Page 1


2|


n<Ûä´≈£åî&ÉT

eT+&ÉTe düTsπ wt ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî&ÉT

ø±ø£s¢¡ $»j·TyÓ÷Vü≤Hé ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT

&܈ˆ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ ø±s¡´<ä]Ù

C§qï\>∑&¶É düTãÁ Vü≤àD´+ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù

ñ|üŒ\bÕ{Ï ø£ècÕí¬s&ç¶

ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt bÕÁ+‘·|⁄ü ÄràjT· ‘Ó\T>∑T ã+<ÛTä e⁄\+<ä]ø° X¯óuÛ≤_eÛ +<äHê\T !

ø√XÊ~Ûø±]

eT+<ë&ç Ç+<äTs¬ &ç¶ dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±]

ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + düuTÑÛ ´\T eT]j·TT &Ü\dt bò˛sYeº sYÔ ÁbÕ+‘·|⁄ü Äràj·T ‘Ó\T>∑T ã+<ÛTä e⁄\+<ä]ø° ~e´ BbÕe[ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T!

∫{ϺeT\¢ s¡|òüTT ‘·ø£åD |üPsê«<Ûä´≈£åî\T

<äeTàqï ^‘· n~Ûø±]ø£ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ãè+<ä+

eT\¢es¡|⁄ü nq+‘Y #êeT÷ÿs¡ u≤*ÿ Ms¡ï|ü⁄ ∫qdü‘´· + eq+ CÀ´‹ o\+ ø£èwüyí D˚ Ï Ä~uÛ≥Ñ ¢ eTùV≤wt Ä~‘·´ |ü&>¬ç \ ˙s¡» ∫\T≈£L] sêCÒwt dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä ø£q|ü]Ô X¯•ø±+‘Y H˚\ø£+{Ï düTuÛ≤wt |ô +≥ø√≥ düTuÛ≤wæDÏ <˚$¬s&ç¶ düTì˝Ÿ bÕ\ø£ eT+&É* ˝≤e⁄ sêeTø£èwüí (n~Û|‹ü ) eTT\T≈£î≥¢ eT÷]Ô (ñbÕ~Û|‹ü )

&܈ˆ dæ.ÄsY. sêe⁄ &܈ˆ õ. s¡eTD≤¬s&ç¶ n»jYT¬s&ç¶ |ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq bÕs¡úkÕs¡~∏, ˝≤sY©¶ &çõ≥˝Ÿ

Äq+<ä ñ‘ê‡Vü‰\‘√ C≤‹, ≈£î\, eT‘·, es¡Z $uÛ<Ò ë\qT $düà]+∫, düyTÓ øÆ ´£ +>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>π ~e´ B|ü⁄\Ô BbÕe[. á |ü+&ÉT>∑ eTq _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘ê«ìøÏ Á|ürø£. Äu≤\ >√bÕ˝≤ìøÏ n‘·´+‘· Çwüyº TÓ qÆ |ü+&ÉT>∑, #Ó&TÉ ô|’ eT+∫ $»j·÷ìøÏ dü÷∫ø£. Ç˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑\T eTqøÏ Çø£ÿ&É |ü⁄{Ϻ ô|]–q eTq uÛ≤$‘·sê\ yê]øÏ kÕ+düÿè‹ø£ e+‘Óq\T. uÛ≤$‘·sê\ |æ\\¢ ø√dü+ @s¡Œ&çq ªdü÷Œ¤]Ô j·T÷‘Y ø£u¢ μŸ eT÷&Ée yê]¸ø√‘·‡e+ eT]j·TT j·T÷‘Y ô|òdeºæ ˝Ÿ ôdô|º+ãsY 1 e ‘˚Bq n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± »]–q~. <ë<ë|ü⁄ 6 >∑+≥\ bÕ≥T »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT‘êÔìï yÓTT<ä{Ï qT+&ç ∫es¡ es¡≈£î dü÷Œ¤]Ô $uÛ≤>∑|ü⁄ $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+#·&+É $X‚w+ü . n˝≤π> eì‘ê y˚~ø£ »≥Tº yÓTT<ä{Ï kÕ] ìs¡«Væ≤+∫q ªª˝≤Væ≤] ˝≤Væ≤]˝Àμμ HÍø£ $Vü‰s¡j÷· Á‘· m+‘√ $»j·Te+‘·yTÓ +Æ ~. nø√ºãsY 25 e ‘˚Bq eTq dü+düú yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± ìs¡«Væ≤+∫q ªªu≤+¬ø«{Ÿμμ Á|üdTü ‘ Ô ,· |üPs¡« n<Û´ä ≈£îå \T, ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T, dü«#·Ã+¤ <ä ùde≈£î\T, b˛wüø£ <ë‘·\ n|üPs¡« ø£\sTTø£‘√ bÕ≥T eT<ÛTä s¡yTÓ qÆ bÕ≥\T, #·øÿ£ ì $+<äT uÛÀ»q+‘√ n‘·´+‘· ÄVü‰<¢ øä s£ y¡ TÓ qÆ yê‘êes¡D+˝À |òTü q+>± »]–q~. eTq dü+dü≈ú î£ eT] ø=ìï s√E˝À¢ »s¡>q∑ Tqï mìïø£\˝À n\ø£´å + #˚jT· ≈£î+&Ü MT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√+&ç. Á|ü‹ HÓ˝≤ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü »s¡T|ü⁄ø=+≥Tqï eTq dü+düú ø±s¡´Áø£e÷\T ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ MT áyÓTsTT\T nÁ&Édqt T eTq dü]ø=‘·Ô yÓuŸ ôd’{Ÿ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚düTø√+&ç. qe+ãsY 17 e ‘˚Bq ªªÄ˝…Hé ô|sꌤs¬ àHé‡ ÄsYº ôd+≥sYμμ˝À »s¡>u∑ Àj˚T ªª{≤+f…ø‡˘ BbÕe[ y˚&ÉTø£\≈£îμμ MTø£+<ä]øÏ Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+. MTs¡+<äs¡÷ ‘·|üŒ≈£î+&Ü á y˚&ÉTø£\≈£î $#˚Ãdæ $»j·Te+‘·+ #˚kÕÔsì¡ Ä•dü÷.Ô .. MT

eT+&ÉTe düTsπ wt |3


4|


‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T bÕsƒ¡≈£î\+<ä]øÏ qeTkÕÿs¡eTT\T ! BbÕe[ |üs«¡ ~q X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T!!

BbÕe[... dü]˝Òs¡T Hê¬øe«s¡+≥÷ m>∑dæ|ü&˚ ∫#·TÃãT&ÉT¢, Äø±X¯y˚T Vü≤<äT>› ± <ä÷düT≈£îb˛j˚T sê¬ø≥T¢, &Üã÷ <äsŒ¡ + e÷<˚q+≥÷ Vü≤+>∑T #˚ùd ≥bÕø±j·T\ ∫≥|ü≥\T, ≥|ü≥|üeT+≥÷ |æ\*¢ ï nãT“s¡|sπü à ‘·TbÕ≈£î\ yÓ÷‘·\T, –iT¿q ‹]π> uÛ÷Ñ #·Áø±\ ej·÷´sê\T, $wüßí #·Áø±\ $˝≤kÕ\T, ø±+‘·T\T |üPsTT+#˚ ø±ø£s¡|ü⁄y=«‘·TÔ\ $T\$T\\T, eT‘êãT\T $s¡õy˚Tà yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T... mqTïHêï ndü\+<ä+ e÷<˚q+≥÷ $T\$T\˝≤&˚ es¡Tdü\ ~yÓ«\ ‘·fió¯ ≈£îu…fió¯ ≈£î\T... }]+#˚ |æ+&çe+≥\T, |òTü TeT|òTü TeT˝≤&˚ e+≥ø±\T, ø=‘·Ô ã≥º\ yÓTs¡T|ü⁄\‘√... |æ\¢\ Äq+<ë\ πø]+‘·\‘√ ≈£L&çq qj·THê+<äøs£ ¡ yÓ\T>∑T\ s¡+>∑T\ Á|üy÷Ó <ë\ ùV≤[... »>∑‹ì C≤>∑è‘·+ #˚dæ #Ó‘ ’ q· ´ B|ü⁄\Ô XÀuÛ≤e[... BbÕe[. ∫eTàNø£{À¢q÷ yÓ\T>∑T\qT yÓ<»ä \T¢‘÷· Äq+~+|ü CÒùd |ü+&ÉT>∑ ~e´ B|ü⁄\Ô BbÕe[. B|ü n+fÒ B|ü+... Äe[ n+fÒ es¡Tdü... BbÕe[ n+fÒ BbÕ\ es¡Tdü. BbÕe[ n+fÒ Bb˛‘·‡e+. \ø°àå <˚$øÏ BbÕ\+fÒ #ê\ Çwü+º . B|ü+ ñqï #√≥ C≤„q dü+|ü<ä ñ+≥T+~. B|üø±+‹˝À n+‘·Øq¢ +>± ø£ì|æ+#˚ ˙\+, ‘Ó\T|ü⁄‘√ ≈£L&çq |üdüT|ü⁄es¡í+, ms¡T|ü⁄‘√ ≈£L&çq dü«s¡íø±+‘·T\T, eTìwæ eTqT>∑&É≈£î nedüs¡yÓTÆq dü‘·«, s¡», ‘·yÓ÷ >∑TD Á‘·j·÷\≈£î dü + π ø ‘ê\T. B|ü + |ü s ¡ Á u≤Vü ≤ à dü « s¡ ÷ |ü + . n–ïC≤«\ø£ + fÒ , dü÷s¡´øÏsD ¡ ≤\ ø£+fÒ, #·+Á<äø±+‹ø£+fÒ B|ü+ düs√«‘·eÔ TyÓTqÆ <äì XÊÁkÕÔ\kÕs¡+. >∑èVü≤eT+‘ê BbÕ\+ø£è‘·+ #˚jT· &É+ e\¢ eTVü‰\øÏÎ ø±*n+~j·T\T |òTü \T¢|Tüò \T¢eTì Ä >∑èVü≤+˝À ìyêdüeTT+≥T+<äì $XÊ«dü+. n+<äTøπ ... Væ≤+<äTe⁄\T »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑\ìï+{Ï˝À BbÕe[øÏ z Á|ü‘´˚ ø£‘· ñ+~. ø=‘·Ô ã≥º\ s¬ |üs¬ |ü\T, |æ+&çe+≥\T |òTü TeT|òTü TeT\T, u≤Ddü+#ê #·|⁄ü Œfi¯fl‘√ Á|ü‹ Ç\T¢ ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&˚ ~e´

B|ü⁄\Ô XÀuÛ≤efi‚.. BbÕe[. »>∑‹ì C≤>∑è‘·+ #˚ùd #Ó‘ ’ q· ´ B|ü⁄\Ô B|ü e÷*ø£\ XÀuÛ‘ Ñ √... k»q´+‘√ _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘ê«ìï düèõ+#˚ á BbÕe[ ø√{Ï ø±+‘·T\ s¡e[.. $]ùd #Ó‘ ’ q· ´ B|ü⁄\Ô C≤e[, ø=‘·Ô ÄX¯\‘√, ÄX¯j·÷\‘√ á BbÕe[ e÷qe J$‘·+˝À bÕs¡e÷]úø£ yÓ\T>∑T sπ K\qT |üPsTTdüT+Ô <äì ôV’≤+<äeC≤‹ Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+. á BbÕe[ Á|üe÷<ë\ düùV≤* ø±sê<äì, MT J$‘ê\˝À uÛeÑ ´yÓTqÆ ÄXÊeVü≤ ø±+‘·T\T ì+bÕ\ì Äø±+øÏdå ÷ü .Ô .. eTq ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T bÕsƒ≈¡ î£ \+<ä]ø° BbÕe[ |üs«¡ ~q X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T. Ç+{Ï+{≤ ‘Ó\T>∑T B|ü+ yÓ*–düTÔqï MT Vü≤è<äj·÷+>∑D+˝À, MT >∑èVü≤ ÁbÕ+>∑D+˝À BbÕe[ ~e« ø±+‘·T\T yÓ*¢$]j·÷\ì.. BbÕ\ yÓ\T>∑T\ s¡eT´yÓTÆq BbÕe[ eTq ‘Ó\T–fi¯flqT yÓ\T–fi¯ó¢>± e÷sêÃ\ì eTqkÕsê ø√s¡T≈£î+≥÷... MT

Ms¡ï|ü⁄ ∫q dü‘´· + ‘Ó\T>∑TyÓ\T>∑T dü+bÕ<äøe£ s¡+Z Ms¡ï|ü⁄ ∫qdü‘´· + (düeTq«j·T ø£s)Ô¡

C§qï\>∑&¶É düTÁãVü≤àD´+ Äj·TT\÷] udæ« <ë$T¬s&ç¶ düTãT“ ø£&Üs¡T #Ó‘ ’ q· ´ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä qTe⁄«\ l<˚$ |5


6|


Dr. PRASAD THOTAKURA

Received “Dr. ANR Life Time Achievement Swarna Kankanam Award” and Honorary Doctorate from GITAM University, Visakhapatnam Community activist, former President of TANA Prasad Thotakura received “Dr. ANR Life Time Achievement Swarna Kankanam Award” from Dada Saheb Phalke Awardee, Padma Bhushan, Nata Samrat, Dr. Akkineni Nageswara Rao at his 90th Birthday celebrations held on Sept. 22nd in Hyderabad at Ravindra Bharathi in starstudded ceremonies hosted by a well known service oriented organization Vamsee Art Theaters International headed by Vamsee Ramaraju.

High Court Lawyer Sri. Yellamraju Gopalakrishna Murthy (104 yrs); Famous Writer Smt. C. Ananda Ramam; SVBC Channel CEO Dr. P. Madhusudhana Rao; Celebrity Mistress of Ceremonies Smt. MKR Asha Latha.

Hon. Supreme Court Justice Jasti Chelameswar attended these ceremonies as a Chief Guest and Padma Bhushan Dr. C. Narayana Reddy, Dr. T. Subba Ramireddy, MP, Entrepreneur N.T. Chowdary attended as special guests. A special ANR Golden Hits live concert with full orchestra was conducted by NRI popular singer Sarada Akunuri along with other noted singers Geetanjali, Chandrateja and Vinod Babu at this event. A special souvenir depicting Dr. ANR’s life history was released during this occasion.

Prof. Koneru Ramakrishna Rao, Chancellor of GITAM bestowed Prasad Thotakura with Honorary Degree of Doctor of Letters on October 8th , 2013 in Visakhapatnam at GITAM’s fourth convocation.

The following are the awardees: NRI Community Leader, Prasad Thotakura, Padma Bhushan, Nata Sekhara G. Krishna; Guinness Book of Worlds record holder Director Smt. G. Vijaya Nirmala; Dharskendra K. Raghavendra Rao; Comedian actor Ali; Producer, Director and Actor R. Narayana Murthy, Senior

Prasad Thotakura also received Honorary Doctorate from one of the very reputed Universities in India GITAM University, Visakhapatnam for his decades of distinguished community service.

Former ISRO Chairman, Current Planning Commission member of Government of India, Padma Vibhushan Dr. Krishnaswamy Kasturirangan; Renowned Nephrologists, Chairman of the Board of Ganga Ram Hospitals, New Delhi, Padma Shri Dr. Devinder Singh Rana and CEO & MD of TATA Consultancy Services (TCS), Mr. Natarajan Chandra Sekharan also received Honorary Doctorate degrees from GITAM at the same Convocation. Mr. Prasad Thotakura from Dallas, TX is an outstanding, dynamic, corporate and community leader, a bridge builder, a mentor and a role model of the immigrants has |7


8|


been serving the Indian American community for more than 25 years. He is very genuine in what he believes in and always receptive to new ideas. At times, he works in extreme conditions to help people even though he doesn’t know them personally. He puts his talent and tenacity to work and achieves desired results. Prasad, a well-known community leader, a man of many facets incorporates indefatigable community service and human rights advocacy. He has many exemplary civic leadership and community service achievements impacting the ever growing active and highly respected Indian American community. Mr. Thotakura, who inspires the community, is a highly dedicated leader with a strong desire to serve with zeal. His compassion and concern for the community is reflected in every one of his impressive actions. He has earned outstanding appreciation and respect among all cross sections of the Indian American community as the person to go to in the hour of need. His biggest contribution to the community - special efforts in serving the needy irrespective of their regional, religious denominations including senior citizens, women and youth. He has been a crusader in a true sense and his contribution towards a strong, unified and prosperous Indian American community will be remembered for ever. Prasad is a community activist who spends umpteen number of hours and goes beyond the call of duty to serve the public. He loves Indian arts, culture, music, traditions and especially Telugu language & literature. Mr. Thotakura has provided leadership through several organizations, including: President, Telugu Association of North Texas (TANTEX); President, India Association of North Texas (IANT); President, Telugu Association of North America (TANA); General Secretary, Indian American Friendship Council (IAFC); Advisory Board of Director, Dallas Community College District (DCCCD); Board of Trustee, Texas International Theatrical Art Society (TITAS); Board of Trustee, World Affairs Council of Dallas/Fort Worth (WACDFW); Advisory Board of Director, American Cancer Society (ACS); Advisory Board of Director, Dallas Conventions & Visitors Bureau (DCVB); Advisory Board of Director, KERA 90.1 (National Public Radio-NPR);

Advisory Board of Director, Dallas Police Chief’s Racial Profiling Team (DPCRPT) Prasad was conferred with many awards and recognitions for his decades of outstanding community service, namely “Seva Rathna” award from his home town Gannavaram, Krishna Dist; “International Community Service Award” from the International Telugu Cultural & Literary Association (ITCLA), Hyderabad; Special Recognition” award from the Art of Living Foundation; “Seva Nidhi” award by Dr. C. Narayana Reddy in Hyderabad; “Ugadi Puraskar” from the Telugu Association of North Texas (TANTEX); “National Community Service Award” from the Telugu Association of North America (TANA); “Special Appreciation Award” from the CARE International; “Outstanding Community Service” award from the Greater Dallas Asian American Chamber of Commerce (GDAACC); “Best NRI Award” by Mr. Satyabrata Mookherjee, Hon. Minister of State for Chemicals & Fertilizers at New Delhi Telugu Academy, New Delhi; “Pride of India” award by the India International Friendship Society (IIFS), New Delhi, India; “Exemplary Community Service” award by Governor Nikki Haley of South Carolina. Mr. Prasad Thotakura is well respected by not only Indian Americans but also by the US politicians and policy makers. Prasad has been a pillar supporting the growing Indian community in the United States and truly deserves these awards. We wish him all the best with his future endeavors.

*** |9


10|


Congratulations to

Nehaarika Mulukutla Nehaarika Mulukutla, Ursuline Academyâ&#x20AC;&#x2122;s 2014 National Merit Semi Finalist . She has an opportunity to continue in the competition for some 8,000 National Merit Scholarships worth about 35 million that will be offered next spring. The semifinalists in the 2014 National Merit Scholarship Program represent fewer than 1 percent of U.S. high school seniors, and are the highest scoring entrants in each state.

*** |11


12|


|13


14|


l >∑DÒX¯ lsêeT düTÔ‹

neTà

n>∑»‘·qj·TTì düTø£è|ü#˚ n>∑D‘ Ï · »j·TeTT\T X¯óuÛeÑ TT\T j·TX¯eTT\T XÀuÛ˝Ñ Ÿ j·TT>∑eTTq e‘·‡s¡ $»j·TeTT »>∑eTT\ dü‘‘ · e· TT ø£\T>∑TqT dü+‘·‘· ø°sT¡ ˝Ô Ÿ n>∑» |üs«¡ ‘·sêE |ü⁄Á‹ø£ bÕs¡«‹

nq+‘·+, ndüe÷q+, nìs¡«#·˙j·T+ @ ì|òTü +≥Te⁄ ˝Àq÷ <=s¡øe£ ⁄ M{ÏøÏ nsêΔ\T ˇø£ÿ neTà Áù|eT˝À ‘·|Œü düe÷q‘·«+, düeT‘·T\´+, düV≤ü q+, ‘ê´>∑+ @ ã&ç˝Àq÷ H˚sŒ¡ s¡T ˇø£ÿ neTà ˇ&ç˝À ‘·|Œü . neTà ˇ&ç n+<ä]ø° ‘=*ã&ç mìï #·<Tä e⁄\T #·~$Hê ñqï‘√<ë´>±\T #˚dHæ ê nìï <˚XÊ\T ‹]–Hê ø£qsê<äT neTà düìï~Ûì $T+∫q ô|ìï~Û. Äø£˝]… – nqï+ ô|fÒ~º neTà øπ ø£˝dÒ æ ãT~Δ H˚]ŒHê #˚sB¡ dæ ãT»®–+#˚~ ny˚Tà. n+<äTøπ neTà >∑Ts=ÔùdÔH˚ #ê\T m+‘√ Äq+<ä+

Hêsêj·TD eTeTTÁuÀeqT e÷sêeTT&Éy’Ó yÓ\dæq e÷ì~Û sêe÷ ø√]ø£\≈£î ÄsêeTeTT <Ûës¡TDÏ düHêàs¡<Z ]ä Ù <Û]ä DÏHé >±eHé lsêeTT&ÉT »ìà+∫q lsêeTqe$T »qT\≈£î l<äeTT |üè~∏«Hé lsêe÷ sêe÷ Hê lsêe÷ j·Tì ‘·|+æ #·T l|ü<yä TÓ T+<äHé ≈£îøÏHå é $X¯«+_&ç Hê eø£då Tü &ú yÉ ’Ó qìX¯eTT eq»qj·Tq ˙ s¡øD å£ qT+∫ ø£sT¡ DqqT s¡ø+åÏ #·T qj·TeTT ‘Ó*j·T>∑ eX¯e÷ sêe÷ C≤qøÏsêe÷ lsê e÷ qø£+Ô #·s¡ ìVü≤+‘· e÷qes¡ø±å yêqs¡ùd$ s¡|Tüò THê <∏ë qs¡ø±+‘·ø£ düTs¡qT‘· <ëqe•øå± qø£+Ô #·s¡ ìVü≤+‘· ` sêø£åkÕ+‘·ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å ‘√, lsêeTs¡ø‘ å£ √....

