Page 1


n<Ûä´≈£åî\T

<äeTàqï ^‘· ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî&ÉT

eT+&ÉTe düTπswt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT

ø±ø£s¢¡ $»j·TyÓ÷Vü≤Hé ø±s¡´<ä]Ù

&܈ˆ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù

C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+ ø√XÊ~Ûø±]

ñ|üŒ\bÕ{Ï ø£ècÕí¬s&ç¶ dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±]

eT+<ë&ç Ç+<äTs¬ &ç¶ ‘·øD å£ |üPsê«<Û´ä ≈£îå &ÉT

mHé.myéT.mdt. ¬s&ç¶ n~Ûø±]ø£ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ãè+<ä+

eT\¢es¡|⁄ü nq+‘Y #êeT÷ÿs¡ u≤*ÿ Ms¡ï|⁄ü ∫qdü‘´· + eq+ CÀ´‹ o\+ ø£èwüíy˚DÏ Ä~uÛ≥Ñ ¢ eTùV≤wt Ä~‘·´ y˚eTT\|ü*¢ |üPs¡í#·+Á<ä sêe⁄ ∫{ϺeT\¢ s¡|òüTT ∫\T≈£L] sêCÒwt EC≤πs sêCÒX«¯ ] u≤$¬s&ç¶ •Øwü H˚\ø£+{Ï düTuÛ≤wt |ô +≥ø√≥ düTuÛ≤wæDÏ bÕ\ø£ eT+&É* &܈ˆ Äfi¯fl lìyêdt ¬s&ç¶ (n~Û|‹ü ) &܈ˆ dæ.ÄsY. sêe⁄ (ñbÕ~Û|‹ü )

˝≤e⁄ sêeTø£èwüí &܈ˆ õ. s¡eTD≤¬s&ç¶ eTT\T≈£î≥¢ eT÷]Ô |ü⁄düøÔ £ s¡÷|üø\£ Œq

ñ‘·sÔ ¡ f…ø‡£ dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + düuTÑÛ ´\≈£î eT]j·TT &Ü\dt`bò˛sYeº sYÔ ‘Ó\T>∑T Á|üC≤˙ø±ìøÏ BbÕe[ |üs«¡ ~q dü+<äs“¡ +¤ >± ~e´düTe÷+»\T\T eT]j·TT X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T. nC≤„q ‹$Tsê\qT bÕs¡Á<√* eTq J$‘ê\˝À C≤„qeTH˚ yÓ\T‘·Ts¡TqT ì+ù| BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ eTq¬ø+‘√ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ ~. eTq+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |òTü q+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á ªBbÕ\ |ü+&ÉT>∑μ eTq˝À C≤„qCÀ´‹ì yÓ*–+#˚ |ü+&ÉT>∑. á C≤„qdü+|ü<˚ eTq*ï ªeTìwæμ>± Áã‹øÏ+#˚ ÄkÕÿs¡+ ø£*ŒdüTÔ+~. eTq*ï eTq+ r]Ã~<äT›≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*–düTÔ+~. ñqï‘·yÓTÆq C≤„qdü+|ü<ä eTq e´øÏ‘ Ô ê«ìπø ø±ø£ eTq #·T≥÷º ñqï düe÷C≤ìøÏ ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˝˚ ≤ #˚dTü +Ô ~. @ ˝≤uÛ≤ù|ø£˝å ìÒ dü«#·Ã+¤ <ä dü+düú nsTTq eTq dü+düú ìkÕ«s¡yú TÓ qÆ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ùdyêuÛ≤eeTT eT]j·TT b˛wüø<£ ë‘·\ ñ<ës¡‘‘ · √H˚ Ç+‘·es¡≈î£ Á|ü>‹∑ ì kÕ~Û+∫+~. Á|üdTü ‘ Ô +· Çø£ÿ&É ô|s¡T>∑T‘·Tqï ‘Ó\T>∑T »HêuÛ≤, <ëì‘√ bÕ≥T ô|]π> |ü<Mä ø±+ø£,å Ç+ø± eTTK´+>± s√Es√EøÏ ‘·sT¡ >∑T‘·Tqï HÓ‹’ ø£ $\Te\T dü+düú m<äT>∑T<ä\≈£î düyê\T>± ì\TkÕÔsTT. ‘ê‘êÿ*ø£+>± düu´ÑÛ ‘·«+ rdüT≈£îì, dü+düú ø°\ø£ ìs¡j í ÷· \˝À ô|<äb› ÕÁ‘· eVæ≤+∫, ∫es¡≈î£ ñ<√´>∑Ø‘ê´ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[flb˛j˚T düuTÑÛ ´\ ìs¡j í ÷· \T dü+düú eTqT>∑&≈É î£ m+‘·es¡≈î£ y˚T\T #˚kÕÔsTT nì eTq+ >∑eTì+#ê*. Ç≥Te+{Ï <Û√s¡DT\qT n]ø£f+ºÒ <äT≈£î düuTÑÛ ´\+<äs÷¡ ‘·eT dü÷#·q\T, dü\Vü‰\‘√ dü+düú |ü{wÏ ‘ ºü ≈· î£ #˚jT· ÷‘· ìyê«*. Á|üdTü ‘ Ô +· ñqï ªu…˝’ ≤dtμqT (Bylaws) ø=+‘· Á|üø±å fi¯q #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+~. nsTT‘˚ ø=+‘· |ü{wÏ ‘ ºü · @s¡Œ&˚es¡≈î£ eTqeT+<äs+¡ @s¡Œs¡#T· ≈£îqï dü÷Á‘ê\qT >ös¡$+#˚ u≤<Û´ä ‘· ≈£L&Ü eTq+<ä] MT<ä ñ+~. á˝À|ü⁄ ø=+‘· ñ|üXe¯ Tq+ ø√dü+ HÓ‹’ ø£ Á|ües¡HÔ ê dü÷Á‘ê\qT (Code of conduct policies) s¡÷bı+~+∫, neT\T#˚ùd ~X¯˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêïeTT. Ç~ ø=+‘·es¡≈£î X¯óuÛdÑ ÷ü #·øe£ TT. nsTT‘˚ M{Ïì ≈£L&Ü e´‹πsøÏùdÔ eTq+ kÕ«s¡|ú Pü ]‘·+>± eT]j·TT ãVæ≤s¡+>∑+>± dü+düú |ü⁄s√_Ûeè~ΔøÏ Ä≥+ø£+>± e÷s¡T‘·TqïfÒ.º á dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê »]–q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·eT ùde\qT n+~+∫q ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£, bÕ\ø£eT+&É* düuTÑÛ ´\≈£î eT]j·TT ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î; Ä]úø£ Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~+∫q b˛wüø<£ ë‘·\≈£î; eTTK´+>± á dü+düú ø=s¡ø¬ ’ H˚qT #˚dqæ düTBs¡È Á|üj÷· D+˝À m\¢yfi˚ ˝¯ ≤ Hê‘√bÕ≥T ñqï Hê ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\≈£î eT]j·TT Ä<ä]+∫ yÓqTï‘·{ºÏ eTT+<äT≈£î q&ç|qæ Hê ÁX‚j÷Ó _Û˝≤wüß\+<ä]ø° Hê Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ <Ûqä ´yê<äeTT\T. ñ‘·sÔ ¡ f…ø‡£ dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + eTq+<ä] dü+dü.ú |üsd¡ Œü s¡ >ös¡e eTsê´<ä\‘√ |üì#˚dqæ |ü⁄Œ&˚ düTVü≤è<들e yê‘êes¡D+ HÓ\ø=ì ‘·<ë«sê dü+düú ñ<˚X› Ê\≈£î kÕs¡øΔ ‘ £ · #˚≈L£ s¡T‘·T+~. n|ü⁄Œ&˚ eTq $\TyÓq’ dü+düÿè‹ì, $\Te\qT uÛ≤$‘·sê\≈£î düÁø£eT+>± n+<ä#j ˚ T· >∑\eTT. eTs=ø£kÕ] BbÕe[ ~e´ düTe÷+»\T\‘√...

bÕs¡úkÕs¡~∏ ˝≤sY©¶ &çõ≥˝Ÿ

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

MT

<äeTàqï ^‘· |3


4|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T bÕsƒ≈¡ î£ \+<ä]øÏ qeTkÕÿs¡eTT\T ! <˚X¯eTTqT ù|Á$T+#·TeTHêï eT+∫j·Tqï~ ô|+#·TeTHêï e{Ϻ e÷≥\T ø£{Ϻb˛{ÀºsTT >∑{Ϻ y˚T˝Ÿ ‘·\|ü≥ºy√sTT Ä<ÛTä ìø£ uÛ≤cÕ, kÕVæ≤‘ê´\ j·TT>∑øs£ Ô¡ >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ >±] á s¡#q· X¯‘êu≤›\T >∑&∫ç Hê, Ç|üŒ{Ïø,° m|üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑Tyê] eT~˝À ∫s¡+J$>± ì*∫b˛‘·T+<äì #Ó|Œü &É+ m+‘·e÷Á‘·+ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<äT. >∑Ts¡C≤&Éyê] 150e »j·T+‹ dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T dü+bÕ<äøe£ s¡+Z Ä eTVü≤˙j·TTì kÕ<äs+¡ >± düà]+#·T≈£î+≥THêï+. eTq uÛ≤wüqT, dü+düÿè‹ì $X¯«yê´|ü+Ô #˚ùd @ s¡#q· sTTHê, Á|üjT· ‘·ïeTsTTHê eTqø£+<ä]ø° m+‘√ >∑s«¡ ø±s¡D+. ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûeè~Δø,Ï |ü]s¡øD å£ ≈£î Ç{°e˝Ò Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T n+‘·sê®\ dü<dä Tü ‡ q÷‘·q uÛ≤cÕ eqs¡T\qT @s¡Œs¡#T· ø√e&ÜìøÏ m+‘√ <√Vü≤<ä|&ü +ç ~. á dü+<äs“¡ +¤ >± 74 ‘Ó\T>∑T K‘·T\qT (bòÕ+≥T¢) $&É<\ä #˚d,æ ñ∫‘·+>± eTq≈£î n+~+#·&+É eTq uÛ≤cÕ |ü]|ü⁄wæøº ,Ï yê´|æøÔ Ï #·øÿ£ ì Áb˛‘ê‡Vü≤+. ñqï‘·yTÓ qÆ •Ksê\qT #˚sT¡ ø√yê\+fÒ m+‘√ zs¡TŒ, Áø£eT•ø£D å , H˚sT¡ Œ, ø£èwæ nedüs+¡ . ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T |üÁ‹ø£, HÓ\HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \, Ç‘·s¡ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Bì˝À uÛ≤>∑yT˚ . m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT e÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT n<äT“¤‘+· >± Ä<ä]dü÷,Ô eTeTà*ï yÓqï+{Ï Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï MTø£+<ä]ø° á dü+<äs“¡ +¤ >± ø£è‘·»‘ „ ê_Ûe+<äqeTT\T ‘Ó*j·TCÒdTü ≈£î+≥T+Hêï+. Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü MT düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T Ç˝≤π> n+~+#·eTì n]ΔdTü HÔ êï+. #·+Á<äTìø√ q÷\Tb˛>∑T nqï≥Tº uÛ≤cÕ |ü]s¡øD å£ ˝À uÛ≤>∑+>±, áeT<Û´ä q>∑s+¡ ˝À eTq kÕVæ≤‘·´y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+∫q |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± l ø¬ .$. dü‘´· Hêsêj·TD >±] |ü+#·ø±e´+ qè‘·´s¡÷|üø+£ , &܈ˆ >∑]øÏbÕ{Ï yê] ncÕºe<Ûëq+ eT]j·TT HÓ\HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \ dü<dä Tü ‡˝À l qsê\ sêe÷¬s&ç,¶ l nøÏÿsêE yê] |ü<´ä |üsH¡ƒ ê\T yÓTT<ä\>∑T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

$#˚Ãdæ uÛ≤cÕ_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îqï MT n+<ä]ø° e÷ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ ø£è‘·»‘ „ \· T. m|üŒ{Ï˝≤π> e÷<√ ∫qï $qï|ü+. ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑TqT eT]+‘· n+<ä+>± r]Ã~<ä&› ÜìøÏ, ø£$‘·\T, ø£<ë∏ ìø£\T, bò˛{À\T, bò˛{À ø£$‘·\T, >π j·÷\T, ø±s¡÷qº T¢, dü÷#·q\T, $eTs¡Ù\T, eTπs Ç‘·s¡ ÄdüøøÔÏ s£ y¡ TÓ qÆ s¡#q· ˝…H’ ê |ü+|üeTì e÷ ÁbÕs¡qú .

ªªeTq e÷‘·èuÛ≤wüì s¡ø+åÏ #·+&ç. ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ e÷{≤¢&+É &çμμ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì MT uÛ≤cÕ_Ûe÷Hêìï #ê≥Tø√+&ç. eTq uÛ≤cÕ dü+|ü<qä T |ü~\|üs∫¡ , ô|+∫ eTT+<äT ‘·sê\øÏ n+~+#ê\qï m+<äs√ uÛ≤cÕ dü+düÿs¡\Ô T, dü+dü\ú T #˚dTü qÔ ï á Á|üjT· ‘·ï+˝À MT |æ\\¢ T, ≈£î≥T+ã+ yÓTT‘·+Ô uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø£+&ç.

uÛ≤cÕ_Ûe÷q+ Hê≈£î ø£<ä›ì e{Ϻ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√ø√sTT |üPì @<Ó’HêqT ˇø£ y˚T˝Ÿ ≈£L]à »qT\≈£î #·÷|üy√sTT! düsπ «»Hê düTœH√ uÛeÑ +‘·T! dü<ë MT ‘Ó\T>∑T ùde˝À ... ‘Ó\T>∑TyÓ\T>∑T dü+bÕ<äøe£ s¡+Z

C§qï\>∑&¶É düTÁãVü≤àD´+ (düeTq«j·T ø£s)Ô¡ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰ s¬ &ç¶ eq+ CÀ´‹ n+<äy√\T $<ë´kÕ>∑sY dü÷]uÛ§≥¢ \ø°àå Hê>¥ bÕ\÷] düT»q ∫+‘·\bÕ{Ï l<Ûsä Y |5


6|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


>∑eTà‘Ó’Ôq >∑yéT @qT¬>H’ ê $&É>=≥º˝ìÒ CÀ&ÉT }&çsê~+ø£ zkÕ] yê&ç #·÷&ÉT nì $Hêï bÕ‹πøfi¯flHê&ÉT ô|ò$ø±˝Ÿ j·÷&é $ì nqT≈£îHêï ` >∑eTà‘ÓqÔ’ >∑yTé Ç<˚qì Bìø£Hêï <äeTTàqï<˚B ˝Ò<ìä ` ø±˙ ` Ç+‘·˝ÀH˚ m+‘·e÷s¡TŒ ø±\eTVæ≤eT Ç<˚Hy˚ ÷Ó #Ó|⁄ü Œ õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˝˚ <Ò Tä nsTTHê n+≥T≈£î+~ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! bı<äTq› ï ÄHé #˚ùdÔ {°M dæ«∫à Ä|òt #˚ùd~ Ä s√E &˚{Ÿ e÷s¡ì∫à n<˚$T{À ]yÓ÷{Ÿ }&çsê<äT #˚‹ì+∫ |ü~ ôdø£H’Ó H¢ ê ˇø£ #Ûêq˝Ÿ #·÷&Éìe«<ë |æ∫Ã! õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! yês¡eT+‘ê M¬ø+&é ø√dü+ |ü&>ç ±|ü⁄\T |ü&Hç ê X¯ìyês¡+ düs<¡ ë>± áyÓTsTT˝Ÿ #·÷<ë›eTì ‘·*#êHê n+≥T≈£îb˛‘êsTT ø£+|üP´≥sYøÏ #˚‹y˚fió¯ fl dü&HÉ >é ± ø±˝≤ìøÏ e#˚ÃkÕÔsTT s¬ ø£ÿ\T! õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! uÛ≤wü ñqï~ f…ø‡ºÏ +>∑Tøπ qì ÁuÛeÑ Tùdyês¡T yÓTùdCŸ\øÏ ‘·|Œü e÷≥\øÏ <=s¡øì£ yês¡T _\T¢ ø£fºÒ s√CÒ >∑Ts=ÔkÕÔsT¡ ø£qïyês¡T Ç+¬øes¡T? ôd˝Ÿ˝À Ä»qà U…B’ \T eTq ≈£îÁs¡ø±s¡T! õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± »]–q ø£$‘·\ b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï ãVü≤eT‹ bı+~q ø£$‘·

nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! Mfi¯flø£Hêï u…≥s¡T ∫qïyêfi¯ófl nqT≈£îHêïs√ |ü|⁄ü Œ˝À y˚XÊs¡T s¬ +&ÉTø±fi¯Sfl ÁuÒøb˘ Õò düTº ‹qeTì |æ\e&É+ y˚dTü º >π yéT uÒ≥Ø nj˚T´<ëø± yÓsTT{Ÿ #ÓjT· ´&É+ u…dTü º n]∫ ^ô|{ÏHº ê $q|ü&ìÉ ÁãVü≤à #Óe⁄&ÉT bÕ&ÉT ◊bÕ&ÉT $&ç∫ sê&ÉT yê&ÉT! õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! ù|òdTü ãTø√ÿ, {Ï«≥ºs√ ∫qï u≤¢>√, eTs√{À ù|πs<Ó‘ ’ H˚ +˚ ` |üøÿ£ yê] |ü⁄sêD+ eTVü≤u≤>∑T eTT≈£Lÿ, yÓTTVü≤+ ‘Ó©ì yê]‘√ k˛wü˝õ’… +>∑T Ä kÕ˝…>÷∑ fiÀfl ∫≈£îÿ≈£îqï |ü⁄s¡T>∑T s¬ ø£ÿ\‘·T≈£îÿb˛‘·THêï Ä|ü<$˚ T{À |üsT¡ >∑T? õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT! {°M nsTTHê, ôd˝Ÿ bò˛qsTTHê $˝Ÿ >π yÓTHÆ ê, ø£+|üP´≥¬sH’ ê ◊bÕ&ÉsTTHê, ◊dt bÕ&ÉsTTHê #·÷&Éøb£ ˛‘˚ @<√ ˇø£ Ád”ÿHé ‘√#·ìe«<äT eTπsB eTq Áu…sTTHé ø=‘·,Ô ø=‘·Ô s√>±˝…H√ï e∫à #˚s¬ qT ôV≤sêsTTHéì $T+∫qB MT&çj÷· m&çøqå£ T õ$Tà¬øÿ’ Hê ø±<äT, >∑eTàdü\T ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä nsTTHê n+≥T≈£î+fÒ M&çb˛<äT MT&çj÷· |üe]~ C≤Á>∑‘Ô· #·÷dæ yê&ÉT!

