Tuba Luba 1-2 Oppgåvehefte D

Page 1

ebba sporstøl

AR

Nynorsk

Tell forlag

PL

ebba sporstøl

SE

Tuba Luba er ein læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen.

OPPGÅVEHEFTE D

EM

Tuba Luba har sakte progresjon, ein klar systematikk og eit omfattande øvingstilbod. Det er teke vare på gjennom eit stort utval tekster og oppgåver. Det er gitt ut to sett med bokstavkort for den grunnleggjande lese- og skriveopplæringa – eit sett for bruk til kvar elev og eit sett som kan hengjast opp når dei enkelte bokstavane er gjennomgått. For Tuba Luba 1–2 vil det bli gitt ut ein ressursperm med generelt innføringsstoff, lærarrettleiing og kopieringsoriginalar.

OPPGÅVEHEFTE D

Tuba Luba KS

Tuba Luba 1–2 Oppgåvehefte D er ein av åtte einingar, som er eit samanhengande opplegg for dei to første trinna. Desse einingane er ei ny og sterkt revidert utgåve av dei tidlegare bøkene i serien for første og andre trinn.

Tuba Luba 1–2 OPPGÅVEHEFTE D

Tuba Luba 1–2

VU

R

D

ER

IN

G

Til 1. og 2. trinn (Tuba Luba 1–2) høyrer desse einingane (nynorsk): Oppgåvehefte A, B, C og D Lesehefte A, B, C og D Bokstavkort Tuba Luba (til elevane) Bokstaver- og talkort (til å hengje opp) Ressursperm 1–2

Les mer på www.tell.no

ISBN 978-82-7522-408-6

Tell forlag

Nynorsk

N

2 1


SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


ebba sporstøl

EM

PL

AR

1-2

G

SE

KS

Tuba Luba Nynorsk

VU

R

D

ER

IN

OPPGÅVEHEFTE D

TELL FORLAG

1


AR PL EM KS

© Tell forlag as 2011

SE

Teikningar:

IN

G

Ingse Revold: 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

ER

Harald Aadnevik: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 50-51, 55, 56, 68, 70, 71, 72-73, 75, 78-79, 80, 83, 90-91, 92-93, 94-95, 97, 100, 105, 126,

VU

Stine Langlo Ørdal: 8

R

D

Ragnhild Heggdal: 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48,49, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 86, 88, 89, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128

Omslagsdesign og grafisk formgiving: Camilla Jakobsen, Milla;Design Trykk: 07 Gruppen AS Omsetjing til nynorsk: Nikolai Nelvik

Spørsmål og kommentarar til denne boka kan sendast til Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, e-post: post@tell.no tlf. 66 78 09 18 www.tell.no ISBN 978-82-7522-493-2 Digital utgave Nynorskutgåve Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller i strid med kopieringsavtalar med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging og kan straffast med bøter eller fengsel.


Forord

PL

AR

No skal du begynne på det fjerde og siste oppgåveheftet for første og andre trinn. I dei tre første hefta har du jobba mykje med dei 24 bokstavane vi bruker mest på norsk. No skal du lese og skrive ord der alle bokstavane i alfabetet er med. Skal du bli flink til å lese, må du forstå kva alle orda du les, tyder. Dersom du les eit ord du ikkje forstår eller ikkje har høyrt før, må du be læraren din forklare ordet for deg.

ER

IN

G

SE

KS

EM

I dette heftet er det fleire fargeleggingsoppgåver. Klarer du å fargeleggje akkurat slik du blir beden om, viser du at du er god til å lese, og at du skjønar det du les. Det er mange oppgåver der du skal jobbe med tekstar og vise at du forstår innhaldet i teksten. • Du skal jobbe med dei ni vokalane vi har i alfabetet vårt. • Du skal bli godt kjend med dei fire diftongane ei, øy, au og ai. • Du skal lære om særnamn (eigennamn). • Du skal lese lange, samansette ord. • Du skal lage og skrive samansette ord. • Du skal svare ordentleg på mange spørsmål. • Du skal skrive historier.

VU

R

D

Eg håper du no er vorten så flink til å arbeide i oppgåvehefte at du klarer å jobbe raskt, men grundig. Eg håper du gjer skikkeleg og pent arbeid. I Lesehefte D blir du òg kjend med tekstar der alle bokstavane i alfabetet er med på å lage ord. Orda går saman og blir til setningar. Setningane blir til forteljingar. Når du er ferdig med dette heftet, er du klar for å begynne i tredje klasse. Lykke til! Ebba Sporstøl Ålesund, april 2011


VU 4

PL

EM

3 7 25 48 55 61 84 90 98 98 103 110 117

KS

side side side side side side side side side side side side side

SE G IN ER

R

D

Forord Spørjeorda Samannsette ord b, d eller p? Særnamn Vokalane Rimord Ordet dei Diftongar Diftongen ei Diftongen øy Diftongen au Diftongen ai

AR

innhAld


5

SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


PL EM

Her ser du dokka Pinocchio. Han har ein lang nase. Pinocchio lyg mykje. Kvar gong han lyg, veks nasen hans.

AR

1 Fargelegg biletet av Pinocchio slik det står i teksten. 2 Fargelegg bokstavane i overskrifta. Bruk blå farge på konsonantane og raud farge på vokalane.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

1 Lua til Pinocchio har gul farge. 2 Han har grøn bukse. 3 Han har gul jakke. 4 Han har svarte sko. 5 Han har brunt hår. 6 Han har åtte brune frekner på nasen. 7 Armar og bein har oransje farge.

6


1 Les setningane og svar på spørsmåla. Bruk linja i svara. 2 Skriv ti ord som passar til teikninga. Bruk linjene i den grå boksen. 3 Set strek under spørjeordet kva i teksten under spørsmål og svar.

Kva

Ugla i treet

PL

EM

1 Kva farge har lua til ugla? Svar: Lua har _____________ farge.

AR

Spørsmål og svar:

G

SE

KS

2 Kva farge har månen? Svar: Månen har _____________ farge.

ER

IN

3 Kva farge har nebbet til ugla?

R

D

Svar: Nebbet har _____________ farge.

VU

4 Kva farge har boka? Svar: Boka har _____________ farge.

Ekstraoppgåve: Skriv ei forteljing om ugla. Bruk skriveboka di. 7


1 Les setningane og svar på spørsmåla. 2 Set strek under ordet gjer i spørsmåla nedanfor. 3 Skriv kor mange gonger du ser ordet gjer. Skriv antalet på linja nedst på sida.

Spørsmål og svar:

AR

Her er Ollo. Han smiler. Kva gjer Ollo?

PL

Svar: _______________________________________________

G

SE

KS

EM

Her er Per. Han stuper. Kva gjer Per? Svar: _______________________________________________

D

ER

IN

Her er Dora. Ho syklar. Kva gjer Dora?

VU

R

Svar: _______________________________________________ Her er Bjørn. Han ror. Kva gjer Bjørn? Svar: _______________________________________________

Eg ser ordet gjer _______________ gonger. 8

gjer


1 Les setningane og svar på spørsmåla. 2 Set ring under ordet Kva i spørsmåla nedanfor. 3 Skriv kor mange gonger du ser ordet Kva. Skriv antalet på linja nedst på sida.

Spørsmål og svar: Her er ein grå katt. Katten søv. Kva gjer den grå katten?

PL

KS

EM

Her er ein svart katt. Katten et. Kva gjer den svarte katten? Svar: Katten __________________________

AR

Svar: Katten __________________________

IN

G

SE

Her er ein stripete katt. Katten leikar. Kva gjer den stripete katten?

ER

Svar: Katten __________________________

VU

R

D

Her er ein brun katt. Katten er på musejakt. Kva gjer den brune katten? Svar: Katten __________________________

Eg ser ordet Kva _______________ gonger.

Ekstraoppgåve: Skriv om ein katt som er på musejakt. Bruk skriveboka di. 9


1 Les setningane og svar på spørsmåla. 2 Set strek under spørjeordet kva i spørsmåla nedanfor.

Kva

EM

PL

AR

Her er Murre. Murre er ein katt. Murre er seks år. Murre liker mus og rotter. Murre bur saman med ein snill hund. Hunden heiter Voff. Murre og Voff er vener.

KS

Spørsmål og svar:

SE

1 Kva er Murre?

ER

2 Kva liker Murre?

IN

G

Svar: ___________________________________________________

R

D

Svar: ___________________________________________________

VU

3 Kva er hunden som Murre bur saman med? Svar: ____________________________________________________ 4 Kva heiter hunden? Svar: ___________________________________________________ 5 Kva er Murre og Voff? Svar: ___________________________________________________ 10


1 Les setningane og svar på spørsmåla. 2 Skriv orda som passar til biletet. Bruk rutene. 3 Set strek under spørjeordet kven i spørsmåla nedanfor.

Kven

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

helikopter

R

D

Spørsmål og svar:

VU

1 Kva er under båten? Svar: __________________________________ 2 Kva er over båten? Svar: ___________________________________ 3 Kven er bak i båten? Svar: _________________________________ 4 Kven er framme i båten? Svar: ______________________________ 5 Kven står på bryggja? Svar: ________________________________ 6 Kvar er sola? Svar: _________________________________ 11


Rebus

1 Skriv orda som passar til bileta i begge rebusane. Bruk rutene med det talet som passar til kvart bilete. Bruk store bokstavar. 2 Skriv dei orda du får når du les bokstavane på plass først i orda loddrett. Bruk linjene.

1 1 2

3

2

AR

3

PL

4

EM

5

SE

KS

6

4

G

7

6

IN

8

5

8

D

ER

7

VU

R

Ordet er ______________________________________ 1

1 2 2 3 3 4 4

Ordet er _______________________ 12


1 Dra strek frå orda frukost og middag til dei orda som er namn på mat vi kan ete til desse måltida. 2 Les setningane og svar på spørsmåla.

sjokoladeis tyggjegummi

leverpostei

frukost

brus

havregraut

AR

brød

EM

PL

Spørsmål: Kva passar å ete til frukost?

KS

Svar: ____________________________________ pizza

SE

fisk

G IN

ER

spagetti

middag

pølser syltetøy

marsipan

VU

R

D

Spørsmål: Kva passar å ete til middag?

Svar: ___________________________________ 3 Dra strek frå ordet godteri til dei orda som er namn på godteri.

sjokolade knekkebrød brødskiver

godteri

karamellar nonstop

lakrisbåtar 13


1 Les setningane og svar på spørsmåla. 2 Set strek under ordet du i spørsmåla nedanfor.

du

Spørsmål og svar: 1 Kva liker du å ete til frukost?

