, ciepłe, po 16.00. 98.000 zł 730-743-593 ZAM LUBLIN, 65m², ul. Jaworowa, bezczynszowe, do zamieszkania. 314.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK WARSZAWA, 47m², os. Rembertów, ks. wieczysta, cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 290.000 zł 728-923528 BIAŁ WASILKÓW, 48m², 1p., ul. Kościelna, oddzielne pokoje. 190.000 zł 504171-829, (85)744-80-02 Grabowscy

» WASILKÓW, 49M², 2P., UL. KRUCZA, OS. LISIA GÓRA, CEGŁA 2006, ANEKS

691-411-756, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 62m², 2p., ul. Skorupska, wysokiej klasy wykończenie, plac ogrodzony prowadzony przez ogrodnika. 390.000 zł do uzg. (85)743-6483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 62m², 3p., ul. Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna PCV, włas., do odświeżenia. 205.000 zł 662-157-251 BIAŁ BIAŁYSTOK, 63.10m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, włas., gustownie wykończone, dwustronne. 347.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA

NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 66.70m², 10p., ul. Rzemieślnicza, okna PCV, włas., pokoje oddzielne, kuchnia widna, piwnica, balkon, do remontu 199.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 66m², 1p., ul. Kołłątaja, os. zamknięte, dobra lokalizacja 325.000 zł 692-355-464 BIAŁ BIAŁYSTOK, 67.50m², 1p., ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., balkon loggia, piwnica, oddzielna kuchnia 274.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ

KUCHENNY, NISKI CZYNSZ, ZABU DOWY, BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO LASU, BEZPOŚREDNIO. 225.000 zł m² 692-488-447 BIAŁ

WASILKÓW, 53m², 3p., ul. Krucza, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, z balkonem i piwnicą, dwustronne, słoneczne 215.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI WASILKÓW, 61m², ul. Kościelna, parter, z ogródkiem, do zamieszkania. 265.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy WASILKÓW, 64.50m², 3p., ul. Kościelna, os. Lisia Góra, cegła, okna PCV, spółdz. włas., atrakcyjny rozkład, ciche miejsce pod lasem 180.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99 4-POKOJOWE

B STOK, 60m², ul. Scaleniowa 25, dzwonić po 16:00. 220.000 zł 793720-043 BIAŁ B STOK, 63m², ul. Popiełuszki, . 188.000 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, 72.70m², os. Nowe Miasto, ładne, nowoczesne wykończenie. 289.000 zł 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 72m², 1p., ul. Próżna, os. Bojary, księga wieczysta, płyta, duży balkon, okna pcv, bdb lokalizacja. 269.000 zł do uzg. (85)732-51-00 BIAŁ B STOK, 72m², 2p., ul. Daleka, os. Piasta, do zamieszkania. 219.000 zł 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy

» BPŁYTA, STOK, 72M², 3P., UL. DALEKA 9, OKNA PCV, SPÓŁDZ. WŁAS. 795-505-775 BIAŁ

B STOK, 73m², 4p., ul. Ślusarska, os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., zadbane, osobna umeblowana kuchnia, 2stronne, bdb lokalizacja 295.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 78m², 1p., ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, włas., idealne dla rodziny z opcją garażu, osobne, ustawne pomieszczenia, nowe okna, duży balkon i piwnica 235.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 79m², ul. Pogodna, parter, nowa cegła, dobra cena. 285.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 80m², os. Nowe Miasto, cegła, 2-poziomowe, bardzo ciepłe. 340.000 zł do uzg. 661-615-111 BIAŁ BIAŁYSTOK, 102m², 4p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. włas., dwupoziomowe, po kapitalnym remoncie 380.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 111m², 3p., os. Wysoki Stoczek, cegła 1999, po remoncie. 390.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 57m², 3p., ul. Wasilkowska, os. Wygoda, do wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., niski czynsz, 4 pokoje, 225.000 zł 500-171-224 BIAŁ BIAŁYSTOK, 58.60m², 4p., ul. Piastowskapiasta, os. Piasta, płyta, ładne. 249.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. Towarowa, os. Piasta 178.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 62.50m², 2p., ul. Wasilkowska, os. Wygoda, do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 3 oddzielne pokoje, w cenie meble 226.000 zł 516-010-988, (85)74451-77 AREA BIAŁYSTOK, 62.50m², 4p., ul. Popiełuszki, płyta, okna PCV, włas., kuchnia widna, łazienka osobno z wc, brak balkonu, piwnica, mieszkanie do remontu 175.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 63.70m², ul. Wasilkowska, 4-pok.wys.parter 64m² Wasilkowska-195.000zł 195.000 zł 604622-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Aleja Solidarności, os. Antoniuk, płyta, spółdz. włas. 209.000 zł 600-598664, (85)742-21-94 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 69m², 3p., ul. Zagórna, os. Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV 315.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 71.30m², ul. Zielonogórska, os. Z. Wzgórza, po remoncie, komfortowe 290.000 zł 606-605520, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 71.50m², ul. Daleka 219.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 71m², 3p., ul. Wrocławska, cegła, włas., stan mieszkania bdb, 2 łazienki 350.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ

» BIAŁYSTOK, 72.50M², OS. LEŚNA DOLI NA, KS. WIECZYSTA, DO WPROW

ADZENIA, WYPOSAŻONE 274.000 zł 784-895-570, (85)716-83-37 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 72m², 2p., ul. Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, duże, przestronne, wygodne mieszkanie 4 pokojowe do zamieszkania od zaraz. 249.000 zł 600-325-453, (85)74240-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 73m², 2p., ul. Skrajna, os. Słoneczny Stok, do wprowadzenie, dwie przestronne łazienki z podgrzewaną podłogą, drewniane drzwi, zabudowa kuchni. 360.000 zł do uzg. (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

BIAŁYSTOK, 73m², 3p., ul. Dubois, os. Nowe Miasto, niezależne pokoje, największy około 25 m² z wyjściem na balkon. 229.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 76m², 3p., ul. Zachodnia, cegła, okna drewniane, włas., pokoje oddzielne, mieszkanie 2-poziomowe, garderoba, piwnica, internet, kablówka, stan bdb 460.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 81m², 1p., ul. Armii Krajowej, os. Leśna Dolina, 2stronne, dużo zieleni. 319.000 zł do uzg. (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 88.60m², 3p., ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, włas., wspolnota mieszkaniowa, atrakcyjna lokalizacja 396.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 88m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, oddzielne pokoje. 214.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 89.60m², ul. Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. włas., mieszkanie 2-poziom., stan bardzo dobry, ładna okolica 320.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ HAJNÓWKA, 60.20m², 1p., ul. 3 Maja, środkowe, kuchnia z nowym wyposażeniem, 2 piwnice. 160.000 zł do uzg. 503-155-726 HAJ HAJNÓWKA, 72m², 3p., ul. Lipowa, ks. wieczysta, umeblowane, płyta 139.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI KUŹNICA B-stocka, 82m², 1p., działka, garaż 130.000 zł 608-041-897 SOK KUŹNICA, 82m², 1p., cegła, 4 oddzielne pokoje do odświeżenia lub remontu, mieszkanie bezczynszowe, z garażem i piwnicą, teren ogrodzony 127.000 zł 695-968-443, (85)74450-60 BMJ LIPSK, 60m², 2p., umeblowane, okna plas kowe. 72.000 zł 508-180-116 AUG RYBOŁY, 56m², 4p., pilnie, kierunek Bielsk Podlaski, 30 km za Białymstokiem. 59.900 zł 664-499777 BIAŁ RÓŻANSTOK, 72m², płyta, włas., cztery przestronne, słoneczne pokoje, spokojna przepiękna okolica, do remontu, możliwość wynajęcia garażu w pobliżu 72.000 zł do uzg. 502-083610, (85)742-21-15 eM4

B STOK, 100m², działka 380m², os. Traugu a, z bala, do lekkiej modernizacji. 210.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 100m², działka 750m², ul. Niedźwiedzia, os. Dojlidy 335.000 zł 694-710-401 BIAŁ B STOK, 100m², ul. Andersa 40, stan surowy zamknięty, drewniany, nowy, ocieplony, instalacje. 140.000 zł 605-233-677 BIAŁ B STOK, 120m², działka 200m², ul. ok. Wiewórczej, szeregówka środkowa, do zamieszkania. 495.000 zł 662207-120 BIAŁ B STOK, 120m², działka 426m², os. Pieczurki, pow. użytkowa 120m² +piwnica +zagospodarowane poddasze, bliźniak, spokojna i cicha okolica, blisko centrum. 439.000 zł 605-635158 BIAŁ

rakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura, dobra cena 425.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 149m², działka 285, os. Dojlidy Górne, budynki środkowe B, C iD nowej zabudowy, świetna lokalizacja, możliwość rat, gwarancja materiałów i wykonania! 410.000 zł 660-474-444 BEWE B STOK, 150m², działka 680m², os. pieczurki, wolno stojący, do zamieszkania 650.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 150m², działka 720m², ul. mickiewicza, wolno stojący, na działalność 840.000 zł (0-85)745-5701, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 151m², działka 183m², os. nowe miasto, stan surowy, solidny 540.000 zł (0-85)745-57-01, (85)74557-01 ARDVIL

» BWNICA STOK, 120M², UL. SATURNA, +PI » BNOWE STOK, 155M², OS. DOJLIDY GÓRNE, I PODDASZE, PLAC 1800, SZEREGÓWKI 2.900 zł m² 602MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA POŁOWĘ, 2 DOJAZDY 602-717-353 BIAŁ

B STOK, 120m², ul. Zielna, os. Nowe Miasto, szeregówka nowa, skrajna.

405-688 BIAŁ

» BNOWA STOK, 180M², OS. DOJLIDY GÓRNE, SZEREGÓWKA, ZAMIANA NA

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNĄ LUB PRZY RUCHLIWEJ ULICY. 602-405-688

21

B STOK, 284M², DZIAŁKA 298M², OS. DOJLIDY, PLUS GARAŻ 14.9 M², ATRAKCYJNY DOM W ZAB. SZEREGOWEJ, Z CZERWONEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ, BLACHODACHÓWKA, 13:00 17:00. (85)743-44-25 BIAŁ

B STOK, 300m², działka 368m², os. pieczurki, wolno stojący, 2-rodz., zakład 695.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 321m², działka 1107m², os. Dojlidy, stan surowy otwarty, nowoczesny, komfort. 900.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 350m², działka 2000m², os. Zawady, murowany, z funkcją mieszkalną oraz częścią na dział. gospodarczą, idealny na własny biznes lub siedzibę firmy. 1.150.000

BIAŁYSTOK, 22m², 2p., ul. Stołeczna, os. Przydworcowe, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 98.000 zł

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

B STOK, 149m², os. Bojary, w jednym poziomie, atrakcyjne, nowa cena. 499.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, 100m², 2p., ul. Boboli, os. Leśna Dolina, cegła, komfortowe II-poziomowe mieszkanie, w cenie garaż 459.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 84.30m², 2p., ul. Palmowa, os. Dziesięciny, płyta, spółdz. włas., dwustronne, rozkładowe w niskim bloku, z piwnicą i balkonem 215.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 84m², 2p., ul. Leszczynowa, os. Dziesięciny, płyta, po remoncie, okna PCV, zamiana. 249.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 85m², 2p., ul. Zagórna, w 2 piętrowym 1983r, tylko 6 mieszkań na klatce, ładne, jasne, 2 łazienki, loggia, ew. na mniejsze w B-stok Wawa, 2800zł-m². 236.000 zł 600-693500 BIAŁ

ŁAPY, 154m², działka 732m², cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, 1996r. gruntowny remont w 2008r, gotowy do zamieszkania 479.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS ŁUBIN Kościelny, 120m², działka 4200m², murowany 150.000 zł 603725-666 BIEL ŁUKA, 240m², działka 900m², nowy drewniany dom, wysoki standard, do zamieszkania nad J. Siemianówka, w rozliczeniu mieszkanie lub ziemia nad zalewem 489.000 zł 664091-164 BOMAR ŁYSKI, 153m², działka 530, murowany, bliźniak, domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim na nowym osiedlu 480.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM AUGUSTÓW, 60m², jez. Białe, Ośrodek Ostry Róg, letniskowy. 120.000 zł 505-926-325 AUG

BIAŁYSTOK, 47.60m², ul. Kołłątaja, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., wysoki parter, taras 25m², wspólnota zamknięta 229.000 zł

NIEWODNICA Kościelna, 240m², działka 869, wolno stojący, komfortowy, w spokojnym miejscu idealny dla większej rodziny 750 000

499.000 zł 501-633-755 BIAŁ B STOK, 130m², działka 400m², os. Wygoda, pół bliźniaka. 450.000 zł 793-117-885 BIAŁ B STOK, 130m², działka 461m², os. Dojlidy Górne, pół blizniaka, wykończony 650.000 zł (85)745-5701, (85)74-55-70 ARDVIL B STOK, 136m², działka 300, os. Dojlidy Górne, bliźniak, nowa inwestycja dwóch atrakcyjnych budynków, gwarancja jakości! Raty, możliwość zamiany z dopłatą 425.000 zł 660474-444 BEWE B STOK, 137m², ul. Sokola, szeregówka, nowa 375.000 zł 662-207-120 BIAŁ B STOK, 140m², działka 594m², os. Pietrasze, ładnie wykończony. 525.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 146m², działka 416, os. Dojlidy Górne, budynki narożne A i E najnowszej inwestycji, możliwość dogodnych rat, gwarancja jakości zapewniona! 425.000 zł 660-474444 BEWE B STOK, 147m², działka 338, os. Dojlidy Górne, bliźniak, ciekawa realizacja dwóch nowych segmentów, at-

BIAŁ

B STOK, 185m², działka 648m², os. Dojlidy Górne, murowany i drewniany 395.000 zł 085-745-570, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 190m², działka 600m², os. Pietrasze, . 565.000 zł 694-890-291 BIAŁ B STOK, 219m², działka 491, os. Wyżyny, murowany, wolno stojący, podpiwniczony, w świetnej lokalizacji, do własnego wykończenia, w pobliżu przystanki MPK 299.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 230m², działka 758m², os. Dojlidy Górne, wolno stojący, murowany. 450.000 zł (85)745-5701, (85)74-55-70 ARDVIL B STOK, 240m², działka 345m³, pół bliźniaka, 7 pokoi, 2 kuchnie, dom umeblowany, garaż. 395.000 zł 694714-016 BIAŁ B STOK, 240m², działka 694m², os. Jaroszówka, murowany, wolno stojący 480.000 zł 085-745-570, (85)745-5701 ARDVIL

zł 795-999-550 BIAŁ B STOK, 351m², działka 630m², os. Jaroszówka, na siedzibę firmy. 1.380.000 zł (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 390m², działka 1592m², os. przemysłowe, budynek mieszkalnousługowy 1.350.000 zł (0-85)74557-01, (85)745-57-01 ARDVIL B STOK, 396m², działka 1023m², ul. Mickiewicza, wolno stojący, na działalność 980.000 zł (0-85)745-5701, (85)745-57-01 ARDVIL

» BURNA, STOK, 450M², DZIAŁKA 800, UL. SAT ATRAKCYJNY 602-717-353 BIAŁ

BIAŁOSUKNIA, 70m², działka 600 m², po remoncie, murowany, bliźniak, oraz udział w działce 1100m². 120.000 zł do uzg. 601-657-509 MOŃ BIAŁOWIEŻA, 40m², działka 1425, drewniany, siedlisko 150.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 110m², działka 135, os. Skorupy, nowoczesne, funkcjonalne domy w zabudowie szeregowej i bliniaczej w dobrej lokalizacji 369.000 zł 600-325-453, (85)74240-16 APOGEUM

BIAŁYSTOK, 125m², działka 304, ul. Zaułek Podlaski, os. Skorupy, komfortowy wykończony z klasa segment skrajny z dużą, ładnie zagospodarowaną działka 679.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 130m², działka 1150m², os. bacieczki, wolno stojący, na działalność 570.000 zł (0-85)745-5701, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 130m², działka 329, os. Bagnówka, po remoncie, murowany, bliźniak, wykończony z wysokiej klasy materiałów, trzy kondygnacje, zadbana działka 570.000 zł 698-110165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 130m², działka 640 m², os. Dziesięciny, murowany, wolno stojący, parterowy z poddaszem użyt., garaż, działka zagospodarowana, liczne nasadzenia 698.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 135m², działka 303m², os. Bojary, drewniany, ładnie wykończony. 645.000 zł (85)745-5701 ARDVIL BIAŁYSTOK, 136.20m², działka 620, ul. Zagórki, os. Zagórki, murowany, wolno stojący, porterowy z użytkowym poddaszem, oddany do użytku w 2011r, stan b.dobry 650.000 zł 698110-165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 138m², działka 364, os. Mickiewicza 620.000 zł 604-622985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 142m², działka 170, os. Nowe Miasto, segment środkowy w trakcie budowy o ładnej architekturze, funkcjonalny, w dobrej lokalizacji 510.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 142m², działka 830m², os. Starosielce, cegła, po remoncie, murowany, ciche miejsce, ładna działka, szkoła, MPK 530.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 148m², działka 371, os. Skorupy, murowany, szeregowy, segment skrajny z poddaszem użytkowym, 5 pokoi, klasyczny styl oraz przestrzeń. 460.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 149m², działka 760m², os. Zawady, cegła, murowany, wolno stojący, +garaż 19m² w bryle budynku 463.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 150m², działka 303, os. Nowe Miasto, szeregowy, segment skrajny w trakcie budowy o funkcjonalnym rozkładzie, ładnej architekturze i dobrym położeniu 550.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 150m², działka 550m², os. Skorupy, wolno stojący, typu słupek. Zagospodarowana piwnica. Powierzchnię mieszkalną stanowi parter oraz I piętro. 470.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 150m², działka 560, os. Wygoda, cegła, po remoncie, wolno stojący, dom murowany po remoncie 525.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 152m², działka 180, os. Skorupy, cegła, szeregowy, duże, przestronne, funkcjonalne z 2 garażami, w pobliżu Centrum 510.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 154m², działka 310, os. Wysoki Stoczek, po remoncie, murowany, szeregowy, segment skrajny( 2007r.), 6 pokoi, wykończony, podwyższony standard. 620.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA BIAŁYSTOK, 156m², działka 915, os. Zagórki, cegła, wolno stojący 620.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 160m², działka 213, murowany, stan surowy zamknięty, szeregowy 790.000 zł 665-367-868 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 160m², działka 404m², os. Starosielce, skrajna szeregówka, do zamieszkania, ew. 2 rodziny. 580.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 170m², działka 1340, os. Starosielce, murowany, wolno stojący, komfortowy do zamieszkania, wybudowany w 2009 roku 820.000 zł do uzg. 605-460-228, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 174m², działka 790, os. Bagnówka, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, pokryty blachodachówką, docieplony styropianem, 5 pokoi, 2009r. 350.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

22 BIAŁYSTOK, 177m², działka 475m², os. Jaroszówka, wolno stojący, komfortowo wykończony 699.000 zł 602333-985, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 179m², działka 300, os. Leśna Dolina, murowany, bliźniak, dom z 2009r., wykończony z wysokiej jakości materiałów, działaka ładnie zagospodarowan 695.000 605-460-228, (86)662-88-38 zł NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 179m², działka 780 m², os. Zawady, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, okna PCV, ogrz.węglowe, otynkowany, blachodachówka, 4pokoje, garaż 450.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 180m², działka 509, os. Dziesięciny, cegła, wolno stojący, dom w lokalizacji dającej możliwość mieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 330.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 195m², działka 500, os. Dziesięciny, cegła, murowany, wolno stojący 430.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE BIAŁYSTOK, 200m², działka 478, os. Jaroszówka, cegła, murowany, wolno stojący, atrakcyjny dom po kapitalnym remoncie, zagospodarowana działka, dwa garaże 590.000 605-460-228, (85)662-88-38 zł NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 210m², działka 329m², os. Wygoda, cegła, po remoncie, murowany, bliźniak, Po kapitalnym remoncie, komfortowo urządzony, ładna działka 570.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 210m², działka 784, os. Os. Antoniuk, po remoncie, murowany, wolno stojący 790.000 zł 665FORUM 367-868, 857436483 NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 230m², działka 1000m², os. Dziesięciny, komfortowy. 780.000 zł 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 240m², działka 408, os. Wysoki Stoczek, bliźniak, dom z nową elewacją i pokryciem dachowym, wenętrze zadbanw do odświeżenia 460.000 zł 661-027-288, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 240m², działka 680, os. Dojlidy Górne, cegła, murowany, wolno stojący, do zamieszkania, bez pośredników. 580.000 zł 733-877049 BIAŁ BIAŁYSTOK, 240m², działka 680m², os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, . 580.000 zł 797-482036 BIAŁ BIAŁYSTOK, 241m², działka 467, os. Wyżyny, cegła, murowany, wolno stojący, dom w stanie developerskim. Dostępne instalacje: wod., kana., c.o., gaz., elekt. 420.000 zł m² do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA

» OS. BIAŁYSTOK, 280M², DZIAŁKA 500M², DOJLIDY PRZEMYSŁOWE, WOL

NO STOJĄCY, DO WYKOŃCZENIA, W POBLIŻU KOMUNIKACJA, PLAŻA, KOŚCIÓŁ. 500-464-457, (85)743-11-64 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 299m², działka 929m², os. Bagnówka, wolno stojący, do zamieszkania. 1.225.000 zł 504-171829, (85)744-80-02 Grabowscy BIAŁYSTOK, 307m², działka 1095m², os. bacieczki, wolno stojący, komfortowy 775.000 zł (0-85)745-57-01, (85)745-57-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 450m², działka 1125m², os. Dojlidy Górne, murowany, wolno stojący, możliwość prowadze-

nia działalności, ładna działka, dwu rodzinny, dobry dojazd 680.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS BIAŁYSTOK, 60m², działka 593m², os. Białostoczek, drewniany, do zamieszkania. 250.000 zł (85)74557-01 ARDVIL BIAŁYSTOK, 78m², działka 600, os. Skorupy, drewniany, bliźniak 199.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 800m², działka 585m, os. Mickiewicza, murowany, wolno stojący, Budynek 4-kondygnacyjny plus piwnica, do adaptacji na mieszkania lub usługi 430.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOKJ, 145m², działka 1057, os. Os. Dojlidy, murowany, wolno stojący 699.000 zł 665-367-868, 857436483 FORUM NIERUCHOMOŚCI BIALYSTOK, 150m², kupię nieduży dom w ok.Księżyna, Niewodnicy itp.bez pośredników, w rozliczeniu może być mieszkanie 53m² 728-923528 BIAŁ BIELSK Podlaski, 152m², działka 557m², murowany, zadbany, ładna posesja, budynek gospodarczy, zamiana na mieszkanie w bloku w bielsku P. z dopłatą. 340.000 zł 508927-412 BIEL BOBROWNIKI, 94m², działka 972, po remoncie, drewniany, Uroczy domek we wsi Bobrowniki w gminie Gródek po kapitalnym remoncie. 120.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BRAŃSK, 60m², działka 2000m², ul. Binduga 55, drewniany, wolno stojący 80.000 zł do uzg. 880-912041 BIEL BROK Nad Bugiem, pow. grzewcza 107m², 2 budynki mieszkalne, po remoncie, całoroczne, do zamieszkania od zaraz, na jednej działce, cena za 2 budynki. 340.000 zł do uzg. 662166-916 OMA CHRABOŁY, 70m², działka 4800, drewniany, wolno stojący, dom do remontu, parterowy, stara architektura, woda, prąd, szambo, ogrzewanie centralne 180.000 zł 601-918020, (85)744-50-60, 652-58-08 BMJ CIASNE, 220m², działka 1050, murowany, wolno stojący, przestronny, o podwyższonym standardzie, materiały wysokiej jakości, działka do zagospodarowania, 5 pokoi. 870.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-51-77 AREA CIECHANOWIEC, 160m², działka 2000m², nad brzegiem rzeki Bug. 590.000 zł (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI

» CZARNA DZIAŁKA

BIAŁOSTOCKA, 102M², 556M², OCIEPLONY, PIĘTROWY, CICHA OKOLICA, 5 POKOI, 2 ŁAZIENKI, DUŻA KUCHNIA, POD PIWNICZENIE, BUDYNEK GOSPO DARCZY. 280.000 zł do uzg. 508-641465 BIAŁ

CZARNA Białostocka, 156m², działka 878m² 380.000 zł 669-779-327 BIAŁ CZARNA Białostocka, 190m², działka 639m, cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, ciche miejsce, duży garaż wolnostojący, pod lasem 350.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², koło Brańska, murowany, piętrowy, do aranżacyjnego remontu, salon z kominkiem, wszystkie media, telefon 650.000 zł do uzg. 791-329-882, (85)682-38-46 SIEM

DOBRZYNIEWO Duże, 176m², działka 1006m² 150.000 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA GM Jaswiły, 90m², działka 4500, drewniany, po generalnym remoncie, zadbana działka, liczne nasadzenia, do wprowadzenia 150.000 zł 603-255515, (85)745-55-15, 603252555 IMMOBILIA GM. Czarna Białostocka, 150m², działka 9600, wolno stojący, nieruchomość w urokliwym miejscu całoroczna, ale może też być

zonej, stan deweloperski plus 556.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI GRABÓWKA, 300m², działka 1086, murowany, wolno stojący, może pełnić funkcje domu 2-rodzinnego, dom w atrakcyjnej lokalizacji 635.000 zł (0-85)662-88-38, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA GRABÓWKA, 372m², działka 1063, cegła, murowany, wolno stojący, parter-otwarta przestrzeń, łazienka,

miejscem odpoczynku, rekreacji 330.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM

gabinet, piętro-4 sypialnie, 2 łazienki, obszerny hall 1.100.000 zł 516-129184, (85)742-21-15 eM4

» GM. JUCHNOWIEC, DZIAŁKA 1700M², PIĘTROWY BLIŹNIAK NA DUŻEJ DZIAŁCE, 5KM OD GRANIC B STOKU. 320.000 zł 725-641-933 BIAŁ

GM. Krynki, 120m², działka 1ha, wolno stojący 970.000 zł 665367-868, (85)743-64-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI GM. Tykocin, 60m², działka 2ha, drewniany, wolno stojący, kameralne siedlisko przy bocianim szlaku. 420.000 zł 665-367-868, (85)74364-83 FORUM NIERUCHOMOŚCI GM. Zabłudów, 95m², działka 3100m², wolno stojący, +garaż i domek gospodarczy na sprzęty ogrodowe. Rok budowy 2009.Okolica spokojna, 380.000 zł do uzg. 512-058-675 BIAŁ GMINA Jaświły, 80m², działka 4500, po remoncie, drewniany, wolno stojący 155.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOME-SERVICE GMINA Zabłudów, 110m², działka 3000, drewniany, stan surowy otwarty, wolno stojący 175.000 zł 600-598-664, (85)744-56-48 HOMESERVICE GRABÓWKA, 158m², działka 1020m², cegła, wolno stojący, komfortowy, przy drodze utward-

GRAJEWO, 260M², DZIAŁKA 600M², 1994 C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ, STAN BDB, WYSOKI STANDARD, GARAŻ, ATRAKCYJNA LOKALIZACJA NA SKARPIE, DOGODNY DOJAZD.SPRZEDAM 2.500 zł m² 694-949819, (86)272-21-76 GRAJ