` bÕ\÷] düT»q |7


8|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


qeTàø£+ Ä|òd” Tü ˝À u≤düT >√\ ndü˝Ò bıdü><∑ Tä Hê≈£î ! yÓqTïb˛≥T bı&ç∫ qqTï Á|üy÷Ó wüqT¢ ø=f…Hº =ø£&TÉ ! yÓ÷dü>±&ÉT ÁuÀø£s=ø£&TÉ J‘·eT+‘· |ü≥Tºø¬ [fl e÷¬sÿ{À¢ ô|{Ïqº |ü⁄&ÉT HÓ‹qÔ $T–˝…qT >∑T&É!¶ H˚‹;s¡ HÓsTT´˝≤+{Ï qeTàø±ìï |üøÿ£ HÓ{ºÏ m+&Ée÷$ ˙{ÏH=~* n\dæ kı\dæ #˚sT¡ ≈£î+{Ï bÕs¡Tÿ˝Àì u…+∫ MT<ä! m≥T #·÷ùdÔ nfÒ »q+ Ä≥˝≤&ÉT |æ\¢ eT÷ø£ Á|üøÿ£ q eTT<äTdü*jÓTTø£ÿ&ÉT ‘Ó#T· Ãø=∫à ô|f…º ãT≥º!

kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± »]–q ø£$‘·\ b˛{°\˝À s¬ +&Ée ãVü≤eT‹ bı+~q ø£$‘·

ãT≥º ì+&É ãsƒêD°\T #·T≥÷º‘ê eT÷¬> »q+ dü«sêZHê düe‹ b˛s¡T e<ä\s¡T á bÕ&ÉT Á|ü»\T! n+‘·˝Àq n#ÓÃs¡Ty=ø£{Ï |ü&qÓ T Hê ø£+≥q#·≥ ãsƒêD°\T ø=qï »q+ eTT<äTdü* >∑˝≤¢ ‘Ó]∫ H√≥T¢ y˚dæ ∫\¢s>¡ =HÓ n‘·ìj·TqTeT‹ ˝ÒøH£ Ó ! k˛\\‘√ ãsƒêD°\T ø=\∫ n\dæ kı\ôdq‘·&TÉ ! ãT≥º qs¡Tø› =q>∑ p∫ j·TT+&É˝øÒ £ n+{Ï H˚qT ........ ªª‘ê‘ê! á bÕ&ÉT »q+! qeTà˝ÒeTT M] >∑TD+! >∑˝≤¢˝À &ÉãT“ ˙e⁄ eTs¡\ ˝…øÿ£ #·÷#·Tø=qTeTTμμ

eTq ø√dü+...

n+<äT\ø± eTT<äTdü* |ò≈ü î£ ÿq q–jÓTqT HêjÓT&É ªªJ$‘êìø±<Ûës¡+ qeTàø£yT˚ Hêj·THê! qeTàø±ìï Ç#·Tà ˙≈£î qeTàø£yT˚ ‹]– e#·TÃ! |ü#÷ ì #˚\˝À ≈£L&ÉqT |æ∫ÃyÓTTø£ÿ\T+&ç rs¡T! #˚<Tä nqTuÛyÑ ê\T #·÷∫ qeTàø±ìï e<äT\Tø√≈£î!μμ nqT#·T n‘·&TÉ ˝Ò∫ ì*#Ó ø£Ás¡ ˇø£{Ï }‘·>±! n|ü⁄&ÉT ‘Ó*ôd Hê≈£î n‘·ì qeTàø±ìø£s¡Δy˚TyÓTT! ø£fió¯ ¢ ñ+&ç Á>∑T&çH¶ q’Ó Hê≈£î <ë] #·÷ô|q‘·&TÉ ! qeTàø±ìï k˛\\‘√ n$Tàq Ä Á>∑T&çy¶ ê&ÉT!

` <äTsê“ e÷<Ûyä é

‘ê´>∑yT˚ J$‘·+ ø£˙ï{Ïì ø£|⁄ü Œ‘·÷ Hê ∫s¡Tqe⁄« |üjT· q+ ˙ ‘·\|ü⁄\‘√... m˝≤ >∑&|É qü T á J$‘·+ eTs¡\ sêì s√E\T m+‘√ eT<ÛTä s¡+ Hê u≤<Ûqä T #˚dTü qÔ ï á X¯SHê´ìøÏ n+øÏ‘+·

m|ü⁄Œ&√ ˇø£ >±+BÛJ |ü⁄{≤ºsT¡ eTq ø√dü+... Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+{Ïø√ eTVü‰‘·à nsTTHê ô|s¡>±* sπ |ü{Ï ø√dü+... ø=&ç>&∑ TÉ ‘·Tqï XÊ+‹, nVæ≤+dü, Hê´j·÷\≈£î ÁbÕD+ ì*ù|+<äTø√dü+...

Á|ü‹ø£D å + e÷{≤¢&TÉ ≈£îH˚ s¬ +&ÉT Vü≤è<äj÷· \T eT∞fl e÷{≤¢&TÉ ø√˝Òì J$‘·+ m+‘√ <äTs¡“s¤ +¡ ˙y˚ nqT≈£îqï eTqdüTøÏ... z Áù|e÷ ∫e]øÏ $T–*+~ X¯Sq´+ ø£D å + ˇø£ j·TT>∑+, Çø£ j·TT>∑+ n+‘ê ø±qTqï~ ìØø£D å + n\Hê{Ï ˙ eTÚqy˚T Hê˝À ø£*–+#ÓqT yÓ÷Vü≤+ H˚&TÉ ˙ |æ\T|ü⁄ ø√s¡T‘·Tqï~ eTq Áù|eT ‘ê´>∑+ Ç+ø± mHêïfi¯ófl ˙e⁄˝Òì á |üjT· q+ M&ÉTø√\T |ü*øπ á >=+‘·T eT÷>∑uÀ<ë Hê á J$‘·+

` dü÷]uÛ§≥¢ \øÏÎHê>¥ ` Ä~uÛ≥ Ñ ¢ eTùV≤wt Ä~‘·´ ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|9


10|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± »]–q b˛{°\˝À ãVü≤eT‘·T\T bı+~q bò˛{À ø£$‘·\T

∫qT≈£î Hêô|’ n\ø£ yÓTT<ä{Ï ãVü≤eT‹ bı+~q bò˛{Àø£$‘·

eTãT“\ ˙ Ns¡ ø=+>∑T >∑{>ºÏ ∑ _>∑BdæHêe⁄ yÓTs¡T|ü⁄\ qe⁄«\T yÓ÷eTTq ndü‡\T ø£q|ü&˙É j·Te⁄ ñ]yÓTHÆ ê ˇø£ÿkÕ] n]∫ >√\ #ÓjT· ´e⁄ n\ø£\ ≈£î\T≈£î\ ∫qTø±, Hêô|’ Ç+‘·{Ï øÏqTø±? qTy=«#˚à düeTj·÷ìøÏ dæ<+Δä >± ñ+<ëeTì $‘·T\Ô e‘·T\Ô T #˚˝À y˚dTü ≈£î ≈£Ls¡TÃHêïqì yÓTT\ø£\ yÓ\T>∑T\T ã‘·T≈£îq qTy˚« HêøÏkÕÔeì <äTøÏÿ<äTìï #·÷düTHÔ êï @ ~≈£îÿq ñHêïeì? |ü⁄&É$T ø±<äT Hê eTqùd y˚\ eTTø£ÿ\sTT´+~ ˙e⁄ sêø£, ∫qT≈£î |ü&øÉ £ m+&ç ;≥˝Òd+æ ~ #·÷dæ #·÷dæ ˙ø√dü+ ø£fió¯ fl ø±j·T\sTTHêsTT y˚∫ y˚∫ Hê ñdüTsπ y˚kÕ] $dæ–+~! <√ã÷#·T\T Ä&ÉT≈£î+≥÷ n\¢] #˚dTü HÔ êïy√? >±sêã+ #Ój÷· ´\ì e÷sê+ #˚dTü HÔ êïy√? @ bÕ|ü+ #˚XÊqì Ç+‘· n\ø£ ˙≈£î ? Hê ÁbÕD+ qTy˚«qì ‘Ó*dæ n\TdüT ˙≈£î! uÛ^Ñ s¡<Tä∏ &ÉT H˚ ø±qì ~–sêq+≥THêïyê? ãTTwü´X¯è+>∑T&ÉT ˝Ò&ìÉ ªbÂs¡Twü+μ>∑ ñHêïyê? mHêïfi¯flì ˙ø√dü+ Ç˝≤ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T? ø£˙ïfi¯‘ ¢ √ |ü+&Ée⁄˝Ò e÷ |ü+≥bı˝≤\T! ˇø£ÿkÕ] qTy=«ùdÔ n\ø£ rs¡TÃ≈£î+{≤H˚ n≈£îÿq #˚sT¡ Ã≈£î qTy˚« ~ø£ÿì yÓTTπøÿkÕÔH˚ #·øÿ£ ì Hê ô|’sT¡ ì ˙ ô|’≥ø=+>∑T #˚kÕÔH˚ ˝…øÿ£ ˝Òì ø±qÿ*∫à øÏqTø£ e÷|ü⁄≈£î+{≤H˚! ø£sT¡ D #·÷|æ Hêô|’ qTy=«ø£ÿkÕ] sêy˚! es¡TDTì ‘√&ÉT>∑ rdüT≈£î |üsT¡ >∑Tq ~– sêy˚! ‘·sT¡ D+ $T+#·ø£ eTT+<˚ Á>∑V≤ü D+ $&çb˛yê*! eTs¡D+ #˚sø¡ e£ TT+<˚ ˙ ãTTD+ rs¡TÃø√yê*!

` bÕ\÷] düT»q ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

>∑T+&Ó|òüTÀwü s¬ +&Ée ãVü≤eT‹ bı+~q bò˛{Àø£$‘·

ã&ÉT>∑TJ$ Áã‘·T≈£îq+<äT ÄX¯\ìï nD>±¬sqT #·÷ù|yÓ÷ düqï–˝…¢ ‘ê|üyT˚ yÓ÷ ô|#·Ã]˝…¢ ø£qï ø£\\T ø£\˝¢ ≤jÓT ø£˙ïπs ø£sT¡ yêjÓT ˙{Ï#T· ø£ÿ C≤s¡<ëjÓT Á|üuTÑÛ e⁄ eTqdüT e÷s¡<ëjÓT ø£+&É\ìï ø£]–b˛jÓT >∑T+&Ó+‘ê eT]–b˛jÓT X¯Øs¡yT˚ X¯\´eTjÓT´ J$‘·yT˚ •~Û\eTjÓT´

Nø£≥jÓT´ Áã‘·Tø£+‘ê #Ó~]b˛jÓT eTqdü+‘ê <Ûs’Ó ´¡ eT+‘· ø√˝ÀŒj˚T <Óq’ ´eTT‘√ ≈£L\ã&çjTÓ e]ô|’sT¡ \T ø±\sê∫ sê»´y˚T\T <ä]Á<äeT+<äT nqï<ë‘· nqTø£D å + nqTuÛ$Ñ +#Ó qs¡ø$£ T#·f… ø±s¡TD´|ü⁄ sê•˙e⁄ ø£ìø£]+|ü sêy˚˝≤? |ü]‘·|+æ #·T m<ä\˝Àq |ü˙ï{Ïì ì+|üy\˚ ?

` »+<Ûë´\ lHê<Ûé

m|ü⁄&=düÔ<√! eT÷&Ée ãVü≤eT‹ bı+~q bò˛{Àø£$‘·

m|ü⁄&=dü<Ô √, @yÓ÷ y˚fi¯ <ë{Ïb˛‘·THêï~, ø£&TÉ |ü⁄ e÷&çb˛‘·THêï~ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ø±qsê<äjTÓ ´ ãTe« ‘Ó#Ã˚ ne«. ‹+&ç e÷≥ m≥TºHêï, >∑+≥ <ë{Ï+<ä+fÒ eT+&ç|&ü ‘ É ê&ÉT Hê j·T»e÷ì. >∑T≥T≈£îÿq $T+>±\ eTT<ä,› #·≥T≈£îÿq b˛yê\ |üì˝ÀøÏ u≤>∑T>± #˚j÷· \ |üìì, C≤>∑T H˚ #˚jT· ≈£î+&É. ãTe« ‘Ó#Ã˚ ne«, m|ü⁄&=dü<Ô √, @yÓ÷.

` ∫\T≈£L] y˚+ø£≥XÊÁdæÔ |11


12|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


Sanjana Chukkala is now 10 years old and she has been taking Takewondo lessons for over 3 years. She has gone through 17 belt levels before accomplishing the balck belt rank. As per statistics only 3% of the students who start takewondo achieve the black belt rank. Sanjana has particiapted in regional and national tournaments and won 3 medals (1 Gold, 1 silver and 1 Bronze). She has attended 3 summer camps (1 in Monroe, Louisana and 2 in Canton TX). When she received her black belt, she was also

Lucidity is a sleep mask designed to trigger lucid dreaming, a dream in which you are aware you are dreaming. By monitoring a sleeping person until he or she is in REM sleep, Lucidity stimulates the mind through carefully timed flashing light patterns. This invokes a lucid dream.

nominated by her school to join the A-Team. The A-Team is the first step towards becoming an instructor. A sudent has to be a member of the A-Team for atleast 12 to 24 months before he/she can be certified as a instructor. Besides takewondo, Sanjana plays Soccer in the Coppell Youth Soccer Association. Here team “the cheetas” has won the league championship 2 years in a row and won the Coppell Cup in 2011. They also have a winning record of 18 - 0.

