Issuu on Google+

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด

คู มื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร สี ท าไม ภ ายนอก สปา เอ็ น เด็ ค

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 10/437 หมูที่ 3 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 264 442 TCM Asia Co. Ltd. 10/437 Moo3, T. Wichit, Muang, Phuket 83000 Tel. 076-264 442 e-mail : office@tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด ดําเนินกิจการมาตั้งแต ป 2002 เราเปนผูนําเขา จําหนาย แนะนํา และใหบริการผลิตภัณฑ เคลือบพื้นผิววัสดุคุณภาพสูง รวมทั้งผลิตภัณฑนาโน เทคโนโลยี เปนรายแรกในประเทศไทย

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตสิ่งสุดทายที่มีอิสระอยูเหนือสัตวและตนไมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูบนโลกนี้

ในหนึ่งรอยปที่แลว

ประชากรมนุษยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนสี่เทา และในหาสิบปที่ผานมาโลกของเราไดหาวิธีเพื่อการประหยัดเพิ่มเปนหาเทาของขนาดประชากร ในทุกๆ สถานที่ไดหันมาใหความใสใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของโลก แมจะทราบเปนอยางดีวา ผลที่เกิดขึ้นเหลานั้นมาจากการกระทํา ของมนุษยก็ตาม ในโลกของเศรษฐกิจ และสังคมมนุษย ยังคงไมหยุดนิ่งที่จะหาวิธีการปกปองสิ่งแวดลอมของโลกเอาไว วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีสมัยใหมเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยพยุงและดํารงไวซึ่งประชาคมโลกมนุษยเปนสายพันธหนึ่ง เชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ บนโลกนี้ ที่กําลัง เปนเหยื่อของอากาศและน้ําที่เปนมลพิษ ถูกคุกคามจากภัยอันตรายตางๆ รวมทั้งไดรับของเสียจากการทดลองระเบิดปรมาณู ที่ตามมาคือ “ฝน กรด”, “ภาวะโลกรอน”, “ชั้นบรรยากาศถูกทําลาย” จนกระทั่งกลายเปนเรื่องเลารายวันของครอบครัว และดูเหมือนวาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ไดรับการดูแลจากเทคโนโลยีที่ผิดๆ ซึ่งยังคงไดผลในแงลบ การปรากฏตัวเกี่ยวกับอณูของนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดที่แสดงใหเห็นดานหนา เชน นาโน อิเล็กทรอนิกส, นาโน ไบโอเทคโนโลยี, นาโน สําหรับวัตถุตางๆ, นาโน ดานพลังงาน และอีกมากมาย ซึ่งไดผลิตขึ้นเพื่อเปนปจจัยที่สําคัญ ของเครื่องมือตางๆ และเพื่อเปนการเริ่มตน เพื่อใหสังคมมนุษยสามารถที่จะเปนอีกหนึ่งมือที่จะชวยในเรื่องของเศรษฐกิจใหเติบโตขึน้ ยิ่งไปกวา นั้นมันยังไดจัดเตรียมความสําหรับพรอมรองรับการเจริญเติบโตของสังคมมนุษยและนั่นไมใชแคความรับผิดชอบตอการเยียวยาสิ่งแวดลอม แต มันไดเกิดขึ้นและสั่งสมความรูมาเปนเวลายาวนานกวา 18 ศตวรรษ เชนเดียวกันกับผลลัพธที่ไดไมมีที่สิ้นสุด โดยวัตถุและพลังงานยังคงมีและ ดําเนินตอไป

ใหเราเปนผูแกไขปญหาพื้นผิวของคุณ ภารกิจของเรา : ทีซีเอ็ม เอเชีย ไดทําการคนควาไปทั่วโลก สําหรับเทคโนโลยี ในการทําความสะอาด, เคลือบ และดูแลรักษาพื้นผิววัสดุทุกชนิด ทั้งในบาน เรือ รถ เพื่อตอสูกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทุกสภาพอากาศ

ทานสามารถเขาไปอานรายละเอียดของสินคาทั้งหมดไดที่ :

