2023 De Kiem 1

Page 1

JAARVERSLAG 2022

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE KIEM VZW - JG. 30 NR. 1

JANUARI, FEBRUARI, MAART 2023

Erkenningsnummer P702012
Afgiftekantoor Gent X
ZONDER MEER

CIJFERS ZEGGEN NIET ALLES

In dit tijdschrift wordt de werking van De Kiem in het voorbije jaar cijfermatig beschreven: het aantal cliënten in begeleiding in 2022, de cliëntkenmerken, het aantal gesprekken, enzovoort.

Wat er in De Kiem allemaal gebeurd is in het voorbije jaar is absoluut niet te vatten in enkel deze statistieken en tabellen. Cijfers zeggen niet alles.

Achter deze cijfers zit er veel meer. Verhalen van hoop en verandering die groeien door de betrokkenheid van andere cliënten. Herstelprocessen die worden in gang gezet tijdens doordachte motivationele gesprekken met cliënten. Een glimlach op een gezicht als iemand voelt dat hij terug greep krijgt op zijn situatie. Medewerkers die blij zijn bij elke kleine stap in het veranderingsproces van hun cliënt. Verdriet en rouw om weer een cliënt die alle hoop heeft opgegeven en beslist om er niet meer te zijn. Ouders helpen om, ondanks hun verslaving, toch de juiste zorg aan hun kind(eren) te geven. Mensen steunen in hun ontgoocheling dat het weer eens niet is gelukt. Samen verontwaardigd zijn omdat anderen de mens niet meer zien achter de ‘verslaving’.

Terug controle krijgen op misbruik van middelen is een zware opgave en een proces van vallen en opstaan. Het is en blijft een chronisch verhaal dat van de cliënt een voortdurende aler-

theid vraagt om hier mee om te gaan. Cijfers tonen geen emoties. Die emoties zijn er nochtans overvloedig. Zowel bij cliënten als bij de medewerkers van De Kiem.

Uit recente bevragingen blijkt trouwens dat zowel de medewerkers als de clienten zeer tevreden zijn.

Naast de courante werking gebeurt er ook nog heel wat om er voor te zorgen dat het aanbod en de programma’s gewoon al praktisch zo goed als mogelijk kunnen draaien. Het ambulant centrum van De Kiem zijn we momenteel grondig aan het verbouwen om meer gespreksruimte en werkplekken te creëren en in de onthaalafdeling is de keuken volledig vervangen. Op basis van swot-analyses en de bevraging bij personeel en cliënten is er een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende 5 jaar.

De inkanteling in de Vlaamse Sociale Bescherming vraagt vanaf nu onze absolute aandacht omdat niet alleen het volledige facturatiesysteem zal worden gedigitaliseerd, we zijn tegelijk ook genoodzaakt om uit te kijken naar een nieuw elektronisch cliëntendossier.

Op de laatste bladzijden geven we het woord aan een terecht trotse mama en aan Liesbeth, een cliënt van een van de ambulante centra. De mama beschrijft hoe moeilijk het is om je eigen kind in

moeilijkheden toch los te laten. Nu ziet ze hoe haar zoon, na 16 jaar verslaving, weer een doel heeft, terug een relatie durft aangaan en stap voor stap een nieuw leven uitbouwt. Liesbeth verwoordt dichterlijk haar zoektocht naar geluk en de strijd om te durven geloven in jezelf.

In het weekend van 3 en 4 juni opent De Kiem de deuren en nodigen we iedereen uit op een BBQ.

Het zou me veel plezier doen jou ook te mogen verwelkomen.

Voorwoord
DE KIEM 2

JAARVERSLAG 2022

In 2022 bleven we geconfronteerd met noodzakelijke preventieve maatregelen en richtlijnen omwille van de corona-pandemie. We slaagden er vrij goed in om de risico’s voor iedereen te beperken en konden een echte coronauitbraak voorkomen.

Naast de gewone dagelijkse werking met cliënten gebeurde er het afgelopen jaar nog heel wat meer.

In april verhuisde het team van het ambulant centrum te Gent naar een tijdelijke locatie, om de nodige verbouwingen op het vaste adres te kunnen opstarten.

In mei was er eindelijk opnieuw een graduatiefeest en in juni een teambuildingsdag voor alle medewerkers.

In functie van de opmaak van een nieuw vijfjarenplan werd er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij alle medewerkers (voorjaar) en bij een steekproef van cliënten (najaar). De belangrijkste conclusies van beide onderzoeken kan je doorheen deze tekst alvast terugvinden. Verder in dit tijdschrift daarover meer. Daarnaast deden alle teams een SWOT-analyse en werden er verbeteracties opgelijst.

Op 30 mei bracht de Vlaamse Zorginspectie een bezoek aan het ambulant centrum te Ninove. Residentieel werd er een interne audit inzake suïcidepreventie georganiseerd en werd de procedure rond medicatie(verstrekking) herwerkt. De ambulante deelwerkingen werden uitgebreid met enkele nieuwe engagementen.

In het kader van het Europees sociaal Fonds (ESF) participeert De Kiem sinds 2021 als “experten-partner” aan

4 projecten in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het gemeenschappelijk doel van deze projecten is om de afstand van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie ten aanzien van de arbeidsmarkt te verkleinen.

Met middelen in het kader van het ‘project Vlaamse Veerkracht 137’, bedoeld om mensen die reeds psychisch kwetsbaar zijn te ondersteunen, konden we vanaf april 2022 een halftijds medewerker aanwerven die de thematiek van de wachtlijsten onder de loep neemt.

Vanaf oktober 2022 zijn we betrokken bij de uitrol van een Perinataal Ondersteunings Netwerk Druggebruikende Ouders (PONDO) in de regio Gent en in Zuid-Oost-Vlaanderen.

De engagementen inzake Spuitenruil, de specifieke behandeling voor mensen met een cocaïneverslaving en de extra ondersteuning voor druggebruikende ouders in de regio Geraardsbergen hebben we gecontinueerd.

De gevangeniswerking van De Kiem kon worden uitgebreid met nieuwe engagementen in de gevangenissen van Dendermonde en Beveren.

Daarnaast vermelden we hier nog de organisatie van een interne opleidingscyclus voor de vele nieuwe medewerkers en het inzetten op meer teamoverschrijdende samenwerking. Wat hiertoe wellicht heeft bijgedragen is dat de onthaalafdeling en de therapeutische gemeenschap nu ressorteren onder eenzelfde verantwoordelijke en dat er voor de ambulante werkingen een therapeutisch coördinator werd aangesteld.

En dan de cijfers… Het effect van de aanslepende corona-pandemie laat zich het duidelijkst voelen in het residentieel programma. De eerste jaren van de corona-pandemie houden we goed stand met een bezettingscijfer van 100% in 2020 en 96% in 2021. Het afgelopen jaar tikken we af op net geen 90%. Nochtans stijgt het aantal aanmeldingen en opnames (respectievelijk van 225 naar 269 en van 61 naar 73), maar ook het aantal programmaverlaters stijgt. Veel cliënten hadden het precies toch moeilijk om na een lange periode van sociale isolatie deel te nemen aan een intensief sociaal groepsprogramma.

In het ambulant centrum te Gent daalt het bezettingspercentage (van 111 naar 102), net als het aantal aanmeldingen (van 301 naar 255).

In de andere ambulante centra zien we een aanzienlijke stijging van de bezettingsgraad (van 80% in 2020 en 108% in 2021) naar 112,18 % in 2022. De nieuwe afdelingen te Ninove en Dendermonde draaien nu op volle toeren en hebben te kampen met wachtlijsten. De stijgende trend van het aantal aanmeldingen in deze centra in 2021 (van 352 naar 642) zet zich verder door naar 779 aanmeldingen in 2022.

In 2022 hebben zich (in alle ambulante centra samen) 57 cocaïneverslaafden aangemeld voor de “CRA+ CM”- behandeling, waarvan er 21 effectief een behandeling zijn gestart. 5 personen staan nog op de wachtlijst en er liepen nog 13 begeleidingen door vanuit 2021.