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|13


|ü<ä #·<äs¡eTT ` C§qï\>∑&¶É XÊs¡<ä

Ä<Ûës¡+`n&ɶ+ 1. 5. 7. 9. 11. 12 13 14 16 18 19

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À <=]øÏq Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‘· eÁ»+ e÷≥\‘√ yÓT|æŒ+#· >∑*–q yê]øÏ Ç~ u≤>± ñ+<ä+{≤s¡T e+{Ï+{Ï ∫{≤ÿ\˝À |ü+{Ï H=|æŒøÏ yê&˚ düT>∑+<Ûä Á<äyê´\˝À ˇø£{Ï sêe÷j·TD+˝À sêeTT&çøÏ, uÛ≤s¡‘·+˝À bÕ+&Ée⁄\≈£î ≈£L&Ü Ç~ ‘·|üŒ˝Ò<äT eT+Á‹øÏ Á>±+~Ûø£ HêeT+ ãT<äΔ uÛÑ>∑yêqTìøÏ á #Ó≥Tº ÁøÏ+<ä C≤„H√<äj·TyÓTÆq<ä≥ yÓ≥ø±s¡+˝À eT+≥ |ü⁄fÒº~ @$T{Ï uÛÑ÷$T˝À|ü\ @sê«≥T #˚düTø=H˚ s¡Vü≤dü´ e÷sêZìøÏ Ç+ø√ù|s¡T Ä»„≈£î |üsê´j·T|ü<ä+ ø±|ü˝≤ ‹s¡>∑&ÜìøÏ Ç+ø√ù|s¡T Äø£* s¡T∫ ms¡>∑<äT n˝≤π> ìÁ<ä≈£î Bì >∑T]+∫ |ü≥º<äT n+{≤s¡T ô|<ä›\T

(düe÷<ÛëHê\T |ü⁄≥ 34 ˝À) 14|

Ä<Ûës¡+`ì\Te⁄ 1. ø±øÏ >∑÷{À¢ >∑T&ÉT¢ ô|fÒº eTs√|üøÏå 2. ø£ØÃ|òt≈£î ‘Ó\T>∑T |ü<ä+ 3. $y˚ø±q+<äT&ÉT nyÓT]ø±˝Àì á q>∑s¡+qT+&ç #˚dæq Á|üdü+>∑+ uÛ≤s¡‘Y yÓ’|ü⁄ m+<ä]H√ Äø£]¸+∫+~ 4. ø°˝…]– Bìï ô|{≤º\+{≤s¡T 6. ˝ÒbÕøÏå •\Œ+, Á|ü‹eTH˚ ∫Á‘·s¡+>∑+˝À Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑT‘·«$T#˚à ãVüQeT‹ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ 8. ã+øÏ+#·+Á<ä #·≥Ø® dü+düÿè‘·+˝À Áyêdæq C≤rj·T ^‘·+ 10. me]HÓ’Hê ˇø£ es¡Tdü ø£*|æ |æ\e&É+ 14. n+<äeTT≈£î |üsê´j·T|ü<ä+ 15. eTTô|’Œ Äs¡T n+>∑Tfi≤\T, ˇø£ @qT>∑T 16. uÖ<äΔ ø£≥º&Ü\≈£î eTs√ ù|s¡T 17. e÷$T&çø±j·T }s¡>±j·T˝À á –+»\qT+&ç rdæq q÷HÓ ‘·|üŒìdü] 18. nuÛÀ»q+qT yê&ÉTø£ uÛ≤wü˝À #Óù|Ô

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


ø±s¡+

ø£Hê´X¯ó\ÿ ø£$‘√‘·‡e+

<˚e⁄&çø,Ï ô|<ä\› øÏ qeTkÕÿs¡+ uÛøÑ øÔÏ Ï z+ø±s¡+ uÛ≤wüøÏ qT&çø±s¡+ e÷≥˝À¢ #·eT‘êÿs¡+ eTqdüTøÏ dü+kÕÿs¡+ eT+∫øÏ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ #Ó&TÉ øÏ ‹s¡kÕÿs¡+ ‘·\#·e<äT› n|üø±s¡+ eTs¡Tee<äT› ñ|üø±s¡+ |ü+#ê* eTeTø±s¡+ ‘·T+#ê* nVü≤+ø±s¡+ n+~+#ê* düV≤ü ø±s¡+ Ä|ü˝ìÒ ~ $ø±s¡+ ô|+#·sêì~ Á|ürø±s¡+ uÛ]Ñ +#·˝ìÒ ~ NÛ‘êÿs¡+ n+<ä]ø° Çwü+º n~Ûø±s¡+ n+<ëìï ô|+#·T n\+ø±s¡+ eTT#·Ã≥ >=\T|ü⁄ eT+∫ Äø±s¡+ ø=‘·Ô |üìøÏ #·T≥Tº lø±s¡+ ø±s¡+... m≈£îÿe nsTT‘˚ nyÓ÷àjYT... Ä Ä ... ø±s¡+ ø±s¡+ ø£+{À¢ |ü&‘ ç ˚ u≤uÀjYT ~≈£îÿ\T n~πs Vü≤Vü≤ø±s¡+ á Á|üø±s¡+... mHÓïH√ï ø±sê\T eTqdüTøÏ n<ä+› |ü{.ºÏ .. eTqT>∑&É ø£s+Δ¡ #Ó|⁄ü ‘·÷ n+<ä]ø° ‘Ó*dæqy˚... ø±s¡+ ˝Òì á ø±sê\T

ø¬ +<ëeTs¡\ ø=\qT >±* $+C≤eTs¡\ e\q n\¢ø\£ y¢ TÓ Æ ø£\ø£*+#· ø£ì|æ+#ÓqT ø±\ C˝À |ü]‘·˝≤q ˙ <äd÷ü ØÔ z >∑Ts¡C≤&Ü! ã+≈£î\ ~ã“ #·]Á‘·˝À ø¬ øÏÿ+~ nj·÷´ ø√H˚sT¡ >∑≥Tº Ä<ÛTä ìø£ e#·HêìøÏ rs¡eTsTT´+~ $»j·Tq>∑s+¡ ø£]– ø£Hê´X¯ó\ÿ+˝À Á|üeVæ≤k˛Ô+~ ø√≥ ˇø£ |ü&eÉ >± #·<Tä es¡T\ ˝À˝Àqì düeTTÁ<ë\˝À sêE Äq+ >∑»|ü‹ »\ yê´Vü‰´[ »s¡T>∑T‘·Tqï~ bÕÁ‘·\T ÁbÕDyêj·TT uÛ]Ñ ‘ê˝…’ »q+ uÛ≤wü≈î£ sêj·Tu≤s¡T˝…’ $»j·T j·÷Á‘· #˚dTü HÔ êïsTT ø£kÕ‡ ãC≤s¡÷ >∑+≥ dü+ú uÛ+Ñ kÕøÏ>å ± ` ø±\+ ìqTï ø£$å T+#·<Tä m+<äTø£+fÒ... qTe« ø±\+ ì+∫ ø=ìï ì$TcÕ\T ø£fi≤ Áø£+‘·+ #˚kÕe⁄ ø£qTø£ ` ˙ Ms¡‘· ì\ã&ç+~ ˙ dü÷s¡‘· dæsÔ e¡ TsTT´+~ y˚≈î£ e >±* Ä– e+<äHê\T #˚k˛Ô+~

` dü÷]uÛ§≥¢ \øÏÎHê>¥

` sêeTrs¡ú

TANTEX RADIO

MT $H√<ä+ ø√dü+ s¬ +&ÉT Á|ükÕsê\T! eTq dü+düú Ç|ü⁄Œ&ÉT MT $C≤„q $H√<ë\ ø√dü+ s¬ +&ÉT dü]ø=‘·Ô sπ &çj÷Ó ø±s¡´Áø£e÷\qT MT n_Ûe÷q yê´U≤´‘·\ <ë«sê n+~düT+Ô ~. MT ôd˝Ÿb˛ò Hé˝À (iphone or Android) ˝Òø£ ø£+|üP´≥sY˝À ø±ì $qe#·TÃ. sπ &çj÷Ó ªª>±qdüT<Ûμä μ Á|ü‹ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12:00 >∑+ˆˆ qT+&ç 2:00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ sπ &çj÷Ó KTwæ <ë«sê ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

{≤+f…ø‡˘ ‘·s+¡ –DÏ: Á|ü‹ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4:00 >∑+ˆˆ qT+&ç 6:00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ ‘Ó\T>∑T eHé sπ &çj÷Ó (TORI) <ë«sê |15


16|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


{≤+f…ø˘‡ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ô|’ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈£î |ü{≤º_Ûùwø£+ |ü+#·ø±e´+‘√ |òTü q+>± |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T p˝…’ 14, 2012, &Ü\¢dt bò˛sYeº sYÔ ñ‘·sÔ ¡ f…ø‡£ dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ({≤+f…ø‡˘ ) Ä<Û«ä s¡´+˝À ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düeT]Œ+∫q ªªHÓ\HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± C≤]>±sTT. &Ü\¢dt ÁbÕ+rj·T ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü_eÛ ÷qT\T, kÕVæ≤r Á|æjT· T\T n~Ûø£ dü+K´˝À kÕúìø£ Á{Ïì{° ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ∫Hêïs¡T\T Ä\|æ+∫q ªe÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï eT˝…|¢ Pü <ä+&Éμ ÁbÕs¡Hú ê^‘·+ nq+‘·s+¡ CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ {≤+f…ø‡˘ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù eT]j·TT ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düeTq«j·Tø£sÔ¡ l C§qï>∑&¶É düTÁãVü≤àD´+ n<Û´ä ø£‘ å q· |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. á dü+ãsê\˝À kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T l eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y, &Üø£ºsY Eyê«&ç s¡eTD, l eT<äT≈› L£ ] $»j·T #·+Á<äuÀdt, l ø±» düTsπ wt, l _˝≤¢ Á|üMDY, &܈ˆ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§¢Hêïs¡T. {≤+f…ø‡˘ n<Û´ä ≈£îå \T leT‹ <äeTàqï ^‘· ‘·eT dü+<˚X+¯ ˝À ªªuÛ≤wü eT]j·TT kÕVæ≤‘·´ |ü]C≤„q+ eTìwæ e´øÏ‘ Ô ê«ìï ÇqTeT&ç+|ü #˚ d ü T Ô + ~. J$‘êìï $$<Û ä ø√D≤\˝À ns¡ Δ + #˚ d ü T ø√e&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. e÷qe⁄&ç>± eTq≈£îqï $\TyÓq’ düeTj·T+˝À eT+∫ Á>∑+<Ûä|üsƒ¡q+ <ë«sê Ç≥T e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìøÏ n≥T kÕe÷õø£ |ü]es¡qÔ ≈£î ‘√&ÉŒ&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~μμ nHêïs¡T. l C§qï\>∑&¶É düTÁãVü‰àD´+ ‘·eT dü+<˚X+¯ ˝À >∑‘· ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À ì]«sêeT+>± ñ‘·ÔeT kÕVæ≤ry˚‘·Ô\ düeTø£å+˝À kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ kÕ~Û+∫q $»j·÷\T, ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûeè~Δ ÁbÕeTTK´‘·, n+<äT≈£î #˚jT· ÷‘·ìdüTqÔ ï n<Ûë´|ü≈î£ \ >∑T]Ô+|ü⁄, b˛wüø<£ ë‘·\ Áb˛<ä“\+ ‘·~‘·s¡ $esê\qT dü_Û≈£î\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± dæ*ø±Hê+Á<Ûä yê] eTqã&ç düV≤ü ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤+∫q ªª‘Ó\T>∑T e÷{≤¢≥μμ b˛{°\˝À $CÒ‘˝· q’… u≤\u≤*ø£\≈£î {≤+f…ø‡˘ y˚~ø£ô|’ |ü⁄s¡kÕÿs¡ |üÁ‘ê\qT, ãVüQeT‘·T\qT n+<äCkÒ Õs¡T. ô|<ä\› ≈£î y˚~ø£ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q ªª‘Ó\T>∑T˝À ˇø£ ì$Twü+μμ ‘·T~b˛{°\T Áù|ø£≈å î£ \qT Äø£≥Tºø=HêïsTT.

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

Ä+Á<ÛäuÛ≤cÕs¡ïyêìï ne©\>± Äb˛düq |ü{Ϻ, ‘·q ~ÛwüD≤ bÕ≥e+‘√ y˚ T <∏ √ eT<ä q + #˚ d æ , Ä+Á<Û ë eTè‘êìï ne©\>± dü è õ+|ü C Ò d ü ÷ Ô j· ÷ e<ë+Á<Û ä u Û ≤ cÕ_Û e ÷qT\≈£ L n+<ä C Ò d ü ÷ Ô , Vü≤è<äj÷· \˝À düV≤ü è<äjT· •s√eTDÏ>± dæsú T¡ &Ó’ nì‘·s¡ düTkÕ<Û´ä yÓTqÆ ne<Ûëq|ü{eÏ T‘√, <Ûës¡D≤ Á|ü‹uÛ‘ Ñ √ ne<Ûëq ÁãVü≤à>± ø°]+Ô |üã&ɶ ÁãVü≤àl &܈ˆ >∑]øÏbÕ{Ï qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ ìs¡«Væ≤+∫q Vü‰dü´eTj·TyÓTqÆ ªªncÕºe<Ûëq+μμ≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. &܈ˆ |ü⁄<ä÷s¡T »>∑BX¯«s¡Hé dü+<Ûë‘·>±, l eT<äT≈› L£ ] $»j·T #·+Á<äV‰ü dt, l »+<Ûë´\ lHê<∏,é l ãÁ~sêE eT÷]Ô, &܈ˆ Eyê«&ç s¡eTD, l eT\¢es¡|⁄ü nq+‘Y, l ø±» düTπsXŸ, leT‹ bÕ\÷] düT»q, |üè#·Ã¤≈£î\T>± l πø.dæ. #˚≈L£ ] nÁ|üdTü Ô Á|üd+ü >∑+, l sêj·Tes¡+ $»j·TuÛ≤düÿsY eT]j·TT l bÕ\÷] sêe÷sêe⁄ ˝ÒK≈£î\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. ne<Ûëq+ ‘·sT¡ yê‘· {≤+f…ø‡˘ yê] ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e Á|ü‘´˚ dü+∫ø£qT &܈ˆ >∑]øÏbÕ{Ï qs¡d+æ Vü‰sêe⁄>±] #˚‘T· \ MT<äT>± $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+ »]–q~. {≤+f…ø˘‡ kÕ+düÿè‹ø£ düeTq«j·Tø£s¡Ô l Ä~uÛÑ≥¢ eTùV≤wt düeT]Œ+∫q kÕj·T+ø±\ $H√<ä ø±s¡´Áø£e÷\T Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü⁄qkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±sTT. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’>± ‘·q J$‘êìï ≈£L∫|üP&ç ø£fiøπ¯ n+øÏ‘+· #˚d,æ <˚X¯ $<˚XÊ\˝À e+<ä˝≤~ qè‘·´ Á|ü<sä Ù¡ q\‘√ ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´ìï Á|ü|+ü #· yê´|ü+Ô >± |ü]#·jT· + #˚dü÷Ô, nH˚ø£ qè‘·´s¡÷|üø±\qT Á|ü<ä]Ù+∫ yê{ÏøÏ $X‚wü ù|s¡T |17


18|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


s¡#·sTT‘·>±, >±Á‘·<Ûës¡Tì>± ùde\+~+∫, nqTyê<ä ø£fi¯|ü≥¢ ne>±Vü≤Hê ÁbÕ#·Tsê´ìï ø£*Œ+#ê\qï dü+ø£\Œ+‘√ mì$T~ >∑+≥\ ùde⁄ ì]«sêe÷qTø£sD ¡ ‘√ ø°]+Ô |üã&ɶ l |òTü +≥kÕ\ s¡‘ï· ≈£îe÷sY ‘·eT >±q e÷<ÛTä s¡´+‘√ Áù|ø£≈å î£ \qT ñÁs¡÷‘·\÷–+#ês¡T.

Á|üU≤´‘·T\T dü+bÕ~+∫ düTÁ|üd<æ Δä #·\q ∫Á‘ê\≈£î qè‘·´ <äsÙ¡ ≈£î\T>± ªq+~μ |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ ø°]Ô+|üã&ÉT‘·Tqï ªªHê≥´ø£fi≤‘·|üdæ«μμ, ªªHê≥´ø£fi≤$XÊs¡<äμμ l ¬ø.$. dü‘·´Hêsêj·TD ãè+<ä+ H˚{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À &܈ˆ sêfi¯flã+&ç ø£$‘êÁ|ükÕ<é s¡∫+∫q ªª|ü+#·ø±e´+μμ qè‘·´s¡÷|üø±ìï n<äT“¤‘·+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ Hê{≤´+»* ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ bÕsƒX¡ Ê\ n~ÛHÁ˚ ‹ leT‹ l\‘· dü÷] >±] dü+|üPs¡í düVü≤ø±sê\‘√ yê] •wü´ãè+<ä+ |ü+#·ø±yê´ìøÏ Je+ b˛XÊs¡T. |ü+#·ø±e´+˝≤+{Ï >=|üŒ Á|üã+<ä ø±e´düeT÷Vü‰ìï nyÓT]ø±˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± |üP]ÔkÕúsTT˝À {≤+f…ø˘‡ kÕVæ≤‘·´y˚~ø£ô|’ Á|ü < ä ] Ù+∫q+<ä T ≈£ î l C§qï\>∑ & É ¶ dü T ÁãVü ‰ àD´+ l ¬ ø .$. dü‘´· Hêsêj·TD >±]øÏ düu≤Û eTTK+>± ø£è‘·»‘ „ ê|üPs¡«ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. m+‘√ Ädüø‘ ÔÏ √ nwü~º >∑CZ ≤\T>± q{Ï+∫q kÕúìø£ uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\ y˚w<ü ëÛ s¡D eT]j·TT yê] ÄdüøÔÏ l ø£èwü<í e˚ sêj·T\ uÛTÑ eq$»j·÷ìøÏ q÷‘·qXÀuÛqÑ T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. >±&ÛyÉ TÓ qÆ n_ÛsT¡ ∫ e÷Á‘·yT˚ Áb˛<ä“\+>± rdüTø=ì, Hê{≤´ìï ‘·q <Óq’ +~q J$‘·+˝À m˝≤ ÇeTT&ÉTÃø√yê˝À Á|ü|+ü #êìøÏ #·÷|æ+∫, $_Ûqï uÛÑ+–eT\˝À $q÷‘·ï+>± qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq #˚dæq ≈£îe÷] q~j·T n+<ä]˙ Äø£≥Tºø=+~. Á|üeTTK <Û«ä q´qTø£sD ¡ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT l õ‘˚+Á<äHê<∏é Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± <ë<ë|ü⁄ s¬ +&ÉTy˚\ ø±s¡´Áø£e÷\˝À sê»ø°j·T, #·\q∫Á‘·s¡+>±\ Á|üeTTKT\ dü«sê\qT nqTø£]+∫ Áù|ø£≈å î£ \+<ä]˙ ‘·eT Vü‰dü´+‘√ n\]+#ês¡T.

n‹<∏Tä \ düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À {≤+f…ø‡˘ n<Û´ä ≈£îå \T <äeTàqï ^‘· , ñ‘·sÔ ê<Û´ä ≈£îå &ÉT l eT+&ÉTe düTsπ wt, ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT l ø±ø£s¢¡ $»jYTyÓ÷Vü≤Hé eT]j·TT ø±s¡´es¡Z düuÛÑ´ãè+<ä+, bÕ\ø£eT+&É* n~Û|ü‹ &܈ˆ Äfi¯fl lìyêdü¬s&ç¶ ãè+<ä+ bÕ˝§Zì |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+, <äTXÊÙ\Te eT]j·TT C≤„|øæ \£ ‘√ |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T. ∫es¡>± {≤+f…ø‡˘ ø±s¡´<ä]Ù &܈ˆ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ ‘·eT e+<äq düeTs¡ŒD˝À ø±s¡´Áø£eT b˛wüø£<ë‘·˝…’q ˝≤j·T˝Ÿ Á{≤e˝Ÿ‡, nesY ù|¢dt Ç+&çjT· Hé s¬ kÕºs¬ +{Ÿ, yê]¸ø£ b˛wüø<£ ë‘·˝q’… eTj·T÷] Ç+&çjT· Hé s¬ kÕºs¬ +{Ÿ, yÓT{ Æ ≤ø˘‡ ô|’\sY, |üs¬ Œ¤øº˘ {≤ø˘‡, uÒ\sY yÓT&çø˝£ Ÿ ôd+≥sY Ä|òt Ä]«+>¥, Vü‰s¬ »’ Hé Á{≤yÓ˝‡Ÿ , bÕ´s¡&d’Ó t _sê´ì bÕsTT+{Ÿ, |üd+ü <é Ç+&çjT· Hé s¬ kÕºs¬ +{Ÿ, k‘Yb˛ò sYÿ &Ó+≥˝Ÿ, ˝≤düHé Á{≤yÓ˝‡Ÿ , j·T÷ìø±Hé Á{≤yÓ˝‡Ÿ ≈£î, M&çj÷Ó eT]j·TT bò˛{ÀÁ>∑|æò ùde\+~+∫q <˚obÕ¢C≤.j·TTmdt, Ä&çjÓ÷ düVü≤ø±s¡+ n+~+∫q kÂ+&√s¡eT, Á|ü k Õs¡ e ÷<Û ä ´ e÷\T>± ùde\+~+∫q <˚ o bÕ¢ C ≤.j· T Tmdt , @ø˘ q »sY . ø±+, π s &ç j Ó ÷ KTwæ . ø±+, {Ï $ 9, Á{Ï ì {° ôV’ ≤ dü ÷ ÿ˝Ÿ j· ÷ »e÷Hê´ìøÏ ø£ è ‘· » „ ‘ · \ T ‘Ó * j· T CÒ j · T &É + ‘√ n‘· ´ +‘· yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± ìs¡«Væ≤+|üã&ɶ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eTyê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\≈£î ‘Ós|¡ &ü +ç ~.

>∑‘· eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ ø±\+˝À yÓsTT´øÏ ô|’>± #·\q ∫Á‘ê\≈£î >±Á‘·<ëq+ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü |ü~y˚\ ô|’∫\T≈£î ãT*¢‘Ós¡ <ÛësêyêVæ≤ø£ ñbÕU≤´Hê\≈£î dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>±, <äs¡Ù≈£î&ç>±,

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|19


ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ø±s¡´Áøe£ T <äèXÊ´\T

|ü<àä $uÛ÷Ñ wüDY &܈ˆnøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ 89e »qà~q dü+<äs“¡ +¤ >± ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + yê]#˚ dü‘êÿs¡+

|ü<àä $uÛ÷Ñ wüDY &܈ˆnøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±]‘·√ ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T

ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ |ü+#·eTyê]¸ø√‘·‡eø±s¡´Áø£eT+˝À l |òTü +≥kÕ\ s¡‘ï· ≈£îe÷sY

ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ |ü+#·eTyê]¸ø√‘·‡eø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£îe÷] q~j·T

61e ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ ø±s¡´Áø£eT+˝À &܈ˆ nøÏÿsêE düT+<äs¡ sêeTø£èwü,í &܈ˆ qsê\ sêe÷¬s&ç,¶ l uÛ≤s¡‘+· leTHêïsêj·TD

{≤+f…ø‡˘ yê] ø±]ïyê˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=ìï Ä≥\ b˛{°\T

ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ |ü+#·eTyê]¸ø√‘·‡eø±s¡´Áø£eT+˝À l ø¬ .$. dü‘´· Hêsêj·TD >±] |ü+#·ø±e´+ qè‘·´s¡÷|üø+£ 20|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ø±s¡´Áøe£ T <äèXÊ´\T

{≤+f…ø‡˘ ‘êHê ªu≤´ø˘bÕ´ø˘μ #ê]{° ø±s¡´Áø£eT+

62e ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ ø±s¡´Áø£eT+˝À l nqïes¡+ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T

yÓTÁÆ ‹ ø±s¡´Áø£eT+ ` ôdô|ºãsY, 2012

63e ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ ø±s¡´Áø£eT+˝À l ∫+‘·\bÕ{Ï l<Ûsä Y

{≤+f…ø‡˘ yê] ø±]ïyê˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ\\¢ ∫Á‘·˝KÒ q+ b˛{°\T

yÓTÁÆ ‹ ø±s¡´Áø£eT+ ` nø√ºãsY, 2012

ªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μ ø±s¡´Áø£eT+˝À l >∑]ø£bÕ{Ï ncÕºe<ëq+

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|21


22|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


ASSETS

TOTAL

Business Economy Checking

$42,915.27

Business Economy Checking – Silver Jubilee

$24,046.02

Business Savings Business Investment Account

$140,914.06 $6,006.55

RISK FREE CD

$13,564.66

PayPal Balance

$791.36

TOTAL CURRENT ASSETS Account Receivables TOTAL ASSETS

$228,237.92 $13,250.00 $241,487.92

*The account details presented here are unaudited

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|23


24|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|25


26|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


List of Life Members (Newly Joined) till July 31st, 2012 Last Name

First Name

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Achanta Akavaram Akula Akula Aleti Alkanti Alladi Allipuram Andraju Argula Arimanda

Murali Man Mohan Ravi Damodhar Kiran Kiran Mohan Venu Rajasekhar Vilas Ravindra

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Avirneni Avula Baddam Balireddy Bandaru Bhagyanagar Bhimaraju Boddu Boddu Bommisetti Bommisetty Budda Challa

Sambasiva Syama Harsha Praveen Satish Venu Sagiraju Vara Prasad Ravi Ramakrishna Rangarao Chandra Nagendra Babu

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Challa Chelamalla Cheruku Chiruvanuru Chittepu Chunduru Cingareddy Dandu Dasari Dasari Dasari Desai Deshpande

Sreedhar Kiran Abhiram Reddy Kiran Rameswara Srinivas Sriram Reddy Rajkumar Anand Srinivasu udaya bhaskar Parthasarathi Sujeet

38. Devineni 39. DeviReddy 40. Devireddy

Middle Name

Reddy Reddy Kumar

Reddy R S

Gopal

Pradeep

K

Kanth

Reddy

Reddy

Srinivasa AnoopReddy Janaranjan

Last Name

First Name

Middle Name

Dodda Dodda Doppalapudi Dubbaka Edara Ekkati Gade Gangadhara Gangaram Ganji Garapati

Prasad Sambaiah Dharaninath Sandeep Dilip Chandra Praveen Nanda Pavan Suresh Tulsi Pavan

D

Goduru Goli Gopireddy Gorla Guduguntla Gudur Gunda Gunda Gundala Gurram Gutta Indhupuru Jaganath

Ramana Reddy Ravi K Ramanatha Reddy Nagarjuna Reddy Laxman Madhu Chandra S Ramu Ashok Reddy Karunakar Venkata Krishna Vijay Kumar Reddy Siddharth Reddy

Jennapureddy Kadaru Kadiri Kambam Kandati Karawalla Karumudi Karumudi Kasireddy Kavuri Kichili Kollana Komatreddy

Krupal Chaitanya Ravi Siri Kumar Ayyappa Rajesh Rajasekhar Kiran Kumar Govindarajulu Umakanth Srinivasa Viswanatha Srikanth Pallavi Reddy

Kommula Kondala Kosuri

Mallareddy Ashok Sushmitha

Kishore Kumar Kumar Kumar

S

Rao Reddy

Reddy (Contd...)

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|27


ÁX¯<ëΔ+»*

Dear TANTEX Member(s),

We are heartbroken to share the tragic news of the untimely demise of Nishant Venishetty, son of Sheila & Ravi Venishetty and brother of Nikit. Nishant passed away on Monday, October 29, 2012 at 12:53 PM following complications resulting from a very rare form of cancer (Ewing Sarcoma). Nishant was a loving son, brother and a friend who attended Plano East Senior High School. While mourning this tragic and untimely loss of our youth member, we would like to recall his remarkable life in which he was an outstanding student, a well-rounded and fun loving young man. We are deeply saddened by the untimely demise of Nishant and on behalf of TANTEX members, we would like to convey our deepest condolences to the Venishetty family and pray that may his soul rest in peace. Thank You TANTEX GOVERNING BOARD - 2012

28|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


List of Life Members (Newly Joined) till July 31st, 2012 Last Name 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

First Name

Kuppachi Kuppam Lanka Lella Lokam Madadi Madala Madari Makkapati Mapakshi Marathu Miyapuram Mopuru Mudunuri Mukkamalla Nalla Nallaballe Nallamilli Narayangari Narla Nehru Nelapolu Nune Obulareddy Palla Pandipati Parachuri Parvathaneni Pasham Patro Polishetty Ponnapureddy Pottipati Puppala Purugulla Putta Puvvadi Rajagopal Rallabandi Ralladoddi Ramireddy Ravula

Middle Name

Satish Vara P Bhanu Venkata Seetha Ram Anil Kumar Srinivas Dheeraj Babu Shiv Shankar Srinivas Harsha Gautham Subba Naga G Venu Hgopala Raju Narayana Sreekanth Reddy Manohar R Satish Reddy Srinivas Reddy Srinivasa Annapurna Komaragiri Durga Prasad Ravindranath Reddy Sreenivasa Reddy Sreenivas Siva Prasad Chand Chandra Sheker Reddy Hari Pavan Chandra Chandra Ramesh Purnachandra Aravind Reddy Srikanth Raj A Subrahmanyam Sarma Sindhuja Chandrasekhar Ratnadheer Reddy

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

Last Name

First Name

Reddy Reddy Reddy Reddy Sanaka Sanivarapu Sannidhi Seelam Senapati Shake Simha Somagattu Somisetty Sontam Suddala Talabathula Tammu Tanguturi Tatineni Tummala Tungala Vaddadi Vaddi Vallabhaneni Valleti Vangate Vankireddy Varri Veeramachaneni Veerannagari Veerapaneni Vegasena Veguru Vejju Venigalla Vuluvula Vuyyuru Yalavarthy Yarlagadda Yarramalla Yerram

Middle Name

Vidyasagar Gurram Gautam Gaddam Vijaybhasker Komatireddy Chandra Shekar A Suresh Raghu Natha Reddy Bharath Kumar RamachandraReddy Saikiran Hussain Nikesh Kula S Sudheer Babu Viswanadha Reddy Srinivas Reddy Rajkumar V Samudra Varma Narasimha Reddy Rama C Seetaramaiah Venkata KoteswaraRao Srinivas Murali KrishnaVenkata Venu Venkata M Ranadheer Reddy Amar R Ramakrishna Raj kiran Rakesh Anilkumar Murali K Sivakumar Suresh Kumar Bhanuprakash Suresh Chandra Sekhar Reddy Purna Siva Krishna Vidyasagar Reddy Saiprasad |29


30|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


bò˛{À ` <äTsê“ e÷<Ûyä é bò˛{ÀøÏ #Ó<ä\T u≤>± |üfÒºkÕsTT.... n+<äT˝À ne÷àsTT ø£qã&É&+É ˝Ò<Tä . ø±˙ n‘·&ïç #·÷dü÷Ô n˝≤π> ñ+&çb˛j·÷&ÉT düTeTHé. eTìwæì b˛*q eTqTwüß\T ñ+{≤s¡ì $Hêï&ÉT >±˙.... #·÷&É&+É e÷Á‘·+ Ç<˚. m+‘· b˛*ø£ ? ªªmø£ÿ&çï+∫ e∫Ã+~ á bò˛{À?μμ nHêï&ÉT ≈£îe÷sY‘√. ªªøÏs¡DY ‘ê‘·>±s¡T b˛j·÷s¡T ø£<ë! Äj·Tq C≤„|øü +£ >± Äj·Tq Áyêdæq ø£$‘·\ |ü⁄düøÔ +£ ‘Ó#T· Ã≈£î+~ ‘·qT. |ü⁄düøÔ +£ eT<Û´ä ˝À <=]øÏ+B bò˛{À. n#·Ã+ ˙˝≤π> ñHêï&Éì #·÷|æ+#·&ÜìøÏ ‘Ó#êÃqTμμ nHêï&ÉT ≈£îe÷sY. øÏsD ¡ àsTT ≈£îe÷sY uÛ≤s¡´. yêfi¯fl ‘ê‘·>±s¡T eT÷&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘y· T˚ b˛j·÷s¡T. <ä÷s¡|⁄ü #·T≥º]ø£+ nsTTHê øÏsD ¡ øY Ï Äj·Tq+fÒ m+‘√ n_Ûe÷q+. bò˛{À øπ dæ |üØø£>å ± #·÷XÊ&ÉT düTeTHé. ªª$»j·÷ bò˛{Àdü÷&º j ç ÷Ó , ø√≥>∑TeTà+ ôd+≥sY, |æsêƒ |ü⁄s¡+μμ nì Áyêdæ ñ+~. |æsêƒ |ü⁄s¡+˝À ‘·q ã+<ÛTä e⁄\T mes¡÷ ˝ÒsT¡ . düTeTHé |ü⁄{Ϻ ô|]–+~ >∑T+≥÷s¡T˝À. neTà, Hêqï, yêfi¯fl |üPØ«≈£î\+‘ê >∑T+≥÷s¡T, ‘ÓHê* ÁbÕ+‘·+ yêfi‚fl. ªªH˚˙ bò˛{À Hê‘√ rdüTø¬ fi§¢#êÃ?μμ n&ç>±&ÉT düTeTHé. düsπ qHêï&ÉT ≈£îe÷sY. ªª#ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~sê! eTqyêfi¯ófl mes¡÷ ≈£L&Ü |æsêƒ |ü⁄s¡+ yÓ’|ü⁄ ì+∫ e∫Ãqyêfi¯ófl ˝Òs¡T. ø±˙ Ç‘·HÓes√ n#·Ã+ ˙˝≤π> ñ Hêï&ÉT. qTy˚«q+fÒ qeTà<ä>≥ Z∑ Tº>± ñ+~. bò˛{À #·÷düT+Ô fÒ e÷Á‘·+ #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ rdæq≥T¢+~μμ n+~ neTà. sêÁ‹ |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT >±˙ düTeTHéøÏ ìÁ<ä|ü≥º˝Ò<äT. ‘Ó˝≤¢s¡TC≤eTTq Hê\T>∑+Z ≥\øÏ ˝Ò∫ s¬ &û ne⁄‘·T+fÒ neTà ˝Ò∫ e∫à ªª@$Á{≤ bı<äTH› ˚ Vü≤&Üe⁄&çμμ nì n&ç–+~. ªª|æsêƒ |ü⁄s¡+ yÓ&TÉ ‘·THêïqe÷à m˝≤>∑÷ Çyêfi¯ , π s |ü ⁄ ôd\e⁄ ø£ < ë! á bò ˛ {À˝À e´øÏ Ô mesê nì ‘Ó\TdüTø√yê\qT+~μμ n+≥Tqï düTeTHé‘√ ªªn<˚$TÁ{≤! ˝Ò&øç Ï ˝Ò∫+<˚ |üsT¡ >∑T˝≤>±! ndü˝Ò eTT≈£LÿyÓTTVü≤+ ‘Ó©ì }s¡T. n+<äT˝À ˇø£ÿ&çy˚ ø±s¡T˝À nìï >∑+≥\T. b˛˙ H˚qT ≈£L&Ü sêHê?μμ n+~. ªª˝Ò<eä ÷à! H˚He˚ THêï ∫qï |æ˝≤¢&Hç ê? Çs¡y’Ó mì$T<˚fió¯ fl sê˝Ò<÷ä ?μμ nì ø±s¡T ãj·T˝Ò›s¡BkÕ&ÉT. $»j·Tyê&É 80 øÏ.MT. ..... yÓT\Æ TsêsTT #·÷dü÷Ô Äe⁄*+#ê&ÉT düTeTHé. ø±düÔ ìÁ<äeT‘·T>Ô ± ñ+~. s√&ÉT|¶ øü ÿ£ ñqï {Ï|Hæò é ôd+≥sY eTT+<äT ø±s¡T bÕsYÿ #˚dæ {Ï|Hæò é ‹+<ëeTì ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. Ç&û,¢ ø±|ò” Äs¡¶sY #˚dæ Ä˝À#·q˝À |ü&ܶ&ÉT. øÏs¡DàsTT ‘ê‘·>±]øÏ ‘·q+fÒ $|üØ‘·yTÓ qÆ n_Ûe÷q+. ªªe÷ eTqe&ÉTμμ nì nH˚yês¡T. r]ø£ y˚fi˝¯ À¢ ø£$‘·«+ Áyêj·T&É+ n\yê≥T ‘ê‘·>±]øÏ. Äj·TqøÏ <Ó’euÛÑøÏÔ, Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q m≈£îÿe. ‘·Hy˚ ÷Ó <˚e⁄fi¯ófl, <Ój÷· ´\T nH˚yê{Ïì qeTà&ÉT. e÷qee÷Á‘·T\øÏ n+‘·T|ü≥ºì ˇø£ nr‘·X¯øÏÔ eTqì

