Page 340

334  ГРА ДЪТ    НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2018  EN

СЕРГЕЙ КОЙНОВ ИЗГРАЖДАМЕ ПЛАТФОРМА, КОЯТО ПРЕДЛАГА СТОЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАЕМАТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ

СЕРГЕЙ КОЙНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, LION’S HEAD MANAGEMENT SERGEY KOYNOV EXECUTIVE DIRECTOR, LION’S HEAD MANAGEMENT

Благоприятна икономическа среда, улеснено финансиране, ускоряващ се процес на урбанизация, развиващи се индустрии: кои са факторите, които предизвикват инвестиционен апетит към индустрията за недвижими имоти в България и в региона? Благоприятните макроикономически условия, нарастващата индустрия за недвижими имоти и наличното финансиране, съчетани със сравнително стабилната политическа среда, са някои от факторите, които правят нашия регион толкова привлекателен за международните инвеститори. В момента обаче силният инвестиционен апетит е по-забележим в страни като Полша и Румъния. Въпреки това България и Сърбия бързо наваксват с няколко големи инвестиционни транзакции от миналата година. Сред тях са придобиването на Polygraphia Office Center и сградата Megapark в София, в които и ние участвахме през 2018 г. Имаме положителна нагласа за развитието на сектора на бизнес имоти в Югоизточна Европа, затова изграждаме платформа, която предлага стойност на международните наематели и инвеститори, за

WE ARE BUILDING A PLATFORM OFFERING VALUE TO INTERNATIONAL TENANTS AND INVESTORS Favourable economic environment, ease of financing, accelerating urbanization process, growing industries: which are the factors that are providing investment appetite to the real estate industry in Bulgaria and the region? Favourable macroeconomic conditions, growing real estate industry, and available financing combined with the relatively stable political environment are some of the factors that make our region so attractive to international investors. But at present, the strong investment appetite is more visible in countries like Poland and Romania. However, Bulgaria and Serbia are quickly catching up with few big investment transactions since last year. These include the acquisitions of Polygraphia Office Center and Megapark building in Sofia, to which we contributed in 2018. We feel positively about the development of the commercial real estate sector in South-eastern Europe, hence we are building a platform that offers value to international tenants and investors, to capitalize on the opportunities we currently see in this economic cycle.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg