Page 1

M AC I E J ŻER DZI Ń S K I

NATRĘCTWA


: I K 

2

ZABURZENIA OBSESYJNO-

-KOMPULSYJNE – RYS QIS­ORY"ZNY

/ Ä&#x; Ęðð ¸ Ä&#x;QÞ    ĺĺQÅ¥Ä&#x;¸ ®Þ I  ̾ð N* ð ̾ Q ̾  Ę  N0 I  Ę   ðI QĘ Þ Å¥¸ Ä&#x; ̾ ĺ ¸ ̾ ¸Ęĺ N+   Ä&#x; Ä&#x; ¸ Ä&#x;ĘðĘ ð   Å¥ N0 Å¥    I Z ĘX Q QÄ&#x;  Ę ð  Ę N :  3  Ę ĺ  ̾ Ę - cĘ>C;@K>C;DdP „0  ĘI ð ÞÄ&#x;  Q Þ ð̾ ÞO0 ¸Q ̾ Q ð  I ĺÞ¸ 帮 ¸XeĘNĘ fQ ð Ä&#x;Ę ð ) , c>B?@dN 4 Ę   Q ̾ ̾ I  Q ¸ð  ĺQ Ę ĘQ ĺ ̾  Q    Q Ä&#x;   ̾  Q ̾Å¥ ðĺQÅ¥ ¸  Þ ð ¸Þ I " N 2   ¸ Q   ¸  Q >D


.ð

Å¥ ̾Q̾Ä&#x;   I ¸ ð ̾   ̾  Q Å¥ ¸ ð Z   X c*Q >DBFR -Q >ECFdN *  4Q $̾#Q̾>CC; Ęð I ¸ĺQÄ&#x; Ę̾ ̾   ĘÄ&#x;PZ3Ę Ę Q ĘðÄ™ ĘQ ¸ĺ¸Q ¸ĺ ĘÅ¥  ð XeĘNĘI fN7̾>C?>2 "Q  Q̾ I ! Q Ęð ð¸ P Z+ ĺÄ&#x; ¸ Q̾ Q ðQÅ¥ ĺ Ęĺ ̾ Qĺ   ̾  XeĘNĘ fN7̾>CF> I *- ̾    Ä&#x;Ę ð ̾ Ęð P Z7 ĺ ¸ ð   Q ̾ ̾Å£ ĺcOdQ̾ð ¸Qð ÞQ  ĘÞQ ĘÞQ    ð  ¸NX *"Q ̾86))) Q̾ 7ðÄ&#x; 0  I ¸ ð̾ #PZ: Q  Q  cNNNdQÄ&#x; Å¥̾ĺĘ Q  ĺ ¸P^. Q Q ¸ Q¸ Q¸ ]XN 4̾   Å¥ ̾  ¸  Z XQ̾   Ę Q ĘĺN /Ä&#x; ðQ ð   ̾    Q Å¥& c Ä™¸ĺR N  d̾' Q ̾>EFCĘ'   ĺ    N7 8)8 Ä&#x;ĘÄ&#x; Å¥   I   Ä™ IN &  I K* Q%̾, 3 K ̾  I   ¸ĺ ̾   Ä™ I Z Ä™ ̾ ¸ XQ ̾ Ä&#x;Å¥ ̾ Ä&#x; Q ̾  Ä&#x;   Å¥   N % Ęð ¸̾ Ęððð    ̾  N + Ęð ĘÄ&#x; ̾ð  Ę   ̾ ®  N 7 Ę $   I ĘÞ Ä™ I Ä&#x;c Nfolie impulsivedQ̾- Ę ĺÄ&#x; Ä™ I c Nælie æmoifdN / ¸ ð    N #Q ̾ Ä&#x;Å¥ ̾& Ä&#x; ¸ ð ̾  I Q® ̾ Ä™ N7 >E


:u ei osesoIompulse K s iso 

 ĺ ' ̾>ECE Ę 'uelsuQ I ð Ä™NZ4 X  Ä&#x;  Ä™ IQ #7 QÄ&#x;I ĺĘðZ  Ä™XQð ¸ Q̾I  ̾ ĺN 4 Ęĺ # 7  Å¥ Þ  ð Ę ĘðQ̾ Ę" I Ä™ 4 -  0 N7 Ę  ̾>EDDN7 Qð¸ Q¸Ę  : svosellu ec   Ä&#x; ĘI ðdQ Ä&#x;  Å¥Ę K  ð ð¸ ĺÄ&#x; Ę I Ä™Q̾ ¸  ̾ N4 ĺÞ    Å¥  N #  Q : svosellu e ʸ  ð Ä&#x;  Q̾N#7 Ę ð   Q Ä&#x; Ęĺ  Ę ĺÞ  Ä&#x; IN# Q̾7 "  : svosellu e Ę Ä&#x;Å£  Ę  Z XQ  ̾3: KZ XN4 Z I  I X  ̾  7  N 0Å¥  ¸ Q Å¥ Å¥  Ę  Ä&#x; I   Ę  Ä&#x;  Ä&#x;Q Ä&#x;      ð Ę Q    Ä&#x; ĘQ    ð    N 5 Ę  : & Q   ̾ Ä&#x; N 7̾ >EFC Ä&#x;Å¥Ę ĺÄ&#x;  Ä™ ¸ ð  ¸QÄ&#x; Ę ¸ťĺ¸ ðP ðN0Ę̾PZ# Ę ð I  ¸Þ¸ð̾  N-Q Ä&#x;  Þ ðð  ̾ Å¥  QÅ¥ ð ĺÞÄ&#x; ð̾  Ę  ̾ ¸NX $ ĺQÅ¥ ĘĘð̾ I N* ðÅ¥ c ¸̾Ä™ F;N8)8 dQĺð¸ð Ä&#x;¸ ðN0I Ä&#x; Å¥Þ   Ä&#x;Å£  ¸  Ä&#x; Q ¸ I  I c& Q>F;Ed¸Å£c!Q>F?>dN :̾ ĺÞð ¸Q Å¥Ä&#x; Å¥QÅ¥  Ä&#x; Ä™ I  ð  ¸  QÅ¥K ĺ¸ Ä&#x; ̾ Q Ę Ä&#x;Ę I ĺ K   ʸ e e®iioeN 3 c>F;Ed Ę Å¥ K Å¥ >F