Jaarverslag u
3

Tevredenheidsonderzoek medewerkers 2022

Aantal aanmeldingen

Alle deelwerkingen samen genomen blijft, ondanks de corona-jaren, de stijgende trend van het totaal aantal aanmeldingen zich verder doorzetten (van 1546 in 2021, naar 1727 aanmeldingen). De nieuwe afdelingen te Ninove en Dendermonde verklaren de grote stijging in de voorbij 2 jaar bij de ambulante centra.

Aantal behandelingen

Ook het aantal effectief opgestarte behandelingen stijgt in 2022: van 931 (in 2021) naar 984. Vooral in de ambulante centra en in het residentieel programma is deze stijging merkbaar. De andere deelwerkingen slagen er vrij goed in hun case-load te bestendigen, ondanks de impact van de corona-pandemie.

4 DE KIEM Aantal behandelingen 2018 2019 2020 2021 2022 Gent 179 166 184 152 156 R/G/N/D 216 187 174 365 405 Gevangenis 131 141 141 132 132 Drugpunten 181 241 248 221 218 Residentieel 60 51 57 61 73 Totaal 767 786 804 931 984
4
Aantal aanmeldingen 2018 2019 2020 2021 2022 Gent 288 324 349 301 255 R/GB/N/D 338 394 352 642 779 Gevangenis 141 182 141 157 206 Drugpunten 192 241 248 221 218 Residentieel 249 254 238 225 269 Totaal 1208 1395 1395 1546 1727 Gent R/G/N/D Gevangenis Drugpunt Residentieel 0 100 200 300 400 500 600 700 2018 2019 2020 2021 2022 800
“Medewerkers van De Kiem voelen zich gesteund door hun leidinggevende en beluisterd in intervisies en ze werken graag samen met collega’s.”

Aantal behandelingen

Het ambulant centrum te Ninove start op 1 september 2020, wat resulteert in 97 aanmeldingen en 53 behandelingen in dat werkjaar. In 2021 is dit centrum voor het eerst een volledig werkjaar actief, wat resulteert in een verdubbeling van het aantal aanmeldingen en behandelingen. In 2022 tellen we in Ninove 193 aanmeldingen en 124 behandelingen. Het ambulant centrum te Dendermonde start op 1 oktober 2021, wat resulteert in 143 aanmeldingen en 81 behandelingen in dat werkjaar. In 2022 loopt dit op naar 301 aanmeldingen en 167 behandelingen. De opstart van de centra in Ninove en Dendermonde verklaart de sterk stijgende cijfers met betrekking tot meldingen en behandelingen sinds 2020. In 2022 tellen we voor alle ambulante centra samen 1036 aanmeldingen en 592 behandelingen.

5 u Ambulant centrum Aanmeldingen Behandelingen 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Dendermonde (gestart 01/10/21) / 143 301 / 81 167 Ninove (gestart 01/09/2020) 97 181 193 53 110 124 Ronse 148 193 153 75 97 102 Geraardsbergen 107 125 134 46 77 89 Totaal R/G/N/D 352 642 781 174 365 482 Gent 349 301 255 185 186 110 Algemeen totaal ambulant 701 943 1036 359 551 592
Gent R/G/N/D Gevangenis Drugpunt Residentieel 0 50 100 150 200 250 300 350 2018 2019 2020 2021 400 450 2022 Jaarverslag

In het ambulante centrum te Gent worden cocaïne en alcohol door 30% als voornaamste product vermeld (komende van respectievelijk 38 en 17% in 2021).

In Ronse-Geraardsbergen-NinoveDendermonde (RGND) blijft het beeld hetzelfde als vorig werkjaar en worden

Voornaamste product

Een analyse van de cliëntkenmerken leert ons dat de gemiddelde leeftijd van de cliënten in Gent daalt (van 35,4 naar 33,3 jaar); in Ronse-GeraardsbergenNinove-Dendermonde (RGND) stijgt (van 33,6 naar 34,3) en residentieel stagneert (op 34,3 jaar).

Het percentage vrouwelijke cliënten daalt in de ambulante centra (in Gent van 18 naar 10% en in RGND van 25 naar 20%) en blijft residentieel ongeveer gelijk (op 28%). De Kindreflex in gedachte, vermelden we hier ook dat heel wat cliënten ook kinderen hebben: 34% in Gent, 48% in RGND en 54% residentieel.

cocaïne (25%) cannabis (25%), heroïne (16%) en amfetamines (16%) het vaakst vermeld als voornaamste product. Residentieel stijgt het percentage cliënten dat cocaïne als belangrijkste product vermeldt (van 31 naar 38%) en betreffende heroïne zien we een aanzienlijk

daling (van 29 naar 17%). De scoring van het voornaamste product door cliënten blijft natuurlijk enigszins subjectief, maar de trend blijft duidelijk dat in alle afdelingen het percentage cliënten dat cocaïne als voornaamste product vermeldt het hoogste scoort.

DE KIEM 6 Jaarverslag
Ronse / G'bergen /
/ D'monde Residentieel
Gent
Ninove
andere 1% ketamine 2% mefodrone 5%
Gemiddelde leeftijd & Percentage vrouwelijke cliënten Gemiddelde leeftijd 2018 2019 2020 2021 2022 Gent 33 34 34 35,4 33,3 R/G/N/D 33 33 33 33,6 34,3 Residentieel 32 34 32 34,5 34,3 Percentage vrouwelijke cliënten 2018 2019 2020 2021 2022 Gent 14 21 12 18 10 R/G/N/D 21 27 23 25 20 Residentieel 19 19 35 29 28 amfetamines12% cannabis 24% cocaïne30% alcohol30% GHB 0% medicatie 0% ketamine 1% mefedrone 1% heroïne 1% andere 1% cannabis25% cocaïne25% amfetamines16% heroïne16% medicatie 3% alcohol 6% GHB 1% alcohol22% cocaïne38% amfetamines 15% heroïne17% GHB3% ketamine5%

Tevredenheidsonderzoek cliënten 2022

Zaakinbehandeling12%

Wat de justitiële situatie van de cliënten betreft, is het beeld verschillend. In Gent (begeleidingen die kaderen in het globaal plan als gerechtelijke alternatieve maatregel) kwam op het niveau van het parket 18% via Bemiddeling en Maatregelen (BEM); op het niveau van de onderzoeksrechter of raadkamer kwam 32% vrij onder voorwaarden (VOV) en op het niveau van de rechtbank heeft 45% een probatiemaatregel gekregen en kwam 2% vanuit de drugbehandelingskamer (DBK).

In de andere ambulante centra (met uitsluitend een conventie met de Vlaamse Gemeenschap) heeft 60% van de cliënten op het ogenblik van de begeleiding geen justitiële druk. Op het niveau van het parket kreeg 5% van de populatie een bemiddeling en maatregelen (BEM). Op het niveau van de onderzoeksrechter of raadkamer kwam 6% vrij onder voorwaarden (VOV). Op het niveau van de rechtbank heeft 12% een probatiemaatregel gekregen en op het

niveau van strafuitvoering (VI, VLV, ET…) kreeg 6% een behandeling opgelegd.

Residentieel heeft 46% van de bewoners geen justitieel dossier op het moment van opname. Op het niveau van het parket/onderzoeksrechter heeft 8% een maatregel in het kader van een VOV. Op het niveau van de rechtbank heeft 20% een probatiemaatregel. Op het niveau van de strafuitvoering werd 6% in vrijheid gesteld.

7 Gent Ronse / G'bergen / Ninove / D'monde Residentieel Justitiële situatie
ET 1% VI 1% DBK 2% Halve vrijheid 1% BEM18% Probatie 45% Probatie12% Geen60% BEM 5% JRB 1% DBK 1% Geen 46% ET8% VI/VLV 6% VOV 8% Probatie 20% 57%
u VOV32% VOV 6% VI/ET/HV 6% Detentie 2% Internering 1% Zaak in behandeling 5%
“Cliënten voelen zich gerespecteerd en hebben vertrouwen in hun hulpverleners. Ze voelen zich vrij om vragen te stellen over hun behandeling en hun medicatie.”