AR

Svar: Eg liker ___________________________________________

EM

PL

2 Kva liker du å ete på skolen?

SE

KS

Svar: Eg liker ___________________________________________

IN

G

3 Kva liker du å ete til middag?

D

ER

Svar: ___________________________________________________

VU

R

4 Kva slags frukt liker du?

Svar: ___________________________________________________

5 Kva slags godteri liker du?

Svar: ___________________________________________________

14


Bildediktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

15


1 Syng songen eller les han saman med dei andre i klassen. 2 Set strek under orda som er namn på grønsaker.

Om kjøtmat og grønsaker

KS

EM

PL

AR

Den som gomlar pølsemat og kjøtmat heile dagen, han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen. Men – den som knaskar gulrøter, knekkebrød og peparnøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. Han blir så passe mett i magen, glad og lystig heile dagen og så lett i beina at han ikkje kan stå stille.

ER

IN

G

SE

Thorbjørn Egner

VU

R

D

1 Dra strek frå ordet grønsaker til dei orda som er namn på grønsaker. 2 Les setninga og svar på spørsmålet.

paprika

rosinbollar

kokosbollar

grønnsaker

blomkål kålrot

gulrøter Spørsmål: Kva passar å ete til middag? Svar: ______________________________________________________ 16


1 Dra strek frå ordet kaker til dei orda som er namn på gode, søte kaker du kan ete. 2 Les setninga og svar på spørsmålet.

pannekake fiskekake

sjokoladekake

kaker

kransekake

sølekake

PL

EM

Spørsmål: Kva slags kaker liker du best?

AR

blautkake

KS

Svar: ________________________________________

ER

Kakebakeriet

IN

G

SE

1 Les verset saman med dei andre i klassen. 2 Set strek under dei orda som er namn på kaker. 3 Les setninga og svar på spørsmålet.

VU

R

D

Hansen eig eit bakeri med massevis av kaker i. Julekaker, rullekaker og mange andre søte saker. Hansen bakar også brød og rundstykke med sesamfrø. Kom og sjå kva Hansen lagar for å mette svoltne magar! Spørsmål: Kva anna enn kaker har Hansen i bakeriet? Svar: ______________________________________________________ 17


1 Dra strek frå ordet brus til dei orda som er namn på brus. 2 Les setninga og svar på spørsmålet.

solo fanta

cola

brus

pærebrus

sjokolademjølk

AR

blåbærsaft

EM

PL

Spørsmål: Kva slags brus liker du best?

KS

Svar: ______________________________________________________

ER

gaffel tesil

bytte

kopp

boks

flaske

R

joggesko

VU

D

glass

IN

G

SE

3 Les orda. Skriv orda som er namn på noko du kan drikke av. Bruk linjene.

Eg kan drikke av ____________________________________________ __________________________________________________________ 18


Bildediktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

19


1 Les setningane og svar på spørsmåla med heil setning. 2 Set strek under spørjeordet kor i spørsmåla nedanfor.

Kor Eg heiter Armed.

Spørsmål og svar: Kva heiter du?

1 Kva heiter du?

Svar: Eg __________________________________

AR

2 Kor gammal er du?

PL

Svar: Eg ___________________________________________________

KS

EM

3 Kva heiter læraren din?

SE

Svar: ______________________________________________________

G

4 Kvar bur du?

ER

IN

Svar: _______________________________________________________

R

D

5 Kva heiter mor di?

VU

Svar: Ho ___________________________________________________ 6 Kva heiter far din? Svar: Han ___________________________________________________ 7 Kva heiter skolen din? Svar: Han ___________________________________________________

20


1 Les setningane og svar på spørsmåla med heil setning. 2 Set strek under dei orda som har ordet krokodille på plass først.

Krokodilletor

PL

KS

SE

«Gå til krokodilletannlegen!» brølar krokodillefar.

EM

Apekattar er ikkje bra for små krokodillar. Apekattar set seg fast i tennene. «Puss tennene dine!» seier krokodillemor.

AR

Her er Krokodilletor. Han har så vondt i tennene sine. Han har ete for mange apekattar.

G

Spørsmål og svar:

ER

IN

Kva har Krokodilletor ete?

R

D

Svar: Han __________________________________________________

VU

Kva skjer når Krokodilletor et apekattar? Svar: ______________________________________________________ Kva seier krokodillemor at han må gjere? Svar: ______________________________________________________ Kva brølar krokodillefar? Svar: ______________________________________________________ 21


1 Dra strek frå ordet dyr til dei orda som er namn på dyr. 2 Skriv dei to orda som ikkje er namn på dyr. Bruk linja.

flodhest politi

krokodille

dyr

løve

sebra

EM

PL

AR

bær

G

sofa

SE

senger

KS

1 Dra strek frå ordet møblar til dei orda som er namn på møblar. 2 Skriv dei to orda som ikkje er namn på møblar. Bruk linja.

IN

møblar

druer

stolar

VU

R

D

ER

bord

bamsar

1 Dra strek frå ordet leiketøy til dei orda som er namn på leiketøy. 2 Skriv dei to orda som ikkje er namn på leiketøy. Bruk linja.

ball dyne bilbane

leiketøy dokke

22

banan lego


1 Orda nedanfor passar til bileta. Skriv orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda som er namn på verktøy, under ordet verktøy i boksen. 3 Skriv orda som er namn på klede, under ordet klede i boksen.

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

bukse truse hammar lue sag spikar skjorte jakke øks sokkar saks syl

klede

VU

R

D

verktøy

23


1 Orda nedanfor passar til bileta. Skriv orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda som er namn pĂĽ blomstrar, under ordet blomstrar i tabellen. 3 Skriv orda som er namn pĂĽ insekt, under ordet insekt i tabellen.

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

rose fluge mygg tulipanar sommarfugl løvetann hestehov tusenbein kvitveis edderkopp maur bie

VU

R

D

blomstrar

24

insekt


Eit samansett ord er sett saman av fleire ord. Det skal skrivast som eitt ord. Skriv dei to orda som dei samansette orda nedanfor er sette saman av. Bruk linjene.

AR

ringblomst = ring + blomst

KS

EM

PL

løvetann = ___________________________________

IN

G

SE

blåklokke = __________________________________

VU

R

D

ER

påskelilje = __________________________________

snøklokke = __________________________________

kvitveis = ____________________________________

25


Skriv dei to orda som dei samansette orda nedanfor er sette saman av. Bruk linjene.

sommerfugl = ____________________________

AR

tusenbein = ______________________________

EM

PL

spindelvev = _____________________________

SE

KS

maurtue = _______________________________

ER

IN

G

biebol = _________________________________

VU

R

D

flugelort = _______________________________

loppestikk = _____________________________

sniglehus = ______________________________

marihøne = _____________________________ 26


1 Les dei to orda i kvar rekkje. 2 Skriv det samansette ordet du fĂĽr nĂĽr du set dei to orda saman. Bruk linja.

bok + hylle = bokhylle dokke + vogn = ___________________________

AR

pusle + spel = _____________________________

EM

PL

bil + bane = ______________________________

KS

verktøy + kasse = __________________________

G

SE

fot + ball = _______________________________

hoppe + tau = ____________________________

VU

R

D

ER

IN

sparke + sykkel = __________________________

sprett + ball = _____________________________ leike + tog = ______________________________ skole + sekk = _____________________

Skriv tre av dei samansette orda som passar til bileta. ___________________________________________________________ 27


1 Les dei to orda i kvar rekkje. 2 Skriv det samansette ordet du f책r n책r du set dei to orda saman. Bruk linja.

klasse + rom = ___________________________ skole + plass = ___________________________

PL

AR

drikke + flaske = _____________________________

EM

skole + buss = ______________________________

SE

KS

lese + bok = ___________________________

ER

IN

G

matte + hefte = _______________________________

VU

R

D

tusj + penn = __________________________ m책lar + skrin = ____________________________ bokstav + kort = _____________________________ gym + sal = _______________________________

Skriv tre av dei samansette orda som passar til bileta. ___________________________________________________________ 28


1 Dra strek frå ordet skole til dei orda som står rundt. 2 Skriv dei ti samansette orda du får. Bruk linjene. 3 Vel to av orda og skriv to setningar med kvart av dei. Bruk linjene nedst på sida.

2 mat

1 buss 10 sekk

3 bøker 4 elevar

skole

5 barn

AR

9 rute

6 plass

5

D R VU

4

ER

2 3

G IN

1 skolebuss

SE

KS

EM

7 frukost

PL

8 korps

6 7 8 9 10

Skriv to setningar med nokre av dei samansette orda: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 29


1 Dra strek frå orda til ordet ball. 2 Skriv dei åtte samansette orda du får. Bruk linjene.

3 korg 4 skole

2 fot

ball

5 hand

AR

1 golf

6 sprett

PL

8 bade

SE

KS

EM

7 snø

5

G

1

ER D R

4

VU

3

IN

2

6 7 8

Skriv dei samansette orda som passar til bileta nedanfor. Bruk linjene. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

30


1 Set strek under det samansette ordet i kvar setning. 2 Skriv ordet på linja.

__________________________

Veslesyster vil vere med.

___________________________

Storebror lærer dei nye triks.

___________________________

Alle tre øver på grasplenen.

___________________________

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Ola spelar fotball i hagen.

D

ER

3 Dra strek mellom dei to orda som kan bli eit samansett ord. 4 Skriv dei samansette orda. Bruk linjene.

VU

R

fot

flaske

gnag

ball

jogge

sår

drikke

sko

gnagsår

Ekstraoppgåve: Skriv ei liste med fotballord. Bruk skriveboka di. 31


1 Les teksten. Set strek under dei samansette orda. 2 Skriv dei samansette orda du har sett strek under. Bruk linjene. 3 Skriv namnet på nokre eventyr. Bruk skriveboka di.

Eventyrboka

AR

Noa les i ei gammal eventyrbok. Han les om trollungar som ikkje kan leike ute. Trollungane sprekk i solskin.

SE

KS

EM

PL

Han les om heksa som eig ein trollkatt. Katten og heksa rir på eit kosteskaft. Dei rir når det er fullmåne.

G

eventyrbok,___________________

IN

_______________________________

D

ER

___________________________________________________________

VU

R

Her er delar av særnamn frå eventyrboka. Finn delane som høyrer saman, og skriv særnamna ferdig.

