Page 1

จุฬาฯ-แพรอทสปอร์ต แบดมินตัน โอเพ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555

WD 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

สิงห์ HH พุธิตา นิลหยก [1] สิงห์ HH ศุภวรรณ ศิลป์ประกอบ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นวรัตน์ จันทรแจ่มฟ้า CU Sports Complex ชัน ้ 4 #1: อ. 26/6/2012 11:00 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อรณิชา สืบประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิรัชญา ราชมนตรี บ้านทองหยอด วรฤทัย เรืองธนัญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัญจรัตน์ ปราณโสภณ CU Sports Complex ชัน ้ 4 #2: อ. 26/6/2012 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวรรยา หวังไพบูลย์กจ ิ @FIRST วรรษมล โชคอุทย ั กุล @FIRST โชติมา คูณพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กจ ิ CU Sports Complex ชัน ้ 4 #3: อ. 26/6/2012 11:00 ROYAL STAR ภัทรภร จินดาพล ม.หอการค้า ธิดารัตน์ กลีบยีส ่ น ุ่ เสนานิคม เกวลิน อัครกุลไชย ศิริภูล ปัณฑารีย์ ทันตเวช CU Sports Complex ชัน ้ 4 #4: อ. 26/6/2012 11:00 ศิริภูล พรนภา ลุนดาพร สวนลุมรวมมิตร ธัญภัคนันท์ อาพันสุวรรณ เสนานิคม พรรัตน์ ธนวัฒนานุกล ู Triple v จารุณี เพ็งพุ่มทอง CU Sports Complex ชัน ้ 4 #5: อ. 26/6/2012 11:30 T.Thailand อรณิชา เฟื่องเกตุ ASK ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม ASK อาทิมา เสรีธรรมรักษ์ สิงห์ HH ปรางนุช เลิศหิรัญ CU Sports Complex ชัน ้ 4 #6: อ. 26/6/2012 11:30 สิงห์ HH วรารัตน์ เกตุนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ T.Thailand ศุภนิดา เกตุทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จรรยพร อยูส ่ าระ CU Sports Complex ชัน ้ 4 #7: อ. 26/6/2012 12:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนพร โตแสงชัย ศิริภูล สมหญิง รักมีศรี ศิริภูล สิริภักดิ์ ศรีศล ิ ารักษ์ บ้านทองหยอด ณริฎษาพัชร แลม [2] CU Sports Complex ชัน ้ 4 #8: อ. 26/6/2012 12:00 บ้านทองหยอด พัชร์ณัฏฐ์ กระจ่างจิตร


CU Sports Complex ชัน ้ 1 #9: อ. 26/6/2012 17:00

CU Sports Complex ชัน ้ 4 #13: พ. 27/6/2012 16:30

CU Sports Complex ชัน ้ 1 #10: อ. 26/6/2012 17:00

#15: พฤ. 28/6/2012 13:05

CU Sports Complex ชัน ้ 1 #11: อ. 26/6/2012 17:00

CU Sports Complex ชัน ้ 4 #14: พ. 27/6/2012 16:30

CU Sports Complex ชัน ้ 1 #12: อ. 26/6/2012 17:00

CU OPEN 2012 WD  

จุฬาฯ-แพรอทสปอร์ต แบดมินตัน โอเพ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 CU Sports Complex ชั้น 4 #13: พ. 27/6/2012 16:30 CU Sports Complex ชั้น 4 #14: พ. 27/...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you