Natręctwa (fragment)

Page 1

M AC I E J ŻER DZI Ń S K I

NATRĘCTWA: I K

2

ZABURZENIA OBSESYJNO-

-KOMPULSYJNE – RYS QIS­ORY"ZNY

/ Ä&#x; Ę ð ð ¸ Ä&#x; Q Þ ĺ ĺ Q Å¥ Ä&#x; ¸ ® Þ I ̾ ð N * ð ̾ Q ̾ Ę N 0 I Ę ðI Q Ę Þ Å¥ ¸ Ä&#x; ̾ ĺ ¸ ̾ ¸ Ę ĺ N + Ä&#x; Ä&#x; ¸ Ä&#x;Ę ð Ę ð Å¥ N 0 Å¥ I Z Ę X Q Q Ä&#x; Ę ð Ę N : 3 Ę ĺ ̾ Ę - c Ę >C;@K>C;DdP „0 Ę I ð Þ Ä&#x; Q Þ ð ̾ Þ O 0 ¸ Q ̾ Q ð I ĺÞ ¸ ĺ ¸ ® ¸X e Ę N Ę fQ ð Ä&#x; Ę ð ) , c>B?@dN 4 Ę Q ̾ ̾ I Q ¸ ð ĺ Q Ę Ę Q ĺ ̾ Q Q Ä&#x; ̾ Q ̾ Å¥ ð ĺ Q Å¥ ¸ Þ ð ¸ Ãž I " N 2 ¸ Q ¸ Q >D


. ð

Å¥ ̾ Q ̾ Ä&#x; I ¸ ð ̾ ̾ Q Å¥ ¸ ð Z X c* Q >DBFR - Q >ECFdN * 4 Q $ ̾# Q ̾>CC; Ę ð I ¸ ĺ Q Ä&#x; Ę ̾ ̾ ĘÄ&#x; P Z3 Ę Ę Q Ę ð Ä™ ĘQ ¸ ĺ ¸Q ¸ ĺ Ę Å¥ ð X e Ę N Ę I fN 7̾>C?> 2 " Q Q ̾ I ! Q Ę ð ð ¸ P Z+ ĺ Ä&#x; ¸ Q ̾ Q ðQ Å¥ ĺ Ę ĺ ̾ Q ĺ ̾ X e Ę N Ę fN 7̾>CF> I * - ̾ Ä&#x; Ę ð ̾ Ę ð P Z7 ĺ ¸ ð Q ̾ ̾ Å£ ĺ cOdQ ̾ ð ¸ Q ð ÞQ Ę ÞQ Ę ÞQ ð ¸NX * " Q ̾86))) Q ̾ 7ð Ä&#x; 0 I ¸ ð ̾ # P Z: Q Q cNNNdQ Ä&#x; Å¥ ̾ ĺ Ę Q ĺ ¸ P ^. Q Q ¸ Q ¸ Q ¸ ]XN 4 ̾ Å¥ ̾ ¸ Z XQ ̾ Ę Q Ę ĺ N / Ä&#x; ð Q ð ̾ Q Å¥ & c Ä™ ¸ ĺ R N d ̾' Q ̾>EFC Ę ' ĺ N 7 8)8 Ä&#x; Ę Ä&#x; Å¥ I Ä™ I N & I K * Q % ̾, 3 K ̾ I ¸ ĺ ̾ Ä™ I Z Ä™ ̾ ¸ XQ ̾ Ä&#x;Å¥ ̾ Ä&#x; Q ̾ Ä&#x; Å¥ N % Ę ð ¸ ̾ Ę ð ð ð ̾ N + Ę ð Ę Ä&#x; ̾ ð Ę ̾ ® N 7 Ę $ I Ę Þ Ä™ I Ä&#x; c N folie impulsivedQ ̾- Ę ĺ Ä&#x; Ä™ I c N æli e æmo ifdN / ¸ ð N # Q ̾ Ä&#x;Å¥ ̾& Ä&#x; ¸ ð ̾ I Q ® ̾ Ä™ N 7 >E


: u e i o ses oI ompuls e K s is o

ĺ ' ̾>ECE Ę ' u elsu Q I ð Ä™N Z4 X Ä&#x; Ä™ I Q # 7 Q Ä&#x;I ĺ Ę ð Z Ä™ XQ ð ¸ Q ̾ I ̾ ĺ N 4 Ę ĺ # 7 Å¥ Þ ð Ę Ę ð Q ̾ Ę " I Ä™ 4 - 0 N 7 Ę ̾>EDD N 7 Q ð ¸ Q ¸Ä˜ : svo s ellu e c Ä&#x; Ę I ð dQ Ä&#x; Å¥ Ę K ð ð ¸ ĺ Ä&#x; Ę I Ä™ Q ̾ ¸ ̾ N 4 ĺÞ Å¥ N # Q : svo s ellu e Ę ¸ ð Ä&#x; Q ̾ N # 7 Ę ð Q Ä&#x; Ę ĺ Ę ĺÞ Ä&#x; I N # Q ̾7 " : svo s ellu e Ę Ä&#x;Å£ Ę Z XQ ̾3 : K Z XN 4 Z I I X ̾ 7 N 0 Å¥ ¸ Q Å¥ Å¥ Ę Ä&#x; I Ę Ä&#x; Ä&#x; Q Ä&#x; ð Ę Q Ä&#x; Ę Q ð N 5 Ę : & Q ̾ Ä&#x; N 7̾ >EFC Ä&#x;Å¥ Ę ĺ Ä&#x; Ä™ ¸ ð ¸Q Ä&#x; Ę ¸ť ĺ ¸ ðP ð N 0 Ę ̾ P Z# Ę ð I ¸Ãž ¸ ð ̾ N - Q Ä&#x; Þ ð ð ̾ Å¥ Q Å¥ ð ĺÞ Ä&#x; ð ̾ Ę ̾ ¸NX $ ĺ Q Å¥ Ę Ę ð ̾ I N * ð Å¥ c ¸ ̾ Ä™ F;N 8)8 dQ ĺ ð ¸ ð Ä&#x; ¸ ðN 0 I Ä&#x; Å¥ Þ Ä&#x;Å£ ¸ Ä&#x; Q ¸ I I c& Q >F;Ed ¸ Å£ c! Q >F?>dN :̾ ĺÞ ð ¸Q Å¥ Ä&#x; Å¥Q Å¥ Ä&#x; Ä™ I ð ¸ Q Å¥ K ĺ ¸ Ä&#x; ̾ Q Ę Ä&#x;Ę I ĺ K ʸ e e® i io eN 3 c>F;Ed Ę Å¥ K Å¥ >F


. ð

K Å¥ ¸ Q ¸ ¸ ¸ Q Ę ̾ ̾ Q Å¥ ̾ ĺ Å¥ ĺ Q Ę ¸ I I ÞN 0 ð ̾ Z X ̾ ðĺ Ę ðÞ Ä&#x; ¸ I ̾ I N : ĺ Q Ę ¸ I ĺ Q ¸ Ę ĺ Q ¸ Q ¸ Å£ ĺ c2 Q >FDER 2 ̾ ( Q >FE;dN 3 Ę ð ̾ ̾ Q ¸ ̾ I Ę c ĺ ¸ Ę Ę ð I dN / Ä&#x; Å¥ ¸ ð I Å¥ ð Z ¸ ¸XQ ®¸ Ä™ Þ Ä&#x; ¸ ̾ I I Q ð Q Ę ¸ Ę ð N # Ę ¸ ð Þ Å¥ N . Ę Þ ðQ Å¥ Ę ĺ I N $ I ® ¸ ¸ ð Ę Q P " u plu miĘoĺÞ c N $i &il ,oveQ Å¥N ! 3 dQ !vi o c N !vi o Q Å¥N - 3 dQ ,epie Þ ie moÅ¥e c N !s 'oo s ) 'e Q Å¥N * ,N " dQ $e e -o c N -o Q Ä&#x;Å¥ Å¥ Q Ä&#x; ! " dQ . i¸ e c N - s i -e Q Å¥N 2 3 dQ #o ̾ m "o emb c N 7 ! ou "o bQ Å¥N & / d ̾" o c N #olo of .i Q Å¥N 2 2 dN 3 ĺ Ä&#x; Å¥ ® I Ä&#x; Ä&#x;Å¥ Ę N 7̾,epie Þ ie moÅ¥e c Å¥ Ę ® ̾ Ä™ I d Å¥ Ę * . N 0 I Q ̾ Ę I ĺ ĺÞ ð N & ĺ Q Ę Ä™ ð Å¥ ¸ ð Ä&#x; N 2Ä&#x; Ę , $ # c!vi o dN ! Q I ̾ ® ( ( K Ę Ä™ ̾ K Ę Ä&#x; ̾ Ä&#x; I Q ̾ N 7 I ÞQ Å¥ ¸ ĺ ( ( Ę Ę ¸ Ä™ I N ?;