Tevredenheidsonderzoek medewerkers 2022

In Gent wordt 62% van de cliënten doorverwezen vanuit justitie en in Ronse/G’bergen/Ninove/D’monde en ook residentieel komt de grootste groep op initiatief van de druggebruiker zelf of van zijn omgeving (respectievelijk 48% en 51,5%).

De Kiem bereikt in zijn verschillende afdelingen vnl. cliënten uit Oost-Vlaanderen. In het residentieel programma komt dit werkjaar 51% uit Oost-Vlaanderen, 27% uit West-Vlaanderen en 17% uit Antwerpen.

8 DE KIEM 8
Verwijzer Gent Aantal % Gebruiker 58 23 % Omgeving (familie, vrienden, …) 4 1 % Welzijn en G.G.Z. 9 4 % Gespecialiseerde drughulpverlening 11 4 % Medisch 6 2 % Justitie 158 62 % TANDEM 9 4 % Totaal 255 100 % Verwijzer Ronse/G’bergen/Ninove/ D’monde Aantal % Gebruiker 302 39 % Omgeving (familie, vrienden, …) 69 9 % Welzijn en G.G.Z. 114 15 % Gespecialiseerde drughulpverlening 30 4 % Medisch 49 6 % Justitie 179 23 % TANDEM 36 4 % Totaal 779 100% Verwijzer residentieel Aantal % Gebruiker 122 45,5% Omgeving (familie, vrienden, …) 17 6% Welzijn en G.G.Z. 23 8,5% Gespecialiseerde drughulpverlening 58 21,5% Medisch 21 8% Justitie 13 5% TANDEM 15 5,5% Totaal 269 100%
“De leidinggevenden zijn bereikbaar en komen hun afspraken na.”

De Onthaalafdeling slaagt er in zo’n 59% van de opgenomen bewoners te motiveren voor een verdere behandeling in de TG. De gemiddelde verblijfsduur in deze afdeling is 31 dagen. In 2022 tellen we er 4 vangnetopnames voor de TG.

In de TG voelen we sinds eind vorig jaar de gevolgen van de corona-pandemie pas echt goed. De gemiddelde verblijfsduur in de TG-afdeling is uitzonderlijk laag: slechts 135 dagen (vs. 259 dagen in 2020 en 201 in 2021). De verklaring hiervoor is de opvallend lager bezetting eind 2021 en het hoge aantal cliënten dat vroegtijdig het programma verlaat (19 personen).

Het bewonersaantal in de TG start in 2022 op 12 en eindigt op 23 bewoners.

Residentieel programma

De laatste maanden van dit werkingsjaar halen we terug een normale en stabiele groepsgrootte. In 2022 starten in totaal 48 bewoners hun programma in de TG en 11 bewoners kiezen voor een vervolgbehandeling in het halfweghuis van De Kiem.

In 2022 waren er 6 opnames in de Tipi. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt er 165 dagen (vs. 218 dagen in 2021). Van de zes ouders die er in de loop van 2022 verbleven zijn 5 moeders eind december nog in opname.

Bij de start van 2022 verbleven 11 personen in het residentieel halfweghuis. In de loop van het jaar werden 11 personen vanuit de TG opgenomen, wat toch duidelijk minder is in vergelijking met

Spuitenruil

de afgelopen jaren (17 in 2018, 18 in 2019, 15 in 2020 en 21 in 2021).

Vier personen verlaten het HWH-programma (waaronder 1 terugplaatsing naar de onthaalafdeling) en 10 personen gaan over naar de ambulante begeleiding. De gemiddelde verblijfsduur in het residentieel HWH bedraagt 5,9 maanden.

Bij de start waren er 12 personen in ambulante nazorg. In de loop van het jaar kwamen er 10 mensen bij. Eén persoon rondde de ambulante begeleiding af in onderling akkoord, vier personen op eigen initiatief, vier personen werden doorverwezen of gingen in vangnetopname en twee personen rondden af na graduatie.

12 bewoners werden tijdens het graduatiefeest gevierd voor hun afgelegd herstel-traject.

Sinds mei 2015 bieden de ambulante centra van De Kiem in Ronse en Geraardsbergen spuitenruil aan in samenwerking met Spuitenruil Vlaanderen. In het Ambulant Centrum van Gent kan spuitenruil enkel voor bestaande clienten. In Ninove werd in oktober 2021 hiermee gestart en in Dendermonde startte men met spuitenruil in september 2022.

Spuitenruil heeft tot doel besmettelijke aandoeningen en andere gezondheidsrisico’s te voorkomen, besmettingsaccidenten bij andere bevolkingsgroepen te voorkomen en het aanzetten tot meer zorg en hulpverlening via gerichte doorverwijzing.

Hoewel we voor het eerst de cijfers van Ninove en Dendermonde in rekening brengen werden er globaal minder spuiten verdeeld en gerecupereerd dan in voorgaande jaren. Deze dalende trend kunnen we vermoedelijk nog steeds

verklaren door de coronacrisis. In alle ambulante centra samen zijn 8440 spuiten verdeeld en 14828 spui-

ten gerecupereerd. Ondanks de daling blijven deze cijfers bevestigen dat spuitenruil zinvol is en dat er vraag naar is.

9 u
Ronse Geraardsbergen Gent Ninove D’monde Totaal Verstrekking 370 7070 300 470 230 8440 Recuperatie 0 14043 100 635 50 14828 Contacten 4 23 5 16 10 58 Spuitenruil De Kiem Ronse – Geraardsbergen - Gent – Ninove – D’monde Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 Contacten 62 92 71 53 58 Verdeeld 6460 23688 19163 13690 8440 Recuperatie 11060 29830 24260 16068 14828 Return rate 171% 126% 127% 117% 176%
Jaarverslag

In 2022 was De Kiem actief in vijf gevangenissen. Naast het vaste engagement in de gevangenis te Ruiselede en een herstart op de drugvrije afdeling te Brugge, haalde De Kiem de gunning binnen voor engagementen in de gevangenissen te Gent, Dendermonde en Beveren. Het betreft in deze OostVlaamse gevangenissen telkens het zelfde format: het aanbieden van een Kortdurend Drugprogramma Terugvalpreventie (Drugs de baas ?!) bestaande uit groep-sessies terugvalpreventie en

Gevangeniswerking

individuele gesprekken. De financiering van deze engagementen blijft ons zorgen baren. Als de aanbesteding en de besluitvoering inzake offertes niet tijdig gebeurt komt de zorgcontinuïteit immers in het gedrang en gaat er heel wat tijd verloren.

Op jaarbasis werden in de gevangenis te Ruiselede 36 gedetineerden begeleid die allen deelnamen aan het b.leaveprogramma. In de gevangenissen te Brugge en te Dendermonde kon slechts

één vormingscyclus ‘Drugs de baas ?!’ doorgaan en werden gedetineerden meer individueel begeleid. In Gent en Beveren gingen twee vormingscycli door. Vooral in Brugge en in Gent kwam de continuïteit van onze werking vaak in het gedrang door stakingsacties of andere omstandigheden.

Door de nieuwe werking in de gevangenis te Beveren kunnen we in 2022 meer gedetineerden bereiken. Het aantal behandelingen is gelijk aan vorig werkjaar.

De Kiem heeft vier Drugpunten, m.n. in de politiezones Rhode-Schelde (de gemeenten Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen), Wetteren-Wichelen-Laarne, Assenede-Evergem en in de politiezone Regio Puyenbroeck (de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Zelzate). Twee strategische doelstellingen staan bij deze diensten voorop: lokale preventie en vroeginterventie (informatie, advies en begeleiding), verder afgekort als VI.

10 DE KIEM Jaarverslag 10
Ruiselede Brugge Gent D’monde Beveren Totaal Aanmeldingen 36 52 39 35 44 206 Deelname vorming of meerdere gesprekken 36 27 19 22 28 132 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aantal aanmeldingen 102 103 101 141 187 208 157 206 Aantal behandelingen 90 103 101 119 153 141 132 132
Drugpunten 2018 2019 2020 2021 2022 Rhode-Schelde 41 60 54 64 33 Wetteren-Laarne-Wichelen 75 65 59 67 73 Assenede-Evergem 15 53 59 46 50 Regio Puyenbroeck 50 63 76 44 62 Totaal 181 241 248 221 218

Drugpunt organiseert preventieactiviteiten op maat van verschillende doelgroepen en volgens hun behoeften: kinderen en jongeren in lager of secundair onderwijs, jongvolwassenen die een rijbewijs halen, jongeren die fuiven of op kamp gaan, ouders, ouderen en alle volwassen burgers… Hierbij wordt gebruikt gemaakt van bestaande of nieuw uitgedachte preventiepakketten of –campagnes en ook van eigen workshops op maat.

Ook de preventiewerkers hebben zich maximaal moeten aanpassen aan de corona-omstandigheden. Heel wat preventieactiviteiten vielen in het voorjaar nog noodgedwongen weg.

In het voorbije werkjaar worden in Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne

73 vroeginterventies gerealiseerd, in Rhode-Schelde betreft dit 33 begeleidingen en in Assenede-Evergem 50. In het Drugpunt Regio Puyenbroeck worden 62 vroeginterventies gerealiseerd. Alles samen betreft dit 218 vroeginterventies.

De politie blijft in alle zones de belangrijkste doorverwijzer. In 2022 zorgen zij voor meer dan de helft van alle doorverwijzingen (zo’n 55,5% vs. 22,2% in 2021). Velen melden zich ook aan op eigen initiatief (22,5 %).

Het belangrijkste product bij aanmelding in de 4 politiezones blijft cannabis (33,5%), met daarna alcohol (21%) en vervolgens cocaïne (13%). Opvallend is dat 15 cliënten (6,8%) Mephedrone als belangrijkste product vermelden.

Ambulante projecten

Met financiële steun van de stad Geraardsbergen biedt De Kiem extra ondersteuning aan druggebruikende ouders. De centrale doelstelling van deze ‘verruimde’ begeleiding is om een betere omkadering te voorzien voor de ouder(s) en de kind(eren) door organisatie-overschrijdend te werken en op die manier de alertheid en de expertise bij een ruimer netwerk van hulpverleners te bevorderen.

In Geraardsbergen werden in het voorbije werkjaar 27 gezinnen met kinderen begeleid. Het betreft specifiek die gezinnen waar “de nood het hoogst” is en waar de kinderen jonger zijn dan 12 jaar.

In het kader van het Europees sociaal Fonds (ESF) participeert De Kiem als ‘experten-partner’ aan 4 projecten in

Zuid-Oost-Vlaanderen. Het gemeenschappelijk doel van de projecten is om de afstand van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie ten aanzien van de arbeidsmarkt te verkleinen: ‘Op stap, samen naar werk’, ‘JOWW’ (Jongeren, Werk en Welzijn), ‘JIA’ (Jongeren in actie) en ‘Jongleer’. Vanuit deze projecten werden 40 jongeren doorgestuurd naar De Kiem. Naast deze individuele contacten worden er op regelmatige basis (JOWW en Jongleer) groepsactiviteiten georganiseerd waarbij er gemiddeld 5 personen aanwezig zijn.

Met steun van het relanceplan (ook het project Vlaamse Veerkracht genoemd) hebben we middelen gekregen voor de aanwerving van een halftijdse medewerker die we vanaf april inzetten om ons

te verdiepen in het thema ‘wachtlijstmanagement’. We gaan op zoek naar alternatieve organisatiemodellen rond het omgaan met wachtlijsten en instroomdruk. Dit komt goed van pas omdat we in de ambulante centra en vooral in het nieuw opgestarte centrum te Dendermonde met veel te veel aanmeldingen worden geconfronteerd in vergelijking met de toegewezen capaciteit.

Sinds oktober 2022 is De Kiem ook betrokken bij de uitrol van een Perinataal OndersteuningsNetwerk Druggebruikende Ouders (PONDO) in de regio Gent en in Zuid-Oost-Vlaanderen. De opstart hiervan wordt in de lente van 2023 voorzien.

11
Verwijzer Aantal Scholen/CLB 21 Politie/Justitie 73 Huisarts 18 Eigen initiatief 49 Bijz. Jeugdzorg 4 Familie / vrienden 24 OCMW / gemeente 20 Andere 9 Totaal 218
“De hulpverleners kijken naar de cliënt in zijn geheel in plaats van alleen naar zijn problemen en ze vragen aan de cliënt toestemming om informatie over hem te delen met externe hulpverleners.”
Tevredenheidsonderzoek cliënten 2022

KOM JIJ OOK?

OPENDEUR 3 & 4 JUNI 2023

Eindelijk is het weer zo ver en kunnen we opnieuw de deuren open zetten voor de eigen achterban en het grote publiek. Op 3 en 4 juni 2023 ben je welkom op het Opendeurweekend van De Kiem te Gavere.

Het is alweer sedert 2018 geleden dat we met de bewoners en de medewerkers een opendeurdag organiseerden voor familie, ex-bewoners, sympathisanten, dorpsgenoten en collega’s uit het werkveld. Dit jaar is iedereen zowel op zaterdag als op zondag welkom.

Op zaterdag 3 juni start om 16u het jaarlijks graduatiefeest. Hierbij worden ex-bewoners gevierd voor wie hun verblijf in De Kiem een kentering heeft betekend in hun herstelproces. Als laatste krachtinspanning boren ze in het bijzijn van familie en vrienden een gaatje in de steunbalken van het

graduatiebeeld Daarna is er tijd voor een woordje van dank en bemoediging aan alle aanwezigen. Altijd een mooi moment van betrokkenheid, respect en samenhorigheid. Een aanrader om eens mee te maken. Daarna volgt aansluitend (om 18u) een BBQ a volonté en een dessertbuffet.

Op zondag 4 juni starten we om 12u met de BBQ à volonté en daarna is er gelegenheid tot een begeleide rondleiding in de gebouwen van De Kiem. Er is bovendien een rommelmarkt, een tombola, een koffie- en dessertbuffet, kinderanimatie, een muziekoptreden en nog meer… Kortom, alles is aanwezig

Had jij een probleem met alcohol, drugs of medicatie en heeft je residentieel verblijf in De Kiem voor een kentering gezorgd in je herstelproces? Wil je dit herstel graag vieren met jouw familie en de Kiem-familie? Stel je dan kandidaat om te gradueren op 3 juni en contacteer ons halfweghuisteam of een begeleider naar keuze. Zij zullen je aanvraag met jou verder bespreken.

Evelien.vanrompaye@dekiem.be serge.vereecken@dekiem.be Katrien.vandamme@dekiem.be

voor een gezellig namiddagje uit met het gezin.

Zo’n opendeurdag is een prima gelegenheid om de werking van De Kiem te leren kennen en terzelfdertijd de werking van De Kiem ook een duwtje in de rug te geven. Iedereen is welkom om gewoon eens langs te komen, een stukje taart te eten, te snuisteren op de rommelmarkt of om een rondleiding te volgen.

Wil je aanschuiven voor de BBQ, schrijf je dan vooraf in. Hou hiervoor onze website in de gaten: http://www. dekiem.be. We zien er al naar uit om jou te begroeten…Tot dan!

12 DE KIEM Opendeurweekend
12

ONZE MEDEWERKERS ZIJN BEST TEVREDEN …

Van 12 mei tot 2 juni 2022 werden alle medewerkers van De Kiem voor de vierde maal via een online vragenlijst bevraagd over hun tevredenheid in de job. Ze zijn best tevreden, mogen we wel zeggen…

Situering

Een tevredenheidsonderzoek bij alle medewerkers van De Kiem gebeurt om de vijf jaar. De bevraging gebeurt telkens in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode, zodat we opmerkingen en verbeterpunten kunnen meenemen in het beleidsplan voor de volgende vijf jaar. Dat we de bevraging in dezelfde vorm nu al voor de vierde keer doen, laat toe om voorzichtige vergelijkingen te maken. Voorzichtig, aangezien de samenstelling van de bevraagde subgroepen natuurlijk verandert en er heel wat medewerkers zijn bijgekomen (door de opstart van nieuwe ambulante centra bv.).