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± »]–q ø£<∏ä\ b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï ãVü≤eT‹ bı+~q ø£<∏ä

q&ç|dæ Tü +Ô <äHy˚ ês¡T ‘ê‘·>±s¡T. <ëìøÏ e´‹πsø£+>± ‘·qT yê~+#˚yê&ÉT. ‘ê‘·>±s¡T b˛j·÷s¡ì ‘Ó*dæq|ü⁄&ÉT #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT ‘·qT. Ä düeTj·÷ìøÏ Ä|ò”düT |üìMT<ä dæ+>∑|üPsY yÓfi¯¢&É+‘√ Äj·Tq n+‘·´ÁøÏjT· \øÏ sê˝Òøb£ ˛j·÷&ÉT ‘·qT. ‘ê‘·>±]ì >∑Ts¡T#Ô d˚ Tü ≈£î+≥÷ CÒãT˝Àì bò˛{À ãj·T{ÏøÏ rdæ #·÷kÕ&ÉT düTeTHé. ‘ê‘·>±]øÏ á bò˛{À m˝≤ e∫Ã+~? qqTï b˛*q eTìwæ eTs=ø£sT¡ ñqï≥T¢ m|ü&É÷ Hê‘√ e÷≥ e÷Á‘·+ nq˝Ò<äT nqT≈£î+≥÷ bò˛{À CÒãT˝À ô|≥Tºø√uÀ‘·÷ @<√ >∑eTì+∫ ˇø£ÿkÕ]>± ñ*øÏÿ|ü&ܶ&TÉ . ‘·q ø£fifl¯ ì ‘·H˚ qeTà˝Òøb£ ˛j·÷&ÉT. eTs√kÕ] bò˛{À øπ dæ #·÷XÊ&ÉT. ªªz yÓT>Æ ±&é!μμ nì >∑{>ºÏ ± n]∫ ø±s¡T yÓ|’ ⁄ü |ü]>¬ ‘êÔ&TÉ μμ ªªkÕsY kÕsY MT {Ï|Hæò μé μ nì n|ü&˚ {Ï|Hæò é ‘ÓdTü qÔ ï yÓsTT≥sY e÷≥ ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü ø±s¡T kÕºsºY #˚dæ y˚>+∑ ô|+#ê&ÉT. s√&ÉTM¶ T<ä Á{≤|òøæ ì˘ , #˚‹˝Àì bò˛{Àì e÷]à e÷]à #·÷dü÷.Ô dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä . ìqï #·÷dæq|ü⁄&ÉT bò˛{À˝À ø±˝…+&ÉsY ˝Ò<Tä . Ç|ü&ÉT düŒwü+º >± ø£ì|æk˛Ô+~. pHé 2, 1984.... Çyê[ºøÏ dü]>±Z Çs¡yÓ’ mì$T~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Ç<˚ s√E! Ç+‘·es¡≈£L ˝Òì ø±˝…+&ÉsY Vü≤sƒê‘·TÔ>± Ç|ü&ç˝≤...! #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´y˚Tdæ+~ düTeTHéø.Ï á |üõ˝ŸøÏ düe÷<Ûëq+ |æsêƒ |ü⁄s¡+˝ÀH˚ <=s¡T≈£î‘·T+~ nqT≈£î+≥÷ ø±s¡T y˚>+∑ ô|+#ê&ÉT. ø√≥>∑TeTà+ ôd+≥s¡T u≤>± s¡B>› ± ñ+~. s√&É¢ MT<ä ø±s¡T,¢ dü÷ÿ≥s¡T,¢ ãdüT‡\T, Çdüøπ ùdÔ sê\ì »q+. dü÷s¡T´&ÉT q&çH‹Ó ø¬Ô ø±ÿ&ÉT. ø±s¡T bÕsYÿ #˚dæ $»j·÷ bò˛{Àdü÷º&çjÓ÷ ø√dü+ yÓ‘·ø£&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT düTeTHé. Ä ù|s¡T‘√ @ dü÷&º j ç ÷Ó ˝Ò<ìä #ê˝≤eT+~ #ÓbÕŒs¡T. ìsêX¯>± ø±s¡T <ä>sZ∑ ø¡ =∫Ã Ä˝À∫dü÷Ô ì\TÃHêï&ÉT. ªªVü≤˝À! $»j·÷ bò˛{Àdü÷&º j ç ÷Ó ø√dü+ yÓ‘T· ≈£î‘·THêïsê?μμ nqï e÷≥\øÏ á ˝Àø£+˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. ‘Ó\>¢ ±, bı&ÉT>±Z, ì+– qT+∫ ~–e∫Ãq <˚eø£q´˝≤ ñqï ÄyÓTqT #·÷dæ ˇø£ÿ ø£D å + •\˝≤ ì\ã&çb˛j·÷&ÉT. ªªMTs¡T ... μμ nHêï&ÉT dü+<˚Vü≤+>±. ªªHê ù|s¡T ì•>∑+<Ûäμμ ÄyÓT düe÷<Ûëq+. ªªH˚qT $»j·÷ dü÷&º j ç ÷Ó >∑T]+∫ yÓ‘T· ≈£î‘·Tqï≥T¢ MT¬ø˝≤ ‘Ó\TdüT?μμ ªªÇ|ü&˚ Ä cÕ|t˝À n&ÉT>∑T‘·T+fÒ $HêïqTμμ ªªMT≈£î $»j·÷ bò˛{Àdü÷º&çjÓ÷ mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó\TkÕ?μμ düTeTHé n&ç–q Á|üXï¯ øÏ. ªªÇ+‘·ø° MT≈£î Ä dü÷&º j ç ÷Ó ‘√ |üH$˚ T{Ï?μμ n+~ ÄyÓT. ªªÁ|üX¯ïøÏ Á|üX¯ï‘√H˚ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·THêïπs?μμ...ÄyÓT‘√ n˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷H˚ ñ+&Ü\ì ñ+~ düTeTHéø.Ï |31


32|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


MD MT{Ïq≥T¢+~ ÄyÓT >=+‘·T. ªªeT] Çs¡y’Ó mì$T~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· eT÷‘·ã&ɶ dü÷&º j ç ÷Ó ì ÇH˚ïfi¯¢ ‘·sê«‘· yÓ‘T· ≈£îÿe#êÃπs?μμ ì•>∑+<Ûä düe÷<Ûëq+. dü÷&º j ç ÷Ó eT÷‘·ã&ç Çs¡y’Ó mì$T<˚fis¢¯ TT+<ë? .... eT∞¢ Ä˝À#·q˝À düTeTHé. ªªqqTï bòÕ˝À ne«+&ç. ì<ëq+>± e÷ Ç+{ÏøÏ yÓ[fl e÷{≤¢&TÉ ≈£î+<ë+μμ nì ‘·q dü÷ÿ≥sY kÕºsºY #˚dqæ ÄyÓT yÓqø£ ø±s¡T ãj·T˝Òs› B¡ kÕ&ÉT düTeTHé. ˇø£ >∑T&ç eTT+<äT Ä–+<ëyÓT. ªªÇ~ ≈£î≈£îÿfÒX«¯ s¡kÕ«$T Ä\j·T+. e÷ |æsêƒ |ü⁄s¡+˝À #ê˝≤ Á|üd~æ .Δ s¡+&ç <äsÙ¡ q+ #˚dTü ≈£îì yÓ&<É ë+μμ n+~. ªªMTs¡T yÓ[fl s¡+&ç. H˚qT yÓsTT{Ÿ #˚kÕÔqTμμ düTeTHé düe÷<Ûëq+.

e∫Ãq≥T¢ #Ó|Œæ øÏsD ¡ àsTT ‘ê‘·>±] |ü⁄düøÔ +£ ˝À bò˛{À >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&ÉT. Ä bò˛{À˝Àì e´øÏÔ ‘·q˝≤ ñ+&É&+É ‘√ $esê\T ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTì |æsêƒ |ü⁄s¡+ e∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. ø±˙ Ä bò˛{À˝À edüTqÔ ï |ü]D≤eT+ >∑T]+∫ e÷Á‘·+ Á|ükÕÔ$+#·˝<Ò Tä . n+‘ê $ì ªªÁ|üj÷· D+ #˚dæ u≤>± n\dæb˛sTTq≥T¢Hêïyé. eTT+<äs¡ @eTHêï ‹ì ‘·sê«‘· e÷{≤¢&TÉ <äTe⁄ >±ìμμ nì ÄVü‰«ì+∫ ªª@eyÓ÷àjYT! uÛÀ»Hê\T dæ<+Δä #ÓjTY μμ nì Ç+{À¢øÏ z øπ ø£ ô|{≤ºsT¡ ì• Hêqï>±s¡T. u≤>± Äø£*>± ñ+&É&+É ‘√ düTeTHé ≈£L&Ü ì• ‘·*¢<ä+Á&ÉT\øÏ <Ûäq´yê<ë\T #Ó|æŒ uÛÀ»q+ eTT–+#ê&ÉT. #˚‘T· \T ø£&TÉ ≈£îÿì ≈£Ls¡TÃì CÒãT˝Àì bò˛{À rdæ ì• Hêqï>±]øÏ #·÷|æ+#ê&ÉT düTeTHé. ªªá $»j·÷ bò˛{À dü÷&º j ç ÷Ó Hê<˚μμ ì• Hêqï>±] e÷≥øÏ ñ *øÏÿ|ü&ç ì• yÓ’|ü⁄ #·÷kÕ&ÉT düTeTHé. Ç|ü&És¡ΔyÓTÆ+~ ‘·qT yêfi¯flHêqï>±] e<äø¬› +<äT≈£î ‘Ó∫Ã+<√.

ªªz.... Hêdæ≈Ô î£ ˝≤?μμ ø=+#Ó+ yÓTTVü≤e÷≥+>± ‘·\÷bÕ&ÉT. ªªdüsπ .... e÷ >∑T&ç˝À Ä]ÿf…øã sYì #·÷dæ Äq+~<äTs› T¡ >±ì s¡+&ç. ôV’≤<äsêu≤<é ì+∫ e#êÃs¡T ø£<ë eT]?μμ ªªn¬s.... H˚qT ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ e∫Ãq≥T¢ MT¬ø˝≤ ‘Ó\TdüT?μμ

düTeTHé <ä>sZ∑ ¡ bò˛{À rdüT≈£îì |ü]o\q>± #·÷dü÷,Ô ªªWH√jYT! n#·Ã+ ˙˝≤H˚ ñHêï&ÉT! Ç~ e÷ dü÷&º j ç ÷Ó ˝À rdæ+<˚... dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä . ø±˙ Ç‘·HeÓ s√ Hê≈£î ‘Ó©<äT. |æsêƒ |ü⁄s¡+ >∑T&ÉT\÷, >√|ü⁄sê\øÏ #ê˝≤ Á|üd~æ .Δ y˚sπ }fi¯¢ yês¡T uÀ˝…&TÉ eT+~ edü÷Ô yÓ&TÉ ‘·÷ ñ +{≤s¡T.....μμ n+≥÷H˚ bò˛{À˝Àì øπ ˝…+&ÉsY MT<ä ‘˚B #·÷dæ ˇø£ÿ ø£D å + cÕø£j÷· ´sêj·Tq. Äj·Tq eTTK+ bÕ*b˛sTT+~.

ªªMT ø±s¡T MT<ä &û\sY dæøº ÿ£ sY #·÷dæ >¬ dt #˚kÕqTμμ ªªMT≈£î ôdHê‡|òt nã®sπ «wüHé u≤>± ñ+<˚!μμ ∫qï>± q$« eTT+<äT≈£î q&ç∫+<ëyÓT. m+‘· n+<ä+>± ñ+~ Ä qe⁄«? Ä qe⁄« #·÷dü÷Ô mìï j·TT>±˝…H’ ê >∑&ôç |j·T´e#·Tà ø£<ë?! <äs¡ÙqyÓTÆ u…’≥ø=∫à dü+uÛ≤wüD ø=qkÕ–+#ês¡T. e÷≥˝À¢ ÄyÓT ø±øÏHê&É˝À yÓT&çdæHé #·~$ nø£ÿ&˚ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À ñ<√´>∑+ #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑T&ç˝À+∫ u…≥ ’ ø=∫à eT∞¢ ø±s¡T˝À ÄyÓTqT bòÕ˝À #˚kÕ&ÉT düTeTHé. n+<ëìøÏ n+<ä+, ‘Ó*$øÏ ‘Ó*$, #·øÿ£ {Ï yêø±Ã‘·Ts¡´+ ñqï ì•>∑+<Ûä ‘=*ø£\sTTø£˝ÀH˚ ‘·qqT Äø£≥Tº≈î£ +~. s¬ +&É‘d· Tü \ú y˚T&É, #·T≥÷º ô|<ä› >√&É. Ç+{ÏeTT+<äT ø±s¡T bÕsYÿ #˚dæ eT∞fl CÒãT˝À+∫ bò˛{À rkÕ&ÉT. bò˛{À˝Àì ne÷àsTT #˚‘T· \T düŒwü+º >± ø£ì|ædTü HÔ êïsTT|ü&ÉT. Ç<ä+‘ê ø£˝≤, ì»e÷ nì ‘·qì ‘·qT –*¢ #·÷düT≈£îHêï&ÉT. ì»y˚T... sêqT sêqT bò˛{À˝À düŒwü‘ º · ô|s¡ T >∑ T ‘√+~. π > ≥T ‘Ó ] ∫ ì•>∑ + <Û ä ªªs¡ + &ç dü T eTHé ! nì ÄVü‰«ì+∫+~. eTT+<äT ô|<ä› ns¡T>∑T. ns¡T>∑TMT<ä |ü&≈É î£ ÿØÃ˝À düTe÷s¡T ns¡y’Ó dü + e‘· ‡ sê\ ej· T dü T qï e´øÏ Ô |ü & É T ≈£ î ì $dü q ø£ Á s¡ ‘ √ $düTs¡T≈£î+≥THêï&ÉT. ø±s¡T X¯u≤›ìøÏ ˝Ò∫ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ªªHêHêï! Ms¡T düTeTHéμμ nì |ü]#·jT· + #˚d+æ ~. düTeTHé ‘·qT ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

ªªpHé 2, 1984.... ˇø£ ø=‘· Ô »+≥ e#êÃs¡ T bò ˛ {À rsTT+#·Tø√e&ÜìøÏ. Ä düeTj·T+˝À H˚qT ˝ÒqT, Hê ndæôdº+{Ÿ ñHêï&ÉT. yêfi¯ø¢ Ï ‘√&ÉT>± e∫Ãq ùdïVæ≤‘·T\ e÷≥\T ã{Ϻ ns¡yΔ TÓ +Æ ~ yêfi¯ófl yêfi¯¢ ô|<ä\› øÏ e´‹πsø£+>± ô|[¢ #˚dTü ≈£îHêïs¡ì. Hêø± s√E u≤>± >∑Ts¡TÔ. dü÷º&çjÓ÷˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. n+<äs¡÷ u…≥ ’ |ü&ܶsT¡ >±˙ Ä »+≥ ø±fi¯fl bÕsêDÏ Äs¡≈î£ +&ÜH˚ Ä eT+≥\øÏ ã˝…’b˛j·÷s¡T. ãVüQXÊ á bò˛{À˝À nu≤“sTT Ä ô|[flø=&ÉT≈£î ø±e#˚ÃyÓ÷μμ nHêïsêj·Tq ø£fió¯ fl e‘·T≈Ô î£ +≥÷. Äj· T qøÏ <Û ä q ´yê<ë\T #Ó ã T‘· ÷ ˝Ò # ê&É T dü T eTHé . ãj·T˝Ò›s¡uÀ‘·Tqïyê&ÉT yÓqøÏÿ ‹]– ªªÇ+ø=ø£ Á|üX¯ï. Ä bò˛{À˝À ne÷àsTT mes√ ‘Ó\TkÕ?μμ nHêï&ÉT. ªª‘Ó©<äT u≤ã÷! Ä bò˛{À n–ïÁ|üe÷<ä+˝À <ä>∑ΔeTe≈£î+&Ü ñ+&É&yÉ T˚ $X‚w+ü . Ç+<ëø£qï≥T¢ Ä s√E H˚qT dü÷&º j ç ÷Ó ˝À ˝ÒqTμμ nHêïsêj·Tq. kÕ>∑q+|ü&ÜìøÏ >π ≥T <ä>sZ∑ ø¡ =∫Ã+~ ì•>∑+<Û.ä m+<äTø√ ‘·qì e~* yÓfi≤¢\ì ˝Ò<Tä düTeTHéø.Ï ì• ≈£L&Ü düTeTHé‘√ ªª&çqïsY #˚dæ yÓfifl¯ e#·Tà ø£<ë?μμ n+~. ªª˝Ò<+ä &û! neTà m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñ+≥T+~. Ç|ü&ÉT ãj·T˝Ò]› ‘˚ |33


Sound technicians with a passion for event organizing and experienced in providing services to a wide variety of events in the DFW Area. A lot of our first-time clients become long-standing. A good proportion of our new business comes our way from personal referrals.