หนา 2

www.tcm-asia.com

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

...ไมตองขัดอีกตอไป ดวย Spa N Deck

TCM Spa N Deck ผลิตภัณฑปกปองเนื้อไม รับประกัน 2-4 ป

2-4 ป

ที่สุดของสีทาไม ดวยสวนผสมของอะคีลิค 100% สําหรับพื้นไม, เฟอรนิเจอร และการตกแตง เพียง 3-5 ครั้ง เพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานกวาการใชน้ํามันหรือวานิช ถากําลังมองหาการปกปองที่ยาวนาน

Spa N Deck

ผลิตภัณฑสีทาไมอะคีลิค ที่มีสารชนิดเดียวกันกับที่ใชสําหรับเคลือบผิวของปก

เครื่องบิน ถาธุรกิจสายการบินยังเลือกใช คุณก็นาจะลองใชเชนเดียวกัน Spa

N Deck สุดยอดความทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาสีทั่วไป

ซึ่งเราสามารถใหการรับประกันแกคุณ วาปญหาสีตก สีลอก และการแตกราวจะไมเกิดขึ้นอีกตอไป นั่นเปนเพราะวา Spa

N Deck ไดถูกออกแบบ

มาเพื่อตานทานและทนตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง

ผลิตภัณฑทําความสะอาดและสีทาไม ใชงายเพียง 5 ขั้นตอน

TCM Power Lift

TCM Prep Solution

TCM Spa N Deck

มืออาชีพในการทําความสะอาดไม - ใชงาย - แตเราทํามันอยางพิถีพีถันในทุกๆ ขั้นตอน

กอนการใช Spa N Deck

หลังการใช Spa N Deck

ราคารวม TCM Power Lift, TCM Prep Solution และคาแรงสําหรับการทํางาน 5 ขั้นตอน เพียง 400 บาท/ตรม.* www.tcm-asia.com

* ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

หนา 3


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

TCM Power Lift ผลิตภัณฑทําความสะอาดเนื้อไม วิธีกําจัดสารเคลือบไม, สีเกา และสิ่งสกปรกที่อยูภายในเนื้อไมออกมาและคืน โครงสรางใหกับไมของคุณอีกครั้ง คืนความสดใหมใหกับเนื้อไมของคุณอีกครั้ง โดยในเวลาเพียงหนึ่งป สีเกา, สารเคลือบเนื้อไม และสิ่ง สกปรกสามารถทําใหไมของคุณเกิดความหมองคล้ํา อีกทั้งจากสภาพอากาศจึงทําใหไมดูเกา TCM Power Lift คือผลิตภัณฑชนิดพิเศษ

ซึ่งไดออกแบบมาเพื่อใชสําหรับขับและกําจัดคราบของสี

เกา และสารเคลือบเนื้อไม รวมทั้งสิ่งสกปรกตางๆ ออกจากเนื้อไมของคุณ TCM Power Lift จะคืนความสวยงาม เปนธรรมชาติใหไมของคุณ อีกทั้งยังทําความสะอาดในเวลาเดียวกัน ใหดูเหมือนพื้นผิวไดรับการดูแลอยางดีอีกครั้ง

พลังในการขจัดคราบเปนปจจัยสําคัญที่นํามาสูผลลัพธที่ยอดเยี่ยมในการทาสี มีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมากมายในทองตลาดที่ไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขจัดคราบหมองคล้ํา จากสภาพอากาศ รวมทั้งรอยเปอนตางๆ เและวิธีการขัดก็สามารถทําได แตก็เปนงานที่ยุงยากจนเกินไป

วิธีการใช TCM Power Lift ควรแนใจวาคุณไดอานคําแนะนําในฉลากกอนการใช TCM Power Lift จนเขาใจดีแลว TCM Power Lift งายตอการใชงาน เริ่มตนดวยการคลุมพื้นที่ ที่คุณไมตองการทําความสะอาด ดวยผา หรือผาใบกันน้ํา และทําการคลุมตนไมและหญาที่อยูบริเวณรอบๆ ดวยภาชนะเดียวกัน ควรใชอุปกรณ ปองกันตาและผิวหนังทุกครั้งที่ใช TCM Power Lift การใชไมควรทาบางจนเกินไป โดยทาใหทั่ว สม่ําเสมอกันในพื้นที่ที่ทําความสะอาด จะตองทําใหเปยกอยูตลอดเวลาดวย TCM Power Lift ประมาณ 10-15 นาที (บางพื้นที่อาจตองการนานกวา) เมื่อสีเกาและสิ่งสกปรกเริ่มที่จะขึ้นมาจากเนื้อไม ใหใชแปรงขัด (หามใชแปรงที่ทําจากลวด) หลังจากที่ขัดแลวถาหากยังมีคราบเปอนหลงเหลืออยู ใหทํา ตามขั้นตอนเดิมในพื้นที่นั้นอีกครั้ง จากนั้นใหลางออกดวยน้ําสะอาด ปลอยใหไมแหงตัวสนิท(อยางนอย 2-3 วัน) กอนที่จะทําการทาสีใหม