68 medewerkers vulden de vragenlijst in: 26% werkt minder dan 2 jaar in De Kiem, 25% tussen de 2 en 10 jaar; 24% tussen de 10 en 20 jaar en 25% meer dan 20 jaar.

Methodiek

Voor de organisatie van de medewerkersbevraging deden we opnieuw een beroep op de expertise van Jo De Grave van De Grave Consulting & Partners, die dergelijke onderzoeken vaak uitvoert in verschillende settings binnen de sociale sector. Er werd gekozen voor een anonieme online bevraging, wat een snelle verwerking van de resultaten mogelijk maakt. We ontvangen vervolgens telkens een lijvig rapport met een beschrijving van de resultaten zowel over het geheel van de organisatie als per team. Onderstaande tabel geeft een

overzicht van alle aspecten waarover de medewerkers van De Kiem hun waardering en bedenkingen konden uiten. Per deelaspect werd ook een open vraag naar verbetersuggesties toegevoegd. Deze aspecten werden in 2009, 2012 en 2017 reeds op dezelfde manier bevraagd.

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal personen per deelgroep die in 2009, 2012, 2017 en 2022 werden bevraagd. In 2022 werden de deelgroepen onthaalafdeling en TG/Tipi samengevoegd, aangezien beide afdelingen nu ressorteren onder dezelfde verantwoordelijke en we medewerkers regelmatiger inzet-

ten in beide teams. In de voorbije vijf jaar werden het ambulant centrum te Ninove en Dendermonde opgestart en werd ook het aantal preventiewerkers uitgebreid, wat het stijgend aantal respondenten voor deze deelgroep verklaart. Enige voorzichtigheid is daarom aangewezen bij vergelijking van de tevredenheidsbevraging met de vorige editie(s).

In 2009 haalden we een respons-rate van 95,65 %, in 2012 ging dit om 89,09 %, in 2017 om 96,5 % en nu haalden we een respons-rate van 93,15%, wat we representatief kunnen noemen voor de volledige equipe.

13 Onderzoek u
Item Aantal vragen De eigen job/taak 10 vragen + open vraag De werkbelasting en de werkdruk 5 vragen + open vraag + analyse oorzaken werkdruk De werk- en verlofplanning 3 vragen + open vraag Het beleid en de werking van het team van verantwoordelijken 11 vragen + 2 open vragen De samenwerking met de rechtstreeks leidinggevende 10 vragen Evaluatiegesprekken, functioneringsgesprekken en intervisie 8 vragen + open vraag Samenwerking en werkklimaat 10 vragen + open vraag Infrastructuur en hulpmiddelen 7 vragen + 2 open vragen Informatie, communicatie en werkoverleg 11 vragen + 4 open vragen Werkafspraken 3 vragen + open vraag De fysieke werkomgeving 9 vragen + 2 open vragen De ontwikkelings- en leerkansen 5 vragen + 1 open vraag De tevredenheidsenquête zelf 4 vragen Bevraagde deelaspecten

84 % van de respondenten vindt de gebruikte methode voor het tevredenheidsonderzoek nog steeds vatbaar voor herhaling.

Belangrijkste

tevredenheidsfactoren

Per team werden de globale en specifieke resultaten nabesproken en er werd samen nagedacht over algemene en specifieke verbeterprioriteiten en –acties. Het spreekt voor zich dat we in deze bijdrage niet zullen ingaan op alle details van het interne tevredenheidsonderzoek. Een aantal hoofdlijnen over de globale resultaten kunnen we echter wel toelichten. Een vergelijking van de scores van 2017 en 2022 levert onderstaande top 10-scores voor de huidige bevraging op.

Opvallend hierbij is dat de tevredenheid over de rechtstreeks leidinggevende en over de samenwerking en het werkklimaat duidelijk is gestegen. Onderstaande grafieken maken dit heel duidelijk.

Ook de tevredenheid over het jaarlijks functioneringsgesprek, het twee/driejaarlijks evaluatiegesprek en de intervisie is gestegen. Daarom behouden we deze methodieken voor de komende vijf jaar.

Aandachtspunten en verbeteracties

Maken we een analyse van de laagste scores en de scores waar er sprake is van een lichte achteruitgang tegenover 2017, dan kunnen we volgende conclusies trekken.

De mate waarin medewerkers aangeven op de hoogte te zijn van beleidsaspecten blijft lager scoren dan andere deelaspecten, maar de scores gaan wel in stijgende lijn. We blijven hier inzetten op het informeren van medewerkers via persoonlijke nieuwsbrieven en personeelsvergaderingen. In ieder team wordt ook systematisch teruggekoppeld welke agendapunten binnen het beleidsteam werden besproken.

Wat infrastructuur en hulpmiddelen en de fysieke werkomgeving betreft gaan

we er eerder op achteruit. Vooral het vlug herstellen van gemelde defecten vormt een pijnpunt en de accommodatie in sommige ambulante centra scoort nog onvoldoende. Beide aspecten werden opgenomen in ons volgend vijfjarenplan. Het ambulant centrum te Gent wondt momenteel gerenoveerd, er staan verfwerken in Ronse en Geraardsbergen gepland en er wordt nu

nagedacht over een beter en duidelijker systeem om defecten te melden en karweien en projecten te plannen met een duidelijk terugkoppeling naar de medewerkers.

Verder vermelden we hier nog dat de terugkoppeling inzake gevolgde bijscholingen en opleidingen naar het team en de organisatie beter moet.

14 DE KIEM
Onderzoek
Aantal respondenten per subgroep 2009 2012 2017 2022 Administratieve medewerkers 6 8 8 7 Team verantwoordelijken 6 7 7 7 Dokters 1 2 3 Team ambulante deelwerkingen (AC, Preventied.) 10 13 15 28 Team onthaalafdeling 8 7 9 17 Team TG/Tipi 7 8 8 Sociale dienst/ familiewerking/halfweghuis 7 5 6 6 Totaal respondenten/ medewerkers 44/46 49/55 55/57 68/73 Top 10 scores 2017 2022 Mijn rechtstreeks leidinggevende steunt mij voldoende in het goed uitvoeren van mijn werkzaamheden 87% 98% Ik werk graag samen met mijn collega’s/ teamgenoten 95% 97% Mijn rechtstreeks leidinggevende is bereikbaar als ik hem/haar nodig heb 92% 97% Mijn rechtstreeks leidinggevende komt afspraken na 90% 97% Ik voel me voldoende beluisterd in intervisie 95% 96% Mijn collega’s hebben respect voor mijn werk 93% 96% Ik vond mijn werk zinvol 92% 96% Mijn collega’s ondersteunen mij, als ik dat vraag 91% 96% Intervisie is een verantwoorde tijdsinvestering 91% 96% Mijn rechtstreeks leidinggevende behandelt vragen binnen een redelijk termijn 88% 96%

Rechtstreeks leidingevende Samenwerking en werkklimaat

21.1. Mijn rechtstreeks leidinggevende steunt mij voldoende in het goed uitvoeren van mijn werkzaamheden

21.2. Mijn rechtstreeks leidinggevende houdt mij goed op de hoogte van zaken & ontwikkelingen die mijn werk betreffen

21.3. Mijn rechtstreeks leidinggevende staat open voor problemen, suggesties of klachten betreffende mijn werk

21.4. Mijn rechtstreeks leidinggevende weet wat er leeft in het team/de leefgroep/ de afdeling

21.5. Mijn rechtstreeks leidinggevende zoekt oplossingen voor problemen

21.6. Mijn rechtstreeks leidinggevende is bereikbaar wanneer ik hem/haar nodig heb

21.7. Mijn rechtstreeks leidinggevende behandelt vragen binnen een redelijke termijn

21.8. Mijn rechtstreeks leidinggevende toont waardering voor de dingen die ik goed doe

21.9. Mijn rechtstreeks leidinggevende komt afspraken na

21.10. De info die ik krijg van mijn rechtstreeks leidinggevende is duidelijk, helder en voorkomt misverstanden

Weet je voldoende over het beleid?