Planning an Event? Energize your next party or social event with the right Audio/Video ambience. Liven up your next party by choosing right Karaoke, Mixers, DJ Gear and A/V equipment to your memorable event. Bring the right ambience and order to your private or community event through our Audio/Video systems and PA equipment. Make your special occasion a memorable one with our latest and incomparable quality equipment. Knowing the tradition and culture, we Guarantee to provide apt musical ambiance for your event that comes with:   

Personal and Friendly Service. Best Quality Professional AV Equipment. Easy to use gear.

 

Skilled and experienced crew. Affordable and Competitive pricing.

Please ask us for quotation.

|ü<ä #·<sä e¡ TT »yêãT\T

34|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


‘·\T|ü⁄ ø={Ïqº +<äT≈£î. ˇø£ÿkÕ] øÏsD ¡ àsTT ‘ê‘·>±] ø£$‘·\ |ü⁄düøÔ +£ #·÷&Ü*μμ nHêï&ÉT düTeTHé. øÏsD ¡ àsTT yÓ+≥H˚ ô|’ø¬ [fl |ü⁄düøÔ +£ ‘Ó∫à düTeTHéøÏ Ç∫Ã+~. |ü⁄düøÔ +£ ‘Óse¡ >±H˚ yÓTT<ä{Ï ù|J˝À

sπ |ü⁄<äjT· + ˝À|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é #˚es¡#T· Ãμμ nHêï&ÉT. ªªeT∞fl e÷ |æsêƒ |ü⁄s¡+ ekÕÔsê?μμ ªªMT ≈£î≈£îÿfÒX«¯ s¡kÕ«$T <äjT· ‘·*ùdÔ ‘·|Œü ≈£î+&Ü... ‘·«s¡˝ÀH˚ ekÕÔqT...μμ HêdæÔ≈£î&Ó’q ‘·q H√{Ï qT+∫ Ä e÷≥ sêe&É+ ÄX¯Ãs¡´eTì|æ+∫+~ düTeTHéø.Ï ‘·q ø±s¡T M~Û eT\T|ü⁄ ‹]π> es¡≈L£ >∑TeTà+ e<ä› ì\ã&ç ‘·q ~X¯>± #·÷düTqÔ ï ì• sπ sY eP´ $TÁs¡s˝Y À >∑eTì+#ê&ÉT düTeTHé. ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi‚fl <ës¡+‘ê Ä s√E dü+|òüT≥q\T >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêï&ÉT. Ä˝À∫düTÔqï ø=B› eTqdü+‘ê mH√ï Á|üX¯ï\T. eTs√|üøÿ£ ì•>∑+<Ûä s¡÷|ü+ ø£fifl¯ eTT+<äT ø£<˝ä ≤&ÉT‘√+~. n˝≤ Á&Óy’ é #˚d÷ü Ô Ä˝À∫düT+Ô &É>± á |üõ˝ŸøÏ düe÷<Ûëq+ Ä bò˛{À <=]øÏq |ü⁄düøÔ +£ ˝À ñ+<äì|æ+∫+~. ø±s¡T y˚>+∑ ô|+#ê&ÉT düTeTHé. ªª@$T{Ï düTeTHé á f…+Æ ˝À?μμ ø£fió¯ fl qT\TeTT≈£î+≥÷ n&ç>±&ÉT ≈£îe÷sY. yÓqø±˝Ò øÏsD ¡ àsTT ≈£L&Ü ˝Ò∫ e∫Ã+~. ªªkÕØ! ns¡sú êÁ‹

ªªHê @¬øø’ £ |ü⁄Á‘·T&ÉT >√$+<é (@Á|æ˝Ÿ 16, 1956 ` pHé 2, 1984)≈£î nÁX¯ó<Ûës¡\‘√ n+øÏ‘+· μμ nì Áyêdæ ñ+~. CÒãT˝À+∫ bò˛{À rdæ #·÷kÕ&ÉT düTeTHé. Ç|ü&ÉT düŒwü+º >± ñ+~ bò˛{À. n#·Ã+ ‘·q˝≤ ñqï >√$+<é, |üøÿ£ H˚ n#·Ã+ ì•>∑+<Û˝ä ≤ ñqï >√$+<é uÛ≤s¡´! |ü⁄düøÔ +£ ˝À z ù|J ‹bÕŒ&ÉT düTeTHé. nø£ÿ&É Ç˝≤ Áyêdæ ñ+~.... ø£+≥|ü&ìÉ $<äT´‘˚Ô ø±+‹ eTqøÏ n+~+#·TqT ø£ì|æ+#·ì X¯øÔÏ ˙≈£î <ë] #·÷|æ q&ç|+æ #·TqT ‘·sêÿìøÏ ‘êMj·Tì $+‘· ˙≈£î n>∑T|æ+#·TqT #˚‹˝Àì ∫Á‘·|≥ ü + X¯óuÛ˝Ñ KÒ \T ~<äTø› =qTqT ! ‘·qøÏ <ë] #·÷|æq e÷qyêr‘· X¯øøÔÏ Ï eTqdüT˝À <Ûqä ´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥÷ eTT+<äTøÏ q&ç#ê&ÉT düTeTHé !

*****

Paintings by

Rani Bhatraju

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|35


36|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


Ä‘·àVü≤‘·´ ` Ä#·+≥ düTÁãVü≤àD´+ á s√E Ç+ø± s¬ \’ T sêe&É+ ˝Ò<$˚ T≥ì m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïqT. n+<äs÷¡ bÕ¢{bŸ Õò s¡+ ô|’ m<äTs¡T #·÷düT+Ô {≤s¡T. H˚qT e÷Á‘·+ |ü{≤º\ô|’ |ü&TÉ ≈£îì m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïqT. á <˚X+¯ ˝À yÓ<eäÛ s¬ fi’ ó¯ fl m|ü&É÷ Ä\dü´y˚T. kı+‘· }s¡T yÓfi¯<ëeTHêï y˚∫ ñ+&Ü*, j·TeT˝Àø£+ yÓfi<¯ ëeTHêï y˚∫ ñ+&Ü*‡+<˚. ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡T´&ÉT m+‘· n+<ä+>± ñHêï&√, Äø±X¯+˝À |ü≈îå£ \T m+‘· ùd«#·Ã>¤ ± m>∑Ts¡T#·THêïjÓ÷, z s¬ +&ÉT |ü≈îå£ \T |ü{≤º\ |üøÿ£ qTqï #Ó≥Tºô|’ ≈£Ls¡TÃì qH˚ï #·÷düTHÔ êïsTT. yÓ<eäÛ J$‘·+ ˇø√ n|ü&ÉT m+‘· Äq+<ä+>± ñ+≥T+<√, ˇø√ n|ü&ÉT n+‘· ˙s¡d+ü >± ñ+≥T+~. á s√E‘√ BìøÏ >∑T&éu…’ #Óù|ŒdüTÔHêïqï Äq+<ä+ ñ+~. #Ó≥Tºô|’qTqï |üø|åÏ \æ ¢ Hêô|’ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ ‹]– eT∞fl #Ó≥Tºô|’ ≈£Ls¡TÃ+~. ÄVü‰ <ëq+‘· ej·TdüT‡˝À H˚qT ≈£L&Ü m+‘· Äq+<ä+>± ñ+&˚yê&çH√, Ç+{À¢ <Óã“\T |ü&qç s√E˝À¢ ‘·|Œü . n+<ä]ø° dü÷ÿ\T ôVA+ es¡Tÿ‘√ ø£cÕº\T yÓTT<ä\e⁄‘êj˚TyÓ÷. ◊<äe ‘·s¡>∑‹ y˚dü$ ôd\e⁄\˝À |ü~y˚\ kÕs¡T¢ ˇø£ yêø±´ìï Áyêj·TeTqï ôVA+ es¡Tÿ >∑Ts=Ô∫à Ç|üŒ{Ïø° ˙s¡d+ü edüT+Ô ~. @&Ée ‘·s¡>∑‹˝À m+‘· ôVA+ es¡Tÿ ñ+&˚<√, yÓTT<ä{ÏkÕ]>± @&Ée ‘·s>¡ ‹∑ ˝À |üØø£å ‘·bÕŒqT. #ê˝≤ u≤<Ûd˚ +æ ~. Ä s√E Ç+{À¢ e+&çq nqï+, ≈£Ls¡ n+‘ê H˚H˚ ‹HêïqT. Ä ‘·sT¡ yê‹ dü+e‘·‡s¡eTT Hê ‘·eTTà&ÉT Hê ø±¢dyt T˚ {Ÿ nsTTb˛j·÷&ÉT. #ê˝≤eT+~ Hê≈£î ùdïVæ≤‘·T\T nj·÷´s¡T. eT∞¢ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ ˝À ô|òsTT˝Ÿ nj·÷´qT. Hê ‘·eTTà&ÉT Hê≈£î d”ìj·TsY nj·÷´&ÉT. @+ #·<Tä e⁄˝À, m+‘· #·~$Hê ‘·s>¡ ì∑ $. m|ü&ÉT e<äT\T‘·T+<√ á #·<eä &É+ u≤<Û,ä n|ü&ÉT <˚e⁄&çøÏ 101 ø=ã“]ø±j·T\T ø=&É‘êqì yÓTT≈£îÿ≈£îHêïqT. Ä ‘·sê«‹ dü+e‘·‡s¡+ m˝≤>√˝≤ 10e ‘·s>¡ ‹∑ >¬ +fÒdæ pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À C≤sTTHé nj·÷´.

kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ |ü+#·eT yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± »]–q ø£<∏ä\ b˛{°\˝À ¬s+&Ée ãVü≤eT‹ bı+~q ø£<∏ä

HêøÏwüº+ nì #ÓãT<ëeTqT≈£îHêïqT. ø±ì <ÛÓ’s¡´+ dü]b˛˝Ò<äT. düTsπ wt>±&ÉT XÊ*ìøÏ \yé˝≥ … sY Çe«&É+, ‘·qT zπø nq&É+ n+‘ê ˇø£ yês¡+ s√E\˝À »]–b˛j·÷sTT. NÛ J$‘·+˝À z&çb˛j·÷qT nì|æ+∫+~. s¬ +&ÉT s√E\T ìÁ<äb˛˝Ò<Tä . &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À ø±¢dTü \T m+‘· uÀs¡T ø=fÒyº √, Ä uÀs¡Tq+‘·{ìÏ eT]|æ+#˚~ ˇø£ Á|üD‹ e÷Á‘·yT˚ . ákÕ] ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïqT, XÊ*ì˝≤>± Á|üD‹ì $Tdt #˚düTø√e<ä›ì. <ÛÓ’s¡´+>± ˇø£s√E Á|üD‹>±s¡T, ìqï nœ˝≤ y˚T&É+>±s¡T Ç∫Ãq H√{Ÿù||üs‡Y MT<ä>sZ∑ ¡ ñ Hêïj·÷ nì e÷≥ ø£*bÕqT. Á|üD‹ #ê˝≤ <Ûs’Ó ´¡ +>± @ e÷Á‘·+ u…sT¡ ≈£î˝Ò≈î£ +&Ü ‘·q |ü⁄düøÔ +£ qT+∫ Hê\T>∑T ø±–‘ê\T rdæ∫Ã, sπ |ü⁄ e÷Á‘·+ eT]Ãb˛≈£î+&Ü rdüT≈£îs¡+&Éì n+~. Á|üD‹ ø√düyTÓ HÆ ê ø±k˛Ô ≈£Lk˛Ô #·<yä ê\ì|æ+∫+~. H˚qT ø±˝ÒJøÏ sêq|ü&ÉT H˚qT ‘·q <ä>sZ∑ ¡ H√{Ÿ‡ rdüTø√e&É+, ‘·qT ø±˝ÒJøÏ sêq|ü&ÉT Hê <ä>∑Zs¡ H√≥T‡ rdüTø√e&É+ e÷eT÷˝…’b˛sTT+~. ˇø£s√E MT ø£fi¯ófl, eTT≈£îÿ u≤>∑T+{≤j·T+&ç nHêïqT. Á|üD‹ ‹]– @MT e÷{≤¢&˝É <Ò Tä . ‘·q eTTK+˝À @<ÓH’ ê e÷s¡TŒ ø£qã&ÉT‘·T+<√y˚T nì #·÷kÕqT. Á|üD‹ ‘·q uÛ≤yê\qT ø=+#Ó+ ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î ø£q|ü&É˙j·T˝Ò<äT. ˇø£ yês¡+ s√E\ ‘·sê«‘· ø=+#Ó+ <Ûs’Ó ´¡ + #˚dæ Á|üD‹ >∑TD>∑D≤\qT bı>∑T&ÉT‘·÷ |üP]Ô>± \yé˝≥ … sY ø±ì ˇø£ ˝…≥sY Ç#êÃqT. ‘·q≈£î u≤<Ûä ø£*–+#·≈L£ &É<ìä Hê ÄX¯. ‘·qT Ä ˝…≥]ï ˇø£ e÷eT÷\T H√{Ÿ‡ ø±–‘·+˝≤π> rdüT≈£î+~. Hê eTT+<äT #·<eä ˝Ò<Tä ø±ì, ‘·|Œü ≈£î+&Ü #·<Tä e⁄‘·T+<äì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Ä ‘·sê«‘· s√E Á|üD‹ Á|ües¡qÔ ˝À, uÛ≤yê\˝À @ e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ Hê≈£î ø£q|ü&˝É <Ò Tä .

ø±˝ÒJ ˝…|’ ≈tò î£ ñqï ø£fi¯ Ç+ø£ <˚ìø° sê<˚y÷Ó . <=+>∑#ê≥T>± Á|æì‡bÕ˝Ÿô|’ <äT|üŒ{Ï y˚dæ Hê\T>∑T >∑T<äT\› T >∑T~› bÕ]b˛sTTq dü+>∑‹ >∑Ts=ÔdTü +Ô fÒ qy=«düT+Ô ~. Ç+‘·˝À|ü⁄ #Ó≥Tºô|’q ñqï |üø|åÏ \æ ¢ Hêô|’ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ ‹]– eT∞fl #Óføº… ÿÏ ≈£Ls¡TÃ+~.

Hê‘√ m|üŒ{Ï˝≤>±H˚ e÷{≤¢&+ç ~. Ç+ø=ø£yês¡+ s√E\ ‘·sê«‘· eT]ø=+‘· <Ûs’Ó ´¡ + #˚d,æ ákÕ] ì»+>± \yé˝≥ … sY Áyêdæ Á|üD‹øÏ Ç#êÃqT. eT∞fl Á|üD‹ Ä ˝…≥sYqT ˇø£ e÷eT÷\T ñ‘·Ôs¡+>±H˚ rdüT≈£î+~. <ëìï ∫+|æyj ˚ T· ˝Ò<Tä . H˚q+fÒ ‘·qøÏwyºü ÷Ó ø±<√ #Ó|Œü ˝Ò<Tä . m˝≤¬>’Hê Á|üD‹ n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüTø√yê\ì, Ä dü+e‘·‡s¡+ düTe÷s¡T>± ˇø£ bÕ‹ø£ \yé ˝…≥sY‡ Á|üD‹øÏ Ç#êÃqT.