Aske_________________ Raud__________________ Oske_________________

ladden

røvaren

pott

frua

hette

ungen

Troll__________________ Sjø __________________ Hav__________________ 32


1 Skriv eit eventyr om trollfar og dei to trollungane. 2 Bruk gjerne biletet og orda som passar til. Dersom du vil skrive eit langt eventyr, kan du bruke skriveboka di.

EM

PL

AR

trollungar trollfar solskin bade fossen sint sprekke stein snipp snapp snute

SE

KS

Trollungane

G

Det var ein gong _____________________________________________

ER

IN

____________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________

VU

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 33


G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Sj책 p책 bileta. Finn minst 10 ord som passar til. Skriv orda p책 linjene. 2 Skriv ei overskrift som passar til. Bruk linja nedst p책 sida. 3 Skriv eit eventyr som passar til bileta. Bruk skriveboka di.

ER

IN

ulvespor ____________________________________________________

D

____________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Overskrift: __________________________________________________ 34


1 Les orda i boksane. To av orda i kvar boks er eventyrord. Set strek under dei. 2 Skriv dei to orda som er eventyrord. Bruk linja under boksen.

heks mjølk dusj trollkatt politi

blomstrar spøkjelse trollunge bade

heks _______________________

vinter ski hulder klede trollgubbe

trollskap haust hest nykk svolten

G

SE

KS

vår gris vampyr trollkjerring høns

___________________________

EM

___________________________

PL

AR

nisse gåver salt sommar trollgraut

___________________________

IN

___________________________

___________________________

ER

Skriv alle orda i boksane ovanfor som har ordet troll på plass først. Bruk linjene.

VU

R

D

trollkjerring __________________________________ __________________________________________ Alle orda du skreiv, er samansette ord. Del orda opp. Skriv ordet som har plass sist. Bruk linjene.

____________________________________________________________ kjerring ____________________________________________________________

troll

____________________________________________________________ 35


1 Skriv eit eventyr om heksa som reiste på besøk til mannen i månen. 2 Bruk gjerne biletet og orda som passar til. Dersom du vil skrive eit langt eventyr, kan du bruke skriveboka di.

KS

EM

PL

AR

heksekatt heksenatt heksehatt feiekost kosteskaft fullmåne stjerneklart trylleord hokus pokus filiokus

SE

Månereisa

IN

G

Det var ein gong _____________________________________________

ER

____________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________

VU

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 36


Rebus

1 Skriv orda som passar til bileta. Bruk rutene med det talet som passar til kvart bilete. 2 Skriv det ordet du får i dei loddrette rutene som er merkte med blått. Bruk linja under rebusen.

1

1

2

2

4

5

6

SE

6

KS

5

EM

PL

4

AR

3

3

G

7

R

D

ER

IN

7

VU

Ordet er: ___________________________________________________ Les orda og skriv det samansette ordet du får når du set dei saman.

katt + ugle = ________________________________________________ flue + lort = _________________________________________________ nøkkel + hol = ______________________________________________ troll + unge = _______________________________________________ 37


Set strek under dei orda som er samansette ord.

Musejakt

Her er ein stor, svart katt. Katten heiter Mons. Mons bur på ein bondegard.

EM

PL

AR

Mons er alltid på musejakt. Mons finn mus på låven og i stallen. Inga mus slepp unna klørne til Mons. Mons liker ikkje mat på fat.

KS

Spørsmål og svar:

SE

Kva heiter katten?

ER

Kvar bur katten?

IN

G

Svar: __________________________________

VU

R

D

Svar: ______________________________________________________ Kvar finn katten musene? Svar: ______________________________________________________ Kva farge er det på pelsen til katten? Svar: _______________________________________________________ Kven slepp ikkje unna klørne til katten? Svar: ______________________________________________________ 38


m, n eller u? Bildediktat

0

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

5

Les orda og skriv det samansette ordet du fĂĽr nĂĽr du set dei saman.

nase + horn = ___________________________

nøkkel + hull = __________________________ 39


1 Sei orda som passar til bileta. Finn språklyden på plass sist. 2 Skriv bokstaven som er på plass sist. Bruk ruta.

15

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

7

ER

Skriv ordet som manglar i kvar setning. Bruk linjene.

R

D

klem kam femten penn ku bom

VU

Vi kan skrive med ein ____________________. Vi får mjølk frå ei __________________. Ti mus og fem mus blir __________________ mus. Når vi skal greie håret, må vi ha ein __________________. Vegen var stengd med ein ______________________. Bestemor får ein _________________ av Per. 40


1 Les orda som passar til bileta. 2 Skriv det samansette ordet du får når du set dei saman. Bruk linjene.

Ord du får bruk for, som har dobbeltkonsonant:

nøkkel briller jogge stopp brann

AR

busstopp + = __________________________

KS

EM

PL

+ = __________________________

IN

G

SE

+ = __________________________

R

D

ER

+ = __________________________

VU

+ = __________________________

+ = __________________________

+ = __________________________

41


1 Finn biletet som passar til kvar setning. 2 Skriv det talet framfor kvar setning som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set strek under dei orda som er samansette ord. 4 Ei av setningane har ikkje noko bilete som passar til. Skriv denne setninga. Bruk linja nedst på sida.

1 Ole står på busstoppen.

AR

2 Ole ventar på skolebussen.

EM

PL

3 Ole har grøn ransel.

ER

SE

IN

G

5 Ole ser mange lastebilar.

KS

4 Ole har ein blank matboks.

EPLEVEGEN

VU

R

D

6 Ole får auge på ein raudbrun katt.

7 Ole høyrer eit helikopter.

8 Det er fint vêr.

Setninga utan bilete: ________________________________________ 42


1 2 3 4 5 6 7 8

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Finn biletet som passar til kvar setning. 2 Skriv det talet framfor kvar setning som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set strek under dei orda som er samansette ord. 4 Ei av setningane har ikkje noko bilete som passar til. Skriv denne setninga. Bruk linja nedst på sida.

Emily Emily Emily Emily Emily Emily Emily Emily

er i symjehallen. dusjar. har badedrakt og symjebriller. har ny badehandduk. kjøper billett. har symjeføter på seg. stuper frå 3 meter. sym 50 meter.

Setninga utan bilete: ________________________________________ 43


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Her er ei teikning av ein dykkar. Du skal teikne og fargeleggje slik det går fram av teksten nedanfor. 2 Set strek under dei orda som er samansette ord.

1 Teikn fem fiskar over dykkaren. 2 Teikn ein blekksprut under dykkaren. 3 Fargelegg dykkardrakta med svart farge. 4 Fargelegg symjeføtene med grøn farge. 5 Fargelegg oksygenflaska med grå farge. 6 Fargelegg ansiktet til dykkaren med oransje farge. 7 Fargelegg vatnet med lyseblå farge.

44


1 Dra strek frå ordet bade til dei orda som står rundt. 2 Skriv dei åtte samansette orda du får. Bruk linjene. 3 Dra strek frå dei samansette orda du har skreve, til dei bileta som passar til.

handduk hette

strand

bade

bukse

ball drakt

AR

ring

G

SE

KS

EM

PL

balje

VU

R

D

ER

IN

badering

45


PL

AR

1 Les teksten. 2 Set strek under dei samansette orda. 3 Skriv forteljinga ferdig. Kva skjer?

EM

Sommarferie

ER

IN

G

SE

KS

Det er sol og varmt. Sofia og Asle er på badestranda. Dei har med seg ei stor korg. I korga er det badehanddukar, badedrakt og badebukse, vassflasker og frukt.

R

D

Sofia leikar med ein badeball. Asle øver seg på å symje.

VU

Plutseleg ____________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 46


b eller d?

1 Finn orda som passar til bileta. 2 Skriv bokstaven som manglar på plass først. Bruk linjene.

rake

o

ykkar

amse

akar

EM

PL

AR

ør

inosaur

il

amp

IN

G

SE

KS

åt

all

R

D

ER

uss

VU

Sjå på bileta og svar på oppgåvene.

A Skriv namnet på to ting vi kan køyre med. Svar: ____________________________________________________ B Skriv namnet på ein ting du kan leike med. Svar: ____________________________________________________ C Skriv namnet på to dyr som ikkje finst. Svar: ____________________________________________________ 47


b, d eller p?

1 Alle orda manglar bokstaven b, d eller p på plass først. Skriv den bokstaven som manglar. Bruk linjene. 2 Skriv det talet framfor kvar setning som passar til kvart bilete. Bruk ruta.

1 __ål 2 __o 3 __araply

AR

4 __rake

KS

7 __rus

EM

6 __amse

PL

5 __rins

SE

8 __eis

IN

G

9 __øker

VU

R

D

ER

10 __ykkar 11 __uss 12 __uddel 13 __inosaur 14 ___laster 15 __ølse 16 __rannbil 17 __ruer 18 __okter

48


1 Les orda. 2 Vel rett ord til kvar setning. Skriv ordet. Bruk linja.

bom piggsvin dromedar bjørn Ein ___________________________________________ har éin pukkel.

dadlar bananar bringebær

AR

I Noreg veks det __________________________________________.

postkort briller druer

EM

PL

Dei som ser dårleg, må bruke ________________________________.

KS

potte bleie do

G

blod dyne plaster

SE

Ein liten baby må ha på seg __________________________________.

ER

IN

Dersom ein får gnagsår, kan ein setje på _______________________.

dynamitt pistol batteri

VU

R

D

Lommelykta må ha eit _______________________________ for å lyse.

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

49


b, d eller p?

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Sjå på biletet og finn teikningar av ting som har språklyden b, d eller p på plass først. 2 Skriv dei orda du har funne. Bruk linjene på neste side.

50


Ord med bokstaven d på plass først:

Ord med bokstaven p på plass først:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Ord med bokstaven b på plass først:

51


b, d eller p?

1 Skriv bokstavane som manglar. Bruk linjene.

anda

jørn

ruer

ær

akke

araply

okke

eis

ananar

elikan

yramide

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

alme

R

D

2 Sjå på bileta ovanfor og svar på spørsmåla.

VU

A Skriv namnet på tre ting vi kan ete. Svar: ____________________________________________________ B Skriv namnet på ein skapning som har venger. Svar: ____________________________________________________ C Skriv namnet på eit tre. Svar: ____________________________________________________ D Skriv namnet på noko vi bruker når det regnar. Svar: ____________________________________________________ 52


b/B, d/D eller p/P?

1 Her manglar bokstavane b/B, d/D eller p/P. Les setningane og skriv bokstaven som manglar. Bruk linjene. 2 Skriv talet ved dei orda som passar til kvart bilete. Bruk ruta.

1 Pia kosar med ein __run __amse. 2 Dina samlar på __okker. 3 __ritt har fått ei rø__ leike__il.

PL

AR

4 Dora har ei __ok om __inosaurar.

SE

7 __avid seglar i ein ny __åt.

KS

6 __jørg __røymer om ein __rins.

EM

5 __er vil __li __ykkar.

D

ER

IN

G

8 __ål liker å reise med ___ussen.

VU

R

3 Alle setningane ovanfor har eit namn på eit barn. Skriv namna på linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4 Ovanfor ser du nokre bilete av leiketøy. Skriv namnet på dei leiketøya du ser. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 53


Bildediktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Alle orda har bokstaven b, d eller p pü plass først. Bruk linjene.

54


Særnamn

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Særnamn er namn på menneske, dyr og stader som land og byar. Særnamn er like i at dei har stor bokstav på plass først.

VU

R

1 Sjå på biletet og finn på særnamn til barna og dyra. Skriv særnamna. Bruk linjene.

Barna heiter: _______________________________________________ ___________________________________________________________ Dyra heiter: ________________________________________________ ___________________________________________________________ 2 Skriv kva alle særnamn er like i. Bruk linja..

Særnamn er like i at dei har ______________________________ på plass først. 55


1 Skriv svaret på spørsmåla nedanfor. Bruk linjene. 2 Set strek under alle særnamna du har skrive.

1 Kva heiter du? __________________________________________ 2 Kva heiter mor? ___________________________________________ 3 Kva heiter far? ___________________________________ SKOLE

AR

4 Kva heiter skolen? _________________________________________

PL

5 Kva heiter læraren? ________________________________________

EM

6 Kva heiter rektor? __________________________________________

SE

KS

7 Kva heiter staden der du bur? _______________________________

ER

IN

Oppgåver og svar:

G

8 Kva heiter landet du bur i? __________________________________

D

A Skriv kva alle særnamn er like i.

VU

R

Svar: Dei skal skrivast med ____________________ på plass først. B Skriv kva eit særnamn er. Svar: Særnavn er navn på _________________________________ _________________________________________________________ C Skriv bokstavane som har plass først i namna du har skrive. Svar: ____________________________________________________ 56


Fakta om Noreg

1 Les setningane. 2 Set strek under alle særnamna.

KS

EM

PL

AR

• Landet vi bur i, heiter Noreg. • Den største byen heiter Oslo. • Den nest største byen heiter Bergen. • Hovudstaden heiter Oslo. • Den lengste elva heiter Glomma. • Den største innsjøen heiter Mjøsa. • Den høgaste fjelltoppen heiter Galdhøpiggen. • Den største flyplassen heiter Gardermoen. • Noreg heiter Norway på engelsk. • Fargane i flagget er raudt, kvitt og blått.

SE

Spørsmål og svar:

IN

G

A Kva heiter den største innsjøen i Noreg?

ER

Svar: ____________________________________________________

R

D

B Kva heiter den største byen i Noreg?

VU

Svar: ____________________________________________________ C Kva heiter den lengste elva i Noreg? Svar: ____________________________________________________ D Kva heiter den høgaste fjelltoppen i Noreg? Svar: ____________________________________________________

57


Dyra på garden

PL

SE

KS

Oppgåver og svar:

EM

Dei to hestane heitte Gulen og Bruna. Dei tre kyrne heitte Dagros, Rosa og Litago. Hunden heitte Æsop. Katten heitte Lussi. Dei tre grisene heitte Krølle, Bella og Rullis.

AR

Dei som åtte dyra, heitte Mari og Pål. Barna deira heitte Anne, Eli, Inger, Ola, Unni, Yngve, Øyvind og Åse.

Det var ein gong ein bondegard. Garden heitte Kvam. På garden budde det ti dyr. Alle dyra hadde fine namn.

G

1 Skriv namna på dei tre grisene.

ER

IN

Svar: ____________________________________________________

VU

R

D

2 Skriv namna på barna på garden og set ring rundt bokstavane på plass først. Svar: ____________________________________________________ 3 Skriv vokalane som er på plass først i namna til barna. Svar: ____________________________________________________ 4 Sjå på dei vokalane du har skrive som svar på oppgåve 3. Skriv kva vokal som manglar av alle vokalane i alfabetet. Svar: ____________________________________________________ 58


1 Les kvart ord og finn biletet som passar til. 2 Skriv bokstaven på plass først i kvart ord. Bruk rutene.

Yngve

G

SE

KS

EM

PL

AR

ape elefant isbjørn okse ugle Yngve ærfugl ørn ål

ER

IN

Oppgåver og svar:

R

D

A Skriv alle bokstavane du fann, i same rekkjefølgje som bileta.

VU

Svar: ____________________________________________________ B Skriv antalet bokstavar i svaret på oppgåve A. Svar: ____________________________________________________ C Skriv kva bokstavane i svaret på oppgåve A er like i. Svar: Dei er like i at dei er _________________________________ 59


1 Les kvart ord og finn biletet som passar til. 2 Skriv bokstaven på plass sist i kvart ord. Bruk rutene.

EM

PL

AR

sebra ape ski klo ku sky bæ snø gå

ER

IN

G

SE

KS

bæ, bæ

R

D

Oppgåver og svar:

VU

A Skriv alle bokstavane du fann, i same rekkjefølgje som bileta. Svar: ____________________________________________________ B Skriv antalet bokstavar i svaret på oppgåve A. Svar: ____________________________________________________ C Skriv kva bokstavane i svaret på oppgåve A er like i. Svar: Dei er like i at dei er _________________________________ 60


1 Set strek under vokalane i orda i kvar setning. 2 Skriv vokalane. Bruk linjene.

Vokalane er like i at dei har same bokstavnamn og språklyd. Vokalane i rett rekkjefølgje: aei ouy æøå

Jan ser is og ku.

Vokalane: ___________________

B

Fyret låg aust på skjeret.

Vokalane: ___________________

AR

A

KS

pølse + brød = ______________

SE

lyse + stake = _____________

EM

PL

3 Les dei to orda i kvar rekkje. 4 Skriv det samansette ordet du får når du set dei to orda saman. Bruk linja. 5 Set strek under vokalane.

G

klistre + merke = ___________

henge + lås = _______________

ER

IN

fyr + tårn = ________________

potet + gull = _______________

D

6 Skriv vokalane i rett rekkjefølgje. Bruk linja.

VU

R

___________________________________________________________ 7 Sei orda som passar til bileta. Skriv vokalane som manglar. Bruk linjene.

__l__f__nt

b__lhj__l

f_ _ _ k_st

sj__r__v_ r

bl__b__r

p_ r _ pl_

61


Sei orda som passar til bileta. Skriv bokstavane som manglar. Bruk linjene.

b__r

b__r

d__r

AR

s__l

l__m

f__r

PL

kl__m

b__t

ER

IN

Oppgåver og svar:

G

SE

KS

EM

s__l

VU

R

D

A Skriv bokstavane som manglar i svaret på oppgåva ovanfor. Skriv bokstavane i same rekkjefølgje som bileta. Svar: ____________________________________________________ B Skriv antalet bokstavar i svaret på oppgåve A. Svar: ____________________________________________________ C Skriv kva desse bokstavane er like i. Svar: Dei er like i at dei er _________________________________ 62


1 Finn biletet som passar til kvar setning. 2 Skriv det talet framfor kvar setning som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set strek under vokalane i teksten.

1 Her er ei ku. 2 Iben eig ein kamel. 3 Sjørøvaren heiter Abbe.

AR

4 Ole et bær til frukost.

PL

5 Unni slår opp ein paraply.

EM

6 Åse seglar til Edøya.

SE

KS

7 Yngve les om Æsop.

IN

G

8 Kai og Synne bur i ein by.

ER

Oppgåver og svar:

Vokalane i rett rekkjefølgje:

aei ouy æøå

R

D

A Skriv vokalane i rett rekkjefølgje.

VU

Svar: ____________________________________________________ B Skriv dei same vokalane med store bokstavar. Svar: ____________________________________________________ C Skriv dei orda i setningane som er særnamn, og som har vokal på plass først. Svar: ____________________________________________________ 63


Dei ni vokalane i rett rekkjefølgje:

aei ouy æøå Oppgåve 2 Skriv alle vokalane i rett rekkjefølgje. Bruk linjene i orda. Dra strek frå ordet til det biletet som passar til. Skriv ordet. Bruk linja.

AR

Oppgåve 1 Skriv alle vokalane i rett rekkjefølgje. Bruk linjene i orda. Dra strek frå ordet til det biletet som passar til. Skriv ordet. Bruk linja.

m __ r

PL

s __ l

EM

s __ l

KS

s __ l

SE

s __ l

G

s __ l

ER

IN

s __ l

R

VU

s __ l

D

s __ l

s __ l

m __ r m __ r m __ r m __ r m __ r m __ r m __ r m __ r

Oppgåve 3 Les orda du har fått i oppgåve 1. Skriv orda som ikkje er tøyseord.

Oppgåve 4 Les orda du har fått i oppgåve 2. Skriv orda som ikkje er tøyseord.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

64


1 Set strek under vokalane. Bruk raud farge.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 3 Sjå på bileta. Set ring rundt orda som passar til. 4 Set raud strek under vokalane i alle orda.

a - _____

sel

sal

sil

mæle

SE

male

bål

bil

bul

bol

får

før

far

fyr

bør

byr

D

ER

IN

G

o - _____ u - _____

måle

KS

mele

i - _____

EM

PL

e - _____

sol

AR

2 Skriv desse vokalane med store bokstavar.

VU

R

y - _____

æ - _____ ø - _____

bær

ber

å - _____ rir

rur

ror

rar 65


Rebus

1 Skriv orda som passar til bileta. Bruk rutene ved det talet som passar til kvart bilete. 2 Skriv det ordet du får når du les bokstavane loddrett i det feltet som er merkt med blå farge. Bruk linja.

1

2

1

2

3

AR

3 5 4

6

KS

6

EM

5

PL

4

SE

7

7

IN

G

ANNA

ER

Ordet er: ___________________________________________________

VU

R

D

Oppgåver og svar:

A Sjå på orda som passar til bileta. Skriv vokalane som er i orda. Svar: ____________________________________________________ B Skriv dei vokalane som ikkje er med i rebusen. Svar: ____________________________________________________ C Skriv ordet som har ein vokal på plass sist. Svar: ____________________________________________________ 66


1 Orda nedanfor er særnamn. Skriv rett vokal på plass først. Bokstavane står i denne rekkjefølgja: A E I O U Y Æ Ø Å. Bruk linjene.