GRAJEWO, 320m², wolno stojący, piętrowy, budynek gospodarczy 390.000 zł 660-636-023, (86)272-6777 GRAJ HAJNÓWKA, 50m², drewniany, 2 pokoje, kuchnia i łazienka, budynek gospodarczy, ogrzewanie piec kaflowy. 100.000 zł do uzg. 509-319583 HAJ HALICKIE, 82m², działka 2231m², wolno stojący, Działka zabudowana domem drewnianym oraz zabudowaniami gospodarczymi.media: prąd, woda. 210.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI JUROWCE, 150m², działka 500, murowany, wolno stojący, elegancki dom z 2009r., 6 pokoi, 2 łazienki, sauna, rekuperator, ogrzewanie podłogowe, centralny odkurzacz

tel. 85 744 88 99 800.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA KARAKULE, 175m², działka 980, cegła, murowany, stan surowy otwarty, wolno stojący, nowe osiedle, garaz, do asfaltu 150m, do MPK13 300m 290.000 zł 601-655-895 BIAŁ KLEPACZE, 185m², działka 840, murowany, wolno stojący, parter-duży salon połączony z jadalnią, kuchnia, na piętrze 4 sypialnie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 670.000 zł 698-110-165, (85)742-2115 eM4 KOLONIA Kuriany, 227m², działka 2100m², cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, atrakcyjny, w otoczeniu lasu, piękne miejsce, gotowy do zamieszkania 990.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS KOZŁOWY Ług, 50m², działka 800m², na wsi, staw, atrakcyjna miejscowość i położenie. 76.000 zł do uzg. 883519-088 SOK KROKOCIE, 64m², działka 2100m², 8km od Ełku. 115.000 zł 888-662627 EŁK KRUPNIKI, 122m², działka 444m² 315.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA KRUPNIKI, 179m², działka 569 m², murowany, wolno stojący, dom do wykończenia, ogrzewanie olejowe, garaż, działka zagospodarowana, dogodny dojazd do B-stoku 620.000 zł 695-968-443, (85)744-50-60 BMJ KRUPNIKI, 362m², działka 1279 m², po remoncie, wolno stojący, komfortowy, ogrzewanie elektryczne i kominkowe, garaż, 3 balkony, taras, działka zagospod. 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ KSIĘŻYNO, 160m², działka 350m², cegła, murowany, bliźniak, stan deweloperski 460.000 zł 664-091164 BOMAR KULESZE Kościelne, 288m², działka 5000m², murowany, wolno stojący, jednokondygnacyjny z wysokim podpiwniczeniem i poddaszem nieużytkowym 400.000 zł do uzg. 881-223-560 WYS KUPLISK, 100m², działka 1700, drewniany 45.000 zł 600-525-899, (85)742-21-94 HOME-SERVICE KURIANY, 200m², działka 1232, cegła, murowany, stan surowy zamknięty, wolno stojący, dachówka ceramiczna, wkład kominowy ceramiczny, elewacja zewnętrzna 410.000 zł 534-717-993, (85)653-99-80 EMMERSON MICHAŁOWO, 150m², działka 400, cegła, murowany, wolno stojący 215.000 zł 600-525-899, (85)742-2194 HOME-SERVICE MOŃKI, 240m², centrum Moniek, dom piętrowy +bud. gospodarczy z garażem 140m², ogrzewanie na olej lub węgiel. 560.000 zł do uzg. 669915-749 MOŃ MROZY Wielkie, 125m², działka 996m², cegła, murowany, wolno stojący 350.000 zł do uzg. 694-996654 EŁK NIEWODNICA Kościelna, 240m², działka 869, wolno stojący, komfortowy, w spokojnym miejscu, idealny dla większej rodziny 750.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI NIEWODNICA Korycka, 166m², działka 816m², cegła, po remoncie, murowany, wolno stojący, luksusowe wykończenie, piękny ogród,

nowy, do zamieszkania 1.150.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS NUR, 44m², działka 700m², z bala, 2 pokoje, kominek, kuchnia, przedpokój, łazienka, przy głównej drodze, 100m do rz. Bug. 94.000 zł do uzg. 604-567-515 OMA NURZEC Stacja, 48m², działka 1500m², drewniany, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, budynek gospodarczy. 100.000 zł do uzg. 533-281-004 SIEM OGRODNICZKI, 38m², działka 2000, drewniany, wolno stojący 305.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI OK. Bielska Podl, 32m², domek gospodarczy, 8.20x4m, drewniany, może być do przeniesienia. 2.600 zł 785339-485 BIEL OK. Bielska Podl., 63m², działka 3900m², drewniany, zabudowania gospodarcze 105m², prąd, woda, c.o, szambo lub zamiana na kawalerkę. 95.000 zł do uzg. (85)739-51-76 BIEL OK. Moniek, 100m², dom na wsi, murowany, wszystkie media, sad, bud. gospodarcze, dobra lokalizacja. 230.000 zł 531-993-054 MOŃ OK. Sokółki, 100m², dom do rozbiórki. 4.300 zł 780-054-966 SOK OK.BIAŁEGOSTOKU, 124m², działka 255, os. Solniczki, cegła, murowany, szeregowy, atrakcyjny dom pod Białymstokiem, dogodny dojazd do miasta, osiedle zamknięte 499.000 zł 605-460-228, (85)662-88-38, NIERUCHOMOŚCI 661027288 SZYMBORSKA OLMONTY, 180m², działka 1296, wolno stojący, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, piwnicakuchnia, salon, kotłownia, partersalon, kuchnia, łazienka, sypialnia 520.000 zł 698-110-165, (85)742-2115 eM4 OSTROŁĘKA, 500m², dom mieszkalno- usługowy, z wyposażeniem. 860.000 zł 534-701-212 OST OSTROŁĘKA, 500m², os. Centrum, 4 kondygnacje, 2 przystosowane do działalności gospodarczej, poddasze, budynek gospodarczy 100m². 950.000 zł 534-901-212 OST PŁOCICZNO K. Ełku, 100m², działka 750 m², murowany, stan surowy zamknięty, przyłącza, oczyszczalnia ścieków, oczko wodne, nasadzenia, dobry dojazd 180.000 zł 503-608340 EŁK POROSŁY, 110m², działka 439, wolno stojący, nieduży, ekonomiczny, funkcjonalny dom w trakcie realizacji z dobrym dojazdem do miasta. 385.000 zł 600-325-453, (85)74240-16 APOGEUM POWIAT Hajnówka, 100m², działka 3482m², cegła, murowany, wolno stojący, budynek gospodarczy, w pobliżu puszczy Białowieskiej i zalewu Siemianówka 130.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS RADZIŁÓW, 120m², działka 600m², piętrowy, do remontu, dodatkowo 1ha ziemi na terenie miejscowości z pozwoleniem na budowę. 300.000 zł (86)272-76-40 GRAJ SIEMIONY, 63m², działka 3500m², murowany, ogrodzony. 75.000 zł 791-032-363 SIEM SOCHONIE, 159m², działka 1015, murowany, wolno stojący, Parter:salon z aneksem kuchennym, łazienka, garaż.Poddasze:3 sypialnie, łazienka. Komunikacja miejska 510.000 zł 698-110-165, (85)742-21-15 eM4


tel. 85 744 88 99 SOCHONIE, 192m², działka 1234m², cegła, po remoncie, wolno stojący, 2010r, komfortowo wykończony, piękna działka z lasem 850.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS SOCHONIE, 192m², działka 1234m², cegła, po remoncie, wolno stojący, 2010r, komfortowo wykończony, piękna działka z lasem 850.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS SOFIPOL, 100m², działka 1900 m², drewniany, do remontu, 7.5x12.5 m, stodoła, teren uprzątnięty, nowe ogrodzenie. 155.000 zł 784-465-730 BIAŁ SOKÓŁKA, 168m², działka 920m², wolno stojący, 80% wykończenia. 320.000 zł 504-401-442 SOK SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², ul. Białostocka, piętrowa kamienica użytkowo -mieszkalna, obecnie na parterze sklep, piętro mieszkalne, super lokalizacja. 290.000 zł 504866-750 SOK SOLNICZKI, 125m², działka 280m², cegła, szeregowy, Komfortowa, nowa szeregówka do wprowadzenia 499.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI STANISŁAWOWO, 230m², działka 1000m², cegła, stan surowy otwarty, wolno stojący, zadaszony, pełne media przy drodze asfaltowej 360.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI STARE Juchy, 400m², działka 10800, cegła, murowany, wolno stojący, duże siedlisko nad jeziorem Krzywe, wieś Nowe Krzywe. 350.000 zł 502646-398 EŁK SURAŻ, 80m², działka 6543, drewniany, wolno stojący 113.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI SUWAŁKI, 135m², os. Hańcza 2, w zabudowie szeregowej. 350.000 zł 517-236-889 SUW

» 3900M², WŁOSTY OLSZANKA, 250M², DZIAŁKA MUROWANY, ZABUDOW ANIA MUROWANE. 795-505-775 WYS

WASILKÓW, 110m², działka 550, murowany, wolno stojący, mały dom posadowiony na kształtnej działce, spokojna lokalizacja 495.000 zł 661-027-288, (85)662-88-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA WASILKÓW, 134m², działka 550, cegła, po remoncie, wolno stojący, dom parterowy z użytkowym poddaszem, salon z jadalnią i wyjściem na taras, garaż 480.000 zł do uzg. 516-010-988, (85)744-51-77 AREA WASILKÓW, 158m², działka 508, ul. Staszica, murowany, stan surowy zamknięty, użytkowe poddasze, garaż, dach łamany-blacho-dachówka, parter:salon, kuchnia, łazienka 380.000 zł do uzg. 604-907-658, (85)742-21-15 eM4 WASILKÓW, 160m², działka 670m², os. Pod Sosnami, po remoncie, murowany, wolno stojący, sklep, szkoła, przychodnia, kościół, przystanek. 490.000 zł do uzg. 608-591083 BIAŁ WASILKÓW, 200m², działka 982m², garaż +warsztat 115m², media, bezpośrednio. 240.000 zł 795-664502 BIAŁ WASILKÓW, 210m², działka 2000 m², ul. Gajna, os. Natura, wolno stojący, pierwszy dom na 12-hektarowym osiedlu, pełne uzbrojenie, w rozliczeniu przyjmę mieszkanie 765.000 zł 606-881-066 BOMAR WASILKÓW, 507m², działka 912, murowany dom z funkcją mieszkalną oraz częścią biurowo-magazynową, idealny na siedzibę firmy lub własny biznes przy domu 975.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE WIEJKI, 140m², działka 4970, murowany, wolno stojący 150.000 zł 600HOME598-664, (85)742-21-94 SERVICE WYSOKIE Mazowieckie, 270m², działka 550m², ul. Obrońców Miasta 45 350.000 zł 510-966-654 WYS

» UL. ZAŚCIANKI, 145M², DZIAŁKA 640 M², RYBACKA, ENERGOOSZCZĘDNY, WSZYSTKIE MEDIA, DOJAZD DROGĄ UTWARDZONĄ, 8 MIN.OD RATUSZA, WYSOKA ZIELEŃ. 601-394-796 BIAŁ

ZAŚCIANKI, 252m², działka 1347m², koło B-stoku, atrakcyjna willa, do wykończenia wnętrze, działka całkowicie uzbrojona 3.262 zł m² 518-540-262 BIAŁ ZAŚCIANKI, 80m², działka 716, wolnostojący 355.000 zł 507HM 062-057, (85)733-36-36 NIERUCHOMOŚCI ZABŁUDÓW, 220m², działka 5000, murowany, wolno stojący, podpiwniczony+80m² budynek gospodarczy na dużej pięknej działce,

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

OKAZJA wiele możliwości 399.000 zł do uzg. 660-474-444, (85)674-7444 BEWE

B STOK, 12m², ul. Mickiewicza, odstąpię mały gabinet kosmetyczny, z wyposażeniem, prosperujący. 10.000 zł do uzg. 694-175-685 BIAŁ B STOK, ul. Św. Mikołaja 1, ścisłe Centrum, Vis a Vis hotelu Cristal, 47 m² lub 24 m², dodatkowo plafon reklamowy. 5.690 zł m² do uzg. 602846-791 BIAŁ B STOK, ul. Bema, 44m², handlowousługowy. 120.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK B STOK, ul. Słonimska, lokal użytkowy 40m². 180.000 zł 519-649-408 BIAŁ

GARAŻ betonowy do przeniesienia wym. dł. 6m, szer. 3m. 1.000 zł 600900-969 BIAŁ GARAŻ do wynajęcia, murowany, ul. Rzymowskiego w B-stoku, o pow. 17.25m². 130 zł 517-968-736 BIAŁ GARAŻ murowany przy ul Cedrowej - prąd, kanał. 14.000 zł do uzg. 500230-051 BIAŁ

» GARAŻ, NOWY, MUROWANY PRZY UL. ANTONIUKOWSKIEJ, BLISKO RZEKI

BIAŁEJ. 29.000 zł do uzg. (85)651-4949 BIAŁ

SUWAŁKI, ul. Sejneńska, murowany, z kanałem, instalacja elektryczna, stan bdb. 10.500 zł 510-634-552 SUW WYNAJMĘ garaż blaszak, ul. Traugu a 16, B-stok, lub sprzedam. 130 zł 602-842-987 BIAŁ

BUDOWLANE

ŁAPY, 292m² 39.000 zł 502-053-516 BIAŁ ŁAPY, 700m², 3szt, uzbrojone. 80 zł m² 797-862-982, (85)715-41-19 BIAŁ B STOK, UL. STOŁECZNA 2, OS. CENTRUM, BUDYNEK USŁUGOWO HANDLOWO BIUROWY, DATA ODDANIA 31.12.2011, WWW.FADBET.COM.PL 606-827-782 BIAŁ

B STOK, zakład stolarski 183m², działka 983m², dogodny dojazd. 220.000 zł 502-218-358, (85)74666-69 BRACIA STRZELCZYK BIAŁYSTOK, ul. 1000-lecia, os. Białostoczek, pilnie, bar szybkiej obsługi wraz z wyposażeniem gastronomicznym, db punkt. 165.000 zł 508-516-210, 518-331-875 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Legionowa, os. Centrum, 36m², pod gabinet, usługi, biuro, handel, duże witryny zewnętrzne, duży podświetlany baner, meble, klimatyzacja, rolety. 225.000 zł 731-937-973 BIAŁ BIAŁYSTOK, Wynajmę w pełni wyposażone kebab bistro bar, w super lokalizacji na dogodnych warunkach. 690-463-690 BIAŁ CZEREMCHA, przed przejściem granicznym Połowce, 840m² zabudowy magazynowo-usługowej na dz.8642m², pełne uzbrojenie, w rozliczeniu mieszkanie, ziemia, las 337.000 zł 606-881-066 BOMAR CZYŻEW, pawilon handlowy, centrum. 1.050.000 zł 691-130-728 WYS DOBRZYNIEWO KOSC., lokal handlowo-mieszkalny 120m², dobra lokalizacja. 190.000 zł do uzg. 662-256570 BIAŁ GM. Narew, sala bankietowa, restauracja położona na działce 1, 1ha, pełna infrastruktura z dofinansowaniem i możliwością rozbudowy. 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK GRAJEWO, ul. Nowoosiedle, pawilon usługowo-mieszkalny 190m², działka 240m². 450.000 zł 726-323413 GRAJ HAJNÓWKA, budynek biurowy i 2 hale 350.000 zł 507-062-057, (85)733-3636 HM NIERUCHOMOŚCI KOLNO, ul. Kolejowa 1, wynajmę lokal handlowy 240 m² 1 piętro 3.500 zł 518-706-886 KOL OK. Suwałk, atrakcyjny hotel nad j. Szelment, obok wyciągu narciarskiego, 90 miejsc. 3.900.000 zł 664306-196 SUW REMIEŃKIŃ, nieruchomość zabudowaną budynkiem do adaptacji na sklep, motel, auto gaz. Działka 1200m² trasa Suwałki -Sejny. Możliwa zamiana lub dzierżawa. 2.605.000 zł do uzg. 512-306-854 RUDKA, budynek, w tym mieszkanie 460m², plac 3100m², 2 garaże. 360.000 zł 695-811-900 HAJ SOKÓŁKA, ul. Białostocka, piętrowa kamienica użytkowo-mieszkalna, obecnie parter sklep, piętro 2 mieszkania, bdb lokalizacja, dowolna działalność. 290.000 zł do uzg. 504866-750 SOK ZAWADY, 190m², działka 600m², budynek murowany po szkole. 280.000 zł 694-890-291 BIAŁ

B STOK, ul. Prowiantowa, os. Zielone Tarasy, 17m² ciepłe stanowisko garażowe z udziałem w gruncie w podziemiu budynku mieszkalnego z 2008r. wjazd na pilot 23.000 zł 660474-444 BEWE B STOK, ul. Przędzalniana, murowany, kanał, prąd, teren ogrodzony. 18.000 zł 608-391-964 BIAŁ B STOK, ul. Waszyngtona, Ścisłe Centrum, miejsce parkingowe na parkingu strzeżonym. 3.000 zł do uzg. 602846-791 BIAŁ BLASZAK 6x5m, 2-drzwiowy, ocynkowany, nowy. 3.000 zł do uzg. 507-711-836 BIEL

BARGŁÓW Kościelny, 2500m²4800m². 25 zł m² (87)642-41-75 SUW BIAŁYSTOK, 1200m², prąd, pozwolenie na budowę, ul. Marynarska, os. Dojlidy Górne, sprzedam działkę 170 zł m² do uzg. 519-694-646, (85)68152-63 BIEL BIAŁYSTOK, 2486m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Korycińska, os. Starosielce, kształt zbliżony do trapezu, teren przeznaczony pod zab. miesz-usł. 1.491.600 zł do uzg. 698-110-165, (85)742-2115 eM4 BIAŁYSTOK, 2563m², ul. Zwierzyniecka, regularny kształt:30m90m, dostęp do wszystkich mediów 480 zł m² 664-091-164 BOMAR BIAŁYSTOK, 576m², os. Dojlidy Górne 93.000 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 590m², os. Zagórki 88.500 zł 509-784-724, (85)743-6436 AGEMA BIAŁYSTOK, 600m², prąd, gaz, kanal-

23

BIELSK PODLASKI, 19843M², UL. MICKIEWICZA, POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, PRZEMYSŁOWE LUB OBIEKT HANDLOWY DO 5000M², WYJAZD W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI NAREW 602-111-079, (85)651-68-13 BIEL

» BIELSK PODLASKI, 930M², UL. ASNY KA, I 950M² 502-266-943 BIEL

BRAŃSK, 1800m², prąd, woda, kanalizacja 85 zł m² do uzg. 508-509-943 BIEL CHOROSZCZ, 2x950mkw, ładnie położone 62 zł m² 602-111-719 BIAŁ CHRABOŁY, 1.06ha, pozwolenie na budowę, gm. Dobrzyniewo Duże, altana, zarybiony staw, media, dojazd asfaltem. 22 zł m² 791-934-007 BIAŁ CHRABOŁY, 2ha, gm. Dobrzyniewo, możliwość przekształcenia na budowlaną, zamiana na mieszkanie.

BIAŁYSTOK, 24m², 3p., ul. Broniewskiego 119.000 zł

CZARNA Białostocka, 150m², działka 553m², wolno stojący 339.000 zł

BIAŁYSTOK, 72m², 1p., ul. Kozłowa 335.000 zł do uzg.

HENRYKOWO, 1478m², warunki zabudowy, w sąsiedztwie las. 95.000 zł

BIAŁYSTOK, ul. Kraszewskiego, 3 pokoje,

ZALESIANY, 806m², warunki zabudowy,

AUGUSTÓW, 1800m², z dostępem do jeziora. 200 zł m² do uzg. 601-704805 AUG B STOK, 1200m², ul. Marynarska, os. Dojlidy Górne, warunki zabudowy, prąd. 180.000 zł 519-694-646 BIAŁ B STOK, 1579m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Hetmańska, os. Marczuk, prostokąt, sucha, równa, bez nasadzeń, w otoczeniu zabudowa jednorodzinna i usługowa 830.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 B STOK, 417m², os. Wygoda, nr geodezyjny działki 1016 2, aktualne warunki zabudowy, media w drodze, prąd, woda, kanalizacja, gaz, w okolicy szkoła, przychodnia. 179.000 zł 790-844-974 BIAŁ B STOK, 452m², os. Skorupy, z domem drewnianym do remontu, wszystkie media, bezpośrednio. 199.000 zł 694-072-889, 692-662-543 BIAŁ B STOK, 700m², os. Bażantarnia, w pełni uzbrojona. 140.000 zł 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK BACIUTY, 1906m², prąd, woda, 507kanalizacja 80.000 zł 062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

izacja, pozwolenie na budowę, os. Bema, blisko centrum, miejscowy plan zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną, szer.18m 179.000 zł 660-474-444, (85)67474-44 BEWE BIAŁYSTOK, 631m², os. Skorupy 252.400 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 665m², os. Ścianka 155.000 zł 509-784-724, (85)74364-36 AGEMA BIAŁYSTOK, 758m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Rybacka, os. Zaścianki, Kształt zbliżony do kwadratu, położone na wzniesieniu 106.120 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82 BIS BIAŁYSTOK, 800m², woda, kanalizacja, os. Nowe Miasto, en.ektr.i gaz ok 50m 203.250 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI BIALYSTOK, 800m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Produkcyjna, os. Bacieczki, sprzedam dzialke bez posrednikow 285.000 zł do uzg. 696-449-530 BIAŁ

160.000 zł 791-934-007 BIAŁ CIASNE, 1000m², 2szt, atrakcyjne, sąsiadujące. 90.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK CIASNE, 1800m², prąd, warunki zabudowy na budownictwo jednorodzinne 108.000 zł szt. do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS DĄBROWA Gogole, 3000m², prąd, woda, Cicha okolica dojazd asfalt 7km od Wys Maz, domek drewniany i obora murowana gra s. 65.000 zł do uzg. 518-108-111, (86)275-0264 WYS DĄBRÓWKI, 5200m² 45 zł m² do uzg. 502701966 BIAŁ DOBRZYNIEWO duże, 1800m², uzbrojona, zamiana na domek jednorodzinny, do remontu 130.000 zł 515-138-580 BIAŁ DOBRZYNIEWO Kościelne, 903m², gm. Dobrzyniewo Duże, oraz 1329 m². 90 zł m² do uzg. 792-090-461 BIAŁ DUBINY, 1000m², prąd, woda, ul. Torowa, ok. Hajnówki. 30 zł m² 696070-091 HAJ

FASTY, 1096m², prąd, działka w kształcie kwadratu w sąsiedztwie podobnych działek i nowej zabudowy jednorodzinnej 73.000 zł 504046-274, (85)742-40-16 APOGEUM FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, działka położona w pobliżu nowej zabudowy jednorodz 121.000 zł do uzg. 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 FASTY, 1289m², prąd, woda, kanalizacja, pod budownictwo jednorodzinne, kształt prostokąta 105.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS GM. Czarna B., 5600m², częściowo uzbrojona. 10 zł m² 517-714-284 BIAŁ GM. Kolno, 1.02ha, dojazd do działki drogą asfaltową, woda, prąd obok, możliwość podziału na mniejsze. 102.000 zł 726-051-190 KOL GM. Narew, 600m², siedliskowa, zabudowana, zadrzewiona. 27.000 zł do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ GOLUBKA, 25a, gm. Kalinowo, przy trasie Ełk- Augustów, z bud. gospodarczym. 55.000 zł 602-827-645 EŁK GRABNIK, 1400m², prąd, pozwolenie na budowę, atrakcyjne miejsce, blisko jezior. 50.000 zł do uzg. 508845-667, 513665441 EŁK GRABÓWKA, 1286m², . 120 zł m² 693-693-233 BIAŁ GRABÓWKA, 530m² 50.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA GRAJEWO, 520m², . 55 zł m² 660636-023, (86)272-67-77 GRAJ HALICKIE, 800m², prąd, Działka z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego w pobliżu parku krajobrazowego 48.000 zł 600-325-453, (85)742-4016 APOGEUM IZABELIN, 1100m², prąd, śliczne miejsce, przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne, 33x33 90 KORONA zł m² 666-391-777 NIERUCHOMOŚCI IZABELIN, 1400m², prąd, os. Izabelin, Działka położona wśród nowych domów z pozwoleniem na budowę domu w dobrej cenie 140.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16 APOGEUM IZABELIN, 1980m², prąd, ul. Dworska, działka sucha, równa, bez nasadzeń, woda-studnia głębinowa, 7 działek o różnych powierzchniach, uchwalony plan, zab. mieszkaniowa 198.000 zł do uzg. 698-110-165, (85)742-2115 eM4 JAŁÓWKA Kondratki, 1900m², gm. Michałowo, działka budowlana 19.000 zł 606-881-066 BOMAR JASIONÓWKA, 1228m², prąd, woda, kanalizacja, ul. Grodzieńska 35, oczyszczona, pełna dokumentacja, 22x62m, gmina, szkoła, sklep budowlany, bank, cpn, pilnie. 44.000 zł do uzg. 883-958-370 MOŃ JUCHNOWIEC Dolny, 2800m², 14 km od Białegostoku. 75 zł m² 603-078600 BIAŁ JUCHNOWIEC Dolny, 863m², warunki zabudowy. 66.000 zł 603-725666 BIAŁ K. Knyszyna, 10000m², rolno- budowlana, 2 duże stawy. 12 zł m² 514-232048 BIAŁ KACZAŁY, 500m², gm.Narew, siedliskowa, uzbrojona, nad rzeką Narew. 58.000 zł 664-306-196 WYS KAMIONKA Gm Zabłudów, 1000m², prąd, Siedem działek z warunkami zabudowy. Posiadają służebność dojazdu, a jedna z nich przyłącze prądu. 35 zł m² 781-627-536 BIAŁ KARAKULE, 1624m², prąd, gaz, os. gm. Supraśl, kształt nieregularny, z nasadzeniami drzew i krzewów, pod działalność handlowo-usługową z funkcją gastronomiczną 290.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KLEOSIN, 676m² 89.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA

» KLEPACZE, 700M², 20M 30M, BLISKO LAS, PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU. 80.000 zł do uzg. 792-443951, 663-281-212 BIAŁ

KLEPACZE, 700m², prąd, ul. Wierzbowa, 20x30m, plan zagospodarowania, sąsiednie działki małe domki, bezpośrednio, las. 115 zł m² do uzg. 792-443-951, 993281212 BIAŁ KLEPACZE, 751m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, Przeznaczenie w planie pod budownictwo jednorodzinne z usługami. Wokół domy jednorodzinne, cicha i spokojna okolica 165.000 zł do uzg. 516-010988, (85)744-51-77 AREA


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

24 KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, prąd, woda, kanalizacja ok 100m od działki, tereny pod osiedle domków jednorodzinnych, cisza, spokój, ładna okolica, działka kształtna 116.640 zł 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 KLEPACZE, 920m² 65.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA KLEWINOWO, 2500m², prąd, gaz, gm. Juchnowiec, 14km od Białegostoku, telefon, przy drodze asfaltowej, centrum wsi lub zamiana. 29.000 zł 790-324-705 BIAŁ KOLONIA Księżyno, 1019m², prąd, os. Os. Ignatki, kształtna działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym na nowo powstającym osiedlu 160.000 zł 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM KOSCIUKI, 1158m², prąd, gm. Choroszcz 80 zł m² 691-244-188 BIAŁ KRUPNIKI, 1459m², prąd, woda, telefon, przy drodze asfaltowej. 190.000 zł 791-966-660 BIAŁ KUDRYCZE, 7000m², prąd, pozwolenie na budowę, atrakcyjna, ok. Białegostoku, działki z panoramą na

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Łąkowa 150 zł m² 793-668-889 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 1195m², prąd, woda, gaz 89.000 zł 507HM 062-057, (85)733-36-36 NIERUCHOMOŚCI NIEWODNICA Kościelna, 1250m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, ul. Leszczynowa, atrakcyjna działka budowlana, kształtna, teren równy i suchy, idealny dojazd. 165.000 zł m² 664-020-085 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 1250m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, ul. Leszczynowa, atrakcyjna, teren równy i suchy, idealny dojazd. 165 zł m² 664-020-085 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 1561m², prąd, woda, gaz, pozwolenie na budowę, leśna z prawem zabudowy, bardzo atrakcyjna w pięknej i spokojnej okolicy, blisko B-stoku 235.000 zł do uzg. 604-696-102 BIAŁ NIEWODNICA Kościelna, 2600m², ogrodzona, prąd, woda, ul. Świerkowa, rolno-budowlano-leśna, ogrodzona, zalesiona, na działce zna-

OK. Białegostoku, 3300m², obrzeża miasta, w rozliczeniu może być mieszkanie 1-2-pokojowe, parter, I piętro, najchętniej os.Piasta. 130 zł m² 606-831-247 BIAŁ OK. Czarnej Biał., 1578m², lasy, dojazd, Puszcza Knyszyńska. 25 zł m² 506-856-434 BIAŁ OK. Zambrowa, 16a 45.000 zł 784075-106 ZAM OLMONTY, 1000m², prąd, gaz, os. Olmonty, Ładna działka budowlana położona na tle lasu. Teren płaski, suchy, nasłoneczniony 110.000 zł 600-325-453, (85)742-40-16, 504046274 APOGEUM

las obok planowanej obwodnicy S19. 100 zł m² 733-877-049 BIAŁ KURIANY, 999m² 70.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA LESZCZKA Mała, 0.50ha, uzbrojona, prawo zabudowy. 50.000 zł 696075-327 WYS LETNIKI, 1960m², prąd, gaz, kształtna, rolno-budowlana z warunkami zabudowy pod budownictwo jednorodzinne 140.000 zł 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE LEWICKIE, 1200m² 54.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA LEWICKIE, 1338m², prąd, gaz, Do sprzedania działki z wydanymi warunkami zabudowy znajdujące się w Lewickich o powierzchniach: 852m², 2133m², 2658m² 100 zł m² 516-010-988, (85)744-51-77 AREA LEWICKIE, 1620m², prąd, woda, pozwolenie na budowę, ul. Lewickie, działka położona przy oświetlonej, asfaltowej drodze, dookoła są zabudowania, blisko do sklep 110 zł m² 539-829-993 BIAŁ LEWICKIE, 2416m², 2szt, z wydanymi warunkami zabudowy, w okolicy nowe domy 160.000 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK LEWICKIE, 3303m², z wydanymi warunkami zabudowy, 3576m², 3083 m², 3162m², ładnie położone 60 zł m² 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK MOŃKI, 670m², ul. Nowokościelna, na osiedlu domów jednorodzinnych 65.000 zł 663-460-468 MOŃ MOŃKI, 800m², zabudowana, media, garaż. 187.000 zł 785-642-439 BIAŁ NAD Biebrzą, malownicza okolica, atrakcyjna lokalizacja. 50 zł m² 502218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NAREWKA, 1023m², prąd 40.000 zł 507-062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI

jduje się domek letniskowy 170.000 zł 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 NIEWODNICA Kościelna, 769m², 22x33m. 103.800 zł 502-218-358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK NIEWODNICA Nargilewska, 8280m², prąd, woda, 5km za Białymstokiem z utwardzonym dojazdem, sąsiedztwem nowych domów, pozwoleniem na podłączenie mediów do domów. 49 zł m² 696-566-280 BIAŁ NOWE Aleksandrowo, 1175m², Działka foremna, równa, położona w obszarze objętym mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług 90.000 zł 504-046-274, (85)742-4016 APOGEUM NOWE Aleksandrowo, 1400m², prąd, Foremna działka w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej w bardzo atrakcyjnej cenie. 85 zł m² 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM NOWODWORCE, 1000m², warunki zabudowy, 2km od granicy miasta, woda, kanalizacja. 155 zł m² 692740-525 BIAŁ NOWODWORCE, 1085m², prąd, woda, kanalizacja, dojazd asfaltem, MPK, otoczenie domów jednorodzinnych 206.150 zł do uzg. 505093-985, (85)744-50-82 BIS NOWODWORCE, 849m² 119.000 zł 607-576-150 BIAŁ

NPN 40 zł m² 694-362-879 BIAŁ PAŃKI, 1988m², ogrodzona, prąd, woda, wymiary 45x44, nieliczne nasadzenia drzew, równa, sucha, narożna, w otoczeniu nowa zabudowa jednorodzinna, 198.800 zł do uzg. 604-907-658, (85)742-21-15 eM4 POGORZAŁKI, 3000m², gm.Dobrzyniewo Duże, uzbrojona, 50x60 m. 79.000 zł 602-430-288 BIAŁ POROSŁY, 1056m², prąd, woda, pod bud. jednorodzinne, 200m do drogi asfaltowej. 133.000 zł 666-391-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI RAFAŁÓWKA, 1.13ha, prąd, woda, działka przy asfalcie;z drewnianym domem i stodołą na zaplecze budowy; 23 zł m² 23 zł m² 606-881-066 BOMAR RAFAŁÓWKA, 1400m², prąd, woda 75.000 zł 507-062-057, (85)733-3636 HM NIERUCHOMOŚCI RAFAŁÓWKA, 1600m², 1700m², 2200 m² z warunkami zabudowy, prąd; za szkołą 30 zł m² 606-881-066 BOMAR

» OBRUBNIKI, 3110M², MEDIA, WARUNKI ZABUDOWY, DOJAZD AS FALTOWY 35 zł m² 795-505-775 BIAŁ

OGRODNICZKI, 1225m², prąd 120.000 zł 507-062-057, (85)73336-36 HM NIERUCHOMOŚCI OGRODNICZKI, 1333m², kilka sztuk, w pobliżu budowane są nowe domy. 100 zł m² 502-218-358, (85)746-6669 BRACIA STRZELCZYK OK. Augustowa, 9000m², media. 30 zł m² 518-457-738 AUG

» OLMONTY, 1000M², PRAWO ZABU DOWY, 800M OD SZOSY BIAŁYSTOK

HRYNIEWICZE, PRĄD, WODA 508-353278 BIAŁ

OLMONTY, 1500m², ul. Lakowa, nowe osiedle, 37x38m, do najblizszych domow 200m 83.000 zł do uzg. 795-802-997 BIAŁ OLMONTY, 1687m², prąd, os. Izabelin, 37x46, na tle lasu, teren płaski, suchy, nasłoneczniony. 80 zł m² 884691-250 BIAŁ PAŃKI, 1100m², gm. Choroszcz, teren

» ROGOWO, 1HA, DZIAŁKI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1HA, WSZYSTKIE ME DIA 50 zł m² 784-515-161 BIAŁ

ROGÓWEK, 30a, gm. Choroszcz, 30a i więcej, przy asfalcie 35 zł m² 602111-719 BIAŁ ROZEDRANKA Stara, 1400m², prąd, gaz, gm.Sokółka, droga asfaltowa 12 zł m² 692-973-067 SOK ROZEDRANKA Stara, 3600m², gm.Sokółka, asfalt, prąd, woda, możliwość podziału na 2 działki. 12 zł m² 692-973-067 SOK RYBOŁY, 3500m², 35x100m, położona na uboczu, przy drodze utwardzonej, ogrodzona siatką, prąd, woda z wodociągu, altanka 15 zł m² (85)66129-78 BIAŁ

tel. 85 744 88 99

SERWY, 800m², ok. Augustowa, zagospodarowana, z domkiem typu holenderskiego, wszelkie media. 120.000 zł do uzg. 601-704-805 AUG SIELACHOWSKIE, 1834m², rezydencyjna działka na skraju lasu, w pobliżu rzeka, boisko, 1.5km od granicy B-stoku. 190 zł m² do uzg. 510-424-956 BIAŁ SOBOLEWO, 1200m², . 80 zł m² 664736-609 BIAŁ SOBOLEWO, 1200m², prąd, woda, dobry dojazd, w okolicy nowa zabudowa 96.000 zł do uzg. 666-485-777 KORONA NIERUCHOMOŚCI SOBOLEWO, 874m², prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. Sobolewo, działka budowlanorolna, wydana decyzja o warunkach zabudowy, wymiary 31x28. 87.400 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-5177 AREA SOCHONIE, 1000m² 100.000 zł 663460-468 BIAŁ SOCHONIE, 1090m² 95 zł m² 509782-240 BIAŁ SOCHONIE, 470m² 50.000 zł 663-

WÓLKA Ratowiecka, 5000m², z możliwością zabudowy, z możliwością dociągnięcia kanalizacji. 30 zł m² 500-046-330 BIAŁ ZAŚCIANKI, 940m² 150.000 zł 882027-179 BIAŁ ZACZERLANY, 1300m², prąd, gaz, gm.Choroszcz, 1300 i 1000m², przy asfalcie 52 zł m² 602-111-719 BIAŁ ZACZERLANY, 3000m², ogrodzona, gm. Choroszcz, z budynkiem gospodarczym murowanym 300m². 250.000 zł do uzg. 690-134-430 BIAŁ ZACZERLANY, 900m², gm. Choroszcz, dostęp do rzeki, z budynkiem gospodarczym murowanym o pow. 170m². 85.000 zł 530-754-189 BIAŁ ZALESIANY, 806m², prąd, woda, 507kanalizacja 98.000 zł 062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI ZALESIANY, 910m², dwie działki 910m² i 800m², kierunek Łapy, 7km od B-stoku, nowe os. domów 1rodzinnych, 200 m od szosy głównej, media, kanalizacja. 120 zł m² do uzg. 504-936-730 BIAŁ

460-468 BIAŁ SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku w kierunku na Bobrowniki, obok Królowego Mostu, warunki zabudowy, piękna. 105.000 zł 784-465730 BIAŁ SOFIPOL, 700m², z warunkami zabudowy, dużo zieleni, w kształcie kwadratu. 33.000 zł 784-465-730 BIAŁ SOKOŁY, 690m², na nowym osiedlu, uzbrojona. 63.000 zł 501-672-353 WYS

» BRODZINNY STOK, 500M², OS. BIAŁOSTOCZEK, OGRÓD DZIAŁKOWY. 509-

» SRÓDLESIE, 540M², UL. MYŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 600-281-816 BIAŁ

STUDZIANKI, 1300m² 52.000 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA STUDZIANKI, 930m² 41.800 zł 509784-724, (85)743-64-36 AGEMA SUWAŁKI, 1.43ha, prąd, woda, 2.5km do centrum, możliwość uzyskania wz, usługowo-mieszkalna, przylega do drogi asfaltowej, ładne widoki. 490.000 zł szt. 730-266-211 SUW SUWAŁKI, 3000m², prąd, woda, 4.5km do centrum Suwałk, dojazd asfalt i 50m drogą gminną, na wzgórzu, z lasem, inne działki. 99.000 zł szt. 730-266-211 SUW SUWAŁKI, 3000m², prąd, woda, dzała do zabudowy, dojazd asfalt i 50100 drogą gminą zlase bez, za lasem ładny cichy teren polecam 12.000 zł szt. 730-266-211 SUW TUROŚŃ Kościelna, 1100m², prąd, woda 60.000 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI WASILKÓW, 3000m², ul. Gajna, os. Natura, działki na 12- hektarowym ekskluzywnym, chronionym osiedlu, w rozliczeniu przyjmę mieszkanie 80 zł m² 606-881-066 BOMAR WASILKÓW, 500m², os. Leśne 2, pięknie położona, przy lesie, wśród nowych domów, z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, wszystkie media przy działce. 125.000 zł do uzg. 692-414-116, 692414-157 BIAŁ

REKREACYJNE

797-251 BIAŁ

BISKUPIEC, 3000m², prąd, woda, rolno-budowlana, brak planu, dowolne przeznaczenie, do jeziora 100 metrów, wymiary - 50x60, przy gminnej drodze, PKS, wieś turyst. 70.000 zł 500-474-078 GM. Jeleniewo, 20a, i 80a, nad jeziorem, możliwość uzyskania warunków zabudowy. 18 zł m² 602111-719 BIAŁ GM. Rutki, 2500m², z możliwością zabudowy letniskowej, malownicza okolica (las i rzeka) 100.000 zł 601918-020, (85)744-50-60 BMJ K. B-stoku, 2.30ha, 10 km od miasta, rolno- rekreacyjna, zalesiona, nad rzeką. 17 zł m² 795-999-550 BIAŁ OK. Kruszynian, 5000m², łąka nad rz. Nietupą 5 zł m² 605-233-677 BIAŁ OKRAGŁE Jeleniewskie, 5100m², prąd, z dwoma stawami przy rzece Czarnej Hańczy, doprowadzony prąd. 50.000 zł m² do uzg. 514-364763 SUW RYBAKI, 2.45ha, prąd, os. Gmina Narew, skraj puszczy Białowieskiej, linia brzegowa rzeki, możliwość podziału na 15 działek 260.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS SIEMINÓWKA, 67500m², prąd, wraz z zabudowaniami położoną w malowniczym i cichym terenie w pobliżu jeziora Siemianówka woj. Podlaskie. 225.000 zł 553-558-330 HAJ STARE Juchy, 10800m², ogrodzona, woda, pozwolenie na budowę, zabudowana działka nad jeziorem, dom, stodoła, budynek gosp., razem 400m. 350.000 zł 502-646-398 EŁK SUPRAŚL, 5000m², nad rz.Supraśl, blisko Centrum, szopa drewniana. 12 zł m² 605-233-677 BIAŁ WASILKÓW, ROD, prąd, woda, fundament pod domek 6x4m. 5.000 zł 666-868-398 BIAŁ

ROLNE

ŁUKA Słobódka, 47ha, gm. Narewka, nad zalewem Siemianówka, rolno- leśna, w tym 36ha lasu sosnowo świerkowego z domieszką brzozy, 70 letni, 11ha rolnej. 25.000 zł ha do uzg. 501-612-400 HAJ B STOK, 3300m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Solniczki, 35x94 możliwość zabudowy, wszystkie media w drodze asfaltowej ok.90m w otoczeniu zabudowa jedn. 264.000 zł do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 6920m², prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. Solniczki, atrakcyjna działka z możliwością zabudowy, wszystkie media w odległości ok. 180m 350.000 zł do uzg. 660-474444 BEWE BARSZCZE, 10032m², prąd, woda, pozwolenie na budowę, pole nad jeziorem w cichej i spokojnej okolicy. 95.000 zł 723-429-466 AUG BIAŁYSTOK, 1.60ha, działka rolnoleśna w pobliżu miejscowości Pomigacze (majątek Howieny), możliwość podziału na 3 mniejsze z odrębnymi dojazdami. 35 zł m² do uzg. 509544-037 BIAŁ

BIAŁYSTOK, 1.96ha, os. Klepacze, granicząca z działkami budowlanymi, potrzebny wykup drogi dojazdowej. 60 zł m² do uzg. 509-544-037 BIAŁ BOBROWA, 3.60ha, rolna, 15 km od Białegostoku 219.000 zł 534-717993, (85)653-99-80 EMMERSON CHOMONTOWCE, 1.26ha 20.000 zł 663-460-468 BIAŁ CIASNE, 800m², prąd, gaz, pozwolenie na budowę, ul. Zielona, sucha, równa, bez nasadzeń, prostokąt o wym. (21, 5x37) m, narożna, przy ulicy, bez ogrodzenia, komunikacja 89 zł m² 502-083-610, (85)742-2115 eM4 CZEREWKI, 1.70ha, nad Narwią 50.000 zł 663-460-468 BIAŁ DĄBRÓWKI, 1258m², prąd, gaz, kształt prostokąta, zabudowa jednorodzinna, polegająca na budowie parterowego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem + garaże 125.800 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4

» DZIKIE, 0.50HA, W KSZTAŁCIE PRZEKSZTAŁCENIA, ATRAKCYJNA 602717-353 BIAŁ

ELIASZUKI, 5300m², działka rolna we wsi. www.bomar.com.pl 19.000 zł 606-881-066 BOMAR FOLWARKI Małe, 18900m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej 49.000 zł 606-881-066 BOMAR FOLWARKI Wielkie, 5600m², działka rolna, we wsi, www.bomar.com.pl 19.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Bargłów Kościelny, 3200m², rolno- budowlana, przy głównej drodze. 28 zł m² 662-998-631 AUG

» GM. KUŹNICA, 4.17HA, DWIE DZIAŁKI ROLNO LEŚNE, W TYM 3.70HA

GRUNTY LEŚNE, NR GEODEZYJNE: 347, 364, CENA ZA CAŁOŚĆ. 50.000 zł 506-109-042 SOK

GM. Milejczyce, 2.71ha, pozwolenie na budowę. 2, 50 zł m² 883-975-556 SIEM


tel. 85 744 88 99 GM. Sokółka, 8300m², rolno- budowlana, prąd, wodociąg, blisko puszcza Knyszyńska i rzeka, możliwość wykopania stawu 15 zł m² 511-240244 SOK GM. Wasilków, 822m², ogrodzona, prąd, rolno-budowlane, 2x 822mkw, Puszcza Knyszyńska, osiedle domków letniskowych Zapiecek. 200.000 zł szt. 603-554-122 BIAŁ GM. Zabłudów, 11.30ha, z siedliskiem, bardzo dobry dojazd, blisko Białegostoku. 550.000 zł 502-218358, (85)746-66-69 BRACIA STRZELCZYK GRABOWO, 3.05ha, możliwość podziału. 21.000 zł ha do uzg. 603702-300 BIAŁ

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

2000 602-717-353 BIAŁ

POPŁAWCE, 0.30ha, gm. Kuźnica Biał., rolno- budowlana, działka przy szosie, doprowadzona woda, w granicach zabudowy wsi. 22.000 zł 504578-289 SOK POROSŁY, 2000m², prąd, działka sucha, równa z nasadzeniami drzew i krzewów.W otoczeniu nowa zabudowa jednorodzinna.Kształt nieregularny zbliżony do trapezu. 300.000

ZWIERKI, 3000m², przy lesie z możliwością zabudowy 30 zł 663460-468 BIAŁ

PRZEMYSŁOWE

BIAŁYSTOK, 3470m², ogrodzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Bacieczki, dojazd utwardzony, działka doskonała na inwestycje, tylko 300zł m² 1.041.000 zł 601-918-020, (85)744-50-60 BMJ BIAŁYSTOK, 835m², atrakcyjna

ELIASZUKI, 3200m², siedlisko z domem drewnianym i budynkami gospodarczymi, woda, prąd 49.000 zł 606-881-066 BOMAR FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka siedliskowa, niezabudowana, woda, prąd 29.000 zł 606-881-066 BOMAR GM. Czyże, 0.43ha, siedlisko na wsi z domem i 2 budynkami gospodarczymi, jeden o pow. 200m², pod dział. gospodarczą. 240.000 zł do uzg.

25 WÓLKA Ratowiecka, 1400m², siedlisko, dom po gruntownym remoncie ok. 100m². 235.000 zł 600622-817 BIAŁ WÓLKA Soczeńska, 3000m², siedlisko, budynki drewniane, dojazd z 2 stron, blisko lasy, powiat siedlecki. 100.000 zł do uzg. 514-890-971

» ZABŁUDÓW, 980M², OS. CENTRUM, SIEDLISKO, DOM DREWNIANY 67M², LETNIA KUCHNIA, STODOŁA MUROW ANA, DROGA ASFALTOWA, WSZYST

» GRABÓWKA, 3500M², ATRAKCYJNA, LEŚNO ROLNA 602-405-688 BIAŁ

HENRYKOWO, 3000m², rolno- budowlana, 6 km od B-stoku. 99.000 zł 602-430-288 BIAŁ HRYNIEWICZE, 1107m², prąd, wodastudnia głębinowa, kanalizacjaszambo, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny, sucha, bez nasadzeń, na lekkim wzniesieniu 130.000 zł 698-110-165, (85)742-2115 eM4 IGNATKI, 825m² 65.000 zł 509-784724, (85)743-64-36 AGEMA KARAKULE, 1000m², wym.(21x47)m, obrzeża wsi, sucha, równa, nasadzenia drzewek samosiejek, dojazd drogą gruntową, ee i woda ok 200m od działki 80.000 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 KARAKULE, 980m², prąd, 33x30m, nowe osiedle, obok nowe domy, do MPK 13 300m, do asfaltu 150m, obok lasu, na wzniesieniu, suche, porosnięte młodymi sosenkami. 100.000 zł 601-655-895 BIAŁ KIERMUSY, 4000m², las. 25.000 zł 664-306-196 WYS KOLONIA Sobolewo, 4.48ha, prąd, Działka rolno-leśna w pobliżu szosy na Bobrowniki 224.180 zł 505-093985, (85)744-50-82 BIS KOLONIA Tykocin, 4.07ha, prąd, Działka rolno-siedliskowa z pozostałościami budynku, ciche miejsce, 120.000 zł do uzg. 505-093985, (85)744-50-82 BIS KRASNE Stare, 1.15ha, łąka obecnie nie koszona, piękna okolica 500m od szosy B-stok-Augustów ok.60m od zabudowań, 1, 80m² (nr. działki 393 2 i 394 na geoportal) 1, 80 zł m² 500230-051 MOŃ KURIANY, 3000m², prąd 99.000 zł 600-626-899, (85)742-21-94 HOMESERVICE LEŃCE, 3000m², 5km od B-stok, ładnie położona. 45 zł m² 793-117885 BIAŁ MAJĄTEK Rogowo, 1ha, gm.Choroszcz, po wyrębie lasu. 14.000 zł 664-306-196 WYS MARKOWSZCZYZNA, 3881m², rolna z możliwością zabudowy, przy drodze żwirowej 150.000 zł szt. do uzg. 602-482-850 BIAŁ

MAZURY Żabin, 0.30ha, w pobliżu jeziora, droga dojazdowa, linia energetyczna na działce. 19.000 zł 696451-514 GOŁ MODZELÓWKA, 1ha, łąka, nad rzeką Ełk. 16.000 zł ha do uzg. (86)273-8254 GRAJ NIEKRASY, 1.40ha, k. Nowej Wsi Ełckiej, fundamenty dawnego budynku 20.000 zł ha 606-262-582 EŁK NOWINKA, 3100m², rolna z możliwością zabudowy, przy drodze żwirowej i linii wod. kanalizacyjnej. 25 zł m² do uzg. 604-316-022 AUG NOWOSADY, 1.16ha, las, 7km od Hajnówki, tanio. 45.000 zł do uzg. (85)682-34-87 HAJ OK. Dąbrowy B., 0.30ha, idealna na dom ze stawem lub ogrodem na skraju wsi, możliwość zabudowy, rolno-budowlana, możliwość podziału. 30.000 zł 603-702-300 SOK OK. Jasła, 1.24ha, rolniczo- usługowa lub 3 działki mniejsze. 40.000 zł ha 534-701-212 OST

» PAŃKI, 2HA, W OTULINIE NATURA

OK. Bielska P., 4ha 200.000 zł 785339-485 BIAŁ OK. Grajewa, 19ha, ziemia z łąką, z budynkami lub bez, w całości lub na części. 34.000 zł ha (86)273-2102 GRAJ

» OK. HRYNIEWICZ MAŁYCH, 2.27HA, GM. BIELSK PODL. 602-240-744 BIEL

OK. Moniek, 2ha, ziemia po wyciętym lesie. 14.000 zł 501-344-522 BIAŁ ROGAWKA, 1.20ha, k. Siemiatycz, +0, 8 ha lasu, nad rzeczką 38.000 zł 664-306-196 SIEM STARE Juchy, 84300m², prąd, grunty nad jeziorem Garbas przy lesie z warunkami zabudowy, super okazja. 28 zł 502-646-398 EŁK WASILKÓW, 2.74m², ziemia orna, naprzeciw Sanktuarium Święta Woda. 10 zł m² 790-713-063 BIAŁ WIEJKI, 8.15ha, zadbana łąka z dobrym dojazdem. Wszystko w jednym kawałku. 125.000 zł do uzg. 508032-412, 509672018 BIAŁ

POKOJE DO WYNAJĘCIA

zł do uzg. 698-110-165, (85)742-2115 eM4 POROSŁY KOLONIA, 1000m², równa, kształtna(25mx40m), dojazd do działki od drogi gminnej wytyczoną fizycznie utwardzoną drogą wew. o szer. 10 m, do ee i wody ok 70m 178.000 zł 502-083-610, (85)742-2115 eM4 RAFAŁÓWKA, 2.20ha, . 8 zł m² 604550-631 BIAŁ RAFAŁÓWKA, 5000m², działka rolna, obok zabudowy kolonijnej. www. bomar.com.pl 29.000 zł 606-881066 BOMAR

» ROGOWO, 3500M², GM. CHOROSZCZ, DZWONIĆ PO 19STEJ 45 zł m² (085)732-49-52, (85)732-49-52 BIAŁ

ROSTOŁTY, 34363m² 2, 90 zł m² do uzg. 502-109-933 BIAŁ SOBOLEWO, 1202m², z możliwością

zabudowy 78.130 zł 509-784-724, (85)743-64-36 AGEMA SOFIPOL, 2.13ha, las, ok.50 lat, duże drzewa, z ziemią lub bez. 80.000 zł 784-465-730 BIAŁ STACJA Lewickie, 2017m², prąd, równa, trapez, na obrzeżach wsi, wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny, dojazd drogą gruntową, cicha spokojna okolica 131.105 zł 502-083-610, (85)742-21-15 eM4 STUDZIANKI, 3000m², rolno- budowlane, 2 szt. 150.000 zł szt. do uzg. 694-175-685 BIAŁ WASILKÓW, 577m², woda, kanalizacja, ul. Dmowskiego, ee ok. 100 m od działki, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny, równa, sucha bez nasadzeń, 51.930 zł 698110-165, (85)742-21-15 eM4 ZAJEZIERCE, 2900m², prąd, os. gm. Zabłudów, kształt trójkąta, liczne nasadzenia drzew i krzewów, lekki spadek terenu, pod budynek parterowy z użytkowym poddaszem 261.000 zł 698-110-165, (85)742-2115 eM4

działka położona w centrum miasta, doskonała na inwestycję. 502-218358 BRACIA STRZELCZYK GM. Korycin, 10855m², warunki zabudowy pod motel, trasa Białystok-Augustów. 30 zł m² 606-944-841 SOK IGNATKI OSIEDLE, 3852m², ogrodzona, prąd, Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym. Budynek murowany, pokryty nową papą o pow. ok.800m². 980.000 zł 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA KOPLANY Folwark, 3537m², prąd, gaz, kanalizacja, działka foremna w mpzp przeznaczona pod zabudowę usługową i produkcyjną, uzbrojona 300.000 zł 504-046-274, (85)74240-16 APOGEUM OKOLICE Białegostoku, 8ha, prąd, woda, wydana koncesja, dobry

884-240-533 HAJ GM. Grodzisk, 4ha, gospodarstwo rolne, 4ha ziemi ornej +siedlisko o pow. 2200m², zabudowane domem drewnianym, stodołą i oborą, dzwonić po 17:00. 180.000 zł do uzg. 660-333-681 SIEM GM. Mały Płock, 25a, siedlisko z budynkami, pole, las. 200.000 zł 514573-918 KOL GM. Wyszki, 1ha, las z ziemią. 25.000 zł 784-445-260 GM. Zabłudów, 2.34ha, po wyrębie. 19.900 zł 883-975-556 BIAŁ GM. Zaręby Kościelne, 1.60ha, las sosnowy, w dwóch działkach. 5 zł m² 668-160-068 OMA

dojazd, gotowy do wydobycia, pełna dokumentacja 3.700.000 zł +VAT do uzg. 505-093-985, (85)744-5082 BIS SUWALKI, 1ha, ul. Buczka, os. Papiernia, działkę pod stację paliwową według projektu zagospodarowania przestrzennego Suwałki -Papiernia ok. 1ha. 608-089-689 SUW WASILKÓW, 4774m², ul. Nadawki, pod działalność, działka narożnikowa, dojazd asfaltowy 115 zł m² 602-805-824 BIAŁ

516 HAJ KAMIENNA Stara, 3000m², dom drewniany 80m², stodoła z bala 105m². 67.000 zł 792-396-798 SOK

ŹROBKI, 10ha, gm. Bargłów, wydzierżawię ziemię. 5.000 zł ha 662-998-631 AUG DĄBROWA Białostocka, 24m², ul. Gen. Sulika, działka na miejsce garażowe. 3.200 zł 663-910-010 SOK

» DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, 2HA, ŁĄKA, POŁOŻONA PRZY DRODZE POWIATOWEJ. 909 SOK

45.000 zł

785-367-

» 472-994 GNIEWINO, K. WEJHEROWA.