` ∫\T≈£L] yÓ+ø£≥ XÊÅdæÔ

` lsêeT ≈£î≥T+ã+, ‘ê&˚|*ü ,¢ |üPD…

|15


16|


qes¡kÕ\ Hê]

•*Œ

(XÊ+‘·, ø£sT¡ D, Ms¡, söÁ<ä, X¯è+>±s¡, ;Ûu‘ ÑÛ ‡· , Vü‰dü´, uÛj Ñ ÷· qø£, n<äT“¤‘· ` qes¡kÕ\ ø£\sTTø£jT˚ Hê] nì #Óù|Œ ø£$‘·)

m˝≤ m˝≤ eT*#ê&ÉT m˝≤ m˝≤ #Óø±ÿ&ÉT? Ä Äs¡$∫Ãq ø£qTï\ #·÷|ü⁄\‘√, Ä ô|<ë\ eT<Û´ä q $Nà $#·TÃ≈£îqï ∫ìï ∫s¡Tqe⁄«\‘√ Äq+<ëHêï+‘ê >∑Ts¡TÔ #˚ùd{Ï uÛ≤yê*ï m˝≤ #·÷|æ+#·øH£ ˚ #·÷|ædTü HÔ êï&ÉT? #Ó|Œü ø£H˚ #Óù|Œ≥≥T¢qï Ä eTTK ø£e[ø£\T m˝≤ r]à ~<ë›&TÉ ? Ä #ÓøÿÏ fi¯ófl, >∑&+¶É , qT<äTs¡T, ø=q ‘˚]q eTT≈£îÿ, C≤\Tyês¡T‘·Tqï #Ó$ ‘·eTTà\ rs¡T, Ä eTTK+˝À eTq eTqdüT‡\πø >±ì e÷≥\ø£+<äì mq˝Òì Á|üXÊ+‘·‘ì· $s¡õy˚Tà ø£e[ø£\qT m˝≤ m˝≤ eT÷ØÔu$ÑÛ +|ü #˚kÕ&ÉT? XÊ+‘·+ eT÷ØÔu$ÑÛ +∫q ∫s¡Tq>∑e⁄qT mø£ÿ&É me]˝À #·÷#ê&ÉT? eTq ø£cÕº\ø°, u≤<Û\ä ø° ePs¡≥ ø£*Œ+#˚ Ä qe⁄«ì, n+‘·T˝Òì á $X¯«+˝À ‘êeTsê≈£î MT<ä ˙{Ïu§≥Tº ˝≤+{Ï eTq J$‘ê\˝À ns¡+Δ |üs+Δ¡ ˝Òì eTq ‘ê|üÁ‘·j÷· *ï #·÷dæ |ü]Vü≤dæ+#˚ Ä qe⁄«ì mø£ÿ&É me] eTTK+˝À #·÷#ê&ÉT? @ e÷qe e÷Á‘·T&ç eTTK+˝Àq÷ ø±qsêì á n<äT“¤‘· ø£fi\¯ qT mø£ÿ&É mø£ÿ&É me]˝À >∑T]Ô+#ê&ÉT? Ä •*Œ uÛøÑ øÔÏ Ï yÓT∫à n‘·ì eT~˝Àì <˚e⁄&˚ ãj·T{ÏøÏ e∫à n‘·ì eTT+<äT ì\TÃì ªqìï˝≤ eT\#·μ eTHêï&Ü? ˝Òø£ ‘·H˚ Ä •*Œ Vü≤kÕÔ\ì ‘·q Vü≤dü>Ô ‘ ∑ +· #˚dTü ≈£îì ªH˚H˝Ó ≤ ø£q|ü&Ü˝À H˚H˚ #·÷|ækÕÔμ qì ‘·qì ‘·H˚ ø±*>√{Ï qT+&ç •Ks¡+ <ëø± eT\#·T≈£îHêï&Ü Ä <˚yê~<˚e⁄&ÉT? nDTe⁄ qT+&ç nq+‘·+˝À nìï+{Ï˙ eT\∫q ndü‡\T dæd˝ü q’… •*Œ ø£<ë Ä |üs¡+CÀ´‹! ø£$‘ê«\T ø£˝˝ÀH˚ ø±<äT e÷ ñ*, düT‹Ô\˝À ≈£L&Ü e⁄Hêïj·Tì ‘·s¡ ‘·sê\T>± ‘·]–b˛ì, ø£]–b˛ì n<äT“¤‘ê\ì eTq Ä\j·÷\˝À n&ÉT>∑&TÉ >∑THê #·÷|æ+∫q Ç|üŒ{Ïø° #·÷|ædTü qÔ ï •\TŒ\+<ä]ø° (#ê˝≤ eT+~ •\TŒ\T >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì nHê$Tø£\ >±H˚ $T–*b˛j·÷s¡T) yês¡+<ä]øÏ Hê eTq'dü÷Œs¡«ø£ qeTdüÿè‘·T\T.

XÊ+‘·eT÷]Ô d”‘e· Tà, ø£sT¡ D ≈£î]j·TT |üPs¡eí Tà Ms¡ Hê] s¡TÁ<äeTà, söÁ<äeT÷]Ô <äTs¡eZ Tà X¯è+>±s¡+>± ø£èwüßìí e+ø£ #·÷#·T sê<Ûeä Tà ;Ûu‘ ÑÛ ‡· + düèwæ+º ∫q s¡a≤˙‡\øÏàå u≤j·TeTà #·‘T· s¡‘‘ · √ ‘·q |ü‹øπ eT‹ H˚]Œq e÷+#ê\ uÛj Ñ ÷· qø£ X¯≈î£ \Ô ‘√ b˛sê&çq ªìs¡“j ¤ T· μ ˝≤ n<äT“¤‘e· TÚ #·]Á‘·˝Ò sêdüT+Ô fÒ Ç+<ä]˝≤ Ç+‘·øq£ ï ø±yê˝≤ qes¡kÕ\T áy˚fi?¯ qee÷kÕ\T _&Éq¶ T yÓ÷dæ ø£qï e÷‘·èeT÷]Ô XÊ+‘·eTqï s¡d+ü s¡÷|ü⁄<ë*Ãq<˚ Ä Äø£è‹! n+<äeT+‘· ‘·q |ü‹øπ $+<äT #˚jT· THê leT‹ s¡+uÛ,Ñ }s¡«• ø±<ë X¯è+>±s¡+˝Àq Hê‹! eT˙, wæ\ ìcÕ˝Àq eTìwæqH˚ eT]#ês¡T |üdyæ ês¡ì C≤*˝Òì |üXó¯ e⁄˝ÒyTÓ T ø=+<äsT¡ ø£d>æ ± }dæ qTdæ #˚dæ ø±e÷+<ÛTä \T e+<ä\T ;Ûu‘ ÑÛ ‡· +, uÛj Ñ ÷· qø£+ düèwæ+º #˚ eTVæ≤cÕ\T söÁ<ä+>± eT]›+#˚ <äTs¡eZ Tà\T e÷ neTà\T! Ç+ø± #Ó|Œü Hê... e÷ $T–*q bÕÁ‘·\ q÷´düT ãj·T≥q u≤düT q÷´ôdqT‡, Ç+{À¢ |æ\\¢ ô|ò{ ’ ‡Ÿ Vü‰dü´+, Vü‰dü+, ø£sT¡ D ø£\uÀj·Tì neTà y˚dTü !º n&ÉT>∑&TÉ >∑Tq n&Ó«+#·sT¡ , neTà¬ø|ü⁄&ÉT H√ s¬ düT!º qes¡kÕ\ ø£\sTTø£jT˚ qej·TT>±q Hê] ø±>∑ nwüøº w£ eºü TT\ ‘·≥Tº≈î£ dü|Ôü ˝Àø£eTT\T yÓT#·Ã>∑ wü≥ÿs¡à\ Hê#·]düTÔ |ü+#· uÛ÷Ñ ‘·eTT\ kÕøÏ>å ∑ #·‘T· ]«<√bÕj·÷\‘√ Á‹˝Àø±~«rj·TeTT>± yÓ\T>∑T X¯øÔÏ ˇπø ˇø£{Ï ` eTVæ≤fi¯ ø±ø£ eTVæ≤H˚$T{Ï?

` bÕ\÷] düT»q ` øπ ‘·es¡|⁄ü sê»l |17


18|


BbÕe[! ÄHê&˚ ì»yÓTÆq BbÕe[!! qs¡ø±düTs¡ e<Û‘ ä √, <äTwü•º ø£D å •wüº s¡øD å£ ‘√ dü+‘√wüu]ÑÛ ‘·T˝…q’ »Hêe[ Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ »s¡T|ü⁄≈£îqï |ü+&ÉT>π BbÕe[ ÄqyêsTTr>± eTq+ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïy˚T>±ì, ì»yÓTqÆ BbÕe[ eTq+ #·÷düTHÔ êïe÷ H˚&TÉ ! eT] ì»yÓTqÆ BbÕe[ mqï&ÉT ? kÕe÷qT´&çøÏ ≈£L&Ü ≈£L&ÉT, >∑÷&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñqïHê&ÉT, n+<ä]ø° $<ä´, yÓ<’ ´ä + n+<äTu≤≥T˝À ñqïHê&ÉT, ìs¡øså£ êdü´‘·, ìs¡T<√´>∑+ s¡÷|ü⁄ e÷|æqHê&ÉT, Á|ü‹bÂs¡T&ÉT Vü≤≈£îÿ\‘√u≤≥T u≤<Û´ä ‘·\HÓ]– eTdü\T≈£îqïHê&ÉT, eTq‘√u≤≥T Á|üøÿ£ yê&É÷ u≤>∑T+&Ü\H˚ uÛ≤eq ñqïHê&ÉT, eTìwæ˝À e÷qe‘·«+ |ü]$T[+∫q Hê&ÉT, eTq+ ø£ø\å£ T, ø±s¡ŒD≤´\T e÷ì ø£sT¡ D‘√ yÓT*–qHê&ÉT, <äTsêàs¡+Z <Ís¡q® ´+ nD>±]qHê&ÉT, ≈£î\ eT‘· yÓw’ eü ÷´\T, ÁbÕ+rj·T $<˚«cÕ\T düeTdæ b˛sTTqHê&ÉT, XÊ+‹, düTdæsú ‘ ¡ ,· uÛÁÑ <ä‘· HÓ\ø=qïHê&ÉT, yÓTs¡T>¬ q’ düe÷»+ ø√dü+ eTqeT+<äs+¡ #˚sTT, #˚sTT ø£*|æ q&ç∫qHê&ÉT, ÄHê&˚ uÛsÑ ‘ ¡ e· ÷‘· >∑]«+#·<–ä qHê&ÉT,

ø£e⁄\ ` ø±–‘·+ ne⁄qT ø£e⁄\T ø±–‘ê\ô|’ ø£\TkÕÔsT¡ dü>+∑ <ä÷s¡+ Á|üj÷· DÏ+∫q ‘·sT¡ yê‘· u≤≥kÕs¡T˝≤¢ ø=+<äsT¡ q<äT˝≤¢ yÓ+{≤&ÉT‘·÷ eTq‘√ eTq Ä˝À#·q˝À¢ Ç+ø=+<äs¡T ÇdüTø£ ~ã“\ô|’ m&Üs¡T\˝À |ü#÷ <äq+ kÕ>∑T#˚d÷ü Ô Á|üøè£ ‹øÏ Á|ü‹düèwæº #˚d÷ü Ô ø=+<äsT¡ düeTTÁ<ë\T <ë{Ï Á|ü|+ü #êìï #·T{Ϻ Á|ü|+ü #ê\ø±e\ ìC≤\qT |ü{ºÏ ‘Ó#Ã˚ XÊÁdüE Ô ˝„ ≤¢ ø=+<äsT¡ eT]ø=+<äs¬ ‘ ’ ˚ ø±–‘ê\ô|’ ù|s¡T ‘Ó*j·Tì |üP\eHê\qT $s¡>ã∑ ÷sTTdü÷Ô |ü]eTfi≤\qT yÓ<E ä \T¢‘÷· ø=‘·Ô ù|πs<√ qTy˚« ô|≥Tºø√eT+{≤s¡T ne⁄qT ø£e⁄˝Ò ø±–‘ê\≈£î ÁbÕD+ b˛ùd nø£så ê˝…’ $T>∑T\T‘ês¡T n+<äTøπ ø£e⁄\T ø±–‘ê\ô|’ ø£\TkÕÔsT¡ .

ÄHê&˚ ì»yÓTqÆ BbÕe[ Hê&ÉT!!

` #˚ePs¡T #·+Á<äXK‚ s¡ s¬ &ç¶

` »»®s¡ yÓT؇ e÷s¡s¬Z {Ÿ |19


20|


u≤eTà>±] nyÓT]ø± Á|üj·÷D+ ªªu≤eTà!μμ nì >∑{Ϻ>± >±e⁄πøø£ ô|{≤º&ÉT düTπswt, ªªnu≤“! @+Á{≤ n+‘· >∑{Ϻ>± n]#êe⁄ nì ø£+>±s¡T |ü&ÉT‘·T ô|]¬>≥Tº ø=∫Ã+~ düT+<äse¡ Tà ªª@+{Ï Ç~μμ nHêï&ÉT ô|<ä› u…\+¢ ~eTàì #·÷|æ+∫ (Suitcase ˝À ˇø£ ô|<ä› u…\+¢ ~eTàì eT÷≥ø£{ºÏ <ëìøÏ #·T≥Tºsê u≤eTà~ ˇø£ yÓ+ø£≥–] Ns¡). ªª n<ë eTq n|æŒ>±&ÉT nqø±|ü*¢ qT+&ç H˚qT nyÓT]ø± yÓfi¯óÔHêïqì ‘Ó#êÃ&ÉTsê. b˛ì Hê\T>∑T s√E\T, n]ôd\T, nbÕŒ\T, düTqTï+&É\T ˝≤+{Ï$ #˚düTø√e#·Ãì ô|{≤ºqT>±ì Ä &Éu≤“ô|{Ϻ˝À n~ |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. eT] eTTø£ÿ\T ø={Ï+º #ê˝Òy÷Ó μμ n+~. ªª ˙ ‘Ó*$ ‘Ó˝≤¢]qfÒeº ⁄+~ á 10 øÏ˝À\ u…\+¢ ~eTà |ü{ø¬ºÏ [‘˚ Ç+πø+ ô|≥Tºø√qø£ÿs¡ ˝Ò<Tä . nsTTHê Hê≈£î ‘Ó*j·Tø£ n&ÉT>∑T‘·THêïqT mìï n]ôd\T #˚kÕÔe⁄? nyÓT]ø± n+‘ê |ü+#·T‘êy˚+{Ï? ˙ #Ûê<ädüÔ+‘√ #Û·düTÔHêïqT, yÓTTqï{ÏøÏyÓTTqï 5 øÏ˝À\ ∫+‘·|ü+&ÉT, 4 øÏ˝À\ ø£+~|ü|ü, n≥T≈£î\T, u§+u≤sTT s¡e«, Ç&ûs¢ e¡ « Çe˙ï eT÷≥ ø£{≤ºe⁄, eTq+ øÏsêD≤cÕ|ü⁄ ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ yÓfió¯ HÔ êïy˚T+{Ï, ˙ #ê<Ûdä +Ôü #·≥Tºã+&É\T >±qTμμ nì $düT≈£îÿHêï&ÉT. n<˚$Á{≤ n˝≤ n+{≤e⁄. ne÷àsTT yÓTT<ä{Ï kÕ] ø£&ÉT|ü⁄‘√ e⁄+~, #·*$T&ç #˚dæ #·T≥T|üø£ÿ\ yêfi¯fl+<ä]øÏ |ü+#=<äT,› n~ ø±ø£ |üøÿÏ +{Ï nqï|üPs¡í ø√&É\T #Ó|Œæ +~, nø£ÿ&É ∫+‘·|+ü &ÉT eTq ø£Á]>±&ç yÓTTVü≤+˝≤ e⁄+≥T+<ä≥ ø£<ë n˝≤π> n˙ï #ê˝≤ KØ<äT≥ ø£<ë, Çø£ÿ&É 70 s¡÷bÕj·÷\øÏ <=]πø ø£+~|ü|ü nø£ÿ&É 200 ô|’>±≥ ø£<ë, n+<äTø£ì u≤>± ‘Ó*$>± Ä˝À∫+∫ neìï ô|{≤ºqT, qTe⁄« eTØ ne÷j·T≈£î&ç$, H˚qT m+‘· bı<äT|ü⁄ #˚dTü HÔ êïH√ ˙≈£î ‘·sê«‘· ns¡+ú ne⁄‘·T+~˝Òμμ n+~ u≤eTà. ‘·\|ü≥Tº≈î£ Hêï&ÉT düTsπ wt ndü\T Ç<ä+‘ê düT˙‘· eT÷\+>± e∫Ã+~. ‘·qøÏ 6e HÓ\ Ç|ü&ÉT. ‘·+Á&ç ‘·|Œü ‘·*¢ ˝Ò<Tä . düTsπ wtøÏ ∫qï|ü&˚ ‘·*,¢ ‘·+Á&ç b˛j·÷s¡T. nìï ‘·H˚ nsTT u≤eTà #ê˝≤ eTT<äT>› ± ô|+∫+~. düT˙‘· ≈£L&Ü kı+‘· |æ\˝¢ ≤ ø£*dæb˛sTT+~ ô|fi¯flj·÷´ø£. n+<äTø£ì &Ó*eØøÏ u≤eTàì rdüT≈£îs¡eTàì, ô|<ä› ~≈£îÿ˝≤ e⁄+≥T+<äì ã\e+‘·+>± düTsπ wtì Ç+&çj÷· |ü+|æ+∫+~. u≤eTà n+fÒ düT˙‘·≈£î #ê˝≤ Çwüº+. nìï $wüj·÷\˝À yê[fl<ä›s¡T ˇø£≥e⁄‘ês¡T Passport, Visa \T nìï düeT≈£LsêsTT e#˚à yês¡yT˚ Á|üj·÷D+.

` Ç+~s¡ wüãï$dt

dü π s ! yÓ T T‘êÔ ì øÏ n|ü Œ &Ü\T, e&ç j · ÷ \T, dü T ìï|æ + &ç , #· * $T&ç , Äeø±j·T, ìeTàø±j·T, <Ûä÷&Éø±j·T, Hê ‘· \ ø±j· T nqT≈£ î Hêï&É T . dü T π s wt Ä kÕe÷qT¢ #·÷dæ Ä Customs ‘√ @+ >=&Ée |ü&Ü˝À nì ~>∑T\T |ü&ܶ&TÉ . @y˚T+ Open #˚kÕÔ&√, nsTTHê @yÓH ’ ê rdæ #·÷XÊ&√ yê&ç Ks¡à, Faint nsTT #·kÕÔ&TÉ . Ç+ø£ Indain kÕe÷qT¢ Open #˚dæ #·÷&É&ÜìøÏ kÕVü≤dæ+#·&ÉT nqT≈£îHêï&ÉT ø£dæ>±. yÓTT‘êÔìøÏ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\T, HêyÓTTVü≤+ #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ M<ÛTä ˝Òø±<äT ePfi¯fl ePfiÀfl˝À¢+∫ u≤eTàøÏ M&√ÿ\T #Ó|Œü &ÜìøÏ #·T≥Tº|øü ÿ£ \ ‘Ó*dæq yêfi¯ófl ‘Ó*j·Tìyêfi¯ófl n+<äs÷¡ Airport øÏ e#êÃs¡T. nø£ÿ&É Airport ˝À yêfi¯fl+‘ê me¬s’Hê ô|<ä› Hêj·T≈£î&√, Cine Star e#êÃs¡qTø=ì eTT+<äT >∑T$T>∑÷&Üs¡T, ø±ì u≤eTàøÏ M&√ÿ\ì ‘Ó*dæ $düTbÔ ˛j·÷s¡T. düsπ n+<ä]øÏ nìï C≤Á>∑‘\Ô· T #Ó|Œæ düTsπ wt‘√ ˝À|ü*øÏ e∫Ã+~ u≤eTà. nqT≈£îqï≥Tº 23 kgs. e⁄+&Ü*‡q ˇø√ÿ Suitcase 35 kgs e⁄+~. u≤eTà ‹≥T¢ ˝…ø£ÿ#Ój·T´≈£î+&Ü nyÓT]ø±˝À |ü+#ê*‡q #·*$T&ç, n¬sdü\T, e&çj·÷\T, u…\¢+ ˝≤+{Ï$ ãj·T≥ e∫Ãq »Hê\øÏ |ü+∫ ô|fÒºkÕ&ÉT düTπswt. Ä Check`in yê&çì HêHê XÊ|üHêsêΔ\T ô|{Ï+º ~ u≤eTà. Ä ø±s¡bıŒ&ç m+‘·ä ø£w|ºü &ü ç ø={Ï+º <√, á e&çj÷· \T ô|≥º&+É ø√dü+ m+&É˝À ≈£Ls√Ãì s¡T_“, n+‘· m+&Éì ˝…øÿ£ #ÓjT· ´≈£î+&Ü <ëìï |æ*¢ bÕ&ÉT#ÓjT· ´≈£î+&Ü ø±|ü˝≤ ø±dæ m+&É ô|{Ϻ+<√ ` @ø£s¡Te⁄ ô|{ϺHê yê&ÉT $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äì ‘Ó>∑ u≤<Û|ä &ü bç ˛sTT+~. yê&çì ‹{Ïqº ‹≥Tº ‹≥º≈î£ +&Ü ‹{Ï+º ~. düsπ n+‘· Vü≤&Ü$&ç nj·÷´ø£ u≤eTàì XÊ+‘·|]ü ∫ ˝À|ü*øÏ rdüTø¬ fi≤fl&ÉT, yÓTTVü≤+ eTT&ÉT#·T≈£îì e∫Ã+~ ˝À|ü*øÏ. Security Check ˝À Ä$&Óes√ ˇfi¯ófl ì$T]+<äì u≤eTàøÏ ndü˝Ò #·øÿÏ *–* m≈£îÿe |üø£|üø£ øÏ\øÏ\sêyê\‘√ Ä Room n+‘ê Á|ü‹<Ûä«ì+∫+~. n+<äs÷¡ ˝À|ü\ @$T»s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·Tø£ yÓÁ]yÓTTVü≤+ y˚dTü ø=ì #·÷XÊs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ nìï »]– Flight ˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. u…\Tº ô|≥Tºø√e&É+ ˝≤+{Ï$ #·÷|æ+#ê&ÉT düTsπ wt. ndü\T ˝À|ü*øÏ sêe&É+ |21