16.1. opdrachtverklaring (waarden, cliëntvisie, behandelingsmodel,…)

16.2. personeelsbeleid

16.3. extern beleid (samenwerking, netwerkvorming,…)

16.4. financieel en administratief beleid

16.5. beheer van infrastructuur

16.6. preventie- en veiligheidsbeleid

16.7. diversiteitsbeleid

16.8. kwaliteits- en innovatiebeleid (kwaliteitshandboek, nieuwe projecten,…)

16.9. toekomstvisie (vijfjarenplan …)

Ook hieromtrent plannen we acties in 2023. We bekijken en expliciteren hoe dit beter kan gebeuren en hoe we de expertise van medewerkers beter kunnen in beeld brengen en benutten.

Tot slot

Tot slot willen we benadrukken dat bovenstaande tendenzen de globale

32.1. Mijn eigen collega's ondersteunen mij, als ik dat vraag

32.2. Ik krijg van collega's voldoende steun die voor mijn werkzaamheden belangrijk is

32.3. De samenwerking tussen de verschillende disciplines verloopt goed

32.4. Teamwerk maakt voldoende deel uit van onze werking

32.5. Vergaderingen worden goed voorbereid, o.a. door een duidelijke agenda vooraf en verslag achteraf

32.6. De taakafspraken op vergaderingen worden nadien systematisch en efficiënt opgevolgd

33.1. Ik werk graag samen met mijn collega's/teamgenoten

33.2. Mijn collega's hebben respect voor mijn werk

33.3. Onderlinge conflicten en spanningen op het werk worden goed uitgepraat

33.4. Ik vind mijn werk en de werkomgeving stimulerend

Scores 2017 (lichtblauw) vs. 2022 (donkerblauw)

Infrastructuur & hulpmiddelen

35. Ik krijg voldoende materiële hulpmiddelen/werkinstrumenten om mijn werk kwalitatief uit te voeren

37.1. Er is een goed onderhoud van de beschikbare materialen / instrumenten

37.2. Gemelde defecten worden vlug hersteld

37.3. De toegankelijkheid van de lokalen is goed geregeld

37.4. De beschikbaarheid van materialen is goed geregeld

37.5. De ligging en schikking van lokalen is afgestemd op een goede werking

37.6. Er is bereikbare en voldoende parkeerruimte

resultaten betreft. Het spreekt voor zich dat de resultaten van een bepaalde subgroep hiervan kunnen afwijken. Het komt er echter niet op aan teams in deze met elkaar te vergelijken, maar om in ieder team samen op zoek te gaan naar wat er kan gebeuren om een en ander te verbeteren. Ieder team beschikt dan ook enkel over het globale rapport en het eigen subgroep-rapport.

In het najaar werden deze rapporten per team besproken, wat resulteerde in het formuleren van quick wins, jaardoelen voor 2023 en meerjarendoelen voor de komende nieuwe beleidsperiode 20232027.

15
Dirk

BEVRAGING CLIËNTEN

In het najaar van 2022 werd de tevredenheid bij een steekproef van cliënten bevraagd, zowel in het residentieel programma als in de ambulante centra. Benieuwd naar de resultaten?…

Situering

Ook deze bevraging gebeurde in functie van en voorafgaand aan een volgende beleidsperiode, zodat we opvallende bevindingen kunnen meenemen in de planning voor de nieuwe beleidscyclus of in het jaaractieplan voor 2023.

De vragenlijst bij de cliënten werd afgenomen in de periode oktober tot december 2022. Residentieel werden 35 cliënten bevraagd en in de 5 ambulante centra samen betrof dit een steekproef van in totaal 58 cliënten.

Methodiek

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle aspecten waarover de cliënten hun waardering konden uiten. Deze algemene vragen, die aan iedereen werden gesteld, werden aangevuld met enkele afdelingsspecifieke vragen en open vragen, afgestemd op de behandelafdeling van de cliënt. Het spreekt voor zich dat werd gekozen voor een anonieme bevraging, met een papieren vragenlijst die in groep (residentieel) of individueel werd voorgelegd aan de cliënten.

Belangrijkste tevredenheidsfactoren

Enige voorzichtigheid bij de resultaten van de bevraging bij cliënten is natuurlijk aangewezen, aangezien het een eerder beperkte steekproef betreft. Toch zien we deze resultaten als een soort nulmeting waar in een volgende bevraging kan naar gerefereerd worden. We beperken ons hier tot onderstaande top 10-scores (op een schaal van 1 nooit

16 DE KIEM
Onderzoek
Item aantal vragen Informatie over psychische problemen en behandeling 5 vragen Inspraak 3 vragen Therapeutische relatie 5 vragen Zorg op maat 6 vragen Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners 6 vragen Veilige zorg 3 vragen Deskundigheid 1 vraag Patiëntenrechten 3 vragen Resultaat en evaluatie van zorg 3 vragen Algemene beoordeling 2 vragen Vragen over de cliënt 8 vragen Bevraagde deelaspecten cliëntenbevraging Residentieel score Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen 3,808 Zou u de Kiem aanbevelen aan uw vrienden en familie? 3,72 Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie 3,702 Mijn hulpverleners respecteren mij 3,692 Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen 3,688 Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie 3,673 Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners 3,555 Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt 3,535 Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen 3,53 Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen 3,515 Algemene beoordeling (score op 10) 8,542 Top 10 scores cliëntenbevraging residentieel

– 2 soms – 3 meestal - 4 altijd) residentieel en ambulant.

Bekijken we de algemene beoordeling van de cliënten (ambulant 9,022 en residentieel 8, 542) dan is die zeker positief te noemen. In het residentieel programma stijgt deze gemiddelde score naarmate men langer in het programma verblijft (van een score 8 in de onthaalafdeling, over score 8,625 in de therapeutische gemeenschap, naar score 9 in het halfweghuis).

Ook in de afdelingsspecifieke en open vragen scoort de tevredenheid voldoende tot meer dan voldoende. Waar in de onthaalafdeling de individuele gesprekken als meest helpend worden ervaren, betreft de top 5 in de therapeutische gemeenschap de peergroep en vervolgens de (leer)encountergroep, individuele gesprekken, de emotionele groep en de familiegroepen. In het halfweghuis betreft dit (in volgorde van keuze) de encountergroep, de zelfhulpgroep, de individuele gesprekken residentieel, de terugvalpreventiesessies en de individuele gesprekken ambulant.

Aandachtspunten

Maken we een analyse van de laagste scores, dan stellen we vast dat in het residentieel programma slechts 5 items tussen soms (2) en meestal (3) scoren. Alle andere items scoren hoger. In de therapeutische gemeenschap scoort het krijgen van informatie over ‘het recht om een tweede mening te vragen’ het laagst (score 1,83).

In de ambulante centra is de laagste score 3,302, wat nog steeds een behoorlijks score is. Hier kunnen we dus doorgaans niet echt verbeterpunten detecteren. In de open vragen is er sporadisch een opmerking over de beperkte aanwezigheid van de dokter.

Opvallend zijn echter de nee-scores waar het de inspraak over het einde van het programma en de beschikbaarheid van mogelijke nazorg betreft. Hier moeten we dus mee aan de slag. Een betere focus op de doelstellingen, termijn en finaliteit van een (ambulante) behandeling kan bovendien een bijdrage leveren

u 17 Ambulant score Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy 3,948 Mijn hulpverleners respecteren mij 3,944 Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners 3,908 Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie 3,876 Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job 3,874 Mijn hulpverleners geven mij begrijpelijk uitleg 3,866 Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie 3,866 Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat. 3,86 Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen 3,844 Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen 3,826 Algemene beoordeling (score op 10) 9,022 Top 10 scores cliëntenbevraging ambulant
Residentieel score Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweede mening te vragen. 2,452 Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling. 2,655 Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen. 2,718 Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie. 2,962 Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen ervan. 2,987 Laagste scores cliëntenbevraging residentieel Nee scores residentieel ambulant Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling. 82,86% 70,69% Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terechtkan als mijn problemen terugkomen of verergeren. 71,43% 58,93%

in het counteren van de lange wachtlijsten in sommige deelwerkingen.

