Page 1

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด

คู มื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร สี ท าไม ภ ายนอก สปา เอ็ น เด็ ค

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 10/437 หมูที่ 3 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 264 442 TCM Asia Co. Ltd. 10/437 Moo3, T. Wichit, Muang, Phuket 83000 Tel. 076-264 442 e-mail : office@tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด ดําเนินกิจการมาตั้งแต ป 2002 เราเปนผูนําเขา จําหนาย แนะนํา และใหบริการผลิตภัณฑ เคลือบพื้นผิววัสดุคุณภาพสูง รวมทั้งผลิตภัณฑนาโน เทคโนโลยี เปนรายแรกในประเทศไทย

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตสิ่งสุดทายที่มีอิสระอยูเหนือสัตวและตนไมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูบนโลกนี้

ในหนึ่งรอยปที่แลว

ประชากรมนุษยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนสี่เทา และในหาสิบปที่ผานมาโลกของเราไดหาวิธีเพื่อการประหยัดเพิ่มเปนหาเทาของขนาดประชากร ในทุกๆ สถานที่ไดหันมาใหความใสใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของโลก แมจะทราบเปนอยางดีวา ผลที่เกิดขึ้นเหลานั้นมาจากการกระทํา ของมนุษยก็ตาม ในโลกของเศรษฐกิจ และสังคมมนุษย ยังคงไมหยุดนิ่งที่จะหาวิธีการปกปองสิ่งแวดลอมของโลกเอาไว วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีสมัยใหมเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยพยุงและดํารงไวซึ่งประชาคมโลกมนุษยเปนสายพันธหนึ่ง เชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ บนโลกนี้ ที่กําลัง เปนเหยื่อของอากาศและน้ําที่เปนมลพิษ ถูกคุกคามจากภัยอันตรายตางๆ รวมทั้งไดรับของเสียจากการทดลองระเบิดปรมาณู ที่ตามมาคือ “ฝน กรด”, “ภาวะโลกรอน”, “ชั้นบรรยากาศถูกทําลาย” จนกระทั่งกลายเปนเรื่องเลารายวันของครอบครัว และดูเหมือนวาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ไดรับการดูแลจากเทคโนโลยีที่ผิดๆ ซึ่งยังคงไดผลในแงลบ การปรากฏตัวเกี่ยวกับอณูของนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดที่แสดงใหเห็นดานหนา เชน นาโน อิเล็กทรอนิกส, นาโน ไบโอเทคโนโลยี, นาโน สําหรับวัตถุตางๆ, นาโน ดานพลังงาน และอีกมากมาย ซึ่งไดผลิตขึ้นเพื่อเปนปจจัยที่สําคัญ ของเครื่องมือตางๆ และเพื่อเปนการเริ่มตน เพื่อใหสังคมมนุษยสามารถที่จะเปนอีกหนึ่งมือที่จะชวยในเรื่องของเศรษฐกิจใหเติบโตขึน้ ยิ่งไปกวา นั้นมันยังไดจัดเตรียมความสําหรับพรอมรองรับการเจริญเติบโตของสังคมมนุษยและนั่นไมใชแคความรับผิดชอบตอการเยียวยาสิ่งแวดลอม แต มันไดเกิดขึ้นและสั่งสมความรูมาเปนเวลายาวนานกวา 18 ศตวรรษ เชนเดียวกันกับผลลัพธที่ไดไมมีที่สิ้นสุด โดยวัตถุและพลังงานยังคงมีและ ดําเนินตอไป

ใหเราเปนผูแกไขปญหาพื้นผิวของคุณ ภารกิจของเรา : ทีซีเอ็ม เอเชีย ไดทําการคนควาไปทั่วโลก สําหรับเทคโนโลยี ในการทําความสะอาด, เคลือบ และดูแลรักษาพื้นผิววัสดุทุกชนิด ทั้งในบาน เรือ รถ เพื่อตอสูกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทุกสภาพอากาศ

ทานสามารถเขาไปอานรายละเอียดของสินคาทั้งหมดไดที่ :

หนา 2

www.tcm-asia.com

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

...ไมตองขัดอีกตอไป ดวย Spa N Deck

TCM Spa N Deck ผลิตภัณฑปกปองเนื้อไม รับประกัน 2-4 ป

2-4 ป

ที่สุดของสีทาไม ดวยสวนผสมของอะคีลิค 100% สําหรับพื้นไม, เฟอรนิเจอร และการตกแตง เพียง 3-5 ครั้ง เพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานกวาการใชน้ํามันหรือวานิช ถากําลังมองหาการปกปองที่ยาวนาน

Spa N Deck

ผลิตภัณฑสีทาไมอะคีลิค ที่มีสารชนิดเดียวกันกับที่ใชสําหรับเคลือบผิวของปก

เครื่องบิน ถาธุรกิจสายการบินยังเลือกใช คุณก็นาจะลองใชเชนเดียวกัน Spa

N Deck สุดยอดความทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาสีทั่วไป

ซึ่งเราสามารถใหการรับประกันแกคุณ วาปญหาสีตก สีลอก และการแตกราวจะไมเกิดขึ้นอีกตอไป นั่นเปนเพราะวา Spa

N Deck ไดถูกออกแบบ

มาเพื่อตานทานและทนตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง

ผลิตภัณฑทําความสะอาดและสีทาไม ใชงายเพียง 5 ขั้นตอน

TCM Power Lift

TCM Prep Solution

TCM Spa N Deck

มืออาชีพในการทําความสะอาดไม - ใชงาย - แตเราทํามันอยางพิถีพีถันในทุกๆ ขั้นตอน

กอนการใช Spa N Deck

หลังการใช Spa N Deck

ราคารวม TCM Power Lift, TCM Prep Solution และคาแรงสําหรับการทํางาน 5 ขั้นตอน เพียง 400 บาท/ตรม.* www.tcm-asia.com

* ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

หนา 3


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

TCM Power Lift ผลิตภัณฑทําความสะอาดเนื้อไม วิธีกําจัดสารเคลือบไม, สีเกา และสิ่งสกปรกที่อยูภายในเนื้อไมออกมาและคืน โครงสรางใหกับไมของคุณอีกครั้ง คืนความสดใหมใหกับเนื้อไมของคุณอีกครั้ง โดยในเวลาเพียงหนึ่งป สีเกา, สารเคลือบเนื้อไม และสิ่ง สกปรกสามารถทําใหไมของคุณเกิดความหมองคล้ํา อีกทั้งจากสภาพอากาศจึงทําใหไมดูเกา TCM Power Lift คือผลิตภัณฑชนิดพิเศษ

ซึ่งไดออกแบบมาเพื่อใชสําหรับขับและกําจัดคราบของสี

เกา และสารเคลือบเนื้อไม รวมทั้งสิ่งสกปรกตางๆ ออกจากเนื้อไมของคุณ TCM Power Lift จะคืนความสวยงาม เปนธรรมชาติใหไมของคุณ อีกทั้งยังทําความสะอาดในเวลาเดียวกัน ใหดูเหมือนพื้นผิวไดรับการดูแลอยางดีอีกครั้ง

พลังในการขจัดคราบเปนปจจัยสําคัญที่นํามาสูผลลัพธที่ยอดเยี่ยมในการทาสี มีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมากมายในทองตลาดที่ไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขจัดคราบหมองคล้ํา จากสภาพอากาศ รวมทั้งรอยเปอนตางๆ เและวิธีการขัดก็สามารถทําได แตก็เปนงานที่ยุงยากจนเกินไป

วิธีการใช TCM Power Lift ควรแนใจวาคุณไดอานคําแนะนําในฉลากกอนการใช TCM Power Lift จนเขาใจดีแลว TCM Power Lift งายตอการใชงาน เริ่มตนดวยการคลุมพื้นที่ ที่คุณไมตองการทําความสะอาด ดวยผา หรือผาใบกันน้ํา และทําการคลุมตนไมและหญาที่อยูบริเวณรอบๆ ดวยภาชนะเดียวกัน ควรใชอุปกรณ ปองกันตาและผิวหนังทุกครั้งที่ใช TCM Power Lift การใชไมควรทาบางจนเกินไป โดยทาใหทั่ว สม่ําเสมอกันในพื้นที่ที่ทําความสะอาด จะตองทําใหเปยกอยูตลอดเวลาดวย TCM Power Lift ประมาณ 10-15 นาที (บางพื้นที่อาจตองการนานกวา) เมื่อสีเกาและสิ่งสกปรกเริ่มที่จะขึ้นมาจากเนื้อไม ใหใชแปรงขัด (หามใชแปรงที่ทําจากลวด) หลังจากที่ขัดแลวถาหากยังมีคราบเปอนหลงเหลืออยู ใหทํา ตามขั้นตอนเดิมในพื้นที่นั้นอีกครั้ง จากนั้นใหลางออกดวยน้ําสะอาด ปลอยใหไมแหงตัวสนิท(อยางนอย 2-3 วัน) กอนที่จะทําการทาสีใหม