22|


n+‘ê #ê˝≤ $∫Á‘·+>± nì|æ+∫+~ u≤eTàøÏ. n|ü&Ó|ü&√ Dr.Chakravarthy dæìe÷˝À #·÷dæ+~≥. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ $e÷q+ yÓT≥T¢ mø£ÿ&É+ ~>∑&+É , n˝≤+{Ïy+˚ ˝Ò≈î£ +&Ü ˝À|ü\e⁄Hêï+ n+≥÷ eTT+<äT qeTà˝Ò<äT. ‘·s¡Tyê‘· take-off ne⁄‘·T+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T|ü&ç+~. #Ój·÷´*‡q |üqT\T #ê˝≤e⁄+&çb˛j·÷sTT, ã‹øÏ ã≥ºø&£ ‘ É êH√ ˝Ò<√ nì, ø±ùd|ü{øÏ Ï qeTà[+∫+~. ø±ì ‹]π> ø±\T, ‹fÒº H√s¡T Ä>∑<Tä ø£<ë. u≤eTà ˇø£ #√≥ ø£<\ä ≈£î+&Ü ≈£Ls√Ãe&É+ nqï~ »s¡>ì∑ |üì ø±ùd|ü{øÏ Ï n+‘ê ‹]– #·÷dæ ekÕÔqT n+~. eTT+<äT d”≥¢˝À yêfi¯flq+<ä]ì |ü\ø£]+∫ e∫Ã+~ >∑T+&ÉT düe]+#·T≈£î+≥÷. ndü\T nyÓT]ø± yêfi¯ófl #ê˝≤ eTsê´<ädTü \Ô T. u≤eTàøÏ Hello ˝≤+{Ï$ nHêïs¡T. ns¡+Δ ø±ø£b˛sTTHê ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~+∫+~. m+<äT¬ø’Hê eT+∫<äì Air India ˝À ø=q&É+ qj·TeTsTT+<äqT≈£îHêï&ÉT düTπswt. ˇø£{Ï, nsê‘·|üŒ #ê˝≤es¡≈£î Indians n+<äT˝À ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ófl Air Hostess \T ≈£L&Ü Ns¡\T ø£≥Tºø=ì e⁄+&É≥+‘√ ø=+‘· dü+‘√wü|ü&ç+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Flight˝À ñqï yêfi¯fl+<äs÷ ¡ u≤eTàøÏ Friends nj·÷´s¡T. mes¡T m+<äT≈£î nyÓT]ø± yÓfi¯óÔHêïs√, me] delivery date m|ü&√, m+‘· eT+~ |æ\¢\T, yêfi¯flyêfi¯fl nyÓT]ø± contacts ˝≤+{Ï$ ùdø£]+∫, yêfi¯fl n+<ä]fi¯fløÏ ekÕÔeTì, ø=+‘·eT+~øÏ e∫à yêfi¯fl |æ\\¢ øÏ delivery \T ≈£L&Ü #˚kÕÔqì promise #˚dæ e∫Ã+~. nqT≈£îqïfÒº yêfi¯ófl Ç∫Ãq uÛÀ»q+ eTT≥Tºø√˝Ò<Tä . kÕïq+, |üP» ˝Ò≈£î+&Ü m˝≤ ‹+{≤qT nì. Wash Room øÏ yÓ[fl ø±fi¯ófl #˚‘·T\Tø£&ÉTø=ÿì (kÕïq+ #˚dæq+‘· |üì#˚dæ, Wash Room n+‘ê ˙fi¯óflb˛dæ) ‘·qT ‘Ó#T· Ã≈£îqï n≥T≈£î\T bÕ\˝À¢ y˚dTü ø=ì ‹+~.

eTj·TdüuÛÑ Á|ü|+ü #·+ |ü\T ø√≥¢ n<ë›\ n‹ô|<ä› n+‘·:|ü⁄s¡+ |ü\Tø±˝≤\÷ |ü\T<ä÷sê\ì|æ+#˚ nq+‘·|⁄ü s¡+ ˇø£sπ nsTTHê |ü\Te⁄]˝≤ ø£ì|æd÷ü Ô ˇø£fÒ nsTTHê y˚sT¡ y˚sT¡ nì|æd÷ü Ô ø£*–+#˚ ÁuÛeÑ T\ dü+ÁuÛeÑ TdüuÑÛ ø£*|æ+#˚ e÷j·T\ z eTj·TdüuÑÛ !! H˚H˚ ˙e⁄>± yês¡T>± Ms¡T>± y˚sT¡ >± y˚sT¡ >± ø£*–+#˚ ÁuÛeÑ T\ dü+ÁuÛeÑ TdüuÑÛ ø£*|æ+#˚ e÷j·T\ z eTj·TdüuÑÛ !! ì»eTsTTq ‘˚&Ü @MT ˝Ò<Tä ndü\T ‘˚&Ü m|ü⁄Œ&É÷ ˝Ò<Tä ñqï<äì|æ+#˚ ‘˚&Ü n+‘ê eTq ø£qT\ n<ë›˝À¢ eTq+ #·÷ùd n<ë›˝À¢ eTq≈£î #·÷ù| n<ë›˝À¢ Á|ü|+ü #·+ ÁuÛeÑ T\ dü+ÁuÛeÑ TdüuÑÛ

Flight Land

nsTT Ç+{ÏøÏ e#êÃø£ ªªneTàj·T´μμ nì |üP|æ] rdüT≈£îHêï&ÉT düTsπ wt. Çø£ u≤eTà, eTqesê\T ˇø£]H=ø£sT¡ yêfÒdüT≈£îì ‘Ó∫Ãq kÕe÷qT¢ #·÷dæ eTT]dæb˛‘·T ø£ãTs¡T¢ #Óù|ŒdüT≈£îHêïs¡T. ªªHê≈£î ø±|ò,” {Ï|Hæò é ˝≤+{Ï~ Ç#˚Ã<˚<H’Ó ê e⁄+<ëμμ nì n]#ê&ÉT düTsπ wt... n+‘ê X¯óuÛ+Ñ ...

Á|ü|+ü #·+ e÷j·T\ z eTj·TdüuÑÛ !!

` lHê<∏é sêE

***

|23


Now Hiring, Fresh Graduates & H1 Transfers Our trainings are Sponsored completely by us and are conducted by expertise with over decade of real time industry experience. We will train you to attend interview with confidence and get you placed. Experience & Expertise We have gained real time experience in Crafting professionals for a wide range of technologies across the Country, with individual attention, one to one counseling with recruiting and staffing experts will help you land in your ambitions at the right time in the right place. Training and Certifications offered for : Java, Testing ( Manual, Automation, Selenium, Mobile etc),UI ( User Interface Developer),BA ( Business Analysis),Unix/Linux Administration, Cisco Networks- voice and systems, SAP ( all modules), BIG Data, Oracle ( BI, DBA other applications), Sales Force, Microsoft ( Dotnet, Sharepoint, SQL, MySql, DBA, Developer). Training Highlights •

100 % placement for committed candidates best Performers ( Post Evaluation)

Training at free of cost.

Relocation allowance and accommodation in our training location in Dallas, TX.

Excellent trainers with decades of real industry experience in fortune 500 companies.

Flexible weekdays / weekend schedules.

Specific job Oriented LIVE projects to work on.

Free 24 hours remote access to our servers

Unlimited one on one sessions with the trainer

100% Assistance in resume building.

Fully equipped lab with real time projects on.

We offer Interview Assistance & On job Support at no extra cost.

Domain & Industry Certifications ( fully sponsored by us)

H1B and Green Card sponsorship.

Please call 214-529-1503/469-371-1576 or email us at info@kairos-tech.net to make all the right moves towards a promising and flourishing career.

Kairos Technologies Inc. Kairos Technologies Inc. 433 E Las Colinas BLVD , #1240 , Irving TX -75039 www.kairos-tech.net Follow us: https://www.facebook.com/KairosTechInc 24|


|ü⁄e⁄«\ ˝ÀH˚ C≤«\\T πsπ> nyÓT]ø± e∫Ãq 16 dü+e‘·‡sê\˝À #ê˝≤ dü+|òüT≥q\T »]>±sTT. ø=ìï ô|<ä$› , ø=ìï ∫qï$. ø=ìï dü+|òTü ≥q\T >∑Ts¡T+Ô &˚$, ø=ìï >∑Ts¡T+Ô #·Tø√yê* nì|æ+#˚$. á eT<Û´ä »]–q ˇø£ bÕغ, <ëì >∑T]+∫ @<ÓH’ ê ˇø£ ø=‘·Ô |üì #˚dæ n~ #ê˝≤ s√E\T>± >∑Ts¡T≈Ô î£ ñ+&˚≥≥T¢ #Ój÷· ´\ì nì|æ+∫q dü+|òTü ≥q. m˝≤ n+fÒ yÓTT<ä{Ï &çd”ï˝≤+&é Á{Ï|tøÏ >∑Ts¡TÔ>± $Tø°ÿ k˛yÓ˙sYì Ç+{À¢ ô|≥Tº≈£îqï≥Tº>±. n~ yÓTTqï »]–q BbÕe[ bÕغ, ôd’ º˝Ÿ >± #ÓbÕŒ\+fÒ Byê∞ bÕغ. Hê≈£î Ä bÕغ m+‘·>± q∫Ã+<ä+fÒ, <ëì >∑T]+∫ ˇø£ ø£<ä∏ Áyêdæ Ç˝≤ n+<ä]‘√ |ü+#·Tø=ì ˇø£ k˛yÓ˙sY ˝≤>± >∑Ts¡TÔ≈£î ô|≥Tº≈£î+<ëeTì nì|æ+#˚+‘·>±! Ç|üŒ{ÏøÏ MT≈£î ns¡eΔ TsTT´e⁄+&Ü*. Ç~ Hê yÓTT<ä{Ï ~<äT› nì. Ç+‘· ô|<ä› $wüj·÷ìøÏ yÓTT<ä\T e÷Á‘·+ #ê˝≤ dæ+|ü⁄˝Ÿ >±H˚ »]–+~. ˇø£ s√E e÷ Ç+{À¢ bÕغ nsTTq ‘·sê«‘· ãj·T˝Òsπ› eTT+<äT eT<ÛTä k˛˙ yêfi¯ófl ªªyÓfi§flkÕÔμμ, eT∞fl e÷ Ç+{À¢ Byê∞øÏ ø£\T<ë›+μμ nì #Ó|æŒ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. e÷ düT˙‘· n~ ø±´˝…+&ÉsY˝À ô|fÒºdæ+~ Ä ø£åDy˚T. n|üŒ{ÏqT+#˚ #·÷#êj·T>± >∑Ts¡T≈Ô î£ edü÷Ô y˚sπ bÕغ\T @MT ô|≥Tºø√˝Ò<Tä . ø±˙ Ä s√E dü]>±Z kÕj·T+Á‘·+ ne⁄‘·T+&É>± e÷ n$&É ∫qï yÓT*ø£ ô|{Ï+º ~. eTq |üøÿÏ +{Ï yêfi¯fl bÕ|ü~ 10 ãsY&Ô ˚ n+&û, eTq*ï |æ*#ês¡T ø±˙ eTq≈£î ≈£î<äs¡<äT. y˚πs bÕغ e⁄+~, nì #ÓbÕŒqT n+~. Hê≈£î n|üŒ{ÏøÏ @MT nqTe÷q+ sê˝Ò<Tä . ˇø£ ns¡>+∑ ≥ ‘·sê«‘· @eT+&û, |æ\\¢ T ãsY&Ô ø˚ Ï yÓfi≤fl* n+≥THêïs¡T. eTq+ ~yê∞ bÕغøÏ ø=+#·+ ˝Ò{>Ÿ ± yÓfi≤›+ nì #Ó|Œæ +~. n|üŒ{ÏøÏ Hê≈£î ø£qŒ¤sàY nsTT´+~. Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Hê ø±´˝…+&ÉsY˝À á áyÓ+{Ÿì ≈£L&Ü ô|fÒºdæ+~ nì. n˝≤+{Ï yê{Ï˝À¢ e÷ n$&É ~≥º. Hê≈£î ns¡Δ+ nj˚T´˝À|ü⁄˝ÀH˚ ‘·qøÏ ø±e*dæq$ »]|æ+#˚düT≈£î+≥T+~. @~ nsTT‘˚H+˚ |æ\\¢ ø√dü+ ãsY&Ô ˚ bÕغ˝À øπ ≈£î ø£{Ÿ #˚d+æ <ëø± Ä–,, n|üŒ{Ïøπ kÕºsºY #˚dæ s¬ &û>ç ± e⁄qï ø±s¡T˝À n+<äs+¡ bÕغøÏ ãj·T˝Òs› ê+. ø±s¡T mø£ÿ>±H˚ @eT+&û MTs¡T øπ ≈£î ‹qs¡T ø£<ë. d”«{Ÿ‡ ã˝Ò>± e÷H˚kÕs¡T, MTs¡T nì bı–&ç+~. ø=~› ùd|ü{øÏ Ï >±ì Hê≈£î ns¡+Δ ne«˝Ò<Tä . Ä bı>∑&\ÔÉ ˝À |ü&ç H˚qT ‘·qì ˝Ò{Ÿ #˚kÕeì ø√|ü |ü&≥ É +

eT]Ãb˛j˚T˝≤ #˚d+æ ~ ‘·qT. nB e÷ n$&É {≤˝…+{Ÿ. n˝≤ e÷≥˝À¢ |ü&ç eT<ÛäT yêfi¯fl Ç+{ÏøÏ e#˚ÃkÕeTT. #ê˝≤ø±s¡T¢ e⁄+&É≥+ e\¢ ø=+#·+ <ä÷s¡+>± bÕsYÿ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. ø±s¡T ~>∑>±H˚ m<√ ˇø£ ø=‘·Ô yêdüq e∫Ã+~. n~ H˚qT #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘+· |”*Ãq yêdüq ne&É+ e\¢ Hê≈£î yÓ+≥H˚ >∑Ts¡T≈Ô î£ sê˝Ò<Tä . eT<ÛTä eTT+<˚ #Ó|Œü &É+‘√, q&ÉTdü÷Ô yêfi¯fl u≤´ø˘ j·÷sY˝¶ ÀøÏ yÓfió¯ +Ô fÒ, <ä>sZ∑ e¡ ⁄‘·Tqï ø=B› Ä yêdüq Ç+ø± m≈£îÿe nsTT´+~. eTqdüT #ê˝≤ bòÕdt>º ± >∑‘+· ˝ÀøÏ yÓ[¢ düe÷<Ûëq+ ‘Ó∫Ã+~. nB yêdüq. n<˚ BbÕe[ yêdüq. yÓTT<ä≥ ø=+#Ó+ bı>∑>± |ò÷ü ≥T>± e⁄+≥T+~. ø±˙ yÓ+≥H˚ eTq¬ø+‘√ Çwüyº TÓ qÆ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ yêdüq nsTTb˛‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] >∑T+&Ó\ ì+&ÉT>± Ä yêdüq |”˝≤ÃqT. eTqdüT #ê˝≤ ø=‘·>Ô ± e⁄+<˚ Ç~ nì ˇø£ y˚|⁄ü . ˇπsjYT Ç~ eTq≈£î #ê˝≤ bÕ‘·~sê, ì<äT›s¡˝Ò, >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø√nì Ç+ø√ y˚|ü⁄ b˛{≤¢&TÉ ‘·T+~. ø±˙ ø£fifl¯ eTT+<äT ù|\T‘·Tqï BbÕe[ yÓTs¡T|ü⁄\T eTqdüTqT n˝À∫+#·≈£î+&Ü, eTT+<äT Çø£ÿ&É m+C≤jYT #ÓsTT´ u≤dü÷ nì &çôd’&é #˚kÕsTT. nø£ÿ&É #·÷ùdÔ yêfi¯fl u≤´ø˘j÷· sY˝¶ À >π s¬ CŸ eTT+<äT, |üøÿ£ q n+‘ê ø±+Áø°{Ÿ #˚dæ e⁄+~. eT+∫>± Áu…{ ’ Ÿ ˝…{ ’ ‡Ÿ ô|{≤ºsT¡ . ø±+Áø°{Ÿ #·T≥÷º eTìwæ m‘·T˝Ô À ø±>∑&Ü\T e⁄qï bı&ÉT>∑T ø£Ás¡\T bÕ‘ês¡T. eT<Û´ä ˝À ∫qï ˙fi¯fl ‘=≥T¢ ô|{≤ºsT¡ . >π s¬ CŸ˝À ˇø£ fÒãT˝Ÿ ì+&Ü nìï s¡ø±\ BbÕe[ kÕe÷qT¢ ô|{≤ºsT¡ . nø£ÿ&É ñqï Áô|ò+&é‡, yêfi¯fl |æ\\¢ T n+<äs÷¡ s¡ø£ s¡ø±\ ø±ø£s¡ |ü⁄e⁄«\T uÛ÷Ñ #·Áø±\T, ∫#·TãT&ÉT¢ ø±\TdüTHÔ êïs¡T. me]øÏ q∫Ã+~ yêfi¯ófl rdüTø=ì yÓ[¢ Ä ø±>∑&Ü\≈£î n+{Ï+#·Tø=ì yÓ*–+∫ ø±\Tdü÷Ô e⁄Hêïs¡T. n+<äsT¡ yêfi¯fl <Ós’ ê´ìï ã{Ϻ ø±ø£s¡ |ü⁄e⁄«\ qT+∫ u≤+ãT\ es¡≈î£ Áf…Æ #˚kÕs¡T. ø±*Ãq |ü⁄\¢*ï, ø±*q uÛÑ÷ #·Áø±*ï rdüT¬ø[fl ˙fi¯fl ‘={Ϻ˝À dispose #˚dTü HÔ êïs¡T ùd|ò>t ±. n<=ø£ ô|<ä› dü+‘·˝≤>± BbÕe[ ≥bÕdüT\ Á>±+&é ãù|ò ˝≤>± nì|æ+∫+~. Ç˝≤ ˇø£ 30 eT+~ ≈£î≥T+u≤\ yêfi¯fl |æ\\¢ T, ô|<ä\› T ˇø£ >∑+≥qïs¡ ô|’>± ø±˝≤Ãs¡T BbÕe[ kÕe÷qT. n+<äT˝À ˇø£ s¬ +&ÉT s¡ø±\ ø±ø£s¡ |ü⁄e⁄« e‘·T\Ô T, d”eT ≥bÕø±j·T\T, ∫qï u≤+ãT\T, ô|<ä› u≤+ãT\T, ô|’øÏ m–πs u≤+ãT\T, ∫#·Tà |25


26|


ãT&ÉT,¢ uÛ÷Ñ #·Áø±\T, C…sTT+{Ÿ M˝Ÿ\T, #ÓH’ ê ˝≤+{°sïY u≤+ãT\T, Ák˛ºu˝Ÿ { ’… Ÿ u≤+ãT\T, ñ*¢bÕj·T u≤+ãT\T, ùdïø˘ ˝≤>± ô|’øÏ e#˚à q\¢ _fi¯fl\T, Ç+ø± ø=ìï Hê≈£î ‘Ó*j·Tì$ e⁄HêïsTT. n+<äs÷¡ ∫qï ø±ø£s¡ |ü⁄e⁄«\‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ ø=+#·+ ô|<ä$› yÓ*–+∫ ∫e]øÏ u≤+ãT\‘√ Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nj·÷´s¡T. e÷ bÕ|ü yÓTT<ä≥ yêfi¯fl neTà Ns¡ yÓqTø£qT+∫ uÛÑj·T+>± qø=ÿì #·÷dæ+~. ‘·sê«‘· ∫qï>± H˚qT m‘·TøÔ =ì ˇø£ ø±ø£s¡ |ü⁄e⁄«‘√ yÓTT<ä\T ô|&ç‘˚ ø=+#Ó+ ùd|ü{øÏ Ï u≤+ãT\T ø±\TkÕÔq+≥÷ s¬ &ç nsTT´+~. Hê ø£Hêï <Ûs’Ó ´¡ +>± ‘·qT uÛ÷Ñ #·Áø±\ <ä>]Z∑ øÏ yÓ[fl+~. n|ü⁄Œ&ÉT nì|æ+∫+~. Hê≈£î`eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Á|ür |ü+&ÉT>± eTq+ ô|<ä› yêfi¯fl+ ne&ÜìøÏ ñ |üj÷Ó >∑ |ü&TÉ ‘·T+<˚y÷Ó q$. e÷ |æ\\¢ ≈£î uÛj Ñ T· + ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d+æ ~ Ä s√E |ü+&ÉT>∑. Ç˝≤ n+<äs¡÷ ø±\TdüTÔ+fÒ, bò˛{À\T rj·TeTì ˇø£ ùdïVæ≤‘·T&çøÏ |ü⁄s¡e÷sTT+#ê&ÉT eT<ÛTä . n‘·qT Ä>∑≈î£ +&Ü n+<ä]ì bò˛{À\T rdü÷HÔ ˚ e⁄Hêï&ÉT. nø£ÿ&É≈î£ e∫Ãq ne÷àsTT\T n+<äs÷¡ eT+∫>± Ns¡\˝À ‘·j÷· s¡sTT´ e#êÃs¡T. yêfi¯fløÏ Ä >∑Ts¡TÔ ø√dü+ Ä– eTØ bò˛{À\T ~>∑T‘·THêïs¡T. $»jYT, Ç+Á<ä ø£*dæ ˇø£ bòÕ´wüHé c˛ ˝≤>∑ nπs+CŸ #˚kÕs¡T. ne÷àsTT*ï n+<ä]ì ì\T#√ô|{Ϻ yÓqTø£ u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À ∫#·TÃãT&É¢ yÓTs¡T|ü⁄\‘√ bò˛{À\T rkÕs¡T. n+<ä] n+<äyTÓ qÆ Ns¡\‘√ nø£ÿ&É ˇø£ eT˙wt eT˝ÀΩÁ‘ê bòÕwüHcé ˛ ˝≤>∑ nì|æ+∫+~. Ç˝≤ ˇø£ >∑+≥ ô|’H˚ »]>±ø£ Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´+y˚Tdæ+~. nyÓT]ø±˝À nB ˇø£ _J ø£eT÷´ì{°˝À Ç˝≤ u≤+ãT\T ø±\Ã&ÜìøÏ m˝≤ M\sTT´+~? eT<ÛTä Ç~ m˝≤ #˚jT· ´>±*>±&ÉT nì? |üøÿ£ q e⁄qï Áô|ò+&éì n&ç–‘˚ #ÓbÕŒ&ÉT ` eT<ÛTä á bÕغ >∑T]+∫ yêfi¯fl ø£eT÷´ì{° yêfi¯fl n+<ä] <ä–Zsê &çdüÿdt #˚dæ ôdŒwü˝Ÿ |ü]àwüHé rdüT≈£îHêï&ÉT nì. Hêπø ì»+>± yêyé nì|æ+∫+~. ‘·qT m+‘· Á|üjT· ‹ï+∫ ñ+{≤&√ ‘·qøπ ‘Ó*j·÷*. á dü+<äs“¡ +¤ ˝À eT<ÛTä k˛˙ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*. eT<ÛTä ˙, k˛˙ ˙ #·÷ùdÔ yÓ+≥H˚ n+<ä]øÏ >∑Ts¡T≈Ô î£ e#˚Ã~ yêfi¯fl Á|üXÊ+‘·‘.· Ç<äs› ÷¡ m|ü⁄Œ&É÷ Áô|ò+&û>¢ ± qe⁄«‘·÷ e⁄+{≤s¡T. Hê≈£î eT<ÛTä ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>±H˚ |ü]#·jT· +. nsTTHê #ê˝≤ Áô|ò+&û>¢ ± ñ+{≤&ÉT. ‘·qqT m|ü⁄Œ&É÷ ø√|ü+>±, ∫sê≈£î>± #·÷&É˝<Ò Tä . ∫e]øÏ ‘·qøÏ m+‘√ ÇwüºyÓTÆq wide receiver trade ì ]C…ø˘º #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü

qe⁄«‘·÷H˚ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. eT<ÛäT >∑T]+∫ Ç+ø± ø=ìï eT+∫ $wüj÷· \T e⁄HêïsTT ø±˙ ` H˚qT Ç~ ÁyêdüTqÔ ï f…+Æ øÏ Hê fantasy football {° + ø£ e ©¢ j · T sY ‡ MT<ä ‘· q {° + »>∑ < ˚ ø £ M s¡ T \T >¬ \TdüTHÔ êïs¡T. n+<äTøπ nì <ë#˚kÕ! Çø£ k˛˙˝À #ê˝≤ ôÁdÔø’ +Ï >¥ |ò#” s· Y qe⁄«. ‘·qT ø£fifl¯ ‘√ ≈£L&Ü qe«>∑\<äT. m|ü⁄Œ&É÷ #ê˝≤ ì+&ÉT>± qe⁄«‘·÷ |ü\ø£]dü÷Ô e⁄+≥T+~. Ä qe⁄«˙, n+<ë˙ï n˝≤H˚ ø£+{Ïq÷´ #ÓjT· ´eTì ø±uÀ\T, <˚e⁄&ÉT ‘·q≈£î Ç<äs› T¡ ≈£L‘·Tfi¯flì Ç#êÃ&ÉT. yê[fl<äs› ÷¡ Ç+‘· ô|<ä› bÕغì #ê˝≤ #·øÿ£ >± nπs+CŸ #˚XÊs¡T. n+<äs¡÷ ø±*Ãq ‘·sê«‘· n+<ä]ø° &çqïsY ≈£L&Ü BbÕe[ dü+Á|ü<ëj·T+‘√ #ê˝≤ d”«≥T¢, ˇø£ s¡ø+£ >± #ÓbÕŒ\+fÒ yÓTT‘·+Ô ÁuÒø˘ bòÕdtº fÒãT˝Ÿ ì+&Ü s¡ø£ s¡ø±\T d”«≥T¢ |ü]#ês¡T. ˇø£ y˚|⁄ü Ç˝≤ <˚oj·T dü+Á|ü<ëj·T+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ, ø=+‘·eT+~ mes√ $<˚o Áô|ò+&é‡ì |ü]#·jT· + #˚dTü ø=ì yêfi¯‘ ¢ √ m+C≤jYT #˚XÊs¡T. Ç+ø=ø£ yÓ|’ ⁄ü kÕΔìø£ ‘Ó\T>∑T sê»ø°j÷· \ ô|’ yê&ç y˚&ç #·sá »]–+~. Á|üdTü ‘ Ô · ‘êHê, Hê{≤ düu\ÑÛ >∑T]+∫, {≤+f…ø‡˘ >∑T]+N #ê˝≤ eT+~ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\ì ìwüÿs¡>¸ ± #Ó|Œü ˝Òø£ ø=+‘· bÕ*wt¶ >±H˚ #ÓbÕŒs¡ì nì|æ+∫+~. Ç+‘·˝ÀH˚ >=\T¢q qe⁄«\T, ô|<ä>› ± surprise nì ns¡T|ü⁄\T, düT˙‘· n+<äØï |æ\TdüT+Ô ~. ás√E ÁøÏw,íü p©yêfi¯fl 12th anniversary n+≥ s¡+&ç s¡+&ç nì. n˝≤ yêfi¯ófl ø π ≈£î ø£{Ÿ #˚XÊs√ ˝Ò<√, yêfi¯flì nyÓT]ø± »+≥ ˝≤>± ˇø£kÕ] eTT<äT› ô|≥Tºø√eTì n+<ä] Äø£‘êsTT ã\e+‘·+. eTH√, $»jYT ø£*dæ yê[fl<äØ› ï m+‘· <ä–sZ ≈¡ î£ HÓ{HºÏ ê ø±˙, yê[¢<]›ä eTTU≤©ï n&ÉT>∑T <ä÷s¡+ ø£+fÒ <ä–sZ ≈¡ î£ »s¡|˝ü øÒ £ b˛j·÷s¡T. ãj·T≥ n+‘·>± e÷{≤¢&˚ ÁøÏwíü ≈£L&Ü Çã“+~>± yÓTTK+ ô|{Ϻ _>∑TdüT≈£îb˛j·÷&ÉT. Çø£ p© dü+>∑‹ düsπ dü]. No Way nHêïs¡TÇ<äs› ÷¡ . á ˝À|ü⁄˝À eT<ÛTä ô|<ä>› ± ªª@yÓ÷jYT k˛˙, M[fl<äs› ÷¡ dæ>T∑ |Z &ü TÉ ‘·Tqï≥T¢Hêïs¡T. nyÓT]ø£Hé eTT<äT› m˝≤ ô|≥Tºø√yê˝À ˇø£kÕ] eTq+ #·÷|æ<ë›+sêμμ n+≥÷ ‘·q eTqdüT˝Àì ∫*|æ ø√]ø£qT ãj·T≥ ô|{≤º&TÉ . k˛˙ ô|<ä>› ± q$«+~. n+<äs÷¡ eTTdæ eTTdæ>± qe⁄«<ëeTì Á|üjT· ‹ï+∫Hê M\T ø±ø£ ô|<ä>› ±H˚ >=\T¢q qyê«s¡T. Ä qe⁄«\‘√, BbÕe[ ≥bÕdüT\‘√, d”«≥¢‘√, eT+∫ n‹<Û´ä +‘√ m|ü⁄Œ&√ Hê ∫qï|ü⁄Œ&ÉT »s¡T|ü⁄≈£îqï BbÕe[ì >∑Ts¡T≈Ô î£ ‘Ó∫Ã+~. n|üŒ{ÏøÏ ns¡sΔ êÁ‹ ø±e&É+‘√ n+<ä]ø° <∏ë+ø˘‡ #Ó|Œæ Ç+{ÏøÏ ãj·T˝Òs› êeTT. ø±s¡T yêfi¯fl ø£eT÷´ì{°˝À qT+∫ |27


28|


ãj·T≥≈£î sê>±H˚ düT˙‘· n&ç–+~. ªª@eT+&û, Çyê«fi¯ potluck ˝À MTs¡T b˛{≤{À ø£ÁØ ‹Hêïsê? n~ H˚qT #˚XÊqT. fÒdºt u≤>∑T+<ë?μμ nì. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ n+‘· ô|<ä› bÕغ˝À, nìï e+≥ø±˝À¢, ‘·q b˛{≤{À ø£ÁØ mø£ÿ&É e⁄+<√, H˚qT ‹HêïH√ ˝Ò<√, Hê≈£î >∑Ts¡T≈Ô î£ sê˝Ò<Tä . Hê u≤\V”≤q‘· ø=B› H˚qT ì»+ #Óù|ŒkÕqT. Hê≈£î >∑Ts¡T≈Ô î£ ˝Ò<ìä , <ëìøÏ e÷ Ä$&É ø£fifl¯ ˝À¢ ø√|ü+. á Flower Mound |ü⁄e⁄«\˝À BbÕe[ C≤«\\T, ˙ |ü⁄e⁄«˝≤¢+{Ï ø£fifl¯ ˝À¢ ø√|ü|⁄ü C≤«\\T s¬ +&É÷ n+<ä+>±H˚ e⁄+{≤sTT düTe÷ nì dü]› #Ó|⁄ü Œø=ì, bÕغ C≤„|øü ±\ì HÓeTs¡yd˚ Tü ≈£î+≥÷, ìX¯ÙãΔ+>± Plano øÏ Á&Óy’ é #˚jT· &É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT.

` Ä<ëHé kÕãT

***

BbÕe∞! BbÕe∞, X¯óuÛÑ BbÕe∞! •e BbÕ∞, eTVü‰<ëq+<ä øπ ∞! eTq bÕbÕ\qT, XÊbÕ\qT s¡÷|ü⁄ e÷|æq ø±∞, eTVü‰ ø£sê∞! nX‚wü eTTì e÷qdü düs√es¡+˝À $X‚wyü TÓ Æ $Vü≤]+∫q |ü⁄D´ eTsê∞! uÛ÷Ñ ]~q+, uÛ≤s¡rj·T\ |üs«¡ ~qyéT! dü>s∑ «¡ ~q+, $X¯« $U≤´‘· $»j·T~qyéT! mHÓïH√ï BbÕ\T áy˚fi¯ HÓy’ <˚ ´ä yéT! eT¬sH√ï r|æ C≤„|øü ±\T nqTuÛyÑ ø’Ó y£ <˚ ´ä yéT! á y˚fi¯ yÓ\dæq uÛøÑ ÔÏ CÀ´‹ø£\T, yÓ\T>∑T y˚~ø£\T, C≤„q B|æø\£ T, |ü\T≈£î, düTø£sà¡ \≈£î Á|ü#√<äø±\T! dü\T|ü⁄, ø£*<√cÕ\≈£î ‹˝À<äø±\T! $k˛Œ≥ø£ ≥bÕ ø±\ ∫≥|ü≥\T, #Û≥ · #Û≥ · \T, Äràj·TT\≈£î |ü\ø£]+|ü⁄\ eTT#·Ã≥\T, q÷‘·q e<Û÷ä es¡T\≈£î düsd¡ ü ù|{Ïø\£ T, øÏsê‘·ø£ qs¡ø±düTs¡T\≈£î düàXÊq yê{Ïø\£ T! düìàÁ‘·T\≈£î, düTã+<ÛTä e⁄\≈£î, X¯óuÛøÑ ±qTø£\T, •e <ësTTø£\T! B|üø±+‘·T\‘√ Á|ü|+ü #êìøÏ XÊ+‹ ø±qTø£\T! Äu≤\>√bÕ˝≤ìøÏ dü+‘·‘· Á|üXÊ+‘· dü÷∫ø£\T! BbÕe∞, X¯óuÛÑ BbÕe∞! •e BbÕ∞, eTVü‰<ëq+<ä øπ ∞!

` &܈ˆ yÓ+ø£≥ mHé. sêE, myéT.&ç |29


30|


MT≈£î ‘Ó\TkÕ 1. |ü#÷ ì ô|f…˝º À $#·TÃø√qT+~, ‘Ó#T· Ãø√b˛‘˚q÷ >∑T#·TÃ≈£î+≥T+~. 2. dü÷s¡T´&ÉT #·÷&Éì >∑+>∑, #êø£* ñ‘·øì£ eT&ÉT>∑T. 3. Hê\T>∑T ø±fi¯fl q{≤], ‘√ø£˝ìÒ ‘={≤]. 4. n+>∑Tfi¯+ >∑~˝À ns¡y’Ó eT+~. 5. bı+∫ñqï <ÓjT· ´+, b˛sTTq #√≥˝≤¢ Á|ü‘´· ø£+å . C§qï\>∑&¶É XÊs¡<ä 6. n+>∑{À¢ ñ+{≤qT, n+^ Ç+{À¢ $|ü‘êqT, mes¡Hêï |ü≥Tº≈î£ +fÒ q÷‹˝À <ä÷≈£î‘êqT. 7. Ä≈£î n\eTT ø±<äTø±ì Ä≈£î|ü#÷ q, ø±j·÷ düTqï+ ø±<äT >±ì H√s¡T mÁs¡q. 8. #·øÿ£ #·øÿ£ ì #Ó+ãT. #ês¡\ #Ó+ãT, eTT+∫‘˚ eTTq>∑ì eTT‘ê´\ #Ó+ãT. 9. Ä≈£î ∫{Ïø¬ &ÉT, ø±j·T eT÷¬s&ÉT. 10. s¡dsü k¡ Õ\T ‹qï sêE ø£&TÉ |ü⁄˝À ù|>∑T˝Òe¢ ⁄. 11. Ç+{Ï˝À yÓTT>∑,Z M~Û˝À |ü⁄e⁄«. 12. sêÁ‹ #ê|ü⁄≈£î+≥T+~, |ü>\∑ T eTT&ÉT#·T≈£î+≥T+~. @$T≥~? 13. ø±fi¯ófl ˝Ò≈î£ Hêï q&ÉTdüT+Ô ~, ø£fió¯ fl ˝Ò≈î£ Hêï @&ÉTdüT+Ô ~. 14. ◊<äT>∑T]˝À ∫H√ï&ÉT, ô|[fløÏ e÷Á‘·+ ô|<√›&TÉ . 15. Hê ‘·*¢ düeTTÁ<ä+, Hê ‘·+Á&ç dü÷s¡T´&ÉT, H˚Hy˚ ÷Ó n+<ä]øÏ ø±yê*. 16. •esêÁ‹øÏ J&çø±j·T, ñ>±~øÏ }s¡>±j·T. 17. eTT>∑TsZ q¡ ï <äeTTà\T sêÁ‹+ãefi¯ófl q&ÉTdü÷HÔ ˚ ñ+{≤s¡T. 18. n+<äyTÓ qÆ düsd¡ Tü ‡˝À mÁs¡|≥ æ º ‘√ø£‘√ ˙fi¯ófl ‘ê>∑T‘·T+~. 19. ˇø£{Ï ˝Ò|‘ æ ,˚ s¬ +&ÉT }>∑T˝≤&ÉT‘êsTT. 20. ø±qsêì n&É$˝À ˙fi¯ófl ˝Òì eT&ÉT>∑T, ˙fi¯ófl ˝Òì eT&ÉT>∑T˝À ø±qsêì ì|ü. 21. CÀ&ÉT >∑Ti≤¿\ MT<ä ˇø£ÿ&˚ sêE. 22. yÓ+fÒ ñ+≥T+~, #˚‹øÏ e÷Á‘·+ ∫ø£ÿ<äT. 23. yÓsTT´ ø£+&É¢ |ü⁄* y˚≥≈£î yÓ[fl+~. 24. ø±j·Tø±ì ø±j·T. 25. <√ôd&ÉT ˙fi¯fl˝À <=s¡kÕì »\ø±˝≤&ÉT‘√+~. (düe÷<ÛëHê\T |ü⁄≥ 45 ˝À)

|31


32|


Mahatma Gandhi The Father of the Nation The term "non-violence" is often linked with or even used as a synonym for peace, passivity and pacifism. Gandhi picked the charkha (spinning wheel) because the British colonial rule was wiping out India's textile production. Today's colonization is around patenting of life, genetic manipulation of food, monopolies over water, seeds, plants and animals. The Gandhian concept of the charkha was a symbol of self-entrepreneurship, which alone can help the nation protect its bio-diversity and provide sustenance to the poorest of the poor The Next Generation may wonder whether this The Greatest personality the world ever had seen, who preached Nonviolence and Ahimsa after the Lord Buddha IS none other than The Father of the Nation M K Gandhi who adorned the title of Mahatma and who is still called affectionately as Bapu Ji by all Indians. According to Gandhi Ji "Non-violence is

kind of person who was a real Karma yogi has ever walked on this earth. He was such a simple soul that he always liked to live in simple with high thinking. He was known for his tolerance preaching and unity of all religions of the universe.

not a garment to be put on and off at will. Its seat is in the heart, and it must be an inseparable part of our

Many Leaders of the world liked his way of living

being". Nonviolence is the practice of being harmless

and his preaching's of nonviolence with commitment.

to self and others under every condition. It comes

To name a few, Martin Luther King, Annie Besant,

from the belief that hurting people, animals or the

Khrushchev.

environment is unnecessary to achieve an outcome and refers to a general philosophy of abstention from violence based on moral, religious or spiritual principles Mahatma Gandhi leading a decades-long nonviolent struggle against British rule in India, which eventually helped India win its independence in 1947.

- Pooja Alla (Daughter of Dr. Alla Srinivasa Reddy and Mrs. Sudha) |33


34|


|35


36|


|37


38|


|39


40|


HÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\ n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± eTT–dæq {≤+f…ø‡˘ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ 6e yê]¸ø√e‘·‡e+: dü+^‘· kÕVæ≤‘·´ qè‘·´ düyT˚ àfi¯q+‘√ ø√˝≤Vü≤\+ ñ‘·sÔ ¡ f…ø‡£ dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ({≤+f…ø‡˘ ) ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ Ä<Û«ä s¡´+˝À ªªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \μμ 6e yê]¸ø√‘·‡e+ ôdô|º+ãsY 22, 2013 ‘˚~ kÕΔìø£ ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt eT\+ø±s¡ ns√ú&Üø˘‡ #·]Ã˝À kÕVæ≤‘·´y˚~ø£ düeTq«j·Tø£sÔ¡ leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä n<Û´ä ø£‘ å q· ìs¡«Væ≤+#·ã&çq~. Á|üyêdü+˝À ìsê≥+ø£+>± 74 HÓ\\ bÕ≥T Äs¡T yê]¸ø√‘·‡yê\T n‘·´+‘· |òTü q+>± ñ‘·eÔ T kÕVæ≤r y˚‘\Ô· q&ÉTeT kÕVæ≤‘·´ dü<dä Tü ‡\T ìs¡«Vü≤+#·&+É á dü+düú $X‚w+ü . &Ü\¢dt ÁbÕ+rj·T uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\T, kÕVæ≤r Á|æjT· T\T, dü+^‘·, ≈£L∫|üP&ç, C≤q|ü<ä qè‘·´ ø£fi≤ø±s¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À, n‘·´+‘· Ädüø‘ ÔÏ √ á düe÷y˚XÊìøÏ $#˚ÃkÕs¡T. kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düeTq«j·Tø£sÔ¡ leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä ‘·eT kÕ«>±‘√|üHê´dü+˝À HÓ\HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\ 6e yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ, eTTK´ n‹<∏äT\øÏ, Áù|ø£≈å î£ \+<ä]ø° |òTü q+>± kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. {≤+f…ø‡˘ ø±s¡´<ä]Ù eT]j·TT kÕVæ≤‘·´y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´&ÉT l C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+ l |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD≤#ês¡T´\T >±] X¯‘»· j·T+‹ dü+<äs“¡ +¤ >± ªªáj·Tq Ä<ÛTä ìø£ eTVü‰ø±e´+>± |ü\Te⁄s¡T |ü+&ç‘·T\T n_Ûe]í+#˚ •e‘ê+&Ée ø±e´+ jÓTTø£ÿ düèwæºø£s¡Ô, ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤rø±s¡T\˝À nÁ>∑>∑DT´&ÉT, ãVüQu≤cÕ ø√$<äT&ÉT, ‘Ó\T>∑T |ü<ë\‘√ •e‘ê+&Ée+ Ä&ç+∫q ø£$μμ nì >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. {≤+f…ø‡˘ ø±s¡´es¡Z ãè+<ä+ eT]j·TT n‹<∏Tä \ eT<Û´ä »]–q CÀ´‹ Á|ü»«\q˝À, ªªdüsd¡ «ü ‹ |ü⁄Á‘·μμ l |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD #ês¡T´\T >±]øÏ qeTdüT‡e÷+»* n]Œdü÷Ô leT‹ CÀ´‹ kÕ<ÛTä eT]j·TT ∫Hêïs¡T\T eTVæ≤‘· »+π>{Ï, H˚V≤ü <Ûsä à¡ |ü⁄s¡+, Á•j·T yêdüÿs¡¢ <˚Xu¯ øÑÛ ÔÏ ^‘·+‘√ düuqÑÛ T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + n<Û´ä ø£&å TÉ l eT+&ÉTe düTsπ wt ‘·eT dü+<˚X+¯ ˝À ªª‘Ó\T>∑T u≤cÕ kÕVæ≤‘·´ dü+düÿ è‹øÏ ì\j·TyÓTqÆ &Ü\dt q>∑s+¡ ˝À {≤+f…ø‡˘ dü+düú ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ø±s¡´Áø£e÷\T n‘·´+‘· Ä<äsD ¡ bı+<äT‘·Tqï+<äT≈£î ‘·eT≈£î >∑s«¡ +>± ñ+<äì, á ìs¡+‘·s¡ Á|üÁøÏjT· qT uÛ≤$‘·sê\≈£î

n+~+#˚ ~X¯>± Á|üj÷· DÏ+#ê\ìμμ ø√sês¡T. nq+‘·s+¡ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düeTq«j·Tø£sÔ¡ leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä ªª‘Ó\T>∑T ‘˚»düT‡qT K+&Ü+‘·sê\˝À $düÔ]+|üCÒdü÷Ô, πøe\+ dü«<˚X¯eTT˝Àì Ä+Á<Ûä kÕ+düÿ è‹ø£ kÕVæ≤r eT÷s¡T\Ô H˚ ø±≈£î+&Ü, <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ì, Ä+Á<Ûä kÕs¡d«ü ‘· eT÷s¡T\Ô +<ä]˙ á y˚~ø£ ô|’ dü‘ÿ· ]+∫ ‘·]+#ê\H˚<˚ HÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ dü+ø£\Œ+μμ nHêïs¡T. kÕVæ ≤ ‘· ´ y˚ ~ ø£ yÓ T T<ä { Ï uÛ ≤ >∑ + Ä+Á<Û ä kÕVæ ≤ ‘ê´ìπ ø ø£*≈£î‘·TsêsTT>± uÛ≤dæ\T¢‘·Tqï ncÕºe<Ûëq+ ø±s¡´Áø£eTeTT &܈ˆ qsê\ sêe÷¬s&ç¶ >±s¡T, dü+<Ûë‘· &܈ˆ |üP<ä÷s¡T »>∑BX¯«s¡Hé, |üè#Û÷ ≈¤ î£ \T &܈ˆ q+<äeT÷] ˝øÏàå bÕs¡«‹ >±s¡T, &܈ˆ Eyê«&ç s¡eTD, l eT<äT≈› L£ ] #·+Á<äV‰ü dt, l nq+‘Y eT\¢es¡|⁄ü , l ø±» düTsπ wt, leT‹ bÕ\÷] düT»q, l #·øÿ£ j·T´, &Ü.∫+‘·|*ü ¢ –]C≤ X¯+ø£s‘ Y √ ø±s¡´Áø£eT+ n‘·´+‘· ÄdüøøÔÏ s£ +¡ >± »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ l sêj·Tes¡+ uÛ≤düÿsY ˝ÒK≈£î\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. eTTK´n‹~∏ ncÕºe<Ûëì &܈ˆ qsê\ sêe÷¬s&ç>¶ ±]ì ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T n<Û´ä ≈£îå &ÉT l eT+&ÉTe düTsπ wt eT]j·TT bÕ\ø£ eT+&É* n~Û|ü‹ l ˝≤e⁄ sêeTø£èwüí <äTXÊÙ\Te‘√ eT]j·TT ø±s¡´<ä]Ù l C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+ ªne<Ûëq øödüTÔuÛÑ nH˚ _s¡T<äT‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\ø£ eT+&É* düuTÑÛ ´\T l n»jYT s¬ &ç,¶ &Ü.dæ ÄsY sêe⁄, ‘·øD å£ |üPsê«<Ûä´ø£å\T leT‹ <äeTàqï ^‘·, ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî&ÉT l ø±ø£s¡¢ |41


42|


kÕVæ≤‘ê´_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü ùde\+~+#ês¡ìμμ n_Ûq+<äHê|üPs¡«ø£+>± kÕ«>∑‹+#ês¡T.

$»j·TyÓ÷Vü≤Hé, ñbÕ<Û´ä ø£&å TÉ &Ü.}]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç,¶ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù l ñ|üŒ\bÕ{Ï ø£ècÕís¬ &ç,¶ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T l H˚\ø£+{Ï düTuÛ≤wt, l eT\¢es¡|⁄ü nq+‘Y, l Ms¡|í ⁄ü ∫qdü‘´· +, l #êeT≈£Ls¡ u≤*ÿ, l ø£q|ü]Ô X¯•, leT‹ eq+ CÀ´‹, leT‹ o\+ ø£èwüyí D ˚ ,Ï ø√XÊ~Ûø±] leT‹ eT+<ë&ç Ç+<äTs¬ &ç,¶ dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±] l ∫{Ïeº T\¢ s¡|Tüò T, ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T, leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<,ä l s√&ɶ sêeTø£èwüí s¬ &ç,¶ l |ü⁄qï+ dürwt, l Äj·TT\÷] ãdæ«, l øö‘ê n•«Hé, |üè#·Ã¤≈£î\T, ˝ÒK≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Hê{≤´+»* ≈£L∫|üP&ç dü÷ÿ˝Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y leT‹ l\‘· dü÷] •wü´ ãè+<ä+ }‘·TøÔ ±ÿ&ÉT yÓ+ø£≥ø£$ sêdæq ªÁã+<ëeq ì\j˚Tμ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq‘√ Áù|ø£å≈£î\ H˚Á‘ê\øÏ sê<Ûëø£èwüßí\ ãè+<ëeq n+<ëìï y˚~ø£ô|’ #·÷|æ+#ês¡T. Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\ Hêsêj·TD k˛ÔÁ‘·+ô|’ yê] qè‘ê´ìï n‘·´<äT“¤‘+· >± Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT &܈ˆ }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰ s¬ &ç¶ H˚{Ï $X‚wü n‹~∏, ñ|üHê´dü ø√øÏ\ &܈ˆ q+<äeT÷] \øÏàå bÕs¡«‹ >±]ì düu≈ÑÛ î£ |ü]#·jT· + #˚d÷ü Ô ªª@&˚fifl¯ ÁbÕj·T+qT+&˚ ø£$‘·«+ Áyêj·T&É+˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs∫¡ , Hê>±s¡Tq® $X¯«$<ë´\j·T+ qT+&ç @+.@, ‘Ó\T>∑T $X¯«<ë´\j·T+ qT+&ç m+.|ò˝æ Ÿ eT]j·TT &Üø£sπº {Ÿ |ü{≤º\qT |ü⁄#·TÃ≈£îì, dü+düÿè‘ê+Á<Ûä n<Ûë´|ü≈î£ \T>± ˇø£ <äXÊã› ø±\+ bÕ≥T ñ‘·eÔ T ùde\+~+∫, ªªÁX¯eTDø£+μμ ªªH˚‘êJμμ qe\\<ë«sê düè»Hê‘·àø£ s¡#·sTTÁ‹>±, ªªyÓ\T>∑T <ës¡T\Tμμ <ÛësêVü≤Væ≤ø£ <ë«sê e÷qe $\Te\qT $X¯Bø£]dü÷Ô ªªm<äTs¡T ˝Òì eTìwæμμ mHé.{Ï.ÄsY düVü≤<Ûäs¡à#ê]DÏ>± dü+düÿè‘ê+Á<Ûä uÛ≤cÕ

Hê{≤´+»* ≈£L∫|üP&ç dü+düú n~ÛH˚Á‹, ªªHê≥´ ø£fi≤ #·÷&ÜeTDÏμμ leT‹ l\‘· dü÷] |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+‘√ &Ü.\ø°àå bÕs¡«‹ì >ös¡$+#ês¡T. ªª‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ yÓ’<äTwü´+μμ Á|ü<Ûëq n+X¯+>± Á|üdü+–dü÷Ô, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü |ü⁄≥Tº |üPs√«‘·Ôsê\qT, Wqï‘ê´ìï, uÛ≤wü˝À Ç$T&çjT· Tqï $X‚wü dü+|ü<qä T n_Ûe]íd÷ü ,Ô Væ≤e÷\j·÷\ ˝≤+{Ï ‘˚HÓ‘·Tf…º˝Àì Á|ü‹ u§≥÷º ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü e÷<ÛäTsê´ìï dü÷∫düT+Ô <ä+≥÷ kÕ–q Á|üd+ü >∑+ n+<ä]˙ $X‚w+ü >± Äø£≥Tºø=+~. düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä eT]j·TT leT‹ n‘·\Ô ÷] $»j·T\øÏàå dü+j·TTø£+Ô >± <äTXÊÙ\Te‘√ eT]j·TT &Ü. }]$T+&ç qs¡d+æ Vü‰ s¬ &ç¶ ªª‘Ó\T>∑T ◊X¯«s¡´ •s√eTDÏμμ _s¡T<äT‘√ &Ü.\ø°àå bÕs¡«‹ >±]øÏ C≤„|øæ q£ T n+~+#ês¡T. leT‘· dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä Á|üeTTK |ü˝…¢|ü<ë\ C≤q|ü<ä >±j·T≈£î&ÉT l #êø£{Ï s¡$ì düu≈ÑÛ î£ |ü]#·jT· + #˚d÷ü Ô ªª n‹ ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ C≤q|ü<ë\qT |ü˝≥ ¢… ÷s¡T qT+&ç |ü≥D º ≤ìøÏ yÓ÷düTø=∫Ã, n≥T n~˝≤u≤<é qT+&ç Ç≥T nyÓT]ø± es¡≈î£ C≤q|ü<ä dü+^‘· qè‘ê´\‘√ n+<ä] Vü≤è<äj÷· \qT <√#·Tø=ì, Ä~yêdüT\ KC≤Hê n+<ä#·+<ë\T, n\+ø£s¡D\T, yêdüÔ$ø£ J$‘êqTuÛ≤yê\qT ∫+<äT\T y˚d÷ü Ô »qu≤VüQfi≤´ìøÏ |ü+∫ô|{Ï,º ãT*¢‘sÓ ¡ ìs¡«Væ≤+∫q |ü\T b˛{°\˝À mH√ï ñ‘·eÔ T |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äTø=ì, |ü˝¢… |ü<ë\ n+<ë\≈£î yÓTs¡T>∑T\T ~<äT‘ › ÷· , ‘Ó\T>∑T eT]j·TT >√+&û uÛ≤wü C≤q|ü < ä dü + ^‘· , qè‘· ´ ø£ fi ¯ ≈ £ î $X‚ w ü ùde\+~+#ês¡ ì μμ ø=ìj·÷&Üs¡T. sπ ˝≤ sπ sπ ˝≤ l #êø£{Ï s¡$ C≤q |ü<ä >π j·÷\‘√, #·øÿ£ {Ï |ü˝¢… |ü<ë\‘√ Áù|ø£≈å î£ \ Vü≤è<äj÷· \˝À ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+bÕs¡T. e]ø√‘· ˝≤+{Ï <äèXÊ´\ yÓ|’ ⁄ü Áù|ø£≈å î£ \ eTqdüTqT eT[fl+∫, |ü˝≥ º… ÷] n+<ë\qT y˚~ø£ ô|’ #·÷|æ+#·>±, leT‹ XÊ+‹ q÷‹ ãè+<äeTT C≤q|ü<ä qè‘ê´\‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï Äq+<äu]ÑÛ ‘·+ #˚XÊs¡T. l #êø£{Ï s¡$ì {≤+f…ø‡˘ ñ‘·sÔ ê<Û´ä ≈£îå &ÉT l ø±ø£s¢¡ $»j·TyÓ÷Vü≤Hé eT]j·TT leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä XÊ\Te‘√ dü‘ÿ· ]+#ês¡T dü+düú n<Û´ä ø£&å TÉ l eT+&ÉTe düTsπ wt C≤„|øæ ‘ £ √ düHêàì+#ês¡T. |43


44|


á eT<Û ˚ ´ $&É T <ä ˝ … ’ , »Hê<ä s ¡ D bı+~q dæ ì e÷ dü+uÛ≤wüD\qT k˛<ëVü≤s¡D+>± $e]dü÷,Ô kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´&ÉT l Äj·TT\÷] ãdæ« Á|üeTTK e÷≥\ s¡#s· TT‘· l ø√q yÓ+ø£{ŸqT düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô ªªsê»ø°j·T ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫, j·÷<äè∫äø+£ >± #·\q ∫Á‘·s+¡ >∑+˝À ìsêà‘·>± Á|üy•˚ +∫, q≥T&ÉT>±, <äsÙ¡ ≈£î&ÉT>± $_Ûqï bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q|üŒ{Ïø,° <ë<ë|ü⁄ eTTô|’Œ¤ ∫Á‘ê\≈£î Vü‰dü´ dü+uÛ≤wüD\ s¡#s· TT‘·>± #Ós>¡ ì∑ eTTÁ<ä y˚ d æ , ø√{≤¢ ~ ‘Ó \ T>∑ T yê] Vü ≤ è<ä j · ÷ \˝À dü T dæ ú s ¡ kÕú q + dü+bÕ~+#·Tø=ì, Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\ C≤_‘ê˝À $q÷‘·ïyÓTÆq bÕÁ‘·\≈£î dü]ø=‘·Ô XË*’ ˝À e÷≥\qT »‘·|]ü ∫, ñ‘·eÔ T s¡#s· TT‘·>± mH√ï |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ $»j·T &Û+É ø± yÓ÷–+#ês¡ìμμ n_Ûe]í+#ês¡T. ªªdæ˙ dü+uÛ≤wüD\T ` Á|üdTü ‘ Ô · b˛ø£&\É Tμ n+X¯+ ô|’ X¯‘»· j·T+‹ »s¡T|ü⁄≈£îqTï uÛ≤s¡rj·T #·\q∫Á‘· s¡+>∑+˝Àì Á|ü<ëÛ q |òTü {≤º\qT $e]+#ês¡T. l ø√q yÓ+ø£{Ÿ >±s¡T dæ˙ e÷≥\T eTT#·Ã{Ï+#·>± kÕúìø£ ∫Hêïs¡T\T »+π>{Ï eTVæ≤‘·, <Ûsä à¡ |ü⁄s¡+ H˚V≤ü , b˛\es¡+ <ÛTä ´‹, yêdüÿs¡¢ Á•j·T ªª e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï eT˝…|¢ Pü <ä+&Éμμ >±Hêìï $ì|æ+∫ Áù|ø£≈å î£ \ Á|üX+¯ dü\qT n+<äTø=Hêïs¡T. eTTK´ n‹~∏ l ø√q yÓ+ø£{Ÿ >±]ì ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T l #êeT≈£Ls¡ u≤*ÿ eT]j·TT l Ä~uÛ≥ Ñ ¢ eTùV≤wt dü+j·TTø£+Ô >± <äTXÊÙ\Te‘√ eT]j·TT l eT\¢es¡|⁄ü nq+‘Y C≤„|øæ \£ ‘√ dü‘ÿ· ]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z ãè+<ä+ e+<äq düeTs¡ŒD #˚d÷ü Ô ñ‘·sÔ ¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + yê] HÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHïÓ \ 6e yê]¸ø√‘·‡e+ dü<dä Tü ‡˝À bÕ˝§Zqï eTTK´ n‹<∏Tä \≈£î, kÕúìø£ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ø£è‘·»‘ „ \· T ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ b˛wüø£ <ë‘·\T l n»jYT ¬s&ç¶, leT‹ dæ+–¬s&ç¶ XÊs¡<ä, eTq dü+düú≈£î Ä]Δø£ düV‰ü j·T+ n+~düTqÔ ï bÕ¢{qÏ + kÕŒq‡sY‡ (u≤e]à _sê´ì bÕsTT+{Ÿ, eTj·T÷] Ç+&çjT· Hé s¬ kÕºs¬ +≥T, yÓTÆ {≤ø˘‡ ô|ò\’ sY), >√˝Ÿ¶ kÕŒq‡sY‡ (Vü≤√¬sC≤Hé Á{≤yÓ˝‡Ÿ , bÕ´s¡&C’Ó Ÿ _sê´ì bÕsTT+{Ÿ, |üd+ü <é Ç+&çjT· Hé øÏ«JHé, k‘Y bò˛sYÿ &Ó+≥˝Ÿ, &çdÿü esY Á{≤yÓ˝,Ÿ $wt bÕ˝…|⁄ü {≤ø˘‡ düØ«düT), dæ\«sY kÕŒq‡sY (j·TTìø±Hé Á{≤yÓ˝)Ÿ , n˝≤Œ¤V‰ü s¡+, ‘˚˙s¡T düs|¡ süò ê #˚dqæ dü«>∑èVü≤ Ç+&çjT· Hé s¬ kÕºs¬ +{Ÿ≈î£ ø£è‘·»‘ „ \· T ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T.

ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq $$<Ûä kÕVæ≤r Á|æj·TT\≈£î, y˚~ø£ ø£ * Œ+∫q ôdsTT+{Ÿ y˚ T Ødt eT\+ø±s¡ Äs√ú & Üø˘ ‡ #· ] à j·÷»e÷Hê´ìøÏ, Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷˝…’q <˚dæbÕ¢C≤ (&Ü. |ü⁄≥º|ü]Ô ø£èwüí yÓ÷Vü≤Hé, l eTH√Vü≤sY ìeTà>∑&)¶É , @ø˘ q»sY, s¬ &çj÷Ó KTwæ, {°M 9 (leTT\T¢≈î£ ≥¢ yÓ+ø£{)Ÿ , ‘Ó\T>∑TeHé ªª{ÀØμμ sπ &çj÷Ó , {°M 5 (l düd+” ùwø˘), m+ø£HïÓ ø˘\º ≈£î ø£è‘·»‘ „ ê |üPs¡«ø£ n_Ûq+<äqeTT\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ôdô|º+ãsY 22, 2013 &Ü\¢d/t bò˛s¡Teº sY,Ô f…ø‡£ dt

***

MT≈£î ‘Ó\TkÕ? ` »yêãT\T 1. yÓTT>∑*|ü⁄e⁄« 2. ø=ã“]ø±j·T ˙fi¯ófl 3. eT+#·+ 4. n–Zô|f…º 5. ˙&É 6. ns¡{|Ï +ü &ÉT 7. ∫\Tø£ 8. <√düø±j·T 9. eTTq>∑ø±j·T 10. |üfiflË + 11. >=&ÉT>∑T 12. <äT|üŒ{Ï/#ê|ü 13. y˚T|òTü +

14. ∫{Ïø¬ qy˚\T 15. ñ|ü 16. e÷$T&ç|+æ <Ó 17. >∑&j ç ÷· s¡+ 18. B|ü|⁄ü e‹Ô 19. Á‘êdüT 20. Äø£* 21. bÕe⁄ø√fi¯ófl 22. ˙&É 23. e\ 24. m+Á&Éø±j·T 25. yÓqïeTT<ä› |45


46|


|47


48|


˙{Ï nedüs¡+ Á|ü | ü + #· ˝ À ñqï nìï Je⁄\T eT]j· T T e÷qe⁄\T J$+#·{≤ìøÏ ˙s¡T eTTK´yÓTqÆ Ä<Ûës¡eTT. Á‘ê>∑{≤ìøÏ, s√Eyê] nedüsê\≈£î ˙s¡T #ê˝≤ nedüs¡+, ndü\T ˙s¡T ˝Òø£b˛‘˚ düèùwº ˝Ò<Tä . ˙{ÏqT+&˚ düèwæº yÓTT<ä\sTTq~. yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ ˙{ÏqT+&ç ∫qï Je⁄\T |ü⁄{≤ºsTT. ‘·sT¡ yê‘· yê{ÏqT+&ç »+‘·Te⁄\T e#êÃsTT. »+‘·Te⁄\ qT+&ç e÷qe⁄&ÉT e#êÃ&ÉT. á Á|ü|+ü #·+˝À @ Je⁄\≈£î ˝Òì e÷qe⁄\≈£î e÷Á‘·y˚T ñqï >=|üŒ \ø£åD≤\T $#·ø£åD≤X¯øÏÔ, e÷{≤¢&>É \∑ >∑&+É , Ç˝≤+{Ï n<äT“¤‘· \ø£D å ≤\T >∑\ e÷qe⁄&ÉT ˙{Ï nedü s ¡ + ‘Ó * dæ q e÷qe⁄&É T ˙{Ï ô |’ @ $<Û ä + >± Á|ü u Û ≤ e+ #·÷|ü⁄‘·THêï&√ #·÷<ë›+. nìï Je⁄\≈£î m+‘√ nedüs¡yÓTÆq ˙{Ïì ø±bÕ&É≥+ e÷qe⁄\ ø£˙dü u≤<Û´ä ‘·. ø±ì n˙ï ‘Ó*dæq e÷qe⁄&ÉT <˚ìqT+&ç e#êÃ&√ <ëìH˚ HêX¯q+ #˚ùd $<Û+ä >± ˙{Ïì ø£\Twæ‘+· #˚dTü HÔ êï&ÉT, eè<Ûë #˚dTü HÔ êï&ÉT eT]j·TT ˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&˚≥≥Tº #˚dTü HÔ êï&ÉT. #Ó‘·Ô,#Ó<ës¡+\qT #Ó‘·Ô ãT≥º\˝À |ü&˚j·T≈£î+&Ü mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É |ü&˚j·T&É+ eT]j·TT qB rsê\ <ä>∑Zs¡ düeTTÁ<ä rsê\ <ä>∑Zsê |ü&˚j·T&É+ <ë«sê ˙{Ïì ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔHêï&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ˝…øÿ£ ≈£î $T+∫ s¡kÕj·Tq bòÕ´ø£Øº \T ø£{ºÏ <ëì qT+&ç

e#˚à $wü|⁄ü s¡kÕj·THê\T ˙{Ï˝À ø£\T|ü&+É <ë«sê ≈£L&Ü ˙{Ïì ø£\Twæ‘+· #˚dTü HÔ êï&ÉT. mø£ÿ&É|&ü ‘ ç ˚ nø£ÿ&É Äqø£≥\º T ì]à+∫ es¡<ä\T e#˚Ã≥≥T¢ #˚dæ ˙{Ïì eè<Ûë #˚düTÔHêï&ÉT. Çfi¯ófl ø£≥º&É+ ø√dü+ #Ó≥¢qT q]øÏ y˚dTü HÔ êï&ÉT.n+<äTø£ì esê¸\T düØ>∑Z |ü&øÉ £ ˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&ÉT‘√+&ç. ˙s¡T ø£\Twæ‘+· ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\+fÒ #Ó‘Ô· mø£ÿ&É |ü&‘ ç ˚ nø£ÿ&É bÕs¡y˚j·T≈£î+&Ü #Ó‘·Ô ãT≥º˝˝À |ü&˚j·÷*. düeTTÁ<ä rsê\qT, qBrsê\qT #Ó‘Ô· ˝Ò≈î£ +&Ü X¯óÁuÛ+Ñ #˚j÷· *. s¡kÕj·Tq bòÕ´ø£Øº \ qT+&ç e#˚à $wü|⁄ü s¡kÕj·T\qT }]øÏ ãj·T≥e⁄qï eTT]øÏ ø±\Te˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ø£\bÕ*. #Ó≥¢qT qs¡ø£≥+ e÷ìy˚j·÷*. M˝…’qìï #Ó≥T¢ Hê{≤*. nedüs¡yÓTÆq Äqø£≥º\T ì]à+∫ ˙{Ïì ì\« #˚j÷· *. es¡|¸ ⁄ü ˙s¡T ≈£L&Ü C≤Á>∑‘>Ô· ± ì\« #˚j÷· *. nìï+{Ïø£+fÒ eTTK´+ eTq+ M≥ìï+{Ïì ‘Ó\TdüTø=ì Ä#·]+∫ sêuÀj˚T ‘·sê\øÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T#ÓbÕŒ*.