: u e i o ses oI ompuls e K s is o

7̾ ĺ Å¥ Ę A> c Ę Q Ę >F@ dQ ̾ Q Ę ̾ Ę Ę Q Å¥ &") Ę ® I Þ Ę ¸ Ä&#x; Ä&#x; N 7̾ Ä&#x; Å¥ Ä&#x; ¸ ð Ä&#x; Ä&#x; I ® c ðdQ ¸ I N 0iĺmie i o >N ! 0'Q ( !'Q - -4 ̾ N / I# I $ P ̾( / N 7P ( # ! I / I# $ N 3 %!Q '

'2Q - 4+ c NdN , % ! ) NQ . * ?;;DR >I>BN ?N " '%N / P I ® N 7P̾4 ! - P % I ( 0 N 6 N >N 0 ) N " 7&Q 0 2Q 3 - c NdN 4 0 NQ , >FEBR >CDI>EDN @N " '%N / I P & >F N # 0 >FEFR @;P ?E@I?FBN AN " '%N / c dN ( 0 ?;;@R >A cB@ 0 >dP >>@I>?EN BN " *N $ P I I ! " N̾* 3 ( ?;;FR A?P BE>IC;@N CN " *N - N / N̾" P ! * . >EFBR >EP @@>I@B>N DN # 0N 4 P I N * - ( ?;>;R @>P >>>I>?BN EN & 3N 7 ð ̾ N % ! 0 3 N ̾ N N G $ ! 0 3 N ̾ N NQ 7 ?;;>N FN ( )N 4 ̾ I I ̾ N 0 0 . >FFCR BP >>BI>@FN >;N * -!Q ! -N 5 I c/#$dN ( ( 0 Q 4 >FEFN >>N - I4 5N / P ̾ & N ( 0 >FFER FP @@BI@B@N >?N - ( ,# * N 3 * V N * ( - ! 3 >FCDR ??P >B?I>CEN >@N . Ę )N : I N + ̾ N 3 0 ?;;?R ?P DI>AN >AN . 2,Q . *3N 2 R ̾ N 3 / >FECR @P BDIDDN ?>


Natręctwa są balastem psychicznym, rodzą nieskończone poczucie winy, a cele ich niemej komunikacji są równie wymowne, co niepojęte w swej groteskowej symbolice. Natręctwa są zatem jak dziecko, które posługuje się specyficznym językiem, znanym tylko sobie, magicznym, infantylnym i dziwacznie zdeformowanym. Aby zrozumieć ten język, należy wpierw zbliżyć się do jego nielogicznych zasad, cierpliwie uczyć się go poprzez doświadczanie fenomenów anankastycznych, aby wreszcie dostrzec, że jest to mowa zarządzana nie tyle przez rozum, co przez układy emocjonalne. MACIEJ ŻERDZIŃSKI

ISBN: 978-83-7988-051-5

WWW.TERMEDIA.PL