การทําความสะอาดอุปกรณ เพียงแคลางอุปกรณทั้งหมดดวยน้ําสบูและตามดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง ควรลางผาหรือผาใบที่ใชทุกครั้งหลังการใชงาน ภาชนะที่ใชบรรจุ TCM Power Lift สามารถนํากลับมา รีไซเคิลไดทั้งหมด ซึ่งปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หนา 4

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten TCM Prep Solution ผลิตภัณฑทําความสะอาดงานไมภายนอก และทําใหไมสวาง

อีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมและจัดการงานไม โดยปราศจากการขัด

TCM Prep Solution

ประหยัดและงายตอการใชงาน เหมาะสําหรับเตรียมงานกอนที่จะทาสีจริง หรือกอนที่จะทําการเคลือบดวยผลิตภัณฑ

ตางๆ เชน Spa N Deck หรือสีสําหรับงานไมภายนอกทั้งหมด 

ขจัดคราบเปอนและคราบสนิมออกจากผิวไม

ขจัดสิ่งสกปรกและสีซีดบนพื้นผิวที่เกิดจากสภาพอากาศ โดยไมเสียหายตอเนื้อเยื่อของ���ม

ขจัดสิ่งสกปรกที่หลงเหลือจากการใช TCM Power Lift

ไมผสมสารฟอกสี

ชวยใหเนื้อไมกลับมาเปนธรรมชาติอีกครั้ง

ไมเปนอันตราย และไมมีผลเสียแกตนไมและหญาที่อยูบริเวณรอบๆ

TCM Prep Solution เขมขน ปริมาณ 1 ลิตร สามารถผสมกับน้ํา ในอัตราสวน 50/50 จะได TCM Prep

Solution

2 ลิตร ในการทําความสะอาดไม

TCM Prep Solution เปนผลิตภัณฑละลายสิ่งสกปรกชนิดพิเศษสําหรับไมทุกชนิด มันจะทําหนาที่เตรียมเนื้อไมชั้นลางเพื่อรองรับสีทาไมทุกประเภท

รวมทั้ง สีทาไม TCM Spa N Deck Acrylic 100% นอกจากนี้ TCM Prep Solution ยังเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดเอนกประสงคที่ใชไดทั้งกับไมเนื้อออน และเนื้อแข็ง และยังสามารถขจัดและลางสีเทาหมองบนเนื้อไม ซึ่งจะทําใหเนื้อไมกลับมาเปนสีไมจากธรรมชาติอีกครั้ง โดยปราศจากการขัดดวยวิธีตางๆ ผลิตภัณฑ TCM Prep Solution นี้จะขจัดคราบเปอนและทําหนาที่ขยายรูของเนื้อไม เพื่อใหการแทรกซึมของสีทาไมทําไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ TCM Spa N Deck เหมาะ

ที่สุดสําหรับธุรกิจการคาและโครงการตางๆ TCM Prep Solution จะทําใหเนื้อไมกลับมาเปนสีธรรมชาติไดหรือไม ?

“ได” แมจะมีระดับความดันของอุณหภูมิจากสภาพอากาศที่มีตอไม ยกเวนการเปลี่ยนสีรักษาเนื้อไมหรือสีทาไมที่เคยใช ซึ่งมีรอยดางดําตางๆ อยางถาวร TCM Prep Solution สามารถจะขจัดรอยสนิมที่เกิดจากตะปูไดหรือไม ?

“ได” แตคราบบางชนิดอาจจะตองใชชนิดเขมขนเพื่อผลลัพธที่ดีกวา TCM Prep Solution สามารถขจัดคราบยางไมไดหรือไม ?

“ไมได” สําหรับไมเนื้อแข็งที่ยังคงใหม ขอแนะนําใหใช TCM Power Lift กอน เพื่อขจัดยางไมออกจากเนื้อไม TCM Prep Solution สามารถขจัดเชื้อราและราน้ําคางไดหรือไม ?