ø±˝ÒJ˝À Hê ø±¢dty˚T{Ÿ XÊ*ì n+fÒ Hê¬ø+‘√ Çwüº+. n+‘· n+<äyTÓ qÆ ne÷àsTTì Hê J$‘·+˝À H˚q|üŒ{Ï es¡≈î£ #·÷&É˝<Ò Tä . XÊ*ì ø£fifl¯ ˝ÀøÏ #·÷&Ü\+fÒ <Ûs’Ó ´¡ + dü]b˛j˚T~ ø±<äT. XÊ*ì yêfi¯fl Hêqï &ç.j·Tdt.|æ. m|ü&É÷ me&√ ˇø£ b˛©k˛&ÉT XÊ*ìì ø±˝ÒJ˝À ~+|æ yÓfifl‚ yê&ÉT. qqTï #·÷dæ n|ü&É|ü &ÉT qy˚«~. Hê~ e÷Á‘·+ eT÷>∑Áù|eT. Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ s¬ +&Ée dü+e‘·‡s¡+˝À XÊ*˙ ˙e+fÒ

Á|ür \yé ˝…≥s¡Tï ‘·q düVü≤»yÓTÆq XË’*˝À rdüT≈£îH˚~. ø±ì m|ü&É÷ ‘·q uÛ≤yê\qT ãj·T≥ô|fÒ~º ø±<äT. ø±˝ÒJ nsTTb˛sTTq s¬ +&ÉT yêsê\ ‘·sê«‘·, s√&ÉT¶ MT<ä m<äTs¡T|ü&qç Á|üD‹ ‘·q ô|+&ç¢ X¯óuÛ˝Ñ KÒ qT Hê #˚‹˝À ô|{Ï+º ~. n|ü&ÉT ≈£L&Ü ‘·q uÛ≤yê\˝À @ e÷s¡TŒ ø£q|ü&É˝Ò<äT. Ä ø£åD+˝À uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yÓTs¡T|ü⁄ Hê Vü≤è<äj÷· ìøÏ ‘·–*+~. Hê yÓT<ä&TÉ yÓTT<äTu› ≤]b˛sTT+~. Ç+{Ïø¬ [fl

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|37


38|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


eT÷&É T s√E\T @&ÜÃqT. #· ∫ Ãb˛<ëeTì|æ + ∫+~. eTÚq+ nsêΔ+^ø±s¡+ n+{≤s¡T. H˚qT Ç+ø=+#Ó+ <Ûs’Ó ´¡ + #˚dæ Á|üD‹‘√ Hê Áù|eT >∑T]+∫ e÷{≤¢&eÉ \dæ+<˚y÷Ó , ‘·q K∫Ñ·yTÓ qÆ n_ÛÁbÕj·T+ n&É>±*‡+<˚y÷Ó , ˝Ò<ë Ç+ø=+#Ó+ <Ûs’Ó ´¡ + #˚dæ yêfi¯fl Hêqï>±]‘√ e÷{≤¢&Ée\dæ+<˚yÓ÷. Ç˝≤ mHÓïH√ï Ä˝À#·q\T ‹]>±sTT. Hê J$‘·+˝À düs«¡ dü«+ ø√˝ÀŒsTTq+‘· ~>∑T\T eTqdüT≈£î ø£*–+~. ˇø£ eTTô|’Œ¤ s√E\T Ç+{ÏqT+&ç ãj·T≥≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äT. ˇ+≥]‘· q +, @&É T |ü ⁄ , @MT #˚ j · T ˝Ò ø £ b ˛j· ÷ H˚ , J$‘· + ˝À z&çb˛j·÷qH˚ u≤<Ûä n˙ï ø£*dæ, qH=ïø£ |æ∫Ãyê&ç˝≤ #˚kÕsTT. u≤<Ûä ø£&TÉ |ü⁄ì+|ü<Tä ø£<ë. Äø£*, ñ<√´>±H˚«wüDø¬ ’ s√&Óø¶ ÿÏ +∫+~. #Ó|ü \T n]π>˝≤ ‹]>±qT. Hê≈£î q#˚à ñ<√´>∑+ <=s¡ø<£ Tä . <=]πø ∫qï ñ<√´>±\T #˚jT· &É+ Hê≈£î ∫qïu≤≥T‘·q+. ˇø£{À, s¬ +&√ ñ<√´>±\T <=]øÏ‘,˚ j·÷»e÷q´ ìã+<Û ä q \T #· ÷ dæ á u≤ìdü ã‘· T ≈£ î \T ã‘· ø £ & É + ø£ + fÒ |üdTü \Ô T+&É&+É y˚T\ì|æ+∫+~. Ç+ø£ $T–*+~, @<ÓH’ ê yê´bÕs¡+ #˚jT· &ÉyT˚ . Hê ‘·eTTà&ÉT #˚dTü qÔ ï yê´bÕs¡+ Hê≈£î q∫Ã+~. Hê <ä>sZ∑ ¡ ø=ìï s√E\T+&ç yê´bÕs¡ øÏ≥T≈£î\T H˚sT¡ Ãø√, ‘·sê«‘· ˙y˚ kı+‘·+>± yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+<äTe⁄>±ì nHêï&ÉT. #·<äTyÓ’‘˚ sê˝Ò<äTø±ì, yê´bÕs¡+, ˝Àø£ e´eVü‰sê\T Hê≈£î #ê˝≤ düT\uÛ+Ñ >± ns¡yΔ TÓ bÆ ˛j·÷sTT. Hê ‘·eTTà&ç <ä>sπZ∑ ø=+‘· n|ü rdüT≈£îì yê´bÕs¡+ yÓTT<ä\Tô|{≤º. Hê ‘·eTTà&ç <ä>sZ∑ ¡ |üì#˚ùd s¡»ì Hê <ä>sZ∑ ¡ J‘êìøÏ #˚sê&ÉT. u≤>± ø£w|ºü &ü ç |üì#˚ùdyê&ÉT. yê´bÕs¡+ u≤>± |ü⁄+E≈£î+~. Hê ‘·eTTà&ÉT n|ü ø£fÒºkÕqT. s¡»˙ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ˇø£ ô|<ä› Ç\T¢ ø£{≤º&TÉ . s¡»˙øÏ Ç+‘· &ÉãT“ m˝≤ e∫Ã+<äì Ä˝À∫ùdÔ ‘Ó*dæ+~. s¡»˙ qqTï yÓ÷dü+ #˚dTü HÔ êï&Éì. ø=ìï s√E\ ‘·sê«‘· s¡»˙ì ñ <√´>∑+ ˝À+∫ rùdkÕ. Hê ‘·eTTà&ÉT, yê&ç ùdïVæ≤‘·T\T Hê ø£fi¯fleTT+<˚ ø√≥¢≈£î |ü & É ¬ > ‘· Ô & É + Hê≈£ î ÄX¯ à s¡ ´ + ø£ * –+∫+~. m+‘· ø£ w ü º | ü & ç H ê yêfi¯ófl #˚ùd yê´bÕsê\˝À n+‘· ‘·«s¡>± ø√≥T¢ dü+bÕ~+#·&É+ kÕ<Û´ä +ø±<äT. nsTT‘˚ yêfi¯fl dü+bÕ<äq <=+>∑ &Éu≤“? ne⁄qT, n~ eTTe÷à{ÏøÏ <=+>∑ &Éu“Ò . #ê˝≤ùd|ü⁄ Ä˝À∫ùdÔ nì|æ+∫+~. ªª&ÉãT“μμ <=+>∑ &ÉãT“ m˝≤ ne⁄‘·T+~? ªª<=+>∑μμ &ÉãT“ ˝Ò<ë ªªeT+∫μμ &ÉãT“ nì eTqeTT ÄbÕ~+#·T≈£îH˚y.˚ <=+>∑ &É u … ’ “ Hê, eT+∫ &É u … ’ “ Hê n~ ˇø£ edü T Ô e ⁄ì ø=q>∑\T>∑T‘·T+~. &ÉãT“≈£î |üs¡, ‘·eT, eT+∫, #Ó&ÉT nqT uÒ<ëÛ \T+&Ée⁄. n~ ˙ <ä>s¬Z∑ H’ ê, Hê <ä>s¬Z∑ H’ ê ˇπø $<Û+ä >± Á|üe]ÔdTü +Ô ~. n|ü&ÉT Hê≈£î C≤„H√<äjT· yÓTqÆ +‘· Äq+<ä+ ø£*–+~. H˚qT ≈£L&Ü ø√≥¢≈î£ |ü&>¬É ‘êÔ*. XÊ´yéT ˝≤>± u…+CŸ ø±s¡T˝À m+<äT≈£î ‹s¡>≈∑ L£ &É<Tä ?

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

qMHé ˝≤>± ˇø£ ô|~›\T¢ m+<äT≈£î ø£≥Tºø√≈£L&É<Tä ? &ÉãT“qT m˝≤¬>H’ ê dü+bÕ~+#ê*. Hê |üìeTqTwüß\≈£î e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T {Ï|t>± Çe«>∑\>±*. düe÷»+ qqTï #·÷dæ e+–, e+– <ä+&Ü\T ô|{≤º*. eT÷s¡‘ â «· +‘√ <=+>∑ &Éu≤“, eT+∫ &Éu≤“ nì Ä˝À∫+#·≈L£ &É<ìä ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïqT. yê´bÕs¡ n_Ûeè~Δ¬ø’ düTBs¡ÈyÓTÆq Ä˝À#·q #˚kÕqT. Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‹˝À yê´bÕs¡+ n_Ûeè~Δ ø±yê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕC…≈£îº\T dü+bÕ~+#ê*. yê{Ïì \+#ê*∫à ø=q&ÜìøÏ &ÉãT“ ø±yê* nì ìs¡ísTT+#·T≈£îì Hê≈£î ‘Ó*dæq yêfi¯fl <ä>∑Zs¡ ˇø£ eT÷&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n|ü rdüT≈£îHêïqT. e&û¶ ø£≥{ º ≤ìøÏ ø=‘·Ô n|ü ‘Ó∫à ø£fÒºyê&çì. Hê≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕC…≈£îº\T Ç|æŒkÕÔqqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çø˝£ ≤¢ \ø£\å T \+#·+ Ç#êÃ. Hê <äTs¡<èä wü+º ø=B› n+<äs÷¡ \+#·+ ‹H˚yêfi‚fl ø±˙, ˇø£ÿ&É÷ Á|üuTÑÛ ‘·« ÁbÕC…≈î£ \º T Ç|æŒ+#˚yê&ÉT ø£q|ü&É˝Ò<äT. n|ü&És¡ΔyÓTÆ+~ yÓ÷dü+ #Ój·T´&Üì¬ø’Hê, #Ó&ÉTe÷s¡Z+˝À Á|üj÷· DÏ+#·&Üì¬øH’ ê ˇø£ |ü<‹Δä , $<Ûëq+ ñ+&Ü*, n+‘·≈î£ $T+∫ nqTuÛeÑ + ñ+&Ü\ì. ø=‘·Ô n|ü |ü⁄≥º&+É ˝Ò<Tä . ‘Ó∫Ãq n|ü≈£î e&û¶ ø£≥º˝Òø£b˛‘·THêïqT. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± Hê uÛ≤s¡´ s¡eTDÏ @&Ée&É+ #·÷XÊqT. XÊ*ì, Á|üD‹ <ä÷s¡+ nsTTq|ü&ÉT ø£*–q u≤<Ûä ø£+fÒ e+<ä s¬ ≥T¢ u≤<Ûä ø£*–+~. yÓTT<ä{kÏ Õ]>± eTq≈£î Çwüyº TÓ qÆ yêfi¯fl≈£î e∫Ãq ø£ c Õº \ T eTq≈£ î e∫Ãq ø£ c Õº \ ˝≤π > nì|æ k ÕÔ j · T ì, nqTuÛeÑ |üPs¡«ø£+>± ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. H˚qT m+‘· u≤<Û´ä ‘ês¡V≤æ ‘·+>± Á|üe]Ô+#êH√ ns¡yΔ TÓ +Æ ~. Hê e\¢ m+‘·eT+~ J$‘ê\˝À ø£cÕº\T e#êÃsTT. qqTï H˚qT ø£$å T+#·˝qÒ T. BìøÏ ˇø£fÒ •ø£å ªªÄ‘·àVü≤‘·´.μμ B+‘√ Hê≈£î düs¬ q’ •ø£|å &ü qç ≥T¢+<äì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îì s¬ \’ T |ü{≤º\≈£î qqTï H˚H˚ ø£fdºÒ Tü ≈£îHêïqT. eT∞fl |üø|åÏ \æ ¢ Hêô|’ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ‹]– eT∞fl #Óføº… ÿÏ ≈£Ls¡TÃ+~. J$‘·+˝À Á|ür <äX˝¯ À z&çb˛j·÷qT. Hê J$‘·eT+‘ê z≥y˚T, ∫qï|ü&ÉT |üØø£\å T ‘·|Œü &É+ qT+∫, ø±˝ÒJ˝À Áù|eT˝À z&çb˛e&É+, Ç|ü&˚y÷Ó yê´bÕs¡+˝À qwübº ˛e&É+. ø±ì ˇø£ÿkÕ]>± nì|æ+∫+~ |üØø£å\˝À ‘·ù|ŒqT ø±ì ∫e]øÏ &çÁ^ |ü{≤º |ü⁄#·TÃ≈£îHêïqT ø£<ë. XÊ*ìøÏ, Á|üD‹øÏ <ä÷s¡eTj·÷´qT ø±ì n+‘·ø£+fÒ n+<äyÓTÆq, düT>∑TDe‹ nsTTq s¡eTDÏøÏ <ä>sZ∑ j ¡ ÷· ´qT ø£<ë. n+fÒ J$‘·+˝À H˚qT z&çb˛˝Ò<äT. ø=ìï dü+|òüT≥q\˝À z&çb˛e&É+ yêdüÔe+. n<˚ $ <Û ä + >± ø=ìï $wü j · ÷ \˝À ¬ > \e&É + ≈£ L &Ü yêdü Ô e y˚ T . J$‘·eT+fÒH˚ ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î˝Òy÷Ó . n|ü&ÉT XÊ*ììø±ì, Á|üD‹ìø±ì $yêVü≤+ #˚dTü ≈£î+fÒ s¡eTDÏ n+fÒ mes√ ≈£L&Ü Hê≈£î ‘Ó*ùd~ ø±<äT. z≥$Tì #Ó&ɶ>± #·÷&É≈£L&É<äì|æ+∫+~. ø±ì z≥$T qT+&ç |39


40|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


H˚s¡TÃø√yê*. n|üø£≥º˝Ò<äH√, qqTï mes¡÷ Áù|$T+#·&É+˝Ò<äH√, Áù|eT˝À z&çb˛j·÷qH√, qqTï Hê uÛsÑ Ô¡ Áù|$T+#·&+É ˝Ò<Hä √, ≈£î≥T+ã dü e Tdü ´ \THêïj· T H√ yÓ T T<ä \ >∑ T ø±s¡ D ≤\ e\¢ Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ #˚dTü ø√e&É+ eT÷s¡‘ â «· + nì|æ+∫+~. z≥$T˝À ≈£L&Ü ¬>\T|ü⁄+~ nì|æ+∫+~. z&çb˛‘·Tqï düeTj·T+˝À >¬ \T|ü⁄ ø£q|ü&ìÉ e÷≥ yêdüeÔ y˚T. ø±ì ø=ìï s√E\T >∑&∫É q ‘·sê«‘· z≥$T˝À >¬ \T|ü⁄ ø£q|ü&TÉ ‘·T+<äH˚ yêdüeÔ + nqTuÛeÑ + <ë«sê e÷Á‘·yT˚ ‘Ó\TdüTø√>∑*qZ ì»+. n|ü&˚ <ä÷s¡+>± ¬s’\T ≈£L‘· $q|ü&ç+~. ‘·«s¡‘·«s¡>± Hê ø±fi¯fl≈£î ñqï ø£≥T¢ $|üŒ&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#êqT. Ç+<ëø£ m+‘√ ø£d‘ æ √ y˚dqæ ø£fy¢Ò ÷Ó , Ç|ü&ÉT ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü sêe&É+ ˝Ò<Tä . s¬ \’ T Ç+ø± m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝Ò<Tä . eT∞fl ø£≥T¢ $|üŒ&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#êqT. n|ü&És¡ΔyÓTÆ+~, á ø=+#Ó+ düeTj·T+˝À ø£≥T¢ $|üŒ˝Òqì. n|ü&ÉìŒ+∫+~, ì»+>± Ç|ü&ÉT z&çb˛j·÷qì. Ç|ü&ÉT u≤<Û´ä ‘ês¡V≤æ ‘·+>± Á|üe]ÔdTü HÔ êïqì, ã‹øÏ kÕ~Û+#ê* ø±ì #·∫à kÕ~Û+#·˝eÒ Tì. s¡eTD°, Hê $TÁ‘·T˝≤sê qqTï ø£$å T+#·+&ç. ne÷à qTe⁄« ∫qï|üŒ{ÏqT+&û #Óù|Œ ˙‹, ªªJ$‘·+˝À nìï |ü]dæ‘ ú T· \˝À

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

<ÛÓ’s¡´+>± ñ+&Ü*, Á|ür eTìwæ <ÛÓ’s¡´+ nH˚ ˇø£ÿ düT>∑TD+ n\es¡ T #· T ≈£ î +fÒ #ê\T. Ç+π ø MT nedü s ¡ + ˝Ò < ä T μμ Ç|ü Œ {Ï ø Ï ns¡ΔeTsTT+~, ø±ì Ä\dü´+ nsTTb˛sTT+~. Ç+ø√ »qà+≥÷ ñ+fÒ, m|ü&É÷ Ä‘·àVü≤‘·´ nH˚ Ä˝À#·qqT ≈£L&Ü sêìe«qT. #˚dqæ ‘·|ü \qT Áã‹øÏ ñqï|ü&˚ dü]~<äT≈› î£ +{≤. ¬s’\T Ç+ø± e+<ä MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+~. ∫e]kÕ]>± Ä ∫qï|üøåÏ HêyÓ|’ ⁄ü Bq+>± #·÷dæ, ns¡Tdü÷Ô #·T≥÷º ‹]–, ‘·q ‘·*‘ ¢ √ ˝Ò∫ Ä #Ó≥Tº qT+&ç yÓ[flb˛sTT+~. ∫e]kÕ]>± <Óe’ ÁbÕs¡qΔ #˚dTü ≈£î+<ëeTì, z+ qeT: •yêj·T: z+ qeT: •yêj·T: z+ qeT: •yêj·T: nì eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì ÁbÕ]Δ+#êqT. •e⁄&ÉT eTqdüT‡≈£î Äq+<ä+ ø£*–kÕÔ&˚ ø±ì, n|ü\ yêfi¯fl≈£î n|üø£≥&º TÉ , ˝Òe+&ç ìÁ<äì+∫ n+~ s¡eTDÏ. ˇø£ÿkÕ]>± ñ*øÏÿ|ü&ç ˝Ò#êqT. ˇø£ |ü~ ì$TcÕ\T ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì eTqXÊÙ+‹‘√ n|ü\T ø£≥&º +É m˝≤ nì Ä˝À∫+#ê. Ä •e⁄&ÉT nyÓT]ø± dü÷&º +Ó {Ÿ MkÕøÏ Á|üjT· ‹ï+#·eTì dü\Vü‰ Ç#êÃ&ÉT.

*****

|41


42|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


Dr. Ram, an internationally recognized educator and respected authority in the field of hypertension has taken charge as the new CEO and President of Mediciti Group of Institutions, Hyderabad, India. The Mediciti group of Institutions has one medical college, two hospitals, postgraduate education (MD/MS) in 20 specialties, clinical research facilities, and two nursing colleges. Dr. Ram served on the faculty for a number of years as a professor of medicine at the prestigious and highly acclaimed University of Texas Southwestern Medical School in Dallas, Texas. He was also the Director of the Texas Blood Pressure Institute and the Director of Medical Education at the Dallas Nephrology Associates. A uniquely skilled communicator, he introduced a popular ‘health letter’ to reach out to and communicate with the primary care physicians. He also had the honor of discussing the public health policies with 3 of the former prime ministers of India - P.V. Narasimha Rao, Atal Behari Vajapayee and Deve Gowda.

Some of Prof. Ram's accomplishments and honors are: * The youngest recipient of the prestigious MACP (Master of the American College of Physicians) award under the age of 50 years. * He is the current Vice President of the American Society of Hypertension Specialists. * He authored 310 publications. * He wrote a book on Hypertension. * Repeatedly recognized as one of the Best Doctors in America * He is rated as a top class clinician and teacher. * He received the Mother India award. * He was recognized as the 'best globally know physician' by TANA from the Andhra Pradesh Chief Minister late N.T. Rama Rao. * Osmania Medical College Alumni bestowed him the 'Outstanding Physician' award. * Cultural festival of India gave Prof. Ram with 'Outstanding Doctor of International fame.' Internationally renowned expert on hypertension and educator Prof. C. Venkata S. Ram's leadership roles will now take Mediciti group of institutions to the next level of academic and clinical excellence to meet the changing dynamics of healthcare scenario in India.

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

|43


44|

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012


>∑Ts¡C≤&É ª<˚X¯+μ bÕ≥ >∑Ts¡TC≤&É |ü⁄{Ϻ yÓTqï{ÏøÏ 150 dü+e‘·‡sê\sTT+~. yÓ[b¢ ˛sTT 97 dü + e‘· ‡ sê\sTT+~. n»sêeTs¡ + >± ì*∫q ª<˚ X ¯ e TTqT Áù|$T+#· T eTHêïμ bÕ≥ Äj· T q ø£ \ +qT+∫ C≤\Tyê] 102 dü+e‘·‡sê\sTT+~. Ä bÕ≥ bÕsƒ¡≈£î\ #˚‘·T˝À¢øÏ e∫à 99 dü+e‘·‡sê\sTT+~. <ëìøÏ Á|üeTTK yêj·TT©q $<ë«+düT\T <ë«s¡+ yÓ+ø£≥kÕ«$T Hêj·TT&ÉT>±s¡T u≤D°ì @s¡Œ]∫ 98 dü+e‘·‡sê\sTT+~. Ä ‘·sê«‘· eTs√ 26 HÓ\\≈£î eTVü‰ø£$ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Ä bÕ≥ì 1913 Ä>∑wüߺ 9q ø£ècÕí|üÁ‹ø£˝À eTT≥÷ï] ø£ècÕísêe⁄>±s¡T Á|ü#·T]+#ês¡T. Ç+‘· $es¡+>± ‘˚B\T ñ≥+øÏ+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ z eTVü‰ø£$ Äj·TTwü߸ b˛dæq bÕ≥ Je\ø£åD≤ìï |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£îì Ç|üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑T˝À–fi¯fl˝À e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘√+<äì >∑s«¡ |ü&&É ÜìøÏ. >∑Ts¡C≤&É <ë<ë|ü⁄ 29 dü+e‘·‡sê\T Ç+^¢wßü ˝À s¡#q· \T #˚XÊs¡T. ª~ ©»sY nesYμ˝À, n\T ‘·sê«‘· ªØdt n+&é sêsTT{Ÿμ˝À yê] s¡#q· \T Á|ü#T· ]‘·eTj·÷sTT. Ä |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈î£ \T X¯+uÛTÑ #·+Á<ä eTTKØ® yê]ì ‘·eT e÷‘·èuÛ≤wü˝À Áyêj·TeTì Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. ‘·sT¡ yê‘· 24 dü + e‘· ‡ sê\T e÷Á‘· y ˚ T ‘Ó \ T>∑ T ˝À s¡ # · q \T #˚ X Ês¡ T . ø£qTïeT÷j·T&ÜìøÏ nsTT<˚fi¢¯ eTT+<äT á <˚Xu¯ øÑÛ ÔÏ bÕ≥ì sêXÊs¡T. >∑Ts¡TC≤&É sêdæì >=|üŒ s¡#q· \T mH√ï ñHêïsTT. ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø£+, ~<äT›u≤≥T, MT ù|πs$T{Ï?, yÓT{Ï˝≤¶ e+{Ï ø£<Ûä\T, \eDsêEø£\, ~+#·T\+>∑s¡T, eTT‘ê´\ düsê\T, |ü⁄‘·Ô&ç u§eTà, ø£q´ø£ ` sTT˝≤>∑. Çe˙ï s¡#·sTT‘· ‘·q #·T≥÷º ñqï düe÷»+ Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· >±, düe÷» dü+düÿs¡D Ä<äsÙ¡ +>± sêdæq$. ˇø£ |üø£ÿ –&ÉT>∑T e´eVü‰]ø√<ä´eT+, eTs=ø£ |üø£ÿ MπsX¯*+>∑+ >±] dü+düÿs¡D√<ä´eT+ }‘·+ #˚dTü ≈£îì 120 dü+e‘·‡sê\T ‘Ó\T>∑Tyê] eTqdüT‡˝À¢ ì*∫q s¡#q· \T #˚dqæ yÓ‘ ’ ê[≈£î&ÉT >∑Ts¡C≤&É. nsTT‘˚ ÁbÕ+rj·T|ü⁄ m\¢\qT <ë{Ï, C≤rj·T uÛ≤yê\qT dü+‘·]+#·T≈£îì q÷πsfi¯¢ Äj·TTwü߸ b˛dæq ˇπø ˇø£ÿ s¡#q· ª<˚Xe¯ TTqT Áù|$T+#·TeTqïμ bÕ≥. n+‘·≈£îeTT+<äTø±ì, Ä ‘·sê«‘· ø±ì Ç+‘· düeTÁ>∑yÓTÆq C≤rj·T uÛ≤yêq\T dü+‘·]+#·T≈£îqï s¡#q· ø£ì|æ+#·<Tä . sêj·TÁb˛\T ª@ <˚Xy¯ T˚ –Hêμ e+{Ï s¡#q· \T uÀj·T;ÛeTqï ªˇø=ÿø=ÿB|ü+μ e+{Ï s¡#q· \T, ªe÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ μÏ düT+<äsê#ê] s¡#H· ê, ø£èwüXí ÊÁdæÔ ª»j·T »j·T »j·T Á|æjT· uÛ≤s¡‘μ· ` Çe˙ï eTqdüT‡˝À ñ+#·T≈£îH˚ á e÷≥ nqTø√yê*. $X¯«e÷qe‘ê«ìï Á|ü‹bÕ~+∫q q÷πsfi¯¢ s¡#q· n~. eTs=ø±j·Tq, eTs=ø£ sêh+˝À Ç˝≤+{Ï |üH˚ #˚XÊs¡T. Äj·Tq düTÁãVü‰àD´ uÛ≤s¡‹. Ms¡+‘ê uÛ≤s¡‘·e÷‘·qT Äø±X¯+˝À ì*|æq ø£e⁄\T. nsTT‘˚ >∑Ts¡C≤&É $X¯«e÷qe‘ê«ìï Á|ü‹bÕ~+∫q ø£$. Ä bÕ≥˝À uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ mø£ÿ&Ü ˝Ò<Tä . nìï <˚XÊ\÷ ñHêïsTT. nìï eT‘ê\÷ ñHêïsTT. e÷qe ø£fi≤´D≤ìï Á|ü‹bÕ~+∫q Je⁄ì y˚<qä e⁄+~. n+<äTøπ Ä bÕ≥øÏ n+‘· Äj·TTwüß.¸ eTs=ø£ düs¡<ë nsTTq b˛*ø£. Ä s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« HÍø£Ø

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T ` BbÕe[ Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£ * qe+ãs¡T, 2012

#˚ ù dyês¡ + ‘ê ‘· \ bÕ>± #·T≥Tº≈î£ Hêïs¡T. n≥T düTÁãVü≤àD´ uÛ≤s¡‹, Ç≥T >∑Ts¡TC≤&É, Ç+ø± –&ÉT>∑T sêeT÷à]Ô, MπsX¯*+>∑+ |ü + ‘· T \T, yÓ ÷ ø£ å > ∑ T +&É + $X‚«dü«s¡jT· ´, düsY dæ.|æ sêeTkÕ«$T nj·T´sY, düπs«|ü*¢ sê<Ûëø£èwüíHé, |üse¡ düTÔ ∫qïj·Tdü÷] ` sTT˝≤>∑. dü e Tø±©q dü + Á|ü < ëj· ÷ ìï bÕ{Ï+∫q eTVü‰ø£$ Äø±XÊìøÏ ¬sø£ÿ\T $|üŒ&É+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√<ä>∑Z $wüjT· eTì á ñ≥+øÏ+|ü⁄. eTs√ >∑eTìø£, >∑Ts¡TC≤&É Ä <äX¯˝ÀH˚ Ç+^¢wüß kÕVæ≤‘ê´ìï Äb˛X¯q |ü{qºÏ s¡#s· TT‘·, Ä |ü]eTfi¯+ Äj·Tq –ØX¯+ ˇø£ÿ bÕÁ‘· #Ó|Œü ø£ #Ó|⁄ü +Ô ~. eTTK´+>± –ØX¯+ ª~ $&√μ MT<ä #Ó|Œæ q |ü<´ä + #·~$ f…ìïdüHé >∑T+&Ó u≤<äT≈£îHêï&ÉHêïs¡T s¡#s· TT‘·. f…ìïdüHé Á|üu≤Û e+ >∑Ts¡TC≤&É MT<ä ñ+~. Äj·Tq n_Ûe÷q s¡#s· TT‘·. ndü\T á $&√ |ü<ë´ìøÏ n‹ <ä>sZ∑ ¡ e÷‘·èø£ n|üŒ{Ï Á|üU≤´‘· Á_≥Hé s¡#s· TTÁ‹ ÄHé fÒ\sY ªyÓTÆ eT<äsYμ, ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. dü÷Œ¤]Ô ‘·q u≤>± e+≥ã{Ï+º #·T≈£îqï kÕVæ≤‘·´+ qT+∫ <äøÿ£ &É+ düeT+»dü+. n˝≤π> ÄHê{Ï yê˝Ÿº ${ŸyÓTHé, f…ìïdüHé #Ûêj·T\T, dü÷Œ¤]Ô á <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘·+˝Àq÷ ñ+~. Hê´j·T+. ø±\+ düeT<ä]Ù, ˇø£kÕ] u…sêïsY¶ bòÕ nHêï&É≥. H˚qT nìï Hê≥ø±\÷ bÕsƒ≈¡ î£ \T n_Ûe÷ìdüTHÔ êïs¡ì sêXÊqT. ø±ì H˚q_Ûe÷ì+#˚ Hê s¡#q· ôd+{Ÿ CÀHé ` nì . zkÕ] $X¯«Hê<Ûä ≈£L&Ü (sêe÷j·TD ø£\Œeèø£+å Áyêj·Tø£eTT+<äT) nHêïs¡≥ ` Hê s¡#q· \˙ï ø±\>∑s“¡ +¤ ˝À ø£*düb˛sTTHê ˇø£ÿ ª@ø£Ms¡μ ì\TdüT+Ô <äì. ø±˝≤ìøÏ ìwüÿs¡¸ nsTTq |ü<äTqT ñ+~. ø±\+ ˇ]|æ&çøÏ ì\eì s¡#·q\T C≤]b˛‘êsTT. eT]ø=ìï Ä ø±˝≤ìøÏ ÁbÕ‹ì<Û ä ´ + eVæ ≤ +#˚ s¡ # · q \T>±H˚ $T>∑T\T‘êsTT. ø=ìï{Ï C≤„|øü ±\T ≈£L&Ü $T>∑\e⁄. q÷≥ j·÷uÛ’… dü+e‘·‡sê\ eTVü‰ø£$ J$‘·+˝À Äj·Tq s¡#q· ˝À¢ ø±˝≤ìøÏ m<äTØ~ ì*∫q ˇπøˇø£ÿ s¡#q· ª<˚Xe¯ TTqT Áù|$T+#·TeTHêïμ bÕ≥ n+{≤qT. $T>∑‘ê s¡#q· \T >=|üŒy˚. ˇø£ y˚T<Ûë$ nq÷Vü≤´yÓTqÆ düèùwº. ø±ì Ç≥T n~˝≤u≤<äT, n\+|üPs¡T, n\÷¢sT¡ , lø±≈£îfi¯+, ø£s÷¡ ï\T ` m≥T ‹]–Hê ‘Ó\T>∑Tyê&ç H√{Ï˝À ˇø£ÿ #·sD ¡ eTsTTHê ì*#˚ >=|üŒ bÕ≥ n~. eTVü‰ø£$ 150 »j·T+‘·T´‘·‡yê\ dü+<äs“¡ +¤ >± <˚X¯ ø±\ düe÷» dæú‘·T\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Òì ∫s¡+J$>± ˇø£ bÕ≥øÏ ÁbÕD+ b˛dæq >∑Ts¡C≤&É≈î£ ø£è‘·»‘ „ ‘ · √ ìyêfi¯ó\]Œ+#·&+É $<Ûëj·Tø£+.

` >=\¢|Pü &ç e÷s¡Trsêe⁄ |45


46|


LORDLY DIGITAL, +91 98485 16896

Deepavali 2012 - Telugu Velugu  

Deepavali 2012 - Telugu Velugu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you