__nna

__mma

__la

__lf

__da

__ ngve

G

SE

KS

EM

PL

AR

ANNA

__yvind

__se

ER

IN

__sop

VU

R

D

2 Skriv vokalane som manglar. Du får samansette ord. 3 Del det samansette ordet opp i tre ord. Skriv dei tre orda på linjene.

s__lb__rs__ft = ______+ ______ + ______ j__rnb__n__l__nj__ = ______+ ______+______ SKOLE songbok

sk__l__s__ngb__k = ______+ ______+ ______

67


SE

KS

EM

• Hatten skal ha lilla farge. • Blomsteren skal ha gul og raud farge. • Håret skal ha lysegrøn farge.

PL

AR

1 Fargelegg bokstavane i overskrifta. Bruk blå farge på konsonantane og raud farge på vokalane. 2 Fargelegg biletet av klovnen Baltus slik du får beskjed om i teksten nedanfor.

D

ER

IN

G

• Nasen skal ha raud farge. • Kinna skal også ha raud farge. • Jakka er rosa med gult mønster.

VU

R

• Buksa er mørkegrøn med gul pynt • Skoa er lyseblå med grøne lisser. • Klovnen har kvite hanskar med gule prikker.

• Ballene er gule, rosa og svarte. • Strømpene er gule med blå striper. • Sløyfa er grøn. • Teikn en stor, oransje katt på plass på venstre side av Baltus.

68


69

SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


Finn vegen til sirkuset Klovnen Baltus har fått ny jobb. Han skal jobbe på sirkus Rano. Sirkus Rano har sett opp teltet i Olleby. Baltus har teke toget til Olleby. No står han på stasjonen. Han veit ikkje kvar sirkuset er. Du skal hjelpe han med å finne vegen.

PL EM

1 Set eit stort kryss på stasjonen. 2 Dra strek frå stasjonen til sjukehuset. 3 Set ein ring rundt sjukehuset.

AR

Gjer det som står i teksten nedanfor. Sjå på teikninga på neste side, side 71.

G

SE

KS

4 Dra strek frå sjukehuset til sportsbutikken. 5 Set eit stort kryss på sportsbutikken. 6 Dra strek frå sportsbutikken til kinoen.

D

ER

IN

7 Set ein ring rundt kinoen. 8 Dra strek frå kinoen til symjehallen. 9 Set ein ring rundt symjehallen.

VU

R

10 Dra strek frå symjehallen til sirkus Rano. 11 Set ein ring rundt sirkuset. 12 Finn vogna som Baltus skal bu i. 13 Set eit stort kryss på vogna.

70


SKOLE

AR

HALL

PL KINO

SE

KS

EM

S

OD

B ER

KK NE

SYMJE

G

RT

D

ER

IN

SPO

S J U K E H U S

VU

R

S J U K E H U S

US

KEH

SJU

JERN

BAN

E

TAXI

I

TAX

71


Parade Her er klovnen Baltus saman med andre som jobbar på sirkuset. Du skal finne namn til dei. Finn talet artisten eller dyret har. Skriv namnet du vil ha, etter det same talet i boksen. Bruk linja. Hugs at særnamn skal skrivast med stor bokstav på plass først.

5 3

4

AR

2

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

VU

1 Baltus

72


Sjå på biletet av sirkusparaden. Svar på spørsmåla nedanfor.

8

7

AR

9

EM

PL

6

SE

KS

10

IN

G

Spørsmål og svar:

ER

A Kva for eit av dyra kan lyfte 100 kg?

R

D

Svar: ____________________________________________________

VU

B Kven snublar og ramlar heile tida? Svar: ____________________________________________________ C Kven kan trylle bort ein kanin? Svar: ____________________________________________________ D Kva for eit dyr snurrar ein ball på snuten? Svar: ____________________________________________________ 73


SIRKUSORD

1 Les orda i boksane og finn orda som er sirkusord. 2 Set ring rundt sirkusorda og dra strek frå orda til biletet av sirkusteltet. Bruk ulike fargar på strekane. 3 Vel ti av orda du fann, og skriv dei på linjene.

vaskemaskin tryllekunstner

klovnar

orkester

sirkusbilletter

kostyme

AR

elefant

kommodar

EM

PL

kjøleskap

SE

KS

flykaptein

sverdsluker

G

fotballdommar

sirkushestar

flyplass

D

ER

IN

sirkusdirektør

VU

R

publikum

akrobatar

popkorn

trommer

manesjen

steikjepanner

Skriv ti av orda du fann: elefant _______________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 74


1 Les teksten tre gonger. 2 Fargelegg bokstavane i overskrifta. Bruk blå farge på konsonantane og raud farge på vokalane. 3 Set strek under dei orda som er samansette ord. 4 Finn ut kven som har stole lommeboka til Baltus, og skriv resten av historia. Bruk linjene.

PL EM

KS

Baltus har spurt alle han kjenner. Men ingen har sett lommeboka. Kven kan ha teke henne?

AR

Klovnen Baltus er så lei seg. Lommeboka hans er borte vekk. Baltus har leita overalt.

IN

G

SE

Har sirkuset hatt besøk av ein tjuv i natt? Kva skal stakkars Baltus gjere no? Alle pengane og flybilletten hans er borte.

R

D

ER

Plutseleg høyrer Baltus eit kjempebrøl. Nokon kjeftar og smeller. Nokon er supersinna!

VU

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 75


REBUS

1 Sei ordet som passar til kvart bilete. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den kvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du set saman bokstavane i kvar rad. Bruk linja. 4 Set strek under vokalane i ordet. Bruk raud farge. 5 Finn ut kva dei nye orda er like i.

= _______________

= ___________________

SE

KS

EM

  

PL

AR

   

= ___________________

ER

IN

G

  

= ___________________

VU

R

D

     

= ___________________

  

= ___________________

76


REBUS

1 Sei ordet som passar til kvart bilete. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den kvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du set saman bokstavane i kvar rad. Bruk linja. 4 Set strek under vokalen i ordet. Bruk raud farge. 5 Finn ut kva dei nye orda er like i.

  

EM

= ___________________

SE

KS

  

PL

AR

= ___________________

= ___________________

ER

IN

G

  

= ___________________

VU

R

D

      

= ________________

    = __________ 77


ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

1 Fargelegg bokstavane i overskrifta. Bruk blå farge på konsonantane og raud farge på vokalane. 2 Les særnamna på teikningane på sidene 78 og 79. Bruk det rette særnamnet når du svarar på spørsmåla nedanfor. Svar med heile setningar.

R

D

Spørsmål og svar:

D Kven les for barna?

Svar: __________________

Svar: __________________

B Kven byggjer med klossar?

E Kven leikar med katten?

Svar: __________________

Svar: __________________

C Kven har kledd seg ut?

F Kven søv i korga si?

Svar: __________________

Svar: __________________

VU

A Kven rir på gyngehesten?

78


KS

EM

PL

AR

IVAN

igor

SE

Oppgåver og svar:

IN

G

1 Skriv namnet på katten og hunden.

ER

Svar: ____________________________________________________

VU

R

D

2 Skriv namn på fire ting som barna leikar med. Svar: ____________________________________________________ 3 Set saman orda slik at det blir samansette ord: gynge + hest =______________

leike + bil =_________________

dokke + vogn =_____________

farge + blyant =_____________

vass + pistol =______________

teddy + bjørn =______________

lego + klossar =_____________

lese + krok =________________ 79


1 Les forteljinga. 2 Set strek under dei orda som er samansette ord.

Skogtur

AR

Barna i Trollstua barnehage er på tur i skogen. Anne og Jon passar godt på barna. Dei har det så gøy! Dei byggjer ei barhytte under eit stort grantre.

EM

PL

Dei har teke med seg alle leikebyttene frå sandkassa. Alle vil plukke blåbær i byttene. Snart er byttene fulle av bær.

SE

KS

Plutseleg knakar og brakar det inne i skogen. Alle barna hyler. Dei slepper byttene og spring.

ER

IN

G

«Hjelp! Her kjem eit kjempefarleg dyr! Hjelp, bjørnen tek oss!»

VU

R

D

Men veit du kva det er? Det er Ivan som har snubla og ramla. Det dumme er at Ivan er inne i hytta. Heile hytta rasar saman. Ivan brølar. Barna ler. Ivan er jo ikkje farleg!

80


1 Svar på spørsmåla nedanfor med ei heil setning. Spørsmåla passar til teksten og teikninga på side 80. 2 Skriv dei orda du har sett strek under på side 80. Bruk skriveboka di.

Spørsmål og svar: A Kva heiter barnehagen? Svar: ____________________________________________________

AR

B Kva byggjer barna?

EM

C Kva plukkar barna i byttene sine?

PL

Svar: ____________________________________________________

SE

KS

Svar: ____________________________________________________

G

D Kvifor hyler barna?

ER

IN

Svar: ____________________________________________________

D

E Kvar var Ivan?

VU

R

Svar: ____________________________________________________ F Kvifor rasa hytta saman? Svar: ____________________________________________________ G Kven hadde bygd hytta? Svar: ____________________________________________________ H Kva trur du barna gjorde med blåbæra? Svar: ____________________________________________________ 81


Finn vegen til barnehagen

Barna frå Trollstua skal tilbake til barnehagen. Du skal hjelpe dei med å finne vegen tilbake. Bruk teikninga på side 83 og gjer det som står i teksten nedanfor.

1 Set ring rundt grantreet. 2 Dra strek frå grantreet til brua. 3 Set kryss på brua.

KS

EM

PL

4 Dra strek frå brua til dei tre store furutrea. 5 Set ring rundt furutrea. 6 Dra strek frå furutrea til maurtua.

AR

Alle barna står ved det store grantreet.

G

SE

7 Set kryss på maurtua. 8 Dra strek frå maurtua til parkeringsplassen. 9 Set ring rundt parkeringsplassen.

VU

R

D

ER

IN

10 Dra strek frå parkeringsplassen til barnehagen. 11 Set kryss på barnehagen. 12 Finn sandkassa. 13 Set ring rundt sandkassa. Du fann vegen! Hurra for deg!

Oppgåver: 1 Set strek under alle orda som er like i at dei er samansette ord. 2 Skriv orda du fann. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 82


83

SE

G

IN

ER

D

R

VU

AR

PL

EM

KS


Rimord

1 Les orda i boksane. Orda på plass sist i kvar linje er veldig like. Orda rimar. 2 Set strek under orda på plass sist. 3 Skriv orda du har sett strek under. Bruk linja under boksane.

Mikkel skvatt opp i pappas flosshatt.

rev brev _________________

_________________

AR

Mikkel rev skrev eit brev.