Tot slot

Momenteel worden de afdelingsspecifieke resultaten teruggekoppeld naar de betrokken teams (en residentieel ook naar de bewonersgroep) en ook de gebruikte methodiek wordt geevalueerd. In ieder geval is duidelijk dat deze bevraging een incentive vormt om bepaalde deelaspecten van de behandeling te bekrachtigen, te herwaarderen of te herbekijken. Op termijn lijkt ons ook het bevragen van de tevredenheid bij vroegtijdige programmaverlaters een zinvolle optie. Onze cliënten kunnen er alleen maar baat bij hebben.

Dirk Calle, Beleidsmedewerker met dank aan stagiaire Imogen Desmet voor de ondersteuning

De keuken in de onthaalafdeling van De Kiem wordt intensief gebruikt. De bewoners zorgen er dagelijks zelf voor dat er eten op tafel komt. Na 16 jaar was de keuken echt wel aan vervanging toe. Er werd niet alleen een nieuwe keuken besteld, ook de indeling werd aangepast en er komt een inductie- kookvuur ter vervanging van een gasfornuis. Dit betekende een serieuze organisatie Niet enkel moest de afdeling ontruimd en stofvrij gemaakt worden, de bewonersgroep moest ook noodgedwongen een week op een andere locatie verblijven.

Gelukkig konden we de groep onthaalbewoners tijdelijk onderbrengen in één van de twee halfweghuizen van De Kiem te Merelbeke. Een kleine volksverhuizing werd op poten gezet.

We pasten onze strikte dagstructuur aan naar een wat meer ontspannen dagritme. Er werd o.a. ruim de tijd genomen om de nieuwe omgeving te verkennen, met als hoogtepunt een pittige offroad wandeling van 14 kilometer!

De verandering van omgeving en een minder strikte planning maakte echter ook duidelijk hoe nodig een vaste structuur en planning is om een groeiklimaat te creëren. Een mooie prestatie dus dat de bewoners deze periode zo goed hebben doorstaan.

INTERNE KEUKEN

De keuken van de Onthaalafdeling was na 16 jaar aan vervanging toe.

Omdat we nu zo dicht bij de halfweghuisbewoners verbleven, konden we meer van de gelegenheid gebruik maken om hen ook aan het woord te laten. Hun seminaries en gesprekken met de onthaalbewoners bleken van onschatbare waarde. Het brengt hoop en motivatie bij wie zijn programma nog maar pas heeft aangevat.

De coördinatie van de aanpassingswerken gebeurde door Diane, de technisch medewerker van De Kiem. Dergelijk project vergt denkwerk, overleg, planning, leiderschap, doorzettingsvermogen, engelengeduld, en twee stevige rechterhanden. In een recordtempo werd de oude keuken afgebroken en een nieuwe geïnstalleerd.

Op 8 februari werd de nieuwe keuken officieel ingehuldigd. Met een receptie en een welverdiend dankwoord voor Diane en de TG- bewoners die mee hun schouders onder dit project hebben gezet.

Bij deze nogmaals dank voor al jullie inspanningen! Voor het eerst in 25 jaar kunnen we zeggen: de onthaalafdeling heeft een vaatwasmachine!

18 DE KIEM
Onderzoek
19 Familie aan het woord Onthaalafdeling
Afbraak van de oude keuken De nieuwe keuken Opening van de nieuwe keuken Verhuis naar het halfweghuis Dankjewel Diane

BINNENKORT WEER WELKOM …

Momenteel wordt er druk gewerkt om ervoor te zorgen dat de medewerkers op 30 en 31 maart terug kunnen verhuizen naar hun vertrouwde plek op de Kortijksesteenweg. Het is dan exact een jaar geleden dat ze met het volledige team verhuisden naar een tijdelijk onderkomen in de Lozevisserstraat te Gent.

De aanpassingswerken waren nodig om meer gespreksruimtes, meer werkplekken en meer sanitair te voorzien, naast de noodzakelijke aanpassingswerken aan elektriciteit, brandveiligheid en isolatie van het gebouw. Aan de ach-

terkant van het gebouw werd een klein stuk aangebouwd zodat de cliënten nu twee toiletten hebben. Het glasraam hebben we gelukkig kunnen behouden. Op de gelijkvloerse verdieping zullen de ramen zowel langs de staatkant als naar de tuin vernieuwd zijn.

Op het 1ste verdiep werd de bureauruimte langs de straatkant verdeeld in twee ruimtes door een tussenwand te plaatsen. Zo werd daar ook een extra gespreksruimte gecreëerd. Ook de keuken zal worden vernieuwd en de bureauruimte langs de tuinkant kreeg

Een extra toilet aan de tuinzijde

nieuwe ramen met dubbele beglazing.

De zolder werd volledig vernieuwd en er werden een aantal dakramen geplaatst. De ruimte zal gebruikt worden als gedeelde bureauruimte zodat er op het 1ste en 2de verdiep extra gespreksruimtes vrij komen. Op zolder komt er naast een keukenblok en toilet, ook een douche zodat de medewerkers naar het werk kunnen joggen, fietsen, roeien,.. en zich nadien kunnen verfrissen.

Vanaf april zijn jullie weer allemaal welkom in de Kortrijksesteenweg nr 185!

Jorrit en het team te Gent

20 DE KIEM
De renovatiewerken in het ambulant centrum van De Kiem te Gent zitten er bijna op. Verbouwing ambulant centrum Gent Een nieuwe tussenwand op de eerste verdieping Een gedeelde bureauruimte op de zolderverdieping

FAMILIE OP BEZOEK ...

Onze familiewerking draait op volle toeren. Naast de vele familiegesprekken werd de context van de bewoners de voorbije maanden uitgenodigd voor een winterwandeling en een nieuwjaarsreceptie en ook in de komende periode staan er verschillende activiteiten op stapel.

De winterwandeling in december was een onverwacht succes. Het weer viel mee: een blauwe lucht en zalige zonnestralen. De bewoners hadden, met de hulp van vaste vrijwilliger Frank een route uitgestippeld langs bos, velden en Schelde. Een verrassend mooie wandeling waar iedereen ten volle van genoot.

Eens terug in de TG werden de aanwezigen verwend met lekkere pannenkoeken en warme chocomelk. De stapels pannenkoeken waren indrukwekkend. Daar hadden een aantal bewoners de avond voordien voor gezorgd. Het was gezellig druk want familie en vrienden waren talrijk aanwezig en enthousiast over dit initiatief. Iedereen sprak vol lof. Een dikke pluim voor de bewoners en Isolde die ervoor zorgden dat het een topnamiddag werd.

Naar goede gewoonte werden familie en vrienden ook in januari uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie. De keukenploeg had gezorgd voor koude en

warme aperitiefhapjes en een heerlijke mocktail. Zo’n 40 familieleden hadden de tijd genomen om af te zakken naar De Kiem en het nieuwe jaar in te klinken.

Nadat iedereen de kans had om wat bij te kletsen, nam Luca als therapeutisch coördinator het woord. Hij bracht een boodschap van hoop en mildheid voor het komende jaar, dankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid en benadrukte hoe belangrijk hun steun wel is. Daarna bracht één van de bewoners een gedicht en wensen voor een clean leven.

De rest van de avond werd gevuld met warme gesprekken en veel gelach. Leuk om te zien was dat bewoners en familie niet aan hun eigen tafel bleven plakken maar ook bij elkaar langs gingen om een praatje te maken. Het was voor iedereen een deugddoend samenzijn.