660-

HAJNÓWKA, 1400m², dom drewniany do remontu. 85.000 zł 793-111-

» NIEWODNICA KOŚCIELNA, 2HA, WYDZIERŻAWIĘ STAWY W NIEWOD

NICY KOŚCIELNEJ, IDEALNE MIE JSCE DO WĘDKOWANIA 600-231-928, (85)663-29-68 BIAŁ

NOWODWORCE, 3ha, wydzierżawię 3ha ziemi, cena za rok. 2.000 zł 518993-799 BIAŁ POTOKA, 5300m², i 3800m², siedliskowe, gm. Michałowo, woda, prąd. 8 zł m² 500-222-626 BIAŁ SUWAŁKI, 1.50ha, idealna na stawy i rekreację, możliwe wybudowanie siedliska. 150.000 zł szt. 730-266211 SUW WASILKÓW, 3726m², działka leśna 39.000 zł szt. 602-805-824 BIAŁ WOŁKUSZE, 3100m², gm. Kuźnica B. siedlisko, dom drewniany, budynki gospodarcze, woda, prąd, 1km od szosy, 3km od granicy, 2 jeziora w ok. 3km. 60.000 zł 507-121-103 SOK

KIE MEDIA, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA. 502-380-500 BIAŁ

ZIEMIA ROLNA

CZYŻEW, 4200m², kl IV a, b. Obręb Ołdaki Magna Brok 166 1, nie nadaje się pod budowę. 10.000 zł 697-736533 WYS GM. Gródek, 3ha, leśna. 90.000 zł 883-975-556 BIAŁ GM. Juchnowiec, 2.30ha, Oddam w dzierżawę ziemię rolną III i IVkl. 100 zł szt. 605-285-494 BIAŁ GM. Michałowo, 12ha, prąd, woda, dobra lokalizacja, blisko drogi asfaltowej. 27.000 zł ha do uzg. 691690-613 BIAŁ GM. Mikołajki, 106ha, gospodarstwo rolne, z zabudowaniami, powiat Mrągowo. 3.900.000 zł 601-692936 GM. Nowe Piekuty, 1.62ha, las mieszany 60-letni, obręb Brzozowo Pan-

ki. 37.000 zł ha 664-968-114 WYS GM. Turośń Kośc., 4200m² 5.000 zł 530-754-189 BIAŁ GM. Wąsosz, 8.70ha, gospodarstwo, budynki murowane, stan db. 520.000 zł 782-032-982 GRAJ GM. Wyszki, 5.30ha, łąka, nad rz. Narew. 52.000 zł 502-876-748 BIEL JAŚWIŁY, 1.81ha, łąka 31.000 zł ha do uzg. 509-307-815 MOŃ KALINOWO Czosnowo, 1.61ha, gm. Wysokie Mazowieckie. 75.000 zł 517-453-193 WYS KOŁODNO, 2ha, gm.Gródek, łąka, nad rzeką. 36.000 zł 664-306-196 WYS

KOLONIA OSTROWIE, 5HA, GM. DĄBROWA B., SIEDLISKO Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI I KAWAŁKIEM LASU 800M², ZIEMIA ORNA W JEDNYM KAWAŁKU, ŁĄKA 1.5HA. (85)662-19-66, (85)732-49-52 SOK

ŁOMŻA, os. Centrum, 2-osobowy. 300 zł osoba 608-180-880 ŁOM B STOK 400 zł 506-984-247 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, 2 pokoje, umeblowane, dostęp do internetu, bez gospodarzy, 450-550 zł. 780-061-098 BIAŁ B STOK, os. Centrum, noclegi, najtaniej w B-stok, od 19zł osoba. 19 zł osoba 692-488-171 BIAŁ B STOK, os. Mickiewicza, pokój, oddzielne wejście, wyposażone, umeblowane. 500 zł +opłaty 501-458976 BIAŁ B STOK, os. Tbs 400 zł 602-330-163 BIAŁ B STOK, pokój 2 osobowy. 250 zł osoba 692-488-171 BIAŁ B STOK, pokój wyrozumiałej uczennicy, skromne warunki. 200 zł 519798-840 BIAŁ B STOK, ul. Bema, pokój w 2 pokojowym mieszkaniu, najchętniej dla samotnej matki, kobieta w podobnej sytuacji. 450 zł do uzg. 781-787920 BIAŁ B STOK, ul. Berlinga 380 zł (85)65316-36 BIAŁ B STOK, ul. Prowiantowa, pokój umeblowany. 350 zł 668-433-258 BIAŁ B STOK, ul. Przędzalniana, pokój 400 zł 692-488-171 BIAŁ B STOK, ul. Przędzalniana, pokój dziewczynom lub samotnej kobiecie- może być z dzieckiem. 350 zł 883-266-445 BIAŁ B STOK, ul. Towarowa, umeblowany w samodzielnym 3-pokojowym mieszkaniu, osobom bez nałogów, bez właściciela. 350 zł (85)741-6066 BIAŁ B STOK, ul. Trawiasta, os. Wygoda, śliczne mieszkanie wolne od marca, cegła 2003r.48m², I piętro, duży balkon, świetne połączenie z Centrum, b.ładne, zielone osiedle 950 zł +liczniki 660-474-444 BEWE

B STOK, ul. Warszawska, os. Centrum, studentce lub uczennicy, w samodzielnym mieszkaniu. 360 zł 695-402-965 BIAŁ B STOK, ul. Wiatrakowa, pokój do wynajęcia 400 zł 513-488-227 BIAŁ B STOK, umeblowany, bez dodatkowych opłat, ok. Makro. 450 zł 502-782-576 BIAŁ BIAŁYSTOK, ciepły umeblowany pokój, sprzęt agd, dobry dojazd, duża sieć sklepów 320 zł 696-228946 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, Do wynajęcia umeblowany pokój w wieżowcu chłopakowi od zaraz. 400 zł pokój 518-854-882 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Konstytucji 3 Maja, os. Wysoki Stoczek, pokój, wyposażony, urządzony, kablówka, internet. 400 zł pokój 530-991-800 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, czysty, umeblowany, tv, internet, spokojnej osobie. 450 zł pokój 511-762-731 BIAŁ


26

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

P

D

Z kulturą na ramieniu

Niezwykle wytrzymałe płytki z betonu architektonicznego o grubości zaledwie 2 cm dostępne są na rynku. Można je stosować na powierzchniach pionowych jak i poziomych. Nowe technologie umożliwiły stworzenie odmiany betonu, która, zachowując jego podstawowe właściwości, jest jednocześnie lżejsza i cieńsza. Otwiera to nowe, dekoracyjne możliwości i zastosowania dla tego, do tej pory stricte budowlanego, materiału. Przykładem jest kolekcja płytek betonowych Slim marki Modern Line. Wykonane są one z betonu wzmocnionego szklanymi włóknami, co pozwala im konkurować z najpopularniejszą okładziną – płytkami ceramicznymi. Cena 183,27 zł bru o/80x80 cm i 552,27 zł bru o/200x100 cm.

Inwestycja w sąsiedztwie „wysokiej kultury” zobowiązuje. I tak np. stolarka okienna będzie miała podwyższoną izolacyjność akustyczną, bo nie każdy musi kochać operę. Na zdjęciu wizualizacja budynku.

O

pera, Wzgórze Magdaleny, Park Centralny – kto by nie chciał mieszkać w takim „towarzystwie”. A jeśli ktoś chce, to jest to jak najbardziej możliwe, są bowiem jeszcze wolne mieszkania w budynku „Apartamenty przy operze” w Białymstoku. Realizuje go Fadbet SA.

C Fot. Röben

Nowe cegły klinkierowe – Brisbane, charakteryzujące się ciekawą, chłodną barwą lica oraz doskonałymi parametrami technicznymi wprowadza na rynek producent ceramiki budowlanej, firma Röben. Intrygująca, nowoczesna kolorystyka zwróci uwagę tych inwestorów, który stawiają na współczesną, wręcz modernistyczną w wyrazie architekturę. Cegła jest mrozoodporna w kategorii F2, kwasoodporna i ługoodporna, a jej nasiąkliwość sięga maksymalnie 6%. Model oferowany jest jako cegła standardowa perforowana („dziurawka”), pełna, płytka klinkierowa oraz płytka kątowa. Cena: 2,89 zł brutto za sztukę w formacie NF 240/115/71 mm.

N

zebr. BK

„ reklama

Fot. Faac

Dyskretny, uniwersalny, bezpieczny – to cechy napędu Faac 950N. Pomimo kompaktowych wymiarów, jest w stanie otworzyć drzwi nawet do kąta 125st. Współpracuje z systemami wykrywającymi ruch (radar, czujnik podczerwieni, fotokomórka). Dodatkowa funkcja, An wind, zapobiega trzaskaniu drzwi. Działanie napędu, jest w pełni programowalne i kontrolowane przez mikroprocesor. Dzięki różnym rodzajom ramion, napęd można zastosować do drzwi rozwieranych o ciężarze skrzydła od 92 do 367kg. Zasilanie: 230V, pobór mocy: 100W, wymiary: 520 x 105 x 160 mm.

B

Fot. Modern Line

P

.K

Fot. Fadbet

Drewno dębowe to ulubiony materiał wykończeniowy Polaków. Jedno z najtwardszych, europejskich drzew pozwala tworzyć wyjątkowo wytrzymałe podłogi, które idealnie komponują się z tradycyjnymi wnętrzami. Dąb Sawa z kolekcji Dzika Europa marki Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe, to lita deska łączona na pióro-wpust, wykończona w naturalnym oleju. Zachwyca głębokim, nasyconym i wyjątkowo eleganckim odcieniem brązu, a usłojenie dębu przywodzi na myśl nieprzemijający urok dawnych wnętrz. Cena ne o: ok. 170 zł/mkw, 20x130x4001200 mm.

Fot. KOPP

„N

Największym atutem inwestycji jest bez wątpienia fakt, iż budynek posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Z jednej strony jest to centrum miasta, wszędzie blisko i wszystko „pod ręką”. Dodatkowo towarzystwo zieleni, rozległych terenów rekreacyjnych i spacerowych, w tym ten nasz najładniejszy – park wokół opery i na jej dachu. Z drugiej strony, uliczki wokół opery tworzące miły, cichy zakątek. Można więc śmiało powiedzieć, że jest tu kameralnie, ale z nobilitacją centrum. W sąsiedztwie powstającego apartamentowca zaplanowano zabudowę pierzejową, pomiędzy operą, a Politechniką Białostocką ma bowiem w przyszłości powstać park. Poza lokalizacją budynek wyróżniać się będzie bardzo wysokim standardem wykończenia, poprzez użycie prostych form „ubranych” w eleganckie materiały wykończeniowe. A teraz kilka słów o strukturze budynku. Ma on układ tradycyjnego „klatkowca”. Składa się z dwóch części: pięcioi sześciokondygnacyjnej. Ta pierwsza ma podwyższoną wysokość pomieszczeń. Komunikacja wewnątrz budynku odbywa się poprzez elegancki hall główny i klatki schodowe wyposażone w windy, łączące wszystkie poziomy budynku. W kondygnacjach podziemnych zaplanowano parkingi z miejscami postojowymi. Garaż jest dwukondygnacyjny i posiada dwa wjazdy od odrestaurowanej ul. Kijowskiej. Do lokali usługowych w przyziemiu prowadzą wejścia, również od strony ul. Kijowskiej. Główny korytarz na poziomie parteru łączy wszystkie klatki, biegnie od strony wewnętrznego terenu rekreacyjnego i jest „otwarty” poprzez zastosowanie dużych przeszkleń. Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe podkreślają bardzo wysoki standard budynku. W budynku znajdować się będzie również stacja uzdatniania wody, ponadto wszystkie instalacje sanitarne będą

Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, a wewnątrz kontynuowane są roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia budowy to przełom drugiego i trzeciego kwartału tego roku.

monitorowane, a dostępne media – zdalnie odczytywane. W całym budynku będzie wentylacja mechaniczno-zbiorcza, natomiast każdy lokal będzie mógł mieć klimatyzację. Inwestor pomyślał też o bezpieczeństwie przyszłych mieszkańców. I tak dostęp do budynku zapewniony będzie poprzez jedno strzeżone wejście główne, usytuowane w centralnej części budynku, lub klatkami schodowymi z parkingu podziemnego. Natomiast we wspomnianym wejściu głównym zlokalizowana będzie recepcja dozorowana przez portiera, wyposażona będzie m.in. w urządzenia monitorujące wjazdy do parkingu podziemnego, skrzynki pocztowe i tablicę informacyjną. Poza tym cały budynek dostępny będzie również dla osób niepełnosprawnych. I jeszcze szczegółowa oferta mieszkań i lokali dostępnych w „Apartamentach przy operze”. W budynku są lokale usługowe na parterze o powierzchni od 60 do 127 mkw., a także 80 mieszkań i apartamentów na kondygnacjach wyższych. Będą to: mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 34, 38 mkw. do 55, 82 mkw., mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 51, 60 mkw. do 66, 36 mkw., mieszkania czteropokojowe o powierzchni od 70, 21 mkw. do 81, 72 mkw. i apartamenty o powierzchni od 68, 33 mkw. do 128, 31 mkw. Wspomniany dwukondygnacyjny garaż z parkingami pomieści 107 aut. Szczegóły: www.apartamentyprzyoperze.pl. Marzena Bęcłowicz


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

27


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

28

Inwestor

Lokalizacja budowy i charakterystyka

Termin odbioru

Cena

Rogowski Development

Apartamenty Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku. II etap: budynek 16-kondygnacyjny, mieszkania o pow. 49-163mkw.

Gotowe do odbioru

4.500-4.900zł/mkw.

Sun Lofty – 14-kondygnacyjny budynek przy ul. Tysiąclecia PP w Białymstoku, mieszkania o pow. 50-98mkw.

Gotowe do odbioru

4.500-4.900zł/mkw.

„Słoneczne Tarasy” przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. Budynek 9-kondygnacyjny, mieszkania 2, 3, 4-pokojowe.

Gotowe do odbioru

4.530-4.630zł/mkw.

Budynki wielorodzinne przy ul. Warmińskiej i Kujawskiej w Białymstoku. Jedno mieszkanie o pow. 88,44mkw. - I piętro

Gotowe do odbioru

4.620zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Wołyńskiej w Białymstoku. Jedno mieszkanie o pow. 90,96mkw. - III piętro.

Gotowe do odbioru

4.400zł/mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Zachodniej, 7-kondygnacyjny, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, pow. 36,76-76,16mkw. Parter handlowo-usługowy, lokale usługowe o pow.31-108mkw

15.04.2014r.

Ceny: mieszkania – 4.500-4.990zł/mkw., lokale – 4.9506.400zł/netto/mkw.

Budynek przy ul. Zachodniej, II etap, 7-kondygnacyjny, 96 mieszkań, 13 lokali usługowych. Mieszkania 1, 2-, 3-, 4-pokojowe o pow. 32,06-82,37mkw.,

31.12.2014r.

4.500-4.950zł/mkw.

Inwestycja Legionowa przy ul. Kaczorowskiego i Wesołej, budynek 16-kondygnacyjny. Powierzchnia mieszkań: 32,61-121,05mkw.

31.12.2014r.

5.200-6.200zł/mkw.

Docelowo powstanie 26 segmentów podzielonych na 4 zespoły (I i II zespół sprzedany). Segmenty dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia, z garażem w bryle budynku. Pow. domów 132mkw., działek - 160-250mkw. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok

III etap – III kwartał 2014r.

Segment środkowy - 435.000zł, segment skrajny – 460.000zł.

Budynek wielorodzinny 6-kondygnacyjny z cichobieżną windą z podziemnym parkingiem przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku. Inwestorem jest Marked-Bud Białystok. Lokale użytkowe.

Gotowe do odbioru

Ostatnie lokale na parterze Cena 7.300 zł/ netto/mkw

Alter Nieruchomości 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, lok. 12, tel. 85 746 10 52, fax 85 746 10 53, kom. 0502 764 333 www.alter.nieruchomosci.pl

Yuniwersal Podlaski, ul. Legionowa 28 lok 401, 15-281 Białystok, tel: 85 748-52-02, 85 748-52-03, www.yp.com.pl, e mail: bialystok@yp.com.pl

Belveder Podlaski

Wizualizacja

Domy w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej na Nowym Mieście w Białymstoku. Powstanie 18 segmentów mieszkalnych. Domy o pow. 132-143mkw, działki- 128-135mkw. inwestorem jest firma Sato Białystok

Ostatni segment (skrajny) gotowy do odbioru

Od 499.000zł

„Rezydencja Piotrkowska” przy ul. Piotrkowskaw Białymstoku. Kameralny obiekt w ścisłym centrum miasta. Na parterze lokale handlowo-usługowe, zaś na wyższych kondygnacjach 20 mieszkań o powierzchni 49,8-73,8 mkw. Podziemny garaż oraz winda.

Ostatnie mieszkania i lokal - gotowe do odbioru.

Od 5.950zł/mkw, lokal 7.200 zł/ mkw (netto)

Budynek 8-piętrowy z windą przy ul. Wiadukt w Białymstoku, I etap. Zostało ostatnie wykończone mieszkanie o pow. 79mkw.

Gotowe do odbioru

4.000zł/mkw.

Budynek przy ul. Wiadukt w Białymstoku, III etap,pozostały 3 mieszkania o pow. 85mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.000zł/mkw.

„Apartamenty Sienkiewicza” - budynek wielorodzinny przy ul.Sienkiewicza w Białymstoku, łącznie 18 mieszkań, dostępne metraże 32-89mkw.

Gotowe do odbioru

Od 5.200zł/mkw.

Domy jednorodzinne w Sochoniach, kameralne położenie w otoczeniu lasu, osiedle z kontrolowanym dostępem, budynki o pow. 150-175mkw., działki: 1.100-1.600mkw.

I etap – gotowe do odbioru, II etap – w trakcie realizacji

Od 310.000zł.

„Zakątek Spacerowa” - budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Białymstoku. Mieszkania o pow. 27-105mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.000zł/mkw.

„Osiedle w Dolinie” - docelowo 22 budynki wielorodzinne przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku. Sprzedaż mieszkań z IV etapu budowy, mieszkania o pow. 37-62mkw.

Gotowe do odbioru

Od 3.600zł/mkw.

„Pastelowe Zacisze” – dwa budynki wielorodzinne przy ul. Waszyngtona/Szpitalna w Białymstoku. Mieszkania o pow. 46-115mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.800zł/mkw.

„Magnoliowe Ogrody” dwa budynki mieszkalno- usługowe u zbiegu ul. Fabrycznej i Ogrodowej w Białymstoku, mieszkania o pow. 27,8-65,74 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.900 zł/mkw.

Apartamentowiec 14-kondygnacyjny przy ul. Orzeszkowa róg Branickiego w Białymstoku, dwie klatki schodowe, 110 mieszkań o pow. 27-201 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 4.900 zł/mkw.

Osiedle „Przylesie” - domy szeregowe przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Domy o pow. 105-221mkw., a działki 150-665mkw. Osiedle ma kontrolowany dostęp. Powstają dwa kolejne budynki, jeden z segmentami szeregowymi, drugi – mieszkalno-usługowy.

Szereg 8 – II kwartał 2014r., budynek mieszkalno-usługowy IV kwartał 2014r.

Od 330.000zł, od 3.900zł/mkw.

„Dębowe Osiedle” - domy szeregowe przy ul. Niewodnickiej/Granicznej/Białoruskiej w Białymstoku. Domy o pow. 79126mkw. z działkami. Inwestycja podzielona na dwa etapy.

Gotowe do odbioru

Od 323 tys. zł domy z ogródkiem

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobodnej w Białymstoku, 32 mieszkania o pow. 35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu, lokale usługowe na parterze. Pow. mieszkań 34-116 mkw.

Gotowe do odbioru

3.900zł/mkw.

tel. 85 744 88 99 BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Centrum, od zaraz, ścisłe centrum. 500 zł pokój 833-962-358, 733106243 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Centrum, od zaraz. 500 zł całość 883962-358 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, os. Piasta, pokój w samodzielnym mieszkaniu studentce lub uczennicy. 360 zł całość 695-402-965 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, umeblowany pokój pracującemu panu lub uczniowi. 400 zł. + światło. 400 zł pokój 514-337-467 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Wiejska, poszukuję 2 współlokatorek, spokojnych i niepalących, od kwietnia, do dwóch nieprzechodnich pokoi w mieszkaniu 3-pokojowym. 400 zł +opłaty 508-625-816 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka 300 zł (85)687-19-73 BIAŁ BIALYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Centrum, Wynajmę od zaraz, pokój w centrum. 500 zł całość 883-962-358, 733106243 BIAŁ GRAJEWO, pokój dla osoby samotnej. 400 zł całość 660-636-023 GRAJ

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA B STOK, 1 pokoje, ul. Waryńskiego 31, . 880 zł całość 781-072-309 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, +kaucja. 750 zł +liczniki 603-702-300 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Centrum, kuchnia, łazienka, przy akademikach. 800 zł całość 792-462-279 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, umeblowane, wynajmę od 1.03. 900 zł +liczniki 511-627-417 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, os. Zielone Wzgórza, 52m², 1p, pełne umeblowanie i wyposażenie w AGD, 600zł +opłaty (480zł), kaucja 1000zł. 600 zł 730745-698 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, po 17.00. 800 zł +liczniki (85)744-86-89 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. 1000-lecia Pp, nowy blok z windą. 1.050 zł całość 781-072-309 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, nowy blok, 34m². 950 zł +liczniki 502-218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 2 pokoje, ul. Bema, 50m², umeblowane, od zaraz. 650 zł +opłaty 692-488-171 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Chrobrego, umeblowane. 1.000 zł 698-450-283 BIAŁ

» BREMONCIE, STOK, 2 POKOJE, UL. GAJOWA, PO CENA PLUS PRĄD, WODA. 800 zł 509-896-059 BIAŁ

B STOK, 2 pokoje, ul. Kalinowskiego, os. Centrum, komfortowe, w pełni umeblowane i wyposażone, IIpiętro, aneks kuchenny, wspólnota wjazd na pilot, SUPER lokalizacja 1.000 zł +opłaty do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 2 pokoje, ul. Kopernika, os. Centrum, blisko PB i UMB, umeblowane, doskonale połączenie komunikacyjne, umeblowane, łazienka, kuchnia. 1.200 zł całość 514-091324 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Leśna, . 800 zł całość 783-546-352 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Lipowa, os. Centrum, ładne, przestronne, 60m², umeblowane i wyposażone. 1.100 zł +liczniki 600-950-510 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Mieszka I 11, 33m², nieumeblowane, małżeństwu lub parze, cena +światło, dzwonić po 20:00. 800 zł (85)712-46-28 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Palmowa, 48m², umeblowane. 1.150 zł +liczniki 502218-358 BRACIA STRZELCZYK B STOK, 2 pokoje, ul. Upalna, dzwonić po 16 stej. 850 zł +liczniki 798-191492, 517-756-815 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wasilkowska, 39m². 800 zł (85)674-72-83 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wasilkowska, IIp, częściowo umeblowane, lodówka. 950 zł 600-319-472 BIAŁ B STOK, 2 pokoje, ul. Wiejska, os. Nowe Miasto, KOMFORTOWE w pełni wyposażone, 41m², VIp.apartamentowiec 2013r., duża loggia, miejsce w garażu, dla wymagających 1.100 zł +opłaty 660-474-444 BEWE

» BFA,STOK, 2 POKOJE, UL. ZAMENHO OS. CENTRUM, UMEBLOWANE, SPRZĘT AGD, TELEWIZOR 510-877787 BIAŁ

B STOK, 3 pokoje, os. Centrum, umeblowane, urządzone, osobom niepalącym. 800 zł +opłaty 666-077159 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, os. Słoneczny Stok, 63m², umeblowane, wyposażone. 1.100 zł +liczniki 501-223-611 BIAŁ

B STOK, 3 pokoje, ul. Kraszewskiego, centrum, całkowicie umeblowane i wyposażone, bardzo ładne +miejsce postojowe przy bloku. 800 zł +opłaty 664-515-604 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Rzemieślnicza, 70 m², 4 osobom. 380 zł osoba 692488-171 BIAŁ B STOK, 3 pokoje, ul. Sybiraków, nowe, częściowo umeblowane. 900 zł +opłaty 606-699-536 BIAŁ B STOK, 4 pokoje, ul. Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, 78m² I piętro, przytulne, przestronne, osobne 4 pokoje i kuchnia.Łazienka z wanną, osobne WC z umywalką 1.000 zł +opłaty do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, os. Centrum, kawalerka, studentom. 700 zł +liczniki 500-715051 BIAŁ B STOK, os. Centrum, kawalerka. 700 zł 502-053-516 BIAŁ

» BSZEREGÓWKA STOK, OS. DOJLIDY GÓRNE, NOWA 2.000 zł + liczniki 602405-688 BIAŁ

B STOK, os. Nowe Miasto, kawalerka, czysta, umeblowana, +kaucja. 800 zł +liczniki 511-184-439 BIAŁ B STOK, os. Skorupy, letnia kuchnia. 700 zł 513-833-588 BIAŁ B STOK, pokój aneks kuchenny, łazienka, w domu jednorodzinnym. 500 zł 507-868-435 BIAŁ B STOK, ul. Boboli, kawalerka 34m², przestronna, umeblowana, kaucja 900zł. 900 zł całość 604-303-230 BIAŁ UL. BOBOLI, OS. LEŚNA DOLI » BNA,STOK, 45M². 662-075-545 BIAŁ

B STOK, ul. Ciepła, kawalerka. 650 zł +opłaty 600-900-969 BIAŁ B STOK, ul. Ciepła, os. Sienkiewicza, 60m², 3 oddzielne pokoje. 950 zł +opłaty 504-171-829, (85)744-80-02 Grabowscy B STOK, ul. Lipowa, kawalerka, umeblowane, 32m². 550 zł +opłaty 692488-171 BIAŁ B STOK, ul. Prowiantowa, mieszkanie w domu, 2 pokoje, kuchnia, łazienkawyposażone, małżeństwu lub osobom samotnym. 750 zł +opłaty do uzg. 668-433-258 BIAŁ B STOK, ul. Rzymowskiego, kawalerka 30m², umeblowana, cena plus czynsz. 600 zł 505-128-388 BIAŁ B STOK, ul. Słonimska, os. Bojary, dom 320m², wolno stojący, z garażem, nadający się na każdą działalność hurtownia, inne, lub sprzedam 950.000 zł. 2.500 zł +opłaty (85)716-47-53 BIAŁ B STOK, ul. Sikorskiego, 2 osobom 2 pok. mieszkanie 32m², małe, ciepłe, w wieżowcu. 800 zł 608-027-787, (85)674-76-12 BIAŁ B STOK, ul. Tuwima, kawalerka, wyposażone, umeblowane, I piętro, kaucja. 900 zł 728-324-888 BIAŁ B STOK, ul. Warszawska, 55 m², 3pokojowe. 390 zł osoba 692-488171 BIAŁ B STOK, ul. Wasilkowska, samodzielna kawalerka dla 1 osoby, parter. 550 zł 530-924-536 BIAŁ B STOK, ul. Wrocławska, 2-poziomowe, ok. 72m², salon, 3 pokoje, 2 łazienki, wyposażone. 1.100 zł +opłaty 797-630-076 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Komisji Edukacji Narodowej, os. Leśna Dolina, Wynajmę pracującym 800 zł +opłaty do uzg. 694-529-125 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Pułkowa, os. Wygoda, od zaraz, przytulna kawalerka, parze, narzeczeństwu, gotowe do wprowadzenia, zielone osiedle. 900 zł całość 693-271-295 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Wesoła, umeblowana kawalerka, bez pralki, spokojnej parze dbającej o czystość, bez nałogów i zwierząt, kaucja 500 zł. 880 zł całość 698-681-265, 698788-340 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Wesoła, umeblowane, bez pralki, dogodna lokalizacja, spokojnej parze dbającej o czystość, bez nałogów i zwierząt, kaucja 500 zł. 880 zł całość 698-681265, 698-788-340 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Wesoła, umeblowane, bez pralki, parze studentów bez nałogów, dbającej o czystość, kaucja 500 zł. 880 zł całość 698-681-265, 698-788-340 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, 42m, 4 piętro, częściowo umeblowane, nowa stolarka, świeżo po remoncie. 950 zł +liczniki do uzg. 730-355-159 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, od marca, II piętro. 900 zł +liczniki 792-658-183 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bema, os. Bema 89a 1.000 zł + opłaty 604-


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

29


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

30 Birkbud Białystok Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „BIRKBUD”

Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-SYSTEM 15-111 Białystok AL. 1000–lecia P.P. 4 www.eko-osiedle.pl Inwestycja przy ul. Białkowskiego 85/662 37 66 d.trochimowicz@eko-system.pl Inwestycja przy ul. Wiejskiej 85/662 31 88 m.ostaszewska@eko-system.pl

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej (II etap).Zostały dwa segmenty, pow. mieszkaniowa 140 mkw. + garaż,działki - ok. 200mkw.

Gotowe do odbioru

420 tys.zł

Ekskluzywne mieszkania jedno- i dwupoziomowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. użytkowej 79 i 88 mkw., z przynależnymi ogródkami i miejscami parkingowymi.

Gotowe do odbioru

3.900zł/mkw.

Budynek wielorodzinny 6–piętrowy przy al. Jana Pawła II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 45, 65, 75, 86 i 120 mkw., dwupoziomowy garaż podziemny.

Gotowe do odbioru

4.100 - 4.500zł/ mkw. do negocjacji

Mieszkania dwupoziomowe w budynku Topaz-3 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku na osiedlu Bagnówka.

Maj 2014r.

Ostatnie mieszkania Promocja MDM – ogródek i miejsce parkingowe gratis.