“ไมได” เชื้อราควรจะถูกกําจัดดวยการใชน้ํายาฟอกขาวที่ใชตามบาน ผสมกับน้ําอัตราสวน 50/50 หรือชนิดพรอมใช ซึ่งปลอดภัย เชน Mould Action จาก Flood Australia Company กอนการใช TCM Prep Solution

หนา 5

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

คูมือการใชสี TCM Spa N Deck

1

2

3

กอนการปฏิบัติงานควรอานคูมือและทําความเขาใจ TCM Spa N Deck คือคําตอบของทุกๆ การดูแลงานไมภายนอก เหนี่ยวแนนและทนทานมากกวาสีน้ํามันทั่วไป 3-5 เทา TCM Spa N Deck จะปกปองและให

ความสวยงามแกงานไมภายนอกทุกชนิดทั้งไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง มันคือผูปกปองพื้นไม, รั้ว, แผนไมกันฝน, ประตู, หนาตาง และเฟอรนิเจอรภายนอกทุกประเภท

การเตรียมพื้นผิว ปญหาของการเคลือบผิวพื้นไม สวนใหญนั้นเกิดจากการเตรียมพื้นผิวที่ไมดีพอ เพื่อทําใหมั่นวาคุณจะไดงานที่ออกมายอดเยี่ยม ควรอานคําแนะนํางายๆ เหลานี้ TCM Spa N Deck ผลิตภัณฑสีทาไมภายนอก ที่มีความพิเศษกวาสีชนิดอื่นๆ คือไดถูกออกแบบมาเพื่อใชทาบนไมที่ยังคงเปยกน้ํา นั่นคือการทารอบแรกของ TCM Spa N Deck ซึ่งการทําแบบนี้จะทําใหน้ําเปนตัวชวยในการแทรกซึมเขาไปในเนื้อไมของสี เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ถาสภาพอากาศเปนเหตุใหพื้นผิวของไมแหงใน

ระหวางการทาสีรอบแรก จะตองทําใหไมเปยกอีกครั้งและหากมีคําถามวาไมเปยกน้ําพอหรือไม โดยเฉพาะไมที่แตกตางไปจากพื้นผิวในแนวนอน กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย

กอนการเริ่มตน ไมทุกชนิดทั้งไมเกาและไมใหม จะตองใช TCM Prep Solution ลางทุกครั้ง สําหรับไมเนื้อแข็งที่ยังใหมจะตองกําจัดยางไมออกกอนดวย TCM Power Lift และตอดวย TCM Prep Solution เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกเหลานั้นออกใหหมด

กําจัดสารเคลือบและสีเดิมออกจากพื้นผิว สีทาไมภายนอก TCM Spa N Deck สามารถใชไดเฉพาะกับไมที่ไมมีสารเคลือบใดๆ ปกคลุมอยูเทานั้น ตองทําการกําจัดสารเคลือบ, น้ํามัน ดวย TCM Power Lift สวนการลอกสีหรือวานิช ควรใชผลิตภัณฑลอกสีที่เหมาะสมซึ่งมีขายตามทองตลาด หรือใชวิธีขัดดวยกระทราย โดยใหแนใจวาสีหรือวานิชเหลานั้นถูกลอกออกจากพื้นผิวของทั้ง 100%

ตรวจสอบไดงายๆ เมื่อพื้นผิวของไมพรอมที่จะใช TCM Spa N Deck โดยการใชน้ําในปริมาณเล็กนอยเทลงบนผิวไม ถาพรอม : น้ําจะถูกดูดซึมอยางรวดเร็วแสดงวาคุณสามารถใช TCM Spa N Deck ไดแลว ถาไมพรอม : น้ําจะมี ลักษณะเปนสันใหเห็นหรือยังคงเหลืออยูบนผิวไม หรือไมมีสีเขียวมาก นั่นแสดงวายังคงมีสารเคลือบไมหลงเหลืออยูบนพื้นผิวนั่นเอง ควรทําการกําจัดอีกรอบ