` yÓ\≥ ¢ ÷] X¯è‹

|49


50|


me] |üì yêfi‚fl #˚j·÷* nq>∑q>± ˇø£ }]˝À, ˇø£ nu≤“sTT ñ+&˚yê&ÉT. Ä nu≤“sTT m|ü&ÉT ø£w|ºü &ü ˚ yê&ÉT ø±<äT. n+<äTe\¢ Ä nu≤“sTTøÏ u≤>± ‘·qTï\T |ü&$˚ . ˇø£ s√E, Ä nu≤“sTT }]˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ, ˇø£ kÕ<ÛäTe⁄ ø£*kÕ&ÉT. Ä kÕ<ÛäTe⁄ Ä nu≤“sTT düeTdü´ì ‘Ó\TdüTø=ì, ˇø£ ñbÕj·T+ #ÓbÕÔ&TÉ . Ä ñbÕj·T+ @$T≥+fÒ Ä nu≤“sTTøÏ ˇø£ <ÓjT· ´+ ÇkÕÔ&TÉ . Ä <Ój÷· ´ìøÏ |üì #ÓjT· ´≥+ n+fÒ #ê˝≤ Çwü+º . |ü<ë›ø£ |üì #˚dTü +Ô &É≥+. <ëìøÏ |üì Çe«ø£b˛‘Ó u≤>± ø√|ü+ e∫à @<Óq’ #ÓjT· ´e#·Ã+≥. Ä nu≤“sTT <Ój÷· ´ìï d”«ø£]+#ê&ÉT. Ä kÕ<ÛTä e⁄, ªª z+ _Û+ ãTwt kÕ«Vü≤μμ, nì nHêï&ÉT. n|ü&ÉT ˇø£ ô|<ä› uÛ÷Ñ ø£+|ü+ e∫Ã+~. uÛ÷Ñ $T qT+&ç ˇø£ ô|<ä› <ÓjT· ´+ e∫Ã+~. Ä nu≤“sTT ÄX¯Ãs¡´b˛sTT #·÷düT+Ô fÒ ªªHê ù|s¡T b˛‘·qμμ, nì <ÓjT· ´+ n+~. ªªb˛‘·q, Hê Ç+{Ï |üìì #ÓsTT´μμ, nì nu≤“sTT nHêï&ÉT. ˇø£ ì$Twü+˝À Ä |üì nsTTb˛sTT+~. Ç{≤¢>π , #ê˝≤ |üqT\T b˛‘·qøÏ n|üŒ #ÓbÕŒ&ÉT. nìï |üqT\÷ yê&ÉT ì$TcÕ\˝À #˚ùdkÕ&ÉT. #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç+ø£ @|üqT\T $T>∑\ø£

b˛j˚Tdü]øÏ, Ä nu≤“sTTøÏ uÛj Ñ T· + y˚d+æ ~. ˇø£ ì$Twü+ nì b˛‘·qøÏ #Ó|Œæ kÕ<ÛTä e⁄ <ä>sZ∑ ø¡ Ï e#êÃ&ÉT. ªªqqTï MTπs s¡ø+åÏ #·+&çμμ, nì »]–+~ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÄ ≈£îø£ÿ ‘√ø£ì H˚sT¡ >± #ÓjT· ´eTì #Ó|ü μμ, nì kÕ<ÛTä e⁄ dü\Vü‰ #ÓbÕŒ&ÉT. n‘·qT <ÓjT· ´+ <ä>]Z∑ øÏ ‹]– yÓ[fl ≈£îø£ÿ jÓTTø£ÿ ‘√ø£ ìsƒês¡T>± #˚jT· eTì #ÓbÕŒ&ÉT. <ÓjT· ´+ Á|üjT· ‹ï+#ê&ÉT, eT∞fl eT∞fl Á|üjT· ‹ï+#ê&ÉT ø±˙ n‘·ì e\¢ ø±˝Ò<Tä . n+<äTø£ì <ÓjT· ´+ ∫es¡≈î£ <ä÷s¡+>± bÕ]b˛sTT+~. ‘·sê«‘· Ä nu≤“sTT ø£w|ºü &ü ç |üì #˚d÷ü Ô m|ü&É÷ dü+‘√wü+>± J$+#ê&ÉT. ˙‹: ˙ |üìì y˚¬s yêfi¯flì #Ój·T´eTì n&É>∑&É+ ø£Hêï qTy˚«#ÓjT· ´≥+ eT+∫~, X¯óuÛ+Ñ .

` ‘·TeT÷às¡T ‘˚»dæ«ì

|51


52|


|ü⁄≥Tºø£... Vü≤è<äjT· +˝À uÛ≤e $k˛Œ¤≥q+ »]– nø£så ê\ ˝≤yê ‘·q≈£î ‘·H˚ bı+– bı]˝Ò <ëø± Ä>±* ‘·|Œü ... y˚–s¡ |ü&≈É L£ &É<Tä ms¡Te⁄\÷ eT+<äT\÷ <Ûë‘·T |ü⁄w”º Ms¡´ |ü⁄w”º ø£*–+#·>\∑ y˚y÷Ó >±˙ ø£$‘· ;C≤ìï |ò\ü Bø£]+#·˝eÒ ⁄ uÛ≤e kÕ+Á<ä‘· ñ+&û ≈£L&Ü |ü\ø£˝ìÒ uÛ≤eq˝…H√ï Ç$ ø£ì|æ+#·ì >±j·÷˝≤¢ m<äqT dü\T|ü⁄‘·÷H˚ ñ+{≤jYT ø¬ ö≈£î <Óã“˝≤¢ eT~ì yÓT* ô|&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤jYT eT>∑{$Ï T ñ+&û |ò*ü +#·ì Ms¡´+˝≤ dæ–\Z CÒkÕÔsTT nsTTHê nø£så ê\T>± e÷Á‘·+ e÷s¡≈î£ +&Ü yÓTTsêsTTkÕÔjYT n|ü&ÉT ø±yê* ø£$øÏ #ê˝≤ düV≤ü q+ m<ä ãTs¡<ä ˙{Ï ãT>∑Z e<ä› ≈£Ls¡TÃì... m<äTs¡T#·÷d”... #·÷d” >∑õ>∑õ >∑+<äs¡ >√fi¯+ dü<Tä › eTDÏ>±ø±... Ä düeTj·T+ ÄdüqïyÓTqÆ |ü&ÉT ìs¡à\+>± düŒ{ ¤ øÏ +£ ˝≤ yÓTs¡Tdü÷Ô e#˚à n+<äyTÓ qÆ eT‘·‡´ø£q´˝≤¢+{Ï uÛ≤e ∫Á‘ê\ì n‹ düTìï‘·+>±

ˇ&çdæ |ü{.ºÏ .. ‘·q<Óq’ XË*’ <ës¡+‘√ e÷\ ø£{ºÏ q|ü&ÉT... nu≤“!!! n|ü&ÉT »s¡T>∑T‘·T+~ ˇø£ düèwæ.º ... ø±s¡´+ ø=‘·>Ô ± z ø£$‘· _&ɶ ø£$ u§&ÉT¶ ‘ê&ÉT ‘Ó+#·T≈£îì øπ sY eT+≥T+~..... @e÷Á‘·+ Äy˚X|¯ &ü ç ‘=+<äs¡ |ü&ܶe÷ _&ɶ n&É+¶ ‹]>∑T‘·T+~ ô|<ë›|sπü wüHøé Ï ≈£L&Ü ˝§+>∑ì |ü⁄≥Tºø£ ˇø£ÿ ø£$‘· <˚...! n+<äTøπ n+‘· düV≤ü » düT+<äs+¡ >± neT÷\´+>± s¡÷|ü⁄ <ë*à n+<ä] eTqïq\T bı+<äT‘·T+~ ø£qï ø£$ ø£&TÉ |ü⁄ |ü+≥>± $T>∑T\T‘·T+~.....!!!

` »>∑‹ <ÛëÁ‹

|53


54|


yêVæ≤ì ªªqTe⁄« u≤>± n˝À∫+#˚ á ìs¡j í ÷· ìøÏ e#êÃyê?μμ dæ>s¬∑ {Ÿ ÄK] <äeTTà˝≤– j·÷wt ÁfÒ˝À q*|æy˚dü÷Ô n&ç>±&ÉT ˝≤j·TsY $X¯«Hê<Ûä+.. Äj·Tq m<äTs¡T>± ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì, ø£fi¯ó¢ yê\TÃ≈£îì #˚‹y˚fi¢¯ >√fi¯q¢ T #·÷düT≈£î+≥÷ HÓeTà~>± ‘·\ }|æ+~ e÷qdü. Äj· T q ø=~› ø£ å D ≤\T @MT e÷{≤¢ & É ˝ Ò < ä T ... @<√ Ä˝À∫düTqÔ ïyê&ç˝≤ eTÚq+>± ñ+&çb˛j·÷&ÉT.. e÷qdü ‘·q eTqdüT˝À #Ó\sπ >∑T‘√qï uÛ≤e|üs+¡ |üs\¡ qT+∫ ‘·qqT ‘êqT ø£+Á{À˝Ÿ #˚düT≈£î+≥Tqï <ëì˝≤ ø£fi¯ó¢ >∑{Ϻ>± eT÷düT≈£î+~. ìs¡sí TT+#·T≈£î+<ë ‘·qT? K∫Ñ·+>± ìs¡sí TT+#·T≈£î+<ë? q÷πsfi¯¢ ã+<Û+ä n+≥÷ ô|<ä\› T ìs¡«∫+∫q ã+<Ûëìï s¬ +&˚fi˝¢¯ À ‘Ó+#˚dTü ø√&ÜìøÏ ìs¡sí TT+#·T≈£î+<ë? ‘·|Œü <äT.. @<√ ˇø£ ìs¡j í ÷· ìøÏ sêø£b˛‘˚ Ç˝≤ ‘·q J$‘·+ m≥÷ø±≈£ î +&Ü b˛‘· T +~.. Áù|eTø√dü + , ô|[¢ ø √dü + mH√ï e<ä T \T≈£ î +~... Ç|ü  &É T Ä ã+<Û ä + ì\u… ≥ Tº ø √e&ÜìøÏ Ä‘êà_Ûe÷qy˚T e<äT\Tø√yê˝≤? m˝≤+{Ï |ü]dæ‘ ú T· ˝À¢q÷ n˝≤ »s¡≈L£ ÿ&É<Tä .. ìs¡sí TT+#·T≈£î+~.. K∫Ñ·+>± ìs¡sí TT+#·T≈£î+~. ne⁄qT u≤>± Ä˝À∫+∫ ìs¡ísTT+#·T≈£î+~.. ‘·|üŒ<äT.. ìØø£D å ≈£î ˇø£ Vü≤<ä+› ≥÷ ñ+≥T+~.. m+‘·ø±\+ ìØøÏ+å #·>\∑ <äT? ìØø£åDπøø±<äT... Á|ü‹<ëìø° ˇø£ Vü≤<äT›+≥T+~.. Ä Vü≤<äT› <ë{Ïb˛‘·T+~.. mH√ï ø√]ø£\‘√ eT¬sH√ï ÄX¯\‘√ ‘·qT ì]à+#·T≈£îqï ˇø£ Áù|eT eT+~s¡+ ≈£L*b˛≈£L&É<äì, J$‘ê\T ∫Hêï_Ûqï+ ne≈£ L &É < ä ì , Áù|eT n|ü V ü ‰ dü ´ + ø±≈£ L &É < ä ì ‘· H Ó + ‘√ Á|üjT· ‹ï+∫+~.. ø±˙, ‘·|Œü <äT.. ‘êqT m+‘√ ø£w|ºü &ü ç ì]à+#·T≈£îqï eT+~s¡+ ‘ê\÷≈£î ˇø√ÿ Ç≥Tπø |ü&çb˛‘√+~.. n<ë›\˙ï $]–b˛j·÷sTT.. |ü⁄Hê<äT˝Ò ˝Òì eT+~sêìï ‘·H+Ó ‘· Á|üjT· ‹ïùdÔ e÷Á‘·+ ì\u…≥>º \∑ <äT.. ‘·q ˇø£ÿ<ëì XÊØs¡ø,£ e÷qdæø£ ã\+ dü]b˛<äT.. Ç<ä]› ã\+ ø£*ùdÔH˚ Ä eT+~s¡+ |ü{wÏ +ºü >± ñ+≥T+~.. n‘·ì qT+∫ m˝≤+{Ï Á|üjT· ‘·ï+ ˝Òq|ü&ÉT ‘·qøπ Hê u≤<Û.ä . ‘·qøπ Hê Äsê≥+.. b˛˙..b˛‘˚ b˛˙.. eTs√ Áù|eT eT+~s¡+.. eTs=ø£]‘√ ø£*dæ ì]à+#·Tø√e#·TÃ.. Áù|eT »&É|<ü ës¡+Δ ø±<äT.. Áù|eT #Ó‘qÌ· ´+..

- n‘·\Ô ÷] $»j·T\øÏÎ

ìs¡+‘·s+¡ Á|üeVæ≤+#˚ q~ ˝≤+{Ï~ Áù|eT.. ˇø£ÿ#√≥ ì\ã&ç ø£\Twæ‘+· nsTTb˛j˚T eTT]øÏø±\Te ˝≤+{Ï~ ø±<äT. ªª#·÷&ÉT e÷qkÕ..μμ e÷qdü ø£fiË¢‹Ô $X¯«Hê<Ûä+ yÓ’|ü⁄ #·÷dæ+~.. ªªˇø£ dü+kÕs¡+ HêX¯q+ ø±e&ÜìøÏ m+‘√ùd|ü⁄ |ü≥<º Tä .. ì\ã&É&Üìπø #ê˝≤ ø±\+ |ü&TÉ ‘·T+~.. n~ ì\ã&Ü\Hêï, HêX¯q+ ø±yê˝Hêï Ä&É<ëì<˚ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ u≤<Û´ä ‘·.. qTe⁄« ˙ dü+kÕs¡+ HêX¯q+ ø±yê\H˚ ìs¡sí TT+#·T≈£î+fÒ ˙≈£î $&Ü≈£î*|æŒ+#·&+É ø£w+ºü ø±<äT.. ø±˙, |ü+‘·+‘√{À, Ä‘êà_Ûe÷q+‘√{À qTe⁄« $&Ü≈£î\T ø√s¡T≈£î+fÒ ô|<ä›yê&ç>± ˙ ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ>± Ç+ø± ø=+‘·ø±\+ m<äTs¡T#·÷&ÉeTì #ÓbÕÔqT.. ø±<ä÷, ≈£L&É<+ä fÒ sπ ù| H√{°dt |ü+|ækÕÔqT ñ<äjYTøÏ..μμ e÷qdüøÏ <äT'K+ e∫Ã+~.. u≤u≤jYT n˝≤ n+{≤πs+{Ï? dü+kÕs¡+ ‘·qπøHê? n‘·ìø£ø£ÿs¡˝Ò<ë?.. ¬s+&√ ô|[¢ ne&É+ Ä&É<ëìøÏ m+‘· ø£wüºyÓ÷ eT>±&çø° n+‘˚ ø£wüº+... #˚düTø√uÀj˚T ne÷àsTT yÓTT<ä{uÏ ≤Û s¡´qT+∫ m+<äT≈£î $&çb˛j·÷e⁄ nì n&ç–‘˚ @+ #ÓbÕÔ&TÉ ? ‘·qqT+∫ @ $<Ûyä TÓ qÆ ‘·|ü ø° n‘·ì <ä>sZ∑ ¡ kÕø£´å + ˝Ò<.˚ .. u≤u≤sTT ≈£L&Ü eT>±&˚ ø±ã{Ϻ ñ<äjTY ‘·s|¡ ⁄ü q Ä˝À∫dü÷Ô ˙<˚ u≤<Û´ä ‘· n+≥÷ ‘·qì Ç]øÏ+#·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êï&Éqe÷≥.. ªª#Ó|Œü e÷à.. |ü+|æ+#·Hê H√{°d.t .μμ e÷qdü ø Ï ø√|ü + kÕú q +˝À <ä T 'K+ e∫Ã+~.. Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì }Væ≤+∫+<ë ‘·qT? ˝Ò<Tä .. H√{°dt ©>∑˝Ÿ H√{°d.t . Ç+‘· { Ï ‘ √ ñ<ä j Y T ø° , ‘· q ø° eT<Û ä ´ ñqï dü T ìï‘· y Ó T Æ q bıs¡ N*b˛‘·T+~.. Ç|üŒ{Ï<ëø± e÷≥\‘√, #·sá \‘√, sêj·Tu≤sê\‘√ kÕ–q sêJ Á|üjT· ‘êï\øÏ ‘Ós|¡ &ü TÉ ‘·T+~.. Ç+ø£ $&çb˛&ÉyT˚ ‘·sT¡ yêsTT.. nsTTb˛‘√+~.. ‘·q Áù|eT eT+~s¡+ ≈£L*b˛‘·T+~.. ‘·q Áù|eT eT+~s¡+ ≈£L*b˛&ÜìøÏ yÓTT<ä{Ï >∑Tq|ü+ <Óã“ H√{°d.t ÄyÓ T nD#· T ≈£ î +{Àqï <ä T 'K+ ‘ê\T≈£ î ¬ s +&É T ˙{Ï#T· ø£ÿ\T ÄyÓT ns¡#‘ ˚ T· ˝À¢ |ü&ܶsTT.. n~ >∑eTì+∫q $X¯«Hê<Û+ä kÕqTuÛ÷Ñ ‹>± e÷qdü yÓ|’ ⁄ü #·÷dü÷Ô nHêï&ÉTμμ #·÷XÊyê! ˙ n+‘·sê‘·à $&Ü≈£î\T nq>±H˚ |55