Mieszkania dwupoziomowe w budynku Agat-2 i Agat-3 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku na osiedlu Bagnówka.

Maj 2014r.

Od 224tys.zł – ogródek i miejsce parkingowe gratis.

Mieszkania dwupoziomowe w budynku Onyks-1 i Opal-1 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku na osiedlu Bagnówka.

Październik 2014r.

Od 227tys.zł – ogródek i miejsce parkingowe gratis.

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Puchalskiego w Białymstoku os. Bagnówka

Październik2014 r.

Od 3.497 zł/ mkw - rabaty!

Apartamenty Wiejska, 12-kondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Krętej i Wiejskiej. Mieszkania o pow. 26-67mkw oraz miejsca garażowe na dwóch podziemnych kondygnacjach. Na parterze lokale usługowe do sprzedaży. Wysoki standard budynku wraz z całodobową ochroną.

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 46 tel. 85/664 40 71 kom. 606 82 77 82 www.fadbet.com.pl r.zawadzki@fadbet.com.pl

Gotowe do odbioru

Ceny: mieszkania od 4.450zł/mkw., lok. usług. od 5.900zł/ mkw., miejsca garażowe 22.500zł

Budynek wielorodzinny (cztery kondygnacje) z parkingiem podziemnym (parter z usługami) przy ul. 42 Pułku Piechoty 35 w Białymstoku

Gotowe do odbioru

Ostatnie mieszkania - ceny do negocjacji

Apartamenty przy Operze – reprezentacyjny, sześciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z parkingiem podziemnym przy ul. Kijowskiej w Białymstoku

II kwartał 2014r.

Ceny od 6.100 do 6.600zł/mkw., miejsce postojowe – 30.000zł

Park Jodłowa przy ul. Jodłowej (os. Ignatki) w Białymstoku - zespół dwóch budynków mieszkalnych. Łącznie 200 mieszkań o pow. od 50 do 95 mkw.

Gotowe do odbioru

Budynek A: 4.0004.400zł/mkw., B: 4.250-4.450zł/mkw.

Instal Białystok ul Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel: (85)732-60-42 www.instal-mieszkania.pl e mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

ul. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok tel. (85) 732 60 42 e-mail: bbm@instal.bialystok.pl roszkowska@instal.bialystok.pl

Jaz-Bud ul. Świętokrzyska 3 15-843 Białystok tel: 85 651-49-49 www.jaz-bud.pl e mail: biuro@jaz-bud.pl

Rawbud Development Sp. z o.o.,

Arsenal-Bud

Inter House

Zespół budynków wielorodzinnych Sonata Park przy ul. Składowej w Białymstoku. W pierwszym etapie powstanie 8- kondygnacyjny budynek Etiuda z 88 mieszkaniami i garażami w podziemiu. W drugim etapie budynek Symfonia z 222 mieszkaniami oraz Aria z 78 mieszkaniami

Etiuda - gotowe do odbioru, Symfonia - III kwartał 2014r., Aria - I kwartał 2015r.

4.500-4.900zł/mkw.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu ul. Antoniukowskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku. Pod budynkami znajdują się dwupoziomowe parkingi podziemne z miejscami parkingowymi oraz garaże indywidualne. W sprzedaży zostało ostatnie 3-pokojowe mieszkanie o pow. 68,98mkw. oraz garaże indywidualne o pow. 14-31mkw.

Gotowe do odbioru

Mieszkania 4.700zł/ mkw., garaże indywidualne 20-40 tys. zł., miejsca parkingowe – 15tys.zł.

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą „Osiedle Nowe Bojary” realizowany u zbiegu ul. Ryskiej i Łąkowej w Białymstoku. Inwestycja realizowana jest w kilku zadaniach. Pierwsze zadanie inwestycyjne to realizacja budynku A i B, druga to budynek C. W części podziemnej, w każdym z nich znajdują się piwnice, garaże wielostanowiskowe z miejscami parkingowymi oraz garaże indywidualne. Obecnie w sprzedaży mieszkania o pow. 28-72mkw. oraz lokale usługowe o pow. 35-130mkw

Gotowe do odbioru, II kwartał 2014r., III kwartał 2015 r.

Sześciopiętrowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dziesięciny. Pod budynkiem zaprojektowane zostaną trzy garaże wielostanowiskowe z miejscami parkingowymi oraz garaże indywidualne.

II i III kwartał 2015r.

Mieszkania 4.2004.800zł/mkw. Miejsca parkingowe 15tys.zł. Garaże 24-29 tys.zł.

Zespół 5 budynków wielorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi w Białymstoku przy ul. Warszawskiej od 3 do 5 kondygnacji, mieszkania o pow. od 37 mkw.

Budynki gotowe do odbioru

Od 4.815 zł/mkw.

Domy szeregowe na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, pow. domów – ok. 155mkw., działek - 200-300mkw. Budynki kryte dachowką ceramiczną, wyposażone w piece i instalcje łącznie z grzejnikami, podjazdy z polbruku, ogrodzone. W sprzedaży ostatni segment.

Gotowe do odbioru

2.499 zł/mkw

Osiedle Bursztynowe – Zespół domów szeregowych w Łyskach k. Białegostoku. Domy o pow. 160 mkw., działki od 450 mkw.

Zostały 2 domy do sprzedaży

550 tys. zł – skrajne, 480 tys. zł – środkowe

Mieszkania 4.4005.000zł/mkw. Lokale usługowe 7.700-9.000zł/mkw. Miejsca parkingowe 15tys.zł. Garaże 26-29 tys.zł.

tel. 85 744 88 99 823-076, (85)746-67-62, 882-239239 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bema, os. Bema, umeblowane 900 zł +liczniki 604-823-076 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Hetmańska., 30m², kuchnia, łazienka w budynku wolno stojącym. 500 zł +liczniki 506086-075 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konwaliowa, os. Zielone Wzgórza, 52m², 1 piętro, umeblowane i wyposażone, agd, kaucja 1000 zł. 620 zł +opłaty 515-693-395 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Lawendowa, 53m², l piętro, umeblowane, sprzęt agd, db dojazd, Carrefour, Biedronka, Lidl. 900 zł +liczniki 888592-292 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Młynowa, os. Przydworcowe, bezdzietnym, tanio, umeblowane, wyposażone, 1 piętro, miejsce parkingowe, monitoring. 950 zł +opłaty do uzg. 609765-983 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, umeblowane na 1 pietrze 800 zł +opłaty 516-252788 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Narewska, os. Antoniuk, kawalerka, komfortowe, po 17:00. 900 zł +liczniki 501607-542 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ogrodowa, os. Sienkiewicza, umeblowane, nowy blok, miejsce parkingowe, 1.200 zł 507-062-057, (85)733-3636 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Andrukiewicza, os. Piasta, Mieszkanie w bardzo dobrym stanie umeblowane i wyposażone do zamieszkania od zaraz. 1.500 zł +opłaty 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Antoniukowska, os. Antoniuk, nowy blok, miejsce postojowe. 1.000 zł +opłaty do uzg. 519-540-756, (85)655-4878 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kozłowa, os. Białostoczek 1.300 zł 507062-057, (85)733-36-36 HM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kraszwskiego, os. Bojary 1.200 zł 507HM 062-057, (85)733-36-36 NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Ogrodowa, os. Centrum, 84m², umeblowane, 2 piętro, po generalnym remoncie. 1.000 zł całość 662-962-370, (85)653-38-37 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Pileckiego, os. Bacieczki, Przestronne, umeblowane mieszkanie 3 pokojowe salon z aneksem kuchennym i 2 sypialnie dostępne od zaraz. 1.300 zł +liczniki 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Pileckiego, os. Tbs, umeblowane, agd, nowe, 65m², I piętro, 2 sypialnie, 2 łazienki, pokój, kuchnia, hol. 1.200 zł 604491-155 BIAŁ BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Starobojarska, os. Bojary, Przestronne i funkcjonalne mieszkanie 3- pok. w bardzo dobrym standardzie w cichym miejscu w centrum miasta 1.300 zł +opłaty 504-046-274, (85)742-40-16 APOGEUM BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Transportowa, os. Nowe Miasto, 60m², umeblowane, parter. 1.200 zł +opłaty 515-909-324 BIAŁ BIAŁYSTOK, 47m², 4p., ul. Antoniukowska 3, os. Antoniuk, wynajmę mieszkanie spokojnej osobie. 1.100 zł 513-136-609 BIAŁ BIAŁYSTOK, 60m², 2p., ul. Pogodna, os. Nowe Miasto, 2-pokojowe z aneksem kuchennym. 1.200 zł 693999-074 BIAŁ BIAŁYSTOK, os. Centrum, dla 15 osób, 19 zł osoba dzień. 692-488-171 BIAŁ BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, 2-pokojowe, umeblowane. 1.000 zł +liczniki 667-307-492 BIAŁ BIAŁYSTOK, os. Os Młodych, 70m²: z dwoma pokojami, garderobą, łazienką, aneksem kuchennym, dużym balkonem, umeblowane + sprzęty rtv i agd 1.500 zł +opłaty 698-525-510, 696920640 BIAŁ BIAŁYSTOK, ul. Kraszewskiego, os. Bojary, 42m², parter, oddzielne pokoje. 750 zł +opłaty 504-171-829, (85)74480-02 Grabowscy BIALYSTOK, 1 pokoje, os. Mickiewicza, Wynaime mieszkanie na poddaszu os.Mickiewicza 170 zł 516199362 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Chrobrego, os. Piasta, 40m². 900 zł 698-450283 BIAŁ BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Gajowa, os. Dziesieciny, umeblowane do wynajęcia. 1.100 zł całość 798-719667 BIAŁ

BIALYSTOK, 3 pokoje, rodzina 5 osobowa poszukuje domku lub letniej kuchni do wynajecia nie drogo 700 zł do uzg. 515-876-309 BIAŁ BRAŃSK, 2 pokoje 100 zł +opłaty 608-822-243 BIEL EŁK, 2 pokoje, ul. Wielkanocna, os. Baranki, parter, 45m², kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane. 600 zł 601-803-723 EŁK EŁK, ul. Piłsudskiego, kawalerka 700 zł 602-240-972 EŁK GRAJEWO, samodzielne. 600 zł całość 660-636-023 GRAJ HRYNIEWICZE, część domu mieszkalnego. 850 zł do uzg. 792-057-615 BIAŁ

» 42M², IGNATKI OSIEDLE, UL. JODŁOWA, CEGŁA, I PIĘTRO, ŚWIEŻO

MALOWANE, W PEŁNI WYPOSAŻONE, DO ZAMIESZKANIA, SŁONECZNE, PRZYTULNE, KAUCJA 1.000 ZŁ. 600 zł +opłaty 696-480-422 BIAŁ

SUWAŁKI, 2 pokoje, os. Centrum,

częściowo umeblowane, 700 zł woda, światło. 663-016-589 SUW SUWAŁKI, 2 pokoje, umeblowane. 600 zł 513-908-926 SUW SUWAŁKI, kawalerka 27m², częściowo umeblowane, po remoncie, czynsz 220zł, odstępne 500zł +kaucja 800zł. 602-626-576 SUW

WASILKÓW, 2 pokoje, 57m², częściowo umeblowane, w wolno stojącym domu przy zalewie, alarm, wideodomofon, posesja ogrodzona i monitorowana, garaż. 1.000 zł +opłaty do uzg. 533-635-953 BIAŁ

WASILKÓW, 2 pokoje, ul. Emili Plater, 3p, umeblowane, sprzęt AGD, kaucja, 500zł +czynsz i prąd. 500 zł 884261-689 BIAŁ WASILKÓW, 2 pokoje, ul. Krucza, częściowo umeblowane. 600 zł +liczniki 513-023-822 BIAŁ

LOKALE DO WYNAJĘCIA ŁOMŻA, 100m², garaż blaszak, baza wzgs, dostęp z 3 stron. 1.000 zł 690485-262 ŁOM ŁOMŻA, 20m², przeszklony kiosk przy dworcu pks, 2 wejścia. 2.000 zł 690485-262 ŁOM

» 30M², ŁOMŻA, 20M², UL. AL. LEGIONÓW, 50M², 60M², PIĘTRO 80M², DUŻE WITRYNY I PARKING 515-373550 ŁOM

ŁOMŻA, 30m², ul. Al. Legionów 1.200 zł 690-485-262 ŁOM ŁOMŻA, 50m², ul. 3 Maja 9, witryna, parking, 2 wejścia. 1.500 zł 600588-666 ŁOM B STOK, 100m², os. Zawady, ogrzewany, na biuro lub cichą działalność. 1.300 zł 795-999-550 BIAŁ

» 8B LOK. STOK, 111.40M², UL. ŚW. ROCHA 3, OS. CENTRUM, LUB SPRZE DAM 606-827-782 BIAŁ

» BWYREMONTOWANA, STOK, 130M², SALA TANECZNA BLISKO CEN

TRUM, NISKI CZYNSZ 603-638-493 BIAŁ

B STOK, 150m², ul. Mickiewicza, os. Mickiewicza, nowoczesna sala z zapleczem na działalność sportową, taneczną.Wynajem miesięczny lub na godziny 30zł ne o 60min 3.200 zł +VAT do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 20m², ul. Legionowa, pawilon Panorama, parter, klimatyzacja, na biuro, gabinet, salon fryzjerski itp 750 zł +opłaty 696-789-601 BIAŁ B STOK, 20m², ul. Legionowa, os. Centrum, ciekawy lokal na parterze w świetnej lokalizacji idealny pod usługi, handel, biuro, 1000zł + en. elektr. 750 zł +opłaty 660-474-444 BEWE B STOK, 29m², ul. Marczukowska, komfortowe pomieszczenie 29m² w atrakcyjnym budynku na biuro, firmę, usługi super dojazd, parking, w cenie WSZYSTKIE media! 960 zł +VAT do uzg. 660-474-444 BEWE B STOK, 32m², ul. Św. Rocha 10, pasaż, 2p, 2 pomieszczenia na biuro lub gabinet. 600 zł +opłaty 660-897607 BIAŁ B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. Bojary, działka oświetlona, ogrodzona, cena za miesiąc. 3 zł m² (85)716-4753 BIAŁ

» B STOK, 44M², LOKAL USŁUGOWO


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

31

HANDLOWY, NISKI PARTER, ATRAKͳ


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

32 Fenix Deweloper

ARKADA S.C.

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Sochoniach i Grabówce, pow. 170-210 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 400-500 mkw.

Gotowe do odbioru

Od 370tys. zł

Osiedle z zabudowie bliźniaczej w Niewodnicy Koryckiej, o pow. 165 mkw łącznie z garażem. Pow. działek 300-350 mkw. Wyposażone w piece i instalacje łącznie z grzejnikami.

Gotowe do odbioru

Od 370tys. zł

Bliźniaki i domy szeregowe w Zaściankach, pow. domów od 140mkw., działek – 250-650mkw.

Inwestycja w trakcie realizacji

Od 395tys. zł

Osiedle w Królowym Moście k/Białegostoku na terenie obszaru Natura 2000 Puszczy Knyszyńskiej. Powstanie 14 domów jednorodzinnych o pow. 150mkw. plus garaże dwustanowiskowe, pow. działek od 1.500mkw. Budynki będą wykończone w standardzie deweloperskim, a teren ogrodzony i zagospodarowany.

Pierwszy dom gotowy, a dwa kolejne – w budowie

2.200zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy ul. Leszczynowej 49 w Białymstoku. W ofercie wolne miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Gotowe do odbioru

Cena promocyjna 16.000zł

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osobnymi garażami w podziemiu przy ul. Zachodniej w Białymstoku. W ofercie pozostały garaże w cenie 18.000zł z możliwością wynajęcia.

Gotowe do odbioru

18.000zł

Budynek 4-kondygnacyjny, 5-klatkowy z osobnymi miejscami postojowymi w podziemiach przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku. Pow. mieszkań 37-62mkw.

Gotowe do odbioru

Od 3.890zł/mkw do 4.600zł/mkw

II kwartał 2014 r.

Mieszkania od 5.500zł/mkw, lokale w nowodobudowanej części od 6.500zł/mkw. netto, w kamienicy od 7.000zł/mkw. netto.

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w Osowiczach k. Białegostoku. Pow. domów – 160mkw., działek – 858mkw. Stan surowy zamknięty z wykonaną elewacją. Możliwość doprowadzenia do stanu deweloperskiego.

Gotowe do odbioru

Od 420 tys. zł

Centrum Białegostoku, róg Alei Piłsudskiego i Włókienniczej; nowe mieszkania jedno- i dwupoziomowe (wysokość 3m)

Gotowe do odbioru

Od 5.600zł/mkw.

Centrum Białegostoku, róg Alei Piłsudskiego i Włókienniczej; nowe mieszkania od 44mkw. oraz lokale usługowe od 52mkw. - winda

Gotowe do odbioru

Od 5.800zł/mkw.

KAMI Wojciech Kamiński

Dwa domy jednorodzinne przy ul. Glinianej 9 w Klepaczach, o pow. 165mkw. (działka 480mkw.). Stan surowy zamknięty, doprowadzone wszystkie media, teren ogrodzony.

Gotowy do odbioru

399tys.zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” Białystok

Budynek wielorodzinny ul. Boboli w Białymstoku.

Gotowy do odbioru

3.000-4.300zł/ mkw. Możliwość zakupu na raty.

AZBUD+

Modernhome II (drugi etap) - dwupoziomowe mieszkania o pow. 63 do 82mkw. w zabudowie szeregowej przy ul. Marcina w Zaściankach. Powstaną dwa budynki, z 26 segmentami łącznie.

Gotowe do odbioru

Wybrane lokale (B1, C1, D1) objęte są promocją - cena od 239tys.zł., pozostałe od 264tys.zł.

Prestiżhome to budynek, w którym znajdują się mieszkania jedno- i dwupoziomowe w zabudowie szeregowej. Kameralny obiekt o dwunastu apartamentach z oddzielnymi ogródkami i tarasami. Mieszkania o pow. od 47,92mkw do 80,14mkw. znajdują się w spokojnej części osiedla na ul. Dziesięciny w Białymstoku. Cały teren inwestycji jak i działki między mieszkaniami jest ogrodzony.

IV kwartał 2014r.

Od 208,5tys.zł do 336tys.zł

Osiedle domów wolnostojących w Wasilkowie. Inwestycja w spokojnym miejscu w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Dogodny i ekspresowy dojazd do różnych dzielnic Białegostoku. Uzbrojony teren. Budynki o powierzchni użytkowej 110m2 – do 130m2 -z garażem na 1 samochód- na działkach od 600-700m2 i 195m2 na działce 820m2 z garażem na 2 samochody.

Budynki powstają sukcesywnie po podpisaniu umowy

Od 399500,- stan deweloperski

Osiedle „Lion’s Place” w Grabówce przy ul. Cytrynowej, to projekt stworzony dla ludzi ambitnych, szukających nowego trendu w architekturze, którzy cenią sobie wysoką jakość i wyjątkową cenę. Budynki posiadają identyczny rozkład pomieszczeń, natomiast różnej wielkości działki. Na dole znajduje się garaż, kotłownia, kuchnia, salon, wc, wiatrołap i korytarz. Na górze mieszczą się trzy pokoje o zbliżonych wymiarach, taras i duża łazienka. Proponujemy domy o metrażu 138,33mkw i różnej wielkości działek od 325mkw do 659mkw. Domy posiadają pełne uzbrojenie.

I kwartał 2015r.

Osiem domów przy ul Kosińskiego (os. Bagnówka) w Białymstoku. Cztery z nich będą to domy wolnostojące o pow. 158-224mkw., a cztery to domy w zabudowie bliźniaczej o pow. 142-146 mkw., działki o pow. 330-590 mkw.

II kwartał 2014r.

460-560 tys.zł

Osiedle 15 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w miejscowości Dąbrówki (okolice Wasilkowa). Pow. domów – 140 mkw., działek – 290-420mkw.

I etap, trzy domy już gotowe do odbioru, kolejne powstają sukcesywnie

Od 280 tys. zł.

Dom z ogrodem to kameralne osiedle położone na granicy miasta w Porosłach. Inwestycja, składa się z ośmiu niezwykle komfortowych i słonecznych domów w zabudowie bliźniaczej posadowionych na dużych działkach od 500 do 811 mkw. Dogodny dojazd i świetnie rozwinięta infrastruktura, do tego przyjazna i cicha okolica to główne zalety inwestycji.

Gotowe do odbioru

Od 485.000zł.

Osiedle „Zielona Dolina” W Osowiczach tel. 602 10 20 41 www.zielonadolina.polmak.pl

Autorskie Studio Projektów

Domy Podlasia

MAPO DOM

Ada Kar Białystok

KRIS-MARK s.c.

Akcess Starosta i Wspólnicy

B STOK, 47m², ścisłe Centrum, 47 m² lub 24 m², na biuro, kancelarię, gabinet lekarski, dodatkowo plafon reklamowy, cena lokalu bez dodatkowych opłat adm. 42 zł m² do uzg. 602-846-791 BIAŁ B STOK, 50m², ul. Marczukowska, os. Młodych, idealne na biuro, przedstawicielstwo, firmę, 3 pokoje II piętro w atrakcyjnym budynku komercyjnym, reklama, parking 1.500 zł całość +VAT 660-474-444 BEWE

» BFABRYCZNY, STOK, 55M², UL. PARTER,

ANTONIUK 55 100M², BEZPOŚREDNIO PRZY ULICY, WITRY NY, ALARM, PARKING, PRZYSTANEK, WEJŚCIE X3, FAKTURA VAT 602-405688 BIAŁ

B STOK, 55m², ul. Waszyngtona, os. Centrum, 2012r, PARTER, 2 pomieszczenia, 2 wejścia, na każdą działalność:handel, usługi, bank w świetnej lokalizacji.SUPER oferta 2.750 zł +opłaty do uzg. 660-474444 BEWE TAT LUB MAGAZYN, BEZPOŚREDNIO PRZY PRZY ULICY, OBIEKT MONITOR OWANY, DOBRY ASFALTOWY DOJAZD 516-108-155 BIAŁ

Zabytkowa kamienica z lokalami usługowo-handlowymi przy ul. Nowy Świat 9 w Białymstoku oraz nowy budynek wielorodzinny z mieszkaniami o pow. od 27mkw. do 110mkw. Garaż podziemny. Lokale usługowe w parterze budynku.

Polbud

CYJNA LOKALIZACJA, PRZY RONDZIE POPIEŁUSZKI I SIKORSKIEGO. 500 zł do uzg. 603-411-866 BIAŁ

» 88,B STOK, 600M², UL. CIOŁKOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZ

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. Białystok, ul. Lipowa 24 tel. 85/652-54-24 mieszkania@markbud.com.pl www.markbud.com.pl

Szeliga ul. Transportowa 3, lok. 63 15-399 Białystok tel: 666-355-060 tel 85/741-22-91 www.pbszeliga.pl rafal@pbszeliga.pl

tel. 85 744 88 99

Od 403tys.zł do 472tys. zł. - do negocjacji. Stan developerski

B STOK, 60m², os. Centrum, salon fryzjersko- kosmetyczny, solarium. 1.500 zł 502-217-733 BIAŁ BIAŁYSTOK, 150m², ul. Mickiewicza, 6mx25m na 1 piętrze budynku wolno stojącego z przeznaczeniem na sport, rekreacja, wynajem na godziny 25zł ne o 60minut 25 zł +VAT 660-474-444, (85)674-74-44 BEWE BIAŁYSTOK, 160m², ul. Hetmańska, dom, może być na działalność gospodarczą. 1.500 zł +liczniki 506086-075 BIAŁ BIAŁYSTOK, 2450m², os. Ignatki, Dwukondygnacyjny obiekt handlowobiurowy przy drodze woj. nr678, hala usługowa, magazyn, pom. biurowe, socjalne, serwerownia. 33 zł m² +VAT 605-460-228, (85)66288-38 NIERUCHOMOŚCI SZYMBORSKA BIAŁYSTOK, 25m², ul. Pułaskiego, os. Nowe Miasto, dwa pomieszczenia, WC z umywalką, w bloku mieszkalnym, na działalność biurową, usługi, opłaty eksploat.ok. 200zł 600 zł +VAT 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Kujawska, os. Skorupy, pomieszczenia o powierzchniach od 15 m² do 50 m² zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze, budynek po remoncie. 30 zł m² +VAT do uzg. 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Kujawska, os. Skorupy, różne powierzchnie zlokalizowane na parterze budynku po kapitalnym remoncie, przed budynkiem duży parking, 25 zł m² +VAT 698-110-165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 50m², ul. Przejazd, os. Centrum, parter budynku usługowego, jedno pomieszczenie, WC, do remontu, wejście z ulicy, na podłodze terakota. 2.500 zł 698110-165, (85)742-21-15 eM4 BIAŁYSTOK, 74m², ul. Mickiewicza, lokal do wynajęcia, wysoki standard wykończenia klimatyzacja, monitoring, alarm, kamery 4.000 zł 664-091164, (85)742-00-00 BOMAR BIAŁYSTOK, 90m², ul. Kujawska, os. Skorupy, magazyny niskiego i wysokiego składowania, duży parking, kompleks budynków usług-prod, łączna powierzchnia ok. 400m² 18 zł m² +VAT 698-110-165, (85)742-2115 eM4 BIAŁYSTOK SOBOLEWO, 170m² 10 zł m² 500-215-494 BIAŁ BIALYSTOK, 20m², ul. Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, rzemieślnik, parter, idealny pod małe biuro, wc w lokalu. 850 zł +opłaty 608-083-337 BIAŁ GRABOWO, 25m², pow. Kolno, na działalność gospodarczą lub inne. 500 zł 502-062-886 KOL

» GRABÓWKA, 120M², PLUS POMIESZC ZENIE SOCJALNE 15M². 691-530-941 BIAŁ

GRAJEWO, 40m², ul. Wojska Polskiego 18B, os. Centrum, świeżo po remoncie, wysoki standard. 1.300 zł do uzg. 669-511-520 GRAJ IGNATKI Osiedle, 19m², ul. Przejezdna, garaż pod blokiem, zamknięty. 150 zł 798-812-490 BIAŁ MOŃKI, 60m², w centrum 1.500 zł 727-259-593 MOŃ NAREW, 60m², lokale do wynajęcia o pow. 60m², 80m², i 160m². 12, 50 zł m² 787-518-737 HAJ NAREW, 80m², pizzeria z wyposażeniem, przy trasie NarewBiałowieża. 12, 50 zł m² 787-518737 HAJ

OCOWY Grąd, 200m², gm. Augustów, pomieszczenie na działalność. 1.200 zł 501-398-253 AUG OK. Białegostoku, 50m², spokojnemu, pomieszczenie z kanałem, strychem. 600 zł 695-834-286 BIAŁ OSTROŁĘKA, 50m², 50m². 1.700 zł 534-701-212 OST SOBOLEWO, 170m², budynek gospodarczy pod działalność w zakresie usługi stolarskie lub inną typu ślusarstwo, mechanika pojazdowa. 10 zł m² do uzg. 500-215-494 BIAŁ SOBOLEWO, 170m², budynek gospodarczy, w całości lub w części. 10 zł m² 500-215-494 BIAŁ SOCHONIE, 600m², hala 600m², działka 3000m². 2.000 zł 509-782240 BIAŁ WYSOKIE Mazowieckie, 120m², ul. Długa, os. Centrum, sześć okien 206x153cm. 999 zł do uzg. 509-555357 WYS WYSOKIE Mazowieckie, 60m², ul. Długa, os. Centrum, klimatyzocja, dwa okna 206 153 600 zł do uzg. 509-555-357 WYS

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA ATRAKCYJNE miejsce w miastach powyżej 10000 ludności do postawienia kiosku, lub taniego lokalu. 600588-666 B STOK, młody, pracujący, poszukuje mieszkania do max 600 zł, również oferty towarzyskie. 600 zł całość 518-350-923 BIAŁ B STOK, os. Piasta, Bojary, młoda para, mieszkanie w przyzwoitej cenie, do 1.000 zł. 1.000 zł 535-524990 BIAŁ

» BWASILKOWSKIEJ, STOK, OS. WYGODA, OK. UL. 2 POKOJOWE, PARA 667-112-921 BIAŁ

B STOK, pokój u starszej, samotnej kobiety, miły, pracujący, nie pijący, palący, 44-latek, mogę pomóc przy remoncie. 731-902-671 BIAŁ B STOK, w bloku, za opłaty lub do remontu. 514-790-809 BIAŁ DĄBROWA Białostocka i okolice, mieszkanie lub dom wolno stojący, w rozsądnej cenie. 514-981-115 SOK GARAŻ do 50m², Suwałki. 797-799696 SUW MIESZKANIA do wynajęcia, w pow. sokólskim, do 200zł. 518-795-056 SOK POSZUKUJĘ do wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub siedliska, do 35km od Suwałk, z możliwością kupna. 782-354-400 SUW POSZUKUJĘ dużego pokoju na os. Piasta, z dostępem do internetu i tv kablowej, I lub II piętro. 780-061098 BIAŁ POSZUKUJĘ niedrogiej kawalerki do wynajęcia lub pokoju z osobnym wejściem, z dostępem do kuchni i łazienki, w Białymstoku lub okolicach. 519-431-692 BIAŁ PRZYJMĘ w dzierżawę ziemię rolną, gm. Szepietowo. 603-839-557 WYS SUWAŁKI, garaż na os. Północ. 506594-348 SUW SZUKAM mieszkania do wynajęcia na os. Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, umeblowane, 2 pokojowe. 518-524421 BIAŁ ZAKUPIĘ kiosk z miejscem lub wynajmę atrakcyjne miejsce pod kiosk w miastach powyżej 10000 mieszkańców, podlaskie i warmińsko-mazurskie. 690-485-262 ŁOM

ZAMIANA

K. ŚWIDNICY, MIESZ » ŚWIEBODZICE KANIE 50M², I PIĘTRO, CENTRUM, BLISKO DWORCA, 2 POKOJE, KUCH NIA, ŁAZIENKA, NA MIESZKANIE W BIAŁYMSTOKU. 604-219-854

B STOK, śródmieście, ul. Kalinowskiego, 1-pokojowe, III piętro, 36m², na podobne lub inne w Lublinie lub Nałęczowie. 510-667-922 BIAŁ B STOK, Centrum, ul. Stołeczna, 56m², 3 pok, cegła, 3 piętro 4, rozkładowe i dwustronne, widna oddzielna kuchnia, balkon, czynsz 280 zł - na mieszkanie w Wa-wie 600-693-500 BIAŁ B STOK, os. Dziesięciny, mieszkanie własnościowe 60m², 3 pokoje, I piętro, na mniejsze, do II piętra. 695123-314, (85)652-44-58 BIAŁ B STOK, os. Przydworcowe, 58m², 7 piętro, winda, 4-pokojowe, na 2pokojowe, parter lub 1 piętro. 508770-746 BIAŁ B STOK, ul. Zagórna, 85m², 5 pok, 2p w 2 piętrowym (1983r), tylko 6 mieszkań na klatce, ładne, jasne, 2 łazienki, loggia, na mniejsze w B-stoku lub Wa-wie 600-693-500 BIAŁ BIAŁYSTOK, 1 pokojowe 30m² na Wysokim Stoczku zamienie na większe 505-749-291 BIAŁ


tel. 85 744 88 99

BIELSK Podlaski, 34m², do remontu, na Białystok. 513-969-046 BIAŁ

» 60M², CZARNA BIAŁOSTOCKA, WŁASNE, KOMFORTOWE, 2P, 3 POK.