KS

EM

PL

Bæ, bæ, vesle lam, har du noko ull? Ja, ja, kjære barn, eg har kroppen full.

_________________

_________________

VU

R

D

Det kryp og det krabbar av dyr på mjuke labbar.

G

ER

IN

Du og eg og vi to segla i ein tresko.

SE

_________________

Nydeleg kake! Den må vi smake.

Snøkrystallar! Skiløypa kallar.

Under den kvite bru, der seglar eg og du.

_________________

_________________

_________________

Fluga surrar. Passopp knurrar.

84

_________________


Rimord

1 Les orda i boksane. To og to ord rimar. 2 Dra strek mellom dei to rimorda. 3 Skriv dei to rimorda. Bruk linjene.

brev

sol stol ______________________

rev

stol

______________________

eske

gås

______________________

kone

krone

______________________

lås

veske

EM

PL

AR

sol

G

Jenta sat på ein stol.

R

D

Her er ein eske.

Ute var det sommar og __________.

ER

IN

4 I den andre setninga i kvar rute manglar det eit ord. Det ordet skal rime på det siste ordet i setninga ovan for. Skriv ordet. Bruk linja.

SE

KS

______________________

Vi fikk eit rart brev.

VU

Bruk henne ikkje som _________.

Brevet kom frå ein __________.

I buret sat ei gås. Heksa hengde frå ein _________.

Vi kjenner ei gammal kone. Ho eig ikkje ei einaste __________. 85


1 Sei orda som passar til bileta i dei to boksane. 2 Dra strek mellom dei to bileta som passar til dei to orda som rimar. Bruk ulike fargar p책 strekane. 3 Skriv rimorda. Bruk linjene. 4 Lag setningar med orda du har skrive. Orda som rimar, m책 ha plass sist i setninga. Bruk skriveboka di.

AR

hus mus ______________________

KS

EM

PL

______________________

______________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

______________________

______________________

______________________

______________________ 86


1 Les diktet tre gonger. 2 Set raud strek under orda som rimar. 3 Skriv rimorda på linjene. Skriv dei to orda som rimar, på den same linja. 4 Skriv eit brev til ein som bur i byen, og fortel om arbeidet og dyra på ein bondegard. Bruk skriveboka di.

Passopp og reven

______________________

Ein skummel skapning ligg på lur utanfor bondens hønsebur. Det er ikkje hund, det er ikkje katt, han kom stille luskande no i natt.

AR PL

EM

______________________

IN

G

SE

KS

Så blir det med eitt eit frykteleg leven når hønene vaknar og ser det er reven. Dei kaklar og flaksar og går heilt i spinn. Tenk om reven kan kome seg inn!

______________________

______________________ ______________________

VU

R

D

ER

«Det var da fælt til spetakkel og støy», tenkjer gardshunden Passopp og set i å gøy.

______________________

______________________

Han bykser fram mellom fjøset og skuret og oppdagar reven ved hønseburet. «Forsvinn!» bjeffar Passopp. «Bort herifrå! ______________________ Lystrar du ikkje, skal du sanneleg få!» ______________________ Reven sprett opp og legg på sprang så fort som han klarer med rova så lang. Dermed enda historia bra. ______________________ Ein dugande gardshund er god å ha!

87


1 Les versa tre gonger. 2 Set strek under orda som rimar. 3 Skriv rimorda. Bruk linjene. 4 Lag fleire vers. Du kan bruke nokre av desse orda: A bavian, banan, bøffel, tøffel B stut, gut, loppe, hoppe. Bruk skriveboka di. 5 Finn namn (særnamn) til ein elefant, ein kenguru, ein krokodille og ein papegøye. Bruk skriveboka di. 6 Lag samansette ord med desse orda på plass først: mat, brus, bok, ball, kort, teppe. (Eksempel: matbutikk.) Bruk skriveboka di.

elefant iblant ______________________

Dette er ein elefant med sår og snøret snabel. Det kan hende han iblant er sur og irritabel.

______________________

VU

R

D

Mange papegøyar er fæle til å snakke. Dei skrålar, skrik og støyar med hovudet på skakke.

88

PL EM KS SE

______________________

G

ER

Ein svolten krokodille som er ute på jakt, må symje veldig stille og alltid vere på vakt.

______________________

IN

Stakkars mamma kenguru, ho hoppar heile dagen. Det er slitsamt, kan du tru, med babyen på magen.

AR

Fire vers om dyr

______________________ ______________________

______________________ ______________________


Rebus

1 Sei ordet som passar til kvart bilete. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den kvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du set saman bokstavane i kvar rad. Bruk linja. 4 Finn ut kva dei nye orda er like i.

AR

= _________________________

EM

PL

  

= __________________

ER

IN

G

SE

KS

   

VU

R

D

    = ____________

    = _______________

  

= _________________________ 89


1 Les spørsmåla og sjå på biletet og orda under. Skriv svaret med full setning og med ordet Dei på plass først. Bruk linjene. 2 Finn ut kva orda nedanfor er like i. 3 Skriv samansette ord som passar til møblane på biletet på sidene 90-91. Eksempel: lenestol. Bruk skriveboka di. 4 Skriv setningar med dei nye orda. Bruk skriveboka di.

dei

bordet skapet vindauget taket teppet Du ser Anna og Lisa. Kvar er dei? Dei er i _________________.

AR

Du ser Arman og Remi. Kvar er dei? ______ er bak _____________.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

Du ser Lussi og Pusi. Kvar er dei? ______ er i ________________.

90


Du ser Per og P책l. Kvar er dei? ________ er under _______________________________. Du ser to turnringer. Kvar er dei? _______ er i __________________. Du ser Kari og K책re. Kvar er dei? _______ er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

under ________________________________.

Set ring rundt ordet dei.

dei du da dei be dei da be dei dei 91


1 Les spørsmåla og sjå på biletet og orda under. Skriv svaret med full setning. Bruk linjene. 2 Finn ut kva orda på teikninga er like i. 3 Set ring rundt ordet dei/Dei. 4 Set strek under vokalane i særnamna. Skriv vokalane du fann. Bruk skriveboka di.

huset treet reinsdyret vatnet flyet loftet

SE

KS

EM

PL

AR

Musi Muso

Lena

Nissefar Nissebror

ER

IN

G

Liam

VU

R

D

Du ser Lena og Liam. Kvar er dei?

Dei er _________________ Du ser Nissefar og Nissebror. Kvar er dei?

Du ser kaptein Trebein. Kvar er han? _____________________________ Du ser Pli og Plå. Kvar er dei?

_____________________________ _____________________________ Du ser Ala og Lea. Kvar er dei? Du ser Musi og Muso. _____________________________ Kvar er dei? _____________________________ 92


5 Fargelegg bokstavane i overskrifta. Bruk blå farge på konsonantane og raud farge på vokalane.

Pli

Plå

SE

KS

EM

PL

AR

Ala Lea

ER

IN

G

kaptein Trebein

VU

R

D

Oppgåver og svar: 1 Skriv ord som passar til figurene på teikninga.

3 Sjå på teksten og skriv dei samansette orda.

Svar: aper, gutt ______________

Svar: ________________________

_____________________________ ––––––––––––––––––––––––––––– 2 Skriv det særnamnet som har ––––––––––––––––––––––––––––– ein vokal på plass først. Svar: ________________________

93


Les spørsmåla og sjå på biletet og orda. Skriv svaret med full setning og med ordet Dei på plass først. Bruk linjene.

KS

EM

PL

AR

leser teiknar søv snakkar spelar byggjer et hoppar

Du ser Emil og Ida. Kva gjer dei?

G

SE

Du ser Stian og Lari. Kva gjer dei?

ER

IN

Dei __________________________ _____________________________ Du ser Magnus og Heidi. Kva gjer dei?

R

D

Du ser Olaug og Pål. Kva gjer dei?

VU

_____________________________ _____________________________ Du ser Agga og Åge. Kva gjer dei?

Du ser Ørny og Hans. Kva gjer dei?

_____________________________ _____________________________ Du ser Uri og Lisa. Kva gjer dei?

Du ser Nora og Marit. Kva gjer dei?

_____________________________ _____________________________ 94


SE

Oppgåver og svar:

KS

EM

PL

AR

SFO

ER

IN

G

1 Les alle namna på barna. Skriv dei særnamna som har ein vokal på plass først.

D

Svar: ____________________________________________________

VU

R

_________________________________________________________ 2 Skriv ord for fire ting du ser på biletet. Svar: ____________________________________________________ 3 Sjå på orda øvst på side 94. Skriv dei orda som er like i at dei har dobbeltkonsonant. Svar: ____________________________________________________ _____________________________________________________ 95


Bildediktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

96


Les eventyret tre gonger.

Trollkatten Det var ein gong ein katt. Katten var den klokaste katten i verda. Katten likte vakre klede av silke og fløyel.

EM

PL

AR

Det var ein fattig gut som åtte katten. Katten ville at guten skulle bli rik. Katten ville at guten skulle bu i eit slott. Katten ville at guten skulle gifte seg med ei prinsesse.

SE

KS

Katten lurte eit troll som budde i eit trollslott. Trollet gjekk ut i sola og sprakk. Katten fann ein stor gullskatt i trollslottet.

R

D

ER

IN

G

Katten og guten flytta inn i trollslottet. Kongen i landet trudde guten var ein rik prins. Kongsdottera var ei vakker prinsesse. Hokus pokus, så vart guten gift med prinsessa. Dei levde lukkeleg alle sine dagar.

VU

Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

Spørsmål og svar: 1 Kven vart lurt av katten?

3 Kva slags klede likte katten?

Svar: _____________________

Svar: _____________________

2 Kva fann katten i slottet?

4 Kven var far til prinsessa?

Svar: _____________________

Svar: _____________________ 97


To vokalar som dannar ein ny språklyd, kallar vi diftong. Diftongane er: ei, øy, au, ai.

ei

R

PL

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

ei

AR

1 Dra strek frå diftongen ei til dei bileta som har språklyden ei. 2 Skriv ordet som passar til kvart bilete. Bruk linja ved bileta. 3 Skriv orda som passar inn i setningane. Bruk linja i setningane. 4 Skriv alle orda med diftongen ei i den blå boksen.

brei ______________________

Hunden fekk eit kjøt___________ .

______________________

Eg såg mange fugle__________ .

______________________

Eg høyrde ei kjøt___________ .

______________________

Eg plukka opp ei tørr ___________.

______________________

Eg har ein fin _________ i stua.

______________________

VU

Vegen er ikkje _____________.