การทําความสะอาดอุปกรณ เพียงแคลางอุปกรณทั้งหมดดวยน้ําสบูและตามดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง ควรลางผาหรือผาใบที่ใชทุกครั้งหลังการใชงาน ภาชนะที่ใชบรรจุ TCM Power Lift สามารถนํากลับมา รีไซเคิลไดทั้งหมด ซึ่งปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หนา 4

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten TCM Prep Solution ผลิตภัณฑทําความสะอาดงานไมภายนอก และทําใหไมสวาง

อีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมและจัดการงานไม โดยปราศจากการขัด

TCM Prep Solution

ประหยัดและงายตอการใชงาน เหมาะสําหรับเตรียมงานกอนที่จะทาสีจริง หรือกอนที่จะทําการเคลือบดวยผลิตภัณฑ

ตางๆ เชน Spa N Deck หรือสีสําหรับงานไมภายนอกทั้งหมด 

ขจัดคราบเปอนและคราบสนิมออกจากผิวไม

ขจัดสิ่งสกปรกและสีซีดบนพื้นผิวที่เกิดจากสภาพอากาศ โดยไมเสียหายตอเนื้อเยื่อของไม

ขจัดสิ่งสกปรกที่หลงเหลือจากการใช TCM Power Lift

ไมผสมสารฟอกสี

ชวยใหเนื้อไมกลับมาเปนธรรมชาติอีกครั้ง

ไมเปนอันตราย และไมมีผลเสียแกตนไมและหญาที่อยูบริเวณรอบๆ

TCM Prep Solution เขมขน ปริมาณ 1 ลิตร สามารถผสมกับน้ํา ในอัตราสวน 50/50 จะได TCM Prep

Solution

2 ลิตร ในการทําความสะอาดไม

TCM Prep Solution เปนผลิตภัณฑละลายสิ่งสกปรกชนิดพิเศษสําหรับไมทุกชนิด มันจะทําหนาที่เตรียมเนื้อไมชั้นลางเพื่อรองรับสีทาไมทุกประเภท

รวมทั้ง สีทาไม TCM Spa N Deck Acrylic 100% นอกจากนี้ TCM Prep Solution ยังเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดเอนกประสงคที่ใชไดทั้งกับไมเนื้อออน และเนื้อแข็ง และยังสามารถขจัดและลางสีเทาหมองบนเนื้อไม ซึ่งจะทําใหเนื้อไมกลับมาเปนสีไมจากธรรมชาติอีกครั้ง โดยปราศจากการขัดดวยวิธีตางๆ ผลิตภัณฑ TCM Prep Solution นี้จะขจัดคราบเปอนและทําหนาที่ขยายรูของเนื้อไม เพื่อใหการแทรกซึมของสีทาไมทําไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ TCM Spa N Deck เหมาะ

ที่สุดสําหรับธุรกิจการคาและโครงการตางๆ TCM Prep Solution จะทําใหเนื้อไมกลับมาเปนสีธรรมชาติไดหรือไม ?

“ได” แมจะมีระดับความดันของอุณหภูมิจากสภาพอากาศที่มีตอไม ยกเวนการเปลี่ยนสีรักษาเนื้อไมหรือสีทาไมที่เคยใช ซึ่งมีรอยดางดําตางๆ อยางถาวร TCM Prep Solution สามารถจะขจัดรอยสนิมที่เกิดจากตะปูไดหรือไม ?

“ได” แตคราบบางชนิดอาจจะตองใชชนิดเขมขนเพื่อผลลัพธที่ดีกวา TCM Prep Solution สามารถขจัดคราบยางไมไดหรือไม ?

“ไมได” สําหรับไมเนื้อแข็งที่ยังคงใหม ขอแนะนําใหใช TCM Power Lift กอน เพื่อขจัดยางไมออกจากเนื้อไม TCM Prep Solution สามารถขจัดเชื้อราและราน้ําคางไดหรือไม ?

