Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin egzaminu 1. Egzamin trwa 60 minut. 2. Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 3. Nie można wejść do sali egzaminacyjnej po upływie czasu dłuższego niż 5 minut od ustalonej godziny wejścia do sali egzaminacyjnej. 4. Zdający udziela odpowiedzi w systemie elektronicznym i jest to jedyna możliwa forma zdawania egzaminu. 5. Do systemu elektronicznego Zdający ma dostęp po wprowadzeniu loginu i hasła otrzymanego od prowadzącego egzamin. 6. Wylosowane pytania egzaminacyjne wyświetlane są po kolei poprzez formularz dostępny w przeglądarce internetowej. 7. Odpowiedź na pytanie jest udzielana poprzez zaznaczenie jednej właściwej opcji. 8. Wybraną uprzednio odpowiedź na dowolne pytanie można zmienić w czasie trwania całego egzaminu. 9. Zdający może zakończyć egzamin w dowolnym czasie przed upływem założonego czasu trwania egzaminu. 10.Chęć zakończenia egzaminu należy zgłosić prowadzącemu egzamin, przez podniesienie ręki. 11.Po upływie całkowitego czasu egzaminu system automatycznie zakończy egzamin i uniemożliwi udzielanie dalszych odpowiedzi. 12.Prowadzący egzamin ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. awaria komputera) przedłużyć czas trwania egzaminu dla określonego zdającego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 1 z 3

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. (022) 536-65-31 tel./fax (022) 536-65-46 www.cke-efs.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.W czasie trwania egzaminu zdający ma prawo sporządzać własne notatki na kartkach otrzymanych od prowadzącego egzamin. Kratki te należy oznaczyć loginem zdającego, oraz zwrócić prowadzącemu egzamin po jego zakończeniu. 14.W czasie trwania egzaminu zdający ma prawo korzystać z aplikacji zainstalowanych w komputerze egzaminacyjnym takich jak np. kalkulator, arkusz kalkulacyjny w celu dokonania potrzebnych obliczeń. 15.W czasie trwania egzaminu zdający może bez opuszczania sali egzaminacyjnej chwilo odejść od komputera w celu wykonania krótkiej gimnastyki relaksującej, napicia się wody lub soku, ale w sposób nie utrudniający pracy innym zdającym. Chęć odejścia od komputera należy zgłosić prowadzącemu egzamin, przez podniesienie ręki. W danej chwili tylko jedna osoba może odejść od komputera. 16.Zdający ma prawo wyjść z sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej lub innej np. przyjęcie lekarstwa. Chęć wyjścia należy zgłosić prowadzącemu egzamin, przez podniesienie ręki. Wyjście może odbyć się tylko w towarzystwie osoby współprowadzącej egzamin i powinno ograniczyć się do koniecznego minimum czasowego. Prowadzący ma prawo przedłużyć egzamin zdającemu o czas trwania wyjścia. Liczba wyjść powinna być minimalna, ponieważ zmienia to cykl egzaminu. W danej chwili tylko jedna osoba może wyjść z sali egzaminacyjnej. 17.Zdający jest bezwzględnie zobowiązany do samodzielnej pracy. Nie wolno korzystać z własnych przyniesionych notatek, książek, pomocy elektronicznych i urządzeń audio – wizualnych (telefon komórkowy, iPad, Pendrive itp.) lub innych pomocy w tym korzystania ze stron i komunikatorów internetowych. Próba niesamodzielnej pracy będzie skutkowała natychmiastowym zakończeniem egzaminu wraz z jego negatywną oceną. Centralna Komisja Egzaminacyjna Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 2 z 3

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. (022) 536-65-31 tel./fax (022) 536-65-46 www.cke-efs.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18.Do sali egzaminacyjnej zdający może wnieść jedynie swoje własne przybory do pisania. Nie można wnosić własnych kartek, teczek, toreb, plecaków, maskotek, jedzenia i picia. 19.Egzamin ma charakter pilotażowo - standaryzacyjny, dlatego jego wyniki będą miały charakter jedynie poglądowy i nie muszą być uwzględniane w ocenach szkolnych zdającego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 3 z 3

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. (022) 536-65-31 tel./fax (022) 536-65-46 www.cke-efs.pl

regulamin egzaminu  
regulamin egzaminu  

egzamin standaryzacja

Advertisement