Ook de nieuwe bezoekkalender is goed gevuld. Regelmatig wordt er op

een bezoekmoment ook info over het programma gegeven. Zo zal het de komende periode gaan over terugvalpreventie, over het therapeutische luik en over de werking van het halfweghuis. Maar we houden het niet enkel bij infomomenten. Op zondag 23 april staat er een meedraaidag gepland. Een dag waarbij iedereen van harte welkom is om samen met de bewoners, in de praktijk, een dagje TG mee te beleven. Een ervaring om niet te vergeten! En ook op het opendeurweekend van 03 en 04 juni zijn familie en vrienden welkom voor het graduatiefeest, de BBQ en een gezellige namiddag. We kijken er al naar uit.

Free Debruyne en Gunther Deroost, familiebegeleiders

21
Familiebegeleiding

OVER LOSLATEN

Mijn zoon was een schat van een kind, het eerste kind, het eerste kleinkind en door iedereen graag gezien.

Als klein kind was hij al zo verstandig, nooit moest ik mij boos maken op hem, echt een voorbeeldig kind. Tegen onrechtvaardigheid kon hij niet, hij nam het altijd op voor de zwakkere. Ik zag hem opgroeien tot een aangename tiener, zijn leven had hij al uitgestippeld, hij zou sportleerkracht worden. Hij koos dus voor de L.O.-richting op school en deed dit heel goed. In zijn vrije tijd was hij op het voetbalveld te vinden met veel leuke vrienden rond hem. Op zijn 16de moest hij door blessures stoppen met voetballen en met zijn L.O.-opleiding op school. Zijn wereld stortte in.

Hij veranderde van school en daar begon het mis te lopen. De vrienden die hij daar leerde kennen waren van een gans ander kaliber dan de vrienden die hij daarvoor had, want daar wou hij niets meer met te maken hebben. Ik zag hem veranderen en had snel door dat hij met drugs bezig was. Ik wou hem helpen om terug op het juiste spoor te geraken maar had er geen vat meer op. Hij stopte met school op zijn 18de verjaardag.

Na een paar maand thuis rondhangen, moest hij van mij gaan werken en dat deed hij dan ook. Hij kreeg verkering met een meisje dat dagelijks gebruikte, wat bij hem toen nog niet zo was. Het ging niet goed met hen, hij gebruikte veel en van het ene kwam het andere. Zijn vriendin maakte het uit en

hij begon nog meer te gebruiken. Op nieuwjaarsnacht nam hij zijn eerste overdosis; een cocktail van cocaine en vloeibare extasy. Een paar maanden later nam hij opnieuw een overdosis en hij belandde twee maal in de gevangenis voor een paar maanden. Mijn lieve brave zoon, mijn verstandige jongen, .. hoe was het zo kunnen mislopen? Dat wens je geen enkele ouder toe.

Na de gevangenis is het 2 jaar goed gegaan met hem. Hij had werk, een vriendin en was twee jaar clean. Toch liep het weer mis. Zijn vriendin had het uitgemaakt en weer begon hij te gebruiken, altijd meer en meer. We belandden terug in de hel, de stress en de spanningen in huis. Op aanraden van de dokter heb ik hem emotioneel moeten loslaten. Dat is voor mij mijn redding geweest. Ik mocht mij niet laten meesleuren in die negatieve spiraal. Ik heb nog drie kinderen en die hadden mij ook nodig.

We bleven op hem inpraten om hem te laten helpen en eindelijk, na 16 jaar gebruiken, wou hij er echt iets aan doen. Hij wilde dit leven niet meer. Na een korte crisisopname in het ziekenhuis zijn we dan in De Kiem terecht gekomen. Hij was er klaar voor, voor een nieuwe start, een nieuw leven zonder gebruik. Tijdens zijn verblijf in de therapeutische gemeenschap zag ik mijn prachtige zoon opnieuw verschijnen. Hij

werd nog altijd gesteund door gans de familie, niemand heeft hem ooit laten vallen. Hij heeft zeker geen gemakkelijke weg afgelegd in de TG. Er was corona en hij kreeg ook een enkelband. Maar hij was vastberaden, hoe moeilijk het ook was. Hij wilde niet meer gebruiken.

Ondertussen zit hij nu in het halfweghuis en doet hij het super. Hij volgt een graduaatopleiding voor opvoeder/begeleider. Hij wil met mensen werken, met alles wat hij in de TG geleerd heeft. Dit gaat hem zeker lukken. Vorige week was er een afrondingsgesprek en volgende maand gaat hij bij zijn nieuwe vriendin wonen. Weer een volgende stap, weer een stukje loslaten en erop vertrouwen dat het goed gaat. Ik geloof er alvast in en ben De Kiem heel dankbaar.

Een trotse mama

22 DE KIEM Familie aan het woord

IK BEN OP ZOEK

Wat als het even niet meer gaat?

Als dat gevechtje in mijn hoofd

Me even niet meer loslaat

Wat als ik weer verdwaal?

En stemmetjes fluisteren

Dat ik het niet haal

Hoe kan ik mijn gedachten terug zonnig maken?

Zonder dat ik in paniek hoef te geraken

Hoe kan ik mezelf begrijpen

Zonder zo hard in mijn ziel te knijpen

Alles laten rijmen

En de stukjes terug aan elkaar lijmen

Hoe kan ik leven zonder dit venijn

En gelukkig met mezelf zijn

Leven met mijn fantasie

Waarin ik weer een toekomst zie

Wat ik niet zie, en niet voel

Geeft me soms een angstig gevoel

Gelukkig dat ik mijn gedachtengang

Opnieuw relativeren kan

En overtuig ik mezelf ervan

Dat ik het wel kan

Ik voel nieuwe moed

En weet weer

Het komt wel goed!

Liesbeth

23
Familie aan het woord Cliënt aan het woord

ERVAREN IN HERSTEL

De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving.

Het residentiële luik van het programma te Gavere omvat een onthaalafdeling, een therapeutische gemeenschap (T.G.), een woonhuis voor moeders / vaders met kinderen en verschillende halfweghuizen.

Het ambulante luik omvat ambulante centra te Gent, Ronse, Geraardsbergen en Ninove, een gevangeniswerking en vier regionale preventiediensten.

Colofon

Redactie

Dirk Calle, Jo Thienpont, Dirk Vandevelde

Eindredactie en Directie

Dirk Vandevelde

Fotografie

Dirk Calle, Jo Thienpont, Krista De planter

Vormgeving

dotplus

Abonnement

Abonnementen kosten 15,- euro voor vier nummers, te storten op rekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE

270012 1652 3173 van v.z.w. De Kiem, 9890 Gavere.

Voor giften vanaf 40,00 euro kan u een attest voor fiscale vrijstelling bekomen.

Adressen

Contactadres voor opname of begeleiding (elke werkdag te bereiken van 8u30 tot 17u00)

Ambulant Centrum Gent

Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent

Tel. 09/245.38.98

Fax 09/245.41.71 ambulant.gent@dekiem.be

Ambulant Centrum Ronse

Oswald Ponettestraat 31

9600 Ronse Tel. 055/21.87.00 ambulant.ronse@dekiem.be

Ambulant Centrum Geraardsbergen

Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen Tel. 055/21.87.00 ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

Ambulant Centrum Ninove

Brusselsesteenweg 3

9400 Ninove Tel. 054/33.31.65 ambulant.ninove@dekiem.be

Contactadres voor Administratie – Directie (sociale dienst, familiebegeleiding, stages)

Vluchtenboerstraat 7A

9890 Gavere

Tel. 09/389.66.66

Fax 09/384.83.07 admin@dekiem.be

Stages ambulante werkingen anne.dekkers@dekiem.be

Stages residentiële werkingen dirk.calle@dekiem.be

Inhoud

2 Voorwoord

3 Jaarverslag 2022

12 Opendeurweekend

13 Tevredenheidsonderzoek medewerkers

16 Bevraging cliënten

19 Keuken onthaalafdeling

20 Verbouwing ambulant centrum Gent

21 Familiebegeleiding

22 Familie aan het woord

23 Cliënt aan het woord

V.U. Dirk Vandevelde –Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
ZONDER MEER