98


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at dei har diftongen ei. 2 Kvar setning manglar eit av orda i boksen. Skriv det rette ordet på linja i kvar setning.

ei

Hanen står på eitt ________ og gjel kykeliky.

peisen

Vegen gjennom skogen er ikkje __________.

brei

I eit tre sit ei __________.

kjøtmeis

Fuglane har _________ i toppen av treet.

reir

Under treet låg mange tørre __________.

greiner

Det var kaldt, men vi tende opp i __________.

stein

Eg snubla i ein stor __________.

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

bein

VU

R

D

ER

3 Skriv diftongen ei i kvart ord. Bruk linja. Les ordet. 4 Dra strek frå ordet til biletet som passar til.

p____s

gr_____n

b_____n

r_____r

h_____s

st_____n

99


1 Les teksten tre gonger. Set strek under orda som har diftongen ei. 2 Skriv orda du har sett strek under. Bruk linjene.

Hytta

ei

Ord med diftongen ei:

IN

Spørsmål og svar:

G

SE

KS

EM

PL

AR

____________________ Eirin og Einar eig ei hytte. ____________________ Det er ikkje veg opp til hytta. ____________________ Dei kan ikkje sykle, dei må bruke beina. Stigen er full av småstein og tørre greiner. ____________________ ____________________ Når dei kjem fram, fyrer dei på peisen. ____________________ Dei feiar golvet og ryddar litt. ____________________ Så kosar dei seg. ____________________ ____________________

ER

1 Kvifor kan ikkje Eirin og Einar køyre bil til hytta?

R

D

Svar: ____________________________________________________

VU

2 Korleis kjem Eirin og Einar seg opp til hytta? Svar: ____________________________________________________ 3 Kva gjer Eirin og Einar med golvet i hytta? Svar: ____________________________________________________ 4 Kva gjer Eirin og Einar med peisen? Svar: ____________________________________________________ 100


1 Les orda i de to boksene. 2 Dra en vannrett strek mellom orda i de to boksene. 3 Du får sammensatte ord. Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene. 4 Sett strek under diftongen ei i de sammensatte orda.

ei

leir

speidarleir

rotte

reir

______________________

små

stein

______________________

furu

grein

______________________

kjøt

bein

______________________

feie

kost

peis

bål

PL

EM

KS

______________________

bil

______________________

IN

G

SE

______________________

ER

leige

AR

speidar

R

D

Spørsmål og svar:

VU

1 Kva får vi når vokalen e går saman med vokalen i? Svar: ____________________________________________________ 2 Kva er ein leigebil? Svar: ____________________________________________________ 3 Kven liker kjøtbein? Svar: ____________________________________________________ 101


1 Les setningane. Finn bileta som passar til. 2 Skriv talet ved dei setningane som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set ring rundt dei orda som har diftongen ei. 4 Skriv særnamna. Bruk linjene.

1 Ein baby må ha på seg bleie. 2 Peik fekk eit kjøtbein. 3

Kjøtmeisa har tre egg i reiret.

EM

5 Solveig kostar golvet med ein feiekost.

R

D

ER

IN

G

SE

KS

6 Ei ugle sat på ei grein. 7 Eivor snubla i ein stein.

PL

AR

4 Eirin og Einar leier kvarandre.

VU

Skriv særnamna her: ___________________________________________________________

Spørsmål og svar: Kva er alle særnamna du har skrive, like i? Svar: Dei er like i at dei har __________________________________ ___________________________________________________________ 102

ei


IN

PL

G

SE

KS

EM

øy

øy

AR

1 Dra strek frå diftongen øy til bileta som har språklyden øy. 2 Skriv ordet som passar til kvart bilete. Bruk linja ved bileta. 3 Skriv orda som passar inn i setningane. Bruk linja i setningane. 4 Skriv alle orda med diftongen øy i den blå boksen.

D

ER

Skriv orda med diftongen øy:

VU

R

Eg er tett i eit _____________________.

øyre ______________________

Eg sumde ut til ei __________________.

______________________

Eg blåste i ei ______________________.

______________________

Eg sov i ei ____________________seng.

______________________

Eg snakka med ein ________________.

______________________

Husk: To vokalar som dannar ein ny språklyd, kallar vi diftong.

Diftongane er

ei, øy, au, ai.

103


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at dei har diftongen øy. 2 Kvar setning manglar eit av orda i boksen. Skriv det rette ordet på linja i kvar setning.

øy

Vi har to ________ vi kan høyre med.

øyre fløyte køyer tøyet øya papegøye trøyer

Vi har begynt å spele blokk_________. På hytta har vi __________.

AR

Vi hengde __________ på tørkesnora.

PL

Vi sumde om kapp ut til ____________.

EM

Ho har ein _____________ som snakker.

SE

KS

Fotballaget fekk nye, oransje ___________.

G

Spørsmål og svar:

ER

IN

Kva er alle orda i boksen like i?

VU

R

D

Svar: Orda er like i at dei har ein ______________________________ 3 Skriv diftongen øy i kvart ord. Bruk linja. Les ordet..

r____skatt k_____e fl____te r_____k t ____

papeg_____e

tr_____e b______e 104


1 Les teksten tre gonger. Set strek under dei orda som har diftongen øy/Øy. 2 Skriv orda du har sett strek under. Bruk linjene i den blå boksen.

Fotball

øy

Ord med diftongen øy: ____________________ ____________________ ____________________

AR

____________________

PL

____________________ ____________________

____________________

G

IN

Spørsmål og svar:

____________________

SE

KS

EM

Gutelaget Brøyt skal vere med i cupen. Gutane har fått nye, oransje trøyer. Øystein og Øyvind er leiarar. Dei trenar laget tre gonger i veka. «Høyr her! Bøy og tøy!» brølar Øyvind. Øystein blåser i fløyta. Han er ikkje nøgd. «Bøy og tøy!» Tida går som ein røyk. Det er gøy å trene.

ER

1 Kva heiter fotballaget?

R

D

Svar: ____________________________________________________

VU

2 Kva farge har fotballdraktene? Svar: ____________________________________________________ 3 Kva heiter trenarane? Svar: ____________________________________________________ 4 Når blåser Øystein i fløyta? Svar: ____________________________________________________ 105


1 Les setningane. Finn bileta som passar til. 2 Skriv talet ved dei setningane som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set ring rundt dei orda som har diftongen øy. 4 Skriv særnamna. Bruk linja.

øy

1 Jentene spelar blokkfløyte. 2 Øystein vaskar tøy. 3 Øyvind tek på seg fotballtrøya.

PL

AR

4 Han har ferie på ei palmeøy.

EM

5 Røyskatten har svart haletipp.

SE

7 Øyvor søv i ei hengekøye.

KS

6 Frøydis er flink i slalåmløypa.

R

D

ER

IN

G

8 Nokre av jentene har rulleskøyter.

VU

Skriv særnamna her: ___________________________________________________________

Spørsmål og svar: Kva er alle særnamna du har skrive, like i? Svar: Dei er like i at dei har __________________________________ ___________________________________________________________ 106


1 Les orda i dei to boksane. 2 Dra ein vassrett strek mellom orda i dei to boksane. 3 Du får samansette ord. Skriv dei samansette orda. Bruk linjene. 4 Set strek under diftongen øy i dei samansette orda.

øy

seng

______________________

øyre

flipp

______________________

blokk

fløyte

______________________

under

tøy

______________________

palme

øy

______________________

fabrikk

røyk

ski

løype

______________________

katt

______________________

G

SE

PL

EM

KS

______________________

ER

IN

røys

AR

køye

R

D

Spørsmål og svar:

VU

1 Kva får vi når vokalen ø går saman med vokalen y? Svar: ____________________________________________________ 2 Når på året lagar vi skiløyper? Svar: ____________________________________________________ 3 Kva er ei køyeseng? Svar: ____________________________________________________ 107


ei eller øy? Biletdiktat

øy

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene. Alle orda er like i at dei har diftongen ei eller diftongen øy.

108


1 Les setningane og orda. Kvar setning manglar eit ord. 2 Set ring rundt det ordet som manglar i kvar setning. Skriv ordet på rett plass i setninga. Bruk linja.

øy

bein stein seien Hunden gneg på eit _______________________ . bøya køya fløyta

PL

AR

Dommaren blåser i __________________________.

EM

peis heis tøys

KS

Vi må ta ____________________ for å kome opp.

SE

støy lei gøy

IN

G

Det er _________________________ å spele fotball.

ER

steinen beinet pløyer

VU

R

D

Eirin braut _____________________________ i går. papegøyar bleier køyer En baby tissar ut mange ______________________. 4 Skriv eit samansett ord som passar til kvart bilete. Bruk linja.

109


1 Dra strek frå diftongen au til bileta som har språklyden au. 2 Skriv ordet som passar til kvart bilete. Bruk linja ved bileta. 3 Skriv orda som passar inn i setningane. Bruk linja i setningane. 4 Skriv alle orda med diftongen au i den blå boksen.

G

AR PL

SE

KS

EM

au

au

ER

IN

Skriv orda med diftongen au:

hauk

D

Eg såg ein _____ oppe i fjellet.

__________________

VU

R

Det er _____ i skogen.

Vi får ull frå ein _____.

__________________

Om hausten set vi båten inn i eit _____.

__________________

Eg er flink til å hoppe __________________.

__________________

I maurtua er det tusenvis av _____________.

__________________

Husk: To vokalar som dannar ein ny språklyd, kallar vi diftong. 110

Diftongane er

ei, øy, au, ai.


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at dei har diftongen au. 2 Kvar setning manglar eit av orda i boksen. Skriv det rette ordet på linja i kvar setning.

Det er gøy å hoppe ________________.

maur

I skogen er det store __________tuer.

haugen

Vi sprang opp på ____________ for å sjå betre.

sauen

Vi får ull frå _______________.

gaupe

Det er sjeldan vi får auge på ________________.

lapskaus

Eg liker _________________ til middag.

G

IN

Spørsmål og svar:

SE

KS

EM

PL

AR

tau

au

ER

Kva er alle orda i boksen like i?

VU

R

D

Svar: Orda er like i at dei har ein ______________________________ 3 Skriv diftongen au i kvart ord. Bruk linja. Les ordet.

s____ _____ge g____pe h_____k n ____ st

t_____

m_____r lapsk______s 111


1 Les teksten tre gonger. Set strek under orda som har diftongen au. 2 Skriv orda du har sett strek under. Bruk linjene.

Sauene på beite

au

Ord med diftongen au: ____________________ ____________________ ____________________

AR

____________________

PL

____________________ ____________________

EM

Saueflokken er ute til langt utpå hausten. Sauene beitar oppe på haugen. Dei kviler seg mellom knausane. Dei må passe seg for jerv og gaupe. Lamma kan bli tekne av ørn og hauk. Katten saknar sauene. Katten går rundt og mjauar. Hunden får ikkje gå laus. Han må gå i tau.

