Page 1

Jaarverslag 2013


Bericht van de directie

Gezond maken, gezond groeien

Afgelopen jaar is een uitdagend jaar geweest voor Syntus. Het doorvoeren van maatregelen uit een omvangrijk managementplan heeft er toe geleid dat we onze financiële situatie hebben gestabiliseerd en een basis hebben gelegd voor verdere groei. Dit is nodig voor het realiseren van onze strategie ‘gezond maken, gezond groeien.’

Vlnr: Cees Anker, Anita van Tooren, Richard Bruns

2

Jaarverslag 2013


Bericht van de directie

Onze focus heeft gelegen op efficiëntie en

Operatie

tegelijkertijd op professionalisering en kwali-

In de operatie hebben we kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Het

teitsverbetering. Zo zijn processen duidelijk

middenkader is gestart met een management development programma

omschreven en geoptimaliseerd, is de concessie

waar het ontwikkelen van competenties om ons ziekteverzuim te verlagen

Twente geïmplementeerd en hebben we de

een belangrijk onderdeel van uit maakt. Er is meer bewustwording

samenwerking met onze opdrachtgevers en

gecreëerd en de interne en externe communicatie is verbeterd. Het

het ROCOV geïntensiveerd. Verder zijn we een

resultaat is een significante daling van het ziekteverzuim van gemiddeld

intern cultuurveranderingsprogramma gestart

7,90% in 2012 naar gemiddeld 7,47% in 2013.

en is het hoofdkantoor van Doetinchem naar Deventer verhuisd.

Alle chauffeurs van Syntus zijn goed opgeleid waarmee ze niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar tevens aan onze eigen kwaliteits-

Financiën

normen. Onze eigen werkplaats in Zwolle voldoet aan de strenge eisen

In 2013 hebben we ons gefocust op financi-

van de ISO-14001 norm. Syntus is als leerbedrijf gecertificeerd en geeft

eel herstel. We opereren kostenbewuster en

daar op het gebied van sociale veiligheid concreet invulling aan door de

ondernemender. Betrouwbare cijfers zijn nu

inzet van stagiairs ‘handhaving, toezicht en veiligheid’. Daarnaast hebben

de basis; volledig, tijdig en juist. Intern zijn

we een nieuw sociaal veiligheidsbeleid ontwikkeld en voeren we meer

de processen aangescherpt. We verzamelen

controles uit voor een betere veiligheid. Ook hebben we externe

onze (financiële) informatie en maken daarbij

processen intern belegd. Zo doen we de schadeafhandeling van onze

gebruik van de aanwezige kennis bij en

voertuigen zelf en hebben we inmiddels een eigen gastankstation. Het

contacten met onze aandeelhouder. Hiermee

structureren en aanscherpen van onze procedures, wordt concreet

creëren we betere financieringscondities.

gemaakt in een eigen proceshuis.

Structureel hebben we acht miljoen euro omgebogen. Ongewoon goed, maar nog

We voeren onze operatie zo adequaat mogelijk uit. In 2013 hebben we

altijd niet voldoende.

het concept ‘zuiniger rijden’ toegepast. Hierdoor realiseren we een significante verlaging van het brandstofverbruik. Ook is onze totale vloot

Helemaal tevreden zijn we als er financieel

(386 bussen en 9 treinstellen) verjongd door nieuwe voertuigen voor de

een stabiele onderneming staat met een ge-

concessie Twente en het vertrek van oud materieel met het verlies van de

zonde schaalgrootte. We zullen reizigersgroei

concessie Achterhoek. Onze bussen zijn gemiddeld slechts 2,7 jaar oud.

moeten realiseren nu er vanuit de overheid door bezuinigingen minder geld beschikbaar

Implementatie Twente

is, ook voor openbaar vervoer. Verder gaan

2013 stond vooral in het teken van de implementatie van de concessie

we onze operatie nog slimmer inrichten. Op

Twente. Een succesvolle uitvoering waar wij trots op zijn. De overgang van

basis van financieel bewustzijn en solide cijfers

het personeel van Connexxion naar Syntus is zeer voorspoedig verlopen,

hebben we daar het volste vertrouwen in.