BALKON, 17KM BIAŁYSTOK, LASY, CIS ZA, NA 2 POK. DOPŁACĘ, WROCŁAW, B STOK. 507-549-691 BIAŁ

» CZARNA WŁASNOŚCIOWE,

BIAŁOSTOCKA, 60M², KOMFOR TOWE, 2P, 3 POKOJOWE, BALKON, 17KM OD BIAŁEGOSTOKU, LASY, CIS ZA, NA 2 POKOJOWE, DOPŁACĘ, WROCŁAW, B STOK. 507-549-691 BIAŁ

KOMUNALNE, 2 pokoje, 42m², po remoncie, II piętro, blok 4-piętrowy, centrum miasta, na 3-pokojowe. 512-455-877 BIAŁ MIESZKANIE 4 pok. w B-stoku, os. Nowe Miasto, kuchnia, łazienka, wc oddzielnie, 72.72m² na mniejsze w B-stoku lub sprzedam. 500-628-211 BIAŁ PIASKI duchowne, ok. Warszawy, działka 1110m², przy Puszczy Kampinoskiej, na samochód typu kamper, inne propozycje. 500-616-693 STAROSIELCE, mieszkanie 54mkw, na 3 pokojowe. 508-747-376 BIAŁ SUWAŁKI, 28m², 3p., ul. 1 Maja, po remoncie, okna PCV, włas., Suwałki, 28m², 3 piętro, kawalerka w centrum, po generalnym remoncie, na 3-pokojowe, też centrum. 662-539572 SUW SUWAŁKI, os. Kamena, 3-pokojowe, ostatnie 4 piętro, na mniejsze. (87)733-23-11 SUW

KUPIĘ DESKI sosnowe sezonowane 1 cal (2, 5cm) i o szer. 20cm bez sinizny. Mogą być z trzech stron strugane i szlifowane. 509-676-732, (85)66150-85 BIAŁ KUPIĘ Blachę z demontażu trapez dachówka końcówki z produkcji 609352-267 BIAŁ

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

KUPIĘ stary, rozbiórkowy parkiet dębowy. (85)732-21-16 BIAŁ PŁYTĘ wiórową lub pilśnię, wykładzinę zmywalną. 502-958-563 BIAŁ PŁYTY betonowe oporowe L. 733049-437 SOK PŁYTY betonowe, oporowe tzw.L. 733-049-437 SOK PRZYJMĘ gruz budowlany, ziemię z wykopów. Białystok i okolice. 790722-548 BIAŁ SŁUPKI betonowe 3m, używane, blacha trapezowa ocynkowana. 881555-881 BIAŁ

ŁATY, deski, krokwie. 650 zł m³ 504909-512 BIAŁ ŚCISK do fundamentów, duży. 85 zł szt. 692-801-865 EŁK ŚNIEGOŁAPY 16mb, wysokie, do malowania. 600 zł 510-449-029 AUG ŚRUBY 16, 200 kg. 1, 50 zł kg 609499-004 PISZ ŚRUBY metalowe, dociskowe do warsztatów stolarskich, 4kpl 80 zł (86)271-38-53 ZAM BARAK budowlany, wym. 6.80x2.30. 1.000 zł do uzg. 515-450-695 BIAŁ BLACHA trapezowa, 5 arkuszy, arkusz 1.20x80 130 zł 605-962-475 BIAŁ BLACHA w arkuszach 2.5mm i 3.5mm, cena za arkusz. 200 zł 507-960-008 WYS BLOCZEK acerman 550 szt, nadaje się do zagrody, na ściany ażurowe. 450 zł całość do uzg. 883-264-922 BIAŁ BOJLER elektryczny 120l, używany. 300 zł (86)271-38-53 ZAM BOJLER ze stali nierdzewnej Viessmann, 2-płaszczowy, 200l, poziomy, do postawienia lub zawieszenia, fabrycznie ocieplony, używany, stan idealny. 1.650 zł do uzg. 668-411219 ZAM BRODZIK akylowy, nowy 130 zł 508073-762 BIAŁ

CEGŁA biała 312szt. 1, 20 zł szt. 502310-597 BIEL CEGŁA dziurawka, 320szt. 1 zł szt. 502-310-597 BIEL CEGŁA K3 8700 szt. 1, 50 zł szt. 797239-777 WYS CEGŁA szamotowa. 2, 50 zł szt. 798807-758 BIAŁ CEGŁA z rozbiórki carska, solidna, 800szt. 0, 70 zł szt. 798-918-370 SOK

» CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓKNINY, MEMBRANY , NAJLEPSZE CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY ASORTY MENT ZADZWOŃ DORADZIMY (085)653-92-34, (85)653-92-34 BIAŁ

DACHÓWKA cementowa. 0, 10 zł 798-918-370 SOK DASZEK nad drzwi wejściowe 300 zł (85)715-29-32 BIAŁ DASZEK nad drzwi, markiza, poliwenglan, 190x109cm. 700 zł 692801-865 EŁK DESKI sosna 6.5m³, gr. 3.2mm. 550 zł (85)715-45-33 BIAŁ DESKI sosnowe wysezonowane, oheblowane, 113x10x0.24, 280szt, mogą być na sztachety. 2 zł szt. (85)65348-20 BIAŁ DOM do rozbiórki, stan db. 5.000 zł 792-114-996 SOK DOM wysezonowany, 3 letni, gr. 80mm. 2.000 zł m³ 725-618-327 BIAŁ DRZWI antywłamaniowe, nowe, Porta, szer.80 cm, prawe. 950 zł 795357-211 BIAŁ DRZWI balkonowe, mahoniowe, złote szprosy, 2szt 360 zł szt. 531-865-030 BIAŁ DRZWI do kabiny prysznicowej, 80, szklane. 170 zł 796-335-325 BIAŁ DRZWI drewniane z futryną, sosnowe, nowe 350 zł 794-290-227 BIAŁ DRZWI harmonijkowe pcv, używane, 3szt. 30 zł szt. 511-240-244 SOK DRZWI pokojowe białe, 5szt. 50 zł 515-077-098 BIAŁ

DRZWI pokojowe i łazienkowe nowe, naturalna sosna, filongowe, lakierowane, 80cm, z futryną, 6szt. 760 zł szt. 503-939-342 BIAŁ DRZWI wejściowe 80cm. 100 zł 515077-098 BIAŁ DRZWI wejściowe i balkonowe. 100 zł 507-960-008 WYS DRZWI wewnętrzne 70, 80cm, okleina drewnopodobna. 80 zł szt. 507960-008 WYS DRZWI wewnętrzne białe, 6szt, I gat. ze szkłem. 50 zł szt. (85)718-14-54 BIAŁ DRZWI zewnętrzne, drewniane, używane, 85x205, 1szt. 100 zł (86)271-38-53 ZAM DRZWI zewnętrzne, ocieplane, 85x200 cm, 3 szt. 90 zł szt. 609-499004 PISZ ETERNIT 30 arkuszy, stan db. 5 zł 518-524-903 BIAŁ ETERNIT nowy polski, 50szt. 8 zł szt. do uzg. 513-669-005 HAJ GNIAZDA elektryczne, przełączniki, rozetki, różne, 3-5 zł szt. 511-240244 SOK GONT osikowy, 700szt. 1, 50 zł szt. 512-616-238 BIAŁ GRZEJNIK elektryczny, 2szt, 20001000W, 100-50 zł. 604-444-857 BIAŁ GRZEJNIKI żeliwne 10szt, cena za żeberko. 6 zł 693-409-808 BIAŁ GRZEJNIKI żeliwne, nowe, 14 zestawów po 7 żeberek, cena za zestaw. 100 zł 502-310-597 BIEL GRZEJNIKI panelowe, Kermi, nowe, V33, 70x60, 4szt 240 zł szt. 508-073762 BIAŁ GRZEJNIKI Purmo, 90x140 cm, 2 szt. 350 zł szt. 795-357-211 BIAŁ GZEJNIK łazienkowy, dabinkowy, duży, nowy, 60x180 330 zł 604-922094 BIAŁ GZEJNIK panelowy, nowy, podwójny, 3szt 160 zł szt. 794-290-227 BIAŁ KABEL 2-żyłowy. 50 zł 513-669-005 HAJ

33

KABINA prysznicowa szklana, narożna +brodzik, 80, kpl. 370 zł całość 604922-094 BIAŁ KAFLE białe. 1 zł szt. 606-448-844 HAJ KAFLE piecowe 19x12 cm, białe. 5, 50 zł 798-807-758, (85)744-10-80 BIAŁ KOCIOŁ c.o. 60kW, blacha 7mm, węglowo-miałowy. 4.000 zł (85)71867-01 BIAŁ KOCIOŁ c.o. 60kW, z blachy 7mm, węglowo-miałowy. 4.000 zł 512278-797 BIAŁ KOCIOŁ c.o. węglowo-miałowy, 6kW. 4.000 zł 512-278-797 BIAŁ KONTENER biurowo-budowlany 2.5x6.5m, wydzielona łazienka. 5.700 zł do uzg. 666-398-525 BIAŁ KONTENERY budowlano- biurowe, ocieplane, 2 szt. 4.000 zł szt. 733049-437 SOK KROKWIE 9x7, 14x7, deska 2.5cm, 11m³. 550 zł (85)715-45-33 BIAŁ KROKWIE ze słupów, 14szt. 80 zł szt. (85)718-14-54 BIAŁ KUPIĘ stary, rozbiórkowy parkiet dębowy. (85)732-21-16 BIAŁ LAMPA uliczna. 150 zł 797-680-383 GRAJ LEPIK na gorąco, ok. 80kg. 120 zł 511240-244 SOK LISTWY dachowe, łaty, 250x5cm 500mb. 1 zł mb 660-636-023 GRAJ LUKSFERY nie używane 15x15 cm, mam ich ok. 500 sztuk 1, 40 zł szt. (86)476-41-12 WYS LUKSFERY z rozbiórki, 32 szt, 20x20cm 4 zł szt. (86)271-38-53 ZAM MATERIAŁY instalacji sanitarnej. 30 zł do uzg. 606-411-588 BIAŁ NAKRAPIARKA do tynków 100 zł (86)271-38-53 ZAM OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 3szt, 60 uniwersalna 3szt, 80cm lewa 1 szt. 45 zł szt. 511-240-244 SOK OKAP kuchenny 100 zł (85)715-2932 BIAŁ OKNA 2, 3-skrzydłowe. 80 zł szt. 507960-008 WYS

OKNA drewniane sokólskie, na szklarnię, używane, 10szt. 1.500 zł 604-420-980 BIAŁ OKNA drewniane z rozbiórki, stan bdb, 31szt, 148x48cm. 5 zł szt. 789372-508 SOK OKNA i drzwi, nowe, pozostałość po budowie, 50-500 zł. (85)715-29-32 BIAŁ

» OKNA NIETYPOWE Z DEMONTAŻU, DREWNIANE 100 zł (0-85)743-78-17, (85)743-78-17 BIAŁ

OKNA plas kowe, używany 120x138, 4szt. 250 zł szt. 505-040-746 BIAŁ OKNA skrzynkowe, drewniane z futrynami, szer.120x88, 3szt, solidne 270 zł szt. 794-290-227 BIAŁ OKNA z futrynami z prywatnej stolarni, bez szyb, 150x120cm 3szt, 150x80cm 1szt. 850 zł 506-350-113 BIEL OKNO 146x207cm, 5szt. 500 zł szt. 506-984-247 BIAŁ OKNO 149x235cm, 20szt, nowe. 500 zł szt. 506-984-247 BIAŁ OKNO 170x200 cm, 3-dzielne. 400 zł 506-984-247 BIAŁ OKNO 210x86 cm, 176x143 cm, 198x168 cm. 250 zł szt. 506-984247 BIAŁ OKNO 75x44cm. 40 zł 609-405-958 BIAŁ OKNO pcv, nowe, szer.147x114 540 zł 796-335-325 BIAŁ OKNO pcv-witryna, 2-dzielna, 203x214 440 zł 531-865-030 BIAŁ OKNO plas kowe z demontażu, 86x143 cm. 250 zł 785-642-439 MOŃ OPRAWA oświetleniowa przemysłowa, z puszką, fi 37cm1szt, oprawy hermetyczne kanałowe, 2050 zł szt. 511-240-244 SOK PŁOT betonowy segmentowy, ok. 60mb. 2.000 zł 604-420-980 BIAŁ PŁYTA laminowana brąz 122x182x16, 14szt. 15 zł m² (85)653-48-20 BIAŁ PŁYTA laminowana, elementy boazeryjne, 190x28 cm, 40 mb. 8 zł mb (86)271-38-53 ZAM


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

34

Kombinat Budowlany Białystok ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok tel: (85)741-64-02 (85)741-50-87 www.kombinatbud.com.pl e mail: kombinat@kombinatbud.com.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przy ul. Zakątek w Białymstoku. W ofercie ostatnia szeregówka o pow. 211 mkw.

Gotowe do odbioru

2.990zł/mkw.

Budynek wielorodzinny dwu- i trzypiętrowy z windą przy ul. Warszawskiej 52 w Białymstoku. W ofercie ostatnie mieszkanie o pow. 90,5 mkw.

Gotowe do odbioru

4.500zł/mkw.

Budynek mieszkalny przy ul. Lewandowskiego 6 (dawna Traugutta) w Białymstoku. Trzy i pięć pięter, 6 klatek, 107 mieszkań, 81 garaży podziemnych, 15 miejsc postojowych, 2 lokale usługowe. W ofercie 4 mieszkania o pow. ponad 60mkw.

Gotowe do odbioru

3.880zł/mkw.

Budynek wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia PP 56 w Białymstoku. Trzeci z 5 budynków w zespole mieszkaniowym. 6 kondygnacji, 8 klatek schodowych, 128 mieszkań, 80 garaży, winda, plac zabaw, parkingi. W ofercie ostatnie mieszkanie.

Gotowe do odbioru

3.880zł/mkw.

4- i 5-piętrowy budynek wielorodzinny przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 58. Łącznie 61 mieszkań o pow. 33-65mkw., 23 garaże i komórki lokatorskie w cenie mieszkań. W ofercie 3 mieszkania.

Gotowe do odbioru

4.324zł/mkw.

Mieszkania w zabudowie szeregowej przy ulicy Jagiellońskiej w Białymstoku. Siedem budynków jednorodzinnych, w każdym po 2 lokale mieszkalne (na I i II piętrze) oraz garaże z dwoma miejscami parkingowymi i kotłownią na parterze. Na pierwszym piętrze zaprojektowano mieszkania trzy- i czteropokojowe o pow. 70,30-74,00mkw. Drugie piętro to mieszkania o pow. 98,50-102,40mkw – trzypokojowe z atrakcyjnymi antresolami.

Gotowe do odbioru

367-423 tys. zł.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi ul. Krakowskiej w Białymstoku. Projekt obejmuje 78 mieszkań o pow. 32,75-74,35mkw.

Gotowe do odbioru

5.130-5.244zł/mkw.

tel. 85 744 88 99

PŁYTKI chodnikowe 50x50cm, 200szt. 4 zł szt. 662-744-100 BIAŁ PŁYTKI chodnikowe, używane, kolor ceglasty, ok. 100m². 20 zł m² do uzg. 518-261-798 OMA PŁYTKI mrozoodporne, gres, 10x10cm, 12m² 250 zł 796-335-325 BIAŁ PŁYTY drogowe o wym. 3x1.3x15, około 40 sztuk. 180 zł szt. 504-361889 WYS PŁYTY szalunkowe ze sklejki wodoodpornej 16mm, ok. 100m². 25 zł m² 692-740-525 BIAŁ PARKIET 14m². 420 zł całość do uzg. 606-144-991 BIAŁ PARKIET, dąb, jesion, 13m². 430 zł do uzg. 606-144-991 BIAŁ PIEŃ orzecha włoskiego o długości 2.90m, obwód w połowie pnia 172cm, średnica przy konarach 60cm. 2.500 zł do uzg. 601-647-241 SOK PIEC c.o. 19kW ze sterownikiem, na paliwo stałe, stan bdb. 1.200 zł 504418-220 HAJ PIEC. 5.500 zł 509-854-012 BIAŁ

» PIECE KAFLOWE Z CHLEBAKIEM Z LAT 60, PŁYTKA, 2SZT, 1 PIEC TYPU

Budynek D to jeden z czterech budynków (B, C, D, E) realizowanych przy ul. 42 Pułku Piechoty (dawniej 27 lipca) w Białymstoku z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi. Zaprojektowano 72 mieszkania dwu-, trzypokojowe o pow. 38,0-64,90mkw.

Gotowe do odbioru

4.048-4.232zł/mkw.

Budynek przy ul. I Armii Wojska Polskiego to kolejna inwestycja w tej części miasta. Budynek mieszkalny wielorodzinny 12klatkowy, 3 piętrowy z 121 mieszkaniami, 112 garażami i miejscami postojowymi ogólnodostępnymi. Mieszkania o pow. od 26mkw do 66 mkw zlokalizowano na parterze i trzech piętrach.

Gotowe do odbioru

4.140-4.324zł/mkw.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ogrodowej został zaprojektowany jako 3-klatkowy, 3- i 4- piętrowy, z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym, o konstrukcji w technologii tradycyjnej. Projekt obejmuje 48 mieszkań o pow. od 34mkw do 74mkw i 45 miejsc parkingowych w podziemiu.

Gotowe do odbioru

4.968–5.060 zł/mkw.

Budynek C to kolejny z czterech budynków (B, C, D, E) realizowanych przy ul. 42 Pułku Piechoty (dawna ul. 27 Lipca) w Białymstoku, z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi. Na poziomie parteru zlokalizowano 6 lokali usługowych o powierzchni 43 do 67mkw. Zaprojektowano 50 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych o powierzchniach od 30 do 66mkw. Niewątpliwą atrakcją mieszkań na parterze są tarasy.

Czerwiec 2014r.

4.140-4.324zł/mkw.

Budynek B wchodzi w skład czterech budynków (B, C, D, E), które powstaną przy ul. 42 Pułku Piechoty (dawna ul. 27 lipca) w Białymstoku. Konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii mieszanej: częściowo tradycyjnej – murowanej, a częściowo szkieletowej - wylewanej. Jest to budynek o wysokości IV kondygnacji z dachem płaskim. Budynek jest podpiwniczony, a w kondygnacji podziemnej znajdują się garaże. Komórki bądź piwnice są w cenie mieszkania. Na parterze zlokalizowano mieszkania z tarasami. Zaprojektowano 36 mieszkań dwu- i trzypokojowych o pow. od 38,30 mkw do 68,70 mkw.

Sierpień 2014r.

4.232-4.800zł/mkw.

ŚCIANKA W CAŁOŚCI LUB DO ROZ BIÓRKI, STAN BDB, LUB SPRZEDAŻ POJEDYNCZYCH KAFLI. 800 zł 694175-685 BIAŁ

PODWOZIE barakowozu, 7x2.4 m, 3 szt. 5.000 zł szt. 733-049-437 SOK PORĘCZE i słupy dębowe. 60 zł 720811-872 BIAŁ PRĘT metalowy okrągły fi 40 i fi 58mm, dł. ok. 2.5mb, gatunek 40h i fi 30, 35mm po 1.5mb, 1.60-2.30 zł mb. 511-240-244 SOK PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)27138-53 ZAM PUSTAKI wiórobetonowe 350szt, Nowodworce. 3, 50 zł szt. 692-740525 BIAŁ RURA fi 100, dł. 2.5m, 6szt. 55 zł szt. 662-744-100 BIAŁ RURKI chromowane fi 10mm, 36mb 3 zł mb (86)271-38-53 ZAM RURY fi 70, na słupki, dł. 2mb, 50szt. 21 zł szt. 698-580-099 BIAŁ RURY Fi60, dł.2mb, 50szt 18 zł szt. 698-580-099 BIAŁ RURY grubościenne, fi 14cm, 500kg 1, 60 zł kg 609-499-004 PISZ RURY różnej średnicy, ok. 3t. 1, 70 zł kg 609-499-004 PISZ RYNNY blaszane ocynkowane 8mb, nowe 20 zł mb (86)271-38-53 ZAM RÓŻNE, pozostałość po budowie, od 5 do 10 zł. 795-999-550 BIAŁ SŁUPKI betonowe do siatki, wys. 2.30m, do siatki 150cm, 200szt. 20 zł szt. 506-799-992 ŁOM SŁUPKI ogrodzeniowe fi.45, metalowe 2m dł. 17 zł szt. 608-688-559 BIAŁ SŁUPKI ogrodzeniowe, 300 szt, 20-30 zł 533-539-848 AUG SŁUPY betonowe 9-12m, na garaż, wiatę na słomę, 50szt. 105 zł szt. 511-995-497 MOŃ SCHODY drewniane, kręcone, jesionowe, szer. stopni 80cm, 13 stopni, stan bdb. 1.900 zł 781-072-302 BIAŁ SEDES wiszący, nowy 130 zł 508-073762 BIAŁ SIATKA stalowa 150cm wys. dł. 1km. 100 zł mb 887-585-355, (85)650-5392 BIAŁ SKRZYDŁA okienne drewniane, białe, I gatunek, 72szt. 10 zł szt. (85)71814-54 BIAŁ SKRZYDŁA okienne pcv-jako witryna, 50x175, 6szt 80 zł szt. 794-290227 BIAŁ SKRZYNKĘ budowlaną kompletną ze słupem i kablem - sprzedam 600 zł całość do uzg. 508-069-915 BIAŁ SPICHLERZ z bala 18x6. 5.000 zł 792554-708 ŁOM STEMPLE budowlane 120szt, 2.30m, oraz rygi. 4 zł 600-250-522 SUW STODOŁA z bala, 2-drzwiowa, stan db, 16x7.3m, kryta dachówką cementową, gm. Narew. 6.000 zł do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ

STOJAK metalowy do przewozu okien 2x3. 750 zł (86)215-02-75 ŁOM

» 1.800 SZAMBA BETONOWE SZCZELNE, 6M³ ZŁ, 12M³ 2.800 ZŁ, ATEST PZH, ZIMOWA PROMOCJA, SPRAWDŹ NAS. 510-355-120

SZAMBO ŻELBETONOWE, 2SZT, 6M³, » 1800 ZŁ, 12M³, 2600 ZŁ, ATEST PZH. 600-588-666

SZAMBO betonowe 10m³. 2.600 zł 600-588-666 ŁOM SZTACHETY 90-160cm, 1.80-5.10 zł. 698-580-099 BIAŁ SZTACHETY świerkowe zaokrąglone, 500szt, 125x10x2.5cm, gm. Nowinka. 2, 80 zł szt. (87)641-00-98 AUG SZTACHETY heblowane, zaokrąglone 100-150cm, szer. 8.5, gr. 23mm, 2.80-3.30zł-szt. 889-597-735 AUG SZTACHETY heblowane, zaokrąglone 120x8x2cm. 2, 50 zł szt. 889-597735 AUG SZTACHETY olchowe 3 zł szt. 515812-949 SIEM SZTACHETY olchowe suche wym. 1.20mx8cm 0.22mm, ok 400szt. 4 zł szt. 660-636-023 GRAJ SZTACHETY osikowe, 1.20m wys, 300szt. 3, 50 zł szt. 512-616-238 TRALKI balustradowe 5cmx5cmx90cm, 400szt. 14 zł szt. 502-310597 BIEL UMYWALKA 50 z postumentem, kpl, nowy, otwór na baterię. 110 zł 796335-325 BIAŁ WAŁKI stalowe, fi 50mm 1, 60 zł kg 609-499-004 PISZ WANNA blaszana 60 zł 531-865-030 BIAŁ WANNA emaliowana z nogami 150 zł 794-290-227 BIAŁ WC drewniane nowe, 2szt. 490 zł szt. 698-580-099 BIAŁ WINDA budowlano towarowa, księga dozoru technicznego. 7.000 zł 733049-437 SOK ZAMKI do drzwi, z kluczykami i klamkami, 7 kpl, 30-40 zł. 511-240-244 SOK ZBIORNIK betonowy wodoszczelny 4, 12m³, atest pzh, gwarancja, 1.200-2.600 zł. 1.200 zł 690-485262 ŁOM ZBIORNIK stalowy na olej napędowy, 1.500l 700 zł 609-499-004 PISZ ZLEW 2-komorowy żeliwny, syfon. 100 zł 511-240-244 SOK ZLEW kuchenny, 2-komorowy 50 zł (85)715-29-32 BIAŁ ZLEW kuchenny, akylowy, biały, nowy 150 zł 604-922-094 BIAŁ ZLEW kuchenny, używany 50 zł 796335-325 BIAŁ ZLEW nierdzewny, 2 komory +ociekacz, 60x140. 140 zł 794-290227 BIAŁ

USŁUGI BUDOWLANE STANY SUROWE

BUDOWA domów kanadyjskich, remonty, wykończenia mieszkań, lokali, biur, atrakcyjne ceny. 606-873-479 BIAŁ

BUDOWA domów, adaptacje, ocieplenia poddaszy, struktury, elewacje budynków, tynki, posadzki agregatem, szpachlowanie, łazienki, wykończenia, Suwałki, okolice. 510412-369 SUW