.ð

 KÅ¥¸  Q ¸¸ ¸ QĘ ̾ ̾Q Å¥  ̾ ĺÅ¥ĺQ ʸ I I  ÞN 0ð  ̾       Z  X̾ ðĺĘ ðÞ Ä&#x; ¸  I ̾   I  N :  ĺ Q  Ę  ¸I ĺQ¸Ę ĺQ ¸Q  ¸Å£ ĺ  c2Q >FDER 2 ̾ (Q >FE;dN3Ęð  ̾ ̾Q¸  ̾        I Ęc ĺ¸ Ę Ę ð I  dN/ Ä&#x; Å¥¸ð I Å¥  ð Z¸ ¸XQ ®¸ Ä™ Þ  Ä&#x; ¸  ̾ II Q ð   Q ʸ    ĘðN # Ę  ¸ ð Þ  Å¥ N.  Ę ÞðQÅ¥  Ęĺ   I N $  I ® ¸¸ ð Ę QP"u plu miĘoĺÞc N$i &il ,oveQ Å¥N!3 dQ!vioc N!vioQ Å¥N-3 dQ,epie Þ ie moÅ¥ec N!s 'oo s ) 'eQ Å¥N* ,N"dQ$ee -oc N -oQÄ&#x;Å¥ Å¥ QÄ&#x;!" dQ.i¸ ec N-si -eQ Å¥N2 3dQ#o ̾m "oembc N7 !ou "obQ Å¥N&/ d ̾" oc N#olo of .i Q Å¥N22dN 3ĺÄ&#x;    Å¥ ®I Ä&#x;Ä&#x;Å¥Ę N7̾,epie Þ ie moÅ¥ecÅ¥Ę®̾   Ä™ Id   Å¥  Ę * .N 0    I  Q  ̾Ę  I ĺ ĺÞð N&ĺ  Q Ę   Ä™  ð Å¥ ¸  ðÄ&#x;N 2Ä&#x;  Ę, $#c!viodN! Q I ̾ ®  ( (  K Ę  Ä™  ̾  K Ę Ä&#x; ̾   Ä&#x; IQ ̾    N 7I  ÞQ Å¥  ¸ ĺ ( (  Ę Ę ¸    Ä™ IN ?;


:u ei osesoIompulse K s iso 

7̾ĺ Å¥Ę  A> cĘQĘ>F@ dQ ̾  QĘ̾ĘĘ QÅ¥&")Ę ®I Þ Ę ¸Ä&#x;Ä&#x;N7̾ Ä&#x; Å¥  Ä&#x;¸ ð   Ä&#x;  Ä&#x;   I ®    cðdQ ¸    I N 0iĺmieio >N ! 0'Q( !'Q- -4̾N/ I#I $ P̾(/ N7P( #! I / I# $ N3%!Q'

 '2Q- 4+c NdN, %! )NQ. * ?;;DR>I>BN ?N " '%N/    P I ® N7P̾4 ! - P%I ( 0N6N>N0 ) N"7&Q 0 2Q3 -c NdN40NQ,>FEBR>CDI>EDN @N " '%N/ I P &  >F N#0>FEFR@;P?E@I?FBN AN " '%N/  c dN (0?;;@R>AcB@0>dP>>@I>?EN BN " *N$ P    I I ! "N̾* 3(?;;FRA?P BE>IC;@N CN " *N- N/  N̾"P!* .  >EFBR>EP@@>I@B>N DN # 0N4  P  I    N * - ( ?;>;R @>P >>>I>?BN EN & 3N7ð̾ N% !03N ̾NNG $ ! 03N ̾NNQ7 ?;;>N FN ( )N 4   ̾  I I̾N00. >FFCRBP>>BI>@FN >;N * -!Q! -N5  I  c/#$dN(( 0 Q4>FEFN >>N -I4 5N/ P̾ & N(0>FFERFP@@BI@B@N >?N -( ,#*N3 *V N*(- ! 3>FCDR??P>B?I>CEN >@N .Ę )N :  I N +  ̾ N30?;;?R?PDI>AN >AN . 2,Q . *3N 2  R  ̾ N 3 />FECR@PBDIDDN ?>


Natręctwa są balastem psychicznym, rodzą nieskończone poczucie winy, a cele ich niemej komunikacji są równie wymowne, co niepojęte w swej groteskowej symbolice. Natręctwa są zatem jak dziecko, które posługuje się specyficznym językiem, znanym tylko sobie, magicznym, infantylnym i dziwacznie zdeformowanym. Aby zrozumieć ten język, należy wpierw zbliżyć się do jego nielogicznych zasad, cierpliwie uczyć się go poprzez doświadczanie fenomenów anankastycznych, aby wreszcie dostrzec, że jest to mowa zarządzana nie tyle przez rozum, co przez układy emocjonalne. MACIEJ ŻERDZIŃSKI

ISBN: 978-83-7988-051-5

WWW.TERMEDIA.PL

Profile for Termedia sp. z o.o.

Natręctwa (fragment)  

Maciej Żerdziński

Natręctwa (fragment)  

Maciej Żerdziński

Profile for termedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded