Page 1

3TATIONERY채0ROGRAM 3PRING채


7ELCOME TE.EUESäISäPLEASEDäTOäPRESENTäOURä3PRINGääSTATIONERYäPROGRAMäTHATäINTRODUCESäTALENTEDäNEWäARTISTSäANDä EXCLUSIVEäLICENSESä /URä NEWESTä LICENSESä FEATUREä ANä ARRAYä OFä DESIGNSä TOä WELCOMEä SPRINGä THISä YEAR ä INCLUDINGä DELICATEä FLORALSää BYä*ESSICAä3WIFTäANDä2EBECCAä"RADLEY ä2ACHAELä4AYLORSäBOTANICALäIMAGERYäANDäWATERCOLORäPETALSäBYää %UNJUä +ANGä ä )Nä ADDITION ä WEä HAVEä GARDENä ILLUSTRATIONSä BYä -ARIAä #ARLUCCIOä ANDä INSPIRATIONALä ARTWORKä BYä +ATIEä $AISYä 4HEä GRAPHICä DESIGNSä BYä ,AURAä ,JUNGKVISTä ANDä ,OVEä "IRDSä BYä (ELENä ,ANGä AREä Aä WELCOMEä ADDITIONäTOäOURäEVER EXPANDINGäPROGRAMä7EäAREäALSOäEXCITEDäTOäPRESENTäAäNEWäNOTECARDäBOXäWITHäARTWORKä BYäTHEäALL ELUSIVEäANDäINTERNATIONALLYäRENOWNEDäSTREETäARTIST ä"ANKSY /URä SIGNATUREä #OOL.OTESä LINE ä PERFECTä FORä THEä SOPHISTICATED ä URBANEä PROFESSIONAL ä CONTINUESä TOä GROWä WITHä Aä MOREä EXPANSIVEä SELECTIONä OFä DESIGNSä ANDä THEä ADDITIONä OFä #ITYä #OOL.OTESä #ITYä #OOL.OTESä AREää THEä MOSTä COSMOPOLITANä OFä TRAVELä COMPANIONS ä WITHä Aä LEATHER LIKEä BLINDä EMBOSSEDä COVER ä ä STREETä MAPSää ANDä PUBLICä TRANSPORTATIONä INFORMATIONä TOä HELPä YOUä NAVIGATEä YOURä CITYä WITHä EASEä %NDPAPERSä BYä ARTISTää 3USYä0ILGRIMä7ATERSäCAPTUREäTHEäUNIQUEäCHARACTERäOFäEACHäCITYä /URäRECENTLYäINTRODUCEDä4RAVELä*OURNALSäANDä0ASSPORTä*OURNALSäASäWELLäASä&AMOUSä&ACESä*OURNALSäBYä4AKKODAä CONTINUEäTOäBEäAäHITä4HEä4RAVELäANDä0ASSPORTä*OURNALSäCREATEäTIMELESSäSOUVENIRSäANDäAREäWELL SUITEDäTOäTHEä LIFESTYLEäOFäANäINTERNATIONALäJETäSETTER äWHILEä&AMOUSä&ACESäTAKEäAäPLAYFULäLOOKäATäPOPULARäCULTUREäICONSä 9OUäWILLäALSOäFINDäOTHERäFINEäSTATIONERYäPRODUCTSäTHATäTE.EUESäISäTRUSTEDäFORäPRODUCINGä&ORäMOREäINFORMATIONä ABOUTä OURä STATIONERYä MERCHANDISEä ORä ABOUTä OURä EVER EXPANDINGä LINESä OFä BEAUTIFULLYä PRODUCEDä BOOKSää ANDäHIGH QUALITYäCALENDARS äPLEASEäCALLäTE.EUESä#USTOMERä3ERVICEäATä ä äORäVISITäOURäWEBSITEäATää WWWTENEUES USACOM 4HANKäYOUäFORäYOURäINTERESTä(ENDRIKäTE.EUES

3EBASTIANäTE.EUES

0UBLISHER

0UBLISHER


#ONTENTS #ITYä#OOL.OTESä#OOL.OTESääää

ä

1UICK.OTESääää

ä

-AGNETO–ä.OTECARDä"OXESä.OTECARDä"OXESä

ä

,ONGä.OTECARDä"OXESä

ä

#ONVERSATIONALSäeääää

ä

#OMPOSITIONä"OOKSä

ä

0OPä#ULTUREä"OOKSä

ä

&AMOUSä&ACESä*OURNALSä

ä

0ASSPORTä*OURNALSä

ä

4RAVELä*OURNALSä

ä

1UICK4HANKSäeä"OOK.OTESäeä$ISPLAYSä

ä

)NDEXä

ä

3ALESäANDä-ARKETINGä)NFORMATIONä

ä

eääECO FRIENDLYäPRODUCT
#)49#OOL.OTES sääXääINCHESääXääCM sä3LEEKäBLIND EMBOSSEDäCOVERää

äääWITHäSTYLISHäINTERIORäENDäPAPERS

sääBLANKäANDäLINEDäPAGES sä-OREäTHANääDETAILED

äääSTREETNEIGHBORHOODäMAPS

sä3EWNäBINDING sä3ECUREDäWITHäANäELASTICäBANDäCLOSURE sä3TURDYäHIGH CAPACITYäPOCKET sä2IBBONäBOOKMARK sä2ETAILääC äa

sä0UBLICäTRANSPORTATIONäINFORMATION sä0ERSONALäDATAäPAGE

.EWä4RAVELäTHEäWORLDSäMOSTäFAMOUSäCITIESäLIKEäANäINSIDERä/URä#ITYä#OOL.OTESäAREäTHEäMOSTä SOPHISTICATEDäANDäSTYLISHäOFäTRAVELäCOMPANIONS äWITHäAäLEATHER LIKEäBLINDäEMBOSSEDäCOVER ä äSTREETäMAPSäANDäPUBLICäTRANSPORTATIONäINFORMATIONäTOäHELPäYOUäNAVIGATEäYOURäCITYäWITHä EASEä%NDPAPERSäBYä3USYä0ILGRIMä7ATERSäFORäTHEäSERIESäINäREDäCAPTUREäTHEäUNIQUEäMOODäOFää EACHä PLACEä ANDä AREä ANä ARTSYä FLAREä TOä THISä TIMELESSä SOUVENIRä 4HESEä HIGHLYä FUNCTIONALää JOURNALSä AREä SECUREDä WITHä ANä ELASTICä BANDä ANDä HAVEä ANä INTERIORä POCKETä TOä HOLDä KEEP SAKESäANDäRECEIPTSä
#)49#OOL.OTESä#ONTINUED

CITYCoolNotes NEW YORK

‡ ‡ ‡ ‡

2ED.EWä9ORK )LLUSTRATION 2ETAILää C äaä

)3".ä  

130EODQN OLQHGSDJHV 'HWDLOHGPDSV ,QIRUPDWLRQIRUYLVLWRUV 6WUHHWLQGH[

"LACK"LACK 2ETAILää C äa

)3".ä  

.EWä9ORKä.EW

CITYCoolNotes LONDON

‡ ‡ ‡ ‡

2ED,ONDON )LLUSTRATION 2ETAILää C äaä

)3".ä  

130EODQN OLQHGSDJHV 'HWDLOHGPDSV ,QIRUPDWLRQIRUYLVLWRUV 6WUHHWLQGH[

"LACK"LACK 2ETAILää C äaä

)3".ä  

,ONDONä.EW 


#)49#OOL.OTESä#ONTINUED

CITYCoolNotes PARIS

‡ ‡ ‡ ‡

2ED0ARIS )LLUSTRATION 2ETAILää C äa

)3".ä  

130EODQN OLQHGSDJHV 'HWDLOHGPDSV ,QIRUPDWLRQIRUYLVLWRUV 6WUHHWLQGH[

"LACK"LACK 2ETAILää C äa

)3".ä  

0ARISä.EW

CITYCoolNotes BERLIN

‡ ‡ ‡ ‡

2ED"ERLIN )LLUSTRATION 2ETAILää C äa

)3".ä  

130EODQN OLQHGSDJHV 'HWDLOHGPDSV ,QIRUPDWLRQIRUYLVLWRUV 6WUHHWLQGH[

"LACK"LACK 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"ERLINä.EW 


#OOL.OTES sä3EWNäBINDING sä3ECUREDäWITHäANäELASTICäBANDäCLOSURE sä3TURDY äHIGH CAPACITYäPOCKETäFORäKEEPSAKES äRECEIPTS äBUSINESSäCARDS äETC sä2IBBONäBOOKMARK sä3HRINK WRAPPED

$ISPLAYSäAVAILABLE äSEEäPAGEä
#OOL.OTES #ONTEMPORARYä SOPHISTICATIONä ONä THEä OUTSIDEä ANDä INDIVIDUALä STYLEä ONä THEä INSIDE ä OURä #OOL.OTESä AREä FASHIONEDä FORä BOTHä THEä PROFESSIONALä ANDä THEä CREATIVEä !VAILABLEä INä VARIOUSä FASHIONABLEää COLORS ä #OOL.OTESä AREä EQUIPPEDä WITHä ANä INTERIORä POCKETä FORä LOOSEä PAPERSä IEä BUSINESSä CARDS ä NOTESä ANDä RECEIPTS ä ANDä ANä ELASTICä FASTENERä TOä PROTECTä SHEETSä ONä YOURä TRAVELSä 7ITHä BLANKä PAGESää ONä THEä LEFTä FOLIOSä ANDä RULEDä PAGESä ONä THEä RIGHT ä #OOL.OTESä AREä ASä VERSATILEä INä THEIRä DESIGNä ASä INää THEIRäFUNCTIONä

&LIPä0AD

3MALL

sääLIGHTLYäRULEDäPERFORATEDäPAGESä sä-EASURESäääXäääINCHES

sääBLANKäANDäRULEDäPAGESä

sä2ETAILääC äa

ä äXääCM

ä äXääCM

sä-EASURESäääXäääINCHES

ä

sä2ETAILääC äa

-EDIUM

8,

sääBLANKäANDäRULEDäPAGESä

sääBLANKäPAGES sä2ED2EDäANDä"LACK"LACKäALSOä

LEFTäPAGESäBLANKRIGHTäPAGESäRULED

sä-EASURESäääXäääINCHES ä äXääCMLEFTäPAGESäBLANKRIGHTäPAGESäRULED

ä

AVAILABLEäINääBLANKäANDäRULEDäPAGESä LEFTäPAGESäBLANKRIGHTäPAGESäRULED

sä2ETAILääC äa

sä-EASURESäääXääINCHES

ä

sä2ETAILääC äaä

ä äXääCM ä


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LUE"LUEä0LAID

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

2ED2EDä0LAID 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LACK"LACKää7HITEä "AROQUEä0ATTERN

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LACK2EDä"AROQUEä0ATTERN 

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK'OLDä"AROQUEä0ATTERNä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK3ILVERä"AROQUEä0ATTERN 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

2ED2EDää9ELLOWä:EBRAä0RINT

)3".ä  

"LACK2EDää7HITEä:EBRAä0RINT 

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK'REENä,EOPARDä0RINT

)3".ä  

)3".ä  

"LACK0INKä,EOPARDä0RINT 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

'REENä"OAR'REENä"OAR

)3".ä  

'REENä"OAR2EDää9ELLOWä"OAR 

)3".ä  


3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACKä3TAG'OLDä3TAG

)3".ä  

)3".ä  

"LACKä3TAG3ILVERä3TAG 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

&LIPä0AD 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LUEä0UG'REENää"LUEä0UG

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

2EDä0UG2EDää9ELLOWä0UG 

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK'REEN

)3".ä  

)3".ä  

8,ä ä"LANK 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LACK0INK 


#OOL.OTESä#ONTINUED

&LIPä0AD 2ETAILää C äaä

)3".ä  

8,ä ä"LANK 2ETAILää C äaä

)3".ä  

8,ä ä,INED 2ETAILää C äaä

)3".ä  

2ED2ED

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LUE"LUE 

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

&LIPä0AD 2ETAILää C äaä

)3".ä  

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

8,ä ä"LANKäää 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

8,ä ä,INED 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"LACK"LACK

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

"ROWN"ROWN 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

$ARKä"LUE,IGHTä"LUE

)3".ä  

2ED!RGYLE 

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK/RANGEä!RGYLE

)3".ä  

)3".ä  

,IGHTä"LUE!RGYLE 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

$ARKä"LUE!RGYLE

)3".ä  

"LACK'RAYä!RGYLE 

)3".ä  


#OOL.OTESä#ONTINUED

&LIPä0AD 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

8,ä ä"LANKäää 2ETAILää C äaä

3MALL 2ETAILää C äaä

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

)3".ä  

"LACK6ICTORIANä0ATTERN

)3".ä  

)3".ä  

,IGHTä'REEN6ICTORIANä0ATTERN 


#OOL.OTESä#ONTINUED

3MALL 2ETAILää C äaä

)3".ä  

-EDIUM 2ETAILää C äaä

)3".ä  

,IGHTä'REEN"LUEä3TRIPES

#OOL.OTESä$ISPLAY 3HOWNäWITHä #OUNTERTOPä$ISPLAY #OOL.OTESä3TANDINGä$ISPLAY sä3IZEää¿ääbä¿ääbäINCHES äääää¿ää¿ääCM ääää$ESIGNEDäTOäDISPLAYäALLä#OOL.OTES sä(OLDSäUPäTOää#OOL.OTES sä3TUDY äCARDBOARDäCONSTRUCTION sä&REEäWITHäTHEäPURCHASEäOFää#OOL.OTES )3".ä  

#OOL.OTESä#OUNTERTOPä$ISPLAY sä3IZEääbä¿ääbä¿ääbäINCHESä ä¿ää¿ääCM sä$ESIGNEDäTOäDISPLAYä#OOL.OTES sä(OLDSäUPäTOää#OOL.OTES sä3TUDY äCARDBOARDäCONSTRUCTION sä&REEäWITHäTHEäPURCHASEäOFää#OOL.OTES )3".ä  

#OUNTERTOPä$ISPLAYäMUSTäBEä ORDEREDäSEPARATELY #OUNTERTOPä$ISPLAYä )3".ä  
1UICK.OTES sä äNOTECARDS ääEACHäOFääIMAGES sääENVELOPES sä -AGNETICäCLOSURE sä 3TURDY äREUSEABLEäBOX äIDEALäFORäKEEPSAKES sä -EASURESäääXäääXäääINCHESääXääXääCM sä 2ETAILääC äaä

/URä BEST SELLINGä 1UICK.OTESä AREä SMALLERä THANä NOTECARDSä BUTä LARGEä ENOUGHä TOää CONVEYäPERSONALäGREETINGS äTHANK YOUSäANDäINVITATIONSä/URäNEWESTäSELECTIONäFEATURESää DELICATEä ARTWORKä BYä -ARIAä #ARLUCCIOä ANDä %UNJUä +ANG ä ILLUSTRATIONSä OFä LOVEä BIRDSä BYää (ELENä,ANGäANDäSOMEäVERYäPERSONABLEäSOCKäMONKEYS äPHOTOGRAPHEDäBYä!RNEä3VENSONä ANDä2ONä7ARREN
1UICK.OTESä#ONTINUED

,OVEä"IRDSää.EW (ELENä,ANG 2ETAILääC äaää )3".ä  

0ETALSää.EWää %UNJUä+ANG 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

3IMPLEää%CLECTICää.EW -ARIAä#ARLUCCIO 2ETAILääC äaää )3".ä  

3OCKä-ONKEYää.EWää !RNEä3VENSONää2ONä7ARREN 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

/WA"OOä 2ETAILääC äaää

)3".ä  

3UGARä#UBES 3ALLYä%LFORD 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

"OTANICAää 2UTHä'REEN 2ETAILääC äaää )3".ä  

(APPYä,ITTLEä4HINGSäää 3ANDRAä)SAKSSON 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

.AOKOää .AOKOä3TOOP 2ETAILääC äaää )3".ä  

&LORA $ANä"ENNETT 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

'ARDENä*OTSää #AROLYNä'AVIN ä2ETAILääC äaää )3".ä   )3".ä  

.ATURAää !,!#!24% 2ETAILääC äaää )3".ä  
1UICK.OTESä#ONTINUED

2YANä-C'INNESSää 2ETAILääC äaää )3".ä  

-APPLETHORPEä&LOWERS 4HEä2OBERTä-APPLETHORPEä&OUNDATION 2ETAILääC äa )3".ä  
-AGNETO–ä.OTECARDä"OXES sä äNOTECARDS ääEACHäOFääIMAGESä sä äENVELOPES sä -AGNETICäCLOSURE sä 3TURDY äREUSEABLEäBOX äGREATäFORäSTORAGEä sä 2EMOVABLEäNO RESIDUEäLABELä sä -EASURESäääXäääXäääINCHESääXääXääCM sä 2ETAILääC äa

!SäSTYLISHäASäOURä1UICK.OTESäBOX äBUTäTHEäSIZEäOFäAäCLASSICäNOTECARDäBOXä/URä-AGNETO–ä .OTECARDä"OXESäFEATUREäFLORALäIMAGERYäBYä2EBECCAä"RADLEYäANDäPLAYFULä&AMOUSä&ACESä POPULARäCULTUREäICONSäBYä4AKKODAä7ITHäAäSTRONGäMAGNETICäCLOSURE äALLäITSäCONTENTSäAREä KEPTä SAFELYä INSIDEä 7HENä THEä CARDSä AREä ALLä SENT ä OURä NO RESIDUEä LABELSä CANä BEä NEATLYä REMOVEDä TOä REVEALä ANä ELEGANTä TEXTUREDä PAPER WRAP ä TURNINGä THEä NOTECARDä BOXä INTOä Aä HANDSOMEäANDäSECUREäTREASUREäBOX
-AGNETO– ä.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

&LORIDä&LORALSää.EWää 2EBECCAä"RADLEY 2ETAILääC äaä )3".ä  

&AMOUSä&ACES 4AKKODA 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXES sä äNOTECARDS ääEACHäOFääIMAGESä sä äENVELOPES sä 3TURDY äREUSEABLEäBOX äGREATäFORäSTORAGEä sä -EASURESäääXäääXäääINCHESääXääXääCM sä 2ETAILääC äaä

/URä LINEä OFä NOTECARDä BOXESä SUITSä EVERYä TASTEä ANDä ISä APPROPRIATEä TOä GIVEä ONä ANYää OCCASIONä/URäNEWESTäSELECTIONäFEATURESäANäARRAYäOFäDESIGNSäINCLUDING ä+ATIEä$AISYSää CHEERFULäILLUSTRATIONS äFLOWERSäBYä,AURAä,JUNGKVISTäANDä*ESSICAä3WIFTäANDä"ANKSYSäICONICä STREET ART
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

&LORALS ,AURAä,JUNKVISTää.EW 2ETAILääC äaä )3".ä  

0LUMEää&LEURää.EW *ESSICAä3WIFT 2ETAILääC äa )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

(OWä$OESä9OURä'ARDENä'ROWää.EW +ATIEä$AISY 2ETAILääC äaä )3".ä  

BANKSY "ANKSYää.EWää 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

6ASILYä+ANDINSKYää 2ETAILääC äaä )3".ä  

'USTAVä+LIMTää 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

3ALVADORä$AL¬ää 2ETAILääC äaä )3".ä  

7INSLOWä(OMERä 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

6INCENTäVANä'OGHää 2ETAILääC äaä )3".ä  

#LAUDEä-ONETää 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

-ARKä2OTHKO 2ETAILääC äaää )3".ä  

-ARCä#HAGALL 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

"OUQUETää *ENNYä&REAN 2ETAILääC äaä )3".ä  

4REESääää !NGELAä6ANDENBOGAARD 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

"IRDSää *EROENä!LLART 2ETAILääC äaä )3".ä  

2ANUNCULUSää 3USYä0ILGRIMä7ATERS 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

3HOEä&LEUR -ICHELä4CHEREVKOFF 0ERSISTENCEäOFä6ISION ä,TD 2ETAILääC äaä )3".ä  

-APPLETHORPEä&LOWERS 4HEä2OBERTä-APPLETHORPEä&OUNDATIONä 2ETAILääC äaä )3".ä  
.OTECARDä"OXESä#ONTINUED

.EWä9ORKää #HRISTOPHERä"LISS 2ETAILääC äaä )3".ä  
Long Notecard Boxes • 20 long notecards, 4 each of 5 images • 20 envelopes • Sturdy, reuseable box, great for storage • No additional postage required • Measures 4 1/3 x 8 2/3 x 1 1/2 inches (11 x 22 x 3.8 cm) • Retail: $15.95 (c$17.95) £9.99

The length of our long notecard boxes is perfect for reaching out to friends with sophisticated floral cards by Rachael Taylor and gardening inspired greetings by Maria Carluccio. The unexpected dimensions of these notecards are an attractive alternative to the standard notecard size, and best of all require no additional postage!

46


,ONGä.OTECARDä"OXESä#ONTINUED "OTANICää.EWäää 2ACHAELä4AYLOR 2ETAILääC äaä )3".ä  

'ARDENINGäää.EW -ARIAä#ARLUCCIO 2ETAILääC äaä )3".ä  
,ONGä.OTECARDä"OXESä#ONTINUED *OHNä$ERIANäää 2ETAILääC äaä

)3".ä  

.EWä9ORKääääää 3USYä0ILGRIMä7ATERS 2ETAILääC äa )3".ä  
#ONVERSATIONALSäe sä äFLATäSINGLEäFOLIOäCORRESPONDENCEäCARDSääCOLOR sä äDECORATIVEäPATTERN LINEDäENVELOPESääDESIGN sä 2EUSABLEäCARDBOARDäPOUCHäWITHäTUCK INäCLOSURE sä -EASURESäääXäääXääINCHESääXääXääCM ä sä 2ETAILääC äaä

sä -ADEäWITHäRECYCLEDäPAPERä sä %LEMENTALä#HLORINEä&REEä%#& ä sä &IBERäFROMä7ELLä-ANAGEDä&ORESTRYä sä !CIDä&REE TE.EUESäENDEAVORSäTOäUSEää ENVIRONMENTALLY FRIENDLYäMATERIALS

#ONVERSATIONALSäCORRESPONDENCEäCARDSäAREäDECORATIVEäANDäDISCREETä%ACHäSETäCONTAINSä äFLATäSINGLEäFOLIOäCARDSäMADEäOFäLUXURIOUSäECO FRIENDLYäPAPERäANDääENVELOPESäFEATURINGä AäDECORATIVEäLINERäWITHäONEäDESIGNä3IMPLEäYETäSTYLISHäANDäECO FRIENDLY äWITHäPAPERSäTHATä AREä RICHä TOä THEä TOUCH ä #ONVERSATIONALSä AREä PERFECTä FORä YOURä SHORTä BUTä SWEETä PERSONALä MESSAGES
#ONVERSATIONALSäeä#ONTINUED

3MALLä&LOWERää #AROLYNä'AVIN 2ETAILääC äaä

&,!4ä#!2$

)3".ä  

(AISYä$AISYä #AROLYNä'AVIN 2ETAILääC äaä )3".ä  #AMOFLOWERää #AROLYNä'AVIN 2ETAILääC äa

&,!4ä#!2$

)3".ä  

&,!4ä#!2$

#HERRYä"LOSSOMää #AROLYNä'AVIN 2ETAILääC äaä )3".ä  

&,!4ä#!2$


#ONVERSATIONALSäeä#ONTINUED

4RAVELä2EADYää 3AMANTHAä(AHN 2ETAILääC äaä )3".ä  

&,!4ä#!2$

#RAFTYää 3AMANTHAä(AHN 2ETAILääC äaä

&,!4ä#!2$

)3".ä  
#OMPOSITIONä"OOKS sä äRULEDäPAGES äSEWNäBINDING sä 2EMOVABLEäNO RESIDUEäLABEL sä #ONVENIENTäINFORMATIONäONäINSIDEäCOVERS sä -EASURESäääXäääINCHESääXääCM sä 2ETAILääC äa

/URä #OMPOSITIONä "OOKSä AREä Aä MODERNä STATEMENTä ONä Aä WRITINGä TRADITIONä )TSä DURABLEää CONSTRUCTIONä ANDä LINEDä PAGESä AREä GREATä FORä ACADEMICä ASSIGNMENTS ä NOTESä ORä DAILYää JOURNALä ENTRIESä #ONVERSIONä TABLESä ANDä OTHERä HELPFULä INFORMATIONä CANä BEä FOUNDä ONä THEäINSIDEäCOVERSä)TäALSOäFEATURESäAäREMOVABLEäNO RESIDUEäLABELäTHATäLETSäYOUäDECIDEä WHETHERäORäNOTäTOäKEEPäTHEäCLASSIC LOOK
#OMPOSITIONä"OOKSä#ONTINUEDä 2ANUNCULUSää 3USYä0ILGRIMä7ATERS 2ETAILääC ää aä

"UNNYä3UICIDESää !NDYä2ILEY 2ETAILääC ää aä

)3".ä  

)3".ä  

7ALLOPää 'ARYä4AXALI 2ETAILääC ää aä

2IGHTä#LICKää 'ARYä4AXALI 2ETAILääC ää aää

)3".ä  

)3".ä  

"ATTLEä2OYALää %Dä(ARDY 2ETAILääC ää aää

&LAMINGä4IGERää %Dä(ARDY 2ETAILääC ää aä

)3".ä  

)3".ä  
#OMPOSITIONä"OOKSä#ONTINUEDä"LACKä(OLEää 2YANä-C'INNESS 2ETAILääC ää aä

3ILKSCREENää 2YANä-C'INNESS 2ETAILääC ää aä

)3".ä  

)3".ä  


0OPä#ULTUREä'IFTä"OOKS 0ACKEDäWITHäPAGESäFULLäOFäCHARACTERäANDäCREATIVITY äOURäPOPäCULTUREäGIFTäBOOKSäAREäINSTANTäFAVORITES

sä-EASURESääXäääINCHESääXääCM äHARDCOVERäWITHäJACKET %Dä(ARDYää !RTäFORä,IFE äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS 2ETAILääC ää a

)NKED #LEVER ä/DDäANDä /UTRAGEOUSä4ATTOOS äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS 2ETAILääC ä a

)3".ä  

)3".ä  

"LOSSOMä"UDDIESää %LSAä-ORA äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS

7ELCOMEäTOä"RITAIN 4HEä#ARAVANä'ALLERY äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS

2ETAILääC ää a

2ETAILääC ä a

)3".ä  

)3".ä  

3ERIOUSä$RAWINGSä -ARCä*OHNS äPAGES CääCOLORäILLUSTRATIONS

3OCKä-ONKEY !RNEä3VENSONää2ONä7ARREN äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS

2ETAILääC a

2ETAILääC ä a

)3".ä  

)3".ä  

(OMEä3WEETä(OMEää !NNE -ARIEäVONä3AROSDY äPAGES CääCOLORäPHOTOGRAPHS 2ETAILääC ä a )3".ä  
&AMOUSä&ACESä*OURNALS sääLIGHTLYäRULEDäPAGESää sä3EWNäBINDING sä3ECUREDäWITHäANäELASTICäBANDäCLOSURE sä ä3TURDY äHIGH CAPACITYäPOCKETäFORä KEEPSAKES äRECEIPTS äBUSINESSäCARDS äETC sä2IBBONäBOOKMARK sä3HRINK WRAPPED

&AMOUSä&ACESä*OURNALä,ARGEä ä-EASURESäääXäääINCHES ä äXääCM ä2ETAILääC äa ä &AMOUSä&ACESä*OURNALä3MALLä ä-EASURESääXääINCHES ä äXääCM ä2ETAILääC äa

s s s s

4HESEä PLAYFULä HARDCOVERä JOURNALSä AREä Aä COMICALä TAKEä ONä ICONICä FAMOUSä FACESä KNOWNä TOä USä ALLä &EATURINGä Aä RIBBONä BOOKMARKä ANDä MATCHINGä ELASTICä CLOSUREä WITHä ANä INTERIORä POCKET äTHEYäWILLäKEEPäYOUäORGANIZEDäANDäSMILINGä
&AMOUSä&ACESä*OURNALSä#ONTINUEDä 0ETSä2OCKää ,ARGE 2ETAILääC ää aää

#HEäää ,ARGE 2ETAILääC ää a

)3".ä  

)3".ä  

,EONARDää ,ARGE 2ETAILääC ää aä

/Zäää ,ARGE 2ETAILääC ää a

)3".ä  

)3".ä  

!UDREYäää 3MALL 2ETAILääC ää aäää

-ICHAELäää 3MALL 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

4ää 3MALL 2ETAILääC ää aääää

4OMMYää 3MALLä 2ETAILääC ää aää

)3".ä  

)3".ä  
0ASSPORTä*OURNALS sä äBLANKäANDäRULEDäPAGESäLEFTäPAGESäBLANKRIGHTäPAGESäRULED sä 3EWNäBINDING sä 3HRINK WRAPPED sä -EASURESääXääINCHESääXääCM sä 2ETAILääC äa

4AKEäAäROUND THE WORLDäTRIPäANDäBRINGäBACKäAäTIMELESSäSOUVENIRä/URä0ASSPORTä*OURNALSä WILLäALLOWäYOUäTOäREVISITäYOURäMEMORIESäANDäFULFILLäTHATäWANDERLUSTäLONGäAFTERäYOURäTRAVELSä HAVEä BEENä COMPLETEDä 4HEä POCKET SIZEDä HARDCOVERä BOOKSä CONTAINä DESIGNEDä PAGESä WHICHäRE CREATEäTHEäINTERNATIONALäFEELäOFäANäACTUALäPASSPORT
0ASSPORTä*OURNALSä#ONTINUEDä !BSURDISTANää.EWä 2ETAILääC ää aää

&ORä,OVERSää.EWä 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

#OVERäSUBJECTäTOäCHANGE

#OVERäSUBJECTäTOäCHANGE

7ORLDä4RAVELERää 2ETAILääC ää aää

&ASHIONISTAäää 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

.EWä9ORKä#ITYäää 2ETAILääC ää aäää

,ONDONäää 2ETAILääC ää aäää

)3".ä  

)3".ä  

0ARISää 2ETAILääC ää aää

"ERLINäää 2ETAILääC ää aää

)3".ä  

)3".ä  
4RAVELä*OURNALS #ITYäANDäPUBLICä sä ä TRANSPORTATIONäMAPäINFORMATIONä

sä 4OURISTäINFORMATION sä ääBLANKäANDäRULEDäPAGES ä LEFTäPAGESäBLANKRIGHTäPAGESäRULED

ä4RAVELä*OURNALSä,ARGEää ä ä-EASURESäääXäääINCHES ä äXääCM

s

sä 2ETAILääC äa ä

4RAVELä*OURNALSä3MALLä sä 3EWNäBINDING sä ä -EASURESääXääINCHES sä 3ECUREDäWITHäANäELASTICäBANDäCLOSURE äXääCM sä ä,ARGEäJOURNALSäHAVEäAäSTURDY äHIGH CAPACITY sä 2ETAILääC äa ä äPOCKETäFORäKEEPSAKES äRECEIPTS ää BUSINESSäCARDS äETC

sä 2IBBONäBOOKMARK sä %LASTICäPENäHOLDER sä 3HRINK WRAPPED

4HEä PERFECTä ACCESSORYä FORä THEä FEARLESSä EXPLORERˆOURä 4RAVELä *OURNALSä HAVEä Aä CONVENIENTLYä ENCLOSEDä MAPä TOä HELPä YOUä NAVIGATEä THEä PUBLICää TRANSPORTATIONä SYSTEMä OFä YOURä CITYä WITHä EASEä &ILLä THEä BLANKä ANDä LINEDä PAGESä OFä THISä DURABLEä HARDCOVERä NOTEBOOKä WITHä YOURä FAVORITEä SITESä ANDä MOSTä MEMORABLEää EXPERIENCESä 4HEä LARGEä JOURNALSä AREä EQUIPPEDä WITHä ANä INTERIORä POCKETä FORä LOOSEää PAPERSäIEäMETROäCARDS äNOTESäANDäRECEIPTS äANDäANäELASTICäFASTENERäTOäPROTECTäSHEETSää ONäYOURäTRAVELS
4RAVELä*OURNALSä#ONTINUEDä .EWä9ORKää ,ARGEä 2ETAILääC ää aää

.EWä9ORKää 3MALLä 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

,ONDONää ,ARGEä 2ETAILääC ää aää

,ONDONää 3MALLä 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

0ARISää ,ARGEä 2ETAILääC ää aää

0ARISää 3MALLä 2ETAILääC ää aääää

)3".ä  

)3".ä  

"ERLINää ,ARGEä 2ETAILääC ää aää

"ERLINää 3MALLä 2ETAILääC ää aää

)3".ä  

)3".ä  
1UICK4HANKSäe sääh4HANKä9OUväNOTECARDSääDESIGN sä äSEALSääDESIGN sä äENVELOPES sä 0RINTEDäONäLUXURIOUSäPAPER sä 3TURDY äPLASTICäBOXäCONSTRUCTION sä -EASURESääXäääXääINCHESääXääXääCM sä 2ETAILääC äa

sä -ADEäWITHäRECYCLEDäPAPERä sää %LEMENTALä#HLORINEä&REEä%#& ä sää &IBERäFROMä7ELLä-ANAGEDä&ORESTRYä sää !CIDä&REE sää 2ECYCLABLEä!0%4äPLASTICäCONTAINER TE.EUESäENDEAVORSäTOäUSEää ENVIRONMENTALLY FRIENDLYäMATERIALS /URä 1UICK4HANKSä THANKä YOUä CARDSä EXPRESSä THANK YOUSä INä CHARMINGä STYLEä %ACHää COMPACTäBOXäCONTAINSääCARDSäANDäSEALSäFEATURINGäONEäSTRIKINGäDESIGN äPLUSäENVELOPESä !LLäTHEäPAPERäMATERIALSäAREäMADEäFROMäRECYCLEDäPAPERäTHATäISäELEMENTALäCHLORINEäFREE ä ACIDä FREE ä ANDä USESä FIBERä FROMä WELLä MANAGEDä FORESTRYä 4HEä CONTAINERä ISä MADEä OUTä OFä RECYCLABLEä !0%4ä PLASTICˆTHEä SAMEä PLASTICä ASä Aä WATERä BOTTLEˆSOä WHENä ALLä ITSä CONTENTSä AREäSENT äTHEäBOXäMAYäBEäSAFELYäRECYCLEDä3ENDINGäAäTHANKäYOUäNOTEäHASäNEVERäBEENä SOäSATISFYING
1UICK4HANKSรคeรค#ONTINUED 9ELLOWรค"IRDIEรครครครครค !LINEรค9AMADA 2ETAILรครคC รคaรครค

e

)3".รค  

%.6%,/0%รค รค3%!,

,ADYBUGSรครครครครค 3ANDRAรค)SAKSSON 2ETAILรครคC รคaรครค

e

)3".รค  

%.6%,/0%รค รค3%!,

0EARSรครค 3ANDRAรค)SAKSSON 2ETAILรครคC รคaรครค

e

)3".รค  

%.6%,/0%รค รค3%!,
1UICK4HANKSäeä#ONTINUED "IRDSäOFäAä&EATHERä !,!#!24%ää 2ETAILääC äaää

e

)3".ä  

%.6%,/0%ä ä3%!,

&LOWERSäää *ENNYä&REAN 2ETAILääC äaää

e

)3".ä  

%.6%,/0%ä ä3%!,

"OUQUETää 2ETAILääC äaää

e

)3".ä  

%.6%,/0%ä ä3%!,
1UICK4HANKSäeä#ONTINUED 7ORDSäOFä4HANKä9OUää 2ETAILääC äaää

e

)3".ä  

%.6%,/0%ä ä3%!,
"OOK.OTESäe sä äBOOKMARKS ääEACHäOFääDESIGNS sä 3TURDY äREUSEABLEäBOXäWITHäAäSNAPäCLOSURE sä .OTESäSECTIONäONäTHEäBACKäOFäEACHäBOOKMARK sä 0LASTICäHANGTAG sä -EASURESäääXäääXääINCHESääXääXääCM sä 2ETAILääC äaä

$ISPLAYäAVAILABLE äSEEäPAGEä sä -ADEäWITHäRECYCLEDäPAPERä sä %LEMENTALä#HLORINEä&REEä%#& ä sä &IBERäFROMä7ELLä-ANAGEDä&ORESTRYä sä !CIDä&REE TE.EUESäENDEAVORSäTOäUSEää ENVIRONMENTALLY FRIENDLYäMATERIALS

%ACHäPACKAGEäCONTAINSääBOOKMARKSäFEATURINGäSIXäSTUNNINGäDESIGNSä!äNOTESäSECTIONä ONä THEä BACKä OFä EACHä BOOKMARKä ALLOWSä SPACEä FORä REMEMBERINGä ANä INSPIRINGä QUOTEä ORä JOTTINGäDOWNäAäTHOUGHTä4HEäSTURDYäCONTAINERäISäCONVENIENTLYäSLEEKäENOUGHäTOäKEEPäINä YOURäPURSEäORäBACKPACK äWITHäAäSNAPäCLOSUREäFORäEASYäACCESSä/NCEäTHEäCONTAINERäISä EMPTY äITäCANäBEäUSEDäTOäSTOREäSTANDARD SIZEäBALLPOINTäPENSäANDäPENCILSä/URäBOOKMARKä SETSäINSPIREäTHEäECO SAVVYäSCHOLARäINäALLäOFäUS
"OOK.OTESรคeรค#ONTINUED "OOKWORMรครค !NDREASรค.Oย”MANN 2ETAILรครคC รคaรครค

eรค

)3".รค  

&AMOUSรค&ACESรครครครค 4AKKODA 2ETAILรครคC รคaรครค

eรค

)3".รค  
"OOK.OTESรคeรค#ONTINUED 3OCKรค-ONKEYรครค !RNEรค3VENSONรครค2ONรค7ARREN 2ETAILรครคC รคaรครครครครครค

eรค

)3".รค  

'ARDENรค*OTSรครครครค #AROLYNรค'AVIN 2ETAILรครคC รคaรครค )3".รค  eรค


"OOK.OTESäeä#ONTINUED &LORAää (ERMANä9Uä$ESIGN 2ETAILääC äaää

)3".ä  

0OPPIESää 3USYä0ILGRIMä7ATERS 2ETAILääC äaää

e

)3".ä  
"OOK.OTESäeä#ONTINUED .EWä9ORKääää 3USYä0ILGRIMä7ATERS 2ETAILääC äaää

)3".ä  

!NTIQUEä-APSä 2ETAILääC äaää )3".ä  
$ISPLAYS

"OOK.OTESä#OUNTERä$ISPLAY sä&REEäWITHäYOURäPURCHASEäOFääASSORTEDä"OOK.OTESä sä(OLDSää"OOK.OTES sä4OäORDERäPLEASEäCONTACTä#USTOMERä3ERVICEä ääATä ä )3".ä  

#OOL.OTESä#OUNTERTOPä$ISPLAY sä3IZEääbä¿ääbä¿ääbäINCHESää¿ää¿ääCM sä$ESIGNEDäTOäDISPLAYä#OOL.OTES sä(OLDSäUPäTOää#OOL.OTES sä3TUDY äCARDBOARDäCONSTRUCTION sä&REEäWITHäTHEäPURCHASEäOFää#OOL.OTES )3".ä  

3HOWNäWITHä#OUNTERTOPä$ISPLAY #OOL.OTESä3TANDINGä$ISPLAY sä3IZEää¿ääbä¿ääbäINCHES äääää¿ää¿ääCM ääää$ESIGNEDäTOäDISPLAYäALLä#OOL.OTES sä(OLDSäUPäTOää#OOL.OTES sä3TUDY äCARDBOARDäCONSTRUCTION sä&REEäWITHäTHEäPURCHASEäOFää#OOL.OTES )3".ä  

#OUNTERTOPä$ISPLAYäMUSTäBEäORDEREDäSEPARATELY #OUNTERTOPä$ISPLAYä )3".ä  
)NDEXä !BSURDISTANä 0ASSPORTä*OURNALä!,!#!24%ä 1UICK.OTESä 1UICK4HANKSä

 

!LLART ä*EROENä .OTECARDä"OXä!NTIQUEä-APSä "OOK.OTESä!RTäFORä,IFEäsä%Dä(ARDYä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä!UDREYäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALSä"ANKSYä .OTECARDä"OXä"ATTLEä2OYALäsä%Dä(ARDYä #OMPOSITIONä"OOKä"ENNETT ä$ANä 1UICK.OTESä"ERLINä #ITYä#OOL.OTESä 4RAVELä*OURNALä 0ASSPORTä*OURNALä

 

"IRDSäsä*EROENä!LLARTä .OTECARDä"OXä"IRDSäOFäAä&EATHERäsä!,!#!24%ä 1UICK4HANKSä "LACK"LACKä #OOL.OTESä "LACK"LACKää 7HITEä"AROQUEä0ATTERNä #OOL.OTESä

"LACKä(OLEäsä2YANä-C'INNESSä #OMPOSITIONä"OOKä "LACK'OLDä"AROQUEä0ATTERNä #OOL.OTESä "LACK'RAYä!RGYLEä #OOL.OTESää "LACK'REENä #OOL.OTESä

 

"LOSSOMä"UDDIESäsä%LSAä-ORAä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä 

&LORAäsä$ANä"ENNETTä 1UICK.OTESä,ADYBUGSäsä3ANDRAä)SAAKSSONä 1UICK4HANKSä 

"LUE"LUEä #OOL.OTESä

&LORAäsä(ERMANä9Uä$ESIGNä "OOK.OTESä,ANG ä(ELENä 1UICK.OTESä&LORALSäsä*OHNä$ERIANä ,ONGä.OTECARDä"OXä,EONARDäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALäLARGE ä&LORALSäsä,AURAä,JUNKVISTä .OTECARDä"OXä,IGHTä'REEN"LUEä3TRIPESä #OOL.OTESä&LORIDä&LORALSäsä2EBECCAä"RADLEYä -AGNETOä.OTECARDä"OXä 

,IGHTä"LUE!RGYLEä #OOL.OTESä

&LOWERSäsä*ENNYä&REANä 1UICK4HANKSä,IGHTä'REEN6ICTORIANä0ATTERNä #OOL.OTESää &ORä,OVERSä 0ASSPORTä*OURNALSä,JUNKVIST ä,AURAä .OTECARDä"OXä,ONDONä #ITYä#OOL.OTESä 0ASSPORTä*OURNALä 4RAVELä*OURNALä

 

,OVEä"IRDSäsä(ELENä,ANGä 1UICK.OTESä-APPLETHORPEä&LOWERSä .OTECARDä"OXä 1UICK.OTESä

 

"LUE"LUEä0LAIDä #OOL.OTESä "LUEä0UG'REENää"LUEä0UGä #OOL.OTESä

 

"OOKWORMäsä!NDREASä.O”MANNä "OOK.OTESä "OTANICäsä2ACHAELä4AYLORä ,ONGä.OTECARDä"OXä "OTANICAäsä2UTHä'REENä 1UICK.OTESä "OUQUETä 1UICK4HANKSä"RADLEY ä2EBECCAä -AGNETOä.OTECARDä"OXä"ROWN"ROWNä #OOL.OTESä"UNNYä3UICIDESäsä!NDYä2ILEYä #OMPOSITIONä"OOKä #AMOFLOWERäsä#AROLYNä'AVINä #ONVERSATIONALSä #ARAVANä'ALLERYä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä #ARLUCCIO ä-ARIAä 1UICK.OTESä ,ONGä.OTECARDä"OXä #HAGALL ä-ARKä .OTECARDä"OXä #HEäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALä,ARGE ä

  

#HERRYä"LOSSOMäsä#AROLYNä'AVINä #ONVERSATIONALSä #ITYä#OOL.OTESä "ERLINä ,ONDONä .EWä9ORKä 0ARISä$ARKä"LUE,IGHTä"LUEä #OOL.OTESää"LACK2EDää7HITEä:EBRAä0RINTä #OOL.OTESä 

$ERIAN ä*OHNä ,ONGä.OTECARDä"OXä"LACK3ILVERä"AROQUEä0ATTERNä #OOL.OTESä 

%AGLE ä3KULLäANDä3NAKEäsä%Dä (ARDYä #OMPOSITIONä"OOKä%LFORD ä3ALLYä 1UICK.OTESä"LISS ä#HRISTOPHERä .OTECARDä"OXä 

-ICHAELäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALäSMALL ä'REENä"OAR2EDää9ELLOWä"OARä #OOL.OTESä 

-ONET ä#LAUDEä .OTECARDä"OXä'REEN ä2UTHä 1UICK.OTESä-ORA ä%LSAä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä(AHN ä3AMANTHAä #ONVERSATIONALSä.AOKOäsä.AOKOgSä3TOOPä 1UICK.OTESä(AISYä$AISYäsä#AROLYNä'AVINä #ONVERSATIONALSä.AOKOgSä3TOOPä 1UICK.OTESä.ATURAäsä!,!#!24%ä 1UICK.OTESä

  

"LACKä3TAG3ILVERä3TAGä #OOL.OTESä.EWä9ORKäsä#HRISTOPHERä"LISSä .OTECARDä"OXä 

'REENä"OAR'REENä"OARä #OOL.OTESä 

(OMER ä7INSLOWä .OTECARDä"OXä

$ARKä"LUE!RGYLEä #OOL.OTESää

"LACKä3TAG'OLDä3TAGä #OOL.OTESä

-C'INNESS ä2YANä #OMPOSITIONä"OOKä 1UICK.OTESä

"LACK6ICTORIANä0ATTERNä #OOL.OTESää

 

 

$AL¬ ä3ALVADORä .OTECARDä"OXä

"LACK2EDä"AROQUEä0ATTERNä #OOL.OTESä

'AVIN ä#AROLYNä "OOK.OTESä #ONVERSATIONALSä 1UICK.OTESä

(ARDY ä%Dä #OMPOSITIONä"OOKSä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä"LACK0INKä,EOPARDä0RINTä #OOL.OTESä

'ARDENINGäsä-ARIAä#ARLUCCIOä ,ONGä.OTECARDä"OXä 

.EWä9ORKä #ITYä#OOL.OTESä 0ASSPORTä*OURNALä 4RAVELä*OURNALä

$AISY ä+ATIEä .OTECARDä"OXä

"LACK0INKä #OOL.OTESä

'ARDENä*OTSäsä#AROLYNä'AVINä "OOK.OTESä 1UICK.OTESä #RAFTYäsä3AMANTHAä(AHNä #ONVERSATIONALSä

"LACK/RANGEä!RGYLEä #OOL.OTESää

 

(APPYä,ITTLEä4HINGSäsää 3ANDRAä)SAKSSONä 1UICK.OTESä

  "LACK'REENä,EOPARDä0RINTä #OOL.OTESä

&REAN ä*ENNYä 1UICK4HANKSä .OTECARDä"OXä

&AMOUSä&ACESäsä4AKKODAä "OOK.OTESä -AGNETOä.OTECARDä"OXä

 

&ASHIONISTAä 0ASSPORTä*OURNALä&LAMINGä4IGERäsä%Dä(ARDYä #OMPOSITIONä"OOKää(OMEä3WEETä(OMEäsä!NNE -ARIEä VONä3AROSDYä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä (OWä$OESä9OURä'ARDENä'ROWäsä +ATIEä$AISYä .OTECARDä"OXä 

.EWä9ORKäsä3USYä0ILGRIMä7ATERSä "OOK.OTESä ,ONGä.OTECARDä"OXä .O”MANN ä!NDREASä "OOK.OTESä/WABOOä 1UICK.OTESä)NKEDä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä)SAKSSON ä3ANDRAä 1UICK.OTESä 1UICK4HANKSä

/Zäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALSäLARGE ä 

 

*OHNS ä-ARCä (ARCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä0ARISä #ITYä#OOL.OTESä 0ASSPORTä*OURNALä 4RAVELä*OURNALä

 

+ANDINSKY ä6ASILYä .OTECARDä"OXä+ANG ä%UNJUä 1UICK.OTESä+LIMT ä'USTAVä .OTECARDä"OXä

ä

0ASSPORTä*OURNALSä !BSURDISTANä "ERLINä &ASHIONISTAä &ORä,OVERSä ,ONDONä .EWä9ORKä#ITYä 0ARISä 7ORLDä4RAVELERä

    


)NDEXä#ONTINUEDä 0EARSäsä3ANDRAä)SAKSSONä 1UICK4HANKSä0ETALSäsä%UNJUä+ANGä 1UICK.OTESä0ETSä2OCKäsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALäLARGE ä0ILGRIMä7ATERS ä3USYä "OOK.OTESä #OMPOSITIONä"OOKä .OTECARDä"OXä ,ONGä.OTECARDä"OXä

  

4AKKODAä "OOK.OTESä &AMOUSä&ACESä*OURNALäSMALL ä &AMOUSä&ACESä*OURNALääLARGE ä -AGNETOä.OTECARDä"OXä

  

4AXALI ä'ARYä #OMPOSITIONä"OOKSä4AYLOR ä2ACHAELä ,ONGä.OTECARDä"OXä4CHEREVKOFF ä-ICHELä .OTECARDä"OXä0LUMEää&LEURäsä*ESSICAä3WIFTä .OTECARDä"OXä 

4IGERäWITHä&LAMESäsä%Dä(ARDYä #OMPOSITIONä"OOKä 

0OPPIESäsä3USYä0ILGRIMä7ATERSä "OOK.OTESä 

4RAVELä2EADYäsä3AMANTHAä(AHNä #ONVERSATIONALSä 

2ANUNCULUSäsä3USYä0ILGRIMä 7ATERSä #OMPOSITIONä"OOKä .OTECARDä"OXä

4REESäsä!NGELAä6ANDENBOGAARDä .OTECARDä"OXä  

6ANDENBOGAARD ä!NGELAä .OTECARDä"OXä2ED!RGYLEä #OOL.OTESäVANä'OGH ä6INCENTä .OTECARDä"OXä2ED2EDä #OOL.OTESäVONä3AROSDY ä!NNE -ARIEä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä7ALLOPäsä'ARYä4AXALIä #OMPOSITIONä"OOKä2ED2EDä0LAIDä #OOL.OTESä2ED2EDää9ELLOWä:EBRAä0RINTä #OOL.OTESä 2EDä0UG2EDää9ELLOWä0UGä #OOL.OTESä2IGHTä#LICKäsä'ARYä4AXALIä #OMPOSITIONä"OOKä2ILEY ä!NDYä #OMPOSITIONä"OOKä2OTHKO ä-ARKää .OTECARDä"OXä 2YANä-C'INNESSä #OMPOSITIONä"OOKä 1UICK.OTESä

 

7ARREN ä2ONää!RNEä3VENSONä "OOK.OTESä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä 1UICK.OTESä 7ELCOMEäTOä"RITAINäsää #ARAVANä'ALLERYä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä7ORDSäOFä4HANKä9OUä 1UICK4HANKSä7ORLDä4RAVELERä 0ASSPORTä*OURNALä9AMADA ä!LINEä 1UICK4HANKSä3ERIOUSä$RAWINGSäsä-ARCä*OHNSä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä 