mede door middel van goede communicatie. De nieuwe toegankelijke bussen worden door zowel de chauffeurs als de reizigers erg gewaardeerd, de treinstellen hebben een Twentse metamorfose ondergaan en zijn succesvol

“Onze medewerkers zijn vooral ook gastheer of gastvrouw van onze reizigers”

ge-audit op veiligheid. Een intensieve introductiecampagne heeft onze gasten tijdig geïnformeerd over Syntus als de nieuwe vervoerder. Kritischer mogen we in het vervolg zijn op de planmatige aanschaf van technische apparatuur en de vergunningsprocedures voor het inrichten van chauffeurslocaties.

Jaarverslag 2013

3


Bericht van de directie

Medewerkers

Gezond groeien

30 miljoen reizigers zijn het afgelopen jaar

De ambitie van Syntus gaat verder dan ‘gezond maken’. Wij willen ook

door onze medewerkers vervoerd. Zij zijn ons

gezond groeien. Kostenreductie en opbrengstenverhoging alleen leiden

visitekaartje. In onze visie zijn onze medewer-

niet tot de beoogde groei. We willen meer omvang en reizigersvolume

kers vooral ook gastheer of gastvrouw van

realiseren. De markt van openbaar vervoer kenmerkt zich de aanko-

onze reizigers. Zij begeleiden onze gasten op

mende jaren door concessiewisselingen. Syntus kijkt hier niet alleen

hun reis met het openbaar vervoer. Om dit

met grote belangstelling naar, maar participeert ook actief in aanbeste-

waar te maken en onze medewerkers in deze

dingen. Vorig jaar hebben we daarom ingeschreven voor de concessies

rol te positioneren, werken we aan cultuur-

IJsselmond en Oost-Brabant, welke helaas niet aan ons zijn gegund.

verandering. Onze blik op 2014 In 2014 gaan we door op de succesvolle weg die we zijn ingeslagen.

“Door bewustwording van elkaars werk creëren we cohesie”

We starten zelf met audits bij onze leveranciers om nog meer kwaliteit te kunnen garanderen. Daarnaast willen we een ISO-certificering voor al onze vestigingen. We gaan ook toe naar een automatisch telsysteem waardoor we beter weten hoeveel gasten wij ontvangen in onze bussen en treinen. Tevens gaan we opnieuw voor een lager ziekteverzuim en het creëren van betrokken medewerkers. We werken verder aan Syntus als een serviceverlener met chauffeurs die optreden als gastheer

Waardering

of gastvrouw en we realiseren betere communicatie naar onze gasten

De tevredenheid over het openbaar vervoer in

door inzet van social media en een gepersonaliseerde webomgeving/app.

de concessies van Syntus stijgt voor het derde opeenvolgende jaar. Onze gasten waarderen

Vanzelfsprekend gaan we op een goede wijze Twente verder exploiteren

ons gemiddeld met een 7.5. Dit blijkt uit het

en zetten we in op reizigersgroei. We bouwen bruggen tussen ons

klanttevredenheidsonderzoek. De stadsdienst

rijdend personeel, de stafmedewerkers en onze opdrachtgevers. Alleen

in Apeldoorn is zelfs de beste stadsvervoerder

door bewustwording van elkaars werk creëren we cohesie en versterken

van Nederland met een 7.7. En ook de klant-

we elkaar en daarmee onze dienstverlening.

tevredenheid in Midden Overijssel en op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal stijgt.

4

Jaarverslag 2013


Onze visie en strategie

In 2013 zijn wij van start gegaan met een ‘nieuw’ Syntus. Zo ook hebben wij een nieuwe visie en strategie geformuleerd voor de periode 2013 - 2017.

Visie

Strategie

Wij geloven dat openbaar vervoer logisch moet zijn.

Gezond maken,

Onze gasten bereiken op een ontspannen en veilige

gezond groeien

wijze hun bestemming. Of het nu werken, school, recreëren of ontmoeten is, Syntus presteert. Onze ambitie is (on)gewoon goed te zijn, in de gewone dingen: een veilige reis, altijd goed geïnformeerd en een chauffeur als gastheer of gastvrouw.

Kernwaarden Om onze visie en strategie te realiseren werken wij vanuit twee intrinsieke kernwaarden: duidelijk en ondernemend.

Duidelijk

Ondernemend

wij handelen conform rollen,

wij handelen zakelijk met oog

taken en bevoegdheden, werken

voor wederzijdse belangen en

gestructureerd en zijn volledig in

vanuit een commercieel klant-

onze communicatie ook al is de

perspectief.

boodschap niet gunstig.

Jaarverslag 2013

5


Interview Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente

Goede onderlinge communicatie maakt implementatie succesvol Speerpunt is het aantrekken van meer reizigers

In 2013 heeft Syntus de concessie Twente ge誰mplementeerd. Dit heeft zij samen met de Regio Twente gedaan. Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit van de Regio heeft hier een cruciale rol in gespeeld. Wij blikken in dit jaarverslag met hem hierop terug.

6

Jaarverslag 2013


Interview Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente

Jan Bron: ”Ik ben zeer tevreden met het

De campagne ‘gewoon’ mag nu wel geladen gaan worden. Dat is de

resultaat. Dat schrijf ik toe aan de goede

nieuwe uitdaging voor het openbaar vervoer in Twente. We willen

relaties die in de voorbereidingen zijn ontstaan

een grotere aantrekkingskracht realiseren van het openbaar vervoer dan

tussen Syntus, aandeelhouder Keolis en de

nu het geval is. De tijd is er naar. Het wordt steeds drukker op de weg.

regio Twente. Ik ben ook onder de indruk van

Kwalitatief openbaar vervoer is nodig. Het geeft de garantie dat je op tijd

de Franse interesse vanuit Keolis. Het is fijn

arriveert in plaats van dat je in de file staat. En je hebt comfort onder-

om te weten dat er een professionele partner

weg; je hoeft zelf niet te sturen en dat geeft reizigers tijd voor andere

achter Syntus staat. ”Het succes van de

dingen, zoals werken en sociale contacten onderhouden. Ook heb je niet

implementatie en de voorbereidingen is terug

het probleem van je auto kwijt raken. Voornamelijk een probleem dat

te voeren op het goede contact onderling,

stadsgebonden is. Hier liggen de kansen voor het openbaar vervoer. Als

de korte lijnen van aanspreken en het op de

je dit campagnematig sterk wegzet dan profiteren we daarvan.”

hoogte houden van elkaar voor wat betreft de ontwikkelingen. ”Er is goed meegekeken naar bijvoorbeeld de nieuwe dienstregeling. En, het ging zonder conflicten. Zorgvuldig is in het hele traject vanaf Syntus zijde de voortgang met ons besproken.”

“Trots op de nieuwe rode bussen met het ros”

“We willen een grotere aantrekkingskracht realiseren” Wat verder positief is opgevallen tijdens de implementatie is de overgang van de medewerkers van de vorige vervoerder naar Syntus. ”Er is goed gekeken naar de locaties vanwaar de medewerkers hun ritten beginnen”, vertelt Jan Bron. “En de dienstregeling zit goed in elkaar. Ook dat wijd ik aan de goede communicatie tussen Syntus, de regio en alle veertien gemeenten in Twente. Ik kan stellen dat de basis op orde

Trots is hij op de nieuwe bussen van Syntus die er in Twente rondrijden: de kleur rood, het ros, het kwalitatieve materieel. ”Zelfs mijn kleinkinderen viel de kleur en het ros op “kijk opa, daar rijdt een Twente bus”. De inwoners van Twente waarderen deze uitstraling. Ook onze minder valide reizigers zijn zeer tevreden met het resultaat. Er is naar hen geluisterd, ze zijn

is. Wat beter had gekund ligt voor de hand. Dat betreft de kwestie abonnementen. Toen ik hoorde dat deze geen geldigheid zouden hebben bij Syntus dacht ik dat kan niet waar zijn, hier moet ik ingrijpen. Syntus heeft dat goed opgepakt. Dat is meteen ook een leerpunt. De samenwerking tussen een oude vervoerder en een nieuwe vervoeder en de communicatie richting de reizigers. Het gaat om hen, zij mogen niet de dupe worden. Dit is een aspect dat we een volgende keer beter moeten meenemen in de aanbesteding.”

betrokken geweest en dan is het fijn om dit allemaal terug te zien in het materieel”, zegt Bron. Datzelfde geldt overigens voor de bushaltes. Er is door gemeenten flink geïnvesteerd

“Dat kan niet waar zijn, hier moet ik ingrijpen”

om deze toegankelijker te maken. Zo zijn bushaltes verhoogd voor reizigers met een rolstoel.” Jan Bron gaat verder: ”De inwoner van Twente vindt het gewone prima. Dit past bij Twente. Maar we mogen onze trotsheid best uitstralen. En dat doen we met die mooie nieuwe, rode bussen en de rode trein. En rekening is er ook gehouden met het gewone door de introductiecampagne ‘gewoon’.

Wat brengt 2014? ”We zullen meer aan communicatie moeten doen om reizigers in de bussen te ontvangen. Dat is wat mij betreft een speerpunt. De campagne ‘gewoon’ mag meer worden geladen en steviger worden neergezet voor reizigersgroei. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld marketingacties en/of doelgroeptarieven. De reiziger is naar mijn mening meer en meer een calculerende burger en let dus goed op prijsaanbiedingen. Het is de grootste opgaaf, meer reizigers in het Twentse openbaar vervoer. Vooral studenten en het doelgroepenvervoer zoals scholieren en WMO-ers.”

Jaarverslag 2013

7


Interview Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente

En de toekomst? Bron: ”We moeten landelijk

We zullen ook rekening moeten houden met een verschuiving van

met z’n allen visie op het openbaar vervoer

de auto naar andere vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen,

ontwikkelen voor de nabije toekomst. Er zijn

scooters en leenauto’s. Deze zijn in opmars. Het openbaar vervoer

spanningsvelden, zoals de studenten

zal in dit plaatje moeten passen. Bus en trein zijn een vast gegeven

OV-jaarkaart die lijkt te verdwijnen. En ook

in onze maatschappij volgens het deur-tot-deur principe. Dat doen

de OV-chipkaart gaat nog erg rommelig. Zeg

wij al in Twente met de nieuwe dienstregeling. Er is geïnvesteerd in

nou zelf, reis je met de trein staan er drie

nieuwe haltes door de gemeenten. Binnen een paar honderd meter

­palen om in- of uit te checken. Nou, nou, lek-

van iemands werk of huis is een opstapplaats.

ker klantvriendelijk. De techniek ontwikkelt zich verder waarbij ook de nadruk op de

“Nou, nou, lekker klantvriendelijk”

uitstoot van CO2 een randvoorwaarde is. Over tien jaar rijden we daarom met mooie rode elektrische bussen die worden aangestuurd door zonnepanelen die op de daken van de bussen liggen aangedreven in combinatie met groene stroom.” aldus Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente.

“Deur-tot-deur openbaar vervoer met rode elektrische bussen op zonnepanelen/ groene stroom”

8

Jaarverslag 2013


Feiten en cijfers

Aantal gasten

Vloot bus

Vloot trein

30 miljoen

376

9

Medewerkers 1192 rijdend personeel 162 stafmedewerkers

Gemiddelde leeftijd

Aantal kilometers

vloot bus

2,7 jaar

2 3 9 7 0 9 3 6

spoor

56

1 8 7 4 3 8 1

Gereden kilometers bus

Gereden kilometers

1157 | 197

23.970.936

trein

Hoofdkantoor

Brandstofgebruik bus

Brandstofgebruik trein

Deventer

6,2 miljoen liter diesel 2 miljoen kilogram gas

1,6 miljoen liter diesel

Man | Vrouw

Vestigingen

1.874.381

16 Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Zwolle, Dedemsvaart, Deventer, Meppel, Raalte Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Goor, Haaksbergen, Zutphen

Jaarverslag 2013

9


Wat vertellen onze gasten ons

“Is het mogelijk de bus twee “Is er een rechtstreekse mogelijkheid om

minuten eerder te laten

een klacht in te dienen of gaat dit alleen

aankomen op het station

maar via de website MijnSyntus.”

zodat ik en vele reizigers met mij de aansluiting halen.”

“Drie kwartier wachten op een naar blijkt zeer volle bus die vervolgens niet stopt en doorrijdt. Syntus, zet extra bussen in.”

“Graag reistijden en informatie accuraat vermelden via de digitale borden en de reisinformatie app.”

“Buslijn 40 heeft een constante vertraging van 5 minuten waardoor de wachttijd van de ene bus op de andere bus 20 minuten is. Syntus, hoe lost u dit op voor uw klanten?”

10

Jaarverslag 2013

“Het in- en uitchecken ging niet goed. Syntus krijgt nog 2,36 euro van mij. Hoe organiseren we dit?”


Wat vertellen onze gasten ons

“Syntus buschauffeurs een stuk aangenamer in Twente.”

“Syntus, hoe is het mogelijk dat als ik in- en uitstap in Arnhem ik op mijn transactieoverzicht in- en uitstap Doorwerth zie staan?”

“Ik denk graag mee met technische ontwikkelingen in de OV-branche en stuur u hierbij een idee in de vorm van schetsen voor een nieuw railvoertuig.”

“Te laat op een sollicitatiegesprek omdat de bus niet kwam opdagen.”

“Complimenten hoe adequaat Syntus reageert en mijn geld terug geeft.”

“Als niet frequente buspassagier hebben we recentelijk gebruik gemaakt van de nieuwe Syntus stadsbussen in Twente. Bijzonder goede en mooie bussen. Met name het informatiesysteem in de bus is perfect. Vooraf melding van de volgende halte. Met aankomstmelding eindpunt. Er wordt correct op tijd gereden. Juiste instelling van de chauffeur; wacht met wegrijden totdat ouderen plaats hebben genomen.”

Jaarverslag 2013

11


Interview Marc Renouprez, vertegenwoordiger Keolis

Keolis trots op Nederlandse activiteiten 2013 was het eerste volledige jaar voor Keolis als enig aandeelhouder van Syntus. Het belangrijkste doel: het stabiliseren van de financiĂŤle situatie. Marc Renouprez, directeur Continentaal Europa is in zijn functie bij Keolis eindverantwoordelijk voor Syntus. Hoe staan we ervoor?

12

Jaarverslag 2013


Interview Marc Renouprez, vertegenwoordiger Keolis

Toen Keolis in 2012 100% aandeelhouder

ten zijn gewonnen, in het bijzonder in Zweden, Duitsland en België.

werd, is gekozen voor een strategie van her-

Syntus profiteert van de kennis die aanwezig is binnen Keolis en doet

structurering en financiële stabilisatie. Door

haar voordeel hiermee. Best practices zijn voornamelijk gedeeld met

een effectieve implementatie van een nieuw

Duitsland inzake de trein, met België en op het gebied van corporate

managementplan zijn de eerste positieve

aangelegenheden via het hoofdkantoor in Parijs.

effecten in 2013 zichtbaar geworden. Om dit gerealiseerd te krijgen, zijn verschillende

Enig aandeelhouder

acties ontplooid. Zo zijn er veel verbeteringen

“Zeer tevreden en we zijn ervan overtuigd dat Syntus een sterk

doorgevoerd in de operatie om de kwaliteit

potentieel heeft om haar activiteiten in Nederland verder te ontwik-

naar de reizigers toe te verbeteren. Teams zijn

kelen”, laat Renouprez weten als reactie op hoe het eerste jaar als

gereorganiseerd en de samenwerking met de

enig aandeelhouder is bevallen. ”De integratie van Syntus in de Keolis

opdrachtgevers is verbeterd. Tegelijkertijd zijn

familie is zeer natuurlijk gegaan en we zijn trots op onze Nederlandse

de operationele kosten gereduceerd en is er

activiteiten.”

8 miljoen structureel omgebogen. Dat is een flinke prestatie waarmee Syntus de doelstel-

We hebben ondanks de focus op financiële stabilisatie ook andere

ling van de Keolis Groep heeft gehaald.

hoogtepunten gehad, zoals de lancering van Twents met 135 nieuwe

“We hebben het zo ver voor elkaar gekregen

bussen en 9 treinstellen. Hierbij is zowel veel aandacht geweest voor de

dat we nu in een sterke positie zijn om verder

betrokkenheid van de Regio Twente en de lokale gemeenschappen als

te kijken naar groei. Dit hadden we in 2012

de toegankelijkheid. ”Er zijn significante investeringen gedaan om de

nog niet voor mogelijk gehouden. We voor-

bussen, treinen en halte-informatie aan te passen. Hier zijn we goed in

zien een verdere positieve trend in 2014”,

geslaagd, mede door onze gasten bij deze ontwikkelingen te betrekken

aldus Marc Renouprez.

die met een beperking reizen. ”Een ander hoogtepunt is het cultuurveranderingsproces waarbij Syntus een start heeft gemaakt met haar

Integratie

herpositionering intern en extern. Intern met kernwaarden als duidelijk

De integratie van Syntus binnen de Keolis

en ondernemend. Extern treedt Syntus met een nieuwe bedrijfsvisie als

familie is ontzettend goed gegaan. In 2013

gewoon goede serviceverlener in openbaar vervoer haar reizigers als

heeft Keolis haar internationale operatie

gasten tegemoet. Een onbekend fenomeen in het OV in Nederland dat

gereorganiseerd in vier regio’s: Continentaal

tevens de nieuwe ondernemende ingeslagen weg van Syntus toont.

Europa, Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika

Ook integreert Syntus hiermee in de bedrijfsfilosofie van Keolis ‘think

en Australië/New Zeeland. Syntus is onder-

like a passenger’. De verhuizing van het hoofdkantoor naar Deventer

deel van de groep Continentaal Europa. Deze

waardoor de staf met beide benen in het gebied van de operatie staat,

totale groep acteert goed. Nieuwe contrac-

is tevens een hoogtepunt geweest. 2014… “Door de hervonden sterke positie kunnen we onze groeiambitie gaan realiseren. We zullen met grote belangstelling kijken naar mogelijke gebiedsuitbreidingen in de vorm van

“‘Think like a passenger’ is onze bedrijfsfilosofie”

aanbestedingen. Verder zien ook wij het belang in van verdere reductie van het ziekteverzuim en het verhogen van reizigersopbrengsten. ”Vooral dat laatste is belangrijk gezien landelijke ontwikkelingen en het mogelijk wegvallen van subsidies, bijvoorbeeld voor de studentenkaart. ”We willen in samenwerking met opdrachtgevers meer inspanning plegen om zwartrijden te voorkomen en sterke marketingcampagnes ontwikkelen. Daarnaast is er intern

Jaarverslag 2013

13


Interview Marc Renouprez, vertegenwoordiger Keolis

duidelijk behoefte aan i­ntegratie van regels en

Financiële resultaten 2013

richtlijnen die nu nog voor verschillende con-

Keolis realiseert een groei van 2,2% en hiermee een omzet van 5,1

cessies gelden. We moeten de verschillende

miljard euro. De netto winst is 23 miljoen. Dit is een stijging van drie

processen gaan stroomlijnen zodat structuur

miljoen ten opzichte van 2012 (20 miljoen). De financiële resultaten

ontstaat en daarmee nog meer efficiëntie

tonen de goede weg die Keolis is ingeslagen om het strategische doel

wordt gerealiseerd”, aldus Marc Renouprez.

van 7 miljard omzet in 2017 te realiseren.

Keolis

Hoogtepunten Keolis Group 2013

Keolis is een grote internationale speler op de

Start buscontract Hisingen, Zweden

mobiliteitsmarkt, een expert in de uitvoering van verschillende vervoermodaliteiten waarbij zij het vervoeraanbod aanpast op de lokale behoeften (van de gemeenschappen en opdrachtgevers). Zij vertrouwt op haar lokale organisaties die de beste

juni 2013

Verlenging tramnetwerk Bergen, Noorwegen juni 2013

internationale normen integreren in hun

Start van een nieuwe concessie in Las Vegas

eigen dagelijkse business. Keolis is als grote

juli 2013

en ervaren operator in staat om bestaande operaties te verbeteren en nieuwe operaties

Nieuw railcontract in Boston, USA

te ontwikkelen, te exploiteren en te

juli 2013

onderhouden.

Vernieuwing buscontract Stockholm city, Zweden november 2013

14

Jaarverslag 2013


Jaarrekening

Consolidated balance sheet as at December 31, 2013 (Before appropriation of result)

12.31.2013

12.31.2012

12.31.2013

12.31.2012

10,027

12,912

1,146

3,516

Long-term liabilities

28,293

10,097

Current liabilities, accruals and deferred income

31,114

31,213

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

70,580

57,738

Amounts x â‚Ź 1,000

Assets

Equity and Liabilities

Fixed assets

Group equity

1,349

1,611

Tangible fixed assets

Intangible fixed assets

44,111

22,648

Financial fixed assets

4,658

Provisions

3,730 50,118

27,989

Current assets

Inventories Receivables, prepayments and accrued income Cash

400

519

10,337

9,512

9,725

19,718

TOTAL ASSETS

20,462

29,749

70,580

57,738

Consolidated profit and loss account 2013 Amounts x â‚Ź 1,000

2013

2012 105,387

Net turnover

136,763

Wages, salaries and social security charges

54,318

61,208

Depreciation and other reductions in value of intangible and tangible fixed assets

4,761

5,388

49,466

80,127

Other operating expenses

Total operating expenses

Operating result

Financial income and expense

Result of ordinary activities before taxation

Taxation on result of ordinary activities

Consolidated result after taxation

108,545

146,723

-3,158

-9,960

-655

-689

-3,813

-10,649

928

2,605

-2,885

-8,044

Jaarverslag 2013

15


Jaarrekening

Consolidated cash flow statement Amounts x â‚Ź 1,000

2013

Consolidated result after taxation

2012

-2,885

-8,044

Adjustments for: Depreciations and other changes in value Nett financial charges Movement of provision Movement of deferred tax assets

4,761

5,388

655

689

-2,370

1,689

-928

-2,562

-825

5,950

Changes in working capital: - movements receivables - movements inventories - movements current liabilities Interest received Interest paid

119

689

-100

-7,573

39

147

-693

-836

Cash flow from operating activities

Additions to intangible fixed assets Additions to tangible fixed assets Disposal of tangible fixed assets

658

3.581

-2,227

-4,463

-167

-10

-5,218

-2,060

707

90 -4,678

-1,980

Cash flow from investment activities

Repayment lease loans Additional share premium

-2,283

0

20,575

Cash flow from financing activities

-3.088

18,292

Movement in cash at bank and at hand

-9.993

11,849

Cash and equivalents as at January 1

19,718

7,869

9,725

19,718

Cash and equivalents as at December 31

16

-3.088

Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2013

17

Syntus Jaarverslag 2013  

Syntus gelooft dat openbaar vervoer logisch moet zijn. Onze gasten bereiken op een ontspannen en veilige wijze hun bestemming. Of het nu wer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you