56|


m+‘·>± $\$\˝≤&ÉT‘√+<√... qT$«+ø± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ˙fi‚¢ ‘ê>∑T‘·THêïee÷à.. Ç+ø± á >±˝Ò |”\TdüTHÔ êïe⁄... yÓy’ êVæ≤ø£ $\Te\qT >ös¡$+#˚ JHé‡ ˙˝À≈£L&Ü ñHêïsTT.. qTe⁄« yê{ÏqT+∫ u…≥ ’ |ü&˝É øÒ b£ ˛‘·THêïe⁄.. n+<äTøπ Hêe÷≥ $qT.. Ç+ø± ø=+‘·ø±\+ ìØøÏ+å #·T... ì»+ #Ó|ü .. ñ<äjTY m+‘· ˙‘√ <Óã“˝≤&çHê $&Ü≈£î\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Ü&Ü?μμ e÷qdü <äT'K+ nD#·T≈£îì, >∑{>ºÏ ± XÊ«düe<äT\÷Ô n+~.. nq&ÉT u≤u≤jYT... ñ<äjTY $&Ü≈£î\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&&É TÉ n˝≤>∑ì |ü]dæ‘ ú T· \qT m~]+∫ Hê‘√ ã‘·ø˝£ &Ò TÉ ... H˚HøÓ ÿ£ &É ñHêï, ‘·q uÛ≤s¡´>±H˚ ñ+{≤qqï qeTàø£+ ñ+&Ü\qï ÄX¯.. ‘·q uÛ≤s¡´>± ñqï+‘·ø±\+ H˚qT |ü$Á‘·+>± ñ+{≤qqï qeTàø£+.. ‘·q uÛ≤s¡´ì ‘êqT düTKô|≥ºø£b˛sTTHê, ÄyÓT uÛ≤yê\ì, ÄyÓT Ä<äsêÙ\˙ >ös¡$+#·ø£b˛sTTHê ÄyÓT e÷Á‘·+ m|üŒ{Ïø° n‘·ìH˚ |üPõdü÷Ô, n‘·ìH˚ qeTTà≈£î+≥÷, |üPs¡«»qà˝À #˚dqæ bÕ|ü|*üò ‘·yT˚ áHê{Ï á $jÓ÷>∑+, @Hê{Ïø¬ H’ ê n‘·qT ekÕÔ&TÉ , n+<ëø± á ‘ê[u§≥TºH˚ n‘·qT>± uÛ≤$dü÷Ô ã‘·ø±*, nì m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ã‹πø dü>∑≥T uÛ≤s¡´˝≤ ñ+&Ü\qï ø√]ø£... ˇø£ÿ ñ<äjT˚ ø±<äT.. Á|ü‹ eT>±&É÷ n˝≤π> Ä˝À∫kÕÔ&TÉ .. ªªm+<äT≈£î+&Ü*? m+<äT≈£î+&Ü* u≤u≤jYT? Hêπø+ Ks¡à nì n‘·ì ø√dü+ m<äTs¡T#·÷&Ü*? #·÷&ÉqT.. #ê\T.. Ç+ø£ Hê e\¢ø±<äT.. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç#êsTT.. Hê J$‘·+˝À n‹ eTTK´yÓTÆq ø±\+ ø£˙ïfi¯¢‘√, nee÷Hê\‘√, m<äTs¡T#·÷|ü⁄\‘√ >∑&∫· b˛sTT+~.. n‘·ìø√dü+ H˚qT Ç|üŒ{Ïøπ #ê˝≤ ‘ê´>∑+ #˚XÊqT.. Hê ø√]ø£\H˚ø±<äT.. Hê ø¬ ]j·TsYH˚ ø±<äT... Hê e÷Hê_Ûe÷Hê\qT ≈£L&Ü ‘ê´>∑+ #˚XÊqT... Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê á dü+Á|ü<ëj·T|ü⁄ dü+ø¬ fi¯ó¢ ‘Ó+#·Tø√ø£b˛‘˚ H˚˙ J$‘·+˝À j·÷eJ®e •ø£å nqTuÛ$Ñ +#˚ U…B’ ì ø±yê*.. m+<äT≈£î ø±yê*? H˚H+˚ H˚s+¡ #˚XÊqì U…B’ >± ã‘·ø±*? n‘·&çì Áù|$T+#·&É+ H˚s¡e÷? ø£ìô|+∫q ne÷à, Hêqï\T, ‘√&ÉãT{Ïqº #Ó*,¢ nqïj·T´ ùdïVæ≤‘·T\T, n+<äØï ø±<äì ≈£î˝≤\T, eT‘ê\T n˙ï eTqTwüß*ï $&ÉBj·T&Üìπøø±˙, yê{ÏøÏ eTπs Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò<ìä uÛ≤$+∫ n‘·&ìç ô|[¢#d˚ Tü ≈£îì n‘·ì+{Ïø,Ï Hêπø e÷Á‘·+ q#·Ãì n‘·ì+{Ïø,Ï Hê n_ÛsT¡ #·T\ø° |üP]Ô>± e´‹πsø£+>± ñqï n‘·ì+{ÏøÏ n‘·ì‘√ ø£*dæ yÓfi&¢¯ +É H˚qT #˚dqæ H˚se¡ ÷?μμ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Hê ≈£î˝≤ìï m‹Ôbı&ÉTdü÷Ô, H˚H˚<√ yêfi¯¢ nu≤“sTTì e÷j·T#˚dæ, Hê e˝À¢ y˚düT≈£îì yêfi¯¢ &ÉãT“ø√dü+

yêfi¯flu≤“sTTì e˝ÒXÊqì n+≥÷ ñ+fÒ Ä ì+<ä*ï eTÚq+>± uÛ]Ñ dü÷,Ô n‘·ì z<ës¡TŒe#·Hê\ø√dü+ m<äTs¡T #·÷&É&+É H˚qT #˚dqæ H˚se¡ ÷? ≈£î\+, ≈£î\+ n+≥÷ ndüeÔ ÷q+ Hê ≈£î˝≤ìï rdüTø=∫à nee÷ìdüT+Ô fÒ uÛ]Ñ +#êH˚ ø±˙ @Hê&ÓH’ ê H˚qT yêfi¯fl ≈£î\+ e÷≥ m‹Ô nee÷ì+#êHê?μμ ø£fi좯 +&Ü ˙fi¯‘ ¢ √ Äy˚X+¯ >± n+{Àqï e÷qdü yÓ|’ ⁄ü C≤*>± #·÷XÊ&ÉT. ªªnqø£b˛&É+ ˙ dü+kÕÿs¡+.. dü+kÕÿs¡+ nH˚~ »qà‘·V≤ü edüT+Ô ~.. #·<Tä e⁄‘√, ≈£î\+‘√, eT‘·+‘√ e#˚Ã~ø±<äT.. qTe⁄« m+‘· Á|üjT· ‹ï+∫Hê, ˙˝À yêfi¯|¢ ≥ ü ¢ m+‘· ÄÁ>∑V≤ü + ñHêï qTe⁄« yêfi¯¢ ≈£î˝≤ìï y˚*‹Ô #·÷|æ+#·˝Òe⁄.. #·÷|æ+#·≈£L&É<äT ≈£L&Ü... n˝≤ #·÷|æ+∫qHê&ÉT ˙ #·<Tä e⁄, dü+kÕÿsêìøÏ $\Ty˚ ñ+&É<Tä ..μμ ªªu≤u≤jYT.. m+‘·ùd|üP düe÷»+˝À yêfi¯¢ dæ‹ú øÏ ø±s¡D+ ñqï‘· ≈£î˝≤\yêfi‚¢ nqT≈£î+≥÷ ñqï‘· ≈£î˝≤\|ü≥¢ yêfi¯¢ eTqdüT˝À¢ ù|s¡T≈£îb˛sTTq ø£d,æ ø√|ü+ HêMT<ä rs¡TÃ≈£îH˚yêfi¯ó.¢ . MTs¡T #Ó|Œü +&ç yêfi¯¢ uÛ≤eq ì»y˚THê?μμ ªªø±<äe÷à n˝≤ nqTø√e&É+ yêfi¯¢ nC≤„q+. Ä s√E˝À¢ yêfi¯¢ ù|<ä]ø£+ yêfi¯¢ì |üìyêfi¯ó¢>± yÓ{Ϻyê]>± e÷]Ã+~. ˇø£] kÕe÷õø£ dæ‹ ú øÏ ˇø£ e´øÏÔ ˝Ò<ë ˇø£ düeT÷Vü≤+ ø±s¡D+ ø±H˚ø±<äT.. e´edü,ú ø±\e÷q |ü]dæ‘ ú T· \T. ˇø£ $wüjT· + #Ó|ü ÄHê{Ï Ád”\Ô kÕe÷õø£ dæ‹ú øÏ, ndüe÷q‘·ø° mes¡T ø±s¡D+ n+{≤e⁄?μμ ªªMT eT>∑yêfi‚>¢ ± u≤u≤jYT..μμ Äj·Tq eTè<äTe⁄>± qyê«&ÉT.. ªª#·÷XÊyê.. qTy˚« Ç˝≤ Ä˝À∫düT+Ô fÒ, ìs¡øså£ êdüT´˝…q’ yêfi¯¢ |ü]dæ‹ú @+{Ï? me] ndüe÷q‘·ø,° me] $eø£øå ° ≈£L&Ü ˇø£ e´øÏÔ ø±s¡D+ ø±˝Ò<Tä .. ÄHê{Ï kÕe÷õø£ |ü]dæú‘·T\T. n+‘˚.. Ä yêdüÔe+ ‘Ó*j·T#˚dü÷Ô, yêfi¯¢˝À¢ $y˚ø£+ y˚T˝§ÿ*ù| u≤<Ûä´‘· ˙˝≤+{Ï, ñ<äjYT˝≤+{Ï $y˚ø£e+‘·T\T Á|üjT· ‹ï#ê*... n+<äT≈£î #ê˝≤ düV≤ü q+ ø±yê*. m+‘· düV≤ü q+‘√ mìï dü+e‘·‡sê\T ñ<ä´e÷\T q&çbÕs¡T eTqyêfi¯ó¢.. Á|ü‹ e´øÏÔ düe÷»+˝À ‘·q≈£+≥÷ ˇø£ kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îì >ös¡e+>± ã‘·ø±\qï ‘·|qü ‘√fÒ ø£<eä ÷à Ä Ä‘·àôdúsÔ ´¡ +, X¯øÔÏ ø£*–+#·&Üìπø ø£<ë >ö‘·eä T ãT<äT&Δ TÉ , $y˚ø±q+<ä, sêeTø£èwüí |üse¡ TVü≤+dü ˝≤+{Ï eTVü ‰ qTuÛ ≤ e⁄\qT dü è wæ º + #ê&É T Ä $<Û ë ‘· ! .. ñqïeyês¡ T , ø£+<äT≈£L]yês¡T, >∑Ts¡C≤&É eT>∑yêfi¯óø¢ <£ ë.. yêfi¯ó¢ ñqï‘· ≈£î\düT\ú T ø±<ë? n≥T Ád”\Ô ø√dü+, Ç≥T nD>±]q esêZ\yê]ø√dü+ yêfi¯ó¢ #˚dqæ ø£èwæ eT]Ãb˛≈£L&É<Tä .. me¬sH’ ê düsπ #˚jT· ÷‘·ì∫à ì\u…{qºÏ |57


58|


yêfi¯¢ #˚‹ì ø√ùdj·÷\ì nqTø√e&É+ nC≤„qy˚T ne⁄‘·T+~. ø±ø£b˛‘˚ n+<äT≈£î #ê˝≤ Á|üjT· ‘·ï+ ø±yê*. qTy˚«+ Á|üjT· ‹ï+#êe⁄?μμ $X¯«Hê<Ûä+ e÷≥\T $düàj·T+>± $+{À+~ e÷qdü, u≤u≤j˚THê? mqï&É÷ dü«s¡+ ˇø£ HÓ+ãs¡T ≈£L&Ü ô|+#·ì u≤u≤sTT dü«s¡+˝À Ç+‘· Äy˚X+¯ mø£ÿ&ç~? á Äy˚X+¯ Ä˝À#·q\~ ø±uÀ\T.. ªªm<äT{Ïyê]ì ì+~+#˚eTT+<äT Á|ü‹yêfi¯ó¢ ˇø£ÿkÕ] Ä‘·à|ü]o\q #˚dTü ≈£î+fÒ me]|ü{≤¢ <˚«wü+ ô|+#·T≈£îH˚ nedüs+¡ ø£\>∑<äT.. ø£è‘·»„‘· #·÷|æ+#·ø£b˛sTTHê ø£˙dü+ <˚«wæ+#·≈£î+&Ü ñ+fÒ #ê\Tø£<ë.. ne˙ï eT]Ãb˛sTT neø±X¯+ <=]øÏ+~ ø£<ë nì ˇø£ e´øÏÔ <˚«wæ+#·&+É n+fÒ n~ øπ e\+ yêfi¯¢ Ä‘·àq÷q´‘êuÛ≤ey˚T ‘·|Œü eTs√{Ïø±<äT.μμ $X¯«Hê<Û+ä dü«s¡+ Hê<äd«ü s¡+˝≤ $ì|æk˛Ô+~.. HÓeTà~>± n+~.. ªªn+<äTøπ ø£<ë u≤u≤jYT ñ<äjTY ‘√ |ü]#·jT· + nsTTq <ä > ∑ Z ] ï+N m+‘√ ùdïVü ≤ +>± ñ+≥÷ #· < ä T e⁄ $wü j · T +˝À düV≤ü ø£]+#êqT... n‘·ì ≈£î\+ >∑T]+∫ H˚H|Ó ü &É÷ Ä˝À∫+#·˝<Ò Tä ø±ãfÒ,º ˇø£ eT+∫ e´øÏ>Ô ± n‘·&ìç n_Ûe÷ì+∫ ô|[¢øÏ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕqT.. n‘·q+‘·≥ n‘·qT>± ô|[¢ Á|ükÕÔeq ‘Ó∫Ãqs√E ˙≈£î\+ @+{Ï nì H˚q&É>˝∑ <Ò Tä .μμ Äj·Tq ‘·\|ü+øÏ+#ê&ÉT.. ªªn~ Áù|eT eTVü≤‘·´+ e÷qkÕ.. b˛˙˝Ò »]–b˛sTT+~.. e~˝…jTY . Ç|ü&˚+ ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïe⁄μμ e÷qdü <Ûäè&É+>± n+~.. ªª|ü+|æ#·+&ç ©>∑˝Ÿ H√{Ïdt |ü+|æ+#·+&ç..μμ ªªdüsπ ... ªª$X¯«Hê<Û+ä ˝Ò#ê&ÉT.. Äj·Tq yÓ[b¢ ˛>±H˚ e÷qdü >∑T+&Ó |ü–*q≥Tº nsTT+~.. $yêVü≤ã+<ÛëìøÏ H˚qT >ös¡e+ ÇdüTÔHêïqT u≤u≤sTT ÇdüTÔHêïqT ø±ufÒº Ç+‘·ø±\+ yêfi¯¢ nee÷Hê\T uÛÑ]dü÷Ô, πøe\+ ñ<äjYT nqTsê>∑+ ø√dü+ ã‹ø±qT.. ¬s+&ÉT#˚‘·T˝À¢ yÓTTVü≤+ <ë#·T≈£îì u≤e⁄s¡TeT+~.. ns¡#‘ ˚ T· ˝À¢ ì+&çq ø£˙ï{Ï eT<Û´ä ndüŒwü+º >± >∑‘+· >∑Ts=Ô∫Ã+~.. Ç+≥sYqT+N myÓTàd”‡<ëø± ø£*dæ #·<Tä e⁄≈£îHêïs¡T ñ<äjTY , e÷qdü, ø=+<ä]‘√ |ü]#·jT· + øπ e\+ |ü]#·jT· >±H˚ ñ+&ç, ‘·«s¡>± eTT–dæb˛‘·T+~.. ø=+<ä]‘√ |ü]#·jT· + ùdïVü≤+>± e÷] ø=+‘·ø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.. eT]ø=+<ä]‘√ eT+∫ ùdïVü≤+ #ê˝≤ø±\+ dæsú +¡ >±H˚ ñ+≥T+~. ø±˙, |ü]#·jT· + ùdïVü≤+>±, ùdïVü≤+ Áù|eT>±,

Áù|eT ô|[¢>± #ê˝≤ ø=~›eT+~‘√, ø=~›eT+~πø kÕ<Û´ä +.. n˝≤+{Ï ø=~›eT+~˝À e÷qdü, ñ<äjTY \T ˇ≈£sT¡ . ‘Ó*yÓq’ ne÷àsTT, @ø£d+ü ‘êÁ>±Væ≤ nsTTq e÷qdü n+fÒ ñ<äjTY øÏ yÓTT<ä{qÏ T+N ˇø£ Äsê<Ûqä ñ+&˚~.. u≤>± #·<Tä e⁄≈£îì, á düe÷»+˝À ˇø£ ñqï‘· e´øÏÔ>± m<ä>±\ì, ‘·q ‘ê‘·, eTT‘êÔ‘·˝≤¢ ô|≥Tºã&ç<ëØ\ e<ä› ø£≥Tºu≤ìdü>± ã‘·ø£≈£L&É<äì ñ<äjYT ø√]ø£.. n+<äTπø |ü≥Tº<ä\>± #·<äTe⁄≈£î+≥÷ uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ ø£\\T ø£+≥÷ ñ+&˚yê&ÉT... n‘·ìøÏ #·<äTe⁄|ü≥¢ ñqï ÄdüøøÔÏ ,Ï n‘·ì ø£èwæø° e÷qdü eTT>∑TsΔ ê\j˚T~.. myÓTàd”‡˝À e÷qdü j·T÷ìe]Ù{° |òdü ºt e∫Ã+~.. ñ<äjTY eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√ bÕdüj·÷&ÉT.. ‘·qøÏ myÓTàd”‡ &çÁ^ #˚‹øÏ sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ e÷qdü, ÄyÓT ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´˝Ò nH˚ ø£è‘·»‘ „ · n‘·ì eTqdüT˝À dæús¡+>± |ü&çb˛sTT+~. n<˚ e÷≥ |ü<˚, |ü<˚ e÷qdü‘√ nH˚yê&ÉT.. ªªn<˚+ ˝Ò<Tä ˝Ò ñ<äjTY .. ˙ ø£èwæ˝øÒ b£ ˛‘˚ $»j·T+ nkÕ<Û´ä +μμ nH˚~ e÷qdü. ñ<äjTY øÏ ˇø£ pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À ˝…øã s¡s>Y ± ñ<√´>∑+ e∫Ã+~... Äs√E n‘·ì Äq+<ëìøÏ n+‘·T˝Ò<äT.. eTqdüøÏ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£+>± ø£è‘·»‘ „ \· T #ÓbÕŒ&ÉT.. e÷qdü e÷Á‘·+ m+. |ò˝æ .Ÿ , #˚jT· &ÜìøÏ ìX¯ÃsTT+#·T≈£î+~. ñ<äjTY ì ≈£L&Ü n&ç–+~ ªªqTe⁄« ≈£L&Ü m+. |ò˝æ .Ÿ , #˚jT· #·TÃø£<ë.μμ nì.. ñ<äjYT qyê«&ÉT ªªe÷ ≈£î≥T+ã+˝À eT÷&ÉT ‘·sê\ ‘·sy¡ ê‘· #·<Tä e⁄≈£îqï yê&çì H˚H.˚ . myÓTàd”‡ #·<eä &ÉyT˚ ô|<ä› $wüjT· +.. Ç+ø± m+. |òæ˝Ÿ., #˚j·T&É+ »s¡>∑ì |üì.. Ç~ ≈£L&Ü qTe⁄« Áb˛‘·‡Væ≤+#·øb£ ˛sTT ñ+fÒ _.j·Td”‡., ‘√fÒ e÷H˚ùdyê&çìμμ nHêï&ÉT.. e÷qdüøÏ #ê˝≤ C≤˝Òd+æ ~.. ˝…ø£ºs¡sY>± n‘·qT ñ<√´>∑+˝À #˚]q yÓTT<ä{Ïs√E yêfi¯¢ Ç+{Ï\¢bÕB n‘·qT ø£˝…ø£ºsY nsTTq+‘·>± Äq+~+#ês¡T. Ä $wüjT· + e÷qdüøÏ #Ó|⁄ü Œ≈£îì eTT]dæb˛j·÷&ÉT ñ<äjTY . e÷qdü m+.|ò˝æ ˝Ÿ À d”≥T dü+bÕ~+#·T≈£îqï eT÷&ÉT HÓ\\øÏ ñ<äjTY ‘·q J‘·+‘√ ÄyÓTø√dü+ eT+∫ Ns¡ø=ì ‘Ó#êÃ&ÉT. ªªe÷qkÕ... Çyêfi¯ Hê |ü⁄{Ϻqs√E ˙ø√dü+ á ø±qTø£ ‘Ó#êÃqTμμ n+≥÷ ÄyÓTøÏ n+~+#ê&ÉT.. ‘Ó\{ ¢ Ï |üP\, |üP\ wæbÕò Hé Ns¡. ‘·sT¡ yêsTT uÛ≤>∑+ e#˚à dü+∫ø£˝À |59