G

ER

1 Kvar beitar sauene?

IN

Spørsmål og svar:

____________________

SE

KS

____________________

R

D

Svar: Dei ________________________________________________

VU

2 Kva må sauene passe seg for? Svar: ____________________________________________________ 3 Kva må lamma passe seg for? Svar: __________________________________________________ 4 Kva må hunden ha rundt halsen? Svar: ____________________________________ 112


1 Les orda i dei to boksane. 2 Dra ein vassrett strek mellom orda i dei to boksane. 3 Du får samansette ord. Skriv dei samansette orda. Bruk linjene. 4 Set strek under diftongen au i dei samansette orda.

au

spor

______________________

båt

naust

______________________

maur

tue

______________________

hoppe

tau

______________________

fjell

knaus

______________________

stein

haug

______________________ ______________________

KS

EM

PL

AR

gaupe

SE

Skriv dei samansette orda:

bein

ER

IN

G

dinosaur

R

D

Spørsmål og svar:

VU

1 Kva får vi når vokalen a går saman med vokalen u? Svar: Vi får _______________________________________________ 2 Kven byggjer maurtuer? Svar: Det er ______________________________________________ 3 Kva er inne i eit naust? Svar: Det er ein ___________________________________________ 113


1 Les setningane. Finn bileta som passar til. 2 Skriv talet ved dei setningane som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set ring rundt dei orda som har diftongen au. 4 Skriv særnamna. Bruk linja.

au

1 Vi får ull frå sauene. 2 Båten er i naustet. 3 Aud hoppar tau.

PL

AR

4 Farmor koka lapskaus til middag.

EM

5 I Australia er det mange kenguruar.

KS

6 Mauren byggjer store maurtuer.

R

D

ER

IN

G

SE

7 Her er ein dinosaur.

VU

Skriv særnamna her: ___________________________________________________________

Spørsmål og svar: Kva er alle særnamna du har skrive, like i? Svar: Dei er like i at dei har___________________________________ ___________________________________________________________ 114


ei, øy eller au? Biletdiktat

au

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene. Alle orda er like i at dei har diftongen ei, øy eller au.

115


1 Les setningane og orda. Kvar setning manglar eit ord. 2 Set ring rundt det ordet som manglar i kvar setning. 3 Skriv ordet på rett plass i setninga. Bruk linja.

au

gaupene dinosaurane maurane ___________________ levde for lenge sidan. skaut tøy tau

PL

AR

Somre damer har ___________________ på hovudet.

EM

bøyer bleier papegøyar

KS

Somme ___________________________ kan snakke.

SE

lapskaus høy seigmenn

IN

G

Hesten et ________________________________.

ER

naustet haugen heisen

VU

R

D

Robåten er i _____________________ om vinteren. meisene haukene papegøyane __________________ jakter på mus og hareungar.

Hugs: To vokalar som dannar ein ny språklyd, kallar vi diftong.

Diftongane er 116

ei, øy, au, ai.


1 Dra strek fr책 diftongen ai til bileta som har spr책klyden ai. 2 Skriv ordet som passar til kvart bilete. Bruk linja ved bileta. Skriv alle orda med diftongen ai. Bruk linjene nedst p책 sida.

AR PL

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

ai

ai

VU

R

Skriv orda med diftongen ai:

___________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________________ ___________________________________________________________

117


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at dei har diftongen ai. 2 Kvar setning manglar eit av orda i boksen. Skriv det rette ordet på linja i kvar setning.

Ein _______________kan vere svært farleg.

pai

Mor lagar ein ________________ til middag.

haikar

Ole har ikkje bil, han ______________ til byen.

mais

Vi lagar popkorn av __________________.

mai

Alle ropar hurra 17.________________.

kaia

Alle båtane ligg ved _________________.

EM

PL

AR

hai

ai

SE

KS

Spørsmål og svar:

G

Kva er alle orda i boksen like i?

ER

IN

Svar: Orda er like i at dei har ein ______________________________

VU

R

D

3 Skriv diftongen ai i kvart ord. Bruk linja. Les ordet.

h____ m____s

118

p____

m____

h___ke

k_____


1 Les teksten tre gonger. Set strek under orda som har diftongen ai. 2 Skriv orda du har sett strek under. Bruk linjene.

Farlege haiar

ai

Ord med diftongen ai: ____________________ ____________________ ____________________

AR

____________________ ____________________

PL

I Australia er det mykje hai i havet. Ein dag i mai såg folk ein hai. Haien sumde rundt like ved kaia. Haiar kan vere farlege. Ein fiskar klarte å fange haien i eit garn. Alle drog ned til kaia for å sjå. «Å, så bra! No er vi kvitt den ekle haien!»

EM

____________________

ER

IN

G

SE

KS

____________________

R

D

Spørsmål og svar:

VU

1 Kvar er det mykje hai i havet? Svar: _________________________________________________ 2 Kven fanga ein hai? Svar: __________________________________________________ 3 Kvifor var alle så glade da haien vart teken? Svar: ____________________________________________________ 119


1 Les setningane. Finn bileta som passar til. 2 Skriv talet ved dei setningane som passar til kvart bilete. Bruk ruta. 3 Set ring rundt dei orda som har diftongen ai. 4 Skriv dei orda du fann. Bruk linjene nedst pĂĽ sida.

ai

1 Vi lagar popkorn av mais. 2 Barna i Noreg gür i 17. mai-tog. 3 Anne kjøpte ein eplepai.

PL

AR

4 I Australia er det mykje hai.

EM

5 Flagget vaiar i vinden.

KS

6 Trea svaiar i vinden.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

7 Aud lagar lapskaus.

Skriv orda med diftongen ai: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 120


ei, øy, au eller ai? Biletdiktat

ai

17.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene. Alle orda er like i at dei har diftongen ei, øy, au eller ai.

121


1 Les regla tre gonger. 2 Set strek under orda som rimar. Bruk ulike fargar på strekane. 3 Skriv orda som rimar. Bruk linjene.

PL EM KS SE G IN ER

D

Kven bankar? sa Per Sankar. Det er kona mi, sa Per Li. Kva vil ho? sa Per Lo. Kjøpe løk, sa Per Spøk. Og kor mange? sa Per Lange. Ein, to, tre, fire, sa Per Lire. Ikkje fleire? sa Per Leire. Det er nok, sa Per Kokk.

AR

Kven bankar?

VU

R

Orda som rimar:

bankar – Sankar, mi – Li,__________________________________ ___________________________________________________________

Oppgåve og svar: Alle i regla heiter Per. Skriv etternamna deira. Svar: Sankar, Li,___________________________________________ __________________________________________________________

122


ei, øy, au eller ai? 1 Sjå på dyreorda som passar til bileta. Skriv diftongen som manglar. Bruk linjene. 2 Skriv namna på dyra som er villdyr. Bruk linjene nedst på sida.

h_____

r____skatt

dinos____r

h____k

kjøttm____s

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

m____r

papeg____e

r_____

s_____

s_______

VU

R

D

ER

g____pe

r____n Namn på villdyra:

___________________________________________________________ __________________________________________________________ 123


1 Les diktet tre gonger. 2 Set strek under dei orda som rimar. Bruk ulik farge på strekane. 3 Skriv orda som rimar. Bruk linjene.

Og når så Anette kjem, blir det nok ein liten klem, tenkjer Tore Hund før han tek ein blund.

Linda har ein bamsevoff sydd av blomstra sofastoff. Tone har ein hest som er kledd til fest.

Kosedyr er alltid der, klagar aldri, berre er. Dei vil liggje der og vente på ein gut eller ei jente.

Mortens løvegut av plast kviler i ei korg av bast med eit teppe i, som eit lite hi.

EM

PL

AR

Kva slags kosedyr har du? Petter har ei strikka ku som han suttar på. Ho er gul og blå.

KS

Kosedyr

D

ER

IN

G

SE

Nils-Fredrik Nielsen

VU

R

Orda som rimar:

du – ku, på – blå, ___________________________________________ ___________________________________________________________

Oppgåve og svar:

Det er fem kosedyr i diktet. Skriv kva slags dyr det er. Svar: _____________________________________________________ __________________________________________________________ 124


1 Fargelegg overskrifta. Vokalane skal ha raud farge. Konsonantane skal ha blå farge. 2 Nesten alle jenter og gutar har eit kosedyr. No skal du skrive om kosedyret ditt. Dersom du ikkje har noko kosedyr, diktar du opp eit du kan tenkje deg å ha. Bruk skriveboka di.

1 Kva slags kosedyr har du?

EM

PL

Svar: ____________________________________

AR

Spørsmål og svar:

KS

2 Kva farge har kosedyret ditt?

IN

G

3 Kva heiter kosedyret ditt?

SE

Svar: _________________________________________

ER

Svar: _________________________________________

R

D

4 Kvar er kosedyret ditt når du er på skolen?

VU

Svar: ______________________________________________________ 3 Skriv ferdig historia om eit kosedyr som forsvinn. Bruk skriveboka di.

Kosedyret som forsvann Jens er så trøtt. Han har spela fotball heile ettermiddagen. No skal det bli godt å sove. Jens hoppar opp i senga og dreg dyna over hovudet. Jens stikk handa under puta. Der ligg alltid kosedyret hans om dagen. Men … 125


Biletdiktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

126


Biletdiktat

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM

PL

AR

Skriv orda som passar til bileta. Bruk linjene.

127


1 Les setningane. 2 Skriv S/U (sant eller usant). 3 Set strek under orda som har diftong. 4 Skriv orda du fann. Bruk linjene nedst på sida.

S/U ____________________

2 Feiaren feiar pipa.

____________________

3 Bilane står i naust.

____________________

4 Kyrne mjauar.

____________________

EM

PL

AR

1 Båtane køyrer på vegar.

____________________

KS

5 Kattane rautar.

SE

6 Flagg kan vaie i vinden.

IN

G

7 Vi ser med auga.

____________________ ____________________ ____________________

9 Vi kan snakke med ein papegøye.

____________________

R

D

ER

8 Ein hauk kan fange ein elefant.

VU

10 Vi kan ete sukkertøy.

____________________

Ord med diftongen ei, øy, au eller ai: køyrer _____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 128


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.