วิธีการทา TCM Spa N Deck ทําการกวนสีใหเขากันอยางดีทั้งกอนและระหวางการใช เมื่อขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวเสร็จสิ้น ใหทําการทาสีรอบแรกกับไมที่เปยกเทานัน้ ทาเฉพาะบริเวณที่สามารถดูแลได ทั่วถึง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทา ปลอยใหสีรอบแรกแหงสนิท (ประมาณ 1-2 ชั้วโมง) รอบที่สองและสามทาในพื้นผิวที่แหงสนิท โดยการทาทั้งสามรอบนั้น ก็เพื่อความทนและอายุการใชงานที่ยาวนานนั่นเอง (หมายเหตุ : กอนการทารอบที่สองและสาม ถาตองการความเรียบของผิวไมควรใชกระดาษทรายลูบเพียงเล็กนอย)

คําแนะนํา ใชแปรงทาสี โดยเพิ่มปริมาณของสีเพียงเล็กนอย ทาลงไปในชองวางระหวางแผนไมหรือรอยตอของไม เพื่อหลีกเลี่ยงรอยตางๆ โดยทุกๆ ครัง้ ที่ใช TCM Spa N Deck ดวยอุปกรณทาสีทั่วไป ควรทาแค 2-3 แผนในแตละครั้งของพื้นที่ทั้งหมด หรือทาใหเสร็จเปนสวนๆ กอนที่จะทาในพื้นที่อื่นๆ ตอไป

ปริมาณครอบคลุม 8-10 ตารางเมตร/ลิตร/รอบ ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นผิวของไมแตละชนิด ซึ่งตองทาทั้งหมด 3 รอบ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด และอายุการใชงานที่ยาวนานเปนสองเทา

การบํารุงรักษา เพื่อรักษาไมใหยังคงดูใหมอยูเสมอ ทุกๆ 12 ถึง 18 เดือนควรทาซ้ําอีก ในพื้นที่ๆ ผานการใชงานหนัก ซึ่งอาจจะเกิดการสึกหรอและฉีกขาด ใหทา TCM Prep Solution หนึ่งครั้งจากนั้นลางออกใหหมด และระหวางที่พื้นผิวยังคงเปยกอยูนั้น ใหทา TCM Spa N Deck ปลอยใหแหง และทารอบที่สองถาจําเปน

www.tcm-asia.com

* ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

หนา 6


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง Spa N Deck หลังจากการใชงาน 2 ป

ภาพตัวอยาง Spa N Deck หลังจากการใชงาน 2 ป

www.tcm-asia.com

หนา 7


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง การใช Spa N Deck ในพื้นที่ตางๆ

www.tcm-asia.com

หนา 8


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง กอนและหลังการใช Spa N Deck

www.tcm-asia.com

หนา 9


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง กอนและหลังการใช Spa N Deck

www.tcm-asia.com

หนา 10


...ไมตองขัดอีกตอไป ดวย Spa N Deck

Gilles Bassi Kamala Natong

ความคิดเห็นของลูกคา

ถึง ทีมงานทีซีเอ็ม เอเชีย : ผมตองการแสดงความประทับใจเกี่ยวกับการทํางานของคุณ ที่พื้นระบียงไมสักทั้ง 4 ในบานของผม ซึ่งใชเทคโนโลยีสีทาไม Spa N Deck เมื่อกอนผมมีปญหามากมายเกี่ยวกับสีทาพื้นไม ผมไดลองใชผลิตภัณฑหลายตัวดวยกัน แต ระเบียงของผมก็ยังไมสวยอยางที่ผมตองการ และผมมีความกังวลเปนอยางมากเพราะไมราคาแพง ผลิตภัณฑของคุณพิสูจนใหเห็น แลววาทนตอแดด ฝน แมแตน้ําเกลือที่กระเด็นมาจากสระวายน้ํา มันทําใหพื้นระเบียงของผมยังคงสวยและดูใหมอยูเสมอ ขอขอบคุณสําหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณ Gilles Bassi


รายชื่อตัวอยางโครงการ โรงแรมและรีสอรทที่เลือกใช Spa N Deck

สาขาภูเก็ต สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 10/437 หมูที่ 3 ถนนขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. : 076 264 442, แฟกซ : 076 264 443, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-asia.com

สาขาเกาะสมุย สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 159/6 หมูที่ 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320 โทร./แฟกซ : 077 962 476, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-samui.com www.tcm-asia.com


THAI SpaNDeck Timber treatment with warranty