9ELLOWä"IRDIEäsä!LINEä9AMADAä 1UICK4HANKSä 

3ILKSCREENäsä2YANä-C'INNESSä #OMPOSITIONä"OOKä 

9U ä(ERMANä "OOK.OTESä

3IMPLEää%CLECTICäsää -ARIAä#ARLUCCIOä 1UICK.OTESä

3HOEä&LEURäsä-ICHELä4CHEREVKOFF .OTECARDä"OXä 3MALLä&LOWERäsä#AROLYNä'AVINä #ONVERSATIONALSä 3OCKä-ONKEYäsä!RNEä3VENSONää 2ONä7ARRENä "OOK.OTESä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä 1UICK.OTESä 3UGARä#UBESäsä3ALLYä%LFORDä 1UICK.OTESä3VENSON ä!RNEää2ONä7ARRENä "OOK.OTESä (ARDCOVERä"OOKäWITHä*ACKETä 1UICK.OTESä 3WIFT ä*ESSICAä .OTECARDä"OXä4äsä4AKKODAä &AMOUSä&ACESä*OURNALääLARGE ä


3ALESäANDä-ARKETING #OVER Ûää3USYä0ILGRIMä7ATERS ,ILLAä2OGERSä3TUDIOä

0UBLISHERS (ENDRIKäTE.EUES 3EBASTIANäTE.EUES

0RINTEDäINä#HINA

-ANAGINGä$IRECTOR (ARALDä4HIECK

#ATALOGäEDITORä !NSHANAä!RORA #ATALOGäDESIGNä !LLISONä3TERN 0HOTOGRAPHYä 'REGä)RIKURA

$IRECTORäOFä3ALESää-ARKETINGä -ICHAELä'RAY -ANAGERäOFä $IGITALä-ARKETINGää3ALESä +AROLINEä(ASSFURTER %DITORIALä$IRECTOR #HRISTINAä"URNS !SSOCIATEä%DITOR !NSHANAä!RORA $ESIGNER !LLISONä3TERN

ä ä ä ä ä ä ä ä

ä ää !LLäPRICESäAREäSUBJECTäTOäCHANGEä WITHOUTäNOTICE TE.EUESäRESERVESäTHEäRIGHTäTOää CHANGEäANYäASPECTäOFäTHEäPROGRAMä WITHOUTäNOTICE 4HEäINFORMATIONäINäTHISäCATALOGää HASäBEENäCAREFULLYäCHECKEDäFORä ACCURACYä0LEASEäPARDONäUSäSHOULDä ANYäERRORäOCCURäTE.EUESä0UBLISHINGä #OMPANYäACCEPTSäNOäLIABILITYäFORä POTENTIALäERRORS &ORäFURTHERäINFORMATION ä PLEASEäCONTACT TE.EUESä0UBLISHINGä#OMPANY ä7ESTäTHä3TREET .EWä9ORK ä.9ää53! 4ELä ää &AXä ää &ORäORDERSäPLEASEäCALLä ä ää WWWTENEUESCOM7AREHOUSE TE.EUESä0UBLISHINGä#OMPANY COä3HEPARDSä)NC ä(ENRYä3TREET "ETHEL ä#4ä

3ALESä2EPRESENTATIVES

'IFTä2EPRESENTATIVES

.EWä%NGLANDä3TATES .ANCIä-C#RACKIN ä7INDYä2OW 0ETERBOROUGH ä.(ä 4ELä ä &AXä ä %MAILäMCBOOKS AOLCOM

!ESTHETICä-OVEMENT WWWAESTHETICMOVEMENTCOM äTHä!VENUE ä.Oä& ,ONGä)SLANDä#ITY ä.9äää 4ELä ää &AXä ää

-ID !TLANTICä3TATES -ELMAN -OSTERä!SSOCIATES ä)NC ä9AWPOä!VENUE 3UITEä /AKLAND ä.*ä 4ELä ä ääääää ä &AXä ä äääääää ä %MAILäBOOKS MELMAN MOSTERCOM -IDWESTä3TATES -C'ARRä!SSOCIATES ä(EATHWOODä#OURT 4AYLORä-ILL ä+9ä 4ELä ä ä &AXä ä %MAILäWDMCGARR AOLCOM 3OUTHEASTäANDä3OUTHä#ENTRALä 3TATES "ILLä-C#LUNGää!SSOCIATES ä/NIONä#REEK "ULVERDE ä48ä 4ELä ä &AXä ä %MAILäBMCCLUNG IXNETCOMCOM 7ESTERNä3TATES (ANDä!SSOCIATES ä.ELSONä!VENUE -ILLä6ALLEY ä#!ä 4ELä ä &AXä ä %MAILäHANDHAYWARD EARTHLINKNET

ä.ORTHä3ANGAMON #HICAGO ä),äää 4ELä &AXä ä #! ä!: ä54 ä.- ä#/ 3TEPHENä9OUNGä 4HEä,!ä-ART ä3OUTHä"ROADWAY ä3UITEä ,OSä!NGELES ä#!ä 4ELä ä &AXä ä %MAILäINFO STEPHENYOUNGNET #ANADA %STELLEä$ESIGNSäANDä3ALESä,TD !TTNä#HRISTOPHERä0EACOCK 5NITSä ää-IDLANDä!VENUE 3CARBOROUGH ä/NTARIO #ANADAä-0ä% 4ELä ä /RDERSä ä &AXä ä %MAILäINFO ESTELLEDESIGNSCA ä 5NITEDä+INGDOMää)RELAND TE.EUESä0UBLISHINGä5+ä,TD 3ALESää-ARKETINGä-ANAGER "RIDGETä#LARK ä-ARLOWEä#OURT ,YMERä!VENUE ,ONDONä3%ä,0 %NGLAND 4ELä ää äää &AXä ää äää %MAILäBCLARK TENEUESCOUK 2EGISTEREDäINä%NGLANDä.Oäää ä 6!4ä &RANCE TE.EUESä&RANCE 3ALESää-ARKETINGä-ANAGER &R°D°RICä*OUANNEL äRUEäDESä"ILLETS ä(ENRICHEMONT &RANCE 4ELä ää äääää &AXä ää äääää %MAILäFJOUANNEL TENEUESFR !LLäOTHERäCOUNTRIES TE.EUESä6ERLAGä'MB(ää#O+' !Mä3ELDERä ä+EMPEN 'ERMANY 4ELä äää &AXä äää %MAILäVERLAG TENEUESDE 5ST )DENT .Rä$%äää


,OOKäINSIDEäTOäSEEäALLäOFäTHEä EXCITINGäNEWäPRODUCTSäINäOURä 3PRINGääPROGRAM &ROMäLEFTäTOäRIGHTä 3IMPLEää%CLECTICä1UICK.OTES ä ,OVEä"IRDSä1UICK.OTES ä (OWä$OESä9OURä'ARDENä'ROWä.OTECARDäBOX ä 0LUMEää&LEURä.OTECARDä"OX ä 2EBECCAä"RADLEYä-AGNETO–äNOTECARDäBOX ä ,IGHTä"LUE!RGYLEä#OOL.OTES ä

TE.EUESä0UBLISHINGä#OMPANY ä7ESTäTHä3TREET .EWä9ORK ä.9ä WWWTENEUESCOM 0RINTEDäINä#HINA )3".ä  

TE.EUESä0UBLISHINGä5+ä,TD ä-ARLOWEä#OURT ,YMERä!VE ,ONDONä3%ä),0 %NGLAND

TE.EUESä0UBLISHINGä'ROUP +EMPEN #OLOGNE $žSSELDORF (AMBURG ,ONDON -UNICH .EWä9ORK 0ARIS

Spring 2011 stationery catalog  
Spring 2011 stationery catalog  

The teNeues Spring 2011 stationery program introduces talented new artists and exclusive licenses such as delicate florals by Jessica Swift...