Page 1

APUNTS MÀQUINES SIMPLES Què és una màquina? Una màquina és un objecte que ens ajuda a efectuar un treball d'una manera més còmoda, ràpida i descansada. Des del punt de vista tècnic, una màquina és un objecte capaç de transformar l'energia en un altre tipus d'energia. Evolució de les màquines Les primeres màquines eren simples rampes o plans inclinats i troncs per fer palanca i ajudar a desplaçar blocs de pedra. Posteriorment, la utilització de troncs col·locats sota de lloses va donar lloc a la invenció de la roda. El següent pas va ser la invenció de les rodes hidràuliques, les sínies, els batans, martinets, molins, etc. Aquestes màquines eren mogudes per animals o per la força de l'aigua o el vent. La revolució industrial amb la invenció de la màquina de vapor i la utilització del carbó com a font d'energia, va marcar un canvi molt important en la utilització i evolució de les màquines. Des de finals del segle XIX amb el descobriment de l'electricitat i l'ús del petroli com a font d'energia, junt amb la invenció dels motors elèctrics i els motors de combustió interna a dut a un ús massiu i imprescindible de les màquines.

Constitució d'una màquina Les màquines poden ser: •

simples, formades per una sola peça, per exemple una barra utilitzada com a palanca.

complexes i sofisticades formades per centenars o milers de peces com rellotges, cotxes, avions, etc.

En general les màquines complexes tenen dos parts: •

L'Estructura (carcassa) és part rígida que serveix de suport dels mecanismes i de les forces que actuen a la màquina.

Els mecanismes són les parts mòbils que transmeten moviments o forces que actuen

sobre la màquina. Tipus de moviments de les màquines Els moviments que poden efectuar les màquines es poden agrupar de la següent manera:


Moviment rectilini és quan un objecte es desplaça en línia recta, pot ser: horitzontal, vertical o inclinat. Moviment circular o curvilini és quan un objecte es desplaça en una trajectòria circular o corba. Moviment alternatiu és un moviment rectilini o circular que canvia constantment de sentit.

Treball Segons la física es fa un treball quan es desplaça un objecte mitjançant l'aplicació d'una força. Per tant el treball W és el producte de la força F per l'espai e recorregut. W = F· d El treball com l'energia es mesura amb Joules (J) 1 J = 1N * 1 m ;(1 Joule = 1 Newton * 1 metre) Màquines simples Les màquines simples són les constituïdes bàsicament per un sol element, s'apliquen per ampliar l'efecte d'una força i són la base per la construcció d'altres màquines. Les màquines simples ens faciliten la realització d'un treball. Les màquines simples fonamentals són: •

La palanca

El pla inclinat

El cargol

La politja

La palanca La palanca és una barra rígida i que gira sobre un punt de suport anomenat fulcre, si en un dels extrems de la palanca s'aplica una força relativament petita es possible vèncer una resistència més gran situada a l'altre extrem. En una palanca a la distància entre el punt d'aplicació de la força o la resistència i el fulcre s'anomena braç. La formula general: F · d1 = R · d2 Tipus de palanca


Segons la situació del fulcre respecte el punt d'aplicació de la força i la resistència tenim tres tipus de palanca.

Primer gènere

Segon gènere

Tercer gènere

Pla inclinat El pla inclinat és una simple rampa que serveix per desplaçar objectes des d'un nivell a un altre més elevat. La força necessària per elevar un objecte des d'un punt a un altre superior ve donat per la següent expressió: F. L = P · h P= pes en Newtons ; Pes = m · g h= alçada en metres L = longitud del pla inclinat


La roda La roda va ser un dels grans descobriments de l'ésser humà. La roda permet desplaçar objectes pesats i voluminosos amb poc esforç i un gran estalvi d'energia. La roda és la base d'altres màquines com el torn, el cargol, la manovella, les politges o els engranatges.

La politja La politja és una roda amb un canal en la seva paret circular, aquest canal permet el pas d'una corda o corretja per tal de transmetre força i moviment. La corriola o politja fixa és una màquina simple que permet elevar pesos amb comoditat. En una corriola la força que cal aplicar per elevar el pes és igual a aquest, canvia la direcció en la aplicació de la força. F=R La politja mòbil és un sistema format per dues politges una fixa i un altre mòbil unides per mitja d'una corda. La força que cal fer per elevar o moure un objecte és igual a la meitat de la resistència. F=R/2

Si el sistema té més una politja mòbil la força és igual a la resistència entre el doble del nombre de politges mòbils . F = R / 2n n= nombre de politges mòbils


MÀQUINES SIMPLES  

Apunts senzills sobre la palanca, la ropda, pla inclinat i politja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you