DOMÓW, DACHY, ELE » BUDOWA WACJE, OGRODZENIA, WENTYLACJE, ROZBIÓRKI, DORADZTWO. 720-811020 BIAŁ

BUDOWA domów, garaży, obór, przeróbki budowlane, spawanie drzwi garażowych, wierzei, szybko, solidnie, tanio. 502-268-731, (85)650-19-61 WYS BUDOWA domów, garaży, obór. Szybko solidnie tanio, 40lat doświadczenia. 502-268-731, (85)650-19-61 ZAM DOMÓW, OBÓR, OD POD » BUDOWA STAW PO DACH, REMONTY, TANIO I SOLIDNIE. 698-485-301


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99 BUDOWA domów, z materiałami lub bez. 602-848-112 BIAŁ BUDOWA ogrodzeń klinkierowych, z kamienia piaskowego, panelowych i betonowych oraz siatka. 606-768415 WYS DACHY z wióra osikowego 85 zł m² do uzg. 663-201-446 SUW DOCIEPLENIA elewacji wata, styropian, szalówka, sztukateria, piaskowiec, bonie, montaż obróbek rynien parapetów, własne rusztowanie, surowe stany, inne budowlan 509517-923 BIAŁ DOCIEPLENIA, remonty, renowacje elewacji, ogrodzenia klinkierowe, inne prace budowlane, niepijąca brygada, konkurencyjne ceny. 693721-754 BIAŁ FIRMA budowlana wykona elewacje, docieplenia, montaż ceramiki sanitarnej, zabudowy, ściany działowe, wysoka jakość wykonania, rzetelność, terminowość. 609-364895 BIAŁ KOMPLEKSOWE krycie dachów papą, blacha, ceramika, utylizacja starego dachu, przyjmujemy zlecenia z całego regionu podlaskiego. 660136-487, 506-684-973 BIAŁ KOMPLEKSOWE układanie kostki brukowej, granitowej, odwodnienia. 783-674-883 BIAŁ KOMPLEKSOWE układanie kostki brukowej, granitowej, odwodnienia. 783-674-883 BIAŁ KOMPLEKSOWE usługi brukarskie, chodniki, parkingi, posesje itp. 603875-491 BIAŁ

USŁUGI brukarskie, bruk tradycyjny z kamienia polnego na podsypce żwirowej bez krawężników i cementu, starodawna metoda, całe podlaskie. 4 zł m² do uzg. 789-373-916 BIEL USŁUGI budowlane, domy, garaże, obory, szybko, solidnie, tanio. 502268-731, (85)650-19-61 BIAŁ WYKONUJEMY remonty mieszkań domów kompleksowo oraz stany surowe budynków od fundamentu po dach szybko i solidnie białystok i okolice wystawiamy rachunki polecam 731-902-671, (11)111-11-11 BIAŁ WYKONUJEMY: pokrycia: - pokrycia dachowe dachówką betonową obróbki blacharskie: - blach 1 zł do uzg. 733-220-165 GIŻ

ROBOTY ZIEMNE

» LUXBRUK, ROK ZAŁOŻENIA 1988, PROFESJONALNE UKŁADANIE POL BRUKU, KOSTKI GRANITOWEJ, KAMI ENIA NATURALNEGO, AUGUSTÓW I OKOLICE, WWW.KMNAUMOWICZ.PL. 507-942-987, (87)644-73-41 AUG

POLBRUKU KOSTKA, » UKŁADANIE GRANIT, PŁYTY, AŻURY ITD. SOLID NIE I TANIO, FACHOWE DORADZTWO. 533-506-674

BRUKARSKIE: UKŁADANIE KO » USŁUGI STKI BRUKOWEJ, RENOWACJA CHOD

NIKÓW, PALISADY, NAWIERZCHNIE KAŻDEGO RODZAJU, USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY, SOLIDNIE 605-871-091 BIAŁ

» OBRÓBKI KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, BLACHARSKIE, IZOLACJE, DACHY, TARASY, BIAŁYSTOK. 507-369290 BIAŁ

OFERUJĘ usługi ogólnobudowlane: budowy domów od podstaw, stany surowe, roboty ziemne, ogrodzenia, elewacje, malowanie, szpachlowanie, brukarstwo itp. 725-455-344 EŁK OGRODZENIA klinkierowe, automatyka fundamenty, sztachety, siatka. 721-603-373 BIAŁ POKRYCIAdachoweblachodachówką, blachy trapezowe, papa termozgrzewalna, podbitki, szalówki, orynnowania, okna dachowe, szalowanie budynków, więźba. 10 zł m² 501692-028 BIAŁ POLBRUK SOLIDNIE i tanio Fachowe doradztwo kostka płytki gazony ażury palisada itd 533-506-674 BIAŁ REMONTY, wykończenia wnętrz, szpachlowanie, gładzie, malowanie, tanio, zwinnie, szybko. 12 zł m² 518220-340 BIAŁ SPRZEDAŻ, montaż, żeliwnych wkładów kominkowych. 798-807758, (85)744-10-80 BIAŁ STANY surowe budynków na zaprawę, klej lub piankę; dobudówki, rozbudowy domów; ogrodzenia klinkierowe; wszystkie roboty murarskie. 509-077-466 BIAŁ STANY surowe, budowa domów i budynki gospodarcze, kominy systemowe, wszystko z klinkieru. 3 zł szt. do uzg. 502-741-315 MOŃ STANY surowe, tanio. 696-463-139 BIAŁ STANY surowe, więźby, elewacje, remonty, kompleksowo. 501-073-997 BIAŁ TYNKI agregatem gipsowe, cementowe. 794-529-278 BIAŁ TYNKI agregatem, gipsowe, cementowe, szpachlowanie, malowanie, poddasza. 794-414-634 BIAŁ TYNKI tradycyjne cementowo-wapienne zacierane piaskiem kwarcowym, najwyższa jakość, tanio. 507-647-167 TRADYCYJNE, FACHOWA, SOL » TYNKI IDA I RZETELNA USŁUGA, 100 PRO

CENT SATYSFAKCJI, DOŻYWOTNIA GWARANCJA 507-719-469 BIAŁ

USŁUGI koparką kołową, koparkoładowarką, wykopy, obsypywanie budynków, niwelacja terenu, kopanie, czyszczenie rowów melioracyjnych, odśnieżanie. 886-258-470 BIAŁ

OKNA I DRZWI

MONTAŻ, sprzedaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, atrakcyjne ceny zimowe. 789-286-076 BIAŁ

POZOSTAŁE

BRAMY garażowe i segmentowe, napędy i automaty do bram nowe lub używane, od 300 zł. 794-015972 BIEL BUDUJĘ garaże, hale, stodoły, słupy betonowe, formy własne, ok. Ciechanowca. 515-431-152 WYS

DEKARZ wykona nieduże prace blacharsko -dekarskie, tradycyjnie i nowocześnie, krycie papą 506-460-190 termozgrzewalną. BIAŁ ELEWACJE solidnie i tanio. 518-725906 BIAŁ KIEROWNIK budowy, nadzory, roboty budowlane różne, tanio. 518540-262 BIAŁ KRYCIE dachów papa termozgrzewalna, naprawa i renowacja dachów, rynien blacharki. Izolacja tarasów, fundamentów, garaży. Docieplenia wełna, styropapa. 5 zł m² +VAT do uzg. 506624939 BIAŁ MAŁE Remonty - malowanie, gipsowanie, glazura, suche tynki, przeróbki hydrauliczne, przeróbki elektryczne, łazienki od A do Z. 511-483-250, (85)749-52-69 BIAŁ MALOWANIE płotów okien budynków wstawianie okien drzwi montaż szalówki błazeri budowa domków letniskowych szklarni altanek rozbiórki 515-608-076 BIAŁ

TYNKI tradycyjne. 12 zł m² 502-053516 BIAŁ

MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166-153 BIAŁ

UŁOŻĘ polbruk, granit, płyty ażurowe, płytki chodnikowe, kamień polny, krawężniki, obrzeża, gazony, palisada, szybko i solidnie. 513-342-573 BIAŁ

UKŁADANIE polbruku, kostki granitowej, usługi koparko-ładowarką. 791-532-039 MOŃ

UKŁADANIE POLBRUKU, KOSTKI KAMIENNEJ ITP, TANIO I SOLIDNIE 796-600-648 BIAŁ

NAGROBKI, pomniki, grobowce, już od 4.900 zł, najtaniej w regionie, chińskich nie montujemy 606-755190 BIAŁ OFERUJĘ malowanie profesjonalne, czyste i solidne. 604-435-008 SUW OFERUJE ogrodzenia z kamienia, grille z wędzarnio, kapliczki, oczka wodne, altanki z kamienia, elewacje itd. Posiadamy doświadczenie. 150 zł m² do uzg. 695-442-608 BIAŁ OGRODZENIA metalowe, betonowe, drewniane, z klinkieru, z bloczków łupanych, bramy przesuwne, skrzydłowe, garażowe, balustrady, poręcze, automatyka do bram. 660918-263 BIEL OGRODZENIA z kamienia, grille z wędzarnią, piwnice, kapliczki, itd. 695-442-608 OGRODZENIA z kamienia, grille z wędzarnio, kapliczki, oczka wodne, piwnice, elewacje, podmurówki, wjazdy itd. Wieloletnie doświadczenie!! 100 zł m² do uzg. 695-442-608 ZAM PIECE kaflowe wykonam, ok. Hajnówki, Michałowa. 507-631-138, (85)685-70-21 HAJ POMNIKI lastrykowe, granitowe. 501306-115 BIAŁ POSADZKI agregatem, solidnie. 510453-001 BIAŁ POSPRZĄTAM, przygotuje plac pod budowę. 501-344-522 BIAŁ PRACE ślusarsko- spawalnicze na terenie klienta, zadaszenia i wiaty, ogrodzenia. 730-337-365 BIAŁ PRODUKCJA i sprzedaż siatki ogrodzeniowej. 504-118-139 GRAJ PROJEKTOWANIE i zakładanie ogrodów, projekty 3D, zakładanie trawników, budowa oczek wodnych, kaskad, strumieni, układanie kostki brukowej. 783-674-883 BIAŁ PROJEKTOWANIE i zakładanie ogrodów, projekty 3D, zakładanie trawników, budowa oczek wodnych, kaskad, układanie kostki brukowej, granitowej, pielęgnacja. 783-674883 BIAŁ

» PRZENOSZENIE STARYCH DOMÓW, BUDOWA NOWYCH, DACHY, SZAL ÓWKI, TANIO I SOLIDNIE. 698-485301

REMONTY domów, płytki, malowanie, szpachlowanie, podwieszane sufity, itp, tanio i solidnie, takie lazienki za 1500 do 2000. 518-567-131 ŁOM REMONTY od a do z, płytki, zabudowy, gk, hydraulika, elektryka, gładzie, malowanie, itd, tanio i na czas. 880-874-852 BIAŁ BETONOWE WODOSZC » SZAMBA ZELNE 4, 6, 8, 10, 12M³, OD 1500 ZŁ,

CERTYFIKATY energetyczne (świadectwa energetyczne) szybko, tanio i profesjonalnie, nie buduj pożeracza energii. 507-697-083 BIAŁ

OGRODOWE, ALTANY, STOŁY, » MEBLE HUŚTAWKI, STUDNIE WG. WZORÓW KLIENTA, TANIO. 698-485-301

NADZÓR budowy, prowadzenie dziennika budowy, wykonawstwo ogólnobudowlane, ogrodzenia, fundamenty, konstrukcje murowe i żelbetowe, więźba dachowa. 668247-224 BIEL NAGROBKI, pomniki, grobowce, już od 4.500 zł, chińskich nie montujemy. 4.500 zł całość 696-459-127 BIAŁ

35

ATEST PZH, MONTAŻ GRATIS. 600588-666

UKŁADANIE kostki brukowej KosBruk. Renowacja starych nawierzchni. sprzedaż kostki. tanio szybko solidnie. Dwa lata gwarancji. Zapisy na 2014 r. 514338277 1 zł m² do uzg. 514-338-277 ZAM KAMIENIARSKIE, POMNI » USŁUGI KI, DOPISYWANIE LITER NA CMEN

TARZU, ZŁOCENIE, MONTAŻ LIT ER MOSIĘŻNYCH, RENOWACJA, PODNOSZENIE POMNIKÓW, WWW. KAMIENIARSKO BUDOWLANE.PL 609-462-494 BIAŁ

USŁUGI Spawalnicze i Budowlane 730-109-800 BIAŁ WYKOŃCZENIA wnętrz, zabudowa poddaszy, elektryka, hydraulika, płytki, itp, szybko i solidnie. 880874-852 BIAŁ WYKONAM piece kaflowe i kominki. 539-158-744 SIEM

KUPIĘ KUPIĘ zepsuty sprzęt AGD, pralki, lodówki, kuchenki gazowe, piecyki wieloczerpalne, zamrażarki, chłodziarki do mleka, zmywarki. 20 zł szt. 512-281-863 BIAŁ LODÓWKĘ, pralkę, meble używane, regał, sza ę, stolik, w niskiej cenie, stan db. 781-072-309 BIAŁ MASZYNKA do mielenia mięsa, nr 32. 604-090-589 BIAŁ ZAMRAŻARKA skrzyniowa, ok. Białegostoku. 500-238-872 BIAŁ

SPRZĘT AGD ŻELAZKO małe, turystyczne, prawie nowe. 25 zł do uzg. (85)652-0825 BIAŁ ŻELAZKO Philips, białe 70 zł 605-962475 BIAŁ ALKA automatyczna Candy, mała. 600 zł 500-587-474 BIAŁ

BUTLA turystyczna 2.5kg, nowa 35 zł 511-240-244 BIAŁ FRYTKOWNICA Tefal, mało używana, stan bdb. 70 zł 663-206-992 BIAŁ GARNEK Zepter, patelnia królewska, nowy. 1.000 zł 530-199-074 BIAŁ GOFROWNICA nowa, profesjonalna, na gwarancji, moc 1500W. 800 zł 666-045-991 BIAŁ KUCHENKA gazowa z piekarnikiem +okap gra s. 500 zł 608-098-015 KUCHENKA gazowa, po 16.00. 150 zł (85)744-97-29 BIAŁ KULE ekologiczne do prania, 2szt, nowe, oryginalne opakowanie. 19 zł 500-100-255 BIAŁ LODÓWKA Argo stan bdb. 480 zł 662-593-789 SUW LODÓWKA mała. 250 zł 696-125-174 BIAŁ

PŁYTA ceramiczna Amica, 2 palniki gazowe+2 elektyczne 250 zł 794290-227 BIAŁ PIEKARNIK niemiecki 50 zł (85)71529-32 BIAŁ PIEKARNIK, płyta ceramiczna, zmywarka, lodówka 2-drzwiowa, 3 szuflady do mrożenia na dole, niemieckiej firmy Neff, do zabudowy. 900 zł kpl 512-664-350 BIAŁ PODGRZEWACZ wody, trójfazowy. 700 zł 600-900-969 BIAŁ PRALKA Amica, nowa, gwarancja 5 lat, wsad 5kg, zamiana na auto. 1.300 zł 608-517-673 BIAŁ PRALKA automatyczna Beka, stan dobry. 120 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ PRALKA Frania, sprawna, stan bdb. 150 zł 511-240-244 SOK PRALKA Whirpool, wsad 6kg, 1200

gabaryty, moc 1300W.Gra s przepisy lub kalendarz. 20 zł 500100-255 BIAŁ ZAMRAŻARKA Polar 4 szufladowa, transport gra s, wys. 120cm. 100 zł 512-281-863 BIAŁ ZAMRAŻARKA skrzyniowa Mors 221, używana, wymieniony agregat na nowy. 200 zł 507-502-202 BIAŁ

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŻYRANDOL 4szt, kinkiet 3szt, używane, 15-80 zł. 511-240-244 SOK ŻYRANDOL nowy 3 ramienny. 120 zł 660-539-131 BIAŁ ŻYRANDOL, 50-100 zł szt. 508-587660 BIAŁ

CHODNIK RĘCZNIE TKANY NA KROSNACH, SZER. 70CM, DŁ. DOWOLNA, GDYŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA CHODNIKA W DOWOLNYM MIEJSCU, WIELOKOLOROWY, DWUSTRONNY, GRUBY. 20 zł mb 505-105-970 BIAŁ

LODÓWKA Polar. 350 zł 696-125-174 BIAŁ LODÓWKA Whirlpool z zamrażalką dwu szufladową, stan dobry. 120 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ LODÓWKA. 700 zł 608-098-015 LODÓWKA. 200 zł 501-398-253 AUG LODÓWKO zamrażarka, stan dobry, transport gra s. 100 zł 512-281-863 BIAŁ MASZYNA Łucznik, sza owa, czarna, składana. 250 zł 604-922-094 BIAŁ MIKROFALA, stan bdb 60 zł 530-908722 BIAŁ ODKURZACZ przemysłowy Starmics ARD 1435, niemiecki, używany, moc 1200W max 1400W. 750 zł 797-613312 MOŃ OKAP kuchenny ze stali niedzewnej 170 zł 508-073-762 BIAŁ OKAP kuchenny, pochłaniacz 70 zł 531-865-030 BIAŁ

obrotów, rok gwarancji. 400 zł 601673-248 HAJ PRALKO wirówka z podgrzewaczem wody, mało używana. 180 zł 502062-886 KOL ROBOCLEAN Aura +osprzęt, kpl. do prania, trzepaczka do dywanów, turbo-szczotka i kpl. końcówek czyszczących, idealny dla alergików. 4.000 zł 502-062-886 KOL SILNIK do pralki automatycznej polskiej 45 zł. i do pralki zwykłej 35 zł 514219-618 BIAŁ SUSZARKA do włosów Zelmer 1400W, składana rączka, nawiew zimnego powietrza, regulacja prędkości, uchwyt do podwieszenia, koncentrator powietrza, nowa. 50 zł 500-100-255 BIAŁ SUSZARKA do włosów, stan db. 15 zł do uzg. (85)652-08-25 BIAŁ SUSZARKA do włosów, turystyczna, składana rączka, dwuzakresowa, nieużywana, w opakowaniu, małe

DRZWI wewnętrzne, kompletne, z ościeżnicą, 60 70 3x80. 200 zł 608391-964 BIAŁ DRZWI zewnętrzne, lewe, drewniane+ zamek gerda. 370 zł do uzg. 500-587-474 BIAŁ

DYWAN FUTRZAK 2X1.5M, STAN BDB 150 zł 505-105970 BIAŁ

DYWAN jasny beżowy, 2.40 x 1.60 60 zł 605-962-475 BIAŁ DYWAN wełniany 2x3m. 200 zł (85)718-14-54 BIAŁ KARNISZE, brązowy 4m oraz 2.20m, czarny 5m. 50 zł szt. 515-077-098 BIAŁ KLAMKI łazienkowe z blokadą, 3szt. 36 zł szt. 514-219-618 BIAŁ SAMOWAR. 200 zł 508-587-660 BIAŁ WANNA żeliwna z syfonem, używana. 140 zł 511-240-244 SOK


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

36 ASKO S.A.

R. i B. Andrzejewscy Białystok

Campo Grabińscy s.j. ul. Grodzieńska 35 16-010 Wasilków kom. 664 852 571 biuro@campo-domy.pl www.campo-domy.pl

Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sokolej w Białymstoku. Doskonała lokalizacja:osiedle Mickiewicza w Białymstoku. W bezpośrednim sąsiedztwie: sklep, szkoła, przedszkole, komunikacja miejska. Zostały trzy domy.

Gotowe do odbioru

Od 395tys.zł. do 420tys.zł.

Sześciokondygnacyjny budynek mieszkalnousługowy przy ul. Berlinga w Białymstoku.

2015r.

Od 3.900zł/mkw do 4.800zł/mkw.

Domy szeregowe - „Osiedle Zielona Górka” z Przedszkolem przy ul. Weneckiej 2 w Starosielcach (skraj Zielonych Wzgórz) - II etap. Domy dostępne: 3 segmenty środkowe, 2 segmenty brzegowe o pow. działek od ok. 300mkw do 600mkw. Pow. domów: 189-218mkw. z garażem. Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Dogodne warunki spłaty. Możliwość negocjacji ceny.

I kwartał 2014r.

Od 2.350zł/mkw.

Osiedle Leśne w Wasilkowie. Zespół domów jednorodzinnych i szeregowych (łącznie 80 domów) na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Domy o pow. 160 mkw., działki od 1.000 mkw., szeregówki - 150-170 mkw. na działkach 280-330 mkw.

Trzy pierwsze etapy ukończone, czwarty – w budowie

Od 369 tys. do 449 tys. zł szeregówki i 560-660 tys. zł za domy

Osiedle miniszeregówek przy ul Wierzbowej w Wasilkowie

Gotowe do odbioru

299 tys. zł.

„Nad Stawami” - osiedle luksusowych domów jednorodzinnych przy ul. Rybackiej w Białymstoku (okolice Stawów Dojlidzkich w pobliżu Zaścianek). Osiem domów o pow. 172mkw. (łącznie z garażem jednostanowiskowym) na działkach od 540 do 660mkw.

Gotowe do odbioru

Od 460 tys. zł.

F.B.-H. DOMBUD s.c.

Dwa funkcjonalne domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Obłoków w Białymstoku (os. Jaroszówka), pow. użytkowa domu: 135,6mkw. + poddasze, pow. działek: 280-299mkw. Dokładny opis na stronie www.firmadombud.republika.pl/blizniaki.html

III kwartał 2014r.

Od 470 tys. zł - stan deweloperski

Budownictwo Stepron

Osiem komfortowych mieszkań (ok. 60mkw.) w zabudowie szeregowej, zlokalizowanej na osiedlu domów jednorodzinnych na ul. Szwajcarskiej w Białymstoku.

Gotowe do odbioru

Od 210tys.zł – cena promocyjna mieszkania uwzględniająca dopłatę 24tys.zł.

Dziesięć komfortowych mieszkań (pow. ok. 55mkw.) w zabudowie szeregowej o nowoczesnej architekturze u zbiegu ulic Nowowarszawskiej, Branickiego i Baranowickiej w Białymstoku.

I kwartał 2014r.

4.200zł/mkw.

Budownictwo Boguslawski

Dom jednorodzinny w miejscowości Ciasne gm. Supraśl, pow. użytkowa 172,5mkw., działki – 1.315mkw.

Gotowe do odbioru

450 tys. zł

SM Wasilków ul. Nadrzeczna 1 tel. 85 71-85-398

Dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne przy ul. Kruczej w Wasilkowie. Łącznie 92 mieszkania o pow. 39,20-67,50mkw.

Gotowe do odbioru

3.380 zł/mkw.

Młynowa 44

Bogata oferta mieszkań, lokali i apartamentów w 4-pietrowej kamienicy z dominantą i jednopoziomowym parkingiem. Kamienica jest pięcioklatkowa z windami. W ofercie są nietypowe mieszkania o wys. 3m., apartamenty z klimatyzacją, mieszkania dwupoziomowe i w stylu poddasza.

III kwartał 2014r.

Od 5.500zł/mkw.

BiT

ZAMKI do drzwi zewnętrznych z klamkami, 2szt. 85 zł 514-219-618 BIAŁ ZASŁONY żakardowe, 4szt, białe, w desenie, szer. 1.40m, dł. 2.30-2.35 100 zł kpl do uzg. 720-240-650, 0781-206-800 BIAŁ ZLEW 2-komorowy, 60x120 cm. 100 zł 785-642-439 BIAŁ ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, biały. 80 zł (86)271-38-53 ZAM

MEBLE ŁOŻE sypialniane 200x160cm, materac, schowek na pościel, ok. Kalinowa. 450 zł do uzg. 783-013-381 EŁK ŁÓŻKO 2 poziomowe, dół wysuwany, bez materacy, stan bdb. 300 zł 530908-722 BIAŁ ŁÓŻKO piętrowe z biurkiem i szafą, chromowane rury, szary metalik, 200x90x180, solidna drabinka i barierka, nowe 1100zł bardzo ładne, zdjęcia na maila. 550 zł do uzg. 669454-541 SOK ŁÓŻKO sosnowe 2-osobowe, stelaż, bez materaca. 550 zł do uzg. 797239-777 WYS AMERYKANKA, fotel rozkładany, stan bdb. 180 zł (85)661-29-78 BIAŁ FOTEL do spania, po 16.00. 150 zł (85)744-97-29 BIAŁ FOTEL pokojowy, całkowicie obity, używany, 2szt. 110 zł szt. 511-240244 BIAŁ FOTEL rozkładany 1-osobowy, pojemnik na pościel, pow. spania 190x80cm, beżowy, stan bdb. 160 zł 798-498-769 BIAŁ FOTEL ze skóry ekologicznej w kolorze żółtym, stan idealny, zdjęcia na email. 550 zł 662-141-519 BIAŁ FOTELE 2szt, duże. 120 zł szt. 798918-370 SOK KANAPA +2 fotele. 400 zł 662-593789 SUW KANAPA narożna lewa, beżowa z brązowymi wzorami, 240x145cm, stan bdb. 800 zł 511-240-244 SOK KANAPA narożna, rozkładana do spania. 200 zł (85)718-14-54 BIAŁ KANAPA, 2 szt, 3 i 2-osobowa, ekoskóra, ciemna zieleń, włoski design, 500-300 zł. 604-051-273 BIAŁ KOMODA +lustro. 70 zł 500-587-474 BIAŁ KOMODA 2 szufladowa, nowa 260 zł 504-958-603, (85)743-19-57 BIAŁ

KOMODA niemiecka, stan bdb 2.500 zł 662-593-789 SUW KOMPLET mebli w znakomitym stanie. 1.000 zł 664-728-371 BIAŁ LUSTRO 1x0.13x63cm, dookoła oszlifowane fabrycznie, stan idealny, bez rys, transport. 60 zł do uzg. 795-927136 BIAŁ MEBLE z całego domu, porcelana, lampy, bibeloty, 5-350 zł. 500-616693 MONTAŻ mebli z paczek, najtaniej i najszybciej, poskładam meble z paczek każdej marki. Jeżeli przeraża

REGAŁ młodzieżowy, stan db. 500 zł 726-102-914 BIAŁ REGAŁ pokojowy z witryną szklaną i szafą dwudrzwiową, wym. regału razem z szafą 220wys 200szer, stan bdb, średni brąz. 160 zł do uzg. 500669-916 BIAŁ REGAŁ, 4 półki, 2 szufladki, kolor jasny Buk, stan bdb, dowóz gra s. 200 zł 694-175-685 BIAŁ ROGÓWKA stan bdb, kolor jasno beżowy, 2.20 x 1.45, dowóz gra s. 400 zł 694-175-685 BIAŁ SOFA 2-osobowa, stan dst. 70 zł szt.

STÓŁ drewniany, okrągły, rozsuwany. 400 zł 508-587-660 BIAŁ STÓŁ sosnowy +4 rydle, ciemny orzech 440 zł (86)271-38-53 ZAM STÓŁ szklany 120x80vm, bordowy, stan db. 80 zł do uzg. 600-036-557 BIAŁ SZAFECZKA na kółkach i półeczki do powieszenia. 150 zł 513-136-609 BIAŁ SZAFKA pod zlew Retro, kolor niebieski, stan db, dowóz gra s. 150 zł 694-175-685 BIAŁ SZAFKI wiszące, kolor dąb, 105x80

tel. 85 744 88 99 WERSALKA, po 16.00. 150 zł (85)74497-29 BIAŁ WERSALKA. 150 zł 798-918-370 SOK WITRYNA dębowa niemiecka. 700 zł (87)563-82-53 SUW

PRZEPROWADZKI PRZEPROWADZKI drobne transport busem towarowym, cała Polska. 795-806-308 BIAŁ PRZEPROWADZKI z ekipa do noszenia rzeczy, transport busami towarowymi, przewóz rzeczy i towarów na terenie calej Polski, 7-dni w tygodniu. 696-774-177 BIAŁ PRZEPROWADZKI z pracownikami do noszenia rzeczy transport busami towarowymi po calej polsce 7-dni w tygodniu 694-254-907 BIAŁ PRZEPROWADZKI, transport busem towarowym typu kontener Białystok i okolice, całe województwo podlaskie. 730-746-321 BIAŁ PRZEPROWADZKI, transport towarów, pełna obsługa 502-432-998 EŁK PRZEPROWADZKI POMOC przy zaladunku-rozladunku transport busem towarowm na terenie calego podlasia i calej polski 7-dni 887-361-105 BIAŁ

ANTYKI BECZKA dębowa. 350 zł (85)715-2932 BIAŁ BUTELKI różnego rodzaju, stare, 50szt. 1 zł szt. 511-610-055 BIAŁ CIERLICA i mędlica do tarcia lnu, 150300zł, dzwonić po 20:00. (87)56861-68 SUW FOTELE antyczne 2szt, identyczne, po profesjonalnej renowacji z 1880r, w bdb stanie. 2.200 zł szt. 790-827354 BIAŁ

KOŁOWROTEK do przędzenia wełny, dzwonić po 20:00. 600 zł (87)56861-68 SUW KOMODA Ludwik XVI, 2szt, kpl, 280x150x45cm, 250x92x62cm. 5.000 zł kpl 517-721-794 ŁOM KREDENS antyk, po renowacji, lity jesion. 3.700 zł do uzg. (85)651-91-77 BIAŁ

SZAFA 3 drzwiowa (1955) z jesionu. 250 zł 514-921-381 BIAŁ TV kolekcjonerski Toska, czarno-biały. 120 zł 514-921-381 BIAŁ

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 60-80 zł 605-962-475 BIAŁ GARNKI 9 częściowy zestaw +3 Kochersen, ze stali chromowo- niklowej, z systemem wielopoziomowego gotowania, z 5 warstwowym dnem, oszczędność energii. 1.450 zł 502062-886 KOL OBRAZ ścienny ze skóry malowany duży wiszący stan idealny.szerokosc 118 cm wysokosc 68cm 200 zł 512664-361 BIAŁ WÓZEK bagażowy, zrobiony własnoręcznie, solidny 100 zł całość (85)650-15-59 BIAŁ

USŁUGI REMONTY

DOMY drewniane-remonty i wykończenia 512-675-556 FIRMA wykona remonty i docieplenia budynków, doświadczenie, dokładność. 698-978-792 BIEL KOMPLEKSOWE remonty. 694-587631, (85)651-70-64 BIAŁ MALOWANIE, szpachlowanie, panele podłogowe, tynki mozaikowe, sufity podwieszane, zabudowy gipsowe i inne prace budowlane. 601534-335 BIAŁ MALOWANIE, tapetowanie, glazura, terakota, roboty ogólne: konserwacja itp. szybko, tanio, dokładnie, mazowsze. 797-240-239

» POSADZKI AGREGATEM, ZACIERANE MECHANICZNIE. 721-095-385

REMONTOWO BUDOWLANE oraz wykończenia wnętrz od A do Z 511950-519, 604-696-102 BIAŁ REMONTY i wykończenia wnętrz,

kompleksowo, docieplenia poddaszy, gk, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, hydraulika i elektryka, faktura, gwarancja. 509517-923 BIAŁ REMONTY mieszkań i domów, kompleksowo, łazienki, kuchnie pokoje, prace zewnętrzne, Białystok i okolice. 507-339-830 BIAŁ

» REMONTY MIESZKAŃ I INNE USŁUGI, TYLKO PANIOM, BIAŁYSTOK. 537-708802 BIAŁ

przedzwoń do mnie. 533-967-209 BIAŁ PÓŁKI ozdobne na ścianę. 50 zł szt. 508-587-660 BIAŁ REGAŁ 3 segmenty, 2 szafy, barek witryna, wys. 210cm, dł. 3.40, kolor olcha, stan bdb. 400 zł 798-498-769 BIAŁ REGAŁ 4 segmentowy, kolor ciemny brąz, stan db. 300 zł 726-102-914 BIAŁ REGAŁ 4-segmentowy, ciemny brąz, stan db, Białystok. 300 zł 609-994212 BIAŁ REGAŁ kuchenny. 900 zł 608-098015 REGAŁ młodzieżowy z biurkiem, z łóżkiem. 500 zł 609-994-212 BIAŁ

695-834-286 BIAŁ SOFA, 2 fotele, skórzane, nowe. 7.000 zł 511-545-109 BIAŁ SPRZEDAM regał pokojowy, kolor średni brąż, stan dobry. 120 zł kpl do uzg. 500-669-916 BIAŁ STOLIK młodzieżowy okolicznościowy, 8 krzeseł tapicerowanych. 200 zł (85)718-14-54 BIAŁ STOLIK nowy, średnica 60cm. 200 zł 504-714-108 BIAŁ STYLIZOWANA sofa skórzana i dwa fotele w komplecie. Stan bardzo dobry. Odbiór we własnym zakresie. 3.500 zł całość 607-133-210 BIAŁ STÓŁ -ława, kolor jasny dąb, stan dobry. 55 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ

cm, 2 szt. 160 zł (86)271-38-53 ZAM SZFA dwudrzwiowa, kolor brąz, bez pawlacza, stan dobry. 85 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ TAPCZAN 2-osobowy z pojemnikiem na pościel, stan db. 220 zł 795-806308 BIAŁ WERSALKA rozkładana, tapicerkaciemne kolory, stan dobry. 120 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ WERSALKA, jasny beż, boczki tapicerowane z dodatkiem drewna, stan dobry. 140 zł do uzg. 500-669-916 BIAŁ WERSALKA, kanapa bez boczków, pow. spania 118x200cm, 2 poduszki, kolor jasny zielony, 3-letnia, stan bdb. 280 zł 798-498-769 BIAŁ

KREDENS kuchenny z lat 50-60. 250 zł 798-918-370 SOK KREDENS, piękny z 1905r Intarsia, Francja tralki, rzeźbienia, lustro i szyby kryształowe, stan idealny, 100% oryginał. 3.500 zł do uzg. 606-944841 BIAŁ KRZESŁO fotel półokrągły, antyk, po renowacji. 1.700 zł (85)651-91-77 BIAŁ KUFER 100 zł (85)715-29-32 BIAŁ MŁOCARNIA bez czyszczenia na żelaznych kołach 750 zł 511-240244 SOK MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 280 zł 511-240-244 SOK STÓŁ antyk, rozkładany, po renowacji, drewno czereśnia. 3.500 zł (85)65191-77 BIAŁ

REMONTY mieszkań solidnie. Długoletnie doświadczenie 609697-030 BIAŁ REMONTY mieszkań, adaptacje poddaszy, docieplenia garaży, drobne naprawy, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, glazura i terakota, B-stok i okolice. 781-173-398 BIAŁ REMONTY mieszkań, glazura, terakota, gres, łazienki kompleksowo, ładnie, solidnie i niedrogo. 536-539095 BIAŁ REMONTY wnętrz, malowanie, szpachlowanie, zabudowy gk, sufity podwieszane, systemowe, płytki, tynki dekoracyjne, adaptacja poddaszy, tanio. 10 zł 664-496-393 BIAŁ REMONTY wnętrz, solidnie, Białystok. 10 zł 664-496-393 BIAŁ REMONTY wnętrz, szpachlowanie, malowanie, zabudowy gk, sufity podwieszane, systemowe, wentylacje, płytki, łazienki, kompleksowo, docieplenia, solidnie. 664-496-393 BIAŁ REMONTY, konserwacje dachów, inne prace budowlane, sprzątanie posesji. 792-530-332, 666-198-182 BIAŁ REMONTY, szpachlowanie, malowanie, suche tynki, panele, glazura, niedrogo, Bielsk Podlaski. 507-711836 BIEL REMONTY WYKONCZENIE nie drogo i solidnie 6 zł m² do uzg. 667-564182 BIEL REMOTY wnętrz tanio i solidnie 664496-393 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, remonty, duże doświadczenie, solidnie. 664-805-423 BIAŁ


tel. 85 744 88 99 O

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

37 „A

Ś Fot. HAFT SA

Naturalnie, plas k C zęsto spotykamy się z opinią, że okna plaskowe są sztuczne, a drewniane naturalne. Warto zatem wiedzieć, że słynne pcv powstaje z połączenia soli kamiennej i ropy na owej, czyli produktów jak najbardziej naturalnych.

Dzisiejsza technologia pozwala stworzyć profile okienne z pcv bez użycia szkodliwych stabilizatorów związków ołowiu, które zostały zastąpione przyjaznymi dla zdrowia i środowiska naturalnego minerałami wapnia cynku. Pionierem takiego rozwiązania jest profil Kommerling. – Okna plastikowe to obecnie najczęściej montowana stolarka w naszych domach. Tworzywo sztuczne jest dzisiaj najlepszym materiałem okiennym, a jego udział w całości zbytu stale rośnie – mówi Marcin Koprowski z firmy Stolarka Budowlana Wiaczesław Awruk, która od ponad 25 lat dostarcza rozwiązania w zakresie stolarki budowlanej. – W nowym budownictwie mieszkaniowym wynosi 60%, a na potrzeby termomodernizacji – nawet siedem z dziesięciu okien produkowanych jest z tworzywa sztucznego. Wynika to z ich relatywnie niskiej ceny i prostoty konserwacji. Stosując okleiny drewnopodobne, przeciętny odbiorca, nie jest w stanie rozpoznać z jakiego materiału faktycznie zostało wykonane. Profil Kommerling ma w swojej ofercie rozwiązania o podstawowych parametrach termoizolacyjnych oraz produkty do domów energooszczędnych i pasywnych. Sprawdzony system 5-cio komorowy EuroFutur o grubości profilu ościeżnicy 70 mm z dwiema uszczelkami to produkt standardowy. Współczynnika przenikania ciepła ma wartość 1,3, z podwójnym szybami zespolonymi – 1,1. System Elegance charakteryzuje się zaokrągloną ościeżnicą i skrzydłem, które nadają mu niepowtarzalny wygląd. Przyciąga on spojrzenie zwłaszcza w okleinach drewnopodobnych.

„ reklama

Okno to nie tylko sam profil. Na całość składa się także okucie i szyba. Umiejętność połączenia przez producenta odpowiednich marek tych podzespołów zapewni nam produkt, który będzie nam służył przez lata.

Świecące w ciemności firanki „Fluoseries” zachwycą niejednego malucha!

Profil Kommerling 88 to system 6-cio komorowy z ościeżnicą o grubości 88 mm. Jego prosty kształt ościeżnicy i skrzydła, system trzech uszczelek (tzw. próg wodny), cofnięty wrąb, w którym montuje się okucie, dodatkowo poprawia skuteczność zabezpieczenia przed włamaniem, sprawiają że jest to okna bardzo ciepłe a zarazem bezpieczne. Charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami termicznymi. Przy zastosowaniu nieskoemisyjnego pakiety szybowego, oraz termoilzolacyjnych wypełnień profilu, spokojnie może być montowany w domach zwanych pasywnymi. Przypominamy, iż ubiegłoroczna nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmieniła od 1 stycznia b.r. współczynnik przenikania ciepła, tzw. „U”. Zmalały więc wymagania co do okien, przeszkleń oraz drzwi balkonowych i wejściowych. I tak od 2014 r. „U” wyniesie 1,3W/m2K, a od 2017r. – 1,2 i od 2021r. – 0,9.

Fluoseries – firanki, które świecą w ciemności oferuje jako nowość firma Ha SA. Przy aranżacji pokoju dziecięcego zwracamy szczególną uwagę na odpowiedni dobór kolorów, mebli i dodatków. Chcemy stworzyć maluchom magiczny świat, w którym będą rozwijać swoje pasje, z zapałem zabierać się do nauki i odpoczywać po całym dniu zabaw z kolegami. Kolorową i bajeczną dekorację stworzymy dzięki fluorescencyjnym firankom z najnowszej kolekcji firmy Ha SA. Dzieci uwielbiają otaczać się przykuwającymi wzrok dekoracjami i zabawkami. Ciekawe detale pobudzają ich wyobraźnię i zachęcają do odkrywania świata, dlatego maluchy chętnie spędzają pośród nich czas. Takim dodatkiem z pewnością są fluorescencyjne ozdoby. Chcąc wprowadzić nieco fantazji do dziecięcego świata, Fabryka Firanek i Koronek Ha SA przygotowała dedykowane specjalnie dzieciom konfekcjonowane firanki z wzorami kotów i sów, które dzięki specjalnym, trwałym barwnikom fluorescencyjnym nakładanym na elementy wzorów, świecą w ciemności. Unikatowa kolekcja pozwoli przystroić dziecięcy pokój pomysłowymi dekoracjami, które sprawią frajdę szkrabom i ocieplą wnętrza ich pokoju. Świecące firanki dostępne są w kolorze białym z kolorowymi aplikacjami o wysokości 110 cm, 130 cm, 145 cm oraz 160 cm. Cena: 71,80 zł.

oprac. BK

oprac. BK


NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

38 „R

,

,

Z

tel. 85 744 88 99

D

Żywica między kostkami

Amstel z marmurem – Płytę brukową Amstel z eksponowanym grysem marmurowym oferuje firma MJ z Jedwabnego. Przeznaczona jest ona na ciągi pieszo-jezdne, ma grubość 6 cm. Składa się z czterech elementów o wymiarach: 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm. Ofer-

Palisada łupana – Palisadę łupaną o szerokości 8 cm i wysokości ok. 50 cm oferuje firma MJ z Jedwabnego. Palisadę można rozłupać na dowolną wysokość w zależności od przeznaczenia. Prostopadłościenne kształty pozwalają wykorzystać ją do budowy kwietników i schodów.

Marcin Krasoń, Home Broker

owany jest w trzech kolorach: białym, żółtym i grafitowym. Cena detaliczna: 90 zł.mkw bru o.

Występuje w kolorach: czerwony, brązowy, grafitowy. Cena detaliczna: 16,50 zł/szt. o wysokości 50 cm (bru o).

„ reklama

Do

wypełnienia szczelin między betonowymi kostkami brukowymi lub płytami służy zazwyczaj piasek lub odpowiednio dobrane kruszywo. Kiedy zależy nam na utrzymaniu nawierzchni w czystości, polecanym rozwiązaniem jest fugowanie odpowiednimi preparatami.

Fot. Libet

Większość prac budowlanych wymaga tylko zgłoszenia, część można wykonywać bez wiedzy urzędów, ale w niektórych sytuacjach musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Zgodnie z prawem, remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych (za wyjątkiem tych które zostały wpisane do rejestru zabytków) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Rzecz w tym, że w języku potocznym słowo „remont” ma szerszy zakres niż w prawie. To, co niektórzy uznają za remont, może być już przebudową, rozbudową lub nadbudową, które wymagają pozwolenia. W rzeczywistości, osoba przygotowująca się do remontu ma trzy możliwości: albo musi ubiegać się o pozwolenie na budowę, albo wystarczy zgłosić planowany remont do starosty, albo też może wykonać prace stanowiące tzw. „bieżącą konserwację” bez żadnego pozwolenia czy zgłoszenia. A czym różni się remont od przebudowy? Według prawa budowlanego, remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Przebudowa natomiast, to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem takich parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Od zgłoszenia zamiaru remontu do rozpoczęcia prac mamy dwa lata. Do zawiadomienia o planie przeprowadzenia remontu trzeba załączyć m.in. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w niektórych przypadkach także szkice obrazujące planowane prace. Po doręczeniu kompletu dokumentów należy odczekać 30 dni, gdyż tyle czasu ma starosta na ewentualne wniesienie sprzeciwu. W przypadku jego braku, można przystąpić do pracy. Bez wiedzy urzędów można za to przeprowadzać prace określone jako „bieżąca konserwacja”. Pojęcie to obejmuje wszelkie roboty mające na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem lub zniszczeniem i obejmuje m.in. wymianę okiem (o ile nowe mają takie same rozmiary), malowanie ścian czy położenie płytek na podłodze lub na ścianach. Bezproblemowo założymy też instalację alarmową bądź sieć komputerową. Prace dodatkowe wymagają pozwolenia na budowę, choć granica może być tu dla niektórych niejasna. Przykładowo, wymiana całego orurowania centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stanowi remont (bo jest przywróceniem stanu pierwotnego), ale już dodatkowe poprowadzenie instalacji na inne pomieszczenie, np. garaż, strych czy piwnicę stanowić będzie przebudowę i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyburzenie ścianki działowej jest remontem, ale zmiana przebiegu ściany nośnej stanowi przebudowę. Pozwolenia wymagają też nadbudowa i rozbudowa. Pierwsza operacja to zwiększenie wysokości budynku, a druga – jego powierzchni. Wymiana dachówki, a nawet całej konstrukcji dachu, jeżeli będzie ona wykonana tak jak pierwotna, będzie stanowiła remont, ale już wstawienie okna dachowego, co spowoduje zmianę konstrukcji dachu, będzie przebudową wymagającą pozwolenia na budowę. Z oknami i drzwiami ciekawostka jest taka, że na wstawienie nowych wymagane jest pozwolenie, a zamurowanie istniejących – nie. Zgłoszenie wystarczy w przypadku budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Wykonanie robót bez odpowiedniej zgody to samowola budowlana, która może zakończyć się karą grzywny do 5 tys. złotych i obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

W powietrzu czuć wiosnę. W kalendarzu tez już ją widać. Już niebawem nasze życie przeniesie się z salonu na balkony i tarasy. A tam królują kostki. Kupno i ułożenie betonowych elementów powierzamy zazwyczaj fachowcom. Zastanówmy się jednak, czy nie zdecydować się na zafugowanie nawierzchni polbruku? Co nam to da? Po pierwsze łatwiejsze utrzymanie w czystości. Powierzchnię można umyć „mopem” lub myjką ciśnieniową z dyszą rotacyjną, bez ryzyka wypłukania wypełnienia. Przy zafugowanej nawierzchni nie ma również możliwości, aby wymyte przez opady kruszywo zostało wniesione do pomieszczeń – unikniemy w ten sposób porysowania parkietu przez odrobiny piasku. W przypadku nawierzchni z fugą nie zachodzi też konieczność regularnego usuwania roślin rosnących pomiędzy wypełnieniami kostek. Fugowanie sprawdza się także w przypadku nawierzchni o dużym spadku. Zabezpieczenia szczelin pomiędzy kostkami uniemożliwiają przedostawaniu się drobin piasku wypłukiwanych przez deszcze do rynienki odwadniającej usytuowanej w najniższym punkcie, co może spowodować jej zatkanie. Dzięki fugowaniu nawierzchnia jest też bardziej stabilna. Tarasy i nawierzchnie są miejscami wyjątkowo narażonymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Z tego względu fuga musi spełniać odpowiednie wymagania. Najlepiej w takich miejscach sprawdza się produkt o wysokiej elastyczności, odporny na duże wahania temperatur oraz wilgoci. Wymagania te spełniają zaprawy

Prawidłowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej uzależnione jest m.in. od zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania spoin i fugowania.

żywiczne, które tworzą na nawierzchni wodoprzepuszczalną i mrozoodporną powłokę. Fugi na bazie żywic są gotowymi produktami do użycia i nie wymagają mieszania. Mogą być szlamowane wodą, bez utraty wytrzymałości, są też samozagęszczalne. Nie zostawiają plam na powierzchni kostek i płyt, charakteryzują się również wysoką odpornością na zgniatanie. Produkty te sprawdzają się w przypadku fugowania tarasów z betonowych kostek brukowych lub płyt wykonanych metodą na sucho, czyli układanych na gruncie. Natomiast fuga żywiczna nie znajduje zastosowania w przypadku tarasów budowanych na mokro – inaczej na wylewce betonowej. Z racji tego, że jest ona produktem przepuszczającym wodę, przenikająca przez spoiny wilgoć destrukcyjnie wpływałaby na warstwę izolacji oraz kleju. oprac. BK

Fot. MJ Jedwabne

„ Oferta rynku


tel. 85 744 88 99

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

SZPACHLOWANIE, malowanie, remonty, tanio, solidnie. 693-479-024 BIAŁ USŁUGI remontowo-budowlane i wykończeniowe. 536-709-700 BIAŁ USŁUGI remontowo-budowlane, nadbudowa poddasza, budowa garaże, wiaty, budynki gospodarcze, domy drewniane, przenoszenie, wymiana podwalin, dach, krycie blachą. 512675-556 WYKONAM prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, panele podłogowe, instalacje elektryczne i hydrauliczne, glazura, terakota. 668154-607 BIAŁ WYKONAM remonty mieszkań i domów, malowanie, szpachlowanie, instalacje elektryczne i hydrauliczne, glazura, terakota, panele podłogowe, sufity. 668-154-607 BIAŁ WYKONAM remonty mieszkań i domów; szpachlowanie, malowanie; glazura, terakota; panele podłogowe; zabudowy ścian i sufit-

GLAZURA, terakota, gres, malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, sufity podwieszane, ścianki działowe, zabudowy g-k, łazienki kompleksowo. 695-026-033 BIAŁ KOMPLEKSOWE usługi wykończenia wnętrz, uczciwie i solidnie. 694-728975 BIAŁ KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz, łazienki, od A do Z, prace murarskie, klinkier, elewacje, mycie i malowanie zewnętrzne. 513-231027 BIAŁ MALARZ rozsądny, życzliwy, malowanie wnętrz mieszkania, domu, drzwi, lamperii, renowacja zacieków, zagrzybień, itp, Warszawa i okolice. 601-935-878 MALOWANIE, szpachlowanie, glazura, panele podłogowe, zabudowy z płyt g k, instalacje hydrauliczne, montaż wykładzin podłogowych itp. 606-610-942 BIAŁ MALOWANIE, szpachlowanie, panele podłogowe i inne prace, niskie ceny.

ów z płyty g-kartonowej. 668-154607 BIAŁ

601-534-335 BIAŁ MALOWANIE, szpachlowanie, zabudowy gk, glazura, terakota. 507-760403, 503-752-525 BIAŁ MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, roboty nietypowe, szybko, tanio, solidnie. 512-281-863 BIAŁ SOLIDNIE, fachowo, malowanie, szpachlowanie, zabudowy, gk, drobne remonty, układanie paneli, 6-letnie doświadczenie. 504-794225 BIAŁ SZPACHLOWANIE, malowanie, tapetowanie, panele, ścianki i sufity podwieszane z płyt g-k, glazura, adaptacja poddaszy, solidnie. 881457-395 BIAŁ

» ZŁOTA RĄCZKA DROBNE NAPRAWY W DOMU, TANIO I SOLIDNIE 603-411866 BIAŁ

WYKOŃCZENIOWE

DROBNE prace budowlane glazura, terakota, szpachlowanie, malowanie itp. 516-329-366 BIAŁ GLAZURA, panele, szpachlowanie. 512-176-190 BIAŁ GLAZURA, terakota, gres -malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, sufity podwieszane, ścianki działowe, zabudowy g-k. 732-830-618 BIAŁ

UKŁADANIE glazury i terakoty, montaż i sprzedaż okien pcv, remonty. 35 zł m² do uzg. 502-741-315 BIAŁ UKŁADANIE paneli podłogowych, ściennych, pcv, malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi, okien, boazerii, szalówki, docieplenia, montaż grzejników. 515-608-076 BIAŁ WYKOŃCZENIA i remonty mieszkań, domów i lokali usługowych, całe Podlasie, niskie ceny. 534-279-327 MOŃ

WODNO-KANALIZACYJNE

INSTALACJE wod-kan, co, wentylacyjne, cetralne odkużanie serwis-; kotłów na ekogroszek, sterowników, podajników, naprawy, przeróbki, rzetelnie, profesjonalnie, faktura. 606-744-669 MOŃ INSTALACJE wodno kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, montaż kabin prysznicowych, sedesów, wanien, umywalek, zlewów itp. 606610-942 BIAŁ

INSTALACJE wodno- kanalizacyjne, CO, wentylacja, bardzo dobre ceny. 696-463-139 BIAŁ KOMPLEKSOWE usługi hydrauliczne. 509-324-393 BIAŁ PRZERÓBKI instalacji w domach w miedzi, plas ku, instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, sanitarka. 50 zł całość do uzg. 514-185127 BIAŁ

ELEKTRYCZNE

INSTALACJE elektryczne, tanio. 501580-882 BIAŁ INSTALACJE elektryczne, teletechniczne, antenowe stacje transformatorowe, przyłącza. 605-580-812 BIAŁ

INSTALACJE monitoringu, alarmy, sieci komputerowe. 501-945-253 BIAŁ

» POMIARY ELEKTRYCZNE, ODBIORC ZE, OŚWIETLENIA, UPRAWNIENIA

39

MEBLE na wymiar, na zamówienie, kuchnie, szafy, zabudowy, łazienki, w połysku i tradycyjnie. 509-237197 BIAŁ

510-686-001 BIAŁ

WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne, tanio. 663342-134 BIAŁ WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne. 663-342134 BIAŁ WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne. 663-342134 BIAŁ WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne. 663-342134 BIAŁ WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne. Tanio. 663342-134 BIAŁ WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, montaż i wymiana rozdzielnic elektrycznych, naprawy, przeróbki i inne prace elektryczne. Tanio. 663342-134 BIAŁ

STOLARSKIE

KOMPLEKSOWA restauracja starych mebli oraz drobne remonty, efekty mogą cię zaskoczyć 518-959-161 BIAŁ KUCHNIE, Szafy przesuwne, zabudowy wnęk - rozsądne ceny, dogodne terminy realizacji 510-264-598 BIAŁ MEBLE biurowe, kuchnie, szafy, zabudowy, wszystko na wymiar. 793-968333 BIAŁ MEBLE na wymiar, kuchnie, łazienki, zabudowy. 783-753-786 BIAŁ

ZAMKI, wkładki, klamki, sprzedaż, montaż, wymiana awaryjne otwieranie drzwi domowych i samochodowych, garaży. 80 zł do uzg. 600457-726 BIAŁ

CZYSZCZENIE DYWANÓW

PRANIE i czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych profesjonalnym urządzeniem Karcher, Sejny, Suwałki, dojazd do klienta 782-677-572 SUW

POZOSTAŁE

MEBLE NA ZAMÓWIENIE, KUCHNIE, GARDEROBY, MEBLE POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE 503-166-153 BIAŁ

MEBLE ogrodowe, garaże, altany, zadaszenia, ławki, stoły, huśtawki, domy szkieletowe, szalowanie budynków. 509-237-197 BIAŁ

PRACE stolarskie, schody na beton, meble na wymiar, zakładanie podłóg, wstawianie drzwi, inne, tanio i solidnie. 517-367-089 WYS STOLARNIA, Olecko, Ełk, schody, wszelkiego typu usługi stolarskie. 784-353-561, (87)521-43-68 EŁK STOLARZ, przeróbki, naprawy, wymiana drzwi, blatów. 514-921-381 BIAŁ

BUDOWA piecy kaflowych, przeróbki pieców starych, czyszczenie, kominki, grile. 798-807-758, (85)744-1080 BIAŁ GRILLE z kamienia, kapliczki, renowacje piwnic, studni, ogrodzenia, ocz-

ka wodne itd. 100 zł m² do uzg. 695442-608 OST OPRÓŻNIANIE mieszkań i piwnic, sprzątanie piwnic, wywóz gruzu, wywóz starych mebli. 1 zł os.doba 797-327-584 BIAŁ SPRZĄTANIE domów, dobrze i solidnie, 10 zł h. 515-608-076 BIAŁ SPRZĄTANIE domów, mieszkań oraz biur. Sprzątanie jednorazowe, stała współpraca, zwykłe i poremontowe, pranie dywanów, mebli z tapicerką. 8 zł m² 784-959-784 BIAŁ

» SPRZĄTANIE, PORZĄDKOWANIE POS ESJI, GARAŻY, TERENÓW OTWARTYCH

STOLARZ TECHNIK MEBLOWY, USŁUGI MEBLARSKIE, SZAFY, KUCHNIE, BOAZERIA PANELOWA, PAWLACZE, KONKURENCYJNE CENY 603-411-866 BIAŁ

ITP. ODBIÓR MAKULATURY KAR TON, GAZETA, KSIĄŻKI, CZASOPISMA, ZESZYTY 692-591-423 BIAŁ

» wydawca: Wydawnictwo Skryba, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok, tel. (85) 742 90 90, fax (85) 742 90 92, e-mail: redakcja@skryba.media.pl Redaktor naczelny: Barbara Klem, tel. (85) 742 90 90, dziennikarze: Marzena Bęcłowicz, Małgorzata Sawicka, skład i łamanie: Marcin Dominów Reklama: Edyta Andrukiewicz, tel. 508 353 278, Joanna Sawicka, tel. 662-234-788, Sebastian Rutkowski, tel. 503 039 455, Justyna Janowska, tel. 533-379-533 Dział ogłoszeń drobnych: Wojciech Gawryluk, Justyna Radziszewska, tel. (85) 744 88 99, www.nieruchomoscipodlaskie.pl Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Warszawa, Sprzedaż prowadzi: Kolpolter SA i Ruch SA, Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.


40

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE

tel. 85 744 88 99

Nieruchomości podlaskie Nr 53  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you