60|


ô|[fle÷≥\T Äs√E Ä~yês¡+ ñ<äjT· + Äs¡T >∑+≥\T ø±ek˛Ô+~. y˚d$ü ø±\+ ø±e≥+ #˚‘· ◊<äT >∑+≥\πø ‘Ó\y¢ ê]+~. ìÁ<ä e~*Hê Ç+ø± ã<äøΔ e£ TT e<ä\˝Ò<äT. Ç+‘·˝À bò˛Hé ]+>¥ yÓTT<ä\sTT+~. e÷ leT‹ ]d”yé #˚dTü ≈£îì ªªÇ~>√, $TeTà˝Òï nyÓT]ø± qT+∫ MT ∫qïqïj·T´ bò˛q+&û!μμ n+~. yÓ+≥H˚ ã<äøΔ +£ e~*+#·Tø=ì bò˛Hé n+<äT≈£îHêï. ≈£îX¯\ Á|üXï¯ \T nM nj˚T´ø£ ndü\T $wüj÷· ìøÏ e#êÃ&ÉT e÷ nqï. ªªzπsjYT! á @&Ü~ eTq øÏs¡DYøÏ ô|[¢ #˚<ë›eTqT≈£î+≥THêïqT. n|ü&˚ #·<Tä e⁄ |üPs¡sÔ TT´ s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\qT+∫ ñ<√´>∑+ #˚dTü HÔ êï&ÉT ø£<ë! @eT+{≤e⁄μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. yêfi¯u¢ ≤“sTTøÏ yê&ÉT ô|[¢#k˚ ÕÔq+fÒ eT<Û´ä ˝À H˚He˚ T+{≤qT. ªªne⁄qT eT+∫ Ä˝À#·H˚ Ç+‘·ø° @<äsTTHê dü+ã+<Û+ä ≈£î~]+<ëμμ nì n&ç>±qT. ªªn+<äTø√düyT˚ sê ˙≈£î bò˛qT #˚d+æ ~. qTe⁄« nø£ÿ&É @<äsTTHê eT+∫ dü+ã+<Û+ä #·÷dæ ñ+#·T, y˚TeTT e∫à ôd{Ï˝Ÿ #˚dTü ≈£î+{≤eTTμμ nHêï&ÉT. ªªn~ düsπ , Ç+‘·ø° m˝≤+{Ï ne÷àsTT ø√dü+ #·÷düTHÔ êïs¡Tμμ nHêïqT. ªªn<˚sê |æ\¢ ø£+|üP´≥sY Ç+»˙sY nsTT ñ+&Ü* nì yê&É+≥THêï&ÉT. ø£˙dü+ Ç+»˙s¡sTTHê #ê\T. Çø£ÿ&çøÏ e#êÃø£ ø±e*ùdÔ ø£+|üP´≥sY‡˝À myéT.mdt. #ÓjTÓ T´#·TÃμμ nHêï&ÉT. yÓ+≥H˚ e÷ e~q>±s¡T n+<äTø=ì |æ\¢ ø±düÔ dü+Á|ü<ëj·T+>± ñ+&Ü* #·÷&É>±H˚ Äø£≥Tºø=H˚ s¡÷|ü+ ñ+&Ü\ì X¯\$#êÃs¡T. ªªyÓ+≥H˚ H˚qT Çø£ÿ&É Hê≈£î ‘Ó*dæq yêfi¯+¢ <ä]ø° #ÓbÕÔ˝.Ò z |ü~s√E˝À¢ bò˛Hé #ÓsTT´μμ nì #ÓbÕŒqT. á eT<Û ä ´ e÷ Ç+{À¢ ô|[flfi¯ ó fl »]– Ç+#· T $T+#· T 5`6 dü+e‘·‡sê\sTT´+~. n+<äTø£ì á ô|[fl dü+ã+<Ûë\ e÷¬sÿ{Ÿ m˝≤>∑T+<√ Hê≈£î ‘Ó©<äT. yÓ+≥H˚ ‘Ó*dæq yêfi¯fl+<ä]ø° bò˛Hé #˚ùdqT. ‘Ó*dæq yêfi¯fl dü\Vü‰ MT<ä ˇø£{Ï s¬ +&ÉT e÷´πsCŸ ã÷´s√\˝À ≈£L&É $esê\T Ç#˚ÃqT. ˇø£ yês¡+s√E\ ˝À|ü\ Ä&É|\æ \¢ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T e÷ Ç+{Ï eTT+<ä T ≈£ L ´ ø£ f Ò º k ÕÔ s ¡ q T≈£ î ì Hê |ü q T˝À¢ H˚ q T eTTì–b˛j·÷qT. dü]>±Z yês¡+s√E\øÏ eTfi≤fl e÷ nqï bò˛qT, ªªH˚qT #ê˝≤ eT+~øÏ #ÓbÕŒqT. n+‘˚ø±ø£ ˇø£{Ï s¬ +&ÉT e÷´πsõ ã÷´s√\˝À ≈£L&É $esê\T Ç#êÃqT. qTy˚«+ eÁØ ø±≈£îμμ nì #ÓbÕŒqT. ‘·sT¡ yê‘· ‘Ó*dæq ˇø£]<äs› T¡ Áô|ò+&ÉT‡øÏ bò˛Hé #˚dæ n&ç>±qT. ªª@$T{Ï yês¡+ s√E\sTTHê ˇø£ÿ dü+ã+<Û+ä sê˝Ò<e˚ Tìμμ n+<äT˝À ˇø±j·Tq áeT<Û´ä H˚ yêfi¯flu≤“sTTøÏ ô|[fl #˚kÕ&ÉT. n‘·qT qqTï ˇø£ ns¡>+∑ ≥ ‹{Ϻq ‹≥Tº ‹≥º≈£î+&Ü ‹{≤º&ÉT. ªªÇ<˚eTsTTHê ˙ ô|[fl s√E\T nqT≈£îHêïyê! ne÷àsTT\ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ≈£L´˝À ì˝ÀÃ&ÜìøÏ, Ç|ü&ÉT

- XÊ´eTdüT+<äss¡ êe⁄ |ü|ü

nyÓT]ø± ô|[fl ø=&ÉT≈£î\T m≈£îÿyÓ’b˛sTT Ç+&çj÷· ne÷àsTT\øÏ u≤>± –sêø° ñ+~. nBø±ø£ qTe⁄« Ç+»˙s¡ T ne÷àsTT ø±yê\+≥THêïe⁄ ø±ã{Ï º qTe⁄« nìï Ç+»˙]+>∑ T ø±˝Ò J \øÏ yÓ [ ¢ , Á|æ ì ‡kÕ˝Ÿ Ä|ò”düT˝À ô|ò’q˝Ÿ Çj·TsY ne÷àsTT\ *düTº\T rdüTø√. Ä *düTºì cÕs¡T*º düTº #˚dæ yêfi¯fl ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ì ø±+{≤≈£îº #ÓsTT´. e÷ nu≤“sTTøÏ á |ü<‹Δä bòÕ˝À nj·÷´qTμμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. Çø£ #˚ùd~ ˝Òø£ ˇø£ ¬s+&ÉT s√E\T X¯\e⁄ rdüTø=ì Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{° Ç+»˙]+>∑T ø±˝Òõ, z ¬s+&ÉT Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>∑T ø±˝ÒJ\øÏ yÓ[fl *düTº\T dü+bÕ~+#êqT. <ëì Á|üø±s¡+ ˇø£]<ä›s¡T ne÷àsTT\ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ì ø±+{≤ø˘º #˚ùdÔ. ªª e÷ ne÷àsTTøÏ n|ü&˚ dü + ã+<Û ä + ≈£ î ~]b˛sTT+<ä + &û μ μ nì »yêãT. n|ü  &É T Hê≈£ î ‘Ó*kı∫Ã+~. Ç+&çj÷· ˝À Ábıô|òwqü ˝Ÿ ô|[fl≈£L‘·Tfi¯fløÏ m+‘· &çe÷+&é! á eT<Û´ä ˝À yêsêìøÏ ˇø£kÕ] e÷ nqï bò˛Hé˝À bòÕ˝Àn|t. ªª@eTsTTHê dü+ã+<Ûë\T #·÷kÕyêμμ nì. Ç˝≤>∑ Hê\T>∑T yêsê\T >∑&#ç êø£ Hê≈£î u≤>± ‘Ó*dæq ˇø±j·Tq bò˛Hé #˚dæ ˇø£ dü+ã+<Û+ä #ÓbÕŒ&ÉT. ne÷àsTT ô|’q˝Ÿ Çj·TsY Ç+»˙]+>∑T. |æ\¢ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+{≤s¡T nì nÁ&ÉdTü Ç#êÃ&ÉT. yÓ+≥H˚ yêfi¯fløÏ bò˛qT #˚d,æ yêfi¯fl Ç+{ÏøÏ Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 9 >∑+≥\øÏ ekÕÔqì nbÕŒsTT+{ŸyTÓ +{Ÿ rdüT≈£îHêï. X¯ìyês¡+ >√<ëe]˝À yÓC’ ≤>¥ qT+∫ ãj·T\T<˚] ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi≤flqT. e÷ Áô|ò+&ÉT Ç∫Ãq nÁ&ÉdTü Á|üø±s¡+ ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ Ä{À˝À ‹]– ∫e]øÏ Ä Ç\T¢ ≈£qT≈£îÿHêïqT. Ç+{À¢øÏ yÓ[fl qqTï H˚qT |ü]#·jT· + #˚dTü ≈£îHêïqT. ô|[fl ≈£L‘·T] ‘·+Á&ç ù|s¡T düTu≤“sêe⁄. Äj·Tq @<√ >∑es¡ïyÓT+≥T Ä|òd” Tü ˝À y˚TH˚»s¡T≥. ‘·*ù¢ |s¡T ª≈£îe÷]μ. ø±|ò\” T >∑Á{≤ nj·÷´ø£ ndü\T $wüjT· + ø£~bÕqT. ≈£îe÷]>±s¡T ªªø±düÔ ô|[flø=&ÉT≈£î $esê\T #Ó|Œü +&ûμμ n+~. ªªô|[flø=&ÉT≈£î e÷ nqïj·T´>±] nu≤“sTT, yêfi¯ófl >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± nyÓT]ø±˝À ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´s¡T. nu≤“sTT myéT.mdt. ø£+|üP´≥sY ôd’H‡é #˚dæ ∫ø±>√˝ÀH˚ |üì#˚dTü HÔ êï&ÉTμμ nì #ÓbÕŒqT. yÓ+≥H˚ n$&É ªªnu≤“! ∫ø±>√Hê. nø£ÿ&É u≤>± #·*ø£<+ä &û. ndü˝Ò e÷ ne÷àsTTøÏ #·*|ü&É<äT. nsTTHê e÷≈£î ø±*bò˛]ïj·÷, bò˛¢]&Ü dü+ã+<Ûë\T ≈£L&Ü e#êÃsTTμμ n+~. düTu≤“sêe⁄>±s¡T <ëìøÏ e+‘· bÕ&Üs¡T. á dü+ã+<Ûä+ ø±düÔ m˝≤>∑sTTHê ôd{Ï˝Ÿ #˚<ë›eTì Hê ñ<˚X› +¯ . n+<äTø£ì yÓ+≥H˚ H˚qT ªªnuÒ“ ∫ø±>√˝À MTs¡T nqT≈£îqï+‘· |61


62|


#·* ñ+&É<+ä &û! ˇø£ $+≥sY d”»Hé˝À H˚qT nø£ÿ&É ñHêïqT ø£<ë! z s¬ +&ÉT ôd«≥ºsT¡ ¢ y˚dTü ≈£îì <ëìMT<ä ˇø£ C≤¬ø{Ÿ y˚dTü ≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. nsTTHê k˛ï |ü&ç‘˚ Á&Ó’yé y˚\T ø°¢Hé #˚ùd~ eT>±fi‚fl ø£<ëμμ nì dü]› #ÓbÕŒqT. ø±˙ yêfi¯fløÏ Ä düe÷<Ûëq+ q∫Ãq≥T¢ ø£qã&É˝<Ò Tä . Çø£ #˚ùd~ ˝Òø£ ªªH˚qT e÷ nqï‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘êqT. e÷yê&ÉT ø±*bò˛]ïj·÷ ø±ì, bò˛]¢ &ÜøÏ >±ì C≤uŸ e÷s¡‘ê&ÉT ˝…+&çμμ nì #ÓbÕŒqT. ªªÇ+‘·ø° ô|[flø=&ÉT≈£î @ ø£+ô|˙˝À |üì #˚dTü HÔ êï&ÉTμμ ≈£îe÷]>±] Á|üX¯ï. ªªnu≤“sTT \÷ôd+{Ÿ˝À |üì#˚dTü HÔ êï&É+&ûμμ nì #ÓbÕŒqT. yêfi¯ófl \÷ôd+{Ÿ ù|s¡T m|ü&É÷ $qï≥Tº ˝Ò<Tä . ªª\÷ôd+{≤! n+fÒ ø=+|üBdæ n<˚eTsTTHê ôd+≥T\T ‘·j÷· s¡T #˚ùd ø£+ô|˙Hê!μμ Ä$&É>±] Á|üXï¯ . Hê≈£î ø±düÔ ∫sêπødæ+~. ªªø±<ä+&û! \÷ôd+≥+fÒ n<=ø£ ô|<ä› f…*ø£eT÷´ìπøwüH‡é ø£+ô|˙μμ nì #ÓbÕŒqT. ªªnsTTHê e÷≈£î Ç|üŒ{Ï<ëø± ◊._.myéT., Ç+f…˝Ÿ, yÓTÆÁø√kÕ|òtº dü+ã+<Ûë˝Ò e#˚ÃsTTμμ nì Ä$&É Bs¡È+ rdæ+~. ªª@yÓ÷ Hê≈£î e÷Á‘·+ ◊._.myéT. n+fÒH˚ Çwü+º μμ nì ‘˚*à #Ó|Œæ +~. H˚qT yÓT\¢>± ô|[fl≈£L‘·T] ‘·+Á&çì Á|üøÿ£ ≈£î |æ*∫ ªªdüTu≤“sêe⁄ >±s¡÷! MT Ä$&É ◊_myéT n+fÒ ÇwüºeT+≥T+~ ø=+|üBdæ MT≈£î ◊_myéT˝À ùws¡T¢ >±ì ñHêïj·÷!μμ nì n&ç>π qT. Äj·Tq #Ó|æŒq düe÷<Ûëqy˚T$T≥+fÒ ≈£îe÷]>±]~ nqø±|ü*¢. Ä$&ÉøÏ nqø±|ü*¢ u…\+¢ n+fÒ Çwü+º . ªª◊_myéT ` nqø£|*ü ¢ u…\+¢ μμ, á s¬ +{Ïø° ÁbÕdü ≈£î~]+<äì Ä$&ÉøÏ ◊_myéT n+fÒ Çwü+º . Ç~ $ì Hê≈£î qyê«˝À, @&Ü«˝À ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . ªªdüsπ ˝…+&ç á s√E˝À¢ nyÓT]ø±˝À ø£+|üP´≥sY Ç+»˙sY C≤uŸ e÷s¡&ÜìøÏ >∑+≥ ≈£L&Ü |ü≥º<ä+&û. H˚qT e÷yê&çì ◊_myéT˝À Áf…Æ #ÓjT· ´eTì #ÓbÕÔqTμμ nì #Óù|ŒqT. ªªô|[fl e÷Á‘·+ nyÓT]ø±˝À #ÓjT· ´\+&√jYT ñuÛj Ñ T· Ks¡TÃ\T ≈£L&Ü MTy˚μμ nì Ä$&É>±] dü\Vü‰. ªªô|[fl nyÓT]ø±˝À #ÓjT· ´&ÜìøÏ e÷≈£î @MT nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ˝Ò<+ä &û. e÷ ã\>∑eT+‘ê nø£ÿ&˚ ñHêïs¡Tμμ nì ñ‘ê‡Vü≤+>± #Óù|ŒqT. ªªeT] MT ã\>∑eT+‘ê nø£ÿ&˚ ñ+~ ø±ã{Ϻ e÷ yêfi¯+¢ <ä]˙ nø£ÿ&çøÏ #˚sá &ÜìøÏ z e+<ä ]≥sYï {Ïø{ £ ‡Ÿ ø=Hê*‡ ñ+≥T+&çμμ nHêïs¡T düTu≤“sêe⁄ >±s¡T. ªªmeT+&√jYT, msTTsY Ç+&çj·÷ eT≥Tº≈£î e<äT›. n<˚<√ Vü≤+dü ñ+~>± <ëì˝À yÓfi≤›eTTμμ n$&É>±] >∑Tdü>T∑ dü\T. ªªnu≤“! ≈£îe÷]! ˙

$T&ç$T&ç C≤„q+ qTeP«qT. n~ Vü≤+dü ø±<äT \TbòÕHÔ ê‡. nsTTHê H˚qT #ÓbÕÔqT˝Òμμ nì Ä$&Éì ø±düÔ ø£dæ] Hê <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ªªe÷ Ä$&É @eT+{À+<ä+fÒ MTs¡T ø±düÔ msTT]+&çj÷· ø±≈£î+&Ü \TbòÕHÔ ê‡˝À ãTø˘ #Ój÷· ´*μμ nì #Óù|Œ&ÉT. Ç+‘·˝À ≈£îe÷] >±] qT+∫ eTs√ ø√]ø£ ªª@eT+&û ô|[fl˝À Ä&Éyêfi¯fl+<ä]ø° ‘·˝≤ ˇø£ >√˝Ÿ¶ ø±sTTHé ô|{≤º\ì #Ó|Œü +&ç. nsTTHê nyÓT]ø±˝À >√\T¶ ø±sTTqT¢ Nù|qT≥μμ n+~. ªªHê≈£î ‘Ó*dæ ˇø√ÿ >√˝Ÿ¶ ø±sTTHé 1300 &Ü\s¡¢ <ëø± ñ+≥T+~. eTq+ ø=q≥+˝Ò<Tä ø±ã{Ϻ N|t n+‘˚μμ nqT≈£îHêïqT. Ç+ø± |æ\\¢ øÏ &çdï” #·÷|æ+#ê\ì ˇø£ ø£+&çwqü T. á ô|[fl e÷≥\T $+≥T+fÒ Hê ãTÁs¡ y˚&øÓ ÿÏ b˛‘√+~. Mfi¯fl >=+‘ÓeTà ø√¬sÿ\T rsêÃ\+fÒ $T*j·T˙s¡T¢ ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT. ø£˙dü+ _*j·T˙s¡T¢ ø±yê* nqTø=HêïqT. ªªÇ+‘·ø° ˇø£kÕ] ne÷àsTT ñ+fÒ |æ*|æ#+· &ç. ø±düÔ e÷{≤¢&‘ É êqTμμ nì #Óù|ŒqT. ªªÄ.. ne÷àsTT Ç|ü  &˚ ø±˝Ò õ qT+∫ e∫Ãq≥T¢ + ~ |æ\TkÕÔqT+&É+&çμμ nì düTu≤“sêe⁄>±s¡T ˝À|ü*øÏ yÓfifl‚ s¡T. ˝À|ü*qT+∫ ˇø£ ne÷àsTT JHé‡ cÕs¡Tº y˚dTü ≈£îì {°wsü T¡ ‘ º √ e∫Ã+~. Vü‰sTT n+≈£î˝Ÿ n+~. ˇø£ÿkÕ] ne÷àsTTì #·÷dæ ªªnø£ÿ&É nyÓT]ø±˝À n+<äs¡÷ eTq dü+düÿè‹ n+≥÷ |æ\\¢ #˚‘· eTq Á&Ód\t T y˚sTTkÕÔsT¡ . eT]ø£ÿ&É eTq+ nyÓT]ø± dü+düÿè‹ bòÕ˝À nsTTb˛‘·THêï+μμ nqTø=Hêï. n&ç–q nsTT<ës¡T Á|üXï¯ \øÏ »yêãT\˙ï Ç+^¢wßü ˝ÀH˚ #Ó|Œæ +~. ne÷àsTT ‘·*‘ ¢ +· Á&ÉT\T <ëìøÏ eTT]dæb˛‘·÷ #·÷XÊsê e÷ ªªqMqμμ nyÓT]ø± yÓ[fl+<ä+fÒ ÇfÒº ôd{Ï˝Ÿ nsTTb˛‘·T+~ nì #Óù|Œs¡T. Mfi¯fl+<ä] <äèwæ˝º À nyÓT]ø± n+fÒ ø±s¡T,¢ JHé bòÕ´+≥÷¢qT. ªªdüsπ ˝…+&ç, H˚qT e÷ nqïj·T´ >±]‘√ e÷{≤¢&ç @ dü+>∑‹ MT≈£î ø£ãTs¡T ô|&É‘êqTμμ nì ãj·T≥|ü&ܶqT. ‘·sT¡ yê‹ yês¡+ e÷ nqï bò˛Hé #˚dqæ |ü&ÉT #ÓbÕŒqT. MT yê&çøÏ nø£ÿ&É ôd{Ï˝Ÿ nsTTq eTq yêfiËfle]qsTTHê #·÷&ÉTμμ nì |ü]dæú‹ $e]+#êqT. Væ≤düغ ]|”{‡Ÿ nì #·<Tä e⁄≈£îHêï+. eTq <˚X+¯ ˝À ø£Hê´X¯ó\ÿ+ b˛sTT es¡ø£{≤ï\T e#êÃsTT. Ç|ü&ÉT eT∞fl ø£Hê´X¯ó\ÿ+ e∫Ã+<äqïe÷≥ nqT≈£îHêïqT. ø±ø£b˛‘˚ á ô|[fl dü+ã+<Ûë\ Vü≤&Üe⁄&ç ‘·sT¡ yê‘· e÷ Ä$&É ø±düÔ Äq+<ä+>± ñ+~. Ç~es¡≈î£ e÷≈£î Ç<äs› ÷¡ ne÷àsTT˝Ò nì Ä$&É u…+>∑. Ç|ü&ÉT n+<ä]ø° e÷≈£î Ç<äs› ÷¡ ªªne÷àsTT˝Ò q+&ûμμ nì >∑s«¡ +>± #Ó|ü⁄‘√+~.

***

|63


64|


#˚|ü qT+&ç ñ<ä“$¤ +∫q eTìwæ H˚&TÉ uÛ÷Ñ $Tπø sêsêE nqT≈£î+{≤&ÉT Hê>∑]ø£‘· ‘Ó\TdüTqì bı+–b˛‘ê&ÉT ø±ì ‘êqT $ø£d+æ ∫q ˙{Ïì eT]Ãb˛j·÷&ÉT |üsê´es¡DeTTì s¡øùåÏ dÔH˚ eTq ñìøÏ ì\ã&ÉT‘·T+~ á ìC≤ìï >∑Ts¡TôÔ |≥Tº≈î£ +fÒ eTqπø eT+∫~!

eT∫Ãø£ e÷]+~ eTìwæ>± e÷s¡˝<Ò Tä n‘·ì˝Àì C≤„qeTT eT]∫b˛j·÷&ÉT n‘·&TÉ |ü⁄{Ï+º ~ mø£ÿ&√ e÷s¡&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê Á|üjT· ‹ï+#·T z e÷qe⁄&Ü!

ø=‘·Ô ì~Û

>±] ]~Û

10 dü+e‘·‡sê\T

11 dü+e‘·‡sê\T

|65


66|


|67


LORDLY DIGITAL, +91 98485 16896

Deepavali 2013 - Telugu Velugu  

TANTEX - Deepavali 2013 - Telugu Velugu