“ไมได” เชื้อราควรจะถูกกําจัดดวยการใชน้ํายาฟอกขาวที่ใชตามบาน ผสมกับน้ําอัตราสวน 50/50 หรือชนิดพรอมใช ซึ่งปลอดภัย เชน Mould Action จาก Flood Australia Company กอนการใช TCM Prep Solution

หนา 5

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

คูมือการใชสี TCM Spa N Deck

1

2

3

กอนการปฏิบัติงานควรอานคูมือและทําความเขาใจ TCM Spa N Deck คือคําตอบของทุกๆ การดูแลงานไมภายนอก เหนี่ยวแนนและทนทานมากกวาสีน้ํามันทั่วไป 3-5 เทา TCM Spa N Deck จะปกปองและให

ความสวยงามแกงานไมภายนอกทุกชนิดทั้งไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง มันคือผูปกปองพื้นไม, รั้ว, แผนไมกันฝน, ประตู, หนาตาง และเฟอรนิเจอรภายนอกทุกประเภท

การเตรียมพื้นผิว ปญหาของการเคลือบผิวพื้นไม สวนใหญนั้นเกิดจากการเตรียมพื้นผิวที่ไมดีพอ เพื่อทําใหมั่นวาคุณจะไดงานที่ออกมายอดเยี่ยม ควรอานคําแนะนํางายๆ เหลานี้ TCM Spa N Deck ผลิตภัณฑสีทาไมภายนอก ที่มีความพิเศษกวาสีชนิดอื่นๆ คือไดถูกออกแบบมาเพื่อใชทาบนไมที่ยังคงเปยกน้ํา นั่นคือการทารอบแรกของ TCM Spa N Deck ซึ่งการทําแบบนี้จะทําใหน้ําเปนตัวชวยในการแทรกซึมเขาไปในเนื้อไมของสี เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ถาสภาพอากาศเปนเหตุใหพื้นผิวของไมแหงใน

ระหวางการทาสีรอบแรก จะตองทําใหไมเปยกอีกครั้งและหากมีคําถามวาไมเปยกน้ําพอหรือไม โดยเฉพาะไมที่แตกตางไปจากพื้นผิวในแนวนอน กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย

กอนการเริ่มตน ไมทุกชนิดทั้งไมเกาและไมใหม จะตองใช TCM Prep Solution ลางทุกครั้ง สําหรับไมเนื้อแข็งที่ยังใหมจะตองกําจัดยางไมออกกอนดวย TCM Power Lift และตอดวย TCM Prep Solution เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกเหลานั้นออกใหหมด

กําจัดสารเคลือบและสีเดิมออกจากพื้นผิว สีทาไมภายนอก TCM Spa N Deck สามารถใชไดเฉพาะกับไมที่ไมมีสารเคลือบใดๆ ปกคลุมอยูเทานั้น ตองทําการกําจัดสารเคลือบ, น้ํามัน ดวย TCM Power Lift สวนการลอกสีหรือวานิช ควรใชผลิตภัณฑลอกสีที่เหมาะสมซึ่งมีขายตามทองตลาด หรือใชวิธีขัดดวยกระทราย โดยใหแนใจวาสีหรือวานิชเหลานั้นถูกลอกออกจากพื้นผิวของทั้ง 100%

ตรวจสอบไดงายๆ เมื่อพื้นผิวของไมพรอมที่จะใช TCM Spa N Deck โดยการใชน้ําในปริมาณเล็กนอยเทลงบนผิวไม ถาพรอม : น้ําจะถูกดูดซึมอยางรวดเร็วแสดงวาคุณสามารถใช TCM Spa N Deck ไดแลว ถาไมพรอม : น้ําจะมี ลักษณะเปนสันใหเห็นหรือยังคงเหลืออยูบนผิวไม หรือไมมีสีเขียวมาก นั่นแสดงวายังคงมีสารเคลือบไมหลงเหลืออยูบนพื้นผิวนั่นเอง ควรทําการกําจัดอีกรอบ

วิธีการทา TCM Spa N Deck ทําการกวนสีใหเขากันอยางดีทั้งกอนและระหวางการใช เมื่อขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวเสร็จสิ้น ใหทําการทาสีรอบแรกกับไมที่เปยกเทานัน้ ทาเฉพาะบริเวณที่สามารถดูแลได ทั่วถึง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทา ปลอยใหสีรอบแรกแหงสนิท (ประมาณ 1-2 ชั้วโมง) รอบที่สองและสามทาในพื้นผิวที่แหงสนิท โดยการทาทั้งสามรอบนั้น ก็เพื่อความทนและอายุการใชงานที่ยาวนานนั่นเอง (หมายเหตุ : กอนการทารอบที่สองและสาม ถาตองการความเรียบของผิวไมควรใชกระดาษทรายลูบเพียงเล็กนอย)

คําแนะนํา ใชแปรงทาสี โดยเพิ่มปริมาณของสีเพียงเล็กนอย ทาลงไปในชองวางระหวางแผนไมหรือรอยตอของไม เพื่อหลีกเลี่ยงรอยตางๆ โดยทุกๆ ครัง้ ที่ใช TCM Spa N Deck ดวยอุปกรณทาสีทั่วไป ควรทาแค 2-3 แผนในแตละครั้งของพื้นที่ทั้งหมด หรือทาใหเสร็จเปนสวนๆ กอนที่จะทาในพื้นที่อื่นๆ ตอไป

ปริมาณครอบคลุม 8-10 ตารางเมตร/ลิตร/รอบ ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นผิวของไมแตละชนิด ซึ่งตองทาทั้งหมด 3 รอบ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด และอายุการใชงานที่ยาวนานเปนสองเทา

การบํารุงรักษา เพื่อรักษาไมใหยังคงดูใหมอยูเสมอ ทุกๆ 12 ถึง 18 เดือนควรทาซ้ําอีก ในพื้นที่ๆ ผานการใชงานหนัก ซึ่งอาจจะเกิดการสึกหรอและฉีกขาด ใหทา TCM Prep Solution หนึ่งครั้งจากนั้นลางออกใหหมด และระหวางที่พื้นผิวยังคงเปยกอยูนั้น ใหทา TCM Spa N Deck ปลอยใหแหง และทารอบที่สองถาจําเปน

www.tcm-asia.com

* ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

หนา 6


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง Spa N Deck หลังจากการใชงาน 2 ป

ภาพตัวอยาง Spa N Deck หลังจากการใชงาน 2 ป

www.tcm-asia.com

หนา 7


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง การใช Spa N Deck ในพื้นที่ตางๆ

www.tcm-asia.com

หนา 8


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง กอนและหลังการใช Spa N Deck

www.tcm-asia.com

หนา 9


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยาง กอนและหลังการใช Spa N Deck

www.tcm-asia.com

หนา 10


...ไมตองขัดอีกตอไป ดวย Spa N Deck

Gilles Bassi Kamala Natong

ความคิดเห็นของลูกคา

ถึง ทีมงานทีซีเอ็ม เอเชีย : ผมตองการแสดงความประทับใจเกี่ยวกับการทํางานของคุณ ที่พื้นระบียงไมสักทั้ง 4 ในบานของผม ซึ่งใชเทคโนโลยีสีทาไม Spa N Deck เมื่อกอนผมมีปญหามากมายเกี่ยวกับสีทาพื้นไม ผมไดลองใชผลิตภัณฑหลายตัวดวยกัน แต ระเบียงของผมก็ยังไมสวยอยางที่ผมตองการ และผมมีความกังวลเปนอยางมากเพราะไมราคาแพง ผลิตภัณฑของคุณพิสูจนใหเห็น แลววาทนตอแดด ฝน แมแตน้ําเกลือที่กระเด็นมาจากสระวายน้ํา มันทําใหพื้นระเบียงของผมยังคงสวยและดูใหมอยูเสมอ ขอขอบคุณสําหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณ Gilles Bassi


รายชื่อตัวอยางโครงการ โรงแรมและรีสอรทที่เลือกใช Spa N Deck

สาขาภูเก็ต สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 10/437 หมูที่ 3 ถนนขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. : 076 264 442, แฟกซ : 076 264 443, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-asia.com

สาขาเกาะสมุย สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 159/6 หมูที่ 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320 โทร./แฟกซ : 077 962 476, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-samui.com www.tcm-asia.com

THAI SpaNDeck Timber treatment with warranty  

SpaNDeck the ultimate protection solution for any kind of exterior timber in tropical environment. SpaNDeck will outlast conventional timber...

THAI SpaNDeck Timber treatment with warranty  

SpaNDeck the ultimate protection solution for any kind of exterior timber in tropical environment. SpaNDeck will outlast conventional timber...

Advertisement